september 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Atz

KNOLCYPERUS: een bedreiging voor de landbouw? Op pag. 2

WAAROM STINKT HET ZO? Problemen met de WATERZUIVERING. Op pag. 9, 10 en 11

.

Een 'weekendje Hoogstraten' op de TOERISTISCHE DIENST met TIN MARTENS Op pag. 12 en 13

Een nieuwe sport in Hoogstraten: PETANQUECLUB MARKDAL

ri

Vrederechter Aerts


LANDBOUW

Landbouwers opgelet!

Knolcyperus, het AIDS der velden Terwijl vanuit hei westen (Wuustwezel) de ouwe getrouwe varkenspest onze vredige landbouwgemeente beloert, trappelt een nieuw onheil aan onze zuidergrens. In een groot landbouwbedrijf in De Hees te Rijkevorsel werd de zeer gevreesde, doch onderschatte knolcyperus opgemerkt. Met de maïsoogst voor de deur is het voor landbouwers en loonwerkers extra uitkijken geblazen. Als grote importeur van gladioolbollen vanuit de USA, waar knolcyperus van nature voorkomt, voerde Nederland het onheilspellende probleem haar landsgrenzen binnen. Dit moet rond 1972 gebeurd zijn. Gladioolteelt is een zwerfteelt en dat maakt de verspreiding van de knolcyperus vrij gemakkelijk. Met geïmporteerd stalmest (jawel, alwéér het mestprobleem) kwamen de knolletjes op Belgische, meer bepaald Limburgse, bodem terecht. Van daaruit konden ze rustig hun opmars op Vlaams grondgebied beginnen en werden er ondertussen buiten Limburg reeds 'haarden' opgemerkt in Westerlo, Deurne (Antwerpen) en nu dus ook in Rijkevorsel. De verspreiding over korte afstand gebeurt vooral door landbouwmachines van loonwerkers die (zonder condoom, hihi) van besmette naar onbesmette percelen rijden. In mindere mate worden de knolletjes ook verspreid door vervoer van grond, stalmest en van ondergronds geteelde landbouwprodukten zoals aardappelen, bloembollen enzovoort. De maïsoogst is als verspreidingsmoment minder gevaarlijk omdat enkel het bovengrondse gedeelte geoogst en vervoerd wordt. Niettemin is dit het geschikte moment om het akkerland aan een grondig onderzoek te onderwerpen. In bijgaand kadertje vindt u een afbeelding en een korte beschrijving van het kwestieuze onkruid. Meent u de knolcyperus vast te stellen, aarzel dan niet de Dienst voor Plantenbescherming te verwittigen. Doet u het niet voor het algemeen belang, doe het dan maar voor de eigen portemonnee...

Levenscyclus In de winter sterft het bovengrondse gedeelte van de knolcyperus af. De knolletjes overwinteren en ontspruiten het volgende voorjaar (mei, juni). Uit het knoloog groeien 1 tot 3 uitlopers naar boven en vormen vlak onder de aardbodem de zogenaamde basaalknol. Deze knol vormt een eerste plant met dunne worteltjes waarop later het bovengronds stengelwerk groeit. Reeds tijdens deze ontwikkeling zet het proces zich verder en vertrekken er horizontale uitlopers (rhizomen) die op hun beurt knolletjes vormen, gelijk aan de eerste. Dit proces herhaalt zich meerdere malen per siezoen en de uitlooprichting wordt bepaald door de daglengte. Met het korten van de dagen zullen de uitlopers zich meer en meer grondinwaarts richten en daar, tot 1 meter diep (!), hun winterknolletjes ontwikkelen. Bovengronds blijft de dichte mat van planten en ondergronds een ingewikkeld netwerk van wortels en uitlopers met knolletjes. Bij de eerste vorst sterft het bovengronds gedeelte af en leggen de knolletjes zich te slapen voor een volgend seizoen 'boertje pesten'. In optimale omstandigheden kan 1 knolletje

2

in 1 seizoen ontstaan geven aan 2000 planten (ongeveer 10m 2 ) en 8000 (achtduizend!) knolletjes. Het jaar daarop vormt elk van die 8000 knolletjes er weer 8000. Dat zijn er 64.000.000 (zegt mijn Hewlet Packard JIC hier). Uiteraard is na enkele jaren de toestand niet meer te overzien. In functie van de dichtheid (= aantal plantjes per m 2 ) kan het opbrengstverlies bepaald worden. 0/ o bren stverlies ° 50 40 30 20 10 aantal planten/m 2

knolcyperus niet opgewassen. Ook wordt grasland minder bewerkt, zodat versleping naar andere percelen uitgesloten is. Op deze wijze zal de knolcyperus na ongeveer 10 jaar uit het perceel zijn weggeconcurreerd. Elke situatie is echter verschillend en daarom is deskundige begeleiding van hogergenoemde dienst nodig. Zaak is in de eerste plaats dus het opsporen en melden van besmette percelen. Zo krijgt het Aids der velden geen kans.

.

100 200 300 400 500 U verliest dus bijvoorbeeld 30% van uw opbrengst bij 350 plantjes per m 2 Deze berekeningswijze is slechts benaderend want gebaseerd op een beperkte proefopste/ling. Op droge en zanderige grond zal liet verlies echter het grootst zijn. In optimale omstandigheden zijn scheutaantallen tot 1500 per m 2 mogelijk. Alle teelt is dan uitgesloten. .

Het is duidelijk dat eigenbelang dus reeds voldoende motivatie kan zijn om besmette percelen te melden

Ten strijde Maar is er dan geen bestrijding mogelijk, hoor ik daar al vragen? Het antwoord is ja en misschien. Ja, als men er radikaal tegenaan gaat. Dat wil zeggen: een grondontsmetting met methylbromide. Dat is echter een zodanig kostbare zaak (ruim 200.000 fr. per ha.) dat het voor de akkerbouw niet haalbaar is, tenminste niet voor grote oppervlaktes. Enkele vierkante meters, dat kan nog net. Daarom, volgens ir. Baets van het Proefbedrijf der Noorderkempen, vormt de knolcyperus voor de tuinbouw geen gevaar. Daar worden de teeltgronden immers altijd zo drastisch ontsmet, zodat het geduchte onkruid er geen kans krijgt. Misschien als men de meer haalbare bestrijding hanteert. Die bestaat er in de eerste plaats in door hygiënische maatregelen de knol niet op het bedrijf toe te laten. Maar als het toch zover is, zal de Dienst voor Plantenbescherming maatregelen opleggen die de werking van het bedrijf niet al te zeer belasten. In de praktijk zal het een combinatie worden van Roundup en allerhande -fieten en -faten én het omschakelen van akkerland naar weiland. Want tegen de concurrentie van gras is de

Hoe de knolcyperus herkennen? Kaolcyperus onderscheidt zich van andere Cvpergrassen die in onze streek kunnen voorkomen door de volgende kenmerken. - een basaaiknol die zich net onder het bodem oppervlak bevindt en roodachtig van kleur is, - de sten ge/s zijn driekantig, 1 tot 4 mm breed. De bladeren zijn 5 tot 6 mm breed en kunnen 80 cm hoog worden, - een gespreid blad vanaf de grond, - de buitenkant van het blad vertoont een grijze glans. Inspekteur voor Planten bescherming prov. Antwerpen. 11. .4 rus, Boom gaardstraat 22, 2600 Bercliem, tel. 031238,45.59, Bron: A gra-magazine, juni '88. Foto's: Ministerie van Landbouw. Brocfîure Knolcyperus.


man in de moond 'De werkelijkheid is meestal grijs, zelden wit of zwart' In het voorjaar van 1988 werd Albert Armand Aerts, 67 jaar, uitvoerig gehuldigd op het stadhuis van Turnhout want hij was meer dan 35 jaar kantonrechter. Hij bleef het ambt nog uitoefenen tot in het voorjaar. Omdat wij van nature heel nieuwsgierig zijn, gingen we hem enkele vragen stellen zoals: Woont u in Minderhout of Hoogstraten? Bent u van Meer of Merksplas? Waarom rechter en geen advokaat of notaris? Waarom geen politieke loopbaan? Weten de mensen voldoende waarvoor ze naar een vrederechter kunnen gaan? En hoe was het vroeger en hoe is het nu?

Toch van Hoogstraten? Zitten wij hier nu in Hoogstraten of Minderhout? Ge zijt van Hoogstraten gekomen en via Minderhout en Hoogstraten weer naar Minderhout gegaan. De grens tussen Hoogstraten en Minderhout is hier heel ingewikkeld. De ingang van de tuin is grondgebied Minderhout, maar de voordeur van dit huis staat in Hoogstraten en hier in de woonkamer zitten we in Minderhout. Ik was in Hoogstraten benoemd en dus moest ik ook in Hoogstraten wonen. Daarom staat de voordeur aan de Hoogstraatse zijkant van het huis en niet in de Minderhoutse voorgevel. De

Albert, Armand of Antoon: wat is uw juiste voornaam? Mijn grootvader heette Engelbert. Ik was de oudste thuis en dus moest ik Engelbert of Albert heten. Ze hebben er Albert, Armand, François, Aloïs van gemaakt. Mijn grootmoeder noemde mij Albert maar mijn ouders zegden altijd Armand en het is Armand gebleven. Ik weet ook niet waarom? Ik had liever Albert gehoord, al vele jaren. Waarom denkt u aan Antoon? Het beeldje van Sint-Antonius boven degaragedeur is iets van mijn echtgenote, Magdalena Van Ravensteyn. Bij mijn vrouw thuis in Turnhout hadden ze een ijzer- en wapenwin-

A rmand Aerts. Bent u van Meer of Merksplas? Ik ben in Meer geboren waar mijn ouders woonden. Mijn vader was er veldwachter. Hij heeft ook heel de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 meegemaakt. Enkele jaren later zocht men een aantal veldbrigadiers, vijf voor de provincie Antwerpen. Hij werd benoemd voor de brigade Turnhout en om wat meer in het centrum van zijn werkgebied te wonen, verhuisden we naar Merksplas. Ik bende 30ste oktober 1921 geboren en mijn vader werd in 1924 brigadier. Zo een veldbrigadier was de tussenpersoon tussen 42 veldwachters uit 28 gemeenten en de arrondissementscommissaris. Van die drie Meerse jaren weet ik niets meer maar in Merksplas heb ik gewoond tot na mijn studietijd. Ik beschouw me als afkomstig van Merksplas. De meeste tijd van mijn leven woon ik natuurlijk al in Hoogstraten, maar ik ben geen Hoogstratenaar van geboorte hé. Dat is een groot verschil. Dan weet gij goed wat ik bedoel.

Advokaat en rechter

Student aan deK.U.L. in 1939. voordeur bepaalt administratief de woonplaats. Wij zijn hier de 29ste februari 1956 komen wonen. Ook nâ de fusie van de gemeenten betaal ik mijn grondbelasting in twee delen: éénmaal voor het Minderhoutse deel en éénmaal voor het Hoogstraatse deel van deze eigendom.

Een stralend gezicht hij zijn huldiging in 1988

op het stadhuis van Turnhout.

kel in de Warandestraat. Boven op de hoek van de gevel aan de straatkant stond ook een St.Antonius. Mijn vrouw en haar familie hebben altijd een grote verering gehad voor SintAntonius. Hier in huis staan er ook nog een paar maar die van de keuken is de oudste en de beste.

Men kan 'rechten' studeren, maar hoe wordt men 'rechter'? Vroeger moest ge eerst 'doctor in de rechten' zijn, drie jaar stage gedaan hebben als advokaat en 25 jaar zijn. Nu moet ge 'licentiaat in de rechten' zijn, 30 jaar en tenminste vijf jaar als advokaat gewerkt hebben of een rechterlijke functie (bv. griffier) uitgeoefend hebben. Dan kan men postuleren voor een vacante plaats. Om dat te weten moet ge goed 'de moniteur' in 't oog houden want er zijn kandidaten genoeg. Zowel het 'hof' als de 'provincieraad' hebben inspraak, geven advies of steunen een kandidatuur. Daarna gaat het dossier naar de Minister van Justitie die uiteindelijk de beslissing neemt. De benoeming doet de Koning! In mijn tijd was het aantrekkelijk om rechter te worden. Nu blijven velen liever advokaat en willen later, ter afsluiting van een loopbaan, wel rechter worden. Rechter was vroeger een goed betaald en vast ambt. Er waren weinig advokaten nodig, er waren weinig zaken en men probeerde zoveel mogelijk in


MAN IN DE MAAND verzoening op te lossen. Nu is de wetgeving veel ingewikkelder, de mensen streven minder naar verzoening maar meer naar gelijk krijgen, lopen dus ook veel vlugger naar een advokaat. De erelonen zijn volledig vrij en een advokaat kan nu enorm veel geld verdienen. Nu postuleren veel goede elementen pas op latere leeftijd. Dat lag vroeger wel anders. Hoe sterk is de politieke invloed bij benoemingen? De politieke dosering bij de benoemingen is een feit. Maar tegenwoordig wordt hoe langer hoe meer afgemeten hoeveel er van elke kleur mogen zijn. Als er tien plaatsen te begeven zijn tijdens een CVP-SP-regering dan krijgen zes CVP'ers en vier SP'ers een kans en bij een CVP-PVV-regering zal dat zeven voor de CVP en drie voor de PVV zijn. Het wordt afgewogen naargelang het belang van de partij. Zeker wanneer de provincieraad andere kandidaten steunt dan het beroepshof, speelt de politieke invloed een grote rol. Nu de Volksunie in de regering zit zal die ook hier en daar een kandidaat benoemd krijgen. In ons arrondissement is dat niet anders dan elders. We hebben dat onlangs nog gezien bij de benoeming van de nieuwe voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de vrederechter in Westerlo, mijn opvolger en zelfs voor de plaats van hoofdgriffier. Ervaring, anciënniteit en huidige plaats zijn niet altijd een waarborg bij benoemingen. Hoe bent u vrederechter geworden in Hoogstraten? Na het Klein Seminarie van Hoogstraten ben ik .naar de Katholieke Universiteit van Leuven gegaan. Waarom ik toen voor advokaat ben gegaan, weet ik nu nog niet. Ik was de enige van mijn retorica buiten de pastoors die geen wetenschappelijke richting koos. Tijdens de oorlog reed ik dan met de fiets van Merksplas naar Leuven. In augustus 1944 behaalde ik het diploma van 'doctor in de rechten'. Onmiddellijk na de bevrijding ben ik ingeschreven bij de balie (rechtbank) in 'lurnhout en begon mijn stage bij advokaat Schuermans in Turnhout. Ik woonde toen nog in Merksplas. Ik heb bij Mr. Schuermans, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, hard gewerkt en veel geleerd. Als enige vaste stagiair van het arrondissement kreeg ik al de 'Pro Deo's' op mijne nek. Dat waren veel zaken voor de krijgsraad, ontkenningen van vaderschap door Duitse en Engelse soldaten, enz. In 1947 zegde Schuermans mij: 'Advokaat William De Wilde, zoon van de oude vrederechter De Wilde in Hoogstraten, is gestor-

-

1-let gezin op stap in de /l,'dennen: t'a(ler zl e/'!5 //loc(/L'r ;tIa,,'daIetia 1 un kat'ciotcrii, dochter Marleen, nu gehuwd met dokter Jan Vandeweerdi (Rijkevorsel) en dochter Greet, gehuwd met kinesist Edward Blommaert (Hoogstraten).

ven in Duitsland; een Vredegerecht brengt altijd wat zaken aan en Hoogstraten is nog een niemandsiand. Ge moet als advokaat in Hoogstraten beginnen en ik zal u in het begin wel helpen met zaken van mensen uit het Hoogstraatse.' Zo werd ik advokaat in Hoogstraten, jong, ongetrouwd, in juli 1947 met ccn bureau in de Vrijheid 138. De 3de augustus 1948 ben ik gehuwd. Dan heb ik het huis nr. 170 in de Vrijheid gehuurd van Marie Van Dongen. En ook nog even in de politiek gezeten? Onmiddellijk na de bevrijding, ik was pas afgestudeerd en nog geen 23 jaar, werd in Merksplas de CVP opgericht. Men vroeg mij als jonge advokaat om voorzitter te worden. Dan ben ik daar geweest tot we gehuwd zijn. In Hoogstraten was toen Aloïs Bruurs voor zitter van de CVP. Hij vroeg me of ik, nâ mijn huwelijk, hier in Hoogstraten voorzitter van de CVP wilde worden. Ik heb dat toen

1 1111 111

v v*od 90

)-fOGR ~XAFC -flIROfl OLYPU

aanvaard op voorwaarde dat ik nooit lid zou moeten worden van de gemeenteraad. Dat was in de tijd van burgemeester Thirion. Toen was 't al CVP wat de klok sloeg, er was zelfs geen oppositie. De mensen zegden toen: die wordt schepen en later burgemeester. Maar ik heb altijd hevig en heilig gezworen dat ik dat nooit zou doen. Toen vroeg het CVP-bestuur of ik toch lid zou willen worden van de provincieraad. Provincieraad, dat was vis noch vlees, dat heeft niks om 't lijf, dus was ik akkoord om bij op de lijst te staan bij notaris Aloïs Rommens van Meer. Ik heb dan twee jaar voor de CVP in de provincieraad van Antwerpen gezeten. Het was de tijd van de koningskwestie en de volstrekte meerderheid van de CVP. Ik heb er niet veel werk mee gehad maar ik heb wel achter de schermen van de politiek kunnen kijken. Ik was blij dat ik er vanaf was, ik had er niet alleen mijn buik van vol, maar het zat me tot hier (wijst boven zijn hoofd). Ik was niet geschikt voor de politiek. Het einde van die tijd was voor mij een grote opluchting. Geen advokaat meer, ook geen notaris geworden, maar wel vrederechter! De 7de april 1948 stierf vrederechter Alfred De Wilde, vader van de naar Duitsland weggevoerde jonge advokaat William, in zijn rechtszetel, acht dagen na zijn 70ste verjaardag. Hij stierf in actieve dienst. De plaats bleef lang openstaan. Notaris Rommens en ik waren de 'suppléanten'. Wij hebben toen enorm veel vagebonden gehad en verzoeningen gedaan. In oktober 1948 werd Mr. Van Beveren, advokaat en burgemeester van Borgerhout, tot vrederechter van Hoogstraten benoemd. Hij was 59 jaar en o.a. lid van het hoofdbestuur van de Belgische voetbalbond. Op zekere dag, toen hij van Brussel kwam, reed hij met zijn auto tegen een boom in St.-


MAN IN DE MAAND Job-in-'t Goor. Precies vier jaar na vrederechter De Wilde, op 7 april 1952, stierf hij. Toen heb ik mijn kandidatuur gesteld voor deze plaats en op 2juni 1952 ben ik dan officieel benoemd als vrederechter in Hoogstraten. Als dertigjarige was ik zeker één van de jongste rechters van het land. Dit was meteen ook het einde van mijn advokatenpraktijk. Misschien was ik ook wel graag notaris geworden maar dat was in die tijd even moeilijk als nu. Er waren weinig plaatsen en men probeerde dat zoveel mogelijk binnen de familie te houden. Rechter worden is dikwijls een kwestie van politieke steun, notaris worden is een zaak van tamilierelaties of veel geld, maar een goede advokatenpraktijk is tegenwoordig ook niet te versmaden.

Mijnheer de Juge Wat is de taak van een vrederechter? Een vrederechter is eigenlijk de eerste hulp bij ongevallen, de toevlucht bij verloren zaken voor alle rechtzoekenden. De mensen kennen gecit enkele rechter van eerste aanleg maar wel 'de juge'. Een vrederechter moet dan ook elke vorm van drempelvrees vermijden. Hij moet de mensen 1e g1egenheid geven om vra gen te stellen om hun problemen te bespreken. Hij moet vooral goed kunnen luisteren naar alle betrokkenen en in zake verzoeningen van alles op de hoogte zijn. Met veel diplomatie en goede adviezen bereikt men soms meer dan met vonnissen. Natuurlijk moet een minnelijke regeling ook juridisch verantwoord zijn. Dit is maar mogelijk als de mensen zelf een oplossing belangrijker vinden dan altijd gelijk te krijgen. Als er geen akkoord mogelijk is, moet de vrederechter vonnissen. Ge moet niet alleen opletten dat het juridisch juist

in het oog te houden want er zit altijd een achtergrond achter. Aan de billijke oplossing moet men een juridische motivering kunnen geven. Met welke problemen komen de mensen? In een landelijk kanton zijn dat enorm veel pachtzaken, servituutkwesties en betwistingen over de wegenis. Vooral jonge advokaten uit de stad hebben daar veel moeilijkheen mee, ze kennen dat niet uit het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk dat een vrederechter zijn streek, de mensen en de gebruiken goed kent om billijk te kunnen oordelen. Ik heb in mijn loopbaan enkele malen de voldoening gehad dat mijn zienswijze tot in cassatie werd bevestigd nadat men tegen mijn Uitspraak in beroep was gegaan. Soms ging de rechter in beroep nog een stap verder dan ik omdat men daar de zaak uitsluitend juridisch bekijkt en veel minder rekening houdt met billijkheid. In een stad krijgt de vrederechter meer te maken met echtelijke moeilijkheden, onder houdsgelden, toekenning van kinderen, enz. Maar ook in ons braaf kanton hadden wij minstens vijf koppels per week hoor. Zijn er nu grote verschillen met vroeger? Er is hccl veel veranderd. Er zijn nu veel meer zaken en het is ook veel anders. Terwijl ge bezig bent met een verzoening gaan ze al in beroep als ze denken dat ze geen gelijk gaan krijgen. Iets geloven, aannemen of aanvaar den op het gezag van een ander kunnen velen niet meer. De pastoor en de schoolmeester ondervinden dat, maar ook de vrederechter. Gelijk krijgen vinden velen belangrijker dan een goede oplossing van een probleem. Dat is een heel spijtige mentaliteitscrisis. Huishoudelijke ruzies, bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, zijn strikt genomen voor de kinder-

De nieuwe

Mr. Chris SC'HUERM,4PvS, 36 jaar, advokate, afkomstig van Vosselaar, woonachtig in Beerse, waar ze een advokatenprakojk had, is de opvolgster van Mr. Armand Aerts uit Hoogstraten, als vrederechter van het tweede kanton Tom hout. Zij was de jongste van de zes suppléanien van A. Aeris, vrederechter van eerste klas. Volgens vrederech ter-em eritus A erts is de nieuwe vrederechier heel bekwaam voor deze taak. R

einde van een echtelijke ruzie. Nu is dat dikwijls de eerste stap naar een echtscheiding. Verzoening, de belangrijkste opdracht van een vrederechter, wordt steeds moeilijker omdat men het eigenlijk niet wil als men geen gelijk krijgt. De wetgever heeft het ook te gemakkelijk gemaakt, een beetje stuntachtig. Nu is het kleinste meningsverschil reeds voldoende om te dreigen met scheiding. Men heeft daar geen advokaat meer voor nodig, men gaat gewoon naar de griffie, voor 390 fr. stelt de griffier een verzoekschrift op en de zaak is aan het bollen. Binnen de vijftien dagen heeft men nu een vonnis. Vroeger werden die zaken met de vrederechter onder elkaar in een zeteltje op het kabinet uitgesproken zonder dat het een rechtzaak werd. Dat gebeurt nu niet veel meer en dat is spijtig.

Naar Turnhout

Het echtpaar Aerts- Van Ravensteyn genietend van de rust in de tuin.

is, maar het moet ook billijk zijn. Ge kunt het juridische aanpassen aan de billijkheid maar ge kunt ook de billijkheid aanpassen aan het juridische. De wet is niet rekbaar,' maar in de wet zijn hiaten, vandaar de rechtspraak en de interpretatie van de toepassing. De taak van een vrederechter is om eerst de billijkheid

rechter (nu jeugdrechtbank). Vroeger kon je die soms in overleg oplossen zonder enige ruchtbaarheid en zonder blijvende schade voor het gezin. Dat lukt nu veel minder. Als vroeger een man of een vrouw naar de vrederechter kwam omdat er onderlinge problemen waren, was dat dikwijls het begin van het

Eerst had u het kanton Hoogstraten en later ook Arendonk Ik ben 18 jaar vrederechter geweest van I-Ioogstraten (1952-1970), maar in 1962 kwam daar het kanton Arendonk nog bij. De vrederechter van Arendonk was overleden en ingevolge hervormingsplannen werd mij gevraagd om dat erbij te nemen. Vanaf '62 ging ik twee dagen per week naar Arendonk en zat ik drie dagen in Hoogstraten of juist omgekeerd. Ik was voor beide kantons vrederechter en politierechter. Dat bleef zo tot in 1970. Toen werden de twee plaatsen afgeschaft en werd ik benoemd voor het tweede kanton


MAN IN DE MAAND Turnhout. Het eerste kanton Turnhout is vooral Turnhout zelf; het tweede kanton Turnhout bestaat uit de vroegere kantons Hoogstraten en Arendonk en de noordelijke buitengebieden van de gemeente Turuhout tot in het midden van het kanaal. Toen verhuisde het vredegerecht naar Turnhout We waren niet zo gelukkig met deze nieuwe situatie. In Arendonk had ik een goede medewerking van griffier Koninckx en zijn bediende Van Gorp en hier in Hoogstraten met griffier Van den Bossche en bediende Viaminckx. Griffier Koninckx (69 jaar) verhuisde niet mee naar Turnhout en zo werd Van den Bossche hoofdgriffier. Jan Vlamirickx is nu bediende op de politierechtbank, Van den Bossche is gepensioneerd en de vroegere bediende van Arendonk, Sylvain Van Gorp, was mijn laatste hoofdgriffier. Veel overbodige dingen hebben we achtergelaten, alleen het nodige, wat nog bruikbaar was, hebben we in kartonnen dozen meegenomen naar Turnhout. We hadden wel schrik van deze nieuwe werksituatie maar dat is uiteindelijk erg meegevallen. Voor de mensen van de streek was het een slechte zaak. De afstand, letterlijk en figuurlijk, naar het vredegerecht werd groter. Meersel Dreef-Hoogstraten is 15 km, maar naar Turnhout is reeds 30 km. Men heeft de afstand te groot gemaakt en we zaten daar niet in ons kanton, het was ook niet zo persoonlijk meer. Zo heb ik nogmaals 18 jaar gewerkt (1970-1988) maar we zijn het daar eigenlijk nooit gewoon geweest. De grotere afstand is misschien ook wel een reden dat de mensen nu gemakkelijk naar een advokaat stappen in plaats van naar de vrederechter voor een verzoeking, die steeds minder talrijk worden. Mentaliteit, afstanden,.., alles verandert blijkbaar! Om maar een voorbeeld te geven. Als er vroeger een natuurlijk kind werd geboren, moesten wij familieraad houden. Aan de ongehuwde moeder werd gevraagd of ze de vader kende en of er geen mogelijkheid was tot trouwen. Nu, met het gebruik van de pil, zijn er natuurlijk veel minder natuurlijke kinderen, en ook de wetgeving hieromtrent is nu gewijzigd. Maar nu wens ik zo een vrouw proficiat als ze het kind heeft laten komen. 'En ge moet niet met die jongen of man trouwen als hij er niet naar omziet of niet wil zeggen dat hij de vader is.' Destijds probeerden we het huwelijk in de hand te werken. Nu zeggen we: 'Trouw niet omdat ge een kind verwacht, maar wel als ge elkaar graag ziet.' Dat is zo een evolutie van de tijd hé.

Emeritus Hoe noemt men een vrederechter die niet meer in actieve dienst is? Voor de burgerlijke stand ben ik een gepensioneerde. Een vrederechter die meer dan 30 jaar dienst heeft, krijgt de titel van emeritus. In andere gevallen is het gewoon oud-vrederechter. Een vrederechter-emeritus blijft ook heel zijn leven afhangen van het beroepshof en valt dus niet onder de gewone rechtsmacht. Vroeger was de wettelijk voorziene leeftijd 70 jaar maar nu is dat 67. Er is natuurlijk nog meer veranderd. Vroeger zei men: een rechter moet ge goed betalen zodat hij onafhankelijk is en niet bezwijkt voor het geld. Maar

Lauryssen electronics A

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 dat goed betalen is ook al afgezwakt. Eens benoemd blijft men wel levenslang rechter maar de levenslange wedde is ook veranderd in een ambtenarenpensioen. Nochtans waren dat grondwettelijke voorrechten voor rechters. Dat verklaart ook waarom men nu in zijn beste jaren liever werkt aan een goede advokatenpraktijk en pas veel later kandidaat is voor een plaats als rechter.

Elke week ga ik ook fietsen en 'spek met eieren' eten met een andere groep gepensioneerden, 'de petjes'. Ik ben het nu stilaan wel gewoon.

Kunt u iets vertellen over Hoogstraten en de repressie?

Weinig dorpen in Vlaanderen vormen een homogene gemeenschap. In elke gemeente zijn er wel twee of meer politieke partijen. Hoogstraten maakt hierop zeker geen uitzondering. Er is een grote groep CVP-stemmers en er is een grote groep die meer liberaal gezind is. Er is een grote groep van middenstanders en Vrije beroepen, er is een actieve groep die zich vooral inzet voor de niet-zelfstandigen (arbeiders en bedienden) en daartussen zweeft een legertje ambtenaren waarvan een deel zich beter thuis voelt bij de ene of andere groep. Daarstraks sprak u nog over een ander onderscheid: de geboren -Hoogst ratenaar en de inge weken-Hoogst ratenaar. In de oorlogstijd waren er in Hoogstraten veel vlaamsgezinden en ook veel die dat juist niet waren. Hoogsiralen was zelfs min of meer verdeeld tussen: pro-Dr. Brein ans en pro-Dr. Gommers (1904-1969), burgemeester van Hoogst raten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als jong advokaat heb ik veel van deze dossiers gezien en weet ik ook enorm veel van die mensen en die toestanden toen. Ik weet nu nog veel van de achtergronden die toen allemaal speelden tussen de Hoogst raatse mensen. Maar helaas mag ik daarover niets zeggen. Dat wil niet zeggen dat ik gelukkig was met alle straffen. Wat doet een vrederechter met rust? Ik ben nog blijven werken tot in februari. De eerste twee maanden nadien waren verschrikkelijk. Ik wist echt niet wat doen en liep hier in huis verloren rond. Het past voor een vrederechter in actieve dienst dat hij enigszins in afzondering leeft, een zekere afstand bewaart, zich onafhankelijk opstelt. Daardoor hebben wij hier in de streek ook weinig echte vrienden waar we vertrouwelijk mee omgaan en we zijn ook nooit ergens lid van een vereniging geweest in de gemeente. Wat doe je dan met je vrije tijd? Geleidelijk heb ik mijn draai gevonden en nu verdelen we thuis het werk binnen en buiten. Ik ben ook nog voorzitter van de oud-leerlingenbond van het Klein Seminarie en elders in het land hebben we natuurlijk ook nog vrienden waarvoor we nu meer tijd hebben.

LEZERS SCHRIJVEN Gesubsidieerde Vrije basisschool Ulicotenseweg 1 2328 Hoogstraten (Meerie)

Aan de heer Luc De Backker, Na eindeloos verbeteren van testen, bundelen van papier, opruimen van kasten, gesprekken voeren met ouders, schrijven van rapporten..., gingen we even verpozen hij De Hoogstraatse Maand. Wat lazen we met onze vermoeide ogen? 'Neem... nu leraars, die lopen er in het algemeen niet zo puik gekleed hij maar die hebben een vaste job » hé...' Dan komen er hij ons toch enkele vragen boven (wij zijn het vragen stellen tenslotte gewend): - Wat is goed gekleed? Welke normen worden gehanteerd? - Kan men alleen in bepaalde wïnkels 'goed gekleed' worden? - Hebt u de leerkrachten van Meerle (en vooral de vastbenoemden) al eens 'slecht gekleed' gezien? en tenslotte - Weet de heer De Backker iets over een onderwijzerswedde? Ons besluit was duidelijk: Er zijn toch nog belangrijker dingen in het schoolleven om indruk te maken op je baas of op de kinderen dan alleen maar goed (duur) gekleed te zijn ook al heb je een vaste job.

Met bescheiden groeten van de leerkrachten van Meerle: J. T., .1. V., R.B., E.P,, R. V.G., A.J., J. t, M. V, EL., EB., J.L., M.K., ?vt.V.D., A.J., M.J., S.V.D.B. •


GESCHIEDENIS

De Brabantse Revolutie in Hoogstraten Dit jaar zal het precies tweehonderd jaar geleden zijn dat de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden in opstand kwam tegen de Oostenrijkse overheer sing van onze gewesten. Deze Brabantse omwenteling, met als hoogtepunt de slag van Turnhout, zal in deze laatste stad op grootse wijze worden her dacht.

IN NET NEDtRLAND, 1',,

;,,,..

hr,

d

ff,j

-

,./

Wat velen echter niet weten is dat ook Hoogstraten een belangrijke rol in deze historische gebeurtenissen heeft gespeeld. Hoogstraten was de eerste stad in ons land die door de patriotten werd bevrijd. En het was op de pui van ons stadhuis dat door generaal Van der Mersch het 'Manifest van het Brabands volk' werd afgekondigd, waarin keizer Jozef II vervallen werd verklaard van zijn rechten als soeverein over de Zuidelijke Nederlanden. De Hoogstraatse Vlaamse kulturele kring 'Dr. Hendrik Versmissen' vond dat deze historische gebeurtenissen niet onopgemerkt mochten voorbijgaan. Daarom stelt zij haar jaarlijkse boekenbeurs, die dit jaar op 10 september in de Pax plaatsvindt, totaal in het teken van de herdenking van de Brabantse omwenteling. Naast de gewone boekenbeurs, waar diverse uitgeverijen hun publikaties voorstellen en waar auteurs hun werken zullen signeren, kan u in de Fax terecht voor een herdenkingstentoonstelling, waar aan de hand van vaak unieke dokumenten een tijdsbeeld van de Brabantse omwenteling wordt gegeven. In het groene zaaltje houdt om 14.30 uur Dr. Eugeen Van Autenboer een referaat over de Brabantse omwenteling en de Kempen. Een half uur later wordt de in opdracht van de Versmissenkring geschreven brochure 'En verder verklaren wij ons een vrij en onafhankelijk volk...' Hoogstraten in de Brabantse omwenteling voorgesteld. De auteur van dit werkje, de Hoogstratenaar Jan Huijbrechts, zal het hoe en waarom van deze publikatie toelichten . Het geheel wordt opgeluisterd met 18e eeuwse kamermuziek. U loopt tijdens uw bezoek de kans om op een autentieke spelemansgroep van patriotten of op Oostenrijkse soldaten te lopen, want figuranten bevinden zich in heel de Pax. Tussendoor verzorgen ze volksdans, volksmuziek en vendelzwaaien. Bij goed weer kan u op de parking naast de Pax terecht voor een opvoering van een wagenspel. In de kleine zaal van de Pax kan u tenslotte terecht voor een info-markt waar diverse af-

delingen uit de provincie, van de Federatie van Vlaamse kringen, waartoe de Versmissenkring behoort, zichzelf aan een breed publiek voorstellen. Hier kan u ook terecht aan de stand van het Vlaams Audiofonds, dat ijvert voor de verspreiding van het betere Nederlandse lied. Deze ganse reeks van evenementen wordt opgesmukt met een tentoon-

t

stelling van de Hoogstraatse kunstschilder Cyriel Oomen. Voor al dit fraais kan u vanaf 12.00 uur in de Fax te Hoogstraten terecht op 10 september. •

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en tegelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


Grote keuze in: grasmaaiers tractor-grasmaaiers Stihl - motorzagen motorcultoren frezen bosmaaiers alle sproeitoestellen Verdereveneens hobbyserres, enz... -

DIT ALLES BIJ:

J. OFFELSI PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4 Hoogstraten Minderhout Tel. 03/314 41 15 -

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZU St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 8


MILIEU

Problemen met waterzuivering

Mocht er nog wat stank bij? In opdracht van genieenschapsminister van Leefmilieu Kelchtermans werd er door het studiebureau Sobemap een onderzoek verricht naar de kwaliteit van onze waterwegen en het oppervlaktewater in Vlaanderen. Het al of niet geheim rapport was in ieder geval vernietigend voor het beleid dat in Vlaanderen gevoerd wordt. 75070 van de Vlaamse waterlopen zijn grondig verziekt, en verkeren in een rampzalige toestand. 50% wordt in het rapport als 'zeer slecht' beschreven. In vergelijking met Nederland en Groot-Brittannië scoren wij erbarmelijk. In Nederland is een dergelijke mate van vervuiling in minder dan 25% van de waterlopen vast te stellen. In Groot-Brittannië in minder dan 10%. Hoewel de resultaten van dit rapport in velerlei kringen verbazing en verontwaardiging veroorzaakten, kwamen deze gegevens voor ons niet direkt als een verrassing. Wie in Hoogstraten een beetje de situatie van de beken, grachten en van de Mark kent zal wel niet direkt omvèrgevallen zijn. Wel werden wij er nog eens aan herinnerd dat wij hier in Hoogstraten een zuiveringsstation hebben dat de gemeenschap om en bij de 364 miljoen frank gekost heeft (zonder de rioleringskosten). Waartoe heeft dit tot nu toe gediend? zeker nu wij deze voorbije maanden gekonfronteerd zijn geworden met een enorme stankgeur op en rond dit zuiveringsstation en een zulk danige verslechtering van het Markwater dat stankoverlast en vissterfte aan de Nederlandse kant het geval waren? Bijna alle kranten schreven uitvoerig over deze zaak, volksvertegenwoordiger Jef Van Looy vroeg om uitleg bij de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering en wij gingen op informatie uit bij Xavier Brosens en bij Willy Bartholomeeusen. De heer Xavier Brosens is ingenieur bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne dat zich onder andere bezighoudt met de ontleding van waterstalen. Als schepen van Leefmilieu in het eerste gemeentebestuur na de fusie was hij medeverantwoordelijk voor de bouw van het gemeentelijk zuiveringsstation te Minderhout. De heer Willy Bartholomeeusen is werkzaam op de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering en is als industrieel ingenieur belast met de studie van de Algemene Waterzuiveringsprogramma's.

optimistisch waren. De euforie van sommigen, die zover gingen de minister uit te nodigen om het volgend jaar te komen vissen in de Mark, konden wij evenwel niet delen. Er was toen immers reeds een eerste obstakel dat nog diende overwonnen te worden: de collector van Rij kevorsel en de persleiding naar Hoogstraten toe zouden nog moeten aanbesteed worden. En er zou nog veel drek en smurrie naar de Mark vloeien vooraleer dit laatste voltooid zou zijn. Uiteindelijk, begin mei 1989, was het zover en werd deze collector voltooid en in gebruik genomen. Tot zolang had het waterzuiveringsstation te Hoogstraten slechts op 50Wo van haar capaciteit gedraaid. Vanaf een drietal maanden vloeit het huishoudelijk afvalwater van Rij kevorsel en van Sint-Jozef-Rijkevorsel alsook het industrieel afvalwater van

belast is geworden, ofwel in de aanwezigheid van chemische produkten die alle zuurstof uit de zuiveringstanks onttrekken. Men dacht hier bijvoorbeeld aan sulfiet, een produkt dat veel gebruikt wordt in de fruit- en groentenverwerkende industrie. Men was bezig met een onderzoek naar de oorzaken van deze reukhinder. Een overbelasting van het bedrijf werd evenwel praktisch uitgesloten daar het zuiveringsstation een capaciteit heeft van 45.000 inwoners equivalent en tot in het voorjaar slechts op 50 07o van zijn mogelijkheden draaide. In afwachting van de resultaten van het onderzoek werd er begin deze maand terug een beluchtingsinstallatie op de Mark geplaatst teneinde toch zeker onze Nederlandse buren niet verder met rotte vis om de oren te slaan.

Gebrek aan opleiding? Intussen groeit de kritiek op het beleid van de VMZ en op de werking van vele zuiveringsstations. De VMZ wordt in de Sobemapstudie een totaal gebrek aan algemene beleidslijnen verweten, alsook een kompleet ontoereikende kontrole op de lozingsvergunningen. Wij vroegen Xavier Brosens hoe hij tegenover deze problematiek aankijkt. Volgens hem is er vooreerst een totaal gebrek aan opleiding geweest voor het personeel dat tewerkgesteld is op het zuiveringsstation. Een opleiding tot klaarmeester is een vereiste. In Hoogstraten heeft de VMZ een prachtige installatie overgenomen van de gemeente doch het wordt niet optimaal gebruikt. Men heeft eigenlijk een schone auto kado gekregen, maar er is niemand die er mee kan rijden. Onlangs werd er door de Vlaamse Ingenieurvereniging een «

Stank voor dank? Op 26 maart 1982 werd het gemeentelijk zuiveringsstation te Minderhout plechtig geopend. Hiermee herleefde de hoop dat er weldra een einde kon komen aan de reeds dertig jaar groeiende vervuiling van de Mark. Niet alleen de rioleringen, die vanaf het begin van de jaren '50 in de dorpskernen werden aangelegd, maar ook de toenemende industriële lozingen in de bijrivieren van de Mark lagen aan de basis van een nieuwe grote open riool; de Mark. Ik herinner het me nog zo goed, die beelden van de eerste grote vissterfte. Kaniers van karpers, bliek en snoek dreven daar voor ons in de kom aan de watermolen van Meersel-Dreef. Zo 'n vissen hadden wij als kleine gasten nog nooit gezien. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Integendeel. Begrijpelijk dan ook dat wij bij de opening van het nieuwe zuiveringsstation in '82, ondanks de nodige reserves, toch nog vrij

de slachterij Swaegers en van de bedrijven Rovana en Poifruit via de persleiding naar Minderhout. Toeval of niet, maar vanaf begin mei wordt er op en rond het zuiveringsstation een enor me stankgeur waargenomen. Op warme dagen zouden er tot op meer dan 500 meter in de omtrek geen deuren of ramen kunnen geopend worden. De vervuiling in de Mark vanaf het station neemt weer toe en aan de Nederlandse kant stelt men een nieuwe vissterfte vast. Op navraag van volksvertegenwoordiger Jef Van Looy antwoordt de VMZ (Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering) dat de stankoverlast te wijten is aan het plotse afsterven van het biologisch leven in de zuiveringstanks ten gevolge van een zuurstofgebrek. De oorzaak zal moeten gezocht worden in de aansluiting van de collector van Rijkevorsel waardoor het zuiveringsstation over-

kursus voor klaarmeester ingericht. Van de 60 deelnemers kwamen er 56 uit de industrie en 4 van de Vlaamse Zuiveringsmaatschappij van het Kustbekken. Van de VMZ was er niemand. De problemen die zich nu voordoen te Minderhout zijn hier een gevolg van. De beluchting in een zuiveringsstation is zeer belangrijk en de hoeveelheid hangt af van tal van factoren zoals de graad van vervuiling, de temperatuur, enz. Iemand met een goede opleiding moet alle plots opduikende moeilijkheden de baas kunnen. Hij is de deskundige en van hem wordt dan ook een degelijk onderhoud van de installaties, in dit geval de luchtspuiters, verwacht. Het station te Hoogstraten is volgens X. Brosens onderbemand. Een goede werking vereist zeker drie â vier personen daar men ook de installaties te Merksplas, Zondereigen, Baarle-Hertog en Meer (Transportzone) on-


MILIEU der zijn kontrole heeft. En de verzorging van verschillende stations laat veel te wensen over. Zo staan er in Merksplas de kontrolemeters gewoonlijk niet meer op. Eén van de grootste oorzaken in de gebrekkige werking van de VMZ zit in de grootte van het waterschap. Momenteel is alles gecentraliseerd in Aalst. De buitendiensten Herentals en Mechelen zouden meer zelfstandig moeten kunnen werken en meer zeggingskracht krijgen. In Nederland mag men ongeveer twee waterschappen per provincie rekenen. Dan pas kan men goed werken en zal de kontrole efficiënter zijn. Daar worden de werkelijke kosten voor zuivering verhaald op de industrie. In België is dit niet het geval, hier werkt men nog onder de prijs. Zo lang dit niet verandert zal de industrie niet meer moeite doen om haar vervuiling te verminderen. Een van onze belangrijkste taken blijft tenslotte toch te zorgen voor de toekomst van al wie na ons komt, aldus Xavier Brosens.

Begrijpelijk ongeduld Willy Bartholomeeusen kan een heel stuk meegaan in de kritiek van Xavier Brosens. De opleiding van het personeel zou inderdaad beter kunnen maar men is toch al een heel stuk verder dan in het begin bij de gemeente. In de aanwervingsvoorwaarde was de cursus klaarmeester opgenomen maar men stond er toen met twee man ook alleen voor. Er was niemand om op terug te vallen. Nu kan het personeel steeds rekenen op een volledig team van exploitatieverantwoordelijke, sectorverantwoordelijke en een inspectieteani. Intern

worden er bijscholingen gegeven, maar het zou goed zijn moest iedereen ook die kursus van klaarmeester volgen. Tijdens deze problemen met stankoverlast is er een ganse ploeg aan het werk geweest om de juiste oorzaak te zoeken. En we hebben ze gevonden. Er bevond zich te veel slib in de installatie. Het probleem is nu opgelost. Het station was niet overbelast, want we draaien nu op ongeveer 80%. Wel was er een verlaagd slibafvoer als gevolg van optimalisatiewerken op het bedrijf. Vanaf 21 augustus zullen er twee personen bijkomen voor de slibverwerking. Hieruit kunnen we wel besluiten dat het personeel ter plaatse steeds kan terugvallen op specialisten zoals een exploitatieverantwoordelijke die toezicht houdt en die steeds kan inspringen bij plots opkomende moeilijkheden. Uit de Sobemap-studie blijkt ook overigens dat er op het vlak van exploitatie geen tekort is aan personeel. Buiten deze tijdelijke stankgolf, en ik kan er van meespreken want ik woon er zelf met mijn neus bovenop, mag ik toch zeggen dat er toch al een sterke verbetering is gekomen in de Mark. Maar die verbetering wordt meestal niet gezien, vooral de fouten worden aangehaald. Ik kan dat ergens wel begrijpen. Deze installaties hebben veel geld gekost en er is jarenlang geen verbetering gezien. Het geduld van de mensen is op, aldus Willy Bartholomeeusen. Wie echter konkreter gaat nakijken zal moeten vaststellen dat er v66r het station al heel wat ten goede veranderd is. Door de tijdelijke slechte werking is het stuk erna weer heel wat minder, maar op het einde van dit jaar maken we een eerste balans op.

Onderhoud van de installaties In tegenstelling tot de kritiek van X. Brosens op het gebrekkig onderhoud van de installaties, stelt Willy Bartholomeeusen dat er hier helemaal niets op aan te merken valt. Enkel het zuiveringsstation van Baarle-Hertog bevindt zich in een erbarmelijke staat. Zo werd ze ook overgeërfd van de gemeente. Ze wordt evenwel ook kortelings buiten gebruik gesteld vermits er een overeenkomst gemaakt is met Baarle-Nassau die vlakbij een nieuw station gebouwd heeft. Buiten dit bevinden alle andere installaties zich in prima staat. In Merksplas staan de meters inderdaad niet op. Men moet een onder scheid maken tussen de belangrijkste zaken. Niet de meting maar de efficiënte werking is belangrijk. Dit stationnetje van 5.000 inwoners equivalent draait zoals het moet en het uitvloeiend water voldoet aan de vereiste normen.

Het slib en de landbouw Tot onlangs werd het slib als eindprodukt afgevoerd naar de landbouw om als mest over de akkers uitgestort te worden. Dit behoort nu tot het verleden, want vanaf 21 augustus zal dit slib naar een stort worden afgevoerd. Het had wel een bemestingswaarde maar gezien het reeds bestaande probleem van de overbemesting in de streek heeft men geopteerd voor het storten. Dit slib zou weinig zware metalen bevatten en volledig aan de Europese normen voldoen. Tijdelijk heeft men wel eens een probleem van koper vastgesteld, en wat bleek? Men had ergens massaal varkensmest in de riolering gestort. Het zuiveringsstation te Minderhout is ook voorzien van een 'aalhekken'. Dit werd aangelegd op vraag van de landbouwkringcn om in dc winter of wanneer men niet op de akker kan, de overtollige drijfmest te storten die dan zou vermengd worden met ander afvalwater en 'S nachts verwerkt worden. Is dit misschien de oplossing voor de overbemesting? Nee, meent Willy Bartholomeeusen. Dit is geen goede oplossing daar de concentratie te groot is zodanig dat maar kleine hoeveelheden kunnen verwerkt worden. In principe kan beerverwerking wel, doch men zou een verschuiving van het probleem krijgen doordat er teveel fosfatcn en nitraten in de waterloop zou terecht komen met alle gevolgen vandien. Als oplossing ziet hij eerder heil in een mestbank of in een speciaal bedrijf voor verwerking van beer waarna de vloeibare stof in de riolering loopt en zo op het zuiveringsstation terecht komt.

Dan toch nog vissen? II

erken (1(111 liet Z1I/i'r/ilitSSiCttiO/i 1/? .'iii/tderhuilf.

Zeven jaar heeft het geduurd vooraleer de collector van Rijkevorsel voliooid was en in ge bruik genomen werd. Zeven jaar dat het zui-

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9


MILIEU veringsstation van Minderhout slechts op de helft van zijn mogelijkheid gedraaid heeft. Intussen bleven Rijkevorsel, Rovana en Poifruit maar lozen via de Viskensloop in de Mark. Geen wonder dat er niet veel beterschap te bemerken viel. Nu dit dan eindelijk achter de rug is kijken we hoopvol naar de eerste serieuse meetresultaten. Pas dan kan de invloed van een aantal andere factoren duidelijker nagemeten worden. Wat is de invloed van de (over)bemesting in de landbouw? Volgens het Sobemap-rapport zou de landbouw naar schatting voor 20 â 30 procent verantwoordelijk zijn voor de vuilvracht die in de waterlopen terechtkomt. Afhankelijk van de streek zou de landbouw driemaal meer dan de bevolking verantwoordelijk zijn voor de nitraatbelasting van de oppervlaktewateren, en viermaal meer voor de fosfaatbelasting. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Verder blijven er in de steek nog enkele andere vervuilers aktief zoals de kolonie van Merksplas die loost in de Bolksebeek, die op Keerschot in de Mark loopt. Ook het recreatiecentrum Breebos en de woonkern Meersel-Dreef beschikken nog niet over een riolering. Het probleem van Meersel-Dreef stelt zich volgens Willy Bartholomeeusen eerder in het gebrek aan riolering voor de mensen zelf, dan in een mogelijke vervuiling. Het meeste afvalwater zal momenteel eerder versterven. De invloed op de Mark is wellicht miniem. Met een riolering krijgt men daarentegen een puntlozing en een plaatselijke sterkere vervuiling. Voor Merksplas-kolonie zal er een oplossing moeten gezocht worden in een aansluiting op Merksplas of op Rij kevorsel of eventueel een eigen waterzuivering. Maar op elk van de drie hangt een prijskaartje en dat zal meebepalend zijn. Een zuiveringsstation ter plaatse is wellicht goedkoper; maar dan nog blijft er een restvervuiling die de Bolksebeek niet kan verwerken. Einde van dit jaar is deze studie af en wordt de knoop doorgehakt. Al bij al blijven dit nog slechts kleine punten. Hoogstraten en omgeving zijn qua riolering en zuiveringsinstallaties goed voorzien. Als men dit ver gelijkt met de stad Lier dan leven wij hier in een paradijs, meent onze man van de VMZ. In Lier is er nog niets qua waterzuiveringsinstallatie. Spectaculaire veranderingen moet men blij kbaar wel niet verwachten. Het gaat stap bij stap. Er is reeds veel verbeterd, maar het heeft zijn tijd nodig. Rest er wellicht nog een belangrijk element: het optrekken van de prijs per inwoner equivalent. Dan pas kan het motto 'de vervuiler betaalt' realiteit worden. Spijtig genoeg gaat het allemaal langzaam aan. De overname heeft veel tijd gevergd en voor de aansluiting van Rij kevorsel heeft men lang moeten wachten omdat er voor de VMZ andere prioriteiten waren. Het budget is nu eenmaal beperkt. Zolang de industrie goedkoop kan lozen zal er vanuit die andere kant weinig moeite gedaan worden om de vervuiling binnen aanvaardbare perken te brengen. Een mentaliteitsverandering komt er meestal maar als men aan de portemonnee zit. Tot hiertoe betaalt de bur ger en de industrie enkel voor de exploitatie. Voor nieuwe investeringen put men nog steeds uit de kas van de Vlaamse Gemeenschap. Zodra echter deze kraan dicht gaat kunnen alle kosten verhaald worden op de vervuiler. Er is echter heel wat tegenstand van de bedrijven, dus zal er nog wel heel wat smurrie door de beek moeten. Om te vissen zullen we nog even moeten wachten. U

DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT? Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikels, gebeurtenissen of wat dan ook. De inzender - en niet de redaktie - is dan ook verantwoor delijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet opgenomen.

Toeristische bekendheid van Hoogstraten vergroten Alvorens met mijn pleidooi te beginnen, wil ik mij even voorstellen: Jac Zout, 46 jaar, sociaal-plan oloog, directeur van het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRJT) in Breda, één v. d. oprichters van Radio continu in Meerle en woonachtig in Ulvenhout. Hoogstraten leerde ik al enigszins kennen voordat het een fusiegemeente was. Dit via privé-uitstapjes naar Meersel-Dreef, het centrum van Hoogstraten e.d. en via toeristisch onderzoek voor Baarle-NassauHertog (waar toendertijd ook Minderhout bij betrokken was). Veel beter heb ik de gemeente leren kennen in cle 6 jaar dat ik bij Radio Continu betrokken ben. En verder diverse' toeristische' contacten opgebouwd met ondermeer de VVV-Hoogstraten, hotelschool 't Spijker en de afdeling recreatie v/h Stadsbestuur. Via deze contacten als gedeeltelijke 'Hollandse Belg' heb ik diverse toeristische indrukken opgedaan op grond waarvan ik tot de volgende stelling kom: 'Ondanks alle inspanningen van bv. de Dienst voor Toerisme en de VVV-Hoogstraten heeft de gemeente nog talrijke toeristische mogelijkheden die op dit moment maar zeer ten dele worden benut'. Immers Hoogstraten beschikt reeds over een behoorlijk (dag) toeristische infrastructuur via bv. de fietspaden en 'de Mosten'. De bekendheid daarvan buiten de gemeente is echter nog zeer beperkt. Ik durf dit te stellen op grond van resultaten uit een recent NRIT onderzoek en incidentele succesvolle publiciteit scampagnes via bv. Radio Continu. Het NRIT onderzoek werd speciaal verricht voor de Grens Wissel Kantoren (bij ondermeer Hazeldonk/Meer). Deze bankinstelling wil in de nabije toekomst als service meer toeristische informatie over met name de provin-

cie Antwerpen naar haar cliënrele gaan verstrekken. Imerviews niet diverse toeristen wezen uit dat men in feite alleen de stad Antserpcn, Baarle-Nassau-Herlog en ook nog wel Meersel-Dreef goed kent. Fietsrnogeli kheden via bv. het aardbeienpad waren voor iedereen volslagen onbekend. Kortom: in de gemeente is op toeristisch gebied aardig wat aanwezig, er worden veel evenementen ingericht, maar de bekendheid ervan blijft vrij beperkt. Nu kunt u stellen dat het hewust voor de eigen bevolking beperkt moet blijven, maar dat is - zo heb ik via ondermeer het Stadsbestuur begrepen - niet altijd de bedoeling! Immers toerisme brengt naast extra drukte als mogelijk negatief effect ook positieve gevolgen met zich mede. En dat niet alleen in economische maar ook sociaal-culturele zin. Een toeristisch aktieplan Hoogstraten, waarbij vooral het doel is de bekendheid van de gemeente in toeristische zin te vergroten, is wellicht een oplossing, 0p deze wijze kunnen structurele contacten worden gerealiseerd met zowel omliggende VVV's en Diensten voor Toerisme (ook in Nederland!) en misschien gezamenlijk publiciteitscampagnes worden opgezet. liet hiervoor nodige enthousiasme en de gewenste kennis lijkt mij grotendeels aanwezig! (Nog) meer succes op toeristisch gebied lijkt mij bovendien een extra stimulans om Hoogstraten in toeristisch opzicht verder J. Zom te profileren.0

COPI SPECIAALZAAK:

• Typen

• FOTOCOPIEREN

• Inbinden

Terug naar school! Hiergrote keuze in schoolgerief. ILU 17

Vrijheid 215 n Geschefnkartikelen

Iii

* Wenskaarten

Hoogstraten

II

1 II

Tel. 03/3147241

11


DA GBOEK

DAGBOEK Dagboeken zijn er in wezen voornamelijk om geschreven te worden en in mindere mate om ze slechts na jaren met een beetje nostalgie te doorbladeren en te lezen. Maar misschien bent u lezer één van de velen die zich afvraagt wat een mens, ik dan, de hele dag zit te doen op de toeristische dienst. Wellicht wordt het dan toch eens tijd om vrijmoedig te bladeren in het dagboek van de Dienst voor toerisme oftewel 'een weekendje Hoogstraten' met Christina MARTENS. Zaterdag 5 augustus Het zou een Vrije dag worden maar uitslapen is er voor mij vandaag niet bij om de simpele reden dat ik toch maar ga werken. Ze lachen er al mee dat het altijd regent als ik verlof heb terwijl je mij op snikhete dagen altijd kan vinden in de bijzonder koele raadskelder van het stadhuis. De traditie duldt blijkbaar geen uitzonderingen, want de Vrijheid ligt er al schitterend bij onder een stralend blauwe hemel. Op het werk is mijn kollega Linda al drukdoende met twee Nederlandse dametjes. Ze kunnen schattig zijn, maar... Deze twee ook weer, een prachtig stel oerdegelijke juffrouwen. De ene is zich blijkbaar vreselijk aan het opwinden. Even denk ik nog dat ik ter hulp moet komen. Ze is verbolgen, nee, echt boos, omdat onze Sint-Katharinakerk in '44 werd verwoest. De 'gids van Deken Hannes' komt eraan te pas en ze moet het ter plekke allemaal nalezen. De andere dame is duidelijk gegeneerd omdat haar vriendin na drie kwartier besluit het boek niet te kopen. Mooi tafereeltje, ik geniet ervan. Dat is nu juist het boeiende van deze job. Mensen komen en gaan en hebben vaak heel interessante en vreemde verhalen bij. Op de paar jaren dat ik hier nu werk heb ik er al veel van geleerd. Misschien is luisteren bij ons wel even belangrijk als het zelf uitleg geven. De dames stappen op en wensen ons nog een prettig weekend. Kijk da's ook weer typisch. Haast alle Nederlanders doen dat. Soms zelfs op een toch wel speciale manier zoals laatst toen een al wat oudere man nog 'doei' riep vooraleer hij buitenging. Wij lagen slap van het lachen. Vooral na de middag wordt het flink druk, reden ook waarom Linda en ik samen komen werken. Het afgelopen jaar is het bezoekersaantal in ons kantoor uitzonderlijk gestegen. 'Vlaanderen Vakantieland' in kombinatie met het goede weer begint zijn vruchten af te werpen. Het dagtoerisme zit in de lift. Na de middag, we hebben onszelf intussen getrakteerd op een gebakje, komt Marcel Van Ammel, onze schepen voor toerisme, even langs. Samen bespreken we de lopende zaken en de begrotingsvoorstellen voor 1990. Aflossing van de wacht. Griffier van den Bossche

WONINGINRICHTING

is stipt op tijd zoals wij dat van hem mogen verwachten. Hij klaagt altijd dat wij er een handje van weg hebben om van hem alles gedaan te krijgen. Ditmaal hebben we hem nodig voor medewerking van de Sint-Jorisgilde aan de Open Monumentendag op 10 september. Natuurlijk zal hij ons helpen en meer dan dat. Hij heeft zelfs nog enkele schitterende ideeën, zeg maar fantasietjes. 0 griffier, wat doet ge ons toch weer aan; onbedaarlijk moeten lachen en dan niet mogen omdat er net weer volk binnenkomt. Even later, en dat is echt toeval, staat Lou van den Bossche aan de balie. Of de affiches van de Karel Boom tentoonstelling klaar zijn? Ik laat vader en zoon trots het boek met de tekeningen en foto's van Karel Boom zien. We kregen het in leen van zijn 98-jarige dochter. Louis van Hoeck, onze overbuur en steeds bereidwillige gids, komt affiches van de Monumententocht Wortel-Merksplas ophalen. Hij is zo vriendelijk ze voor ons rond te dragen in Hoogstraten. Mensen aan de folderrekken en aan de balie en daarbovenop dan nog de zoveelste telefoon. Als het niet voor de burgemeester of de politie is vragen ze beslist weer informatie in verband met de Antilliaanse Feesten. Het is kwart na vijf als we het 'boeltje sluiten' zoals de sekretaris altijd zegt. Honderd negenenzeventig bezoekers voor vandaag, maar nog voor het stadhuis word ik alweer aangesproken door iemand die nog informatie wil. Een beetje verder ter hoogte van de kerk houdt een fietser mij tegen die nog graag wat brochures had willen hebben. Geen probleem mijnheer, komt u maar even mee. De tik klok die kwart na vijf als einde van mijn werkdag registreerde, vergist zich voor de zoveelste keer. Weet die machine veel! Zondag 6 augustus Het wordt weer een zomerse dag, maar jammer genoeg zal ik daar weinig van zien, want inderdaad, het is weer werken geblazen. Sommige mensen zouden niet met ons willen ruilen omdat wij in het weekend moeten werken, maar zij begrijpen niet dat dat voor ons juist

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. -

-

12

Til '!ar1,ls de beste dagen zijn. De mensen die bij ons komen zijn op uitstap dus meestal goedgezind. Ze zijn dan bovendien vaak echt dankbaar dat ze geholpen worden. Wat wil je nog meer. Ik heb nog niet getikt of de eerste bezoeker komt al binnen. Het is een vriendelijk meisje in een no-time-to-waste-Tshirt. Ik vind haar op slag sympathiek. Ze komt een enquête uitvoeren in naam van het G.O.M. (gewestelijke onderzoeksmaatschappij). Gans de dag zal zij in de omgeving van het stadhuis de mensen vragen stellen. Of ze op uitstap zijn in de provincie Antwerpen, wat hun doel is en of ze ergens blijven overnachten? Ik moet glimlachen als ik zie hoe ze sommige Hoogstratenaren aanspreekt waarvan ik zeker ben dat ze pistolets of kip aan 't spit gaan kopen. Het is al na enen. Eten is er weer niet bij. De pakjes boterhammen in zilverpapier stapelen zich op. Ik denk dat de meeste mensen er geen flauw idee van hebben hoe druk het hier wel kan zijn. Er is vandaag konstant volk in 't kantoor. Tussendoor moet ik nog een paar keer mee naar de brandweerkazerne waar de fietsen voor de verhuurdienst staan. Telkens als ik dan terugkom staan er al mensen te wachten. Voor de meest uiteenlopende vragen moet je een antwoord hebben en soms ook voor de meest uiteenlopende problemen. Fransen die een fietstocht door België maken hebben hun kaart verloren en kunnen zich niet meer oriënteren. De leiders van een kampplaats in Meerle zitten met een zieke en moeten dringend een dokter hebben. Veel buitenlanders ook, vooral Denen, die nog hotelakkommodatie zoeken. Leg dat allemaal maar eens uit als ze soms maar amper wat Frans en Engels spreken. 'Habla Espagnol?' 'Un poco , . Hemeltje lief, het wordt een echte probleemdag. Ik krijg zelfs geen kans om een kop koffie te drinken en dat wil voor mij al wat zeggen. Veel mensen die van ver komen weten de Mosten niet te vinden omdat ze denken dat het in Hoogstraten zelf is. Brochure onder de neus, kinderen een sticker en nog maar eens met hand en tand uitgelegd. En dan gebeurt het, die ene toerist die maar eens om de twee jaar voorkomt wandelt het kantoor binnen en vraagt in het Duits wie de kerk gedynamiteerd heeft. Er is veel volk binnen. Even, heel even maar, aarzel ik. 'De Duitsers' zeg ik dan rustig. Gelukkig is de dame van gisteren er niet als hij hevig begint te


DA GBOEK discussiëren dat het niet waar is. Ik zwijg even, kijk heni aan en zeg dan rustig 'Mijnheer, de geschiedenis is geschreven'. Hij neemt er geen genoegen mee. Wil hij misschien uit mijn mond horen dat hij gelijk heeft? Sorry, de klant is bij ons koning maar zover hoeft het niet te gaan en discussie hoort niet thuis op deze dienst. Er zit opeens minder zon in de lucht. Sommige bezoekers kijken steels toe vanachter een brochure die ze schijnbaar geïnteresseerd staan te lezen, maar ik voel dat ze meeluisteren. Alle vragen om informatie zijn me nu meer dan welkom. 'Een zoektocht mevrouw? Het is er weer voor. U kan zelfs kiezen uit drie verschillende.' Die dingen hebben ongelooflijk veel sukses dit jaar. Een lief mannetje komt al voor de derde keer terug omdat hij enkele vragen niet kan oplossen. Ik mag niets zeggen maar in dit geval moet ik toch echt een puntje van mijn tong bijten om hem niet verder te helpen. Het wordt weer halfzes vooraleer ik kan sluiten. We mogen tevreden zijn, het was weer goed vandaag. Balans: 298 bezoekers. Telt weer lekker weg naar een totaal dat vorige maand zo om en bij de 2200 lag. De terassen zitten nog vol als ik naar huis rijd. Ik moet toch denken aan al de mensen die regelmatig bij ons konien met hun oorlogsverhalen. Mensen die de kerk nog in puin hebben weten liggen, die nog in het Seminarie hebben overnacht toen ze tijdens de oorlog op doortocht waren. Gek, maar ze zijn vaak op zoek naar aanknopingspunten met dat verleden. Wij zijn een toeristische dienst, maar is die taakopdracht toereikend als je zoals ik een paar maanden geleden een vrouw moet troosten die door emoties overmand snikkend haar verhaal vertelt? Het moet meer zijn, daar ga ik van uit. Folders uitdelen kan iedereen, maar mensen ontvangen en onthalen in het stadje waar je geboren en getogen bent, moet met de gepaste (en gekende) trots en vriendelijkheid gebeuren. Een mens heeft altijd de neiging terug te keren naar de plaatsen waar het goed toeven was, waar men zich welkom voelde. Het verhaal van mijnheer X, zijn naam ben ik vergeten, is daarvan het beste bewijs. Hij wandelde op een dag een beetje verloren het kantoor binnen zo met een air van wat zou ik vandaag eens gaan doen met al m'n vrije tijd. Ik stelde hem voor om met het zachte weer buiten wat te gaan fietsen. Aan zijn aksent had ik al lang gehoord dat hij van ,'t stad' was. Onmogelijk, hij had in geen 25, wat, misschien 35 jaar, nog op een fiets gezeten. Met de bekende argumenten dat je zoiets nooit verleert nam ik hem mee naar de brandweer-

Bijoulerie

kazerne om een fiets uit te kiezen. Vooruit dan maar, hij zou eens een paar rondjes proberen. Het starten ging wat moeilijker, maar toch. Hij vertrok op de fiets om het Aardbeienpad te gaan doen. Nog twee maal is hij nadien een fiets komen huren tot hij op een dag, nog niet zo lang geleden, stralend en uitbundig bij ons de trap afkwam. Ik moest en zou buiten mee komen kijken, nee, hij zei nog niet waarom... Geloof het of niet, maar daar stond een fonkelnieuwe fiets tegen de gevel. Hij vroeg of ik het mee ging vieren, maar jammer genoeg

Wereidwinkel Vanaf 1 september is het gedaan met de vakantie en ook de wereldwin keliers schieten opnieuw in aktie. Om te beginnen zal de winkel (Gelmeistraat 5) weer open zijn zoals voorheen. Fleet't u nog steeds moeite om de openingstijden te onthouden (zelfs wij hebben daar soms nog last van!), knip dan onderstaand lijstje uit en hang het op uw prikbord. Dinsdag: van 10 tot 12 uur

Woensdag: van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur Donderdag: van 10 tot 12 uur Vrijdag: van 10 tot 12 en van 16 tot 17.30 uur Zaterdag: van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur, Ter herinnering: we verkopen niet alleen bananen maar nog een heleboel meer produkten uit de Derde Wereld. Kom vrij blijvend eens langs.

Proeven van een andere kuftuur Met nog een restje vakantie in ons hoofd de smaak van vreemde gerechten nog op de tong, hebben wij twee exotische eetavonden op touw gezet. Kwestie van eens op een andere manier kennis le maken met landen waarvan wij gewoonlijk alleen maar de problemen kennen. Immers, geen enkel land of volk bestaat enkel uit problernen. Er is ook nog zoiets als de kultuur waarin de eei-kultuur' dan weer een bijzondere plaats inneemt. In die zin voorzien wij 2 avonden waarop een buitenlandse kok(kin) ons een traditionele maaltijd klaarniaakt die achteraf natuurlijk wordt opgegeten op de gebruikelijke manier met Cli

Qf

WERELDWiNKELS

een bijpassend muziekje. Ook is er zeker gelegenheicl voor een babbel met onze buitenlandse gastheren en -vrouwen. Op vrijdag 6 oktober maken wij kennis met Pakistan via een traditionele maallijd van ginder %èr; op vrijdag 20 oktober staat een Marokkaans etentje op hei programma. Beide eet-evenementen gaan door in de parochiezaal van Minderhout en beginnen om 19.30 uur. De prijs schommelt om de 350 fr. per avond. Inschrijven vooraf graag, vôôr 21 september, via tel. 314.41.26. Laat uw eakantie langei' dat-en door het proeven van vreemde ku/turen. Wereldwinkel-Hoogsts'aten Gelmelstraat 5.

'Jou'

Vrijheid 66- 2320 Hoogsfrafen - Tel. 031314.72.53 * groot assortiment in modejuwelen * exclusieve haarmode * ruime keus in lederen riemen en tassen * klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 9.30-18.30 u. Zondag 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten, Tot ziens

moest ik nog weg anders had ik er zeker ene mee gaan pakken. Tussen haakjes, dat vragen ze ons regelmatig hoor. De ontvangst en een korrekt onthaal met net dat ietsje meer, wel dat is voor ons de basis van de dienst voor toerisme en dan heb ik nog niets gezegd over de 101 andere dingen die wij ook nog doen. Laat ik kort wezen: het toerisme van en vooral 'naar' Hoogstraten bevorderen door middel van alle zaken die daar verband mee houden. Heerlijke job heb ik toch, vindt u niet? • Tin

service

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

Leen.

13


11

fk

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

't is met het korten van de dagen dat ook deze rubriek een kort kleedje krijgt aan getrokken. Vanuit liet verenigingsleven bereikte ons heel wat minder nieuws dan doorgaans over wat er deze maand te doen staat. LII Vanei-

gens wordt links en rechts al druk gewerkt aan de Karel Boomtenloonstelling die vanaf vrijdagavond 8 tot 17 september plaats zal hebben in het stadhuis en de IKO galerij. Boom werd geboren op 3 april 1858 als zoon van Richard Gerard Boom en Joanna Weyler. Het geboortehuis van Boom lag in de Vrijheid, in wat aan het einde van de dertiger jaren werd herbouwd tot de huidige Patria. Op 13-jarige leeftijd trok Karel Boom naar de Antwerpse Akademie, waar hij zelf vanaf 1880 leraar zou worden tot rond 1924. Hij werd bekend door zijn vele portretten en vooral door zijn historische taferelen. Hiervan vinden we er nog terug in de trapzaal van het stadhuis van Antwerpen, het gerechtshof in Turnhout en het Hoogstraatse stadhuis. Tussen 1905 en '23 maakte hij 18 doeken voor Hoogstraten, waarvan een groot deel verloren ging bij de verwoesting van de kerk in '44. Toch zijn hier nog verschillende werken van zijn hand bewaard: op het stadhuis, in de kerk en bij diverse privé-personen. Deze zullen uiteraard deel uitmaken van de expositie, naast werk dat van musea en andere eigenaars in bruikleen kon worden verkregen. De tentoonstelling op 10september past prachtig in het kader van dc Open Monumentrndag. Wikvanger is de luisluiisijie okatic van een werk van Karel Boom. Dit stelt de verwelkoming van de gilden aan het stadhuis voor, terwijl de magistraten toekijken vanop de pui. Vanaf 15 uur live mee te maken met mnedewerking van heel wat figuranten. De stoet za/een kwartiertje vroeger vertrekken aan het rusthuis. Verder zullen toren en stadhuis opengesteld zijn, evenals de Salm Salm molen. Een en ander zal feestelijk versierd zijn. Op de oude kiosk brengen de muziekverenigingen een aangepast programma ten gehore. Te-

gen die tijd zijn de jaarlijkse weerkerende beiaardklanken van de VVV koncertenreeks alweer uitgestorven. In september heeft u nog een duo-uitvoering te goed: op 3 september om 16u speelt Gaston Van den Bergh, afgewisseld met het Hoogstraats Koperensemble o.l.v. Staf Mertens. De NCMV gooit op 16 september de winkeldeuren wijdopen.

Nog eens 8 dagen later zitten we met z'n allen aan de kermis. Traditioneel gaat dat hand in hand met het missiefeest dat voor wat geld in het missielaatje moet zorgen. Een en ander kan vanaf l2u op zaterdag en vanaf 14u op zondag in de Fax. Wie het stilaan gewoon werd om de bibliotheek in de vroegere rijksschool te vinden, mag binnenkort nog eens zijn gewoonten veranderen. Bedoeling is dat de gemeenteschool in de rijksschool terecht komt, zodat de bib andermaal naar de Karel Boomstraat verhuist. Misschien dat

we binnenkort ook een Roemeens dorp gaan adopteren? Het Gemeentelijk Komitee voor Ontwikkelingssamenwerking dat verschillende organisaties omvat, heeft een dergelijke vraag aan het schepenkollege gericht. In Roemenië blijken zo'n 8.000 dorpen van de kaart geveegd te worden, omdat de president schoon 14

Begijntjes laat Besluit.

schip wil maken met het verleden. De bewoners worden ondergebracht in 545 agroindustriële centra. Kwestie van alles en iedereen bij de hand te hebben en de Nieuwe Mens van de toekomst te kunnen kneden. De adoptie van één van de bedreigde dorpen kadert Sepin een internationale solidariteitsaktie. temnber en oktober worden de cruciale maanden vnor het welslagen van de fietspadenaktic. Op 7.teptemhcr i'ordl nm ü z , in de Pax het grote aktieplan voorgesteld. Dit werd uitgewerkt in de Werkgroep Verkeersveiligheid, die de steun kreeg van ettelijke verenigingen, partijen en instanties. Door een geleidelijk opgevoerde aktie moet iedereen warm gemaakt worden voor massale deelname aan de aktie-

dag van zaterdag 7 oktober. MOET LUKKEN! Alleen wanneer wij allemaal samen aan de alarmklok hangen, kunnen we ze in Ant werpen en Brussel laten voelen dat het menens is met de eis om (fatsoenlijke en veilige) fietspaden langsheen de rijkswegen te krijgen. •

Uitgebreid assortiment kwaliteitsschoolgerief aan uitzonderlijk lage prijzen! Per aankoop van 100 fr. schoolgerief ontvangt men een lot voor de fietstombola.

VAN BERGEN &CO. Gelmeistraat 30- 2320 Hoogstraten Tel. 031/3147750


HOOGSTRA TEN

De kampioenenploeg van de Kern pen

1 'oor de elfde maal in 15 jaar wist De Nieuire 0/t: ftak de beker van de Keinpen te win/ ten Deze 1-loo gstraatse handboogschutters tieren dit jaar het 100-jarig bestaan van hun tiaatschappij. Hel eerste vijftal bestond uit 'In. r. (boven) Jaak Viskens, voorzitter Alloos Koyen, Mon Fonteyn (onder,) Dirk A erts, Gust Verheyen en Eric Schrauwen.

.*

BloemsierKunst

Begijnijes laat Besluit t let .t,irltiL kiiidcr lect is neer oorhtj cii Je hesic si oep lied t gen otliten. Dc jur\ bekrooitde de Iindeien aii het gehuurte \\'e'tlioek nlet 111111 niteelt ie laheltjesDeie mi inlieet dcii Lii las titel koor uitJe l';thelt ie,kraw naar 'sas eel wit/er. liii l,is l)c 1 loestraatse Niaand long eeleet dis oud eedaaii, /ceeii ii maar. Ook de ntk lied an Vi Nl n as diiidelipt5 merkhaar \k aut enkele vroepcn ioeltteu er hun inspilatle. De kindemirk gathaar prijs aan liet gebuut te Begujithol mei tien out te zien'. Ook Vrede en Vriendschap kwam aardig uit de hoek met 'de aardige aardbei' en de mini-gheseilen van cle aardhei. Persoonlijk vonden wij de groep van de Statie heel mooi met hun prachtige kledij en de verwijzingen naar het toekomstige Europa. Het is voor de jury zeker geen gemakkelijke taak geweest want ook alle andere gebuurten deden het uitstekend en de onderlinge kwaliteitsverschillen waren uiterst miniem. De kinderen hadden in elk geval veel plezier en dat is belangrijker dan een uitslag of het cr001 aantal enthousiaste toeschou-

Cm

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

Gidsen a.u.b. Weet u wanneer de Sint-Catharinakerk gebouwd werd en in welke stijl? En wie waren de eerste Graaf en Gravin van Hoogstraten? Alfred Ost, Ooit van gehoord? Deze en nog veel andere vragen in verband met de bezienswaardigheden van de gemeente Hoogstraten zullen worden beantwoord op de cursus voor gidsen en alle andere geïnteresseerden die door het stadsbestuur wordt ingericht. Deze cursus omvat een lessenreeks bestaande uit acht onderdelen. Elke zaterdagnamiddag te beginnen vanaf 23 september wordt er aan één onderwerp aandacht besteed. De lessen vinden plaats in de te bespreken locatie zelf, telkens van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis en er is bovendien een cursusboek voorzien. Als lesgevers werden de specialisten ter zake gevraagd. Voor een bezoek aan de beiaard, de ommegang en het klokkenspel in de St.Catharinakerk is dat Jef van Gils op zaterdag 23 september. Zaterdag 30 september: Glasramen en historische figuren St.-Catharinakerk, door Notaris A. van den Bossche, voorzitter H.O.K. zaterdag 7 oktober: Praalgraven St.Catharinakerk - A. van den Bossche. zaterdag 14 oktober: Koorgestoelte St.Catharinakerk - Ere-Deken P. Hannes.

zaterdag 21 oktober: Proefbedrijf der Noorderkempen - Jan Aerts. zaterdag 28 oktober: Sted. Ostmuseum, Begijnhofen Begijnhofkerk - Jan Mercelis, conservator Sted. Ostmuseum. zaterdag 4 november: Stadhuis - Lode van Hoeck zaterdag 18 november: Transportzone - W. Vanden Berghe, Hoofdcontroleur der douanen en accijnzen. Het stadsbestuur hoopt door deze cursus nog enkele bijkomende gidsen te kunnen aanwerven, maar gewoon geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom. Inschrijvingen worden verwacht op de Dienst voor toerisme, graag vdér 20 september. Voor meer informatie: Dienst voor toerisme, Stadhuis, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 031314.50.07. •

Gastkoor op bezoek Op de kermis-zondag, 24 september zal de hoogmis om 10uur in de Sint-Catharinakerk opgeluisterd worden door het Alamirekoor uit Schoten onder leiding van J. Van Deun; aan het orgel: Kris Boumans. Op het programma Gregoriaans, meerstemmige koorwerken van Krüger, Bruckner, Jan Blockx en J. Van Nuffel. Verder wordt een uitvoering gegeven van de Mis ter ere van Sint-Carolus van Max Fileke.•

D.H.M. gewoon onmisbaar

GIJSBREGTS E1.EKTRO Uitsluitend gekende Europese merken

GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULI NEX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig- Philips! Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstroat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

15


-t

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. Tarraiiaaaa Op 1 september zal hel wel zonder klaroengeschal zijn, dat ons nieuwe schoolhoofd haar taak aanvang!. Was hel toeval of niet, (lat bij het afscheid van het vorige schoolhoofd de kinderen tijdens een dansje ook meteen op de knieën gingen voor liet nieu we hoofd, mevr. Frieda (Van Leim i'en-)Fockaert?. Zij wordt schoolhoofd zonder klas (wal niet wil zeggen dat ze nu niets meer te doen heeft) van de 'nieu we' Wortelse gemeenteschool. Weer op eigen benen, heet later dit hoofdstuk in onze geschiedschrijving. Ondertussen komt die le september op kousevoeten dichterbij. Iedereen houdt dat gelukkig mee in het oog. Bij elk koffiebezoek wordt wel eens langs de neus weg opgemerkt 'dat het voor ons ook aan het korten is'. Soms gaat dat gepaard met enige leedvermaak, soms met innige deelneming. En ja, 2 maanden vakantie is natuurlijk wel om wat jaloers op te zijn. En als die op hun eind lopen, doet dat ook dubbel pijn. Maar ja, denk ik dan. Binnenkort wordt het herfst, en dan weer winter en lente. Toch ook elke keer weer iets om naar uit te kijken. (En ik bedoel dan niet die vakanties, tussendoor.) Al zijn er ook mensen die blijkbaar alleen maar van zon en zomer houden. Ja, dan duurt een jaar wel heel erg lang. Maar die hebben dit jaar toch ook niet te klagen gehad. In het briei'enhoekje, elders in dit blad, vindt u ook nog een lezersbrief ivm de kleding van de leerkracht. Misschien kan in het vervolg de kleding van de leerkrachten gesponsord worden door de firma De Backker-De Backer? Lopen wij er eindelijk allemaal netjes bij en krijgen de kinderen op dal punt toch weer het goede voorbeeld. Ik hoor u al zeggen: 'Ha, nee, hee... ' Maar ga eens na wat er tegen woordig allemaal van de mensen in het onderwijs verwacht wordt. Zij (wij, dus) moeen de kinderen verstandig leren TV-kijken, gezond eten (wat dat wil zeggen verschilt ook nogal naargelang de betrokken groepering), veilig omgaan in het verkeer, goed bewegen en sporten (in alle mogelijke takken), verder nog muzikale, sociale, religieuze opvoeding, ze moeten zefstandig en weerbaar worden en

2e Wortelfeesten ./,

Wielen vol (re/le-pajnere,? liii ten, een hal ie groemiten /20/ op lor 100/I/o 01/ 0 iil vormen: daaruit mocht de jury vorig jaar de mooiste kiezen. En voorwaar niet gemnakke lijk! Wat wordt het dii jaar? Vorig jaar brachten de eerste Wortelfeesten zo'n 90.000 fr. op voor het home aan de Klmketstraat. Dit jaar gaat de opbrengst van de tweede uitgave naar de vzw Markdal in Merksplas, een dagcentrum voor mentaal gehandicapten, waar ook mensen uit onze gemeente terecht kunnen. vrijdag 1 september - avondmarkt om en onder de Boomkes, vanaf 5 uur (17.00 uur). - Worteljogging om 7 uur (19.00 uur) afstanden van 3,2 km, 6,5 km en 13 km, inschrijven in het SLOT van 5 uur tot kwart voor 7, of vooraf op nr. 03/314.75.23 - kinderjogging (tot 12 jaar) om half 7 (ongeveer 800 meter). zaterdag 2 september - ruil- en rommelmarkt in de Boomkes vanaf 1 uur. - om half 2 vertrekken de wielertoeristen voor een tocht van 80 km, inschrijven in het SLOT vanaf half 1. - versierde kinderietsenwedstrijd om 4 uur. - bierproefwedstrijd om 8 uur; inschrijven in het SLOT vanaf 7 uur. In de loop van de namiddag om 2 en 5 uur een optreden van de Wortelse Brassband op de kiosk. De toneelgroep speelt op straat om 3 uur. En natuurlijk kun je ook weer de echte Wortelbroodjes kopen. Zonder peeën. giëne en goede slaap ge woon ten bijbren gen. En ik vergeet er dan vast nog heel wat. Maar dan, dan wordt het juni. En dan telt alleen nog maar of ze dat jaar ook nog hebben leren lezen, en rekenen en schrijven. En of dat die van jullie ook 90 010 heeft, zoals die van (in.Ç Ja, ze praten wel eens over de herwaardering van de mensen in het onderwijs. Maar ik denk dat eerst de ouders zichzelf eens moeten gaan herwaarderen. 1-1 Ook in de school kan iedereen op zondag 17 september deelnemen aan de gezinsrally. Je kunt inschrijven aan de Rooimans tussen 1 en half 3 voor een gezinswandeling, niet overdreven lang, met opdrachten, niet overdreven moeilijk. Na afloop kun je nog wat blijven uui t.Lii VLI fi issing çii Cl LijIi uuk weei die echte lekkere solo-pannekoeken (alleen per 2 te verkrijgen). Ook als het lang geleden is dat u nog eens een school van dichtbij gezien heeft, bent u welkom. Een organisatie van het oudercomitee.

16


WORTEL Sprokkels En dan blijft er dii nog over. Naast hun gewone zondagse irippen, doen de KWB-wielertoeristen een tweedaagse tocht naar Ilamnicr, u u ei ,IUL in en. Dat is vooraan in Duitsland, in de buurt van Monschau. Ik vraag iiie wel af hoe die op tijd terug gaan zijn voor de wielertrip van de Worte/feesten. Ook het I5eKWB-voetbalseizoen is ondertussen al van start gegaan. 15? Dat is het aantal om te vieren. En dat zal dan nu afloop van dit seizoen ook gebeuren. Bij dit nieuwe werkjaar blijft de KWB bij hun jaarthema van vorig jaar ivm hel leefmilieu. Waar toen cle grote wereldproblemen aangepakt (en opgelost?) werden, blijft men dit jaar dichter hij huis. Want ook daar wordt ons leven bedreigd. Zei Jezus al niet: 'Haal eerst dat lege olievat uit uw eigen sloot, voordat ge die plastieken fles uit de zee gaat halen.'? Of was dat iets met hout. Ja, zelfs hij hield indertijd al van natuurlijke materialen. Als 't maar geen tropisch hout was dan. Daar zal ik hem nog eens over moeten aanspreken. H Ook de gemeente werkt mee aan dat jaartheina ûp vrijdag R çp,ruemlier wordt in Wortel plasriek-fva/ opgehaald. Van 9 tot 11 uur. Dat moet dan al niet meer in de sloot verbrand of in een bosje gesluiksiort worden. (En dan moeten daar later die K WB-ers mnet de KLJ-ers niet meer op af om die rommel op te kuisen. Je blijft er wel mee bezig, natuurlijk.) 71 En op zaterdag 9 september gaat de KJ het oud papier ophalen. Dat is natuurlijk ook een beetje voor de centen. Dus niet op 2 septem-

ber, want met de Wortelfeesten kun je daar moeilijk een papiercontainer onder de bomen gaan staan volladen. Ook de KLJ heeft een nieuw jaarthema, waar ze nog veel plezier aan gaan beleven. Het heet 'IN TËAM' en daar zullen nogal heel wat woordspelingen op gemaakt worden. (Wel altijd dezelfde, maar toch). J Ook de KA V wil 'naar een beter leefmilieu'. Zij zetten dat in milet een koffielafel op woensdag 13 september. Daar spreekt iemand over milieu vriendelijk huishouden. En wordt liet jaarprogramn ina voorgesteld. En dan wordt op donderdag 14 september het groot huisvuil nog eens opgehaald. Dit wordt vast en zeker de properste winter die Wortel ooit heeft meegentaakt. Li Op 19 seplemn her gaat de KA J/ nog eens op reis. De bestemming moet nog gekozen wo,den. Er is ook zoveel keus tegenwoordig. Woensdagavond 20 september heeft in de zaal een voordracht plaats van de CM. Het gaat

Parochie

over I'REVENTIE van kanker, hart- en vaat-

En wat je daar zelf of samen met anderen aan kunt doen. Naast de spreker zullen ook een plaatsclijk aputliLkel, kiuesist eti dokter aanwezig zijn om vragen van de - hopelijk talrijke - aanwezigen te beantwoorden. Het begint om 8 uur. De toegang is vrij. Li De K VL V houdt op 27 september oni half 8 haar start vergadering. Ook zij hebben een nieuw jaarthemna: 'grenzen-over-bruggen'. Of ook nog: 'grenzen overbruggen'. Verschillen tussen mensen, lan dcii, volkeren proberen te overbruggen. Dat wordt daar allemaal uitgelegd. • ziekten.

2€L

Aj

fl4vn4

Sd4 'trvt Jteb

1tc

r

-ø't1

J4

Me't

-

U vroeg zich af welke gevolgen de dubbelbaan van pastoor Luyts heeft voor de Wortelse kerk. Die zijn beperkt; de zaterdagavondmis van half 6 komt naar 5 uur. En vanaf september is de pastoor maandagavond van 6 tot 7 en woendag heel de avond op de paslorij in Minderhout. Voor de rest is hij in Wortel, tenzij onvoorziene gebeurtenissen hf vergaderingen hem wegroepen.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast degrote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur. Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoormiddag

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

17


WORTEL

Dansgroep

Tweewieler Racing Center

D,VERHEYEN t /01 dc cI//(//'I /ui!cii int hei 1e/lol en 011/t eL! 1/001e ttikjuai begini(Ii/d7/ (J/i!c0 tien, doen de gepensioneerden nog gewoon verder tot december. Naast allerlei andere activiteiten, wordt er ook zo nu en dan gedtnst. Ja, wat wil je, als je dat heel je leven grciag gedaan hebt. De dansgroep op de foto treedt op de dansfestivals van de KBG in het gewest op. Elke gwep voert daar een aantal dansen uit. En het gaat er natuurlijk om, wie dat het mooiste kan. De gepensioneerden gaan ook nog aan de koffietafel in cle parochiezaal op 28 sep temnber.

Missief eest

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Ak a

A

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOGSTRATEN

De harde werkers van cle Wortele missiekring kijken weer onbevangen in de lens en naar de toekomst. Waarom? Zij kunnen immers weer terugkijken op een geslaagd missiefeest. Niet alleen door de medewerkers werd gezweet. Ook de bezoekers deden moeite om de prijs te winnen bij de verschillende standjes. Gelukkig was er genoeg frisse drank en lekker ijs met Wortelse aardbeiensaus om de innerlijke mens te verkoelen. En zo konden de mensen die na afloop de kas opmaakten, tevreden besluiten: 'Het was weer beter dan vorig jaar!' Wat wil je nog meer?'

Loenhoutseweg 34

Telefoon 03/314.55.04 of 314.49.11

Jubiletimdropping

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALI 1 hI 1 SF'LuJMVEE

Ruim dcruv dcc1nenwr aan dc 20e ua&liI- cii dagdroppirig van hei Slot. Rond Fioegstecit in de Vlaamse Ardennen waren 2 tochten uitgestippeld van elk zo'n 23 km. Van 12 tot 4 's nachts en van 9 tot 1 in de voormiddag, zochten ze weg en veld (en berg, onder andere de Kemmelberg) af naar het briefje met de coĂśrdinaten van het volgende punt. De winnaars, Swa en Car Sommen, legden het hele traject al lopend af! In het Slot nemen de klubs de draad, die ze voor de vakantie hebben laten vallen, weer op. Natuurlijk werken ze mee aan de Wortelfeesten (zie daar) en verder is nog het vermelden waard! - op zondag 10 september: een viswedsrijd; - vrijdag 15 september: vogelpik tegen 't Cafeeke uit Merksplas; - vrijdag 22 september een informatieavond van de komputerklub voor alle geĂŻnteresseerden; - vrijdag 29 september: videospelletjes.

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. September betekent telkens weer een beetje afscheid nemen. Van de zomer, van de vakantie, van.., vult u zelf maar in. Deze keer valt dat afscheid voor velen nog zwaarder dan anders, want zelden gingen zomer en vakantie zo aardig niet elkaar om als dit jaar. Het waren schitterende maanden voor iedereen, laat ons het daar maar op houden. Ei Hoe wel ze niet zo schitterend begonnen waren voor onze dorpsgenoot Paul Eelen. Paul is actief lid van de S1.-Jorisgilde en aldus vaak aanwezig op de schietstand aan de Donckstraat. Zo ook eind juni, toen hij op een oefenavond de dienstdoende pijlen trekker aan de doelen was. Dat is een klein kunstje voor Paul, hij heeft het immers al zo vaak gedaan. Maar op die bewuste avond in juni liep het mis. Op het moment dat hij zijn beschutting verliet om een afgeschoten pijl te verwijderen, sloeg het noodlot toe. Door een of ander mis verstand werd nog een pijl afgeschoten en die ging recht op Paul af. Toen had luj het geluk dat de schietstand vlak naast de kerk ligt. Want juist op het moment dat de pijl zijn fatale koers aan vatte, kwam God in hoogsteigen persoon Zijn Huis uit om een luchtje te scheppen. Hij had immers niks speciaals ie doen en ook Hij werd buiten gelokt door het mooie weer. Zijn allesziende blik viel onmiddellijk op de pijl die onverbiddelijk op de roos, in casu Pauls hart, afging. Een drama was in wording. Gods eerste reactie was alles op z 'n beloop te laten, want in drama 's kwam Hij in principe niet tussen. Maar Hij was in een goede bui, want Hij had pas gehoord dat het Meerse kerkorgel zou gerestaureerd worden, en bovendien had Hij best zin in een beetje actie. Met een losse vingerknip deed Hij de pijl op het laatste moment van z 'n baan afwijken, waardoor deze niet het hart, maar de bovenbil van Paul als landingsplaats koos. Daar was heel wat vlees voorradig, zodat de pijl zo 'n zeven centinieter naar binnen ploegde. Voor Paul was dat natuurlijk een uiterst pijnlijke zaak, niaar gelukkig werden geen vitale delen geraakt en bleef het bijeen serieuze vleeswonde. Terwijl een lichte paniek zich van de schietstand meester maakte, keek God naar liet resultaat van Zijn vingerknip en zag dat liet goed was. Het was een goede les, voortaan zouden ze wel voorzichtiger zijn. Hij wendde zich af en grinnekend verdween Hij terug in Zijn Huis. Ei Een slecht begin van de zomer dus voor Paul, maar voor andere Merenaars bracht dit heerlijke seizoen dan weer een 'moment de glorie'. Bijvoorbeeld voor Bert Vïnckx, Rik De Gruyter en Jos Tilburgs (zonder bril) drie Meerse vrijgezellen die naar Spanje trokken om daar van een welverdiende vakantie te genieten. In hun geval kwam dat neer op een intens nachtleven. Overdag werd er gerust, 's nachts braken zij los. Zo kwamen ze op een avond in een bar terecht waar een bierwedstrijd werd georganiseerd. Omdat zij af en toe wel een pintje lusten, schreef ons onverschrokken drietal zich onmiddellijk in. Het was een simpele wedstrijd, maar dat zijn vaak de zwaarste: het kwam er op neer dat de deel-

nemers op een uur tijd zoveel mogelijk pinten moesten drinken. Zeifzeker bekeken onze jongens elkaar. Dit was hun wedstrijd. Ze zouden die toeristen eens laten zien wat ze in Meer onder drinken verstaan. Winnaar werden ze echter niet. Iemand uit Herselt, ook een Vlaming uiteraard, bleek onklopbaar: hij kapte er 27 (!) naar binnen. Maar de ereplaatsen waren allemaal voor onze jongens. Na een uur hijswerk hadden Rik De Gruyter en Jos Til (zonder bril) er juist evenveel op: 20. Met het gevolg dat ze nog moesten kampen voor de tweede plaats. Rik nam het 21ste glas het snelst in, waardoor hij tweede werd en Jos derde. Bert Vinckx werd eervol vierde met 18 pinten, een naar Meerse normen nog altijd mooi getal. Proficiat jongens! Op de vraag wat ze na de wedstrijd hadden gedaan, antwoordde Bert: 'Toen zijn wij nog eens goed doorgegaan natuurlijk.' Een kwestie van fysiek zeker? Ei En zo waren er deze zomer nog talloze anekdotes en faits divers, maar ik moet ophouden, want onze hoofdredacteur is tegenwoordig streng op het aantal regels dat wij plegen. Snel naar september dus met zijn activiteiten. Zondag 3 september is een drukke dag. Ik zei daarnet al dat het Meerse kerkorgel gerestaureerd zal worden. Dat kost echter zeer veel geld en een deel daarvan hoopt men bijeen te brengen door het organiseren van een orge/concert in de Sint-Caiharinakerk van Hoogstraten op zondag 3 september om 14.30 uur. Kaarten voor dit concert door Antoine Tronquo, Eduard Govaerts en Leo Wouters op trompet kosten 150 fr en de opbrengst is dus ten voordele van de restauratiewerken aan het Merk/in-orgel van Meer. Ei Zondag 3 september is ook Rosaliadag. Alle zieken, minder-validen en 80-plussers van Meer en ook alle Merenaars die in een rusthuis verblijven, zijn op die dag uitgenodigd in de parochiezaal. Vanaf 11.00 uur staat het volgende op het Ziekenzorg-programma: een eucharistieviering, een middagmaal, ontspanning met Raf Jansen en Mit Vervoort, gebak en koffie. Om 15.30 uur is alles afgelopen. Ei Diezelfde zondag wordt er weer gegondeld in en rond Brussel en de fietsers van de K WB nemen daar opnieuw aan deel. Ei Nog niks voor u erbij? Dan kan u op die zondag 3 september nog altijd naar het voetbal. KFC Meer speelt dan zij ii eerste kompetitiewedstrijd van het seizoen op Weelde. De spelerskern onderging geen wijzigingen en ook de trainer bleef dezelfde. Hopelijk hebben zij meer succes dan het vorige seizoen. Het terrein ligt er overigens prima bij. Op dit moment is er sprake van een echte grasmat en de installaties errond kregen een nieuw laagje verf, zodat we kunnen spreken van een frisogend geheel. In de kantine zullen we achter de toog echter de vertrouwde gezichten van Louis Lochten en zijn Roza moeten missen. Zij stopten immers met het uitbaten van de kantine. Het bestuur neemt hun allesbehalve makkelijk taak over. Het zal wel even wennen zijn na al die jaren. In ieder geval, alle supporters roepen langs deze weg een welgemeend bedankt naar Louis en Roza voor hun jarenlange inzet en geduld. Ei

Het orgel van Meer ten bate 0p zondag, 3 september om 14.30 uur gaat er in de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten een concert door dat zal verzorgd worden door enkele jongere laureaten van het Lemmensinstituut te Leuven. Het zijn Leo Wouters, trompet, Eduard Govaerts en Antoine Tronquo, orgel. Zij geven dit concert belangeloos en staan de opbrengst af voor cle restauratie van het orgel in de O.L.Vrouwkerk te Meer. Dit orgel heeft een historische en ook wel een hoge artistieke waarde. Het werd in 1854 gebouwd door de bouwer Merklin van wie er nog grotere orgels bekend zijn in de Sint-Joriskerk te Antwerpen en verder in een aantal Franse steden. De kerkfabniek van Meer draagt zelf de kosten van deze restauratie. Om dit lofwaardig initiatief een steuntje te geven, slaan deze jonge musici de handen in elkaar. Het Merklin-orgel te Meer is op dit ogenblik niet speclklaar. Daarom werd aan het kerkbestuur te Hoogstratcn gevraagd oni het concert te mogen geven in de Sint-Catharinakerk. Dit werd loyaal toegestaan. Het begint op die 3de september dus om 2.30 uur om tijdig klaar te zijn voor de laatste heiaardbespeling van het zomerprogramma van de V.V.V. Iedereen is er zeer welkom. •

Brassband Ste Rosalia is ook weer actief in september. Op vrijdag 8 september wordt er bij fanfare Vermaak Na Arbeid in Rijkevorsel geconcerteerd. Twee dagen later, op zondag 10 september, bezoekt men Nieuwmoer t.g. v. de Maatjesfeesten. Op zaterdag 23 september nemen een groot aantal muzikanten deel aan de Play-in (= mnuziekstudiedag) die dit jaar door fanfare St. Willibrordus van Merksplas wordt georganiseerd voor de maatschappijen van de Verbroedering. 's A vonds worden er eerst afzonderlijke concerten gegeven, waarna in liet slotconcert de ingestudeerde stukken van de Play-in zullen op gevoerd worden. Tenslotte komen we aan op zaterdag 30 september, de dag waarop Meerkermis traditiegetrouw door de brassband in gang wordt geblazen. Ei En daarmee is liet grote woord gevallen: de kermis . Maar voor we ons in die dolle oktoberweek van eten en drinken storten, kunnen we misschien best eerst op woensdag 27 september bloed gaan geven in de gemeenteschool aan de Terbeeksestraat, zodat we wat extra plaats krijgen in ons lichaam, want de kermis zal bij velen ongetwijfeld voor een massale aanmaak van het rode levenssap zorgen. Maar daarover volgende Maand meer met de tweede uitgave van onze onmisbare Gouden Gids voor Meerkermis. Leg je schaar nu reeds klaar. • 19


sen ma.£S)nd meefie

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De vakantie zit er weer op en was zoals elk jaar weer veel te kort. Hopelijk zijn uw batterijen voldoende geladen om een vol jaar stroom te geven. Aan de zon zal het in ieder geval niet gelegen hebben, die was ditmaal op de afspraak. Ik kan me veel slechtere zomers herinneren.

* Met het einde van de vakantie komt er terug beweging in Meerle en nog geen klein beetje. De kermis staat immers voor de deur en die heeft zoveel te bieden dat de kermisgangers die alles willen meemaken achteraf wel enige snipperdagen zullen kunnen gebruiken om weer op krachten te komen. Hier volgt het volledige programma: - bij wijze van aperitief speelt WIM DICTUS op zijn harmonica in de Posthoorn en dit op vrijdag 8 september vanaf ca. 20 uur. - zaterdag 9 september om 17 uur: voetbalwedstrijd tussen de Posthoorn en de K.L.J. op het plein van de Posthoorn om 18 uur: uitspelen van dc Fanfare vanaf 20 uur: BLUE BADGER (bluesband) in de Posthoorn; discobar UNION SERVET in de Volksvriend; discobar TRAVEL SOUND in de Zwaan. - zondag 10 september om 15 uur: SONICS (Rock van jaren '50 en '60) in de Posthoorn om 20 uur: NONKEL NEYS BLUES BAND in de Bombardon; discobar UNION SERVET in de Volksvriend; discobar TRAVEL SOUND in de Zwaan. - maandag 11 september vanaf 14 uur: Volksspelen - vogelpik in de Volksvriend - sjoelen in de Posihoorn. vanaf 20 uur: TOO CUTE (hedendaagse rock) in de Posthoorn; discobar UNION SERVET in de Volksvriend; discobar TRAVEL SOUND in de Zwaan.

dinsdag 12 september vanaf 14 uur: Volksspelen - korfbal bij de Bombardon - busjes gooien bij de Kroon - ringwerpen bij de Zwaan vanaf 20 uur: NONKEL NEYS BLUES BAND in de Posthoorn; discobar UNION SERVET in de Volksvriend; discobar TRAVEL SOUND in de Zwaan. vrijdag 15 september vanaf 20 uur: VIENNA (Hard Rock) in de Posthoorn zaterdag 16 september om 17 uur: voetbalwedstrijd tussen de Post-

hoorn en de Chiro op het plein van de Posthoorn om 18 uur: uitspelen van de Fanfare vanaf 20 uur: RICH DANNY & THE WEALTH in de Posthoorn; discobar UNION SERVET in de Volksvriend zondag 17 september om 14 uur: GROTE BIERPROEFWEDSTRIJD in de Kroon (4 bieren in dezelfde glazen) le prijs = 2.000 fr. kontant. Inschrijven ter plaatse of vooraf op tel. 315.00.57. Inschrijvingsgeld = 200 fr. om 14.30 uur: KOERS VOOR NIEUWELINGEN over 8 ronden (ca. 58 km) Aankomst aan de Volksvriend. Bij goed weer is er zondagnamiddag straatanimatie door de Karnavalband DE SCHUIMKOPPEN. Tijdens de duur van de kermis is er nog de Kermisschieting van de Handboogmaatschappij K.V.G. op de schietstand achter de Posthoorn. * Op2O september houdt de K.A. V. haar le algemene vergadering van het nieuwe werkjaar dat van start gaat onder het motto 'Vrouwemi in liet jaar 2000'. Het is nog redelijk vroeg, maar wie graag weet waar we binnen een goede tien jaar aan toe zijn kan maar beter eens gaan luisteren. * 0p22 september houdt de Biljart klub 'Krijt op Tijd' haar jaarlijks teerfeest in de Post-

hoorn. * Vanaf 28 september hervat de dartsklub 'Try Again 'de ko,npetitie. Liefhebbers kunnen zich nog steeds opgeven bij Luk Mïchielsen (315.87.92) of in de Posthoorn. * Een ruim gevulde agenda zoals ge zelf kunt vaststellen. Veel kans dat we tegen het einde van september een hoop ervaringen rijker en een pak centen armer zijn, maar daarop draait de wereld, ook in Meerle. Tot dan. • 20


Mhd(w h 2u ~

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Jonge meisjesvingers strelen het pianoklavier en het romantische 'Ballade pour Adeline' vervult de ruimte, waait tenslotte door de wijdopenstaande deur de zonovergoten tuin binnen. Zomertijd! Tijd om te mijmeren: ver re horizonten tover je voor de ogen, deugddoende zonnewarmte, malsriekend hooi! Plotse frietgeur en waterzuiveringsstationslank brengen je terug in de rauwe werkelijkheid. Weg vakantiedromen! Will Tura schreeuwt zijn liefde uit aan de andere kant van het maïsveld! 1-1

Maïs!

Je naaste buren heb je enkele maanden geleden een prettige vakantie toegewenst, want die mensen krijg je pertinent geruime tijd niet meer te aanschouwen. Het landschap heeft een grondige metamorfose ondergaan, muren van maï, beangstigend soms, en... de kon/men maar dartelen! Zij leven tussen deze hoogopgeschoten sten ge/s als God in Frankrijk. Enkele jaren geleden is het begonnen! Eén wild konijn, twee, en je weet hoe dat verder gaat bij die vierpoters. In het begin eventjes bedeesd de tuin binnen wippen en bij het minste geruchtje de pootjes reppen. Nu speelt het hele kroost op het gazon, je hebt ze in alle maten en gewichten en bang zijn ze helemaal niet meer, want de omringende maisvelden leveren hen voldoende beschutting. Een plaag, zonder meer!

Eventjes de St.-Jorisgilde inhuren misschien met kruisboog en pijl! Zij vierde weer en dit in hun stemmige gildehuis. Je zou voor minder aan feesten denken. Zomaar eventjes drie kampioenen bij de Minderhoutse kruisboog. Alex Jansen, reeds 10 jaar actief, werd in de Ere-categorie gekroond; Jef Hendrickx, 4 jaar schutter, veroverde de palm in de A-cat.; Herman Michiels, jaren actief schutter, gestopt, terug begonnen in 1988 en meteen in de roos, kampioen in de B-cat.! Ter dezer gelegenheid werd een feestschieting georganiseerd gespreid over twee weekends waar men de titeidragers het vuur aan de schenen legde.

St. Jorisgilde Minderhout vierde de kampioenen J/. 1. n. r. (boven) Hoofdmnan André Brosens en koning Gust Vermeiren, (onder) de drie kampioenen: Jef Hendrickx (A-cat.), Herman Michiels (B-car.) en Alex Janssen (Ere-cat.).

K. W.B. plonst terug in het water en dit reeds voor de twaalfde maal. Zwembad 'De Wis selsiag Petegemstraat 70 Breda is nog altijd het uitverkoren oord om te leren of 01fl Vrij te zwemmen. Alle informatie hieromtrent kun je bekomen bij Mevr. Cox Van Weereld Mark wijk 13 of bij een kern/id van K.A. V. of K. W. B.! Ook de voetballers hebben de shoes terug inge vet. Herman Verschueren, klein maar dapper, blijft coach en bij Ad en Johan Van Dun kun je ook alle inlichtingen bekomen. Peer Van den Bogerd en Albert Van Bouwel zijn de verantwoorde/ijken voor vrijspel, kader en drieband. Biljarten dus! Wily Jacobs en Herman Goetschalckx bezorgen je tips over volleybal. -

K.V.L.V. gaat de bloemetjes bewonderen op maandag 4 september te Zundert. Vertrek aan de parochiezaal te 13.00 uur! Woensdag 6 september wordt liet jaarprogramma gestart met een feestvergadering en op dinsdag 12 september trekt men op winkeltocht naar Breda. Vertrek aan de zaal te 9 uur en beslist terug thuis te 16 uur! Bij slecht weer komen deze tochten natuurlijk te vervallen. Kermis in het dorp! Nonkel Ney 's Rhythm and Blues Band is misschien de remedie om de langoren, waarvan sprake in liet begin van dit artikel, naar andere oorden te verdrijven. Ney en zijn kornuiten komen op vrijdag 1 september de kermis een eerste injectie toedienen en dit in de tent tegenover houtzagerij Van Eyck. De decibels die Ney 's keel teisteren behoren zeker niet tot de fijnste maar... de sfeer zal ongetwijfeld weer optimaal zijn. Nietsvermoedende Minderhoutenaar, word je die avond opgeschrikt en gaat je haar rechtop staan, geen paniek, geen politie of brandweer opbellen, kom gewoon op het geluid af, bescherm je trommelvliezen uiteraard, en je zal je eigenste autochtone Minder/joutenaar Nonkel Ney ontdekken.

Op zaterdag 2 en zondag 3 september verzorgt Tra vel Sound de muzikale noot en vertroetelt de danslustigen en dit allemaal in dezelfde tent! El

Nu ernstig meisjes en jongens! De vakantieflodders de kast in, boekentas onder de arm waarin allerlei wijsheid en wetenschap. Positief denken, want het is weer vlug... grote vakantie! •


Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86. Verschillende mensen van Meersel-Dreef meldden eind juli dat de Mark stonk. Het wa(ci was pikzwart en 5tonk naar rottende produkten. Na deze alarmerende boodschappen ben ik zelf eens gaan kijken en ja, het was vreselijk. De boodschappers dachten aan beerlozingen maar dat was het niet. Door de droogte van de afgelopen weken verplaatste het vuile water zich slechts traag richting Nederland. Dagelijks schoof de ongeveer 1 km. lange vuilwaterstrook enkele kilometers op. De Nederlanders reageerden direkt door de beluchter aan de Schele Brug op Galder terug op te starten, om zo te proberen wat zuurstof in het water te krijgen. De zwarte strook liet een spoor van vernieling achter. Dode vissen dreven op de Mark. Grote vissen waar hengelaars van dromen lagen te rotten tussen het groen. Vooral de vissen van vlak voor en na de grens moesten het ontgelden. Door het beluchten en door tijdelijk verschillende stuweri te sluiten, wisten de Nederlanders de schade aan het rijkere visbestand ter hoogte van de Klokkenberg en Ulvenhout te beperken. De vele vissers zagen met lede ogen de dode vissen aan hun hengels voorbij schuiven. Juist in die periode verscheen in de pers het bericht i.v.m. de verwikkelingen rond het rapport van de Vlaamse regering over de milieu verontreiniging in Vlaanderen. Waar kwam dat vuile water nu toch vandaan? Van Thérèse Coppens, ons plaatselijk gemeenteraadslid, kwam ik te weten dat het een fout van het waterzuiveringsstation te Minderhout betrof. Onlangs werden de fruitverwerkende bedrijven en de riolering van Rij kevorsel aangesloten op het zuiveringsstation. Rond deze tijd echter werken deze bedrijven op volle toeren. Er kwam daardoor heelwat verontreinigd water in het zuiverïngsstation toe. Dit water was heel zuur door de gebruikte stoffen in deze bedrijven. Normaal moet dit zuur eerst geneutraliseerd worden door een toevoegen van chemische stoffen. Dit was echter niet gebeurd, daardoor doodden de zuren al de bakteriën in het water. Deze bakteriën moeten normaal het vuil afbreken en zo het water zuiveren. Het gevolg was dat heel het zuiveringsstation terug moest opgestart worden en het vuile water in de Mark werd geloodst. Vroeger kwam het vuil water van de fruitverwerkende bedrijven rechtstreeks in de Mark, wat elk jaar tot een zuurstofgebrek leidde in de Mark en in de droge zomers soms massale vissterfte tot gevolg had. Hopelijk worden er maatregelingen genomen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. 11

Ander nieuws, in de St. -Luciakapel te Meersel vond er een tentoonstelling plaats, in het kader van 'het jaar van het gezin'. Al verscheidene jaren richt het Lucia-Komitee in de St.-Luciakapel op Meersel een tentoonstelling in. Vorig jaar stonden de kapelletjes van de dekenij Hoogstraten in de belangstelling en nog eerder werden de volksdevoties uit de Noorderkempen in de kijker geplaatst. Dit jaar stelde het Lucia-Ko,nîtee de tentoonstelling in het teken van het jaar van het gezin. In het kader van de nieuwe evangelizatie werd door onze bisschoppen dit jaar de aandacht gevraagd voor dit thema. Het gezin als middelpunt van de gemeenschap. De uitwerking 22

01) 12, 13, 15, 19 en 20 augustus organiseerde het Luciakoinitee een tentoonstelling in de St. -Luciakapel op Meersel. Deze zeer geslaagde tentoonstelling toonde aan de hand van de sacramenten de rol van het gezin in het dagelijkse leven. Dit in het kader van het jaar van hel gezin.

van het thema werd op gevat als een uitbeelding van de sakramenten. Doopsel, eerste kommunie, vormsel, huwelijk, priesterschap en het heilig oliesel werden uitgebeeld aan de hand van foto's, tekeningen, schilderijen, voorwerpen en gewaden. Al deze voorwerpen riepen een beeld op van de plaats die het gezin inneemt, in het dagelijkse leven en in de kerk, zowel vroeger als nu. De tentoonstelling vormde een verzorgd geheel versierd met prachtige bloemstukken. Voor de mensen van Meersel-Dreef waren de kerkregisters van Meersel-Dreef zeker interessant. Vanaf 1969, oprichting van de kapelanij 'De Heilige Drievuldigheid', kon je al de namen vinden van de mensen die inmiddels geboren, gevormd, gehuwd en gestorven waren. De eerste en plechtige kommunikanten stonden met groepsfoto 's afgebeeld. Iets dat bij veel Dreveniers toch wel herinneringen zal opgeroepen hebben. Kortom, diegene die er niet geweest is, had ongelijk. 13

Zoals u vorige maand al kon lezen, bestaat voetbalvereniging Gesta van Galder en Strijbeek dit jaar 40 jaar. RK VV Gesta werd op 19 augustus 1949 opgericht te Strijbeek. De inmiddels overleden Willem Snepvangers, Frans Van Ham en Jos Kennes waren toen respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Bij Verkooyen te Strijbeek werd er gevoetbald in de kleuren zwart-wit. Achtendertig leden telde de vereniging bij de oprichting. In 1964 verhuisde de vereniging naar het sportpark de Leeuwerik op Galder. Zoals de meeste verenigingen kende Gesta goede en minder goede tijden. Ze klommen op tot de eerste klasse in de afdeling Brabarit maar spelers kwamen en gingen en daardoor zakte Gesta terug naar de 3de klasse. Momenteel wordt er weer ijverig gewerkt aan een opleving van Gesta. Het huidige bestuur bestaat uit Jan Vergouwen voorzitter, Hélène Van der Velden secretaris en Jack Mathijs-

ZAKEN KANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

AN

II'


MEERSEL-DREEF sen penningmeester. Verders bestaan er nog verschillende commissies om het één en ander in goede banen te leiden. Wedstrijdsecretaris is Piet Van der Linden, de aktiviteiten worden gecoördineerd door Johan Van der Velden en de zeer actieve jeugdkornmissie wordt gevormd door Liane Oomen, Ronald Rasenberg en Jan Van Dun. Momenteel telt Gcsta (Galdei En Strijbeek Ten Aanval!!) ongcveer 120 leden, onderverdeeld in 3 seniorenploegen, 3 competitieploegen, 2 jeugdploegen en 1 dameselftal die ten strijde trekken in de kleuren rood-wit. Het 40-jarig bestaan, mocht niet onopgemerkt voorbij gaan, daarom werd er een leestkomitce in het leven geroepen, onder liet voorzitterschap van Kccs Van Dun. Vrijdag 18 augustus organiseerden ze een feestavond voor de Gesta-leden met muziek van de Frahero's in clublokaal "t Wapen van Nieuw-Ginneken' te Galder. 's Zaterdags is er een spelnamiddag voor de jeugdleden van Gesta waar door middel van allerlei sport- en spelproeven de beste sportman zal geselecteerd worden. Vanaf 19 tot 20.30 uur werden tijdens een officiële receptie de verenigingen van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef in de gelegenheid gesteld om een toast uit te brengen op de jarige vereniging. Ook vertegenwoordigers van de omliggende voetbalclubs werden er verwacht. Na de receptie ging het door tot in de vroege uurtjes met muziek van de Hearts. Zondag 20 augustus traden verschillende verenigingen aan voor een miniveldbaltornooi. Deze sportieve namiddag werd besloten met een prijsuitreiking en de uitslag van de tombola, waarvoor in de voorbije weken loten werden verkocht t.v.v. Gesta. [11 Sommige Dreveniers zullen zeker het aanplakbiljet aan de brug van de Leiloop op de Dreef hebben opgemerkt. OP dit papier kon men lezen dat er een onderzoek werd ingesteld naar de eventuele bezwaren tot wijziging van de loop van de Leiloop. Gingen ze de Leiloop verleggen? Pater Kapelaan Teuns stelde zich deze vraag ook en ging eens een kijkje nemen in de plannen, die ter inzage lagen op de technische dienst op her gemeentehuis te Hoogstraten. Wat bleek, men gaat niet de Leiloop verleggen maar men gaat in verband met de rioleringsplannen voor de Dreef een rioleringsleiding onder de Leiloop aanbrengen. Deze bekendmaking is daarbij normaal. Dus geen Leiloop door de speeltuin of zo iets. Pater Kapelaan deed ook tegelijkertijd een verzoek om de oevers van de Leiloop te verstevigen zodat de stroming de oevers niet ver-

Voetbalvereniging GESTA van Ga/der en Strjbeek vie,'de op 18, 19 en 20 augustus hun 40-jarig bestaan met verschillende activiteiten. Hier ziet u een foto van het dameselftal. Ook talloze voerballief/iebbers en -sters van Meersel-Dreef vervoegde de rangen bij Gesta. Op de foto van 1. naar r., staande: trainer Toon Vermeeren, Jolanda Marian Van Aert, Karin Antonissen, May Goetschalckx, Colinda Oomnen, Marian Rijke en Kees Van Dun; gehurkt: Monique Smout, Anja Kox, Monique Jochems, Annemiek Rops, Ria Van Dun en Patricia Bastiaansen. ....

der zou doen afbrokkelen. Misschien kan het één en ander tegelijkertijd worden voorzien. El

Voor september kan ik alvast volgende data vermelden: - woensdag 6 september, vergadering van het dagelijks bestuur van de dorpsraad. - Op zondag 10 september kunt u de vendeliers de Kempense Klauwaerts van MeerselDreef aan het werk zien in de ommegang van de stad Mechelen. - Zondag 17 september, jaarlijks missiefeest 'Reik Mij De Hand' t.v.v. de plaatselijke missionarissen. Aanvang 13u30 in de speeltuin van de paters met volop blaasmuziek, rommelmarkt en andere festiviteiten. - Dinsdag 19 september K.A.V.-demonstratie. - Zaterdag en zondag 23 en 24 september 'Dag van de Landbouw' met groenten-, fruit- en zuivelprodukten-tentoonstelling in de zaal van de paters. Tevens mogelijkheid tot proeven en aankopen van de verse produkten. - Dinsdag 26 september, vergadering voor de gepensioneerden.

- Woensdag 27 september, iste vergadering van de K.V.L.V. El Bestuursleden die graag wat meer informatie kwijt willen over hun activiteiten kunnen dit altijd doorgeven op hel gekende adres. Tot schrijfs. •

'4GTTRT LASERSHOW - HDOGSTRATEN

Voor duurzaam schilderwerk, binnen en buiten,

Interieuradvies & uitvoering Hoogstraten

H. Bloediaan 277-279

Telefoon: 03! 31452.78 23


SPORTIEF HIER!

OUE c

Drie bollen en een cochonette

Petanqueclub Markdal: nieuw in Hoogstraten Elk volk zijn spel. Elke klasse zijn sport. Elke stand zijn bal, grapte een vriend van me - zelf aktief sportbeoefenaar - onlangs, en voegde er schaiks aan toe: hoe hoger de stand hoe kleiner de bal: de massa kiest voor voetbal, de middenstand voor tennis en de hoogste pieten spelen met de kleinste... juist, golfballetjes. Op de meeste sporten echter kun je geen etiket kleven, ze zijn voor iedere geïnteresseerde, jong of oud, arm of rijk, ja zelfs mannelijk of vrouwelijk, toegankelijk. Dat geldt zeker ook voor de petanque, volgens de beoefenaars een democratische, volkse en goedkope sport. En zeker niet aan een of andere stand gebonden, integendeel, want men hanteert er meerdere bal- of beter, bol-formaten. Als dat geen garantie is! De petanque-club 'Markdal' is waarschijnlijk de jongste sportvereniging uit het Hoogstraatse en zeker de jongste uit onze 'sportief-hier'rubriek. Ze werd opgericht op 6 juni 1989, ergens naast, achter of tussen de terreinen van de Hoogstraatse Tennisclub aan de Kathelijnestraat. Ex-tennisser en clubvoorzitter Roger Dubois is eerder toevallig - eigenlijk per ongeluk, maar dan in de letterlijke zin - in het petanque terechtgekomen. Als gevolg van een verkeersongeval kon hij niet meer tennissen en zocht zijn heil in de petanque. Via Stan Pauwels, bij wie men 'thuis' was, engageerde een kleine groep geïnteresseerden een Bloso-lesgever voor een tiental initiatielessen. Met zijn twaalven stak men de vierentwintig beschikbare handen uit de mouwen en richtte een officieel erkende club op.

kenland, Italië, en het Middellandse Zeegebied Zuid-Frankrijk binnenkwam. Begin deze eeuw was er een heropleving van het petanquespel in het zuiden en dat breidde zich na de tweede wereldoorlog uit over heel het land. Wie al eens op reis was bij ons zuiderburen heeft zeker bemerkt dat 'jeu de boules' zoals men het daar ook wel noemt, een vertrouwd straatbeeld is en dus zeer populair bij de Fransen. Ook in België, en vooral aan het strand, is het een geliefkoosde bezigheid. Het Vlaamse landsgedeelte telt 75 clubs met 3000 ingeschreven leden. Om ook het brede publiek in kontakt te brengen met deze sport organiseert Markdal op zondag 3 september vanaf 10 uur tot in de late namiddag op de kruisweg naast de Pax een provinciaal petanque.tornooi voor clubleden. De toegang is gratis en uiteraard kan iedereen komen kijken. Dat geldt ook voor hun wekelijkse trainingen. Op dinsdag- en vrijdagavond van 19 tot 21 uur wordt er bij de Hoogstraatse Tennisclub aan de Kathelijnestraat geoefend en al wie geïnteresseerd is kan er komen kijken... en 7,1fs mcedocn. Tot drie trainingen na eI-

Van de nood een deugd... Het petanquespel zou ooit ontworpen zijn voor een rolstoelpatiënt die het zware kegelspel niet meer kon meespelen. Een ander verhaal leert ons dat een soort petanquespel fl1 in IiL nndfl Irte hckcncl n:n Grie-

- -

HOOGSTRATEN kaar kan men zonder enige verplichting gratis een bolletje meegooieri. Men leert er u het spel, welke bol het beste in uw hand ligt (er zijn verschillende maten), welke worp je hoe en in welke situatie moet toepassen enz... Na drie lessen verlangt men wel dat je een beslissing neemt: afhaken of voortdoen en... aansluiten bij de club. Het lidgeld bedraagt ongeveer 500 fr., daarvoor ben je verzekerd en word je opgeleid in het spel. Een set van drie ballen kost tussen de 1500 en 4000 fr. en daarmee heb je alles wat nodig is voor deze sport. Als je weet hoe vlug zo'n metalen bol verslijt mag je gerust aannemen dat dit een van de goedkoopste sporten is die er bestaan. 's Zomers wordt er uiteraard buiten gespeeld maar voor de winter is men nog op zoek naar een geschikte lokatie: een magazijn of schuur met een minimum speeloppervlakte van 6 m. bij 12 m. met daarbij nog wat plaats voor enkele tafels en een toogje, want ook van petanque-spelen kan je dorst krijgen.

Gaat u bouwen?

JPF HERIJGERS

A-

1

1L

.

&*$

:1

4t i

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55

ALLES VOOR UW DAK * geïsoleerde dakelementen (isoleren en bouwen in één) * polyester roofings (verschillende prijsklassen)

* muurvinyl, boensels en -

-,-

plaché

* dakvensters Velux en lichtkoepels * ventilatie en rookgas dakdoorvoeren 24


SPORT En het spel zelf, hoe zit dat in elkaar? Het spel wordt gespeeld tussen twee groepen en elk groepje bestaat uit twee of drie spelers met elk twee of drie bollen (6 per groep). Het is de bedoeling om ter vlugst de dertien punten te scoren. Op het terrein van 2,5 â 3 m. bij 12 in. liefst met kiezelsteentjes bezaaid (en zeker niet met gras), werpt de eerste speler door het tossen aangeduid - de cochonette (varkentje), dat is een klein, zeer hard, palmhouten balletje, zes â tien meter voor zich uit. Dan kan het eigenlijke spel beginnen: om leurten werpen de spelers hun bol zo dicht mogelijk bij de cochonette. Of je smijt de bol hoog zodat hij dood neerploft, of je probeert met een lage worp de andere te hinderen ('schieten'), of je speelt met effect... als je over enige ervaring beschikt! Met enig doorzicht en tactiek kan het een zeer boeiend spel worden. Wilt u er, beste lezer, echt het fijnste van weten, kom dan eens naar één van de trainingen of naar het provinciaal tornooi aan de Pax op drie september. U kunt er getuige zijn van een schijnbaar rustig spel, dat echter toch voor spanning en ambiance kan zorgen. Het is een sport waarin concentratie, doorzicht en onderlinge verstandhouding belangrijker zijn dan fysieke conditie. Echt een spel om uw 'sociale' conditie op peil te houden. Warm aanbevolen dus! Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij: R. Dubois, tel. 313.85.36.

1-let bestuur van de Petanque-club.

Schutterswereld De handboogmaatschappij HOOP en MOED van Hoogstraten organiseert op het gekende sehietterrem bij Marcel Vei baeten aan de Bredasesseg in Mindeihout enkele schietingen Zaterdak 16 september om 14 uur inschrij Ven sanf 13 uui een internationale pro -pagandawedstrijd en zondag 1! september vanaf 14 uur de finale 'drie pijlen' van de schutters van de Kempen. Iedereen is van harte welkom op deze twee wedstrijden, zowel als schutter of als kijker. U

Jav

Voor ons nieuw kopje gaan we terug naar de tijd dat u, achteloze boodschapper pardoes een mikro onder de neus werd geduwd voor onze rubriek 'U zegt'. Binnenkort mag u terug wat zeggen). Daar vandaan dit kopje dat toen moest zwijgen en daarvoor nu beloond wordt: stuur uw naam, adres en telefoon naar: D.H.M., Karel Boomstraat 37, 2320 Ifoogsfraten. R

,..

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Op ons Mosten-kopje van vorige maand kregen we twee reakties, en wellicht alletwee overtuigd van hun gelijk(enis)! Toch hakte onze gespecialiseerde jury (sektie fysionomie) deskundig het kopje... sorry, de knoop door. De uitslag vindt u bij de Framsport-advertentic. 25


1

IfJ -i

H.V.V. klaar voor de start Oefenprogramma: Merksplas - HVV ........................... .0-6 HVV - Oude God ...........................3-0 HVV - Vorselaar.............................3-0 HVV - Geel ...................................0-0 Zwarte Leeuw - HVV ......................3-2 HVV - Herentals.............................3-0 De cii fertaal bewijst dat de roodwitten gemakkelijk scoren en dat de Organisatie achteraan - behalve één keer - wel degelijk op punt staat. Marc De Cremer scoorde reeds negen doelpunten in de voorbereiding en schijnt zijn reputatie volledig waar te maken. HVV heeft een brede kern en de massale aanwezigheid op de trainingen wijst erop dat iedereen voor zichzelf heeft uitgemaakt dat de plaatsen enorm duur zullen zijn. Colin Andrews legt er de zweep over en conditioneel zal HVV voor niemand onderdoen. De grasmat is in prima staat en er zal spektakel geleverd worden. HVV speelt het grootste aantal van haar wedstrijden op zaterdagavond, o.a. thuis tegen Heultje, Aarschot, Tienen, Hasselt, Looi, Beringen, Turnhout, Hoeselt, Hoei en Westerlo. Ook op verplaatsing spelen de roodwitten op zaterdag op Beringen, Looi, Westerlo en Hasselt en misschien komen daar nog enkele matchen bij. De wedstrijden voor nationale reserven zullen op HVV - op enkele uitzonderingen na gespeeld worden op vrijdagavond. Met die breed uitgebouwde kern moet ook hier zeer hoog gescoord worden.

Septemberprogramma: vrijdag 1 september: 20.00 uur Reserven - Witgoor zaterdag 3 september: 15.00 uur Witgoor - Hoogstraten V.V. zaterdag 9 september: 15.00 uur Heultje - Reserven 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Heultje zaterdag 16 september: Reserven - Poederlee zondag 17 september: 15.00 uur Poederlee - Hoogstraten V.V. zaterdag 23 september: 15.00 uur Aarschot - Reserven 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Aarschot •

autobanden

Op 2 september start een nieuw kompetitieseizoen. We zijn tijdens de transferperïode niet erg aktief geweest. Enkel Kaiko Van Looy heeft de kans gekregen om het bij Zwarte Leeuw waar te maken. Ludo Quirijnen keert na één jaar van Merksplas S.K. terug naar F.C. Meer. We wachten nog steeds op hem! Wij geven de voorkeur aan onze eigen spelers. Het hoort zo in een kleine dorpsgemeenschap waar men speelt voor het plezier en niet voor het geld. Onze verwachtingen voor het volgend seizoen zijn zo dat wij alleszins op betere resultaten hopen dan we vorig jaar gekend hebben. Bovendien wensen wij de doorbraak van onze jongeren. Daarbij ook nog veel pret en kijkgenot aan al onze fans. Wedstrijden: zaterdag 2 september: 13.30 uur Preminiemen A - Wortel A 15.00 uur Veteranen - Zoersel C 13.30 uur Meerle A - Miniemen 13.30 uur St.-Lenaarts B - Preminiemen B zondag 3 september: 15.00 uur Weelde - F.C. Meer 9.30 uur Minderhout - Reserven 11.15 uur Mariaburg - Juniores 9.30 uur Scholieren - Loenhout 11.00 uur Knapen - Loenhout zaterdag 9 september: 13.30uur Preminiemen B - Hoogstraten B 15.00 uur Miniemen - Vlimmeren A 13.30 uur St.-Jozef A - Preminiemen A 15.00 uur Merksplas C - Veteranen zondag 10 september: 15.00 uur F.C. Meer - Gierle 9.30 uur Reserven - Branddonk B 11.15 uur Juniores - Hoogstraten B 9.30 uur Minderhout - Scholieren 11.00 uur Minderhout - Knapen zaterdag 16 september: 13.30 uur Preminiemen A - Zoersel 15.00 uur Veteranen - Antonia C 13.30 uur Brecht A - Miniemen 13.30 uur Lentezon B - Preminiemen B zondag 17 september: 15.00 uur Minderhout - F.C. Meer 9.30 uur Reserven - Poppel B 11.15 uur Juniores - Hoogstraten 10.00 uur Lentezon - Scholieren 9.30 uur Lentezon A - Knapen zaterdag 23 september: 15.00 uur Miniemen - Minderhout 13.30 uur St.-Lenaarts A - Preminiemen A 15.00 uur Westmalle C - Veteranen

* merkbanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* occassiebanden

*

'I<I IH>'

h

F.C. Meer en de jeugd

PEETEPS 26

S PO RT

LiÇI I,)II

reparaties

* depannage

zondag 24 september: 15.00 uur F.C. Meer - Pulderbos 9.30 uur Scholieren - Hoogstraten 11.00 uur Knapen - Zwarte Leeuw 9.30 uur Dosko B - Reserven 9.30 uur St.-Lenaarts - Juniores zaterdag 30 september: 13.30 uur Preminiemen A - Minderhout 15.00 uur Miniemen - St.-Lenaarts A 13.30 uur Westmalle B - Preminiemen B 15.00 uur Loenhout - Veteranen •

GARAGE

Geudens MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Streven naar perfektie

F.C. Meerle met ambitie De voorbereiding op het nieuwe seizoen is zowel op als rond het speelveld in volle gang. Men wil het 'nieuwe kader' in orde hebben. Natuurlijk brengt dat heel wat werk met zich mee. De voetballers zijn hun vorm geleidelijk aan op punt aan het brengen. Ons eerste elftal won tegen S.K. Beerse met 6-0, maar op het veld van Lentezon werd met 3-2 verloren, alhoewel men dat niet verdiende! Het sprookje 'Beker van Antwerpen' was dus ook weer spoedig afgelopen. Het seizoen wordt nu met vertrouwen afgewacht. Vriendenwedstrijden zullen er voor zorgen dat men klaar is tegen 3 september, dag waarop de kompetitie begint en dit op het veld van Heibos. Alle andere elftallen zijn druk bezig oefenwedstrijden en tornooien te betwisten, alles met het doel 'klaar' te zijn. Ook onze plaatselijke scheidsrechters zijn hun conditie aan het opvijzelen. Wij wensen aan F.C. Meerle een goed seizoen toe. Aan onze supporters veel kijkgenot en natuurlijk een promotie voor het eerste elf tal! Programma: zaterdag 2 september: 13.30 uur Miniemen A - Meer 14.00 uur Wortel A - Miniemen B 14.30 uur Preminiemen A - St.-Jozef 13.30 uur Hoogstraten - Preminiemen B


SPORT zondag 3 september: 15.00 uur Heibos - F.C. Meerle 9.30 uur White Star - Reserven 9.30 uur Scholieren - Dosko 11.00 uur Knapen - Dosko zaterdag 9 september: 13.30 uur Brecht A - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - Oostmalle A 13.30 uur Westmalle - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Lentezon zondag 10 september: 15.00 uur F.C. Meerle - Merksem 9.30 uur Reserven - Dosko C 1 i .15 uur Kapellen - Juniores .30 uur Wuustwezel - Scholieren 11.00 uur Wuustwezel - Knapen zaterdag 16 september: 1330 uur Vlimmeren - Preminiemen B 14.30 uur Preminiemen A - Brecht 13.30 uur Zwarte Leeuw - Preminiemen B zondag 17 september: 15.00 uur Achterbroek - F.C. Meerle 9.30 uur Verbr.Arendonk - Reserven 11.15 uur Juniores - Ekeren Donk 9.30 uur Scholieren - Zwarte Leeuw zaterdag 23 september: 15.00 uur Dosko - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - Merksplas A 13.30 uur Zwarte Leeuw - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - St.-Lenaarts zondag 24 september: 15.00 uur F.C. Meerle - Nieuwmoer 9.30 uur Reserven - Branddonk B 10.00 uur Brecht - Juniores 9.30 uur Loenhout - Scholieren 11.00 uur T oenhout - Knapen •

Minderhout V.V. met hetzelfde spelerspotentieel Bedrijvig op de spelersmarkt zijn de M .V.V.clubverantwoordelij ken nooit geweest. Men zweert bij de eigen jeugd, en dit moet gezegd, die heeft het nog altijd betrekkelijk goed gedaan. Vorig jaar was het wel kantje boordje maar het behoud in 3de provinciale werd toch maar netjes verzekerd ook al moest de eindronde de beslissing brengen, die voor groenwit positief uitviel. Dit seizoen hoopt men het zover niet te laten komen, de degradatie ontlopen is weer wel het vooropgezet doel, alhoewel enkele plaatsjes dichter bij de middenmoot heel wat ontspannender en efficiënter zal voetballen. Een drietal spelers verlieten de Minderhoutse rangen: Luc Broes verhuisde definitief naar Wortel en Dominiek Bevers voor 1 jaar naar dezelfde club, Koen Broes kreeg een definitieve vrijgeleide naar Weelde. Een echte verzwakking zal het voor M.V.V. wel niet betekenen, want een vaste stek in het eerste elftal was hen niet toebedeeld. De kompetitie staat vlak voor de deur en in de 'Beker van Antwerpen' werden toch al enkele hoopgevende prestaties opgetekend. Bekervoetbal is nog geen kompetitie maar een aanwijzing betekent het toch wel. Tegen gebuur Wortel luidde de eindstand 1-1 maar de M.V.V.'ers toonden zich de pienterste strafschoptrappers, 7-6! Een week later werd St.Lenaarts met 3-0 ingeblikt aan de Hoge Weg. Op het ogenblik dat je dit artikeltje onder ogen krijgt is Minderhout misschien al wel uitgebekerd maar dan zijn alle ogen intens ge-

richt op de eerste kompetitiezondag, tevens kermis in het dorp. M.V.V. speelt thuis tegen Zwaneven en de reserven zorgen tegen Meer ook voor een aantrekkelijke affiche en dit in de voormiddag! Septemberprogramma: zaterdag 2 september: 15.00 uur Oostmalle - Juniores 15.00 uur Miniemen - Brecht 15.00 uur Antonia - Preminiemen zondag 3 september: 15.00 uur Minderhout V.V. - Zwaneven 9.30 uur Reserven - Meer 9.30 uur Hoogstraten - Scholieren 11.00 uur Zwarte Leeuw - Knapen zaterdag 9 september: 15.00 uur Juniores - Westmalle 13.30 uur Zwarte Leeuw - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Brecht zondag 10 september: 15.00 uur Flandria - Minderhout V.V. 9.30 uur Wortel - Reserven 9.30 uur Scholieren - Meer 11.00 uur Knapen - Meer

zaterdag 16 september: 15.00 uur Loenhout - Juniores 15.00 uur Miniemen - St.-Lenaarts 13.30 uur Hoogstraten - Preminiemen zondag 17 september: 15.00 uur Minderhout V.V. - Meer 9.30 uur Reserven - Dosko B 9.30 uur Wortel - Scholieren 11.00 uur Wortel - Knapen zaterdag 23 september: 15.00 uur Juniores - St.-Jozef 15.00 uur Meer - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Halle zondag 24 september: 15.00 uur Gierle - Minderhout V.V. 9.30 uur Poppel B - Reserven 9.30 uur Scholieren - St.-Lenaarts 11.00 uur Knapen - St.-Lenaarts zaterdag 30 september: 15.00 uur Antonia B - Juniores 15.00 uur Miniemen - Merksplas 13.30 uur Meer - Preminiemen •

I"ulcI'r aIcI'cèr

wand- en vloertegels huisQhQQr hwiiQhGQr huischQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I'iIscI'r hulsGhQQr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uIcI"èr

biedt u betaalbare kwaliteit! Kopij Woensdag 27 september verschijnt de volgende editie van DE HOOGSTRAATSE MAAND. Gelieve al uw teksten, foto's, advertenties, tekeningen, enz... ten laatste op woensdag 13 september binnen te brengen op onze redaktie. Het verenigingsnieuws voor de maand oktober geeft u best zo snel mogelijk aan onze dorpsmedewerkers. Hun naam en adres vindt ii bovenaan elke dorpsrubriek. 27


SPORT

Ook V.N.A. ontwaakt uit zomerrust Ontwaken is eigenlijk verkeerd uitgedrukt, want in deze voetbalstille periode worden er gewoonlijk door dezelfde stille werkers allerlei karweitjes en ook karweien opgeknapt. Zo zijn de beide terreinen opnieuw opgezaaid, is de kantine verruimd en herschilderd en zijn ook de transfers gebeurd. Voor de le ploeg zijn Dominiek Bevers (doelman voor 2e seizoen) en Gust Sels voor 1 jaar bij Wortel. Luc Broes en Dirk Wouters komen de Wortelse kleuren definitief verdedigen. Dirk Mertens voelt zich terug fit om weer met het le elftal mee te spelen; ook Dennis Aerts zal dit jaar zijn opgedane ervaring bij Verbr. Geel en Zwarte Leeuw ten dienste stellen van Wortel, iets wat hij al deed als trainer van de Pre-miniemen. Ondertussen is het le elftal uitgeschakeld voor de beker van Antwerpen en dit op het veld van Minderhout. Na een 1-1 eindstand waren de mannen van Minderhout beter in het strafschopnemen. De 4 oefenmatchen nadien brachten echter evenveel overwinningen op. Ook het jeugdtornooi van Wortel voor preminiemen en miniemen is reeds afgewerkt. Bij de pre-miniemen was Lentezon nr. 1 en St. Jozef nr. 2, bij de miniemen won Wortel de finale tegen Meer. Dank zij de medewerking dit jaar van Zwarte Leeuw, vorig jaar van H.V.V., heeft Wortel toch nog een scholierenploeg en start Wortel met 10 ploegen in de kompetitie, van duiveltjes tot en met de eerste waarbij preminiemen en miniemen over een A en B ploeg beschikken. Deze ploegen beginnen in september aan volgend programma: le ploeg 3e Prov. Reeks C 3.9.89 15u Brecht - Wortel 10.9.89 15u Wortel - Vrij Arendonk 17.9.89 15u Oosthoven - Wortel 24.9.89 15u Wortel - Branddonk Reserven Gewest. Reeks 6 10.9.89 9u30 Wortel - Minderhout 17.9.89 9u30 Dosko - Wortel 24.9.89 9u30 Wortel - Zwaneven Juniors Gewest. Reeks C 2.9.89 15u Wortel - Vlimmeren 9.9.89 15u Brecht - Wortel 16.9.89 15u Wortel - Westmalle 23.9.89 lSu Merksplas - Wortel 30.9.89 15u Wortel - Lentezon Scholieren Gewest. Reeks J 3.9.89 9u30 Wortel - Vosselaar 10.9.89 9u30 Dosko - Wortel 17.9.89 9u30 Wortel - Minderhout 24.9.89 9u30 Zwarte Leeuw - Wortel Knapen Gewest. Reeks J 3.9.89 ilu Wortel - Vosselaar 10.9.89 llu Dosko - Wortel 17.9.89 ilu Wortel - Minderhout 24.9.89 Wortel Vrij Miniemen A Reeks T 2.9.89 14u Wortel - Meerle 9.9.89 15u Dosko - Wortel 16.9.89 14u Wortel - Zwarte Leeuw 23.9.89 13u30 Wuustwezel - Wortel 30.9.89 Wortel vrij Miniemen B Reeks L 3.9.89 ilu Wortel - Hoogstraten 10.9.89 9u30 Gierle - Wortel 17.9.89 Ilu Wortel - Oud-Turnhout 24.9.89 9u30 Verbr. Arendonk - Wortel Preminiemen A Reeks t 2.9.89 13u30 Meer - Wortel 9.9.89 13u30 Wortel - Hoogstraten 16.9.89 13u30 Oostmalle - Wortel

28

23.9.89 13u30 Wortel - Westmalle 30.9.89 13u30 St. Jozef - Wortel

Preminiemen B Reeks U 2.9.89 13u30 Zwarte Leeuw - Wortel 9.9.89 15u Wortel - St. Lenaarts 16.9.89 1 lu Wuustwezel - Wortel 23.9.89 15u Wortel - Westmalle 30.9.89 13u30 Merksplas - Wortel Ds,iveltjes reeks EI 2.9.89 14u Wortel - H.I.H. Turnhout 9.9.89 12u45 Westmalle - Wortel 16.9.89 14u Wortel - Zoersel 23.9.89 14u30 Merksplas - Wortel 30.9.89 14u Wortel - St. Jozef

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door ,eii t cioueeI fotograaf.

REKREAVOL

iTII? im

Gezellig volleyballen op recreatief niveau, dat kan ook in Hoogstraten, en dit bij Recreavol. Deze vereniging is al een tiental jaren actief, tijdens de wintermaanden, in de sporthal van het Spijker te Hoogstraten. Begonnen als een vereniging met enkel ploegen uit de gemeente l-loogstraten, zijn er nu echter ook al verschillende teams uit de omringende gemeenten. Wat natuurlijk de spankracht van de recreatieve competitie danig vergroot. Het seizoen 88-89 werd de herenploeg uit Wortel kampioen, zonder wedstrijdverlies in de eindronde van de competitie. Bij de dames werd een nieuwkomer, de ploeg Ipsos uit Merksplas, kampioen. Slechts op het laatste nippertje geraakten ze in de eindronde, en wonnen deze na enkele bijzonder spannende wedstrijden. Zoals u ziet, spanning, afwisseling en plezier zijn troef te Hoogstraten. Wanneer u graag in de winter sport, met uw ploeg, neem dan contact op met de verantwoordelijken van Recreavol, en dit v6ôr 31 augustus. Ook dit jaar biedt Recreavol u de gelegenheid om vanaf de eerste maandag van september volleybaltrainingen te volgen, en dit op de volgende uren: - maandag van 19 tot 20 uur, - dinsdag van 20 tot 21 uur, - dinsdag van 21 tot 22 uur. Contact adressen. Diane Verstraeten, Ge/me/straal 99, 2320 Hoogstraten, te!. 03 /314.42.60 en Bert Van Bavel, Dreef 13, 2328 Meerse/-Dreef, te!. 031315.77.61.

De Gelmers Volleybal weer van start Nadat De Gelmers in het tussenseizoen een vergeefse gooi deden naar het miljoen van de pak de poen-show is het weer tijd voor emstige zaken waar minder gokken en geluk bij te pas komen. Met pijn in het hart zag onze eerste ploeg Luc Peeters vertrekken. Dit jeugdig talent vervoegt dorpsgenoot Henk Strijbos bij V.C. Herentals. Natuurlijk wensen wij hem ginder alle succes toe. Na één jaar Vosselaar komt Frank Wilrijckx terug naar De Gelmers. Hij brengt tevens de spelverdeler van Vosselaar mee. Deze twee speelden vorig jaar le provinciaal en moeten een serieu-

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Te!. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

ze versterking betekenen. Eind augustus ver laten zij de militaire dienst en kunnen dan volop beginnen trainen. Wim Vantorhout, vorig jaar nog speler, trainer, coach, is terug naar Rijkevoc. Hij wordt als trainer-coach opgevolgd door Ward Blommaert. Verder kwam Peter Proost van Schorvoort naar Hoogstraten omdat zijn haardstee in Wortel is. Zonder de gevreesde kwetsuren zou heren T dus zeker zo sterk uit de verf moeten komen als vorig jaar. Onze dames worden versterkt met Ann Jacobs. Verder moet het jeugdig talent dit jaar volop tot bloei komen, zich van een mooie ereplaats verzekerend. Dit alles onder het strenge oog van trainer Henk Strijbos. Naast heren III en heren II, die vorig seizoen kampioen werden, zal ook dames III volgend seizoen een reeks hoger spelen. Door omstandigheden is hun hoog klassement van vorig jaar voldoende voor promotie. Op 23 september kan iedereen alle ploegen bewonderen in hun eerste thuiswedstrijd. De aanvangsuren zijn wel iets veranderd, zo speelt heren T reeds om 20.00 uur in plaats van 21.00 uur. Tenslotte vermelden we nog dat je bij De Gelmers reeds kan leren volleyballen vanaf acht jaar. Voor elke leeftijd zijn er aangepaste trainingen. Inlichtingen bij Ward Blommaert, Van Aertselaerstraat 19, Hoogstraten. (31453 76)

Wedstrijden voor 23/9/89 14.30 uur Dames III - Okido Arendonk 14.30 uur Heren IV - Westmalle 16.00 uur Dames II - Zenith Beerse 16.00 uur Heren II - Vosselaar 18.00 uur Dames T - Bouwel 18.00 uur Heren III - Merksplas 20.00 uur Heren 1 - V.C. MortselU TE HUUR GEVRAAGD: Kantoorruimte ter

grootte van een appartement voor drie personen, heft in het Centrum van Hoogstraten of omgeving. Bellen tijdens kantooruren: tel. 314.76.46.


RIJDEN***

S PLEZANT#

.

-

Kruiswoordraadsel Horizontaal

4

ondier muskietengaas bosgod stenen opstap voertuig echtgenoot loof gelofte uitroep van afkeer keukengerei vlak carbolineren deel v.d. hals lid v.d. voormalige Raad v. State geliefde v. Zeus vogel p1. in België eerwaarde heer huisdier mand noot vreemde munt tuinvak paar vlasafval gemalen graan hippodroom aardhoogte dierentaal verlichtingsmiddel aanstonds de onbekende handvat deel v. Malakka amfibie neon woonplaats uitbouw adellijke titel v.d. Java stutpaal oppervlaktemaat gek -

-

Streven naar perfektie

-

Garage

-

-

Geudens B.V.B.A.

-

-

-

-

-

-

Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

-

-

-

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RENAULTO GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN BV.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

01 --~ GM -

-

-

-

-

GARAGE AUTO

-

MOTO

-

Mercedes-Benz.

J. BOGAERTS ROOS -

Vertikaal brood korf herkauwer meisje rund moment zelfkant nv. in Zwitserland te weten heet dierenverblijf levensvocht kever voorzetsel wondvocht belet bijwoord p1. in Gelderland gymnastiektoestel noot p1. in Hongarije gedeeltelijke breuk ontploffingsgeluid vaartuig Chinese munt vrouw v. Abraham briefaanhef watering stapel bij woord onheilsgodin zoon van Jacob voor indruksel huid deel v. boom schooien wanen voorzetsel kippenloop pers. vnw. dwarsmast slaapplaats aanleggen kleur •

Garage Autocentra

-

-

Lodewijk de Konineklaan 393

Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

-

-

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

-

-

AUSTIN ROVER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Garage

-

-

-

-

VAN USSEL

-

-

Sint- Leriaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN

-

Tel. 03/314 68 60

iffigiffig GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84

-

-

-

-

-

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

1

.z. 3

4 6

-

Garage GEERTS Bredaseweg 43

8

2322 MINDERHOUT Tel. 03/315.74.65 * *

tweedehands wagens alle herstellingen carrosserie

44 41.. 43

29


MUZIEK

Fusieswing

fris klinkend uit. Het beleefde applaus van de aanwezige incrowd was even rustig als de nacht zelf. Een genre trouwens waar méér werk van mag gemaakt worden.

Antilliaanse vloedgolf

Akkerpopflits Beroepsbezigheden op het Sfinksfestival te Boechout verhinderden onze getuigenis van het lokale rockgebeuren aan het Klooster te Meer. We konden ter plaatse de laatste nummers van Dr. Feelgood meemaken en dat krachtige slot vertelde al genoeg. Ondanks een bijna ganse dag regen en de nachtelijke kou warmden de kleine 800 aanwezigen zich op aan een oerdegelijke, stomende set rock 'n roll en rhythm 'n blues, met een Lee Brilliaux die het beste van zich gaf. De kontraktuele 60 minuten kregen er zomaar een verlengenis van 40 minuten bij. Leider en groep voelden zich thuis op akkerpop, de fans waren er dankbaar voor, en Dr. Feelgood evolueerde naar dât wat ervan was verwacht: een heuse topof-the-bill. Nu nog betere klimatologische omstandigheden en fikse namen bij elkaar brengen in 1990.

Jazzgenster Een rustig avondje in de tuin van Cahier De Brouillon, begeleid door het Jef van der Velden-kwartet. Van John Coltrane tot Miles Davis, het kwam er technisch verfijnd en

Met 7.000 bezoekers op twee dagen tijd werden alle rekords alweer gebroken. De Blauwbossen zijn aan uitbreiding toe. Binnen het gekende, gezellige concept lieten de feestvierders acht acts passeren van velerlei en kwalitatief onregelmatig kunnen. Vrijdag 11 augustus startten TC Adn The Playboys, met een mix van de diverse Antilliaanse stijlen (van salsa antiyana tot zouk). Vooral de zang van El Bravo Che gooide roet in het eten en vormde een smet op een swingend geheel. Zo'n zangcapaciteiten had soca-ster Gypsy wél, maar dit keer liet de coördinatie met het begeleidende Roy Cape Orchestra het afweten, en bleef het vergeefs wachten op een gouwe ouwe soca-party. Nieuw en wat ongewoon in de oren klinkend was de 'compas' van de Haï tiaanse Vega Band. Gezapig voortkabbelend op ritmes die hun origine haalden uit de béguine was het rustig meewiegen geblazen op de spontaan gebrachte, lang uitgesponnen nummers. En meteen was het tijd om rustig naar huis te keren en zich voor te bereiden op de topdag. Echter niet zonder nog even de hitsig-ritmische prestaties van de Caribbean Brass International tussen de acts in nog even te vermelden. Zaterdag 12 augustus veroverde eerst La Maf fia ons hart. Rijk geïnstrumenteerde, technisch degelijke cadence was dit, de Franse Antillen op hun best en leider Jean-Michel Cabrimol was een aangenaam, onderhoudend entertainer. July Mateo ofte Rasputin stak 'm daarin voorbij, en liet ei zo na ook de herinnering aan Wilfrido Vargas vorig jaar vervagen. In één supersnelle, opwindende set boordevol merengue, verpakt in een zweterige show met drie zangers/dansers had hij de feesttent aan zijn voeten, en de tongen op de grond. Hét swingende hoogtepunt van zaterdag, daarbij de indrukwekkende prestaties van de Ebony Steelband op de kiosk niet te vergeten. Tussen het podiumgeweld in gaven ze én Antilliaanse én Westerse song een eigen,

meeslepende 'pan'-bewerking mee. Een beetje verloren in een uithoek van het terrein, maar nog altijd tien keer pakkender dan het allegaartje uit Nederland dat de zaterdag moest besluiten. 'Fuif' en 'drank' zijn op het morgendlijke uur misschien toverwoorden die alle zin voor kritiek doen wegsmelten, maar dan had u toch buiten de waard gerekend. Schrijver dezes was zo nuchter als een kalf en vond het maar een slap orgelpunt. Zéér slap. Het is uiteraard niet gemakkelijk elk jaar topacts uit het genre naar Hoogstraten te halen, maar andere bands die we zagen bewezen dat 'iets minder' ook 'zeer goed' kan zijn. De rommal mag men dan met een gerust hart thuislaten.

Ik ging van je weg Op zaterdag 9 september opent Cahier Dc Brouillon haar nieuwe concertseizoen met Al LEV CHA, een jong en fris vijftal uit Breda en omstreken. We zagen de groep reeds aan het werk, en waren aardig gecharmeerd dooi de cocktail van frisse danspop en covers van Prince, Terence Trent D'Arby en Grace Jofles. Zangeres Michèle Hulsman ziet zich begeleid door een sterke groep en oogt nog eens mooi ook. Dit wordt een concert zonder veel heisa, met de nadruk op lekkere muziek én de ritmische dans. Inkom 150 frank.

Ik ben op zoek naar romantiek Guido Belcanto. De bastaardzoon van Eddv Wally? De Vlaamse Willy Deville? De enige echte erfgename van Jacques Brel? Een dekadente versie van Will Tura? Niets van dit alles. Guido Belcanto zingt vanuit de ziel, over

Guido Belcwiro loners en losers, dikke meisjes en femmes fatales, frituren en bordelen, rode lampen en havenvampen. Met het ORKEST ZIJNER DROMEN voert hij het publiek langs de diepste zieleroerselen der mensheid, niet zelden overgoten met een vleugje humor en cynisme. De elpee 'Op Zoek Naar Romantiek zei al genöeg. De jonge!l iie ze iiiaakle, i dfkomstig uit onze velden en weiden, en komt op ZATERDAG 22 SEPTEMBER terug naar zijn geboortestreek. Dan wél in de omkactering van de gelagzaal van Zaal Pax, vanaf 20 uur. Inkom: 250 frank. Organisatie: Cahicr De lsrouihoi. tutu: ()3:t1-t 2 64. 30


REGIONAAL Oproep

De Kempen helpt zichzelf Nog niet zo heel lang geleden werd de Kempen steeds in één adem genoemd, samen met Limburg en de Westhoek, als de achtergebleven gebieden van ons land. De Westhoek, en zeker Limburg, maar veel minder de Kempen, konden rekenen op overheidssteun en Europese subsidies om hun achter stand in te halen. In de Kempen voelde en begreep men dat alle heil niet van derden komt, maar dat men op de eerste plaats zelf de handen uit de mouwen moest steken. Dit verklaart de drukke bezigheid van instellingen zoals o.a. de Interkommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, de Kempense kamer voor Handel en Nijverheid en ook het Strategisch Plan Kempen. Voor haast al hun initiatieven konden zij rekenen op de heel actieve steun van een aantal grote bedrijven in de Kempen.

Bedrijvencentrum De oprichting van een Kempens Bedrijvencentrum voor beginnende ondernemers in Geel, was één van die vele projecten. Nu, na drie jaar, mogen we zeggen dat dit een schot in de roos was. Op dit moment heeft het centrum een bezetting van 92 1%, namelijk 12 bedrijven en 2 dienstverlenende vzw's, m.a.w. 25 van de 27 modules zijn in gebruik. Tot nu toe hebben 20 bedrijven en 2 vzw's een beroep gedaan op het Kempens Bedrijvencentrum. Met twee nieuwe bedrijven is men in onderhandeling. Ook op het vlak van opleiding en begeleiding van jonge starters werd er ernstig werk geleverd. De 3de lessencyclus is pas afgesloten en de 4de is reeds in voorbereiding. Op het vlak van de tewerkstelling realiseerden de bedrijven in het centrum 118 banen. De balans van 1988 sluit met een positief resultaat van 3,7 miljoen frank. De aanloopverliezen van de startjaren werden grotendeels afgedekt. Voor 1989 voorziet men ook een lichte winst zodat objectief gezien een 'break-even' is bereikt.

Geel én Turnhout Gezien het succes en de vraag hebben de initiatiefnemers reeds nieuwe plannen in de maak, ni. een uitbreiding van het bedrijvencentrum in Geel én een nieuwe vestiging in Turnhout. In de loop van de maand augustus start men met de bouw van een nieuwe vleugel in Geel en die ruimte zou operationeel moeten zijn op het einde van dit jaar. Het gaat hier om een investering van ongeveer 20 miljoen frank voor ruim 1200 m 2 oppervlakte die straks worden gebruikt als productie-, opslag- en kantoorruimten. Geel bleek een geschikte plaats te zijn voor het zuiden en het oosten van het arrondissement Turnhout, maar minder goed voor het noorden en het westen van de Antwerpse Kempen, meer bepaald de streek van Hoogstraten. Daarom worden er nu onderhandelingen gevoerd met het stadsbestuur van Turnhout voor een goede vestigingsplaats voor het nieuwe centrum, bij voorkeur langs de noordelijke ringlaan. Voor deze investering van ruim 32 miljoen frank hoopt men te kunnen rekenen op EFRO-subsidie (EG) en op een inbreng van de huidige en nieuwe aandeelhouders. Voor wat deze laatste groep betreft kijkt men natuurlijk ook in de richting van de grote bedrijven in het Hoogstraatse, op de industriezone en de transportzone. Een definitieve beslissing omtrent dit project zal vermoedelijk eind-1989 nog genomen worden.

3 Eflp

Li

Jonge en startende ondernemers met een goed plan en voldoende ijver moeten niet langer aarzelen en zeker eens kontakt opnemen met de heer G. Hellemans, manager, de stuwende kracht van het Kempens Bedrijvencentrum, Kleihoefstraat 5, 2440 Geel, tel: 014-57.00.11.

Dienstenland Op allerlei studie- en werkvergaderingen, congressen, colloquia en symposia van openbare besturen, bedrijven, instellingen en verenigingen, in Turnhout, Geel, Mol, Herentals en zelfs in Hoogstraten, hoor je telkens opnieuw dezelfde klemtonen. De grootste groeikansen voor de Kempense economie en tewerkstelling liggen in de dienstensector. Een transportzone zoals in Meer aan de El9 zal in de toekomst, ingevolge verruiming van activiteiten, zeker behoefte hebben aan een multi-functioneel dienstencentrum. Het Strategische Plan Kempen ontwikkelt op dit moment een groot project voor het toerisme. Maar ook anderen hebben deze boodschap goed begrepen en zien de vele mogelijkheden op dit terrein.

Fiduciaire Enkele maanden geleden nam de nv Fiduciaire Moores Rowland haar intrek in de nieuwe kantoren van Residentie Torenbos aan de Parklaan te Turnhout. De heer Jos Dupré, staatssecretaris voor Institutionele Hervorming en K.M.O. (kleine en middelgrote ondernemingen), sprak over het belang van extreme informatie en professionele consulting die door een onderneming als deze aan de K.M.O.'s wordt verschaft op het vlak van het financieel management enerzijds en in het vooruitzicht van 1992 anderzijds. Volgens accountant Flor Ceusters, directeur, is het administratief beheer van een onderneming tegenwoordig ondenkbaar geworden zonder de tussenkomst van gespecialiseerde diensten. De Fiduciaire voor accountancy, fiscaliteit en rechtszaken beschikt over de er varen specialisten die de bedrijven bijstaan op het gebied van boekhouding, fiscaliteit, audit, vennootschapsrecht en sociale wetgeving. Sinds haar oprichting in 1935 won de Fiduciaire gestadig aan belang en bekendheid. Als medeoprichtster van Moores Rowland International, een accountantsvereniging met zowat 250 kantoren over de hele wereld, aanvaardt ze eveneens elke internationale opdracht. •

20

31


KALENDER

Op stap in...

rochiecentrum. HISTORISCHE EVOCATIE n.a.v. open monumentendag en Karel Boomtentoonstelling in de Vrijheid en voor het stadhuis vanaf 15 uur. Meerle: KERMIS met diverse optredens op verschillende plaatsen vanaf 15 uur. Wortel: VISWEDSTRIJD van het Slot.

'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

MAANDAG 11 SEPTEMBER Meerle: KERMIS met volksspelen en muziek. Meersel-Dreef: ophaling van het groot huisvuil.

Patria

Biljart

-

Snooker

Vrijheid HOOGSTRATEN

VRIJDAG 1 SEPTEMBER Wortel: WORTELFEESTEN vanaf 17 uur onder de Boomkes. Minderhout: KERMIS met Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band in de tent.

Café-dancing

`t Fortuin MEER

ZATERDAG 2 SEPTEMBER Minderhout: KERMIS met kindervolksspelen om 14 uur op het voetbalveld en bal om 21 uur in de parochiezaal, org. KSJ. TRAVEL SOUND speelt in de tent. Wortel: WORTELFEESTEN vanaf 13 uur onder de Boomkes.

gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR

-

EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat3. MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen' Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

T

~rP'j 7

HOOGSTRArEN

ZONDAG 10 SEPTEMBER Hoogstraten: TENTOONSTELLING & BOEKENBEURS vanaf 12 uur in zaal Pax. LEZING door Dr. E. Van Autenboer om 14.30 uur in zaal Pax over de Brabantse Omwenteling en aansluitend WAGENSPEL & ANIMATIE voor en na, in en rond het pa-

-

ZONDAG 3 SEPTEMBER Hoogstraten: CONCERT met trompet en orgel om 14.30 uur in de St.-Catharinakerk. BEIAARDCONCERT & TORENMUZIEK om 16 uur vanop de St.-Catharinatoren. Meer: ZIEKENDAG met ontspanningsprogramma vanaf 11 uur in de parochiezaal. PONYTORNOOI vanaf 8.30 uur, org. ponyclub St.-Joris. Minderhout: TRAVEL SOUND speelt 's avonds in de tent. Wortel: WORTELFEESTEN onder de Boomkes. MAANDAG 4 SEPTEMBER

Minderhout: UITSTAP van KVLV om 13 uur naar de bloemenwagens van Zundert. WOENSDAG 6 SEPTEMBER Minderhout: FEESTVERGADERING van de KVLV Meersel-Dreef: BESTUURSVERGADERING van de Dorpsraad. DONDERDAG 7 SEPTEMBER Hoogstraten: VERKEERSVEILIGHEID voorstelling fietspadenactie om 20 uur in zaal Pax.

DINSDAG 12 SEPTEMBER Meerle: KERMIS met volksspelen en muziek. Meer: ophaling van het groot huisvuil. Minderhout: WINKELEN met de KVLV om 9 uur naar Breda. WOENSDAG 13 SEPTEMBER Wortel: KOFFIETAFEL van de KAV. Hoogstraten: ophaling van het groot huisvuil DONDERDAG 14 SEPTEMBER Minderhout & Wortel: ophaling groot huisvuil. VRIJDAG 15 SEPTEMBER Meerle: OPTREDEN van Viënna om 20 uur in De Posthoorn. Wortel: VOGELPIKWEDSTRIJD van het Slot. Café feestzaal -

De Eiken darts kegelbaan hondendressuur.

biljart

-

-

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

FRITUUR

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS - VERVOORT Langenberg

14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

VRIJDAG 8 SEPTEMBER

Taverne

't

HOOGHUIS Vrijheid HOOG STRATEN

32

Meerle: OPTREDEN van Wim Dictus om 20 uur in De Posthoorn. Wortel: OPHALING van plastic afval tussen 9 en 11 uur. ZATERDAG 9 SEPTEMBER

Meerle: KERMISinzet vanaf 17 uur met voetbal en muziek.

ROM A ,


KALENDER DINSDAG 26 SEPTEMBER Meersel-Dreef: vergadering van de gepensioneerden

't SLOT

WORTEL 1 * donderdag * vrijdag * zaerdag * zondag

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. 20.00- 1.000 u. 19.00- 1.00 u. : 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 H000STRATEN 03/315.92.69 Frituur: maandag gesloten

WOENSDAG 27 SEPTEMBER Wortel: KVLV-startvergadering van het nieuwe jaar om 19.30 uur in de parochiezaal. Meer: BLOEDINZAMELING in de gemeenteschool. Meersel-Dreef: KVLV-startvergaderig van het nieuwe jaar. DONDERDAG 28 SEPTEMBER Meerle: DARTSCLUB start de nieuwe competitie. Wortel: KOFFIETAFEL voor de gepensioneerden in de parochiezaal. VRIJDAG 29 SEPTEMBER Wortel: VIDEOSPELLETJES in het Slot. ZATERDAG 30 SEPTEMBER Hoogstraten: HERFSTGOUWDAG van het Davidsfonds met wandeling. Meer: KERMISinzet met de brassband SintRosalia.

Oplossing kruiswoordraadsel vorige maand --

rgintn 5 muni3II 112131211 :. 0. 00 1. : I!Efl .1I11110 912E10 -

E' IIC1 11fl Ot 0 'CI t!! M133ó03

-

ri rt ri in - 11013E flEI[UI. ]flhIEi I3UL1 .W L'J !QlCI flfl 1153.

ICARUS taverne feestzaal /

o10

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Landelijke Gilde ZATERDAG 16 SEPTEMBER Hoogstraten: OPENDEURDAG van het NCMV Meer: PVV-bal om 20 uur in de veiling Meerle: NAKERMIS met voetbal en muziek vanaf 17 uur. ZONDAG 17 SEPTEMBER Hoogstraten: VELDRITdrieluik B-C-D vanaf 13 uur in de industriezone. Meerle: KERMISSLUITING met vanaf 14 uur bierproefwedstrijd, koers voor nieuwelingen, schieting en straatanimatie. Wortel: GEZINSRALLY met vertrek vanaf 13 uur in de school aan de Rooimansstraat. Meersel-Dreef: MISSIEFEEST vanaf 13.30 uur in de speeltuin naast het klooster. DINSDAG 19 SEPTEMBER Wortel: REIS van de KAV. Meersel-Dreef: KAV - demonstratie WOENSDAG 20 SEPTEMBER

Meerle: KAV - startvergadering nieuw werkjaar.

Wortel: CM-VOORDRACHT over preventie om 20 uur in de parochiezaal VRIJDAG 22 SEPTEMBER Meerle: TEERFEEST van Krijt op Tijd in De Posthoorn Minderhout: OPHALING van plastic afval tussen 9 en 11 uur. COMPUTER-info-avond van het Slot. ZATERDAG 23 SEPTEMBER Hoogstraten: MISSIEFEEST in zaal Pax vanaf 12 uur. Meersel-Dreef: TENTOONSTELLING in de zaal n.a.v. Dag van de Landbouw. ZONDAG 24 SEPTEMBER Hoogstraten: KERMIS & MISSIEFEEST in zaal Pax vanaf 12 uur. Meersel-Dreef: TENTOONSTELLING in de zaal n.a.v. Dag van de Landbouw Hoogstraten: ALAMIREKOOR zingt om 10 uur de hoogmis in de St.-Catharinakerk. MAANDAG 25 SEPTEMBER

Hoogstraten: MISSIEFEEST in zaal Pax vanaf 14 uur.

Landbouwleerpad Vrijdag 8 september om 18.30 uur wordt hel Landbouwleerpad 'Engelenven' in Minderhout geopend. Met dit initiatief wil men vooral de schoolkinderen maar ook de wandelaars een

betere kennis van het leven op het platteland meegeven. Folders over dit pad kan men gratis bekomen bij de CERA-kantoren en de V.V.V.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

Ongevallen In Meer, aan de Maxburgdreef, botsten zondag 23juli om 23.30 uur de auto bestuurd door Marcel Balemans, Zundertseweg 6, Meer, met de auto, bestuurd door Jozef Van Dijck, Hoogstratenseweg 127, Wuustwezel. Er was lichte schade. Dinsdag 25 juli om 16.50 uur werd aan de Bosuil, Hoogstraten , de hond van Jeanne Van Der Herten, Kriekenboomstraat 3, Wilrijk, aangereden door de auto bestuurd door Erik Van Wereld, Minderhoutsestraat 3D, Hoogstraten. Vrijdag 28juli om 01.30 uur reed Godelieve Verschueren, Vrijheid 112, met haar auto tegen de woning van Frans Borremans, Achtelsestraat 5, Hoogstraten. Er was zware schade.

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 01'314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten Cate-restaurant

-

--

DE GRENS Strijheek 16 Tel .3LS9107

vanuit Nederland

09-32331 9 07

Café

Walter Van Camp, Lt. Lippenslaan 34, Antwerpen botste met zijn auto tegen een scooter bestuurd door Filip Van Dijck, Hemelstraat 9, Minderhout. Dit ongeval gebeurde op woensdag 9 augustus om 14.05 uur aan de Vrijheid te Hoogstraten. Filip Van Dijck werd hierbij licht gekwetst. Vrijdag 11 augustus om 15.55 uur botsten aan het kruispunt Koestraat en Hoge Weg te Minderhout, de auto bestuurd door Veronica Van Loock, Rollekens 2, Minderhout en Karel Aerts, Vondel 49, Brecht. Er was zware schade.

Schuttershof

-

frituur

Papillon Minderhout Gesloten: woensdag.

-

-\\

"

- Jeugdkultuur in Hoogsiraten.

\

.

Ook op woensdag. ; 33


Burgerlijke stand

'R~n~

Geboorten

4 juli: Jolien, dochter van Marc Bastyns en Marleen Jacobs, Terbeeksestraat 41, Meer. 5juli: Noor, dochter van Luc Van Coillie en Sonja Dierickx, Gelmelstraat 20, Hoogstraten. 7 juli: Gertjan, zoon van Jozef Van Bavel en Godelieve Meeusen, Hoge Weg 13, Minderhout. 8 juli: Pieter, zoon van Frans Aerts en Lena Aerts, Meerleseweg 5, Meer. 9 juli: Gert-Jan, zoon van Hendrik Peeters en Emmy Christiaensen, Het Lak 7, Meer. 10juli: Jyrki, zoon van Rudolf Coertjens en Brenda Insleghers, Loenhoutseweg 39, Hoogstraten. 11juli: Hanne, dochter van Petrus Oomen en José Antonissen, John Lijsenstraat 28, Meer. 12juli: Carolien, dochter van Adrianus Verschueren en Martine Mertens, Lod. De Konincklaan 363, Hoogstraten. 12 juli: Yannick, zoon van Joannes Jansen en Christiane Livens, Lindendreef 16, Hoogstraten. 13 juli: Liesbeth, dochter van Willy Bens en Margot Tops, Vrijheid 177, Hoogstraten. 16 juli: Lotte, dochter van Peter Hereijgers en Greta Sprangers, Van Aertselaerstr. 35, Hoogstraten. 17juli: Mark, zoon van Franciscus Wijne en Annemarie van Helden, Bergenstraat 3, Minderhout. 17juli: Tinne, dochter van August Verheyen en Annie van Alphen, Strijbeekseweg 36, Meerle. 19 juli: Sander, zoon van Patrick Van den Bergh en Inge Sprangers, Gelmelstraat 46, Hoogstraten. 19 juli: Jef, zoon van Jan Hoet en Anny Aerts, Polder 6, Wortel.

.

EI§ garage VAN RIEL

20juli: Leen, dochter van Herman Jochems en Christiane Van Den Heuvel, Gemeenteplein 8, Meerle. 20juli: Sharon, dochter van Augustïnus Brosens en Maria Jansen, Heibergstraat 1, Meerle. 21juli: Sam, zoon van Alfons Laurijssen en Sonja Boenders, Minderhoutsestraat 58, Minderhout. 21juli: Hanne, dochter van Eric Janssens en Marleen Lochten, Meerleseweg 11, Meer. 21juli: Charlotte, dochter van Paul Van Erck en Kristinne Van Gorp, Kerkveld 6, Wortel. 22 juli: Gertjan, zoon van Mark Peeters en Katty De Roover, Leemstraat 20, Hoogstraten. 22juli: Esther, dochter van Egbertus Reijnen en Maria Verheijen, Vrijheid 195, Hoogstraten. 25 juli: Ruud, zoon van Joannes Van Ape. ren en Maria Franken, Meerdorp 26A, Meer.

8 juli: Francis Kenis, Brechtseweg 95, Wuustwezel en Elza Schalk, Hoogeind 101, Meer. Nieuw adres: John Lijsenstr. 9, Meer. 8 juli: Philippe Canters, Grote Beekstraat 14, Beerse en Karin Cornelissen, Achtelsestraat 52, Hoogstraten. Nieuw adres: Heilig Bloedstraat 3, Hoogstraten. 8juli: Josephus van Dun, Beemden 1, Minderhout en Maria Goos, Desmedtstraat 68, Minderhout. Nieuw adres: Desmedtstraat 68, Minderhout. 14juli: Antonius Zijlmans, Meerseweg 101, 1 Meer en Maria Boudewijns, Meerseweg 101, Meer. Nieuw adres: Meerseweg 101, Meer.

Overlifdens

[]

jj

Huwelijken

1juli: Johan Mertens, St. Lenaartseweg 105, Rijkevorsel en Marleen Mertens, Langenberg 23, Wortel. Nieuw adres: Van Aertselaerstr. 50, Hoogstraten.

19 juli: Joseph Lodewijckx, 61 jaar, echtgenoot van Jozefa Wuyts, Meterkensstraat 16, Hoogstraten. 20juli: Maria Van Wesenbeeck, 90 jaar, weduwe van August Peeraer, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250.

BEGRAFENISSEN

JORIS 1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91

34

8 juli: Martinus Van Hoof, Dokter Gommersstraat 9, Meerle en Liliane Nolmans, Dokter Gommersstraat 9, Meerle. Nieuw adres: Dokter Gommersstraat 9, Meerle.

14 juli: Jozef Leenaerts, Katerstraat 21, 25 juli: Geert, zoon van Freddy Marynissen Wuustwezel en Monique Voeten, Castelréweg en Maria Geerts, Grote Plaats 60, Wortel. 11, Minderhout. Nieuw adres: St. Lenaart28 juli: Greet, dochter van Herman Joosen sesteenweg 68, Wuustwezel. en Louisa Boudewijns, Moerstraat 24, HoogLuc Aerts, Beekakker 13, Meer en Christiastraten. ne Oeyen, Heivoort 29, Balen. Nieuw adres: 28 juli: Charlotte, dochter van Ludo Quiryniet gekend. nen en Greta Rombouts, Katelijnestraat 19f, Hoogstraten. 28 juli: Steven, zoon van Francis Grauwmans en van Martina Ons, Meerdorp 25, Meer. 3 juli: Joanna RoeIen, 55 jaar, echtgenote van 28 juli: Maarten, zoon van Ludo Van Bavel Petrus de Meijer, wonende te Hoogstraten, en Rita Boudewijns, Heibergstraat 27, MeerHoefijzer 9. le. 4juli: Aloïs Voeten, 85 jaar, weduwnaar van 29 juli: Kevin, zoon van Herman Koyen en Adriana De Keyser, wonende te Minderhout, Hilda Wijnen, Lage Weg 43, Minderhout. Lage Weg 25. 31juli: Joortje, dochter van Jacobus Nobe- 8juli: Maria Van Bergen, 76 jaar, echtgenolen en Viviane Laurijssen, Chaamseweg 2, te van Lodewijk Vervoort, wonende te HoogMeerle. straten, Heilig Bloedlaan 250.

ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

7juli: Ronny Bolckmans, Torenakker 2, Minderhout en Anja Stoffelen, Tinnenpotstraat 17, Hoogstraten. Nieuw adres: Loenhoutseweg 71, Hoogstraten.

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


—«-'-T

Streekeigen curiosa IKO's achterkant Elke zondag barst Hoogstraten van de toeristen, tot grote vreugde van de plaatselijke horeca-zaken. Je ziet ze dan in zwermen door de Vrijheid trekken (winkeltjes bekijken) of op één of ander terras neerstrij ken. Of ze wandelen gewoon wat rond in Hoogstraten: deze mensen gaan dan naar de V.V.V. om een foldertje van één van onze toeristische wandelwegen te kopen. Sommigen gooien echter bij het horen van het woord 'toeristische wandelweg' hun hoofd in hun nek en halen hun neus op. Dit zijn de echte toeristen: zij hebben lak aan georganiseerde of vooraf geplande trips en springen op de meest onmogelijke momenten in hun auto. Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, gaan ze op zoek naar het pure, het onbezoedelde, het oorspronkelijke en het autochtone. Enkelen van hen menen dat dit te vinden is in de gang tussen juwelier Martens en schilder Leyten. Elke week wandelen mensen dus de poort binnen onder het slaken van kreten als 'Oh' en 'Enig' en 'Wat leuk', blijkbaar in de hoop om een tot nu toe onbekende wandelroute te ontdekken. Toch zijn er enkele goede redenen om deze poort niet in te gaan.

1)e

LI(.I11114- Ul/I \U/I

1?i1 1. 1'. t).

ze niet gevonden hebben wat ze wilden vinden. Ten tweede, de gang is privé-bezit en hoort bij het huisnummer 163, waar juwelier Martens gevestigd is. Deze gang brengt u tot aan de achterkant van het IKO (het vroegere KELA). De grond tussen het IKO-gebouw en het einde van de gang (die dus niet tot aan het IKO reikt) hoort bij het IKO en is zodoende gemeente-eigendom. Volgende personen hebben servituut en mogen de gang gebruiken: Marcel Dries, dokter Willemse en de heren Leyten (allen om bij hun garage te geraken) en Jos Martens (als verhuurder van het huis waartoe de gang behoort). Ook de gemeente mag de gang gebruiken om bij het IKO te geraken. Als u toch de gang doorloopt (wat u dus niet mag), stoot u op een eigenaardigheid aan het IKO-gebouw. Dit fraai opgeknapte gebouw was ooit een bijna vervallen laboratorium, wat men aan de achterkant van het gebouw nog steeds kan zien. Een deel van de achter-

gevel werd immers tijdens de grote opknapbeurt niet geschilderd en is ook nu nog altijd niet geschilderd. Dat maakt natuurlijk een slordige indruk. IKO-direkteur Jef Martens vertelde ons dat een arduinen blokje, dat in de muur moest komen, verkeerd gekapt was en dat de schilders daardoor een stuk van de achtergevel niet konden schilderen. Omdat men zag dat men niet alles geschilderd zou krijgen voor de opening van het gebouw, heeft men eerst de belangrijkere delen (voorkant en binnenkant) afgewerkt. De achtergevel werd daarna helaas vergeten. Herhaaldelijke verzoeken van het IKO om de achtergevel alsnog bij te werken werden door het gemeentebestuur afgewirnpeld met het antwoord dat andere gebouwen op dit moment voorgaan en dat het IKO later nog wel eens bijgewerkt zal worden (ook sommige deuren en goten hebben nog maar 1 laag verf gekregen). Tot zolang zit Hoogstraten nog met een mooi IKO-gebouw met een lelijke achtergevel. Moet kunnen.0

Hallo, De bloemenlij**n.9 Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ? /

Tel. 014/63.45.16 De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij: De poort in de Vrijheid.

Ten eerste, het gaat hier om een doodlopende gang. Toeristen die de poort wel ingaan, komen dus steevast teleurgesteld terug omdat

Cattleya Leopoldstraat 60 - 2330 Merksplas 35


t" Ongevallen Brandweer 314.42.43 Cis Vissers

-

POLITIE: 315.71.66 Het Belgische Rode Kruis

Eddy BLOCKX

&

DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00 tennis

Tennisclub Wde VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES -

E13

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

Indoor

Vrijheid 251

Verzekeringen Leningen

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

00

RIJKSWACHT: 314.50.08

2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KlUS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

HARLEKIJN

HUISARTSEN

Worteldorp 52 Tel. 03/314.76.00 Lotto Speelgoed

2 en 3 september: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 315.82.21. 9 en 10 september: DR. L. VLOERMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 16 en 17 september: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54. 23 en 24 september: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84.

Schoolgerief Dag- en Weekbladen

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kopeiwerk -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

OP VERLOF Van 10 tot 17 september: DR. A. CONVENTS, Meerseweg 16, Meer.

03/314.76.81

Van 21 tot 30 september: DR. F. DE-

mobilE REnt

CLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. 17 september: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle.

Van 8 tot

Eiken en blankhouten

meubelen

AUTOVERHUUR St. Lenaartseweg 32

Ook inkoop

APOTHEKERS

Tel. 03/314.34.37

v

CONTAINERDIENST

~

Van 1 tot 8 september: APOTHEEK ROM-

VAN SPAANDONK

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

BOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38,68. 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Voort 26 Meerle -

SEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel.

Tel. 03/315.75.31

314.60.04.

Van 8 tot 15 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

aluminium

hout

LAURIJSSEN JEF

Van 15 tot 22september: APOTHEEK LIEC-

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

KENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38.

Ç3ST1NG

Zaterdag 16 september: APOTHEEK

MARC VANLUFFELEN

-

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/3 14.54.50 Brandbeveiliging

AKEMA Groenewoud 7 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.34.74 -

36

l.

installatiebedrijf

Zaterdag 2 september: APOTHEEK FRAN. Meerdorp 79

NOORDERKEMPEN

-

2320 H000STRATEN T e

Van 25 augustus tot 1 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75.

S

HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

5.4 0310147378

VRIJHEID 29

OOI.STRP

Van 22 tot 29 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. 1

7

Alle inlijstingen op maat nâ 18.00 uur tel. 03/3147578 -

Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50 -

Huv eujken bai -

-

iui ni

ii

k1iri P

-

07— BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/315 76 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.