mei 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de :boe)gg c (ยง)(2 z@o moond

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 49 MEI 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSIHAA ISE -'-S I-'.V.b.P.

Met muziek door 't leven Karel Van de Heyning Eenheidsstruktuur op school Vanaf volgend schooljaar wordt de eenheidsstruktuur in alle katholieke middelbare scholen ingevoerd. Wat verandert er in de diverse scholen in het Hoogstraatse? Pag.2

-1-

El

De koers Streekeigen Edwig Van Hooydonck heeft hier in de gemeen te heel wat volgelingen: met grote en kleine ambities voor de toekomst. Alles over de wielrennerij ten onzent op pag. 11-12-13-14 El

Het dagboek Van Denise Adriaensen gaat niet over Hoogstraatse toestanden maar geeft een doorsnede van een druk en intens hel eeJiJ vrnuwpnhpรงtaan Pag 15 en 16 Li

De dorpsraad van Meersel-Dreef De Dreveniers houden liet goed vol. De Raad van het kleinste dorp uit de gemeente etaat al meer dan 11 jaar en is nog prinelevend. Wie doet hen dat na? Een gesprek met voorzitter Jan Hendrickx op pag. 24 en 25 3

- -


ONDER WIJS

Eenheidsstruktuur in de Hoogstraatse scholen Het heeft jaren in de voeten gehad, waarbij het gemor en ontevreden gemurmel niet uit de lucht waren, maar op 1 september van volgend schooljaar lijkt het dan toch zo ver: de eenheidsstruktuur wordt ingevoerd. Dat houdt in dat alle leerlingen in het eerste jaar middelbaar onderwijs, in welke school ze ook les volgen, in principe grotendeels dezelfde vakken met dezelfde leerstof zouden moeten krijgen. 27 uren zijn gemeenschappelijk, 5 uren kunnen door de school worden ingevuld. In de scholengemeenschap Markdal is overeenstemming bereikt om gezamenlijk in de eenheidsstruktuur te stappen. Daarbij werden zgn. grendelprincipes gerespekteerd. Hiermee wordt bedoeld dat de scholen die nu al een bepaalde richting aanbieden, ook in de nieuwe struktuur geljkaardige richtingen inrichten. De andere scholen richten dat konsekwent niet op. De scholengemeenschap Markdal omvat alle Vrije scholen van Hoogstraten en Rijkevorsel. Deze samenwerking werd in het katholiek onderwijs al diverse jaren geleden verplicht gemaakt in het kader van de toenmalige rationalisatie. Samen werd ook gewerkt aan invoering van het VSO, het zgn. type T. Er bleek echter weinig of helemaal geen eensgezindheid te bestaan hierover, zodat de koördinator na enkele vergaderingen moest vaststellen dat de vernieuwing van het onderwijs aan de Hoogstraatse regio zou voorbijgaan. Tussen de direkties of scholen onderling werd nog jarenlang gebakkeleid over allerlei. Afspraken werden niet nagekomen, stokken in de wielen gestoken wanneer mogelijk, gekonkelfoes achter de rug van een 'konkurrent' kortom, allerlei kleine wrijvingen over en weer. Wie met de onderwijsmaterie vertrouwd was, keek dan ook benieuwd uit naar het standpunt van de scholengemeenschap inzake de eenheidsstruktuur. Op de informatievergadering van 13 april stelden alle direkties hun eerste jaar in de nieuwe struktuur voor. Blijkbaar is er dus inderdaad eensgezindheid over het toetreden, en lijkt de onderwijshemel opgeklaard in de regio. Of zoals de inleidende spreker namens de ouderkomitees zei: 'Met wat goeie wil van iedere kant kan er heel veel. Al reageerden niet alle direkties even entoesiast op een initiatief als de infoavond.' Vandaar wellicht ook dat 'met de veiling voor neutraal terrein voor elke school gekozen was'. Vanuit PMS werd de nieuwe struktuur toegelicht. Globaal is het een verzoening tussen het VSO (type T) en het klassieke onderwijs (type II). Nieuw is de gemeenschappelijkheid van een groot deel van de vorming; de invoering van een keuzepakket dat door de leer ling zelf dient te worden samengesteld; de invoering van technologische opvoeding in het gemeenschappelijke deel. Bijna alle leerlingen stappen in het nieuwe le leerjaar waar ze een -

IDY,Oops ~£

pkket van 27u moeten verwerken dat in prin cipe voor elke leerling in om het even welke richting gelijk is. Al werd op de avond zelf al duidelijk gemaakt dat een en ander in de praktijk niet zo'n vaart loopt globaal probeert men immers overal zoveel mogelijk bij het oude te laten. Zelfs de vroegere afdelingen zullen in de nieuwe struktuur nog duidelijk terug te vinden zijn. In de informatie naar de ouders toe, worden de vroegere benamingen trouwens nog gebruikt in de meeste scholen. Alleen voor leerlingen die praktisch gericht zijn of een achterstand hebben opgelopen in het lager onderwijs, is er een le leerjaar B. Na dit jaar stappen zij in een beroepsvoorbereidend jaar of gaan naar het le leerjaar A. Het beroepsvoorbereidend jaar heeft een groot aantal praktische vakken. De moeilijkheidsgraad ligt er lager dan in het leerjaar A. De direkties kregen ieder de kans om de eigen lessenroosters van het eerste jaar voor te stellen. Hieruit bleek dat er komplementair gewerkt was, zodat de scholen mekaar aanvullen. Men richt dus niet in wat een andere school reeds aanbiedt. Alleen in de humaniora wordt dubbel opgericht: gemengd onderwijs zou hier de waaier aan keuzemogelijkheden nochtans fiks kunnen vergroten. Maar dat is blijkbaar niet aan de orde geweest. Andermaal heeft men hierdoor een unieke kans laten voorbij gaan om wat niet anders dan een konservatieve refleks genoemd kan worden. Het Seminarie kwam als eerste aan de beurt. Hier richt men drie lessenroosters in: Moder ne, Latijn en Handel (gemengd). Hieruit zullen in het 2e jaar 4 opties moeten voortkomen: Latijn, Grieks, Mens- en Natuurwetenschappen en Handel. Al zette direkteur Peeters vraagtekens bij de optie Grieks, waar immers steeds minder interesse voor bestaat. Verder sprak hij de verwachting uit dat 'hetzelfde type van leerlingen naar onze school zal komen, al zullen er wellicht meer leerlin-

b

gen zijn die willen proeven van Latijn'. Dat laatste omdat nu nog slechts 4 uur Latijn voorzien zijn, tegen liefst 9 uur in het huidige bestel. Mevr. Braspenning gaf een overzicht van wat Hotelschool Spijker te bieden heeft. In het technisch onderwijs is dat 1 lessenrooster gemeenschappelijk, met 5 uur Biotechniek of Hotel-Bakkerij-Slagerij. Dat leidt naar drie opties vanaf het 3e jaar: Sociaal-technisch, Hotel, Onthaal en toerisme. In het beroepsonderwijs vertrekt men in leerjaar B met 9 uur hotelopleiding. Dat leidt uiteindelijk naar 3 opties: hotel, brood- en banketbakkerij en kantoor. Globaal zijn er in het beroepsonderwijs meer uren praktijk en is de theorie ook minder zwaar. De Land en Tuinbouwschool ondergaat de minste wijzigingen. Direkteur Voet legde vooral de nadruk op het ruime pakket biotechniek dat wordt aangeboden. Dit leidt naar doorstromingen biotechniek, landbouw en tuinbouw. Vanaf het 3e jaar gaan al 20 uren naar de gebruikelijke land- en tuinbouw. Het St Lucia instituut in Rij kevorsel biedt in het le jaar een moderne en een technische richting aan, daarnaast ook een leerjaar B. In het 2e jaar wordt dat mens- en natuurwetenschappen, handel en een beroepsvoorbereidend jaar (voeding-verzorging, kledingtextiel). Spijker humaniora profileert zich klassiek vanuit de noodzaak om 'vooral verstandelijke vorming bij te brengen, een werkmethode, zodat het kind voorbereid is op hogere studies' aldus direktrice zr. Liesbeth. Hiervoor heeft men moderne en Latijnse, in het 2e jaar Mens- en natuurwetenschappen, Latijn en Grieks. VITO geeft in de eerste 2 jaren de volgende opties: industrieelwetenschappelijke, hout en bouw, mechanica en elektriciteit. Onderdirekteur Vermolen beklemtoonde vooral de 4 uur nijverheidstechnieken die het gemeenschappelijke pakket aanvullen. -

-

Al bij al zal het invoeren van de eenheidsstruktuur inderdaad geen schokgolf teweeg brengen, zoals een der sprekers het uitdrukte. Elke school heeft geprobeerd zoveel mogelijk de eigenheid te bewaren. De vroegere afdelingen blijven steevast heel herkenbaar. De leerlingen zullen dan ook heel weinig mer ken van de vernieuwing van hun onderwijs, al krijgen ze er wel een dosis technologie bij. Wat een en ander voor de leerkrachten inhoudt, zal pas echt duidelijk worden begin september. •

~ ~SCf-D 232 rZ zç- )

5O2O


mon in de moond Een leven voor de muziek, een leven voor Sint-Cecilia. Hoogstraten is twee muziekmaatschappijen rijk: Sint-Katharina (de 'Bond') en Sint-Cecilia. De laatste bestaat reeds honderdvijftig jaar de op één na oudste uit het arrondissement. Dat is in deze tijd, waar woorden als trouw en verbondenheid wat ouwbollig gaan klinken, waar efficiëntie het sleutelwoord geworden is, toch wel merkwaardig en de moeite om eens bij stil te staan. Haar voorzitter, Karel Van de Heyning, draait in die functie al vijfendertig jaar mee, is ook als ondervoorzitter van de 'Hoogstraatse Veloclub' aktief en stond aan de wieg van FC Meerle, de voetbalclub uit zijn geboortedorp. Over zijn welgevuld leven maar vooral over een van zijn grote liefdes: Sint-Cecilia, gingen we bij hem op de koffie. -

Studeren per post... Toen de harmonie Sint-Cecilia in 1926 plechtig tot Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij werd verheven was Karel nog maar een ventje van 10 en had waarschijnlijk nog nooit van Sint-Cecilia gehoord. Wel van voetbal en zeker van fietsen want vader Adriaan was in zijn vrije tijd een bekwaam wielrenner. De sport was er dus eerst, later zou - door omstandigheden - de muziek volgen. Karel volgde lager en middelbaar onderwijs in Meerle en ging daarna naar de normaalschool in Mechelen. Na drie jaar hield hij het daar voor bekeken, maar gaf het studeren niet op. Terwijl hij als dienstdoende postmeester in Meerle aan de kost kwam, volgde hij per briefwisseling Handeiswetenschappen in Antwerpen. Met die bagage op zak is hij dan later zijn beroep(en) gaan uitoefenen. Maar eerst kwam 'de troep', in 1936, waar hij acht maanden dienst deed. Zijn hart klopte echter nog steeds voor de sport en zo richtte hij in 1938 de eerste voetbalclub van Meerle op, waarin hijzelf meer dan tien jaren voetbalde. Van de medestichters zijn er buiten hem nog 2 in leven: Karel en Jef Vlaminckx. Intussen werd hij lid van St. Cecilia te Hoogstraten, en daar zal zijn verloofde Maria Dossche - waarmee hij enkele jaren later, in 1942, trouwt - wel voor heel wat tussenzitten. Haar vader was toen namelijk orkestleider bij de harmonie (en ook haar grootvader Willem 'kiek' Segers was vroeger muziekmeester geweest). Zoals bij veel verenigingen, stond ook bij Sint-Cecilia de aktiviteit gedurende de oorlog op een laag pitje, Karel werd opgeroepen om in Herenthout en Antwerpen rekruten op te leiden die naar het front gestuurd werden. Vandaaruit ging het naar Montpellier in het Zuiden van Frankrijk. Terug thuis en getrouwd vond Karel als bediende werk bij conserven 'watervrije groenten', het vroegere Kela - nu IKO-gebouw. Daar werden groenten gedroogd en geconserveerd. Maar het bedrijf verhuisde naar Zandhoven en ons koppel verhuisde mee. Drie jaar later werkte hij bij houthandel Druyts en Maas op de Vrijheid. Vanaf 1948 werd hij vertegenwoordiger bij

houthandel Foresco in Turnhout voor wie hij in een VW-kevertje (het eerste in Hoogstraten) de hele streek ver kende. Dat deed hij tot (en zelfs voorbij) zijn pensioengerechtigde leeftijd, hij is 67 als hij ermee kapt, en nog steeds heeft hij goede kontakten met zijn vroegere werkgever.

Karel Van de Heyning de club en de andere Karel werd ondervoorzitter. Intussen heeft hij van de Belgische Wielrijdersbond al meerdere onderscheidingen mogen ontvangen. In 1952 wordt hij de gelukkige vader van dochter Ria die nu met Sim Verschueren restaurant Begijnhof uitbaat. Zij hebben twee kinderen: Katrien en Sofie.

De vaandeidrager loont fier de nieuwe vlag naar een ontwerp van Karel Boom. 't Moet al een tijdje geleden zijn want er lagen nog kasseien op de Vrijheid. Aan het einde van ons gesprek vernemen we pas hoe dat eigenlijk komt: Karel was en is met weinig slaap kontent. Hij werkte tot 's avonds laat en was 's morgens om 6 uur al present. En dat wisten maar al te veel aannemers die 's avonds laat nog telefonisch bestellingen deden. Zelfs 's morgens vroeg om een uur of zeven, acht zaten ze soms al bij hem aan de koffie - of de borrel. Maar laten we nog even teruggaan: ook het wielerleven kwam weer op gang na de oorlog en Karel werd in '46 bestuurslid van de Veloclub 'De Lustige Wielrijders'. Zijn vriend Karel Versmissen was secretaris en later voorzitter van

Geen kleinigheid... Als twee jaar later zijn nonkel en burgemeester Camille Thirion, Voorzitter van SintCecilia, sterft, wordt Karel (tot dan toneelspelend lid) tot nieuwe voorzitter gebombar deerd. Het was inderdaad een hele verrassing: eind november wordt er zoals gebruikelijk, geteerd bij Rob Verreecken. Alleen het manvolk zat daar. Niet dat de vrouwen niet mochten meevieren maar wegens plaatsgebrek feestten zij gewoon in een ander café, bij Vie Hoeymans. Die middag wordt het nieuwe bestuur gekozen en daaruit komt normaal


MAN IN DE MAAND

Feestprogramma: 150 jaar Sint-Cecilia

ook de nieuwe voorzitter. Maar Jos Wens droeg toen een gewoon lid, Karel Van de Heyning, als voorzitter voor. Zijn vrouw, May, had hem al eerder al gezegd: ziet dat ge nooit voorzitter van St. Cecilia wordt, want da's geen kleinigheid, dat wist ze uiteraard van haar vader, pa Dossche. Enkele mannen waren vlug naar 't ander café gelopen om de vrouwen van het nieuws op de hoogte te brengen, maar toen May bij Rob toe kwam gelopen om hare Karel op andere gedachten te brengen, droegen ze hem reeds op handen door 't café. Het was dan toch gebeurd en tot nu toe is hij het nog steeds. Voor meer dan vijftig jaren lid heeft hij reeds verschillende

Vrijdag S mei 1989 17-17.30 u: Fanfare voor Eer en Deugd 18.15-1845 u: Brassband St. Rosalia 19-19,30 u: Kon. Fanfare + Drumband Het Werk der Toekomst 19.45-20.15 u: Kon. Fanfare en Brasshand St. Jan Baptist 20,30-21 u: Fanfare Vermaak na arbeid Zalerdag 6 mei 1989 14-14,30 u: Kon. Harmonie Broederhand 15-15.30 u: Soç. Harmonie 'Opbeuring' 16-16.30 u: Kon Harmonie Vermaak na arbeid 16.45-17.15 u: Kon, Fanfare Si. Rochus 18-18.30 u: Kon. Fanfare De Kunstvrienden 18.45-19.15 u: Kon. Fanfare St. Katharina 19.30-20 u: Harmonie St. Cecilia 20.15-20,45 u: Harmonie Constantia 21-21.30 u: Jeugdorkest 'De Vrije verenigde vrienden' Zondag 7 mei 1989 14-14.30 u: Kon. Harmonie De Eikel 14.45-15.15 u: Kon. Harmonie De jonge Scheuten 15.30-16 u: Kon. Harmonie De Vriendenschaar 16.15-16.45 u; P.T.T. Harmonie 17-17.30 0: Fanfare - Drumband 'Wernhoijt-Vooj'ujt' 18-1830 u: Kon. Fanfare Vlijt + Eendracht 18.45-19.15 u: Kon. Fanfare 'Dc Marckezonen' 19.30-2030 u: Kon. Fanfare 'De Eendracht' (slotconcert van 1 uur) * De muziekkorpsen spelen telkens een half uur. * De inkom is gratis.

Het bestuur van de veloclub 'de Lustige Wielrijders' in 1987.

onderscheidingen gehad (Ex Suo Promerito en Pro Musica). Van tegenslagen is Karel echter ook niet gespaard gebleven: zijn vrouw, May Dossche, stierf in 1967. Een tiental jaren geleden kreeg hij een hartaanval; zijn favoriete sigaartjes bleven sindsdien in de kast. In 1972 hertrouwt hij met Willy Blaauwhof, gepensioneerd verpleegster uit Ulicoten, werkzaam in Castelré en Baarle-Nassau.

Een stukje geschiedenis Terwijl vele maatschappijen uit de streek kampen met huisvestingsproblemen zit SintCecilia nog steeds in haar zaal in de Gelmelstraat. Een zevental jaren geleden, toen de zaal 100 jaar bestond, is deze helemaal 4

door eigen leden opgekalefaterd en gemoderniseerd. Van 1839 tot 1881 echter had zij haar lokaal in de gildezaal van het stadhuis, maar men moest eruit en er werd grond aangekocht om een zaal te bouwen. In 1882 - in volle schoolstrijd - werd de nieuwe zaal plechtig ingehuldigd door o.a. de beroemde Vlaamse toondichter Peter Benoit. In de geschiedkundige schets, uitgegeven in 1926, zien we een hele parade Hoogstratenaren aan ons voorbijgaan die in de eerste tachtig jaar als voorzitter bij het bestuur betrokken waren: Mercelis, De Lobel, Duys, Schellekens en De Keuster, veelal mensen van wie nog nakomelingen in Hoogstraten wonen. Maar ook een zekere Richard Boom, bestuurslid bij Ceci-

Meersel-Dreef. Meer. Beerse. Wortel. Rijkevorsel. Rijkevorsel. Schoten. Turnhout. Bonheiden. Merksplas. Hoogstraten. Meerle. Ulvenhour (NL). Schilde. Brecht. Wuustwezel. Brasschaat. Roozendaal (NL). Zundert (NL). Brecht. Minderhout. Itegem.

lia, en vader van de kunstenaar Karel Boom (die ook dit jaar gevierd word, n.v.d.r.). 'Deze laatste ontwierp in 1927 de vlag. Na bijna vijftig jaar gewapper in weer en wind werd in 1971 een nieuwe vlag gemaakt naar hetzelfde ontwerp van Karel Boom. De trappistinnen uit Westmalle werkten er een heel jaar aan tegen de prijs van 45.000 franken. Mevrouw Thirion liet hiervoor speciale zijde uit Parijs komen. Volgens Karel is Ze bijna te mooi om mee op straat te nemen. In datzelfde boekje uit 1926 lezen we dat men elk jaar in de lente op een zondagmorgen ging 'dauwtrappen'. Om vijf uur 's morgens trok men te voet naar de omliggende gemeenten om bij enkele notabelen enige aria's ten beste te geven. De muzikanten werden dan getrakteerd op bier of een borrel waarna het gezelschap 'in den voormiddag' blij en opgeruimd terugkeerde. Dat zal wel. Ook de jaarlijkse teerfeesten en het planten van een 'Meyboom' voor het huis van 'den Heer Voorzitter' was zo een gebruik. In Meerle zou dat dauwtrappen in de lente nog steeds plaatsvinden. Het is namelijk bij de broer van Karel, Ward, die de zaal Bombardon uitbaat, dat de fanfare van Chaam 's morgens vroeg een 'serenade aan 't balkon' komt geven. In 1869 word een echt 'Hoogstraatsch Volkslied' gemaakt waarin we o.a. kunnen lezen:

'Neen wij bukken voor geen ander, op vermaaklijk kunstgebied, twist en tweedracht, valschheid, schander, hebben wij in 't gezelschap niet' • . en elke strofe eindigt steevast met: 'Leev' d' Hoogstraatsche Muzaschool!' Na 1926 zijn er nog 4 voorzitters geweest: Arthur Dossche, schoonvader van Karel, Leon van den Heuvel, Camille Thirion (burge-


MAN IN DE MAAND meester) en vanaf 1954 dus Karel Van de Heyning, de huidige chef, die van al zijn voorgangers het langst voorzitter is. Tot véôr dertig jaar, dus nog vdör de tijd dat wij onze avonden gezellig verprutsten voor de buis, gaf Sint-Cecilia tweemaal per jaar een toneelvoorstelling op zondagavond (toen was zaterdag nog werkendag). Dat kon een klucht zijn of drama, maar meestal speelde men een operette, onder leiding van Vie Heylen. Op deze avonden speelde een heus strijkorkestje, waarvan de leden, getalenteerde musici die meer dan één instrument bespeelden, uit de harmonie kwamen. Deze avonden kenden meestal een groot succes. De laatste jaren worden er met het kerstfeestje weer pogingen gedaan om toneelstukjes te brengen. Misschien de aanloop naar terug een echte toneelopvoering? Maar daarvoor, en zeker ook voor de harmonie, heeft men nieuwe en voor al jonge krachten nodig. De laatste vier jaar zijn er wel zestien, meestal oudere leden, afgevallen. Men is dus dringend aan verjonging toe, en Luc Tahon, de nieuwe muziekmeester, staat zeker borg voor een professionele begeleiding.

Een harmonie, hoe werkt dat? In een harmonie spelen - in tegenstelling tot een fanfare - niet alleen koperblazers en slagwerk, maar ook houtbiazers mee. Sint-Cecilia telt ongeveer vijfentwintig spelende leden en 125 gewone - sympathiserende - leden. Elke vrijdagavond wordt er gerepeteerd in het lokaal. Dat gebeurt momenteel onder de deskundige leiding van Luc Tahon, die daarvoor zelfs in Hoogstraten is komen wonen (ander werk en ander huis gevonden). Vooraan in de zaal, op het podium, wordt er geoefend en

Bestuur van Sini-Cedilia Voorzitter: Karel Van de Heyning Secretaris en dirigent: Luc Tahon Ondervoorzitter: Julien Van der Eyken Schatbewaarder: Mevr. StoopsFransen Chef drumband: René Stoops Bestuursleden: Rudy Vindevoghel, Joanna Herrijgers, Jeanne Kiesecoms, Ludo Smolderen, Mieke Vervloet.

Zonder muziek geen feest Vreugde alom bij Sint-Cecilia maar ook kopzorgen bij de voorzitter, die reeds maanden geleden met de programmatie begonnen is, maar die vooral het nodige geld bijeen moet zien te krijgen, want feesten kost geld. De kosten belopen ongeveer tweehonderdduizend frank en daarvoor moeten sponsors aangetrokken worden. Maar volgens Karel zal het de moeite zijn: vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei houdt men in de Raboenizaal van het Spijker Internationale muziekfeesten. Het slotconcert op zondag word gegeven door de fanfare van Itegem die reeds Europees kampioen was! Einde november viert men de 150e verjaardag in eigen kring. Het wordt een speciale viering met uitreiking van eretekens. Eerder toevallig maar zeer welgekomen in dit jubileumjaar, richt het Muziekverbond van België samen met Sint-Cecilia, de nationale demonstratieconcerten in. Zij vinden op 4juni plaats in de Rabboenizaal van het Spijker die daarvoor speciaal getest werd op akoestiek en nog uitstekend van kwaliteit werd bevonden ook. Daar komt de crème de la crème met kampioenen uit West- en Oost-Vlaanderen, Brabant, Limburg en drie of vier nog aan te duiden maatschappijen uit Antwerpen. Geen enkele reden dus om niet op een van deze concerten aanwezig te zijn!

Rust roest

in de zaal zitten de vrouwen - die altijd meekomen - gezellig te buurten. De meeste muzikanten hebben zelf een instrument, de kas is te mager gespekt om er voor hen een te kopen. Als je weet dat een goed instrument algauw tachtigduizend frank of méér kost, besef je wel dat de vereniging met tienduizend frank subsidies niet ver springt. Nochtans kan hun dienst aan de gemeenten en de gemeenschap in 't algemeen wel tellen: opluistering

van tal van festiviteiten zoals: Begijntjes-laatbesluit; Heilig Bloed, Gouden Bruiloften, Te Deum, Kermistaptoe en met karnaval een verklede optocht. En dan zijn er nog de concerten die in de zaal gegeven worden. Sommige aktiviteiten gebeuren in overleg en in afwisseling met Sint-Katharina. De andere broodnodige centen icomen meestal van tombola's, kruisjasprijskampen, steunende leden zonder wie dit alles niet mogelijk is.

Pensioen is voor Karel geen synoniem van niksdoen, integendeel. Hij is in de politiek nog steeds aktief, zij het iets minder dan vroeger en meer als stille werker op het achterplan. Sinds einde vorig jaar brengt hij met zijn muzikale vrienden een driemaandelijks tijdschrift uit: 'Straatje'. Vroeger werden de muzikanten van St.-Cecilia namelijk de 'mannen van 't straatje' genoemd, afkomstig van het 'kermisstraatje', zoals de Gelmelstraat destijds weleens genoemd werd. Een werk temeer dus, waar hij graag mee bezig is, alhoewel het soms toch wat veel wordt. Een secretaresse of secretaris zou hem zeer welkom zijn. Zoals ook financiële steup van hogerhand en de zeker heid dat hun zaal die al een hele geschiedenis binnen zijn muren schraagt, kan blijven bestaan. Wensen waar wij graag de onze aan toevoegen: veel wandelpiezier met de club, gouden jaren voor Sint-Cecilia en vooral nog eeigezellige oude dag samen met zijn vrouw.


van der Sluis jubileert

dus

van der Sluis trakteert

Feest in Baarle-Nassau-Hertog voor iedereen; het worden dolle dagen. Kom mee profiteren. Er is het bekende 'rad van avontuur', waarop u op de alom bekende manier zelf uw korting kunt draaien.

KORTINGEN VAN 10 TOT 50%! Als klap op de vuurpijl nog een gratis verrassing, en aan de kinderen is ook gedacht! Voor hen zijn kleurige ballonnen aanwezig. De aktie begint donderdag 11 mei om 13.30 uur tot en met zaterdag 27 mei

(uitgezonderd op de zondagen)

Bij van der Sluis Woninginrichting kunt u natuurlijk ook die leuke verrassing ontvangen, maar daarnaast zijn er zeer aantrekkelijke jubileum-aanbiedingen met prijzen die klinken als muziek in je oren, zoals: * tapijt Corindo (Louis de Poortere) van 1.056 voor 780 BF. per m2 ; Dinant (Desso) van 736 voor 530 BF. per m2 Parador (Parade) voor slechts 1.060 BF. per m2 . * Bij aankoop van 5 rollen behang gratis een behangset * Een hoofdkussen gratis bij aankoop dekbed * Zéér speciale prijzen in de prachtige karpettencollectie * 2-persoons ledikant wit MDF inclus. bodem en matrassen voor 18.400 BF * bij contante aankoop van 1.850 BF of meer GRATIS DEURMAT! ATTENTIE: beide zaken zijn woensdag 10 mei de gehele dag en donderdag 11 mei tot 13.30 uur GESLOTEN!

Kleding Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Tel. 04257-9424

\IEEEzOnE9 geopend

Woninginrichting Kapelstraat 6 Baarle-Hertog Tel. 09-3214699002

Bijouterie 'Jou' Vrijheid 66-2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53

* groot assortiment in modejuwelen * exclusieve haarmode * ruime keus in lederen riemen en tassen * klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 930-18.30 u. Zondag 10.30-12,30u. Maandagvoormiddag gesloten Tol ziens

Leen

service

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN


VANUIT HET STADHUIS*@# Geen administratief centrum... De verwachtingen voor de laatste gemeenteraad van dinsdag 28 maart waren wellicht bij velen hoog gespannen vermits schepen Coenegrachts in de vorige raadszitting had aangekondigd gans het dossier van het nieuwe administratieve centrum uit de doeken te doen. Dit punt was echter nergens te bespeuren op de agenda van het college, maar daarentegen wel op dit van de opposittiepartij FB. Hoe de vork juist aan de steel zat konden we pas op het einde van de openbare zitting vernemen nadat burgemeester Van Aperen had aangekondigd dat hij de bijkomende agenda van Fusiebelangen 'eenzijdig zou behandelen'. Meerderheid tegen oppositie volgde de voorzitter hierin en er zou dus geen discussie toegelaten worden. De raadszitting was intussen rimpelloos en in een vlot tempo verlopen. Op twee uitzonderingen na werden alle 21 punten met eenparigheid van stemmen goedgekeurd, en werd er ruimschoots tijd uitgetrokken om de mensen van het Hoogstraatse Rode Kruis in de bloemetjes te zetten. Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van het Belgisch Rode Kruis werd er door de raadsleden een oorkonde ondertekend en overhandigd aan voorzitter Vermandere van de plaatselijke afdeling. Feest bij het Rode Kruis Wanneer burgemeester Van Aperen de raadszitting opent bemerken we heel wat blije gezichten in de zaal. Zeker een derde van de stoelen in de zaal zijn ingenomen door het bestuur en leden van het Hoogstraatse Rode Kruis. Zij zijn immers in feeststemming naar aanIeidng van het 125-jarig bestaan van hun

haar werking. Voorzitter Vermandere is zichtbaar gelukkig met de attentie van het gemeentebestuur en met de pas ondertekende oor konde. Na 20 jaar voorzitterschap doet deze geste hem nog het meeste deugd. Hij dankt dan ook alle raadsleden en drukt de wens uit dat het bestuur zo bijeen kan blijven en goed kan blijven samenwerken.

Onze Ronde is nog maar pas gestart of de beste klimmer lijkt reeds gekend. Van OCMW-raadslid naar gemeenteraadslid belandt Jos Brosens in een mum van tijd in de voorzitterszetel van het OCMW. Men moet het doen als men Jong is, zei de coach en hij vond dat het goed was. Er is immers altijd iets méér in het leven.

niet meer verplicht zijn langs de rijksweg naar school te rijden.

Nieuwe vloerbedekking in het administratief centrum Daar het nieuwe administratief centrum nog een tijdje op zich zal laten wachten, acht het college het noodzakelijk de vloerbedekking in het huidige gebouw op verschillende plaatsen te vernieuwen. Er wordt geruime tijd gediscussieerd over de zin en onzin om alle plaatsen te vernieuwen zowel op de bovenverdieping als op het gelijkvloers met inbegrip van de kastbedekking, en over de prijs. De meerderheid schaart zich achter de visie van het college met de bedenking van raadslid Blockx dat het gemeentebestuur toch een waardig visitekaartje mag presenteren. De raadsleden Aerts, Verheyen en Verhuist onthouden zich, de rest stemt met het voorstel in. De raming bedraagt 350.000 fr. De refter van de school in de Karel Boomstraat krijgt een nieuwe dakbedekking.

Het Ostmuseum

Fietsverkeer vereniging. Tijdens de raadszitting zal er een oorkonde worden overhandigd waarin het ge- Twee straten met éénrichtingsverkeer krijgen een speciale aanpassing voor de fietsers. Voor meentebestuur zijn erkentelijkheid betuigt deze laatsten is het rijden in beide richtingen voor het werk en de humanitaire inzet van het Rode Kruis. Vooral de bloedinzamelingen voortaan wel toegelaten. Het gaat hier om het (1288 giften in 1988) de uitleendienst, de les- Kerkhofpad in Minderhout en de Antoon de senreeksen, het ziekenvervoer en de verzor- Lalaingstraat te Hoogstraten. Door het Kerkgende en bewakende hulp bij allerlei mani- hofpad open te stellen in beide richtingen voor festaties zijn de belangrijkste aspecten van de fietsers, zullen de schoolkinderen voortaan

Voor de financiering van drie woningen op het Begijnhof, de nr. 9, 10 en 11, het Ostmuseum, gaat de gemeente een lening aan van 350.000 fr. Raadslid Verhuist maakt hierbij de bedenking dat men door het verdagen van dit punt op 20januari en 12 mei '86 waarbij voorgesteld werd gans het dossier te behandelen en de betoelaging aan te vragen, men tenslotte 450.000 fr. aan subsidie heeft weggegooid. Raadslid Aerts kan deze mening van Verhuist bijtreden en stelt voor om voor gans het bedrag (800.000 fr.) een lening aan te vragen. Een lening wordt er eveneens aange-


GEMEENTERAAD neel meer werk heeft bezorgd. Raadslid Verhulst repliceert hierop dat zijn fraktie ruim op voorhand twee agendapunten heeft ingediend om opgenomen te worden op de agenda van het college. Achteraf blijkt dat deze punten echter niet op de agenda zijn vermeld. Hieruit hebben wij dus onze les geleerd, aldus raadslid Verhulst. Burgemeester Van Aperen kondigt hierop aan dat het college een korte toelichting wil geven en deze vier agendapunten slechts éénzijdig zal behandelen. De twee meerderheidspartijen volgen in de stemming hierover de wens van de burgemeester.

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

vraagd om de gemeentelijke tussenkomst van 1.816.219 fr. in de restauratiewerken van het Withof te financieren. Eens te meer stemmen hier de raadsleden Van Laer, Snoeys en Coppens tegen. Het huis Casa Cara in de schooistraat te Minderhout zal worden afgebroken. De vrijgekomen ruimte zal voor een gedeelte toegewezen worden als openbaar domein bij de schoolstraat. Het andere stuk zal gebruikt worden als gemeenschapsgrond maar de concrete invulling kan later nog.

Bibliotheek Na een schriftelijke oproep aan voorzitters van socio-culturele verenigingen, jeugdwerkamateuristische kunstbeoefening, adviesraden, dorpsraden, sportraad, plus een bijkomende oproep aan de schooldirecties en een oproep via affiches t.o.v. de gebruikers in de bibliotheek, zijn een aantal kandidaturen voor de vaste commissie voor advies ingezonden. Deze kandidaturen vermelden ook de ideologische en filosofische strekking. De gemeenteraad gaat er mee akkoord om de 17 binnengekomen kandidaturen te aanvaarden en over te gaan tot de aanstelling van deze 17 tot leden van de raad van advies. 10 Leden hebben een kristelijke strekking, 2 leden behoren tot de humanistische strekking, één lid geeft een progressieve strekking aan en 4 worden gesitueerd in het neutrale kamp. Er wordt een deeltijds ambt in vast dienstverband in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek openverklaard. Na een gesprek met de kandidaten zal een kwotering opgemaakt worden.

De FB-agenda Na de openbare agenda van het college zijn er nog een viertal punten op de bijkomende agenda, ingediend door de FB-fraktie. De Burgemeester verwijt deze oppositie-partij dat zij door haar bijkomende agenda het perso-

De vernieuwing van de weg MinderhoutMeerle Het advies van het college is volgens burgemeester Van Aperen in de commissie verkeersveiligheid besproken. De suggestie van een losliggend fietspad achter de gracht rechts (richting Meerle) valt te onderzoeken. Maar zal Bruggen en Wegen hier een weg willen aanleggen nadat de grond is aangeschaft? Wij zijn er volop mee bezig en er is nog geen standpunt geformuleerd. Er wordt nu reeds genoeg naar Antwerpen en Brussel gereden. Deze laatste opmerking van de burgemeester ontiokt een felle reaktie van raadslid Sprangers die de eerste vraagt of we toch nog wel in een demokratisch land leven en toch niet in Rusland? Het raadslid had kort voordien een ganse studie gemaakt over deze weg, de plaatsing van het fietspad en de rol van de bomen langs de rijksweg. In deze uitgebreide nota voor de pers pleit hij voor het behoud van de bomenrij als bescherming van de fietsers en opteert hij voor de aanleg van een fietspad buiten het nu bestaande openbaar domein. Raadslid Verhuist vraagt de burgemeester hoe hij eigenlijk de rol ziet van een raadslid om aktief mee te kunnen werken.

De boom en de muur Schepen Coenegrachts geeft zijn visie op de werkzaamheden op het Begijnhof waar eind vorige maand op zijn advies door het gemeentepersoneel een stuk muur gesloopt werd en een lOO-jarige haagbeuk werd gerooid. Reeds geruime tijd was een gedeelte van de muur ingestort en langs weerszijden van de bres was de muur erg bouwvallig. Teneinde op een fatsoenlijke manier dit alles terug op te metsen achtte hij het als schepen van Openbare Werken noodzakelijk de muur verder te slopen om nadien vanuit een nieuwe fundering te kunnen herbouwen. Tijdens de werkzaamheden werd ik ter plaatse geroepen omdat de

wortels van deze haagbeuk het beletten om een goede fundering te graven. Het was de keus tussen de muur verplaatsen of de boom die buiten het domein van het Begijnhof stond om te zagen. De commissie van Monumenten was op dat ogenblik onbereikbaar door de verhuis naar andere gebouwen. Raadslid Verhuist meent enkele onjuistheden in het betoog te konstateren, maar stipt aan dat het voor hem niet zozeer om deze boom gaat, dan wel om de manier waarop de schepen deze zaak uitgevoerd heeft. Er was geen enkele beslissing van het college, er was geen toelating van de architekt en er is geen kontakt gezocht met de commissie van Monumenten. Dit is iets dat niet kan. Schepen Verlinden vindt dat men door 'deze poppenkast en dit circus' weer enkele banken terug achteruitgevlogen is bij Monumenten, juist nu men bezig was weer wat good-wilI aan te kweken. 'Zolang ik verantwoordelijk was voor monumenten, heb ik hemel en aarde bewogen om het Begijnhof te redden, doch de laatste jaren heeft men mij deze bevoegdheid afgenomen' reageert Verhuist op de verwijten van schepen Verlinden die er aan toe voegt 'bij ons thuis zei men altijd: het is geen kwestie van gelijk te hebben, maar van gelijk te krijgen.' Raadslid Aerts die het laatste jaar van vorige legislatuur verantwoordelijk was voor Monumenten verwijst naar het feit dat de gemeente toen nog geen eigenaar was van het Begijnhof en er dus ook nog niets aan gedaan kon worden. Door de herstelling van de toren is volgens hem het vertrouwen van Monumenten en Landschappen toch al wel een stuk teruggewonnen.

Het administratief centrum Normaal gezien zou schepen Coenegrachts tijdens deze raadszitting het dossier van het nieuw te bouwen administratief centrum voor de raad uiteenzetten. Door de verhuis van Stedebouw naar andere lokalen was het evenwel onmogelijk om met deze dienst vôôr 3 maart kontakt te leggen. Tot nu toe weten we dus nog niet wat er op stedebouwkundig gebied mogelijk is. Wij willen ons daarom niet vergalloperen. Tevens hebben we vanuit de Bestendige Deputatie de verwittiging gekregen om op te letten voor te grote kosten, voor riolering, administratief centrum, enz. Wij wachten met interesse op het dossier administratief centrum. •

11111 11

iiII STUD\R14301O VOod çpçCtO*

uw Nikon

ii

FOTOGRM__TAtflRO ( ILYMPUS

1 II

lII

til iii 1


POLITIEK

Jos Swolfs gehuldigd Bij het afscheid van de vorige OCMWraadsleden kreeg Jos Swolfs een burgerlijke medaille iste klas. Deze werd hem toegekend voor zijn verdiensten als 31-jarig OCMW raadslid. Sinds '58 heeft hij immers ononderbroken deel uitgemaakt van de toenmalige Openbare Onderstand en het huidige OCMW. Ook bur gemeester Van Aperen nam afscheid van het OCMW, ,net 'veel spijt in het hart' zoals hij zelf zei. Overigens bleef dit bij de meer dan 100 personeelsleden niet onopgemerkt, aangezien Van Aperen alle aanwezigen met een bloemenruiker bedacht!

Het nieuwe OCMW-bestuur Hier komen zij aangetreden, onze dorpsgenoten die de nieuwe OCMW-raad vormen, v. 1. n.r. Mart Pemen, Dany Engels, Mai Sterkens, secretaris Eddy Verhoeven, An Desmedt, Bert Snyers, Rik Michielsen. Voorzitter Jos Brosens, Frans Meyers en Jef Haseldonckx. De OCMW-raad is, in tegenstelling tot de gemeenteraad, een besloten vergadering waar nochtans belangrijke beslissingen worden genomen die ons allen aangaan. Daarom gaan wij, vanaf volgend nummer, een boekje opendoen (zonder achterklap) over de werking van dat OCMW in deze gemeente; interviews met enkele raadsleden, toelichting bij de werking van de Sociale Dienst... het wordt een lijvig dossier waarvoor wij in dit nummer geen plaats hebben. U leest het in de volgende 'Maand'.

DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT?

rQรก

hd% #

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikels, gebuertenissen of wat dan ook. De inzender - en niet de redaktie - is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet opgenomen.

I. Is er hij de NV. Verkoogen-Veem een vergunning voor het siockeren van incheisch afval? dustrieel of m Worden deze vaten gestockeerd volgens de eventuele vergunningen? (Ve. in open lucht!!) Worden deze vaten gestockeerd volgens de regels en voorschriften van veiligheid en gezondheid? Wat is de inhoud van (leze vaten? Moet dit gemeld worden hij de brandweer?

'Volle vaten stinken het hardst' (vrij naar 'Nederlandse spreuken en gezegden' Dat er op een industrieterrein vervujlende bedrijsen en afval zijn dat berij pen wij wel. Dat er op de industriezone 'De Kluis' (niet bedoeld voor zware industrie) een stock aangelegd wordt van 'atn met aFval die afkom stig zijn van buiten Hoogstraten, is al moeilijker te begrijpen. Helemaal onbegrijpelijk vinden wij echter dat er niemand bij wie we navraag deden, weet wat er in die vaten opgestapeld is. Na de brand op de transportzone zou men toch beter moeten weten, zou je denken. Vooi mahg bui gemcestei Spi angers stuut de daat om eind 88 cLO angetekcnd schi ijven naar de NV. Verkooyen-Veem om deze firma aan te manen 7ich te houden aan de voorschriften die in de houwvergunningen zijn opgenomen inzake bereikbaarheid van de gebouwen voor de brandweerdiensten.

De vaten waren (zijn?!) zelfs opgestapeld tot tegen het gebouw. Weet de brandweer welke stoffen die vaten herbergen? Wat wij wel weten is, dat in het verleden sommige bedrijven en veel mensen een 'fris' indust rieterrei ii wilden en geen AGRICH EM (een bedrijf dat sproeistoffen vervaardigt). Wordt het niet hoog tijd dat er een serieus on-

derzoek komt over deze situatie? Men zou onmiddellijk kunnen beginnen met het doen naleven van de voorwaarden in de bouwvergunningen, die naar ons weten vermelden dat er een brede groenaanplanting rondom het terrein moet worden aangelegd. Of... worden vaten gevuld met afval beschouwd als groenaanplanting?

Van wege Fusiebe/an gen


PUBLI-REPORTA GE

NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS Handeishuis Van der Sluis bestaat 50 jaar! Handeishuis van der Sluis bv. Nieuwstraat 9, Baarle-Nassau, tel. 04257-9424 kan bogen op 50 jaar geschiedenis. Inderdaad de histonek van deze handelszaak start in 1939 in de Past. de Katerstraat, toen de heer en mevrouw van der Sluis in dat pand startten met een bakker- kruidenierswinkel. Historiek Door de niet aflatende vlijt en de voortreffelijke service van de heer en mevrouw van der Sluis evolueerde hun zaak voortdurend en in '56 werd er weer verbouwen en kwam er kleding bij. In '65 verhuisde de steeds aangroeiende zaak naar het huidige adres Nieuwstraat 9 en in '69 werd er vergroot door annexering van het naaststaande pand. In '75 werd de andere zaak opgericht. de woninginrichting op het adres Kapeistraat 6. Dankzij de medewer king van hun kinderen en personeel zijn de beide zaken samen uitgegroeid tot een totale oppervlakte van 4.000 m 2 Assortiment Handelshuis van der Sluis brengt u een zeer gevarieerd assortiment in dames-, heren- en kinderkleding. We kunnen het enorme aanbod in het bestek van dit artikel uiteraard niet volledig uitdiepen, maar we zullen toch proberen om per afdeling toch een woordje uitleg te geven. Natuurlijk is het 'ladies first!'. Damesafdeling Deze damesafdeling op de parterre presenteert u zowel klassieke als moderne kleding voor mensen die voornaam en elegant gekleed willen gaan en voor hippe dames die een tikje nonchalanter willen zijn. Het gamma van de kleding van handeishuis van der Sluis ligt zeker in het betere genre, zonder daarom duur te zijn. De keuze van de kleding is zodanig verfijnd dat er u kwaliteit wordt geboden voor zeer scherpe prijzen. De betere merken vertegenwoordigen een groot deel van het aanbod en dat geldt voor alle afdelingen. In de damesafdeling kunt u tot maat 60 gaan. Er is speciaal een grote mantelafdeling en ook foundation en badkleding ontbreekt niet. Kinderafdeling Eveneens op de parterre vindt u de kinderafdeling met letterlijk alles op het gebied van kinderkleding. Vanaf de babykleertjes tot het iets grotere kind kunt u op deze afdeling terecht. Natuurlijk is er een ruime voorraad aan kommunie, feest en suitekleding voor de jongeren. De trend in kinderkleding is vrij modern en speels en handeishuis van der Sluis volgt die op de voet. Ook alle maten zijn weer beschikbaar. Herenkleding Op de lste etage vindt u de heren- en jongensafdeling. Weer heeft handeishuis van der Sluis voor een zo breed mogelijk gamma gezorgd, van sportieve en toch geklede modellen tot de sjiekste herenkleding. Er is een apart hoekje voor trouwkleding en ook een speciale jeans-

Woninginrichting van der Sluis Ook de 2de zaak van het echtpaar deelt mee in de feestvreugde. Woninginrichting van der Sluis, Kapelstraat 6, 2338 Baarle-Hertog, tel. 014-699002 heeft een oppervlakte van 2500 m 2 en een zeer gevarieerd aanbod inzake woninginrichting.

.

10

Huwelijk Als verrassing kunnen we melden dat niet enkel het handelshuis een vijftigste verjaardag viert, maar dat tegelijkertijd de oprichters ervan, de heer en mevrouw van der Sluis 50 jaar gehuwd zijn. Dat is natuurlijk welgemeende felicitaties waard. Om deze dubbele verjaardag te vieren wordt er van 11 mei t/m 27 mei het alom bekende 'rad van avontuur' gedraaid, waarmee u gratis kunt kopen. Een sympathiek gebaar van een handelszaak die over de jaren zeer veel trouwe klanten heeft weten te verwerven.

en vrijetijdsboetiek. Ook de heren zullen bij handelshuis van der Sluis makkelijk aan hun trekken komen. De trend hier is een verzorgde en toch vlotte mannelijke kleding die een sympathieke indruk maakt en duidelijk op kwaliteit is afgestemd. Huishoudgoed Van de eerste etage springen we plotseling naar het souterrain. Daar vindt u alles inzake huishoudgoed. Ook lingerie en het zogenaamde 'witgoed' (alles voor de linnenkast) is daar ruim voorradig. Bij aankoop van een artikel krijgt u punten die u kunt sparen tot u een geschenk naar keuze volledig gratis kunt meenemen. De geschenken zijn in het souterrain te bezichtigen. Openingsuren De openingsuren zijn elke dag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur, zaterdag en zondag tot 17.00 uur. Maandag is de sluitingsdag.

Assortiment Bij woninginrichting van der Sluis vindt u een zeer ruime en gevarieerde keuze in overgordijnen, grotendeels hangend gepresenteerd, zodat u een goed idee van de stof krijgt. Bij de vitrage kan men kiezen uit verschillende manieren van plooien. De gordijnen worden perfekt afgewerkt in eigen atelier. Daarnaast beschikken ze hier over een keuze van meer dan 100 rollen vloerbedekking en novilon, van alle bekende merken. Aan karpetten ontbreekt het evenmin; de voorraad in alle maten en alle kwaliteiten, zowel de machinale als handgeknoopte uit Pakistan, India en Tibet is zeer uitgebreid. Naast tapijten en gordijnen heeft men ook aanverwante artikelen als verlichting, behang, kleinmeubelen, tafelkleden en andere raamdecoraties als horizontale/verticale lamellen en rolgordijnen. Achteraan in de zaak is de slaapafdeling met tienerkamers, matrassen, donsdekens en overtrekken, spreien etc. Woninginrichting van der Sluis heeft een eigen parkeerplaats voor bezoekers en de openingsuren zijn gelijk aan die van de kledingzaak. Dynamisch, service, kwaliteit en vriendelijke prijzen; ziedaar de pijlers van de handelshuizen van der Sluis. Het zijn pijlers die het de heer en mevrouw van der Sluis mogelijk hebben gemaakt om 50 jaar lang hun zaken uit te breiden en te doen bloeien. Tegelijkertijd mag hun huwelijk ook op 50 welgevulde jaren terugblikken. Twee ware redenen tot feestvreugde. De receptie wordt gehouden 10 mei op 'Landgoed Schaluinen' van 18.00 tot 19.30 uur. Beide zaken zijn op 10 mei de gehele dag, en 11 mei tot 13.30 uur gesloten.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77


Harlekijn

SPORTIEF HIER!

HARLEKIJF Worteldorp 52 WORTEL Tel. 03/314.76.00

De Hoogstraatse pedaleurs (-euses) 'Het hoofd en de benen' Milaan - San Remo, Parijs - Roubaix, Waalse Pijl, Luik- Bastenaken - Luik: de voorjaarsklassiekers kluisterden weer een enorm aantal kijkers aan de buis en terecht want er werden telkens uitermate prachtige stukjes sport ten tonele gevoerd. Jonge renners die de aandacht voor zich opeisen is altijd sympatiek, ouderen die de verwachtingen niet inlossen! Sport kan mooi zijn! Edwig Van Hooydonck die zijn hete tranen de vrije loop laat, een beeld om nooit te vergeten! Het geld wordt eventjes opzij geschoven, de emoties komen op het voorplan. Door allerlei duistere praktijken al zovele malen in diskrediet gebracht, blijft het wielrennen toch de massa aanspreken. Fouten worden vlug vergeten als er maar... exploten geleverd worden. De Hel van het Noorden, bonkige kasseien, lek rijden, neerstuiken, deinarreren, onderlinge naijver: ingrediënten tot discussiestof, opwinding en... als er maar een Belg wint. Dan komt de nationale trots toch eventjes ten berde. Brood, Spelen en helden, daar houdt het volk van, daar geraakt men van in de ban! Van Steenbergen, Van Looy, Merckx, met als gevolg een wielersport die bloeit. Na deze 'groten' de vervlakking. Dit jaar schijnt zich echter mooi aan te kondigen! Velen zijn echter geroepen, weinigen uitverkoren! Wat beweegt een jongere de dag van vandaag ertoe om die wielersport te bedrijven? Is het de grote carrière die lonkt, de voorbeelden uit het verleden, de glitter en de belangstelling die rond de wedstrijden hangt? Voor de meesten blijft een profloopbaan maar een droom, want er wordt enorm veel geëist van de wilskracht, het karakter en het uithoudingsvermogen van de atleet! Maar hoeveel vreugde kun je wel niet beleven aan deze volkssport bij uitstek als amateur! In de gemeente Hoogstraten draait de wielersport niet op zo'n hoog peil. Enkele jaren geleden toerden zo'n 15-tal jongeren rond met een B.W.B.-vergunning (Belgische Wielrijdersbond). Heden ten dage is dit heel wat afgeslankt, de dames hebben echter hun intrede gedaan! Al deze pedaalrijders willen we eventjes op het voorplan hijsen in deze kolommen!

JAN GEERTS, geboren op 7 augustus 1964, reeds 12 jaar bedrijvig in het wielermilieu, verlaat de Vooraard en nestelt zich binnenkort aan de Castelréweg in een netjes gerenoveerde stulp. Op 12-jarige leeftijd reeds voelde Jan de wielermicrobe knagen en de volgende drie jaar betwistte hij wedstrijden in Nederland. Op zijn 15de vroeg hij een licentie aan bij de B.W.B. en vertrok bij de nieuwelingen waar-

hij hij 2 ovciw inninccn hockic. Dc ovcIcoIic naar de juniores verliep vlot, want op twee jaar tijd kwamen 17 bloemstukken mee naar huis. Bij de amateurs werd het een ander paar mouwen. 'Wordt daar een stukske gereden, zeg!' Deels door legerdienst en kwetsuren fietste Jan op 4 jaar tijd zes keer als eerste door de finish. Dit voorseizoen nog geen denderende prestaties voor onze bouwkundig tekenaar! Pech, pech, en daar kun je niet tegen op. Nog eventjes geduld en Jan is er!

Renners met B.W.B.vergunning JOS VAN AERT uit Rij sbergen, maar woonachtig te Meerseidreef, heeft wel rustig zijn tijd afgewacht om naar de hoogste kategorie, het profwereldje, over te stappen. Op zijn 26ste waagde hij deze, voor hem, belangrijke sprong. Sinds 1 augustus 1988 toert hij rond met een Nederlandse licentie in het team van Claudy Criquielion. In '88 werd hij derde in de Ronde van Joegoslavië voor amateurs en schreef er de koninginnerit achter zijn naam. Als eerstejaarsprof heeft hij nog geen scherven gemaakt, alhoewel zijn ereplaatsen toch niet van de minste zijn: lOde in de Oostenrijkse zeeklassieker en 13de in de Ronde van Vlaanderen. Als helper die de naad uit het lichaam moet rijden voor de kopman toch niet mis! Van J05 hoort men nog!

• Lotto • Speelgoed • Schoolgerie * Dag- en Weekoldoen

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

11


SPORT EDDY KERSTENS uit de Achtelsestraat, momenteel 25 jaar, mag je ook een op en top amateur noemen. Hoge toppen heeft deze rijdende politieagent nooit gescheerd. Op tijd en stond in de prijzen vallen en voldoening vinden in zijn hobby, vindt hij heel wat!

gevraagd bij de B.W.B. en sinds 2 jaar zie je hem temidden van de nieuwelingen rondtoeren. Het geluk van een overwinning heeft Chris, geboren op 9 september 1972 en leerling aan het VITO te Hoogstraten, nog niet mogen smaken. Enkele weken geleden te Aartselaar scheelde het maar een haartje. Op 9 september a.s. waagt hij de sprong naar de juniores, maar eer het zover is, zouden er een paar bloemtuilen mee naar Hal moeten komen! SABINE SNIJERS uit de Vogelhofstraat te Wortel (samen met crosser vader Bert op de foto), leerlinge aan de handelsschool in het Klein Seminarie, wordt eind april 19 jaar. Het moment om over te schakelen naar de dames internationalen en daar hunkert ze naar! Dit

Zijn vrouw, DIANA JANSENS, zit vanaf '83 in het zadel en op haar stalen ros is zij geen vrouwtje om zonder handschoenen aan te pakken. In juni '85 werd zij Belgisch kampioene bij de dames nieuwelingen en momenteel toert ze rond bij de 'internationalen'. In het pas aan gang zijnde seizoen veroverde zij een 4de en een 7de plaats. Een nadeel bij de dames is wel het kleine aantal organisaties en de grote verplaatsingen. In de maand juli worden te Wortel, ter gelegenheid van de kermis, wedstrijden georganiseerd voor amateurs en dames. Een unieke gelegenheid voor Diana en Eddy om mekaars prestatie te evalueren! CHRIS HILLEN! Ook deze rijzige knaap beproefde zijn geluk op jonge leeftijd in de Nederlandse veldcrossen. Zijn mannetje stond hij daar flink, dan maar een vergunning aan-

deratie), de V.W.B. (Vlaamse Wielerbond) en de B.W.B. waar hij terug te vinden is in de categorie voor seniores en cyclosportieven. Een echt winnerstype is Jos niet, maar in 1988 won hij toch het clubkampioenschap van Hoboken W.A.C.! Momenteel vindt men hem terug op de Vlaamse wegen al trainend voor het nieuwe wegseizoen!

seizoen presteerde zij het reeds een viertal wedstrijden, waaronder ook het clubkampioenschap, op haar palmares te schrijven. Volgend jaar rekent ze er stellig op om in de nationale selectie opgenomen te worden. Trainen doet ze graag, veel en hard! Vergeet ook niet dat Sabine in 1987 geselecteerd werd voor het wereldkampioenschap bij de nieuwelingen te Bergamo in ItaliĂŤ. Beslist een vrouwtje met ambitie en... om te volgen! JOS JOCHEMS mag je als een late roeping beschouwen! Na jarenlang de voetbalvelden afgeschuimd te hebben vond hij in het wielrennen toch meer voldoening, eerst in de theorie later in de praktijk. Willy Van den Ouwelandt, ex-amateur, mocht op zijn steun rekenen in de periode 1974-1979 zag men Jos in de officiĂŤle B.W.B.-wagens als sportafgevaardigde. Ondertussen stond hij ook flink zijn mannetje bij de wielertoeristen en tenslotte wilde hijzelf ook 'koers' gaan rijden. In Nederland betwistte hij critriums bij de Vrije liefhebbers en in de winter zag men Jos, woonachtig te Meerle in de Hazeweg, geboren op 24 maart 1941 en leraar aan het VITO te Hoogstraten, op de piste in het Antwerpse Sportpaleis pedaleren. Vanaf 1984 nam hij deel aan wedstrijden voor vergunninghouders met name, de B.W.F. (Brabantse Wielerfe-

12

MARTINE VAN LEUVEN uit Meer, pas 15 jaar en een frisse nieuwkomer, betwistte een week geleden te Wortel haar eerste wedstrijd op de weg bij de nieuwelingen. Zij studeert aan het Atheneum te Malle en volgt de afdeling Latijn-Wetenschappen. Alle dagen vind je haar op de fiets en met belangstelling wordt uitgekeken naar haar prestaties!


SPORT Minderhoutenaar LOUIS LEEMANS verdiende ook zijn eerste strepen in Nederland. Op de weg koersen is niet zijn sterkste kwaliteit, het winterseizoen in het veld gaat hem

1 !

ti

.

CHRIST GEERTS uit de Torenakker is ook sinds jaren verknocht aan de fiets en net als Jaak Dekkers fietst hij bij de D's! 's Zomers

Niet-aangesloten renners (vooral actief in het crosswereldje) HERMAN MARTENS woont in de Minderhoutsestraat en begon pas vanaf zijn 37ste jaar te koersen, nu behoort hij reeds bij de 47-jarigen. V66r deze periode raakte hij geen fiets aan en rekende zich bij de kettingrokers.

k 2-01

1I...

beter af. Enkele overwinningen en een aantal ereprijzen bij de B-crossers werden zijn deel. Geboren op 12 mei 1963 stapt Louis binnen enkele dagen in het huwelijksbootje! JAAK DEKKERS, zelfstandig bouwaannemer uit de Beemden, mag je met zijn stevig figuur een echte krachtpatser noemen. Om geboren te worden wachtte Jaak tot na de oor log, 20 september 1946 en fietsen doet hij nu tcljCin k het crossal llnicn. 0 I

weinig kompetitie, 's winters in volle actie. Hoofdprijzen mag je van hem niet verwachten, het plezier druipt er echter af! In de week kun je deze 34-jarige terugvinden achter het stuur van de vrachtwagen en zeker het vermelden waard is het feit dat zijn dochtertjes Inge en Sylvie even verzot zijn op het crossen, ook zij toeren al enkele jaartjes mee!

Gevolg: om de haverklap een inaagzweer. Op doktersadvies wierp hij de kankerstokjes over de haag en kocht een racefiets. Weg met de maagklachten! Aldra ontpopte hij zich als een taai vechtertje, niet zo groot van gestalte en

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes

nnei. in het achter n LII hij J. ons liggende seizoen brak Jaak niet teveel potten, zijn zaak slorpte hem teveel op en zonder training gaat het gewoonweg niet, op welk niveau je ook rijdt. Twee jaar geleden nam hij deel aan zo'n 40-tal crossen en bleef slechts tweemaal buiten de eerste tien. De volgende winter hoopt hij er terug te staan, maar op het ogenblik dat hij zijn gezondheid geweld moet aandoen, stopt hij ermee!

eirL iii:

Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kol lekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur Andere uren: afupraak uteedu mogelijk Gesloten: zondag en rnaandagvoormddag

Heilig Bloediaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 27 13


SPORT GUY VAN GINNEKEN, een boom van een kerel en met zijn 100 kg veel te zwaar toen

Hallo, De bloemenlij**n,9 Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ?

Tel. 014/63.45.16 De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij:

Cattleya

zijn

Leopoldstraat 60 - 2330 Merksplas met zijn 58 kg een geknipt figuur voor het veidwerk. Deze winter verkeerde hij in een geweldige forme en 'dit kan ik zeker niet meer evenaren!' Hij won 30 wedstrijden in zijn categorie en stak 3 kampioenstitels op zak. Hij werd Kampioen van Holland bij de Vrije liefhebbers, Kampioen der Noorderkempen en Kampioen van België voor niet-aangeslotenen. Toch prestaties om u tegen te zeggen! Herman werkt in een Antwerps bedrijf en in de winter deinst hij er niet voor terug om 's morgens te 4 uur op de fiets te springen en na de zware dagtaak, heel de dag zakken zeulen, terug naar huis. Dit is zijn training! Petje af! JEF GEERTS, vader van amateur Jan, binnenkort 50 jaar, kan het fietsen niet laten. Op 35-jarige ouderdom zette hij in kompetitie aan bij de vrije liefhebbers en behaalde in zijn categorie een groot aantal overwinningen, voor

al in Nederland. De trofeeënkast ten huize bewijst dit ten gronde uit. De laatste jaren houdt Jef er aan dichter bij huis te crossen, de grote verplaatsingen naar Limburg en de Duitse grens schrikken hem wat af. De voorbije winter was hij nog goed voor 4 zegepralen en hij denkt zelf dat hij toch een dagje ouder wordt. Alhoewel...! FRANS SNIJERS woont in de Jan Van Cuveksiraat en is ook een oude taaie uit de

hij V0FIC asr cle croscÏic!s ter hand nam. Guv uit de Minderhoutse Borselhoeve volhardde en de kilo's vlogen in het rond. Deze winter reed hij 13 crossen en viel tweemaal in de prijzen in de categorie voorbehouden voor renners van 18 tot 35 jaar. Hij die vroeger geen poot vooruitkwam, trekt momenteel bij de wielertoeristen ook flink zijn streng!

Zonder twijfel wordt er in onze gemeenschap nog heel wat afgepeddeld. Het wielertoerisme bloeit en kent een heel lot aanhangers die wekelijks honderden kilometer verslinden. In groep of individueel trekken zij zelfs de landsgrenzen over: Lourdes, Wenen, cols en bergpassen...! Kompetitie-wielrennen deert hen niet, zij komen daarom ook niet in de brede belangstelling maar hun uithouding en prestaties mogen zeker niet geminimaliseerd worden! (R.L.) •

2 garage

r

VAN RIEL oorlogsjaren, 26 juli 1942. Vorig seizoen pas verscheen hij in kompetitie en werd deze winter 3de in het regelmatigheidscriterium voor renners boven de 45 jaar. BERT SNIJERS, vader van Sabine en broer van Frans, kun je de lolbroek van het circuit noemen. 'Meer uitleggen dan rijden!' Een klassement interesseert hem niet, er bij zijn vindt hij tof!

14

(zie foto met dochter Sabine!)

ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33


DAGBOEK

Denise Adriaensen is voor ons geen onbekende. Ooit schreef zij onder de naam Ade enkele korte stukjes voor dit maandblad. Haar vaardige pen kenden wij dus al maar we waren nieuwsgierig naar méér. Méér over Denise leest u in onderstaand dagboek waarin we een vrouw te zien krijgen, zo on-Hoogstraats als maar zijn kan. Dat doet deugd om te lezen tussen al het dorpsnieuws over gouden bruiloften en voetbaluitslagen. Voor Denise is de wereld haar dorp en ze leeft intens mee met alles wat haar oog en oor bereikt, zo intens dat haar dagen en nachten te kort lijken om het allemaal te weten, te beleven of te doen.... Maandag 3 april Ben de week slecht begonnen, te weinig geslapen. Heb zondagavond van 21.15 uur tot 2.35 uur naar de dokumentaire 'Hotel Terminus' gekeken op de BBC. Deze film, die vorige week trouwens de Oscar kreeg in het genre, gaat over het leven van Klaus Barbie. Vanaf zijn jeugd bij Trier, zijn optreden in Lyon, zijn werk voor de Amerikaanse inlichtingendienst na de oorlog, zijn leven in Bolivië, en tenslotte zijn proces als oorlogsmisdadiger terug in Lyon, enkele jaren geleden. Alle personen die met hem te doen gehad hebben, en nog in leven zijn, heeft men laten vertellen. Voor de enen was hij een monster, voor de anderen een beminnelijk man, van wie men nooit zou verwacht hebben dat hij zich had schuldig gemaakt aan allerlei wandaden en zogezegde 'misdrijven tegen de mensheid'. Fascinerend is dat Barbie op zijn proces uitgerekend verdedigd werd door advokaten behorend tot rassen diede nazi's beschouwden als 'untermenschen'; de half-Aziaat Mr. Vergès, over wiens privé zowel als professioneel leven ooit ook nog urenlange films gemaakt zullen worden, bijgestaan door een Arabier en een Afrikaan. Men heeft Mr. Vergès de ergste verwijten toegestuurd en publiekelijk uitgescholden omdat hij de verdediging opnam van iemand die daden had gesteld waardoor zovelen opzettelijk en voor de rest van hun leven gekwetst werden. Dit onbegrip is begrijpelijk, maar staat regelrecht tegenover een voor een advokaat heilige regel dat iedereen recht heeft op verdediging, wat er ook gebeurd is. Waarbij nooit uit het oog mag verloren worden dat men immers niet de volstrekt afkeurenswaardige daden verdedigt, doch enkel de persoon erachter, dikwijls ook slachtoffer van zichzelf. In die zin vroeg ik mij af of het te ver zou gaan te stellen dat het een 'weldaad voor de mensheid' zou geweest zijn moest Barbie ook een Joodse verdediger gèhad hebben. Men kan de gruwelijkste dingen vergeven, omdat men daartoe zelf beslist, en ze terzelfdertijd nooit vergeten, omdat men het niet kan, en dat ook niet nodig is. Ik wil hiermee zeker geen misverstand scheppen. Ik verwijs enkel naar hetgeen mij bijgebleven is uit de getuigenissen van sommige mensen door Maurice De Wilde geïnterviewd in zijn reeks over de oorlog, meer bepaald het verzet. Wellicht heb ik te gemakkelijk praten. Voor mensen van mijn generatie voor wie de oorlog slechts geschiedenis is, roept deze periode enerzijds allerlei vragen op naar hoe het allemaal mogelijk was, anderzijds is het beangstigend met het ouder worden af en toe een glimp op te vangen hoe gemakkelijk één

en ander mogelijk wordt; rekening houdend met de passies en gebreken die zo menselijk zijn, de vooroordelen tegenover andere meningen, en de onkunde van de meesten om op een propere manier met macht om te gaan, hoe klein die ook is. Heb achteraf dan nog zitten lezen in het oorlogsdagboek van wijlen deken J. Lauwereys, omdat ik mij herinnerde dat hij had gewenst dat generaal Sieffert, een Pruisische landjonker die destijds het bevel gaf de toren van Hoogstraten op te blazen, als oorlogsmisdadiger zou berecht worden. De Engelsen vonden echter dat betrokkene zich niet had schuldig gemaakt aan een oorlogsmisdaad, daar hij beweerde uit militaire noodzaak gehandeld te hebben. Hij werd eerst krijgsgevangen gezet in een kamp te Zedelgem, in juni-juli 1947 overgebracht naar Engeland en daar in vrijheid gesteld. Deken Lauwereys noteerde: 'Nu blijft een man die Hoogstraten terecht als oorlogsmisdadiger zal beschouwen, ongestraft, terwijl zoveel onschuldige Hoogstratenaren in de Duitse folterkampen bezweken! Dat is menselijke gerechtigheid'. Klein Londen, Klein Berlijn.

Dinsdag 4 april 's Voormiddags naar de rechtbank, s namiddags een paar gevangenisbezoekeri. Een drugdag. Zoveel verschillende verhalen die toch altijd dezelfde zijn. In Vrij Nederland verklaarde burgemeester van Thijn van Amsterdam onlangs dat het hem een waar genoegen was te kunnen vaststellen dat de stad zijn imago van drugcentrum aan het verliezen is, nu de yuppies de stad schijnen over te nemen van de junkies, en het probleem beperkt zal blijven tot een zeer klein gedeelte van de stad. Vandaag verklaarde de hoofdcommissaris van de politie van Antwerpen in een reportage in de Gazet van Antwerpen dat het de uitdaging voor de komende jaren is, te verhinderen dat Antwerpen het nieuwe centrum van de cocaïnehandel wordt. Dat er niet alleen tekenen zijn dat via de haven een massale produktie op de markt wordt gebracht, maar het reeds een feit is dat cocaïne in Antwerpen niet langer een drug is voor de zogenaamde jet-set, vermits door het grote aanbod, de prijs dermate verlaagd is dat het voor iedereen beschikbaar wordt, hetgeen uiteraard de bedoeling is. En tussen Amsterdam en Antwerpen ligt Meer (met een burgemeester en een politiecommissaris). Meer moet in het milieu zo langzamerhand een berucht oord geworden zijn. En der-

Den ise /1 (triaensen mate gevreesd dat er naast de gewone drugtoeristen, de laatste tijd een nieuw type koeriers schijnt op te komen, vaak studenten, die voor wat zakgeld de boodschappen mogen doen. En zonodig het gelag betalen. En dit alles in naam van de persoonlijke vrijheid, ook om zichzelf te verslaven al is dat een komplete kontradiktie.

Woensdag 5 april Verjaardag van mijn moeder en van Hugo Claus. Er zijn hun nog vele jaren gegund. De Standaard heeft deze week een reeks over vrouwen die een full-time beroep moeten kombineren met een huishouden, hetgeen onderwerp van diskussie wordt voor het Hof van Beroep. Vermits ik geen partij was, kon ik met plezier de argumentatie van wijze grijze heren aanhoren, dat een vrouw die een inkomen uit arbeid heeft, bij een ongeval geen volwaardige vergoeding kan toegekend worden voor het verlies als huisvrouw, al is dat in het beste geval ook maar enkele honderden franks per dag, want anders zou zo'n vergoeding toch ook moeten toegekend worden aan een buitenhuiswerkende man. In theorie hebben ze natuurlijk gelijk, maar in de realiteit ligt het toch altijd nog iets anders. Ik maak mij echter niet zo veel illusie meer over de zogezegde financiële onafhankelijkheid van de werkende vrouw. Ook op dit punt stemt de theorie niet met de praktijk overeen. Te dikwijls heb ik moeten vaststellen dat er integendeel een grotere afhankelijkheid ontstaat, dat er alleen maar grotere schulden worden gemaakt en de frustratie des te dieper wordt. Maar niet altijd. Toen het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie in 1892 het verzoek van Marie Popelin om aan de balie te worden ingeschreven afwees, (de eerste vrouw kreeg pas toelating in 1922) werden al de vooroordelen van die tijd in het arrest in één zin verwoord: 'De eigen aard van de vrouw, de betrekkelijke zwakheid van haar gestel, de gereserveerdheid die haar geslacht vergt, de bescherming die zij behoeft, haar zending in het mensdom, de eisen en de dienstbaarheid van het moederschap, de opvoeding die zij haar kinderen dient te geven, al deze omstandigheden lijken niet verenig15


DAGBOEK baar met de plichten van het advocatenberoep, en laten de vrouw tijd, kracht, noch geschiktheid voor de strijd en de vermoeienissen van de balie'. Ik vraag me soms af of het alleen maar vooroordelen waren van die tijd, of ook nog zijn van deze tijd. In elk geval kunnen de heren voortaan ook geruster slapen. Zoals zij vandaag in de Knack konden lezen, wordt binnenkort in de wet voorzien dat zij ook kunnen verkracht worden. De ware emancipatie van de man. 's Avonds nog een slopende bespreking tot bijna elf uur. Het is praktisch onmogelijk mijn gedachten daarover onmiddelijk stil te zetten. Voorlopig dus nog niet gaan slapen. Zo gaat het zo dikwijls.

Donderdag 6 april Weken had ik naar deze dag uitgekeken, die merkwaardig genoeg om één of andere reden in mijn agenda blanco bleef tot gisterenavond. Pech. Maar een paar uur op de middag kan ik niet laten te stelen. vermits ik toch in Antwerpen moet blijven en het toch de ganse dag en wie weet, wel voor altijd, zal blijven regenen, besluit ik naar een film te gaan. Ik vind het trouwens een onbeschrijfelijke luxe in een goede cinemazaal te zitten met maar een vijftal toeschouwers. Lichten uit. Piscali's Island. 1908. Het immense ottomaanse rijk dat zich uitstrekt langs de Zuidelijke en Oostelijke Middellandse zee kwijnt langzaam weg. Overal zijn er spionnen, informanten en verraders, heerst er een gevoel van ondergang en chaos. Basil Pascali, deels Oosters, deels Westers, leeft op een klein eiland in de Aegeïsche zee dat in handen is van de Turken. Al jaar en dag staat hij op de loonlijst van de Sultan in Constantinopel als spion, maar nog nooit heeft hij enige reaktie gekregen op zijn rapporten. Zijn grote liefde is een Weense artieste Lydia, die hem echter slechts beschouwd als een goede vriend. Pas-cali weet niet dat zij betrokken is bij wapensmokkel. Dan komt op het eiland de knappe Engelse archeoloog Bowles, op zoek naar unieke vondsten, die hij onverwachts ook zal vinden en naar Engeland wil smokkelen. hij neemt Pascali in dienst als vertaler, gids en dienaar, en wordt de minnaar van Lydia. Pas-cali werkt tenslotte voor drie bazen: Bowles, de lokale eilanddiktator en de Sultan, die allen tegenstrijdige belangen hebben. Zoals in een Griekse tragedie zet PascaIi gebeurtenissen in gang die niet meer kunnen tegengehouden worden, en Leiden naar een dramatische ontknoping. Zonder het te willen, veroorzaakt hij de ondergang van degenen die hem het dierbaarst zijn, en zal hij daar mee verder moeten leven. Tegelijkertijd

met de ondergang van de Turkse heerschappij op het eiland. Een perfekte film. Zo'n boek zou ik willen schrijven, vôôr mijn veer tigste, de leeftijd waarop men wordt ingehaald door zijn schaduw. Ik heb dus nog wel enkele jaren de tijd, maar niet zo veel. Het kaderverhaal is reeds enige tijd af, de lijnen zijn getrokken maar voor de opvulling ontbreekt me de tijd. Een maand alleen in het Zuiden, in 'a room with a vieuw', zou de oplossing zijn. Ik heb een paar goede adressen. 'Maar tussen droom en daad' schreef Willem Elsschot 'staat de wet en praktische bezwaren' nota bene in een gedicht genaamd 'Het huwelijk'. Al is dat mijn probleem niet. Maar één of andere dag... Vind tussen mijn post kaartjes voor een concert in de Koningin Elisabethzaal op 27 mei. Zonder verdere kommentaar. Als nu alleen de zon nog wilde schijnen.

Vrijdag 7 april Alhoewel ik een visliefhebber ben, heb ik nooit van vrijdagen gehouden. Er zal wel een uitleg voor zijn, maar die hoef ik niet te weten. Ik werk desnoods met plezier op zaterdag of zondag, en op maandag wil ik bergen verzetten, maar op vrijdag moet ik aan niets speciaals beginnen. Die dag is dan ook voorbehouden aan soms tijdrovende administratieve en andere klussen die per slot van rekening ook moeten gebeuren. Even belangrijk als inkopen doen voor het weekend, maar minder vervelend, is voor mij het inslagen van een voorraad uit de bibliotheek. Als het enigzins kan lees ik in het weekend, en in de vakanties elke dag een boek. Als ik eraan begin moet het trouwens uit, uit pure nieuwsgierigheid. Wat ik werkelijk wil hebben koop ik, met het gevolg dat de bibliotheek thuis, alhoewel nog maar enkele jaren geleden verbouwd, weeral te klein geworden is. Rond deze tijd van het jaar moet ik boeken beginnen te hamsteren tegen de grote vakantie. Een doorn in het oog van mijn werkvrouw, die al deze 'stofnesten nog het liefst zou opstoken'. Als dat de enige reden blijft om boeken te willen verbranden hoeven we nog niet ongerust te worden. Lezen is voor mij een soort verslaving, en als ik mijn kinderen bezig zie, lijkt het wel erfelijk te zijn; en ze zijn belast langs beide kanten, ook van vaderszijde. Ben zo onvoorzichtig om rond half twee 's nachts de t.v. op te zetten, 'om te zien of er nog iets is', en ben verkocht voor de rest van de nacht. FR 3 zendt rechtstreeks de Daviscup uit tussen Amerika en Frankrijk. Mac Enroe tegen Noah, en nadien Leconte tegen Agassi. Niet te missen. Tennis is de enige sport waarnaar ik gepassioneerd kan blijven

Lauryssen electronics

Zaterdag 8 april Volgende maandag verjaart mijn dochter. Alhoewel al mijn kinderen mij even lief zijn, is ze als enig meisje mijn oogappel. Ik vrees dat de wereld zou stilstaan als haar iets overkwam. Jaren geleden verloor ze door een ongeluk waar ik niet bij was, een klein stukje vinger, en zelfs daarvan wordt ik soms 's nachts nog wakker, uit een soort schuldgevoel dat ik toch nog eens zal moeten kwijtgeraken. Omdat maandag de paasvakantie voorbij is, en we te weinig tijd zullen hebben, hebben we besloten deze verjaardag vandaag te vieren. Ik hou mij dus uitsluitend bezig met het inpakken van cadeautjes, fritten bakken en taarten versieren. Alhoewel ze nog maar 8 jaar wordt, had ze toch ook eens graag bloemen gekregen, maar dat is natuurlijk mannenwerk.

Zondag 9 april

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TEL. 314.67.67 16

kijken, omdat het niet enkel gaat om fysische prestaties. Ik heb er een intens genoegen in om een speler ook psychologisch klein te zien krijgen, met techniek en doorzicht. En nog meer wanneer met wilskracht en inzet een schijnbaar hopeloze situatie toch wordt omgedraaid. En natuurlijk heb ik een hekel aan verliezen, ook al is de kans telkens 1 op 2. New balls please. Gelukkig kan ik morgen uitslapen.

Ik ben genoodzaakt 's zondags toch wat te werken om de zaken die 's maandags zullen gepleit worden, door te nemen. Omdat het zo'n prachtig weer is, kan ik mij gelukkig buiten in de zon installeren, zodat de pil verguld is. Een relatief kalme week zit er op, en een enorm drukke week komt eraan; met elke avond een vergadering en op zaterdag een studiedag in samenwerking met de balie van Breda waarop ik zal moeten spreken. Maar ik klaag zeker niet, want voor dit soort leven heb ik zelf gekozen.0


Lt:,T1

1 _____ I"I IfH

______ ______ ______ ____ ____

Oef, Wortel blijft ;in 3de Op zondag 16 april - dag in Wortel van plechtige kommuniefeesten, vrouwenkoers, geen raketten in Brussel - wordt de Iste ploeg echt zeker van behoud in 33 provinciale. Op 2 april komt Wortel op 26 punten door een 2-2 gelijkspel in Oosthoven. Op 9 april komt Vosselaar naar Wortel. Vosselaar heeft kans op een 3de plaats in de rangschikking. Deze plaats geeft recht op deelname aan een eindronde voor een bijkomende stijgersplaats. Deze wedstrijd is inderdaad geen eindeseizoenmatch. De ploeg van Vosselaar heeft een stapje voor iri het spel, zowel als in de kansen. Half de iste helft bij een hoekschop kan hun spitsspeler ongehinderd inkoppen. Stand 0-1. Dit is tevens de eindstand. Eens te meer blijkt dat de Wortelse ploeg te weinig kansen schept en dat deze kansen moeilijk benut worden. Op 16 april: Wortel - Zwaneven. De bezoekers die in de 2de ronde slechts 2 punten verloren, beheersen de match, de Wortelse verdediging, met een goeie doelman, kan de 0 op 't scorebord houden. Eindelijk, op 1 speeldag voor het einde, kan er na de match geklonken worden op 't behoud in 3de. Voor de match werd door het bestuur Wim Laurijssen in de bloemen gezet. Wim speelde zijn laatste thuiswedstrijd voor Wortel. Met deze geste wilde het bestuur de clubspeler, Wim Laurijssen huldigen. In Wortel, vanuit Meer ingeweken, heeft Wim zich gedurende 5 jaar ingezet als speler van de lste ploeg. Met zijn rustige persoonlijkheid, zowel op als naast het plein, was hij een steun voor zijn medemaats en voor V.N.A. Zijn sportiviteit, zijn speldoorzicht, zijn rustgevend, opbouwend verdedigingswerk, zullen door spelers en supporters gemist worden. In zijn voetbalspel bracht Wim inderdaaad Vermaak Na Arbeid. Zijn laatste match speelt Wim met Wortel tegen zijn club van herkomst, Meer. Na zijn actieve voetballersloopbaan rekent het bestuur er een beetje op dat Wim zijn voetbalwijsheid zou doorgeven aan de Wortelse jeugd. Dus Wim, als gezin en werk het toelaten, als bijna 40-jarige, kan je rustig weer beginnen aan een 25-jarige of langere trainersof deleguecarrière. In april viel ook Pasen. Tijdens het paasweekeinde namen de Wortelse jeugdploegeri deel aan de traditionele paastornooien. Miniemen in St. Lenaarts 6de plaats. Préniiniemen in Hoogstraten Sde plaats; Meer 3de. Kadetten: Merksplas Scholieren: Merksplas 9de plaats. Juniors: Minderhout Iste plaats Waarschijnlijk start V.N.A. volgend jaar met 10 ploegen in kompetitie, vanaf pupillen tot iste ploeg. Met op dit moment een groot voorbehoud voor de scholieren, bij gebrek aan mankracht zou deze ploeg wel eens forfait moeten geven voor de volgende kompetitie. Als kampioen in hun reeks nemen de pre-miniemen A deel aan de 'jeugdcup Het Volk'. Op dit moment hebben zij het gebracht tot halve finalist in deze kompetitie.•

spORT

1

E Minderhout V.V.: wie van de drie?

1

I

\I

Op het ogenblik dat deze letters op zondag 16april aan het papier toevertrouwd worden (een maandblad moet altijd vooruit zien en de medewerkers moeten hun kopij altijd een tiental dagen op voorhand inleveren bij de drukkerij) verkeert de schrijver dezes nog altijd in het ongewisse over het uiteindelijke lot van de Minderhoutse voetbalclub. Eindigt groenwit op de laatste of voorlaatste plaats dan kan men de boeken sluiten, kan het zich op de derde laatste plaats hijsen dan zit er nog een eindronde in met ploegen uit de andere reeksen. De winnaar van deze eindronde heeft dan het genoegen om volgend seizoen verder in 3de provinciale aan te treden. U lezer weet reeds, als u dit artikel onder ogen krijgt, de eindbeslissing! Op zondag 16 april versloeg M.V.V., OudTurnhout met 2-0. Een strohalm waaraan het zich moest vastgrijpen! F.C. Meer ging op het veld van Vosselaar verliezen met 2-0 en Ezaart, de derde hond in het kegelspel, versloeg Mol Sport met 2-7. Na die voorlaatste speeldag zag het klassement in de onderste regionen er als volgt uit:

Geen promotie voor F.C. Meerle Niemand rekende er op, toch is het gebeurd. Op 19 maart verloor het eerste elftal op het eerder zwak aangeschreven Emblem met 3-2.. Langs Willy Michielsen kwam men op voorsprong maar de thuisploeg zette die stand al vlug om in 3-1. Wel kon Pauwels er 3-2 van maken, maar beide puntjes bleven in Emblem. Toch wel een ontgoocheling voor de meegereisde Meerlenaren. Ook diegenen die op het thuisfront gebleven waren (het was wielerkoers) konden het nieuws nauwelijks geloven. Temeer daar Zandhoven, H.I.H. Turnhout en Pulle hun wedstrijd wonnen, kwam deze nederlaag hard aan. Op 2 april kreeg groenwit weer een nederlaag te slikken. Tegen het toch zwak aangeschreven Beerse werd met 4-2 verloren. Laten we ter verontschuldiging voor dit verlies melden dat Meerle erg verzwakt moest aantreden. Laat ons er ook eerlijk aan toevoegen dat Beerse lang niet meer dat zwakke broertje uit de reeks is. Wat zou ons de 'schok' tegen Zandhoven brengen (rechtstreekse kandidaat

I'I'I

I21I

______ ______

Ezaart ............................24 punten Meer ..............................23 punten Minderhout .....................23 punten 16, Mol Sport .......................12 punten Het resultaat van de laatste wedstrijd, die gespeeld werd op zondag 23 april, bracht de beslissing en... die weet u! Toch nog eventjes de laatste wedstrijden overlopen! Tegen Weelde behaalde men een 1-0 overwinning die iii de tweede speelhelft vaste vorm kreeg dankzij een doelpunt van Ronny Bolckinans. De week na Pasen stond de vierpuntenwedstrijd tegen Ezaart op het programma en wilde men enige kans op het behoud verzekeren dan moest er koste wat het wil gewonnen worden. Karel Koyen en Harry Peeters staken de Minderhoutse supporters met twee mooie doelpunten een hart onder de riem. Het lukte, de bezoekers redden nog wel de eer maar de punten bleven thuis. Toch even opluchting! Die hoop werd echter een week nadien te Flandria ongenadig de kop ingedrukt door met 3-1 cijfers het onderspit te delven. Zoals hierboven reeds gemeld klopte M.V.V. de bezoekers uit Oud-Turnhout, dat reeds zeker van de promotie was en een mooie ruiker bloemen aangeboden kreeg, ongenadig met 2-0, zodat na deze wedstrijd de Minderhoutse hoop weer vormen kreeg! • voor de begeerde derde plaats)? Die schok werd een zware nederlaag. Wel moesten weer enkele vaste waarden verstek geven. Meteen kan men berusten in het feit dat er geen promovering naar derde komt. Bij het ter perse gaan moest er nog één wedstrijd gespeeld wor den en dat tegen Oelegem, maar dat kan niets meer veranderen aan de situatie. We gaan dus niet naar derde en zullen dus nog een jaartje langer in vierde provinciale moeten vertoeven. Er zal weer veel werk aan de winkel komen. Wat met de nieuwe gebouwen en de speelvelden? Gaan bepaalde spelers hun geluk ergens anders beproeven? Moet Meer le zich gaan versterken? Allemaal vraagtekens waarmee het bestuur weer zal geconfronteerd worden in de dooie periode. Voor die ingaat wordt er eerst toch gedacht aan een waardige huldiging van kapitein Frans Boudewijns. In onze volgende editie meer hierover! Wij wensen bestuur, trainers, spelers en ook diegenen die zich inzetten (op welke manier dan ook) het allerbeste voor het nieuwe seizoen, maar eerst ook een aangename rustperiode. Attentie! Cyriel Verboven verzorgt nog steeds het Meerlese sportgebeuren. Bij hem kun je hieromtrent alles inleveren! •

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 17


SPORT

HVV nog niet in de top Wanneer mcii bij roodwit na twee moeilijke seizoenen in derde klasse opteerde voor een plaats in de middenmoot, kon men niet weten dat er eigenlijk veel meer inzat. Er kwamen niet minder dan 7 nieuwe spelers en het was voor trainer Van Snick, die volgend seizoen bij Witgoor aan de slag gaat, aanvankelijk echt bouwen aan de ploeg. Nick Verboven, de man die met zijn ervaring en gestalte als een certitude werd aangekocht, viel uit tijdens de voorbereiding. Twee operaties konden Nick niet helpen en hij speelde geen seconde in kompetitie voor HVV. Clemens Bastiaansen miste de start wegens een aanslepende kniekwetsuur en het duurde wel een half seizoen vooraleer hij eigenlijk nuttig was. Aanvoerder Luc Van Hoof werd in de heen-

F.C. Meer: tot de laatste snik! De strijd tegen de degradatie was op 16 april (toen werden deze regels geschreven) nog niet gestreden. Dan moest er nog één wedstrijd gespeeld worden! Meer, Ezaart of Minderhout: wie van de drie heeft zich gered? Op 23 april werd dit uitgemaakt. Meer is in de afgelopen weken goed blijven meedraaien. Geen ploeg om af te zakken zeggen onze tegenstrevef s, maar ja, daar koop je geen brood mee! Laat ons hopen dat F.C. Meer

N OORDER KEPI PEN

AVN sluit het crossseizoen af Uitslagen Schoten (11/2) Tom Haest: le miniem Bram Everaert: 3e kadet Petra Everaert: 3e scholier Martine Persoone: 4e veterane Jan Hendrickx: 2e senior Guido Hendrickx: 4e senior Brasschaat (18/2) Rita Aerts: le veterane

autobanden

ronde gekwetst tegen Tienen. Na welgeteld 4 maanden kwam Luc terug, doch de prijzen waren wel gedeeld. Paul Verschueren viel in het begin van de tweede ronde uit en doelman Laurijssen moest ook voortijdig stoppen toen hij na de training in een ongeval werd betrokken. Al bij al is het een half voetbalmirakel dat HVV in een sterke tweede ronde de zaken een beetje op orde heeft gezet. We speelden 11 opeenvolgende matchen zonder nederlaag en daarbij waren verplaatsingen naar kampioen Zw. Leeuw, Heist, Tienen, Aubel en Looi. Er werd te weinig gescoord, doch de kansen zijn er geweest. Indien men bij roodwit een spits op de kop kan tikken die 12 doelpunten scoort, zien we HVV volgend seizoen - met een nieuwe trainer - iets meer spektakel leveren en ook van in het begin meedraaien voor een plaats in de subtop. •

zich redt. Intussen is de kompetitie voor onze andere elftallen ten einde. We hebben de eer twee kampioenenploegen te hebben, nI. reserven en knapen. Op een passende wijze hebben wij hen gevierd en met een aandenken bedacht. Ook werd hulde gebracht aan 4 personen die onafgebroken gedurende 20 jaar, hetzij als speler, hetzij als scheidsrechter, zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Meerse voetbal, nI. Roger Koyen, Jan Laurijssen, Frans Adriaensen en Frans Michielsen. Aan deze mensen nogmaals onze dank en proficiat! Er komen niet alleen donkere maar ook wel eens zonnige dagen in onze voetbalvereniging! • Zandhoven (26/2) Bram Everaert: 2e kadet Petra Everaert: le scholier Martine Persoone: le veterane Rita Aerts: 2e veterane Jan Hendrickx: 4e senior Guido Hendrickx: 5e senior Stabroek (18/3) AVVV veldloopkampioenschap Jan Hendrickx: 4e senior Guido Hendrickx: 5e senior AVN sloot het crossseizoen 1988-'89 af met 6 overwinningen wat een succes mag geheten worden. Voorts werden talrijke ereplaatsen behaald: 12x tweede en 3x derde. Niet kwaad dus. Hopelijk wordt het volgende winterseizoen even succesrijk en kan met een zeer sterk team deelgenomen worden aan onze eerste veldlooporganisatie op 4/11/89 aan de Boskant. Aan alle atleten wensen wij nog een sterk zomerseizoen te en een goed resultaat in de stratenloop van 24 mei a.s.•

*

merkbanden

*

(:/PEETEP Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

18

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die ii nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door ccii profession cel fotograaf.

Foto-video

de Greef Dorp 42- Ri/kevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Hoogstraatse Zaalvoetbalcompetitie Op liet moment dat we dit schrijven is de winnaar van de tweede Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie nog niet bekend. We kunnen de kampioen dan ook nog niet feliciteren. De Gerstetonne heeft de hele competitie gedomineerd en hadden vijf punten voorsprong na de heenronde. In de tweede ronde was elke ploeg echter extra gemotiveerd tegen hen en langzaam maar zeker brokkelde de voorsprong af. Lange tijd dacht iedereen dat Icarus de grote concurrent zou worden voor de titel maar Icarus liet hier en daar een steekje vallen. In de prestigematch tegen Gerstetonne zette Icarus echter nog eens zijn beste beentje voor. En in de broederstrijd Ceusters trok Luc deze keer duidelijk aan het langste eind. Na een enorm spannende match won Icarus met 9-8. Zo kon Rigy Boys, van de gebroeders Lochten, tot op 2 punten terugkomen. En uitgerekend op de laatste speeldag staat Rigy Boys-Gerstetonne op het programma. Intussen is de uitslag bekend. Wie ook kampioen geworden is, het record van vorig jaar: Veteranen HVV met 26 matchen zonder nederlaag en 50 punten op 52 staat nog stevig overeind. Zal iemand dit ooit nog wel kunnen verbeteren? Begin mei spelen we nog onze bekerwedstrijden en op zaterdag 6 mei sluiten we af met de wedstrijd om de supercup en ons jaarlijks teerfeest.

De Hoogsiraaise Zaalvoet balcompet iiie wordt gespeeld in de sporthal De Zevensprong (naast hotelschool Spijker) in de Gelmeistraat, op maandag van 19 uur tot 22 uur en op vrijdag van 19 uur tot 23 uur. Kom eens kijken!I


SPORT

20 jaar Biljartverbond l)it jaar bestaat liet biljartverbond 'De Verbroedering der Noorderkempen' 20 jaar. Het groepeert de clubs 'Kalm en Krijt', 'De Strijdlustige' (beide Uit Hoogstraten), 'Krijt op Tijd' (Meerle), 'Nut en Vermaak' (Wortel), 'Krijt op Tijd' (Meer) en 'De Vlinders' (Rijkevorsel). De eerste 4 clubs zijn er bij vanaf het eerste jaar; de 2 andere kwamen er later bij. Elk jaar richten zij onderling een interclubcompetitie in. Dit jaar werd 'Krijt op Tijd' uit Meer eerst, voor 'De Strijdlustige' en 'De Vlinders'. Daarnaast is er ook het individueel drieband-kampioenschap. Bij de lagere werd Marcel Woestenborghs (Wortel) kampioen; bij de hogere werd dat Hans Snijders (Meer). Van deze twee werd uiteindelijk M. Woestenborghs algemeen kampioen drieband.

BEGRAFENISSEN

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Bergwandelen

De bestuursleden van het biljartverbond staande v.l.n.r.: M. Woestenborghs (Wo), J. Van Dun (Ho,DS) ondervoorzitter, A. Sprangers (Mle), J. Janssens (Mr), A. Van Geste! (Ho,K&K) voorzitter, M. Sterkens (R v), F. De Decker (Wo), secretaris-schatbewaarder, zittend v. 1. n. r.: F. Haest (Mr), P. Rombouts (Rv), A. Verschueren (Mle), J. Eist (Wo), H. Verschueren (Ho,DS).

(I)p dinsdag 2 en 9 mei organiseert de vzw OMAC (ornni-actief) in de kampeerboerderij De Schalmei, Achtel 83, Rijkevorsel, twee informatie-avonden over bergwandelen. Steeds meer mensen trekken tijdens de zomer maanden de bergen in om te gaan wandelen. Er gebeuren tijdens die piekperiodes spijtig genoeg ook meer en meer ongevallen die te wijten zijn aan te weinig ervaring, slechte voorbereiding, geen gepaste uitrusting, vermoeidheid of nog andere oorzaken. OMAC geeft de liefhebbers van bergwandelen op een deskundige en aangename wijze de nodige inlichtingen. Tijdens deze avonden spreken zij over hun grote ervaringen, vertonen zij dia's van verschillende situaties en toun een grote vcrschcidcnhcid aan geschikte uitrustingsmaterialen: kompas, hoogtemeter, kookvuurtjes, schoeisel, tenten, slaapzakken, enz. Zij kunnen u helpen bij de voorbereiding van uw bergvakantie. Deze avonden, 2 of 9 mei om 20 uur, zijn een echte aanrader voor wie deze zomer de bergen in wil. De toegang is gratis.•

mode... KARL'S - COIFFURE

Op 1 api'iI vierde liet biljartverbond feest. Tussen de genodigden en de andere gehuldigde biljarters met hun trofeeĂŤn: zittend, vooraan rechts, de kampioen van de hogere Hans Snijders (Krijt op Tijd, Meer). Staande, met de grootste trofee: Marcel Woestenborghs (Nut en Vermaak, Wortel), kampi9en van de lagere en algemeen kampioen drieband. (Noot: de man links van hem draagt zij4 trofee van de lagere.)

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 19


SPORT

Hoogstraten beweegt Olympisch In 1972, het jaar van de Olympische Spelen in Munc/ien, lanceerde BL OSO in Vlaanderen hei 'Olympisch Minimum'. Het was de tijd dat de 'Sport voor A 1/en filosofie gepromoot werd. De bedoeling van het 'Olympisch Minimum' was de modale burger aan te zetten tot geregelde en gezonde sportbeoefening. De campagne werd op plaatselijk vlak georganiseerd door de BL OSO-gangmaker. Ondanks de landelijke populariteit werd deze actie in 1973 stopgezet. Sinds 1986 lanceert het Provinciebestuur van Antwerpen via de provinciale sportdienst 'Mens en Beweging 'jaarlijks de actie 'Provincie Antwerpen Beweegt'. Doelstelling is om één zondag in het jaar uit te roepen tot provinciale sportdag en om tijdens deze dag zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot actieve sportbeoefening. In juni 1988 organiseerde de provinciale BLOSO-inspectiedienst van Antwerpen een studiedag. De belangrijkste conclusie van deze dag was dat er een sterke behoefte bestaat bij de recreatiesporter voor een grote provinciale sportpromotie-campagne. Hieruit ontstond de idee om de beide acties, 'Olympisch Minimum' en 'Provincie Antwerpen Beweegt'samen te voegen tot een nieuw initiatief met een nieuwe naam: 'Antwerpen Beweegt Olympisch 1989'. '-

Goud, zilver en brons De gemeente Hoogstraten gaat actief deelnemen aan deze campagne en actie. Paul Janssens van de gemeentelijke sportdienst en Stan Pauwels van de gemeentelijke sportraad zijn reeds bezig met de voorbereiding en uitwerking. Men kan zowel individueel als in familieverband deelnemen. Tussen 15 april en 15 oktober moet men minstens 5 minimaprestaties behalen. Alle deelnemers zijn verzekerd. Het Hoogstraatse programma start op 24 mei om 19 uur aan het stadhuis met joggen. Atletiek, krachtbal, basketbal, volleybal, touwspringen en buikspieroefeningen komen op 3juni om 10 uur aan bod op het Klein Seminarie. 's Anderendaags, 4juni om 9.30 uur vertrekken de fietsers aan het stadhuis. Op 11

juni vertrekken de wandelaars om 9 uur aan de parochiezaal van Wortel. Zwemmen wordt georganiseeerd in het recreatiedomein De Mosten in Meer op 26juli om 14 uur. De deelnemers aan atletiek, krachtbal, basketbal, volleybal, touwspringen en buikspieren krijgen een tweede kans op 9 september om 10 uur op de terreinen van het Klein Seminarie. De wandelliefhebbers worden tenslotte om 9.30 uur verwacht aan het stadhuis op zondag 10 september. In verhouding tot de geleverde prestatie maakt men kans op brons, zilver of goud.

Logo Het logo van deze provinciale campagne werd ontworpen door twee Hoogstraatse mensen: Leo Sprangers en Jos Cools. In het logo ver-

:

09,0

Kerkstraat 15 2330 Merksplas Kopje van de maand is: me Vissers Hoefijzer 19 Hoogstraten. 20

wijzen beelden van aanvang (close-up start) en einddoel (contouren podium) van een loopwedstrijd naar het begrip 'gangmaker'. De smaller wordende dwarsstrepen aan de linkerzijde suggereren snelheid en geven het geheel iets dynamisch. De tekening werd uitgevoerd in geel op groene achtergrond en kader. Wij wensen de ontwerpers proficiat met deze provinciale uitverkiezing. •

Feestelijke start van VELT Noorderkempen Op 1 mei wil Velt-NK graag al haar leden, sympatisanlen en belangstellenden ontmoeten op de startdag aan de kampeerhoeve De Schalmei in Achtel. Er is vanalles te doen en te bekijken: het begint om 14 uur met het bekijken van allerhande standjes: kruiden, zelfgemaakt speelgoed, geitenkaas, e.a. Om 15 uur start een natuurwandeling naar De Hees, tussen 15 en 16 uur is er een optreden van Andromeda die Europese volksmuziek speelt; kinderanimatie is voorzien tussen 15 en 18 uur. Waarna iedereen moe maar tevreden huiswaarts keert. Komt u ook?


Zwart zijn in Zuidelijk Afrika

Streekeigen curiosa

Tekens langs de wegen

Arm zijn is erg. We kunnen het ons nog amper voorstellen hoe het is om niet te weten of er de volgende morgen nog brood op de plank zal zijn. Erger wordt het als je zelfs van je leven niet meer zeker bent de volgende dag, omdat het oorlog is. In Zuidelijk Afrika zijn er heel veel mensen die het zo slecht hebben. Het zijn diegenen die in zgn. FRONTLIJNSTATEN wonen. Die grenzen aan Zuid Afrika eii de jiieitseii zijn daar het slachtoffer van. Omwille van ekonomische en politieke belangen, probeert Zuid Afrika zijn zwarte buurlanden arm en afhankelijk te houden en dat gebeurt door de 'destabilisatiepolitiek': invallen, bezetting, bewapening en training van 'rebellen', aanslagen, sabotage... dat zijn allemaal manieren om landen als Mozambique, Angola, Namibië... onder de duim te houden. Oxfam-Wereldwinkels wil deze maand de aandacht vestigen op deze in grote nood verkerende landen. Behalve de produkten uit die landen die door de Wereldwinkels gewoonlijk worden verkocht - nootjes uit Mozambique, koffie en tee uit Tanzanië - worden nu ook artikelen te koop aangeboden waarvan de opbrengst dient om projecten te steunen in deze beproefde streken. Zo worden houten treintjes verkocht (als symbool van de treinverbindingen tussen de frontlijnstaten die deze landen minder afhankelijk moeten maken van Zuid Afrika), t-shirts, koffiekoppen, e.d. Kom eens langs in de Wereldwinkel (Gelmelstraat 5) of op onze stand op de Avondmarkt in Hoogstraten op vrijdag 28 april. Wereldwinke/-Hoogstraten

Wie de voorbije weken naar Hoogstraten kwam of in de buurt van de St .-Catharinakerk vertoefde, heeft zeker iets vrcemds, iets nieuws in het landschap opgemerkt. Langs de voornaamste wegen die naar het centrum van Hoogsiraten leiden, staan er drie gele pijlers, drie meter hoog, naar elkaar gericht, en naast de kerk wijzen ze vier meter hoog, naar het noordoosten, in de richting van de Lindendreef, nrar het Spijker. Van 30 april tot 21 mei kan men in het Spij kcr de tentoonstelling 'Van Ensor tot Landuyt' bezoeken. Deze korengeIe bakens op de inkotnwegen en aan de

kerk zijn de richtingswijzers voor deze tentoonstelling. Zij zijn tevens het symbool voor deze derde Spijkertentoonstelling met als thema 'De Verborgen Waarheid achter het visueel waarneembare'. Deze metalen sculpturen zijn de geslileerde voorstelling van korenaren. In liet verre verleden was het Spijker de graanschuur van de Heren van Hoogstraten. Nu is liet Spijker een verzameling van scholen voor de jeugd en een plaats waar men culturele manifestaties organiseert voor iedereen. Het gele graan is de basis van ons dagelijks voedsel, nodig voor onze lichamelijke gezondheid. Een school, en ook een tentoonstelling, zijn het graan, liet voedsel voor onze geestelijke ontwikkeling. De tekens willen ons dc weg wijzen naar de graanzoider van het culturele leven. Deze kunsttentoonstelling kwam tot stand dank zij een intense samenwerking tussen de verschillende Spijkerscholen, het museum Leon De Smet uit Deurle en het gemeentebestuur van Hoogstraten De gemeente zorgde voor de uitvoering van de gele tekens. De stalen constructies werden door de gemeentelijke diensteil geplaatst en blijven daar staan lot het einde van de tentoonstelling. Daarna worden ze opgeborgen om ze later bij een volgende Spijkertentoonstelling weer te kunnen gebruiken. De initiatiefnemers hopen dat dit 'teken' een symbool wordt voor liet rijke culturele leven in Hoogstraten én in het bijzonder een baken naar de jaarlijkse kunsttentoonstelling in het Spijker. 1

LENTE AKTIE Tijdens de maand mei, gratis een vouwmeter bij aankoop van behangpapier.

schilderwerken mertens Intérieuradvies & uitvoering Hoogstraten

H. Bloediaan 277-279

Telefoon: 03/314.52.78 21


90 ©®1 @[P

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315. 71. 86.

Bijna weer mci, toch een speciale maand in Meersel-Drpp.f Dan start weer het bedevaartseizoen naar O.L.-Vrouw van Meersel-Dreef, het Lourdes van de Noorderkenipen, zoals het Mariapark wel eens wordt genoemd. Dan is het weer con komen en gaan van verschillende bedevaardersgroepen. Voor ecn H. Mis of een bezinning, een wandeling door het park en een kopje koffie met een versnapering bij de paters en soms nog eens een wandeling over de Dreef. Het park ligt er momenteel frisgrocn bij. Dc nieuw aangeplante onderbegroeiing begint op z'n best te groeien en te bloeien. De beelden staan er weer fris gewassen en geschilderd bij. Naar jaarlijkse traditie werd het Maria park eens duchtig onder handen genomen door vrijwillicers. Alle ban ken, beelden, staties, kruiswegen werden af geschuurd met man en macht. Het zijn vaak dezelfde mensen die zich aanbieden voor deze grote kuis maar het resultaat mag gezien worden. El

Nog juist in maart, op vrijdag 31 maart, besloot onze fanfare haar jaarlijkse kaartwedstrijden rikken in café 't Jacht huis op de Dreef. Er werd een reeks van vier avonden in het najaar en een reeks van vier avonden in het voorjaar gekaart. Bij de tweede reeks werden Frans Jacobs één, Jos Jacobs twee en Johan Geerts drie. In het algemeen klassement van het seizoen '88- 89, werd Frans Jacobs vierde met 1954 punten, Corneel Kinschots derde met 1960 punten, Jack Verheijen tweede met 1974 punten en Jan Verinonden kampioen van Meersel-Dreef met 2008 punten. Jan Vermonden werd dan ook eens extra in de bloemetjes gezet. Voor de liefhebbers, de datums voor het volgende kaartseizoen liggen ook al vast nI.: reeks 1 vrijd. & 13, 20, 27 oktober en reekg hop vrijd. 2, 9, 16, 23 februari. 111 Op zondag 2 april was het rond de St.Luciakapel op Meersel een drukte van jewelste. Op die dag vond namelijk de jaarlijkse paarden-, pony- en tractorenwijding plaats. Na de mis van 11.30 uur reden de paarden, pony's en koetsen voorbij pater kapelaan Teuns om de zegen te ontvangen. Er was een ruime belangstelling want op de koffie achteraf in de zaal van het klooster, waren bijna 200 ruiters aanwezig. Die blijven dan al even traditioneel nog even hangen om ook het inwendige te zegenen. 13

De vier glunderende kampioenen van de kaarta vonden rikken, ingericht door de fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Van links naar rechts: Corneel Kinschots derde, Jan Vermonden kampioen, Jack Verheijen tweede en Frans Jacobs vierde, en tevens winnaar van de tweede reeks. stond rond het uitblijven van de rioleringsen verfraaiingswerken en rond de opzet en situering van de nieuwe verkaveling, werden de desbetreffende schepenen aangeschreven met de vraag het één en ander te verduidelijken. Tot ieders verbazing werden zowel onze burgemeester Arnold Van Aperen als de heren schepenen Coenegrachts en Van Ammel bereid gevonden om aanwezig te zijn. Aandachtig werd er geluisterd naar de verschillende uiteenzettingen. Het uitblijven van de riolering was niet te wijten aan het feit dat er volgens het desbetreffende ministerie een dubbele afvoer moest worden voorzien voor het regenwater en het eigenlijke afvalwater. Want het toepassen van dit systeem zou nog meer vertraging betekenen. Schepen Coenegrachts kon

meedelen dat het desbetreffende dossier ter ondertekening ligt bij minister Van Den Bossche voor het verkrijgen van subsidies. De toeschouwers reageerden direct met te zeggen dat ze dat al meer hadden gehoord. Waarop burgemeester Van Aperen prompt reageerde met de belofte van een afschrift te zullen doorgeven aan de dorpsraad, waarop staat te lezen dat het dossier al op 1 maart aan de minister ter ondertekening was afgegeven. Naargelang er nieuwe kredieten zouden vrijkomen zal de minister de subsidies vrijgeven, afhankelijk van de datum van indiening. De burgemeester en schepenen zeiden dat ze niemand iets trachten wijs te maken. Ze voorzien een subsidiëring in het najaar van dit jaar of in het voorjaar van 1990. Dus dit jaar moeten we nog

Twee dagen later op dinsdag 4 april trokken de verenigingen van Meersel-Dreef, met man en macht naar het rusthuis in Hoogstraten om er de bewoners te vergasten op een gevulde ontspanningsavond; tot groot plezier van allemnan naar vooral van de DreeTse bejaarden, die dan nog eens het ,niddelpunt vormden. Er werd flink wat afgelachen, gezongen en gekeken naar de wervelende show van de E.K. Moedersbond, de K.A. V., de K.L. .1., het Maria-zangkoor en de fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Vooral het jong geweld van de KLJ, dat in grote getale was komen opdagen, zorgde voor heel wat spektakel in het anders zo rustige bejaardenhuis. 11 Een week later zat de klas van het 5de en 6de leerjaar nokvol met geïnteresseerde luisteraars. De dorpsraad hield namelijk haar eerste algemene vergadering van het jaar. Omdat er op de Dreef nogal wat verwarring be22

De verenigingen van Meersel-Dreef verzorgden een ontspanningsavond voor de bejaarden in het rusthuis te Hoogst rat en. Met toneeltjes, zang en muziek. Hier ziet u het Maria-zangkoor in actie onder leiding van broeder Xavier Janssens. Het Maria-koor vierde met Pasen tevens haar 20-jarig bestaan. Waarvoor een dikke proficiat.


MEERSEL-DREEF

Op de jaarvergadering van de fanfare werd voor de eerste maal sinds haar oprichting, een vrouw tot bestuurslid gekozen. Daar kon men niet zomaar aan voorbij gaan. Tijdens de eerste bestuursvergadering werd daarom Marlène Kox in de bloemen gezet. Op de foto het voltallig bestuur: Jaak Snijders, Frans Jacobs, Toon Verleye, Jan Van Dun, voorzitter Jos Verboven, Marlène Kox en Christ Van Dun.

niet op uitvoering rekenen. Daarom vroegen de Meersel-Dreveniers, om voorlopig op de Dreef de kuilen naast de weg op te vullen. Dit werd toegezegd door de schepen van openbare werken Coenegrachts. Ook werd door de schepen om advies gevraagd bij de keuze van de nieuwe verlichting en werd het plan voor de heraanleg en beplanting van de Dreef ter hoogte van de kerk getoond, getekend door Frans Geerts van Meersel-Dreef. Daarna kwam de woongelegenheid aan de beurt. Burgemeester Van Aperen en schepen van Ammel gaven toelichtingen bij het voor lopig bijzonder plan van aanleg voor een nieuwe wijk. Deze wijk zal gesitueerd zijn achter het Mariapark. In verschillende fases zullen er een 30 tot 35 bouwpiaatsen voorzien worden. Daartoe werd 3 ha. landbouwgrond vrijgegeven. Volgens een schrijven van het I.O.K.

-'

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE - 014/61.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck

zouden reeds in 1990 de eerste gronden te koop kunnen worden aangeboden. Dit werd natuurlijk door de meeste toeschouwers op goedkeuring begroet. Hoop doet leven maar in Meersel-Dreef leunen ze, door de vele teleurstellingen ondervonden in de loop van de jaren, meer aan bij het standpunt van de ongelovige Thomas, 'Eerst zien en dan geloven'. Daarmee waren de grootste punten afgebiljart. Over het wandel-fietspad langs de Mark wist schepen Van Ammel nog te vertellen dat in het kader van een Europese grensoverschrijdende fietspadenaktie, zou getracht wor-

den van de Europese Commissie subsidies los te peuteren voor de aanleg van een fietspad langs de Mark. Dit fietspad zou een slordige 22 miljoen gaan kosten. Ook wordt er een kanoroute voorzien en zou voorlopig het wandelpad met bordjes of paaltjes worden aangeduid. Dit alles ook in het kader van het toeristisch jaar van de Noorderkenipen in 1990. Verder werden er nog enkele kleinere punten besproken en konden de toeschouwers vragen stellen. Zo kwamen we te weten dat ook in Meersel-Dreef agglomeratieborden zullen worden geplaatst, deze zijn in bestelling, en dat het schepencollege geoordeeld heeft, dat gezien de bezwaren die binnen gekomen waren rond de uitbating van een frituur in de oude meisjesschool, een negatief advies tot goedkeuring te moeten gegen. De dorpsraad bi] monde van voorzitter Jan Hendrickx was zeer tevreden over de toelichtingen en bedankte de heer burgemeester, de heren schepenen, de aanwezige gemeenteraadsleden en de opgekomen toeschouwers. Het schepencollege beklemtoonde steeds bereid te zijn om indien nodig, toelichtingen te geven op een algemene vergadering van de dorpsraden. Over het wel en wee van de dorpsraad van MeerselDreef, kunt u ook elders in dit blad nog het één en ander lezen. Rest me nog de kalender voor mei die erg kort is: - donderdag 25 mei, bedevaart naar het HeiligBloed te Hoogstraten, door de gepensioneerden KVG. - dinsdag 30mei, algemene vergadering voor de gepensioneerden KVG met Maria verering. Tot volgende maand! • De tafel is de enige plaats waar een man zich het eerste uur niet verveelt.

Gif in de berm

Neen, het zijn niet die lustige wie/rijders waar u naar ilwet kijken op deze foto. Wel naar de Witte steentjes (omcirkeld) in de berni van de Mark aan de Waterinolenbrug in MeerselDreef. De steentjes zijn niet wit maar licht blauw en wat erger is, ze zijn giftig. Er werd ons gemeld dat een grote hond eraan doodging, binnen de 24u nadat hij zo 'n 'steentje' had opgepeuzeld. In feite zijn het vetbolletjes met binnenin graan dat doordrenkt is met een sterk bloedverdunnend middel. Hel is zeer gevaarlijk voor dieren en mensen die verwondingen hebben maar het is bedoeld voor muskusratten. Die vechten nu eenmaal veel, raken gekwetst en als ze dan van die lekkere vet bolletjes eten, zijn ze er z6 geweest. Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats. niet alleen ratten vermeien zich op de bermen van de Mark, ook huisdieren die uitgelaten worden, watervogels en andere. En zelfs spelende kinderen! Daarom let op, want er ligt heel wat van dat spul in de bermen. Menselijke rattenvangers lijken ons toch heel wat veiliger... 23


MEERSEL-DREEF

tiL}ff 1

vanU TiIfliL

In de verkiezingsfolders van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, kon men bijna bij alle partijen lezen dat ze de inspraak van de bevolking zouden vergroten, o.a. door het herwaarderen van de dorpsraden. Daarom gaat de Hoogstraatse Maand vanaf nu eens een licht werpen op de verschillende dorpsraden uit de fusiegemeente. Omdat er rond deze periode te Meersel-Dreef een algemene vergadering plaats vond, in aanwezigheid van de burgemeester en verschillende schepenen, gingen we JAN HENDRICKX al jaren een spilfiguur van de Dreefse dorpsraad, eens aan de tand voelen over het wel en wee. Wanneer en met welk doel werd de dorpsraad van Meersel-Dreef opgericht? Door de statuten opgemaakt op 25 november 1977 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 30januari 1978, overeenkomstig het decreet van het cultuurpakt van 28 januari 1974, werd de dorpsraad van Meersel-Dreef een feit. En werd Meersel-Dreef als dorp bevestigd en in zijn eigenheid erkend, waardoor het een volwaardig en zelfstandig dorp werd, tussen de andere dorpen van de fusiegemeente Hoogstraten. De dorpsraad stelde zich tot doel, de gemeenschappelijke belangen van de plaatselijke bevolking en verenigingen te verdedigen en te coördineren, in het bijzonder met de bedoeling de samenhorigeheid te bevorderen. De dorpsraad is in hoofdzaak een adviserend orgaan tussen ons dorp en het gemeentebestuur en moet de verlangens en behoeftes kenbaar maken, die hier leven op sociaal- cultureel gebied, op het vlak van openbare werken, sport, onderwijs en andere. Uit wie of wat bestaat de dorpsraad? Het algemeen bestuur bestond aanvankelijk uit twee vertegenwoordigers per vereniging, die effektief werden aangeduid door de respektievelijke besturen. Door een wijziging in 1984, kunnen ook personen die geen vereniging vertegenwoordigen, lid worden door zich kandidaat te stellen bij de tweejaarlijkse verkiezingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit negen leden, gekozen bij geheime stemming door het algemeen bestuur, plus pater kapelaan. Deze leden verdelen dan door onderlinge stemming de functies.

Welke waren en zijn zoal de grote werkpunten? Bestuurlijk bekwamen wij een eigen stempellokaal, een eigen kiesbureau, het plaatselijk afleveren van taksplaten, dorpsafbakening, inspraak bij de keuze van de straatnamen en zo meer. Sociaal gezien verkregen wij plaatselijk een zitdag van een afgevaardigde van het O.C.M.W., werkingstoelagen voor de verenigingen naar rato van de bevolking, toelagen bij jubilea en de mogelijkheid om gratis of goedkoop gebruik te maken van de Hoogstraatse toestellen of instrumenten rond het sport en verenigingsleven. Cultureel werd georganiseerd: Het Jaar van het Dorp, Het Jaar van het Kind, Akties rond het leefmilieu, de startorganisatie van het missiefeest 'Reik Mij De Hand', dorpsbal met receptie, 11-11-11-akties, inhuldigings- en afscheidsvieringen van onze kapelaans, inhuldiging van de gerestaureerde St.-Luciakapel, medeorganisatie van de feestelijkheden rond het 300-jaar bestaan van ons Kapucijnenklooster, een jaarlijkse ontspanningsavond in het rusthuis te Hoogstraten en overkoepelend met de verenigingen de Organisatie van dorpszoektochten, driedaagse op rollen, rommelmarkten t.v.v. jeugd en andere verenigingen, enz. Inzake openbare werken bekwamen wij in samenwerking met onze plaatselijke mandatarissen, de restauratie van de St.-Luciakapel, de gemeentelijke goedkeuring van de riolerings- en verfraaiingswerken, de verkaveling

II orden de doipsrczden eindelijk nu sérieux genomen? 1 -Jet ziet er wel naar uit. Naast secretaris Toon Verleye en voorzitter Jan Hendrickx zitten schepen Coenegrachis en burgemeester Van Aperen. Welwillendheid langs beide kanten.

24

St.-Anna en de aanzet naar een nieuwe ver kaveling, nieuwe verlichtingspunten en verkeerstekens, kasseistroken langs de openbare wegen, betere uurroosters van de busdiensten, een telefooncel, een wandelweg langs de Mark. Wij betrachten nog een sport-, speel- en kermisterrein en andere nutsvoorzieningen. Op het gebied van sport organiseren we jaarlijks de twee wandelingen in samenwerking met wandelklub Markdal, volleybal, looptochten enz., dit vooral via onze afgevaardigde in de sportraad van Hoogstraten. Op onderwijsgebied werd mede dankzij pater Kapelaan, een regeling getroffen tot voorlopig behoud van de lagere school. Over welke werkmiddelen beschikt de dorpsraad om deze werkpunten te kunnen realiseren of toch een grote stimulans te betekenen? Door aanhoudend adviezen, verzoeken en ontelbare brieven te richten aan het gemeentebestuur of andere instanties. Door acties zoals optochten, het uithangen van spandoeken, protestakties in en rond het stadhuis, door het uitnodigen van leden van het gemeentebestuur of andere instellingen op de algemene vergaderingen en via alle andere geoorloofde middelen. Hoe was en is de samenwerking met het gemeentebestuur en de andere dorpsraden? Die samenwerking kende hoogten en laagten. In het begin bij de oprichting en de start van de dorpsraad was deze zeer goed. Later ver minderde de samenwerking, vermoedelijk mede door de toenmalige overvloed aan adviesraden. Weer later en op dit ogenblik is er een zeer goede samenwerking. Tussen de dorpsraden onderling was er aanvankelijk wel contact maar thans is er weinig of geen onderling beraad meer. Wat bezielt iemand om zich kandidaat te stellen voor de dorpsraad? De liefde voor zijn dorp en zijn sociaal- culturele bewogenheid, al klinkt dit misschien als eigen lof en wordt het door sommigen uitgelegd als de drang naar meer macht en eer. Het meedoen met de gemeenschap, erbij kunnen horen, niet eenzaam thuis zitten, speelt misschien ook een rol. En wie zou niet een weinig fier zijn op de behaalde gunstige resultaten? Dit alles samen geeft de bezieling. De dorpsraad kende hoogten en laagten. Is daar een verklaring voor? In de aanvangsjaren beleefden wij een groot hoogtepunt. Vooral in Meersel-Dreef was er nog veel te doen om de eigenheid en zelfstandigheid van het dorp te bevestigen, zoals ik eerder bij de werkingspunten heb aangehaald, meer dan in de andere deeldorpen. De bevolking leefde zowat in een roes van een soort onafhankelijkheid, gcLiLlI wij viuegei afluiiigen van respectievelijk Meerle en Meer, en volgens sommigen al eens stiefmoederlijk werden behandeld. Nu zijn we één van de zes en wij waken erover dat ons het rechtmatig deel van de koek wordt toebedeeld. Wij konden veel verwezenlijken en op de dorpsfccstcri was er een laaiend enthousiasme, drukte en sfeer onder weerga. Door het uitblijven echter van bepaalde resultaten, de vermindering van het aantal grote werkpunten, de vermindering van de motivatie en vitaliteit van bepaalde figuren doordat ze werden overstelpt met opdrachten en door de afnemende en de tanende belangstelling vcor het verenigingsleven in het algemeen, ontstaan in de jaren tachtig, kenden wij ook een laagtepunt. Momenteel kennen we weer een levendige werking.


MEERSEL-DREEF

De D,'ei'eniers luisteren aandachdg maar reagan zich wel af of de beloften ook waar gemaakt worden. Hoe is de respons van de mensen van MeerselDreef? De respons van de kerkelijke overheid, van het klooster, van de besturen van de verenigingen en van de bevolking was in 't algemeen zeer goed, wat werd bewezen door de grote deelname aan de verscheidene door ons ge-

nrRi T ;

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

p.v.b.a.

l)E HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoulseweg 34 2320 Hoogstraten id.: 03/314.55.04 RI/l)AKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 BTW,: 419.121,756 BANK: 733-3243117-49 i'erwitw. uit g.: J. ['ramen, Oude B di 20 2323 Hoogst ritten.

organiseerde evenementen. De grootste, persoonlijke ontgoocheling heb ik echter gekend bij mensen, en meestal bij de beter ontwikkelden, die niet wilden aanvaarden dat Meersel-Dreef een dorp op zichzelf geworden is, en dit, tegen het belang van onze gemeenschap in, blijven verkondigen dat

Toerisme in de grensstreek Op initiatief van het samenwerkingsverband Strategisch Plan Kempen wordt een lange termijnstrategie ontwikkeld voor de uitbouw van het toerisme en de recreatie in de Antwerpse Kempen. Een ruime groep mensen heeft hier zes maanden aan gesleuteld. In een eerste fase wordt het plan uitgestippeld voor het arrondissement Turnhout, in een latere fase komt het gehele Kempens gedeelte van de provincie Antwerpen aan bod. In het oog springende troeven zijn de rust en het groene karakter van de streek, de wandelzones, een grote aanwezigheid van water, een aantal toeristische attractiepolen, een stuk historisch kader, een rijk verenigingsleven en in Europees perspectief een snelle bereikbaarheid en een ligging nabij grote bevolkingskernen. De gebrekkige infrastructuur, een onvoldoende uitgebouwd openbaar vervoer, een nietgeprofessionaliseerd onthaal en een laag gemiddeld scholingsniveau in de sector, zijn echter de voornaamste zwakke punten van deze streek.

Kantoor en Toerisme Ook voor de Noorderkempen, meer bepaald voor de gemeente Hoogstraten, is er een belangrijke rol weggelegd in dit strategisch plan. Binnen de scholengemeenschap Markdal bereikte men een akkoord over de oprichting van een afdeling Toerisme aan het VTISpijker te Hoogstraten. Volgens directeur Lauryssen past de hotelopleiding volledig in de toeristische sector. Een combinatie met de leergangen toerisme lag volgens hem dan ook

zij bij Meerle of Meer behoren, wat dan wel z'n oorsprong vindt in de twee verschillende postnummers, die evenwel niets met onze bestuurlijke indeling te maken hebben. Onbegrijpelijk vind ik het ook dat tot op heden nog steeds door enkelen de naam van ons dorp 'Meersel-Dreef' wordt misbruikt als straatnaam. Voor hen gaat Meersel-Dreef niet verder dan de straat Dreef zelf. Op welke manieren worden de mensen van Meersel-Dreef betrokken bij het doen en laten van de dorpsraad? De mensen worden bij onze werking betrokken door ze op te roepen om deel te nemen aan acties of optochten, en vooral door ze via ons dorpsblad 'De STUW', het parochieblad en andere omzendbrieven op de hoogte te houden van onze werking en ze te stimuleren tot het bijwonen van onze algemene vergaderingen. De mensen zien ook de verwezenlijkingen die tot stand werden gebracht. Hoe ziet u zelf de toekomst van de dorpsraad en van Meersel-Dreef en wat zou u nog graag gerealiseerd zien? Veel is er al gerealiseerd maar er moet nog veel gebeuren. Denken we bijvoorbeeld aan de uitvoering van de riolerings- en verfraaiingswerken van Meersel-Dreef, de nieuwe verkaveling, het wandelpad langs de Mark, het sport- en speelterrein, het behoud van de school en andere opduikende noodzakelijke nutsvoorzieningen en overkoepelende organisaties van festiviteiten of activiteiten. De dorpsraad moet waakzaam blijven. Er is echter nog een schone toekomst voor de dorpsraad en voor Meersel-Dreef weggelegd. S voor de hand. Het wordt een zeer praktijkgerichte opleiding waarmee men op 1 september zal starten. Ook de afdeling Kantoor waarmee men dit schooljaar begon kan inspelen op de vraag naar geschoolde werknemers, specifiek voor deze grensstreek. De ontwikkeling van de industriezone in Hoogstraten en de transportzone in Meer hebben het aantal mannelijke werklozen in de regio sterk doen dalen. Toch blijft de vraag naar goed geschoolde jonge werkkrachten groot bij de grensbedrijven. Op dit moment wordt er zelfs onderhandeld over een versnelde opleiding in overleg met de RVA.

Open-deur-dag Zondag 30 april kan men van 10 uur tot 18 uur kennismaken met het VTI-Hotelschool Spijker ter gelegenheid van een open-deurdag. Vooral voor de geïnteresseerden van de afdeling Kantoor, de nieuwe afdeling Toerisme en ook voor de 7de specialisatiejaren is dit een buitenkans. De school wil met alle beschikbare middelen inspelen op de te verwachten toeristische expansie van de Kempen. •

Op 1 maand voor het groot verlof 31 mei - verschijnt het volgend nummer van ons maandblad. Ik weet het, lieve medewerkers, de lange lenteavonden roepen ii in de tuin. Vergeet echter uw kopij niet. Tijdig inleveren op woensdag 17 mei. -

25


uïi

Un @uk

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De paaskiokken zijn dus ook weer gepasseerd. Naar jaarlijkse gewoonte hebben zij hun vracht eieren netjes in de tuinen gedeponeerd. Dit jaar was ook de zon van Rome meegekomen en zorgde voor een prachtig paasweer. Open blauwe hemel, stralende zon en ieder op zijn paasbest. Chocolade eieren 's morgens, lekker eten 's middags en daarna een wandelingetje langs netjes geharkte tuinen vol paasbloemen. Zo'n paasdag die men zich later herinnert met de idee 'zo hoort Pasen te zijn'. Mijn jongste dochter zal zich deze Pasen mogelijk om een andere reden blijven herinneren. Toen de Meerlese klokken het restant van hun vracht na de mis uit de klokketoren gooiden, kreeg zij een ei recht op haar voorhoofd. Het resultaat mocht er zijn: een buil als een paasei. 1-1 Op ASPt-ROCK had men geen zon nodig o,n het warm te krijgen, daar zorgden jonge rockers uit eigen streek voor. Met zo 'n 150 liefhebbers was het chirozaaltje wat men noemt 'gezellig vol'. De eerst aangekondigde groep - Small Town Big Fun - moest wegens een arm breuk van de gitarist forfait geven. Hun plaats werd ingenomen door Stiff-Head (van Zoersel), die voor de opwarming instond. Echt heet werd het toen de Noisy Fellows het podium beklommen. Na ruim een uur hoofdzakelijk eigen nummers gebracht te hebben, die het publiek duidelijk wisten te waarderen, lieten zij de rest van de avond aan Under Cover. Zoals uit hun naam kan afgcicid wordcn, houden zij zich meestal bij het brengen van covers, zij het dan van eerste rang, zoals van Joe Jackson, Talking Heads, Joe Cocker en meer van dat fraais. Zij hielden de zaal overeind tot een stuk in de nacht. Jonge rock in Meerle, voor mijn part een initiatief dat voor herhaling vatbaar is. El

Paaseie,e,j liii fle kIoAA eloren.

Belgisch en Nederlands grondgebied, aan de chirozaal (Ulicotenseweg). Vertrekken tussen 13 en 14 uur. Op de omloop zijn enkele theoretische vragen en praktische proeven op te lossen. Voor iedere deelnemer is een prijs voorzien. - 20 mei: Chirobal om 20.00 uur in de tent

aan het chirolokaal (Discobar Aromater) -21 mei: Cultuurnamiddag van de Chiro met volgende attrakties: optredens van Turnkring 't Spagaatje, Harmonie St. Cecilia, Clown Piko en de hondenclub Hoogstraten. Kinderen kunnen heel de namiddag op twee kamelen rijden of springen op een springkasteel.

Rocktalent achter de Heimeulen?

* Ondertussen is het lawaai van ASPI-Rock verstomd, staan Will Tura en Juul Kabas al weer op andere podia en is Marcel Verheyen als pastoor in Vorselaar geïnstalleerd. De regering heeft intussentijd ook de plaatsing van nieuw kerntuigen voor minstens 3 jaar uitgesteld (nog vôôr de Vredesbeweging hiervoor betoogd had). Hopelijk vindt de spreuk 'Van uitstel komt afstel' hier eens een positieve toepassing. * Op de valreep vernemen we nog 'uit goede bron' dat her KERKEPAD tussen de Voort en de Dal wijk, dat sedert 2 december 1982 afgesloten is, op 15 april terug zou moeten opengegaan zijn. Op het ogenblik dat dii ver schijnt, zullen de meesten onder u al weten of dit ja dan nee gebeurd is. De anderen kunnen misschien alsnog eens gaan kijken. E

* Voor de volgende maand staan er buiten het gaan kijken naar het Kerkepad nog enkele activiteiten op stapel: - 30 april: jaarlijks schoolfeest van de Vrije Lagere Basisschool Meerle - 4 mei: Eerste Kommunie - 13 en 14 mei: Voetbaltornooj van de Posthoorn met deelneming van ploegen van Chiro - KLJ - KWB - Landelijke Gilde en de Posthoorn. - 14mei: jaarlijkse fietszoektocht van de Wielertoeristen van de KWB. Vertrek en aankomst, voor een omloop van ca. 20 km over 26

Van links naar rechts - Lieven Müesen, Peter Van Bavel, Perry Van Opstal en Jan Van Bavel. Op het plaatselijke ASPI-ROCK mocht de Meerlese rockband NOISY FELLOWS zijn eerste en meteen geslaagde podiumervaring opdoen. De groep, half en half ontstaan uit het ter ziele gegane Peter en de Botsauto 's, bestaat uit vier jonge Meerlese muzikanten, nI. Lieven Müesen - drums, Perry Van Opstal - solo gitaar, Jan Van Bavel - gitaar en lead vocals en Peter Van Bavel - basgitaar en backing vocals. Hun repertoire bestaat nu reeds (na ca. 1 jaar) hoofdzakelijk uit eigen nummers. Tekst en melodielijn zijn van de hand van Jan Van Bavel en ieder lid van de groep werkt dan zijn eigen partituur uit. Ambitie om 'iets' te worden is in ruime mate aanwezig. Daarom hebben zij zich voorgenomen om voorlopig zeker niet te veel op te treden maar nog zeker 2 jaar te repeteren en muziek Ie studeren. Het voorproefje dat we op het recente optreden voorgeschoteld kregen doet ons in ieder geval reeds uitzien naar het hoofdgerecht dat zij later zullen serveren. Afspraak binnen twee jaar??


MEERLE

Meerle wuift pastoor Verheyen uit Op 9 april nam pastoor Marcel Verheyen afscheid van Meerle. In een afgeladen kerk droeg hij, met assistentie van Pater Frans (vroeger huippastoor in Meerle) en van Pater Staf (tijdelijk pastoor-administrator), een speciale afscheidsviering op. De lezingen waren door de liturgische werkgroep voor de gelegenheid uitgekozen. De uitverkiezing van Abraham, die hierdoor familie en vrienden moest achterlaten, en de aanstelling van Simon-Petrus tot herder van Gods volgelingen geven een treffend beeld van de taak van een pastoor. Dit werd door pastoor Verheyen in zijn homilie ook benadrukt. Hij liet in Meerle een grote groep vrienden achter, doch het is zijn taak daar te gaan waar hij door zijn bisschop wordt aangesteld. Op het einde van de mis dankte de pastoor allen die hem al die jaren in zijn pastorale taak hebben bijgestaan, en in het bijzonder alle leken die zich belangeloos voor de parochie hebben ingezet.

meester en schepenen, dat praktisch voltallig aanwezig was, werd aan de pastoor een bloemstuk met een tinnen gedenkbord overhandigd. Achtereenvolgens werd dan het woord genomen door Jan Huybrechts, voorzitter van de kerk fabriek, Frans Laureyssens, schoolhoofd en door Christ Sterkens, voorzitter van de dorpsraad. Allen dankten zij de pastoor voor de goede samenwerking gedurende de voorbije 13 jaar en wensten zij hem alle succes toe in zijn nieuwe parochie. Uit naam van alle parochianen werd aan pastoor Verheyen en aan Godelieve een afscheidsgeschenk aangeboden, o.a. een diaprojector, een fotoboek en een afbeelding van O.L. Vrouw van Meerle.

Stortberaad Op uitnodiging van SP-Kempen kwamen op 1 april enkele stortdeskundigen naar Hoogstraten om zich te beraden over de plaats voor een nieuwe stort voor industrieel afval. Uiteraard was niemand van de aanwezigen blij met weeral een stort erbij, maar, blij of niet, zolang er afval geproduceerd wordt, moet het ook er gens blijven, minder afval en meer recy deren, is de enige fatsoenlijke oplossing, anders zullen we het nog in de ruimte moeten schieten.

Adriaan Van Boxel gehuldigd Godclicvc Ghesquière wordt in de hulde tetrokken.

/ erj,et klei en werd /ieni overhatuIid duo, Dan,,) Oo,,wn, eerste dopeling van de pastoor in depu ree/de, 13 jaar lerug.

Hierbij aansluitend, tot verrassing van de aanwezigen en niet in het minst van de beliokkene zelf, mocht pastoor Verheyen in naam van bisschop Paul Van Den Berghe bij Adriaan Van Boxel het diocesaan ereteken van verdienste met goud opspelden. De gehuldigde was zo aangedaan dat hij maar amper de nodige mededelingen kon doen voor het verder verloop van de afscheidsviering. Na de mis ging het in stoet, fanfare voorop, naar de parochiezaal waar door het parochiale team en de kerkfabriek een receptie was gèorganiseerd. Bij een afscheidsreceptie horen natuurlijk ook afscheidsredes. Als eerste in de rij kwam burgemeester Arnold Van Aperen aan het woord. In zijn hulde betrok de burgemeester ook de huishoudster van de pastoor, Godelieve. Dit voorbeeld werd trouwens door alle latere sprekers gevolgd. In naam van het college van burge-

Na het dankwoord van Marcel Verheyen werd tenslotte nog even het woord genomen door deken Fons Van Dijck. Die wees op de verwezenlijkingen van de pastoor die de parochie tot een solied geheel had uitgebouwd. Het is misschien daarom dat Meerle als eerste van dc dckenij werd uitgekozen om een parochie zonder ter plaatse wonende pastoor te worden. Hij beloofde aan alle parochiewerkers trouwens alle nodige steun van dc dekanale priestergroep. Het officiële gedeelte werd afgesloten met een muzikale hulde door de fanfare, die het geheel muzikaal omlijst had, waarna er voor icdcrccn nog dc mogelijkheid bleef om bij een glaasje wat na te prtrn en persoonlijk af schcid te nemen van paslooi Marcel Venlieyen.

Toch nieuwe pastoor? Aangaande de toekomstige regeling van de parochie had op 13 april een raadpleging plaats van respectievelijk het parochieteam en de parochiale verenigingen door de verantwoordelijke bisschoppeijke vicaris, Karel De Voght. Deze heeft daar aangekondigd dat vanwege het bisdom aan de huidige pastoor van Minderhout, Piet Van Hoof voorgesteld werd om in Meerle pastoor te worden. Pastoor Van Hoof zou met dit voorstel ingestemd hebben. Het is enkel nog wachten op de officiële bekrachtiging van zijn aanstelling door het bisdom, die waarschijnlijk nog zal volgen vooraleer dit nummer van DHM verschijnt. De rest van het verhaal dus in het volgende nummer.

A. Van Boxel met nieuw ereteken. Adriaan Van Boxel ontving tijdens de afscheidsmis van Marcel Verheyen het ereteken van de 'Diocesane Orde van Verdienste met goud' voor 50 jaar ononderbroken parochiaal werk. Een halve eeuw achtereenvolgens of tegelijkertijd 'ievereir' en later secretaris van de Bond van het H. Hart, lid van hel zangkoor, ziekenbezoeker, lector en medewerker van het parochiczle team. We zien er weinigen die hem dit zullen nadoen. Van harte proficiat!!!

Onder ideale omstandigheden zal een man een vrouw zoeken die half zo oud is als hij, plus zeven jaar. 27


mn -

U®®U

-

Dat Meer al verschillende beroemde zonen heeft, is inmiddels oud nieuws. Maar wat u misschien nog niet weet, is dat het onlangs heel weinig gescheeld heeft of er was er eentje bijgekomen. Ik heb het over Raf Jansen, ooit nog Man in de Maand, en hier vooral bekend als secretaris van KFC Meer en kersvers stadsbestuursijd. Bijna was hij immers op het VTM-televisjescherm verschenen. Onze Raf heeft namelijk ooit nog bij Senne Rouffaer in de klas gezeten en werd daarom uitgenodigd voor de VTM-hit Klasgenoten. Op zaterdag 8 april zakte hij naar Mechelen af voor de opname van dat programma. Ter plaatse bleek echter dat er teveel kandidaten waren voor de twintig plaatsen van het klasje. Hoewel Raf zijn volledige gewicht in de schaal wierp, werd hij toch gepasseerd en moest in de zaal plaatsnemen. Pech, driedubbele pech, voor Raf en ook voor ons, want wij hadden hem dolgraag in één van die schoolbankjes zien zitten. 11 Iets heel anders nu. Ik weet niet of u het al

gemerkt hebt, maar Meer holt niet langer achter de tijd aan. Au contraire, Meer heeft de tijd ingehaald en huppeit nu vrolijk met hein mee. Het bewijs? Niets meer of minder dan de condoomautomaat. Waar? Waar? Wacht. Een tijdje terug werd hij voor het eerst gesignaleerd aan de grens met Nederland, maar niemand kon hein te pakken krijgen. Later werd hij waargenomen toen hij door het Dorp van Meer sloop en nu heeft hij een vaste plaats gevondrn in disco 't Fortuin. Daar is hij in 't weekend te bewonderen bovenaan de trap naar de WC'S. Degenen die bij de apotheker nog steeds een rode kop krijgen, kunnen nu dus gebruik maken van deze anonieme automaat. Allen daarheen, roept hij. Maar niet allemaal tegelijk, antwoordt zij. Over 't Fortuin gesproken, Anita Herrijgers en haar Alex zijn back in town. Voorgoed. Nadat zij zo 'n twee jaar in A ustralië vertoefd hadden, werd de lokroep van het geboortedorpje zo intens dat zij er niet langer aan konden weerstaan. Die twee jaar zijn voor hen een fantastische ervaring geweest die men hen nooit meer afpakt, maar zij zijn nu weer blij met Meer en Meer met hen. Meer zou ook blij zijn als Radio Cosmos terugkwam. Dat bleek o.a. op hun Golden 01dies Party, waar wij vernemen dat Cosmos helaas nog altijd geen officiële vergunning heeft. Toch zou er nu schot in de zaak zitten en dankzij enkele politieke beloftes koestert men de hoop dat binnenkort de Cosmosklanken opnieuw in de ether zullen klinken.

De kampioenenploeg van de Meerse reserven A:

Staand vinr: Mark Leemans, Gerard Aerts, Dirk Aerts, Frans Van Gestel, Luc Koyen, Piet A erts, Stan Van Gestel, Marcel A erts, Bert Van Gestel (afgevaardigde), Roger Koyen, Louis Aerts, Jan Laurijssen, Jan Aerts, Toon Van Gils, Jos Lambrechts, JefAerts (afgevaardigde). Zittend vinr: Bert Aerts, Eddy Aerts, Gui Koyen, Frank Vissers, Theo De Beer (verzorger), Ronny Aerts, Hugo Van Opstal, Eric Van Pelt, Benny Christiaensen, Mark Kinschots en Jos 'A nimnal' Hoest.

De kampioenen van de Meerse knapen:

Staand: bovenaan vinr: Vic Leemnans en Jos Laurjssen afgevaardigden). Daaronder vinr: Paul Rombouts, Dave Martens, Dennis Vergouwen, Chris Rombouts, Roei Laurjssen, Dirk A erts, Gert van der Velden, Jef A erts en André Laurjssen (trainers). Zittend: vinr: Jan Vervoort, Dirk Boeren, Kurt Goetschaickx, Danny Jansens, Paul Van Gils, Gerl Aerts, Nic Leuris.

Zondag 9 april was een gedenkwaardige dag voor KFC Meer. V66r de inatch van de eersteploeg werden twee kampioenenploegen geserven A. Eerst werden vier spelers speciaal huldigd: de knapen en de reserven A. Na een gelau werd omdat zij reeds 20 jaar voetballen woordje van voorzitter A rnold Van Aperen, voor KFC Meer: Roger Koyen, Jan Laurijsnam Raf Jansen (zie hierboven) het woord. sen, Frans Adriaensen en Frans Michielsen. Hij bracht een 'Ode aan de kampioenen', een Daarna ontvingen de reserven hun aandendoor Els Verheyen speciaal voor de knapen ken aan hun zoveelste kamnpioenstitel. U kunt geschreven werkstuk. Op een zeer attente matrouwens alle Meerse kampioenen uitvoerig nier kwam iedere speler daarin aan bod. Uit bewonderen op de bijgevoegde foto's. Het naam van de spelers bedankte Paul Van Gils feest verplaatste zich toen naar de kantine, toen iedereen en hij had een speciaal woord- waar het ene vaatje na het andere geledigd je en geschenkje over voor de afgevaardigden werd. Ondertussen speelde het eerste elftal Vic Leemans en Jos Laurijssen en de trainers buiten 1-1 tegen Oosthoven, waardoor het Jef A erts en André Laurijssen (veel beter - voor de eerste keer dit seizoen op een plaats schap Dré). Toen was het de beurt aan de re- in de rangschikking terechtkwam die niet naar 28

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

vierde leidt. Op het ogenblik dat deze regels verschijnen is de beslissing al gevallen en is de kompetitie ten einde. Al bij al ziet het er dus naar uit dat de geelzwarten zich toch zullen redden en dat is een hele prestatie na een ontstellend zwakke eerste ronde. De tweede ronde was gelukkig heel wat beter en daardoor zal Meer waarschijnlijk zijn huid redden. Oef. El En dan is het nu tijd voor de komende activiteiten. Eerst de KLJ. Op vrijdag 28 april trekken zij de schoenen aan die hen het best passen, voor de voettocht Meer - Scherpenheuvel. Om 20.00 uur verwacht men de stap-


MEER

Streven naar perfektie GARAGE

Geudens

~

MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 031315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

4

pers aan de Vredesboom met o.a. een pakje boterhammen (ene met hesp en ene met kaas), een reflecterende armband, een regenjas, reservesokken en -schoenen en 80 frank inschrijvingsgeld. Om niet als een ezeltje geladen te zijn, zullen enkele bezemwagens volgen, waarin ook fruit, drank e.d. is voorzien. Verzorgsters zullen steeds klaar staan om stijve kuiten te masseren en kapotte voeten op te lappen. Supporters kunnen de moedige wandelaars in Scherpenheuvel opwachten om een uur of acht-half negen 's zaterdagsmorgens. Iedereen is welkom en voor meer informatie kan u terecht bij Willy Huybrechts (te!. 315.73.55). El Op Hemelvaartsdag 4 mei viert KWB-KAV Rerum Novarum. De arheidersbeweging plant

bilarissen wordt uitgebeeld. Deze optocht, met niet minder dan acht wagens en waarvoor heel Gestel gemobiliseerd is, vertrekt om 12.30 uur van Danscentrum Bevers naar 't Lak, om dan langs het Dorp en de Donckstraat om 14.00 uur aan de kerk aan te komen voor de jubileummis. Na de mis keert de stoet terug naar Danscentrum Bevers, waar het feest dan verder gaat. Op deze gouden bruiloft en stoet komen wij in ons juninummer uitgebreid terug. El

Weer een dag later, op zaterdag 6 mei, is het de beurt aan Michel Faes en zijn Stammineeke. Hij haalt die avond twee groepen naar Meer. Van 20.00 uur tot 21.00 uur speelt Happy Hour in het voorprogramma en daarna is het de beurt aan de Ierse bluesrockgroep Albatross, een trio dat reeds door vele Europese landen toerde. Voor 180 fr kan u d'r bij zijn. En 'er is nog meer. Op zaterdag 27 mei staat Too Cute vanaf 20.30 uur op het podium van 't Stammineeke. Deze vooral Meerse rockgroep verdient onze aandacht en aan wezigheid. Voor hen betalen wij graag 100 fr. inkom. El Brassband Ste Rosalia trekt op vrijdag 5 mei naar Hoogstraten om daar het 150-jarig bestaan van fanfare Ste Cecilia mee te vieren in een optocht en een concert. Op vrijdag 6 mei maakt de Zaal voor Kunst en Volk haar reputatie van 'music-hall' weer waar. Om 19.30 uur kan u daar de leerlingenvoordracht van de muziekacademie De Noorderkempen van Baarle-Hertog meemaken, waarna de brassband ook nog een concert geeft. Een waar muziekfestijn wordt dat en de liefhebbers onder jullie tellen nu de dagen al af. El

Daarnet had ik het over voetbalkampioenen, maar weet u dat Meer ook dartskampioenen bezit? Jawel, hij Kees De Gruyier hebben ze namelijk twee ploegen: Eiken .4 en B. De Aploeg gooide zich onlangs kampioen in de tweede afdeling van de Turnhoutse Dartslitwee activiteiten op die dag. Om 10.00 uur ga. Proficiat mannen, Meer is trots op jullie. Ook de B-ploeg deed het niet onaardig en beviert men eucharistie in het teken van de solidariteit onder de arbeiders. Om 14.00 uur haalde een zesde plaats in de derde afdeverzamelt men aan het recreatiedomein De ling. El Hebt u ook gemerkt dat er aan de MeerseMosten om daar een milieuwandeling te maweg en de John Lijsenstraat een aantal eiken ken. Een gids zal de weg wijzen en vertellen geveld zijn? Waarom vraag ik mij af? Iederwat er zoal misgaat in het milieu en hoe het een veronderstelt dat het om zieke bomen anders kan. El gaat, maar is dat wel zo? Ik ben eens gaan De dag nadien, op vrijdag 5 mei, houdt Geste! feest. Op die dag vieren Kees Vorselmans en Fien Remeysen hun gouden huwelijksjubileum. Dat zal gepaard gaan met een groots opgezette stoet, waarin het leven van de ju-

Speelgoed schoolgerief geschenken voor

KOMMUNIEKANTEN VAN BERGEN & CO. Gelmeistraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/3147750

C)

kijken en ik moet zeggen dat ik geen sporen van ziekte gevonden heb. Maar ik ben uiteraard geen expert. Onlangs beweerde iemand tegen mij dat het hier om een duivels plan van

BUTAGAZ FLESSEN PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

n

CROES pvba

JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Bruggen en Wegen gaat. Daar zouden ze naar 't schijnt het liefst alle bomen naast de rijkswegen weg hebben. Kwestie van gemakkelijk en zo. Natuurlijk kunnen ze dat niet in één keer doen, want dan komt er te veel protest. Daarom zou men nu geprobeerd hebben voor een sluipende werkwijze. Elk jaar een beetje, dan valt het niet zo op en het resultaat is na verloop van tijd hetzelfde. De slimmeriken. Of het waar is, weet ik niet, maar ze zijn daar inderdaad tot alles in staat. Wij zullen in ieder geval met argusogen de verdere evolutie volgen. El

Uit het overigens mooi vernieuwde info-blad van het stadsbestuur van Hoogstraten pluk (!) ik het volgende nieuws voor Meer. Voor de mensen die problemen hebben met het invullen van hun belastingaangifte zijn er op dinsdag 2 en woensdag 3 mei zitdagen in het politiebureau. En uw oud papier wordt op zondag 28 mei netjes opgehaald. Tot slot de kabel, aflevering drie. Het stadsbestuur houdt woord. In de loop van april kregen de mensen die geen kabel hebben, een brief waarop ze moesten invullen of ze hem willen of niet. Als er genoeg interesse is in een bepaalde straat, staat niets de uitbreiding van de distributie nog in de weg, aldus het stadsbestuur. Nu weet ik niet hoe het elders zit, maar hier in Gestel zijn de mensen daar blij mee. De in februari gestichte VKM (= Vereniging der Kabelloze Merenaars) wordt hiermee dan ook opgeheven. •

Meer zonder grenzen in '92

Willy De Clercq kwam spreken in Meer. Een uitgelezen plaats voor een gewezen Europees kommissaris om het te hebben over de gevolgen van het verdwijnen van de grenzen in '92. Te meer daar de douaneen transpor(zone van Meer het onderwerp is van heel wat plannen van het Hoogstraats kollege. Men begon in april gesprekken die uiteindelijk naar de oprichting van een beroepen opleidingscentrum moeten leiden. Bovendien wordt de transportzone nog uit gebreid. In zijn toespraak schetste Willy De Clercq de historiek van hei streven naar Europese eenwording en gaf hij een overzicht van de belangrijkste maatregelen en hun gevolgen. Wat betreft het afschaffen van grenskontroles, moet voor weinig gevreesd worden. 'De Benelux is nu reeds het meest geliberalizeerd op dit vlak, zodat het afschaffen van kon troles in Meer nog minder gevolgen heeft dan elders. 'Bovendien zullen er nog steeds kont roles nodig zijn omwille van veiligheid en kriminaliteit en zal er een Europees douanekorps komen voor het verkeer uit niet-EG landen. De douaneagentschappen moeten voldoende fleksibel zijn om zich aan te passen en hun know how op een andere wijze te valorizeren. 29


ft © ijj

U1Ë1

Mei, de bloeimaand, ontegensprekelijk de prachtigste en levendigste maand van het jaar. Mensen, dieren, natuur herleven, weg is de voorjaarsmoeheid. De vitaliteit komt weer naar boven, het bloed stroomt tot in de verste uiteinden, en als Pancraas, Servaas en Bonifaas, de ijsheiligen, op 12, 13 en 14 mei de pijp aan Maarten geven, kunnen de aardappeltjes zonder schroom hun scheutje naar boven werken. Bovendien krijgen de dagen nog een flinke verlenging: 1.24 u! E

Desmedt, die beiden een knappe prestatie

weggaven op het Europees Kampioenschap Military Juniores in het Franse Dyon, zijn zeker van de partij. De wedstrijd start te 9 uur voor de dressuurwedst rijden, daarna de crosscountry bestaande uit twee delen, en vanaf 15 uur de springproef. In drie reeksen wordt er gereden: klasse licht, middel en zwaar en in deze laatste klasse staat de titel van Nationaal Kampioen op het spel. In de overdekte rijbaan wordt ook een dierententoonstelling georganiseerd in samenwerking met K. V. L. V., L. G. en K.L. J.! Op naar de Blauwbossen! 1 - 1

Het een wordt opgebouwd, het ander wordt gesloopt. Het is zoals leven en sterven! 'CASA-CARA', het oude vervallen gebouw in de Schooistraat vlak naast de kleuterschool is ten dode opgeschreven. Na jarenlange verkrotting heeft de tand des tijds wel degelijk zijn werk goed gedaan. De afbraak werken zijn volop aan de gang en de vrijgekomen ruimte zou ten dienste gesteld worden van de jeugd en de school. LI

Ook te Minderhout wordt de verfraaiing stilaan ingezet want met de restauratie van het kerkgebouw wordt het toch menens. Enkele weken geleden verscheen er een groot bord voor de kerk waarop in grote letters te lezen staat: 'Restauratie werken: St. -Clemenskerk Minderhout. Met toelagen van: Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. Opdrachtgever: het stadsbestuur van Hoogstraten. De eerste fase van deze restauratie speelt zich nog volledig af in de ondergrond: de fundamenten is men aan het vernieuwen, de nodige beton wordt gespoten. Alhoewel de werken verboden te betreden zijn, is het toch de moeite waard een kijkje te gaan nemen. Van wanneer dateert onze kerk eigenlijk? In 1238 had men reeds een kerkje maar in 1449 vond men het gebouw veel te klein geworden voor de aangroeiende bevolking. In het midden van de 15de eeuw werd de kerk herbouwd en zo staat ze er thans nog. In ruim vijf eeuwen tijd heeft ze echter zwaar geleden. De toren is een beschermd monument sinds 15 mei 1949 en de kerk zelf sinds 4 mei 1973. Men beweert dat de kerk in de loop der eeuwen tweemaal werd vergroot maar sluitende bewijzen daarvoor heeft men echter niet. In 1945 reeds was de kerk in verval maar in 1948 werd ze hersteld en geschilderd. In 1970 werden er plannen gemaakt voor een nieuw gebouw maar deze werden niet uitgevoerd omdat de voorkeur ging naar een restauratie. Wie interesse heeft in de geschiedenis van de Minderhoutse kerk moet zeker het boek 'DE KLEINE SINT-MICHIEL' geschreven door wijlen J. LAUWERYS, deken van Hoogstraten, eens ter hand nemen! 30

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedistraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Voor deze school is het op ZONDAG 4 JUNI weer een hoogdag. Ook voor de oudervereniging en het schoolcomité die mee instaan voor de Organisatie van het schoolfeest. Deze gebeurtenis wordt geopend met een eucharistieviering en vanaf ii .30 uur tot 13.00 uur kunnen ouders, kinderen en sympatisanten genieten van een verzorgde maaltijd, bestaande uit soep, koude schotel met broodjes en dessert. Nadien worden de kraampjes opengesteld en zal de paardenmolen ook weer draaien. Voor de nodige ontspanning en afwisseling staan de kleuters en de leerlingen van de lagere school borg. Ook is er een koffiebar voorzien waar je in de gelegenheid gesteld wordt een zelfgebakken wafel te consumeren. Tevens kan je een video-opname bewonderen over het schoolleven. Natuurlijk mag de grote tombola niet op het menu ontbreken. El Voor de rijvereniging Sint-Clemens is ZONDAG 30 APRIL weer een grote dag. Zij organiseert dan in de Blauwbossen het Natio-

naal Kampioenschap Samengestelde Wed-

Kapellekeskermis behoort ook weer tot het verleden. De 25ste keer reeds en waarschijnlijk de laatste! In een overrompelende belangstelling mocht dit dorpsfeest zich de laatste jaren niet meer verheugen. Een jubileum om mooi te eindigen! El K.S.J. bulkt van enthousiasme en initiatieven. Moet je hun krant 'De Burchtkrant' maar eens onder ogen krijgen. Werkelijk verzorgd en deze keer mag het fotowerk ook gezien worden. El Behoor jij ook tot die categorie mensen die 's ochtends bij het ontbijt voorovergebogen zit over de krant en voor niets of niemand oor heeft? Ben jij ook zo iemand die alles gelooft wat er gedrukt en geschreven staat? Dan moet je toch eventjes volgende citaten, die handelen over kranten en journalisten, even onder de loupe iieuieu!

Een journalist is een man die met even veel gemak schrijft over alles waar hij geen verstand van heeft. (William Moore) 11 Journalisten zeggen iets waarvan ze weten dat het niet waar is, in de hoop dat het waar zal WORDEN als ze het maar lang genoeg zeg gen. (ArnoldBennett) E Redacteur: een man in dienst van een krant, wiens taak het is, het kaf van het koren te scheiden, en te zorgen dat het kaf gedrukt wordt. (Elbert Hubbard) 1-1 De mensen kunnen tegenwoordig niet meer slapen als ze de krant niet gelezen hebben, en als ze de krant gelezen hebben, kunnen ze niet meer slapen. (Ernst Hohenemser) •

strijd. Ook in '83 en '84 nam zij de Organisa-

Zelden ziet men zulke diepzinnige gezichten als bij de bestudering van de spijskaart.

tie op zich van dit spannende evenement. Een honderdtal uitgelezen ruiters komen nu hun kunde demonstreren. Karin Donckers, de Hoogst raatse sport vrouw van het jaar, en Jef

* Schoolen kantoorgerief

SPECIAAL1AAK:

• Typen

• FOTOCOPIEREN

• Iribinden

Wij verzorgen

*

uw school- en

Geschenkartikelen

eindwerkeri.

*

//

Wenskaarten

COPI Vrijheid 215 Hoogstraten Tel. 03/3147241


MINDERHOUT

Goud te Minderhout 'Als ge ne boom zeer doet, doet ge onze va ook zeer!' Vooraan in de Bredaseweg, vlak tegenover de vioegeie beerput, waar nu het bedrijf van Maes iii volle expansie is, genieten de jubilarissen CHRISTIAAN MARTENS en LIE GOETSCHALCKX van hun dikverdiende na-werk periode. Toch is het duidelijk te merken dat er wat op til is, want helemaal op hun gemak voelen de feestvarkens zich toch niet. Dat waren ze waarschijnlijk ook niet vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog toen ze trouw beloofden voor het hele verdere leven in goede en kwade dagen op 12 april 1939. Dat hebben zij dan ook volgehouden want nu 50 jaar later hebben zij hun gelofte nog steeds niet verbroken. Jaan, ter wereld gekomen te Meer op Beek en dit vlak voor de eerste oorlog, namelijk op 5 oktober 1913, is de oudste uit een kroost van 11 kinderen, 6 zonen en 5 dochters. Alle broers en zusters staan nog stevig met hun beide voeten op de aardse grond hetgeen wel wijst op een sterke familie. Vrouw Lie, ook afkomstig 'af' Meer en 2 jaar jonger, 17 augustus 1915 deed niet onder, want zij stamt ook uit een groot gezin. Elf kinderen, waarvan zij de lOde in de rij is, 4 jongens en 7 meisjes liepen ten huize Goetschalckx over de vloer. Vijf ervan zijn nog in leven. De echte Minderhoutenaren kennen Lie ook nog onder een andere naam, namelijk 'Lie van de juge'! Waar die bijnaam vandaan komt? Haar grootvader speelde voor de lol eens vrederechter op een feest waar hij een boer ver oordeelde voor een of ander agrarisch ver grijp. Vanaf toen had de familie Goetschalckx de bijnaam in het blazoen. Uit het huwelijk van Lie en Jaan ontsproten vier spruiten: 2 jongens, Jan en Jos, en twee meisjes, Lisa en Ria. Op hun beurt zagen 7 kleinkinderen het levenslicht: 2 meisjes en 5 jongens. Na de lagere school doorlopen te hebben was het voor Jaan werken geblazen en om met een span paarden aan de slag te gaan had hij een boontje. Op 14-jarige leeftijd trok hij reeds met een stel viervoeters alleen de boer op en op 16 jaar was het heide ploegen geblazen, zwaar labeur. Een groot aantal konijntjes hebben in die tijd ook hun 'kaas' gelaten onder Jaans scherpe en zware ploeg. Het was wel streng verboden maar smaken deden ze daarom des te beter. Daarna kwam dan het bomenvervoer aan de beurt en in Meerseidreef heeft hij nog bomen op de tram geladen. Geen

paarden tijdens de oorlog want de schrik voor het in beslag nemen door de Duitsers zat er sterk in. Na de 'Krieg' schafte men drie stevige trekdieren aan en samen met zijn broers Jef en Fons werden zij gekende bomenvervoerders en dit allemaal met paard en wagen. Zelfs vanuit Limburg werden bomen aangesleurd. In 1950 een nieuw tijdperk! Modern materiaal! Het ging allemaal te traag. Het vertrouwde sterke span paarden verdween uit het dorpsbeeld en een robuuste kamion en takelwagen werden aangeschaft. Alles ging veel gemakkelijker nu en de werkactieradius breidde zich fel uit. Echte accidenten heeft Jaan nooit meegemaakt. Wel vloog er te Merksplas eens een wiel van de vrachtwagen, dwars door het raam van een cafĂŠ, tot vlak voor de toog. In 1978 hield Jaan het voor bekeken, het was wel geweest, hij had veel miserie meegemaakt, hard gewerkt, veel kou geleden. 'Maar ja, dat was in die tijd normaal!' Lie ging ook al vanaf haar 14de de boer op. Geloof het of niet: 's morgens om 4 uur beginnen tot 10 uur 's avonds. 'Eens ben ik in slaap gevallen bij 't koemelken!' Op den boer hebben ze mekaar ook leren kennen, vooral de vasten was voor hen en voor vele koppeltjes uit die tijd niet zo gezellig, want gaan vrijen was dan strikt verboden. De boer kneep echter een oogje dicht en de jonge liefde ontbolsterde. Toch een kleine anek-

dote uit die tijd! Jaan kreeg als opdracht om een wegenbarak vanuit Stabroek te versjouwen. Het vroor stenen uit de grond, 's nachts overnachtte hij in een schuur waar hij de slaap niet kon vatten van de kou. In die barak stond een kacheltje, hij vond wat briketten en een lichtje ging op. 's Anderendaags het 'stoofke' aangemaakt, de paarden ingespannen en Jaan zat lekker warm op de terugweg. Lie wist dat Jaan door Loenhout kwam, zij er naartoe met de fiets en samen achter het 'duveltje' was toch zo prettig. 'Toch dingen die bijblijven!' Terug naar de realiteit! Heel zijn leven heeft Jaan in het hout gewerkt, hij is ermee vergroeid en houdt ervan. 'Als ge iie boom zeer doet, doet ge onze va zeer,' zegt dochter Ria. Tekenend voor iemand die heel zijn leven zijn brood verdiende in het hout. Die eiken langs de weg naar Meerle moeten voor hen ook niet verdwijnen, al begrijpen ze ook weide moeilijkheden die er voor sommige mensen uit voortvloeien. 'Je hebt er wel wat vuiligheid van, maar 't is toch zo schoon in de zomer en wat voor ne kale boel zal het anders wel niet worden!' Op zaterdag 15 april heeft men het feest uitbundig gevierd. De geburen toonden zich paraat met een feestelijke optocht en... het weer was van de partij. De regenmaker had een volle dag vrijaf gekregen en hij hield zich aan zijn woord. Jaan en Lie glunderden en met reden! 1

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 31


rteIgeshoten

's Maandags nog wel, dat is altijd plezant. Hebben de vogels ook eens extra tijdom hun eerste ei te leggen. En kunnen wij - als we dat zouden willen - naar de startdag van VELT op Achtel. Lees elders. De KVL Vgaat van nu af elke donderdagnamiddag fietsen. Dames! 4 mei: Hemnelvaartdag en dus de eerste kom. muniedag in onze parochiekerk. 5 mei: Nog een verlofdag. 6 ,nei: De Wortelse ACW-verenigingen (KWB-KA V-CM-ACV en gepensioneerden) houden hun Reruni Novarum viering: om 7 uur 's avonds mis, gevolgd door een receptie in de zaal. De dansgroep van de gepensioneerden krijgt eindelijk de gelegenheid voor eigen volk op te treden. En er worden ook foto's van (voorbije, ja) aktiviteiten tentoongesteld. 7 mei.' Neemt de KLJ deel aan de 'Dag van

Een pak papier op de knie, zonnebril op en binnen de koffie die aan 't doorlopen is. Beter kunt ge niet zitten om dit te schrijven. Ik zie wel dat de zon al achter de wolken aan 't verdwijnen is (zaterdag 15/4 om 10 voor twee) en dat er maar weinig blauwe gaten meer te zien zijn. Het beloofde mooi weer voor het weekeinde zit er weeral op. U

Randgebeuren Omdat Wortel hier aan de rand van een maand Hoogsrraten ligt, zal ik ook maar berichten over gebeurtenissen van juist over de rand. Iemand moet het doen, hee. Achtel. Op 1 mei houdt VELT-Noorderkempen z'n startdag in de kampeerhoeve 'de Schalmei' op Achtel. Er is van alles te doen voor jong en oud. Wandelen, een huifkartocht, poppenkast.., en tussendoor kun je ook van alles te weten komen over Velt, natuurlijk. Van 2 tot 8 uur. Bolk. Er zijn zo van die mensen die niet houden van half werk. Zo iemand bouwt op Bolk, Rijkevorsels grondgebied maar eigenlijk op het randje van parochie Wortel, een kapelletje. En wat voor een. Naar het schijnt heeft hij eerst vele Ardeense voorbeelden bekeken en daarna het mooiste uitgezocht. Inhuldiging zou nog dit voorjaar volgen. Maar daar kon ik niet op wachten voor een foto, want het begon juist te regenen. Fiets er ook eens heen. Een prachtig plaatsje om even uit te rusten. El CastelrĂŠ. Witte raven, witte merels... ze zijn ook allemaal even zeldzaam. Maar zat er nu wel of niet een witte mus op Castel? Of was het een ontsnapte kanariepiet? Ik heb het u willen bewijzen, maar ik denk niet dat u overtuigd zult zijn (zie foto). El

Witte mus in Castelse sneeuw. Pechdag om een foto te gaan nemen.' op 4april viel er sneeuw! Toch kunt u met enige moeite de om trekken van een witte mus waarnemen.

Groen Diegene die verzonnen heeft dat je groene vingers krijgt van in de tuin te werken, moet ik teleurstellen: ik krijg er alleen maar vuile handen van. Hiermee ontzenuwt de Hoogstraatse Maand het zoveelste fabeltje. El Wie nog wil genieten van de goedkope stookolieprijs (bedongen door KWB-Meer) heeft ook in mei nog de kans om via de Wortelse KWB zijn mazout te bestellen. Zelfs al staat die dan al laag, op enkele duizenden liters is dat toch weer meegenomen.

Spijtig natuurlijk dat zo iets ook niet kan voor andere eniergievor,nen. Of zou nu - met die spectaculaire kernfusie op kamertemnperatuur 32

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Jan en Alleman'.

Als dit gebouwtje niet tot 'de kapel van '89 wordt uitgeroepen, dan weten wij het ook niet meer. - ook daar een lichtje branden in de duisternis? Uitdrukkingen als 'stop een fusie in uw tank' of 'ieder zijn eigen fusietje' klinken nu nog vreemd, maar worden dan gemeengoed. LI Maar het is nog niet zo ver. Eerste moeten we nog met hout, kolen, gas, mazout of elektriciteit onze koude voeten verwarmen. Want de gemeente zorgt er wel voor dat elk huisje in het vervolg de reclameboodschappen van VTM kan ontvangen. Maar om ook alle inwoners dezelfde mogelijkheden met energie te geven, daar hebben ze blijkbaar nog niet aan gedacht. Wat dacht u van aardgas overal, mijne heren? Goedkoop en (het spijt me, maar het komt vanzelf) milieuvriendelijk. En met een extra goedkoop tarief mits grote afname door de gemeente? Pas dan zult u op 2 oren kunnen slapen! (Voor mij hoeft u het niet meer te doen hoor. Ik lig al vast. Ik kan alleen nog maar wachten op die kernfusie.) LI

Nu is de kogel toch door de kerk, zeker. Ja. De Sint Jorisgilde krijgt zijn lokaal. Nou ja, krijgen. Ze betalen voor het stuk grond waarop dat gebouw gaat komen. En waar de schietbaan komt, dat huren ze van de kerkfabriek. Zo is blijkbaar iedereen tevreden. En kan er werk gemaakt worden van de opknap van het terrein rond de parochiezaal. Ik ben ook voor groen gras en avontuurlijke waterplassen, maar wel alles op zijn plaats en tijd, hee. 13 Hieronder nog een vrij uitgebreide kalender. En dan staat er nog niets in van wat het SLOT deze maand gaat vieren. Want dat leest u ergens anders.

Kalender 30 april.' Verschillende Hoogstraatse KWBverenigin gen nemen deel aan de Rerum Novarum-viering in de Warande in Turnhout. Daar staan o. a. een kwis en ontmoetingen met arbeidersverenigin gen uit andere landen op het programma. In het Slot kun je terecht voor de jaarlijkse auto- en fietszoektocht. Inschrijven kan van 10 tot half 3, je kunt vertrekken tussen 1 uur en half 3. Je moet aankomen voor 7 uur en de prijsuitreiking gebeurt om half negen. 1 mei: Feest van de arbeid en dus een dag Vrij.

10 mei.' De KVL Vsluit haar werkjaar af met een viering (1 uur), koffietafel en een uiteenzetting over geheugentraining voor + 60jarigen. 12 mei.' Gedeeltelijk samen met de kinderen van de Hoogst raatse gemeenteschool gaan onze schoolkinderen een hele dag sporten. Zowel in H. als in Wortel zullen ze te zien zijn. Niet dat zo 1 sportdag alle onderzoeken over (het gebrek aan) sport op school teniet doet. Want we Ieren onze kinderen al wel heel jong zittend leven. Misschien komen er binnenkort ook wel van die schud-stoelen en tril-banken op de markt, om de verslapte spieren toch in beweging te houden? Je weet wel, zoals er tegenwoordig van die centra zijn waar je liggend op van die bewegende bedden, centimeters vet kunt kwijt geraken. 13 mei: Poeleinde viert zijn 'kapellekenskermis'. Een openluchtmis aan de Mariakapel, daarna een koffietafel in de zaal met ook allerlei amusement voor de kinderen. 14 en 15 mei: Sinksen en ook fototentoonstelling in het Slot. Lees elders. 20 mei: De fanfare gooit zijn nieuwe muzikanten voor de leeuwen. Ze treden voor de eerste keer (mee) op, in de zaal. Hier staat ook nog 'feestje van de drumband' maar ik veronderstel dat dat hetzelfde is. 21 en 28 mei: Tentoonstelling van werken van jonge en oudere leerlingen van het IKO in Hoogstraten. Dat is wel niet onder onze toren gelegen. Maar ik zie daar toch ook vaak heel wat Wortels volk, genoeg om het hier ook eens te vermelden. 23 mei.' Vandaag kunnen de ouders van de schoolkinderen eens mee naar het zwembad in Breda rijden om te kijken hoe goed ze al kunnen zwemmen. Want die demonstraties thuis in bad stellen niet veel voor, natuurlijk. Meteen een gelegenheid om heel de uitbouw daar eens te bekijken. Onbetaalbaar voor Hoogstraten (zelfs voor Breda, hoor ik wel eens) maar zeker de moeite waard. 29 mei: De KA V heeft het over gezond vermageren en geeft daar meteen een kook-demo bij. Want vermageren of niet: eten moet je toch doen! 31 mei.' De Wortelse bloedgevers laten hun volgend vaatje aftappen in het Hoogst raatse gezondheidscentrum, vanaf half 6. 1 -1 En dan is iedereen zo slap, dat het de hoogste tijd is dat die maand ook weer om is. •


WORTEL

20 jaar 't Slot Als je in Kontaktslot leest hoe ruim 20 jaar geleden de eerste stappen werden gezet tot wat nu het Slot is, dan valt het toch op hoe er op 20 jaar tijd heel wat veranderde. De 'woelige jaren 60' zitten daar natuurlijk voor iets tussen: die hebben in onze wereld heel wat los- en omgewoeld. Toen bestonden er hier alleen maar jeugdgroeperingen die pasten in één of ander groter - meestal ideologisch - kader. En daarin had dan bv. de proost heel wat te zeggen. Meestal moest die niet veel zeggen, want iedereen wist hoe hij zich te gedragen had en welke grenzen niet konden of mochten overschreden worden. En gemengde werking, dat bestond alleen onderweg. In Wortel bestonden een aantal goed draaiende jeugdbewegingen. Maar midden van de jaren '60 veranderde dat. Doordat de nieuwe pastoor probeerde de chirobeweging op te richten en te stimuleren, gingen langzaam de andere jeugdbewegingen achteruit. En hieruit is dan later eigenlijk het Slot gegroeid. Wat ontevreden jongeren die vonden dat het ook op een andere manier moest kunnen. En liefst zelfde touwtjes in handen hielden. Voor die tijd heel ongewoon. En als je dan ook nog liet horen dat je voorstander was van gemengde werking, ja, dan werd er in menig huishouden met strenge straffen gedreigd.

Maar omdat het er al vlug naar uitzag dat het alleen maar een discotheek ging worden, richtte men ook debatavonden in, er werden sportclubs opgericht en popfestivals gehouden. Op 20 jaar tijd maak je natuurlijk van alles mee: met tijden gaat het goed en dan weer heel slapjes. Het Slot heeft het allemaal meegemaakt, en doorstaan. Dat er nog van alles gebeurt, kunt u hier elke maand lezen. Op dit ogenblik zijn er nog een 140 leden. De gemiddelde leeftijd is gestegen van zo'n jaar of 16 naar ongeveer 23-24 jaar. Want ook in de verschillende clubs zitten vaak mensen die heel wat ouder zijn. Om te laten zien dat het Slot leeft en bruist van dynamiek, de regelmatige activiteiten: fitheidstraining: iedere donderdag om half 9 zwemmen: iedere eerste woensdag om 7 uur fotoklub: iedere le en 3e vrijdag om half 9 komputer: iedere 2e en 4e vrijdag om 8 uur schilderen: iedere donderdag om 8 uur volleybal: alle 2 weken op maandag van 9 tot 11 En dan zijn er nog de vergaderingen van het bestuur, jeugdkomitee en Slotraad.

Viering van 20 jaar Slot

Zo zie ik hel Slot in gedachten voor mij: wat grijs en grauw met een fiets tegen de muur, of op de grond of op een afdak. Volgens mij hebben ze daar iets met fietsen. Of zijn ze er een paar kwijt? Misschien daarom dat ze er een auto- en fietszoektocht inrichten? Op 25 januari '69 ging de hobbyclub Het Slot van start. Via die hobbyclubs (muziekbeluisteren - modern én klassiek -, fotografie en boeken lezen) wilde men de Wortelse jongeren een gezonde ontspanning geven, hun creativiteit en zin voor initiatief ontwikkelen en een geest van samenwerking creëren. Maar nog

alleen voor jongens. Het leegstaande huis van Jaak Aerts mocht gebruikt worden; en zo kon men van start. Na heel wat vergaderen met leden van alle (volwassen) verenigingen van Wortel, werd in 1970 officieel gestart met de gemengde wer king. De hobbyclub werd een jeugdclub.

Fotografie in Wortel

Ontgoocheling Sabine Snij ers had het niet gemakkelijk voor eigen publiek. Ze had al 4 van de 6 wedstrijden gewonnen en hier in Wortel mocht ze dan ook het zware werk doen. Na een ontsnapping in de 10e van de 17 ronden, kon ze ook al het achtervolgingswerk op zich nemen. Uiteindelijk werd ze 2e in de spurt om de 4e plaats. Begrijpelijk dat de tranen dichterbij waren dan de lach.

Tijdens het Pinksterweekeinde stellen de mensen van fotogroep '1 Slot hun foto's tentoon in dc lokalen van vzw 't Slot in Wortel. Deze tentoonstelling is de weerspiegeling van een jaar creatief bezielde fotografie en omvat een vijftigtal (uitsluitend zwart-wit) foto's. De fotografen M. De Bruvn, R. Drossaert, R. Krols, L. Renders, J. Sommen, W. Strijbos, C. Swannct, J. Vanluffelen, J. Van Opstal, J. Van Ostaeyen, M. Van Overveldt en T. Wuyts heten u allen van harte welkom op zondag 14 en maandag 15 mei, van 10 tot 6 uur. Tot kijk...

woensdag 3 mei: officiële opening van de viering 20 JAAR HET SLOT om 8 uur, met receptie voor alle inwoners en het 2e deel van de film over 20 jaar Slotwerking. donderdag 4 mei: om 2 uur: MINI VLAAMSE KERMIS aan de Boomkens; om 8 uur: optreden van THE CREW. vrijdag 5 mei: om 2 uur: voetbalwedstrijd op ZWEMVLIEZEN; om 8 uur optreden van W.G.T.-BAND, een keuze uit het Wortelse talent, en de SAM COOKE SINGERS. zaterdag 6 mei: om 2 uur kindernamiddag met NONKEL JAN en Jakke, de sprekende pop. En ook clown WINANDO is van de partij. (In de tent aan het Slot; inkom gratis). zondag 7mei: om 2 uur: ALTERNATIEVE TRIATHLON, - kruipen onder een zeil; - lopen op zwemvliezen; - wielrennen op een klein fietsje. Het gaat door aan de Boomkens en op de Rooimans, met ploegen van 3 personen. Inschrijven vanaf 1 uur. om 8 uur: sluitingsbal met D.J. TRAVELSOUND. En als u dat nog niet genoeg is, dan kunt u ook nog t-shirts kopen, of andere gadgets met het embleem van 20 jaar Slot. Om uit de kosten te geraken. •

Rechtzelting In het aprilnummer van De Ho Maand berichtten wij in het artikel 'Goud op Keir schot' over de gouden bruiloft van Gust Vermeiren en Lucie Verheyen Per vergissing werden de farnilienamen 'Verheyen en 'Vermeiren' enkele malen verwisseld. Zo was het vader Vermeiren die met zoon Gust in het gerij naar Brecht reed. Diezelfde vader Vermeiren bouwde later een boerderij op de grenslijn tussen Wortel en Rij kevorsel. We hopen (lat onze fout geen familieruzies teweeg gebracht heeft en wensen Gust en Lucie nog -vele gelukkige jaren.

WETSWINKEL - gratis juridisch advies. iste en 3de dinsdag van de maand Gelmeistraat 5, Hoogstraten. 33


h@@2 wn 1®

ïi

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Tegen de tijd dat u dit leest weten we mis••.•... schien alweer iets meer over de plannen die volop in de maak zijn voor het Begijnhof. Naast het vroeger gelanceerde voorstel van Hotelschool in een samenwerkingsvorm met Janssen Pharmaceutica, werkt ook Van Spaendonck een plan uit. Dat zou om. voorzien in de bouw van luxe-bejaardenwoningen. Maar ook voor de Hotelschoolplannen zou eventueel een oplossing kunnen geboden worden. Het gemeentebestuur wou enkel over deze zaak kwijt dat men zoveel mogelijk voorstellen verzamelde om rond juni een beslissing te kunnen nemen. Met de inbreng van privé-kapitaal wil men alleszins proberen de restauratie voor de gemeenschap zo goedkoop mogelijk teAouden. Over de huidige bewoIiinnenkort een nieuwe toegang tot de Veiling aan de Loenhoutseweg. ners van het Begijnhof wordt nergens gerept in deze plannen. El Op de veiling wordt onkunstenaar wordt door kritici vaak als de besDe jaarmarkt ingericht door VBH begint al dertussen naarstig gewerkt. De uitbreiding te ikonenschilder in de Nederlanden betiteld. rond 16 uur op 24 mei. Om 19 uur wordt dit van de nieuwe hal is reeds ver gevorderd. Er De tentoonstelling is ook geopend op 13, 14 ook sportief opgefleurd met het noeste atlewerd zelfs al begonnen met de afbraak van en 15 mei van 14 uur tot 17.30 uur. De tweetenzweet van de deelnemers aan de straten. eyn woning in de Loenhoutseweg. Hier moet de tentoonstelling loopt in het nieuwe audiloop. Gewoonlijk heeft VBH nog wel enkele immers ten laatste volgend jaar de nieuwe intorium. Hier wordt Klassiek in Repliek gebijkomende attrakties in petto, waarover we en uitrit komen. De gele skulpturen in de toond. Het gaat om replica's van antieke op dit eigenste moment jam mner genoeg nog Vrijheid ter hoogte van rusthuis en kerk blijkunst, opgezet door het Nederlands Klassiek niks weten. El Andere sportievelingen zullen ven er staan zolang de tentoonstelling 'Van Verbond en de Nijmeegse universiteit. El De tegen dan allicht al behoorlijk heen zijn over Ensor tot Landuyt' blijft lopen. Ze symboli- jaarlijkse leerlingen voordracht van de mude geleverde inspanningen. Op 29 en 30 april seren de voedende waarde van korenhalmen ziekschool heeft plaats op zaterdag 20 mei in is er immers een gebuurtevoetbaltornooi op en werden ontworpen door Hendrik Byl uit de Rabboenizaal van het Spijker. Precies een het terrein aan het Groenewoud. El En dat Mortsel. Over deze veelbelovende tentoonstelweek eerder treedt hier Werner Van Mecheop 5, 6 en 7mei dejarige St Cecilia stevig muling elders in deze Maand meer. LIJ Een tachlen op. Deze was laureaat van de Koningin zikaalfeest viert, kunt u elders in het lang en tigtal deelnemers was opgedaagd op de paro- Elisabeth wedstrijd voor zang. Dit is een orhet breed nalezen. Op 13 mei luistert defanchiedag. Deze lijkt toch nog niet echt ingeganisatie van de kunstkring Spijker, die dit fare overigens ook een eucharistieviering burgerd bij een grote groep parochianen. jaar wel een zeer gevarieerde pro gramnmatie op. El Op de laatste dag van de maand kan Vooral de jonge gezinnen blijken moeilijk te heeft gebracht van meer dan behoorlijke kwade liefhebber tussen 17.30 en 20.30 uur een bereiken met het initiatief. Toch tevredenheid liteit. Ook kultuur met grote K moet kunnen gezellige portie bloed kwijt in het medisch al bij al bij de deken en zijn helpende hanin de Noorderkempen, lijkt het ons. El IKO centrum in de Gravin Elisabethlaan bij de den. El Die hebben allicht deze maand ook pakt steevast rond H. Bloed uit met de eigen bloedinzameling van het Rode Kruis. El Op de euh... handen vol met de H. Bloedprocesleerlingenwerken. Dit keer samen met een prezondag 30 april en maandag 1 mei heeft om sie op 21 en 28 mei, en met de Eerste en Plechsentatie van de wisselkollektie van Hoog20.30 uur de première plaats van Rokade, het tige Kommunikanten die op respektievelijk 4 straatse kunstenaars. Dit alles op de H. Bloednieuwe stuk van de Lepe Hoek. Twee uur lang en 14 mei ter kerke worden verwacht. El De zondagen van 10 tot 18 uur. El Ook de spelen Jos Vinckx en Frans Druyts met Igor scholen zijn eveneens bijzonder aktief in de marktgangers komen vandeeg aan hun trekBettens de theaterrillingen op uw rug en lentemaand. In volgorde gooien Spijker, VIken. De avondmarkt van gebuurte Luizenkramp in de lachspieren. Dat hopen ze tenTO, Land- en Tuinbouwschool, Seminarie, markt heeft plaats op 28 april vanaf 18 uur. 177i,7,tme, en ii'ij int! hen 1 Muziekschool en IKO alle ramen en deuren wijd open. El Van 10 tot 18 uur zijn alle afdelingen van Spijker humaniora open. Naast cafetaria, is er een boeken- en posterbeurs in de turnzaal van de lagere school. In de Hotelschool demonstreren leerlingen het verloop van keuken- en restaurantpraktijk, drankenkennis en wijnleer. Er is eetgelegenheid vanaf 11 uur en gratis proeven bij diverse standen. Meteen kan worden kennis gemaakt met de nieuw opgestarte afdelingen toerisme. El VITO opendeurt met de traditionele school in werking op donderdag 4 mei. Dezelfde dag heeft de Land- en Tuinbouwschool de jaarlijkse bloemnendag. Wie er snel bij is kan het nodige plan tgoed aan een schappeljke prijs mee naar huis nemen. El Het programma van het Seminarie begint op vrijdag 5 mei met een kaartwedstrijd rikken in zaal R om 20 uur. Op zaterdag 6 mei worden er twee tentoonst. ellingen geopend en een gloednieuw auditorium ingehuldigd. Op zondag 7 mei zijn er vanaf 13.30 uur de gebruikelijke openschoolaktiviteiten. De tentoonstellingen zijn overigens beslist de moeite van een bezoekje 240 jou ge en oude,'e gehandikapze mensen waren op 15 april naar het Seminarie geko,nen waard. In de feestzaal stelt Oscar Wagemavoor een dagje-uit. Op die manier zorgt het Seminarie al 15 jaar lang voor een hoogdag in kers hedendaagse ikonen ten toon. Deze het leven van deze mensen en voor het Seminarie-volk is het een boeiende ontmoeting. 34


HOOGSTRA TEN

Spij kertentoonstelling

GIJSBREGTS ELEKTRO

De Verborgen Waarheid Het bestuur van het museum Leon De Smet in Deurle (Sint-Martens-Latem) beheert niet alleen zorgvuldig de eigen collectie maar is tevens de stuwende kracht achter verschillende tentoonstellingen van West-Vlaanderen tot Limburg en ook in de Kempen. Jef Steylaerts, ondervoorzitter van de raad van bestuur van het museum, is de projectleider van de jaarlijkse kunsttentoonstelling in het Spijker te Hoogstraten. Deze traditie startte in 1987 met de tentoonstelling 'Van Ensor tot Permeke, moderne Vlaamse schilderkunst van 1880 tot 1950' en vorig jaar was het thema 'Rondom Emile Claus, de impressionistisch-luministische beweging in Vlaanderen'. Van 30 april tot en met 21 mei kan men dit jaar in het Spijker een tentoonstelling bezoeken over Vlaamse kunst vanaf 1880 tot vandaag. Deze tentoonstelling is een organisatie van het instituut Spijker-humaniora en het VTI-Hotelschool Spijker, in samenwerking met het museum Leon De Smet en het stadsbestuur van Hoogstraten. Nieuw in deze tentoonstelling is een kijk op de actuele, door velen zo weinig begrepen kunst van nâ 1945. De titel die deze tentoonstelling kreeg 'Van Ensor tot Landuyt, de Verborgen Waarheid achter het visueel-waarneembare' verduidelijkt de bedoeling van de initiatiefnemers. Open staan voor het nieuwe in het algemeen en voor het actueel kunstgebeuren in het bijzonder is een houding die groeit door vorming en ervaring. Hier wensen de organisatoren hun steentje bij te dragen en daarom worden er ook groepsrondleidingen verzorgd. De catalogus geeft een korte situering van elke kunstenaar in een voor elkeen duidelijke verklaring van zijn werk naast veel prachtig fotomateriaal. In deze tentoonstelling worden topkunstenaars van eigen bodem en hun werk op een zeer educatieve wijze dichter bij de toeschouwer gebracht. Bezoekers kunnen kennismaken met werken van: Ensor, De Bruycker, Minne, De Saedeleer, Van de Woestijne, Servaes, Permeke, G. De Smet, Van den Berghe, Tytgat, Brusselmans, Wouters, Spilliaert, Delvaux, Wijckaert, Van Severen, Mara, Gentils, Raveel, De Keyser, Walravens en Landuyt.

1•

Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA

JI~ \,

't

MOULINEX PHILIPS-ZANUSSI

1

\ f

t

k'

Gustave De Smet: Jong meisje.

ken Lauweryspad in petto. Dit is een cultuurhistorische wandeling in en rond de Vrijheid van het Land van Hoogstraten. Daarna kan men de tentoonstelling 'Van Ensor tot Landuyt' bezoeken onder leiding van Jef Stey laerts. Tot slot bieden de Hoogstraatse restaurants een heerlijk gelegenheidsmenu aan voor de prijs van 1500 fr per persoon, wijn inbegrepen. Wie van dit aanbod wil genieten, neemt best vooraf even contact op met de toeristische dienst, tel.nr . 03-314.50.07, Stadhuis, Vrijheid 149, Hoogstraten.

Liedrecital In het kader van de tentoonstelling 'Van Ensor tot Landuyt' organiseert de Kunstkring Spijker een 'Liedrecital' door Werner Van

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

Mechelen met Marc Deckers aan de piano op zaterdag 13 mei in de Rabboenizaal, Gelmelstraat 60 te Hoogstraten. Op het programma staan de volgende werken: 'An die ferne Geliebte', Beethoven, 'Dichterliebe op.48', Schumann, aria's uit 'Le Nozze di Figaro', Mozart, 'Quand la flamme de l'amour' uit 'Jolie fille de Perthe' van Bizet. De werken worden ingeleid door de zanger Werner Van Mechelen. Geïnteresseerden hebben vooraf, om 19 uur, de mogelijkheid tot een bezoek aan de tentoonstelling, geleid door Stef Steylaerts. Het liedrecital begint om 20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 250 fr. Na het recital wordt aan het publiek een drink aangeboden. De inrichters vragen wel om tijdig te reserveren via tel.nr.: 03-3 14.55.36.

Jean-Pierre Van Langenhove verzorgde de se lectie. De fentoonsielling ken 1lorde1l beocIit van donderdag tot zaterdag, telkens van 14 uur tot 17 uur, op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Deze na,niddaguren gelden ook voor maandag 1 mei. De kunst i'er ken bevinden zich in de A ngelazaal van het Spijker. Groepsrondleidingen zijn mogelijk mits telefonische aanvraag via nr. 03-314.55.36.

Een dagje Hoogstra(en De gemeentelijke toeristische dienst, enkele gekende Hoogstraatse restaurants en de organisatoren van de derde Spijkertentoonstelling hebben enkele voorstellen voor een fijn dagje Hoogstraten. De toeristische dienst biedt u een rondleiding aan op het Begijnhof, in het Ostmuseum of in de Sint-Catharinakerk. Voor de wandelaars heeft men het De-

35


HOOGSTRA TEN

Diamant in het rusthuis "k Heb veel deugd gehad aan mijn leven' zegt de bijna 93-jarige JAN STOFFELS die eind april zijn diamanten bruiloft vierde samen met echtgenote TREZA LAURIJSSEN. En Treza voegt daar aan toe: 'We hebben altijd hard moeten werken, maar allé, we hebben geen ongelukken meegemaakt en altijd goed geakkordeerd, dat is toch het voornaamste.' Dat 60 jaar lang goed akkorderen begon indertijd in Achtel op een boerderij waar Treza samen met nog 8 zusters en broers woonde. Om haar daar te vinden, moest Jan Stoffels van Bergen in Minderhout komen maar hard zoeken moest hij niet. Want ze kenden elkaar al van jongsafaan; een oudere zuster van Treza was getrouwd met een broer van Jan. En zo begon de verkering, heel stillekesaan zodat ze het lang konden volhouden. Om de 3(!) weken mocht Jan zijn Treza komen opzoeken op de zondagavond; eerst werd er dan wat kaart gespeeld en nadien gingen ze wat kuieren of op bezoek bij een familielid. Tot ze op 23 april 1929 - Jan was toen al 33 - met het 'gerij' naar de kerk in Rijkevorsel reden om er te trouwen. Enkele dagen tevoren had men bij Laurijssen het varken al geslacht, of misschien wel twee varkens, om eens goed te eten op de bruiloft. Na het feest nam Jan zijn bruid mee naar Bergen waar het jonge paar ging inwonen bij Jans ouders. Ze werden daar verwelkomd door de jonge mannen uit de buurt die voor hen de schouw kwamen vagen in ruil voor een fles jenever. Jan en Treza gingen verder met het werk dat ze al van jongsafaan kenden, de boerenstiel. 'Er gebeurde toen veel stomme arbeid bij de boeren, vertelt Jan. Al dat graan dat met pik en zeis moest afgedaan worden, die beemden die met de hand gemaaid werden. Het gebeurde dat ik in de zomer al om half drie (!) 's nachts begon in zo'n beemd en om 8 uur was die dan gemaaid, met twee man dan wel.' 'Ja, zegt Treza, dat werken dat stopte nooit, de kinderen en het huishouden, en voor en na de stal en de akker. En veel geld verdienden we er niet mee. Maar ja, voor ons was dat vanzelfsprekend, we wisten niet beter en we waren kontent.' Het was zeker een hard leven maar wel vreedzaam en misschien wel een tikkeltje saai. Behalve dan in de oorlog. Jan heeft er twee meegemaakt. De eerste oorlog als jonge man, de tweede als vader van vijf kleine kinderen die als grenswachter dienst moest doen in Minderhout. Om niet opgepakt te worden, ging hij met de fiets op de vlucht. 'En gelukkig dat ik die fiets bij me had want daar kon ik na enkele maanden weer terug mee naar huis.' Jan zou nog veel over het oorlogsgebeuren kunnen vertellen want dat heeft op hem een diepe indruk gemaakt. Nog steeds is hij sterk geïnteresseerd in alles wat er reilt en zeilt in de wereld. Toen hij op pensioen ging, werd hij een enthousiaste reiziger met de gepensionneerden en nu zijn wereld gekrompen is tot een kamer in het rusthuis, kijkt hij met heel veel belangstelling naar het teeveenieuws, volgt Panorama op teevee en leest, voor zover zijn ogen het nog toelaten, de krant. Maar hij is niet erg tevreden over de wereld van vandaag. 'Het is vandeeg verslechterd, zegt hij, sommige dingen zijn niet om aan te zien. Maar goed dat we allemaal moeten doodgaan op het eind, dat is zowat het 36

enige \\it eCht \awdig is hier in deze wereld. Treza zit er stil bij te luisteren. Zij meent dat de vrouwen meer zorgen hebben binnenshuis, met de kinderen, het huishouden, het geboer. Reizen, kaartspelen, teevee kijken, intereseert haar niet zo. Maar dansen, dat deed ze graag. Ze vertelt met plezier hoe ze als jong meisje met de gildefeesten in Achtel ging dansen. Maar daarna kwam het er nog maar zelden van want Jan vond dansen dan weer niks. Dertig jaar hebben Jan en Treza op Bergen geboerd, ze kregen daar zeven kinderen 'die het allemaal goed gedaan hebben in 't leven' en gingen toen in de K.Boomstraat wonen tot ze 5 jaar geleden naar het rusthuis verhuisden. En daar zal het dan eind april groot feest zijn want zo'n diamanten bruiloft, dat maakt men daar maar zelden mee. De hele familie, en dat zijn de zeven kinderen, de tweeëntwintig kleinkinderen en de acht achterkleinkinderen samen met hun aanhang, vieren de diamanten bruiloft met Jan en Treza in de Pax. Van harte gelukgewenst allemaal. •

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

1-let gezin Stojfels-Laurijssen van 30 jaar geleden. Van 1. naar r.: Jeanne, Frans, Maria, vader Jan en moeder Treza, Jos, Julia, Fons en Ainbroos.


IS PLEZANT@

RIJDEN*****

EFM

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 031315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Kruiswoordraadsel grasland - groot atelier interval - deel v.d. hals omlaag - belhamel plaats in de VS - plaats in de USSR zeepwater - tennisterm - voorzetsel Noorse goden - Russische mijl - weefsel toverheks - deel ve. etmaal gast - aardappel - houten steel v. borstel vogel - stronk - landweg inlandse boer - plaats in de USSR verdragen - brommer koffie - tijdelijk gebruik slingerlijn - aards

Vertikaal Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konineklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL

NAULT°

Horizontaal

GARAGE VAN BERGEN Er ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

-

GARAGE AUTO

keg - bosgod - belet sporeplant - mak nv. in Oostenrijk - water met zout - nagerecht poets - gevangenis - deel v. voet gebergte in Z. Amerika - glooiing ontkenning - nv. in België wijnsoort - vrouwelijk dier muze v.h. minnedicht ruwe steenmassa - overal putemmer - Eur. hoofdstad drinkgerei - redenaar spoorstaaf - Engels café - jongensnaam nv. in Oostenrijk - wreedaard - gang schapehaar - hert hoofddeksel - penseelstreek - godin v.d. dageraad.

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

SA~ GARAGE VAN DER VLIET Oud-Tumhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Oplossing van vorige maand op pagina 43. 1

gD&TH

1

GARAGE HOGA

3

2.

3

L.

5

G

- .f

40

i

. 4

..

."

L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MINDERHOUT Tel. 03/315.74.65

• tweedehands wagens • alle herstellingen carrosserie

II

c

8 9

AO 44

41 .13 37


MUZIEK

Fusieswing

Allright' op de toonbank. Een mini-elpee hoort erbij, op het kersverse labeltje Green Records. De groep is naar eigen zeggen rijp om op te treden, jullie kunnen het 'ns op waarheid gaan testen. THE PARANOIACS hoeven geen examen meer af te leggen. De nieuwe single 'I've Been Waitin' zegt genoeg, na de twee vorige mini-elpees. Momenteel aan een opgemerkte toernee door Vlaanderen bezig (met ZE NOIZ) en stilaan een van de Belgische topacts. Niet langer onbekend in het Hoogstraatse, maar steeds de moeite om mee te maken. Gitaarrock van het hoogste niveau. Wie bij het verwerken van deze boterham nog met vragen blijft zitten, belt vanaf nu naar Erik Van Opstal op tel. 03/314.71.81.

Kroeg en blues international

Ne grote met tartaar, a.u.b. Uitgerekend in een periode dat de jongelingen uit ons aller fusie zich langzaam maar zeker over de studieboeken gaan buigen, bulkt het van muzikale evenementen. En nog niet van de minste, zoals je op volgende regels kan vaststellen. Wij zorgen voor de gegevens, jullie voor je alomgewenste aanwezigheid.

20 jaar 't Slot Niet niks, twee decennia. Zeker niet voor een vzw. Wie anno '89 nog 'alive and kicking' kan zijn als jongerencafé, moet iéts hebben. In de reeks aktiviteiten die gepaard gaan met haar lustrum, heeft 't Slot in Wortel ook een flinke brok muziek voorzien. Van hoge kwaliteit, volgens ons. DONDERDAG 4 MEI bijt THE CREW de spits af. Deze vijfmans (eh, viermans plus vrouwmans) groep heeft met haar tweede LP/CD 'No Peace Of Mmd' een schot in de roos geplaatst. Ons aller BRT viel al voor de single 'Step By Step', en in elk programma van de nationale zender waar ook maar enigszins plaats is voor gastoptredens, is THE CREW te horen of aan het werk te zien. De plotse aandacht vindt een verlengstuk in de geschreven pers, het aantal gevulde pagina's is amper bij te houden (afgaand op de dikke persmap tenminste). Het live-aanbod springt uit z'n voegen, een vrij weekend is nauwelijks te vinden. Vandaar die donderdag, nemen wij aan. VRIJDAG 5 MEI opent de W.G.T. Band (= Wortels Geschift Talent) en die kennen wij niet. Heb je tenminste hun naam. THE SAM COOKE SINGERS kennen we des te meer. En geoliede, door Studio Brussel geplugde anti-New Beat-single, een straffe podium-act met vooral veel swingende songs, en daarom, net als The Crew, bogend op een welevulde concertagenda. Winnaars van de Backstage Vakature-wedstrijd '88, cum laude dan nog. Om van te snoepen. ZATERDAG 6 MEI haalt zwaar uit. ZE NOIZ waren winnaars van Humo's Rockrally '88, maar aanvankelijk leek die prestatie overroepen, een zak met lucht. Pop diende plaats te maken voor literatuur, het gewonnen geld ging op aan boeken. Men heeft zich bekeerd. Toch de baan op dus, met pop van het betere type, en met - recent - de prima single 'She's 38

Voor de derde keer organiseert All Stage Facilities vzw. haar kroegentocht, en da's ondertussen ook al een Hoogstraatse traditie geworden. Het is stappen geblazen op VRIJDAG 12 MEI, wanneer vanaf 20 uur tien cafés hun deuren openen om de liefhebbers elf groepen te presenteren. Een gezelschap dat werd gestrikt in België, Nederland, Engeland en Frankrijk, vandaar het toevoegsel 'International' aan de naam. Grotendeels weer 'the blues', maar dit keer toch enkele stilistische zijsprongetjes in de vorm van New Orleansjazz (THE MARCKRI VER JAZZBAND) en country (BENNY BOTTLE & THE SPACESHUTTLES). Zonder al te diep in te gaan op de diverse bands, hierbij een overzichtelijk programmalijstje: NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUESBAND - DE WACHTZAAL BOB HALL & DAVE PEABODY (GB) HET BROUWERSHUIS BENNY BOTTLE & THE SPACESHUTTLES - BREUGHEL. NIGHTLIFE - CAHIER DE BROUILLON THE MARCKRIVER JAZZBAND - HET HOOGHUIS HOT STUFF en ALAIN GIROUX & JEANLOUIS MAHJUN - ICARUS. GERRY & THE SULTANS - PATRIA ROLAND & THE BLUESWORKSHOP ROMA FULL HOUSE - SCHUTTERSHOF K.C. JACK & THE BISHOPS (NL) - PLEKJE BIJ DE MOLEN.

Bob Hall en Dave Peabody.

Zonder zich te laten leiden door de stijgende levensduurte werd de prijs voor een algemeen inkomticket net als vorig jaar bepaald op 250 frank. Het ticket heeft de vorm van een overzichtelijk programmaboekje, waarin alle praktische informatie rond de kroegentocht te vinden is. Naar traditie zal die 12e mei weer een touringcar rondhossen om de stappers van het noorden naar het zuiden te vervoeren (handig als je meer dan 0,6 promille in je bloed hebt). KROEG EN BLUES INTERNATIONAL vond opnieuw een grote brouwerij uit de direkte omgeving bereid om als hoofdsponsor te fungeren. Ter promotie van haar streekbiertje zal alweer een wedstrijd worden georganiseerd, waarbij 40 tickets van respektievelijk TORHOUT/WERCHTER, het NORMAAL-concert, AKKERPOP en last but not least de ANTILLIAANSE FEESTEN te winnen zijn. Goed zo! En nu allemaal de bloemen buitenzetten, op VRIJDAG 12 MEI. Alle verdere informatie kan je bekomen op de telefoonnummers 03/3 14.47.43 en 03/314.32.64. Binnen én buiten de kantooruren, welteverstaan.

Electronic Body Music... da's typisch belgisch, toch? Op ZONDAG 14 MEI organiseert vzw. Cahier De Brouillon opnieuw een namiddag vol elektronisch geïnspireerde muziek. Vanaf 14 uur kan je terecht in Vrijheid 84 voor TYPIS BELGIS (mét voorprogramma), een jonge telg uit de body musicfamilie, en in haar relatief korte bestaan al goed voor verschillende bijdragen op verzamelalbums. TYPIS BELGIS oort fris, vreest de dans niet, en dat is ondermeer af te leiden uit de track 'Aimless' op de 'Music From Belgium'-verzamelaar. Voor 100 frank is deze namiddag de jouwe. Wil je méér weten, bel dan 03/314.32.64 voor alle verdere body-music-gegevens.

Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg Deurdon'dren, jongens! Laat uw koei'n en varkens los! Want, dames en heren, op ZATERDAG 3 JUNI komt vanuit De Achterhoek (Holland) een stoomtrein aangedonderd die halt zal houden in de VEILINGHAL te MEER. Bennie 'Buizen Beernd' Jolink, Paul 'Dc Mealmoes' Kemper, Willem 'Wimke van


MUZIEK

Gaat u bouwen HERIJGERS Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 0313 14.47.55

Green Diene' Terhorst en Fokke De Jong heten gezamenlijk NORMAAL, en dan weet u nu al genoeg. Nederlands meest gerenommeerde live-band is sinds kort een muzikale verjongingskuur begonnen, en heeft haar wat bezadigd wordende imago opnieuw ingeruild voor een heftige podiumact»Ze kunnen bogen op permanent uitverkochtezaIen - kompleet met balen stro - en zijn altijd goed voor een dikke prak pure pret. Zelfrelativering verpakt in heftige gitaarrock, en druipend van ervaring, in een Drents-Gronings accent uit Zelhem. De show is verpakt in een ingenieus gekonstrueerd podium, en de tweede set zou een ernanatie van de Drentse boerenopstand moeten verbeelden. Mét kapt. Hken, kabouter Hkebeen op z'n varkensbeer en Heidi de H1cheks in de hoofdrollen. U bent gewaarschuwd.

Het gras zal altijd groener zijn, in de Vrijheid Amerika bezoekt Hoogstraten. Vanuit de Midwest (Detroit enzo) komen op ZATERDAG 3 JUNI drie heren afgezakt naar het Cahier De Brouillon-podium, en dat zal zonder twijfel genieten wezen. Onder kundige leiding van zanger Jeff Lescher was de formatie GREEN reeds goed voor twee prima elpees, met name 'Green' en 'Elaine Mackenzie'. Gitaarrock van de bovenste plank, omschreven met allerlei verwijzingen die aan duidelijkheid niets overlaten. Beatle-achtige harmonievocalen, powerpop, Britse sixtiespop â la The Kinks, punk â la The Undertones en stilistische afdalingen in de diep goot van The Velvet Underground. Verder een portie opzwepende rock 'n rollsongs en nummers die titels als 'Don't Ever FalI In Love With Some-

Alles voor waterafvoer zoals: * P.V.C.-rioolbuizen • Dakgoten • Afvoergeulen • Straatkolken • Klokputjes

one When You're Already In Love With Somebody Else'. Aardig meegenomen in dit AIDS-tijdperk. ZATERDAG 3 JUNI wordt het snoepen geblazen voor de muziekliefhebbers, en dat zakje muzikaal snoep kost je 200 frank. Betaalbaar aan de inkom vanaf 20 uur In Cahier. • Mark Sprangers

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

39


Ongevallen Zaterdag 21 maart om 11.00 uur werd de fietser Maria Braspenning, Gustaaf Segherstraat 25 Hoogstraten, licht gewond toen zij werd aangereden door de auto bestuurd door Jan Dellafaille, John Lijsenstraat 60, Meer. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt VrijheidBuizeistraat. Maandag 23 maart om 18.35 uur botsten aan het kruispunt Katelijnestraat-Tinnenpotstraat, de auto's bestuurd door Louis De Roover Katelijnestraat 10 en Jos Guldentops uit Vilvoorde. Er was zware schade. Woensdag 25 maart om 13.15 uur kwam het tot een botsing aan de Van Aartselaerstraat, tussen de auto bestuurd door Jozef Schoenmakers uit Zaventem en de auto waarin Luc Bartels en Johanna De Rooi, Venhoef 10, Minderhout beide licht gewond werden. Dinsdag 31 maart om 12.45 uur kwam het tot blikschade in de Dr Versmissenstraat, aan de auto's bestuurd door David Wersch uit Bladel en Constant Lenaerts, Worteldorp 60. Zondag 2 april om 17.45 uur reed Koen Verhoeven, Kerkstraat 46, Meerle met zijn motorfiets in de gracht aan Groot Eyssel. Zijn passagierster Ilse Van de Kinschot, Klein Gammel 52, Rijkevorsel werd hierbij zwaar gekwetst. Woensdagnacht 5 april reed José De Peyper (32j.)uit Zutphen (NL) en de inzittende Katharina Fransen (30j.) Bochtenstraat 14 Rijkevorsel, met zijn auto tegen een boom aan de Meerseweg. Ze werden beiden zwaar gewond. Donderdag 6 april om 9.55 uur botsten aan het kruispunt Van Aertselaerstraat-Van Aertselaerplein, de auto's bestuurd door Kristine De Sloovere (22 j.), uit Zandhoven en Jeanne Van Laer (47 j.), Meerleseweg 7, Meer. Deze laatste werd licht gekwetst. Vrijdag 14 april om 8.10 uur botsten aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten de auto's bestuurd door Elsje Mertens (28 j.) Loenhoutseweg 69 en Catharina Vinckx, Loenhoutseweg 50. Elsje Merteris werd licht gekwetst. Vrijdag 14 april om 16.10 uur botste aan de Van Aertselaerstraat de auto bestuurd door Van Den Bemd, Mgr. Eestermansstraat 23, Meerle met de auto bestuurd door Cath. Rolaf, Hoge Putweg 16, Rijkevorsel. Van Den Bemd werd hierbij licht gekwetst. Zaterdagnacht 15 april slipte de auto bestuurd door de 23-jarige Robert Groeneveld uit Breda, aan de Van Aertselaerstraat en kwam terecht tegen de stijl van de voordeur van de woning nr 70 met als gevolg zware schade. De inzittenden Noël Egbert (23 j.) en Werner Willemse (22 j.), beiden uit Breda, werden licht gewond. Zaterdag 15 april om 19.15 uur botsten aan het kruispunt Bosuil-Beukendreef te Wortel de auto's bestuurd door Pieter Kenis (19 j.) Hoge Weg 17, Minderhout en August Caers (40 j) St. Sebastiaanstraat 6, Merksplas. De inzittende Adrianus Lambregts, Zondereigen 67, werd licht gewond. Zondag 16 april om 18.15 uur botste Monique Boeckx, J. Huetstraat 5, Wortel met een bromfiets bestuurd door Ivo Van Den Bosch uit Brecht. Dit ongeval gebeurde aan de Gelmeistraat te Hoogstraten. • 40

huiiQhGQr hwisQhQQr hwlschQQr

wand- en vloertegels aIcI'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uII'r hwiscohQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


Burgerlijke stand

VAN DE MAAND

Geboorten 27 februari: Liesbeth, dochter van Paul Donekers en Karine Gilles, Vrijheid 1, Hoogstraten. 6maart: Stefanie, dochter van Jacob Jochems en Elisabeth Van Dijck, Burg. Glenissonstraat 9, Meerle. 7 maart: Caroline, dochter van Hennie Van Oers en van Liliane Aerts, Strijbeekseweg 38, Meerle. 8 maart: Robbert, zoon van Etienne Rommens en Marina Bakx, Strijbeekseweg 5, Meerle. 9 maart: Niels, zoon van Hugo Bruynen en van Charlotte Adriaensen, Jan Van Cuyckstraat 11, Hoogstraten. 13 maart: Inne, dochter van Marcel Geenen en Christiana Boudewijns, Schuivenoord 1, Meerle. 17 maart: Marie-Lien, dochter van Maria Rombouts en peter Loos, Meerdorp 63, Meer. 18 maart: Philip, zoon van Pieter Filius en Ann Lansen, Groot Eyssel 15, Meerle. 18 maart: Marlies, dochter van Guido Verschraegen en Monique Bruynen, Meerseweg 151, Meer. 20 maart: Anouchka, dochter van Marcel Quirijnen en van Gerda Oomen, Minderhoutsestraat 109b, Minderhout. 22 maart: Leen, dochter van Christiaan SulwIk en Frieda Janssen, bindsestraat la, Meer. 28 maart: Jan, zoon van Gaston Opdekamp en Hilde Rigouts, Kerkepad 2, Wortel. 28 maart: Stef, zoon van Adrianus Kustermans en Rita Rilburgs, Gestelsestraat 38b, Meer. 29 maart: Ron, zoon van Herman van der Flaas en Hildegard Willebrords, Kerkepad 2a, Wortel.

Rechtzetting Op 19 februari '89 werd Robert geboren, zoon van Robert De Wit en Geertruida Van Den Enden, Thornstraat 3 in Meerle. In het aprilnummer van De H. Maand melden wij dat het om een dochter ging. Vader Robert maakte ons opmerkzaam op deze vergissing en om zijn prille zoon niet op te zadelen met twijfels over zijn identiteit, vroeg hij om een rechtzetting. Wat hierbij gebeurd is.

L

Huwelijken

4 maart: Stefaan Peeters, Achterbroeksestwg. 115, Kalmthout en Elza Van Hemelen, Lindendreef 78, Hoogstraten. Nieuw adres: Slijkstraat 29, Wuustwezel. 4 maart: Koenraad Lauwers, Lozijde 41, Lille en Christel Bruynen, Zandstraat 13, Wortel. Nieuw adres: Minderhoutdorp 23, Minderhout. 10 maart: Luc Bevers, Meerleseweg 98, Meer en Ingrid Voeten, Dreefweg 5, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 98, Meer.

Is het omdat 500 fr. de moeite niet loont, of moet de derde keer toch de goede keer zijn (zoals ze in Meer wel eens zeggen). Feit is dat we al een kaartje in de bus kregen toen D.H.M. nog maar één dag uit was. En nog merkwaardiger: niet verstuurd door het kopje zelf maar door iemand die het kopje herkend had en wellicht dacht: derde keer... Onze welgemeende dank gaat dan ook uit naar Greet Van Hasselt uit de Achtelsestraat, maar helaas is dat alles wat we u kunnen geven, want de 1500 fr. gaat naar... Kijkt u zelf maar eens bij de Framsport-advertentie elders in dii blad.

Voor onze volgende kandidaat hebben wij - en Framsport uit Merksplas - weer 500 fr. klaarliggen. Het enige wat ons kopje moet doen is zo vlug ,nogelijk een kaartje met naam en adres sturen naar: D.H.M. K. Booinstraat 37, 2320 Hoogstraten. Deze foto werd vorig jaar op de Veiling in Hoogstraten genomen! (t.g. v. bakkers-dag? eet-meer-brood-dag?, om den brode-show?). 17 maart: Johan Braspenning, Molenbaan 7, Baarle-Hertog en Nicole Bluekens, Strijbeekseweg 39, Meerle. Nieuw adres: Heibergstraat 2, Meerle. 24 maart: Florent Bellens, en Monique Van Weesenbeeck, Achtelsestraat 106, Hoogstraten.

jJ

Overlifdens

Overlijdens 1 maart: Frans Hessels, oud 64 jaar, echtgenoot van Jozefa Coppens, wonende te Meer, Meerseweg 40a. 4 maart: Cisca Potters, oud 79 jaar, weduwe van Joannes Moonen, Gelmelstraat 53, Hoogstraten. 5 maart: Jan Caers, oud 67 jaar, Dreef 38, Meerle. (kloosterling). 6 maart: Alois Martens, oud 92 jaar, weduwnaar van Maria Meeuwesen, Meerledorp 23, Mcerle

7 maart: Karel Meijvis, oud 81 jaar, weduwnaar van Maria Schellekens, Castelréweg 20, Minderhout. 8 maart: Joanna Boeren, oud 65 jaar, echtgenote van Marinus Adriaensen, Markwijk 1, Min derhout. 9 maart: Jan Brosens, oud 87 jaar, weduwnaar van Anna Van Weereld, Sint Lenaartseweg 57, Hoogstraten. 9 maart: Victor Renders, oud 82 jaar, ongehuwd, Meerseweg 85, Meer. 10 maart: Jozef Wegner, oud 79 jaar, weduwnaar van Anna Blockx, Achtelsestraat 13, Hoogstraten. 13 maart: Jos Peters, oud 86 jaar, echtgenoot van Clementine De Wolf, Hal la, Minderhout. 28 maart: Evelien Van Gestel, oud 10 maanden, Bergenstraat 11, Minderhout.

Op 1 maand voor het groot verlof - 31 mei - nrsclujnt hel solgend nummer van ons maandblad Ik weet het, lieve medesserkers de lange lenteaonden roepen u in de tuin. Vergeet echter uw kopij niet. Tijdig inleveren op woensdag 17 mei. 41


KALENDER

Op stap in... `De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg 42

14 -2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

VRIJDAG 28 APRIL Hoogstraten: AVONDMARKT op de \rijheid vanaf 18 uur. Meer: VOETTOCHT naar Scherpenheuvel met de KLJ. Vertrek om 20 uur aan de Vredesboom. ZATERDAG 29APRIL Hoogstraten: BONTE AVOND door de KSJ in de Pax ZONDAG 30 APRIL Hoogstraten: DE LEPE HOEK speelt in première het stuk 'Rokade' om 20.30 uur in de Pax. OPEN DEUR op het Spijker van 10 tot 18 uur. Wortel: AUTO- EN FIETSZOEKTOCHT van het Slot. Inschrijven tussen 10 en 14.30 uur; vertrek tussen 13.00 en 14.30 uur. Meerle: SCHOOLFEEST van de Lagere School. MAANDAG 1 MEI Achtel: Feestelijke START van Velt-Noorderkempen. Van 14 tot 20 uur aan de kampeerhoeve De Schalmei. Natuurwandeling (15 uur), kinderanimatie, meiboomplanting. Op treden van ANDROMEDA (Europese volksmuziek). Hoogstraten: DE LEPE HOEK speelt 'Rokade', om 20.30 uur in de Pax. WOENSDAG 3 MEI Wortel: Opening van de viering 20 JAAR SLOT met receptie en film. DONDERDAG 4 MEI (Hemelvaartdag) Hoogstraten: OPEN DEUR in het VITO en BLOEMENDAG in de Tuinbouwschool; van 10 tot 17 uur. Wortel: VLAAMSE KERMIS in de Boomkens, optreden van THE CREW, ter gelegenheid van 20 JAAR SLOT. VRIJDAG 5 MEI Hoogstraten: MUZIEKFEEST t.g.v. 150-jarig bestaan van ST. CECILIA. Concert in de Rabboenizaal van het Spijker, vanaf 's middags. Wortel: Viering 20 JAAR SLOT; voetbal met zwemvliezen (14 uur), optreden van de WGT BAND en SAM COOKE SINGERS. ZATERDAG 6 MEI Hoogstraten: MUZIEKFEESTEN van ST. CECILIA. Concert door een 40-tal muziekverenigingen in de Rabboenizaal vanaf 's middags. OPENING van 2 tentoonstellingen en inhuldiging van het nieuw auditorium op het Seminarie. Wortel: Viering 20 JAAR SLOT. Kindernamiddag met Nonkel Jan en Jakke en de clown Winando. Optreden van ZE NOIZ en THE PARANOICS. RERUM NOVARUM-viering, mis om 19 uur, receptie en dansoptreden in de parochiezaal. Meer: Optreden van HAPPY HOUR (20-2 1 uur) en van ALBATROS in 't Stammineeke van M. Faes. ZONDAG 7MEI Hoogstraten: MUZIEKFEESTEN van ST. CECILIA in de Rabboenizaal van het Spijker.

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

ROMA 't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 HOOGSTRATEN

03/315.92.69 Frituur: maandag gesloten

OPEN SCHOOL op het Seminarie. Wortel: Viering 20 jaar Slot. Alternatieve triathlon (14 uur). Sluitingsbal met D.J. TRAVEL SOUND. VRIJDAG 12 MEI Hoogsiraten: KROEG en BLUES INTERNATIONAL in 10 cafés. ZATERDAG 13 MEI Hoogstraten: ST. CECILIA speelt in de St. Catharinakerk tijdens de mis van 19 uur. TEKENWEDSTRIJD van IKO om 13 uur op de IKO-parking. Optreden van WERNER VAN MECHELEN (laureaat Kon. Elisabethwedstrijd voor zang 1988) in de Rabboenizaal om 20 uur. ZONDAG 14 MEI Hoogstraten: TIPIS BELGIS 's namiddags in Cahier de Brouillon ZATERDAG 20MEI Hoogstraten: LEERLINGENVOORDRACHT van de Muziekschool in de Rabboenizaal van het Spijker om 20 uur. Meerle: CHIRO-BAL om 20 uur in de tent aan het Chiro-lokaal. Wortel: De FANFARE speelt met haar nieuwe muzikanten in de parochiezaal. ZONDAG 21 MEI Hoogstraten: HEILIG BLOED met processie om 11 uur. PRIJSUITREIKING van de laureaten van de tekenwedstrijd om 15 uur in IKO. Meerle: KULTUURNAMIDDAG van de Chiro. WOENSDAG 24 MEI Hoogstraten: JAARMARKT vanaf 16 uur en STRATENLOOP in het centrum vanaf 19 uur. VRIJDAG 26 MEI Meer: LEERLINGENVOORDRACHT van Muziekakademie De Noorderkempen, om 19.30 uur in de zaal voor Kunst en Volk.


KALENDER ZATERDAG 27MEI Meer: Optreden van TOO CUTE vanaf 20.30 uur in 't Stammineeke. ZONDAG 28 MEJ Hoogstraten: HEILIG BLOED met processie om 11 uur. WOENSDAG 31 MEI Hoogstraten: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis in het Medisch Centrum van 17.30 uur tot 20.30 uur.

Tentoonstellingen FOTOTENTOONSTELLING in het Slot, Wortel. Op zondag 14 en maandag 15 mei, telkens van 10 tot 18 uur. DIERENTENTOONSTELLING in de Blauwbossen, Minderhout. Op zondag 30 april. IKO stelt het werk van de LEERLINGEN tentoon en de WISSELCOLLECTIE van Hoogstraatse kunstenaars. Op zondag 21 en 28 mei (H. Bloed), van 10 tot 18 uur. HEDENDAAGSE ICONEN van Oscar Wagemakers in de feestzaal en KLASSIEK IN REPLIEK (reprodukties van antieke kunst) in het nieuwe auditorium van het Seminarie. Op 6, 13, 14 en 15 mei van 14 tot 17.30 uur. VAN ENSOR TOT LANDUYT, tentoonstelling beeldende kunst in de Angelazaal van het Spijker. Tot 21 mei.

Taverne

't

HOOGHUIS -

frituur

Papillon , %.~~mW' Minderhout Gesloten: woensdag.

\ \;nrr ...

v

lg

Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen' Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

HOOGSTRATEN

DA R TS Op zaterdag 20 mei: Gesloten Dartskampioenschappen vanaf 13 uur. In de zaal van Café Schuttershof in Hoogstraten. Inschrijven tot en met donderdag 18 mei (100 fr.) WIELRIJDEN Op zondag 14 mei: wielerwedstrijd voor nieuwelingen en juniores, georg. door De Lustige Wielrijders, vanaf 13.30 uur in de Tinnen Potstraat in Hoogsiraten. FIE TS TO CH TEN Op zondag 14 mei Fietszoektocht van KWBWielertoeristen, vertrek aan de Ulicotenseweg. Inschrijven van 13 tot 14 uur, Meerle. Op woensdag 24 mei: Fietstocht van KVLV naar de Kruidenhoeve in Zondereigen, vertrek aan het Med. Centrum om 19.30 uur in Hoogstraten. Op donderdagen 11, 18 en 26 mei: fietsen met KVLV-Wortel.

2

rWORTEL * * * *

-

TENNIS Van 11 tot 17 mei: AARDBEI dubbel tornooi, ingericht door HTC in de Kathelijnestraat 72 om 17 uur.

Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

ICARUS faveme feeszaa1 Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL

PAARDENSPOR T Op zondag 30 april: Nat. Kampioenschap Samengestelde Wedstrijden, start om 9 uur (dressuur en cross country), springproef om 15 uur. Op de Blauwbossen in Minderhout.

JOGGEN Op 24 mei: Startdag OLYMPISCH BEWEGEN met Joggen. Vertrek om 19 uur aan het stadhuis.

- DREEF

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2

-

Cate-restaurant

DEGREN

Land- en Tuinbouw

Nieerie

'OpendeurJag'

vanuit Nederland 09-32311

De Landelijke Raad van de gemeente Hoogstraten en de Landelijke Gilde van Rijkevorsel organiseren op zondag 28 mei een 'opendeurdag' van de land- en tuinbouw. Een achttal bedrijven stellen hun deuren open voor uw bezoek. Vanaf 10 uur tot 17 uur kan u een kijkje komen nemen op de bedrijven en indien gewenst ook de nodige uitleg krijgen. Een brochure met veel informatie kan men op ieder bedrijf voor 100 fr. aanschaffen. Wie honger of dorst krijgt van het vele rondwandelen op deze plaatsen zal zeker het nodige vinden bij onze gasten. De adressen van de deelnemende bedrijven worden later nog medegedeeld.

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. : 19.00- I.00u. : 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

VOETBAL Op 29 en 30 april: Hoogstraats gebuurtevoetbal op het terrein van 't Groenewoud.

KAAR TEN Vrijdag 5 mei: Kaartwedstrijd Rikken, vanaf 20 uur op het Seminarie.

donderdag vrijdag zaterdag zondag

24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken

WANDELEN Op donderdag 4 mei: Milieuwandeling met gids in De Mosten, ingericht door KWBMeer.

VOLLEY Op 6 en 7 mei: Volleybal-familietornooi, ingericht door De Gelmers, in de sporthal van het Spijker vanaf 10 uur.

Vrijheid HOOG STRATEN

Café

Sport en spel

Oplossing kruiswoordraadsel vorige maand Ç

1EI

t. ;. S 3 4044

.0 s

4' 1 ç

flE flflD

«

t

riri irorm ra oiirmric vn m unn irxiri rvirr.i ri mm i ti 3 om mum rr1NrI9rI rirri rranri 1 E1n 3r1I! ÎE! f ir r rirr r riririri rL1 OL1ii !L1!iL! 41I1 D11[ wognmo 0 î1F E1 rnr r1fl!J Ot1flE1fl

43


0111112

-

Brandweer 314.42.43

S

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

GAS BESTELLEN

CROES pvba Joos en Gerda Croes-Rombouts

Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

LtIIP]IDIIilOk1

Tennisclub &dte VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 031314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoveri 5 - Rijkevorsel

Eiken en blarik.houten meubelen Ook inkoop

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321

Taxi-ziekenvervoer

HUISARTSEN 29 en 30 april: DR.M.LEURS, Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.55. 1 mei: DR.L.VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 3 mei: DR.JM .VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84. 6 en 7 mei: DR.H.FRANSEN, V.Aertselaerstraat 5, Hoogstraten, te!. 314.54.08. 13 en 14 mei: DR.F.DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 15 mei: DR.D.VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15. 21 en 22 mei: DR.D.MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02. 27 en 28 mei: DR.F.HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.3 1. 66.

APOTHEKERS

Tel. 03/314.34.37

Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50 Brandbeveiliging

AKEMA Groenewoud 7 - 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.34.74

Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

Indoor tennis

00

44

•ti

Van 28 april tot 5 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66. Zaterdag 29 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, te!. 314.60.04. Van 5 tot 12 mei: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25. Zaterdag 6 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.51.50. Van 12 tot 19 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 19 tot 26 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 26 mei tot 2 juni: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 0 14/63.33.83. Op zaterdag 27 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, te!. 314.51.50.

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken Tel. 03/314.56.17 K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kope,werk Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.8 1

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31 hout

aluminium

3STING , MARC VANLUFFELEN VR IJ HElD 29

Alle inhijstingen op maat

nâ 18.00 uur - tel. 03/3147578

Centrale Verwarming

Huwelijken - Bais - fuiven en klein P - A

Jan Verheyen Onderhoud - Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/315 76 26