maart 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR MAART 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Hoogstraten blijft het belangrijkste aardbeiencentrum

In dit nummer: Extra aandacht voor het MILIEU Na de storm

Wim Janssens


L UIM

Ta Cl ri

LLLi' Het Slim Burokevzw

Liga d'una (*) vzw (*) Liefde gaf u duizend namen

De storm heeft ook Albert niet helemaal gerust gelaten. De schade: 4 nokpannen losgeraakt en naar beneden geschoven, gevolg: 12 pannen gescheurd. En ook het dak van het hok van Sebastiaan moest eraan geloven. Om het hok te kunnen kuisen ligt het er (te) los op. Jankend schoot Sebastiaan het 'karkot' in toen bleek dat zijn knusse schut hem in de steek gelaten had. Albert Vorstenbosch: Ik heb altijd geluk gehad bij storm. En weet ge hoe dat komt? Wel, door die bomen en die heg achter 't karkot. Onze vader zaliger placht altijd al te zeggen: Boom en heg houdt stormen weg. En dat is ook zo. En toen de ruilverkaveling hier plannen maakte om die 'landbouwonvriendelijke' bebossing te rooien ben ik er dwars gaan voorliggen. En... volkomen wettelijk, hé. DHM: Ge zwanst! Albert Vorstenbosch (academisch nu): Door het concordaat met de paus in 1801 gaf Napoleon de godsdienst meer vrijheid. Eén van de uitvloeisels daarvan is de wet van de lOde Brumaire in 1802. Daar in stond: Alle vaste supporten, ook deze op oneigenlijke wijze gebruikt, van godsdienstige arrefacten dienen door de Staat gerespecteerd en met besten zorg omgeven te worden.

Wel, geloof het of niet, maar deze wet vinden we nog vrijwel ongewijzigd terug in het huidige veldwetboek. En wat heeft Albert toen gedaan? Albert timmerde van 't beste hout een kapelletje en hing slingers in het stuikgewas. En ze zijn er af moeten blijven. Godsdienst, jongen, dat ligt nog gevoelig hoor. DHM: Ik denk dat ik weet waar ge naar toe wilt. Albert Vorstenbosch: Kijk, ge weet dat Openbare Werken kapt dat het een lust is. 't Is vol-

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 veranfw. uitg..'

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

doende dat een van de ingenieurs wat stookhout nodig heeft en ze zijn er weer. Of als er een aannemer na wegenwerken de wortels zo heeft beschadigd dat heelder rijen bomen het mogelijk niet zullen overleven. Hoeveel schadevergoeding zal die aannemer betalen, denkt ge? Juist! Maar rij zelf geen stuk schors van een boom of 't is 'pejaré'. Daar kunnen wij nu op strikt legale wijze overal een stokje voor steken. DHM: is dat niet het probleem verleggen, Albert? Albert Vorstenbosch: Ge hebt gelijk, jongen.

Maar op zeer korte termijn kan de kap(p)ers een hak gezet worden. Daarna moet er natuurlijk ernstig verder gewerkt worden. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat er op de Vrijheid niet het laatste geprobeerd is om de lindebomen te sparen. Daarom begint deze aktie. Naast Het Slim Buroke, dat zich statutair niet met godsdienstzaken mag bezighouden, heb ik een nieuwe vzw opgericht: de Liga d'una. Mét goedkeuring van het Vaticaan. Vôér mei plannen we, met de steun van de plaatselijke middenstand (major sponsors) een 'kapelhangaktie' in de Vrijheid. Vele oud-BJB'ers, die zich de succesvolle kapellekesaktie in Meersel-Dreef nog herinneren, gaan enthousiast meewerken. 200 zullen we er hangen. Later zal de aktie uitgebreid worden naar alle rijkswegen. Het moet lukken. Leve Napoleon, haha. DHM: Ave Maria!


(noft in de moond 'Werken moet ge toch. Doe het dan graag. Dan hebt ge het altijd goed' Tuinder W. Janssens uit Meer is erg getroffen door het stormweer van de voorbije weken. Deze ramp, de komende veilingfeesten en het feit dat hij dit jaar 65 wordt, waren voor ons enkele redenen om eens een afspraak te maken voor een gesprek over het wel en wee van de tuinbouw in de Noordeikeitipen en over zijn deel in dit voor deze streek belangrijk sociaaleconomisch gebeuren. Vroeger zou men zeker Willem Janssens zeggen, maar de mensen hier spreken meestal over Willy of Wim. Volgens de burgerlijke stand heet hij Wilhelmus. Is hier enige Nederlandse invloed? Mijn grootvader heette ook Wilhelmus Janssens. Thuis noemde men mij Willy. Zeker voor ik gehuwd was, heb ik de indruk. Ik heb de geschiedenis eens gemaakt van de brouwersfamilie Sterkens hier in Meer. Die hadden een buurman, Sus Lawaai. Dat was een klein boerke dat ernaast woonde. Toen ik geboren werd, ik was de eerste van de Sierkensstam, kreeg ik de naam Willy. Sus Lawaai kocht toen een jonge hond en noemde hem ook Willy en dan riep hij daar heel de dag op zodat die van Sterkens dat altijd konden horen. Dat was zo zijn manier om de draak te steken met die moderne naam.

Wat is het werk van een tuinder vandaag? Vroeger was dat gewoon planten, oogsten en hard werken. Hard werken is het nog wel, maar anders. Het vraagt nu veel meer vakmanschap, scholing, management, bedrijfsleider zijn, werk kunnen organiseren en zorgen dcie 'bij blijft'. Het beroep kent nu veel meer spanning. De wereld is harder geworden en er is minder collegialiteit dan vroeger. Hoe bent u in dit beroep gekomen? Ik denk dat ik de eerste beroepstuinder was hier in de streek. Ik begon in 1948, maar ik heb eerst de Grieks-Latijnse gedaan aan het Sint-Michielscollege in Brasschaat en daarna nog twee jaar St.-Ignatius (handelswetenschappen) in Antwerpen. Toen moest ik thuis blijven. Mijn vader was een sigarenfabrikant en die werkte met een dertig mensen. Sigaren rollen niet de hand. Ik noct niec iii hci

Sigareninukerij en winkelhuis Jan5sens in de Donkstraat teMeer omstreeks 1920. De vrachtwagen kocht vader Janssens met de opbrengst van zijn aardbeien.

Hoe bent u verwant met de familie Sterkens? Mijn moeder was een Sterkens, een zuster van brouwer Stan Sterkens. Sterkens is een echte Meerse familie. De moeder van mijn moeder was een Adams, van Stoopestede (Castelré, gemeente Baarle-Nassau). De Janssens waren ook van Meer. Frans Janssens, de mulder van Hoogstraten, was ook familie. Zijn vader was een broer van mijn vader. De Janssens in Minderhout zijn ook kozijns en nichten van mij.

bedrijf omdat er zoveel werk was. Bij ons thuis hadden we toen al aardbeien want in de zomer was er minder werk en de sigarenmakers hielpen dan ook in het tuinbouwbedrijf, om ze aan het werk te houden. Maar na de Tweede Wereldoorlog moesten we kiezen: ofwel automatiseren en dure machines gaan kopen, ofwel in de tuinbouw gaan. Ik kende dit werk dus ook van jongsaf maar mijn opleiding was wel bedoeld voor de handel en nijverheid. De tuinbouw sprak mij

Tuinder W. Janssens.

het meest aan alhoewel ik nooit een tuinbouwopleiding had gehad, alleen de praktische er varing van thuis en later uit boeken en vele cursussen. In 1948, 23 jaar, ben ik dan zelfstandig gestart met fruitteelt. Ik plantte op korte tijd 10 ha appelbomen en in het begin van de jaren vijftig had ik ongeveer 4 ha aardbeien. Voor mij was het geen bijberoep. Zo ben ik daarna ook in verschillende besturen gekomen, o.a. in de raad van bestuur van de veiling. Hoe anders was het in de pionierstijd van dit beroep? Eigenlijk is de tuinbouw hier begonnen als 'het inzetten van overtollige arbeidskrachten'. Hoeveel jongens zaten na de Tweede Wereldoorlog gewoon thuis zonder dat men er werk voor had? Ze liepen soms met zeven of acht mannen rond op een klein boerenbedrijf waar bijna één man het werk kon gedaan krijgen. De ontwikkeling van de tuinbouw was eigenlijk een zoeken naar meer werk én meer inkomen. Pas later, in de jaren vijftig, zestig, gingen ook boerenzonen in de industrie werken, o.a. de pendelarbeid naar Nederland. Ook deze tuinbouw was in zekere zin afkomstig van Zuid-Nederland. Reeds omstreeks 1900 was er veel tuinbouw in de Baronie (omgeving Breda). En hoe evolueerde hier de situatie in de grensstreek? Het zijn vooral mensen uit Zundert en omgeving die hier na de oorlog veel gronden hebben gehuurd, o.a. op Maxburg. Ook op de gronden, ontgonnen door de Compagnie Liebig, werden grote velden met aardbeien beplant. Maar de grond was bijzonder slecht, ook voor aardbeien, en de teelt kwam in de vijftiger jaren in een crisis. Er was op geen enkel manier nog aardbeien te telen. Men had jaren met dezelfde rassen (Jucunda) en planten gewerkt. Er was geen gezond plantmateriaal meer en dat was één van de aanleidingen tot het oprichten van de Proeftuin in Meerle. Over de grens heeft men toen zijn keuze gemaakt: sommigen bleven in de tuinbouw, anderen gingen de boomkwekerijen en


MAN IN DE MAAND

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 sierteelten verder ontwikkelen. Ook een ar beidsintensieve teelt waar het niet altijd zo schitterend gaat. In een periode van veertig jaar evolueert zo een bedrijf toch?

Na de stichting van het Proefbedrijf zijn we op zoek gegaan naar nieuwe rassen en teeltmethoden. Wij waren één van de eersten die een kas (serre) hebben gebouwd, samen met het Proefbedrijf. Deze werkwijze was nog meer intensief, vroeg ook meer kapitaalinzet maar gaf vooral grote zekerheid wat de oogst betreft. Naar de jaren zestig toe maken we de overschakeling mee van de vroegere industrieprodukten met zijn lage prijzen, naar echte consumptiegoederen. In de periode 1960-'65 is de tuinbouwontwikkeling snel vooruit gekomen met vele beroepsbedrijven. Het was wel het einde van de tuinbouw als hobby of nevenactiviteit. Men kreeg dan niet alleen aardbeien buiten en binnen, maar er kwamen ook stilaan meer nieuwe teelten.

lijk de veiling en de proeftuin een grote rol gespeeld. De deskundige begeleiding van de tuinder was ook een borg voor de financierder. Sommige tuinders aanvaardden dat misschien niet altijd. Soms vond men Marcel Vanderbruggen wel een dictator als hij zei hoe het wel en niet moest. Het was niet altijd gemakkelijk om iedereen één lijn te doen volgen. Maar als directeur van het proefbedrijf voelde hij zich ook verantwoordelijk voor die geïnvesteerde kapitalen. Waarom noemt men de veiling, het proefbedrijf en de tuinbouwschool de drie pijlers van de tuinbouw in de Noorderkempen?

Een zaak is zeker: Deze goede samenwerking tussen die drie instellingen wordt ons in gans België benijd. In vele andere tuinbouwgebieden zoals in Mechelen en Sint-Truiden zijn er meer weerstanden geweest tussen die groepen. Hier is dat altijd één geweest. De mensen in die verschillende besturen zijn voor een groot deel dezelfde die samenwerken voor hetzelf de doel: de tuinbouw die vroeger maar iets bijkomstig was, meer professioneel maken! Men wil de mensen de kans geven om op een betrekkelijk kleine oppervlakte een volwaardig bedrijf uit te bouwen. Dat heeft altijd goed gelopen door de wederzijdse inbreng van mensen en materiële hulp. Na de start van de proeftuin ging de omzet van de veiling met sprongen omhoog, de kwaliteit van het produkt verbeterde snel en er kwam meer belangstelling voor de tuinbouwschool. Ook het onderwijs in deze school werd sterk gericht naar de plaatselijke tuinbouwpraktijk, in het bijzonder naar de aardbei. Die wederzijdse samenwerking is altijd heel bevruchtend geweest. In het begin van de jaren vijftig zaten we echter in de put. Het was verdwijnen of iets nieuws tot stand brengen. Daarom moesten 'alle hens aan dek' komen.

BEGRAFENISSEN

JORIS -

J)

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91 begint toch te vervagen en te verzwakken. Er zijn nu grote telers die denken dat ze het wel alleen kunnen regelen. Maar als men een apparaat als de veiling uit elkaar zou trekken, betekent dit de doodsteek voor de tuinbouw in deze streek. Heeft de land- en tuinbouw hier geen grote invloed in verhouding tot het aantal echte boeren en tuinders?

Volgens mij is dat juist. Het is een gevolg van de goede blokvorming. Een klein deel van de mensen (1,5 0r/o) heeft toch ruime invloed op de maatschappij. Maar er is wel 7 0 'o van de

Van waar kwamen eigenlijk de augurken naar hier?

Die zijn hier gekomen mede dankzij Gust Michielsen van Meer. We gingen samen op zoek en vonden in Asse (bij Brussel) deze planten. Dat was een wonderlijke ontdekking. Wij brachten ze mee en ze groeiden hier beter dan in Brabant. Dat was in 1955, het jaar van de oprichting van de proeftuin. Deze teelt werd een soort tegenhanger voor de aardbeienteelt die steeds meer kapitaal vroeg en de augurken kostten eigenlijk niets. Het was alleen maar werken om ze in de bak te krijgen. De opbrengst was zuiver een vergoeding van arbeid, zonder echte investering en met weinig risico. Vele kleine boeren van vroeger werden grote tuinders!

De financiering van een modern tuinbouwbedrijf was soms wel een probleem. Maar o.a. de Raffeisenkassen hebben hier een belangrijke bijdrage geleverd. Men moest van huize uit echt niet zoveel geld hebben. De voornaamste borg was uw persoon, uw scholing, uw ervaring. Ook het Landbouwinvesteringsfonds heeft hier flink geholpen. Men had echt weinig geld nodig, wel vakmanschap. Op het vlak van de vakkennis heeft natuur-

IIii,i .Jun scn l,c/i een .S/tOeIdc'iiiU/l 1/11h.' aan collega's-appeltelers Uit de keuuiJ)eui Uiterst /inh.s kijk, .%!arcel Vwiderhruggen, jongste directeur tuit het Proefbedrijj (1957).

Is er een verklaring voor de grote solidariteit in het agrarisch milieu?

In deze sector leeft de coöperatieve gedachte heel sterk; misschien dikwijls onbewust. Zonder deze samenwerking is een goede afzetorganisatie niet mogelijk en dat weten de meesten wel. Het ging vroeger slecht in de tuinbouw toen de kopers zich nog rechtstreeks konden richten tot de individuele producent en hem eigenlijk betaalden wat ze wilden geven en wanneer. Het zijn de coöperatieven die aan deze wantoestanden een einde hebben gemaakt en niet alleen in de tuinbouw. Maar die noodzakelijke solidariteit van destijds

bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij deze sector. De tuinbouw maakt ook 'iets' van bijna 'niets'. Met weinig grondstoffen, een zaadje of een plantje produceert men een hele opbrengst. Wat zegt de voorzitter van de veiling over de toekomst van de veiling?

Sinds 1950 ben ik lid van de raad van bestuur van de veiling en vanaf 1969 voorzitter, nu ruim 20 jaar. De Veiling der Kempen van Hoogstraten staat er zeker niet slecht voor. We moeten ons wel reppen want we zitten hier in een uithoek van België en dat is altijd een groot nadeel


MAN IN DE MAAND geweest. We zitten ver van de grote kopersen afzetconcentraties. Kopers denken dat ze minder moeten geven als ze verder moeten rijden. In die situatie hebben we altijd gezeten tot aan de invoering van de simultaanverkoop. Nu krijgen we dezelfde prijzen als elders. Onze invloed steeg ook met de groei van het aanbod. We zijn lang het grootste aardbeiencentruni ges'eest. Niet de tomaten

was het aanvankelijk een gesukkel want er was te weinig aanvoer. Maar dat is nu ook al 30 miljoen kg per jaar van zeer hoge kwaliteit. Dat komt omdat onze bedrijven jonger, moderner en meer vooruitstrevend zijn dan in de oudere tuinbouwgebieden van ons land. Dankzij de 'drie pijlers' staan we sterk op het vlak van de kwaliteit en kunnen we ook streng keuren. Dit is onze roem bij de handel. Ook

de veiling bereidt zich voor op 1993 door goed bestuurde investeringen op het vlak van de administratie, technologisch, goede Organisatie van de aan- en afvoer, prima koelingsinstallaties voor het kwaliteitsbehoud, enz. Is de grote veiling van Breda een concurrent? Nee, dat is eerder een aanvullende positie. Zij hebben een veel breder, een meer gevarieerd aanbod, vooral volle-gronds groenten en maar weinig aardbeien. We krijgen meer en meer kopers uit Nederland omwille van onze kwaliteit, vooral bij de tomaten en de aardbeien. Ook de grote exportbedrijven en grootwarenhuizen zoeken elkaar over de grenzen en maken afspraken. In de toekomst krijgen we vanuit Mechelen via Hoogstraten en Breda naar het Nederlands 'westland' met o.a. Delft, het grootste glastuinbouwgebied van Europa. Heel deze as is ongeveer 100 km lang. Is de ramp die u getroffen heeft het begin van het afscheid van de tuinbouw? Ja, ik denk als bedrijfsleider wel. Toen ik thuis kwam, het was pas gebeurd, heb ik gezegd: 'Dat is prepensioen!' Eigenlijk had ik ik nog een jaar of twee willen verder doen. Maar de manier van telen hier, asperges onder glas, is niet: nu planten en volgend jaar oogsten. Nog opnieuw starten, denk ik niet te doen. Maar ik heb nog heel wat bezigheden, nog veel te veel misschien. Maar het een heeft altijd het andere meegebracht. Ik ben begonnen in het bestuur van de veiling, dan kwam er de tuinbouwafdeling Meer bij en in 1955 was ik medestichter van het

Dc' Raad vaci Rc'stciicr cao de Veiling le 1 -loogsira1e11 iii 1 )5 1. ftnn Ja/Ice,/5 s law op de 1 neede rij, de derde van rechts, naast Jozef Swaegers, toen secretaris.

II. bil DOHCERS extra Prijzen slagi

XLLE 155 13 165 13

it s to ck

ĂŻind EiIEUN 1828

l616

r.

PIRELLI 1625

139 5 1550

1)UNLOP

4.BOR

1280 1589 —468

1795

alle

'WO TIES S UP-

g C~ J

/Ic FJ

DG~~C~

sneeU''' ttertjen Uitlat

elge tl

-


MAN IN DE MAAND proefbedrijf. Ik was misschien wel de aanleiding tot dit initiatief. Directeur Roggen van de Tuinbouwschool is dat onmiddellijk komen steunen, ook directeur De Bondt van de veiling. Later ben ik ook in het bestuur gekomen van de Raiffeisenkassen, de Landelijke Gilde, de Watering-Beneden Mark... tot zelfs in de politiek. Ongewild, maar gevraagd

voorzitter van het V.C.T.V. (Verbond Coรถperatieve Tuinbouw Veilingen). Dit is een koepel van Belgische veilingen, aanleunend bij de Boerenbond. Er is nog een tweede koepel (zoals meestal in ons land), blauw getint, de Federatie. We hebben ook goede relaties met het Centraal Bureau van Veilingen in Nederland, ook in heel West-Europa. Alle natio-

Min ister A kkermans en gou ver,ieur Kinsbergen bewonderen de Hoogstraatse aardbeien in gezelschap van voorzitter Wim Janssens en Edmond Rigouts, directeur van de Veiling, bij de opening van de veilingfeesten in 1984.

en elk jaar opnieuw moet men afwachten en risico's nemen. Ook zonder veel grond of kapitaal en vanuit een niet-agarische afkomst kan men starten. Men kan het vak leren. Alle leerlingen aan de Tuinbouwschool zijn geen kinderen van boeren of tuinders. Interesse voor de natuur en dit werk is belangrijk. Je mag niet vergeten dat er momenteel een tendens bestaat om de basis te verbreden wat betreft het gamma aan teelten en het spreiden van de produktie. Aardbeien produceren we reeds twaalf maanden per jaar in plaats van half juni tot half juli zoals vroeger. Er zijn nu ook paprika- en komkommertelerรง Dat verruimt nok de mogelijkheden voor jonge starters. We zien dat ook bij de biologische tuinders, de belangstelling groeit voor een georganiseerde afzet via de veiling. Vraag en aanbod moeten elkaar zo goed mogelijk kunnen ontmoeten en dat lukt niet altijd langs dorps- en boerenmarkten. Ambachtelijke bedrijven, zoals bijvoorbeeld een oesterzwammenkwekerij, hebben het nog altijd moeilijk omwille van de wisselvallige aanvoer wat betreft hoeveelheid en kwaliteit. Kan Wim Janssens met enige tevredenheid terugblikken? Toen ik stopte met mijn dagstudies kon ik thuis of elders beginnen. Ik heb heel mooie kansen gehad, ook buiten de tuinbouw. Maar dat sprak me nooit aan. Ik koos voor de tuinbouw en ik heb dikwijls hard mรถten werken. Maar ik werk graag en dat is een groot voordeel. Ik heb in dit vak ook veel voor de anderen kunnen doen en dat schenkt toch tevredenheid en gemoedsrust. Ik zie in de streek dat mijn inspanningen voor de tuinbouw toch resultaten hebben gehad.

door dhr. Rommens, toen voorzitter van de provincieraad en burgemeester van Meer. Hij vond dat ik mijn verantwoordelijkheid maar moest nemen in de gemeente Meer. Het was een korte maar geen onbelangrijke periode denk ik? Ik ben in 1965 onmiddellijk schepen geworden en enkele jaren later stierf notaris Rommens. Toen, in 1969, werd ik burgemeester tot in 1971. Ik was wel verkozen maar het interesseerde me niet echt meer. Ik was geen politieker. Ik ben eigenlijk politiek gestruikeld over de ruilverkaveling. Men heeft die toen tegen mij uitgespeeld omdat ik een voorstander was. De kleine gemeente Meer kon alle gebieden met de beperkte beschikbare middelen niet ontsluiten. De ruilverkaveling was toen in voorbereiding en had wel de middelen om overal goede wegen te leggen. Ik heb me daar volledig achtergezet. Met onze kleine percelen en slechte afwatering en ontsluiting zouden we er anders nooit uitgeraken. In die tijd waren sommige gehuchten, zoals het Looi bijvoorbeeld, in de winter niet bereikbaar. Mijn inzet is politiek niet beloond maar het is toch een grote voldoening voor mij dat de ruilverkaveling is gerealiseerd. In die periode hebben we wel belangrijke beslissingen moeten nemen, zoals o.a. voor de onteigeningen voor de ElO (nu E19), de zandwinning en ook op diverse terreinen voor de land- en tuinbouw, toen de belangrijkste activiteit in Meer. U hebt altijd veel invloed gehad in het tuinbouwgebeuren? Van bestuurslid evolueerde het meestal naar het voorzitterschap. Zo werd ik later ook

Is Hoogstraten nog de veiling van de aardbeien? We zetten ons zeker nog in voor de promotie van de aardbeien. Er is de laatste jaren wel een strekking ontstaan om het 'Belgisch produkt' te promoten van alle produktiegebieden in ons land. Dat is goed voor de toekomst! 'Belgisch fruit en groenten zijn goed en vers'. Hoogstraten alleen kan niet voldoen aan de vraag, dus moeten de Hoogstraatse aarbeiden niet alleen de markt veroveren. Dan

De storm van dontlei'dag 25januari wa.s vuur 111/0 Janssens liet ei,ide als /)edrl/jslc'i(ler. liet zal nog vele werkuren vragen om de vernielde serre op te ruimen. nale land- en tuinbouwverenigingen of instellingen zijn op de een of andere wijze vertegenwoordigd in het (Europese) COPA. Hoe ziet u de toekomst voor de jonge tuinders? Ik denk dat de huidige generatie meer mogelijkheden heeft dan wij vroeger. Op gebied van zuivere arbeid is het tuindersleven niet zo zwaar als vroeger, maar wel op gebied van organisatie, management en de dagelijkse spanningen. Er staat veel meer kapitaal op het spel


MAN IN DE MAAND zouden we de produktie van 5 miljoen kg moeten opvoeren naar 20 miljoen kg. Daarvoor ontbreken de capaciteiten én de plukkers. Er is nu reeds heel wat onrust omdat men twijfelt of er wel genoeg plukkers zijn. Vroeger waren er genoeg, iedereen deed mee, maar nu zoekt men vakantiewerk en bijwerk buiten deze teelt. Maar de aardbeiteelt is op ter mijn niet verloren, integendeel. Vijf jaar geleden dachten we dat wel. De concurrentie uit Zuid-Spanje zakt stilaan weg. Ze hebben daar nu ook hun problemen en moeilijkheden. Hier kruipen we weer uit de put en er wordt

opnieuw flink geïnvesteerd in de aardbei. Hoogstraten was én blijft dé Belgische aardbeienstreek. De tuinbouw ontstond hier omdat er zoveel werkkrachten beschikbaar waren vanuit het landbouwrnilieu. Maar de tuinders van Hoogstraten en omstreken worden nu geremd in hun expansie bij gebrek aan werkkrachten. De illegale vreemdelingen uit Noord-Afrika of Oost-Europa kunnen dat probleem niet oplossen. Misschien moeten we de helpers op de tuinbouwbedrijven toch beter gaan betalen? Veilingfeesten

Na de gelegenheidstoespraak door minister

Het ontstaan van de grootvruchtige aardbeien Voor de mensen uit het Hoogstraatse hebben 'aardbeien' een meer dan gewone betekenis en deze heerlijke vruchten krijgen dan ook meer belangstelling dan bijvoorbeeld krieken of bananen. Jan Aerts uit Minderhout, destijds onderzoeker aan het Proefbedrijf der Noorderkempen in Meerle en nu leraar aan de Vrije Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten, drager van menig ereteken en titel, o.a. voorzitter van het hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei, schreef voor De Hoogstraatse Maand een reeks bijdragen over onze dierbare aardbei. Hij publiceerde bijdragen over de 'symboliek' van de bosaardbei, over postzegels en aardbeien, over de wilde aardbeisoorten en in 1988 startte hij met een reeks over 'het ontstaan van de grootvruchtige aardbeien' en de verspreiding hiervan. In de vierde jaargang verschenen deel 1 en 2, in 1989 deel 3 en nu het slot, deel 4.

Ananas-aardbei 'op een of andere wijze een intermediaire vorm is van de scharlakenaardbei en de 'Frutilla'. Hij nam aan dat de grootvruchtige aardbeien ontstaan zijn door kruising van Fragaria virginana en Fragaria chiloensis. Dit standpunt wordt algemeen aanvaard.

Deel 4: X Fragaria ananassa DUCH. (= X Fragaria grandiflora) - In 1759 beschreef MILLER een aardbei die: 'enkele jaren vroeger in de Engelse tuinen ingevoerd was'. Enkele personen gaven als herkomst Louisiana, anderen Virginia aan. De persoon uit Amsterdam van wie Miller enkele planten ontving, verzekerde hem dat zij afkomstig waren uit Suriname. Naast de onzekerheid betreffende de herkomst stelden de planten op zichzelf MILLER ook nog voor een raadsel. De bladeren geleken op die van de scharlakenaardbei (= Fragaria virginiana); ze waren echter veel groter en dikker, de bladranden waren stomper. De grootte, vorm en kleur der vruchten waren daarentegen gelijk aan die van de Chiliaardbei. - MILLER kon niet uitmaken of het een afzonderlijke soort of een toevallig ontstane variëteit betrof. Hij schreef hierover: 'Maar omdat deze soort een groot aantal vruchten geeft - en de bessen zeer groot zijn, is zij waard geteeld te worden'. Met deze woorden voerde MILLER 230 jaar geleden een nieuw cultuurgewas in, dat heden uit onze tuinen niet meer is weg te denken nI. X Fragaria ananassa DUCH. - Ook DUCHESSE (1766) bemerkte de gelijkenis tussen de Ananas-aardbei (pineapple strawberry, fraisier de ananas), zoals ze door hen genoemd werd, en de soorten Fragaria virginiana en Fragaria chiloensis. Nadat hij alle kenmerken zorgvuldig bestudeerd en vergeleken had kwam hij tot het besluit dat de

Gaston Geens, voorzitter van de Vlaamse regering, zal HAVAK-'90 geopend worden door Alfons Watteeuw, nationaal voorzitter van het NCMV. Zaterdag 3 maart, zondag 4 en maandag 5 maart staat de Veiling der Kempen weer helemaal in het teken van de Landen Tuinbouwvakbeurs, samen met de Handelsbeurs. De opening van de nieuwe veilinglokalen wordt nog even uitgesteld tot later, ter gelegenheid van een 'veiling-open-deur-dag' in april of begin mei. Maar misschien lukt het wel om in maart reeds de nieuwe Hoogstraatse primeur-aardbeien te proeven. Smakelijk. • deze aardbeien vermoedelijk zeer groot. Vermits de vijf oorspronkelijk ingevoerde planten allen volledig vrouwelijke planten varen, en vruchten dus slechts konden ontstaan na vreemdbestuiving, waren zaden eerder zeldzaam. Pas later, nadat een ondervonden had dat een goede vruchtzetting slechts bekomen werd na het tussenplanten van andere soorten, waren er voldoende zaden beschikbaar. Wie echter zaden van de Chili-aardbei uitzaaide bekwam F1 -planten en de eerste stappen in de richting van een grootvruchtige Ananasaardbei waren gezet. Zo bekwam DUCHESNE uit zaden van Fragaria chiloensis, die hij in 1764 vanuit Cherbourg bekomen had, 'echter Ananas-aardbeien, die werkelijk tweeslachtig waren'. Het ontstaan van onze grootvruchtige aardbeien is dus in belangrijke mate te danken aan het feit, dat de ingevoerde planten van Fragaria chiloensis vrouwelijke exemplaren waren. - Een centrum van de toenmalige aardbeienteelt was Brest (N.-W. Frankrijk). Voor het bestuiven van Fragaria chiloensis werd hoofdzakelijk Fragaria virginiana, doch ook de hexaploïde Fragaria moschata, gebruikt. Of Fragaria moschata enige invloed gehad heeft op het ontstaan van de grootvruchtige aardbeien is niet bekend. De kenmerken en het chromosomenaantal van X Fragaria ananassa doen het echter onwaarschijnlijk lijken. Over het verdere verloop, het wel en wee, de evo/utie van de aardbei verschijnt in het voorjaar van 1991 een omvangrijke studie bij de 'Academie voor de Streek gebonden Gastronomie'. Verschillende Hoogstraatse auteurs leverden bijdragen voor deze studie. Dit werk za/ter gelegenheid van een feestelijke 'dag van de aardbei' in Hoogstraten gepresenteerd worden. •

nTR

IC:CT

Oudste afbeelding van de 'fragaria ananassa' uit het werk van Philip Miller (Figures of the most beautiful plants, 1755-1760). - Vermits wij het jaar waarin Fragaria chiloensis in Europa ingevoerd precies kennen, moeten de grootvruchtige aardbeien ontstaan zijn tussen 1714 en 1759. Tijdens de eerste jaren na de invoer van de Chili-aardbeien, en ook later, was de vraag naar planten of zaden van

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN


VANUIT HET STADHUIS... De lindebomen van de Vrijheid dan toch gered? De kosten aan de kerk van Minderhout lopen de spuigaten uit Op de gemeenteraadszitting van 29 januari 1990 werden slechts enkele punten uitvoerig behandeld. Vooral de Sint-Clemenskerk te Minderhout kwam uitvoerig aan bod. De meerkosten druipen er zoals het regenwater van de muren en beginnen stilaan de spuigaten uit te lopen. Elf miljoen extra uitgaven doen bij de meeste raadsleden de wenk brauwen fronsen, enkelen stellen fundamentele vragen, maar iedereen keurt de meerkosten goed op voorwaarde van betoelaging. Voor\ lopig komt de hogere overheid niet erg over de brug. Ook de lindebomen hebben nog steeds de tijd getrotseerd. Reakties tegen het geplande rooien en vernieuwen van de bomen, hebben schijnbaar de ogen van het college geopend. Er is nu helemaal geen sprake meer van een beslissing van het college. Dit berust op een misverstand waarvan een verkeerde voorlichting aan de pers de oorzaak is. Gans hoop in bange dagen de verantwoordelijkheid ligt bij Bruggen en Wegen. Toch prijst raadslid Karel's tegen 't snelle boompje zagen. Aerts zich gelukkig dat er nog pers is. Zij heeft in deze zaak een posi Was een wakkere krant of blad tieve rol gespeeld. Waarvan akte. dat een beetje invloed had.

Fr

&T&

I 6IU'/6

Elf miljoen frank meerkosten voor de restauratie van de kerk van Minderhout Schepen van Monumentenzorg Herman Verlinden legde de raad een duidelijke nota voor over de stand van zaken omtrent de restauratie van de Sint-Clemenskerk te Minderhout en de daaruitvoortvloeiende financiĂŤle consequenties. En dat laatste is niet min: elf miljoen frank extra kosten voor meerwerken en prijsherzieningen. Zowel bij het college als bij verschillende raadsleden werd dan ook de vraag gesteld hoever de gemeente hierin nog kan gaan, maar ook vooral hoe het mogelijk is dat er bij dergelijke werken steeds maar meerkosten komen bovendrijven. In die bewuste nota geeft de schepen een korte terugblik op de werken en het ontstaan van de meerkosten. Wij overlopen even mee. Het lastenboek voor deze werken werd reeds in 1976 opgesteld, bijna 25 jaar geleden, en in 1981 en '82 herwerkt. De eigenlijke restauratie kon evenwel pas in 1987 beginnen. Daar het dak van de kerk zich in zulke slechte staat bevond, heeft men het een aantal jaren geleden met een laag roofing overdekt, over de leien heen, om te beletten dat het zou binnenregenen. Maar door deze luchtdichte afdekking van het dak werd het onderdak en ook de leien onherstelbaar beschadigd. Verder is er veel schade bijgekomen door waterinsijpeling in de muren en is er verrotting opgetreden aan het houtwerk. De juiste schade kan men pas opmaken nadat het dak is ontmanteld. Men weet dus eigenlijk nog niet waar men zal eindigen. Er is veel meer gevelmetse-

rij nodig, de fundamenten dienen over een grote afstand hermetst te worden. De globale raming van de meeruitgave kwam alzo op 4,5 miljoen + 8% ereloon -t-- BTW. Als gevolg van het feit dat het toenmalig gemeentebestuur deze werken heeft laten uitvoeren zonder de vaste belofte van betoelaging door het ministerie af te wachten, weigert het ministerie nu toelagen te verlenen, zodanig dat al deze kosten ten laste komen van de gemeente. Maar hiermee is evenwel de kous niet af. Bij de werken aan de torenspits en het uitslijpen van het voegwerk aan de torenromp, kwam men tot de vaststelling dat er wat haperde aan de stabiliteit van de toren. Door de inwerking van vocht en vorst puilden de muren uit en het binnenwerk van de torenmuren bleek op verschillende plaatsen geen binding meer te hebben. De stenen en de cement zijn als het ware verpulverd. Verschillende technieken werden overwogen maar men kwam niet tot een eensgezindheid vermits men vragen had bij de duurzaamheid van de resultaten. Men kon geen garantie geven over het uiteindelijk resultaat en nog minder over de kosten ervan. Uiteindelijk werd het advies ingewonnen van prof. Van Gemert en zijn assistent ir. Van Balen van de universiteit van Leuven. Na uitgebreid onderzoek stelden zij voor om consolidatiewerken uit te voeren op duidelijk beschadigde plaatsen. De ontwerper heeft zich akkoord verklaard met deze werken mits een termijnverlenging van 220 dagen. Gans deze meerwerken zouden 7,5 miljoen frank bedragen. Niettegenstaande ir. Aerts van de Algemene Technische Dienst van het ministerie zelf heeft voorgesteld om prof. Van Gemert

Meteen benaderde hij het positief... dus had 't college weer de (linde) bomen lief. als bijkomende deskundige aan te trekken voor algemeen nazicht, betwist hij nu deze globale meerkosten. Het ministerie zou maar geneigd zijn om tot 1 miljoen te betoelagen, zodat er meer dan 6 miljoen ten laste zou blijven van de gemeente. De gemeenteraad beslist toch deze kosten van 7.317.520 fr. exclusief herzieningen, BTW en erelonen, te dragen onder voorbehoud en betoelaging. Deze uiteenzetting van schepen Verlinden brengt niet veel discussie teweeg, maar er zijn toch enkele belangrijke vragen en bedenkingen van de raadsleden Verhuist en Blockx. Raadslid Verhuist maakt zich zorgen over de veelvuldige meerwerken die bij dergelijke projecten naar boven komen en vraagt zich af of men nu aan de integriteit van aannemers en architekteri moet gaan twijfelen dan wel aan de zorgvuldigheid waarmee dergelijke werken worden voorbereid. Raadslid Biockx is van mening dat er even goed andere oplossingen kunnen gevonden worden die helemaal niet zo duur zijn. Is het daarbij nog wel verantwoord om steeds de historische juistheid na te jagen waardoor men de kosten van restauratie steeds maar hoger opdrijft?

Gelukkig dat er nog pers is... De reaktie tegen de mogelijke kapping van de lindebomen in de Vrijheid is nu Vrij algemeen in Hoogstraten. Op het college van 24juli van vorig jaar werd deze zaak met mensen van Bruggen en Wegen, het Groenplan, Monumenten en Landschappen, en het schepencol-


GEMEENTERAAD lege besproken en beslist. De bomen van de Vrijheid zouden allen gerooid worden in de loop van deze winter en vervangen worden door jonge exemplaren. In het infoblad van november werd de bevolking hiervan op de hoogte gebracht. Het antwoord liet niet lang 0 1) zich wachten. In de pers verschenen tal van reakties en bedenkingen en verscheidene politieke en sociale verenigingen lieten hun protesten horen. Een maand geleden bracht Fusiebelangen dit punt op de agenda doch het werd toen niet behandeld. Op de raadszitting van 29 januari komt het dan toch aan bod, en iedereen kan zowat zijn zeg doen. Schepen Pauweis blijkt zowat de spreekbuis van het college wanneer hij stelt dat dit geen plan was van het college, maar wel van Bruggen ei) Wegen. Wij hebben niets beslist, maar enkel kennisgenomen van wat er ging gebeuren. Men heeft de pers verkeerd voorgelicht waardoor er een misverstand is ontstaan. Het college wil vooreerst het globaal urbanisatieplan afwachten. Ook burgemeester Van Aperen wijst op de verantwoordelijkheid van de hogere overheid. Wij kunnen enkel voorstellen doen, doch niets beslissen. Raadslid Aerts denkt er schijnbaar het zijne van want uit het artikel in het info-blad blijkt nergens dat het college er toen een andere mening op nahield. De aktie in de pers heeft integendeel een gunstige invloed gehad, anders zou het misschien heel anders afgelopen zijn. Voor raadslid Blockx zijn de bomen op de Vrijheid zeer belangrijk. Dat is niet om mee te lachen. Als de bomen dan toch eventueel zouden moeten vervangen worden dan moet dit heel zeker in fasen gebeuren. Bij de keuze van nieuwe bomen moet men vooral letten op de eenvormigheid, zowel qua soort, afmeting als bij het planten zelf. Raadslid Sprangers hoopt dat de mensen van de Vrijheid zelf meer betrokken worden bij de inspraak en dat er een open discussie kan gehouden worden. Men moet niet te vlug akkoord gaan met gemakkelijke en goedkope oplossingen van de overheid die vaak enkel oog heeft voor het verkeer en weinig of geen aandacht besteedt aan cle plaatselijke bewoners en gebruikers. Raadslid Verhuist vertolkt het standpunt van FB en dringt erop aan dat men een verantwoorde beslissing neemt, door op de eerste plaats rekening te houden met de studie van ingenieur Mees (1988). Ten zuiden van de kerk staan 83 bomen waarvan er volgens deze studie slechts 8 slecht zijn of met andere woorden 75 gezond. Waarom zou men deze rooien? Ten noorden van de kerk (richting Minderhout) is de situatie inderdaad veel slechter. Men zou deze bomen kunnen rooien, maar dan in fazen en heraanplanten in betere omstandigheden. Het is nu belangrijk dat we onmiddellijk overgaan tot een snelle uitwerking van een herstruktureringsplan voor de Vrijheid. Men moet immers realist zijn. Dit is werk voor een gans team met een urbanist, een landschapsarchitekt, een verkeerskundige, enz. Dit vraagt toch zeker 2 â 3 jaar voor het studiewerk, het verkrijgen van de nodige toelatingen en subsidies. Belangrijk is ook dat men duidelijke afspraken maakt met openbare werken over de betaling, de financiële consekwenties voor de gemeente, enz. Een som van 50 miljoen is misschien zelfs te weinig. Men moet immers durven uitgaan van een totaal andere structuur waarin zelfs de doorgaande verkeersstroom kan aangepast worden. Maar

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSEN Radio - TV. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

op de eerste plaats dient men uit te gaan van het feit dat de Vrijheid en zijn lindebomen een historisch gegeven is, waarvan we niet af willen, aldus het raadslid. Een verandering moet een beter, in elk geval minstens een even waardevol alternatief bieden. Maar dit vereist studiewerk. Hieraan wil FB meewerken. Intussen zou er geen boom mogen gerooid worden, tenzij het om veiligheidsreden nodig is, en zou er dringend werk moeten gemaakt worden van een bomenbank zoals de CVP voorstelde. Schepen Coenegrachts waarschuwt de raad geen te hevige strijd aan te gaan met Bruggen en Wegen. Het is aangewezen dat er diplomatisch gehandeld wordt. Op termijn is tweederde van de bomen veroordeeld, maar we moeten nu werken aan een nieuw uitzicht van de Vrijheid voor de toekomst. We moeten daarin de nodige aandacht schenken aan de moeilijke verkeerssituatie. Daarom moeten de onderhandelingen met Bruggen en Wegen constructief kunnen verlopen.

De erfpacht van het Begijnhof Op aanvraag van de groep Fusiebelangen die een bijkomende agenda heeft ingediend, geeft schepen Veriinden een overzicht van de onderhandelingen over de erfpacht van het Begijnhof. Zoals men weet wordt het Begijnhof in erfpacht gegeven aan de vzw Ekonomaat Spijker voor de duur van 99 jaar. In de vorige uitgave van De Hoogstraatse Maand publiceerden we een samenvatting van een studie over de toekomst van de begijnhofkerk. Hierin kwam tot uiting dat er discussies bestaan over het in erfpacht geven van de kerk. Volgens de schrijver van de studie, de heer VerhuIst, kan de gemeente in geen geval deze kerk in erfpacht geven. De gemeente als eigenaar heeft namelijk geen genotsrecht op de kerk. Dat recht behoort immers uitsluitend toe aan de kerkelijke overheid en de kerkfabriek. 'Indien de gemeente geen beschikkingsrecht heeft over de begijnhofkerk, kan ze die ook niet doorgeven aan derden.'

Schepen Verlinden geeft toe dat de schrijver wellicht voor een gedeelte hierin gelijk heeft. Waar raadslid Verhuist het in zijn studie heeft over de begijnhofkerk als één geheel, moet men volgens schepen Verlinden toch meer zien in een dubbel aspect. Er is enerzijds de kerk op zich, en er is anderzijds de ruimte in de kerk waarin de eredienst plaats vindt. Men kan dus wel de kerk in erfpacht geven zonder dat de eredienst in het gedrang komt. Wat de nieuwe gebruiker ook met de kerk wil doen (concerten, enz.) de kerk wordt niet onttrokken aan de eredienst. Al bij al is het college toch niet zo gelukkig met het artikel van de heer Verhuist. Men kan nu eenmaal beter geen slapende honden wakker maken. De plannen zijn bijna af, de laatste juridische puntjes worden op de erfpachtovereenkomst gezet en wellicht zou deze zaak in de gemeenteraadszitting van februari aan de raadsleden worden voorgelegd.

Wie heeft er 118 bomen besteld? Raadslid Sprangers legt de raad een lijst voor van het Bestuur der Wegen te Antwerpen waarbij voorgesteld wordt om langs de verschillende rijkswegen op het grondgebied van Hoogstraten 118 bomen te vellen. In de verantwoording worden zij aangegeven als 'dode' of 'zieke' bomen, zodanig dat zij een gevaar zouden betekenen. Raadslid Sprangers heeft daar serieuse twijfels over en denkt eerder aan een 'veiling op bestelling'. Vooral de weg Meerie-Ulicoten die enkele jaren geleden bij de aanleg van de nieuwe weg drastisch werd aangepakt, moet het nu verder bekopen. Hier zullen 83 bomen tegen de vlakte gaan. Wanneer er enige reaktie vanuit de gemeente komt, wordt meestal door het Bestuur der Wegen de verdere verantwoordelijkheid naar de gemeente uitgespeeld. Volksvertegenwoordiger en raadslid Van Looy belooft hierover een parlementaire vraag te stellen. Het antwoord kon pas verwacht worden na het drukken van dit nummer. Dat houden wij u dus nog te goed. •


Voelt u ook alde lentekriebels!?!

Keuze uit méér dan 200 verschillende modellen: grasmaaiers. bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCO• STIHL MORRISON . NIBBI . WOLF

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

RnvOGER BLEYS GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11


STORM

De wind blaast waarheen hij wil Normaal gesproken hoort het eind januari te vriezen. Eigenzinnig als het weer kan zijn, deed het dat niet. Stormen deed het wel en met een nooit eerder voorgekomen windkracht. De onvoorspelbare orkaan trok dan ook een spoor van vernieling door het land en de Noordhoek kreeg ruim zijn deel. Enkele weken later zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar en voor velen zullen ze nog lang voelbaar blijven, vooral in de geldbeu ge!. Wij keken eens rond en zagen hoe zwaar de schade wel was. Bij de gewone mensen

De bossen

Wat opviel wanneer je de zaterdag na de storm door de streek toerde was het aantal mensen op dc daken. Geen straat zonder weggewaaide pannen. De pannenhandelaars werden dan ook kompleet overrompeld. Dat deze goede zaken deden, wil Jan Huet (van Halschoor) echter niet gezegd hebben. Op vrijdagmorgen reeds werden de 3 eigen en 1 gecharterde vrachtwagens naar de pannenfabrikanten gestuurd. Wegens de grote drukte moesten ze bijna een ganse dag aanschuiven, zodat het avond was vooraleer ze met hun lading terug in Minderhout waren. Wachttijden die moeilijk in de prijs van de pannen kon verrekend worden. Bovendien moest het normale werk eveneens enkele dagen wachten. De enigen die van de wind beter werden waren, volgens Jan, de pannenfabrikanten; die waren op 1 dag al hun voorraden kwijt. Zij die enkel pannenschade leden, mochten van geluk spreken. Een tiental woningen verloren een deel van hun dak. Antennes knapten af als lucifers. Gelukkig voor deze gedupeerden is de kabel in aantocht. Voor Jan Brosens zal dit een magere troost wezen. Zijn nieuwe tweewoonst aan de Minderhoutsestraat stond klaar om het dak te leggen. Heel de kerstvakantie was besteed aan het optrekken van de punten en de schouwen. Donderdag rond half zeven kwam alles naar beneden. Vallende brokstukken vernielden de praktisch afgewerkte garage. Vrijdag leek de nieuwbouw dan ook meer op een ruïne waar Jan beteuterd bij stond te kijken. Achteraf beschouwd was hij in de kerstvakantie beter gaan skiën.

Na de doortocht van de orkaan boden de bossen een troosteloze aanblik. Duizenden bomen afgeknakt of ontworteld. De wind sloeg hele gaten in aaneengesloten stukken bos. Maar hoewel het raar mag lijken, valt de schade hier toch nog mee. Volgens Ir. Meeus van het Dienstcentrum voor Bosbouw, die het bosbeheer waarneemt op het domein 'Den Rooy' in Meerle, kan het hout van de ontwortelde bomen snel verkocht worden. De houtmarkt is net nu vragende en ondanks het grote aanbod varieert de prijs lussen 80 en 10007o van de normaalwaarde. De aanbodprijs van afgeknakte bomen zal uiteraard lager liggen, afhankelijk de lengte van de bruikbare stukken. Belangrijk voor de toekomst zal het zijn de bestanden snel te herstellen. Voor 'Den Rooy' betekent dit dat de bestanden sneller vernieuwd worden dan aanvankelijk gepland zodat de ouderdom ervan minder zal variëren. De 3 voorbije jaren werd immers al 27 07o (of 17 ha) van het totale domein herbebost. Voor Ir. Meeus is een storm van deze kracht een leerrijke ervaring voor de boomkeuze van toekomstige aanplantingen. Het is immers gebleken dat bomen, waarvan men dacht dat ze windworpgevoelig waren, overeind bleven, terwijl steviger geachte soorten, zoals de veel voorkomende en diep gewortelde Sylvesterpijnen met honderden tegen de vlakte gingen.

Gemeentelijk patrimonium De schade aan de gemeentelijke eigendommen bleef beperkt tot afgewaaide dakpannen en, door omgevallen bomen veroorzaakte schade aan voortuintjes. Het Begijnhof kreeg wel behoorlijk wat vernielingen te verwerken, maar hier zal de slechte staat van de gebouwen vbér de storm wel medeoorzaak zijn. \Veer meer werk voor de restaurateurs. Veel werk ook voor de hulpdiensten. Vanaf de eerste oproep op donderdag om half vier waren alle beschikbare manschappen (een 50-tal) tot zaterdagavond in de weer, eerst met dringende hulpverlening, later met opi uiillilJgsweI ken, in het totaal 114 interventies. In de week daarna werden nog zo'n 100 manuren gepresteerd om de gevolgen van de storm op te ruimen.

.4] braak - (1) t? iei t hvu aer/s cii?.'

Bij dit alles mogen we toch niet uit het oog verliezen dat Den Rooy een behoorlijk beheerd bos is en dat de schade aan de niet of onvoldoende beheerde bossen toch groter kan zijn, vooral omdat het langer kan duren vooraleer de uitgedunde bestanden weer aangevuld worden.

De industrie Opvallend weinig berichten in de pers de dagen na de storm over schade in de industrie. Was de wind aan de fabrieken voorbijgewaaid of zaten ze zo stevig in mekaar dat zelfs de hevigste stormen hen niet konden deren? We pikten er een groot bedrijf uit (De Ster) en vroegen het FR-man Roger Wilms. Ja hoor, hier ook brokken alom. Het dak van een grote grondstoffensilo werd weggeblazen, sloeg een gat in het dak van een spuitgietzaal en vernielde een hele reeks leidingen. De produktie was 4 etmalen (bij De Ster wordt de klok rond gewerkt) onderbroken en 250 ton grondstoffen waren onbruikbaar geworden door het water. Totale kost: ruim 10.000.000 fr. Dit bedrag wordt slechts gedeeltelijk vergoed door de verzekering omdat in de in-

A t

De it/ei t iie serie ton Da,i,ij en .'Jay Driessen itas

a

t als klaar via in gebruik

te worden. De wind besliste de ingebruikname enige tijd uit te stellen.

genot/ten


STORM dustrie de stormschade slechts onder strikte voorwaarden door de brandpolis gedekt is en dan nog mits betaling van een belangrijke bijpremie. De fabrieksterreinen en de beschadigde spuitgiethal bleken tijdens de storm moeilijk te betreden door rondvllegende brokstukken. Daar de produktie moeilijk aan de gang kon gehouden worden en rekening houdend met de onrust van het personeel over de gang van zaken thuis, werden de meeste mensen naar huis gestuurd, maar wel doorbetaald voor hun normale werktijd. Onkosten die ook niet door de verzekering vergoed worden. Niettemin prijst rncn zich bij Dc Ster geluk kig dat op het bedrijf geen persoonlijke ongevallen te betreuren vielen.

Land- en tuinbouw Veruit het zwaarst getroffen is de land- en tuinbouw, waar de schade aan het onwaarschijnlijke grenst. Haast elke boer of tuinder kreeg zijn deel. Voor de glastuinbouw betekende de orkaan min of meer een ramp. 20 0/ó van de glasserres werd beschadigd, van enkele ruiten tot de komplete vernietiging, denk aan de hoop gebroken glas die eens de serre was van Wim Janssens.Van zijn asperges zullen er dit seizoen niet veel de veiling bereiken. De tomatenteelt kreeg het hard te verduren. Wegens de gebroken ruiten was het onmogelijk in de serre de nodige temperatuur van 20°C te halen. Een teler uit Meerle stookte op minder dan 36 uren meer dan 100.000 fr. brandstof en kwam in het beste deel van zijn serre tot 14 graden. De gevoelige teelt kreeg hierdoor schade die zich voor de rest van het jaar zal laten gevoelen. Op de proeftuin diende tengevolge de stormschade een afdeling tomatenteelt volledig te worden opgeruimd, terwijl in andere teelten heel wat gaten werden geslagen. Van de plastic tunnels, waarvan er in het Hoogstraatse tientallen hectaren stonden, bleef zo goed als geen heel. Gelukkig is er tot nu toe geen vorst op de blootstaande teelten gekomen, zodat het ernaar uitziet dat de meesten zullen overleven, zij het met minder opbrengst dan normaal.

Kontradiktie op Hal. Stenen stal sneu velt en plastic kap overleeft. Ook andere landbouwtakken werden niet gespaard. Bij Frans Christiaansen uit Meerle (bekend van tv) blies de wind een varkensstal letterlijk uit mekaar. De achtergevel (pal op de zuidwestkant) stortte in en bedolf een hele rij varkens. 18 zeugen moesten worden afgemaakt. Hoewel de ingestorte muur zo snel

als enigszins mogelijk, werd afgedekt met plastic zeil, was de temperatuur in de stal niet op peil te houden. Veel drachtige zeugen wer den ziek en op 14 dagen tijd telde Frans al 12 verwerpingen. Prijskaartje voor de schade tot nu toe: meer dan 1.500.000 fr.•

hulicohQQr uIcP',r

wand- en vloertegels I'uIcI,r hwiiGhQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

SuliGhQQr I'uIscI"r 1-luis nuntnier 34 man her /k'giohoJ. A nam men taar overbodig. 12

biedt u betaalbare kwaliteit!


STORM

Wie zal dat betalen? Een pertinente vraag, vooral als je ziet tot welke bedragen de schade kan oplopen. op last van het Provinciebestuur en op hasis van het woningbestand, het aantal land en tuinbouwbedrijven, een gemiddelde schade per woning of bedrijf, raamde de gemeente de totale schade op 85 miljoen. Het grootste gedeelte zal alleszins ten laste komen van de verzekedngen. Een groot verzekeringskantoor ter stede raamde op basis van hun eigen schadedossiers de totale te vergoeden schade voor heel de gemeente op 50 miljoen. Voor partikulieren met een nieuwe brandpolis zal het leed snel geleden zijn. Volgens de Beroepsveîeriiging voor Verzekeringsondernemers kregen de regionale direkties ruime volmachten om kleinere schaderekeningen snel te regelen. Zij die niet of onvoldoende bij hun verzekering terechtkonden kunnen beroep doen op het Rampenfonds dat door de regering in werking gesteld werd. De eerste 20.000 fr. zullen ze er echter meer dan waarschijnlijk bij inschieten, dat is nI. 'de franchise' die voor een aanvraagdossier genoemd wordt. I3ij de land- en tuinbouw liggen de zaken nog ingewikkelder. In de glasteelten is cle constructieschade meestal goed verzekerd en in veel gevallen is ook de teeltschade gedekt. Maar om deze teeltschade te begroten zal met veel billijkheid moeten tewerkgegaan worden. De landbouworganisaties zullen hierin zeker een woordje meespreken. De plastic tunnels en de onderstaande gewassea zijn niet verzekerbaar en de henadeelden zullen zich dus moeten wenden tot het Rampenfonds. Praktische richtlijnen voor het samenstellen en indienen van een schadedossier voor het Rampenfonds ontbreken nog op het ogenblik dat dit geschreven wordt. Op het provinciebestuur wordt gewacht op de publikatie in liet siaatsbiad van het Koninklijk Besluit dat de storm van 25 en 26 januari als ramp erkend. Vanaf die datum begint immers de termijn van 6 maanden waarbinnen de aanvragen moeten ingediend worden. Alhoewel wettelijk voor het gemeentebestuur geen rol is vastgelegd, rekent het provinciebestuur toch op hun medewerking, o.a. voor verspreiding van de aanvraagformulieren en voor de coördinatie. Op het stadsbestuur van Hoogsiraten wacht men op verdere richtlijnen. De land- en tuinbouwers kunnen met zekerheid rekenen op de hulp van hun organisaties. Men staat klaar voor administratieve bijstand en raadgevingen bij het samenstellen san de aanvraagdo.ssiers. Wie graag juist werkt doet er goed aan het Vademecum te bestel/en dat richtlijnen geeft voor liet indienen van de aanvragen. Tot uitputting van de voorraad kan dit Vademecuin gratis bekomen worden van het Bestuur Einanciële Bijdragen en Beheer van het sterie van Openbare Werken, Wetstraat 155, 1040 Brussel, tel. 021733.96.70.

Vooraleer de gedupeerden geld zullen zien, is de zomer hoogst waarschijnlijk wel gepasseerd. Tegen die tijd zal de stomm voor de meesten al gereduceerd zijn tot een sterk verhaal dat gezien de rekord-windkracht en de rekord-ravage nog dikwijls zal verteld worden. •

__________________________________________________________________________

OPENBARE VERKOPING TE HOOGSTRATEN VAN ZEER GOED GELEGEN BOERDERIJ MET LAND- EN TUINBOUWGROND, ST.-LENAARTSEWEG 54, EN HOEK ST.-LENAARTSEWEG-HINNENBOOMSTRAAT

Notaris Jan Michael te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: KOOP 1 : Goed gelegen landbouwgrond tegen de Hinnenboomstraat, groot volgens meting 1 ha 45 a 14 ca. KOOP 2: Zeer mooi perceel landbouwgrond, hoek van de Hinnenboomstraat en de St.-Lenaartseweg, groot volgens meting 1 ha 4 a 60 ca. KOOP 3: Mooi perceel akkerland tegen de St.-Lenaartseweg, grootvolgens meting 1 ha 25 a 20 ca. KOOP 4: Zeer goed gelegen grote boerderij (33 m lang), St-Lenaartseweg 54, groot volgens kadaster 13 a 62 ca. Ingedeeld als volgt: woonkamer, keuken, slaapkamer, kelder, opkamer, grote veestal, schuur, dubbele paardenstal, veel bergplaatsen en oud losstaand karkot. Verder grote zolder (voorzien van 4 slaapkamers) en hooizolder. Eigendom is voorzien van electriciteit, Pidpawater en telefoon. Klein bedrijf mogelijk. K.I. 17.660. BEZICHTIGING: Zaterdag van 1 4 tot 16 uur en na afspraak met C. Van Veithoven, tel. 03/314.54.23. KOOP 5: Aanpalend akkerland, tegen de St.-Lenaartseweg en de Hinnenboomstraat, gelegen rondom de boerderij, groot volgens kadaster 57 a 26 ca. BESCHIKBAAR. - koop 4 vanaf 1.6.1990 overige kopen volgens veilvoorwaarden ZITDAGEN: Inzet op maandag 5 maart 1990 en definitief op maandag 19maart1990, telkens om 17 uur in café De Wachtzaal bij Jos Adams-Brosens, Van Aertselaarstraat te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING, LOENHOUTSEWEG 129 MET AANPALEND AKKERLAND

Notaris Jan Michael te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: Zeer goed gelegen en onderhouden woning, Loenhoutseweg 129, groot 9 a 87 ca, klein bedrijf mogelijk. Ingedeeld: gelijkvloers: living, inkom, keuken, badkamer met WC, grote berging (garage); boven: 2 slaapkamers en grote ruimte (onder te verdelen in kamers); in de tuin: bergplaatsen. Eigendom is voorzien van cv met mazout, tv-distributie, telefoon, waterleiding. BEZICHTIGEN: Zaterdag van 10 tot 12uur. KOOP 2: Aanpalend akkerland, tegen de Loenhoutseweg en de Hinnenboomstraat, groot 88 a 88 ca. BESCHIKBAAR: - koop 1 tegen betaling van koopprijs en onkosten - koop 2 Kerstmis 1990 ZITDAGEN: - Inzet op woensdag 7 maart 1990 en definitief op woensdag 21 maart 1990, telkens om 16 uur in café De Warande, Lodewijk De Konincklaan 301 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. OPENBARE VERKOPING VAN MOOI LANDHUIS MET TWEE GARAGES TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, GEMEENTESTRAAT 26

Notaris Jan Michael te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Mooi landhuis te HoogstratenlMinderhout, Gemeentestraat 26. Grondbreedte 18 m, groot 850 m 2 K.I. 32.100. Ingedeeld als volgt: gelijkvloers: living, wc, hal met trap en vestiaire, garage, keuken en berging; boven: 3 slaapkamers en badkamer; verder: kelder en garage in tuin. Eigendom beschikt over cv met aardgas, tv-distributie en telefoon. BEZICHTIGING: Zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Definitief op woensdag 7 maart 1990 om 17 uur in de Parochiezaal, Koestraatte Minderhout. inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN/WORTEL, LANGENBERG 19

Notaris Jan Michael te Hoogstraten zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van mevrouw de Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen: Zeer goed gelegen en onderhouden woning met garage en tuin te Hoogstratenis'Vortel, Langenberg 19, groot 5 a 90 ca. Ingedeeld als volgt: hal, living, wc, keuken, wasplaats metwc; boven: 3 slaapkamers, badkamer en kleine zolder, afzonderlijke garage. K.l. 24.400. Klein bedrijf mogelijk. Eigendom beschikt over Pidpawater, aardgas, centrale verwarming op aardgas en tv-distributie. BEZICHTIGING: Zaterdag van 14 tot 16 uur. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 6 maart 1990 en toewijzing op dinsdag 20 maart 1990, telkens om 14.30 uur in café De Nieuwe Buiten, Langenberg 16te Hoogstraten/Wortel. Plan en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. 13


Hoorzitting Leefmilieu

De burger zal het zelf moeten doen en betalen! Enkele maanden geleden startte KWB-KA V een milieuonderzoek in de gemeente. Aan de leden werd een 'feitenkaart' uitgedeeld waarop zij hun klachten over het milieu konden invullen. 127 klachten werden opgetekend, vooral in Minderhout en Wortel zaten nogal wat ontevredenen. Dit groeide uit tot een bladzijdenlang rapport dat op VRIJDAG 16FEBRU14RJ op een HOORZITTING ter sprake kwam in de parochiezaal van Minderhout. Er kwamen heel wat belangstellenden op af; men was kennelijk benieuwd naar de antwoorden die zouden gegeven worden op de vele vragen waaruit ongerustheid en bezorgdheid sprak. Problemen genoeg, voor de oplossingen had de K WB vol gende mensen uitgenodigd: schepen Marcel Van A mmel, bevoegd voor het leefmilieu, Frans Van Loo veren, kabinetsmede werker van minister Kelchtermans, bevoegd voor het leefmilieu van het Vlaams Gewest en Frans Van den Bergh, milieuambtenaar in Edegemn. Gust Kinschots was moderator. Afval sorteren maar nog niet recycleren Volgens schepen Van Ammel zal midden '91 het containerpark in Minderhout opengesteld worden. De burger zal er terecht kunnen met afbraakrnateriaal, oud ijzer, glas en papier. Ook afvalolie en klein chemisch afval (batterijen, e.d.) zal hij daar kunnen deponeren. Voor tuinafval is er niets voorzien. Ineen landelijke gemeente als Hoogstraten moet de burger daar zelf voor zorgen; een gedeelte kan gekomposteerd worden en de schepen stelde aan de KWB voor om hierover een les te organiseren. Het grove materiaal zal dan toch opgestookt moeten worden al ergerden zich vele mensen aan het vuurke stook van hun buren. Dat afval een serieus probleem wordt voor de overheid, wordt duidelijk uit hetgeen de kabinetsmedewerker vertelde. Binnen 5 jaar zou 8 010 van het afval bij de bron moeten blijven (statiegeld flessen, in eigen kompost verwerken), 55% zou moeten gerccycleerd worden (het afval uit de containerparken) en de rest moet naar de verbrandingsinstallaties. (Uitbreiding van stortplaatsen zit er niet meer in; geen enkele gemeente wil nog een nieuw stort op zijn grondgebied). Als het allemaal gaat zoals het gepland is, en de burger er de moeite en het geld voor over heeft, dan is het probleem nog niet van de baan. Waar moet men met het geselecteerde afval naartoe? Hoe autobanden recycleren, plastiek en batterijen? Voorlopig kan men dat spul alleen maar opslaan, niet hergebruiken. En om de produktie aan banden te leggen, daar durft men amper aan denken. (Iemand fluisterde dat het misschien daarom zo lang duurt eer de containerparken in gebruik worden 'gesteld; er zijn nu al magazijnen vol oude batterijen, kisten vol oude geneesmiddelen die niet op een onschadelijke manier kunnen vernietigd worden ... ).

Vuil water Het is voor iedereen duidelijk dat het droevig gesteld is met het water in de beken en in 14

de Mark. Menigeen vroeg zich af waarom onze Mark zo veel vuiler is dan die in Nederland waar wel vissen zwemmen... Aan xvie de schuld? Gebrekkige of onbestaande afvalwaterzuivering van de bedrijven, geen aansluiting op de riolering, mestoverschot in de beek... Aan al die vervuiling wordt in feite niets gedaan, noch door de gemeente die dat liever overlaat aan hogere instanties die ook

en daar wordt dan ook veelvuldig over geklaagd. Maar de gemeentelijke overheid wast ook hier haar handen in onschuld (in de beer, zou toepasselijker zijn). Volgens de schepen heeft het geen enkele zin om een aanvraag voor de bouw van een stal negatief te adviseren - en dat doet het schepencollege dan ook niet. De bouwheer zou dan toch naar de Bestendige Deputatie stappen, of eventueel naar de minister, en heeft dan alras een bouwtoelating op zak. De hogere overheid heeft wellicht ook ingezien dat er geen rem staat op steeds meer stallen en dus meer mest en heeft uiteindelijk ingegrepen: er worden voorlopig geen uitbatingsvergunningen meer uitgereikt voor stallen van meer dan 1000 varkens. Tenminste zolang het mestdecreet niet uitgevaardigd is. Dat zou binnen de 6 maanden het geval zijn en dat zou o.m. de oprichting van een mestbank behelzen (overschot van mest wordt vervoerd naar plaatsen waar er minder van is); de boer zal dan ook voor een 'mesttank' moeten zorgen waarin dit overschot kan opgeslagen worden. In ieder geval zal ook deze maatregel enorm veel geld gaan kosten en wij zullen dit met zijn allen moeten 'ophoesten', aldus de heer Van Looveren. (De kabinetsmedewerker herhaalde steeds weer dat er enorm veel milieubelastinggeld zal moeten betaald worden. Het gaf ons de indruk dat hij hier mee wilde zeggen dat de burger maar een toontje lager moest gaan zingen en wat minder milieueisen moest stellen want wie moest dat allemaal gaan betalen? De burger zelf toch zeker).

Vuile lucht Stank van drijfmesr, van zware stookinstal-

hei ieain dat de klaclirci; moest aan hiaten en beani nou,den, van links naar rechts: Frans Van den Bergh, milieuambtenaar in Edegem, schepen Marcel Van A mme!, moderator Gust Kinschois en Frans Van Loo veren, kabinetsrnedewerker van minister Keichtermnans. den alle lozingen in het Vlaamse Gewest moeten controleren en als er dan al eens een proces-verbaal wordt opgemaakt tegen een vervuilend bedrijf, dan wordt dit zelden bestraft of komt men er met een kleine geldboete vanaf. Bedroevend. Er zijn wel plannen in de maak om het in de toekomst serieuzer aan te pakken. Hoe ziet Greenpeace het ook alweer? 'Belgium, dirty little child'.

Vuile grond Dat hier teveel mest is, weet iedereen. Dat dit lucht en bodem vervuilt, is niet op het eerste gezicht merkbaar maar blijkt wel uit rapporten die spreken van veel te veel fosfaat en stikstof. Van de stank heeft men hier wel last

de neus maar ook ongezond om in te ademen wellicht. Deze klachten konden alleen maar vastgesteld worden, er iets aan doen is een andere kwestie. Voor zover men weet is hier nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke luchtverontreiniging en dat is toch een eerste begin. Ook op dit terrein zal de gemeente niet in aktie komen tenzij er formeel klacht wordt neergelegd door omwonenden.

Lawaai Over lawaaihinder maakt de gemeente zich niet druk: 'Er is nog geen enkele klacht binnengekomen.' Wat de lawaaierige bedrijven zelf betreft, die nemen de klachten van de omwonenden wel serieus. Zowel DE STER als houtzagerij VAN ERCK willen iets doen


LEEFMILIEU aan de geluidsoverlast die zij veroorzaken. Ook inzake luidruchtige grasmachines en motorzagen wil de gemeente liever geen reglementeringen opleggen. 'Met wat goede wil wordt dat wel opgelost.' Anders is het gesteld met de SST (rappe trein) die mogelijk hier op gemeentelijk grondgebied via de E19 gaat rijden. Daar komt men met goede wil niet vanaf. Er zou echter wel goede hoop zijn dat het tracé elders gaat liggen (het kortere 'havenwegtracé').

Druk en gevaarlijk verkeer Al die drukte, al die auto's, daar is op het eerste gezicht weinig aan te doen, althans door de gemeente. Een andere kwestie is de toenemende drukte op de gemeentelijke wegen die meer en meer gebruikt worden voor het doorgaand verkeer. Daar kan de gemeente wel een (klein) stokje voor steken en is dat ook van plan. Voorlopig alleen met borden '60 km', 'eenrichtingsverkeer', 'plaatselijk verkeer'. Ook de 'doortochten' van de dorpscentra waar 40 010 van alle ongevallen gebeuren (landelijk gemiddelde) - zouden veiliger moeten worden. De fouten die op dit gebied in het recente verleden gemaakt zijn, zijn zo schromelijk dat we daar waarschijnlijk nog lang mee zullen blijven zitten. Eerst werden die 'doortochten' autovriendelijk gemaakt, nu moeten ze weer auto-onvriendelijk... zo'n humeurigheid is moeilijk hard te maken op korte termijn. Blijft over: snelheidscontroles, plaatjes met 'radarkontrole'. Of het zal helpen? Over de onveilige weg naar de Mosten kwamen verschillende klachten binnen. 's Zondags met het gezin per fiets naar de Mosten rijden, brengt zoveel stress teweeg dat menigeen maar liever thuis blijft. Aan de aanleg van een fietspad, naast maar los van de weg, denkt de gemeente niet. Wel aan bordjes met 60 km erop wat weinig indruk zal maken op de vrachtwagens die langs die weg van en naar de transportzone rijden.

Bouwsels verschijnen, bomen verdwij nen Over wat en waar er gebouwd wordt, hetzij kasteel of stal, daar wil de gemeente liever niets mee te maken hebben. Het blijkt immers dat in het voorbije jaar geen enkele bouwaanvraag negatief werd geadviseerd. Evenmin wordt aan mensen iets in de weg gelegd die bossen rooien, sluikstorten... Geen klachten, dus niets aan de hand, zo redeneert de gemeentelijke overheid; en op die weg zal zij blijven doorgaan, dat is wel duidelijk. Het moet gezegd dat de meeste gemeenten in dit land dezelfde lichtzinnige weg volgen. De laksheid waarmee de hogere overheid bouw-

io

overtreders en bossenrooiers bestraft (of niet bestraft) heeft daar veel mee te maken. Plus het electorale verlies als gevolg van een streng optreden, ook niet te onderschatten. Behalve de privébossen waar de eigenaars ongehinderd hun gang gaan, is er ook nog het openbaar groen waar de gemeente toch wat meer zorg voor zou moeten dragen, zo blijkt uit de klachten. Waarom geen groen langs de gemeentelijke wegen, geen bomen in Minderhout-dorp, groen aan de El9 put in Minderhout, verzorging van de 'Boomkes' in Wortel! Schepen Van Ammel vindt ook dat deze zaken belangrijk zijii maar hij kan niet alles ineens doen. Na de herinrichting van de omgeving van kerk en stadhuis in Hoogstraten, komt het dorpsplein in Minderhout aan de beurt. Een plan van het dorpsplein hangt aan de muur in de parochiezaal en wordt met veel belangstelling bekeken en geprezen. De schepen wil in de komende jaren ook zeker werk maken van een herinrichting van de 'boomkes' in Wortel.

Hangende kwesties Gemis aan riolering op verschillende plaatsen, in het bijzonder in Meersel-Dreef, blijft een bron van klachten. De hoge kostprijs is ook hier het belangrijkste obstakel; de gemeentelijke overheid kan hier weinig aan doen. Wat de gemeente wel kan, en ook zal doen, is aan alle verkavelaars in de toekomst de verplichting opleggen om op hun bouwgronden alle nutsvoorzieningen aan te leggen en dit op hun eigen kosten. Dat de transportzone in Meer zoveel ruimte in beslag neemt en nog zal uitbreiden (tot 80 ha) blijkt nodig te zijn omwille van het Europees belang en tot profijt van de werkgelegenheid alhier. Anders is het gesteld met het golfterrein dat noch Europees belang dient, noch werkgelegenheid biedt. Er wordt dan ook heftig geprotesteerd in de zaal tegen de beslissing van het schepencollege om een wijziging van het gewestplan aan te vragen die het gebied waar dit golfterrein moet komen, zou moeten veranderen in recreatiegebied. Het is wel duidelijk dat de gemeente voor het golfterrein gewonnen is. De grote brand, eertijds op de transporizone, heeft heel wat mensen verontrust. Weet de brandweer wat daar allemaal opgeslagen is en welke maatregelen er moeten getroffen worden als er iets gaat branden? Neen, dat weet zij (nog steeds) niet maar men is wel bezig met het verzamelen van gegevens. Sinds kort is er een gemeentelijke milieudienst opgericht met Sonja Leemans als milieuambtenaar in functie. Om te beginnen zal zij zich

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE - 014/61.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck

bezighouden met het opmaken van een milieukaart van de gemeente, een omvangrijk werk dat enige tijd in beslag zal nemen. De hoorzitting werd om half twaalf afgesloten. De vragenstellers waren nog niet uitgepraat maar de pan elleden waren intussen wel moe geworden. Daarom zetten de KWB-organisators die het vraag-en-antwoord-spel vinnig en deskundig hadden geleid, er een punt achter. De milieuproblemen waren er niet kleiner op geworden en ver van opgelost. Misschien waren ze wel wat duidelijker geworden, zeker voor de politici die deze avond ge waar werden dat de mensen wel degelijk ongerust zijn en oplossingen verwachten van het beleid. En wellicht hebben de mensen daar ook wel geld voor over - wat op deze avond veelvuldig werd herhaald - maar of zij nu wat meer 'positief gaan denken' zoals schepen Van A mmel hen aanmaande, valt te betwijfelen.•

15


LEEFMILIEU

Een totaaloplossing voor ons huisvuil Verdwijnen binnen enkele jaren de wekelijkse grijze vuilniszakken uit het straatbeeld? Men kan natuurlijk niet onbeperkt alles blijven storten. Ook de talrijke oude kleiputten geraken stilaan vol en weinig gemeenten staan klaar om op hun grondgebied met een nieuw stort te beginnen. Dat weet ook het bestuur van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) die nu stortpiaatsen beheert waar de meeste gemeentén hun huisvuil gaan deponeren. Waar blijven we dan met die steeds groeiende hoeveelheid huisvuil? Afvalstoffenplan De Raad van Bestuur van de lOK heeft het licht op groen gezet voor de uitvoering van een geïntegreerd en globaal afvalstoffenplan voor de Kempen. In een eerste fase wil men de afvaistroom meer gaan beheersen via een versnelde toepassing van de recyclage van afvalstoffen door het plaatsen van containerparken waar men gescheiden wil inzamelen en de kompostering van het groente-, fruiten tuinafval. De Kempen produceert jaarlijks 350.000 ton huisvuil of daarmee gelijkgesteld afval.Via de containerparken hoopt men hiervan 30.000 ton te recycleren. Men denkt vooral aan papier, glas, PVC en PET-flessen, textiel, hout en non-ferrometalen. Om dit mogelijk te maken zou elke gemeente moeten beschikken over tenminste één containerpark. Daarnaast moet het aantal glas- en papiercontainers flink uitgebreid worden. Het groente-, fruit- en tuinafval dat gescheiden zal ingezameld worden (50.000 ton) zal via twee of drie moderne kompostinstallaties verwerkt worden tot een hoogwaardige kompost. Ook wordt voorzien in een selectieve inzameling en milieuveilige verwerking van het klein chemisch afval. Het tweede luik van het 10K-plan heeft betrekking op de installatie van een huisvuilverbrandingsoven voorzien van een moderne rookgaszuivering met de mogelijkheid van energierecuperatie. Deze installatie zal gebruikt worden voor de milieuveilige verwerking van het restafval (230.000 ton), dit is het afval dat noch gerecycleerd noch gekomposteerd kan worden. Het niet verbrandbaar restafval, bijvoorbeeld slib en puin (40.000 ton) zal samen met de verbrandingsassen (45.000 ton) verwerkt worden op de gecontroleerde stortplaatsen.

Verdrievoudigen De investeringen die nodig zijn voor de uitvoering van het IOK-afvalstoffenplan worden geraamd op 2,5 miljard fr. Hiervan is ruim 2 miljard fr. bestemd voor de bouw van een verbrandingsoven voorzien van een energierecuperatiesysteem. Daarnaast hebben de investeringen betrekking op containerparken, nieuwe ophaalsystemen, kompostinstallaties en gecontroleerde stortplaatsen. Deze investeringen die gefinancierd zullen worden door de lOK en de gemeenten hebben tot gevolg dat de kostprijs voor de verwerking van het huishoudelijke afval zal verdrievoudigen tot een prijsniveau van ongeveer 1500 fr. per inwoner. Met dit afvalstoffenplan willen de Kempische gemeentebesturen een uitvoerbare en globale oplossing op lange termijn mo16

gelijk maken. Belangrijk bij de goedkeuring van dit plan binnen de lOK was het gegeven dat de Kempische gemeenten zo in de toekomst niet afhankelijk zullen zijn van andere streken en besturen en zelf volledig alle schakels van de afvalverwerking beheersen. Het Masterplan van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) voorziet dezelfde doelstellingen en oplossingen als het 10K-plan met één huisvuilverbrandingsinstallatie per provincie. In onze provincie zou die vermoedelijk ergens in de buurt van Antwerpen komen, uiteraard zo dicht mogelijk bij de grootste concentratie van huisvuil. Dat betekent ook dat al het Kempische huisafval of wel naar de verbrandingsoven van Antwerpen moet gevoerd worden of naar de oven er gens in Limburg. Met deze oplossing was men in de Kempen niet erg gelukkig. Afgezien van het grote en dure transportprobleem blijft ook nog het feit dat men maar weinig invloed zal kunnen hebben op het gevoerde beleid. Daar om wil men vanuit de Kempen (lOK) een goed alternatief aanbieden. Het IOK-afvalstoffenplan werd tijdens de maand januari overgemaakt aan de OVAM. Men denkt aan twee mogelijkheden voor de plaats van de huisvuilverbrandingsoven. Ofwel bouwt men een nieuwe installatie, centraal in de Kempen (bv. Geel), ofwel wordt de bestaande huisvuilverbrandingsinstallatie te Heist-op-den-Berg grondig vernieuwd en uitgebreid. Het bestuur van de lOK wil reeds dit jaar starten met de uitvoering van het eerste luik van het plan. Het geheel zou begin 1995 volledig operationeel moeten zijn. In het voorjaar van 1989 gaf de lOK aan twee onafhankelijk van elkaar werkende studiebureaus (SOREMA en TKB-LISEC) de opdracht om de mogelijkheden voor een globaal afvalstoffenplan voor de Kempen te onderzoeken. De aanleiding hiertoe was de snel slinkende capaciteit van de drie door de lOK beheerde regionale stortplaatsen waar momenteel het huisvuil van bijna heel het arrondissement Turnhout verwerkt wordt. Los van elkaar stelden deze twee studiebureaus dezelfde oplossing voor, zoals hierboven werd beschreven. Eén ding wordt steeds duidelijker: hoe minder milieubewust we zijn, hoe meer we in de toekomst zullen moeten betalen. Er is slechts één echte goede oplossing: We moeten met z'n allen minder afval produceren. •

Zaterdag 17 maart: URALSKIRussische Dixieland om 21 u. in de Tuinbouwschool

Ongevallen Donderdag 25januari om 17.40 uur reed Lucas Goris uit Wuustwezel, met zijn auto tegen een boom aan Groot Eyssel te Meerle. Er was zware schade. Vrijdagnacht 26januari reed Werner De Vos uit Antwerpen, tegen een vaste hindernis bij Johan Kriek, L. De Konincklaan 320, Hoogstraten. Er was lichte schade. Zaterdag 27 januari om 9.30 uur kwam de 17-jarige fietser Anja Van Looveren, Bussels 10, Rijkevorsel, aan de Veidstraat, in botsing met de tractor en oplegger van Aug. Aerts, Veldstaat 38, Rijkevorsel. Zij werd hierbij zwaar gekwetst. Donderdagnamiddag 1 februari werd in de Schoolstraat in Minderhout het 2-jarig kindje Gijsbert I-Iendrickx, Bredaseweg 38a, zwaar gekwetst door de auto bestuurd door Linda Geerts, Venhoefweg ld, Minderhout. Aan de Merksplassesteenweg te Rijkevorsel botste donderdagnacht de auto bestuurd door Lucia Laurijssen, Bavelstraat 85, Rijkevor sel, met de auto bestuurd door Johan Schrauwen, Hoogeind 72, Meer. Er was blikschade. Woensdag 14 februari om 15 uur botsten aan het kruispunt Loenhoutseweg en Heuveistraat een tractor + oplegger bestuurd door Frans Braspenning, Burgemeester Jespersstraat 20, Meerle en de auto bestuurd door Leopold Jansen, Strijbeek 11, Meerle. Er was stoffelijke schade. Vrijdagmiddag 16 februari botsten aan de Steenweg op Hoogstraten te Merksplas, de auto's bestuurd door Els Goetschalckx (21 jaar), Achtel 41, Rijkevorsel en Maria Van Dijck (26 jaar), Zwaluwstraat 6, Meer. Er was lichte schade. Vrijdag 16 februari om 13.50 uur kwam het tot een aanrijding tussen twee auto's, aan het kruispunt 's Boschstraat en Leemstraat te Hoogstraten. De auto's liepen zware schade op.

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/3 1 5.91 .77


SAMENLEVING

KOPJE VAN DE MAAND In Meer moer het goed toeven zijn. Men gaat er zo zijn eigen gang en laat het er niet aan zijn hart komen. Zo ook ons laatste kopje niet, dat - net als zijn dorpsgenoot enkele maanden terug - rustig zijn tijd afwacht en denkt dat alles zo wel in de 'sacoche' zal komen. Goed dat wij zo loyaal zijn voor hem, anders had ons nieuwste kopje een dubbele premie gekregen. Kandidaat-kopjes zijn hierbij gewaarschuwd. Talm niet en stuur tijdig (vdôr de tiende van de maand!) uw kaartje in!

j

T

'Voel je klant bij de Middenstand' stond er op de vele ballonnen die voor het stadhuis door de talrijk opgekomen kinderen werden opgeblazen. Ook ons nieuwe kopje kweet zich aardig van zijn blaas-taak maar blijkt toch bezorgd om de lucht die hij nog in petto heeft: hij knijpt zijn lippen stevig op elkaar om vooralsnog geen lucht te laten ontsnappen: het gekende ballon-syndroom. Hap maar eens goed en opgelucht adem want als je ons een kaartje stuurt met je naam, adres en telefoon, dan krijg je 500 fr. om bij Framsport te gaan winkelen! (ons adres: D.I-LM., K. Boomstraat 37, 2320 floogstraten).

111 BYOUTERIE Vrijheid 66,

*'(413

io iI

HOOGSTAATEN,

* Groot assortiment in fantasiejuwelen \\

111 Tel. 0313147253

* Ruime keus in * Exclusieve lederen riemen en handtassen

haarmode

\

\ Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.

Bomen sterven staande aan de Habelaar

De storm wind van de voorbije weken heeft honderden bomen geveld. Alsof dat nog niet genoeg was gingen de hou thakkers van 'bruggen en wegen' ook nogmaals aan het werk om de zeldzame bomenrijen langs de gewest wegen extra te dunnen. Maar ook heel wat eigenaars van bomen vonden dit een uitstekend moment om de kettingzaag te nemen en nog wat bomen om te zagen, ook in mooie bos- en natuurgebieden. Zo verdween op enkele dagen een heel bos aan de 1-labelaar in Minderhout. Nog steeds denken sommige mensen: Dit is eigendom, dus doe ik er mee wat ik wil!

Broederlijk Delen steunt de Indianen en beschermt het tropisch regenwoud in Brazilië Zoals elk jaar loopt tijdens de vastenperiode de aktie Broederlijk Delen. Vanuit de dekenij hebben wij gekozen om te werken rond het land Brazilië. In de parochie van Hoogstraten heeft de plaatselijke werkgroep geopteerd om uit de verschillende projekten van Brazilië één specifiek projekt te kiezen. Hoogstraten steunt met dit projekt de Indianen volkeren in de Carajasstreek, Maranhao. Een beetje uitleg In de streek van Carajas (noordoosten van Brazilië) staat een ontzettend groots plan op stapel. Men wil er een groot stuk van het Amazonegebied industrialiseren. Ten eerste wil men uit de ondergrond ijzer en bauxiet halen. Er zullen tevens grootschalige landbouwplantages worden aangelegd (o.a. soja voor de export naar het westen om tot veevoeder te verwerken). Ook immense veeteeltbedrijven zullen ingeplant worden. Er is zelfs sprake van de aanleg van zes autowegen die heel het gebied moeten doorkruisen. Een 900 km lange spoorweg en een stuwdam voor de energie zijn al aanwezig. Een groot stuk van het tropisch regenwoud van Brazilië zal dus hiermee in rook opgaan. Ook de traditionele bewoners van dat gebied, de Indianen (± 15.000) zullen verdwijnen. Want wanneer het regenwoud verdwijnt hebben zij geen overlevingskansen meer. Hun leven is geheel hiervan afhankelijk. Zij halen er hun voedsel, hun geneesmiddelen, hun kruiden, hun gebruiksvoorwerpen en nog veel meer. Dat verdwijnt dan allemaal. De Indianen leven nog volgens een zeer traditionele levensstijl met een eigen culturele uitbouw. Door de invasie van mensen met een heel andere levensgewoonte komen zij o.a. ook in kontakt met verschillende ziekten, waartegen zij niet bestand zijn. De gevolgen zullen dramatisch voor hen zijn. De Indianen zullen ook zonder meer uitgebuit worden. Hiertegen staan ze weerloos. Tot slot zal hun waardevolle cultuur zeker door de agressieve westerse cultuur ontwricht worden. Met dit projekt willen we daarom de Indianen steunen in hun strijd voor het behoud van hun grondgebied, hun eigenheid en hun cultuur en ook voor de bescherming van het regenwoud, de pijler van heel hun bestaan. We rekenen op uw milde giften. Dank u. 17


DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT '

0

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikels, gebeurtenissen of wat dan ook. De inzender - en niet de re( daktie - is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet op genomen.'

Bij ons in Hoogstraten hebben 100-jarigen geen kans meer Het moet me van het hart, meneer de redakteur. Ik richt mijn woord tot jou, want ik weet niet hoe ik anders mijn gevoel van onbehagen moet uiten. Het gevoel dat er niets meer aan te doen is. Waarover heb ik het? Over die honderdjarigen, of tenminste die die het zouden kunnen worden, maar die straks weer massaal zullen sneuvelen. Zij waren er al voor ik er was en 'zouden' er ook nog na mij zijn, als onze generatie wat meer respect voor ze had. Toen we nog klein waren, stonden ze er al, geplant door onze groot vaders. Die waren er zeer trots op. Nu echter vrees ik het ergste voor ze. De geluiden die men in dit voo/jaar kan oppikken, zijn op zijn minst onheilspellend. De plannen voor de verdere vernietiging van hetgeen ons nog rest van ons landschap en onze natuur, liggen al klaar. De bomen moeten eraan geloven. De natuur heeft, tussen al wat ons lief is, nog altijd geen plaats. Dat is een trieste vaststelling...

De vernieling Iedereen is het er over eens. Zoals het in BraziliĂŤ elk jaar weer gebeurt, kan het niet ver der. Het grootste bos van de wereld, in het Amazonegebied, wordt massaal vernietigd. De gevolgen zullen enorm zijn. Een woestijn die overblijft en een verandering van het klimaat. Wat zijn die mensen daar toch stom! Wat daar aan het gebeuren is, mijnheer de redakteur, is hier echter al jaren aan de gang. Ons bos van weleer is er niet meer. Hoogstens nog enkele restjes. En die zullen er spoedig aan moeten geloven. Een groot stuk deze lente nog. Trouwens, pas geleden hoorde ik de motorzaag reeds ronken. En ja hoor, het laatste stukje bos dat die oude man in zijn jeugd nog had aangeplant en waar hij elke zondag liefdevol naar ging kijken, is nu volledig weg. Het resultaat is teleurstellend. Een zicht van drie kilometer, recht op de snelweg, geen boom te bespeuren. Moest de oude het te weten komen, hij zou zich omdraaien in zijn graf. Zijn bomen waren immers goed op weg naar de middelbare leeftijd, maar helaas, de 100 jaar hebben ze lang niet kunnen halen. Andere manieren van vernietiging zijn subtieler. Een rij jonge eiken, geplant na de ruilverkaveling, kreeg zo vaak de aanrijding van een traktor te verwerken, dat ze de geest hebben gegeven. Officieel heet het waarschijnlijk

18

dat ze zijn uitgedroogd. Gelukkig zal er over 100 jaar geen schaduw vallen op de nabijgelegen akker. En de wortels. Als ze onder de sloot door hadden gegroeid, zullen ze dezelfde akker niet langer meer bedreigen. Eaatst hoorde ik het verhaal van een Hollandse firma die het op de Canada-bossen heeft gemunt. Voor wat geld komen ze alles opruimen, geen stekje blijft er staan. U zult, mijnheer de redakteur, uit deze voorbeelden en nog vele andere overigens, misschien wel gemengde gevoelens krijgen. Gaande van onwetendheid, gebrek aan respect, tot pure vernieling. Maar ach, wat doe je daaraan? Het is immers 'mijn' bos, 'mijn' akker, een kreet die je vaak hoort om de vernieling te rechtvaardigen. Hetgeen nu volgt, is misschien een nog grotere bedreiging die ons te wachten staat.

De overheid Het grootste probleem voor ons kwijnend milieubestand is wel het grote gebrek aan beleid, kennis en visie door onze oversten. En indien er al beleid is, gaat dit eerder in negatieve zin. Dat men op lange termijn zich zoveel mogelijk van de bomen wil ontdoen, lijkt mij wel duidelijk. De taktiek 'langzaam maar zeker' is geraffineerd. Elk jaar een aantal bomen weg. Dit is om reden van noodzakelijk on-

derhoud wel te verantwoorden bij Jan met de pet. De gerooide bomen worden niet vervangen. Dat ziet Jan met de pet niet (denkt men). In uw krant, mijnheer de redakteur, lees je vaak de onheilspellende plannen. Wat op dit ogenblik zeer aktueel is, en terecht, zijn de fietspaden. Deze zijn een handig middel om het uiteindelijke doel sneller te voltrekken. Het is inderdaad te vrezen dat de kortzichtigen weldra hun leuzen zullen formuleren. 'Fietspaden in plaats van bomen'. Het zal kaal worden, vrees ik, en een gezellig en veilig fietspad zal het ook niet zijn. Om nog een voorbeeld te noemen: de aanplantingen die natuurminnende mensen soms doen, worden vaak verre van gerespecteerd door de onderhoudsmensen van sloten en beken. Deze kraanmensen lijken het vaak gemunt te hebben op wat vers geplant is en bedelven of kraken de nieuwe boompjes maar al te vaak. Nochtans kan men van dergelijke aanplantingen niet zeggen dat ze schadelijk zijn en dat ze veel geld kosten.

Hoop? Er lijkt mij weinig hoop op verbetering. Daarvoor is onze onverschilligheid ten opzichte van ons natuurbestand te diep 'ingeworteld'. Om wat moois te zien, zullen we nog wel een tijdje naar het Zwarte Woud moeten gaan of de Ardennen. Nochtans verdient onze streek en die van onze voorouders en die van onze kinderen beter! Er zijn wel enkele lichtpuntjes zoals de cursus natuurgids, die zopas is gestart in Hoogstraten, en de protesten die toch langzaam ontstaan tegen geplande vernietigingsakties. Maar zullen dit druppels op een hete plaat blijken of komt er dan toch iets samenhangends uit? Zal het bij de geredde of nieuwe linden in de Vrijheid blijven of worden onze kale snelweg en zovele andere kale plekken ook aangeplant? In elk geval, als het zo blijft voortgaan dat de ene blijft vernietigen wat de andere liefdevol heeft geplant en de kortzichtigheid blijft overheersen, zal het niet lang meer duren voor bij ons de 100-jarigen uiterst zeldzaam worden. En dat zou heel erg zijn, mijnheer de redakteur... Marcel Adriaensen, Meer U

waard 0\ 20\ Ie

woondecorafie

02i

E~

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014 699002 -

ook op Zondag open 'S

J_I

maandags gesloten

SIeding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9


De rubriek die u schrijf Voorstelling Milieugroep H.A.L.M. De problematiek van het leefmilieu is niet meer uit de aktualiteit weg te denken. Via de media wordt het steeds duidelijker dat het leefmilieu zowel op nationaal als internationaal vlak zwaar onder druk staat. Waar het leefmilieu bedreigd wordt, is indirekt de mens zelf bedreigd. In het immense wereldgebeuren stelt Hoogstraten weinig voor. Ook op het gebied van milieu zijn de problemen hier vaak kleinschaliger. Wij, de mensen van H.A.L.M, vinden ze belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden. H .A. L.M., Hoogstraatse Aktiegroep Leefmilieu, heeft eind vorig jaar een bescheiden start genomen om te groeien tot een groepering die aktief iets wil doen rond leefmilieu in de Hoogstraatse omgeving. Hierbij staat de onafhankelijkheid van onze beweging centraal. Wij willen niet gebonden zijn aan één enkele belangengroep. Milieu overstijgt alle geaardheid doch is een zaak voor alle mensen van om het even welke strekking. Onze doelstellingen hangen samen rond drie thema's: * Milieubescherming: de bescherming van de nog bestaande natuur, landschappen, groene elementen en dergelijke. * Milieuhygiëne: opzoeken en aanklagen van alle milieubelastende elementen in onze omgeving. * Milieueducatie en informatie: de bevolking

milieubewuster maken en informatie doorspelen. In het kader hiervan zullen we in de eerste plaats een adviserende funktie hebben. Toch vinden we het belangrijk om ook zeer aktiegericht te werken. Dit betekent zowel akties in het openbaar als gericht naar de overheden om milieuzaken aan te klagen. Wij willen ook een instrument, een klankbord zijn voor iedereen die zich geconfronteerd ziet met bepaalde milieuproblemen en die wil aanklagen. Belangrijk voor ons is dat alle punten waar wij ons mee bezighouden deskundig worden onderzocht en behandeld. Het komt niemand ten goede om hals over kop iets aan te klagen of te beschermen. Gezien onze groep nog klein is om degelijk werk te kunnen leveren, roepen wij iedereen op die onze groep wil helpen uitbouwen tot een goede milieugroep. Iedereen die wat tijd wil spenderen en het milieu de moeite waard vindt, kan met ons kontakt opnemen. Wij staan open voor alle mensen van alle strekkingen. Ook reakties zijn welklom. Kontaktadres H.A.L.M.

Kunsimeubelen DE PUYDT

7

BEI1.A>

\_______________________________________

;luI!.LL:L.II - Arte

MODERNE MEUBELEN:

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogeliikheden zijn kenmerkend voor het eigentiidse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degeliike creatie. Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

1

' II •i

1 .1

1J.I_

k

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie 's BoschstTaat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

0

13 Geachte redactie,

EIKEN MEUBELEN:

(

Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI N EX PHILIPS-ZANUSSI

Lezers schrijven

Koen Pans Achtelsestraat 61 2320 Hoogsiraten tel.: 314.73.92.

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

GIJSBREGTS ftEKTRO

Samen met een honderdtal andere wakkere burgers zat ik in de Parochiezaal van Minderhout om er te horen hoe onze overheid zou reageren op de vele ernstige zorgen en klachten die door de KWB verzameld werden. Aan de vragen te horen, maken onze inwoners zich inderdaad zorgen. Maar uit de antwoorden bleek snel en duidelijk dat dat nergens voor nodig is. Mensen van Wortel, Hoogstraten, Meer, Minderhout, Meerle bekijk al die problemen nu eens van een andere kant. Positief!! Dan zult u inzien dat wij in een echt paradijs wonen. Wij mogen werkelijk alles! Veel te hard rijden in de dorpskom, op stoepen en fietswegen parkeren, zon- en weekdag alles opstoken waar we vanaf willen, dag en nacht lawaai maken, honderd vuilzakken meegeven, beer in de F10 put en olie in de Mark kappen, koten en stallen bouwen, bomen omhakken, reclamepanelen zetten en bedrijven midden in het dorp. U dacht dat dat allemaal niet mocht? Ik ook. Maar nu weet ik beter. P.S.: Bij de volgende bedeling van huisvuilzakken krijgen alle inwoners een paar oogkleppen en die van Wortel hebben ook recht op oordoppen. Neusknijpers alleen voor de inwoners van Meerle. Tja 't zal geld kosten maar ik heb in Minderhout begrepen dat wij dat ervoor over moeten hebben. Els Fransen, Wortel 19


1

begg— de kwen

Bomen aflevering zoveel. Het Bestuur van Bruggen en Wegen blijkt lichtjes ontstemd over de Hoogstraatse heisa over hun plannen om de Vrijheid tot een kale snelweg te herleiden gedurende enkele decennia. Ze hebben dan maar de handen teruggetrokken van de lindebomen, die voortaan definitief eigendom van de gemeente zijn. Waar het schepenkollege omwille van de financiële konsekwenties niet onverdeeld gelukkig mee lijkt. Alleen een beperkt aantal zal omwille van veiligheid op korte termijn gerooid worden. Ei De rest zal

nog wel kunnen wachten tot onze burgervaderen een kijk krijgen op de urbanisatie van Hoogstraten cenirum, en op de herinrichting van de Vrijheid zelf. Vermoeden we althans. Naar verluidt ('het werd ons nog niet bevestigd door de schepen) zou de herinrichting van de Vrijheid nu ook in handen gegeven worden van architekt Jan Peeters. Ei Nog meer

gesleutel aan het centrum. De plannen van Frans Geerts voor de herinrichting van de omgeving van de kerk worden momenteel uitgevoerd. Wie de gewoonte had om tussen Latijnse school en kerk door te steken naar de Lindendreef, zal dat allicht al wel ondervonden hebben aangezien die doorgang voor onbepaalde tijd afgesloten werd. De infrastruktuurwerken zouden dit jaar nog doorgang moeten vinden, zodat tegen het volgende voorjaar ook de aanplanting gebeurd kan zijn. Ei Ook de plannen voor de verbindingsweg Lindendreef - Buizelstraat kregen het gewenste ministeriële fiat. Krijgen we op termijn dus toch nog een fraaiere omgeving. Ei Als

het schepenkollege het voor het zeggen heeft, krijgen de gewesiplannen ook voor Hoogstraten hier en daar een andere inkleuring. De in-

dustriezone wordt uitgebreid met de landbouwgronden tot aan de Hinnenboomstraat; de geplande omleidingsweg rond Hoogstraten en Minderhout wordt uit de plannen geschrapt; ten zuiden van de St. Lenaartseweg worden twee opvullingen van de woonzone gevraagd; idem aan de noordkant. LI In de reeks initiatieven van Kunst kring Spijker is het de beurt aan Danza Antiqua. Op vrijdag 23 naart om 20 uur in de Rabboenizaal treden 10 professionele dansers op met een programma oude dansen (15e lot 17e eeuw). In een choreografie van Jeanne Brabanis brengen ze een Engelse of Italiaanse danssuite en twee verhalende dansen: 'Dansen met een Feeks', over de ontembare feeks die uiteindelijk een volgzame eega wordt (Shakespeare Taming of the Shrew; 'Amor... Amor', over een oude man die best wil huwen met een frisse meid die echter een jongere uitgave verkiest. Zes muzikanten o.l. v. Marcel Ketels begeleiden de dansers op originele oude instrumenten. De kostumering doet de hofatmosfeer van vervlogen tijden herleven. Dat alles kost in voorverkoop 250fr., aan de kassa 300fr. Info of reservatie: 314.55.36. Ei Ook

al een reeks: de voordrachten die Davidsfonds en de Dekanale Werkgroep Vorming samen hebben ingericht. Op dinsdag 13 maart om 20 uur is Pol Vinken te gast in het auditorium van het Seminarie. Hij praat over het gezin in krisis. Deze moraaltheoloog behandelt vooral het etische en gelovige aspekt van de echtscheidingsproblematiek. Inkom 50 fr. Ei Nog in het Seminarie heeft op zaterdag 31 maart de 16e gehandicaptendag plaats. Thema dit keer: Kasteelfeesten. In een volgende editie van deze rubriek meer hierover. Ei Het

wordt er overigens een behoorlijk drukke maand. Op 16 en 17maart wordt in de feestzaal van de school het jaarlijkse toneel opgedist. Dit keer wordt het 'Caius is een ezel'. Het gaat om een toneelbewerking door Mie! Geysen van een jeugdboek van Henry Winterfeld. Een bont verhaal op de planken gezet door een groep van 25 jonge akteurs en aktrices. Ei St. Cecilia kaart op vrijdag 2 maart om 20 uur in de eigen zaal in de Gelmnelsiraal. 0p zaterdag 31 maart wordt er een koncert gegeven om 18 uur. Ei KAV houdt

het rustig: op donderdag 22 maart is er een demonstratie naad waarbij een 'topje' het licht moet zien, en op woensdagavond 28 maart wordt een algemene vergadering gepland. Ei KVLV vervolgt op donderdagen 1,

De elfde hobbytentoonstelling van KWB en KA V vult haast moeiteloos ieder jaar weer de parochiezaal met fraaie staaltjes vlijt, kundigheid of verzatnelwoede. Zelfs een schepen loopt er niet zonder schaar in de hand. Geen lint is veilig voor zoveel dadendrang...

!1J

8 en 15 maart om 19 uur de lessen tekstielverven. Op mnaandag 5 maart neemt men deel aan de konlakidag voor weduwen en alleenstaanden van 10 tot 15.30 uur bij de Paters in Dreef. Marieke Van Herck praat er over omgaan met kinderen en kleinkinderen. Op woensdagen 7 en 21 maart om 13.30 uur wordt er gevolksdansi in de Pax. De Agra bestuurleden nemen dan weer deel aan de provinciale dag op 8 maart van 10 tot 16 uur in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Op dinsdag 13 maart is er een bezinningsdag waarvoor men onder de leiding van Jozef Van Dongen van 10 tot 15.30 uur te gast is bij de Trappistinnen in Brecht. Ei Wat deed al dat

E-loogstraats volk in de aflevering van Kommissaris Roos van 17 februari? •

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Herinnering aan

Karel Vlaminckx

-

Op 12 februari overleed meester Karel Vlaminckx in de leeftijd van 78 jaar. Onderwijs en cultuurspreiding hebben zijn leven gevuld. Als jonge man trok Karel met een andere Meerlese inboorling, Richard Embrechts naar de Normaalschool te Mechelen. Ze zijn trouwe vrienden gebleven. Zijn loopbaan begon in MeerselDreef. Kort voor de oorlog kwam hij naar het gemeentelijk onderwijs te Hoogstraten waar hij als schoolhoofd zijn loopbaan eindigde. Door zijn huwelijk met Jeanne Torreele kwam Karel Vlaminckx bij enkele culturele verenigingen terecht in het spoor van zijn schoonvader: de Oudheidkundige Kring en het Davidsfonds. Hij verzorgde met zijn vrouw vele jaren de bedeling van de H.O.K.-boeken en iii het Davidsfonds werd hij een trouw bestuurslid en voorzitter tot 1983. Daar stond hij mede aan de wieg van de grote manifestaties, het groepswerk en de muziekschool. Karel sukkelde de laatste jaren met zijn gezondheid. Dit werd voor hem een beproeving door de dood van zijn zorgzame Jeanne in 1985. Op het rusthuis herwon hij wat levensvreugd; jammer dat dit verblijf slechts enkele maanden mocht duren.

J.B.


HOOGSTRA TEN

Giarmata dankt

Nieuwe Miss Highstreet

I/VCL POTTER5 tilt RtjIetuiseI u'eid te,kozen als de nieuwe Miss Highstreet.

Dag der vrijheid De politieke evolutie in Midden- en OostEuropa verloopt tegen een ongelofelijk hoog tempo. Op minder dan vier maanden werd het aanzien van de wereld grondig veranderd, de politieke kaarten werden herschud en mogelijk worden er binnenkort grenzen hertekend... Ook de Hoogstraatse Vlaamse kulturele kring 'Dr. Hendrik Versmissen' wil deze hoopgevende veranderingen op de voet blijven volgen. Daarom organiseren zij op zondag 11 maart vanaf 14.00 uur in de Aula van het Klein Seminarie te Hoogstraten een 'Dag der vrijheid'. Naast een aantal videofilms over het verzet in het Oostblok kan u er terecht voor een tentoonstelling over de ondergrondse literatuur in de Sovjetunie: de samizdat. Een groot aantal sprekers zullen die namiddag het woord voeren. Hebben o.a. reeds toegezegd: Tammara Jegorov, woordvoerdster van de Estse Onafhankelijkheidspartij, die reeds 12 jaar in ballingschap woont. Iemand van het politieke bureau van de Poolse vrije vakbond Solidariteit, Joris De Vriendt die tijdens de afgelopen zomer een trektocht maakte in de Saksisch gebleven gebieden van Roemenië, en die daar getuige was van de krankzinnige kollektiviseringsplannen van Ceausescu. Fernand Dhondt van de Vereniging voor een Vrij Rusland mét naar alle waarschijnlijkheid een bekende Russische dissident en een Roemeense intellektueel die hier al ettelijke jaren in ballingschap woont. Ook Professor Kushpeta van het Oekraïnse Anti Boisjevik Bloc of Nations zal een getuigenis brengen over de aktuele toestand in zijn land. Dit méér dan gevulde programma wordt om 19.00 uur afgerond met de vertoning van de speelfilm 'De rode Monarch' een briljante satire op Jozef Stalin en zijn spitsbroeders. De toegang tot deze warm aanbevolen aktiviteit bedraagt slechts 40 fr. •

Begin januari reed een vrachtwagen met ingezainelde goederen vanuit Vosselaar naar Roemenië. Daar aangekomen trok men naar Giarinata, her door Hoogstraten geadopteerde dorp, alwaar het voedsel en de kleren met dank werden aangenomen. Op bovenstaande foto poseert de burgerwacht en de burgemeester van het dorp v66r de vrachtwagen van Huybrechts. Op 4 maart vertrekt opnieuw een vrachtwagen naar Giarmata, dit keer voor de helft gevuld met hulpgoederen uit J-Ioogsrraten. Omdat een inzamelaktie voor deze zending niet tijdig kon georganiseerd worden, zal de gemeente de goederen vooraf zelf aankopen; later worden die dan betaald met het geld dat zal verzameld worden tijdens een omn/ialing op 10 en 11 maart.

totaahnterieur 21


no 1JJ Š1 (DP dT ee ff

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

Bomen en nog eens bomen Ik hoef u vast niet meer te vertellen dat het flink gestormd heeft dit voorjaar. Vooral de eerste storm richtte heel wat schade aan: kapotte dakpannen, afgerukte antennes, weggeblazen serres enz. Ook het bomenbestand te Meersel-Dreef werd flink uitgedund. Op Strijbeek lagen de bomen her en der verspreid over de weg, zodat de weg moest afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Op de Dreef zelf kregen de bomen in het Mariapark en in de speeltuin de Zevenster het erg te verduren. De ravage was enorm, in de grot braken de bomen als lucifertjes af. Op de weg van de grot naar het St.-Antoniuskapelletje braken twee bomen halfweg af, die op hun beurt (zoals dikwijls wordt gedemonstreerd met dominosteentjes) een drie- viertal bomen met zich meesleurden, waaronder de prachtige boom aan de hoek van het plein voor de Maria-grot. Deze kolossale boom verpletterde op zijn beurt hele rijen banken. Wonder boven wonder werden er geen beelden of kapelletjes beschadigd. Zo vielen er links en rechts van de heilige Anna twee grote bomen maar moeder Anna bleef ongedeerd, over wonderen gesproken. Ook de bomen van de Dreef zelf doorstonden de orkaan niet ongedeerd. De eerste boom waaraan de foto van onze burgemeester zelfs twee verkiezingen overleefde, verloor zijn top. De daarop volgenrlc hoorn werd volledig platgelegd. Hij hrak af aan de wortelhals die achteraf ge7ien volledig rot bleek te zijn. Wat vragen doet rij7pn nvpr de toestand van de nvcrige bomen aan de kant van het klooster. En zo boette de Dreef weoral aan schoonheid in. De halve eerste boom werd twee dagen later volledie geveld. Een storm die men zich nog lane tal heugen.

ZAKEN KANTOOR

M

~ i

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

,. VER ZEKE R I N GEN Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

II

II

AN

Maar daarmee i5 liet bomen verhaal nort 'ei ren einde. De gepensioneerden van AleerselDreef ergeren zich al lang aan de slechte toestand van de weg naar het klooster. Ze stuurden een afvaardiging naar de werkgroep verkeersveiligheid van de bejaarden raad van

Hoogstraten die regelmatig met een afvaardiging van het schepencollege samen komt. Daar werd besloten een brief te schrijven aan het college van burgemeester en schepenen over de verkeersproblematiek op de Dreef. Zij

Heilige plaatsen onisnaplen evenmin aan de orkaan. Het zal meer dan eĂŤn onilialing vergen om de schade aan het Maria-park (grot) op de Dreef te herstellen.

pleiten voor het verwijderen van de overige bomen van de Dreef aan de kant van het

klooster. Zodat de nieuw aan te leggen weg een normale breedte zou kunnen krijgen. Louis Van Opstal trok daartoe namens debond van gepensioneerden, met een petitie van deur tot deur, om zo de mening van de Dreefse bevolking te peilen. Dit leidde aanvankelijk wel tot enig opzien. De bomen van de Dreef vormden in de jaren 1975 HET obstakel voor de riolering en heraanleg. Maar toen was de Dreef nog een echte Dreef. Momenteel schieten er aan de paterskani nog maar 9 bomen over die in lamentabele toestand verkeren, wat duidelijk te zien was bij de afgerukte booni aan het begin van de dreef. Die bomen vormden ook bij de laatste plannen voor de riolering nog een grote hinderpaal waarbij naar allerlei alternatieven 22

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.46.55

-

Minderhout

Maandag gesloten Dinsdag Vrijdag 10-18 uur Zaterdag Zondag 10-17 uur -

-


MEERSEL-DREEF moest gezocht worden die daarbij stukken van mensen zouden gaan kosten. De meeste mensen vrezen ervoor dat tegen dat de riolering een feit zal zijn, er niet veel bomen meer zullen overschieten. Zodoende kwamen de meeste Dreveniers lot het besluit dat het behoud van deze 9 bomen niet meer te verantwoorden is en tekenden ze massaal de petiie. Ze pleiten wel voor een heraanplanting dichter bij het hof van de paters. Ei

'Meersel-Dreef: wachten!' Dit blokletterde de Gazet Van Antwerpen op de voorpagina van de krant van woensdag 17 januari. Gemeenschapsminister Van den Bossche van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt zou hebben laten weten aan het stadsbestuur dat de voorziene (inmiddels gehalveerde) subsidie van 77,6 miljoen fr. niet werd

bingo-avond voor hun ereleden, de opbrengst was buitengewoon goed. Het werd dan ook een hardstikke gezellige avond, voor herhaling vatbaar. Jos Bastiaansen van de Dreef kaapte de hoofdprijs weg, nameijk een mooi schoorsteenklokje. Ei

Rome we komen, die handjes, de jampot Dat zijn carnavalskrakers die u zeker de voorbije dagen hoorde op de radio, in 't café of op de talrijke carnavalbals in de omgeving. Want carnaval raasde weer over 't land. Misschien wilde u er niets van weten en hebt u zich die dagen in huis opgesloten vèr van al dat feestgedruis. De carnavalsvereniging de Maerkratten van Galder, Strijbeek en MeerselDreef deed dit alvast niet. Zij werkten zoals elk jaar een druk programma af. Voor Nederland doet deze feest week de deur dicht, terwijl

men in België dan pas goed begint met halfvasten-stoeten enzomeer. Iets voor echte liefhebbers maar toch ook iets om niet te missen.LII1 Zo, daarmee is het vertelseltje uit. Rest me nog enkel de

korte kalender voor maart: - Op maandag 12 maart is er een vergadering voor de +50 leden van de KVLV. - Een dag later, op dinsdag 13 maart worden de KAV-leden op Post verwacht voor hun vergadering. - De leden van de Katholieke Bond van de Gepensioneerden van Meersel-Dreef houden een algemene vergadering op vaderdag, dinsdag 20 maart om 14 uur bij de paters. Een week later begeven dezelfde gepensioneerden zich naar Meer voor een dansfeest in zaal Bevers, dus dinsdag 27 maart om 18 uur op post.•

opgenomen in het inleveringsprogramma 1990

'wegens de ontoereikendheid van de beschikhate k ediet cii. ' Nog maar eens een kaakstag voor de mensen van Meersel-Dreef. Weer maar eens het bewijs dat Meersel-Dreef niet wordt geteld. Misschien wenst Brussel Meersel-Dreef te behouden als decor voor een vervolg van de Heren van Lichcm. Dat kan makkelijk aiit aan liet uitzicht van de Dreef veranderde de laatste 50 jaar weinig of niets. Misschien worden we erkend als kuuroord voor het nemen van modderbaden langs de weg. Misschien krijgen we volgend jaar bij de huisvuilzakken ook een haar lieslaarzen of waadbroek om ons goede goed te beschermen tegen al deze modderpoelen. Alvast bedankt. Misschien kunnen we de desbetreffende ministers eens uitnodigen voor een kuur... Ei Het enige dat er wel veranderde de laatste 50 jaar was de verlichting. We kregen romantische lcintaarns die geheel pasten bij het toenmalige straatbeeld. Door een beeldenstorm, of zeg maar kermisstorm en door veel kleine en grote ongelukjes moesten de toch wel lichte paaltjes het erg ontgelden. Daarom besliste de gemneentera'ad dat, gezien de totale herinrichting van de Dreef toch nog wel een tijd(je) op zich zou kunnen laten wachten, er een aanpassing van de verlichting zou komen. Bij de elektriciteitskabine aan de gemeenteschool ligt er momenteel een stapel verlichtingspalen te wachten op hun ter-aarde-bestelling. Dit zou één van de weken moeten gebeuren. Inmiddels gaan er op de Dreef rtp,nmpn op om tenminste de lantaarns aan de huizen te behouden. Vooral aan ons 'winkelcentrum' zou dit toch ccii be.pui ii:g Iu,i ve,.s&jiille,iLle .c/ww•se parkeerplaatsen betekenen. Ook zou men het restant van de nog hele lantaarns graag geplaatst zien in de schaarsverlichte NieuwDreef. Ei

De trouwe luisteraars van BRT-2 radio keken misschien wel even verwonderd op toen ze op zondag 28 januari de faiîîaie 'Voor Eer en Deugd' van Meersel-Dreef hoorden aankondigen op de radio. Het BRT programma Fiëstag werd toen live vanop dc huwelijks- en geboortebeurs te Berchem uitgezonden. Twee leden van de fanfare, namelijk Marlies Boeren en Jos Aerts hebben dit jaar trouwpiannen en werden daarom door de programmamakers uitgenodigd om eens te komen ver tellen hoe ze elkaar hadden leren kennen. Omdat de fanfare daar ook een rol bij speelde, werd de fanfare verzocht om een nummer te spelen voor de radio. En zodoende. Een week voordien organiseerde de fanfare nog een

De nieuwe pastoor van Zondereigen

1-leus (cbs, dc nieuwe pastoor vuil Londereigen, opent de deur i'un de .St.-RiimnoldiiskerI. Deze pater kapucijn is zeker een goede bekende in Meersel-Dreef. Van 1968 tot 1976 was hij onderpastoor in Meerle en daarna was hij een tiental jaren godsdienstleraar aan de Vilo. Pater Cehis, 51jaar, is afkomstig van Lier. 23


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. Milieu - in een pronostiek over onderwerpen die de volgende 10 jaar het meest in de belangstelling zullen staan, zal dit zeer hoog scoren, mogelijk het hoogste. Milieu is overal, dus ook in een plattelandsdorp, midden in het groen. Alleen bestaat daar juist het gevaar dat de risico's die ons milieu bedreigen, onderschat worden. Van het sluipend gevaar dat dergelijke onderschatting inhoudt kan ik zelf getuigen. De gemeente waar ik vandaan kom beschouwde zich vroeger, (en nu nog, maar een beetje onterecht) als de groene long van Antwerpen. Parkgemeente, Parel der Voorkempen, en nog een paar van die titels duidden aan dat het daar goed wonen was. Maar omdat veel mensen dit vonden en omdat wonen plaats vraagt (en er veel geld aan te verdienen valt) hebben de kettingzagen er de laatste 20 jaar niet stil gestaan. Stukken van het Peerdsbos en van de Mik, heel de Kattekensberg en de Hondjesberg, de Neervelden, en noem maar op, allemaal verdwenen. Een fraktie van het groen is overgebleven. De inwoners zelf nemen Brasschaat (want daarover gaat het) naar Merksem, dat een gelijkaardig proces 25 â 30 jaar eerder meemaakte. Anders gezegd, Brasschaat is verstedelijkt en heeft al zijn vroegere charme (en glorie) verloren. Op 20 jaar. Ei Deze vergelijking Om in Ijn vrees aan te tonen voor wat er in Meerle en omgeving met het groen gebeurt. ,4 Is men hier aan dezelfde snelheid bomen blijft rooien als deze waaraan men nu bezig is, kan Meerle er binnen 20 jaar zo uitzien. Een groot vlak landbouwgebied, doorsneden met beton wegen en hier en daar een woonwijk. Groen? Uw gazon, uw siertuintje en een paar bomen in de woonwijken. Oja, ook het golfterrein zal prachtig (aangelegd) groen zijn, maar dan hermetisch afgesloten.

24

Pessimistisch zal je zeggen. Maar waarom reageren er dan zo weinig mensen als een of andere overheid beslist om zonder aanleiding, zonder reden, zonder overleg, 70 gezonde bomen in een dreef van 100 bomen te rooien. Waarom nemen onze gemeen tebestuurder 'kennis' van deze beslissing en doen ze er verder het zwijgen toe? Om de voorzichtige dialoog die ze beweren te hebben met Bruggen en Wegen niet te verstoren? Mooie dialoog,

als één partij niets mag zeggen en de andere niets kan horen vanwege het lawaai van hun kettingzagen. Ei Nog meer over bomen, maar dan positiever.

Op initiatief van de dorpsraad wordt er monienteel een aktie gevoerd om de staatsbossen aan de Chaamseweg voor het publiek open Ie stellen. Eerdere vragen aan het Bestuur voor Waters en Bossen werden afgewimpeld, met magere excuses. Met een handtekeningenaktie wil de dorpsraad aan de overheid duidelijk maken dat heel de Meerlese bevolking de vraag om openstelling steunt. Ook

het gemeentebestuur heeft toegezegd de aktie te ondersteunen. Heb je nog niet getekend, dan kan je dat alsnog doen. Elke vereniging heeft petitieformuheren klaar en zelfs in sommige handelszaken kan je je handtekening kwijt. Hoe meer inwoners de aktie ondersteunen, hoe moeilijker het Bestuur kan weigeren. Ei 18 jaar gedacht dat het niet mocht, en het mocht wel. Begraven worden onder de kerktoren. Het sluitingsbesluit van het kerk/wf rond de St. -Salvatorkerk van 4juli 1972 werd om onduidelijke reden later terug ingetrokken. Niemand heeft het blijkbaar geweten want geen levende (of beter dode) ziel heeft sindsdien gevraagd op het oude kerkhof begraven te worden. In ieder geval kun het nu niet meer. De ge-

Witte Wijk, zwarte wijk?? Ruim een jaar klagen een aantal bewoners van de wijk van de Kleine Landeigendom, beter gekend als de Dalwijk of de Witte Wijk, van een zwarte en vettige roetneerslag die door hen als zeer hinderlijk wordt ervaren. In februari staken zij dc koppen bij elkaar en stuurden ze een klacht naar A.R.O.L. (Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu). Omdat reaktie hierop uitbleef en de hinder daarentegen aanbieef, werd de maatschappij Kleine Landeigendom ingeschakeld. De zaakvoerder kwam te plaatse de hinder vaststellen en via de provinciale inspekteur werd de zaak opnieuw bij A.R.O.L. aanhangig gemaakt en werd tegelijkertijd het gemeentebestuur van de problemen op de hoogte gebracht. Deze werkwijze bleek nu wel beweging in de zaak te brengen. De inspekteur van de Landeigendom werd op het gemeentebestuur uitgenodigd om de problemen te bespreken, wat ondertusseri ook gebeurde, evenwel zonder een afvaardiging van de wijkbewoners die hier nochtans op gerekend hadden. De gemeente belooft de zaak grondig te onderzoeken. A.R.O.L. van zijn kant stuurt voor einde februari eveneens een inspekteur ter plaatse om de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Bij A.R.O.L. waarschuwt men echter wel dat dit niet betekent dat de oorzaak zomaar kan aangeduid worden, laat staan een schuldige. Die moet om zo te zeggen op heterdaad betrapt worden en de ervaring leert dat dit bij dergelijke klachten zeer moeilijk is. Bovendien moet nog aangetoond worden dat de veroorzaker van de hinder in overtreding is met de wet of met de exploitatievoorwaarden van zijn inrichting. De wijkbewoners menen de oorzaak van de roetneerslag wel te kunnen aanwijzen. Maar beide geviseerden, een tomatcntcicr op de Lage Rooy en het minder genoemde Herdico, wijzen de klachten van de hand omdat ze al de voorgeschreven voorzorgen genomen hebben om de roetuitstoot te vermijden. Wachten op de resultaten van de onderzoeken lijkt dus de boodschap en hopen dat die meer klaarheid brengen. Wordt alleszins vervolgd.


MEERLE

Up With People

De nieuwe volksdansgroep SHIL SHOEL werd op 20januari boven de doopvoni gehouden met een succesvolle volksdansfuif. Een foto van de fiere boreling mag in deze rubriek dan ook niet ontbreken. meen teraad van 29 januari heeft het oude kerkhof voor goed gesloten. Definitief begraven dus.

El Voor de overlevenden (Boudewijn de Groot heeft voor hen ooit ook een plaat gemaakt) wordt aan eten en drinken komen in het dorp weer wat gemakkelijker. Frituur 'De Zwaan' heropende zijn deuren en binnenkort wordt ook aan de wissel opnieuw friet gebakken. CafĂŠ 'De Kroon' heet voortaan 'Dirty Dick' en er kan gedanst worden. En net op het ogenblik dat de vertrouwde 8roenteboer van Peeters-Govers het om onbekende redeiirii laHi iifwr-ri, npende de 'Profus-hal' (rare naam toch) een groente- en fruitwinkel. Van honger sterven hoeft dus niet meer. El Voor de overlevenden is er ook volgende

maanti nog een en ander te beleven: - De leerlingen van de lagere school zijn al maanden aan het repeteren voor de opvoering van 2 musicals en op 9 en 11 maart zijn ze er klaar voor. In totaal zijn er 3 voorstellingen voorzien. Op vrijdag 9 maart om 13 uur (vooral voor

de grootouders) en om 19 uur. Op zondag 11 maart om 14 uur, telkens in de parochiezaal. Voor de pauze spelen de kinderen van het ie, 2e en 3e leerjaar 'Jan Klaassen in speelgoedland' en na de pauze brengen de kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar 'De wonderlijke tijdmachine van professor Knap'. Kaarten aan 50fr. worden enkel op voorhand verkocht via de school. Insiders voorspellen een spetterend spektakel. Niet te missen. KAV en KWB trekken op31 maart gezamenlijk naar het subtropisch zwembad 'Roompot' in Kamperland (NL) voor een hele dag ii'aterpret. Vervoer en inkom kosten 300fr. voor kinderen en 400f,. voor volwassenen. Vertrek tussen 8.30 en 9 uur, op het Gemeenteplein. inschrijven bij de wijkmeester(es) of bij de kernleden. Op dinsdag 20 maart heeft de K,VL.V, om 19.30 uur ledenvergadering in de parochiezaal. Thema: 'Jaloezie'. - Op maandag 5 maart houdt het Rode Kruis zijn eerste bloedinzameling van dit jaar. Van 17.30 tot 20.30 uur in de parochiezaal.

Dorpsgenoot Gunther Kools is zinnes vanaf juli een jaar de wijde wereld in te trekken. Hij werd immers aanvaard om deel te nemen aan het 'Up With People'-projekt 1990-1991. Om een deel van de deelnemingskosten aan het projekt te financieren, organiseert het 'SteuncomitĂŠ Gunther Kools' op vrijdag 16 maart om 20 uur in de 'Ruwi' van het Spijker een fantastisch kleinkunst-, kaas- en wijnfeest met medewerking van troubadour Rik Gorissen en woordkunstenaar Jos Van der Veken. Goed doen door zich te goed te doen + een avondje kleinkunst op hoog niveau = twee redenen om er zeker bij te zijn. Inschrijven (liefst voor 10 maart) ofwel door overschrijving van 380 fr. per persoon (voor kleinkunst, kaas en twee glazen wijn) op rekening nr. 733-3260357-23 van Gunther Kools, Schuivenoord 7, 2328 Meerle, ofwel door telefonisch kontakt op te nemen, tel.: 315.74.19. Warm aanbevolen!

JFF HERIJGERS kL

bouwspecialiteiten

7, 2720 H intracrl Tifi. 0331 1 17 E

- 4ARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

.\leeie, loze! 1 an de Heinoig /siecz nu

0!!

den schuttersspeld want luj was 25 jaar secretaris van de Kon. Kemnpische Doelschuttersbond. Maar de hoofdman van de Meerlese St.-Sebastiaansgilde blijft nog heel actief aanwezig in de handboogsport.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN Op 27 jannari iiei'd er (luchtig (1uur lui veld

gecrosst in Meerle. En zoals dal hoort waren er veel winnaars en geen verliezers. Voor Jos Jespers, oudste deelnemer, gold de Olympi sche gedachte 'Deelnemen is belangrijker dan winnen'. En hij kon er na de aankomst nog om lachen ook.

Vrijdag 16 maart: Toneel op het Seminarie CAIUS IS EEN EZEL om 20 u. in de feestzaal

WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN

P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar. 15

25


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

--

-

-

In de vorige Maand kloeg ik reeds over de verloedering van het Meerse Landschap. Kijk, we moeten daar niet meer over zeveren, ieder een met ogen in z'n kop ziet dat het de verkeerde kant opgaat. Alleen een krachtig halt aan de industrie, transport en bouwwoede kan Meer nog van de ondergang redden. Maar het ziet er niet naar uit dat zoiets zal gebeuren, zeker niet als we de plannen van het schepencollege bekijken. Ik geef u een overzicht van de wijzigingen aan het gewestplan die het schepencollege in Meer wil doorvoeren. Ei De ambachtelijke zone Minderhout-Meer wordt uitgebreid naar het Engelenven. Aan

de John Lijsenstraat breidt de kleine industriezone verder uit naar de E19 toe en komt er een opvulling tussen twee bestaande woongebieden. De transportzone ruk( langs de E19 helemaal op naar het centrum van Meer. Er komt een nieuw woongebied in de driehoek Hoogeind-Meerleseweg-ElsterdijÂ-. Heel de Meerse weg krijgt aaneengesloten bebouwing. Ook op Hoogeind wordt het woongebied aan beide zijden uitgebreid. Brouwejij Sterkens bouwt verder aan de achterzijde. Tenslotte komen er ook nog woongebieden bij aan de Terbeeksestraat en de Gestelsestraat. El Alle gronden die voor deze wijzigingen in aanmerking komen, staan momenteel op het gewestplan genoteerd als waardevol agrarisch of natuurgebied. Ik vraag mij af wat de zin is van een gewestplan als het voortdurend gewijzigd wordt. Eénzijdig gewijzigd dan nog. Niemand zal ontkennen dat er plaats moet zijn voor industrie, transport en huizen, maar er is toch een grens. Moet alles dan opgeofferd worden op het altaar van de vooruitgang? Wordt het geen tijd dat we zeggen: genoeg! Op de manier waarop men nu bezig is,

jon ge eik voor uw huis, weet dan dat de Groene Ridder daarvoor verantwoordelijk is. Steun hein in zijn rechtvaardige strijd en laat het boompje staan. Meer nog, volg hem op zijn voorlopig eenzame kruistocht tegen het onbenul en de kortzichtigheid van die mensen(?) die onze planeet binnen de kortste keren om zeep willen helpen. Burgerlijke on gehoorzaamheidfolks, dat hebben we nodig. Lii Overigens, de maand maart kondigt nog een ondergang aan. Die van de kaartavonden. Inderdaad, de winter is bijna voorbij, er moet terug gewerkt worden, dus de kaartavonden sneuvelen. Toch kan u op de valreep nog eens troef maken tijdens de laatste kaartavonden van het seizoen: op vrijdag 2 maart vanaf 19.00 uur in het clublokaal van de vissersclub Altijd Beet in de Mosten; op maandag 5 maart vanaf 20.00 uur in 't Boerenzaaltje met de Landelijke Gilde; op vrijdag 9 maart vanaf 19.30 uur in de kantine van KFC Meer; op zaterdag 10 maart vanaf 19.00 uur in de Zaal voor Kunst en Volk van Brassband Ste.Rosalia met vleesprijzen en na elke ronde speciale prijzen. Ei De Landelijke Gilde en de KVLV organiseren in maart levens hun laatste aktiviteiten van het seizoen. Vanaf april wordt de lokroep van serre en akker immers te intens om te

weerstaan. De Landelijke Gilde houdt op donderdag 1 mnaai-t zijn jaarlijkse wandeldag. Met opzet koos men een dag in de krokusvakantie om de schoolgaande jeugd de kans te geven mee te doen. Maar in Meer gaat men op die dag juist terug naar school. Onbegrijpelijk, vinden vele Merenaars. Waarom geen week vakantie zoals de andere scholen uit de omtrek? De vorige jaren was dat toch zo? Meerse vragen die een antwoord willen. Een verhelderend briefje van het schoolhoofd zou hier wonderen kunnen doen. De Landelijke Gilde geeft u ook antwoorden, op maandag 19 maart om 20.00 uur in 't Boerenzaaltje, maar dan wel op de vraag wat we best doen bij een verkeersongeval. Ei Uithuilen misschien op de troostende schouders van de KVLV, die op maandag 5 maart een weduwendag houdt in Meersel-Dreef. Zou het één verband houden met het ander? Op woensdag 7 maart komen alle KVLV-sters om 13.30 uur bijeen in de parochiezaal onder het motto 'Leven is kiezen'. De KVLVjongeren troepen op maandag 12 maart om 20.00 uur samen in 't Boerinnenzaaltje om rond het thema 'Liefde is verschillen zonder geschillen' een goed gesprek te hebben. De oudere KVLV-sters willen niet achterblijven, maar bekijken het toch iets pragmatischer als

Kampioenen van de sneivlucht

verliest Meer zijn laatste stukje landelijk karakter. Het is nog niet te laat, maar het scheelt

niet veel. Meer kan nog gered worden, maar dan moet het gedaan zijn met het blindelings toegeven aan het grote geld. Zoals het er nu aan toegaat, kondigt het jaar 2000 zich wel erg somber aan voor ons bedreigde dorpje. Verkozenen des volks, doe er verdomme iets aan! Ei Sommige Merenaars twijfelen eraan of de politieke wil daartoe wel aan wezig is en nemen daarom het recht in eigen handen onder het motto: als de overheid niets wil doen, doen wij het zelf wel. Zo ontmoette ik laatst de Groene Ridder. Hij is een Merenaar in hart en nieren en kan de kaalslag van het Meerse landschap niet langer aanzien. Zijn redenering is de volgende: als er illegaal mag gestort en geloosd en gerooid worden, dan mag ik ook illrgaal hnmen pintn En dat doet hij momenteel met een grimnmige verbetenheid. Het heilige vuur dat hem verteert, kan niemand doven. Zo kan ik reeds drie plaatsen aan wijzen waar hij heeft 'toegeslagen'. Waar gisteren niets meer was, staan nu terug jonge boompjes. Dat is het werk van onze Groene Ridder, zeker niet van de overheid, want het heraanplanten van groen is duidelijk de laatste zorg van onze 'leiders'. Als u dus op een morgen de rolluiken optrekt en er staat een 26

In zaal Victoria werden de beste duiven melkers van het jaar gevierd. Kamnpioenen Quiévrain: Neel Kinschots (oude duiven), Jaak Janssens (jaarse duiven), Albert Godrie (jonge duiven). Kampioenen Frankrjkvluchten: gebroeders Brosens (oude, jaarse en jonge duiven). Winnaars schaal zaal Victoria: Frans Roos, Stan Sprangers, Stan Vermeiren (oude duiven); Jos Leuris, Jos Brosens, Jan Ver,neiren (jaarse duiven), Jos Leuris, Francis Jansen, Toon Jacobs (jong duiven). Koning kampioen: Neel Kinschots


MEER zij op woensdag 21 maart om 13.30 uur in de :oochiezaal een antwoord zoeken op de vraag at kost hulp bij het ouder worden?'D k de K.A.V. gaat thematisch te werk. Op ensdag 14 maart houden ze een gespreksmd over alleenstaande vrouwen in de sa2:nleving. Maar daar is de ontspanning / ds: een lentereis op dinsdag 27 maart. De \V 8 houdt het opnieuw vaag met een bow'a vond in Breebos ergens in maan. Ei

Koninklijke St.-Jorisgilde wil daarentegen o adelijkheid, want op zaterdag 3 maart reln ze naar Minderhout voor de prijsuitreiking van de 6 meter-schietingen. Ei

Op woensdag 14 februari liep het storm(!) in de parochiezual. De Meerse kinderen genoten voluit van de KWB-kindernamiddag. Een succes over de hele lijn.

(Foto: Cel Oninckx).

Goede prestaties op veldloopkampioenschappen?

Nieuwe strengere reglementering

Brievenbussen Het reglement dat de afmetingen en de plaatsing van brievenbussen regelt (K.B. van 12 januari 1970) is zopas gewijzigd en aangepast aan de trend tot rationalisatie en modernisering van de Postdiensten. Het nieuw Kon. Besluit van 14-3-1989 met uitwerking op 1-4-1990 legt strengere normen op aan de afmetingen en de plaatsing van brievenbussen. Het meest in het oog springend verschil met vroeger is het feit dat alle huizen (ook deze gebouwd vddr '58) vanaf 1 april 1990 (dus binnen een maand) een brievenbus aan de rand van de openbare weg moeten hebben. Deze brievenbus moet minstens een opening hebben die groter is dan 22 cm bij 3 cm. Deze opening moet zich bevinden op méér dan 80 cm hoogte en op minder dan 150cm hoogte boven de plaats waar men normaal staat wanneer men iets in de bus steekt. De toegang tot de bus moet gemakkelijk, Vrij en ongevaarlijk zijn. De term 'aan de grens van de openbare weg' moet praktisch als volgt verklaard worden: De bus moet zich bevinden op de rooilijn ofwel: De opening van de bus moet zich bevinden gelijk met de Voorzijde van het huis, als het huis op de rooilijn staat of, indien er een voortuin is, gelijk met de voorzijde van schutting, haag, poort of andere obstakels. De eerstvolgende weken zal een strenge controle uitgeoefend worden op de juiste plaatsing van de bussen.

Naast het gildelokaal huist vzw Mussenakker. Dit roerigejongerencafé gaat de soultoer op niet Rich Danny and the Wealth op zaterdag 10 maart. Voor de liefhebbers is dit optreden een must, ook voor de iets oudere Mussen. Dat zij niet afkomen mei goedkope excuses als 'Ik heb geen babysit'. In Meer is immers een kinderoppasdienst, die na vier jaar wil uitbreiden 4 ije min.çtens 1 ¶ bent 'i je wilt wnf, i'an kinderen houden en iets bijverdienen, wendje dan tot Ann Verdonck, Meerdorp 8 of L uigard Kusten,nans, Lak 7A. Zij zorgen ervoor dat jij een volwaardige babysitter wordt. Stoppen? OK. U

FÄE

Indien het niet mogelijk is de bus te plaatsen gelijk met de voorzijde van haag of schutting, is het beter de bus net vôér deze te plaatsen. Slechts twee uitzonderingen zijn nog mogelijk: geregistreerde alleenwonende invaliden die op méér dan 50 meter van de openbare weg wonen en woningen met méér dan vier brievenbussen. Indien uw brievenbus niet in orde is, zal u verwittigd worden. Maar u kan al best van de komende werkzaamheden in uw tuin gebruik maken om, naargelang het geval, een juiste bus op de juiste plaats aan te brengen of een brievenbus aan te schaffen en te plaatsen voor 1 april '90. Deze nieuwe reglementen zijn géén aprilgrap. Meer inlichtingen kan u bekomen bij het postpersoneel of via telefoonnummer 314.53.80. •

Het eiJlOopsci/oen loopt stilaan op ZO laatste spikes en eindigt traditiegetrouw met de kampioenschappen op zaterdag 17 maart in Wommelgem. In afwachting daarvan presteerde het AVN team op goed niveau. Er waren overwinningen voor Johan Jochems in Wommelgem en Bram Everaert in Schoten. Verder waren er liefst 8 tweede plaatsen. Bij de veteranen heren was er een derde plaats voor de zeer sterk bezette St. Elooicross in Wommelgem met 100 deelnemers. Uitslagen Gooreind 7 januari Roei Everaert 8e pupil, Jan Hendrickx 2e senior, Eddy Hendrickx 14e senior. Wommelgem 13 februari Roei Everaert 6e pupil, Bram Everaert 2e kadet, Tom Haest 3e kadet, Johan Jochems Ie junior, Eddy Jochems 6e senior, Guido Everaert 3e veteraan. Pulle 14 januari Jim Hoefnagels 2e miniem, Ellen Hoefnagels 5e pupil, Rita Aerts 2e veteraan, Eddy Hendrickx 10e senior, Marc Sterkens 21e senior, Stan Hoefnagels 4e veteraan. Brasschaat 20 januari Carine Jochems 2e junior, Eddy Jochems 8e senior. Brasschaat 27 januari Michael Crauwels 5e miniem, Kristof Rornbouts 6e miniem, Tom Haest 2e kadet, Guy Van den Kieboom lie senior. Schoten 10 februari Roei Everaert 5e pupil, Jim Hoefnagels 4e miniem, Bram Everaert le kadet, Carine Jochems 2e junior, Rita Aerts 2e veteraan, Eddy Jochems 8e senior, Guy Van den Kieboom 10e senior, Toon De Backer 30e senior, Guido Everaert 8e en Stan Hoefnagels 15e veteraan. S

27


-

S

[teI!esch.ten

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Ja, dit is weer een gewone bijdrage over het verenigingsleven in Wortel. EĂŠn waarbij u niet te veel hoeft na de denken. Weer gewone kost, om zo te zeggen. (Zo'n uitspatting als in vorige Maand kan ik me niet te dikwijls veroorloven. Dat is trouwens niet te doen ook).

Geschoten en gemist Klein rechtzettinkje: de 'c' van Bernard en Riet Siebelink. 'Wij zijn Nederlanders, dus dat schrijf je zo zuinig mogelijk' zeggen ze altijd. Ja, sorry hee, maar het was de schuld van... Als je nu even uitrekent dat hiervan ruim 2000 nummers verkocht worden aan 45 fr. voor zo'n 44 blad7ijden, dan kun je zelf eens uitrekenen hoeveel die Nederlandse zuinigheid ons eigenlijk kost! E

Achter de rug In stilte wordt er nog altijd gewerkt voor RoemeniĂŤ. Vooral de mensen van het ge/neen lelijk komitee voor ontwikkelingssamenwerking zijn daar mee bezig. Men probeert neer te weten te komen over de toestand in ons adoptiedoip Giarmata. Maar dat blijkt ook niet zo vanzelf te gaan.

De KWB en KAV (deze laatste vergeet ik er gewoonlijk ook bij te vermelden) hebben hun leden en onze gemeentelijke overheid gewezen op de vervuiling van ons milieu. Er was heel wat volk in Minderhout, ook uit Wortel. En er zijn ook heel wat vragen en opmerkingen van hieruit vertrokken. Ik vermoed dat weinig mensen heel content waren na afloop. Misschien de werkers, dat het achter de rug was. Maar veel concreets heeft het niet opgeleverd. En baanbrekend werk moeten we van onze gemeente blijkbaar ook niet verwachten. KWB en KAV zullen nog heel wat werk hebben om enkele van de vele problemen opgelost te zien. Toch ook vermelden dat de houtzagerij Van Erck het mogelijke doet om de omwonenden zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Dat lukt naar het schijnt niet altijd. Maar de wil is er. En dat mag ook gezegd worden. El

KWB-dorp? Heeft u ook in vorige Maand gelezen dat Wortel het laagste percentage grote auto's heeft? Zo dicht bij Hoogstraten en toch nauwelijks besmet door de 'dikkenekkenziekte' (tenzij dat jaarlijks bal in het Slot, maar dat is ook maar een poging to . Daar dacht ik ook nog aan toen ik zag hoeveel mensen uit Wortel daar in Minderhout aan een tafeltje zaten. En ook toen bleek dat bijna tweederde van de vragen van hier kwamen. Niet dat Wortel het vuilste dorp van defusiegemeente is. Maar waarschijnlijk wel minder middenstanders en zelfstandigen die mekaar moeten overtroeven of hun onkosten voor de belastingen willen opvoeren. Een arbeiders- en bediendendorp dus, met een sterke KWB/KA V-vereniging. L De bowling-finale tegen de fanfare hebben ze

echt verloren. Het verschil beliep uiteindelijk maar een kleine 50 punten, en pas in de laatste ronde viel de beslissing. Spanning tot het einde toe en proficiat aan de fanfare-ploeg. Daar kunnen ze een serenade op pakken. 11 28

Zowat de laatste boom rechts van de Klmketstraat tussen het dorp en de brug over de Mark werd ook neergelegd. Ik begrijp dat bomnen onderhoud vragen. Maar heeft u al eens gezien dat er naast een rijksweg 1 boom geplant werd, zeg maar de laatste 15 jaar. De dorpskernen buiten beschouwing gelaten, hee.

li

Maart

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een protessioneel fotograaf.

Begin maart gaan de mensen van Ziekenzorg rond met lotjes van hun tombola. 25 fr. per lot en 125 fr. voor een boekje. Een groot gedeelte van de opbrengst blijft in Wortel. Daarmee worden de zieken hier en in het rusthuis af en toe verwend. Een feestje met Kerstmis en Pasen, deelname aan de nationale en gewestelijke ziekendagen. Het is voor de plaatselijke ziekenbezoekers een blijk van onze steun. 11 KA V deelt mee: In het kader van het jaarthema 'naar een beter leefmilieu' organiseert J<A V Wortel een gespreksavond rond ekologisch tuinieren. Daartoe werd Frank Gys, voorzitter van VEL T-Noorderkempen, als spreker uitgenodigd. De avond gaat door op 1 maart om 19.30 uur. Er zal clie avond aandacht gegevei worden aan het waarom van de ekologische teelt, gezonde bodem en mi!ieu, gezonde voeding, gezonde en blije mensheid. Natuurlijk zullen de speclfieke kenmerken van de bio-teelt bondig omschreven worden en wordt een basisoverzic/it gegeven van een onmiddellijk 'hoe begin ik eraan'. VELTvereniging voor ekologisch leef- en teelt wijze zal aanwezig zijn met een informatiestand. Na de pauze is er ruim tijd vooi vraag en antwoord. Wij nodigen dan ook iedereen uit die belangste//ling heeft voor dit onderwerp. Inkom 50 fr.; in de prijs is een drank voorzien.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!


WORTEL Karnaval Krik, krak, open.

Ook in Wortel slaat prins karnaval weer toe. Op zaterdag 3 maart is er een grote kinderkarnavalsmiddag voor al de Wortelse kinderen. Vanaf half twee kun je er binnen. Vanaf twee uur is er een tekenwedstrijd voor iedereen. En later de verkiezing van de jeugdprins en -prinses 1990, uit de kandidaten van 5e en 6e leerjaar. En dat eindigt met echt karnavalvieren. Zondag 4 maart neemt prins Frans II de sleutel over en is daarmee de zotheid weer 1 dag koning in Wortel. (Nee, die staat niet bij op de foto). Om half drie vertrekt de stoet. De toegang is vrij, er worden onderweg wel lotjes verkocht om de kosten te helpen dragen. Mensen die Wortel passeren moeten wel re kening houden met een kleine omleiding. Er zijn dit jaar groepen van het Slot, de Beukenbospoelklokvrienden, de Sint-Janskring, het Dorp, de Ponyclub, de KLJ en natuurlijk ook de prinsenwageri. Met fanfares en drumbands. En er zijn ook nog le prijswagens uit de buurdorpen. Onmiddellijk na de stoet is er een groot karnavalsbal in de feesttent en de parochiezaal met disco Stomping Fats. En dat gaat door iot morgemroeg, hupfaldera

Krik. krak. slot!

Ook op 3 maart zet het Slot de vasten en karnaval in met een spek-en-eierenftiif. Maandag 5 maart organiseert de KVLV op gewestelijk vlak een weduwendag in Meersel-Dreef. Op woensdag 7 maart leert diezelfde KVLV haar leden 'milieuvriendelijk huishouden' en wordt ook een nieuwe AGRA-vertegenwoordigster verkozen. Aanvang half acht. Zaterdag 10 maart is heel Wortel in beweging. De KLJ haalt weer eens het oud papier op. Iii de voortnlddag houden de verschillende ACW-verenigingen een infovergadering over DEMENTIE. Dat is wel in Merksplas, in zaal St.-Willibrordus, Leopoidstraat 12. In de namiddag gaan zo'n 90 kinderen in Tuiiilioui toneel kijken. Daar speelt om 3 uur 'Wonderwater' in zaal Elckerlyck. Dat is een organisatie van het oudercomitee. En 's avonds leggen de GRENSSCHUTTERS pijl en boog opzij en steken de benen onder tafel voor hun teerfeest. 's Anderendaags start voor de svielertoeristen van de KWB een nieuw wielerseizoen. En ze hebben ook weer nieuwe truitjes. Gaan LC ilug sneller kunnen rijden. De KWB start met een kursus automechanica. Op 3 maandagen in maart en 1 in april krijgen ten hoogste 20 deelnemers theorie en praktijk. Men vertrekt vanuit een doordeweekse smeerbeurt en van daaruit leert men zijn auto kennen. Als ik het goed heb uitge-

teld, begint dat op 12 maart, in het VITO in Hoogstraten. Maximum 20 inschrijvingen bij Martin Sommen. Misschien is het nu al te laat! Op 16 maart wordt het plastiekafval van landen tuinbouwers opgehaald. Na de stormdagen zal er heel wat bijeengebracht worden. Zoals we in een gedicht in dit blad al eens konden lezen wordt het ook naar het stort gereden. Hergebruiken zou beter zijn, maar in icder geval beter naar het stort, dan overal in sloot en kant. Of om zaterdagse vuurtjes te stoken. (Ik heb me ook laten vertellen dat alle plastiek die indertijd via de Veiling verzameld werd om bij Ravago te herwerken, nog steeds op een grote hoop in Arendonk ligt. Reden: veel te veel steen, ijzerdraad en andere rommel ertussen. Recyclage was niet mogelijk!). En op de milieuavond in Minderhout leerde ik dan weer dat we wel aangespoord worden om alles gescheiden te bewaren en bijeen te brengen, maar dat men voor vele dingen nog geen bedrijven heeft om ze te her-

werken. Dus: bewaren of... naar het stort? De KAV-leden naaien op 21 maart een topje. Of twee. Op 24 maart treedt in het Slot JEOPARDY op. Op 25 maart houdt Vakantiegenoegens een foto-wandelzoektocht in Wortel. Vertrek aan de zaal vanaf 1 uur. De gepensioneerden turnen voor de laatstekeer op 27 maart, en eindigen voor een keer met koffie. Vrijdag 30 maart, 5e vrijdag van de maand: een videospellenavond in het Slot. Zaterdag 31 maart geeft Bart Babbelaar een bal in de zaal. En in april horen we weer meer over de samenaankoop van mazout. Zeg niet dat ik er dit jaar niet op tijd bij ben! El En dan schrijf ik morgenavond nog een kort stukje over de vergadering van de dot'psraad. Waarvan u in volgend nummer uitgebreid verslag zult krijgen. Okee? •

DORPSRAAD - kort Na de verkiezing van enkele nieuwe bestuursleden, wordt het aan het bestuur zelf overgelaten om uit te maken wie voor zit(s)ter wordt. Daarover later meer. De rest van de avond werd grotendeels best cccl aan het bespreken van wel en niet bestaande plannen. In verband met de Boonikes staan we nog geen stap verder (lees gewoon het stuk van vorig jaar juni nog maar eens na). Op de milieuavond in Minderhout bekloeg schepen Van Ammel zich er al over dat hij vanuit Wortel niets meer had opgevangen i.v.rn. de Boomkes. Maar hij is dan wel vergeten om zijn verslag van vorige vergadering van de dorpsraad (april '89) er eens op na te lezen. Daarin bezorgde zij hem concrete vragen en voorstellen. Maar niets daarvan werd uitgevoerd. Opnieuw werd nu voorgesteld te laten onderzoeken welke bomen gezond of ziek zijn. Eerder kun-

nen er ook geen plannen gemaakt worden. \Ve wachten weer af! Andere plannen waren er ook: het plan san de turnzaal en enkele klassen van de hand van Raf Horsten werd bekeken en besproken. De Sint Jorisgilcle had voor haar parking en %'oorttHn een plan laten maken door Fans Geerts. De mogelijkheid bestaat om ook de voorzijde van de parochiezaal in datzelfde plan te betrekken. Maar daarover moet de parochie beslissen. En om het oetpad vanaf de school tot aan de Grote Plaats ('t Worteltje) door te trekken, werd al een aanvraag ingediend. Bij de rondvraag ging het nog over het karnavalsglas achter de parochiezaat, de uitbreiding van de Watering De Benedenmark tot Wortel, een mogelijke uitbreiding van de bebouwing richting Polder, een film over Wortel 40 jaar geleden en dat er toch nog geluidshinder is rond de houtzagerij. Over sommige van deze zaken later weer.

29


M5--- A MoMdaT Ook Minderhout werd niet gespaard door de helse januari-orkaan! Serres aan diggelen, rondvliegende pannen en daken, ontwortelde bomen enz.! Nog nooit meegemaakt en vooral de getroffenen zullen het niet gemakkelijk vergeten, alhoewel materiële wonden toch vlug kunnen helen. E De dorpsraad vergaderde ,ner op de aganda de bespreking van hei voorontwerp van de inrichting van hei Doipsplein. Alles hiero ver in 'Weinig belangstelling voor het Dorpsplein'. Nieuws uit de verenigingen! De St.-Jorisgilde ontspant eventjes de pees om de vingers te spannen bij het kaartspelen. Kaartprijskamp in het Gildehuis op zaterdag 17 maart. Inschrijven vanaf 19 uur! Ook K.B.G. organiseert een wedstrijd voor het gewest met dezelfde kaarten en dit in hun eigen lokaal op donderdag 15 maart! De Kon. Fanfare De Marekezonen nodigt alle muziekliefhebbers uit op het Lenteconcert op zaterdag 24 maart in de zaal. De eerste noot valt te 10 uur! De K.V.L.V.-vrouwtjes staan weer klaar voor de yoga op donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart en op donderdagen 1, 8 en IS maart kan men in Hoogstraten leren textiel verven. Op maandag 5 maart trekt men naar de weduwendag in Meersel-Dreef en op woensdag 14 maart kookles in de koffieschool. De maand wordt afgesloten met een algemene vergadering op woensdag 28 maart. K.W.B. en K.A.V. richten op maandag 5 maart te 19.30 uur in de zaal een gespreksavond in met als thema 'Liever Vrij-er: relaties en seksualiteit ter sprake.' 0p maandag 26 maart serveert K.A.V. minder bekende gerechten en dit in dezelfde zaal. K.S.J. is op zaterdag 17 maart van de partij met haar grandioos ouderfeest. Weken en weken oefenen en dan de explosie! C.M. houdt op zondag 25 maart haar plaatselijke ziekendag. El LENTE!!! •

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 30

heu2

St. -Clemens trotseerde de orkaan, maar...

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. Toren Aan de stabiliteit van de toren schijnt er ook wat te haperen en dit merkt men vooral bij het luiden van de klokken. Een verder onderzoek heeft uitgewezen dat de muren uitbuilden (als gevolg van vorst en vocht) en dat het binnenwerk van de torenmuren geen binding meer had op verschillende plaatsen. Deskundigen werden erbij gehaald en men stelde vragen over de duurzaamheid van de herstellingen. Ook kon men geen garanties bieden over het uiteindelijk resultaat en zeker niet over de kosten ervan!

7,5 miljoen

Tijdens de turbuleme winterstorm van enkele weken geleden, waarbij heel wat mensen geconfronteerd werden met zware materiële schade, stond de Minderhoutse St.-Clemenskerk als een rots in de stormachtige branding. St.-Clemens himself moet wel vol genoegdoening neergekeken hebben op zijn de eeuwen trotserend gebouw. Praktisch geen schade opgelopen! 'Hoe is het mogelijk?' Deze vraag werd menig keer gepeveld bij voor- en tegenstanders van restauratie. Dit laatste nu is reeds jarenlang het onderwerp van vele gesprekken geweest. Fout Als men weet dat het lastenboek reeds in 1976 opgesteld werd, bijna 15 jaar geleden, kun je wel begrijpen dat het verkrottingsproces in die periode wild om zich heen geslagen heeft. Om waterinsijpeling te voorkomen werd het dak, over de leien heen, afgedekt met een laag roofing. Water- en luchtdicht! Dit laatste heeft vanzelfsprekend nog heel wat schade aangericht aan het houtwerk en de reële schade zou pas vastgesteld kunnen worden bij de ontmanteling van het dak. De gevels hebben ook heel wat meer metselarij gevergd dan voorzien en de fundering was in hetzelfde bedje ziek. Resultaat: een meeruitgave van ongeveer 5 miljoen frank! Wie kan deze kosten betalen? De Hoogstraatse gemeenschap! En dit door de fout van het toenmalig gemeentebestuur dat toelating gegeven had voor deze meerwerken aan de aannemer, zonder de goedkeuring van het ministerie af te wachten! Raar maar waar, maar gedane zaken nemen geen keer!

Prof. Van Gemert en zijn assistent Ir. Van Balen van de Leuvense Universiteit werden er uiteindelijk bijgehaald en zij stelden voor consolidatiewerken uit te voeren op duidelijk beschadigde plaatsen. De meerkosten zouden 7,5 miljoen fr. bedragen, alstublieft! Het ministerie zelf had voorgesteld om Prof. Van Gemert aan te trekken als deskundige en nu betwist ditzelfde ministerie ditzelfde bedrag. In eerste instantie is men maar geneigd om 1 miljoen fr. te betoelagen en de rest, zeggen en schrijven een dikke 6 miljoen, weer op de nek van de 'wakkere' burger te schuiven! Een klein rekensommetje maakt uit dat men momenteel reeds aan 12 miljoen meerkosten komt. Hierbij zal het zeker nog niet blijven: denken we maar aan de schilderijen, het orgel, het plafond van de kerk enz.! Wel heeft de minister bij zijn bezoek aan Hoogstraten onlangs zijn steun toegezegd voor het dossier kerkmeubilair en verwarming. De brandende vragen bij de brave inwoner rijzen! Wanneer gaat deze restauratie ten einde zijn, te weten dat de aannemer op dit ogenblik reeds een termijnverlenging van 220 dagen toegekend werd? Gaat het stadsbestuur deze serieuze bedragen in zijn totaliteit betalen? Indien niet, wat dan? Op dit ogenblik wordt er niet meer gewerkt aan de kerk! Waarom niet? Wintervakantie naar het schijnt! Begrijp je? St.-Clemens hou je taai, want als binnen een aantal maanden je onmiddellijke omgeving in een nieuw kleedje gestoken wordt, mag jij zeker niet ten achter blijven!!! •

autobanden

(#PEETEP Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage


MINDERHOUT

Weinig belangstelling voor dorpsplein! Aan de Minderhoutse bevolking richtte de dorpsraad een schrijven, waarop iedereen uitgenodigd werd om het voorontwerp van de inrichting van het dorpsplein te komen bezichtigen en te bespreken, en dit samen met de ontwerper! Weinig interesse van de Minderhoutenaren, inderdaad! Slechts een 15 mensen kwamen opdagen! Misschien wel begrijpelijk, want gewoontevorming geeft nogal dikwijls aanleiding tot algehele vervlakking.

Herinnering aan

Pater Rafaël Desmedt

'

-$* AF

Op 14 februari werd Rafaël Desmedt

Al jaren wordt er gepalaberd over inrichting en verfraaiing zodat weinigen er nog aandacht aan schenken en geloof aan hechten. Toch hangt er iets in de lucht en zelfs reeds in de zeer nabije toekomst. Schepen A. Coenegrachts verklaarde dat niets in de weg stond om de werken tegen het einde van dit jaar (1990!) aan te vatten. Wait and see Als ontwerper werd Frans Geerts uit MeerselDreef aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Hoogstraten. Hierbijgevoegd vindt u het voorontwerp dat natuurlijk voor bespreking vatbaar is. De ontwerper formuleerde volgende...

Doelstellingen In alle geval wil men de dorpskom terug aangenamer en aantrekkelijker maken voor de bevolking en de bezoekers, dit ondermeer door de waardevolle elementen te versterken in hun waarde. De kerk zal na de restauratie zonder twijfel aantrekkelijk zijn en mag zodoende best in een kader van groen en bloemen naar buiten komen. Het kerkhof kan na een opknapbeurt en het behouden van een aantal mooie en typische graven aantrekkelijk worden voor de wandelaar, zeker indien hier een bloem- en kruidentuin in verwerkt wordt. De kerkhofmuur is een historische en mooie begrenzing van het kerkhof. De ruimte buiten deze muur is begrensd door weinig samenhangende gevels en open plekken, waardoor het ruimtegevoel minder rustig op 'je afkomt. Door hier een gordel van bomen rond te plaatsen, krijgt men binnenin een rustig groen geheel. Deze bomengordel eindigt naar het zuiden toe, waar de kerk de vierde wand van de ruimte vormt. Zo blijft ook de zonzijde open zodat de ruimte aangenamer zal overkomen. Door het middendeel van het plein iets verdiept te leggen, bekomt men

hier een meer intiernere sfeer. Zittreden in baksteen worden voorzien en daardoor krijgt men meer binding met de woningen en de kerk die ook in streekbaksteen opgetrokken zijn. Die treden kunnen dienst doen bij o.a. feestelijkheden en voorkomen ook het ongewenste parkeren in deze ruimte. De verdiepte oppervlakte kan op verschillende wijzen bekeken worden. In de eerste fase kan deze uit een grasmat bestaan. Zodra de drukte op het plein te groot zou worden, kan deze grasmat vervangen worden door een haifverharding, b.v. door sierbestrating of dolomiet. De hoger gelegen bestrating zal meer intens gebruikt worden en is volledig in gebakken materiaal bedacht. Deze ligt op eenzelfde niveau, zonder boordstenen of andere obstakels. Rond de plantvakken zou een kleine verhoging aangebracht worden ter bescherming van het struikgewas. Op de ruimte onder de bomen kunnen auto's parkeren en ook het frietkot wordt een plaats toebedacht. Ook de glas- en andere containers zouden hier ergens een plaats moeten vinden, (men stelde voor in de tuin van het oud-gemeentehuis). De fietsenstalling zou verhuizen naar de omgeving van de bushalte. Het kleine pleintje bij de rijksweg en oostkant kerk vormt een toegang voor de open verdiepte ruimte. Hier zou een kunstwerkje in baksteen of hardsteen met bron of water een aantrekkelijk punt vormen. Hier omheen is zitruinite voorzien. Het monument van de gesneuvelden kan in de beplanting ingewerkt worden. De voetgangers langs de rijksweg worden beter van het verkeer gescheiden door een rij bomen en een lage beplanting. Het is gewoonweg niet te geloven! Kan dit nog in Minderhout na zovele jaren van ellende? Zou dit alles werkelijkheid kunnen worden? Hopen maar!!!•

van Minderhout te ruste gelegd naast zijn zuster Maria, die tijdens de oorlog in een bombardement was omgekomen en die eveneens als missionaris haar leven lang had gewerkt op de Filippijnen. Het was de levensdroom van de pater te midden van zijn Filippino's te mogen sterven en op die plek begraven te worden. Zijn mensen hebben hem dag en nacht bijgestaan en verzorgd tot hij op 10 februari is overleden. Rafaël legde zijn kloostergelofte af in Scheut in 1924 en hij werd vijf jaar later priester gewijd. In 1930 vertrok hij voor de eerste maal naar de missie, dus bijna 60 jaar geleden. In die tijd was hij parochiepriester, provinciaal en aalmoezenier van het ziekenhuis te Baguio-Cityop. Tussendoor keerde hij voor enkele jaren naar Europa terug toen hij in het generaal-bestuur van Scheut was gekozen. Hij voelde zich zielsgelukkig daarna weer naar zijn Filippino's te mogen. Verleden jaar vierde Pater Rafaël zijn diamanten priesterfeest waarvoor heel wat familieleden waren overgekomen. Hij is 85 jaar geworden.

J. B.

Algemene Bouwonderneming

RAATS - OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 31


GARAGE

B.VB.A.

Geude s n.

w0F-.

IA, ~

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG ENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

Informatiecampagne

Dementie Het ACW is gestart met een ruime informatiecampagne over 'dementie'. Personen die de dagelijkse verzorging op zich nemen van dementerende familieleden en alle geïnteresseerden die meer wensen te vernemen over dementie zijn welkom op: zaterdagvoormiddag 10maart om 9 uur in zaal Sint-Willibrordus, Leopoldstraat 12 te Merksplas. Spreker is Luc Van de Ven, psycholoog verbonden aan de psychiatrische centra van de K.U.L. te Leuven. maandagavond 12 maart om 19 uur in zaal Den Katholieke Volksbond, Korte Begijnenstraat 26, Turnhout. Spreker is François De Vleesschouwer, directeur van het rust- en verzorgingstehuis Lindelo in Lille. Na hun algemene uiteenzetting kan men meer inlichtingen bekomen over: begeleiding thuiszorg, verblijf in instellingen, financiële en ondersteunende voorzieningen, juridische en financiële uitzichten, relationele begeleiding en medische hulp. De toegang is gratis. Op zaterdag 31 maart van 9 tot 12uur zullen de deskundigen die meewerkten aan de informatievergaderingen, telefonisch te bereiken zijn om de individuele hulp- en informatievragen te beantwoorden via het tel.nr.: 014.40.31.11. • -

Verjaardagskaarsjes voor HAVAK Van 3 tot en met ii maart heeft de 10e HAVAK handels- en vakbeurs voor land- en tuinbouw plaats in de Veiling. Ook nu wordt resoluut op een massale belangstelling uit de hele Noorderkempen gegokt. Deze editie krijgt extra kleur door enkele nieuwigheden. Zo wordt gewerkt aan een kindernamiddag, worden de nieuwgebouwde loodsen waarschijnlijk in primeur getoond, en zijn er voor het eerst ook standhouders van buiten de fusiegemeente Hoogstraten. Het organiserende NCMV gaat voor deze editie niet langer samen met de Hoogstraatse Auto Dealers, die eerder hun Toet presenteerden. Dat betekent nog meer expositieruimte die door de handelaars kan benomen worden. In totaal worden ruim 200 exposanten verwacht die hun produkten tonen op een totale ruimte van ongeveer 25.000 m 2 . Voor het eerst wordt het aanbod niet beperkt tot handelaars uit de fusiegemeente Hoogstraten. Tijdens het tweede weekend wordt op zaterdag- of zondagnamiddag een kindernamiddag gepland waarvoor Jan Martens de nodige animatie zal uitwerken. De vakbeurs presenteert tijdens het eerste weekend nog eens een negentigtal standhouders die het volledige gamma brengen van alle produkten en diensten voor toelevering aan tuinbouw. Daarbij o.a. geavanceerde processturingen voor klimaatregeling in serres en koelinstallaties. Ook het prototype voor geautomatiseerde invoer, zoals het op de veiling wordt geïnstalleerd. Dat zal toelaten om exacte gegevens over hoeveelheid, kaliber en kwaliteit van de geleverde aanvoer onmiddellijk en foutloos aan te geven. In eerste instantie zal dit gebruikt worden voor de aanvoer van tomaten, later wordt aan een uitbreiding naar paprika- en aardbeienteelt gedacht. Heel wat aandacht gaat wellicht voor een keer ook naar de gebouwen en loodsen waar dit alles gepresenteerd wordt. De werkzaamheden aan de nieuwe wegenis, koelcellen en het administratieve gebouw zijn immers al heel ver gevorderd. Indien dat haalbaar is en de afwerking voldoende ver gevorderd is, zal een deel ervan in primeur aan het publiek getoond

kunnen worden. Het pronkstuk van dit alles is zonder meer de nieuwe verkoopzaal die volledig uitgerust is met de nieuwste technologische snufjes. Iedere koper kan er beschikken over een eigen werkstation, met een eigen telefoon, fax, personal computer en klokjes. Zo kan hij op om het even welk moment een volledig beeld hebben van de aankopen, het aanbod, de betaalde prijzen en noem maar op. Het ligt in de bedoeling dat de koelcellen, het administratieve gebouw met de koopzaal, de nieuwe wegenis tegen begin april operationeel kunnen zijn. Het HAVAK publiek kan alvast ter plekke nagaan hoe ver men al op die weg gevorderd is!

HAVAK praktisch De 10e HAVIK editie heeft plaats in dc Hoogstraatse veilig. De inkom bedraagt 100 fr.

Openingsuren: zaterdag 3 maart van 15 tot 21 uur zondag 4 maart van 10 tot 21 uur maandag 5 maart van 13 tot 21 uur dinsdag 6 t/m vrijdag 9 maart van 17 tot 21 uur zaterdag 10 maart van 14 tot 21 uur zondag ii maart van 10 tot 21 uur Voor de verwachte 40.000 bezoekers is er uitgebreide parkeermogelijkheid op de terreinen bij de veiling, ingang Loenhoutseweg. Bovendien wordt van op het industrieterrein een pendeldiensi ingelegd naar de veilinggebouwen.

CATTLEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon

-

32

Maak het uzelf gemakkeijk.. fax 014/63.51.87 of bel 01416345.16 en wij zeffen de bbempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Poul & May Van Huffe-Van Dyck Leopodstraat 60, 2330 Merkspbs


Ir3_lI 1 ii

LiçI..I I,l'J kiri ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

k 1I LH [

HVV houdt de spanning erin!

s

p

IÇI4 I,lJcl1 1 I_______ ( I 1 _______

i

oRT

i ii i

Wedstrijden Zaterdag 3 maart

Vrijdag 16 maart

20.00 uur: Reserven-Looi

13.30 uur: Preminiemen B-Oostmalle 15.00 uur: Miniemen-Wortel A 15.00 uur: Westmalle-Preminiemen A 15.00 uur: Zwarte Leeuw-Veteranen

Zaterdag 17 maart 20.00 uur: Looi-Hoogstraten V.V. Vrijdag 23 maart

Na 20 matehen staan de roodwitten op een riante derde plaats, op twee punten van titelkandidaat FC Turnhout en op één punt van Aarschot. De onverwachte en onverdiende nederlaag tegen Poederlee werd goedgemaakt door op Aarschot zowat de match van de waarheid te gaan winnen. Verlies had de roodwitte zo goed als uitgeschakeld voor het titeldebat, doch HVV regelde zijn eigen zaken door via Haneveer en Van Dijnsen tot 0-2 uit te lopen en Dré Laurijssen, goed geholpen door zijn maats uit de roodwitten verdediging, liet er maar eentje passeren. FC Turnhout ging op Heist voor de bijl en daarmee zit de spanning er weer in. We houden er echter wel rekening mee dat deze situatie wordt bekeken met een verplaatsing naar Gerhees en een thuismatch tegen Tienen voor de boeg. 4 op 4 is alles en 0 op 4 is niets... met daar tussenin nog drie mogelijkheden, immers met 1, 2 of 3 punten blijft HVV hoe dan ook in de running. Toch kunnen we er niet omheen dat topscorer Baardemans wordt gemist, die liep immers een kuitbeenkwetsuur op tegen Heultje en zal zeker 6 wedstrijden aan de kant blijven. Danny Coomans werd gekwetst op de training en zijn gehavende knie ligt ook aan de basis van een rustperiode van een week of 6.

Gelukkig is de kern van HVV breed en sterk en kan trainer Andrews de meeste zaken oplossen. Alleen op Hasselt zien we problemen, immers Baardemans en Coomans zullen niet terug zijn en ingevolge gele kaarten zullen zowel Dré Laurijssen, als Kris Ceusters en Clemens Bastiaansen moeten passen. Gaan onze invallers (?) zich overtreffen of zal de handicap te groot zijn? Programma Vrijdag 2 maart

20.00 uur: Reserven-Hasselt Zaterdag 4 maart 20.00 uur: Hasselt-Hoogstraten V.V.

10.00 uur: White Star-Duveltjes 13.30 uur: Merksplas B-Gew. Preminiemen B 13.30 uur: Gew. Preminienien A-Antonia A

I%_SII

~

______ ______

19.30 uur: Westerlo-Reserven

Zondag 4 maart 15.00 uur: F.C. Meer-Oosthoven 09.30 uur: Reserven-Zwaneven B

Zaterdag 24 maart

20.00 uur: Hoogstraten V.V.-Westerlo Zaterdag 31 maart

15.00 uur: Reserven-Turnhout

11.15 uur: Juniores-Luchtbalboys 11.15 uur: Zwarte Leeuw-Scholieren

Zondag 1 april

Zaterdag 10 maart

15.00 uur: F.C. Turnhout-Hoogstraten V.V.

13.30 uur: Preminiemen A-Oostmalle A 13.30 uur: Brecht-Preminiemen B 13.30 uur: Zwarte Leeuw A-Miniemen

.

F.C. Meer: reeds zeker van degradatie?

Zondag 11 maart 15.00 uur: Branddonk-F.C. Meer

09.30 uur: Dosko C-Reserven 09.30 uur: Meerle-Juniores 09.30 uur: Scholieren-Vosselaar 11.00 uur: Knapen-Vosselaar Zondag 18 maart 15.00 uur: F.C. Meer-White Star

De heropstanding van het eerste elftal is van korte duur geweest. We werden in aangename zin verrast door de 5-2 overwinning tegen Weelde. Hoe was het toch mogelijk? Vijf goals in één wedstrijd! De week daarop stond iedereen aan de grond genageld van verbazing. Gierle, een kopploeg, werd op eigen veld de eerste nederlaag van 't seizoen toegediend. En weer drie doelpunten gescoord! Nu hoopten we terecht dat er nog redding mogelijk was. De meesten dachten dat het tegen Minderhout maar een formaliteit zou worden. Helaas tijdens de eerste helft werd een van onze spelers van het veld gestuurd en met tien konden we het niet waarmaken. 't Werd weer een verlies! Tegen Pulderbos weer hetzelfde! Hierdoor werd ons vonnis geveld! Volgend jaar spelen we bijna zeker voor de eerste maal in de geschiedenis van onze club in 4de provinciale afdeling!

Zondag 25 maart 15.00 uur: St.-Jozef-F.C. Meer

VNA speelt verder Programma maart le ploeg

4.3.90 Wortel-Oostmalle 11.3.90 Weelde-Wortel 18.3.90 Vosselaar-Wortel 25.3.90 Wortel-Zwaneven Reserven

4.3.90 Dosko-Wortel 11.3.90 Wortel-Poppel Juniors

3.3.90 St. Job-Wortel 10.3.90 Wortel-Loenhout

De nieuwe collectie behangpapier is geariveerd in harmonie met de mooiste gordijnstotfen met passende vloerbekleding in stock met 1001 bijpassende kleuren

Zondag 4 maart

09.30 uur: Prov. Juniores-Herenthout 11.00 uur: Gew. Juniores-Meerle 09.30 uur: Prov. Scholieren-Herenthout 11.00 uur: Herentals-Prov. Knapen 11.00 uur: Herentals-Prov. Miniemen 09.30 uur: Gew. Miniernen-Weelde B

+ ons advies *

tapijten

Zaterdag 10 maart 20.00 uur: Hoogstraten V.V.-Hoei

15.00 uur: Hoei-Reserven 09.30 uur: Duveltjes-Antonia 13.30 uur: Gew. Preminiemen B-Westmalle 14.30 uur: Meerle A-Gew. Preminiemen A Zondag 11 maart

11.00 uur: Herentals-Prov. Juniores 09.30 uur: Ekeren Donk-Gew. Juniores 11.00 uur: Herentals-Prov. Scholieren 09.30 uur: Prov. Knapen-Herenthout 09.30 uur: Prov. Miniemen-Herenthout 09.30 uur: Vrij Arendonk B-Gew. Miniemen

schilderwerken mertens Hoogstraten

Advies en uitvoering H. Bloediaan 271-279

031314.52.78 33


SPORT Scholieren 11.3.90 Lentezon-Wortel + uitgestelde wedstrijd tegen Meer Kadetten 4.3.90 Wortel-Zwarte Leeuw 11.3.90 Lentezon-Wortel + uitgestelde wedstrijd tegen Meer Miniemen B 4.3.90 Vosselaar-Wortel 11.3.90 Wortel-Vlimmeren Miniemen A 3.3.90 Meer-Wortel 10.3.90 Wortel-Brecht Preminiemen A 3.3.90 Wortel-St. Lenaarts 10.3.90 Antonia-Wortel Preminiemen B 3.3.90 Wortel-Loenhout 10.3.90 Lentezon-Wortel Duveltjes 3.3.90 St. Jozef-Wortel 10.3.90 Wortel-Vosselaar 17.3.90 Wortel-Oostmalle B 24.3.90 Beerse-Wortel •

Minderhout V.V. stevig in de middenmoot Een aarzelend begin na de winterstop deed de kritische toeschouwer eventjes de wenkbrauwen fronsen en omdat de achtervolgers dichtbij kwamen, begon men reeds meer in de richting van de onderste regionen te staren. M.V.V. herpakte zich echter op het juiste moment. Op Zwaneven werd een puntje geboekt na een scoorloos gelijkspel. Beide ploegen waren aan mekaar gewaagd, kregen ook enkele doelkansen en ieder ontving waarop het recht had. Een week later gaf men Flandria Ravels par tij aan de Hoge Weg en een thuisoverwinning zou wel erg gelegen komen. De bezoekers startten met sterk windvoordeel en daar profiteerden ze ook gretig van, want na 20 minuten wezen de gekende bordjes reeds 0-2. Vlak voor de pauze slaagde Eddy Peeters erin te milderen. Na de rust hoopte men op een thuisoffensief. Het bleef bij hopen, want de gasten konden niet echt onder druk geplaatst worden. Integendeel, bij sporadische counters toonden zij zich enorm gevaarlijk. Voor eigen publiek kon M.V.V. weer niet het laken naar zich toehalen. Dan maar de punten halen bij gebuur Meer, dachten de groenwïtten. F.C. Meer, de rode lantaarndrager van de reeks, had juist enkele knappe resultaten bij mekaar gespeeld en M.V.V. zou men ook wel aankunnen. Tijdens de eerste helft kregen beide doelwachters weinig werk tussen de palen en aan de appelsientjes kon ieder nog met een punt tevreden zijn. Vermelden we nog dat een Meerse speler toen al een tiental minuten de geneugten van een warme douche had mogen ondervinden. Dit zou de thuisploeg in de tweede speelperiode duur te staan komen. Het laatste kwartier ging in met een maagdelijk witte score. Dan besliste Jacq. Koyen er anders over en een terugkaatsende bal werd door hem onhoudbaar binnengeknald, 0-1! M.V.V. bleef drukken, Karl Koyen werd foutief gestopt en Harry Peeters zette de toege34

-'1

Garage VAN RIEL

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverhuur * carwash . * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33 kende strafschop zonder verpinken om. Twee broodnodige puntjes verhuisden naar Minderhout. Gierle, tweede in het klassement, heeft water en bloed gezweet om tenslotte toch nog met één puntje naar huis terug te keren. Het begon uitstekend voor M.V.V.! Dirk Adriaensen opende reeds vroeg de stand, maar de bezoekers kwamen langszij. Nog voor men aan rust toe was kopte Gunther Jansen nummer twee tegen de touwen, 2-1! Nadien golfde het spel op en neer en naarmate het einde nader de, geloofde iedereen reeds in een thuisover winning. Gierle echter niet! Een wedstrijd kan langer duren dan 90 minuten! De blessuretijd werd M.V.V. fataal, alhoewel een 2-2 gelijkspel een degelijk resultaat mag genoemd worden! Weelde werd de volgende tegenstrever aan de Hoge Weg. De twee puntjes zouden zeer welkom zijn en... ze bleven beide in Minderhout ook. Harry Peeters zette een strafschop om nadat Karl Koyen, weer hij, werd neergelegd. Weelde kwam nog langszij maar vijf minuten voor inrukken zorgde Eddy Peeters voor de winning-goal. M.V.V. kan al heel wat rustiger ademen!

Programma Zaterdag 3 maart 15.00 uur: Merksplas-Juniores 15.00 uur: Miniemen-Meerle A 13.30 uur: Zwarte Leeuw A-Preminiemen Zondag 4 maart 15.00 uur: Minderhout V.V.-Brecht 09.30 uur: Reserven-Branddonk B 09.30 uur: Vosselaar V.V. A-Scholieren 11.00 uur: Vosselaar V.V. A-Knapen Zaterdag 10 maart 15.00 uur: Juniores-Lentezon A 13.30 uur: Vlimmeren A-Miniemen 13.30 uur: Preminiemen-Zoersel Zondag 11 maart 15.00 uur: Vrije Arendonk-Minderhout V.V. 09.30 uur: Zwaneven B-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Zwarte Leeuw Zondag 18 maart 15.00 uur: Minderhout-Oosthoven Zondag 25 maart 15.00 uur: Branddonk-Minderhout V.V. Zondag 1 april 15.00 uur: Minderhout V.V.-White Star •

Adriaan Stoffelen koningkampioen van de Blauwe Duif In totaal brachten 28 duivenliefhebbers het tot kampioen in de verschillende reeksen bij de Blauwe Duif. Het was Adriaan Stoffelen uit Meer die de titel van koningka,npioen snelheid '89 in de wacht wist te slepen. Verder noteren we bij de algemene kampioenen: Jozef Scheynen, Jac Van den Bogerd, J. Weerts en zoon, L. Van den Heuvel en zoon, Jos en Nico Van Loon, Juul Voet, Jozef Verheyen, Jos Vander Velden en G. Hendrickx.


SPORT

F.C. Meerle: de titel wenkt! Wanneer we onlangs een overzicht gaven van de rangschikkingen van de vertegenwoordigende elftallen, moesten we tot onze spijt vaststellen dat er twee ploegjes waren die nog steeds puntenloos op de ranglijst stonden. Gelukkig kwam daar op de tweede speeldag van het nieuwe jaar verandering in. De Knapen gingen met 1-3 winnen op Minderhout, dat slechts 2 puntjes telde! Resultaat: beide ploegen staan nu gelijk! Wie wordt uiteindelijk de rade-la ntaarndrager? Bij de Miniemen won de B-ploeg het van de A's! Was het misschien een 'gebaar' om de B's, die reeds 217 tegendoelpunten mochten incasseren, ook eens de vreugde van een over winning te laten smaken. Het moet niet altijd het eerste elftal zijn dat iii de kiani iiioct komen. Alhoewel het weekeind van 20 en 21 januari daar toch wel reden toe geeft. Alleen dit elftal behaalde dc overwinning en dan nog wel met forfaitcijfers. Of de geschonken matchbal, of de mooie aftrapgeefster hierbij een rol gespeeld heeft. laten we in het midden. Een feit is dat de 'jongens' het moeten waarmaken en dat hebben ze ook gedaan. Misschien toch wel een opstekertje voor trainer Danny! Wilfried, Jos, Willy en Marcel (2x) zorgden voor de doelpunten. Met spanning wordt nu naar het beslissende gedeelte van de kompetitie uitgekeken. Ook op Merksem gingen we met 0-2 winnen. Marc en J05 zorgden voor de goaltjes en onze verdediging liet geen krimp. Tegen Achterbroek werd de zegereeks voortgezet. Met 3-0 werd gewonnen! J05, Marcel Van Dun en Willy zorgden voor de doelpunten, maar men liet ook open kansen liggen! En dan op naar... leider Nieuwmoer! De match van de waarheid! Won Meerle, dan kwam het op gelijke hoogte met de lijstaanvoerder! Verloor men, dan liep de kloof op tot vier punten. Meerle wist wat het te doen stond en won prompt met 2-3! Zo staat de deur naar 3de provinciale toch weer wagenwijd open. Aan de Meerlese Boys om nu te bevestigen! Programma Zaterdag 3 maart 13.30 uur: Oostmalle-Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B-Brecht 15.00 uur: Minderhout-Miniemen A Zondag 4 maart 15.00 uur: F.C. Meerle-Bezemheide 09.30 uur: Reserven-Weelde B 09.30 uur: Hoogstraten-Juniores 09.30 uur: Merksplas-Scholieren 11.00 uur: Merksplas-Knapen Zaterdag 10 maart 14.30 uur: Preminiemen A-Hoogstraten 13.30 uur: Oostmalle-Preminiemen B 13.30 uur: Miniemen A-Merksplas 13.30 uur: Wuustwezel-Miniemen B Zondag 11 maart 15.00 uur: Gooreind-F.C. Meerle 09.30 uur: Juniores-Meer 09.30 uur: Scholieren-Brecht 11.00 uur: Knapen-Brecht Zondag 18 maart 15.00 uur: Stabroek-F.C. Meerle

Kampioenen van De Witpen

De Wortelse beste duiveninelkers mèt bekers. Algemeen kampioen Quiévrain: Jos [leest (oude duiven). Algemeen kampioen Noyon: Karel Sommen (oude duiven). Algemeen kampioen: Pieter Peeters, Algemeen kwnpioen Noyon: Leo Jacobs. 9-daagse oude duiven: Jos Haest; 9-daagse jonge duiven: Jaak Strijbos.

Koning kampioen: Jos Haest en Leo Jacobs.

HZC Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie Op het moment dat u dit leest is de 2e periode net afgelopen. Het was een nek-aan-nekrace tussen de 2 caféploegen Icarus en Hooghuis. Met gelijke punten is Icarus licht in het voordeel met 1 match minder. Ook in de algemene rangschikking treden beide teams steeds meer op de voorgrond. Op dit moment is er al een kloof van 5 punten met de 3e geklasseerde: Rigy Boys. Onze kampioen van vorig jaar de Gerstetonne laat het in deze 2e periode duidelijk afweten met slechts 11 punten uit 10 wedstrijden. Kom op mannen, er opnieuw tegenaan in de

3e periode. Onderaan werken de Middenstampers zich duidelijk omhoog. In de eerste periode 5 punten. Nu reeds 11! Interessante wedstrijden in maart vrijdag 2 maart 21 uur: Hooghuis-Vito maandag 5 maart 19 uur: Gemeentekrediet-Kanaries maandag 12 maart 21.00 uur: Gemeentekrediet-Vito vrijdag 16 maart 21.00 uur: Diesels-Brandweer vrijdag 23 maart 22.00 uur: Icarus-Kanaries maandag 26 maart 19 uur: Gemeentekrediet-Hooghuis 20.00 uur: Rigy Boys-Vito

Lauryssen electronics kfl Â

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29e -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Zondag 25 maart 15.00 uur: F.C. Meerle-Hoogmolen •

35


IS PLEZANT,

RIJDEN*#*

4

0

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

WL-012P2

Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

Kruiswoordraadsel 86 Horizontaal: 1. Europeaan - Bijbelse figuur - vogel - boord 2.specerij - lijst 3. streep - kraan - stapel 4. herdersgod - deurstijl - weekdier - vernis 5.graanafval - noot - plus - bron klip - toets alleen - uitroep - dier lieden van adel - roofdier 8.omlaag - familielid - inhoudsmaat 9.ontkenning - pampahaas - vuurpotje - kippenloop 10.voorzetsel - karig - éénjarig dier - deel van Bijbel II .hoogwater - eenmaal 12.plaats in Noord-Holland - stremmen Vertikaal: I.bijwoord - bekende 2.tam - Europeaan 3.voorzetsel - epiloog - familielid 4.opstootje - rij - groente 5. rookartikel - scheepstimmermansbeitel 6. Spaanse heer - Bijbelse figuur 7. bijwoord - tennisterm - rust 8.motorraces - oogziekte achter naschrift - geldstraf grondtoon - Bijbelse figuur - soort appel 12.duivel - gedorste halmen 13.gevangenis - slot 14.telwoord - handschoen - vreesachtig 15.aardrijkskundige aanduiding - deel van woord - selenium bitterheid - loven persoonlijk voornaamwoord - Nederlandse provincie

L. WOUTERS

2 3

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

4

Telefoon 03-314.71.84

5

Fax: 03.314.83.98 6

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MINDERHOUT Tel. 03/315.74.65

• tweedehands wagens • alle herstellingen carrosserie 36

7 8 9 10 11

12

2

3

4

5

6

7

8

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

J.

.

Li

wz Ii —

$ ;Ui .t.I!TI iJ ;L! '1.1 aj

1flfl

fl0fl.

ntrni I1fIr1i rinEIn irnnri D (1 Iflf]fiø

fl. fl.

ruia o

I!IL!E

i 1

GARAGE HOGA B.V.B.A

GARAGE AUTO

fl

i1I

fl01! i

DEI OflhI:

t

BRIE

9 10 11 12 13 14 15 16 17


HALVE EEUW GELEDEN

Burgerlijke stand Ee~~M:l Geboortes 30 december '89: Magali, dochter van Jos Martens en Gertrude Van Hoydonck, Eindsestraat Ic, Meer. 2 januari: Koen, zoon van Herman Laurvssen en Elisabeth Grauwmans, John Lijsenstraat 44a, Meer. 9 januari: Rachel, dochter van Corneel Van Opstal en Louisa de Hoon, Heieinde 29, Meer. 11januari: Jan, zoon van Jozef De Bie en Inge Fransen, Leemstraat 23, Hoogstraten. 12 januari: Jeroen, zoon van Rudi Dierckx en Joanna Huijberts, Vrijheid 200, Hoogstraten. 13januari: Art, zoon van Jozef Laurijssen en Carine Geudens, Meerseweg 111, Meer. 16januari: Dimitri, zoon van Ronny Van Bladel en Sabine Dictus, Venhoef 33, Hoogstraten. 19 januari: Sylvester, zoon van Luc Voeten en Viviane Sebrechts, Heilig Bloediaan 297a, Hoogstraten. 21januari: Gert, zoon van Corneel Janssens en Jeanine Van den Berge, St. Clemensstraat 23, N'linderhout. 24januari: Jan, zoon van Andreas Verheyen en Christina Aerts, Mgr. Jansenstraat 13, Meerle. 24 januari: lise, dochter van Erik Hillen en Rita Adriaensen, Poeleinde 29c, Wortel. 25januari: Stef, zoon van Wim Schalk en Hilda Sterkens, Hoogeind 107, Meer. 25januari: Diederik, zoon van Marc Sterkens en Marleen Jacobs, Hoge Weg 12, Minderhout. 28 januari: Martijn, zoon van Jos Henrickx en Maria Noyens, Bredaseweg 38a, Minderhout. 28januari: Tom, zoon van Marcel Geerts en Christianne Lochten, Borselhoeve 27, Minderhout. 31januari: Niels, zoon van Aloys Michielsen en Maria Bastiaansen, Oosteind 19, Meerle.

Maart 1940

Duitschland en Polen

Voor de vrouw Wat is moeder in een gezin?

Het nationaal socialistisch weekblad 'Das Schwarze Korps' van 21 maart publiceert een brief van iemand, die gaarne zien zou dat de destijds verboden 'Duitsch-Poolse Vereeniging' weer zou worden opgericht, om de betrekkingen tusschen Duitsers en Polen te verbeteren. De Duitscher schreef: 'De oorlog duurt niet eeuwig, en later moet minstens een Modus Vivendi met het Poolsche volk gevonden worden.' In een commentaar op dezen brief schrijft 'Das Schwarze Korps': 'Het hoofdstuk Polen is voor ons gesloten. De Pool was in zijn volkskarakter steeds laf, wreed en ach terdochtig. Hij haatte de Duitschers, zoals al het minderwaardige het betere moet haten. De Poolsche geschiedenis van de laatste twintig jaar is voor ons iets misdadigs, de Poolsche ziekte werd geopereerd en degelijk uitgesneden.'

Moderne geluksprofeten schilderen het zoo graag af alsof de vrouw in het huwelijk zoals wij het opvatten een slavin is. Niets is minder waar. In het leven van de getrouwde vrouw moet het nederige en tot alles bereide 'fiat' telkens opnieuw besproken worden. Nog veel minder dan de man kan de vrouw haar leven naar eigen inzicht inrichten en van te voren bepalen. Haar taak is in de eerste plaats: bereidwillig afwachten. Of God haar veel of weinig kinderen wil geven, of die kinderen voorspoedig opgroeien, of elk uur van de dag haar speciale zorg behoeven, of ze ze groot mag zien worden, of dat er haar weer een wordt ontnomen... ze moet al maar weer haar 'fiat' geven en zich vrijwillig onderschikken aan den wil God. En dat moet ze dan zonder een martelaarsgezicht te trekken en zelfs zonder zoo pathetisch te glimlachen dat iedereen kan merken, hoe moeilijk het haar valt. De opwekking tot blij moedigheid is misschien het noodigste voor echt Christelijke moeders en echtgenooten die bijna alle deugden tot in perfectie bezitten, maar vergeten die deugden aantrekkelijk te maken door er een vroolijk gezicht bij te zetten.

Huwelijken

5 januari: Rudi Lauryssen, Baillet-Latourlei 154, Brasschaat en Lutgard Mertens, Lindendreef 46, Hoogstraten.

Overlijdens . I

­

14 september '89: Joannes van Aelst, 010 . 06 . 1919 , echtgenoot van Angelina Willemsen, Rondeelweg 2, Meerle. 17 september '89: Bernard Verschueren, 002 . 01 . 1900, echtgenoot van Maria Van Boxel, Strijbeekseweg 41, Meerle. 6 oktober '89: Dijmphna Kools, 005 . 05 . 1941, ongehuwd, Dreef 47, Meerle.

winnen, omdat het zoo geheel anders denkt als gij, vermoeide verzoeningsapostel.'

Bron: Gazet van Hoogstra tea.

Una comida amazonica

Hoogstraten. 9januari: Alex Michielsen, 030.03.1909, echt-

In de vasten uit eten gaan kan best als het maar voor een goed doel is. Een uitmuntend doel, zo menen wij, is steun aan de Wereldwinkelwerking en die steun geeft u als u op ZATERDAG 31 MAART een avond uitgaat in de Pax. Wij zullen zorgen voor een regenwoud-sfeer met toepasselijke muziek en lekker eten. Er is keuze tussen een vegetarisch en een niet-vegetarisch menu aan de schappelijke prijzen van respectievelijk 260 fr. en 320 fr. Voor de kinderen is er een aangepast menu met aangepaste prijs. Het menu voorziet aperitief, soep, hoofdschotel en dessert. U merkt het, voor de prijs hoeft u het niet te laten! Inschrijven vooraf graag. Tel.: 03/314.41.26 (na 17 uur).

genoot van Elisabeth Van Dun, Meerledorp 40, Meerle. 8januari: Maria Peerlinek, 021081948 Vrijheid 120, Hoogstraten. echtgenoot van Julia Braspennincx, Hinnenboomstraat 16, Hoogstraten. 17januari: Kristof Goris, 017.01.1990, kind van Roger Goris en Linda Van Opstal, Donkakker 5, Meer. 19januari: Victor Goetschalckx, 005121922

echtgenoot van Maria Verboven, Bredaseweg 54, Minderhout.

Ik

jonge Duitschland zal dezen oorlog

3januari: Maria Vervliet, 025111941 echtgenote van Leon Leenaerts, Elsterdijk 9, Meer. 9januari: Anna Simons, 024101906 weduwe van Cornelis Roos, Achtelsestraat 4,

9 januari: Alfons Govaerts, 024121928

L

En aan het adres van den briefschrijver zegt het blad: 'Wij hadden niet gedacht, dat zulk een enorm gebrek aan nationaal instinct in de zevende oorlogsmaand nog mogelijk was... Het

Te koop:

Bouwgrond, 1000 m 2 , aan de Dorpstraat in Meerle, inlichtingen: tel. 03-237.47.10, nâ 18 uur. Te koop:

Villa in Kalmthout, 814 m 2 , 5 slaapkamers, dubbele garage, zeer goed geïsoleerd, ook geschikt voor 'Vrij beroep'. Inlichtingen: tel. 03 663.30.47, -

nâ 18 uur.

(vrij verf. Een regen woud-etentje)

Wereidwinkel Hoogstraten

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak 37


AGENDA

Op stap in...

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

`De Posthoorn'

FRITUUR - EETHUIS

voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in ME ER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

L

Café - frituur

Papiflon JM'

Minderhout Dinsdagenwoensdag gesloten

Y'

Taverne - Restaurant

IJssalmi

roll wers tas

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstroten Tel. 0313143245 Geopend vann f11 uur Dinsdagavond en u'oensdag gesloten Traiteurdienst

Café Y

discobar 13

101

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53 FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

-

ZATERDAG 3 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 15 tot 21 uur. Wortel: KINDERKARNAVAL met verkiezing karnavalsprins en -prinses, vanaf half 2 in de parochiezaal. SPEK EN EIEREN in het Slot. ZONDAG 4 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 10 tot 21 uur. Wortel: KARNA VAL met stoet (vertrek om half 3); 's avonds groot bal in tent en parochiezaal met Stomping Fats. MAANDAG 5 MAART Hoogsiraten: HAVAK in de Veiling van 13 tot 21 uur. Meerle: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis, van 17.30 tot 20.30 uur in de parochiezaal. Meersel-Dreef: KONTAKTDAG voor weduwen en alleenstaanden, vanaf 10 uur bij de Paters. DINSDAG 6 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 17 tot 21 uur. WOENSDAG 7 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 17 tot 21 uur. DONDERDAG 8 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 17 tot 21 uur. VRIJDAG 9 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 17 tot 21 uur. Meerle: Opvoering van twee MUSICALS door de kinderen van de lagere school. Om 13 en 19 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 10 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 14 tot 19 uur. Wortel: TEERFEEST van de Grensschutters in de parochiezaal. Meer: Optreden RICH DANNY AND THE WEALTH in de Mussenakker. ZONDAG 11 MAART Hoogstraten: HAVAK in de Veiling van 10 tot 21 uur. Optreden WEDLOCK HOUSE in Cahier de Brouillon. Meerle: Opvoering van twee MUSICALS door de leerlingen van de lagere school, om 14 uur in de parochiezaal.

ICARUS

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

38

7

taverne feestzaal Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg

14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03)3145328

ROMA VRIJDAG 16 MAART Hoogstraten: TONEEL op het Seminarie met CAIUS IS EEN EZEL, om 20 uur in de feestzaal. KLEINKUNST, KAAS EN WIJNFEESTEN ten voordele van het steuncomité Gunther Kools (hij gaat mee met Up With People) om 20 uur in de 'Ruwi' van het Spijker. ZATERDAG 17 MAART Hoogstraten: TONEEL op het Seminarie met CAIUS IS EEN EZEL, om 20 uur in de feestzaal. Optreden van URALSKI (dixielandband uit Rusland) op uitnodiging van de Marck River Jazz Band, 's avonds in de Tuinbouwschool. Minderhout: OUDERFEEST van de KSJ. VRIJDAG 23 MAART Hoogstraten: Choreografie DANZA ANTIQUA, om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Organisatie Kunstkring Spijker. ZATERDAG 24 MAART Wortel: Optreden LEOPARDY in het Slot. Minderhout: LENTECONCERT van fanfare De Marckezonen, om 20 uur. ZONDAG 25 MAART Wortel: FOTO-WANDELZOEKTOCHT van Vakantiegenoegens, vertrek om 13 uur aan de parochiezaal. Hoogstraten: LEDENFEEST van het Davidsfonds in de Pax. VRIJDAG 30 MAART Wortel: VIDEO-spelen in het Slot. ZATERDAG 31 MAART Hoogstraten: GEHANDIKAPTENDAG op het Seminarie. CONCERT van St. Cecilia om 18 uur. Avond in REGENWOUD-sfeer in de Pax; organisatie Wereldwinkel. Wortel: BAL met Bart Babbelaar in de parochiezaal.


AGENDA

Info en vorming

Cursussen

Hoogstraten

AUTOMECHANIEK voor doe-het-zelvers, Iste les op 12 maart in Vito (KWB). TEXTIELVERVEN op 1, 8 en 15 maart in de Pax.

Zaterdag 10 maart: VELT bezoekt een wormenkompostbedrijf, bijeenkomst aan de kerk om 14.30 uur. Zondag 11 maart: DAG VAN DE VRIJHEID met videofilm, tentoonstelling en voordrachten over het verzet in het Oostblok, vanaf 14 uur in de aula van het Seminarie; speelfilm om 19 uur. Organisatie Dokter Versmissenkring. Dinsdag 13 maart: GEZIN IN KRISIS, voordracht georganiseerd door het Davidsfonds en Werkgroep Dekanale Vorming, om 20 uur in het auditorium van het Seminarie.

Wortel Donderdag 1 maart: Gespreksavond over EKOLOGISCH TUINIEREN door Frank Gys, voorzitter van VELT-Noorderkempen. Op uitnodiging van KAV om 19.30 uur in de parochiezaal. Woensdag 7 maart: Gespreksavond MILIEUVRIENDELIJK HUISHOUDEN om half 8 in de parochiezaal. Organisatie KVLV.

Meer Woensdag 7 maart: Gespreksnamiddag over LEVEN IS KIEZEN, om 13.30 uur in de parochiezaal (KVLV). Maandag 12 maart: Gespreksavond over LIEFDE IS VERSCHILLEN ZONDER GESCHILLEN om 20 uur in 't Boerinnenzaaltje (KVLV). Woensdag 14 maart: Gespreksavond over ALLEENSTAANDE VROUWEN IN DE SAMENLEVING in de parochiezaal (KAV). Woensdag 21 maart: Infonamiddag over HULP BIJ OUDER WORDEN, om 13.30 uur in de parochiezaal (KVLV).

Sport en spel Kaartspel Hoogstraten Vrijdag 2 maart: Kaartavond van St. Cecilia om 20 uur in het eigen lokaal. Vrijdag 9 maart: Kaartavond van de Veloclub in zaal Adams-Brosens. Meer Vrijdag 2 maart: Kaartavond van de club Altijd Beet, vanaf 19 uur in het clublokaal aan de Mosten. Maandag 5 maart: Kaarten met de landelijke Gilde, vanaf 20 uur in 't Boerenzaaltje. Vrijdag 9 maart: Kaartavond vanaf 19.30 uur in de kantine van FC Meer. Zaterdag 10 maart: Kaartprijskamp van Brassband St. Rosalia, vanaf 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk. Minderhout Donderdag 15 maart: Kaartprijskamp van het gewest, georganiseerd door KBG in eigen lokaal. Zaterdag 17 maart: Kaartprijskamp in het gildehuis van St. Joris, vanaf 19 uur.

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2 (aft-rcuaurant

Volksdansen Hoogstraten: Op woensdagen 7 en 21 maart in de Pax (KVLV).

.

DEGRENS Strijbeekl6 Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

Meerle Dinsdag 20 maart: Gespreksavond over JALOEZEE, om 19.30 uur in de parochiezaal (KVLV).

Minderhout

Yoga HOOGSTRATEN

Minderhout: Op 1, 8, 15, 22 en 29maart, georganiseerd door KVLV.

Taverne

Maandag 5 maart: Gespreksavond over RELATIES EN SEKSUALITEIT om 19.30 uur in de zaal (KWB-KAV). Woensdag 14 maart: KOOKLES in de koffieschool (KVLV). Maandag 26 maart: KOOKLES van minder bekende gerechten (KAV).

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

WONINGINRICHTING Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264 Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL • donderdag • vrijdag • zaterdag tzondag

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. :19.00- I.00u. : 14.00-19.00u.

Afval sorteren Wortel: Zaterdag 10 maart: OUD PAPIER wordt opgehaald door KLJ. 16 maart: Ophaling plastiekafval.

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

39


•riiii

•tii

Ongevallen Brandweer 314.42.43

v

Â

POLITIE: 315.71.66

Het Belgische Rode Kruis

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK Meerdorp

DAG EN NACHT BINNEN

79

-

BUITENLAND

2321 Meer

Achtelsestr. 1

Tel. 03/315.74.46

Tel.03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN

HUISDOKTERS

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Weekeind van 11 maart: DR. D. ROBBEN,

Tel. 03/314.34.37

V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten, te!.: 3 14. 38 .48.

Weekeind van 4 maart: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel.: 315.87.15.

Weekeind van 18 maart: DR. H. VERHOEVerzekeringen

Eddy BLOCKX

Leningen

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Jan Verheyen

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36

tel.: 014/63.31.66. Van 2 tot 9 maart: APOTHEEK VAN PELT,

Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.: 314.51.50. Van 9 tot 16 maart: APOTHEEK LUYTEN,

2322 Minderhout

mobilE REnt

DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas,

-

-

Tel. 03/314.54.50

Van 23 februari lot 2 maart: APOTHEEK

Onderhoud Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

AUTOVERHUUR

NOORDERKEMPEN

-

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

e

Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74.

Indoor tenn,s

Van 16 tot 23 maart: APOTHEEK ADRI-

squash

AENSEN, Meerledorp 46, tel.: 3 15.73.75.

installatiebedrijf

snooker Tennisclub vzw Achtelsestraat 72 2320 l-loogstraten

Van 23 tot 30 maart: APOTHEEK LIEC-

KEES VAN DEN BERG

VRIJHEID &WT . 03/314.3 7. 76 ,;

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

03/314.76.81 Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

KENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel.: 314.60.38. Zaterdag 24 maart: APOTHEEK ROM-

BOUTS, Worteldorp 11, tel.: 314.38.68. Van 30 maart tot 6 april: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loen-

Centrale verwarming Sanitair Voort 26- Meerle -

Tel. 03/315.75.31

hout, tel.: 699.64.24. Zaterdag 31 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel.: 314.60.04.

Cis Vissers Sanitair en dakwerken Lood- en koperwerken -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

-

ive/nd ' BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

3 14.66.02.

_7] APOTHEKERS

Centrale Verwarming

-

MANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel.

1

Tel. 03/314.48.63

40

VEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel.: 3 14.3 1.66. Weekeind van 25 maart: DR. D. MOST-

E13

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/315 76 26

OP 29 maart valt de volgende HOOGSTRAATSE MAAND in uw brievenbus, ook als die bus nog niet aan de straatkant staat. De volgende maand zal dit blad ernaast vallen als u niet trouw de reglementen van de Post volgt (u bent gewaarschuwd). Kopij binnen op woensdag 14 maart.

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00 3ST1 NG ,, MARCVANLUFFELEN TeL 03/ 334 75 78 VRIJHEID 29

Alle inlijstingen op maat

ná 18.00 uur

-

tel. 03/3147578