december 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR. 44 DECEMBER 1988 PRIJS: 40 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

moong

UII(iV1HIJ DE HUU(iSTHAATSIE F'EHS P.V.B.A.

Onze Jaak en DE STER Was 1988 een goed tuinbouwjaar?

Sinterklaas in Hoogstraten

n

1

/

Jo,k Ge,u

Hoe Lodewijk De Koninck ruzie bracht tussen Retie en Hoogstraten. .


MUITERIJ

60 Miljoen kilo over de vloer in de Veiling der Kempen 1988 Heeft nog 2 maanden te gaan maar in de luinbouss en meer specifiek in de Veiling Hoogstraten, kan toch al een balans gemaakt worden van hel voorbije jaar. 1988 Kondigde zich - na een erg zachte winter - aan als een 'vroeg' jaar. Na nog enkele warme periodes in het voorjaar en een areaal-uitbreiding in de tomaten en de augurken, waren de verwachtingen over de aanvoer hoog gespannen.

- 7-

g

: 'flft

1

p .v.b.a. DE HOOCSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE:teL: 3144126 ADMINISTRATIE: tel.: 31449.11 H.R.T.; 44.797 BTW.; 419121.756 BANK; 733-3243117-49 tele,,! tt'. lii.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 ffoüg.siraten.

Sinds de druk van de buitenlandse - voornamelijk Spaanse - aardbeien op onze vroege aardbeien de laatste jaren sterker en sterker werd, is de aanvoer van deze vruchten gevoelig teruggelopen. Vele voormalige teleis van glasaardbeien schakelden over op tomaten en/of legden zich toe op de niet-verwarmde teelt onder plastiek of op de verlate teelt van aardbeien. Rekening houdend met deze afslanking in de vroege glasaardbcien, mag het voorbije seizoen toch bevredigend genoemd worden. Alhoewel de totaalaanvoer van 4.700 ton 10 0'/o kleiner is dan deze van vorig jaar, en ook de middenprijs op jaarbasis (71/kg) lager ligt, lijkt het erop dat de situatie in de aardbeiteelt zich stabiliseert. De uitbreiding van de verlate teelt - in de laatste week van oktober werd nog 12 ton aardbeien aangevoerd - lijkt voor de beroepsteler hoopvolle perspektieven in te houden, o.m. door een toenemende interesse vanwege de export; Elsanta werd de moneymaker. We kunnen bijna spreken van een revolutie in de aardbeiteelt. Het toinatenseizoen kende een goede start, zowel in de omvang van de aanvoer als in de prijsvorming. Eind juni noteerde men dan ook een mecromzet in de tomaten van 35% en een aanvoer die bijna 60% hoger lag. Eind juli echter stuikte de prijs ineen. Lagere prijzen komen uiteraard elk jaar voor tijdens de piekaanvoer van de zomertomaten, maar na enige tijd kent men meestal een prijsherstel. Dit jaar bleef dit prijshcrstel - tot op het niveau van de voorbije jaren - echter uit, zodat de voorsprong in de tomatenomzet eind oktober was teruggelopen tot 9% t.o.v. 1987. Desondanks heeft de tomatenteelt in de Veiling der Kempen zich op enkele jaren tijd als de absolute nummer 1 opgeworpen en is dit jaar - met een aanvoer van 23 miljoen kilo goed voor 47% van de totaalomzet. De augurkencampagne 1988 kwam vroeg en massaal op gang en reeds in de maand juli waren er dagaanvoeren van 1200 ton. Door het gunstige weer lag de piek van het seizoen ruim 2 weken vroeger dan in andere jaren. De twee sorteerinstallaties - samen goed voor een kapaciteit van 120.000 ton/uur - konden ook deze aanvoerpieken vlot verwerken. De prijsvorming in de augurkenteelt echter was - trouw aan het mechanisme van vraag en aanbod - omgekeerd evenredig aan de aanvoer. Het augurkenseizoen werd dan ook af-

vesloten met een rekordaanvoer van 30.220.000 kilo maar met een omzet die slechts 71 0,'o bedroeg van deze van vorig jaar en goed was voor 25% van cle totaalomzet. Aardbeien, tomaten en augurken nemen sauien 95 11/o van de tolaalomzet voor hun rekeOng. Dc overige 50/0 worden gerealiseerd door enkele tientallen produkten. Klassiekers hieronder zijn: prei, sla, komkontmers, asperges; ecn hoopvolle nieuwkomer is paprika. Of deze teelt zich zal doorzetten, zullen cle eerstkoniendc jaren moeten uitwijzen. 30.200.000 kilo augurken, 23.000.000 kilo toiïtaten, 4.700.000 kilo aardbeien en enkele miljoen kilo diverse produkten werden in 1988 door de producenten aangevoerd, door de Veiling aanvaard, gekeurd, gesorteerd, gekonditioneercl en te koop aangeboden: een nieuw aanvoerrekord. Door de reeds geschetste prijsontwikkelingen echter, zal de totaalomzet ± 100 miljoen franken lager liggen dan in '87 en bijna 1,5 miljard bedragen. De ontwikkeling in de aanvoer toont de noodzaak aan van een volgehouden beleid van optimalisering van de veilingverwerking. In de voorbije jaren werden reeds belangrijke inspanningen geleverd in o.m. de modernisering van de augurkensorteerinstallaties, de koelinfrastruktuur - alle produkten worden sedert enkele jaren gekoeld aan de klant afgeleverd - en algemene infrastruktuurwerken: loodsen, laadkaaien, wegenis. Om de dienstverlening aan kliënteel en producenten nog te verbeteren en om een aantal voorzieningen - die momenteel min of meer verspreid liggen en soms niet aangepast zijn - te centraliseren, zal in 1989 een volledig nieuw administratief gebouw worden ingericht, met daaraan gekoppeld: verkoopzaal, cafetaria, voorzieningen voor het personeel en bijhorende wegenis, parkeerplaatsen enz. Een nieuwe in- en uitgang van de terreinen via de Loenhoutse Weg zal de Veiling beter en veili-

ger toegankelijker maken en het drukke kruispunt Loenhoutseweg/Lod. De Konincklaan - en ook dit van de St.Lenaartseweg - ontlasten. Bij monde van zijn burgemeester heeft de gemeente zich reeds enthousiast uitgesproken over deze inspanning van de Veiling. De Veiling der Kempen zal er een nieuw uitzicht mee krijgen maar blijft in haar functie dezelfde: het stimuleren van en ten dienste staan van de tuinbouw alhier. 't,


BEDRIJFSLEVEN

Het begon met lepeltjes in de garage In Hoogstraten staat een bedrijf met 500 werknemers. Nederlands geld en zakelijk inzicht samen met Vlaamse techniek en werkijver hebben het doen groeien tol 's werelds grootste producent van plastic gebruiksvoorwerpen voor de luchtvaarcatering. Al is 'De STER' dan niet een van onze vaste adverteerders (maar wat niet is, kan nog komen), we kunnen er niet aan voorbij gaan. Mede in het vooruitzicht van de open deurdagen in decemPier, brachten we een bezoek aan Charel Geens, vader van Jaak Geens, de enkele jaren geleden overleden slichier van het Hoogstraatse bedrijfje. Hij vertelt ons over 'onze Jaak', de beginjaren van hel plastiekfabriekje en hoe het groeide lot wal het nu is. De heer Wilms, personeelsdirecteur bij De STER, gaf ons tekst en uitleg bij heden en toekomst van het bedrijf. En we hebben nog een van de werknemers, deelnemer aan de 'Challengers Trophee' uit het water gevist. De STER, bekeken door 3 paar ogen. Onze Jaak is begonnen in zijn garage. Daar heeft hij een jaar creme-glacelepeltjes gemaakt. En die heeft hij allemaal bij ons in 't kiekenkot gezet. Hij verkocht er geen een. Want ge moet klanten kunnen vinden, hee. Hij dacht dat dat gemakkelijker ging. Maar dat zijn allemaal contracten, die liggen allemaal vast voor een jaar of zo. En het eerste jaar heeft hij er zo toch wel enkele miljoenen gemaakt, hoor. Toen werkte hij zelf nog bij Rutten in Antwerpen, ook plastiek. Daar heeft hij dat natuurlijk geleerd. En 't jaar daarop verkocht hij aan een zekere Swaelen ettelijke miljoenen cremeglacelepeltjes. En fritvorkètjes. Goedkoop natuurlijk. Als ge zelf 's nachts werkt, kunt ge ze ook goedkoop leveren, hee. Zijn uren zal hij niet hard geteld hebben. Maar dan verkocht hij er aan Swaelen uit Antwerpen. Die kocht vroeger bij die Rutten waar hij werkte. Irène was daar de boekhouder. Die wist waar ze heen gingen en wat de prijzen daarvan waren. 't Was ook daarom dat ie eraan begon: er was veel aan verdiend, dat wist hij vooruit. Maar ge moet kunnen verkopen, hee. En die Swaelen gaat naar diezelfde Rutten en die zegt: 'Zeg, Rutten. Bij jou zijn de cremeglacelepeltjes veel te duur, zenne. Want ik kan die beterkoop kopen in Hoogstraten.' 'In Hoogstraten, zegt Rutten, dat bestaat niet. Er is in Hoogstraten niemand die cremeglacele-

peltjes maakt. Daar staat geen enkel crerneglacefabriek. Wie kan dat zijn? Dat is toch Jaak Geens niet, hee?' Ja, dat was 'm sel. En die werkte daar toen nog. Hij moest direkt komen. Hij kreeg zijn pree. Zijn schoenen moest hij niet meer gaan halen, die stuul den ze hem wel na. En hij en lrène de straat op. Gedaan met werken, allebei. En dan was Irène thuis. En hij is gaan werken in Holland. DHM: Hij heeft bij 13 bazen gewerkt, niet. Dat zei hij vroeger wel eens.

Daar in Holland heeft hij niet lang gewerkt. En dan is hij gaan werken bij Ford in Antwerpen. DHM: Waarom veranderde hij dan altijd? Als hij dan toch redelijk goed in zijn vak was?

Bij Rutten vloog hij buiten. Bij Ford niet, daar is hij weggegaan. Daar heeft nog brieven van gehad. Daar mocht hij direkt terugkomen, als het niet meeviel thuis. Omdat ie toch wel een stukske beksaam was. Hij heeft dan daarna achter de garage een kotteke gezet van, laat ons iets zeggen van 100 vierkante meter zeker. En daarna heeft hij er een kot achter gezet van een 500 vierkante meter. Dat was nog voor zijn eigen, toen. Dat was allemaal nog met de hand inpakken. DFIM: Had hij dal van jongsaf aan? Zat hel hem in zijn vingers?

In de vakschool, meester Schutters, ik weet niet of ge die nog gekend hebt, dat was een

i

0 \\

--

Familiebedrijf De heet W ilms: te zou de 51 FR nog steeds een la in ii ebed rij t kunnen noentel t. f1 ei is dan wel een NV maar het bedrij t is eigendom van de l/unjlie Roman en mevr. ( eens is daarbij medeaan deel houd ster. luit t a ni Ii ebed rij t Ii eelt vm i rd eten om dat het mogelijk is nut snel beslissinizcn te nemen De lamihieielaties laten een snelle eontniuitieatie toe. klaar het ges aar bestaat ook is ei dat de alges aard igde bestuiti der zich hij machte voelt out bes Ii ssm Imgen te nemen zond er dat hij de anderemt of desk nudigemt raadpleegt En datt is hijstuting ttudjg. Nu is liet zo dat iedereelt seel 1 espeet heeft voor de lange tel tflijltiste kan de hecu Rit man Niemand is beter in staat om komende ontss ikkehitigen te snorzien en Out te hu gen in t ieuss e pro jeeten Zo is liet bed tj f groot gewin den .

-

-

-

-

-

Nionopolie De lieer \% ilms: Vii j zi 1 ii that kt leiders in een bepaalde produ k t eng! oep. Vi ii erzot gert na mcli t.. liet totaalimago an outze klant (de luehts aau t maatsehappij utau zijn klant toe. Aan boord san liet sliegtuig is 1 hij ook op de korte s luchten, de maaltijden ait de pas sagier op een mooie, set zorgde inatmier pu e-

senterett ln daar hebben de imtaatsehiappij-

en geld voor os er. \ roeget is aren dat de lielttgen icht is eau erparti kelen. dc zogenaamde

DISPOS \ll 1/S. l egettus oot dig gaat het meer om nteers oudig te gebrut ken dik is andig plastiek de zogeuaautide R() FABI 1 5. Die gaan eelt 30-tal keur in de s aatusasmaettjne s-ooraleer ze, na outee'. eer eeti is ceL, weggekkolpeli is orden 1 )e menu ste 2 - kIen i emtouit sierpen uit \1111 OP een afstalid toe naituselijks s art poieeleiu te otiderseheideim. Dat monopolie hebben we titel zonderslagot sloot s erk i egeit. I)aa ri oor moesten iie de teehitiiselte knosi -hou tut huis halen dooi het te kopen of zelf te ontsserpett. fit liet hele proeL san ontis erp niet de rttoderttstc teehnieken s ja prodtibt ie tot s erpakkitig en les e riitg hebbeti use utti itt eigeit hatiden, I)e pro dmmktie sati een mtt/itrijs kost zo'n 1,5 tot 2 miijoemi Dus exelusies e modelleti soor bi K 1 VI of 1 IJI -'TIIANSA, ssorden dttiir betaald. Maat daardoor zullen zo'tt tnaatscltappujett ook mmii l er snel riaar eeti concui rent sta iiie mi \Vereldus ijd gaat dat ntn /uit 3 00 htmeht vaarttiiaatseltappijen, zopils is daat ook de Russisehe AF ROT- 1f) F hijgekoniert Bit AIR FR \ N('F ..taatu is e titel t heen in huis. Vorig jaar hebben is e namelijk onze grootste coti-

i

r

/

.••

:' ....

~ -••

-

Moer dan c cn in lijnen /w& ripe l 1) De / o at rij, ei ii / / Ii tir. 1h / aardi ,j n wie produktie bedraagt ongeveer 20.000 ton eén spuitvorin Aan enkele maanden duren cii per jaar. kost al vlug enkele miljoenen. -

.

-


BEDRIJFSLEVEN leraar metaal. En clie zei altijd: 'Die heeft gouden handen, hee. Die kan alles.' Maar het was gene gemakkelijke. Ze hebben hem terwijl hij in de vakschool was drie keer naar huis gejaagd. Dat ge zegt, kom hee, het kan er niet mee door. De derde keer dat ie aankssam, ik zeg, nu blij t't ge maar t huis. 'En dan', zegt ie. Ja, gaan werken, hee. En 's asonds was Schutters hier en die zegt: 'Charel, jullie Jaak moet terugkomen.' Nu had hij in de vakschool bij een leraar een inktpot op zijn kop gegooid. En Schutters zegt, kom eens met die leraar praten. En in de school zaten al die meesters bijeen, in de winter, die zaten te warmen, hee. En daar heb ik nogal vandeeg van mijnen tak gemaakt. Want die meesters zaten daar allemaal te warmen en koffie te drinken. En die jongens lieten ze daar alleen boven zitten en dan wilden ze dat die wijs waren. Dat kon niet, hee. Want zo wijs zijn die allemaal niet. Onze Jaak was wel een van cle ergsten, maar er waren er nog meer bij. En dan heeft hij de vakschool uitgedaan. En later is hij naar Turnhout gegaan. Want dan zei Schutters: 'Jaak, gij moet schoolmeester worden. Voor een plaats zorg ik wel.' Dan moest hij in Turnhout examen gaan doen. Maar toen had hij al in Holland gewerkt, hee. En hij zei: 'Dat is misschien niet zo slecht.' Hij zegt tegen mij: 'Wat zoudt gij daarmee doen?' Ik zeg: 'Jong, daar hebt ge een vaste pree. Ge weet met nieuwjaar wat ge met nieuwjaar volgend jaar verdiend hebt.' En toen ging hij toch meedoen. Ik zeg nog: 'Dan zult ge toch wel braaf moeten zijn, want gij zwijgt niet gemakkelijk, hee manneke.' Ja, hij naar Turnhout. En hij moest daar bij een meester komen. Frezen, hee. Hij zegt tegen clie onderwijzer: 'Zie, gij pakt liet beste machien, en mij geeft ge het slechtste dat hier staat. En dan zegt ge wat we gaan maken. En als ik dat niet eerder aflieb dan gij en niet beter dan gij, dan stuurt ge mij maar door.' 'Ge kunt zo al gaan', zegt die onderwijzer. 'Ge denkt toch niet dat ge mij moet commanderen, Geens. Ge gaat maar naar huis.' DI-IM: Ritman dat werd de grote baas? Ja, Joost Ritman dat was de man met het geld, hee. Maar toen had onze Jaak al wel 35 gasten, toen Ritman erin gekomen is. Maar hij verkocht al veel aan hem. Maar hij had toen nogal krakken van machines staan. Als ze daar nu mee zouden moeten werken, dat kunnen ze ook niet meer. In 't begin, Ravago, ge moogt dat gerust weten, die heeft hem in gang geholpen. Daar was een rosse meestergast en die kende hij goed. En daar kreeg hij dan nogal wat plastiek van, maar gene goeie hee. Allemaal materiaal waar iets in zat, ijzer

en zo, of hout. Daardoor dat die machines altijd vastliepen. Want als er in die neuzen iets inkomt, ... afbreken hee. En in 't begin vielen die machines dan ook nogal dikwijls stil. Het eerste jaar draaide hij vooral in het weekend en 's nachts, want zelf gingen ze toeti nog allebei werken. Dan hadden ze een bel aan 't bed. En elke keer als de machine stroppeer de, dan ging die bel. Hij uit bed. De volgende keer: lrène eruit. En zo was dat soms wel 25 keer op een nacht. Dan slaapt ge van heel de nacht niet. Toen hebben ze liet wel slecht gehad, hoor. Maar daar moest hij niet veel voor betalen en ook niet direkt betalen. De burgemeester van Hoogstraten, Rik Brosens, dat was zijn financier. Brosens wou samen met onze Jaak gaan. Maar Brosens, die was bang, hee. En onze Jaak, die was niet bang. Brosens die maakte toen van die kangoeroeballen. Die zouden ze dan hier gaan maken. Maar dan werd Brosens van onze Jaak afhankelijk, hee. En voor zo iemand was dat heel erg. Dat kon dan weer niet door de beugel. Maar toen verkocht onze Jaak al aan de oude Ritman, de vader van Joost Ritman. En clan zal die gedacht hebben, kom hee, dat is een gezond bedrijf en dat is een beksvame klungel, dat boerke. Dat heeft ooit nog ergens in een boekske gestaan, dat hij hier op den buiten bij een boerke was uitgekomen. Een boerke dat svel bekwaam was. En dan heeft Ritman zogezegd onze Jaak opgeslokt. Toen hebben ze direkt daarachter nog een hal bijgezet, want die man had geld genoeg. En toen ging dat zienderogen vooruit. Dan hadden ze geen grond meer. Onze Jaak die had van mij een stuk van nog geen hectare groot. Ik had dan juist voor dit huis een bouwvergunning gevraagd. Ik denk dat ik toen zo'n zeszevenenvijftig was. Ze waren allemaal getrouwd bij ons. En met niks dan meisjes boeren, laat liet maar. Aardbeien plukken dat deden ze graag. Maar koeien melken. Daar hadden ze een broerke aan dood, hee. Dat moest ik dan zelf doen. En dan 7ei ik: 'Ik ga hiem aan mijn serre wonen.' Ik had hier een serre staan van 2400 vierkante meter. Dat was een kostwinning toen. En ik had juist die vergunning thuis, toen kwam Ritman hier met onze Jaak. En hij zei: 'Zeg vader, zou je die grond niet aan ons verkopen?' Ik zeg, ik ga hier bou wen.' Ja, zegt Ritman, pa Geens, dat zou ik niet doen. Ge moest die grond aan ons verkopen. Dan moogt ge 1000 meter van uw serre houden. Maar die 1400 meter, die breken we af.' 't Was dan voor onze Jaak, want anders niet, hee. Maar dat stuk was nog niet afgebroken of ze stelden voor van ze helemaal af te breken. Dan zouden ze een nieuwe serre zetten. En dan moest ik maar wat rondgaan

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 4

pvba

cnn cnt opgcslorpt met daarin liet hele pak ket a n ,-\ i r 1 na nee. Nl nat die zijn nogal dia ii venist isch en ss i 1 len nog door llun eigen 1 ran se' pi oduecnt bes oor raad ss oi dcii. Daar bemdcii ssc ons in een os ergangsfase, ssant liet s'. cmrdt al ss cl 11 iei gemaakt

I)e Ster /.'disoncv'/S/idze'I(i/i t.

Itoogsi ramen 7siustei cIa ni Nl ianii Famijs lunch

198 8 475 7() S S

H oogst raten De heei Wulms: Dat cle pi odti k t icafdel ing iiet in t loogst rat en is vd\ est igd. hebben sse nooit betreurd. Je 70 ei s lak hij enkele belangrijke scrkcersadci. Rotterdam is dichtbij. Wij transporteren seel in eontaitiel s en dat i211at sia die haven naai het sclnjnt nov altijd beter en goedkoper. En straks zit en o e hici Iteleinaal in cle Eet n van Europa, liet k nooppuuit san alle rielitiugemi. Een gat in de l-loogstraatse markt is nog ss cl cle erbli j Isavcomodat ie, le indt loer maar s;einig goede hotels. Wat restaurants hetrett zitten 'se beter: ik kan er zo direkt 4 goede opnoenten. Dat k tuinen ze zelfs in Tin nhout niet. Ook k\\a persouieel /it ten sse hiem heel goed. De 1-telg is meer geslotelt, zeker de Kemnpeutaar. Maar hit is een naaist iv o erk er en daar / 1 0 0 i Ii cel blij iii ee. Dam bil komt nog dat je hier ni lelgue goede teeliinsehe opleidingeti licht. Nu is mijn recruteringsgebied nogal beperkt dooi de grens. \ls je rekent op een gebied san 40 kin t und Hoogstiaten, dan salt er hosen een strik al. Maar toell proberen \5 s' ook snor dc hogei c

helCiLlsn\ cans tiiei in t lussesti :iten 1,clgcti ant te sscrs en. Ecn bijkomend pi ohlcenm Is ssel dat 'DE 51E R' als bedrij t set dci op niet gekend s. Iedereen denkt daarbij cci st aan serzekeringen. We proberen clan nu ook regelmatig naar buiten te t reden om ons bekend te naken hij mogelijke toekomst ge ss erknenicrs. Om die reden hebben sse hs . ook nice gedaan aan de CHAI.L EN(aLRS FROl'IIEE. En ook de OPEN DIUR kadeit ssat in die poli tiek - We moetcn 0115 innnei s ook in de toe komst kunnen blijs en serzekercit san s oldoende en hekss nam pt soneel san alle niveaus. Vcor die open deurdagen op IS en 16 december heb je dus o cl een kaart nodig. Onze o erknemers kunnen zoveel kaarten ki ijgcn als ze s raven, maar ss eI moeten alle namen ',an bezoekers doorgeges en ss orden. (icen katis soor spionage. dus.


BEDRIJFSLEVEN in 't Fabriek en dan werd ik door hen betaald. Geen uur per dag moest ik werken. Maar niks doen, dat kan ik ook niet. Er werd een serreke gezet van ik denk zo'n 100 meter. Daar hebben 1 keer aardbeien in gestaan, en tomaten. Voor mijn eigen dan nog, hee. En 't moest weg. Want het stond in de pad. Rit-

rika. Want het is enorm duur om zo'n matrijzen te maken. Niet van ijzer, maar van uren. Als ge nu een matrijs hebt en daar konien 48 lepels en 48 vorketten uit, daar zitten 2 mannen toch wel 2 maanden aan te schuren en te polieren dat die glad zijn en uitgestoten worden, dat die nergens blijven haken. Ik heb svel eens tegen die mannen gezegd: 'Dat gullie hier niet zot wordt, dat begrijp ik niet. Zo 2 maanden elke dag diezelfde matrijs op tafel krijgen.' Dat schuren ze met diamantpoeder. Daar moogt ge dan nog niet teveel van gebruiken, want dat is dan nog schandelijk duur ook. 1 dag aan 2 vorketten. En dan zijn ze nog niet klaar. En die doen dat al 10 jaar! Hier werkt 30 man in de matrijzenniakerij, hee. En ik denk ook wel 30 nian in de drukkerij. Hier zit meer papier dan bij de Gazet van I-loogstraten. Ge kunt dat niet geloven als ge dat niet ziet. DHM: Wal voor functie heb jij hier eigenlijk?

t!

H}

1

/

\

.1(10k Geens

man zegt, ge krijgt een serre achter de eerste rij hallen ginderachter. Dat was de Hoge Akker, zeiden wij. Daar mocht ik dan voor mijn plezier in werken. Ik zeg, dat serreke moet ge niet brengen. Ja maar, dat was al besteld! Op den duur kwam dat serreke dus niet. Maar het had al lang afgebroken geweest. En dan heeft iedereen dat hier zien groeien.

Ik doe hier niets, want ik ben gepensioneerd. Eigenlijk heb ik hier dus nooit moeten sverken. Vroeger de deuren sluiten en open doen, vrijdags en 's maandags. Maar nu werken ze heel liet weekend. Gewoonlijk ruim ik ook de suikerafval op. Ze verpakken hier suiker in kleine zakjes, dat is toch wel een 40.000 kg per week. En als die zakjes wat slecht gedrukt zijn of als er losse suiker in een doos zit, dan wordt al die suiker weggegooid. Vroeger was er heel veel afval, maar nu wordt daar wel beter op gelet. En daar hebben we dan een molen voor gemaakt. Die scheurt die zakjes kapot en verzamelt de suiker in bak ken. Zo kunnen we toch wel 500 kg op een dag doen. Vroeger was ik daar 3 dagen in de week mee bezig, ge ziet hoeveel er toen weggegooid werd. En die suiker verkoop ik dan aan de bieboeren. Vroeger had ik veel suiker en geen klanten. Nu heb ik veel klanten, maar geen

De heer Wilms: Je ziet hier buiten wel enkele Nederlandse nunimerplaten. Maar dat gaat oni amper 10 van de 500 werknemers. Die Nederlanders zitten ook veel nieer in de commerciële afdeling. Ze zijn veel wereldser, veel vlotter en hebben meer lef, soms bijna arrogant, ja. Je vindt ze hier dan ook in de verkoop. Die verkoop is immers van levensbelang. Onze verkopers kenmerken zich door een sterke marktgerichtheid: ze zullen bijna nooit 'NEE' zeggen op vragen van de klanten. Dat vraagt een enorme flexibiliteit en dynamiek in de produktie. En daartoe zijn wij ook steeds in staat geweest. Al heeft dat wel eens voor frustraties gezorgd en moeten de verkopers wel eens wat afgeremd worden. Zeker nu het bedrijf zo groot wordt en de afzet zo divers, blijft het niet steeds mogelijk om aan ieders wensen te voldoen.

Horeca De heer Wilms: Onze afzet in de horecasector beslaat op dit ogenblik vooral de Benelux en Duitsland. Maar liet is wel de bedoeling om ook hier uit te breiden en zeker niet te wachten tot de afzet in de luchtvaartsector stagneert. De horeca beslaat nu zo'n 12 tot I3/o van de totale omzet (die dit jaar ruim 4 miljard zal bedragen). Het gaat daarbij vooral om de wegwerpartikelen en om produkten die we niet zelf niaken niaar die we onder de term handelsgoederen leveren: zepen, detergenten, servetten, tafellakens...Het zijn die produkten waarmee Ritman senior 50 jaar geleden gestart is onder de naam 'DE STER'. In '73 is de Hoogsiraatse vestiging erbij gekomen omdat de bestellingen toenamen en er geld nodig was voor de technische vernieuwingen. Voor dat geld zorgde Ritman.

Toekomst De heer Wilms: Er komt een produktiecentrum bij in Amerika. De voornaamste reden hiervoor is de transportkosten te drukken. Wij produceren bijna 20.000 ton per jaar, maar door het lichtgewicht materiaal transporteren we veel lucht. Door dichter bij de Amerikaanse afzetmarkt te produceren, zitten we dichter bij de klant en moeten we minder transporteren. De keuze van de locatie is daarbij erg belangrijk: is er overheidssteun, wordt buitenlandse inbreng gestimuleerd, hoe is de syndicale omgeving, liet werkkhiniaat en cle mentaliteit. Ook in liet Verre Oosten komt er een verkoopspunt bij in Singapore oni ook daar dicht bij de klant te zitten. De eerste 5 jaar verwachten we zeker nog geen stagnatie.

I)HM: Wat maken ze hier allemaal?

Ge hebt hier verschillende afdelingen: de spuiterij, de vacuum, de drukkerij, de Catering. In de spuiterij alleen al maken ze zeker 100 verschillende dingen: pintjes, messen en vorketten. En misschien wel 100 verschillende in de vacuum. Allemaal verschillende bakjes en doosjes. Veelal, ik denk voor 80/o voor de vliegvelden. En dan heb je Catering. Daar verpakken ze melk en suiker, zout, mosterd en een mes en een vork erbij en een roerstokje, dat wordt daar ingepakt. En als ge die klanten wilt zien, dan ga je bij Catering binnen. Dan hangen daar overal aan die palen de namen van de klanten. Dan kun je makkelijker terugvinden wat er in die schabben zit, want anders moeten ze gaan zoeken, hee. Dat zijn er honderden waar ze aan leveren. Er is niet één vliegveld of ze leveren eraan. Meestal wordt dat naar Zaventem of naar Schiphol gebracht. De Engelsen komen het zelf halen. Er komen er hier toch zeker wel 5 alle dagen. En van Polen komen ze het ook zelf halen. Van achter liet IJzeren gordijn Polen en Joegoslavije, Roemenie...Maar Rusland niet. En nu hebben ze een afdeling in Amerika zitten. Dan zetten ze daar machines, die moet ge maar eens kopen, hee. Maar de matrijzen van hier die gaan dan naar ginder en die komen weer terug ook. Dan moeten ze maar 1 matrijs hebben die hier moet draaien en in Ame-

Verkoop

De 1/eer .1. R. R izniwi, t leineeii Directeur 511 i ker. En dan heb ik ook nog duiven. Maar hier zo dicht bij de fabriek is dat ook niet goed. DHM: Wordt hier wel eens iets gepikt, Charel?

Ingebroken niet. Want hier is altijd volk, he. Als vreemde hier binnenkomen en een camion laden, dat kan hier niet. Maar wel mensen die hier gewerkt hebben, ik ken er een die kocht expres een grotere auto, omdat er in de zijne niet genoeg inkon. Cremeglacelepeltjes


BEDRIJFSLEVEN

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU IMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

en fritvorketjes. Hoeveel frituren staan er niet naast de baan. En de dingen die ge pikt, die zijn niet duur, hee. Die concurrentie ligt geweldig strak. Jaja, daar geraak je wel vanaf. Maar ja, die werken dan met velen samen en dan wordt dat wel gevaarlijk. Dan wordt er toch eens een woord gelost. En dan houden ze dat in het oog, hee. Die hebben ze natuurlijk gekOst. Maar niet in den bak. Zijn dopbrief en buiten. Een andere, een goeie gast nam ooit eens 3 zakken suiker mee, zakken van 50 kg elk. Maar dat hadden ze ook in de gaten. Die gast kreeg ook zijn dopbrief. Dan kunt ge nog op een ander werk krijgen. Boormachines, slijpschijven... Dat blijft zo nog al eens aan de vingers plakken. Als er 500 man werkt. Onder alle koren zit er kaf, hee. Op zo'n bedrijf wordt ook nogal iets kapotgereden. Van poorten en gaten in de muur. Hier rijden dertig heftruks rond, met de tanden voortnt en dat rijdt niet stillekes. 's Nachts wordt daarmee wel eens gespeeld, hee. 't Is ooit geweest, er hangen daar buizen, zo

dik, vier boveneen voor de waterleiding en de verwarming en zo. Zo'n heftruk kan daar goed onderdoor. Maar dan spelen ze daarmee, hee. Van alle vier die buizen zo'n stuk meegenomen. En die heftruk achterover. Dan kunnen ze niet zeggen dat het niemand gedaan heeft, hee! Toen moest er wel ĂŠĂŠn uitkomen, natuurlijk. DHM: Hoeveel oppervlakte heb je hier nu zoal in geboer? Een hectare of 6 hebben ze nu toch svel onder cle beton zitten. Nu zijn ze daarachter weer een hal aan het zetten, bij Schrauwen. De STER heeft vorig jaar Schrauwens huis gekocht. Dat wordt komend jaar afgebroken. Eind december '90 moet die er ut. DHM: Hoelang gaat het nog duren voordat ze aan de toren van Hoogstraten staan? Ritman heeft nu al schrik dat zijn grond gaat opgeraken. Hij heeft nu nog een hectare of 6. Maar daar zal wel een stuk van moeten blijven liggen, want daar tegen die huizen mag ie niet bouwen. Ze hebben ginder ook een poort hangen aan de Lindendijk, maar daar mogen ze niet over. En dat is misschien maar goed. Er wonen daar veel jonge mensen, met kinderen en zo. Dat is toch wel een beetje gevaarlijk. Maar in 92 zal dat allemaal volstaan, zegt Joost. Dan is dat voetbalveld ook weg, hoor. En waar Schrauwens huis staat, zal zoiets komen als het Hoogstraats gemeentehuis, administratieve gebouwen. Ge bent waarschijnlijk nog niet in Amsterdam bij de STER geweest. Daar wordt niets geproduceerd. Daar gebeurt de verkoop, maar daar zit toch ook wel 50 man, Ik ben daar eens in zijn bureau geweest, daar staan niets clan antieke meubelen. Door een glazen koepel kijkt ge daar op een kerk die Joost heeft laten restaureren. Zoals het kapelleke hier, hee. Ik denk, een miljoen, dat dat voor hem klein geld is. Maar het is ook een mens met een gouden hart, die alles voor zijn mensen zal doen. DHM: Is dat ook voor hel lawaai dat ze daar weg moeten blijven? Nee zoveel lawaai maakt dat niet. Dat horen ze ginder niet. Alhoewel ze wel zeggen dat ze 's nachts de muziek horen. Maar ik woon er hier vast tegen en ik hoor niks. Ik zeg: 'Ge moet te bed gaan als ge lui bent. Dan slaapt ge goed". Maar de machines hoor je niet. Maar tegenwoordige kunnen ze niet meer werken zonder muziek. Dat bestaat nergens meer. Dat is iets, hee. DHM: Hier werken ze ook in het weekend. Gaat dat goed? Ik hoor wel eens zeggen... Ze doen dat heel graag. Die werken 24 uur. En die verdienen meer clan die van in de week. Want dat zijn dan overuren en weekenduren.

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogst raten Te!. 031314.69.36

Daar is volk genoeg voor te vinden. En hoe hard ze dan werken, dat kunt ge zien. Dat staat op een blad papier. 's Zaterdags en 's zondags zijn de hoogste pieken. Dan doen ze meer en dat kan ook niet anders, want in het weekend worden er geen matrijzen omgezet. Van 's zaterdags 6 uur tot maandagmorgen 6 uur zijn dat altijd dezelfde matrijzen. Die draaien altijd duizenden kilo's meer dan de beste dag in de week. Want dan moeten die machines omgesteld worden. Dan ligt dat allemaal een halve dag stil, 3 per dag, hee. Daar moeten andere matrijzen op voor een andere klant. Maar dat gebeurt zondags niet. En allemaal artikels die goed inpakken. En die veel draaien: pintjes, kommen... Jaja, dat werkt wel goed. DHM: En hebben jullie altijd volk die die machines goed kunnen bedienen? Dat is wel eens een beetje een probleem. Maar dat doet Fons, hee. Fons Geens van nonkel Sus. Het is ooit geweest dat er Duitsers werden bijgehaald omdat er iets speciaals aan een machine was. En dan moest Fons er bij komen. Want hij had die allemaal ergens overgekoppeld of vermaakt, dat die Duitsers er zelf niet meer aan uit konden. Daar kon iiiemand meer aanuit, behalve Fons. En die wilde dat aan niemand leren. Nu is dat wel veranderd, hoor. Onze Jaak en Fons hee. Als onze Jaak terug zou komen, ik zou dat wel willen, maar het zou voor velen triestig zijn. Want dan zouden er morgen nogal wat in de wei liggen, voor de deur daar. Er zou geen 50 man meer op de bureau's zitten. De helft zou hij buitenkeren. Die had hij allemaal niet nodig. Want daar had onze Jaak schrik van. Ene met een witte kiel aan, dat was voor hem vergif, hee. Hoeveel zouden er in zijn plaats niet gekomen zijn? Dat is niet om te tellen. In zijn plaats 10, hee. En dan hebben ze het nog niet onder de knie. En dan wordt er wel niet de ellebogen gewerkt. Iedereen probeert aan de top te komen. Voor een zaak is dat niet gezond. En die krijgen allemaal direkt een auto onder hun gat. Als ze genoeg letters gegeten hebben, hee. Nu moeten ze tegenwoordig met cijfers kunnen goochelen. En daar was onze Jaak een aartsvijand van. Onze Jaak, als ie een half uurke in de vergadering zat en het duurde wat te lang, dan zei hij dat ie ging tennissen. En Ritman die zei dan: 'Pa Geens, Jaak gaat toch wel veel tennissen, niet.' Ik zeg: 'Ja, maar hij zegt dat jullie niks anders doen dan lullen.' En dat had ie niet graag. Maar als er dan ergens iets ver keerd gelopen was, dan wist hij heel goed wat er gebeurd was. Hij moest niet heel de dag op de fabriek zijn om te weten wat er gaande was. En toen stonden er toch zeker al 20 machines. Dan zouden ze onze Jaak 's avonds gesmeekt hebben om nog eens rond te komen, om de machines op punt te stellen. Want dan hadden ze daar heel de dag aan gedraaid en op de duur weet ge niet meer hoe dat moet staan en dan komt er niets meer uit. En dat is nu nog. Iedereen die er werkt, die draait al eens hier aan een knopke en daar eens. En ge geraakt al langer hoc verder van huis als ge niet weet hoe het werkt. En onze Jaak die kon dat, die hoorde dat wanneer een machine op punt stond. En dan draaide die een hele nacht goed. Ja, hij was wel een stielman. DHM: En die open deur? Ja, maar dat is ook niet voor alleman. Nee. Als gullie wilt krijgt ge een uitnodiging. Dat kan niet voor iedereen, zeggen ze. Want er


BEDRIJFSLEVEN wordt dan gewerkt, hee. Dat zal ievèl al in zijn banen moeten gehouden worden. Al diegenen die hier werken, kunnen kaarten krijgen, en die kunnen die uitdelen. Want iedereen komt er niet in. Veel te vervelend, zeggen ze. Als er kopers komen, die gaan natuurlijk eens rond. Die moeten het materiaal van dichtbij eens bekijken. Er kwamen hier ooit Duitsers een machine leveren, die werden bijna met een mand over hun kop de fabriek binnen gebracht. En rond die machine stonden de paletten opgetast, die mochten niks zien. Hun machine starten wel, hee, maar niet rondneuzen. Want dat wist onze Jaak wat dat was. Hij was de gevaarlijkste die ge ergens kon binnenlaten. Hij was nog niet buiten of hij was al aan het tekenen. Of dan ging hij machines kopen en ze waren nog maar amper thuis, of ze waren al afgebroken. Hij wilde ze nog beter doen draaien. DHM: Is de STER het grootste bedrijf van Hoogstraten?

Ik denk, in deze tak het grootste van heel de

svel voor 10, 15 miljoen aan elektriciteit verbruiken. Hier gaat alles met elektriciteit, hee. Bij ons zeggen ze: 'Een strijkijzer, dat verbruikt veel. Maar zo een machine, dat is een neus van hier tot bij jou en die moet 280 graden warm gestookt worden, dag en nacht. En dan staan er nog moteurs op van 150 pk. En zo is dat bij elke machine. De grootste bedrijven Gerangschikt volgens omzetcijfers

De Ster Veiling Comeco Herdico Prinz Lejaplast Bolckmans Friswit Karcher Wigo

1987 Hoogstr. Hoogst. Meer Meerle Meer Hoogst. Hoogstr. Hoogstr. Hoogstr. Hoogstr.

Bron: TRENDS top

De Ster Omzetcijfers 1971= 1978= 1980= 1984= 1988=

103.600.000 666.000.000 1.128.500.000 2.090.000.000 4.000.000.000

wereld. Ik denk dat het zo groot is als heel het industrieterrein. Zouden er daar 500 wer-

2.494.000.000 2.199.000.000 997.000.000 993.000.000 767.000.000 691.000.000 406.000.000 402.000.000 400.000.000 348.000.000

5000

110v.

'88

Er is hier iets te zien, hoor. En zeker als dat werkt. Dat zegt ge in uzelf: 'Waar gaat dat naartoe. Wie koopt dat?' Meer dan een miljoen pinten per dag, jaar in jaar uit. En een miljoen kommen ook. Koning klant

Er mag niets aan mankeren, want anders komen die terug van de klant, hee. Het is wel eens gebeurd, bij Sabena nog wel, dat er een pint hij was met een kotje in. Dan krijg je heel

w

ken, alles samen? Maar elektriciteit gebruiken ze hier zoveel als over heel de cirkel. Ge ziet ginder die zes rollen kabel liggen, hee. Dat is om het laatste stuk te leggen en dan is de STER zo met zes dikke kabels naasteen in de grond rechtstreeks verbonden met de centrale in Beerse, binnendoor. Dat kost 40 miljoen en dat is voor de STER alleen. Want nu beginnen ze te klagen in Hoogstraten en Minderhout, omdat de hoogspanning dat niet kan verteren. Maar als de STER er dan afgaat, dan zal dat makkelijk gaan. Want nu lijdt iedereen er onder. De STER betaalt dat, maar dan krijgen ze de elektriciteit wel beterkoop. Ik hoor zeggen dat ze hier per maand toch

je vracht terug, hee. Als er daar een paar in een vlieger zitten wiens broek nat wordt, 's anderendaags komt die vracht hier weer aangehold. Dat mogen dan 7-800 dozen zijn. Dan moeten ze anderen hebben. De klant is koning, hoor. Sabena kijkt nauw, maar Duitsland is nog erger hoor. De STER hier, ze zijn baas hee. Ge kunt op een ander wel pinten gaan kopen, maar dan heb je pinten. En ge kunt suikerzakjes gaan kopen, ergens anders weer messen en vorketten, maar die zijn niet ingepakt. Hier wordt alles ingepakt en daar zit dan alles in. En ze werken hier hard, zei onze Jaak altijd. Ame-

rika, dat is een reuze land, maar die zijn nog 10 jaar achter, hoor. Tegen hier. Die kunnen niet concurreren, hoor. Ooit maakten ze hier een machine, toch wel half zo groot als de living hier. Dat moest gaan, automatisch messen en vorken inpakken. Dat gaat niet gemakkelijk, hoor, omdat die allemaal door mekaar vallen. 'Dat moet gaan', zei onze .Jaak. En op (let) duur was dat ding af. Daar hebben ze met een man of vier toch wel een maand of 3 aan gewerkt. Dat kostte miljoenen. Want die hebben 300 per uur, maar dan hebt ge nog maar de helft betaald. Sociale lasten en maatschappelijke zekerheid... En 't was af en ik zeg: 'Allee, wat gaat ge daar nu mee doen, met zo'n kast! Ge krijgt het nog niet binnen!' 'Afbreken!' zegt ie tegen Sooi Van Doriinck. 'Breek het maar af. Het werkt, maar we gaan er geen week aal) werken om dat ding naar binnen te krijgen. Ge maakt dat opnieuw, een derde groot mag dat nog zijn. Wat ge kunt gebruiken houdt ge bij en de rest gaat de container in.' Wel, die was daar niet goed van. En hij kon het afbreken. En kleiner maken. En zo staan er daar nu 10 binnen. Hier hebben ze later nog 1 machine gemaakt, in de 3 jaar dat hij nu gestorven is. Nog een om in te pakken. Maar dat was voor hem natuurlijk gemakkelijker als voor de mensen die hier werken. Er kan niemand hier een machine beginnen maken van een paar miljoen en zeggen, als 't niet deugt, dal) gooien we het in de container. Want Joost zal zeggen: 'Wat ben je nu aan het doen?' Want daar keek onze Jaak niet naar. Hij heeft een kort level) gehad, maar hij heeft wel een plezant leven gehad. Enkele jaren, hee. Ik heb dikwijls genoeg tegen ons moeder gezegd; 'Die verongelukt nog eens, die wordt niet oud.' Ik reed er gerust mee mee, alhoewel dat razend hard reed. Hij was naar Amerika geweest. En hij kwam hier binnen en ging wat bier halen. En zitten vertellen. En lachen. Het was wel 2 uur eer dat we gingen eten. En 's anderendaags moest ie naar Engeland. Maar dat ging hij in het vervolg niet meer doen, zei hij. Dat moest een ander maar doen, dat reizen allemaal. 's Anderendaags vertrok hij naar Engeland. En 's morgens kwam ons Riet met Irene hier naast de venster afgegaan. En ik zeg tegen ons moeder: 'Onze Jaak is dood'. 't Was geen uur voor hen om hier aan te komen. En ik zeg, onze Jaak is dood. En zo is 't gebeurd. Ik hou van allemaal even veel, maar daar leefde ik alle dagen mee, hee. Hij kwam hier alle dagen binnen. Wat dat betreft heb ik niet veel geluk gehad. Onze Jef, zeventien jaar en mijn eerste vrouw ook afgegeven. Ze hebben me wel wat op de proef gesteld.

We hebben Charel lang aan het woord gelaten. En hij zou nog uren kunnen praten. Over Jaak en over De Ster. We hopen dat hij nog veel mensen plezier kan doen met zijn verhalen, want met zijn 75 jaar is hij nog lang niet uitverteld. En hij heeft wel een zoon verloren, maar dank zij die zoon ook een heel bedrijf erbijgekregen, een bedrijf waar hij zich thuisvoelt.


AVONTUUR

Challengers Trophy

Uw voeten moeten ernaar gemaakt zijn Het heeft zeker veel, hoewel niet alles, met Japan te maken. Op zoek naar de oorzaken van de ekonomische bloei in dat land, ontdekte men daar een ander soort werknemer, geen loonslaaf die zijn 8 uren 'klopt' maar een montere frisse werkkracht die zich één voelt met het bedrijf waarin hij werkt, geen inspanning schuwt, kompetitief is en blijk geeft van een hechte groepsgeest. Menig Westers werkgever zal wel jaloers zijn op zo'n personeel dat zijn uiterste best doet om het eigen bedrijf te doen floreren. Maar hoe bekeer je de bediende, de arbeider van hier tot zo'n mentaliteit? Met een CHALLENGERS TROPHY bijvoorbeeld. Een soort wedstrijd tussen groepen werknemers uit verschillende bedrijven waarbij het uithoudingsvermogen, de kompetiviteit en de groepssolidariteit worden uitgetest. Konkreet gaat het over een soort overlevingstocht -wij zouden het eerder een uitputtingsslag noemen- gedurende 3 a 4 dagen waaraan een 1000-tal mensen deelnemen, afgevaardigd van een 150-tal bedrijven. Eén van de deelnemers was de ons welbekende DE STER die 2 ploegen van 4 man had afgevaardigd die de kleuren van de onderneming moesten verdedigen, ergens ver weg in het woeste land van het groothertogdom Luxemburg. Eén van de deelnemers zijn we gaan opzoeken, KEES STRIJBOS uit Wortel. Hij had het avontuur heelhuids overleefd en wilde het nog wel eens overdoen, later dan. Al ooit zoiets meegemaakt? Neen, en ook voor De Ster was het de eerste maal dat men deelnaam aan die wedstrijd. Wij werden ook pas een maand op voorhand verwittigd, dat is erg laat en wij konden ons dus maar amper voorbereiden. Wij wisten ook helemaal niet wat ons te wachten stond. Ik ben wel getraind in het lopen maar dat het zo zwaar zou zijn, dat had niemand van ons verwacht. In andere ondernemingen bereidt men zich voor door selectieproeven, men gaat vooraf het terrein verkennen, oefenen en trainen. Daar hadden wij geen tijd meer voor. Welke ondernemingen doen hieraan mee? Alle soorten ondernemingen, ook banken, verzekeringsmaatsschappijen, dag- en nieuwsbladen. Maar het zijn altijd wel grote ondernemingen zoals GENERAL MOTORS, ZWAN, IBM. TRACTEBEL, SARMA, enz. Ieder bedrijf mag maximaal 3 ploegen van 4 man sturen; de onderneming draagt al de kosten en dat kan aardig oplopen. Ons loon wordt gewoon doorbetaald zoals op de werk dagen. De wedstrijd wordt om het jaar gehouden, beurtelings in België en in Frankrijk. In Nederland zou men het ook willen inrichten maar daar is geen geschikt terrein. Er moeten bergen zijn, rotsen en wild water. Dat klinkt al wild Ja het was ook een woest terrein, in het stroomgebied van de Sûre, met veel bossen en steile hellingen. Tijdens de proeven overdag mochten we ook niet over de wegen gaan maar, moesten we dwars door het bos en struikgewas; 's nachts mochten we dat wel.

Maar het was ook ruig, het zwaarste was wel dat we bijna geen tijd kregen om te slapen. Maar 'afzien' neen, dat was het niet. Het komt er op aan dat ge goed getraind zijt en snel rekupereert, dan ziet ge niet af. Begin maar bij het begin Het begon in de brouwerij Artois in Leuven. Daar kwamen 1000 deelnemers voor cle eerse keer bij elkaar, daar werden ze geregistreerd en gebeurde de eerste proef: in looppas 88 km. naar het Leuvens station van waar we vertrokken naar Bastogne. De directeurs van de bedrijven mochten ook meelopen op die tocht of deelnemen aan een wedstrijd boogschieten waardoor ze bonuspunten konden verdienen voor hun ploegen. We kregen wel 2 uur tijd voor die eerste proef, dat is natuurlijk heel ruim; de eersten kwamen al na een goed half uur aan. Rond middernacht kwamen we aan op onze eerste kampplaats en gingen we slapen in onze tent.

1

SPECIAALZAAK:

îypen

alle school-

FOTO

benodigd-

COPIEREN

Inhinden

L

Ec'n S TE!? -deelnenlc'r 1 ijde,is een 1 '(1/7 de schaarse ruslpauzes. Hei zakje /0z11,le/i aan ziin voelen moet hem weer op cle been helpen. En toen werd het menens? 's Anderendaags om 6 uur uit bed, iedereen kreeg een armband (om te vermijden dat er nieuwe deelnemers zouden ingezet worden als anderen het opgaven) en dan vertrok iedere ploeg voor een dagtocht naar het volgend kamp. Onze bagage moesten we niet meenemen, daar zorgden de begeleiders voor (2 begeleiders per ploeg) die ook het eten meevoerden, en droge kleren. We moesten onze weg zoeken met behulp van allerlei aanwijzingen (coördinaten en kaarten); een Soort rally met controleposten onderweg waar ge u op tijd moest melden, anders kreeg je strafpunten. Het was ook zo dat de hele ploeg op tijd moest zijn, één man te laat en de hele groep wordt gediskwalificeerd. Dat is die andere ploeg van DE STER overkomen; één man was niet op tijd binnen en de hele groep lag eruit. Ze hebben de proeven dan buiten wedstrijd verdergezet. En toen we daar allemaal moe om 6 uur 's avonds aankwamen, moesten we diezelfde avond opnieuw van start voor de '24 uren road'. Amai zeg! Dat valt niet mee om na een zware dag, nog eens 24 uren te gaan lopen, van donderdaga-

Schoolen kantoorgerief

COPI Vrijheid 215

Geschenkartikelen

heden

Hoogstraten Tel. 03/3147241

Wenskaarten


A VONTUUR vond 8 uur tot vrijdagavond 8 uur. We moesten wel 4 uur rust nemen op een bivakplaats. Dan sliepen wij daar in onze slaapzak, gewikkeld in aluminiumfolie. Voor die '24 uren road' kregen we een kaart en een 'roadbook' waarin ii landschapspunten werden vernoemd waarvan we er zoveel mogelijk moesten aandoen. Men maakte het ons niet gemakkelijk want die punten waren goed verborgen en dan meestal nog te vinden op liet hoogste topje van de berg of in liet diepste van het dal. Niet alleen uw bellen en voeten worden op de proef gesteld, ook uw hoofd moet ge gebruiken want er komt heel wat speurwerk aan te pas, om binneli de tijd aan te konicii.

te maken op de rivier. Dat viel niet mee want als uw benen zo lang gelopen hebben, is liet moeilijk oni ineens met uw arnien te gaan roeien. Onderweg kwamen we dan nog een waterval tegen zodat we aan wal moesten gaali, kano uit liet water, lopen en dan weer terug in het water, enz. Dat duurde zo tot middernacht en dan konden we eindelijk gaan eten en slapen. De volgende morgen sveer om 6 uur op, met de trein naar Brussel om daar in het Terkameren-bos de laatste proef af te leggen: 8 km. lopen, daarna over een hoge muur klimmen, hangend aan een kabel weer naar beneden, kanovaren 01) een vijver en tot slot nog een 3-tal klii. lopen.

knipt omdat ik nu eenniaal altijd oefen in het lopen. In onze groep was er een zwemmer en iemand die aan squasli doet, goeie sporters, dat is zeker, maar het kwam toch vooral op het lopen aan. Om bilinen de gestelde tijdeli aan te komen, moesten de trajecten al lopend worden afgelegd. En dat valt Iliet mee op zulk ruig terrein. Vooraf trainen is dan ook absoluut nodig. De winnende ploegen bestaan allemaal uit mensen die wekelijks zeker 20 uren aan sport doen. Ikzelf train al S jaar, gewoon voor mezelf, voor mijn gezondheid. Prestatievermogen is iets dat ge langzaam moet opbouwen, dat kunt ge liiet forceren. Ik ben begonnen met 3 km. lopen per dag, nu is dat al 26 km in 1 uur en 50 min., gewoon door elke dag te oetenen. Het eliige wat me wel eens tegensteekt is dat het soms vervelend is, zo'n lange tijd lopen. Daarom loop ik ook het liefst in de bossen van de Kolonie, zo'n lange rechte asfaltbaan, daar moet ik liiets val) hebben. En fietsen ja, dat doe ik ook heel veel, al is de overgang tussen fietsen en lopen wel moeilijk. Maar ja, we zijn niet gemotoriseerd, dus wordt er bij ons heel wat afgefietst.

Efkes terug naar de Trophy. Kan dat niet gevaarlijk zijn?

DeS stoeFe knapen van DL' STER in hun Cha//engers Trophy overall: Jos Mat heeusen, Frank Van den Broeck, Danny Gil/is, Ecidy Vermeiren, Hugo Bonjean, Denis C/aevs, Jan Jacobs, Kees Strijbos.

En dan was er koffie...... Niks van. Toen ve de volgende avond aankwamen, was het 'waternocturne'. Dat bestond uit een looptocht op een steile berghelling, dan naar beneden door een bos tot aan cle rivier. Die moesten we oversteken met behulp van 2 kabels clie over de Sûre gespannen waren; daarna moesten we naar een kasteel klimmen hoog op de berg en van daar weer naar beneden bij middel van een kabel aan een katrol. Dan in een kano om een tocht

Pfff ...... Ja, we zijn niaar niet gebleven voor de prijsuitreiking maar na de laatste proef naar huis gegaan. We waren wel kontent dat we de wedstrijd binnen de gestelde tijd hadden uitgespeeld. Op welke plaats we in de rangschikking staan, weet ik niet. Ik weet wel dat het zwaar was, heel zwaar, uw voeten moeten ernaar gemaakt zijn, uw fysiek moet goed zijn en ge moet een geoefend sporter zijn. Voor mij waren de proeven eigenlijk op maat ge-

ZAKEN KANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEK E RINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN! 1 II

Ik denk liet niet. Er heeft maar één iemand een been gebroken, dat is niet veel op 1000 deelnemers. Er is daar ook een heel medisch team aanwezig met dokters, verplegers en zelfs een helicopter. We hadden ook materiaal bij om lichtkogels af te schieten als we verdwaald waren. Niet dat ik nooit schrik heb gehad als ik 's nachts over een smal weggetje naast een diepe ravijn moest lopen; we haddell wel zo'n mijnwerkerslampje aan ons hoofd, maar toch. Er werd ook goed op ons eten gelet, het was overvloedig maar licht verteerbaar; daarbij kregen we nog een massa chocolade en suikergoed om op de been te blijven. Want dat is heel belangrijk, zeker als ge zo weinig slaapt. Ik heb daar mensen gezien die helemaal 'leeg' gelopen waren, die kulilien niet meer mee. Ge moet nu eenmaal konstant eten en drinken, ook als ge geen honger en dorst hebt.

En ruzie? Als er iemand niet meekan en de hele groep moet achterblijven? Er zijn wel spanningen geweest, dat wel, maar dat gaat vlug over. Het ene ogenblik wil iemand het opgeven en dan probeert ge die mee te trekken, soms hangend aan uw zak achteraan, het andere ogenblik is die weer min of meer fit en zijn de harde woorden vergeten. Toen we begonnen, waren we onbekenden voor elkaar en dat maakt het ook moeilijker. Ge kent elkaars karakter niet, hun achtergrond... Maar die groepssolidariteit aankweken, daar is het voor een deel ook om te doen natuurlijk. Ge kunt niemand achterlaten, want dan zijt ge zelf gezien, zo zit het spel in elkaar.

Terug thuis, eindelijk uitslapen? Welnee, eerst wassen, want dat was 4 dagen geleden, dan wat TV kijken en de volgende morgen gaan trainen met de fiets, zo ging het. Maar het was een avontuur, dat wel, ik wil dat nog wel eens beleven. Ge leert er uzelf mee kennen, hoeveel ge kunt verdragen, hoe ver ge kunt gaan en dat is een ervaring die ge niet zo vaak kunt meemaken.


schijnsel van een openbare nachtlantaarn? En nu komen we eindelijk waar we zijn moesten. (zie foto). Ik zag een rechthoekig, houten kastje dat aan de muur van het vroeger gemeentehuis bevestigd is en dat klaarblijkelijk het 'uilhangkastje voor de gemeen lelijke berichtgeving van de vroeger geheel Zelfstandige gemeente 'Minderhout'is geweest, en dat

Streekeigen curosia

Waar de tijd bleef stille staan Nu vanachter de bergen de 'gouden paarden van dc herfst' weer op ons losgelaten worden en onze dagen korter, kouder en mistiger worden, slaat niet zelden bij gevoelige personen, ook in onze regio, (regionalisering! regionalisering!) de beruchte 'najaarsdepressie' toe. Het lijkt alsof de natuur, met haar stervende wonden, ons benauwt, zodat depressieve gevoelens, die we doorgaans goed kunnen onderdruk ken, genadeloos naar de oppervlakte gestuwd worden. Samen met de mottenballengeur die opstijgt uit de kleerkast wanneer wij onze 'pardessus' bovenhalen, slaat ook weer de herfstmelancholie toe. 'Zo sneu velt (1/les door de tijd', mnonipelen we zacht voor ons uit, waarbij het hesel dat 'alles wat wij doen, ontrukt is aan de dood', ons onherroepelijk in een stevige houclgreep neemt. In een dergelijke stemming vertoevend kan de loutere aanblik van een onschuldig gebruiksvoorwerp reeds voldoende zijn om ons diep ongelukkig te maken. Melancholie is tenslotte niets anders clan het terug levendig worden van gevoelens uit het verleden. Een weckbokaal die wij tegenkomen bij het afstoffen van het keukenschab voert ons in een flits terug naar vroeger, toen we ongelukkig wegens onbeantwoorde liefde in de keuken doelloos ronddrentelden, terwijl op de pompbak enkele bokalen met snijboontjes stonden af te koelen. (Ik schreef haar naam op het bedompte keukenraam). /fl '/1 cleigelijke stemming kan men zich maar best eens flink verf reden', riep ik vorige vrij-

dagavond mijn vrouw toe en ging op pad. Mijn avondwandeling voerde mij naar het dorpsplein van Minderhout. Of all places, het dorpsplein van Minderhout! Als Van Bavel & Roeien ooit nog eens iets van Poe willen verfilmen hoeven ze alvast geen dure decors aan te schaffen want hier is alles voorhanden. Wat een enge omgeving, alle leven lijkt er verdwenen! Ik besloot inc dan ook maar vlug uit de voeten te maken waarbij ik per abuis een leeg colablikje vertrappeide, wat een naargeestig geluid gaf dat - tot overmaat van ramp - teruggekaatst door de verbrokkelde kerkhofmuur - een tweede maal mijn oren bereikte. (sfeerschepping! sfeersc'hepping!)

Doch wat zag ik daar plots in het flauwe 10

ik, al die andere keren dat ik hier passeerde, nooit eerder had opgemerkt. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik trad naderbij om de inhoud van het kastje te kunnen bestuderen. Maar daarbij overvalt mij een zonderlinge gewaarwording. Het beeld voor mijn ogen 'zwemt' even en, net zoals in een wel erg voorspelbare weekendfilm, bevind ik me plots in 1978, toen men in onze Kempen nog dikwijls het lieflijk schouwspel kon genieten van landlieden die onder het bebouwen van de akkers met de ene hand de ploeg richtten en in de andere hand een rozenkrans vasthielden. (sfeer! sfeer!)

En ik zie nog meer! Ik zie de genaamde Verheijen Fransiscus, Gerardus op een zonnige ochtend van juli 1978 het besluit nemen zich

En dat is lang niet alles, zie ik nu. De zaak 'Verheijen' is slechts het topje van een ijsberg (METAFOOR!! METAFOOR.) In het kastje hangt een centimetersdikke papierkoek van telkens nieuwe aanvragen en bekendmakingen die met stevige duimspijkers over de oude, vervallen, ongeldige formulieren werden aangebracht. Ik voel een hevige aandrang om het geheel uit elkaar te pellen. Van welk jaar zou de oudste aankondiging dateren? Welke namen zal ik nog allemaal ontmoeten wanneer ik dieper en dieper doordring in deze officiële papieren peperkoek? Ik steek m'n hand reeds uit om de geheimen van het verleden te ontbloten wanneer ik plots bemerk dat ik niet langer alleen ben op dit doodse plein. Een schimmige gestalte treedt vanuit het duister in het schaarse openbare licht! Het is een pakkend figuur! Wij citeren: 'Zijn aschgrauwen baard op 2 kegels uitlopend ligt over zijn diep in gezonken borst. Zijn weggezonken wangen en z 'n wasbleeke voorhoofd zijn doorkorven met runpels als de ruige schors van een ouden boom. Zijn lippen hebben een loodtint en z 'n grote neus vlek t roodachtig in z 'n witte gelaat. Het in mekaar gezakte lijf wekt het beeld op van een knobbeligen wijngaardstwn; scheef en krom getrokken van den ouderdom.

Hij spreekt nu met krakende stem die vanaf de overkant lijkt te komen: 'Bij mijn begral'enis verlangde ik bloemen noch kransen, en voor later noch gedenkteeken noch welkdauige betooging'. Waarna hij weder oplost in het donker. Vlug rep ik me naar huis en zet me neer achter de warme stoof. (Kan niet! Moet zijn: vôôr de warme stoof, of liever nog: kachel). Ik praat honderduit tegen mijn vrouw die maar breit en breit. Maar tegelijkertijd denk ik: 'Wat die oude man juist bedoelde, blijft mij duister - maar één ding weet ik zeker: ik stond op het punt iets zeer slechts en zondigs te doen, maar - en hier knor ik instemmend: toch heb ik het niet gedaan! Ik voelde me reecl.s ecn heel stuk beter! J. M.

Leo o/Ïicic'k

J)(1J)iC/('/i

2 garage

pepcoIsoeI

te laten naturaliseren. Hij begeeft zich daartoe naar het gemeentehuis. Sekretaris Constant Verlinden, die een stevige sigaar smoort en even opkijkt uit 'Het Menschdom Verlost' waarin hij aandachtig zat te lezen, wijst hem erop dat een dergelijke aanvraag tot naturalisatie eerst publiekelijk moet uitgehangen worden teneinde eventuele bezwaarschriftindieners een eerlijke kans te bieden.

VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions

'Ge wordt Zomaar van vandaag op morgen geen Belg', zal Stan wel gedacht hebben toen

hij het betreffende formulier opmaakte en in het kastje hing, waarvoor ik nu, ruim tien jaar later, sta te kijken. Want de aankondiging hangt er nog steeds. Na al die jaren van verzengende zon, striemende wind en regen en turbulente wereldgebeurtenissen, worden wij via dit vermolmde kastje vandaag nog steeds uitgenodigd om eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen het in 1978 genomen besluit van de heer Verheijen Fransiscus, Gerardus om Belg te worden, om 'één van ons' te worden.

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

-

'- Is op Kerstmis de hemel klaar, verwacht dan vrij een vruchtbaar jaar.


GEMEENTERAAD

VANUIT HET STADHUIS... Lopende zaken en hangende dossiers afwerken Een verslag uit niemandsiand Gewonnen of verloren, gelukkig of verdrietig, de gemeente moet toch bestuurd worden en oude beslissingen moeten uitgevoerd en afgewerkt worden, ook in de overgansperiode nâ de gemeenteraadsverkiezingen en vd& de installatie van de nieuwe raad in januari 1989. Na een rustpauze van een zevental weken, kwam de gemeenteraad maandag 7 november weer bijeen voor de bespreking van 38 agendapunten waarvan 22 in de openbare vergadering. Voor sommige raadsleden had deze zitting zeker een bijzondere betekenis, want zij zullen er het volgend jaar niet meer bij zijn; anderen verhuizen van oppositie naar meerderheid of omgekeerd en enkelen verwisselen een raadsstoel met een collegezetel en ook andersom. Burgemeester Jansen en schepen Matthieu van cle KGB en raadslid Van 1-luffel (OCD) waren afwezig. De raad vergaderde met 20 aanwezigen: 8 KGB (KVB/DE), ) CVP, 4 FB en 1 OCD. Als eerste schepen en dienstdoende burgemeester hanteerde Al fons Sprangers de voorzittershamer. Hij verwelkomde de bestuursleden en het talrijke publiek en feliciteerde de verkozenen. Hij sprak de wens uit dat het nieuwe gemeentebestuur een open en degelijk beleid zal voeren. Aan de nietverkozen kandidaten gaf hij de goede raad om zich eens grondig te bezinnen over hun inzet en hun aanpak met betrekking tot het gemeentelijk beleid. Hij vroeg hen om niet bij de pakken te gaan zitten maar wel om zich te herpakken in dienst van de gemeente.

Gewoon afwerken De raad startte dus in een wat ongewone sfeer. De raadsleden die straks de meerderheid zullen vormen zaten gewoon te wachten op de afwerking van de agenda, terwijl zij die naar de oppositie gaan of gewoon verdwijnen uit de raad toch nog even extra aandacht vroegen voor hun aanwezigheid. Het verslag van de gemeenteraadszitting van 19 september werd met algemene stemmen goedgekeurd. Dit algemeen akkoord kreeg

1 ei (11171//en

trouwens de meeste agendapunten. De aanpassing van het aantal schoonmaakuren (van 26 naar 35 u.) voor de openbare bibliotheek werd afgevoerd en naar het onderhandelingscomitĂŠ verwezen. Door de verhuis van de centrale bibliotheek van de Karel Boomstraat (gemeenteschool) naar de Gravin Elisabethlaan (rij ksschool) is de te kuisen oppervlakte aanzienlijk groter. Het provinciebestuur geeft 60% subsidie op de kosten van het reinigen.

Leningen Een belangrijk deel van de agenda bestond uit leningen voor aankopen en werken te financieren ingevolge vroegere beslissingen van het gemeentebestuur. Zes van de zeven leningen werden goedgekeurd: de aankoop van een auto voor de politie (412.000 fr), de aanleg van de nieuwe Straat achter de rij kswachtkazerne (4,6 miljoen fr), de aanleg van een tweede voetbalveld in Meerle (2 miljoen fr), dringende herstellingswerken aan de St. Catharinakerktoren in Floogstraten (4,5 miljoen fr), de uitbreiding van de openbare verlichting (1,6 miljoen fr) en de aankoop van een woning met grond in Wortel om de bereikbaarheid en de uitbreidingsmogelijkheden van de plaatselijke school te verbeteren (3.250.000 fr.) FB is niet akkoord met twee gemeentelij-

1L : IP / oh

.Icoisen en

/ 0/,

1wi

lui//el

de/intiej iun liet politieke toneel?

I[kJ)J

11tiiCj

,ucli dus bij de stemming van de derde lening. De lening voor de betaling van een grondafstand op de Thijsakker (325.000 fr) werd verworpen. Ook in het verleden waren CVP en FB niet akkoord met deze beslissing van de KGB en OCD, die in deze zitting maar met 9 van de 20 waren.

Sint-Catharina Tijdens de herstelling van de toren werd vastgesteld dat het kruis aan het roesten was en dat de haan en de bol in slechte staat waren. Omdat de stellingen toch reeds zo hoog waren opgetrokken, was het wenselijk (volgens het college) om deze kleinere werken ineens te lamen uitvoeren. Daar dit geen dringende instandhoudingswerken zijn, want er is geen gevaar, verleent de staat hierop geen subsidie. De kostprijs ten laste van de gemeente bedraagt 420.837 fr: 147.950 fr voor bijkomende stellingen, 118.050 fr voor het vergulden van de haan en de hol en 93690 fr voor


GEMEENTERAAD

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167- Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. de behandeling van het kruis. Uitstel van deze werken zou meebrengen dat er later opnieuw stellingen moeten opgebouwd worden vanaf de omgang op de toren. Het college keurde deze meerwerken reeds goed omdat de aannemer dringend een beslissing vroeg. De raad begrijpt wel de noodzaak van deze oplossing maar toch is er enige verbazing over de grote kostprijs voor deze werken. Raadslid Pecrlinck wijst op de hoge prijs voor de bijkomende stellingen, raadslid Koyen betreurt dat men in het dossier niets vindt over de aard van de uitgevoerde werken, noch over de gebruikte materialen en werkwijzen. Schepen Aerts legt nadruk in zijn antwoord op de ongewone hoogte (dure werkuren) en de tijdsdruk. Na enige discussie geeft de raad zijn instemming.

Regularisaties Daar het copieerapparaat in het administratief centrum versleten was en er nog drie andere copieerapparaten dienden aangeschaft te worden, werd destijds door de raad een machtiging aan het college gegeven om de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen te bepalen

VAN DEN OUWELAND

MINDERHOUT Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C) 03 / 314.43.83 12

tot 500.000 fr. Het college sloot een overeenkomst voor de huur van vier copieerapparaten voor cle duur van 5 jaar (huurprijs 382.704 fr). Daar de totale som bijna 2 miljoen fr bedraagt moet de raad zich hiermee akkoord verklaren. Voor deze copieerapparaten werd tevens een hoeveelheid papier aangekocht van 570.000 vellen voor een bedrag van meer dan 100.000 fr. Normaal moet hiervoor een prijsvraag gebeuren. Anderzijds is liet wenselijk dat de juiste kwaliteit papier wordt gebruikt. Zowel de raadsleden van EB als van CVP vonden dit een wat vreemde zaak. Waarom die koppeling van apparaten en papier bij dezelfde leverancier? Waarom werd een goed merk/type vervangen door een ander merk? Op deze vragen lwamen geen duidelijke antwoorden. Men zou wel een jaar gratis onderhoud krijgen maar daarna is men een lange tijd gebonden aan een vrij duur onderhoudskontrakt. Daarom onthouden zowel CVP als FB zich bij de stemming. Bij de aanleg van het pitpatspel in de Mosten werden wandelpaden in dolomiet aangelegd. Hiervoor werden bij verschillende handelaars bestellingen gedaan. Volgens EB is dit duidelijk tegen de voorschriften. Bij bestellingen van meer dan 100.000 fr niet men bij verschillende leveranciers prijs vragen. Blijkbaar heeft de schepen van openbare werken, om uitstel te vermijden, bij verschillende handelaars bestellingen geplaatst die telkens geen 100.000 Ur bedroegen. Dit is dus duidelijk een voorbeeld van opdracht-splitsing om autonoom te kunnen handelen. De totale som van de bestellingen bedroeg immers de som van 234.388 fr. Volgens de CVP is deze werkwijze ook een gevolg van slecht beleid: alles moet nog op het laatste moment geregeld worden in plaats van de zaken tijdig te plannen. FB is niet akkoord bij de stemming en de CVP onthoudt zich, KGB en OCD keuren het dossier goed.

Wedden Op 1juli besliste de gemeenteraad dat de nieuwe CAO van het overheidspersoneel ook van toepassing wordt voor het gemeentepersoneel. Om deze reden moeten de weddeschalen van de personeelsleden aartgepast worden. Het personeel van het IKO wordt wel betaald door de staat via toelagen, maar de gemeente is wel de werkgever. Daarom moeten ook voor het kunstonderwijs de nieuwe weddeschalen vastgesteld worden. Een soortgelijke regeling moet getroffen worden voor het vrijwillig brandweerpersoneel. De raad was het hiermee eens.

Aankopen De verlichting in de school te Meer (Terbeesestraat) is aan vernieuwing toe. Het college stelt voor om via een onderhandse overeenkomst 34 armaturen te kopen. De raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden goed te keu-

ren. Raadslid Verheijen (KGB/DE) merkt op dat de verlichting in dc Meerlese school ook niet al te best is. Schepen Pauwels (KGB/KVB) antwoordt dat hij hieromtrent nog niets vernomen heeft van liet schoolhoofd. Anderen wijzen erop dat Meer een gemeentelijke school is en Meerle een vrije school. Voor wie zijn deze kosten? De raad is akkoord met het voorstel van het college. Jaarlijks wordt de politiekleding aangevuld en vernieuwd. Dit jaar is dit zeker nodig omwille van de aanstelling van twee nieuwe agenten en omwille van de bevorderingen. De aankoop gaat over een som van 311.500 fr. De raad is ook akkoord met deze aankoop.

Varia: De verpachting van de H. Bloedfoor 1988, opbrengst 198.825 fr, wordt goedgekeurd. De raad geeft ook gunstig advies aan de begroting van de kerkfabriek van St. Jan Evangelist. Het batig saldo bedraag 759 fr. De raad is ook akkoord met het verslag van de stadskas van september 1988. De goedkeuring wordt gevraagd van de staten van merking, de schatting en de veilingsvoorwaarden alsook een volmacht aan het college om de dunningskappingen in vier loten te verkopen. Het gaat hier om 346 bomen of ongeveer 18 m 3 hout in de gemeentelijke bossen van de Mosten. De inschrijvingen gebeuren bij de gemeente. De raad is akkoord. Het college vroeg ook de goedkeuring van een offerte voor de automatisering van de rolluikpoorten van de nieuwe gemeentelike werkplaats, gelegen Industrieweg 1. Voorzien was dat de vier roldeuren met de hand zouden bediend worden. Gezien het gewicht van deze rolluiken is vooral het neerlaten eert hachelijke zaak waardoor soms schade kan ontstaan. De automatisering kan gebeuren door dezelfde firma die de poorten leverde. De kostprijs bedraagt 186.030 fr. Na enig over leg over het voor en tegen is de raad akkoord met deze automatisering en op verzoek van raadslid Van Amniel (KGB/KVB) zal de uitgave met eigen middelen worden gefinancierd.

Besloten vergadering Na de openbare zitting moest de raad nog 16 punten behandelen in een geheime zitting. Deze hadden vooral betrekking op het goedkeuren van ereloonovereenkomsten, erkenningen van tijdelijke aanstellingen, kennisnemen van aanstellingen en bekrachtigen van beslissingen van het college. Het ging hier in hoofdzaak om gemeentelijk personeel, vooral in het gemeentelijk onderwijs.

Vooruitzichten Met deze éne zitting zijn niet alle hangende zaken en lopende dossiers afgehandeld of geregulariseerd. Maandag 21 november kwam de raad opnieuw bijeen voor het goedkeuren van lastvoorwaarden en de wijze van gunnen van leveringen en aankopen, het goedkeuren van restauratiewerken, de OCMW-begroting, een gemeentelijke begrotingswijziging, de emdejaarstoelage voor het personeel en het verdelen van de extra subsidies alsook de kennisgeving van de verdeling der toelagen en gewone subsidies. Omtrent deze agenda kunt u meer uitleg vinden in onze volgende editie 'vanuit het stadhuis'. •


i

Als dat allemaal niet echt zou zijn, dan had ik nooit zo'n mooie pop gekregen

/

Volgende week is het zover. Dan komt Sinterklaas weer langs. Tenminste bij hen die braaf geweest zijn. Tijdens de plechtige ontvangst van de heilige man, ingericht door De Vereniging ter Bevordering van Hoogstraten en het NCMV, op 12 novemberj.l., praatten we met enkele oudere jongeren, zelf ook ooit kind geweest zijnde. Wat herinneren zij zich nog van deze hoogdag uit hun jeugd. De meeste frisse herinneringen komen uit de oudste geheugens. Want voor de meeste jongeren van nu is Sinterklaas blijkbaar maar één van de vele aanvullingen van het materiële patrimonium, naast verjaardag, Kerstmis, nieuwjaar, pasen, goede schooluitslag, communie...

t' .

Nota: na deze moeilijke inleiding zijn sommige kinderoogjes hopelijk reeds ontmoedigd. Voor een decrsptie van sommige passages is het voldoende te sseten dat z.p. staat voor zwarte piet, s.k. soor sinterklaas. Louis Van Luffelen (brandweerman): Wat ik me nog heel goed herinner is dat we rond sinterklaas eens een volle zak speelgoed vonden in de ingemaakte kast. Wij dolgelukkig natuurlijk want wij dachten dat hij reeds geweest was. Onze ouders hebben ons toen 'al iets' gegeven uit die zak en wij waren zo blij dat we het allemaal niet eens door hadden. De rest kregen we dan op cle dag zelf. Bertha Van I1ij'k (oma van Tom Bou dewij Os): Van sinterklaas herinner ik me dat we een raap en ccn biet gimmgcim halen op de akker cmi ibti We in 72ske haver voor het paard çtten. Lii van wat we kregen, onthou ik nog ahtijd de 'schone zwarte voorschoot'. Die kregen we elk jaar want daar moesten we mee naar t school. Ik weet ook nog dat Sinterklaas eens op bezoek kwam . Meester Versmissen 'regelde' dat. En ik weet nog dat één van ons jongens (broers, nvdr) zei: Dag Meeste... euh, Sinterklaas. Want hij zat er bij in de klas. Hij wist 'liet' toen nog niet hoor maar hij herkende hem meteen. Zeg, maar dat is jâren geleden hoor. Ik heb 2 kleinkinderen maar de mama wil niet dat Sinterklaas ook bij de moemoe rijdt. Zij vindt dat iets voor de eigen ouders. Ik vind dat ook wel verstandig maar ik zoti toch ook /0 iel, doell.

'1 ;

kx

Maria De Meer, Cariuc Schrijvers, Annelies Noeyens. Maria: Ik weet nog dat ik een pop kreeg. En io rond die tijd probeerde ze mij wijs te maken dat het allemaal niet echt was. Maar ik zei: Dat kan niet, want dan had ik nooit zo'n mooie pop gekregen. En ik heb ook meegemaakt dat s.k. op bezoek kwam. Wij woonden toen op Gammel. En mijn broer zei: 't Is Ammelie Schrijvers, want ik zie het aan haar ruiten sloefen. Dat is meer dan 50 jaar geleden waar ik nu over spreek. Toen was dat nog een gebeurtenis hoor. Toen waart ge nog blij met hetgeen ge

kreegt. Een zuster san mij kreeg een kartonnen valieske, die was daarmee in de hoogste hemel. Carine: Ik herinner me niet zoveel meer. Maria: 't Is wat ik net zei, hé. Zij hadden zoveel speelgoed dat ze het al niet meer weten. Maar ik weet nog dat ze een indianentent vroeg. Ik zei nog: Maar allé, een indianentent voor een meisje. Ik heb toen overal rondgelopen om er een te vinden. Carine: Ja, ons Annelies speelt er nu nog in. Ik herinner me wel dat Sinterklaas toen bij 'den Oomen' kwam. Annelies (bijna 4): Ik vraag een winkeltje. 13


STRAA TINTER VIEW Berrevoets (politieman):

Ik heb ooit een witte motor gekregen, zo'n speelgoeddingetje. Daar was ik heel blij mee. Het is zeker niet het duurste dat ik ooit gekregen heb maar ik ben 7eker dat ik het nog ergens heb liggen, thuis bij mijn ouders dan. Het gekke was, dat ik op de zolder bij mijn grootouders wat aan het neuzen was en ik vond daar 'een' wit niotorke. Ik vond dat zo'n mooi ding dat ik dacht: zoiets zou ik ook wel willen voor mijn sinterklaas! En echt waar 3 weken later kreeg ik toch wel precies eenzelfde motorke van hem. En ik had dat niet door, hé. Ik dacht dat hij mijn gedachten gelezen had, of mij gehoord had of zo. Paul Verschueren (politieman-voetballer): Een voetbal, een leren voetbal. En ik heb ooit ook een Zorro-pakje gekregen. 'Het' ben ik te weten gekomen door een vriend van mij die twee jaar ouder was. Zijn ouders hadden het hem verteld maar ik geloofde het natuurlijk iïiet. Totdat hij me aanraadde eens onder het bed van mijn ouders te kijken.

1

jk /

1 •4f1.'

:. .,/ -

.

1

••

I •

Antoon Jacobs

van de Landelijke Rijvereniging en z.p.): Het mooiste dat ik ooit gekregen heb, dat was een jonge hond, een levende hond. Wij waren thuis met negen maar het was toch 'mijn' hond. Hij heette Bobby. Ik was toen een jaar of 5 en we hebben hem 9 jaar gehad. Ik heb de indruk dat wij vroeger toch blijer waren met hetgeen we kregen. Wij kregen één ding en afgelopen. Tegenwoordig is de weelde toch wel veel groter. Als ik terugdenk aan de tijd dat ik, als kleine, Sinterklaas en Zwarte Piet ontmoette dan herken ik dat wel bij al die kinderen hier. Ik probeer ze zo goed mogelijk aan te halen en zeker iliet bang te maken, vooral de kleintjes. Vroeger was dat veel erger. Toen moesten de Zwarte Pieten de kinderen echt bang maken maar dat is gelukkig veranderd. (lid

mode...

KARL'S - COIFFURE

Karel Aers (s.k. imitator):

Ik herinner mij nog goed dat Sinterklaas bij ons binnenkwam. En ik kan me nu dus goed voorstellen wat de gedachten zijn bij die klein mannen. En daar houd ik natuurlijk een beetje rekening mee. Ze moeten zo ontvangen worden dat ze niet bang zijn van Sinterklaas. De manier waarop ge ze aanspreekt geeft vertrouwen. Het schoonste dat ik ooit van Sinterklaas gekregen heb, en dat is nu meer dan 50 jaar geleden, was een schimmelpaard in karton. Zo een in volume, met 4 wieltjes onder, waar ge echt op kon gaan zitten. Daar heb ik jaren mee rondgesleurd. Ik was de tweede oudste van negen kinderen en ik denk dat ze 'het' thuis redelijk gauw verteld hebben om er 'vanaf' te zijn. Want er moest natuurlijk heel wat aangesleurd worden. Ik ben voorzitter van de Landelijke Rijvereniging en op de Toeristische dienst hebben ze mij verleden jaar gevraagd of ik geen schimmel ter beschikking had voor Sinterklaas. En die had ik. Maar ja, niet iedereen kan daar zo maar mee rijden tussen al die kinderen, dat zou te gevaarlijk zijn. En omdat ik nogal in het sociale leven gezeten heb en in mijn jeugd toneel gespeeld heb, dacht ik wel dat ik dat zelf zou kunnen. Vandaar.• 14

1 Albert Vorstenbosch:

Zelf heb ik spijtig genoeg geen kinderen. Maar voor mijn neven en nichtjes kwam Sinterklaas altijd bij mij. Zij kregen dan altijd van die zelfgemaakte puzzeltjes en speIletje. Allemaal van hout. Ik heb thuis zo'n klein 'conibineeke' staan en daarmee kan ik alles maken. Boomerangs, 'vijs-in-flesjes', constructiepuzzels, vliegers... Voor Jan van ons Gusta heb ik ooit eens een 'roll-O-rabit' gemaakt. Dat is zo'n cilindervormige kooi. Als ge daar het konijn in zet, kan het rollen zo ver het wil, het blijft gevangen niaar het kan wel grazen. Daar was die blij mee zeg. Maar ik vind heel dat Sinterklaas-gedoe tegenwoordig toch maar ene grote 'commerce'. Zeg, wanneer komt ge nog eens af. Ik heb gehoord dat ze er bij jullie niet allemaal voor zijn, maar ge moogt zo ook wel komen hoor, zonder iets te schrijven.

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


STRAA TINTER VIEW WiIIv Versehuere,i, Jeanne Verschueren:

WiII: Ik heb ooit een timmerdoos gekregen. Heel schoon voor die tijd. Ja, inderdaad, ik hen daarmee doorgegaan. Ik ben enkele jaren meubelmaker-schrij nwerker geweest. Daarna ben ik lesgever geworden in de gevangenis. ,Jeanne: Wat ik me herinner is, dat we op een nacht zijn opgestaan om al te gaan kijken en dat ons moeder riep: Zie dat ge terug in 't bed ligt of ge krijgt niets! Wij hebben 2 kinderen en die kozen speelgoed naar hun eigen aard. De jongste koos voor ecn pop en een voituurke en de oudste keek daar niet naar om, die begon direkt in haar boeken te lezen. En 't is nog een echte boekensvurm. In die tijd gingen wij dat allemaal kopen in Antwerpen, in de Sarma. Toen onze kleinkinderen nog klein waren kwam de Sint ook bij ons voor hen. Alle jaren. Dat zouden we nooit overgeslagen hebben. Heel vroeger mochten wij ook met onze kinderen naar zijn ouders en naar mijn ouders. Willy: En ook bij mijn grootouders, die woonden in cle Vossegang, kwam Sinterklaas enkele dagen op voorhand iets binnengooicii. Dan /agen ss e in dc deur ineens een witte dick cii hup... at snoepkes hinnen.

Dirk Oninek (15), Cliris Bhtiekeiis (15), RaI Janssens (13) Dirk: Ik denk wel dat Sinterklaas nog komt

voor mij. Ik vraag geld. Het mooiste dat ik ooit gekregen heb, was een computer, een ZX Spectrum. Ik speel ei niet meer mee. Chris: Ik vraag kleren of zo. Dit jaar heeft hij al 'boots' gebracht, op voorhand. En hij brengt nog 'chokolatte mannekes'. Het blijste was ik ooit niet een hnnt van Playmobil. Raf: Ik krijg eigenlijk niets meer buiten 'chokolatte vent jes' en zo. Ik heb ooit een racehaan gekregen.

Gaat u bouwen?

14V I"I hk Herijgers

BLOEMENSIERKUNST

CAITLEYA

Bouwspecialiteiren pvba

Leopoldstraat 60 - 2330 Merksplas Tel.: (014) 63.45.16

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 031314.47.55

Hoogst rate n

Het gekende adres voor:

-.4u

• Spouwmuur isolatie

-

WAARDEBON

>. A.Z. St. Jozef

• Tevens spouwhaken + clips * Zeer sterke P.E.-folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur * GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte (NIEUW!)

Beerse

0

g Turnhout

50

Naam: Adres:

-

- —

KWALITEIT en een uitzonderlijke SERVICE daarvoor moet je bij CATTLEYA zijn...! 80 m2 WINKELGENOT 15


AKTUEEL

Schrijven over Sinterklaas .,$

'Sint Nikolaas de bisschop, schrijft op in zijn boek al wat hij gehoord heeft, bij't jaarlijks bezoek Wie zoet was, wie stout was, hij schrijft het er bij Wat zou hij wel schrijven van ii en van mij? Dit is de vrijwel onbekende 3e strofe van 'Zie ginds komt de stoomboot', een van de tophits die in deze weken uit alle kinderkelen opwellen. Liet zijn drukke tijden voor die brave Sinterklaas die niet alleen moet zorgen dat het juiste speelgoed in de juiste schoorsteen terechtkomt, maar die daarnaast ook nog alles op moet schrijven in zijn groot boek. Juist dat opschrijven inspireerde ons om nu ook eens wat over Sinterklaas te gaan opschrijven in ôns boekske.

'Sinterklaas kapoentje' Vast staat dat Nikolaas (vertaald uit het Grieks 'Nike' = zege plus 'laos' = volk, tesamen dus 'volksoverwinnaar' bisschop was van Myra, een stad/streek in Klein Azië, nu Turkije, ergens zowat rond de jaren 342. Maar dat is voer voor geschiedschrijvers. Voor ons gaat hij door als de grote kindervriend. Hoewel, de verhalen die over hem de ronde doen, zijn niet altijd zo kindvriendelijk. Maar dat zijn de sprookjes van Grimm en Andersen, in ongekuiste versie, nu altijd ook weer niet. Een eerste verhaal dat over hem de ronde doet is dit. Nikolaas de bisschop kwam ter ore dat er ergens een vader van drie dochters dik in de problemen zat. Deze dochters hadden alle drie een huwbare leeftijd doch de vader had niet de middelen om hen een bruidsschat te geven. Om dan toch het nodige geld te verzamelen, stuurde hij zijn dochters de straat op om wat in de prostitutie te verdienen. Nikolaas kreeg medelijden met deze meisjes en om hen te helpen klom hij iedere dag op het dak van het huis en mikte door de schoorsteen een gouclstuk in ieder van de schoenen of kousen van de meisjes, die onder de schouw stonden te drogen. In een andere versie keilde hij het geld gewoon door het raam. In ieder geval zit hierin een verklaring voor het eeuwenoude gebruik om op de vooravond van Sinterklaas schoenen bij de schouw te plaatsen in de hoop er 's morgens wat lekkers in te vinden. Een ander verhaal over Nikolaas begint met een arme beenhouwer die het niet meer ziet zitten en zijn drie kinderen vermoordt, in stukken snijdt en in het pekelvet stopt om ze zo zijn klanten aam1 te bieden. Nikolaas doet deze gruwelijke ontdekking, zet de stukken terug in elkaar en wekt de kinderen tot leven. Te voorbarig zou zijn om hieruit te besluiten dat Nikolaas goed was in het maken van kinderen. In ieder geval is de verering voor deze wonderbaarlijke man vanuit het Byzantijnse rijk via Italië overgewaaid naar gans Europa. Vanuit Italië omdat in het stadje Bari het gebeente van Nikolaas bewaard wordt, nadat zeelieden het lichaam hadden gaan roven in Myra in het jaar 1087 om het te redden uit de handen van de Saracenen. In de loop der jaren zijn de verhalen over Sint Nikolaas verplaast naar Spanje en het is daar dat zijn helper opduikt.

huurcl om het vuile werk te doen. Immers, op daken klauteren en dan nog door die vuile schoorstenen naar binnen kruipen, is geen job voor een oude man. En als men voor dit soort werk een advertentie in een plaatselijke krant zet, zou dat misschien ook niet zoveel resultaat opleveren en moet er misschien wel naar goedkopere arbeidskrachten in lage-loon-landen gezocht worden. Maar goed, een moderne versie van Sinterklaas is niet te schrijven en Zwarte Piet is ook al zo oud als de straat. Volgens sommige verhalen zou Zwarte Piet een soort van duivel zijn die door Sinterklaas werd overwonnen. Anderen menen dan weer dat Sinterklaas in Spanje een Moorse slaaf als zijn bediende nam. Die zou dan als opdracht hebben om te spioneren naar de slechte dingen van de kinderen, zodat Sinterklaas deze kan bestraffen. Welbeschouwd, wijken deze oude verhalen niet zo ver af van onze moderne versie.

'Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe' Dat lekkers is een rekbaar begrip. In deze consumptiemaatschappij worden wij dagelijks overstelpt met allerlei exotisch lekkers maar

BloemsierKunst ook kaarsen!

cm Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 in de tijd van Sinterklaas houdt men het vooral bij chocolade en speculaas. Nu kan ik me voorstellen dat het moeten opeten van al die zoetigheden als chocolademannekes en speculaasventen niet voor iedereen een beloning is maar toch wordt de roe als de ultieme bestraffing afgeschilderd. Hier slaan we de bal echter volkomen mis. Het is onjuist dat de roe een soort van knoestige stok is, of een bundeling van dooruerige

'Zijn knecht staat te Lachen' In een moderne versie van het verhaal zou deze vriendelijke, Zwarte man, beschouwd kunnen worden als een soort gastarbeider, inge16

De fusie-si,iieik/acis op zijn livon iii de t ,ijheul


A KTUEEL takken, of een soort zweep om de kinderen eens een duchtige lijfstraf te geven. Vroeger kregen alle kinderen van Sinterklaas een tikje met de roe. Immers de roe is een levende tak die bij aanraking vruchtbaarheid beloofde.

Brieven aan Sinterklaas Een intensieve bezigheid in deze tijd voor het jonge volk; ellenlange lijsten van speelgoed en snoepgoed. Kinderen kunnen dan niet getemperd worden in hun schrijf- en tekenenthousiasme. Zij hebben geen oren naar de beweringen van de ouders dat het onmogelijk is voor Sinterklaas om alles wat op die lijst staat door de schoorsteen te proppen, of als Sinterklaas dat allemaal moet brengen in één huis er niets meer overblijft voor de andere kinderen. Maar laat de kinderen rustig hun schrijfwoede botvieren. Voldoende gefrankeerd kunnen alle brieven gezonden worden naar de residentie van Sinterklaas in België, en wel op het volgend adres: Stadhuis, Grote Markt, 2700 St. Niklaas. Toch met deze waarschuwing voor de kinderen. Brieven richten aan dit adres is geen garantie dat de volledige waslijst van speelgoed en andere zaken op de ochtend van zes december in de schoen te vinden zal zijn. Het zou kunnen dat ouders, om portokosten uit te sparen, een stuk van de brief hebben achtergehouden.

'En gooi dan wat speelgoed in een of andere hoek' Dikwijls ligt het nieuw speelgoed na drie dagen daar ook, in die hoek. Want zo vernuftig als het voorgesteld wordt in de reclamefolders of spots op TV, is het zelden. Als we de uitleg van de reclamejongens moeten geloven dan kunnen alle onderdelen bewegen, functioneren alle toebehoren en zijn ze quasie onverslijtbaar. Eenmaal in grijpgrage kinderhanden blijft van de reclamebeloftes niet zo veel meer over. Blijft dan nog de waarheidsgetrouwe nabootsing van het echte in sommige schietklare stukken. Wij zouden het gezicht van de bankbediende wel eens willen zien die, onwetend, bedreigd wordt met een plastieken stengun. Hoewel iedere vader van enkele snaken toch zal moeten bekennen dat de fantasie van kinderne een onuitputtelijke bron van speelgoed is. Dikwijls wordt met enkele stokken, planken en nagels heel wat meer plezier beleefd dan met het meest gesofistikeerde speelgoed. Om dit te bevestigen willen wij besluiten met een toeristische tip: Ga eens kijken in het speelgoedmuseum te Mechelen. Hier vindt u speelgoed uit vervlogen tijd en ook uit verre landen. Misschien kan dit bezoek de ogen van uw kinderen openen om hun Sinterklaas-eisen wat te temperen. Het speelgoedmuseum kan u vinden in Mechelen aan de Nekkerspoelstraat 21, tel. 015/20.03.86 en is, behoudens op maandag, iedere dag geopend van 14 tot 17 uur. Kinderen van 3 tot 12 betalen 40 fr., en + 12-jarigen 60 fr. om binnen te komen. Men kan ook in groep gaan (min. 15 man) en men betaalt dan 35 of 50 fr.

Gevraagd: dieselmekanieker deeltijds. Tel.: 03/313.91.34

Zeer grote keus in Sinterklaasspeelgoed

GIJSBREGTS EftKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU UN EX PHILIPS-ZANUSSI

s•

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

Lot nr. 379 wint de fiets.

VAN BERGEN & Co. Gelmeistraat 30. 2320 Hoogstraten Tel. 0313147750

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

Geschenken uit de wereldwinkel '

Het loont zeer de moeite om in deze tijd eens in de Wereldwinkel binnen te stappen (Gelmelstraat 5) om daar te gaan kijken naar mooie dingen uit de derde wereld. Speciaal diegenen die op zoek zijn naar een origineel geschenk, vinden er een grote keus: mandjes, tassen, portemonnees, doosjes, tafeltjes, linnenmanden, dagbladhouders. Ook sieraden, oorhangers, mobiles. Textiel uit Indië: tafellakens, bedspreien, handdoeken. De prachtige collectie wenskaarten en speelgoed van Unicef. Agenda's en kalenders. Ook het boekenaanbod is zeer ruim: goede

lectuur voor kleuters, kinderen en jongeren. Volwassenenlectuur uit de wereldliteratuur, zowel romans als informatieve boeken. U bent steeds welkom om vrijblijvend te komen kijken op de openingsuren (dinsdag van løtot 12 u, woensdag van lOtot I2uenvan 14 tot 16 u, donderdag van 10 tot 12 u, vrijdagvan lOtot 12uenvan 16tot 17.30 u, zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 16 u.) maar speciaal op de OPEN DEUR dagen van zaterdag 10 en zondag 11 december telkens van 10 tot 12 u en van 14 u tot 18 u. 17


SPORT

:çl41 2Jl

H.T:1l If

'z' 1 • IkIIl

H.V.V. komt stilaan in het ritme Na een mislukte start - 0 op 6 - behaalden de roodwitten zes punten uiX zes matchen. Winst tegen Hoei en Aubel, verlies tegen Heist en Hoeselt, gelijkspel tegen Westerlo en Zwarte Leeuw. Wanneer de beste ploegen bovenaan staan, wordt het in theorie voor H.V.V. iets gemakkelijker, immers H.V.V. heeft alle kopploegen bekampt en moet nu in het veld tegen een aantal middenmoters. Tussenin leverde roodwit een hoopgevende prestatie in de 1/16de finale van de Beker van België. Bij mijn weten is er in de Kempen nooit meer over een voetbalwedstrijd gesproken, dan tijdens de periode die aan deze match voorafging. Misschien werd alles wat opgeschroefd, doch de veiligheidsmaatregelen die ons door politie en rijkswacht werden opgelegd, logen er niet om: iedereen vreesde incidenten. Dat die er niet gekomen zijn is in de eerste plaats te danken aan de massale rijkswachtinterventie en in de tweede plaats aan de voorbeeldige organisatie door H.V.V.! De match zelf, bijgewoond door ongeveer 3000 toeschouwers, was het bekijken meer dan waard. Het was geen spel van kat en muis en nu de ontgoocheling over de uitslag min of meer is weggeëbd, want bij H.V.V. was iedereen ontgoocheld, kunnen we niet anders dan onze spelers en trainers van harte feliciteren voor het kijkstuk dat de roodwitten tegen de landskampioenen hebben opgevoerd. Het begon met een draaibal van Hans Smulders, die totaal buiten het bereik van Van De Walle naast de verste paal ging. Een hoge bal van Paul Verschueren werd door Ivo betwist en de Brugse doelman ging in de fout. Marc Haneveer schoot onhoudbaar binnen. De eer was gered en H.V.V. putte er de morele weerbaarheid uit om voor een goed resultaat te gaan knokken. De landskampioen keeg weinig vat op het spel en Mamadou nskeerde de uitsluiting door Smulders, die alleen op het doel afging, brutaal onderuit te halen. Op slag van rust kopte Brylle de eerste Brugse kans tegen Dré Laurijssen. Drie minuten ver in de tweede helft kopte dezelfde Brylle van dichtbij. André redde in eerste instantie doch Kimoni trapte binnen. Diep in de tweede helft redde Van De Walle een kanjer van Danny Coomans en toen trok Ivo Laurijssen een spoor doorheen de blauwzwarte verdediging. Plovie tikte hem aan en ref. Vermeersch floot strafschop. Plovie hield er geel aan over en Van De Walle legde al zijn professionele vaardigheid in de weegschaal om Smulders uit zijn concentratie te halen. Hans trapte er niet in en scoorde onhoudbaar. Om een voor iedereen onbegrijpelijke reden moest de penalty hernomen worden. Dit keer gokte Van De Walle goed en hiel hij Brugge overeind. Achteraf verklaarde de ref dat zowel een speler van Hoogstraten als een Bruggeling te vroeg in het 16-meter gebied waren gelopen en dat hem derhalve geen andere keuze overbleef... Op 12 minuten voor het einde, na een fout op Kris Ceusters, die echter de vrijschop tegenkreeg, kopte de ingekomen Bettagno voorbij onze doelman. Nog was het feest niet uit, want Haneveer kopte op de deklat en Van De 18

_SPORT

Walle redde miraculeus een tweede kopbal van dezelfde Haneveer. In de slotminuut, toen voor H.V.V. niets meer overbleef dan alles op alles te zetten, maakte Brylle de zaak rond...! We kunnen er nog lang over praten, doch indien ref. Vermeersch de penalty niet laat hernemen geloven we vast in een H.V.V.overwinning! En nu alle aandacht naar de kompetitie en zo vlug mogelijk weg zijn uit de achterste regionen!

I2IJCI Zaterdag 17 december

12.30 u. Pupillen - Meerle 13.30 u. Preminiemen A - Meerle A 13.30 u. Preminiemen B - Merksplas 15.00 u. Heultje - Reserven 19.30 u. Hoogstraten V.V. - Heultje Zondag 18 december

-

Programma Vrijdag 25 november

20.00 u. Reserven - Overpelt Zaterdag 26 november

13.30 u. Preminiemen A - Brecht A 13.30 u. Preminiemen B - Brecht B Zondag 27 november

11.00 u. Dessel - Miniemen A 11.00 u. Dosko - Miniemen B 09.30 u. Dessel - Knapen 09.30 u. Scholieren - F.C.SV Nijlen 09.30 u. Juniores - F.C. SV Nijlen 11.15 u. Gew. Juniores - Brasschaat B 15.00 ii. Overpelt - Hoogstraten V.V. Zaterdag 3 december

12.30 u. Pupillen - Loenhout 13.30 u. Preminiemen A - Loenhout A 13.30 u. Preminiemen B - Loenhout B 16.00 u. Reserven - Virton 19.30 u. Hoogstraten - Virton Zondag 4 december

11.00 u. F.C. Herentals - Miniemen A 09.30 u. Weelde A - Miniemen B 11.00 u. F.C. 1-lerentals - Knapen 09.30 u. Scholieren - Retie 09.30 u. Juniores - Retie 11.15 u. Gew. .luniores - Kaart

-

11.00 u. F.C. Turnhout Miniemen A 09.30 u. F.C. Turnhout Miniemen B 11.00 u. F.C. Turnhout Knapen 09.30 u. Scholieren Herenthout 09.30 u. Juniores 1-lerenthout 11.15 u. Gew. Juniores Brecht.

-

-

Driedaagse op rollen K.W.B. en P.S.C. Hoogstraten De deelnemende ploegen:

Brandweer Hoogstraten - Nieuwe Buiten (Wortel) - Chapewerken Mariën - Van Herck Sport - Cafe de Prins - Fietsen Van Den Ouweland - Mussenakker Meer - Cera l-Ioogstraten - Slot Wortel - Generale Bank l-Ioogstraten - Verzekeringen Van Huffelen - Copi P.S.C. Hoogstraten - K.W.B. De uitslag van de eerste drie ploegen

Fietsen Van Den Ouweland met 69 punten renners: Danny Scheynen en Ronny Aerts Van Herk Sport met 58 punten renners: Lanbert Snyers en Leo Van Herck Brandweer Hoogstraten met 56 punten renners: Karel Van Ginke! en Johan Laurij ssen

Vrijdag 9 december

20.00 u. Reserven - Witgoor Zaterdag 10 december

13.30 u. Vlimmeren - Preminiemen A 13.30 u. St.-Jozef B - Preminiemen B Zondag 11 december

10.00 u. Miniemen A - Lentezon 10.00 u. Miniemen B - Flandria 09.30 a. Knapen - Lentezon 11.00 u. F.C. Herentals - Scholieren 11.00 u. F.C. Herentals - Juniores 11.15 u. Meerle - Gew. Juniores 15.00 u. Witgoor - Hoogstraten V.V.

ii De /'i,l//e/u/u //(k 'ii I)'i' oH i'enners Da/In)' ,Sc/io'ynen en Ro//ny -terLs.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77


SPORT

Wispelturig F.C. Meerle Zo mogen we het zeker terecht noemen en dit bewijzen ook de uitslagen. Kijken we maar eens eventjes naar de uitslag Meerle - Pulderbos! 1-5 alstublieft! Toch werd de rust ingegaan met een 1-0 voorsprong maar het duurde niet lang of groenwit stond al in het krijt met 1-2. Men ging risico's nemen om de cijfers in evenwicht te brengen maar het draaide helemaal anders uit. Alles lukte bij de bezoekers zodat men tenslotte zware cijfers te slikken kreeg. Voetbal kan aardig zijn en vol verrassingen steken want wat presteerden onze jongens de volgende speeldag op het veld van leider Pulle? Een 1-2 overwinning! Dirk Van Bavel tekende voor de Meerlese doelpunten en de gebroeders Pauwels zorgden onder hun beidjes voor het Pulse tegendoelpunt. Hoe dit in zijn werk ging? Wilfried schoot op broer Paul en de bal verdween achter doelman Sprangers in het doel. Vreugde om de overwinning! De volgende thuismatch werd weer een pandoering van jewelste. Liefst met 0-4 cijfers ging men de boot in tegen HIFI Turultout. Een regelrechte ontgoocheling voor de schaars opgekomen 'echte' Meerlese supporters, de anderen waren naar de bekermatch Hoogstraten - Club Brugge, die hun oiitevrederiheid niet onder stoelen of bankeb staken. Wat zag men de week daarop? Een 5-0 overwinning tegen het toch wel erg zwakke Emblem. Van wispelturigheid gesproken! De ene maal niets, de andere alles! Jos Van Dongen (eindelijk) lukte twee goals terwijl Willy Michielsen, Wilfried Pauwels en Dirk Van Bavel dc vijf vol maakten. flen beetje meet iegelmatigheid in de positieve zin, jongens! De reserven maken ook een moeilijke periode door. Ze bengelen in de onderste gelederen en dat zijn we van hen zeker niet gewend. Ook de veteranen zijn een beetje de draad kwijt terwijl de jeugdploegen met wisselend succes aantreden. Vooral de preminiemen B verrast in positieve zin! PROGRAMMA Zaterdag 3 december 15.00 u. Miniemen - Lentezon 13.00 u. Minderhout - Preminiemen A Zondag 4 december 14.30 u. I.C. Meerle - Grobbendonk 09.30 u. Westmalle - Reserven 09.30 u. Brasschaat - Juniores 09.30 u. Scholieren - Loenhout 11.00 u. Knapen - Loenhout Zaterdag 10 december 13.00 u. Merksplas - Miniemen 18.30 u. Preminiemen A - St.-Jozef 13.30 u. Loenhout - Preminiemen B Zondag 11 december

14.30 u. Oelegem - F. C. Meerle 09.30 u. Reserven - Dosko A 11.15 u. Juniores - I-Ioogstraten 09.30 u. Minderhout - Scholieren 11.00 u. Minderhout - Knapen Zaterdag 17 december 15.00 u. Miniemen - Meer 13.30 u. Hoogstraten - Preminiemen A 13.30 u. Preminiemen B - St.-Jozef Zondag 18 december 09.30 u. St.-Lenaarts - Reserven 09.30 u. Scholieren - St.-Lenaarts 11.00 u. Knapen - St.-Lenaarts •

Belgisch Kampioenschap Cross Tweede Serie

Marc Rigouts met Vif Argent ongenaakbaar Aan de rijvereniging Sint-Clemens Minderhout werd door de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie de Organisatie ifl handen gegeven van het Belgische Kampioenschap Cross Tweede Serie. Dat deze vereniging niet aan haar proefstuk is, werd in het verleden reeds voldoende bewezen en is in ruiterijmiddens maar al te goed bekend; de loftrompet moet hierover niet verder geblazen worden. Sint-Clemens staat borg voor een select parcours en een betrouwbare Organisatie, waarin heel wat mensen die de klappen van de paardezweep met kennis weten te hanteren.

R

)t[

1,1

t't t/jan

ii, iaiit ni iv

i//(iL7i

dc

Het Belgisch Kampioenschap Cross Tweede Serie werd voor de eerste maal georganiseerd en het was een wedstrijd die als laatste voorbereidingsfase gold voor het zwaardere werk, nl. de military. Het Kamp. Cross Tweede Serie! Wat houdt dat eigenlijk in? Het is een veelzijdigheidswedstrijd die bestaat uit drie proeven, nl. dressuur, uithouding en jumping. De ruiter moet deze proeven met hetzelfde paard afleggen. De dressuurproef is genoegzaam bekend, het paard moet luisteren naar de ruiter in het uitvoeren van de verplichte oefeningen. De uithotidingsproeî vraagt een flinke conditie van paard en ruiter, ook galoppeer- en springvermogen wordt hierin getest. Een wegparcours van 5000 m wordt in rustig tempo gereden om het paard op te warmen. Na de verplichte rustpauze van 10 minuten volgt dan de cross met 24 hindernissen verspreid over een afstand van 5000 m. De derde dag komt dan de jumpingproef aan de beurt en deze dient om de conditie en de gehoorzaamheid van het paard te testen na de zware cross van de vorige dag. Als omkadering kon men ook een wedstrijd Cross Serie 1 aanschouwen. Hierin krijgt men ook dressuur, cross en jumping maar het geheel speelt zich wel af op een iets lager niveau. Ook een marathon voor koetsen werd voorgeschoteld met dressuur-, uithoudings- en vaardigheidsproef. Het was MARC RIGOUTS die in de Cross Serie 2 met zijn 14-jarig paard VIF ARGENT

//It'/l/lC/i

voor 1 uecspan

pO/IV 'S.

de beste prestaties leverde over de 3 dagen. Hij behaalde de overwinning in dressuur, cross en jumping zodat hij een ruime overwinning behaalde op zijn naaste concurrenten en de hoofdprijs van 25.000 frank in de wacht sleepte. De wedstrijd Serie 1 stond borg voor een spannend verloop en het was uiteindelijk Jef Desmedt met paard Dokus die de verdiende haver toebedeeld kreeg. Hiermee is de Minderhoutse rijvereniging nog helemaal niet aan het einde van haar organisaties. Ten eerste heeft het nationaal bestuur van de L.andelijke Rijverenigingen de inrichting van het kampioenschap Samengestelde Wedstrijd voor landelijke ruiters einde april 1989 toegewezen, en ten tweede is de club kandidaat om het Belgisch Kampioenschap Military 1989 tijdens het eerste weekend van november 1989 voor haar rekening te nemen. Uitslagen CROSS SERIE 2: Marc Rigouts (Vif Argent) 54,80 strafpunten Joris Mertens (Anka) 59,25 strafpunten CROSS SERIE 1: Jef Desmedt (Dokus) 56,20 strafpunten Koen Augustijns (Ebro)57,20 strafpunten MENNEN VIERSPAN PAARDEN: Jan De Clerck Valery Standaert MENNEN VIERSPAN PONY'S Edwin Fleerackers Geert Timmerman.• 19


SPORT

Minderhout V.V. langzaam maar zeker Dat de groenwitten hun streng niet trekken, zul je zeker geen enkel Minderhoutse aanhanger horen vertellen. Het scoren van de broodnodige doelpunten blijft wel het grootste probleem maar de puntjes worden toch beetje bij beetje bijeengesprokkeld en onderaan blijft men voorlopig netjes weg. Langzaam maar zeker! Aan de Hoge Weg snakt men wel naar een thuisoverwinning, intussen is er die misschien wel al geweest, zodat men weer aansluiting kan krijgen met de midclenmoters en daarbij meer ontspannen kan voetballen. Tegen Wortel, dat meer geroutineerde spelers in zijn rangen telt, moest M.V.V. het onderspit delven met 3-1. De thuisploeg voerde de forcing en in de 25ste minuut was het raak, 1-0! Na de kampwisseling dikten de gastheren aan tot 2-0! Rond de 60ste minuut noteerde men een spijtig incident dat de wedstrijd wel eventjes ontsierde. Eddy Peeters werd daar het slachtoffer van en kreeg de rode kaart van een zwakleidende scheidsrechter en dit op aangeven van zijn grensrechter. Herrie.., en de fluitenier schorste de partij voor 10 minuten. tn de kleedkamers en rond het veld bedaarden de gemoederen en men kon terug aan de bal gaan denken. Dirk Adriaensen werd foutief gestopt in de gevarenzone en Harry Peeters zette de strafschop om. M.V.V. rook nog een puntje doch een own-doelpunt deed alle illusies in rook opgaan. Ondanks alles toch een sportieve wedstrijd waarin Wortel ontegensprekelijk de puntjes verdiende. Dan kwam Meer op bezoek en de verwachtingen stonden wel hoog gespannen. Ronny Bolckmans zorgde voor een 1-0 voorsprong aan de rust. Na de koffie kon M.V.V. deze voorsprong zeker wettigen daar Meer nog moeilijk uit de omknelling kon loskomen. Dank zij een zeldzame tegenstoot kopte Van Den Heuvel toch nog de gelijkmaker tegen het net. Alles in de aanval dan maar! De bal plofte tegen de Meerse deklat, sloeg naar beneden, al dan niet over de lijn! Niet volgens de scheidsrechter, en iedereen legde zich willens nillens neer bij de beslissing. Eindstand 1-1! Te Branddonk werd weer een puntje uit de brand gesleept en dit dank zij veel wilskracht

en totale inzet. De kansen waren verdeeld en de eindstand ook, 0-0! In Weelde een beetje hetzelfde scenario! Vechten tot de laatste snik om een puntje mee te brengen. Verliep de eerste helft tamelijk evenwichtig dan noteerde men gedurende de tweede time een geweldig offensief van de thuisploeg. Hoekschoppen werden afgedwongen, bal op kruishout en paal, een attente doelman! Slechts in de ultieme eindfase vond Weelde het gaatje om een puntje thuis te houden! Deze inzet en eensgezindheid kan zeker tot het behoud leiden en dit is alleszins de primaire betrachting! PROGRAMMA Zaterdag 26 november 14.30 u. Wechelderzande Juniores 13.30 u. Preminiemen Vlimmeren -

-

Zondag

27 november

14.30 u. Minderhout V. V.

Flandria Ravels

-

09.30 u. Reserven Antonia A 09.30 u. Westmalle A Scholieren 11.00 u. Westmalle Knapen -

-

-

Zaterdag 3 december 14.30 u. St.-Jozef Juniores 15.00 u. Miniemen Oostmalle A 13.30 u. Preminiemen Meerle A -

-

-

Zondag 4 december

14.30 u. White Star Schorvoort

Minderhout V. V.

-

09.30 u. Reserven Zoersel A 09.30 ii. Wortel Scholieren 11.00 u. Wortel Knapen -

-

-

Zaterdag 10 december 14.30 u. Juniores Oostmalle 15.00 u. Lentezon Miniemen 15.00 u. St.-Lenaarts A Preminiemen -

-

-

Zondag 11 december

14.30 u. Minderhout V. V.

-

Gierle

09.30 u. Wortel Reserven 09.30 u. Scholieren Meerle 11.00 u. Knapen Meerle -

-

-

Zaterdag 17 december 15.00 u. Miniemen Merksplas A 13.30 u. Preminiemen Wuustwezel A -

-

Zondag 18 december 14.30 u. Oud-Turnhout

09.30 u. Reserven

-

-

Minderhout V. V.

Meerle•

u,

5 5 5 t e 5

$1 590 skud~o f-kr if r r\ (

Onze heren stilaan op dreef Viel er in het begin weinig vreugde te beleven bij heren t, de laatste weken was het één en al glimlach, wat wij er zagen. Na een nog nipte nederlaag tegen Lichtaart (2-3) werd in de beker van Antwerpen Arendonk uit le provinciale gewipt. Deze week was er dan de eerste overwinning tegen Nijlen, en wel in Nijlen zelf. Juist op tijd. Nu komen immers drie zware wedstrijden: Schelle, Rijkevorsel en St-Jozef Mortsel. Kan er daar ééntje van gewonnen worden dan zou men met vier winstwedstrijden kunnen draaien vermits dan de zwakkere ploegen Geel en Meerhout aan bod komen. Ook bij heren 11 hoopt men met Bouwel en Wechelderzande nog zwakkere tegenstrevers te zien, zij wonnen immers nog niets. Dames 1 verloren intussen reeds twee wedstrijden en hoewel een topplaats nog steeds binnen het bereik ligt, mag men niet veel meer laten liggen. Gewestelijk loopt het nog prima. Heren 111 verloor zijn eerste wedstrijd tegen Merksplas (2-3) maar speelde beneden peil. Dames 11 verloren tegen het eerstgenoemde Zoersel maar blijft nog een goede tweede in zijn reeks. Dames 111 en IV hebben het moeilijker om te winnen maar zitten duidelijk in een overgangsperiode. Nieuwe samenstelling en een nieuw systeem. Heren IV verloor ook slechts éénmaal en houdt dus voeling met de top van de rangschikking. De jeugd tenslotte handhaaft zich overal halfweg de rangschikking van hun respektievelijke leeftijdscategorieën. We zijn niet de besten, maar wie vraagt dat op twaalf- of veertienjarige leeftijd? We worden ook nergens belachelijk gemaakt. Vooral de jeugd tussen acht en twaalf jaar groeit sterk aan in aantal. Als er nog interesse is: donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur in de zaal Spijker. Verdere inlichtingen steeds bij W. Blonimaert, Van Aertselaerstraat 19 (3145376) Wedstrijden voor 10/12/88 13.30 uur Heren IV Zevendonk Dames IV Schorvoort 15.00 uur Dames III Rijkevorsel Dames II Poppel 17.00 uur Heren 111 Arnigos Zoersel Dames 1 Olmen 19.00 uur Heren II Zoersel 21.00 uur Heren 1 Si-Jozef Mortsel -

-

-

-

UW r--çon SPECtO

*)

-0iPUS NikOfl

S 20

11

-

-

-

-


SPORT

Wortel blijft zich handhaven in de le helft In meerdere wedstrijden van dit seizoen heeft Wortel tijdens de le helft gevoetbald om mee te draaien in de top van de rangschikking. Tijdens de 2e helft wordt er gewoonlijk minder gepresteerd. Ligt dit minder presteren aan de koffie, thee of eender welke drank die er tij(lens de rust gedronken wordt? We weten liet niet. In ieder geval, tegen topploegen van de reeks loopt dit minder presteren tijdens de 2e helf gewoonlijk uit op verlies. Op 6-11: de wedstrijd Wortel - Mol. De ploeg uit Mol staat onderaan in de rangschikking. Reeds snel komt Wortel op voorsprong. Dom uitverdedigen geeft aan Mol de kans om gelijk te stellen. Nog in dezelfde minuut wordt deze verdedigingsfout terug rechtgezet. Voor de rust staat ook de 3-1 eindstand op 't scorebord. Tijdens de 2e helft kan Wortel enkel deze eindstand behouden, dit vooral door de zwakte van de tegenstander. op 13-11: de terugwedstrijd in Lille. Tijdens de le helft 2 gelijkwaardige ploegen met de beste kansen voor Wortel. Tijdens de 2e helft blijft de forme van Wortel weer achter in de kleedkamers. Lille weet niet door echt mooi voetbal, maar wel door direkt aanvallend voetbal, de punten thuis te houden. Verdiende overwinning, rekening houdend met 3 schoten op de paal. Eindstand 1-0. Door dit verlies van de le ploeg wordt het resultaat van de le speeldag niet geëvenaard. Inderdaad, zij zijn de enige ploeg die op deze speeldag geen punten halen. Bij de jeugdploegen behalen de scholieren hun le overwinning. De pre-miniemen blijven winnen, niettegenstaande, zij volgens de begeleiders niet echt goed spelen. Niet goed spelende ploegen en toch puntenbehalende ploegen kunnen toch kampioen worden! PROGRAMMA DECEMBER Ie ploeg: 4/12-14.30 u. Weelde Wortel 11/12-14.30 u. Wortel Meer 18/12-14.30 u. Zwaneven Wortel Reserven 4/12-09.30 u. Dosko A Wortel 11/12-09.30 u. Wortel Minderhout 18/12-09.30 u. Meer A Wortel Juniors 3/12-14.30 u. Lille Wortel 10/12-14.30 u. Wortel Zoersel 17/12-14.30 u. Wortel Vlimmeren Scholieren 4/12-09.30 u. Wortel Minderhout 11/12-09.30 u. Meer Wortel 18/12-09.30 u. Wortel Westmalle Knapen Zelfde programma als scholieren M iniemen 4/12-11.15 u. Wortel Zwaneven 11/12-11.00 u. Dosko Wortel 18/12-11.15 u. Wortel HIH Turnhout Preminiemen A 10/12-13.30 u. Wortel Brecht A 17/12-13.30 it Wortel Oostmalle Preminiemen B 3/12-13.30 u. Zwaneven Wortel 10/12-15.00 u. Wortel Branddonk 17/12-10.00 u. Wortel Oud-Turnhout 1

400 Voetballers in 1 toernooi

Flet Hoogstraats ILIsietolliooi is stilaaii ecn geestigdc waarde aan liet worden. Vrijdag II november traden 400 spelers aan in 50 wedstrijden op de velden van alle Hoogstraatse fusiegemeenten. De junioren speelden in Meerle, de scholieren in Minderhout, de knapen in Hoogstraten, de miniemen in Meer en de preminiemen in Wortel. Dit initiatief, in gang gestoken door Georges Michielsen, een Hoogstraatse jeugdafgevaardigde, en met medewerking van de diverse Hoogstraatse clubs en de Sportraad, is weer een sportieve en faire voetbaldag geworden. Per categorie was er een beker voorzien en voor het algemeen klassement werd er gestreden voor de herinneringstrofee J05 Van Aperen. De organisatie en coördinatie was dit jaar in handen van FC Meer (volgend jaar VNA Wortel) en verliep erg vlot. Tijdens een gezellig samenzijn 's avonds in de kantine van F.C. Meer werden de diverse bekers uitgereikt door de respektievelijke sponsors. De beker van de preminiemen (sponsor Arn. Van Aperen) werd gewonnen door de ploeg van VNA Wortel. De miniemen van Hoogstraten wonnen de beker (sponsor optiek Van den Bosch) in hun categorie. De Meerlese knapen gingen aan de haal met de beker (sponsor zagerij Van Erck) in hun categorie. Ook de Meerlese scholieren wonnen de beker (sponsor schrijnwerkerij Jan Michielsen). De oudste reeks, de juniors, werd gewonnen door Hoogstraten die een tweede beker (sponsor René Wouters) mee naar huis mochten nemen. Na het optellen van de behaalde punten in de diverse categorieën bleek Hoogstraten algemeen de sterkste ploeg en de afgevaardigde van Hoogstraten ontving dan ook de herinneringstrofee Jos Van Aperen uit handen van diens zoon Roger (foto). Meerle eindigde 2de, Wortel was derde, Meer vierde en Minderhout vijfde. Afspraak volgend jaar in Wortel!•

-

-

-

-

-

F.C. Meer: 'Hoe is het toch mogelijk!?'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inderdaad! Een vraag die ons zeer dikwijls gesteld wordt. Het gaat natuurlijk over de slechte prestaties van ons eerste elftal. Na driemaal op rij een gelijkspel te hebben afgedwongen, moesten we op eigen veld met een 0-3 nederlaag tegen Schoor vrede nemen. En men stelde na de wedstrijd steeds weer dezelfde vraag: 'Hoe is het toch mogelijk?' Onze jongens hadden met een enorme inzet gevoetbald. Hun spelpeil was evengoed als dat van hun tegenstrevers. En toch verliezen! Nochtans worden de trainingen goed opgevolgd. Zelfs beter dan ooit tevoren. Toch mogen we niet bij de pakken blijven zitten en hopen we maar op betere tijden. De goede gang in het clubleven wordt goddank niet alleen bepaald door de prestaties van het eerste elftal alleen. Gelukkig doen het onze andere elftallen schitterend. En dan kunnen we weer zeggen: 'Het gaat goed met F.C. Meer!'

PROGRAMMA Zaterdag 3 december 13.30 u. Preminienien - St.-Lenaarts A 14.30 u. Juniores - Merksplas 15.00 u. Loenhout A - Miniemen 13.30 u. Antonia C - Veteranen Zondag 4 december

14.30 u. Zwaneven - F. C. Meer 09.30 u. Reserven - Antonia A 09.30 u. Brecht A - Scholieren 11.00 u. Brecht A - Knapen Zaterdag 10 december 13.00 u. Miniemen - Zwarte Leeuw 14.30 u. Veteranen - Zwarte Leeuw 15.00 u. Loenhout A - Preminiemen 14.30 u. Antonia B - Juniores Zondag 11 december 09.30 ii. White Star - Reseri'en 09.30 u. Scholieren - Wortel 11.00 u. Knapen - Wortel Zaterdag 17 december 13.30 u. Preminiemen - Vlimmeren 14.30 u. Juniores - Zwarte Leeuw 15.00 u. Meerle - Miniemen Zondag 18 december

14.30 u. F. C. Meer - Vosselaar• 21


MUSIC

Fusieswing »_ (ç

zijn zich dan ook langzaam maar zeker aan 't opwerken tot een van 's lands betere popgroepen. Op ZATERDAG 26 NOVEMBER zitten ze in 't Slot te Wortel. Vers vinyl wordt verwacht begin 1989, maar nu al kan je hen vlakbij live aan het werk zien.

Katten van om de hoek Op ZATERDAG 3 DECEMBER is het rock 'n rollen geblazen in Cahier De Brouillon. Vier heren en één dame brengen een reper toire 'jive' en fifties-rock 'n roll, verpakt in een avondvullend programma van driemaal 40 minuten! Wij verwachten een uitputtingsslag, mee te maken aan 120 frank, aan de kassa wel te verstaan.

Meidenrock uit Schiedam Al drie jaar maken deze twintig-jaar-jonge meiden de Nederlandse podia onveilig met wat ze zelf 'snelle gitaarpop-in-leren-jasje' noemen. Nu, duidelijk is er de invloed van Ramones of Fuzzbox te horen, het volstaat om daarbij de kassette 'Having Your Period' (hum) even te draaien. Of luister naar 'Girls',

hun bijdrage op de prima verzamelelpee 'Who Wants To Be A Popmusician Nowadays?' De lol druipt eraf, en zo hoort het ook. Mochten al het voorprogramma doen van Claw Boys Claw, Boegies en Spasmodique, ook van The Jesus And Mary Chain in een uitverkocht Paradiso. Ondertussen werden de meisjes ook nog de lievelingetjes van de VPRO. Ze zijn nog steeds op zoek naar de ware liefde in hun leven. Grijp je kans, op ZATERDAG 24 DECEMBER in Cahier De Brouillon. De inzet is 120 frank.

Zwoelen, zweten, zwart Blues, soul, disko, funk, hiphop, house, afro, reggae, soca, merengue, salsa, cadence... allemaal zwarte muziek. Eigenlijk alle muziek, als je 't nagaat. 'Zwoel, zweten, zwart' is het thema van de oudejaarsfuif op ZATERDAG 31 DECEMBER in Cahier De Brouillon. Een gast-D.J. werkt nu al aan zijn speellijst. De ventilatoren zijn al besteld. En nu jullie nog.

Mark Sprangers

Belgian Sixties Boomden Verder Op 29 oktober jI. ontving het Slot in Wortel The Paranoid Polaroids, ooit al als vervangers-van-de-laatste-minuut aktief in de Mussenakker te Meer. De zoveelste twijg aan de Belgische sixtiesboom, maar dat betekende in dit geval niet dat er klakkeloos naar de rockhistoriek werd teruggeroepen. 'All Alone In Time' begon schuchter, en de R.E.M.cover 'Superman' kwam wat braafjes de luidsprekers uit. Het viertal ging trouwens nooit écht uit de bol, men bleef er rustig bij en dat gold ook voor het aanwezige publiek. Toch veel bijval, zeker toen frisse stukjes als 1 Must Be In Love' en 'Pretty Days In Summer' lekker bleken weg te rocken. De Clashcover 'Should 1 Stay Or Shoulcl 1 Go' rondde de eerste set suksesvol af, daarna moesten de heren nog enkele keren terugkomen. Géén topact, deze Paranoid Polaroids, eerder onder te brengen in de kategorie 'gezellige groepjes'.

Veni, vidi, vici: ANGST Een overvol Cahier De Brouillon, met figuren uit alle windstreken van België. ANGST heeft ze allen op een prachtige manier ingepakt. Michael Hursey, Joseph Pope en Jon E. Risk brachten een set kompakte, affe gitaarsongs met de kracht van een drilboor. Geen gepingel, geen gefreak, maar recht-toerecht-aan in de beste rock- en zelfs punktradities. Hoogtepunten: het swingende 'Mmd Average', het al even vlotte 'Outside My Window', met daartussenin nog een hoop snoepers. Met 'Meine Frau' wou Risk even laten weten dat hij voor zestien maanden in Duitsland verblijft bij ene lokale schoonheid. Pakkend waren ook 'Weather's Fine' en 'Lonesome Heart', ofte hoe een groep ook goed kan zijn op meer ingetogen werk. Drie keer bis, de vijfde november, en terecht. De ultieme song: Johnny Cash' 'Cocaine Blues'. Een orgasme.

YAMRAX GIRLS

nTRj,jT

CROES

'v pvba JOOS en GERDA

Falende kameraden Ze werden halve finalist in Humo's Rockrally 1988, maar de behaalde plaats in die talentenjacht zegt gelukkig niks over de livewerkzaamheden achteraf. Die zijn met name aardig druk, en de FALLING FELLOWS 22

BUTAGAZ FLESSEN PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES-ROMBOUTS

LASER SHOW HOOGSTRATEN

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91


h (~) @ 00

W (,225) n d 9

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

De torenwerkaamheden blijken goed op te

schieten. Bij het verwijderen van de zeilen die de hoogste regionen lange tijd aan liet oog onttrokken hebben, bleek één ervan vroeger dan gewenst naar beneden te willen. Wapperend hing het zeil aan de zuidkant. Voor de brand weer er evenwel aan Ie pas kwam, viel het verder naar beneden. Zonder veel erg dus. Een paar dagen vroeger was cle haan terug 0 1 ) zijmi regelmatige plaats beland. Het vergulden ervan moest in een etappe meer dan voorzien gebeuren. Een en ander moest immers opnieuw nadat het verguldsel met een pluizige jas in aanraking was gekomen zo vertelt de volksmond altans. Kwestie van de haan zijn pluimnen te gunnen? H Het gemeentelijk in-

formatieblad leerde ons dat de Vrijheid er binnen de kortste keren heel wat anders gaat uitzien. De bomen worden in zes schuifjes gerooid en vervangen. Dit zal gepaard gaan met een herinrichting van de Vrijheid. De plannen hiervoor zouden volledig klaar zijn. Over het precieze hoe en wat wist men ons op het gemeentehuis echter niks te zeggen omdat de kondukteur van de technische dienst rond de elfde november enkele dagen de administratieve wapens had neergelegd. 111 In het inidden van november verscheen aan het kruispunt Lodewijk De Koninck-L oen houtseweg onverwacht een spiksplin tern ieu we richtingaanwijier. Geel en duidelijk wijst die eenieder de weg naar vier Hoogstraatse restaurants. Zou dit misschien een uitloper zijn van de samen wei-king van clit kwartet bij

de Pieck-mnenu 's naar aanleiding van de destijdse tentoonstelling? 1 i Nu dat laatste

woord toch gevallen is: bij de opening van de Lodevijk De Koninck tentoonstelling en de akademische zitting daagden zo'n honderdvijftig belangstellenden op. Een ongemeen groot aantal voor dergelijke gelegenheid in deze kontreien. Nu op naar Karel Boom volgend jaar? ii In de tweede week van december wordt de omgeving van de ke,- k opgefleurd met een nieuwbakken kerststal met OsIjig uren. De eigenzinnige vorige kerstpanelen maken dus niet langer deel uit van het M arcel Hoogst raatse stiaatke rsl beeld.

Leunen heeft zijn zesde fotoboreling boven de doopvont gehouden. Dit keer heeft hij onze zuiderse buren uit Rijkevorsel aan mekaar geplakt. Op vrijdag 25 november pakken onze buren daarom uit met een receptie naar aanleiding van het verschijnen van dit fotoboek. In het gemeentehuis aldaar om 18u.30. LI Het oudercomité van de scholengemeenschap Markdal, waarbij alle Hoogstraatse scholen zijn aangesloten, ijvert andermaal voor een ermislige aanpak van hel fielspadenprobleern in de regio. Uit diverse tellingen blijkt dat alle grote uit valswegen van en naar Hoogstruten de normen voor aanleg van een vrijliggend fietspad overschrijden fle weg naar Wortel haalt die noren zelfs vier keer, de weg naar Rijkevorsel elf keer... Aangezien het hierbij om rijkswegen gaat, valt deze materie onder gewesielijke bevoegdheid (Vlaamse deelrege ring). Enkele jaren geleden had men al eens aangeklopt bij de toenmalige minister van openbare werken. Op basis van het door het oudercomité opgestelde dossier werden toen effektief beloftes gedaan, waar echter nog niks van in huis is gekomen. De werkgroep herneemt daarom dit dossier: om te beginnen

in hei k wier inn de L ode itil de E piiincl lierdc',il, iiI niguili iei / lief (nn/I/e ccli zeii / wiL miling in het stedelijk Ostmuseum. Bij de opemung sprak conservator Jan Mercelis over de dichter, zijn leven en werk, en over divem -se parallellen tussen Lode wijk de Koninck en A Ifred Os!.

trekt men met een vernieuwde bundel met foto's en cijfergegevens naar het ministerie. Dit wordt aangevuld met de handtekeningen die men verzamelde via een petitie-aktie. Niet enkel de gemeentebesturen, ook de plaatselijke politiekers werd om hun medewerking gevraagd. Arnold Van Aperen en Jef Van Looy moeten er zo voor zorgen dat het dossier een broodnodig zetje kan krijgen bij de bevoegde instanties. 1_1 Het zullen eveneens bevoegde instanties zijn die op vrijdagavond 25 november een oordeel moeten vellen over wie voortaan als Miss Highslreet door het leven mag gaan. De winnares van deze verkiezing gaat de diskoteek buiten met haar eigenste gewonnen wagen. Wij kennen er die voor minder hun badpak uit de kast halen! Aanvang van al dat fraaie landschapstoerisme om 20u. Lii December is de maand van klaashaarden en engelenhaar, kerstbollen en stallekes. In

deze sferen vertoeven de deelnemers aan het St Cecilia-kerstfeest in hun eigen zaal op de 17e, en de KVL V-dames die op dc 13e de Aachense Kerstniarkt bezoeketi en precies veertien dagen later een kerststallentocht maken door de Kempen. Kunnen ze misschien eerst lang.s de dienst voor toerisimme passeren waar

ze een brochure hierover kunnen vinden. De weduwengroep viert cle 27e haar kerstfeest in de Pax. Het laatste initiatief in dezelfde feesthoek komt van het Davidsfonds dat het Leuvens Universitair Koor naar de kerk haalt voor een kerstkoncert op de 21e om 20.ti. Li Sportminnend Hoogstraten zal beslist een voet in huis willen op de sportlaureatenviering die naar jaarlijkse gewoonte plaats heeft in de veiling. Zaterdag 17 december om 20u is dat. De zondag daarvoor zal de veiling overigens allicht vervuld zijn met even sportieve maar minder humane geluiden. Op 11 december wordt hier immers een hondententoonstelling ingericht. LJ Over de opendeurdagen van de Ster op 15 en 16 december leest u elders in dit nummer heel wat meer. L. Wie

het licht nog steeds niet gezien heeft, kan op dinsdag 29 november om 19u. 30 in de Pax terecht. KAV organizeert er dan een demonstratie-avond over verlichting, in sarnenwerking met het Comité voor Hygiëne en Comfort. Hun algemene vergadering heeft plaats op dinsdag 20 december in de Pax. Li Waarmee deze laatste editie van het gezegende jaar 88 tot de laatste lettertjes ten einde is. .•

IVlen is volop bezig niet de aanleg van dc straat clie de rijks wachtkazerne achteiaan mnoel ortsluitemi. Wordt het de 'Burgemeester Jansenstraat'?

23


DORPSNIEUWS

Lodewijk de Koninckherdenking brengt vrede! Zaterdag 29 oktober genoten de aanwezigen op de Lodewijk de Koninckherdenking van een milde najaarszon, terwijl zij wandelden van het begijnhof naar het stadhuis. Het was een vredige dag, daags voor de 150ste verjaardag van de geboorte van Lodewijk de Koninck in Hoogstraten. Na de opening van de Lodewijk de Konincktentoonstelling in het Ostmuseum werd een academische zitting gehouden in de raadzaal van het stadhuis. Het derde deel, na de toespraken en de receptie, in restaurant Zwanenhof. Tijdens deze gezellige bijeenkomst konden de deelnemers nog genieten van twee merkwaardige tafelredes. Jos Bruurs sprak als Hoogstratenaar over die andere Hoogstratenaar, Lodewijk de Koninck, en over de wijze waarop Hoogstraten zijn kunstenaars eert. Maar de eerste spreker was Gust Adriaensen, burgemeester van Retie. Hij vertelde uiteraard over Lodewijk de Koninck en Retie en... over de irritatie tussen Hoogstraten en Retie naar aanleiding van het Lodewijk de Koninckgrafmonument. Burgemeester Adriaensen behandelde hier een stukje Hoogstraatse geschiedenis dat zelfs deken J. Lauwerys in zijn vele boeken niet heeft vermeld. Dames en Heren, Beste Tafelgenoten, Lodewijk De Koninck heeft van 1899 tot 1924 in Retie gewoond en hij is er ook gestorven. Toen op 30augustus 1929 een gedenksteen tegen het sterfhuis van de dichter werd aangebracht, zei de voorzitter van het huldecomité, Edward Sneyers, het volgende over de aankomst van De Koninck in Retie: 't Was in 1899 dat de ouwe dokter Matthé, een gast mee ten dis bracht, in het café bij Natalieke Dielens op de Markt. Die vriend was een kloeke zestiger, een man als een boom, met lange grijze baard en ietwat gebogen rug. Enkele dagen later vroeg Dr. Matthé haar Meneer De Koninck op te nemen in haar woning. Want de man had, nu het begon te donkeren op zijn levensweg, geen tehuis en hij zocht naar steun en hulp.'

Tot aan zijn dood zou Meneer De Koninck bij haar inwonen, eerst in het huis op de Markt, vanaf 1906 in de St.-Martinusstraat. Hoe bezagen de dorpelingen die Meneer De Koninck? Pastoor-dichter Jozef De Voght vertelt daarover in zijn toespraak t.g. van de onthulling van het grafmonument op 1 september 1929. 'Lode wijk De Koninck: een aardig man, met vleugelbaard, hoge hoed en verschoten jas. Ginds op de Molsesteen weg bij Nathalieke Dielens, betrok hij de Noordervleugel,3 schreden diep, met daarachter een tuintje, waarover hij vanuit het open raam, soms verzen dreunde. Gaarne kuierde hij door bos en veld, en bloeide de hei, dan bestak hij telkenjare zijn vrienden met een tuiltje. Hij knauwde een sigaar en snoepte zijn Meeusje. Op wandel begeleidde hij••'tritine van een groeiend vers met de zwaai van zijn armen, zodat de kinderen wel eens ijlings vooischoten naar huis en de hoeren op de akker hem naloerden en schuddekopten. Tot ze hem nader kenden. Een heilig man die elke dag Mis hoorde,

24

communiceerde, zijn aanbidding deed en de Derde-Orde voorbad en tussen de gebeden in, een bedenking liet ontvallen die leek op een sermoen.' Een arm man ook. Op 24 oktober 1920 lanceert 'De Kempenaar, het grootste Katholiek Vlaams Weekblad', uitgegeven in Turnhout, een oproep tot het verlenen van financiële steun aan De Koninck onder het motto: 'Een aalmnoes voor De Kon inck! De koppeling dier woorden trilt snijdend door het hart.' De Kempenaar 'houdt het voor een heilige taak al zijne krachten veil te hebben opdat onmiddellijke hulp, den old great man, de grote dichter, een der grootste, zoniet de grootste die ooit op Belgische bodem het licht zag, en die zou armoe lijden in het naburige Retie waar hij zijn laatste jaren shijt, tegemoet snelle.'

Deze man die voor alles wat hij drukken liet eerst aan zijn bisschop het 'imprimatur' vroeg en over wiens dichtwerk Prof. Dr. J. Persijn in 1929 schreef 'Dat de kunst van De Koninck ons huidig, verzenuwd publiek niet boeien kan, ligt aan ons maar ook aan hem. Hem ont brak de humor, de smakelijke lach. Hij was gekweekt door de tragische schoolstrijd en sindsdien was hem alles in deze wereld zware ernst. '... die man krijgt in 1929 in Retie

een uitgebreide hulde, een koninklijk grafmonu men t. Maar de voorbereiding daarvan zou ook leiden tot enige irritatie tussen Hoogstraten en Retie. Het ijverige Retiese feestcomité zoekt financiële steun voor het monument, uiteraard ook in Hoogstraten. Op 28 juni 1929 schrijft het gemeentebestuur van Hoogstraten, een zuinige brief waarin meegedeeld wordt dat de Gemeenteraad 100 fr. gestemd heeft als toelage. Betreurd wordt echter dat 'wijl hier reeds een begin gemaakt was om de naam van de Kempische dichter, inboorling onzer ge/neente, onsterfelijk te maken door het aan brengen van een gedenkteken in zijn geboortehuis, dat reeds hier een der schoonste lanen zijnen naam draagt, de gemeen te Retie verdere werking stremt'.

Waarop het Retiese comité 'met alle bescheidenheid moet antwoorden dat de bijdrage van IOOfr. (ons) heeft ontgoocheld en voorko.'nt als ingegeven door een spijtig misverstand'. In de brieven die een nicht van De Koninck, Mej. Geets, aan E. Sneyers, de voorzitter van het Retiese feestcomité, schrijft, komen enkele schampere maar boeiende passages voor over die 100 fr. Mej. Geets schrijft: 'Verstandige Hoogst raat-

Lodewijk de Kon inck (1838-1924).

se mensen kunnen niet kwalijk nemen dat men in Retie 'n waardige rustplaats verleent aan hem die zoveel jaren in eenzaamheid daar sleet. Van de kolossale som van 100 fr. ben ik een beetje verschoten toch: enfin hoge torens moeten hoge sommen geven. Onder ons gezegd, 'k geloof dat ze spijt hebben want 'k heb horen monkelen dat ze gaan bijgeven...' En in een andere brief luidt het: 'Uit goede bron verneeni ik dat Hoogstraten ook grootse feesten zal houden binnen enige jaren. Enfin ze lachen wel wat groen. Heel veel officiële personen moet u van hier niet ver wachten, de schand van hun povere 100 frangskes verbergen ze liever onder de schadu iv van hun hoge toren.'

De irritatie zindert na tot in 1931. Het Retiese comité ontvangt een uitnodiging van De Konincks nicht om een kunstavond gewijd aan het werk van de dichter in Hoogstraten bij te wonen. Bedankt voor de uitnodiging, antwoordt het comité maar '(1 begrijpt wel dat wij gezien de spijtige afzijdigheid aan de Retiese feest viering niet kunnen ingaan op een

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


DORPSNIEUWS zijdelingse uitnodiging. Zo de inrichters hielden aan de aanwezigheid van de Retiese De Koninck-vrienden, dan kon mi. door hen wel een uitnodiging gezonden zijn.' Dames en Heren, Dat is alleszins bij deze herdenking in 1988 gebeurd. En mag ik dan als burgemeester van Retie, na 60 jaar de otficiele spons vegen over een conflict tussen Hoogstraten en Retie over 100 fr. voor het Lodewijk De Koninckgedenkteken. Beste Tafelgenoten, Ik heb gisteravond even enkele oude wtgaven van De Koninck ter hand genomen: 'Lofdicht over het H. Sacrament', 'Het Mensdom verlost. Aan zijn Eminentie Victor August Kardinaal Descamps, Aartsbisschop van Mechelen, Primaat van België, enz., met deze goedgunstige aanneming, uit diepgevoelde hoogachting, zeer nederig en eerbiedig opgedragen', 'Jubelzang op Het Gouden Priesterschap van Zijne Heiligheid Leo XIII'. En dit laatste sloeg ik op goed geluk open en ik las:

'En gij Kerke triomfeerdet, En gij groeidet en vermeerdet, En uiv wasdon heeft niet uit, Hoe het dreigend onweer fluit; Hoe er legers wangedrochten, In hunne onderaardse krochten, Kuipen in den donkren nacht; Gij trotseert de helleinacht.' En ik dacht: Lodewijk De Koninck, een noeste maker van duizenden pamflettaire verzen, in zijn agressief kerkelijk triomfalisme, in zijn onverzettelijke compromisloosheid, in zijn artistiek isolement, een tragisch man. Ik dank u voor uw aandacht. Gust Adriaensen, Burgemeester van Retie. Hoogstraten, 29 oktober 19883

Briljant in Hoogstraten Jef en Anna Mariën-Spanenburg Enkele dagen na hun briljanten bruilof bezochten we Jef en Anna in de Karel Boomstraat op nummer 18. Zij wonen daar samen nu al meer dan 64 jaar. Op vrijdag 4 november vierden zij dit uitzonderlijk bril janten huwelijksfeest met al de kinderen en kleinkinderen. Vele bloemen ontvingen zij van vrienden en kennissen en van het gebuurte Westhoek. Het stadsbestuur schonk daarbij nog een tinnen schotel. Van koning Boudewijn en koningin Fabiola kregen zij, vijf jaar na hun diamanten bruiloft, opnieuw vele felicitaties met een prachtige medaille, deze keer dus voor hun briljanten bruiloft. De kinderen wedijverden tenslotte voor de leukste geschenken. Alzo werd het een reuzegezellig feest. Jef zag het levenslicht reeds op 12 september 1902, als tweede van zeven kinderen. Zijn ouders waren Henri en Mina Manen uit de Gelmelstraat, die 26 jaar geleden ook hun briljanten bruiloft vierden. Tijdens de oorlog 1914-1918 werd Jefbijna soldaat. Het gezin woonde toen nog in Nederland, vanwaar vader Henri Post overbracht door 'de draad'. Jef had zich als vrijwilliger gemeld en werd in Rotterdam goedgekeurd. Maar de consul ontdekte dat Jef nog maar 15 jaar oud was en geen 16 zoals hij gezegd had. De consul stuurde hem dus terug naar huis en na de oorlog was hij vrij van de dienstplicht omdat er in het gezin zeven kinderen waren. Vele jaren werkte Jef dan als sigarenmaker maar later, na de laatste wereldoorlog, kwam hij noi als wcerstancicr, in dicnçi

als bewaker op de Kolonie en dit nog gedurende 23 jaar. Anna, geboren 21 augustus 1904, kwam ook uit een groot gezin van twaalf kinderen, waarvan er nu nog acht in leven zijn. Haar ouders woonden wel in de 's Boschstraat maar moeder Marie stond in die tijd met een kraam op de kermis en zo werd Anna in Kalmthout geboren. Jef en Anna leerden elkaar kennen op de kermis in Achtel. Rozeke had daar toen een klein café en het bal was achter in de schuur. Ze zijn getrouwd op 3 november 1923. Hun vijf kinderen zijn allemaal getrouwd. Alleen Rie, de oudste, is in Hoogstraten gebleven en woont met zijn vrouw, Bertha van Nooten, in de Culemborglaan. De tweede zoon Eugeen vertrok naar Merksem met zijn echtgenote. De enige dochter Louise en zoon Alfons wonen beiden met hun gezin in Schoten en de jongste Ward, is gehuisvest in Sint-AntoniusZoersel. Zo zijn er nu al vijftien kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen. Het voortbestaan van de stam is dus flink verzekerd. Jef is feitelijk nooit echt ziek geweest en Anna heeft alleen de laatste jaren wat gesukkeld, maar voelt zich weer lekker. Ze zijn beiden nu eenmaal van een taai ras en kunnen nog flink uit de voeten. Anna gaat nog trouw naar de koffie voor gepensioneerden en Jef heeft altijd graag getuinierd en volgt nog steeds stipt de voetbal op de Thijsakker. Bij ons afscheid zegden de dappere jubilarissen: 'Tot over vijf jaar bij onze 70-jarige jubilee.' Dit wensen wij hun van harte in goede gezondheid.

BEGRAFENISSEN

JORIS .

•._v

H-

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91

25


DORPSNIEUWS

Bron van schoonheid in Spijker

Boeken voor de winteravonden Fotoboek Rijkevorsel

Ka/lipègè is een Wase groep van ku,,.ienaars clie nog tot 27 november in de ilngelazaal van het Spijker te gast zijn. Op (le openingsavond werd het klassieke schoonheidsideaal van deze kunstenaars nadrukkelijk geprezen door de voorzitster van de kunst kring Spijker mevr. Bownian en licentiate mnevr. Vercruyssen. De voorzitter van de Kallipègè groep, de heer De Smnedt maakte van de hein toegemeten tijd gebruik oin alle moderne kunsistromin gen even tot brandhout te herleiden, en het volslagen gebrek aan wnbach lelijke beheersing van de moderne kunstenaars aan te klagen. Dat alles keurig ingeleid met een niet mis te verstane liefdesverklaring voor het type 11 onderwijs (de klassieke humaniora) waar de echte kunst- en kultuurvorming tenminste nog kansen krijgt... Dat 'de gewone mens' wel eens last heeft mei de Griekse naam van de groep en die soms verhaspelt tot 'kallipetje', vindt de voorzitter overigens niet zo erg. Dit alles neemt beslist miiet weg dat op deze tentoonstelling inderdaad ook knappe en overtuigende werken te zien zijn. Overtuig u zelf het kan nog tot zondag (op werkdagen van 14 tot 17 ii. en op zondag van 14 tol 18 u.)•(mdl)

Begin december verschijnt het eerste deel van 'het groot fotoboek' over Rijkevorsel en in de loop van 1989 zal deel 2 verschijnen, dat hoofdzakelijk betrekking heeft op de parocliie van S. Jozef. De sauieusiellei ',an liet boek, Marcel Leunen uit Hoogstraten, heeft dit wei k ueuiaakt iii dezelfde stijl als zij11 vurige fotoboeken over de Noordhoek, Hoogstraten, e.a. De inhoud van 320 blz. is gevuld met 600 foto's en vele namen en toelichtingen bij straatbeelden, families, verenigingen, ,toctcn, oorlogsgcbeurtcnisscn, dc tram en boerekar, oogst feesten, de noodkerk, burgemeesters en pastoors, dorpsfiguren, sportma nifestaties, geburenfeesten, schutters, muzikanten, klasfoto's, gemeenteraden, voetbalploegen, enz. kortom een film van een eeuw Rij kevorsel. Het boek is vrij luxueus uitgegeven op groot formaat met kunstlederen band en goudopdruk. Belangstellenden schrijven of telefoneren naar Marcel Leunen, Lindendreef 66, Hoogstraten, tel. 013-314.64.27.

Brabantse Almanak 1989 Door het ijverigc werk en de goede zorgen van de Nederlandse Stichting 'Brabants Heem' heeft nu ook de pro mcie Noord-Brabant haar almanak. De eerste jaargang (9,5 x 13 cm) telt 256 blz. en talrijke mooie illustraties. In het boekje vindt men allerlei gegevens over de belangrijkste markten en evenementen, het weer per maand, de liturgische kalender, een natuurkalender, het korten en lengen der dagen, de opkomst en ondergang van de maan, de zonsverduisteringen (ook van de maan), de gemeenten, gewestelijke organisaties, de buurtschappen, e.a. in de provincie NoordBrabant. Dit alles wordt omlijst met fijne tekeningen van de gemeentelijke wapenschilden, kruiden en gereedschappen van oude ambachten. Het boekje is zeker een aanrader voor liefhebbers van heemkunde en folklore. De Brabantse Almanak is verkrijgbaar in de Nederlandse boekhandel.

Ost-monografie De kunstenaar Alfred Ost aan onze lezers nog voorstellen, is waarschijnlijk overbodig. In de dertiger jaren maakte hij bij schenking een deel van zijn werken over aan Mechelen, Roosendaal. Hoogstraten en 's Hertogenbosch. De Hoogstraatse schenking kunnen we nog steeds bewonderen in het Stedelijk A. Ostmuseum op het Begijnhof. Onlangs verscheen een nieuw kunstboek over Ost met veel zelden of nooit gepubliceerde werken. Deze Ostmonografie kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking van B. Maes, A. Raeymakers, F. Ost, J. Van Oostende en H. Berquin, W. Maeckelbergh en A. Gailliaerde. Het boek bevat 248 blz en ongeveer 140 illustraties waarvan een 80-tal in vierkleurendruk, gebonden met stofwikkel in kleur (formaat 29 x 25 cm). Dit kunstboek kan besteld worden door storting van 2750 fr (voorintekenprijs tot 15.12.1988) op rekeningnr. 001-0075586-02 van de Fiscale Hogeschool, Brussel. De definitieve prijs daarna bedraagt 3500 fr. Meer inlichtingen over deze uitgave kan men be26


DORPSNIEUWS kommen bij A. Gailliaerdc, Papenaerdeken 53, 2120 Schoten, tel. 03-658.82.60.

Smokkelen in Brabant Deze Belgisch-Nederlandse grensgeschiedenis van 1830 tot 1970 is geschreven door Paul Spapens en Anton van Oirschot en uitgegeven door De Kempenpers bv in Hapert. Het boek is stevig ingebonden met gckartonneerde omslag, 176 blz. (25 x 30cm) en ruim 140 toto's uit de oude doos. In 1839 kreeg de grens haar definitieve vorm en waar een grens is kan gesmokkeld worden. De auteurs kozen voor de 'romantische' periode in de smokkelarij waaraan een einde kwam in 1970 met de invoering van de EEG. De zoutsmokkel werd in de tweede helft van de vorige eeuw de eerste georganiseerde vorm van smokkelen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen de smokkelaars te kampen met de elektrische draad van de Duitsers. Tijdens de crisisjaren, tussen de twee oorlogen, was het smokkelen voor velen broodnodig. Gedurende de Tweede Wereldoorlog gingen enorme partijen tabak de grens over. Na de bevrijding was er in Nederland een grote vraag naar luxe zaken en in BelgiĂŤ naar vee. Toen kwam de botertijd met de pantserauto's en kraaiepoten. Dikwijls was het smokkelen meer een spel of sport, maar een opwindende en soms noodzakelijke bezigheid. Dit boek vertelt op een vlotte en populaire manier de geschiedenis van het smokkelen hier aan onze grens. Een prachtig boek over 'dc gaten in de grens'.

=

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle hout soort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven 1 Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

Is december veranderlijk, beste - vrind, dan is heel de winter slechts een kind.

50-ers in Hoogstraten

Ze k wamen van Hoogstraten, Brasschaat, Ivlinderho t, t, Berchem, Mol, Oostmul/e, Turn/iou t, Bon heiden, .4 n (we/peil, Sch t/de, Schoten, Meer, Beerse, Si'. Lenaerts, Rijkevorsel, Ranst, Mechelen - maar ze waren op post om op 29 oktober hun feest te vieren 111 De Wachtzaa/.

27


t

UîIft

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

UÏÜ

December! Nog donkerder wordt het! Pessimisten, van 1 tot 23 december korten de dagen nog met 21 minuten. De donkere maand maar toch een feestmaand! El Sinterklaas doet te pas en te onpas overal zijn intrede in scholen, op straten en pleinen, in bedrijven en supermarkten... Je merkt de stralende 'superman' temidden van liet jonge vrolijke, soms ook angstigogende kleine volkje! Een

kinderhandje is gauw gevuld, alhoewel...! LII Dat moet vader ook gedacht hebben want hij ging eens lekker op stap! De Kon. Fanfare De Marckezonen staat borg voor knappe toonen toneelavonden op zaterdag 26 november en zondag 27 november telkens te 19.30 u.! 'VADER GAAT OP STAP' in een regie van Frans Broes en in gloednieuwe decors, vervaardigd door enkele mensen van de K.W.B. en een gloednieuwe verlichting, uitgedokterd door Jan Jansen. Verlichting en decor voor vaders esbattementen zijn in handen van Robert Meyers, de man achter de schermen. Toneelliefhebbers, niet aarzelen en neem rustig richting parochiezaal, het zal je zeker niet be-

rouwen! El Over een prachtige accommodatie beschikken is natuurlijk het neusje van de zalm. Dat bezit de Minderhoutse St.Jorisgilde alleszins maar weet je ook dat verscheidene gildebroeders dit seizoen met de hoogste eer zijn gaan lopen? Drie kampioenstitels mochten gevierd worden bij de kruisboogschutters. Alex Jansen troonde zich tot algemene kampioen in de hoogste reeks met 276 punten, hetgeen neerkomt op een geiniddelde van 34,5 (op 36). In de A-reeks scoorde Jef Hendrickx het hoogst met 265 punten en Herman Michiels werd tot kamnpioen van de B-reeks gekroond met 264 punten achter zijn naam. In deze reeks werd hij gevolgd door drie andere Minderhoutenaren, namelijk Jan Schrijvers, J. Roeffen en Victor Peeters. Ook Diane Verheyen, woonachtig te Minderhout mnaar uitkomend voor de Meerlese gilde, lauwerde zich tot kampioene en dit in de damesreeks. Op de gevoelige plaat konden de nieuwbakken primussen nog niet gelegd worden maar in de volgende 'Maand' zul je ze zien prijken in volle ornaat! LII Drukke activiteiten in het verenigingsleven! Op vrijdag 2 december laat de L.G. alle beslomrneringen op stal en trekt Brussel-waarts naar de B.R.T. 's Avonds terug naar Minderhout en de benen onder tafel want er wordt.., geteerd! Zaterdag 3 december hoog bezoek in de zaal en wie kan het anders zijn dan de Sint

in hoogsteigen persoon! K.A.V., K.W.B., L.G. en K.V.L.V. hebben hem naar hier getroond voor alle Minderhoutse jonge kinderen. En het feesten gaat verder. Zaterdag 10 december groot mosseldiner, waarvoor men kan intekenen. Organisatie Kon. Fanfare De Marckezonen! Tevens richt ze vlak voor Kerstmis, op vrijdag 23 december, een jokprijskamp in. Nog eens extra 'jokken' en dan Kerstmis vieren. LII K.V.L.V. weet niet van ophouden! Zijn die Minderhoutse vrouwen nog niet gerelaxed? Op donderdagen 1, 8, 22 en 29 december wordt er in alle geval weer 'geyoga-d'! Een vest breien in jacquard wordt nog verder aangeleerd op maandag 5, 12 en 19 december. Nog niet gedaan! De bloemenschiksters geven rendez-vous op woensdag 7 december en op woensdag 14 december neste-

want de examens zijn dra in het verschiet! Sjo verwacht op zaterdag 3 december de Sint en in de kerstvakantie treden zij ook in actie. De + 16-leden verzamelen op zaterdag 10 deceniber aan de Burcht te 19.30 u. voor een groots avond-burchispel! LII Optimisten: van 24 tot

31 december lengen de dagen reeds met zes echte lange minuten! Kop op en... gezellig Kerstfeest! •

Superwortel

len zich alle gildezusters rond de rjkgedekte tafels voor een gezellig kerstfeest. El K.B.G.

(Kristelijke Bond voor Gepensioneerden) vindt ook de tijd gekomen om Kerstmis te vieren. Zij verzamelen op donderdag 15 december en K.A.V. vond woensdag 21 december de geschikste datum voor hun kerstactiviteit! 11 Bij K.W.B. en K.A.V. prijkt weer de hobbytentoonstelling op de affiche en dit op zaterdag 17 en zondag 18 december. Hobby's en nog eens hobby's! Alles wat je maar kunt bedenken is hier tentoongesteld. Op de openingsdag van deze vrijetijdsbestedingsshow, zaterdag 17 december, kun je nog komen kaarten in het Parochiecentrum. Organisatie K.W.B.! Minderhout V.V. blijft ook niet ten achter in de feestelijkheden. Traditiegetrouw worden de jeugdspelertjes, op maandag 26 december, tweede kerstdag, vergast op een gezellig samenzijn. LII Oef! Wat een druk-

De' bil Zo/ldcrL uur/el samen gesteld uit 23 kleine wortels werd ons gesignaleerd door Ivo Avonds uit Minderhout. Onze fotograaf erop af en dit is het resultaat, een gek gezicht natuurlijk, deze kronkel van de natuur. De samenstelling van de meststof konden wij niet bekomen. Er moesten eens mensen zijn die er misbruik van willen maken.

te rond Kerstmis! De Wielrennerssupportersclub houdt van veldrijden. Zij nodigen alle renners van de categorie B en D uit voor hun cyclo-crosswedstrijden op zaterdag 24 december en dit op en rond het voet balterrein van F.C. Boskant! 2 En wat heeft K.S.J. in petto voor het eindejaarsoffensief? Joro 3 en 4 zetten hun fijnste neus op voor het grote Sherlock Holmnes-spe/ op zaterdag 17 decemnber. Joro 5 wou het nog even geheimmi houden maar Joro 6 heeft een afspraak aan de Burcht op zaterdag 10 december te 18.00 u. voor een lugubere bijeenkomst. Zij gaan demonen te lijf.' Knim houdt het op zaterdag 10 december bij een echt, fysiek vretend, ademnbenemnend, ouderwets bosspel. Kwestie van nog een flinke dosis zuurstof naar de hersenen te jagen

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11 - 03-314.55.04

Kijk eerst bij" van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 11-0


DORPSNIEUWS

tN MEMORIAM

Mevrouw Stas

Op 12 november heeft het Heike afscheid genomen van Mevrouw Stas. Al de mensen die haar kenden om en bij het Kasteel zullen haar blijven herinneren als een vriendelijke en eenvoudige vrouw. Nooit heeft zij zich goed gevoeld bij vertoon van pracht en praal, steeds heeft zij bewust gekozen voor een vriendelijke eenvoud: zij was van echte adel, van grote klasse. ZIJ Iccfdc dicht bij haar boeren-pachters, kende het wel en wee van de gezinnen in 't Heike, met een eerlijke belangstelling kon zij uren luisteren naar haar mensen en sprak met hen graag over het boerenbedrijf. Wanneer op haar beroep gedaan werd bij ziekte, geboorte of dood was zij op elk moment tot hulp bereid: christelijke dienstbaarheid beschouw-

verlaten voor het rusthuis heeft haar veel verdriet gedaan. Mevrouw Stas was een vriendelijke en eenvoudige vrouw, een grote dame. Met haar dood eindigt voor het 1-leihe CCI1 periode voor altijd.

de zij als een aangename en stille plicht. Naast haar eenvoud had zij een brede belangstelling en nieuwsgierigheid voor alles wat zich in de grote wereld voordeed. Zij was open en ontvankelijk voor de snelle evolutie in de wereld van wetenschap, geloof en politiek. Door veel te lezen bleef zij wijs, soepel en verdraagzaam in haar mening. Met berustende gelatenheid droeg zij de beperkiiigen, haar door haar gezondheid opgelegd. Tegen de vele uren van eenzaamheid wapende zij zich met verwondering en aandacht voor de kleine dingen, de doorgang der seizoenen in de natuur rond het Kasteel. Elke dag sneed zij verse bloemen uit de tuin en bij valavond telde zij telkens weer de wilde eendcii op de vijver... Dat zij haar kasteel moest

K.S.J.-Minderhout naar de 150 leden Het woord 'jeugdbeweging' zal bij velen ongetwijfeld herinneringen oproepen uit een nog niet zo ver verleden toen de jongeren, meisjes en jongens, in netjes uitgestreken uniformen langs de straten paradeerden terwijl ze luidkeels hun Vlaamse fierheid uit volle borst al zingend uitschreeuwden naar alle hoeken van het dierbare Vlaamse land. De tijden zijn veranderd, de jeugdbeweging ook. K .S. A. en V.K.S.J. van weleer zijn omgedoopt tot K.S.J. waarin meisjes en jongens samen ich met jeugdige sporitaneïteit ten dienste v ILstellen. K.S.J .-Mindcrhout bciccft momenteel hoogconjunctuur. Die heeft de huidige hcleiding ook niet op een presenteerblaadjc voorgeschoteld gekregen. Elke vereniginp kent zijn ups and downs en als men spreekt over bloei dan zijn er ongetwijfeld dorre periodes geweest. Zo was het ook te Minderhout. Kwa ledenaantal scoorde men rond dc jaren '80 hoog, maar de daaropvolgende periode kende een duidelijke terugval. Een stevige begeleidingsploeg is onontbeerlijk, daar staat of valt de hele organisatie mee, en dat ervaarde ook K.S.J.! Na '85 ging de werking terug in stijgende lijn, de té jonge begeleiding was intussen enkele jaartjes ouder geworden. Een te oude begeleiding is nefast, een té jonge nog nefaster want tenslotte draagt ze een grote verantwoordelijkheid t.o.v. de hun toevertrouwde kinderen en daarvoor is een zekere rijpheid onontbeerlijk. Momenteel telt de jongerengroep 149 leden en de verhouding jongens-meisjes ziet er uit als volgt: 68 meisjes en 81 jongens. Deze zijn onderverdeeld in:

w t

t

t /'o/ijke eZic/tIt/t, 0/t /1/01 /0(10/1, 000 /1/ /1/1//OS dii het toekomstige Min derh ou tse jeugdhuis?

JORO (3de + 4de leerjaar) met als begeleiding Greet Goos, Steven Laurijssen, Ilse Pauwels, Gert Van Bavel. JORO 5 (Sde leerjaar) met Marc Adams, Tanja Janssen, Koen Janssen, Johan Van Looy. JORO 6 (6de leerjaar) met May Schalek, Jef Snoeys, Frank Van Bavel. KNIM (iste en 2de secundair) met Katlijn Hoet, Suzan Muesen, Marc Segers. SJO (3de en 4de secundair) met Danny Bruurs, Jan Janssen, Inn Laurijssen. + 16 (Sde secundair + ...) met Paul De Meester, Leo Quirijnen. Ook Joost Muesen en Paul Goetschalckx be-

tIl/t

'(1 -1 S. t C. t k t '/// de ScI/ooI/llual. t t

01(11

horen bij de begeleiding en de heer Louis Swaegers fungeert al vele jaren als geestelijke leider van het jonge volkje! De activiteiten spelen zich vooral af aan de Burcht (hun clubhuis) in het Minderhoutse Heike en in het Kelderke te Meer. Om de drie maanden ontvangt elk lid de 'BURCHTKRANT', het goedogend en verzorgd krantje van de K.S.J., waarin het programma over die periode voor elke leeftijdsgroep uiteengezet wordt en waarin zowel het ernstige als het ludieke voortdurend aan bod komt. Wie wordt het 150 ste lid? Het cadeautje wacht! U

\sZfl

GOG

L'

\I

4

35 O 20 29


DORPSNIEUWS

Eerste Gouden echtpaar in Hal

!w ..

1, 1,

1. 1 1, 1

1f:

gw-

t t

IJIVI5IIĂŽIIL Pier de Bie en Joke van Dun In de 'Cromvore' in het Minderhoutse Hal, vonden we Pier relaxed in zijn comfortabele zetel achter het rustig snorrende kacheltje, terwijl zijn vrouw Toke ons een lekker geurend kopje koffie voorschotelde. In die zetel had Pier liever niet gezeten want hij heeft daar de laatste maanden veel te veel tijd in doorgebracht. Kerngezond van hart maar die verdomde heup laat het steeds maar afweten en speelt hem heel wat parten. Binnenkort moet Pier reeds voor de vierde keer onder het chirurgenmes om dit gehavende lichaamsdeel te laten behandelen. De dokters geven hem goede moed en Pier verliest er zijn zin voor humor niet bij 'maar toch heb ik een beetje schrik, dat durf ik gerust te zeggen!' Heel cle zomer heeft hij op zijn krukken rondgedrenteld, de pijn verbijtend, terwijl hij geen zinnig handje kon uitsteken naar de vruchten des tuins. En dat deed hem wat! Hij die heel zijn leven de boerenstiel beoefend heeft, kan zelfs zijn eigen tuintje niet meer onderhouden, dc zorg voor de konijnen en de duiven aan andrn mnetn nverlarn is hFlmaaI gn pretje, geen kaartnamiddagen meer met de gepensioneerden. Veel hulp heeft hij van Toke cii de kinderen die op geregelde tijdstippen het ouderlijk nest binnensvippen en vooral van dochter Chritianne die vlak in de buurt woont en regelmatig een handje toesteekt bij alles en nog wat. Na de operatie hoopt hij weer de oude te zijn! Lang geleden, namelijk op 1 maart 1915 werd Toke geboren in een landbouwersgezin in het Nederlandse Galder, grenzend aan MeerselDreef en daar heeft zij haar kinder- en jeugdtijd doorgebracht samen met haar 9 broers en zusters tot aan haar huwelijk. Wel heeft zij ruim twee jaar 'gediend' bij haar oudste zus die in de Hees boerde. Pier zag het levenslicht te RijkevuisI up 1 augustus 1914 iiiaai OI vierjarige leeftijd verhuisde hij met heel het gezin naar het mooiste plekje op aarde, Meersel-Dreef. Daar groeide Pier op temidden van een kroost van negen. Thuis heeft hij 30

zich na de lagere school verdienstelijk gemaakt op de boerderij en gedurende 4 jaar werd hij losse arbeider bij Pier Jochems, de kolenboer van de Dreef. Vanaf zijn 16de had hij reeds een oogje op Toke maar ja, in die tijd verliep dat allemaal zo gemakkelijk nog niet. De beide ouderlijke boerderijen lagen wel met de akkers tegen mekaar en dat scheelde natuurlijk wel een slok op de borrel, het had ontegensprekelijk zijn voordelen. Toke was bij het zangkoor, Pier bij de fanfare, de jeugd en de toneelbond en zo konden de afspraakjes wel geregeld worden.

's Zondags twee keer naar cle mis en naar 't lof en de zondag was voorbij. De processie scheen ook een uitstekende gelegenheid om stiekeme knipoogjes te werpen en afspraakjes te versieren. Op 16 november 1938 vonden zij zich zodanig gcrijpt in hun overtuiging dat het trouwplunje in de maak gedaan werd en zij vestigden zich te Hal in Minderhout op de plaats waar hun oudste zoon Jan nu een landbouwbedrijf beheert. Voor de oorlog werden zij ouders van een zoon. 'Deze penode was wel een moeilijke tijd, honger hebben we niet geleden en we kcivhten er nng vier kinderen bij. .1e ziet, van de oorlog hebben we ons niet lareri afschrikken! Na de Duitse bezettingstijd bleef het paar niet bij de pakken zitten en het trouwboekje raakte stilaan gevuld niet vijftien namen, acht meisjes en zeven jongens. Veertien onder hen zijn in cle fusiegemeente gebleven 'zodat we gemakkelijk in een half uur tijd onze toer kunnen maken!' Irma trok naar Deurne! Samen hebben ze voor 43 kleinkinderen gezorgd waarvan 71 meisjes en 22 jongens. lijd voor hobby's hebben Toke en Pier zeker niet gehad, de opvoeding van de kinderen slorpte alle vrije tijd op. De 'Cromvore' werd dan aangekocht en ze namen er hun intrek in 1975 nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hadden. Men ging het kalmer aan doen! Pier gaf zijn ontslag als bestuurslid van verschillende verenigingen. 1-let bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en zo trad hij dan weer toe tot de leiding van de gepensioneerdenbond. Een nieuwe horizon opende zich, er kwam tijd om te kaarten, de dansgroep, fietsen, bowlingen, tuinieren en nog zovele dingen meer. Op zaterdag 19 november werd het eerste Halse Gouden paar uitbundig gevierd door de familie en de buurtbewoners, die voor een sfeervolle optocht, volgens de aloude traditie, gezorgd hadden. Toke en Pier nog vele jaren samen in de 'Cromvore'!•


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96. In hel oktobernummer van dit blad hebben wij verslag uitgebracht over de eerste uitgave van de Wortelfeesten. Dit initiatief van de vzw Wortelfeesten mocht toen rekenen op erg veel sympathie en belangstelling van veel (grotendeels Wortelse) mensen. Vooraf was binnen de vzw afgesproken dat eventuele winst ten goede zou komen aan v.w Home Nummer 9 in Wortel. Inmiddels zijn de resultaten ook op financieel gebied gekend en op dinsdag 25 oktober werd in het Slot de opbrengst van deze feesten (90.000 fr.) overhandigd aan de initiatiefnemers van 1-lome Nummer 9, Rik en Ria Verschueren. Een klein deel van de opbrengst is in de kas gebleven nI. 25.870 fr. Dit bedrag moet dienst doen als startgeld voor de tweede uitgave van de Wortelfeesten in september '89. LII Tijdens de gemeenteraad van 7 november werd ook een voor Wortel belangrijke beslissing genomen. De aankoop van de woning met naastliggende grond (Kerkpad 1) werd definitief goed gekeurd voor een bedrag van 3,2 miljoen. De school in 't Dorp krijgt hierdoor een uitgang achteraan naar het Kerkpad en de ruimte om uit te breiden met een turnzaal of andere lokalen. De nieu we gemeenteraad zal luervoor moeten zorgen. El

Met Sinterklaas en de diverse decemberfeestdagen in zicht houden de meeste verenigingen het rustig deze maand. 1-let Slot zorgt traditiegetrouw ook dit jaar weer voor een Sinterklaasviering in de vorm van een Sinterparty

op zaterdag 3 december. Woensdag 7 december viert de Wortelse KAV-aîdeling haar 15-jarig beslaan met een passende t'eestmaaltijd en een ontspannende babbel en samenzijn achteraf. De 2 andere jarige verenigingen, Het Slot 20 jaar en de KLJ 60 jaar komen volgende maand ook aan bod in deze rubriek. Beide vieringen vielen namelijk na het afsluiten van dit nummer. De bowlingcompetitie wordt op vrijdag 9 december voortgezet met de wedstrijd tussen de Fanfare en de K WB vanaf 20.00 uur in Breebos. De KVL V verzorgt een kerstfeest op woensdag 21 december en op vrijdag 23 december gaan de aktieve leden van de diverse clubs in 't Slot aan tafel voor een Mosselsou-

per. EI De KWB gaat voor de derde maal rond de kaarttafel zitten op vrijdag 30 december. Alle rikkers en jokkers zijn welkom in de parochiezaal vanaf 20.00 uur. Diezelfde avond wordt in 't Slot gezorgd voor het meer elektronisch amusement. Met medewerking van de Computerclub wordt een modern lunapark ingericht met diverse Videospelen.H De dag daarna, 31 december, is meteen de laatste dag van 1988. Reden voor sommige mensen om niet een uitgebreide viering afscheid te nemen van wéér een jaar. In 't Slot gebeurt dat al voor de 20ste keer niet een langlopende en slopende Eindejaarsviering, in deze rubriek gebeurt dat met een punt achter deze zin van Jos Matthé, waarna Frans Van Ber-

gen de pen overneemt en deze rubriek tot in lengte van dagen gaat schrijven met meer krul in de pen dan totnogtoe het geval was.•

Solo-slim te Wortel

Op 9 november organiseerden de Wortelse gepensioneerden hun jaarlijkse kaartverbroedering, uiteraard een gezellige bedoening. Er werden 89 rikkers en 20 jokkers ingeschreven. Karel Aerts van Meer deelde de kaarten en speelde een solo-slim met 13 klaveren. Zijn medespelers waren Louis Snels, Virginie Sterkens en Maria Pelkmans.

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAIERS Grote keIi7e tilt de volgende merken:

• • • • •

SOLO STIHL ISEKI GAMO WOLF

De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaiers. Dit alles bij......

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13

uur. 31


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

o

Hèt gespreksonderwerp van de laatste weken In Meer is ongetwijfeld de ronduit penibele situatie waarin het eerste eIftdI van KFC Meer is verzeild Daarom beginnen we de t ubriek dit keer met het laatste nieuws over het wel en vooral wee van onze voetbalclub Reeds In de voorbereidingswedstrijden in augustus bleven echt goede resultaten uit en sinds het begin van de kompetitie is het alleen maar van kwaad nair erger ges,aan Op dit moment na tien matchen dus een derde van de kompeti tie staan onze geelzwarten met vijl punten op de voorlaatste plaats Met ande!e woor den zoals het er nu bijstaat zakt Meer naar vierde piovinciale Dat zou een absoluut diep tcpunt zijn in dc mooiL g3hiLJLnii van d. club Dat is zo on\ooi telbaar dat sij er lie ver niet aan denken. 1 loc is het zover kun nen komen 9 Dat is de vraag die iedereen in Meer en ook daarbuiten zich stelt Een ant woord n. p natie van verschillende factoren Feit is dat de supporters het giondig beu beginnen te worden Dat is normaal in elke club vaar het niet goed draait gaande supportels morren Sommigen wijten het aan de trainer. Hij zou te zacht zon en zou de spelers niet voldoende kunnen motiveren. Anderen leggen de schuld bij de spelers. Zij zouden zich niet voldoende inzetten en geen ploeg uit eén onverzettelijk blok - de eeuwige sterkte van Meer - vormen. Nog andere maken van het bestuur de zondebok. Er zou geen echt beleid gevoerd worden en er zou van het bestuur ook totaal geen stimulerende werking uitgaan. Enzovoorts, enzovoorts... Wie heeft er gelijk? Waarschijnlijk niemand. Of iedereen. Er kan niet echt één schuldige aangeduid worden. Het is meer een algemene malaise tussen trainers, spelers, bestuursleden en ook supporters. Een malaise die misschien reeds lang sluimert, maar nu pas echt aan de oppervlakte komt door de slechte resultaten. Want jarenlang ging alles prima met het Meerse voetbal, maar nu - in amper twee seizoenen tijd - valt alles in duigen. Dat komt natuurlijk voor iedereen hard aan. Van de kop van tweede provinciale naar de staart van derde provinciale. Dat is een enorme duik. Een abnormale duik ook, als je ziet dat er met bijna dezelfde voetballers gespeeld wordt als twee jaar geleden. Ze moeten het dus kunnen, maar het komt er gewoonweg niet uit. Het gevolg is dat het vertrouwen nu totaal zoek is. Daarom moet er absoluut iets gebeuren. Maar wat? Wie tovert er de oplossing uit z'n hoed? Waarschijnlijk niemand, want een pasklare oplossing zal er wel niet bestaan. Het bestuur probeert alvast iets te doen. Men heeft immers besloten het bestuur met vier eenheden uit te breiden. Vers bloed doet immers leven. Dat is alvast iets, maar is het genoeg? Zou het niet best zijn dat alle betrokkenen (trainers, spelers, bestuursleden) eens rond de tafel gaan zitten, eens goed in eigen boezem kijken, om dan eensgezind op een openhartige en eerlijke manier naar een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar is! Want één ding is zeker. Als iedereen die betrokken is bij het Meerse voetbal, terug aan dezelfde lijn gaat trekken, zullen de donkere wolken ongetwijfeld vlug wegtrekken boven het Meerse voet32

..

:

.

t1I

.

:

. ; .

:..

. • ........

T

.

<.

4Ls4

f

2 d

>1f ME0 2

P

IJUII

J

.........................

,.

h ba 1V

t 1

1

E1 T

&

t

$

'

1

t

IP

ï

1

1i

1

JI

j1jt1;1

»iIV1s1IJJIik ti

'...

î

.4

.

'I11

1

.V11 IT1I1T1ti( AI1II.11111

iAUR

IV

De 1-Ieidebloeiiipjes die 'De Aat op hei spek

bonden.

balgebeuren. [1 Bi! toneelkring '1 Heidebloempje zijn er minder proble,'nen. Daar

een groot succes. Het bestuur dankt langs deze weg alle exposanten, bezoekers en medewerkers. Zij heeft ons ook de lijst van de winnende tombolaloten bezorgd en die komt nu:

draait men momenteel op volle toeren. Nog maar pas is het doek geval/en over 'De kat op liet spek', de succesvolle klucht waarvan de betrokken mensen op de foto te bewonderen zijn, of men is alweer druk aan 't oefenen voor een volwaardige opvolger. Dat moet dan 'Hotel op stelten' womden, een blijspel van Marriott Anthony en Grant Bob. Plaats van actie is - hoe raadt u het - de Zaal voor Kunst en Volk, de data zijn zaterdag 17, zondag 18 en maandag 26 december, en de volgende Heidebloempjes beloven ii een zeer amusante toneelavond te bezorgen: Els Van Gestel, Reinhild Verboven, Tilly Hessels, Emnilie Kerstens, Frans Roos, Jos Arnouts, Erik Fransen, Karel Martens en Jan Roos. Regisseur is dit keer Marcel Roos en het decor is opnieuw in vaardige handen van Pierre Huybrechts. Kaarten zijn vanaf woensdag 14 december te koop bij May Roos, Meerseweg 12. Aarzel vooral niet om te komen, want het loont naar 't schijnt zéér de moeite. Insiders spreken zelfs van de Meerse 'Fawlty Towers'. Dan weet u het wel zeker? El Deze to-

neelavonden zullen zoals steeds uitstekend muzikaal begeleid worden door de brassband Ste Rosalia. Maar er staat nog meer op het brassprogramma. Op zaterdag 3 december organiseert de brassband nl. zijn jaarlijkse kaartavond en op zaterdag 10 december is er de jaarlijkse muziekavond. Beide activiteiten vinden uiteraard plaats in de onverwoestbare Zaal voor Kunst en Volk. De muziekavond begint om 20.00 u en is door de jaren heen uitgegroeid tot een waar festijn voor alle muziekliefhebbers. Elke Merenaar met een hart voor muziek zou hier aanwezig moeten zijn. El De KWB-KAV afdeling van Meer mag ook deze maand natuurlijk niet ontbreken. De zestiende hobbytentoonstelling was opnieuw


DORPSNIEUWS 42994 42543 43921 43749 43154 43009 43747 45335 43143 45142 43473 43516 43913 45264 43111 42509 43041 43863 43431 43042 43916 42546 42641 42554 42529 45237 43009 43820 43958 43498 42630 43175 42681 43550 42904 43628 42938 43790 42688 42600 42846 42694 42671 42719 42908 43500 45324 43817 43636 43334 43514 43821 42564 43478 45235 43590 42925 43003 42574 43984 45295 45355 43646 43992 42924 43604 43156 42876 43938 43851 43291 42853 43573 42685 45491 42571 43333 44735 De prijzen kunnen nog afgehaald worden tol 1 december bij Cor De Bie, Terbeeksestraat

10. I1 Een andere traditie die de KWB in ere wilt houden, zijn de jaarlijkse kaartaonden in liet Kelderke van het Meerse gemeentehuis. Er wordt weer gerikt over zes vrijdagavonden en de beste vier uitslagen tellen mee voor het klassement. Iedereen weet dat er mooie prij zen zijn te winnen. Elke avond worden dc eerste kaarten geschud om half acht. De juiste data zijn: 18 en 25 november, 9 en 23 december, 6 en 20 januari. H Op zaterdag 10 deceinber is er lief jaarlijkse vijftigjarenfeest. Elk jaar weer is dit eet onvergetelijk moment in liet leven van mensen die mekaar vaak lang niet meer gezien hebben. De.e winter richt de K WB ook weer een reeks van zes lessen in tol het behalen van een rijbewijs via vrije begeleiding. Oni iedereen de kans te geven deel te nemen, heeft men de lessen reeks gepland op zaterdagvoormiddag in de paroc/nezaal. Later ontvangt elke jongere nog een uitnodiging, maar nu reeds kunt ti de volgende data vrijhouden: 7-14-21-28 januari en 4-11 februari. .4/te verdere inlichtingen kunt ii bekomen bij Jef Vinck.v. L 1 Tijdens de bouwvakantie van

1989 hebben de KWB en KAV weer ingeschreven voor de verbondsbedevaart naar Lourdes. Indien u meewilt met de trein, neemt u best contact op met de Lourdesverantwoordelijke Jan Jansen. Wacht niet te lang, want begin 1989 moet men definitief inschrijven. Ook de Landelijke Gilde is gebeten door de kaartmnicrobe. Op de mnaanda gen 5 decembem; 2januari, 6 februari en 6 tnaart wordt er telkens vanaf 20.00 u gerikt, gewiest en met de kaart gespeeld om 'grof gewin' in 't Boerenzaaltje. Een andere plezierige ontspanning is bowlingen. Dat weet de Landelijke Gilde ook en daarom voorzien zij zelfs twee avonden om deze sport te beoefenen: dinsdag 13 december en dinsdag 24 januari. Deze vereniging laat ook weten dal binnen de Boerenbond in de provincie Antwerpen een bedrijfsgilde 'schapenfokkers' werd opgericht. Wie geinteresseerd is in schapenfokkerij en meer wenst te weten over de werking van deze bedrijfs gilde, kan zijn naam opgeven bij de secreta ris Bert Michielsen, een man die zich volledig thuisvoelt in deze materie aangezien hij op een langvervlogen zondag dacht dat hij een gemns was. LII Vzw De Mussenakker herhaalt

nog eens dat op zaterdag 26 november Rich Danny and the Wealth bij hen op bezoek zij ii en voor de rest tonen wij nog eens onze goede wil door u allemaal van harte een zalig en gelukkig kerstfeest te wensen. U

-

Oudjes op de veiling. Tijdens liet weekeinde van 11 november werden ruim 200 oude auto's en nioto's te pronk gesteld in de veilinghallen op een groots opgezet 'OLDTIMERGA LA'.

I,uIscI"r II',r

wand- en vloertegels I"ulcI'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I"uIcèr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

Decemberwind van oost, brengt zwakken luttel troost.

I'uIscI'r

December koud en wel besneeuwd, zo maakt maar grote schuren gereed.

biedt u betaalbare kwaliteit! 33


f Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86. Vorige maand begon ik met een woordje over dc veikiezingen. Bij de opommin! '(i11 Meersel-Di eefse kaiidiclatcn vergat ik Ingrid de Bie. Ingrid nam voor de eerste maal deel aan de verkiezingen. Ze stond op de dertiende plaats op de lijst D.E. Ze behaalde 118 stemmen, niet slecht zou ik zo denken. De laatste tijd k -)/) 1( de Iijkwade van Turijn re~ Dv /c?•atIc/1 /UI)Il /ut 1 wil artikels gen id acm heI kipenil n,1 d i zoe/ i v. in de e /il/ieid van de Iij/t u wk Dt fijk u uilt zou het Iinn ii ijii waarin k os werd begraven en waarop hij de afclruk rwi zijii /IC/l(IU/1Î /lc(/'t achtergelaten. Bij een ,e(citt Oiit/CtZ()Ck nwt de zogcNawo(/e KooItnf 14 ,ei, wade te bepalen. De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat het doek zou dateren uit de Middeleeuwen. Ilele,,iuulfilio i, e, lii mi deizoek lilet, zodat er nog heel wat raawlen.s blij icn Maar mdic n dc lijkwade nu / echt ou blijÂen le zijn dan hl,j/i ii / d( .j oh vram, wat het dan wc / /S 1/1 uIl mi idc //0/ gele onderzoeken iiiel ge.su/isticeerde inethodes werd al vastgesteld, dat het doch zeh er geen schilderij of een ander kun.slprodukt kun zijn. In verschillende grote steden van ons land, kon je een tentoonstelling bezichti'en over deze lijk wade. Na de steden Brussel, Antwerpen, Cent en Brugge, kunt U deze tentoonslelling bezichtigen te Meerse/-Dreef. Op gelmul ,111 ii! /1i' /?(et?w

25 panelen geven een groot aantal macro foto's details over de lijkwade zelf en over de vermeende herkomst en geschiedenis van de lijkwade. Beter dan op de originele lijk wade ziet U de geselwonden, de kruis wonden, de afdruk van het gelaat enz. Of deze lijk wade de echte afdruk is van Christus zult U misschien vernemen via radio en televisie maar ondertussen kunt U zich al een beeld vormnen van deze lijk wade door een bezoek te brenen aan deze tentoonstelling. Deze ten loonstelling gaat door in de zaal van de paters Dreef 38, te Meersel-Dreef van zaterdag 19 november lof zondag 27 november. '5 Zat erdags van 14u tot 201/ en 's zondags van 9 tot 12u en van 14u tot 1811. In de week voor groepen na afspraak. Als Uer snel bij bent, kunt U nog een kijkje gaan nemen. LI De E.K.-

Moedersbond van Meersel-Dreef bestaat op

8 december 1988 juist 50-jaar. In de STLJW, een uitgave van de dorpsraad, verscheen er een artikel over de Moedersbond geschreven door Rosa Knevels. Hieronder een samenvatting over het ontstaan van de vereniging. Zo'n goede vijftig jaar geleden bestond er voor moeders of huisvrouwen weinig afleiding na hun dagdagelijkse werk. In 1938 hebben pater Octaaf en mevr. Schrickx de E.K.Moedersbond opgericht. Het oorspronkelijke secretariaat van de E.K. was gevestigd in de Abdij van Averbode. Van daaruit kregen de stichters de eerste richtlijnen om van start te gaan. De eerste vergadering had plaats op 8 december 1938. Een kleine honderd moeders waren aanwezig op deze eerste vergadering. Een vergadering in die begintijd verliep als volgt: 'Eerst lof in de kerk waar de moeders werden ingewijd, we kregen daar een prentje met een gebed dat dagelijks moest worden gebeden. Daarna trokken we naar de zaal naast de kerk. Met een welkomswoord door de 34

,

-

••.

.

.

'

.

.

'

-

.

liIILlij

,

"

-

.

.

<€%jl4ijII1jj

;

,

»JH 1IjI 1

' ' .

.

.

..

.

12 .

..

;•

.

.

.

ta

•.

.

t

.

/

.••

...

. .. •

.

.

.

.

/) nO&OiS(laL' 26 oktober, werden de 2 vrucht nm,'en ç /1/el hulpvoederen / oor Polen uit eleiilc' gedaan door la/inlieleden iiiii cle chaiij/eurs let W/ Boxiel, ii alter Van den BuIc h , Jos Brosen.s en /'eter 1 un Oers en dror verschillende belangstellenden van Meersel-Dree/. Jos Huybrechtç (leed een woordje tot afscheid en bedankte al de /flensen (lie hielpen bij de inzamelingsactie van de Vrienden van Polen. De fanfare ivuifde met enkele vrolijke deuntjes de vrachtwagenchauffeurs een goede reis toe.


DORPSNIEUWS voorzitster mevr. Schrickx werd de vergadering begonnen. Vervolgens hield de proost, pater Octaaf, een preek of vormingsrede. Dat duurde gewoonlijk een half uur. Na dat gedeelte kregen we koffie met lekkere koffiekoeken. Als we ons dat hadden laten smaken, kwam eigenlijk het mooiste gedeelte van de namiddag, namelijk het moment waarop onze eigen kinderen op de planken verschenen met zang, dans en toneeltjes. De moeders van pas geboren kinderen kregen een cadeau dat bijna steeds werd gemaakt of gebreid door de voorzitster. Dan volgde er nog een tombola met mooie prijzen. Tot slot werd er nog een kort gebedje voorgebeden door de proost en dan gingen we allen weer blij en tevreden naar huis. Het lidgeld was in die beginjaren 50fr per jaar.' Nu is het doel van de E.K.-Moedersbond nog ongeveer hetzelfde, maar de preek van de proost is veel korter en de ontspanning bestaat nu uit bingo, spelletjes, kwis en dans, gebracht door de leden zelf. Eén of twee keer per jaar gaan ze op reis. Bijna 20 jaar geleden is er ook een zangkoor gegroeid uit de moedersbond en deze bestaat nog steeds, namelijk het Mariakoor. Momenteel telt de vereniging ongeveer 230 leden uit Galder, Strijbeek, Rijsbergen, Meer en Meersel-Dreef. Nieuwe leden, moeders met of zonder kinderen, jong of oud, zijn nog steeds welkom. Vijftig jaar E . K . -Moedersbond wordt gevierd op donderdag 8 december. Om 10u. wordt begonnen met een feestmis, gevolgd door een receptie. De leden kunnen daarna aanzitten voor een feestmaal en genieten van een verrassingsontspanning. De fanfare sluit de dag af met een serenade. F De fanfare en drum-

12 november hun jaarlijks teerfeest. 's Morgens om 10 uur werd er verzamelen geblazen. Spelender wijs werden al de cafés bezocht. 's Middags werden al de leden met hun vrouw of verloofde vergast op een lekker maal in aan wezigheid van hun Erevoorzitter notaris A. Romnmens en zijn vrou iv en hun proost pater Jozef Teuns. Het werd een geslaagde dag, vol muziek en met het nodige gerste- of ander nat. De fanfare startte op zaterdag 19 november tevens met nieuwe lessen voor drumband en fanfare. Geïnteresseerden, jong en oud, zijn nog steeds welkom. [11 Tijdens datzelfde

volgd door een receptie en een eetmaal voor de leden. - woensdag 14 december, 3de algemene vergadering van de K.V.L.V. - zaterdag 17 december, kerstfeest voor deleden van de K.V.G. met een H.Mis om llu. - maandag 19 december, kerstfeest voor de leden van de K.A.V. - en op dinsdag 20 december kerstfeest voor de leden van de K.B.G. - op vrijdag 16 december, 23 en 30december en op zaterdag 7 januari, reeks 1 van de kaartavonden/rikken t.v.v. de fanfare en drumband. Li

weekend 12 en 13 november, werden er aan de paterskerk bloemen verkocht t.v.v. de 11-11-11 actie. Een dikke 300 bossen bloemen werden er aan de man (vrouw) gebracht. Al de mensen die hun steentje bijdroegen, be-

Het ga t! goed. U

dankt. El Een tijdje terug s(-hreef ik dat het fotoboek gemaakt t.g. v. 300-jaar klooster Kapucijnen te Meersel-Dreef, in herdruk zou gaan. Het boek is momenteel aan deze , fde prijs 875fr., te verkrijgen bij de portier van het klooster. Wacht niet te lang anders vist U ,nisschien weer achter het net. Lii Dan rest me enkel nog de agenda voor november en december:

band 'Voor Eer en Deugd' hield op zaterdag

- zat. en zond. 26 en 27 november: tentoonstelling over de lij kwade van Turijn in de zaal van de paters te Meersel-Dreef. Op zaterdag van 14u. tot 20u. en op zondag van 9 tot 12u. en van 14 tot 18u. - zaterdag 26 november: mosselfeest t.v.v. de vendeliers de Kempense Klauwaerts. - zaterdag 3 december: sinterklaasfeest van de E.K.-Moedersbond voor de kinderen van Meersel-Dreef. - donderdag 8 december, 50-jarig bestaan van de E.K.-Moedersbond. Feestmis om lOu. ge-

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

3)


@ EJÏI UÏTIIII

EJÏ]

1 UJiIJ

E

ÜÇ

Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42. nen ', wagens, materiaal enz. nu eens van dichtbij bekijken! Ook de kinderen beleefden er pret aan, zij mochten immers meerijden met de brandweerwagen en zelfs 'spuiten'! Wat wil je nog meer? L Het weekend van 5

en 6 november stond in het tèkert ván de voWe konden weer de vogeltjes gaan lJekijkLIl in dc parochiezaal! J 'De Lustige Merels' kwamen terug op de planken na een tijdje inactief te zijn geweest. Centraal stond Louis Van Bavel die reeds 42 jaat toneelspeler is. Er werd dan ook terug gegrepen naar oudere sketches waarin de Lotus zoveel bijval genoot. Ook de harmonie hielp mee om van deze aond weer iets moois te maken. Ook de nieuwe aanwinsten van de toneelbond hebben hun vuurdoop goed doorstaan. Nieuwe leden en dan zeker manjielijke, zijn nog erg welkom! EJ Op II nogeltjesbond.

vember n'orden trar/,I,nnpel tIC

eneiiveIdeij

beuk oorlogen herdacht. Na dc eucharistieviering ging een bloentenhulde door aan de respectie velijke inonurnen ten waar ook toespraken gehouden werden door P. Van /1 elst en een age vaardigde (K. Pau wels) van liet stadsbestuur. '5 Middags zaten de oudstrijders en echtgenotes aan de koffieta fel. Te 18 u. werd een lekker feestmii aal op gediend. Nadien kon uien dansen, kaarten en natuurlijk was ook de grote tombola weer 'in'! • uit

12,1

t/ei enkele niet, na taleitten is de to, elgroep 'Da Iu.tige M4e,'e/s op/t/au w van slan gegaan. Voor de eerste vertoning greep men terug naar het oude vertrouwde repertoire waarmee Louis Van Bavel 42 jaar lang mei succes op de planken stond. Ook nu werd er weer even hard ve/uchen.

Gratis juridisch advies

ozke 2 Op elke Iste en 3de dinsdag van de maand

1 k / ij ii 1 0/1')1 /1011110 (11)1 1 I /11001 i, A letiria ie en nelluidens ie vogeltjes; die in oas [cmi echter in hun kooitjes blijven. Hun trotse bezitters mochten wel op de foto.

15 Oktober is een hoogdag geworden voor het gebuurte Klein Eysel! Het gouden echtpaar Stan Verbreuken-Bax werd gehuldigd. Het kleine gebuurte bracht een mooie verzorgde 'stoet' op de straat! De eucharistieviering, de daaropvolgende receptie en nadien het grote familiefeest zullen een blijvende herinnering nalaten bij iedereen die meewerkte aan deze feestviering! L Op zaterdag 15 oktober ging ook de 'jacht' weer open! Reeds bij zonsopgang (zo zegt het reglement) hoorden we het knallen van de geweren. Spijtig voor hazen, 36

konijnen e.a. maar een lekkere wildschotel valt toch ook niet te versmaden! Wat doe je als lokaalhouder van F.C. Meerle, als je zondagmorgen om 9 u. vaststelt, dat de reservenploeg naar Wechelderzaride vertrokken is zonder 'beleg' voor de broodjes, die traditiegetrouw na de wedstrijd in de kantine worden gegeten! Dan spring je in je wagen en brengt dat 'beleg' waar het zijn moet. Wie doet het hem na? El De brandweer hield opendeurdagen! De bevolking stelde dit natuurlijk op prijs. Men kon de nieuwe 'gebou-

I

I

Ge/me/straat 5 Hoogstraten


BOTANICA

Ontstaan van grootvruchtige aardbeien (deel 2) Invoer van Fragaria chiloensis DUCH. in Europa - In dezelfde periode dat de Noordamerikaanse aardbeisoort 'Fragaria virginiana' in Europa ingevoerd werd, verscheen in Cordoba het 2de deel van de 'Commentarios Reales de los Incas' van GARCILASO DE LA VEGA (El Inca). Daar deze auteur, als zoon van een Spaanse conquistador en een Inca-prinses, tot in 1559 in Cuzco leefde was zijn werk gedurende lange tijd een belangrijke bron voor de studie over de Incas. Onder de planten die de Incas teelden of verzamelden, beschreef hij een vrucht 'Chili' die in 1557 naar Cuzco zou overgebracht zijn. 'Zij heeft een aangename smaak. Ze groeit aan lage planten die over de grond kruipen. Aan de buitenzijde heeft zij kleine korrels zoals de vruchten van Arbutus en heeft ook dezelfde grootte, niet rond, maar tamelijk lang hartvormig'. Ongetwijfeld betreft het hier een beschrijving van aardbeien en de naam 'Chili' geeft duidelijk de herkomst aan. - De eerste beschrijving van aardbeien uit Chili hebben wij te danken aan de missionaris ALONSO DE OVALLE, die tot 1641 in Chili verbleef en gedurende zijn reis naar Rome (1646) de 'Histéria Rélation dcl Reyno de Chili' schreef. 'De vruchten van de tuinen worden zelden of nooit verkocht, iedereen mag een tuin binnen gaan en eten wat hij wil; slechts de aardbeien, die zij Frutilla noemen, worden verkocht. Alhoewel ik ze in zeer grote oppervlakten in het wild heb zien groeien, worden de vruchten van de gekweekte planten zeer duur verkocht. Zowel wat smaak als reuk betreft, zijn zij zeer verschillend van deze die ik in Rome gezien heb; wat de grootte betreft zijn ze zo groot als peren, meestal rood, doch in de streek van Concepcion zijn er ook witte en gele'. - Pas vanaf 1714 zijn de Zuidamerikaanse aardbeien in Europa beter bekend geworden. FREZIER, een Frans officier, vond op zijn reis naar Zuid-Amerika in Chili aardbeien waarvan hij in Rélation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chili, et du Perou' in 1716 het volgende vermeld: 'Zij planten daar ganse velden met een soort die van de onze verschilt door haar rondere en dikkere bladeren; de vruchten zijn meestal zo groot als een noot, soms zo groot als een hennenei. Zij zijn bleekrood van kleur en hebben een minder goede smaak als onze bosaardbeien' (fig. 1). De volgende woorden van FREZIER over deze aardbeisoort zijn van groot belang: 'Ik heb enkele planten van deze aardbeien aan de heer JUSSIEU gegeven, bestemd voor de koninklijke tuinen, waar men er vruchten van zal kweken'. Uit een brief van FREZIER aan DUCHESNE, weten we dat FREZIER bij zijn terugreis naar Frankrijk enkele aardbeiplanten nabij Concepcion (Chili) verzameld had en dat hij erin slaagde, ondanks vele moeilijkheden, 5 levende planten naar Mar seille over te brengen. Het is aan de zorgen van de heer ROUX DE

VALBONNE, die tijdens de 6 maanden durende zeereis voldoende water ter beschikking stelde van de planten, te danken dat de planten Europa levend bereikten. Van deze 5 planten behield VALBONNE er twee, hij gaf er een aan JUSSIEU te Parijs, de Minister voor Vestigingen kreeg er een en FREZIER zelf bekwam er ook een.

Fig. 1: Oudste a/beelding van Fragaria clii loensis FREZ1ER - 1716)

- Vanuit Parijs is de door FREZIER ingevoer de aardbei Fragaria chiloensis, die door LIN NAEUS in 1753 Fragaria vesca var. chiloensis genoenid werd, snel over de belangrijkste botanische tuinen van het vasteland en van Engeland verspreid. Zo vond men haar in 1720 bij BOERHAVE te Leiden. MIELER bracht in 1727 enkele planten vanuit de Hortus Cliffordsianus te Hartekamp bij Amsterdam mee naar Engeland. Vanaf 1730 werd zij ook geteeld in SHERARD's tuin in Eltham (Kent), waar DILLENIUS haar leerde kennen en in 1732 in zijn werk 'Hortus Elthamensis' beschreef en afbeeldde. - Slechts 20 jaar na de invoer werden de Chileense aardbeien in praktisch alle botanische tuinen van Europa aangetroffen. Zij beantwoordde echter niet aan de verwachtingen die men zich, op grond van beschrijvingen uit Chili, had voorgesteld. BOERHAVE beschreef haar bv. als 'Chili-aardbei zonder bloemen en vruchten'. DILLENIUS' afbeelding vertoont geen vruchten, daar zijn planten tot dan nog geen vruchten gegeven hadden. Hij veronderstelde dat de planten nog niet voldoende ontwikkeld waren. MILLER nam hetzelfde verschijnsel waar en wees er verder op dat de planten niet winterhard waren en tijdens de winter beschut moeten worden. Ook DUCHESNE, die in Versailles een zeer uitgebreid aardbeiensortiment bezat, stelde vast dt de planten van Fragaria chiloensis

praktisch nooit vruchten gaven. Als oorzaak vermeldde hij dat de planten volledig vrouwelijk waren. De tot staminodiën gedegenereerde meeldraden gaven geen stuifmeelkorreIs en bij gebrek aan eigen of vreemd stuitmeel gaven de planten dan ook geen vruchten. Dus overal waar de planten alleen stonden of van andere aardbeiplanten geïsoleerd geteeld werden, gaven ze geen vruchten. - Reeds DUCHESNE was van mening dat de 5 door FREZIER uit Chili meegebrachte planten allen vrouwelijk waren. Dat is immers zeer goed mogelijk, daar FREZIER vermoedelijk alleen rijkdragende planten uit Concepcion heeft meegebracht. Dat DUCHESNES mening juist was wordt bewezen door herbariummateriaal dat uit deze periode dateert. Zowel het exemplaar van het herbarium van JUSSIEU in Parijs als een exemplaar uit de tuin van GRONOVIUS (± 1750) in het British Museum zijn volledig vrouwelijk. Ook de afbeelding van DILLENIUS toont duidelijk vrouwelijke bloemen. - Er is nochtans een gebied waar deze aardbeisoort, niet slechts voor enkele jaren, maar tot op het einde van de 19de eeuw in grote oppervlakten geteeld werd nI. de omgeving van Brest in Bretagne (N.W.- Frankrijk). Daar FREZIER in 1740 tot directeur van de versterkingen in Brest benoemd werd, is het meer dan waarschijnlijk dat hijzelf de Fragaria chiloensis daar heeft ingevoerd. De aardbeien worden daar, voornamelijk rond Plougastel, op cle heuvels in de nabijheid van cle zee geteeld (BLANCHARD). DUCHESNE (1766) schreef over de teelt van Chili-aardbeien rond Brest het volgende: 'dat daar spoedig ofwel toevallig, of op aanwijzing van een onbekende opmerkzame kweker vormen van Fragaria moschata en van Fragaria virginiana tussen de Chili-aardbeien geplant werden om een goede bevruchting te verzekeren'. Hiervan was zeker Fragaria virginiana de belangrijkste soort, aangezien ze zoals Fragaria chiloensis octoploïd is en dus 2n = 56 chromosomen bezit. - Later is dikwijls in twijfel getrokken of er tussen de chiloensis culturen wel andere soor ten geplant werden en of de oorspronkelijk ingevoerde planten wel volledig vrouwelijk bloeiend varen. Na 1760 ontstonden verschillende Chili-aardbeien, waarvan de meeldraden goed stuifmeel opleverden. Deze variëteiten zijn vermoedelijk door kruising ontstaan waarbij de chiloensis-kenmerken sterk verdrongen werden. Tot het einde van de 19de eeuw kwamen variëteiten van Fragaria chiloensis, naast Fragaria grandiflora, zowel in Europa als in Amerika voor. Later werden ze echter volledig verdrongen door betere variëteiten van Fragaria grandiflora.

(wordt vervolgd)

DE HOOGSTRM TSE PERS uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: Hoogstraten - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11

03-314.55.04

37


@#fe 4~

RIJDEN

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

IS PLEZANT, NAULT째

KRUIS WOORDRAADSEL Horizontaal uitspansel rust wereldtaal toespraak suikerpalm scheepsvloer niet dezelfde stokje water in Friesland stakersfuik wasbak zoogdier roem achterklap zuidvrucht familielid hoofdbedekking grap insekt Nederlander voorzetsel register een zekere namiddag deel v.e. bureau vrouw van Abraham keukengerei vogel slurf van een olifant p1. in Gelderland Pl. i n Zeeland vrouwenkleed. voorschrift uitspansel -

-

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A.

-

-

Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mercedes-Benz.

GARAGE AUTO

-

MOTO

-

-

J. BOGAERTS ROOS -

-

Garage Autocentra Lodewijk de Koniricklaan 393

Hoogsiraten

-

Tel. 03/314.63.20

alle depannage dag en nacht

Verticaal

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

tof beroep denkbeeld p1. in N. Brabant kledingsstuk bloem zelfkant knaagdier herkauwer papegaai water met zout honingdrank redelijk wezen vogel grondsoort uier lijfwacht draaikolk Europeaan scheepsstuur Schotse dans motief vuurwapen broedplaats snuiftabak voertuig eens rijknecht part keukengerei twee nummers van de vijf in de loterij takje bedehuisje hoendersoort -

-

-

-

-

AUSTIN ROVER

-

-

-

wm~ Fid 0~ m~

-

-

-

S AB GARAGE

-

Garage

-

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

-

-

-

-

GARAGE HOGA

3

L. WOUTERS

11

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.71.84

5.

-

De Hoogstraatse Pers S

uitgever verzorgt graag al uw drukwerk

10

Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN Loenhoutseweg 34

14

-

03-314.49.11

38

W 03-314.55.04

43

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

-

------

1

VAN DER VLIET

-

'i

'to

44 '12.4-1


Burgelijke stand Hoogstraten Geboorten Geboorten

3 oktober: Sofie, dochter van Jozef De Bie en Inge Fransen, Leemstraat 23, Hoogstraten. 3 oktober: Shana, dochter van Henri Houbrechis en Lisettc Punt, O.L. Vrouwstr. 4, M eer le. 5 oktober: Steffen, zoon van Luc Ryvers en Godelieva Hectors, Meerseweg 97, Meer. 6 oktober: Ilona, dochter vaii Johannes Koijen en Lamberta van Eekelen, B. Van Nuetenstraat 21, Meerle. 10 oktober: Sanne, dochter van Roeland Vanderbruggen en Kristine Saenen, Voort 69, Meer le. 12 oktober: Tom, zoon van Jan Menens en Brigitte Mariën, Gust. Segersstr. 10, Hoogstraten. 14 oktober: Anneleen, dochter van Karel Quirynen en Maria Van Eyndt, Desniedtstraat 6, Minderhout. 14 oktober: Maarten, zoon van Dirk Jonckheere en Nadine Pollet, Katelijnestr. 54, Hoogstraten. 19 oktober: Daan, zoon van Roger Aerts en Linda Kox, Gemeentestr. 22, Minderhout. 21 oktober: Steven, zoon van Hans De Kock en Sonja Vinckx, Meerledorp 58, Meerle. 22 oktober: Pieter, zoon van Willy Jacobs en Martha Braspenning, Oosteneind 2a, Meerle. 22 oktober: Tim, zoon van Gustaaf Vriens en Nicole Mynendonckx, Jan Huetstraat 3, Wortel. 22 oktober: Michiel, zoon van Rudi Lanslots en Christiane Jespers, Thijsak kerstr. 17, E-loogstraten. 23 oktober: Marjolein, dochter van Karel Tilburgs en Hildëgarde Sanders, Ipenrooisedijk 6a, Meer. 26 oktober: Frederick, zoon van Pieter Broere en Anita Mertens, Van Aertselaerstraat 31, Hoogstraf en. 27 oktober: Sandra, dochter van Joseph Van Looveren en Kristiana Van Dijck, Burgemeester Brosensstraat 24, Hoogstraten. 28 oktober: Ilanne, dochter van Paul Verrneiren en Gerda van Dun, Rooimans 38A, Wortel.

n O

1 oktober: Hugo Bruynen, en Charlotte Adniaensen.

Overlijdens

Nieuw adres: Jan Van Cuyckstraat II, Hoogstraten.

0 verlijdens

DE HOOGSTRAA TSE PERS

5 oktober: Francis van Boxel, 75 jaar, echtgenoot van Paulina Janssens, Meersel 22, Meerle. 5 oktober: Jan Aerts, 68 jaar, echtgenoot van Maria Spaepen, Gelmeistraat 27, Hoogstraten. 5 oktober: Nicolaas Theys, 73 jaar, echtgenoot van Augusta Ketelsiagers, Loenhoutseweg 19, Hoogstraten. 8 oktober: Karel Govaerts, 86 jaar, weduwnaar van Theresia Balemans, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 8 oktober: Frans Vriens, 78 jaar, echtgenoot van Joanna Jansen, Beukendreef 23, Wortel. 10 oktober: Alois Di 1)ier, 78 jaar, ongehuwd, Kolonie 17, Wortel. 11 oktober: Arnold Laurijssen, 93 jaar, weduwnaar van Maria Schellekens, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 11 oktober: Lode Stoops, 54 jaar, echtgenoot van Maria Laurijssen, Begijnhof 14, Hoogstraten. 14 oktober: Anna Van den Heuvel, 69 jaar, echtgenote van Lodewijk Laurijssen, John Lijsenstraat 38, Meer. 16 oktober: Rudy Michielsen, 20 jaar, ongehuwd, Meerleseweg 70, Meer. 20 oktober: Maria Huet, 87 jaar, ongehuwd, Staakheuvel 1, Wortel. 23 oktober: Johannes van Riel, 89 jaar, weduwnaar van Joanna van Veltom, Dreef 129, Meerle. 31 oktober: Maria Mertens, 86 jaar, weduwe van Jan Vanhoof, wonende te Kasterlee, Kleinrees 84.

uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk. 7 oktober: Danny Braspenning, Beemden 15, N4inderhout en Suzanne Keusterinans, Kerkpad 1, Wortel. Nieuw adres: Beemden 15, Minderhout. 8 oktober: Luc van Loon, Zwanendreef 4, Oud-Turnhout en Hilde Brosens, Hinnenboornstraat 24, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestr. 2, Hoogstraten. 8 oktober: Luc Goetschalckx, Meerseweg 23, Meer en Coedele Deplaneke, Laarnesteenweg 11, Wetteren. Nieuw adres: Baron van Ertbornstraat 53, Aartselaar. 14 oktober: Marcel de Meijer, Hoefijzer 9, Hoogstraten en Ann Van Dyck, Zonnebloemstraat 6, Turnhout. 14 oktober: Johan Schoonen, Oude Antwerpsepostbaan 75, Hoeven (Nl) en Maria Rombouts, Wildertstraat 6, Meer. Nieuw adres: Kade 46, Rucphen (Nl). 20 oktober: Johan van Turnhout en Yvonne Bergmans, Dr. Gommerstr. 4, Meerle. 21 oktober: Daniël Schrickx, Dreef 66, Meerle en Cathanina Anthonissen, Rijsbergen. Nieuw adres: Dreef 139, Meerle. 21 oktober: Patrick Wittenberg, Belcrownlaan 5, Deurne en Annie Van Aperen, Meerleseweg 2, Meer. Nieuw adres: Hoogeincl 12, Meer. 27 oktober: Jozef Rombouts, Princeven 3, Hoogstraten en Josiane Frans, André Ullenslei 23, Schoten. Nieuw adres: André Ullenslei 23, Schoten. 28 oktober: August Vinek, Gr. Elisabethiaan 49, Hoogstraten en Caby Van Eersel, Stwg. op Turnhout 63A, Merksplas. Nieuw adres: Gr. Elisabethlaan 53, Hoogstraten. 28 oktober: Lode Vermeiren, Worteldorp 30, Wortel en Eliane RoeIen, Heimeulenstraat 27, M eerle. Nieuw adres: Heimeulenstraat 27, Meerle.

Huwelijken 1 oktober: Werner Bekaert, Donkakker 79, Meer en Els Lambrix, Witherenweg 38, Minderhout. Nieuw adres: Bethaniënlei 19, St. Ant. Zoersel. 1 oktober: Bart Vermeiren, Ringlaan 51, Opwijk en Marleen Vermeiren, Lod. de Konincklaan 272, Hoogstraten. Nieuw adres: Wapenstilstandlaan 39, Berchem.

=

Als met Kerstmis de mug- gen zwermen, moet ge met Pasen uw gat wermen.

PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA BATAVUS

'uw fietsenvakman'

ELECTROHANDEL

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

[j

Groot Eyssel 11 2328 MEERLE Tel 03/3157817

Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.51.86

HOOGSTRATEN

c 0

PEUGEOT NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

39


HALVE EEUW GELEDEN autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Ongevallen Vrijdagavond 14 oktober botsten in Worteldorp, de auto's bestuurd door Monique Mathijsseii uit Turnhout en Koen Broseris, St. Lenaartseweg 63, Hoogstraten. Er was lichte schade. Maandagnamiddag werd aan het kruispunt Vrijheid en Achtelsestraat, de bromfietser Bart 1-lerrijgers uit Malle door een auto aangereden. Willy Geerts, Perenstraat 4 Rijkevorsel, reed zaterdag 22 okt. om 23.00 uur aan de Kasteelweg Rijkevorsel, met zijn auto tegen een hindernis. De wagen liep grote schade op. Marc Dockx (22 j.), Stevennekens 40, Rijkevorsel, vond de dood toen hij met zijn auto zondagnacht 23 okt, aan Gammel, Rijkevorsel tegen een boom reed. Francis Rombouts uit Brecht werd licht gekwetst wanneer hij maandagmorgen 24 okt. aan de Terbeeksestraat tegen een verlichtingspaal reed. Zijn auto liep zware schade op. Aan de Markweg in Meerle botste woensdag 26 okt, om 18.30 uur Cornelis Aerts, Dreef 65, met zijn auto tegen een landbouwtractor met aanhangwagen, bestuurd door Leopold Jacobs, Markweg 1. De auto liep zware schade op. De tractor lichte. Woensdagavond 26 okt, gebeurde een aanrijding in de Zwaluwstraat te Meer, tussen de auto bestuurd door Joannes Bogaerts, Zwaluwstraat 6 en de auto bestuurd door Frans Vissers uit Wernhout (NL). De auto van J. Bogaerts werd licht beschadigd, deze van J. Vissers liep zware schade op. Aan de Vrijheid te Hoogstraten werd op zon dag 30 okt. om 20.15 uur Lydia Govers (24 j.), Achtelsestraat 24 Hoogstraten, licht gekwetst toen haar auto in botsing kwam met deze bestuurd door Petrus van Opstal, Dreef 13. De beide wagens liepen zware schade op. 40

Beroerde Kermisdagen De Hoogstraatsche kermis 1938 blijft in onze gemeentegeschiedenis ongetwijfeld opgeteekend als een 'beroerde kermis'. Zaterdag voor de opening der feestelijkheden werd reeds het enthousiasme getemperd door de oproeping van enkele reservisten uit de genietroepen en gespecialiseerde afdeelingen. Zondag was het betrekkelijk kalm en de kermisviering werd overal ingezet. Maandag verliep vlot tot in den laten avond, toen nieuwe oproepingen werden uitgedragen, waaronder ook dezen van de torenwacht.

De groote beroering kwam echter dinsdag. Na den Fokveedag, die evenals voor twee jaar, wederom uitstekend slaagde en veel belangstelling genoot, kwam tusschen vier en vijf uur het ontstellend nieuws dat wel een honderdtal soldaten zouden binnengeroepen worden tijdens den nacht. Onmiddelijk werd het op het gemeentesecretariaat een waar défilé van nieuwsgieringen, en 's avonds kwam er van ontspanning en attracties natuurlijk niets meer in huis. Woensdagmorgen beleefden we het hartroerend vertrek van twee militaire trams en het afscheid van een honderd soldaten van alle klassen en regimenten. Meteen ging ook de opeisching door van auto's en moto's, wagens en paarden, tot donderdag zelfs spaden en piochen moesten binnengebracht worden. Laat ons hopen dat we het sluiten van de kermis mogen vieren met de verzekering dat de vrede gered is. Woensdagnamiddag 2 nov. botste in Meerdorp de auto bestuurd door Harry Maes, Achtelsestraat 32, met de auto bestuurd door Jacob Martens, John Lijsenstraat 43, Meer. Beide wagens werden zwaar beschadigd. In Minderhoutdorp kwamen maandagmorgen 7 nov. twee auto's in aanrijding en werden zwaar beschadigd. De chauffeurs waren August De Moor uit Zandhoven en Paul Snijders, Minderhoutdorp 14. Ook een verlichtingspaal werd beschadigd. Zondagnacht 13 nov. reed de 21-jarige Do-

Het Belgisch leger op versterkten vredesvoet De Duitsch-Tsjecho-Slowaakse crisis werd internationaal zo erg dat het allerergste gevreesd werd en onmiddellijk overal geweldige militaire maatregelen werden getroffen. Ons land, te midden van drie groote mogendheden, en vast beslist zijn neutraliteit te handhaven, was nu ook wel verplicht drastische maatregelen te treffen om aan eiken onvoorzienen aanval het hoofd te kunnen bieden. Vandaar werden onmiddellijk talrijke klassen reservisten opgeroepen en materialen opgeëischt. Wat beteekent de militaire benaming van 'het leger op versterkten vredesvoet'? Het Ministerie van Landsverdediging deelt daarover de volgende nota mede: 'Het bestaat erin in manschappen en in materiaal sommige eenheden te versterken ten einde eene organisatie te vormen welke den oorlogsvoet benadert. In de radiorede van Eerste Minister Spaak wees de redenaar op dc onafhankelijke positie welke België internationaal inneemt. Duitschland zelf heeft verklaard de onschendbaarheid van ons grondgebied te eerbiedigen. Wij zijn besloten in ieder geval van aanranding ons grondgebied te verdedigen en geen enkelen doortocht aan vreemde troepen toe te laten. (Bron: Gazet van Hoogstraten)

rninica Gijsen uit Etten-Leur (NL) aan de Meerseweg te Minderhout met haar auto tegen een verlichtingspaal. Zij werd hierbij licht gekwetst. Dinsdagmorgen 15 nov. werd aan Steverinekens te Rijkevorsel de bromfietser Marc Mertens, Langenberg 23, Wortel, licht gekwetst toen hij in aanrijding kwam met de auto bestuurd door Jozef Torremans, Zonstraat 2, Rijkevorsel. Er was zware stoffelijke schade.•


Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

1)e vakfotograaf maakt er meer werk van! Ic >l ' ' 1 T1 / ( 1w itel A en ri m liet 'elid /( ec h deze In iii iie palel in spe mi - e \Icf e Ii foto gi cia! tijdc'ns de 11. Bloed pro es sie recht in de lens. /oi, hij Toen reeds enig ceimoe den gehad hehhen ian uitt hem l711 te nachten staal?: Ten prijs ten 500 Ii alt ie geuen hit 1 raînapori in %îerksplas. S( - hrijf ons wel ulug een briefje met tin naam en cidi es! K. Booinsiraat 37, 2320 Hoogstraten) Hop bruuiiije!

December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op 1 rijke zegen.

Nemen of geven, zo is het leven Zoals honderden anderen koopt u dit blad misschien elke maand in de winkel. Heeft u er nooit aan gedacht om dit blad elke maand automatisch in uw bus te laten vallen? Met een postabonnement is dat zoveel eenvoudiger en bovendien goedkoper. Wij doen er nog 40 fr bovenop door u liet decembernummer kado te doen. Vul gewoon nevenstaande bon in en stop hem in de bus, u hoeft nog niets te betalen. Waarschijnlijk bent ii al geabonneerd. Dan komt één van de volgende weken de postbode langs om uw abonnement te vernieuwen. Maar u kent ook wel iemand die in dit blad geïnteresseerd is. Schenk hem of haar een abonnement of geef hem of haar nevenstaande bon door om van dit aanbod te profiteren. Aanbod geldig tot 15 november!

Port betaald door geadresseerde.

0 JA, ik neem een abonnement

tot 1-1-1990 voor slechts 420 fr. Mijn adres is:

0 Ja, ik schenk een abonnement

(tot 1-1-1990) voor slechts 420 fr.) aan:

De Hoogstraatse Maand Nieuwe Abonnementen Loenhoutseweg 34 2320 HOOGSTRATEN

(Mijn adres vindt u hierboven, stuur mij de rekening)

41


KALENDER

Op stap in... `De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker

ZATERDAG 26 NOVEMBER Meersel-Dreef: MOSSELFEEST ten voorclele van de vendeliersgilde De Kempische KIauwaerts Minderhout: TONEEL met 'Vader gaat op stap', om 19.30u in de parochiezaal. Meer: RICH DANNY AND THE WEALTH in de Mussenakker. Hoogstraten: TONEEL met 'Als ik de Lotto win', om 20.00 uur in de Rabboenizaal Spij k er.

Café-dancing

ZONDAG 27 NOVEMBER Minderhout: TONEEL met 'Vader gaat op stap', om 19.30u in de parochiezaal. Hoogstraten: TONEEL met 'Als ik de Lotto win', om 20.00 uur in de Rabboenizaal Spijker.

`t Fortuin

Meerle: Ophaling van plastic afval op de par-

Vrijheid HOOGSTRATEN

MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs.

Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 42

VRIJDAG 25 NOVEMBER Hoogsiraten: Verkiezing van MISS HIGHSTREET, om 20u in Highstreet aan de St. Lenaartseweg.

14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

DONDERDAG IS DECEMBER

Hoogstraten: OPEN DEUR in De Ster (uitnodiging vereist). WOENSDAG 14 DECEMBER Minderhout: KERSTFEEST van KVLV. DONDERDAG IS DECEMBER

Minderlioul: KERSTFEEST van de KBG. Op zaterdag 17 december wordt de nieuwe kerststal plechtig ingewijd door deken Fons Van Dijck. Omwille van de werkzaamheden aan de kerk zal de kerststal aan de overzijde worden opgesteld. De plechtigheid heeft plaats na de avondmis van 18.00 uur.

i \

VRIJDAG 2 DECEMBER king van de Wissel. Minderhout: TEERFEEST van de Landelijke Gilde. ZATERDAG 3 DECEMBER Meer: Jaarlijkse KAARTAVOND van Brassband St. Rosalia. Meerle: Jubelviering van 75 jaar K.V.L.V. in de parochiezaal. Wortel: SINTER-PARTY in het Slot. Meersel-Dreef: SINTERKLAASFEEST van de EK-Moederbond voor alle kinderen van Dreef. Minderhout: SINTERKLAAS komt naar de parochiezaal op uitnodiging van KAV, KWB, LG, KVLV. WOENSDAG 7 DECEMBER Wortel: Viering van 15 jaar KAV met feestmaaltijd en gezellig samenzijn in de parochiezaal. DONDERDAG 8 DECEMBER

Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL 1

Openingsuren: • donderdag • vrijdag * zaterdag * zondag

20.30-24.00 u. 20.00- 1.00 u. :19.00- 1.0011. 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657 -24

Hoogstraten: St.-Niklaasvergadering van de K.V.L.V. om 14 uur in de zaal Pax.

Meersel-Dreef: Viering van 50 jaar EKMOEDERBOND met mis om lOu, gevolgd door receptie en feestmaal, 's avonds serenade. ZATERDAG 10 DECEMBER Hoogstraten: OPEN DEUR in de Wereldwinkel van 10 tot 12u en van 14 tot 18u. Meer: 50-Jarigenfeest, georganiseerd door K.W.B. Meer. Minderhout: MOSSELDINER in de parochiezaal. Organisatie van Fanfare De Marckezonen. Meer: MUZIEKAVOND van Brassband St. Rosalia, vanaf 20u in de zaal voor Kunst en Volk. ZONDAG 11 DECEMBER Hoogsiraten: HONDENTENTOONSTELLING in de Veiling. Hoogstraten: OPEN DEUR in de Wereldwinkel. DINSDAG 13 DECEMBER Hoogstraten: Naar de Kerstmarkt in Aken met de K.V.L.V.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelenl Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46


KALENDER Meersel-Dreef: KERSTFEEST van de KVG,

mis om llu.

nrR, T HOOGSTRATEN

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

HOBBY-TENTOONSTELLING met kaartavond van KWB-KAV.

Minderhout:

ZONDAG 18 DECEMBER Meer: TONEELvoorstelling van 't Heidebloempje in de zaal 'Voor kunst en volk' om 19 uur. Minderhout: HOBBY-TENTOONSTELLING van KWB-KAV. MAANDAG 19 DECEMBER Meersel-I)reeî: KERSTFEEST van de KAV DINSDAG 20 DECEMBER Meersel-Dreeî: KERSTFEEST van de KBG

WOENSDAG 21 DECEMBER Wortel: KERSTFEEST van de KVLV. Hoogstraten: Kerstconcert door het Leusens

Universitair Koor in de St.-Catharinakerk om 20 uur, georg. door het Davidsfonds, met de medewerking van Het Madrigaal Antwerpen en de V.V.V. Hoogstraten.

SNACK- en PIZZABAR

Sri e t

Tel. 03/31438.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2 C'af-restaurant

DE GRENS

ZATERDAG 24 DECEMBER Minderhout: CYCLO-CROSS wedstrijden op het terrein van FC BOSKANT. ZONDAG 25 DECEMBER - KERSTMIS

Meerle 59107 sanuli Nederland

VRIJDAG 23 DECEMBER Hoogstraten: BU IZEN-FIJ 1F van zaalvoetbalteam Icarus, vanaf 9 u 's morgens met DJ 'Mickey' Stoffels in zaal Icarus. Wortel: MOSSELSOUPER in het Slot.

09-3233159107

Café - frituur

Papillon Minderhout Gesloten: woensdag.

MAANDAG 26 DECEMBER Meer: Toneelvoorstelling van 't Heidebloempje in de zaal 'Voor kunst en volk' om 19 uur. Minderhout: Gezellig samenzijn van de jeugdspelers van MVV. DINSDAG 27 DECEMBER Hoogstraten: Kerstfeest van de Weduwen-

groep in de zaal Pax. Hoogstraten: Kerststallentocht voor 'Jongeren', georganiseerd door de K.V.L.V. WOENSDAG 28 DECEMBER Hoogstraten: Zitdag van het Woningfonds B.K.G.B. van 15 tot 16 uur in de raadzaal van het Stadhuis. VRIJDAG 30 DECEMBER Wortel: ELECTRONISCHE avond met vi-

deospelletjes in het Slot.

Kerstconcert Op uitnodiging van liet Davidsfouds komt het Ucuvens Universitair Koor voor dc tsseede keer naar Hoogstraten, met een rijk gevarieerd programma. Het optreden heeft plaats op soensdag 21 deceniber 1988 om 20 uur in de Sint Cat harinakerk, juist drie jaar na hun eerste uitvoering in Hoogst raten t .g.v. de inhuldiging au de nieuwe installatie van de automatische beiaard. Dit prachtig en zeer bclaamd studentenkoor telt ruim 100 leden en coneerteerde niet al leen op cle p laat seri iii eigen land, maar ook in vele andere landen, Hit ii program ma wordt speciaalgekenmerkt door een grote verscheidenheid aan st hen Na het groot sukses in 1983 wordt opnieuw een bijzondere belangstelling '. erwacht Dit jaar wordt het koor geleid door Johan Dejans, de opvolger au zijn broer Peter. Zij komen beiden uit een zeer muzikale familie. Het concert geniet de financiële steun ait de provinciale federatie van Het Midrigaal Antwerpen en bovendien de medewerking van dc VVV. Hoogstraten. De algemene toegangsprijs bedraagt 200 Ir., maar bij de voorverkoop in de k'ttitoren van A.S.L.K., Vrijheid 188 te Hoogstraten slechts 1500 t r. De kaarten svordert echter titel genummerd, dus goed op tijd komen voor een goede zitplaats. Het bestuur wenst iedereen veel luistergenot. Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pin tje fr/s en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ZATERDAG 31 DECEMBER Wortel: EINDEJAARSVIERING in het Slot.

VRIJDAG 16 DECEMBER Meer: Ophaling van plastic afval. Hoogsiraten: OPEN DEUR in De Ster (uitnodiging vereist)

Tentoonstelling

ZATERDAG 17 DECEMBER Hoogstraten: Kerstfeest van de Kon. Toon& Toneelmij. St.-Cecilia in de eigen feestzaal. Hoogstraten: Sportlaureatenviering van en door de Sportraad. Meer: TONEELvoorstelling van 't Heidebloempje in de zaal 'Voor kunst en volk' om 19 uur.

In Hoogstraten: Werk van schildersgroep KALL1PEGE, nog tot 27 november in de Angelazaal van het Spijker. In Meerseldreef: Panelen met macrofoto's van de LIJKWADE VAN TURIJN. Tot 27 november. Zaterdag van 14u tot 20u en zondag van 9 tot 12u en van 14u tot 18u. Groepen tijdens de week op afspraak.

ROMA Uw postvanger dankt u voor de in 1988 verleende medewerking en wenst u een gelukkig en voorspoedig 1989. 43


-

Brandweer 314.42.43

S

ICARUS

Cis Vissers taverne feestzaal

\\

/

\ Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

-

Verzekeringen

Eddy BLOCKX

Leningen

EB

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

GAS BESTELLEN

Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken

Joos en Gerda Croes-Rombouts

&

Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis

00

Tennisclub Wd(e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 031314.51.33

Tel. 03/314.56.17

[~] HUISDOKTERS

K. VERHEYEN-GEYSEN

Zondag 27 november: DR. M. VAN OVER-

Sanitair dakbedekking Zink + kope,werk

VELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. Zondag 4 december: DR. GEERT FAES, H. Bloediaari 291, Hoogstraten, Tel. 314.50.10. Zondag 11 december: DR. L. VERMAN-

DER, Meerleseweg 26, Meer. Tel. 315.85.11. Zondag 18 december: DR. F. DECLERCQ, 1-lazenweg 29, Meerle. Tel. 3 15.84.54. Zondag 25 december: DR. D. ROBBEN, V. Aertselaerstr. 37, Hoogstraten. Tel. 314.38.48. OP VERLOF: Van 23 tot 30 december: DR. JM VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten.

-

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

mobi lE o ~5 REnt

r1

AUTOVERHUUR St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Antiek KRIS VOETEN

APOTHEKERS

-

Tel. 03/314.34.37

1

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG

Koekhoven 5 Rij kevorsel

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

-

Van 25 november tot 2 december: APO-

THEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdag 26 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel.

Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

3 14.5 1. 50.

APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25. Zaterdag 3 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Tel. 314.40.74. Van 9 tot 16 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 3 14. 60.04. Van 16 tot 23 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. Van 2 tot 9 december:

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

3 145.57.24. Van 23 tot 30 december:

APOTHEEK FAES,

Meerdorp 61. Tel. 315.77.73.

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50 44

Zijn de bomen om Kerstmis wit van sneeuw, ze zijn in de lente wit van bloesem.

Wilt hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11

Op woensdag 28 december sluiten wij ons jaar af met de laatste Hoogstraatse Maand van 88. Medewerkers, ook nu komt het erop aan van rap te zijn. Alle kopij moet binnen zijn op zondag 11/12 (elf december!!)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.