april 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

gr; MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 60 APRIL 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

111 "t' 11 Vrij*heid achter slot en grendel

1

Hoe vast slapen wij? (een mini-enquête)

1,5

5

%áï~ kL

-

'1

101

Waarheen op zaterdagavond?, (raadpleeg de fusieswing kalender)

De overpeinzingen van een cafébaas

.

Directeur Jozef Bosch


L UIM

=er> nainu

Een nieuwe rage: wash-watching Het Slim Buroke vzw

Het Slim Burokevz,

Wij hebben de stilzwijgende overeenkomst dat Albert Vorstenbosch alles mag voorstellen, zonder enige restrictie van onzentwege. Tot hiertoe heeft Albert dat vertrouwen niet geschaad. Met het onderwerp van deze maand hadden we echter wel enige moeite. Het werd op de redaktieraad uitvoerig besproken. Besluit: mag verschijnen mits opname van volgende bedenkingen: Het weze bekend dat Albert ongehuwd is en dientengevolge niet gepolijst werd in zijn opmerkingen. Alle eventuele namen van ge-wash-watchte gezinnen dienen onleesbaar gemaakt. De redaktie distantieert zich van deze (mogelijk) nieuwe rage. De reporter van dienst dient zich extra kritisch op te stellen. Vooral dat laatste punt blijkt zeer zwaar. Albert is toch zo enthousiast over zijn vinding. DHM: Is wash-watching niet gluurderig, Albert? AV: Hopla, daar zijn ze weer, de moraalridders van De Hoogstraatse Pers. Luister eens hier, vriend, als ik vanaf de openbare weg en zonder visueel hulpmiddel iets kan waarnemen, wie zal mij dat dan verbieden? DHM: 't ts al goed, wat is wash-watching? AV: Wash-watching is een spel van waarneming, deductie en eiminatie. Het is goedkoop én gezond (wordt per fiets bedreven). Hoe gaan we te werk? Maandag is natuurlijk dé hoogdag van de ware wash-watcher. U neemt een Straat waarvan de gezinnen u onbekend zijn. Ik rij bijvoorbeeld nogal eens naar Maxburgdreef. Op speciale formulieren noteert u per gezin de wekelijkse samenstelling van 'de wasdraad', zoals wij, kenners, dat noemen. Twee onderbroeken met lange pijpen, 3 onderhemden, 7 onderbroeken zonder gulp, pyjama's, handdoeken, bh's (maat schatten!).. enzovoort. De volgende week weer alles noteren en dat zo 8 keer na elkaar. Na die 8ste week gaat ge er thuis eens rustig bijzitten en probeert ge het bewuste gezin te reconstrueren, hoeveel leden, hoe oud, hoe groot, beroep, gebeurtenissen.. enzovoort. Daarna moet dat getoetst worden aan de wer-

kelijkheid. Dan springt ge bij die mensen eens binnen, ge rijdt er 'toevallig' een platte band of zo. DHM: Chot, Albert toch! AV: Ik geef u een voorbeeldje. Bij huisnummer X (censuur) noteerde ik gedurende 8 weken: elke week: 1 bovenste van een herenpyjama, 3 D-cups, 3 A-cups, 2 overall's met gerepareerde knieën, 14 (!) handdoeken, ± 32 zakdoeken. Dat noemen wij 'constanten'. Verder elke week: 2 flanellen lakens + donsdekovertrekken. Om de 2 weken: 2 flanellen onderbroeken type lange pijpen. Om de 4 weken: streepjeshemd + spijkerbroek. Alleen de 3de week: bloemetjes dameskieed en ontknoopte plastron. Verder elke week nog 'rubbish', overbodige waarnemingen. Na de 8ste week heb ik een synthese gemaakt en die klopte perfect. Gezinssamenstelling: vader (pyjamabovenstel), beroep: kasseilegger (knieënreparatie), struise moeder (D-cup), meisje van 16

.•l..ul '4 4

REDAKTIE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 eeian(w. uitg.: J. flansen, Oude Weg 20 2323 Jioog1ra1er,

DHM: Albert, dat meent ge toch niet! Hoe kan zo'n fijnzinnige, intelligente mens als gij zich bezighouden met zo'n banaal, zelfs vulgaire prietpraat? AV: 'Gellie' moest eens ne keer meer onder de mensen komen, zie. Dan zoudt ge pas zien wat de mensen bezig houdt. 'Gellie' moest ne keer meer naar de VTM kijken (ik kan dat jammer genoeg niet pakken hier op 't Schoorbeek, Arnold). Dat is daar naar 't schijnt niks anders dan dat. 'Gellie' moest ne keer meer na de mis blijven 'sjauwelen' aan de kerk, daar hoort ge niets anders. Of in 't café aan de toog gaan hangen of naar de vergaderingen van de vrouwengilde gaan. Dan zoudt ge pas begrijpen wat een verrijking washwatching is voor uw informatie-garing. U kunt gaan, heren!

1

p

.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04

(A-cup), jongen van 17 (zie cyclus), vlakbij - doch niet inwonende grootvader (flanellen onderbroeken). Cyclus: 17-jarige zoon mag 1 keer per maand uitgaan (hemd + spijkerbroek ontiuchten), grootvader brengt in principe elke week de was maar vergeet dat regelmatig (om de 14 dagen). Bezit: 2 badkamer of douche (elke dag 1 propere handdoek), nog splinternieuwe pyjamabroek in kast, 2 dekbedden, 1 klassiek. Levensdeviatie: 3de week naar bruiloft geweest (bloemenkleed, plastron). En ga zo maar door. Als ge dan met die mensen een praatje maakt, kunt ge zo langs uw neus weg allerlei weetjes opwerpen en dan verschieten ze nogal. 'Ge zijt verleden maand naar de bruiloft geweest, ommes?' Of: 'Doet uwe zoon het het goed op school? En de dochter?' Of nog: 'Ulieje vader woont hier niet veraf, ommes?

ijilffh,j

-

v


mon in de moond 's Avonds erop toezien dat er niet één meer binnenzit dan 's morgens Wortel-kolonie, misschien wel het bekendste stukje Hoogstraten in België. Maar wat weten of merken wij Hoogstratenaren daar nu van. Opmerkelijk is dat er in Hoogstraten meer cipiers wonen dan elders ten lande. Voorts weten we ook waar Bootjes ven is, als er maar gei,i, ijv is om te schaatsen. Ook als de kaslunjes rijp zijn weten we op Wortel-kolonie eei dreef ie vinden waar ze met handenvol te rapen zijn. Dat er landlopers verblijven achter die mooie witte gevel weten we ook wel maar voorbij die poort komen we niet. Wij smaakten de sfeer van voorbij die poort wel door eens aan de praat te gaan met de huidige directeur-beheerder van de kolonie Jozef Bosch. Liever in Merksplas de gevangenis in dan in Brussel te gaan werken Jozef Bosch werd op 1 maart 1941 in Vlimmeren, als zoon van een veekoopman, geboren (hoe kan het ook anders in Vlimmeren). Hij doorliep een probleemloze jeugd aan het St. Jan Berghmanscollege te Westmalle om nadien naar Brussel te trekken om er aan het Rijks Hoger Instituut voor Verpleegkunde te

het opleidingscentrum voor cipiers. Ondertussen huwde hij in 1966 met Lou Bax en de twee dochters Mariëtte (21) en Daniëlle (20) vervolledigden het gezin. Via een intern examen werd Jozef in 1970 directeur 3de klas of anders gezegd adjunctdirecteur van de strafinrichting van Merksplas. Eenmaal in dit kader opgenomen begon zijn begankenis tussen Merksplas en Wortel. In 1972 kwam hij een eerste maal naar Wor-

Achter deze gevel wonen 230 mensen die blijkbaar enkel hier het leven aankunnen

studeren. Vier jaar duurde dit verblijf in Brussel en hoewel een baan in het Brusselse lonkte, had de familie toch liever dat hij naar de Kempen terugkeerde. Een oom was bewaker in de gevangenis te Merksplas en deze wist toevallig dat er in de gevangenis een job als verpleger-bewaker vacant was en dus was de keuze snel gemaakt. In 1963 sloot de poort van Merksplas zich achter Jozef Bosch. Natuurlijk mocht deze nog open. Zo volgde hij een D-cursus en gaf verschillende jaren les in

tel als adjunct om dan na elf jaar in 1982 weer naar Merksplas te vliegen. De pensionering van zijn voorganger bracht hem in 1986 terug naar Wortel waar op 1 oktober zijn directeurschap een aanvang nam. Een opdracht die hij aanvaardde met de bezieling om wat nestwarmte te bieden voor hen bij wie het in de maatschappij niet zo gemakkelijk is gegaan en die dikwijls na een dubieus leven de stempel 'landloper' meekrijgen en aan de poort van Wortel-kolonie worden afgeleverd.

Directeur Jozef Bosch.

Als vagebond ben ik geboren... Of deze inleiding uit een liedje van de Spilzakken klopt is niet zo zeker. Artikel 347 van het strafwetboek geeft als definitie van landlopers: Zij die noch vaste woonplaats, noch middelen van bestaan hebben en gewoonlijk geen ambacht of beroep hebben. Een definitie die in de strikte zin volgens dhr. Bosch wel klopt maar toch een diepere betekenis heeft. Landloper wordt men niet zomaar of er is ook geen bepaalde typologie op te kleven. Een vaststelling is wel dat het meestal om laaggeschoolden gaat en dat het vrijwel een mannelijke aangelegenheid is. (In de strafinrichting te Brugge verblijven slechts een 50-tal vrouwelijke landloopsters). Ieder voor zich heeft zijn eigen specifieke voorgeschiedenis. Op een bepaald ogenblik vallen door omstandigheden een aantal zekerheden in het leven weg. Relaties die afspringen, verlies van werk en inkomen... En zo begint een molen te draaien welke moeilijk te stoppen is. Schulden kunnen zich gaan opstapelen, en gepaste uitwegen worden niet gevonden. De geijkte hulpverleningskanalen bieden dikwijls ook niet de gehoopte oplossing. Dikwijls moeten verhalen in de volgende aard aanhoord worden: 'Natuurlijk ben ik naar het O.C.M.W. geweest om hulp te vragen. Maar vooraleer die een beslissing genomen hebben waren we weeral drie weken verder, en zolang kon ik het niet uithouden.' of 'Een onthaalcentrum, Het werk der daklozen of zoiets, ook daar ben ik geweest, maar dat is niets voor mij, dan ben ik liever hier. In een onthaalcentrum is het altijd wel wat. Hier laat men tenminste een mens met rust.' Op die manier sukkelt men dan uiteindelijk bij de politierechter die de stempel 'landloper' geeft en opsluiting beveelt in de rij ksweldadigheidskolonie. Per jaar komen er zo een 1000-tal in en uit Wortel-kolonie. Zij die een eerste maal in Wortel terecht komen maken het meeste kans op een goede reclassering, zij ervaren de opsluiting misschien nog het meeste als een straf en grijpen nieuwe kan-


MAN IN DE MAAND sen, huisvesting en werkgelegenheid, nog het sterkst aan. Toch heeft geen enkel reclasseringsprogramma, hoe goed voorbereid, de garantie op welslagen in zich. De menselijke geest is hierin ondoorgrondelijk en de minste tegenslag kan aanleiding tot volledige mislukking zijn. Dan wordt Wortel begin en eindpunt van een vicieuse cirkel. Het verblijf in Wortel wordt dan als de zekerheid van het bestaan ervaren. De maatschappij geeft geen vrijheid of zekerheden. Voor die mensen ligt de vrijheid achter slot en grendel. Op dit vlak zeggen record eigenlijk niets maar toch geven we er enkelen: 17 jaar ononderbroken in Wortel-Kolonie, 60 opnames in 40 jaar tijd, wat ook wil zeggen 59 reclasseringsprogramma's in 40 jaar tijd. Het absolute record aantal interneringen staat op dit ogenblik op 81 maal. Straf is wel het verhaal van de bejaarde man wiens pensioen nog nooit werd aangevraagd. Uiteindelijk na afwikkeling van een administratief pensioendosier wordt hem een maandelijks bedrag toegekend alsook een achterstal van 1 miljoen Belgische franken. Gezocht wordt naar een

Boeken gevraagd

Een verwezenlijking waarop Jozef Bosch terecht fier is en ook mag zijn is de inrichting van de bibliotheek en de leeszaal. Het bekende budget is echter klein en laat geen ruimte tot het aankopen van nieuwe boeken. Wij zijn er zeker van dat er bij velen boeken teveel zijn. Wie die overvloed wil wegschenken voor een goed doel - de uitbreiding van de koloniebibliotheek - kan kontakt opnemen via tel. 014/63.38.41 of ze bezorgen op ons redactieadres. Wij zorgen er dan wel voor dat zij in Wortel geraken.

De bibliotheek met stille ruimte, een realisatie van directeur Bosch en zijn mensen.

Van droom naar werkelijkheid Wanneer Jozef Bosch de bevordering tot directeur-beheerder van Wortel-kolonie aanvaardde was dit niet enkel omwille van die bevordering. Veranderen van standplaats brengt ook steeds verhuizen met zich, en het gezin moet maar volgen. Maar er was ook zeker de bezieldheid (of bezetenheid) om er wat van te maken. Hij wil bouwen aan een plaats waar een landloper zich wat thuis kan voelen, wat tot rust kan komen, en nestwarmte kan vinden. Om nadien een nieuwe start in het maatschappelijk leven te nemen. Om dit te bereiken moest en moet er gebouwd en verbouwd worden aan de meer dan 100 jaar oude - wat begijnhofachtige instelling. Werken die niet kunnen zonder middelen. In de eerste plaats financiĂŤle middelen, waarmee de staat niet zo gul omspringt, maar een verbeten Bosch weet zijn plannen waar te maken bij directie op het Ministerie. Werken verwezenlijken kan ook niet zonder manskracht. De samenwerking met zijn eigen technisch personeel is hierin heel belangrijk. Ook het personeel moet erin willen geloven. Tesamen met de gedetineerden voerden zij alle werken uit. Dat lijstje van werken is ondertussen reeds een hele lange lijst geworden en wij pikten er de meest in het oog springende zaken uit: Een eerste verwezenlijking was de herinrichting van het kerkhof. Deze rustplaats die in 1870 in gebruik werd genomen lag er de laatste jaren verwaarloosd bij. In 1987 werd de portiersloge en de bezoekzaal grondig onder handen genomen. Het meest opvallende voor de buitenwereld was de verfraaiing en vernieuwing van 'Bootjesven'. Ook voor de landlopers is dit een plaats om aangenaam te verpozen, zij het onder begeleiding. In 1988 kregen de slaap,.alen op de 'grote koer' een volledige beurt, enkel de buitenmuren bleven overeind om zo het origineel karakter van de gebouwen te behouden. De binnen-inrichttng werd aangepast aan uoĂ?men van deze tijd. Wegen en dreven werden verbeterd, grach-

ten werden gekuist. Bosbeheer staat voor de directeur hoog in het vaandel. Aanplantin.. gen van 4 ha met eik en corsica-den zullen toekomstig groen leveren. Immers met zijn 554 ha in het totaal is de kolonie een groene long in de Kempen en die mag zeker niet verloren gaan. 1989 begon groots met-de inhuldiging van o.a.: de nieuwe bibliotheek met stille leeszaal, het naastliggende dagverblijf, de biljartzaal voor de gedetineerden en de sanitaire installaties. Voor deze werken kreeg de directeur de hoogste lof van zijn superieuren met de toezegging van middelen om op de ingeslagen weg verder te gaan. En dat gebeurde ook in 1989. Weerom werden 6 ha van het Staatsdomein aangeplant, werden dreven heraangelegd en weilanden ingericht. De boerderij werd in de voorbije jaren gemoderniseerd. Immers met 220 melkkoeien en ongeveer 200 varkens is het een hele doening. In september 1989 werd een volgend project aangepakt. Wij bezochten de bijna voltooide tv-zaaltjes, het haarkapperslokaal, een lokaal met individuele kastjes voor elke gedetineerde. Ook voor 1990 staan heel wat werken op het programma: herinrichting van het bureel en de kleedkamer voor de bewaarders alsook de personeelsrness. De boerderij zal het einde van het jaar over een nieuwe varkensstal kunnen beschikken. Op het vlak van het bosbeheer zullen ook dit jaar weer verschillende werken worden uitgevoerd. Het lijkt een eindeloze opsomming en dat is het voor Jozef Bosch ook. Als directeurbeheerder tracht hij met de beschikbare middelen een evenwicht te zoeken tussen: de accommodaties (zowel voor gedetineerden als voor het personeel), de infrastructuur van de bedrijven, de boerderij en de werkplaatsen, de natuur zowel als de omgeving vat de kolonie. Ook ',00r de komende jrn 70 hij nog niet zonder plannen en dat zal zo wel tot aan zijn pensionering blijven duren. N

Het rustoord en hospitaal voor de oudere gedetineerden.


MAN IN DE MAAND bejaardenhuis welk de man in zijn geboortestreek wil opvangen. Samen gaat men op bezoek in 3 rusihuizen. Een keuze wordt gemaakt maar als de dag van vertrek daar is wil de betrokkene de poort niet uit.

Behéren en regeren Met zijn ongeveer 230 permanente 'gasten'. 56 personeelsleden (45 bewaarders) een behoorlijk grote hoerderij en ongeveer 395 ha

bossen en landbouwgronden, is Wortelkolonie van een behoorlijke omvang. Een hele beheersklus als men weet dat alles van begin tot einde in eigen beheer wordt gedaan, zijnde de personeelsleden tesamen met de gedetineerden. Voor dit jaar ontvangt de kolonie een staatstoelage van 49 miljoen of utugeickeiid iiioet met 330 fr. per dag (per gedetineerde) alles worden gedaan. Alle lonen van gedetineerden en personeelskosten (10 miljoen), alle dagelijkse kosten (voeding, kleding, enz.) maar ook de verbouwings- en aanpassingswerken zijn hier inbegrepen. Dat is zeker niet veel in vergelijking niet dagprijzen in onthaalcentra (nvdr. nu 576 fr/dag).

De binnenplaats, liter ve,blij ren de tiag ac/tete bewoners.

Een Hollandse kolonie in de Kempen We keren terug anno 1820. Op dat ogenblik kan men nog spreken van de 'stille Kempen', een onvruchtbaar heidegehied in het midden van de Ver enigde Nederlanden. Koning Willem II koopt in dat jaar het ganse domein van HoogstratenWortel en Merksplas (wat toen nog een aaneengesloten gebied was) en sticht een kolonie. Zo kan hij met goedkope arbeidskrachten deze barre gronden gaan ontginnen. In de daarop volgende jaren worden in Wortel een 150-tal huisjes opgericht voor de landarbeiders-misdadigers die uit het ganse land werden aangevoerd om met spade en rjek in de grond te wroeten. De onafhankelijkheid van België in 1830 komt al vlug roet in het eten gooien. De kersverse Belgen zien het niet zo zitten met de Hollanders en ook hun aanpak van de misdadigheid wordt op een andere leest, namelijk kleine stadsgevangenissen, geschoeid. De Hollandse koning probeert nog wel om zijn kolonie in België in stand te houden maar langzaam raakt liet geheel in verval en in de vergeethoek. Tot in 1870 de Belgische staat toelating krijgt om het ganse domein te kopen en er drie gevangenissen Merksplas, Hoogsrraten en Wortel op in te richten. In hetzelfde jaar wordt reeds begonnen met de bouw van liet riti nog bestaande hoofdgebouw met binnenplein. Wortel-kolonie wordt een Rijksweldadigheidsinstelling. Een begrip dat toen wel een andere betekenis zal gehad hebben dan wat wij er nu onder ver-

staan. Immers de wetgever ging ervan uit dat landlopers niet zo idyllisch waren als in de verhalen van Robert en Bertrand. Wel werden over hen superlatieven als leeglopers, bedelaars en dergelijke gebruikt. Kortom een soort van criminelen die duchtig gestraft moesten worden om zo te leren door noeste arbeid hun brood te verdienen. De nu nog geldende wetgeving 'de wet Lejeune' dateert van 27.11 1891 en hierin werd het aangehaalde repressief optreden tegenover de vagebonden opgenomen. Op dat ogenblik was 1 Belg op 1000 een landloper. Zo werd Wortel uitgebouwd tot een instelling waar in 1904 meer dan 900 landlopers waren opgesloten. Eens hun tijd uitgezeten, of, genoeg geld verdiend werden zij aan de poort losgelaten. In Wortel worden nog genoeg verhalen verteld van gasten die op hun tocht in de vrijheid niet verder geraakten dan de eerste Wortelse café's. Nu is cle aanpak enigsins anders. Men kan de instelling pas verlaten met het nodige geld maar ook met een reclasseringsprogramma op zak. Een progranima dat voorziet in huisvesting en inkomstenwerving. De capaciteit van \Vortel is op dit ogenblik 340 mensen. Op de dag van ons bezoek verbleven er 221 in leeftijd variërend van 20 tot 85 jaar. Een flink deel van hen zijn bejaarden die als het ware in een rustoord verblijven. Of de kolonie in haar huidige vorm het jaar 2000 zal halen is een open vraag, immers tegen die tijd kan er nog zoveel veranderen.

De eindverantwoordelijkheid van dit alles ligt bij de directeur. Ook in geval van moeilijkheden is het de directeur die moet beslissen. Wortel-kolonie haalt op dit vlak geen krantenkoppen zoals in andere strafinrichtingen wel het geval is. Eigenlijk vallen de moeilijkheden wel mee. Het gebeurt wel eens dat twee gedetineerden met elkaar op de vuist gaan, maar dat komt in de beste huishoudens voor. Wanneer dergelijk conflict blijft duren moet er opgetreden worden. Ook bij drugs of aanstootgevend sexueel gedrag moet de directeur sanctionerend optreden. De zwaarste straf is een overplaatsing naar de strafinrichting van Merksplas waar ook een aantal landlopers verblijven, doch onder een zwaarder regime.

Wat de toekomst brengen zal... Een gevangenisdirecteur heeft geen glazen bol. Toch zijn er een aantal tendensen merkbaar. Zo is België inderdaad een van de weinige landen dat nog repressief optreedt tegenover landloperij. Langs de andere kant leven wij inderdaad in een verzorgingsmaatschappij waarbij een aantal voorzieningen zoals bestaansminimum, financiële en maatschappelijke hulp aan iedere Belg gewaarborgd worden. Men kan de honderd jaar oude wet heel makkelijk niet één pennestreek doorhalen maar dat zou een naïeve handelswijze zijn want daarmee wordt enkel een probleem genegeerd en niet opgelost. Het is gewoon zo, de beste inspanningen ten spijt, dat voor heel wat mensen in de kolonie de grote maatschappij als bedreigend overkomt en dat zij zich er niet in kunnen handhaven. Een simpel penitentiair verlof om eens op bezoek te gaan bij familie, vrienden of vriendinnen is genoeg, en velen zijn blij om terug in de kolonie te zijn. Iedereen die weg wil uit de kolonie kan er weg. Mogelijkheden zijn er voldoende om op korte tijd een reclasseringsvoorstel te doen dat binnen de week door het ministerie aanvaard wordt, maar dikwijls zijn de gasten nog sneller dan op een week terug bij de politierechter voor een ticketje retour naar Wortel. Bij het avondappel moet er misschien beter op gelet worden dat er niet één meer binnen is dan dat er één gaan lopen is. •


VARIA

De Johannespassion in de SintCatharinakerk Op Goede Vrijdag 13 april zal om 20.30 uur in de Sint-Catharinakerk de JOHANNESPASSION van J.S. Bach uitgevoerd worden. De algemene leiding is in handen van Werner Van Mechelen, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, met medewerking van Marie-Noëlle de Callatay, eveneens laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, en nog vele andere solisten, musici en zangkoren. Het unieke interieur van dc 'Kathedraal der Kempen', het enthousiasme en dc bekwaamheid van dirigent, soli, orkest en koren, allen uit eigen land, zijn troeven die deze opvoering tot een belangrijke muzikale gebeurtenis in de Noorderkempen kunnen maken. De volledige opbrengst van deze avond wordt geschonken aan V.Z.W. Theater Stap, een Kempisch toneelgezelschap met een sterke Hoogstraatse inbreng, dat werkt met mentaal gehandicapten. De toegangsprijs bedraagt 500 fr. voor volwassenen en 250 fr. voor - 18 jarigen. Inkomkaarten kan men kopen op de toeristische dienst van Hoogstraten, in de raadskelder van het stadhuis in de Vrijheid of door overschrijving op bankrek.nr.: 413-4202601-36 van Rotaryclub Hoogstraten-Kempen, de initiatief nemers van dit programma. •

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Help kankerpatiënten Kankerpatiënten verblijven soms langdurig thuis of in het ziekenhuis. Dat brengt dan ook mee dat ze niet naar school kunnen en snel achter raken met rekenen, lezen en schrijven. Als buitenstaander kunnen we daaraan wel iets doen. CMBV-Hoogstraten zoekt namelijk vrijwilligers die bereid zijn ernstig zieke kinderen uit Hoogstraten of omgeving enkele uren per week bijles te geven. Bereidwilligen kunnen hun adres en telefoonnummer doorgeven aan Annemie Pauwels, Wuustwezelseweg 100, 2171 Loenhout, tel. 669.65.53. Ook ouders die hulp nodig hebben voor een kind kunnen terecht op dit adres. •

6

Bericht aan de bevolking

Gratis luchtfoto van uw eigendom

In opdracht van de Gemcdnschapsminister van Openbare Werken en Verkeer wordt er deze week door de firma FOTONSENSE gestart met luchtopnames van het hele Vlaamse land. Bedoeling is een update te maken van het hele wegennet maar ook van de bebouwingsgraad en het bomenbestand. In het kader van de Wet op de Privacy heeft elke inwoner van dii land echter hel recht te weten wat er van zijn eigendom gearchiveerd wordt. Meer nog: iedereen heeft het recht van de clichés elementen te laten verwijderen die hem met openbare besturen, waarvoor de kaarten niet bestemd zijn, in moeilijkheden kunnen brengen.

is het voldoende uw huisnummer met dikke rode cijfers tegen her raam aan te brengen. Samen met onze fototoestellen, die orthogonaal (= loodrecht) fotograferen, gebruiken wij, wat we in vaktaal noemen, een tangentiële infraroodscanner. Deze scanner werkt zo ongeveer als de streepjescode-lezer in het warenhuis. Ongeacht de richting worden alle rode huisnummers 'ingelezen'. Op basis van deze listing worden de foto's van de betreffende percelen in de loop van de volgende maand gratis thuisbezorgd. Deze foto wordt uw bezit. Op het dubbel dat ten gemeentehuize ligt kunnen daarna allerlei correcties aangebracht worden. Ik denk hierbij aan lichte bouwovertredingen, zoals niet aanghraehte groenschermen rond nieuwe stallen, illegaal opgerichte boogloodsen, opslag van verboden stoffen, sleufsilo 's, tuinhuisjes (soms zelfs bewoonbaar), vijver(tje)s, tot woning omgebouwde stallen, ik noem maar wat.. Maar ook bomen die men volgend jaar denkt te rooien kunnen alvast verwijderd worden. Ik denk hier ook aan teveel koeien in de wei of in de gracht gestorte melk om de superheffing te ontlopen... DHM: Wordt dat allemaal niet te moeilijk om voor de gewone burger nog te overzien?

Dhr. Van Spitzenhove van EO TO NSENSE: Het gemeentebestuur heeft haar volledige medewerking toegezegd en zal, indien nodig, een BTK-er aanstellen met zijn correcties ie helpen. DHM: In de eerste plaats waakzaam blijven en het rode huisnummer plaatsen, dus.

Dhr. Van Titsenhove FOTONONSENSE: Zeer zeker, al is het maar om zo'n gratis luchtfoto te krijgen.

Dhr. Van Witsenhove van P0 TO NSENSE: Kijk, wij hebben in het najaar Nederland, waar eenzelfde wet geldt, afgewerkt. Er is daar maar matig respons gekomen, De Nederlanders hebben wel massaal de luchtfoto's aangevraagd maar weinig wijzigingen aangebracht. Wij vermoeden echter dat er in België, en vooral in sommige gemeentes, meer correctie zal nodig zijn. Maar goed, iedereen heeft het recht op bezit en correctie en wij moeten dat respecteren. DHM: Hoe kom ik praktisch gezien in het bezit van die foto van mijn eigendom?

Dhr. Van tVitsenhove van FOTONSENSE: Om een zogenaamde 'momentopname' te bekomen, wordt er dag in dag uit gevlogen met onze Wurlitzer 2000. Zowel op zaterdag als zondag wordt er verder gewerkt. De opnames hoven Hoogstraten (= de hete gemeente. nvdr) starten nu zondagmorgen om 8 uur. Om de foto in uw bezit te krijgen

ii ••

BYOUTERIE

Vrijheid 66,

011

HOOGSTRATEN,

Tel. 0313147253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve

in fantasiejuwelen

lederen riemen en handtassen

haarmode

\ Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.


VANUIT HET STADHUIS... De burgemeester heeft kennis genomen... Vanuit de oppositie werden een vijftal punten aan de agenda toegevoegd. Burgemeester Van Aperen oordeelde dat verdere toelichting over deze onderwerpen in de raadszitting niet wenselijk was. Hij ont week hierdoor de discussies en liet de secretaris bij elk punt in het verslag de volgende zin noteren: 'De raad heeft kennis genomen van het voorstel...' Wellicht horen wij deze woorden nog wel meer tijdens de volgende raadszittingen, wanneer er nieuwe punten vanuit de oppositie worden toegevoegd. Buiten deze bijkomende agenda kende de raadszitting een rustig verloop. Er waren evenveel persmensen aanwezig als er toehoorders in de zaal zaten. Er vielen weinig uitschieters te noteren. Het kon tainerpark krijgt stilaan vaste vorm, op papier althans en de 1. O.K. is erg aktief op het Hoogstraats verkavelingsfront. Er wordt een V.Z. W. opRaf, een man van weinig woorden. gericht voor het beheer van de I.K. 0.-galerij en wij kregen toelichting over de extra werkzaamheden en dito kosten aan de Sint- Raadslid Aerts vreest evenwel dat men in de Clemenskerk te Minderhout. De gemeentelijke richtnota van de Stad gemeenteraad maandelijks met een miljoen Hoogstraten voor de bestemmingswijzigingen aan het gewestplan Turn- frank extra zal geconfronteerd worden. Het beter dat we de monumenten herstellen hout lijkt ons een interessant gegeven om ten gepaste tijd eens door ware wanneer het nog kan. te lichten, maar kwam in deze raadszitting niet aan bod. Geen stof voor de gemeenteraad, aldus het college. Verkavelingen Het kontainerpark

Restauratie Sint-Clemenskerk

Vorig jaar nam de gemeenteraad het principieel besluit om een kontainerpark op te richten in Hoogstraten. Als vestigingsplaats werd hiervoor een stuk grond uitgekozen achter het waterzuiveringsstation te Minderhout. De I.O.K. (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen) werd aangesteld als ontwerper en zij heeft nu een ontwerp klaar met bestek; plannen en kostenraming. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 4,5 miljoen frank waarvan het grootste gedeelte via subsidies (60Vo) zal betaald worden. De grootste kosten zitten vooral in de infrastructuurwerken voor het kontainerpark zelf, alsook voor de toegangsweg (2,4 miljoen). Maar ook de aanschaf van de kontainers en van het portiershuisje (1,3 miljoen) en de levering van een mobiele hakselaar (642.000 fr.) behoren tot de uitzet.

Vorige maand hebben we uitvoerig verslag gebracht over de toenemende kosten van de restauratiewerken aan de kerk van Minderhout. In de zitting van 29 januari keurde de raad de eerste verrekeningsstaat goed van deze werken op voorwaarde dat zij zouden betoelaagd worden door de hogere overheid. Een kleine één miljoen valt evenwel volledig ten laste van de gemeente daar sommige werken, zoals aan de zijbeuken en het plafond, niet voor subsidies in aanmerking komen. Om de raadsleden een duidelijker beeld te geven van de meerwerken en de daaruitvoortvloeiende meerkosten, heeft het college de architekt Fornevilie naar de raadszitting uitgenodigd.

De volledige raad keurt dit ontwerp met zijn kostenramingen goed, doch verschillende raadsleden hebben nogal wat bedenkingen bij de lay-out van de plannen. Dit is typisch een plan van de I.O.K. zonder al te veel fantasie. Zonder extra kosten zou hier een prachtig kontainerpark kunnen uitgetekend worden als men de nu ongebruikte ruimte op het terrein bekijkt, aldus raadslid Verhuist. Ook de heren Van Looy en Blockx zitten met hun bedenkingen op dezelfde golflengte. Schepen Van Ammel merkt evenwel op dat er later bij de uitvoering nog wijzigingen kunnen doorgevoerd worden, maar wil men subsidies bekomen, dan moet dit plan zo ingediend worden.

Uit zijn uiteenzetting blijkt dat de muren op ongeveer 20 meter hoogte aan de zuidwestkant en aan de westkant zich in erbarmelijke staat bevinden. De steen in de meterdikke muur is op verschillende plaatsen gewoon verpulverd. En om dit deskundig te herstellen zijn er meerwerken en extra stutwerk nodig, dus extra kosten. Raadslid Verhuist kan zich met dit laatste echter moeilijk verzoenen. Een dergelijk risico moet een aannemer in zijn beginprijs kunnen incaiculeren. Deze meerkosten zouden door de aannemer moeten gedragen worden. Architekt Forneville stelt voor om bij de vernieuwing van het plafond kosten te besparen om zo terug een evenwicht te vinden en roept de raadsleden op de werken zoveel mogelijk te volgen.

In de loop van 1989 nam de gemeente het principiële besluit om door I.O.K. een aantal verkaveiingen te laten uitvoeren, waaronder 'Zundertseweg'. Hiervoor is het voorbereidende werk gebeurd. Vooraleer I.O.K. verder kan werken moet de gemeenteraad een verkavelingsreglement goedkeuren. 1.0 .K. heeft een ontwerp van een verkavelingsreglement opgemaakt dat geldt voor alle verkavelingen die door I.O.K. worden ontworpen. Alle raadsleden gaan akkoord met dit ontwerp. Raadslid Verheyen (D.E.) stelt voor dat ook de verkavelingsprijs in de Transportzone en op het Industrieterrein met het college zou moeten besproken worden. Het wordt tijd dat het college hier meer inspraak krijgt. Verder merkt hij op dat dit reglement in de toekomst wel dient aangepast overeenkomstig de nutsvoorzieningen, de groenaanplantingen en de aanleg van voetpaden. Raadslid Sprangers (F.B.) houdt een pleidooi voor een gelijke behandeling van alle kandidaat-bouwers. Er moeten voor iedereen gelijke normen gehanteerd worden. Eens de gemeenteraad een aantal toewijzigingsvoorwaarden heeft vastgelegd, kan het college praktisch alle gevallen oplossen. Eén van deze verkavelingen die door I.O.K. werden ontworpen in opdracht van de gemeenteraad is deze van de 'Beulken' te Meer. Op 26 juni 1989 ging de gemeenteraad principieel akkoord om hiervoor een B.P.A. op te maken teneinde de bestemming van die gronden te wijzigen van Iandbouwzone naar woongebied. Het ontwerp is klaar, maar vooraleer de raad hierover stemt, zijn er heel wat opmerkingen. Raadslid Van Looy is helemaal niet gelukkig met de ligging van deze


GEMEENTERAAD verkaveling. De verkeersveiligheid zal hierdoor niet verbeteren. Waarom hier nu meer dan 6 hectaren woongebied creëren terwijl er achter de kerk en de school nog plaats is voor enkele kleine verkavelingen. Ook raadslid Sprangers treedt deze zienswijze bij en herinnert de raad eraan dat hij steeds tegenstander is geweest om steeds maar weer landelijke gebieden aan te pakken in plaats van het te gaan zoeken vlak bij de dorpskernen, en dan nog in fasen.

Dalweg is in feite een privéweg en toch zijn er reeds heel wat werken uitgevoerd, o.a. een onteigening voor de hoekafsnijding. Hij stelt dan ook voor de rooilijn te verleggen zodat er geen verdere onteigening meer nodig is. Burgemeester Van Aperen antwoordt hierop dat de kosten zullen verhaald worden via een verhaalbelasting zowel voor de verwerving van de zate van de weg als voor de nutsvoorzieningen. Verder zullen er geen onteigeningen meer worden uitgevoerd.

Schepen Peerlinck is verwonderd dat men nu afkeer begint te vertonen nadat er reeds heel wat stappen gezet zijn. Men zal inderdaad in kleine stappen werken maar men moet er wel rekening mee houden dat wanneer de beslissing nu goedgekeurd wordt, men wellicht nog drie jaar zal moeten wachten vooraleer alles in orde is. Momenteel is men reeds bezig met de bestaande woongebieden bij de dorpskernen. De oppositie onthoudt zich bij de stemming, de meerderheid gaat akkoord met het ontwerp van I.O.K.

Een V.Z.W. voor de I.K.O.-galerij

Het ontwerpplan voor het bijzonder plan van aanleg 'De Dreef' wordt door de volledige raad goedgekeurd. Ook dit ontwerp werd door I.O.K. opgemaakt na de principiële beslissing van de gemeenteraad op 26juni vorig jaar. Rest er nu nog een openbaar onderzoek (commodo en incommodo en daarna de definitieve aanneming. In de Dalweg te Meerle is intussen dit onderzoek achter de rug en dient de gemeenteraad de binnengekomen klachten te behandelen om over te kunnen gaan tot de definitieve goedkeuring van het rooi- en onteigeningspian van de Dalweg. Raadslid Sprangers meent dat er nog heel wat onduidelijkheid bestaat over de bijdrage van de particulieren in de kosten. De

\JOO ew

Het I.K.O.-gebouw beschikt over een speciaal ontworpen tentoonstellingsruimte. De vorige jaren konden wij hier kennismaken met de werken van Anton Pieck en later met deze van de Hoogstraatse schilder Karel Boom. Nog tal van ideeën en dromen wachten ongeduldig op menig verlanglijstje. Maar voor de organisatie en promotie van allerhande kunstmanifestaties en tentoonstellingen die in deze galerij zouden kunnen plaatsvinden, is er een flexibele beheersvorm nodig. Daarom stelt men voor om een V.Z.W. op te richten met als doelstelling het organiseren en promoten van kulturele aktiviteiten. Deze V.Z.W. zou dan de galerij beheren en gebruiken voor haar aktiviteiten. Alle raadsleden ondersteunen dit initiatief.

De Mosten De Mosten breidt weer uit. Er wordt voor 142.000 frank hout gekocht voor de bouw van windschermen, voor de omkadering van de speeltuin en voor algemene verfraaiing maar ook voor de bouw van een bijkomende bergplaats met sanitaire installaties. Hiervoor zal vooral een loods aangewend worden die vanuit Meerle naar De Mosten wordt overge-

ple repO deo?tOQ ReC0m

bracht. De oppositie onthoudt zich (D.E.) of stemt tegen (F.B.). Zij vonden in het dossier geen plan of toelichting. Raadslid Aerts heeft de vrees dat het allemaal een dure aangelegenheid zal worden, terwijl zijn collega uit de oppositie, Verhuist, voor de zoveelste maal vraagt naar een algemeen plan voor De Mosten. Voor hem komt het over of alle afdankertjes uit de gemeente naar De Mosten gaan. Eerst was er een houten loods, dan een lokaal voor een cafetaria, nu weer een totaal ander soort loods. Waar wil men met De Mosten naartoe? Volgens schepen Van Ammei was er een nood aan een bijkomend sanitair blok alsook aan een bergplaats. Dit wordt in hout afgewerkt zodat het esthetisch aspekt ook aan bod komt. Voor de rest zullen er dit jaar geen zware kosten meer gebeuren voor De Mosten. 1990 wordt een jaar voor bezinning over De Mosten.

De agenda van F.B. De oppositiepartij Fusiebelangen had een 5-tal punten op de agenda laten zetten. Raadslid Verhulsi beklaagt er zich over dat de motivatie over deze verschillende onderwerpen niet in de persnota werd opgenomen en hij in de raadszitting bijna geen gelegenheid krijgt deze zaken te verduidelijken of toe te lichten. Burgemeester Van Aperen is immers elke bespreking vdér met het besluit: 'Wij hebben kennis genomen van de brief van Fusiebelangen...' Het eerste punt betrof de bespreking van een reglementering van kapvergunningen en een reglement over beplantingen, dit naar aanleiding van de recente kapping van 1 ha bos op de Habelaar te Minderhout. Een voorstel over deze materie zal besproken worden in de commissie van ruimtelijke ordening. Het tweede onderwerp op deze agenda maakt

9

J

Enkel op afspraak. Peserveer tijdig!


GEMEENTERAAD sommige leden van het college wel erg wrevelig. Het betreft hier de gemeentelijke richtnota voor bestemmingswijzigingen aan het Gewestplan Turnhout. Deze richtnota zou volgens het college een opgave zijn van wat er in planning lag om gewijzigd te worden, aangevuld met enkele kleine opvulprojecten. In totaal 31 gebieden. Voor burgemeester Van Aperen moet deze nota niet in de gemeenteraad besproken worden. Volgens raadslid Blockx moet men deze richtnota niet te zwaar opnemen, het is eerder een klankbord van wat er reilt en zeilt in de gemeente. Raadslid Sprangers kan zich daar evenwel niet mee verzoenen en vindt dat zulke zaken toch op een ernstige manier in de gemeenteraad moeten kunnen besproken worden. Met deze richtnota gaan er weer eens 206 hectare landbouwgrond ingenomen worden. Wanneer hij zich opwerpt tot de verdediger van het groen gedurende de laatste vijftien jaar vallen er enkele bitsige woorden, vooral vanwege schepen Verlinden die tot slot samenvat: Ge moet niet zeveren, maar doen!' De voor zitter moet tenslotte de beide partijen tot or de roepen en hen tot kaimte aanmanen. Ook het voorstel om in de snoeiperiode in de belangrijkste woonwijken kontainers te plaatsen voor tuinafval en snoeisel wordt door de burgemeester ter kennis genomen en doorverwezen naar de Technische Dienst. Fusiebelangen stelt voor het gebruik van tropisch hardhout in de gemeentelijke diensten en gebouwen te verbieden. Er wordt immers van alle zijden aangedrongen op de redding van het Tropisch Regenwoud, zowat de zuurstoflong van de aarde. Zowel Broederlijk Delen als het NCOS voeren hierrond bewustmakingscampagnes. De gemeente zou hier ook een voorbeeld kunnen stellen om op zoek te gaan naar alternatieven bij nog op te richten gebouwen. Voor vernieuwingen en herstellingen dient men uiteraard nog wel rekening te houden met de rest van het houtwerk. Schepen Verlinden reageert zeer hevig op dit voorstel van raadslid Verhulst en verwijt hem de zaak er zelf te willen doorhalen en hierdoor het initiatief van het GEKO (gemeentelijk komitee voor ontwikkelingssamenwerking) te willen kelderen. Vanuit deze hoek zijn er immers reeds voorstellen op weg om alternatieven aan te brengen: 'dit hadt ge hier niet mogen brengen!' En burgemeester Van Aperen, hij nam kennis van het voorstel. Tot slot doet F.B. het voorstel dat de gemeenteraad zou aandringen bij de erkende bouwmaatschappijen Noorderkempen en Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting om een aantal sociale kavels te verkopen. Raadslid Sprangers stelt in zijn toelichtingsnota voor om in 'Donekakker' 12 sociale bouwkavels te koop aan te bieden en terug te komen op de vroeger beslissing om deze 12 te gebruiken voor sociale woningbouw (huurwoningen). Bij het ontwerp van deze wijk werden immers als voornaamste doelstellingen een gemengde bevolkingsopbouw en een gedifferentieerde woningbouw naar voor gebracht. Van de 24 sociale bouwkavels werden er tot nu toe 9 verkocht die kortelings allemaal bebouwd zijn. Burgemeester Van Aperen heeft kennisgenomen van het voorstel, doch bij de bouwmaatschappij Noorderkempen is alles gereed voor de bouw van 12 woningen. •

Jef van Looy vraagt uitleg over de boomkappingen zijn departement gaat helemaal voort op de voorstellen van de dienst voor Bruggen en Wegen en de minister 'kan niet elke boomkapping persoonlijk nazien'. Hij neemt ccliter wel de verantwoordelijkheid voor de kappingen op zich al merkt hij op dat, als er een plaatselijk (gemeentelijk) kapregelemcm bestaat, de gewestelijke overheid dit zal volgen. Het is dus niet zo dat de gemeente geen inspraak zou hebben over het kappen van de bomen langs de gewestwegen zoals zij altijd beweert. De gemeente zou ccliter wel vooraf voor een eigen kapregelement moeten zorgen).

Er is al heel lang wat te doen geweest over, de 118 bomen die hier in de gemeente door het bestuur van Wegen zouden gekapt worden - en waarvan er inmiddels al verscheidene tegen de vlakte gingen. Vooral de veroordeling van 83 bomen langs de weg Meerle-Ulicoten waarvan uitgemaakt is dat het overgrote deel ervan nog gezond en wel is en helemaal niet gevaarlijk voor de weggebruiker, lokte heel wat protest uit, Stilaan wordt het voor iedereen duidelijk dat Bruggen en Wegen er 01) uit is om zoveel mogelijk bomen langs de wegen te doen verdwijnen en er zo min mogelijk te planten. Het meest merkwaardige is echter wel dat dit bestuur bij de selectie van de te kappen bomen, vaak de beste en gezondste exemplaren uitkiest en minder goede bomen laat staan. Steeds meer gaat men vermoeden dat juist die bomen worden uitgekozen die een goede houtopbrengst opleveren en dat het 'gevaar voor de weggebruiker' er nog weinig mee te maken heeft. Volksvertegenwoordiger Jef Van Iooy vond dit probleem ernstig genoeg om minister Sauwens, bevoegd voor Openbare Werken en Verkeer, eens aan zijn frak te trekken. Hij deed dit hij middel van een parlementaire vraag in de Vaamse Raad. In zijn antwoord zegt deminister dat hij er niet zoveel aan kan doen;

Voor wat de aanplantingen betreft, meldde de minister dat in dit najaar nog, de doortocht van Minderhout zal aangeplant worden (En wat zien we? De boompjes staan er ai!!!)

Na de openbare vergadering beloofde de minister, in een persoonlijk gesprek met Jef Van Looy, dat hij de nog uit te voeren kappingen in Hoogstraten onmiddellijk zou laten onderzoeken om al zo nog zĂ´veel mogelijk gezonde (en niet gevaarlijke) bomen te sparen. En dat de minister Hoogstraten weet liggen, daar kunnen we wel zeker van zijn, indachtig de fietspadenactie!

De nieuwe collectie behangpapier is geariveerd in harmonie met de mooiste gordijnstoffen *

\ met passende vloerbekleding in stock /

met 1001 bijpassende kleuren + ons advies *

tapijten

9


DAGBOEK Een van de vereisten om een goede 'cafébaas' te zijn, is goed te kunnen luisteren. De meeste klanten komen immers niet alleen voor een pintje op café, maar meestal ook om een praatje te maken. Omdat wij dus dachten dat een cafébaas een en ander te vertellen kan hebben, laten we een van hen aan het woord. ROEL (van de 'Posthoorn' van Meerle, pleisterplaats voor jonge Meerlenaars) schreef zijn belevenissen van een week neer in een dag- of beter nachtboek. Wordt er 's nachts om 2 uur gevraagd: 'kunde gij voor de Hoogstraatse Gazet een week lang een 'dagboek' bijhouden?' Je zegt na even peinzen, ja. Maar dan begint de misère.,. Je moet het waar gaan maken en praten is één ding, maar iets opschrijven...! Zweet, zweet, en veel kriebels in m'n buik en nôg meer wat door m'n kop spookt... daar gaan we dan. Vrijdag

't Was behoorlijk laat geworden de vorige nacht en ik ging pas tegen 6 uur slapen. En toen om 12 uur de wekker ging, had ik zoals gewoonlijk een uur nodig om echt wakker te worden, maar met behulp van liters koffie en veel Gauloises lukte dat wel. Toen in de auto gestapt en naar de copy-shop gereden voor affiches en hoesjes voor de P.H. Top 50. Daarna door naar Beerse voor de Kempenklok. Doet goed zo'n stukje rijden, even uit de dagelijkse omgeving weg. Het weer is trouwens ook knettergek, had onderweg zonneschijn, hagel en bijna nacht, zo zwart werd het. En voordat ge het goed weet is het alweer 18.00 uur, de eerste biljarters komen binnen voor hun 'marathon' drieband. Allemaal een beetje nerveus want het zijn finalematchen voor het kampioenschap. Ze beginnen wat rustig met koffie en 'n watertje. Maar dat duurt niet lang, ze krijgen door dat ze daarop niet beter spelen. Ze nemen een voorbeeld aan Van Dun, die niet echt dun is, en zich van meet af al goed zit te doen aan z'n 'neutjes'. Wat later druppelen ook de reguliere klanten binnen, en begint het 'normale caféleventje'. Waar ik wel even om moet lachen en toch ook geweldig vindt is, dat m'n jonge klanten heel voorzichtig vragen of ze eigenlijk wel mogen shotten, en of dat niet teveel lawijt was voor de kampioenen in spé. Tegen een uur of 23.00 wat te eten op de tafels gezet, want ik kan me voorstellen dat je na 4 uur biljarten en drinken wel trek krijgt in 'n hapke. Om 3 uur 's nachts de laatste naar buiten, heb om 4 uur gedaan met kuisen. Nog even met de hond wandelen, plezant om te zien dat sommigen al weer op zijn om hun werk te beginnen. Zaterdag

't Zelfde 'wakker worden ritueel'. Goed op een rijtje zetten wat ik nog moet doen. Tombolaprijzen gehaald voor de voetbal, jenever voor de niet dunne Van Dun gekocht want die verjaart vannacht. Nog een plant gehaald voor Maria want die is pas uit het hospitaal rE

gekomen. En dan is het alweer 18.00 uur. De eerste biljarters arriveren weer. D'n Soi met z'n paperassen zetelt weer in de living met z'n telmachine, de hond reageert al niet meer en wordt dat weg-en-weer-geloop al gewoon. M'n gezellige zaterdagavond begint weer. Normaal kan ik dat wel alleen af maar nu met de extra biljarters en supporters moest Liesbeth bijspringen, dat is wel fijn want dan zie ik ze ook nog eens. Emmaake loopt driftig lotjes te verkopen voor de tombola, fanatiek is ze wel want de mensen zitten amper op hun kruk of ze is er al. 't Is plezant de avond, en voordat ik er erg in heb, is het alweer 4 uur en voordat de gebruikelijke plakkers van de toog losgeweekt zijn is het 5 uur. Nog een uur kuisen, m'n gebruikelijke wandeling met de hond en dan slapen ondanks het late (vroege) uur, waar schijnlijk frisser dan menig klant. Zondag Deel 1: Ben

gelukkig op tijd wakker, wel wat stijf want 2 uur zittend slapen in de zetel is niet echt -je van dat-. Een keer met m'n kop schudden, koffie zetten, de hond over z'n kop aaien (ik ben jaloers op dat beest die wordt wakker en kan dan meteen in aktie komen) wassen, scheren, hop in de auto naar de bakker, tas koffie drinken, hamburgers bakken, brood smeren, frigo's bijvullen. Het is half 11, 't café kan open. Elf uur, de voetballers komen er aan. Het is me weer gelukt: op tijd klaar en niet overslapen. Eerst de nodige cola's bij het eten van de pistolets en dan beginnen de meesten wel aan het bier, de een wat gemakkelijker dan de ander. 't Is zo ongeveer 12.30 uur, het kan ook 13.00 uur zijn, als de meesten vertrekken en de vrouwen van de hangijzers binnenkomen om te zien of ze hun venten mee kunnen krijgen. D'r lopen dan meestal ook bengels in het café rond en daar heb ik veel deugd van. 't Is weer eens wat anders en ze zijn zo lekker spontaan. Zoals Debby met een serieus ge-

zicht, als pappa zegt: 'ik ben moe', antwoordt: 'nee, je bent zat'. Deel 2: De middag: De shotters zijn weg, eventjes rust. Maar zoals altijd, op het moment dat ik tegen Liesbeth zeg dat ze wel wat pistolets voor me kan maken en ik de eerste hap neem..., de zondagmiddagklanten. Een deel voor de hele middag, anderen die snel binnenvallen voordat Mjeel moet shotten. Maar ik hou van de zondagmiddagen omdat ik dan het meest gemêleerde publiek heb. Jong en oud door elkaar. 't Is af en toe wel puzzelen met de muziek, wat oude platen voor de rosse Eric, wat nieuwe en voor de rest 'middie of the road'. Het is niet overdreven druk zodat ik ook tijd heb om hier en daar te praten, of zeveren zoals ge het maar noemen wilt. Of een beetje de zot uithangen en

olk, -'j Garage VAN RIEL Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverhuur * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33


DAGBOEK wat pesten (wat ik gère doe). Zondagmiddag is ook een worstje met mosterd voor het liefste klantje dat ik ken, en dat altijd wel even met de spiegel moet flirten.

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze

Deel 3: Tegen een uur of zes (18.00 uur) wordt het wat stiller, krijg dan ook even een kleine inzinking, de vermoeidheid begint de kop op te steken. Rustig wat gepokerd met 'de kleine grijze muis', Sjareltje en Frans. Dan vertrekken ook die om naar 'sport' te gaan kijken. De jongens druppelen binnen. Wat pittige muziek opzetten om terug tot leven te komen. Omstreeks 20.00 uur zit er weer leven in de tent. Spek en Pol komen binnen om 'rustig' een pint en een vat krïet te drinken. Nou, het 'rustig' kunnen ze wel vergeten. De chiromannen en heavy Eddy zijn ook gearriveerd, ik begin aan de laatste fase van m'n weekend. M'n muzikale liefhebber Vinkx staat wippend z'n pint te drinken, dus de muziek is goed (fijn om zo'n graadmeter te hebben). Er wordt geshot, gedart, gebiljart, kortom m'n cafeeke leeft en ik geniet.

EIKEN MEUBELEN:

Deel 4: 24.00 uur: 't Loopt leeg, de gebruikelijke 5 â 6 man nog aan de toog, wat nakaarten en echt slap lullen. Ik ga zachtjes aan heel eigen muziek opzetten en zit met 'n half oor te luisteren naar de relatieproblemen van een goei joch die zich af en toe te veel begaait. 1.30 uur: Alles weg. Er rest mij nog wat energie en daarmee kuisen, leeggoed naar 't kot, want de brouwer haalt dat 's maandags op. kranen aftappen, spoelbakken vullen met javel en water. En dan.., mijn rustdag. De hond voelt dat ook, springt tegen me op, pakt de bal in z'n bek en wil spelen.

P.S..' Lieve mensen allemaal, ik noem wat namen, maar Krolleke, Greet, Lu, Lutje en al le andere geweldenaren, moet ik jullie opsommen dan is dat te vee/papier voor dit gazetje. Maandag Dit is gemakkelijk. Ik slaap een gat in de dag, lig een uur in bad en sukkel door het bos met m'n hond en m'n gedachten. Een van die gedachten is, dat door het bijhouden van dit dagboek ik wel geconfronteerd word met het feit dat ik in een klein wereldje leef. De vier muren van m'n café. Dinsdag Een beetje uitgeslapen en zoals gewoonlijk met Emmaake de boel gekuist. Nog wat getimmerd en gezaagd aan een nieuwe toog. Bestelbriefke gemaakt voor de brouwer. Deze kwam rond een uur of half 5. Gezellig wat zitten praten over het weekend en dorpsroddels en gebeurtenissen. 's Avonds zeer rustig in 't café; door de voetbal op de televisie. Woensdag Tot een uur of 15.00 gewerkt aan m'n nieuwe toog en me kwaad gemaakt om het feit dat de staat weer eens vijf frank op een pint wil verdienen, ze zijn knettergek daar in Brussel. Eigenlijk zouden alle cafébazen in België op één dag hun rustdag moeten nemen en net als de boeren in Holland eens wat staatsbedrijven plat moeten leggen door middel van blokkades. En dat een maand of twee volhouden, dat zal nog eens chaos geven. Als ze dan in Brussel nog niet door hebben dat ze van de mensen hun geneugten moeten afblijven, dan zijn ze het niet waard 'volksvertegenwoordigers' te heten. 's Avonds kwam het leven in 't dorp pas op gang toen het op de tv gedaan was met de voetbal. Had zo rond een uur of 2 gedaan.

Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

Kunstmeubejen DE PUYDT

1

IaIDfI'

(

1BEI1> (Pro-Arte

I>

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

KEMPISCH ww rrr

IJ

Y I'.1.l

Donderdag Tot 's middags drie uur weer lekker door kunnen werken aan m'n toog. Het café opengedaan, en wat kreeg ik binnen, hoera, weer zo'n betweterige Hollander. 't Is eigenlijk zot, ik heb hetzelfde paspoort maar ik voel me nog nauwelijks verwant. Sommige van m'n landgenoten krijgen nooit door, dat als ze hier komen wonen (en het liefst ook leven) ze geëmigreerd zijn en zich aan moeten passen aan het leven hier. En ik kan hen verzekeren: als je eenmaal bent geconditionneerd in dit zalige land, dan weet je pas wat vrijheid is, gelukkig niet dat 'degelijke' dat 'betrouwbare' maar 'joie de vivre' (sorry Vlamingen). 's Avonds: dartavond De baan klaargelegd, helaas nog geen tijd gehad om de score bij te werken, wel vervelend want ik snap goed dat de mannen willen weten hoe ze er voor staan. Liesbeth was gelukkig vrij en kon even achter de toog zodat ik rustig kon gooien en hoera, een van de betere, Jos biscuit, kon afdrogen (deed me echt deugd). Het is toch een algemene tendens dat op het eind van het seizoen de mindere de betere goden op z'n kbten geven. 't Was zoals altijd met 'try again' plezant. Plezier gehad met Fientje d'r staart en de naam van d'r nieuwe hond (Ossekar). Ook de oude maar ozo jonge Charlie was present. Geweldig hoe een mens van 75 plezier kan hebben met jonge gasten, maar ja, hij is dan ook niet voor niets 20 jaar cafébaas in dit café geweest. Toch nog even een klein dissonantje deze avond, een klein vervelend mannetje maar een zware belasting voor een cafébaas (zonder enige toegevoegde waarde). Ik stond op 'tilt' en moest me behoorlijk inhouden. Schone opruiming toen 'm eindelijk vertrok. Rond 2 uur gedaan.

:

.[.

.ieiid.i L

L iiqic

k

Ik vond het toen tijd om zelf nog wat te genieten, en heb achter (in m'n living en werkplaats) nog lekker door zitten zakken, een lekker glas Ricard is nooit te versmaden. De hond tevreden naast me en de tv aan, switchend van Super naar MTV om wat op de hoogte te blijven van de muziek. Zalig alleen in m'n eigen wereld. Noot: Waarom ik zo graag 's nachts m'n hond uitlaat.

De neon dooft De nacht ontwaakt Weg van opgedrongen bedrijvigheid Wandelend door de nacht in een dorp van gesponnen glas Wandelend in de nacht door de velden van je afvragen Vastklampend aan de sterren Een reikhalzend goedendag De lach verstart De mens verdwijnt 't Is de tijd die nu even wacht Wandelend door de nacht in een donk're straat Wandelend in de nacht door een wereld zo apart Boven de gifdampen van alledag De stem zwijgt Het hart oreert De gewaarwording die nu spreekt Wandelen door de nacht in een herinnering uit het leven Wandelend in de nacht door de wateren van de ziel Geen behoefte meer aan woorden Zo zweef ik naar mezelf toe

Roei 11


WERKGELEGENHEID

Werkloosheid

Een oplossing voor laaggeschoolde en langdurige werklozen Het Samenwerkingsverband 'Strategisch Plan Kempen' (SPK) is zo goed als rond met een plan ter bestrijding van de laaggeschoolde en langdurige werkloosheid. Het arrondissement Turnhout telt vandaag 15.800 uitkeringsgerechtigde werklozen en nog eens 5.000 werkzoekenden onder verschillende categorieën, zoals verplicht ingeschrevenen, Vrij ingeschrevenen, personen uit beschutte werkplaatsen en mensen in opslorpingsprogamma's. Globaal genomen is 63 07ó hiervan laaggeschoold, dit wil zeggen, heeft maximaal lager secundair onderwijs genoten. Van de overige 37 07ó is de helft langdurig werkloos. Met een aantal nieuwe initiatieven wil men de problemen aanpakken van 82% van het huidige werklozenbestand in de Kempen. De Kempen heeft een hoge werkloosheid, vooral onder de vrouwen. Maar hoe lossen we deze vragen op? Van de ene kant vinden een aantal werkzoekenden geen werk, en van de andere kant blijven een flink aantal werkaanbiedingen niet opgevuld. Ondertussen versmalt snel de kloof tussen vraag en aanbod. De toename van de actieve bevolking daalt zienderogen en zal in 1995 in de Kempen definitief aftoppen. De economische groei blijft arbeidskrachten opslorpen maar het is een stijgende vraag naar 'kennisarbeid'.

Actieterreinen en projecten Het plan bestaat uit een vijftal actieterreinen met in totaal 38 projecten. De persoonlijke situatie van de werkzoekende is zeer complex. Het negatieve zelfbeeld bij de laaggeschoolde en langdurig werklozen moet men wegnemen en opnieuw perspectief scheppen. Men wil ook beter inzicht verwerven in de eigenschappen van de werkzoekende om alzo een betere begeleiding mogelijk te maken. Verder wil men de werkzoekenden ondersteunen in de zoektocht naar werk en in elk geval werkloosheid in een vroeg stadium vermijden. Reconversiegebieden, zoals de Kempen, worden systematisch gekenmerkt door een hoger dan gemiddeld percentage van langdurig werklozen. Niet toevallig is ook de scholingsgraad en de betrekkelijk lagere participatie aan het onderwijs een typisch kenmerk van een achtergebleven gebied. De band tussen geringe vorming en langdurige werkloosheid kan moeilijk betwist worden. De drie krachtlijnen wat de vorming betreft zijn dan ook: kaders vormen, werkzoekenden vormen en bij komende werkloosheid vermijden. Daarom wil men meer informatie verspreiden over bestaande vormingsmogelijkheden en met de beschikbare subsidies nieuwe initiatieven uitwerken. Mensen die bezig zijn met 'werkzoekendenwerking' zullen een overzichtelijke brochure ontvangen waarin alle vormingsmogelij kheden in het arrondissement worden toegelicht. Daarnaast wil men zelf cursussen en technische opleidingen gaan opzetten in samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Verder wordt gedacht aan een project om vrouwen en hun omgeving te overtuigen van de aantrekkelijkheid van technische opleidingen en beroepen, aan een extra

12

project alfabetisatiecursussen, korte termijn opleidingen in de toeristische sfeer en systematische sollicitatietrainingen. Werkloosheid vermijden heeft te maken met beroepsoriëntatie en beroepskeuze. Daarom moeten leerlingen, ouders, leerkrachten en PMS-verantwoordelij ken goed geïnformeerd zijn over de echte toekomstmogelijkheden. Ook onderwijsinstellingen moeten vermijden dat er nog kan gekozen worden voor doodlopende straatjes. De onderwijsverantwoordelij ken moeten hun kennis van de ondernemingen verbeteren en via een functiebeurs wil men de leerlingen overtuigen van de aantrekkelijkheid van technische opleiding. Naast de persoonlijke situatie en het opleidingsniveau vormen infrastructurele belemmeringen één der voornaamste hinderpalen om terug aan de slag te gaan. Kinderopvang en openbaar vervoer zijn de twee-meest in het oog springende drempels. De oprichting van

een lokaal dienstencentrum kan het gebrek aan kinderopvang verbeteren. Het systeem van onthaalmoeders moet verbeterd worden voor ouders in ploegendiensten. Met de NMVB (Buurtspoorwegen) gaat men onderzoeken hoe het openbaar vervoer naar de industrieterreinen beter georganiseerd kan worden.

Coördinatie en begeleiding Al deze projecten worden arrondissementeel vanuit één punt gecoördineerd. Voor de informatie over beschikbare arbeidsplaatsen en over beroepsopleidingen wil men ook de streekbladen inschakelen. Met een trajectbegeleiding wil men uiteindelijk elke laaggeschoolde langdurige werkloze begeleiden naar de beste individuele oplossing. Aangepaste sociale tewerkstellingsinitiatieven zijn aangewezen voor de meest marginale subgroep waarvormingsinspanningen weinig efficiënt blijken. Daarom wil men sociale leerwerkplaatsen uitbouwen, de bestaansminimumtrekkers weer de weg naar de arbeidsmarkt helpen vinden, gehandicapten voorbereiden op het normale arbeidscircuit en het aanbieden van roulerende Gesko-arbeidsplaatsen om ervaringen op te doen. Uiteindelijk komt het er op aan om volwaardige jobs te scheppen. De economische groei en conjunctuur zullen dit zeker ondersteunen maar ook de samenwerking tussen werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen dit versnellen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling kan op dit vlak een belangrijke bemiddelaar zijn. •

Aantal uitkeringsgerechtigde werklozen tijdens de maand februari 90. Regio Hoogstraten + Rijkevorsel 25 jaar 40 jaar 50 jaar -- 50 jaar -

-

-

Mannen 24 32 45 40 141

Vrouwen 75 344 91 16 526

Tolaal 99 376 136 56 667

CAULEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon Maak het uzet gemakkehjk. fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Poul & May Van Huffe-Van Dyck Leopoidstraat 60, 2330 Merkspbs


Streekeigen curiosa Moeten maar niet kunnen Ik ben er zeker van. U kent dat gevoel afloop zeker. ook. Het bekruipt u langzaam en aan- Vrouwen hebben nog minder geluk. De linkerdeur van dit etablissement laten zij vankelijk kunt u het nog negeren. Stilaan wordt het op de tanden bijten. Maar na best links liggen. Daarachter is helemaal een tijdje is ook dat niet meer voldoen- niets te zien, behalve een zwari gat. De de. Dan maar billen op elkaar, maar na rechterdeur geeft echter geen betere een poos is het niet meer te stuiten: de perspectieven. Hoewel hier nog enkele vooruitgang van de achteruitgang. Inder- bekende elementen aanwezig zijn, zijn zij niet van die aard dat zij u uitnodigen om (laad: ii moet.

$ UITE' -

K

C77 1

Om zijn daad en eis kracht bij te zetten vermeldde hij ook de datum '1111189'. Voor zover wij weten is dit al enige tijd geleden. Maar toch moeten wij deze twee dappere burgers onze lof toez waaien. De waarschuwing van de ene is niet minder belangrijk als het democratisch appèl van de tweede. Wachten is het op de derde, een soort van verantwoordelijke uitgever, die ofwel zijn naam onder de affiche komt zetten ofwel ervoor zorgt dat de affiche kan ver dwijnen. Naar wij hopen zal dit nog kunnen gebeuren v66r de opening van het toeristisch seizoen want dan zullen er meerderen bovenstaande bedenkingen maken. Want het is al voor mijn tijd verzonnen en door sociologisch onderzoek bewezen: 'De toestand van de toiletten is de waardemeter van het huis'. •

Het zal je maar overkomen flanerend over de Vrijheid. De dan nog bestaande bomen bieden niet voldoende beschut ting. Geld thuis vergeten of u wil de plaatselijke neringdoeners absoluut niets gunnen. Ook het typisch Hollands flegina om zomaar ergens binnen te stappen, dwars door de gelagzaal en zonder de waard of waardin een blik te gunnen, recht naar achteren, ontbreekt. Dan staat u daar mooi te kijken en moet u dringend op zoek naar een of ander beschut plaatsje. Met een beetje geluk geraakt u dan, langs niet-bewegwijzerde paadjes, tot achter het historische stadhuis van Hoogstraten. Vanaf op afstand gezien lijkt de redding nabij. De zaak even van naderbij bestuderen blijkt echter aangewezen. Voor de mannen ziet het er nog redelijk behoorlijk uit. Toch is het oppassen geblazen. Van boven gaat het in de gecementeerde bak, maar van onderen loopt het gegarandeerd in uw schoenen. Verstopt is die

er eens rustig bij te gaan zitten. Het kraan tje tegen de rechter zijmn uur is blijkbaar ter versiering want er komt enkel droog water uit. Ook opvallend aan dit gebouw is het totaal gebrek aan enige al dan niet schunnige grafitti waarvan soortgelijke gebouwen die ik ken, rijkelijk voorzien zijn. Alleen de affiche op de rechtse deur vraagt nog onze aandacht. Op het eerste gezicht lezen wij: 'Buiten wanneer wor den deze toiletten gebruik eens hersteld!!! 1111189'. Verantwoordelijke uitgever is niet vermeld en ook de bij affiches horende takszegel ontbreekt. Bij een tweede lezing valt onze frank eindelijk. Hier is niet een maar zijn twee wakkere burgers aan het werk geweest. De eerste wilde duidelijk in het vetjes met 'BUITEN GEBRUIK' waarschuwen. De tweede werd het vermoedelijk, na steeds van een kale reis te moeten terugkomen, beu en placeerde de oproep 'Wanneer worden deze toiletten eens hersteld!!!'

BEGRAFENISSEN

JORIS '

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

13


Uzegt?

ee

De wereld is vol problemen, maar...

Slapeloosheid, daar kan ik van wakker liggen! Oude lezers herinneren zich zeker nog het behaaglijke gevoel te slapen op een versgevulde 'kafzak'. Cocoonen 'avant la lettre', mompelt onze huis-intellectueel. Want 'cocoonen', en hij wéét het, hij is trendy, is een nieuwe term uit Amerika. Cocoonen is zich beschermen tegen de grote boze buitenwereld en zijn vrije tijd doorbrengen in 'zijn schulp'. In de praktijk betekent dat meestal zich langdurig in bed vermeien, desnoods het hele weekend, met tv-kijken, scrabbelen, ontbijten... Is Hoogstaten reeds 'cocoonrijp' of snurken wij nog ouderwets van de ene naar de andere dag?

Anja Strijbos: Ik ga soms pas om 1 uur slapen, als er iets goeds is op tv. In 't weekend mag ik uitslapen zolang ik wil. Tot 12 uur desnoods. 't Is toch weekend voor iets, hé. Lezen in 't bed doe ik ook wel eens maar daar val ik van in 't slaap.

gaat niet zoveel uit, maar ik heb toch liefst dat ze v56r 12 uur thuis is. Voor de jongens, die al in de twintig zijn, blijf ik niet meer wakker. Maar uitslapen is er voor mij niet bij. Bart Brosens: Zo rond een uur of 11 kruip ik er in. In 't Weekend is dat meer afwisselend. Maar om 8 uur kom ik er uit. Ik mag wel langer blijven liggen maar ik doe dat niet. 's Avonds ben ik soms nog wat met de compliter bezig voor ik slaap. Stefan Verheyen: Ik mag blijven liggen zolang ik wil. Ik ga zo laat mogelijk slapen. Slapen is eigenlijk tijdverlies, hé. Ben Floren: Gaan slapen om 12 uur en opstaan om 12 uur. Als ik nog moet leren kom ik er om 9 uur uit. Tijdens de vakantie kan ik gemakkelijk de klok rond in 't bed blijven liggen. Lezen in 't bed of tv kijken. Ik heb eens een draagbaar tv-ke gewonnen.

Lucia Stoffels: Ik heb 3 zoons en één dochter. Als zij van huis is dan slaap ik niet. Ze

;A lie drie de jongmensen beweren dat slaaplusten in de klas overvait, niét de maandagmorgen maar de vrijdagnamiddag.

b=

Staf Doms: Ik wordt nogal gehinderd door het verkeer. Ik woon rechtover 't moederhuis. Ofwel vertragen de kamions in de Vrijheid om naar Loenhout te rijden, ofwel komen ze er vandaan en trekken ze op. En daar word ik wakker van. Voor de rest ben ik een goede slaper genoeg. Rond een uur of 10 kruip ik er in maar na half 5 slaap ik niet meer. Dan is voor mij de nacht gedaan. Dat is al zo vanaf ik nog klein was. Maar ik kom er dan nog niet uit hoor. Dat wordt wel een uur of 7, half 8. Ik lig dan wat te 'zooren', eens even opstaan en er dan terug in. Maar voor de rest, goed slapen, jong. Ik heb al 167 dagen gasthuis 'gedaan', dan leert ge wcl slapen

Guy Martens (notair nachtraaf): IL ben geen vroegslaper. Voor 3 uur lig ik er zelden in. En als ik er dan al eens vroeg inkruip, slaap ik toch niet voor 3 uur. 1-let uur van opstaan hangt af van het werk dat ik heb maar in regel is dat 9 uur. Dat heeft allemaal met gewoÖitc te maken, denk ik. Maai ik slaap wel goed, hoor. Als ik gedronken heb, slaap ik direkt, soms al als ik me aan 't uitkleden ben. Cocoonen is niet aan mij besteed. Als ik al eens probeer te lezen in 't bed, slaap ik al in op bladzijde 1. Ik ben trouwens niet zo'n 'thnismcns'.


U ZEGT?

Slaap minder, leef langer Een mens ligt een derde van zijn leven in bed. Een baby van 3 maanden slaapt 14 uren per dag. Een volwassene ligt 8 uren in de armen van Morfeus en een 70-plusser ongeveer 6 uren. Dat geeft voor ieder een voldoende slaap. Mensen die echter willen besparen op hun slaap kunnen dat rustig doen. Twee voorwaarden echter: niet minder dan 5 uren slapen per nacht én zijn eigen cyclussen respecteren.

Cyclus

Geert Brosens: Om tO uur er in en om 7 uur zo of wat lezen. Maar 's morgens kunt ge wel goed werken, hé. 's Middags doen we wel een er uit. Ik slaap goed. dutje van een half uur. Mit Laurijssens: Ik slaap slecht. Om half 11 Wij hebben niet veel slaap nodig. Ik ben 83 gaan slapen en om 5 uur er uit. Ik heb al van en Geert wordt er morgen 82. alles geprobeerd om goed te slapen: tellen en

Globaal gezien daalt een slaper per nacht 5 â 6 keer af naar een diepe slaap. Wie bijvoorbeeld om ii uur gaat slapen heeft om half 1 het diepste punt bereikt langs de dalende trap van inslapen, lichte slaap, gemiddelde slaap, tot diepe slaap. Na dat moment volgt er een korte schijnslaap', waarin zich de dromen afspelen, gevolgd door een plotse stijging naar weer lichte slaap. Daarna weer de trap af, enzoverder. Tegen de morgen aan worden de schijnslapers langduriger en de stijgïngen naar lichte slaap tot zelfs ontwaken toe komen heclichter. De tussenstadia van diepe slaap vallen weg en de slaap heeft geen echte rustfunctie meer. Het is nu de kunst deze cyclussen te ontdekken, bijvoorbeeld door 's nachts de ontwaakurcn op te schrijven. Daarna kan men rustig zijn nacht afbreken na het beëindigen van een cyclus. Op die manier kan men zijn slaap makkelijk met 1 tot 2 cyclussen inkorten. Daardoor kunt u per dag 1 tot 2 uur langer 'leven' zonder gemiste rust.

Flash

René Wouters: Ik ben een hele slechte slaper. Wel op tijd in 't bed maar daarom niet slapen, hé. Waar dat aan ligt weet ik niet. Dat is de aard van de mens zeker? Ik heb er tenminste geen 'reden' voor. Gewoon niet kunnen inslapen, hé. Soms duurt dat wel tot 's morgens. Ik hoef er niet vroeg uit maar na 7 uur kan ik het gewoon niet meer keren in 't bed, goed geslapen of niet. En áls ik slaap, word ik van het minste wakker. Slaappillen heb ik wel maar daar geef ik mezelf niet aan toe. Alleen als ik een paar dagen niet geslapen heb maar dat helpt eigenlijk niet. Ge hebt dan wel geslapen maar ge staat niet fris op. Dat is een gedwongen slaap, dat kan niet goed zijn. Het gebeurt wel dat ik voor de tv in slaap val. Maar als ik dan 'ga slapen' dan lukt het niet. Echt een probleem, jong.

Karl Ittits (jmigc l)e(ls cci list : t n hedden /11 11 er zeker 'trends'. Na de verstelbare lattoflexen en dergelijke is de nieuwste trend zeker het waterbed. Dat is het summum van ligcomfort. Duur? Een goede lattoflex met bijbehorende matras kost ongeveer evenveel. Men zou denken dat vooral oudere of zieke mensen behoefte hebben aan verstelbare bodems. Maar dat is niet zo. Ook jonge mensen kiezen dat. Dat zal wel in de richting van 'cocoorien' gaan zeker. Voor Nederland voorspelt men dat binnen enkele jaren 1 op 5 verkochte bedden een waterbed zal zijn. In Amerika is dat al de helft. Omdat het gewicht gemakkelijker verdeeld is, komen knellingen van zenuwen en bloedsomloop minder voor, zodat men zich minder moet 'keren'. Dat maakt de slaap veel rustiger. De installatie is eenvoudig. Ze brengen een pakske mee, rollen dat uit, sluiten het aan op het kraantje en laten dat vollopen met zo'n 600 â 700 liter water.

Wie overdag een graantje rust wil meepikken, mag zijn siësta niet langer dan 20 minuten laten duren. Maar ook de 'slaap-flash' van Salvador Dali is een nuttig rustpunt. De grote schilder had de gewoonte zich eventjes in zijn zetel te leggen met een lepeltje los tussen de vingers. Op het ogenblik van inslapen gleed het uit zijn handen en het gekletter deed hem weer ontwaken. Het leven was ook voor hem te kostbaar om te verslapen.

de in ocind

een abonnement tot 1991

slechts 320 fr.


Fusieswing

Dead Serious geniet een geweldige populariteit in deze regio en vormt dan ook een mooie afsluiter. De naam van de groep laat het niet vermoeden maar hun imago is gebaseerd op de Disneyfiguren. Hun al even zotte zanger 'Armando' mag één van de mafste en beste Trashzangers van de Benelux genoemd worden. Dead Serious is ontstaan uit de samenvloeiing van Trial (bekend geworden met de veel verkochte mini-lp 'Scream for mercy') en Explorer (destijds tweede in Metal Force, een wedstrijd voor hardrockgroepen). Dead Serious heeft na een paar goede demo's een platenkontrakt in de wacht kunnen slepen. De Ip verschijnt in de zomer van dit jaar. Voor de hel losbarst nog even de belangrijkste gegevens op een rijtje: de Speed- en Trashnamiddag heeft plaats op zondag 22 april om 13.30 uur in de Mussenakker te Meer. Voor verdere informatie kun je terecht bij Ludo 'Metal Pick' Martens, tel. 03/315.8157.

':.

t.

.

t'

wt

fJ

IN

.( 1,5

Een groepje eenzaten Op zondag 8 april vanaf 14 uur is het weer verzamelen geblazen voor de liefhebbers van het hardcore-genre. Die dag is de Duitse groep CROWD OF ISOLATED te gast in Cahier de Brouillon. Het enige optreden trouwens in België, een buitenkans dus voor de kenners. En die kenners weten dat dit géén ondoorzichtige lawaaichaos is, maar krachtige muziek met goed opgebouwde en - ondanks hun stevige uitvoering - melodieuze songs. In het voorprogramma trouwens een groep die reeds op het 'open podium' te zien was en stilaan ook een grotere aanhang begint te krijgen: JUST US. De inkom op de namiddag zelf bedraagt 200 frank, de kaarten in voorverkoop kosten 150 frank en zijn te krijgen in de Cahier zelf. Info: 03/314.32.64.

Loeihard en ultrasnel Dat is Speed- en Trashmetal, te horen op 22 april tijdens de Speed- en Trashnamiddag in jeugdhuis de Mussenakker te Meer. Voor de leken onder u zeggen we even dat Speed- en Trashmetal een muziekstroming is die sterk aanleunt bij Hardcore en Punk. In het verleden heeft de Mussenakker reeds verscheidene Trashgroepen op bezoek gehad. Op 22 april krijgt u het vervolg en wel met 3 groepen: het Nederlandse Total Loss en de Belgische groepen Unusual en Dead Serious. Total Loss komt uit Hoorn (Noord-Holland) en mag het publiek wakker schudden. Hun onbekendheid heeft veel te maken met de vele bezettingswijzigingen die de groep, in haar korte bestaan ondergaan heeft. Ze hebben niettemin de goed verkochte demo, 'TVzombies' op hun aktief. Veel aandacht gaat naar de teksten die sterk afwijken van de gangbare Trashonderwerpen (Satan, de dood ... ). Unusual is geen onbekende meer. Dit maffe vijftal uit het Turnhoutse trad ook vorig jaar al op in de Mussenakker. Ondertussen hebben ze een demo in elkaar gestoken die in de Mussenakker sterk zal gepromoot worden. Wat kan je van hen verwachten? Veel eigen werk en dat betekent snelle Trash met zogenaamde 'funteksten' (vb. hoorapparaat, polyester Stallone enz.) en originele covers (vb. Always look on the brigth side of love van Monty Python). 16

Derek & The Dirt op Aspi-Rock (Meerle) In tegenstelling met vorig jaar werd er dit jaar niet voor financiële zekerheid maar voor kwaliteit gekozen. De Aspi's van de Meerlese Chirobeweging boksten dan ook een minifestival in elkaar om U tegen te zeggen. Oordeelt u zelf: Clover, The Candy Men en Derek & The Dirt momenteel één van de belangrijkste gitaarrockgroepen in het Belgenland. Vorig jaar vond Aspi-Rock voor de eerste maal plaats. Er werden geen financiële risico's genomen, er werd bijgevolg bewust met een klein budget gewerkt. Het werd niettemin een geslaagd debuut. Dit jaar werd het budget fors de hoogte in gestuurd, ondermeer door het inschakelen van sponsors waardoor groepen met reeds enige naam en faam konden gekontrakteerd worden. Met Derek & The Dirt en The Candy Men hebben de Aspi's steevast voor het nieuw Vlaamse gitaarrocktalent gekozen. Voor Derek en z'n maats is het tevens hun eerste optreden in de Noorder kempen, mooi meegenomen zou ik zo zeggen. De plaatselijke rockgroep 'Clover' heeft de eer de boel op gang te krijgen. Dit viertal, dat ongecompliceerde rock met stevig gitaarwerk brengt, stond ook vorig jaar al op het AspiRock podium (onder de naam 'Noisy fellows'), het was tevens hun debuut. The Candy Men dankt zijn huidige succes aan hun goede live-reputatie en aan hun goed onthaalde mini-Ip 'Good morning, mama', opgenomen in de zomer van vorig jaar. Voor de produktie werd Kloot per W ingeschakeld, zeker geen onbekende in het Vlaamse rockwereldje. Op het tijdstip van dit schrijven is het nog niet bekend hoe het de 4 mannen uit Oostmalle is vergaan in Humo's Rock Rally, na het bereiken van de halve finales. Maar dat horen we dan later wel. Voorts, het klapstuk van de avond: Derek & The Dirt. Deze viermansformatie rond zanger, tekstschrijver Dirk Dhaenens (Derek) is afkomstig uit Gent en bestaat verder uit: Pim Wolf (gitaar), Jan De Vos (drums) en Martin Alleman (bass). U zult ongetwijfeld hun hitsingle 'Oh by the way' al uit uw radio hebben horen gonzen (wekenlang publiekslieveling in de afrekening van studio Brussel en

Derek and The Dirt.

zelfs wekenlang genoteerd in de VTM top 50) en ook hun sterke nieuw single 'Simenon girl' doet het goed. Beide songs komen van hun naamloze debuut Ip. Producer is niemand minder dan Thé Lau (voorman van het Nederlandse The Scène en producer van o.m. Tröckner Kecks, Paranoiacs enz ... ). Derek en z'n maats brengen meeslepende, bijwijlen gevoelige en vaak ruige rock zonder veel scrupules. Het podium open de beuk erin, dat is hun motto. Rest ons nog enkele praktische tips. Het gebeuren vindt plaats op 21 april en in Chirozaal te Meerle (Ulicotenseweg 2). Het begint er allemaal om 20.00 uur en je mag erin voor het schamele bedrag van 150 fr. ter plaatse en 100 fr. in voorverkoop. Kaarten zijn te bekomen in café 'De Posthoorn' te Meerle, Fonoplatenzaak 'Disco' te Oostmalle en 'Het Cafeeke' te Merksplas. Voor alle verdere inlichtingen kun je terecht bij Piet Van Bavel, tel. 03/315.80.55.

TV-perso onhij kheden Zaterdag 21 april krijgt Hoogstraten bezoek van een Britse rocklegende, plaats van gebeuren is zaal Pax. THE TV-PERSONALITIES is een groep die al meedraait vanaf het einde van de jaren zeventig. Van hun hand zijn de culthits 'Part Time Punks' en '1 Know Where Syd Barrett Lives', twee songs uit een massaal groot repertoire dat reeds over tien elpees gespreid ligt. Hoewel commercieel nooit suksesvol, wordt de kern rond Jowe Head en Dan Tracey beschouwd als één van de belangrijkste Engelse groepen uit de post-punktijd, en op één lijn geplaatst met The Jesus And Mary Chain. Het concept is simpel: recht-toerecht-aan rock, fel gebracht en tekstueel altijd goed voor het nodige cynisme/humor. De titel van hun recentste maxi-single liegt er trouwens niet om: 'Salvador Dali's Garden Party'. De TV-PERSONALITIES zijn voor elke rechtgeaarde muziekliefhebber een must


MUZIEK om te zien. Afspraak in zaal Pax, 21 april. Als voorprogramma treedt het jonge Belgische gitaarkombo THE TOMMYKNOCKERS op. Inkom aan cle kassa 300 frank, 250 frank in voorverkoop in LIC ( a hiei, \i Ie int op tel. 03/314.32.64.

Kroeg En Blues 1990 Even dit toch in de marge, daarom niet minder belangrijk: de vierde uitgave van de kroegentocht 'Kroeg En Blues' heeft dit jaar pIaat op vrijdag 18 mei. In de volgende Fusieswing uiteraard alle bijzonderheden, maar toch al verklappen dat l)IRTV FINGERS, nonkel ney, SMOKETOWN STRUT, TO BE LOUISE, BURT VEGAS AND HIS COMBO, one

for the road (met Jan de Bruyn en Pieter van Bogaert van The Crew) en enkele andere groepen al tot het kroegentochtpakket behoren. Alle info bij Mark Sprangers op tel. 03/3 14. 32 .64 .

TELEVISiON PERSONALITIES

Dat ze ht. clie Nlus inikkc niel 'u i hit ten i' b.J,end. \ oruec rattd w RI(J1 I)A'\N\ \",l) fl-IL \Vh'Ai 1H 1)eze in tand hebben 'e nj Trasbnamiddag ook non ecn oçue echen 'nu YHF 1 OÖK Deec p° wecr olop aan het repnieren rnwur chn met nieuwe ha.'eust en wet 00 c ov ergroep we d ucrbo ird neeootcf, ei' zal dan ook hout liak'li bi aebt ss r ln \Ionienc el iijn in hezie iflt min Lersft demo clie ki apuk /.muiag 8 april, Uahie - de Bt-owllon F g?4rUen, 14 uur, CR() ,

De Hoogstraa tse Pers,

''

-

111)' U}tdt1a310

(iie hesprelorig) vrij(lag 13 apriL 'ptraa1 Rijkeorsel, 20 uur. BOO/' cu Psehohihl komhmntiL x an rokabd1v nO dejar en'O en punk) uit S

-

uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk!

-

- ' -

unier nari n11 1

ul'

i,J

t'O

de có ve ~ High Streel Hog.tr1en, 20 uur, '.O1 LSI' geen introcluktie mecr ncichg. lInie Rehisehn Ic Anlerikaans 'o onturn achter de rog (huri sInlc

Vraag inlichtingen: 1Ï1

HOOGSTRATEN Loenhoutseweg 34

iL

'

aard zit -

1

'

,i,r

Â.PI R(i( k

(ii e 'e'I ekine

/akrdag 1 a t/l' hi_'.1'i ckmg

03-314.49.11 of 03-314. 55.04

zatie

l )It

\

17


JONKHEID

Jeugdboekenweek

Na een twintigtal minuten gaan we naar binnen.'

Kristof Rombouts een andere gelukkige herinnert zich nog heel wat van het stuk: Gulliver, een wereldreiziger loopt nog even door de zaal en verschijnt dan op het toneel. Hij legt uit hoe hij op het onbekende maar toch bewoonde eiland aankwain of beter gezegd aanspoelde. Hij ligt op het strand. s Morgens, slaapt hij nog als er hele kleine wezens -Lilliputters- op het toneel verschijnen, dit zijn poppen. De poppen binden Gulliver, de reus vast. Gulliver wordt wakker en merkt dat hij ge vangen genomen is. Hij probeert uit alle macht zich los te rukken, het lukt hein niet. Het kleimle prinsesje loopt op het toneel rond tot ze de mensberg ziet. Mensberg noemen ze Gul liver. Het prinsesje is bang en wijkt wat achteruit. De mensberg spreekt haar vriendelijk toe. Het prinsesje begint vertrouwen te krijgen in de reus en ze worden beste mnaatjes. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde... Het toneelstuk eindigt heel anders dan men zou verwachten. Dat kwam vooral door de

velilorle! Blij-bang-boos is de slogan van de Jeugdboekenweek 1990. Eigenlijk is het een veertiendaags jeugdfeest in de openbare bibliotheek: het loopt immers van 16maart tot 31 maart. In Hoogstraten nodigen we in die periode 6 jeugdauteurs uit, samen met zowat 240 kinderen uit de verschillende Hoogstraatse lagere scholen. Marita De Sterck, Paul De Becker, Daniël Billiet, Jo Briels, Diane Broeckhoven en Maria Heylen zullen in de centrale bibliotheek ver tellen of voorlezen uit hun werk. Blij-bang-boos was ook het motto van het leesprogramma, dat aan deze Jeugdboekenweek voorafging. In het leesprogramma dienden kinderen boeken te lezen rond het thema emoties en verder opdrachten te vervullen aan de hand van een leespas. Zelfs kleuters werkten enthousiast met het zeer pittige kleuterboekje, in de kleuterklassen. De 10 tot 12-jarigen konden als beloning voor het lezen o.a. een ticket voor het theaterstuk Gulliver winnen. Dit stuk, naar het boek Gullivers Reizen van Jonathan Swift, werd gespeeld door het Koninklijk Jeugd Theater in de Warande op 10 maart. Hans Doomen één van de winnaars vertelt erover: 'In februari krijgen we te horen dat we mee kunnen doen aan een leesprogramma genaamd bij-bang-boos. Daarvoor moeten we een tiental opdrachten oplossen. Je moet daarvoor onder andere drie boeken lezen en er de titel, schrijver en illustrator van opschrijven en nog meer. Als je al de opdrachten klaar hebt moet je nog een woord vinden en dat is jeu gdfeest. Dan moet je de drie laatste bladzijden afgeven voor de trekking. Er worden 20 meisjes en jongens van Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, Wortel en Meersel-Dreef gekozen. We moeten met de auto want voor vervoer wordt niet gezorgd. Als we daar aangekomen zijn moeten we de jassen weghangen en krijgen we de kaarten.

18

dubbelrollen van ae poppen en de echte personages. Ook doordat men aan buikspreken deed.' Het was werkelijk een prachtige voorstelling, de kindered genoten volop. Verderop in het leesprogramma zijn nog een twintigtal boekenbons te verdienen voor de 10-12 jarige deelnemers. Ook voor de jongsten (6-8 jarigen) die aktief waren in het leesprogramma zijn er twee voorstellingen gepland op 26mei en 2 juni, met theaterwerkgroep Grasspriet. We verwachten zo'n 160 kinderen vanuit heel Hoogstraten. Het is een voorstelling die speciaal voor de Kempische bibliotheken is geschreven. Drukke feestdagen dus in het verschiet in de openbare bibliotheek. U kan altijd nog bij ons terecht voor meer informatie rond het leesprogramma of de Jeugdboekenweek, een programmabrochure of een keuzelijst van deze aktie. Contactadres: Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten, tel. 314.32.61. •

KOPJE VAN DE MAAND - '•

Dc oproip om ons tijdig te verwittigen kwam dit keer niet in dnennuisoren terecht want reeds na enkele dagen kregen we :.•herkht van onze foto-ster. Kinderen reageren meestal ook snel• ir daui hun oudere soortgenoten. De naam van onze gelukki'.ind je hij de Framsport-advertentie elders. . .

0

r

Ons nieu wste kopje kotnt waarschijnlijk uit één van de Hoogst raatse gehuurres die deelnamen aan Begijntjes-laai-hesluu. Deze foto werd vermoedelijk in 1988 genomen in de sport hal van hei Spijker, waar de kinderen een schuilplaats vonden voor de regen. Stuur vlug een briefje met naam, adres en telefoon naar ons adres: D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten.

Ook al worden de dagen langer, de tijd lijkt alsmaar korter. Medewerkers, let op: op woensdag 11 april alles binnen behalve sport- en dorpsnieuws. Dat verwachten we op 15 april. Het nieuwe nummer ligt in de winkel vanaf 25 april.


-

1

hoeD92k08n

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Leven en sterven met Epiphania In de aula van hei Klein Seminarie organiseert de pas opgerichte V.Z. W. Epiphania een reeks van drie lezingen over 'Leven en Sterven'. Op 30 maart is Jeroen Wiika,n ie gast, op 6 april Manu Keirse en op 10 april Marc Bonije. Naast deze lezingen over o. F11. stervensbegeleiding wil men een groeigroep in het leven roepen die zich verder over de materie bezint na iedere lezing. Epiphania werd op 24 maart boven de doopvont gehouden in Achtel. Het wil uitgroeien tot een Centrum voor bewuster leven en sterven. De naam verwijst naar de openbaring, 'als symbool van de wijzen die alles achter laten om de ster te volgen in de vaste overtuiging het essentiële te vinden. Het is een symbool van licht, gastvrijheid, nederigheid.' Op kleinschalige wijze en vertrekkend van geweldloze waarden wil men bewust maken voor een verdiepte levenswijze. Ook het sterven maakt daar integraal onderdeel van uit. De eerste lezing op vrijdag 30 maart gaat over 'Christelijke spiritualiteit van sterven en overgaan'. Spreker is broeder Jeroen Witkam, abt van de Cisterziënzer abdij in Zundert. Hij bespreekt vooral inhoud en strekking van de verrijzenis naast de reïncarnatieleer. Manu Keirse spreekt op vrijdag 6 april over 'Omgaan met lijden, ziekte en sterven'. Keirse is direkteur paramedische patiëntenzorg van de universitaire ziekenhuizen Leuven waar hij ook lektor is. Leraar Marc Bonne praat op dinsdag 10 april als auteur van het boek 'Je ziet er goed uit'. Hij brengt een poëtische getuigenis van nabij-dood ervaringen. Deze lezingen hebben telkens plaats om 19.30 uur in de aula van het Seminarie. Bijdrage: 200 fr. per avond, voor de hele reeks 450 fr. Wie zich niet tot de lezingen wil beperken, kan bij de V.Z.W. inschrijven voor een beperkte groeigroep waarin na iedere lezing met de spreker over de thematiek verder gepraat wordt. Daaraan wordt een latere bijeenkomst gekoppeld voor verdere verwerking. Voor deze groep is inschrijving vooraf noodzakehjk. De prijs bedi'aagt dati 600 fi. Kontaktadres voor V.Z.W. Epiphania: Frank en Chris Gys, De Sluis 1, Achtel-Rijkevorsel, til. 311.36.55. •

25 jaar koster Jos Lauryssen werd samen met echtgenote Paula Cox in de bloemen gezet om wille van zijn zilveren kosterschap. De leden van de kerkraad bedachten hem ook nog met een nieuwe fiets die Jos wel niet zal gebruiken om mee naar de kerk te rijden want hij woont vlakbij.

Fietspadennieuws goed nieuws? Na de ministeriële belofte van Sauwens op 10 januari voor de aanleg van een fietspad langsheen de weg naar Rijkevorsel, blijft de werkgroep Fietspaden Nu de problematiek van nabij volgen. Ook in de nabije toekomst zullen immers akties noodzakelijk zijn om blijvend druk uit te oefenen opdat de dossiers een gunstig gevolg krijgen. De uitvoering van het dossier voor de N14 Hoogstraten-Rijkevorsel leidde eerder al naar enige beroering. In buurgemeente Rij kevorsel werden ontevreden

Pieren in bed te H. Als afsluiting van de kursus eco/ogisch tuinieren, organiseerde Velt-Noorderkernpen een bezoek aan de Hoogst raatse wormenboerderij aan de Katelijnestraat. Eigenlijk kweekt men daar wel geen pieren, maar gaat het om de kompost die deze diertjes achterlaten nadat ze hun voedsel vele keren gekauwd hebben. Op de foto de geïnteresseerden rond kweker Marcel Verschueren bij de pierenbedden. Pas april voorbij (op 1 mei) organiseert VELT haar 2e lentedag. Dit keer in de chirolokalen in Meerle. Vanaf 2 uur is er van alles te doen en te verbruiken, is er een bio- en ambachtenmarkt en hebben Greenpeace, HALM, OVAM en Velt er hun standjes. Iedereen welkom en toegang gratis. S 19


HOOGSTRA TEN boordeigenaars door een anonieme brief opgeroepen om tot aktie over te gaan en zich te verzetten tegen de snelle onteigening voor de aanleg van het fietspad. Met hun klachten, die uiteindelijk vooral niet overwelven van de bestaande beek/sloot bleken te betreffen, kwamen ze terecht bij de VU senator Geeraerts. Deze maakte ze op zijn beurt over aan het ministerie. Dat leidde er uiteindelijk toe dat voor de betrokkenen waar dat mogelijk geacht wordt naar een andere oplossing zal worden gezocht. Ondertussen kwam vanwege het kabinet het bericht dat in een eerste

Fraai zal het worden

fase slechts een fietspad aan één zijde van de weg wordt gerealiseerd. Dat vermindert het

aantal onteigeningen (totaal 300) en versnelt daardoor de uitvoering zodat eventueel de belofte van Sauwens dat volgend jaar nog de aanbesteding gebeurt zou kunnen waar gemaakt worden. Dit tot grote verrassing van hoofdingenieur-direkteur De Groof van Bruggen en Wegen, die zich eerder al twijfelend had uitgelaten over de voorgenomen termijn. Bovendien zou tegelijk hetzelfde kunnen gebeuren voor een andere prioritaire weg in de regio: Turnhout-Merksplas. Het budget dat voor de N14 werd uitgetrokken, blijkt te volstaan voor beide wegen. Het moet echter duidelijk zijn dat hiermee de realisatie van een fietspad aan beide zijden van de weg(en) niet in het gedrang mag komen. Alleszins een klus waarop de aktiegroep en alle geïnteresseerden mee op zullen moeten toezien! •

Vrijheid tot wandtapijt gemaakt De VVV liet in het kunstambachtelijk atelier 's Konings Lelie een wandtapijt vervaardigen naar het schilderij in de raadzaal van het stadhuis. Dit stelt een panoramisch zicht van de Vrijheid voor met op de achtergrond het kasteel zoals een en ander er in 1564 moet uitgezien hebben. Er zijn uitvoeringen in vier kleuren voorzien, gemaakt op basis van natuurlijke pigmenten. Formaat 90x60, prijs 6500 fr. of bij voorinschrijving tot 30 april 5850 fr. Blijft overigens de vraag of een dergelijk 'exclusief initiatief wel tot de taken van een VVV behoort. Zijn er echt geen deinokratischer en voor iedereen haalbare manieren te bedenken om 'een stukje geschiedenis binnen hatidbereik'te brengen?

:. ..', De ve,jraaiingswer/s.en rond lt,k en Pav schieten goed up. Lr is al /ie'l nat aarde verZet en stenen gelegd. Hier een beeld van de uitgraving achter de ker ii aar de haljcirkelvormige rotonde moet komen. Dit 'plaatsje' zal 90 cm lager liggen dan de omgeving en wordt rondom met bakstenen treden afgewerkt.

nieuwe nar wanneer de vorige niet langer voldoet aan 's konings wensen. Rond 10.00 uur arriveren de jongeren en hun begeleiders in de school. Tot 12.00 uur wordt er in verschillende groepen gewerkt rond het thema. Elke groep krijgt een van de kasteelfiguren toegewezen. Van 12.00 tot 14.30 uur wordt het feestmaal opgediend, steevast een drukke maar bijzonder plezante gebeurtenis. Het namiddagprogramma voorziet drie grote attrakties: de toneelopvoering, een volksdansronde en een zangstonde. De dag wordt afgerond met een avondmaal. Waarna er al weer gedacht kan worden aan de zeventiende editie...

I.K.O. zoekt kunstliefhebbers De gemeenteraad zette onlangs het licht op groen voor de oprichting van een V.Z.W. die in de I.K.O.-galerij regelmatig kunstmanifestaties kan inrichten. Hiermee lijkt een oude verzuchting van direkteur Jef Martens in vervulling te gaan om de galerij uit te bouwen tot een eigen circuit voor beeldende kunst. In het verleden bleven de organisaties immers al te zeer afhankelijk van wat zich toevallig aanbood, en leek dit zonder enige beleidsvisie op termijn te voltrekken.

Bluffen op Havak

Hoe dan ook: de liefhebber kan terecht voor meer informatie bij de VVV, Kathelijnstraat 52 of in het kantoor van de Toeristische Dienst waar het tapijt te bezichtigen is. Tel. 314.56.64, 315.91.83 of 314.61.96. •

Kasteelfeesten op Seminarie De zestiende gehandicaptendag in het Klein Seminarie heeft plaats op zaterdag 31 maart. Ieder jaar weer bereiden leraars, leerlingen, oud-leerlingen en sympatisanten allerlei een feestdag voor 250 gehandicapte jongeren en nog eens zoveel helpers uit de hele regio. Dit keer gebeurt dit in het thema van Kasteelfeesten, zodat de school bevolkt wordt met allerlei edellieden, prinsen, ridders en andere torenwachters. In de namiddag wordt bovendien de musical opnieuw opgevoerd die de leerlingen van de lagere school in mekaar hadden geknutseld. 'De nar van de koning' vertelt het verhaal van de zoektocht naar een 20

Uit volle borst zingen de jongeits en /neojc.s hi blujferslied' op de grote 'blufsho w' van 10 maart op Havak.


HOOGSTRA TEN I.K.O. 'zoekt nu kunstliefhebbers die zowel de inzet als de ideeën willen leveren voor de realisatie van dit projekt. Dat gaat van de voorbereiding tot de bewaking op een tentoonstellingsdag, van het brainstormen over wat en hoe tot het praktisch werk dat aan een expositie voorafgaat. Wie denkt in dit geheel een steentje te kunnen bijdragen, wordt verzocht zo snel mogelijk een seintje le geven aan I.K.O, Dr. Versmissenstraat 6, tel. 314.75.54 of Jef Martens, Lindendreef 15, fel. 314.43.21. U

Op de kar voor Broederlijk Delen

Een tijdschrift rijker De Vlaamse Dr. Versmissenkring heeft sinds enige tijd een eigen tijdschrift 'Tijdingen' op de markt dat meteen een nieuwe loot aan de Hoogstraatse mediaboom toevoegt. In het eerste nummer noteren we bedragen over de zaak Schoep (de Hoogstratenaar die eind vorige eeuw mee aan de basis lag van de eerste taalwetten), Hoogstraten in Mariken van Nieumeghen, Lambert Jagenau en de rederij kerskamer 't Eglantierken, Lodewijk De Koninck en zijn belang voor de Blauwvoeterij en uiteraard de voornemens van de redaktie. Die wil tweemaandelijks 'een gevarieerd, vlot leesbaar vormingstijdschri.ft' maken met 'een gediversifieerde waaier van onderwerpen'. In de volgende nummers verschijnen o.m. artikels over de priester-dichter Maurits Van Hoeck, de eerste novelle van Gustaaf Segers, Lambert Jagenau en het AKVS in de Noorderkempen. Een jaarabonnement kost 250 fr. op rekening 733-3182921-90 van de Dokter Versmissenkring, Thijsakkerstraat 11 in 2320 Hoogstraten. •

Jongens en meisjes van Dejo (Dekanale jongeren) springen letterlijk op de kar voor Broederlijk Delen. Telkens in een andere parochie voeren zij na de misvierin gen een wagenspel op waarmee ze aandacht vragen voor het lot van de Indianen in Brazilië. De opbrengst van de vastenaktie in de dekenij gaat dit jaar naar deze Indianen geineenschappen die in hun voortbestaan bedreigd worden door de massale ontbossing van het tropisch regenwoud. Giften voor dit project worden ingezameld in de kerk op 7 en 8 april en in de geldtrommels in de warenhuizen.

II.

.i:ri'

Â

bijDONC'

ALLEban d "

it st tenM 155

sER0M0T

ER

DO !utoba2n -

n

AlLL-Vd

- sne et1

t

Ç#R

!1I


-:i

IflITÏ

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

T

Een nieuwe lente, een nieuwe rubriek Zoals u,,ierkt, ziel onze dorpsrubriek er vanaf deze maand een beetje anders uit. Het is afgelopen met het aaneen breien van alles tot één lange, doorlopende tekst. Het dorpsnieuws wordt nu opgesplitst in aparte hoofdstukjes, los van elkaar. Voorts worden de ver enigingsactiviteiten voortaan bijeengebracht in de kalender achteraan, zodat deze rubriek meer plaats kan bieden aan de ware dingen des levens. Alles wordt er ook een beetje overzich telijker door. Tenminste, dat hopen we. In ieder geval, lees rustig verder en dan merkt ii wel 01(1 e nico we structuurit bevalt of miie!.

De Meerse boeren zijn boos! Meerse boeren zijn van nature uit kalme, stille mensen. Zij kunnen veel verdragen en zullen hun stem niet vlug verheffen. Maar pas op als ze hun geduld verliezen. Ga dan Uit de weg. Ook voor hen geldt het VDB-motto: trop is teveel en teveel is trop! Op woensdag 14 maart was het zover. De Meerse boeren werden kwaad. Totaal onverwacht kwamen zij met hun tractors op straat om hun ongenoegen te uiten over de voortdurende aanslagen op de open ruimte in onze gemeente, een urgent probleem waarover in deze rubriek overigens reeds vaak gesproken is. Op korte termijn bestaan er plannen om meer dan 200 ha landbouwgrond op te offeren aan transport- en industriezones, ambachtelijke zones, bouwzones, enz... Voor de zoveelste keer dreigt onze gemeente een stuk van zijn landelijke karakter te verliezen. Dat kan niet blijven duren. Daarom reageerden de Landelijke Gilde en de Groene Kring met een spec-

.,,.

,,.1

22

taculaire actie om hun woede aan heel België kenbaar te maken. Wij geven u een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen. 13.15 uur: De eerste tractors verzamelen aan het recreatiedomein De Mosten. 13.35 uur: Zo'n 130 tractors zien de BRT en de VTM arriveren. 13.45 uur: De kolonne zet zich in beweging richting grens. 14.00 uur: De eerste tractors rijden de E-19 op en even later zit het verkeer aan beide kanten potvast. 14.05 uur: In beide richtingen vormen zich enorme files. 14.20 uur: Jef Mertens, hoofdbestuurslid van de Boerenbond, spreekt de betogende boeren en de verzamelde pers toe. 14.25 uur: Einde toespraak. Politiecommissaris Omer Meeus vraagt de ontruiming omdat hij vreest last te krijgen met de ongeduldige rijkswacht. Ook boerenbondsman Ludo Pluyni probeert zijn boeren in beweging te krijgen. 14.30 uur: Aarzelend begin van de ontruiming, die echter onmiddellijk wordt stopgezet als een ongeduldig toeterende varkensvoerder omsingeld wordt door geïrriteerde boeren, die dreigen zijn varkens te lossen op de E-19. 14.40 uur: Enkele wagens proberen door de blokkade te glippen, maar worden direct omsingeld en flink heen en weer geschud. 14.45 uur: Impasse. Niks of niemand beweegt. Tijd om enkele leuzen te lezen: 'Grond voor ons Bella!' 'Als de overheid grond blijft afpakken, moeten de koeien op straat kakken.' 'De grond voor onze koeien laten wij niet verknoeien.' 'Respecteer het gewestplan!' 'Wij houden wel van sex, maar van onteigening staan we perplex.' Enz... 15.00 uur: Onder toenemende druk van de rijkswacht start de definitieve ontruiming. Tergend langzaam bolt de ene na de andere tractor van de E-19.

15.16 uur: Een tevreden boerenbondsecretans schouwt zijn terugtrekkende troepen vanop de brug van de E-19. 15.28 uur: De strook Breda-Antwerpen is vrij. 15.35 uur: De laatste tractor verlaat de E-19. 15.40 uur: De files lossen zich langzaam op. In een voorbijkruipende bus vertoont een lading dagjesmensen zonder uitzondering een lange lip. De naam op de bus: Vreugde-Tours. 16.00 uur: De lange sliert tractors keert huiswaarts, hoewel... 17.00 uur: Op de parking van café 't Hoekske bij Siemons: niks dan tractors. Binnen wordt gedronken op het succes van de betoging en worden reeds nieuwe actieplannen voor de toekomst gesmeed. 19.10 uur: De Meerse boeren op de VTM. 22.40 uur: De BRT komt traditiegetrouw(?) een trein later. 24.00 uur: De laatste tractor komt thuis. Het is voorbij. Voorlopig. •

Een flatgebouw in Meer? Reeds lang bestaan er plannen om naast de school aan de Terbeeksestraat een nieuw schoolgebouw op te richten. Op zichzelf is dat best verdedigbaar. Maar wat te denken van het volgende? De bestaande school aan de parochiezaal zou met de grond gelijkgemaakt worden en in de plaats zou er een flatgebouw verrijzen als aansluiting op de Donkakker met woonvoorzieningen voor bejaarden en sociale gezinnen. Nu heb ik niks tegen bejaarden en sociale gezinnen, maar een flatgebouw naast de parochiezaal, dat is toch waanzin. Maar ja, is dit waarheid of slechts een kwakkel? Onze Man - die undercover overal binnenraakt - klinkt toch overtuigend genoeg om dit zaakje vanaf nu goed in de gaten te houden. •

Afbreken is gemakkelijk Dr lopen trouwens nog hardnekkige geruchten door Meer. Onze Man - in baksteenrood ensemble - wist hen even staande te houden, in een hoek te drijven en het volgende te vernemen. Het stadsbestuur zou van plan zijn de voor Meer unieke luifel op de speelplaats achter de bibliotheek af te breken. Als dat waar is, past hier een onmiddellijk en krachtig protest. Op het gewestplan wordt het complex van postgebouw en bibliotheek beschreven als een 'woongebied met culturele, historische en esthetische waarde'. De beslotenheid van het geheel met zijn bakstenen 'schrans', de prachtige bomen, de luifel, enz... vormt één van de weinige Meerse overblijfselen van de plaatselijke 19e eeuwse bouwtrant (1870). Tegelijk vormt het ook een blijvende getuigenis van 80 jaar dorpsonderwijs. Dat kan je toch zomaar niet afhreken Met een beetje goede wil en waarschijnlijk ook wel wat kosten en werk, moeten er betere oplossingen gevonden kunnen worden. Het is zo al erg genoeg gesteld met het Meers cultuurhistorisch erfgoed. Denk maar aan het kasteel van Maxburg en de cuide villa van de familie Rommens. Hopelijk bewijst het stadsbestuur dat dit bericht slechts een loos alarm is. Wat is er trouwens met die prachtige bomen aan de kerk voor het huis van Frans Grauw-


MEER mans gebeurd? Opeens waren ze er niet meer. Wat overblijft, is een akelig kale ruimte. Naar het schijnt, zou een Hollander(! !!) ze gerooid hebben terwijl ze eigendom zijn van de gemeente. Hoe kan dat toch allemaal?! Er zou wel een proces-verbaal opgesteld zijn, maar daar komen die bomen niet mee terug. Het uitzicht is voorgoed verminkt. Het kwaad is geschied. Meer blijft lelijker worden. 1

De Groene Ridder strikes again!

Lauryssen electronics VT!WTI

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Onze Man - dit keer in grasgroene vermomming - zag zijn geduld beloond toen hij op een maandag in maart de Groene Ridder ruggelings verraste tijdens het illegaal aan planten van enkele jonge wilgen. Toen de Ridder echter de camera hoorde klikken, moest onze Man zich ijlings uit de voeten maken, want onze Ridder wenst anoniem te blijven. We weten dus nog steeds niet wie het is, maar we blijven hein volgen op zijn queeste naar een betere wereld.

De jeugd van KFC Meer De Kaartavonden zijn afgelopen. Dit is het eindklassement: punten Wim Aerts . ...... . ....................... 1061 Jan Rijvers ..............................1044 Roger Embrechts ......................1032 Cor De Bie .............................1031 Louis Van Dijck ......................1029 Met Pasen regent het niet alleen eieren, maar ook tornooien. Op Paaszaterdag 14 april betwisten de miniemen de wisselbeker FORDGeudens Meer. Aanvang van de eerste wedstrijd is 12.30 uur en de finale wordt om 16.30 uur gespeeld. Volgende ploegen nemen deel: Meer A en B, Meerle, Minderhout, Gooreind en Loenhout. De preminiemen komen op Paasmaandag 16 april aan de beurt. Dan spelen zij voor de wisselbeker Arnold Van Aperen. De uren zijn hetzelfde als daarnet. Ook de ploegen, alleen komt Wortel in de plaats van Gooreind. •

De Mussenakker-blues... is een lang nummer waaraan voorlopig geen einde komt. 17 jaar reeds laveert dit jongerencafé tussen de ups en downs. 28 april is de officiële verjaardag, maar de festiviteiten daarrond vinden plaats in mei, dus daarover meer in het volgende nummer. In april staan er ver schillende optredens geprogrammeerd (zie kalender). En dat die druk bijgewoond worden, bewijst deze foto, genomen tijdens het grandioze optreden van Rich Danny in maart. De voorbereidingen van Akkerpop '90 zijn volop bezig. Geruchten - daar zijn ze weer - willen dat het festival dit jaar zal afgesloten worden door een A inerikaanse top groep, waarvan de naam angstvallig geheim gehouden wordt. Onze Man - in musgrjsbruine outfit nu - belooft dat hij volgende keer meer zal weten.

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

23


JAN F1RET, Mgr. Eestermansstraat 7 Meerle, Tel. 315.88.54 is blij mei al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Muzikaal spektakel Drie voorstellingen die achter mekaar een volle zaa/ trekken is zeker geen kleinigheid. De kinderen van de lagere basisschool lukte het echter. Op 9 en 11 maart brachten zij 2 musicals ten tonele. Uit deprachtige opvoeringen bleek duidelijk dat het hier om geen snel in mekaar geflanste toneeltjes ging, maar om een vakkundig geheel waarin heel wat voorbereiding zat. Het begin De idee om dit jaar eens een musical op te voeren werd bi] het begin van het schooljar naar voor gebracht door schoolhoofd Frans Laurijssens. Uit het aanbod van Benny Vreden, een Nederlands produktiehuis, werden dan 2 geschikte stukken aangekocht, koop die bestaat uit de teksten, muziek op ip en de auteursrechten.

raar aan de tekenakademie van Breda (die zelf tekende voor de mooie uitnodigingen). Van ontwerpen werden dia's gemaakt en op een paneel en een groot doek geprojekteerd, zo-

de opvoeringen mogen komen kijken (waarvan akte). Ook de kostumering was een titanenwerk dat door Yvonne Vlaminckx, Louisa Stoffels en Carinne... tot een goed einde werd gebracht. Via inzamelakties bij de ouders werden de kostuums voor de ca. 40 akteurs bijeengebracht. Paarde- en berekoppen, speelgoedtrein, mutsen, dassen en strikken van de koorzangers werden in de klassen in mekaar geknutseld. Ook het schminken van alle deelnemers werd door de 3 dames van de kostumering gedaan. Zowel dekors als kostuums waren ruim op tijd klaar om voldoende te kunnen repeteren. Voor de eindregie van het geheel tekenden Carinne Van Der Cruys en Louisa Stoffels. De laatste week voor de opvoering werd elke dag gerepeteerd, waardoor het niet verwonderlijk was dat sommige van deze nog kleine bengels moe werden. Vooral de koorzangers kregen nogal eens last van stakramp, telkens drie kwartier op hetzelfde plaatsje blijven staan, dat duurt lang. Maar naar we achteraf konden vernemen, maakte het daverend applaus op het einde van elk van de drie voor-

Jan Klaassen in Speelgoedland Voor de leerlingen van het le, 2e en 3e leerjaar viel de keuze op de musical Jan Klaassen in Speelgoedland. De Ip werd op cassettes overgetapt en reeds vanaf oktober vorig jaar werden de liedjes per klas ingeoefend. Zodra deze voldoende gekend waren, werd overgeschakeld naar het inoefenen in een grote groep, onder begeleiding van An Jacobs en MariĂŤtte Van Dorst. Eens de liedjes gekend, werden de rollen verdeeld. Een 40-tal kinderen kregen een toneelrol, de ca. 90 anderen vormden het zangkoor. Hier namen noemen van spelers zou dan ook onrechtvaardig zijn, tenzij er ruimte was voor alle 130 kinderen. Nu de akteurs gekend waren, kon juffrouw Marion beginnen met het aanleren van de bewegingen op de muziek, of anders gezegd, de choreografie. Voor de prachtige dekors tekenden Anita Jacobs en Frans Van den Bogerd. Ontwerpen hiervoor waren niet in de aankoop van de produktie inbegrepen, zodat andere bronnen dienden aangeboord. Eerst werd een immens grote (aanvankelijk zelfs te groot voor het podium van de parochiezaal) poppenkast gebouwd. Voor het ontwerp van het dekordoek van de poppenkast en het grote dekordoek van speelgoedland werd beroep gedaan op een leerling van Frank Brouwers, le-

IE 0,0

24

dat ic makkelijk konden worden overgetekend. Aan de kinderen de taak om alles te schilderen. Plezant is dat deze dekors na de opvoering nog een bestemming kregen. Het grote dekordoek komt in de refter te hangen om een afgebladerde muur op te fleuren en de poppenkast wordt aan de kleuterschool geschonken, op voorwaarde dat de leerlingen van het le leerjaar eenmaal per maand naar

stellingen alles goed.

De Tij dmachine van Professor Knap Voor het stuk dat door de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar werd opgevoerd, werd enigzins anders tewerkgegaan. Hier werd in 3 groepen gewerkt: een toneelgroep, een zanggroep en een knutselgroep.


MEERLE de opvoeringen mogen komen kijken (waarvan akte). Ook de kostumering was een titanenwerk dat door Yvonne Vlaminckx, Louisa Stoffels en Carinne... tot een goed einde werd gebracht. Via inzamelakties bij de ouders werden de kostuums voor de ca. 40 akteurs bijeengebracht. Paarde- en berekoppen, speelgoedtrein, mutsen, dassen en strikken van de koorzangers werden in de klassen in mekaar geknutseld. Ook het schminken van alle deelnemers werd door de 3 dames van de kostumering gedaan. Zowel dekors als kostuums waren ruim op tijd klaar om voldoende te kunnen repeteren. Voor de eindregie van het geheel tekenden Carinne Van Der Cruys en Louisa Stoffels. De laatste week voor de opvoering werd elke dag gerepeteerd, waardoor het niet verwonderlijk was dat sommige van deze nog kleine hengels moe werden. Vooral de koorzangers kregen nogal eens last van stakramp, telkens drie kwartier op hetzelfde plaatsje blijven staan, dat duurt lang. Maar naar we achteraf konden vernemen, maakte het daverend applaus op het einde van elk van de drie voor-

Tweewieler Racing Center

mode... KARL'S - COIFFURE

[IVERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25

i.

2321 MEER

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

TEL.: 03/315.91.77 van bij het prille begin werd vooropgesteld dat de kinderen zich goed moesten voelen bij datgene waarmee ze bezig waren. De leerkrachten hadden enkel een begeleidende en sturende taak. En hoewel belastend voor het normale schoolprogramma, menen de leerkrachten dat de leerlingen er veel bij geleerd hebben. Zich durven en kunnen uiten voor publiek bijvoorbeeld. Veel kreatieve bezigheid ook, die in het normale programma te weinig aan bod komt. Vergeten we tenslotte de logistieke steun van het oudercomitÊ niet, zij zorgden voor stoelen, kaartjesknippers, portiers, tappers, kelners en voor al de rest wat bij zo'n opvoering komt kijken. Een puntje van kritiek zou kunnen zijn dat de gekozen stukken misschien een beetje stereotiep zijn voor dergelijke ondernemingen. Een stuk dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen, of dat refereert naar plaatselijke situaties zou de betrokkenheid misschien nog kunnen vergroten. Dergelijk stuk zou al zelf moeten geschreven worden. Misschien een idee voor de toekomst? Het staat echter niet om na al de ijver van al de bij het projekt betrokken mensen dit artikel met kritiek te besluiten. Dat kan enkel met felicitaties. Wat hiermee gebeurd is. •

costurnering was in handen van May Vei'breuken en voor de attributen zorgde Mart Remeysen.

Sleutel van het sukses Wat maakt een dergelijke omvangrijk projekt nu tot een sukses, want dat was het alleszins. Het antwoord is meervoudig; de samenwerking tussen de leerkrachten, de inzet - ook buiten de schooturen, het enthousiasme en de natuurlijke kreativiteit van kinderen. Het sukses van deze onderneming ligt dan ook niet alleen in de geslaagde opvoering van de musicals, dat was slechts het orgelpunt. Het applaus van de kijkers was de kroon op het geleverde werk. Sukses lag reeds in het werk zelf. Het samenwerken van het personeel in veel grotere mate dan dat in normale omstandigheden het geval is, waardoor ze mekaar anders leren kennen. Het betrekken van de kinderen bij alle facetten van het projekt, want

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 3 14.39.47. Het voordeel van zo'n stormachtige periode is dat je nu ineens van alle losliggende rommel af bent. Die plastiek of isolatie of platen liggen nu ergens tegen een slootkant, aan een pinnekensdraad of in de takken van de bomen. Ook na een papierslag vliegt er gewoonlijk zoveel papier rond, dat je hoopt dat ze vlug weer eens papier ophalen. Net zoals je heel precies kunt zien wanneer de glasbak geledigd werd: je moet het spoor van glasscherven maar volgen. En nu is het genoeg: voor de rest van dit artikel geen woord meer over afval of milieu! •

KarnavaL,.. bracht 1s'eerjong en oud op de been. Het zondagse weer/jet wel wat te wensen over - al kon dat de pret niet bederven - en daarom deze keer maar wat foto 's van de kinderkarnava/ (in de tent, v66r het aan/eggen van de glasschervenmat) uitgezocht. Ik heb ze niet geteld, maar er zul/en maar weinig kinderen thuis gebleven zijn, die namiddag. En verkleden, dat trekt toch altijd nog aan. Er werden ook weer een ./eugdprinses en -prins gekozen. En dat waren dit jaar Ellen Geerts en Dirk haast. Op de foto al aan het leren hoe je moet scepterzwaaien. •

meer dan waard 01\

woondecoratle

Groene Kring en KLJ

Gordijnen - Tapijten - Vloerbedekking

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014 699002 -

ook op Zondag open 'S maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9

Zondag S april heeft ergens in Wortel-kolonie de jaarlijkse ploegenwedstrijd plaats. De bedoeling is om de jongeren beter te leren ploegen. Vooraf hebben ze daarover al een les gehad. Nu kunnen ze in de voormiddag wat oefenen. Vanaf 1 uur begint de wedstrijd. Ook is er een behendigheidswedstrijd, waar je als toeschouwer misschien wel meer aan hebt. Toegang gratis. Ook van Groene Kring (denk ik toch, anders in ieder geval van KLJ) is de jaarlijkse ophaling van oud ijzer. Die heeft altijd plaats op Paaszondag. Dat is dus dit jaar 14 april. Wel wat spijtig dat die containers daar heel het paasweekend moeten blijven staan. Wel van KLJ is ook op 8 april de BLITZaktiviteit. En op 28 april een WC-papierslag. .

26


WORTEL

KWB aan de motor

SLOT: tentoonstelling

:

r

4

1

L foto 11 i i ool .e kUI.Ii' alillIltIldI IIIÇt an ele k\\ t Jv( /1 bijna _J/./ 1. !. ziel u een deel van de kursiten nog wat onsennig het imsendige van een motor bekijken. Het Liet er inderdaad wel heel anders uit, dan we uit onie ' roegere lessen biologie konden eronderstellen. Nog drie lessen (s aarvan de laatste op maandag 2 april) waarna ser acht wordt dat ze bij het minste gepruttel of gerinkel (of het ontbreken daarvan) kunnen zeggen selke bout moet worden losgedraaid.

Met de paasdagen is er in het Slot weer een tentoonstelling. Dit keer stelt Frans HENDRICKX zijn schilderijen ten toon. Dat zijn landschappen en stillevens, maar ook portretten. Frans Hendrickx, 39 jaar, is in Wortel geboren en opgegroeid. Van '65 tot '76 volgde hij tekenen en schilderen aan het I.K.O. in Hoogstraten. Ook aan de Turnhoutse Academie voor Schone Kunsten volgde hij de schildersopleiding. De vooropening van de tentoonstelling heeft plaats op 13 april om 20 uur, met een inleiding van de heer Jan Van Even, leraar aan de Turnhoutse Academie. Verder is de tentoonstelling geopend op zaterdag 14april van 2 tot 6 uur. En op Paaszondag en -maandag van 10 tot 6 uur. U

'.

Op 22 april gaat de lie gezinswandeling van KAV en KWB door. Ze gaan dit keei naar de Wouwse Plantage (achter Zundert) voor een voormiddagwandeling. Na dc middag bieitgt IUCII CCII bezoek aan Bet gen op Zoom en komt men via Tholen terug. Vertrek om half negen, aankomst rond hal! 7. Voor leden 175 fr., kinderen 125 fr. Nietleden 50 fr. meer. Op 28 april bestaat KWB-voetbalploeg 15 jaar. Dit viert men met een wedstrijd tussen de huidige ploeg en een selectie uit de vroegere spelers. Waarna barbecue en gezellig samenzijn. En ook in april koopt men gezamenlijk mazout aan. Maar daarvoor houdt men dc prijs wat in de gaten. Dus een juiste datum is daar niet op te plakken. •

DORP SRAAD

1:. f1Im

Kinderen voor kinderen Kinderen van het eerste en het tweede leerjaar poseren fier bij het speelgoed dat in één van onze twee scholen werd verzameld voor de kinderen in Roemenië. Ik heb horen zeg-

gen dat er in alle dorpen even gul gegeven werd. En dat ook de geldomhaling een succes was. Bijna 200.000 fr. bracht dat op. Moeten ze binnenkort nog een vracht wegbrengen!

27


maameA dmd

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

Actie Roemenië Waarschijnlijk heeft u al wel gehoord of gelezen dat Hoogstraten liet dorp Giarmata in Roemenië heeft geadopteerd. Onze burgemeester en enkele schepenen gingen zich per soonlijk vergewissen van de situatie aldaar en namen met zich een vrachtwagen vol goederen mee voor de plaatselijke bevolking. Het was weer maar eens het Meersel-Dreefse transportbedrijf Huybrechts dat het vervoer ver zorgde. De gemeente kocht echter op krediet goederen om de vrachtwagen vol te krijgen. Om dit resterende bedrag bij elkaar te vinden werd er een inzamelingsaktie gedaan in de verschillende dorpen. In Meersel-Dreef gingen enkele bestuursleden van de KLJ en de dorpsraad op pad op zaterdagmorgen 10 maart. Al de 19 straten van Meersel-Dreef (wie durfde daar ook alweer zeggen dat Meersel-Dreef eigenlijk maar 1 straat is?) werden deur aan deur afgestroopt. Ons viel de opbrengst geweldig mee, een goede 19.000 frankskes werden ingezameld. Vooral de niet-inheemse bevolking vroeg ons de kleren van het lijf waarvoor die aktie dan eigenlijk wel was en na onze zorgvuldig ingestudeerde uitleg, werd er graag gegeven, door de meesten toch. Vooral het feit dat de goederen rechtstreeks naar ginder werden gebracht door mensen van hier deed het vertrouwen in de aktie toenemen. Want wie weet waar ons goei geld anders wel niet zou kunnen blijven hangen? Nu ik hoop dat ze er blij mee zijn in Giarmata. Eén vrouw hoopte dat zij ons ook zouden helpen als het hier slecht zou gaan. Wie weet?! U

Jeugdraad Hoogstraten De jeugdraad van Hoogslratcn verdween enkele jaren geleden van het toneel. Sommige jongeren vonden dat dit verdwijnen geen goede zaak was. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de wederopstanding. Er werd een werkgroep opgericht die moet uitvissen of de jeugdraad redenen van bestaan zal hebben. Indien de jeugdraad terug zal worden opgericht dan zal deze de jeugdverenigingen van de fusie Hoogstraten vertegenwoordigen naar het gemeentebestuur toe. Tevens zal ze gemeenschappelijke activiteiten organiseren waarbij al de Hoogstraatse jeugdverenigingen zich kunnen vinden. Vanwege de MeerselDreefse jeugdverenigingen (de KLJ dus) gaan Paul Kox en Johan De Bie mee aan de kar trekken. Hopelijk komen ze tot een vruchtbare samenwerking. 1

Verkeersveiligheid Meersel-Dreef In het vorige nummer kon u lezen dat de gepensioneerden van Meersel-Dreef doende waren met een handtekeningenaktie voor meer verkeersveiligheid te Meersel-Dreef en daarom voor het verwijderen van de bomen van 28

Richting Roemenië Beter laat dan nooit, dacht het Hoogstraats gemeentebestuur en zij organiseerde samen met Geko en het Rode Kruis een hulpactie voor het door hen geadopteerde do,p Giarmata. Een halve vrachtwagen werd geladen met bloem en speelgoed van Hoogstraten, voor de lading van de andere helft zorgde de gemeente Vosselaar. Daags na het vertrek van de Huybrechtscamion, reden ook enkele gemeenteraadsleden richting Roemenië, kwestie van eens kennis te maken niet de geadopteerde dorpelingen. de Dreef aan de kant van het klooster. De petitie die bijna algemeen werd getekend werd vorige week afgegeven aan schepen Pauwels tijdens een vergadering van de Hoogstraatse Bejaardenraad. Schepen Pauwels beloofde de zaak voor te leggen aan het schepencollege. Men zal snel moeten zijn om de desbetreffende bomen van de Dreef te vellen want ze vallen vanzelf. De eerste storm velde er 2 en de laatste storm deed er nog eens 2 bij, zo blijven er nog zeven over aan de kant van het klooster. De gemeente zond een bulldozer om de parking aan het klooster weer wat effen te leggen en om de gaten naast de weg aldaar wat op te vullen. Het asfaltafschraapsel is echter allemaal op, daar moeten we voorlopig niet meer op hopen. En nu we toch bezig zijn: de verlichtingspalen liggen er nog steeds, dat is aannemelijk want de mannen van de electriciteitsmaatschappij hebben momenteel nog hun handen vol met het opruimen van de stormschade. Op veel plaatsen staan de electriciteitspalen nog gevaarlijk scheef, klaar om bij een volgende storm definitief het loodje te leggen. Nu er dan toch andere verlichtingspalen gaan komen, worden de mensen van de Dreef pas goed wakker. Links en rechts wordt er gepleit om alsnog al de lampen aan de huizen te hangen, daar hangen ze veilig en staan ze niet in de weg redeneert men. De momenteel nog hele lantaarns zou men graag geplaatst zien aan de kapel te Meersel of in de Nieuw-Dreef. Deze blijken echter al

een andere bestemming gekregen te hebben in Hoogstraten of Wortel. •

Heieindefeest Op vrijdagavond 9 maart kwam de Heiendclan samen om hun jaarlijks 'Heieindefeest' te vieren. Het feest ging door in de zaal bij de paters, traditioneel werd er eerst flink gegeten waarna er nog tot in de late uurtjes werd door gefeest. Het viel op dat vooral de jeugd en de jong getrouwden goed waren vertegenwoordigd. Het feest ging dit jaar voor de 10e maal door en daarom waren ook de uitgeweken Heieinders die al 10 jaar niet meer op het Heieinde wonen, ook welkom. Het Heieinde is een gebuurt waar men sterk aan elkaar hangt wat vooral tot uiting komt bij de kermisspelen en dergelijke. •

Vlaanderen boven, Meersel-Dreef beneden Snelweggebruikers die wel eens de Nederlands-Belgische grens passeren, konden al eerder kennis maken met de grote geel-zwarte borden met de Vlaamse leeuw en het opschrift 'Vlaanderen'. Nu werden ook de kleinere grensovergangen versierd met dergelijke bor-


MEERSEL-DREEF den plus het Europese bord met de vermelding België plus sterren. Ook te Meersel-Dreef op Strijbeek staat zo'n bord maar onderaan hangt dan weer het bord Hoogstraten-Meerle in plaats van Hoogstraten-Meersel-Dreef. Bedankt Bruggen en Wegen, zullen we ze zelf maar overschilderen? Anders kunnen we weer 10 jaar wachten. •

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s

Grote kuis in het Mariapark Zoals elk jaar bij de aanvang van het bedevaartseizoen wordt ook dit jaar het Mariapark eens grondig schoon gemaakt. Beelden afschrobben, wegen en paden opkuisen, stoepen schuren enz. Indien u wat tijd hebt kom dan eens een handje helpen. Het is niet zo dat ze er u afjagen en er heerst altijd een gezellige sfeer. De helpers worden na de gedane arbeid getrakteerd op koffie en boterhammen. Deze grote schoonmaak gaat door in de eerste week van april nèt voor de Goede Week. Met het goede weer van het weekend 17-18 maart kwamen de dagjestoeristen weer afgezakt naar de Dreef. Met auto's en fietsen kwamen ze uit alle hoeken en kanten. Al de café?s hadden hun terrassen weer opgesteld zodat men weer gezellig een pilsje kon drinken in het zonnetje. En geloof me, er was geen lege stoel meer te vinden. Ongelooflijk en dat half maart.

nbi;: ;d

En dan nog dit... Er is een tijd san komen en een tijd van gaan zegt men.Nu, mijn tijd van gaan is gekomen. Na u 29 maal onderhouden te hebben over de toestand terplaatse leg ik het bijltje of liever de pen neer en zeg ik deze rubriek vaarwel. Gelukkig hebben we een andere Drevenier bereid gevonden de vlag over te nemen. Vanaf volgende maand zal Dré Oomen, de Dreveniers onder u zeker niet onbekend, u op de hoogte houden van het reilen en zeilen te Meersel-Dreef. Nieuws voor deze rubriek is dan ook welkom bij Dré, Klein Eyssel 29a te Meersel-Dreef. Wat mij betreft, ik hoop dat u er iets aan gehad hebt, misschien komt u mij nog eens tegen op een andere plaats in dit blad. In ieder geval, het ga u goed en vergeet Meersel-Dreef niet. •

ij

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Toon Verleyen

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE

Voelt u ook alde lentekriebels!?!

LPÏ Kerkstraat 15

2330 Merksplas

Kopje van de maand is: Jeroen Haest Salm-Salmstraat 32 2320 Hoogstraten

Keuze uit méér dan 200 verschillende model en: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste mer ken WHEEL HORSE • OOLDONI S ATCOS STIHL 0 MORRISON . NIBBI • WOLF

}IOYJD

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseer de zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 29


Ongevallen

HALVE EEUW GELEDEN

Woensdagvoormiddag 21 februari botsten aan de John Lijsenstraat te Meer, de auto's bestuurd door Germaine Bastijns, uit Antwerpen en W. Klein uit Amsterdam. Er was lichte schade. Patricia Adriaens (24 jaar) Voort 33, Meerle werd zwaar gekwetst toen zij op donderdag 22 februari om 20.40 uur aan de Zwartvenweg te Meerle in de gracht reed. Aan het kruispunt Vrijheid en Gravin Elisabehtlaan botsten vrijdag 23 februari om 20.00 uur de auto's bestuurd door Eddy Vervloet uit Zandhoven en Marcel Govaerts, Muzementen 2, Hoogstraten. Er was lichte schade. Zaterdag 24 februari om 20.00 uur reed Lucas Geysen, Gammel 54, Rij kevorsel met zijn auto in de gracht, aan de Hees, grens Rijkevorsel-Hoogstraten. Er was lichte schade. Zondagnacht 25 februari reed Jean-Luc Bourin uit Woippy, met zijn auto tegen een boom aan de Merksplasseweg te Rijkevorsel. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Dinsdagmorgen 27 februari kwam het tot een botsing aan het industriegebied St. Lenaartseweg, tussen de auto bestuurd door Christa De Vos (24 jaar) uit Beerse en de bromfiets bestuurd door Danny Cox uit Brecht. Deze laatste werd licht gekwetst. Dinsdagavond 16 maart botste aan de John Lijsenstraat te Meer de auto bestuurd door Dirk Knook uit Merksplas, met de lichte vrachtwagen bestuurd door Johannes Van Marwijk uit Rijnaken. Er was lichte schade. Donderdag 15 maart om 10.00 uur kwam aan het kruispunt Achtelsestraat en Vrijheid, de personenwagen bestuurd door Anny Vermonden, Venneweg 6, Meer, in botsing met de vrachtwagen bestuurd door Peter Meurmans uit Lanaken. Vrijdagavond 16maart reed aan de John Lijsenstraat een personenauto tegen een boom. De onbekend gebleven bestuurder reed met de auto, eigendom van Ch. Abakkooy uit Antwerpen. Zondagmorgen 18 maart botsten aan het kruispunt Vrijheid en Tinnepotstraat, de auto's bestuurd door Frans Van Boxel, Van Aertselaerstraat 34, Hoogstraten en August Vriens, Vonckenstraat 25, Rij kevorsel. Er was lichte schade.

'/oĂŽ7JTR;;T

April 1940 Berichten aan de bevolking Maandag, geen vleesch Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede: In het Staatsblad van heden Woensdag is een besluit bekend gemaakt verbiedende den maandag van elke week, het te koop bieden en de levering aan verbruikers, van alle vleesch, uitgezonderd wild en gevogelte. Deze maatregel was noodzakelijk gemaakt wegens de moeilijkheden die het land op dit oogenblik ondervindt om voorraden buitenlandsch vleesch op te doen.

BUITENLAND Duitschiand Op den vooravond van den verjaardag van Hitler, heeft minister Goebbels, Vrijdag een rede gehouden, hoofdzakelijk gewijd 'aan de liefde van de Duitschers voor hun Fuehrer en aan het ver trouwen dat zij in hem stellen, om hem blindelings te volgen'. Een wensch van den Fuehrer, zegde spreker, is voor alle Duitschers een bevel. Morgen, aldus besloot de minister, vie ren wij den 51n verjaardag van hem die het Duitsch mirakel heeft verwezenlijkt. Dat de Fuehrer ons leide naar een schitterende Duitsche zegepraal, niettegenstaande de ernstige en moeilijke tijden, en dat hij blijve wat hij steeds is geweest: Onze Hitler.

MEERLE De Lindeboom geklasseerd De alomgekende 'Lindeboom' nabij de kerk te Meerle, is geklasseerd bij de monumenten en landschappen. Deze boom werd over meer dan driehonderd jaar, in 1627, geplant; hij heeft een hoogte van 29 meter, een dikte van 4,25 meter, takken in middellijn van 22 meter. Deze oude reus houdt reeds jaren de wacht aan den ingang voor de kerk van Meerle; hij mag er zelfs als een beschermer van aanzien worden, want reeds tweemaal bevrijdde hij de kerk bij een brand van de nabijstaande huizen, den Posthoorn en den Hert.

VOOR DE VROUW De groote kuisch

LASERSHOW 30

-

HOOGSTRATEN

Over het algemeen is de groote kuisch uit de voeten tegen Paschen. De lange strenge koude die we dezen winter gekend hebben, is zeker wel de oorzaak dat bijna niemand tot nogtoe met den jaarlijksen kuisch begonnen is. Men wacht daarvoor gewoon op warme,

zonnige lentedagen maar kunnen wij blijven wachten op de zon? Daarbij komt dat vele huismoeders binnen een paar weken een plechtig communiekantje hebben en daarbij een gebruikelijk feestje waaraan familieleden deelnemen. Deze huismoeders zullen liefst hebben dat hun huisje gezuiverd zij van het stof en vuil van den winter en dat de schaarsche zonnestralen door blinkende ruiten en frischgewassen gor dijntjes kunnen schijnen. Kuischen kost echter geld en daarom moeten we eerst onze beurs raadplegen. Onze gordijntjes bij voorbeeld worden dunner, we zouden ze wel graag door nieuwe vervangen, maar... we hebben ons geld zoo hard noodig voor andere zaken dat we beter nog een jaartje zullen toezien. Als we ze voorzichtig wasschen en een moedwillig gaatje fijn stoppen, de gordijntjes dan op zulke wijze hangen dat de gestopte gaatjes onzichtbaar zijn, dan gaan ze nog wel een jaartje mee.

Velodief geknipt De laatste tijd worden er herhaalde malen onbewaakte rijwielen gestolen, voornamelijk van inwoners die bij het bijwonen van de H. Mis hun rijwiel aan den ingang van de kerk plaatsen. De veldwachter van Hoogstraten, C. Strijbos, stelde een onderzoek in en op zijne aanwijzing is er bij een zekere C. te CastelrĂŠ een huiszoeking gedaan. Bij deze huiszoeking is een rijwiel teruggevonden dat gestolen was ten nadeele van een inwoner van Hoogstraten, alsook verschillende onderdelen van andere rijwielen, vermoedelijk afkomstig van diefstal. 't Is te hopen dat de rijwieldief een verdiende straf zal oploopen.

Zingende scharen, naar Antwerpen gaat de tocht! In den schoot van honderden afdeelingen der Vlaamsche kultuurvereenigingen wordt de hand aan den ploeg geslagen. Het 8e Vlaamsch Nationaal Zangfeest dient ernstig voorbereid. De koorgroepen van het Vlaamsch Nationaal Zangverbond zullen gouwen doorkruisen. De propagandisten staan in 't gelid. De gemandateerde sprekers trotseerden al de vermoeienissen der kruistochten. Vlaanderen zingt bij den haard, bij feestgetij, op plein en veld, in bosch en heide. Vlamingen, gedenkt! Het verleden leeft in ons! Het heden hoopt op ons! De geest van Berten Rodenbach zweeft over ons, beziele ons!

Bron. Gazet van Hoogstraten


iII F JtI 1/I1 Li-J

______ ______ ______ LçL.J I,IJcl L:,,!ri IJ1 III 1

HVV nog steeds in de top Niettegenstaande het feit dat HVV 6 wedstrijden speelde zonder Baardemans, Coomans en Bastiaansen, slaagden de roodwitten erin in het vaarwater van de leider te blijven. Sterker nog, de achterstand op nummer twee Aarschot - werd weggewerkt en titelkandidaat Tienen, verloor op de Thijsakker zowat zijn laatste kans. De match op Hasselt, waar men naast de gekwetsten ook nog doelman Laurij ssen en verdediger Ceusters moest vervangen, leverde niets op, al dient gezegd dat de 2-1 nederlaag in de gegeven omstandigheden meer dan eervol is. Tegen Hoei lieten de jongens van trainer Andrews een steek vallen. Het duurde lang om een doelpunt te maken en in de slotminuten blunderde men in de HVV-defensie dermate, dat de overwinning uit handen werd gegeven. Waar de meeste voetbalkenners verwachtten dat de match op Looi het einde zou betekenen van de roodwitten als eventuele titelkandidaat, bracht trainer Andrews twee van de gekwetsten eerder onverwacht in de basisopstelIin. Baardemans deed wat men van hem verwacht: scoren en Danny Coomans speelde er een prima wedstrijd. Danny Hertogs scoorde twee doelpunten en ook Paul Verschueren scoorde voor HVV, dat met 1-4 won. Wanneer dit stukje werd geschreven moesten er nog 5 matchen gespeeld worden: thuis tegen Westerlo, Aubel en Heist en uit naar Turnhout en naar Hoeselt.

[,k

ll•4I k..I:I 1 LçI4I _______ _______LIJcI 1 It

spoRT i

V.N.A. komt stilaan in slechte papieren In het begin van het seizoen werd door veel mensen gedacht aan een plaats bij de eerste vijf in de rangschikking, voor de eerste ploeg. Ze zijn nog niet echt teruggezakt naar een degradatieplaats, maar de uitslagen van de laatste wedstrijden zijn ook niet hoopgevend te noemen. Niet zozeer de uitslagen, maar vooral de manier waarop ze tot stand komen, geeft niet echt vertrouwen in een goede afloop. Tegen Vosselaar, eerste in de rangschikking, verliezen is bijna op voorhand te verwachten. De manier waarop deze ploeg vijf doelpunten kan maken, bewijst dat de Wortelse ploeg met weinig zelfvertrouwen staat te spelen. Met negen man wordt bijna uitsluitend aan verdedigen gedacht. Vooraan zijn twee man bezig om achter meestal slecht getrapte voorzetten aan te hollen. Komen de voorspelers in balbezit dan zijn ze bijna altijd op zichzelf aangewezen, omdat middenveld en verdediging te weinig mee aansluiten. Dat Wortel tegen Vosselaar toch twee keer kon scoren heeft vooral te maken met de geweldige inzet en klasse van Dirk Mertens. Tegen kopploegen verliezen is niet zo erg als de punten tegen lager geklasseerde ploegen

ii Ili LLI Lt1

maar kunnen binnengehaald worden. Weelde scoort tegen Wortel twee keer, hiertegenover kan Wortel zelfs geen enkele kans zetten. Deze twee verliespunten kunnen later nog wel eens sterk doorwegen in de eindafrekening. Dit is een beetje een verslag in mineur; de eerste ploeg heeft echter nog zes wedstrijden om de degradatieronde te vermijden. De jeugdploegen hebben ondertussen de kompetitie achter de rug. De preminiemen B werden kampioen in hun reeks. We onthouden het goede seizoen van de scholieren, die vooral tijdens de laatste vier wedstrijden een konstante goede prestatie in hun spel konden brengen. Spijtig kregen ze niet altijd de punten die ze verdienden, zodat ze de twintig punten die trainer Guy Wijnen had vooropgesteld, niet konden bereiken. Als deze 'Maand' uitkomt hebben zij zeker de 16 punten bereikt om de Staf nog een seizoen mee te laten 'Golfen'. Alhoewel het einde van de kompetitie in zicht is, hebben de jeugdploegen nog verschillende oefenwedstrijden af te werken, dit om in forme te zitten voor de komende Paas- en andere tornooien, die ze nog moeten spelen vooraleer de zomerrust begint. Programma april: le ploeg: 01.04.90 Flandria-Wortel 08.04.90 Wortel-Meer 22.04.90 Wortel-Minderhout 29.04.90 Pulderbos-Wortel

Miniemen B van Wortel kampioen

Turnhout staat nog altijd 2 punten voor en telt meer gewonnen wedstrijden. HVV heeft het lot niet helemaal in eigen handen, zelfs door een overwinning op Turnhout is men nog geen kampioen. Promotie is echter geen must voor de roodwitten, die elke match spelen om te winnen en indien het uiteindelijk bij een tweede of derde plaats zou blijven: het seizoen is meer dan geslaagd en HVV is een volwaardige derdeklasser geworden. Wedstrijden vrijdag 23.03: Westerlo II-HVV II zaterdag 2404: HVV-Westerlo zaterdag 3 1.03: HVV II-FC Turnhout II zondag 01 04: FC Turnhout-HVV zaterdag 07.04: Heist I1-HVV II zondag 08.04: HVV-Heist zaterdag 21.04: Aubel II IIVV II zondag 22.01: HVV-Aubel vrijdag 27.04: HVV Il-Hoeselt II zondag 29.04: Hoeselt-HVV

19.30 uur 20.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uw

15.00 uur 20.00 uur 15.00 uur

Bovenaan: afgev. Jack Van Bavel, Bart Martens, Jan Van Bergen, Michael Van Loo veren, Joe Braspenning, Sven Heyvaert, Kris Van Opstal, Jan Matthé, Peter Van den Broeck, trainer Willy Lodewijckx. Onderaan: Kris Goossens, Kevin Vern2eiren, Tom Van Bevel, Roeland Van Overveidt, Bjorn Heyvaert, Jan De Bie, Dirk Haest, Ben Van Opstal. 31


SPORT

F.C. Meerle: een geschenk voor de nieuwe voorzitter? Na enkele jaren verblijf in 4de provinciale afdeling staat F.C. Meerle toch in een uiterst gunstige positie om volgend seizoen een trapje hoger te klimmen. Wordt de titel niet gespeeld, dan zou de promotie toch een feit moeten worden (ook de 2de plaats geeft recht op promovering!). Na de overwinning op toenmalig leider Nieuwmoer veroverden 'de pieren' de top in de rangschikking. EkerenDonk werd ook geklopt met 2-1 en Michielsen en Van Dun zorgden voor de goals. Naar St.-Lenaarts werd toch met de nodige schrik afgereisd. Deze bleek echter overbodig te zijn, want aan de rust wees de stand reeds 0-3.

F.C. Meer en de grote desillusie! Met uitzondering van ons Iste elftal is voor de andere ploegen de kompetitie afgelopen. Over hun eindresultaten mogen we terecht fier zijn. Er volgen nu nog enkele tornooien. Het is wel duidelijk dat we van de clubs uit de buurdorpen de beste jeugd hebben gehad. Ons iste elftal is nu onze slechtste ploeg geworden en de aftakeling gaat nog rustig verder. Weer hebben we een keeper verloren. We zullen het voor de rest van 't seizoen met de 3de keeper moeten stellen. Het einde van de kompetitie begint zwaar door te wegen. Laten we toch ons best blijven doen om toch nog eens het genoegen van een overwinning te mogen smaken! Wedstrijden: zondag 1 april 15.00 uur: F.C. Meer-Oostmalle

Toen keerde de wedstrijd en de thuisploeg kwam furieus terug tot 2-3. Groen-wit hield echter stand! In de thuiswedstrijd tegen Bezemheide werd een puntje weggeschonken door de scheidsrechter. En tegen Stabroek werd met 1-0 verloren. De tijd van cadeautjes is nu wel voorbij! Uiterste concentratie wordt er gevergd in deze belangrijke eindfase. De kersverse voorzitter, Frans Van Boxel, jarenlang actief voetballer geweest, heeft natuurlijk de glimlach en klimmen naar 3de provinciale zou voor hem toch een knap geschenk mogen genoemd worden.

autobanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* merkbanden

Wedstrijden zondag 1 april 15.00 uur: Essen-F.C. Meerle zondag 8 april 15.00 uur: F.C. Meerle-Berendrecht zondag 15 uur: Horendonk-F.C. Meerle •

* occassiebanden * reparaties * depannage

zondag 8 april 15.00 uur: Wortel-F.C. Meer 09.30 uur: Scholieren-St .-Jozef (vr.) 11.00 uur: Knapen-St.-Jozef (vr.) woensdag 11 april 16.00 uur: Miniemen-Vacla Gewest Turnhout 17.15 uur: Knapen-Vacla Gewest Turnhout zaterdag 14 april Paastornooi voor Miniemen te Meer Knapentornooi te Gooreind Duiveltjestornooi te Merksplas zondag 15 april 15.00 uur: F.C. Meer-Brecht maandag 16 april Paastornooi voor Preminiemen te Meer Juniorestornooi te Minderhout Scholierentornooi te Gooreind zondag 22 april 15.00 uur: Zwaneven-F.C. Meer zondag 29 april 15.00 uur: F.C. Meer-Flandria •

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Minderhout VV.: weg met de zorgen! Nog enkele puntjes binnenrijven en de M.V.V.'ers kunnen met een gerust gemoed de rest van de kompetitie afwerken. Een plaats in de subtop behoort met een beetje geluk zelfs tot de mogelijkheden. Je ziet hoe een dubbeltje in korte tijd rare kapriolen kan maken. Tegen het intussen tot degradatie veroordeelde Pulderbos werd met veel inzet gestreden voor elke 'morzel grond'! Weinig attractief voetbal, het resultaat telde! Diep in de tweede helft rukte Dirk Adriaensen voorwaarts, werd neergelegd en Harry Peeters scoorde vanop de penaltystip. Dit betekende meteen ook twee punten voor groen-wit! Brecht kwam op bezoek en een gemak kelijke wedstrijd mocht je het geenszins noemen. Vooral de eerste helft deelden de bezoekers de lakens uit, maar hun spitsen faalden wel degelijk. Wel bezorgde Harry Peeters de thuisploeg een 1-0 voorsprong via strafschop. Na de pauze nam M.V.V. het initiatief over maar moest toch tot de 82ste minuut wachten om Ronny Bolckmans de stand tot 2-0 te zien opdrijven. Vrij Arendonk, dat de puntjes dringend nodig heeft, werd een bezoek gebracht. M.V.V. speelde de baas, maar tegen de gang van het spel in kwamen de sigarenmakers toch op voorsprong. Jacq. Koyen zorgde voor evenwicht en hiermee tekende Minderhout zeker bij voor een jaartje 3de provinciale. De jeugdploegen hebben inmiddels de eindstreep ook reeds bereikt. Hun uitslagen waren wel niet zo denderend te noemen, maar het speelplezier primeert toch nog altijd! Wedstrijden: zondag 1 april: 15.00 uur: Minderhout V.V.-White Star zondag 8 april: 15.00 uur: St.-Jozef-Minderhout V.V. zondag 22 april: 15.00 uur: Wortel-Minderhout V.V. zondag 29 april: 15.00 uur: Minderhout V.V.-Vosselaar V.V. .

32


SPORT

Algemene Bouwonderneming

De Grensschutters huldigen hun kampioenen

RAATS - OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tol. 0313 1'1.32.2'1

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop ii nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

De winnaars van de zesdaagse kregen in de parochiezaal van Wortel een beker, v. In. r. Frans Roeien, voorzitter mei de beker van de afwezige Frans Kustermans, daarnaast Erik Jansen, Jos ,Joche,ns, Davv Vermonden, Leo Raavinakeis en Raf J-iaa,gen.

foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3/46250 De vakĂŽotograaf maakt er meer werk van!

Ook de verschillende reekska,npioenen werden niet vergeten, v. 1. n. r. Gas/aal Buyckx, 1 iitoon Van Gorp, Wim Van Berlo, Constant Roeien, Emiel Van de Akkerveken, Maria Van der Voort, Nico Verhoeven, Jan Schrijvers en Jan Herreijgers. Jos Geerts was afwezig.

St.-Joris Meerle was de sterkste ploeg

GIJSBREGTS EIJKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI N EX PH 1 LI PS-ZAN USSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie 's Boschstraat 3 De Sint-Jorisgilden van de Ivoordhoek beleefden een boeiende finale in het tweede wintertornooi mei de kruisboog. Algemeen kampioen met 591 punten werd Willy Van Hasseit ('midden), tweede was Karel Verschueren (rechts) met 588 en derde Jan Gijsbrechts, met 587 punten.

HOOGSTRATEN Tel.: 03131454 73 Zondagmorgen ook open

33


SPORT

Eindklassementen van de jeugdploegen 1. Prov. Juniores Reeks B Kasterlee Heist Sp. FC Turnhout Herentals Herenthout Geel Dessel Hoogstraten Lierse Veerle Zw. Leeuw OG Vorselaar SV Mol Westerlo

2629 61782739 2617 45622539 2615 47622837 2616 82594334 2515 73653333 2611 87504029 26 11 11 4 45 44 26 26 9116325024 26 8108384224 25 8107343823 26 10 13 3 49 47 23 26 4193348911 26 4202338810 25 21942774 8

Prov. Scholieren Reeks B 1. Westerlo 2, Veerle FC Turnhout Geel Dessel Heist Sp. OG Vorselaar SV Mol Lierse Herentals Herenthout Hoogstraten Zw. Leeuw Kasterlee

2523 021012648 2515 55 34 22 35 2517 80 83 39 34 2616 91 52 33 33 2614 75 68 45 33 25 11 11 3 52 58 25 25 10 12 3 39 47 23 26 9 12 5 67 77 23 26 9 13 4 50 62 22 25 7 11 7 32 45 21 25 8 13 4 42 64 20 25 7 13 5 42 63 19 24 4 173 3373 11 26 1 20 5 1757 7

Prov. Knapen Reeks B FC Turnhout Westerlo Dessel OG Vorselaar Zw. Leeuw SV Mol Heist Sp. Lierse Geel Kasterlee Veerle Hoogstraten Herentals Herenthout

2520 23 94 2543 2620 42107 2642 2519 60 92 4738 2618 62 79 3638 2416 44 75 3036 26 1311 2 64 41 28 2510 96 52 4926 25 10 12 3 48 5923 25 8 116 45 41 22 26 6 15 5 41 7917 26 6 17 3 35 5815 25 5 18 2 12 6412 25 4 18 2 20 7512 25 0 23 2 11 145 2

MuLsGbQQr I"alcI'r

wand- en vloertegels

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

hulichQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! Prov. Miniemen Reeks B Herentals Geel Dessel OG Vorselaar SV Mol Lierse Westerlo FC Turnhout Veerle Zw. Leeuw

2521 2281 1244 2519 3377 2841 2516 4591 3237 261410250 3330 2612 8656 5730 2510 9638 3326 26 1111 452 5926 251010533 3625 26 10 11543 4625 24 10 11347 3723

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba 'Al:

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 34

AN HYP

Kasterlee 26 9 151 47 68 19 Heist Sp. 25 4 19 2 21 7110 Hoogstraten 25 4 20 1 20 103 9 Herenthout 25 319 3 29 70 9 II. Gewestelijke Reserven Reeks G Klassement 1. White Star 22 17 2 3 71 17 37 2. Zwaneven B 22 13 6 3 54 25 29 3. Poppel B 22 13 6 3 44 28 29 4. Dosko B 22 11 6528 1327 21 11 7 3 66 33 25 5. Meer A 6. Ver. Arend. C 22 9 10 3 40 53 21 7. Branddonk B 22 8 9 5 3135 21 8. Weelde B 21 9 10 2 31 33 20 9. Minderhout 20 7 94 41 46 18 10. Meerle 22 5 13 4 26 49 14 11. Wortel 21 4 12 5 22 48 13 12. Dosko C 21 1 18 2 14 88 4 Reeks V Klassement St.-Lenaarts B 22 15 25581535 Antonia C 22 15 43461933 St.-Job B 22 10 4 8 37 25 28 Merksplas C 22 11 65442927 Zw. Leeuw 22 10 7 5 38 21 25 's Gravenw. B 22 10 75403125 Loenhout B 22 9 94473322 Oostmalle C 22 9 94364222 Wuustwezel 22 7 87293121 Westmalle C 22 513 4 29 44 14 Meer B 22 31631351 9 Zoersel C 22 12012096 3


SPORT Gewestelijke Reserven Reeks 6 Klassement Wuustwezel 2215 3485 3534 Kaart 2214 3562 3233 Mariaburg 21 15 4272 2732 Brecht A 21 10 5636 2226 Luchtbalboys 2212 8265 3526 Brasschaat 2212 8265 3526 Meer 22 8 8637 5222 22 8 9544 4021 St.-Lenaarts 22 611546 4917 Ek. Donk 22 611541 6217 Capellen B 22 217331 85 7 Meerle 22 021117132 1 Hoogstraten Hoogmolen B 0 0 00 0 0 0 Reeks J Klassement Halle 2623 2 1 119 2547 Lentezon A 2618 2 6 87 2442 26 14 3 9 74 35 37 St.-Job Vlimmeren 2612 410 69 3934 Oostmalie 26 13 7 6 69 43 32 Wortel 2610 511 62 3831 2612 9 5 98 6629 Minderhout Zw. Leeuw 26 12 11 3 53 4827 Merksplas 26 6 12 8 53 71 20 Westmalle 26 7 16 3 41 81 17 Antonia B 26 6 16 4 36 8316 Loenhout 26 5 15 6 39 88 16 St.-Jozef 26 4 17 5 37 7513 Brecht B 26 124 1 20141 3 Gewestelijke Scholieren Reeks J Klassement 1. Vossel. VV A 2421 1 2 136 1644 2. Merksplas 23 17 24 112 1138 3. Wuustwezel 24 17 4 3 78 29 37 24 16 6 2 72 29 34 4. Lentezon 5. Meer 23 14 6 3 81 33 31 6. Brecht 24 13 8 3 69 37 29 7. St.-Lenaarts 24 12 10 2 75 47 26 8. Minderhout 23 8 105 39 59 21 9. Wortel 22 6 13 3 48 77 15 10. Meerle 23 6 16 1 51 77 13 11. Zw. Leeuw 23 2 16 5 25 75 9 12. Loenhout 23 319 1 29 109 7 13. Dosko 24 0 24 0 10 226 0

PF HERIJGERS l'

L

bouwspecialiteiten

lndustneweg 7, 2320 Hoogstrater, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERL UCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

- RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar. 15

1001 ideeĂŤn voor stijlvol en gezellig wonen

totaahnterieur Gewestelijke Knapen Reeks J Klassement 1. Lentezon A 21 16 1 4 59 2. Brecht A 22 13 5 4 55 3. Vossel. VV A 22 13 6 3 79 4. Wuustwezel A 22 12 6 4 94 21 12 6 3 46 5. Merksplas A 21 10 6 5 66 6. Meer 22 10 8 462 7. Loenhout A 8. St.-Lenaarts 21 7 9 5 34 9. Wortel 20 6 10 4 34 10. Zw. Leeuw 21 4 9 8 26 11. Meerle 20 119 0 19 21 1 10 0 8 12. Minderhout 13.Dosko 0 0 00 0 Gewestelijke Miniemen Reeks L Klassement 1. Wortel S 23 21 1 1 120 2. Poppel B 2318 2 3 114 3. Vossel. VV B 24 17 5 2 95 4. Gierle B 24 16 4 4 87 5. Weelde B 23 12 9 2 56 6. Liiie B 24 12 11 1 56 7. Vlimmeren B 23 9 11 3 49 8. Lentezon B 24 8 13 3 57 9. O.-Turnhout B 24 7 14 3 58 24 6 144 40 10. Vr. Arend. B 11. Oosthoven B 22 5 134 27 12. FC Turnhout B 24 3 18 3 28 13. Hoogstraten 24 1 20 3 20 14. Ver. Arend. B 0 0 00 0 Reeks T Klassement 1. Merksplas A 23 21 ii 128 2. Wortel A 23 18 3 2 112 3. Brecht A 23 17 24 111 4. Meer 24 15 8 1 74 5. Zw. Leeuw A 23 12 8 3 74

8 36 32 30 40 29 49 28 29 27 36 25 31 24 49 19 40 16 3516 108 2 125 2 0 0

19 43 24 39 44 36 29 36 52 26 66 25 75 21 73 19 92 17 48 16 55 14 97 9 133 5 00

1643 24 38 2138 37 31 31 27

23 12 10 1 102 52 25 6. Oostmaiie A 23 1110 2 65 37 24 7. Minderhout 8. Wuustwezei A 2310 10 3 65 61 23 9. St.-Lenaarts A 23 9 131 65 46 19 10. Viimmeren A 23 8 12 3 62 38 19 22 3 18 1 27 85 7 11. Meerle A 24 2 22 0 10 261 4 12. Meerle B 23 1 22 0 8 194 2 13. Dosko Gewestelijke Preminiemen Reeks 1 Klassement 1. Zw. Zeeuw A 25 21 1 3 98 1045 2517 35712139 2.AntoniaA 25 17 5 3 84 31 37 3. St.-Lenaarts A 2515 55733535 4.HalieA 2513 39592935 5.St.-JozefA 24 12 8 4 47 44 28 6. Wortel A 2511 9 5 51 3927 7. Westmaiie A 24 10 12 2 31 41 22 8. Zoersei A 25 8 14 3 58 62 19 9. Oostmalie A 25 6 13 6 36 62 18 10. Meerle A 11. Meerle A 25 4 14 7 29 63 15 12. Minderhout A 25 4 17 4 13 99 12 25 2 17 6 23 55 10 13. Hoogstraten A 14. Brecht A 25 2 21 2 13 95 6 V Reeks Klassement 2220 0278 442 Zw. Leeuw B 2316 34562236 Westmaile B 2315 35351735 St.-Lenaarts B 2314 54631932 Merkspias B 2311 84453626 Meer B 2210 75503025 Meerle B 2310 85413125 Lentezon B 23 9 77353025 Brecht B 22 6 14 23257 14 Wortel S 23 4145246313 Loenhout B 23 5162266612 Oostmaile B 23 3 18 2 972 8 Wuustwezel B 23 02031158 3 Hoogstraten B


RIJDEN*** 4~ Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

"W GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Garage

VAN USSEL

IS PLEZANT,

J

Wc(0

Kruiswoordraadsel

Ii .

Horizontaal jonge koe - geestelijke - geur misslag - lynx - Bijbelse figuur spil - deel van hals - loven - koning van Basan oude vochtmaat - insekt - visje weefsel - bevel - schrijfgerei - muziekinstrument zoom - ontvangkamer - prooi deel van voet - oogholte - vaartuig Engelse marine - scherts - soort hond - ten bedrage van godin van dageraad - scheepstouw vreemde munt - berg op Kreta chroom - voorzetsel - rund - stremsel meisjesnaam kustplaats - rang - soort spijker aartsbisschop - familielid - in orde - noot Vertikaal bui - gemeente in provincie Antwerpen rivier in Duitsland - meisjesnaam gereed - kameraad - familielid gymtoestel - vlug - wortel opschik - goed zijn koppelriem - inwendig orgaan Europese taal - noot - bevel reeds - opgedragen werk - junior vertaler - inlands matroos boom - heldendicht - vogel paar - inhoudsmaat - noot suikerpalm - rommel bloedvat - diploma vrouw van tegir - insekt - zangstem voorzetsel - uitstekend - tandeloos dier te eniger tijd - tradities vrees - plaats in Polen

GARAGE AUTO -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

j.

lu l, ,U1

• .

mi

iffiff H A IR GARAGE HOGA BIV.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Garage GEERTS Bredaseweg 43

2322 MINDER HOUT Tel. 03/315.74.65

* tweedehands wagens * alle herstellingen carrosserie 36

uu •u

;Li

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

4

5

6

7

8

nnnnfl irnn

9

a nnoI

REIM CMR 30011111 flr Iflfl EE1

13111 ii

ri nn LI n intnn

rriti iririri

rri LIVICI F151fli Inij

13131111n nrs n monrim 2

MOTO

J. BOGAERTS ROOS

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60 1

-

10 11 12 13 14 15 16 17


Burgerlijke stand

ECn3 Geboortes 2 februari: Anke, dochter van Jan Koyen en Rita Goetschalckx, Kerkstraat 51, Meerie. 2 februari: Karolien, dochter van Piet Aerts en Frieda Adriaensen, Maxburgdreef 36a, Meer. 7 februari: Charlien, dochter van Rudy Bruyndonckx en Ingrid Roeien, Terbeek. sestraat 63, Meer. 7 februari: Anne, dochter van Jozef Quirij nen en Linda Haest, Minderhoutdorp 48, Minderhout. 8 februari: Tim, zoon van Jos Swaenen en Liliane Braspenning, Beukendreef 21a, Wortel. 9 februari: Christof, zoon van August Vinck en Gaby Van Eersel, Gr. Eiisabethlaan 53, Hoogstraten. 12 februari: Carmen, dochter van Marc Van den Bogerd en Marian Jacobs, Minderhoutsestraat 11, Hoogstrateri. 13 februari: Annelies, dochter van Francis Kustermans en Maria Aerts, Lage Rooy 23g, Meerle. 13 februari: Linda, dochter van Josef Lanrijssen en Julia Geerts, Heerle, 57, Meerle. 14 februari: Nathalie, dochter van Felix Schrauwen en Marleen Boudewijns, Heerle 6b, Minderhout. 15 februari: Inge, dochter van Ludo Christianen en EIsa van Alphen, Klein Fyssel 22, Meerle. 16 februari: Thomas, zoon van Karel Quirynen en Maria Van Eyndt, Desmedtstraat 6, Minderhout. 17 februari: Pieter, zoon van Karel Vervoort en Jeannine Boudewijns, Oude Meerleseweg 3, Meer. 20 februari: Mathias, zoon van Jos Van Dijck en Irene Severyns, Ulicotenseweg 9, Meerle. 21 februari: Lotte, dochter van Alfons Van Gils en Rita Vermeiren, Driehoekstraat 23, Meer. 21 februari: Carmen, dochter van Patrick Christiaansen en Martine Koyen, Beukendreef 21f, Wortel. 22 februari: Joke, dochter van Ronny de Vries en Viviane Goetschalckx, Meerledorp 15, Meerle. 22 februari: Leen, dochter van Marcel Hendrickx en Rita Brosens, Mgr. Jansenstraat 9, Meerle. 22 februari: Bart, zoon van Herman Vanthillo en Marijke Goetschalckx, Terbeeksestraat 73a, Meer. 24 februari: Jolien, dochter van Paul Adams en Carine Vermeiren, Hal 26, Minderhout. 25 februari: Joyce, dochter van Guy Verschueren en Anita De Vry, Van Aertselaerstraat 39, Hoogstraten. 28 februari: Nick, zoon van Herman Van Aelst en Vera Meesters, Paterspad 2, Minderhout.

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN, VAN AERTSELAARSTRAAT 47. Notaris Jan Michoel te Hoogstrateri zal met winst van 1% premie openbaar verkopen. Zeer goed gelegen WONING met grote tuin, geschikt voor alle doeleinden, te Hoogstraten, Van Aertselaarstraat 47, groot 13 a 20 ca. Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: living, 2 slaapkamers, poort, keuken, badkamer met WC, bergplaats met WO. - Boven: 1 slaapkamer en zolder. Verder: kelder en grote tuin. Eigendom beschikt over aardgas, telefoon, Pidpawater en TV-distributie. Kadastraal inkomen 12.110. Klein beschrijf mogelijk. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op dinsdag 10april1990, om 14.30 u. in café 'De Wachtzaal' bij Adams-Brosens, Van Aertselaarstraat te Hoogstraten. Alle inlichtingen te bekomen bij de notaris. OPENBARE VERKOPING VAN KROTWONING NA AFBRAAK, BOUWGROND TE HOOGSTRATEN/WORTEL PASTORIJSTRAAT 22. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal ten overstaan van de heer Vrederechter van het 2e kanton Turnhout, met winst van 1% premie, openbaar verkopen: KROTWONING nâ afbraak BOUWGROND te Hoogstraten/Wortel, Pastorijstraat 22, groot 971 m 2 Bestemd voor vrijstaande bebouwing. Stedebouwkundig attest nr. 1, 0511631230. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 3 april 1990 en toewijzing op dinsdag 17 april 1990, telkens om 16 u. in café De Nieuwe Buiten, Langenberg 16 te Hoogstraten/Wortel. Plan en inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris. .

LOC

Hu we/ijken

9 februari: Romaan Christiaensen, Gr. Elisabethiaan 1, Hoogstraten en Kristine Jespers, Chaamseweg 59, Meerle. Nieuw adres: Kerkstraat 6, Merksplas.

Overlijdens 6 februari: JoannaJanssens, 021091910 weduwe van Karel Goetschalckx, wonende te Meer, Hoogeind 69. 7 februari: Angelina Pohi, 0 13.03.1907, weduwe van August Rosiers, wonende te Hoogstraten, Heilig Bioedlaan 250. 9 februari: Maria Van Doninck, 031121899 weduwe van Jan Verheyen, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250.

Maria Goetschalckx, 10 februari: 011101910 weduwe van Jaak Goetschalckx, wonende te Meer, Hoogeind 38. Corneel Adriaensen, 12 februari: °24.02.1906, ongehuwd, wonende te Meerle, Heerle 82. 12 februari: Karel Vlaminckx, 008.04.1912, weduwnaar van Joanna Torreele, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250. 15 februari: Maria Vervoort, 026051900 weduwe van Jan Berckvens, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 20 februari: Alfons Luyckx, 001011924 echtgenoot van Maria Struyven, wonende te Hoogstraten, Karel Boomstraat 28. 24 februari: Karel Meyvis, 028031945, echtgenoot van Rita Antonissen, wonende te Minderhout, Koestraat 8.

Ook al worden de dagen langer, de tijd lijkt alsmaar korter. Medewerkers, let op: op woensdag 11 april alles binnen behalve sport- en dorpsnieuws. Dat verwachten we op 15 april. Het nieuwe nummer ligt in de winkel vanaf 25 april. 37


AGENDA

Op stap ïn...

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

`De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café - frituur

Papiflon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

V

Taverne - Restaurant IJssalan Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 0313143241 5 Geopend vanaf 11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Try iten rdienst

rouwers tas

discobar

Café ., %T

kL

2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der S missen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

/ vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

38

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" HOOGSTRATEN Vrijdag 30 maart: Lezing door Jeroen Witkam over CHRISTELIJKE SPIRITUALITElT VAN STERVEN EN OVERGAAN om 19.30 uur in de aula van het Seminarie. Inkom 200 fr., 450 fr. voor 3 lezingen. Organisatie V.Z.W. Epiphania. Zaterdag 31 maart: KONCERT door Kon. Toon en Toneelmij St.-Cecilia om 18.00 uur in het lokaal aan de Gelmeistraat. 17e GEHANDIKAPTENDAG van het Seminarie, vanaf 10.00 uur. Met o.m. toneelopvoering NAR VAN DE KONING. Zondag 1 april: POLITIEHONDENWEDSTRIJD cat. 1 door de Hondenciub Vrij op het clubterrein, Heuvelstraat 9. Dinsdag 3 april: Lentevergadering van KVLV om 19.30 uur in de Pax. Thema: milieuvriendelijk huishouden. Woensdag 4 april: Auteur Jef Lievens vertelt over de OUDE KEMPEN, om 20.00 uur in de aula van het Seminarie. Organisatie Dr. Versmissenkring. Donderdag 5 april:BLOEMSCHIKKEN door KVLV om 19.00 uur in de Pax. Vrijdag 6 april: Lezing door Manu Keirse over OMGAAN MET LIJDEN, ZIEKTE EN STERVEN, om 19.30 uur in de aula van het Seminarie. Organisatie V .Z .W. Epiphania. Dinsdag 10 april: Lezing door Marc Bonne over STA OP, NEEM JE BED OP EN GA NAAR HUIS, om 19.30 uur in de aula van het Seminarie. Organisatie V.Z.W. Epiphania. Woensdag 11 april: Lezing over HEKSEN EN VOLKSGELOOF om 19.30 uur in de Pax. Organisatie KVLV-gewest. Vrijdag 13 april: Opvoering van de JOHANNESPASSION van Bach o.l.v. Werner Van Mechelen, om 20.00 uur in de St.Catharinakerk. Organisatie RotaryHoogstraten-Kempen. GOEDE VRIJDAGTOCHT door Dejo met vertrek om 19.30 uur aan Pax. Maandag 16 april: SOULSISTER om 20.00 uur in Highstreet. Donderdag 26 april: Infovergadering over het EENHEIDSTYPE IN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Individuele informatie van 18.30 uur, vergadering om 19.30 uur. In de Veiling. Vrijdag 27 april: AVONDMARKT in de Vrijheid vanaf 18.00 uur. Zaterdag 28 april: Optreden van SUPERIOR JAZZBAND om 21.00 uur in de Tuinbouwschool. Organisatie Marckriverjazzclub. Van zondag 29 april tot zondag 20 mei: Vierde Spijkertentoonstelling VAN WOUTERS TOT RAVEEL, in de Angelazaal van het Spijker.

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

ROMA MEERLE Zaterdag 7 april: Vrije KEGELPRIJSKAMP van de Volksvrienden in Kerkstraat 25. CONCERTAVOND met bevriende muziekverenigingen in de parochiezaal om 19.30 uur. Organisatie fanfare St.-Cecilia. Zondag 8 april: Vrije KEGELPRIJSKAMP van de Volksvrienden in de Kerkstraat 25. Zaterdag 21 april: ASPI-ROCK in de chirozaal, vanaf 20.00 uur. Maandag 23 april: KAV-NAAILES in de parochiezaal. Dinsdag 24 april: LENTEREIS van KAV. Zondag 29 april: 6-JAARLIJKS KONINGSSCHIETEN van de St.-Sebastiaansgilde. Op het terrein achter het gemeentehuis. Om 13.00 uur: afhaling van de gilde aan het lokaal door de harmonie en door de broedergilde St.Joris; om 15.00 uur: begin van de schieting.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Te), 03/314 32 64 Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren:

• donderdag • zaterdag * zondag

: 20.30-24.00 u. :20.00- 1.00u. :19.00- l.00u. : 14.00-19.00 u.


WORTEL 3 april: FEESTVERGADERING KVLV om 13.30 uur. Zaterdag 7 april: Ophaling OUD IJZER door KLJ. Zaterdag 7 april: SJOTTERSBAKKAMPIOENSCHAP van het Slot. Inschrijving vanaf 19.00 uur; begin van de wedstrijd om 20.30 uur stipt. Iedereen is welkom. Zondag 8 april: PLOEGWEDSTRIJD van KLJ-Groene Kring, vanaf 13.00 uur in Wor tel-kolonie. Vrijdag 13 april: Vooropening tentoonstelling schilderwerken van FRANS HENDRICKX met inleiding van Jan Van Erven, om 20.00 uur in het Slot. Zaterdag 14 april: Tentoonstelling schilderwerken van FRANS HENDRICKX, van 14.00 tot 18.00 uur in het Slot. SLAG OM DE ARM, ook gekend als 'Vuisten', in het Slot. Zondag 15 april: Tentoonstelling schilderwerken van FRANS HENDRICKX, van 10.00 tot 18.00 uur in het Slot. Tentoonstelling Maandag 16 april: schilderwerken van FRANS HENDRICKX van 10.00 tot 18.00 uur in het Slot. Dinsdag 17 april: PAASFEEST van Ziekenzorg. Woensdag 18 april: PAASFEEST van KAV. Donderdag 19 april: PAASFEEST van de gepensioneerden. Vrijdag 20 april: Bijeenkomst van de in Wortel geboren DERTIGJARIGEN (van 1960!). V.V.V.-KROEGENTOCHT van het Slot doorheen de Antwerpse binnenstad. Zondag 22 april: GEZINSWANDELING KWB-KAV. Vertrek om 8.30 uur aan de parochiezaal. Zaterdag 28 april: Provinciaal KAMPIOENSCHAP DAMES INTERNATIONALEN om 15.00 uur. Organisatie Supportersclub Sabine Snijers. Optreden van THE SANDS om 20.00 uur in het Slot. Viering van 15 JAAR KWB-VOETBAL. Wedstrijd tussen huidige ploeg en selectie uit vroegere spelers; nadien barbecue. Dinsdag

MINDERHOUT

RADIO CONTINU (FM 105.4) - 24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof ICARUS

HOOGSTRATEN

Cafetaria

taveme feeszaa1

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52,

MEERSEL - DREEF

sn fr t

SNACK- en PIZZABAR

MEER

Tel. 03314.38.11

Hoogstraten

Gelmeistraat 2 il-reIaurant

DE GRENS

-

HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

30 april: Avond voor de OUDLEDEN in de Mussenakker. Zondag 1 april: Viering 110-jarig bestaan van Brassband St.-Rosalia, mis om 10.00 uur en daarna KOFFIECONCERT in Zaal voor Kunst en Volk. Dinsdag 3 april: Bedeling GRATIS HUISVU! LZAKKEN in het oud-gemeentehuis. Woensdag 3 april: ALGEMENE VERGADERING KAV met thema: 'Vrouwen altijd actief'; opvoering van éénakter door 't Heidebloempje voor KAV: 'Zeg het met bloemen'. Vrijdag 6 april: Optreden ROGER (NL) in 't Fortuin. Zaterdag 7 april: Optreden van THE LOOK in de Mussenakker om 20.30 uur. Maandag 16 april: PAARDENWEDSTRIJD door rijvereniging St.-Joris, in de Mosten. PAASFIEREN SCHIETEN door St.-Jorisgilde. Zaterdag 21 april: OPTOCHT Ipenrooi-kerk ter gelegenheid van gouden bruiloft, in de namiddag. TEERFEEST van St.-Jorisgilde in eigen lokaal. Zondag 22 april: Viering 20 JAAR CHIRO. Optocht van Zaal voor Kunst en Volk naar Klooster, vanaf 13.00 uur. SPEED EN TRASH in de Mussenakker vanaf 14.00 uur. Dinsdag 24 april: Ophaling GROOT HUISVUIL. Vrijdag 27 april: Viering 110 JAAR ST.ROSALIA met optreden NONKEL NEY in de Veiling vanaf 20.00 uur. Zaterdag 28 april: Viering 110 JAAR ST.ROSALIA. Van 14.00 tot 18.00 uur: optredens van diverse fanfares, brassbands en harmonies in Zaal voor Kunst en Volk. Om 20.00 uur optreden MARGRIET HERMANS in de Veiling. Zaterdag 29 april: 110 JAAR ST.-ROSALIA. Van 13.00 tot 21.00 uur optredens van diverse fanfares, brassbands en harmonies in de Veiling. Vrijdag

- -

.

Sirjbeek 16 Tel. 3159107 vanud Nederland 09-3233159107

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak

MEERSEL-DREEF

'/oT7 TR;T

Zondag 15 april: KAARTWEDSTRIJD van de KBG om 13.00 uur in het KBG-huis. Zondag 22 april: VISWEDSTRIJD (vrije koppelwedstrijd) van 12.00 tot 17.00 uur in de wedstrijdvijver van Desta. Organisatie De Schepzak. Zondag 29 april: PAARDENWEDSTRIJDEN (Nationaal Kampioenschap Veelzijdigheid) op de rijbaan Jef Desmedt. Organisatie St.-Clemens.

Zondag 1 april: PONY-, PAARDEN- en TRACTORENWIJDINGom 11.30 uur aan de St.-Luciakapel. Maandag 16 april: EERSTE COMMUNIEviering tijdens de mis van 09.30 uur. Zaterdag 21 april: PLECHTIGE COMMUNIEviering om 15.00 uur in de kerk. HOBBYTENTOONSTELLING voor de gepensioneerden in de zaal van de Paters. Zondag 22 april: HOBBYTENTOONSTELLING van de KBG in de zaal van de Paters. KRINGSCHIETING van de karabijnschutterij St.-Antonius in Café Stad Lourdes. Maandag 23 april: Ophaling GROOT HUISVUIL. Vrijdag 27 april: Viering 20-JARIG BESTAAN van KAV. Zondag 29 april: Wijding van de nieuwe vlag van de KBG, om 14.00 uur in de Paterskerk.

39


•tii Ongevallen Brandweer 314.42.43

)z

POLITIE: 315.71.66 . Het Belgische Rode Kruis

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming

sanitair

-

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK

7, DAG EN NACHT BINNEN

Meerdorp79

-

BUITENLAND

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Tel.03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN

HUISDOKTERS

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur tijdens de weekends. Tijdens de feestdagen tot de volgende morgen 8 uur.

Tel. 03/314.34.37 Leningen

Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.55. Weekend van 8 april: DR. G. FAES, H.

Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10.

E13

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

Weekend van 15 april: DR. H. VERHOE-

VEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31 .66. 26 april (Paasmaandag): DR. F. HOL VOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. Weekend van 22april: DR. J.M. VERMAN-

Centrale Verwarming

DER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84.

Jan Verheyen

MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02.

Weekend van 29 april: DR. D.

Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

& 00

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

Weekend van 1 april: DR. M. LEURS,

Verzekeringen

Eddy BLOCKX

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

-

-

-

Tel. 03/314.54.50

mobilE 0_5 REnt AUTOVERHUUR

APOTHEKERS

Indoor ten nis squash snooker Tennisclub

Wde,VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kope,werk

Van 30 maart tot 6 april: APOTHEEK

SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Van 6 tot 13 april: APOTHEEK ROM-

BOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 13 tot 20 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 20 tot 27 april: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25. Zaterdag 21 april: APOTHEEK FAES, Meer-

dorp 61, tel. 3 15.77.73.

-

Van 27 april tot 4 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

3 14.5 1.50.

NOORDERKEMPEN

-

St Lenaartseweg 32

e

2320 HOOGSTRATEN

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten

nr.

10

Rijkevorsel

03/314.76.81 Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

-

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

40

Tel. 03/3 15 76 26

Ook al worden de dagen langer, de tijd lijkt alsmaar korter. Medewerkers, let op: op woensdag 11 april alles binnen behalve sport- en dorpsnieuws. Dat verwachten we op 15 april. Het nieuwe nummer ligt in de winkel vanaf 25 april.

Tel. 03/314.73.00 Ø3ST1 MARC VANLUFFELEN VR

Alle inhijstingen op maat

nâ 18.00 uur tel. 03/3 147578 -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.