april 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 48 APRIL 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

- -

Afscheid van (misschien) de laatste pastoor van Meerle Mest, hoe komen we er vanaf? Dat er teveel van is en dat het gevaarlijk is voor lucht en bodem, daarover is iedereen het eens. Hoe we die mest weer in 0eten kwijtraken, daarover zijn verschillende meningen. In ieder geval zal het moeilijk zijn, duur en nog niet voor morgen. Op pag. 2

1-1 Ruilverkaveling in Baarle

'

Bij het opmaken van de plannen van de ruilverkaveling in Baarle-Nassau werd ruim rekening gehouden met de belangen van milieu en landschap. Die J-Iollanders brengen het toch weer eens voor mekaar: een verzoening tussen landbouw- en milietibelan gen. Een dossier op pag. 11

b

1

El Het seizoen van de jeugdvoetbal zit erop Alle uitslagen op rij en de jonge voet balIers in beeld. Op pag. 17-18 en 19

Het dagboek van Fons Van Dijck Waarmee is een parochiepastoor zo de hele dag bezig? U leest het op pag. 22

Wie zijn die sportieve jonge/Is en meisjes die regelmatig rondjes lopen op de piste van het Seminarie? 1-let zijn die van de A TLETIEKVERENIGING NOORDERKEMPEN. Alles over A VN op pag. 20

Marcel Verheyen


MILIEU

Het mestprobleem Er was een tijd dat de geur van mest de lente inluidde. Met die typische mesthaak werd de stalmest in hoopjes van de kar geschraapt (ju! paard... ho!, ju! paard.. ho! ... ) en daarna met zwierige polsbewegingen vlok per vlok gebroken. Met de bruine spikkels nog op het gelaat kneep de boer des middags zijn gade en snoof haast euforisch de lente binnen. Ach, die lentes van weleer! De rol van de veevoeder- en meststoffenfabrikanten Bij de veevoederfabrieken wordt er momenteel gewerkt aan vermindering van de schadelijke stoffen in het veevoeder. Door het opleggen van wettelijke Europese normen gebeurde dat reeds verplicht met bijvoorbeeld de hoeveelheid koper in varkensvoer. Misschien zal dit in de toekomst ook gaan gebeuren voor andere schadelijke stoffen maar de oplossing is nog veraf en het effect waarschijnlijk toch miniem. De grote nieuwigheid voor de jaren '90 en meteen weer een stap achteruit in de oplossing van het mestprobleem, is het gebruik op grote schaal van 'melasse', een afvalprodukt van de suikerindustrie en waarvan o.a. de overbekende 'poep-gelei' gemaakt wordt. Deze melasse wordt, bij succesvolle afname, met hele containers in Zeebrugge ontscheept om met het kuilvoeder gemengd te worden. En waarom moet er zonodig nog kunstmeststof op de akker gestrooid als er toch zoveel overschot is? Mest bestaat uit een samenstelling van verschillende stoffen en elke mestsoort is verschillend samengesteld. Het bestaat uit stikstof (= nitraat), fosfor, kali, calcium,... En elk gewas heeft op haar beurt een bepaalde samenstelling nodig. Daarom wordt met de 'gewone' mest de basis gestrooid en de nodige, daarin niet aanwezige stoffen, worden bijgegeven door middel van kunstmest. De wel aanwezige maar niet nodige stoffen worden niet opgenomen en spoelen weg. Dat wegspoelen gebeurt zelfs met 'nuttige' (maar milieuschadelijke) stoffen wanneer ze in de herfst of de winter uitgereden worden. Het wordt in de toekomst dus de kunst om de mest optimaal in te delen en te verwijzen naar de geschikte plaatsen om het gebruik van kunstmest zoveel mogelijk in te dijken. Vandaag roept mest jammer genoeg niet vlees, melk,... blijft er een hoeveelheid meer dezelfde idyllische gevoelens op. De mest over die, bij wijze van spreken, loskoppeling van de grootte van de teruggevoerd zou moeten worden naar de veestapel en het landbouwareaal (grond- plaats van herkomst (ja, zelfs buitenland) oppervlakte) heeft er voor gezorgd dat om daar weer voor de nodige bemesting steeds meer voedingsstoffen aangevoerd te zorgen. Dat zulks economisch niet moeten worden van buiten de regio, zelfs haalbaar is, zal wel duidelijk zijn. Het vanuit het buitenland. Na omzetting tot gevolg van dit alles is wel een mestover -

Uit 'Boerenpsalm' van Felix Timmermans 'Ieder jaar zo rond Lichtmis, dan valt de sneeuw op een heten steen. God rekt dan den hemel uit en het bli:jft langer licht. Wij ploegen het veld, de schonen zwarten vetten grond. Wij proppen hem vol stalmest, om hem te verkwikken, levenslustig en bekwaam te maken... schot met nadelige gevolgen voor het milieu zoals verschillende studies in het nabije verleden bewezen hebben (*)• Aan enkele van deze studies hebben wij in de voorbije maanden aandacht besteed. Samengevat: naast de arrondissementen Roeselare en Tielt is het arrondissement Turnhout omwille van het mestoverschot een probleemgebied geworden. Gemeentelijk gezien staan Arendonk, Ravels en Hoogstraten aan de top. De meest alar merende cijfers kwamen van Agalev Kempen, die zich terecht niet beperkt tot het mengmest - probleem alleen, maar ook kippen-, fokvarkens- en kunstmest in rekening bracht. De studie van Geuens en Helsen klonk, bij gebrek aan voornoemde, iets gematigder maar duidde onmiskenbaar ook op een mestoverschot. En zelfs De Boerenbond, grootmeester in het 'understatement', ontkent het probleem niet. Dat er iets moet gebeuren is dus duidelijk. Maar wat?

Zure regen Uitgespreid mest stoot een grote hoeveelheid ammoniak uit (ammoniak-emissie in technische taal) door blootstelling aan de (vervolg blz. 6)

Iui

Nog voor de appelbloesem valt, op 27 april met name, valt de nieuwe Maand in uw brievenbus. Medewerkers, vergaap u niet aan het lenteschoon, maar lever uw kopij tijdig in. Op woensdag 12 april als 't kan.

Q.

,

rt

v

Dl: IU)OtSTRA.Vl F i'ER' uitgeverij l.oenhoutseweg 34 2320 lioogstraten tel.: 03 314.55.04

Rl ft.\} IIE: teL: 314.41 .26 \l)\11NI R '\ IIE: id.: ]449 II li.k.l.. 449 B. T, W.: 410.121.56 l\Nk: 2411-40 J. 1 ,un .i,, OudĂŠ Weg 20

2

/


mon in de moond Parochianen zijn coรถperanten en geen klanten Wat door sommigen reeds langer gefluisterd werd, is dan toch waar. Begin april verlaat pastoor Marcel Verheyen Meerle om een nieuwe pastoorstaak op zich te nemen in het diamant-dorp Vorselaar. Dertien jaar lang was Marcel pastoor van Meerle na ook 4 jaar onderpastoor in Hoogstraten te zijn geweest. Het is niet zomaar een vaststelling dat het aantal pastoors en onderpastoors de laatste jaren sterk in aantal daalt. Misschien wordt Meerle dus wel het eerste dorp in het dekanaat Hoogstraten zonder een ter plaatse wonende pastoor. Des te meer reden om eens te gaan praten met hem die misschien de laatste pastoor van Meerle zal zijn. Geboren met de haren recht op zijn hoofd Als jongste zoon werd Marcel Verheyen op 3 maart 1934 geboren te St. Lenaarts in een familie van diamantslijpers zoals er toen talrijke waren in de streek. Blijkbaar was er volgens zijn moemoe al iets speciaals aan hem te merken bij zijn geboorte, immers, volgens haar stonden zijn haren recht op zijn hoofd en zou hij aldus voorbestemd zijn geweest om priester te worden. Een bewijs dat het aloud volksgeloof toch zijn waarde heeft. Op dat ogenblik zal kleine Marcel zich daar weinig zorgen over gemaakt hebben; belangrijker feiten stonden op het punt te gebeuren. De oorlogsjaren '40-'45 maakten op hem een diepe indruk. Vooreerst was er het op de

Met gans de familie zat men verscholen in de kelder, wachtend op het einde van de vijandelijkheden. 'Mij staat nog levendig voor ogen, toen wij uit die kelder kwamen dat er voor de deur een soldaat lag, zomaar doodgeschoten. Toen vroeg ik mij reeds af hoe het kon dat vreemden, Canadezen, Polen, Duitsers elkaar in een vreemd land lijf aan lijf bestreden en doodden. Wat voor zin had dat allemaal? Ook nu als ik op tv beelden zie van strijdende soldaten in Libanon of elders, komen die beelden uit mijn jeugd terug boven met de vragen naar de zin of de onzin. Als priester heb ik me later dikwijls afgevraagd hoe een priester in die omstandigheden reageerde en handelde. Ook de repressie, volgend op de bevrijding,

Toneel op hei Seminarie, relorica 52. Marcel Verheyen en vicaris De Vocht in 'Helias weet het beter'.

.%larcel t

gesmeten. Over die zinloosheid van oorlog waarin jonge mensen elkaar naar het leven staan, blijf ik me steeds bevragen.'

Voor het eerst in Hoogstraten De gebroeders Van Dijck, beiden priester en lesgevers op het Seminarie woonden bij ons in de straat, en zij kwamen bij ons vader en moeder aandringen om mij naar het Seminarie te laten gaan. Ik had bij hen enkele proeflessen moeten volgen, vooral zinsontleding wat belangrijk was om Latijn te kunnen Studeren - en die waren blijkbaar gunstig uitgevallen. Maar alvorens naar Hoogstraten te trekken stuurde men mij eerst een jaar naar de Broedersschool in Westmalle om Frans te gaan leren want daar hadden wij in de dorpsschool niets van geleerd. Dat droeg er dan wel toe bij dat ik in het Seminarie in het zesde jaar geen moeite had om te volgen, en dat wij zelfs de anderen reeds een stukje voor waren. Op zich zijn die jaren in Hoogstraten probleemloos verlopen. Het was in die tijd nog zo dat een groot aantal van de leerlingen later kozen voor een priester- of paterloopbaan. Buiten de anecdote van mijn moemoe bij mijn geboorte lag het voor mij niet vooraf vast dat ik priester zou worden. De gedachte sluinierde wel in mij, maar op de retoricadag, traditioneel 19 maart, als de studenten hun plannen openbaar maken, stelde ik mezelf voor als zou ik politieke en sociale wetenschappen gaan studeren. Pas later, na een gesprek met mijn geestelijke begeleider, is die keuze veranderd in priester worden. Als dan bij ons in het dorp bekend werd dat ik priester zou worden, dan was er bij sommigen toch enige wrevel te merken. Zij vonden het niet gepast dat ik, een zoon van een diamantslijper, priester zou worden. Blijkbaar vonden zij dat dit voorbehouden was aan een meer begoede klasse. Mijn vader en moeder hebben daar wel pijn om gehad.

vlucht gaan in '40 met gans het gezin, met kwam mij totaal onbegrijpelijk voor. Hoe In mijn retoricatijd was de stempel van 'pastoorsfabriekske' wel verdwenen van het jonge meisjes werden kaalgeschoren en bepaard en kar, de 95-jarige grootvader inkluis. Seminarie. Ik heb nooit de indruk gehad dat Vier jaar later maakte hij als 10-jarige de be- klad. Hoe meubelen, huisraad en al wat men vrij ding mee. St. Lenaarts en Brecht lagen in maar kon vinden in het huis van een oorlogs- wij ergens geforceerd werden om priester te september '44 langdurig en zwaar onder vuur. burgemeester aan dingelen werd geslagen en worden. Men respecteerde duidelijk de keu-


INTERVIEW ze die je maakte. Tenslotte studeerden wij met 56 leerlingen in 1952 af. Hiervan kozen er 20 voor het Groot Senimarie en nog 6 voor pater; dat was dan de helft die zich geroepen voelde tot het priesterambt. Nu zijn zij allen wel geen priester geworden maar toch waren wij een van de laatste grote priesterjaren, nadien is het aantal snel omlaag gegaan.

In colonne door Mechelen en het leger Met twintigen kwamen wij als een colonne aan in Mechelen, dat waren wij zo gewoon vanuit Hoogstraten. Wat mij aansprak in het priester-zijn was de innerlijke rust en vrede die die mensen uitstraalden en hoe zij voor anderen iets konden betekenen, of met andere woorden het 'sociale' in die roeping.

I/s jong onderpasloor.

Maar toch, als 19-20jarige heeft men zo geen klaar idee over wat het later worden zal. Het is vooral het voorbeeld van anderen dat u aanspreekt en waarnaar je je keuze richt. Theorie, visie en praktijk liggen dan nog ver uit elkaar. Alvorens ik dan op 31 augustus 1958 priester werd gewijd, vervulde ik mijn legerdienst gedurende 18 maanden. Het was goed dat het zo was, want die legerdienst trok ons weg van het beschermde milieu van het Seminarie en

C) BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES

•• pvba JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

4

plaatste ons terug in de gewone wereld, of voor zover het leger gewoon kan zijn, maar toch leefde je er die tijd samen met anderen, die niet de keuze van priester hadden gemaakt en dat relativeerde je wereidbeeld. Er zijn dan nadien ook een aantal seminaristen andere wegen uitgegaan.

Als jong onderpastoor op pad in troebele jaren Mijn eerste zending was Breendonk. Als jong priester kwam ik daar aan in 1958. Aan die plaats blijf ik met een gevoel van eerste verliefdheid terugdenken. Twee jaar later werd ik verplaatst naar Kaimthout. Gelukkig, want kort nadien werd het Bisdom Antwerpen heropgericht, en zo zou ik in de loop der jaren verbonden gebleven zijn aan het Bisdom Mechelen-Brussel. Kalmthout was in die tijd zowat het noviciaat van dc ondcipu,1ours. Pastoor Wr'yts stond zowat bckcnd als de mentor van de onderpastoors en om de twee jaar kreeg hij een andere. Hoogstraten zal pastoor Weyts nog wel kenOLO als oud kraai san liet : minarie, mnnr vooral als dirigent van het koor tijdens de H. Bloedprocessies. Pastoor Weyts is op 9 maart I.I. overleden. 1-Tij was een echte vader voor zijn onderpastoors. Voor mij was het een verademing om in die rustige pastorij van Kalmthout terecht te komen, vooral na die eerste twee moeilijke jaren. Taar in Kalmthout leerde Ik dat pasluui of priester zijil meer is daij éii piiochic al leen, maar dat het ook een ruimere uitstraling kent. Ik werd er gewestelijk proost van de KLJ. Voor mij heeft die periode in het 'noviciaat' 6 jaar geduurd. Ik voelde me daar goed, maar toch groeide de behoefte om, ik was dan 32 jaar, meer op eigen benen te kunnen staan. Zo ben ik dan in '66 in Wuw[wezei beland. Het beruchte woelig jaar '68 kwam er stilaan aan. Dit was niet alleen merkbaar bij de studenten maar ook in de kerk. Het Tweede Vaticaans Concillie was net voorbij en wij als jongere priesters voelden de behoefte om in die veranderingen door te gaan. Dit terwijl anderen meer behoudsgezind waren. In de ver houdingen onderling leidde dit toen tot een polarisatie tussen groepen. Het kwam tot voor en tegen in al dan niet Latijn of voikstaal, stoelen omdraaien in de kerk of niet, en dies meer. In 1972 zond het Bisdom mij dan naar Hoogstraten.

Hoogstraten ligt op de weg naar Meerle Hier kwam ik dan terecht bij de altijd rustige Deken Piet Hannes. De revoltes waren aan Hoogstraten reeds voorbij gegaan en op het vlak van de jeugdwerking had mijn voorganger Jan Verstraelen reeds het pad geëffend. Toch was ik naar Hoogstraten als onderpastoor gekomen met het idee dat dit slechts een doorgangsfase zou zijn, immers, na 14 jaar priester groeide stilaan het verlangen om een eigen parochie te bedienen. Die jaren in Hoogstraten ben ik bezig geweest met het plannen en opzetten van de Pax. De oude gebouwen aan de Vrijheid waren vervallen en vernieuwing drong zich op. Ook de H. Bloedprocessie was werk voor de onderpastoor. Voor het overige was in Hoogstraten heel wat aanwezig waarin ik me kon ontplooien. De jeugdvieringen, Tinnen Pot, KLJ, dat lag mij allemaal wel. Alleen vond ik soms de zondag-

namiddagen wat leeg. In Wuustwezel kende ik een heel sterke Chiro-werking en die miste ik in Hoogstraten toch. Jan Verstraelen had in het verleden wel enige pogingen gedaan maar Chiro kwam niet van de grond. Heel even is er een meisjes-chiro-groep in Hoogstraten geweest maar die verdween al heel snel. Blijkbaar wilde de Hoogstratenaren niet dat hun kinderen 's zondags in zulke speelkledij over de Vrijheid trokken. Anderzijds was het ook wel zo dat ik de indruk had dat in Hoogstraten, de ouders op zondagen heel wat meer tijd voor hun kinderen maakten dan elders het geval was.

De stiel geleerd in Meerle Toen mijn voorganger hier in Meerle, pastoor Van Dijck (tussen haakjes, een van die twee Van Dijck-en die bij ons thuis waren komen pleiten om mij naar het Seminarie te sturen) kwam te overlijden, was ik niet direct kandidaat om hem op te volgen. Blijkbaar moet ik dan wel de keuze van Mgr. Daem geweest zijn want hij drukte mijn benoeming hier wel door. Toch ook met ,le mededeling dat Meerle niet onvoorwaardelijk mijn eindstation zou zijn. In Meerle leerde ik dan de stiel van pastoor kennen. Toen ik hier in die hete zomer van 1976 aankwam, vond ik een goed uitgebouwde parochie waar in feite alles aanwezig was. Er was een bloeiend verenigingsleven met vuuial fliokc jcugdgrocpon. Pater Frans CeIjs is die Chiro groep, op mijn vraag en ooit op zijn eigen verzoek, blijven verder doen. Voor mij was het hier veel drukker dan in Hoogstraten. Ondanks de uiterlijke rust van Meerle, leefde hier veel meer dan in Hoogstraten. Opsommen zou zaken doen vergeten. In de loop van die tien jaren is Meerle echter heel wat groter en drukker geworden. ()p 13 jaar tijd kende Meerle een aangroci van JOU inwoners, vooral inwijkelingen, en dat heeft de geest in dit dorp wel wat doen veranderen. Vandaar ook het belangrijke werk van de onthaalgroep. Ik heb als pastoor van Meerle het groot geluk gehad om zes van de tien Meerlese missionarissen te mogen bezoeken in Zaïre. Een onvergetelijke ervaring.., met eigen ogen te kunnen vaststellen wat voor een reuzewerk missfonarissen daar zonder veel tamtam dag in dag uit verzetten, alle Moboetoe's ten spijt... Meerle als missionarissendorp staat er toch voor bekend en geroemd in heel het bisdom Antwerpen omwille van zijn geweldige missiewerking van jong en oud en ze zijn met velen, die stille werkers en werksters een heel jaar door. De laatste jaren werd ik ook meer en meer betrokken bij het pastoraal werk op dekanaal vlak in en door de dekanale verloofdendagen, de dekanale Raad met zijn dekanaal bureau. Daarbij kwam nog dat men mij ook had gekozen als afgevaardigde van vijf dekanaten om maandelijks in Antwerpen de diocesane priesterraad bij te wonen. Allemaal boeiend... maar men was daardoor veel weg uit de eigen parochie. Hier in Meerle ervaarde ik ook een evolutie in het pastoor-zijn. De pastoor is in een parochie niet langer de figuur waarrond alles moet draaien. Parochie-zijn is een samengedragen verantwoordelijkheid. Als parochianen zijn wij allemaal coöperanten. Wij zijn geen kerk van klanten. Als ik hier in Meerle vertrek ben ik toch blij te kunnen zeggen dat ik een goeddraaiende ploeg van coöperanten


INTERVIEW

De huishoudster van meneer pastoor Met Marcel Verheyen als pastoor vertrekt ook zijn huishoudster uit Meerle. Godelieve Ghesquière is een van de laatste huishoudsters die de pastorijen nog kennen. De oudere benaming voor dit beroep mochten wij op haar uitdrukkelijk verzoek niet gebruiken want dat klonk te slaafs, vond zij. Godelieve werd geboren in Ten Brielen, nu een deelgemeente van Komen. Als oudste kind van 6 bleef zij tot haar 25 jaar thuis om dan als gezinshelpster te gaan werken in het Brusselse. Als meisje van het platteland kon zij haar draai niet vinden in de grootstad en was het voor haar een verademing om naar de pastorij van Kalmthout te kunnen trekken, als huishoudster van de pastoor. Deze taak doet zij nu reeds 27 jaar en wil zij tot aan haar gouden jubileum volhouden. Vroeger ging het er op een pastorij heel wat anders aantoe dan nu. Vooreerst was het er heel wat drukker. Een pastoor had toen wel 2 of 3 onderpastoors en dat maakte dat de hoeveelheid werk ook navenant was. In die tijd was de pastoor en daarbij ook de pastorij zowat de spilfiguur van het drop. Voor alles en nog wat kwam men bij de pastoor aankloppen wat dus ook het nodige werk met zich bracht. Zo kwamen de kinderen van de gehuchten 's morgens nuchter naar de kerk en tussen mis en schooltijd aten zij hun boterham op, ergens op de stoep. Van de pastoor van Kalrnthout mochten zij in de winter hun boterhammen in de pastorij komen opeten, onder het toeziend oog van de huishoudster en zij schonk toen liters koffie voor die kinderen. Nu nemen zij niet altijd de moeite om iets op de pastorij te komen vragen maar spreken ze de pastoor zomaar op Straat aan. Maar ja, de tijden veranderen en met het vertrek van de pastoor huishoudsters verdwijnt ook een stukje dorpsfolklore. Hopelijk mag Vorselaar die folklore nog lang meemaken.

of medeverantwoordelijke leden binnen de parochie kan achterlaten. Ook voor echt pastorale taken zijn er in Meerle op vele vlakken mensen bereid gevonden om mee te werken: in het parochieteam, dat nu juist aan zijn eerste gedeeltelijke vervanging toe is. Verder ook de Pastorale Volwassen begeleiders bij de j eugdgroepen en K. Animatoren in haast alle parochiale verenigingen, de mensen van de schoolcatechese en voorbereiding op Eerste Kommunie en Vormsel. Mijne beste hoed af voor al die fijne mensen, ook voor diegenen die al jaren de kar trekken voor het machtige kerkgebouw, de mooie parochiezaal en de fijne dorpsschool. Wat ga ik hen en zovelen echt missen...

Als zoon van een slijper naar het dorp der slijpers Als men mij totaal de vrije keuze zou laten, dan zou ik natuurlijk liever hier blijven. Op die 13 jaar tijd maakt ook een mens heel wat wortels en voelt hij zich verbonden met mens en dorp. Maar anderzijds is mijn boom, met 55 jaar, nog jong genoeg om verplant te worden. Er zullen wortels moeten worden losgehakt, en stukken zullen in de grond achter-

zonder ter plaatse wonend pastoor zullen zijn. Ook het dekanaat Hoogstraten heeft zo zijn structuurplan moeten opmaken. Dit bestaat erin dat het dekanaat in 3 regio's verdeeld wordt die elk nog één of twee bedienende priesters zullen hebben: Meerle-Meer, Hoogstraten-Minderhout-Wortel en Rij kevorsel-St. Jozef. Meersel-Dreef blijft als paterskerk een afzonderlijk statuut behouden. Voor ons als priesterploeg was het dus reeds lang duidelijk dat er pionnen op het bord verschoven zouden moeten worden en dat dit ook in de toekomst nog zal moeten gebeuren.

De laatste der Meerlese pastoors? Rekening houdende met deze louter rekenkundige bedenkingen zou het inderdaad wel eens kunnen zijn (lat ik de laatste ter plaatse wonende pastoor van Meerle zal zijn, hoewel daarover niets beslist is. Na mijn vertrek op 9 april zullen de raadspiegingen zowel op plaatselijk, dekanaal als op Bisschoppelijk vlak starten, maar het is nog af te wachten wat het resultaat zal zijn. Toch is er voor mij de overtuiging, zoals ook kardinaal Daneels het stelt, dat wij op weg zijn naar een nieuwe vorm van religieus be-

50 jaar 51issiawe,kin Ie Sleerle. liet laatste publiek van Antwerpen in 1977.

blijven. Anderzijds krijgt een verplante boom nieuwe groeikansen, kan hij nieuwe twijgen maken. Op die manier is het vertrek naar Vorselaar voor mij een uitdaging. Misschien ben ik de laatste jaren wel wat teveel op dekanaal vlak bezig geweest en zal het mij goed doen om eens terug in het veld te staan. Vorselaar zal mij wel liggen want het is het dorp bij uitstek van de diamantslijpers en als zoon van een slijper ken ik dat ras wel, met hun goede en minder goede kanten. Met het Bisdom als mijn werkgever moet men ook naar de toekomst toe durven plannen en werkelijkheden onder ogen zien en inleveringen vragen. De algemene verwachting is dat in de komende 10 jaren er per jaar ongeveer 25 priesters - wegens ziekte, overlijden of andere redenen - weg zullen vallen en er slechts per jaar 1 nieuwe priester gewijd wordt. Dat betekent dat in 240 ambten niet in vervanging kan worden voorzien. Zelfs op kortere termijn is de planning vanuit het Bisdom dat in de komende 5 jaar, van de 330 parochies er 128

()/)IIe(I(i/ au l:ij.

L)aeuui aR bR c/lv/

wust zijn en kerk-zijn. Niet alleen uit noodzaak maar vooral ook vanuit echte belangstelling, is er een steeds groter wordende groep van leken die verantwoordelijkheid mee wil dragen in een p'arochie op alle mogelijke vlakken. Als leken hun taak ter harte willen nemen en hierin ook gevormd worden, zitten we op de goede weg en kunnen we de toekomst toch hoopvol tegemoet zien. De pastoor heeft hierin een nieuwe taak van coördinator. Zijn taak is veel ruimer dan wat sommigen van hem verwachten, met name: vlug vlug een mis doen en dan weer weg ieder naar zijn eigen huis en eigen leven. De kerk is, in tegenstelling met een boel andere zaken in de wereld, geen consumptie-artikel. Wij zijn geen kerk van klanten, en wij zullen het minder en minder worden, ook in aantal. Maar hopelijk worden we zowel in Meerle en het dekanaat Hoogstraten als in Vorselaar, meer en meer een kerk van priesters en leken in samengedragen verantwoordelijkheid. •


MILIEU

Het mesiprobleem (ervoIg an bI/. 2)

open lucht. Ammoniak-uitstoot is een voorname oorzaak van zure regen. Door het mengmest nu rechtstreeks in gleuven in de grond te pompen, kan deze uitstoot volledig ondervangen worden. Bijkomende voordeel is de herleide stankhinder. Deze techniek heet mest-injectie en vraagt een aangepaste apparatuur die zo'n 300.000 fr. kost. Alleen aanschafbaar voor loonwerkers, dus. Maar wie zal er, zonder tegenvoordeel, willen betalen alleen maar 'tot nut van 't algemeen'. Overigens lost deze techniek maar een gedeelte van het probleem op. De hoeveelheid schadelijke stoffen blijft dezelfde en dringt hoedanook toch in het grondwater. Veel ammoniak komt er ook vrij rechtstreeks uit de stallen. Met zogenaamde bio-bedfilters kan ook deze uitstoot voor een groot deel verminderd worden. Deze twee technieken helpen slechts in de strijd tegen zure regen maar lossen zeker het mestoverschot niet op.

Mestbank De meest gepropageerde en in Nederland al jaren in gebruik zijnde oplossing is de mestbank. Deze oplossing gaat er van uit dat de mest moet verplaatst worden van overschotgebieden naar tekortgebieden. In een soort van, zeg maar, opslagtank â la waterzuiveringsstation wordt het teveel aan mengmest samengebracht en ten gepaste tijde afgevoerd en uitgereden naar gebieden waar de mest nodig is. Dat dit een dure oplossing is, daarover is iedereen het eens. Vooral het vervoer (mest bestaat voor 90 07ó uit water) zal het leeuwenaandeel van de uitbatingskosten voor zich nemen. Maar 6f het een oplossing is, daarover botsen de meningen van ecologisten (Agalev) en boeren (Boerenbond). De berekeningen van Agalev tonen aan dat er nergens een echt tekort is en een mestbank enkel maar als overgangsmaatregel kan dienen. Met de veel gematigder cijfers van De Boerenbond klopt deze oplossing echter wel als blijvend. Hoedanook, een mestbank op korte termijn is broodnodig. Daarvoor zijn nog verschillende miljarden nodig. De taak van De Boerenbond zal er eens te meer in bestaan om voldoende subsidies los te weken. Nochtans sluiten zij ook de bijdrage van de boeren zelf niet uit. Maar zij dringen er wel op aan dat hun 'schuld' niet erger beboet wordt dan andere vervuilende sectoren (industrie, auto ... ). Om een controle op de werking van de mestbank te houden dringen zij ook aan op een zogenaamd mestkadaster. Hierin zou de herkomst-bestemming van de mest in kaart moeten gebracht worden. Tevens verwachten zij, op deze basis, een controle van de overheid. Want als de boer

zou moeten gaan betalen â rato van zijn leveringen, dan zou de bekoring weer te groot worden om toch maar weer te gaan 'dumpen' op de akker of op daarvoor voorziene plekken. Hoe mooi deze (voorlopige?) oplossing ook moge lijken, de uitvoering van dit plan staat bij ons nog nergens. Er zullen nog heel wat fosfaten in de Mark en nitraten in de ondergrond vloeien.

Centrale verwerking Een oplossing die op papier mooier schijnt dan de praktijkproeven tot heden uitwezen, is de centrale mestverwerking. In plaats van het overschot aan mest uit te voeren naar tekortgebieden (die er volgens sommige studies dus niet (zullen) zijn), zou de mest kunnen verwerkt worden tot bio-gas, geconcentreerde mest of zelfs gebruikt worden voor een gedeeltelijke veevoeder- of mineraalterugwinning. Deze oplossing is momenteel nog zeer duur en technisch nog te onvoldoende om er 'de boontjes op te wijk te leggen'.

Dé definitieve oplossing Volgens Agalev zit het probleem echter veel dieper. De uitbreiding van veel bedrijven naar grootschalige bio-industrie kon niet anders dan een onevenwicht scheppen. Hier moeten de schuldigen vooral gezocht worden bij de grote veevoederhandelaars, die zonder enige norm grootschaligheid voorstaan. En uiteraard ook bij de overheid die zonder beleid vergunningen aflevert. In deze context treft De Boerenbond minder blaam omdat zij, als netwerk van (politieke) belangen meer verantwoording moet afleggen aan het brede publiek. Het moet hen nagegeven

2 garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

Een bijna rechtstreeks gevolg daarvan is ook dat de massale stroom grondstoffen uit de Derde Wereld gestopt kan worden. Het is immers onzinnig soja in te voeren om ze daarna als gesubsidieerde ontwikkelingshulp terug te sturen in de vorm van melkpoeder of vlees terwijl de mest hier blijft stinken. Op die manier zou er hier een betere kringloop ontstaan. Om dit grote doel te bereiken pleit Agalev op korte termijn voor een uitbreidingsstop van de bio-industrie, voor duidelijke bemestingsnormen, voor uitrijbeperkingen, voor afbakening van bodem- en grondwater beschermingsgebieden en voor een inventarisatie van de mestoverschotten. Zij verwijzen hiervoor naar Nederland

De oplossing

DOOR KAMAGURXA L HERR SEELE

SCI4EELT ER iETS

L

T

I!1

worden dat zij nog steeds meer de nadruk leggen op het familiaal rendabele bedrijf enerzijds en het gesloten bedrijf (zeugen, biggen, mestvarkens ... ) anderzijds dan op de echte bio-industrie. Wat natuurlijk helemaal niet betekent dat een familiaal bedrijf niet zou vervuilen. De enige termijn-oplossing bestaat er voor Agalev dus in, de grootschalige bioindustriële activiteit af te bouwen.

waar dit alles blijkbaar wel mogelijk is. Maar er zullen eerst nog veel bevoegdheden afgebakend moeten worden en kredieten vrijgemaakt. En dat kan in België lang duren. • (*) Provinciale gedeputeerden Geuens en Helsen Agalev Kempen Boerenbond (R. Tijskens-G. Janssen)


VANUIT HET STADHUIS... De slijtageslag, of hoe je vakkundig de oppositie de wind uit de zeilen haalt 'Ik zit nu al 18 jaar in de gemeenteraad en het is voor mij de eerste keer dat ik hier een beleidsnota onder ogen krijg. Het college heeft prima werk geleverd en heel wat konkrete punten voorgesteld, hoewel er in de pers slechts gesproken wordt over vage beloften. Deze beleidsnota moet dan ook zo uitgevoerd worden. Toch hebben wij nog een aantal vragen hierover aan het college...' Het is even wennen om raadslid Van Laer aan het woord te horen, want dit is ons in de voorbije 18 jaar niet zo vaak te beurt gevallen. Nochtans vat hij met deze kritische bedenking de bespreking aan van de beleidsnota van het college. Vorige raadszitting hadden de schepenen elk de hooflijnen van hun planning voor de volgende jaren naar voor gebracht. Burgemeester Van Aperen liet toen geen discussie in de raad toe. Daarop kondigde raadslid Verhuist aan een eigen agenda in te dienen voor de volgende gemeenteraad waarop de bespreking van deze beleidsnota zou aan bod komen. FB bracht zijn vragen schriftelijk op voorhand binnen om de schepenen in de mogelijkheid te laten hun antwoorden grondig voor te bereiden. Het college was evenwel één stap voor en plaatste dit punt ook op zijn eigen agenda. Iedere fraktie werd nu in de mogelijkheid gesteld om eigen vragen en bedenkingen naar voor te brengen. Het werd uiteindelijk een lange waslijst van vragen. Eerst kwamen de twee coalitiepartners KVB en CVP aan bod, daarna de oppositie DE en FB. Wij konden ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat hier een handig taktisch spelletje opgezet werd om de oppositie de meeste wind uit de zeilen te halen. De coalitiepartners hebben hun beste been tje voorgezet en het huiswerk kon door de schepenen dan ook keurig van het blad afgelezen worden. Hierdoor werden ons inziens de ver wachtin gen van een dergelijke discussie niet helemaal in gelost en werd het eerder een lange slijtageslag waarbij op het einde de aandacht in de publieke tribune, op de persbanken en ook wel aan de raadstafels soms ver te zoeken was. Dit neemt evenwel niet weg dat wij deze beleidsnota en het initiatief tot discussie een belangrijke stap vinden naar meer openbaarheid in het gemeentebeleid. En zo hoort het ook. Spijtig genoeg bleven er nog veel zaken in het vage. Misschien brengt de tijd wel raad en zorgen de twee nieuwe beëdige raadsleden Denise Adriaensen en Frans Tackx voor wéér een nieuwe wind in deze nog prille raad. De verhoogde zitpennin gen (van 1250 naar 1900fr.) kunnen misschien een extra stimulans wezen.

VRAAG... Raadslid Van Laer opent de bespreking van de beleidsnota met een twaalftal vragen aan het college. De schepenen zullen antwoorden nadat alle frakties aan bod geweest zijn in het korte tijdsbestek van 5 minuten. Woordvoerder van de CVP, Jef Blockx, maakt vooral de bedenking dat het gemeentebestuur zeker niet niag overgaan tot prestigeprojecten maar dat men vooreerst op zoek moet gaan naar de meest dringende noden.

Het herstel van het bestaand patrimonium behoort hier heel zeker bij. Het bestuur moet ook de mogelijkheden onderzoeken om privékapitaal in te brengen zodat de middelen van de gemeenschap volledig besteed kunnen worden aan de dringendste noden. Verder heeft hij heel wat vragen naar de verkeersveilige inrichting van straten en pleinen en naar het behoud van het groen. Het administratief centrum in de Vrijheid wordt één van de meest ingrijpende veranderingen in Hoogstraten, zelfs in de geschiedenis gezien. Er dient dus de riodige voorzich-

Raadslid Louis Van Laer valt deze maand bij ons in de prijzen voor zijn grote sprong voorwaarts. Na 18 jaar op de stille achtergrond te hebben vertoefd, ontpopt hij zich nu tot woordvoerder van KVB in de beleidsdiscussie en wordt hij verkozen tot Hoogstraatse afgevaardigde in de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting. Volgens ingewijden stond ook een schepenzetel op het ver langlijstje. Wordt 1989 de definitieve doorbraak voor Louis? Wij wensen hem in ieder geval veel succes en het allerbeste toe. tigheid in acht genomen te worden. Verder dringt hij aan op een inventarisatie van gans de fusiegemeente zowel van weginfrastructuur, bouwgronden, landbouwgronden, bezetting van de industrieterreinen, enz. Hiervoor moet een bevoegde studiegroep opgericht worden. Raadslid Aerts van de Demokratische Eenheid vindt de beleidsnota wel een mooie tekst maar zeer vaag. Alle schepenen proberen zoveel mogelijk naar zich toe te trekken om dan Sint-Niklaas te spelen. Voor een goede werking van de gemeente moet er eerst het administratief centrum komen. Alles was reeds klaar voor de nodige onteigening en ineens komen er andere plannen voor een groter project op de proppen. Wie gaf hiervoor de opdracht? Waarom kunnen wij dit werk niet door eigen personeel laten uitvoeren? Wij van onze kant zullen ons ten volle inzetten om te zorgen dat deze beleidsnota ook volledig uitgevoerd wordt. Fusiebelangen bij monde van JunI Verhuist is best tevreden met de beleidsnota waarin prachtige dingen staan 'die bijna op ons lijf geschreven staan'. En hij verwijst hierbij naar hun verkiezingsfolders. Dit neemt niet weg


GEMEENTERAAD dat FB nog heel wat vragen heeft die vooraf schriftelijk aan het college bezorgd werden. Meer uitleg wordt gevraagd over de afronding van het rampenplan, de automatisering bij het personeel, prioriteiten in de uitvoering van grote werken, de industrie en landbouw met de daarbij horende problemen van uitbreiding en mestoverschotten. Tot slot wenst FB schepen Peerlinck proficiat met de voorstellen over ruimtelijke ordening en verkeer en vraagt daarbij naar inspraak bij de aanleg van de nieuwe weg naar Meerle. Een aantal van deze vragen kwamen voorheen reeds aan bod bij KVB-raadslid Van Laer.

EN ANTWOORD De nieuwe weg MinderhoutMee rle De laatste tijd is er nogal reactie geweest op de plannen voor deze nieuwe weg. Het schepencollege heeft immers gunstig advies gegeven voor het plan van Openbare Werken, dienst Bruggen en Wegen. Dit plan voorziet o.a. in het wegkappen van alle bomen en het aanleggen van een fietspad van twee meter langs de rechterkant (richting Meerle). Dit fietspad moet het verkeer toelaten in twee richtingen en is gescheiden van de nieuwe weg (6 meter) door een Vrije strook van 1 meter en een hoge boordsteen. Volgens schepen van Openbare Werken Coenegrachis was dit plan van Bruggen en Wegen de meest haalbare kaart om op een redelijk korte termijn over een nieuwe weg te beschikken. Men moet evenwel niet denken aan 1989, maar eerder hopen op 1990. Andere oplossingen zoals de gemeente die oorspronkelijkheid opvat had, zouden door de onteigeningen voor fietspaden zeker niet de eerste tien jaar kunnen uitgevoerd worden, aldus de schepen. Burgemeester Van Aperen beklemtoont dat men gekozen heeft voor het haalbare. De linkerzijde van de weg zal berm blijven, temeer daar ze allerlei leidingen bevat. Raadslid Sprangers vindt dat het hoog tijd wordt dat men zich bij Bruggen en Wegen eens grondig gaat bijscholen in verkeerskunde. De huidige bomen vormen momenteel een veilige afscherming van de fietsers. Waarom moeten die dan verdwijnen en wordt het risico voor de zwakke weggebruikers was verhoogd? Raadslid Blockx zien wij instemmend knikken bij deze eerste opmerking. Het komt er volgens hem opaan om voldoende weerstand op te wekken om een plan van Bruggen en Wegen te wijzigen. Raadslid Jef Verheyen betreurt dat het college gunstig advies gegeven heeft om de weg Minderhout-Meerle zo in te richten. Men had tegelijkertijd de verharding van het wegdek en de onteigeningen moeten aanpakken. 'Spijtig genoeg is er met mijn advies geen rekening gehouden. Ik heb veel kontakt met Bruggen en Wegen en ik moet steeds vaststellen dat men deze streek behandelt met de bedenking: och, het ligt maar in het noorden. Kijk eens rond Turnhout naar Kasterlee, Tielen, enz. Daar heeft men wel overal onteigeningen uitgevoerd, daar liggen overal brede fietspaden.'

Het administratief centrum Zowel FB als DE vragen het college duide-

lijkheid omtrent de geruchten over het toekomstig administratief centrum. Er wordt namelijk verteld dat niet de gemeente, maar een

NV, een gebouw gaat optrekken dat dan door de gemeente in huur of in leasing genomen zal worden. FB wijst er op dat er in een Vroegere gemeenteraad beslist is tot het aanstellen van een architekt en tot de definitieve onteigening van de Patria. Het niet uitvoeren van deze beslissingen zal financiële konsekwenties hebben. Schepen Coenegrachts vindt dat er zo snel en zo verantwoord mogelijk een oplossing moet komen. Het college heeft het dossier terug samengesteld en geïnformeerd bij een studiebureel. Er is echter geen verbintenis aangegaan. Wij zoeken nu naar de beste financieringsvorm: een lening of een leasing, rekening houdend met de snelheid waarmee gewerkt kan worden. In de volgende gemeenteraad van 28 maart zullen wij dit dossier in zijn geheel voor de raad brengen, aldus Coenegrachts.

E

~

k "Iijg

1,

\

t

4

De industrie De industriezone van Hoogstraten en de ambachtelijke zone te Minderhout zijn momenteel volzet. In kontakt met lOK loopt er een onderzoek naar verdere uitbreiding van deze industriezones. Het college neemt een duidelijke optie voor KMO-vestigingen. Grotere bedrijven zullen zich moeten vestigen op de Transportzone te Meer. In 1992 zal dit wellicht een echte industriezone uitmaken. De landbouwsector heeft steeds positief meegewerkt bij het tot stand komen van de industriezones. Er werden compensatiegronden voor vrijgemaakt. Nu ook zal men met de lOK de mogelijkheden onderzoeken om voor de meest gedupeerde boeren financiële mogelijkheden te voorzien.

Het drijfmest Schepen Coenegrachts meent dat het geen zin heeft deze zaak te dramatiseren, noch te minimaliseren. Door een intensief grondgebruik is er nog geen overlast en er is voor zover gekend geen invoer vanuit Nederland vast te stellen. Naar de toekomst toe moet er vooral bij de aflevering van vergunningen voor nieuwe bedrijven advies ingewonnen worden bij de betrokken organisaties. Bij nieuwe vestigingen moeten er voldoende opslagmogelijkheden voorzien worden om de winterperiode te overbruggen. En verder is er bij de waterzuiveringsdierist een onderzoek aan de gang over opslag en verwerking van drijfmest. Schepen van Leefmilieu Van Ammel ruikt het probleem niet doch de studies hierover zouden hem wel bekend zijn. Fusiebelangen had het college eraan herinnerd dat er reeds een tweetal studies over het drijfmestprobleem in de streek zijn gemaakt nl. deze van de bestendige deputé's Helsen en Geuens, en een andere van Agalev. Ook de Boerenbond zou aandringen op een oplossing.

Ruimtelijke Ordening en Verkeer Vooral CVP en FB hadden heel wat vragen en opmerkingen over verkeersveilige inrichting van straten en pleinen en de aanleg van fietspaden. Schepen Peerlinck verzekert de toehoorders dat men hier reeds ernstig mee bezig is en dat de vroegere verkeersstudie vanonder het stof is opgehaald met de mogelijkheid ze eventueel te aktualiseren. De verkeerscommissie en de verschillende groepen die rond verkeer werken zullen gezamenlijk aktie voeren voor veilige fietspaden. Het is tevens de taak van de gemeente om in Meerle in eigen beheer een fietspad aan te leggen.

Een blijvende hennneiirej aan mijn kommunie

PEN F0 FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE - 014/61.35.37

Hild en Andre Bols

-

Van Dijck

Burgemeester Van Aperen verzekert de raad dat de verkeersveiligheid zeker één van de hoofdpunten zal zijn voor de politie. Maar de vele inbraken slorpen echter veel tijd op.

Allerlei Het zou ons te ver leiden alle punten uit dit betoog te vermelden. Aan mooie intenties hebben we nu eenmaal niet zoveel boodschap en veel meer concreets viel er evenwel niet te rapen in deze ellenlange zitting. In het kort nog enkele punten: De adviesraden zullen geraadpleegd worden bij de inrichting van de dorpscentra. Nieuwe bedrijven waar vrouwen aan het werk kunnen, zullen voorrang krijgen. Er zal gewerkt worden aan een beroepsopleidingscentrum op de transportzone. Voor het Begijnhof werd er 6 maanden uitgetrokken voor informatieverzameling. De terreinverkenning is nu achter de rug. De Toeristische Dienst werkt reeds aan de Organisatie van de Monumentendag op 10 september. Dit jaar nog komt er een kontainerpark voor gescheiden afval in de omgeving van het zuiveringsstation te Minderhout. Het rampenplan zal op korte termijn nog niet op punt staan. Er is tot op heden alleen nog maar samenwerking en uitwisseling met Rijsbergen. -

-

-

-

-

-

-

Automatisering van de gemeentelijke diensten Het gemeentebestuur zal op 1 september '89 overgaan tot de eerste fase van automatisering. Het draagt de goedkeuring van gans de raad mee. Gespreid over 5 jaar zal dit een totale uitgave betekenen van 13,8 miljoen. Het behelst de aankoop van computers, P.C.'s, terminals, printers, beeldschermen en klavieren voor de stedelijke administratie, de politie, de bibliotheek, de brandweer, enz. De raadzitting werd een half uurtje opgeschorst om een vertegenwoordiger van APO, die de apparatuur levert, de mogelijkheid te


GEMEENTERAAD bieden bijkomende informatie te verstrekken aan de raadsleden. Raadslid Verhuist had blijkbaar het dossier goed bestudeerd en had heel wat vragen ter verduidelijking. Voor het opstarten van de automatisering is het best dat de verantwoordelijke iemand van het eigen personeel is. De grootste problemen in de beginfase zullen meer te maken hebben met de dienst zelf dan met de apparatuur. Na enkele jaren zou het dan wenselijk zijn iemand aan te trekken met meer bagage in automatisering, zodat men hier maximaal profijt kan uithalen. De voorkeur gaat uit naar twee kleinere computers. Hierdoor zal men 24 uur op 24 alle gegevens van de bevolking paraat hebben. Er zal een verbinding komen met het Rijksregister via een vast gehuurde lijn (250.000 fr. per jaar) of via een speciale telefoonlijn (12.000 fr. per maand). De onderhoudskosten zullen ongeveer 1,5 miljoen per jaar bedragen. Het kontrakt voorziet de vervanging van de hardware binnen de 5 jaar zodat er de eerste 10 jaar geen kosten voor vervanging zullen zijn. Raadslid Verhuist vraagt zich wel af waarom de Staat de nodige software niet zelf maakt ten behoeve van zijn 600 gemeenten. Het kan toch niet de bedoeling van de Staat zijn om - nu al deze gemeenten moeten automatiseren - enkele firma's schatrijk te maken. Tenslotte hoopt hij dat bij deze automatisering een beter taalgebruik zal aangewend worden.

Voor de aanleg van een mini-golf ligt de situatie blijkbaar heel wat moeilijker. Hiervoor kan in principe geen subsidie bekomen worden op de toestellen. Raadslid Aerts vindt het dan ook onverantwoord dit project door te drukken. Dan kunnen er beter speeltuigen voor kinderen geplaatst worden. De raming bedraagt immers 2,5 â 3 miljoen. Raadslid Van Looy kan zich best voorstellen dat De Mosten door een mini-golf aantrekkelijker zuilen worden, en zou in principe dan ook akkoord kunnen gaan. Doch men moet prioriteiten stellen. Aan de verkeersveiligheid is bv. nog heel wat te doen en het zou spijtig zijn als er voor zulke zaken later geen geld meer is. Raadslid Verhuist vindt het belangrijk dat er eerst een definitieve planning komt voor De Mosten en dat men in het licht daarvan later kan overgaan tot aankoop of aanleg. Schepen Van Ammel herinnert er de raad aan dat het pit-pat-spel in het begin ook geen succes was. Met de aanleg van een mini-golf kan dit spel ook aantrekkelijker gemaakt worden zodat we wellicht binnen 5 jaar alle kosten terug zullen verdiend hebben. Schepen Peerlinck wijst erop dat de begroting opgesteld is door zowel het oude als het nieuwe gemeentebestuur en dat het dus dient Uitgevoerd. Bij de stemming onthouden zich de CVPraadsleden Blockx en Van Looy. De oppositie (DE en FB) stemt tegen.

lIJc',i is

/ »ati iihI V

t (IfII1L'IiS('ii

De dossiers zijn er niet voor de computerspecialisten, maar voor het gewone raadslid.

De Gulden Coppe en het Withof

De Mosten

In de loop van januari zijn er op de gemeente twee brieven toegekomen van de Gouver neur, waarin deze aandringt de gemeentelijke bijdrage in de restauratiekosten van de Gulden Coppe en het Withof goed te keuren. Het gaat hier immers om een wettelijke verplichting. Voordien heeft de raad steeds deze bijdragen verworpen. Schepen Veriinden is van mening dat Hoogstraten toch wel een zekere goodwill bij Monumenten en Landschappen mag terugwinnen. Er moet in de volgende jaren in Hoogstraten nog heel wat gebeuren en daarom hebben we er alle belang bij om nu terug een goed voetje voor te zet-

De raad is akkoord met het voorstel van het college om een aantal nieuwe speeltuigen te plaatsen in het Recreatiegebied De Mosten. Het gaat hier over de aanbesteding van een watertafel, een fantasiedorp en de vervanging van de reeds bestaande trampolines, in totaal voor ongeveer 270.000 fr. Schepen Van Ammei hoopt dat alles klaar zal zijn vôér 1juni, de subsidies zullen later geïnd worden. Voor de vroegere aanbestedingen uit '86 en '87 zijn er ook subsidies aangevraagd, maar de centen zijn nog niet binnen.

ten. Raadslid Verhuist wijst er op dat dit nu eenmaal de wet is en ge dus bijgevolg niet kunt blijven weigeren. Tot hiertoe is het Withof reeds 7 keer in de gemeenteraad behandeld geweest, en 20 maal in het schepencollege. Wij hebben daarmee onze administratie overbelast en veel krediet verloren bij Monumenten en Landschappen. De gemeente zou veeleer het voorbeeld moeten geven, aldus VerhuIst. Ook schepen Pauweis treedt deze zienswijze bij. Elk raadslid zweert getrouwheid aan de wet, wij zijn dus wel verplicht, Toch wil hij aandringen op meer inspraak bij de klassering van gebouwen. Over de bijdrage in de restauratiekosten van de Gulden Coppe (814.000 fr.) is iedereen, op uitzondering van Van Laer, Coppens en Snoeys, akkoord. Dezelfde drie raadsleden zullen ook tegenstemmen voor het Withof. Schepen Peerlinck onthoudt zich hierbij.

Benoemingen ontslagen

-

afvaardigingen

Denise Adriaensen en Frans Tackx komen de gemeenteraad vervoegen. Zij vervangen de ontslagnemende raadsleden Rik Michielsen (CVP) en Jos Brosens (KVB-Meer) die beiden verkozen werden voor de OCMW-raad en dit mandaat verkiezen boven dit in de gemeenteraad. OCMW-voorzitter Arnold Van Aperen en OCMW-raadslid Coenegrachts nemen ontslag uit het OCMW en worden vervangen door respectievelijk Jef Verheyen en Oninckx. Zij kunnen nog deelnemen aan de OCMW-raad tot einde maart. Arnold Van Aperen en Jef Verheyen behoorden in de vorige legislatuur allebei tot de KGB. Op dit moment zijn het politieke tegenstrevers. De eerste opvolger voor het OCMW was de nu overleden oud-burgemeester J05 Van Aperen. De heren Pauwels, Jansen en Huybrechts worden aangesteld als vertegenwoordigers in de Bestuurscommissie van de openbare entrepot. De gemeente vaardigt een aantal raadsleden af in de verschillende maatschappijen en interkommunales. Voor 1.O.K.: Coenegrachts, Blockx. Voor P.l.D.P.A.: Jos Martens en Denise Adriaensen. Voor I.V.E.K.A.: Frans Tackx, Armand Coenegrachts en Arnold Van Aperen. Voor de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting: Louis Van Laer. Voor C.I.P.A.L.: Gustaaf Peerlinck en Jef Van Looy. Voor I.K.A.: Arnold Van Aperen en Jef Van Looy. Voor de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom: Jos Brosens. Voor de Muziekschool De Noorderkempen: Karel Pauwels, Armand Coenegrachts, Thérèse Coppens. Voor het Gemeentekrediet van België: Staf Peerlinck. Voor de regionale stortplaats te Beerse: Jef Blockx. Voor de Bouwmaatschappij De Noorderkempen: Marcel Van Ammel en Herman Verlinden. Tevens werden de namen bekendgemaakt van de leden van de verschillende frakties die in de commissies zullen zetelen. Hierop zullen we evenwel later ten gepaste tijd terugkomen. .


A KTUEEL

Bredaseweg: schepenkollege teruggefloten door minister We hadden het er al eerder over in deze kolommen. Inzake verkeersproblematiek moeten er troeven op tafel komen. Dat veronderstelt een doelmatig beleid, dat de knelpunten op een doordachte en geplande wijze aanpakt. Dadendrang en politiek opportunisme om binnen de kortste keren te bewijzen dat het nu eindelijk allemaal gaat gebeuren voor de deeldorpen, zijn in verkeersdossiers evenwel bijzonder slechte raadgevers. Het heeft er verdacht veel van weg dat in verband met de herinrichting van de Bredaseweg de drang om zo snel mogelijk resultaat te boeken, datgene uit het oog heeft doen verliezen waar het eigenlijk om zou moeten gaan: de veiligheid van alle weggebruikers op een zo verantwoord mogelijke wijze tot stand brengen. De gemeente, of beter het schepenkollege, werd in dit dossier reeds twee keer teruggefloten door bevoegde administraties. Snelheid van uitvoering lijkt dus inderdaad niet de beste advokaat. Een eerste keer gebeurde dit door Bruggen en Wegen. Het door het kollege gewenste dwarsprofiel van de Bredaseweg probeerde de fietsende of groene oppositie te paaien met een fietspad dat (aan een kant van de rijweg en op een luttele meter van het snelle autoverkeer) 25cm breder was dan volgens de normen van Bruggen en Wegen. Kwam dus niks van. En dan maakt men geen enkele wakkere burger wijs dat dit niet voorzien kon worden of werd (?) door de eigen technische dienst of een schepen met grondige dossierkennis. Het is maar een interpretatie, maar klinkt dit allemaal niet alsof het kollege hiermee een fraai manoeuver op het oog had? Zo in de aard van: kijk maar wat we niet geprobeerd hebben voor de fietsers! Is dit dan ook misschien de reden waarom buitenwereld en pers eerder op de hoogte waren van het gemeentelijke voorstel dan de betrokken administratie in Antwerpen?

Zelfs in de eigen meerderheid kwamen de eerste barstjes van ontevredenheid naar buiten. Hoe is anders te verklaren dat een alternatief plan voor de herinrichting van de Bredaseweg precies werd verwoord vanuit de CVP op een vergadering van de Werkgroep Verkeersveiligheid? Een op het eerste gezicht zinvol alternatief overigens, dat tenminste probeert om alle aspekten te verzoenen. Jef Blockx stelde er voor om voor het stuk van aan de Meerleseweg tot in Meerle een fietspad achter de gracht aan te leggen. De grondeigenaars zou worden gevraagd om in der minne een strook van zowat 2 meter aan de gemeente te verkopen. Een haalbare zaak, vermits het grotendeels om landbouwgrond gaat. Menig eigenaar zal allicht inzien dat het hierbij niet om een of ander prestigeprojekt gaat, wel om aanleg van infrastruktuur voor algemeen nut. Dit plan laat bovendien toe de bomenrij grotendeels te sparen, die als bijkomende veiligheidsgordel voor het zwakke wegverkeer kan fungeren. En wat belet ons om het fietspad zelfs te laten slingeren en dus tot naast de weg te brengen op die stukjes waar

de eigenaars niet bereid zijn om de strook grond te verkopen? Tot daar het betoog van het raadslid. Burgemeester en schepen zegden toe dit voorstel te laten onderzoeken door de technische dienst. Het kollege werd bovendien een tweede keer teruggefloten. Dit keer samen met Bruggen en Wegen trouwens. Het gedane voorstel kende immers helemaal geen genade op het kabinet van Openbare Werken. Het mag gezegd dat hierin de oppostiiepartijen alleszins gescoord hebben. Zowel DE als FB hadden immers kontakt genomen met de diensten van minister Sauwens. Raadslid Sprangers bracht het formele nieuws mee naar Hoogstraten: het 85 miljoen kostende dossier werd zonder meer geweigerd, en Bruggen en Wegen dienen dringend zoveel mogelijk alternatieve voorstellen te formuleren. Onteigeningen voor een vrijliggend fietspad achter de bomenrij inbegrepen. De bomen lijken alvast gered. De fietsers allicht ook. Het is al vaak anders geweest, maar in dit dossier lijkt er alvast meer beleidsvizie geweest te zijn in Brussel dan in de lagere regionen. Misschien is het voeren van een waarlijk open beleid nog zo 'n slechte zaak niet. Meer mensen weten immers vaak meer dan enkelen. Ook in verkeersdossiers. Het is misschien wenselijk dat vooraleer een voorstel verstuurd wordt in de naam van de Hoogstraatse gemeenschap, zoveel mogelijk mensen uit die gemeenschap de kans hebben gekregen dit in te zien en waar nodig te korrigeren. D창t zou pas echte demokratie zijn. Het glazen huis als het ei van Columbus. En het zou alleszins een formule zijn die heel wat geineender overkomt dan het naderhand komen toelichten van de eerder verzonden voorstellen. Ongeacht of die later nog teruggefloten worden of niet. Er zijn al veel te vaak putten gedempt nadat het kalf al lang verdronken was! (mdl)

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZU St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 11)


DOSSIER

Ruilverkaveling Baarle-Nassau

Wordt nu ook het Merkske rechtgetrokken? Een ruilverkaveling voorstellen aan inwoners van de gemeente Hoogstraten is wellicht een overbodige zaak. Jarenlang is men hier immers vrij intensief aan de slag geweest in de deelgemeenten Minderhout, Meer en Meerle. Voor velen zal zij wellicht in de herinnering blijven omwille van de rechttrekking van de Mark, een ingreep die in die tijd heel wat kwaad bloed heeft gezet. De grote kritiek op deze ruilverkaveling was dat zij enkel het ekonomisch rendement van de landbouw voor ogen had. Het landschappelijk element was hierbij van weinig tel. Verscheidene streken werden kale vlakten en daar konden de beperkte aanplantingen langs sommige wegen weinig aan verhelpen. Hoewel de Nationale Landmaatschappij zich in de loop der jaren wel wat soepeler opgesteld heeft ten overstaan van landschap en milieu, toch valt een fundamenteel en opvallend onderscheid met Nederland niet te ontkennen. Bij onze noorderburen is de prioriteit voor de landbouw in de landinrichting verdwenen en dit na lange en felle druk. Landbouwen milieubelangen bepalen nu samen de ruilverkaveling. Belangrijk hierbij is dat in 1984 de Ruilverkavelingswet vervangen werd door de Landinrichtingswet. In het voorontwerp van de ruilverkaveling 'Baarle-Nassau' dat wij onlangs in handen kregen komen dan ook duidelijk de doelstellingen van beide belangengroepen aan bod. De wijze waarop dit plan tot stand gekomen is en de manier waarop het tenslotte zal verwezenlijkt wor den, daaruit zal moeten blijken in hoeverre er een solide vorm van begrip en waardering voor elkaars standpunten gegroeid is. Het landschap en het natuurlijk milieu krijgen zeer grote aandacht in dit plan. De hakbiji kan begraven worden want het is nu planten geblazen. Het Merkske krijgt uiteindelijk de erkenning waar het reeds zo lang naar snakt. Geen rechttrekking zoals bij zijn grotere Belgische broer, maar wel bevestigd als één van de waardevolste plekjes van Nederland. Bijna 10.000 hectaren Het ruilverkavelingsgebied 'Baarle-Nassau' beslaat ongeveer 9.835 ha; en ligt vrijwel geheel binnen de grenzen van de gemeenten Baarle-Nassau en Chaam. Hoewel de eerste aanvraag tot ruilverkaveling reeds dateert van 1956 werd het gebied Castelré hierbij pas opgenomen in 1985.

De cultuurgrond bedraagt 8.160 ha en bestaat voor twee derden hoofdzakelijk uit grasland. Bossen en natuurterreinen maken 985 ha. uit terwijl 690 ha. ingenomen is door wegen en bebouwing. Ongeveer 25( 1/o van de beroepsbevolking werkt in de land- en tuinbouw. Volgens de landbouwtelling van 1986 zijn er in dit gebied 557 geregistreerde bedrijven met in totaal 6.610 ha. cultuurgrond. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond voor een volwaardig bedrijf bedraagt 14,9 ha. Voor een nevenbedrijf, waar het bedrijfshoofd minder dan de helft van de arbeidstijd besteedt aan het eigen bedrijf, is dit 4,9 ha. Van de hoofdberoepsbedrijven houdt 44% zich bezig met rundvee, waarvan de helft (52%) uit melkvee bestaat. Verwacht wordt evenwel dat de veebezetting in de komende jaren met ongeveer 25% zal verminderen. De melkproduktie zal

met circa 10 07ó afnemen. De intensieve veehouderij met vooral kalveren- en varkensmesterijen maken 42 01ó uit van de bedrijven. De overige hebben vooral van de akkerbouw (8%) en van de tuinbouw (6 07o) hun kostwinning gemaakt. Aan het gebied worden belangrijke natuurwaarden toegekend. Omdat een ongestoord beeksysteem zeldzaam wordt in Nederland, wordt aan 't Merkske, de Strijbeekse Beek en de Chaamse Beken veel waarde gehecht. Het beekdal van 't Merkske wordt als een van de waardevolste in Nederland aanzien. Verder wordt het ruilverkavelingsgebied omgeven door vrij toegankelijke bossen waarin wandel- en fietspaden zijn aangelegd, zoals de Chaamse bossen en het Prinsenbos. De gemeente Hoogstraten vormt een lange grens met dit gebied vanaf het noorden in Meerle over Minderhout en Hoogstraten tot in Wortel toe.

Voordeel voor land- en tuinbouw De maatregelen en voorzieningen (en behoeve van de landbouw zijn vooral gericht op de herverkaveling van gronden, de ontsluiting van landbouwbedrijven en de gezondmaking van de waterhuishouding van de streek.

Veel bedrijven hebben een groot aantal kavels, vaak op grote afstand van de boerderij. Als oplossing ziet de Landinrichtingscommissie de samenvoeging van zoveel mogelijk gronden, de verkleining van de afstand tussen de bedrijfsgebouwen en deze gronden en de vorming van voldoende grote huiskavels. In het plan voorziet men zelfs 5 boerderijver plaatsingen en 3 boerderijopschuivingen. Voor de eigenlijke ruil zullen er hier en daar kavelaanvaardingswerken' dienen uitgevoerd te worden zoals drainage, nivellering, enz. Pas na de stemming over de ruilverkaveling eind 1990 zal men kunnen overgaan tot de herverdeling van de gronden. Om de toegankelijkheid naar de boerderijen en de kavels te verbeteren, voorziet het voorontwerp een aantal wegverbeteringen. Zo zullen er 15 km onverharde wegen verhard worden en 8,6 km verharde weg verbeterd worden. Daarnaast houdt men nog 8 km in petto voor de ontsluiting van de gronden nadat de herverkaveling is uitgevoerd. Voor de verbetering van de waterbeheersing is er in belangrijke mate rekening gehouden met de belangen van landbouw én natuur. Het overgrote deel van het ruilverkavelingsgebied behoort tot het gebied van het Waterschap De Bovenmark. Er zijn vier grote afwateringen ni. de Chaamse Beken, de Strijbeekse Beek, de Bremer en 't Merkske. In het gebied van 't Merkske zullen vanwege de aanwezige natuurwaarden slechts in beperkte mate waterlopen worden verbeterd. Enkele waterlopen worden omgelegd om in de natuurgebieden deze natuurwaarden te behouden. Dit is het geval voor het natuurgebied De Kromme Hoek en voor het reservaat de Manke Goren. Het bestaande profiel van 't Merkske zal gehandhaafd blijven. Ook de Mark blijft in zijn huidige staat. Naast een groot aantal waterlopen zullen paden aangelegd worden. Wanneer gans het plan uitgevoerd wordt, schat men de toename in de arbeidsopbrengst op ongeveer 523 gulden per hectare per jaar. Dit is een gemiddelde voor gans het gebied.

Het landschap krijgt een extra beurt Het landinrichtingsplan is erop gericht de aanwezige variatie in het landschap te behouden en de karakteristieke structuur van het land schap te versterken.

Daartoe zal men de bestaande beplanting zoals bossen, houtwallen en singels behouden en daarnaast nog nieuwe elementen bijvoegen. Een aantal bermen langs de wegen zal verbreed worden en hierop zullen bomen geplant worden, in totaal een 34 km. De Hoogstraatse Baan zal vanaf het Merkske tot aan Baarle-Nassau langs beide zijden van de weg aangeplant worden en hetzelfde zal gebeuren met de Meerleseweg naar Ulicoten. In het gebied van de Bovenmark zal er langs waterlopen over een lengte van 1,8 km nieuwe beplanting komen. Verspreid over het ruilverkavelingsgebied zullen er bosjes en singels worden aangebracht. Het gaat om een totaal van 90 ha. De vorm van deze landschapselementen sluit zoveel mogelijk aan op bestaande al of niet natuur lijke grenzen. Door de aanleg van dergelijke bosjes tracht men ecologische verbindingen te maken tussen een aantal bestaande bossen. Zo worden er boven Ulicoten enkel bosjes 11


DOSSIER aangelegd. Deze vormen dan een ecologische verbinding tussen de bossen in Meerle, het dal van de Strijbeekse Beek en de Chaamse bossen. Ook in het dal van 't Merkske zullen enkele bosjes worden aangeplant! Bij 'ecologische infrastructuur' moet gedacht worden aan verbindingszones tussen natuurgebieden, die bestaan uit waardevolle beken, natuurlijke oevers, houtwallen, kleine poelen. Hierdoor wordt er naar gestreefd om de situatie van de amfibieĂŤn en van het beekmilieu te verbeteren, maar ook voor insecten, bos- en struweelvogels en kleine zoogdieren zijn voorzieningen in het plan opgenomen. We denken hierbij dan aan de verbrede bermen, met afwisselende beplanting, extra verdiepingen in de waterlopen en flauwere taluds. Verder zullen er nog subsidies uitgereikt worden voor diegenen die de grenzen van hun erf of kavel willen beplanten. Na de definitieve indeling van de kavels zullen er nog enkele smalle singels aangelegd worden om de leefen verspreidingsmogelij kheden van amfibieĂŤn te verbeteren. Men denkt hierbij aan de verbinding Withagen - Kromme Hoek, Strijbeek - Prinsenbos en Tommel - Manke Goren. In het plan worden ook enkel wandelroutes aangelegd. Rondom de kern van BaarleNassau zal ook een fietsroute gerealiseerd worden.

In het beekdal van het MERKSKE zal de rust niet verstoord worden. Integendeel, zij wordt door deze ruilverkaveling voorgoed vastgelegd.

Reservaats- en beheersgebieden In het totaal worden er 558 hectaren aan gewezen als reservaatsgebieden en 202 hectaren als beheersgebieden. Dit noemt men de relatienotagebieden.

Vooral delen van het beekdal 't Merkske, van de Strijbeekse Beek en van de Chaamse Beken, alsook de gebieden Withagen en de Bleeke Heide worden reservaatsgebieden. Hiervan zal 105 ha. worden toegewezen aan Staatsbosbeheer. De overige delen zullen zo snel mogelijk in eigendom en beheer worden overgedragen aan natuurbeschermingsorganisatjes. Voor de verwerving van deze gronden zal het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) trachten 115 ha uit te ruilen. Dit houdt in dat de eigenaar met gronden binnen het reservaat deze kan ruilen voor andere buiten dit gebied. Het beheer in het reservaat is primair afgesteld op handhaving en waar nodig, herstel van waarden van natuur en landschap. Hiervoor zal er een beheersovereenkomst afgesloten worden. De overige 338 ha. zullen rechtstreeks aangekocht worden door BBL op basis van vrijwilligheid tijdens en na de ruilverkaveling. Zolang deze gronden nog niet in eigendom zijn van die natuurbeherende instanties, kan er op vrijwillige basis een beheersovereenkomst worden afgesloten tussen de grondgebruiker en BBL. Hierbij wordt aan de landbouwer een vergoeding uitbetaald indien hij zijn werkzaamheden richt op de doeleinden van natuur- en landschapsbeheer, zoals aangegeven in het beheersplan. De beheersgebieden blijven evenwel in particuliere eigendom en in gebruik voor de landbouw. Hiervoor kan eveneens op vrijwillige basis een beheersovereenkomst afgesloten worden. Dit plan is nog in voorbereiding. Deze beheersgebieden liggen eveneens in het beekdal van 't Merkske, van de Strijbeekse Beek en van de Chaamse Beken. Naast deze hierboven aangehaalde relatienotagebieden, behoren ook de bossen, de na12

hulioLMQQr uIcIèr

wand- en vloertegels I"ulI',r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

hwisQSQQr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

,uIcI',r

biedt u betaalbare kwaliteit!


DOSSIER

/

\

1

w

Cetet e

-

't

-/

-

2

\tt

1

'tH

\ w

t

1,V

w

-

w 1z

.1•

.,

e

t

.

2

...-

2

- -- - - -----. - -. -

-- -.-.

w

22

,-

w

-7j

w

-

-- ---

(

W = Natuurgebied tuurterreinen, de beplantingen, de steilranden, de zandwegen, de tiendgrenzen en de terreinen met archeologische waarden tot de natuurwetenschappelijk, landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en elementen.

soms eens goed om over de grenzen heen te kijken. Hopelijk gluurt ook de Belgische Nationale Landmaatschappij eens over de Mark alvorens zij de schop in de grond zet voor de te verwachten verkavelingen in Wortel en Rijkevorsel.

De eigenaren leveren in

Inspraak

In de Landinrichtingswet is een korting voorzien van 1,6 07ó. Dit betekent dat de gezamenlijke eigenaars 1,6 07o van de totale oppervlakte inleveren. De waarde van deze afgestane grond wordt later in mindering gebracht bij de eindafrekening van de kosten. Deze 1,6% komt overeen met de oppervlakte die nodig is voor de aanleg en verbetering van wegen en waterlopen (47,6 ha.), voor de verwerving van een deel van de reservaatsgebieden (107 ha.) en voor de aanleg van fietspaden (1,8 ha.) Voor de realisatie van de reservatiegebieden en de aanleg van bosjes, houtwallen en aanplantingen, enz. dient het Bureau Beheer Landbouwgronden 489 hectare aan te kopen. Meestal gaat het hier om gebruiksvrije gronden, vaak na een bedrijfsbeëindiginig. Op 1 december 1988 had het BBL buiten de reservaatsgebieden reeds 223 ha. verworven. Er dient dus nog 266 ha. te worden aangeschaft.

De inspraakprocedure loopt nog tot 1 juni 1989. Er zijn reeds meerdere informatieavonden gehouden o.a. op donderdag 9 maart te Castelré. De landinrichtingscommissie is voorts nog bereid op verzoek voor specifieke groeperingen voorlichting te geven. Wie eventueel geïnteresseerd is in dit voorontwerp kan gratis een exemplaar verkrijgen bij de secretarissen van de 1 andclikc (iIJn in

W!:;9 Mevrouw,

Wie zal dat betalen? De totale kosten van deze ruilverkaveling worden geschat op 34.405.000 gulden, ongeveer 635 miljoen Bfr. De Nederlandse Staat neemt hiervan 22.471.250 gulden voor haar rekening. De belanghebbende gemeenten en waterschappen betalen 3,6 miljoen. De gezamenlijke eigenaren brengen 6,8 miljoen gulden binnen en de overige 1,5 mijoen wordt betaald net de bijdragen van de landbouwers die een kontrakt van vrijwillige boerderijverplaatsing aangaan.

Voor de gezamenlijke eigenaars komt dit op een gemiddelde van 885 gulden per hectare. De betrokkenen krijgen de mogelijkheid deze kosten op 26 jaar tijd af te betalen via een landinrichtingsrente van 6 01ó per jaar. Gemiddeld betaalt men zo'n 53 gulden per hectare per jaar. Door de grote inbreng van het Rijk betaalt vooral de Nederlandse samenleving deze ruilverkaveling. Door de aandacht voor natuuren landschapselementen komt dit tenslotte hopelijk het ganse leefmilieu ten goede. Het is

Wortel, Hoogstraten, Meerle, Minderhout en Zondereigen. Normaal gezien werden alle Belgische eigenaren van grond op Nederlands gebied aangeschreven en kregen zij dit voorontwerp in de bus. De uiteindelijke stemming over dit plan zal wellicht eind 1990 plaatshebben. Alle eigenaars en geregistreerde pachters hebben uiteindelijk de beslissingskracht. De Ruilverkaveling wordt goedgekeurd als de meerderheid van eigenaars en geregistreerde pachters akkoord gaat of indien de eigenaars en geregistreerde pachters die gezamenlijk meer dan de helft van de oppervlakte in bezit of in pacht hebben, met de zaak akkoord gaan. Er wordt gestreefd naar een dubbele meerderheid. •

U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kol lekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier.

1

Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoormiddag.

Heilig Bloediaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 13


s P 0RT Duivensport Kampioenschappen Nieuw Kempisch Verbond Ter gelegenheid van de kainpioenendag werden in de paroc/ziezaal van Minderhout de beste duivenliefhebbers van 1988 gehuldigd.

Noyon:

St. -Denis:

oude duiven: eerstgetekende: Albert Marcelis twee eerstgetekende: RenĂŠ Van de Cloot drie eerstgetekende: Albert Marcelis algemeen kampioen: Albert Marcelis asduif: Albert Marcelis. jaarse duiven: eerstgetekende Victor Van Dooren twee eerstgetekende: Harry Jansen drie eerstgetekende: Alfons Leemans & Zoon algemeen kampioen: Victor Van Dooren asduif: Cyriel Matheeussen. jonge duiven: eerstgetekende: Henri Pemen twee eerstgetekende: Henri Pemen drie eerstgetekende: Govers-De Bie algemeen kampioen: Henri Pemen asduif: Govers-De Bie KONING-KAMPIOEN: Alfons Leemans & Zoon.

oude duiven: eerstgetekende: C. Brocatus & Zoon twee eerstgetekende: C. Brocatus & Zoon drie eerstgetekende: C. Brocatus & Zoon algemeen kampioen: C. Brocatus & Zoon asduif: C. Brocatus & Zoon. jaarse duiven: eerstgetekende: C. Brocatus & Zoon twee eerstgetekende: Gebroeders Peeters drie eerstgetekende: Gebroeders Peeters algemeen kampioen: Gebroeders Peeters asduif: C. Brocatus & Zoon. jonge duiven: eerstgetekende: Jaak Bluekens twee eerstgetekende: Harry Jansen drie eerstgetekende: Harry Jansen algemeen kampioen: Harry Jansen asduif: Harry Jansen KONING-KAMPIOEN: Gebroeders Peeters.0

30 april in de Blauwbossen te Minderhout

schap Military Juniors in het Franse Dijon, zullen van de partij zijn. Zoals de vooruitzichten nu zijn zal de Noorderkempen voldoende supporterskansen hebben op het kampioenschap in Minderhout.

Nationale Cross L.R.V. De rijvereniging St.-Clemens van Minderhout organiseert op zondag 30 april het Nationaal Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd van de Landelijke Ruiters. Ook in 1983 en in 1984 heeft LRV-SintClemens-Minderhout deze wedstrijd georganiseerd. Uit heel het Vlaamse land zullen een honderdtal geselecteerde LRV-ruiters de titel betwisten van Nationaal Kampioen Veelzijdigheid 1989. Op basis van gewestelijke en provinciale wedstrijden worden de ruiters geselecteerd. Blikvanger en uittredend kampioen wordt opnieuw Paul Hermans met zijn paard Bjorn. Reeds in 1987 en in 1988 werd Paul Hermans met Bjorn Nationaal Kampioen bij de Landelijke Ruiters. In 1987 behaalde hij bovendien de titel van Europees Kampioen Samengestelde Wedstrijdsport. Dit kampioenschap wordt alle twee jaar georganiseerd. Ook dit jaar en wel in Wiesbaden, Duitsland. Het Nationaal Kampioenschap te Minderhout zal een laatste selectie zijn voor de Belgische kandidaten voor het Europees Kampioenschap. De provincie Antwerpen is binnen de LRV reeds enkele jaren het wingewest voor klasse-ruiters in de samengestelde wedstrijden. Paul Hermans van Kasterlee heeft immers stevige concurrentie van ondermeer Leo Janssen uit Rijkevorsel en Joris en Jules Mer tens van Meersel-Dreef. Ook Karin Donckers en Jef Desmedt uit Minderhout, welke in 1988 nog schitterden op het Europees Kampioen14

Programma De wedstrijd start om 9 uur op de dressuurterreinen naast de Blauwbossen. De crosscountry welke samengesteld is uit twee delen - een wegparcours van 6 km om de paarden op te warmen en nadien de cross van 5 km met 24 vaste en natuurlijke hindernissen - start om 12 uur. Vanaf 15 uur wordt gestart met de afsluitende springproef. Er wordt gereden in drie reeksen: klasse licht, klasse middel en een klasse zwaar. In deze laatste klasse is de titel van Nationaal Kampioen te veroveren.

Tentoonstelling Als omkadering van het wedstrijdgebeuren wordt in de overdekte rijbaan De Blauwbossen op 30 april een dierententoonstelling georganiseerd. In samenwerking met de KVLV, de Landelijke Gilde en de KLJ van Minderhout worden de huidige Kempische boerderijbewoners op hun beste wijze gepresenteerd. Deze tentoonstelling staat in het teken van de lente en het nieuwe jonge leven dat dan geboren wordt. Wie in zekere mate vervreemd is van het landelijke leven of wie er met zijn twee voeten nog in staat, kan hier een mooie presentatie van meer dan 40 diersoorten bewonderen, o.a. een merrie met haar veulen, een koe met haar kalf, een varken met een big, een schaap met lammetjes, enz. Voor de kleine rakkers van de supporters zullen zondag 30 april de nodige animatie en attracties aanwezig zijn.•

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie Icarus wint liet tweede periodekampioenschap De uitslag voor de eerste 5: wedstr. pnt. Icarus 9 17 Gerstetonne 9 15 Rigy Boys 9 14 Diesels 9 12 Sporto 9 12 Sindsdien vielen er echter enkele opmerkelijke uitslagen te noteren. Zo won Rigy Boys met 8-4 tegen Icarus met een spel van hoge kwaliteit. Na een blitzstart kwam Rigy 3-0 voor en speelde keeper Herman Lochten de match van zijn leven. Ruiterspleintje wint van Sporto met 7-6 en neemt daarmee revanche voor de nederlaag in de eerste ronde: 6-7. Kokendrie wint van Hooghuis met 9-4 en sprokkelt puntjes. Maar de klap op de vuurpijl was de match Diesels tegen Gerstetonne. Fons Van den Broek van Diesels had een taktisch plan uitgewerkt en Marc Keusters van Gerstetonne kreeg een dubbele bewaker aan zijn been. Na een zeer prangende match wonnen de Diesels met 4-1 van de leidersploeg. De Diesels nemen daarmee ook resoluut de leiding in de derde periodestand met een 4 op 8. Ook Ruiterspleintje valt op met 3 op 6.

De Hoogstraatse zaalvoetbalcompetule (HZC) wordt gespeeld in sporthal De Zevensprong (Hotelschool Spijker). Elke maandag tussen 19.00 en 22.00 uur en elke vrijdag tussen 19.00 en 23.00 uur. Ploegen die volgend seizoen willen deelnemen aan deze competitie (vanaf september) kunnen vanaf nu hun naam opgeven bij Guy Rigouts, 314.74.72.

F.C. Boskant 15 jaar F.C. Boskant! Een gebeurtenis die ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbij mag lopen voor allen die iets te maken hebben met de club. De inrichters hebben de handen uit de mouwen gestoken en volgend programma op de affiche geplaatst!

Zaterdag 8 april 17.30 uur: Jubileumwedstrijd tussen F.C. Boskant en een selectie van L.G. en K.W.B. 19.00 uur: receptie 20.30 uur: gezellig samenzijn met Disco Stanley Bunker

Zondag 28 mei De meisjesploeg van F.C. Boskant richt een tornooi in dat een aanvang neemt te 12.30 uur! De finale wordt gespeeld omstreeks 18.00 uur.


SPORT

Minderhout V.V.: de maand van de waarheid! In de ioop van de oorbije periode vloden wel enkele puntjes aan de Minderhoutse voetbalneuzen voorbij. Op enkele ervan had men toch stellig de hoop gesteld. Het gevolg hiervan laat zich wel raden. M.V.V. vindt zichzelf nog steeds terug op de voorlaatste plaats, een klassering die rechtstreeks met de degradatie te maken heeft. Eén stapje opklimmen, kan de redding nog betekenen, mits een eindronde te betwisten weliswaar. Zal het zover nog wel komen? De huid van de beer mag men niet verkopen vooraleer men hem geschoten heeft! Hoop is er nog om het afglijden naar 4de provinciale te ontspringen, en waar hoop is, is nog altijd leven. Dan maar met de moed der wanhoop! Het verschil bedraagt maar enkele puntjes op o.a. gebuur F.C. Meer, dat ook op het tandviees moet bijten om een tweede achtereenvolgende vernedering te voorkomen. Je ziet, de ene zijn dood is de andere zijn brood! Het M.V.V.-programma voor de maand april is echter niet om mee te lachen, maar in voetbal kan echter veel gebeuren, soms zelfs... alles! Goliath en David, daarom...! Even een terugblik op de voorbije maand. Oosthoven kaapte aan de Hoge Weg de beide puntjes weg, waarbij de thuisploeg toch minstens op één graantje gerekend had. Geen kruimeltje werd hen toebedeeld. Aan de rust luidde de stand 0-1, in de tweede speelhelft zou deze negatieve score wel omgebogen worden tot een positieve! M.V.V. drukte wel, stuitte op een knappe doelman, en scoorde niet! Op Vosselaar had men dan weer niets verwacht. Wat deed groenwit? Winnen met het miniemste verschil, maar dat speelt geen rol. De eerste helft misten alle schoten preciesheid en het was niet meer dan billij k dat men met 0-0 even een koffie ging slurpen. Dit schonk de thuisploeg kracht, want M.V.V. kwam er niet meer aan te pas, maar doelman Patrick Michiels verkeerde in een begenadigde dag. Je hebt zo van die dagen! Wat niemand verwachtte, geschiedde op tien minuten voor affluiten. Dirk Goetschalckx schoot de bal tegen het Vosselaarse net en M.V.V. verdiende hiermee veel meer dan het verdiende. Twee onverwachte punten! Wortel kwam op bezoek

F.C. Meerle strijdt voor de 3de plaats Op het veld van Oosirnalle leed groenwit een onverdiende 2-1 nederlaag, niaar deze werd een week later ruimschoots te niet gedaan door Massenhoven met 3-1 huiswaarts te sturen. Willy Michielsen, beresterk, zorgde al vlug voor 1-0, J05 Van Dongen lukte 2-0 en de lepe Dirk Van Bavel snoepte een terugspeelbal af en de 3-0 was een feit. Even later konden de bezoekers tegenscoreri, maar verder kwamen ze dan ook niet. Ook Broechem moest er aan geloven, alhoewel het geen beste wedstrijd betrof. De gasten namen zelfs voorsprong maar Marc Jochems en Van Dongen dachten er anders over en trapten de bal driemaal tegen het net. De aanslag op Willy

Hallo, De bloemeniijn. 9 '

Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ?

Tel. 014/63.45.16 De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij:

Cattleya Leopoldstraat 60 - 2330 Merksplas en tegen deze rechtstreekse concurrent zou de winnende trend moeten doorgetrokken kunnen worden. V.N.A. dacht daar wel degelijk anders over, want de buren konden de punten ook nog goed gebruiken. De gastheren kwamen via strafschop op een 1-0 voorsprong en een bezoekend speler werd met tweemaal geel al vrij vlug naar de douche verwezen. Alleszins gunstige perspectieven voor de Minderhoutse boys. Met tien spelen is niet altijd een nadeel en na de verfrissing liet Wortel dit ook duidelijk blijken. Reeds vlug bracht Schrauwen zijn ploeg op gelijke hoogte en in de eindfase van deze sportief gespeelde wedstrijd bezegelde Wortel het lot van een ronduit slechtspelend Minderhout. 1-3 was erg om te verteren! Dan maar met een groot hart naar het volgende derbytreffen toegeleefd. F.C. Meer mocht in geen geval verliezen en M.V.V. wilde zijn slechte prestatie van de vorige zondag goed maken. Van den Heuvel, de Meerse topscorer, joeg de Minderhoutse aanhang de daver op het lijf in de 28ste minuut, 1-0! Na de karnpwisseling toonde M.V.V. zich geenszins onder de indruk, integendeel! Het voerde de forcing zelfs en Karel Koyen talm-

de niet lang om voor evenwicht te zorgen. Daar bleef het dan ook bij in deze faire en voor veel volk gespeelde partij! Een week nadien werd Weelde partij gegeven en na een spannende match bleek M.V.V. met 1-0 aan de winnende hand. M.V.V. ontgoochel uw aanhang niet! Het kan nog! De jeugd heeft haar supporters zeker niet teleurgesteld. Ze heeft gedaan wat ze kon, met wisselende resultaten. De kompetitie is voor hen reeds achter de rug en de juniores verlengden hun titel van vorig jaar. Een vierde plaats werd de bekroning voor de preminiemen; de miniemen, scholieren en resetven eindigden als tiende in de rij terwijl de knapen de zevende plaats toeëigenden! Programma: zondag 2 april: 15.00 uur Minderhout V.V. - Ezaart zondag 9 april: 15.00 uur Flandria Ravels - Minderhout V.V. zondag 16 april: 15.00 uur Minderhout V.V. . Oud-Turnhout zondag 23 april: 15.00 uur Gierle - Minderhout V.V. •

Michielsen had zeker rood verdiend, maar de scheidsrechter bekeek de zaak op zijn manier. Op Pulderbos, tweede in het klassement, werd Meerle al snel tot tien man herleid door de uitsluiting van Dirk Van Bavel en na een pittige wedstrijd werden de puntjes verloren. Tegen Pulle moest er in alle geval gewonnen worden om in de race voor de derde plaats geen voeling te verliezen. Een spannende match met veel inzet werd gepresenteerd en de thuisploeg zegevierde met 1-0. Het doelpunt kwam van Willy Michielsen, die niet een krachtige kopstoot de keeper in het ijle deed grabbelen en zo Meerles kansen gaaf houdt voor een desgevallende kans op promotie! Voor de jeugd is de kompetitie afgelopen! De reservenploeg die een paar seizoenen toonaangevend was, bracht er weinig van terecht. Hetzelfde mag gezegd van de juniores. De scholieren wisselden goede met slechte momenten. Van de knapen werd heel wat verwacht, en

zij hebben dit vertrouwen ook niet beschaamd. Zij speelden mee voor de titel, maar kwamen iets te kort. Alleszins gefeliciteerd met de 3de plaats. De miniemen betaalden ook weer veel leergeld en bleven het ganse seizoen onderaan de ranglijst. De pre-miniemen A en B presteerden goed en dan vooral de B's, die vriend en tegenstrever verbaasden, en het de koplopers aardig lastig maakten. Aan trainers, afgevaardigden en spelers wensen wij een rustgevende periode toe. Programma: zondag 2 april: 15.00 uur Beerse - F.C. Meerle zondag 9 april: 15.00 uur F.C. Meerle . Zandhoven zondag 16 april: F.C. Meerle is Vrij zondag 23 april: 15.00 uur F.C. Meerle - Oelegem • 15


SPORT

Wortel blijft in nauwe voetbalschoenen Met 25 punten is Wortel gered, dit wordt door de plaatselijke voetbalspecialisten met rekenknobbel voorgerekend. Vragen zijn: wanneer bereikt Wortel deze 25-puntenkloof en is deze theoretische kloof breed genoeg om de 2 degradatieplaatsen aan de overkant te houden, of moet de goede kant van deze kloof via een eindronde bereikt worden? Op 26 februari speelde Wortel de uitgestelde wedstrijd tegen Oud-Turnhout. 's Voormiddags wordt er met man en macht gewerkt om het terrein bespeelklaar te krijgen. In slechtere terreinomstandigheden, dan op 5 februari toen de wedstrijd werd uitgesteld, beginnen de beide ploegen aan deze match. Op alle terreinen is Oud-Turnhout de betere van Wortel. Zowel op voetbaltechnisch als op modderveldenspel. Na een kwartier leidt OudTurnhout met 0-3. Bij het eindsignaal lijdt Wortel een 0-6 nederlaag. Op 5 maart was de derby tegen Minderhout. Zonder op afzondering te gaan, weet Wortel een 1-0 achterstand om te buigen tot een 1-3 overwinning. Deze overwinning brengt Wortel op een 23-... puntenstand. Op 12 maart Wortel-Schoor. Na een studieronde van 20 minuten komt Wortel in minder dan 10 minuten op een 3-0 voorsprong. Tijdens de rust worden er in de kantine reeds rondjes gegeven op het bereiken van de 25 punten. Na de match blijkt dat de kantinehouder de 2 punten echt op zak heeft, inderdaad Schoor vecht zich terug naar een oververdiend gelijkspel. Eindstand 3-3. Puntenstand 24.

Twee kampioenen voor F.C. Meer maar het Iste elftal blijft in de onzekerheid! Er zijn nog blijde dagen in 't leven! Ook in 't leven van een voetbalclub. Vraag het maar eens aan onze knapen en reserven. De dag van 5 maart 1989 zal een heuglijke dag blijven voor de knapen. Er moest gespeeld worden tegen Oostmalle. Eén puntje volstond om de kampioenstitel binnen te rijven. En jawel... het gebeurde met een 2-0 overwinning! Zeer groot was dan ook het enthousiasme na de wedstrijd. Felicitaties van alle kanten in de kleedkamer en de kantine. De kampioenen konden hun geluk niet op en zongen uit volle borst: 'We are the champions!' Tijdens de laatste kompetitiedag op 12 maart tegen Loenhout kregen zij nog eens een mooie roos. Ook aan Dré en Fik werd gedacht. Een laatste hulde zal hen gebracht worden op zondag 9 april na de vriendenwedstrijd tegen Meerle, die aanvangt te 13 uur! Op zondag 12 maart werden we nog een 2de kampioen rijker. Door hun 3-1 overwinning tegen Brecht werden ook onze reserven de 16

Op 19 maart Mol-Wortel. Bij deze verplaatsing naar de laatste in de rangschikking rekent Wortel op de 2 punten. Na tien minuten moet Wortel met 10 en Mol met 9 man verder. Dit overwicht in mankracht brengt Wortel niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De 25 puntenkloof is bereikt, de achtervolgers winnen echter allen hun match, zodat het behoud nog theoretisch blijft. In 4e provinciale zouden we dit artikel kunnen beperken tot het geven van het programma voor de volgende maand. In 3e blijft ook de strijd in de degradatiezone spannend, misschien valt het degradatiedoek in de laatste wedstrijd te Meer. Hopelijk voor Wortel gebeurt dit reeds eerder. Toch wordt erin Wortel voor een goede spelerstoekomst gezorgd. Inderdaad, onder leiding van trainer Staf Aerts en zijn assistent, zoon Dennis, werd zowel door pre-miniemen A als pre-miniemen B de kampioenstitel behaald. De 'A's' bereiken de eindstreep met 7 punten voorsprong en de 'B's' met 2 punten. Officieus zijn deze kampioenen reeds gevierd met crême-glace, consumptiebonnen en bloemen vanwege de le ploeg. Officieel wordt dit overgedaan op 8 april met een thuiswedstrijd tegen de preminiemen van Beerschot, dit om 14 en 13 uur. De miniemen met trainer Willy Lodewijckx bereikten een 2e plaats in de eindstand. De definitieve eindstanden van alle ploegen volgen in de maand mei.

Programma van april le ploeg 2-4 Oosthoven - Wortel 9-4 Wortel - Vosselaar 16-4 Wortel - Zwaneven 23-4 Meer - Wortel •

kampioenen van hun reeks. Sommigen onder hen mochten dat in hun voetbalcarrière al voor de 1 lde maal beleven. Zij hebben het natuurlijk extra nagevierd. Zeer lang zelfs ... ! Dank zij het uitzonderlijk zachte winterweer is de kompetitie voor reserven en jeugd zeer vroeg beëindigd. Alleen ons lste elftal moet nog enkele weken verder strijden. Het zal nog hard en moeilijk worden voor onze jongens! De laatste weken draaien zij behoorlijk mee. Zopas kregen zij Minderhout op bezoek. Ook een degradatiekandidaat. Meer presteerde niet zo overtuigend. De bezoekers vormden de betere ploeg doch faalden in de afwerking. Zo redt men het natuurlijk niet! In ieder geval mogen we nog een spannend einde verwachten. Programma: zaterdag 1 april: 15.00 uur Reserven - Bouwel (vr.) zondag 2 april: 15.00 uur LuIe - F.C. Meer zondag 9 april: 13.00 uur Knapen - Meerle (vr.) 15.00 uur F.C. Meer - Oosthoven zaterdag 15 april: 15.00 uur Bouwel - Reserven (vr.) zondag 16 april: 15.00 uur Vosselaar - F.C. Meer zondag 23 april: 15.00 uur F.C. Meer - Wortel U

Een nieuwe sportvereniging

De Hoogstraatse Squashclub De liefhebbers van de squashsport kunnen reeds enige tijd hun sport in de gemeente Hoogstraten beoefenen. Enkele weken geleden werd er een heuse squashclub opgericht in de lokalen van de Indoor-tennis, Achtelsestraat 72 te Hoogstraten. Voor 750 fr per jaar kan men lid worden en de jongeren (-18 jaar) betalen slechts 500 fr lidgeld. In het lidgeld is tevens een complete sportverzekering begrepen. Natuurlijk krijgen de leden ook voorrang bij het reserveren van een terrein. Verder kunnen zij nog genieten van initiatielessen en trainingsfacilïteiten. Bij tornooien betalen de leden geen deelnemingsgeld!

Tornooi Op vrijdag 31 maart (19-23 uur), zaterdag 1 april (14-23 uur) en zondag 2april (14-23 uur) organiseert de club een ontmoetingstornooi voor alle leden. Belangstellenden zijn uiteraard ook welkom en voor allen is het een mooie kennismakingsgelegenheid. Geïnteresseerden die graag meer informatie wensen of lid willen worden telefoneren even naar Indoor Tennis, 03-314.37.76 of R. Voet, secr. 03-314.53.46.3

Als je een afspraak maakt, vraag dan altijd het telefoonnummer van de persoon in kwestie, voor het geval je die afspraak toch maar liever ongedaan zou maken.


SPORT

HVV probleemloos naar het einde van de kompetitie Na (le winterstop, die er eigenlijk gccn was, slaagden de roodwitten erin gedurende 9 wedstrijden de nederlaag te ontlopen. Met een doelpuntje meer hier of daar, zat er zelfs een dikke ereplaats in. Nu zal het vermoedelijk wel bij een plaats in het midden van het klassement blijven en wanneer men de 30 punten zou behalen, die waren vooropgezet, is dit derde seizoen in III nat. wel geslaagd. HVV slaagde erin zowel op Heist als op Aubel één punt te halen. Anderzijds hadden we meer verwacht van thuismatchen tegen Westerlo en Hoeselt, die ook maar 2 op 4 opleverden. Wanneer de roodwitten de lijn kunnen aanhouden, moeten thuismatchen tegen Gerhees en Overpelt en Witgoor reeds voldoende punten opleveren om de laatste twee ver achter HVV te houden. Rekening houdend met de werkelijke zware kwetsurenlast waarmee HVV zit en zat opgezadeld, hebben de Friswitjongens het toch meer dan behoorlijk gedaan. Op de valreep vermelden we nog dat kandidaat-kampioen Zwarte Leeuw op eigen veld door HVV in bedwang werd gehouden. Programma: vrijdag 31 maart: 20.00 uur Reserven - Tienen zondag 2 april: 15.00 uur Tienen - Hoogstraten V.V. zaterdag 8 april: 15.00 uur Overpelt - Reserven 19.30 uur Hoogstraten V.V. - Overpelt vrijdag 14 april: 20.00 uur Reserven - 1-leultje zaterdag 15 april: 18.30 uur Heultje - Hoogstraten V.V. zaterdag 22 april: 15.00 uur Witgoor - Reserven zondag 23 april: 19.30 uur Floogstraten V.V. - Witgoor zondag 30 april: 12.30 uur Virton - Reserven 15.00 uur Virton - Hoogstraten V.V.

De H.V.V.-kleinsten in de kijker Pupillen (6-7 j.)

Boven v. 1. n. r.: Koen Koyen, Bert Martens, Kevin Brees, Kristof Terveun, Raf Vissers, Johan Robben, fijn Cox, Philip Knevels, Wannes Lanslots, Nico Van Loon, Casper Lalte, Francis Bogers. Afgev.: Eddy Schrijvers, trainer Walter Piedfort. Onder v.l.n.r.: Jan De Roover, Steven Van Loock, Pieter Van Nueten, Tim Janssens, Vic Van Loon, Dave Brosens, Joris Van Nueten, Davy Van Bergen, Nam Nguyen, Bjorn Brouwer, Sven Brees, Raf Leys.

Miniemen B

Inyji .11/.!.: 1oii t in [)nr 1/al/nu, H ui/ Jlpni/i, a/inl'. Donuniek Van Den Bosch, Kristof Gijsbrec'hts, Jan Van Den Berghe, Jeroen Basiiaens, trainer Tom Bruurs. Onder v.l.n.r.: Tim Coppeholle, Jan Kustermans, Ti,n Van Loon, Jan Meyvis, Brent Seeuws.

Preminiemen B

Prov. Minienieu A

Boi'n al. n.r. .' iiiinnr Liie t erijoeien, ,iliel \mo/s, Pol hermans, Frank V.D. Bogerd, Gunther Bluekens, Wim Van Meel, afgev. Har ry Meyvis, Jef Martens, Jan De Keuster, afgev. Guy Van Boxel. Onder v. I. n. r.: Sven Geets, Ben Keustermans, Ronny Gabriëls, Jef V.D. Branden, Jef Govaerts, Siegfried Fockaert, Stijn Pemen.

Boven v. 1. n. r.: Jürgen Van der Velden, Bert Blo,nmaert, Tom Van Loock, Roland Schouwenaers, Danny Verheyen, Jan Buylinckx. Onder v. 1. n. r.: Dave Bogaerts, Wim Govaerts, Jef Van Hasselt, A lex Bastiaens, Ben Van Beek, Jeroen Bastiaens. 17


SPORT

Gewestelijke scholieren

oj

mode...

KARL'S COIFFURE -

KLASSEMENT 1. Wuustwezel 24 20 31 1129 24 41 2. Westmalle A 24 18 2 4 100 32 40 3. Oostmalle 24 18 3 3 109 35 39 4. Brecht A 24 18 3 3 94 25 39 5. St. Lenaerts A 24 13 7 4 76 36 30 6. Meer 24 1111 2 49 58 24 7. Meerle 24 9 11 4 65 65 22 8. Loenhout 24 9 12 3 61 65 21 9. St. Jozef 23 6 13 4 42 100 16 10. Minderhout 24 4 13 7 48 8115 11. Zoersel 24 5 17 2 27 74 12 12. Wortel 24 3 18 3 16 109 9 13. Vlimmeren 23 0 21 2 15 127 2

Gewestelijke juniores

9 J~.

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 Zwaneven B Branddonk B

24 3 17 4 20 84 10 23 4 18 1 17 69 9

Gewestelijke miniemen KLASSEMENT 1. Merksplas A 2. St. Job A 3. Gooreind A 4. Meer 5. Oostmalle A 6. Wuustwezel A 7. Loenhout A 8. St. Lenaerts A 9.Zw.LeeuwA Minderhout22 Lentezon Meerle KLASSEMENT 1. White Star A 2. Wortel 3. FC Turnhout A 4. HIH Turnhout 5. Oosthoven A 6. Weelde A 7. Zwaneven 8. V. Arendonk 9. Flandria 10. Poppel A 11. Hoogstraten 12. Dosko

22 16 15 62 16 37 22 15 2 5 79 27 35 22 14 5 3 57 35 31 22 13 4 5 58 3431 22 12 7 3 59 33 27 22 11 10 1 61 43 23 21 8 7 6 38 30 22 22 8 10 4 45 42 20 22 5134235314 4 17 1 25 65 9 22 3 17 2 22 88 8 21 117 3 17 89 5 22 17 2 3 125 15 37 22 17 4 1158 28 35 22 17 4 1 88 15 35 21 16 4 1 98 2133 22 16 6 0 108 30 32 21 13 7 1 115 3927 22 11 11 0 95 6622 22 6 15 1 41 80 13 22 6 15 1 41 98 13 22 5 16 1 50 91 11 22 1 21 0 6 223 2 22 1 21 0 9 228 2

Gewestelijke knapen KLASSEMENT 1. Meer 2. Brecht A 3. Meerle 4. Wuustwezel A 5. Oostmalle A 6. Westmalle 7. Minderhout 8. St. Lenaerts 9. St. Jozef 10. Wortel 11. Vlimmeren 12. Zoersel 13. Loenhout

22 20 11108 22 18 31116 22 15 6 1 88 22 11 4 7 85 22 12 6 4 80 22 12 7 3 57 21 5 11 5 47 22 6 142 45 22 4 12 6 38 22 5 14 3 37 22 5 14 3 23 0 0 00 0 21 0 21 0 17

29 41 4737 45 31 51 29 39 28 39 27 78 15 110 14 68 14 67 13 82 13 00 86 0

KLASSEMENT 1. Minderhout 2. Zoersel 3. Wecheiderz. 4. Vlimmeren 5. St. Jozef 6. Oostmalle 7. Meer 8. Wortel 9. Zwarte Leeuw 10. Antonia B 11. Merksplas 12. Lentezon 13. Liiie KLASSEMENT 1. Kaart 2. Brecht 3. St. Lenaerts 4. Schoten

24 19 3 288 33 40 24 18 24 92 37 40 24 14 7 3 66 42 31 24 14 7 3 48 2531 24 12 7 5 47 49 29 24 10 9 5 45 55 25 24 11 11 2 53 56 24 24 7 89484723 24 8 10 642 53 22 24 8 133 47 56 19 24 4 17 3 44 59 11 24 4 18 2 39 86 10 24 1 18 5 28 89 7 22 15 22 15 22 14 22 12

4378 6 1 79 7 1 49 64 66

2433 25 31 34 29 28 28

Schilde SK Wuustwezel 8. Westmalle 9 .Wijnegem 10. Hoogsiraten 11. Meerle 12. Brasschaat B

22 12 64 56 34 28 22 11 5 6 86 31 28 22 11 10 1 55 53 23 22 6 15134 69 13 22 6 15 1 29 99 13 22 2 16 4 28 72 8 22 2 19 1 18 136 5

Gewestelijke reserven KLASSEMENT 1. Meer A 2. Wecheiderz. A 3. Dosko A 4. Zoersel A 5. Antonia A 6. Brecht 7. White Star 8. Merksplas A 9. Westmalle B 10. Minderhout 11. Wortel 12. Meerle 13. Schilde SK C KLASSEMENT 1. St. Lenaerts B 2. Loenhout 3. Oostmalle C 4. Zwarte Leeuw 5. Wuustwezel 6. Antonia D 7. Meer B 8. 's Gravenw. C 9. St. Job B 10. Zoersel B 11. Westmalle C

21 13 5 3 44 26 29 22 11 6 5 45 39 27 22 9 4 9 26 22 27 21 8 5 8 43 38 24 21 10 8 3 40 37 23 21 9 9 3 40 36 21 21 9 9 3 33 35 21 22 7 8 7 38 43 21 22 7 9 6 42 36 20 21 7 10 4 41 44 18 21 5 11 5 27 38 15 21 4 15 2 27 52 10 0 0 00 0 0 0 20 19 0 1 86 1139 20 12 4447 20 28 20 12 4 4 38 25 28 19 9 64413222 19 9 7 3 33 29 21 19 8 9 2 39 40 18 20 5 8 7 29 36 17 20 51052441 15 20 511 4 23 46 14 19 1 13 5 12 51 7 20 316 1 19 60 7

Preminiemen .4 glorieerden! Het eerste elftal van VN4 kwam hen gelukwensen en drukte iedere preminiem een echte kampioensruiker in de hand.

WONINGINRICHTING Vrijheid 167

-

Hoogstraten -

-

-

-

-

GEBR.LEYTEN

Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers, enz.

18


SPORT

JEUGD VOETBAL Meer, Minderhout en Wortel gekroond! Voor de jeugd zit het seizoen er op! Het voethalpiunje kan netjes gcstrcken, geplooid en opgeborgen worden, de shoes lekker ingesmeerd, gereed voor de volgende confrontaties in september! Kenmerkend voor dit jaar mag zeker het minieme aantal uitgestelde wedstrijden genoemd worden. Zelden heeft men tijdens de wintermaanden in zo'n gunstige omstandigheden deze sport kunnen bedrijven en dat onze jcugdvoetballers er deugd aan beleefd hebben, moet je zeker eens aan hen vragen. Enkele kampioenen telden we toch ook weer in de Noordhoek. Bij de gewestelijke reserven behaalde Meer A de titel, de Minderhoutse juniores waren net als vorig jaar de sterkste, Meer spande ook de kroon bij de knapen en de Wortelse A- en BprĂŠ-miniemen toonden zich gewoonweg onweerstaanbaar. Ook de tweede plaats van de V.N.A.miniemen mag zeker aangestipt worden. Alle kampioenen gefeliciteerd en de nietkampioenen proficiat want deelnemen is toch belangrijker dan ... ! Juist! Voor de gelegenheid volgen hier de klasseringen van de verschillende reeksen!

Prenii,iieinen B bleven niet achter, ook zij speelden kampioen. De of] iciele huldiging van zowel A als B gebeurt op8 april als de prĂŠminiemen van Beerschot op Wortel komen spelen.

FC Turnhout Westerlo OG Vorselaar Geel Dessel SV Nijlen Lentezon Zwarte Leeuw Retie Kasterlee

2525 00156 1350 2622 22158 1946 2617 45 98 3239 2617 54 99 3438 2613 94 73 7030 2413 92 54 4128 2610 97 50 5327 25 9 11 5 48 6523 26 6 13 7 39 6219 26 6 14 6 55 7818

Hoogstraten

26 7 18 1 43 104 15

Herentals Herenthout Heist Sp

25 5 16 4 33 9214 25 2 21 2 20115 6 26 1 21 4 23167 6

Prov. Scholieren B

Prov. Miniemen B FC Turnhout Geel Zwarte Leeuw Dessel Retie Herentals Westerlo OG Vorselaar Kasterlee Herenthout

2522 12100 1546 2622 40119 2644 2619 52122 2140 2617 63 73 2637 2615 65 69 4035 2513 75 50 3031 2612 95 76 7229 26 9 15 2 44 61 20 25 6 14 5 44 8217 24 7 15 2 34 6816

Herentals Herenthout Westerlo Zwarte Leeuw OG Vorselaar Dessel FC Turnhout SV Nijlen Kasterlee Heist Sp

Hoogstraten

26 7 17 2 43 7916 25 5 15 5 30 64 15

Hoogstraten

SV Nijlen Lentezon Heist Sp

Prov. Juniors B

Prov. Kadetten B

26 4 20 2 34 108 10 26 0 24 2 13160 2

Geel Lentezon Retie

26 20 24 77 26 18 2 6 95 26 18 4 4 66 26 18 5 3 86 26 17 6 3 80 26 14 9 3 73 26 12 8 6 71 26 1111 442 26 8 11 7 43 26 7 16 3 38 26 5 20 1 21 26 4 193 31 26 3 21 2 22 26 2 23 1 14

21 44 25 42 36 40 29 39 27 37 34 31 44 30 5826 50 23 82 17 94 11

68 11 78 8 120 5

Preminiemen A E

' .

TM

-

uiQ

nMftt

P-4PU!i -

.

-

\

iIu:I!::IL IE

Herentals FC Turnhout

2415

Heist Sp Lentezon Kasterlee Herenthout OG Vorselaar Dessel Zwarte Leeuw Geel Westerlo Retie SV Nijlen

2613 76624032 2512 85473729 2511 77604629 26 12 11 3 38 39 27 26 8108455624 26 9125455223 25 6127435719 26 5129395619 26 6 15 5 41 51 17 26 6 17 3 45 79 15 25 12042875 6

Gewestelijke pr e-miniemen KLASSEMENT

2222 00117 444 Zw. Leeuw B FC Turnhout B 2216 33 77 1335 Meerle B

2212 73 43 4327

Wuustwezel B Loenhout B Brecht B St. Lenaerts B Merksplas B St. Jozef B Westmalle B Oostmalle B

2112 72 51 3526 2110 56 35 2426 22 10 102 37 3722 22 9 94 37 3222 22 7 12 3 25 3617 22 6124 48 6116 21 5 13 3 25 2413 21 0210 2126 0

Hoogstraten B KLASSEMENT Wortel A

21 0 21 0 2126 0

Brecht A St. Lenaerts A

2417 43 61 2537 2413 47 41 2533

Minderhout

2411 58 39 2130

Oostmalle A Wuustwezel A Vlimmeren

2412 75 62 3629 24 9 78 43 2826 24 8 10 6 24 3322

Meerle A

24 7 98 31 4322

Westmalle A St. Jozef A

34 6 10 8 36 5020 24 7 12 5 27 4219

Meer Hoogstraten A

23 4 15 4 36 5512 22 2 15 5 11 49 9 8104 5 24 2 21 1

Loenhout A

19

54422134

Hoogstraten

KLASSEMENT Wortel B

Boven v. 1. n. r.: afgev. Corneel Van Dyck, Bert Van Ginckel, Jef Van Loon, Philip Kerre mans, Jef Mey vis, Tom Van Den Berghe, Jan Michielsen, Gust Hermans, Jef Van Loock, trainer Louis De Roover. Onder v. 1. n. r.: Jo Viskens, Ben Viskens, Wim Van Meel, Bart Van Dyck, Gun (her Bluekens, Stijn Leesi'mans.

2521 13762045 2517 53614337

Dessel B Zw. Leeuw C Lentezon B Retie B V. Arendonk B Weelde B FC Turnhout C 0 Turnhout B Flandria B Vr. Arendonk B

2322 10106 1444

2419 32751940

2418 24701640 2416 62632534 2413 74544030 2412 84512828 2311 75583527 24 12 9 3 58 55 27 24 9123404221 24 7143507917 24 5145335815 25 6 17 240 79 14


SPORT

N OORDER

SPORTIEF HIERY,

KEPIPEN

Geef iedereen nog eens een rondje... Atletiek Vereniging Noorderkempen anderhalf jaar aktief In augustus 1987 werd onder impuls van enkele atletiekfanaten de Atletiek Vereniging Noorderkempen boven de doopvont gehouden. Sindsdien worden er regelmatig rondjes gelopen op de atletiekpiste van het Klein Seminarie. Het ledenaan tal groeideflink aan, er kwam een eigen klubblad, een mitiatiekursus leverde interesse van heel wat jongeren op. Voorzitter Jan Via mings ziet het na anderhalf jaar werking best zitten voor de atletiek in het hoge noorden. Over het hoe, waarom en wanneer wou hij het volgende kwijt... 'De dichtstbijzijnde atletiekklubs waren Turnhout AC en Sprint Breda. Als Belg kan je wel lid worden van een Nederlandse klub, maar je kan geen kampioenschap lopen of zo. Dat leidde tot het oprichten van een kern in Rijkevorsel als onderafdeling van Turnhout. Maar men ondervond van hieruit al snel dat men niet dezelfde behandeling kreeg als de Turnhoutse leden. Bij de inschrijving van leden voor bepaalde wedstrijden werd Rijkevorsel benadeeld, zodat men overstapte naar Beerschot VAV. Maar na een tijdje deden zich daar dezelfde problemen voor, en de stadsmentaliteit leverde bijkomende moeilijkheden op. Toen dook voor het eerst de wens op om een zelfstandige klub op te richten. Financieel bleek dat echter niet haalbaar. Jaarlijks moet aan de atletiekbond een vrij groot bedrag betaald worden om erkend te worden, wat voor een klub met een gering aantal leden erg moeilijk is. Het leek er dus niet echt in te zitten voor de Noordkempische atletiekliefhebbers...'

'De leden kunnen gratis deelnemen aan alle AVV wedstrijden. Dat zijn er toch wel wat, gemiddeld mag je rekenen op één per week. In de winter is dat vooral veldlopen, de nodige infrastruktuur om aan indoor loopwedstrijden te doen, ontbreekt immers grotendeels in Vlaanderen. Als er dan al binnen atletiek gedaan wordt, zijn het vooral de technische nummers zoals hoog- en verspringen, kogelstoten. In de zomer zijn er uiteraard allerlei atletiekwedstrijden met alle disciplines. Vrijwel alle wedstrijden vinden plaats in de provincie Antwerpen en in het Waasland, waar eveneens een erg aktieve kern werkzaam is. Wij geven ons eigen klubblad uit, erg bescheiden weliswaar. Hierin komt alle informatie over wedstrijden, trainingen, algemene atletiekinfo. Momenteel staat er een reeks in over sportletsels. Wekelijks is er een trai-

fabriek. Er bestaat enkel een mondelinge overeenkomst voor, waarbij werd toegezegd dat de grond gebruikt mag worden zolang er geen andere bestemming voor is. Maar in principe kan dat dus van vandaag op morgen opgezegd worden. Zelf hebben we daarom met AVN kontakt gezocht met het Klein Seminarie. Er kwam een overeenkomst met de school waarbij we het terrein mogen gebruien en mee in staan voor het klein onderhoud van de piste. Vorig jaar werd er dan een initiatiekursus at-

!

I;J

f

VUY UWP

Er

e:II

111

Vriendenklubs 'De oplossing kwam er door toenadering te zoeken tot de Antwerpse Vereniging van Vriendenklubs. Deze bond is erkend door Bloso en organiseert allerlei aktiviteiten in diverse sporten. Het biedt een alternatief naast de officiële bond, vooral interessant omdat ook rekreatieve sportbeoefenaars onderdak kunnen vinden. Overigens zijn heel wat officiële leden eveneens aangesloten bij AVV omdat ze dan in een ander circuit wedstrijden kunnen lopen - gratis en met minder verre verplaatsingen. Zo zijn we er toe gekomen om in augustus '87 de Atletiek Vereniging Noorderkempen op te richten. De naam toont al aan dat we een ruimere werking hebben dan alleen in Hoogstraten zelf, er zijn trouwens heel wat leden uit omliggende gemeenten. De meesten waren aangesloten bij andere Vriendenklubs, vooral Wommelgem, en trainden mee in Rijkevorsel. Dat geldt ook voor mezelf. In Rijkevorsel dreigt er echter een probleem met de opvolging te komen. De kern drijft er op de jarenlange inzet van één enkele persoon, en bovendien kan daar vroeg of laat een probleem met de piste ontstaan. Die ligt in de Bavelstraat op grond van de kerk-

Alternatief

7/

7

4

it

1h

. Jun

Ji

/

1/11 1

/ sï lopen coAch' rondks op

1

de at/eziekpiste i'wi liet

Klein Sein marie.

letiek gegeven met de steun van de sportraad. Dat heeft heel wat jongere leden aangebracht, zodat we nu een vijftigtal aangesloten leden tellen. Voor de praktische werking hebben we een vijfkoppig bestuur, allemaal nog aktief als atleet. Ikzelf ben de voorzitter, Jan Hendrickx is kassier, Guy Van den Kieboom verzorgt de opvolging van de uitslagen. Guy Hendrickx en Guido Everaerts zijn de andere bestuursleden. Het bestuur zorgt voor de kontakten met AVV, regelt de trainingen enzovoort.'

ning. In de zomer, van april tot september, is dat van 19.00 tot 20.00 uur op donderdag, en in de winter van 10.30 tot 11.30 uur zaterdagvoormiddag. In het winterseizoen komen daar een tiental zaaltrainingen bij in de Zevensprong. Dat heeft heel wat sukses gehad dit seizoen en zal dan ook wellicht herhaald worden. In zaal wordt meer de nadruk gelegd op de technische vaardigheden van bijvoorbeeld kogelstoten of hoogspringen, algemene kracht en uithouding. De trainingen voor de jongeren leid ik zelf. Tot 14, 15 jaar on-


SPORT

°T

Uitslagen AVN 8 januari Pulle Kadetten Scholieren Veteranen Senioren 21januari Brassehaal Pupillen Miniemen Senioren 28 januari Ekeren Senioren 11 februari Pupillen Miniemen : : : :

:

Kristof Rombouts 9 Tom Haest 2; Peter Crauwels 8; Michael Crauwels 11 Jan Hendrickx 1

:

Guido Flendrickx 6; Guy Van den Kieboom 8

: :

: :

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

geveer mogen jongeren in de atletiek niet specifiek trainen voor alleen een welbepaalde discipline. Wie alleen maar zou komen voor bijvoorbeeld kogelstoten, kan bij ons niet terecht. Wij vinden dat dan immers het risiko veel te groot is dat na enkele jaren de lol er helemaal af zal zijn. Wij bieden een kennismaking aan van heel het gamma dat atletiek omvat. Ik probeer de trainingen ook gevarieerd te maken. De looptrainingen worden gebaseerd op de maximum afstand die de jongeren in hun eigen leeftijdskategorie moeten lopen, waarbij geprobeerd wordt een seizoensverloop in te bouwen. Dit wordt aangevuld met algemene oefeningen: na de opwarming en stretching zijn er o.a. reaktiespelletjes, kogelstoten, werpen, balspelen. In een eenvoudig tikkertje-met-de-bal kan bijvoorbeeld reaktiesnelheid, snelheid en uithoudingsvermogen getraind worden. Daarnaast zijn er atletiekgerichte oefeningen: armbewegingen tijdens het lopen, hordentechniek, basisbeweging bij spurt enz. Trainen mag echter hoe dan ook geen sleur worden. De volwassenen trainen meestal afzonderlijk. Dat komt doordat de groep vrij klein is en omdat de meeste atleten al een eigen specialisatie hebben. Zij kunnen wel advies krijgen als ze dat willen, en wanneer de groep groter wordt zal er wellicht ook voor de volwassenen meer begeleiding komen. Vooral de dames blijken er nood aan te hebben om in groep te trainen, wat momenteel nog niet zo erg goed van de grond komt.'

Toekomst 'In eerste instantie willen we met de klub de belangstelling voor atletiek in de Noorderkempen aanwakkeren. Er is wel degelijk belangstelling voor hier in de streek, alleen heeft atletiek hier nooit voldoende kansen gekre-

Kadetten Scholieren Senioren

Bram Everaert 3 Petra Everacrt 1 Martine Persoone 2, Rita Aerts 3 Stefaan Van Echelpoel 18

: : :

Kristof Romhouts 7; Tim Van Loon 10 Tom Haest 1; Gert Van Meel 6; Peter Crauwels 7; Michael Crauwels 9 Bram Everaert 3 Petra Everaert 3 Jan Hcndrickx 2; Guido Hendrïckx 4; Eddy Hendriekx 23; Stefaan Van Echelpoel 30 Martine Persoone 4; Guido Everaert 14

Veteranen 18 februari Brasschaat Rita Aerts 1; Stan Hoefnagels 14 Veteranen 26 februari Zandhoven Bram Everaert 2 Kadetten Petra Everaert 1 Scholieren Martine Persoone 1; Ria Aerts 2; Guido Everaert II Veteranen Jan l-Iendrickx 4; Guido Hendrickx 5 Senioren :

:

:

:

: :

Wie zich als lid wil opgeven of meer informatie wil over AVN, kan hiervoor terecht hij Jan Vlamings, Moerstraat 30 in Hoogstraten. Tel. 314.69.13. U gen. Op die manier willen we een valahel alternatief bieden voor jongeren die sportief bezig willen zijn. Nu komen die bijna uitsluitend terecht bij voetbal of volleybal, terwijl we geloven dat de veelheid aan atletiekdisciplines ook aan vele jongeren een attraktieve sportbeoefening kan garanderen. Bovendien is het een uitstekende basis voor om het even welke sportbeoefening. Ook de vele joggers en rekreanten willen we een begeleiding aanbieden, omdat we hen via AVV heel wat mogelijkheden kunnen geven. Op termijn willen we komen tot het inrichten van eigen wedstrijden. We zouden graag een jaarlijkse veldloop op poten zetten, die dit jaar op 4 november op het terrein van de Boskant zal plaatshebben. Later willen we daar een zomerwedstrijd aan toevoegen. Maar dit hangt af van de beschikbare akkommodatie. Op het terrein van het Klein Seminarie is de piste niet in uitstekende staat, maar toch voldoende om op te trainen en mits enkele kleine aanpassingen ook om wedstrijden op te lopen. Om een wedstrijd te organiseren moet men echter ook douches, een kleedkamer, een ruimte voor inschrijvingen en zo hebben. Dat is er momenteel allemaal niet.

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67

pvba

We hopen op een gunstig resultaat van de besprekingen tussen de gemeente en de school. Op korte termijn zou de gemeente het terrein in beheer kunnen nemen en er akkommodatie voorzien. Dat hopen wij tenminste, want dat hangt uiteraard van de betrokken partijen af. Atletiek hier in de streek is lange tijd een doodgezwegen broertje geweest. Het verwonderde ons om tijdens de verkiezingscampagne plots te zien hoe ook voor onze sport inspanningen zouden gebeuren. We hebben daarover nog geen direkte kontakten gehad met burgemeester of schepen, wel indirekt via sportraad of sportfunktionaris. We hopen nu alleszins dat er wat konkreets uit de bus komt. Hoogstraten vervult een centrumfuntie en ook op atletiekgebied moet dat zo kunnen worden. Terwijl we nu alleen maar kunnen konstateren dat deze streek ver achter staat vergeleken bij sommige omringende gemeenten. Zolang er geen goede akkommodaties zijn, kan de klub niet echt veel groeien. We gaan wel ledenwerfakties doen op de stratenloop, scholenveldloop en zo. Ook financieel is het niet makkelijk voor de klub. We willen geen lootjes gaan verkopen of zo, niemand van ons voelt veel voor zulke kommerciële akties. Wel is er lidmaatschapsgeld van 300 fr. per jaar. In vergelijking met de officiële bond is dat heel schappelijk allemaal. Wedstrijden en trainingen zijn gratis, alleen voor de zaaltrainingen vragen we 10 fr. omdat we dan zelf met de huurprijs zitten. Financieel is deze sportvereniging dus alleszins voor iedereen haalbaar. Verplaatsingskosten zijn door de regionale gebondenheid trouwens ook geringer. Het nadeel tegenover de Belgische Atletiekbond is dan weer dat het officiële circuit altijd van de betere pistes gebruik kan maken, terwijl dat bij ons toch eerder okkasioneel is. Sponsoring is bij ons dan weer wel toegelaten, in tegenstelling tot de bond.' •


DA GBOEK

Een doorsnee werkdag Enkele tijd geleden kwamen jongens van de VITO op interview. Ze moesten wat vragen stellen aan de pastoor. EĂŠn daarvan was: 'Hoe ziet een doorsnee dag er voor u uit?' En ik begon te vertellen: 07.00 uur: Opstaan en opschik. 07.15-08.00 uur: Gebed en voorbereiding van de mis. 08.00 uur: Eucharistieviering. 08.30 uur: Ontbijt. 09.00-10.00 uur: Correspondentie nazien, mensen ontvangen, wat lezen. 10.00-12.00 uur: Bezoeken in de parochie, soms uitvaartdienst of huwelijk. 12.00 uur: Middagmaal op het Seminarie. 13.00-14.00 uur: Luisteren naar het nieuws, middagdutje, een stukje breviergebed. 14.00-18.00 uur: Bezoeken in de parochie. 18.00 uur: Avondmaal.

18.30-20.00 uur: Mensen ontvangen, vergaderingen voorbereiden, T.V.-nieuws. 20.00 uur: Vergaderingen, ondertrouwers ontvangen, lezen, soms T.V. kijken. 22.30 uur: Avondbezinning. 23.00 uur: Slapen. Als de klokken veel luiden, heeft de pastoor veel werk, zeggen de mensen. Ik zeg altijd: 'Wij werken 2 dagen per week, zaterdag en zondag, voor de rest zijn wij bezig'.

Maandag Elke morgen om vijf voor acht stap ik naar de kerk. De hele stad komt dan tot leven. De Vrijheid stroomt vol met jeugd. Een haastige en jachtige sfeer.., en ik wandel rustig naar de kerk. Wat een weelde als je je dag zo rustig en bewust kunt beginnen! Dan denk ik weleens aan die mensen die zich haasten naar hun werk. Aan die moeders die het weerom klaargespeeld hebben om hun kinderen tijdig naar

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegritlen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

22

school te helpen. En dan neem je weleens hun drukke leven mee naar de kerk en heb je een intentie om voor te bidden. Het werd vandaag een vergadering. Van 10.00 tot 12.00 uur voorbereiding van de Goede Week met de medepastoor. Van 13.30 tot 17.00 uur veertiendaagse samenkomst met het parochieteam. Tussendoor nog het Parochieblad perskiaar maken, een prentje voor een overledene opstellen en een doopsel gaan voorbereiden. Het was vandaag zo'n prachtige lentedag en Jezus die zei: 'Kijk eens naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld.' Ja Heer, morgen ga ik dat beslist doen.

Dinsdag Het is deze week mijn beurt om de zieken te gaan bezoeken. Elke week worden de zieken bezocht in de twee ziekenhuizen van Turnhout; de ene week door Annie en Marijke van het pastoraal team, de andere week ga ikzelf. Ik vertrek al om 09.00 uur - mijn secretaris doet de wachtdienst thuis -, anders kan ik de twee ziekenhuizen niet bezoeken. Je luistert naar het verhaal van mensen: - ,'t Gaat niet goed,' kon ik maar liggen.' - 'Pas verzorgd, dan ben ik doodop.' - 'Morgen word ik geopereerd,' - 'Ik denk aan mijn kinderen.' - 'Weken rusten. Ik probeer me nuttig bezig te houden.' - 'Bedankt dat ge geko,'nen zijt.' - 'Ik mag morgen naar huis,' Een verhaal van pijn en onmacht, hoop en verdriet, angst of hoop voor de toekomst. Je mag het beluisteren, even maar; genoeg om je het besef te geven: wat een rijkdom is je gezondheid! In de namiddag op huisbezoek bij de ouders van de eerste kommuniekanten. Nog een ondertrouw in de vooravond en daarna naar de Bij belavond over het boek Job. Met een nieuwe kijk op het oude boek eindigde de dag in een gezellige nababbel. Alleen wees de klok al naar middernacht.

Woensdag Een regenachtige dag. Vandaag wordt Cisca, bijna 80, begraven. Bij elk sterven krijg je het levensverhaal van mensen te horen. Dat van Cisca vertelde over de oorlogstijd. Hoe mensen op de vlucht gingen. Zo ook haar man met de twee kleine kinderen Joske en Hilda.


DAGBOEK Onderweg naar Rij kevorsel reden ze op een mijn. Joske en Hilda kwamen om het leven, hun vader werd gekwetst. En toch blijven mensen recht in het leven; houden het huis gastvrij voor iedereen open en staan klaar voor jan en alleman. Zo was Cisca. In haar eenvoud was ze groot. Uit het leven van mensen leer je zien waar het uiteindelijk op aankomt. 's Namiddags op huisbezoek bij de ouders van de eerste kommunikanten.

GIJSBREGTS ftEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI N EX PHILIPS-ZANUSSI

- 'Een heel gebeuren, die eerste kommunie. Hij zit ernaar uit te kijken want hij gaat al regelmatig mee naar de mis.' - 'De kerk stond niet meer op ons programma. We gaan ze er weer in opnemen.' - 'Hij ,nag zijn goesting doen. We laten hem meedoen met de school.' - 'We zijn reeds bezig met naar de kindervieringen te gaan.'

Een spiegel van hoe ouders staan tegenover dit gebeuren. In die spiegel zullen de kinderen vooral zichzelf leren zien. Het doopsel bij Günther en Anja gaan voorbereiden. 's Avonds naar de vergadering van Broederlijk Delen. Onze toekomst heeft alles te maken met de toekomst van de Derde Wereld. Ofwel samen ten onder, ofwel samen overleven.

Donderdag Vergadering van de dekens. Een verhelderende studiedag rond Kerk en samenleving. Een boeiend en deugddoend gebeuren. 's Avonds nog een doopsel voorbereid en daarna de cathechisten-vergadering in Meerle gevolgd. Een groepje cathechisten dat ijverig plant aan de cathechese voor de vormelingen. Het was een fijne ervaring van hedendaags kerk-zijn en christen-zijn. Nog een rustige nababbel met de afscheidnemende pastoor van Meerle.

Vrijdag Ik heb zondag de preek. Een preek schud je zomaar niet uit je mouw. 's Maandags kijk ik al welk evangelie het de volgende zondag zal zijn en wat er in de lezingen staat. Ik lees een paar commentaren en probeer zowat een rode draad te vinden in het geheel. Eigenlijk ben ik gans die week bezig met die preek. Bij mijn contacten met de mensen luister ik goed: vaak vertellen ze iets dat past bij wat je wil zeggen. Ook wat er in de grote wereld gebeurt, hou ik in de gaten. Iemand zei eens: 'Een preek moet je maken met op je burau aan de ene kant de krant en aan de andere kant de bijbel. Als je die twee bij elkaar kunt passen,

Streven naar peifektie GARAGE

Geudens Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

B.V.B.A.

~

MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS 's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

dan zal het wel goed zijn.' Vrijdag wordt de preek gemaakt, ja geschreven. Elke preek schijf ik uit; als hij geschreven is, ken ik hem. Dat opstellen is als een bevalling, de ene keer verloopt het wat vlotter dan de andere. In de scheurmand liggen soms meerdere vellen papier, pogingen die mislukten. Soms gaat het heel vlot en is op een paar uur de preek klaar. En dat allemaal voor i 8 minuten preek in de kerk. In de namiddag zijn de huisbezoeken aan de zieken aan de beurt en de avond is gevuld met een doopselvoorbereiding en de dekanale zangavond.

7

Zaterdag Sanne we droomden je aan wezigheid we noemden reeds je naam nu zien we naar de sterrenhemel daar ben je nu; daar kwam jij vandaan. Rond een kind, een eendagsbloem, komen we samen. Kinderen dragen het kind en grote mensen wenen. Zij zijn de voornaamsten in mijn Rijk, zei Jezus. En inderdaad, zij richten ons weer naar het leven.

0

Heel de voormiddag stond in het teken van deze afscheidsviering. Dan bij mensen staan, is als lopen over ijs. De zaterdagnamiddag is een rustig moment. Het toeleven naar het weekend. Teksten schrijven voor het parochieblad, de liturgie voorbereiden en de weekopschik. De avond, na de mis, wordt een voetbalavond of een rustige avond thuis, met een boek, wat muziek of T.V.

Zondag, de dag des Heren De hele voormiddag is er werk in de kerk. De wekelijkse samenkomst van Gods familie in het ouderljk huis. Zondag: de laatste dag van de week. Er is zoveel gebeurd, in de kleine wereld, in de grote wereld. We hebben zoveel kunnen doen. We hebben zoveel niet gedaan of misdaan. Er is dus altijd wat te danken, wat te vragen, wat goed te maken. Zondag: de eerste dag van de week. Een dag die we anders beleven. Aandacht voor de relaties met familie ei vrienden. Aandacht voor de natuur en creativiteit. Aandacht voor het echte leven. Zo wordt de zondag een diep ademen om zuurstof op te doen voor de komende week.

WEER EEN NIEUWE COLLECTIE BINNEN!!! Kies uw behang op grote stalen en verf uit 600 verschillende kleuren. Een volledig gamma raam- en vloerbekleding. Heeft u raad nodig, kom naar ons toe.

schilderwerken mertens

flm$J

Intérieuradvies & uitvoering Hoogst rate n

H. Bloedlaan 277-279

Telefoon: 03/314.52.78 23


h@@gij

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

\'j Elf]

Sinds ettelijke weken lijkt het oude spelletje in de buurt van Pax, IKO en kerk weer aan de gang: allerlei vandalenstreken wekken de terechte ergernis en bekommernis van omwonenden. Boompjes worden uitgetrokken of geknakt, glas op straat of parking gegooid, palen worden uitgetrokken, borden omver geduwd. Een van de betrokkenen: 'Je moet hier haast ieder jaar weer nieuwe aanplantingen voorzien, en dat alleen maar omwille van de onnozele vandalenstreken van een kleine groep jongeren. Vooral na klasfuiven in de Pax is het soms heel erg. 's Zaterdagsmorgert kijk je met schrik in het hart naar wat er nu weer gebeurd zal zijn. Klasfuiven mogen hoor, daar niet van, maar moet dat nu echt altijd met zulk vandalisme en nachtlawaai gepaard gaan?' Er zou officieel klacht neergelegd worden bij de gemeente, met de dringende vraag hier wat aan te verhelpen. El De Spijkermeisjes op de foto zien er heel wat vredelieven der uit. Het tijdstip waarop en de omstandigheden waarin de foto ge,'naakt werd, zullen hier wel niet vreemd aan zijn. Het gaat immers om de 4WEB van het Spijker. De 29 jongedames presteerden het om sponsoring te vinden om een nachtje door te doen in het kader van een projekt Broederlijk Delen. Van vrijdagmorgen 24 tot zaterdagmorgen 25 februari werd zo 50. 000fr. bijeengetrommeld. Ei Heel wat belangstelling vanwege het Hoogstraatse jonge volk ook voor de afsluitdag van Instappen en Weglezen in de Turnhoutse Warande. Twee goed gevulde bussen vertrekken aan de bibliotheek. In totaal waren er in heel de fusiegemeente vijf busladingen met lezertjes die op een zondagnamiddag gingen werken en praten met jeugdschrijvers. Overigens verdienen ook de begeleiders een pluim. Heel wat bibliotheek- en onderwijzend personeel zorgde immers voor de goede gang van zaken. El Rotary organiseerde een eerste beroepenbeurs in het Spijker. Bijna 170 laatstejaars van het Splijker, Seminarie en Hotelschool konden er kennismaken mei85 verschillende beroepen waarvoor mensen uit de praktijk aanwezig waren. We blijven het overigens merkwaardig vinden dat vanuit VI-

\pyen lieii

Pil

IsIe

hee

ll/dCllS

jle 2 viliikerill'i /iepi/'

/C lii /vIlP0111/I 1'

(iie ye/(!

/ip誰

ir le

24

iI I III 1(11 /7./7/:

I)'/ei

rei(l uf) de Iia,,ken in hun ieekf moest opbrengen.

De eerste beroepen beurs voor Hoogsiraatse laatsiejaars mocht beslist niet over belangstelling vanwege het leergierige jonge volk klagen.

:4

De vernielde aanplant bij de IKO

fi 7)

TO en Land- en Tuinbouwschool geen in teresse blijkt van wege de leerlingen. Ei De eerste aardbeiden van het nieuwe seizoen werden in de Veiling aangevoerd op vrijdag 3 maart jI. Geen Hoogstratenaar, wel tuinder Henri Stessels uit Loenhout die voor 53 bakjes Primella extra zorgde. De lading passeerde niet langs de klok. Vier Hoogstraatse restaurants hadden immers op voorhand een gezamenlijke afspraak gemaakt met de Veiling om de eerste aanvoer te kopen. De prijs werd ons niet meegedeeld, er werd alleen gezegd dat die rond de 100 fr. per bakje lag. Ei De Hoogstraatse tennissers kunnen eerlang van de gedane inspanningen bekomen in hun nieuwe klubhuis. Zelf gefinancierd, deels ook zelf gebouwd ter vervanging van het eerste klubhuis waarover zoveel te doen is geweest. Een van de omwonenden had immers klacht ingediend tegen de bouw ervan. De rechtbank zag dat wel zitten, aangezien op die plaats geen enkele konstruktie mocht opgetrokken worden volgens de oude plannen voor een


HOOGSTRA TEN ring rond Hoogstraten. Het nieuwe klubhuis staat nu dicht bij de Kathelijnestraat. Er zijn kleedkamers, douches, een vergaderlokaal en kantine in voorzien. Het wordt op zondag 9 april officieel in gehuldigd, een week later gevolgd door de opendeurdag van de HTC. Zaterdag 15 april is een grote dag voor het Klein seminarie. Dan heeft immers dc 15e gehandikaptendag plaats. Het thema van dit jaar heet 'Sterrenshow'. Een 250 mindervalide jongeren Uit heel de streek worden vanaf 10.00 UUr tot in de late uurtjes getrakteerd op een groot feest. Hoogtepunt is wellicht de namiddag, wanneer in de feestzaal een Sterrenshow verzorgd wordt met medewerking van echte sterren en artiesten. H Echte sterren waren er trouwens ook al op de school bij de opvoeringen van MidzomernachisUroom. 1 wee keer een meer dan goed gevulde zaal voor de dertig leerlingen die op een erg plezante manier Shakespeare tot leven wisten te brengen. Een fiks deel van deze bezet/ing was maar al te bereid om op de foto te komen. De groep heeft er alleszins heel wat speelplezier van ondervonden! De reakties van het publiek achteraf waren erg lovend en En er zit nog meer schoolenthousiast. nieuws in deze rubriek. Het Spijker pakt immers op zondag 16 april uit met het schoolfeest van de lagere school, op 30 april met de jaarlijkse opendeurdag. Daarbij hoort ook een tentoonstelling, en dat wordt 'Van Ensor tot Heden'. Deze wordt geopend op 28april. In de volgende Maand verneemt u er alles

Een deel \wi de $0 5eniiiiui 1, 1, t im, tot leven wisten te brengen.

ï h, e

over. Ei Vrijdag 28 april is overigens ook de datum van de avondmarkt. Vanaf 18.00 uur staat de Vrijheid weer vol kraampjes allerlei.

Nieuw klublokaal an IITC Op de voorgrond het nieuwe klublokaal. Achteraan het houten châlet dat reeds is afgebroken. Op die plaats zal een prieeltje en een barbecue opgericht worden.

e

Ei Als het aan de Werkgroep Verkeersveiligheid ligt, verandert er eerlang nog een en ander in het Hoogstraatse verkeersbeeld. Aan het Spijker verschijnen binnenkort de eerste gemachtigde opzichters om het noeste verkeer op de schooluren in goede banen te leiden. De Lalaingstraat zou in beide richtingen opengesteld worden voor de fietsers. Vanuit de Minderhoutsestraat komt een doorsteek naar de Moerstraat over de bestaande Voetweg 27. Wanneer deze wordt verhard, blijkt die automatisch eigendom te worden van de gemeente. Met weinig kosten kan men op die manier de fietsers van het Van Aertselaerplein houden en hen een veilig fietspad aanbieden. Overigens ligt voor het plein andermaal een tien jaar oud voorstel voor herinrichting op tafel. Dat voorziet o.a. in parkeerruimte en groenvoorziening op het plein zelf, evenals een halte voor de busen. We horen er nog wel van. Ei Het Hoogstraatse marktbeeld werd door de politiekommnissaris om wille van veiligheidsoverwegin gen reeds gewijzigd. De kraampjes aan de oostelijke kant van de Vrijheid moesten er opkramen. Alles staat nu in (wee rijen op de bredere strook aan de westkant, zodanig dat er een gang tussen de twee rijen loopt, wat allicht prettiger winkelen is. •

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 25


HOOGSTRA TEN

Hoogstraatse Primeuraardbejen Naar goede jaarlijkse traditie gingen De Uhesellen van de Aardbei weer op stap met de Hoogstraatse primeuraardbeien. Woensdag 15 maart werden de eerste aardbeien van eigen bodem van het nieuwe seizoeii op het Paleis te Brussel aan het vorstenpaar aangeboden. Reeds voor de twaalfde maal. sinds 1977, kregen de koning en de koningin de mooiste exemplaren van de Hoogstraatse koninginnen. Donderdag 16 maart was de Gouverneur van de provincie Antwerpen aan de beurt. De overhandiging had plaats in het provinciehuis. Gouverneur Andries Kinsbergen is de eerste Ridder van de Hoogstraatse Aardbei. Hij was erg gelukkig met het bezoek van De Ghesellen want voor hem is dit het teken dat de winter voorbij is. Hij beloofde dan ook met overtuiging ook dit jaar de Hoogstraatse aardbeien aan te bevelen. Reeds op het einde van de maand februari had tuinder Rik Stessels uit Loenhout een handvol rijpe aardbeien in zijn serre opgemerkt en op 3 maart leverde hij het eerste pakket aardbeien op de Veiling der Kempen. Het betrof hier 55 doosjes van 150 gram van het ras prirnella. Deze eerste aardbeien werden door de gekende Hoogstraatse restaurants aangekocht. De streek van Hoogstraten is nog steeds het belangrijkste aardbeiencentrum van België.

Jaarlijks worden er meer dan 4 miljoen kg aardbeien geproduceerd. Door een intense samenwerking tussen de Veiling der Kempen, het Proefbedrijf der Noorderkempen en de Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten, de drie schakels in de ontwikkeling van de tuinbouw in de streek, is de aardbeienteelt uitgegroeid tot een sterk gespecialiseerde teelt. Het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei werd opgericht in 1977 on-

der de bescherriing van de Veiling der Kernpen, door mensen uit de tuinbouwsector, het toerisme, maar ook uit het wetenschappelijk onderzoek. Het doel van deze vereniging is om op een stijlvolle en plechtige manier de aardbeien van Hoogstraten te promoten. De beste promotors van de Hoogstraatse aardbei worden door de Grootmeesters uitgekozen en geridderd. •

Tejater 'De Lepe Hoek' vzw

Rokade, een nieuwe produktie Een jongeman, Brant, leidt een rustig leventje. Hierin komt wel enige verandering wanneer op een dag een arrogante vreemdeling ongevraagd zijn wereld binnenstapt. De vreemdeling, Spitz, is voor een tijd weg van zijn vriendin Reinild. Brant heeft daar echter niets mee te maken. Hij probeert met enkele lepe truuks die vreemde zo vlug mogelijk uit zijn huis te krijgen maar deze pogingen hebben een averechtse werking want Spitz is minstens zo leep. Rokade is ontstaan uit improvisaties en overleg. Het heeft geen boodschap, het schopt niet, of het wil misschien zeggen dat humor binnen het theater nog steeds welkom is. Tejater De Lepe Hoek bevestigt met dit stuk zijn stijl: sober met decors, gul met grappen en dat alles in een vervreemdende en absurde stijl met een sterke afwisseling tussen verbaal en visueel spel; met ook spanning dankzij een stevig verhaal. Het gezelschap heeft zich de diensten verschaft van een pianist. Ná enkele 'try outs' in Deinze en Leuven krijgt deze nieuwe produktie haar wereldpremière in Hoogstraten op zondag 30 april en maandag 1 mei, telkens om 20.30 uur in zaal Cecilia, Gelmelstraat. De opvoering duurt ongeveer twee uur. De spelers zijn Frans Druyts en Jef Vinckx samen met pianist Igor Bettens. Wim Dockx verzorgt de techniek. Meer informatie over deze eigen produktie kan men bekomen via tel. nr . 03-314.47.92. • 26

Schoolen kantoor.

SPECIAALZAAK:

COPI

gerief

Vrijheid 215 Typen FOTO-

rruime keus in ommunieprentjes

COPIEREN

Inbinden

II

Geschenkartikelen

Hoogstraten

*

Tel. 03/3147241 Wenskaarten


HOOGSTRA TEN

Muren gesloopt en boom geveld

Wordt dit de restauratie-methode? Reeds vele jaren is de zuidwesthoek van het begijnhof een grote vuilnisbelt. Tussen de twee muren zat de afval huizenhoog opgestapeld en een gedeelte van de buitenmuur was ingestort. Nu de Peperstraat achter het begijnhof meer en meer een woonstraat is geworden, was deze vieze troep een doorn in het oog van de omwonenden. Het gemeentebestuur liet een deel van de muur afbreken en ruimde de enorme berg af val op. De buitenmuur van het begijnhof heide gevaarlijk over en daarom besloot men enkele weken geleden om deze muur over een afstand van dertig â veertig meters te slopen. Nu wilde de gemeente deze muur in eigen beheer gaan herstellen. De fundering werd uitgegraven en de meeste oude stenen werden afgevoerd. Daarna kon men beginnen met het storten van beton voor een nieuwe fundering. Maar volgens schepen Coenegrachts stond een prachtige haagbeuk in de weg voor deze werkzaamheden. De wortels van de boom waren tot in de muur gegroeid. Daarom gaf hij donderdag morgen 16 maart aan het gemeentepersoneel de opdracht om deze boom te rooien. Tot grote ergernis en verdriet van een aantal buurtbewoners lag enkele uren later de boom tegen de grond. Korte tijd nadien was reeds alle hout weggevoerd en bleef er geen enkel spoor meer over van dit uniek natuurmonument. Voor het einde van de week was men reeds gestart met het storten van de fundering zodat men kon starten met het metsen van een nieuwe muur.

Veel vragen Volgens schepen Coenegrachts kon hij zelfstandig beslissen over de uitvoering van deze werken en waren er geen toelatingen no-

Het is gemakkelijker de tevredenheid van zijn superieuren te verwerven dan van zijn ondergeschikten.

Bijouterie

Hei gemeentepersoneel was niet gelukkig niet de opdracht cn nog minder mei de publieke belangstelling. dig van andere overheden vermits het hier ging om herstellingswerken. Wij vroegen ons toch af wat de mening was van de andere leden van het college? Het bestuur van Monumenten en Landschappen denkt toch enigszins anders over deze handelswijze want het begijnhof is in zijn geheel geklasseerd. Was het zo moeilijk geweest om de herstellingswerken aan die muur uit te voeren mét behoud van deze prachtige boom? Waarom werd die boom in stukken gezaagd voor brandhout terwijl juist dit hout een zeer grote waarde heeft voor allerlei toepassingen? Waarom werden vele vrachtwagens oude steen weggevoerd? Waarom werden deze niet herbruikt? Wat gebeurt er nu met het hout van de boom en de stenen van de muur? Opgeruimd staat netjes, zegt men soms in dc volksmond. Dit gaat natuurlijk niet op voor monumenten en landschappen. Wordt dit dc wijze van restaureren van het begijnhof in Hoogstraten? Waarom hebben sommige mensen zo een hekel aan de mooie dingen in de natuur? •

Er zijn mensen die men over. tuigt met verheven gebaren maar die men wantrouwig maakt met argumenten.

'Jou'

Vrijheid 66-2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53 • groot assortiment in modejuwelen • exclusieve haarmode • ruime keus in lederen riemen en tassen • klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 9.30-18.30 u. Zondag 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten. Tot ziens

Een bankier is iemand die je zijn paraplu leent als de zon schijnt en hem terug wil hebben zodra het begint te regenen.

ELECTRO HAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

-service

HOOGSTRATEN

Leen

27


GEZONDHEID

Brood of frieten? Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne maakte onlangs de resultaten bekend van een onderzoek naar de kwaliteit van gebruikte frituurvetten en het zoutgehalte in het brood in de regio Turnhout. Aan dit pilootprojekt werken tien Kempische gemeenten mee, goed voor samen 140.000 in woners. Ook Hoogstraten is een van deze deelnemende gemeenten. Wij doken nieuwsgierig in de tabellen om uit te vissen hoe de Hoogst raatse bakkers en frituuruitbaters het er van af brachten. Moeten we morgen friet of brood eten? Het PIH voert diverse akties in het kader van dit pilootprojekt. Zo wordt naar de scholen gewerkt via kampagne over snoep en frisdrank, gezonde voedingen, aids preventie. Verder waren er studies over kindermishandeling, vaccinaties van 6-en 12-jarigen, en het funktioneren van zelfhulpgroepen. Dit jaar is geluidshinder het jaarthema voor de regio Turnhout. Eind '87 en '88 werd de kwaliteit van voeding onderzocht, meer bepaald frituurvet en brood. Alle îritunruitbaters kregen eind '87 een eerste bezoek van een medewerker van PIH. Later kregen ze persoonlijk hun individuele uitslag. Om de impakt van de kampagne na te gaan werd deze een jaar later herhaald. In totaal werden 101 frituren met een bezoek vereerd. De meerderheid van de uitbaters ver leende graag zijn medewerking. Om geen moeilijkheden te ondervinden, werd aan de betrokken burgemeesters een machtiging tot onderzoek gevraagd. De temperatuur van het frituurvet mag wettelijk niet hoger liggen dan 1800 . Om te testen hoe akkuraat de termostaat werkt, werd de

temperatuur van het gebruikte vet opgemeten. Daarnaast werd vizueel de verkleuring van het vet geschat - eenvoudig uitgedrukt: hoe bruiner het vet, hoe langer het al in gebruik is. De versheid werd onderzocht door het gehalte aan vrije vetzuren en polaire vetstoffen te bepalen. Hoe hoger die cijfers, hoe minder vers. Globaal kwamen de frituuruitbaters er goed uit. Vergeleken met de vorige studie was er een serieuze verbetering merkbaar. In Hoogsiraten werden 12 vetten onderzocht. Gemiddeld bedroeg de hoeveelheid vrije vetzuren 0,72% in de regio, in Hoogstraten was dat slechts 0,34%. Hiermee skoren de Hoogstraatse frituren het laagste cijfer in de hele regio. Dit wordt bevestigd door de gegevens over de polaire vetstoffen. Gemiddeld 11,4%, in Hoogstraten 9,8 07o waarmee de vierde skore gehaald wordt. Het heeft er dus alle schijn van dat we met een gerust hart een zakje friet kunnen verorberen. Overigens is er minder reden tot tevredenheid waar het de onderzochte vetten betreft waarin snacks worden gebakken, die blijken op alle onderzochte plaatsen in de regio minder goed.

Eenzelfde scenario voor de bakkers, die eigenhandig de resultaten van een eerste onder zoek in '87 konden nalezen. Een jaar later werden 154 broden onderzocht in de regio. De wet bepaalt dat voor brood het gehalte aan keukenzout berekend op droge stof niet groter mag zijn dan 2%. Voor een huishoudbrood van 1 kg betekent dat konkreet een maksimaal zoutgehalte van 12,4 g. In de regio haalt men een gemiddeld zoutgehalte van 1,91 07o. Dat betekent dat 28% of dus 1 op 4 van de gekochte broden te veel zout bevat. In Hoogstraten werden 20 broden aangekocht. 2 daarvan bleken een te hoog zoutgehalte te hebben. Gemiddeld bedroeg het 1,75% wat merkelijk onder de toegestane hoeveelheid blijft. Hiermee halen de Hoogstraatse bakkers het op een na beste cijfer. Het minste zoutgehalte in een Hoogstraats brood bedroeg 1,26%; het hoogste 2,61%. Vergeleken met het vorige onderzoek is er geen echt betekenisvolle verandering in het zoutgehalte. In onze gemeente hadden 10 meetpunten een gedaald zoutgehalte, terwijl in 6 gevallen het gehalte gestegen was en op 1 plaats exact hetzelfde gebleven. Hoe dan ook, het lijkt er sterk op dat we ons dagelijks brood rustig verder bij de bakker om de hoek mogen gaan halen. Brood of frieten? Op basis van dit onderzoek is amper te kiezen. Laat het dus maar afhangen van wat er bij te versieren valt. Of heeft u al een boterham met mayonaise op vandaag? Dan nog liever friet met abrikozenjam. Heerlijk! •

Het kaartseizoen zit erop

VAN DEN OUWELAND

jOUL £ S

h

MINDERHOUT Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder: Als de lente uitbreekt, wrd i. De 12 1looesr,jui.se eereniingen (Iie onder elkaar hei kuartcriieriu,n bet vis/ten, nwnen begin maart afscheid van elkaar en vier den hun kampioenen. Twee van hen ziet u hierboven, omringd door afgevaardigden van de verenigingen. De uitslag: Jokken: 1. Armand Koks (1526 p), 2. Martha Buylinckx (1574 p), 3. Jan Stoffelen (1580 p), 4. Jef Hofkens (1592 p), 5. Ciska Rommens (1606 p), 6. Louis Van Laer (1610 p), 7. José Bleys (1615 p), 8. Marcel Van Sas (1625 p), 9. Jos Goris (1627p), 10. Maria De Groot (1627 p). Kruis]assen: 1. Maria Hapers (14. 754p), 2. Theresia Janssens (14724 p), 3. Karel Van Nijen (14.563 p), 4. Alfons Grie/ens (14.550), 5. Albert Donckers (14.526p), 6. Frans Van Ceulen (14.525 p), 7. Frans De Roover (14.493 p), 8. Loujsa Smulders (14.488 p), 9. Eliza Strijbos (14.484 p), 10. Albert Spanenburg (14.425 p).

28

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C) 03 / 314.43.83 Dat ge op dwaalwegen zijt geraakt, bemerkt ge soms aan de mensen die ge tegenkomt.


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. Veel lees April wordt in Wortel de maand van veel gelees. Want behalve dit blad, krijgt of kreeg iedereen ook nog heel wat andere lectuur in de bus. Het driemaandelijks WORTELTJE zou dan al moeten verschenen zijn, het lijstenboek dat wij gemaakt hebben ter gelegenheid van 10 jaar H000STRAATSE PERS zou zo stillekesaan ook eens van de persen mogen rollen. Dan is ook de Wortelse dorpsraad al enige tijd bezig aan een info-brochure over Wortel. Voor inwoners staat daar weinig nieuws in. Wel voor 'inwijkelingen' zoals ik. En ook van het Slot krijgen we nog iets in de bus ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Ik heb dan ook eerlijk echt waar geprobeerd mij wat in te houden. Want nu wordt er hier en daar al gesproken over een toekomstig onafhankelijk maandblad 'DE WORTELSE MAAND'. Daar zijn we soms inderdaad niet ver van af. We kunnen hier in dit gazetje wel klagen over bomen die ze omzagen, maar hoeveel doen wij er niet vallen om papier te maken om al onze blaadjes gedrukt te krijgen? Misschien dan toch maar een vrije radio? Ei

alles maagdelijk proper. Zo hoort het ook, denken sommigen nog steeds. Al dacht ik dat de gemeente beschikte over een groendienst. A Is hun snoeiadvies beperkt blijft lot 'kort', 'kaal'en plat', dan zullen ze meer zandvlakten dan plantsoenen te beheren hebben. Moet

er nog zand zijn? El Met de aprilkalender van het Wortels veren igingsleven voor ogen, zou je niet denken dat er veel tijd overblijfi om de Wortelse tuinen in 't zaad te doen of om de binnenhuiskamers een grondige beurt te geven. Hier is nog werk voor de pas opgerichte VELT-afdeling van Hoogstraten en omgeving. Ik weet niet of die ook ecologisch schoonmaken. Maar dat zal wel. Ei

Aprilse grillen Als je leest of hoort over 'wandelen in de Voerstreek', dan gaat dat meestal gepaard met rijkswachtcharges, geloop door weiden en velden, roepen en tieren voor café's en het tegenhouden van auto's van burgemeesters. De KWB gaat het eens anders aanpakken. Zij rijden op 2 april naar de Voerstreek, enkel en alleen om de streek te leren kennen. Met de bedoeling erop verliefd te worden. Ei De KVLV heeft op woensdag 5 april een feestvergadering in de zaal. Begin om half 8 's avonds. Ei 's Anderendaags kan iedereen in het oud gemeentehuis zijn jaarlijkse portie huisvuilzakken gaan afhalen. Dat kan zowel na de middag als 's avonds. El Op 7 april vertrekt de KWB voor de 2e keer naar de premetrowerken in Antwerpen. Niet dat ze daar nu al verliefd op geworden zijn (zo rap gaat dat niet meer), maar vorige keer kwam de gids niet opdagen. En zomaar op uw eigen houtje en botten met een pillamp door die tunnels lopen ploeteren, is nog niet toegestaan. Een nieuwe afspraak werd gemaakt. Hopelijk lukt het deze keer. Ei Zaterdag 8 april richt het Slot een sjottersbakkampioenschap in. Iedereen is welkom, geïnteresseerden en specialisten op het kleine veld. In hol S1i - interaard.

Ook daar treedt een week later, dan is het dus al 15 april, HERMAN BROK & DE FFFF op. Ik heb niet achterhaald wie dat zijn en welk soort publiek daarop afkomt. Maar daarvoor verwijs ik nog maar eens naar de vakpers, elders in dit blad. Voor de echte kenners is zelfs dat niet nodig, natuurlijk, die weten zo al wie ik bedoel. Ei

Betogingen 16 april zal het maar stil zijn in Wortel. Met uitzondering van de familieleden van de plechtige kommuniekanten, die dan aan de feesttafel zitten want op 15 april is het Vormsel, is iedereen dan naar de ANTIRAKETTENbetoging in Brussel. Snapt u nu iets van die mensen (ik noem ze nog mensen,

maar ze tonen elke keer weer dat ze dat eigenlijk niet waard zijn) die daar weer aan komen dragen met nieuwe plannen voor het plaatsen van weer nieuwe raketten? Dat is toch wraakroepend, niet? Volgens mij zijn die helemaal niet geïnteresseerd in vrede, zelfs niet in oorlog, alleen maar in het draaiend houden van hun eigen wapensproducerend en geldverslindend bedrijf. Zolang ze dat kunnen, hebben ze macht. Het vreemde aan mensen is toch, dat ze altijd willen behouden wat ze hebben, zelfs als dat volkomen zinloos blijkt te zijn. Je kunt het vergelijken met de R VA. Die hebben nu veel werk om al die werklozen te 'verwerken'. Maar zij gaan er toch ook zelf niet voor zorgen dat die werk lozen er blijven, alleen maar omdat ze dan zelf belangrijk blijven? In Brussel hoop ik jullie allemaal te zien, (dat

geldt trouwens ook voor de stiekem meelezende Dreveniers) al had ik al een paar goeie uitvluchten klaar om niet mee te gaan. Alhoewel: hiervoor is geen enkele uitvlucht goed genoeg. Ei

Modelbrief voor een kommunikant tot zijn ouders: 'Liefste ma en pa, voor mijn plechtige kommunie wil ik ook eens mee naar een betoging. Alle zalen liggen toch al vast. En een bus huren kost al niet veel meer. En dan kan heel de familie mee. Liefst zo' u dubbel-

Als het weer wat zachter wordt en de zon geeft wat warmte, dan wil iedereen aan de slag. De ramen vliegen open en de dekens hangen buiten. En voor je het weet is de eerste alweer klaar met de grote schoonmaak. Ook op de Wortelse pleinen en plantsoentjes wordt duchlig gewerkt. Met snoeischaar en schop wordën de uit wassen van vorige jaren weggewerkt en krijgt alles wper een maagdelijk, onberispelijk uitk/,i. Sommige struiken mogen weer van i'oor af aan beginnen. Anu'e,e hebben de tijdelijke met de eeuwige stort velden mogen verwisselen en zullen geen bloem of blad meer dragen. En dan overal nog eens met de gemeentelijke rugsproeier overheen, dan blijft

29


WORTEL dekbus, dat is heel plezant. En we laten het eten klaar maken en dat nemen we dan mee. Dat kan toch. Als de chauffeur dan niet te vervelend doet. En dan komen we ook nog eens ergens. En dan moet ik geen andere cadeati meer hebben. Uw liefhebbende....' Tot betogingen is het hier in Wortel nog niet gekomen, maar het heeft toch eventjes geduurd voor dat de carnavalsoptocht door iedereen verwerkt was. Vorig jaar waren de vernielin gen het onderwerp van gesprek. Dit jaar was het eerder de 'inhoud' van een wagen die de gemoederen in beroering bracht. Toegegeven: het is maar carnaval. En ik kan me voorstellen hoe hei gaat als je een thema zoekt met daarbijhorende slogans: je bent al blij als je iets vindt waarbij jeje op een redelijk gemakkelijke manier kunt verkleden. De stap van zigeuners naar gastarbeiders lijkt groot maar is gauw gezet. Sommigen zien hier al Vlaams Blokachtige toestanden ontstaan. En dat is wel het laatste wal we willen. En laten we het daarmee begraven onder een vracht van dat maagdeljk zand van hierboven.

Ekskuseer... Ik zie nu dat er diezelfde zondag toch nog heel wat drukte zal zijn in Wortel. Maar goed dat wij dan wat plaats gemaakt hebben. Want in de namiddag richt de Supporterskiub van Sabine Snijers een wielerwedstrijd in voor dames, nieuwelingen en juniores. Dat alles in de ontruimde straten van Wortel centrum. 11 Op 23 april, dat is weer 7 dagen verder, richt de KWB een fusietornooi in tussen de verschillende KWB-ploegen. En vermits dat op het B-terrein van VNA Wortel plaatsheeft, kan dat niet anders dan voetbal zijn. De hele dag, staat in de Hoogstraatse evenementenkalender. Heeft u die kalender al? Is niet echt nodig, hoor. Als u maandelijks onze Maand leest, dan weet u het ook. (Want wij halen het er uit, ziet u.) Maar voor mensen zoals wij wel handig: zo zie je ook nog eens andere zaken opduiken in deze dorpsrubrieken. Want geef toe: behalve KWB en Slot komen er niet veel verenigingen aan bod. Maar ja: wat ik niet weet, kan ik ook niet vermelden. Ik doe mijn best al. Maar soms hoor ik zo wel eens iets waarvan ik denk: 'Dat wist ik niet.' Niet dat het zo belangrijk is dat hier alles instaat. Maar het is wel plezant om volledig te zijn. Dat is toch ook een beetje de bedoeling van deze rubriek. El Met Vakantiegenoegens kun je ook nog gaan wandelen. Die gaan door het Verdronken land van Saeftinghe, ten noorden van de Antwerpse linkeroever. Ook dat is op 23 april. E De fanfare richt samen met Minderhout een muziekavond in op 29 april. Beide fanfares geven daar een concert. Dat is in de parochiezaal van Wortel om 8 uur. En lot slot richt het Slot weer een auto- en fietszoektocht in op 30 april. Je kunt daarvoor inschrijven van 10 tot half 3 en vert rekken vanaf 1 uur. Mei de auto betaal je 200 fr. en moet je zo 'n 35 kin afleggen. Per fiets is het de helft (lOOfr. en 17 kin). 71 Tot zover april. En dan is het weeral mei. De maand van 20 jaar Slot en de nieuwe generatie meikevers. Meikevers, zei ik? Nou ja, als die er nog zijn. Want als ik zie hoeveel er elk jaar sneuvelen in glazen potjes op vensterbanken en lessenaars in de school, dan mag het een wonder heten dat die nog niet uitgestor ven zijn. Zie ze liever vliegen! • 30

autobanden

*

merkbanden

EE, ren 5 Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage


2*] r

-

WORTEL

Goud op Keirschot

Gaat u bouwen

jdPF HERIJGERS Ili L Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 031314.47.55

Alles voor waterafvoer Aan de rand van Wortel, op het gehucht Keirschot dat tot de gemeente Rijkevorsel behoort, wonen Gust Vermeiren en Lucia Verheyen. Midden februari waren ze 50 jaar getrouwd en dat werd in Wortel uitbundig gevierd. Want van oudsher behoort Keirschot tot de Wortelse parochie en dat is wel zo handig want Wortel-dorp is veel dichter bij dan het centrum van Rij kevorsel. Zowel Gust als Lucia hebben altijd zo'n beetje aan de rand gewoond, in grensgebied om zo te zeggen. Gust werd als twaalfde kind geboren in het gezin Vermeiren dat in het begin van deze eeuw van Rijsbergen (Nederland) naar Keirschot was komen wonen. Lucia's wieg stond in Casterlé waar zij als 2de kind werd geboren in het gezin Verheyen waar er na haar, nog velen geboren werden. Al heel jong leerden ze elkaar kennen toen ze samen op familiebezoek gingen. Dat zat zo: een oudere broer van Gust was getrouwd met een 'tante van Lucia en woonde in Brecht. Van tijd trok vader Verheyen dan niet het 'gerij' naar Brecht samen mei zoon Gust en de grootmoeder van Lucia, clie zelf ook nicemocht om op de klein mannen te passen. Zo verliep de eerste kennismaking en van toen af begon Lucta (sust eens heter te hekijkea. En dat viel haar nice: als ze elkaar tegenkwamen op weg naar school, dan dacht ze: 'Wat een pronte jongen en wat 1001)1 luj na sehool vlug naar Imis, ilat ial wel iie goeie werker zijn!' Veel en hard kunnen werken was in clip tijd dan ook van liet hoogsiL belang en n van de heste troc»eii van een huwelijlc3kandidaat. Dat kwam later nog eens te berde tijdens de verlovingstijd van Gust en Lucia. Op Heilig Bloed was de verkering voorgoed begonnen maar later, toen de trouwdatum al vast stond, maakte Lucia een zwaar ongeval mee bij het dorsen. Met de slippen van haar schort was ze tussen de dorsmachine ('menesie') geraakt en zo werd ze helemaal rond de draaistang getrokken. Serieus gekwetst, kwam ze in het ziekenhuis te liggen en daar begon ze te piekeren: 'Ik zal niet kunnen trouwen want ik heb niet genoeg kracht meer in mijn handen om de koeien te kunnen melken.' Gelukkig werd ze stilaan beter en konden Gust en Lucia trouwen, wel-

iswaar met 4 maanden uitstel. Maar op 15 februari '39 was liet dan zovèr en trokken ze in hun boerderij op de Bouwhoef, ook zo'n grensgeval. Vader Verheyen had die boerderij zo gebouwd dat de voordeur op Rijkevorsels grondgebied stond en de achterdeur in Wortel. Aan vader Verheyen werd de keuze gelaten waar hij dan precies wilde wonen en hij koos voor Wortel. Daar gingen Gust en Lucia wonen, vast van plan om hard te werken en veel kinderen te krijgen. Hard werken was geen probleem, dat hadden ze al vanaf hun kinderjaren gedaan - en Gust deed niets liever, ook al was hij een bovenstebeste leerling, hij wilde boer worden - maar kinderen krijgen was wel een probleem. Ze waren dan ook heel blij met hun enige dochter Maria die later met Jef Meyvis trouwde en zorgde voor twee kleinkinderen, Livia en Frank. 'De eerste vijf jaren waren zwaar, vertelt Gust, de moeilijkheden met de zwangerschap, de oorlog die ons veel schade heeft gedaan, liet vele werk... Op sommige dagen moesten we zo vroeg opstaan dat we maar niet naar bed gingen en gewoon 's nachts bij de Leuvense stoof bleven zitten tot het 4 mir was en we weer aan het werk gingen.' Latci ving het alleitiaal wat heler en ze boerden zo goed dat ze er in '69 mee konden stoppen en zich een mooi nieuw huis lieten bouwen in Keirschot waar ze nu nOg wullel t, in ii itigd döör een grote, tot in de puntjes vet zoigde tuin. Dat is het werk vati Gust. Hij spit 7elf nog b ros' om, vertelt LU¼.ia. Nog sLeeds, zoals vroeger, is Gust altijd bezig. Is het niet met tuinieren, dan met kaarten, turnen of dansen bij de gepensioneerden. Voor Lucia is dat niet meer weggelegd. Zij moet het rustig aan doen na vele weken ziekenhuis; maar stillekesaan gaat ook, en zo doet L.ucia thuis de turnoefeningen die Gust in de parochiezaal heeft geleerd en verder oefent ze op de hometrainer die ze als geschenk hebben gekregen op hun gouden bruiloft. Dat feest was een hele belevenis en Gust en Lucia zijn er nog niet over uitgepraat. 'Zo wordt ge gewaar dat ge iets betekent voor de mensen hier' zegt Gust en ge ziet dat hem dat deugd gedaan heeft. Wij wensen hen nog vele deugddoende dagen.

zoals: * P.V.C.-rioolbuizen • • • •

Dakgoten Afvoergeulen Straatkolken Klokputjes

Een van de grootste genoegens van het lezen van oude brieven is de wetenschap dat men ze niet hoeft te beantwoorden.

Den Erik heeft het gehaald!

Erik J'l \/1L4 (ITE. zoon ton ,la'evter Leo, werd 0/? 1$ maart doctor in de ei'scluedenis iiiel een werk waarrOor hi:i de groilstc' o,idersclteidi'ig kic'ee. Vele jaren opzoekingsccerk inondden int in drie zwate boekdelen iiiet de al eveit ziia,e titel: 'De dynamiek en de ontntantelmne man de rurale inkonn',ts- en oieilem'imtgssiruk uiuu'. De 4ntwempse ls.emnpen tussen 1750 en 1910 ft'aarmee bedoeld wordt hoe de Kemnpense mens in die rijd leefde en overleefde, uitgedrukt in een gedetailleerde studie ton drie Jsenmpense dorpen Jaa1riA gc nwo, t int t t re u iie nmeu is e plasti oct d,aec,i

31


9)

ULnJ -

H 2 l2 M(@9cr

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

Wij moeten toen zo'n jaar of twaalf geweest zijn en het leven was één spel. Wij waren vier buurjongens die steeds met elkaar optrokken. Samen jakkerden wij door de dagen. Het park van Rommens en het Ruiterpleintje waren ons domein en in het clubkot bij ons thuis werden de wildste plannen gesmeed. Voetballen, cowboy en indiaan, expedities langs de toen nog zuivere Beek en Mark, dat waren onze hoofdactiviteiten. Het leek of het nooit zou eindigen. Vrouwen en drank waren immers nog veraf.., maar kwamen toch al dichterbij op de vleugels van de muziek. Want zonder dat wij het eigenlijk beseften, lieten wij na een tijdje steeds meer voetbal en revolver liggen. Dat kwam door de muziek. Het duurde dan ook niet lang of we hadden een nieuwe bezigheid: muziek spelen. Met drie zelfgemaakte houten gitaren waarop we elastiekjes gespannen hadden, en enkele houten stoelen als drumstel, speelden wij muziek. Nou ja, muziek.., in feite produceerde al dat hout niets dan lawaai, maar wij kweelden er de melodieen zanglijnen gemakshalve tussen, zodat wij toch de indruk hadden dat wij optraden. Die 'optredens' gingen uiteraard door in ons clubkot, waar wij ons op de tafel plaatsten om toch de illusie van een podium te creëren. Onze ouders moeten soms gedacht hebben dat de wereld verging. Vooral het constante gebeuk met speelgoedkegels op de houten stoelen moet soms ondraaglijk geweest zijn. Toch lieten zij ons doen en daar zijn wij hen dankbaar voor. Ons repertoire bestond toen voor een groot stuk uit de toenmalige hits van Will Tura. Wij waren eenzaam zonder jou, hadden heimwee naar huis, draaiden 797204 en vroegen ons af of dat daar El Bandido zou kunnen zijn. Ontelbare keren hebben we deze nummers verkracht. Wij waren echte fans van Tura. Maar toen ontdekten we het Brit-

se popgeweld en Tura moest plaats maken voor Beatles, Stones, Who en andere Kinks. De houten gitaren werden electrisch en het lawaai nam alleen maar toe. Inmiddels is het echter 1989. De Britse invasie is allang uitgewoed, in het clubkot is het lawaai voorgoed verstomd en de vier buurjongens zijn getrouwd en hebben op hun beurt kinderen. Schiet er dan niets van over? Toch wel. Will Tura staat er nog steeds. En hoe. Na al die jaren is hij uitgegroeid tot de onbetwistbare peetvader van het Vlaamse lied. Dankzij een eindeloze stroom van hits bewaart hij nu al bijna 30 jaar zijn toppositie in Vlaanderen. Sommige van die hits zijn ware klassiekers geworden. Ik denk aan prijsbeesten als Eenzaam zonder jou, Heimwee naar huis, Hopeloos, Aan mijn darling, enz... Zogenaamde 'muziekkenners' willen wel eens neerbuigend over hem doen, maar voor mij staat hij op hetzelfde niveau als pakweg een Aznavour in het buitenland. Zijn melodieën zijn vaak zeer sterk. Een nummer als 'Linda' bijvoorbeeld is van een zeldzame klasse. Eigenlijk heeft Tura maar één nadeel: hij is een Vlaming en dat is zijn grote pech. In het buitenland zou iemand van zijn kaliber allang zijn uitgeroepen tot halfgod. Degenen die daar nog aan twijfelen, krijgen nu de kans om hun mening te corrigeren. Want - en daar was het in deze inleiding eigenlijk om te doen - Will Tura komt naar Meer!! Op zaterdag 22 april treedt hij op in de Veilinghal bij Van Aperen. Zijn orkest zal van 21.00 tot 02.00 uur spelen en tussendoor zal de Meester zelf twee keer drie kwarlier optreden. Kaarten voor dit spektakel kosten 300 fr. in voorverkoop en 350 fr. op de avond zelf. Deze kaarten zijn te koop in de Veiling en in de KB-kan toren van de omtrek. De deij-

ren gaan open om 20.00 uur en hoewel er 1000 zitplaatsen voorzien zijn, valt het aan te raden op tijd te komen. Wie eerst binnen is, krijgt immers de beste plaats. Organisator van het Tura-concert is de KVG, de Katholieke

Vereniging voor Gehandicapten van Meer,

Meerle en Dreef.

Deze vereniging telt 154 leden, waaronder 76 fvsisch en psychisch in validen. De anderen zijn de vrienden, d. w.z. ereof steunende leden. De bedoeling van de K VG is deze gehandicapte mensen af en toe ontspanning te bieden. Ze hebben jaarlijks een viertal vaste activiteiten: een kerstfeestje, een paasfeestje, een huifkartocht en een reis. Zo 'n activiteiten zijn echter duur en daarom moet er geregeld geld in het bakje komen. In dat kader moeten we het Tura-optreden zien. Met de opbrengst ervan kan de KVG weer nieuwe dingen doen. We hebben dus een dubbele reden om te komen.' Tura himself èn de gehandicapte mensen. Het bestuur van de KVG en vooral Ad Van Aperen, de voorzitter en grote bezie/er van het Tura-concert, verwacht ons. Laten wij hen niet teleurstellen.

By the way, de Veilinghal van Van Aperen lijkt op weg een soort van muziekhal te worden. Een week eerder, op zaterdag 15 april, vindt daar namelijk de tweede Radio Cosmos Golden Oldies Party plaats. Een moment om nog eens onder oude bekenden te zijn. Ik denk daarom dat ik de vroegere buurjongens maar eens optrommel. Kunnen we meteen een nieuwe afspraak maken voor zaterdag 3 juni, want dan zal de Veiling de Nonket Ney's Rhythm and Blues Band en Normaal ontvangen. Een explosieve combinatie. Hou die datum vrij. Over Nonkel Ney en Co gesproken, de geruchten blijken voor een keer eens waar te zijn. Ze komen op TV! Op woensdag 29 maart worden ze in Brussel verwacht, waar opnamen zullen gemaakt worden voor Fanclub. Wanneer ze juist op het scherm zullen te zien zijn, staat nog niet vast. Hou daarom voor de zekerheid uw TV-gids goed in de gaten F,n nog meer muziek. Op zaterdag 8 april treedt in 't Stammineeke van Michel Faes de rhythm en blues formatie Blue Badger op. U wordt verwacht vanaf 20.00 uur en mag u mag binnen voor de prijs van 100 fr. 111 De KWB brengt geen muziek, maar is daarom niet nunder actief. Op vrijdag 14 april gaat men op geleid bezoek naar het ProefbedrifT de Noorderkempen. Ook geejt deR 'VB ons weer de kans om in de maanden mei of

nrieiujii

HARLEKIJF Worteldorp 52 WORTEL Tel. 03/314.76.00

Lotto • Speelgoed • Schoolgeriel * Dag- en Weekolaaen 32


juni in te schrijven voor de samenaankoop van stookolie. Ten,ninste als u lid bent. Maar dat kan ii natuurlijk altijd worden. Dan kan u ook tnee op Lourdesbedevaart van 10 tol 16juli. De laatste inschrijvingen moeten voor 1 mei binnen zijn. 13

Instappen en weglezen

En hebt u op zondag 16 april al iets aan de hand? Nee? Goed. Ga dan met Vaka mee naar de spoedbetoging in Brussel onder het motto 'Geen nieuwe raketten!' Wij hebben er namelijk al veel te veel. Vertrek om 12.00 uur aan de kerk in Hoogstraten. EI De St. Jorisgilde voelt de kriebels in lijf en leden opkomen bij de nadering van het nieuwe schietseizoen. Om de goesling voorlopig te bedwingen, gaan zij eens flink teren en wel op zaterdag 15 april. En wie denkt dat teren synoniem is voor worstenbrood of kieken of gebraad of zo, zit er kompleet naast. De St. Jorisgilde gaat immers 'gourmetten'! En nu gij weer. EI

Proîiciat kadetlen en reserven ft viln 11f Meer!! .Jullie 7ijn kampioen En dat hebben

we gemerkt. Waai di. kddeticn nog ielatief rustig bleven, hebben de reserven er een serieuze patat op gegooid. Als u het derby der lage dorpen Meer - Minderhout bijwoonde, weet u waarover ik spreek. Terwijl de eerste ploegen buiten voor elke meter grond streden, woedde er in de kantine een allesoverrompelende kampioenenviering. In de eerste helft gingen onze kampioenen nog even hun vrienden in de wei groeten, maar na een halfuurtje stonden de stembanden zo droog dat men voorgoed in de kantine verdween. Daar lieten zij overvloedig zien wat drinken eigenlijk is en hoe een lied luidkeels gebruld wordt. Dat het feest zich 's avonds verplaatste naar 't Fortuin had u al geraden zeker. Bij al dat reservengeweld zouden we echter de eerste ploeg bijna vergeten. En dat mag niet, want zij hebben onze steun nog steeds meer dan nodig. Ondanks de vele punten die zij de laatste tijd oogstten, blijft het degradatiespook om het hoekje gluren. Komaan jongens, jaag dat spook voorgoed weg, jullie zijn mans genoeg. Steek het bijvoorbeeld in een vuilniszak! Die zijn immers gratis verkrijgbaar op dinsdag 4 april in het vroegere gemeentehuis. Profiteer ervan. EI Hebt u begin maart ook zo gepanikeerd naar aanleiding van de hardnekkige geruchten over nekkramp of hersenvliesontsteking? Heel wat Merenaars deden dat wel. Zonder veel reden, bleek achteraf. Want er was veel minder besmettingsgevaar dan velen dachten. Enkele heldere brieven van ons schoolhoofd maakten dat duidelijk. De les? Wanirouw geruchten. Con troleer ze op waarheid voor je ze verder verspreidt. Geruchten zijn na,nelijk ook besmeltelijk. EI

Tot slot nog een woordje over... de kabel! De aandachtige lezer weet misschien nog dat ik in de vorige Maand reeds enkele regels aan dit onderwerp wijdde. En niet zonder effect, mag ik wel zeggen. De belangrijkste reactie kwam van het stadsbestuur. Bij monde van onze burgemeester Arnold Van Aperen liet het aan mij weten dat de gemeente samen met Iveka een project uitwerkt om in één klap overal de kabel te brengen. Niet niks, geef toe. Dat kan natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar dat doet niets. Wij hebben geduld en wachten en houden u op de hoogte. EI En zo is het moment van afscheid alweer gekomen. Tot mei. En voor de twijfelaars onder jullie: raap op dat ei! •

Bijna 2000 kinderen hadden door het lezen van bibliotheekboeken een ipn hout gekregen. 27 Bussen vervoerden hen naar de Warande voor een spelna,niddag Een overweldigend succes, mag je wel zeggen.

Prijswinnaars van 'Instappen en Weglezen' Dorien BEYENS (Gemeenteschool Wortel); Ann BLOMMAERT (Spijker); Anja BOEREN (Lagere School Minderhout); Stijn BOEREN (Lagere School Meerle); Sarah COERTJENS (Spijker); Sophie DECKERS (Lagere School Dreefl; Karin GILLIS (Lagere School Minderhout); Jan GODRIE (Gemeenteschool Meer); Inne GOETSCHALCKX (Spijker); Kris GOOSSENS (Gemeenteschool Wortel); Pol HERMANS (Gemeenteschool Hoogstraten); Jef JANSSEN (Gemeenteschool Wortel); Annemie JESPERS (Lagere School Meerle); Liesbeth KROLS (Spijker); Maarten LEEMANS (Seminarie); Richard MEYVIS (Gemeenteschool Meer); Nicole MICHIELSEN (Lagere School Meerle); Annemie PEETERS (Gemeenteschool Wortel); Mieke PEETERS (Spijker); An SCHOENMAKERS (Gemeenteschool Meer); An SPRANGERS (Lagere School Meerle); Karin STOFFELS (Gemeenteschool Meer); Kristof TILBURGS (Lagere School Minderhout); Dorien VAN BOXEL (Lagere School Dreef); Sofie VAN DE MIEROP (Gemeenteschool Wortel); Tom VAN OPSTAL (Gemeenteschool Wortel); Tinne VERMEIREN (Lagere School Minderhout); Aline VERSCHUEREN (Spijker); Ene VERSCHUEREN (Lagere School Meerle); Kurt VERSCHUEREN (Gemeenteschool Meer); Sil VERSCHUEREN (Gemeenteschool Wortel); Koen VOETEN (Gemeenteschool Meer); Pauline VOORBRAAK (Gemeenteschool L-Ioogstraten).

Nieuwen boeken in de bib Jeugdboeken/adolescentenboeken - In de tijd van de Farao's / Cecile Bruwier - Hup Karel Hup / Babette Cole - Het oma werkstuk / Anne Fine - Heksenkind / Monica Furlong - Moenli en de moeder van de wolven /

Klaus Kordon - Roei en de rode kwaikop

/ Leonie

Kooiker - Vosje zoekt een vriend / Anka Kresse - 101 knutselideeën met papier, wol en karton - Nu kan ik toveren / Michalski-Lemke - De nieuwe Pinokkio / Christine Nöst-

linger - De Kunstrijder / Jan Terlouw - Mijn eerste Bijbel: het nieuwe testament

/ Olav Van Outryve - Mijn eerste Bijbel: het oude testatnent /

Olav Van Outryve

Fiction (volwassenen) - The Hottentot Room / Christophe Hope - De greep naar de sterren: Ware liefde wint altijd / Konsalik - De woestijn is als een vrouw: Het lied van de zwarte bergen / Konsalik - De verborgen melodie / Leni Sans - Korte ontmoetingen / Sanne Van Havelte - Onder één dak / Margreeth Van Hoorn - Uit liet leven van Joop ter Heul / Cissy

Van Marxveldt van Foucault / Umberto Eco

- De Slinger

Non-Fiction (volwassen) - Verzamelde gedichten / Hans Andreus - Kroniek van de Kempen - Nieuw handboek voor de kunstenaar: coa plete gids voor gereedschap materiaal techniek / Ray Sniith - Handig om het huis / Cees Snoey

33


çuï1 uEuïx1

Voor de meesten onder u lezers waarschijnlijk een maand zoals er meestal 12 in een jaar gaan. Voor mij begon deze maand echter lichtjes anders dan de ca. 62 maanden die ik voorheen in Meerle mocht meemaken. Vanaf deze maand is het me vergund niet alleen de maanden mee te maken, doch er ook over te schrijven en zo deze bladzijden te vullen met verslagen over en aankondiging van de evenementen die zich in ons dorp voordoen. Ei Nieuws is inderdaad datgene wat voorbij is, en waaraan ik graag enkele regels wil spenderen. Nieuws is echter ook datgene, en volgens mij vooral, datgene wat nog te gebeuren staal en waar ikzelf (en misschien menig ander) geen weet van heb. Daarom mijn oproep aan alle dames, heren, juffrouwen en jonge heren van de Meerlese verenigingen: indien u een of andere aktiviteit organiseert, laat het mij weten. D.H.M. biedt u gratis voor niks de mogelijkheid om uw vereniging en uw aktiviteiten aan een ruim publiek bekend te maken. Aarzel niet er gebruik van te inaken. Ei Trouwe en wellicht ook andere lezers weten dat deze kolommen tot vorige maand door Cyriel Verboven werden volgeschreven. In samenspraak met de redactie heeft hij besloten het veld te ruimen en iemand anders te laten zweten met de verwerking van het Meerlese nieuws. In ieder geval bedankt, Cyriel, voor al het nieuws dat via uw pen naar de rest van de fusie werd doorgesluisd. Ei

affi\, Wh)7 ~~

vangen worden door een metalen constructie. Ook de spijlers van het torentje zijn sterk aangetast en zullen vervangen worden. De werken, waarvan de totale kostprijs 3,3 miljoen frank bedraagt, worden uitgevoerd door aannemer Goedieven van Brasschaat en zullen waarschijnlijk tot half mei duren. Ei Mogelijk staan er in Meerle nog andere werken op stapel. De handtekenaktie van het A.C.W. voor de aanleg van een fietspad naast de vernielde, (sorry, vernieuwde) Illienlenseweg zou het verhooptc resultaat opleveren. De gemeente heeft de voorlopige plannen vnur het fietspad bekendgemaakt. Er wordt een vn de rijweg gescheiden fietspad VOurieu vanaf de school tot aan de Rooy. Voor de kleuterschool wordt het voetpad heraangelegd en uitgebreid en wordt een aangepaste en beschermde oversteekplaats voorzien. Ue werken zullen door de eigen gemeentediensien worden uitgevoerd. Nu nog een beetje groen en de Ulicotenseweg zal mogelijk een deel van ziin. vroegere charme herwinnen. Ei Voor de weg Minderhout Meerle is er minder goed nieuws. De naar het schijnt definitieve plannen voor de heraanleg zouden klaar zijn. Deze plannen voorzien de rooiing van alle bomen (5 â 600 stuks) die langs de kant van de weg slaan. Ik heb de stellige indruk dat de plannenmakers van Bruggen en Wegen nog in een ander tijdperk leven, een tijdperk waarin MINA van Minister Kelchter mans (leefmilieu) nog niet geboren is of waar in hen de beleids verklaring van Minister Sauwens (openbare werken) nog niet ter ore is gekomen. Hopelijk ontwaken de heren in genieurs nog tijdig om hun ontwerpen aan te passen aan de noden van deze tijd. Ei Een grote schare kinderen kreeg ondertussen wel andere goocheltruken voorgeschoteld. Op 1 maart mochten zij in de toverdoos van Mister Magie kijken, die deze doos op initiatief van de B.G.J.G. mocht uitstallen in de parochiezaal. Een groot en gretig publiek was hiervoor komen opdagen. Ei -

Van de fusie gesproken, de stelling rond de Hoogstraatse toren is nog maar net afgebroken, of er staat er een rond onze kerktoren. Meestal duurt het heel wat langer, eer iets van Hoogstraten tot in Meerle geraakt. Dat liet vieringlorentje dringend aan herstellen toe is (dringende instandhoudingswerken heel dat tegenwoordig), kan door iedere voorbijganger worden vastgesteld. Het ware kwaad zit wel voor het blote oog verborgen. Bij de restauratie van 1970 is er blijkbaar een en ander over het hoofd gezien. Het ca. 15 ton zwa re toren 11e rust nI. op dubbele spanten die

34

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

gen een forse natuurwandeling maken op de 'Wouwse Plantage' in Wouw (NL). Zij hadden hiervoor een uitstekend voorjaars weerlie uitgekozen zodat de 13 kin door iedereen vlot verteerd werden. Ei Feestvierders waren er de voorbije maand uiteraard ook. Zo hielden onder andere de bewoners van de Dalwijk hun jaarlijks teerfeest op de gebruikelijke teerfeestwijze, dwz. een hapje eten, een (of meer dan een) pintje en een danspaje, ditmaal op muziek van DJ Ruud dc Wit, die er ria dit feest het bijltje bij neerlegt (zijn niuziekhijlije alleszins). Ei De aktie van de bibliotheken '!TVSTA PPEN EN WECLEZEN' kende ook in Meerle een helinorlijk çukses Een veertietal kinderen had zich een volle leespa.s bijeen gelezen en konden mee naar de feestelijke afsluitdag in Turnhout. Dat 7e daarvanriaan in enigns gewijzigde vorm terugkeerden dan waarin ze i'ertrokken waren, mag blijken uit bijgaandefoto. De schmink, aangebracht door professinnelen knn het best met boter verwijderd worden (mnargarine voldeed ook uitstekend). Ei De toekomst heeft gelukkig ook nog wat te bieden en we gunnen u graag een blik hierop. Met het weekeinde van OH. Hemelvaart willen de Aspiranten van de jongenschiro gaan bergbeklimmen in de Ardennen. Daar koken (en bergbeklimmen) geld kost, moet er zaad in 't bakje komen. Met dit doel organiseren zij op zaterdag 8 april hun ASPI ROCK met live optredens van • SMALL TOWN/BIG FUN van St. Lenaarts) • NOISY FELLOWS (van Meerle) • UNDER COVER (van Turnhout) aanvang om 20.00 uur in het Chiro-zaaltje in Meerle. -

Liefhebbers van hedendaagse rock worden in grote getalen verwacht. De rest van de buurt voorziet zich best van voldoende watten om

de oren te beschermen. Ei


MEERLE Uit een ander vaatje tapt waarschijnlijk WILL TURA, die op zaterdag 22 april zijn

opwachting maakt in de veiling van Meer ten bate van de K. V. G. Meerle. De veiling van Meer is groot genoeg, laat u dus niet weerhouden door de idee dat er voor ii geen plaats meer zal zijn. Lii Het nieuwe seizoen voor de Koninklijke St. Sebastiaan laat zo te zien weinig plaats voor verveling. De dansgroep neemt op 25juni deel aan de gildefeesten te Wuustwezcl en op 25 augustus aan de grote Bocrendag te Rijsbergen. Het programma van de schutters ziet er als "nigt uit: - op 14 april jaarlijkse koningsehieting Noorderbond voor eigen leden - op 4 mei schieting van de Verbroedering Hoge (lulderaad - op 4juni 3e ziting van de Kon. Doelschuttersbond op het voetbalterrein van Meerle - op 13 augustus Noorderbondschieting op eigen doelen Daarbij komen nog verschillende bondsschietingen, de SChietingen van de Hoge Uilderaad te Lichtaart op 11juni en natuurlijk de Gildefeesten op 25 juni. Hopelijk vinden de dansers en schutters nog de tijd om af en toe een blik te werpen in Dc Iloogstraatsc Maand. •

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. laat daarom mooie foto's maken. Door I(!1CCl totograa 1. CCfl flV( ft

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250 t)e vakĂŽotograaf maakt er meer werk van!

GOG

\Zfl 350 20 35


j©®d1 ©EP d1E@XW

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315. 71. 86.

Met de lentedagen van maart begon het toeristisch seizoen (als ik het zo mag noemen?) in Meersel-Dreef weer. Het was weer aanschuiven geblazen vanaf de grens en de terrasjes werden weer ijlings uitgestald. We zijn er nog niet, maar we zijn al wel op goede weg. Op zondag 5 maart organiseerde de wandel-

klub Markdal

in samen werking met de dorpsraad, de tweede wandeling van het seizoen. Jan Hendrickx trok met een dikke 100 man in z'n kielzog naar de Galderse Meren. Ze vertrokken via het Heieinde naar de Bouwerij op Ga/der, om zo langs bos en veld de Ga/derse Meren te bereiken. Na wat turen over liet water niet een kopje warme chocomelk in de hand, werd de terugtocht aan geval. Om via de nieu we zuidelijke rondweg te Ga/der uiteindelijk te stranden in de drukte op de Dreef. Opmerkelijk, dat deze wandelingen jaar in jaar uit niet aan interesse inboeten, er wordt flink gewandeld bij Markdal. 17

In het parochieblad kon men dezer dagen lezen dat volgens de richtlijnen van de nieuwe codex de St. Luciakapel van Meersel niet meer gebruikt mag worden voor het inzegenen van een huwelijk. Deze richtlijn bepaalt dat een huwelijk moet ingezegend worden in de parochiekerk waar de zondagsmissen worden gevierd. Dit bericht sloeg in als een kleine atoombom. Onze St.-Luciakapel is een echt pareltje, ze dateert van 1420. In de jaren 70 werd duchwerd links en rechts al met een beschuldigentig aan de alarmbel getrokken want de kapel de vinger gewezen en iedereen zit ermee in z'n dreigde volledig te vervallen. Op 24 septemmaag. Hopelijk vindt het St.-Luciakomitee ber 1973 keurde de toenmalige gemeenteraad een oplossing want anders ziet het er slecht van Meerle de restauratie goed. Het zou echuit voor onze kapel. Het zou zonde zijn van ter nog tot 1 april 1980 duren vooraleer met de gespendeerde centen. de werken werd gestart. Op 27juni1982 was heel Meersel-Dreef present om samen met Plezieriger was het zeker op het negende HeiMgr. Paul Van den Berghe de kapel opnieuw eindefeest van en voor de inwoners van liet te openen. De kapel was prachtig maar links gebuurt Heieinde. Na een dankmis voor de en rechts begon men zich al zorgen te maken, afgestorvenen van het Heieinde werd er duchde restauratie had ettelijke miljoenen gekost lig gefeest. Een 120-tal mensen schreven zich en wat zou men nu eigenlijk met de kapel in voor het feest. Jeanne Van Aperen en haar gaan doen? Om de kapel een plaats te geven ploeg hadden zich uit de naad gewerkt om de in het dorpsleven van Meersel-Dreef werd er hongerigen net een waar feestmaal te spijzieen St.-Luciakomitee opgericht, met afgegen. Nadat de Heibossen, zoals ze vaak door vaardigden van de gebuurten van Meerselde andere gebuurten worden gen oe.'nd, zich Dreef, het schepenkollege en de oudheidkunte goed hadden gedaan en het eten een beetje digekring. Het was de bedoeling, de kapel was gezakt, werd er nog tot in de vroege uurgoed te gebruiken en te behoeden voor nieuw tjes gedanst en verbroederd. Er was een ruiverval. Jaarlijks worden er 3 missen in opgeme belangstelling van de jeugd van het Heidragen, op 30 maart de feestdag van de H. einde en ook van de uitgeweken Heibossen Quirïnus, op de tweede zondag van juli met met hun aanhang. Meersel-Dreef kermis en op de feestdag van In Meersel-Dreef gelooft men niet meer in de Heilige Lucia. Verder wordt er nog een sprookjes, onze beloofde riolering en herinpaarden-, pony- en tractorwijding gehouden richting van de Dreef geraken niet van start. rond de feestdag van de H. Quirinus en een Het lijkt wel of de duivel ermee speelt. Er is tentoonstelling rond juni. Deze diensten woral zoveel over gezegd, geschreven en gefanden nog steeds zo gevierd maar het jaarlijkse taseerd, dat niemand nog goed het bos door kerstconcert stierf een langzame dood door de bomen ziet. De één beweert zus en de angebrek aan belangstelling. U weet echter ook dere zo, niemand weet er nog het fijne van. dat een gebouw dat niet wordt gebruikt, langOok over de situering en de planning van onze zaam weer vervalt. Daarom was het ook zo beloofde woonverkaveling raakt men het niet goed dat verschillende jonge koppels van meer eens. Waar men het allemaal haalt, weet Meersel-Dreef en omstreken, de kapel verkoik niet, maar de berichten veranderen nog zen om in te trouwen. Zodoende werd de kasneller dan het weer. Daarom dacht het dapel nog eens verwarmd en gebruikt. gelijks bestuur van de dorpsraad, dat het goed Dit allemaal om te verklaren dat dat bericht zou zijn om alles nog eens op een rijtje te zetvan het bisdom niet in goede aarde viel. Er ten. Daartoe werden onze schepen van open36

bare werken Armand Coenegrachts, een afgevaardigde van het lOK en onze plaatselijke mandataris Thérèse Coppens uitgenodigd op de volgende algemene vergadering van de dorpsraad van dinsdag 11 april. Hopelijk zullen we dan op Meersel-Dreef weer klaar zien in deze ingewikkelde historie. Al de geïnteresseerden en in het bijzonder de afgevaardigden van de verenigingen zijn welkom in de lagere school om 20.00 uur. Ook andere onderwerpen en vragen zullen aan bod komen. Beste mensen van Meersel-Dreef, steek de dorpsraad een hart onder de riem en kom eens luisteren, dan weet u er weer het fijne van. LII Wat staat er ons in april nog te gebeuren? - zaterdag 1 april: Plechtige Communie om 15 uur. - zondag 2 april, paarden-, pony- en tractorwijding om 12 uur aan de St.-Luciakapel na de mis van 11.30 uur. - maandag 3 april, gelegenheid tot afhalen van de vuilniszakken in de lagere school van 9 tot 12 uur. - dinsdag 4 april, ontspanningsavond in het bejaardentehuis in Hoogstraten vanwege de verenigingen van Meersel-Dreef. - dinsdag 11 april, Algemene Vergadering van de dorpsraad, om 20 uur in de lagere school. Agenda: Stand van zaken i. v. m. de riolering en heraanleg van de Dreef en de planning van de nieuwe woonwijk. - donderdag 7april, plastiekophaling aan de kerk. - zaterdag 8april, papierslag door de K.L.J. - dinsdag 18 april, algemene vergadering van de gepensioneerden K.B.G. 1111

Doe ze thuis de hartelijke groeten! •


MEERSEL-DREEF

Ontdek het Markpad

?l1tk1

Veel is erover geschreven cii gepraat maar zeiden is het bewandeld, dat fameuzc Markpad dat loopt langs de oever van de Mark vanaf de Markweg in Meersel Dreef tot aan de Zandbergstraat in Meer. En toch werd dic strook grond daar speciaal voor bestemd, bomen werden ervoor geplant en bruggetjes voor gebouwd. Het gemeentebestuur wil het pad liefst vergeten omdat ze niet goed weet wat ermee aanvangen (hoewel er al verhardingsmateriaal werd aangekocht). Maar wat let u, wandelaar, om dit pad te verkennen. Het is er nu de ideale tijd voor, het groen is nog niet te hoog opgeschoten. Er valt daar nog wat te ontdekken: enkele levende (niet stromend water) en enkele dode (stilstaand water of uitgedroogd) meanders van de vroegere Mark, het nieuwe kruid in de beemden, de eerste blaadjes van de Canada's, de merkwaardige bruggetjes... Laat u niet tegenhouden door de prikkeldraadafspanning die enkele boeren ten onrechte te ver hebben geplaatst (eventjes bukken), evenmin door de schrik om de weg kwijt te raken: volgde bomen en dan zit je altijd juist. Ook de terugweg is een beste wandelweg: van de Eindse straat doorheen de bossen achter de Mosten, achter de villawijk tot aan de Watermolenweg terug naar de Dreef. Alles samen is die omloop zo'n 14 km lang. Als dat teveel voor je is, kun je de wandeling verkorten door te beginnen (en te eindigen) aan de Watermolen, of nog, door aan de eerste stuw voorbij de watermolen de weg naar rechts te volgen en zo terug te keren langs de Watermolenweg. Laarzen zijn aan te raden. •

:

!

J

Blussen op de grens

Fike cJg

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

tIp ii (1(1/1(1(1 t/ /1? (/0/1 1,101(10/? (10 111//s 0 i'OISC1ÇO 011 / 10/ )gS 1/51(1150 hrciii(1 neerI( 0/7)50/? 00/1 )n'z(/ men/uRe oefening. Op de grens tussen beide gemeenten werd een jraau autokerkhoj in olekaar geknutseld, mei zes personen wagens, een bestel- en een vrachtwagen. Acht gewonden moesten worden bevrijd uit de deels geklemnde, deels brandende wrakken. Om een gevaarlijk goedje te neuiraliseren diende het wegdek zelfs onder een fikse schuimlaag bedolven te worden. Een en ander is misschien een voorbode van een kontrakt voor gratis hulpverlening tassen beide korpsen. Dat een en ander geen lukse-oefenin gen zijn, werd luttele dagen later bewezen toen aan de grens ccii tankwagen gekanteld was. Zegt de brandweerkapitein over die toestanden: 'Ik moet eerlijk bekennen dat ik dikwijls nun hart vasihoud als ik zie welke gevaarlijke produkten hier dagelijks over de autoweg vervoerd ut'orden.'

37


LhD

April! De niet-opgedaagde winter is voorbij, het gras wordt alsmaar groener en de dagen krijgen weer een verlengstuk met zomaar eventjes 1.47 u.! Ook de Aprilse grillen doen hun intrede, maar de weerspreuk 'Warme aprilregen is vast een grote zegen' indachtig, zullen we ze zoveel mogelijk trachten te negeren. El April is ook de maand van Kapellekensker. mis te Minderhout, alhoewel dit feest nog slechts een flauw afkooksel mag genoemd worden van het vroegere illustere feest. Dit jaar wordt het voor de 25ste keer ingericht met nog steeds als doel deparochiale werken te spijzen. Op zondag 9 april wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de gehuchtentocht en na afloop kun je inschrijven voor een smakelijke koffietafel in de parochiezaal. De hoofdactiviteit is voorzien op zaterdag 15 april met als thema van de avond 'WEDDEN DAT'! Elke deelnemende vereniging of gehucht brengt een zelf uitgedachte weddenschap naar voor, rekening houdend met het beschikbare podium. Deze proef mag uitgevoerd worden door één of meer personen, die lid of in wonende moeten zijn van respectievelijk de vereniging of het gehucht. De maximale tijdsduur mag slechts vijf minuten bedragen. De jaarlijkse tombola blijft natuurlijk ook niet ten achter! Het parochiaal comité rekent op de bereid willige inzet voor het slagen van deze 25ste Kapellekenskermis.

.

fl 0

Ü

Opnieuw een bouwkeet aan de kerk, pakken stenen, zou men dan toch stilaan opnieuw ... ? Jawel hoor, men is terug bezig met de restauratie van de kerk! Meer en meer rijst echter de vraag of het nog wel zin heeft. Na even een kijkje genomen te hebben, kun je alleen maar meewarig even het hoofd schudden. 'Hoe krijgen ze hier nog iets degelijks van gemaakt na die jarenlange verkrotting?' We wachten af en volgen de vorderingen met gemengde gevoelens! 1 -1 Adriaan Martens en Amelia Goetschalckx uit de Bredase weg zullen op 15 april ook ver met hun gedachten in het verleden vertoeven. Die dag vieren we hun Gouden Huwelijksfeest, 50 jaar wel en wee is niet voor iedereen weggelegd. (in ons volgend nummer meer hier over!) En tenslotte het verenigingsleven! K.V.L.V. is niet te stuiten! Nog steeds yoga op donderdagen 6, 13, 20 en 27 april. Op woensdag 26 april wordt + 55 uitgenodigd voor een 'Geheugentraining voor ouderen'. K.A.V. houdt haar algemene vergadering op woensdag 5 april en op maandag 10 april moeten zeker alle dames die problemen hebben met de lijn uitgenodigd worden. 'Gezond vermageren' staat er op het programma. K.B.G. verbroedert op woensdag 19april en maandag 24 april houdt het vrij voor een bezinningsdag terwijl de kleintjes op zondag 23 april hun Eerste Communie vieren in de kerk te 10 u.! •

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Sportschuur op de speelplaats? Begin maart werd in Minderhout de algemene vergadering van de Dorpsraad gehouden en daar bleek al gauw dat er een nieuwe wind waait in de verhouding gemeentebestuur - dorpsraad. Waar vroeger de dorpsraad dikwijls en vaak tevergeefs met voorstellen en vragen naar het gemeentebestuur toeging en daar niet of nauwelijks werd gehoord, kwam het nieuwe schepencollege nu met eigen voorstellen voor de dag. En dat bleken dan nog voorstellen te zijn waar menig lid van de dorpsraad onthutst naar luisterde. Want hetgeen schepen Coenegrachts vertelde, zal svel nieuw geklonken hebben in de oren van velen van zijn dorpsgenoten. Het eerste voorstel ging over de bestemming van het perceel grond in de Schoolsiraat (waar het huis Casa Cara op staat). Daar wilden de gepensioneerden een eigen lokaal neerzetten (houten constructie, préfab) dat de vereniging zelf al had aangekocht. Het gemeentebestuur vond dat een goed idee en kwam toen met nog twee andere voorstellen voor de dag. Er zou daar ook nog eeti clubhuis komen voor de KSJ (eveneens préfab) en een overdekte speelplaats voor de kleuters. Om al deze akkommodaties daar een beetje fatsoenlijk neer te zetten en een goede toegang te krijgen zou Casa Cara afgebroken worden en enkele meters grond bij aangekocht worden, van het terrein achter de noodkerk en eventueel ook van buur Laurijssen Electronics. Het tweede voorstel van het schepencollege betrof de oprichting van een sporischuur. Die zou gebouwd worden achteraan de parochiezaal waar nu de schoolspeelplaats is. Er zott daar ook een appartement komen (boven de huidige luifel) die als woonst zou dienen voor de uitbater. Wat er nog aan ruimte zou overschieten, wordt dan parking (om de Koestraat wat te ontlasten). Maar er moet dan wel een nieuwe speelplaats komen en daarvoor had men gedacht aan een onbebouwd perceel, palend aan de school, tussen de Witherenweg en de Markwijk. Een volgend voorstel betrof de overplaatsing van de huidige voetballerreinen van M.V.V. en Boskant naar

BloemsierKunst

nog aan te kopen gronden op de Aard, een terrein van ongeveer 4ha waar men ruimschoots plaats zou hebben voor alle akkommodaties. Tenslotte kwam nog de inrichting van het dorpsplein ter sprake. Ook daarover had het schepencollege enkele voorstellen uitgewerkt die aan de dorpsraad ter diskussie werden voorgelegd. De leden van de dorpsraad reageerden enthousiast op al deze tnittatieven stemden volmondig in met de voorstellen. •

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

38


MINDERHOUT oefenen in de namiddag. Het grootste nadeel aan deze job vindt Gert wel de zware concurrentie voor een plaats in het elftal en de onvoorspelbare loopbaan. Een zware kwetsuur en...!

Een enorme drukte in het Minderhouts praatcafé! Arnold Van Aperen: 'Keuze tussen burgemeester of senator? BURGEMEESTER!!' Het 'PRAATCAFÉ', georganiseerd door K.W.B.-Minderhout in het Parochiecentrum, mocht zich werkelijk verheugen op een overrompelende belangstelling vanwege de bevolking, zodat het uiteindelijke doel, de gehandicaptendag op zondag 23 april e.k. in het Klein Seminarie te Hoogstraten, een flinke financiële por in de rug heeft gekregen. Juni Verhuist verklaarde de praatkroeg voor geopend en moderator Gust Kinschots stelde zijn gasten voor. JAN SNEVERS, sinds 1965 reeds op het Klein Seminarie als priester-leraar en bezieier van deze gehandicaptendag, legde uit dat deze manifestatie dit jaar voor de 15de maal doorgang vindt. Met deze mensen werken is een dankbare job en elk jaar trekt hij met de mindervaliden naar Lourdes. Hij legde er ook de nadruk op dat deze dag een zaak is van een hele groep mensen. Ongeveer 250 gehandicapten en bijna evenveel helpers komen naar het Seminarie. Enkele vrienden-gehandicapten zorgden voor een gesmaakt playback-nummer en Jan verkondigde ook dat MARC DEX op 15 april aanwezig zal zijn. STAF PEERLINCK, nieuwbakken Schepen van Financiën, is een oud-leerling van de handelsschool en ook een van de basisleggers van volleybalclub 'De Gelmers'. Hij verdedigde ook met vuur de Hoogstraatse sportraad, die volgens hem zeer verdienstelijk werk levert. Staf zetelde vroeger reeds in de Wortelse gemeenteraad en dat vond hij toch gezelliger. Hij heeft nogal veel interesse voor getallen en cijfers en zal er geen moeite mee hebben als de oppositie de rekeningen gaat natrekken, zoals hijzelf dat in het verleden deed. GUST DESMEDT, advocaat, plaatsvervangend vrederechter in Zandhoven, enthousiast ruiter! In 1982 werd hij Belgisch kampioen Military. Als voorzitter van de dorpsraad vindt hij dat deze vrij behoorlijk functioneert; iedereen is welkom... maar de meesten dagen niet op. De dorpsraad hoopt dat er eindelijk eens bestuurd zal worden in onze gemeente; een turnzaal voor de lagere school en eigen lokalen voor jeugd en gepensioneerden moeten ook tot de mogelijkheden behoren. Over het beroep van advocaat wilde hij niet teveel kwijt wegens de strenge deontologie en dito beroepsgeheim. JAN VERHEVEN voetbalde bij Hoogstraten V.V., Beerschot, Anderlecht en terug bij Hoogstraten V.V., waar hij nog verscheidene jaren als speler-trainer fungeerde. Het hoogtepunt uit zijn carrière vond hij de aller eerste wedstrijd in het nationaal elftal en tot de Belgische kern behoren in de wereldbeker te Mexico. Jan kreeg bijna nooit gele of rode kaarten maar op het einde van zijn loopbaan te Hoogstraten reisde hij meer naar Brussel dan hem lief was, om voor de groene tafel te verschijnen.

GERT VERHEYEN, zoon van bovenstaande vader. Besliste om profvoetballer te worden daar studeren en voetballen te lastig werd. Als jongere bij Anderlecht doorstoten, is niet zo simpel, want voetballen met gevestigde 'vedetten' is niet zo eenvoudig. Toch heeft hij het er naar zijn zin: alle materiaal ligt klaar, alles is netjes gewassen, je moet voor niets zorgen! Een prof heeft ook veel vrije tijd: in 't begin van de week tweemaal trainen per ctae, voendag vrij, donderdac en vrijdag

11e1

n,is/n/e

\/

/iaeiije

JEAN-CLAUDE FOEF, alias Gerard De Backer, de ludieke noot in het programma. Volgens eigen zeggen 'de talentrijkste maar meest pechvolle voetballer die België ooit gekend heeft'. Uit 'collère' tekende hij dan maar bij K.W.B.-Sport en voetbalde daar tot zijn 50 jaar. Hij had het lang genoeg bewezen! ARNOLD VAN APEREN, burgemeester van Hoogstraten, is een druk bezet man. Door een uitstekende planning en een goede fysieke conditie kan hij zijn diverse taken aan. 'Vakantie nemen is er niet bij!' Wat mag Minderhout zoals verwachten van het huidige gemeentebestuur? Restauratie van de kerk, heraanleg van het gemeenteplein, uitbreiding van de T.V.-distributrie en de ambachtelijke zone, verkeersarm maken van de Minderhoutsestraat, een turnlokaal voor de lagere school ... ! Als hij voor de keuze moest gesteld worden, senator zijn of burgemeester van Hoogstraten, dan koos hij ongetwijfeld en zonder aarzelen het burgemeesterschap! Dit 'praatsucces' werd voor de eerste keer gericht, zeker niet de laatste keer! •

Jee,,-( /ztele / vej, die iooi /

/e:oIiie

iwot zorgde.

iii

pjïi

in-

;ief

I-atrick Legsen.

èi 5 I

g*od 90 K g j00 ~

____

NikO"

39


Fusieswing 1-1~

1,11 (r,

Terug naar zondag. In Cahier De Brouillon waren de Engelse acts Sink en Instigators te gast, twee groepen die in de top van de hardcore-scene meedraaien. Voor een overvol en uitgelaten huis stuurden beiden hun energieke punkrock de ether in, maar dat vooral Instigators de show stalen, mag geen verwondering wekken. Technisch pico in orde, en een zanger die met het nodige charisme de uitgelaten pogoënde meute tot akrobatische hoogstandjes deed overgaan. Met nog een jamsession naar het einde van een swingende show toe, kon de bende 'moe maar tevreden huiswaarts keren. In de toekomst nog méér van dat, alsjeblieft!

ASPI-rock

Het weekend van 18 en 19maart jongstleden puilde zowat uit van muziek, en zowel de ruigerds als discotheekbezoekers kwamen aan hun trekken. Laatstgenoemden konden in Highstreet kennismaken met een 'nieuwe' (beat-) Plastic Bertrand, die het na z'n miljoenenhit 'Ca Plane Pour Moi' jren geleden, momenteel met het moderne elektronische danswerk probeert. Wij waren niet ter plaatse, maar het liep in elk geval goed vol, zondag de negentiende. De avond daarvoor waren The Glueheads van de partij, zoals eerder gezegd een tak van de vroegere Paranoiacs-boom. In het Slot te Wortel gaf het stel een zeer stevige set ten beste, een klassiek garage-repertoire van eigen songs en covers (hoorden wij The Pebbles?) bijeenspelend. Eén zwak punt (u was gewaarschuwd): een benedenmaatse zang. Spijtig voor de rest van de bandleden.

In Meerle wil men wat doen aan het promoten van jong talent. In het Chirozaaltje aldaar wordt op zaterdag 8 april het sein op groen gezet voor Small Town Big Fun uit St. Lenaerts, The Noisy Fellows uit Meerle zelf, en Undercover uit Turnhout. Allen daarheen, of ook: zie da g'er zijt! Steun de jonge muzikale Turken!

Will Tura in Meer Het is dan eindelijk zover. De koning van het Vlaamse Lied komt naar de grensstreek! Tura voorstellen is eigenlijk een overbodige zaak, en we vermoeden dat zowat elk huisgezin in Vlaanderen werk van de man in huis heeft. De konserten zijn konsekwent meestal lang van tevoren uitverkocht, en dat zal maar goed wezen ook, want het wordt georganiseerd ten bate van de lokale gehandikaptenwerking. Wie een ziel heeft voor de andersvaliden én eens een echte Belgische 'crooner' aan het werk wil zien zakt op zaterdag 22 april stante pede af naar de Veiling te Meer.

riro Kerkstraat 15

2330 Merksplas

Kopje van vorige maand was: onbekend 40

Middernachtelijke jongens Sixties, nog eens. Deze heren uit de Westvlaamse provincie waren al te horen op de tweede uitgave van de kompilatiereeks '2nd Belgian 6ties Boom' en dat zullen ze wéér zijn, op de vierde uitgave die binnenkort van stapel loopt. Dit is prima stuff, fel en hevig gebracht, helemaal zoals de garagetraditie dat vereist. Een fris groepje, op zaterdag 22 april in Cahier De Brouillon te Hoogstraten.

Varia We maakten reeds melding van de viering van 20 jaar Het Slot, tijdens de eerste dagen van mei. The Crew was al gestrikt, daar zijn ondertussen The Paranoiacs, koningen der garage, aan toegevoegd. Over al deze snoepers volgende maand méér. En uiteraard... 'Kroeg En Blues', op vrijdag 12 mei dus. Worden al getipt Roland, Nonkel Ney, Bob Hall & Dave Peabody, The Marekriver Jazzband, Gerry & The Sultans, Nightlife en The Witness. Alle bijzonderheden... zie ook de volgende DHM. Ook nu weer eens een speciale wedstrijd, waarmee diverse festivaltickets te winnen zijn. Cahier De Brouillon zet de komende maanden elke zondagnamiddag zijn podium op. Voorwaarde is dat de kandidaatgroepen bereid zijn voor enkele gratis biertjes en mét eigen zanginstallatie willen spelen. Hoeveel volk ze willen lokken, hangt ook van de groepen zélf af. Een soort open podium, vrijblijvend, zonder grote heisa errond. Kandidaten kunnen zich melden op tel. 03/314.32.64. Uiteraard is de inkom bij deze concerten gratis! De new wave-namiddag in Cahier De Brouillon op zondag 14 mei presenteert alvast Truncheon, maar zeker nog enkele (!) andere groepen. Het zal er een hele brok verteren wezen. Mark Sprangers


CURIOSA

VELTNoorderkempen gaat van start

Streekeigen curiosa De steen van Maxburg /

-

L-----.-

\.

-.

-

-.--

-

1

-

1—

•- -

( k

VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze) is hier geen onbekende. Her en der zijn er in de gemeente mensen die lid zijn maar tot nu toe was hier ter plaatse geen afdeling. Dat gaat nu veranderen want zopas werd VELT-NOORDERKEMPEN opgericht. Het begon met een info-avond in Minderhout waar een grote groep belangstellenden naartoe was gekomen. Daaruit kwamen dan weer vijf mensen die samen de bestuursploeg vormen. Velt-Noorderkempen groepeert leden uit Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer, Meerle en Dreef, uit St. Lenaarts, Rijkevorsel en Loenhout. Ook mensen die iets verder weg wonen, kunnen aansluiten, evenals liefhebbers van over de grens. Deze nieuwe VELT-afdeling zit onder de koepel van de grote VELT die momenteel 11.000 leden telt, verspreid over een 100-tal afdelingen, ook in Nederland. Naast de groentetuin, komen ook gezonde voeding, de ecologische siertuin en de milieuproblematiek uitvoerig aan bod op informatiebijeenkomsten, praktische lessen en in de tijdschriften 'HET SETZOENTJE' (verschijnt 4 maal per jaar) en 'HET TUSSENWEGELTJE' (ook 4x per jaar). Het VELT-lidmaatschap kost 450 fr. per jaar (deelname aan alle VELT-aktiviteiten en abonnement op de tijdschriften). Hier ter plaatse staan volgende aktiviteiten op het programma: op 30 april is het de officiële STARTDAG van Velt-Noorderkempen wat gevierd wordt met een NATUURWANDELING en speciale aktiviteiten voor kinderen. In mei zal er een info-avond zijn over ALTERNATIEVE GENEESKUNDE en in juni een Open Deurdag met bezichtiging van een biologische tuin. Na de zomer is men zinnens een kookkursus op te zetten over natuurvoeding. Wie mee wil doen of nog meer informatie ver langt, kan bellen naar3l5.83.27en krijgt dan Anneke Janssen aan de telefoon die graag uitleg geeft. •

'1111 die twee halmen gras laat groeien, daar ituar ei :en aaren of slechts een enkele, heeft meer voor de mensheid gedawi dan de winnaar vat twintig i'eklslagen.' (Veriuling uit hei Frans.)

Voorwaar een mooie gedachte, naar verluid op papier gezet door Jonathan Swift. Zeker een of andere groene jongen die zijn tijd ver vooruit was. Ik vraag me af of de man die de Steen heeft laten leggen, Max Van den Berghe, oprichter van Maxburg, ook een groene jongen was. Meestal waren kasteelheren slechts van dit gedachtengoed doordrongen voorzover er geld mee te verdienen viel. In de tijd waarin Max Van den Berghe de spreuk als motto koos voor zij ii activiteiten in de streek (ca. 120 jaar geleden), was het laten groeien van grashalinen de hoofdbezigheid van het grootste deel van dc bevolking en de grootste bron van inkomsten voor dc landeigenaars. Ook met Maxburg is dit lange tijd het geval geweest. De ironie ligt misschien hierin dat het met Maxburg steeds slechter gegaan is naargelang men zich van liet in de spreuk vervatte doel heeft verwijderd. Buiten de lofwaardige p0ging van de E.H. Naveau om het kasteel en zijn nabije omgeving intact te houden, hebben de opeenvolgende eigenaars de zaak grondig laten verkom meren. F-let kasteel staat op instorten, het park is verwilderd en de nabije omgeving is verkaveld in villapercelen. De steen zelf ligt in twee stukken gebroken onder een haag, stilaan overwoekerd door meer dan twee grashalmen. Enkele omwonenden maken de steen af en toe een beetje vrij, terwijl anderen hem liever zouden laten verdwijnen, om nieuwsgierigaards uit de buurt te houden. Zodra de laatsten het gehaald zullen hebben, zal men ieder die een verband legt tussen Jonathan Swift en Maxburg waarschijnlijk voor gek verklaren. Het blijft nochtans een mooie spreuk om voor uw deur te leggen. 41


VARIA

Neen tegen nieuwe raketten. Neen tegen de zogenaamde modernisering Neen tegen de koude oorlog. Neen tegen de honger door wapens. Neen tegen de ekonomie van de oorlog.

Ja aan de vrede in de wereld. Ja aan de ontspanning tussen Oost en west. Ja aan de onderhandelingen tussen grootmachten. Ja aan de ontwapening om te ontwikkelen Ja aan de ekonomie van de vrede.

BRUSSEL ZONDAG

APRIL 19891

Buskaarten bestellen op nr. 314.42.33. 150 fr. per persoon, 400 fr. per gezin (dank zij de medewerking van de KWB). Vertrek in Wortel (kerk) om 11.45 uur. Vertrek in Hoogstraten (kerk) om 12.00 uur.

OM TE ONTWIHEFLEN

Ongevallen

Natuurwandeling vanuit St.-Antonius - Zoersel

Woensdag 15 februari om 10.35 uur botsten aan de Kerkstraat in Meerle de wagens, bestuurd door CarI Van Kerckhoven uit Meerhout en Marc Verdult Thornstraat 1, Meerle. Er was zware schade. Zaterdagmiddag 18 februari werden twee auto's zwaar beschadigd bij een botsing aan het kruispunt Borgerhoutstraat en Dorp te Rijkevorsel. De bestuurders waren Rita Van Der Linden uit Wernhout (NL) en Ronald Nuyts uit Schoten. Zondagnacht 19 februari reed Kurt Nuyens, Leopoldstraat 20, Merksplas met zijn auto tegen een boom aan de Langenberg te Wortel. Zondagnacht 26 februari botsten aan het kruispunt Vrijheid en Gravin Elisabethlaan, de auto's bestuurd door Anny Goos, Minderhoutsestraat 109 en Peter Kenis, Hoge Weg 17. Er was lichte schade. Woensdag 1 maart om 10 uur kwam het in de Vrijheid tot een botsing waarbij drie voer tuigen betrokken waren. Een personenwagen, bestuur door Marc Van Der Smissen Vrijheid 64, een lichte vrachtwagen, bestuurd door Jozef Lodewijcks Meterkensstraat 16 een vrachtwagen, bestuurd door Jacob Dekkers. Er was zware schade. Woensdagnamiddag 1 maart werden weer drie voertuigen bij een botsing betrokken en wel in de Schooistraat te Rijkevorsel. Jan Torfs uit Malle bestuurde een minibus, Lutgart Poels uit Beerse en Rudi Jespers Stoopstraat 13, Merksplas bestuurden personenwagens. Er was zware schade. Aan de Vrijheid kwam maandagnacht 6 maart de auto bestuurd door Edward Riemis, Groot Eyssel 34, Meerle in botsing met de auto bestuurd door John Jacobs uit Zundert. Er was zware schade.

42

Dinsdagnamiddag 7 maart botsten aan de Leemstraat te Hoogstraten de auto's bestuurd door Christiaan Jochems, Minderhoutsestraat 57 en Gustaaf Martens Katelijnestraat 19. Er was zware schade. De fietser Aug. Tackx (81j.), Donckstraat 21, Meer, werd licht gekwetst wanneer hij op dinsdagnamiddag 7 maart aan de Meerleseweg te Meer werd aangereden door de auto, bestuurd door de 18-jarige Jozef Jansen, Groot Eyssel 52, Meerle. In Meersel-Dreef botsten vrijdagavond 10 maart de auto's bestuurd door Leonard Raaymakers uit Etten-Leur (NL) en Johannes Sips, Klein Eyssel 13, Meerle. Er was lichte schade. Woensdagmorgen 15 maart botste in de Vrijheid de auto bestuurd door Vital Raes, Lindendreef 56 met de auto bestuurd door Frans Herrijgers, Voort 6, Meerle. Er was zware schade. Vrijdagavond 17 maart werden aan Hoek te Rij kevorsel vier personenwagens betrok ken bij een botsing. De bestuurders waren: Jan Byttebier uit Antwerpen, Chris Verachtert, Achtel 53 Rij kevorsel, Johan Gyles uit Schilde en Eddy Jacobs uit Turnhout. Er was zware schade. Aan de Vaart te Rij kevorsel werden zaterdagavond 18 maart vijf mensen gewond bij een aanrijding tussen twee personenwagens. De eerste wagen werd bestuurd door Jan Mar tens (25j.) met als passagier Sally Lauwereyssens (20j.), Dorp 31, Rijkevorsel. Zij werden beiden zwaar gewond. De tweede auto werd bestuurd door François Valkiers (34j.) uit Brasschaat. Hij werd licht gewond. De twee inzittenden Veronïque Valkiers (7j.) en Anne Meys (18j.) uit Brasschaat, werden zwaar gewond. •

Na het historisch bezoek van Davidsfondsafdeling St.-Antonius aan Hoogstraten komt nu de beurt aan Davidsfonds Hoogstraten om mede St.-Antonius te bewandelen. Onze afdeling wordt daar aan de kerk verwacht om 14 uur voor een echte wandeling in volle natuur, op zondag 23 april. Het is wel aangeraden stevig schoeisel te dragen, de afstand bedraagt ongeveer 10 km. Tijdens de wandeling zal een gids ook de nodige historische uitleg geven. Het vertrek uit Hoogstraten gebeurt met eigen wagens en is voorzien om 13.30 uur aan de kerk. •

BEGRAFENISSEN

JORIS -

-.

T

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91


DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT? Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met ver schenen artikels, gebeurtenissen of wat clan ook. De inzender - en niet de redaktie - is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet opgenomen.

Bomen snoeien, of... zorgen voor de houtkachel?? De manier waarop de verschillende schepenen van Openbare Werken van onze 'stad' de jongste jaren te werk zijn gegaan bij het snoei-

en van oude bomen in het algemeen af te raden is. De talrijke 'waterscheuten' die zijn ontstaan en de verdikking der snoeiwonden zijn het duidelĂŻjkste bewijs dat rond de kerk van Wortel slecht werd gesnoeid.

Oude linden op de koer van de 'Meisjesschool' te Meer Ook hier werden de mooie kruinen voor ongeveer de helft verwijderd. Dit 'kandelaren' is een ware verminking van deze prachtige en zeldzame linden. Men kan er zeker van zijn dat het nog vele jaren zal duren vooraleer deze bomen zich enigszins zullen hersteld hebben, om dan nog niet te spreken van het inrotten der snoeiwonden.

Beuken in het Hemelstraatje te Minderhout

Snoei(knoei) werk aan de honien aan de school in Meer.

en van bomen, wordt door onze fraktie reeds lang aangeklaagd. Onze voorstellen hoe het ook beter kan, werden tot nu toe steeds genegeerd. Ter illustratie daarvan willen we een paar voorbeelden aanhalen:

De oude linden bij de kerk van Wortel De vroegere prachtige kruinen werden enkele jaren geleden gewoon voor meer dan de helft weggezaagd. Het is bekend dat het snoei-

Vooraan in de Hemeistraat staan een 3-tal beuken die tot vandaag allerlei ingrepen voor openbare werken, enz. hebben overleefd. Alle takken verwijderen heeft men waarschijnlijk niet gedurfd; echt waar... een paar mochten blijven groeien. Nu is het een vaststaand feit dat beuken zeer kwetsbaar zijn voor 'zonnebrand'. Door het veel te hoog opsnoeien wordt deze kwetsbaarheid nog vergroot. Waarschijnlijk zullen de beuken in de Hemelstraat over enkele jaren 'gehemeld' zijn. Tot daar een paar voorbeelden, waaruit blijkt dat het snoeien van bomen, vooral oude bomen, heel wat kennis vereist. Wij hopen alleen dat aan onze herhaalde vraag uit het verleden om een paar van onze gemeentewerklieden voor dit soort werk op te leiden, bij de huidige sterke bestuursmeerderheid gehoor zal vinden. Onze hoop kreeg echter een flinke deuk, toen we vernamen dat de huidige Schepen van Openbare Werken, het niet bij snoeien laat. Voor de herstelling van de muur op het 8egijnhof, liet hij een zeldzame HAAGBEUK gewoon omhakken.

Vanwege de groep F.B.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

Speelgoed schoolgerief geschenken voor

KOMMUNIEKANTEN VAN BERGEN & CO. Gelmeistraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/3147750

Betogen Nog eens betogen? Mij niet gezien. Het haalt toch niks uit. Ze doen toch hun goesting. Die van daarboven, de machtige koppen achter de schermen. Sceptisch? Ontmoedigd? Geef mij maar mijn T.V., mijn pint, en de voetbal. Zo spreekt de Belg met het korte geheugen. Wij van de vredesbeweging weten het beter. Wij betogen al honderden jaren. Voor vrijheid toen er nog slaven waren. Voor scholen toen onze kinderen nog moesten werken. Voor een rechtvaardig loon toen er nog geen sociale wetten waren. Voor algemeen stemrecht toen alleen de rijken mochten stemmen. Voor stemrecht voor vrouwen, toen alleen de mannen mochten stemmen. Tegen Tjernobyl toen het nog niet ontploft was. Tegen de verloedering van de natuur, toen de Nederlandse koningin nog van niks wist. En ga zo maar door. Wij van de vredesbeweging hebben geen kort geheugen. Wij zijn de voorbije tien jaar niet vergeten. De koppen van daarboven, zij lachten toen met ons en maakten van Florennes het vuilste plekje van BelgiĂŤ. Maar wij wonnen de match. Zoals altijd hadden wij de langste adem. Drie jaar later vertrokken de raketten terug naar afzender. Dank zij de vredesbeweging. Dank zij ons, jij en ik, wij de vredesbeweging. Nu zijn ze er weer De nieuwe raketten. Wij ook. Radikaal, onverzettelij k en geweldloos.

Brussel 16 april 14.00 uur. Centraal Station. Spoedbetoging. De zon zal er zijn. U ook? 43


RIJDEN #oef

IS PLEZANT, Kruiswoordraadsel /

Horizontaal

Bijbelse figuur wapen schrijfgerei koning van Basan drinkgerei sporeplant dierengeluid vreemde munt tijding eikschiller lor bakplaats kolenemmer deel van de hals Griekse letter middagvoorstelling plaats in Nederland anti krachteloos orgaan herkauwer cijfer mager visbak landtong stelsel Bijbelse naam lattenkist rivier in Duitsland ontkenning epiloog niet hetzelfde bij woord jongere broer of zus internationale trein muzieknoot blaasinstrunient bleu -

Streven naar perfektie Garage

NAULT

-

-

-

-

-

Geudens B.V.B.A.

-

-

-

-

-

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/31571.76

-

-

Leemputten

-

-

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

GARAGE VAN BERGEN 8 ZONEN B.VB.A.

-

-

-

16

2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

-

-

-

C3 * E]

-

-

-

-

-

GARAGE AUTO Mercedes-Benz.

pilaar geraamte snedig bijwoord regeringsreglement oudgediende bijwoord rivier in Afrika masker ontkenning schaaldier vervaardigen geloofsbelijdenis reeks plaats in Zuid-Jemen plezier voorjaar geroosterd vlees moment menigte vuurpijl hoekpilaster belhamel omlijsting voorzetsel scheepstouw Schotse dans voegwoord commando fotografisch hulpmiddel zuivelprodukt water in Friesland lidwoord plaats op Sumatra sabelkwast -

Garage Autocentra

-

Lodewijk de Konincklaan 393 1-loogsiralen

-

J. BOGAERTS

Vertikaal

MOTO

ROOS

alle depannage dag en nacht

-

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

-

Tel. 03/314.63.20

-

-

-

-

-

AUSTIN ROVER

-

-

P,0F~id~ k W, 'Al' m

-

-

SAAB GARAGE

-

Garage

-

-

-

VAN USSEL

-

Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/3146360

igiff

GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 uwl-t5

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MIN DER HOUT Tel. 03/315.74.65 * *

44

tweedehands wagens alle herstellingen carrosserie

VAN DER VLIET

-

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

-

-

Oplossing vorig kruiswoordraadsel op pag. 47 4

..,

-t

Ç

(

J

,ie

.iA

Al

Az

At,

c

It was maan EEN W alliu uuuua nu u aaa uauu a ll om aa l ala illl a--MEEN u EEWEERE EIEREN uau al... 1 ma MEEE EEN U 8 ua u aaa u .111 3 uua aals aaa au • aal... wasman • w aan lul II MMEEM E E N m a a ij '1

11

5-

~

40 +1


urger1ijke stand Geboorten

0 januari: Marthe, dochter van Paul Maes ri Anne-Marie Nietvelt, Vrijheid 85, Hoog:raten. 0 januari: Dries, zoon van Patrick Jordens n Maria Leurs, Chaamseweg 16, Meerle. februari: Stijn, zoon van Adriaan Verbunt ri Elisbeth Verheyen, Chaamseweg 65, Meer-

KOPJE VAN DE MAAND Ook dit keer bleek ons kopje een 'vreemd' kopje te zijn, althans niemand uit het Hoogstraatse want we kregen weerom geen reaktie (ook il'as de prijzenpot verdubbeld: 1000 fr.). Maar niet getreurd: het nieuwe kopje kan er maar wel bij varen want weer komt er 500 fr. bij.

februari: Anne, dochter van Paul Stoffels ii Katelijne Bruurs, Vrijheid 115, Hoogstra-

februari: Wouter, zoon van Petrus Van den roek en Rita Vermeiren, Dokter Oomersstraat 27, Meerle. februari: Tim, zoon van Alfons Van de ocht en Lea Joosen, Minderhoutsestraat 25, Ioogstraten. februari: Stijn, zoon van Antonius Braspenmcx en Madelein Berretty, Strijboek 16, 4eerle. 0 februari: ilen, zoon van Marcel Stoffels n Lea Boeren, Maaihoek 1, Meer. 4 februari: Leen, dochter van Pieter Lee'ans en Hilda Janssen, Elsakker 23a, Meerle. 6 februari: Kathieen, dochter van Dirk Leeians en Marita Loomans, Vrijheid 30 bus 1, 1oogstraten. 7 februari: Sanne, dochter van Karel Verieijen en Diane De Gruyter, Minderhoutestraat 78, Minderhout. 8 februari: An, dochter van Frans Van der aa en Maria Van Opstal, Vogelhofstraat 18, Vortel. 9 februari: 1-tanna, dochter van Jozef Van [er Linden en Hilde Ceusters, Deken Lauweysstraat 17, Hoogstraten. 9 februari: Robert, dochter van Robert De Wit en van Geertruida Van den Enden, 'hornstraat 3, Meerle. 2 februari: Richard, zoon van Ludo MuĂŤen en Marianne De Gruyter, Driehoekstraat Meer. 3 februari: Kristof, zoon van Luc Meynen n Maria Bols, Langenberg 4, Wortel. :3 februari: Griet, dochter van Juul De Buser en van Helena Van Riet, Donkakker 40, ileer.

Huwelijken januari: Frank Weyler, Gelmelstraat 117, -loogstraten en Veerle Dingenen, ;choolstraat 106, Wijnegem. Nieuw adres: 3elmelstraat 117, Hoogstraten. 3 januari: Dirk Sprangers, Minderhoutestraat 129, Minderhout en Nancy Oostvoels, Prinsenpad 49, Rijkevorsel. Nieuw dres: Hoogstratenbaan 56, Brecht. februari: Michael Van Ham, Dageraadilaats 12, Antwerpen en Greta Verheyen, -loogeind 129, Meer. Nieuw adres: Antverpen. februari: Ronny Verschueren, Groot Eysei 11, Meerle en Godelieve Michielsen, Minlerhoutdorp 8, Minderhout. Nieuw adres: 3uizelstraat 3, Hoogstraten.

Een foto uit de recente reeks, genomen in de Pax, alwaar kinderen van de gemeentelijke basisschool na afloop van hun musical nog even poseerden. Onze pot is welgevuld en de winnaar kan maar best zo vlug mogelijk een briefje sturen (D. H. M., K. Boomsiraat 37, Hoogstraten), want anders weten wij zelf zowel een of ander te versieren met die 1500 fr., geschonken door en op te doen bij Framsport in Merksplas. 10 februari: Erik Beishuizen en Maria Visseren, Heibergstraat 18, Meerle. 10 februari: Ludovicus Christianen, Klein Eyssel 27 en EIsa Van Alphen, Oosteind 16, Meerle. Nieuw adres: Klein Eyssel 22, Meerle. 24 februari: Rudolf Coertjens, en Brenda Insleghers, Loenhoutseweg 39, Hoogstraten. 27 februari: Eduard Stibbel, Thornstraat 16, Meerle en Amanda Jeakins, Edith Weston, The Limes, Gr. BrittanniĂŤ. Adres: Thornstraat 16, Meerle.

10-1 Overlijdens 2 februari: Wilhelmina Coppens, 88 jaar, echtgenote van Florent Schellekens, Grote Plaats 51, Wortel. 7 februari: Joannes Huijbrechts, 83 jaar, echtgenoot van Anna Zagers, Molenstraat 6, Hoogstraten. 7 februari: Maria Lambrechts, 39 jaar, echtgenote van Engelbertus Aerts, Loenhoutseweg 105, Hoogstraten. 9 februari: Hendrik Mossou, 57 jaar, echtgenoot van Maria Norbert, Lod. de Konincklaan 262, Hoogstraten.

10 februari: Celina Aerts, 88 jaar, weduwe van Augustinus Adams, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 11 februari: Josef Verschueren, 87 jaar, weduwnaar van Maria Geenen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 13 februari: Lodewijk Fockaert, 64 jaar, echtgenoot van Catharina Vinckx, Loenhoutseweg 50, Hoogstraten. 15 februari: Petrus Jacobs, 84 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Kouwenbergh, Dalweg 6, Meerle. 24 februari: Joanna Vinck, 79 jaar, weduwe van Domien Van den Heuvel, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25 februari: Julia Rombouts, 39 jaar, echtgenoot van Herman Jansen, Witherenweg 52, Nl i ndc ru o u 1

Zoekertj e Te huur in Kokzijde: Modern apparlement met grool zonnig terras, 2 slaapkamers, vlak bij de Zee. Nog vrij in 2de helft van mei, iste helft van juni en juli, 2de helft van augustus en september '89. Tel. 091/55.68.84. 45


KALENDER

Op stap in...

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER

'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondend ressu u r. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14- 2323 Hoogstraten-Worte$ (03) 314 53 28

Tel. 46

ZATERDAG 1 APRIL Meersel-Dreef: PLECHTIGE KOMMUNIE om 15 uur. ZONDAG 2 APRIL Meersel-Dreef: PAARDEN-, PONY-, EN TRAKTORWIJDING aan de St. Luciakapel om 12 uur. Hoogstraten: PAROCHIEDAG met gezinsviering (11.30 uur), eetmaal (12.30 uur). Luistermoment (Ph. De Clerck over humor in het gezin), koffie (14.30 uur) en familiekwis (15.00 uur). Voor de kinderen is er opvang en animatie. In de Pax. DINSDAG 4 APRIL Hoogstraten: ONTSPANNINGSAVOND in het rusthuis, verzorgd door de Dreefse verenigingen. WOENSDAG 5 APRIL Wortel: FEESTvergadering van de KVLV vanaf 19.30 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 8 APRIL Hoogstraten: Optreden van KING OLIVER CREOLE (vroege Bigband music uit de 20er jaren), op uitnodiging van de Marck River om 21.00 uur in de Tuinbouwschool. Meer: BLUE BADGER, rhytm en bluesformatje, vanaf 20.00 uur in 't Stammineeke bij Michel Faes. Meerle: ASPI-ROCK met live optredens van Small town/Big Fun, Noisy Feliows en Under Cover. Organisatie Chiro, om 20.00 uur in het Chirozaaltje. ZATERDAG 15 APRIL Hoogstraten: GEHANDIKAPTENDAG met als thema 'Sterrenshow', met medewerking van echte sterren-artiesten. Vanaf 10.00 uur op het Seminarie. Meer: GOLDEN OLDIES PARTY van Radio Cosmos in de Veilinghallen Van Aperen. TEERFEEST van de St. Jorisgilde. Minderhout: KAPELLEKENSKERMIS met spelavond 'WEDDEN DAT' in de parochiezaal. Wortel: HERMAN BROK en de FFFF in het Slot. PLECHTIGE KOMMUNIE. ZONDAG 16APRIL SPOEDBETOGING IN BRUSSEL tegen het plaatsen van nieuwe raketten. Vertrek van de bus, in Wortel om 11.45 uur aan de kerk, in Hoogstraten om 12.00 uur, eveneens aan de kerk. Kaarten bestellen op 314.42.33. Hoogstraten: SCHOOLFEEST van de lagere school van het Spijker. WOENSDAG 19 APRIL Minderhout: VERBROEDERING van de KBG. ZATERDAG 22APRIL Meer: WILL TURA in de Veilinghallen Van Aperen vanaf 21.00 uur, ingericht door en ten voordele van de KGV (Gehandikaptenvereniging). ZONDAG 23 APRIL Minderhout: Eerste KOMMUNIE VRIJDAG 28 APRIL Hoogstraten: AVONDMARKT op De Vrijheid vanaf 18.00 uur. Opening van de TENTOONSTELLING 'Van Ensor tot heden' op het Spijker. In de Angelazaal tot 15 mei.

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

ROMA 't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 H000STRATEN

03/315.92.69 Frituur: maandag gesloten

ZATERDAG 29APRIL Wortel: MUZIEKAVOND van de fanfare in

samenwerking met de fanfare van Minderhout. ZONDAG 30 APRIL Hoogstraten: Het nieuwe stuk van LEPE HOEK 'Rocade' gaat in première om 20.30 uur in zaal Cecilia in de Gelmelstraat. OPEN DEUR op het Spijker.

Wie slim is, sorteert afval Papierophaling in Meersel-Dreef: donderdag 8 april door de KLJ Plastiekophaling in Meersel-Dreef: donderdag 7 april aan de kerk, van 9 tot 11 uur; in Hoogstraten: vrijdag 21 april van 9 tot 11 uur. Bedeling huisvuilzakken: Meer: zaterdag 4 april in het oudgemeentehuis Meersel-Dreef: maandag 3 april, van 9 tot 12 uur in de lagere school. Wortel: donderdag 6 april in het oudgemeentehuis, 's namiddags en 's avonds.

kf

Café - frituur

rPapilion Minderhout

Gesloten: woensdag.

-

-

Jeugdkultuur in Hoogstraten. .., Ook op woensdag.


KALENDER

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u. zondagavond vanaf 20.00 u.

Sport en spel UITS TAP Op zondag 2 april: wandelen in de VOERSTREEK met de KWB van Wortel. Op vrijdag 7 april: bezoek aan de PREMETROWERKEN met de KWB van Wortel. Op zondag 23 april: wandelen in het VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE met Vakantiegenoegens. Op zondag 23 april: wandelen in St.-Antonius-Zoersel met het Davidsfonds van Hoogstraten, vertrek om 13.30 uur aan de kerk.

PAARDENSPOR T HOOGSTRATEN

Vat na het 6de eerj aar?

let derde trimester is begonnen en menig uder vraagt zich af waar zijn plechtige komuniekant volgend jaar naar school zal gaan. dgemeen vormend middelbaar onderwijs of erder de technische richting? En hoe zit het u met die Eenheidsstructuur? Gaan alle ho1en nu hetzelfde programma geven? )p deze en nog meer vragen wordt aan de beorgde ouders antwoord gegeven op donderag 13 april en wel vanaf 19 uur in de Veing in Hoogstraten. Alle directies van de midelbare scholen uit Hoogstraten en RijkevoreI zullen de opleiding die aan hun scholen geeven worden, daar komen toelichten. )eze info-avond wordt ingericht door de ou[ercomités van de basisscholen Markdal (Kaholiek basisonderwijs van Hoogstraten en Ujkevorsel). Alle belangstellenden zijn zeer velkom.

Op zondag 16 april: Dressuur-cross-wedstrijd van de rijvereniging St. Joris van Meer, vanaf 9.00 uur aan de Mosten. Op zondag 30 april: Nationaal kampioenschap veelzijdigheid, op de Blauwbossen in Minderhout. Start om 9.00 uur op het dressuurterrein. Cross country start om 12 uur, aansluitende springproef vanaf 15.00 uur. Organisatie door de rijvereniging St. Clemens van Minderhout.

café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

-

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL

DREEF

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2 Ca fê- rest a u ra rit

DE GRENS Strijbe ek

6

Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

t

;~~0

________

t

1

.

1- 4 9

(.

~

40 44 41. 40 44 45 A

MARIEr

SETGOR3

reiII

II

'

LONbEWIL

,4ffESI4tE PEIr f!rA s rII&ArIYIAEM FIT I TIL A 1MEI I ar A A i 1 t0

N

PARrIvE

ôA'sILEv

IREM

PJ4NLIÜE

I 5.4i rI7EL pI'

Informatie en vorming In Hoogstraten:

Op zondag 16 april: Wielerwedstrijd voor dames, nieuwelingen en juniores, ingericht door de Supportersciub S. Snyers, in Wortel; start om 14.00 uur.

Zaterdag 1 april: Beraad over de KEMPENSE STORTPROBLEMATIEK, om 10.00 uur in De Wachtzaal, V. Aertselaerstraat. Dinsdag 11 april: LENTEVERGADERING van KVLV om 19 uur in de Pax. Donderdag 13 april: Info-avond 'WAT NA HET 6DE LEERJAAR?, vanaf 19.00 uur in de Veiling.

VOETBAL

In Meer

WIELRENNEN

Op zondag 8 april: Jubileumwedstrijd van FC Boskant om 17.30 uur. Op zondag 23 april: Fusietornooi van de KWB-ploegen op het B-terrein van VNAWortel.

YOGA Op 6, 13, 20, 27 april, ingericht door KVLVMinderhout.

SCHIETEN Op 14 april: jaarlijkse schieting van de Noorderbond van Meerle.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

Oplossing kruiswoordraadsel vorige maand

SQUASH Op vrijdag 31 maart (van 19 tot 23 uur), zaterdag 1 april (van 14 tot 23 uur) en zondag 2 april (van 14 tot 23 uur): ontmoetingstor nooien voor alle leden van de squashclub. Alle belangstellenden zijn welkom in Indoortennis, Achtelsestraat 72 in Hoogstraten.

Vrijdag 14 april: GELEID BEZOEK aan het proefbedrijf in Meerle, met de KWB.

In Minderhout Woensdag 5 april: Algemene vergadering van KAV Maandag 10 april: Info-namiddag over GEZOND VERMAGEREN, ingericht door KAV. Maandag 24 april: BEZINNINGSDAG van de KBG. Woensdag 26 april: Info-namiddag voor de + 55-jarigen over GEHEUGENTRAINING VOOR OUDEREN, ingericht door KVLV Zondag 30 april: DIERENTENTOONSTELLING in de Blauwbossen.

't SLOT WORTEL

ZOEK TOCHTEN Zondag 9 april: Gehuchtentocht ter gelegenheid van Kapellekenskermis in Minderhout. Zondag 30 april: Auto- en fietszoektocht van het Slot. Inschrijven van 10 tot 14.30 uur. Vertrek vanaf 13.00 uur. In Wortel.

UITBREIDING TELEFOON NUMMER DIENST 100 Naast het nummer 100 heeft men nu ook 1911. Dit nummer is enkel voor ziekenvervoer, geen dringende zaken. Taverne

't

HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Openingsuren: *

* * *

donderdag vrijdag zaterdag zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00 u.

- -

RADIO CONTINU (FM 105.4)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle Tel. 3158657

ICARUS

taverne feest zaal

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 47


Brandweer

POLITIE: 315.71.66

314.42.43

RIJKSWACHT: 314.50.08

GAS BESTELLEN

CROES pvba Joos en Gerda Croes-Rombouts Vrijheid 180 Hoogstraten

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Eddy BLOCKX

Verzekeringen Leningen

E13

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

-

Tel. 03/314.50.91

(Q)

9~5

Tel. 03/314.48.63

Indoor tennis

Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Taxi-ziekenvervoer

HUISARTSEN 1 en 2 april: DR. D. VERMANDER, Dreef

55, Meerle. Tel. 315.87.15 8 en 9 april: DR. D. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten. Tel. 3 14.38.48 15 en 16 april: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66 22 en 23 april: DR. M. VAN OVER VELDT, Wortel-Dorp 5. Tel. 314.48.00 29 en 30 april: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle. Tel. 315.85.55

Antiek KRIS VOETEN

Tel. 03/314.54.50

Van 24 tot 31 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04 Van 31 maart tot 7 april: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel.: 669.64.24. Zaterdag 1 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74 Van 7 tot 14 april: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50 Van 14 tot 21 april: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83 Zaterdag 15 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75 Van 21 tot 28 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38 Zaterdag 22 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74 Van 28 april tot 5 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66 Zaterdag 29 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04

Brandbeveiliging

Centrale Verwarming

AKEMA

Onderhoud Depannage

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

48

Tel. 03/314.56.17

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

Gelmelstraat 111

2320 Hoogstraten

03/314.76.81

mobilE REnt AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

03/314.31.08

Tel.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair Voort 26- Meerle -

Tel. 03/315.75.31 hout

aluminium 3ST1 MARC VANLUFFELEN T.[ 0313147573

VRIJHEID 29

Alle inhijstingen op maat

n창 18.00 uur tel. 03/3147578 -

Huwelijken Bals luiven en klein P A -

-

-

Jan Verheyen -

Vanluffelen Jos Groenewoud 7 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.34.74 -

Auto's voor huwelijken

APOTHEKERS

Tel. 03/314.51.33

v

Dag en nacht

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/3 15 76 26