februari 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 46 FEBRUARI 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Pater Fons Rigouts:

Een gelukkig missionaris 0

101

-

In den bak

Gemeenteraad in beeld

Kleren kopen .


KE

A

2 <&n -S-

2


10 jaar In februari is het 10 jaar geleden dat de eerste HOOGSTRAATSE GAZET werd uitgegeven. (Op welke dag dat juist gebeurde, weten we niet zo goed maar daar hebben we onze hoofdredacteur voor die een bijzonder goed hoofd heeft voor data en ons bij tijd en wijle herinnert aan vroegere gebeurtenissen die dan ook met een passende viering worden herdacht.) De Hoogstraatse Gazet heeft als weekblad zo'n kleine zes jaar bestaan, dit in tegenstelling met haar voorgangster DE GAZET VAN HOOGSTRATEN die in de schoot van het familiebedrijf Haseldonckx wel 86 jaar lang het streeknieuws bracht. Maar dat waren andere tijden, zullen we maar zeggen. Het maken van een weekblad werd ons op den duur te1, veel; tcvccl weik ui viii ii il 1 rvrrl /1)1 in het bijzonder van gcldclijkc aard. Toch waren we nog niet uitgeschreven na het Ier ziele gaan van De Hoogtraatse (Jazet, we gingen er alleen niet meer zo hard tegenaan en begonnen in '85 met nieuwe moed aan het maken van DE HOOGSTRAATSE MAAND. Nu is het alweer '89 en ons 'gazetje' (benaming voor ingewijden) floreert als nooit tevoren, dank zij de abonnees, dank zij de adverteerders en natuurlijk ook dank zij ons die ieder maand het blad vullen met leesvoer om u in te lichten en te plezieren. Wie die mensen allemaal zijn en wat zij doen, werd voor u, lezer, in beeld gebracht op pagina 2 van dit blad door onze huistekenaar Sjah. de redactie Lezer, gegroet.

Het maart-nummer van dit blad verschijnt op woensdag 23 februari. Medewerkers, dit wordt een ultrakorte maand. Haast u om de kopij binnen te brengen op woensdag 8 februari. Dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 12 februari. p.v.b.a. 1)E HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKfIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 11.R.T.: 44.797 BTW,: 419121756 BANK: 733-3243117-49

L

veruni wig: J. Fdtnen, Oude 4e2 20 2323 Hou gtralen.

Streekeigen curiosa 'Den Bak' Als toeristische attractie kan je het onmogelijk bestempelen, dit kleine vervallen bouwwerkje, gelegen vooraan in de Gemeentestraat, een aanhangseltje van de huidige Minderhoutse bibliotheek. Toch hebben zeker al vele haastige voorbijrijdenden en ook wel rustige wandelaars zich met een diepe frons in het voorhoofd afgevraagd wat ooit de bedoeling van dit 'stalletje' geweest moet zijn. Zo ziet het er inderdaad uit, maar de bestemming van dit met tralies voorziene hoekje moet je wel enkele jaartjes vroeger gaan zoeken.

Autochtone Minderhoutenaren zullen je ongetwijfeld onmiddellijk van antwoord kunnen dienen; van de inwijkelingen der voorbije jaren zal je 100'o zeker een nietsbetekend schouderophalen te incasseren krijgen. 'Den Bak' heet dit stenen gebouwtje in de volksmond. Een mini-gevangenisje met een oppervlakte van enkele vierkante meters. Het heeft de tand des tijds moedig getrotseerd en het is nog niet onder de slopershamer verdwenen als enkele andere gebouwen in het dorpscentrum. Maar ja, deze laatsten moesten verdwijnen om een snelle weg door het dorp te krijgen om het snelverkeer snel te kunnen laten doorstromen. 'Den Bak' stond niet in de weg en daarom mocht hij blijven voortbestaan samen met de 'Lusthof' die hem scheidde van de bibliotheek (de vroegere gemeenteschool en oud-gemeentehuis). Is deze Minderhoutse bezienswaardigheid ooit functioneel geweest? Inderdaad! Véér de oorlog van '40-'45 bracht de toenmalige veldwachter Pol Tackx een of andere dronkaard wel tot betere gedachten door hem hier een nachtje te laten afkikken. Ook Duitse soldaten, die bij de burgerij ingekwartierd lagen tijdens de Krieg, mochten hier hun roes uitslapen als zij te veel moedgevende drank naar binnen gekieperd hadden en occasioneel werd een opgepakte ontsnapte landloper in de gelegenheid gesteld eventjes tussen de vier muren te mediteren. Veel leed zal er zich in 'Den Bak' wel niet afgespeeld hebben, wel was het een afschrikkingsmiddel voor al te voortvarende bengels uit die na-oorlogse periode want 'ALS JE NIET BRAAF BENT, VLIEG D'IN DEN BAK' heeft menige 'wittekop' tot betere inzichten gebracht! •


LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAI ERS Grote keuze uit de volgende merken: • SOLO • STIHL • ISEKI * GAMO * WOLF De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaiers. Dit alles bij......

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Telefoon (03) 314.41.15

-

Minderhout

Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 4


mon in de moond Langs Gods kromme wegen Hoewel meer dan pensioengerechtigd, vertrok Fons Rigouts enkele maanden geleden opnieuw naar Guatamala (Midden-Amerika). 'Want, zo zegt hij, 'zolang ik gezond ben, zou ik hier niet gerust kunnen leven in die luxe en comfort'. Hij heeft de armoede en ellende ginder van te dichtbij meegemaakt en kan dat niet vergeten. Kort voor zijn vertrek gingen wij hem opzoeken om van hem te vernemen langs welke kromme wegen hij ginder ver is beland en wat hij daar allemaal uitvoert dat zo belangrijk is dat hij het niet laten kan... Van De Vrijheid... DHM: Bent ge een echte Hoogstratenaar Fons? FR: Ik werd als oudste van het gezin geboren in Hoogstraten op 8 april 1923, tussen twee crèmeries in, Schrijvers en Faes, in het huis waar nu Karel Boeckx en Josepha Crabeels wonen. Ik heb dus een grote affiniteit voor crème glace. Op mijn vierde jaar verhuisden we naar de overkant van de Straat in wat tot dan toe het hotel De Hertog van Brabant was. Vader kocht deze eigendom van Juul Hardy. Het pand telde tien kamers op de verdieping. Mijn vader begon er een juwelenzaak

heer en mevrouw Soetewey, Vic Leijten en Smeulders. Toen ik tien jaar was begon ik op het Klein Seminarie in het achtste jaar, het eerste van de twee voorbereidende jaren, en kreeg daar les van priester Renii Lens. Tijdens mijn acht jaar verblijf op het Klein Seminarie maakte ik kennis met de Vlaamse Studentenbond, onder leiding van Herman Wagemans. Er was toen felle concurrentie tussen de Studentenbond en de pas opgerichte K.S.A.

DHM: En de oorlogstijd, die heeft ook zijn verhaal, nietwaar? FR: Alle jonge mannen die buiten de eerste

Dejongefamilie Rigouts, v. 1. n. r. Henri Rigouts, Edmond, A lfons, A Ifred, Maria Peickinans en Karel.

en horlogewinkel. Grootvader Rigouts had naast Bruurs een horlogewinkel en juweelhandel waarin mijn vader werkte. Grootvader verhuisde naar de Lodewijk de Konincklaan, bouwde er een huis en bleef horloges herstellen. Vader was koster in opvolging van zijn schoonvader, Karel Pelckmans.

DHM: Vertel eens wat over je kindertijd en jeugd FR: De bewaarschool stond in mijn tijd naast de huidige taverne 't Voske. De juffrouwen waren Margriet Brosens, nu weduwe Bosschaerts, en Mère Gabriëlle. Daarna verbleef ik vier jaar op de gemeentelijke lagere school voor jongens. De leerkrachten daar waren de

verdedigingsgordel woonden, ten noorden van het kanaal van Rij kevorsel, kregen het bevel op 10mei1940, de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog, om te vertrekken naar Eeklo, om zo uit de handen van de Duitsers te blijven en als reserve voor een eventuele lange oorlog. Op 11 mei zijn alle jongens die ouder dan zestien waren, en nog geen soldaat, met de tram naar Antwerpen vertrokken en vandaar met de trein naar Eeklo. Wij logeerden daar bij burgers. Na enkele dagen kregen we het bevel om verder naar het zuiden te gaan, waar we praktisch aan ons lot waren overgelaten. Zo ben ik met een groepje, onder leiding van Jos Janssens, toen groot-Seminarist, maar nog niet gewijd, later nog deken van Hoog-

Pater Alfonso Rigouts.

straten, naar Duinkerken getrokken, te voet en tot dicht bij Pas-de-Calais geraakt waar de Duitsers ons inhaalden. We moesten rechtsomkeer maken en terug naar huis. Aan de Belgische grens mochten we van de Duitsers een fiets halen uit een Belgische militaire trein die niet verder geraakt was. Zo reden we per fiets terug naar huis en alles tesamen waren we maar een maand weggeweest.

Naar China? DHM: Daarna werdt ge Scheutist? Waarom wilde ge missionaris worden? FR: In september 1941 ben ik ingetreden in het noviciaat van Scheut. Na een dag of tien kreeg ik als bestemming China, wat ik ook gevraagd had. Men kon toen kiezen tussen China, Belgisch Congo of de Filippijnen. De missies van Indonesië waren voorbehouden aan de Nederlandse Scheutisten. Gedurende mijn zeven jaar opleiding in Scheut, kregen we naast filosofie en theologie ook lessen in Chinees. Al mijn vrije tijd en ook de vakanties gingen naar de studie van het Chinees. In die tijd kregen we maar driemaal acht dagen verlof per jaar thuis. De laatste drie jaar van de theologiestudies heb ik in Leuven doorgebracht in de Vlamingenstraat. Ik ben priester gewijd op 25 januari 1948, halfweg in het laatste jaar theologie, in Scheut. Na de wijding kregen we drie dagen verlof en daarom heb ik mijn eremis uitgesteld tot het paasverlof in 1948. De eremis werd opgedragen in de begijnhofkerk want de St.-Catharinakerk was vernield. Ik heb van kleinsaf missionaris willen worden in China. In ben daarin geïnspireerd geweest door mijn grootmoeder die veel over de missies vertelde en er ook van hield. Maar eens dat ik wist dat ik niet meer naar China kon gaan, heb ik geen moeite meer gedaan om het Chinees dat ik geleerd had te onthouden. Toch wilde ik nog altijd naar een echt missieland gaan. Ik vond de USA precies geen echt missieland, alhoewel ik moet zeggen dat ik in Louisiana (USA) heel gelukkig geweest ben met mijn werk.

DHM: Welk was dan je bestemming als missionaris? FR: In augustus 1948 ben ik met bestemming


INTER VIEW China vertrokken uit Rotterdam, maar ik moest eerst enkele jaren studeren aan de Katholieke Universiteit van de USA in Washington DC.

Naar Amerika! DHM: Hoe komt het dat ge zolang in de USA woonde? FR: In 1949 was de missionering in China voorbij. Heel China was veroverd door de communisten. Ik heb dan aan de algemene overste van Scheut, die juist op bezoek was in de USA, gevraagd om mijn studies stop te zetten en om naar de nieuwe missies van Scheut in Japan te gaan. Ik had toen juist de licentie filosofie behaald. Hij stond dat toe, maar zegde dat ik 'voorlopig' eerst naar Alexandria, Louisiana, USA, moest gaan omdat Scheut juist aangenomen had om daar een Klein Seminarie van het bisdom te voorzien van leraars. Dit seminarie was juist gebouwd door de lokale bisschop in de bossen buiten Alexandria met afgedankte legerbarakken. Die voorlopige benoeming is er één geworden van tien jaar: negen als professor in het Klein Seminarie en de laatste jaren ook rector. Na negen jaar heeft Scheut het seminarie teruggegeven aan het bisdom dat ondertussen al over voldoende priesters beschikte om het zelf te leiden. Buiten mijn professoraat in het Klein Seminarie heb ik ook gedurende verschillende jaren gewerkt als verantwoordelijke voor het huwelijksgerechtshof van het bisdom (ongeldigheidsverklaringen en ontbindingen van gebroken huwelijken). Nadat in 1958 Scheut het seminarie teruggaf aan het bisdom en nadat ik voor de eerste keer in tien jaar voor drie maanden op verlof kwam in Hoogstraten ben ik nog een jaar blijven werken, deze keer voltijds, voor het huwelijksgerechtshof van Alexandria. In augustus 1959 werd ik benoemd als provinciaal overste van de Amerikaanse provincie van Scheut voor een periode van vijf jaar, die dan nog eens vernieuwd werd voor vijf jaar. Ik moest dan resideren in het provinciaal huis in Arlington, Virginia, USA. In die tijd hingen ook de Scheutse missies in Haïti en in de Dominikaanse Republiek van de Amerikaanse provincie af. Ik bezocht die missies elk jaar gedurende een maand.

1969. Mijn eerste vier maanden in Guatemala heb ik doorgebracht in de hoofdstad met de studie van Spaanse en lokale geschiedenis en cultuur. Op 31 december 1969 ben ik naar het noorden van Guatemala gegaan, naar het bisdom Verapaz (Cobân) en heb daar enkele maanden verbleven. In april 1970 mocht ik naar huis komen voor de gouden bruiloft van mijn ouders die toen al in de Lindendreef woonden. Na mijn terugkeer in Guatemala in juli 1970, ben ik benoemd als onderpastoor in de kathedraal van Cobdn en ben begonnen met een vier maanden lange intensieve cursus van K'ekchi te volgen. Dit is de Indiaanse taal van Cobân. Op 6januari 1971, tien dagen voor de cursus eindigde, ben ik onverwachts van Cobân naar Tactic, 30 km naar het zuiden, moeten gaan om er de zieke pastoor te vervangen.

Vanaf 8 mei 1971 heb ik ook vanuit Tactic de parochies van Tamahi en Turcuris moeten bedienen omdat ze zonder pastoor waren. Op 25 september 1971 ben ik teruggekeerd naar Cobân, deze keer als pastoor van de kathedraal en ik ben daar gebleven tot 4 december 1985.

Eén van de woningen die Fons Rigouts bouwde voor de armsten van zijn parochie.

De slaapzaal naast de pastorij.

Alberto Caal, lam en verminkt, sleept zijn lichaam voort, gewikkeld in een binnenband van een auto, is sinds vele jaren een bewoner van de pastorij in Cobân.

met koopwuren en de was van arme bewoners aan de rand.

DHM: Hadt ge hulp van een andere priester in uw parochie? FR: De meeste jaren in Cobân was ik alleen in de parochie. Bij de parochie behoorde ook een groot landelijk gebied waar ik maar heel weinig kon voor zorgen omdat ik zo gebonden was aan het urbane deel van de parochie. In 1982-'83 heb ik ook gedurende negen maanden dagelijks een halve dag moeten doorbrengen in de parochie van San Christobal. Dit is een zeer grote parochie op 22 km van Cobân. De parochie was zonder priester en dit op het hoogtepunt van de guerillabe-

Gestrand in Guatemala DHM: Uiteindelijk zijt ge in Guatemala terecht gekomen. Waarom die keuze? FR: Gedurende dat provincialaat van tien jaar ben ik ook driemaal van ambtswege op bezoek moeten gaan naar Guatemala. Op het einde van mijn provincialaat heb ik dan een overplaatsing gevraagd naar Guatemala in

. * BloemsierV Kunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 141

weging en de daarmee samengaande repres sie. Geen enkele priester wilde er op dat mo ment pastoor worden. Die mensen hadder nochtans op dat moment meer dan ooit eer priester nodig. Het was een vermoeiende tijc voor mij. Elke morgen vertrok ik om half ze om v66r halfzeven in San Cristobal toe te ko men voor de eerste mis; daarna nog de ge huchten bezoeken en 's middags terugkerer naar Cobân om daar het gewone werk voori te doen.

DHM: Waarom nu terug naar Cobttn' FR: In december 1985 heb ik Cobân moeter verlaten met lood in de benen om opnieuw


INTERVIEW provinciaal overste van Scheut te worden met verblijf in de hoofdstad. Met die job had ik gedaan op 1juli1988 en ik ben dan op 7 augustus met verlof vertrokken naar hier in Hoogstraten om nu op 12 november terug te keren naar Cobân. Hoewel ik in Cobin heel hard heb moeten werken en altijd veel miserie heb moeten aanzien en een spannende tijd heb moeten meemaken (1979-1985), beschouw ik die tijd toch als de gelukkigste jaren van mijn priesterschap, de jaren van de grootste voldoening.

DHM: Levend in een comfortabel landje als België is het moeilijk uw leven voor te stellen van de voorbije jaren in Coban. Vertel ons wat meer over het land en het Indiaanse volk en uw verblijf daar. FR: In Guatemala heb ik altijd gewerkt, tot einde 1985, in het bisdom Verapaz, een overwegend Indiaans gebied met drie verschillende Indiaanse talen binnen éénzelfde bisdom. Het is een bergstreek met een zeer koud en nat klimaat, tenminste in de streek van Co-

Na enkele jaren heb ik een grote zaal kunnen bouwen op een bestaande ruïne naast de pastorij. De bedoeling was tweevoudig: voor de catechese en als slaapzaal. Doch de zusters die instonden voor de catchese wilden de zaal niet gebruiken omdat ze te veel schrik hadden van de vlooien die natuurlijk door dearme mensen werden achtergelaten. Ik moest ook een speciale conciërge betalen om alles te onderhouden en vooral om de aparte toiletten proper te houden.

DHM: De burgerlijke stand was naar het schijnt ook een probleem! FR: Een probleem, waar alle parochies met een overwegend Indiaanse bevolking, mee te kampen hebben en dat zeer accuut was en nog is in Coban, is dat van de doop- en geboorteakten. Een geboorteakte heeft men daar voortdurend nodig, onder andere ook om een identiteitsboekje of 'cédula' te bekomen. De meeste Indianen van de gemeente Cobân, vooral zij die in de bergen woonden, hadden geen geboorteakte of afschrift en dus ook geen cédula, in de tijd dat iemand zonder

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten tie moeilijk maakt, vooral wanneer men be denkt dat er in Cobân duizenden mensen de familienaam Caal hebben, en er in één boek wel een tiental kinderen staan die Maria Caal heten, dochter van Christina Caal. Een probleem eigen aan Cobn is, dat gedurende tientallen jaren de persoon belast met het inschrijven van de geboorten Octavio Revolorio, zaliger gedachtenis, halfdoof was en vele gegevens verkeerd verstond. Het meisje dat er nu mee belast is, kent geen Indiaans en heeft de neiging om het geslacht verkeerd te noteren. Kortom, in de burgerlijke stand kon men de meeste geboorteakten niet terugvinden en werden de mensen naar de parochie gezonden met de hoop dat men daar de doopakte zou kunnen vinden en dus ook de geboortedatum. Maar de indexen van de doopboeken waren ook niet foutloos, hoewel beter dan die van de burgerlijke stand. Mijn eerste werk was dan ook met de hulp van secretaressen volledig alfabetische indexen van de doopboeken te maken met ook meer gegevens zoals

Ere-mis in Hoogstraten, v.l.n.r. vader, Fred, Fons, Karel, grootvader Rigouts, Mou in mander Pelckmans. bân en omgeving. Van Cobân zegt men dat het er dertien maanden in een jaar regent De kathedraal, in het centrum van Cobân gelegen, bood speciale omstandigheden die wel verschillen van de meeste andere parochies. Hei is voortl een 'devotiekerk' waar vele missen moeten opgedragen worden, waar bijna alle lijkdiensten plaats hebben, waar de meeste kinderen worden gedoopt, zo'n 1600 per jaar. Op enkele meters van de markt en van de terminal van de bussen gelegen, is het ook een aantrekkingspunt voor allerhande arme mensen, reizigers, kleine markthandelaars, enz.

Een tehuis voor daklozen Vanaf het begin heb ik de pastorij opengezet voor allerlei sukkelaars die geen familie, huis of inkomen hadden en ook voor vele mensen van buiten Coban die om nachtverblijf vroegen. Een vijftigtal mensen woonden permanent op de pastorij en elke avond kwamen er nog een honderdtal mensen slapen.

identiteitspapieren ervan verdacin n Ln J nu errillero te zijn en gemakkelijk gcurrcnc-id werd of nog erger: het was een kwestie van leven of dood! De burgerlijke stand had geen bruikbare in dexen of alfabetische inhoudslijsten van de geboortenboeken. Van de andere kant wisten de meeste Indianen, die ongeletterd zijn, zelfs niet bij benadering wanneer ze geboren waren of hoe oud ze waren. Daarbij komt nog het probleem dat velen niet weten met welke voornamen of familienamen ze bij de geboorte ingeschreven werden. Velen werden ingeschreven door andere personen dan de ouders. Velen staan met verkeerde namen ingeschreven. Er zijn gevallen van jongens die als meisje opgeschreven staan en omgekeerd. Daarbij komt nog dat veruit de meeste kinderen geboren worden in families waarvan de ouders niet getrouwd zijn en de naam van de vader dan gewoonlijk ook niet in de geboorteakte voorkomt, en het kind heeft alleen de familienaam van de moeder, wat de identifica-

l-ns Rigoiit.s aan zijn hu,'eau in Cv ban (Guatemala)


INTER VIEW de namen van peter of meter, en de naam van het gehucht of plantatie van geboorte. Eens de doopboeken geïndexeerd waren, begonnen wc met hct indexeren van dc geboorteboeken van de burgerlijke stand, vanaf 1878, toen de burgerlijke stand begon, tot de dag van vandaag, in volledig alfabetische orde, eerst volgens de voornaam en dan overgeschreven op grote bladen, dan opnieuw volgens de familienaam. De gemeente zelf had geen geld en ook niet veel goesting om dat werk te laten doen. Gedurende een periode had ik tot zeven secretaressen aan het werk opdat het werk vlug zou gaan. Computers waren toen nog niet doorgedrongen tot in Cobin. De bladen bond ik in tussen dunne planken met scharnieren (ik heb daar geen brevet op) om ze te beveiligen. Ik hield het origineel en gaf een fotocopie aan de burgerlijke stand, in de hoop dat ze voortaan zichzelf zouden behelpen, maar dat werd maar gedeeltelijk verwezenlijkt. Alle moeilijke gevallen werden nog naar mij gezonden. Om wille van de vele diensten die ik bewezen heb aan de burgerlijke stand, had ik daar ook veel invloed en kon ik de bedienden dikwijls er toe bewegen een fout in de boeken te verbeteren (niet voortvertellen, hoor!) hoewel dit wettelijk niet mag zonder tussenkomst van een kostelijke advokaat en een rechter. Wanneer ik voorzag dat, omwille van de grof heid van de fout (bv. Yolanda, een meisje, dat ingeschreven stond als Rolando, een jongensnaam - de twee namen klinken gelijk)

/la/i liet altaar niel M,'r. (Jerardo Ilores en Pater Raiiioii Cabedo, bij zijn een rek uit Cobân op 1 december 1985. ging ik persoonlijk het kind opnieuw inschrijven zonder te zeggen dat het reeds ingeschreven was. Zo heb ik in Cobtn veel 'kattekwaad' uitgestoken.

DHM: Hebt ge veel last gehad met de mensen die op de pastorij woonden of kwamen slapen? FR: Met de families en mensen die van buiten Cobân kwamen om één of meerdere nach-

Wij maken u wegwijs bij uw rneubelkeujze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

ten te blijven, had ik gewoonlijk weinig of geen last, hoewel ze natuurlijk veel vuiligheid nalieten. De gemeente werkte ook goed mee. De vuilniskar kwam regelmatig de tonnen vuilnis opladen. Ik moest niet betalen voor het overvloedige water dat die massa mensen verbruikten. De wc's moesten verschillende keren per dag gekuist worden. Ook had de binnenkoer van de pastorij altijd een slordig uitzicht van de vrachten goederen die daar neergezet werden door mensen die er de volgende dag mee naar de markt gingen: groenten, fruit, zakken apennoten, borstels, stromatten, kippen, kalkoenen, vis en grote levende schildpadden. Soms lagen er op de koer, onder het venster van mijn slaapkamer, gedurende weken, honderden kilo's look, die daar gekuist werden (geen aangename geur) en in kleine hoeveelheden naar de markt gingen. Met de mensen die permanent op de pastorij woonden had ik wel veel last. Velen waren mentaal niet normaal. Er werd bijna dagelijks gevochten en dikwijls moest ik de vechters uit elkaar trekken. Soms moest ik er de politie bijhalen of riepen anderen de politie. De lastige gevallen waren de zogenaamde 'cargadores' of dragers. Het waren ruwe mannen die hun kost verdienden met voor enkele centen vrachten van en naar de markt te dragen, doch geen familie of huis hadden, en op de pastorij kwamen slapen. Ze waren nogal dikwijls zat en verkochten veel last. De straatdeur die toegang gaf tot de binnenkoer en de bureau stond ook heel de dag open en alle slag van mensen kwam binnen, ook dronkaards en dieven die andere mensen kwamen bestelen. Mijn kwaadste ogenblikken waren gewoonlijk de zaterdagavonden wanneer vele soldaten enkele uren vrijaf hadden en naar het Centrum kwamen. Sommigen dronken zich dan een stuk in hun kraag en kwamen daarna op de koer van de pastorij last verkopen of zoeken naar een meisje of een vrouw om er mee te gaan slapen. Die lastverkopers moest ik dan buiten smijten en soms was het echt smijten. Daar ik echter tegenover die kleine indianen een reus was, was het niet zo moeilijk om een dronken en weerbarstige soldaat een beentje te zetten, op de grond te laten vallen en naar de straat te slepen. Er zijn ook enkele kinderen op de koer geboren en ook enkele mensen zijn er gestor-


INTERVIEW ven. Ik heb dikwijls de ambulances van de brandweer of van het Rode Kruis moeten roepen om zware zieken en gekwetsten naar het hospitaal te laten voeren. Ik heb me daar werkelijk nooit verveeld. Er gebeurde dagelijks iets spannends. 'Never a dulI moment', zeggen de Engelsen. Moest ik een beter geheugen hebben, ik zou een heel boek kunnen schrijven over het leven op de pastorij van de kathedraal van Cobn, over Agapita, La Muda, Cascarôn en andere kleurrijke figuren. Ik moet toegeven dat de pastorij wel geen zoete inval was; toch was het wel een tehuis voor honderden die geen huis hadden.

Bouwen DHM: Was er veel schade in Coban nâ de aardbeving van 1976? FR: Ik heb in Cobân de grote aardbeving meegemaakt van 4 februari 1976 die er wel aanzienlijke schade aangericht heeft maar geen doden achterliet. In geheel Guatemala werden er toen 23.000 mensen gedood. Een van de gebouwen in Cobân dat erg geteisterd was, was het 400 jaar oude klooster of 'convento', dat naast de kathedraal gelegen is. Eén van de vier vleugels was ingevallen, de rest was erg beschadigd. Op het moment van de aardbeving diende het convento alleen maar als bureau van de bisschop en

avondschool voor 400 volwassen studenten. Het gebouw was onbruikbaar geworden en de avondschool, eigendom van het bisdom, moest naar elders verhuizen en verviel stilaan, mede omwille van het tijdperk van 'geweld' tussen 1979 en 1985. Daar zich niemand ontfermde over de ruïne van het convento gedurende het anderhalf jaar dat volgde op de aardbeving, ben ik november 1977 begonnen met de restauratie van dit gebouw, iets dat ik maar met tussenpozen gedaan heb gedurende de tien volgende jaren, naargelang er geld beschikbaar was. Van februari 1987 tot het midden van juli 1988 is het oude klooster een tehuis geweest voor meer dan 100 Indiaanse vluchtelingen uit de gemeente Cobtn, die vijf jaar lang verscholen hebben gezeten in de bergen en zich eindelijk onder de bescherming van de bisschop en de burgerlijke gouverneur gesteld hadden.

DHM: Van 1985 tot '88 waart ge provinciaal in de hoofdstad. Hadt ge toen nog contact met Cobân? FR: Toen ik als provinciaal in de hoofdstad moest resideren, heb ik toch bijna wekelijks kunnen terugkeren naar Cobn om te blijven zorgen voor de armsten die geen inkomen hadden buiten hetgeen ik hen kon geven. Daar bij mijn vertrek uit Cobân de meeste van de permanente bewoners van de pastorij bui-

Na zijn terugkeer in Guatemala (dec.'88) werd Fons Rigouts aangesteld als pastoor in de parochie van SANTA LUCIA in een plaats met de moeilijke naam Cotzumalguapa. Santa Lucia ligt op 90 km van de hoofdstad, is 50 km verwijderd van de Zee en ligt op een hoogte van 355 m hoven de

zeespkgel. In dit, zeer warme gebied wonen een St) i 60.000 mensen waarvan er velen tewerkgesteld zijn in de winning van suikerriet: er zijn een 6-tal suikerfabrieken. Het was in Sanm.a Lucia, recht tegenover de pastorij, dat Walter Voordeckers op 12 mci 1980 werd vermoord. Vanaf pasen '89 gaat pater Rigouts elders werken, in CobAn (provincie San Martin). Hij zal daar vooral moeten werken voor het bisdom, hoofdzakelijk als ekonoom en ook op de buwelij ksrechtbank. l)eze laatste functie heeft hïj ook vroeger, in Louisiana (V .S,) uitgeoefend. Wie hem wil schrijven kan tot pasen terecht Ol volgend adres: Casa Parroqu/af

05002 Santa Lucia C'OTZ Gua!enwla C.A. ten moesten, ben ik dan ook begonnen met het bouwen van kleine houten huizen met platen dak op gemeenschapsterreinen, een km of vijf buiten het centrum van Cobn, in de nabijheid van het vliegveld. De lijst van mensen die vroegen naar zo'n huisje in vervanging van het hok waar ze woonden, bleef altijd maar groeien. Er werd voorrang gegeven aan oorlogsweduwen met kinderen en alleenstaanden of verlaten vrouwen met kinderen.

DHM: Hoe ziet ge uw taak als priester in Cobân? FR: Een motivering evolueert wel met de jaren en met de lokale omstandigheden. Zoals ze nu is, zou ik ze zo kunnen uitdrukken: mijn bedoeling is zoveel mogelijk de geestelijke en materiële noden van de armste mensen te lenigen en zo wat bij te dragen tot hun geluk. Dat maakt mij gelukkig. Ik heb de ellende van zoveel mensen in Guatemala van dichtbij gezien en ik kan ze niet vergeten. Ik zou ook niet gerust zijn moest ik hier in België in comfort en luxe komen rentenieren, zolang ik nog gezond ben.

Fons Rigouts samen met vrienden in Guatemala.

DHM: Welke rol speelt het 'thuisfront'? FR: Wat ik heb kunnen doen voor zovele ar-

VAN DEN OUWELAND

Fietsen voor dames, heren en kinderen *** Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

'' 03 / 314.43.83

me mensen in Cobân, had ik natuurlijk niet kunnen doen zonder de financiële hulp van de Missiekring en zovele weldoeners in Hoogstraten en de USA. De meeste priesters in Guatemala kunnen wel min of meer in hun eigen levensonderhoud voorzien door wat ze verdienen in de parochie door misintenties en dopen (ze krijgen geen salaris). De meesten leven zeer eenvoudig. Maar andere mensen helpen, zelf een auto of jeep kopen en onderhouden, is niet mogelijk zonder de hulp vanuit het buitenland, vanwege het thuisfront. Tot hier ons gesprek met Pater Fons Rigouts. Als u, beste lezer, dit artikel leest, is hij al teruggekeerd bij het Indiaanse volk in Guatemala. Tol ziens en bedankt, Fons!U 9


LH-i I1/(

/ij î•- - i ____

Belangrijke periode VOOF HVV De roodwitten lieten in de laatste match van de heenronde voor eigen publiek een gelegenheid onbenut om zich voor een tijdje uit de zorgen te spelen. Allerlei kwetsuren waren er de oorzaak van dat tegen Heultje 4 basisspeIers tegelijk dienden te worden vervangen en dat HVV uiteindelijk als verliezer de winterstop moest ingaan. De eerste match van de terugronde kwam FC Turnhout op bezoek, een ploeg die een misstap op Virton te buiten gelaten op dit ogenblik bij de beterspelende ploegen kan worden gerekend. HVV miste nog steeds Van Hoof en Smulders, doch recupereerde een paar basisspionnen en hield na een goede match aan het burentreffen één punt over. Omdat Beringen en Overpelt verloren, kan men dus van een winstpunt spreken. Met de thuismatch tegen Beringen (14.01.89) voor de boeg, moet men geen expert zijn om te weten dat HVV mits te winnen de Limburgers op 5 punten plaatst en dat zo de roodwitten van heel wat druk kunnen verlost worden. In Beringen weet men dit echter ook en zo komt men dan tot een situatie dat de 17de kompetitiematch voor HVV - en voor Bermgen uiteraard - erg belangrijk is. Wanneer de lezer dit artikel onder ogen krijgt, is de toestand toch weer helemaal anders, doch dat is iets waarin je in een maandblad rekening moet houden. Programma Zaterdag 4 februari: 20.00 uur: Hoogstraten - Hoei 12.30 uur: Minderhout - Pupillen 13.30 uur: Minderhout - Preminiemen A 13.30 uur: FC Turnhout B - Preminiemen B 15.00 uur: Hoei - Reserven

De Gerstetonne v nu het eet tc periodekampioenschap op zijn sloffen. Het viel echter te verwachten dat het niet zo gemakkelijk zou blijven. En inderdaad, het tweede periode-kampioenschap was nog maar net begonnen of grote rivaal Icarus snoepte hen reeds hun eerste puntje af. Rigy Boys die een zeer sterke match speelden, deden dit na. Sporto slaagde er op 16 januari bijna in te winnen. Zij kwamen 4-0 voor maar in een allesoverrompelende tweede helft kwam Gerstetonne terug en zelfs tot 4-5. De spanning steeg ten top en net véôr affluiten kwam Sporto nog terug tot 5-5 via Jules Schrickx. Door de verliespunten van Gerstetonne heeft Icarus de leiding genomen in het 2de periodekampioenschap. De Rigy Boys volgen op de voet. In de algemene rangschikking heeft de 10

S P 0 R :T_

Zondag 5 februari: 10.00 uur: Miniemen A - Heist Sp. 10.00 uur: Miniemen B - Poppel A 09.30 uur: Knapen - Heist Sp. 11.00 uur: Vorselaar - Scholieren 11.00 uur: Vorselaar - Juniores Vrijdag 10 februari: 20.00 uur: Reserven - Heist Sp. Zaterdag 11 februari: 13.30 uur: Preminiemen A - St.-Jozef 13.30 uur: Preminiemen B - Zwarte Leeuw B Zondag 12 februari: 15.00 uur: Heist Sp. - Hoogstraten VV 09.30 uur: Kasterlee - Miniemen A 09.30 uur: Kasterlee - Knapen 09.30 uur: Scholieren - Geel 09.30 uur: Juniores - Geel 11.15 uur: Gew. Juniors - Zandhoven Vrijdag 17 februari: 19.30 uur: Westerlo - Reserven Zaterdag 18 februari: 12.30 uur: Meer - Pupillen 13.30 uur: Meer - Preminiemen A 13.30 uur: Meerle - Preminiemen B 19.30 uur: Hoogstraten VV - Westerlo Zondag 19 februari: 10.00 uur: Miniemen A - Geel 10.00 uur: Miniemen B - Oosthoven A 09.30 uur: Knapen - Geel 11.00 uur: Westerlo - Scholieren 11.00 uur: Westerlo - Juniores 09.30 uur: St.-Lenaarts - Gew. Juniores Zaterdag 25 februari: 13.30 uur: Preminiemen A - Wuustwezel A 13.30 uur: Preminiemen B - Wuustwezel B Zondag 26 februari: 11.00 uur: Westerlo - Miniemen A 11.15 uur: Zwaneven - Miniemen B 11.00 uur: Westerlo - Knapen 09.30 uur: Scholieren - Heist Sp. 09.30 uur: Juniores - Heist Sp. 11.15 uur: Gew. Juniores - Westmalle.

Gerstetonne nog een komfortabele voorsprong. Wij zijn benieuwd naar het verder verloop. De Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld in sporthal De Zevensprong. Op maandag tussen 19 en 22 uur en op vrijdag tussen 19 en 23 uur.

Stand algemene rangschikking Gerstetonne Icarus Rigy Boys 5. Diesels

matchen punten 15 28 15 24 16 24 15 18

Stand 2de periode 1. Icarus 2. Rigy Boys 3. Sporto 4. Gerstetonne 5. Diesels

matchen punten 5 9 6 9 5 8 5 8 5 7

FC Meerle in strijd .1 voor een promotieplaat Ons eerste elftal ging de winterstop in met een overwinning op Oelegem met 2-3. De eerste helft speelde Meerle zeer goed wat resulteerde in een 0-3 ruststand. Dirk Van Bavel bracht zijn aantal gemaakte doelpunten op 10! Marc Jochems en J05 Van Dongen maakten elk ook weer een 'pot'. Maar na de rust vlotte het niet meer, met andere woorden, Meerle begon te 'vlotten'. De thuisploeg kwam terug en maakte het ons nog zeer moeilijk. Gelukkig kon onze verdediging verder onheil voorkomen en brachten we de puntjes mee! Na de winterrust begon men met een thuisoverwinning tegen Ranst. Marcel Van Dun opende al vlug de stand maar de bezoekers kwamen op 1-2! Willy Michielsen, Dirk Van Bavel en Jos Van Dongen brachten de eindstand tenslotte op 4-2! Kort samengevat was het eerste kompetitiegedeelte voor het eerste elftal erg wisselvallig. Mooie overwinningen werden opgevolgd door flinke nederlagen. Maar ook het omgekeerde is waar! We staan nu op de 4de plaats en mits men niet teveel steken meer laat vallen zit het er nog altijd in. Terug naar derde? Ons zaalvoetbalelftal blijft het ook goed doen. Alle wedstrijden in kompetitieverband in de sporthal 'De Valk' van André Schrauwen, in Rijkevorsel, werden nog gewonnen en liefst met flinke cijfers. Alleen de laatstgespeelde match werd er 'slechts' met 4-2 gewonnen. Naar wij uit goede bron vernamen stond Marc Van Boxel tussen de palen wegens onbeschikbaarheid van de titularis! Programma Zaterdag 4 februari: 13.30 uur: Loenhout - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen A - Loenhout 13.30 uur: Zwarte Leeuw - Preminiemen B Zondag 5 februari: 15.00 uur: Oostmalle - FC Meerle 09.30 uur: Wuustwezel - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Brecht 11.00 uur: Knapen - Brecht Zaterdag 11 februari: 15.00 uur: Miniemen - Zwarte Leeuw 13.30 uur: Preminiemen A - Meer 13.30 uur: Merksplas - Preminiemen B Zondag 12 februari: 15.00 uur: FC Meerle - Massenhoven 09.30 uur: Reserven - White Star 11.15 uur: Juniores - Westmalle Zaterdag 18 februari: 15.00 uur: Minderhout - Miniemen 15.00 uur: St.-Lenaarts - Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B - Hoogstraten Zondag 19 februari: 15.00 uur: FC Meerle - Broechem 09.30 uur: Schilde - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Vlimmeren 11.00 uur: Knapen - Vlimmeren Zaterdag 25 februari: 15.00 uur: Miniemen - Wuustwezel 13.30 uur: Preminiemen A - Oostmalle.0


SPORT

:VM

moet zich Haar veilige p'aats wroeten Inderdaad, het blijft na de wimerstop wroeten voor de le ploeg. De 2 wedstrijden na de winterstop werden alletwee verloren. Op het veld van Branddonk kwamen 2 doelpunten pas in de laatste minuten op het scorebord. De le helft eindigde met een 1-1 stand. Eindstand 3-1. Op 15-1 kwam Ezaart naar Wortel. Het veld van Wortel leende zich enkel tot wroetvoetbal, een speelwijze die de Wortelse ploeg niet ligt. Wortel probeerde het spel te maken, het had gedurende geheel de wedstrijd een licht over wicht. Tot echt goede kansen kwamen geen van de 2 ploegen. Op hoekschop kwam de ploeg uit Ezaart op voorsprong. Eindstand 0-1. Gevolg van deze nederlaag, Ezaart komt v66r Wortel in de stand. De naaste achtervolgers behalen allen punten op deze speeldag zodat Wortel zich nog fel zal moeten inspannen om de degradatieplaatsen te vermijden. Programma februari le ploeg: 5-2-89: Wortel - Oud-Turnhout 12-2-89: Gierle - Wortel 19-2-89: Wortel - White Star

Reserven: 5-2-89: Wechelderzande - Wortel 12-2-89: Wortel - Merksplas 19-2-89: White Star - Wortel 26-2-89: Wortel - Zoersel

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Juniors: 4-2-89: Wechelderzande - Wortel 11-2-89: Wortel - Merksplas 18-2-89: St.-Jozef - Wortel 25-2-89: Wortel - Lentezon Preminiemen B: 4-2-89: Dessel B - Wortel 11-2-89: Wortel - Verbr. Arendonk 25-2-89: Wortel - Flandria B Scholieren: 12-2-89: St.-Jozef - Wortel 19-2-89: Wortel - Wuustwezel 26-2-89: Vlimmeren - Wortel Kadetten: Zelfde programma als scholieren. Miniemen: 12-2-89: Verbr. Arendonk - Wortel 19-2-89: Wortel - FC Turnhout A 26-2-89: Poppel A - Wortel Preminiemen A: 4-2-89: Wuustwezel - Wortel 11-2-89: Wortel - St.-Lenaarts 18-2-89: Minderhout - Wortel 25-2-89: Wortel - Westmalle.S

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Ook voor FC Meer is het 5 voor 121'

wand- en vloertegels

alcI'r I"uIcI'èr bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

uIcI'r

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit!

Zou FC Meer uit een ander vaatje gaan tappen na de winterstop? Vergeet het maar! Tegen Weelde werd de zoveelste nederlaag van het seizoen opgelopen. Door die oudere spelers werden onze jongens als het ware onder voet gelopen. Concentratie en motivatie zijn volledig zoek. En nochtans is het vijf voor twaalf, jongens! Niettemin blijven we hopen dat zij het de volgende weken zullen waarmaken. Veel 'moed' en 'moet' mannen! Programma Zaterdag 4 februari: 13.30 uur: Miniemen - Lentezon 15.00 uur: Veteranen - Loenhout 13.30 uur: St.-Jozef A - Preminiemen 15.00 uur: Oostmalle - Juniores Zondag 5 februari: 15.00 uur: FC Meer - Flandria 09.30 uur: Reserven - Zoersel 09.30 uur: Zoersel - Scholieren Zaterdag 11 februari: 13.30 uur: Miniemen - Minderhout 13.30 uur: Meerle A - Preminiemen 15.00 uur: Minderhout - Juniores Zondag 12 februari: 15.00 uur: Oud-Turnhout - FC Meer 09.30 uur: Wuustwezel - Scholieren 11.00 uur: Wuustwezel A - Knapen Zaterdag 1$ februari: 13.30 uur: Preminiemen - Hoogstraten A 15.00 uur: Oostmalle A - Miniemen 13.00 uur: St.-Lenaarts - Veteranen Zondag 19 februari: 15.00 uur: FC Meer - Gierle 09.30 uur: Scholieren - Minderhout 11.00 uur: Knapen - Minderhout Zaterdag 25 februari: 13.30 uur: Miniemen - St.-Job A 15.00 uur: Lille - Juniores.• 11


SPORT

Minderhoul VY en de degr•datiegedachte Veroordelen mag men niet te vroeg! Er kan nog vanalles gebeuren: een plotse opflakkering, het terug opvissen van gekwetste spelers, de factor geluk...! Toch ziet het er voor de Minderhoutenaren niet te rooskleurig uit als de volgende zondagen niet aan puntenoogst gedacht wordt. Nu laat ook de verdediging het afweten en dat was in de eerste periode van het seizoen toch een bijna niet te nemen onderdeel van de ploeg. Die opeenvolgende fikse nederlagen stemmen stilaan tot nadenken! Het degradatiegevaar mag reeds reëel genoemd worden. Aan de spelers nu om de voorbarige kritikasters de mond te snoeren! Op Oud-Turnhout slaagde groenwit erin tot aan de rust een gelijke doelpuntenloze stand af te dwingen. Nadat de gastheren de bezoekende verdediging de eerste maal in gebreke had gevonden, was het voor hen een koud kunstje om M.V.V. verder weg te spelen met een 3-0 verlieseindstand als gevolg. De afgelaste wedstrijd tegen White Star Schorvoort, op Kerstdag betwist, bracht niets meer op dan een winterse koude douche. Even voor de verfrissing zag men reeds tegen een 3-0 achterstand op die nadien nog aangedikt werd tot 5-0. Zou het een catastrofe worden? Gelukkig niet, integendeel, M.V.V. startte voorwaar een regelrecht offensief. Harry Peeters milderde met het hoofd, Dirk Van Bavel zette een strafschop om en Fons Aerts legde de 5-3 cijfers vast. Een wedstrijd met acht doelpunten gekruid kan men zeker niet slecht noemen en voor de supporters altijd het bekijken waard. Geen punten echter voor het moedige Minderhout. Dan maar voor een derde keer naar Turnhout getrokken. Zwaneven, ook ongunstig geklasseerd kon echter op geen enkel ogenblik bedreigd worden. Een owngoal en

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur. zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagaoormiddag.

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

Dirk Van Bavel tekenden voor de M.V.V.doelpunten. Eindstand: 4-2 nederlaag! Programma Zaterdag 4 februari: 15.00 uur: Juniores - Antonia B 15.00 uur: Zwarte Leeuw - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen - Hoogstraten A

Hallo, De bloemenlij**n,9 Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ?

Zondag 5 februari: 15.00 uur: Liiie - Minderhout VV 09.30 uur: Brecht - Reserven 09.30 uur: Scholieren - St.-Jozef 11.00 uur: Knapen - St.-Jozef Zaterdag 11 februari: 15.00 uur: Juniores - Meer 13.30 uur: Meer - Miniemen 15.00 uur: Loenhout - Preminiemen Zondag 12 februari: 15.00 uur: Minderhout VV - Oosthoven 09.30 uur: Wechelderzande - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Brecht 11.00 uur: Knapen - Brecht Zaterdag 18 februari: 15.00 uur: Merksplas - Juniores 15.00 uur: Miniemen - Meerle 13.30 uur: Preminiemen - Wortel

Tel. 014/63.45.16 De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij:

Cattleya

zijn

Leopoidstraat 60 - 2330 Merksplas 12

Zondag 19 februari: 15.00 uur: Vosseiaar VV - Minderhout VV 09.30 uur: Reserven - Dosko A 09.30 uur: Meer - Scholieren 11.00 uur: Meer - Knapen Zaterdag 25 februari: 15.00 uur: Juniores - Vlimmeren 15.00 uur: St.-Lenaarts - Miniemen 15.00 uur: Brecht - Preminiemen Zondag 26 februari: 09.30 uur: Meer A - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Loenhout 11.00 uur: Knapen - Loenhout.0


VANUIT HET STADHUIS~ Met een propere lei naar de raadszaal De installatie van een nieuw gemeentebestuur Zeiden hebben we zoveel volk gezien in de raadszaal voor een gemeenteraad. Het was ook meer een feestzitting, een prijsuitreiking waarbij de gebuisden stilletjes thuisgebleven waren en de geslaagden zichtbaar genoten van hun succes. Geen lange uiteenzettingen, geen bitsige discussies, geen openlijke persoonlijke rancunes, het leek wel of het verleden begraven was. Voor velen was het ook de eerste keer dat zij als raadslid aan de tafel konden plaatsnemen en een beetje zenuwachtigheid hoort er dan natuurlijk ook wel bij. Wie daar helemaal geen last van scheen te hebben, was de kersverse burgemeester Arnold Van Aperen die op een uitermate rustige manier iedereen verwelkomde, de vergadering leidde en elk raadslid uitnodigde om 'in zijn handen' de eed af te leggen. Wanneer na een lange stemronde ook het nieuwe schepencollege een zichtbare vorm verkregen had, was de zaak beklonken en kon er gedronken worden op het succes en de toekomst. Vandaag was het nog feest, de volgende zitting wordt het werken. De samenstelling De Hoogstraatse gemeenteraad telt 23 leden. Er zijn vier fracties vertegenwoordigd, nI. Kristelijke Volksbelangen (KVB) met 10 leden, Christelijke Volkspartij (CVP) met 8 verkozenen, Demokratische Eenheid (DE) met

3 afgevaardigden, en Fusiebelangen (FB) met 2 vertegenwoordigers. Zoals u zich herinnert, werd er van de SP niemand verkozen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober werd er een coalitie gevormd tussen de twee grootste frakties: KVB en de CVP. Samcii hchhcn zij ecn meerderheid van 1 ze-

Tern'ijl eo/ksi'ertegenwoordiger Jef Van Looy tekent, kijkt senator Van Aperen aandacht toe. tels. FB en DE maken samen de oppositie uit. Bijna de helft van de raadsleden (11) zijn nieuwe gezichten in de Hoogstraatse gemeenteraad. Sommigen hebben evenwel al gezeteld in hun deelgemeente v么么r de fusie. Jaak Huybrechts is terug van weggeweest, daar hij zes jaar geleden uittredend raadslid was doch niet herkozen werd. Opvallend is wel dat Therese Coppens de enige vrouw is in dit gezelschap. Het ontslagnemend gemeentebestuur telde nog drie vrouwen. Het jongste raadslid is 26 jaar (Geert Marijnissen), het oudste raadslid (r (Raf Jansen).

De nieuwe gemeenteraad op 2 januari 1989. 13


GEMEENTERAAD

Het Schepencollege

De FB-jractie: Sprangers en Verhz,/i

Het schepencollege wordt verkozen in de gemeenteraad, doch daar twee fracties een coalitie aangegaan hebben met een voldoende meerderheid komen de nieuwe schepenen ook uit die beide groepen. KVB levert de burgemeester en twee schepenen, CVP krijgt drie schepenen. Bij de verkiezing in de raad stellen de drie D.E.raadsleden zich beurtelings kandidaat voor een schepenambt, doch verder dan 5 stemmen brachten zij het niet. Het schepencollege ziet er als volgt uit: Burgemeester: Arnold Van Aperen, KVB, Meer le schepen: Armand Coenegrachts, CVP, Minderhout. (Openbare Werken) 2e schepen: Karel Pauwels, KVB, Meerle. (Onderwijs) 3e schepen: Herman Verlinden, CVP, Wortel. (Kultuur) 4e schepen: Marcel Van Ammel, KVB, Wortel. (Sport) 5e schepen: Staf Peerlinck, CVP, Wortel. (Financies) Deze zes mensen zullen voor de volgende zes jaar het dagelijkse bestuur van de gemeente uitmaken. Tussen haakjes hebben wij de vermoedelijke bevoegdheid vermeld. In ons volgrnd nummer 71111en wij de definitieve en volledige lijst weergeven.

De toekomst

liet schepenco//ege: Staf Peer/jnck, Herman Verlinden, Armand Coenegrachts, Arnold Van Aperen, Karel Pauwe/s, Marcel Van Am,nel.

Alles lijkt er op te wijzen dat het een totaal ander gemeentebestuur zal worden dan de vorige zes jaar. Wij krijgen deze maal een coalitie die zeer sterk staat met zijn 18 zetels tip de 3; de vorige legisla1uur werd geteisterd door het wegvallen van tal van kleurrijke figuren in het politieke landschap zoals Jos Van Aperen, Jef Desmedt, Marcel Vanderbruggen, Karel Sterkens, Marcel Janssens. Dit bestuur werd ook gekenmerkt door ontelbare spanningen: woordbreuk, wisselende coalities, wisselende burgemeesters... Een degelijk beleid was hierdoor vaak onmogelijk. En dit verleden is wellicht ook afgestraft, want ook nu zijn er vele bekende namen gevallen. Veel nieuwe gezichten zijn in de plaats gekomen, er is een verjonging hoewel miniem. Hoogstraten als deelgemeente is uit het schepencollege verdwenen, waarin vijf nieuwkomers zich zullen moeten inwerken. De nieuwe lei ligt klaar, schoonschrift of gekribbel? Er resten ons nog zes jaar om punten te geven. En wanneer kortelings twee opvolgers in de raad komen, zeg dan niet te gauw: ,'t is wĂŠĂŠr een vrouw'! Wanneer je aangerand wordt, roep dan 'Brand!'. Op die kreet komen de meeste mensen sneller toegelopen dan wanneer je 'Help' gilt.

Op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur werd oud-secretaris VERLINDENgehu1digd voor 35 jaar gemeentelijk werk.

14

Hoe meer woorden er nodig zijn om je job te benoemen en er de inhoud van te omschrijven, hoe minder jij en die job betekenen.


GEMEENTERAAD Per fractie krijgen we de volgende leden: KVB: Arnold Van Aperen, Karel Pauwels, Louis Van Laer, Marcel Van Ammel, Geert Marijnissen, ThÊrèse Coppens, Frans Snoeys, Jos Brosens (Meer), Jos Brosens (Hoogstraten), Jos Martens. Wellicht zal Jos Brosens (Meer) overstappen naar het OCMW, waar hij ook de vorige zes jaar gezeteld heeft. Hij zal dan in de gemeenteraad opgevolgd worden door Frans Tackx.

nTRj.-T De K VB-fractie: bovenaan. Brosens (Meer), Martens, Van Laer, Brosens (Hoogstraten), Snoeys zittend: Van Ammel, Pauwels, Van Aperen, Coppens, Marijnissen

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

CVP: Armand Coenegraahts, HeranVei linden, Jef Bloekx, Jef Van Looy, Staf Peerlinck, Jaak Huybrechts, Rik Michielsen, Raf Jansen. Raf Jansen was eerste opvolger en komt in de raad ter vervanging van An Desmedt, die niet tegelijkertijd kan zetelen met Armand Coenegrachts wegens familieverband. Rik Michielsen vertrekt waarschijnlijk ook naar het OCMW terug en wordt dan opgevolgd door Denise Adriaensen.

0 De C VP-fractie: bovenaan: De drie schepenen Coenegrachts, Verlinden en Peerlinck. zittend: Huvbrechts, Jansen, Van Loov, Blockx, A4ichielsen.

De D.E.-fractie: Van Ostaeyen, Aerts, Verheyen.

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

DE: Karel Aerts, Jef Verheyen, Fred Van Ostaeyen. Naast Karel Aerts waren Fons Jansen en Fons Van Huffel rechtstreekse verkozen doch deze beide laatsten hebben bedankt Ouk de eisk. upvolgcl Mon Mathicu zag het niet meer zitten voor een nieuw mandaat zodanig dat de tweede en derde opvolger dus aan bod komen. FB: Fons Sprangers en Juul Verhulst. 15


h@@2 W2DÏ1

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Ecn late kerstafsluiter was het optreden van de jeugdmuziekschool die met vrijwel alle leerlingen het podium optrok voor een uitvoering van de kerstcantate van Orff. Een fraai initiatief dat door een volle Raboenizaal meer dan gesmaakt werd. Bij het publiek trouwens ook verfrissend veel politieke gezichten. Die mochten mee toekijken hoe de smaakmakers van deze uitvoering in de bloempjes gezet werden: initiatiefneemster en dirigente Els Caremans, regisseurs Geert Nieland en Greet Mertens. El Van een minder kullurele aard was de brief die golkklub-initiatiefnenzer Van Spaendonck aan een resem Hoogstraatse verenigin gen lief geworden. Waarin hij zeer steke/ig uit haalt naar de bemoeienissen van het Hoogst raats Anti-Golf Komilee. Beide kant en dienen uiteraard dc soep op het verenigingsbord naar eigen smaak. Wij/je blijven u op de hoogte houden! LII De ene werkgroep

is de andere niet. Er is ondertussen immers een tweede verkeersveiligheidsgroep in het leven geroepen, die er tegen de tijd dat u dit leest al drie vergaderingen heeft opzitten. Bedoeling is om op basis van het vroeger opgestelde dossier over verkeersonveilige situaties in het Hoogstraatse eindelijk aan aktief verkeersbeleid te gaan doen. Konkrete aktiepunten die tot dusver op tafel lcwamen: de

De Jeugd,nuziekschool vierde op 8 januari het Driekoningenfeest met een uitvoering van de KERSTCANTA TE van Cari Orff. Het was geen cantate volgens de klassieke stijl maar een totaalspektakel waarbij alle kinderen betrokken werden, hetzij als zanger, als muzikant of als toneelspeler. Het Iko zorgde voor het decor, Greet Mertens en Geert Niland voor de regie en Els Caremans was dirigente. De opvoering duurde maar kort, één uur, maar was een mooie belevenis, zowel voor de jeugdige vertolkers als voor de aanwezigen.

dag de dertiende bood heel even een weinig vertrouwde aanblik. De kerk fungeerde imniels Lijdelijk als exotiscli dekor voor een zeewaardig konvooi. Het bleek om Nederlanders te gaan die op doortocht waren naar Drimmelen, even boven Breda. Omdat het transport van zo'n gevaarte niet zonder problemen

toegangswegen naar het Seminarie en het Spijker, de vernieuwing van de rij ksbaan van Minderhout naar Meerle. L In afwachting van hef nieuwe administratief centrum werd aan de overkant in de oude Nopri alvast een luchtsluis geplaatst. Kwestie van de eigen personeelsleden niet langer op de tocht te zetten. Of is dit al een voorbereiding van de pas landelijk opgestarte aktie 'Open loket'? Benieuwd of ook de Hoogstraatse administratie op dit informatieve wagentje za/stappen.

Nieuwe plannen of toch nieuwe wegen voor het al zo vaak geroemde administratief Centrum. Allerlei geruchten deden de ronde over mogelijk kant en klare ontwerpen, stopzetting van de onteigening van de Patria, inbreng uit het bedrijfsleven. Geruchten vragen om verheldering, en die kwam er ook. Bevoegde bronnen wisten ons te melden dat voor de financiering van het geheel inderdaad nieu16

we mogelijkheden werden onderzocht. De gewone gesubsidieerde paden bewandelen kost immers veel tijd, zodat het dossier nog jarenlang op zich kan laten wachten. Een leasingformule wordt grondig bekeken en onderhandeld. Dat zou er op neer komen dat het Gemeentekrediet bouwheer wordt van het administratief centrum, en het gebouw vervolgens voor een vast aantal jaren verhuurt aan de gemeente die het later aan restwaarde kan aankopen. Tenslotte zou een derde formule in de onderhandelingen opgedoken zijn, die aan het geheel een ruimere funktie zou geven. Meer details wou men daarover nog niet kwijt. Het fietspadenkomitee van de ouderkomitees van de Hoogst raatse scholen heeft ondertussen niet stil gezeten. Zij werken noest verder om de broodnodige politieke en administatieve steun te krijgen voor hun plannen. We zullen er ongetwijfeld nog van horen. L3 Vrij-

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle


HOOGSTRA TEN verloopt, dienden ze voor de kerk halt te houden in afwachting van politiebegeleiding. Het ging dus al bij al niet om Noach, zoals we een fraktie van een sekonde durfden te veronderstellen. Ei Op de jaarlijkse kampioenendag op 15januari huldigde de Blauwe Duif zijn kampioenen en ereprijswinnaars. De fotogenieke koningkampioen snelheid werd J0zefScheynen, die er overigens een niet te mis sen trofee aan over hield. Verder werden onder meer Juul Voet, Frans Verpoorten, Edward Franck, wed. Jansen, Jan Goris, Jos Van der Velde, Jan Van Dijck, Gust Vriens, Jos Swaegers en Gust Van Gestel hel podium op geroepen als Quiévrain of Noyon kampioenen. Ei Op dinsdag 28 februari wordt om

20 uur in de Pax van start gegaan met een reeks van 3 avonden over 'De bijbel, 2000 jaar brandend aktueel'. Jos Vandikkelen, sekretans van de Vlaamse bijbelstichting, zorgt voor de begeleiding van dit initiatief van de Dekanale Werkgroep Vorming en het Davidsfonds. Op de eerste avond staat een nadere kennismaking met het oude en nieuwe testament op het programma. Verder zullen Job De Koning-kampioen van De Blauwe Duif

=d * garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

heeft Louis Verbeeck naar Hoogstraten uitgenodigd voor zijn Land van de Gliiiilach. Elders in deze Maand leest u er meer over. Ei De Kunstkring Spijker heeft de muzikale smaak blijkbaar stevig te pakken. Sounds of Music zijn pas uitgestorven of de klanken van het Kwintet Jan de Haas vullen al de Rabboenizaal. Dit jazz koncert is te beluisteren op vrijdag 3 februari om 20.00 uur. Ei In de

reeks huishoudelijke vorming staat voor de KAV'sters op dinsdag 31januari een avondje over gezond vermageren op het programma. En op donderdag 23 februari wordt gedemonstreerd hoe men te werk moet gaan met patronen uit een modeblad. Er overigens nogmaals aan herinneren dat tijdens het laatste januari-weekend de Fax gevuld is met allerlei Hobby-aktiviteiten vanwege KAV en

en Markus de revue passeren. Voor de prijs Klein Seminarie) gepraat over deze iheinatiel'.. Dejo wil jongeren in volledige openheid en hoeft u het zeker niet te laten: 150 fr., ofte 60 fr. per avond. Ei Ook uit de dekanale vrijheidkonfronteren met aktuele geloofsvra-

KWB. El De Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Ste Cecilia viert op zaterdag 25 februari karnaval. De beste beentjes worden voorgezet in een verklede uitstap. 's A vonds is er in de zaal in de Gelmelslraat bovendien een verkleed bal. Heil prosit. •

Hoed u voor de mensen die denken dat ervaringen iets zijn om anderen van te laten profiteren.

hoek. Dejo zet haar reeks van service-aktivi- gen. Hun jaarplanning voorziet verder nog teiten verder met een gespreksavond over jan- heel wat mogelijke initiatieven, met o. m. begeren en geloof. Op vrijdag 10 februari wordt zinningstochten, gespreksavond, en misschien om 20 uur in de Jordaan (een zaaltje in het zelfs een reis naar Taizé. Ei Het Davidsfonds

Bijouterie 'Jou' ELECTRO HAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

Vrijheid 66-2320 Hoogsiraten - Tel. 031314.72.53

• groot assortiment in modejuwelen • exclusieve haarmode • ruime keus in lederen riemen en tassen • klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 930-18.30 u. Zondag 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten. Tot ziens

-service

Leen.

17


HOOGSTRA TEN

Tweemaal goud in Hoogstraten Op 3 januari waren Louis en Jeanne Verheyen 50 jaar getrouwd en dit is juist op dezelfde dag als Bert en Julia Van Den Heuvel. Zij vierden dit ook allebei op 7 januari. Er komen ook hoe langer hoe meer gouden bruiloften, maar elke keer is het de moeite om feest te vieren. Het leven van deze mensen is zo apart dat het onze volle aandacht verdient.

Louis en Jeanne Verheyen-Van Himbeeck Louis en Jeanne wonen sedert 1963 aan de Sint-Lenaartseweg nummer 12. Alois, want zo heet hij officieel, werd in Ulicoten geboren op 25 oktober 1913 als zoon van Alfons (op zijn Hollands Fok) Verheyen. Vader en zoon zijn altijd koopman geweest in jonge varkens en kalveren. Zo kwam Louis ook te-

recht in Sint-Pieters-Lille bij Van Himbeeck, een boerengezin met liefst negen dochters. De vrouw van Bert Geets is er ook één van, maar Louis liet zijn oog vallen op Jeanne die nog het minst thuis was, want zij hielp op de Graanmarkt te Antwerpen haar tante in het druk café vlakbij de Comédie Française. Tijdens de pauze moest men daar en vitesse soms honderd koffies schenken. Jeanne was in LuIe geboren op 1 augustus 1917. Op hun trouwdag te Lille in 1938 lag er heel wat sneeuw. Louis, die van een andere parochie kwam, moest een biechtbriefje tonen aan de pastoor. Hij had er één, maar dat lag thuis. Ruim een uur moesten ze in de koude wachten terwijl hierover naar de deken getelefoneerd werd waarna het huwelijk werd ingezegend. Louis was per auto naar Lille gekomen, waaruit afgeleid werd dat hij een rijke was. Die auto was wel van vader, Louis en Jeanne begonnen slechts met 50 frankskens. Maar Louis en Jeanne deden alles samen: naar de markt in Sint-Truiden rijden, soms in zeer dichte mist; samen naar WestVlaanderen reizen voor jonge varkens; samen gaan vissen in Nederland en nu nog samen gaan kaarten in de geboortestreek van Jeanne. Samen kochten ze twee zonen: Alfons gehuwd met Maria Verbunt en die vier zonen hebben: Luc (nu soldaat na zijn studies), Bert, Dirk en Wim. Dit gezin woont aan de Loenhoutcwcg dicht bij dc tweede zoon Jan, getrouwd met Magda Haest. Zij hebben één 18

zoon, Rudi. Vijf kleinkinderen en allemaal jongens. Rudi trouwt in april. Jeanne heeft eens twee maanden in het ziekenhuis gelegen en in 1958 hing het leven van zoon Alfons aan een zijden draadje. Hij lag in Keulen als soldaat en werd opgenomen met een gesprongen appendicitis. Moeder Jeanne

is toen drie weken ter plaatse gebleven om haar jongen bij te staan. Nu houdt Jeanne vooral van breien en haakwerk, maar ook van veel fietsen én kaartspelen. Zij zingt ook in het koor van de gepensioneerden. Louis is wat ouder en niet meer zo fit als zijn vrouw. Hij heeft het vissen en biljarten moeten laten en een tijd reed hij zelfs geen auto meer. Dat viel hem zwaar, want motor- en

autorijden had hij van jongsaf gedaan. Hij was van geboorte Nederlander maar bij hun huwelijk wou Jeanne toch Belgische blijven. Kort daarop, met de troonsbestrijging van Juliana, kon men gratis Belg worden als men hier woonde. Dat heeft Louis dan gedaan. Zo moest hij geen soldaat worden en ook niet naar het front in 1940. Vermits hij in de oorlog zijn auto mocht behouden, heeft hij wel de weerstanders goed geholpen. 0p zaterdag 7 januari vierden zij dan ook samen hun gouden bruiloftsfeest. Met veel pracht en praal werden zij door het grote gebuurte Boereneinde aan hun woning afgehaald en naar de kerk en het stadhuis begeleid. Heel de buurtschap was prachtig versierd en een schitterende stoet, die de ganse levensloop van het gouden paar uitbeelde, trok over de Lodewijk De Konincklaan naar de Vrijheid. Muziek en vendeizwaaiers luisterden de vrolijke groepen op en de vreugde steeg ten top. Wat hadden ze er allemaal weer veel deugd van. Aan de kerk viel even alles stil. Moeder Jeanne en zoon Jan hadden mede gezorgd vöor een mooie eucharistieviering. Zelf hadden zij de liederen en teksten uitgekozen. De organist en het koor van de gepensioneerden brachten hun steentje bij voor een schone dienst. Daarna volgde een plechtige en toch gezellige ontvangst in de raadzaal van het stadhuis door de heer A. Van Aperen, de nieuwe burgemeester van Hoogstraten. Het gouden paar ontving tevens een prachtig geschenk vanwege het stadsbestuur. Blijgezind verlieten zij met de familie en veel vrienden deze schone receptie en trokken weer verder in de richting van Meer, naar de feestzaal van De Eiken. Daar werd het gouden familiefeest gevierd. Een onvergetelijke dag voor Louis en Jeanne liep in de late uurtjes ten einde. Nu herinneren de vele mooie geschenken en de talrijke bloemstukken hen thuis aan deze luisterrijke viering en dankbaar gedenken zij allen die hieraan hebben meegewerkt. Speciaal op zaterdag 14 januari nodigden Louis en Jeanne nogmaals alle vrienden en gans het gebuurte uit in de grote kantine van de Veiling tot het Boereneindes avondfeest. Wij wensen het gouden paar nog een lang leven samen.


HOOGSTRA TEN

Albert en Julia Van Den Heuvel-Verheyen Maandagvoormiddag, na de feestrlijkheden, bezochten we het gouden huwelijkspaar en binnen konden we onze ogen niet geloven. Julia en Albert zaten thuis heel gezellig in de kamer tussen de vele kleurige bloemstukken en de talrijke wenskaarten, mooi uitgestald langs de kast en op de lambrizering. Een mooi zicht was dat. 'Dat moet zo nog een tijdje blijven staan', zei Julia fier en dankbaar, 'en kijk hier een donsdeken van de vrienden van de brandweer. We zullen geen kou moeten lijden in de winter.' We moesten er 'n borrel op drinken. Ja, die zaterdag 7 januari vierden ook Albert en Julia met gans de familie, samen met heel de buurtschap en vele vrienden hun gouden bruiloft. Het werd een reuzefeest! Het gebuurte Begijnhof had werkelijk geen moeite gespaard en zorgde voor een echte fijne straatversiering, voor een flinke stoet en vooral voor een mooie koets om de jubilarissen veilig door de drukke Vrijheid te voeren naar de kerk en het stadhuis. Op de eerste plaats werd in de parochiekerk een plechtige dankmis opgedragen voor de vele schone jaren van samenzijn, opgeluisterd door een solist, een vriend van de familie, en het koor van de gepensioneerden. In het stadhuis volgde een blue ontvangst door de kersverse burgemeester en ontvingen zij daarbij een tinnen schotel, versierd met een prachtig bloemstuk. Daarna trok het gouden paar blijgezind met al de familieleden naar het parochiecentrum Pax om de voeten onder tafel te schuiven voor het gouden bruiloftsmaal. Dat duurde nog wel wat langer en daarmee was het nog niet gedaan. Toen kwam nog het grote avondfeest met muziek en dans voor nog vele genodigden met daarbij de oude vrienden van de brandweer en de ganse Pax-ploeg. De vreugde steeg ten top en dit duurde tot diep in de nacht... Zo kunnen beiden nu terug kijken op een leven dat niet zo aangenaam en vreugdevol begon. Bertje Van Den Heuvel werd geboren in Meer op 28 december 1915, midden in de oorlog. Vader was toen al overleden en moeder stierf zes weken na zijn geboorte. Na de oorlog in 1919 belandde Bert in het Weeshuis te Hoog-

tiacu, aar nu he 1i1ou is. Zijn broers Louis en Jef waren daar ook en hun zusje Louisa verbleef in het Weeshuis van Meerle. Louis werd timmerman en woonde tegenover het Seminarie. Jef werd priester en daarna onderpastoor in Deurne en pastoor in Kappellen-op-den-Bos. Bert zelf deed de Vakschool en leerde voor loodgieter bij Jules Croes. Julia Verheyen kwam ook in Meer op de wereld, op 29 augustus 1917, maar de moeder, een weduwe met vijf dochters, kwam in 1930 op het Begijnhof in Hoogstraten wonen. Julia ging nog één jaar naar school bij Mère Cécile en werkte daarna bij Charel Horsten, de trappenmaker naast de dekenij. 's Avonds na schooltijd in de buurt van de Vakschool geraakte het aan met Albert en de Vlaamse Kermis op het Begijnhof deed de rest. Bert had al het huis gekocht aan de Gelmelstraat waar Lodewijk De Koninck is geboren. Op 3 januari 1938 trouwden ze op het stadhuis voor schepen Jan Mertens en voor broer Jef in de kerk. Deken Senden had 's morgens gratis een mis gedaan voor de overledenen van beide families, omdat Bert

tien jaar misdienaar was geweest. De eerste jaren hielden ze een kruideniers- en snoepwinkel en daarbij werkte Albert op het Seminarie als herenknecht en daarna als hovenier bij de rector van 't Spijker. Maar Mère Assistante gaf hem geld om zink te kopen en de goten te vernieuwen. Zo werd Bert dan zelfstandig loodgieter, maar moest ook nog legerdienst vervullen en daarbij de mobilisatie en de oorlog meemaken. Na de oorlog deed hij het zinkwerk voor aannemer Dogaer aan de Trappistinnenabdij te Brecht en aan de voorlopige herstellingen van onze kerk. Julia hield de winkel en zorgde voor de kleine kinderen. De enige dochter May is de oudste en naast huismoeder, ook kleuterleidster. Zij is getrouwd met Jan Gijsbrechts en ze wonen hier in de elektriciteitswinkel met hun kinderen Edith, Nadine en Christoff. Zoontje Marc is jong gestorven. Guy woont in Brasschaat en is hoofd van de boekhouding. Hij is gehuwd met Lea Mateeussen en zij hebben drie kinderen: An, Erwin en Leentje. Frans en zijn vrouw Chris Van Bavel wonen in de loodgieterswinkel aan het Van Aertselaerplein, Zuster Dionisia uit Essenbeek, is ook nog bij de familie.

Albert is een trouw lid van 'Den Bond gebleven en bij de spuitgasten was hij sergeantmajoor, de tweede in bevel. Hij herinnert zich nog de geweldige branden van het Spijker en de Nele. Julia werd onlangs gevierd voor 25 jaar trouw bestuurslid van de K.V.L.V., waar zij stipt en met de glimlch haar taak vervult. Zo kwam zij ook terecht in het Comité van de Pax. Zij werkt daarbij nog mee in de 'Paxploeg', maar daarmee stopt ze nu. 'als ge 72 wordt en 50 jaar getrouwd zijt, hoeft dat niet meer' lacht Julia. Bert is een tijd geleden flink ziek geweest en onderging veel operaties. Daar draagt hij nog wel de sporen van, maar verder is hij nog voldoende te been om bij de buren eens een kop koffie te drinken en wat te babbelen. En Julia is nog springlevend. Zaterdag 14 januari werd door het gebuurte Begijnhof nog een avond feest georganiseerd in het nieuwe lokaal van de kruisboog ter ere van het gouden paar. Wij wensen de jubilarissen nog vele gelukkige jaren. U 19


Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42. De 'vrijwillige brandweermannen' en hun

Kampioenen van de Noordervlucht

echtgenotes zaten aan de 'teertafel' in zaal Bombardon! Het ging er gezellig aan toe tot in de reeds groter wordende kleine uurtjes. Maar 's anderendaags en de daaropvolgende zondag trokken de mannen weer op pad om naar jaarlijkse gewoonte hun jaarkalenders aan te bieden. Ei De Chiro hield ook weer een verkoop van versierde kerststukken. Op 23 december hielden K.W.B. en K.A.V. hun gezamenlijke kerstviering met als thema 'Wat betekent Kerstmis voor ons?'. Daarna volgde een lekker kerstmaal en de verloting van een Lourdesreis. Als ontspanning werd een kwis gehouden en was er voor iedereen een verrassingspakje. El

Op 10 december werd de driedaagse voor

kaarters afgesloten in het lokaal van de St.Sebastiaansgilde. Deze inrichting kende een groot succes. Leo Laurijssen eindigde in het algemeen klassement op de eerste plaats en echtgenote Martha werd tweede. De vrouw volgde de man. Zoals in het paradijs! El Café 'De Kroon' opende ook weer de deuren. Weer een bron waar men de dorstigen kan en wil laven. Ei

Nog een gemeend proficiat aan Jan Jacobs van de Chaamseweg, de man van de B.A.C.! Jan nam afscheid van de politiek. Hij was 14 jaar scheperi en 15 jaar raadslid, v66r de fusie in Meerle en daarna in Hoogstraten. Voor deze prestatie kreeg Jan twee onderscheidingen: de Burgerlijke Medaille Iste klas en de nationale orde, Ridder in de Orde van Leopold 1'. El Op lifebruari brengt de K.W.B. een bezoek aan de kerncentrale te Doel. Ieder die ouder is dan 16 jaar mag mee. Er wordt vertrokken te 13.30 uur op het gemeenteplein. De aankomst is voorzien tegen 18.30 uur! Wel mag men zijn identiteitskaart niet vergeten!•

1

/lSe Is /1lJ0l//11si

e/ ,eiI/h/U 011/ Jij

i

1J1 sd I'.1s

/1/s/I?Ei}issl,i oei

in 1988 gehuldigd. Gerard Herrijgers, kampioen jonge duivinnen en algemeen kampioen keuring op vliegvermogen, Jan Schrauwen nam de trofeeën in ontvangst voor vader Frans, kampioen oude duivers en duivinnen keuring op vliegvermogen, Marcel Stoffels kampioen jonge duivers keuring op vliegvermogen, Corneel Leemans, kampioen oude en jaarse duiven Quiévram, Harry Jansen, kampioen Frankrijk oude, jaarse en jonge duiven en reeds voor de 8ste maal op rij koning-kampioen 1988 met 139 prijzen, Mon Vermeiren, kampioen van de 10-daagse vluchten (swnen met lef Oomen, overleden) en Moreel Jespers, kampioen jonge (JIIZVCI 011!l'vra/ll.

Op iitir ti 4ee k'

'1

/.olderke'

3 en 12 jaar) hebben iiji aangemeld om lid te worden, -ui Lwiit dw met de opii htia au cic„ CKriiig aar, een teele b hoefte wctd vddaau (i... plitst in 3 keftijdsroe en ( 5 jaa r, 6 8 9.12 jadi) kr ij n de kin eten 1 our per week i untodeninen. Voor d olgende tarcn woidi naar uitb ciilmo v n deze activiteïten ei sticefd ildane toP ridon Ei noen s tee ds con a t opro int. ii nile t Je i nolet t t ttj dw, cle oct enitonden maandac, dinsii t. ci mtr 16 tot 17 nut) o f d op het eet 't t bit \ alt de çi enigirin Jan Fret \ntonis en Mgi Ee iter rnansstrait 7, teL 31 ,

Op ipitiat i,.-t v an (ie t

KOMT KIJKEN naar onze grote keus in karnavalsartikelen

'ii.raJr v an de l-:n C or-

neli s sen , en •-1t..i.' belangstellende -

w i1iino w - LnI1,

e

t. 1 ctr er in lieel

k, word en de activiteiten g eltollden o P

de

.i:r un Je kLt_

ç u'ot JE

ook -1. turriz a al (tiehi it'vt vooPr ii,.. eiii.' :evru school .

1

tur,nkring werd kin ook k nuiani t 1. ii terke' mee ge gev en. Niet 'nutder Jan 108 k nucren uen .

VAN BERGEN & Co. Gelmelstraat 30 2320 Hoogstraten Tel. 03/3147750 -

20

ii

Wanneer men graag een foto ziet verschijnen in de Hoogstraatse Maand (van je vereniging, een gevierde, een bijzondere prestatie, enz.) kun je contact opnemen met J. FretAntonissen, Mgr. Eestermansstraat 7 Meerle. Tel. 315 88 54.

'

~% is

~

Sommige mensen zullen nooit iets leren omdat ze alles te snel begrijpen.

Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.


@ftI@m]

Qó Geld? Voor een ramp in het nieuws kijk ik al bijna niet meer op. Of het moet een heel ongewone zijn of één waar wel heel veel slachtoffers bij gevallen zijn. Ja, zo is het nu eenmaal. Maar wat me dan wel trof, was het berichtje dat dank zij de grootscheepse inenting van kinderen, heel wat ziekten konden teruggedrongen worden. Zo overleefden velen van hen. Maar ze gingen nu wel dood van de honger. Er was te weinig eten. Wat is dan erger? Doodgaan van honger of aan een ziekte? Of moet de vraag anders gesteld worden: wat brengt meer op, medicijnen maken of eten? Want draai het hoe je wil, we gaan steeds verder de weg op van een wereld die draait om geld. Als het niets opbrengt, dan komt er niets van in huis. Dat zeggen de zakenmensen. Wie zou er iets aan kunnen doen? De staat? Die heeft er geen geld voor (nog steeds crisis). Wij, de gewone mensen? Tja, maar dan moet ik het wel van de belastingen kunnen aftrekken, hee. Geef toe, het gaat er soms vreemd aan toe in deze wereld. Hier zit men met landbouwover schotten en moet men met veel geld de produktie afremmen. Op een ander heeft men te weinig. Kunt u daar aan uit? Ja? Dan wordt het tijd er iets aan te doen. LI

de kerk. Mijn bedenking was wel dezelfde als bij die van Hoogstraten: bij zo'n houten panelen hoort eigenlijk een ander soort stal. Of: bij zo'n stal horen eigenlijk wat volumineuser beelden. Of denk ik dan te Kempens? In ieder geval: de lampjesdeken boven Hoogstraten werd weer opgerold. Hopelijk komen er nu wat koude heldere nachten en kunnen we nog eens echte sterren zien. 13

Geldt nog! De mensen die geen abonnement hebben en er op vertrouwen hun blad elke maand in de winkel te kopen, zijn door ons (ons, nou ja) wel even bij hun kerstbooniversierselen gepakt, niet? U heeft natuurlijk wel gelezen, maanden na elkaar, dat u een abonnement kon nemen op dit blad voor 480, 450, 420 frank. Maar nergens stond er bij dat na

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. de abonnementsprijs omhoog gaat. Want eigenlijk werken wij al jarenlang aan dumpingprijzen. En geef toe: ons produkt is er de laatste tijd niet slechter op geworden, integendeel! 40 en vaak nog meer goedgevulde bladzijden, jarenlang aan dezelfde prijs. Dat kan niet blijven duren. En op onze erelonen is niets meer te besparen. Die staan al lang op het vriespunt. En u krijgt in februari ook nog een extraatje van ons in de bus. Voor u voor niets en voor ons voor hetzelfde geld. Neem het dus met de nodige eerbied in de hand. Er is zweet en bloed voor vergoten! LI

3 zetels! Nu zijn we hier in Wortel wel goed bedeeld geworden met portefeuilles Drie verkozenen (eigenlijk 4, maar dj Fred ging nog maar rap in Hoogstraten wonen) en alle drie een sche-

-

-

Kerst en stal Ondertussen werd de kalkoen een poot uitgedraaid en werden de kerststallen bezocht in drommen en bussen. Een zoektocht naar vrede? En wie won de eerste prijs? Ook Wortel kreeg onverwacht een kerststal. Op enkele dagen tijd werd een mooie stal opgebouwd. Binnenin kwamen geschilderde panelen te staan die lang geleden nog gemaakt werden door Jan Huet. De stal zelf had geen mooiere plaats kunnen vinden dan daar tussen de bomen aan

We hebben wel wat moeten wringen om dit gewichtig volk hier bijeen te krijgen. De 3 schepenen van Wortel, voor geen kleintje vervaard! (?) nieuwjaar de prijs voor een los nummer met 5 frank ging stijgen. Weet u hoe u ons nu nog een loer kunt draaien? Door nog snel een abonnement te nemen aan de oude prijs van 420 frank. Dan valt heel onze inkomstenraming in elkaar én u bespaart uzelf nog altijd 30 frank. (Anders betaalt u immers nog 10 nummers aan 45 frank). Het zou natuurlijk wel kunnen dat op het eind van dit jaar ook

penzetel. Een beetje scheefgetrokken is die situatie natuurlijk wel. Het gerucht ging al om de Hoogstraatse toren, die toen toch al ingepakt stond, ineens maar naar Wortel te ver huizen. Maar dat is er toch niet van gekomen. Zo veeleisend kunnen ze toch niet geweest zijn? Maar misschien zou dat ook voor de mensen van Hoogstraten nog niet zo slecht zijn. Want ik heb zo het vermoeden dat de basis van de Wortelse kerk toch wel wat hoger ligt dan die van Hoogstraten (als ik naar

die diepte tegenover de Wortelse kerk kijk). En dan was 'onze' toren meteen de hoogste van heel de provincie. En dat willen ze daar toch al lang?

Blad vol

Tot het laatste uur hebben ze eraan gewerkt. Geef toe: het resultaat mocht er zijn. Mei materiaal uit Turnhout, werkers uit Wortel en panelen van ergens op zolder, werd op korte tijd een prachtige kerststal samengesteld.

Tot de nok gevuld, die Hoogstraatse maand. Heeft u ook al stil gestaan bij die bladvullerties? Of kijkt u daar overheen? Niet doen, u zult uw ogen nogal opentrekken. Van die 3 vrouwen in het moederhuis, en het gezelschap van gekken in een stadsbus... Dat er hier en daar wat bijgeplakt moet worden, daar kunnen u en ik nog begrip voor opbrengen, niet? Maar dan wel liefst iets 'geregionaliseerd', hee, iets waar we ons in kunnen herkennen. Want neem nu dat van die fles champagne. 'Koop één fles meer dan je denkt nodig te hebben'. Ik weet wel dat we hier in een rijke streek leven, maar we zitten toch niet op een goudmijn. Of kom ik in de verkeerde kringen? En ik denk dat dat met die champagne net hetzelfde afloopt als met de aardappelen bij ons avondeten. Die aardappel die je nog extra bijgehaald hebt omdat je denkt dat er te weinig gaan zijn, die blijft op het laatst in de pot liggen. Ik zou die fles nog maar niet te rap opentrekken. LI 21


WORTEL En dan die politici met korte namen, die meer kans hebben om verkozen te worden dan die met lange namen? Twijfelachtige uitspraak, vind ik. Mogen ze eerst wel eens onderzoeken of er ook niet veel meer mensen zijn met korte namen. Niet hier in de Noorderkempen. Van Aperen, Van Ammel, Verlinden, Peerlinck... En Jan Fret, de kortste op de Hoogstraatse lijsten, kreeg toch niet zo veel stemmen (43, om juist te zijn). Neen, ze mogen wel wat voorzichtiger zijn met het uitzoeken van die vullertjes. E

Karnaval

Ook Wortel heft zijn reuzen . Suske en Wiske.

of de parochiezaal vrij binnenlopen om wat toe te voegen aan de feestvreugde die daar heerst. Disco Stomping Fats gccft daar weer de toon aan. En dat feest gaat door tot in de kleine uurtjes, want de namiddagdrukte gaat er ongemerkt over in de avondspits. El

En nu nog dit

• . .stond er achterop de prinsenwagen, bij de afsluiting van de stoet vorig jaar. En nu is het dan weer zo ver. Karnaval 1989. Een week na de andere wordt hier in Wortel feest gevierd, en daar komt meestal heel wat volk op af. Soms met wat minder plezante gevolgen, zoals de vernielingen vorig jaar. Maar iedereen hoopt dat dat bij 1 keer zal blijven. Karnaval is eigenlijk nu al ingezet, want verschillende gebuurten zijn al aan hun wagen bezig. Maar het echte feest begint pas op zaterdag 11 februari. Dan is er het Kinderkarnaval in de tent aan de parochiezaal. Dat begint voor de bijna 200 kinderen met een tekenwedstrijd. Vanaf drie uur begint de verkiezing van de jeugdprinses en -prins. Die hebben zich vooraf al kandidaat gesteld en moeten dan de jury overtuigen dat zij de beste zijn. De prijzen van de tekenwedstrijd worden uitgereikt en ook worden de nieuwe prins en prinses aangesteld door die van vorig jaar. En dat alles loopt gesmeerd op de tonen van dj FRED. Zondag 12 februari is dan het grote moment. Voor de 18e keer wordt de sleutel overhandigd aan de nieuwe prins. En misschien is dat ook dit jaar weer dezelfde als vorig jaar. Die overhandiging heeft plaats om 2 uur op de prinsenwagen die opgesteld staat aan de parking van de zaal. En om half drie start dan de stoet. Iedereen mag naar die stoet komen kijken. Er wordt geen inkomgeld gevraagd, wel worden er lotjes verkocht om de kosten te helpen dragen. Want naast de wagens van Wortel zelf (St-Janskring, Worteldorp, 't Slot, KLJ, Kolonie, Ponyruiters en Beukenbospoelklokvrienden) met fanfare, drumband en de reuzen Suske en Wiske, nemen er ook heel wat wagens en groepen uit omliggende dorpen (veelal van over de grens) deel. En het is ook daardoor dat er elk jaar zoveel volk op afkomt. Na de stoet kan ieder de feesttent 22

En dan is er ook nog dit. Op 4 februari houdt de Sint Ambrosiusgilde (de bie-gilde) haar teerteest. Dat is naar het schijnt een heel speciale vereniging. Er zouden maar een 50-tal mensen lid van mogen zijn en behalve dat jaarlijkse teerfeest zouden hun activiteiten zeer beperkt zijn, namelijk geen. Ze beginnen hun dag met een boomplanting aan de brug naar Keirschot. Daar worden dan ook alle eerder geplante bomen nog eens extra gezegend. En daarna trekt men naar de Willy. En ook daar kan het dan weer wel eventjes uitlopen. 13 De KVL V gaat op donderdag 9 februari Ieren eten zonder vlees of vis. Dat kan, naar het schijnt, maar ik denk dat je dan met een onverzadigd gevoel van tafel gaat. Of niet? Dat weten zij na die avond. El Op 10 februari bezoekt de KWI3 de pre-metrowerken op de

Antwerpse linkeroever. Dat wordt een avondlijke uitstap, maar dat geeft niets want het is daar onder de grond toch al aardedonker. El

Ze gaan daarna nog verder de gezonde toer op, daar bij de KVLV. Want op 16 februari leert men hoe men koffie, thee en andere kruidenaftreksels moet zetten en drinken. Het zal weer wel een hele kunst zijn, waarvan ons de fijne kneepjes nog steeds ontgaan. El Ă–p de 23sfe heeft de KWB het erg druk. Aan de ene kant moeten dan de denkers zich gaan waarmaken in de kwis tussen de KWB afdelingen in de Pax in Hoogstraten. En de sporters moeten in de finale tegen de fanfare gaan uitmaken waar nu de beste bowlingspeIers zitten. En dat gaat door in Breebos, Merksplas. Ze zijn veel weg, die van de KWB. El

De fanfare heeft ook een nieuwe vlag. Die wordt gewijd tijdens de avondmis van half zes op zaterdag 25 februari. Daarna is er in de zaal feest en worden nog een aantal leden gedecoreerd. En die staan hier volgende maand met foto. (Jos, schrijf al eens op!) Sorry, maar het zal pas voor over 2 maanden zijn. Het feest valt te laat op de maand!

In de parochiezaal van Wortel werden, naar jaarlijkse gewoonte, de meest gulle bloedge vers gehuldigd en beloond met lekker eten. Op de foto staan, naast bestuursleden, de vrijwillige schenkers waaronder Leonard Rommens (80 bloedgiften) en Raymond Van thournout (60 giften) wel de meest verdienstelijke zijn. In '88 registreerde het Rode Kruis, afd. Hoogstraten, 551 bloedgiften en een aan groei van 24 nieuwe bloedgevers.


WORTEL

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is!

MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 In PtIO t ii je in het P a rijse rçt'ttnont ut net os dit gereelit op de kaar t tlndet het cii door eb u' C onstauce emilot. Len collega van hem Piet re Fraisne, ho t nog enkele on'ahmi ju ii loot nebroehi 'n de Culinaire woes tito t Parijs ijn \ te t 'n Chicag oen ir ihite rikaun klanten it loktv met deze here 1 en hei oopt het n ide ta ... !i 1 Amt ho ne', kwe,de v'ut hrn ni' ie doen sclrikk a

Al 4 jaar draagt prins FRANS 1 de sleutel van het Wortelse karnaval om zijn nek. Ook dit jaar?

'

Tot slot Nu zijn daar in het begin van mijn 'EN NU NOG DIT' een paar dataatjes tussenuit gevallen. En omdat dat er een paar van het Slot waren, heb ik de rest ook maar laten vallen en hier bijeen gezet. Ik bedoel, die ga ik hier nu bijeen zetten. De computerafdeling van het Slot houdt op vrijdag 3 februari om 8 uur een informatieavond. Ze hopen daar wat belangstellenden bijeen te krijgen. En samen gaan ze dan bekijken wat die willen. En dat wordt dan gedaan. Bv. het maken van computergestuurde toestelletjes en zo. Of heeft u nog zin in de cursus computerkunde voor beginners? Ga in ieder geval kijken. Zondag 5 februari in de namiddag kan men nog eens video spelletjes gaan spelen. Ook in het Slot. Dat is waarschijnlijk speciaal voor mij op een andere dag gezet. Vorige keer, die vrijdagavond, zat hier namelijk iemand die niet weg wou. (Lap, weer 1 abonnee minder). Nu wordt het een beetje verwarrend. Want op 18 februari is er in het Slot een tropical party (eigen Organisatie en ambiance) en ook is er die avond een optreden van Roland. Nu weet ik over zo iets gewoonlijk niet veel te schrijven. Gelukkig kan ik dan steunen op de kunde van anderen en verwijzen naar de bladzijden voor beroeps, elders in dit blad. Fusieswing, dus. En omdat het Slot een eervolle 3e plaats bekleedt in de bowling-competitie tussen 3 Wor telse verenigingen, moeten zij op 24 februari niet meedoen aan de finale tussen KWB en fanfare. Om te onthouden. 1-1

OUD...

Argenteuit

GOED

-

~

Oaid goed ixrnortaans t meen iestau uit to t noc domrners il lijoiltr bui n ce erot 0 dmi i al is, n til cp de Li t t in Ir mei di te t ii c' up op no t eyfl s.itu' tO z n kmeukaant' . Dan moor geen kreeft is de t leurge telde zucht no t li'n, want uudss no ki j je op ie hoTel orgesehe Opz n An-erik'ians' i un barcon t ir n itt gccIeJ 0f ,-0i t mcii h to t n mci een t n niti ie uit nt Zal 0 t 011 op 'Tt Arffiorikaan t ek er?! jt eb g °n 1 nehaan De nert elijkheid i zoak vaker gerust tel le oh +ni smak'F ik t t inortl 1' Atmu ïiite noem 1 no (Je a loudelandutr ek r is alt ii 01 Arinori het bui 1ge P', 1-endg11 e > nou telT t de tij tcflt stre kten 1cs Alpts -dnes tieh uit tot in d AtImtisehe 1 )eeaan tof e il ruirnO' genoce dus om te komt ii spre kon san een ceus' ei oud recept tOn eb' Bre -

+

Ik ts rc. t die we moci nt ii kweken en sft ken inc n 'to n tuut / in tiei rird nio 1efluttil oi-O o shelen te i'T t Heen ci inetwrilaar uk OIIJC tje/h 1d tno ii u ee mome t vari helderh id steten we_ n ges en v r' reti no' iie di uit \rt en nu komen iii th 1 bil ok best i t ii dc Mee het t n tt u de hodet t men mest to' en biok t-inun o'iboar chtnsir Cate Ar fit Lii is eCn klein t tuj in het kanto t t cl Out P en keic kdomcte r ten noordit ei t -t via Pui ijs op de Sein De hier g 'kv e t aspen t hebben ee t dikte', siittc stoOt Ci n t paar efl put erec th 111 A teeJi p P1 'It 1tiwd anus Dc k t de k ree/t /n swtt no sni jden, fijn om st/pp rdeoju/n 'non !ok loenoegen, t/wt liere n met co/iee en Lte un met u tilt' de mi de'et 5tuA jet- to„na ei1 pm 01) /t '1 0/1' J le i ko k en en h/nd5 'l me t c oraille t , 0 0r de s uus ( epm-/wm dgi op de n tizr ta,i .1 ,gc'm end Turlelellen 1111100 îi'O asperget, inn etf t dteera ei en met lint! rnrlse saus overgie-

...

'

1

,"

+

'

+

'

-

-

,

ten.

toense

ZAKEN KANTOOR

Erratum Wegens vergeten in vorige maand:

@x @

BAVEL-ROMMENS bvba

1ul

te plakken in het laatste cursiefgedrukte blok, tussen 'even' en 'Zelf'. En zet achter die 'Zelf' meteen nog een 's', want dat moest er eigenlijk staan. Ge zoudt ook alles zelf moeten doen, als ge het goed wilt hebben, hee! En dan was er nog vanalles dat ik u wou vertellen, tnaar dat zal voor volgende keer zijn. Mijn uren zitten erop. Hou wdoe! •

1 ;P'4 1 1 ;i 1 ' [CII

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

'

SPAREN

II II

AN 23


----_uîffJ®®rr

Al het nieuws over MEER is wel-

0

-

RJÜ

EJffl®®E

315.86.80.

Hebt u dat ook? Dat u een beetje moedeloos bruiken. Maar of de slechte prestaties van het om in de winter geen koude billen te krijgen. wordt als u 's morgens de rolluiken optrekt eerste elftal daarmee tot het verleden zullen Tot slot vond er een tombola plaats, waaren ziet dat de zoveelste grijze dag zich aan- behoren, is een ander paar mouwen. Afwachvan de uitslag inmiddels in de Kempenklok kondigt? Ik wel. Niet als dat een week ofzelfs ten maar. LI verschenen is. Iedereen was het erover eens iets langer duurt, wèl als dat maanden duurt. dat het jeugdcomité prachtig werk geleverd Altijd even grijs, altijd even nat, altijd even Gelukkig is een voetbalclub meer dan de had. Voor de volledigheid, het jeugdcomité mistroostig. Wat verlang ik naar die strenge eerste ploeg alleen. Al de andere elftallen doen bestaat momenteel uit de volgende mensen: winters van een paar jaar geleden! Het het immers goed tot zeer goed. Vooral de de trainers, Vik Leemans, Jos Brosens, Jos haifsiachtige gedoe van nu is toch waardeloos jeugdgooit hoge ogen. Zo werd het kerstfeest Laurijssen, Stan Willebrords, Peter Van Maar het blijft zcht! orakelt George Küster op 26 december ook een grandioos succes. Dijck en JefGoetschalckx. Deze mensen de& Co. Fuck zacht, denk ik dan. In de herfst Duiveltjes, pupillen, pretniniemen, miniemen, len ook mee dat er vanaffebruari om de veeren lente moet het zacht zijn, in de winter wil kadetten, scholieren. . . ze waren er allemaal, tien dagen kan gekaart worden ten voordele ik het koud hebben. El samen meer dan 100 jonge voetballers. De van de Meerse jeugd. Deze kaartavonden Bovendien valt het met het huidige weertype kantine was voor de gelegenheid ondergedom- gaan door op de volgende vrijdagen: 3 en 17 nog eens extra op dat het landschap alsmaar peld in een stemmige kerstsfeer en een goo- februari + 3, 17 en 31 maart. De deuren van leger en kaler wordt. Onverminderd wordt de chelaar en clown zorgden ervoor dat niemand de kantine gaan telkens open om 19. 00 uur natuur leeggeplunderd. U zult misschien zeg- de kans kreeg zich te vervelen. Er werden kof- en vanaf 19.30 uur kan er gerikt worden dat gen: daar is ie weer met z 'n gezaag over het fiekoeken gegeten, waarna de voorzitter van het een lieve lust is. El milieu. Inderdaad, datiszo, alleen vindikhet de club, Arnold Van Aperen, een toespraak Ook brassband Ste Rosalia richt een kaartageen gezaag. Het is namelijk iets dat ons al- hield waarin hij iedereen loofde voor hel gevond in: op zaterdag 25 februari in de Zaal lemaal raakt, ofzou moeten raken. Verleden presteerde. Hij had ook een speciaal woordvoor Kunst en Volk. Vanaf 19.00 uur kan u week reed ik met defiets door Meer en op drie je over voor de trainers van de geelzwarte beninschrijven en om 20.00 uur wordt er voor de plaatsen (vooral in Werkhoven) deden motor- de. Ludo Aerts, Frans Lambrechts, Louis eerste keer gedeeld. Een versneden varken ligt zagen alweer het Ievensnoodzakelijke groen Van Dijck, JosHaest, DréLaurijssen en Jos op u te wachten. verdwijnen. Nu weet ik best dat liet niet op Aerts. Daarna ontvingen al/ejeugdspelers een En het houdt niet op. Ook de Landelijke Gilen boom meer oftninder aankomt, maar wat mooi geschenk van het jeugdcomité: een de heeft een kaartavond: op maandag 6 fehier bij ons gebeurt, neemt stilaan de vorm poster en een geelzwarte sjaal en muts, de bruari om 20.00 uur in 't Boerenzaaltje. De aan van een systematische massamnoord. Niet scholieren ontvingen een paar broekkousen Meerse kaarters worden in februari duidelijk alleen verdwijnen er nog steeds bomen en heggen; er is ook de overbemesting van de velFeest bij de Meerse bloedgevers den die bij ons een kritiek punt heeft bereikt, er is de NV Unidet aan de grens die zwaar verontreinigd afvalwater rechtstreeks in de Lei. loop en zo in de Mark loost, er is de tergende nonchalance van de mensen die hun vuil bij voorkeur daar wegkieperen waar het verbo. .: den is, er is... te veel om op te noemen. Se. ,,'•:. . . . ffik . neus het doet mij twijfelen aan de geestelij ke gezond/zeid van onze medemens Wie schreef ook weer dal milieumoord zelfmoord is? De naam ontsnapt me, maar de man heeft overschot van gelijk Wij moeten aan de toe komst van onze planeet leren denÂen in plaats van aan onmiddellijk en kort5tondig profijt Kijk over honderd jaar zijn wij allemaal dood en vergeten maar onze Alein en ach terkleinkinderen willen dan nog wèl iets hebben om op te leven. In wat voor wereld zal dat zijn?! Ik weet het niet, maar ik weet wèl dat ik niet met hen zou willen ruilen. Hoe is . het verdomme mogelijk dat wij in een tijdsbestek van amper vijftig jaar alles zo ver.: knoeid hebben?! Wat zijn wij eigenlijk voor 10 mensen?! Ik kan inc daar echt kwaad in maken! Sorrv, ik moet mij eerst kunnen afreageren en daarom xa ik nu onze kerstboom in ae tuin planten... Li De Donors van Meer, door erevoorzitter Leo Sterkens in 1971 opgericht, vierden feest in .Zo, dat is gebeurd. Waar moet ik het nog zaal Vicloria. Een dertigtal leden werden gehuldigd: Carina Aerts, Frieda Bau wens, Maria over hebben? Over KFC Meer? Uiteraard. Boeren, Ria Dekkers, Maria Rombouts, Antoon Van Gils, Jacques Van Gils, Hilde Van WeNiet zozeer over de eerste ploeg, die overigens senbeeck, Frans Ven,neiren en Francis Vinckx kregen een 'pelikaantje' voor tien giften. een slechte start nam in 1989, maar wèl over Francine Brosens, Elisa Jansen, Roger Koyen, Lisette La,nbregts, Gustaaf Laurjssen, Leo het bestuur. Dat is namelijk uitgebreid met Schoenmae/cers, Maria Tackx, Maria Van Bavel, Maria Van den Broeckx, Jaak Van Gils vier personen. Op donderdag 29 december en Lucia Vermonden ontvingen een bronzen legpenning voor 25 afnamen, en JozefBrosens, waren alle actieve leden van de vereniging uitFrans Godrje, Jaak Godrie, Alfons Goetschalckx, Alfons Janssens, André Laurijssen, Felix genodigd in de kantine om daar hun stem uit Leemans, Jan Van Aert en Petrus Vervoori mochten een zilveren penning en bronzen kentete brengen op vier van de acht kandidaten. ken in ontvangst nemen voor 40 bloedgiften. Het vermelde aantal giften werd in 1987 beDe volgende mensen werden aldus verkozen: reikt. De decoratie krijgt men steeds het jaar nadien. Jef Aerts, Vik Leemans, Jos Aerts en Frans De bloedgevers van Meer vormen een bloeiende vereniging met een 200-tal leden die samen Lambrechts. Het huidige bestuur telt nu dus voor 400 giften per jaar zorgen. De belangstelling bij de jeugd is tegenwoordig wel iets min17 leden. Hopelijk doende vier nieuwelingen der maar verschillende oud-inwoners van Meer blijven trouw komen. een nieuwe wind waaien doorheen het MeerSinds kort heeft de vereniging ook een nieuw bestuur. Rik Martens is de nieuwe voorzitter, se voetbal, want dat kan het ongetwijfeld gesecretaris is Jos Van Gils en Ene Janssens bewaart zorgvuldig de kas. 24 .. ... -

.,


MEER

De vijftigers van Meer. verwend. Maar de Landelijke Gilde doel nog meer. Op dinsdag 7 februari om 20.00 uur richt zij in 't Boerenzaaltje een voordracht in over de zin of onzin van aardstralen. Op een nuchtere en kritische manier zal dit controversieel onderwerp benaderd wordèn. Wat te doen tegen slaaploosheid? s A vonds voor het slapengaan een borrel drinken?Of het bed laten 'wichelen'? Al uw vragen over aardstralen zullen opgelost worden. Twee dagen later, op donderdag 9 februari, gaat men wandelen. Met opzet heeft men een dag in de krokusvakantie gekozen, zodat de schoolgaande jeugd ook meekan.

Een populaire cafésport is het pijitjes gooien. Op zondag 12 februari is er een open dartstornooi bij Kees De Gruyter. Vanaf 12.00 uur kan u inschrijven en omstreeks 13.30 uur beginnende wedstrijden, waarmee mooie geldprijzen te winnen zijn. EI De KWB verzamelde in december opnieuw de vijftigjarigen in de parochiezaal. Zoals steeds werd het een uiterst gezellige avond. De jubilarissen kunt u bewonderen op de foto. Op vrijdag 24 februari neemt de Meerse KWB deel aan de jaarlijkse fusiekwis, die dit jaar doorgaat in Hoogstraten. Na de overwinning

Herinnering aan

Als je op reis gaat, neem dan tweemaal meer geld en half zoveel kleren mee als je denkt nodig te hebben.

18S' 93 ik Lourdesgrot bij het Rusihuis

Cato Geerden Op de dag dat zij 85 jaar zou geworden zijn, 21 december 1988, werd Cato Geerden begraven. Met Cato is een stille heilige uit het rusthuis verdwenen. Nadat zij thuis in Castelre haar ouders had opgepast terwijl haar twee zussen in het klooster waren getreden, was zij met heel haar toewijding naar Hoogstraten gekomen. In ons rusthuis wa zij de trouwe hulp, vooral bij de grootste sukkelaars. Niemand zal ooit weten wa zij in stilte gedurende ruim veertig jaar gepresteerd heeft. Na het vertrek van de zusters in 1974 zorgde zij ook nog voor de orde en de versiering in de kapel en voor de begeleiding van de ziekencommunie op de kamers. Cato Geerden had een poëtische natuur. Elk feest, elk jubileum op het rusthuis, elke grote gebeurtenis in de parochie bedacht zij met een feestelijk gedicht. Het is een eigenschap die vele Noord-Brabanders kenmerkt. Wellicht kwam zij niet in aanmerking voor een of andere poëzieprijs en zo ver reikte ook nooit haar bedoeling. Haar verzen waren stevig in het metrum en het rij mwoord gezet. Bovendien kende Cato haar kleinnoodjes uit het hoofd en deklameerde ze voor wie er om vroeg.

van het vorige jaar zijn de verwachtingen uiteraard hoog gespannen. EI Vzw De Mussenakker programmeert de Rock Pots Brothers. Wanneer is mij niet juist bekend, maar dat verneemt u wel langs de reclame. Wie deze groep tijdens de kermis in 't Fortuin heeft meegemaakt, weet dat de afwezigen ongelijk hadden. Zij krijgen dus een nieuwe kans om kennis te maken met dit ambiancezwanger combo. Mis ze niet. EI In een dorpje als Meer - daarbuiten ook hoor - doen steeds een aantal geruchten de ronde. Dat is plezierig, want daar kan je dan lekker over roddelen. Om u een beetje op de hoogte te houden, zetten we een paar van die hardnekkige geruchten op een rijtje. U doet ermee wat u wilt. In Cestel zou een discotheek komen in het huis waar vroeger Ward Bastjns woonde en dat al jaren halfafgebouwd staat te verkommeren. De TGV zou uiteindelijk door Meer komen, langs de E-19. In de Pin Up Club van Veronica zou binnenkort een Pin Up van de Maand komen die vroeger een tijdje in 't Fortuin te bewonderen was. De Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band zou op TV komen, ofwel in Fanclub, ofwel in het nieuwe programma Moet Kunnen, ofwel in allebei. Zo, dat moet voorlopig voldoende zijn om tijdens deze lange win ter(?)avonden een Goed Gesprek te hebben met uw partner. Of die geruchten ook waarheid zullen wor den, ontdekt u wel als u dit fantastische maandblad blijft lezen. Wij houden u immers op de hoogte. Ja, zo zijn wij. •

Dnor d rh'-'d van [loogsti aatçe iten'.en Ikel liekwecin toen iii Itrt vak, 'J't (1!, itmet keien, mfleite!, w'nco. wim ze eed m onder dak. 1 rm'i di o lenin t,, ruim Ier »/001w ' hink n in de 5 on/i /0 (Loor de t 'no in kim jr' hrwu/m mi ook dcu,r his. 017 da t alS ttii0d. Cie handen itt 4e/til Stei .'m tr,c, ('f) th 11000 't T itT! Wet Iwasl :0a14 10 t 001 'les, flief as deze kleine n oon, 11 ei's C t,roi t, vol vmi (monde % tango in Moeder van de [Teer, Os lijti 0fl hoflilm iii jarin  It' 4'r as/ t 'Cor t'OC)P 0 In J i t/S, in 't dis /05/tO dousIit Os J »T s1j t / 1 /te, eenvoud tItsO (test hi / t' t ot'om Jan 0 j/f 11 OOk door roena mm hier Ie simle. 0 1» rio, blijf Int r tronc'n In de 'roi u lange wild, I/o It i Iluahuis, hij de inenset 'Dank' 1 mve E'rouwe, t 'al/en tijd ,

De voltooiing van de toren, de komst van de beiaard, de inwijding van het orgel in de Sint Katharinakerk, allemaal gepaste gelegenheden voor een gedicht dat dan telkens in de Gazet van Hoogstraten werd opgenomen. Graag sluiten wij deze herinnering af met een fragment van haar gedichten. J. B.

C, (w TItO/t,

Rosihuj, hou,

ton,

25


dreef

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

-

'Van het noordelijk front geen nieuws.' Zo zou ik dit artikel kunnen beginnen, want in tegenstelling tot vorige maand was het erg rustig in Meersel-Dreef. EJ

Wal gebeurde er dan wel? Nog net in 1988 op woensdag 28 december, organiseerde de KAV een kinderfeest met een mini playbackwedstrijd. Een zevental groepjes dongen naar de prijzen. De presentatie was in handen van Henny Huisman-Jan Vermonden die het spektakel op overtuigende wijze aan elkaar wist te praten. Tijdens de pauze werden de kinderen getrakteerd op een glaasje limonade met pannekoeken. Ook de aanwezige toeschouwers werden getrakteerd op kof fie met pannekoeken, iets dat bijzonder in de smaak viel. Om de schade te beperken werd er ook nog een tombola opgezet. Net zoals op TV konden de aanwezige kinderen hun grappen en grollen kwijt in de mini moppentrommel. Er werd duchtig gelachen met de spontane kwinkslagen van de jonge spruiten. Als klap op de vuurpijl deed ook Elvis Presley een verrassirigsnummer. Een jury moest de uiteindelijke winnaars aanduiden die een mooie beker in ontvangst zouden mogen nemen. Het was een moeilijke taak voor de jury want ze deden het allemaal grandioos. Met maar enkele puntjes verschil werd Monique Bastiaansen eerst met het nurnnmer '0 My Lolly Pop'. Evy Jacobs eindigde tweede en het groepje Sophie Dekkers, Dorien Van Boxel en Suzanne Van Dun eindigde derde. Het geheel viel zo in de smaak dat het zeker voor herhaling vatbaar zal zijn. EJ Het dagelijks bestuur van de dorpsraad kwam bijeen op woensdag 4 januari. Ze werd op die vergadering uitgebreid met één nieuw lid, na-

mnelijk Paul Kox, die de KLJ zal vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur. Verder werden de klassieke thema 't zoals de riolering en de woon gelegenheid nog eens besproken. Meersel-Dreef is sterk aan het verrijzen. Om bij eventuele plannen voor woonuitbreiding rekening te kunnen houden met deze gepensioneerden, werd er beslist om in samen werking met de bond van gepensioneerden KBG, een enquête te houden bij de leden. Uit de enquête moet blijken of de gepensioneerden van Meersel-Dreef geïnteresseerd zijn in een aangepaste kleine woning. Verder werd er beslist dat de dorpsraad in samenwerking met de verenigingen van Meersel-Dreef een ontspanningsavond zal organiseren in het rust huis te Hoogstraten. Zoals dat ook eerder al gebeurde. We hopen hier te Meersel-Dreef, dat de nieuwe gemeenteraad werk zal maken van de riolering en verfraaiing van ons dorpje en dat er snel iets gedaan zal worden aan het nijpend gebrek aan woongelegenheid. El

Indien u een snuifje cultuur wilt opdoen, dan kunt u misschien eens een bezoekje brengen aan de kunstgalerij 'Klein Eyssel' te MeerselDreef. Momenteel en nog tot zondag 19 februari kunt u er de werken gaan bekijken van Ria Fortuyn en Hub Baerten. Ria Fortuyn stelt textiel applikaties ten toon. Dit zijn ingekaderde werken waarbij verschillende soorten stof worden gebruikt om bepaalde onderwerpen uit te beelden. Zo maakte ze verschillende series over uiteenlopende onderwerpen. Hub Baerten op zijn beurt, stelt ruimtelijk werk ten toon. De tentoonstelling is te bezichtigen van woensdag tot zondag telkens van 10 tot 18 uur in kunstgalerij 'Klein Eyssel' Klein Eyssel 25, Meersel-Dreef. •

Ruimtelijk werk van Hub Baerten

Voor februari staan volgende activiteiten op de agenda: - maandag 6 februari, vergadering voor de KVL V-jongeren. - dinsdag 7 en 14 februari, gespreksavond voor de Kil V-vrouwen boven de veertig. - woensdag 22 februari, vijfde algemene vergadering voor de KVL V-leden - en op dinsdag 28 februari, algemene vergadering voor de leden van de Kil V. Tot volgende maand! U

GIJSBREGTS EI.EKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG II 1 (kochng) KRUPS-NOVA MOULI NEX PHI Ll PS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie Op woensdag 28 december organiseerde de Kil V een Mini Playbackshow. Op de foto ziet u de jonge deelnemneis. Van In,. r. 11cm Van Dun, Inneke Geerts, Bianca Koyen, Jessy Smneekens, Evy Jacobs, Suzanne Van Dun, Sophie Dekkers, Dorien Van Boxel en Martijn Bogers, achteraan: de presentator Jan Vermnonclen, Monique Bastiaansen, Mieke Van Boxel, Maaike Bevers en Cindy De Bie.

26

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open


Uïiï

BÏ111î Ü Uî1

iII

Li

h@m'il

Januari, de vorstmaand, is dit jaar wel bijzonder mild geweest want wanneer zij plaats ruimt voor februari, de dooimaand, vraagt men zich wel af wat er eigenlijk moet gedooid worden. Sneeuw- en schaatsliefhebbers, niet getreurd, het kan vlug verkeren maar wist je dat de dagen in februari reeds 1.36 u. lengen! LIII Februari is ook de maand van de 'sluiterkensdagen'. Velen onder jullie herinneren deze ge-

beurtenis nog wel uit hun vervlogen schooltijd. De leerkracht werd buitengesloten en die moest plechtig beloven geen les te geven. De hedendaagse jeugd schijnt deze happening uit het oog verloren te hebben. Toch bestaan ze nog en wel, ter memorie, op de volgende dagen: 4 februari sluiterkensdag voor de moeders, 5 februari voor de vaders, 6 februari voor de meisjes en de dag daarop voor dejongens. Sluiten maar! EI Stilaan ook de broeksriem weer wat nauwer aantrekken want de vasten nadert en op dinsdag 14 februari vieren we Valentijnsdag! Over de oorsprong van deze dag is men het niet helemaal eens. Sommigen beweren dat het te maken heeft met het ontwaken van de groeikracht van de natuur en van het liefdeleven van de dieren. Anderen geven weer een andere verklaring! Vergeet zeker het bloemetje niet! EI

Die hebben dc kampioenen van 'De Arkduif' reeds in ontvangst mogen nemen en met hun trofeeën in de hand peseerden ze wat graag voor het alspeurende oog van onze fotograaf. Aan Louis Schrijvers uit de Minderhoutsestraat, de grote triomfator en daarom koning-kampioen, werden zomaar eventjes zeven prijzen overhandigd. Voor de vluchten uit Quiévrain werd hij algemeen kampioen drie eerst getekende jaarse duiven, eerste en derde eerst getekende jonge duiven. Uit Noyon algemeen kampioen drie eerst getekende oude duiven en uit Saint-Denis algemeen kampioen drie eerst getekende oude duiven en kampioen eerste en derde eerst getekende jonge duiven. Oef! Gino Ceerts kroonde zich tot kampioen tweede eerst getekende bij de

mode... KARL'S - COIFFURE

p t-_

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

jonge duiven uit Quiëviain. flel duo Stan Smans en Frans Sprangers werd algemeen kampioen drie eerst getekende jaarse duiven uit Noyon. De gebroeders Karel en Ludo PeeIers kroonden zich tot algemeen kampioen jaarse duiven en kampioen twee eerst getekende jonge duiven uit Saint-Denis, tevens kampioen tweede en derde eerst getekende bij de jonge duiven uit Noyon. Marcel Verschueren eigende zich de titel toe van kampioen eerste getekende bij de jonge duiven uit Noyon. Ook de winnaars van de riendaagse, Gino Geets en de gebroeders Stan en Louis De Roover,

ontvingen hun trofee. Een tinnen schotel werd uitgereikt aan John Sprangers voor 30 jaar regelaar en aanLouis Adriaensen voor 30 jaar uitmaker. EI

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telef nisch op 314.66.28. Zo lang organiseren K.W.B. en K.A.V. hun hobbytentoonstelling nog niet maar toch al voor de 14de keer, hetgeen zeker een prestatie mag genoemd worden. Voortaan richt men om de twee jaar in: het ene jaar toneel, het andere hobby's! Ex-schepen Juul VerhuIst loofde de inrichters voor hun initiatief en merkte op dat er in ieder mens toch iets van een kunstenaar schuilt. Naast jonge exposanten viel ook de 88-jarige Sus De Bie uit Desmedtstraat op met zijn otterklemmen en ander smeedwerk. De luchtballon van Louis Van Uffelen was vanzelfsprekend een attractie terwijl de film over de processie, die uitging op zondag 30 mei 1954, ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het kapelletje van 0. L . Vrouw-in-den-Akker, heel wat nieuwsgierigen aantrok. Ook 'Motorciub California' was met twee prachtige machines ver tegenwoordigd. De klassieke verzamelingen, tekeningen, schilderijen, handwerk, bloemensierkunst enz. waren ook op de afspraak ter wijl er 's zondags allerlei attracties op het programma gebracht werden. Traden op: de Strawberry City Jazzband, de judoclub en de karateclub uit Hoogstraten, de keurgroep van de turnkring en Radio Valencia uit Meer zorgde voor rechtstreekse flitsen. Over twee jaar stellig de 15de keer! EI

K. A. - roorziLs Ier 1 Iv/e,ii Rob (1) K. 1 .1]. kopman Fons Muësen knipten de hobbytentoonstelling open. De dorpsraad hield zich bezig met heel ande-

re zaken en dit misschien ook al wel voor de 15de keer. Bijzonder frustrerend werken moet het zijn voor die mensen als er met hun goedbedoelde voorstellen weinig of geen rekening gehouden wordt. Dit wil men nog eens duidelijk aan de nieuwe bewindslieden laten ho-

ren. Als zij willen dat er een dorpsraad

bestaat, moet er ook rekening gehouden worden met hen. Als men zich schriftelijk tot het gemeentebestuur richt, verwacht mnen toch een antwoord. Een primaire regel van de beleefdheid. Het eindbedrag van de 11-11-11-actie 27


MINDERHOUT bedroeg voor Hoogst raten 3 71. 677fr., daarin was het Minderhouts aandeel 59.000 fr., hetgeen toch een verhoging betekende van circa 10.000 Ir. tegenover in 1987. Toch zou de organisatie volgend jaar beter op punt moeten staan! 'Casa Cara', gelegen in de Schoolstraat en eigendom van de gemeente, begint stilaan in een lamnentabele toestand te geraken. Nu bestaan er 2 mogelijkheden. 6fwel het gebouw prijsgeven aan de tand des tijds, dfwel herstellingswerken uit voeren. De jeugd heeft eigen lokalen nodig en Minderhout kent ook geen enkel gemeentelijk lokaal voor o.a. de post, werklozencontrole enz.! Vanwege de school en het oudercomité kwam er een dringend verzoek om een sporthal. De oude zaal waar nu het turnonderricht verstrekt wordt, mag zeker ongeschikt genoemd worden. Minderhout wacht al lang, al heel lang, té lang! De herstel/in gswerken aan de Desmedtstraat en de Bredaseweg zullen waarschijnlijk nog niet voor dit jaar zijn. In de Schooistraat en het Kerkhofpad zou de Openbare verlichting kunnen verbeterd worden. Ook werd nog eens gewezen op de gevaarlijke verkeerssituatie in het Kerkhofpad. Kinderen uit de Venhoef die met de fiets naar school kotnen, moeten langs de gevaarlijke, zeer drukke rijksweg, want in bovengenoemde straat kent men eenrichtingsverkeer en dus voor hen verboden in te rijden. Nog eens zal aangedrongen worden om daar een ander verkeersbord te plaatsen! De kerk en het dorpsplein, het oud zeer, werd nog eens onder de loupe genomen maar niemand scheen precies te weten hoe het toekomstig beeld van de dorpskom er zou uitzien. De fietspaden stonden ook weer ter discussie. Ook zou men op het eind van dit jaar graag een kerststal zien in Minderhout. De volgende bijeenkomst van de dorpsraad heeft plaats op dinsdag 14 maart e.k.! Alle verenigingen en gehuchten worden verwittigd om zeker een afgevaardigde te sturen want de raadsverkiezingen zijn voor dit jaar. El Ook drukke activiteiten voor de verenigingen! K.V.L.V. houdt er nog steeds aan om yoga te beoefenen en dit op donderdagen 2, 16 en 23 februari. Op donderdag 9 februari worden alle leden uitgenodigd voor een algemene vergadering en op 23 februari voor een vormingsdag. Houden zo, dames! K.A.V. wil er mooi uitzien en daarom worden alle vrouwen uitgenodigd voor een demonstratie haarverzorging op maandag 13 februari. K.W.B. gaat even buitenlucht opsnuiven tijdens de dropping van zaterdag 28 januari vooraleer op vrijdag 17 februari 'Het Praatcafé' binnen te duikelen met tal van prominenten. Ook de L.G. houdt het binnen niet meer uit en gaat op nachtelijk onderzoek (dropping) uit op vrijdag 24 februari. K.B.G. houdt het rustiger, druk doen is voor het jonge volkje! Zij houdt een kaartprijskamp op zaterdag 18 februari in de parochiezaal. Boskant blijft niet ten achter in het kaarten want ze organiseert een gelijkend evenement reeds op zaterdag 4 februari in de parochiezaal en op zondag 5 februari sturen zij de cyclocrossers weer het veld in, op en rond hun terrein. L.R.V. doet het met de paarden. Afspraak voor een indoor in de Blauwbossen op zondagen 5 en 19 februari. 28

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogstraten Tel. 031314.69.36

De teerders komen ook nog aan hun trekken. Minderhout V.V. zet het karnaval in op vrijdag 3 februari en 'De Arkduif' houdt het eten en drinken op zaterdag 18 februari. K.S.J. bruist van leven! Op zaterdag lifebruari wordt er 'gedropt' voor alle leeftijden en op zaterdag 18 februari wordt er duchtig gewerkt aan het nakende oudersfeest. ± 16

ziet het nog een beetje ruimer want op 4 februari vertrekken deze jongelui waarschijnlijk voor een weekendje Parijs. Op zaterdag 28 februari worden de sportiefsten verwacht voor een denderend matchke voetbal. LII

In de volgende 'MAAND' lezen we verder!! •

'Praten' kan men op vele plaatsen maar niet overal gaat dit even gemakkelijk. Zonder twijfel is een café voor velen de uitverkoren plaats om al je frustraties eens lekker door te spoelen en van je af te praten. Eén of andere aandachtige toehoorder zul je allicht wel treffen om eens een geanimeerd boompje op te zetten. K.W.B.-MINDERHOUT zorgt voor een primeur in het Hoogstraatse. Het 'PRAATCAFE!' De ingrediënten zijn niet nieuw en jij, als lezer van de Hoogstraatse Maand, hebt daar zeker al meer over vernomen. Een pintje, een glaasje wijn, een frisdrankje, een koffieke, de juiste sfeer, bekende en waarschijlijk wel onbekende gezichten, interviews, eens lekker kletsen en natuurlijk sfeermakende muziek. Niet alleen voor de sfeer hebben de inrichters geijverd. De financiële opbrengst van zo'n praatavond mag zeker niet over het hoofd gezien worden. Niet om de K.W.B.-kassier rijker te maken! Die opbrengst wordt wel integraal besteed aan de 'Gehandicaptendag' die op 23 april a.s. voor de 15de maal in Hoogstraten wordt georganiseerd. Met welke boeiende praatfiguren zul je geconfronteerd worden in het café? ARNOLD VAN APEREN: senator en nieuwbakken burgemeester van Hoogstraten. Hij zal zeker aan de tand gevoeld worden over het beleid dat hij zal gaan voeren in verband met Hoogstraten en... Minderhout. JAN SNEYERS: leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Hij komt het sociale doel toelichen en is tevens de grote bezieler van het jaarlijkse Gehandicaptenfeest te Hoogstraten. STAF PEERLINCK: de nieuwe schepen van financiën. Hoe ziet hij de politieke toekomst van onze stad en hoe zal hij de centjes nuttig gebruiken! GUST DESMEDT: advocaat en voorzitter van de Minderhoutse dorpsraad. Hoe zien de dorpsraad en hijzelf de politieke toekomst van Hoogstraten. JAN en GERD VERHEYEN: de sportvedetten van de avond. Jan, speler van Hoogstraten V.V., Beerschot, Anderlecht, internationaal! Gerd, de zoon van de gekende vader, staat op de vooravond van dé grote (?) carrière? Muziek mag zeker niet ontbreken en daar zorgen ED SABBE en CO voor. Je ziet, een programma om zeker niet te missen en je gegarandeerd niet te vervelen.

Voor dit 'PRAATCAFI' wordt wel 100 fr inkomgeld gevraagd. Steunkaarten kun je vooraf bekomen bij K.W.B.-bestuursleden. Wie inlichtingen wil of wil steunen kan ook telefonisch contact opnemen met Jan Cox, tel. 314.57.53 of Gust Kinschots, tel. 314.57.03.

NOTEER VLUG: Praatcafé Vrijdag 17 februari 1989 20 uur Café parochiezaal Minderhout Inkom 100 fr Deuren: 19.30 uur.0

DE HOOGSTRAA TSE PERS uitge veri7 verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inJichtingen: Hoogstraten - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11 03-314.55.04


MINDERHOUT

Gaat u bouwen? Men zal ze missen in liet school- en iarochiale leen van Mindcrhou! Franciska Adams, kloosternaam Zr. Lydwina, behorend tot de religieuzen Ursulinen zal voorlopig zeker de laatste zuster-directrice geweest zijn van de plaatselijke Vrije Basis- en Kleuterschool. In de andere dorpsgemeenschappen van de fusiegemeente Hoogstraten heeft de gezichtsverandering reeds langer plaatsgevonden en dit ook, op één uitzondering na, in het middelbaar onderwijs. De heer Patrick Ley sen, woonachtig te Minderhout, voordien lesgever in de basisschool te Meerle en directeur in een openluchtschool te Schoten, werd vanaf dit schooljaar tot haar opvolger aangesteld. Als men de oude geschriften moet geloven is er reeds in 1640 sprake van een lagere school te Minderhout en in 1894 werd de eerste meisjesschool opgericht onder het bestuur van de zusters Ursulinen uit Hoogstraten. 95 kinderen troepten toen samen in een lokaal van 10 m bij 7,5 m. Als eerste schoolhoofd werd een zekere Zr. Leonarda aangesteld die haar ambt waarnam tot in 1932. Zij zag in Zr. Amelia een waardige opvolgster tot 1958 en Zr. Dominique nam tot in 1964 het roer in handen. in die tijd noemde men de zusters niet zomaar zuster maar wel 'Mère'. Dan kwam als 4de directrice in het rijtje...

Zr. Lydwina Geboren en getogen in het vlak over de grens liggende Castelré doorliep ze als kind de kleuter- en basisschool te Minderhout. Thuis werd ze opgevoed tussen vier broers zodat ze al heel vroeg haar mannetje moest leren staan. In 1948, op twintigjarige leeftijd, trad ze toe tot de Spijkergemeenschap te Hoogstraten. In 1953 legde ze haar eeuwige gelofte af. Als lesgeefster startte ze haar carrière in de vrije school te Wortel waar ze 52 kinderen onder haar hoede kreeg. In die tijd was zo'n drukbevoikte klas helemaal geen unicum maar de lesgever was een autoriteit voor zowel de kinderen als de ouders. In 1964 vroeg men haar te Minderhout waar de lagere school 4 klassen telde met 98 leerlingen, aangevuld met zo maar eventjes 143 kleuters. 1977 zal als een mijlpaal opgetekend blijven in de schoolgeschiedenis. De fusie van de scholen! De jongensschool, toen op stervensna dood, fusioneerde met de meisjesschool en het gemengd onderwijs deed zijn intrede met de gekende kinderziekten als gevolg. Zr. Lydwina werd gevraagd om het bestuur van de gemengde school op zich te nemen. Ze vroeg bedenktijd maar ze mocht rekenen op een sterke achterban. Tenslotte capituleerde ze tot ieders genoegdoening. Met haar kwaliteiten en gebreken nam ze de lastige taak van schooldirectrice tot 1 september 1988 op zich. In 197 telde men 214 lagere-school-kinderen en 122 kleuters. Bij haar afscheid schreef de basisschool 247 leerlingen, verdeeld in 12 klassen en 139 kleuters ingedeeld in 7 groepen, in. Daarbij komt dan nog een taak- en turnieraar, hetgeen een totaal uitmaakt van 21 leerkrachten. Contac ten met ouders, kinderen, leerkrachten, ouder- en schoolcomité, gemeentebestuur, allerlei vergaderingen, en de daarmee gepaardgaande rompslomp, vergen heel wat inspanning. Haar taak beperkte zich echter niet tot haar job in de school. In de parochie toonde ze zich de bezige bij op allerlei gebied.

Vanaf 1964 verzorgde ze de catechese voor de kinderen en vanaf 1975 bezielde ze het catechistenteam in de voorbereiding van de vormelingen. Ook behoorde zij als actief medewerkster tot het parochiaal team. 1 december 1988 werd de officiële datum van haar oppensioenstelling.

1 4V I 'h

Herjgers

Bouwspecialiteiten pvba Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 031314.47.55

Het gekende adres

voor:

• Spouwmuur isolatie

Afscheid en... Rome

• Tevens spouwhaken + clips

Vrijdag 13 januari 1989 werd het afscheidsfeest gevierd dat een aanvang kende in de parochiekerk, waar door pastoor Van Hoof en E.H. Swaegers een dankmis opgedragen werd. In de volgelopen parochiezaal werden de genodigden verwelkomd door opvolger Patrick Leysen en vergast op een fijne, stemmige receptie, aangeboden door de parochiegemeenschap. Mevr. Annie Desmedt, afgevaardigde van het schoolcomité, verhaalde bondig de Minderhoutse schoolgeschiedenis en het leven van de jubilaris. Het oudercomité, bij monde van voorzitter Wim Koyen, onderstreepte haar verdiensten ten bate van de Minderhoutse jeugd en haar luisterbereidheid. E.H. Jos Uytdewilligen, diocesane inspecteur, schetste het leven van de religieus in school en wereld terwijl enkele kinderen voor een muzikaal intermezzo zorgden. Schepen van onderwijs, Karel Pauwels, vertolkte de waardering van het gemeentebestuur. Tenslotte dankte Zr. Lydwina voor de 24 jaar die zij in Minderhout mocht doorbrengen. Haar dank ging vooral uit naar: de pastoor, het zangkoor, dhr. Swaegers, de lectoren, de meevierenden in de kerk, de kloosterverantwoor -

• Zeer sterke P.E.-folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur • GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte (NIEUW!)

delijken van het Spijker, de inrichtende macht, de leerkrachten en de kinderen, de inspectie, de lees-, naai- en knutselmoeders die de 6,7,8-jarigen zo gul bij stonden, de koffieschoolmoeders, het onderhoudspersoneel, de gemachtigde opzichters, de stille werkers, het school- en oudercomité, alle ouders, de catechisten, de leden van het pastoraal team, het gemeentebestuur! Prachtige bloemstukken en geschenken werden overhandigd waarbij de Romereis, een geschenk van de parochie, haar zichtbaar ontroerde. Zr. Lydwina, de harde werkster, de bezielende kracht in school en parochie, het ga je goed! U

Zuster Ludwina kijkt net belangstelling naar hei geschenk can liet selwolkoinitee; naast haar pastoor Van Hoof en moeder overste Zuster /1 ugusta. 29


RIJDEN

IS PLEZANT,

*oef

I(ruiswoordraadsel Horizontaal

Streven naar perfektie Garage

kledingstuk boom dier eveneens godin lengtemaat arbeider schaaldier md. vogel plaats in Oost-Duitsland bloedvat Spaanse uitroep dier mann. bij luchtgesteldheid deel van de hals knaagdier trek Russisch heerser knaagdier plaats in Nederland tot rust komen wijd uit elkaar zetten meer in USSR troefkaart bevel ver lichaamsdeel overwinning -eenmaal bedrog landbouwwerktuig ketting vol kieren achter oogholte radio-aktief gas hoofddeksel -

-

-

-

-

-

Geudens P.V.B.A.

-

-

-

Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

-

-

-

-

-

"NAULT° GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

-

-

-

-

-

-

-

-

Mercedes-Benz.

-

-

-

-

-

-

Garage

-

-

VAN USSEL

-

L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84

Ii

-

ÇIM?L6E K EIEDI T4:LI4' ÈbELIPEL.

RIq JA NETEL/ti

g A L.

k

1 1 KINIII-Ibt,t '

'

L4IEEk

tItEr , G

LL E 5 MAcit'OC

30

IVE$roAIo

4II I/ER5LA E

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

ua.uuuuu uuiuuuu am iii1 aan om 3 NINRU •IR a lu NuI' Nu la • au u mia • iii auuuu au 3 •u.0 uuuNNNN 8 MEEWEI E . Nu..... m•••uu uuu uaam u. a ......Nu . is . 41. a ma Mmm EEN al 1

GARAGE HOGA

iV

-

-

iffigiffig

ErIPOORr QIoI'EW

-

-

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

L

-

-

@^

IE

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

-

Wd1 ~ o m

Iyi tfcirAgA I.rR Iv 1 L '' E

alle depannage dag en nacht

-

-

AUSTIN ROVER

-

-

-

Tel. 03/314.63.20

GARAGE AUTO MOTO J. BOGAERTS ROOS

Russische munt hoofddeksel boom eerstvolgende achteruit dag der week oude munt vogel plaats in Nederland vervoermiddel telwoord speelkaart soort appel putemmer Afrikaan dichterbij -rivier in USSR wisselborgtocht schildpad staketselfuik natuur Nederlandse schilder handvat dakgebint zwak een zekere beteuterd plaats in Nederland pers. vnw. claxoneren pers. vnw. Frans lidwoord doden op een andere plaats deel van Azië

Lodewijk de Konineklaan 393

Hoogstraten

[

-

Vertikaal

Garage Autocentra

GM

-

40

11

l


Kleren kopen Ik zou kunnen beginnen met: De kleren maken de man. Maar dat doe ik dus (niet). Mag ik even persoonlijk worden? Ik ben een man, 38 jaar en heb sinds kort maat 56+. Geen enkele kledingzaak kan mij uit een behoorlijk assortiment laten kiezen. Met de soldenperiode breekt voor mij een sombere periode aan. Uit de uitgedunde rekken moet ik af en toe in zo'n benauwend pashokje iets aanpassen. Onvoorbereid in een onhippe onderbroek reik ik de, toch al ruim gekozen, twee broeken door het gordijntje aan. Te klein. Menigmaal is door dit gebaar ons, naar moderne maatstaven, rimpelloze huwelijk verstoord geworden. Nu de soldenperiode ten einde loopt en de dwang van de zomermode zich ontplooit, één vraag: Is kleren kopen zo plezant?

Tin Janssens: Ik wacht niet bepaald de solden af. Ik kijk wel eens graag rond maar dan alleen als ik iets nodig heb. Kleding is echt wel duur. Ik wil er niet bepaald veel geld aan uit geven behalve als ik naar een feest moet of zo. Dan koop ik degelijker dingen. Voor mijn man koop ik ook alles, behalve broeken en schoenen. Daarvoor gaat hij zelf mee. Maar de rest vindt hij doorgaans wel goed. Hij gaat trouwens niet zo graag mee op de koop.

Carine Van Hemeldonck (verkoopster kinderkleding): Als ik op de koop ga, naar Antwerpen of zo, dan ben ik zelf wel een lastige klant. Ik kan mijn keuze nooit vinden. En ik vind dat als je iets koopt, dat ge dat ook gaarne moet zien. Maar hierin de kinderkleding zijn de klantjes zelf niet zo lastig. Het zijn de ouders die bepalen wat, en de kinderen moeten het maar aanpassen. De ouders komen meestal op voorhand al eens kijken. Het verschil tussen een soldenverkoop en gewoon door het jaar is dat de mensen bij een solden eerder met rust willen gelaten worden. Ze zoeken het dan liever zelf uit. Door het jaar willen ze meer geholpen worden.

WONINGINRICHTING

_ cen echte koctRonny Verdonuk: Dit siersjas. Ik heb bent origineel gekocht bij een gewezen koetsiersbedrijf. Al ik met de koets rij, voor een gelegenheid, dan moet ik hem aanhebben, vind ik. Dat moet, dat hoort er bij. Zoals het uniform van een postbode of een politieagent. Voor mij persoonlijk is dat niet zo nodig maar de mensen die zoiets komen huren, die verwachten dat alles volledig is natuurlijk, kledij inbegrepen. In mijn vrije tijd steekt het met mijn kleding niet zo nauw. Dan draag ik wel de meest slodderige, hangerige dingen die ik heb. Maar voor mijn beroep, ik ben onderwijzer, wordt er wel gevraagd netjes te zijn. Maar dat is voor mij niet de meest gangbare norm. Ik heb ooit opmerkingen gehad omdat ik gewoon in jeans rondliep.

Jaak Muesen: Mijn pet heb ik zeil' gekozen en gekocht. Mijn jas heb ik kado gekregen. Mijn jeans heb ik ook zelf gekozen en gekocht. Als ik 'gekleed' moet zijn, dan is de vrouw er wel bij. Ik denk niet dat ik er in overdrijf maar ik let wel op mijn kleding.

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

l'larucl \\illeinseii: Nlij n vrouw koopt mijl kleren maar ik ben er wel bij. Ik vind het wel belangrijk hoe ik er bij loop. Ge moet toch netjese zijn, hé.

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

31


STRAA TINTER VIEW

Deze zomer Floe zwagr het isezç• OOL eb voor ~„e en port em ii n 0 0 Cr der' zr -

Merl

Mevr. Van Gorp: Ja, ik koop ook voor mijn man. Die krijg ik niet mee naar de winkel, die heeft daar als zelfstandige geen tijd voor. En ook wel geen aanleg, hoor. Ik vraag dan in de winkel of ik mag omruilen als het niet past en meestal mag dat wel, zelfs tijdens de soldenperiode zoals nu. De soldenperiode wacht ik zeker niet af. Als ik graag iets wil dan koop ik het.

Mevr. Cildemijn: Als ge al 80 jaar zijt, hé mijnheer, dan hebt ge zoveel kleren al niet meer nodig. Toch niet gelijk de 'jonkheid', hé. Zo nauw steekt het al niet meer. Maar ik kies wel voor de 'goei kwaliteit', dat is zo nog voor de mensen van vroeger. Dejonkheid zal eerder lichtere kwaliteit kiezen.

mei' niet gemakkelijker op weiden, Vau we krijgen een heerlijke tnode, lot ex kleurrij k Onze medewerker van cle inodcnfdelitu stek zijn lhht op hij de di ie van cudshe ges ettigdt. modezaken in H000straïeu Roeften Mode, Van Ilecke (& Mes rouw en Bruurs & P xxns) Hun coll ectie ;serc reeds een half jaar aeiedeiî sa,nenoestelc en aangekocht. Bij alle drie is dc hele 'moe broek' dé nicu stigheid samen met do 'hei muda' en dt lange (tot zeer lange) es,e r0k' Chris Roeffen: Udi ik k oct viw' ziet, pritneeri tr un/ik. kan hi uce zijn iit kleuren miste!, ll/ugeet eriozrjds en ! uk wt hee/fuik kleurcn eest c/leoicncom tot Wj/u(io'/ wzder:i;ds. free ktantzje he stoet vooral 't iot i'e ee ei;, $0 50-zit, 01t1it Ons

;iSSifl!inOzrl,

en l.'nde 's itiden 0ij de wii4

t

,

e

0,ns cern/mei ss vooraf u,,.eic/rt id /10/ia.unse ee Do/is' 'oet .fkj,iuyt nu! tea/en 'st 4a-JtC Nlevrumn \'aci 1 fin 'Crs dat

'otic h ua' t

get ie (kIes ouss ook

u

;p

ad

ra: t': e ii Je 'in' t'. t: na ie "ee nat.

4esr, Van H'-eks: t Ii,' 'ieL' nice,

en lee u'c'nc cce ,,ieu,c kr i'ze L di ei/s de' ze zomer t//s' 1 it/"od'. s/st' Put 5uef

Ann Verschueren en Jan Torremans: Ann: Ik vind dat de kleding wel heel wat duurder geworden is dan een paar jaar geleden. Ik denk toch dikwijls: dât kan ik er niet aan geven. Voor sommige dingen wacht ik de koopjesperiode wel af, dat gebeurt. Jan: Wat ik om mijn lijf heb, dat interesseert me niet. Mijn overall is even lustig voor mij. Soms 'moet' het wel natuurlijk. Voor een kostuum of zo moet ik er natuurlijk wel zelf bij zijn. Dat moet passen natuurlijk. Maar als het aan mij lag, ik zou redelijk rap gesteld zijn. Maar de vrouw niet, hé. Als het wat lang duurt, begint me dat wel te vervelen. Ann: Ik vind het wel plezant om zo eens iets onverwachts voor hem mee te brengen. Het zegt hem wel niet veel maar ik heb toch graag dat hij schoon gekleed loopt.

Warre Palmans: Al wat ik nu aanheb, heb ik zelf gekocht, behalve mijn hemd en mijn trui. Maar aan duur kleding geef ik niet veel geld. Euh... ja, ik heb laatst nog iets gekocht voor mijn vrouw. Ik moest een kado hebben en ik heb een... hemdje gekocht. Ik ben daarvoor alleen in de winkel gegaan, aléén hé. Bannee, geen wollen! Zo van die fijne witte stof. Da's zeker dat ze dat plezant vond...

Wie geen vier tandenborstels verslijt per jaar, poetst zijn tanden niet vaak genoeg.

\Ø\Søfl

Dt opsi t 10

ogs

32

iroed s'trk os Bij Biuut' zuilen de Junior iweortuks rok bloc1 of' rok rest vinden, zss art geecmhi• neerd niet fllC kleuren: geci, koraal, man5e, pirpaja (geolgr' ei, ei, en' int men, Vo'.ir de jongs' dames nausetlijk ok weer de wijde broeken en hermucta's niet naast de kleuren ook hloemdcs,,ins, Ook hier is linnen imoef. Mesr, 1, Seriiws-Brunrs, Ja het c'ehs-uik i'un iinneut verse/uui 5/ o f/aae s -un de' /eugd iiar dc' ici s oudezc tea cd Dec ts niet eboom uzal. De ',z k/edn' inerte neemt st//east ek'nteittcn o nu' V an deJe,pd '-triode, finale tong: Die up' sh- '.Jc's op de schouders, gaat dat nog iano duren? Chris Roefîetx. .7e, nat 0111f. \'c't dit de s'roumes't, er ii!? een dm0 hiok u mum /open nauw het eneft toeh te's meen model, vertel moer die ciJ:u!4s 'ik'n'/ts"udc'pt,


STRAA TINTERVIEW

Myasthenia-patiënten zoeken steun bij elkaar

Katrien en Tuulia Knaeps, Soïle llaavesto: Katrien: Op 't Spijker moeten wij een uniform dragen. Dat is natuurlijk wel een vorm van discipline maar ik probeer er soms wel een klein beetje bij te doen, een badge of gekleurde sokken of zo. Dat mag wel niet, maar ja. Tuulia: Wat ik nu aanheb, heb ik zelf gekozen. Mama was er wel bij voor de prijs en voor de stof. Papa gaat niet zo graag mee kleren kopen. Hij gaat wel mee en kijkt wat rond, maar het interesseert hem niet écht. De mode volg ik niet. Ik heb wel eens gehoord dat het voor deze zomer heel lange rokken zullen worden. Soïle: Ik let toch wel op de verhouding tussen de kwaliteit en de prijs. Ge kunt met de prijs toch niet eindeloos omhoog gaan. Meestal doen we samen de inkopen. Mijn man gaat wel mee maar ik kies meestal voor hem. Hij zou altijd maar rap het eerste het beste kopen. Maar hemden en sokken koop ik voor hem helemaal alleen (Soïle is geboren en getogen in Finland, nvdr).

De mode in Finland is tegenwoordig wel min of meer hetzelfde als hier, sommige trends zijn daar zelfs eerder. Ik kan er nu niet direkt een voorbeeld van geven, maar het gebeurt. Hier vindt ge veel sportkledij uit hnland. De mensen weten hoe ze zich moeten kleden tegen de winter. Dat moeten ze hier

nog leren. (Vader Herinaii Knaeps komt ook even luisteren. Het wordt hem fataal). Soïle: Heel vroeger heeft mijn man wel eens iets voor mij gekocht. Nee, daarover kan ik geen details geven, nee... (gulle lach). Ai, dat had ik beter niet gezegd! Herman: Dat moet toch lang geleden zijn hoor. Dat kan ik me niet herinneren. Soïle: Zeg dat van in Griekenland maar, dan zijn we gered. Herman: Ah ja, dat was zo'n lang kleed, om gemakkelijk te zitten. Zo'n genre ochtendjas!

/ SPECIAALZAAK:

• Typen • FOTO-

COPIEREN

alle schoolbenodigdheden

//

De ziekte bestaat uit een jarenlange crisis, die heftig kan zijn maar die, als de dokter er in slaagt de patiënt daar doorheen te loodsen, gevolgd wordt door een stabiele periode van 7 jaar tot 30 jaar waarin de patiënt soms symptomen-vrij is. Voor een myasthenia-patiënt is ziek zijn: 'steeds op weg zijn, op zoek naar genezing'. Veel is mogelijk. Het komt er voor de patiënt alleen op aan de juiste weg te kennen. Ook ria de crisis blijft de patiënt met vele vragen. Daar myasthenia een zeldzame ziekte is, gaat hij dikwijls alleen verder, al tastend en aangewezen op eigen intuïtie. De juiste weg leert men met ervaring uit te wisselen. Daarom zoek ik andere patiënten, om samen hand in hand, verder te gaan en een gesprek aan te gaan in een sfeer van rust en vrede. Want moed is iets dat men elkander geeft.

Eva en Jef l)e Backker Eva: Ik ga wel eens elders winkelen maar de kleren die ik wil hebben kan ik thuis gewoon kiezen, net zoals ik dat in een andere winkel zou doen. Ik moet het natuurlijk wel vragen, hé. Maar meestal vinden ze het wel goed. Mijn vriendinnen zouden dat ook wel plezant vinden en soms benijden ze me wel een beetje. Maar ik doe niet meer iets nieuws aan dan de anderen. Jef: Deze schoenen zijn 'allang' nieuw. Deze broek en deze jas is een 'beetje lang' nieuw. Mijn schoenen zijn al dikwijls gepoetst. Ik heb ook nog 'bottinen' die ik graag aandoe. Eva: De mode voor volgende zomer zal waarschijnlijk van vroeger zijn, zo van die 'seutige dingetjes'. Lange rokken, heel lange en ook korte. Voor jongens weet ik het niet. In 't algemeen begint de jongenskledij meer op die van meisjes te lijken, meer te vervrouweljiken. Jaja, mode interesseert mij. •

Willy Vermeersch, Grimbertlaan 13, 2120 Schoten. Tel. 03/6587422 na 19 uur.

In het land van de glimlach met Louis Verbeeck 'live'

In het algemeen is het makkeler om vergiffenis, dan dan toelating te vragen.

Om de twee jaar kan men een computer kopen die tweemaal beter presteert voor de helft van de prijs.

Schoolen kantoorgerief

COPI Vrijheid 215

Geschenkartikelen

Hoogstraten Tel. 03/3147241

Wenskaarten

Louis Verbeeck is wijd en zijd bekend door zijn korte, pittige teksten op de radio of in 'De Bond', "t Pallieterke', 'TeeVeeBlad' en 'Omtrent'. Zijn naam is ook verbonden aan vele liedjesteksten van Miel Cools, Jef Burm, Armand Preud'homme, De Elegasten en De Vaganten... Nu krijgt u echter de kans Louis Verbeeck 'live' te horen en te zien. Een avondje hartelijk lachen, maar ook ontroerd worden of door het ophalen van herinneringen die men al lang dacht vergeten te zijn. Louis Verbeeck: een vleugje melancholie, een snuifje levenswijsheid, spitsvondig en kruidig. Het Davidsfonds-Hoogstraten heeft het genoegen u uit te nodigen op donderdag 16 fe-

bruari om 20 uur in het parochiecentrum Pax. De toegangsprijzen bedragen voor DF-leden 100 Fr, voor niet-leden 120 Fr en jeugd en 60-plussers betalen slechts 60 Fr. Met Louis Verbeeck in ons midden gezellig rond een tafel met vrienden in de gelagzaal van de Pax. Dit wordt een fijne en deugddoende avond 'in het land van de glimlach'. Tijdens de pauze is er bovendien gelegenheid om je dorst te lenigen en even te babbelen. 33


MUZIEK

Fusi eswing 1~1

^

1.111

Fusiewing februari Over zakendoen gepraat... Gespreksonderwerp bij uitstek, nu ook al in huiskamers van mensen die niét intensief met muziek bezig zijn... new beat. Ook Hoogstraten vormt een vaste stek voor enkele breinen achter deze kommerciële klapper, velen wisten dat al, zij die het niet wisten, weten het nu. Dominique Sas en Serge Raeymakers houden zich namelijk tijdens het weekend op in discotheek Highstreet, noemen zich The Maxx (produktieteam) en hebben als dusdanig reeds enkele geldelijke potten gebroken. Een tijd geleden met het nummer 'The Sound Of C' van 'groep (zeg liever: playbackteam, om in de sfeer te blijven), een plaatje dat in België zo'n 80.000 keer over de toonbank ging. Onlangs zag dan 'Revolution' het levenslicht (zie ook de vorige DHM), live uitgevoerd door de groep Highstreet. De eerste twee weken van januari bereikte deze single/maxi de kaap van 10.000 verkochte eksemplaren, en men wees erop dat de afzet verdergaat a rato van 1.000 stuks per week. Yves Hoskens en Fred Van Ostaijen (managers en co-producers) wrijven nu al in hun handen. Je zou voor minder. Mocht het u trouwens ontgaan zijn: de nieuwe Confetti's-singel 'C In China' heeft zich ondertussen stevig genesteld in de bovenste helft van de BRT-Top 30. Om maar te zeggen dat onze gemeente (hoera!) zijn rolletje in de nieuwe rage meespeelt. Voorlopig moeten de doorgewinterde rockers het onderspit delven tegenover al dit elektronisch voortgebrachte geweld. Toch konden we

enige glinsteringen van trots bemerken op het moment dat Nonkel Ney kon melden dat van de debuutsingle 'Highblood Pressure' reeds 200 eksemplaren de weg naar de koper hadden gevonden. Vooral bij fans uiteraard, maar wie baalt daar nou om. Gewoon verder aan de weg timmeren, jongens, en het lukt jullie wel. Plus, wie weet, krijgt de Nonkelstory een vervolg in de BRT-TV-programma's 'Moet Kunnen' en 'Fanclub'. Maar dat is voorlopig toekomstmuziek. Toekomstmuziek? Ook wat Crew betreft, ons aller geliefde en hoogstaand blues/soul-gezelschap, is de kogel door de kerk. Vanaf 16 januari zou de single 'Step By Step' in de winkel moeten liggen, samen met de CD-uitgave van de tweede elpee 'No Peace Of Mmd'. Bezitters van een CD-speler worden daarbij extra verwend door de aanwezigheid van twee bonus-songs. Je kan naast het meest recente plaatwerk ook nog genieten van 'Ragin' Like A Cajun' en 'Sittin' Next To Sue', verschenen op de eerste elpee 'Dom' Overtime'. De weekends in '89 raken wat het live-werk aangaat meer en meer vol. Hadden ze de opvolger maar 'Dom' More Overtime' moeten noemen.

Punk is alive & kicking! Eerst waren er de frisse Jamrax Girls, op 24 december in Cahier De Brouillon. Ze maakten hun 'gleuvenpunk '-reputatie volledig waar, zetten een reeks vlotte nummers-met-

herinneringen-aan-'76 neer en toonden daar bij een niet te onderschatten technische kennis. Iedereen die met andere dan muzikale bedoelingen naar Hoogstraten was afgezakt, werd er op gewezen dat-je zijn (of haar) dromerijen best meteen kon opbergen. Meer punk in dezelfde lokatie op zondag 8 januari, toen The Acorns en Swampsurfers van de Partij waren. Aan de opkomst te merken doet hardcore het nog, met dien verstande dat je dan best kwaliteit levert. Het publiek wordt met de dag kritischer, en da's maar goed ook. The Acorns betraden muzikale paden die al door The Scoundrels waren verkend, en kweten zich ondanks een haperende (ietwat vals gestemde) start uitstekend van hun voorprogramma-taak. Swampsurfers kwamen muzikaal onverwacht uit de hoek, met een repertoire dat goed voorzien bleek van onverwachte tempowisselingen maar ondanks alle moeilijke fantasietjes toch goed gespeeld werd. De zanger, een man die je eerder verwacht aan het loket van de posterijen, verkende alle plaatsjes van het podium en ontpopte zich als een akrobaat-trampolinespringer (zonder trampoline). De jeugd was tevreden achteraf, en zo hoort het ook. Goed om weten en aardig om te zien, zeker als je beseft dat op hetzelfde ogenblik de formatie Hithouse in Highstreet een al even jong publiek de nodige natte kruisjes aan het bezorgen was. Er is meer tussen hemel en aarde, vriend Horatio, dan new beat.

D.A.M.N. (L-rock en B-ass)

De fusie davert op 28 januavert

i11

1 51111 11

SUD\E4 3d v?

()

TOGRAAF S 34

11111

Eerst en vooral is er het fanbal van Nonkel Ney op zaterdag 28 januari in zaal Victoria te Meer. Het aanschuiven aan de grensovergang op de E19 zal die avond andere redenen hebben dan de ontevredenheid van onze grensbewakers. Muziekfanaten wiens wagen wordt aangedreven door loodvrije benzine hebben een streepje voor, sinds de ademhalingsproblemen bij de Belgische douane tijdens de reusachtige brand op het overslagterrein aldaar. Op de valreep weze eraan herinnerd dat dezelfde zaterdag van een andere primeur genoten kan worden. In Cahier De Brouillon staat de Eindhovense hiphop-groep D.A.M.N. (zie foto) op het programma, en hun beats & rhythms zullen menigeen stevig bij de kraag vatten. Er is ook 'action pain-


MUZIEK ting' mee te maken, wat in meer verstaanbate termen betekent dat 'n graffiti-specialist voor de ogen van het live-publiek enkele witte vlakken in kleurrijke kollages zal omzetten (mét spuitbussen). De muzikale omlijsting zit in kompleet hetzelfde sfeertje, het aanbod is aldus volledig. Sympatisanten van moderne zwarte muziek, gelieve u vanaf 20 u. aan te melden.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen — fietsen

Jason Rawhead... is dit Belgisch? Drie heren. Rookwolken, rood licht, witte stralenbundels van achter het drumstel. Hypnose, spanning ten top. Bas en drums verenigd tot een nooit aflatende ritmesektie, scheurend gitaarwerk en stemmen die het hele concert lang geen moment aan kracht en diepte verliezen. Sonic Youth vervallen erbij tot brave rockertjes, Gore is vergeleken hiermee gedegradeerd tot 'n eentonig balorkest. Te nemen of te laten, zwart of wit. Ofwel loop je buiten, ofwel sta je aan de grond genageld en vraag je je af of je niet aan het dromen bent. Ze zijn afkomstig uit de omgeving van Aalst, heten voluit Jason Rawhead en worden nu al getipt als een gezelschap van eigen bodem dat het gaat mâken. Gelieve er snel bij te wezen, vooraleer de nationale grenzen worden overschreden. Op zaterdag 25 februari live te zien in Cahier De Brouillon, tegen 150 toeten. Gelieve nummer twee: span uw hroeksriem en/of jarretellen nu reeds aan.

Oproep nr. 53.678

ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

£ KOPJE VAN DE MAAND Het gccuvende nieisje dat we op l3cgijntjes-laat heluu kichten, wilit de 50() Ir, gcchonken dooi FR \NISP()RT bij wiens adcitntic haar naam vermeld staat.

'

:1

Wij zijn niet van het principe om bij u de pieren uit de neus te komen halen. Om te ver hinderen dat uw aktiviteit tussen de regels van De Hoogstraatse Maand verdwijnt raden wij u ten stelligste aan de gegevens van uw optreden (met bio's en foto's) telkens voor de tweede vrijdag van de maand die aan het nieuwe nummer voorafgaat in te leveren of door te bellen bij/naar Mark Sprangers, Vrijheid X, 71?0 Hnogstraten. Tel, 03/314.32.64. En

"ih

4

*

\

S$

J 33 E

5

t5\

"

'

I

4

ww

voor één keer niét het ene oor in, en via het andere eruit, alstublieft.

ff

BEGRAFENISSEN

JORIS

;

L S

SS"SS

kS

S SJSSSS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Meer in beiee lijden. Tussen de knierende mensen op een zomerse Met'riiiw .& t - zondag Aozen we dit keer ons kopie van de maand, zoor deze jongen hre/en nu betere lijden aan want hij' mag van ons voor 500 jr sportinateriaal gaan ItOpen bil Framsport in Merhsplas Stuur ons vlug een briefie met naam, adtes en ILlejoon en wij zoigen voor de rest. D I[.M. K. Boomstraai 37, 2320 1/oog-

straten). -

35


KALENDER

Op stap in... `De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

ZATERDAG 28 JANUARI Hoogstraten: HOBBYtentoonstelling, georg. door KAV en KWB, van 14 tot 20 uur en aansluitend kaartprijskamp, in zaal Pax. ZONDAG 29 JANUARI Hoogstraten: HOBBYtentoonstelling in zaal Pax van 10 tot 20 uur. VRIJDAG 3 FEBUARI Hoogstraten: JAZZ-concert met kwintet JAN DE HAAS in de Rabboenizaal van het Spijker om 20 uur. Minderhout: TEERFEEST van Minderhout VV. ZATERDAG 4 FEBRUARI Wortel: EXOTISCH ETENTJE, ingericht door de Wereldwinkel, om 18 uur/19.30 uur in de parochiezaal. Wortel: TEERFEEST van de Biegilde bij de Willy. ZONDAG 5 FEBRUARI Wortel: VIDEO-spelletjes, 's namiddags in het Slot. ZATERDAG 11 FEBRUARI Wortel: KINDERKARNAVAL in de tent aan de parochiezaal. ZONDAG 12 FEBRUARI Wortel: KARNAVAL. Overhandigen van de sleutel om 14 uur, begin van de stoet om 14.30 uur. Na de stoet, vertier in de tent met disco STOMPING FATS. DONDERDAG 16 FEBRUARI Hoogstraten: 'In het land van de glimlach' met LOUIS VERBEECK 'live' in de zaal Pax om 20 uur, georg. door het Davidsfonds. VRIJDAG 17 FEBRUARI Minderhout: PRAATCAFË met tal van prominenten, om 20 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 18 FEBRUARI Minderhout: TEERFEEST van de Arkduif. Wortel: TROPICAL PARTY en optreden van ROLAND in het Slot. VRIJDAG 24 FEBRUARI Hoogstraten: FUSIEKWIS met alle KWBafdelingen van de gemeente. In de Pax. ZATERDAG 25 FEBRUARI Hoogstraten: KARNAVAL van St. Cecilia met uitstap en verkleed bal in de eigen zaal, Gelmelstraat 8. Wortel: FEEST van de FANFARE met wijding van de nieuwe vlag in de avondmis van 17.30 uur.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Spel en Sport

Plekje bij de Molen

Kaarten

HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28 36

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Op zaterdag 18 februari: kaartprijskamp van de K.B.G. in de parochiezaal.

Darts Meer: op zondag 12 februari: open dartstornooi bij Kees De Gruyter. Inschrijven van 12 uur tot 13.30 uur.

Bowling Wortel: op vrijdag 24 februari: finalewedstrijd tussen KWB en Fanfare, in Breebos.

Cyclo-cross Minderhout: op zondag 5 februari op de terreinen van de Boskant.

Dropping Minderhout: op zaterdag 28 januari: dropping met de KWB. Op zaterdag 11 februari: dropping met de KSJ. Op vrijdag 24 februari: dropping met de L.G.

Paardensport

Meer: op 3 en 17 februari. Inschrijven vanaf 19.30 uur in de kantine van F.C. Meer. Ten voordele van het jeugdkomitee. Op maandag 6 februari om 20 uur in 't Boerenzaaltje. Ingericht door de L.G. Op zaterdag 25 februari: in de Zaal voor Kunst en Volk. Inschrijven van 19 tot 20 uur. Ingericht door Brassband St.-Rosalia. Minderhout: op zaterdag 4 februari: kaartprijskamp, ingericht door de Boskant, in de parochiezaal.

Minderhout: zondagen 5 en 19 februari: Indoor van LRV op de Blauwbossen.

Wandelen Meer: op donderdag 9 februari met de L.G.

Turnen Meerle: Turnen voor kinderen op maandag, dinsdag en vrijdag op de zolder van de kleuterschool.

Yoga Minderhout: op donderdagen 2, 16 en 23 februari, ingericht door KVLV.


KALENDER Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz.

café Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

treksels', ingericht door de KVLV in de parochiezaal.

't SLOT WORTEL

Minderhout

Openingsuren:

• donderdag • vrijdag • zaterdag

Op maandag 13 februari: demonstratie 'Haarverzorging', ingericht door de KAV, in de parochiezaal. Op donderdag 23 februari: Vormingsdag van de KVLV

zondag

20.30-24.00 u. 20.00- 1.00 u. : 19.00- 1.00u. : 14,00-19,00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

Meersel-Dreef Op dinsdagen 7 en 14 februari: gespreksavond voor KAV-vrouwen boven cle veertig jaar.

MEERSEL - DREEF

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek

- ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2 Café-restaurant

DE GRENS Strtjbeek 16

Meerle Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

Taverne

't

HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Informatie

vorming

Hoogstraten Op dinsdag 31 januari over 'Gezond vermageren' met de KAV om 20.00 uur in de Pax. Op 10 februari: gespreksavond over 'jongeren en geloof', ingericht door Dejo, om 20.00 uur in het Seminarie (Jordaan-zaaltje). Op donderdag 23 februari: 'Hoe werken met patronen uit een modeblad', Organisatie van KAV, om 20.00 uur in de Pax. Op zondag 26 februari: Toeristische ideeën uitwisselen met Vakantiegenoegens, om 14 uur in de Pax. Op dinsdag 28 februari: eerste les van een reeks van drie avonden over 'De bijbel, 2000 jaar brandend actueel', ingericht door de dekanale werkgroep Vorming en het Davidsfonds, om 20.00 uur in de Pax. Praktische les over 'voetverzorging' van KVLVom 13.30 uur en 19.00 uur in de Pax.

Meer Op dinsdag 7 februari over 'Zin en onzin van aardstralen', ingericht door de L.G. in het Boerenzaaltje om 20.00 uur.

Wortel Vrijdag 3 februari: Informatieavond voor computer-belangstellenden, om 20.00 uur in het Slot. Op donderdag 9 februari: over 'Eten zonder vlees en vis', ingericht door de KVLV in de parochiezaal. Op donderdag 16 februari: over 'Zetten en drinken van koffie, thee en andere kruidenaf-

2328 Meerle - Tel. 3158657

/ tcrdag 24 cic. St om 20 0 uur hotten aan het kruispuut 1 od. De K anuu klasn en 1 oerthouts'weg de a1fl' t estuurd door M'srta ivuiglert Vottderst real 21, Rtjl.,esor l en 'htdtaan Paepen uit Mclie Beide we 'e' werden nvaar OLSÇhC(itstd un laiz de om 14. {) uw k uw de 4' j,srtee hrenttietsçr Po1dor De 13 ii Venhoaf49 1iooestr- ten, ten 'si ii dc Cel ruelsira t te Ilocgstratus. l-lij w rJ hierbij t eht ge v ttd Vrijdag 30 dec, om 1 6.30 uur werd in de Vrij heel de 64 3m tg v0e1'ane' let Elicabdh lan s ii Bloectia in. 250, a'sr red n auto besninrd door Linda 1 axnbnarts (2 1 1. Lijs nstra"V 9 M 'er, 7aierd.eas oud 31 dec ów 22,00 uw in.p t iur m '1 (Rijk vorselt e st hond ond r cte auto, e»tuurd door hIj, ihth 'Van Opstal Ho-' ge Heide's "t 62, Rijke 'orsel, De aulo Ii p gi ole t 'henk op. De ltonJ s erd gecood, 1 )ond nek g 5 jou. 't9 0111 19 15 nu" werd in (ie dc. \'ersmi .scu r,ct l. 1-loogstI dIen (1' eoto van h4nrin De Nf ijs, t 'roertewoud 20 enear cte ehedidgd d0i een onbekende, 7 cie '(1 j.rt. mm 4.30 uur reed Adrianu Land t uit B w.'sl"iet, in 'selir d'rhoutdorp tegen tiert vu hel n.ngs « al. in 7at e~rdag 7 Jan, om 1630 tjur Me r, aan het kruispunt. leersei 'n. en t to (1e Meerieseweg, de auto t 1 estuurd door F rans Rot ib ws Bcsgvnhtraal 23 en Marc Vat. Gtis Groot hvs '1. Er t's 's zware seha Je Fra ns Rotnbouts std lteht gekwetst. /ond'sgrnor,gen g jan one 5 uar reed bristi u correns \' e itt 4, Rijke ,'orse t, niet haai .en hoorn ce0 0e Oostren.tU 0 e n :r nuo te gen w egie Rijkcvorsel. Debestuurter werd hteihij ernstig gekweLst. 7onda" 9 ian om 17 nec botste in de 1 od t te k onïiicklaail een lichte vtachtwgen be stuur (1 door Rhms Kolat' Bom Puts's ce 16, R jkeve.rs '1 meteen personenwa ,oen bestuurd do' t' Joi't Schr auw erl (.8j 1, 1 ecnhoi. tSe steg 113 D te laatste t's erd hebt gewon& Do, des da 1 jon reed de 02-jat inC A11' v ris Vnu Ltek Dsmedtstra o 3, Minderhout met ztjn 'suto tegen een boom aan cle 11 une n t' 't" te \Vorkl. Hij werd hietbij licht "t kst Lst. Vrijdag 13jan om 7.10 uur red Mat in man Mie", t, lit.) P let chrijsetsstraae 2. Vdor 'l met ha'tr auto in dc Wç ' inn oe Oude Vt eg ni \ ortel Li s erd hierbij licht geworicl . 1 iets minuten t ter reed op klevelfde plaats een auto t 'een ccci boom De bestuuNter 'som deze aur 1 her esis ,ertsf 1 5 i t kerks eld ei kOhl c stoid, al V al '1 werd ei .

.

,

vzw Mussenakker Meer --

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. -

U wilt wel eens wat anders... Om even de spruitjeslucht te vergeten die om deze grijze winterdagen hangt, is er niets beters dan een exotisch etentje buitenshuis. Wat denkt u van een avond in Arabische sfeer met lekker eten voor een kleine prijs? En dan nog wel voor een goed doel ook. Voor de Wereldwinkel die op zaterdag 4 februari voor u kookt in de parochiezaal van Wortel. Op het menu staat, behalve de openingsdrank, een Turks gerecht 'Bahcivan Kebadi' en als toetje Oosterse dadelcake. Voor deze gerechten waarmee u zeker uw buikje rond kunt eten, betaalt u 350 of 300 fr naargelang het soort vlees, of 150 fr voor het kindermenu. U bent van harte welkom. Belt u even naar 314.76.24 (véôr 30januari) en er wordt voor u en uw achterban een tafel gereserveerd om 18 uur of 19.30 uur. Smakelijk!U

'

nrl?j;T HOOGSTRATEN

Café

-

frituur

Papillon Minderhout

Gesloten: woensdag.

Jeugdkultuur in

S

Hoogstraten. ..

Ook op woensdag.

".

37


autobanden

* merkbanden 0

PEETERS

* occassiebanden * reparaties

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* depannage

LEZERS SCHRIJVEN

NOTARIELE AANKONDIGINGEN

Kantoor van notaris Jan MICHOEL TE HOOGSTRATEN

-

TELEFOON (03) 314.51.77

OPENBARE VERKOPING VAN VERSCHILLENDE WEILANDEN TE HOOGSTRATEN, MINDERHOUT EN RIJKEVORSEL Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen namens het 'SEMINARIE VAN ANTWERPEN' Onder Hoogstraten weiland tegen de Loenhoutseweg Koop 1: groot 99 a 68 ca en 1 a 30 ca. Koop 2: groot 87 a 23 ca. Palende E. Aerts-Lambrechts en OCMW Hoogstraten. Onder HoogstratenlMinderhout weiland Achteraard Koop 3: groot 1 ha 23 a 24 ca. Koop 4: groot 1 ha 23 a 94 ca. Palende: J. Donckers-Snels; E. Donckers-Rombouts; L. Noeyens-Adams; L. Verhoeven-Van Looveren en Van Mirlo A. en P. Koop 5: groot 1 ha 40 a 91 Ga. Koop 6: met stal, groot 1 ha 12 a 13 ca. Koop 7: groot 1 ha 18 a 80 ca. Paleride: E. Janssens-Van den Heuvel; OCMW Hoogstraten; N.V. Elf België en de Hirkenloop. Koop 8: groot 1 ha 34 are 99 ca. Koop 9: groot 68 a 82 ca. Koop 10: groot 1 ha 34 a 36 ca. Koop 11: groot 78 a 27 Ga. Onder Rijkevorsel tegen Gammel Koop 12: groot 88 a 45 Ga. Koop 13: groot 61 a 45 Ga. Koop 14: groot 1 ha 1 a 10 Ga. Palenda: A. Boeckx-Verheyeri Wed en M. Vuylsteke-Boeckx; R. SegersAdriaensen. BESCHIKBAAR volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN - Inzet op dinsdag 31jan. 1989. - Definitief op dinsdag 14feb. 1989. Telkens om 15 u. in café De Wachtzaal bij J. Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat te Hoogstraten. PLANS EN INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris.

Welles nietes Geachte Heer, In uw editie van 'De Hoogstraatse Maand', januari 1989, in de bijdrage 'Vanuit het stadhuis' onder de titel 'Een monument is (g)een monument' komt een tussenkomst voor van ondergetekende, schepen Pauwels, waarin hij zou gezegd hebben 'dat op de gemeente alles nog veel trager verloopt'. Dat zijn woorden die ik niet gezegd heb. Een raadslid informeerde naar een dossier dat reeds zes maanden in Brussel vertoefde. Daarop heb ik geantwoord: 'U hoort het, in staatsdiensten gaat alles nog veel trager'. Ik ben de laatste om de gemeentediensten te verwijten. De vorige zes jaren heb ik in de beste verstandhouding gewerkt met het personeel van de gemeente en dat hoop ik nog zes jaren te kunnen volhouden. Karel Pauwels, Meerle, schepen. (n. v. d. r.: Dat zij die toen aanwezig waren in de raadzaal maar oordelen wat er eerst en wat er nadien is gezegd.) U

Kerststal Door het gemeentepersoneel werd een nieuwe kerststal gemaakt. Iedere inwoner van de fusiegemeente Hoogstraten moet dan ook de kans krijgen deze te bezichtigen. Ik stel dan ook voor dat deze kerststal ieder jaar in een andere deelgemeente wordt opgesteld. M.J., Minderhout

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 38


Burgerlijke stand

HALVE EEUW GELEDEN

Geboorten 2december: Margretha, dochter van Lambert Verschoor en van Veluthevar Balasubramanian, Torenakker 13, Minderhout. 5 december: Kevin, zoon van Francis Boudewijns en van Miranda Boonen, Achtelsestraat 9, Hoogstraten. 11 december: Laurence, zoon van Guy Cools en Marianna Beliën, Vredeboomstraat 1, Meer. 15december: Evelien, dochter van Jozef Verheyen en Rita Janssens, Heuveistraat 21, Hoogstraten. 17december; Kim, dochter van Herman Martens en van Hilda Martens, Dokter Gommersstraat 1, Meerle. 18december: Sanne, dochter van André Aerts en Julia Verschueren, Heimeulenstraat 17, Meerle. 20 december: Maarten, zoon van Gustaaf Haest en van Gerda Aernouts, Rooimans 38d, Wortel. 21 december: Timmy, zoon van Ronny Van Bladel en Sabine Dictus, Groot Eyssel 34, Meerle. 23 december: Stijn, zoon van August Van Bergen en Maria Van Doninck, Minderhoutsestraat 66, Minderhout. 30december: Jeroen,zoon van Frans Verbunt en Marleen Verheijen, Moerstraat 1 1A, Hoogstraten.

Huwelijken 4 november: Jos Leemans, Meerseweg 70, Meer en Lydie Nuyts, Beekstraat 8, Retie. Nieuw adres: De Winterstraat 85, Wechelderzande/Lille. 3 december: Jozef Faes, Gestelsestraat 45, Meer en Cynthia Wermenbol, Nachtegaal 29, Schilde. Nieuw adres: Gestelsestraat 45, Meer. 12december: Nour-eddine El Osri, Tank Raysouli 14, Marokko en Christinne Snels, Bouwhoef 6, Wortel. Nieuw adres: Moorkensplein 2, Antwerpen/Borgerhout. 16 december: Jozef .Joosen, Moerstraat 37, Hoogstraten en Annick Geens, Koekhoven 4, Rij kevorsel. 16december: Erik Driesen, Klundert 50, Rijkevorsel en Ann Janssens, Meterkensstraat 5, Hoogstraten. Nieuw adres: Klundert 50, Rijkevorsel. 20 december: Herman Herrijgers en Yvonne Braspenning, Meerdorp 13, Meer.

1

Overlijdens

25november: Josée Verachert, 54 jaar, echtgenote van Gustaaf Van de Poel, wonende te Wortel, St. Janstraat 19. 27november: Christina Van Dun, 69 jaar, weduwe van Jozef Herrijgers, wonende te Meer, Meerseweg 5. 4december: Catharina Voeten, 87 jaar, weduwe van Joannes Adams, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 7 december: Isidoor Daems, 67 jaar, echtgenoot van Maria van den Broek, wonende te Minderhout, Kapeldreef 10.

-( Januari 1939 De televisie gaat vooruit Ter gelegenheid van Nieuwj aar heeft de 'British Broadcastig' van Engeland getracht van uit den post van Alexandra Palace te Londen, bewegende beelden te zenden naar een ontvangstpost door de Amerikaanse radio opgericht in de streek van LongIsland. De ontvangst was nog zeer gebrekkig, maar de overzending kan toch doorgaan in voorwaarden, die snelle vervolmakingen laten verhopen. Het Alexandra Palace zendt officieel voor de Engelsche bezitters van televisietoestellen niet uit boven de 50 kilometer. De afstand tusschen Londen en Long-Island (New-York) is 5.200 kilometer, zoodat het officieele cijfer meer dan honderdmaal werd vergroot. Tijdens deze eerste proefneming was het geluid (of het spreken), dat de beelden vergezelde, zeer zwak, terwijl een slechtere uitzending van bewegende beelden vergezeld was door een duidelij ken klank. Toch blijft het feit dat men een proefneming gedaan heeft, zooals Marconie in 1901. Hij gelukte er toen in zijn eerste boodschap draadloos over den oceaan te zenden. Toen zei men ook dat de uitslag niet veel liet verhopen voor het praktisch gebruik. Tunnel onder het kanaal? De 'Daily Telegraph' wijdt een gunstig artikel aan het onderwerp van de tunnel onder het kanaal. Het blad schrijft namelijk: 'Tot nog toe is het tevergeefs geweest dat de partijgangers van het ontwerp doen 10 december: Machteld Hendrickx, 90 jaar, weduwe van Joannes Martens, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250. 12 december: Jozef Oomen, 59 jaar, echtgenoot van Cornelia Jacobs, wonende te Meerle, Klein Eyssel 31. 16 december: Maria Geerden, 84 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 19december: Edward Manen, 73 jaar, echtgenoot van Elisabeth Verbeek, wonende te Hoogstraten, Gelmelstraat 129. 20december: Julia Bastyns, 76 jaar, echtgenote van Alfons Goetschalckx, wonende te Meer, Donckstraat 11.

uitkomen, dat de Franschen, eertijds gebeurlijke vijanden, voortaan innige vrienden zijn en dat zoo de tunnel langen tijd zou vragen voor het boren, zij in een oogwenk zou kunnen gesloten worden. De Engelsche vooroordeelen blijven nog steeds heerschen in een tijd, die de volstrekte verandering van de politieke en militaire toestanden beleeft. Men kan de gevolgen bespreken van het boren van den tunnel op de handelsbelangen van Engeland en men mag zich afvragen of dein den bouw belegde kapitalen zullen opbrengen. Maar de partijgangers van het ontwerp mogen terecht antwoorden dat van militair standpunt uit, het nut van een praktisch onkwetsbaren weg door de duikboten en de vliegtuigen, voor de overbrenging van de voedingswaren en van de munitie, in ruime mate de mogelijke economische verliezen zou vergoeden.' Hoogstraten in de radio Vorige week heeft het N.I.R. een groote bedrijvigheid aan den dag gelegd in onze gemeente: tweemaal kwam de reportage-car in Hoogstraten voor opnamen op stalen band. Zondag werd de vrucht van deze werkzaamheden langs de radio aan de wijde wereld voorgeschoteld. Burgemeester J.F. Brosens, E.H. Lauwerys, R. Van den Kieboom, Superior Peeters en Heer Schotte, bestuurder van de Strafschool, kregen om beurt het woord voor de micro om den lof van Hoogstraten onder al zijn aspecten aan het radiopubliek te verkondigen. T-let was wel de uitstekendste propaganda die tot hiertoe voor ons stadje werd gevoerd. (Bron: Gazet van Hoogstraten). 21 december: Leo Aerts, 77 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Gelmeistraat 63. 21 december: Maria Brosens, 72 jaar, ongehuwd, wonende te Meerle, Meerledorp 39. 22december: Josef DeMeyer, 80 jaar, weduwnaar van Antonia Pinxteren, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250. 25december: AdrianusJansen, 80 jaar, echtgenoot van Dijmphna Van Bavel, wonende te Meerle, Lage Rooy 3. 26december: Karel Lenaerts, 41 jaar, echtgenoot van Maria Bolckmans, wonende te Hoogstraten, Lod. De Konincklaan 383. 28 december: Frans Van Bergen, 88 jaar, weduwnaar van Elisabeth Van Dooren, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 39


Brandweer 314.42.43 ICARUS

Cis Vissers taveme feestzaal

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52,

/

S

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 Eddy BLOCKX

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

GAS BESTELLEN

Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

Jaos en Gerda Croes-Rombouts Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis

00

Tennisclub &d<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar - centrale verwarming van

11 HUISARTSEN

28-29 januari: DR. H. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten, tel. 3 14.54.08. 4 en 5 februari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 3 14.57.84. 11 en 12 februari: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. 18 en 19 februari: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. 25 en 26 februari: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

Auto's voor huwelijken Tel. 03/314.56.17

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kope,werk Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

f APOTHEKERS

mobilE REnt.

Van 27 januari tot 3 februari: APOTHEEK

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 031314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Zaterdag 28 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp6l, tel. 315.77.73. Van 3 tot 10 februari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66. Zaterdag 4 februari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 10 tot 17 februari: APOTHEEK LUYTEN, Mïnderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 17 tot 24 februari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Zaterdag 18 februari: APOTHEEK lORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 24 februari tot 3 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04.

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

40

Verzekeringen Leningen

-

Het maart-nummer van dit blad verschijnt op woensdag 23 februari. Medewerkers, dit wordt een ultra-korte maand. Haast u om de kopij binnen te brengen op woensdag 8 februari. Dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 12 februari.

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Te l.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

JSTI Nok MARC VANLUFFELEN Tel. 03 / 314 75 iS

VRIJHEID 29

Alle inlijstingen op maat hout - aluminium nâ 18.00 uur - Tel. 03/3147578