juni 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 50 JUNI 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Gelukkig zijnmet muziek en theater OCMW persoonlijk In hel OCA'IW bestuur z/tten mensen van verschillende politieke kleur. Aan telkens één raadslid uit die verschillende partijen vroegen wij hoe hij zijn taak ziet binnen het OCMW voor de komende jaren. Hun antwoorden staan op pag. 8-9-10-11

Li Onze reporter L. V.R. wandelde langs de KAPELLEKENSBAAN. U vindt hem terug op pag. 16 en 17.

Het sportieve schieten

De Koninklijke Verenigde Vrienden van Meerle bestaan 1 00 jaar. Pag. 20 en 21.

1

Flor Verschûeren


Halleluja voor een Kerkepad Het is al jaren bezig dat zogenaamde 'kerkepandjes' soms bijna onopgemerkt verdwijnen. Meermaals komt dit omdat veel van deze paadjes privaat eigendom zijn en ze veelal iets te maken hebben met 'erfdienstbaarheid', beter bekend als 'servitude'. Nu zijn er in het Burgerlijk Wetboek een aantal artikels voorzien die bepalen wanneer een erfdienstbaarheid teniet gaat, nI. wanneer er gedurende 30 jaar geen gebruik van gemaakt wordt of wanneer het heersende erf en het dienstbare erf in dezelfde hand verenigd worden, d.w.z. wanneer de eigenaar van de servitude ook eigenaar wordt van de bediende eigendommen. Veelal wordt bij de sluiting van een servitudeweg om deze redenen geen rekening gehouden met de publieke gebruiker ervan, die meestal niet als betrokken partij aanzien wordt. Zo gebeurde ook met het Meerlese Kerkepad tussen de Voort en de Dalwijk, dat einde 1982 door de eigenaar werd gesloten. Tegen deze gang van zaken werd toen wel geprotesteerd, echter zonder onmiddellijk resultaat. In de meeste gevallen bloedt dergelijk protest na een tijdje dood en blijft het pad onherroepelijk dicht. Zo niet in Meerle. Een van de omwonenden, een kranige oude tante van nu 86 jaar, bond

Het plaatje 'Private Eigendom ' hangt er nog maar hoeft u niet tegen te houden om van het pad gebruik te maken.

de strijd aan voor het behoud van haar 'ser vitude' en voor het behoud van het Kerkepad. Na een jarenlange juridische strijd is het uiteindelijk verdict gevallen. Niet alleen de erf-

dienstbaarheid moest worden verleend, doch ook het volledige pad diende te worden opengesteld voor ieder die er gebruik van wenst te maken. Opmerkelijk in dit specifiek geval is dat uit de juridische procedure de erkenning blijkt van een 'publieke erfdienstbaarheid'. In de motivatie van het vonnis wordt gesteld dat wanneer kan worden aangetoond dat er gedurende 30 jaar gebruik van overgang geweest is over private eigendom, dit aanzien moet worden als publieke erfdienstbaarheid ten voordele van de bewoners van een buurt of een gemeente. Nu ben ik geen jurist en mogelijk vergis ik mij, maar mijns inziens wordt de publieke gebruiker hier wel degelijk als belanghebbende erkend en kunnen de Kerkepaadjes niet zomaar worden afgesloten, ook al heeft de eigenaar ervan alle omliggende gronden in eigendom. Laten we echter wel wezen, de erkenning van de publieke gebruiker, wij allen dus, heeft slechts zin als het gebruik van de paadjes niet leidt tot misbruik. Het zijn geen stortpiaatsen, geen crosspistes voor bromfietsen en geen parkeerplaatsen of binnenwegen voor auto's. De typische paadjes zijn een deel van ons patrimonium dat waard is om bewaard te blijven. Dit geldt ook voor het Meerlese Kerkepad waarvan sprake, dat sedert 15 april terug opengesteld is voor alle gebruikers. Maak er dus gebruik van, maar houdt de eer aan uzelf en doe het op een verantwoorde wijze.

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINiSTRATIE.: te!.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797

B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-32431 17-49

verentw. uilg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsrrafen.

De volgende MAAND komt eraan op donderdag 28 juni. Medewerkers, vergeet nog even uw vakantieplannen en breng uw kopij tijdig woensdag 14 juni - binnen. VééI schrijven hoeft niet, wel op tijd inleveren! -

Applaus voor de pioniers van d,TJeugdmuziekschool Na het optreden van de leerlingen van het gpogsiraats Jeugdmuziekatelier in de grote feestzaal van het Klein Seminarie werd Mej.. Yvonne Denis, de moeder van de muziekschool, gefeliciteerd door de directeur van qez school, de heer Jos Bruurs, met haar 85ste verjaardag (7 juni) en voor haar onafgebpkên inzet voor de leerlingen en de school. Beiden kregen gelukwensen van inspecteur Witfried Joosen voor hun pionierswerk, nu reeds 35 jaar lang.


mon in de moond Ook gehandicapten genieten van applaus Wie in Hoogstraten woont en leeft en zijn ogen en oren niet sluit voor het maatschappelijk gebeuren, zal bemerken hoeveel mensen er hier haast dagelijks bezig zijn met muziek, toneel en plastische kunsten. Ook een flink aantal oud-Hoogstratenaren zijn elders op deze terreinen actief met jeugd, vorming en gehandicapten. Het scholencentrum Hoogstraten heeft duidelijk veel onrechtstreekse invloed op de jonge inwoners. Wanneer we over deze toch merkwaardige verschijnselen met betrokkenen ot bevoorrechte getuigen spreken, worden bijna altijd ook de jeugdmuziekschool, de vroegere Tinnen Pot en het IKO genoemd. Hoe belangrijk waren en zijn deze instellingen voor de kinderen? Over dit en andere zaken hadden wij een gesprek met Flor Verschueren en echtgenote Marleen Franssen op een snikhete maandagmiddag in hun tuin in de 's Boschstraat te Hoogstraten.

Herinneringen Hoe fijn was je kindertijd hier in Hoogstraten? Ik ben geboren en getogen in Hoogstraten (02.08.51), zegt Flor. Na de kleuterschool en de lagere school ben ik vanaf het 5de studiejaar naar het Klein Seminarie gegaan tot het 3de jaar van de middelbare. Dan ben ik eigen-

Druyts in de Leemstraat. We mochten daar soms op het zaagtreintje zitten waarmee de bomen vervoerd werden of de put met zaagsel opkuisen. Het was een ontzettend fijne tijd. Vanaf mijn zestiende zat ik 'op kot': één jaar in Mechelen en dan nog zes jaar in Leuven. In de zomer voor het laatste jaar, in 1973, ik was toen 22, zijn we getrouwd.

In (Je

Jong geleerd is oud gedaan.

IIOO.Stfdll.ILS('

kletirarschool.

lijk uit Hoogstraten vertrokken. Toen ik 16 jaar was, ben ik naar het Lemmensinstituut in Mechelen gegaan voor een studietijd van zeven jaar. Mijn kindertijd hier in Hoogstraten was heel plezant. Nu is er buiten de Vrijheid veel gebouwd maar heel dit achterland was vroeger één groot speelterrein. Als kind waren wij veel op stap in de velden en elke buurt had zo zijn kliekske: die van de Lindendreef bijvoorbeeld en wij waren die van de Leemstraat. Op de Thijsakker was er vroeger een speelveldje en we gingen daar met kameraden spelen en babbelen. In de Vrijheid zaten we nooit. We verkozen het ruw terrein of de houtkaai van John

Hoe belangrijk was de Tinnen Pot voor de jeugd? Ik kwam alleen tijdens het weekeinde in de Tinnen Pot want in de week zat ik in Leuven. Die jeugdclub was voor onze generatie enorm belangrijk. Je kende er iedereen, het was er gezellig en we hadden het samen uit de grond gestampt. We hebben de toog gemetst, het interieur aangepast en aan de voorstellingen en optredens meegewerkt. Voor de repetities kwamen we ook soms in de week naar Hoogstraten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Ludo Koyen, Jef Martens, John Haseldonckx, Jan Croes, Roger Laurijssen, Jef en Sjarel Huet, Gie en Hild Swaegers, Jef Rombouts... heel

Flor Verschuereij

mijn generatie kwam daar want voor de rest was er ook maar weinig te doen buiten de Roma. Je kunt dat moeilijk vergelijken met nu. De jeugd amuseert zich nu meer in onderscheiden groepen, bijvoorbeeld het publiek van de Cahier, van de Highstreet, van de Roma, enz. Vroeger was er alleen de Tinnen Pot waar iedereen kwam. Het stuk 'Ik spring een gat in de lucht' was zeker een hoogtepunt in die tijd. Het was op rijm geschreven door Gie Laenen. We hadden een paar vrijwilligers voor de hoofdrollen, een gelegenheidskoor samengesteld uit leden van het tienerkoor en verder nog een cornho met o,a Mirhel Haseldonek,t. Jan Croes. Karel Hofkens. Ik had de muziek gemaakt en speelde ook de toetsen. Het werd buiten alle verwachtingen een geweldig succes en we speelden vijfrnaal voor een uitverkochte zaal, de oude Pax, in Hoogstraten. Zulke initiatieven beantwoordden zeker aan een nood. Helaas is de Tinnen Pot toch verdwenen. Het gebouw is afgebroken en de voortzetting in de Gelmelstraat kwam blijkbaar niet echt van de grond. Een muzikaal huwelijk in de Markvallei is toch een droom? Nadat we getrouwd waren hebben we nog een jaar in Leuven gewoond, vertelt Marleen. Flor studeerde nog verder en ik gaf wat les. Door het overlijden van vader Verschueren zijn we eigenlijk naar Hoogstraten gekomen. Flor was thuis het enige kind en we wilden moeder niet alleen laten. Ik was toen acht maanden zwanger van ons eerste kind en we lieten het plan varen om in Leuven te blijven. We kwamen naast moeder Verschueren wonen in de Vrijheid en gingen op zoek naar werk. Ik ben van Limburg en eigenlijk wilden we daar later werk zoeken en gaan wonen. We hebben elkaar in het Lemmensinstituut leren kennen. Dezelfde opleiding is een groot voordeel. Men kan heel gemakkelijk begrip opbrengen voor elkaars werk, men heeft betere voeling voor de dingen waarmee men bezig is, er zijn meer gemeenschappelijke interesses en de ene is ook een klankbord voor het werk van de andere. Dat is heel plezant. Er zijn natuurlijk wel aanpassingsverschijhselen geweest. Maar ik had al vlug een kind en iedereen kende mij hier als de vrouw van Flor. Ik kende bijna niemand. Voor de jongeren was ik niet zo vreemd want we gingen


MAN IN DE MAAND altijd hier in Hoogstraten uit. Met mijn strenge vader in Genk was dat niet zo eenvoudig. Ik zat redelijk rap in de kinderen: drie op vijf jaar tijd. Ondertussen was vanuit de Tinnen Pot ook de theatergroep 'Kopspel' gegroeid. In de week ging alle aandacht naar het gezin en tijdens de weekeinden hadden we de vrienden die zoals wij beiden veel belangstelling hadden voor toneel en muziek.

Maarten Vissers zat in het bestuur van de bond en dochter Greet zat in Kopspel. Rond het thema van de film of iets anders maakten we een animatie. De kinderen waren er dol op en de filmzaal Roma zat dan ook altijd vol. Zo groeide het een met en uit het ander. Vanuit de Jefi-animatie, Kopspel en de muziekschool hebben we ook een film gemaakt. We wilden meedoen aan een Jefi-

Flor houdt van veelzijdigheid.

Muziek en toneel Welke betekenis en invloed heeft de muziekschool gehad? Flor heeft er (vanaf zijn 18de) 10 jaar les gegeven en Marleen ongeveer 5 jaar. We deden dat allebei heel graag alhoewel het allemaal in de vrije tijd moest gebeuren. Ik heb in het begin nog een jaar les gegeven aan het VITO. Op woensdag had ik dan 4 uur les voor de middag in het VITO en van ĂŠĂŠn tot zes in de muziekschool 's namiddags. Dan was je wel murw. Ook 's zaterdags nooit uitslapen maar om 9 uur in de muziekschool zijn. Vooral met de kleinsten was het heel plezant werken. Het was zeker een mooie tijd. Het belang van de jeugdmuziekschool is moeilijk te meten. Voor een aantal jongeren was het de basis voor een verdere loopbaan in de muziek, bijvoorbeeld voor Els Van Hoeck, Greet Voet, Lut Martens, enz. Anderen hebben daar gewoon muziek leren waarderen, genieten en spelen in de vrije tijd als hobby. Het is natuurlijk niet te bewijzen dat het aan de muziekschool ligt dat er hier in de regio zoveel muziekgroepen zijn maar het zal er zeker wel iets mee te maken hebben. In de muziekschool moest het muziek maken altijd plezant blijven, dit had voorrang op de prestaties en dat is een goed uitgangspunt. We zijn ermee gestopt omdat het niet meer te combineren was met ons gezins- en beroepsleven. We moesten een keuze maken want we waren met zoveel dingen bezig. De voorkeur ging toen uit naar de theatergroep Kopspel en de animatie rond de Jefi-films. Hoe geraak je via de orgellessen in een toneelgezelschap? De afdeling Hoogstraten van de BGJG organiseerde filmnamiddagen voor de kinderen. 4

wedstrijd maar we vergaten de film tijdig op te sturen. Deze 8mm film bestaat nog altijd. Het thema was 'Nieuwjaarke zoete' en de jeugdige spelers gingen naar het Jefisecretariaat in Hoogstraten waar ze Leo Swaegers, Gust Lauryssen en Jef Van Gils inspireerden voor nieuwe programma's. Het was een idee van Gie Swaegers en de mensen van Kopspel. In de Vrijheid 29 werden er in die dagen veel plannen besproken en gemaakt. De theatergroep Kopspel is ontstaan uit 'Ik spring een gat in de lucht'. In het begin was dat een beetje cabaretstiji met 'Kopspel speelt graag' en 'Black and White Beauty Explosion', opgevoerd in de jeugdclub Spiraal te Rijkevorsel. Deze producties bestonden uit gedichten, liedjes, stukjes op actualiteiten uit de kranten, wat kleinkunst eigenlijk. Later ver liet Kopspel Hoogstraten en vestigde zich in Antwerpen en trad op in heel het Vlaamse land. Oorspronkelijk was het een zuivere Hoogstraatse aangelegenheid. Vanuit Jefi is men begonnen met kinder- en jeugdtoneel waarbij vooral de talenten van Jef Rombouts goed van pas kwamen met o.a. 'Leeuw en temmer' maar ook Sjarel Huet, Karel Hofkens, Annelies Roos, Greet Vissers en Wis Gijsen waren toen van de partij. Later werd het meer vormingstheater o.a. vanuit de volkshogeschool Eicker-Ik in Antwerpen. Enkele producties waren 'Soweto' en 'Thinky Toy' maar het hoogtepunt was zeker 'Hoera gehandikapt'. Dat stuk sloeg erg aan en kende veel opvoeringen. Het behandelde de problematiek van de integratie van de gehandicapten in de maatschappij. Dat was op het einde van de jaren-'70 nog erg nieuw voor het publiek en met gehandicapten op het podium komen was toen zeker niet algemeen aanvaard.

Gehandicapten Wat doet een muziekleraar in een school voor gehandicapten? Ik' werk in het Vrij Instituut voor Bijzonder Onderwijs (VIBO) te Turnhout, vroeger heette deze school Levensvreugde. In de school aan de ring verblijven de licht mentaal gehandicapten en in De Brem te Oud-Turnhout de matig en zwaar mentaal gehandicapten. Ik doe daar eigenlijk hetzelfde als een muziekleraar in een andere school: leerlingen ontvankelijk maken voor muziek, muziek beluisteren, zang, spelletjes met muziek, actief bezig zijn met muziek, muziekstructuren herkennen en visualiseren, werken rond thema's met liedjes en stukjes. In klasverband, tweemaal een half uur per week, kan je natuurlijk moeilijk spreken van muziektherapie alhoewel ik dat graag zou doen. We doen wel concentratieen waarnemingsoefeningen want dat is heel belangrijk voor hen wanneer ze later in een beschermde werkplaats komen. Het is voor hen dikwijls een heel probleem om zich geruime tijd intensief met hetzelfde bezig te houden. Het is enigszins te vergelijken met kleuters. Daarom wordt er ook veel gewerkt met deze technieken: iets maken, knutselen, boetseren, weven, tekenen, - -. maar wel naar een resultaat. Bijvoorbeeld de houten kruisjes van de communicanten van vele Kempische parochies worden bij ons in de school gemaakt. Het is dus ook een soort beroepsopleiding voor de beschermde werkplaats of een dagcentrum voor gehandicapten. Bezig kunnen zijn is belangrijker dan de omvang van de prestatie. Kunnen spelen is reeds een presta-

Het jonge gezin Verschueren-Franssen.

tie want uit zichzelf zijn de meeste erg apathisch, amorf. Sommige kinderen zijn ook hyperkinetisch. In het begin van mijn loopbaan heb ik ook nog wat les gegeven in Sint-Jozef en SintPieter te Turnhout en in het Vito te Hoogstraten maar na een jaar had ik in het VIBO een volledige betrekking. Gelukkig heb ik voldoende uitlaatkleppen in en buiten mijn werk want dat is wel nodig. Er is in de muziek nog iets anders dan bezig zijn met kort-lang-kort... Ik heb een tijd met andere beroepsmuzikanten gespeeld in een ensemble voor oude muziek. Ook de groep Car-


MAN IN DE MAAND do Saxi heeft voor mij zo een functie. Samen muziek kunnen maken op een gezellige manier met goede muzikanten is wel nodig naast mijn beroepsleven. Waarom geen ballet voor Marleen? Marleen heeft ook een tijdje les gegeven als muzieklerares maar dat lag haar zo niet. Het was mijn richting niet, zegt Marleen. Ik ben me meer gaan inzetten voor de administratie en Organisatie van Kopspel en later, als vrijwilliger, ook voor de hele coördinatie. Ik vond het fijn werk alhoewel ik daarvoor geen opleiding had gevolgd. Ik had misschien beter economie gestudeerd. Als kind wilde ik in de dansrichting gaan maar dat kon thuis niet. Voor een streng katholiek gezin was dat net op of over het randje en daarom werd het muziek, zoals mijn zuster deed. Misschien, dacht ik, kom ik dan later weer wel bij de dans terecht, maar dat is nooit gebeurd. Het bleef beperkt tot walsen met mijn dochter in de keuken. Via de muziek kwam ik ook in het theatergebeuren.

We gebruiken geen tekst. De gehandicapten improviseren op mijn muziek of ik volg hen met mijn muziek op wat zij doen. Zij bewegen op hun manier. Dat wordt allemaal zorgvuldig genoteerd en later kiezen we daaruit de beste stukken. Op de scène gebeurt alles 'live'. De tweede productie was 'Tussenbeide'. We hebben de hele productie herwerkt voor een volledig orkest om de muziekkleuren te kunnen verruimen. Met de Nieuwe Muziekgroep uit Gent o.l.v. Marc De Smedt kregen we de gelegenheid om dit te proberen. Deze 7 opvoeringen waren geweldige projecten met 20 beroepsmuzikanten, 30 gehandicapten en twee valide salondansers. Door de nauwe samenwerking met De Warande en door onze goede relatie met het kindertheater Het Gevolg van Turnhout met o.a. Piet Slangen (mu-

men volop bezig met onderhandelen. We moeten ook op de instituten kunnen rekenen voor dit pilootproject. Natuurlijk vormen de financies ook een probleem in zo een brugjaar maar men hoopt toch te slagen in het opzet: een volledig zelfstandig werkend theaterdagcentrum voor gehandicapten. Dat opent mogelijkheden om ook te gaan werken los van de producties. De theaterproductie Code is gestart in februarie en nu reeds 7-maal gespeeld. Men rekent voor het volgende seizoen toch op een 25 voorstellingen, o.a. in de diverse culturele centra van Vlaanderen en als het even kan ook in Nederland, Duitsland en Frankrijk zoals met de vorige productie. Stap krijgt stilaan een naam in de theaterwereld. Flor Verschueren, een musicus in Vlaanderen Ik heb orgel gestudeerd en slagwerk maar ik zag mijn eigen toekomst nooit als concertor-

ziek) en Eric De Corte (lichtregie) bekwamen wij een prachtige klank- en lichtkleur. De theaterstukken van Stap ontstaan uit improvisaties en ideeën. Je kunt als auteur zo maar geen stuk schrijven voor deze groep, dat moet stilaan groeien. Ook onze laatste productie CODE is gegroeid uit repetitie-improvisaties. Eigenlijk maken de spelers het stuk zelf en wij als begeleiders observeren en selecteren om te komen tot een geheel. Ook deze gehandicapten bevragen zich over de grote emoties van een mensenleven zoals geboorte, liefde en dood en dat brengt in zo een werkstuk een dramatische spanning. Hoe zien jullie nu de toekomst van Stap? Via Kopspel en Het Gevolg kwam Marleen ook bij Stap. In het begin was ze alleen verantwoordelijk voor de boekhouding maar nu regelt zij ook de hele Organisatie. Van een school-gebeuren is Stap geëvolueerd naar een autonome theatergroep die gelukkig nog altijd op de steun van de school kan rekenen. De acteurs komen nu wel uit verschillende instellingen en dagcentra voor gehandicapten. Deze zomer wil Stap nog een nieuwe grote stap wagen. Tot op heden was de thuisbasis De Warande maar de groep zou willen uitbreiden naar een eigen centrum om altijd met theater bezig te kunnen zijn. In september wil men reeds starten met 20 uren per week, na een jaar misschien 40 uren per week. Maar voor een dergelijke gehandicaptenwerking bestaat nog geen wettelijke basis. Daarop is

ganist of kerkorganist. Ik hen heel graag met muziek bezig maar dan liefst zo verscheiden mogelijk; één instrument in steeds dezelfde situaties spreekt mij niet aan. Het concertleven combineren met een leraarsfunctie is ook haast onmogelijk en het schoolwerk heeft mij altijd veel voldoening gegeven. Theater heeft nu de grote voorkeur en muziek zal altijd een belangrijke rol spelen. Door de bekendheid van Stap krijg ik nu ook aanbiedingen van andere theatergezelschappen en muziekgroepen om muziek te schrijven en dat is heel fijn. Het muziek- en theaterwereldje is hier klein en iedereen kent vlug iedereen. Ik schrijf heel graag muziek voor iedereen, maar niet om in de lade te leggen, wel voor een uitvoering. Ik hou van de veelzijdigheid en niet het enge op zichzelf bezig zijn. Maar in dit land is het niet gemakkelijk om van de muziek alleen te leven. Ik ben ook liever bezig met de levende muziek van nu dan met de dode muziek van vroeger. Maar het moet wel genietbaar zijn voor het publiek, de luisteraar, dus niet louter muziektechnisch bezig zijn want dat wordt vlug elitair.

STAP Hoe kom je van het jeugdtheater via vormingsiheater naar het theater met gehandicapten? Bij sommige gelegenheden werden in de school van Flor projecten opgezet met de leerlingen en daaruit groeiden later theatercollages die werden opgevoerd voor de ouders. Dat was het begin. We wilden geen grote playbackshow maken waarin men kinderen gebruikt als marionetten die grote mensen en vedetten moeten nadoen, wat ze eigenlijk niet echt kunnen en wat vooral niet van henzelf is. We wilden iets heel anders. Samen met direrteiir Marrel Prnnt gingPn w' naar FrijAnthonis van het cultureel Centrum Dc Warande in Turnhout om de mogelijkheden van ons plan te bespreken. Hij was heel enthousiast over de stap die we wilden zetten. Een andere Eric, Eric Wouters uit Antwerpen, was een medestudent in het Lemmensinstituut. Hij had zijn burgerdienst gedaan in het Brialmonttheater en was daar blijven plakken. Gedurende tien jaar was hij daar bezig met jeugdtheater en zat nu min of meer zonder werk. Hij was heel vertrouwd met het theater en was bereid om met ons mee te doen. Zo zijn we dan samen begonnen met die theatercollages. Dat was al een hele stap: stukjes maken van een half uur in de Kokatoe aan de ring in Turnhout. Het was een samenvoegen van improvisaties tot kleine gehelen met een bepaald thema. Dat waren natuurlijk nog geen echte theaterproducties. Al dit werk met de gehandicapten-leerlingen gebeurde vooral in de vrije uren en soms werd ook de lessenrooster wat aangepast. Een paar maal per week werd er gerepeteerd in de vorm van spelsessies waar stilaan van losse sfeerbeelden toch een zeker geheel ontstond met gebruik van klank en licht. En toen kwam de grote stap! De volgende stap was een avondvullende productie. De gehandicapten hadden verschillende stappen gezet op de weg naar integratie en nu kwam de grote stap naar het podium in een schouwburg. Dat betekent STAP. De titel van de eerste opvoering was ook: 'Stap speelt stap'. De theatergroep Stap was geboren, de eerste in Vlaanderen. De integratie blijft belangrijk maar de hoofdbedoeling was en is nog steeds 'theater maken'.

Wij wensen Flor en Marleen VerschuerenFranssen nog heel veel plezier en succes met hun muziek en theater. Hopelijk komen er nog heel veel voorstellingen van 'Code' door STAP en lukken ook hun plannen voor een theaterdagcentrum voor gehandicapten hier in de Kempen. 1


VANUIT HET STADHUIS**# Hoogstraten ingekabeld 24 miljoen voor nieuwe uitbreidingen Slechts drie maanden geleden richtte onze dorpsredakteur uit Meer een haast wanhopige oproep tot het nieuwe stadsbestuur. Meer stond in rep en roer, een nieuwe vete was ontstaan, het dorp verscheurd. Enkel de kabel kon het tij nog doen keren want VTM was de lont aan het kruitvat. 'Laat deze discriminatie ophouden en breng de kabel overal!' Deze wanhoopskreet bleek echter een zoete melodie in menig politieke oor want nauwelijks één maand later werd er op de gemeenteraad reeds een toelichting gegeven over nieuwe uitbreidingen van het TV-distributienet. Iveka richtte een enquête in naar mogelijke aansluitingen en ontvangt 489 positieve antwoorden op 609 aangeschreven woningen. Verdere kleinere uitbreidingen worden nog onderzocht. Hiermee doet de gemeente een investering van 24 miljoen. Een zaak van stemmenronselarij, zegt FB, die opmerkt dat men primaire behoeften zoals de riolering van Meersel-Dreef primair moet stellen. Een kwestie van iedere inwoner zoveel mogelijk gelijk voor de wet te behandelen, antwoordt schepen Coenegrachts die eraan toevoegt dat men dit jaar niet moet rekenen op de afwerking van deze riolering hoewel dit dossier reeds vanaf 15 februari ter ondertekening bij de minister ligt. Al bij al zal het een zware financiële dobber worden om de begroting 1989 uit te voeren met de grote projecten van Begijnhof, administratief Centrum, automatisering, riolering Meersel-Dreef. Volgende raadszitting op 5 juni zal er immers reeds een begrotingswijziging doorgevoerd worden. Volgens de provincie kan een dergelijk programma niet verwezenlijkt worden zoals in de begroting '89 is weergegeven zonder dat men de volgende jaren in de negatieve cijfers zal vallen. Dit vindt zij onverantwoord. In deze raadszitting wordt ook de rekening van vorig dienstjaar voorgelegd. Pittig detail hierin is hoe sommige personen vrij vlot met gemeenschapsgelden kunnen omspringen. Zo nodigde schepen Mathieu na de gemeenteraadsverkiezingen en dus reeds met het afscheid in zicht, de secretaris en de mensen van de toeristische dienst uit om tijdens de werkuren nog vlug een etentje te versieren in een Hoogstraatse gelegenheid. Wie dan oorspronkelijk denkt aan een persoonlijke geste moet dan achteraf vaststellen dat deze 12.000 fr. wel degelijk op de rekening van de gemeente komen. Wij kunnen enkel hopen dat dit zaken uit het verleden zijn, zoniet wensen wij de schepen van Financiën nog veel sterkte toe.

Uitbreiding TV-distributie IVEKA heeft een enquête gehouden bij bewoners van een 609 aansluitbare woningen. Hiervan antwoordde 80 07ó positief binnen de acht dagen. Men is evenwel nog volop bezig om de vraag naar bijkomende uitbreiding te onderzoeken. IVEKA zal een kostenraming opmaken die dan door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. De gemeente zal een investering maken van 24 miljoen. De kosten per woning komen niet volledig ten laste van de gemeente vermits IVEKA 20.000 fr. per aansluiting terugstort aan de gemeente. Als we de lijst van aansluitbare woningen overlopen dan zien we kostprijzen per woning van 90.000 fr. in Wortel (Beukendreef), 72.000 fr. op de Sint Lenaartseweg, 58.000 fr. op Maxburgdreef, 80.000 fr. op de John Lijsenstraat, enz. Maxburgdreef betekent hier konkreet voor 75 huizen meer dan 4 miljoen. In totaal kwam men voor oorspronkelijk 523 aansluitbare woningen op 24 miljoen met een gemiddelde prijs van 46.000 fr. per aansluiting. Raadslid Verhulst meent te weten dat het vroegere principe zo was dat de aansluiter een vrijstelling kreeg van 20.000 fr. maar dat hij wel het resterende bedrag zelf moest opleggen. Zoals het nu gaat vindt hij het een zaak van stemmenronselarij waarbij men een 15 miljoen over de balk gooit. Er zijn nog heel wat primaire behoeften in de gemeente die prioritair moeten gesteld worden. Burgemeester Van Aperen vindt dat we nu wel eens mogen investeren nadat we al zoveel jaren ontvangen hebben van IVEKA. Schepen Coenegrachts houdt er aan iedereen zo gelijk mogelijk te behandelen. Bij de stemming over

de uitbreiding is iedereen akkoord behalve de FB-raadsleden Sprangers en Verhuist.

Verkeersveiligheid Om voor de fietsers een veiligere verkeerssituatie te doen ontstaan wordt de Minderhoutsestraat en de erop aansluitende zijstraten kortelings enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Om het gevaarlijk aansluitingspunt van de Moerstraat op de Vrijheid uit te schakelen stemde de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement. Hierdoor zal het voortaan verboden zijn, tenzij voor fietsers, om nog vanuit de Moerstraat de Vrijheid op te rijden. Men zal hiervoor langs de Boxelstraat dienen om te rijden. Het verkeer vanuit de Vrijheid kan nog steeds de Moerstraat inrijden. Raadslid Blockx wijst erop dat er nog andere structurele ingrepen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld de herinrichting van het Van Aertselaarplein. De gemeenteraad keurt een motie goed voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langsheen de rijkswegen naar Hoogstraten toe. Oorspronkelijk beoogde de motie, op verzoek van de gemeente Malle enkel de rijksweg Hoogstraten - Rijkevorsel, daar deze voor Bruggen en Wegen de meest gevaarlijke lijkt. Alle raadsleden opteren evenwel naar een uitbreiding naar alle rijkswegen. De gemeente gaat een fietspad aanleggen langsheen de Ulicotenseweg vanaf het gemeenteplein tot aan de Lage Rooy. Bij de aanleg van de nieuwe weg heeft het ACW Meerle aan Openbare Werken de vraag gesteld naar een fietspad doch men kon weinig hoop geven dat er vôôr het jaar 2000 iets konkreets kon aan gedaan worden. Men maakte even-

/

De K VB-raadsleden toonden zich deze raadszitting zeer allert. Om beurt stelden zij kritische vragen waarop de voorzitter echter telkens gepast wist te antwoorden. Eenmaal echter bracht raadslid Brosens de burgemeester in verwarring en het ganse verloop uit evenwicht. Daarom deze maand de prijs voor Jos, de man die zijn tijd vooruit was. wel geen bezwaar om er zelf een te leggen. Het fietspad wordt in grijze betonklinkers gelegd, zal 550 meter lang zijn en 460.000 fr. kosten zonder de werkuren van het eigen personeel. Het fietspad zal aangelegd worden aan de kant van de Lage Rooy.

Mini-golf op de Mosten In de gemeenteraad van februari werd er beslist om op de Mosten een Mini-golf aan te leggen. Hiervoor zou men trachten subsidies te verkrijgen voor de inrichting ervan. De subsidies waren niet voorzien in de begroting en volgens schepen Van Ammel is het onmogelijk om hiervoor subsidies te verkrijgen. Daarom stelt het college nu voor deze minigolf aan te leggen zonder subsidies. Het gaat hier om een project van ongeveer 3 miljoen. De raadsleden Blockx, Aerts en Verhuist hebben hier wel problemen mee. DE en FB stemmen tegen; de CVP-raadsleden Blockx en Adriaensen onthouden zich. Raadslid Verhuist dringt erop aan om dit project te laten liggen tot volgend jaar en tijdig subsidies aan te vragen. Het pitpat-spel heeft 800.000 fr. gekost en werd vorig seizoen 1.500 maal gebruikt. Aan de prijs van 40 fr. per spel. Op die manier duurt het ongeveer 13 tot 15 jaar vooraleer de kosten gerecupereerd zijn. Met hetzelfde aantal spelers kan het 20 tot 30 jaar duren vooraieer er alle kosten terug uitgehaald zijn. Terloops vraagt hij aan het college een beetje meer souplesse aan de dag te leggen bij de openingsuren van de Mosten. Wij hebben twee weken schitterend weer verspeeld.

Lokaal voor gevechtsporten De gemeente gaat een lokaal huren bij de vzw Indoor Tennis ten behoeve van de


GEMEENTERAAD gevechtsportverenigingen. De gemeente betaalt 15.000 fr. per maand maar recupereert van de verenigingen 125 fr. per uur voor Hoogstraatse bevolking en 250 fr. per uur voor buitendorpse gebruikers. Raadslid Blockx vindt het positief dat de gemeente de sport steunt maar waarschuwt er voor dat de gemeente de retributies niet te laag mag houden en dat men het gebruik van een goede akkommodatie moet in rekening brengen bij de subsidies aan de verenigingen. Raadslid Aerts vindt het huren van lokalen bij privé personen niet erg gezond en brengt de raad in herinnering dat er nog andere ver enigingen zijn. Zo kan de gemeente misschien de manège in de Blauwbossen afhuren om dan door de ruiterverenigingen goedkoop gebruikt te worden? Raadslid Verhulst merkt op dat indien men voor alle sporttakken de helft van de kostprijs zou recuperen er op sommige voetbalvelden van Hoogstraten niet veel gevoetbald zou worden. Schepen Van Ammel vindt dit lokaal de ideale gelegenheid om deze sportverenigingen om hun sport te laten opbloeien. Enkel de raadsleden Aerts en Verheyen onthouden zich, de rest stemt voor akkoord.

Heraanleg omgeving Kerk-Pax-Stadhuis Tijdens de vorige legislatuur werden de plannen voor de nieuwe inrichting van de omgeving van de kerk te Hoogstraten goedgekeurd. De provincie had evenwel een aantal bemerkingen die nu aangepast zijn. Hierdoor kan men nu eindelijk na zovele jaren beginnen uitkijken naar de konkrete realisatie. Men hoopt nog dit jaar te kunnen starten. De kostenramingen bedragen ongeveer 4,3 miljoen voor de infrastructuurwerken en bijna 2 miljoen voor de groenvoorzieningen. Deze werken zullen voor 60¼ kunnen gesubsidieerd worden door het Investeringsfonds. Raadslid Aeits stelt voor om tegelijkertijd met de herinrichting van deze omgeving ook de nieuwe verbindingsweg Lindendreef-Buizelstraat af te werken. Volgens burgemeester Van Aperen loopt er bij openbare werken een onderzoek om dit eventueel samen te bekijken. Er zijn evenwel subsidies aangevraagd.

~4

Administratief centrum in '92? Een projektontwikkeling heeft zich gebogen over de plannen voor het administratief centrum. Dat zou zich midden de volledig onteigende blok woningen tussen stadhuis en Gelmelstraat bevinden. Alleen stadhuis en Latijnse school blijven bewaard. De kant aan de Vrijheid wordt verhuurd als café, hotel, snackbar en winkels. Het centrum zelf is bereikbaar langs drie ingangen. Eind juni moet een princiepsbeslissing vallen. Onderhandelingen en werken zouden daarna drie jaar in beslag nemen.

Nieuw plan voor omgeving kerk en stadhuis Op de gemeenteraad van 22 mei werd dit plan van Frans Geerts besproken. Het meest markante is (rechts) de ronde parkeerplaats die ook als podium dienst kan doen met drie traptreden rondom, de historisch waardevolle begraafplaatsen (midden onderaan) en het kruidentuintje aan de Latijnse School (midden bovenaan). 7


O.C.M.W.

12 jaar O.CM.W

Plannen en goede voornemens Op 1 april werd liet O.C.M.W. 12 jaar jong. Of anders, met 12 jaar is men stilaan op weg naar de volwassenheid. 'O.C.M.W. wat is dat?' hoor ik nog veel mensen vragen. Een letterwoord dat al zoveel jaren, 12 in getal, deel uitmaakt of zou moeten en kunnen deel uitmaken, van ons dagdagelijks taalgebruik en nog altijd niet is ingeburgerd. (De oude benaming, die ik hier bewust niet wil gebruiken, blijft nog steeds in de volksmond, met een zekere pejoratieve ondertoon, doorklinken.) Toch dekt O.C.M.W. een hele lading. Door sommigen vertaald als 'Onze Centen Moeten Weg' door anderen 'Op Centen Moeten Wachten'. De waarheid ligt ergens in het midden: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Een openbare instelling waarvan iedere gemeente er een heeft en die zou moeten waken over het wel en wee van iedere burger. Hoogstraten heeft ook een OCMW en dus is er met deze 12de verjaardag een reden om eens ter plaatse, aan het rusthuis, af te stappen en eens te gaan horen en uitvissen wat er achter dit O.C.M.W. hier in Hoogstraten allemaal schuil gaat. Twaalf jaar oud zijn in ons openbaar gemeentelijk bestel wil ook zeggen: twee legislaturen van 6 jaar, of anders: de samenhang van de raad van het O.C.M.W. gaat samen met deze van de gemeenteraad. Toch vindt men niets over het O.C.M.W. op de stembrief en kan men alleen maar gemeenteraadsleden kiezen. De gemeenteraadsleden kiezen op hun beurt, via een ingewikkeld systeem van kiesgetallen, 9 (in Hoogstraten toch) leden van de (bestuurs-) raad van het O.C.M.W. De wetgever heeft op die manier willen waarborgen dat de raad van het O.C.M.W. in zijn politieke samenstelling een afspiegeling is van de gemeenteraad, of dat de partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en op gelijkwaardige, evenredige wijze deel uitmaken van de O.C.M.W.-raad. In Hoogstraten met een KVB-CVP meerderheid van 18 op 23, konden minstens 7 van de 9 zetels door deze meerderheid geclaimd worden. De oppositiepartij CE had aan een stemgetal van 15 (5 per man) genoeg om zeker 1 zetel, maar ook niet meer, in te nemen. De FB met 2 gemeenteraadsleden en dus met 10 stemmen, kon vooraf geen zekerheid hebben over een vertegenwoordiger in de raad. Als zij nu dan toch iemand in de raad hebben wil dit zeggen dat zij een bijkomende stem hebben gehad van iemand van een andere partij. Van welke? Daar hebben we het raden naar want de stemming is schriftelijk en dus geheim. Maar goed, in Hoogstraten kunnen we dus zeggen dat de wetgever zijn zin heeft gehad en dat de O.C.M.W.-raad op een zelfde wijze is samengesteld als de gemeenteraad 4KVB (10 in GR) 3CVP (8 in GR) 10E (3 in GR) en 1FB (2 in GR) Een volgende vraag die we ons kunnen stellen is: Wie kiest men dan? Een vraag met een, volgens mij, niet zo eenvoudig antwoord. Maar zonder in superlatieven te vervallen als: 'gefleste politiekers' of 'mag niet in de gemeenteraad omwille van nonkel burgemeester' of 'beloond om bewezen diensten', of 'geĂŤngageerd burger met een goed hart voor de medemens', lijkt het ons beter om per

partij 1 (een eerlijke verdeling lijkt ons) raadslid aan het woord te laten, na hem de vraag gesteld te hebben: Waarom stelde u zich kandidaat voor een zetel in het O.C.M.W., en wat verwacht u van de volgende 6 jaren inzake beleid?

Bouwen op de ervaring Als eerste stelden wij deze vraag aan Rik Michielsen. Hoewel voor de CVP reeds tweemaal verkozen als gemeenteraadslid, gaf hij deze functie telkens op om in de raad van het O.C.M.W. te zetelen. Met zijn 12 jaar ervaring is hij wat men kan noemen, 'de eminente grijze' van de raad.

In het dagelijks leven is Rik werkzaam als bediende op de proeftuin te Meerle. Op onze vraag: 'Waarom toch kiezen voor het O.C.M.W.?' gaf Rik verschillende redenen op.

'In de eerste plaats ken ik dat het best en zeker nu Jos Swolfs die 33 jaar raadslid is geweest, geen zitting meer heeft, leek het mij en ook de CVP belangrijk dat er iemand met ervaring deel zou uitmaken van de raad. Anderzijds hoef ik niet op de eerste rij te zitten in de gemeenteraad. Zelf heb ik de voorbije 12 jaar veel geleerd van de ervaring van Jos Swolfs, hij wist iedere vierkante meter grond van hef O.C.M. W. liggen. Voor mij is het belangrijk om mijn ervaring door te geven aan jongeren zodat er een continuiteit blijft bestaan. Immers, het is volgens mij zo dat je als nieuweling in de raad minstens 1 ?i 2 jaar nodig hebt om in het reilen en zeilen van het 0. C.M. W. thuis te geraken. Die continuiteit vanuit de vorige legislaturen is belangrijk. Immers, in het verleden werden een aantal informele afspraken gemaakt van dit of dat kan, maar niet verder en het zou niet goed zijn als er nu ineens andere beslissingen genomen worden. Tijdens de verkiezingscampagne heb ik het nooit onder stoelen of banken gestoken dat mijn voorkeur zou uitgaan naar een zetel in het 0. C.M. W., liever dan in de gemeenteraad. Trouwens is het tegenwoordig ook zo dat men, om in het 0. C.M. W. te geraken, ook een goede uitslag moet halen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien ware het beter dat de 0. C.M. W. leden ook rechtstreeks verkozen werden, maar toch, na een halfjaar weet het publiek niet meer wie er in de raad zit en aangezien agenda en zittingen ook geheim zijn weet men ook niet wat er zich afspeelt in de raad. Vanuit CVP-Hoogstraten werden geen specifieke voorwaard.n gesteld aan de kandidaat-raadsleden. Blijkbaar is het zo, eens de samenstelling van de gemeenteraad bekend is, de overige kandidaten van de lijst kandidaat zijn voor het 0. C.M. W. Wel werd gesteld dat men de twee functies niet mag cum uleren en ver der werd de verkiezingsuitslag gehanteerd om de effectieve raadsleden aan te duiden. Bijkomend werd nog gesteld dat er gekeken moest worden naar een regionale verdeling over de verschillende deelgemeenten. Voor de toekomst verwacht ik niet veel veranderingen. Gelukkig is voor het 0.C.M. W. de ramp van het begijnhof voorbij en hoeven wij ons daar niet meer mee bezig te houden. Het al dan niet bijbouwen van bejaardenwoningen blijft een open vraag. De wachtlijst is ellenlang en het verloop zeer klein maar anderzijds kan men zich afvragen of het optreden als bouwheer een taak is van het 0.C.M. W. Voor het overige zullen we moeten afwachten wat de toekomst brengen zal en proberen zo goed mogelijk de problemen een oplossing te geven.'


O.C.M.W. Inzet maar vraagtekens Namens de KVB zetelt Danny Engels in de raad. Met zijn 32 jaar is hij de jongste van de raad en mag (of moet) hij bij afwezigheid van de secretaris de notulen neerschrijven. Naast zijn frituur en traiteurszaak ligt de VBH (Vereniging ter Bevordering van Hoogstraten) hem nauw aan het hart. Bij de gemeenteraadsverkiezingen mocht zijn campagne zeker de prijs van 'de meest ludieke' krijgen. Naar eigen zeggen een aanpak die zeker eens op die manier mocht gebeuren en wat hij nu beloond ziet met een mandaat als raadslid van het O.C.M.W.

ten daar met negenen samen in de raad en we moeten proberen om er samen het beste van te maken. Het zou korizichtig zijn om op het 0. C.M. W. over meerderheid en oppositie te gaan praten. Naar ik hoor vertellen is dat in het verleden ook nooit het geval geweest en dat moet zo maar blijven. Maar toch blijven de vraagtekens over de problemen van de kansarmen, de sociale gevallen. Ik heb er geen idee van wat dat allemaal kan inhouden en welke problemen die mensen allemaal hebben, maar we zullen dan samen moeten beslissen hoe die mensen het best geholpen kunnen worden. Als nieuweling zal ik me daarin moeten in/even. Oudere raadsleden vertellen daar ook niet veel van, ze mogen ook niet omwille van de geheimhouding, ze mno gen niet uit de biecht klappen. Het is maar goed ook dat die zaken geheim gehouden worden want die mensen komen tenslotte toch hulp vragen. Wanneer er een job als tuinman op het rustoord te begeven i, dan zal iedereen zo wel zijn eigen kandidaat hebben en zal er wel politiek gevoerd worden van dan deze en dan die gelijk te geven. Hoe dan ook, we zullen moeten trachten om er zes jaar het beste van te maken. Als ik iets aanneem wil ik meer ook ten volle voor inzetten en wat daarna komt, dat zien we dan wel weer.'

In het bos de bomen laten zien 'Binnen de K VB-groep was v么么r de ver kiezingen al de afspraak gemaakt dat, na de effectief verkozenen voor de gemeenteraad, de volgende kandidaten met de meeste voorkeurstemmen de voorrang zouden hebben om lid van het O.C.M. W. te worden. Niet dat zij gedwongen werden, maar ze mochten eerst kiezen. Als derde in de rij mocht ik dan ook mijn keuze bepalen. Voor mij is raadslid worden van het O.C.M. W. een uitdaging. Ik vind van mezelf dat ik goed kan opschieten met bejaarden en dan zal het om en rond het rustoord wel lukken om mijn draai te vinden. Voor de rest is het O.C.M. W. voor mij een groot vraagteken. Wetten en reglementen zeggen mij nog niets en die zullen we dan ook nog allemaal moeten leren zeker. Politiek heb ik met dit mandaat als 0. C. M. W. -raadslid helemaal geen aspiraties. Als ik zou hebben mogen kiezen tussen gemeenteraadslid en lid van het 0.C.M.W. dan zou ik voor het O.C.M. W. gekozen hebben. Alles wat op de gemeenteraad besproken wordt is immers reeds lang voorgekauwd en de inbreng van de gewone gemeenteraadsleden is eerder klein. Binnen het 0. C. M. W. heeft ieder lid van de raad meer inspraak. Het O.C.M. W. zou eigenlijk niets mei politiek te maken mogen hebben. We zit-

Als derde in de rij laten wij Frans Meyers aan het woord. Hij zetelt namens FB in de raad. De beginjaren van het O.C.M.W. maakte hij mee als maatschappelijk assistent op de sociale dienst, een functie die hij verliet om les te gaan geven, in een opleiding voor maatschappelijk assistenten.

'Waarom ik me kandidaat stelde voor het OCMW!'

Dat ligt in dezelfde lijn als mijn beroepskeuze, denk ik. Ik ben sociaal assistent

0 BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES pvba JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

geworden omdat ik dat een zinvol beroep vind: mensen helpen om wat meer zicht te krijgen op hun situatie, op de wereld van nu, op zichzelf. Op die manier wor den mensen onafhankelijker van anderen in onze toch wel ingewikkelde wereld. Het grootste deel van de bevolking kan dat allemaal zelf en die stellen het heel goed. Maar er is ook een hele groep die dat niet zelf kan (laaggeschoolde werklozen, jongeren, oude mensen) en die moeten kansen krijgen, die moeten ook een we/varend bestaan kunnen opbouwen. Dat wordt een opdracht voor het OCMW: de eigen bevolking goed leren kennen, ontdekken wie er tot de groep bestaans-onzekeren behoren of kunnen gaan behoren, en dan de gepaste maatregelen treffen. Die maatregelen zullen waarschijnlijk te maken hebben met het verschaffen van inkomen, werk, opleiding, opvang voor ouderen. Jammer genoeg heeft het OCMW zich, in het algemeen hoor, niet alleen in Hoogstraten, te lang uitsluitend gericht tot de oudere bevolking. Dat was nodig en zal nog sterk nodig blijven, gezien de vergrijzing van de bevolking. Maar het OCMW moet ook een welzijnsinstelling worden voor al die andere leeftijdsgroepen die zorg en aandacht nodig hebben. En die groepen zijn te lang verwaarloosd geworden: welke jongere van nu verwacht iets van het OCMW voor hemzelf? Ik hoor de mensen al schrikken! Inderdaad, ik bedoel niet dat je de jongeren van nu moet leren steun te gaan vragen om dan lui achterover te kunnen gaan liggen. W猫l kan hen verteld worden dat de sociale dienst van het OCMW hen kan helpen wanneer ze met andere mensen of instanties overhoop liggen, of ook dat ze rechten kunnen laten gelden op financi毛le hulp wanneer ze die van thuis niet meer kunnen krijgen en ze er nog niet zelf voor kunnen zorgen. Dit natuurlijk, om hen kansen te geven een opleiding af te maken en een job te vinden. We moeten ons goed realiseren dat 3 tot 5% van de bevolking behoort tot de bestaansonzeke-


O.C.M. W. ren, dat zou voor Hoogstraten betekenen: ongeveer 450 tot 750 mensen. Enkele weken geleden was er de 'arm oededenkdag waar het OCMW nog veel duidelijker een nieu we opdracht heeft meegekregen, namelijk deze van arbeidsbemiddelaar en vormingsinstantie. De drie grote hefbomen om meer welzijn te verkrijgen zijn: inkomen, arbeid en tewerk-stelling, vorming en opleiding. Dat klinkt misschien nog heel theoretisch, maar als u er meer over wil weten moet u het programma van Fusiebelangen maar eens lezen. Gelukkig heb ik daar ook de medewerking van een hele werkgroep om mij te helpen. OCMW is bij FB niet zomaar een aanhangsel, een troostprijs voor gebuisden. Er wordt daar van het OCMW evenveel verwacht als van de gemeente, het zijn allebei plaatselijke overheden die hun rol serieus moeten nemen.

gend omwille van het niet nakomen van de overeenkomst gesloten met KVB. Oorspronkelijk vormden wij één groep en was de samen werking goed. Vanuit die teleurstelling haakten een aantal verkozenen af, zodat de plaatsvervangers aan bod kwamen. Zodoende kwam de lijsttrekker tot bij mij en vroeg mij of ik kandidaat 0. C.M. W. -raadslid wilde zijn, vooral op grond van het behaalde aantal voorkeurstemmen. Hoewel ik niet vertrokken was met politieke verwach tingen, heb ik deze kandidatuur toch aanvaard, merendeels om voor onze groep in zijn geheel wat te kunnen betekenen. Ik heb me dus geëngageerd en dat houdt in dat ik voor het O.C.M. W. de volgende 6 jaar zowel tijd als energie zal vrij maken om dat mandaat naar behoren en best vermogen te vervullen.

Wat ik verwacht te kunnen doen in het OCMW?

Om te beginnen moet ik me realiseren dat ik daar op mijn eentje zit vanuit FB, in de oppositie dan nog. Anderzijds zullen er bij die andere acht mensen toch ook heel wat bijzitten die iets goed willen tot stand brengen, dus we zien wel. Een verlanglijstje hebben we binnen de FBVIMP werkgroep al gemaakt: aandacht voor de woonprobleinatiek van jongeren en alleenstaanden, het opstellen van steunbarema 's, het bekijken van de nodige crisisopvang in onze streek, vrijwilligers die Mijn verwachtingen voor die komende 6 mensen met vervoersproblemen kunnen jaar in het O.C.M. W. wens ik echter zo helpen door taxi te spelen... Heel concrerealistisch mogelijk te houden. D.E. te dingen dus, die bovendien amper iets heeft in de raad slechts één zetel. Dit stelt kosten. getalmatig of ,natematisch niet zoveel voor. Dat neemt echter niet weg dat D.E. Efficiënt - direkt - open over de O.C.M. W.-werking en vooral en goedkoper beleid zeer concrete ideeën heeft. We zullen dan ook minstens inspirerend werken Door de groep D.E. wordt Jef Haseldoneks voor die andere 8 leden van de raad. naar de raad gezonden. Toevallig wonende op Hazeldonk in Meer waar hij een praktijk als Voor haar globale werking komt het dierenarts heeft. Ook hem polsten we naar het O.C.M. W. in 1989 zo maar eventjes 21 waarom van O.C.M.W.-lid worden. miljoen tekort. Een tekort dat jij, ik, wij 'Na de gemeenteraadsverkiezingen was er allen samen nog eens extra moeten aanenige ontgoocheling binnen de groep vullen. Op een beperkt potentieel van D.E. Niet alleen omwille van de minder 3.500 kostverdieners in Hoogstraten begoede verkiezingsuitslag-iedereen had een tekent dit ongeveer 6.000fr. per man of vrouw. meer evenwichtige zetelverdeling tussen D.E. en KVB verwacht - maar overwe- Als echte Democraten zullen wij het

.

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

10

solidariteitsbeginsel blijven verdedigen, maar we vragen ons wel sterk af of dit tekort niet wat minder kan. Deze solidariteit kan mits verbeterde structuren en misschien met inbreng van privé-initiatieven, mogelijk én efficiënter én goedkoper. Efficiënter zeker. Hulp aan behoeftigen mag niet eindigen met hen alleen geld in handen te stoppen, want dit leidt meestal niet tot de reële oplossing van hun problemen. Er moet zeker meer dan nu het geval is, naar mogelijkheden gezocht worden om hulpbehoevende maatschappelijk zelfstandiger te maken, zodat ze terug voor zichzelf of gezin kunnen opkomen en zorgen, en aldus in feite de eerder genoten steun geheel of gedeeltelijk weer terug aan andere behoeftigen kunnen overdragen. Op dit vlak kan het 0. C.M. W. zeker een aantal concrete initiatieven ontwikkelen. Essentieel in dit opzicht vind ik de 'Preventie'. Uit de praktijk blijkt dat nogal wat mensen in hachelijke situaties geraken, gewoon uit onwetendheid, uit gebrek aan kennis of inzicht, uit verkeerdelijk omgaan met het gezinsbudget en noem maar op. Er is zeker veel onheil te voorkomen via een goed gestructureerd informatiekanaal dat direkt die risicogroep bereikt, met nadruk op de mogelijkheid tot een professionele begeleiding tegen lage vergoeding. (maatschappelijk, juridisch enz ... ) Voorkomen blijft beter en goedkoper dan genezen. Een professionele aanpak trekt de 0. C.M. W. - werking ook uit die sfeer van politieke dienstverlening, wat veel gezonder is. Als Democraten pleiten we ook voor meer openheid in het O.C.M. W.beleid, opdat bepaalde beleidsbeslissingen ook aan u, de medefinancier, wat uitgebreider worden voorgelegd en, waarom ok niet, zouden verantwoord worden. Een dergelijke openheid op vlak van algemeen beleid hoeft niet noodzakelijk in te druisen tegen de wettelijke bepalingen van beslotenheid en beroepsgeheim. Het beheer van het rusthuis annex bejaardenwoningen ligt een stuk een voudiger. Een dergelijke instelling vraagt niet anders dan een bedrijfsmatige benadering op maat van een korrekte service. Of de ouderlingenzorg en opvang centraal dient te gebeuren, of regionaal gespreid over de deelgemeenten, in een verzorgingskern, of in eigen huis of familie, welke diensten ter ondersteuning nuttig en haalbaarzijn, in hoeverre privéinitiatieven in het model inpasbaar zijn, enz... moet nader worden bestudeerd om hiervoor de meest toereikende en goedkoopste oplossing uit te dokteren. Alles moet echter niet terugvallen op de overheid. Ik denk dat de privé in deze sector nog heel wat initiatieven kan ontplooien en in staat is om volgens minder omslachtige procedures in veel behoeften te voorzien.


O.C.M.W. 100 miljoen op 6 jaar tijd

dan kon ik ook niet anders dan positief te antwoorden. Ik heb het voorstel voordien wel ernstig met vrouw en kinderen overwogen, omdat ik mij er wel van bewust ben dat de taak van voorzitter heel wat verantwoor delijkheden en verplichtingen vergt waardoor men veel uithuizig is, en mijn familie mag hiervan zeker niet het slachtoffer worden. De komende jaren zal er heel wat werk aan de winkel zijn. De steeds ouder worden de bevolking, maar ook andere groepen in de samenleving, stellen heel wat problemen die om een oplossing vragen. Wat er zich specifiek zal voordoen de koinende 6 jaren is niet te voorspellen en dus is het nu niet in te vullen wat het O.C.M.W. zal doen. Wel zitten we met de verdere uitvoering van reeds eerder genomen beslissingen zoals het bouwen van een woningcomplex met verzorging nabij het rustoord alsook de modernisering van de administratie met aanschaf van computer. Plannen hiertoe moeten nog worden uit'Zetelen in de ge,neenteraad sprak me getekend evenals een onderzoek naar de wel aan, maar toch koos ik zelf voor het juiste woonbehoeften van de bejaarden 0. C.M. W. Dat kwam zo binnen de in Groot-Hoogstraten. groep het beste uit. Ik had immers reeds Misschien moet er ook iets gebeuren voor 3 jaar ervaring als raadslid en het heeft bejaarden woningen in de deelgemeen ten, mij, net als in mijn dagdagelijkse job, maar hier in Meer wonen in de 10 wosteeds aangetrokken om te proberen ningen die de bouwmaatschappij heeft, mensen te helpen. slechts een 4-tal bejaarden. Het is zeker Samen met C VP vormen wij de meerderzo dat bejaarden liefst in de eigen woning heid in zowel de gemeenteraad als in het en omgeving blijven maar als men zorg0. C.M. W. Op basis van de stembusuitbehoevend wordt, opteert men volgens slag werden de mandaten burgeinees- mij toch voor het rustoord of de directe ter-schepenen-voorzitter verdeeld in 3 omgeving ervan. Er is een nood aan wovoor de CVP en 4 voor KVB. ningen want op de wachtlijst staan er veAangezien wij ook in het 0.C.M. W. 4 len, afkomstig uit gans Hoogstraten. zetels zouden hebben, en wij voordien Voor wat de andere problemen betreft reeds de afspraak maakten dat diegenen die worden aangemeld bij het 0. C.M. W. met de meeste voorkeursstemmen, na de is het zo dat door de raad heel wat tijd effectieve gemeenteraadsleden, de voorwordt uitgetrokken om deze te besprekeur zouden krijgen voor een plaats in ken. Het is zo dat steeds meer gezinnen het 0.C.M. W., bleek het dat ikde enige financieel in nood raken en waarvoor een was met enige 0. C. M. W. -ervaring en zooplossing moet gezocht worden. Toch doende werd het voorzitterschap mij aan- moet het O.C.M. W. er rekening mee geboden. Als men mij vanuit degroep die houden dat de middelen beperkt zijn en kans en dat vertrouwen wou schenken, dat vanuit die beperking de beste op/osTenslotte verlenen wij in deze reeks van raadsleden het woord aan Jos Brosens, gekozen tot gemeenteraadslid namens KVB maar deze zetel ruilde voor de voorzitterszetel van het O.C.M.W. Dit combineren met zijn dagelijkse bezigheid als handelsagent bij IVEKA-Intercorn, ziet hij wel zitten.

Ilarlekijn

HARLEKIJI Worteldorp 52 WORTEL Tel. 03/314.76.00

* Lotto * Speelgoed * Schoolgerie * Dag- en Weiai

sing gekozen moet worden. De tekorten in het 0. C.M. W. moeten immers door de gemeenschap gedragen worden. Voor jongeren kan het wel zo zijn dat de welvaart, het 'te goed gewoon zijn geweest' aan de basis van hun moeilijkheden ligt. Men denkt dat alles nog kan en men koopt maar op afbetaling, zodat men in de put raakt en men uiteindelijk de stap naar het 0. C.M. W. zet, wat niet onvoor waardelijk tot een oplossing leidt. De laatste 6 jaar samen heeft men voor de ganse werking van het 0. C.M. W. ongeveer 100 miljoen van de gemeenschap nodig gehad. Zoals ook in het verleden zal ook in de toekomst iedere uitgave duidelijk overwogen worden op zijn efficiëntie en noodzakelijkheid maar een echte druk om de gemeentelijke toelage te beperken, zal er niet zozeer zijn. Aan de raad zal wel het nodige vertrouwen gegeven worden. Als voorzitter zullen wij trachten om de goede sfeer en verstandhouding die er in het O.C.M. W. heerst, te bewaren. Tot daar de raadsleden (5 van de 9) zelf aan het woord. Zoals de lezer merkt een mengelmoes van meningen en beweegredenen om deel uit te maken van de O.C.M.W.-raad. Een openbaar politiek mandaat dat niet zo hard in de kijker loopt en per vergadering een zitpenning van 1900 fr. oplevert. In een tweede luik willen wij het O.C.M.W. als instituut, als hulpverleningspakket aan bod laten komen. Hiervoor gingen wij te rade bij de 'mensen in het veld', zoals hulpverleners dat plastisch uitdrukken. Met name bij de secretaris en de maatschappelijke assistenten. •

LENTE AKTIE Tijdens de maand mei en juni, gratis een vouwmeter bij aankoop van behangpapier

schilderwerken mertens \

Intérieuradvies & uitvoering Hoogstraten

H. Bloediaan 277-279

Telefoon: 03/314.52.78


I~L,

HEIDI BEKAERT is huisvrouw en woont op de Donkakker in Meer maar in haar hart reist zij de wereld rond. Vanaf haar prille jeugd heeft Heidi last van reiskriebels die haar al naar verre uithoeken in de wereld brachten. Als je zo reislustig bent als zij, kun je niet beter doen dan reisgids worden. Zo gezegd, zo gedaan, en sinds enkele tijd gaat zij mee als reisleidster bij groepen. Soms voor één dag, soms voor langere tijd. Een maand geleden begeleidde zij een 'minicruise' naar Zweden, Noorwegen en Denemarken. Een heerlijk beroep, zo dachten wij, maar dat het zo'n zware klus is een reis begeleiden dat wisten we pas na lezing van onderstaand dagboek, al zal dat, zo denken wij, geen domper zetten op haar 'wanderlust'. Onvermoeibare Heidi! -

-

zaterdag 29 april

Dagboek van een Scandinaviëreis vrijdag 28 april Een kwartier vôôr de wekkerradio word ik wakker, en krijg kriebels: morgen rond dit uur zijn we onderweg! Koffer inladen. Hoewel het routine is, blijft het telkens weer een spannend moment, het teken dat het weer 'menens' wordt, vooral de eerste reis van het nieuwe seizoen. Rond het middaguur krijg ik de laatste papieren, enkele dagen later dan normaal, maar dat lag aan het Brussels bureau, waarmee wij voor deze reis samenwerken. Ik neem alles even door en bel dan naar het reisbureau waar ik voor werk voor de laatste 'check-over'. Alle tickets zijn er, maar ik moet nog een wijziging doorvoeren in de geplande route van de tweede dag: verandering van restaurant. Spijtig van de 3 overbodige bladzijden voorbereiding, maar de nieuw te volgen weg is minstens even mooi voor de reizigers. Morgenavond op de boot zal ik het nieuwe traject nog even bestuderen. Als mijn koffer is gepakt, komt de handbagage aan de beurt, en die is minstens even belangrijk: tickets, geld, landkaarten en reisbrochures zijn onontbeerlijk, maar op mijn lijstje staan ook nog enkele benodigdheden die niet zo voor de hand liggen: een boekje met postnummers (een reisleidster wordt verondersteld alles te weten), schaar, plakband, een stuk touw (er kan een koffer stukspringen), een reiswekkertje (je moet een kwartier v66r de anderen opstaan en altijd eerst in de eetzaal zijn om de mensen 'op te vangen'), en deze keer ook: dit dagboek.

05.15 uur uit de veren. Als ik op reis vertrek valt het opstaan mij minder zwaar dan anders. Maar zoals gewoonlijk heb ik niet veel honger. 06,15 uur zijn we op weg naar Antwerpen. De bus, die dan al van Brussel en Gent komt, wordt daarverwacht om 7 uur. Ik heb geluk dat ik deie keer in mijn geboortestad mag opstappen, verleden jaar moest ik om 6 uur op de markt van Philippeville staan. Nu heb ik tenminste een min of meer volledige nachtrust gehad. De kinderen rijden mee om mij uit te wuiven. Bart (bijna 6) kan het toch niet laten om te vragen of ik een marsepeinen zeehondje meebreng. Dat heeft hij goed onthouden van verleden jaar. Als de bus er is laat ik de twee bengels over aan de goede zorgen van hun vader. De ervaring heeft uitgewezen dat ze zich met hun drieën best uit de slag kunnen trekken: er heerst dan zo'n sfeertje van 'wij, jongens onder elkaar', en Swa is bovendien een prima kok. 07.10 uur: we vertrekken. Van het ogenblik dat ik de mikro ter hand neem, verdwijnt de plankenkoorts. Namens de 2 reisbureaus verwelkom ik de passagiers in 2 talen. Wij hebben namelijk ook enkele franstaligen bij, wat voor mijn reisbureau hoogst uitzonderlijk, maar in Brussel normaal is. Ik loop even de bus door voor een eerste persoonlijke kennismaking. De mensen vinden het altijd belangrijk dat ze persoonlijk aangesproken worden, en dat je belangstelling toont. In de buurt van Venlo stappen we voor een tasje koffie. Er zijn mensen die al van 5 uur in de bus zitten, en dus wel aan een pauze toe zijn. Ook voor mijzelf smaakt dit tweede ontbijt beter dan het

*

SPECIAAI.ZAAK:

Wij verzorgen

• Typen

* FOTOCOPIEREN • l,iiiden

12

1

school- en eindwerken.

i 1

Schoolen kantoorgerief

* Geschenkartikelen

COPI Vrijheid 215 Hoogstraten Tel. 0313147241

Wenskaarten

S eerste. Tot hiertoe geen problemen ondereg, maar dan begint het: heel Duitsland lijkt wel onderweg voor het lange 1 mei-weekeinde. Van 12 uur tot bijna 14 uur rijden we constant in file. Af en toe staan we zelfs helemaal stil. Dat wordt rampzalig als dat zo doorgaat. De chauffeur laat mij weten dat we slechts een half uurtje kunnen stoppen voor de lunch, anders missen we de boot. Maar de goden zijn met ons. In de namiddag ontmoeten we geen enkele verkeersopstopping meer en om kwart v5r zes rijden we in Kiel de 'Schwedenkai' op. Oef. Een uurtje véér afvaart schepen we in op de prachtige 'Germanica' van Stena-Line: een 176 meter lange en 29 meter brede boot van nog geen 2 jaar oud. Je komt er binnen als in een inkomhal van een hotel: een info-balie, een bank, een lift: je vergeet dat je je op een schip bevindt. Per 2 personen is een 4-persoonskajuit voorzien, zodat iedereen een benedenbed kan gebruiken, en elke hut heeft een eigen mini-badkamer met douche, WC, lavabo én 4 stukjes Stena-zeep. Ik heb de mensen aangeraden eens op verkenning te gaan op heel de boot. In het kort: dek 7: inkom, bank, info, kajuiten; dek 8: nog kajuiten en tax-free shop; dek 9: buffetrestaurant, la carte-restaurant, Bierstube, casino en kinderspeelzaal; dek 10: night-club. Het is dus op dek 9 dat wij verwacht worden voor het fameuze 'Smörgasbord': het beroemde Scandinavisch buffet met diverse koude visgerechten, koud vlees, warme vis, warm vlees, allerlei groenten en diverse soorten kaas met kndcke- of ander bröt, 4 soorten pudding, en tenslotte fruitsalade. Iemand vraagt 'of er voor vanavond nog iets op het programma staat'. Nee, 14 uren werken is voorlopig genoeg. Ik heb trouwens nog vertaalwerk te doen. En dus trek ik om half tien naar mijn kajuit en kom er de rest van de avond niet meer uit. Met het dagboek erbij wordt het één uur.

zondag 30 april Om half acht 's morgens op het dek staan zonder jas en toch geen kou lijden. En dat in april! in Zweden! De zon is al veel langer op dan ik en geeft al een heerlijke warmte. De lucht is bijna wolkenloos. Dit wordt een prachtdag! Een douane-beambte zorgt echter eerst nog voor anderhalf uur vertraging: een echtpaar met Franse nationaliteit heeft geen geldig paspoort en moet wachten op een visum. De anderen zijn zo bezorgd om hen,


DA GBOEK dat de gedupeerden warempel een applausje krijgen als ze terug in de bus stappen! Gelukkig is er op zondag in Göteborg, net als in de meeste grote steden tegenwoordig, haast geen verkeer. Op minder dan een uur hebben we aldus de belangrijkste bezienswaardigheden van deze 2e grootste stad van Zweden gezien. Nu beginnen we aan een prachtige tocht. We volgen de kustlijn van de 'Zweedse Rivièra' die terecht zo genoemd wordt vanwege het aantal uren zonneschijn in de zomer (meiseptember 1497 uren; bij ons slechts 919!). De kust is rotsachtig en met overal irihammen. Wij rijden over 2 eilandjes die met bruggen verbonden zijn. Van de 'fotostop' wordt gretig gebruik gemaakt. Het is een prachtig uitzichtpunt, langs 3 kanten zelfs. Het zonovergoten scherengebied toont zich langs zijn mooiste zijde. Iedereen is opgetogen over zo'n pracht. Maar we moeten verder, want het is etenstijd. En het volgende stukje is langer dan we dachten. Het is een prachtig weggetje, maar z6 bochtig, dat we slechts 40 km per uur kunnen rijden. Zo wordt het toch nog twee uur eer we bij het restaurant aankomen. De maaltijd is echter van uitstekende kwaliteit: een stuk verse zalm (we zitten hier immers vlakbij de vissersdorpjes) met aardappeltjes en saus, en de drank aan tafel voor iedereen inbegrepen, zelfs de koffie bij het gebak. Iedereen is vol lof. Nu gaan we het binnenland in, door het merengebied. We nemen niet de grote baan, maar overal kleine weggetjes. De natuur is overweldigend. Dit is Zweden op zijn mooist! Als de chauffeur dan ook nog een cassette met klassieke muziek opzet, is het alsof we één worden met het landschap. Op maat van de walsen zweven we als het ware door de bochten en over de heuveltjes. En om de dag af te ronden rijden we bovendien door een echt natuurreservaat (nog beter beschermd dan wat we al gezien hebben dus). Hier zouden nog elanden moeten zitten, maar ze laten zich niet zien. Nu wordt het stilaan tijd dat we het hotel in Arvika bereiken. We zijn er pas rond acht uur, want dat uur van

Hallo, De bloemenlij**n.9 Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ?

ç 1

Tel. 014/63.45.16

De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij:

Cattleya Leopoidstraat 60 vanmorgen heeft ons parten gespeeld. Als iedereen opgefrist is en de lekkere maaltijd verorberd heeft, is de zware dag echter snel gerelativeerd. Iedereen is het erover eens dat het een magnifieke tocht is geweest, die ze zich nog lang zullen herinneren.

maandag 1 mei Nog een klein stukje Zweden, en dan Noorwegen binnen, richting Oslo. Voorbij de Zweeds-Noorse grens verandert het landschap. Het wordt bergachtiger. Noorwegen bestaat immers bijna volledig uit bergen. Ongeveer 1 per inwoner. Maar het gevolg is dat de regen erdoor tegengehouden wordt (vandaar dat mooie weer in buurland Zweden). En we merken het. De lucht betrekt en het begint te druppelen. Het uitzicht vanuit het restaurant, dat gelegen is op één van de bergen die Oslo omringen, is daardoor wat mistig, maar we laten ons niet ontmoedigen. Wél ontmoedigend is de mededeling van de plaatselijke gids, dat op 1 mei in Oslo alle musea gesloten zijn. Gelukkig vinden we er nog één dat tot half drie geopend is en ons op de valreep wil ontvangen: het Poolschip Fram. Dat is het schip waar Fridtjof Nansen mee naar de Noordpool en Roald Amundsen mee naar de Zuidpool geweest is, al moesten ze allebei de laatste 1000 km op ski's en slee afleggen. Het is het enige schip dat zowel de Noord- als de Zuidpool aangedaan heeft. Dan heeft men het op het droge getrokken en er een museum omheen gebouwd. Het Vikingschepenmuseum en het Kon-Tiki-museum zijn dicht, maar we brengen een uitgebreid bezoek aan het Vigelandpark. Gustav Vigeland heeft in brons en graniet zijn levenswerk gemaakt: de uitbeelding van de mens en het leven in al zijn stadia. Dit geheel van 200 beelden heeft hij aan de stad Oslo nagelaten, omdat deze hem een atelier ter beschikking had gesteld. Het is de mooiste tentoonstelling die je je kunt voorstellen. Daarvoor alleen zou je naar Oslo gaan. Iedereen beaamt dat dit bezoek de gesloten musea ruimschoots cornpenseert. Tot slot van het stadsbezoek rijden

-

2330 Merksplas

we de Holmenkollen op, tot bij de beroemde springschans. Dit is de bakermat van de skisport en het skigebied bij uitstek van Oslo. Vooral langlauf door de mooie bosrijke omgeving is hier populair. Zelfs de 83-jarige koning Olav komt hier vaak, vergezeld van zijn hond, skiwandelen. Het is weer tijd om in te schepen. De Stena Saga, iets ouder dan de Germanica, maar nog altijd zeer mooi, ver welkomt ons. En deze keer mogen we extra vroeg eten, daardoor hebben we een lange avond. De meesten maken daar gebruik van om de night-club op te zoeken: een stemmige dansgelegenheid in de vorm van een kuil, met beneden de dansvloer, en dan trapsgewijze omhoog de rijen tafeltjes. Afwisselend speelt een disc-jockey en een life-orkest aangename dansmuziek naar ieders gading. We maken het echter niet te laat want het voorziene aankomstuur in Denemarken is... 7 uur!

dinsdag 2 mei Het ontbijtbuffet, even uitgebreid als altijd, kan mij om 6 uur nog niet bekoren. Ik hou het bij een yoghourtje. Als we om 20 over 7 Frederikshaven uitrijden, ligt het vlakke Denemarken nog in de mist. In het grootste overgebleven Deense woud Rold Skov (28000 ha) houden we onze eerste halte nabij de Lincolnblokhut, opgericht door Deense immigranten die naar Amerika uïtweken. Ze is gebouwd naar het model van de blokhut waar president Lincoln opgroeide, en elke Amerikaanse staat heeft er minstens één balk toe bijgedragen. Elk jaar op 4 juli wordt hier 'Independance Day' gevierd. Onze volgende halte is Ebeltoft, een dorpje dat zijn Middeleeuwse sfeer heeft kunnen behouden, omdat het ontsnapt is aan de aanleg van grote verbindingswegen, waarvoor het te ver op een schiereilandje lag. We stappen af bij het begin van het dorpje en gaan te voet door een schilderachtig straatje met veel vakwerkhuisjes. De bus pikt ons even verder terug op en rijdt dan met ons naar Arhus, waar we eten vlakbij de ingang van het openluchtmuseum 'Gamle By', dat we uiteraard bezoeken. 'Gamle By' betekent letter 13


DA GBOEK lijk 'Oude Stad'. Veel oude huizen en gebouwtjes die elders weggesaneerd werden en gedoemd om te verdwijnen, zijn overgebracht naar dit museum, dat aldus een beeld geeft van een 17e eeuwse koopmansstad. De zon is ondertussen definitief doorgebroken, zodat we ook deze bezienswaardigheid - één van de voornaamste van Denemarken - op zijn voordeligst te zien krijgen. Hierna gaan we op weg naar de Himmelbj erg, de op twee na hoogste maar wel de populairste 'berg' van Denemarken: 157,5 meter 'hoog'. Voor alle zekerheid hebben ze er toch maar een uitkijktoren opgezet. We staan hier middenin het Deense merengebied. Al zijn die meren niet zo spectaculair als in Zweden, het mooie uitzicht is toch een halte waard. Dat vond ook de Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen al, die hier graag vertoefde. Hier dichtte hij zijn 'Ode aan Jutland' waarvan de eerste regels gebeiteld werden in een zwerfsteen, die nu opgesteld staat bij de bank, waar hij van het uitzicht kwam genieten. Van hieruit rijden we richting Haderslev, in Zuid-Denemarken, waar we in een mooi hotel aan een romantisch meer logeren. Na het uitstekende avondmaal wandelen we naar het centrum: ook hier weer verkeersvrije straatjes met verschillende vakwerkgevels en kleine, typisch Deense, pastelkleurige huisjes. De reis wordt in schoonheid besloten.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier.

woensdag 3 mei We draaien onmiddellijk de autosnelweg op, want we zullen onze tijd nodig hebben. We staan immers weer aan de vooravond van een verlengd weekend! Maar het valt mee: slechts één uur traag rijden en geen onverwachte hindernissen. Als we om half negen in Antwerpen aankomen staan Swa en de kinderen mij op te wachten. Dennis en Bart mogen even op de bus stappen. Het is altijd een leuk moment om met onze kinderen eventjes te mogen pronken. Ik wens de overgebleven reizigers een voorspoedige thuiskomst en ruil de bus voor een gewone auto. We ronden de reis af met een drankje op een Antwerps terras. De balans van deze reis is ongetwijfeld positief. De moeilijkheden die er waren hebben we goed overwonnen en we hebben alle passagiers een mooie reis kunnen bezorgen. Ik hoop dat ik hen een stukje van mijn enthousiasme voor het Noorden heb kunnen meegeven, en dat zij met plezier aan deze vijfdaagse reis zullen terugdenken. Ik kijk in mijn agenda wanneer ik weer eens die richting uitga: 13 tot 17 september. Dag Zweden, dag Noorwegen, dag Denemarken: tot over 4 maanden! •

Oplossing kruiswoordraadsel vorige maand

CIRCIII L1I!1L1 Cl IIr10DJ1 01I133 f

m nrirni rinriii non n rini r; iri 012132 151313r33 .riiri 11 I1I3 t1 fl 1311013 ricun onnii B U! ci DIfl r irim ririn, n Cl LflE!fJEJ ii1ICl ri LI 13130E3 E1011 !1 innurii mmmoo ng 14

Open: alle dagen tot 18 uur. zaterdag tot 17 uur, Andere uren: afspraak uteeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoormiddag

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


CURIOSA

Streekeigen curiosa

-t

De kraan van Van den Heuvel LEZERS SCHRIJVEN

PP

Waarde Redaktie,

2.

1••

94

.......................................... __ Middenstanders en handelaars hebben per definitie een creatieve geest. Gelukkig maar, want anders zaten zij met z'n allen ook nog al bij de De Staat of in Het Onderwijs. Maar ook binnen het ras van 'neringdoeners' wil het wel eens gebeuren dat iemand zich apart profileert. Dit is dan ook het minste dat gezegd kan worden van dc voorgevel van sanitair-inrichter Van den Heuvel aan het Van Aert selaerplein te Hoogstraten city (juist, die met dat wit kraan(je). Bij de inrichting van hun toen (september 1982) gloednieuwe zaak, zocht mevr, (Chris) Van den Heuvel naar een aparte en duidelijke blikvanger. Op een beurs voor sanitair materiaal te Brussel zag ze het gezochte attribuut: een meer dan levensgrote ouderwetse kraan van een Nederlandse exposant. De kraan was echter niet te koop en mevr. Van den Heuvel zocht daarom zelf maar enkele mogelijkheden om alsnog een dergelijke kraan tegen de gevel te krijgen. Tevergeefs echter. Daarom toch maar weer aangeklopt bij de Nederlandstalige exposant. Die wilde er ondertussen wel een handeltje mee op7etten en zo verkregen de Van den Heuvels toch hun in acryl gegoten 'groot-ood'. Goedkoop was het ding niet (verschillende tienduizenden) maar het werkte. Jazeker, het werkte. Letterlijk ook. Toen de kraan pas gemonteerd was, werd er door een publiciteitsfirma zelfs een bioscoopreclamefiirnpje gedraaid. Met een echte mannequin in bad onder de echt werkende kraan. Het was een hele bedoening met leidingen en strornend water, zodat van een blijvende werking maar werd afgezien. Regelmatige Movie-bezoekers van toen vertragen nu nog steeds de pas op het heilige stukje trottoir waar 'ze' zich in schuim en dampen baadde. En als blijvend herkenningspunt voldoet het 'kraantje' ook nog steeds meer dan voldoende. In die mate zelfs dat menige klant zich eerder 'de gevel met het kraantje' herinnert dan de naam van het handeishuis zelf. Archeologie van de jaren '80?

autobanden

*

merkbanden

*

fPEETERS' Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

occassiebanden

*

reparaties * depannage

1 Mei en prachtig weer, wat kunnen we beter doen dan de goede raad van D.H.M. volgen en het Markpad ontdekken. Eigenlijk herontdekken, want jaren geleden, de dag van de officiële opening, hadden wij het Markepad bewandeld. Welgeteld waren wij toen met vier wandelaars, één officiële en drie belangstellenden. Die officiële wandeling strandde voor een meander en niemand kende de uitgestippelde weg. Aanduidingen (zoals paaltjes met gekleurde koppen) blonken uit door hun afwezigheid. Er werd op de stappen teruggekeerd en aan improvisatie gedaan. Het werd niet de officiële wandelweg, maar de gevonden oplossing bezorgde ons een mooie namiddag. Niettegenstaande het weinig hoopgevend ar tikel in D.H.M. dachten we toch, dat na zoveel jaren er wellicht verbetering was. En wat bleek? Voor dezelfde meander zijn we gestrand! En de bewegwijzering is nog altijd nihil! Echte wandelaars kunnen wel een moeilijkheid aan, zo bv. de drassige stukken waar je doorheen moet en waar laarzen, niet zoals in D.H.M. stond, aan te raden zijn maar een noodzaak zijn. En toch, mits een kleine inspanning van het gemeentebestuur, zou er een pracht van een wandelweg kunnen liggen. Alles is er ter beschikking, een uitzonderlijk ongerepte mooie natuur, beemd, water, bomen, bos en een zeldzame flora. Dat we na de onoverkomelijke hindernis terug gekeerd zijn naar het beginpunt, ligt wellicht aan ons slecht oriëntatievermogen. Als er eens iemand is, die een beter kompas in zijn hoofd heeft of die ingenieus genoeg is om een brug te leggen en genoeg gezag heeft om de ten onrechte aangebrachte prikkeldraadversperring te doen verplaatsen, dan zijn we kandidaat om de wandeling te herbeginnen. Nu echter ligt het Markpad er bij als een zeer doffe parel aan de kroon van het toeristische en groene Hoogstraten. Met de meeste hoogachting, D. V.T., (naam en adres op de redaktie bekend)

N. V.D.R.: Hoe blij wij ook zijn dat u op ons voorstel het Markpad te 'herontdekken', bent ingegaan, stelt u ons toch teleur dat u verdwaald bent. Als u het plannetje goed gevolgd had, kdn u geen onoverbrugbare meander tegenkomen. Inmiddels zult u ook al wel vernomen hebben dat het schepencollege dit Markpad heeft 'erkend' als wandelpad en de Toeristische Dienst opdracht heeft gegeven dit pad te bewegwijzeren. Verdwalen zit er dus niet meer in, D. V. T. 15


U ZEGT?

Waar men gaat langs Vlaamse wegen... 1953: Ik was 3 jaar en mijn wereld in de beemden werd begrensd door: ten noorden Den Dikken Boom, ten westen Het Bezedreefke (Bessendreefke?), ten oosten door De Brede Sloot en ten zuiden door... Het Kapelletje. Met de voor de landbouwers onvolprezen ruilverkaveling verdwenen drie van deze vier 'schreven'. De vierde, het kapelletje, is tenslotte ook gesneuveld in de postconciliaire zondvioed, samen met de boom waaraan het gespijkerd hing.

tot Minderhout. Wij hebben toen weken in de kelder moeten slapen met heel ons gezin, 9 kinderen. In het begin werd hier rond de kapel nog veel gebeden maar dat is er stillekesaan uitgegaan, dat is uit de mode nu. Da's 'sund' natuurlijk. Verleden jaar heeft de pastoor er nog wat op aangedrongen om het in enkele gehuchten nog eens te doen maar bij ons is het toen niet gebeurd. Kijk, ik laat hier een lamp branden. Vooral 's avonds is dat schoon. Er zit zelfs nog een offerblok aan. Wel, verleden jaar zat daar nog 25 fr. in. Ge zoudt zeggen, hé. Vroeger was dat altijd veel meer en dan lieten we daar missen voor doen.

Verleden jaar, ter gelegenheid van het Mariaal Jaar, organiseerde de dekenij Hoogstraten (fusie Hoogstraten + Rijkevorsel) een tentoonstelling rond alle overgebleven Maria-kapelletjes. De medewerkers aan deze tentoonstelling vonden er nog zo 'n kleine 100, waarvan een 70-tal in Hoogst raten. Dat deze 70 er 'trotzdem 'nog steeds zijn, is te danken aan minstens evenveel mensen die zich jaarlijks nog ontfermen over deze uitingen van volksgeloof. Waarom?

Mevr. Cornelia Martens-Anthonisseii (Terbeeksestraat, Meer) Dit kapelletje is van vlak na de oorlog, om Onze Lieve Vrouw te danken dat we zo goed door de oorlog gekomen zijn. Het zijn in feite mijn ouders die het laten bouwen hebben. En zoiets blijft ge verzorgen, hé. De laatste week van april zet ik daar gewoonlijk een bloemetje in, naast het beeldje en wat slingers eraan en roosj es. Ja, dat is zo nog een oude gewoonte, hé, maar het is toch een mooie traditie, vind ik. Want als ik hier en daar zo een kapelletje zie waar niets aan gedaan wordt, vind ik dat toch spijtig. Zeker als de ouders of iemand van de familie dat nog heeft laten bouwen. 16

Frans Van Aelst (John Lysenstraat, Meer) Deze kapel is ook gebouwd vlak na de oorlog. Dat heeft aannemer Frans Cornelissen nog gedaan. Ze is nu al bijna 45 jaar oud maar ze ziet er nog goed uit, nog niets weggezakt of zo. In die tijd werd dat gebouwd met restjes baksteen, vandaar dat verschil in metserij. Ons moeder heeft ze laten bouwen na een belofte tijdens de oorlog. Vader was al gestorven vlak voor de oorlog uitbrak. Die V-l's hier, dat was toen een en ander. In Meer zijn er heel veel gevallen die voor Antwerpen bestemd waren. Er stond hier afweergeschut vanaf de grens

Jan Hendrickx (Heieinde, Meersel Dreef) Dit kapelletje hing er al toen wij hier kwamen wonen. ik vind het hier goed passen in de bomen. Het is één van die BJB-kapelletjes van vlak na de oorlog. Zelf heb ik toen niet meegedaan aan die actie. Daarvoor moet ge bij Trees Snijders zijn, die weet dat zeker nog. Het is eigenlijk al heel oud en versleten. Maar mijn gebuur hier, die had nog een potje van de juiste blauwe verf uit de BJB-tijd. En daarmee werk ik het nog af en toe bij. Dat bidden is er helemaal uit, hé. Maar ik heb het nog geweten, hoor. Om half acht 's avonds dan mochten we stoppen op de akker om naar 't kapelletje te gaan. Iedereen in de slootkant en iemand bad dan voor. Een schone traditie en plezant natuurlijk ook wel wat. Wat meisjes erbij, en zo. En terwijl moest ge ook niet werken, hé. Ikzelf weet het nog van op Strijbeek, Nederlands en Belgisch tesamen, dat was veel meer één toen. En op 't einde van de maand nog een tombola...


U ZEGT? bos en Jef Haest hebben het gemetst. Dit stiikjr' grond was vroeger sOli ons maar het bleef als ccii puntje liggen na de aanleg van de wegenis. En het staat hier ook heel schoon. Ge ziet het van ver staan. Ik plant cle bloemetjes, rijf en hak het. Fn tegen de lste mei versieren we het met bloemetjes. Marie Geerts maakt die dan, die doet dat heel goed. Op de iste mei en met de kruisdagen wordt hier nog gebeden en er wordt dan een mis gedaan. Dan wordt er vooraf een papiertje rond eestuurd. Tk vind dat een schoon traditie.

Tlieresia Snijders (hij Bill kapellelje aan de Tramweg, Meersel Dreef) Ja, dat ging toen uit van de BJB-meisjes. Het was de bedoeling om in elk gehucht een Maria-kapelletje te zetten. Dat moet in '46-'47 geweest zijn, zoiets. Ik was toen wijkleidster. De vraag kwam van Leuven uit en wij zijn er toen voor gaan sparen. Het waren vooral de beeldjes die iets kostten. De kapelletjes zelf werden thuis getimmerd door een of andere handige broer of vader. Er zijn er toen 5 gehangen, denk ik. Eén aan de Kemelsbrug, één op 't Heieind, dan dit hier, één aan de Maaihoek. Eii plezant was dat ook wel. Ik herinner me dat we de iste mei dan de toer deden om aan elk kapelletje een tientje te bieden. Bidden aan de kapelletjes is er nu helemaal uit. Tja, nu gaat dat niet meer, hé. 't Is te zeggen, als de mensen weer eens in nood komen, misschien gaat dat dan weer wel. Ik weet het niet, hoor.

De kennersbtik op de Mariakapelletjes.

Jacques Janssens (Van Aertselaarstraat, Hoogstraten) Dit kapelletje hangt er van 1968. Toen was er hier nog af en toe een zogenaamde 'Mariavaart'. Ik geloof dat dat met pater Mariën was. Die hield dan van die felle preken en raadde aan om zo'n Lievevrouwke aan te schaffen om tegen de gevel te hangen. Persoonlijk had ik daar interesse voor omdat er bij 'mijnen thuis' aan de Meerleseweg in Meer altijd een kapelletje gehangen heeft tegen een boom, al van in 1900. En dat was toen een gelegenheid om er een te kunnen plaatsen. Ge zult hetzelfde model nog wel links en rechts vinden. Maar ze zijn wel sterk. Pater Mariën zei: 'ze zijn heel sterk, zo worden de vliegtuigen tegenwoordig genaakt.' Van polyester dus. En het is zo, het hangt er nu al 20 jaar met de brandende zon erop maar het blijft zijn oorspronkelijk uitzicht houden. Smid Cornelissen heeft er enkele jaren later een smeedijzeren versiersel voor gemaakt om de zaak zo wat in te kleden.

Zoekertj e Anna Brosens (Poeleinde, Wortel) Dit kapelletje is er gekomen op initiatief van het gebuurt. Het was vooral Frans Oomen die er op inpikte toen José Bogaerts en Anne Meyvis er voor kwamen pleiten. Jaak Strij-

Te huur in Xokzijde: Modern appartement met groot zonnig terras, 2 slaapkamers, vlak bij de Zee. Nog Vrij iste helft van juli, 2de helft van september '89, Tel. 091/55.68.84.

Heel wat Maria-kapelletjes in onze streek werden opgericht voor praktische doeleinden. De meeste 'oorlogskapelIetjes vonden hier hun oorsprong. De mensen dankten Maria voor hun persoonlijke beveiliging of om een goede thuiskomst van zoon-soldaat, -vluchteling of- weggevoerde. Ongeveer een derde van de kapeuctjes in onze dekenij behoort tot deze reeks. Dankbaarheid voor een persoonlijke heuglijke gebeurtenis, zoals geboorte of huwelijksjubileum, vond zijn veruiterlijking meestal in een gevelkapelletj e. Dat brengt ons meteen bij de vormgeving van de 'versteende 'gebeden' (zoals deken Alfons Van Dijek ze noemt). De boom- of staakkapelletjes zijn houten kastjes, al dan niet met glas en/of deurtjes tegen een boom of paal aangebracht. Vele kapelletjes verdwenen met de boom waaraan ze hingen Anderen door 'weer en wind' en werden niet vervangen vanwege het veranderde tij dsbeetd. De stenen of rotskapelletjes waren uiteraard veel beter tegen 'de elementen' opgewassen. Hun verscheidenheid is ook veel groter. Moderne bakstenen blokken met een nis of 'I.,ourdesgrotten« in gecenienteerde rotsblokken of zelfs kasseien. Ze werden meestal opgericht met geld van een hele buurt of van een vereniging. De meesten dateren van de laatste 50 jaar. Twee derde behoort tot deze reeks. De gevelkapelletjes zijn uiteraard meer familie- en woonstgehonden. Met de woning verdwenen ze en ZO ze nu nog bestaan, zijn ze gewoonlijk van jongere datum. De devotie bij en de zorg voor de Mariakapelleties is in onze jachtige tijd, waar geloven moeilijk geworden is, op de achtergrond geraakt of geheel verdwenen. Gelukkig is er Sons and Daughters nog dat de mensen bindt, zij het ieder in zijn eigen schulp. Bron: de begeleidende brochure b(/ de tentoonstelling: Onze-Lieve-Vrouw in de Straat- CO veldkapelletjes van de Dekeisij Hoogstraten (oplage uitgeput). 17


.îç

,JC ___ -

HVV op de transfermarkt Na een seizoen dat uiteindelijk goed afliep, doch niet gaf wat ervan werd verwacht, was het voor de HVV-dirigenten duidelijk dat er iets moest gedaan worden om niet in hetzelfde schuitje te belanden. Voor de transfermarkt openging, had men zich reeds de diensten aangeschaft van twee hooggekwoteerde aanvallers. Nummer één was Marc De Cremer, een 24-jarige aanvaller van Olympia Wijgmaal, die vorig seizoen actief was in II nationale, nI. bij Eendracht Aalst. De Cremer scoorde 8 kompetitiedoelpunten en moet in staat zijn dit aantal in III klas met enkele eenheden op te voeren. Een tweede aanvaller die door HVV werd ingelijfd is Hubert Baardemans. Hij is een kopbalsterke en vlot scorende aanvaller, die mits wat geluk, bij de topscorers uit derde klas moet kunnen komen. Een derde aankoop is deze van Marco Van Dijnsen, een boomlange verdedigend ingestelde speler, die evenals Baardemans bij Nac Breda zijn sporen heeft verdiend. Verder werd Erik De Bie, die reeks enkele jaren school liep in de HVV-jeugd en tijdens het voorbije seizoen herhaaldelijk in de A-kern werd opgemerkt, definitief lid van HVV. HVV hervat de trainingen op 13juli, speelt niet in de Beker van de Kempen en zal trachten met denieuwe trainer Colin Andrews, voorheen actief bij Merksem en Borgerhout, een vooraanstaande rol te spelen in derde klasse B, waarin we naast de clubs van vorig seizoen, ook Hasselt, Poederlee en Aarschot zullen aantreffen. •

F.C. Meerle huldigde Frans Boudewijus en Marcel Van Dun Zoals afgesproken komen we nog even terug op F.C. Meerle! Zoals we reeds meedeelden in onze vorige editie blijft Meerle nog een jaartje langer in 4de provinciale, of laagste afdeling van de K.B.V.G. spelen! De lang in het bereik gebleven derde plaats (die recht geeft op een eindronde en een mogelijke promotie) ging uiteindelijk naar Zandhoven. Oostmalle werd kampioen in de reeks! Voor Meerle maakte Willy Michielsen 16 doelpunten, Dirk Van Bavel 15, J05 Van Dongen 10 en Mark Jochems 7. Meteen kwamen deze mannen in de 'Gazet van Antwerpen' in de rangschikking van 'De zwaarste schoen'! 7 mei was weer een hoogdag voor de club. Spelers Frans Boudewijns en Marcel Van Dun werden gehuldigd, respectievelijk voor hun 600 en 400 wedstrijden! Deze viering heeft men natuurlijk een feestelijk tintje gegeven. Oud-spelers, kameraden en trainers werden opgeroepen en ze waren present! Wij citeren: Gust Jochems, Ad Hopstaken, Damiano Vaudo, Henry Schimmelketen, Frans v.der Kaa, G. Jochems, C. Kustermans, René Jacobs, Van Raak, Oosterbosch, Van Merode e.a.! Onder de leiding van P. De Bie, bijgestaan door W. Mertens en M. V.Bavel, werd een vriendschappelijke wedstrijd

S POR

s-

u

, ,

feestvierend elftal versloeg! Dat kon de sfeer echter niet drukken! Aan de jubilarissen werden geschenken en bloemen overhandigd door het bestuur van de club, De Groentjes, de spelerskameraden, de tegenstrever en ook de 'mannen van Jal' niet vergeten! Wat tot de laatste minuut een verrassing moest blijven was de komst van Walter Meeuws, die Ene Gerets kwam te vervangen. Walter had het nationale truike van Ene meegebracht en bovendien kwam er nog een telegram met gelukwensen toe van Gerets, die altijd het idool van Franske Boudewijns is geweest. Alles werd zoveel mogelijk op 'band' vastgelegd. Na de wedstrijd werd er natuurlijk tussen pot en pint druk nagekaart en herinneringen opgehaald uit de lange voetballoopbaan van Frans en Marcel. 's Avonds werd natuurlijk reeds de 'beeldband' afgedraaid en kon men de jubilarissen reeds aan het werk zien. Kortom, een onvergetelijke dag voor Frans en Marcel. Graag sluiten wij ons ook aan bij diegenen die hulde brachten aan deze verdienstelijke voetballers. Wij hopen dat zij zich ten dienste zullen blijven stellen van F.C. Meerle! U

/

nacnanlrl t,non Tt.4Apr tint mPt 1 .zt nnc

Minderhout V.V. verlengt haar verblijf in 3de provinciale Reeds vroeg in het seizoen daalde M.V.V. geleidelijk, wegens een overlast aan kwetsuren, naar de onderste regionen van het klassement en men vreesde lange tijd het ergste. Een vijftal wedstrijden voor het einde van de kompetitie stond het als een paal boven water: M.V.V. zou de degradatie niet ontlopen! De kentering waarop iedereen hoopte maar die eigenlijk niet meer verwacht werd, kwam er en het was slechts na de slotmatch op en tegen Gierle, die winnend afgesloten werd, dat er nog enige perspectieven openlagen voor het verdere verblijf in de reeks. M.V.V. eindigde op de 14de plaats en deze gaf rechtop een eindronde om zo het behoud nog te kunnen verzekeren. Een strohalmpje waaraan men zich moedig vastgeklampt heeft, want de Minderhoutenaren toonden zich het sterkste geheel in deze mini-nakompetitie! Drie wedstrijden moesten hierin afgehaspeld worden. Gooreind kwam als eerste tegenstander uit de bus en voor dit belangrijk treffen miste men Paul van Erck en Goetschalckx, beide geel geschorst. In de beginfase van dit treffen zag het er niet schitterend uit voor M.V.V., daar men al vlug met 1-0 in het krijt stond, een stand die in de tweede speelheft verdubbelde. Betrokken gezichten alom, men zou voor minder! Wonderen bestaan er nog en dan zeker in het voetbal! In de 83ste minuut milderde Harry Peeters tot 2-1 en in de 87ste min, bracht Rudi Jansen de ploegen gelijk. Het oogje van de naald was klein, de vreugde des te groter! Dan kwam Lint naar Minderhout afgezakt en in de 3de min, opende Eddy Peeters de score, dezelfde speler maakte er 2-0 van in de 14de min, en zo bereikte men de rust. Na de koffie milderde Lint maar Eddy Peeters zorgde weer voor verluchting door een vrijschop netjes over de muur in het doel te deponeren,

18 /

300 wedstrijden gespeelde Paul Van Erck reeds voor M. V. V. en bij deze gelegenheid werd de familie eens extra op bloemetjes vergast. 3-1. De bezoekers dreven het tempo op, de M.V.V.-verdediging werd zwaar op de korrel genomen en begaf nog... éénmaal! Moeizaam haalde men het einde van deze uiterst belangrijke partij. Het laatste treffen vond in Achter Olen plaats. Bén punt voor beide ploegen volstond voor het behoud, men deelde ze dan ook broederlijk en de 0-0 eindstand betekende een ware opluchting voor beide teams, die volgend seizoen terug aantreden in 3de provinciale. Pro ficiat M . V. V.! Langs deze weg nog een hartelijk dank aan de trouwe supporters, de ereleden en allen die hun steentje bijbrachten voor het welzijn van de club! •

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


SPORT

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie

De Gerstetonne is de kampioen van de twee- Hieronder geven we de eindstand van de komde Hoogstraatse Zaalvoetbalcompetitie. In de petitie: laatste match bleven ze aan de winnende hand 1. De Gerstetonne; 2. Rigy Boys; 3. Icarus; 4. Diesels; 5. Sporto; 6. Soccer; 7. VITO; 8. tegen Rigy Boys. Maar het heeft wel zweet geBrandweer; 9. Veter. HVV; 10. Ruiterspleintkost. Tot de allerlaatste minuut.

je; 11. Hooghuis; 12. Veter. Meer; 13. Sportclub '86; 14. Kokemdrin; 15. KWB Wortel. De Gerstetonne was ook nog sterk genoeg om de beker te winnen in de finale tegen Sporto. En ze leken op weg om ook nog de Supercup binnen te halen. Daar botsten ze echter op Icarus. Die hadden zich voor deze wedstrijd nog eens extra opgepept en ze toonden zich dan ook duidelijk sterker. Uitslag 9-3. Het seizoen werd afgesloten met een geslaagd feest op 6 mei. De zaal zat vol en de sfeer was er. De winiiaars kregen hun trofee uit handen van de verschillende sponsors. Kampioen: De Gerstetonne (Van Herck Sport) Beker: De Gerstetonne (Dranken Louis Nees) Supercup: Icarus (Verzekeringen Van Huffel) Sportiviteit: Diesels (Hotelschool Spijker) Al bij al kijken we terug op een geslaagde competitie. Het nieuwe seizoen start in september en er zijn verschillende nieuwe teams. Kandidaten kunnen zich tot 20/6 opgeven bij een van de bestuursleden. Jos Lenaerts (3 14.39.39) Marc Lochten (315.79.27) Jules Schrickx (314.46.10) Guy Rigouts (314.74.72)

~TRj

Nationale LRV-Cross in Minderhout Prachtig weer, een goede Organisatie, veel volk en uitstekende prestaties van ruiters en paarden zorgden zondag 30 april voor een boeiende dag in de Blauwbossen. Ook enkele Hoogstraatse deelnemers behaalden fraaie resultaten tussen de meer dan 100 ruiters. In de klasse licht was er een 2de plaats voor Martine Donckers uit Minderhout, in de klasse middel was Joris Mertens uit Meersel-Dreef 8ste en in de klasse zwaar behaalde Jef Desmedt uit Minderhout de 7de plaats. In deze laatste groep ging de 2de, 5de en lOde plaats naar een ruiter uit Rijkevorsel. Dirk Willems uit Balen werd Nationaal Kampioen.

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

GIJSBREGTS ftEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LIN EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3

V.l.n.r. de beste ruiters in de klasse zwaar van het LR V-veelzijdigheidskampioenschap.

HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

19


SPORT

SPORTIEF HIER! Boogschieten - toffe sport Pijl en boog zijn bij wijze van spreken zo oud als de straat en waarschijnlijk nog veel ouder. Onze voorouders trokken al met pijl en boog door de dichte bossen om zich van hun dagelijkse rantsoen vlees te voorzien lang voordat er van straten sprake was. Men ontdekte al snel dat niet alleen het wild gevoelig was voor pijlen, maar dat ook mensen er niet zo goed tegen bestand waren. Zelfs Achilles, die onkwetsbaar was (met uitzondering van zijn beroemde pees), werd uiteindelijk door een pijl geveld. Zowel de jacht als het oorlogvoeren worden nu met andere wapens beoefend, wat niet betekent dat de boog verdwenen is. Het boogschieten is hier te lande een zeer verspreide sport die vooral in de schuttersgilden een grote schare beoefenaars heeft. In bijna alle dorpen van de fusie zijn er een of meerdere gilden die zich met verschillende soorten van boogschieten bezighouden (hand- of kruisboog). Een beetje een vreemde eend in deze bijt is de Handboogmaatschappij de Koninklijke Verenigde Vrienden van Meerle, die op 17 mei 1989 juist 100 jaar bestonden. Helemaal vreemd aan de gilden is de K.V.V. ook niet, want zij is een eeuw terug ontstaan als een afscheuring van de Sint-Sebastiaansgilde. In tegenstelling tot wat men uit de namen zou kunnen afleiden, is de K.V.V. opgericht door zeer godsvruchtige schutters, die vonden dat deugd en godsvrucht in de gilde onvoldoende aan bod kwamen. Vooral het bestaan van een dansgroep in de schoot van de gilde was hen een doorn in het oog. De nieuwe vereniging kreeg dan ook de goedkeuring van de toenmalige pastoor en ging van start onder het motto 'Vreugd in Deugd'. Het laat zich raden dat deze gebeurtenis toendertijd in het dorp voor enige opspraak moet gezorgd hebben, want toen de afvallige zich later aanboden om deel te nemen aan de jaarlijkse prijsschieting van de Sint-Sebastiaansgilde werden zij prompt geweigerd. Het zal daarbij wel tot enige minder godsvruchtige woordenwisselingen gekomen zijn. Die rivaliteit is inmiddels gelukkig verdwenen. De jonge vereniging kende ondertussen een behoorlijke aangroei, kwam in het bezit van een trom, een schild en een baron (de Gruben) als ere-voorzitter. In 1929 werd de maatschappij, onder het voorzitterschap van Burgemeester Jespers, door Koning Albert gemachtigd de titel 'Koninklijke Vereniging' te voeren. 1-leden ten dage is deze Koninklijke Vereniging een bedrijvige maatschappij met 31 schietende leden, waaronder 6 vrouwen. De oudste nog steeds actieve schutter, Toon Soethoudt, is 85 jaar en de jongste schutter is 13. Opmer kelijk is ook dat meerdere Nederlanders (die nog in Nederland wonen) lid zijn van de vereniging, onder hen de voorzitter. Voor sport bestaan grenzen blijkbaar niet. Op het zuiver sportieve vlak neemt de maatschappij deel aan de competitie van de Noor derbond, is zij aangesloten bij de N.L.K.B.F.H. (Nederlandstalige Liga van de 20

Koninklijke Belgische Federatie voor Handboogschieten) en via deze Liga bij de F.I.T.A. (Wereldfederatie), BLOSO en het B.O.I.C. Het lokaal is gevestigd in de Posthoorn, waar zij over een buitenbaan beschikken. De huidige koning van de vereniging is Erik Jansen (sedert 16.4.89) en de laatste keizer in de Noorderbond was Jos Jacobs in 1987.

K. V. V.-Schutters in aktie.

Tijdens de feestschieting werd geschoten op een blazoen zoals 100 jaar geleden gebruikt werd.

Feest! Het 100-jarig bestaan is uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het hele weekeinde van 21, 22 en 23 april was er een grootse feestschieting. De viering werd geopend met een receptie met tal van prominenten en sympathisanten van andere verenigingen. Onmiddellijk daarna konden de schutters aan de slag. Ter gelegenheid van de viering werd er geschoten op een blazoen zoals dat 100 jaar terug gebruikt werd. Voor elke dag van de schieting was er een Rozenbeker, die gewonnen werden door Jos Edam, Henk Haarlem en Alfons Geerts. De beste schutter over de drie dagen was Hugo Verdonck. Naast de feestschieting had men een kleine schietstand opgericht waar jonge liefhebbers met de echte boogsport konden kennismaken en hun eerste pijlen versch6ten met een kompetitieboog die in niets meer geleek op hun zelfgemaakte Indianenboog. Daarbuiten waren er nog ballonnen voor de allerjongsten, een grote tombola en natuurlijk de mogelijk-, heid om honger en vooral dorst te stillen.


SPORT

KON (NILIJ V E /[RENI' CD

/R 1 E Ni'E

J*

Groepsfoto K. V. V. Naar wij vernamen was het gedurende het hele weekeinde in de Parochiezaal een komen en gaan en was vooral het aantal schutters dat aan de feestschieting kwam deelnemen, bijzonder talrijk. De geslaagde viering van het 100-jarig bestaan is voor het Bestuur alleszins een teken dat met gerust gemoed aan de tweede eeuw kan begonnen worden. Wij wensen ze daarbij alle succes toe.

Inlichtingen over de K. V. V. zijn te verkrijgen bij: Voorzitter: Raaijmakers Piet, Kamerijkstraat 6, Etten-Leur (NL) Secretaris: Van Camp Viviane, Lijsterstraat 24, Rijkevorsel, tel. 3 14.64.59 Lokaal: Café 'De Posthoorn', Kerkstraat 4, Meerle.

Eerste H. Bloed-minivoetbaltornooi

Op de velden van Hoogstraten-kolonie werd zaterdag 20 mei het eerste H. Bloedminivoet bal tornooi gespeeld. De eindoverwinning ging naar de Gerstetonne. Zij kregen een ferme wissel beker van Danny Brosens als verlegen woordiget van de initiatiefnemers, ZVTlcarus. Ook de penalty-bokaal van A Ina-sport ging naar deze club. De 'fair-play '-prijs was voor de Gelmers.

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. -

-

Geschiedenisles Pijl en boog zijn van de oudste bekende jacht wapens. Men vindt ze reeds terug in de la 'Tène-kultuur (jongere periode van het Ifzertijdperk). Behalve op de Antillen en in Mikronesië werden zij overal gebruikt. In Azië neemt de lengte van de boog van West naar Oost toe. De kleinste werd gebruikt door de Turken en de grootste door de Chinezen. De kleinste bekende boog (0,80m) is die van Akka (pygmeeënstam uit Midden-Afrika) en de grootste (3m) van de Indianen van de Rio-Negro (Zuid-Amerika). Houten bogen kunnen zijn vervaardigd uit een enkel stuk buigzaam hout (Taxus) of uit verschillende stukken zijn samengesteld. De pees wordt gemaakt van dierlijke of plan taardige vezels. Uit de annalen van de vereniging leren we dat de schutters 100 jaar geleden bogen uit één stuk gebruikten, van 'letterhout' gemaakt. 'Latbo gen' uit Mechelen werden weinig gebruikt. Een boog kostte toen 10 â 12 fr. en een pijl met hoornen punt ca. 0,50fr. De huidige tornooiboog (die al snel 18 tot 20 duizendfr. kost) bestaat uit een greepstuk in het midden waaraan twee buigzame werparmen zijn bevestigd. Tussen de uiteinden van deze werpar men is depees gespannen. Er bestaan bogen uit hout, metaal, glasvezel of uit een combinatie van deze. Aan de boog mag een verstelbaar vizier aangebracht worden; optische middelen zijn echter niet toegestaan. De aktuele boog met vizier en stabilizators doet misschien wat vreemd aan, maar het basisprincipe, ni. het spannen van de boog en het wegschieten van de pijl is niet veranderd. Nochtans dient toegegeven dat het boogschieten een materiaalgebonden sport is en dat zonder een degelijke boog en aangepaste pijlen geen hoge scores kunnen verwezenlijkt worden. De spectaculaire vorderingen in de prestaties van de laatste jaren zijn dan ook in hoge mate aan de technologische vooruitgang te danken. En wij maar denken dat al die koningen en keizers van de schutterij moderne Robin Hoods waren!

Wens je op vriendschappelijke manier competitie-voetbal te spelen op zaterdag- of zondagnamiddag, dan kan je terecht bij FC BOSKANT. Bel 315.78.94. 21


h@@gj W 2 n d9 @x ) j

,5 (

l)rukke meidagen achter de rug, met enkele duizenden bezoeker5 die de weg naar Hoogstraten gevonden hebben. Zowat 2500 bezochten de tentoonstelling Ensor tot Landuyt, wat voor deze kon treien beslist een schitterend resultaat is. Ook de eerste zondag van [-1. Bloed was met zijn on vervalst zomerweer een toeristische voltreffer. 600 kinderen waren van her en der opgedaagd om mee te dingen in de IKO tekenwedstrijd. Deze werd voor de 21ste keer ingericht en moest wegens de wijfelachtige weersomstandigheden uitwij ken naar de Zevensprong. Kwam uiteraard heel wat sleur- en verhuiswerk bij kijken. Een derde van de deelnemers kwam uit Nederland afgezakt. In kategorie A 6 tot 8 jaar werd een dier op zijn of haar nest geschilderd. De eerste prijs verhuisde mee naar Loenhout met Els Tanghe. De tweede prijs werd in de wacht gesleept door Hoogstratenaar Jef Verhaegen. Christiaan Vd Houwen, Mustafa Kesmez en Carola Broeders namen de andere prijzen mee naar Geertruidenberg. De 9 tot 11 jarigen knipten en schilderden een dierenfiguur. De 6 prijzen werden behaald door An Van den Berghe uit Minderhout, Gert Herijgers uit Meerle, Jordan Voogt uit Geertruidenberg, Koen Van der Kaa uit Wortel, Kristel Aerts uit Hoogstraten en Lieve Berghmans uit Merksplas. Een achtervolging in een riool werd getekend door de oudsten van 12 tot 14. Evelien Jansen won hier voor thuishaven Hoogstraten het pleit. De andere prijzen gingen naar Kurt Van Merode uit Rij kevorsel, Inge Sijsmans uit Merksplas, An Boeckx uit Hoogstraten, Marleen de Meyer uit de Venhoef en de Rijkevorselse Katrien Vandeweerdt. 13 In her kader van Antwerpen Beweegt Olympisch worden ook de Hoogstratenaars tot bewegen aangezet. De sportraad organiseert op zaterdag 3juni om 10 uur een en ander op de velden van het Seminarie. Het programma omvat atletiek, kracht, basket- en volleybal, touwspringen en buikspieroefeningen. 0p zondag 4 juni wordt iedereen ver-

Al het nieuws over HOOCSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogsiraten, tel. 314.79.31.

ti ii 1110(1 pimhimem 100 cli berocoide //0//10// 0/ dc ci/lichc cigdcim oor een grote toeloop imoar de tentoonstelling 'Van Ensor tot Landuyt'. De burgemeester verwelkomt op Pinksterzondag de 2000ste bezoeker die zelf een kunstschilder bleek te zijn. Goris Groenewegen- Van der Weyden en echtgenote Solveig Vrients die wandkleden vervaardigt.

zocht zich tweewielig te verplaatsen voor de dag van de fiets. Deze wordt ingericht met KAWS. Tochten kunnen individueel of in groepjes worden gereden. Op zondag 25juni is er zelfs een duivenprijskamp van de stad Hoogstraten. Alle Hoogstraatse duivenmaatschappijen houden die dag ook een opendeur in hun lokaal. U Nog meer sport met de eerste mars van Hoogstraten. Deze zal plaats hebben op zondag 11juni met vertrek en aankomst in Wortel aan de parochiezaal. Afstanden zijn 10 km, 20 km en 32 km met resp. vertrek om 9.30 uur tot 14 uur, 9.30 uur tot 13 uur en 9 uur tot 10 uur. Inschrijven kost 100 fr. op rek. 733-3182921-90 van de Dokter Versmïssenkring. Naam en adres vermelden uiteraard. Wie ter plaatse inschrijft betaalt 20 fr. meer. Onder de 10 jaar gratis. El

2 garave VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

Het was wat duwen eii dringen oom liet jonge volk de ,&reatieve ruimte te geven in De Zevensprong maar het lukte om de meer dan 600 tekenlustige kinderen onderdak te geven.

22

Op zondag 25 juni gaan de deuren van het OCMW rusthuis de godganse dag open voor alle geïnteresseerden. Zoals de traditie dat wil kan men die dag een kijkje nemen achter de schermen en wordt er allerlei hobby- en handwerk tentoongesteld. Toon- en Toneelmaatschappij St Cecilia heeft na 150 jaar de smaak te pakken. De grootse internationale muziekfeesten met 25 deelnemende maatschappijen zijn nog maar goed en wel voorbij of een volgende Organisatie ligt al in het verschiet. Op zondag 4juni zijn ze de inrichters van de Nationale Demonstratiekoncerten van het Muziekverbond van België. Uit elke Vlaamse provincie komt een van de beste muziekverenigingen, aangevuld met het fraaiste volk uit de eigen si reek. Vmini f11 0 mir zijn er gratis te beluisteren: Eendracht Maakt Macht uit Zoersel, St Cecilia uit Hamme, De Verenigde Vrienden uit Hooglede, XXXIV


HOOGSTRA TEN van Kapellen, St Cecilia uit Machelen, de Heidegalm uit Loenhout en Vreugd en Deugd uit Zussen. Dit alles andermaal in de Rabboenizaal van het Spijker. El Velt Noorderkempen heeft blijkbaar eveneens de smaak te pakken. Na hun toch wel suksesvolle staridag biedtjuni twee aktiviteiten. Zondag 11juni heeft in de voormiddag een kruidenwandeling met Maurice Godefridi plaats. De precieze plaats is nog niet bekend. Twee weken later op 25 juni wordt de grote bio-dynamische tuin van Dirk Govaerts op Widar in Zondereigen bezocht. Deze open tuindag staat in het teken van mnidzomer. Wie meer informatie wil, kan terecht op tel. 315.83.2 7. El Zondag 4 juni maakt Vakantiegenoegens een gezinsfietstocht. Vertrek om 13.30 uur aan de kerk. El Voor de VVV is juni haast een beiaardmaand. Op zondag 18juni is de Katharinutoren weer geopend. Tussen 14 en 17 uur is een geleid bezoek aan beiaard en ommegang mogelijk. Op vrijdag 30juni wordt het begin van de vakantie in geluid met een beiaardconcert van 16 uur tot 17 uur. El KWB gooit paap op zondag 18 juni vanaf 13 uur op de speelweide achter de Pax. Een week eerder staat er een dagtrip naar het Campinastrand in Postel op het programma, en op zaterd:i' 24juni naar de Ardennen. El KVLVfieisr zaterdag 3juni om 12.45 uur naar Meer' Dreef op bedevaart. Op woensdag 7juni 1. zoekt men om 19.30 uur de toeristische it'. ve de Maarschalk in Meer. El Op de jon vergadering van de werkgroep verkeersveiP held vielen harde woorden. Men is het beu kens weer met loze beloften afgescheept worden. Er zal een aktieplan worden uiwerkt dat in allerlei akties voorziet in september. Dit moet uitmonden in een grote fietsbetoging op zaterdag 7 oktober. \Vc zullen er bij zijn Zeker weten. •

Kannibalen in de Pax Veel pret op de Bonte A vond van de KSJ die voor de gelegenheid een zeer ouderwets beeld ophin gen van 'onze negertjes in de Kon go '. al dansend rond de kookpot met mensen vlees.

-

Nieuw auditorium voor Seminarie Bij het schoolfeest van het Seminarie werd ook het nieuwe auditorium in gehuldigd. De vroegere kleine kapel werd door het eigen personeel zeer fraai verbouwd. Het auditoriumn biedt plaats aan een 150-tal mensen. De zetels zijn voorzien van een uitschuifbaar schrijftafeltje. Een installatie voor geluidversterking, belichting en diaprojektie werd ingebouwd. Men hoopt later ook nog andere projektie,nogelijkheden te realiseren.

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS

W.

Heimeulenstraat 20

Vakmanschap iii \Ro

2328 Meerle

Ter gelegenheid van de Open Deur op Hemnelvaartdag hadden de jongens van VITO een pracht van een antieke Alfa Romeo in elkaar geknutseld. Je kon er echt er niet mee wegrijden, daar voor was hij te klein: juist de helft kleiner dan in het echt.

23


-

-

-

ti1 i1

îf' ®®

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

Het is woensdag 17 mei kwart na zes. Ik heb daarnet het gras gemaaid en daarna een ver kwikkende douche genomen. Terwijl ons Wis in de keuken staat te kokkerellen, zit ik nu in de tuin om enkele woorden tot u te richten. De thermometer wijst nog steeds meer dan 25 graden. Rond mij staat alles in bloei. Het is windstil en de zon zakt stilletjes naar het avondland. Kortom, het leven laat zich van haar beste zijde zien. Het is nu al een tij dje prima weer en dat merk je aan de mensen. Ze fleuren op, ze lachen rapper, ze genieten meer van het leven. Natuurlijk moet er nog steeds gewerkt worden, maar zelfs dat kan het lenteoptimisme niet schaden. Je vindt trouwens meer tijd om je te ontspannen, als je dat tenminste wilt of kunt. Maar zelfs in Meer, waar vroeger bijna uitsluitend gewerkt werd, beseffen de mensen dat zij niet alleen gemaakt zijn om te werken, maar ook om te profiteren van de mooie kanten van het leven. Dat laatste probeer ik dan ook zoveel mogelijk te doen. Bijvoorbeeld vorige maandag, tweede Pinksterdag. Toen heb ik met vrouw en kinders de fiets genomen en het Aardbeipad gedaan. We hadden een picknick meegenomen en de tocht voerde ons langs de mooiste plekjes van onze fusiegemeente. Want die zijn er nog hoor, wel minder dan vroeger, maar toch nog steeds aanwezig. Vooral tussen Meerle en Minderhout voert het pad je langs schitterende stukjes natuur. In Meer is het iets minder, want daar is al te veel groen verdwenen. En je moet er ook over de Eindsestraat, de veel te smalle weg naar de Mosten. Twee auto's kunnen mekaar daar amper passeren en als je er dan nog met de fiets tussenhangt, is het helemaal een ellende. Je rijdt er constant met de daver op je lijf, zeker als er kinderen meefietsen. Ofwel moet deze weg verbreed worden, ofwel en beter nog, moet er een apart fietspad komen, want zoals het nu is, vraagt men om ongelukken. Zeker nu in juni het recreatiedomein De Mosten opnieuw haar poorten opent. Dan komen er nog veel meer auto's en fietsers en wordt het gevaar des te groter.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 24

1:1

Toegegeven, de gemeente heeft al prachtig werk geleverd met het Mosten-domein, maar zou er nu toch voor moeten zorgen dat de vele bezoekers er ook veilig kunnen geraken. Tussen haakjes, anno '89 lijkt de naam Aardbeipad mij wat achterhaald. Veel aardbeien zie je niet meer. Tomaten en maïs des te meer. De 'strawberry fiels' zijn dus toch niet zo 'forever' als de Beatles en wij in de jaren zestig dachten. Maar ach, wie zijn wij? Oude jongeren, inderdaad, maar toch nog niet... El

gepensioneerd zoals de mensen van de KBG, de Kristelijke Bond der Gepensioneerden, die op woensdag 17mei hun 25-jarig be-

staan vierden. Die viering begon met een mis om 11.30 uur, waarna men naar de parochiezaal trok om na enkele speeches eens lekker te eten. Daarna kon men zich uitleven in de Hoger-Lager-show van Omer Capiau, waarna Raf Jansen en Mi! Van Gestel tenslotte de zaal eens goed deden lachen door het opvoeren van enkele toneeltjes. Iedereen keerde tevreden huiswaarts na een zeer geslaagde dag. We mogen trouwens stellen dat de KBG een actieve vereniging is. Zij doen vanalles. Hoofddoelstelling is hel mekaar helpen, het samen leven en het samen dingen doen. Het bestuur komt elke maand bijeen, maar om de twee maanden zijn alle leden mee uitgenodigd. Vier keer per jaar organiseert men een 'erkende 'spreekbeurt. Men gaat geregeld op reis en op bedevaart. Men fietst elke woensdag en er wordt elke dinsdag en donderdag gekaart in 't Boerenzaaltje. Voor de vrouwen zijn er hobby's en in de winter wordt er gekegeld. Elke week doet men aan volksdansen en zeven keer per jaar neemt men deel aan het volksdansfestival van het gewest. En ik vergeet waarschijnlijk nog dingen. U merkt het, gepensioneerd zijn kan best een synoniem zijn van actief zijn. LII Nog een andere vereniging vierde in mei ook haar verjaardag. En daarmee zitten we dan weer aan de jongere kant van het leven. Want ik heb het over vzw De Mussenakker die zich op zaterdag 20 en zondag 21 mei plots herin-

nerde dat ze al 16 jaar bestaat. 's Zaterdags was er een optreden en 's zondags voetbalden de Mussen van nu tegen de Mussen van toen. Deze laatsten mogen dan misschien al een dagje ouder worden, hun streken zijn ze nog niet verleerd en hun dorst blijft legendarisch. De Mussen van nu hebben andere dingen aan hun hoofd: Akkerpop '89 komt eraan en dat vergt heel wat voorbereiding. Het voorlopige programma bevat o.a. de volgende acts: Rich Danny and the Wealth, Nonkel Ney and Co, Tröckener Kecks, Crew en Dr Feelgood. Een schitterende korf rock 'n roll. We komen er volgende Maand op terug, want dan zal het programma volledig en definitief zijn. El Nu ik het over de Mussenakker heb, wat is er verdorie met Meermarkt gebeurd?! Spoor-

loos verdwenen, lijkt het wel. Als iemand meer weet over deze plotse verdwijning, gelie ve dan contact op te nemen met de dichtsbijzijnde correspondent van de Hoogstraatse Maand in Meer, in casu uw nederige dienaar. El De KWB verdwijnt niet, die staat immer pal, samen met de KAV. Op zondag 4 juni om 12.30 uur organiseren zij een ééndaagse fietszoektocht met vertrek en aankomst aan de parochiezaal en ergens in juni zou er ook nog een Lourdesavond zijn. Op zondag 11 juni gaan de KWBers van de fusie op boottocht. Men scheept in Turnhout in om 10.00 uur en rond 13.00 uur meert men af in Retie. Daarna trekt men naar een familiestrand en wie wil kan een flinke wandeling maken naar de Abdij van Postel. Heel deze dag en vooral de boottocht staan in het teken van het leefmilieu. En dat is een nobel streven. 11 Brassband Ste Rosalia kan niet mee op boot-

tocht, want zij houdt diezelfde zondag 11juni vanaf 14.00 uur een optocht door de Meerselse Bergen, zodat de Hollandse kliek die daar bijeenhokt in tal van nederige stulpjes, eens iets meer ziet en hoort van het dorp waarin zij verblijven. En niet zomaar iets, prima muziek wordt hun deel. En dat is niet eens


MEER alles. Daarna kunnen zij naar de Marschalk gaan, waar de brassband om 15.00 uur ook nog een stijlvol concert zal weggeven. Uiteraard is iedereen daar welkom. Ook u. Even welkom bent u in de lagere school aan de Donckstraat op zondag 18 juni. Vanaf 13.30 uur vindt daar in de lokalen en op de speelplaats het schoolfeest plaats. Natuurlijk gaat dat gepaard met heel wat activiteiten. Er is een Vlaamse kermis en een vrij podium met optredens van leerlingen vanaf het vierde leerjaar. En nog optredens: van clowns en van de 'Gompies', een muzikale kinderanimatie. Een doorlopende tentoonstelling brengt ons knutselwerken van de kleuter- en de lagere school. Uiteraard mag een kinder- en volwassenentombola niet ontbreken. Meer nog, u hebt altijd prijs. En tot slot zijn er natuurlijk de onvermijdelijke, doch hoogstnoodzakelijke cafetaria, pannekoeken, hot dogs, enz... Als u dus wilt zien hoe de kinderen van nu vakkundig opgeleid worden tot de volwassenen van morgen en tegelijkertijd de lagere school daarin wilt steunen, weet u waar u op Lulldag 18 julli vรงi wacht wordt.

avond zelf kan u een avondje 'oerend hard cares, als we ze elk weekend wel ergens live deurdon 'dren'. En dat willen we allemaal wel kunnen zien. Maar wacht nu eens eventjes. eens, nietwaar. Het aangekondigde televisie- Ons Wis roept. Het eten is al een half uur optreden van Nonkel Ney and Co is voorlo- klaar! Erger, het is al koud. Dan weet u het pig uitgesteld tot in het najaar. Maar ach, who wel, zeker. โ ข

En u kunt in juni nog meer goede daden doen. Op woensdag 28 juni krijgt u namelijk de kon om pen deel van uw bloed aj te geven

op de bloedinzameling in de lagere school aan de Terbeeksestraat. Grjp die kans. U hebt immers bloed genoeg, maar anderen niet. Aan dezelfde school kunt u trouwens nog meer kwijt. Uw kinderen bijvoorbeeld, maar ook uw plastic afval. Die wordt daar op vrijdag 2 juni opgehaald tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Doen.

Daags daarna, op zaterdag 3 juni, kunt u tenslotte uw energie kwijt. In de Veilinghal bij Van Aperen treden dan de Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band en Normaal op. Voor 250fr in voorverkoop en 300fr op de

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

25


MEER

f

' Goud te Meer

Jp

. ii

0

'Wat hebben wij toch goei geburen Op vrijdag 5 mei stond Meer en vooral het gehucht Gestel op z'n kop. Op die dag vierden Kees Vorsselmans en Fien Remeysen hun gouden huwelijksjubileum samen met familie, kennissen en buren. Het werd een uitbundig feest over de hele lijn. Reeds weken waren de buren bezig met de voorbereidingen en dat zij schitterend werk leverden, kunt u o.a. zien op de foto's. Niet minder dan acht wagens hadden zij ineengetimmerd en die vormden samen met alle buren en de boerenkapel een weergaloze stoet, waarin het leven van Kees en Fien op een voorbeeldige wijze uitgebeeld werd. Kees en Fien zelf sloten de stoet in een heerlijk ouderwetse automobiel, waarachter de familie tenslotte opstapte. Onder een gouden zon trok deze bonte optocht 's namiddags door Meer op weg naar de kerk. De belangstelling was massaal. Velen zullen ongetwijfeld heimwee gevoeld hebben naar teloorgegane tradities zoals de processie e.d. Na de mis verplaatste het volledige gezelschap zich terug richting Gestel waar, na receptie en familiemaal, het avondfeest een schitterend punt zette achter een op alle gebieden gouden dag, die Kees en Fien en ook heel Gestel nooit meer zullen vergeten. Vier dagen later, op dinsdag 9 mei, tref ik Kees en Fien opnieuw. Ze zitten er een beetje vermoeid bij na al die drukke dagen. We krijgen nu de 'weerbots' zegt Fien. Toch bezitten zij nog energie genoeg om hun leven de revue te laten passeren en zo kom ik het volgende te weten. Kees Vorsselmans werd op 5 september 1912 in Loenhout geboren als vijfde in een gezin van acht kinderen (7 jongens en 1 meisje). Toen hij twee was, verhuisde men naar de toenmalige Mosthoeve en in 1928 trok het gezin naar Gestel, naar 't Zwart Goor, waar Kees nu nog steeds met zijn Fien woont. Omdat de school toen nog niet verplicht was, moest Kees al heel jong thuis blijven helpen. Het echte boerenwerk werd zijn deel en vooral met paard en kar kon hij goed overweg. In Strijbeek groeide ondertussen Fien Remeysen op. Zij was daar op 19mei1914 geboren als jongste in een gezin van ook acht kinde26

ren (6 meisjes cii 2 jongens). Zij stamt uit een sterk geslacht, want haar ouders vierden in 1954 ook hun gouden bruiloft. Het was eveneens een boerengezin, maar Fien ging toch tot haar zeventiende naar 't Spijker. Normaal was ze zelfs nog langer gegaan, maar omdat ze zo vaak ziek was, bleef ze noodgedwongen thuis. Toen ging ze het huishouden doen in de kazerne vlakbij huis: eerst bij commandant Wijnhuizen en later bij commandant Driesen. Intussen was iedereen echter getrouwd en op die bruiloften had zij Kees leren kennen. U moet namelijk weten dat er vier Remeysen met een Vorsselmans zijn getrouwd. Kees en Fien zijn de laatsten in dat rijtje. Op 10 mei 1939 was het dan zover. Na vier jaar verkering - waarin Kees gebruik moest maken van een speciale grensovergangspas om in Holland te kunnen gaan vrijen, want de oorlog was vlakbij - gaven Kees en Fien elkaar het jawoord. Kees moest niet verhuizen, want Fien kwam bij hem in Gestel wonen. Vader Vorsselmans leefde vooraan in twee kamers en Kees en Fien achteraan. De eerste maanden boerden ze samen met vader, maar in december begonnen ze voor zichzelf met 5 koeien, 2 grote vaarzen, 4 kleine kalveren, een paard en een kar. Stilaan vermeerderden die aantallen en ook het bedrijf breidde zich uit tot een goeie 17 hectaren, zodat Kees en Fien hun handen meer dan vol hadden. Daar kwamen dan nog 7 kinderen bij: 5 jongens (Jan, Lowie, Frans, Karel en Jos) en 2 meisjes (Jeanne en Aline). Frans is nog thuis en zorgt goed voor zijn ouders, Karel is broeder in Grimbergen en de rest is getrouwd. De getrouwden zorgden voor 10 kleinkinderen en er zijn inmiddels ook al 3 achterkleinkinderen. Het nageslacht is dus verzekerd. Het boerenleven was - zeker in die tijd - hard en er moesten vele monden gevoed worden. Daarom moest er vaak iets bijgedaan worden om rond te komen. Zo was Kees 27 jaar lang 'stierenhouder' van de Stierenbond Zwart Goor. En Fien hielp daarbij. Want als er iemand met een koe kwam, gebeurde het vaak dat Kees ergens op een akker aan 't werk was. Dan rinkelde Fien met de bel en binnen de tien minuten was Kees present om de koe te laten dekken door een stier. De teerfeesten van de Stierenbond vonden vanaf 1944 ook plaats bij

Kees en Fien op 't Zwart Goor. Fien zorgde dan voor worstenbrood, koffie, bier en jenever. Later gingen die teerfeesten door bij Rik Martens. Gedurende 11 jaar reden Kees en z'n zonen Jan, Karel en J05 ook met de melkwagen. Ze haalden de melk op bij de boeren en brachten die naar de melkerij. Tien jaar lang assisteerde Kees de familie Vermeulen als die in oktober kwam jagen. Hij reed dan door de dreef met paard en kar, waarop het geschoten wild geladen werd. Tenslotte reed hij dan nog eens vier jaar lang met fruit naar de Veiling: aardbeien, rode bessen, frambozen,... U merkt het, paard en kar waren de beste vrienden van Kees. Fien had haar handen vol aan het huishouden. Zeven kinderen opvoeden en een boerderij huishouden draaiende houden, is een opgave waarvan vele moderne moeders op slag een depressie zou den krijgen. Maar Fien klaarde het allemaal met de glimlach. Daar kunnen wij slechts bewondering voor hebben en Kees vindt dat ook. Ondanks het vele en harde werk was er ook tijd voor ontspanning. De teerfeesten en de kermis (vijf dagen lang) werden duchtig gevierd. Vooral door Kees. Hij heeft z'n part goed gehad, zegt Fien, en Kees gromt tevreden. In 1970 stopten ze met boeren en werden conciërge van de boerderij waarin ze nog altijd wonen: eerst bij madame Vermeulen, dan bij mijnheer Van Himbeek (een orthopedist uit Antwerpen), dan bij mijnheer Wols (een fabriekseigenaar) en tenslotte en nu nog, bij het Nederlandse echtpaar Van Dril, de huidige eigenaars die blijkbaar niet goed meer weten wat ze met de boerderij moeten aanvangen. Voor Kees en Fien is het een beetje bang afwachten, want zij weten niet wat er in de toekomst met de boerderij zal gebeuren. Zo zijn we dus op de dag van vandaag aangekomen. Veel werk hebben Kees en Fien niet meer. Ze genieten nu van hun oude dag. Fien heeft tijd teveel, vindt ze, want ze is nogal slecht te been en haar ogen worden zwakker, waardoor ze haar grote hobby naaien niet meer kan uitoefenen en ook moeilijk kan lezen. Maar de Hoogstraatse Maand vormt geen probleem, zegt ze, want dat is echt wit papier met duidelijke zwarte letters. (Zo hoort u het ook eens van een ander.) Gelukkig komen de familie en de buren vaak op bezoek, zodat er altijd wel 'aanstoot' is. Kees sukkelt wel wat met de gezondheid, vooral met hart en longen. Hij lag laatst nog vier en een halve week in het ziekenhuis, waardoor het feest zelfs even in het gedrang kwam, maar gelukkig liep alles goed af. Hij gaat graag buiten wandelen wanneer het maar kan en grijpt de minste gelegenheid aan om te kaarten. 's Avonds kijken hij en Fien naar de TV, maar uit alles wat zij zeggen, blijkt één ding: ze vertoeven graag bij elkaar en zelfs na 50 jaren is hun grootste hobby nog steeds elkaars gezelschap. Kees en Fien, jullie zijn samen heel ver gekomen. Van harte proficiat met jullie gouden huwelijk. Ik hoop dat de toekomst nog vele gezonde en gelukkige jaren mag brengen. En ik mocht van Kees en Fien zeker niet vergeten alle buren nog eens extra te bedanken voor hun inzet, moeite en goede wil. Want wij hebben toch zo'n goei geburen, zegt Fien, dat hebben onze Kees en ik al dikwijls tegen mekaar gezegd. En dat typeert Kees en Fien helemaal: dankbaar voor wat geweest is en voor wat nog komen moet. •


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. Voorbij Mei is weeral half voorbij. En 't waren mooie dagen: het ene voorzomertje volgt het andere op. We mogen nog niet klagen, dit jaar. Het Slot heeft daarvan kunnen profiteren om zij ii 20 jaar en de viering ervan te overleven. Het was wel wat veel bijeen: een echte overlevingsviering. Maar nu heeft men in eigen kringen kunnen zien wie de echten zijn. En wie in 't vervolg beter van een ander vaatje tapt. 1-1 Ook is heel Wortel ondertussen voorzien van nieuw WC-papier. Daarvoor zorgde op 20 mei de KLJ. Wanneer het oude opgehaald wordt, niet het WC-papier maar gewoon het gewone oud papier, weet ik niet. Vorig weekend stond het op heel wat plaatsen aan de straat. Maar het bleef er ook staan. Ergens een kink in de kabel? 13

En geloof het of niet: ik heb haar gezien! Ja, die witte mus op Castelré. Het was wel nèt voor de grens, dus was het een Wortelse witte mus. Maar het beestje was wit. Of 't een mus was durf ik niet zweren. Als ze wit zijn, lijken al die vogels op elkaar. Of niet, soms? Op vraag van het oudercomité stond de nog te plannen en te bouwen turnzaal op de dagorde. De gemeente bezit sinds enige tijd een stuk grond achter de school in het dorp. Men wil daar wat aanhorigheden op zetten, ten dienste van de school. Omdat een turnzaal ook voor sommige verenigingen interessant is, werd hier de vraag gesteld of ook anderen daarvan gebruik willen maken. En dat wilden ze. Turnen, dansen, volleybal.., of daarmee rekening kon gehouden worden? En dat zouden ze. Ook wil men de ingang van de school verplaatsen naar het achtergelegen Kerkepad. Maar dat zou eigenlijk al redelijk vlug kunnen gebeuren. Het is niet nodig om daarvoor te wachten tot men aan die gebouwen begint. Want dat zal nog niet voor volgend jaar zijn. Ondertussen doen wat voorlopige schetsen de ronde. De mensen lopen wat warm en raken opgewonden... Wat denkt u: zal het binnen deze gemeenteraad afgeraken, of niet? Ha, daar koelt u weer even van af, niet? Fl

Dorpsraad 't Was nog april, toen de Wortelse dorpsraad algemeen vergaderde. Een dertigtal geïnteresseerden kwamen daarvoor bijeen in één van de zaaltjes van de parochie. De nieuwe Wortelse informatiebrochure werd er doorbladerd. Ze zal huis aan huis verspreid worden. Maar eerst moet er al een blaadje bij met aanvullingen en wijzigingen. Want vanaf het ogenblik dat zoiets op papier staat, is het al verouderd: bestuursleden worden vervangen, telefoonnummers veranderen, men komt op een andere dag bijeen... Het is gemakkelijker voor een kameel om door het 'Oog Van De Naald' te kruipen, dan voor een informatiebrochure om 'Up To Date' te zijn. Zeg dat ge dat in de Hoogstraatse Maand gelezen hebt. De mensen zullen hun oren niet geloven!

De Sint Jorisgilde kwam voor de dorpsraad haar plannen van de nieuwe schietstand voorstellen. Het gildehuis meet zo'n 12 op 17 meter, toch een heel gebouw, zeker als je het vergelijkt met het kiekenkotje waar ze nu in zitten. Men plant er parkeerplaatsen en groene ruimten bij. Het belooft er heel mooi uit te zien. De werken zouden starten in augustus en in mei volgend jaar hoopt men de stand in te schieten. Van dan af kan men er elke zondag na de mis een pintje gaan drinken. Trekt dat ook weer wat meer volk: 2 vliegen in één klap. En ook met speciale gelegenheden is het open (kermis, carnaval ... ) zolang ze geen inkomsten afnemen van de parochiezaal. Bli:,ft de parochie zelf zitten met de inrichting van de ruimte rond de zaal. En daartegenover, de toegang naar de kerk. Er ligt nog een heel plein achter de zaal, dat beter zou kunnen gebruikt worden. Als speel- of sportruimte...?

Als parkeergelegenheid? De nieuwe schietstand neemt wel wat parkeerplaatsen weg, maar er ligt aan de andere kant van de weg nog een grote gemeentelijkeparking. Hoe vaak staat die vol? Je kunt trouwens niet voorzien zijn op die 3 keren per jaar dat er heel veel plaats nodig is. Ik heb al meer van die grote pleinen gezien waar dan een paar auto op staan. En in het weekend wat vrachtwagens. 13

Ook met het huisje aan de kerk weet men niet goed wat doen. Zoals het er nu bij staat, is het niet meer bewoonbaar. Het moet dus opgeknapt worden. Hoe: herstellen en het interieur aanpassen, of afbreken en opnieuw opbouwen? Want het hoort bij het geklasseerde landschap rond de kerk (zie Hoogstraats LIJSTENBOEK!) en moet dus in zijn uiterlijke toestand bewaard blijven. En: gaat de kerkfabriek dat zelf doen, of het verkopen? Nog een paar dikke knopen om door te hakken! LII

Vreemd dorp? Voor mij, één van die vele 'buitendorpsen', is Wortel nog altijd een dorp met een vreemde opbouw. 'Im passant' komt men door de dorpskom - die indruk heeft men toch, want men passeert de kerk en je komt voorbij een plein met grote bomen op - maar voor je het weet ben je er weer voorbij en zit je weer tussen de weiden. Vreemd toch. Hier wonen de mensen niet rond de kerk, maar aan één kant van de kerk. Ik weet dat daarvoor historische verklaringen gegeven kunnen worden, maar wacht daar nog eventjes mee. Mijden ze bewust of onbewust die andere kant (of 'hoek'?). In ieder geval, dat plein met die bomen, bekend als 'De Boomke(n)s stond ook op de dagorde van de dorpsraad. Op vraag van onze schepenen. Nu houden wij, mensen, graag alles in de hand. En met bomen hebben we het wat moeilijk. Want die doen hun eigen zin. Om te beginnen worden ze veel te

27


WORTEL groot. Ze laten op de vervelendste momenten takken en bladeren vallen, meestal in het najaar, en dat is al zo 'n vuile tijd. Ze wroeten met hun wortels overal tussendoor, ze benemen licht en uitzicht en verstoppen mijn dakgoot met hun afval. Kortom: ze moesten bomen gewoonweg verbieden! Dan waren we meteen van veel gezeur af. Ja, we hebben het graag allemaal in de hand. Ik vermoed dat de vraag vanuit het schepencollege ook uit die richting kwam: 'Zullen we er niet gauw de hand aan slaan? Wat zouden jullie daarvan denken? Ineens maar om en uit?' Zo werd het niet gevraagd, maar dat vermoedde ik er achter. Praten over de Boomkes zonder concrete voorstellen of plannen, dat is alleen maar peilen hoe gevoelig dal pleintje ligt. En de een is al wat sentimenteler dan de ander. En de een gebruikt dat al vlugger als argument dan de ander. Ik had van onze schepenen concreter voorstellen verwacht. Nu was dat maar wat praten in het ijle. 'Gezwam in de ruimte'noemden we dat vroeger. De conclusies? Echt praten kan pas als je er een specialist hebt bijgehaald, die weet hoe het er mee staat. Wat kost onderhoud? Wat kost opnieuw aanplanten? (En reken daar ineens de sentimentele waarde maar bij!) Maar hou in ieder geval de auto's er tussenuit. En waarom duurt het al jaren voordat er iets aan die dode takken gedaan wordt? De brandweerlui staan toch te popelen om daar eens met hun groot materiaal tegenaan te gaan? Requiein: Van de 3 in het recente verleden aan geplante linden staan er nog 2 en groeit er nog een halve.

En dan nog dit Wortel kreeg naast een nieuwe rijweg ook een fietspad en een voetpad. Omwille van de veiligheid op de weg. Maar al te vaak moet je vaststellen dat deze 2 laatste ook als parkeerruimte gebruikt worden. Lijden al die mensen aan een 'zittend gat'? Een veilige Straat wordt dan onveilig als je de meest kwetsbare weggebruikers van de hun voorbehouden strook in de richting van de rijweg dringt. Dan gebeuren er pas ongelukken. (Als ik dat zie, hee, die auto's op het fietspad... Je zou het aan mijn naam niet zeggen, maar dan begint er in mij een klein Van Daleke te broeien, hee.) 13

Den Wortelschen almanak Mijn almanaksken zal vlug bekeken zijn, deze maand. 3juni: de mensen van de fotoklub houden een gezellig samenzijn in het Slot, en doorbladeren ondertussen het schriftje met de commentaren op hun tentoonstelling. 4 juni: Er wordt die dag heel wat afgefietst in Hoogstraten. Vakantiegenoegens start aan de kerk in Hoogstraten, de wielertoeristen doen heel Antwerpen bewegen (maar mij niet, zenne) met verschillende omlopen, waarvan er 2 een startplaats hebben (o.a.) aan de Boomkes in Wortel. Meer hierover in het gemeentelijk infoblad en misschien zelfs hier in deze Maand. 9juni: De huisvuilschuimers kunnen weer op pad. In Wortel staat het groot huisvuil die dag klaar. En wat al weg is, is weg. 11juni: volgens de Hoogstraatse evenementenkalender is dit het feest van de Nederlandstalige cultuurgemeenschap. Allee, mannen! Wat er die dag wel te doen is: 30 Wortelse mensen kunnen mee met de gewestelijke KWB-boottocht van Turnhout naar Retie. Op de boot is er van alles te doen, in Retie kan men naar het FAMILIESTRAND of verderdoor naar de ABDIJ van Postel. 150 fr. niet duur voor een hele dag op pad (of op 't water). Ook die dag heeft hier in Wortel de le MARS VAN HOOGSTRATEN plaats. Vertrek aan de parochiezaal voor 10, 20 of 32 km, vanaf half 9. Ingericht door de Dr. Versmissenkring, met de steun van de gemeente. 17 juni: Het oudercomité en de leerkrachten van de lagere en kleuterschool van Wortel, gaan een avondje barbecueën. Daar heb je natuurlijk mooi weer voor nodig. Zit er nog wat in 't vat? 18 juni: Iedereen op tijd uit bed? En de kieshokjes in. Als iedereen zo enthousiast is als ik, dan zal het er maar stilletjes aan toe gaan, daar bij die Europese verkiezingen. Ja, juni zit vol leven. Maar behalve een barbecue van Vakantiegenoegens in Hoogstraten (en eigenlijk niet voor deze rubriek) op 24 juni, hou ik het voor bekeken. Ik ga nog wat genieten van het mooie weer! •

Streven naar perfektie GARAGE

Geudens

..V...A.

MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 0313 1 5.71 .76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

ngi BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91

Speelgoed schoolgerief Allerhande gerief voor zomerse

SPELLETJES BUITEN VAN BERGEN & CO. Gelmeistraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/3147750 28


WORTEL

Goud in Wortel

Op 13 mei trokken Stan Sprangers en Marie Strijbos per koets naar de kerk om daar samen met vrienden en familie hun gouden bruiloftsmis bij te wonen. Dat was wel even anders dan op die 13de mei van vijftig jaar geleden. 'Toen gingen we te voet, binnendoor, naar de kerk, vertelt Marie, en er was ook geen feest zoals nu. De familie ging terug naar huis en wij, Stan en ik, gingen samen met de getuigen, met een gehuurde auto op reis. Naar de dierentuin in Antwerpen. Dat was een hele belevenis voor ons, ik was nog nooit in Antwerpen geweest.' Die auto viel onderweg dan nog in panne zodat we met de bus verder moesten'. Om Marieke te vinden, moest Stan van Baarle komen waar hij samen met zijn ouders en 12 zusters en broers woonde op een boerderij in het gehucht Reut. Een gemakkelijk leven had hij daar niet. 'Al vanaf mijn 4de jaar moest ik thuis meehelpen. 's Morgens vroeg opstaan om, na een uurke gaan, in Baarle naar de mis te gaan, boterhammekes opeten bij de nonnekens en daarna naar school. 's Avonds en in de vakantie moest er gewerkt worden.' Stan was een Hollander omdat zijn vader, wegens het smokkelen van tabak in de eerste wereldoorlog, niet meer naar België mocht en

dan maar Nederlander werd. Door te trouwen met Stan werd ook Marie een Nederlandse. Maar dat maakt voor hen niet veel uit. 'Wij zijn eigenlijk noch het een noch het ander, zoals zovelen hier die aan de grens wonen'. In ieder geval was het voor de liefde geen bezwaar. Op Castel-kermis leerden ze elkaar goed kennen, ze verstonden elkaar en waren het al gauw eens. Ook bij Sooi Strijbos in Poeleinde moest er hard gewerkt worden. Vader was metser maar er waren ook kippen, geiten en een kalfke nodig om de 8 monden te voeden die daar aan tafel zaten. Toen Marie haar laatste schooldag achter de rug had, ging ze de volgende dag op dienst. Ze werd meid bij haar tante Colette in Hoogstraten, daarna bij tandarts Mercelis, vervolgens in een winkel in Turnhout en tenslotte bij een gezin in Beerse. 'Daar moest ik aan tafel bedienen met witte handschoenen aan' vertelt Marie. Maar ze was er graag, ook al mocht ze maar om de 14 dagen naar huis. Daar kwam Stan dan aan, op zijn fiets vanuit Baarle, er werd wat gebuurt en soms ging men naar de kermis. Maar altijd in het gezelschap van de ouders, en Stan moest dan ook om 11 uur naar huis. 'Van vrijen kwam er eigenlijk niets in huis, vertelt Stan.

Daar konden ze pas goed aan beginnen na de bruiloft. Ze gingen in Baarle wonen waar Stan toen werkte bij de 'Heidemaatschappij'. Er moesten toen nog heel wat heidevelden worden ontgonnen. 'Hard werken en lange dagen, vertelt Stan, ploegen, frezen en in de winter met de oerts rijden. Dat gebeurde allemaal met de paarden.' Met de paarden omgaan, dat kan Stan als de beste; ooit trok hij alleen met 4 paarden en 2 wagens naar Breda. Maar toch moest hij zijn paarden voorlopig vaarwel zeggen want Marie wilde terug naar Wortel. Stan ging op de 'Chémical' werken, daarna trok hij een tijdje naar de koolmijn in Limburg en werd tenslotte metser zoals zijn schoonvader. Maar zijn hart trok naar het boerenbedrijf en in '68 kreeg hij daar de kans toe. Er kwam een wei op Poeleinde vrij en daar bouwde hij eigenhandig een boerderij met stallingen voor kippen en varkens. 'Voor die tijd was dat een heel modern bedrijf, zegt Stan, vooral wat de varkensteelt betreft. Maar het was weer veel werk, nachten met weinig slaap, bezig van de morgen tot de avond!' Marie zat ook niet stil. Er waren intussen 12 kinderen Sprangers geboren die wel wat konden meehelpen maar ook stillekesaan weer begonnen uit te vliegen. Marie hielp zoveel mogelijk mee op de boerderij, het bedrijf floreerde maar toen begon het hart van Stan te protesteren. Hij kwam in het ziekenhuis terecht en de kinderen drongen er bij hun ouders op aan om het bedrijf te verkopen. Met veel spijt in het hart maar noodgedwongen, gaven Stan en Marie toe. Ze lieten zich een mooi en gerieflijk huis bouwen aan de St. Jansstraat en wat ze nog konden doen, deden ze met hart en ziel: wandelen, tuinieren en met de duiven spelen. Het wandelen is inmiddels tot een klein ommetje beperkt, - vroeger wandelden ze samen zo'n 10 â 15 km per dag -, de tuin wordt met voorzichtige hand bewerkt, maar de duiven, daar heeft Stan niets moeten toegeven. Hij speelt nog met hart en ziel. Wat 50 jaar geleden begonnen is met zijn twee, Stan en Marie, is nu uitgedeind tot een grote familie; de 12 kinderen: Maria, Frans, Fons, Ad, Jaak, Jan, Jos, Boudewijn (7e zoon!), Con, Rit, Staf en Erik zorgden voor 23 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Samen hebben ze Stan en Marie met een geweldig feest verrast maar het mooiste geschenk zijn wellicht de twee schilderijen met daarop de ouderlijke boerderij van Stan in Baarle en het huis van Marie in Poeleinde. Van daar kwamen ze allebei, een lange weg vanuit die heel andere wereld van een halve eeuw geleden. We wensen hen nog veel jaren samen in deze tijd. U

Bijouterie 'Jou' Vrijheid 66- 2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53 • groot assorfiment in modejuwelen • exclusieve haarmode • ruime keus in lederen riemen en tassen • klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 9.30-18.30 u. Zondag 10,30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten Tot ziens Leen

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

service

HOOGSTRATEN

29


[YKèJ;H11

De raad van het dorp Verleden maand gingen we eens luisteren op de algemene vergadering van de dorpsraad van Meersel-Dreef. Deze maal is het de beurt aan Wortel waar het eind april eveneens algemene vergadering was. We maakten van de gelegenheid gebruik om enkele vragen af te vuren naar de oud-voorzitter René Sprangers en de huidige bazin An Snels. Uit hun antwoorden blijkt wel dat het werk in de dorpsraad vaak taai en moeizaam verliep - vooral door het gebrek aan medewerking van het gemeentebestuur - en zorgde voor heel wat teleurstellingen. Hoewel niet springlevend, bestaat de dorpsraad nog en misschien kan een meer positieve houding van het gemeentebestuur de groep nieuw leven inblazen.

Wij zijn ook heel lang bezig geweest met het 2e voetbalveld. Dat heeft ook bijna 10 jaar geduurd vooraleer dat rond was. Wij hadden ondertussen al wel geleerd om van elk punt een dossiertje aan te leggen. En daarin noteerden we alles wat er voorviel of gezegd werd. Want we hadden al vlug door dat ze in het schepencollege wel eens vergaten wat er de keer voordien beloofd werd. Andere werkpunten: het pleintje achter de parochiezaal (maar het onderhoud is een zwak punt); het tot stand komen van het subsidiereglement; de verdeling van de subsidies voor de gebuurten, dat liep in het begin ook wel wat fout. We hebben ook een informatiebrochure over Wortel gemaakt, die werd dan bij elke nieuwe inwoner in de bus gestoken. Eens dat die af was, was dat een kleine moeite, en daar hebben we vaak positieve reacties op gehad. Elk halfjaar maakten we een activiteitskalender op. En verder waren er die vele kleine puntjes: een lichtpunt hier, een weg die te smal is ginder...

Terug- en vooruitblik Als je er achteraf op terugkijkt, was die eer ste periode nog zo slecht niet: je was met iets • concreets bezig, en je zag vooruitgang. Eigenlijk kwam het er wel op neer dat die dingen die we zelf deden, goed gingen. Alles wat van de gemeente moest komen, duurde heel lang. Nu hebben we hier in Wortel zelf een paar schepenen. Als je hoort wat daarbij komt kijken... Dat is niet iets dat je er op een avond eens rap bijdoet. Maar ze moeten er ook rekening mee houden, nu bv. met die vergadering over de Boomkens en een turnzaaltje achter de school in het dorp, dat ze als ze ver wachtingen wekken bij de mensen, dat ze ze ook waar moeten kunnen maken.

Een deel van de aanwezigen op de algemene vergadering van eind april. VoorzitsterAN SNELS (2de van rechts) noteert de opmerkingen bij de pas verschenen informatiebrochure.

René Sprangers, voorzitter '78-'86 Oprichting De dorpsraad van Wortel werd opgericht in maart '78. Dat was een beetje het gevolg van een studiedag in Minderhout. Inspraak was in die tijd 'in'. En ook omdat er in het nieuwe gemeentebestuur, het eerste na de fusie, weinig Wortelse raadsleden zetelden, waren we bang dat ze ons gingen vergeten. Met een aantal mensen uit de verenigingen en ook persoonlijk geïnteresseerden, werd het eerste bestuur gevormd. Dat was samen zo'n 12 tot 14 man, en we begonnen er allemaal nogal hevig aan. Ik woonde nog maar 2 jaar in Wortel toen ik daar voorzitter van werd. Je weet hoe dat gaat, eens dat je ja gezegd hebt, dan blijf je dat. Volgens de statuten mag je maar 2 periodes van 4 jaar voorzitter zijn. En daarna ben ik er dus mee gestopt.

Gemeente

-

dorpsraad

Onze bedoeling was vooral naar de gemeentelijke overheid toe te werken. Je kunt dat eigenlijk een beetje opsplitsen in 2 stukken. De eerste periode, dat was met het eerste gemeentebestuur van burgemeester Sprangers, dan vergaderde het schepencollege 's avonds. In die tijd waren ze hier met de doortocht van Wortel bezig, en het gebeurde toch regelmatig dat wij daar 's avonds de trappen van het

IJ

gemeentehuis opgingen, om de hangende punten te bespreken. We schrokken er ook niet voor terug om 7-8 keer dezelfde zaken ter sprake te brengen. Op dat ogenblik was dat soms wel frustrerend, maar achteraf bekeken was die periode nog zo slecht niet. Zo'n doortocht was een dankbaar onderwerp om aan te werken: je zag vooruitgang. In de tweede periode werd het overleg met de gemeente meer gestructureerd via de coördinatievergaderingen. De schepen van informatie, J. Verhulst, verzamelde de voorstellen. Je hoorde ook eens waarmee de andere dorpsraden bezig waren en hoe ze dat aanpakten. Maar schepenen die je veel nodig had (bv. van openbare werken) die zag je nooit. En op de duur is dat dan doodgebloed.

Dorpseigen werk Waar wij veel tijd ingestoken hebben, was dus die doortocht hier in Wortel. Daarbij doken ook regelmatig nieuwe problemen op. Die dan weer moesten besproken worden. Nu is het ook wel moeilijk om af te bakenen wat de dorpsraad daarin bereikt heeft en wat door andere verenigingen, zoals het oudercomité. Want velen waren daarin actief. Een misverstand dat hier lange tijd bestaan heeft, was dat de dorpsraad die kasseien hier wilde behouden. Dat was dus niet zo. Het wegdek is van de staat, en die had op dat ogenblik geen geld om dat te vernieuwen. Daardoor moesten die kasseien er opnieuw in.

An Snels, voorzitster '86 tot nu Dorpsraad nu! Via de BGJG ben ik in de dorpsraad gekomen, en via het bestuur ineens voorzitster. Dat is niet bewust gekozen; er was gewoon niemand anders die het wilde doen. We zijn nu met een man of 5. En we komen een paar keer per jaar bijeen, naargelang dat er iets is. Dat was nu de eerste algemene vergadering zolang ik voorzitster ben. Als er geen vraag naar was, gebeurde het niet. Nu werd al wel voorgesteld om het elk jaar te doen.

Werking De contacten met de gemeente waren tot nu toe heel miniem. Ze antwoordden wel op de brieven, maar voor de rest... Nu was het o.a. op vraag van de gemeente dat we bijeenkwamen, hun vraag i.v.m. de Boomkens. Gedurende de voorgaande maanden hebben we gewerkt aan een nieuwe informatiebrochure. De vraag kwam eigenlijk vanuit het parochieteam. Na de huis-aan-huisverspreiding, zullen zij ze ook bezorgen bij de nieuwe inwoners. We denken ook nog aan een nieuwe adressenlijst. Die is er vroeger ook eens geweest, en daar is nog wel vraag naar. En voor de rest worden de kleine puntjes doorgegeven aan de gemeente. Als je ziet wat voor werk er in het verleden geleverd werd om weinig te bereiken, en dan dikwijls nog jaren nadien, dan is er nu niet veel meer waar wij ons enthoesist achter willen zetten. •


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefo nisch op 314.66.28.

GI --

'Ga en ik ga, kom en ik kom' (Mat. 8,9)

Parochie nam afscheid van pastoor Van Hoof Enkele weken geleden scheidde pastoor Verheyen van de parochie Meerle om een nieuw arbeidsterrein te vinden in Vorselaar. Meerle zou daardoor zonder geestelijk leider komen te zitten en een kans op een nieuwe aanstelling werd zeer miniem geacht. Een tijdje later sijpelde druppeltje voor druppeltje het bericht door dat Piet Van Hoof, pastoor te Minderhout, zou overgeplaatst worden naar de uiterste noordhoek. 1295-1989 Ongelovige blikken kruisten mekaar bij het horen van bovenstaande tijding, de zin van zo'n overplaatsing werd druk bediscussieerd, kortom men geloofde er geen letter van. Die druppeltjes vormden zich stilaan toch tot straaltjes en uiteindelijk bleek dat de in de lucht gestuurde informatie toch een degelijke grond van waarheid te bezitten. Bisschop van Antwerpen, Paul Van den Berghe, in samenspraak met de dekanale geestelijkheid vond dit de beste beslissing met het oog op de toekomst, want binnen onafzienbare tijd zullen heel wat parochies het zonder inwonende pastoor moeten stellen. Iets waar P. Van Hoof de laatste jaren frequent naar verwees en dat hem nauw ter harte ging, was juist deze problematiek! 'De parochianen zouden het heft meer in handen, meer verantwoordelijkheid, moeten nemen; een parochie valt niet als één man weggaat!' Niemand was er zich van bewust dat dit ogenblik voor Minderhout zo snel zou arriveren, hij zou wel eens de laatste pastoor van de parochie kunnen geweest

zijn! Een zekere Joannes van Herentals staat in de Minderhoutse geschiedenis geboekstaafd als eerste gekende pastoor en hij werd aangesteld in 1295. Pastoor Van Hoof was de 43ste in de rij!

Zondag 21 mei Het officieel afscheid van de pastoor vond plaats op de lste H. Bloedzondag onder een bloedhete tropische temperatuur. Bij deze gelegenheid trokken een groot aantal parochianen kerkwaarts om hun zieleherder uit te wuiven. Een eenvoudige, ontroerende eucharistieviering met als thema 'Heer, gij zegt, ik kom en ik kom, ga en ik ga!', opgedragen door de pastoor en bijgestaan door de heer L. Swaegers, al jarenlang een graag geziene figuur binnen de parochie. Hij zal ook, tot nadere instructies volgen, een permanentie hebben op de pastorij en de administratieve rompslomp verwerken. De afscheidnemende deed nog eens extra beroep op de verantwoordelijkheid van de leek in de parochie en dankte ontroerd iedereen

voor de vriendschap en de genegenheid die hij gedurende 11 jaar had mogen ondervinden. Cor Van Boxel vertolke namens de verenigingen, organisaties, instellingen en werkgroepen de gevoelens van dankbaarheid voor het gepresteerde werk. Nadien trok men, met de Kon. Fanfare De Marckezonen en de majoretten voorop, in stoet naar het parochiecentrum voor een receptie waar bij een hapje en een drankje geschenken overhandigd werden. Karel Jacobs sprak hier namens de kerkfabriek en Armand Coenegrachts, iste schepen van de stad Hoogstraten, verwoordde de sympathie van de stedelijke overheid.

Niet gemakkelijk Pastoor Van Hoof heeft in zijn 11-jarig Minderhouts herderschap geen gemakkelijke periode gekend en vooral de financiële problemen, een erfstuk uit het verleden, waren niet uit de lucht. Bij zijn aanstelling in 1978 heeft hij dat er toch bij genomen en met de hulp van de parochie werden die schulden netjes gedelgd. Ook de St.-Clémenskerk met alle restauratieplannen bezorgden hem heel wat kopzorgen. Een wankele gezondheid maakte het voor hem ook niet altijd eenvoudig. Toch zijn we er van overtuigd dat hij het beste van zichzelf gegeven heeft en we wensen hem nog vele jaren, in goede gezondheid, een vruchtbaar apostolaat toe in Meerle!

PASTOOR PIET VAN HOOF werd geboren te Kasterlee op 6 december 1934 en ontving de priesterwijding op 12 juli 1959. Van 13 april 1965 tot 1 september 1974 deed hij dienst als onderpastoor te Merksplas en van 1974 tot 1978 te Beerse. Sinds 29 oktober 1978 fungeerde hij als pastoor te Minderhout. Zijn aanstelling tot pastoor te Meerle zal plaats hebben op ZONDAG 25 JUNI te 14 uur!

Schoolf eest

Het komen en gaan van pastoors Pastoor Verheyen verliet Meerle. Zijn plaats in deze parochie wordt ingenomen door pastoor Van Hoof (rechts) uit Minderhout. De gepensioneerde leraar van het Klein Seminarie, EH Louis Swaegers (links), wordt nu waarnemend pastoor in Minderhout.

Op zondag 4 juni wordt het weer een hoogdag voor de Vrije Basisschool te Minderhout. Directie, leerkrachten, leerlingen, ouder- en schoolcomité hebben de handen weer eens in mekaar geslagen om ouders en sympatisanten een leuk kijkspel onder ogen te brengen. Te 10.30 uur wordt een eucharistieviering opgedragen die door de schoolkinderen verzorgd wordt. Rond de middag is het de hoogste tijd voor de lunch en vanaf 13.30 uur treden de kinderen op met actieve deelname van de ouders. In de klassen ontdek je de spelletjesmarkt en de allerkleinsten vinden leute op de paardemolen. In het koffiehuis kan rustig gekeuveld worden bij een lekkere wafel en in de cafetaria is gezelligheid troef. Niet te missen is de doorlopende videovoorstelling met enkele aspecten uit het recente schoolleven en de ballonwedstrijd zorgt voor sfeer en spanning. Omstreeks 17 uur trekking van de tombola! 31


( Ji UJïI II1i1 EJJ Efi UJUÜ Meerle is niet groot, dacht ik. In Meerle gebeurt nooit iets, dacht ik ook. En toen ik een paar maanden terug begon met het schrijven van deze rubriek dacht ik enigszins bezorgd: 'Hoe krijg ik mijn blad vol?' Wel, de voorbije maand heb ik moeten ondervinden dat ik verkeerd dacht. Mogelijk schuilt er wel enige waarheid in het gezegde dat we het denken aan de paarden moeten overlaten omdat die er een kop voor hebben. Het blijkt inderdaad soms beter af te wachten wat er komt alvorens te denken dat er niets komt. 171

Er is van alles gebeurd dus en een konstante bij praktisch alle evenementen was het goede, zeg maar prachtige weer. Terwijl we dit schrijven maken we het eens te meer dit jaar tnee dat we avonds om half tien nog gerust buiten kunnen zitten in he,nds,'nouwen. Men heeft zelfs de sproeiers al moeten bovenhalen, want zon en warmte zijn prima, maar den hof vraagt deze dagen ook water. Om elk plekje van uw tuin een beetje vocht te geven, staat het kraantje dus heel de avond open. Maar het lijkt me toch maar beter niet te klagen; het is goed mogelijk dat we komende zomerzo'n weer niet meer krijgen. Wat we nu gehad hebben, kan niemand mneer afnemnen. 13 Er is van alles gebeurd dus en om niemand vbér te trekken zullen we er in cronologische volgorde kond van doen.

Zo'n 40-tal apetrotse eerste kommunikanten, die van Pater Staf op het einde van de Mis op hun stoel moeten gaan staan (stel u voor, tijdens de mis op een kerkstoel gaan staan) en daarbij van alle aanwezigen een daverend applaus in ontvangst mogen nemen, dat is feitelijk al een bekroning van een feestelijke dag die nog maar pas begon. Ik denk dat de feesten die dag rijkelijk begoten zijn, die 4e mei werd het zeventwintig graden, tot heil van alle feestvierders en tot welzijn van de brouwers.

-

.-

0fl ver,'noeibare oudercomité- voorzitter Frans Rombouts met zijn 'Rad der fortuin'.

Op zondag 30 april had het jaarlijkse schoolfeest plaats. Zoals steeds werden eerst de hon-

gerigen gespijsd, die hierdoor niet alleen een werk van barmhartigheid ondervonden maar er ook een deden door de kas te spijzen. 's Namiddags was er dan de gekende 'Vlaamse Kermis' waar ge uw energie en uw centen kwijt kon. Het dient gezegd dat dit schoolfeest steeds ruim belangstelling geniet. De ouders die nog kinderen in de kleuterschool hebben, zullen het alvast niet wagen om niet te gaan. Vanaf de maandag die het feest voorafgaat, beginnen en eindigen deze kleuters hun dag met te vragen hoeveel keer het nog slapen is vooraleer depaardemolen komt. Als deze dan op vrijdag op hun koer, voor hun neus wordt opgebouwd is nog twee keer slapen toch echt te veel. Het laat zich dan ook raden dat deze attraktie op zondag druk bezocht wordt en dat menige ouder er pijnlijke voeten aan overhoudt. Het ,noge hen een troost wezen dat dit alles voor de school geld in het laatje brengt. fl

Algemene vergadering K.A. V. - 130 vrouwen luisteren naar de inleiding van voorzitster To Pelckmans. De K.A.V. kwam als eerste in het rijtje en als enige hadden zij het weer niet mee. Het regende en het was ongezellig koud die avond, maar dat gaf niet want zij zaten met zijn 130 in de parochiezaal voor hun feestelijke algemene jaarvergadering, die tevens het werkjaar afsloot. Dat werkjaar had in het teken gestaan van het milieu en vooral dan van milieuvriendelijk huishouden. Rond dit thema was er in de zaal een stand opgericht, waren er stripplaten aan de muren gehangen en werd er na de feestmaaltijd door Mevr. A. Pymaerts een voordracht verzorgd. Ook huisvlijt van de leden die de cursus 'Bloemen en sfeerideeën' volgden werd tentoongesteld. Voor de vrolijke noot en de nodige afleiding zorgde kleinkunstenaar Rik Gorissen, die in zijn optreden het milieuthema ook ruim aan bod liet komen. 32

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerie, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

I)e ee,'sld' ko,ninu,,iekan (en ton Meerle

Op zondag 7 mei waren de ruiters aan de slag in het gewestelijk tornooi van de Landelijke Rijvereniging, dat dit jaar ingericht werd door de Markeruiters. En het gaat hier niet om een niemendalletje. Vanaf s morgens vroeg (om kwart voor zeven de eersten) kwamen paarden, ruiters en paardenliefhebbers tot op het tornooiterrein van ca. 13 ha groot, dat gratis ter beschikking was gesteld door Herman Tilburgs en de gebroeders Huybrechts. Uiteindelijk zouden er meer dan zevenhonderd paarden zijn van 32 deelnemende verenigingen. Het hele tornooi kende een vlekkeloos verloop en de ruiters van de organiserende vereniging behaalden een mooie 2e en 3e plaats in de dressuurwedstrjden. Tijdens het Pinksterweekeinde tenslotte waren er nog enkele evenementen die elkaar goed aanvulden. 's Middags kon je rustig uit eten gaan in de parochiezaal, ten bate van de Harmonie. Als uw eten dan wat gezakt was, kon je met heel de familie de fiets op voor de fietszoektocht van de K.W.B. De avond kon je dan besluiten met een partijtje Bingo op de Harmoniefeesten. Voor dit alles moest je om zo te zeggen maar amper de deur uit. Nu zal mei bijna zeker een van de drukste maanden voor verenigingsfeesten zijn. Op 20 en 21 mei is het bij de Chiro te doen en een week later is er een heus Meerles DartsKampioenschap, maar hierover meer in het volgend nummer. De agenda voor de volgende maand is tot op heden minder gevuld, de pluk is immers in


MEERLE

Gaat u bouwen

AF HERIJGERS l

ikk

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 031314.47.55

Alles voor waterafvoer zoals:

Kunst in Klein Eyssel Tot en met 11juni kun je in Klein Eyssel 25 gaan kijken naar een tentoonstelling van GLASGRA VURES en AKWA RELLEN, van woensdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur. Hier een beeld van de opening van de tentoonstelling met gastheer Nic Van de Perre, rechts op de foto.

* • • • •

P.V.C.-rioolbuizen Dakgoten Afvoergeulen Straatkolken Klokputjes

\52fl

s

pb

.~ 9~ ~ On0

20

33


4-

çJ © Mei was zeker een schitterende maand wat het weer betreft, echt zomersweer in de lente. De laatste jaren verbreken we steeds maar allerlei rekords wat het weer betreft, het lijkt wel of er geen gewone seizoenen meer bestaan. Gelukkig viel het rekord deze keer positief uit, behalve voor de tuinders misschien, maar die kunnen meestal zelf beregenen. Van het mooie weer werd in Meersel-Dreef duchtig gebruik gemaakt om de caféterrassen eens op te frissen, nieuwe stoelen of parasols, een nieuwigheid zoals ijsverkoop of iets anders, het was en is hier allemaal te zien. Ook de bedevaarders kwamen en gingen, te voet, met de fiets, met de auto of met bussen. Van alle kanten kwamen ze naar het Lourdes van de Noorderkempen. Een bont allegaartje. De harmonies van Chaam en Ulvenhout kwamen naar jaarlijkse gewoonte al dauwtrappend naar Meersel-Dreef. Al vroeg speelden de harmonies over de nog rustige Dreef richting klooster. Er valt altijd wat te zien of te beleven op de Dreef, daarom verveel je je nooit op één van de terraskes of met de klein mannen in de speeltuin. Volk trekt volk, een gezegde dat zeker voor Meersel-Dreef opgaat. Over terrassen gesproken, vernam ik dat er de laatste tijd bij verschillende cafés ter

© Ip 1 rasstoelen werden gestolen. Bij café 't Jachthuis gingen ze aan de haal met 16 stoelen. Daar waren ze in 't Jachthuis natuurlijk niet blij mee, ze waren nog spiksplinternieuw. Omdat het al zo druk is - en vergeten we dan de vele tuinbouwactiviteiten niet, zowel in het groot in de serres en kappen als in het klein in de liefhebberstuintjes - legden de ,neeste verenigingen hun activiteiten stil. Tot de avonden weer lang worden in de herfst, iets dat hopelijk nog lang duurt. El

Voor juni staan er nog wel enkele zomerse activiteiten op het programma. Het oudercomitee van onze lagere school het Dreefke, organiseert op zondag 4 juni haar jaarlijks schoolfeest onder het motto 'Er was eens...' Hun programma ziet er ongeveer zo uit. Om 13.30 uur opent de fanfare de middag met een serenade. Daarna volgt er om 14 uur een sprookjesvertelling 'Er was eens...' Uitgebeeld door de schoolkinderen, wat een mooi spektakel belooft te worden. Gevolgd om 15 uur door een eerste poppenkast-voorstelling en om 16 uur door een tweede. Verder nog doorlopend vertier onder de vorm van diverse spelen: kop van jut, het spiraal, het rad van fortuin, kleien, kindertombola, grabbelton, een kleurwedstrijd, enzovoort. De mensen die

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315. 71. 86. er vorig jaar waren, komen zeker terug want toen was het grandioos, diegenen die er niet bij waren, krijgen nu de kans van hun leven om er ook eens bij te mogen zijn. Steek de kinderen en het ouderkomitee een hart onder de riem en kom ook eens kijken en genieten. U Ook die zondag 4juni start de fanfare weer met haar wekelijkse rommelmarkt op het Geiteneinde. Tenminste mits goedkeuring van het schepencollege. Deze rommelmarkt zal doorgaan elke zondag van juni tot half september, steeds van 9 tot 17 uur. Misschien vindt u er wel datgene waar u al jaren achter zoekt, kom eens kijken. Hebt u nog spullen liggen die u zelf eens aan de man wil brengen, kom dan ook eens een keertje op de markt staan. Voor 200fr. mag u de hele dag uw waren aanprijzen. Deze 200 fr. is ten bate van het kledings- en instrumentenfonds van onze fanfare 'Voor Eer en Deugd'. De markt van vorig jaar betekende voor de fanfare een grote stap in de richting van een nieuw unij'orm. Als alles meezit dan speelt de fanfare op 4 juni uit in hun nieuw uniform. Toch weer een hele mijlpaal in de geschiedenis van deze vereniging. Met de opbrengst van de mark t van dit jaar hopen ze ook de drumband in een nieuw kleedje te steken. Dus kom eens kijken, bieden en afbieden en als u dan moegekeken bent, kunt u altijd uw honger en dorst verzadigen in de omliggende cafés of eethuizen. 11

Wie nog meer muziek wil horen kan terecht bij Harry en Jeanne Verheijen in café 't Jachthuis op zaterdag 10 juni. The All Time Music Band zal er avondvullend een optreden verzorgen. Uit ondervinding weet ik dat als die op dreef geraken het een schitterende avond belooft te worden met blaasmuziek in allerlei genres. Aanvang 20.00 uur. En dat is nog niet alles op muzikaal gebied, want op zondag 25juni kunt u terecht bij café Moskes- 't Hoekske voor een terrasconcert van onze fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Ad en Ritje heten u van harte welkom op het koffieconcert vanaf 11 uur in de voormiddag. 13

Tot slot kan ik u nog vertellen dat vanaf 16 mei de Meersel-Dreefse joggers weer van start zijn gegaan. Elke dinsdagavond is het verzamelen geblazen aan café Den Bud om 19.30 uur. Uitgezonderd op regendagen. Onder leiding van Dominique Vermander voelt u zich na enkele weken weer fit en in topconditie, en goed voor de lijn! Tot volgende maand. •

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel, 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 34


Met het Davidsfonds naar Carcassonne 8-daagse autocarreis in het voetspoor van V. Depauw: 'Op weg naar Montségur' Over k feinere, rustige wegen, waar/an's prachtige streken en oude historische steden liggen, trekken we naar en door het zonnige Zuid-Frankrijk naar Carcassonne in de Aude. We doorkruisen de Languedoc met veel wijngaarden, burchten en abdijen én veel echte natuur, groots en fascinerend. Vertrek: donderdag 27juli kasteel verrast door zijn soberheid, maar de le dag: Uit Hoogstraten via Parijs (vrij middagmaal) en Orléans naar BOURGES, onze eerste overnachtingsplaats. 2e dag: Via Montluçon en Riom bereiken we CLERMONT-FERRAND voor het middagmaal. Verder langs Issoire en Massiac naar ST.-FLOUR met zijn o.a. grandiose gotische kerk. 3e dag: Langs Espalion en Rodez belanden we in ALBI. Na het middagmaal bondig bezoek aan de kathedraal met haar baldakijn, het Paleis de la Berbie (Toulouse-Lautrecmuseum) en doorreis via Castres naar CARCASSONNE. 4e dag: In de voormiddag bezoek aan 'La Cité de Carcassonne', een echt middeleeuws juweel. De bijna intact gebleven wallen met tweeënvijftig torens hebben een lengte van bijna 3 knt Na het middagmaal een uitstap naar de abdij van FONTFROIDE. Omgeven door Italiaanse tuinen, bomen, cypressen en palmen laat de in de zon badende en in zandsteen opgetrokken abdij een onvergetelijke indruk na. 5e dag: Na het ontbijt via MIREPOIX - typische markt omgeven door huizen uit de 12e eeuw - naar Foix en Lavelanet. Na het middagmaal bezoek aan het kasteel van MONTSEGUR (wandeling voor de liefhebbers). Het

gevel lijkt meer op een tempel dan op een burcht. Via Puivert en LIMOUX terug naar CARCASSONNE. 6e dag: Een uitstap naar de Minervois. Via Rieux naar het wondere MINERVE met uitgebreid bezoek. Langs Olonzac en Puichéric en Trèbes door de wijngaarden naar CARCASSONNE terug. 7e dag: Via de autosnel naar Nîmes en VALENCE voor het middagmaal. Vervolgens over Vienne en Lyon naar MACOM waar overnachting. 8e dag: Na Chalon doorkruisen we BOERGONDIE en bereiken dan Langres, Nancy en METZ voor het middagmaal. Daarna verder langs Luxemburg en Brussel huiswaarts. De prijs per persoon: 19.275 + 660 (BTW) = 19.935 fr. De toeslag éénpersoonskamer: 3.900 + 133 (BTW) = 4.033 fr. De prijs omvat: het autocartransport, alle vermelde uit stappen, het verblijf in goede hotels van toeristenklasse (alle kamers met bad of stortbad/WC), degelijke middagmalen, de groepsverzekering, de DAVO-reisleiding en de BTW. Leden van het Davidsfonds genieten bovendien van DF-REISPREMIE. Tijdig inschrijven is wenselijk in het secretariaat van het Davidsfonds te Hoogstraten, Moerstraat 68.

Lauryssen electronics pvba uw electro vakman handelaar waar service belangrijk is? MINDERHOUTDORP 29c 2322 HOOGSTRATEN TEL. 314.67.67 De volgende MAAND komt eraan op donderdag 28 juni. Medewerkers, vergeet nog even uw vakantieplannen en breng uw kopij tijdig - woensdag 14 juni - binnen. VééI schrijven hoeft niet, wel op tijd inleveren!

jT

01,

'

AYORT 2330 Merksplas Kerkstraat 15 Kopje van de maand is: Greet Verschueren Karelijnestraat 66 2320 Hoogstraten 35


FUSIE

Fusieswing

Goed uit Engeland

,

Aop-

We waren blij, afgelopen maand mei In het kader van '20 jaar 't Slot' kozen we zaterdagavond 7 mei uit om onze muzikale zintuigen te scherpen. Het was voor een eerder schaars opgekomen publiek dat ZE NOIZ haar Kempisch debuut maakte. De set begon aarzelend, en het feit dat deze groep nog niet zo lang live optreedt heeft daar zeker mee te maken. Zanger Bart Van Den Bossche probeerde de 'geen kontakt'-pose uit, een manier als een andere om het gebrek aan podiumervaring te camoufleren. Toch kwam het vanaf de cover 'Sexbeat' écht los, en bewees Ze Noiz haar plaatsje in onze inlandse rockscène. Twijfel verdween en energie kwam in de plaats. Ritmesektie, gitaar én stem vonden elkaar terug, in 'Downtown Trams' bijvoorbeeld, en in extra prima coverwerk als 'Chicken Shit' (John Cale) en 'No Fun' (Iggy & The Stooges). Dat de nummers 'Almost Human' en 'Jacky' qua uitstraling niet dienden onder te doen voor de single 'She's Alright', leert ons dat dit viertal op gebied van songwriting over nog veel reserves beschikt. In elk geval: live een meevaller. THE PARANOICS waren in Wortel al aan het derde concert van de dag toe, en dat kon je merken. Ze dreven kompleet op hun routines, stevig rocken was het, maar op dat moment al lijdend aan déjâ-vu. 'Debbie, 'Bye Bye Baby', 'I've Been Waiting' (nieuwe single), 'What Would You Say' passeerden de revue, net als de covers 'Anyway That You Want Me' en 'Come Back And Stay'. Het knalde, het publiek werd er aardig wild bij, maar het bestond de zevende mei voornamelijk uit een harde fans-kern. In andere omstandigheden waren onze jonge helden wellicht door de mand gevallen.

'Bkiesend' van kroeg tot kroeg, wat ons hart ten hemel joeg Vrijdag 12 mei had de derde editie van de kroegentocht 'Kroeg En Blues' plaats. Tegenover het feit dat het publiek voor dit gebeuren qua aantal gestagneerd was, stond het vlot en gemoedelijk verloop van de welgevulde avond. Tijdens enkele rondtochten konden we trouwens vaststellen dat de bezoekers zich netjes over de noord-zuid-as in het centrum van Hoogstraten had verspreid, en zowel kroegbazen als groepen mochten daarom terecht glunderen. Een gevolg van de traag opgestar -

36

Ze moesten vanover het Kanaal gehaald wois/en maar het was

(1(10

ook de moeite: Bob 1Juli

en Dave Peabody in 't Brouwershuis tijdens de nacht van Kroeg en Blues.

te, maar gaandeweg steeds efficiënter verlopende busdienst. Met die bus kon je bijvoorbeeld uitstappen aan het Plekje Bij De Molen, waar K.C. JACK & THE BISHOPS in goeie doen waren, en een vol café lekker spontaan aan hun voeten speelden. Voor THE MARCKRI VER JAZZBAND in het Hooghuis hadden de fans verzamelen geblazen, en het stappen van her naar der was aan hen duidelijk niet besteed. NONKEL NEY brak opnieuw het rekord van nachtbrakerij, maar het late festijn in de Wachtzaal kon de indruk die BOB HALL en DAVE PEABODY in het Brouwershuis op ons maakten, niet wegvagen. Het Engelse duo bevond zich op vertrouwde Belgisch bodem, zag zich goed ontvangen en deed muzikaal dan ook z'n uiterste best. Na het officiële einde van de show kon een extra set er dan ook vlotjes af. Hoe je blues op viool brengt, liet JEAN-LOUIS MAHJUN horen in Icarus, samen met ALAIN GIROUX op gitaar. Een originele en prima interpretatie van het genre, waar het jonge wildzijn van HOT STUFF aardig bij in het niets verzonk. Dezelfde Mahjun stond trouwens samen met Nonkel Ney om 4 uur 's ochtends nog zijn ding te doen. Hij kon er niet genoeg van krijgen, en wij evenmin. Zonder de overige acts onrecht aan te doen, rest ons nog de prestatie van BENNY BOTTLE & THE SPACE SHUTTLES in café Breughel te belichten: verre van country & westernklisjees hoorden we een evenwichtige mix van country en blues, nooit vervallend in tot op de draad versleten muzikale formules. 'Kroeg En Blues' blijft een aanrader voor een gezellig avondje uit, maar uit de mond van de organisatoren konden we nu al vernemen dat voor volgend jaar extra inspanningen zullen worden gedaan om een kwalitatief hoogstaand programma te presenteren. Zwakke prestaties van ondermeer NIGHTLIFE IN Cahier De Brouillon en een 'afgeleefde' ROLAND in de Roma kan je best vooraf wegsorteren.

Man Jack, the Nordetts et les autres Het vijfkoppig gezelschap uit de regionen van Tours (Frankrijk), vorig jaar nog te zien op 'Kroeg En Blues', was opnieuw op bezoek in de lage landen. Tussen een concert te Aarschot en ééntje in Breda waren ze op zaterdag 20 mei aan de slag in de Mussenakker te Meer. ALAN JACK & THE NORDETTS is een groep met een enorme live-ervaring en dat merkte je meteen. Een stevige en vlot aan elkaar gespeelde cocktail van latin, blues, soul en rock 'n roll, gekruid met enkele ballads (zoals de favoriet van Alan Jack, 'Dont't Let Me Be Misunderstood') bracht een schaars opgekomen en aanvankelijk aarzelend publiek naar het einde van de show toe in alle staten. Dat de toegiften vooral bestonden uit klassieke rock 'n roll-covers (en wat meteen bewijst dat deze groep ook pretentieloos durft zijn) heeft daar zeker mee te maken. Alan Jack, da's gewoon goed. En da's Gruppo Sportivo met een bruin kleurtje. Als je ze deze zomer (wellicht in juli) nog een keer in de streek kan gaan bekijken, moet je dat zeker doen. En doén hé!

Als 't maar body music is: TYPIS BELGIS Zondag 14 mei hebben we kunnen horen wat échte 'body music' kan zijn. Ophitsende ritmes en vinnig toetsenwerk, sobere vokale inkleding - en dat niet bedoeld als bedekte term voor 'slecht zingen' - plus een dans-mentaliteit maakten het concert van dit Belgische duo tot een aangename verrassing. Voor een schaars opgekomen incrowd kregen we drie kwartier lang een serie nummers voorgeschoteld die er één voor één mochten zijn. Positief ook: om de elektronika interessant te maken volstonden de klank en het ritme, en waren effekten, dekors of andere doorzichtige truuks niet nodig. De beide uitvoerders droegen trouwens een gewone jeansbroek. Als dât geen revelatie is!


MUZIEK

Arti Vocali in de St .-Catharinakerk

New Beat in Highstreet

Vrijdag 19 mei liep discotheek Highstreet vol voor de première van de 'new beat'-groep Highstreet. Met deze zeer expressieve en vitale dans.'nuziek-act gaat de groep op lournee door de Benelux en in Frankrijk. Yves Hoskens en Fred Van Ostaeijen hebben kosten noch moeiten gespaard om de groep keurig en kleurig op het podium te krijgen. Links van hen staan Martine uit Hoogst raten en Karel uit Wuusiwezel en rechts Steve en Jessie, broer en zus, uit Made in Nederland.

Ter herinnering (en niet meer dan dat)

Ieder jaar melden vele zangkoren zich aan om in de Sint-Catharinakerk eens de hoogmis te zingen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van hun jaarlijkse wandeldag in onze streek. De keuze wordt jaarlijks bewust beperkt tot twee koren die om een of andere reden een goede faam genieten. Zo komt op zondag 4juni om 10uur het gemengd koor Arti vocali uit Antwerpen. Dit koor werd gesticht in 1904 in het kader van de 'Vereniging voor Dierkunde' of het bloeiend muziekleven in de Koningin Elisabethzaal. Zo is deze zangvereniging met haar honderd leden betrokken bij alle grote composities zoals De Mattheuspassion van Bach, De Messias van Haendel, De Negende Symfonie van Beethoven, Carmina Burana van Orff om er maar enkele te noemen. Sedert 1985 wordt het koor geleid door de jonge dirigent Herbert Janssens. Ondanks zijn 33-jarige leeftijd bouwde hij reeds een stevige reputatie op als dirigent. Zo leidt hij ook het gemengd koor Ars Nova et Antiqua uit Mol waarmee hij op 7 mei 1988 in Hoogstraten een concert gaf. Als organist horen we op 4 juni CarI Van Eyndhoven, evenals H. Janssens, leraar aan het Lemmensinstituut en verder organist en beidaardier. in de zomerconcerten van de V.V.V. speelde Van Eyndhoven op de Hoogstraatse beiaard in augustus 1987. Tijdens de hoogmis op zondag 4 juni voert het koor gekende muziek uit van Bach, Haendel, Mozart en Schubert. • Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

GREE (USA), zaterdag 3 JUNI in Cahier De Brouiiion. Gitaren en zang zoals u ze zeiden hebt gehoord. Onlangs al aan het werk in Kontich, en door ons aldaar uitstekend bevonden. Info: 03/314.32.64. NORMAAL (NL), zaterdag 3 JUNI in de Veiling te Meer. Een hollands monument uit de Achterhoek, nu verpakt als showcase. Info: Café 't Hoekske op tel. 03/315.73.50.

Asociaal, maar toch geniaal We blijven bij ons standpunt: het hardcoregenre kan er alleen maar wel bij varen dat het van haar hokjesmentaliteit wordt bevrijd. Instigators lieten eerder al horen hoe dât kan, maar er is meer. Sinds vorig jaar waait er een frisse wind door punkminnend Holland en België. De Boegies staan niet langer alleen in het strijdperk dat 'pretpunk' heet. Vier he-

13e/gian .'-lsociality ren uit Keerbergen, luisterend naar de naam THE BELGIAN ASOCIALITY staan klaar om de fakkel over te nemen. Gezien hun overvolle live-agenda en de konstant hoge bezoekersaantallen zijn ze goed op weg te zijn. Nederlandstalig gezongen korte, krachtige nummers die het woord 'punk' écht eer aandoen en technisch zéér goed worden uitgevoerd. Een onophoudelijke pletwals van energie, waarop slechts één reaktie mogelijk is: pogoën tot je erbij neervalt. Of toch: met opengesperde, geluidsloze mond dit verschijnsel gadeslaan. Het loont de moeite. Op ZONDAG 25 JUNI, vanaf 14 uur in Cahier De Brouillon te Hoogstraten. Kaarten in voorverkoop kosten 100 frank, aan de kasse 150. Doe je voordeel en bel 03/314.32.64. •

Mark Sprangers

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 03/3 146250 De vakîotograaf maakt er meer werk van! Snelle verzendingen: Taxipost in binnenlandse dienst, Express Mail Service in internationale dienst, Vraag inlichtingen bij uw postontvanger. 37


Uit den grooten volkskalender... Vorig jaar werden alle gaatjes (open ruimte) in De Hoogstraatse Maand gedicht met bekende en minder bekende weerspreuken. Nu wij andere 'opvullertjes' hebben gevonden, willen wij u, lieve lezer, toch niet de wijsheid van onze aloude weerspreuken onthouden. Dat gebeurt dan middels deze nieuwe rubriek waarvoor wij beroep konden doen op de medewerking van weerwijze Paul Van Zummeren. Zo heet het is in juni, zo koud het wordt in december Kijk dus maar goed uit naar het weer van de junimaand, noteer dag na dag hoe het weer is en... dan kan je zelf aan weersvoorspellingen gaan doen. Baseer u daarbij gewoon op de spreuken uit de volkskalender, want die zitten er minder naast, dan alle Pellenboeren, Pienen en de Boseres... Die spreuken zeggen bijvoorbeeld: ZO HEET HET IS IN JUNI ZO KOUD HET WORDT INDECEMBER Onze voorouders konden ook heel konkreet zijn. En daarom dichtte één van hen: JUNI WEER: DECEMBER WEER

Junimaand - braakmaand? In de Romeinse oudheid was juni de maand die werd toegewijd aan de 'jonkheid': juni moest inderdaad vertegenwoordiger spelen van de echte lente. Sommige bronnen zeggen, dat juni haar naam te danken heeft aan de Romeinse consul Lucius JUNIUS Brutus. Die leefde in de vijfde eeuw voor Christus. De Angel-Saksers noemden die maand de 'Midsummermonath', omwille van het midzomerfeest, dat in juni valt. De oude Saksers hadden een andere naam: 'weidemaand', omdat het vee dan in de weiden staat. In 'Den Almanak van het Meetjesland' spreekt men niet over 'juni', wel over de 'braakmaand'. De betekenis daarvan wordt etymologisch verklaard als volgt: 'Braeckmaend, dat verstaen de boeren best, 't is nu immers overal kermis en zy drinken zoo veel genever dat zy er moeten van braken.'

Hoe goed is goed weer? Hoe zou nu, volgens de volkskalerider, het weer in de junimaand moeten zijn? Wij maken even een round-up. Het is een belangrijke maand, zeggen de spreuken: OP JUNI KOMT HET AAN OF DE OOGST ZAL BESTAAN. Inderdaad: in mei moet het koren al bloeien en in juni moet het verder ontwikkelen. En dat kan best met het volgende weerbeeld: NIET TE KOEL NIET TE Z WOEL NIET TE NA T EN NIET TE DROOG: JUNI VULT DE SCHUREN HOOG. Het mag dus niet te koel noch te nat zijn: MET TE KOUD EN TE NA T TE ZIJN BRENGT JUNIMAAND DE BOER IN PIJN Want: IS JUNI KOUD EN NA T, MEN ZEGT: DAN IS HET GANSE JAAR VAST SLECHT

38

Liefst waait er noordenwind: WAAIT IN JUNI DE NOORDEN WIND OVER HET LAND DANKRIJGTDE BOER VEEL KOREN IN ZIJN HAND. En zo af en toe, moet het ook eens onweren: ZWARE ONWEDERS IN DE JUNIMAAND BAREN DIKKE KORENAREN. Teveel onweer, is dan ook weer niet goed, want: JUNI MET TEVEEL GEDONDER BRENGT DE OOGST TEN ONDER.

De weerheiligen In de maand juni komen er enkele volksweerheiligen voor, aan wie we niet zomaar mogen voorbijgaan. Zo is er bijvoorbeeld op 13 juni, de heilige Antonius van Padua. Dat is een weerheilige, want, regent het op zijn naamdag, dan is dat een ramp, zegt men in landbouwmiddens: IS HET OP SINT-ANTONIUS NA T DE BOER DRINKT VAN VERDRiET ZICH ZA T. Daarentegen: ALS OP SINT-ANTONIUS DE ZONNE SCHIJNT: VEEL ZORG VOOR DE BOER VERD WIJNT. Maar, de belangrijkste weerheilige in die maand, is toch wel de heilige Medardus. Men noemt hem een regenheilige en men zegt dat het zes weken na mekaar zou regenen, wanneer het op zijn feestdag 8 juni, regent: ALS HET REGENT OP SINT-MEDAAR REGENT HET ZES WEKEN TEGAAR. Welnu: daar klopt niks van. Want, Medardus, werd vroeger gevierd op 20 juni en n die datum komt er - traditioneel - een lange regenperiode, of helemaal niet. Maar, in de

zestiende eeuw, werd Medardus door Paus Gregorius naar 8juni verhuisd. Men verhuisde zijn weerspreuken mee en de vraag blijft dus, of ook dân hetzelfde weerbeeld mag worden verwacht...

Middeltjes Je kan natuurlijk altijd proberen, om die Medardusregen af te wenden. Vroeger had men daarvoor heel wat middeltjes. Het beste middel scheen een glas wijwater te zijn, waarin men een ruikertje stak. Dat ruikertje moest bestaan uit frisse veldbloemen. Daarbij moesten dan drie Vaderonzen en drie Weesgegroeten worden gebeden. En de bloemen werden voor een Medardusbeeld gezet. Het gevolg: géén regen. Zo eenvoudig ging dat destijds. Waarom zou het nu anders zijn? Proberen dus. Je moet daarbij wel volgend versje zeggen: SINT-MEDARDUS VAN OMHOOGE LAA T BENEDEN HIER HET WEDER DROGE. Je kan het ook als volgt proberen, met dit gebedje: SINT-MEDARDUS, HEILIGE MAN, SPAAR ONS DE REGENALS HETKAN. ZES WEKEN LANG KOUD EN NA T DATDEUGTNOCH VOOR LAND NOCH VOOR STAD. LAA T DE WOLKEN VERD WiJNEN EN HET ZONNEKEN SCHIJNEN. MAAK HET WEER WEER ZOET EN FIJN DAN ZULLEN WE U ERKENTELIJK Z1JN. Lieve vriend

Hier in de Kempen, was Medardus evenwel de vriend van een bepaalde beroepskategorie. Je raadt nooit.., van welke. Jawel: van de handelaars in en de makers van regenscher men. Die kenden volgende spreuk: SINTE-MEDARDUS, WIL MIJNEN HANDEL ZEGENEN EN LAA T HET ZES WEKEN REGENEN. En... om op goede voet te staan met hun patroonheilige, noemden die handelaars in en de makers van regenschermen, hun oudste zoon steevast 'Medaar'. En waarom dan wel? Een spreuk verklaart het: MIJNE ZOON HEET MEDAAR.' ZO LOOPT MIJN COMMERCE GEEN GEVAAR! Paul van Zummeren Oud-Turnhout

90

sUD\

4o

R14 3010

- uw Nikon

Tpk OLYMPUS

mRor

IsIIII-1


RIJDEN*@***

IS PLEZANT, Kruiswoordraadsel Horizontaal kloosteroverste koddige nabootsing duw veeleer meetk. term kweken wig lieverd voorzetsel sporeplant adviescollege kippenloop prul voorzetsel staketselfuik werpanker Frans bezittel. vnw. leuning gezeten madonnabeeld maanstand tocht vervelend slede moment hoeveelheid gesloten platte steen ontkenning bamboe beer omslag muziekterm Europese taal schrijfgerei aanw. vnw. versiersel-akker -

Streven naar perfektie

-

-

Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vertikaal zangstem graansoort step voedergewas teer inlands landbouwer verbouwer nv. in N. Brabant afgelegen Engelse titel p1. in Gelderland schrijfgerei soort appel indien voertuig keukengerei noot vaartuig bridgeterm berggeel voldoende gekookt betaalmiddel autoped pers. vnw. gewoon familielid godin v.d. dageraad oude munt wiel gewicht scheepstouw pluisje test fenomeen nv. in Duitsland bevel paradijs zaak verlichtingsmiddel zwaardwalvis -

-

-

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Koiiincklaan 393

Hoogsiraten Tel. 03/314.63.20 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AUSTUN ROVER

-

-

-

-

W., d~ 1 '0,~ 5-g Garage

VAN USSEL

-

-

-

-

-

-

-

Oplossing van vorige maand op pagina 14

GARAGE VAN DER VLIET

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/3146860

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

1

JUIZ ffiilff GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.71 .84 -

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

2

3 4

5 6 7

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MINDER HOUT Tel. 03/315.74.65 • •

tweedehands wagens alle hersteHingen carrosserie

8

9 10 11 12 13

39


Burgerlijke stand Geboorten 29 maart: Suzanne, dochter van Johan Verheyen en Linda Quirijnen, Grote Plaats 25, Wortel. 30 maart: Kim, dochter van Alfons Lauryssen en Petronella Kerstens, Meerdorp 5, Meer. 1 april: Birgitte, dochter van Erik Beishuizen en Maria Visseren, Heibergstraat 18, Meerle. 2 april: Danny, zoon van Henri Brees en Martine Adams, Torenakker 10, Minderhout. 2 april: Tinne, dochter van J05 Brokken en Annita Jespers, Heimeulenstraat 9, Meerle. 3 april: Eef, dochter van Carolus Ceerts en Myriam Wilmsen, Krekeistraat 4, Meer. 3 april: Bart, zoon van Gustaaf Michielsen en Gerda Bolckmans, Hal 29, Minderhout. 6 april: Stefanie, dochter van Jozef Goetschalckx en Godelieve Geenen, Hoogeind 42, Meer. 6 april: Thomas, zoon van Herman Van den Bogerd en Hilda Jacobs, Bredaseweg 21b, Minderhout. 6 april: Sanne, dochter van Dirk Janssens en Monique Rommers, Lod. de Konincklaan 360, Hoogstraten. 8 april: Pieter, zoon van Jaak Goetschalckx en Monique Willemse, Mons. Jansenstraat 3, Meerle. 10 april: Kristof, zoon van Jan Vinckx en van Maria Lochten, Burg. Glenissonstraat 25, Meerle. 11 april: Mathias, zoon van Erik De Waele en Godelieve Berger, Kerkstraat 16, Meerle. 11 april: Stefanie, dochter van Josephus de Swart en Christel Mathysen, Deken Lauwerysstraat 2, Hoogstraten. 12 april: Femke, dochter van Guido Voet en Lydie Govaerts, Vooraard 6, Minderhout. 12 april: Sharon, dochter van Herman Van Den Ouweland en Cornelia Arnouts, Zundertseweg 8, Meer. 12 april: Carmen, dochter van Josephus van Dun en Josepha Aerts, Thornstraat 18, Meerle. 12april: Ellen, dochter van Marc Wouters en Maria Caers, Thijsakkerstraat 12, Hoogstraten. 12 april: Toon, zoon van Francis Geysen en Marleen Aernouts, Hoge Weg 3, Minderhout. 12 april: Stef, zoon van Walter Martens en Lutgart Van Den Bogerd, Hoge Weg 15, Minderhout. 14 april: Bart, zoon van Jozef van Dun en Marijke Krijnen, Chaamseweg 35, Meerle. 17 april: Jasmien, dochter van Marc Lodewijckx en Maria Janssen, K. Boomstraat 31, Hoogstraten. 19 april: Loes, dochter van Jozef Pemen en Marie-Kristine De Vry, Groenewoud 14b, Hoogstraten, 20 april: Charlotte, dochter van Benny Jans en Anna Servaes, 's Boschstraat 9, Hoogstraten. 20 april: Jelle, zoon van Achiel Deleroix en Maria Huybrechts, Hoogeind 19, Meer. 21 april: Raf, zoon van August Kustermans en Rita Goetschalckx, Ulicotenseweg 18, Meerle. 40

22 april: Wim, zoon van Marc Brosens en Annita Verholen, Heuvelstraat 5, Hoogstraten. 23 april: Nathalie, dochter van Tony de Baenst en Pascale Van Der Zanden, Vrijheid 94, Hoogstraten. 23 april: Steve, zoon van Herman Herrijgers en Yvonne Braspenning, Meerdorp 13, Meer. 26 april: Liezelotte, dochter van Joannes Brosens en Marleen Bastiaansen, Meerledorp 12, Meerle. 26 april: Mieke, dochter vanLuc van den Broek en Maria Vorsselmans, Meerseweg 64, Meer. 26 april: Thomas, zoon van Ronny Zegers en Carinne Govaerts, Vrijheid 23, Hoogstraten. 26 april: Wim, zoon van Eddy De Loose en Anna Sprangers, Leemstraat 20, Hoogstraten.

j Huwelijken 1 april: Werner Pas, Merksplassestwg. 47, Rijkevorsel en Kathleen Lanslots, Gr. Elisabethiaan 28, Hoogstraten. Nieuw adres: PIaneetstraat 15, Lier. 7 april: Erik Embrechts, Drijhoek 44, Rijkevorsel en Sonja Schrijvers, Minderhoutsestraat 60, Minderhout. Nieuw adres: Stevennekens 9, Rijkevorsel. 7 april: Marc Jacobs, Bredaseweg 37, Minderhout en Jeannine Pinxteren, Gelmelstraat 34, Hoogstraten. Nieuw adres: Gasthuisstraat 15, bus 3, Beerse. 7 april: Constant Boudewijns, Heerle 55, Meerle en Marleen Aerts, Chaamseweg 79, Meerle. Nieuw adres: Heerle 55, Meerle. 7 april: Jozef Renders, Engelenven 3, Minderhout en Miranda Krijnen, Terbeeksestraat 28, Meer. Nieuw adres: Terbeeksestraat 26, Meer. 7 april: Frank Van de Vyver, Hoogstraatsestwg. 61, Rijkevorsel en Linda Spannenburg, Achtelsestraat 63, Hoogstraten. Nieuw adres: Hoogstraatsestwg. 61, Rijkevorsel. 14 april: Peter Joosen, Minderhoutsestraat 39, Hoogstraten en Viviane van Dun, Slagmolenstraat 14, Merksplas. Nieuw adres: Slagmolenstraat 14, Merksplas. 14 april: Johannes Fens, en Alida Melissant, Dr. Gommersstraat 13, Meerle. 14 april: Willy van Riel, Dreef 129, Meerle en Rosita Brosens, Eindsestraat 1, Meerle. Nieuw adres: Eindsestraat id, Meer. 21 april: Johan de Beer, Roosendaalsebaan 2, Zundert (NL) en Gerda Martens, Minderhoutsestraat 145, Minderhout. Nieuw adres: Roosendaalsebaan 2a, Zundert (NL). 28 april: Marc Fockaert, Gr. Elisabethlaan 45, Hoogstraten en Marleen Van Den Heuvel, Hazenweg 22, Meerle. Nieuw adres: Katelijnestraat 36, Hoogstraten. 28 april: Paul Van Mechelen, Meterkensstraat 25, Hoogstraten en Beatrjs Cambré, Vrijheid 217, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 217, Hoogstraten. 28 april: Jos Faes, Heerle 68, Meerle en Sonja Van Dooren, Brecht. Nieuw adres: Zandstraat 6, Wortel. 28 april: Rudy Verheyen, Loenhoutseweg 85, Hoogstraten en Ann Gabriels, Verbindingsstraat 18, Rijkevorsel. Nieuw adres: Hoogstratenbaan 70, Malle.

1» llOOCS[RAiSE PERS tilt ge erij I.ocnht.e%eg 34 2320 Hoog'traIen tel.: 03'314.55.04 RIDAKTII:: id.: 314.41.26 \DMlNl 1 l \ III: td.: 314.19.11 ll.k.l. 44.797 Ii. t .\\ 4I9.121.56 ll.\Nk 3-324311-49 Pl l

&•'

J. /

ii

( } l/, ii

.

.

20

2323 / h

[g Overlijdens 3 april: Hendrik Verschueren, 65 jaar, echtgenoot van Maria Hoskens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 15 april: Adriana Blockx, 63 jaar, echtgenote van Alfons Laurijssens, Vrijheid 96, Hoogstraten. 16 april: Louis Coulier, 75 jaar, ongehuwd, Dreef 38, Meerle. 22 april: Constantijn Govers, 94 jaar, weduwnaar van Maria Kleiren, Vrijheid 26, Hoogstraten.

Steeds minder werklozen Gemeente

Baarle-Hert. Beerse Hoogstraten Merksplas Rijkevorsel Turnhout

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen op 31 maart 1988

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen op3l maart 1989

man

vrouw

totaal

man

vrouw

totaal

26 171 125 60 125 584

56 444 309 196 353 1.277

82 615 434

28 146 86 37 93 516

53 414 304 182 318 1.186

81 560 390 219 411 1.702

256

478 1.861

verschil 1988-1989

ABS. aantal -

-

-

-

-

-

1 55 44 37 67 159

Wo 1,2 8,9 -10,1 -14,4 -14,0 -

-

-

8,5


Tweewieler Racing Center

D.VERNEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77

Ongevallen Zaterdag 22 april om 19.05 uur reed Cornelis Marks uit Etten-Leur met zijn auto in de gracht aan de John Lijsenstraat te Meer. Er was zware schade. Donderdag 27april om 16.45 uur botsten in de Kerkstraat te Meerle de auto's bestuurd door Petrus Van Ham, Dreef 144 en Sylvia van Boxel, Chaamseweg 6, Meerle. Er was zware schade. Zondag 30 april om 16.30 uur botsten aan de Vrijheid, de auto's bestuurd door Marc Leemans, Meerseweg 121 en De Wachter, Lindendreef 54 Hoogstraten. Dinsdag 2 mei om 20.00 uur reed de 30-jarige Patrick Cordx uit Antwerpen met zijn auto tegen een vaste hindernis aan de Lod. De Konincklaan te Hoogstraten. De chauffeur werd zwaar gekwetst. Dinsdag 2 mei om 20.30 uur gebeurde er een aanrijding aan het kruispunt Meerledorp en Burg. Van Nuetenstraat. De auto bestuurd door Hubertina Wouters, Burg. Van Nuetenstraat 28, Meerle botste met de motorfiets bestuurd door Philip Van Den Heuvel, Kerkstraat 21. De passagier Martinus Van Rijckevorsel, Nieuwe Dreef 16, werd licht gekwetst. Vrijdag 5 mei om 17.20 uur kwam het aan de Van Aertselaerstraat tot een botsing tussen de auto bestuurd door Rita Michielsen (25 jaar), Schoolstraat 12 en de bromfiets bestuurd door de 16-jarige T. Van Der Linden, Sint Willebrordusstraat 5 Rij kevorsel. Deze laatste werd licht gekwetst. Dinsdag 9 mei om 16.30 uur botsten in Meerdorp de auto's bestuurd door Adriaan Kox, Beemden 27, Minderhout en Joanna Peeters uit Zundert. Er was lichte schade. Dinsdag 9mei om 18.15 uur werd in Meerdorp de 9-jarige Karin Stoffels, Donkakker Meer, met haar fiets, aangereden door de auto bestuurd door Albert Leemans, Meerseweg 119. Het kleine fietsertje werd hierbij zwaar gekwetst.

SuiscohQQr

wand- en vloertegels ulcI'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I'uII'èr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit! 41


KALENDER

Op stap ïn... `De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten. dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. ZATERDAG 3 JUNI Hoogstraten: Optreden van GREEN in Cahier de Brouillon 'HOOGSTRATEN BEWEEGT OLYMPISCH' op de sportvelden van het Seminarie. Meer: Optreden van 'NONKEL NEY' en NORMAAL in de Veilinghallen. ZONDAG 4 JUNI Hoogstraten: DEMONSTRATIECONCERTEN, ingericht door de Harmonie St. Cecilia, vanaf 13 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. ARTI VOCALI-koor zingt om 10 uur de hoogmis in de Sint-Catharinakerk. Minderhout: SCHOOLFEEST van de lagere school vanaf 13.30 uur. Meersel-Dreef: ROMMELMARKT op het Geiteneinde van 9 tot 17 uur. SCHOOLFEEST van de lagere- en kleuterschool. ZATERDAG 10 JUNI Meersel-Dreef: Optreden van AAL TIME MUSIC BAND in café 't Jachthuis. 42

ZONDAG 11 JUNI Hoogstraten: INFO-namiddag van Vakantiegenoegens in de Pax om 14 uur. Meer: Brassband SINT ROSALIA gaat op stap in de Meerselse Bergen en geeft een CONCERT in De Maarschalk om 15.00 uur. ZONDAG 18 JUNI EUROPESE VERKIEZINGEN Hoogstraten: GELEID BEZOEK aan beiaard en ommegang van de Katharinakerk van 14 tot 17 uur. PAAP GOOIEN met de KWB vanaf 13 uur aan de Pax. Meer: SCHOOLFEEST van de lagere- en kleuterschool vanaf 13.30 uur. ZATERDAG 24 JUNI Hoogstraten: VOLKSSPELEN en barbecue op het seminarie, ingericht door Vakantiegenoegens. ZONDAG 25 JUNI Hoogstraten: DUIVENPRIJSKAMP 'Grote Prijs Stad Hoogstraten' en Open Deur in het duivenlokaal. OPEN DEUR in het Rusthuis Optreden van BELGIAN ASOCIALITY in Cahier de Brouillon vanaf 14 uur. Meersel-Dreef: TERRASCONCERT van de fanfare vanaf 11 uur in de voormiddag in café 't Hoekske. WOENSDAG 28 JUNI Meer: BLOEDINZAMELING in de school aan de Terbeekse straat. ZONDAG 30 JUNI Hoogstraten: BEIAARDCONCERT vanuit St. Katharinatoren van 16 tot 17 uur.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

ROMA 't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 HOOGSTRATEN 03/315.92.69 Frituur: maandag gesloten

KOERS

Sport en spel FIETSEN op zondag 4juni: DAG VAN DE FIETS, ingericht door de WIELERTOERISTEN (KAWS) met vertrek vanuit de verschillende deeldorpen Hoogstraten: FIETSTOCHT voor het gezin, ingericht door Vakantiegenoegens. Vertrek aan de kerk om 13.30 uur. Meer: FIETSZOEKTOCHT van KWB-KAV. Vertrek om 12.30 uur aan de parochiezaal. Meerle: KAV fietst iedere woensdagavond van 20 tot 21 uur. Vertrek aan het gemeenteplein.

UITSTAPPEN Zondag 4juni: KVLV-Hoogstraten gaat met

de fiets op bedevaart naar Meersel-Dreef. Zondag 11juni: Alle KWB-afdelingen van de gemeente doen een milieu-boottocht van Turnhout naar Retie met achteraf bezoek aan Postel.

WANDELEN Zondag 11juni: MARS VAN HOOGSTRA-

TEN. Start in Wortel aan de parochiezaal om 9 uur en 9.30 uur; verschillende afstanden naar keuze.

Zondag 18 juni: CROSS van de brandweer-

lui in interventiekledij. Start en aankomst aan het oud-gemeentehuis in Meerle.

JOGGEN In Meersel-Dreef elke dinsdag vanaf 19.30 uur bij café Den Bud.

Afval sorteren! PLASTIEK: ophaling in Meer, van 9 tot 11 uur aan de school in de Terbeekse straat, op vrijdag 2 juni. GROOT HUISVUIL in Meerle en Meersel-Dreef: op dinsdag 6 juni Meer: op woensdag 7 juni Hoogstraten: donderdag 8 juni Wortel en Minderhout: vrijdag 9 juni

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid H OOG STR AT EN


:Een dagje Hoogstraten het nuttige met het aangename verenigen Hoogstraten, gelegen iii liet centrum van een driehoek wanneer we de steden Antwerpen, Breda en Turnhout verbinden, aan de E19, dé verbinding van twee wereidhavens, Antwerpen en Rotterdam, aan de rijksgrens in het midden van de Benelux, heeft een belangrijke centrumfunctie in de Noorderkempen. Voor vele Vlamingen, en zeker bij de Kernpenaars, maar ook voor de inwoners van de Baronie van Breda, is Hoogstrateri een heel bekende naam.

't SLOT WORTEL

vzw Mussenakker Meer /

/

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

• donderdag • vrijdag • zaterdag • zondag

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 1800 u. zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 11. : 9.00- 1.00 u. : 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

nT/?T

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

HOOGSTRATEN

ICARUS averne feeszaa1

-

\ Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

/

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Zelfs Mr. Michelin ontdekte de vakbekwawnheid van deze 11oogst ruaî,se heren: (viii,) [lor Schellekens, Sim Verschueren, Marc De Ketelaere en Sus Vanluffelen. De reden van deze bekendheid kan erg verschillend zijn. Voor sommigen is het omwille van het Klein Seminarie of de schoolgevangenis, de Sint-Catharinakerk of het Begijnhof, de Veiling of de Vrijheid, voor anderen is Hoogstraten meer algemeen het scholencentrum of een toeristische plaats, een belangrijk winkelcentrum of spreekt vooral de historische betekenis van Het Land van Hoogstraten. Sinds enkele jaren wordt Floogstraten, tussen Antwerpen en Breda, meer en meer bekend als gastronomisch centrum. In verhouding tot zijn omvang heeft Hoogstraten een zeer uitgebreide horeca-sector met cafés en frituren, tavernes en restaurants. Vooral de vier toprestaurants van Hoogstraten hebben de laatste jaren een merkwaardige reputatie opgebouwd. Naar aanleiding van bepaalde culturele manifestaties bieden zij hun kliënteel

ook een speciaal feestmenu aan dat in elk restaurant uit dezelfde ingrediënten is samengesteld en aan dezelfde prijs wordt aangeboden, maar dat elk restaurant op zijn manier bereidt en presenteert. Deze restaurants doen ook een ernstige poging om zoveel mogelijk streekproducten in het daglicht te stellen, o.a. asperges en aardbeien. Wel hebben we reeds enkele keren culinaire specialisten horen zeggen dat het belangrijk is voor deze restaurants om hun prijskaartjes goed te bestuderen zodat de verhouding prijs/kwaliteit voor elk gerecht gerespecteerd blijft wanneer men dat gaat vergelijken met andere goede eethuizen in ons land. Zowel de plaatselijke bevolking als de toerist of de kunstliefhebber kan in deze Hoogstraatse restaurants kennismaken met een streekgebonden gastronomie. Wie zichzelf of zijn vrienden eens wil verwennen heeft hier dus vele mogelijkheden. •

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF SNACK-

'

en

PIZZABAR

k Sri Er t

Tel. 03 314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2 Cate coauranr

..

DE GRENS Strhcek 16 Meelle Tel. 3159107 anuit Nederland 09 32331591 ()

Café - frituur

Papillon

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER SCHOON PERCEEL BOUWGROND TE HOOGSTRATEN/WORTEL, ZANDSTRAAT. Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal zonder inzetpremie openbaar verkopen namens

Minderhout Gesloten: woensdag.

OCMW Hoogstraten. PERCEEL BOUWGROND te HoogstratenlWortel, met een gevelbreedte tegen de Zandstraat van 16,5 m., groot 958 m 2 , naast huis Zandstraat 6B. Lot 5 van goedgekeurde verkaveling.

051/147. Palende: Sommen A.; Vleminck; Donckers L.; Gabriels; Marka nv. Bestemd voor vrijstaande bebouwing. BESCHIKBAAR: tegen betaling van koopprijs en onkosten.

ZITDAG: Definitief op dinsdag 6 juni 1989, om 16 u. in café De Nieuwe Buiten, Langenberg 16 te Hoogstraten/Wortel. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

"

\ -

.-

Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag.

43


-

Brandweer 314.42.43 GAS BESTELLEN

CROES pvba Joos en Gerda Croes-Rombouts

S

-

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Eddy BLOCKX

Verzekeringen Leningen

03

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Go

Tel. 03/314.48.63

Indoor tennis

Tennisclub &d<e VRIJHEID vzw

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES

HUISARTSEN Zat. en zon. 3 en 4 juni: DR. D. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten. Tel. 314.38.48. Zat, en zon. 10 en 11juni: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg26, Meer. Tel. 315.85.11. Zat. en zon. 17 en 18juni: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 3 14.45 .55. Zat. en zon. 24 en 25 juni: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 3 14.48 .00.

HARLEKIJN Worteldorp 52 Tel. 03/314.76.00 Lotto Speelgoed Schoolgerief Dag- en Weekbladen

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kope,werk Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 031314.51.33

03/314.76.81

Antiek KRIS VOETEN

APOTHEKERS

Koekhoven 5 - Rijkevorsel Eiken en blankhouten

meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Van 26 mei tot 2 juni: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014-63.33.83. Van 2 tot 9 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.24. Van 9 tot 16 juni: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Zaterdag 10 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 16 tot 23 juni: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1. 50. Van 23 tot 30juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04.

0_i

mobilE REnt

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

e

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

installatiebedrijf KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31 hout

Tci 0313147518

VRIJHEID 29

OOGSTr/4

f

Alle inhijstingen op maat

Tel. 03/314.54.50

AKEMA Groenewoud 7 - 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.34.74 44

,

MARC VANLUFFELEN

Desmedtstraat 36- 2= Minderhout

Brandbeveiliging

aluminium

JST1NG

n창 18.00 uur - tel. 03/3147578

Centrale Verwarming

Huwelijken - Bals - fuiven en klein P - A

Jan Verheyen Onderhoud - Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/3 15 76 26


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.