maart 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 47 MAART 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

De kassier drinkt geen bier

Veiligheid in het verkeer, een oud zeer!

De goeie voornemens van ons gemeentebestuur

al Sportclub in de kijker: Turnkring 't Spagaatje

Een biljarter op niveau: Staf Pauwels

al Nieuwe rubriek: Het dagboek van De Maand

LOUIS VAN BLADEL


Hoogstraten verkeersveilige gemeente? Op twee /ronten wordt niomenteel gestreden ïoor meer verkeersveiligheid in het Hoogstrautse. De werkgroep verkeersveiligheid kreeg de standpunten in dit verband te horen van o. m. politiekommissaris, rijkswachtkommandant en twee schepenen Staf Peer/inck en Karel Pauwe/s. De ouderkomitees togen hogerop en geraakten met hun eisenpakket tot bij de ministers Paula D'Hondt en Sau wens, hierbij vergezeld door senator en burgemeester Arnold Van Aperen en volksvertegen woordiger Jef Van Looy. Beide partijen van de huidige meerderheid lijken er tot nu toe werk van te willen maken. Toch een kritische blik op de stand van zaken. De verkiezingen liggen nog niet zo heel ver achter ons. Alle partijen maakten van de verkeersveiligheid één der prioriteiten in de programma's. De goede voornemens logen er alleszins niet om. Het KVB programma vermeldde acht konkrete punten onder de hoofding verkeersveiligheid. In volgorde: gemachtigde opzichters evt. vergoed; omleiding rond Hoogstraten; snelheidskontrole in alle deeldorpen; plaatselijk verkeer Minderhoutsestraat; inspraak van bewoners voor veiligheid in woonwijken; nieuwe voorstellen onderzoeken; hogere overheid aanzetten tot aanleg van fietspaden met inspraak van gemeentebestuur; snelle vernieuwing Minderhout-Meerle. Het CVP programma voorzag vijf elementen om 'daadwerkelijk een oplossing te geven aan de vele verkeersproblemen': beschermde fietspaden langs de hoofdverbindingswegen; ontsluiting langs alternatieve trajekten in Hoogstraten; alternatieve wegen om doorgaand verkeer te beperken (alternatieve verbinding met E19 werd reeds bestudeerd); gedurfde snelheidsbeperking in woonkernen met aanpassing van infrastruktuur; vlugge uitvoering van de vernieuwing Minderhout-Breda. Vier maanden later stelt het schepenkollege in de gemeenteraad een beleidsnota voor. Uiteraard kan dit geen omstandige, laat staan een volledige opsomming geven van de uit te voeren punten. Toch kan men zich bezwaarlijk van de indruk ontdoen dat aan het zo be-

De volgende MAAND valt in de brievenbus op 30 maart. Medewerkers, houdt uw kopij klaar op woensdag 15 maart. Sport- en dorpsnieuws op zondag 18 maart.

p.v.b.a. I)E HOOCSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55M4 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H,R.T,: 44,797 BTW.: 419.121.756 BANK: 733-32431 17-49

L 2

J

. Fra reranO4. wtg..' nsen, Oude H eg 20 2 323 IJom.straten

loftevolle verkeershoofdstuk niet echt veel aandacht werd besteed. Onder verkeer wordt vermeld: alle mogelijke middelen aanwenden om langs de rijkswegen de nodige fietspaden te krijgen; oplossing trachten te vinden voor verkeersoverlast op piekuren; nauw samenwerken met de werkgroep verkeersveiligheid. En dat was het dan. Formuleren van konkrete voornemens en prioriteiten lijkt veel makkelijker vôôr dan na verkiezingen. Terwijl een politieker dan pas over de macht beschikt om de dingen echt te realizeren. Op de vergadering van de werkgroep verkeersveiligheid klonk een en ander ook al minder prioritair. De twee schepenen wezen er nadrukkelijk op hoe moeilijk verkeersdossiers wel niet te realizeren zijn. Dat klinkt ietwat anders dan: daadwerkelijk een oplossing geven, gedurfde snelheidsbeperking, vlugge uitvoering, inspraak eisen van het gemeentebestuur. Geen enkel vorig bestuur heeft nochtans zoveel troeven in handen gekregen als het huidige: een zeer ruime meerderheid die met 18 van de 23 zetels een gedurfd beleid kan uitvoeren; de steun van twee nationale politici in eigen rangen, zowel in kamer als senaat; een gestruktureerde inzet van een brede groep van mensen die zich willen engageren in aktiegroepen om van Hoogstraten een verkeersveilige gemeente te maken. Als het nu niet kan, zal het nooit meer kunnen. Maar dan mag een verkeersbeleid geen papieren belofte blijven. Bovendien moet dit gebeuren met

een oprechte bekommernis voor de zwakke weggebruiker in het belang van de gemeenschap. Dat is niet hetzelfde als zich willen inzetten voor de realizatie van enkele eigen punten (bij voorkeur in het eigen dorp). Dat veronderstelt een beleidsvizie - een gezondmakingskuur in plaats van lukrake pleisters. Het enige punt uit de beleidsnota waaruit deze bekommernis blijkt, is het derde over de samenwerking met de werkgroep. Maar uitgerekend daar waren het de beleidsmensen die zich het sterkst kanten tegen het opstellen van een globaal plan voor de verkeersveiligheid. Wat daar wordt voorgesteld als realiteitszin mag echter niet ontaarden in struisvogelpolitiek. De steun en daadwerkelijke inzet van de plaatselijke politici voor de akties van de ouderkomitees van de scholengemeenschap blijft eveneens broodnodig. Op 7 december jl. bracht een delegatie een bezoek aan minister Paula D'Hondt. Hieruit bleek dat ook in de komende jaren de budgetten voor bv. fietspaden eerder beperkt zullen blijven. Druk van politici is daarom zeer belangrijk: voortdurend navragen via parlement, bij provinciale diensten, bij de bevoegde kabinetten. Op 10 januari jI. werd het kabinet van gewestminister Sauwens bezocht. Wegens diens drukke bezigheden kon de minister de delegatie niet zelf te woord staan. Een medewerker stuurde de delegatie uiteindelijk huiswaarts met de vage belofte tegen eind februari over de stand van zaken te berichten en een overzicht te geven van wat eventueel kan uitgevoerd worden. Hoogstraten moet een verkeersveilige gemeente worden. Wij zijn dat met z'n allen verschuldigd aan de zwakste weggebruikers, denk in de eerste plaats alleen al aan de dagelijkse naar school fietsende kinderen. Moedeloos de schouders ophalen voor de administratieve traagheid van de dossiers terzake, of cynisch met de borrel in de hand lachen dat zo'n aktiegroepje toch niks kan verwezenlijken, helpt hen geen zier. Tijdens deze legislatuur moeten er troeven op tafel komen. (mdl) •


enon in de moond 'Bier drinken is gezond... als het met mate gebeurt' Dit zou een raadseltje kunnen zijn, of beter een 'schouwke rook', zoals ze hier vroeger zeiden: 'Hij' is van Meer en zit elke werkdag van 's morgens tot 's avonds in allerlei café's van de streek. Al meer dan 37 jaar. Toch is hij nooit dronken, want hij drinkt geen alcohol. Rarara, wie is hij?....'Hij' is onze Man in de Maind, een man die beroepshalve de deuren van de café's platloopt, mogen wij u voorstellen: Louis Van Bladel! Hij kent elke toog van de omgeving, maar voor u verschrikkelijk jaloers wordt, vertellen we er even bij dat hij vooral in termen van bestelbons en facturen denkt. Demon Alcohol heeft geen vat op hem, wat van u waarschijnlijk niet gezegd kan worden. Maar wij praten al te veel, laten we liever Louis zelf aan het woord. Bakkersknecht, koereur en soldaat DHM: Louis, voor de mensen die het 'schouwke rook' niet konden oplossen en u dus niet kennen, stel u eens voor. LVB: Ik ben geboren in Meer op 5 augustus 1930. In 't Kerkstraatje van toen, dat is deze straat, maar nu heet ze de Vredeboomstraat. Niet in dit huis, maar hiernaast, daar woonden wij vroeger. Mijn vader was Jan Van Bladel, schoenmaker van beroep, en wij waren

LVB: Heel goed. Zo goed dat ik nog een jaar koereur ben geweest, in '48. DHM: Hoe is dat gegaan? LVB: Awel, ik werkte dus bij de bakker en Jef Sterkens zag dat ik nogal goed met de fiets kon rijden. Hij zei: ik zal voor u wel eens een koersfiets kopen. Ik moest dan elke week een stukje terugbetalen. En zo heb ik één jaar bij de Beginnelingen gereden. Al bij al een koers of tien, denk ik, tot ik eens goed tuimelde en met een diepe snede thuiskwam. Toen zei ons moeder: als ge ermee stopt, krijgt ge van mij

Louis Van Bladel

dacht: heel m'n leven bakkersgast blijven, dat is ook niks. Zodus. Onze Jos was blij genoeg, want die moest toen niet bij den troep omdat ik ging. DHM: Waar hebt u gelegen? LVB: Voor mijn opleiding in Turnhout, toen naar de autoschool in Leuven en daarna naar 't Fort van Merksem. Daar moest ik elke dag met olie rijden naar de treinen en zo. DHM: Hoelang duurde de legerdienst toen? LVB: Toen ik binnenging, was dat één jaar. Maar toen ik er een half jaar was, deden ze er ineens zes maanden bij. Toen werd het 18 maanden. DHM: Vond u dat erg? LVB: Nee, niks, ik was graag bij den troep. Ik wou er zelfs bij blijven, ik wou gendarm worden. Ik had zelfs mijn aanvraag al gedaan. DHM: Maar het is niet doorgegaan. LVB: Nee, toen ik afzwaaide en thuiskwam, stond Bertje Verschueren al bij ons om te vragen of ik eens naar Stan Sterkens wou komen. Ik met mijn soldatenkleren nog aan naar Stan en jawel, ik werd aangenomen. Dat was in november '51. DHM: En dat gendarm worden? LVII: Wacht. Ik was twee weken aan 't werk en toen kwam de commandant van Meerle zeggen dat ik binnenmoest om rij kswachter te worden. Maar ik wou niet meer hè, ah nee, ik had werk. Hij was natuurlijk niet goed gezind, maar alla, door ne schone brief te schrijven dat ik mijn aanvraag introk, was dat geregeld.

Bij de brouwer

De zevenjarige Louis nici z 'ii eersieJwLs aan de Vredesbooin anno 1937.

In 1958 is de/wis een scooler geworden. Louis is niet weinig trots.

thuis met zes kinderen: J05, Frans, Jeanne, Hilda, Yvonne en ikzelf. Ik ging naar school tot mijn veertien jaar, zoals bijna iedereen in die tijd, en toen werd ik bakkersgast bij bakker Sterkens. DHM: Wat hield dat in? LVB: Ik moest brood rondrijden met een bakkersfiets. Vier jaar heb ik dat gedaan, door weer en wind, door sneeuw en ijs, elke dag. Maar heel plezant. DHM: En goed voor de konditie.

direct een splinternieuwe toeristenfiets. En dat hebben we dan maar gedaan en 't koersen was afgelopen. DHM: Uw loopbaan in de bakkerij ook misschien? LVB: Neenee, daar ben ik weggegaan omdat ik soldaat werd. Pas op, ik moest geen soldaat worden hè, ik was de oudste van zes. Maar ik wou absoluut bij den troep. DHM: Zo vlak na de oorlog? Waarom? LVB: Om eens iets anders te doen hè. Ik

DHM: U werkte dus bij de brouwer. LVII: Ja, nog altijd hè, al meer dan 37 jaar. DHM: Amai, dat is al iets. Waaruit bestond uw werk in het begin? LVB: Ik moest met de kamion rijden. De toeren doen in den omtrek. Den brouwer had toen twee kamions. Jaan Stoffelen deed met den ene de burgerij en met den andere reed ik met Fons Vermeiren langs de cafés. Dat heb ik zo'n vijftien jaar gedaan. DHM: Van het ene café naar het andere, dat moeten zware tochten geweest zijn. LVB: Ja, 't was zwaar werk dat laden en lossen. DHM: Maar ik bedoel eigenlijk iets anders... LVE: Ah, bier drinken en zo. Nee, dan zou er van werken dikwijls niet veel meer in huis


INTERVIEW komen hè. Nee, dat mocht niet. DHM: Mocht niet, mocht niet, de brouwer wist dat toch niet? LVB: Jamaar, ge moest uw plaatsen allemaal doen hè. Anders waart ge te laat thuis. Wij hadden 'invel' al zoveel werk. Ge kunt overal wel twee uur blijven zitten, maar dan geraakt ge niet rond hè. DHM: U gaat toch niet beweren dat jullie nooit eens ergens bleven 'plakken'? LVB: (haastig) Neeneenee, nooit. DHM: Sommigen toch wel? LVII: (aarzelend) Ja, dat zal wel zijn... DHM: Maar die werken niet meer bij de brouwer misschien? LVB: (lacht) Nee, nee, ik denk dat ik de enigste ben van die tijd die er nog werkt. DHM: Goed, ii dronk dus niet onderweg, maar hebt u dan niks speciaals meegemaakt in die vele café's? LVB: Nee, met de kamion eigenlijk niet, dat was elke dag hetzelfde hé. DHM: bever kwamen jullie toen met de kamion? LVB: Tot in Antwerpen. Daar had den brouwer in die tijd zo'n acht cafés. Maar ja, nu is dat vijf keer zoveel. Da's geweldig uitgebreid. 't Was zwaar werk, maar ik deed het graag.

Chauffeur van Stan DHM: Toch bent u het niet blijven doen? LVB: Nee, Stan bleef niet jong en hij had een chauffeur nodig. En dat werd ik. Ik moest met hem rondrijden. DHM: Wat hield dat juist in? LVB: Wij reden in de streek van café tot café en dan ging Stan naar binnen om bestellingen op te nemen en te ontvangen. DHM: Dat ontvangen, was dat in contanten? LVB: Ja, toen wel. DHM: En nu? LVB: Nu niet meer. Nu gaat dat allemaal met cheques en overschrijvingen hé. DHM: Waarom deed Stan dat? Dat zelf gaan ontvangen in de streek? LVII: Tja, hier kende hij de mensen, hier was hij aan de mensen thuis. Hij wou contact met de klanten. Dat was de bedoeling. DHM: Was een andere bedoeling niet om zo in 't zwart te kunnen werken? LVB: Neenee, dat kan niet, alles staat op factuur, jaja, daar kunt ge niet buiten. Dat is zo hè. In 't zwart, dat gaat niet. DHM: Bleef Stan dan lang hangen in die café's? LVB: Efkes wel, maar ook niet te lang, anders kwam hij ook niet rond hè. Een kwartiertje per café. DHM: Niet langer? LVB: Nee, alleen op de terugweg, vlakbij huis, dan dierf hij wel eens langer blijven. DHM: En u moest terwijl in de auto blijven? LVII: Ja, dat was de gewoonte. Trouwens, ik was de chauffeur, ik moest nuchter blijven, dus had het niet veel zin om mee naar binnen te gaan hè. DHM: Stan kon dus met een gerust hart z'n gangen gaan. LVB: Met mate hè, niet dat hij van de ene naar de andere kant zwierde. Een goei pintje gedronken en gedaan hè. DHM: Vond u dat niet vervelend om heel de dag in de auto te moeten wachten? LVII: Nee, ik had de gazet gewoonlijk bij en een boekske of zo, dus... DHM: Af en toe mocht u toch wel eens mee naar binnen? LVB: Dat gebeurde. Gewoonlijk in den 'Hei4

kant' in Schoten bij Jan Stoffels. Dat waren mensen van Meer: Marie Antonissen en Jan Stoffels. DHM: Hoelang heeft dat rondrijden met Stan geduurd? LVB: Zo'n vijf jaar schat ik. DHM: Zijn er in die vijf jaar speciale dingen gebeurd? LVB: Niet heel veel. Laat 's denken... Ah ja, ik moest eens een kamion naar Merksem brengen voor herstelling bij de Scania. En Stan had gezegd, terwijl gij die kamion naar Merksem doet, rijd ik met de auto naar Wuustwezel. Ik moest dan achteraf met de tram van Merksem naar Wuustwezel komen, want daar zou Stan mij dan in één van z'n cafés oppikken. Goed, ik pak de tram in Merksem, maar omdat het in Brasschaat koers was, reed die tram die keer niet verder dan Brasschaat. En daar stond ik in Brasschaat hè. Ik dacht: wat nu gedaan? Ik begon al te zweten, want Stan zou op mij zitten te wachten en ik was er niet! Toen vond ik er niet beter op om van Brasschaat naar Wuustwezel te lopen. Dat zijn 'enigte' kilometers zulle! Goed, ik kom in Wuustwezel aan en wat blijkt? Stan was er nog niet! Ik was hem vôôr! Ik had te hard gelopen! Vijf minuten later kwam hij toch binnen zeker! DHM: Met andere woorden, u liep harder dan de tram. LVB: Dat zoudt ge denken hè. Ja, ik had toen nog een goei konditie. Nu ook nog zulle. Ik ben nog niet versleten, hahaha. DHM: Voor de rest nog wat meegemaakt met Stan?

(uit/T /7it .

altijd

/.tj/

:/ju

iiit

!//c.

LVB: Nee, eigenlijk toch niet. DHM: Nergens tegengereden met de auto? LVII: Nee, ik was een veilige chauffeur hè. Anders nam Stan mij niet mee. DHM: U rijdt graag met de auto, heb ik de indruk. LVB: Ja, heel graag, dat is mijn hobby. Nog altijd.

Op eigen benen DHM: Goed, en na die vijf jaar met Stan? LVB: Awel, Stan werd een dagje ouder en toen moest ik alleen de baan op. Toen reed ik alleen langs de klanten van de streek en dat doe ik nu nog. DHM: En hoe bevalt dat? LVII: Heel goed, ik doe dat heel graag. Ge komt in contact met de mensen, ge kunt wat buurten, dat is plezant. Jaja, elke dag van de week ben ik op pad. Alleen 's zaterdags niet. Dan sta ik in voor het onderhoud van de kamions. Dat heb ik ook altijd graag gedaan. En 's maandags heb ik verlof. DHM: Hebt u tijdens al die jaren dat u nu zelf voor de brouwer rondrijdt, nog wat meegemaakt? LVB: Nee, eigenlijk niet. 't Is best dat ge niks meemaakt hé. DHM: Ook niet in 'speciale' café's of zo? LVB: Neenee. Daar kom ik niet. Den brouwer heeft alleen deftige café's. DHM: Komkom. LVB: Neenee, die 'andere' café's mag de concurrentie hebben, want daar schiet ge niks mee op. Die kosten alleen ntaar geld.

da

ja da

'aa

in 1986.

autobanden

*

merkbanden

*

ETERS Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage


rwhË4;iYJL1rA DHM: Hoezo? LVB: Daar wordt 'navenant' geen bier gedronken hè. Daar komen ze voor andere dingen. DHM: Dus als een louche café een bestelling doet, wordt die geweigerd?! LVB: Nee, dat ook weer niet, dat wordt geleverd, maar dan moet er wel bij de levering contant betaald worden. Die moeten aan de kamion betalen. DHM: Er wordt dus in die gevallen pas geleverd als er geld is? LVB: Da's juist. DHM: Waar komt u dan wèl? LVB: Och, da's wel geminderd tegen vroeger. In 't begin was dat tot in Antwerpen toe, maar nu zijn dat alleen de omliggende dorpen. Turnhout is het verste. Maar da's nog werk genoeg zulle. DHM: Levert de brouwer nog dansvloer, tenten, tafeltjes, stoelen, enz ... ? LVB: Nee, vroeger wel, maar da's gedaan. Dat kost allemaal veel te veel geld. DHM: Hebt u wel eens te maken met lastige betalers? LVB: Nee, die heb ik eigenlijk geen. Als ze mij zien konien, weten ze voor wat hè. Het zijn allemaal vaste klanten.

mannen hè. Hij zat daar niks mee in. Vooral in Hoogstraten kwam dat veel voor. Maar dat is voorbij. De tijden zijn veranderd. DHM: Ten goede of niet? LVB: Och, vroeger hing alles meer aaneen, de mensen en zo. Alles ging veel gemoedelijker. Dat was toch beter. Nu is 't ieder voor zijn eigen. DHM: Bemoeit Stan Sterkens zich nog met de brouwerij? LVB: 'Ouwe' Stan niet meer, nee. Fons Sterkens en 'jonge' Stan staan nu aan 't hoofd. 'Ouwe' Stan, zoals ze zeggen, is nu 83 jaar en houdt zich bezig met z'n duiven. Hij is nog

dan verdelen wij dat over heel België. Dat is het Gerstel Brau-bier. DHM: Wordt dat veel gedronken? LVB: Steeds meer. Dat kent een geweldige uitbreiding. 't Is best lekker, maar d'r zit geen alcohol in. Dus als ge zat wilt worden, moet ge 't niet drinken.

Vroeger hing alles aaneen, de mensen en zo. A fles ging veel gemoedelijker. Nu is 't ieder voor zijn eigen.

Kes.sel 1976. Op (JE'

en erschuim links ach Ier Louis als trozi we beschermen ge!, verzorger en supporter.

goed gezond en als 't goed weer is, maakt hij nog geregeld een 'toerke' met z'n auto, samen met Jeanne, z'n 87-jarige zuster. DHM: Dan zal bier drinken toch niet zo ongezond zijn? LVB: Jamaar, bier drinken is gezond, als het met mate gebeurt. Stan proefde er eens van en dan gedaan. Als hij ze allemaal uitgedronken had, zou het wat anders zijn hè. DHM: En toch raakt u geen bier aan? LVB: Nee, geen alcohol voor mij. Wat ik soms wèl doe, is alcoholvrij bier drinken. DHM: Heeft brouwerij Sterkens dat ook? LVB: Ja, dat komt van Frankfurt in tankwagens aan. Bij ons wordt dat afgetrokken en

voor de hand liggende vakantiebestemming. LVB: Dat is zo gekomen. Ik reed vroeger altijd naar de koers met André Delcroix toen die nog beroepsrenner was. In '74 had hij de Ronde van Polen gewonnen en in '75 had ik met ons moeder afgesproken om met André naar Polen te gaan voor de volgende Ronde. Maar wat gebeurt er? De ploeg van André ging dat jaar niet en ons moeder en ik hadden ons visum al. Ik zei: dan rijden we zo maar naar Polen, zonder koureurs, als vakantie. Goed, wij naar ginder met de auto. Na heel wat rondrijden kwamen we in Zuid Poten, in Krakau, aan en we vonden geen kamer in de weinige hotels die daar zijn. Geluk-

Naar Polen DHM: Iets anders nu. Ik heb gehoord dat u nogal eens naar Polen reist? LVB: Ja, al dikwijls. Al sinds 1975. DHM: Waarom Polen? Het is zeker geen

Vroeger en nu DHM: Is de brouwerij in die 37 jaar dat u er werkt, erg veranderd? LVB: 0 ja, natuurlijk. Vroeger was het een klein familiebedrijf met een boerderij bii, maar nu breidt het bedrijf steeds verder uit. Ook naar het buitenland toe. Men voert bieren uit naar Taïwan, Amerika, Italië, enz... Dat j y.0 tin lt ri ii I(cn ii r 1 k u iku kooien liii 7wjt',prh2nrl en het bier maakt men zelf. DHM: Wanneer is Sterkens begonnen met het maken van eigen bier? LVB: Tafelbier, zowel licht als donker, heeft altijd bestaan en met de Ster Ale zijn we in de jaren zestig begonnen. Ah ja, onder de oorlog hadden ze ook een eigen brouwsel: 'Averechtse' heette dat, geloof ik. En Aster cola, water en limonade hebben ze ook al lang. En de laatste jaren is er dan het Poorterbier en het Bokrijkbier gekomen. DHM: Viel het nogal mee om dat eigen bier te lanceren in de café's? LVB: Jaja, geleidelijk aan wel. Vooral de Ster Ale gaat nu heel hard. Vroeger waren daar alleen flesjes van, maar nu zijn dat vaten hè. Maar over bier moet ge aan mij niet veel vragen zulle, want ik drink geen bier. DHM: Vroeger ook niet? LVB: Vroeger wel, jaja, maar ik ben er toch maar mee gestopt voor alle veiligheid. Al van in '72. DHM: Waarom? LVB: Omdat ik elke dag met de auto moet rijden hè, en ook voor de gezondheid. DHM: Als ii in een café binnenkomt om te ontvangen, is het dan de gewoonte dat u van de brouwer een tournee générale geeft? LVB: Nee, dat is niet meer. Maar vroeger met Stan was dat wel zo. Die trakteerde altijd heel het café. En omdat wij een vaste toer hadden, wisten de vaste mannen natuurlijk wanneer en waar Stan kwam en dan zorgden ze ervoor dat ze'r waren hè. Ze achtervolgden hem zelfs, of beter, ze waren hem altijd voor. Ze gingen altijd weg véôr Stan en wachtten hem weer op in het volgende café. DHM: Had Stan dat door? LVB: Natuurlijk, 't waren altijd dezelfde

Eoo/gro/u/ ln(J/e /)e/LmLV

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77


INTER VIEW kig kwamen we toen iemand tegen die zei: 'Kom maar mee, ik weet nog een huis waar ze een paar kamers over hebben'. Goed, wij mee en zo kwamen we bij de familie Szellag terecht, bij wie we toen een hele week gelogeerd hebben. En in die week leerden wij die familie zo goed kennen dat ik sindsdien, en in 't begin ons moeder ook, elk jaar minstens één keer voor een week naar die familie in Polen rijd. Dat zijn èchte vrienden geworden. DHM: Vormt de taal geen probleem? LVB: 0 nee, wij spreken Engels onder mekaar en gebruiken een beetje gebarentaal. Da's geen probleem. Plan trekken hè. DHM: Hoe leven die mensen daar in Polen? LVB: Dat is daar armoede hé. Ze hebben veel dingen niet die wij wèl hebben. Daarom laad ik altijd mijn auto vol als ik naar ginder rijd. DHM: Wat neemt u zoal mee? LVB: Eten, koffie, chocolade, suiker, citrusvruchten, enz... en medicamenten, bv. aspirines, die hebben ze ginder geen. Dat deel ik daar dan uit. Klederen ook. DHM: Nooit geen last aan de grens? LVB: Nee, in 't wegrijden niet, maar met het terugkomen soms wel. Dan willen ze weten of ge geen kristal of koper of zo mee terugneemt. Maar ik geef ze dan een pakje koffie of een pak chocolade of appelsienen en dan doen ze d'r ogen wel toe. DHM: Ik zie hier heel wat koper en kristal staan... LVB: Ja, en houtsnijwerk. Dat komt allemaal van ginder. Dat hebben ze ginder genoeg. Ja, als ik terugkom, zit mijn auto even vol als wanneer ik wegrijd. Maar wel met andere dingen, hahaha.

DHM: Zijn er daar ook café's? LVB: Nee, wel restaurants en zo. DHM: Drinken de Polen bier? LVB: Ta, meestal drinken ze wodka. DHM: Misschien ligt daar nog een markt open voor brouwerij Sterkens? LVB: Wie weet, ik zal het eens tegen de bazen zeggen. DHM: Is Polen zo grauw en somber als vele mensen hier denken? LVB: Nee, Polen is een heel schoon land: een kust, bergen, meren... de natuur is er prachtig. DHM: En de steden, zoals Krakau? I,VB: Da's een heel oude stad. Daar komt de

Paus vandaan hè. DHM: Amai. LVB: Jaja. DHM: Hoe zien de Polen ons, rijke westerlingen? LVB: 0, die benijden ons hè. Omdat wij zoveel hebben en zij niet. Maar ik moet zeggen dat het er toch aan 't beteren is. Die Gorbatsjov doet daar wel goed aan. Dat vinden ze ne goeie. Neenee, het gaat de juiste kant uit.

Nachtlawaai DHM: Van Polen terug naar Meer. U woont hier met uw moeder vlak naast dancing 't For-

In Polen hij defainillie Szellag tnel v. I.n. r. schoonzoon Szellag, moeder Van Bladel, dochter Szellag, schoonbroer van Louis, ma Szellag, Louis himself en pa Szellag. Op de achtergrond: Polen!

tuin. Hebben jullie veel hinder van vandalisme en nachtlawaai? LVB: Ja, dat gaat nogal. Ik moet zeggen, vroeger was 't nog erger. Het vandalisme is geminderd. En van de muziek in de zaal heb ik geen last meer. Maar het lawaai op straat, dat heeft geen naam hè: de auto's, het geroep... 't Zijn vooral Hollanders.

De toekomst

Mevrouw, U heeftogentekortbij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur. Andere uren: afspraak steeds mogelijk. Gesloten: zondag en maandagvoormiddag.

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

DHM: U bent nu 58 jaar oud. Hoe ziet de toekomst eruit? LVB: Awel, goed. In '90 ga ik met pensioen. DHM: Ziet u daar tegenop? LVB: Nee, ik zal graag gaan. Het zal niet tegen mijn goesting zijn. Dan ben ik nog jong en kan ik nog van 't leven genieten, want ik ben nog goed gezond. DHM: Wat gaat u dan doen? LVB: Awel, ik ben nog van plan te trouwen. Ik heb nu drie jaar verkering, dus dat zit er wel in. DHM: Trouw niet voor je zestig bent! LVB: Dat moet iedereen zelf weten hè. D'r is niks op tegen zeker? DHM: Tuurlijk niet, het lijkt me zelfs een prima idee. En voor de rest? LVB: Ik denk dat ik veel zal wandelen en fietsen, want dat doet mijn toekomstige vrouw graag en ik ook. En reizen hè. DHM: Naar Polen? LVB: Da's zeker. En ook naar andere landen. Van 't leven genieten hé. DHM: U hebt overschot van gelijk. Louis, bedankt voor dit gesprek en nog veel geluk in uw verder leven. LVB: Da's graag gedaan. En gij ook bedankt hè. DHM: Zonder dank Louis. •


VANUIT HET STADHUIS... De goede voornemens van een nieuwe ploeg Het ziet er naar uit dat de pas verkozen schepenen zich als jonge leeuwen op hun nieuwe taak werpen. Amper beëdigd in hun nieuwe funktie of het gonst al her en der van concrete plannen, studies en onderhandelingen. Men zit blijkbaar niet stil en het lijkt of men in deze zachte wintermaanden de lente reeds heeft ingeluid. Maar misschien maakt één zwaluw de lente toch nog niet. In de toelichting van haar beleidsvisie voor de gemeenteraadszitting van 23 januari bleef het college eerder in het vage. Geen directe konkrete verwezenlijkingen in het verschiet, geen openbaringen, wel een aantal goede intenties zoals we die ook wel vanuit de verkiezingsfolders kenden. Het was helemaal niet de bedoeling om in de raad tot een discussie te komen over deze beleidsnota. Enkel de pers werd uitgenodigd om na de gemeenteraad met het college eventueel deze toelichting nader te bekijken. Hiervoor was nog ruimschoots de tijd vermits, buiten de verkiezing van de 9 OCMW raadsleden, de overige agendapunten op een vlotte manier weren afgehandeld. 10 kandidaten ingediend ni. 4 bij KVB, 4 voor De nieuwe OCMW-raad Volgens de wettelijke voorschriften moet op de derde maandag na de installatie van de gemeenteraad door de nieuwe raadsleden de OCMW-raadsleden verkozen worden. Elk gemeenteraadslid mag 5 stemmen uitbrengen, zowel voor een effectieve kandidaat als voor een opvolger. Het is een geheime stemming en elk van de raadsleden trekt zich even terug in een stemlokaal en deponeert daarna zijn stembriefjes in een stembus. Voor de OCMW-raad in Hoogstraten dienen er 9 leden verkozen te worden. Dit getal is afhankelijk van het bevolkingscijfer. Wie wordt er nu verkozen? Er zijn 23 gemeenteraadsleden met elk 5 stembrïefjes voor 9 zetels. Elke kandidaat die 12 stemmen haalt is verkozen. De overige zetels worden toegekend volgens het hoogst aantal bekomen stemmen. Bij een gelijk aantal spelen factoren zoals het aantal jaren 'dienst' als OCMW-raadslid, de leeftijd, enz. een beslissende rol. Er werden

Jos B,usen,s (k t B) iii! 11rei, 'aaf terug naar

het OcMW. Wordt luj de nieuwe voorzitter?

CVP, 1 bij DE, en 1 voor FB. FB zou normaal met zijn twee gemeenteraadsleden (= 10 stemmen) geen verkozene kunnen hebben. KVB zou 4 verkozenen en 2 reststemmen hebben, CVP 3 verkozenen en 4 reststemmen, DE 1 verkozene en 3 overige stemmen. Belangrijk is natuurlijk hoe deze resterende stemmen zullen benut worden om tot de negende verkozene te komen. Wanneer de stemmen dan eindelijk geteld kunnen worden zijn er 5 verkozenen met 12 stemmen achter hun naam. Het zijn Jef Haseldonckx (DE), Frans Meyers (FB), Danny Engels (KVB), Mart Pemen (KVB), Lambert Snyers (KVB). De overige kandidaten hebben allen 11 stemmen gehaald zodat hier de voorrangsregel zal moeten toegepast worden. Eén kandidaat zal immers moeten afvallen. Bij deze vijf zijn er drie gewezen OCMW-raadsleden, zij gaan dus voor. Het zijn Jos Swolfs (CVP), Rik Michielsen (CVP) en Jos Brosens (KVB) en Jos Brosens (KVB). Het pleit wordt beslecht tussen de twee vrouwelijke CVPkandidaten An Desmedt en Mai Sterkens. De leeftijd zorgt voor de selectie en An Desmedt wordt het negende OCMW-raadslid. Van al deze verkozenen is Jos Swolfs de enige die niet bij de gemeenteraadsverkiezingen is opgekomen. Jos Brosens en Rik Michielsen zetelen momenteel nog in de gemeenteraad en zullen hier vervangen worden zodra de OCMW-raad officieel geïnstalleerd wordt.

In zijn toelichting aan de pers, na de gemeenteraad van 23januari, deed Iste schepen Armand Coenegrachis de merkwaardige uitspraak dat er in onze gemeente geen mestprobleem zou bestaan, met uitzondering misschien van enkele hectaren. Welke hectaren, A rmand? Volgens recente onderzoekingen, zou Hoogst raten één van die NoordKempense ge,neenten zijn met een enorme overschot aan mest. Waar blijft dat dan?

Wie doet wat? Vorige maand hadden wij terloops aangegeven welke bevoegdheid elke schepen wellicht op zijn naam zou schrijven. Vandaag kunnen wij u de officiële taakverdeling binnen het schepencollege voorleggen. Burgemeester: Arnold Van Aperen. Bevoegdheid: Politie, Brandweer, personeel, burgerlijke stand, sociale zaken, eredienst, coördinatie. Eerste schepen: Armand Coenegrachts. Bevoegdheid: Openbare Werken, nutsvoorzieningen, middenstand, landbouw. Tweede schepen: Karel Pauwels. Bevoegdheid: Onderwijs en schoolgebouwen, derde leeftijd, tewerkstelling. Derde schepen: Herman Verlinden. Bevoegdheid: Jeugd, gezinsbeleid, cultuur, patrimonium en monumenten, informatie en inspraak, ontwikkelingssamenwerking. Vierde schepen: Marcel Van Ammel. Bevoegdheid: Huisvesting, sport en toerisme, leefmilieu. Vijfde schepen: Staf Peerlinck. Bevoegdheid: Financiën, ruimtelijke ordening, verkeer.


GEMEENTERAAD Toelichting beleidsvisie Na de voorstelling van de taakverdeling binnen het schepencollege krijgen de toehoorders een toelichting bij de beleidsvisie van het college. Iedere schepen schetst de voor hem belangrijke elementen uit zijn nieuwe taak. Wij vatten kort de hoofdlijnen samen. Wellicht komen we hier later nog op terug vermits raadslid Verhuist nu reeds aankondigde om dit punt volgende raadszitting vanuit de oppositie terug op de agenda te plaatsen om hierover van gedachten te wisselen. Voor burgemeester Van Aperen was het vandaag enkel luisteren geblazen. Alleen de pers kon achteraf bijkomende vragen stellen. Schepen Coenegrachts wil de openbare werken vooral snel en efficiënt laten uitvoeren, door eigen personeel waar het kleine voorzieningen of dagelijks onderhoud betreft; door gespecialiseerde firma's voor grote werken. In de zomer zal er indien mogelijk met een meerploegenstelsel gewerkt worden. Voor een maximale ontplooiing van de middenstand moet Hoogstraten verkeersarm worden en dient Hoogstraten-centrum heringericht te worden. De industrie wordt verwezen naar de transportzone te Meer terwijl de andere industrie- en ambachtelijke zones zullen vrijgehouden worden voor kleinere bestaande middenstandsbedrijven en beginnende bedrijven. De landbouw zal voortaan kunnen rekenen op soepele bouw- en uitbatingsvergunningen. Schepen Pauwels wil vooral werk maken van nieuwe turnzalen waar nodig in elke deelgemeente, tijdens de schooluren voor de schoolkinderen, en daarbuiten voor sport- en jeugdgroepen. De gemeente zal trachten de Rijksschool van Hoogstraten te kopen of te huren. Er zal een kosten-baten-analyse komen voor de eventuele bouw van een zwembad. Voor de bejaarden zal er een adviesraad opgericht worden en zal er een verdere studie over de noodzaak van bejaardenwoningen gemaakt worden. Voor de tewerkstelling ziet de schepen het vooral in stimulansen en overleg met de scholen, de RVA en de industrie. Schepen Verlinden ziet vooral in de inspraak een belangrijke taak weggelegd. Zo denkt hij aan de (her)oprichting van een jeugdraad, een kultuurraad en andere overlegsorganen zoals themaraden. Optimale openbaarheid van bestuur. Verder afwerken van restauratie van het Begijnhof, uitbouw van het administratief Centrum en het innemen van een standpunt i.v.m. de bibliotheek. Schepen Van Ammel is van mening dat er een gelijknamige behandeling moet komen van alle sportverenigingen in verhouding tot hun aktiviteiten, en impact op de plaatselijke bevolking. In het perspectief van 1990, 'Het jaar van het toerisme' zouden de nodige manifestaties moeten gepland worden om onze deelgemeenten beter bekend te maken bij een breder publiek. Verder is de oprichting van een containerpark voor selectief afval een noodzakelijkheid alsook een verhoging van het aantal ophaalbeurten van groot huisvuil. Het mogelijk drijfmestprobleem in onze gemeente moet onderzocht worden en met alle betrokken groepen dient een degelijke oplossing gezocht. Voor schepen Peerlinck is een zuinig en goed beheer van de gemeentelijke financiën een absolute noodzaak. De zware investeringen die men nog voor de boeg heeft (riolering, administratief centrum, Begijnhof) zullen moeten gebeuren binnen de perken van de huidige in

komsten van de gemeente. Betaalbare bouwgronden en kleinschalige projecten, huurhuizen in sociale verkavelingen, inventarisatie van bestaande bouwgronden, zijn de krachtlijnen van zijn woonbeleid. Er zal een commissie Ruimtelijke Ordening opgericht wor den. De herinrichting van het Centrum van Minderhout zal aangepakt worden, zelfs véôr dat de restauratie van de kerk is beëindigd. Alle mogelijke middelen zullen aangewend worden om langs de rijkswegen de nodige fietspaden aangelegd te krijgen en er zal gezocht worden naar een oplossing voor de ver keersoverlast bij het begin en het einde van de scholen. Burgemeester Van Aperen wil vooral werk maken van een grensoverschrijdende hulp aan gekwetsten bij ongevallen, en van het opstellen van een rampenplan voor grote of ernstige rampen. Wederzijdse hulpverlening over de grens heen is een belangrijke betrachting. De gemeente moet instaan voor een goede samenwerking, overleg en planning tussen de verschillende gemeentelijke diensten. Het OCMW krijgt een belangrijke taak in de behartiging van de sociale zaken. Er moet een oproep- en signalisatiesysteem voor bejaarden komen alsook bijkomende woongelegenheid voor bejaarden rondom het rusthuis, maar ook in de deeldorpen, evenwel na een ernstig behoeftenonderzoek. Een wagen voor rolstoelpatiënten staat eveneens op het verlanglijstje. Toelagen voor gezins- en bejaardenhulp blijven behouden en de tegemoetkoming in de werkingskosten voor thuisverzorging moet door het OCMW aan de betrokken organisaties worden verstrekt wanneer deze in 1990 van de gemeentebegroting worden geschrapt.

Tot zover de beleidsvisie van het college. Er waren niet direkt verrassingen of heel konkrete plannen. Het bleef een beetje in het vage en wellicht is dit voor een beginnend bestuur de veiligste manier om geen loze beloften te moeten waarmaken. In het gesprek met de pers gaf men ons echter de verzekering dat er v6ér 1 april een keuze zal gemaakt zijn voor het administratief centrum en men een half jaar heeft uitgetrokken om een definitieve beslissing te nemen voor het Begijnhof. De riolering van Meersel Dreef zou momenteel een ongunstig advies gekregen hebben omwille van de niet-scheiding van oppervlaktewater en afvalwater. Volgens schepen Coenegrachts is er in Hoogstraten op enkele hectaren na, geen groot probleem voor drijfmest en worden er voor zover gekend geen gronden gehuurd door Nederlanders voor storting van drijfmest. Momenteel loopt er in Herentals een onderzoek voor de verwerking van drijfmest in het zuiveringsstation.

Eensgezind Achttien punten stonden er verder ter bespreking op de agenda van de openbare zitting. Op één uitzondering na, werden alle zaken eensgezind goedgekeurd. Enkele uitschieters: Er komt een intergemeentelijke juridische dienst vanuit de OCMW's van Vosselaar, Beerse, Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en er zal een contractueel aangetrokken worden. De gemeente Hoogstraten zal hiervoor 176.000 frank bijdragen. Bij het goedkeuren van de begrotingswerken van IVEKA voor '89 heeft raadslid Verhulst heel wat vragen. De prijs van de dringend te onderhouden en te schilderen palen ligt te

hoog in vergelijking met andere firma's. Het kan elders voor één derde van de prijs. Het college gaat akkoord om een aanbesteding te doen. De palen van de openbare verlichting zijn 10 meter hoog. Wanneer men deze plaatst in de Achtelsestraat zullen zij eerder de daken dan de weg verlichten. Waarom wil de gemeente enkel de openbare verlichting aanleggen in de weg achter de rijkswachtkazerne, en de nutsvoorzieningen niet? Dit is nochtans de taak van de gemeente en de kosten moeten later verhaald worden op de verkavelaars. Ook raadslid Aerts dringt aan op deze werken doch dit aspect wordt door burgemeester Van Aperen buiten de stemming gehouden. Volgens schepen Coenegrachts is er nog geen zicht op een verkaveling. Zijn er ech-

ter grootsere plannen zoals wij her en der opvingen en kijkt men even de kat uit de boom? Het college krijgt volmacht voor werken, leveringen en diensten voor een bedrag van maximum 500.000 fr. op de gewone dienst en van 100.000 fr. voor de buitengewone dienst. Zoals u zich wel herinnert is er in de voorbije jaren lange tijd geen volmacht gegeven aan het college tijdens de crisisjaren van de vorige coalitie zodat toen elke bestelling voor de gemeenteraad moest komen en het werk van het college er zeker niet gemakkelijker op werd. Raadslid Aerts zal de volmacht mee goedkeuren daar hij 'ervaren heeft dat een college zonder volmachten geen fatsoenlijk beleid kan voeren'. In de vorige gemeenteraadszitting bij gelegenheid van de installatie van de raad had hij zich bitter uitgelaten over 'de schijnheilige en ondemokratische manier waarop hij in de oppositie gedrongen was. In de politiek kan men niemand vertrouwen.' Toch zou hij positief meewerken en kritisch toezien dat het gemeentebeleid ten dienste van de gemeenschap primeert op eigen belang. Raadslid Sprangers vertolkt de mening van FB die zeker de volmachten wil goedkeuren maar achteraf graag inzage wil hebben in de beslissingen.

Tot zover de eerste echte gemeenteraad. Ondanks de lange verkiezing van de OCMWraadsleden is het nog een schappelijk uur en kunnen de talrijke toehoorders in andere gezelliger lokalen in de buurt neerduiken. •


MILIEU

Mensen hebben bomen nodig; ;•bomen hebben mensen nodig! De Bredaseweg, rijksweg N24 tussen Minderhout en Meerle, is in zeer slechte staat. Iedereen hoopt reeds jaren dat deze belangrijke verbindingsweg tussen Hoogstraten en Nederland eens een grondige opknapbeurt krijgt. Maar velen wensen ook dat men van de gelegenheid zal gebruik maken om rechts en links van deze drukke weg een goed en veilig fietspad aan te leggen. In de omgeving, vooral aan de Nederlandse zijde van de grens, zijn er voldoende voorbeelden te vinden van hoe het kan. De dienst Bruggen en Wegen van Openbare Werken heeft naar het schijnt een ontwerp van plan klaar. Volgens deze studie kiest men voor een vlugge en gemakkelijke oplossing waarbij het autoverkeer wel gebaat zal zijn maar niet de veiligheid en het comfort van de fietsers. In plaats van de groene beschermstrook te verbreden en te verbeteren met bijvoorbeeld aanvullende boombeplantingen, wil men de 5 â 600 oude eiken omhakken en vervangen door een lage struikheplanting. In plaats van de bomen, worden dan de naar school fietsende kinderen een levend scherm voor de roekeloze chauffeurs. Waarom krijgen de bomen steeds de schuld van menselijke fouten?

moeten hiermee rekening houden, want 'plannen' is vooruitzien. Een boom bezit niet enkel een stam en een kruin, maar ook een wortelgestel. Deze wortels moeten in optimale omstandigheden k uniien yrocien.

onderdeel is van dit gehele beeld. Een aantal elementen zoals gevels, bomen en ander groen, alsook de ruimten tussen huizen worden als ondergeschikt behandeld ten opzichte van de weg. Maar de weg als onderdeel van dit geheel, zou geïntegreerd moeten zijn in het geheel. Soms kan je je niet van de indruk ontdoen dat er een aantal wegenontwerpers en wellicht ook opdrachtgevers te keer zijn gegaan zonder zich om alle andere waarden te bekommeren. Het lijkt wel of de afgod auto alle ruimte tussen de huizen voor zich mag opeisen. Wanneer de bomen meer ruimte krijgen, zullen zij ook veel aantrekkelijker overkomen in het landschap. Door hun betere gezondheid vragen zij minder onderhoud. Met bomen langs de fietspaden wordt het fietsen ook aangenamer en daarop heeft niet alleen de schoolgaande jeugd recht, maar ook de talrijke bejaarde fietsers en toeristen welke meer en meer de fiet ak Out . Ii ii elernent gebruiken.

Veel onbegrip Bomen zijn belangrijk en noodzakelijk. Bij warmte geven zij koelte en schaduw en bij koude zorgen zij voor wiridbeschutting. Zij geven een gevoel van warmte en veiligheid en zorgen langs de wegen voor een goede scheiding tussen de zwakke en andere weggebruikers. Bomen geven de mensen een signaal wanneer het leefklimaat in gevaar komt. Bovendien kweken zij interesse aan voor de schoonheid van de natuur. Een omgeving van bomen geeft een gevoel van ontspanning en rust en hun kleuren en contrasten maken de mensen gelukkig. Mensen die van bomen houden, zullen minder geneigd zijn om ons aller nest te bevuilen dan zij die bomen haten. Als je aan een paradijs denkt, denk je aan een plaats met bomen. De eerbied voor bomen is een teken van menselijke waardigheid. Vrijwel iedereen is overtuigd van de waarde van een aangename leefomgeving. Onze plannenmakers en beleidsverantwoordelij ken

Het is dikwijls dramatisch en haast ongelooflijk om te zien hoe weinig rekening wordt gehouden met de levensbehoeften van de bomen in openbare gebieden, langs straten en op pleinen, door vlakbij verhardingen aan te brengen.

Straatbeeld De wegenaanleg domineert in vele gevallen ons straatbeeld, terwijl de weg zelf maar een

CY1J5BREGT5 ELEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUP-NOVA MOULINEX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie 's Boschstraat 3

HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open. De laatste eer die men doden bewijst, is soms de eerste.

Een roerend afscheid mag niet te lang duren, anders wordt het steeds minder smartelijk.

Bomen langs de wegen verhogen de waarde van het gehele landschap. Wist u dat eiken honderden jaren oud kunnen worden? Eiken trekken een bindend groen lint door ons landschap. Dit geeft een vaste herkenbare waarde aan dit landschap en werkt als een oriënteringspunt voor de weggebruiker, zeker wanneer het landschap meer monotoon wordt. Door mooie bomenrijen krijg je een rustgevend element waardoor een omgeving met allerlei rommelige toestanden ingevolge wilde bebouwing, minder gaan opvallen en storen. De bomen langs onze wegen zijn zelfs economisch interessant want zij verhogen de toeristische aantrekkelijkheid van een streek. Toch moeten we jammer genoeg vaststellen dat op vele plaatsen in de provincie Antwerpen, en in het bijzonder in de Kempen, de kaalslag gewoon verder gaat. En niet alleen omdat sommige bomen ziek, versleten of gevaarlijk zouden zijn. Waarom wordt de opbrengst van de houtverkoop niet gebruikt voor heraanplantingen? De Lodewijk de Konincklaan en de Van Aertselaerstraat in Hoogstraten verloren een aantal jaren geleden hun prachtig uitzicht. Hopelijk ligt het lot van de Bredaseweg in betere handen? (js)•


k'A P'PIÏLI - —1 RTtWI1 Bijna iedere maand gaan wij op stap om Hoogstratenaren aan te spreken en te vragen naar hun mening over het een en ander, u weet wel: het gekende straatinterview. Maar onderwerpen die iedereen aanspreken, liggen zomaar niet voor het oprapen. Daarom gooien wij het deze maand eens over een andere boeg. In plaats van aan veel mensen vroegen wij aan één iemand om zijn of haar bevindingen over de voorbije maand op schrift te stellen in een soort dagboek. Een beetje bedeesd klopten wij daarvoor aan bij TREZA ROOVERS, Vrijheid 102. Wij kenden haar al een beetje door de brieven die zij ons soms schrijft en ooit kwamen wij haar tegen op het plein van HVV tijdens een match tegen Zwarte Leeuw. Op onze vraag had Treza wel wat bedenkingen: ze heeft een druk leven en komt met heel veel mensen in contact, het dorp is zo klein en iedereen kent iedereen, zou wat ze schreef wel lezenswaard zijn?... Een beetje aandringen van onze kant was dus wel nodig maar Treza heeft een welwillend hart en dus schreef zij het 'dagboek' van deze maand. Wij blij natuurlijk en ii, lezer, kunt nu kennismaken met de kijk die Treza heeft op de dingen die rondom haar gebeurden in de dagen van eind januari, begin februari. Vrijdag, 27 januari Geen wereldschokkende berichten in de krant, wel een foto van de wereldkampioen 'koken' en hoewel het eigenlijk bekend is dat de beste koks mannen zijn en er slechts één vrouw meedeed samen met 25 mannen, was zij de beste kok(kin). Die ene vrouw werd wereldkampioene. Toch knap. De 2 van Breda hebben ze na 43 jaar ook vrij gelaten. Het waren oorlogsmisdadigers. Zouden ze zich werkelijk vrij voelen, nu ze na zo'n lange tijd, terug in de maatschappij losgelaten worden? Er is toch nogal wat veranderd in die tijd. En in de Honey-moon kwis deed een Belgisch koppeltje mee. Ze waren zo spontaan en sympathiek en zo eerlijk met hun antwoorden. Wat jammer toch dat ze zo vlug in het water terechtkwamen. Zou een van de familieleden soms kramp gekregen hebbenin zijn armen? Ik had ze zo graag zien winnen! En de kwismaster kon schijnbaar niet geloven dat ze uit Zutendaal kwamen. 'Uit Zoetendaal zeker? en later maakte hij er nog eens Zuttendaal van. Zo eigenwijs als hij groot is en hij hééft een behoorlijke lengte.

Zaterdag 28 januari 38.000,— fr. gewonnen, in het bed van Jos Gysen, door een mijnwerker uit Houthalen, bij de wekelijkse kwis. Het doet zo'n deugd als je de mensen hoort juichen en gelukkig zijn. Vanmiddag werd de 10e hobby-tentoonstelling geopend door onze splinternieuwe burgemeester. Deze tentoonstelling wordt ieder jaar ingericht door K.A.V.-K.W.B.. Het was weer een streling voor het oog. Er was veel variatie, en petje af voor al die mensen die haken, breien, schilderen, beeldhouwen en allerlei dingen verzamelen. Het is ook een felicitatie waard voor de inrichters. De voorzitster van de K.A.V. kon ook nog gelukkig zijn voor heel iets anders; drie weken geleden had een onbekende haar auto in de flank aangereden op de parking van de Pax. 'Heel veel schade aan het voertuig' heet dat dan, maar nu hebben ze de 'onbekende' toch gevonden en kan alles via de verzekering in orde gebracht worden. Tenminste de stoffelijke scha-

10

de. Wat er nu met de 'bekende' zal gebeuren, ziet er misschien niet zo rooskleurig uit. Maar de voorzitster zal nu toch vergoed worden en gerechtigheid is geschied.

Zondag 29 januari Vanmiddag ben ik naar Antwerpen geweest, naar de trekking van de PRO MARIA-bedevaartreizen. Ik ben nI. ijveraarster voor Pro Maria. Dat is een Maria-vereniging die bedevaarten inricht en onder haar leden verloot. Voor 60,— fr. per jaar kan men lid worden en dit lidmaatschap geeft het recht om mee te loten. Er zijn meer dan 5000 leden. Er worden 40 reizen uitgeloot naar Lourdes, 39 naar Kevelaer en 64 naar Banneux of Beauraing. Onder de zieke leden worden aparte reizen verloot. Ik kan onder mijn leden 10 mensen gelukkig maken: vijf voor Lourdes, één voor Kevelaer en vier voor Banneux. Over 14 dagen wordt er voor de zieken geloot. Ik hoop, zonder hebberig te willen zijn, dat er ook weer een paar van mijn leden bij de gelukkigen zullen zijn. 't Is zo plezant, iemand blij te kunnen maken.

Dinsdag 31 januari Vanmiddag algemene vergadering van K.V.L.V. De spreekbeurt werd gehouden over 'Geheugen-training' - Het werd een boei-

L ende uiteenzetting met voorbeelden waarin iedereen zichzelf kon terugvinden. Veel kaarten en puzzelen is goed voor de training van de hersenen. In die richting zit het wel goed want dat zijn hobby's die ik geregeld beoefen. Maar of ik beter kan onthouden dan iemand anders, dat betwijfel ik toch. Er werden 3 Lourdes-reizen verloot en drie dames van de Loenhoutseweg waren de gelukkigen. Ook toevallig! Goede reis, Treza, Annie en Liza en denk aan ons als ge op bedevaart bent. Donker, triestig weer vandaag met dikke mist. Ondanks waarschuwingen op radio en t.v. om voorzichtig te zijn op de weg en afstand te houden, zijn er toch weer veel ongelukken gebeurd. Voor de mensen die heel de dag op de weg zitten, is het een verschrikking en de familie thuis zit er toch ook mee; ze zullen pas gerust zijn als man of zoon, of wie dan ook die hen dierbaar is, terug thuis zal zijn. Het kon beter wat gaan vriezen. Of zullen we geen winter meer krijgen? De eerste maand van 1989 zit er al weer op!

Woensdag 1 februari Dé grote dag voor de Vlaamse T.V. De spiksplinternieuwe zender pakte vanavond uit met een wervelende show. Mooie presentatrices, veel internationale vedetten, laser-stralen,

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba LENEN Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

AN


DA GBOEK alles was erop en eraan, er zullen wel wat schoonheidsfoutjes in gezeten hebben, alles heb ik niet gezien. Want er was tegelijkertijd ook een 1.Q.-kwis die ik maar zelden mis en er was ook voetbal te zien, waar ik ook heel graag naar kijk. Mechelen won met 3-0 van Nederland en Europees beste club, P.S.V.. De Leeuwen zijn gewaarschuwd. In de krant niets dan akelige berichten: kettingbotsingen, moord, overvallen. Een oproep van zoon Vanden Boeynants tot de ontvoerders van zijn vader. Ik heb geen enkel vriendelijk of vrolijk berichtje kunnen vinden. Gelukkig is er op woensdagnamiddag de kaartclub van de gepensioneerden. Daar kunnen we ons hartje weer eens ophalen. Er zijn dan ± 60 mensen die van 1 tot 5 uur uit de zorgen zijn en alle ouderdomskwaaltjes en pijntjes vergeten. En dat is dus wel plezant. Iedereen kijkt daarnaar uit!

U gaat nog denken 'dat mens heeft een Lourdes-complex' maar het valt allemaal zo dicht op elkaar. Het grootste reisbureau der Noorderkempen organiseert Info-dagen voor Lourdes en andere buitenlandse bestemmingen. Deze info-dagen worden gegeven in een dancing in Beerse. En wat ik daar nu zo bijzonder aan vond, was dat er in die dancing een prachtige, ingetogen Eucharistie-viering gehouden werd. Ongewoon in een dancing waar de karnavalsmaskers aan de muur hingen. Dat moet allemaal kunnen! Allemaal commerce! Als je die honderden mensen bij elkaar ziet, allemaal met dezelfde intenties, word je daar toch stil van en is het fijn, zoiets te kunnen meebeleven. En onze Rooikes wonnen vanavond met 1-0 van Hoei. Ook duiâr was ik heel gelukkig mee.

Vrijdag 3 februari

Maandag 6 februari

Een klein berichtje in de krant van vandaag, vond ik goed nieuws: telefoneren naar het buitenland wordt goedkoper en dat komt me goed van pas. Het overgrote deel van mijn familie woont in Nederland en een telefoontje naar familie in de grensstreek kost 5,— fr. per minuut, verderop 9,— fr. Als je de familie niet zo dikwijls ziet, wordt er met verjaardagen enz. getelefoneerd en een minuut is gauw voorbij. Ik heb ooit een supplement van 300,— fr. moeten betalen omdat ik teveel gebeld had. Als je anders iets koopt met een grotere hoeveelheid, krijg je het goedkoper, maar in dit geval wordt men eigenlijk gestraft. En als mijn dochter niet aan 50 gesprekken komt, moet ze toch voor 50 betalen. Daar hapert toch iets aan zo'n regeling. Er zal wel een verklaarbare reden voor zijn maar die gaat dan toch boven mijn pet.

Het was vandaag zo'n prachtig weer. Je zou al aan het voorjaar beginnen te denken en de dappersten onder de vrouwen zijn zeker al kasten aan het schoonmaken, om bij blijvend mooi weer aan de grote kuis te beginnen. Het

Zaterdag 4 februari

doen?' was mijn vraag. Dus kaartspelen en puzzelen is niet voldoende om aan 'geheugentraining' te doen. Een dagboek bijhouden misschien? •

mode... KARL'S - COIFFURE

I1

spreekwoord zegt: 'Al is februari nog zo fel, het levert zijn drie zomerse dagen wel. 'Ze zijn

daar nu vast en zeker mee bezig. Maar volhouden? Ons moeder zei vroeger 66k altijd:

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

'Februari komt verklaren dat men turf en hout moet sparen want er komt nog eens een tijd, dat men op de schaatsen rijdt.' 't Is maar te hopen dat het niet meer zo erg wordt. Maar iedere mooie dag die we hebben, is meegenomen. Als het mooi weer is, zijn alle mensen precies veel vrolijker. Iemand vroeg me gisteren: 'Hoe vond je het vorige dinsdag?' 'Vorige dinsdag, wat was er toen alweer te

Ieder schoolboek dat je zichtbaar bij je draagt terwijl je staat te liften, verkort de wachttijd met vijf minuten.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZU ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogsraten Tel. 03/314.52.11

11


II III 1

h

\çy

/

____ ____1 Hoogstraten V.V. miste de start van iie terugronde niet! Door een reeks kssetsuren en enkele aankopen die niet voor de volle lOO°/o rendeerden, sloten de roodwitten de heenronde af met 12 punten. Een paar weken winterstop gaven de gelegenheid de batterijen weer op te laden en de kleine kwetsuren te laten helen. In nauwelijks 4 matchen slaagde de Friswitploeg erin een ruime kloof te slaan tussen de rechtstreekse bedreigde ploegen en H.V.V.! Tegen Turnhout en Beringen werd met identieke 1-1 cijfers de basis gelegd. Dan zorgde men voor een komplete verrassing door bij tweede geklasseerde Looi Sport met 0-1 te winnen om één week later met dezelfde cijfers Hoei van zich af te houden. Zonder groot spektakel is de ploeg in zoverre geëvolueerd dat één doelpunt voldoende is voor puntenoogst. De kompetitie is natuurlijk voor wat betreft het behoud nog ver van gespeeld, doch met 18 punten uit 19 wedstrijden moet er in de 11 resterende partijen voldoende inzitten om volgend seizoen voor de 4de opeenvolgende maal in derde klasse te starten, al zullen we het kassucces met gebuur Zwarte Leeuw dan wel moeten missen. Programma: Zaterdag 25 februari: 19.30 uur Hoogstraten VV - Berchem Sport (vriendschappelijk)

VNA had al een appeltje voor de dorst Het blijft voor de eerste ploeg moeilijk om de degradatieplaatsen vdôr te blijven. Hiervoor zorgen niet alleen nederlagen maar nu ook uitgestelde wedstrijden. Uitgestelde wedstrijden worden nog wel herspeeld, maar zijn daarom nog niet gewonnen. Gelukkig werden in het begin van het seizoen heel wat punten vergaard. Doch dit appeltje tegen de dorst begint stilaan tot op het klokhuis èp te geraken. 0p 5 februari staat de wedstrijd Wortel - Oud-Turnhout op het programma. Deze wedstrijd wordt uitgesteld. De scheidsrechter keurt het veld af. Het veld van Wortel is niet meer het biljart van het begin van het seizoen. Meerdere wedstrijden zijn in slechtere terreinomstandigheden gespeeld dan op 5 februari. Blijkbaar speelden ook slechte ervaringen mee, die de scheidsrechter in het begin van het seizoen ondervond na de wedstrijd Wortel - Lille, om het terrein af te keuren. Het was de enige wedstrijd die in de provincie Antwerpen afgelast werd. Deze wedstrijd wordt later in het seizoen gespeeld, uitgesteld is nog niet verloren. Op 12 februari gaat Wortel op bezoek bij Gierle. Na 5 minuten leidt de thuisploeg met 1-0. Gierle schept tijdens de le helft meerdere kansen, maar maakt ze niet af. Nog voor de rust komt Wortel op gelijke hoogte via strafschop. Kort na de rust neemt Wortel voorsprong. Hierop 12

SPORT

Eg

Zaterdag 4 maart: 12.30 uur Pupillen - Wortel 13.30 uur Preminiemen A - Oostmalle A 13.30 uur Preminiemen B - Westmalle B 15.00 uur Reserven - Aubel Zondag 5 maart: 15.00 uur Aubel - Hoogstraten V.V. 11.00 uur SV Nijlen - Miniemen A 10.00 uur HIH Turnhout - Miniemen B 11.00 uur SV Nijlen - Knapen 9.30 uur Scholieren - Lentezon 9.30 uur Juniores - Lentezon 11.15 uur Gew. Juniores - Wijnegem Vrijdag 10 maart: 20.00 uur Hoeselt - Reserven Zaterdag 11 maart: 19.30 uur Hoogstraten VV - Hoeselt 15.00 uur Brecht A - Preminiemen A 13.30 uur Brecht B - Preminiemen B Zondag 12 maart; 10.00 uur Miniemen A - Dessel 10.00 uur Miniemen B - Dosko 9.30 uur Knapen - Dessel 11.00 uur SV Nijlen - Scholieren 11.00 uur SV Nijlen - Juniores 9.30 uur Brasschaat - Gew. Juniores Vrijdag 17 maart: 20.00 uur Reserven - Zwarte Leeuw Zaterdag 18 maart: 19.30 uur Zwarte Leeuw - Hoogstraten V.V. Zaterdag 25 maart: 15.00 uur Gerhees - Reserven Zondag 26 maart: 15.00 uur Hoogstraten V.V. - Gerhees • trekt Wortel zich terug in verdediging, maar is toch nog gevaarlijk op tegenaanvallen. Eindstand 1-2. Hopelijk is met deze overwinning de puntendorst weer eventjes gelest. Bij de jeugdploegen zijn de pre-miniemen reeds zeker van de kampioenstitel, niettegenstaande zij op 4 februari hun eerste nederlaag leden. De pre-miniemen B blijven met 1 punt achterstand op de koploper in de running voor de titel in hun reeks. Programma: le ploeg: 5-3: 15.00 uur Minderhout - Wortel 12-3: 15.00 uur Wortel - Schoor 19-3: 15.00 uur Mol - Wortel Reserven: 5-3: 9.30 uur Brecht - Wortel Juniors: 11-3: 15.00 uur Wortel - Meer Scholieren: 5-3: 9.30 uur Wortel - Zoersel 12-3: 9.30 uur Oostmalle - Wortel Kadetten: 12-3: 11.00 uur Oostmalle - Wortel Miniemen: 12-3: 9.30 uur Oosthoven - Wortel Pre-miniemen A: 4-3: 13.30 uur Hoogstraten - Wortel 11-3: 13.30 uur Wortel - Meer Preminiemen B 4-3: 13.30 uur Weelde - Wortel 11-3: 15.00 uur Wortel - Lentezon •

Minderhout V.V. in penibele situatie Een heropflakkering kende groenwit in alle geval na de winterstop. Zou men uit het slop geraken? Er werden punten geoogst en dat is voor een ploeg die zich in de onderste regionen van de rangschikking bevindt alleszins een verheugende gebeurtenis. In het klassement heeft het echter weinig baat bijgebracht want de rechtstreekse tegenstrevers schoten eveneens lichtjes uit hun sloffen zodat alles bij een status quo gebleven is. Voor M.V.V. blijkt het een zware dobber te worden, want zoveel wedstrijden moeten er tenslotte niet meer gespeeld worden. Alle hoop heeft men echter nog niet laten varen en waar een wil is, is nog altijd een weg! De voorbije maand eventjes overschouwen nu! Op Schoor heeft M.V.V. een puntje veroverd in de letterlijke zin van het woord. Het drukkende veldoverwicht van de thuisploeg leidde niet tot positief resultaat en dank zij een stevige verdediging met doelman Michiels als oninneembaar sluitstuk werd de halve inzet mee naar de Hoge Weg gebracht. White Star Schorvoort kwam op bezoek en M.V.V. boekte meteen zijn tweede overwinning van het seizoen. Ronny Bolckmans scoorde nummer één en Karel Koyen dreef met een mooie lobbal de stand op tot 2-0. De bezoekers wierpen hierop alles in de strijd met een verdiend eerreddend doelpunt in de slotfase als gevolg. Hekkesluiter Mol Sport zou toch iets gemakkelijker moeten te nemen zijn en voor de bezoekers was het tevens ook de laatste kans om nog aansluiting te krijgen bij de mindere goden. Goed voetbal moest men in die omstandigheden dan ook niet verwachten. Ronny Bolckmans bracht M.V.V. aan de leiding en Karel Koyen dikte aan tot 2-0. Mol kwam terug tot 2-1 en dit betekende voor de Minderhoutenaren een derde overwinning in allesbehalve gemakkelijke omstandigheden behaald hetgeen toch wel wijst op de huidige M.V.V.zwakte. Leider Lille werd een bezoek gebracht en veel begoochelingen omtrent winst maakte men zeker niet. Op geen enkel ogenblik werden de koplopers bedreigd en vooral in de tweede helft kwam groenwit er helemaal niet meer aan te pas. Lille liep uit tot 4-0 en Jac Koyen kon tenslotte de eer nog redden en daarmee was de kous ook af! Programma: Zaterdag 4 maart: 15.00 uur Lentezon - Juniores 15.00 uur Miniemen - Gooreind Zondag 5 maart: 15.00 uur Minderhout V.V. - V.N.A. Wortel 9.30 uur Reserven - Westmalle B 9.30 uur St.-Lenaarts - Scholieren 11.00 uur St.-Lenaarts - Knapen Zaterdag 11 maart: 15.00 uur Juniores - Wechelderzande 13.30 uur Vlimmeren - Preminiemen Zondag 12 maart: 15.00 uur F.C. Meer - Minderhout V.V. 9.30 uur Antonia - Reserven 9.30 uur Scholieren - Westmalle 11.00 uur Knapen - Westmalle Zondag 19 maart: 15.00 uur Minderhout V.V. - Weelde S


SPORT

Voor F.C. Meer het einde van de donkere tunnel? Iedere vereniging kent een slechte en een goede tijd. Zo gaat het in het leven. Successen en ontgoochelingen wisselen elkaar af. Gelukkig maken we nu een goede periode mee. F.C. Meer herleeft! De laatste wedstrijden behaalde men zeven punten op tien. Toch is het gevaar voor degradatie nog niet geweken. Het lste elftal speelt weer met volle overgave. De goede wil is er weer! Branddonk, Zwaneven, Ezaart en Flandria hebben het ondervonden. Men zal op de goede weg moeten blijven voortgaan. Het is immers zo dat al de ploegen die we nog moeten ontmoeten tegenstrevers zijn, die ôfwel kampen voor een promotieplaats, 6fwel in strijd zijn om niet te moeten degraderen. Meer hoopt voor de rest van de competitie op een sportief verloop. Vol verwachting kijkt men uit naar de prestaties van de reserven en de knapen? Meer dan Ooit iS het behalen van de kampioenstitel in 't zicht!

T.C.Meerle in strijd voor de derde plaats Groenwit wil weg uit 4de provinciale, dat blijkt duidelijk! Daarvoor moet je wel kampioen spelen of als 2de uitkomen in de reeks. Momenteel blijkt de achterstand op de nummers één en twee onoverbrugbaar. Dan maar naar de 3de plaats gemikt! Indien dit lukt kan men via een eindronde toch nog de poort openen naar een hogere reeks. Hopen maar! Eventjes de Meerlese resultaten overlopen! De thuiswedstrijd tegen Ranst werd zonder problemen met 4-2 gewonnen, ook Nijlen werd met 0-3 ingeblikt. In de eerste helft kon men de geboden kansen niet benutten, maar nadien zorgden Jos Van Dongen, H. Voeten en Willy Michielsen voor de doeltjes. Op Grobbendonk zorgde Willy Michielsen, via strafschop, voor de beide puntjes. Ook Wechelderzande werd kansloos gelaten, 4-1 winst bewijst toch wel iets. Van Dongen, Michielsen, Van Bavel en Jochums waren de schutters. Oostmalle, een der leidersploegen, zou alleszins een zware dobber worden en verliezen mocht men eigenlijk niet. Men speelde een goede Partij en M. Jochums zorgde zelfs voor een 0-1 voorsprong. De thuisploeg werd een penalty aangeboden en een tweede doelpunt betekende het verlies voor een moedig Meerle.

Programma: Zaterdag 4 maart: 13.30 uur Preminiemen - Brecht A 15.00 uur Juniores - Zoersel 15.00 uur 's Gravenwezel C - Veteranen Zondag 5 maart: 15.00 uur White Star - Meer F.C. 9.30 uur Merksplas A - Reserven 9.30 uur Scholieren - Oostmalle 11.00 uur Knapen - Oostmalle A Zaterdag 11 maart: 13.30 uur Mïniemen - Wuustwezel A 15.00 uur Veteranen - Zoersel 13.30 uur Wortel A - Preminiemen 15.00 uur Wortel - Juniores Zondag 12 maart: 15.00 uur F.C. Meer - Minderhout V.V. 9.30 uur Reserven - Brecht 9.30 uur Loenhout - Scholieren 11.00 uur Loenhout - Knapen Zondag 19 maart: 15.00 uur Schoor - F.C. Meer 9.30 uur White Star - Reserven Zaterdag 25 maart: Tornooi voor miniemen te Meer. Maandag 26 maart: Tornooi voor preminiemen te Meer. • Spijtig genoeg zal men Marcel Van Dun een hele periode moeten missen. Tijdens een zaalvoetbalwedstrijd liep hij een ernstige kwetsuur op. Dit zaalvoetbalteam dat in het begin van de competitie hoge noten scoorde, doet het nu heel wat minder. Kwetsuren allerhande heeft bressen geslagen in de gelederen. Alhoewel lichamelijk contact niet toegelaten is, blijven blessures niet uit en dit werpt toch enigszins een schaduw op deze populaire sport! Programma: Zaterdag 4 maart: 13.30 uur Westmalle A - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Brecht Zondag 5 maart: 15.00 uur Pulderbos - F.C. Meerle 9.30 uur Zoersel - Reserven 9.30 uur Scholieren - St.-Jozef 11.00 uur Knapen - St.-Jozef Zaterdag 11 maart: 15.00 uur Gooreind A - Miniemen 13.30 uur Preminiemen A - Wuustwezel 13.30 uur Westmalle - Preminiemen B Zondag 12 maart: 15.00 uur F.C. Meerle - Pulle 9.30 uur Reserven - Merksplas 9.30 uur Zoersel - Scholieren 9.30 uur Zoersel - Knapen Zondag 19 maart: 15.00 uur Emblem - F.C. Meerle

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67

pvba

=d*l

garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

N IP

dc URIJHEIE

vzw

Achtélsestraat 72 2320 HOOGSTRATEN

Vierde Indoor dubbel tennistornooi Zoals elk jaar in de maand februari richt tenniskiub De Vrijheid en vzw Indoor een tennistornooi in. Dit indoortornooi heeft plaats van vrijdag 24 februari tot en met zondag 5 maart 1989 en wordt jaarlijks druk bezocht zowel wat betreft het aantal deelnemers als enthousiaste supporters. 'Taboe' is een woord dat deze klub nooit kent. Vandaar zijn alle geïnteresseerden natuurlijk welkom om ook van deze sfeer mee te genieten. Vanaf zaterdag 4 maart worden de halve finales gespeeld en zondag 5 maart vanaf 13 uur de finales, gevolgd door de prijsuitreiking met gratis drink. Programma: aanvang der wedstrijden = vrijdag 24 feb. gedurende de ganse week = matchen met rechtstreekse uitschakeling vrijdag 3 maart = kwartfinales zaterdag 4 maart = halve finales zondag 5 maart vanaf 13.00 uur = finales Reeksen: Dubbel Heren tot maximum 30 punten Dubbel Heren tot maximum 15 punten Dubbel Dames tot maximum 15 punten Dubbel Gemengd tot maximum 15 punten Dubbel Junior Veteranen tot maximum 20 punten. 13


SPORT Democratische sportbeoefening met tal van mogelijkheden

De Noorderkempen? Een ideaal gebied voor het beoefenen van de oriëntatiesport

Om deze sport te beoefenen heeft men niet veel nodig. Gewone sportieve kledij met loopschoenen. Regenkledij bij slechte weersomstandigheden. (Belgisch klimaat!) Om aan te sluiten bij de oriëntatiesportvereniging TROL (Turnhout) betaal je 300 fr. op jaarbasis. Hiervoor krijg je een maandelijks tijdschriftje toegestuurd waarin alle oriëntatiewedstrijden worden aangekondigd met daarbij ook nog praktische tips rond deze sport. Bij deelname aan een wedstrijd kan je ter plaatse een wedstrijdkaart kopen tegen 60 fr. Nadien mag je ze mee naar huis nemen als souvenir en kan je 's avonds in gedachten de wedstrijd nog eens overdoen. Deze sport leent zich zowel als recreatiesport als voor competitie. Door de hoge pedagogische waarde leent zij zich uitstekend als schoolsport. (Afstanden schatten, leren kaartlezen, werking van kompas, fysieke inspanning, kennis van de natuur, enz ... ) Een welkome afwisseling voor de atletiekclub, joggingclub, of conditieclub. Mogelijkheden voor jeugdverenigingen, een nieuw aanbod naar het aktief toerisme...

De gemeente, bij monde van de Sportraad, geeft het startsein voor het oriëntatielooperiterium van de Noorderkempen, op het recreatiedomein DE MOSTEN' Een sport in opgang Binnen de natuursporten is het oriëntatielopen de sport in de 'running'. Overgewaaid vanuit de skandinavische landen (Zweden, Noorwegen) waar het duizenden beoefenaars telt, begint deze sport in Vlaanderen ook aan populariteit te winnen. Momenteel bestaan er in Vlaanderen 4 oriëntatiesportclubs: 'OMEGA in de omgeving van Diest, KOL met plaatselijke zetel in Olmen, HAMOK in Ham in Limburg en als laatste TROL in de Noorderkempen met plaatselijke zetel in Turnhout. Misschien vraag je je wel af wat oriëntatielopen eigenlijk is? Om het echt te weten moet je het eens meegemaakt hebben!! Een unieke belevenis, waar natuur, kaartlezen, gezonde lucht, fysieke inspanning (ieder naar eigen kunnen), zelfdiscipline en plezier de basisingrediënten vormen van een geslaagd sportief gebeuren. Men moet met behulp van een kaart en even-

oriëntatiewedstrijden kunnen gehouden wor den, doch talrijke gebieden zijn nog niet in kaart gebracht en zodoende ook niet toegankelijk voor de oriëntatiesport. Daar wil de regionale sportwerking Noorder kempen in '89 iets aan doen!! Doch willen wij er de nadruk nog eens op leggen dat de oriëntatiesport een milieuvriendelijk karakter heeft en dat één van haar doelstellingen is: 'de mensen op een aktieve sportieve manier terug in kontakt te brengen met de natuur'. Zodoende worden er natuurgebieden met een uniek karakter gemeden, alsook private ter reinen. Bij de Organisatie van een oriëntatiewedstrijd worden er losse bakens (Oranje/Wit doek met piket) in de natuur uitgezet die na het beëindigen van de aktiviteit terug opgehaald worden, zodat er geen blijvende schade wordt aangericht aan bomen of struiken. Uit ecologische studie is ook gebleken dat er geen ecologische verstoring is opgetreden na het houden van een wedstrijd. Immers alle deelnemers bepalen zelf hun volgweg, zodat er een spreiding optreedt van wandelaars en lopers. Ook wordt er rekening gehouden om de wedstrijden zoveel mogelijk te spreiden naar de verschillende bestaande terreinen toe.

Op 3 maart geeft de Sportraad het startsein voor het oriëntatielooperiterium van de Noorderkempen op het recreatiedomein 'De Mosten' in Hoogstraten. Na de initiatiefase van vorig jaar in de Noor derkempen, staan er voor '89 nieuwe projekten op het programma: - Er worden 4 nieuwe l.O.F.-kaarten van de regio gemaakt (Internationaal erkend), waardoor de mogelijkheden tot het beoefenen van deze sport vergroot worden.) Volgende terreinen worden in kaart gebracht: 'Recreatiedomein 'De Mosten' in Hoogstraten, recreatiedomein 'Lilse Bergen' in Lille/

AUTOSHOW ALLES OP WIELEN 3-4-5-6 maart1989 • .

•5S

...

S.. ..a na...... a.5•aaaa. aasaaaau asu 5u5

aus.... a..u..... ...a.u.... a.uS •.S. nu. ...

as. as.

nu. ..a

•.a

5•5 555 as

... ...

tueel kompas een aantal posten (oranje-witte baken' met perforatietang') die vooraf aangeduid werden op kaart trachten te vinden in de juiste volgorde (circuit). De volgweg bepaal je zelf. Aangekomen bij iedere Post (baken met perforatietang) moet je een controlekaartje perforeren zodat men bij aankomst kan controleren of je alle bakens in de juiste volgorde hebt aangedaan.

De Kempische bossen De Noorderkempen gekend om zijn talrijke bossen vormt een uitermate geschikt terrein voor de oriëntatiesport. Er bestaan reeds een aantal I.O.F.-kaarten (Internationaal erkende kaarten) van de Noorderkempen waarop 14

....

aus aas

...

.. Al

.......u.

.u..u.. .....

...

•ua aus aua .... 555 ..u.a..s.uU auSsaasaS SuSlasS

..

.......

.uuuau... s..uu.e.... Sasu anus uua 5Uu 5• .......a.s. u.uaaauaa.a

.........a.

eau. ..... Snuu aan 5u. asu aan ana

san..... su. nu. auS

nu.....

,

ausnaausa assun..

...

Usa aas

...

•..

55.......

S...

aanusaussia .sa.n..5. asas.ns

S.. .. n

• • •• 5 • 5• .. . 55

•• . . .. •a •.. • 5 5 . 5

...aa...s aas.....

na. a.. aus ea u .... 555S5• Al UUa a.....u...a ues.a...s •unuausuu .5.5.5. 5• •nusu usuuuua as

•a.a.5. sas...... u.u.au.... ..s. n.u. sea nu. Saai 5UUU .u.......n

.u......

•.0 usa na.

Sauuu•u SalauuSS. suu asn suans...... s. nu.. nu.. nun nu. ...s assa •sIuu..s.

... •

ss •u 5 na.. a •. 5 a u.s•s u a

aau na. na. .a.

..

55 a 55

.• .. •5555 •.. . sa... . . S... •a. •aa .aau. USa... . •

aus.. na 555uu .• na u. a su•aua sas 5s usa u saai... anus .. •. u....n.. S••• •us usa 5 •555uauu ...... na.un PSSiiISU luCas UU55U555U 5 nuau.asau .. .......... 5 u.s.a... nu u .u..u. .. .u....a.. •us.s 5 •SS5U •u .ua....ss nu.. S nu... a •5U sa. as

..

.

.

.

nu... a uua .. .. as ..a.

HOOGSTRATEN VEILING

.

.

.


SPORT Poederlee. Het gebied rond de Duitse basis in Arendonk, het domein 'Hoge Rieten' in Lichtaart. - Het oriëntatiesportcriterium Noorderkempen wordt ingericht en staat open voor zowel recreanten als voor wedstrijdlopers.

De gemeente Hoogstraten en Bloso geven een flinke duw in de rug Het 'Oriëntatielooperiterium Noorderkempen' bestaat uit 5 wedstrijden gespreid over de nieuwe I.O.F.-kaarten en reeds bestaande kaarten. De opening van heel dit gebeuren heeft plaats op het recreatiedomein 'De Mosten' in Hoogstraten. De gemeente Hoogstraten ondersteunde deze aktie, en maakte de realisatie mogelijk van een nieuwe lOF-kaart van 'De Mosten'. Bloso pikte mee aan en riep het initiatief van de gemeente Hoogstraten uit tot 'Speerpuntactie van de Provincie Antwerpen'. Dit betekende een waardevolle financiële, materiële en logistieke steun van Bloso gedurende twee jaar. Een prima start dus!!! De Sportraad

• Initiatielessen Squash Squash, een nieuwe sport in de Vlaamse lift (om het eventjes in communautaire termen te zeggen). Squash, een slagbalsport, die gespeeld wordt tussen twee spelers in een gesloten ruimte tussen vier muren. Squash, een technische en tactische sport, waarbij het de bedoeling is om de tegenstander in de luren te leggen. Wie heeft er nog nooit iets over gehoord? Velen onder ons, al zal men dat meestal niet toegeven, kennen in feite weinig of niets van deze sport. Daarom vindt de Hoogstraatse sportraad het zinvol en haar taak om ook deze sportdiscipline voor te stellen aan de plaatselijke sportieve bevolking. Deze unieke kans tot actieve kennismaking bestaat uit een 10 lessen durende initiatiecursus aan een prijs, aangepast aan ieders budgettaire mogelijkheden. Het democratisch houden van het inschrijvingsbedrag komt door de volledige samenwerking vanwege Indoor Tennis VZW op vlak van infrastructuur-faciliteiten en BLOSO vanwege het toegekende lesgeverskrediet en de gratis verzekering tegen gebeurlijke ongevallen voor alle deelnemers.

Hoogstraatse zaa1voetba1:competitie (HZC) Sinds onze vorige uitgave waren er weinig spectaculaire uitslagen. Daarom kunnen we u deze keer naast de top van het 2e periodekampioenschap ook de volledige algemene rangschikking geven.

Programma 'speerpuntactie': Vrijdag 3/31'89: 19.30 uur: Inschrijvingen en vertrek van de nachtoriëntatie. Drie wedstrijdomlopen worden uitgezet en één omloop voor recreanten. Bezichtiging mogelijk van een stand rond de oriëntatiesport. Vanaf 20.30 uur muzikale animatie door de Niarek River Jazz Club in de verwarmde tent. Men kan zich blijvend inschrijven voor de wedstrijd tot 21 uur. (Vergeet uw piliamp niet!!!) 22.30 uur: Uitslag en prijsuitreiking. Iedere deelnemer krijgt ook een herinnet ingspenning. Zaterdag 4/3/'89: In de namiddag kan men nader kennis maken met de oriëntatiesport. Er worden dan immers initiaties gegeven op volgende uren: 13,30 uur - 15,30 uur - 1630 uur. Hiervoor kan men ter plaatse inschrijven. Vanaf 16.00 uur tot 17,00 uur wordt er een recreatieve wedstrijd ingericht voor de deelnemers aan de irutiaties. De deelname voor beide aktiviteiten bedraagt 50 t'r. Inschrijven vddr 1 maart op de Hoogstraatve sportdienst.

Praktische informatie nu. De lessen vinden plaats op de squash terreinen van de Indoor Tennis VZW, Achtelsestraat 72, 2320 Hoogstraten. De lessen worden gegeven onder de kundige leiding van een ervaren monitor. Het uurrooster ziet er als volgt uit: men heeft de keuze uit woensdag of zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Jongeren tussen 14 en 21 jaar schrijven bij voorkeur in voor de lessen op woensdag, volwassenen op zaterdag. De eerste les gaat door op zaterdag 25 februari en woensdag 1 maart. Het iflschrijvingsgeld bedraagt 1. 000fr. voor de 10 lessen. Balletjes en racketten zijn ter plaatse aanwezig en beschikbaar voor de deelnemers. Tijdens de lessen krijgt men onderricht over de voornaamste slagteehnieken bij squash: volley, los, dropshot, groundstroke, enz... Naast de beheersing van de slagtechnieken is squash vooral bekend om de hoge eisen, die het stelt aan de fysische conditie van de spelers, met als kwaliteiten bij uitstek, uithouding, snelheid, wendbaarheid en reactievermogen. Ook deze eigenschappen zullen aan bod komen. Stand 2e periode 1. Icarus 2. Gerstetonne 3. Rigy Boys 4. Diesels 5. Sporto Algemene rangschikking Gerstetonne Icarus Rigy Boys Sporto Diesels Hooghuis

wedstr. punlen

8 9 9 9 9

15 15 14 12 12

19 15 19 19 19 19

35 30 29 24 23 22

'ierdere wedstrijden die gepland zijn in hel criterium: - Oriëntalieloop (recreanten en wedstrijdlopers) te Arendonk op 12/3/'89 - Oriëntat ieloop (recreanten en wedstrijcllopers) te Tutnhout (stadspark) op 273/'89 - Orientaticloop (recreanten en s edsirijcllopers) te Tielcn-Heide (recreanten en wedstrijdlopers) Grote Prijs 0C3. - Laatste wedstrijd van het criterium te 1111e, aan het domein van de 'Lilse Bergen' Het Vlaams Kampioenschap (recreant en en wedstrijdlopers). Prijsuitreiking winnaars van het criterium en uitreiking van bermncringpenning voor deelnemers die aan 4 van de S ss edstrijden hebben deelgenotnen, Kom eens kennis maken met deze interessante vorm van vrijetijdsbesteding. Wenst u meer informatie rond de oriënt.atiesport of meer inlichtïugen rond het 'oriëntatielooperiterium van de Noorderkempen' neem contact op met: - De gemeentelijke spot tdienst van lloogstraten tav. dhr. P. Janssens. 03/314,50,07 - Het regionaal sportsekretariaat Noorder kempen t,a.v. dhr. R. Van Gils, 014.41.89.41 (223) - De Turnhout se oriëntatiesportelub TROLL t.a.v, dhr. Nl. Van Bruggen 014/41.45.02.

Harlekijn

HARLEKIJI Worteldorp 52 WORTEL Tel. 03/314.76.00

* Lotto * Speelgoed *

Schoolgerie' * Dag- en Weruiaui Voor meer infomatie over deze interessante cursus kunt u steeds terecht op de Hoogstraatse sportdienst. Inschrijven kunt u bij dhr. J. Haseldonckx, John Lijsenstraat 44, 2321 Hoogstraten (Meer), tel. 03/315.91.83 tussen 18.00 en 20.00 uur. Wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt! Toch even aanstippen: de lessen zijn bedoeld voor echte beginners, die nog nooit gesquasht hebben. Veel sportplezier en 'let's squash'! • (P. J.) 7. Brandweer 8. Soccer 9. Vito 10. Veter. HVV 11. Ruiterspleintje 12. Veler. Meer 13. Sportclub'86 14. Kokemdrin 15. KWB Wortel

19 19 18 18 18 18 18 18 19

20 20 19 13 13 12 10 5 3

De Hoogstraatse Zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld in sporthal de Zevensprong (Hotelschool) op maandag tussen 19.00 en 22.00 uur en op vrijdag tussen 19.00 en 23.00 uur. 15


SPORT

Sportief hier! Turnkring 't Spagaatje Zondag 5 maart is het feest bij de Hoogstraatse turnkring 't SPAGAATJE. Tien jaar geleden is immers het schuchtere begin ontstaan van wat nu één van de grootste sportverenigingen van de fusiegemeente is geworden. Gestart vanuit een uurtje Vrij turnen met de jeugdclub Tinnen Pot evolueerde dit initiatief naar een Turnkring voor Jongeren tot het kind uiteindelijk de naam "t SPAGAATJE' meekreeg en verder uitgroeide tot een vereniging met 325 leden. Van kleuters tot volwassenen, van keurgroep tot recreatief turnen, van jazzdans voor beginners tot jazzdans voor gevorderden, er zit beweging in. Daarom richt men zondag 5 maart reeds voor de vijfde maal een demonstratienamiddag in waarin alle groepen hun beste beentje willen voor zetten. Een reden te meer voor ons om eens achter de schermen te kijken naar het wel en wee van 't Spagaatje. De wieg van deze turnkring stond eigenlijk in de vroegere jeugdclub Tinnen Pot. Vanuit de behoefte zelf aktief bezig te zijn met toestelturnen werd er door enkele leden van de jeugdclub een uurtje turnen georganiseerd op zaterdagvoormiddag in de turnzaal van VITO. Dit ontspannen uurtje Vrij turnen bleek echter onverwacht een groeiend succes te kennen en telkens meer jongeren kwamen zich aanbieden om mee te oefenen. Zelfs heel wat kinderen kwamen op dit initiatief af zonder dat er ook maar enige reklame voor gemaakt werd. Dit was er de oorzaak van dat de initiatiefnemers van weleer zich eens serieus gingen bezinnen over de vraag of er in Hoogstraten geen nood was om op turngebied iets te organiseren voor jongeren. Zo werd het volgend schooljaar ('79-'80) de Turnkring voor Jongeren opgericht die wekelijks twee uur turnden in de sportzalen van het VITO. De volgende jaren groeide het ledenaantal zienderogen aan. Er werd tijdelijk aangesloten bij de Gezinsportfederatie van de BGJG. Vooral in de beginjaren was het aantal jongens vrij hoog. Dit zou geleidelijkaan verminderen doch het aantal meisjes groeide konstant aan. Het opzet van deze turnkring bleef vooreerst een lessenreeks van ongeveer 30 lessen aan te bieden van telkens één uur turnen onder goede

Zoveel bekende gezichten uit 1985.

16

aanpassen aan de verschillende niveau's, enz. Zo draaide de Turnkring voor Jongeren enkele jaren rond met groeiend ledenaantal. Ten slotte drong er zich wel een beslissing op, enerzijds vanuit vraag van een aantal ouders en anderzijds vanuit het niveauverschil binnen de groepen. Blijft de Hoogstraatse Turnkring voor Jongeren uitsluitend bij het recreatieve turnen, of zet zij een stap verder naar wedstrijdturnen en de daarbijhorende extra oefenuren? Er was immers talent genoeg aanwezig om deze stap te zetten en de dichtbijzijnde turnkringen waren deze van Turnhout en die van Westmalle. Maar wellicht zou niemand dergelijke verplaatsingen willen maken. Daarom werd er in '84 gestart met een keurgroep. De betere turners die interesse hadden en een selectie uit de jongsten waren het begin. Want zoals bij zovele sporten geldt ook hier 'vroeg begonnen is half gewonnen'. In die optiek startte 't Spagaatje dan ook al vlug met een nieuwe groep, nI. de kleuters. Op een speelse

begeleiding en met zoveel mogelijk afwisse- manier worden hier de basisvaardigheden bijling in toestellen. Veel verder gingen de amgebracht en verder ontwikkeld. Momenteel is bities niet. De beginjaren waren er nog van dit zelfs de talrijkste groep met 61 kinderen. hoeken naar de beste organisatievormen, het Voor de gewone leden blijft er het uurtje


SPORT turnen per week. Hier zijn er verscheidene groepen, ingedeeld volgens de leeftijd. Zo is er de groep van 6 tot 9 jaar, de groep van het 40, 5° en 6° leerjaar, en vervolgens de groep van het secundair onderwijs. Ook de volwassenen hebben de mogelijkheid om aan toestelturnen te doen. Dank zij het werk van verscheidene lesgevers en de hulp van een ganse reeks bereidwillige helpsters, de zogenaamde monitrices, verlopen deze uren op een vlotte manier. Vooral deze laatsten zijn een enorme hulp geweest en nog steeds in de lessen bij de jongsten. Deze monitrices zijn meestal zelf als het ware opgegroeid in de turnkring en verscheidenen hebben nu speciale cursussen gevolgd voor begeleiding en onderricht in de afdeling. Voor diegenen die iets meer willen doch waarvoor de keurgroep niet op het verlanglijstje - staat, is er nog de groep recreatief turnen met twee uur per week. Sinds enkele jaren is men ook gestart met jazzdans voor jeugdigen en volwassenen, nu reeds 100 deelnemers. Jarenlang oefende 't Spagaatje in de sportzalen van het VITO maar sinds de gemeente de Zevensprong heeft afgehuurd is ook 't Spagaatje mee verhuisd. Waar oorspronkelijk het probleem van het materiaal en de aangepaste turntoestellen zich hier stelde, zijn er momenteel door de turnkring zelf wat nieuwe toestellen aangekocht. Dit vooral met de opbrengst van de jaarlijkse kalender, met foto's van de eigen werking, en met de opbrengst van de 4 vorige demonstratiedagen. Zo zijn er de vorige jaren een evenwichtsbalk, een brug met ongelijke leggers en een paard met bogen aangekocht. Allemaal belangrijke toestellen voor het turnen in de verschillende groepen, maar ook voor de keurgroep die momenteel voor het derde jaar meedoet aan de kampioenschappen in het Kempisch verbond en aan de gouwkampioenschappen. Het eerste jaar bengelde men hier vrolijk aan het staartje, vorig jaar zat men in de middenmoot en dit jaar behaalde men reeds enkele medailles. Een goede evolutie en een aangename beloning voor toch wel zeven uur oefenen per week. Ook werden er de vorige jaren reeds enkele demonstraties gegeven o.a. met de intocht van Sint Niklaas in Hoogstraten, op het bejaardentehuis, op de hobbytentoonstelling te Minderhout, enz.

/

n SPECIAALZAAK: • Typen

• FOTOCOPIEREN

alle schoolbenodigdheden

Schoolen kantoorgerief

COPI Vrijheid 215

Geschenkartikelen

Hoogstraten Tel. 03/3147241

Wenskaarten

* Inhinden

ling is vooral het publiek kennis te laten ma- heeft nog wat in petto. Na de eigenlijke deken met de werking van 't Spagaatje. Alle le- monstratie zal er aan de kinderen nog de moden komen aan bod met oefeningen, spron- gelijkheid geboden worden voor een echte ingen, in dansvor,nen, in de vorm van een stuif. Wat dat eigenlijk betekent, wilde men show. Waar er de vorige jaren vaak de fout ons nog niet verklappen. Maar succes werd ge,naakt werd het geheel te lang uitlopen zal ons nu reeds verzekerd. Zorg jij dan ook maar er dit jaar streng de hand aan gehouden wor- dat je er bij bent. Kaarten voor deze deden dat alle nummers van de verschillende monstratienamiddag kunnen reeds in voorvergroepen vloeiend in elkaar zullen overlopen koop aangeschaft worden aan de prijs van 60 zodat de namiddag op een schappelijk uur fr. Wie aan de inkom wil afrekenen, betaalt zal beëindigd worden. Want de turnkring echter 80fr.

De eigenlijke demonstratie voor ouders, vrienden, sy,npathisanten wordt nu reeds voor de vi:jfde maal georganiseerd. De bedoe-

DE LENTE IN AANTOCHT!!! Kies uw behang op grote stalen en verf uit 600 verschillende kleuren. Een volledig gamma raam- en vloerbekleding. Heeft U raad nodig, Kom naar ons toe.

schilderwerken Intérieuradvies & uitvoering Hoogstraten

H. Bloedlaan 277-279

Tel. 03/314.52.78

Men begint om 14.00 uur en neti verwacht het einde van de eigenlijke demonstratie om 16.00 uur. Hierna is er nog ruim de tijd voor de instuif voor de kinderen, en een drankje voor pa en ma in de cafetaria van de sportzaal 'De Zevensprong' van het spijker.

Zondag 5 maart, 14.00 uur, demonstratienamiddag van Turnkring 't Spagaatje in de Sporthal de Zevensprong, Gelmeistraat Hoogstraten. Voor bijkomende inlichtingen of kaarten kan men steeds terecht bij de mensen van het bestuur. May en Dirk Schroë (tel. 314.38.81), Gerd Van Den Langenberg (tel. 313.71.27), Rit Van Gestel, Paul Janssens (tel. 3 14.69.48), Jef Huet (014-63.51.14). 17


SPORT

Een drieband-biljartspeciatisi in de kijker!

STAF PAUWELS: 'Talent en karakter!' Alleszins geen alledaags feit in de sportwereld van de noordhoek. 1)at er in onze streek heel wat fanatieke aanhangers zijn van het groene laken staat buiten kijf! In cafés, tavernes, herbergen wordt er van oudsher duchtig rond de tafel gewandeld, gestoten en gediscussieerd, maar je zou verbaasd opkijken hoeveel groene meubels er bij particulieren opgesteld staan. De biljartsport leeft, maar toppers of sub-toppers heeft men hier nog niet afgeleverd. Staf Pauwels uit de Hazenweg te Meerle begint hier toch stilaan een uitzondering op te maken. Kampioen

Als de wijn...

Net zoals voor alle andere sporten moet er duchtig geoefend worden en zeker als je ambitieus bent en je niveau wil verhogen. Reeds vanaf zijn 17de levensjaar volgt Staf met argusogen de kronkelende bewegingen van de ivoren ballen op het verwarmde doek. Vader Pauwels, die zelf een flink stootje kon plaatsen, duwde hem een keu in de handen en zoonlief ging 'den boer' op. Aldra ontdekte men dat er biljartpit zat in dat kereltje, kenners bernerken dat onmiddellijk! Na jaren de Meerlese biljarttafels afgeschuimd te hebben zag Staf het niet meer zitten; competente tegenstrevers ontbraken en bijleren zat er niet meer in. En vooral op dit laatste was hij belust. Hij wilde meer en trok naar een club te Wuustwezel waar hij twee jaar verbleef en biljarties ontving van gevestigde grootheden uit dit wereldje: Na enkele jaren werd deze club ontbonden en Staf trok naar Turnhout waar hij lid werd van de 'Turnhoutse Biljart Academie'. Daar vervolmaakte hij zich en onlangs veroverde deze club de kampioenstitel in 3de afdeling van de 'Nationale Competi-

Draai het en keer het zoals je wilt, biljartspelen blijft een vrijetijdsbesteding. De echte toppers zoals Ceulemans, Dielis, Boulanger... kun je als profs bestempelen, die een flinke duit verdienen in binnen- en buitenland en alzo ook heel wat publiciteit voor hun handelszaak meepakken. Zij nemen deel aan allerlei tornooien, krijgen nationale selecties, treden op als lesgever, geven demonstraties enz.! Ook Staf neemt aan zo'n drie â vier tornooien per jaar deel waar hij dan ook moet uitkomen tegen de besten. Zijn tegenstanders noemden ook al wel eens Ceulemans en DieIjs, maar Staf verteert toch liever een zachter eitje! Als de mensen over biljart spreken, denkt men onmiddellijk aan cafés, rook en bier. Niets daarvan, weerlegt onze gastheer, op dat niveau kun je je dat niet permitteren. Geen muziek, tenzij een heel zacht achtergrondje, geen alcoholische dranken, absolute stilte, anders vlieg je als toeschouwer onverbiddelijk de zaal uit. Je moet ontzettend geconcentreerd zijn en je zenuwen, die soms wel door je keel gieren, moet je vooral voor je tegenstander kunnen verbergen. Op verdediging spelen is ook van groot belang, natuurlijk is punten scoren het belangrijkste en het uiteindelijke doel van het spel! Wat op verdediging spelen is? Je moet het als het ware incalculeren in je spel, mis je een carambole dan moeten de ballen in zodanige positie komen te liggen dat je tegenstrever daar helemaal geen profijt uit kan halen. Dat is klasse! Het blijkt dus wel duidelijk dat biljart een intelligent spel mag genoemd worden. Training vraagt het zonder twijfel heel wat. Staf, die een tuinbouwbedrijf

tie Interclub Driebanden per ploeg (Europabeker)', hetgeen toch al wel iets te betekenen

heeft. Staf heeft bij het behalen van deze titel geen onbelangrijke rol gespeeld, integendeel! Hij won 12 van de 14 partijen die hij moest betwisten. Zo'n kampioenschap wordt betwist tussen 8 ploegen met thuis- en uitwedstrijden en zo moesten er geregeld verplaatsingen gemaakt worden naar Mechelen, Brussel en Luik. De laatste match zou dan de beslissing moeten brengen. Spanning tot het uiterste maar... Turnhout stootte zich tot kampioen!

beheert en in de zomer zijn handen letterlijk en figuurlijk meer dan vol heeft, haalt in de winter zijn achterstand wel degelijk op. Op zijn 1200 kg wegende matchbiljart in zijn biljartzaaltje boven de garage oefent hij tussen de twee á vijf uur per dag om de conditie en de feeling op peil te houden. Dit jaar leverde hij zijn sterkste prestaties. Hij is 51 jaar en dat belooft nog voor de toekomst. Als de wijn...!

Koken kost geld Wil je je thuis installeren als biljarter dan investeer je daar toch wel enkele honderdduizenden franken in. Eerst en vooral moet je een aangepast verwarmd lokaal bezitten. Een biljart houdt van warmte! Om een meubel van 2,85 m bij 1,42 m te kunnen plaatsen heb je al heel wat ruimte nodig. De aankoopsom van dergelijk meubel is toch vlug een 200.000 fr. Voor een goede wedstrijdkeu tel je ook zo'n 15.000 fr. neer en voor de ballen mag je ook 2500 fr. rekenen. Elk jaar worden er nieuwe ballen aangeschaft en het laken, toch ook een 12.000 fr., moet nu en dan vervangen worden. Maar het is zoals Staf zegt, wil je op dit niveau spelen moet je optimaal materiaal gebrui ken, aanleg en doorzettingsvermogen

ij

1

18


SPORT hebben. Als je een talentvolle wielrenner een krakende fiets in handen geeft, komt er ook niet uit wat er in zit en blijven goede prestaties achterwege. Enkele uitschieters uit Stafs carrière: hij werd kampioen bandstoten van het district Turnhout, provinciaal kampioen bandstoten, 2de in het kampioenschap van België enz.! Binnenkort neemt hij deel aan een 200.000 fr.tornooi te l-lalle-Zoersel met deelname van 60

Het biljart Reeds in iie tweede helft van de 16de eeuw vond Lodewij& XIV van 1 rankrijh. dit spel een vers trooiende bezigheid en aan het Franse hof werd menig pertij/je gespeeld. L enge tijd bleef/zet een uitsl iziend vooirecht van konin gen hovelin.'en en andi Te vooraanstaanden In de 1 Sde eeuw tij/oor hei Zijn evclusief kam/t. ter en hel evolueende s/t/aan tot een det populairste mclooispt leo in Belgte en Nederland. liet modcrne bil jartsjef dateert van 1827 toen de Fransman It'!engaud de 'pomerans' uitvond. Dit is een cle stisch s/uitje leer op het is oren topeinde van de I ee, dat el ke stoo!tec hniel mogelijk maakt. Her '.s t eek.s tokhollen spel' speelt men met ivo,en of uit svnthetisth materiaal vervaardigde ballen op ecn rechthoeh ige, zoet goen laken bespannen /,i/ jarita fel, die na/un rhjk walerpa5 moet opgesteld t 'orden Iïei blad van de ta fel bestaat uit platen van 45 60 mm dikte die ge woonhzjlt vervaam digd zijn van Pottugese le,, de handen (binnenste rand erin de tafel) worden vervaardigd

ploegen. Degenen die benieuwd zijn naar zijn moyenne driebanden: dat bedraagt momenteel 0,700-0,750 (insiders weten wat dit betekent!). Welke mensen de biljartsport beoefenen? Dat zijn over 't algemeen veel zelfstandigen en vrije beroepen zijn ook sterk vertegenwoordigd. Mensen die zwaar werk moeten verrichten mogen resultaten van hoog gehalte wel vergeten, hetgeen wel begrijpelijk is.

van rubber en hebben een hoogte van 36-37 mm! Zo 'ii tafel is altijd t weemnaal zo lang als breed. De ballen, drie verschillende kleuren: wit, geel en rood (vroeger gebruikte men twee witte en een rode), zijn massirf en hebben een diameter van 61-61,5 tom! Om deze hallen in beweging te brengen gebruikt de biljarter de alom gekende 'keu', mige veer 140 ijji lang. Bij liet biljarten enderscheidt men de vrije partij (libre spel), de banden partijen (een band en drieband), en de kaderpartijen 47/11, 47/2 en 71/2. Elke partij, steeds tussen 2 speleis heeft zijn sas/gestelde leng te: de vrije partij telt 500 caramboles ( punten), hij kader 47/1 300, hij 472 400, bij 7112 300, driehanden 60. De Koninklijke Belgische Bil/er/hond K. B. B.) beheert de hijjartsport in Bel gië, een der sterkste bi/jartnaties ter wereld. De hond is aan gesloten bij de con,fédércuion Européenne de Billard (C [ 8) De-e or,enlseert ieder jacit dc Europese kampioenschappen en de Union Mondiale de Bil/ard de tverehdbiljarïhond, organiseert de wei ehdk ampioen schappen"

Bijleren doet Staf ook nog altijd, zelfbijscholing! Bij het volgen van wedstrijden en kampioenschappen in zaal of op T . V. zit hij met zijn boekje gereed om allerlei notities te nemen in verband met stoten en varianten, om die nadien zelf uit te proberen in zijn eentje. Inderdaad, talent en karakter heb je nodig!! •

Streven naar perfektie

GARAGE

Geudens

B.V.B.A.

MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 031315.71 .76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

~

~

: ( : _.. 0 á Niets wordt zo vast geloofd als datgene wat wij het minst weten.

De Kampioenen van De Blauwe Duif

19


BEDRIJF I DE M KD Vakmanschap van eigen bodem

5 generaties HoutAmbacht De trap, de deuren, de sierhaard en de plafonds zijn de vaste 'meubelen' in een woning. Zij vormen niet enkel de basisdecoratie maar bepalen ook de stijl en het uitzicht voor de ganse levensduur van de woning. Wie dus vanaf het begin met overleg kiest voor degelijkheid, ziet zijn investering voor lange tijd veilig gesteld. Meer dan ooit wordt in deze materie echt vakmanschap op prijs gesteld. HoutAmbacht te Minderhout is de interieurspecialist bij uitstek voor drie stijlen: de combinatie rustiek-modern, het kopie-antiek en het kunstambacht. HoutAmbacht boogt op een reputatie die reeds 5 generaties stand houdt. Hoog tijd voor een gesprek met de man achter dit bedrijf. DHM: 5 generaties? Leo Schrauwen (zaakvoerder): Mijn betovergrootvader was in de jaren 1880 een gerenommeerd klokkekast-maker in Zundert. Rond die tijd 'emigreerde' hij naar Loenhout waar hij zijn bedrijvigheid voortzette. Zijn zoon Jef zocht het daarna in de schrijnwerkerij. Dat was nog in detijd dat ze met 2 hoevegebouwen per jaar al lang tevreden waren. Zijn zoon, mijn grootvader, Leon nam bij die schrijnwerkerij tevens 'binnenafwerking' voor zijn rekening, een aktiviteit die door mijn vader, J05, werd verder gezet. Toen ik zelf bij hem in de zaak kwam, heb ik die tak naar oude traditie opgewaardeerd. En nu, sedert een 10-tal jaren sta ik, de 5de generatie dus, hier op eigen benen met als specialisatie de binnenafwerking van de woning. DHM: Wat is het belang van de voorgeschiedenis voor uw zaak? Leo Schrauwen: De geest van eigen familietraditie blijft toch hangen bij uw eigen werkwijze, daar kunt je niet buiten. Bij ons werd altijd kwaliteitswerk geleverd, ik heb het nooit anders gekend. Overigens gaat mijn grootvader, tevens mijn peter, ondanks zijn 89 jaar nog regelmatig met mij mee naar Frankrijk om de partijen eik te keuren en aan te kopen. Iemand met zo'n 80 jaar ervaring in de houtbranche, dat is toch niet te onderschatten. DHM: Eik is toch eik! Leo Schrauwen: De aankoop van het basismateriaal, de gedroogde eik in dit geval, be-

!/j al/ei e en, dai zeg /1 eat/ijA dan, zijn ii nog 11cr over.

De grote voorraad natuurlijk gedroogd eikehout. Minstens 10 jaar buiten gedroogd en in de oven onder nauwkeurige controle nagedroogd, garandeert deze stock een constante kwaliteit. 20

paalt de uiteindelijke kwaliteit en prijs van het produkt. Ik koop alleen op natuurlijke wijze gedroogde eik. Dat moet dus minstens 10 jaar oud zijn en liever nog ouder. Het looizuur is daar uitgeregend en de kleuren zijn dan op hun mooist. Dat resultaat kan in een droogoven onmogelijk bereikt worden. DHM: Hoe begint u eigenlijk aan de constructie van een trap Leo Schrauwen: Ideaal is dat de bouwer voor hij begint contact neemt met ons met een plan of zo. Dan is hij veel vrijer in de keuze van zijn trap. Dat geeft mij ook de mogelijkheid raad te geven bij de te voorziene noodzakelijkheden zoals hoogte, trapgat, verankeringen... Het verplicht hem tot niets. Maar later is het natuurlijk niet te laat. Ik meet in ieder geval steeds de feitelijke toestand op. Daarin probeer ik dan de meest toepasselijke trap te ontwerpen. Dat kan een bordestrap

zijn of een verdreven trap of een 'kwartslag' - type. Dat ontwerp wordt dan voorgelegd aan de klant om daarna een definitief model te kunnen ontwikkelen. Daar komt nogal wat opzoekwerk bi] kijken in antieke boeken of bij oude illustraties. Maar de trap moet, naast decoratief zijn, uiteindelijk ook perfect 'lopen'. En daarenboven moet de constructiewijze nog betaalbaar blijven. Elke trap die wij afkvcrcn, dat zeg ik eerlijk, daar zijn wij nng fier over. Wij willen koste wat kost maar ĂŠĂŠn ding bereiken: een tevreden klant. DHM: Kunt ii een levensduur zetten op uw trappen? Leo Schrauwen: Eeuwig! Onverslijtbaar! Het is tenslotte gemaakt van het edelste materiaal, eik.


ADVERTENTIE

Massieve deur voor de prijs van karton DHM: Waaruit bestaat uw gamma verder nog? Leo Schrauwen: Wij zijn gespecialiseerd in het maken van eiken zolderingen. Wij kunnen ook oude Franse eiken balken leveren, allemaal op maat. Uiteraard ook sierhaarden en alle andere binnenconstructies in eikehout. En als 'finishing touch' kunnen wij houtsnijwerk maken voet de dekoratie van deuren of schouwen. Verder in eigen atelier vervaardigde massieve deuren en standaard massieve deuren uit Frankrijk en van enkele Belgische fabrikanten. Op de Belgische markt is er een heel groot aanbod van deuren. De klant kan dat onmogelijk overzien. Daarom heb ik de beste bij elkaar gebracht. Naar zijn eigen budget kan de klant een keuze maken. Maar ik herhaal, de meeste deuren maken wij nog zelf. En zeker alles wat speciaal is: ronde deuren of kopieën van antieke deuren, kortom alles wat een fabrikant niet maakt. In de totaal nieuwe toonzaal is een overzichtelijke 'staalkaart' uit gespreid met een gans gwnma deuren, zowelfabriekswerk als eigen ontwerpen: hoevedeuren, kempische stijl, deuren met exclusief snijwerk...

U ziet dat alle prijzen aangeduid zijn. Wie vergelijkt, ziet dat men hier een massieve deur kan kopen voor de prijs van een 'sandwich'deur, wat toch maar nauwelijks iets meer is dan karton.

Nieuwe toonzaal Met de opening van zijn splinternieuwe toonzaal aan De Rollekens (aan de Bredase weg te Minderhout,i op 4 maart e.k. heeft HoutAmbacht zijn gaiizma uitgebreid met een ruime collectie meubelen: ook hier weer de combinatie rustiek-modern, kopie-antiek en kunsta,nbacht.

DHM: Waarom die uitbreiding? Leo Schrauwen: Na de stijlvolle inrichting van zijn woning valt de klant dikwijls in een 'gat'. Hij moet zijn zoektocht naar aangepast meubilair dikwijls helemaal van nul beginnen. In onze nieuwe toonzaal kunnen we nu cle to-

Werktuigen uit lang vervolgen tijden, stille getuigen van 5 generaties ambachtelijk werk. In de toonzaal te Minderhout liggen ze als in een schrijn met eerbied opgebaard.

taalinrichting van het interieur voorstellen, meubelen inbegrepen. Ik heb geprobeerd een gamma samen te stellen van de beste (voornamelijk Belgische) fabrikanten, die op hun beurt nog steeds ambachtelijk werk leveren. Door onze dienstverlening aan verschillende meubelmakers, wij leveren dikwijls ambachtelijk bewerkte onderdelen, hebben wij reeds jaren een goede relatie met de ambachtslieden van de fabrikanten zelf. Daarbij kunnen wij, omdat we een eigen atelier hebben, een service leveren die nergens anders te vinden is. DHM: Alweer 'een' meubelzaak bij? Leo Schrauwen: Wij hebben hier geprobeerd om toch iets heel anders te maken dan de doorsnee meubelzaak. Dat zal de bezoeker trouwens ook direkt opvallen. De interieurs hier zijn compleet. De vloeren, de wandbe-

Van elke antieke deur kan een perfecte kopie worden gemaakt.

kleding, de trappen, plafonds... het vormt tenslotte in de woning ook één geheel. En bij een topklasse van meubelen hoort natuurlijk een mooie presentatie. DHM: Dat 'rustieke', is dat niet een beetje voorbij gestreefd? Leo Schrauwen: Zeker niet, maar we zien tegenwoordig wel dat de mensen meer gaan 'combineren'. Antiek of rustiek in een modern kader versterkt beide uitersten en is zeer rustgevend. Wat we ook zien is, dat de mensen terug veel 'degelijker' willen kopen. Ze wachten liever een tijdje langer, of ze kopen stukje bij beetje. Maar ik kan u verzekeren hier voor elke beurs degelijkheid te vinden is. Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen, kom eens kijken, ge zult er geen spijt van hebben. Wij mochten alvast een voorkijkje nemen in de toonzaal waar het een drukte was van belang. Zonder overdrijven mag gezegd worden dat hier op gebied van presentatie een top bereikt is die moeilijk te evenaren zal zijn. Topklasse in een toppresenfatie. De 6de generatie (Johan, 12 jaar) rijdt reeds ijverig met de heftruck heen en weer. Wij wensen HoutAmbacht veel succes toe.

Open Deur: 4-12 maart. Doorlopend open an 10 uur tot 19 uur.

5{outtJn6c1cfLt Rollekens 8 B 2322 Minderhout (Bredaseweg, aan de Mark) Tel. 031315.81.07 of 314.30.56 Topklasse meubelen in volledige interieurs in de nieuwe loonzaal aan de Rollekens.

21


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. Winter? Februari begon met een week zon. Nu is het de vraag of dit eindelijk de zomer van '88 was of dat het al die van '89 is. Zelfs de winter schijnt alle respect verloren te hebben 'voor wat hoort te zijn' en sinds de vorige ijstijd toch wel vast lag. In ieder geval ben ik op beide versies voorbereid. Diegenen die mij in mijn tuin bezig zagen vroegen zich vast af of ik altijd zo vroeg op 't jaar begon. Ik durf het eigenlijk niet zwart op wit neerschrijven, maar eigenlijk was ik mijn tuin nu pas aan het klaarleggen tegen de winter. De winter die niet kwam. Het zou de titel van een boek kunnen zijn. Of komt winter '88 toch nog? Met Pasen weten we al meer. 11

Het weer op karnavalszondag viel eerst wat tegen, vooral na die hele week zon. Maar zo tegen het einde van de optocht kwan toch ook de zon er weer door. 't Was de eerste keer dat ik hier in Wortel de stoet zag. En ik moet zeggen dat hij me erg meeviel. 't Is misschien ook wel de laatste keer geweest, want ik (wij, eigenlijk) heb nog nooit zoveel confetti en andere dingen die daarvoor moesten doorgaan, naar mijn kop gekregen. Ik hoest hier af en toe nog van die dingen op. De hele Wortelse schooljeugd heeft blijkbaar van de gelegenheid willen profiteren om ons ook eens 'te trakteren'. Als ik punten moet geven op confetti gooien, dan zijn ze er dit jaar allemaal d66r. 13 Mijn televisielandschap werd dit jaar al een paar keer ernstig verstoord. Eerst begon de BRT met het nieuws om half 8. En het leek wel of het daarna heel de avond vroeg bleef. En nu wringt VTM zich daar nog tusssen met een 7 uur-nieuws. 't Is wennen. Zeker aan zo'n nieuwe zender. Eerst even die verrassing als je ziet dat onze ministers zich ook door VTM laten interviewen. Ja, natuurlijk, denk je dan. Al leek het er wel even op dat ze zich: 'aan de concurrentie' verkocht hadden. En als dan de VTM-programma's ook in de gewone kranten en weekbladen besproken worden, dan herschikt dat landschap zich wat. Dan had de BRT inderdaad het monopolie op het Vlaamse nieuws. Nu moet berg BRT wat opschuiven voor heuveltje VTM. Misschien groeit hij even hoog? We zullen zien en kij-

ken. (Alleen dat kijken op afgesnoepte weldoorvoede BR T-gezichten op de nieuwe zender valt wat tegen. Maar met de tijd zal men wel een eigen gelaat krijgen. Hoop ik.) Last van de reclame? Nog niet: wel grappig om zien dat nu eigen Belgische produkten aangeprezen worden en daar tussendoor de bekende Nederlandse spotjes te zien verschijnen. Dat kan allemaal in 1989. Er verandert misschien nog meer dan we denken. El

Op de grens tussen oud en nieuw gemeentebestuur werden we nog verblijd met wat extra versierselen naast de weg. Dat die plastieken paaltjes met reflectoren geplaatst werden, is al wat langer geleden. Opdat ze goed zouden opvallen, werden ze juist ddar gezet waar we ze liever niet zouden zien staan: in een bocht waar je geen uitzicht hebt en daar waar je eens even van die verraderlijke scherpebetonrandwegen afkunt om een traktor of vrachtwagen te laten passeren. Ik begrijp dat ons rijgedrag soms war gestuurd moet wor-

22

den. Maar moet een al bestaande onveiligheid nog verhoogd worden? En dan kregen we er nog een extraatje bij: plaatsnaamborden op alle mogelijke en onmogelijke invalswegen. Het toppunt vond ik

wel de Oude Weg, nauwelijks breed genoeg om een auto door te laten - maar wel ideaal om te spelen - en daarom door de buurtbewoners al bedacht met het verbod om sneller dan 20 km te rijden. 1-let verbindingsstuk tot aan de brug over de Mark nauwelijks berijdbaar, maar toch 2 grote borden om te laten zien dat je Wortel in/uitrijdt. Nou ja: het zicht en de wind zijn er wat mee gebroken. 1 -1

Bomen Ik heb gezien hoe dat in M-Dr. gegaan is met de bomen van de Dreef, en ik zie dat ze hier dezelfde kant opgaan. Die dreef werd lang geleden al geklasseerd, op 35 jaar tijd sneuvelde driekwart van die bomen en nooit werd er

1 vervangen. En nu is iedereen murw gezaagd en gaat men maar alles uitdoen omdat het toch geen zicht meer is. Ik zie dat hier met die bomen van de boomkes nog dezelfde weg opgaan. Aan de kant van de rijweg hangen daarboven al flink wat dode takken in. En op een keer komen er hier een paar aan met lange kettingzagen. Ik weet niet waar die dan beginnen: boven in de top of onderaan de voet. Maar het resultaat zal niet mooi zijn. Het kan ook niet gezond zijn dat al die auto's daar in alle richtingen onderdoor kunnen rijden. Dat loopt nog slecht af, let op mijn woorden. En dan mogen er nog een paar schepenen uit hun zetel opstaan en al hun gewicht in de schaal

werpen (En -dat is samen al wat; iets voor een kwisvraag, Josee?), het zal dan ook niet meer baten. Wij mensen verwachten blijkbaar van heel onze leefwereld, de natuur dus, dat ze maar hetzelfde doen als wij: hun plan trekken? Ei

;'tIeer dood dan levend, de Boomkes in Wortel? Bladvullertje over politiek: Hoe komt het dat er altijd zoveel tijd overheen gaat vooraleer men ergens aan begint, en dat men dan, eens men begonnen is, beweert geen tijd genoeg te hebben om het te doen zoals het zou moeten? Goed, dus? BUTAGAZ FLESSEN

C)

PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

Kort nieuws Enkele dagen voor het Wortelse karnaval werden aan de toegangen tot het kerkhof poorten gehangen. Net op tijd en geen overbodige luxe na de vernielingen vorig jaar. Je kunt natuurlijk afwachten en hopen dat er niets gebeurt. Maar iets doen om het te voorkomen geeft vast meer voldoening. Hopelijk helpt het ook. Ei

Eindelijk - hoor ik velen zuchten - krijgt Wor tel nu toch ook zijn apotheek. Dat die er mag komen is allang geweten. Het heeft alleen wel erg lang geduurd voordat de vergunninghouder ook de daad bij de toelating heeft gevoegd en een apotheek heeft uitgebouwd. Nu moet het daar ook geen bestorming worden, want


WORTEL naar het schijnt zitten wij Belgen al erg hoog met ons pillen verbruik. Ik wens de uitbater een redelijk inkomen toe, maar niet ten koste van onze gezondheid, hee. Baai uit met mate. 1-1 De bibliothecaire aktie 'instappen en weglezen' kent een groot succes. Iedere jonge lezer wil zijn 5 boeken gelezen en beoordeeld hebben om zijn reispas vol te krijgen. En daarmee kunnen ze dan op zondag 12 maart naar de Warande in Turnhout. Als die allemaal meegaan, dan wordt het daar wel een bestorming. Hier in Wortel alleen zijn er al een kleine 100 van die passen uitgereikt. Ik zou daar in Turnhout niet graag voor reisleider spelen.

KARNAVAL 1989

Sint Jan Baptist Ook eens wat parochiaal nieuws, deze keer. Zoals in alle parnchie i'api de dekenij Wet den hier de avondmissen voor een begrafenis vervangen door een gebedsdienst. Ook zoekt men mensen bijeen om de doopselcatechesc op zich te nemen. Zij zouden ouders opzoe ken die hehhen loten lieten dal ze hun pasgcboren kind wil/en laten dopen. Enkele veranderingen die in de toekomst belangrijk kunnen zijn, als steeds meer taken in de parochie moeten opgevangen worden door vrijwilligers omwille van het kleiner wordend aantal parochiepriesters. Een aantal mensen verzorgt ook maandelijks een gezinsviering. Meestal de kiutle .ute, dag van de maand om 7 uur, soms op een andere dag. Zie ook kalender. 10 jaar geleden, in de tijd van LENK (God, waar is die tijd?) voelden wij ons ook roependen in de woestijn waar het ging om milieu cii iiiilieubeleld. Eigenlijk is er nog niet veel l.teu .1 up dat vluk. lIet milieu LUI is ei nog veel verder op ai-hteriiit gegaan. Het be leid huppclt nog steeds ve! achterop. Maar in iedei geval Is de belangstelling toegenomen. an ook moeilijk andcr, als je ziet wat ci aaii het gebeuren is. Ook de aktie van Broederlijk Delen gaat dit jaar dc milicu-toet up. Als je dat ziet, denk je: inderdaad, er is veel ver anderd op 10 jaar tijd. En eigenlijk is er ook nog altijd 1 constante: de onbespreekbaarheid van het milieu 'voor onze eigen deur'. Wel het tropisch oerwoud in Zuid-Amerika, maar praat niet over overbestemming. Praat niet over plastiek stoken, want dan grinniken ze eens. Het zijn nog altijd 'de anderen' die overal de schuld van dragen en die dus de problemen maar moeten oplossen. Ik geef toe dat ik mijn ramen en deuren ook in tropisch hout heb laten maken. (iaat veel langer mee, zei iiiijii 'adviseur'. Ik zit nu wel in grote twijfels over het houtwerk in mijn tuinhok. Ik zal u laten weten hoe ik uit deze gewetensstriid ben gekomen. Li Voor dc Wortelse Sint Jorisgilde is de kogel nog steeds niet door de kerk. Zij zouden graag een degelijke schietstand annex (verbruiks)lokaal oprichten op de gronden rond de parochiezaal. Ze hadden al die andere bouwsels in de buurgemeenten geschat en gewogen en te zwaar bevonden. Zelf hebben ze al plannen klaar om een sober bouwsel op te trekken, helemaal niet zo overdadig als in andere dorpen. En ze zouden meteen de hele omgeving van de parochiezaal in een nieuw kleedje willen (laten?) steken. Nu zou dat laatste ook wel meegenomen zijn, want het minste dat je daarvan kunt zeggen, is dat het er bij ligt. Dat terrein valt blijkbaar onder 'Parochiale Werken die het beheer van o.a. zaal

'MIIJIf

Burgeineesier 1 'en /1pere,l ook di iii II ru /s hwo Jeu :' De sleiii( , 1 voor even - in handen van prins 1 ,ïns II (koelen). Loon t'Jico (jeug(iprui&) zul liet nul leren, bijgestaan door jeu gdprinses Leen Snels) en de raad van Elf.

Op

1/1/11

1 '1) (11 . 10

i'eid.

Karnaval en humor zijn één. Liefst nog aktueel én stekelig. Ook de politiek was een dankbaar onderwerp: het stadhuis op sleeptouw genomen, de toren van H. verhuisd... (Te koop: de toren uit de stoet tegen een redelijke prijs!) Over T KLJ-slogan werd lang nagepraat, over die zigeuners 'Liever in zee dan in de KLJ'. Hoezo?. 23


WORTEL en school in handen heeft. Zij stelden een aantal voorwaarden (o.a. ivm de huurprijs en de huurperiode) die voor de gilde evenzoveel struikelstenen bleken te zijn. De parochie hoopt wat te beuren van die grond en dat zou dan weer kunnen gebruikt worden om huidige en nog te verwachten werken aan zaal en school te bekostigen. Nog niet door de kerk, dus, maar de onderhandelingen zijn nog aan de gang. El

Kalender Ik zal eens beginnen met de kalender voor maart, want daar komt u eigenlijk voor, hee. Al is februari dan nog zo kort, het laatste weekend valt nog net binnen het bereik van dit nummer. En heb ik nog net de tijd om correctie aan te brengen. Het laatste weekend van februari wordt het Slot namelijk ingenomen voor een Tropical Party, en niet het weekend ervoor, zoals ik toen al vol twijfels meldde. Diezelfde dag, zaterdag 25 februari nI., viert ook de fanfare feest, dat was voor die foto (Jos!) El De KVLV heeft nog 2 lessen over voeding. De eerste is op 2 maart en bekijkt de vreemndefruitsoorten. De week daarop, donderdag 9 maart maakt men er belegde broodjes. Vrijdag 3 maart haalt de gemeente hier in Wortel het plastiek op, van 9 tot 11 uur. Ik denk dat dat speciaal bedoeld is voor boeren en tuinders. En dat dus niet iedereen een pakje plastiek aan de straatkant mag zetten. Dezelfde avond geeft het Slof zijn teerfeest en is er ook een verkiezing van nieuwe (of dezelfde) bestuursleden. Ik vermoed dat dat alleen voor leden bestemd is. El

Zaterdagnamiddag gaan de Wortelse kinderen toneel kijken in zaal Elckerlijc in Turnhout. Dat wordt ingericht door de oudervereniging en er is gewoonlijk heel wat belangstelling voor. Elke eerste zondag van de maand wandelen de mensen van de Wielewaal-afdeling in Wortel kolonie. Ze vertrekken daar elke zondagvoormiddag aan het hoofdgebouw, als ik het goed onthouden heb om 10uur. Waarschij ntijk wandelkleding meebrengen. Maar als u eerst eens buiten kijkt, dan weet u ook wel wat u best aandoet. Zondagnamiddag 12 maart zit heel boekenlezend Hoogstraten in de Warande in Turnhout. Maar daarover kunt u meer lezen op verschillende plaatsen in dit blad. Ook het Slot volgt een beetje de kerkelijke feesten. Ze geven daar dan wel een andere uitleg aan, maar het gebaar telt ook al. Zondag 19 maart is het namelijk 'PALM-zondag', ook in het Slot. Maar ik denk dat het gezegend vocht dat er aan te pas komt, toch van een ander gehalte zal zijn dan in de kerk. El En geloof het of niet: eind maart is het weeral verlof. Ja, kerstmis is pas achter de rug; 4 weken later is het karnaval (was voor u, is voor mij) en nu praat ik weeral over hel paasverlof. Wordt er nog gewerkt ook? Nou, door de kinderen in ieder geval wel. Dat zullen ze kunnen bewijzen met hun rapporten. Hoe liet met de andere mensen zit weet ik niet. Het gras is gewoonlijk groener aan de andere kant van de draad, zegden de koeien vroeger al. En zo is liet nog. Ook bij de mensen. Want een ander werkt gewoonlijk minder, heeft een veel beter job en verdient nog veel meer ook. El

Bij het begin van de paasvakantie wordt er ook nog tentoongesteld in het Slot. Daar probeert men een aantal werken bijeen te brengen van alle kunstenaars die in de voorbije jaren een tentoonstelling hebben gehad in het 24

Wij maken u wegwijs bij uw rneubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts w000suggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Slot. Ook al een beetje ter gelegenheid van 20 jaar Slot. Paaszaterdag en -zondag open van 2 tot 6, maandag van 10 tot 6 uur. Maandagvoormiddag heeft de maandelijkse gezinsviering plaats in de parochiekerk. Dat zal dus een speciale paasviering worden. Er zijn natuurlijk ook nog andere vieringen, elk weekend, maar die ga ik hier toch niet allemaal aankondigen. En het Slot sluit ook deze maand met een

kroegentocht in Antwerpen. Belangstelling? Te laat, want ze zijn al volgeboekt. En omdat die dag, 31 maart, ook een 5e vrijdag is, wordt er weer op de computer gespeeld. Maar het zou net zo goed kunnen dat die allemaal mee naar Antwerpen zijn. Maar dat kan ik dan nog net rechtzetten in het nummer van april. El Ook een manier om elke keer mijn blad vol te krijgen, niet? •


WORTEL

Het wel en wee van Wortel Kolonie Eind vorige maand werden de vernieuwde gebouwen in Wortel Kolonie officieel in gehuldigd door een trits hooggeplaatste ambtenaren van het gevangeniswezen. Op de receptie achteraf gingen de lofbetuigin gen voor direkteur Bosch hand in hand met enkele kritische noten. Niet iedereen bleek het eens met de niet steeds even zachtzinnige vizie op bosbeheer. Onlangs maakte een mooi oms/oten dreefje op die wijze plaats voor een bijna 10 meter brede weg, tot spijt en nijd van menig wandelaar die er graag gebruik van maakte. Direkteur Bosch toonde zich een tevreden man. Met de financiële steun van zijn oversten en de daadwerkelijke inzet van personeelsleden en gedetineerden, werden op luttele jaren tijd heel wat lokalen fraai ver nieuwd. De gedetineerden kregen er zo enkele slaapzalen, een leeszaal, bibliotheek en conferentiezaal bij. Aan de ontspanningsruimte werd nog de laatste hand gelegd. Een vleugel van het oude centrale gebouw is op die manier voor twee derde grondig vernieuwd. De rest moet tijdens de volgende maanden volgen. De officiële ingebruikneming verliep overigens niet zonder kleine probleempjes. De aangekondigde minister komt op bijgaande foto wel op de gedenksteen, maar niet in levende lijve voor. Zijn kabinetchef Nouwynck houdt immers de touwtjes in handen. Deze sprak zijn waardering uit voor de resultaten die bereikt worden met karige middelen. Ook de andere genodigden hoopten dat in de toekomst op dezelfde weg zou worden verder gegaan, en betrokken diverse personeelsleden in de hulde. Toen de leerkrachten van de Hoogstraatse muziekschool voor een muzikaal intermezzo mochten zorgen, bleken de instrumenten niet gestemd - het officiële programma bleek veel sneller te verlopen dan voorzien. Toen ze dan eindelijk toch de eerste nootjes mochten blazen en zingen, hadden de borrels de aanwezige tongen al te los gemaakt om nog bedwongen te kunnen worden. De vernieuwde gebouwen mogen overigens best gezien worden. Net zoals het globale bosbeheer van het domein, waar dhr. Bosch opmerkelijk veel belangstelling voor opbrengt. Er werd al heel wat gekapt en heraangeplant zodat het bestand gezond en verjongd wordt. Daartoe werd een beheersplan opgesteld met ingenieurs van Bossen en Waters. Af en toe gebeurt het ruimen echter wel eens met te veel doortastendheid. Een van de bijgaande foto's toont het resultaat van gedane arbeid. Wat

KOMT KIJKEN naar onze grote keus in paasgeschenken en speelgoed (kuikentjes, mandjes...)

VAN BERGEN & Co. Gelmeistraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/3147750

Secretaris-generaal Frencken en direkteur Bosch kijken toe hoe kabinetschefNouwynck met ministeriële waardigheid de gedenksteen boven de bibliotheekpoort onthult. niet zo lang geleden een fraai en haast intiem dreefje was, werd met inzet van de grote middelen op luttele tijd herschapen tot een weliswaar efficiënte, maar nodeloos brede weg. Deze heeft zijn oorspronkelijk karakter volkomen verloren. Deze weg vormt zowat de grensweg aan de noorderkant van het domein, en loopt een eindje achter Bootjesven door. Overigens bleek aan de rand ervan nog een en ander te beleven. Vonden we hier immers niet het mogelijk laatste exemplaar van de Vulgaria Analis, oftewel de onvervalste Poepboom!? Dit zeer charmante en onloochenbaar vrouwelijke erfstuk vroeg nadrukkelijk om gespaard te mogen blijven van buldozerdiarree. Een terechte vraag ons inziens. Alleen een stel naaldhakken of de zijige glans van een jarretelgordeltje ontbreken aan deze verleidelijke speling van de Koloniale natuur... 1

Laat mij leven! De poepboom.

1. Janssens p.v.ba. HOUT- EN PLATEN HANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91,, Hoogstraten

De weg die lot voor kort een fraai stukje wandel weg vormde. 25


WORTEL

Jozef en Jozefien in het goud

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef Een half jaar geleden verhuisden Jos Boeckx en Jozefien De Beuckelaer vanuit de Achtelse Straat in Hoogstraten naar Wortel om daar te gaan wonen bij hun jongste dochter Sonja aan de Pater Schrijversstraat. Daar zullen ze ook hun gouden bruiloft vieren want op 18 februari waren ze 50 jaar getrouwd. Het leven is niet altijd gemakkelijk geweest voor hen en ook op hun oude dag spaart het hen niet. Zo is Fien al 4 jaar aangewezen op een rolstoel, haar benen willen niet meer mee. Ook bij Jos gaat het werken niet meer zo vlot van de hand en daar bromt hij wel eens over. Hij kan nu eenmaal moeilijk stil zitten, ook nu hij al diep in de zeventig is. Hij wil altijd bezig zijn met zijn 'hobby's' want zo noemt hij dat: fietsen herstellen, hondekoten timmeren, aanhangwagentjes ineensteken... altijd was hij bezig en 'allemaal voor niks', vertelt hij. Hij was het werken dan ook al vroeg gewoon, vanaf zijn veertiende jaar trok hij naar de cementfabriek op St. Jozef-Beerse, het dorp waar hij geboren is. Toen hij later zonder werk viel, in de 'crisistijd', zoals hij dat noemt, kon Jos in Hoogstraten bij dokter Breemans aan de slag. Allerhande klussen moest hij daar opknappen, o.a. de kinderen Breemans naar school begeleiden. 't Is daar dat hij zijn Fien op straat tegenkwam, een praatje met haar maakte en verliefd werd. Dokter Breemans had dat al gauw in de gaten want als Jos 's avonds van zijn ander werk terugkwam (diamant bewerken in Beerse), dan zei hij: 'Jos, als ge nog naar uw Fientje wil gaan, moet ge eerst nog dit en dat doen.' En dan v166g Jos. Fien woonde als kind bij haar ouders in een boerderij aan de Achtelse straat waar men aan tuinbouw deed. 'In die tijd kon je van ons thuis de kerk van Wortel zien staan, vertelt Fien, nu staan daar overal huizen.' Ook de ouderlijke boerderij werd verbouwd tot drie woonhuizen. Fien hielp thuis mee bij de pluk van aardbeien en frambozen en ging tussendoor naar de naaischool van madame Vanhaute in Wortel. Toen Fien en J05 trouwden in '39 wisten ze niet wat hen boven het hoofd hing. De oorlog stond voor de deur en dat 26

heeft op hen een enorme indruk gemaakt. 'Wij kijken nooit naar oorlogsfilms op teevee, nee, dat is te erg' zo vertellen ze. Hun huis aan de Achtelse straat werd zwaar beschadigd door de beschietingen. 'Ik heb zo'n schrik gehad, vertelt Fien, als die vliegende bommen overkwamen, dan pakte ik al de kinderen bij elkaar en dacht, als ik moet gaan, dan is het best als we allemaal samen kunnen gaan.' Ze hebben nog een tijd in de kelders van het Seminarie geschuild tijdens de bombardementen. Jos was onder de oorlog vooral in de weer om de kost te verdienen voor zijn groeiend gezin. Hij beschikte over een kar met paard en nam alle vervoerskarweien aan die hij kon krijgen. 'Maar geen smokkelwaren, hé. Wel reed ik toen voor 100 frank naar Duffel om daar plaveien te laden, ne mens zou dat nu niet meer doen.' Hij ging ook wel eens naar Holland om daar boter en graan te kopen om thuis een broodje te kunnen bakken. Op een keer werd hij door de mareechaussees gesnapt maar toen hij vertelde dat er thuis een zwangere vrouw op hem wachtte die dat eten broodnodig had, mocht hij alles meenemen. Na de oorlog kreeg men het wat gemakkelijker in het gezin Boeckx. Jos kreeg een vaste job bij Friswit en is daar 25 jaar blijven werken tot hij op zijn 65ste maar node met pensiqen ging. Fien had intussen ook niet stil gezeten, 6 kinderen werden geboren in het gezin; Annie, Roger en John tijdens de oorlogsjaren, het volgend kindje mocht maar kort blijven leven en later kwamen Marie en Sonja. Behalve de zorg voor het huishouden, werkte Fien ook nog in de tuinbouw en later kwam daar nog de oppas van haar grootmoeder en gehandikapte tante bij die in het gezin woonden en daar gebleven zijn tot hun overlijden. Nu zijn het Jos en Fien zelf die zorg nodig hebben en die krijgen ze ook ruimschoots bij dochter Sonja en de andere kinderen waar van er geen enkele ver weg woont. Samen met de negen kleinkinderen zullen ze samen feest vieren en wij wensen hen nog vele goeie dagen samen.

Doip 42- Rijkevorsel Tel. 03 /3146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

--

Een woord dat men zo grondig heeft doorstreept dat het onleesbaar geworden is, boezemt de ontvanger van een brief meer belang in dan vier kantjes leesbaar schrift.

Gaat u bouwen

I

4V HERIJGERS likk

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 0313 14.47.55

Alles voor waterafvoer zoals: * P.V.C.-rioolbuizen • Dakgoten • Afvoergeulen • Straatkolken • Klokputjes


JO @[P din@ ~

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

Om de draad terug op te pikken waar we vorige maand gebleven waren moeten we terug naar zaterdag 21 januari 1989. Onze fanfare 'Voor Eer en Deugd' organiseerde toen hun Ereledenavond voor de Ereleden en Symphatisanten van de fanfare. Pech voor de fanfare was dat ook de carnavalsvereniging De Maerkratten op die avond een verbroederingsfeest had, waardoor heelwat leden die in de blaaskapel De Bisams spelen, niet aanwezig konden zijn. Ik zou het ook anders kunnen zeggen: er was niet veel volk maar diegenen die er waren hebben veel plczicr gemaakt. De avond werd gestart met een concert van de blaaskapel St. Rosalia uit Meer o.l.v. Wim Willemse en na het welkomstwoordje van de voorzitter Jos Verboven begon de muziekband 'l'he Flamingo Stars hun swingend optreden. Alhoewel ze waarschijnlijk al voor groter publiek gespeeld hadden, hielden ze de moed erin en de dansvloer bleef nooit leeg. El

Heeft u het ook gezien? Toen op donderdagavond 26 januari het BRT programma Panorama een reportage bracht over het succes van de elektrazaken aan de grens, verscheen ook Leon van Boxel van Galder op TV, met een zicht op de Dreef en een gesprekje met Rit van Dun van café Moskes 't Hoekske. Op Meersel-Dreef werd er de dagen nadien druk over gesproken en ook oud-Dreveniers lieten weten de bewuste reportage gezien te hebben. Tot meerdere eer en glorie van Meersel-Dreef, alhoe wel de aanleiding van de reportage mjsschien niet helemaal zuivere koffie was. 13 -

Daags nadien zat heel de Dreef zonder water, tenminste de mensen die aangesloten zijn op de waterleiding. De PIDPA koos deze dag uit om de leidingen eens duchtig schoon te maken. Op verschillende plaatsen stonden er fonteinen, waar het water zo krachtig uit spoot dat al de roestvorming van de buizen er mee uit werd gestuwd. 's-Avonds bij de terug ingebruikname borrelden en hoesten de buizen nog flink na met bruin koffiewater tot gevolg. Maar dat duurde echter niet lang. Hoe zijn de middenstanders deze dag doorgekomen? En dan denk ik vooral aan ons kapsalon Rita. Misschien de haren gewassen met droogkuis? EI]

Gezien februari een korte maand is en dit artikel daarom ook extra vroeg binnen moest

1

SUD\E4 301d -

;pCTO1

Uw

-

Nikon

19

Ø

zijn, kan ik over februari nog niet veel vertellen. Wat ik wel kan vertellen is dat de carnavalsvereniging De Maerkratten dit jaar 22 jaar bestaat. Een heilig getal in het carnavalswereldje en onder het motto 2 x elluf, 't gieng van zelluf' werd het startsein gegeven voor 5 dagen uitgebreid carnaval vieren op Galder, Strijbeek en Meersel-dreef. Op vrijdag 3 fe-

bruari werd de 22-ste verjaardag gevierd met een receptie waarop al de besturen van de verenigingen van de 3 dorpen uitgenodigd waren en iedereen die tijdens die 22 jaren iets met de Maerkratten te maken heeft gehad. Het werd een verbroederingsfeest van de bovenste plank met veel bekenden en met veel muziek. Ook de raden van elf van Ulvenhout en Bavel waren met hun prins aanwezig om hun felicitaties over te brengen. 13 Ondertussen zat men op de Dreef ook niet stil, de K.L.J. vierde diezelfde avond een Carnavalsfeest voor de eigen leden. Na een uitge-

I I11$ 11 /go

oogsr IPUStam

\\)

(

-

rAmROfl

eet

breid feestmaal in grote stijl, werd er gedanst op de tonen van discotheek Venus Jan Michielsen, in allerlei stijlen van volksdans tot new-beat. Via allerlei spelletjes kwam het tot een danswedstrijd waarbij de winnaars werden verkozen tot prins en prinses carnaval. Rudy van Alphen en Liesbet Geerts kregen de carnavalssteek (hoed) op het hoofd. Ook de proost pater Gardiaan was aanwezig. Hij verklaarde dat het jaren geleden was dat hij nog eens op een bal was geweest en de KLJ kennende zal hij het zich vast nog jaren herinneren. El -

De zaterdag was het dan s middags de beurt aan de allerkleinsten, om hun beste been tje voor te zetten in de kindernamiddag met playback show. Nadat de houten Joan de Maerkrat plechtig was opgesteld op het schoolplein, werd er duchtig geplaybackt. Er was ook een ruime belangstelling van de MeerselDreefse kinderen en hun aanhang. 's A vonds vertoefde de raad van Elf op de Dreef, nadat men samenkwam bij café Den Bud speelden de Bisams, met de raad van 11 en hun hofdames in hun spoor, naar café 't Jach thuis bij Harry en Jeanne Verheijen. Daar was inmiddels de temperatuur alflink gestegen op hun Carnavalsavond mei de ,41l Time Music Band. Een echt gezellige feestavond met alles erop en eraan. Tegen 23u. verdween de raad naar café 't Wapen van Nieuw-Ginneken voor een volgend carnavalsfeest en zo ging dat maar door tot dinsdagavond. Aan de stoet van zondag was ook flink gewerkt. Het is weeral jaren geleden dat er nog eens zo een uitgebreide stoet door de straten trok. Een ander hoogtepunt was zeker op maandag de bejaardennamiddag in de Leeuwerik te Galder. Zoals elk jaar zorgt de carnavalsvereniging voor een gezellige namiddag met toneeltjes, zang, dans en muziek. Van het mooiste was 27


MEERSEL-DREEF wel de verassingsact waarbij prins Jos 1 ten tonele verscheen mei enkele potige raadsicden iii bajlerinakostuum, om voor al de ge pensioneerden ie dan.un op de tonen van het Zwanenineer. Van wege de ge,neentebesturen waren wethouder Jan Rops en onze burgemeester A rnold van Aperen aan wezig. Naar jaarlijkse gewoonte zetten deze heren hun plannen voor onze dorpen uiteen. Na de koffie en de traditionele polonaises werden enkele oud-leden gehuldigd. Medestichters van de Maerkratlen nl. Geert van Ham en Jan van Dun van Strijbeek. De gepensioneerden beleefden in ieder geval een gezellige namiddag. 's Avonds was het dan weer de beurt aan hei traditionele carnavalsbal in de Leeuwerik en de carnavalsavond in café 't Hoekske bij Moskes op de Dreef, waar nonkel Ney de carnavalssfeer erin kwam brengen. En zo werd

op dindngas'ond 21u. carnaval '89 iofgPIn ten met de rat verbranding en de lampionnenoptochi te Ga/der, liet dweilen (de cafés afschui,nen) vwz de carnavalsvereniging door het Maerkruit en/and en het pijamabal bij Van Gils op Ga/der. Wat mij opviel was dat vooral de kinderen, de jeugd en de gepensioneerden in grote getallen aanwezig waren. Maar de middengroep, en dat is zeker zo wat MeerselDreef betreft, blijft grotendeels afwezig. Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op naar de volgende 22 jaar. Tot slot nog dit, op vrijdag 3 maart vertoont de carnavalsvereniging een videofilm waarop u alles rond de carnavalsdagen nog eens kunt meemaken. Tot hel maken van de wagens toe. Om 22u. in café 't Wapen van Nieuw-Ginneken bij Jan van Gils te Ga/der. 13

Op maandag 6jebruiiri ierdende gepensineerden van Ga/der, Strijbeek en Meersel-breef carnaval. Naast prins Jos (Moelands) 1 Ziet u wethouder Jan Rops van Nieuw-Ginneken en onze burgemeester Arno/d van Aperen. Op de achtergrond kijkt de hofblaaskape/ de Bisams toe. Vooraan staan de aanwezige gepensioneerden van Meersel-Dreef. Van 1. nr. r. Toke Van A ert, Trees Snijders, Mit Vermonden, Betsie Geerts, Louis Van Opstal, Jan Van Nam, Louis Jacobs, Fons Koyen, Gusta Mestdagh, Liesa Vermonden, Toon Vermonden, Trees Van Bergen, Toke Snijders, Jan Van Dun, Naantje Christiaensen.

is~

Scheiden is een weinig sterven, De bewondering van veel menmaar blijven is vaak voorgoed sen begint, waar hun begrip 1 ophoudt. insluimeren.

ORIENTATIELOOP

:

DE MOSTEN 1

j

vrijdag 3 maart: wedstrijd beginners gevorderden 19.30u zaterdag 4 maart: initiatie —

DEELNP.MEPRIJS 50

fr.

INSCHRIJVINGEN BIJ DE HOOGSTRAfiTSE SPORTDIENST IEDERE DEELNEMER ONTVANGT EEN HERINNERING ANIMATIE

MARCKRIVER JAZZ CLUB

ORGANISATIE RLÂO - H000STI1AATSE SPORTRAAD - STAIRRSTURR HIXIGSTRATRN REGIO NOORDRRKEMPRII - TROI.I. VZW Tal. 03/]14.SO.07

l\

28

oe O;

%


MEERSEL-DREEF In verschillende kranten kon je het bericht lezen dat de plannen voor de riolering van Meersel-Dreef niet volledig werden goedgekeurd. Consternatie alom, wat was er gebeurd? Doordat onze rioleringsplannen al een hele tijrl op uitvoering liggen te wachten, ondanks de inzet van het gemeentebestuur, waren inmiddels enkele systemen veranderd. Men pleit er nu voor om het regenwater dat via de putjes naast de wegen in de riolen wegloopt, rechtstreeks te lozen in de Mark en enkel het water dat vervuild is naar het waterzuiveringsstation te pompen. Dat zou vooral op Strijbeek heelwat schelen. Het is eigenlijk toch te gek om proper met vuil water te mengen, om het vervolgens allemaal naar Minderhout te moeten pompen, waar het vermengde water, als het hard heeft geregend, rechtstreeks in de Mark wordt overgeheveld. Het nieuwe systeem is beter voor het milieu en daar moeten we tenslotte ook hard aan gaan denken. Maar ja zo zit onze riolering weer eens op een zijspoor. Maar volgens onze burgemeester is de oplossing niet ver zoek en wordt er al aan gedokterd. Ook volgens onze burgemeester wordt er hard gewerkt aan het tekort aan woongelegenheid in Meersel-Dreef. Er vonden al verschillende vergaderingen plaats waar dit probleem aan de orde werd gesteld. Half januari werd er vergaderd met het lOK en de provincie. Er zal nu worden bestudeerd waar het best een woonuitbreiding kan gebeuren. Het lOK pleitte er voor om de nieuwe woongelegenheid

en er zouden al hee/wat geïnteresseerde bedrijven zijn. In de 'Financieel Ekonomische

Tijd' kon je lezen dat BP een 'truckerscen-

te situeren tussen de Oude Tramweg en de

trum' zal bouwen op de transportzone met een bar, TV-zaal, winkel, sanitair, brandstofpompen voor vrachtwagens enz. Daarbij zouden zo'n 40 personen te werk kunnen worden gesteld. Dat betekent werk in eigen streek, wat dan toch extra toekomst geeft aan het wonen in eigen streek, of niet soms? El

Nieuw-Dreef omdat daar ook al de nieuwe Sint-Annastraat is gelegen. Nog volgens onze burgemeester kan dit op vrij korte tijd gerealiseerd worden, binnen 2, 3 jaar. Als er natuurlijk geen moeilijkheden opduiken zoals bij onze rioleringsplannen. Deze woonuitbreiding zou tevens de redding betekenen van onze school en in dank aanvaard worden door vele jongeren in Meersel-Dreef. Tevens speelt de werkgelegenheid op de transportzone een grote rol. Volgens de EKSPRES zal de transportzone nog uitgebreid worden met 12 ha.

Voor maart staan volgende activiteiten op het programma: - woensdag 1 maart, vergadering van de E.K.-Moedersbond. - vrijdag 3 maart, videofilm vertoning over Carnaval '89 bij Jan van Gils op Galder. - zondag 5 maart, aktie broederlijk delen. - maandag 6maart, K.V.L.V +50 vergadering. - vrijdag 10 - 17 - 24 en 31 maart, kaartavonden Rikken in café 't Jachthuis bij

Hallo, De bloemenlij**n? Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ?

Harry en Jeanne Verheijen-van Dun, t.v.v. de fanfare en drumband 'Voor Eer en Deugd'. Inschrijven vanaf 19.30 uur en aanvang kaarten om 20 uur. - dinsdag 14 maart, K.A.V. demonstratie-avond. - zondag 19 maart, aktie broederlijk delen. - dinsdag 21 maart, vergadering voor de gepensioneerden K.B.G. met paasviering om 14 uur. - paasmaandag 27 maart, eerste kommunie om 9.30 uur. - donderdag 30 maart, feest van de H. Quirinus, Misviering in de St. Luciakapel op Meersel om 19.30 uur. Voor begin april alvast volgende activiteiten: - zaterdag 1 april, Plechtige Communie om 15 uur. - zondag 2 april, paarden-, pony- en tractorenwijding om 12 uur aan de St. Luciakapel na de mis van 11.30 uur. - maandag 3 april, gelegenheid tot afhalen van huisvuilzakken in de lagere school van 9 tot 12 uur. - dinsdag 4 april, ontspanningsavond in het bejaardentehuis in Hoogstraten vanwege de verenigingen van Meersel-Dreef. - dinsdag 11 april, Algemene Vergadering van de dorpsraad, om 20 uur in de lagere school. - donderdag 7 april, plastiekophaling aan de kerk.

Tel. 014/63.45.16 De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij:

Cattleya

zijn Leopoidstraat 60 2330 Merksplas -

29


h@@2 WJUÏ1 á@ Er gebeuren rare dingen af en toe. Zo bijvoorbeeld oogt het wel erg bevreemdend dat de Hoogstraatse Sportraad als gemeentelijk orgaan aan de initiatiefnemer dhr. Van Spaendonck drie kwartier spreektijd verleent voor een 'zoveel mogelijk objectieve voorstelling' van diens privé-plannen. Mogen andere Hoogstraatse burgers eerstdaags hetzelfde komen doen met evenveel gemeentelijke ruggesteun?

In afwachting van een definitieve bestemming voor het door de gemeente aangekochte begijnhof, werd het door de brandweer alvast gebruikt als decor voor een spectaculaire oefening. Vier brave burgers moesten op maandagavond 6februari in allerijl uit een stevige brand bevrijd worden. Rookpatronen zorgden alleszins voor een fameus rookgordijn waarin het blindlopen met perslucht aktief kon worden in geoefend. Het vierde slachtoffer bleek pas na een veertigtal minuten gered - grondig verstopt en op een andere plaats dan afgesproken, zo bleek achteraf. Brandweerkommandant Brosens was overigens best te spreken over het verloop van de oefening. Hij wees er op dat de globale taak van het vrijwilligerskorps o.m. door de uitbouw van de transportzone wel erg uitgebreid en moeilijk geworden was. El Op het terrein van de vei-

ling wordt de laatste tijd erg naarstig gegraven en op- en afgereden. Tegen het bouwverlof moet de ruwbouw van het nieuwe administratieve gebouw klaar zijn, met om. verkoopzaal, cafetaria, burelen en een aanpalend atelier voor technisch onderhoud. Tegen de jaarwisseling zou de verhuis al moeten kunnen gebeuren. Er komt bovendien een uitbreiding van de loodsen met 17m op 72m met een verhoogde kade waar de aangevoerde produkten direkt kunnen gekeurd worden. Volgend jaar komen er nog enkele koelcellen bij, en verhuist de in- en uitgang van de St. Lenaartseweg naar de Loenhoutseweg. Daar moet dan wel eerst nog een elektriciteitskabine ver plaatst worden. Een deel van de oude gebouwen wordt hierdoor overbodig en zal worden verkocht, inclusief eigen wegenis naar de Lodewijck de Konincklaan en eventueel loods-

30

@U®Ï1

ruimte. LI Begin februari voerden de leerlingen van de gemeenteschool twee kleine musicals op in de Pax ter gelegenheid van de alomgeloofde pannekoekenslag. Zowel in 'Fijn dat er kabouters zijn' als 'De letterboerderj' konden speelplezier en inzet ruim op tegen de stapel pannekoeken in het vooruitzicht. L3 Hopelijk evenveel jong enthousiasme voor de opvoeringen van 'Midzomernachtsdroom' door de leerlingen van het Klein Seminarie. Sinds september al wordt ijverig gerepeleeld cii uitgeduktefd om klaar te zijn voor de voorstellingen van deze luchthartige komedie van Shakespeare op vrijdag en zaterdag 24 en 25 februari om 20 uur in de Feestzaal. Voor luttele 150 fr. kunt u er zelf getuige van zijn hoe een liefdesverhaaltje verstrengeld geraakt in het geflirt van satertjes of elfen. Alleen de namen zeggen al genoeg: Theseus en Lysander, Piet Leuter en Frans Fluit, Oberon en Titania, Puck en Mosterdzaad... De regie is van Dirk Van Dosselaer, decor van Alex Nijs. Het spel wordt uitsluitend door leerlingen opgevoerd. 1 -1 Veelbelovend lijkt eveneens de tentoonstelling van ikonen van Georges Devroy in de IKO galerij tijdens de weekends van 18 en 25 maart. Deze Leuvense kunstenaar maakt zelf ikonen volgens alle geldende tradities en beperkingen. Zowel inhoudelijk als schildertechnisch beantwoorden ze aan alle vereisten. Tijdens de nam iddagen waarop de tentoonstelling geopend is, zal de kunstenaar zelf aanwezig zijn. Openingsuren: op zaterdagen 18 en 25 maart van 14 uur tot 18 uur, en op zondagen 19 en 26 maart ook in de voormiddag van 10 uur tot 12 uur. Mogelijk zal de tentoonstelling ook op paasmaandag nog toegankelijk zijn. Voor scholen is bezoek in de loop van de week mogelijk. IKO is momenteel reeds in onderhandeling voor een vijftal tentoonstellingen tijdens het volgende schooljaar. El Nog meer IKO nieuws. Op woens-

dag 8 maart is er om 19.30 uur in de Hotelschool een demonstratie bloemsierkunst. Viviane Rogiers uit Eisden, vice kampioene Europacup 88 voor bloemsierkunst toont er haar içitnnn ck thcn 'viie l':IlCfl'.

Al hel nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogsiraten, tel. 314.79.31. De KAV kalender voorziet in maart twee 'avondpraatjes' over algemene vormende onderwerpen op woensdagen 1 en 8 maart. Verder is er op dinsdag 14 maart een demonstratie over haarverzorging. Alle aktiviteiten hebben plaats in de Pax. 13 KVLV heeft op dinsdag 28 februari om 13.30 uur en 19.00 uur lesgeefster Ria Leenaerts te gast over voetverzorging. 0p donderdag 2 maart wordt deelgenomen aan de gewestelijke bezinningsdag o.l.v. provinciale proost Vic Nijs in Vorselaar. Precies een week later presentePrt 1nn.s Van Gestel om 13.30 uur en 19.00 uur een feestmenu in de kookles. Op maandag 13 maart is er een gewestelijke kontaktdag voor weduwen en alleenstaanden om 10.00 uur in de parochiezaal van St. Jozef Rijkevorsel. Op woensdag 15 maart kan om 19.30 uur in de Pax alles over diepvries geleerd worden. El Voor de leden en vrienden van St. Cecilia is er deze maand om te beginnen een kaartprijskamp jokken en kruisjassen op vrijdag 3 maart om 20 uur in hun lokaal. Muzikaal valt er allicht meer te genieten bij het jaarlijkse koncert dat plaats heeft om 19 uur op zondag 26 maart. El Het Lemmeninstituut geeft

op woensdag 15 maart om 20.00 uur een uniek Paaskoncert in de Rabboenizaal. Dirigent Erik Van Nevel brengt met het ensemble een gevarieerd Bach programma met gekende cantates en motetten. De cantates wordcn gebracht met een levendige afwisseling van orkest, koor, en solisten zoals de sopraan Elisabeth Hermans, de Leuui Ludwig Van Gijsegem en de bas Marc Meerseman. De toegangsprijs bedraagt 300 fr., 200 fr. onder 18 jaar. Reservaties tel. 314.55.36. Dit koncert is het enige in Vlaanderen dat dit jaar door het Lemmensinstituut verzorgd wordt. Het is een Organisatie van de Kunstkring Spijker. El Ter afronding ook nog de sportievelin gen er op wijzen dat het Spagaatje op zondag 5 maart om 14.30 uur in de Zevensprong een turndemonstratie ten beste geeft. Volleybalclub de Gelmers houden op zondag 19 maart vanaf 10 uur op dezelfde lokatie lentespelenopendeur met initiatie en proeven voor jonen geboren tusçen 78 en '80. •

Pannekoeken met muziek Op het jaarlijkse pannekoekenfeest van de gemeenteschool brachten de kinderen twee musicals op de planken van de Pax. Het ging over kabouters en een boerderij en het was plezant om mee te maken. Ze kregen van de ouders en sympathisanten dan ook een daverend applaus.


cq D'r gaat niks boven een dorp, denken vele mensen. Hoewel ze er onmiddellijk aan toevoegen dat een stad er ook moet zijn: om in te werken, te winkelen, uit te gaan, enz.... Maar om te leven, nee, dan heb je een dorp nodig. Een dorp is immers tof, iedereen kent mekaar, het leven kabbelt er rustig voort, er is ruimte en groen (?), het is er gezellig, het is er.... heerlijk om te wonen. Inderdaad, vroeger was dat misschien zo en op 't eerste zicht lijkt dat nu nog zo. Maar wie verder kijkt dan zijn neus lang is, ontdekt al vlug dat achter het aantrekkelijke uiterlijk van een dorp vaak een afzichtelijk monster huist, dat zich voedt met haat, nijd en afgunst. Nergens laaien passies zo hoog op en leven vetes zo lang door als in een dorp. Akkoord, een stad gaat ook wel eens lelijk uit de bocht, maar dat is steeds kortstondig en vluchtig. Een dorp echter kan moeilijk vergeven en vergeten. Neem nu Meer, mijn lieve dorpje. Ik woon er doodgraag, maar wij hebben wèl twee gepensioneerdenbonden, twee fanfares en tientallen ruzies. Verdraagzaamheid en vergevensgezindheid zijn zeker niet onze favoriete deugden. En alsof dat nog niet erg genoeg is, bedreigt een nieuw gevaar ons reeds flink geteisterde dorpje.

groepen Merenaars, die elkaar steeds minder het TV-licht in de ogen gunnen. Er zou links en rechts al eens geslagen zijn, maar tot een echte uitbarsting is het voorlopig nog niet gekomen. Lang zal dat echter niet meer duren, want er gaan geruchten dat de kapotgestampte TV-distributiekastjes in 't Dorp eerder het slachtoffer zijn van een moegetergde Meerse voet dan van een onnozele Hollandse. U begrijpt, dit zijn ernstige feiten. Het allerlaatste nieuws - heet van de naald - is de oprichting van de VKM (= Vereniging van Kabelloze Merenaars), een groepering met terroristische inslag naar 't schijnt. Zij hebben één doel: de kabel, en zullen alle middelen gebruiken om dat doel te bereiken. Met andere woorden, wij zitten hier in Meer met een explosieve toestand. Te meer omdat de andere dorpelingen, die dus wèl kabel hebben, een burgerwacht in het leven geroepen hebben ter bescherming van hun heilige kastje. We leven op een kruit vat in Meer, laat dat duidelijk zijn. Daarom richt uw dienaar, als onpartijdige reporter, een wanhopige oproep aan het nieuwe stadsbestuur van Hoogstraten. Stop deze broedertwist en breng Meer weer samen! Breng de kabel overâl!! Ook bij de huizen die inderdaad iets verder van elkaar staan dan in

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. 't Dorp. En treuzel niet langer of de gevol gen zullen verschrikkelijk zijn! Een ander bewijs dat Meer als dorp een beetje op de sukkel is, werd geleverd op zondag 5 februari. Op die dag gingen de kadetten van KFC Meer supporteren (!) voor de kadetten van KFC Meerle. Jaja, u leest goed, supporteren! Meerle moest namelijk tegen Brecht voetballen - een rechtstreekse concurrent voor de titel - en bij een overwinning van Meerle konden de Meerse kadetten zich virtueel kampioen noemen. En het supporteren hielp hoor, jawel, Meerle won met 5-2 en Meer was dolgelukkig. Maar tegen welke prijs, vraag ik u?! Ik krijg het maar amper uit mijn pen, maar toen de scheidsrechter afblies, stormden de Meerse kadetten het veld op om de groenwitten van Meerle uitgebreid te feliciteren. Op dat moment worden de berichten onduidelijk, maar vast staat dat enkele Meerlese oldtimers op dat moment totaal van streek moesten worden afgevoerd. Zij zouden zelfs een tijdje werkonbekwaam geweest zijn. Begrijpelijk natuurlijk, want waar is de tijd dat er pas van een goede Meer-Meerle gesproken werd als er eens flink gevochten was?! En nu gaan ze voor mekaar supporteren! In wat voor wereld leven wij?! Akkoord, we leven in een tijd van

Het is allemaal ongeveer een maand geleden begonnen. Niet toevallig viel dat samen met de start van de VTM-programma's. U weet misschien - ik heb er al over bericht - dat er in Meer een discriminatie bestaat op het gebied van de kabeldistributie. De meeste straten zijn bevoorraad, maar een aantal andere moet het nog altijd zonder kabel stellen. Gestel bijvoorbeeld is een nog volledig onontgonnen gebied. De mensen die er wonen, zijn daar - zachtjes uitgedrukt - niet blij mee. Maar totnogtoe lieten ze alles blauwblauw. Het was nu eenmaal zo en van al die Engelse, Franse en Duitse zenders verstondje toch niks. Maar in die situatie is nu door de komst van de VTM plots verandering geko.'nen. Dit is namelijk een Vlaamse (!) zender, net zoals de BR T! Maar omdat VTM enkel langs de kabel te ontvangen is, blijven de kabelloze Merenaars opnieuw met een kater achter. Al die nieuwe programma's waar zoveel over gesproken wordt, kunnen zij niet zien omdat de kabel maar tot bij buurman komt. Waarom zij wèl en wij nièt?! Dat is de kreet die steeds luider in Meer klinkt. En terecht. Want de kabelloze Merenaars lopen er vandaag de dag nogal gefrustreerd bij. Overal waar zij komen, wordt er over de VTM gepraat. En het enige dat zij kunnen zeggen - knarsetandend - is dat zij hein niet kunnen pakken. Op die mededeling volgt dan steeds het nodige hoongelach, waardoor zij hun gebrek nog schrijnender ervaren. Nu kan je een Merenaar één keer uitlachen, maar vanaf de tweede keer wordt hij kwaad. En zo zitten wij nu met een hoop boze dorpelingen, die merken dat de wet niet voor iedereen gelijk is. Het begint zelfs, na een maand al, alarmerende vormen aan te nemen. Op openbare plaatsen en gelegenheden zoeken de kabelloze Merenaars tegenwoordig elkaars gezelschap op en gluren afgunstig en nijdig naar de andere, meer bevoorrechte dorpsgenoten. Er ontstaan zo twee 31


MEER glasnost en perestroika, maar er zijn toch grenzen nietwaar?! Dit kan eenvoudig niet! Ik weet wel, de kadetten van Meer zullen het zich natuurlijk geen fluit aantrekken, ze zijn jong en ze willen wat, maar mensen als u en ik pinken een traan weg bij het teloorgaan van de aloude traditie van gezonde rivaliteit tussen Meerle en Meer. El

Pas op, wij vinden het natuurlijk prima dat de kadetten van Meer kampioen gaan worden, net als de reserven A overigens. Absoluut. En het eerste elftal kan wel geen kampioen meer worden, maar is toch aan een opvallende remonte bezig. Met een zeven op acht uit de laatste vier wedstrijden lijkt het tij eindelijk gekeerd. De zucht van opluchting die al enkele weken door het geelzwarte huishouden geslaakt wordt, is bij momenten - als het windstil is - zelfs in heel Meer hoorbaar. Toch mogen we niet te vroeg viktorie kraaien. We zijn er nog niet, maar we zijn wèl goed op weg. Volhouden geelzwart, met de inzet van de laatste weken mag het behoud geen echt probleem zijn. El Wat zegt u? Aktiviteiten? In Meer?! Hebt u eigenlijk de inleiding wel gelezen?! U begrijpt toch zeker wel dat met het huidige turbelente klimaat in Meer sociale activiteiten bijna volledig uit den boze zijn. De meeste mensen durven 's avonds niet meer op straat komen, bang voor represailles van de VKM. De meesten zitten daar trouwens niet mee in, zij hebben immers VTM. Maar het moet duidelijk zijn dat activiteiten organiseren momenteel een uiterst riskante aangelegenheid is. Toch zijn er enkele dappere verenigingen die niet willen wijken voor intimidatie. Zij staan immer pal, zelfs in deze krisistijd. 7 Dc KWB (en KAV) is er zo eentje. Op zaterdagmiddag 25 februari brengen zij een poppenkast naar de parochiezaal, waar alle kinderen tot 12 jaar verwacht worden. Op vrijdagavond 17 maart organiseren zij een lesavond over hypotheêaire leningen en premies in de parochiezaal. Alle kandidaatbouwers en -kopers zijn van harte welkom. En op vrijdagavond 24 maart tenslotte vertonen zij de film 'The Emerald Forest', een prachtige film over de vernietiging van regenwouden. Een onderwerp waaraan wet genoeg aandacht kan besteed worden. El De Landelijke Gilde is ook niet bang. Op

maandag 6 maart kaarten zij om 20.00 uur in 't Boerenzaaltje en de dag nadien, op dinsdag 7 maart, is er op dezelfde plaats en uur een voordracht met film en dia's over rugklachten. Een kwaal die steeds meer slacht offers eist. Uw dienaar kan erover meespreken. El De Mussenakker is de laatste in het te korte

rijtje. Van de Rock Pots Brothers kwam niks in huis, maar in de plaats programmeert men nu op zaterdag 25 februari de rockgroep 'Too Cute'. El

Z\TR=T

Van al de andere verenigingen van Meer - en dat zijn er heel wat - ontving ik geen nieuws. Dat is een spijtige zaak en daarom is het activiteitenljstje dit keer wel erg kort. Toch wil ik in naam van de Meerse gemeenschap mijn bewondering en dank uitspreken voor die ver enigingen die toch iets proberen te doen en het ook op tijd aan mij laten weten. Al die andere Meerse verenigingen die ook geregeld iets organiseren, waarom hoor ik niets van

hen? Ik zou zo graag ook eens over hen schrij ven. Maar ze geven me de kans niet. Is het onwil of onverschilligheid? Ik weet het niet. Maar ik weet wèl dat het in deze ,noeiljke tijden steeds lastiger wordt om deze rubriek tel kens weer van nieuwe woorden en zinnen te voorzien. •

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

De kampioenen van de Sneivlucht De beste Meerse duivensporters van 1988: Jaak Janssens: koning-kampioen

Quiévrain, alg. kampioen Oude.' Jaak Janssens; alg. kampioen Jaarse: Jan Verschueren, Alg. Kampioen Jonge.' Marcel Martens. Noyon: alg. Kampioen Oude.' Alfons en Zoon Leemans, alg. kampioen Jaarse: Alfons en Zoon Leemans, alg. kampioen Jonge: Henri Meemen. St. Denis: alg. kampioen Oude: Jan Aertsen, alg. kampioen Jaarse: Louis Laurysen, Alg. Kampioen Alfons Leemans en Zoon.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 32


UUU

Lk

Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

0p zaterdag 21 januari werd tijdens de eticliaristieviering van 17.30 uur de nieuwe vlag van de Sint-Sebastiaansgilde gewijd! 1 -1

Naar we uit goede bron vernamen, zouden ook de vrouwtjes graag gaan biljarten. En dan nog wel op de 'grote biljart'. Er zou reeds een vergadering plaatsgevonden hebben om het reglement op te stellen. Wie zal daar de 'Kroon' weer spannen en dragen. Op 12 februari hield dc harmonie de jaarlijkse

terugkerende bingo-avond. 111 De jaarlijkse cross ingericht door de Chiro ging door op 12 februari. Wij hopen in onze volgende editie daarvan wat meer gegevens te kunnen doorspelen. 111

V66r 1 maart kunnen de gewonnen prijzen van de hobbytentoonstelling nog afgehaald worden bij Ad. Jacobs Chaamseweg 47. E Op donderdag 16maart kunnen we weer mee op bedevaart gaan naar Sint.Jozef in Leuven. Er wordt te 7.50 uur vertrokken aan de kerk. Men brengt ook een bezoek aan het graf van pater Damiaan. De deelnarneprijs bedraagt 240 fr. en men kan zich in laten schrijven bij mevr. Julia Van Dyck-Bruynen Ulieotenseweg 3. •

K.W.B. Meerle

Wandelen Op zondag 12 maart rijden we naar WOUW in Nederland, juist over de grens in Essen, waar nog een bosrijk natuurgebied ligt, genaamd 'De Wouwse Plantage' van ongeveer 1000 ha groot. Hoe wil men dit privaat domein behouden? Dat bekijken we voormiddags met een kleine wandeling. Na de middagpauze beginnen we aan onze grote rondwandeling van ongeveer 13 km. door een heel mooi stukje natuur; onderweg passeren we ook een golfterrein dat bij ons in de streek nu zo in de belangstelling staat. Vertrek 9.00 uur aan het gemeenteplein van Meerle. Prijs 100 fr. Inschrijven bij Jan Van Der Kaa, Dalweg 2, tel. 03/315.80.72. Natuurliefhebbers dit mag je niet missen. •

Nieuwe vlag Sint Sebastiaan zal kon tent zijn want het was lang geleden dat deze met pijlen doorboorde heilige, vroeger zo populair, nog werd afgebeeld. Nu prijkt hij op de nieuwe vlag van de St. Sebastiaansgilde. Alle gildebroeders en -zusters waren er in feestkledij bij om hem plechtig in te wijden op 21januari.

TE KOOP: AUDI 100 CD diesel bwj. '80 nw. motor 2000 km., donkerblauw met., centr. vergr., open dak, elektr. ruiten, mistlampen, 4 speakers, lichtmetalen sportvelgen,... uitstekende staat, prijs 120.000,— fr. ml. tel. 03/314.55.04.

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34 03-314.55.04 03-314.49.11

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Kunstkring Spijker brengt amuzement programma's op niveau, kulluur kortom. De publieke belangstelling was tot hiertoe eerder gering. Hierboven: een momentopname uit het programma 'The Sound of Music'.

Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

33


UU® UU R c1® El

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Opvallend weinig in 't oogspringend nieuws te rapen op het strookje grond tussen Hoogstraten en Meer-Meerle! Zou er dan echt zo weinig gebeurd zijn? De Koninklijke Fanfare De Marckezonen

vierden wel een opmerkelijk feit. Haar muziekchef JEROOM DE BRAUWER uit Deurne werd extra in de bloemetjes gezet omwille van zijn 25 jaar enthousiaste inzet voor de plaatselijke fanfare. Zijn 25 jaar heen en weer pendelen naar Minderhout is echter niet tevergeefs geweest want de muziek kwaliteit van de vereniging is in die periode met sprongen omhoog gegaan, hetgeen niet altijd kan gezegd worden van het spelend ledenbestand. Met ups en downs moet men echter rekening houden! Sinds geruime tijd beleeft men weer een periode van hoogconjunctuur waarbij vooral het jonge volkje fel in de kijker loopt cti. de toeboTu'1 k an de jetied!

algemene vergadering, met als thema 'Huishoudelijk werk goed organiseren', vindt plaats op woensdag 29 maart. K.A.V. trekt op dinsdag 14 maart naar het vormingscentrum te Oostmalle om zich eens een dagje extra te bezinnen. K.W.B. neemt deel aan dejaarlijksefuslek wis op vrijdag 24 februari. dii' dit jaar (lo(mr.'uat in Hoogstraten. Al menigmaal werd die beker mneepehracht. vorie jaar liet men de eer aan Meer. En deze keer? liet Oude,LulIIiÉé ,an de Lavie Basis- cii Kleuterschool roept alle ouders op vrijdag 3

Dirigent Jeroom De Brauwer, 25 jaar bij de Marckezonen. En het verenigingsleven?

Inderdaad, K.V.L.V. zit nog steeds op de yoga-toer! De benen worden gestrekt en de geest ontspannen op donderdagen 2, 9, 16, 23 maart. Bloemenschiksters kunnen zich op woensdagen 8 en 15 maart komen bek wamen in het tooien van deze nat uurprodukten en de

Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring

Stedelijk Ostmuseum Wie wil helpen? Het Stedelijk Ostmuseum van Hoogstraten (Begijnhof 1 en 2) bezit reeds een belangrijk knipselarchief, samengebracht in de loop van vele jaren. Dit lijkt misschien niet zo veel bijzonders te betekenen, maar na verloop van tijd worden het interessante documenten. Een inwoner van onze streek komt om de een of andere reden in de pers, een gebouw wordt opgericht of stort in, een inhuldiging en zelfs volksgebruiken: het zijn kleine en grote gebeurtenissen die een bepaalde streek kleur geven. Het is juist dat wat we willen bewaren, klasseren 34

maart samen voor een gezellige feestvergadering. K.B.G. organiseert een gewestelijke kaartprijskamp in de zaal op donderdag 9 maart en op woensdag 15 maart worden alle gepensioneerden uitgenodigd voor een algemene vergadering. C.M. houdt haar ziekendag op zondag 12 maart en K.L.J. feest op vrijdag 10 maart voor de - 16-leden en op vrijdag 17 maart is het de beurt aan de ouderen. en dienstig maken voor latere onderzoekers. Een tweede belangrijke verzameling in ons ar chief zijn de doodsbrieven en -prentjes. Hiervan zijn in ons archief een mooie collectie bewaard, zeer interessant voor mensen die zich bezig houden met familiekunde. De meeste documentatie betreft de kerkgemeenschap Hoogstraten. Maar nâ de fusie proberen we onze taak uit te breiden tot de ganse gemeente, het Land van Hoogstraten. Daarom deze oproep! Indien u in doosjes of schuiven rommelt en u vindt wat, laat het dan niet verloren gaan. Indien u iets leest in de pers met betrekking tot mensen uit de streek of plaatselijke gebeurtenissen, neem de schaar, knip het uit en duid er de bron (naam van het blad) en datum op aan. Dit is een werk waaraan velen kunnen meehelpen. We aanvaarden alles in dank en zul-

Boskant en M.V.V. organiseren paastornooi-

en. Aan de Roskant op zaterdag 25 maart en aan de Hoge Weg worden de juniores verwacht op maandag 27 maart. K.S.J. stopt met haar voorbereidingen en de ouders worden aangezocht om te komen kijken en luisieten naar de iesuliateii. Ouder feei ,r; 4a(eiJai4 11 room t! Joro 3/4 houdt op zaterdag 25 maart een çlorosspel. een echt ouderwets ravotten en samen komen zij aan de kerk te 14.00 uur! Joro 5 amusccrt zich op zaterdag 25 maart aan de burcht te 13.30 uur met mieren, kevers, eekhoorntjes enz.! Kortom het grote natuurspel! + 16 wil een geweldige fuif op poten zetten op vrijdag 24 maart te 20.30 uur aan de burcht. Vrienden en vriendinnetjes worden ook stellig verwacht! En ondertussen vernemen we ook nog dat het ledenbestand van K.S.J. opgeklommen is naar 159! Lii

De maartse buien heten u welkom en op 30 maart ben... ik er weer! • len het zorgvuldig rangschikken en bewaren. Men kan deze zaken op het museum bezorgen: maandag, dinsdag en donderdag van 10.15 uur tot 16.30 uur, of bij de Conservator, Jan Mercelis, Vrijheid 106, 2320 Hoogstraten. •


VARIA coupe met gepocheerde peer, roomips, chocoladesaus en slagrooin.

Béarnaîse- en bechamelsaus

Oud Goed Belle Hélène Dat de Irteesie koks mannen zijn, zegt meer over hun vrijetijdsbesteding clan over hun talent. De ware verfijning in de keuken en elders vind je bij de vrouw. Dat \visf reeds de paus aller culinaire tijden Escoffier die schreef dat hij zijn beste schotels voor dames creëerde, ongetwip leId omdat zij z'n creaties - eenvoudig, licht en verrassend -• naar waarde wisten te schatten. Zijn de meeste koks mannen, ook veruit de meeste eters zijn dat. En de grootste. Veel is vaak nog niet genoeg. En als daarbij de wijn is in de man, clan is de wijsheid al lang in de kan. Zo kwam het dat eertijds - tot aan de 19de eeuw het bezoek aan eethuizen niet voor deftige dames aangewezen was. Pas toert César Ritz en Escoffier in de t weede helft van de negentiende eetiw hun Inxueuze restaurants openden in Parijs, pas toen kwamen er goede elegante cii fatsoenlijke cetgelegenheden voor respectabele dames. In die nieuwe sfeer van verfijning en elegantie maakten beroenide koks er een erezaak van om hun mooiste kunstwerkjes van eigen hand op te dragen aan die andere 'kunsrwerkjes' die zich aan al dat lekkers te goed deden... Zo ontstond de 'Poire Belle Hélène' of de 'Peer-Belle Helène', een ijs-

De hearnaisesaus is een van de beroemdste sausen uit de Franse keuken. Het is een hotersaus op basis van eierclooiers, een gezeefde gast.rique van gehakte sjalotten, peperbollen, dragon. zout en azijn en gesmolten boter met als garnituur gehakte dragon en kervel. Naar aanleiding van een feest in hei PavilInn Henri IV te St .-Germain kwam een kok op het idee en aangezien Henri IV afkomstig was uit Béarn in de Pyreneeën had hij voor zijn saus ook meteen en passende naam gevonden. Die andere heroenide saus - de béchamelsaus - is zo genoemd naar een rijke financier en gastronooni aati hei hof van 1_odewijk XIV. Het gaat luer om Lotus de Béchameil die met zijn vele geld de titel kocht van markies van Noiniel en van het belangrijke ambt van hofmeesfer aan het hof van Lodewijk de Veertiende. In Versailles werd hij onderscheiden met het 'Cordon-bleu', het blauwe ordelint van de orde van de Heilige Geest, en datzelfde lint wordt vandaag door de erkende meesterkoks nog als gastronomische onderscheiding gedragen. Van de markies wordt gezegd dat lnj steun en toeverlaat was van de zonnekoning als het om lekkere gerechten ging, maar wellicht beperkte zijit kennis 7,ich tot het proeven van de gerechten en liet ook hij de hereidingen over aan de een of andere onbekende hofkok. Hoe het ook zij: de hëehamelsaus is een blanke roux niet daarin stukjes uien en gekookte ham, hieraan wordt melk toegevoegd en de saus wordt afgemaakt mei peper, zout, muskaatnoot. •

Ongevallen Woensdag 18jan. om 18.00 uur botsten aan de Industrieweg te Hoogstraten de auto's bestuurd door Eddy Verheyen 32 j., uit Brecht en Jan Trawaen 43 j., uit Zandhoven. Beide bestuurders werden licht gekwetst. Er was zware schade. Dezelfde woensdag om 23.05 uur botsten aan de Meerseweg, de auto's bestuurd door Adriaan Van Gils 31 j. Gildeweg 8 Rijkevorsel en Jan Jansen, Frankenberg 12, Meer. De wagens werden zwaar beschadigd. Adriaan Van Gils werd licht gekwetst. Vrijdagmorgen 20 jan. om 2.30 uur reed de 37-jarige Dave Cunningham uit Breda, in Meerledorp met zijn auto tegen een verlichtingspaal. De bestuurder werd hierbij gewond. Vrijdag 20jan. om 13.00 uur reed E. Broeckx uit Vosselaar aan de Langenberg te Wortel, met zijn vrachtwagen tegen een verlichtingspaal. Er was zware schade. Vrijdagavond 27jan. om 18.00 uur werd op de St. Lenaartseweg te Rijkevorsel, de 45-jarige fietser Marcel Strijbos, Oude Dorpstraat 123, Wuustwezel aangereden door de auto bestuurd door Bart Ruts 23 j. uit Brecht. Marcel Strijbos was overleden bij aankomst in het Sint Jozefsziekenhuis te Malle. In Worteldorp botsten maandag 30 jan. om 14.15 uur een milit. jeep bestuurd door Patrick Schepens uit Heusden-Zolder, met een personenwagen bestuurd door Filip Wouters uit Vosselaar. Er was zware schade. U

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAIERS Grote keuze uit de volgende merken: • SOLO • STIHL • ISEKI • GAMO • WOLF

OPENBARE VERKOPING VAN WEILAND TE HOOGSTRATEN/MEER EN MINDERHOUT Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 07ó premie, openbaar verkopen namens de erven Servaes: KOOP 1 - Weiland te Hoogstraten/Minderhout, ter streke ,,Schoorsche Heyde", gekadastreerd sectie C nr 147/N, groot 8 a. Palende: Paterspad, Hoogstraten Kerkfabriek van het Begijnhof en Geerts A. Van Bergen. KOOP 2 - Weiland te Hoogstraten/Meer, ter streke ,,Moerkens", sectie B nr 612/A, groot 09 a 20 ca. Palende: Mertens J., Van Elsiande, Staatsdomein, Jacobs A., Van Bergen. KOOP 3 - Weiland te Hoogstraten/Meer, ter streke ,,Moerkens" sectie B nr 601/A, groot 67a 08 ca. Palende: Mertens J., Van Elsiande, Jacobs A., Van Bergen, Rombouts F. Stes, Hoogstraten/Meer de Kerkfabriek, Mertens J. Verschueren en Vorsselmans J. Van Aken. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: inzet op dinsdag 28 februari 1989 en definitief op dinsdag 14maart1989, telkens om 15.30 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaierS. Dit alles bij......

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur.

35


MUZIEK

Fusies wing 1^

11,11

noiacs. Da's geen poging tot bladvulling, maar de waarheid zelve. De zaken zijn momenteel enigszins opgeklaard. De gesplitte heiften gingen hun eigen weg. De ene bleef de oorspronkelijke groepsnaam voeren, de andere heet al sinds enige tijd THE GLUEHEADS. We zagen het stel vorig jaar bezig in Aalst, en stelden vast dat de lijn van 'ruig gitaarwerk' hondstrouw wordt gevolgd. Ook enkele Paranoiacs-composities uit de periode dat alles nog koek en ei was staan op de speellijst, aangevuld met eigen werk en covers. Het is duidelijk geworden dat de groep nog naar een gezicht op zoek is, één en ander is ons inziens nog niet goed geweten. Vooral aan de lead-vocals dient nog flink wat bijgeschaafd. Alla, oordeelt u zelf maar op zaterdag 18 maart in Het Slot te Wortel.

Noteer alvast... We lopen even vooruit op de feiten en komen terecht in de maand mei. Dat wordt een drukke bedoening. Van woensdag 3 mei tot en met zondag 7 mei viert Het Slot z'n twintigjarig bestaan en daarvoor staan verscheidene concerten geprogrammeerd. Vrijdag 12 mei is het de beurt aan Kroeg En Blues, de jaarlijkse kroegentocht te Hoogstraten, ondertussen aan z'n derde editie toe maar nu al een traditie. Zondag 14 mei organiseert Cahier De Brouillon een namiddagvullend concert met enkele jonge loten aan de Belgische body music-boom, en op zaterdag 3 juni ontvangt men in dezelfde club de opgemerkte, Amerikaanse act GREEN. Lees alle details in de komende Fusieswing-edities! Pvfark Sprangers

L

28/1/1989: Feestgedruis en danspret In zaal Victoria te Meer gaf Nonkel Ney's Rhythm 'n Bluesband z'n jaarlijks fanbal, dat werd bijgewoond door zo'n 500.... fans. Ja. Qua populariteit zitten de heren blijkbaar in de lift. Enkele randverschijnselen maakten er trouwens een opgemerkt concert van, al hadden die minder te maken met het uitgevoerde repertoire zelf. Zoals de vervanging van de P.A. nog tijdens de avond zelf bijvoorbeeld, omdat de oorspronkelijke installatie blijkbaar niet was opgewassen tegen al het geweld. De bier- en andere glazen in de zaal waren dat evenmin. Een heuse laag gebroken glas vormde een soort dodelijke tweede vloerbedekking, wat ons betreft is de conclusie snel gemaakt: er bestaat zoiets als plastic bekers, hé mannen. Dezelfde nacht pakte het hip hop-duo D.A.M.N. het aanwezige publiek in Cahier De Brouillon in. Via een korte, maar erg felle en krachtige set zetten BASS en L-ROCK de zaak volledig op z'n kop. Goed uitgekozen begeleidende tapes en scratches, plus door en door zwarte, geëngageerde raps deden hun werk. Dit was de moderne dansmuziek ten top. 'Action Painter' Jos Vergauwen vergastte het publiek op een zwart/wit straatimpressie van 'beat street' en schilderde tijdens het concert de groepsnaam in veelkleurige uithalen op een andere blanke muur. Een totaalgebeuren dus, en zo ánders dan de andere optredens.

Lijmhoofden Even waren The Paranoiacs niet meer en kort daarna had je The Paranoiacs en The Para-

Op zondag 19 maart wordt het snoepen geblazen voor de liefhebbers van punk. Het Britse, multi-raciaal samengestelde kwartet THE JNSTIGATORS geeft dan haar enige Belgische concert in Cahier De Brouillon. Een indrukwekkende lijst platen vol energieke, geëngageerde en vooral snelle muziek, plus een al even indrukwekkende live-speellijst zeggen in dit verband genoeg. Het loopt nu al storm, dus als je een kaart wil bemachtigen wees je er best snel bij. Voorverkoop loopt nu al in Cahier De Brouillon, vanaf 20 februari ook in Center te Turnhout en Brabo Records te Antwerpen.

Bijouterie 'Jou' ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTA ICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

Vrijheid 66-2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53

* groot assortiment in modejuwelen * exclusieve haarmode * ruime keus in lederen riemen en tassen * klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 9.30-18.30 u. Zondag 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten. Tot ziens

Leen

.::.v .

-

service


VARIA

Decanale zangavond

Feestelijke afsluitdag van het leesprogramma 'Instappen en weglezen' Het Kempense leesbevorderende programma 'Instappen en weglezen' voor de jeugd, startte in januari en loopt tot 12 maart 1989. Op 12 maart wordt dit dan afgesloten met een uniek boekenfeest in de Warande te Turnhout. Vanaf 13.30 uur worden de jeugdige deelnemers van het leesprogramma tussen 7 en 14 jaar van volgende bibliotheken in de Warande verwacht: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herselt, Hoogstraten, Laakdal, Meerhout, Merksplas, Mol, Rij kevorsel, Turnhout, Westerlo en Zoersel. De organiserende bibliotheken zorgen voor gratis vervoer naar Turnhout. Reeds vanaf 11 maart loopt in De Warande de tentoonstelling 'Vlaamse jeugdauteurs', maar ook de werkstukjes, die kinderen gedurende het leesprogramma ineen knutselden, worden geëxposeerd. Op 12 maart dan, staan professionele grimeurs klaar om de kinderen, die dat wensen, een feestneus te bezorgen. Een 20-tal Vlaamse en Nederlandse jeugdschrijvers en illustratoren zullen in verschillende leeftijdsgroepen met kinderen werken rond boeken. Uit Vlaanderen zullen Jo Briels, Henri van Daele, Gil van der Heyden, Manta de Sterck, Gerda van Cleemput, René Swartenbroekx, Julien van Remoortere,

WONINGINRICHTING

Gaston van Camp, Leopold Vermeiren, Johan Ballegeer, Maria Heylen en Karel Verheyen over hun werk vertellen. Uit Nederland komen Lydia Rood en Miek Dorrestein. Ook illustratoren van eigen bodem stellen hun artistieke talenten ter beschikking van de Kempense kinderen: Gregie de Maeyer, Riel Wille, Koen Fossey, Lieve Baeten, Etienne Bruneel, Rita van Bilsen, Jac Linders en André Sollie. Diegenen onder u die met deze namen nog niet vertrouwd zijn, stellen wij graag gerust: dit is een greep uit het keur van onze Vlaamse jeugdliteratuur! Om 14u en om 15u brengt de Turnhoutse theatergroep 'Het Gevolg', gedurende een uurtje een opvoering van 'Het museum' voor kinderen vanaf 9 jaar. Voor jonge kinderen speelt poppentheater 'Panenka' het stuk 'Brood en spelen'. Rond 17u worden onder de deelnemers verscheidene boekenpakketten verloot. Voor de mooiste werkstukken zijn er speciale prijzen. Als hoofdprijs biedt Altiora een bezoek aan de uitgeverij in Averbode aan. Meer informatie vindt u in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Gravin Elisabethlaan 21, 2320 Hoogstraten. •

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Op vrijdag, 10 maart gaat in de kerk van SintJozef Rijkevorsel een zangavond door voor de dekenij Hoogstraten. Als thema werd gekozen voor het Jaar van het Gezin. De acht parochiekoren zullen er als aanzingend koor optreden met één-en meerstemmige liederen. De deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk het eigen liedboek 'Zingt Jubilate' mee te brengen. Vermits er op hetzelfde tijdstip ook nog een andere zangavond in de Kernpen doorgaat, moeten we de uitleenboeken delen zodat er slechts een beperkte aantal beschikbaar is. Liederen die niet in het liedboek staan, worden aan de deelnemers aangeboden in de kerk. De algemene leiding berust andermaal bij Johan Van Bouwden; aan het orgel: J05 Bruurs. Voor de koren van gepensioneerden is er een zangnamiddag voorzien op donderdag, 18 mei te 15 uur in de kerk van Klein Veerle te Sint-Lenaarts. •

Een cyclus van drie avonden De Bijbel:

2000 jaar brandend actueel Verstaati we vandaag de bijbelse verhalen nog wel goed? Hoe komen de Oud- en Nieuw Testamentische boodschappen over? Wat kan de bijbel voor de mens van het ruimtetijdperk nog betekenen? In een driedelige cursus biedt de Vlaamse Bijbelstichting een verkenningstocht naar de bronnen van ons geloof. De Dekanale Werkgroep Vorming en het Davidsfonds van Hoogstraten organiseren samen deze drie vormingsavonden in de zaal PAX te Hoogstraten, onder begeleiding van Jos Vandikkelen, secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting. dinsdag 28 februari te 20 uur: Kennismaking met het Oude en Nieuwe Testament met aandacht voor die elementen die het lezen ervan bemoeilijken. dinsdag 7 maart te 20 uur: Een boek uit het Oude Testament: JOB. Op bouw, dynamiek en inhoud worden ontleed. Speciale aandacht voor de lijdensproblematiek.

• * BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

dinsdag 14 maart te 2d uur: Een boek uit het Nieuwe Testament: MARCUS. Opbouw, dynamiek en inhoud. Speciale aandacht voor de navolging van Christus. Telkens zal er geactualiseerd worden. Inkomprijs: 60 fr. per avond. 150 fr. voor de hele cyclus. Speciaal tarief voor studerenden die in groep komen. 37


CURIOSA

Raketten — Raketten Na de ondertekening van het INF akkoord op 8 dec. 1987 en de verwijdering van de raketten van Florennes in dec. 1988 was de wereld er een beetje veiliger op geworden. En het werd zelfs nog beter toen de Sovjetunie, Polen, Hongarije en de DDR aanboden hun chemische en conventionele wapens met nucleair tuig gevoelig te verminderen. Maar de NAVO-plannen moeten doorgaan want de militair-industriële lobby zit niet stil. En het zijn grote en dure plannen... 1° Landmacht - 88 lanceerinstallaties moeten gemoderniseerd worden, d.w.z. ze krijgen een reikwijdte van 400 á 500 km (ipv de 120 km van de huidige installaties) en ze worden voorzien van 2000 nieuwe kernwapens. - In Frankrijk worden nieuwe middellange kernwapens (1500 km) geïnstalleerd. Deze twee voorstellen maken het INFakkoord in feite ongedaan. - mogelijke invoering van het neutronenwapen 2° Luchtmacht - Nieuwe lucht-grondraket met reikweidte van 400 km - Nieuwe strategische bommenwerpers met langer vliegbereik en onzichtbaar voor radar. (Dit zijn offensieve wapens met zgn 'first strike capacity') - Nieuwe gevechtsvliegtuigen met dubbele capaciteit, dwz voor konventioneel en nucleair gebruik. 3° Zeemacht - Versterking van nucleaire taken van Franse en Britse zeemacht. - Opstelling van kruisraketten op onderzeeërs en oorlogsschepen. (Het gaat hier om de kruisraketten die in Europa worden verwijderd, o.a. uit Florennes!) Deze plannen zijn niet nieuw. Ze werden in 1983 in Montebello opgesteld toen de spanning tussen Oost en West op zijn hoogtepunt was. Dat er tussen '83 en nu het een en ander is veranderd in de wereld, is nog niet tot hen doorgedrongen en daarom moeten die plannen worden goedgekeurd.

Op 18-19 april vergadert de Nucleair Planning Group te Brussel maar wij zullen ze v'ôr zijn, want op 16 april 'vergadert' het Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens ook in Brussel: En u weet het: wij zijn met velen! Laat uw protest horen tegen de bewapeningswaanzin en ga mee naar Brussel op 16 april. Verdere inlichtingen volgen. Voor buskaarten bel nr. 314.42.33.

Vaka Hoogstraten Als we ergens geen uitvlucht meer voor kunnen vinden, zeggen we dat we het uit principe hebben gedaan. 38

Streekeigen curiosa

'De Kemelsbruggetjes'

1 )r, ', iv,',, t; A to.: .n , di/t iwi '.' klein L '." tij, t/tin . : t t u uit c/; ten aan de een in un 1, uleit h; Ii '-t /t tij. \lt 't zo 'naar t 'en ho :'tan bruggetje na 't en1 eI,,' pIanJc'n en een ,4ine, net' een ,no'; ,,'nd i'rurn' t/t' van &'i'fl dégelijke consvructie. s\ al ligt dat h:ucpetjc daj; le doen zult ii zich at'. toen? Om dat te kunnen weten, duiken vc es en teruv In ,,te ecehiedems. In 1973 werd het uils erkavclinetkonitrec sleeric ingesteld, Buiten liet ruik'n v an gronden out vet 'nippe! t 's'eu te ku:iuen gaan, s'ei J ook de waternnhoudin'' van de Lr onden hekel en. \\ at bleek, dc hoolualvoer n'c-t acheui en via de Mat t maar cie,e si as te ondict', slecht te onderhouden, te bocht ig enz. : daardoor werd een

Ais U hit', '''t

t-

t

nOt,, 1/fluit'?! Wil

tit vioelin,' serhinderd, l_aai om werd beslist de Mat t icehi le trctt.en zoals ook over dc eren' si tis gt'he' ird en te vut ii zien '. tin '0 as en. Deze plannen cleder , echter een stor in van p101est 0!tt'i'dtti. De riawurheih,,'hheis uit oase streken ,'aL'eri niet' it L,''n brei!,,' \Lirk. Zij erkozen de kronkelende Ma t nier Liin nat,i'as.ht.ot: in tieltitke boekte' en kantjes. 1 )e in tien'. eren i ''iv 1 1 N k , die inni iddek ter ziele i s geggaari, voerde een krachtige pr 't esta ktie. \\ it was h et reultoat'! fer kompeusotk' san hei s'rlot en natuursebu,'ir tanden zes oude N.larkrneanders hhauden hit js en ssuar\ tin vier nog itjcees!oftp, na!, de nietig, it \i:u t. fedas /0!! Ci aan bc!dL zijden san de Mark een wandelpad is ot den na rechten, ,i toch'. ard met men . 1)11 Juli bel pad werd a snel een en te! pad en ii Ihoew ei her pad it rsp re, ri tel ij t van Je trrens tol aan de /eeman in \lindcrti,int zou lt'pi-n, zon hei uiciudehit c i'ad slechts tot aan de stink atri dc !,iudbei ii in \leer lopen. 1 let rod ligt er, de h'on;pj.- t,tin tot stQflden t er maar het pad bleek t' orendeek oribruikhaat De etoo'ste tijd v an her jaar 'taal het onkruid langs het pad io lioov dat je best een zei' Ineenceint tils je gaat wandelett. De get ueente betaalde van reirelmat i' te zul en maaien maar eetlit t aczegd de intet es'e t oor het pid hlrjtt klein. 1-en hvt'ptid, ii'al' er een litt van Urvda to: asic ue :trefl' niet \lei'rsel-Dreef, zou meer succes kurrricrt hebben. Dus ei Is erd n'.'itrnnar Cdi!' t ergadvid en vergaderd en at hk-ek. en 'echt' fier spad zon te duur s'ardeti tloot de dra'it'e ondergrond. Maar de eenleeute zou soorlopia een set ham ding soom zien nret aslalt, die ze kivlit hii het al'selttapefl sta de 1'. 10. 1 lot' het verdet iiil v er lopen moeten we nog. maar atsiaehien. Ondet t Usstt lig'en de nio'ac Kenrclsbrwij'et es daar moot te siezen....h ueeetje, ssant als u het pad vanaf de es aterinalen s niet, komt u achter de speeltuin de /e' cusier nou zon oude meandct san dc Mark ceen. t )sct de verhindino met de nieuwe Mark liet daar nog zon bi nunci ie. 15 heeft er tron\sc,ts eet mooi zicht os er de Mark en on de achterzijde van liet kh'vs:et Misschien S raagt u zich if hoe ik op the naam Kemeisbruggetjes kom Nu deze bi ugget)eS sertonen een treffende gelijkenis met de oude Markbrug die lag o%er de kronkelende Mark aan de Markweg. Deze oorspronkelijke brug lag ook eeti beetje rond en was tevens voorzien van ecn hout en reling. Zijn boogeonstructie deed denken aan een kemel (kameelsbult) vandaar die naam. Deze brug en ook de in 1947 vernieuwde Kemeisbrug was 'eer bekend in Meerseï-Dreef. In de tijd dat de zondagse wandeling nog een traditie was, werd vaak naar de Kemeisbrug gewandeld om vanop de brug eens naar het water en de beemden te kijken. Ook heelwat schoolbengels hebben er uren versleten niet waaghalzerij, bootjes maken, wat erpret enz. Deze Kemelsbrug svet'd hij het reehttrekken vervangen door een STUW, ook werd de Markwea een honderdtal meters verlegd. Waar vroeger de Kenteisbrug lag, staat nu nog een stesige houten stoothalk aan het einde san een doodlopend stukje Dieef. Als het nog eens wandelsseer is moet u Le!f ma ir eens naar onze kemelsbruggetjes g'i'rn kij ken 1


Burgerlijke stand Geboorten 1 januari: Tinne, dochter van Balder Claus en Irene Verschueren, Lod. de Konincklaan 264, Hoogstraten. 1januari: Rob, zoon van Josef Geerts en Ann Van Kerckhoven, Molenakker 3, Hoogstraten. 2januari: Erwin, zoon van Francis Roeien en Rosa Boudewijns, Zandbergstraat 11, Meer. 3januari: Ben, zoon van Jan Boickmans en Emma Boudewijns, Hal 38, Minderhotit. 3januari: Stef, zoon van Jozef Jacoh Cli (ci da Jacobs, Oosteneind 4, Meeric. 7 januari: Tom, zoon van Eddy .looseii cn Marie-Louise Van Aelst, Raain!ooptraai 2, Meer. 7januari: Bart, zoon van Jan Braspenning cn Hilda Jansen, Beukendreef 6a, \Vortcl. 8 januari: Annemie, dochter van Gustaaf Van Den Bogerd en Cecilia Vinckx, Lage Rooy 2, Meerle. 12 januari: Koen, zoon van Johannes Braspenning en Cornelia Lauryssen, Hoogeind 70, Meer. 12januari: Koen, zoon van Jozef Schrauwen en Francine Meyvis, Loenhoutseweg 135, Hoogstraten. 13 januari: Yoakhim, zoon van Gunter Legrand en Anja Vanwesenbeeck, Katelijnestraat 54, Hoogstraten. 17januari: Evelien, dochter van Ludo Bevers en Annita Snoeys, Maxburgdreef 25, Meer. 18 januari: Bram, zoon van Marc Geets en Maria Verheyen, Van Aertselaerstraat 36, Hoogstraten. 18 januari: Ellen, dochter van Daniel Geerts en Rita Leemans, Beemden 25 E, Minderhout. 19 januari: Nick, zoon van RenĂŠ Vermeiren en Diane Fockaert, St. Lenaartseweg 18, Hoogstraten. 21januari: Peter, zoon van August Mertens en Siriporn Suweetayasiri, Lokbosstraat 10, Meer. 22 januari: Dave, zoon van Patrick Fransen en Rita Goetschalckx, Oude Weg 10, Wortel. 25januari: Niels, zoon van Frans Roovers en Josephina Verheyen, Dreef 24, Meerle. 28 januari: Aranka Eva, dochter van Zsigmond Szatmari SzabĂŠ en Anne-Marie Dubbelman, Blauwbossen 11, Minderhout. 30 januari: Stefanie, dochter van Louis Gons en Monique Lauryssen, Jan Huetstraat 10, Wortel.

F0 Het uitverkoren ventje op Meer-markt heeft ons niets laten weten. Is hij niet van deze streek of erger nog; leest hij de Hoogstraatse Maand niet? In ieder geval blijft hij voor ons een onbekende en komt zijn 500 fr. bij die van deze maand: 1.000 fr. te verdienen dus!

Vooruitziend door het leven gaan: het is niet iedereen gegeven. Maar zoals deze knaap de toekomst inkijkt: daar schuilt voorwaar een bijzonder talent! Inderdaad, hij houdt daar waarempel reeds een geopende plastic-zak klaar om onze prijs in ontvangst te nemen: hij mag niet voor 500 maar uitzonderlijk voor 1.000 fr. sportmateriaal kopen bij Framsport in Merksplas. Maar dan wel vlug een briefje naar: De Hoogst raatse Maand, K. Boomnstraat 37, 2320 Hoogstraten. 30 januari: Tinne, dochter van Joseph Quirijnen en Rita Willemse, Achtelsestraat 75b, Hoogstraten. 30januari: Whitiey, dochter van Marc Wouters en Marleen de Hoon; Gustaaf Segersstraat 14, Hoogstraten.

Huwelijken 6 januari: Marc Lochten, Wuustwezelseweg 27, Wuustwezel en Monique Leenaerts, John Lijsenstraat 46, Meer. Adres: Wuustwezelseweg 27, Wuustwezel. 7 januari: Christiaan Deckers, en Simonne Heyns, J. Lijsenstraat 19, Meer. 13januari: Jan Brosens, Eindsestraat 3, Meer en Ria Pauweis, Groot Eyssel 24, Meerle. Nieuw adres: Elsterdijkweg 5, Meer. 20 januari: Robert Josten, Bernardusstraat 50, Baarle-Nassau (Ulicoten) en Christinne Sprangers, Langstraat 7, Meerle. Nieuw adres: Langstraat 1, Meerle. 20januari: Ludwig Donckers, Pastorijstraat 27, Wortel en Gwenda Van Loon, Heibleuken 7, Merksplas. 28 januari: Boudewijn Mathijssen en Hilde Goorts, Vrijheid 48, Hoogstraten. Nieuw adres: Hoefijzer 3, Hoogstraten.

n O Overlijdens 6 januari: Karel Van Staey, 87 jaar, weduwnaar van Paulina Beckers, Minderhoutsestraat 9, Hoogstraten.

7 januari: Carolus Jansen, 91 jaar, weduwnaar van Joanna Krijnen, Elsakker 19, Meerle. 8 januari: Jozef Van Gestel, 88 jaar, ongehuwd, Heilig Bioediaan 250, Hoogstraten. 10 januari: Maria Brosens, 49 jaar, ongehuwd, J. Lijsenstraat 16, Meer. 14januari: Maria Mostmans, 80 jaar, weduwe van Jan Van Loon, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 14 januari: August Van Opstal, 76 jaar, weduwnaar van Maria Van Ostaeijen, Rooimans 46, Wortel. 15 januari: Eibert Eikendal, 71 jaar, echtgenoot van Gisela Grzesch, Heibergstraat 42, Meerle. 18 januari: Adnianus Koeken, 65 jaar, weduwnaar van Maria Verheyen, Scheurdekousweg 2, Meer. 20 januari: Frans Verheijen, 64 jaar, Lokbosstraat 1, Meer. 23 januari: Phiiomena Van Geel, 60 jaar, echtgenote van Franciscus Suykerbuyk, Begijnhof 22, Hoogstraten. 30januari: Alfons Hofkens, 59 jaar, echtgenoot van Maria Roelen, Van Aertselaerstraat 42, Hoogstraten. 31januari: Carolus De Saeger, 77 jaar, echtgenoot van Joanna De Bie, Van Aertselaerstraat 41, Hoogstraten. 31januari: Gustave Van Es, 71 jaar, echtgenoot van Rosalia Van De Heijning, Dalweg 1, Meerle.


RIJDEN

IS PLEZANT,

@fee

Kruiswoordraadsel

1/lA

Horizontaal vogel bloem boom herkauwer maand dieregeluid spitten Europese hoofdstad Nederlandse gemeente vaste spiritus oorlogsgod biersoort zeggenschap opening p1. 1fl Duitsland vernis strijdgewoel vervoermiddel vlak prul rolletje geldstukken hard waaien kaartspel deel huid grap nv. in Spanje gewicht vreugderoep p1. in Engeland moment landbouwwerktuig gesponnen draad geestelijke namelijk drankgelegenheid kussenblok plakmiddel -

Streven naar perfektie

-

-

-

-

Garage

-

Geudens B.V.B.A.

-

-

-

Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76

-

-

-

-

-

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

-

-

-

-

NAULT GARAGE VAN BERGEN Ei ZONEN B.V.BA. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GARAGE AUTO Mercedes-Benz.

Verticaal

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

verzoekschrift haast vorm van zijn tentijde strandmeer vogel maand bevel gewicht toiletgerei withandgibbon wal orgaan kier mist spijker nv. in USSR -

Garage Autocentra

-

Lodewijk de Konineklaan 393

-

-

Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

-

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

-

-

-

AUSTIN ROVER

-

overal

W, d~ Fffi ~ d~

naderhand honingdrank liefdegod planter soort appel boomwol leidsman Oosterse herberg zelfkant hemellichaam windrichting -

-

-

Garage

-

AB

-

-

air

VAN USSEL

vogelprodukt Fr. lidwoord verbouwen aanleg sterrit -

-

Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

-

GARAGE

VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

Oplossing vorig kruiswoordraadsel op pag. 43 GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.71.84

4

L 3 4

-

-

Geerts

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MINDERHOUT Tel. 03/315.74.65 * *

we

tweedehands wagens alle herstellingen carrosserie

5.

c S

44

4L


BEGRAFENISSEN

JORIS k'-

ç

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

VAN DEN OUWELAND

MINDERHOUT Fietsen voor dames, heren en kinderen Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C) 03 / 314.43.83

o

HALVE EEUW GELEDE Februari 1939 Kunstschilder Karel Boom overleden Een groot Hoogstratenaar is van ons heengegaan: dinsdag 14 Februari is Karel Boom te Antwerpen overleden. Van op 14-jarigen leeftijd had hij Hoogstraten verlaten en toch is hij beter dan eenig ander uitgewekene bekend gebleven, omdat hij aan Hoogstraten het schoonste deel van zijn kunstenaarswerk heeft gewijd en geschonken. En in zijn hart heeft Hoogstraten ook immer de eerste plaats bekleed. Wanneer vreemdelingen ons stadhuis bezoeken, dan staan zij verbaasd over de prachtige wandschilderingen, die eenig zijn in de Kernpen en voor den toerist alleen reeds een reisje naar Hoogstraten waard zijn. Wij laten hier nog even een kort overzicht van zijn leven en loopbaan volgen. Karel Boom werd geboren te Hoogstraten den 3 April 1858. Zijn eerste teekenproeven werden opgemerkt door kunstschilder Edw. du Jardin. Op 't aanraden van dien man trok hij naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Antwerpen, waar hij van af 1871 tot 1881 flinke studiën deed onder de leiding van de bestuurders N. De Keyzer en later Ch. Verlat. Reeds in 1880 werd hij benoemd tot leeraar aan de Kon. Academie te Antwerpen. Tot in 1924 gaf hij er in de hoogste klassen den cursus van teekenen naar het levend model. Sindsdien is hij eere-leraar. Ook werd hij tot Werkend lid van 't Academisch korps aangesteld. In 1881 werkte hij onder leiding van Verlat aan 't panorama van den 'Slag bij Waterloo'.

Twee jaar later schilderde hij te Moscou. In 1893 werd hij samen met anderen belast met de schildering van de trapzaal van 't stadhuis te Antwerpen. Het tafereel van K. Boom stelt voor 'De inhuldiging der nieuwe Handelsbeurs door het Magistraat in 1230'. Vele zijner werken wekten belangstelling en waardeering op de tentoonstellingen, ook vele zijner doeken werden aangekocht door musea. Hij schilderde ook talrijke portretten van voorname personen, en maakte vooral naam als historie-schilder door de schilderingen op 't Stadhuis van Hoogstraten, die als blijvend kunstmonument zijn naam zullen bewaren voor 't dankbaar Hoogstraatsch nageslacht. Twintig jaar lang heeft hij eraan gearbeid met groote liefde en werkkracht en teevens diepen kunstzin. Door de Commissie van Monumenten werd zijn werk ten zeerste aangemoedigd en geprezen. Al de taferelen zijn in wasschildering op doek geschilderd, en met sterk klevenden lijm op den muur of op platen bevestigd. Die wasschilderingen geven een mat uitzicht en zoo schijnen het welgelukte en stemmige fresco's te zijn. Van 1928 tot 1932 werkte hij aan de schildering van de gehoorzaal van 't gerechtsgebouw op 't Kasteel van Turnhout. In 1927 teekende hij de vlag van de Kon. Harmonie Ste Cecilia te Hoogstraten. Zijn hoogste triomf vierde Karel Boom toen hij in 1904 met een tentoonstelling van 32 van zijn werken de nieuwe Variétezaal op de Meir te Antwerpen inhuldigde. Letterlijk heel Antwerpen heeft zijn tentoonstelling bezocht. (Bron: Gazet van Hoogstraten)

\2\S(Zfl

ev 41


KALENDER

Op stap i 'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortef Tel. (03) 314 53 28 42

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

VRIJDAG 24 FEBRUARI Hoogstraten: Opvoering van MIDZOMERNACHTSDROOM door de leerlingen van het Seminarie, om 20u in de feestzaal. FUSIEKWIS door alle afdelingen van de KWB, om 20 uur in de Pax. ZATERDAG 25 FEBRUARI Wortel: TROPICAL PARTY in het Slot. TEERFEEST van de Fanfare. Meer: Optreden van TOO CUTE in de Mussenakker. POPPENKAST, ingericht door KWB, 's namiddags in de parochiezaal. Hoogstraten: Opvoering van MIDZOMERNACHTSDROOM door de leerlingen van het Seminarie, om 20 uur in de feestzaal. KARNAVAL met uitstap en verkleed bal van fanfare St. Cecilia, in de eigen zaal om 20 uur. DI1SDAG 28 FEBRUARI Hoogstraten: lste avond van de reeks 'De Bijbel', 2000 jaar brandend actueel, om 20 uur in de Fax. DONDERDAG 2 MAART Hoogstraten: Opvoering door Theater Antigone van ELCKERLYC in de Rabboenizaal van het Spijker. VRIJDAG 3 MAART Meersel-Dreef: Vertoning videofilm over het KARNAVALgebeuren, om 20 uur in "t Wapen van Nieuw Ginneken', in Galder. Minderhout: FEESTvergadering van het ouderkomitee. Wortel: PLASTIEKOPHALING van 9 tot 11 uur. TEERFEEST van het Slot. VRIJDAG 10 MAART Minderhout: FEEST van de KLJ voor de - 16 jarigen. ZATERDAG 11 MAART Hoogstraten: LEDENFEEST van het Davidsfonds, vanaf 19 uur in de Pax. Minderhout: FEEST van de ouders, ingericht door KSJ. WOENSDAG 15 MAART Hoogstraten: PAASCONCERT door het Lemmensinstituut in de Rabboenizaal van het Spijker. Org . Kunstkring Spijker. DONDERDAG 16 MAART Meerle: Bedevaart naar St. Jozef in Leuven. VRIJDAG 17 MAART Minderhout: FEEST van de KLJ voor de + 16-jarigen. ZATERDAG 18 MAART Hoogstraten: IKONEN-tentoonstelling in de IKO-galerij van 14-18 uur. Wortel: THE GLUEHEADS in het Slot. ZONDAG 19 MAART Hoogstraten: IKONEN-tentoonstelling in de IKO-galerij, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Optreden van THE INSTIGATORS in Cahier de Brouillon. VRIJDAG 24 MAART Minderhout: FUIF van KSJ voor de + 16-jarigen. Meer: FILM-avond met vertoning van THE EMERALD FOREST, ingericht door KWB om 20 uur in de parochiezaal.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

ROMA 't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 H000STRATEN

03/315.92.69 Frituur: maandag gesloten ZATERDAG 25 MAART Hoogstraten: IKONEN-tentoonstelling in de IKO-galerij van 14 tot 18 uur. Wortel: TENTOONSTELLING in het Slot van 14 tot 18 uur. ZONDAG 26 MAART Hoogstraten: IKONEN-tentoonstelling in de IKO-galerij van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. CONCERT van de fanfare St. Cecilia in de eigen feestzaal om 19 uur. Wortel: TENTOONSTELLING in het Slot van 14 tot 18 uur. MAANDAG 27 MAART Wortel: TENTOONSTELLING in het Slot van 10 tot 18 uur. DONDERDAG 30 MAART Meersel-Dreef: FEEST van de H. Quirinus met misviering in de St. Luciakapel om 19.30 uur.

Spel en sport KAARTEN Meersel-Dreef: Op 10, 17, 24 en 31 maart: Kaartavond RIKKEN in café Het Jachthuis. Inschrijven vanaf 19.30 uur, kaarten vanaf 20 uur. Meer: Maandag 6 maart: Kaartavond van de Landel. Gilde om 20 uur in het Boerenzaaltje. Minderhout: Donderdag 9 maart: Gewestelijke kaartprijskamp van de KBG. Hoogstraten: Vrijdag 3 maart: Kaartprijskamp Kruisjassen en Jokken van de fanfare St. Cecilia in de eigen zaal om 20 uur. Donderdag 10 maart: Kaartprijskamp van De Lustige Wielrijders in de zaal Jos AdamsBrosens om 20 uur.


TURNEN Hoogstraten: Zaterdag 5 maart: DEMONSTRATIE van turnkring 't Spagaatje in Sporthal De Zevensprong om 14 uur. YOGA Minderhout: Donderdagen 2, 9, 16 en 23 maart, ingericht door KVLV. WANDELEN Meerle: Zondag 12 maart: Wandeltocht op DE WOUWSE PLANTAGE (NL), ingericht door de KWB, vertrek om 9 uur. Inschrijven bij J. VanderKaa, Dalweg2, tel. 315.80.72. Wortel: Zondag 5 maart: Wandelen met DE WIELEWAAL, vanaf 10 uur in Wortel-Kolonie. Minderhout: Zondag 19 maart: FOTOZOEKTOCHT, org. Vakantiegenoegens, om 13 uur aan de parochiezaal. Hoogstraten: Zondag 19 maart: Historische Wandeling om 14 uur aan het Begijnhof. Organisatie Davidsfonds Hoogstraten. VOLLEYBAL Hoogstraten: Zondag 19 maart: OPEN DEUR Lentespelen van volleybal-klub De Gelmers, vanaf 10 uur in De Zevensprong. ORIENTALIELOPEN Meer: 3 maart: Criterium om 19 uur in De Mosten, georg. door Sportraad en Sportdienst. 4 maart: Initiatielessen oriëntatieloop in de Mosten van 10 tot 17 uur, georg. door Sport raad en Sportdienst.

I

't SLOT WORTEL * donderdag * vrijdag zaterdag * zondag

Openingsuren: 20.30-24.00 u. :20.00- 1.00 u. : 19.00- 1.00u. 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelenl Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

CJMTP,

HOOGSTRATEN

T

VP

Café

-

Oplossing kruiswoordraadsel vorige maand!

frituur

apillon W Minderhout

Gesloten: woensdag.

OPLÔSS/il)6 lJoR,'&E 111/1,4Mb

R&EÂ'J A

• \\j

riri

'5

1

Meersel-Dreef: Woensdag 1 maart: Vergadering van de EKMoedersbond. Zondag 5 maart: Aktie Broederlijk Delen Maandag 6 maart: KVLV-vormingsvergadering voor de +50-jarigen. Dinsdag 14 maart: Demonstratieavond van de KAV Zondag 19 maart: Aktie Broederlijk Delen Dinsdag 21 maart: Paasviering van de KBG om 14 uur Meer: Dinsdag 7 maart: Info-avond met film en dia's over 'Rugklachten', org. L.G., om 20 uur in het Boerenzaaltje. Vrijdag 17 maart: Lesavond over 'Hypothecaire leningen en premies', org. KWB, om 20 uur in de parochiezaal. Minderhout: Dinsdag 7 maart: Eerste bijeenkomst Hoogstraatse VELT afdeling om 20 uur in de Parochiezaal. Woensdag 8 en 15 maart: BLOEMSCHIKKEN, ingericht door KVLV. Zondag 12 maart: ZIEKENDAG van de CM Dinsdag 14 maart: Bezinningsdag van KAV in het prov. vormingscentrum van Oostmalle Woensdag 15 maart: Algemene vergadering van de KBG Woensdag 29 maart: Alg. vergadering met les over 'Huishoudelijk werk goed organiseren'. Wortel: Donderdag 2 maart: Les over 'Vreemde fruitsoorten' ingericht door KVLV in de parochiezaal. Donderdag 9 maart: Les over 'Belegde broodjes' ingericht door KVLV in de parochiezaal. Hoogstraten: Dinsdag 28 februari: Les over 'Voetverzorging' ingericht door KVLV, om 13.30 uur en 19 uur in de Pax. Donderdag 2 maart: Gewestelijke bezinningsdag van de KVLV in Vorselaar. Dinsdag 7 maart: 2de Bijbelavond in de Pax om 20 uur. Woensdag 1 en 8 maart: Vormingsavonden van de KAV in de Pax. Woensdag 8 maart: Demonstratie BLOEMSIERKUNST (Voorjaar en Pasen) om 19.30 uur in de Hotelschool. Donderdag 9 maart: Kookles 'Feestmenu', org. KVLV, om 13.30 uur en 19 uur in cle Pax. Dinsdag 14 maart: 3de Bijbelavond om 20 uur in de Pax. Demonstratie over Haarverzorging, ingerichi door KAV in de Pax Woensdag 15 maart: 'Alles over diepvriezen', org. KVLV, om 19.30 uur in de Pax.

I7IIE1K R EEFrI

/DERIoLE L b,4R E VER R r S NE á k

vERIR L

Vorming en informatie

?ÇASrAWJE

E.Utt]EPKEIV

Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag.

5

Ook

1 r5

I

AIAIK 8EDARE4/

RALIWEz

LI 5

EGIftETEN

I

rI

PERRM

STA ITELE INEP

RET 16 IIVA

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met

biljart, darts, enz... café Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend de Dreef.

op

MEERSEL

- DREEF

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat Hoogstraten

2

-

Café-res(aurant

DE GRENS Strijbeek 1 6

-

Meerie Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-32331

59107 Taverne

J

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

AUTOSHOW ALES 1 • .iVJiI 3- 4-5-6 nmart 1989 018

nip

ffirff HOOGSTRATEN VEILING 43


POLITIE: 315.71.66

Brandweer 314.42.43 ICARUS

/

RIJKSWACHT: 314.50.08

Cis Vissers taverne feestzaal

\\\

\ Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Eddy BLOCKX

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Verzekeringen Leningen

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

GAS BESTELLEN

Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken

Joos en Gerda Croes-Rombouts

HUISARTSEN

Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91

Tel. 03/314.56.17

Indoor tennis

00

Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES

(van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur) 25 en 26 februari: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55 4 en 5 maart: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74 11 en 12 maart: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66 18 en 19 maart: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54 25 en 26 jitaart: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer, tel. 315.85.11 27 maart: (2de Paasdag): DR. G. FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 Op verlof tot 5 maart: DR. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten.

Tel. 031314.51.33

APOTHEKERS

Koekhoven 5 - Rijkevorsel Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Van 24 februari tot 3 maart: APOTHELK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04 Van 3 tot 10 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75 Van 10 tot 17 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, te!. 315.77.73 Van 17 tot 24 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14. 57 .24 Van 24 tot 31 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Sanitair - dakbedekking Zink + kope,werk Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMpEN St, Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Antiek KRIS VOETEN

K. VERHEYEN-GEYSEN

De volgende MAAND valt op 30 maart in uw brievenbus. Medewerkers houdt uw kopy klaar op woensdag 15 maart.

Tel.

installatiebedrijf KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31 JSTIN MARC VANLUFFELEN Tel. 03 / 31475 78

VRIJHEID 29

Alle inlijstingen op maat hout - aluminium nâ 18.00 uur - Tel. 03/3 147578 Huwelijken - Bals - fuiven en klein P - A

» BART VORSSELMANS

Tel. 03/314.54.50 44

Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/3 IS 76 26