augustus 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

AtE MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 52 AUGUSTUS 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Hier komt Residentie Catharina

Zevende Antilliaanse Feesten

& veel positief gemeentel**k nieuws


Wetenschappelijke revolutie in Hoogstraatse raadzaal.

Schepen H.V. van W. verbrijzelt algemeen gangbare fuiktheorie van Lefleur

lot in 1953, toen Copernicus zijn ontstertelijk werk 'De revolutionibus orbium coelestium libri' uitgaf, geloofde men algemeen dat de aarde het middelpunt van het heelal was. In dit werk toonde de geniale sterrekundige echter aan, dat de aarde slechts één van de verschillende planeten is die rond de zon draaien. Het heliocentrisme deed z'n glorievolle intrede. Charles Darwin beweerde in 1859 in zijn al even beroemde studie 'On the origin of species, by means of natural selection', dat de verschillende soorten van levende wezens niet elk apart door God werden geschapen, zoals tot dan toe gemakshalve werd aangenomen, maar dat zij op organische wijze uit elkaar waren 'geëvolueerd'. De evolutieleer was een feit. Twee voorbeelden uit onze rijke beschavingsgeschiedenis van grote geesten die het aandurfden om de gevestigde opinies te wederstreven en de waarheid te laten zegevieren, zelfs indien deze volledig diametraal stond ten opzichte van de meest gangbare theorieën. Twee revolutionaire wetenschappelijke omwentelingen die het aanzicht van de wereld blijvend veranderen. Wij zouden dit lijstje gemakkelijk nog verder kunnen aanvullen, doch daar is het ons nu niet om te doen. Waar is het ons dan wel om te doen? Welnu, diegenen die met aandacht de inleiding tot het gemeenteraadsverslag in de vorige Maand hebben gelezen, zullen ongetwijfeld met verbazing kennis hebben genomen van de uitspraken van de heer H.V. van W. waarin hij, in scherpe bewoordingen, zijn veroordeling uitsprak over het feit dat de plaatselijke pers alleen maar oog heeft voor het 'negatieve' omtrent Hoogstraten in het algemeen en het stadsbestuur in het bijzonder. Men zou er niet in slagen om over onze stad ook eens op 'positieve wijze' te berichten. Toen wij dit vernamen - enkele minuten reeds nadat de historische uitspraak was gedaan werden wij er op telecommunicatieve wijze van op de hoogte werden wij met stomheid geslagen. In één keer, als bij een blikseminslag, beseften wij dat wij hier, in ons eigenste Hoogstraten, een soortgelijk geval van wetenschappelijke omwenteling als dat van Copernicus en Darwin meemaakten. Wij verklaren ons nader voor diegenen die begrijpelijkerwijze niet zoals wijzelf ambtshalve vertrouwd zijn met de complexe theorievorming rond het pers- en communicatiewezen. Tot de bewuste datum van de betreffende uitspraak van de heer H.V. van W. bestond er in de perswetenschap algemene overeenstemming over de zgn. fuiktheorie, die gebaseerd is op de geniale inzichten van de Argentijnse mediadeskundige Jean Lefleur (1923-1979),

en die duidelijk grafisch zichtbaar wordt gemaakt in onderstaand, bilateraal-cybernetisch communicatiemodel, stelt dat de pers de sociale werkelijkheid rondom haar als het ware 'in een fuik' moet vangen teneinde haar genadeloos te bekritiseren en voortdurend in een negatief daglicht te stellen. Tot nu toe meende men op basis van deze geniale theorie het ethisch functioneren van de diverse media op afdoende wijze te kunnen verklaren.

Bilateraal-cybernetisch communicatiemodel gebaseerd op fuiktheorie van Lefleur. (bron: Communications journal, jrg. 1988, nr. 6, p. 78-143)

Legende

Participatieve observatie van de Sociale Um well, in het bijzonder van politieke machtsconcen tralies. Bilaterale ideologiekritiek in 'engere' zin. Cybernetische ideologiekritiek in de 'ruimste' zin, d. w.z. niets of niemand wordt gespaard. Uiterst hoge irrilatieconcentratie bij politieke machthebbers. Selectieve afname van kritiek teneinde machthebbers even op adem te laten komen. Term male fase van modulair conimunicatie verloop. Uiterst spaarzame positieve oprispin gen kunnen voorkomen. Zij hebben echter louter tot doel in een laterefase des te harder toe te slaan.

Inderdaad, tot nu toe, want sinds 5 juni ligt hier voor ons het geweldig inzicht van de heer H.V. van W. dat - simpel als het lijkt - bij nader inzien getuigt van een huiveringwekkend diep inzicht in de complexe wereld van de theorievorming rond zowel de nationale als

de plaatselijke pers. De aarde is niet het middelpunt van het heelal, de soorten van levende wezens werden niet ieder op zich door God geschapen, de pers moet de werkelijkheid rondom haar niet vangen in een fuik teneinde haar voortdurend te bekritiseren en te negativiseren. Integendeel zij moet zich POSITIEF opstellen ten opzichte van haar naaste omgeving. EEN WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE. De 'Hallelujah-theorie' is geboren en begint vanuit het uiterste noorden des lands haar onstuitbare opmars. Simpel, zegt u! Men moet er maar opkomen. En dat is nu de heer H.V. van W. gelukt, want hoezeer de heren A.V.A te M. en C. te M. hem ook napraten, wij weten wel beter. Het is aan niemand anders dan H.V. van W. dat de volle eer toekomt dit revolutionair inzicht voor de eerste maal in de wereldgeschiedenis als een vurige tong boven zijn wilskrachtige Kempische kop te hebben zien verschijnen. Wat dit verder inhoudt voor de berichtgeving in onze eigenste Maand, welnu, dat is ons in het geheel nog niet duidelijk. Het zal voor onze redactie en voor de collega's van de overige plaatselijke persorganen nog maandenlange bezinningsretraites in een bosrijke omgeving vergen alvorens wij alle implicaties kunnen overzien van de geweldige diepzinnigheden die deze 'reus der noorderkempen' losjesweg in één of twee zinnetjes ten berde heeft gebracht. De heer H.V. van W. heeft met z'n 'Hallelujah-theorie' denkpistes blootgelegd waarvan wij het bestaan niet eens dorsten te vermoeden. Wij hebben nog een marathon te lopen terwijl zijn machtig intellect ongetwijfeld reeds in andere, nog complexere domeinen moeiteloos is binnengedrongen. Een ding is zeker: het zal nooit meer zijn zoals voorheen. Het lijkt ons dan ook niet meer dan billijk en rechtvaardig dat de heer H.V. van W. zeer binnenkort op de nominatielijst komt te staan voor een doctoraat 'honoris causa' aan de faculteit Pers- en Communicatiewetenschappen van de K.U.L. Wanneer het zover is (en dat het zover komt daar twijfelen wij niet aan want kwaliteit komt ten lange leste toch altijd bovendrijven) zullen wij uiteraard niet nalaten hiervan een uitgebreid en positief ver slag te brengen in onze plaatselijke kolommen. De redaktie. P. S. Daarom wordt er in dit artikel niet gelachen met spaarvarkens die groeien naarmate de uitgaven stijgen; ook niet met de Geko Anti!len of het V. U. College, zelfs niet met 'new pence' van de stadskas. Ook Superman mag in De Mosten blijven zwemmen en we publiceren vandaag geen onthullingen over het polyvalente karakter van de cafetaria. Verwacht dus, beste lezer, ook deze maand geen nieu we klachten over het niet naleven van wetten en reglementen in de bouwsector. Het is zomer, het is vakantie en wij zijn nu met heel deploeg zeer positief ingesteld zodat alles kan en mag. U


FEEST VAN DE MAAND

entift Wt cjcรก moonej VZW Belgium Overseas presenteert: 7e Antilliaanse Feesten

Wij geven de mensen niet de gelegenheid om zich te vervelen Een gesprek met Lode Verschueren (Wortel) en Luk Vloermans (Meer), bevattende veel achtergrondinformatie omtrent de Antilliaanse feesten alsmede enkele positieve opmerkingen omtrent Hoogstraten in het algemeen en het huidig stadsbestuur in het bijzonder. Op 11 en 12 augustus zal Hoogstraten weer overspoeld worden door een honderdtal Antilliaanse muzikanten die op het podium van de Antilliaanse feesten hun beste beentje zullen voorzetten om de zaak te doen 'swingen en zingen'. Het gedetailleerd programma, alsmede allerlei nuttige en praktische tips omtrent dit evenement vindt u hierna. Wij gingen echter eens praten met 2 gangmakers van dit festival nl. Lode Verschueren en Luk Vloemans. Het gesprek vond plaats op zaterdag 1juli omstreeks 1 uur in de namiddag in een eenvoudig jongenskamertje van L. Verschueren te Wortel dat een panoramisch uitzicht biedt op een druilerige Markvallei. Het 'smost' immers al een ganse dag dat het een aard heeft. Een half uur later zal in Turnhout het festival 'Open Tropen' (een gelijkaardig evenement als de Antilliaanse feesten) van start gaan wat bij onze gastheer allerlei bedenkingen ontiokt omtrent de afhankelijkheid van openluchtfestivals en Je weergoden. Een lichte toon van leedvermaak ontgaat mij niet; de Antilliaanse feesten gaan gelukkig niet door op zaterdag 1 juli maar op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus. En dan zal het stralend weer zijn! You bel your ass!!! D.H.M.: Jongens, laten we van start gaan met de onvermijdelijke eerste vraag. Even doorbijten, we zijn er zo doorheen: 'Hoe is alles zo gekomen zoals het is?' L. Ver.: De start van de Antilliaanse feesten lag in 1983 toen we voor het eerst een tuinfeest hielden in de hof van de 'Cahier de Brouillon'. Ik was in Griekenland op vakantie geweest en had daar op een wij nfeest een Grieks orkestje aan het werk gezien. Die ambiance sprak mij enorm aan. Daarom wou ik in Hoogstraten ook eens zoiets doen. We zochten en vonden in Limburg een Grieks muziekgroepje en sloegen voldoende Uzo en Retsina in. Het prachtige weer zorgde voor de

de voor de rest: het werd een groot sukses: geweldige ambiance. Het jaar nadien wilden we weer opnieuw zoiets opzetten, maar het Grieks kader leek ons te beperkt. Ondertussen had ik Luk Vloemans leren kennen (The Caribbean Connection) die enkele jaren op de Antillen gewerkt had. L.Vlo: Ik werd in '83 uitgenodigd door enkele Nederlandse vrienden om eens een Antilliaans kerstfeest bij te wonen. Daar speelde een groep van in Nederland verblijvende Antillianen. Dat sprak mij enorm aan. Zoals gezegd had ik reeds enkele jaren in de Antillen gewerkt. Vandaar het idee om de volgende Cahier-feesten onder een Antilliaanse vlag

Luk Vloemans als (/isc-iockey

te organiseren. Ook dat werd een enorm sukses. De hof van de Cahier zat propvol. We hadden 800 entrees op zaterdagavond! Het volgende jaar hadden we een stuk grond achter de Cahier bijgehuurd want we wilden twee tenten plaatsen. Toen werd ons het geluk in de schoot geworpen dat de toenmalige burgemeester het feest verbood wegens klachten van nachtlawaai zodat we, slechts 10 dagen op voorhand, in allerijl naar een andere lokatie moesten uitzien. Zo zijn we op de Blauwbossen (Minderhout) terechtgekomen. Destijds hadden we daar flink de pest in, maar achteraf bekeken is dat een hele goede zaak geweest voor de Antilliaanse feesten. Het terrein op de Blauwbossen is werkelijk ideaal, een goede accomodatie, parkeerterrein, electriciteit, goede hulp en medewerkiug van de familie Desmedt, kortom men kan zich geen beter plaats inbeelden. In het centrum hadden we toch niet kunnen blijven. Het aantal bezoekers bleef immers stijgen, langzaam maar zeker, van 3.000 naar 4.000 en vorig jaar hadden we er 5.000. L. Ver.: Dat eerste jaar op de Blauwbossen was ook om een andere reden historisch gezien heel bepalend: het was de eerste keer dat wijzelf een groep van de Antillen naar hier haalden. Toen beseften we dat er nog zoveel onvermoede bronnen waren die we konden aanboren om exclusieve groepen te programmeren. Wij gaan immers anders tewerk dan onze 'collega's' van bijv. 'Open Tropen',

Grote korting op zomerspelen, vakantie- en strandartikelen VAN BERGEN & CO. Gelmeistraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 47750


FEEST VAN DE MAAND 'Sfinx-festival' of zelfs 'Bruzzie'. In het kader van de zogenaamde 'World-Music' (een afschuwelijke term overigens), die tegenwoor dig vooral vanuit 'intellectuele' kringen belangstelling geniet, programmeren zij allerlei groepen die vanuit Londen of Parijs commercieel gepusht worden, maar die daarom in hun eigen land niet populair of zelfs gekend hoeven te zijn. Wij kiezen resoluut voor groepen die op de Antillen iets betekenen, al moeten we ze er zelf geen halen. Daardoor hebben wij doorheen de jaren een netwerk opgebouwd van adressen en telefoonnummers waar we terecht kunnen. We trachten dan wel om een groep die wij laten overkomen, en die wij dan exclusief voor België hebben, ook in buy. Londen te laten spelen, zodat de kosten gedeeld worden.

Het zou te ver leiden om hier een volledig exposé te geven over Antilliaanse muziek, maar één ding willen we toch kwijt: je hoort wel eens zeggen: 'Antilliaanse muziek? Daar heb je die negers weer met hun strooien rokjes aan'. Welnu, indien men zich de moeite zou getroosten om op deze muziek wat dieper in te gaan zou men al vlug merken dat er heel wat verscheidenheid inzit. Natuurlijk: het is ambiance-muziek. Antillianen zijn mensen die in de omgang licht op de hand zijn, ze nemen alles nogal licht op, en dat merk je ook in de muziek. L.Ver.: Je hoort ook wel eens zeggen dat het muzikaal niet veel voorstelt. Volgens mij is dat dezelfde reactie die onze ouders vroeger hadden ten opzichte van cle Beatles en de Stonc. Die ketelmuziek, altijd hetzelfde, enz. Er

g

mode...

KARL'S - COIFFURE

Kcrkstraat 21 2330 Merkspliis Tel. 014/63.31.99

Lode Verschueren met Sonny Blacks uit Trinidad. D.H.M.: Wij converseren om te leren: Antilliaanse muziek en de Antillen, wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Om nog maar te zwijgen van onze lezers, om het zelfs helemaal niet te hebben over onze allerjongste abonneetjes die misschien nog niet eens lezen kunnen maar wel evengoed de ganse dag aan moeders mouw hangen om op 'n zeurderig toontje te vragen: Mama, wat staat er hier? L. Vlo: Laat ons eerst nog eens duidelijk stellen dat het om ANTILLIAANSE muziek gaat, en niet om ITALIAANSE, zoals ge nog wel eens hoort. De Antillen zijn de eilandengroep in MiddenAmerika, tussen Noord en Zuid. De Caraîben, dat is hetzelfde. De eilandengroep is een ware smeltkroes van rassen: zwart en blank met de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. De muziek is daar een resultaat van: je hoort er heel wat Europeese, Amerikaanse en Afrikaanse elementen in. Het is een combinatie van roots-muziek en allerlei moderne invloeden. De Antillen zijn tenslotte heel wat minder een 'derde wereldland' als bijv. Afrika.

zijn slechts enkele mensen die zich zo verdiept hebben in Antilliaanse muziek dat ze de verschillende genres erin herkennen. Het is dus, zoals steeds de reactie van mensen die er niks van afweten. Maar met die kritiek kunnen wij eens hartelijk lachen als we zien hoe op zaterdagavond een 1 .000-tal mensen staan te swingen op de dansvloer zodat de tent bijna bezwij kt. D.H.M.: Het aspect 'ambiance' schijnt erg belangrijk voor jullie? L. Ver.: Inderdaad. Ik heb mij wel eens afgevraagd wat het resultaat zou zijn van een enquête gehouden onder het publiek dat 's nachts totaal uitgeregend een festival zoals Werchter verlaat, en waarin de vraag gesteld wordt of men zich geamuseerd heeft. Ik denk dat velen, als ze eerlijk zouden zijn, neen zouden antwoorden. Men gaat voor één of twee groepen maar moet er nog vijf andere bijnemen, men moet wachten en wachten, enz. Bij ons is daarvan geen sprake. Wij geven de mensen de gelegenheid niet om zich te vervelen. Bij andere festivals is alles geconcentreerd

*

SPECIAALZAAK:

______ s verlof totlO van 7

* Typen

15 stus.

FOTOCOPIEREN

• lnbindeii 4

r julijens de vakantie ook de maandag. namiddag _qjoten_

Schoolen kantoorgerief

* Geschenkartikelen

COPI Vrijheid 215 Hoogstraten Tel. 03/3147241

Wenskaarten

op het podium. Bij ons niet. Ge hebt het podium in de grote tent waar constant, vorig jaar tot 5 uur in de morgen, live-muziek gespeeld wordt. Maar er is nog van alles te beleven. Er zijn nog verschillende andere tenten waar Antilliaans gegeten en gedronken kan worden. Er zijn zelfs mensen die van heel het festival niet in de grote tent komen en zich toch geweldig amuseren. Men wil erbij zijn, daar gaat het om. Die sfeer is ook erg aantrekkelijk voor Antillianen die dan ook in grote getallen vanuit Nederland naar ons festival komen. In Nederland zou zoiets ondenkbaar zijn, beweren zij. Zelfs op de Antillen zelf heb je niet zo'n professioneel opgezet festival van Antilliaanse muziek. Dat voelen die groepen ook goed aan. Ze kunnen er moeilijk bij dat er hier in het koude Europa een festival georganiseerd wordt waar exclusief hun eigen muziek gespeeld wordt. D.H.M.: Vijfduizend man lessen, voeden en amuseren. Hoe gaat dat praktisch in z'n werk? L.Ver.: Tijdens de 2 dagen van de Antilliaanse feesten zijn er, ik schat een 180 â 200 mensen in de weer om alles goed te laten verlopen. Sinds vorig jaar worden de feesten officieel georganiseerd door een V.Z.W. die 'Belgium Overseas' heet. Cahier de Brouillon is er nog wel nauw bij betrokken omdat zij de dranktent uitbaten. Voor de overige taken, zoals inkom, barbecue, backstage, parkeer terrein enz. hebben wij verantwoordelijken die ieder op zich medewerkers recruteren. Tot nu toe hebben we steeds voldoende medewer kers kunnen vinden. Wie één shift meehelpt mag de rest van het festival gratis meemaken. Verder hebben we, vooral de laatste 2 jaar, heel wat steun van het stadsbestuur gekregen. (N.V.D.R.: Opgelet schepen H.V. te W. en burgemeester A.V.A. te M.: alweer iets positiefs over het stadsbestuur). De gemeente maait het gras op het festivalterrein en stelt zelf de kiosk op die wij in het kader van de uitleendienst voor 'n luttel bedrag kunnen lenen en waarop de steelband zal spelen. De V.V.V. heeft ons zelfs gevraagd affiches en folders te bezorgen die zij dan naar alle V.V.V.-kantoren rondsturen. Ja, men heeft nu wel begrepen dat Hoogstraten en de An-


FEEST VAN DE MAAND tilliaanse feesten met elkaar verbonden zijn. Daar hebben wij trouwens steeds de nadruk op gelegd in onze publiciteitscampagnes en dat werpt nu zijn vruchten af. Zo gaat dat. Vroeger, toen we de publiciteit hard nodig hadden, was er geen interesse van gemeentebestuur, radio of tv. Nu we die publiciteit eigenlijk niet meer zo nodig hebben komen BRT en VTM om te kunnen filmen op vrijdagavond zodat het in het nieuws van zaterdag uitgezonden wordt. D.H.M.: Een laatste, maar daarom niet minder indringende vraag: WAAROM? Waarom zijn wij hier? Soms lijkt alles zo zinloos! Waarom Antilliaanse feesten? De zin ervan, a.u.b. 'in a nutshell'graag. L. Vlo.: Het geeft een zeer grote voldoening om de grote namen uit de Antilliaanse muziek naar hier gehaald te hebben. Dat wij er bijvoorbeeld in geslaagd zijn een groep als 'ARROW' naar Hoogstraten te halen, dat geeft toch wel een grote voldoening. Wilfrido Vargas, die nu als 'top of the bill' op het Open Tropen-festival speelt, hebben wij vo-

rig jaar als eersten naar hier gehaald. Ik denk dat we daar trots op mogen zijn. L. Ver.: Ik moet blijkbaar altijd een soort passie kunnen hebben voor een bepaald soort muziek. Vroeger was ik een bluesfanaat en organiseerde ik bijv. in het Slot al bluesconcerten. Later heb ik veel plezier beleefd aan de punkmuziek. Nu is het Antilliaanse muziek, en ik geloof niet dat ik ooit nog van deze passie zal verlost worden. D.H.M.:Een waardig besluit. Rest ons nog jullie veel sukses toe te wensen op 11 en 12 augustus. Veel zon, veel volk en weinig onbemande neerstortende Migs, zou ik zo zeggen.

Hier eindigde ons leerrijke gesprek. L. Ver. kijkt door het raan en merkt nog op dat de Mark dit jaar een stuk zuiverder is geworden. Er groeien, naar zijn zeggen, zelfs slierten wier in. Een met betrekking tot ons onderwerp totaal irrelevante opmerking die wij echter in het kader van de 'positivering' van onze nieuwsvoorziening over Hoogst raten niet onvermeld wilden laten. •

Programma Als je de twee dagen die de Antilliaanse Feesten duren, volledig meemaakt heb je 111 artiesten aan het werk gezien. Dat Caraïbische groepen steeds met een uitgebreide bezetting optreden is geen geheim, maar dit getal slaat wellicht alle rekords. Gedeeld door zeven acts dus, opnieuw de verschillende muzikale stijlen uit de Caraïben vertegenwoordigend. We zetten alles even in goede volgorde.

Vrijdag 11 augustus vanaf 20 uur. TC AND THE PLAY BOYS (Aruba) openen, met een mix van covers uit de Caraïbenpop en eigen salsa antiyana-songs. Ze noemen zichzelf 'The Power Players' en treden aan met een originele 'voorlijn' van twee zangers en twee trombonisten. Hun eerste LP 'Sherisa' is inmiddels uit. Hun doel: de wei en tent al meteen tot het kookpunt brengen. DUKE and THE ROY CAPE ORCHESTRA uit Trinidad vertegenwoordigen calypso en soca, het laatste genre vooral gepromoot door de ons allen bekende Arrow. DUKE hoort thuis in het rijtje der grote 'calypsonians' (naast Kitchener en The Mighty Sparrow), bracht reeds een tiental elpees uit en werd etgekroond. Hij telijke malen 'king of wordt op vrijdag 11 augustus begeleid door THE ROY CAPE ORCHESTRA, een 13-koppige socagroep rond saxofonist ROY CAPE. THE VEGA BAND uit Haïti telt 13 leden, met JEAN ROMAIN als leider. De groep, samen sinds '83 en al goed voor vier elpees, brengt een genre dat nieuw is voor de Antilliaanse Feesten: 'compas'. Het is een vreemde mengeling van Afrikaanse repetitieve zang/ritmes, en invloeden die uit de meren...'

Ç

LItJ 2330 Merksplas Kerkstraat 15 Kopje van de maand is: Glenn Brosens Molenstraat 8, 2320 Hoogstraten


FUSIES WING

Zaterdag 12 augustus vanaf 20 uur.

Vega Band gue en cadence kwamen overwaaien. Er wordt gezongen in de volkstaal, het 'patois', op muziek die in zeer lange nummers en langs diverse tempowisselingen naar een hoogtepunt groeit. Net als vele andere Haïtiaanse groepen ontsnapte THE VEGA BAND aan de Politiek en ekonomisch rampzalige situatie van het land door te gaan opereren vanuit Parijs. De 'walking act' op vrijdag is de inmiddels welbekende blazers- en perkussiegroep THE CARIBBEAN BRASS INTERNATIONAL, al voor de derde keer hossend door de blauwbossen(d) tussen de podiumacts in.

LA MAFFIA, gevormd rond zanger/drummer JEAN MICHEL CABRIMOL komt uit Martinique, en met z'n tienen zijn ze de ver tegenwoordigers van het cadence-genre. Met elementen uit Westerse (zeg: Franse) muziek en Afrikaanse zang/percussie werd vanuit de traditionele beguine-muziek de huidige FransAntilliaanse popmuziek ofte cadence geboren. Hedendaagse varianten zoals de sterk ritmische 'chouval bwa' (herinner u DéDé St. Prix en Gazoline) en de glad-kommerciële 'zouk' komen bij LA MAFFIA minder aan bod. De gezapige cadence-ritmes en -tempo's vormen hun voornaamste troef. Deze muziek is ook te horen op de 5 albums die sinds '84 zijn uitgebracht. LA MAFFIA brengt uitsluitend eigen composities, nummers die authentiek, eerlijk en solide klinken. De aanwezige blazerssectie van trompet, sax en dwarsfluit geeft bovendien aan dit repertoire een heel eigen gezicht. Dezelfde zaterdagavond landt vanuit Santo Domingo (hoofdstad van de Dominikaanse Republiek) JULY MATEO Y SU ORCHESTRA op het Hoogstraatse Antillenpodium. Wie in '88 Wilfrido Vargas aan het

Raspoetin Het Praktische Antillen-telegram. Data: Vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus.

Deuren: 20 uur, live muziek vanaf 20.30 uur.

Plaats: terrein 'De blauwbossen', Hoogstraten. In tenten en openlucht.

Gratis: parking, vestiaire, camping. Niét gratis: bier, carribean drinks & snacks, en de inkom natuurlijk.

Tickets:

Caribbean Brass International

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

werk zag, zal ook nu ongetwijfeld voor dit 14-koppig dansorkest vallen. JULY MATEO, bijgenaamd RASPUTIN, is na Vargas één van de merengue-topacts uit de Spaanstalige sektor van de Antillen. De doorbraak vond vijf jaar geleden plaats en sindsdien in RASPUTIN niet meer weg te denken uit de Dominikaanse merengue-scene. De suksesformule is het gedreven, nerveuze ritme/tempo van dit genre, ingekleurd door een rijke instrumentatie en voorzien van felle, ophitsende vokalen. Dit wordt dansen tot je erbij neervalt. Op de tweede feestdag ook weer THE ROY CAPE ORCHESTRA, zonder DUKE dit keer, maar wél bereid om de Antilliaanse Feesten in pure soca-partystiji af te sluiten. Tot de haan kraait. Of, als u wil, tot 'bam'. Voor THE EBONY STEELBAND (afkomstig uit Trinidad maar opererend vanuit Groot-Brittannië en aldaar nr. 1 in het genre) werd een aparte 'kiosk' voorzien. Moet wel, want de heren zijn met ... 25! Het orkest gebruikt naast percussiejnstrumenten uitsluitend de zogenaamde 'pâns', geperfektioneerde ketelinstrumenten waarmee de muzikanten de meest onwaarschijnlijke klanken tevoorschijn toveren. Zoals de Bolero van Ravel, ofzo. THE EBONY STEELBAND houdt het echter bij calypso- en socanummers. Alweer tussenin de 'vaste' podiumacts, maar daarom niet minder belangrijk.

- dagkaart 450 bf/25 hfl. aan de kassa. (club J-leden: 350 bf). 400 bf/22 hfl. in voorverkoop. - weekendkaart 800 bf/45 hfl. aan de kassa (club J- leden 600 bf). 700 bf/37hfl. in voorverkoop. - voorverkoopadressen: Hoogstraten: Gemeentekrediet / Antwerpen: FNAC, Métrophone, Concert Etc. / Brussel: FNAC / Gent: Music Mania / Turnhout: Center / Hasselt: Center / Leuven: Campus. - V.V.K. Nederland: - in alle VVV-bespreekbureaus en telefonisch bij VVV-TBB op tel.nr . 020/204111.

Info: - Lode Verschueren, op tel. 03/3 143732. •

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


VANUIT HET STADHUIS... Hotelschool voor 99 jaar in het Begijnhof Licht op groen voor residentie Catharina De agenda van de laatste gemeenteraad v'ér het verlof was een kanjer van formaat, zowel kwantitatief als kwalitatief. Er stonden immers 38 punten voor de openbare zitting en nog eens 5 voor de geheime of besloten vergadering. Belangrijker evenwel waren een aantal zware dossiers waarover nu een definitieve beslissing moest genomen worden. Voor het Begijnhof waren er twee plannen in de running. Het plan -Van Spaendonck werd door de raad verworpen ten voordele van het plan -VZW Ekonomaat Spijker dat de goedkeuring meekreeg van bijna alle raadsleden. Wat betreft het administratief centrum werd het promotieproject 'Residentie Catharina' bij meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Beide dossiers met de verschillende voorstellen waren de zaterdag voor de gemeenteraadszitting uitvoerig behandeld en bediscussieerd geweest op een soort werkvergadering voor alle raadsleden en betrokken firma's en belanghebbenden. Wij dachten dat deze materie belangrijk genoeg was om wat nader te bekijken en de verschillende voorstellen en standpunten naast elkaar te leggen. In dezelfde raadszitting van 26 juni '89 werden eveneens vijf nieuwe verkavelingen goedgekeurd. Het zijn: BPA 'De Dreef', BPA 'Beulken' te Meer, een verkaveling door I.O.K. achter de Zundertseweg (invulproject) en één aan het Pijperpad (invulproject) beide te Meer, en een verkaveling door I.O.K. op het Groene Woud te Hoogstraten. Dit laatste is een project voor 68 huizen op en rond het huidige voetbalterrein van het Gebuur tebal. Op deze verkavelingen zullen wij later uitvoeriger terugkomen.

Het Begijnhof en de hotelschooi Uiteindelijk is de kogel dan toch door de kerk. Het Begijnhof wordt in erfpracht gegeven aan de vzw Economaat Spijker voor een periode van 99 jaar. Mits de verzekering dat het Begij nhof behouden blijft, de restauratie en renovatiewerken worden uitgevoerd, krijgt het Spijker hier de mogelijkheid een project op te zetten voor opleiding, vorming en training voor jongeren en volwassenen. Men wil zich vooral richten op het hotelonderwijs met een uitbreiding naar alle niveaus zoals bv. het post-universitair onderwijs, het toeristisch onderwijs alsook het administratief en bedrijfeconomisch onderwijs. Een gedeelte van het Begijnhof zal uitgebouwd worden tot kulturele ruimte waarin het Ostmuseum zou passen, mogelijkheid zou zijn voor losse tentoonstellingen en waar bijvoorbeeld ook muziekuitvoeringen zouden kunnen plaatsvinden. Een klein gedeelte zal voorbehouden blijven voor bewoning. De gemeente houdt evenwel het Begijnhof in eigendom. Gans het project zou ongeveer 260 miljoen frank kosten. De vzw Economaat Spijker hoopt op een subsidie van 60% uit het Bouwfonds van het katholiek onderwijs. De overige 100 miljoen hoopt men via sponsering, aandelen, leningen en inkomsten uit de huur van gebouwen te verwerven. Schepen Verlinden schetst op de raadszitting nog eens de optie van het schepencollege: eerst zes maanden de kat uit de boom kijken, wat informatie opdoen en de verschillende mogelijkheden met elkaar afwegen. Er zouden verschillende onderhandelingen geweest zijn met Monumenten en Landschappen. Hieruit bleek dat er inderdaad wel de mogelijkheid van subsidiëring bestaat, maar dan zou men de eerste tien jaar nog nergens staan. De Staat heeft immers geen geld meer en besteedt momenteel slechts 800 miljoen aan restauratie en renovatie. De meeste van die gelden gaan dan

meestal nog naar Antwerpen. Daarom is men een vroeger voorstel, namelijk dit van het Spijker, gaan opspitten. Tot er plots een ander project op tafel viel, het voorstel van de heer Van Spaendonck. Het is aan de raad om zich principieel uit te spreken voor één van beide voorstellen. In beide gevallen zijn er geen kosten voor de gemeenschap. De gemeente behoudt de eigendom en geeft ook geen blanco cheque. Het gemeentebestuur behoudt nog een onderhandelingsbasis. Tot zover schepen Herman Verlinden. Het plan Van Spaendonck voorzag een 27 servicewoningen voor bejaarden. De volledige service en huur van de woning zou 74.000 frank per maand bedragen. Een konstante bezetting van de woningen zou gegarandeerd worden. Er zouden daarnaast een aantal nieuwe gebouwen opgetrokken worden, o.a. waar momenteel nog de moestuintjes liggen. Deze nieuwe gebouwen plus de woningen rechts op het domein zouden benut worden als hotel, restaurant, vergaderzalen en woonruimte voor bedrijven. Tevens zou er een nieuwe ruimte gebouwd worden voor het Ostmuseum en voor een permanente tentoonsteffing. Gans dit project wordt geschat op 263 miljoen frank. De inbreng van bedrijven en particulieren zou 92,5 miljoen bedragen. De overige 171 miljoen zou via een hypotheeklening worden aangebracht. Het is al vlug duidelijk dat de meeste aandacht van de raadsleden uitgaat naar het project van het Spijker. Zaterdag 24 juni heeft iedereen uitvoerig de verdedigers van beide voorstellen aan het woord kunnen horen en bijkomende uitleg kunnen vragen. Het project van Van Spaendonck leek bij de meesten nogal Hoogstraten- vreemd over te komen. Raadslid Blockx is opgetogen dat dit stukje Hoogstraten dan toch behouden kan blijven. Het project van de Hotelschool kan een zegen zijn voor Hoogstraten. Raadslid Aerts is steeds voorstander geweest om dit patrimonium in eigendom te behouden en te restaureren met zo weinig mogelijk

geld van de gemeenschap. Hij is voorstander van het plan van de Hotelschool omdat dit dienstig is voor de opleiding van de jeugd en open zal staan voor het toerisme. Ook de mogelijkheid van bewoning vindt hij een positieve zaak. Raadslid Verhuist had liever gezien dat de gemeente zelf tot restauratie was overgegaan maar vermits de meerderheidspartijen geen voorstander zijn van eigen beheer wil FB dan ook realist zijn. Van de twee voorstellen is het plan - Lauryssen (VZW Economaat Spijker) voor raadslid Verhuist het meest aanvaardbare. Toch wil Fusiebelangen graag dat dit principieel akkoord geldt voor een termijn van 3 maanden. Binnen deze periode zou de vzw Spijker een aantal garanties moeten kunnen voorleggen: Vooreerst een duidelijk financieringsplan ter waarde van minimum 200 miljoen frank, met schrifteiijke beloften van alle partners (banken, bedrijven, fonds voor schoolgebouwen). Daarnaast zou een volledig uitgewerkt voorstel van erfpachtovereenkomst moeten voorgelegd worden. Tot slot moeten er schriftelijke garanties en afspraken komen dat er binnen de 5 jaar gerestaureerd wordt en dat er duidelijkheid komt over het sociale aspekt van het Begijnhof. Wat wordt de huurprijs voor de woningen? Wie geniet er voorkeurrecht en worden er aan de bewoners alternatieven aangeboden? 21 Raadsleden geven tenslotte hun goedkeuring om het erfpacht te verlenen aan de vzw Economaat Spijker, en schenken het college volmacht om een definitieve erfpachtovereenkomst te bedingen. Deze principiële goedkeuring moet later in een definitieve vorm terug voor de gemeenteraad komen. De raadsleden Sprangers en Verhulst gaan niet akkoord.

Gaat

u bouwen?

JPF HERIJGERS ikk

l

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55

ALLES VOOR UW DAK • geïsoleerde dakelementen (isoleren en bouwen in één) • polyester roofings (verschillende prijsklassen) • muurvinyl, boensels en plaché • dakvensters Velux en lichtkoepels • ventilatie en rookgas dakdoorvoeren


GEMEENTERAAD De sanering van gans deze hoek kan even goed via een Plan van Aanleg. Op die manier kunnen de plaatselijke eigenaars zelf initiatieven nemen. En wat zijn nu de sociale consekwenties van dit project? Kunnen de huidige huurders en de kleine middenstanders een plaats krijgen in deze nieuwbouw? Tegen welke prijs? In de plannen zoals ze nu op tafel liggen wordt gans de administratie verbannen naar een achterliggende ruimte met uitzicht op de koude noordkant van de kerk zodat er zeker geen sprietje zon door de ramen kan komen. Het is voor een promotor natuurlijk commercieel aaiitiekkelijkei ccn cakgcvcl te hebben aan de Vrijheid dan een administratief centrum. Heeft de meerderheid niet meer wnnrdering 'oor haar personeel? Tot 7rlvr raadslid Verhuist.

GIJSBREGTS [ftKTRO De nieuwe muur van het oude Begijnhof aan de hoek van het Peperstraatje werd keurig gemetst. Het kleurverschil zal in de loop der jaren wel verminderen maar de schuine steunstukken werden weggelaten.

Het administratief centrum en het promotieproject 'Residentie Catharina'. In onze vorige editie drukten wij reeds de plannen af voor dit project dat gans de hoek tussen de kerk, de Vrijheid, de Gelmeistraat en de Dr. Versmissenstraat omvat. Dit promotieproject werd ingediend door een projectontwikkelaar, de heer 0. Pfefferman. Het gaat hier om een volledige nieuwbouw en is een kombinatie van administratief centrum enerzijds en winkels, appartementen, hotels en cafe anderzijds. De initiatiefnemers vragen aan de gemeenteraad een principieel besluit. Indien dit positief is dan neemt de projectontwikkelaar 6 is 8 maanden uit voor studie en marktonderzoek en levert hierna een definitief ontwerp af. Hierna moet men dan rekenen op een bouwtermijn van 24 is 30 maanden voor het administratief centrum. Indien de gemeenteraad negatief antwoordt op het voorstel dan zal het stadsbestuur uiteraard zelf moeten instaan voor de bouw van het administratief Centrum, rekening houdende met de reeds lopende dossiers. Konkrete gegevens: - Totale oppervlakte grond: 3.000 m 1 - Bouwwerken: - gelijkvloers: * 6 winkels langs de kant van de Gelmelstr. * 1 café * 1 hotel + bovenverdieping - bovenverdiepingen: * 18 appartementen * 10 studio's - 75 ondergrondse parkeerplaatsen - administratief centrum 1936 m 2 breedte max. 25 meter. - politie 801 m 2 , breedte max. 20 meter. - garages voor het bestuur 99 m 2 - de doorgang naar de Vrijheid is 5 meter - de totale bebouwing bedraagt 7.400 m 2 De bouw wordt op ongeveer 250 miljoen geschat. Voor de aankoop van de gronden wordt 50 miljoen voorzien. De promotor wil alle grond aankopen, het project realiseren en daarna het administratief gedeelte en het gebouw voor de politie ofwel in huur, in lea-

sing of te koop terug aanbieden. De twee oppositiepartijen hebben heel wat bedenkingen bij dit nieuwe project. Zij zullen beiden opteren voor de bouw van een eigen administratief centrum door de gemeente zelf. Zij zullen bij de stemming over de principiële goedkeuring dan ook tegenstemmen. De meerderheid bij monde van schepen van Openbare Werken Coenegrachts zal het voorstel sterk verdedigen doch brengt uiteindelijk nog een belangrijke wijziging aan: het administratief Centrum zal uit de achtergrond teruggehaald worden en aan de voorkant aan de Vrijheid gebouwd worden. Raadslid verhuist vertolkt het standpunt van Fusiebelangen die meent dat het zich binden aan één promotor een schending is van de belangen van de gemeenschap. De gemeente heeft bijna de helft van de grondoppervlakte van deze hoek in eigendom (1100 m 2 brandweerkazerne + magazijnen, 200 m 2 Patria in onteigening). Waarom dan een uitermate interessant stuk van de Vrijheid opofferen aan de belangen van een bouwpromotor? De gemeente moet zelf dit administratief centrum bouwen zoals het in het verleden zo beslist is. Alle leden van de toenmalige KGB steunden dit toen.

.

nrRi T

,

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Uitsluitend gekende Europese itier ken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI N EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraot 3 HOOGSTRATEN Tel.: 03131454 73 Zondagmorgen ook open

Ook raadslid Aerts verzet zich tegen dit project. Wij zullen steeds het vroeger genomen besluit blijven verdedigen. Het dienstencentrum moet aan de Vrijheid liggen. Op zaterdag en zondag is de toeristische dienst de drukste winkel van de Vrijheid. De achterliggende gronden en dus ook het administratief Centrum liggen in een kuip van appartementen. Deze zijn hier niet op hun plaats. De gemeenschap heeft bij dit project niet het minste belang. Enkele mensen trachten hier handig gebruik te maken van de bouw van een administratief centrum om enkel een commercieel privé project op te zetten. Wij waren reeds ver gevorderd met het administratief centrum, zo ver zelfs dat we opdracht konden geven aan de architekt voor de konkrete uitwerking. Met dit verder af te werken, zullen wij het snelst vooruitgaan. En zodra dit verwezenlijkt is zal de privé snel genoeg volgen. Zolang echter de onzekerheid blijft, blijft ook de rommelige aanblik. Schepen Coenegrachts verduidelijkt het standpunt van het college en de achterliggende denkwijze hierbij. De hoek links van het stadhuis geeft een vervallen indruk. De Gelmelstraat is een allesbehalve Stedebouwkundige opstelling. De achterzijde (Dr. Versmissenstraat) geeft een rommelige aanblik. Daarom willen wij het schoonste en meest waardevolle stuk van Hoogstraten saneren in overeenkomst met het stadhuis en de kerk. De Vrijheid is een winkelstraat en er bestaat bij de Middenstand een wachtlijst voor nieuwe winkels. Het is dan


GEMEENTERAAD ook wenselijk dat het noorden en het zuiden van die winkelstraat bij elkaar aansluiten. Anderzijds willen wij dat de administratie ook zo goed mogelijk onderbrengen. Maar om 5 uur gaat alles dicht en zaterdag en zondag blijft alles gesloten. Volgens de studieCoppens naar een behoeftenonderzoek voor administratieve centra zou men over minstens 1300 m 2 moeten beschikken. Wij hebben momeriteel slechts 977 m 2 en nog eens 240 m 2 van de Patria. Wij hebben op vrijwillige basis advies gevraagd aan professor Pfefferman. Hierop is een rendabiliteitsonderzoek bij een studiebureau gebeurd en het resultaat zijn de voorstellen die hier op tafel liggen. Wij willen nu evenwel het administratief centrum toch naar voor brengen met een gevelbreedte zoals de brandweer vroeger, en best in aansluiting met het stadhuis. Dit project willen wij in één geheel realiseren. Hiervoor is echter groot kapitaal nodig en in Hoogstraten zijn geen mensen te vinden die dergelijke dimensies aankunnen. Daarom vragen wij de goedkeuring over de verderzetting van het werk van de promotor, de volmacht aan het college en de opheffing van het vroegere onteigeningsbesluit van de Patria. De vroegere overeenkomst met de aangeduide architekt zal in de overeenkomst worden opgenomen. Raadslid Blockx bekijkt de zaak vanuit stedebouwkundig aspekt. Ofwel werkt men de vroegere plannen verder uit, maar dan zal het moeilijk zijn om gans de omgeving op een fatsoenlijke manier te saneren. Ofwel maakt men een BPA (beperkt plan van aanleg). Op die manier wordt het initiatief naar alle eigenaars toegeschoven. Men kan ook een BPA maken met een onteigening van gans het blok, om dan later de percelen op de markt te brengen. Dit zou misschien de meest eerlijke manier van werken zijn, maar dan spreken we over een zaak van lange adem: 50 jaar? De laatste mogelijkheid is deze die hier nu wordt aangeboden. Er is momenteel geen alternatief dat op korte tijd kan gerealiseerd worden

Hallo, De b Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ?

1)

lip,

Tel. 014/63.45.16

De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij:

Cattleya

zijn Leopoldstraat 60 - 2330 Merksplas Onze enige bekommernis is het administratief centrum, besluit burgemeester Van Aperen. Als dit uw enige bekommernis is, waarover zitten we hier dan nog te zeveren, repliceert raadslid Aerts. Alles was reeds in orde voor een nieuw administratief centrum. Als ge nu de onteigeningsprocedure van de Patria opzegt en binnen twee maanden valt dit plan in duigen, dan kunnen we weer van voor af aan beginnen want dan is de Patria weer vrij. Een lange discussie wordt tenslotte afgerond met de bestemming. Meerderheid tegen oppositie keurt het promotieproject Residentie Catharina goed. Binnen een goed half jaar komt het definitief ontwerp terug op tafel

Het was een lange zitting met een massa toehoorders. Er waren stoelen tekort en de meeste aanwezigen hielden vol tot de laatste punten. Hier lagen immers de smaakmakers en de zware jongens. Rest alleen de vraag of een dergelijke lange zitting met serieuse onderwerpen verantwoord is voor een degelijke besluitvorming. Positief is daarentegen ze ker de uitgebreide voorbehandeling mei raadsleden en betrokkenen. In zoverre ten minste dat ook de gemeenschap daarna de nodige inzage en informatie krijgt toegespeeld. En dit was vandaag zeker het geval. Wij hopen dat dit zo blijft. •

Een onvergetclijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel t otograaf.

Foto-video

de Greef herman Verlmnden, schepen Monumentenzorg, nodigde ons uit om Ie restauratiewerken aan de St. -Clemenskerk van Minderhout eens van dichtbij te komen bekijken. Schepen Pau we/s trok zelfs een korte broek aan om de toren werken grondig te inspecteren.

Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van! 9


w

t he van @le ts re

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Het Hoogstraatse/middenstandsbeeldwerd en wordt links en rechts fiks vernieuwd. Zo werd Jan Martens de nieuwe NCMV voorzitter. En zo worden de cafés een bedreigde soort - hoewel? De Pacha in de buurt van Hubo maakt alleszins al plaats voor een Chinees restaurant. De Pacha gaat, de keizer komt: het nieuwe restaurant zal immers de 'Emperor's Garden' heten, ofte de tuin van de keizer. Ook de Warande in de H.Bloedlaan zal eerlang van eigenaar en wie weet ook van bestemming veranderen.

Spaarkantoren en aan verwante financiële instellingen blijven echter goed scoren. Naast Quirijnen rijst een nieuw spaarkantoor op, daar hadden we het in een vorige aflevering van deze rubriek al over. Ippa heeft zopas ook zijn vleugels uitgeslagen op het Van Aertselaerplein, waar tot voor kort het Jamibolwerk gevestigd was. In datzelfde gebouw is overigens ook EGA gevestigd, een organizatie die zich bezig houdt met het aanleren van gezondere voedingsgewoonten. Wekelijks vergaderen er een aantal geïnteresseerden. 13 Zowat 650 deelnemers liepen er de afgelopen

weken rond in het centrum tussen Spijker, Seminarie en kerk. Zoveel waren er opgedaagd voor de geloofsvijfdaagse van de Charisinatische Vernieuwing. Logies werden in beide instituten gevonden, verder ook in het Dreefse klooster en bij de jezuïeten in Turnhout. Vanwege de Hoogstraatse burgers waren er 15 positieve reakties om deelnemers thuis onderdak te geven.L1 Het Rode kruis heeft een nieuwe ziekenwagen. De ambulance werd betaald met de opbrengst van acht jaar moest sparen en een stevige duw in de financiële rug vanwege sponsor Oud Papier Oostmalle. Bij deze gelegenheid werden een veertigtal vrijwilligers op het stadhuis ontvangen door het bijna voltallige college. Tevredenheid alom, en terecht uiteraard. 11

Hoogstraten krijgt er per 1 september een nieuwe buslijn bij. De NMVB voorziet een uitbreiding van de lijn Turnhout-WeeldeBaarle tot in Hoogstraten. Een andere bus rijdt van Zondereigen via Baarle naar Turnhout, waarbij een overstapje naar Hoogstraten kan gedaan worden. Meer informatie bij

Voor duurzaam schilderwerk, binnen en buiten,

Interieuradvies & uitvoering Hoogstraten 10

H. Bloediaan 277-279

Telefoon: 03/314.52.78


HOOGSTRA TEN

Jeugdmuziekatelier Hoogstraten Uitslagen: eindexamen 5de jaar 1988-'89

Deze groep Pooise meisjes van het Lyceum Urszulanek in ftrocla w waren twee weken de gasten van leerlingen (en hun ouders) van het Spijkerinstituut in Hoogstraten. Ook Hoogstraatse leerlingen, o.1. v. lerares Maria De Corte, bezochten reeds de Poolse school van de Zusters Ursulinen.

Met grootste onderscheiding: Jef Van Gils, Hoogstraten; Jef Jansen, Hoogstraten; Isabel Van Dooren, Rijkevorsel; Els Geerts, Minderhout; Kim Oostvogels, Hoogstraten; Brent Seeuws, Hoogstraten; Karolien Dockx, Rijkevorsel; Dieter Arnouts, Rijkevorsel; An Peeters, Wortel; An Schrijvers, Rijkevorsel. Met grote onderscheiding: Geert Van Gils, Minderhout; Myke Weyler, Hoogstraten; Ellen Fransen, Hoogstraten; Heide Verdonck, Rijkevorsel. Met onderscheiding: An De Beider, Hoogstraten; Anne-Mie Jansen, Rijkevorsel; Roxane Vermander, Hoogstraten; Suzanne Broekmans, Hoogstraten; Ilse Rombouts, Loenhout; Liesbet Van den Broeck, Hoogstraten; Anne-Mie Ooms, Hoogstraten; Ellen Van den Broek, Wortel. Met voldoening: Katrien Heylen, Merksplas; Katrien Verdonck, Wortel. Met vrucht: Tania Verhoeven, Rijkevorsel; Hiide Verrneersch, Wortel. •

:7d 0 5 garage VAN RIEL S

ook autoverhuur, carwash en occasions

Ww

Her Jeugd Roc Irui yun Huugirurcn ou'giiiiccei iie een ciirsirs 'liciljerije cii 25 Jonge-

de NMVB. Het spreekt vanzelf dat met deze lijnen voornamelijk op het schooipubliek gemikt wordt.LIJ De Landelijke Gilde organiseert samen met KVL Ven KLJ een fietszoektocht die kan verreden worden tot 17 september. Deelname kost lOOfr. Formulieren zijn verkrijgbaar bij bestuursleden, ook in de Cera en de Dienst voor Toerisme. Eind september vallen de juiste antwoorden en de prijswinnaarslijst thuis bij u in de bus. 13 De beiaardklokken krijgen het in augustus

traditiegetrouw behoorlijk warm. Niet alleen de zon is daarvoor verantwoordelijk, ook de beiaardiers die van heinde en verre door de VVV naar hier worden gehaald. Alle zondagen van augustus en de eerste zondag van september zijn er koncerten. Op 6 augustus spelen om 16u Wiboid Huisbergen en Gideon Bodden uit Hilvarenbeek. Op 13 augustus is dat Mecheiaar Marc Knops. Als enige in het rijtje begint Jos Wouters uit Genk er op 20 augustus pas om 19u aan. Verder zijn er koncerten van Matthieu Lenaerts uit Tongeren op 27 augustus, en van Halienaar Gaston Van den Bergh op 3 september. Dan is ook het

Hoogstraats Koper-ensemble onder leiding van Staf Mertens van de partij. E De Lustige Wielerrijders hebben al even traditioneel de Ronde van de Kempen naar hier gehaald. Dat gebeurt dit jaar op 6 augustus. Elders leest u er allicht meer over. Op 19 augustus maken ze vanaf 13.30u een fietsuitstapje. Vertrek in de Gravin Elisabethlaan. L

Daar kunt u op 30 augustus ook terecht voor de R.K. bloedinzameling, van 17u30 tot 20u30. In het medisch centrum, om precies te zijn.L1 Op 13 augustus vertrekt vakantiegenoegens om 14u aan de kerk voor wat een fietswandeling werd genoemd. El

En tenslotte ook herinneren aan begijntjesmaand.Hun laat besluit wordt dit keer genomen op 20 augustus. De gepiogenheden zijn genoegzaam bekend. Alleen maar hopen dat het zonnetje dit keer om 14u van de partij is, zodat niet naar de Zevensprong hoeft uitgeweken te worden. Niet dat het daar slecht is, maar niks is beter dan buiten. Niet soms? •

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

C) BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES pvba JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

11


J1 U ¶1:

FIflTiI.1

Opnieuw goud

A ugust Goetschalckx en Dma Michielsen

Gouden bruiloften. Vroeger uitzondering, nu bijna regel. Er zijn er steeds meer in Meer. Voor de derde achtereenvolgende Maand is het prijs. De gelukkigen zijn deze keer August Goetschalckx en Dma Michielsen, die op vrijdag 14 juli hun gouden huwelijk op passende wijze vierden in Danscentrum Bevers. Als ik hen op een zonnige middag in juni ga opzoeken in de Terbeeksestraat 40, moet ik slechts de straat oversteken. Zij zijn immers mijn dichtste buren. Als ik binnenkom, is Dien (zo noemt iedereen Dma) volop in de weer in de keuken, terwijl Gust de juge (zo noemt iedereen August Goetschalckx) op de zetel zijn middagdutje beëndigt. Waar de naam 'juge' vandaan komt, kon u een paar Maanden geleden al lezen bij mijn Minderhoutse confrater, toen hij verslag uitbracht van de gouden bruiloft van de zuster van Gust in Minderhout. Daarom volstaat het nu te zeggen dat hij die naam te danken heeft aan zijn grootvader, die ooit eens voor rechter speelde. Gust de juge, en hij is dat zo gewoon dat hij aan de telefoon ook die naam gebruikt. Goed, daarmee weten we nu allemaal over wie we het hebben. Tijd daarom om nader kennis te maken met leven en werk van Gust en Dien. August Goetschalckx werd op 21juli 1914 geboren in een boerengezin van elf kinderen aan de Gestelsestraat. Tot zijn veertien jaar liep hij school, maar toen hij twaalf was, scheelde het niet veel of een zware griep had hem geveld. De dokter had de hoop zelfs al opgegeven, maar Gust kwam er toch bovenop. Uit dankbaarheid reisde hij met de trein 10 dagen naar Lourdes, wat in die tijd voor een 12-jarige uiteraard een enorm avontuur was. Op zijn veertien jaar begon hij thuis te hel12

pen op de boerderij, maar tussendoor knapte hij ook karweitjes op bij Maes, een handelaar in hout en stro. Gust maakte er vooral hooiruiters. Dat werk bij Maes beviel hem trouwens zo dat hij er vast ging werken vanaf 12 maart 1939. Ondertussen groeide ergens anders in Gestel Dma Michielsen op. Zij was op 9 april 1919 in Meerle (Lembeek) geboren. Zij stamt uit een boerengezin van 5 kinderen, dat in 1925 naar de huidige Terbeeksestraat 40 in Gestel verhuisde, de plaats waar ze nu nog wonen. Dien ging tot haar twaalf jaar naar school, waarna ze thuisbleef wegens familieomstandigheden. Haar moeder was namelijk in 1926 gestorven en zij was thuis nodig om te helpen in het huishouden. 'Trouwens', zegt Dien, 'meisjes hadden in die tijd geen keus. Ze moesten thuis helpen en daarmee uit'. Zo groeide Dien verder op tot ze Gust leerde kennen. Ze had hem natuurlijk al gezien, want ze woonden vlakbij elkaar, maar ze kregen pas echt verkering op het toneel en drie jaar later, op 5 juli 1939, trouwden ze. Ze gingen bij de vader van Dien wonen, maar de wittebroodsweken duurden niet lang, want op 2 september 1939 werd Gust gemobiliseerd. Hij kwam bij de schutters terecht en was er voerman (paarden). Tijdens de volgende 9 maanden zou hij een ware Ronde van België houden. Zijn tocht begon in Lint en voerde hem langs Olen, waar hij zes maanden verbleef, Leopoidsburg en Woutenbrakel naar de omgeving vati Luik, waar hij zich bevond toen Hitler in mei '40j België binnenviel. Toen ging het verder langs Mons, Melle en Ruddervoorde, waar hij eind mei '40 de capitulatie meemaakte. Daarop ging hij op weg naar huis langs Eksaarde, Oostakker, Ze-

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. Ie en Willebroek, waar een orgel stond waar hij niet kon afblijven. Hij draaide er zelf de toenmalige topper 'Korenbloemen blauw'. Langs Antwerpen tenslotte ging hij naar huis, waar hij op de middag van 12juni 1940 aankwam. Toen hielden we voor de tweede keer wittebroodsweken, zegt Dien. Gust hernam zijn werk bij Maes, want tijdens de oorlogsjaren werd er gewoon doorgewerkt, hoewel er een gebrek aan alles was. Gust vond het erg vervelend dat er geen binnenbanden waren, want hij kon de fiets niet missen voor z'n werk. Zo is hij ooit met 4 buiten banden opeen naar Kalmthout gereden. Tijdens die jaren hield hij zich vooral bezig met mijnhout (mast en den) en houtskool. Na de bevrijding kreeg hij een andere taak: hij moest voor Maes rondrijden om overal bossen te meten, te schatten en soms te kopen. Hij was dan ook blij dat hij van Maes een motor kreeg, want hij doorkruiste heel de provincie en er waren bomen en bossen genoeg. Dat duurde tot 1953 toen Maes stierf. Gust bleef echter in de houthandel: eerst bij Stobbe uit Lokeren en in 1954 Maurice Verbist. Maar dat duurde niet lang, want op 15 september 1954 vond hij zijn definitieve job: domeinarbeider in de Hees op het landgoed van baron Bracht. Dat hield in dat hij de boswachter moest helpen om het domein te onderhouden voor de jacht, o.a. door wild te kweken. Want baron Bracht kwam er geregeld met groot volk jagen. Prins Bernhard bijvoorbeeld was een vaste klant. Er werd vooral gejaagd op houtsnip, reeën, konijnen en fazanten. De ontvoering en de moord later op baron Bracht heeft Gust erg gepakt, want de baron was een integer mens die goed was voor zijn werklui. Dien had intussen haar handen vol aan het huishouden. De eerste acht jaar van hun huwelijk hielp zij haar vader met de koeien en de aardbeien, maar toen die stierf, stond zij er alleen voor. En werk was er genoeg, want er kwamen ook kinderen. Vijf in totaal: Frans in '41, May in '44, Jan in '47, Jeanne in '51 en Hilda in '54. Inmiddels zijn er ook acht kleinkinderen. Dien had dus haar werk en daar kwam nog een verhuis bij. Het ouderlijk huis van Dien werd afgebroken, want ernaast hadden ze een nieuw gezet en op 1 mei 1956 werd er verhuisd. Hoewel Gust zijn werk altijd heel graag gedaan had, werd hij het op zijn 62 jaar ineens beu en ging op 31juli1976 vrijwillig met pensioen. Er was thuis immers nog werk genoeg voor Gust: aardbeien, augurken, rode bessen en frambozen. In 1977 echter kreeg hij last van z'n longen. Hoewel hij heel z'n leven gezond boswerk gedaan had en reeds in 1957 gestopt was met pijp roken, moest hij geopereerd worden waarbij een stuk van zijn long werd weggenomen. Gelukkig herstelde hij volledig, zodat zowel hij als Dien zich momenteel in een uitstekende gezondheid mogen verheugen. Toch moest hij het wat kalmer aan doen en daarom hebben ze nu veel minder fruit dan vroeger, waardoor ze natuurlijk veel meer vrije tijd hebben. Ze vervelen zich echter niet. Ze noemen zich buitenmensen en dat merk je ook aan hun activiteiten. Dien amuseert zich vooral in haar hof, waar zij de bloe-


MEER men, planten en groenten verzorgt. Gust fietst heel graag, elke dag als het kan een uur of twee. Wandelen heeft hij altijd veel en graag gedaan en daarom laat hij tweemaal daags de hond uit. Gewoon buiten in de zetel zitten genieten van het mooie weer, daar houden ze ook van, want zeggen ze, wij kunnen met een beetje voort. Woensdag is de vaste kaartdag bij Karel en Emilie Vervoort. 's Avonds kijken ze geregeld naar de TV. Vooral documentaires hebben hun voorkeur. In de winter leest Gust graag een boek, zeker als het een oorlogsverhaal is. En af en toe speelt hij nog eens op zijn harmonika. Dat heeft hij heel z'n leven gedaan, vooral vroeger. Eigenlijk was het zijn broer Jan die lang geleden voor 10 frank een harmonika kocht. Gust vroeg of hij eens mocht proberen en onmiddellijk had hij de smaak te pakken. Hoewel hij geen noot muziek kende, kon hij vele liedjes naspelen op het gehoor. Al vlug werd hij gevraagd om te komen spelen op bruiloften, kermissen en teerfeesten. Hij herinnert zich nog goed de eerste keer - hij was toen 12 รก 13 jaar oud bij Jaak Vinckx op Ipenrooi. De laatste keer was de bruiloft van Wiske Bastijns. Het gebeurde soms dat hij twee weken aan een stuk moest spelen, alleen 's vrijdags niet. Vandaag speelt hij alleen nog als hij voelt dat hij in z'n dagje is. En daarmee zitten we in 1989 en aan het einde van dit verhaal. 't Is gek, zeggen ze, als ge zo zit tc vertellen, merkt ge dal ge heel wat hebt meegemaakt, maar dat het toch zo rap voorbijgegaan is. Maar daar is niks aan te doen, zegt Dien, het voornaamste is dat we nog bijeen zijn en goed gezond mogen leven. Ze wonen graag in Gestel, want ze hebben er altijd gewoond en het is er niet zo hard veranderd als op veel andere plaatsen. Toch vinden ze het spijtig dat de bossen van vroeger bijna allemaal verdwenen zijn. Inderdaad, Legt Gust, want van een schoon bos of dreef moeten ze afblijvcn. En dat lijkt ons ccii mooie uitspraak om mee af te sluiten. Gust en Dien, van harte proficiat met jullie gouden huwelijk. Moge de toekomst nog veel gezonde en gelukkige jaren brengen. Dat zou normaal de laatste zin geweest zijn, maar in het buitengaan heeft Gust nog een laatste uitsmijter in petto die ik u niet wil onthouden: 'Schrijft alles maar gerust op. Ik heb niet gelogen zulle, want voor dat beetje uitleg wil ik later niet branden in de hel.'โ ข

De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Meer vierde feest. Tien jaar geleden bouwden de leden een nieuwe gildekainer en ondertussen is deze vereniging een bloeiende gilde ge wo rden met een flink aantal leden. Opperhoofdman Dr. Eugeen Van Autenboer kwam het bestuur feliciteren (er gelegenheid van de opendeurdagen.

Vorige maand publiceerden wij een foto van Licie Van Ranst, doctor in biologie. Deze maand komt ook haar man bij op de foto Want hij werd doctor in de pathologie. Lieve Van Ranst uit Meer en Geert Van Parys uit Damme wonen nu samen in Heverlee.

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Catharina Peters, echtgenote van Louis Rombouts, uit Meer vertroetelt binnen en buiten haar talrijke bloemen. Deze bladstengelcactus (Phyllocactus) draagt nu, 4 jaar oud, 15 knoppen en reeds enkele prachtige bloemen van bijna 20 cm doormeter.

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

AW -- HW 13


1

1fl1 iJI1fJ j JJJ

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. * Met de vakantie is in het dorp de stilte ingetreden. Poëtisch niet? Het is inderdaad stil geworden, zeker nu de Chiro op kamp is en daarmee een hele trits kinderen uit het straatbeeld verdwenen is. Voeg daarbij nog een groot aantal gezinnen dat op vakantie vertrok en de reden voor de stilte is gekend. Ook het verenigingsleven is met verlof en draagt zo haar steentje bij aan de zomerrust van Meerle.

* Minder rustig ging het er aan toe bij de Cross voor Brandweerlieden in Interventiekkledij die op 18 juni door de Voorpost Meerle georganiseerd werd. In interventiekledij wil zeggen met helm, overall en laarzen. En dat bij een temperatuur van tegen de 30 graden. Ge kunt gerust zijn dat de coureurs meer dan enkele druppels zweet gelaten hebben. De deelnemers uit bijna 20 verschillende korpsen kregen een parkoers van ca. 35km. (cat. + 35 en + 50 jaar) en ca. 45 km. (cat. - 35 jaar) voor de wielen en ondanks de warmte werd er niet op een pedaaltrap gekeken. Bij de cat. + 50 jaar ging de overwinning naar Guido Baesen uit Tielt. Frans Van Bavel van de voorpost Meerle moest wegens een val de wedstrijd voortijdig staken. Gelukkig zonder blijvende schade. De cat. + 35 jaar werd gewonnen door Ludo van Loon uit Kalmthout. De lokale spuiters Leo van Boxel en Ludo Tackx werden respectievelijk 7e en lie. In de cat. - 35 jaar ging de palm naar Luc Haesveld uit Gavere. Patrik Van Bavel eindigde 21e. 1-ict tljdcns dc kóers verloren i'och, ii'e,d v66r, tijdens en na de prijsuitreiking in de Brandweerkazerne in ruime mate terug aangevuld.

Sportieve brandweermannen in volle spurt.

* Op 25 juni werd de nieuwe pastoor van Meerle, Piet Van Hoof, op feestelijke wijze 'ingehaald' zoals men dat pleegt te noemen. De officiële installatie had plaats tijdens een speciale Eucharistieviering in de parochiekerk. Ondanks het ietwat speciale uur (om 2 uur op een zomerse zondag) was de kerk eivol. Ook de gemeentelijke mandatarissen waren goed vertegenwoordigd. Na de mis werd voor de gelegenheid door de de kerkfabriek een receptie aangeboden om alle parochianen de kans te geven hun nieuwe herder te begroeten. Van deze gelegenheid werd ruim gebruik gemaakt.

Bi jouterie 'JoU' Vrijheid 66 -2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53

* groot assortiment in modejuwelen * exclusieve haarmode * ruime keus in lederen riemen en tassen * klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN weekdagen 930-1830 u. Zondag 10.30-1230 u. Maandagvoormiddag gesloten Leen Tot ziens

14

service

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN


MEERLE * Het jonge boompje net voorbij Bakker Jan-

sen in het Meerledorp is weer eens gesneuveld. Veel dikker dan een pols kunnen ze op die plek blijkbaar niet worden. Tegen die tijd worden ze steevast onderuit gehaald door een auto die zijn bocht mist. Ook de gevels van de apotheker en van de bakkerij liepen op die manier averij op. Niet dat bakker Jansen niet graag volk over de vloer heeft, maar hij heeft toch liever dat ze overdag komen en dat ze de auto buitenlaten. De ongevallen (een 5-tal in ongeveer 1 jaar) doen zich meestal in de weekend-nachten voor en worden veroorzaakt door chauffeurs die niet zo bekend zijn met de ligging van de bocht daar. Het zou misschien aangewezen zijn de straatverlichting in de bocht heel de nacht te laten branden zoals dit op kruispunten het geval is. De draai in de weg zal in ieder geval van verderaf zichtbaar zijn. Mogelijk krijgen de boompjes hierdoor wat meer kans om groot te worden. * Zoals uit onderstaande opsomming mag blijken heeft augustus toch iets meer te bieden dan de pruimenoogst. Op 5 augustus vieren Hendrik Jespers en Maria Govaerts hun Gouden Bruiloft. Op 5 augustus heeft in lokaal 'De Volksvriend', Kerkstraat 25 de Kegelprijskamp Meer-Meerle plaats. Aanvang om 19.00 uur. -Op 26 augustus is er het jaarlijkse kinder wijkfeest voor de kinderen van de Dalwijk. Op het wij k-speelplein zijn er 's namiddags allerhande kinderspelen en 's avonds is er het grote kampvuur (met optredens van de kinderen en o.a. mini-playback). Op 26 en 27 augustus hebben in en rond het Parochiecentrum de Meerlese Missiefeesten plaats waarvan hierna het volledige programma: In het K.L.J-lokaal: verkoop van hobbywerkjes (fijn kantwerk, sier- en gebruiksvoorwerpen, wassen beeldjes, enz.), reuze tombola met talrijke prijzen, doorlopende dia-vertoning over missionarissen en hun werk. In de harmoniezaal: verkoop van uitheemse kunstvoorwerpen, informatiestand over de missie in het algemeen en over de Meerlese missionarissen in het bijzonder. In de grote zaal: cafetaria en allerlei attracties voor groot en klein, verkoop van posters en wenskaarten. Zaterdag 26 augustus om 20 uur: Meerlese Missieavond: optredens van de fanfare St.Cecilia, rad van fortuin met 'fijne kost' prijzen, kwiswedstrijd tussen de verenigingen. Zondag 27 augustus om 10.30 uur: speciale Eucharistieviering voor onze missionarissen. -

-

wand- en vloertegels

-

-

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

ulcI"r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

IuIscI'r

-

* Ikzelf ga ondertussen met vrouw en kinderen proberen een beetje gezonde zeelucht op te snuiven. Als er niet te veel algen in de buurt zijn zal dat nog wel lukken hoop ik. Tot binnen enkele weken. •

biedt u betaalbare kwaliteit!

\5c2fl

'do~ plĂł

5n

35 O 20 15


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Lanrijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Injectie voor liet parchieleveii!

Pastoor-moderator, Rik Luyts, en diaken, Walter Van den Broeck, aangesteld! Er roert en 't wat in het Minderhoutse parochiaal leven! De St. Clemenskerk, na jarenlange polemiek, werd netjes in de steigers verpakt en zal in de nabije toekomst hopelijk uit haar 'puinen' herrijzen. Samen met het godshuis zat ook de parochie zelf een beetje in een restauratiekeurslijf geklonken. Het plotse vertrek van de pastoor! Een hoognodige opknapbeurt drong zich op! Deze steigers werden reeds ontmanteld want op 15 juni 1989 benoemde bisschop Paul Van den Berghe de heer Rik Luyts, pastoor te Wortel, tot pastoor-moderator te Minderhout, en diaken Walter Van den Broeck tot plaatselijke pastorale verantwoordelijke. Hun aanstelling vond plaats in de noodkerk op zondag 16 juli tijdens de hoogmis van 10 uur! Pastoor-deken Van Dijck benadrukte in de inleiding van de aanstellingsceremonie de nieuwe uitdaging voor de parochie en voor de leiding. Als men mekaar de nodige tijd wil toemeten, mekaar voldoende krediet en vertrouwen schenkt, dan hoopt hij op een hernieuwde bloei in het parochiaal leven. Vooraleer de eigenlijke plechtigheid aan te vatten bewierookte hij nog eens sterk het prachtige werk van de heer Louis Swaegers in de parochie, een werk dat hij in de toekomst zal blijven voortzetten. Het daaropvolgende spontane applaus was meer dan verdiend. Ook het parochieteam mocht een extra bloemetje in ontvangst nemen en terecht. Hieropvolgend werden de twee geestelijke leiders voorgesteld. Pastoor Rik Luyts. Naast pastoor te Wortel, wordt hij tevens pastoor te Minderhout en hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het liturgisch en parochiaal leven in de parochie. Zo maakt hij deel uit van het Parochieteam, de Kerkfabriek, het Parochiecomité en het Schoolcomité. Dit wil nu niet zeggen dat er tussen beide parochies een fusie tot stand komt. Ze behouden hun zelfstandigheid volkomen. Waarom de heer Luyts de vraag om pastoormoderator te worden in Minderhout aanvaardde? Heel eenvoudig! 27 jaar geleden ter gelegenheid van zijn priesterwijding liet hij op zijn herinneringsprentje 'Een man van God voor de anderen' drukken. Dit was de duidelijke reden voor zijn ja-woord! Diaken Walter Van den Broeck Hij komt met zijn vrouw Lea en drie kinderen op de pastorij wonen en na enkele verbeteringswerken aan het gebouw hoopt hij dit te kunnen betrekken v66r 15 augustus. Hij is de plaatselijke pastorale verantwoordelijke die de pastoor helpt in de pastorale verantwoordelijkheden. De laatste verantwoordelijkheid berust bij de pastoor, de voorlaatste bij de diaken. De meeste pastorale vragen zullen terecht komen bij de diaken, zoals het bestellen van missen, trouwdatum vastleggen, ondertrouw, overlijden, administratie enz.!

16

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.


MINDERHO U T Een diaken neemt deel in het priesterschap. Hij wordt hiertoe gewijd. In de kerk zijn er immers 2 hogere wijdingen: diaken en priesterschap. Diaken is de hoogste stap voor het priesterschap. Zowel gehuwde als ongehuwde MANNEN kunnen diaken worden terwijl het priesterschap voorbehouden blijft aan de ongehuwden. Door de staat wordt de diaken ook als bedienaar van de eredienst erkend. Hij kan voorgaan in de doopselviering, hij mag de huwelijksinzegening voltrekken. Walter behoudt zijn part-time job als godsdienstleraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten en zijn vrouw Lea zal hem bijstaan in zijn pastorale taak. De nieuw-aangestelde vond het wel een historisch ogenblik voor de parochie, een nieuwe start. Heeft hij op de vraag van vicaris De Vocht zomaar onmiddelijk positief toegehapt? Rijp overleg met zijn echtgenote en vrienden hebben hem deze stap doen zetten en twee hoofdgedachten hebben hem daarbij wel sterk geĂŽnspireerd, te weten: 'Spreek, Heer uw dienaar luistert!' en de goede wil van de Minderhoutse mensen. Na een ovatie van de overvolle kerk konden gelukwensen aangeboden worden tijdens een receptie in de parochiezaal, aangeboden door de Kerkfabriek, het Parochiaal comitĂŠ en het Parochietearn. U

RAKT1SCHE SCHIKKINCEN Weekendvieringen Zaterdagavond: Parochiekerk: 18 uur. Mariaveld: 19 uur. Zondagmorgen: Parochiekerk: 8 uur en 10+30 uur. Mariaveld: 9 uur.

2. i;ucharistievic-ringen en gebedsdiensten Parochiekerk eucharis(ievieringen: maandag, dinsdag, donderdag. gebedsdiensten:woensdag, vrijdag,' Mariaveikl: encharistievieringen: woensdag, vrijdag. g+beddensttn d,ndag dondeidag

3. Waar te bereiken? Voorlopige regeling Paston1 duiken \ an den Broeck - maandag: ii -12 uur. - dinsdag 9 - 10 uur. - donderdag 18 - 20 uur. - vrijdag 9 - 10 uur. Pastoor Rik Luyis: ntaandag 11 - 12 uur.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZU St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

17


r

1

teI!esch.ten

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Augustuskalender

Het Slot houdt haar 20e dropping met dagen nachtrally. Hierover heeft op donderdag 3 augustus een informatievergadering plaats in het Slot. De dropping zelf gaat door op 4 en 5 augustus. LIII Zondag 6 augustus houdt de Wortelse missiekring haar jaarlijkse tentoonstelling en

GARAGE

Geudens

vlaamse kermis in de parochiezaal. Met vele kleine beetjes wordt geld bijeengebracht voor de Worteise missie werkers. En ook met een tombola. Leg uw geidbeugel open. Vanaf half twee. 13

..V.B.A.

MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 031315.71.76

Het volgende weekeinde is er zoveel te doen, dat je je afvraagt of ze voor al die activiteiten wel volk bijeen gaan krijgen. Op 11, 12 en 13 augustus, dat is van vrijdag tot en met zondag, zitten die van het Slot in de Ardennen, in de buurt van Barvaux. Die zijn dus al weg.LII

~

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Streven naar perfektie

Zaterdag en zondag is er dan nog het jeugdtornooi van VNA Wortel. Dat begint telkens om 1 uur op de Wortelse voetbalvelden.

4

's Avonds zitten de meesten dan op de Antilliaanse Feesten. Want ik heb zo de indruk dat heel wat van het personeel daar, uit deze hoek komt. LIII En dan heb je nog 15 augustus, dat zou dan dinsdag moeten zijn, Hemelvaartdag. Dan neemt de Worteise K.L.J. de Minderhoutse waterpiassen in beslag voor de zoveelste badkuipenrace. En ze hopen dat er daar heel wat van die tuigen de tegenovergestelde weg van Onze Lieve Vrouw gaan opgaan.

19 Augustus houdt het Slot zijn jaarlijkse barbecue. En dezelfde avond (om 5 uur) starten de 24-uren van het Slot. Voor beide evenementen moet je wel vooraf inschrijven. LIII Op 20 augustus richt de koning Boudewijnstichting een wandeltocht in van Wortel naar Merksplas. Je moet wel inschrijven in Merksplas (tussen 10 en half drie) want van daaruit word je naar Wortel gevoerd. En de wandeling eindigt in Merkspias. Zie ook het gemeentelijk infobiad. EI

Ook de KVLV richt nog een kinderreis in. Die gaat door op 22 augustus, maar ik kan u niet vertellen waarheen, wegens een niet opgenomen telefoon.LIJ Eind augustus houdt de KLJ voor de plustwaal vers een vijfdaagse. Elke avond (van 21 tot 25 augustus?) is er iets anders te doen. Vooral de avonden dat er een parcours wordt uitgestippeld, wordt er veel plezier gemaakt. A is het die week maar veel geregend heeft, ten minste. EI

Op 26 augustus is er nog een Tropical Party in het Slot (georganiseerd door de mannelijke bestuursleden) en wie dan nog puf genoeg heeft, kan nog gaan bloed geven in Hoogstraten op 30 augustus. LII Maar hou nog wat over, want begin september gaan de 2e Wortelfeesten door. Puf of geen puf. LIII

Ja, ik weet het. Nu heeft u eens veel tijd om dit nummer helemaal uit te lezen. En heb ik van alles meegemaakt om u uitgebreid te vertellen. ( ... ingekort) En nu krijgt u dit extra dun vakantienunmier in de hand gedrukt. ( ... ) (geschrapt). Er is nog veel onrecht in de wereld. Ik stop want de mij toegemeten ruimte is al ruimschoots (afgebroken)...•

18

autobanden

*

merkbanden

*

lE'ETE'RS' Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage


e~ ed ü

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

-___ _______

1 erwiji u uit leest is ae nouwvaicantie weerat achter de rug, maar op het moment dat ik dit schrijf zitten we er nog midden in. Op vrijdag 7 juli werd de bouwvakantie ingezet. 's Avonds laat zaten er in bijna alle cafés nog enkele dappere mannen. Niet naar huis willen en niet meer naar huis kunnen.

's Anderendaags, zaterdag 8juli, was iedereen weer present om de kermis in te zetten. Met fanfaremuziek werd de kermis officieel geopend en kwam de stemming erin. Het was naar mijn gevoel een heel goed kermisjaar. Heel wat echte Dreveniers lieten zich weer zien op de terrassen en er was opmerkelijk veel muziek. Bijna elk café had wel een muziekband in het café of op het terras. Op kermiszondag 9 juli, speelden er gelijktijdig maar liefst 5 bands voor de kermisgangers. 0p maandag en dinsdag 10 en 11juli, vierden speciaal de gebuurten te Meersel-Dreef kermis. In allerlei spelletjes en verkleedpartijen leefden jong en oud zich uit in onderlinge strijd. Op de foto rusten de Meerselse Beach-Boys nog even uit alvorens de strijd aan te vangen

Meersel-Dreef leefde dii jaar extra mee met de four de Erunce. .Jos Van Aerl, in woner van Meersel-Dreeffietste voor de eerste maal mee. De mensen van het Geiteneinde beeldden dit uit tijdens hun verkleedpartij bij de kermisspelen op dinsdag. Met alles erop en eraan, o. a. een gemotoriseerde fllmploeg, een ploeg wagen, een bezem wagen, een eerstehulp dienst, afdalers, klimnmers, tijdrijders, een ronde-miss enz. Hiermee behaalde ze de eerste prijs. Proficiat Geiten.

Bij Ad en Ritje Maas in café 't HoekskeMoskes was het tijdens de kermisdagen festival. Een 13-tal bands stonden er op het podium om er telkens het talrijke publiek (tussen de 500 en meer dan duizend man) te verblijden met hun optreden. Een grandioos succes voor Ad en Rit. Het publiek bestond uit een bont allegaartje. Het was de moeite om ze allemaal in groepjes over de Dreef te zien trekken. Het weer was zacht zodat het een echte begankenis was van café naar café. Hoe later op de avond hoe meer er gedanst en ge zongen werd op straat. Vooral de kermiszondag was verschrikkelijk druk, overal volle cafés, tenten en terrassen en slierten auto's van de grens tot aan de watermolen.

Ook de kermisspelen op maandag en dinsdag verliepen in de allerbeste omstandigheden. De gebuurten hadden er nog eens extra werk opgemaakt. De kermisspelen op maandag werden gewonnen door het gebuurt 't Geiteneinde. De dinsdag kwamen de gebuurten verkleed tegen elkaar in het strijdperk. Het Moleneinde als Primus(bier)ridders, DreefMidden als indianen, het Geiteneinde als wielrenners, Meersel als de Beach-Boys (letterlijk) en het Heieinde kwam per raket met rookpluim uit de staart erbij. Alles natuurlijk uitgewerkt in het lang en het breed. Na de spelletjes op het Heieinde kwam weer het gebuurt 't Geiteneinde als eersten uit de bus, ik vond persoonlijk dat het ,noeilj/t kiezen was want allemaal waren ze echt de moeite om te zien. De woensdag na de kermis was hei opvallend stil in Meersel-Dreef. Niemand haalde het in z'n hoofd om wat aan z'n huis te timmeren, bij sommigen hamerde het misschien nog in hun bovenkamner. Alleen rust kon daarbij helpen. De week voor de kermis kwam er een nieuwe STUW uit, het boekje van de dorpsraad. Met onder andere een mooi artikel over het doen en laten van onze vendeliers de Kempense Klauwaerts. Zo blijven de Meersel-Dreveniers op de hoogte van het reilen en zeilen in hun dorpje aan de Mark.

Tijdens de kermisdagen organiseerden Ad en Rit Maas een festival. Een dertienial groepen uit binnen- en buitenland sierden er het podium. Er daagden heelwat toeschouwers op en ook het weer viel prima mee.

Wie tussen de kermisdagen nog even tijd had, trachtte de tourde France te volgen. Dit jaar werd de four te Meersel-Dreef met meer belangstelling gevolgd dan normaal. De Drevenier Jos Van Aert fietste mee in de ploeg Hi tachi met Claude Criquielion. Het Geiteneinde, het gebuurt waar Jos woont, verkleedde zich daarom tijdens de kermis als wielrenners

19


in Hitachi uniform voor hun tourde chèvres (ronde van de Geiten). En Jos deed het niet slecht, jammer genoeg kwam hij ten val tijdens de 12de rit van Toulouse naar Monipelher. Na 185 km. kwam het toen tot een massale valpartij in de spits van het peleton. Jos moest afgevoerd worden met een knieblessure, door deze blessure moest hij jammer genoeg de strijd staken. Voetbalvereniging Gesta van Galder en Strijbeek, bestaat volgende maand 40-jaar. Steeds voetbalde de Meersel-Dreefse jeugd ook mee in de Galderse ploegen, want in Meersel-Dreef zelf bestaat er geen voetbalclub, wel café voetbalpioegen. Gesta doet momenteel een oproep voor nieuwe leden. Tegen de start van de nieuwe kompetitie in september hopen ze op een fikse uitbreiding. De jongens zijn er welkom vanaf 6 jaar, ze trainen op dinsdag van 18 tot 19 uur en spelen op zaterdag hun wedstrijden. De dames vanaf 14 jaar zijn ook welkom voor het dameselftal. Deze trainen op woensdag om 19 uur en kompetitie telkens op zondagmorgen om 10 uur. Dan zijn er nog de heren senioren die trainen op dinsdag en op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur en spelen op zondag. Gesta beschikt over een goede akkommodatie en er wordt getraind onder deskundige leiding. Indien u interesse heeft, kunt u terecht voor de senioren bij Hélène van der Velden, St.-Jacobsstraat 46, 4855 Al Galder op te!: 00-31-76-650868. De jeugd kan kontakt opnemen met Lian Oomen, St.Jacobsstraat 50, 4855 Al Galder, tel: 00-31-76-614377.

Tot slof kunnen we voor augustus nog vermelden dat het St. -Luciakomitee een tentoonstelling organiseert in het kader van het jaar van het gezin. Deze tentoonstelling gaat door in de St.-Luciakapei op 12-13-15-19 en 20 augustus, telkens van 14 tot 18 uur. Iedereen is er van harte welkom.

43 JMVvr"PJE VAN DE MAAND Kopje van de maand Ook als iedereen met vakantie is, als vele redakties gesloten zijn, ja ook dan, beste lezer, willen wij u in de watten leggen. Weerom geven wij 500 fr. kado zoals dit keer aan deze jongeman wiens naam en adres u bi] de Framsport advertentie vindt.

En ook nu kun hei weer niet cp! Terwijl schepen Pau we/s tijdens de 'plant een bos-aktie' in de Mosten (1988) de boompjes uitdeelt, smijten wij ze weer eens over de balk: de lieve centen, nietwaar! En U (zie cirkel) mag ze bij Framsport uit Merksplas terug over de balk smijten, tenminste, als u vlug een kaartje of briefje men naam en adres en telefoon stuurt naar: D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten.

1FQ~

Verders kunt u nog steeds wekelijks terecht op de rommelmarkt van de fanfare. Telkens op zondag van 9 tot 16 uur op het Geiteneinde.0

DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT? k-0

4*

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikels, gebeurtenissen of wat dan ook. De inzender en niet de redaktie is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet opgenomen. -

Met een leesbaar en volledig adres, geen raad sels voor sorteerders en postboden.

BEGRAFENISSEN

JOR IIS

-

O.C.M.W.-Comités Op de gemeenteraadsvergadering van 26/6 werd het huishoudelijk reglement voor de O C.M.W .-comités besproken en goedgekeurd. Deze goedkeuring kwam alleen van twee partijen: CVP en KVB. Bij 'ons' O.C.M.W. zijn er twee Comités. Er is een Comité van Algemene Zaken dat zich overwegend beraadt over het beheer van het rusthuis, en er is het belangrijke Comité van .

Sociale Zaken.

5

1

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91 20

Dit Comité van Sociale Zaken onderzoekt, bestudeert en adviseert alle sociale gevallen, alle steunaanvragen, alle dienstverleningen. Het is bijgevolg een bestuursorgaan met een grote verantwoordelijkheid, waarvan verwacht wordt dat het zeer objectieve en uiterst eerlijke afwegingen maakt. Nu, het aantal personen dat deel uitmaakt van dit Sociaal Comité wordt in dat bewust huishoudelijk reglement vastgelegd. In het verleden had dit Comité naast de voorzitter steeds 4 leden. Op 10 april werd het aantal leden op 2 gebracht,

via wijziging van het huishoudelijk reglement, en wel bij hoogdringendheid. Reden: 'Financieel-economische overwegingenzitpenningbesparing' 'met de haren getrokken', zult u zeggen beste lezer. Inderdaad, er kunnen op financieeleconomisch vlak wel andere maatregelen overwogen worden die rëeel meer zullen opbrengen (zie vorige lezersbrief). De wethouder en ook de hogere toezichthoudende overheid beogen in het O.C.M.W. een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. Beiden stellen een zo objectief mogelijk beleid voorop en willen verhinderen dat de O.C.M.W.-werking zou vervlakken tot een uitwas van politieke dienstverlening of zielt jeswinnerij. Een uitbreiding van beide Comités tot het oorspronkelijk ledenaantal zal te Hoogstraten in grote mate tot deze doelstelling bijdragen.

Namens Democratische Eénheid: Karel .4 erts, Jef Verheyen, Fred Van Ostayen, Jef Haseldonckx, 0. C.M. W.-raadslid. Gemeenteraadsleden.


SOCIAAL

Werkzoekenden zitten niet stil Sinds een vijftal jaren bestaat er in de Noorderkempen een actieve werkzoekendenwerking met twee kernen in Rijkevorsel en een kern in Hoogstraten. De voornaamste bedoeling van dit A CV-initiatief is op de eerste plaats de werklozen uit hun isolement halen, deze mensen buiten de muren van hun huis brengen. Daarnaast wil men de werklozen meer mondig, meer weerbaar maken binnen de maatschappij waarin men leeft. Verder organiseert men diverse cursussen in samenwerking met het Noordkempisch Vormingswerk. Deze lessen in dactylo, informatica, Engels, Frans, Spaans, e.a. zijn sterk gericht naar de praktijk. Op deze manier wil men de werklozen ook helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Het is opvallend dat heel deze werkzoekenden werking erg in de smaak valt bij de vrouwelijke werklozen. De mannen blijven, op enkele uitzonderingen na, afwezig. Maar men mag niet vergeten dat het aantal mannelijke werklozen de laatste jaren sterk gedaald is in het Hoogstraatse en mannen vinden blijkbaar veel gemakkelijker dan vrouwen de nodige sociale contacten buiten huis.

maatschappij de sleutel voor inkomsten, bezit en sociale erkenning. Door een strakkere toepassing van art. 143 wil de regering 250 miljoen gaan besparen. Dit betekent dat er 2.000 werklozen de kans lopen om geschorst te worden. Ook de onvrijwillige deeltijdse werknemers worden volgens hem te gemakkelijk in de tang genomen terwijl de misbruiken bij de patroons niet gesanctioneerd worden. 'Men kan', aldus Taels, 'heel wat vragen stellen bij de huidige toepassing van controles en sancties en het hanteren van de objectieve en subjectieve criteria'. Op dit moment telt het arrondissement Turnhout nog ongeveer 21.000 werklozen. Bijna tweederde van deze werklozen zijn laaggeschoolde vrouwen. Om dit probleem in de toekomst op te lossen moet er nog meer om-

Afsluitingsdag Het werkjaar dat in september start, eindigt eind april. Enige tijd geleden werd met een feestelijk programma de vijfde afsluitingsdag gevierd in het parochiecentrum van Rijkevorset. Het draaiboek bevatte o.a. een kwis, attenties voor de kernleden en lesgevers en een toneelstuk gespeeld door de toneelgroep van de werkzoekendenwerking. Ingrid Fransen verwelkomde alle aanwezigen en gaf een kort overzicht van de voorbije werking met o.a. de cursussen met een 200-tal cursisten, de speelgoedbeurs, de samenaankoop met Sinterklaas en Pasen, fabrieksbezoek, jobbeurs en de enquĂŞte over kinderopvang. Zij dankte in het bijzonder de kernleden, de lesgevers en lesgeefsters voor hun dynamische inzet. Deze vrijwilligers verlenen gratis hun medewerking. 'Aan zulke mensen hebben wij een lekwl. Daarom doen wij een oproep aan de mensen die samen met ons, als vrienden onder elkaar, de werkzoekendenwerking willen mee opbouwen', aldus Fransen. Conny, Ingrid, Greet, Leen, Magda, Angelina, drie Maria's en Jan genoten veel succes met het toneelstuk 'De levende etalagepop'. De verschillende typetjes werden sterk uitgebeeld en de teksten werd vlot gedebiteerd.

Solidariteit In zijn slotwoord beklemtoonde Willy Taels, verantwoordelijke van de werkzoekendenwer-

Ongevallen In de nacht van donderdag op vrijdag 16 juni, reed Gert Van Den Langenbergh, Gustaaf Segersstraat 19, Hoogstraten, aan de Eindstraat te Meer in een gracht. Er was lichte schade. Maandag 19juni om 12.00 uur botste aan de Karel Boomstraat en de Vrijheid, de auto bestuurd door Jozef Mertens, 51 jaar, Lindendreef 46, met de bromfietster Silvie Lenaerts, Paterspad 5, Minderhout, die zwaar gekwetst werd.

Toneelspelen hoort er ook bij. De actrices van WZ- werking met het stuk 'De etalagepop'.

king van het ACW-verbond Turnhout, de nood aan samenwerking en solidariteit want de groep van de werklozen is een minderheid binnen onze samenleving die men graag vergeet en daarom ook gemakkelijk in de verdrukking komt. De werkloze is zo kwetsbaar omdat hij 'arbeid' mist en arbeid is in onze

scholing gebeuren maar ook een mentaliteitswijziging op gang komen, niet alleen bij de vrouwelijke werklozen maar ook bij de werkgevers. Kwismaster Jos Druyts besloot het programma met de uitreiking van de tombolaprijzen, nog net op tijd om de kinderen aan de school op te vangen. •

Dinsdag 20 juni om 06.30 uur kwam het tot een aanrijding aan de Beekstraat te Meer, tussen de auto's bestuurd door Mohamed Ramdavi, Ooievaarstraat 36, Antwerpen en door Eddy Aerts, Beekakker 14, Meer. Er was zware schade.

Zaterdag 8juli om 12.50 uur botsten aan het kruispunt Langenberg, Wortel en Diepte, twee auto's. De eerste werd bestuurd door Dirk Mampaey, 26 jaar, Langenberg 9, Wor tel. Hij werd licht gekwetst evenals de inzittenden Carine Donckers, 23 jaar, en Eveline Mampaey, 2 jaar. De chauffeur van de tweede auto was Franciscus Van Huffel, 69 jaar, Jan Van Rijswijcklaan 262, Antwerpen.

In de Minderhoutsestraat botsten donderdag 29juni om 17.03 uur de auto's bestuurd door Luc Van Dun, Heuvelstraat 14, Hoogstraten en Martha Buylinckx, Gelmelstraat 38, Hoogstraten. Er was zware schade. Zondag 2 juli om 14.00 uur botsten in Meerledorp de auto's bestuurd door Alois Jespers, 44 jaar, Groot Eyssel 4, Meerle en door Godeliva Kinschots, 38 jaar, Bleekvenweg 5, Wuustwezel. De inzittende van de eerste auto, Nicole De Bie, 18 jaar, Bredaseweg 44, Minderhout, werd licht gekwetst. Vrijdag 7 juli om 21.15 uur reed Marc Kinschots, Meersel 23, aan Hoogeind te Meer tegen een electriciteitspaal. Er was zware schade.

Zaterdag 8 juli om 15.25 uur reed Johan Moerkens, Burg. Manderslaan 31, Zundert, met zijn auto tegen twee huizen aan Hoogeind te Meer. Zijn auto werd zwaar beschadigd. De huizen van Paul Van Ranst, Hoogeind 8, en van Louis De Vos, Hoogeind 6, liepen lichte schade op. Aan het kruispunt Gelmeistraat en Gustaaf Segersstraat te Hoogstraten botsten donderdag 13juli om 23.15 uur de auto's bestuurd door Frank Kriek, Lod. De Konincklaan 320 en door Christel Stijnen, Blekerijstraat 7, Oud-Turnhout. Er was zware schade. 21


Een nieuw H.V.V., een nieuw seizoen. Op 13juli hernam HVV de trainingen. Onder de leiding van de Engelse trainer Colin Andrews zullen de roodwitten trachten een beter resultaat te behalen dan tijdens de drie voorgaande seizoenen die respectievelijk een 15de, 13de en een 12de plaats in het klassement opleverden. HVV schaft zich de diensten aan van enkele spelers die de productiviteit aanzienlijk moeten helpen opdrijven, denken we aan Marc De Cremer van Wijgmaal, Hubert Baardemans van Baronie, en Peter De Brabandere van Lyra. Achteraan komt Marco Van Dijnsen van Nac Breda de gelederen versterken. Rekening liuudeiid niet liet feit dat van de kri eigenlijk alleen Hans Smulders vertrok Vermeiren, Verbeek, Wouters en Van Paemele waien geen vaste waaiikii - iiwel dii IIVV versterkt aan de start komen. Eerst moet er een bekerprogramma worden afgewerkt en dat zou HVV tot in Aalst moeten brengen. Voorheen kan het alle kanten uit: Hoegaarden - Kapellen en de winnaar tegen Vorselaar . (1) Londerzeel -, Wolvertem en de winnaar tegen Merchtem.(II) De winnaar van groep II speelt thuis tegen de winnaar van groep 1. Wie daaruit komt als winnaar speelt thuis tegen HVV en wie dan wint gaat naar Eendracht Aalst met Lozano als trekpleister. HVV neemt niet deel aan de Beker van de Kempen. Er zijn te veel matchen - met inzet uiteraard - en financieel blijven die matchen onder de verwachtingen. HVV werkt een eigen oefenprogramma uit dat afgewerkt wordt op volgende data en uren: 25.07 Merksplas - HVV 19.00 uur. 29.07 HVV - Oude God 20.00 mii 02.08 HVV - Vorselaar 19.30 ur. 05.08 HVV - Geel 20.00 uur. 09.08 Zwarte Leeuw - HVV 19. 20.08 Beker van BelgiÍ. Abonnementskaarten zijn beschik b. Adriaan Hereijgers, K. Boomstraat 63 te Hoogstraten. •

p..b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34

2320 Hoogstraten fel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 11.41.26 ADMJNISTRATJE:tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 BTW,: 419.121.756 BANK: 733-32431 17-49

H006SIFIMTEN vvi ii

Een nieuwe oefenmeester en een stel nieuwe spelers moeten HVV betere vooruitzichten geven in de derde nationale voelbalafdeling.

Ook de jeu ed van H V V kreeg een aan tal flinke aanwinsten.

nn a

BloemsierKunst

_

uerun(rr. ruig.: J. Frwoen, Oude It de 20

2323 Ileogrrruten.

22

Vrijheid 187, I-Ioogstraten, Tel. 03.314.64.26


SPORT

Tweewieler Racing Center

D.VERNEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER De KLJ-Groene Kring van het gewest Hoogstraten organiseerde een sportna,niddag voor de leden. Ruim veertig knapen konden een tractor van lOOpk stoppen die langzaam achteruit reed.

TEL.: 03/3 1 5.91 .77

Aa 3 De Hoc gstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOG STRATEN oenhoi.utseweg 34

Telefoon 03/314.55.04 of 314.49.11

',i Iiandboogschu/ter van de Noorderbond. Hij werd dit jaar koning van L\!Minde,houl, keizer van de Noorderbond en keizer van de kempen 1989.

Lawyssen electronics £

£

pvba

VIDEO STEREO

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

23


s--.

_ 4— ï

..6.

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze nilzonder swike en wddIdevull 1 iuutsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN:

Streekeigen curiosa

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Van straten en pleinen Goede Hoogstratenaren zullen weten dat op de gemeenteraad van 26 juni belangrijke beslissingen getroffen werden die het toekomstige uitzicht van Hoogstraten in niet geringe mate zullen beïnvloeden. Het Begijnhof en het administratief Centrum zijn inderdaad uithangborden die het gezicht van de stad mee bepalen. Een kleinere en gemakkelijker genomen beslissing was op dezelfde raad de goedkeuring van de aankoop van 111 nieuwe straatnaamborden. Minder belangrijk zul je zeggen. Helemaal niet! Begijnhoven zijn belangrijk voor een stad, een straatnaambord is dat rechtstreeks voor de man in die straat. Probeer maar eens uit te leggen waar je woont of krijg een nieuwe postbode in je wijk als er geen straatnaamborden op de hoeken staan. Bovendien kan je vaststellen aan bovenstaande voorbeelden dat de aankoop niets te vroeg komt. Anderzijds is het natuurlijk spijtig dat deze borden uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Zij vormen tenslotte de 'curiosa' waaraan deze regels gewijd zijn. Bij het bord van de 'Minderhoutse straat' denkt men minder aan een curiosum, eerder aan antiek. Bij het lezen ervan heeft men nogal eens de neiging weg te dromen naar de tijd waarin zo geschreven werd. Ook de 'Monseigneur Eestermansstraat' (wat een naam - je zal als kind in deze straat wonen) zal misschien minder idyllisch aandoen als het bord uit de laurierhaag wordt gehaald en op de hoek van de straat gezet. Nieuwe borden voor de 'Strijbeekse weg', Klein Eisel' en de 'Onleesbare straat' zullen mogelijk ook minder de indruk van 'echt handwerk' nalaten. De oude borden kunnen misschien een plaatsje krijgen in Bokrijk. Nieuwe borden kunnen ook de aanleiding zijn om storende fouten in de straatnamen ongedaan te maken. Bewoners van de 'Culem24

borgstraat' zuilen dit liever op het bord zien staan dan 'Culenborgstraat'. Onderwijzers hoeven zich ook niet meer blauw te ergeren over plakaten met 'Sint Janstraat', die behoren dan voorgoed tot het verleden. Het is inderdaad zinloos kinderen urenlang de regels van de taal in te hameren ak op de ceHivo!-

gende hoek een voorbeeld staat van hoe het niet moet. U beseft dus dat de beslissing van de gemeenteraad er wel degelijk één is die zwaar zal doorwegen op de toekomst. Weeral een onderwerp minder om over te schrijven, of zou dit ijdele hoop zijn? •

Kopij Beste medewerkers en andere njeuwsbrengers, gelieve uw teksten, foto's, advertenties, tekeningen, enz... voor de volgende editie van De Hoogstraatse Maand ten laatste op woensdag 16 augustus binnen te brengen. DHM nr. 53 verschijnt dan op 31 augustus.


CUL TUUR

'De Bedrukte Moeder' Op het Begijnhof te Hoogstraten staat tegen de zuidermuur een kapel toegewijd aan de 'Bedrukte Moeder', zoals te lezen staat op het voetstuk. Niettegenstaande ons Begijnhof in een deerlijke toestand verkeert, meenden we dat dit kleinood een grondige restauratie waard was en zochten alle beschikbare documentatie op. Oude foto's en beschrijvingen bleken van groot belang, maar gaven niet alle inlichtingen. Daarom eerst luisteren naar verhalen van oudere bewoners en vooral voor zichtig te werk gaan: wat zit eronder wat niet te zien is? Dat bleek heel wat: een eerste ontdekking was dat vroeger de kapel niet witzwart geschilderd was maar veel kleurrijker: oker, capucienbruin, zandsteenvit, blauw, goud en grijze tonen kwamen te voorschijn. Van ontbrekende sierelementen vonden we hechtingsgaatjes. Bepaalde lijstprofielen waren door vele ondeskundige reparaties bijna totaal verdwenen. Het sluitwerk was dichtgeschilderd en door vele loszittende bezettingen leek de zaak bijna hopeloos verloren. Door het geleidelijk decapteren van de vele overschilderingen kwam de ware architectuur en kleur tevoorschijn. Verrassend was de strenge architectuur, gebaseerd op de 18de eeuwse smaak die vele verwijzingen heeft naar het klassisistisch patroon dat in de tijd van Jozef II veel gebruikt werd, en dat nu in de postmodernistische architectuur terug tevoorschijn komt. Het origineel ontwerp van deze kapel werd alleszins gemaakt door een goed vakman. Daarvan getuigt de evenwichtige geometrische opbouw die zelfs een wiskundige kan bekoren. Opmerkelijk is ook het eenvoudig en ingenieus verluchtingssysteem door houten sierstoppen in het eikenhouten glasportiek. Bij droog weer werden die geopend waardoor het lindenhouten beeld geclimatiseerd en geventileerd werd, zodat het

gevrijwaard werd van barsten. Zo bleek een sierelement een functie te verbergen. Wonderwel heeft het beeld zelfde tand des tijds goed getrotseerd en hoefde geen restauratie, zelfs de latere overschildering is in goede staat en werd als dusdanig bewaard. De dramatische voorstelling van de gekroonde vrouw die bij verrassing het hart plots doorboord wordt met een zwaard, de goed uitgevoerde drapering en houding, maar de 'vertoning: Post factum' is maniëristisch en moraliserend. Dit is juist kenmerkend voor de late barok waardoor we dit beeld kunnen situeren in de 18de eeuw, vermoedelijk uit een Antwerps atelier. Een verdere vergelijkende studie zou aan te bevelen zijn. Anders was het gesteld met de kroon, die meerdere malen met goudvernis overschilderd was en waarvan we onderdelen vonden: hetzij met een draad bevestigd, hetzij tussen de namaakbloemen en spinnekoppen. Bij assemblage bleek het een verzilverde kroon te zijn die hersteld werd en waarvan we te Antwerpen op de talrijke gevelkapellen die deze stad nog bezit, gelijkaardige exemplaren vonden.

Over het waarom en hoe deze kapel tot stand kwam, vond ik voorlopig geen document. Uit het archief van het Begijnhof verdwenen reeds vele stukken. Onlangs nog vonden we een gedeelte ervan terug in een venduhuis te Turnhout.

Symboliek: Bij deze kapel worden 'de zeven smarten van Maria' herdacht: Simeon voorspelt een onheil. De vlucht naar Egypte. De vermiste Zoon. De confrontatie van de Moeder met haar gehoonde Zoon. De marteldood van haar Zoon. Haar verminkte Zoon terugbezorgd. Het afscheid bij het graf. Thema's die universeel en actueel blijven en die voor ieder mens in zijn leven fundamenteel tekenend zijn. De twee olie-urnen met vlam dienen om deze gedachten wakker te houden. Restaureren is meer dan mooie façades optrekken en aan sentimentele nostalgie doen. Het is een zoektocht, ontdekkingen doen, verwondering voor het gedegen ambacht uit het verleden, en ook met respect en nieuwsgierigheid het gedachtengoed van onze voorouders leren begrijpen. Dat daarbij in de loop der tijden ook fouten gemaakt werden, weze een les om ze niet meer te herhalen, maar vooral om voorzichtiger en respectvol met ons gemeenschappelijk patrimonium, om te gaan.

Jan Mercelis, conservator.

Het kapel/elje van O.L. Vrouw op het Begijnhof werd mooi hersteld. De mooie beschermkap heeft nu een pannendak uit de jaren 1930: een restant van de huizen die de kerkfabriek liet bouwen aan de Gelmelstraat? Oorspronkelijk was het met natuurleien afgewerkt. Ze beschermt in ieder geval de kapel afdoende, daarvan getuigt de vogel die eronder zijn nest bouwde en die me af en toe schalks toefloot. Meeskens zijn ook rare vogels!

JIO»L/IJi krijgt de H. Jo zef ook een gerestaureerde bidplaats.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel, 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 25


RIJDEN**@ 4

IS PLEZANT, •

0

LTO

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

4;uI1t',Ls:slIij ;i;V;1u1$)I

Ierland - paardje - steen - nevel strandmeer - motie! groente - vogel - schil stremsel - rivier in België - wild zijn - korte kous onderwijs - familielid - voertuig - puistje paardje - lengtemaat - vreemde munt - betalingsbewijs bloedarmoede - vrucht verfstof tuin - snoer inhoudsmaat - akelig - Pl. in Zeeland koor rund - kanaal - gelaatskleur - neon afgescheurde lap - bereide dierehuid p1. in N. Holland - groente

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

4 z>

4

GARAGE HOGA L. WOUTERS

3

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

5.

Garage GEERTS * tweedehands wagens * alle herstellingen carrosserie

S

9 -to

41 41

26

J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

bijwoord - geidgod bron - reukorgaan noot - openbaar - noot wandversiering - half - nagerecht bergweide - ondergeschikte jongen - natuur landbouwwerktuig - vaartuig - lijfwacht motorschip - lentemaand thans selenium - schildpad bijwoord - jonge stier - gedeeltelijk elk - kanaal onvruchtbaar - kennis klap - balspel - voorzetsel voorzetsel - helder klinkend - rij ksgrond haarkrul - loven voorzetsel - als

Garage

Bredaseweg 43 2322 MIN DER HOUT Tel. 03/315.74.65

GARAGE AUTO - MOTO

Vertikaal:

AUSTIN ROVER

Til

Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

Horizontaal:

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogsiraten - Tel. 03/314.63.20

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A.

•__... .. 1

•1

J

(i

.f

o

SA GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Oplossing van vorige maand op pagina 31 '

10

'1

41 -11 14

j

IC


Ontstaan van grootvruchtige aardbeien

- De grootvruchtige Fragaria chiloensis wordt ook thans nog geteeld in Chili, Bolivië, Peru en Ecuador. Door bemiddeling van de onderzoekers DARROW, HARLANDEN en VARGAS bekwam STAUDT plantenmateriaal uit Chili, Peru en Ecuador en vergeleek dit gedurende meerdere opeenvolgende jaren. Hij schrijft hierover: 'danach besteht kein zweifel, dass es sich um die gleichen Pflanzen handelt, die vor 250 jahren von FREZIER aus Chili nache Europa eingefthrt worden sind'. De planten stemden volledig overeen met de uitstekende afbeelding van DILLENIUS en met oud herbariummateriaal. Vanzelfsprekend is dat de botanische soorten in Zuid-Amerika gedurende de laatste 250 jaar weinig van habitus veranderd zijn. De bessen kunnen inderdaad de grootte van een noot en wellicht ook van een klein kippenei bereiken. De vastheid van de vruchten overtreft deze van de thans geteelde aardbeirassen. De smaak is aangenaam, doch wat flauw en bij overrijpheid iets bitter. - De door STAUDT onderzochte Fragaria chiloensis-vormen verschilden slechts in één kenmerk van deze van 250 jaar geleden; zij waren nl. volledig tweeslachtig. Ook in grote, uit zelfbestuiving verkregen, nakomelingschappen bleek de tweeslachtigheid als een constant kenmerk op te treden. Volledige tweeslachtigheid is bij de octoploïde wilde soorten een zeldzaamheid. Mannelijke planten met een sterk uitgesproken vrouwelijke fertiliteit werden echter door STAUDT in veel nakomelingschappen en originele herkomsten, ook bij Fragaria chiloensis, vastgesteld. Vermoedelijk bestonden dergelijke planten ook reeds in de oude culturen van Zuid-Amerika en werden ze in de loop der tijden geselecteerd. - Vanwaar komt de grootvruchtige Fragaria chiloensis en welk zijn haar voorouders geweest? De wilde Fragaria chiloensis, die in Noord-Amerika langs de kust van de Stille Oceaan vanaf de Aleoeten tot Midden-Califoroië verspreid is, komt ook in ZuidAmerika voor. Daar is zij zowel in het kustgebied van Midden- en Zuid-Chili als in het binnenland verspreid. In de Corderillas komt zij tot op 1700 m hoogte voor en strekt zich oostwaarts uit tot in de Argentijnse provincies Neuquen, Chubut en Rio Negro. De geteelde Fragaria chiloensis moet van deze wildvormen afkomstig zijn. De geteelde vorm onderscheidt zich slechts van de wildvorm door grotere afmetingen. Als identieke kenmerken bezitten de bloemen meestal 6-8 kroonbladeren en zijn de vruchten vastviezig.

Fragaria chiloensis (DELLENIUS - 1732) - Volgens HORKHEIMER kenden de inwoners van Peru in de periode v66r de Spaanse kolonisatie de geteelde Fragaria chiloensis niet. Noch in de Ketchua-taal, de algemene Inca-taal, noch in de taal van de Aymaras vindt men voor aardbeien een speciaal woord. GARCILASO DE LA VEGA kon derhalve voor de 'Chili-vrucht' geen inlandse benaming geven, zoals hij voor alle andere door hem beschreven planten gedaan had. Pas in 1557 werden de aardbeien naar Cuzco overgebracht. Vanaf 1535 trachtten de Spanjaarden vanuit Cuzco Chili te bereiken. Nadat de

(deel 3)

Spanjaarden tot Rio Naule waren binnengedrongen, ging in 1540 het opperbevel van PlZARRO over op PEDRO DE VALDI VIA. VALDI VIA bereikte in 1550-1551 het gebied tussen Rio Itato en Rio Tolten, waar hij een sterke weerstand van de Mapuchen-Indianen ontmoette. Daarmee waren de Spanjaarden tot in het gebied van de wilde Fragaria chiloensis, alsook in het gebied van de geteelde vormen, doorgedrongen. Het overbrengen van de geteelde Fragaria chiloensis naar Cuzco, de toenmalige hoofdstad, was slechts een kwestie van tijd. - De Araukaners (zoals de Chileense indianen door de Spanjaarden genoemd werden) bezaten ten tijden van de Spaanse veroveringen, naast de twee andere grote bevolkingsgroepen van Zuid-Amerika nI. de Chipchas en de Incas, reeds een sterk ontwikkelde landbouw. Behalve maïs, aardappelen, bonen en pompoenen werden door de Araukaners, volgens COOPER, ook aardbeien geteeld. De Mapuchen en de meer zuidelijk van hen wonende Huillichen waren de enige indianenstammen die het gebied van de Fragaria chiloensis bewoonden. Volgens GUNCKEL komen in hun taal twee woorden voor die betrekking hebben op aardbeien: met uahnen, lahuene of lahueni bedoelen zij de wildgroeiende aardbeien en met quellghen de geteelde vormen of Frutillas. Het is hierdoor meer dan waarschijnlijk, dat de Mapuchen of de Huillichen-Indianen de Fragaria chiloensis voor het eerst teelden. J. Aerts. (ti'oi'dt vervolgd)

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoormiddag

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

27


Burgerlijke stand Geboorten 25 mei: Paulina, dochter van Johannes Lensvelt en Paulina Aarts, Dr. Gommersstraat 22, Meerle. 31 mei: Nek, dochter van Dirk Jansen en Yolande Schrijvers, Desmedtstraat 27, Minderhout. 3 juni: Nathalie, dochter van Rudolph Brejaart en Christine Roeffen, Vrijheid 213, Hoogstraten. 6 juni: Joos, zoon van Frans Geens en Hildegarde Van Dyck, Hinnenboomstraat 5, Hoogstraten. 6 juni: Jeroen, zoon van Dirk Mertens en Marleen Coertjens, Vrijheid 212, Hoogstraten. 7 juni: Erik, zoon van Wilhelmus Schalk en Anny Lauryssen, Hoogeind 66a, Meer. 9 juni: Sietske, dochter van Herman Lochten en Christel Verbist, Meerleseweg 17, Meer. 9 juni: Ilse, dochter van Jozef Adams en Greta Vermonden, Zwartvenweg la, Meerle. 9 juni: Kurt, zoon van Jan Brosens en Ria Pauwels, Elsterdijk 5, Meer. 11juni: Annelies, dochter van Walter Rombouts en Rina De Bie, Loenhoutseweg 17, Hoogstraten. 11juni: Thijs, zoon van Joseph Kimpe en Diana Van Gestel, Moerklokstraat 8, Wortel. 13juni: Evi, dochter van Jules Verheijen en Christianne Vinck, Gemeentestraat 18, Minderhout. 13 juni: Ties, dochter van Freddy De Gruyter en Maria Van Bavel, Beeksestraat 1, Meer. 14juni: Armando, zoon van RafaelGladines en Ingrid Adriaenssens, Loenhoutseweg 4/2, Hoogstraten. 15juni: Heleen, dochter van Dirk Van VaIckenborgh en Conny Adriaensen, Achtelsestraat 15, Hoogstraten. 16juni: Sofie, dochter van Jan Van Den Heuvel en Francine Schrauwen, Langenberg 43, Wortel. 19 juni: Nadine, dochter van Petrus Nagtzaam en Catharina Mertens, Heieinde 40, Meerle. 19juni: Laura, dochter van Angelo Bastiaansen en Christine Sterkens, Hoogeind 57, Meer.

20juni: Stef, zoon van Johannes Van Bavel en Maria Lauryssen, Lage Rooy 4a, Meerle. 23 juni: Britt, dochter van Jozef Verhoeven en Frieda Van Bavel, Donckstraat 37, Meer. 26 juni: Sander, zoon van Stefaan Krols en Lieve Vanmechelen, Hoogeind 35, Meer. 28 juni: Niels, zoon van Luc Joosen en Rosette Sterkens, Jan Van Cuyckstraat 5, Hoogstraten.

Hu we/ijken 2 juni: Jacobus Vermeiren, Zwartvenweg 4, Meerle en Hilde Janssen, Merksplassesteenweg 27, Rij kevorsel. Nieuw adres: Prinsenpad 105, Rijkevorsel. 2 juni: Henricus Engelen, Chaamseweg 53, Meerle en Simonne Sterkens, Meerleseweg 45, Meerle. Nieuw adres: Achtelsestraat 73a, Hoogstraten. 2 juni: Marc Rijvers, Hoogeind 47, Meer en Rita Geens, Beekakker 6, Meer. Nieuw adres: Hoogeind 47a, Meer. 2juni: Luc Van Gestel, Bergenstraat 11, Minderhout en Anny Van Laer, Heikant 13, Merksplas. Nieuw adres: Heerle 20, Minderhout. 2 juni: Dominique Van Huffel, Katelijnestraat 19d, Hoogstraten en Linda Lodewijckx, Katelijnestraat 19d, Hoogstraten. Adres: blijft zoals hogergenoemd. 3 juni: Jan Bautil, Meistraat 84, Dessel en Liesbeth Knaepkens, Katelijnestraat 20b, Hoogstraten. Nieuw adres: Industrieweg 2a, Hoogstraten. 9 juni: Constant Verschueren, Dreef 50, Meerle en Kristel Jespers, Groot Eyssel 4, Meerle. Nieuw adres: Chaamseweg 34, Meerle. 9 juni: Achiel Boets, Nieuwstraat 56, Meerhout en Anna Verheijen, Meerledorp 64, Meerle. Nieuw adres: Rooiaarde 49, Meerhout. 9juni: Willy Verdijck, Lage Kaart 138, Brasschaat en Carina Stes, Terbeeksestraat 58, Meer. Nieuw adres: Van Praetlei 74, Antwerpen/D Merksem. 16juni: Willy Herrijgers, Voort 6, Meerle en Nancy Geens, Salmmeirweg 9, Rijkevorsel. Nieuw adres: Hoogstraatsesteenweg 55, Rijkevorsel. 16 juni: Tom Anthonissen, Vogelzang 7, Brecht en Karine De Beuckelaer, Minderhoutsestraat 21, Hoogstraten. Nieuw adres: Gelmelstraat 54, Hoogstraten.

1 11111 11

STUD\E 4 \K,

c

Uvv FOTOGRXË kon0M'

pjflROfl

I1IIuII liii 28

23 juni: Patrick Vindevoghel, Castelréweg 18, Minderhout en Marion van der Velden, Castelréweg 18, Minderhout. Adres: blijft zoals vernoemd. 23 juni: Patrick Adriaensen, Hoekeinde 36, Merksplas en Ria Van Bouwel, Langenberg 51, Wortel. Nieuw adres: Hoekeinde 36, Merksplas. 23 juni: Ludo Jochems, Heieinde 52, Meerle en Ingrid Verschueren, Ulicotenseweg 6, Meerle. Nieuw adres: Heieinde 52, Meerle. 23juni: Mario Kuylen, Vonderstraat 23, Rijkevorsel en Heidi Sprangers, St. Janstraat 31, Wortel. Nieuw adres: Vogelhofstraat 24, Wortel. 30 juni: Ludo Verschueren, Bredaseweg 9, Minderhout en Linda Verheijen, Meerle. Nieuw adres: Meerseweg 62, Meer. 30juni: Robrecht Van Aelst, Salphensebaan 20, Malle en Els Hermans, St. Lenaartseweg 23, Hoogstraten. Nieuw adres: Salphensebaan 20, Malle. 30 juni: Marc Aerts, Loenhoutseweg 83, Hoogstraten en Kathieen Snels, Laarsebeekdreef 15, Schoten. Nieuw adres: Boskapellei 14, Brasschaat.

Overlijdens 4 juni: Jozef Van de Put, oud 55 jaar, ongehuwd, Achteraard 9, Minderhout. 12 juni: Joannes Jansen, oud 67 jaar, echtgenoot van Maria Vinckx, Oosteneind 12, Meerle. 24juni: Johannes Jacobs, oud 74 jaar, echtgenoot van Cornelia Schrijvers, Gelmeistraat 91, Hoogstraten. 29 juni: Anna Verheijen, oud 70 jaar, echtgenoot van Alfons Mertens, Hal 27, Minderhout.0

Kopij Beste medewerkers en andere nieuwsbrengers, gelieve uw teksten, foto's, advertenties, tekeningen, enz... voor cle volgende editie van De Hoogstraatse Maand ten laatste op woensdag 16 augustus binnen te brengen. DHM nr. 53 verschijnt dan op 31 augustus.

ZOUERTJES Te koop: woonhuis met tuin (714 m 2 ), straatbreedte 16 meter, kad. ink. 17.000 fr, in Oostmalle, telef.: 312.07.31. Personeel gevraagd: een deeltijdse automechanieker en chauffeur voor vrachtwagens. Afspraken via tel. 313.91.34. Rome: 15-daagse reis en bedevaart naar Assisi en Rome van 8 tot 22 september met Pater Pascal-Jozef Teuns, kapucijn, Meersel-Dreef, tel. 03-315.70.30. Typwerk: op comp. tekstverwerking: thesis, eindwerk, brieven, mailings, enz. Verzorgd, snel en goedkoop. Paul Meeusen, telefoon 03-3 13 .90.04.


1IIIIIhL11 ei# Met dank aan: Stadsbestuur Hoogstraten Rijkswacht en Politie Hoogstraten Veiling der Kern pen C.V. Familie Desmedt Brouwerij Sterkens C.M. Produktie Snackbar 't Spieke Koen Van Nueten Marc Vandersmissen Herdico Danny Engels K.S.J. Hoogstraten Bakkerij Faes Copi Phildar Hoogstraten Boetiek Steps Winterthur verzekeringen

1989

!L

Fl

Beenhouwerij Pillot A.S.F. Martens juwelen Highstreet Hal sc hoor Claes totaalinterieur Flexa verven Kempische Meubelmagazijn Seat - Luc Rijvers - Meer Kip aan 't spit - Paulussen Zakenkantoor Van Bavel - Meer Cera Wortel Horeca Center Lenaerts Laurijssen Electr. Minderhout Fonoshop Danny Brosens Houtambacht Leo Schrauwen Cis Vissers Vawi - groenten en fruit Riba verhuurcenter - Brecht 29


KALENDER

Op st ap in... `De Posthoorn' voor meer dan een gewone pintl Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE

Telefoon

03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Ir.. \)

Waar

/

mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

TI?, ;T

HOOGSTRATEN Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

30

VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 AUGUSTUS Wortel: DROPPING met dag- en nachtrally van het Slot. ZATERDAG 5 AUGUSTUS Meerle: KEGELPRIJSKAMP Meer-Meerle van 19 tot 22 uur in zaal De Volksvriend. ZONDAG 6 AUGUSTUS Hoogstraten: BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren van 16 tot 17 uur. WIELERWEDSTRIJDEN voor nieuwelingen en juniores & Ronde van de Kempen vanaf 13.30 uur in de Tinnenpotstraat, org. De Lustige Wielrijders. Wortel:TENTOONSTELLING van Vlaamse Kermis vanaf 13.30 uur in de parochiezaal, org. Missiekring. VRIJ. 11 T/M ZON. 13 AUGUSTUS Wortel: BI VAK van het Slot in de Ardennen. VRIJDAG 11 AUGUSTUS Minderhout: ANTILLIAANSE FEESTEN vanaf 20 uur in de Blauwbossen. ZATERDAG 12 AUGUSTUS Minderhout: ANTILLIAANSE FEESTEN vanaf 20 uur in de Blauwbossen. Wortel: JEUGD VOETBALTORNOOI vanaf 13 uur op het VNA-terrein. ZONDAG 13 AUGUSTUS Hoogstraten: BEIAARDCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren van 16 tot 17 uur. FIETSWANDELING van Vakantiegenoegens met vertrek om 14 uur aan de St.Catharinakerk. Wortel: JEUGD VOETBALTORNOOI vanaf 13 uur op het VNA-terrein. DINSDAG 15 AUGUSTUS Wortel: BADKUIPENRACE op de Minderhoutse waterplassen, org. KLJ-Wortel. ZATERDAG 19 AUGUSTUS Hoogstraten: FIETSUITSTAP van De Lustige Wieltijders met vertrek om 13.30 uur in de Gravin Elisabethlaan. Wortel: BARBECUE van het Slot onder de Boomkes en om 17 uur start van de 24 UREN van het Slot. ZONDAG 20 AUGUSTUS Hoogstraten: BEIAARDCONCERTEN vanuit de St.-Catharinakerktoren van 19 tot 20 uur, org. VVV.

KINDERFEEST 'Begijntjes laat Besluit' met optocht vanaf 14 uur in de vrijheid (bij regen in De Zevensprong), org. VVV. Minderhout: FIETSZOEKTOCHT van de KWB met vertrek om 12.30 uur aan de parochiezaal. Wortel: MONUMENTENWANDELING van de Koning Boudewijnstichting door Merksplas en Wortel (inschrijven!). MA. 21 T/M VRIJ. 25 AUGUSTUS Wortel: VIJFDAAGSE voor de + 12-jarigen, org. KLJ. DINSDAG 22 AUGUSTUS Wortel: KINDERREIS, org. KVLV. ZATERDAG 26 AUGUSTUS Meerle: MISSIEFEESTEN in en rond het parochiecentrum van 14 tot 19 uur, org. Missiekring. DALWIJKKINDERFEEST met spelen, optredens en kampvuur. Wortel: TROPICAL PARTY van en in het Slot. ZONDAG 27 AUGUSTUS Hoogstraten: BEIAARDSCONCERT vanuit de St.-Catharinakerktoren van 16 tot 17 uur. Meerle: MISSIEFEESTEN in en rond het parochiecentrum van 14 tot 19 uur, org. Missiekring. Meer: VOLLEYBALTORNOOI vanaf 9 uur op de gemeentelijke sportvelden, org. KWB. WOENSDAG 30 AUGUSTUS Hoogstraten: BLOEDINZAMELING door het Rode Kruis van 17.30 tot 20.30 uur in het Gezondheidscentrum. SEPTEMBER Heerlijk terug naar school, tweede Wortelfeesten, laatste beiaardconcert en kermis in Meerle, Minderhout en Hoogstraten.


Tentoonstelling

't SLOT WORTEL Openingsuren:

(f

• clonderdac • vrijdag • zaterdag *Øflg

: 20.30-2400 u. : 20.00- 1.00 u. 19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

Zaterdag 12, zondag 13, dinsdag 15, zaterdag 19 en zondag 20 augustus kan men van 14 tot 18 uur de St.-Luciakapel van Meersel bezoeken waarin een tentoonstelling staat opgesteld met als thema 'het gezin', org. SintLuciacomité, Meersel-Dreef.

Vakantiezoektochten

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en

semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

ICARUS bverne feeszaa1

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

- Van juni tot september kan men deelnemen aan een vakantiezoektocht van de KWB/KAV van Meer. - Van 16 juli tot 20 augustus organiseert de supportersciub Onze Rooikens (H.V.V.) een toeristische auto-fietszoektocht. - Van 1juli tot 17 september kunt u ook nog deelnemen aan de fietszoektocht van de Landelijke Gilde van Hoogstraten. Voor al deze tochten kan u inschrijven en de nodige formulieren bekomen bij de gemeentelijke toeristische dienst in de kelder van het stadhuis of bij het inrichtende bestuur. Al deze verenigingen beloven prachtige prijzen als u de vragen goed oplost tijdens uw tocht door de kerkdorpen in het Land van Hoogstraten en de Noorderkempen.

Rommelmarkt De fanfare Voor Eer en Deugd van MeerselDreef organiseert elke zondag van 9 tot 16 uur een rommelmarkt op het Geiteneinde, het meest noordelijke gebuurte van Meersel-Dreef (aan de grens). •

JoM

2

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF SNACK- en PIZZABAR

rit!.

Zondag 6 augustus om 16 uur: Wiggebold Hulsbergen en Gideon Bodden, Hilvarenbeek Zondag 13 augustus om 16 uur: Marc Knops, Mechelen Zondag 20 augustus om 19 uur: Jos Wouters, Genk Zondag 27 augustus om 16 uur: Mathieu Lenaerts, Tongeren Zondag 3 september om 16 uur: Gaston Van Den Bergh, Halle Hoogstraats Koperenensembie o.l.v. Staf Mertens Ingericht door de V.v.V.-Hoogstraten onder auspiciën van het Stadsbestuur

Oplossing kruiswoordraadsel vorige maand

En

Øfl

HOOGSTRATEN BEIAARDCONCERTEN en TORENMUZIEK ZOMER 1989

rnaI1øI1 .nnn•igulain Rui ­

ci nriniin ir i m. :nr ii 1DI .CIt3I1V .flTIflf] JJL!It ,E1;;: m iu ii im in 13 ,OQ! 'fl1! fl

't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 HOOGSTRATEN 031315,92.69 Frituur: maandag gesloten

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2 t. ate-i

t.tui ant

DE GRENS DEFENSE 'iitjheek 16

FUMER

id. 3159107 anuil Nederland 09-32 ii t 1

VP

Café

-

frituur

ea

apillon Minderhout

n'&*.t/U:bt

uii.e/zLfz.e.

S •

Gesloten: woensdag.

- \ Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag. -

In onze reeks beroemde meesterwerken: René Ma grif te.

31


-4 -

-

Brandweer 314.42.43 GAS BESTELLEN

aftig Rode Kruis

RIJKSWACHT: 314.50.08 Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

1911

CROES pvba Joos en Gerda Croes-Rombouts

&

POLITIE: 315.71.66

EIB

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Vrijheid 180 Hoogstraten -

Tel. 03/314.50.91

)

00

Tel. 03/314.48.63

Indoor tennis

HARLEKIJN

HUISARTSEN

Tennisclub

Wd<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES

29 en 30juli: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66.

5 en 6 augustus: DR. G. FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10.

12 en 13 augustus: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, tel. 314.45.55. Dinsdag 15 augustus: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer, tel. 315.85.11. 19 en 20 augustus: DR. M. VAN OVERVELDT, Dorp 5, Wortel, tel. 314.48.00. 26 en 27 augustus: DR D. VERMANDER, Dreef 55, Meersel-Dreef, tel. 3 15.87.15.

Worteldorp 52 Tel. 03/314.76.00 Lotto Speelgoed Schoolgerief Dag- en Weekbladen

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

03/314.76.81

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

mobilE REnt

Van 28 juli tot 4 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Dorp 40, Minderhout, tel. 314.40.74.

Van 4 tot 11 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

Tel. 03/314.34.37

)3

APOTHEKERS AUTOVERHUUR

e

/ i314.31.08

.

Van 11 tot 18 augustus: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.5 1. 50.

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

NOORDERKEMPEN

-

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

2321 Meer

Van 18 tot 25 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS, Dorp 11, Wortel, tel. 314.38.68. Van 25 augustus tot 1 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Dorp 46, Meerle, tel. 315.73.75.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.3 1

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN -

KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

aluminium

hout

3ST1N-

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

Tel. 03/314.54.50

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Brandbeveiliging

Centrale Verwarming

MARC VANLUFFELEN

OGSTRAI

VRIJFIEID29

\

n창

O

Alle inhijstingen op maat 18.00 uur - te!. 03/3147578

Huiijken hals tu1ti en -

-

Jan Verheyen

AKEMA

Onderhoud Depannage

Groenewoud 7 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.34.74

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

-

32

Cis Vissers

-

-

/

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

TPL 03/7 1 1, 76 2-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.