oktober 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

I

MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR. 42 OKTOBER 1988 PRIJS: 40 F. AFGIFTEKANTOOR: 2300 H000STRATEN

ZO NE GOEIE HEBBEN WIJ NOG NIET GEHAD! STERREN SLAG 1 _

1 t

Albert VORSTEN BOSCH \

El Wat een postbode lijden kan El Amerika, Amerika 1

CONCRETE PUNTEN PARTIJ


concrete punten partij 1 De verkiezingen naderen. Precies een maand voor de Grote Dag (9 oktober) trokken we nog maar eens naar Albert op 't Schoorbeek. Op de tafel in 'de koepel' ligt een stapel affiches van wel 5 cm dik. Met een verfborstel schildert Albert op elke affiche eigenhandig het stembolletje rood. Daarna worden ze ter droging uitgespreid in de huiskamer, de 'moos' en op de 'koeivloer'.

DHM: Kon je dat rood ook niet laten drukken, Albert? Albert Vorstenbosch: Kijk, mijn publicitair budget mocht maximum het pensioengeld van één maand bedragen, dat is welgeteld 12.860 fr. Het grootste gedeelte daarvan is reeds opgebruikt aan 'representatie': pintjes, koekjes voor jullie bijvoorbeeld... Trouwens, taske koffie? Melk, suiker?... DHM: Als er een koekske bij is, dan gewoon zwart Albert. Albert Vorstenbosch: Ik had nog 3800 fr. over en ik was 'begot' mijn affiches nog vergeten te laten drukken. Ik naar uwe baas van De Hoogstraatse Gazet, op de Loenhoutseweg daar, en die heeft mij 500 affiches beloofd, tweekleurendruk (!), voor 2500 fr. Geen geld, vind ik. Maar een derde kleur zou toch te duur geweest zijn. Trouwens, nu heb ik het gevoel dat ik elke boodschap eigenhandig naar de kiezer richt. Albert hangt een ondertussen gedroogd exemplaar tegen de staldeur. Zwijgend houdt hij het hoofd schuin en wacht duidelijk op een (liefst positieve) reactie van onzent wege.

IIIçrpI

DHM: Echt knap, Albert, precies echt. Albert Vorstenbosch: Ja, mij vallen ze ook heel hard mee. Ik had 'pertang' schrik van dat purper. Maar ja, welke kleur moest ik anders? Rood, geel, oranje, blauw en groen zijn allemaal reeds toegeëigend door de 'echte' partijen. En toen zei Jan van ons Julia, die trouwens dat potloodje getekend heeft: 'Nonkel Albert, neem purper, jong. Dat is een kleur die zo wat aan de bisschoppen doet denken. D'r zijn nog veel mensen die daar vertrouwen in hebben. En 't is nog modern ook want tegenwoordig is er een zanger die zich 'de purperen prins' noemt.' Gedomme ne fijne zulle, dieje van ons Julia. Hij heeft nog les gevolgd op 't IKO. Die heeft trouwens heel de 'leguit' (Albert bedoelt 'lay out') gemaakt. Zo met die tekst schuin boven mijn pots, en evenwijdig met dat potloodje. DHM: En de slagzin, Albert, wie heeft die verzonnen? Albert Vorstenbosch: Dat was heel moeilijk. Ik had er direkt een: Bolletje zwert, voor Bert. Maar toen zei Jan: 'Jamaar, nonkel Albert, tegenwoordig wordt dat bolletje rood gemaakt. Wel, daar had ik helemaal niet meer aan gedacht, zie. En toen moesten we helemaal opnieuw beginnen. Rood, brood, bloot, goot... Bolletje rood, voor deze toffe kloot. Of... Maak rood die erwt, voor Berwt. Ja, we hebben wat afgelachen toen. Maar over de uiteindelijke slogan ben ik toch wel tevreden.

Ola, de koekjes zijn alweer op. Wacht, ik heh hier nog wat chocolade liggen, 't is er maai van den Aldi hoor, maar... DHM: Verdorie, Albert, we moeten het concrete punt nog noteren. Albert Vorstenbosch: Wel, dat is simpel en ik zal het kort houden. Zo met de verkiezingen wordt er heel veel 'wild' geplakt. Echt schandalig! Met de nationale verkiezingen is dat nog veel erger. Kijk, als ik er 'aan' ben, dan wordt er in onze hele gemeente geen vierkante centimeter 'wild' geplakt. Ook niet voor bals, optredens, ruitertornooien... Verkiezingsaffiches die niet op de geregelde plaatsen zijn aangebracht, moeten één week na de verkiezingen verwijderd zijn. Na de vorige verkiezingen hingen sommige 'adonissen' nog maanden lang hoog aan een elektriciteitspaal of in een boom. Maar echt ergerlijk is de wildplak op glascontainers, telefoonkabientjes, verkeersborden... Dat gaat er nooit meer af. Daarentegen zullen er aanplakborden of zuilen komen waarop elke vereniging zijn boodschap kwijt kan. Per bord mag er voor elke activiteit slechts 15 07ó ingenomen worden. En een activiteit die niet voorbij is, mag niet ondergeplakt worden. Voilâ! DHM: Veel succes, Albert, en dat de kiezer u moge vinden. Albert Vorstenbosch: Ik begin hem wel te 'nijpen'...


VERKIEZINGEN

Zo'n goei hebben we nog nie gehad Omdat wij niet van vriendjespolitiek houden en vinden dat iedere Hoogstratenaar gelijk is voor de wet, heeft de redactie van De Hoogstraatse Maand dit keer streng moeten ingrijpen. Hoewel de heer Vorstenbosch ons zeer aan het hart ligt, kon het toch niet langer dat hij het alleenrecht bleef behouden om in dit maandblad zijn politieke ideeĂŤn te verspreiden. Op de valreep zullen wij trachten het evenwicht met de andere partijen te herstellen. Inspraak en demokratie zijn bij ons immers geen loze woorden en daarom gingen wij op stap naar de lijsttrekkers van de 5 Hoogstraatse politieke partijen die zondag 9 oktober naar uw stem hunkeren. Aan de hand van enkele doelgerichte en concrete vragen legden zij hun prioriteiten voor, liefst zo bondig mogelijk. Het verleden lieten wij onaangeroerd. Enkel de toekomst leek ons belangrijk. Wij laten het aan de lezer over te vergelijken, te toetsen aan het verleden en te kijken naar de haalbaarheid van al die mooie beloftevolle plannen. Hij zoeke zelf wat voor hem en de gemeenschap het beste lijkt voor de volgende zes jaren. Wij bezochten de heren Coenegrachts (Christelijke Volkspartij, CVP), Peeters (Socialistische Partij, SP), Jansen (Demokratische Eenheid, DE) Sprangers (Fusiebelangen, FB), Van Aperen (Kristelijke Volksbelangen KVB). Wij stelden hen allen dezelfde vragen in de zin van 'u wordt schepen van.., wat zijn uw prioriteiten?' 1. Indien ti voor (le volgende zes jaar verkozen zou worden tot schepen van Milieu, Ruimtelijke Ordening en Verkeer, hoe zou u dan konkreet de verkeersveiliglieid in Hoogsiraten willen ver:betere ,i ? Zou u trachten de verkeersdrukte in Hoogstraten centrum te verminderen en zo ja hoe? \%elke konkrele pLninn hebt u om liet leefmilieu te verbeteren? Arnold Van Aperen 1. Verkeer Wij denken in de eerste plaats aan een commissie voor Verkeer, Ruimtelijke ordening en Verkeer. Die commissie zou dan moeten uitzoeken hoe we best het centrum kunnen ontlasten. Vooreerst komt dan de omleidingsweg ter sprake waarvan reeds zoveel jaar geleden, een plan door Bruggen en Wegen is opgesteld. Daarnaast moet er grotere kontrole uitgeoefend worden op de snelheid, de Minderhoutse straat dient voor plaatselijk verkeer voorbehouden te blijven, het verkeer moet afgeremd worden in de woonwijken en wij vinden het noodzakelijk dat er aan de scholen gernachtigde opzichters voor de veiligheid instaan. Wij zullen bij de staat vooral aandringen op de heraanleg van de weg Meerle - Minderhout en de fietspaden naar Hoogstraten. Milieu Wij zijn voorstanders voor de oprichting van een containerpark voor selectief afval. Wellicht komt dit best in de ambachtelijke zone, vlak bij het waterzuiveringsstation. Wij denken ook aan de verfraaiing van de woonkernen door aanplantingen en het stimuleren van

. 1

bloembakken aan de huizen. Daarbij aansluitend moeten de groenvoorzieningen behouden en eventueel vernieuwd worden.

Fons Jansen Wat de verkeersdrukte in Hoogstraten betreft, is de weg achter de Rijkswachtkazerne reeds aanbesteed en toegewezen. De aannemer moet op 1 oktober met de werken aanvangen. Dit zal al veel opstoppingen oplossen. Ook de verbindingsweg Lindendreef Buizelstraat, die binnenkort kan aanbesteed worden, zal hiertoe bijdragen. Als tweede punt: de rijksweg Lier - Breda die gepland is achter Hoogstraten, door te leggen. Hier ben ik zeker voorstander van, ik zie het zelfs een grote noodzaak worden. Nog pas heb ik met de directie van de Veiling het projekt besproken om het misschien in 2 fazen te laten uitvoeren om de uitvoering te bespoedigen. Over de uitvoering van deze werken kan de gemeente niet beslissen, maar er wel op aandringen dat het zo snel mogelijk wordt gedaan. De verwezenlijking hiervan zou Hoogstraten nog winkelvriendelijker maken.


VERKIEZINGEN Ik denk niet dat het leefmilieu in Hoogstraten slecht is. Niettegenstaande ons bestuur veel industrie heeft aangetrokken - waardoor de werkloosheid bijna volledig werd opgelost - mag men niet spreken van meer lucht- en waterbezoedeling. Het bestuur heeft er altijd over gewaakt geen bedrijven toe te laten die het leefmilieu schaden.

Fons Sprangers 1. Verkeer In 1984 is er in Hoogstraten een BTK-project geweest in verband met verkeer. Hierbij werd een grondige studie gemaakt over het verkeer met een aantal goede tips om door kleine ingrepen veel te verbeteren aan de veiligheid. Voor de fietspaden langs de rijkswegen is de inspraak van de gemeente beperkt. Doch, als de gemeente eensgezind is, kan er bij Bruggen en Wegen wel druk uitgeoefend worden. Zie bv. naar Meer en Meerle en in beperkte mate naar Wortel waarbij voor de doortocht in de dorpskern toch rekening is gehouden met de adviezen van de gemeente. Het verkeer rond de scholen moet in elk dorp goed bestudeerd worden. De kinderen zouden gespreid in het verkeer moeten komen. In nieuwe woonprojecten moet de verkeersveiligheid vooraf goed bekeken worden. Er zijn tegenwoordig heel wat klachten over zwaar verkeer, niet enkel in Hoogstraten centrum maar ook in Meer. Ik weet niet of een omleidingsweg de beste oplossing is. We moeten eerst onderzoeken wat er doortrekkend verkeer en wat bestemmingsverkeer is vooraleer we aan alternatieven denken. Een omleidingsweg moet dus eerst goed bestudeerd worden in overleg met de middenstand, de scholen, de politie, de dorpsraden, enz., onder degelijke leiding van deskundigen. Milieu Wij zijn voorstander van een milieuambtenaar in het gemeentelijk personeel. Deze heeft tot taak toezicht te houden op lozingen, het probleem van de drijfmest te onderzoeken in samenwerking met de landbouwvertegenwoordigers, kontrole uitoefenen op industrieen transportzone, vooral naar het opslaan en vervoer van gevaarlijke afvalstoffen. Hij heeft verder de groendienst tot zijn bevoegdheid, zal in moeten staan voor de begeleiding van het gemeentepersoneel en werken aan de uitbouw van een milieudienst.

Guido Peeters 1. Verkeer De uiteindelijke oplossing voor het verkeer in Hoogstraten is volgens de SP een soort ring rond Hoogstraten. Maar vermits dit tot de bevoegdheid van de staat behoort en dit niet op korte tijd realiseerbaar is, hebben wij dus naar een aantal alternatieven gezocht. Men moet realist zijn, ook in een verkiezingsperiode. Wij zullen echter bij de nationale politiekers druk uitoefenen om aan de hand van deskundige studies het verkeer langs de rijksbanen aan te passen tot een veilig verkeer, vooral ook in funktie van de fietsers. Hoogstraten is momenteel een erg onveilige gemeente. Wij hebben niet het lef alles te weten en voor een optimale oplossing zullen wij steeds aandringen op studies door deskundigen. Wij zien o.a. mogelijkheden in een omlegging van het verkeer tijdens de piekuren (begin en einde van de schooluren), strengere kontroles op overdreven snelheid en een

verbod op de doorgang van vrachten met gevaarlijke stoffen. Wij zijn voorstander van betere parkeermogelijkheden, een betere toegankelijkheid tot openbare gebouwen voor zwakkere groepen waarvoor ook een extra parkeergelegenheid zou moeten voorzien worden. Wij pleiten ook voor een grotere beveiliging van de fietspaden, door het herinrichten van die plaatsen waar het fietsverkeer plots op de grote baan komt, zoals bv. op de Vrijheid ter hoogte van beenhouwer Pillot. Ook moet er een betere scheiding komen tussen het fietspad en de parkeerstroken. Verder denken we nog aan snelheidsremmende hindernissen zoals verkeersdrempels, enz. Milieu Wij zijn voorstander van de oprichting van een gemeentelijke milieudienst. Deze zou advies moeten geven over de toekenning van vergunningen en kontrole uitoefenen over hinderlijke bedrijven. Verder moet zij de bevolking degelijk voorlichten en bijvoorbeeld oog hebben voor milieueducatie in de scholen. Er moet een milieuhinderkaart opgesteld worden en bij elke nieuwe of te verlengen vergunning moet er advies uitgebracht worden. Het bestaande groen moet in kaart gebracht worden en er dient een inventaris opgesteld te worden van alle lozingspunten. De gemeente zou ook een containerpark moeten inrichten zodat een selectieve inzameling van afval mogelijk wordt. Wij zitten in de streek echter nog met een serieus probleem, en dat zijn de mestoverschotten. Wij willen daarom samen met de mensen uit de landbouw zoeken naar een goede oplossing in de vorm van een intergemeentelijke opslagplaats voor drijfmest. Momenteel is er in Brussel een wetsvoorstel ingediend voor de oprichting van gemeentelijke landbouwraden.

Armand Coenegrachts 1. Verkeer De verkeersveiligheid of onveiligheid in Hoogstraten is vooral te wijten aan de verkeersdrukte die enerzijds permanent is en anderzijds piekmomenten heeft. De permanente drukte is het gevolg van de transportzone van waaruit vrachtwagens een snelle passage zoeken richting Duitsland of Luik. Een oplossing hiervoor zou liggen in het maken van een alternatieve verbinding tussen de grensovergang en Westmalle-Zoersel. Een ernstige studie, op basis van luchtfoto's en stafkaarten is hiervoor aan de gang op initiatief van de minister van Openbare werken Paula D'Hondt en de plaatselijke par1c tariĂŤrs Jef Van Looy en De Seranno. De piekdrukte situeert zich vooral ron gin en einde van de scholen wanneer 6 a 7000 leerlingen hun weg zoeken. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de fietsers. Dit kan door het maken van ontsluitingen naar de Kathelijnestraat toe en door het maken van korte verbindingen naar Loenhoutseweg en Minderhoutsestraat alsook via het Groenewoud naar Turnhoutsebaan toe. De fietsers zouden hierdoor een veiliger toegang en uitweg tot Hoogstraten krijgen. Naar onze mening is dit relatief goedkoop en tamelijk eenvoudig op te lossen. Ook aan het afremmen van de snelheid van het doorgaand verkeer moet gedacht worden. Toch moeten we oppassen met het leggen van grote drempels, immers dagelijks moeten tientallen tonnen kwetsbare landbouwprodukten naar de veiling vervoerd worden. In samenspraak met de inwoners moet hier naar de passende oplossingen worden gezocht.


VERKIEZINGEN Lee hnilieu Op het vlak van de verbetering van het leefmilieu menen wij dat niemand de wijsheid in pacht heeft, noch de landbouwers, noch miIieiiorganisaties, noch andere belanghebbenden. Naar onze mening is het nodig om hierO\ er mensen rond de tafel te brengen en een nilieukaart van Hoogstraten op te stellen, imneo nu zien wij dat een stuk landbouwgrond op het gewestplan in werkelijkheid verworden is tot een bos. Goede wil van alle partijen om samen te praten en te overleggen zou ons al een heel stuk op weg brengen, immers de erschillende belangen liggen niet zover uit eik aar.

2. Een definitieve oplossing voor hel Begijnhof dringt zich op. Welke oplossing ziet u, op welke manier en binnen welk tijdsbestek? Idem voor liet dorpsplein te Minderhout en de 1) reef. Armand Coenegrachts 1-let Begijnhof is een schoolvoorbeeld van hoe een openbaar bestuur zijn patrimonium niet moet beheren. Eigenlijk rust er een zware hy potheek op alle O.C.M.W.-raden van de voorbije jaren die dit mooi stukje Hoogstraten hebben laten verkrotten. De CVP steunde ook het voorstel tot overdracht van het Begij nhof aan de Nationale Landmaatschappij omdat deze over de technische restauratie 'know-how' beschikten. Nu koopt de gemeente het Begijnhof aan maar er gebeurt niets, zelfs de aankoopakte is nog niet verleden. Een restauratie houdt voor onze CVP vooral in dat het uitzicht behouden blijft, aan gevels mag dus niet geraakt worden, maar achter die gevels zouden de woningen comfortabel en op een efficiënte wijze moeten worden ingericht. Voorts moet liet Begijnhof een toeristische pleisterplaats blijven en een samenwerking met de Hotelschool is ons dan ook zeer genegen. Daarnaast kunnen Begijnhofkerk en Ost-museum plaats bieden voor culturele activiteiten. Niet alleen Minderhout-centrum ligt er, zes jaar na de modernisering van de doortocht nog troosteloos bij, maar ook op andere plaatsen in de fusiegemeente valt er nog heel wat te doen. Wij beschikken in Hoogstraten over verschillende tuin- en landschapsarchitecten, we hebben een tuinbouwschool. Met andere woorden: wij beschikken in Hoogstraten over genoeg mensen met kennis om al die kale pleinen en parkings op een smaakvolle wijze in te richten, zonder dat dit echt veel geld moet gaan kosten. Minderhout had de voorbije jaren 2 schepenen in het college en toch gebeurde er niets.

Guido Peeters Voor het begijnhof is het 5 vôôr 12. Wij moeten alle moeite doen om zoveel mogelijk subsidies los te krijgen, en zodra deze gelden binnenkomen moet er dringend gerenoveerd en gerestaureerd worden. Of dit nu in eigen beheer gebeurt of door een bouwmaatschappij, dat moet een grondige studie uitmaken. Maar wat belangrijker is, het moet gemeentebezit blijven. Wij willen het begijnhof ook als één

111

geheel zien. Voor ons is de woonfunktie belangrijk. Wij opteren voor een gemengde woonsituatie zodat we het Begijnhof uit de marginaliteit halen. Het dorpsplein te Minderhout. Men is momenteel met de restauratiewerken van de St. Clemenskerk bezig. Dat zal voorlopig nog een tijdje rommel met zich meebrengen. Maar eens deze werken achter de rug moet er een grondige studie gemaakt worden van het dorpsplein. Het moet een kombinatie worden van parkeerruimte en groen. De Dreef. Hier moet eerst de riolering afgewerkt worden en dan kan de dorpstraat aangenaam ingericht worden. Het eigen karakter van de Dreef dient wel behouden te blijven.

Arnold Van Aperen Het Begijnhof moet terug bewoonbaar worden. Maar een gedeelte mag bv. gerust naar het Spijker gaan dat hierin geïnteresseerd is. Wij willen zo snel mogelijk restaureren, in eigen beheer of met een bouwfirma, dat zullen we moeten afwachten. Wij zullen trachten maximaal subsidies los te krijgen, maar anderzijds kunnen we toch niet op de laatste frank van Brussel wachten. Wij willen realist zijn. In samenspraak met de kerkfabriek kan de kerk eventueel gebruikt worden voor concert- en tentoonstellingsruimte. Het Ostmuseum moet goed aan bod komen en uitgebreid worden met een aardbeimuseum en een schoolmuseum. Wij willen zo snel mogelijk aan het werk, maar we moeten noodgedwon-


VERKIEZINGEN gen wel wachten op subsidies daar het Begijnhof geklasseerd is. Het dorpsplein te Minderhout Dit kan pas aan bod komen na de restauratie van de kerk. Ik heb nog geen idee hoe het er moet uitzien. De Dreef Hier omvat het ontwerp, goedgekeurd in de gemeenteraad, de riolering en de wegvernieuwing. Gans het dossier ligt pasklaar bij de minister. Wij wachten enkel op zijn goedkeuring.

Fons Sprangers Dit prachtig woonerf, eigendom van de gemeente, moet behouden blijven voor bewoning en ik pleit voor een gemengde bevolkingsopbouw. Wij moeten trachten zo snel mogelijk de subsidies binnen te krijgen voor dit herwaarderingsgebied en zodra het geld op tafel ligt, dadelijk beginnen aan de restauratie van dit geklasseerd begijnhof. Het zal evenwel in fasen moeten verlopen en wij zullen zelf moeten bepalen of het in eigen beheer of eventueel door een bouwfirma kan uitgevoerd worden. Het kan ook beide in overleg, maar het moet zo snel mogelijk, afhankelijk van de subsidies. Het voorstel van de dorpsraad van Minderhout moet terug opgevist worden en opnieuw bekeken worden. Minderhout moet terug herkenbaar worden. Volgend jaar zouden we daar zeker aan moeten beginnen. Het dorpsplein moet aangepast worden aan de omgeving van de kerk. Er mag gerust geparkeerd worden, maar het mag in geen enkel geval een parkeerplaats voor vrachtwagens worden, zoals het momenteel vaak is. De herinrichting van de Dreef zoals die nu in de gemeenteraad gestemd is, is volgens mij een goed project. Alleen vind ik het spijtig dat het zo duur is. Hier moeten we ook eerst afwachten tot de subsidies komen.

Fons Jansen Ik ben er altijd voorstander van geweest dat het Begijnhof eigendom zou blijven van de stad Hoogstraten. Als ik nog mee het bestuur zal uitmaken, zal ik alles in het werk stellen om er een toeristische bezienswaardigheid van te maken - en dit zo snel mogelijk. Maar dan wel op een degelijke manier. Ik ben er geen voorstander van om er een massa geld aan te spenderen en binnen 10 jaar weer met een stel krotwoningen te staan; daarvoor zijn de centen op dit moment te schaars. Ik ben ook niet van plan er een 2° Klein Kasteeltje van te maken, waar iedere vluchteling welkom is. Het dorpsplein in Minderhout is reeds meermaals in het schepencollege besproken en iedereen was het ermee eens dat er een plan van aanleg zal opgemaakt worden tegen de tijd de restauratiewerken van de kerk zijn voltooid. Wat Meerseldreef betreft: het volledig dossier voor uitvoering van rioleringswerken, wegvernieuwing, aanplanting en verfraaiing ligt klaar op het ministerie voor ondertekening voor de subsidies. Waarschijnlijk kunnen deze werken nog voor Nieuwjaar aanbesteed worden.

3. Na 12 jaar fusie hebben de verschillende deelgemeenten nog hun eigenheid behouden. Regelmatig hoor je stemmen dat de middelen evenredig verdeeld moeten worden over deze deelgemeenten, net zoals dat in de nationale politiek aan de orde is tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Wat is hierover uw mening? Fons Sprangers Het is niet verantwoord dat er overal gelijkmatige projecten lopen in elke deelgemeente. Dat zou overdreven duur uitvallen. Een goed bestuur moet zich richten naar de noden van elk dorp. Tot hiertoe zijn er wel enkele dorpen in de kou blijven staan en dat zou eerst wat bijgewerkt moeten worden. Zo is er bv. in Meer weinig gebeurd. Hier is zeker nood aan kleine woonverkavelingen in het dorp.

Guido Peeters De gemeente Hoogstraten moet één geheel blijven. We moeten uitkijken naar de reële noden van de bevolking, of dit nu in Wortel of in Meerle is. Wij moeten nagaan wat er prioritair is en niet van de gedachte 'Meer heeft dit niet, dan moet Hoogstraten of Meerle dat ook hebben'. Het is financieel niet haalbaar om overal in elke deelgemeente hetzelfde in

te richten. Bouwen om te bouwen boort Hoogstraten in de grond. Er dient ook eerst goed gekeken te worden naar de bestaande middelen en infrastructuren. Een beetje realiteitszin is hier zeker geboden.

Arnold Van Aperen Wij zijn niet uit op prestigezaken. Wij willen uitgaan van de vraag van de mensen en dan nagaan wat kan en wat niet kan. Alles recht evenredig verdelen kan niet. Anderzijds moet wel iedereen goed aan zijn trekken komen. Zo denken we toch dat er in iedere deelgemeente een turnzaal moet komen voor de dorpsschool, zelfs als er Vrij onderwijs is. In de dag kan die door de school en in de week-ends door de verenigingen gebruikt worden. Zoals het zaaltje te Meer. Het administratief centrum staat centraal.

Fons Jansen Ik denk niet dat het mogelijk is een verdeelsleutel te maken voor de beschikbare middelen (Voorbeeld rioleringswerken Meerseldreef, een projekt van meer dan 100 miljoen). Wij zullen de middelen gebruiken waar ze nodig zijn. Daarom hebben wij ervoor gezorgd van iedere deelgemeente mensen op de lijst te hebben die in de toekomst de noden en werken, die in hun gemeente nodig zijn, naar voor kunnen brengen.

Armand Coenegrachts Het gaat er ons niet om, alles in franken te gaan uitdrukken in de verdeling van de middelen.

Wij maken u wegwijs bij uw rneubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.


VERKIEZINGEN

Guido Peeters Iedere deelgemeente heeft nu zijn eigen voetbalveld. Wij streven echter niet naar de populariteit om de populariteit. Wij zijn voorstander van een rechtmatige verdeling. Wat echter in Hoogstraten nog ontbreekt, is een gemeentelijk zwembad. Dat moet er voor ons komen, dat moet haalbaar zijn. Hoogstraten heeft immers 15.000 inwoners en verscheidene grote scholen. Een gemeentelijk zwembad moet dus kunnen, dat betaalt zichzelf terug. Voor de rest nemen wij geen optie voor nieuwe sporten. Alleen vind ik het een beetje absurd dat er reeds 40 jaar gesproken wordt over een zwembad en dat diegenen die het bij vroegere verkiezingen beloofden er nu weer mee naar boven komen naar aanleiding van de verkiezingen.

Arnold Van Aperen Vooreerst is er die turnzaal in ieder dorp. Een zwembad kan enkel bekeken worden na een grondige kosten- en batenanalyse. Daarna kan eventueel de bevolking geraadpleegd worden met voorlegging van de te verwachten kosten. Het zwembad van Wijnegem kost bv. de gemeente 10 miljoen per jaar. Met het Seminarie willen we een overeenkomst trachten te vinden voor het gebruik van de atletiekpiste. Wij willen alle kansen geven aan de atletiek. Wij willen ook vooral oog hebben voor de jeugdwerking bij de verschillende sporten. Wij willen alle sporten gelijke kansen geven als er de behoefte is. Wij denken dan eerder aan het aanbieden van gronden en dan geen bouwgronden, waarop de verenigingen dan zelf hun akkommodatie kunnen uitbouwen zoals ze zelf willen. Zo willen we ook een oplossing vinden voor de problemen met het voetbalveld in Minderhout, maar dit moet verder in samenspraak met de club besproken worden.

Fons Jansen Hoogstraten zelf is een winkel- en administratief-centrum van de Noorderkempen. Het is dan ook logisch dat daar bijzondere aandacht en dus ook investeringen naartoe gaan. Toch moeten de verschillende deelgemeenten hun eigenheid blijven bewaren. Een middel om dit te stimuleren ligt in de herwaardering van de dorpsraden. Spijtig genoeg is daar de laatste 6 jaar zo weinig rekening mee gehouden. Nochtans was dat het thema van de voorbije verkiezingen. De dorpsraden, met ondersteuning van het gemeentebestuur zouden de beheerders moeten worden van het patrimonium in de verschillende deelgemeenten. De nu leegstaande gemeentelijke lokalen-gemeentehuizen zouden een bestemming en functie kunnen krijgen via deze dorpsraden zo dat zij gebruikt kunnen worden door verschillende verenigingen of voor verschillende andere doeleinden. Gespreide investeringen in de deelgemeenten zouden er moeten zijn voor de oprichting van sportschuren. Immers, buiten Hoogstratencentrum beschikt geen enkele school over een sportzaal. Deze zouden buiten de schooluren ook door de plaatselijke verenigingen kunnen gebruikt worden. Ook kleinschalige woonprojecten voor bejaarden in de eigen dorpskern verdienen aandacht boven uitbouw van de voorzieningen om en rond het rustoord.

4. Welke prioriteit zou u als sche-: pen van Sport en Recreatie stellen voor de volgende zes jaar? De gemeentelijke infrastructuur omvat nu een voetbalveld in iedere deelgemeente. Binnen enkele jaren wordt echter volleybal net zo populair als voetbal. Wat kan of moet een gemeentebestuur doen? Fons Sprangers Ik vind dat het sportbeleid sinds de fusie niet goed gebeurd is. Het begin is niet goed geweest. Er zijn een massa accommodaties niet goed gebruikt en er is te veel aandacht gegaan naar de sterke sporten. Kijk naar de terreinen van het seminarie, die kans is blijven liggen door tegenwerking. We moeten de sport in het algemeen zien en wat dichter bij de mensen brengen. In die zin vind ik de sporthal van het Spijker een goed initiatief. Alle mensen kunnen hier aan bod komen, maar de afstand is vaak wat groot voor sommigen. Zouden we daarom bv. op de John Lijsenstraat niet enkele andere terreinen inrichten voor de mensen van de 'noordkant'?

Ik geef zeker de prioriteit aan een zwembad. Ik denk dat dit wel degelijk een noodzaak is voor Hoogstraten, waar schoolkinderen en anderen zich 20 km moeten verplaatsen om te kunnen zwemmen. Ten tweede: in elke gemeente een polyvalente zaal waar alle sporten en festiviteiten in kunnen plaatsvinden.

Armand Coenegrachts Voetbal is nu eenmaal de populaire sport bij uitstek die heel veel jonge mensen aanspreekt. Andere sporten mogen echter niet stiefmoederlijk behandeld worden. Dit neemt niet weg dat men er rekening mee moet houden dat de gemeente slechts over beperkte middelen beschikt. Maar zoals reeds aangehaald, denkt de CVP aan de oprichting van eenvoudige sportschuren in de verschillende deelgemeenten die zeer intensief gebruikt kunnen worden voor alle verschillende sporttakken. In de gemeente liggen er heel wat mogelijkheden. Denken wij aan de terreinen achter het Seminarie waarvoor in deze legislatuur zelfs geen moeite meer gedaan werd. Ook op de Mosten is er heel wat ruimte voor andere sporttakken. Deze uitbouwen zou dit recreatiegebied minder weers-afhankelijk maken. Voetbal of sport in het algemeen is slechts één vorm van vrije-tijdsbesteding. In het IKO is reeds zeer veel geïnvesteerd maar het is dan ook een prachtige realisatie.


VERKIEZINGEN Maar ook de muziekschool heeft nog behoefte aan aangepaste infrastructuur. Verenigingen kunnen zelf een stuk van de eigen verantwoordelijkheid dragen, mits hulp in gronden en/of materialen van de gemeente. Mooie voorbeelden hiervan zijn de St. Joris-gilden en jeugdverenigingen.

S. Welke waarde hecht u aan Inspraak van de bevolking? Hoe konkreet ziet u dit? Zou u de dorpsraden, de gemeenschapsraad, en/of één van de andere raden raadplegen bij belangrijke beslissingen? Neemt ii dit advies dan ook au serieux bij de besluitvorming,? vb. de omgeving van de kerk te Hoogstraten. Guido Peeters De rode draad door gans ons programma is de demokratisering van Hoogstraten. Wij willen de burger dichter bij het beleid betrekken. Wijzelf hebben hierin een eerste stap gezet door gans ons programma met een ruime groep samen te stellen en te bediscussiëren. De dorpsraden en andere raden moeten bevoegdheid krijgen. Een schepen van informatie en inspraak moet hun voorstellen en grieven coördineren, onderzoeken en doorspelen aan het gemeentebestuur. Aan de hand van deze adviezen moet het gemeentelijk beleid bepaald worden. De bevolking moet immers het beleid kunnen volgen en kontroleren. Daarom moeten de inspraakprocedures rond ruimtelijke ordening, milieu en verkeer verder georganiseerd worden. De gemeenteraad moet meer openbaar heid krijgen door spreekmogelijkheid voor de geïnteresseerde bezoeker. Er moet openbaarheid en inzagerecht zijn voor documenten. Een gemeentelijke onthaal- en infobalie zou ingericht moeten worden. Het dienstbetoon moet uitgaan van de gemeente en men moet ervan uitgaan dat allen er beter van worden en niet enkelingen. Dit wil zeggen dat de belangstellenden informatie kunnen krijgen over onderwerpen die op bestaande commissievergaderingen besproken worden, zodat in de toekomst sociaal dienstbetoon overbodig wordt. Iedereen moet op elke dienst de nodige informatie vinden.

Armand Coenegrachts Zes jaar geleden, vôér de gemeenteraadsverkiezingen, was het al inspraak wat de klok sloeg. De voorbije zes jaar hebben we echter minder inspraak dan ooit gekend. De enige raad die relatief goed werkte, was de sportraad. Men moet de andere raden niet laten vergaderen ôm te vergaderen. Een eerste inspraakorgaan voor het gemeentebestuur zouden de dorps- of gemeenschapsraden moeten zijn. Deze zijn dringend aan een herwaardering toe. Niet alleen moet het bestuur bij deze raden zijn oor te luisteren leggen maar ook moeten er verantwoordelijkheden aan deze raden gegeven worden. Zij moeten het beheer kunnen krijgen over het patrimonium in de verschillende deelgemeenten.

Fons Sprangers Een eerste vereiste is de herwaardering van de dorpsraden. Ook een milieuraad vind ik zeer belangrijk in samenwerking met een milieubeambte. Bij belangrijke werken moet de bevolking geraadpleegd worden. Die inspraak moet natuurlijk ook goed begeleid worden en achteraf ook au serieux genomen worden?

Arnold Van Aperen Voor grote projecten zullen wij de dorpsraden zeker raadplegen. Zo ook de wijkkomitees. In de Dalwijk werd dat de vorige jaren verscheidene malen gecontacteerd bij de inrichting van de wijk. Kijk naar onze slogan 'Samen denken, samen praten, samen beslissen.' Wij zullen de adviezen daarna ook au serieux nemen.

Fons Jansen Er werd in het verleden ook zeker rekening gehouden met vragen en voorstellen van dorps- sport- en gemeenschapsraden. Hun vragen en voorstellen werden ook altijd in de mate van het mogelijke uitgevoerd. (voorbeeld: aanleg omgeving kerk te Hoogstraten; hierover is de gemeenschapsraad van Hoogstraten altijd ingelicht en bij betrokken geweest).

6. Wat zou ii vinden van een Ceko-project met als doel: het mondig en wegwijs maken van de burger in administratie, dienslen, instellingen aan de hand van mi-

Danscursus BGJ( Start op woensdag 28 september in de kantine van de veiling Jongeren: 18.15 uur 19.45 uur Paartjes: Gevorderden: 21.15 uur

Iedereen welkom! Inschrijven kan nog tijdens de eerste en tweede les op 28 september en 5 oktober. Inlichtingen: telefoon: 3 14.53.78

Bo venstaand man is iv'esten, alom geprezen kar/kat urist van wielersportfiguren, goed bekend b de lezers van 1-let Volk. Wij zijn geweldig blij mei zijn mede werking aan onze 'Maand' waarin hij ditmaal onze politici op zijn lekenpen spietste,

tiatiefondersteuning, praatgroepen, onderzoek naar inspraakprocedures in het gemeentebeleid, enz, Fons Jansen Ik geloof niet dat hiervoor een Geko-projekt nodig is. Als het administratief centrum (waar we ook al 2 jaar mee bezig zijn) in gebruik kan worden genomen, zal daar zowat alles van de administratie zijn ondergebracht. Hier zal men dan heel duidelijk en gemakkelijk alle diensten kunnen vinden. Ik denk niet dat een Geko-projekt voor het wegwijs maken van de bevolking veel succes zou kennen.

Arnold Van Aperen Zodra het administratief centrum voltooid is, zal er een informatiebeambte aangeduid worden die iedereen kan verwijzen naar alle diensten. Deze blijft verder nog ingeschakeld in de administratie. Als de omleiding in Hoogstraten er komt, dan zullen wij ook aan de herschikking van de Vrijheid moeten denken. In dergelijk geval zullen we dan ook iemand moeten aanduiden die al de betrokken groepen gaat raadplegen.

Fons Sprangers Wij pleiten in dit geval voor een informatiebeambte. Dit is iemand van het personeel die goed opgeleid is en die de mensen kan informeren over allerlei zaken van het gemeentebeleid en het dagelijks reilen en zeilen. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de diverse inspraakprocedures. Op die manier bouwen wij een gemeentelijke informatiedienst uit zodat politiek dienstbetoon overbodig wordt. Iedereen moet in het gemeentehuis terecht kunnen met zijn vragen, en er ook geholpen worden.


VERKIEZINGEN

rmand Coenegrachts Als orens burgers hun weg kunnen vinden in diensten en administraties moeten deze dien-

sten en administraties over efficiënte middeen kunnen beschikken. Alleen het gemeentehedrijf, met een omzet van 300 â 400 miljoen per jaar, beschikt niet over een computer. Ook is het niet realistisch dat men tweemaal de straat moet over steken om een formulier ondertekend te krijgen. Organisatie van administratie en diensten moet grondig bekeken worden, wie wt doet, en hoe men kan streven naar een hogere efficiëntie. Hier bij moet ook gekeken worden naar de behoef ten van de bevolking en zal men moeten komen tot het oprichten van een onthaaldienst. Deze moet dan niet bemand worden via een OEKO-project, maar wel iemand in vast dienstverband die weet waar en naar wie hij kan verwijzen.

7. Gelieve zeer bondig samen te vatten waaraan u in de volgende jaren prioriteit ZOU willen verlenen wanneer u voor de hierna volgende sectoren schepen zou zijn: Openbare Werken, Kultuur, Onderwijs, Ffuisvesting Tewerkstdlling.

zijn eigen woning bevorderen, door het blijven toekennen van een gemeentelijke bouwpremie voor diegenen die hiervoor in aanmerking komen (weinige gemeenten doen dit!) Onderwijs: Het gemeentelijk onderwijs heeft de laatste jaren veel opgang gemaakt. Nieuwe klassen zijn er nodig in Meer, het starten van een bouwdossier is reeds in de gemeenteraad goedgekeurd. Wij moeten ervoor zorgen dat alle kinderen confortabele klassen hebben; hieraan is in het verleden al veel gewerkt. Tewerkstelling Hier zullen wij ook de ingeslagen weg voort'etten. Wij mogen met trots zeggen dat de werkloosheid in Hoogstraten bijna tot nul is herleid. Zes jaar geleden werd Hoogstraten tot rampgebied uitgeroepen: 12% van de bevolking was werkloos. Momenteel is dit teruggebracht tot ± 2 0/ó. Dit hebben de omstandigheden niet zomaar meegebracht zoals in de gemeenteraad wel eens onterecht werd gezegd. Mijn voorganger J05 Van Aperen lag hiervan zeker aan de basis: aan alle bedrijven die zich hier kwamen vestigen legde hij bijna de eis op mensen uit de agglomeratie

Hoogstraten tewerk te stellen. Hij werd hierbij nog gesteund door de Directie van de douane. Mensen, laat ons deze weg voortzetten, het gaat goed in Hoogstraten. •

Fons Sprangers Bij openbare werken heeft voor mij het administratief centrum voorrang. Het personeel moet op een aangename manier kunnen werken. Ook het Begijnhof en het dorpsplein van Minderhout zijn voor ons eveneens zeer belangrijk. Verder vind ik de herinrichting van de Vrijheid iets om in de toekomst aan te denken. Doch dit vereist vooreerst een grondige studie met de nodige juiste opmetingen. Op die basis kan men dan een plan maken. Tot slot zouden we ieder jaar in elke deelgemeente één straat verkeersvriendelijk moeten maken. Niet grootschalig, zonder al te grote kosten Voor kultuur denk ik aan het aanstellen van een kultuurfunktionaris die een stimulans moet kunnen geven aan een aantal zaken die minder aan bod komen. Ik denk zo bv. aan

1 Fons Jansen Openbare werken: Prioriteiten zullen gelegd worden voor de vernieuwing van de rijksweg naar Meerle, veiliger fietspaden, veiliger kruispunten en invalswegen. Deze plannen zijn reeds in het gemeentebestuur besproken met de directie van Bruggen en Wegen, want dit is het uitvoerend orgaan. Er zal alles in het werk worden gesteld om een snelle uitvoering te bekomen. Ik hoop maar dat er geen organisaties zijn die de zaak zullen vertragen omdat er misschien wat bomen moeten sneuvelen; hiervoor zullen er nieuwe in de plaats komen, maar dan ook op een betere plaats. Het fietspad achter de bomen op de weg Hoogstraten-Loenhout: hiermee is ook het bestuur van Bruggen en Wegen bezig en hieraan zal het Hoogstraats bestuur zijn medewerking verlenen. Misschien zou het ook wel nuttig zijn, dat de leraars in alle scholen iedere week eens een uurtje besteden om de schoolbezoekers wat meer discipline bij te brengen. Dit laat bij onze jeugd spijtig genoeg veel te wensen over. Kultuur: Dringende instandhoudingswerken zijn aan de gang of goedgekeurd: St. Catharinakerk Hoogstraten in uitvoering, kerk Meerle kan uitgevoerd worden, dan volgt de toren van de kerk van Meer. Restauratiewerken kerk van Minderhout zijn aan de gang. Kapel O.L.V. v/d Akker in Minderhout wordt in eigen beheer gedaan. Restauratie Begijnhof zal zo snel mogelijk in gang gezet worden. Verdere uitbouw van de toeristische dienst, die vanaf haar oprichting een grote opgang heeft gemaakt. Huisvesting: Bouwgronden scheppen waar nodig is. lOK heeft reeds opdracht gekregen om twee verkavelingen uit te werken te Meer en te Meersel, waar momenteel de meeste vraag is naar bouwgronden. De woningbouw: voor ieder

W!_,

02 1, 'C3-

~

~


VERKIEZINGEN het Ostmuseum, een heemkundige kring, enz. Bij onderwijs zie ik de aanpak van een goed geplande nieuwe school in Meer op de Donck zoals ze reeds in een plan van 1976 werd getekend. Hierbij namen wij een optie voor ĂŠĂŠn school midden in het dorp wat veel veiliger is voor de kinderen dan aan de Terbeekseweg. Die plannen zijn nog steeds modern - zelfs met een instructiebadje - en werden indertijd door het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd; er waren reeds subsidies toegekend. Voor huisvesting zouden wij moeten nakijken in verschillende dorpen waar het woonuitbreidingsgebied is opgebruikt waar er nog nood is aan sociale kavels. Dit zal zeker zo zijn in Meer, in Meerle en op Meersel-Dreef. Ook Wortel moet nog eens bekeken worden.

Armand Coenegrachts In telegramstijl de verschillende velden overlopen: - Openbare werken Prioriteit zal door ons gegeven worden aan de heraanleg van de weg Hoogstraten-Meerle. Hiertoe zal ik al mijn invloed aanwenden en dit zou kunnen op relatief korte termijn. Ook de weg naar de Mosten verdient aandacht voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker. In Hoogstraten-centrum zou ik onmiddellijk werk maken van de herinrichting van de Vrijheid. Dit is nu een winkelcentrum dat in de komende jaren niet verloren mag gaan omwille van de drukte waardoor het ongezellig winkelen wordt. - Cultuur Aandacht zou vooral gaan naar cultuur met de kleine c, zoals die beleefd wordt in de dorpsgemeenschappen. De werking van to-

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16. neelverenigingen, fanfares en jeugdverenigingen moet aangemoedigd worden door het bieden van de nodige infrastructuur. Ook cultuur met een grotere C mag in Hoogstraten aandacht hebben. Kerk-Stadhuis-Begijnhof zijn een prachtig kader waar in en om heel wat kan georganiseerd worden. - Onderwijs Naast aandacht voor veiligheid en sportinfrastructuur moet gewerkt worden aan het leerlingenvervoer voor iedereen op gelijke basis. Op de transportzone zou de gemeente een rol kunnen spelen om samen met de bedrijven die aldaar gevestigd zijn, de RVA en scholengemeenschap van Hoogstraten te zoeken naar een aangepaste opleidingsvorm voor jongeren die later in deze transportzone zullen gaan werken. Een soort van Transportschool als het ware. - Huisvesting We moeten vooral oog hebben voor verkrotting. De oude dorpskernen moeten bewaard en geherwaardeerd worden. Voorts is het nodig bouwgronden te scheppen die te koop zijn

voor iedereen, en die aansluitend bij de bestaande dorpscentra, en niet het oprichten van onafhankelijke wijken buiten de oorspronkelijke kernen. - Tewerkstelling De beste tewerkstellingskansen liggen in dc KMO's. De huidige industriezone's zitten vol. Het is nodig om gronden tegen betaalbaic prijzen beschikbaar te stellen aan jonge zelfstand igen. Tevens moet er gezorgd worden dat ook de grote tewerksteller, met name de transportzone, na 1992 haar activiteiten kan verder zetten. Ook de landbouw is een niet te verwaarlozen factor in de tewerkstelling. Sedert de laatste 30 jaar is de intensieve landbouw het paradepaardje van Hoogstraten. Die verworvenheid moeten we ten koste van alles bewaren. Tenslotte is ook het toerisme in het land van Hoogstraten een niet onaardige troef. Maar het gaat niet op dat de toerist die morgen nog eens wat anders in Hoogstraten wil gaan bekijken, eerst in Antwerpen moet gaan slapen.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 10


VERKIEZINGEN en Meerle optimaal herstellen en denken wij aan een verdere uitbreiding van de Mosten. Voor het onderwijs staat de nieuwe school van Meer op het programma. De school in de Donkstraat zal overgaan naar de Terbeeksestraat waar de huidige schoolgebouwen zullen uitgebreid worden. In verband met huisvesting denken wij aan kleine projecten van woningbouw in de ver schillende dorpen voor mensen uit het dorp of voor diegenen die er werken. Er moeten nog goedkope bouwgronden aangeboden worden en de sociale woningbouw moet gestimuleerd worden en dan denk ik vooral aan een gemengde situatie waar huurwoningen en koopwoningen door elkaar staan. Om de tewerkstelling te stimuleren willen wij de samenwerking en coördinatie bevorderen tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de RVA. Wij zullen samen moeten kijken wat er nodig is. Wij denken bv. aan bijscholing voor mensen aan de Transportzone die in avondcursussen expeditie, enz. kunnen bijleren. Na 1992 zie ik geen problemen met tewerkstelling aan de grens. Ik zal mij ook ver zetten tegen de hoge verkoopsgelden van lOK (650 F./m 1 ) waardoor bedrijven afgeschrikt worden. Wij moeten op zoek naar bedrijven voor vrouwelijke werkkrachten. Indien er behoefte aan bestaat, willen wij coördinerend optreden tussen organisaties als 11-11-11 comité, welzijnszorg, missiekringen. Het toerisme willen wij verder uitbouwen door verdere uitbreiding van de Mosten. De toeristische Federatie en het VVV willen wij optimaal benutten. Wij zijn ook voorstander van verbroedering met andere dorpen en steden die aan de grens gelegen zijn. Ook het welzijns- en bejaardenbeleid is voor ons erg belangrijk. Wij opteren voor een adviesraad van en door gepensioneerden. De brandweer en de dienst 100 willen wij zo goed mogelijk uitbouwen. Ook het rusthuis willen wij verder nog verbeteren door o.a. nog een nieuwe afdeling, met zo'n 25 nieuwe wooneenheden met verzorging, op te richten.

ABONNEER N1Ï

Guido Peeters Tewerkstelling is voor ons zeer belangrijk omdat het de basis vormt voor al de rest. Door een hogere tewerkstelling zal de sociale zekerheid veilig gesteld worden en zullen er meer inkomsten zijn voor de gemeente om haar programma ten uitvoer te brengen. Wij denken vooral aan de uitbouw van het toerisme, door Hoogstraten aantrekkelijker te maken. Er zijn nog vele werkloze vrouwen die daarbij ingeschakeld kunnen worden. Het hoeven evenwel geen grootschalige projecten te zijn, wij houden het eerder kleinschalig. Op sociaal gebied vinden wij het belangrijk dat er in de gemeente een speciaal fonds gecreëerd wordt om, in het geval van een strenge winter, de verdoken armoede op te sporen en te verhelpen. De mensen die in zulke

situaties verzeild geraakt zijn, durven uit eigen beweging toch geen hulp vragen en hierin ligt een grote taak van sociale helpers en huisartsen. Maar het fonds zou van de gemeente moeten komen teneinde het OCMW niet overdreven te belasten.

Arnold Van Aperen Openbare werken. Eén van de eerste zaken die we zullen aanpakken is de weg Minderhout-Meerle en de fietspaden van en naar Hoogstraten. Kultuur: Het Begijnhof moet dringend gerestaureerd worden en het museum moet een uitbreiding kennen. Wij mikken ook op grotere kultuurmanifestaties die we zelf mee zullen inrichten of ondersteunen. Verder willen wij de kerken van Hoogstraten, Minderhout

DE HOOGSTRAATSE MAAND BIJ U IN DE BUS VANAF OKTOBER '88 TOT DECEMBER '89 VOOR MAAR

450F BEL 03/314 4126 (aanbod geldig tot eind oktober)

T


ADVERTENTIE

le

K indviri*endelI*,Jk Een open huis ,,WAT WE BELOVEN, DOEN WE" 12

isp

je beste buurvrouw


VERKIEZINGEN

Waarom komt u óp

9 0

Verleden maand gingen we op stap om enkele gewone burgers op straat staande te houden en hen te vragen naar hun interesse voor de komende gemeenteverkiezingen. Deze keer zijn we wat dichterbij gegaan, aan huis bij enkele nieuwe kandidaten, om eens te peilen naar hun interesses, hun belang bij de komende verkiezingen. Tot voor kort waren zij ook gewone burgers, nu hebben ze kleur bekend, ze hebben hun nek uitgestoken, sommigen na lang prakkezeren, anderen onmiddellijk enthousiast, maar ze hebben het dan toch maar gedaan. Waarom, zo vroegen wij ons af, hebben zij zich in een politiek kamp geschaard? Vinden ze het politieke werk interessant, zijn ze kwaad om wat er in de gemeente gebeurt en willen ze daar wat aan doen? Of vinden ze dat er niet genoeg gedaan wordt en willen ze voor het een en ander gaan ijveren? Uit elke partij die meedoet aan de verkiezingen, pikten wij één nieuwkomer uit, wel met enige willekeur maar rekening houdend met de man/vrouw verhouding en de relatie centrum Hoogstraten/deel gemeenten. We vroegen hen: Waarom komt u èp bij de gemeenteverkiezingen? Als u de voorbije 6 jaren gemeentebeleid o verziet, wilt u dan één kon kreet punt vermelden pfannen, beslissing, uitvoering ... ) waarmee ii volstrekt niet akkoord ging? Wilt ii één kon kreet punt vermelden waar u wel tevreden over was. In de veronderstelling dat u na de verkiezingen in de gemeenteraad zou zelden, waaraan zou u dan de meeste aandacht wijden, waar zou lü vooral voor ijveren? Jan Frel (Meerk). 9de plaals op de lijst Fusiehelarigen (F.B.)

Ik doe mee omdat het me gevraagd is. Kijk, ik ben een inwijkeling hier, ik woon nu 5 jaar in Meerle en ken hier niet zoveel mensen. Ik ben ook niet zo betrokken bij het verenigingsleven, ach, dat zit hier nog veel onder de vleugels van mijnheer pastoor en dat ligt me niet zo goed. Ik zal dus niet overal handjes kunnen gaan geven om stemmen te halen, dat zou ik ook niet willen. Maar ik heb wel veel interesse voor de gemeentepolitiek, dat volg ik, ik lees erover in de gazet, ik praat er

veel over met andere mensen, ik ben er graag mee bezig. De enige partij die mij kan overtuigen is F.B., de ideeën van die partij, hetgeen waarvoor ze staat, dâr ben ik voor. In de groene hoek, ja, daar kun je mij situeren. Nu weet ik wel dat in de gemeentepolitiek het ideologische niet altijd zo'n grote rol speelt, hoewel... Het is ook een groep waar ik graag bij ben, waar ik me thuis voel. Het voorbije gemeentebeleid? Ach, dat vind ik soms toch potsierlijk hoor, dat doet me van tijd tot tijd denken aan echte dorpspolitiek van 20 ïi 30 jaar terug. Neem nu die voetbalterreinen op de Thijsakker, dat zit me het meest dwars. De miljoenen die men daaraan geeft, dat is toch een schande. Van dat geld zou men in elke deelgemeente iets voor de sport kunnen doen. Daar zouden toch veel meer mensen baat bij hebben. En die binding van H.V.V. met de gewezen burgemeester die voorzitter was van die club, dat is toch niet zuiver op de graat, zoiets zou toch niet mogen kunnen. Heel die zaak van die voetbalvelden is ook een voorbeeld van hoe men Hoogstraten-Centrum bevoordeligt tegenover de rest van de gemeente. Een pluspunt van het beleid vind ik de herstructurering van de bibliotheken. Ik ga hier in Meerle veel naar de bibliotheek, het is daar altijd druk, ge kunt zien dat er veel gebruik van gemaakt wordt. Het boekenaanbod is goed, vooral de wisselcollectie (een bepaald aantal boeken dat verhuist van bibliotheek naar bibliotheek), daar wordt gretig geleend.

Het ouwbollig verleden is nog wel zichtbaar hoor, zowel in de boeken als in de behuizing, maar er wordt aan gewerkt. Wat mij het meest ter harte gaat en waar ik dus vooral voor zou ijveren is voor meer sprei-

ding van infrastructuur en accommodatie over de hele gemeente en dit zowel voor de sport, de kultuur als voor de jeugd. De bibliotheek is een goed voorbeeld van zo'n spreiding. Vooral voor de jeugd hier in Meerle, daar wordt niets voor gedaan behalve dan door traditionele verenigingen. Er is niet eens zoiets als een ontmoetingsplaats, helemaal niets. En Meerle ligt al zo geïsoleerd, dat maakt het voor de jeugd nog moeilijker. Ik zou zeker mijn best doen om de deelgemeenten in het algemeen wat beter aan hun trekken te laten komen zodat de mensen hier niet voor alles en nog wat naar Hoogstraten-Centrum moeten gaan.

Denise Adriaensen (Hoogstraten) 6e plaats op de lijst Christelijke Volkspartij (C.V.P.)

Men vroeg mij om mee te doen en vermits ik vertrouwen had in de persoon die het me vroeg, heb ik ja gezegd. Ik beschouw het als een uitdaging. Kijk, als ik zie wat hier gebeurt, of liever de manier waarop hier een en ander wordt beslist, dan heb ik daar natuurlijk kritiek op. Maar in plaats van aan de buitenkant te blijven kankeren, kun je beter iets van binnenuit proberen te doen. En wat voor mij ook heel belangrijk is, is het feit van er als vrouw bij te zijn. Er zijn toch veel te weinig vrouwen in de politiek betrokken terwijl ze toch minstens de helft van de bevolking vormen. En daarbij, een vrouw heeft eigen capaciteiten die volgens mij in de politiek goed van pas zouden komen. Ze kan bijvoorbeeld beter luisteren, heeft meer aandacht voor de kleine problemen van alledag. Ja, het is voor mij een echte uitdaging want - ik heb dat vaak genoeg ondervonden in mijn werk - als vrouw moet ge het dubbel zo goed doen als een man, anders is het niet goed genoeg en dus zal ik zeker mijn best moeten doen. Wat ik een goede zaak vind ik het voorbije gemeentebeleid is het tot stand brengen van het IKO. Vooral voor deze streek vind ik dat een prestatie; hier wordt kultuur dikwijls zo weinig gewaardeerd, gewoon over het hoofd gezien maar die nieuwe IKO, dat is goed. Waar ik me vooral aan stoorde was dat er in de gemeentepolitiek geen sprake was van planning op lange termijn evenmin als van een globale aanpak van de problemen. Men lapt hier en daar een stukje op zoals het uitkomt; of er wordt niéts gedaan zoals de schandalige verkrotting van het Begijnhof terwijl er hier juist een tekort is aan behuizing voor alleenstaanden en jonge, minder begoede gezinnen. 13


VERKIEZINGEN Als ik in de toekomst bij het beleid zou betrokken worden, zal ik in de eerste plaats iiveren voor de verkeersveiligheid. Ik weet het, het klinkt al afgezaagd en iedereen praat erover. Maar het is toch ook onverantwoord zoals het er hier in het centrum en op de invalswegen aan toegaat. Elke ouder houdt zijn hart vast als hij zijn kinderen met de fiets naar school ziet vertrekken. En dan zou dat ook eens wat meer globaal moeten aangepakt worden. Neem nu bijvoorbeeld de aanleg van de Buizelstraat, die straat zou toch best als alternatieve weg voor de fietsers kunnen dienen maar dan moet men daar oog voor hebben, daarmee rekening houden bij het plannen van die straat en die plannen ook eventueel wijzigen. Ik zou willen dat het aspect van verkeersveiligheid altijd in de eerste plaats komt, bij elke aanleg of vernieuwing van straten en pleinen.

Frans Wouters (Wortel), lide plaats op de lijst Kristelijke Volksbelangen (K.V.B.)

kant. Als bengel mee gaan plakken, hé, in de verkiezingsstrijd en voor de rest dat eens goed afzien. Vorige keer heb ik er ook al aan gedacht om mee te doen maar toen vond ik me daar nog te jong voor. Nu kan ik het aan, vind ik, en heb dan de knoop maar doorgehakt. Iets negatiefs vinden in het voorbije gemeentebeleid is moeilijk. In het algemeen vond ik dat goed. Tenzij misschien dat er zoveel gekibbeld is, dat is natuurlijk spijtig, maar zou dat geen noodzakelijk kwaad zijn? In een gewoon huishouden wordt ook ruzie gemaakt dus zeker in zo'n groot huishouden waar heel de gemeente mee te maken heeft. Och, ik zeg altijd maar zo: zonder wind kunt ge niet malen. Er is veel positiefs gebeurd de laatste 6 jaar. Als ik me beperk tot Wortel dan denk ik aan het bevorderen van de verkeersveiligheid hier: de aanleg van het voetpad naar de school in Wortel-Dorp en de aanstelling van verkeersbrigadiers die de kinderen helpen op de weg naar school. Als ik het geluk heb om later eventueel in de gemeenteraad te komen zou ik me zeker inzetten voor Wortel en dan vooral voor de verkeersveiligheid in het dorp en voor de verfraaiing van de dorpskom. Dat laatste zou voor mij punt nummer 1 zijn. Wij hebben het geluk om nog bomen te hebben op het dorpsplein, laat ons dan ook ons best doen om die te behouden. iviet enkele bloenbakken en rustbanken erbij kan daar de gezelligheid nog verhoogd worden. Dat hoeft niet veel geld te kosten en kan gemakkelijk door de gemeente zelf gedaan worden. Ook de omgeving van de parochiezaal, daar kan ook nog veel verbeterd worden. Als ik erbij zou zijn, zou ik daar zeker werk van maken.

Lijane Van den Hout, (Hoogstraten), 3de plaats op de lijst Socialistische Partij (S.P.)

is

A

Ik ben ertoe gekomen om op de K.V.B.-lijst ôp te komen door mijn omgang met Marcel Van Ammel en Arnold Van Aperen. Marcel kende ik al lang - ik ben hem opgevolgd als prins Karnaval in Wortel - en ook Van Aperen. Mijn vriendschap met die twee mensen ligt aan de basis van mijn kandidaat-stelling. In mijn jonge jaren toen ik nog in Meerhout woonde, had ik al interesse voor de dorpspolitiek daar, maar wel vooral van de buiten-

Men heeft me gevraagd om mee te doen en ik heb volmondig ja gezegd. Ik doe dit vooral omdat ik vind dat er meer vrouwen in dc ze mannenwereld aan bod moeten komen, dat is hoog tijd. Vrouwen zijn nuchter en kritisch ingesteld, vind ik, en dat is nodig in de politiek. Daarbij staan ze vaak middenin de problemen - de school, het verkeer - en wie kan daar dan beter over meepraten dan zij? Zelf ben ik echt in politiek geïnteresseerd, ik woon nu 9 jaar in Hoogstraten en als ik zie wat er zoal gebeurt hier, dan denk ik: 'Het is gemakkelijk om in mijn keukentje kritiek

te spuien maar eigenlijk moet ik meedoen, ik moet er durven voor uitkomen, kleur bekennen.' En als vrouw moet ik dat zeker doen want ge kunt niet praten over emancipatie en tegelijkertijd aan de haard blijven zitten. En dc S.P. hicr dat is ccn toffc grocp, ik ben daar graag bij, men heeft er inspraak, ook de jongcrcn. Wat me het meest tegensteekt in het voorbije gemeentebeleid is dat er bilikbaar veel geld is als het er op aankomt bepaalde mensen tevreden te stellen maar als er iets zou kunnen verwezenlijkt worden waar heel de bevolking mee gebaat is, dan kan dat niet. Neem nu die voetbalvelden, daar wordt zoveel geld aan besteed, en een zwembad hier, dat zou er niet afkunnen? Hoeveel menten zouden daar geen gebruik van kunnen maken? Zoiets is niet demokratisch. Wat ik wel goed vind, is de verwezenlijking van het IKO, dat is een machtig mooi gebouw. Ik waardeer dat des te meer omdat men van een oud gebouw een nieuw heeft kunnen maken. Dat vind ik prachtig, niet alles afbreken maar het oude opnieuw gebruiken, daar ben ik sterk v65r. Er zijn veel zaken waarvoor ik me zou inzetten als ik in het gemeentebeleid iets te zeggen zou hebben in de toekomst. Vrouwenemancipatie ligt me het naast aan het hart maar meer konkreet zou ik me met het milieu bezighouden. Milieueducatie: kinderen zouden van jongs af aan via de school moeten leren het milieu te respecteren; ook meer informatie aan die jongeren wat het milieu betreft. En dan zou de gemeente daar

PEUGEOT NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

'uw fietsenvakman'

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJ KSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

N D

[I

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

-

Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

Groot Eysselll 2328MEERLE Tel 03 1315.78.17

O

PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA . HONDA - SPARTA . BATAVUS

14

m c m 0 -I


VERKIEZINGEN moeten op inspelen met het goede voorbeeld te geven. Kijk, waarom zijn er geen vuilniszakken of -bakken op plaatsen waar veel volk is, op de Vrijheid bijvoorbeeld? Sommige middenstanders zorgen daar nu zelf voor maar de gemeente zou dat dan tenminste kunnen ophalen. Hetzelfde voor het gescheiden houden van afval. Propaganda daarvoor maken is niet genoeg, de gemeente zou ook moeten zorgen voor zoiets als een selectieve ophaling of nog beter, een containerpark aanleggen. Daar zou ik mijn best voor willen doen.

Jef Haseldonckx (Meer), 7de plaats op de lijst Democratische Eenheid (D.E.) Waarom ik ôpkom? Het is niet zo dat ik op een goeie morgen wakker word en denk: 'Vandaag ga ik me eens in de politiek engageren en opkomen bij de verkiezingen'. Neen, ik ben er min of meer vanzelf ingerold, via het verenigingsleven en andere organisaties, via de dorpsraden ook... Het is niet om één reden dat ik ôpkom, er zijn zoveel redenen, te veel om op te noemen. Wat ik vooral spijtig vond in het vorige gemeentebeleid - waarschijnlijk ik niet alleen maar velen mèt mij - is de onenigheid die is ontstaan binnen de vorige coalitie. Daardoor

Vullen, trekken en duwen Een verkiezingslijst moet vooreerst vol zijn wil hij enigszins politiek serieus genomen worden. Met een volle lijst naar de kiezer gaan, ook al weet men dat er maar enkelen gekozen zullen worden, wekt de indruk dat men keuze te over had om kandidaten te vinden. Niet dat dit ook zo is. Maar daar zijn dan de lijstvullers voor. Nogal wat partijen hebben zo'n reserve aan mensen waarop ze een beroep kunnen doen om de rangen te sluiten. Die mensen treden dan plots uit het duister van de anonimiteit en verschijnen op blaadjes met naam en toenaam, met foto en adres, beroep, familiale omstandigheden, hobby's, lidmaatschap van verenigingen... Kortom, die mensen moeten vooral 'gewoon' zijn zoals u en ik maar, en dat is niet zo gewoon, ze ontpoppen zich plots als bekommerden om het algemeen welzijn. Een goede lijstvuller heeft daarbij nog een grote familie in de streek wonen waarmee hij niet in onmin leeft, is lid van zoveel mogelijk verenigingen, geeft te gepasten tijde zijn bloed weg aan het Rode Kruis en houdt er het liefst geen uitgesproken menigen op na, of houdt die wijselijk vdér zich. Hij wil zijn naam en antecedenten best lenen om zijn kopman en diens partij te steunen maar verdwijnt na de geleverde verkiezingsslag weer liefst geruisloos in de anonimiteit terug. Zo niet de lijsttrekker. Hij is een per-

werden sommige zakcn - waarvan iedcre rechtgeaarde burger denkt dat ze zonder veel problemen kunnen afgehandeld worden plots hete hangijzers! Onbegrijpelijk vind ik dat! Wat ik positief vind is dat er desondanks toch soon die zich liefst zoveel mogelijk in het licht van de bekendheid koestert en daar zo lang mogelijk wil blijven. Hoewel hij een (politieke) kleur heeft, geeft hij daar vdôr de gemeenteverkiezingen zo min mogelijk blijk van, kwestie van niemand voor het hoofd te stoten. Hij wil nu eenmaal door allen bemind worden, volstrekt onhaalbaar natuurlijk, maar in de verkiezingsstrijd houdt hij aan die illusie vast. Hij gedraagt zich in die periode dan ook te allen tijde bijzonder minzaam - ook al strookt dit vaak niet met zijn aard - en geeft blijk van een warme sympathie voor bejaarden en gehandicapten. Ook de lijstduwer is een bekend persoon. Waarom hij de laatste is in de rij en dus geacht wordt de lijst omhoog te duwen, is hemzelf niet zo duidelijk. Wel weet hij dat die laatste plaats een eervolle is, in tegenstelling tot de algemeen gangbare mening dat het een schande is om laatste te zijn. Zo niet in het politieke spel waar men blijkbaar de evangelische stelling huldigt dat 'de laatsten de eersten zullen zijn'. Waarom is die laatste plaats zo begerenswaardig? Het verschijnsel kan op velerlei manieren verklaard worden maar een echt sluitende uitleg is er niet. Eén van die verklaringen is dat de kiezer, als hij met het rode potlood boven de lijst hangt en de namen van de kandidaten langsgaat, blijft twijfelen aan wie hij zijn voorkeurstem zal geven, tenslotte bij de laatste plaats aankomt en dan dââr, omdat hij niet ver-

nog mensen in het gemeentebestuur waren die met beide voeten op de grond bleven staan. En dat is goed vind ik, want een gemeente moet gerund worden als een bedrijf, dat wil zeggen: efficiënt. Voor sommigen in de politiek lijkt het spel belangrijker dan de doelpunten, daar sta ik niet achter. Dat er nog mensen zijn in het gemeentebestuur waarvoor efficiëntie het belangrijkst is, vind ik dus positief en dat belooft alleszins voor de toekomst. Ik wil liever geen bepaald punt uitkiezen dat voor mij het belangrijkst is; alle punten van een beleid zijn belangrijk. Ik wil een beleid liever beoordelen in zijn totaliteit, zo ook het programma van een verkiezingscampagne. Daar moet ge vooral kijken naar de personen achter de ideeën en de gedachtengang van die mensen, dat is van belang. Ik vind de manier waarop het beleid gevoerd wordt van meer belang dan de thema's. Een goed beleid is voor mij een soepel beleid dat zich aanpast aan de situaties die zich voordoen. En ik denk dat er heel wat 'souplesse' en efficiëntie nodig zal zijn in de toekomst. En dan denk ik aan 1992 want dan komt groot-Hoogstraten, dat nu een dorp is aan de grens, ineens centraal te liggen in een WestEuropese markt. Zich soepel kunnen aanpassen aan zulke nieuwe situatie, dat is voor mij goed beleid, daar sta ik achter. der kân, het bolletje rood kleurt. Een andere uitleg is dat vroeger, toen er nog niets eervols was aan die laatste plaats en de kiezer, al even besluiteloos als de vorige, zich liet leiden door een gevoel van medelijden met die sukkelaar op de laatste plaats en hem dan maar zijn voorkeurstem gaf. (Een uitleg uit de tijd toen men nog geloofde aan de goed-aardigheid van mens en politici). Nog een laatste uitleg is dat de kiezer niet zozeer besluiteloos als wel gemakzuchtig is en bij een keuze uit de kandidaten alleen maar kijkt naar de kop en de staart van de lijst, alzo de middenmoot overslaand omdat het anders allemaal wat te lang duurt. En dan kleurt hij het bovenste bolletje en het onderste. Waarom het zich moeilijk maken, nietwaar? •

Radio Continu is erbij! Op zondag 9 oktober zal radio Continu vanuit het perscentrum in IKO de verkiezingsuitslagen op de voet volgen en onmiddellijk uitzenden. De diverse lijsttrekkers en andere vooraanstaanden worden dan uitgenodigd om hun kommentaar via de Continu-microfoon tot in uw huiskamer te brengen. Wie vlug en goed op de hoogte wil zijn, stemt af op FM 105.4 van 19 tot 23u op zondagavond 9 oktober. 15


VERKIEZINGEN

Het politieke landschap herschikt? Eerst de cijfers, dan de namen. 10.087 kiesgerechtigde Hoogstratenaars kunnen hun stem uitbrengen op vi:jf liJten met in totaal 1 04 kandidaten. ve 7etelverdellng 7ag er zes jaar geleden zo uit: KGB 10 zetels, CVP 9 en FB 4. In stemmen zag de verdeling er dus navenant uit: KGB behaalde 38,7%; CVP scoorde iets lager met 35,1%; FB sleepte 17. 7% van de stemmen in de wacht. VU en SP

behaalden ieder 2,8% maar kwamen daarmee niet in aanmerking voor een zetel in de raad. De VU wou ook voor deze verkiezingen meedin gen naar de kiezerlijke gunst, maar moest in laatste instantie afhaken omwille van moeilijkheden met de samenstelling van een lijst (nadat een andere partij gedane toezeggingen niet zou hebben nageko men). De KGB werd opgeslitst in twee lijsten. Fons Jansen voert zijn Democratische Eenheid aan, ex-CVP-er (bij de vorige verkiezingen nog lijsttrekker) Fons Van Huffel is lijstduwer. In totaal telt DE zes gemeenteraadsleden: naast de twee vermelde kandidaten zijn dat nog Karel Aerts, Mon Matthieu, Jef Verheijen en (de andere CVP-dissident) Jaak Snijders. Enkele opvallende opvullers komen uit de muziekscene, Fred Van Ostaeyen en Eddy Sabbe.

Democratische Eenheid (D.E.)

Maaien zonder zorgen • grasmaaiers uiten en toren ers

Alfons Jansen, Hoogstraten Karel Aerts, Hoogstraten Edmond Matthieu, Minderhout Jef Verheyen, Meerle Fred Van Ostaeyen, Wortel Jaak Snijders, Meersel-Dreef Jef Haseldonckx, Meer Mia Janssens, Minderhout Manu Peeters, Meer Eddy Sabbe, Hoogstraten Jan Van Dijck, Meerle Marcel Brosens, Minderhout Bertha Vorsselmans-Devue, Meer Jan De Keuster, Hoogstraten Jos Vermonden, Meerle Peter Verlinden, Hoogstraten Marc Boudewijns, Minderhout Rit Govers, Meerle Kris Adriaensen, Hoogstraten Ingrid De Bie, Meersel Dreef Constant Govaerts, Wortel Astrid Christiaensen, Minderhout Fons Van Huffel, Hoogstraten

(2

Kennen we de meeste hoofdrolspelers uit deze partijen al vanwege hun activiteiten de voorbije zes jaren, voor de SP-kandidaten gaat dit beslist minder op. Voormalig kopman Richard Paepen staat op de tweede plaats, zijn rol werd overgenomen door Guido Peeters. Met een onvolledige lijst van 12 kandidaten hoopt de SP voor het eerst sinds een dertigtal jaren een zetel in de wacht te slepen. Daartoe zou het eigen stemmenaantal moeten worden verdubbeld.

Socialistische Partij (S.P.)

J. STOFFELSPAUL USSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SL UI TINGSDA G: zondag van 12 uur t/m maandag 13 uur.

16

Guido Peeters, Minderhout Richard Paepen, Hoogstraten Lijane Van den Hout, Hoogstraten Andries Stoops, Hoogstraten Paul Van Mechelen, Hoogstraten Marie-JosĂŠ Van Hout, Minderhout Mariette Cornelissen, Hoogstraten Johan Laurijssen, Meer Willy Kerselaers, Minderhout Lydie Goris, Meer Constant Pinxteren, Hoogstraten Danny Coertjens, Hoogstraten

t (O


VERKIEZINGEN Arnold Van Aperen kwam door zijn verwantschap met Jos Van Aperen niet eerder in de raad. Als lijstaanvoerder van de KVB zit er dat vanzelfsprekend niet meer in. Marcel Van Ammel staat op de laatste plaats. Verder in deze lijst nog raadsleden Karel Pauwels, Louis Van Laer, Theresa Coppens, Jos Brosens en Frans Snoeys. Deze lijst draagt trouwens heel duidelijk een KGB-stempel, vrijwel alle kandidaten kwamen bij eerdere verkiezingen op.

De CVP heeft zich door de omstandigheden (overlijden van drie raadsleden, afscheuren van twee andere) grondig moeten vernieuwen. Armand Coenegrachts trekt de lijst, met volksvertegenwoordiger Jef Van Looy als lijstduwer. De huidige raadsleden komen allemaal op, zij het niet steeds op verkiesbare plaatsen: Herman Verlinden, Staf Peerlinckx, Frans Adams, Theresa Van Erckm Gust Adams, Nand Bilcke en Jan Jacobs. Vanuit CVP hoek wordt wellicht heel wat verhoopt van de inbreng van o.m. Jef Blockx en Raf Jansen. De klassieke CVP-geledingen lijken allemaal vertegenwoordigd.

Kristelijke Volksbelangen (K.V.B.) Arnold Van Aperen, Meer Karel Pauwels, Meer Louis Van Laer, Hoogstraten Frans Tackx, Minderhout Bert Snijers, Wortel Thérèse Coppens, Meersel Dreef Jos Brosens, Hoogstraten Frans Snoeys, Meer Ludo Lambrechts, Hoogstraten Chris Jochems, Hoogstraten Frans Wouters, Wortel Danny Engels, Hoogstraten J05 Brosens, Meer Geert Marijnissen, Meerle Roger Sprangers, Minderhout Mart Pemen, Meer Jos Martens, Meerle Jos Govaerts, Hoogstraten Jan Mertens, Meer Bertha Mens, Meerle Danny De Pryck, Hoogstraten Jan Geerts, Minderhout Marcel Van Ammel, Wortel

Christelijke Volkspartij (C.V .P.)

pJ

FB probeert met zijn viermanschap Fons Sprangers, Juul Verhuist, Ludo Koyen en Milia Horsten zijn positie minstens te handhaven in de raad. Veel twintigers of dertigers bij de kandidaten, met om. Hilde Rigouts op de vierde plaats, Jef Leestmans (de enige kandidaat met duidelijk Agalev profiel) en ook Marc Sprangers - van wie we vanzelfsprekend geen politieke klank zullen dulden in zijn Fusieswing!

Armand Coenegrachts, Minderhout Herman Verlinden, Wortel Jef Blockx, Hoogstraten Jaak Huybrechts, Meerle Raf Jansen, Meer Denise Adriaensen, Hoogstraten Staf Peerlinck, Wortel Frans Adams, Hoogstraten Cor De Bie, Meer Teresa Van Erck-Christiaensen, Minderhout August Koyen, Meerle Mai Hermans-Sysmans, Hoogstraten Mai Vinckx-Sterkens, Meer Louis Tilburgs, Meer May Sterkens, Meer Roei Vanderbruggen, Meerle An Desmedt, Minderhout Jan Sterkens, Wortel Gust Adams, Minderhout Nand Bilcke, Hoogstraten Rik Michielsen, Hoogstraten Jan Jacobs, Meerle Jef Van Looy, Minderhout

Fusiebelangen (F.B.) Fons Sprangers, Meer Juul Verhuist, Minderhout Ludo Koyen, Minderhout Hilde Rigouts, Wortel Frans Meyers, Hoogstraten Jef Leestmans, Hoogstraten Frans Snels, Wortel Sjat Franssen, Hoogstraten Jan Fret, Meerle Jos Van Dijck, Meer ii. Jan Van Bavel, Meersel Dreef Rosette Servaes, Hoogstraten Fons Jacobs, Hoogstraten Jan Rombouts, Meer Leen Vissers, Hoogstraten Jef Deruysscher, Minderhout Joos Thijs, Minderhout René Smouts, Hoogstraten Eugeen Van Laer, Meer May Verheyen, Hoogstraten Marc Sprangers, Hoogstraten Fons Goos, Meerle Milia Horsten, Wortel

Goed eten is slecht. Veel roken '_. is slecht. Veel vrijen is slecht. Veel zonnen, veel zitten, 't is allemaal slecht. Waarom is al wat goed doet, slecht?

-

VPP fl

Afwachten dus wat de kiezers op 9 oktober zullen beslissen. Voorlopig zijn er nog heel wat onzekerheden: hoe vertaalt het wegvallen van vijf raadsleden (die vaak heel wat voorkeurstemmen behaalden) zich naar deze nieuwe lijsten toe? hoe reageren de vroegere KGB-kiezers nu ze niet langer een unitaire lijst voor het potloodje zien verschijnen? heeft het wegvallen van de VU gevolgen voor andere oppositiepartijen? Hamvraag lijkt evenwel of we een uitslag mogen verwach-

ten waarmee de Hoogstraatse burger zijn mening te kennen geeft over de vele strubbelingen en wisselvalligheden die het politieke beleid van de gemeente gekenmerkt hebben tijdens de laatste jaren. Koffiedik kijken dus. Al was een glazen bol ook verdraaid handig geweest, daar zit trouwens minder prut in. •

Een stad, een stad. Een stadje, een stadsparkje.

-

Als iedereen voor de goei stemt, dan worden vanzelf al de besten verkozen.

Als je al dat jong volk ziet rond lopen, hoeven we in de toe= komst niet te vrezen voor een dalend verbruik van de consumptiegoederen.

5

17


VERKIEZINGEN

Zij die toekijkei 1

De man voor het grote werk Als je het over verkiezingen hebt, dan denkt iedereen in de eerste plaats aan politiek. De lijsten met de kandidaten. Welke bekenden staan daar bij en voor welke partij komen die op. En als bijkomend probleem: voor welke partij of persoon ga ik deze keer stemmen? Naast de politieke kant is er ook nog de administratieve kant van de verkiezingen. Iedereen heeft wel eens horen praten over mensen die het ongeluk hadden opgeroepen te worden om te zetelen als bijzitter of als teller. Zeker de mensen die juist 40 geworden zijn, slaat de schrik al om het hart. Maar panikéren is niet nodig: we hebben van verschillende mensen horen zeggen dat het best meevalt. Méér nog: de meesten zouden het nog wel eens een tweede keer willen doen. Maar dat gaat niet: de volgende keer zijn ze immers te oud! De man die in Hoogstraten alles van de technische kant van de verkiezingen afweet, is notaris Jan Michoel. Als voorzitter van het Hoofdstembureau kan hij ons precies vertellen wat er bij zo 'n verkiezingen zoal komt kij ken. Wij dus daarheen, om ons licht op te steken.

Notaris Michoel:

'Het Hoofdstembureau bestaat uit een groep van 4 bijzitters, een secretaris en de voorzitter. Dat zijn meestal zelfstandigen, omdat die zich het makkelijkst kunnen vrijmaken, ook in de week. Normaal gezien is de voorzitter iemand met een juridische titel, een advokaat of rechter. Tenzij dat die te politiek gekleurd zijn. Dan moet men iemand anders zoeken. Vorig weekend (van 10-11 september) moesten de kandidatenlijsten ingediend worden. In de week daarop volgt eerst de voorlopige en later de definitieve afsluiting van de lijsten. Dat laatste is op donderdag, de 24e dag voor de stemming. Daarna kunnen de stembrieven opgemaakt worden en verstuurd naar de drukkerij. In de gemeente Hoogstraten zijn er 15 stembureaus. Voor elk bureau moet ik een voorzitter aanduiden. Die voorzitter kiest dan zelf een secretaris, meestal zijn dat vaste mensen. Uit de kiezerslijsten van de gemeenten worden dan de mogelijke bijzitters voorgesteld. Dat zijn de mensen die het dichtst bij de leef18

tijd van 40 jaar zijn. De voorzitter kiest er daar 4 uit, met ook nog 4 reserve-bijzitters. Met de gemeenteraadsverkiezingen valt het meestal nog wel mee om de bureaus samengesteld te krijgen. Met de Europese of Parlementsverkiezingen is dat soms wel anders. Daar voelen de mensen zich niet zo bij betrokken. En dan zijn daar ook Merksplas en Rijkevorsel nog bij. Dat zijn heel wat bureaus meer. De gemeente zorgt verder voor de kiezerslijsten. Per bureau zijn er zo'n 700 kiezers. De gemeente bepaalt ook de vergoedingen (variërend van 200 tot 300 frank voor heel de voor- of namiddag) en ze zorgt voor broodjes en koffie in de bureaus. Daarnaast zijn er ook nog de telbureaus. 's Namiddags worden de stembrieven bijeengebracht in het IKO. Daar zijn 5 telbureaus, daarvoor moeten ook voorzitters en secretarissen zijn. En per bureau 3 bijzitters. Voor zo'n telbureau roept men meestal universitair gediplomeerden op, mensen met hoger onderwijs of diegenen die in het onderwijs staan. Men gaat er van uit dat die kunnen tellen. In zo'n bureau kunnen ook getuigen van de verschillende partijen aanwezig zijn. Op dinsdag, de 5e dag voor de stemming moeten de namen van die getuigen binnengebracht zijn. Dus daar mag niet zo maar iemand komen zitten. Het wordt wel eens heel druk als die getuigen van hier naar daar beginnen te lopen en de uitslagen gaan opschrijven. Maar 'helpen tellen' mogen die natuurlijk niet. Diezelfde avond worden nog de zetels per Par tij verdeeld, ook de namen van de verkozenen worden dan al vastgelegd. En de daarop volgende week wordt dan de uitslag verstuurd en worden ook de pakketten met stembrieven opgestuurd naar het gerechtshof. Daar kruipt toch al heel wat tijd in. Mijn eigen personeel is daar toch al 2 tot 3 voormiddagen mee bezig. Zonder de tijd te tellen die ik er zelf in steek. U zult natuurlijk denken: maar hij zal er wel goed voor vergoed worden. Dat dacht ik ook, tot ik hoorde dat de voorzitter van ons Hoofdstembureau ook maar 1500 frank verdient voor al zijn werk. Toen was ook ik weer verzoend met mijn slechtbetaalde job van secretaris. Denk ook eens aan ons op 9 oktober.

De man die niet mag stemmen De gemeente Hoogst raten telt als grensgemeente ook heel wat inwoners die hier als Nederlander of als vreemdeling staan ingeschreven. In de ogen

...

van velen zijn dat allemaal mensen die hier zijn komen wonen om met diepere teugen te kunnen genieten van hun minder belaste centen. Maar minder bevooroordeelden weten beter: heel wat van die mensen met een vreemdelingenpas wonen al hun leven lang in de grensstreek en hebben hier aan beide kanten van de streep hunfamilie wonen. Alleen zitten ze juist aan de verkeerde kant om ook de zelfde rechten te hebben als de andere inwoners van hun gemeente. We zochten er echter een uit van de eerste soort. De heer J. Sips, inwoner van een van onze noordelijke (ha ja, hoor ik er enkelen denken) deelgemeen ten. J. Sips:

'Ik vind het wel spijtig dat geen enkele lijst voor ons opkomt. Ik woon hier nu al 23 jaar en ik heb ook wel mijn mening over de Hoogstraatse gemeentepolitiek. In Nederland is het zo dat je als vreemdeling na een aantal jaren stemrecht krijgt. Vooral op gemeentelijk vlak kan dat toch wel interessant zijn. Niet dat ik zelf van plan zou zijn om mij met die politiek bezig te houden. Als ik de briefjes van de partijen lees die ik hier in de bus krijg! En ik ben zelf nog van de oude stempel: niet te veel zeuren maar aanpakken. En dat kan niet meer in deze tijd. Nu wil iedereen wat te zeggen hebben en dan moet daar nog rekening mee gehouden worden ook. Nee, ik heb mijn tijd wel gehad. We kunnen er niets aan veranderen, dus wat zou ik mij er druk over maken?' En dus mag de heer Sips ook deze keer weer niet mee gaan stemmen. Mischien over 6 jaar. Dan woont hij hier al 29 jaar. Of zou dat ook nog niet lang genoeg zijn? Hij kan zich natuurlijk ook nog tot Belg laten naturaliseren. Maar of hij - of een ander - dat er voor over heeft om een eigen stem te hebben ... ?

Een man die voor mag zitten De mensen die het elke keer weer aan hun been hebben, zijn de voorzitters van de verschillende bureaus. De meesten van ons kunnen denken: 'Gelukkig maar dat dat mij nooit kan overkomen...' Tenzij u tot de langer gestudeerden behoort, dan kan er nog van alles gebeuren. Iedereen kent ze wel: de plaatselijke onderwijzers die steeds de ereplaatsen mogen delen. Het was dan ook geen groot probleem om er enkele aan de praat te krijgen.


VERKIEZINGEN

De voorzitters:

'Dat voorzitterschap is ook niet vrijwillig, je bent net zo goed verplicht als een ander die opgeroepen wordt. Met een goede reden zou je dat kunnen weigeren. Maar als je gezond bent moet je toch gaan stemmen. Uw voormiddag is er toch aan. Het is in oktober, dus vakantie pakken zit er ook niet meer in. Dus ja, waarom dan niet, hee. Het kiezen van de bijzitters valt gewoonlijk ook wel mee. Een enkele keer brengt iemand een ziekenbriefje binnen. Iemand die dat niet aankan of die zo lang niet kan stilzitten. Gewoonlijk zeggen ze in het begin allemaal 'Waarom ik wel en die niet?' maar achteraf valt dat gewoonlijk erg mee. Het is ook zo dat in de dorpen iedereen iedereen kent. Je ziet al die mensen weer eens. Dat is eigenlijk best plezierig. Het enige probleem dat wel eens opduikt is dat iemand een stembrief in de verkeerde bak steekt. Dat kan met die roze en groene en witte formulieren. Maar nu is het alleen voor de gemeente. Dat zal wel vlotter gaan. En als iedereen zijn taak wat kent, dan verloopt dat heel gesmeerd.'

Geen man die niet gaat stemmen België is een van de weinige landen met een stemplicht. Dat heeft voor gevolg dat (bijna) iedereen die voormiddag thuis blijft om aan zijn burgerplicht te voldoen. Een ander gevolg is dat heel wat mensen blanco of ongeldig stemmen. Ze moeten wel, maar het interesseert hen niet. Dus knoeien ze maar wat op hun blad. Vooral de jongeren zijn blijkbaar weinig politiek geïnteresseerd. En nu de schooiplicht eindigt waar de stemplicht begint, denken velen misschien: 'Dan knoeien we maar wat voort.' Zijn er veel mensen die weigeren te stemmen? Voor u antwoordt een telefonische politieagent: 'Nee, hier in Hoogstraten zijn er gewoonlijk maar een paar die geen geldige reden hebben om niet te gaan stemmen. Die mensen worden dan wel degelijk veroordeeld. Dat zijn dan politiestraffen, dat gaat tot maximum 25 frank maal 60. Maar hier in de fusiegemeente zijn dat er maar 1 of 2 over heel de gemeente.

DE HOOGSTRAA TSE PERS uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: Hoogstraten - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11 03-314.55.04

HALVE EEUW GELEDE september 1938 In beslagname van een auto Verleden week zondag werd te Strijbeek aan het tolkantoor een auto Minerva voor personenvervoer in beslag genomen door de douanen. De inzittenden waren personen uit Brussel en gelukkig voor hen was er nog de tram van 18.30 uur waarmee ze huiswaarts konden keeren. De reden van de beslagname berust op het feit dat de auto niet voorzien was van een geldig fiscaal kenteeken, dat voor deze voertuigen vereischt is, en dus het wettig bestaan van het rijtuig in den toikring niet kon bewezen worden. Dit voorval weze een les voor de andere auto-eigenaars die maar al te dikwijls verwaarloozen hun fiscaal kenteeken op een zichtbare plaats in hun rijtuig aan te brengen en diensvolgens last ondervinden met de bevoegde ambtenaren en agenten.

Jubelfeesten te Meersel Wist ge dat voor 250 jaar op 28 october 1688 de eerste H. Mis werd opgedragen in het Paterskerkje? Neen? Eenige mannen van Meersel, Galder en Strijbeek bleken er meer van te weten. Daarom hebben ze de koppen eens bij elkaar gestoken en het besluit van de vergadering was: dit jubileum moeten we vieren, doch we moeten er gansch de bevolking in betrekken? Dan maar eerst vertellen aan de menschen waarover het eigenlijk gaat. Het doel van de Capucijnerstichting aan de Nederlandsche grens was niet zozeer de geestelijke zorg van Meer-

le of Meersel, dan wel de dienst aan de zuiderlijke parochiën der oude landen van Breda en Bergen-opZoom, waar de volgelingen van Calvijn een echte terreur uitoefenden tegen de katholieken. Het klooster was als een missiepost, waar steeds met een aandachtig oog op het geloof aan de andere zijde van de grens werd gewaakt, en waarvan de bewoners in iedere omstandigheid manhaftig en taktisch hulp boden, zoodat een schrijver durft beweren dat het te danken is aan de Paters van Meersel, dat het geloof bewaard bleef in West Noord-Brabant. De stichters van het Capucijnenklooster zijn het Nederlandsch echtpaar, Jan de Wyse en Ida van Rucphen, kooplui te Breda, die, na den dood van hunne vier kinderen, besloten een deel van hunne goederen te besteden voor het geestelijk welzijn van hunne streek. Dat de keuze viel op de Capucijnen, is te wijten aan het feit dat de kloosterlingen zich vooral onderscheidden in den strijd tegen het Protestantisme, en ook, dat de schoonbroeder van Jan de Wyse, toen in de Capucijnerorde was getreden te Antwerpen. De toelating tot het bouwen werd op 16 mei 1686 verleend door Maria Gabriela de Lalaing, voogdes van den jongen graaf van Hoogst raten; op 10 Dec. door den koning van Spanje, Karel II en op 14 Dec. door den bisschop van Antwerpen. Op 28 Oct. 1688 was het kerkje zoo ver gevorderd dat het kon ingezegend worden. Zooals ge ziet, precies 250 jaar geleden en daarom dit jubileum. (Bron: Gazet van Hoogstraten)

' / - Treedt Gomarkus (11 okt.) met '. Regen met Sint Denijs (9 oktodroogte in, een natte winter in ber), voorspelt natte winter en 't begin. -- weinig ijs.

DE VOLGENDE 'MAAND' VERSCHIJNT ALS DE VERKIEZINGSSTRIJD IS UITGEWOED: OP 26 OKTOBER. MEDEWERKERS, DIT IS EEN DRINGENDE OPROEP OM UW KOPIJ TIJDIG (op woensdag 12 oktober) IN TE LEVEREN. Alleen de Sport- en Dorpsrubrieken mogen nog op zondag (16 oktober). 19


ADVERTENTIE

EEN REALISTISCH BELEID MET GARANTIE

FONS JANSEN KAREL AERTS MON MATTHIEU JEF VERHEYEN FRED VAN OSTAEYEN JAAK SNIJDERS JEF HASELDONCKX MIA JANSSENS MANU PEETERS EDDY SABBE JAN VAN DIJCK MARCEL BROSENS BERTHA VORSELMANS-DEVUE JAN DE KEUSTER JOS VERMONDEN PETER VERLINDEN MARC BOUDEWIJNS RIT GOVERS KRIS ADRIAENSEN INGRID DE BIE STAN GOVAERTS ASTRID CHRISTIAENSEN FONS VAN HUFFEL.

PAL


INTERVIEW

'Amerika, Amerika' Vorige keer kon u in De Hoogstraatse Maand een artikel lezen over Jan Ser vaes, die gedurende 1 jaar met Up With People op stap ging. Deze maand vertellen Ann Van Hecke en Willem Spaas hun verhaal. Beiden hebben immers ook een jaar in de VSA gezeten, maar dan wel om te studeren. Hoe dat verliep, vertellen zij zelf. Jong zijn in Texas Ann Van Hecke vertrok naar Amerika met de organisatie I.E.F.: 'Toen ik vorig jaar bij mijn ouders met het idee aankwam om een jaar in de Verenigde Staten te studeren, waren ze niet meteen enthousiast over het plan. Maar ze hebben dan geïnformeerd bij de ornanisatie en bij enkele leerkrachten en op den duur mocht ik toch mee. Zodoende zat ik van augustus 87 tot juli 88 in San Antonio (Texas) net de Amerikaanse organisatie I.E.F. (In(ernational Education Fouiid). Daar heb ik mijn laatste humaniorajaar opnieuw gedaan.'

rend. Het systeem is als volgt: je moet er enkel voor zorgen dat je binnen de 4 jaar 21 graden behaalt. En de meesten halen zonder moeite meer dan 30 graden. Het enige wat je moet doen is de lessen volgen en je huiswerk maken. Zelfs met sport kan je veel punten ophalen.'

1.

nieisje ginds veel scrietiier ci) san laugere duur clan bij ons. Ook ssorclen cle partners mi middellijk voorgesteld aan hun ouders en /e worden dan ineens gekeurd. Wat men iu Amerika ook meer naar waarde weet te schat ten, is originaliteit en kreativiteit. Wij zou den hier misschien zeggen 'Wat heeft die zot nu weer uitgevonden!' terwijl datzelfde idee ginder enthousiast onthaald kan worden.' Voor de rest heeft Aiin mrir van Amerika ge zien dan heel de redaktie hier samen. New York, San Francisco, Los Angeles, de Rocky Mountains. Allemaal ronkende namen, die voor de meesten van ons spijtig genoeg ge-

Leo stukje 'Big /-Ipp/e als achteigrond voor Willem Spaas en zijn gastouders.

.4un lint ]Ic'cke /1/el haar Be/uiisclie zu.s Ti,ie cii -1,ue,'ikaanse i ,ader Charlic'. 'Sommige mensen denken dat het een jaar nietsdoen is, maar die zitten er ferm naast. Je zit ginder zeker niet met je duimen te draaien.' Maar... meegaan kost geld. 'Een investering zoals een andere' zegt Arm, 'als je een jaar op kot gaat, ben je evenveel kwijt.' 'Het verblijf in de VSA maakt je veel zeifstandiger. Ook bijvoorbeeld door je aan te passen in 't begin. Na zoveel jaar Hoogstraten ineens naar een ander kontinent met een andere taal, andere gewoonten. Het is een ander leven. Zelf heb ik in het begin problemen gehad met mijn gastgezin, dat nooit tijd had. Na drie maanden ben ik dan ook verhuisd naar een ander gezin en toen ging alles goed.' 'De jeugd in Amerika is anders dan bij ons. Fuiven, zoals hier in de PAX, zie je er niet want je mag niet uitgaan of drinken onder de 21 jaar. In het weekend gaat men dus naar de film of naar de Mac Donalds of een party die bij een vriend of vriendin gehouden wordt terwijl mama en papa niet thuis zijn. Ook doen ze veel meer aan sport. In Amerika is er geen moderne, technische of vakschool. Iedereen studeert aan een High School en daar kan je het zo gemakkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. Maar wat ginder moeilijk is, is bij ons nog tamelijk gemakkelijk. Het onderwijs staat op een veel lager niveau dan bij ons. De scholen zijn ook veel vrijer: alles is gemengd, niemand draagt uniformen, er is minder discipline. Kwa sport staan ze wel op een hoger niveau dan hier. Je kan gelijk welke sport als vak nemen.' 'Eigenaardig genoeg worden de jongeren ginder op bepaalde gebieden tamelijk streng opgevoed. Zo zijn de relaties tussen jongens en

woon namen zullen blijven. Toch was Ann ook weer blij om terug thuis te komen. Wat ze wel eens mist, is het prachtige weer dat ze ginder had. Maar ja, dat zal ook wel weer wennen, niet?

Jet set in Connecticut Ook Willem Spaas denkt graag terug aan zijn plezierige tijd in de Amerikaanse staat Connecticut, waar hij met de Organisatie A.F.S. (American Field Service) elf maanden verbleef. A.F.S. is ontstaan na de tweede wereldoorlog en had als doel een uitwisseling tussen kinderen van verplegend personeel in Frankrijk en Amerika tot stand te brengen. Later werd het een uitwisseling Europa Amerika en momenteel opereert de Organisatie over de hele wereld. 'Over A.F.S. ben ik zeer tevreden' vertelt Willem. 'Ze bereiden je goed voor op je verblijf in Amerika. Gedurende de maanden die de reis voorafgaan worden er oriëntatiedagen georganiseerd en tijdens het verblijf in Amerika komt men ook nog geregeld bijeen om te evalueren.' 'Ik werd geplaatst in een gezin in Wilton, een dorp dat een uurtje boven New York ligt. Daar woonden praktisch alleen rijke mensen, de jet-set van NY dus. Zo stonden er bij ons in huis maar liefst 5 televisies.' De reis was zeker geen zuivere plezierreis. Je moet elke dag naar school en dat word je soms, evenzeer als hier in België, beu. Vooral American History, een verplicht theoretisch vak, werkte me vaak op de zenuwen. De kwaliteit van het onderwijs is er niet zo schitte-

'In Amerika heeft men uiteraard andere gewoonten dan hier. Op het eten wordt niet veel werk gemaakt. Ze eten vaak hamburger, kip, spaghetti, lasagna, ... en ze eten ook heel droog, dus zonder saus en zo. Het eten is werkelijk zo simpel als het kan. Als ze vragen wal je nationaal gerecht is, moet je niet afkomen met 'biefstuk friet' want dat kent iedereen ginder. Je kan beter stoofvlees of zo als typisch Belgisch voorstellen. Andere verschillen zijn bijvoorbeeld het uitgaan. Men spreekt af op het tennisveld of een ander gezellig plekje in het dorp. Of men gaat naar een party bij een vriend of vriendin thuis. Het is ginder dan ook vrij normaal dat op die feestjes de politie binnenvalt. Amerikanen zijn bijvoorbeeld ook verbaasd als je zegt dat er bij ons nog ongemengde scholen bestaan. Dat kunnen zij zich niet meer voorstellen.' 'Europeanen onderschatten zichzelf op gebied van politieke en economische macht. In Amerika vindt men het Europa een belangrijk kontinent en men houdt er dan ook rekening mee. Ook op gebied van kunst zie je dat. In New York zijn we naar een museum geweest met enorm veel verschillende kollekties, maar nergens was het zo druk als bij de 'Dutch and Flemish painters'. Daar stond men in rijen aan te schuiven. De meeste Amerikanen zien België ook als een socialistisch land en men heeft mij zelfs gevraagd of wij thuis een TV en elektriciteit hadden.' Ook Willem heeft heel wat van de VSA gezien: Virginia, Disneyworld, New York, Boston... geen van deze plaatsen heeft voor hem nog geheimen. Terugkomen viel hem in het begin dan ook zwaar, maar nu is hij weer helemaal thuis in Hoogstraten. Tot hier de getuigenissen van Ann en Willem. Ze waren het erover eens: Amerika was een enorm verrijkende ervaring. Voor al dat moois betaalt u bijA.F.S. zo 'n 170.000 frank, terwijl bij I.E.F. de kosten al snel oplopen tot over de 300.000 frank. it's up to you, folks!U 21


Ulicotenseweg

0 LEZERS SCHRIJVEN

Verkiezingen We zitten weer in volle verkiezingstijd en de beloften vliegen ons dan ook opnieuw om de oren. Zes jaar geleden stelden de Minderhoutse kandidaten zich aan hun kiezers voor en wat konden wij o.m. lezen? KGB: 'Van het tweede voetbalveld voor

MVV, reeds meermaals beloofd, is er nog steeds geen sprake. Voor onze vele jeu gdploegen is er nergens plaats. Wij, kandidaten van Minderhout, willen en kunnen u helpen'. CVP: 'Het tweede voetbalplein. Een moeilijk probleem. Er is nu een voorlopige oplossing voor de trainingen. Wij hopen aansluitend hierop een betere oplossing te kunnen realiseren'. En wat is er nu tijdens de laatste zes jaar gebeurd? Niets, niets, driemaal niets! Ja toch, de huurprijs werd verhoogd... Zouden wij van de huidige kandidaten wat meer politieke eerlijkheid mogen verwachten? Of gaan zij opnieuw misbruik maken van de problemen van onze voetbalvereniging om stemmen te ronselen? Dan waarderen wij meer de houding van FB. Die komt er tenminste rond voor uit dat de voetballende jeugd op hen niet moeten rekenen. De Bond Zonder Naam dnikt het in haar maandspreuk zeer kernachtig uit: 'Goede politiek: Niet kakelen! Eieren 'leggen!' En zo hoort het inderdaad. M.J., Mjnderhout

Inspraak van de burger: slechts verkiezingspraat!! Reeds in 1983 kregen we de Algemene Directeur van Bruggen en Wegen op bezoek voor de vernieuwing van de Ulicotenseweg. Dit op aanvraag van het bestuur. Ons voorstel was: de kasseibaan achter de bocht (De Rooy) verbreden met een meter kassei en achter de bomen een verhard fietspad aanleggen. Lang nadien vernamen we dat dit te kostelijk zou zijn. Kasseien waren niet te koop en het heraanleggen van de weg met kasseien was uitsluitend handenarbeid. Dit was te duur daar er onvoldoende kredieten waren. In aansluiting met de Ulicotenseweg werd een betonbaan gelegd op Nederlands grondgebied. Naar dergelijk voorbeeld werd dan een plan gemaakt dat niet ter inzage kwam noch op het stadhuis, noch op het Schepencollege. Wanneer ik vernam hoe de plannen zouden uitgevoerd worden, waren deze reeds verstuurd naar de aannemers. Een bezwaar vanwege het stadsbestuur zou alles op de lange baan schuiven, zodat we nog jaren moesten wachten. Dit vond ik onverantwoord, gezien de wekelijkse ongevallen op het laatste stuk van de weg voor de grens, dat stuk was onberijdbaar geworden. Karel Pauwels schepen.

Geachte Redactie, In bijdragen in de Hoogstraatse Maand lees ik min of meer geregeld protesten tegen het verdwijnen van bomen in de Kempen. Die bomenhaat is een soort langzame zelfmoord. Om op mijn beurt daartegen te protesteren, werd ik geïnspireerd tot het schrijven van bijgaand gedicht 'VOGELVRIJ'. Ik durf veronderstellen dat de ecologisten en groenen (en niet alléén zij) het met genoegen zullen lezen. Misschien vindt gij ergens wel een plaatsje om te publiceren, zo wil ik hopen. Met mijn beste dank bij voorbaat en met de meeste hoogachting, Maurits BILCKE

DE VOLGENDE 'MAAND' VERSCHIJNT ALS DE VERKIEZINGSSTRIJD IS UITGEWOED: OP 26 OKTOBER.

Antilliaanse feesten Aan sommigen Ondergetekende excuseert zich voor zijn voor sommigen onbegrijpelijke doch moreel verantwoorde houding aan de inkom van de Antilliaanse feesten, 's nachts om 2.00 uur. Dat deze sommigen volgend jaar om 21.00 uur komen en volledig kunnen genieten van hun inkomgeld, of, en dat hebben wij nog veel liever, dat zij zorgen dat ze op de helperslijst komen zodat zij dan volledig gratis binnen kunnen, en de zaak is opgelost. Wie niet sterk is moet slim zijn. Peter Verschueren ten persoonlij ken titel 22

MEDEWERKERS, DIT IS EEN DRINGENDE OPROEP OM UW KOPIJ TIJDIG (op woensdag 12 oktober) IN TE LEVEREN. Alleen de Sport- en Dorpsrubrieken mogen nog op zondag (16 oktober).

Vogeivrij Ten ' ogel :'ii eeg U 'ou niet meer zing n. Dus hoorde niemand nog zijn lied. Alen vroeg ;ic/i af in hoge kringen wat met die vogel was geschied. Men ging dus onderzoeken, pogen te weten war die bek ontbrak. Hij was nier ziek, niet vegge vlogen. Hij Zat te zisij gen op zijn tak. Alen stelde een co,nmisste swnen van kenners van het vogel//ed. ar kon men doen? Hein dwingen? Pramen? Tot een beshssing k wam het niet Wat wenst (lat beest? 13 al wil het eten? Men gaf liet wit ltanar,'e..aad en kon/zaad ook, men kan nooit weten. Doch zingen, neen, (lat deed hij niet. 1% Jaar aan een knaap 4ou hij'tertel len: 'Ik heb onlangs veinomen dat men ook de boom wou, op ik Zit zal velleii. 'k Gef dan de vogel aan de kat' Men heg/'t izepland een haan Ie trekken en uist JTlV boom slaat in de weg. Nu kan het hele land verre,& ken: 't Is liter dat ik mijn eiljes leg, 't Is hier dat ik mijn netje boussde, '1 is liter dat ik zo gaarne -'vng, 't is hier dat ik geluk kit' trouwde, 't is goeie lacht bie, voor rmjn long' De knaap trok naar de burgervader en zei beleefd en met veel moed: 'Die boo,n past prachtig in liet kader. Ver/eg de weg. Wees mild en goed'. De weg werd zogeegd vergeten. 't Kind moht de vogel doen verstaan: 'De bazen hebben laten weten dat men trw boom zal laten staan'. Het kinderwoord was voor de vogel een ere woord. Hij zong wee, voort. Maar kort nadien trof hem een kogel Men deed hem zwijgen, Als vermoord. Ze ruk ten aan inet bijlen en met zagen. De boom was weldra in hun greep. Van al de buren die het -'ogen was 't enkel 't kind dat niet begreep. Hei -'ocht naar 't nesije. Niet te vinden. 't E4 as met de takken weggesleurd. Gij raadt het reeds, mijn beste vrienden: Het wegontwerp werd goed gekeurd! Iaar wal de knaap en ik niet wisten en later in de kranten stond' Dat 't 'tlinisterie zich vcrgiste en 't baanvak.,, overbodig vond!

Men leert met schade en met schande. Wie protesteert verbrandt zijn handen of erger nog: riskeert de kogel, hij weze dichter, Paus... of vogel! Maurits BILKE Zomer 1988


GEMEENTERAAD

VANUIT HET STADHUIS~ Met een propere lei beginnen, maar... waarom die stapel vaten op de industriezone, en.. hoe verwarmen we de Minderhoutse kerk? Tijdens de voorlaatste gemeenteraadszitting, vôôr de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 9 oktober, op maandag 29 augustus, stonden er 28 punten op de agenda: 18 in openbare vergadering en 10 voor de besloten vergadering. Het college had 14 punten voor de openbare vergadering, FB 3 punten en schepen Aerts 1. Na de bespreking en de goedkeuring van de verslagen van de raadszittingen van 1 en 25 juli kon men met de nieuwe agenda beginnen. Raadslid Snoeys werd als eerste stemmer uitgeloot en raadslid Bilcke was verontschuldigd. De meeste punten (13) werden zonder discussie door alle aanwezigen (22) goedgekeurd. De kerkfabrieken van Meer en Meerle kregen een gunstig advies voor hun begroting 1989. Raadslid Peerlinck onthield zich bij het advies over de rekening van de kerkfabriek van Wortel omdat deze nogmaals te laat was binnengekomen. Een lening van 900.000 fr voor de financiering van de aankoop van speeltuigen bestemd voor de verdere uitbouw van de infrastructuur van het zwem- en recreatiegebied De Mosten in Meer werd goedgekeurd. De raad was eveneens akkoord met de overeenkomst tussen de Buurtspoorwegen (NMVB) en de gemeente voor de busdiensten tijdens het schooljaar 1988-'89. De tarieven van het leerlingenvervoer moeten overeenkomen met de tarieven (nationaal) van de NMVB. Deze prijzen zijn afhankelijk van het aantal kilometers, de leeftijd van de kinderen en de periodes. Het vaststellen van een eigen dagvergoeding voor de gemeente is niet meer mogelijk.

Begraafplaatsen De gewijzigde tekst van het gemeentelijk p0litiereglement op de stedelijke begraafplaatsen en graven werd goedgekeurd. Sinds 1978 bestaat er in de gemeente een eenvormig tarief voor grondconsessies. In 1983 ontstond er een politiereglement waarin de omvang van de graven, de modaliteiten van grondvergunning en lij kverbranding niet voorzien waren. Dit werd nu aangevuld. De periode van een vergunning werd vastgesteld op 25 jaar. Het is toegelaten om twee personen in eenzelfde graf te begraven. De diepte van het eerste graf wordt dan hieraan aangepast. Schepen Sprangers feliciteerde de makers van dit werkstuk. Raadslid Jacobs vroeg om de mogelijkheid te onderzoeken om ook in Meersel-Dreef een gemeentelijk kerkhof aan te leggen. Raadslid Verlinden hoopte dat ook op de kerkhoven en in de onmiddellijke omgeving regelmatig politietoezicht zou gebeuren om mogelijk vandalisme te voorkomen. Niet-inwoners van de gemeente Hoogstraten - bv. van Castelré en Grazen - kunnen ook in Minderhout en Meerle begraven worden. Dit is een historisch gevolg van een typische grenssituatie. De bespreking van de overeenkomst met de vzw Spijker voor de huur van de sporthal werd goedgekeurd. Men wenst eigenlijk een voorstel voor de duur van één jaar met één bedrag waarin alles is begrepen zodat eventuele betwistingen of onduidelijkheden zoveel mogelijk uitgesloten zijn.

In de begroting is een krediet voorzien van 120.000 fr voor de aankoop van een lithopers voor het IKO. De raad is akkoord om deze uitgave met eigen middelen te financieren. De lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor deze aankoop werden dan ook goedgekeurd.

Een propere lei De burgemeester gaf een toelichting bij de brief van 05.07.88 van de gemeenschapsminister voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Orde met betrekking tot de aktie 'met een propere lei'. De bedoeling is om via een sensibiliseringscampagne de stadsvervuiling tegen te gaan, o.a. het zwerfvuil, sluikstorten, hondepoep,... De campagne zal landelijk ondersteund worden met grote affiches. De plaatselijke besturen die de beste initiatieven nemen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd 'de gouden bezem'. Aan de gemeenteraad werd gevraagd om aan deze aktie mee te werken. Er wordt zowel een uitgebreid als een beperkt programma voorzien. De gemeentelijke kultuurdienst zou een aktieplan kunnen ontwerpen. De voorzitter vraagt dat iedereen zijn voorstellen zo vlug mogelijk zou mededelen. Het slagen van dergelijke aktie hangt van iedereen af. Schepen Sprangers stelde voor om maar te beginnen met het opruimen van enkele sluikstorten en de openbare gebouwen te zuiveren van aanplakbrieven en dergelijke. Raadslid Koy-

en vond dat in de nieuwe woonwijken de papiermanden regelmatiger zouden geledigd moeten worden. Verschillende raadsleden zagen direct diverse mogelijke gemeentelijke initiatieven. Het achterlaten van dozen en andere verpakkingen bij de glascontainers is bij velen een doorn in het oog. Iedereen was akkoord en... wij zijn erg benieuwd naar de resultaten. Het verslag van de stadskas over de maand juni 1988 werd zonder enige commentaar goed bevonden. De OCMW-rekening over het dienstjaar 1987 heeft een overschot van 5,6 miljoen fr. en werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De uitgaven aan sociale bijstand zijn nu opgelopen tot 10 miljoen, in 1984 was dat nog 5 miljoen. De belangrijkste buitengewone uitgave was het bedrag van 4,5 miljoen fr. voor het onderhoud van het bejaardentehuis in Hoogstraten. In een vorige gemeenteraad werd in principe beslist tot het inrichten van een cursus bloemsierkunst in het IKO op kosten van de gemeente. Dit werd nu concreet uitgewerkt voor de duur van één jaar. Men moet wel minimum 10 leerlingen per leerjaar bereiken en er worden drie leerjaren ingericht. Het inschrijvingsgeld voor deze cursus wordt vastgesteld op 1500 fr. per leerling. Door het wegvallen van de subsidie-uren voor bloemsierkunst mag men met subsidies het atelier tekenkunst op hoger secundair niveau opstarten. De raad is hiermede akkoord. De minimumnorm voor het aantal leerlingen bedraagt 6. Fusiebelangen vroeg dat de voorzitter de inhoud van de brief van het provinciebestuur betreffende de raadsbeslissingen over de uitbreiding van de riolering in Wortel en de her inrichting van de Kapeldreef in Minderhout zou bekendmaken. Burgemeester Jansen las de brief voor waarin de provinciegriffier verzocht om te wachten met de goedkeuring van de ereloonvoorwaarden en met de aanstelling van een ontwerper tot nâ de installatie van de nieuwe gemeenteraad omdat dergelijke beslissingen kunnen beschouwd worden als zijnde in extremis getroffen.

bes bes t ¶1

inn

11S

Vf


GEMEENTERAAD

Restauratie kerk Minderhout Schepen Verhuist zegt dat het college sinds oktober 1987 weet dat er dringend werk moet gemaakt worden van het dossier vloerverwarming daar de restauratiewerken begonnen. Gezien in het schepencollege geopperd werd dat het systeem van vioerverwarming onefficiënt was, werd, beslist door de deskundige ontwerper een vergelijkend dossier te laten samenstellen met het oog op de keuze van de beste oplossing.

KGB-fraktie en de leden van FB, met veel wederzijdse verwijten. Schepen Matthieu geeft een lange uitleg over allerlei technische aspecten van het verwarmen van grote gebouwen die niet veelvuldig gebruikt worden. Schepenen Sprangers en Verhuist, alsook raadslid Koyen, aanhoren zijn betoog vanop de publieke plaatsen. Ook raadslid Van Ammel leest een nota voor waarin hij zijn standpunt verdedigt met betrekking tot de restauratiewerken en het verwarmingssysteem voor de kerk van Minderhout en zijn visie op het uitstel van de rioleringswerken in Wortel. De voorzitter maakt tenslotte een einde aan de chaotische toestand met de mededeling dat dit ecn zaak is voor het college en niet voor de gemeenteraad.

Renovatie-kosten IKO

St. C/e,nenskerk Minderhout binnenzicht

Op 29 februari 1988 deelde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap via het Provinciebestuur mee dat als gevolg van het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 november 1987, de aanvraag tot subsidiëring opnieuw ingediend moet worden. Op 28 april 1988 ontving het gemeentebestuur een voorstel van een firma betreffende het aanbrengen van stralingspanelen. Op 1juni1988 deelde de architect het besluit van het studiebureel mee, dat zich uitsprak tegen het aanbrengen van straiingspanelen. Reeds vroeger, op 15 februari 1988, had de architect zijn eerste bezwaren hiertegen geuit. Op 17 juni werd nogmaals door de firma van stralingspanelen aangedrongen op een keuze voor hun systeem. Fusiebelangen, aldus schepen Verhuist, heeft zich heel de tijd ingespannen om een objectief verslag van het verwarmingssysteem te verkrijgen en geen tijd verloren te laten gaan. Nu het verslag er is, zien we niet in waarom er weer moet uitgesteld worden. Verder uitstel zal tot gevolg hebben dat de aannemer algemene restauratie in de problemen komt en ofwel schadevergoeding eist, ofwel het gemeentebestuur de verwarming zonder subsidie zal moeten aanleggen. Volgens FB kan schepen Matthieu niet deelnemen aan de bespreking en de stemming over dit punt gezien zijn persoonlijke betrokkenheid bij deze verwarmingszaak. Burgemeester Jansen antwoordt dat schepen Matthieu de vergadering niet moet verlaten want we spreken hier niet over personen of firma's maar wel over verwarmingssystemen. Hierop ontstaat een felle diskussie tussen de 24

Bij de bespreking in de commissie van financies beloofde de burgemeester dat er een totaal overzicht zou gegeven worden van alle kosten die gemaakt werden bij de renovatie van lu'i niilr Ktla-t'l,iiiw iiit 1KG, FR viaaI om die nu bekend te maken. De voorzitter geeft de totaliteit van de onkosten als volgt weer: kostprijs van de materialen 10,7 miljoen fr.: arbeidsuren 28.892 aan 400 fr. is 11.50 miljoen fr.; ereloon van architect bedraagt 1,3 miljoen fr. Dit brengt de totale kostprijs op 23,6 miljoen fr. Natuurlijk mag men niet vergeten dat het gebouw ook aangekocht is voor ongeveer 10 miljoen en rekening houdend met intresten en onkosten werd dat uiteindelijk 12,9 miljoen fr. Telt men de aankoopprijs bij de renovatiekosten dan komt men uit op een bedrag van meer dan 36 miljoen fr. Haast alle raadsleden zijn akkoord om te zeggen dat het uiteindelijk resultaat prachtig is, maar het heeft de gemeente ook een enorm bedrag gekost. Sommigen vragen zich trouwens af of het wel realistisch is om de werkuren aan 400 fr. te rekenen. Indien men de

werkuren aan 800 fr./uur zou verrekenen wordt het bedrag nog eens verhoogd met 11,5 miljoen fr. De voorzitter antwoordt dat hij destijds niet zo gelukkig was met deze aankoop door het toenmalige gemeentebestuur maar dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om er iets goed van te maken en dat hij nu ook bijzonder fier is over het resultaat.

Wat zit er in de vaten? Tot slot vraagt FB ook uitleg aan de burgemeester over de enorme stapel vaten op de industriezone. De meerderheid van de raad is akkoord om dit punt in openbare vergadering te bespreken. De burgemeester zegt dat hij de politie de zaak heeft laten vaststellen en dat aan OVAM werd gevraagd om een onderzoek in te stellen. Op dit moment heeft men geen zekerheid over dc inhoud en de juiste omvang. Op de gemeente heeft men blijkbaar geen exemplaar van dc exploitatievergunning van het bedrijf Verkuu,ijii cii viui 0'vA'1 liefl uuui uiu rapport ontvangen. Toch maakt men zich zorgen over deze enorme stapel: zijn deze produkten niet giftig? en wat met de brandbeveiliging? Aan het college wordt gevraagd om op te treden tegen eventuele overtredingen maar evenzeer tegen de ergste vervuilers van de industriezone. Het is voor iedereen duidelijk dat de officiële procedure om dergelijke zaken te controleren veel te omslachtig is en bijzonder traag werkt. De burgemeester belooft de zaak vaui nabij te volgen. Als laatste punt van de openbare vergadering werd in deze woelige raadszitting nog een politieverordening goedgekeurd naar aanleiding van de herinrichtingswerken van de Ulicotenseweg in Meerle. Vanaf 16augustus is alle verkeer in beide richtingen verboden, uitgezonderd het lokaal verkeer aan 20 km per uur. Er is een wegomlegging voorzien.

Toeristisch Hoogstraten in Baarle — -.-

Begin augustus was er in Baarle een Open-Deur-Dag van Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg) waar verschillende gemeenten uit de grensstreek uitpakten met hun troeven op toeristisch gebied. Hier de info-stand van Hoogstraten.


GEMEENTERAAD

Verkiezingskoorts Wie heeft de meeste pluimen op zijn hoed? Maandag 19 september kwamen de raadsleden van Hoogstraten nog eens in vergadering bijeen. Het zal wel de laatste zitting geweest zijn voor de verkiezingen. Wie had gehoopt op een extra korte en rustige zitting, kwam toch enigszins bedrogen uit. Een wat verraste voor zitter vroeg zich dan ook af of men er een 'show' van wilde maken. Dit lokte dan de opmer king uit: wie verkoopt hier de meeste show? In deze stijl en sfeer begon de vergadering die overigens met veel tussenkomsten toch in minder dan een uur tijd een achttal punten goedkeurde.

BYOUTERIE

"Job" * *

exclusieve keuze groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

Personen en systemen Na een kwartier discussie over het raadsersIag van de vorige zitting werd de tekst met 11 tegen 11 stemmen verworpen. Raadslid Brosens was ingevolge ziekte niet aanwezig. Schepen Verhuist (FB) was niet akkoord met de uitermate korte versie over de bespreking van de verwarming voor de kerk van Minderhout. Volgens hem moesten alle feiten vermeld worden. Uiteindelijk werd er toch een compromis gevonden tussen KGB en FB en kon het verslag nog goedgekeurd worden. Raadslid Peerlinck was niet gelukkig met het oorstel van het college voor de presentiegeltIen van de leden van de verschillende kieshureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. 1-lij vroeg zich af waarom sommigen 200 fr. en anderen 250 fr. voor hun werk krijgen. Uiteindelijk was men dan toch akkoord onder voorbehoud. Aan het college werd de opdracht gegeven om eerst eens te informeren op de provincie hoe deze vergoedingen moeten geregeld worden. Van deze gelegenheid maakte raadslid Peerlinck eveneens gebruik om namens de CVP zijn verontwaardiging te uiten over de houding van burgemeester Jansen en schepen Aerts ten overstaan van het IKO-project. De renovatie van de oude Kela en de inrichting van het IKO is volgens hem geen exclusieve verdienste van enkele personen of één partij. Ook de CVP heeft deze zaak steeds gesteund in de raad. De KGB-schepenen beschuldigen ons valselijk van tegenwerking, aldus het raadslid, maar in 32 stemmingen over IKOpunten hebben wij ons slechts tweemaal onthouden en 30-maal ja-gestemd. De CVP heeft dus evenveel redenen om fier te zijn als de burgemeester. Het gewestplan-Turnhout moet nog eens herzien worden voor de aanleg van de derde fase van de transportzone aan de E19-grens te Meer. 0p 13 januari 1988 is het voorlopig ontwerp reeds aanvaard door de Vlaamse Executieve. Het openbaar onderzoek werd uitgevoerd tussen 1 mei en 29juli1988. De voorzitter vraagt het akkoord van de raad want er kwamen geen bezwaren binnen. Juist voor de stemming wil schepen Sprangers nog enkele opmerkingen en adviezen in verband met deze transportzone formuleren maar de burgemeester vindt dat dit wel wat laat komt en sluit de bespreking. De raad was akkoord.

eens met al deze opmerkingen over de begrotingen. Hij verwijt het raadslid een onjuiste houding ten overstaan van het begrotingswerk, want als men de ramingen wat ruimer neemt dan worden ze nodeloos opgedreven en wanneer men ze scherpt berekent krijgt men het verwijt dat ze weer aangepast moeten worden. Een begroting is en blijft een raming, aldus schepen Aerts, en men kan onmogelijk altijd alles voorzien. De raadsleden zijn akkoord met de wijzigingen. De begrotingswijziging van het kerkfabriek van St.-Catharina krijgt ook een gunstig advies. De uitgaven voor het plaatsen van toiletten in de kerk en het herstellen van vaandels worden betaald met de opbrengst van de verkoop van een stuk grond. De begroting1989 van de kerkfabrieken van St.-Catharina van Hoogstraten en van St.-Jan van Wortel worden eveneens gunstig geadviseerd. Weddeschalen De CVP vraagt de vaststelling van de nieuwe weddeschalen voor het gemeentepersoneel ingevolge de CAO 1987-1988. Op 1juli besliste de gemeenteraad om de CAO voor het rij kspersoneel ook toe te passen op het gemeentepersoneel. Intussen verschenen deze barema's in het staatsbiad. De belangrijkste verandering is het optrekken van de laagste lonen met 1000 fr. Burgemeester Jansen merkt op dat de uitvoering maar mogelijk zal zijn mits het doorvoeren van een begrotingswijziging want hiervoor

. ,,.

Open: weekdagen: 9.30-18.30 u. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 2320 Hoogstraten België Tel. (03) 3147253

is geen geld beschikbaar. De raad is toch akkoord met de uitvoering om verder uitstel van betalingen te voorkomen. In de besloten vergadering was iedereen akkoord met de aanstelling van twee stagedoende politieagenten nu beiden geslaagd zijn in het examen van de politieschool. En nu naar afwachten wat de 10.000 kiezers van de gemeente Hoogstraten vinden van het gepresteerde werk van onze plaatselijke polihei. Tot zondag 9 oktober! •

Gelmeizwaaiers in Cyprus

OCMW-begrotingswijzigingen Vorige vergadering probeerde de voorzitter tevergeefs dit punt bij hoogdringendheid op de agenda te plaatsen maar er was geen tweederde meerderheid die zich hiermede akkoord kon verklaren. Raadslid Peerlinck ergert zich over de sterke stijging van het gemeentelijk aandeel in de kosten van het OCMW, over de vele begrotingswijzigingen en over de afwezigheden in het overlegcomité. Schepen Aerts is het niet

Gedurende 10 dagen in augustus namen de Gel,nelzwaaiers deel aan het internationaal Fol klorefestival in Cyprus. Als eregasten van de regering verbleven ze daar in een prachtig hotel aan het strand en genoten van natuur- en stedeschoon. Optredens en optochten gebeurden 's avonds omdat het overdag meer dan 40° warm was.

25


ONDERWIJS

Met 5936 naar school Het einde van de Rijksbasisschool? Het schooljaar is nog maar pas begonnen en ons hoofd zit weeral vol met cijfertjes. Speciaal voor u hebben wij de gegevens van de Hoogstraatse lagere en kleuterscholen verzameld. En zonder ze dooreen te haspelen op enkele rijtjes gezet.

kleuter HOOGSTRATEN

Gemeentelijk Rijksbasisschool Seminarie Spijker

72 6

lager

134

(67) (11) (-) (150)

121 9 248 210

(113) (19) (226) (204)

MEER

146

(131)

264

(276)

MEERLE

134

(131)

252

(240)

MEERSEL-DREEF

27

(28)

26

(29)

MINDERHOUT

141

(133)

248

(259)

WORTEL

80

(84)

169

(159)

Fusiegemeente

740

(735)

1547

(1525)

-

-

-

-

'Jk -

4

-7

-

0

U begrijpt: het eerste getal is telkens de schoolbevolking van dit jaar. Tussen haakjes vindt u het aantal van vorig schooljaar. Zowel bij de kleuterafdelingen als in de lagere scholen is het totaal aantal ingeschrevenen lichtjes gestegen. Wat daarom niet wil zeggen dat dat ook in alle vestigingen het geval is. Wij laten de verdere vergelijking en becommentariĂŤring aan u over, in de wetenschap dat u dat als lezer van DHM heel goed kunt. Zoals u ziet is het aantal schoolgaanden in de Rijksbasisschool aan de Gravin Elisabethlaan nog verder gedaald. Op dit ogenblik kon men ons nog niet zeggen welke beschikkingen er getroffen gingen worden. De school is blijkbaar gefusioneerd met de Rijksbasisschool in Beerse. Wat de toekomst brengen zou, wordt pas bekend op 1 oktober. Uit een bron die meende goed ingelicht te zijn, hebben we verstaan dat dan de vestiging in Hoogstraten zou gesloten worden. De schoolgaande kinderen zullen dan naar een andere basisschool van het Rijk overgebracht worden. Dat zou dan Merksplas kunnen zijn of Beerse.

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

1

CROES pvba

!$b' %

JOOS en GERDA CROES-ROMBOIJTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

garage VAN RIEL

Ploegwedstrijd in Wortel-Kolonie

ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

26

KLJ-Groene Kring organiseerde begin september haar jaarlijkse ploeg wedstrijd. Behendige jongens kwamen van heinde en verre hun kundigheid en de kracht van hun trekkers demonstreren.


ONDERWIJS

Meisjes geraken moeilijk over de VITO-drempel Terwijl er verleden schooljaar een flinke aangroei was van het aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs, is er nu sprake van een lichte daling. Die daling is het meest verrassend in het VITO waar niet alleen het totaal aantal leerlingen daalde (-24) maar ook het aantal meisjes verminderde (-10). Dit is des te merkwaardiger omdat het juist in VITO is dat er opleldingen gegeven worden die leiden naar een jobvaste toekomst. Lazen wij laatst niet in de krant dat de bouwsector op zoek is naar 18.000 geschoolde werkkrachten? Daar zal nog lang naar gezocht moeten worden als de jongeren (+ ouders en P.M.S.) andere opleidingen verkiezen, en ook de meisjes zo weiIlig enthousiasme tonen om naar de 'vakschool' te gaan. Toch zou het nu juist het goede moment zijn om die stap naar de 'mannenwereld' te wagen, nu de vraag naar geschoolde technici zo veel groter is dan het aanbod. Jongens hebben indertijd wel de stap gezet naar een zo specifiek vrouwelijk beroep als verpleegster, voor de meisjes lijkt het moeilijk om bijv. lasser of vloerder te worden. De meisjes die dit schooljaar aan het VITO studeren volgen respect. Scheikunde (18), bouwkundig tekenen (6), techniek mechanika (1), lassen-constructie (1), autotechniek (1), en electro-mechanika (1). Ook in het Spijker (afd. Humaniora) is het leerlingenaantal gedaald (-9). Hoewel gering, betekent dit toch een onderbreking in een voortdurende groei gedurende jaren. Op het Seminarie daarentegen zijn er merkelijk méér leerlingen (+ 59) en die groei geldt zowel voor de humaniora (+ 39) als voor de Handel (+ 20). Ook het aantal meisjes is groter dan verleden jaar (+ 14). In de andere middelbare scholen is er weinig veranderd wat het leerlingenaantal betreft (tussen haakjes het leerlingenaantal van het voorbije schooljaar):

Seminarie Spijker

Humaniora: 721 (682) 339 (319) Handel: Humaniora: 858 (867) Technische: 675 (675) 803 (827)

VITO Land- en Tuinbouw253 (253) waarvan een school 50-tal meisjes.

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN/WORTEL, PASTORIJSTRAAT 12 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN WONING met tuin te HOOGSTRATEN/WORTEL Pastorijstraat 12, groot 6 a 85 ca. Ingedeeld: - living, keuken, badkamer, berging (nieuwbouw) en twee slaapkamers; - zolder en kelder; - garage en tuinhok. Eigendom beschikt over waterleiding, elektriciteit, distributie en telefoon. Klein beschrijf mogelijk. BEZICHTIGING: zaterdags van 14 tot 17 u. BESCHIKBAAR VANAF 1 NOVEMBER 1988 tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op maandag 3 oktober 1988 om 16 u. in Café De Nieuwe Buiten, Langenberg 16 te Hoogstraten/ Wortel. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris.

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN, MINDERHOUTSESTRAAT 3 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens de erven Hoevenaars: ZEER GOED GELEGEN BURGERSWONING te HOOGSTRATEN, Minderhoutsestraat 3, groot 816 m 2 Ingedeeld als volgt: Gelijkvloers: 2 dooreenlopende plaatsen, veranda, keuken en bergplaatsen. Verdieping: 3 slaapkamers - Verder: zolder, kelder en tuin. BEZICHTIGING: iedere zaterdag van lOu. tot 11.30u. en van 14u. tot 16u. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op maandag 3 oktober 1988 en definitief op maandag 17 oktober 1988, telkens om 17u., in Café De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN/MEERLE BURGEMEESTER VAN NUETENSTRAAT 9

Goedkoop mailen! Met de speciale voorkeurtarieven van de post natuurlijk! Inlichtingen op = - uw postkantoor of bij de Gewestelijke Commerciële dienst: 03/234.06.10 toestel: 130- 131 - 132.

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen namens de kinderen Vermonden-Simons: GOED GELEGEN WONING MET GARAGE te Hoogstraten/MEERLE, Bur gemeester Van Nuetenstraat 9, groot 493 m 2 Ingedeeld als volgt: - gelijkvloers: living, hall, w.c., gang, keuken en garage; - verdieping: 4 slaapkamers, badkamer en zolder; - kelder en tuinhuisje. Voorzien van waterleiding, elektriciteit, centrale verwarming, telefoonaansluiting.

Naam, adres en postnummer van afzender en bestemmeling duidelijk vermeld, zo wordt je brief vlug besteld!

BEZICHTIGING: zaterdagnamiddag van 2 - 4 u. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op woensdag 28 september 1988, om 16 u. in Café Den Bombardon bij Van de Heyning, Kerkstraat 35 te Meerle. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris.

.

Inzet: mits de prijs van 2.100.000 fr.

-

27


ADVERTENTIE


HOOGSTRA TEN.

Uî @@ÇJ WIUÏJ

1® ¶@Lr IlliTi

maken: Mandus de Vos, Tuur de Weert, Bart Dauwe, Hilde van Haesendonck en Tessy Moerenhout. Dat in een regie van Jaak Van Assche. Deze opvoering wordt verzorgd in samen werking met de Dienst Volksontwikkelingswerk - Ministerie van de Vlaamse Geincenschap. Aanvang 20 uur, I-rrnrten ?üfr en 200 fr, te bestellen bij Herman Mertens (tel. 314.52.78). Noteer alvast ook 23 oktober in uw agenda voor een bezoekje aan de Pax waar u dan immers de voeten onder de tafel kunt steken, de maag vullen en tegelijk de clubkas van dc fanfare spekken. Drie vliet'en in één klup dus, en die zult u beslist niet Ier plekke in uw soep aantreffen! El Wij lie-

Eén van de meest letterlijk te nemen titels uit uw maandelijkse portie Maand. Iedereen heeft dezer dagen en weken allicht meer dan eens de torenwerken een blik gegund. Een werknemer van het aannemersbedrijf Borgnians dat de werk7a2mheden uitvoert, seinde ons het volgende lijstje door van wat er allemaal nog te doen staat: dakbedekking en loodwerk van de spits en de lantaarn vernieuwen waar nodig; de houten binrienconstructie ontstoffen en de verbindingen nazien en eventueel opnieuw verankeren; het voegwerk utkappcn in het bovondeel van de toren, rl stenen reinigen en heropvoegen; de gebioken natuursteen wordt vervangen; de piriakels op de grote steunberen worden gedemonteerd (en opgeslagen in houten kisten om bij een eventuele latere restauratie herplaatst te worden).

ten ons wijsmaken dat alle Hoogstratenaars hun oud papier voor de deur mogen zetten op 16 oktober. Zorg dat er geen oude exemplaren van de Maand tussen zitten. El Op 24 september heeft de St. Jorisgilde in vol ornaat Centrum (staat goed) toch 3 337 kiesgerechtigde burgers telt of zowat één derde van de hele fusiegemeente. El De bibliotheek pakt andermaal uit met de jaarlijkse Week (wij met de maandelijkse Maand). Van 15 tot 22 oktober welbepaald, met misschien een enquête bij de lezers, en daarnaast lezingen van wege Elisabeth Marain over 'Rosalie Niemand' (20 u. op 21 oktober) en jeu gdauteur Bart Moeyaert (14 u. op 26 oktober). Allemaal voor niks. El Moet u nog wel met de fiets

naar toe als u nog geen auto kan rijden, want zo snel gaan de lessen nu ook weer niet. De nieuwe lessenreeks voor would-be autorijders gaat van start op 31 oktober in het lokaal in de Gelmelstraat van 19 tot 21 u. Verdere lessen op 2, 3 en 4 november op hetzelfde uur en op 5 november van 10 tot 12 uur. Meer inlichtingen: bel 314.63.71. El Fanfare St. Catharina hoopt daags na de verkiezingen

De 11crijouwt/e / u/'u hee! / al iiueg Ia ian slijtage: minderwaardige cement, milieu verontreiniging en een minder goede lading natuursteen maken al na dertig jaar restauratie noodzakelijk.

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

eenieder een gezellige en goedlachse toneelavond te bezorgen met 'Verwarringen 'door het Mechels Miniatuur Teater. Allerlei komische verwikkelingen leiden tot grenzeloze (hoewel die toch niet zo ver af is!) verwarring in een reeks van 5 eenakters van de Engelse auteur A lan Ayckbourn. Op de scène van de feestzaal van het Klein Seminarie zullen de volgende niet-onbekende acteurs hun opwachting

het nieuwe clubhuis ingewijd. Bijgaandefoto is er getuige van dat een vereniging in eigen beheer tot heel wal in staat is. Te meer daar alle werken werden uitgevoerd door eigen gildeleden. El Wijntje en trijntje, daar wil de

volksmond wel eens van weten. Voor het tweede niet, voor het eerste kan u wel terecht op de wijnavond die het Davidsfonds inricht op 6 oktober om 20 u. Wist u overigens dat de leer van de wijn oenologie wordt genoemd? Oenoloog (géén kenner van oenen dus) Vie Florentil leert er u alles over de Franse wijnen. Vermits men al doende leert, wordt er vanzelfsprekend ook geproefd. Plaats van handeling is de Jordaan in het Klein Seminarie. Wel vooraf laten weten dat u er bij wil zijn voor 200 fr: vandaag nog bellen naar 314.51.52. Dezelfde vereniging werkt ook mee aan de Lodewijk De Koninck-herdenking op 29 oktober. U verneemt er meer over in ons volgend nummer. El De Witte Merel lijkt ons alvast géén hondenclub. Dat wordt bewezen op 1 en 2 oktober wanneer in de Pax het clubkampioenschap en de ruilbeurs voor vogels worden ingericht. El De gemiddelde

l-loogstratenaar zal wellicht iets meer problemen ondervinden met het woord Hiraken. Waar ze dat raken precies willen doen, wordt gedemonstreerd op de open training van de

Onderaan de toren werd de plint al uitgekapt en gereinigd. De grote hoogte waarop gewerkt moet worden en de bolvormige spits stellen de grootste problemen. Het werk zou rond de jaarwisseling moeten voltooid zijn. Tenzij de winter daar een stokje voor steekt. El Nog meer Hoogstraatse bouwsels. De renovatie man de vroegere KELA tot huidige WO blijkt ferm in de smaak gevallen te zijn. In de gemeenteraad was het al wel eens gezegd, her blijkt ook te kloppen (deze opmerking pasi in het kader 'geloven wij alles wat politiekers beweren in verkiezingstijd?'): de Koning Boudewijnstichting heeft voor het project een waardevolle vermelding toegekend. Daarmee is het één van de negen projekten die o.m. zullen worden opgenomen in een publicatie er gens volgend jaar. El De verkiezingscampag-

ne kwam de afgelopen maand eerder traagzaam (trekt de witte wagen) op gang. De verkiezingsboden bleven lange tijd maagdelijk de straten sieren. En dat terwijl Hoogstraten

[let jiatrie, /0/ledig /1/ ele elf 1w/lee! al/gell0/s Is !f

ilt/eli ui tutu t / liet 111 t -te/rein.

29


HOOGSTRA TEN KC Hiraken op 26 oktober in de turnzaal van VITO. Nog meer sport is te bewonderen op 20, 21 en 22 oktober in de Fax waar KWB en de vriendenkring van het gevangenispersoneel een driedaagse op rollen plannen. En als we de tennissers mogen geloven hebben die tegen dan hun tennissokken al lang aan de draad hangen (zweetvoetenverluchtingslij n). Op 8 oktober sloeg de HTC immers de nodige balletjes over de netten in het sluitingstornooi. El Wie het nodige brood dagelijks mee naar huis heeft gesleurd, weet hier bes/ist ook al al/es van. Op 9 oktober bakt de 'syndikale unie' van bakkers en aanverwanten een apotheosedag tnet aller/ei ani/natie in de Veiling. Deze Parade van de Clowns duurt van 10 tot 18 uur, er zijn optredens van orkesten, artiesten, Vrij podium, maar ook paardenmolens en springkastelen. Bovendien staat er een kinderboerderij opgesteld. Heel wat Jong volk dus, en dat al/es ten voordcic van Zevenbergen en 't Zwurt Goor. El De opendeuravond van CMBV heeft plaats op 24 oktober om 20 uur in de Fax. Ene Caroline Jongbioed komt er een nieuwe trend voorstellen, 'niet kleding maar kleuren maken de vrouw'. El Ook de KAV is alweer in actie geschoten. Oktober wordt alvast druk: op 5 oktober start de tiendelige lessenreeks over sfeer in de woning (voormiddags en avonds); op 11 oktober is er een gespreksavond over depressies; en op 25 oktober is Brugge eindbestemming van een dagreis. Lessen en gesprekken hebben plaats in de Pax. Als ze nu ook Brugge daar nog eens binnen kregen, dan hoefden we niet eens meer zo ver te gaan voor een rei. El U heeft nog welgeteld vier keer de kans om de Anton Piecktentoonstelling in de IKO galerij te bekijken. Donderdag 29 en vrijdag 30 september van 14 tot 20u, zaterdag 1 en zondag 2 oktober van 10 tot 12u en van 14 tot 20u. Zondag is er nog torenbezoekmogelijkheid van 14 tot 17u, met een beiaardconcert door Staf Mertens van 15 tot 16u. El De Zevensprong is op 7 oktober om 19.30u het decor voor een sportavond ingericht door de St. Jorisgilde. Cari Huybrechts interviewt er voetballers Gert en René Verheyen, André Lauryssen en Stan van den Buys; wielrenners Jan Jansen en Herman van Springel (hoofdrolspeIers uit de me,norabele Tour '68), evenals streekrenner Edwig Van Hooydonck; zijspanrijder Herman Verboven; waterskiër Danny Bertels en volleybalspeler Henk Strijbos. Een pak bekende namen op een hoopje dus, en dat wordt nog aangevuld met een doorlopend duel op rollen. •

Bekend volk op de fluostraatse planken. 'de collega's' van het MA/IT spelen

'

2rtarringen

Toen de beiaard speelde... Was het nog zomer en scheen de zon doorheen het gehavend gebladerte van de linden op de Vrijheid. Want het was goed weer in augustus (behalve met 'Begijntjes') en veel olk, vooral van buiten de gemeente, kwam luisteren naar de beiaardconcerten. 'Hier kan een mens nog luisteren, hier is het nog rustig, hier wordt men alleen gestoord door het geritsel van de bladeren', zo vertrouwd één van die bezoekers ons toe.

Deze aquarel met een gezicht op een binnenhofje in Vlaardin gen is één van de 52 Pieckwerken die nog enkele dagen te bewonderen zijn in de IKO-galerij.

ZAKEN KANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 30

SPAREN

LENEN

AN HYP

Bovenstaande tekening is van de hand van Roland Van Hauwe uit Aalst. Zijn grappige cartoons verluchtten de brochure die het V. V. V. had uitgegeven ter gelegenheid van de beiaardconcerten.


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN i.,,,

J11 1,1

lIUfl II UUVV..45, fl%* 1

b

•• -

17 cpr,tenl11

ber, vieren Jos Van Passel en José Wijnants hun gouden bruiloft samen met gans de familie, gezellig onder mekaar. Daags te voren komen reeds de gepensioneerden op bezoek met himmi gelukwensen in de Lindendreef 55, waar

7P

sinds iSR wrmnen flpidpn Iwampn

uit het door hen zeer geliefde Tongerlo. Op 15 juni 1915 zag Jos Van Passel het levenslicht in volle oorlog. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog heeft hij na zijn legerdienst en mobilisatie alle miserie meegemaakt van krijgsgevangenschap tot werkverplichting en voortvluchtig zijn. Daarna was Jos een tijdje tramontvanger op de lijn WesterloOostmalle, maar in 1950 kwam hij naar Hoogstraten als gediplomeerd schrijnwerker in de Schoolgevangenis en werd er nadien chef-technicus. Samen met de jonge veroordeelden maakte hij de vele kleine bungalows voor het BLOSO in de verschillende sportcentra van het land. José Wijnants bleef zeer lang gehecht aan haar geboorteplaats. Zij maakte er met Jos kennis op een Vlaamse kermis en ze trouwden in 1938. Eerst in 1954 kwam zij met haar man naar Hoogstraten en had er wel enige moeite om zich aan te passen. Ze woonden vier jaar op het Hoefijzer en dan in de Lindendreef. Zoon Emiel speelde op dit Hoefijzer veel voetbal met Raymond en Robert De Backer, Vic Van Merode en Frans Brosens. Vader John Brosens viste Miel daar op en zo werd de jonge belofte voor vele jaren keeper bij H.V.V. Miel trad in het huwelijk met Martha Van Den Kinschot, een verpleegster uit Gammel. Zij wonen nu in Turnhout, waar Miel politieinspecteur is, met hun beide kinderen Jan en An. Dochter Mariette Van Passel is ook verpleegster en getrouwd met Frans Schrijvers, griffier aan de Rechtbank te Turnhout, de broer van Jan, de facteur. Mariette en Frans wonen in Merksplas en hebben twee dochters: Annemie en Tinne.

Moeder Van Passel en haar gezin zijn vooral met de hulp van de familie Van den Bossche in Hoogstraten goed opgevangen. Met veel dankbaarheid denkt zij nog aan de buren die zo goed geholpen hebben bij de voedselvergiftiging waar haar gezin eens het slachtoffer van werd. Zonder die hulp hadden ze zeker weken in het ziekenhuis moeten verblijven. Nu zijn ze beiden helemaal thuis in Hoogstraten en zullen er graag nog vele jaren blijven. Wij wensen Jos en José nog een goede gezondheid met vele uitstapjes op de fiets. Hartelijk proficiat! •

Vader Van Passel zelf geraakte in Hoogstraten goed thuis bij de schuttersmaatschappijen. Van jongsaf schoot hij al met de handboog in Tongerlo. Zo werd hij na enkele jaren hier voorzitter van de Hoogstraatse Ver broedering, die jaarlijks zesdaagse wedstrijden inricht voor de handboog. Het was een schone tijd met vele oude vrienden. Zestig jaar lang is Jos actief handboogschutter geweest. Maar ook bij de Sint-Jorisgilde schoot hij met de grote kruisboog. Bovendien bleef J05 een trouw lid van de Oud-Strijdersbond van Meerle-Hoogstraten en was ook daar altijd bereid medebroeders in moeilijkheden te helpen.

*

gg

BLOEMENSIERKUNST

x e

2330 Merksplas

Kunst en perfectie maken van uw bruid een droomprinses! - Keuze uit honderden toto's (klassiek en modern) - Gratis corsages - Gratis thuisbezorging - Ev. inkadering boeket (grote keuze in kaders) - 5% Klantenkaart

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

KEUZE, KWALITEIT EN SERVICE = UW GARANTIE!!

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

-service

UVP SH

Bloemenleveringen wereldwild 31


u_

MINDERHOUT

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurijssen, Desmedistraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

u1ÂŽLr

75 Kaarsjes voor K.V.L.V. en L.G. Twee actieve verenigingen die sinds zovele jaren de tand des tijds trotseren, plaatsten zich op zaterdag 10 september 1988 eens extra in het daglicht. De L.G. (vroeger Boerengilde), nu 144 leden en 20 bestuursmensen, werd opgetekend in de boeken op 13 april 1913 en K.V.L.V. (voorheen Boerinnengilde), nu 382 leden en 30 leidinggevenden, volgde op 10 december van hetzelfde jaar. Dit heuglijke feit moest ongetwijfeld gevierd worden en om dit feest nog meer glans bij te zetten, besloten de beide besturen om de handen broederlijk in mekaar te slaan en de festiviteiten samen te organiseren. Gestart werd met een plechtige eucharistieviering, gevolgd door een namiddagvullend feestmaal, daarna receptie voor leden en genodigden met als slot een denderende ontspanningsavond.

K.V.L.V Terugblik Op 5juli1911 werd te Leuven de Boerinnenbond opgericht in de schoot van de Belgische Boerenbond met als doel te ijveren voor het godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk welzijn van haar leden, voor hun ontwikkeling, hun beroepsbelangen en hun stoffelijke welvaart. Enkele jaren later werd deze boodschap reeds te Minderhout gehoord en de eerste voorzitster heette Mevrouw Stas de Richellevan Kerckhove de Denterghem. De nieuwe bond bracht leven in de parochie en de leden werd vorming bijgebracht op godsdienstig gebied, gezondheidsieer en kinderverzorging, terwijl ook onderwerpen van culturele of landbouwtechnische aard regelmatig aan bod kwamen. De eerste wereldoorlog brak uit en de werking van de gilde werd tot een minimum herleid, maar nadien werd de draad terug opgenomen onder impuls van pastoor De Bougne. De toenmalige St.-Clemenszaal (nu turn- en pingponglokaal) diende als vergaderruimte en 's zondags na het lof werden daar vergaderingen georganiseerd waar regelmatig 120 vrouwen op afstevenden. De oorlog 1940-1945 stak weer stokken in de wirlFn dp artivitiitpn wrrdn hprkt en aangepast, o.a. hoe zuinig koken enz.! Tijdens de periode 1945-1960 waaide een nieuwe wind door de vereniging. De naam van het maandblad 'De Boerin' werd omgedoopt in 'Bij de Haard' in 1949. (Op dit ogenblik, 1988, luistert het naar de naam 'Eigen Aard'!). Het ledenaantal steeg voortdurend en de gilde richtte zich stilaan tot de hele plattelandsbevolking zodat de benaming 'Boerinnenbond' omgevormd werd in 1971 tot K.V.L.V. (Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen). Geleidelijk werden ook de accenten verschoven en vooral in de jaren '60 en '70 ging alles met rasse schreden vooruit en ook de land- en tuinbouw evolueerde mee. De specialisatie deed zijn intrede en de echte boerin en tuindersvrouw kreeg via AGRA-werking een stuk technische vakopleiding maar ook het landbouwbeleid, bedrijfsopvolging en milieuproblematiek bleven niet onaangeroerd. 32

4-

44'

K.V.L.V. en L.G. MINDER HOUT

De bestuorsploeg van K. V. L. V.

Programma De opdracht van K.V.L.V. is heden ten dage veel ruimer geworden dan 75 jaar geleden. Men moest met zijn tijd mee en naar de toekomst blikken. Ook is de vrouw van vandaag oneindig veel beter geschoold, er is veel meer Vrije tijd die door het verenigingsleven gedeeltelijk moet kunnen opgevuld worden op een zinvolle manier. Dat dit gebeurt bewijst wel het drukke programma van vorig jaar dat we eventjes overlopen: - 5 algemene vergaderingen waar an: mle nuderwerpen behandeld werden - 8 bestuursvergaderingen - 1 bezinningsdag voor alle Ieder - 1 namiddag voor oudere leden - lessenreeksen over yoga, beter bewegen, naad, breien, koken, tafelversiering en zelf juwelen maken - 1 film voor de jeugd - fietstochten - verschillende reizen of uitstappen - 3 leden gaan elk jaar naar Lourdes met K.V.L.V. steun.

Personen Buiten de vele naamloze bestuursleden die alle weer trotseerden, en nu nog trotseren, om de leden te bezoeken en de nodige informatie te brengen, zullen toch enkele namen in de analen van de beweging opgetekend blijven. De proosten: de pastoors Van Cauwelaert, De Bougne, Verwimp, Michielsen, Van Hoof. De voorzitsters: Mevrouw Stas de Richelle-van Kerckhove de Denterghem, Celine Aerts, Francisca Aerts-Jansen, Treza Van ErckChristiaensen. De schrijfsters: Mevrouw August BrosensBolckmans, Ida de Roover, Jeanne PeetersStoffels, Maria Van den Bogerd-Laurijssen, Maria Aerts-Bolckmans.


MINDERHOUT

L.G. Door het bombardement op Minderhout in 1940 waarbij ook het huis van de schrijver (secretaris) Frans Brosens in puin verging, zijn er heel wat oude documenten verloren gegaan. \Vel werd ergens een oud kasboek op de kop getikt waarin toch nog enkele gegevens konden opgediept worden. De toenmalige burgemeester Alfons Desmedt stond geboekt als de eerste voorzitter en dat de nieuw opgestarte vereniging het enthousiasme meedroeg, bewees wel de 69 leden reeds in 1914. In 1921 boekte men al 153 inschrijvingen terwijl een jaar later het aantal daalde tot 73. Dit kwam door het feit dat er te Meer ook een afdeling opgericht werd (voorheen samen met Minderhout). 112 menseri schreef men op in 1934 en in 1936 tikte men vanuit Leuven het bestuur op de vingers na nazicht van de boekhouding. 'De uitgaven van de teerfeesten zijn te overdreven!' Tussen 1967 en 1975 noteerde men een grote vernieuwing in de Belgische Boerenbond. De benaming werd veranderd in 'Landelijke Gilde'. In 1968 richtte men in de schoot van L.G.

de 'onderlinge bedrijfshulp' op, niet als doel zieke bedrijfsleiders te helpen waar het nodig blijkt. Er is een goede samenwerking met de broeder- en zusterverenigingen: Cera, aan-. koop Aveve, verzekeringen ABB en de relaties met K.V.L.V., K.L.J. en Groene Kring worden warm gehouden. Het huidige ledenbestel, 144, is samengesteld als volgt: 41 07ó land- en tuinbouwers in hoofdberoep 27 01ó gewezen land- en tuinbouwers 32 0/o niet-land- en niet-tuinbouwers.

BEGRAFENISSEN

JORIS

De activiteiten: - een algemene vergadering met teerfeest - een bezinningsavond met trekking van de Lourdesreis - 3 buitenactiviteiten met natuurwandeling en bezoek - een algemeen vormende activiteit - inrichting van een dorpsfietstocht in het kader van Kapellekeskermis. Voorzitster Treza Van Erck-Christiaensen (K.V.L.V.), voorzitter Cust Adams (L.G.) en hun trouwe medewerksters en -werkers wensen we nog veel werklust toe tot bloei van beider verenigingen.0

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Grootse goifpiannen in Minderhout De plannen in verband met de aanleg van een golfterrein op de gronden van de familie Stas de Richelle nemen vaste vormen aan. De planning is nu zo vèr dat de promotor van het project, de heer Van Spaandonck, zijn plannen heeft ingediend bij het Schepencollege dat gunstig of ongunstig - advies moet geven aan Stedebouw. Het project is erg groots opgevat: hotel, restaurant en golfbaan. Het hele project zou 140 ha groot zijn met daarin een golfterrein van minimum 50 ha. Dat het zo omvangrijk is, heeft het voordeel dat meer groen (d.i. bossen) zouden behouden blijven, eventueel terug worden aangeplant. Toch zouden 30 ha bos moeten verdwijnen.

Het bestuur van de Landelijhe Gilde.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/31591 .77

Het golfterrein zou er niet zo één zijn van 13 in een dozijn, neen, het richt zich tot een zeer select publiek; 'Heerle's Hof' zou énig zijn in de Benelux en dat is dan nog zacht uitgedrukt. Er wordt vergeleken met een soortgelijk Japans project waar de clubleden 500.000 dollar per jaar moeten betalen om erbij te mogen zijn. In Minderhout zou het lidmaatschap van de club wel één nul minder bedragen, maar toch... Het is duidelijk dat er niet veel inwoners van deze gemeente lid zullen worden. Men mikt vooral op industriëlen en zakenmensen die rust zoeken en een omgeving waar ze gemakkelijk contacten kunnen leggen met soortgenoten. Grootse sportprestaties hoeft men niet te leveren om er geïntroduceerd te worden, wel een grote beurs. Men rekent op een club van een 800-tal leden. Nu maar afwachten hoe gemeente, Stedebouw en het Vlaamse Gewest zullen reageren.


MEER

cnü®®rr ijj

13

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

crïü®®

-

Oktober en Meer. Herfst en kermis. Onver mijdelijk en onontkoombaar. De herfst kent u. De kermis ook zeker? Dan zijn we meteen uitgepraat.... stilte.., diepe stilte.., telefoon... de hoofdredacteur.., waar mijn kopij blijft?.., zucht... Goed dan, zullen we nog maar eens een boompje opzetten over Meerkermis? Even denken, aha, wat denkt u van deze opener: Meerkermis blijft een fenomeen! Geen enkele andere activiteit weegt zo door op het Meerse sociale leven. De kermis is een

nietsontziende mastodont waarvoor alles wijken moet. Gedurende een tiental dagen is zij baas in Meer. Sommigen trekken daarom weg, anderen sluiten zich op, maar het overgrote deel van de Merenaars weet dat vluchten niet meer kan. Ze zitten eraan vast, ze geraken niet meer los, ze willen ook niet los. Want voor hen is de kermis de hoognodige uitlaatklep om alle frustraties en stress in één enorme klap onder tafel te drinken, zodat ze d'r weer een jaartje tegen kunnen. De kermis als geestelijke loutering. Had u het zo al eens bekeken? Moet u doen. Maar het is niet alleen dat. Het is ook een moment waarop men zich één kan voelen met z'n dorp. Los van alle politieke en ideologische voorkeuren samen kermisvieren. Samen loos gaan. Dat moet een kermis ook zijn. Having a party, zong Sam Cooke. Merenaar Jan Govaerts: 'Moet kunnen!' Gelijk heeft ie. Een beetje vervelend zal natuurlijk de invasie van onze Hollandse broeders zijn, die het bij ons toch zo 'gezellig' vinden. Maar ja, we zullen ze d'r bij moeten nemen. En als ze niet braaf zijn: een 'peer op hun bakkes'! Net als vroeger! Of draven we nu door? Allicht. Maar goed, twijfel niet meer. Kom kermis vieren. En breng uw geld mee. Dat kan nuttig zijn zoals

blijkt uit het bijgevoegde kermisoverzicht. Knip dit schema gerust uit en laat het uw gouden gids zijn als neen stapje in de Meerse kermiswereld wilt zetten. Nogal een service hè, maar ja, zo zijn wij. We love you. fl Hoewel de kermis dus alles overschaduwt, is er ook nog ander nieuws. Vooral de kruisboogmaatschappij De Verenigde Vrienden stond en staat volop in de schijnwerpers. Op 27 en 28 augustus richtte zij het Provinciaal Kampioenschap in. Het werd een overweldigend succes (122 schutters uit 17 clubs) en we geven u het lijstje van de winnaars in de erschillende afdelingen.' Per ploeg.' VV Meer 5901600 Klasse Ere.' Palinckx Luc (Wuustw.)100/100 Klasse A: Brosens August (Meer/e) 991100 Klasse B: v. Camp Luc (Gulden Rinck)951100 Klasse C: de Roeck Walter (Gooreind) 941100

Klasse Jeugd: v. Staay Gert (Wuustw.) 931100 Klasse Dames: Embrechts Josephine (Meer) 981100 Klasse Seniors.' Die/en Louis (Gulden Rinck 961100 Klasse + 70 jaar: Verheyen Stan (Gr. v. Vlaand.) 921100 Een indrukwekkend lijstje van een gezonde sport. Dat bewijst o.a. A/fons Verboven uit Rijkevorsel die met z'n 86 jaar de oudste deelnemer was. El Op zondag 4/9 gingen onze

Verenigde Vrienden met 12 man naar d Schildschieting van de Kempische Bond

Wuustwezel en ja hoor, ze wonnen dat Schik en Alex Jansen uit Meer werd persoonlij kampioen. Proficiat. Op zaterdag 10/9 was er de driejaarlijkse j(oningschieting. Jan 'Glas' Martens schoot de vogel van de wip en werd zo voor de derde opeenvolgende keer

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef

Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

KERMIS!!!

vrijdag 30/9

zaterdag 1/10

FORTUIN Herrijgers

'Het Freddy Qwalli Combo' (café)

idem weekend idem weekend 'Lavent Band' Volksspelen (zaal) (half 4) 'Rock Pots Brothers' (zaal)

STAMINEEKE Faes

idem weekend

VICTORIA Van Aperen

idem weekend

'Sugar Mama' idem weekend idem weekend 'Nonkel Ney's 'Teenage and Kicks' Blues Band' (ex-Avek Fors) 'Dreamboat' 'Fonne Stae- Kaartprijsk. 'Fonne Stae'Dreamboat' pels en de Sil- (half acht) pels en de Silver City Band' ver City Band'

HOEKSKE Siemons

idem weekend

'Studio Vrij' (tent)

'Studio Vrij' (tent)

'Nonkel Ney's and Blues Band' (café)

Volksspelen (half 2) 'Cardo Saxi' (tent)

'Studio Vrij' (tent)

'Studio Vrij' tent)

DE EIKEN De Gruyter

idem weekend

'Amuzanten'

'Fabreros'

Volksspelen 'Second Bird' 'Second Bird'

'Fabreros'

'Amuzanten'

'Nonkel Ney's and Blues Band'

SCHUTTERSHOF Van der Sanden

idem weekend

idem weekend idem weekend Volksspelen idem weekend idem weekend idem weekend (half 4) idem weekend

MUSSENAKKEJ idem weekend

idem weekend idem weekend idem weekend idem weekend idem weekend idem weekend

34

zondag 2/10

maandag 3/10 dinsdag 4/10

zaterdag 8/10

zondag 9/10

idem weekend idem weekend

Volksspelen (2 uur) idem weekend Volksspelen (4 uur) Kaartprijsk. (half acht)


MEER Koning. Hij kan nu alleen nog Keizer worden. Alweer proficiat. En dan de toekomst. Op zondag 25/9 is er de kruisbooginterland Nederland - België. Zesendertig Belgische schutters nemen daaraan deel en liefst 13 daarvan komen uit Meer. Raak ze in hun roos, mannen! De doelen hè, niet de Hollanders. Zondag 30 oktober wordt ook een hoogdag. Dan zijn er de Belgische Kampioenschappen in de Beurs in Antwerpen. Verschiet vooral niet als de driekleur mee naar Meer komt. El De leden en sympathisanten van de biass- eet diuinbnd Ste.-Rosalia zullen zon/ag 4 september niet vlug vergeten. Op die

(lag werd in St. Genesius Rode voor de BR Tradio gegordelspeeld. Gedurende een halfuur is'erd er vanop een kiosk een concert gegeven. Terug in Meer zou blijken dat er zelfs beelclan waren doorgezonden in het TV-pro gramma De zevende dag. Wij hebben dat echter niet gezien, want wij hin gen allemaal aan onze radio, maar BR T2 v'rrekw h'i u,,i hei con,,t uit t ,enden. Awûrt. Geeti klanken dus, maar wel beelden. Ln dat is ook niet niks. Verder werd er in september nog een optocht gehouden voor de Koningschieting van de kleine kruisboog, waarover ik het daarnet reeds had. Oktober is een drukke maand voor de brassband. Op zaterdag 1 oktober wordt de kermis ingezet met de traditionele fakkeltocht. ûp zaterdag 8 oktober neemt men deel aan de play-in van de Verbroedering in Meerle. De dag daarop is Meer weer aan de beurt t.g. v. het sluiten van de kermis. Op donderdag 13 oktober wordt een sociaal-bewust concert gegeven in het gehandicaptencentrum van Gierle en op zaterdag 29 oktober hestijgt men in LuIe het concertpodium. Kortom, een welgevulde maand en daarom. speel ze, mannen! L Welgevuld waren ook de leefnetten van de Meerse hengelsportvereniging Altijd Beet 'De Marek' tijdens haar clubkampioenschappen op de visput in de Mosten. Er wa ren 41 deelnemers en we kregen de volgende resultaten: Seniors: Dufraing Eric (Merksplas) Dufraing Johan (Baarle-Hertog) Van Gestel Constant (Hoogstraten) Juniors: Goetschalckx Rony (Meer) Dufraing Jimmy (Merksplas) Van Dun Rony (Meer) Aardig lijstje, vindt u niet? Waar is mijn hengel?! De KLJ doet een oproep aan de hele

Meerse jeugd om bij hen aan te sluiten. Vanaf 12 jaar is iedereen welkom. De activitei ten vinden plaats op vrijdagavond op de zolder van de parochiezaal, afwisselend voor de + 16 en de -16 groepen. Het nieuwe KLJ-jaar wordt voor de -16 jarigen ingezet met een 'spetterende' startavond op vrijdag 3019 om 19.30 u. Voor de + 16 jarigen is het 'gespetter' al voorbij. Dat vond immers plaats op vrijdag 2319, maar u bent natuurlijk nog altijd welkom. E Welkom zeggen ook de KAV en de KWB tegen de mensen van Meer en omstreken die willen meedoen aan hun 16de hobbytentoonstelling tijdens het weekend van Allerheiligen. Iedereen, jong en oud, kan weer in een gezellige sfeer laten zien wat hij of zij zoal ineenknutselt, verzamelt, haakt, breit, tekent, schildert, enz.... Ook de deelnemers van de vorige jaren worden weer verwacht met hun nieuwste werkjes. Alle kandidaten moeten zich vôôr zaterdag 15 oktober bekendmaken bij één van de bestuursleden. En er is nog meer KWB-nieuws. Na het geslaagde volley-

baltornooi van eind augustus beginnen de KWBers opnieuw met de wekelijkse trainingen. Iedereen kan aansluiten. Vraag daarvoor inlichtingen bij Fons Van Bavel. Het voetbalelftal van de KWB is ondertussen dringend aan een verjongingskuur toe. Al wie interesse heeft om mee te doen, kan contact opnemen met Jos Brosens, Frankenberg. El Over voetballen gesproken, hoe zit dat eigenlijk met ons eerste elftal?! Ondanks de goede voorbereidingen en de voorbeeldige inzet staan on-

ze geelzwarten na twee speeldagen allerlaatste met een nul op vier. Hopelijk zijn daar tegen de dag dat deze schrijfsels verschijnen, verschillende punten bijgekomen. Anders durven wij tijdens de kermis van schaamte niet eens van onze oren maken tegen jan en alleman. Dus jongens, doe zoals de Verenigde Vrienden, en schiet ze d'r in!!! Leid ons in bekoring en verlos ons van het kwade! Amen.

Op de bevolking kan 11-11-11 rekenen. Maar op de politici? 11-11-11 haalt al jaren na mekaar méér geld op. De staatshulp voor de Derde wereld daalt in die periode pijlsnel. Al jarenlang wil 11-11-11 dat niet enkel de bevolking doet wat ze kan, maar dat de staat beter over de brug komt. Al even lang zeggen de politici dat ze het met 11-11-11 hierover eens zijn. Een handjevol parlementsleden doet wat ze kunnen, maar daarnaast gebeurt er heel weinig. Integendeel zelfs. De hulp aan de Derde wereld daalt. Dat is onbegrijpelijk. Want België heeft zich verbonden om 0,7% van zijn BNP aan de Derde wereld te geven en we zitten slechts op 0,48%. O,7°lo Nu! 11-11-11 wil dat de politiek haar beloftes omzet in daden. Er is al genoeg lippendienst bewezen, laat de politici nu eindelijk eens iets tastbaars doen. We weten wel dat ze het in principe eens zijn met het streven naar 0,7 07ó van het BNP, nu moeten ze dan maar eens een waterdichte waarborg geven dat die 0,7% er snel komt. Spijts de slechte ervaringen van de laatste jaren, laat 11-11-11 de 0,7 07ó staatshulp aan ontwikkelingssamenwerking niet los. Die 0,7% is niet alleen belangrijk voor het geld maar ook als symbool; een symbool voor de onwil van de politiek, de arrogantie van een van de rijkste samenlevingen die zonder schaamrood op de kaken, een simpele oude belofte naast zich neerlegt.

Over naar vereniging De 0,7% moet er komen. Om die eis kracht

bij te zetten doet 11-11-11 een beroep op de Vlaamse lokale verenigingen. Hen wordt gevraagd om een petitie te ondertekenen die de regering wordt aangeboden. Rond de maandwisseling oktober/november worden de petitieformulieren publiekelijk aan de regering aangeboden. Ook aan de verenigingen van het Hoogstraatse wordt gevraagd om aan deze aktie mee te werken. K.W.B., K.A.V., K.L.J., K.V.L.V., K.S.J., oudercomité's, Bonden van grote en jonge gezinnen, bonden van gepensioneerL den... doe mee aan deze aktie ten voordele van de 3de wereld. Het kost u geen geld en maar weinig moeite: in het gemeentehuis van Hoogstraten, boven in het kantoor van de Kultuurdienst, liggen de formulieren klaar. U kunt ze daar halen op alle werkdagen tijdens de kantooruren en ook op maandagavond tot 20u. DOEN!

Het Gemeentelijk Comité voor Ontwikkelingssamen werking. 35


MEERLE

-

IJi ]ii

EFJ E1 JîJ'J ® JJJ ®

Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

'nootje'! El Op zaterdag 17 september was het gebuurte Strijbeekseweg weer aan de beurt Davidsfonds Kermis in Meerle! Reeds zaterdagavond werd het feest ingezet. De harmonie speelde zijn om het gouden echtpaar VerbreuckenDe nieuwe brochure van het Davidsfonds Huybrechts met een prachtige stoet te begedeuntje door het dorp ten teken dat de keris gratis te bekomen bij C. Sterkens, Meerleiden naar de kerk en nadien naar het oudmis kon beginnen. Op het plein aan de kerk ledorp 4. Ze bevat informatie over het DF, prijkte de foor die een grote aantrekkings- gemeentehuis waar het stadsbestuur een reover 39 boeken, over LP's, over muziekkracht op de jeugd uitoefende. In de dansge- ceptie aanbood! • cassettes en over 5 nieuwe CD's! legenheden zorgde allerlei muziek voor de nodige sfeer en konden de beentjes losgegooid worden. De traditionele volksspelen trokken Turnkring Meerle weer veel volk. Ook de schoolkinderen, hoeOok dit jaar start de turnkring weer met een nieuwe reeks turnoefeningen. Elke vrouw wel zij geen kermisverlof kregen, mochten is welkom, zowel tieners als jonge vrouwen en vrouwen van de tweede leeftijd. door toedoen van het kermiscomité, van de De lessen gaan door onder leiding van Luc Segers, elke maandag van 19.30 u. tot 20.30 foor genieten nadat zij ook aan de kinderspeu. en van 20.30 u. tot 21.30 u. en dit telkens in de kleuterschool, Ulicotenseweg 1, te Meerle. len konden deelnemen onder het toezicht van De eerste lessen starten op maandag 3 oktober '88 te 19.30 u. en te 20.30 u.! hun leerkrachten. Traditioneel kwamen Na Nieuwjaar volgt nog een tweede reeks. De lesvergoeding bedraagt 350 fr voor 10 lesook de wielrenners aan de beurt met de nasen en 200 fr sportverzekering voor een jaar. U kan ook voor het hele jaar betalen, zijnde kermis. Eric Van Boxel, onze plaatselijkeju900 fr (700 fr voor 20 lessen + 200 fr verzekering). nior, was natuurlijk de trekpleister. El Het Om de vloerbekleding niet te beschadigen zijn turnpantoffels verplicht. ponytornooi werd een natte bedoening. Het Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden: was triestig om aan te zien hoe de ruiters in Maria Jacobs-Kustermans, tel. 315 85 00 de neergutsende regen hun proeven moesten Jeanne Van Boxel-Van Aert, tel. 315 84 33 afleggen in de voormiddag. De toeschouwers Greet Goossens-Van Bavel, tel. 315 85 21 en juryleden verscholen zich onder paraplu's Gerd Adriaensen-Van Bavel en regenkleding. Jammer voor deelnemers, Ria Brosens-Van Aelst, tel. 315 74 41.E Sport mee! toeschouwers en inrichters! LI Het provinciaal K.L.J.-feest had de weergoden wèl mee.

Bij warm, ja zelfs drukkend weer, werden de voormiddagproeven afgewerkt. Het was een drukte van jewelste in de Rietstraat. Wat wil je als de jeugd van gans de provincie naar Meerle komt afgezakt! JI Op het veld van de

Boerenbond werd het jaarlijks voetbaltornooi ook weer afgewerkt. Er is daar zeker ook veel zweet gelaten. Gelukkig was er de kantine nog om bij te tanken. Lii Op het jeugdvoetbaltornooi van de miniemen en preminiemen kwam ook schepen Karel Pauwels een kijkje nemen. Natuurlijk werd het onderwerp (voetbalvelden voor Meerle F. C.) aangehaald: "t Komt in orde!' L In Beerse werd het provinciaal

kampioenschap voor brandweerlieden verreden. Frans Van Bavel (de Krol), die in het Belgische kampioenschap tweede eindigde en dus nipt naast de kampioenentrui greep, lukte er te Beerse in de provinciale kampioenentrui te omgorden. Leo Van Boxel, die samen met Ludo Tackx de juiste taktiek toepaste in hun kategorie, kon op de tweede plaats eindigen. 11 Het jaarlijkse missiefeest heeft zeker weer een serieuze financiële bijdrage geleverd aan onze missionarissen. Meerle vergeet deze mensen niet. De quiz ingericht door en voor de missies werd gewonnen door de combinatie K. W.B.K.A. V.! Ze versloeg de harmonie met één

t)

Dopsi t

NIEUWE BRAND WEERKAZERNE. Voorpost Meerle zal niet langer meer in een 'kre,nmelkot' zitten. Op 16 september werd de vernieuwde kazerne geopend. Diens/chef Michel Brosens spreekt de genodigden - waaronder vele politici - toe.

c

"'

(7,

35 0 20 36


MEERLE

GOUD IN MEERLE J

,4 t

.............................

Ilti' 'Toegeven, water in de \ijn doen, niet altijd de baas spelen..' dat is het recept om samen kontent oud te worden. We kregen dat recept van Jan Verbreuken en Anna Huybrechts die op 14 september 50 jaar getrouwd waren. Ze wonen nu al 12 jaar in Meerle-Dorp maar hun boerderij stond op Klein Eyssel waar hun zoon nu het geboer verder zet. Trouwen deden ze op Groot Eyssel in het huis van de bruid. 'Dat was groot genoeg om bruiloft te vieren' zegt Anna die eigenlijk Kee heet en altijd Keeke genoemd wordt naar haar tweede naam Cornelia. Hoewel ze allebei thuis op de boerderij werkten, Jan in Klein Eyssel en Kee op Groot Eyssel, be-

gun de vei keriiig niet up de akker al in de stal maar wel in het dorp ter gelegenheid van een Vlaamse kermis op de speelplaats van de school. En dat is ook te begrijpen: een vrijage begin je niet in kiel en op klompen maar met uw zondagse kleren aan. En vanaf die Vlaamse kermis was het menens, ze vonden dat ze voor elkaar bestemd waren en begonnen trouwplannen te maken. Toch duurde het nog 3 jaar eer die plannen konden uitgevoerd worden want Jan en Kee wilden zelf ook gaan boeren en daarom moest er een nieuwe boerderij gebouwd worden op de grond van Jan's ouders. Zo gebeurde en na de bruiloft die twee dagen duurde, begon het jonge paar in de nieuwe boerderij.

5 jaar radio Continu

Eerst werd er nog 'meiskeskermis' gehouden waarop alle jonge vrouwen uit de buurt werden uitgenodigd om 's namiddags koffie te komen drinken en te wachten op de jonge mannen die 's avonds - ongevraagd maar wel verwacht - kwamen opdagen en die een trekharmonike meebrachten om samen op te dansen. Toen Kee en Jan goed en wel geïnstalleerd waren, begon de oorlog. Jan werd gemobiliseerd en werd eerst grenswachter zodat hij nog elke dag naar huis kon komen. Na de overgave dacht hij voorgoed thuis te kunnen blijven maar dat was niet waar. Hij werd naar Duitsland gevoerd, in een kamp opgesloten en kon na enige tijd gelukkig bij een boer gaan werken. Kee, in verwachting van haar eerste kind, stond alleen voor het geboer maar gelukkig kwamen Jan's ouders haar helpen. Een maand nadat de eerste zoon geboren was, kwam Jan thuis, en konden ze opnieuw de wittebroodsweken vieren. Maar daarna was het natuurlijk weer hard werken en kindjes kopen, acht in totaal: vier jongens en vier meisjes Verbreuken, allemaal getrouwd en gezorgd voor 21 kleinkinderen. De meeste getrouwde kinderen zijn in de buurt blijven wonen en komen geregeld op bezoek met de kleinkinderen, verschillende keren per week, want grootmoeder Kee bakt overheerlijke wafels voor hen. Wij kunnen het weten want wij hebben ze geproefd toen we bij hen op bezoek waren, geweldig lekker! Maar niet alleen met de wafelenbak is Kee aktief, ze is ook een hevige kaartster bij de Bond van Gepensioneerden. En ze danst ook mee en ze gaat mee op fietstocht evenals echtgenoot Jan die daarbij nog biljart speelt, samen met zijn vrienden. Gezellig samenzijn, daar houden ze allebei van en wij hopen, samen met hun familie en vrienden, dat ze daar nog lang deugd aan mogen beleven. •

FM 105.4

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Begin .'preni/ / i ierili radio L 00/0m haai eer,ie lusirum in Café Boinbardon in Meerle, o. m. mei een optreden van de Nederlandse zanger Gijs de Vorm er.

37


DREEF

-áäáoa

gij @)~~

©

Nieuws voor GOED OP DREEF welkom bij Toon Verleye, Dre 97, tel. 315.71.86.

"t Is weer voorbij die mooie zomer' vertelt ons het liedje. Alhoewel er nog enkele nazomerse dagen worden beloofd door Pien, wordt je het toch al goed gewaar. De lange avonden komen weer terug en dan valt ook het startschot voor een nieuw verenigingsseizoen. Alle nieuwtjes daaromtrent kunt u hier de volgende maanden weer lezen. Omdat het deze maand zo dunnetjes is met het nieuws ben ik Meersel-Dreef eens rond gereden en heb ik hier en daar een foto geno-

men. El De oude meisjesschool op de hoek van de Nieuw Dreef en de Dreef wordt verbou wd, eindelijk mogen we wel zeggen, want het gebouw stond er maar triest bij te kijken. Toen de school op 20januari 1986 werd verkocht aan brouwerij Sterkens, ging het nieuws de ronde dat er een supermarkt zou komen. Maar het failliet gaan van supermarkt 'De Rijk' in Meer, zette waarschijnlijk de gebroeders Sterkens aan het denken en deed het plan in de ijskast belanden. Tist Vermeulen van Meersel-D reef nam een optie op de gebouwen en besloot er een winkelgalerij te gaan bouwen. Tist Vermeulen is een creatief man en hij zag het dan ook nogal groots, met een restaurant, vergaderzaaltje, winkels, appartementen enz. Een eerste bouwaanvraag bij de gemeente stuitte echter op verzet omdat er geen parking voorzien was. Wat op onze Dreef op drukke zondagen nu al een probleem vormt. Ook dat plan ging voorlopig in de ijskast. Op de Dreef werd er gegist en besproken wat er nu zou gebeuren. De school lag er verlaten bij en stilletjes trad het eerste verval in, daarbij geholpen door de Dreefse jeugd die er voor zorgde dat er geen ruit meer heel bleef. In middels veranderde de school van eigenaar, Sterkens verkocht het pand aan een vennootschap die zich met de toepasselijke naam 'L 'école' had gedoopt. Er verscheen een bordje met 'verboden op de werken te komen' en daarmee werd de Dreefse fantasie weer geprikkeld. Wat zou er komen? Ik hoorde al spreken van 17-18 winkeltjes. Een kleine navraag bij één van onze plaatselijke gemeenteraadsleden bracht aan het licht dat dat niet mogelijk was. De vennootschap had een aan-

ho/we/au is

111.

Lr wordt druk verbouwd aan de voormalige ineisjesschoo/ van het Sint Annapensionaat. Wat er precies gaat gebeuren bliLft in Meersel-Dreef een veel beproken raadsel.

vraag ingediend voor verbouwing van de bestaande gebouwen tot handelspand en voor zien van parkeergelegenheid, dit werd goed gekeurd. Nu is handelspand een rekbaar begrip zodat we hier in Meersel-Dreef nog wel even voort kunnen gissen tot de verbouwing klaar is, voor we weten wat het juist wordt. fl

Verder konden we op de Dreef een ander initiatief bewonderen, de gemeente gaf opdracht om reflectoren te plaatsen in verschillende gevaarlijke bochten. Onder andere aan de watermolen, op het Heieinde aan de Leiloop en op Meersel aan de Scheurdekousweg. Toch wel een goed idee want onbekende automobilisten zien vaak deze scherpe bochten te laat met slippartijen en ongelukken tot gevolg. El Als je dan aan de watermolen bent, kijkje ook eens in de Mark. Dat de Mark vuil is dat weten we al lang, maar in plaats van beter wordt het steeds slechter. Een gesprekje met enkele hengelaars leert ons al snel dat de vis door het vuile, zuurstofarme water, niet wil

jj/j a//os /)e/sa/ Le le voeden oiei de walelk waineli Leo otwe /ur/h. Het stinkende, troebele water met veel schuim zorgt voor vele benauwde vissen tot Breda toe.

iie

38

bijten. Vroeger nam die vervuiling af naarmate je verder naar Breda ging. Buiten enkel plotse lozingen met massale vissterfte tot ge volg, kon je rond Ulvenhout nog best een visje vangen. Dit jaar was het water bijna altijd van zo 'n slechte kwaliteit dat de vis verstek liet gaan, maar we/zonder echte vissterfte. Hopelijk verbetert het met de aansluiting van het rio/erin gsnet van Rijkevorsel en met de volledige inbedrijfsname van het zuiveringsstation aan de grens. Positief voor het milieu is ook de campagne voor fosfaatvrje wasmiddelen, dan kunnen we misschien nog eens gaan vissen zonder dat het schuim rond onze oren vliegt. 0p de verkiezingspamfietten van onze gein eentepar tijen kon je bijna overal lezen dat er wat zal gedaan worden aan de milieuvervuiling. Hopelijk zijn ze dat niet vergeten na oktober. E Ookde

vzw Elegast raakt niet aan het eind van haar latijn. Na de opening van het vakantiecentrum Elegast-Meersel-Dreef voor sociaal achteruitgestelde kinderen, in de leegstaande vleugel van het klooster van de paters Kapucijnen op de Dreef, werd er druk gebouwd en verbouwd. Het is de bedoeling om het gebouw permanent te gaan gebruiken. Er kan veel in ons Belgenland maar toch nog niet alles. Het gebouw moest, om voor subsidiëring in aanmerking te komen, aangepast worden i.v.m. bereikbaarheid, brandveiligheid, beschikbare ruimte enz. De eerste stap werd gezet door de open veranda van de ziekenhuisvieugel te verbouwen tot een voor vele doeleinden bruikbare ruimte. Verder werd er een houten chalet bij gezet en werd de ingang van het hoofdgebouw aangepast aan rolstoelgebruikers. Momenteel is men nog bezig met het reinigen van de gevel aan de straatkant. Het resultaat is nu al te bewonderen. Toch goed dat zo'n leegstaand gebouw nog een nuttige functie krijgt dankzij het gratis ter beschikking stellen door de paters Kapucijnen. Als nieuws op de valreep nog ons jaarlijks missiefeest 'Reik Mij De Hand'. Gelukkig bleef het droog wat je vrijdag en zater dag nog niet zou kunnen voorspellen. Maar het


DREEF toch kille weer en de vele activiteiten in de omliggende dorpen zorgden voor een minder massale toeloop dan andere jaren. Vorige maand kon u al lezen wat erop het programma stond. Voor de mensen die er kwamen werd het een leuke dag met veel muziek, pannekoeken, spelletjes, tombola, rommelmarkt enz. Toch moet ik ook even mijn bewondering uitspreken voor al die mensen, want het zijn er wat, die jaarlijks gratis en voor niets, komen helpen. Je moet het toch maar doen, en de mensen van Galder - Strijbeek - Meersel Dreef blijven het doen. Ik kan u verzekeren dat het een zware dag is voor de helpers en dan spreek ik nog niet van de organisatoren van het missiecomité die er al weken op voorhand mee bezig zijn. Het doet iedereen deugd te zien dat het missiefeest door ieders inzet weer vlekkeloos verliep. Toch jaarlijks weer een steun in de rug van onze missionaris-

seri. EJ De E.K. Moedersbond startte haar jaarwerking met een bingo-avond op 21 september. De Moedersbond viert overigens dit jaar haar vijftigjarig bestaan en wel op 8 december '88. Maar voor we zover zijn, staan er nog verschillende activiteiten op het programma, zoals hun 2de vergadering op 26 oktober 1988. En daarmee is de kous af en de kan leeg. Tot volgende maand!U

t

s;

1

VZWElegast opende in 1987 haar vakantiehuis voorsociaalachteruitgestelde kinderen, in een leegstaande vleugel van het klooster van de paters Kapucijnen. Momenteel legt men de laatste hand aan uitbreidingen oin zo tot een permanent gebruik te kunnen overgaan.

De stem van de zwakste weggebruikers Eindelijk gaat er echt wat gebeuren voor de veiligheid van de zwakste weggebruikers. Tenminste indien we de verkiezingsbeloftes van alle partijen mogen geloven. Want zonder uitzondering wveren ze fietspaden, alternatieve wegen, nieu we verbindingen en snelheidsbeperkin gen uit de verkeer.slechnische mouw alsof het henidsmouwen zijn. Maar of dat nu ook allemaal waar wordt (lees: of ze nu de waarheid hebben gesproken) is een r paar mouwen. nooit zelf in een fietszadel op een werkdag. Al jaar en dag ordi geklaagd over de oneiVermoedelijk brengen andere dossiers meer van onze iccio Voor de sehoolgaande ligheid stemmen in het laatje. Vermoedelijk kunnen jeugd: een manit'est gehîek aan fietvpaden. ze de pot op. Met diarree of constipatie. Verveel zwaar verkeer doe' de centra. .çi ui moedelij k. Enkele oprispingen Qui een en anopstoppingen op spitsuren, le hoge snelheid der te staven! Over een fietspad langs de van vele autohestuurdet s. Klopt allemaal en 1 oenhoutseweg wordt al eeuwen geprutteld wie dat wil om kennen v erhuize beter naar de - en langs bleek uit een atit woord van een miMohave woestijn in de hoop daar een ',acante lijster na interpellatie dat dit dossier 'hopeplaats als struisvogel le kunnen betrekken. Al lijk opgenomen wordt in 1990. De onteigejaar en dag wordt van oertieidswege beloofd iii ug procedures moet en echter nog serieus daaraan te verhelpen. Als sv e nu de resultaten op gang komen (al werden er io'n vier jaar, op een rijtje zetten, dan zijn we snel uitgegeleden al wel paaltjes in de grond geklopt ter praat: de uitvalsweg van Hoogstraten naar afbakening), en liet kruispunt niet de LodeSt. Lenaarts kreeg een fietspad (met een veiwijk Dc konineklaan blijft bijzonder gevaar lige oplossing op het kruispunt); heii.elfde lijk. De l3redaseweg van Mmdci hout naar geldt voor de John 1 ijsenstraat in Meer; het Meerle zal volledig herirtgericht worden. De Seminarie pleitte zolane tot er een verbomen zullen deels of volledig verdwijnen en keerslicht kwam aan de pooi t (dat nog altijd een fietspad komt aan de andere kant van de enkele keren per dag genegeerd wordt door weg. 1-let kost te veel om een fietspad achter haastige 'chauffeurs'). cle bomen aan te leggen. Dat het daar veruit Voor cle rest is het lietsen mcl de pet op, om cle tiieest veilige oplossing is, is v-anzeltspreeen minder huilerige variant van een spreekkend van secutndair belang. Hoeveel kost een woord te gebruiken. De gemeentelijke overdode trouwens tegenwoordtg, inclusief verheid trekt steesast de fas Oriete paraplu open: haalhelasi ing voor wegs erharding? rijkswegen meneer, kunnen wij niks aan Wie nieent in bovenstaande regels hier of doen. In verkiezingsfoldeus telt dat plots niet daar sporen van cynisme aan te treffen, mag meer, de fietspaden liegen de argelo7e burgerust verder sappelen op beide Iciletjes. ger haast om de oren. Ofwel liegen ze Klopt immet S. Omdat er w éér niks zal veranschaamteloos in de folders, ofwel logen ze deren dat een fundamentele verbetering ineven schaamteloos enkele maanden vroeger. houdt voor dc veiligheid van de zwakke wegMaar gelogen is er. Andere Projecten knigen gebruikers. Hebben we het nog niet eens over immers vaak allerlei steun en medewerking de voetgangers gehad. l)ie moeten maar opvan de gemeettte, en wou den dan ook gereazij springen of beter nog thuishlijv en. King liseerd. Met een verkeeisheleid gaat dat plots Car rides again, monter het stemhokje in niet. Vermoedelijk zijn er hier nog niet geolé. 1 noeg doden gevallen. Vermoedelijk zitten ze

I./

•N\

BloemsierKunst ook kaarsen!

Vrijheid 187, Hoogstratefl, Tel. 03.314.64.26

VANUIT HET STADHUIS... Als al die bomen weg zijn, gaan de politici zich nog ergens anders moeten ophangen.

VANUIT HET STADHUIS... Ze zullen nu in de Hoogstraatse gemeenteraad, na de Pittbulter riërs, toch ook wel de militaire vliegshows verbieden, zeker? 39


WORTEL

- áLW:

Al het nieuws over WORTEL i welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96.

De Wortelfeesten, 1 ste uitgave, zitten erop en kenners over waarvan Cel Govaerts uit Hoogde organisatoren zijn naar mijn gevoel dik testraten de beste bleek. Hij herkende alle 5 de vreden. Natuurlijk gaat een eerste uitgave gebieren die uitgeschonken werden. El Als conpaard met schoonheidsfoutjes en moeilijk in clusie kunnen we stellen dat deze eerste uitte schatten toeloop. De avondmarkt op Vrij- gave een echte meevaller was, de Worteldag 2 september was gezellig maar door het broodjes mochten iets groter zijn, het weer op het laatste ogenblik afzeggen van verschiliets beter en de huitendorpse belangstelling

pretentie, hoogmoed en on gepaste decadentie. Die avond mâg dat in 't Slot: holle woorden, uitgebreide stoef, nietszeggend gepronk en bovenal u béter voelen dan al de anderen. Alleen die avond mag dat in 't Slot, de rest van 't jaar zal het dan niet moeilijk zijn om bescheiden en gewoon te zijn, alleszins in Wortel niet. El Vrijdag 14 oktober start de

Computerclub van 't Slot met een nieuwe cursufi computerinitiatie: 'Basic voor beginners'. Geïnteresseerden kunnen die avond in 't Sk terecht vanaf 20.00 uur. Inlichtingen voora zijn te bekomen bij Jos Peeters, tel 031314 75 23. Zaterdag 15 oktober gaat d KWB oriëntatiewandelen in St. Jozef Rijkevorsel. In samenwerking met Vakantiegenne gens werd weer een plezierig maar iets moeilijker parkoers uitgezet dat aan de hand van stafkaarten moet afgewandeld. Inschrijven kan via 03/314.68.77. El De herfstdagen brengen ons ook een nieuw KWB-kaartseizoen. Op vrijdagavond 21 oktober vanaf 20.00 uur kunnen alle kaartliefhebbers (rikken en jokken) weer terecht in de parochiezaal. In totaal wordt er vier avonden gekaart dit seizoen. Zaterdag 29 oktober treedt in 't Slot vanaf 21.00 uur de groep The Paranoid Polaroids op. Ook vanaf deze zaterdag 29 oktober kan men in 't Slot terecht voor het bekijken van het schilderwerk van Jos Versmissen en dit gedurende het ganse Allerheiligenweekend. Meer hierover en over de aktiviteiten van november in een volgende editie.

t

lende marktkramers, eigenlijk wat klein uitgevallen. Maar dat kon de pret niet drukken. De eerste Worteljogging mocht zich wel verheugen in een ruime belangstelling. Honderden lopers van jong naar ouder waren present om de verschillende afstanden af te leggen. Bovendien was er die avond, dank zij het druilerig regenachtig weer, aan de hemel een prachtige dubbele regenboog te aanschouwen, bijna de kroon op het werk als het ware, maar iemand langs de lijn dacht schalks aan een vroege verkiezingsstunt van de CVP. Al bij al was deze eerste avond een meevaller ondanks het kille weer. Maar dankzij dit kille weer gingen de Wortelbroodjes zo goed van de hand dat de eerste voorraad volledig uitverkocht was en de leverende bakker in allerijl tegen de tweede dag nog een verse lading moest bakken. El Zaterdag 3september was de tweede dag van de Wortelfeesten. De ruilen rommelmarkt in de namiddag in de Boomkes was erg gezellig en de Boomkes stonden vol met diverse standjes, ook de kopers kwamen in grote getale af op deze markt. De zeer grote toeloop van verschillende versierde fietsen (honderden!) had de organisatie helemaal niet verwacht, want de voorraad voorziene prjsjes voor alle deelnemers was te klein. Toch hebben ze allemaal, zij het met enige vertraging, hun prijsje ontvangen. Defanfare zorgde vanop de kiosk voor een zeer gewaardeerd muzikaal intermezzo en ook de mini-dierentuin midden in de Boomkes was bijzonder plezierig. Het Bierproeven (en herkennen) was avonds niet gemakkelijk want verschillende gerenommeerde bierkenners hadden heel wat problemen met de schiftin gsproef. Uiteindelijk bleven in de finale 14

40

wat meer aan de hoge kant. Maar we twijfelen er niet aan dat de werkers van de Wortelfeesten hun lessen getrokken hebben uit deze eerste editie en tegen volgend jaar weer zorgen voor een gezellig weekend. El Naseptember komt oktober en stilaan worden de aktiviteiten van buiten naar binnen verlegd. Het Slot roept alle mensen met grote halsboordmaten bijeen op zaterdag 8 oktober, daags voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het dikkenekkenbal is de jaarlijkse remedie tegen

Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild.

s

'

Brengt oktober vorst en sneeuw, men hoort des winters klaaggeschreeuw.


SPORT

2Jd1

HVV loot Club Brugge voor de Beker van België Na een minder geslaagde oefencampagne toonde HVV in een paar bekermatchen dat er in dit nieuwe HVV-gezelschap toch heel wat mogelijkheden zitten. De eerste match op en tegen Bérisménil - tussen La Roche en Houffalise - was een eerste moeilijke opgave. Na een harde cupmatch trok roodwit met 0-2 aan het langste eind en sleepte hiermee een financieel aantrekkelijke match op Sporting Charleroi uit het vuur. De 'zebra's' gingen voor eigen publiek onderuit tegen een verstandig en goedvoetballende roodwitte ploeg, die langs Ivo Laurijssen en Hans Smulders (op strafschop) op een onverwachte 0-2 voorsprong gekomen was en die voorsprong tijdens de tweede helft met hand en tand verdedigde om tenslotte met 1-2 een eersteklasser voor eigen publiek uit te schakelen. De Friswitpioeg werd alom geprezen, kwam zelfs herhaaldelijk op de T.V. om dan de volgende zondag roemloos de boot in te gaan op FC Turnhout. Was de euforie te groot geweest of was Turnhout werkelijk zo steengoed? Door een 4-1 nederlaag op Looi Sport werden de binken ook weer op de grond gezet en dat duurde maar één week. HVV verloor intussen met 2-1 en onverdiend op Beringen. Een vroege treffer van Paul Verschueren werd op slag van rust ongedaan gemaakt en op de 50e minuut liep Beringen 2-1 voor. 40 minuten pressingvoetbal vanwege HVV leverde wel enkele doelrijpe kansen op doch daarvoor koopt men niets. Dan kwam de loting voor de Beker van België. Bij HVV droomde men van Anderlecht, Brugge, KV Mechelen of Standard Luik. René Verheyen, ex-Bruggeling, trok deze voor HVV toch wel erg gunstige loting. De landskampioen moet via HVV naar de volgende ronde. Of dit echter op de Thijsakker gaat gebeuren, is een open vraag, immers om het thuisvoordeel af te kopen, heeft men bij de meeste grote clubs een aardige duit over en daar heeft men bi] HVV misschien wel oren naar. Programma: Zaterdag 1 oktober: 13.30 uur Oostmalle A - Preminiemen A 15.00 uur Heist - Reserven Zondag 2 oktober: 15.00 uur Hoogstraten V.V. - Heist 10.00 uur Miniemen A - Zwarte Leeuw 11.00 uur Zwarte Leeuw - Scholieren 11.00 uur Zwarte Leeuw - Prov. Juniores 9.30 uur Schilde S.K. - Gew. Juniores Zaterdag 8 oktober: 13.30 uur Preminiemen A - Westmalle A 13.30 uur Preminiemen B - Oostmalle 15.00 uur Reserven - Westerlo Zondag 9 oktober: 15.00 uur Westerlo - Hoogstraten V.V. 9.30 uur Retie - Miniemen A 11.15 uur Wortel - Miniemen B 9.30 uur Retie - Knapen 9.30 uur Scholieren - F.C. Turnhout 9.30 uur Prov. Juniores - F.C. Turnhout 11.15 uur Gew. Juniores - Wuustwezel

SPORT Zaterdag 15 oktober 15.00 uur St.-Lenaarts B - Preminiemen B 15.00 uur Aubel - Reserven Zondag 16 oktober 15.00 uur Hoogstraten V.V. - Aubel 10.00 uur Miniemen A - 00 Vorselaar 10.00 uur Miniemen B - Verbr. Arendonk 9.30 uur Knapen - 00 Vorselaar 11.00 uur Dessel - Scholieren 11.00 uur Dessel - Prov. Juniores 9.30 uur Schoten - Gew. Juniores Vrijdag 21 oktober: 20.00 uur Reserven - Hoeselt Zaterdag 22 oktober: 12.30 uur Pupillen - Minderhout 13.30 uur Preminiemen A - Minderhout 13.30 uur Preminiemen B - F.C. Turnhout Zondag 23 oktober: 15.00 uur Hoeselt - Hoogstraten V.V. 11.00 uur Heist Sp. - Miniemen A 9.30 uur Poppel A - Miniemen B 11.00 uur Heist Sp. - Knapen 9.30 uur Scholieren - 00 Vorselaar 9.30 uur Prov. Juniores - 00 Vorselaar Zaterdag 29 oktober: 13.30 uur St.-Jozef A - Preminiemen A 13.30 uur Zwarte Leeuw - Preminiemen B Zondag 30 oktober: 10.00 uur Miniemen A - Kasterlee 9.30 uur Knapen - Kasterlee 11.00 uur Geel - Scholieren 11.00 uur Geel - Prov. Juniores 11.15 uur Zandhoven - Gew. Juniores •

(

VNA voetbalt weer! Een vreemde titel misschien omdat in Wortel al vele tientallen jaren gevoetbald wordt. Na het moeilijke seizoen vorig jaar, valt het op dat de eerste ploeg weer draait en dat er weer al voetballend kansen geschapen worden. Op 4 september wordt de ploeg uit Branddonk met 4-1 cijfer geklopt. Niet alleen de le ploeg behaalt een magnifiek resultaat, alle 8 in kompetitie spelende Wortelse ploegen behalen punten op deze le kompetitiedag. Bestuursleden met jarenlange ervaring moesten tot 7 jaar teruggaan in hun geheugen om nog zo'n dagresultaat te kunnen herinneren. Hopelijk hoeven supporters en begeleiders niet weer 7 jaar te wachten op zo'n vette dag voor de verschillende ploegen. Op 11-9 verloor de le ploeg na een matige wedstrijd met 1-0 op Ezaart. Op 18-9 speelt de le ploeg thuis tegen Flandria. Twee aan mekaar gewaagde ploegen zorgen langs beide zijden voor goede kansen. De beste kansen zijn voor de thuisploeg; deze benut tijdens de le helft één van deze kansen. Ruststand 1-0. Na de rust beheerst Wortel gedurende een kwartier de wedstrijd, dan worden ze op eigen helft teruggedrongen. Toch komt Wortel op tegenaanvallen nog aan de beste kansen, de doelman van Flandria voorkomt echter verdere doelpunten en zorgt met zijn verre uit-

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkem pen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur. zaterdag lot 17 uur. Andere uren: afspraak steeds mogelijk. Gesloten: zondagen maandagvoormiddag.

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

41


SPORT trappen voor konstante druk op het Wortelse doel. De thuisverdedigers blijven toch makkelijk baas over een onmondige aanvaislijn van de bezoekers. Eindresultaat 1-0. Bij de jeugdploegen storen de pre-miniemen zich niet aan vette jaren of dagen, zij blijven zorgen voor overwinningen. Programma oktober le ploeg: 2-10 15 uur: Wortel - Gierle 9-10 15 uur: White Star - Wortel 16-10 15 uur: Wortel - Minderhout 23-10 15 uur: Schoor - Wortel 30-10 15 uur: Wortel - Lille Reserven 2-10 9.30 uur: Wortel - Antonia A 9-10 9.30 uur: Meerle - Wortel 16-10 9.30 uur: Wortel - vrij 23-10 9.30 uur: Wortel - Wechelderzande 30-10 9.30 uur: Merksplas A - Wortel Juniors 1-10 15 uur: Antonia - Wortel 8-10 15 uur: Wortel - Minderhout 15-10 15 uur: Oostmalle - Wortel 22-10 15 uur: Wortel - Wechelderzande 29-10 15 uur: Merksplas - Wortel Scholieren 2-10 9.30 uur: Meerle - Wortel 9-10 9.30 uur: Wortel - Loenhout 16-10 9.30 uur: Wortel - Brecht 23-10 9.30 uur: Gierle - Wortel (vr.) 30-10 9.30 uur: Wortel - St. Jozef Knapen 2-10 11 uur: Meerle - Wortel 9-10 11 uur: Wortel - Loenhout 16-10 11 uur: Wortel - Brecht 23-10 Wortel vrij 30-10 11 uur: Wortel - St. Jozef Miniemen 2-10 9.30 uur: Weelde - Wortel 9-10 11.15 uur: Wortel - Hoogstraten 16-10 11.15 uur: Wortel - White Star 23-10 Wortel vrij 30-10 11.15 uur: Wortel - Verbr.Arendonk Pre-miniemen 1-10 15.00 uur: Loenhout - Wortel 8-10 13.30 uur: Wortel - Meerle 15-10 13.30 uur: St. Jozef - Wortel 22-10 13.30 uur: Wortel - Wuustwezel 29-10 15.00 uur: St. Lenaarts - Wortel Pre-miniemen B 1-10 13.30 uur: FC Turnhout - Wortel 8-10 15.00 uur: Wortel - Retie 15-10 13.30 uur: Zw.Leeuw - Wortel 22-10 15.00 uur: Wortel - Dessel 29-10 Wortel vrij E.

Minderhout V.V. miste de start niet

Zondag 2 oktober: 10.00 uur Schilde S.K. C - Reserven 9.30 uur Scholieren - Vlimmeren 9.30 uur Knapen - Vlimmeren 15.00 uur Oosthoven - Minderhout V.V. Zaterdag 8 oktober: 15.00 uur Wortel - Juniores 15.00 uur Miniemen - Wuustwezel A 13.30 uur Preminiemen - Oostmalle A Zondag 9 oktober: 9.30 uur Reserven - White Star 9.30 uur Wuustwezel - Scholieren 11.00 uur Wuustwezel A - Knapen 15.00 uur Minderhout V.V. - Vosselaar V.V. Zaterdag 15 oktober: 15.00 uur Juniores - Zwarte Leeuw 13.30 uur Loenhout A - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Meer Zondag 16 oktober 9.30 uur Merksplas A - Reserven 9.30 uur Scholieren - Oostmalle 11.00 uur Knapen - Oostmalle A 15.00 uur Wortel - Minderhout V.V. Zaterdag 22 oktober: 15.00 uur Antonia B - Juniores 15.00 uur Miniemen - Zwarte Leeuw A 13.30 uur Hoogstraten A - Preminiemen Zondag 23 oktober: 9.30 uur Reserven - Brecht 9.30 uur St.-Jozef - Scholieren 10.00 uur St.-Jozef - Knapen 15.00 uur Minderhout V.V. - F.C. Meer Zaterdag 29 oktober: 15.00 uur Meer - Juniores 15.00 uur Miniemen - Meer 13.30 uur Preminiemen - Loenhout A Zondag 30 oktober: 9.30 uur Reserven - Wechelderzande A 9.30 uur Brecht A - Scholieren 11.00 uur Brecht A - Knapen 15.00 uur Branddonk - Minderhout V.V. •

Op de kermiszondagen degelegenheid krijgen om tweemaal voor eigen publiek op te treden, is een genoegen dat M.V.V. jaren geleden niet meer smaakte. De jongens van voorzitter Jochums hebben zich dan ook niet laten pramen voor een grote schare supporters zodat ze hun intrede in de nieuwe reeks, 3de provinciale, zeker niet gemist hebben. Gewonnen werd er wel niet, weinig doelpunten waren er te genieten aan de Hoge Weg, de inzet om er iets van te maken was er weliswaar en de twee wedstrijden leverden daarbij toch netjes twee punten op, hetgeen bij een seizoenbegin toch uiterst belangrijk mag genoemd worden. Vorige keer hebben we reeds vermeld dat het een zware reeks zou worden en deze startvertoningen hebben ons zeker niet in het ongelijk gesteld. Zwaneven, een oude bekende uit de Minderhoutse beginperiode in de vroege jaren '70, kwam als eerste tegenstander uit de bus en een gemakkelijk kluifje is het zeker niet geworden. Na een brilstand aan de rust moest men tot in de 52ste min, wachten om M.V.V. aan de leiding te zien komen, nadat een bezoekend verdediger zijn eigen doelman wist te verslaan. Dankbaar meegenomen natuur lijk! Dit was het sein om verder door te drukken, doch meer dan een schot tegen de zijstaak zat er voor de moedige groenwitten niet in. Zwaneven liet het hier echter niet bij en begon de laatste 20 min, serieus de forcing te voeren. Hoe M.V.V. zich ook teweer stelde, men kon niet beletten dat in de 88ste min. de gelijkmaker aangetekend werd. Een alleszins juiste 1-1 puntendeling. Dan Schoor maar het vuur aan de schenen leggen. Gemakkelij ker gezegd dan gedaan natuurlijk en M.V.V. ervaarde duidelijk dat scoren in deze afdeling een moeilijkere klus is. Wel werden enkele kansen gecreĂŤerd maar tot doelpunten kwam het niet. Einduitslag 0-0! In oktober noteer je, geachte supporter, almaar vast enkele interessante partijen in je agenda: op 16 oktober speelt M.V.V. op het veld van Wortel en een zondag later, 23 oktober wordt op eigen veld F.C. Meer partij gegeven. Mogen we op een gezonde naijver hopen in dit dubbel geburentreffen en... dat de beste mogen winnen! Programma: Zaterdag 1 oktober: 15.00 uur Juniores - Zoersel 13.30 uur St.-Jozef A - Preminiemen

GIJSBREGTS ft[KTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULINEX PHILI PS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

Gaat U bouwen? Het gekende adres voor.' * Spouwmuur isolatie * Tevens spouwhaken clips * Zeer sterke P.E. folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur. * GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte. (NIEUW!)

14V Ih

Herjgers Bouwspecia/iteiten pvba

Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 0313144755 42

's Boschitraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

-

/

Een brievenbus aan de rand van - openbare weg: een hulp voor uw postbode, maar ook een - wettelijke verplichting!


SPORT

.0 Meer: ondanks echt begin toch ptimisme Het eerste elftal kende een slechte start. De competitie beginnen met twee nederlagen is niet erg bemoedigend. Toch mag men het hoofd niet laten hangen en moet er beslist en ijverig voortgewerkt worden. Mits een betere afwerking en meer preciesheid in het naar doel schieten, moet de zon voor F.C. Meer ook eens gaan schijnen. De andere elftallen beschamen de verwachtingen niet en vooral de jeugd draait schitterend mee! Wedstrijden: Zaterdag 1 oktober: 13.30 uur Miniemen - Gooreind A 15.00 uur Veteranen - Wuustwezel 15.00 uur Westmalle A - Preminiemen 15.00 uur Lentezon - Juniores Zondag 2 oktober: 15.00 uur Meer F.C. - Oud-Turnhout 9.30 uur Leiitezoii - Meerle 9.30 uur Westmalle A - Scholieren 11.00 uur Westmalle - Knapen Zaterdag 8 oktober: 13.30 uur Preminiemen - Wuustwezel A 15.00 uur Juniores - Wechelderzande 15.00 uur Westmalle C - Veteranen Zondag 9 oktober: 15.00 uur Gierle - F.C. Meer 9.30 uur Westmalle - Reserven 9.30 uur Scholieren - Meerle 11.00 Knapen - Meerle Zaterdag 15 oktober: 13.30 uur Miniemen - Merksplas A 15.00 uur Veteranen - St.-Jozef 13.30 uur Minderhout - Preminiemen 15.00 uur St.-Jozef - Juniores Zondag 16 oktober: 15.00 uur F.C. Meer - White Star 9.30 uur Reserven - Dosko 9.30 uur St.-Lenaarts A - Scholieren 11.00 uur St.-Lenaarts - Knapen Zaterdag 22 oktober: 13.30 uur Preminiemen - St.-Jozef 15.00 uur Juniores - Oostmalle 15.00 uur Lentezon - Miniemen 15.00 uur Loenhout - Veteranen Zondag 23 oktober: 15.00 uur Minderhout V.V. - F.C. Meer 9.30 uur Zoersel - Reserven 9.30 uur Scholieren - Zoersel 11.00 uur Knapen - Zoersel Zaterdag 29 oktober: 15.00 uur Minderhout - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Meerle A 15.00 uur Juniores - Minderhout Zondag 30 oktober 15.00 uur F.C. Meer - Mol Sport 9.30 uur Scholieren - Wuustwezel 11.00 uur Knapen - Wuustwezel A •

-

'- Warme oktoberdagen, februarivlagen. Zoals het weer van Sint Ursula (21 oktober) is, zal ook de winter wezen.

ï4 De préminiemen van FC Meer

wand- en vloertegels I'uIcI'èr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I'alcI'r

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uIcr

biedt u betaalbare kwaliteit! 43


SPORT

F.C. Meerle op volle toeren Niet alleen het eerste elftal maar ook de jeugdteams trokken flink van leer. Alhoewel F.C. Meerle al vlug uitgeschakeld werd in de Beker van Antwerpen door gebuur Minderhout bleef het toch in de gunstige zin verbazen in de verdere voorbereidende wedstrijden. In de Beker Jos Present werd twee keer gewonnen en evenveel keer gelijkgespeeld. Deze trend kende ook in de kompetitie zijn verlenging en al het degradatieleed van vorig seizoen is bijna opgedroogd. De eerste kompetitiewedstrijd op het veld van Ranst leverde een overwinning op, broodnodig voor het opvijzelen van het moreel, door twee doelpunten van de jonge Dirk Van Bavel. En op kermiszondag werd Nijlen aan de Chaamseweg puntenloos huiswaarts gestuurd. Vier op vier, reden tot opgewektheid! Een betere start was nauwelijks te dromen geweest. De jeugd kende ook een verheugende aanhef. Tijdens de eerste zondag moesten alleen de scholieren beide puntjes inleveren terwijl de tweede speeldag alleen de miniemen verloren. Ook het jeugdtornooi

bestuur dat alles weer netjes geregeld had. Ook de scheidsrechters Wies, Jos, Willy en Marcel deden hun werk voortreffelijk. Wedstrijden: Zaterdag 1 oktober: 13.30 uur St.-Job - Miniemen 13.30 uur Preminiemen A - Brecht 13.30 uur Oostmalle - Preminiemen B Zondag 2 oktober: 15.00 uur Massenhoven - F.C. Meerle 9.30 uur Meer A - Reserven 9.30 uur Schoten - Juniores 9.30 uur Scholieren - Wortel 11.00 uur Knapen - Wortel Zaterdag 8 oktober: 13.30 uur Wortel A - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Wuustwezel Zondag 9 oktober: 15.00 uur Broechem - F.C. Meerle 9.30 uur Reserven - Wortel 11.15 uur Juniores - Kaart 9.30 uur Meer - Scholieren 11.00 uur Meer - Knapen Zaterdag 15 oktober: 15.00 uur St.-Lenaarts - Miniemen 13.30 uur Preminiemen A - Vlimmeren 13.30 uur Turnhout - Preminiemen B

Zondag 16 oktober: 15.00 uur F.C. Meerle - Pulderbos 9.30 uur Wechelderzande - Reserveri 9.30 uur Brecht - Juniores 9.30 uur Scholieren - Wuustwezel 11.00 uur Knapen - Wuustwezcl Zaterdag 22 oktober: 15.00 uur Miniemen - Loenhout 15.00 uur Loenhout A - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Zwarte Leeuw Zondag 23 oktober: 15.00 uur Pulle - F.C. Meerle 9.30 uur Reserven - Schilde 11.15 uur Juniores - Wuustwezel 9.30 uur Scholieren - Brecht 11.00 uur Knapen - Brecht Zaterdag 29 oktober: 15.00 uur Zwarte Leeuw - Miniemen 13.30 uur Meer - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Merksplas Zondag 30 oktober: 15.00 uur F.C. Meerle - HIH Turnhout 9.30 uur White Star - Reserven 9.30 uur Westmalle - Juniores •

( end Verboven reikt in Meeric' de L)t AL'r liii (Iie Zijn flLW/fl dniui. De winnaars van hei prĂŤinlnie,nen(ornooi waren de jongens Van YorieI.

voor miniemen en preminiemen met als inzet de wisselbekers Cyriel Verboven en Karel Verheyen mocht een succes genoemd worden. Bij de preminiemen, wisselbeker C. Verboven, behaalde Wortel A de begeerde trofee en dat door in de finale Meer met 3-0 te kloppen. Meerle A klopte Meerle B met 2-1 voor de 3de en 4de plaats. Minderhout plaatste zich als Sde door Loenhout met 2-0 te verslaan en Hoogstraten haalde het met het kleinste verschil van Wortel B voor de 7de plaats. De kapitein van Wortel mocht de cup in ontvangst nemen en liep met zijn teamgenootjes de ereronde, natuurlijk zo fier als kleine gietertjes. Trainer Staf Aerts was het ook en terecht. Bij de miniemen won St.-Jozef de beker Karel Verheyen. Ons ploegje bracht het niet verder dan de 7de plaats. Toch weer een dikke pluim voor het jeugd44

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORp TEL. 314.67.67

pvba


SPORT

olleybal weer van start Op televisie kon je het reeds zien: de wintersporten zijn weer van start gegaan. Tijd dus voor alle volleyballers om de knielappen op te trekken. Bij De Gelmers zijn er twee ploegen die het een reeks hoger mogen proberen. Heren III in tweede gewest en dames III in derde gewest. Zij hopen beiden weer naar de top te spelen, terwijl de lagere ploegen (heren IV en dames IV) dit jaar hun kans wagen naar de titel. Dat doen trouwens ook dames II, clie vorig seizoen de promotie net misten en nu vertrekken met meer ambitie dan ooit. De tweede herenploeg redde zich vorig seizoen tijdens de laatste wedstrijd. Veranderingen in de ploeg en een zware reeks beloven weer een harde strijd om provinciaal te kunnen blijven spelen. Heren t weet nu hoe moeilijk tweede provinciaal is. Zij zullen uit een minimum aan spelers het maximum aan rendement moeten halen. Tekort aan materiaal heeft dames 1 zeker niet. De bijgekomen jeugd zal zich een plaats moeten veroveren tussen de vaste waarden, een gezonde concurrentie die het niveau zou moeten opdrijven en de vierde plaats van vorig seizoen moet verbeteren. De competitie begint op 1 oktober maar op 8 oktober spelen al onze ploegen thuis in de

Spijkersporthal. Voor het eerst zijn dan de nieuwe trainingspakken te bewonderen waarmee de hele club zal uitgedost zijn, dank zij de milde steun van de sponsors en een per soonlijke inspanning van elke speler. Om 16.45 uur is er een algemene groepsfoto, beslist een bezoekje waard die zaterdag. Tenslotte vermelden wij nog dat ook de jeugd weer gestart is. De meisjes oefenen op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur en de jongens op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur. Alle leeftijden vanaf acht jaar komen aan hun trekken en ook wie er nog niets van kent is welkom. Spring gerust binnen in de Spijkersporthal tijdens de trainingsuren of vraag inlichtingen bij de voorzitter W. Blommaert, Van Aertselaerstraat 19. (3 14.53.76) Tevens voor iedereen die volley wil spelen in competitieverband. Wedstrijden voor 8 oktober: 13.30 uur Heren IV - Merksplas Dames IV - Zevendonk 15.00 uur Dames III - Zevendonk Dames II - Rijkevorsel 17.00 uur Heren III - Zoersel III Dames t - Geel 19.00 uur Heren II - Westmalle 21.00 uur Heren t - Zandhoven

Postvoetbal

'4GÏTRT LASER SHOW HOOGSTRATEN

Ongevallen Zondag 28 augustus om 8.25 uur gebeurde er aan de Desmedtstraat te Minderhout een ongeval waarbij een fietser, een bus en een vrachtwagen betrokken waren. De 13-jarige fietser Dirk Stoffels Hal 15 Minderhout, werd zwaar gekwetst. De bus werd bestuurd door André Hofkens Leopoldstraat 24 Merksplas en de bestuurder van de vrachtwagen was Wilhelmus De Werd uit Bergen op Zoom (NL). Maandagmorgen 29 augustus om ± 2 uur werd aan het Kruispunt van de St. Lenaartseweg en Lod. De Konincklaan te Hoogstraten, de fietser Eddy Aerts, Rooiman 24, Wortel, aangereden en licht gekwetst, door een onbekend gebleven personenwagen. In Meersel reed woensdag 31 augustus om 21.00 uur de 41-jarige Gijs Makkers uit Chaam met zijn auto tegen een paal van de electrische leiding en verloor hierbij het leven. In de Achtelsestraat botsten dinsdag 6 september om 10.30 uur de auto's bestuurd door Hilde Brosens, Hinneboomstraat 24, Hoogstraten en Mariette Goetschalckx, Princeven 3, Hoogstraten. Er was lichte schade.

Dci ons / looii 11(011.1 pu [peil) ))IL'Ll 111(1 Lflk&/ 1/2 iiie! rs VIII 11 t/tl CI? l 0Ii1I alle post in de bus te bezorgen of u te voorzien van de nodige zegels en centen, bewijst deze strulse voetbalfoto. Vanaf nu is deze ploeg af en toe ook op de Noordkernpense voetbalvelden te vinden waar zij de tegenpartij flink partij zullen geven. De eerste wedstrijden gaven alleszins een pittig soort voetbal te zien. Naast de ploeg ook nog op de foto: links coach Staf Aerts en rechts postmeester Jean Torfs.

WONINGINRICHTING Vrijheid 167 - Hoogstraten

-

GEBR.LEYTEN

Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

Donderdag 8 september om 7 uur reed, aan Strijbeek, de 19-jarige Harmen Van Barneveld, Veenendaal (NL) met zijn auto tegen een boom. De jongeman verloor hierbij het leven. De inzittende Martin Van Harreveld, eveneens uit Veenendaal, werd zwaar gekwetst. In de Minderhoutsestraat waren donderdag 8 september om 7.45 uur twee fietsers bij een ongeval betrokken. Het waren Hans Jansen, John Lijsenstraat 13, Meer en Patrick Damen, Hoogeind 105, Meer. Er was lichte schade. Vrijdagavond 16 september werd aan de Meerleseweg te Meer de 12-jarige fietser Kurt Pelckmans, Ipenrooiseweg 4, Meer, door een auto aangereden en zwaar gewond. •


ADVERTENTIE

a._

-i

áiäwms,

ggi

1

1

1 JEF HASELDONCKX... ZEKER!!! 46

j 1


CURIOSUM

-,

—"t

Streekeigen curiosa 7 Gevaarlijke en ongevaarlijke borden

-

Wij hier in de Noorderkempen zijn niet alleen een bedeesd maar ook een proper volkje. We lopen niemand graag voor de voeten. En zelf vallen we ook niet graag over andermans of eigen rommel. Wat we niet kunnen gebruiken, stoken we op. Of dat proberen we tenminste. Zoals versleten plastiek van aardbeikappen of maïskuilen. En dat stinkt al even hard als het brandt. En brandt het niet dan gooien we het weg. Niet te ver. Liefst aan de slootkant of vooraan in het bos. (Hartelijk dank, Frans, voor deze prachtige inleiding, die ik wonderwel kon recycleren voor wat volgt ... ) Wie België binnenrijdt langs de E19 wordt geconfronteerd met een meer dan levensgroot bord waarop opslagplaats wordt aangeboden voor 'gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen - Al)R klass&. Menig weldenkenci mens voelt zich even onwel bij dit onkuise aanbod. Want, wij hier in dc Noorderkempen zijn... (Zie inleiding) Wie echter tegen 110 km per uur verder ra.st, wordt na 9.09 secondcn tot rust gebracht met een haast even groot pictogram, voorstellende een idyllisch stukje 'Kempen'. Welke van deze twee boodschappen is de meest stuitende, vindt u? De transportzone Hazeldonk/Meer is de grootste van Europa. Er is nood aan opslagplaats voor alle soorten produkten die langs de weg kunnen vervoerd worden. Dat kan een partij Zuidkoreaanse speelgoedtijgertjes zijn, die vandaaruit hun verspreiding

r 03 319 76 U

afwachten over Europa. Dat kan een container Sadolins zijn (uit Zweden) die om organisatorische redenen zijn inscheping te Antwerpen moet afwachten. Maar... Sadolins is een 'gevaarlijk' produkt. Landbouwmeststoffen zijn 'gevaarlijk'. Plastic flessen ook. Twee ton Vaponastrips

VANUIT HET STADHUIS... Dat Hoogstraten tot de armste dorpen van het arrondissement Turnhout behoort, geloven ze misschien in Brussel, maar niet in Hoogstraten.

ook... Ze zijn allemaal onderworpen aan wettelijke normen (of die steeds opgevolgd worden, is natuurlijk een andere zaak). Maar de produkten zijn er nu eenmaal en als ze gestapeld moeten worden, is 'gecontroleerd' stapelen de minste van twee kwalen. Stoffen van de ADR-klasse vormen eigenlijk maar een tussenklasse in het gamma 'gevaarlijk'. Dynamiet of geconcentreerd vergif hoort er bijvoor beeld niet bij. Een catalogus van enkele honderden bladzijden vertelt wat mag en niet mag. Bouwvoorschriften bepalen de normen van het gebouw (betonnen wanden, brandvrije materialen, deuren, ... ). En de vergunningverlenende Provincie ziet toe (wat dat ook moge inhouden). Maar verguis in godesnaam niet de boodschapper die gewoon vertelt waar het om gaat. Veel stuitender is de boodschap 'Kempen', 280m verderop. Daarop wordt een Armand PreudhommeKempen gesuggereerd die reeds 40 jaar verdwenen is. Ik daag de makers en plaatsers van dit bord uit mij binnen een strook van 20 km weerszijden de E19 één (1) plek aan te wijzen (minstens 5ha groot) waar 'deze' Kempen nog te vinden is. Gevaarlijk bord, als je het mij vraagt... (Ivr)

J

VANUIT HET STADHUIS... Als een gemeenteraad een goede doorsnee moet zijn van de bevolking, dan zitten we in Hoogstraten wel goed: tweederde begrijpt niets van politiek. 47


BIBLIOTHEEK

Mening van de lezer

meer. De 'Week van de Bibliotheek' loopt dit jaar van 15 tot 22 oktober. Op vrijdagavond 21

VAN DEN OUWELAND

Soldaten en bejaarden hebben dit gemeen met een bibliotheek dat ze ook een eigen 'Week' hebben. In de Week van de Bejaarden worden deze mensen extra in de watte gelegd, aan de soldaten worden pakjes en brieven verstuurd, maar wat doe je met een 'Week van de Bibliotheek'? Om te beginnen is er een grote enquête opgezet waarin aan de lezer wordt gevraagd wat hij zoekt in de bibliotheek, wat hij daar vindt en wat niet, wat zijn mening is over de service van de bibliotheek, over de inrichting, de openingsuren... Bibliotheekbezoekers zijn over het algemeen van het zwijgzame soort: ze komen binnen, kijken en kiezen enkele boeken, en zijn zö weer weg. Daarom vonden de mensen die de bibliotheek beheren en diegenen die daar werken, het nuttig om de stem van de lezer eens te horen. Dus zal men binnenkort, zowel in de centrale als in de bibliotheken van de deelgemeenten, aan de bezoekers vragen een (anonieme) vragenlijst in te vullen. Op die manier probeert men aan de weet te komen wat er kan verbeterd worden: aantal boeken, soort boeken, inrichting en zo

MINDERHOUT Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder:

Bart Moeyaert oktober om 20.00 uur komt Elisabeth Marain naar de bibliotheek in Hoogstraten (Gr. Elisabethiaan) om er te spreken over haar werk. Behalve schrijfster van het nu al beruchte 'Rosalie Niemand' heeft zij nog andere boeken op haar naam staan, o.a. 'Het Trancnmccr', 'Een Mond van Zand' waarin zij een thema verwerkt dat eigen is aan veel hedendaagse vrouwelijke auteurs; nI. de moeizame pogingen van vrouwen om met zichzelf en hun omgeving in het reine te komen wat betreft hun plaats in de samenleving. Dat is er voor hen niet makkelijker op geworden nu vrouwen geacht worden 'hun mannetje te staan' en tegelijkertijd en even goed een 'zorgzame beminnelijke vrouw' te zijn. Dit kan een boeiende gespreksavond worden waarop elkeen is uitgenodigd. Op woensdagnamiddag 26 oktober om 14.00 uur komt Bart Moeyaert naar de bibliotheek in Hoogstraten om met de jonge lezers te praten. Deze schrijver van jeugdboeken heeft in zijn laatste werk 'Terug naar af' een zeer aktueel thema verwerkt, nI. de faalangst van jongeren op school. Zowel auteur als boek zijn de moeite waard om kennis mee te maken en alle jeugdige bibliotheekbezoekers zijn dan ook welkom. •

0, K4 Nl G 4EL 11P,Arä

:

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogstraten Tel. 031314.69.36

48

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C) i' 03 / 314.43.83

-

Merkwaardige visvangst


MUZIEK

usiewing Schoolen kantoorgerief

/ SPECIAALZ AAK:

Typen

alle school-

• FOTO-

benodigd-

arm,LEj~ t_.2

Ondanks zijn prima show op de Antilliaanse Feesten editie '87 vonden relatief weinig fuifnummers de weg naar zaal Pax, op vrijdag 2 september. Dat de man in kwestie pas enkele weken vooraf bevestigd had naar Hoogstraten te zullen afzakken had daar zeker iets mee te maken. Maar tevens kon worden opgemerkt dat zelfs de grote namen uit het Antilliaanse circuit, los van de jaarlijkse Feesten in de Blauwbossen, op zichzelf verre van bekend zijn bij een breed publiek. Zij die echter gekomen waren met opnieuw een sterke Nederlands-Antilliaanse delegatie zullen het zich niet hebben beklaagd. Op een mum van tijd zette 'Phonsie' Cassell het zaakje op zijn kop, en veranderde een koele zaal in een hete, energieke heksenketel. Samen met acht begeleiders vierde de man zijn overeenkomst met de platengigant lsland Records, maar het leek meer op een uit de kluiten gewassen 'hot party'. 's Mans hits waren er allemaal, gaande van 'Party People Rock', 'Columbia Rock', 'Long Time' over 'Lets's Do It' tot en met dé klimax 'Hot Hot Hot'. Dat deze laatste song, die het publiek aan de rand van de hysterie bracht, nogmaals terugkwam in een uitgebreide bis-set, wekte dan ook geen verbazing. Vermoeid maar duidelijk tevreden sleepten de bezwete lijven zich dorstig richting toog, terwijl diegenen die nog pit genoeg overhadden verder huppelden en dansten op de aangepaste muziek achteraf.

//

-

-

Vomito Negro en The Serious Five knocked on tonnen en dozen Net op het ogenblik dat het elektronische muziekgenre en dat wordt dan onder andere 'body music', 'AB-music' en 'new beat' genoemd in dit land aan media aandacht wint, schijnt de Noorderkempen af te haken. Slechts een kleine veertig belangstellenden vonden hun weg naar Cahier De Brouillon, om twee groepen uit bovengenoemde scène aan het werk te zien. The Serious Five waren met z'n drieën en verre van serieus. Bij elk nieuw nummer veranderde hun kledij, op het podium bevonden zich rekwisieten als een strijkplank, een driewieler en een kinderfietsje. Die spullen werden eveneens in de show verwerkt, maar hét toppunt was wel een levensgrote kartonnen doos, waarin één der groepsleden een blindengangetje rond het podium deed. Diezelfde doos deed even later nog dienst als percussie-instrument voor een volledig uit zijn bol gaande zanger Kristof Desmedt, die verder nog een hele fles water in z'n broek had gegoten en zich tenslotte nog insmeerde met ketchup ook. Sneller dan verwacht eindigde de set, doch zelden zo'n leuk stel aan het werk gezien. Minder lichtvoetig kwam Vomito Negro uit de bus. Loeiharde ritmes, aanvallen op een olievat, zang bestaande uit ruige keelkianken. Met de blik op oneindig voerde het duo de verschillende songs zonder onderbreking uit, de toeschouwers geen kans latend te bekomen. Geen wonder dat deze zware brok een stuk moeilijker werd verteerd dan de sympatieke voorlopers. -

-

Vrijheid 215 Hoogstraten Tel. 03/3147241

Wenskaarten

Zondermeer een memorabele avond, waarbij de afwezigen ongelijk hadden.

Arrow Knocked Dem Dead

Geschenkartikelen

heden

COPIEREN Inbinden

1

CO PI

-

Oktober, tasten in het herfstduister Wegens geen nadere berichten ontvangen, hierbij slechts enkele algemene tips voor de aktieve kroegbeoefenaars. Het eerste weekend van oktober is er in Meer op de jaarlijkse kermis weer vanalles te beleven (ondermeer het 'beest' Nonkel Ney), doch gezien het feit dat toch iedereen naar ginder trekt en de hele Meerse bevolking op de been is, zal men het daar best vlug ontdekken. Evenmin duidelijk gesitueerd is het concert van de sixtiesgroep The Paranoid Polaroids in 't Slot te Wortel, hou dus je oren en ogen gespitst. Bij het ter perse gaan van dit nummer zat Cahier De Brouillon op het spoor van de Gentse geweldenaars The Mud Gang, en volgens insiders wordt dat een zaak voor 15 ofwel 22 oktober. Iets verderop, maar zo zeker als twee en twee vier is, is het optreden van het Amerikaanse trio Angst op zaterdagS november in de Cahier. Details in het gelijktijdige DHM-nummer.

Rechtzetting Een uitspraak van schrijver dezes zette nogal wat kwaad bloed in de kringen van persmensen. 'Edoch, met uitzondering van de krant De Morgen stuurden de nationale pennelikkers hun kat, en ze hebben dan ook veel gemist', dat was de gewraakte zin. Hierbij was het verre van onze bedoeling de aanwezige joernalisten, die er ook voor zorgden dat artikels in de nationale kolommen van hun respektievelijke kranten terechtkwamen, met de vinger te wijzen. Onderwerp van kritiek vormden de redakteurs van de nationale edities, die permanent bijdragen leveren over het muziek- en festivalgebeuren in Vlaanderen en schitterden door hun afwezigheid op de Antilliaanse Feesten anno '88. Mark Sprangers

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 49


BEVOLKING

Burgerlijke Stand Hoogstraten

Ee:M3 Geboorten ~

29juli: Charlotte, dochter van Jan Matthysen en Agnes Aerts, Hoogstraten, Loenhoutseweg 97. 1 augustus: Ellen, dochter van Francis Kustermans en Maria Aerts, Lage Rooy 23G, Meerle. 3 augustus: Eve, dochter van Leo Geysen en ThillyStrijbos, Witherenweg 1, Minderhout. 4 augustus: Nick, zoon van Frans Lauryssen en Maria Tilburgs, Beeksestrat 6, Meer. 5 augustus: Jeroen, zoon van AndrĂŠ Sterkens en Magda Martens, Terbeeksestraat 67, Meer. 6augustus: Nick, zoon van Marc Haseldonckx en van Marina Oomen, Gr. Elisabethlaan 19, Hoogstraten. 8 augustus: Erna, dochter van Adrianus Van Opstal en van Wilhelmina van Sas, Dreef 31, Meerle. 11 augustus: Charlotte, dochter van Jan Van Opstal en Greta Stoffels, Grote Plaats 28, Wortel. 12 augustus: Bram, zoon van Gustaaf van Dongen en van Liliane Bastijns, Burg. Glenissonstraat 23, Meerle. 13 augustus: Jef, zoon van Luc Sprangers en van Ingrid Goetschalckx, Meersel 17, Meer. 13 augustus: Imke, dochter van Luc Vannuffelen en van Lisette Ooms, Mgr. Eester mansstraat 17, Meerle. 17 augustus: Maaike, dochter van Marc Van Dijck en Christina Van Gestel, Meerseweg 62, Meer. 17 augustus: Karlien, dochter van Paul Driesen en van Maria Vlaminckx, Vrijheid 11, Hoogstraten. 17 augustus: Bob, zoon van Paul Adams en Carine Vermeiren, Hal 26, Minderhout. 18 augustus: Steve, zoon van Stanny Strybos en van Emilia Kerstens, Meerdorp 49, Meer. 25 augustus: Brent, zoon van Eddy Blockx en Denise Peeraer, Gelmelstraat 83, Hoogstraten.

Huwelijken 5 augustus: Constant van Sas en Nancy Heyns, Achtelsestraat 6, Hoogstraten. 5 augustus: Rudy Verheyen, Lindendreef 22, Hoogstraten en Hilde Van Den Heuvel, Hazenweg 22, Meerle. Nieuw adres: Vrijheid 221, Hoogstraten. 5augustus: Rudi Kerstens, Hoogeind 93, Meer en Miriam Sprangers, Beemden 13, Minderhout. Nieuw adres: Gelmelstraat 54, Hoogstraten. S augustus: Filip Oprins, St. Lenaartsestwg. 88, Rijkevorsel en Marleentje Vinckx, Dreefweg 7, Meer. Nieuw adres: St. Lenaartsestwg. 88, Rijkevorsel. 12 augustus: Marc Sterkens, Hoge Weg 12, Minderhout en Marleen Jacobs, Kerkstraat 5, Meerle. Nieuw adres: Hoge Weg 12, Minderhout. 12augustus: Johan Oostvogels, Leemstraat 12, Hoogstraten en Agnes Martens, Desmedtstraat 50, Minderhout. Nieuw adres: Akkerstraat 12, Rijkevorsel.

50

19augustus: Jozef Van Gils, Looi 4, Meer en Sonja Kemland, De Heuvels 27, Brasschaat. Nieuw adres: Lage Kaart 135, Brasschaat. 19augustus: Paul Roefs, Beerseveld 17, Oirschot (Nl) en Kristine Bastiaansen, Dreef 110, Meerle. Nieuw adres: Dreef 28, Meerle. 19 augustus: Dirk Verrelst, Liersebaan 239, Lier en Edith Stoops, Gelmeistraat 113, Hoogstraten. Nieuw adres: Naamsestwg. 320/Bus 31, 3030 Heverlee. 20augustus: Dirk Ryvers, Looi 9, Meer en Godelieve Vorsselmans, Tienpondstraat 14, Wuustwezel. Nieuw adres: Weidestraat 20, Berchem. 20 augustus: Benny Goetschalckx, Grote Plaats 42, Wortel en Magda Vermeiren, Oud Dorpsstraat 80, Wuustwezel. Nieuw adres: Grote Plaats 34, Wortel. 20 augustus: Jef Schrijvers, Loenhoutseweg 18, Hoogstraten en Lia Meeusen, Meerle 72, Meerle. Nieuw adres: Loenhoutseweg 18, Hoogstraten. 26augustus: Dirk Koyen, Beemden 43, Minderhout en Karine Martens, Witherenweg 24, Minderhout. Nieuw adres: Moerstraat 14, Hoogstraten. 26augustus: Willy Michielsen, Strijbeekseweg 33, Meerle en Christiane Jansen, Groot Eyssel 16, Meerle. Nieuw adres: Voort 21, Meerle. 26augustus: Patrick Van den Bergh, Schildeken 1, Malle en Inge Sprangers, Vooraard 14, Minderhout. Nieuw adres: Gelmelstraat 46, Hoogstraten.

27 augustus: Bert Provoost, Poeleinde Wortel en Hilde Stockman, Gagelveldenst 30, Merksem. Nieuw adres: Worteldorp 11, Wortel.

L!i

Overlijdens

4augustus: Engelbert Hereijgers, 54 jaar, echt genoot van Elvire Paepen, Torenakker 5, Min derhout. 7augustus: Julia Snoeys, 62 jaar, weduwe va Medard Van der Linden, Lod. De Konincklaan 358, Hoogstraten. 8 augustus: Maria Baelemans, 78 jaar, weduwe van Josephus van Hees, Minderhoutsestraat 2, Hoogstraten. 10 augustus: Albert Peeters, 81 jaar, echtgenoot van Maria Mertens, Bredaseweg 52, M derhout. 14augustus: Maria Aerts, 81 jaar, weduwe v. Eduardus Pittoors, Heilig Bloedlaan 2 Hoogstraten. 17 augustus: Edonard Fransen, 77 jaar, echtgenoot van Leonia Van Looveren, Worteldorp 2, Wortel. 17augustus: Ida Hannes, 77 jaar, ongehuwd, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 18augustus: Catharina Janssens, 78 jaar, echtgenote van August Lauryssen, St. Lenaartsebaan 15, Hoogstraten. 19 augustus: Lodewijk Van den Bogaert, 56 jaar, echtgenoot van Hilda Roos, Van Aertselaerplein 5, Hoogstraten. 22augustus: Constant Christiaensen, 89jaar, weduwnaar van Maria Renders, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.

1


POST

e bus of niet te bus u het herfst weer stilaan begint te zorgen voor de nodige wind- en egenvlagen en daarmee ook de minst benijdenswaardige periode van efacteursstiel is begonnen, bekijken we even de doorsnee Hoogstraate brievenbus. Wij zijn er tenslotte zeer om bekommerd dat u dit blad roog en netjes in de brievenbus vindt. Wij kunnen dan wel proberen in een zo goed mogelijk maandblad te maken en de postbode doet nog zo zijn best om dat blad netjes in de bus te stoppen, als uw brievenbus niet degelijk is, als uw brievenbus slecht geplaatst is of, het ergste geval, als u geen brievenbus heeft, kan u ook moeilijk verwachten dat uw post altijd ongeschonden in uw woning geraakt.

I

Mishandelt Hoogstraten zijn postbode? Neen, de algemene indruk van de brievenbussen is tamelijk goed als we het praktisch gebruik bekijken. Maar we moeten er aan toevoegen dat de postbode ook niet dikwijls echt verwend wordt met een grote ruime bus die bovendien vlot te bereiken is. In sommige gevallen kan de toestand echt niet door de beugel. Algemeen geven de brievenbussen eerder een krappe indruk, de meeste bussen zijn gekonstrueerd uitgaande van de minimummaten.

Een sluit klep is af te raden, gebruikt men toch een klep dan liefst één die naar binnen draait en niet voorzien is van een veer. Een eventueel afdakje aan de bus mag niet te dicht bij de opening staan. Een etiket met de naam van de bewoner aanbrengen is nuttig om vergissingen te vermijden en om de vervangende postbode te helpen. De opening van de bus moet best glad zijn om het inschuiven van de post niet te bemoeilijken en beschadigingen bij het inschuiven te vermijden. De bus zelf moet ruim genoeg zijn om gemakkelijk de dagelijkse correspondentie te bevatten.

De wetgeving

De Nederlandse reglementen

Het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, regelt de afmetingen waaraan uw bus minimum moet voldoen. We bekijken even de voornaamste reglementen. Elke brievenbus van een na 1958 gebouwd huis moet aan de rand van de openbare weg geplaatst zijn. We merken op vele plaatsen dat de mensen deze regel nogal ruim bekijken en soms de grens van de openbare weg halfweg hun voortuin situeren. Uitzondering op deze regel zijn de brievenbussen van eigendommen die meer dan 50 meter van de openbare weg gelegen zijn en de bussen van eigendommen met méér dan vier brievenbussen.

In Nederland zijn de minimummaten ruimer en meer aan deze tijd aangepast. De opening moet in Nederland minimum 32 mm bij 265 mm zijn. De opening moet liefst horizontaal zijn aangebracht en niet afgesloten door een verende klep. De opening wordt best aangebracht op 110cm hoogte. In de bus moet een stapel papieren kunnen van 27 cm breed op 15 cm hoog en 380 cm lang. Deze reglementen zijn eigenlijk veel meer eigentijds en kunnen doorgaan voor de ideale maat, ook in België.

-I 'Iedere brievenbus moet een opening hebben van minimum 22 cm bij 3 cm. Deze opening moet zich bevinden op een hoogte van tenminste 80 cm en ten hoogste 150 cm boven de plaats van waarop men de post in de bus stopt. De brievenbussen moeten vrij, gemakkelijk en zonder gevaar toegankelijk zijn.' Tot hier de reglementen maar daarnaast geeft de post nog allerhande raadgevingen. Een kleine greep uit deze raadgevingen: De wet voorziet minimummaten. Het is best, vooral wanneer men regelmatig omvangrijke zendingen ontvangt (bv. tijdschriften, dagbladen, doosjes enz.) de opening ruimer te nemen.

Huizen gebouwd v'ér 1958 Al deze reglementen tellen niet voor huizen die vôér 1958 gebouwd zijn. Maar uit respect voor uw postbode en omdat we tenslotte in 1988 leven, is het toch eigenlijk aan te raden, ook al bent u dat niet wettelijk verplicht met de reglementen rekening te houden. De tijd dat de postbode elk voortuintje moest in- en uitlopen is eigenlijk vanaf nu voorbij, veel ambachtelijk werk is tenslotte ook al bandwerk geworden en het begrip efficiënt ie is stilaan ook op de Post binnengeslopen. Als u eens wil proberen hoe het aanvoelt om in de moeilijkste omstandigheden postbode te zijn, moet u eens op een winderige, zwaar regenachtige, kille vrijdagvoormiddag met een zwaar beladen fiets alle vrijdagpost in uw bus en in die van vijf van uw willekeurige buren te steken terwijl de vuilniszakken overal rond de brievenbussen staan en u er nèt niet bij kan. Dat maken postbodes elke week wel eens mee, maar dan minsten 6 uur aan een stuk en dan soms nog met één of andere hond aan hun broekspijpen. Gelukkig zijn er ook andere momenten. fl Wie alle inlichtingen wil over de reglementen en de raadgevingen van de posterijen in ver band met de brievenbus kan op het postkantoor in Hoogstraten terecht van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Vraag naar formulier 157, daarop vindt u alle gegevens, of bel 314.53.80. •

Grote keuze in schoolgerief aan speciale prijzen VAN BERGEN & Co. Gelmelstraat 30- 2320 Hoogstraten Tel. 0313147750

Wielewaal Hoogstraten organiseert iedere eerste zondag van de maand natuurwandelingen te Wortel-Kolonie Vertrek: 10 uur aan het Hoofdgebouw Wor tel-Kolonie. Het is de bedoeling om in eigen streek de natuur beter te leren kennen. Het is een unieke gelegenheid om door de seizoenen heen de natuur onder leiding te leren bewonderen. Waarom Wortel-Kolonie? Voor iedereen gemakkelijk te bereiken en je kan van daaruit verschillende mooie wandelingen maken. Het is een vaste dag, de eerste zondag van de maand, je kunt het dus niet vergeten. Beslist een aanrader voor ieder die de natuur beter wil leren kennen.

Solo-slim

Zaterdag 17 september speelde Jan Van Bergen een solo-slim op het rusthuis in Hoogstraten. Zijn medespelers waren Adriaan Jansens, Frans Van Dijck en Maria Van Bergen die de kaarten had gedeeld. Harten was troef in dit spel en Jan had hiervan de 9 hoogste kaarten samen met ruiten aas, heer en vrouw en klaveren aas. 51


RIJDEN

IS PLEZANT

•1II

4 Streven naar perfektie 0

Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

GARAGE HOGA L. WOUTERS

St. -Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk

NAULT°

De wet schrijft aan de automobilist alleen voor dat hij voorzichtig moet zijn, en dat hij moet stoppen als een voetganger aan het oversteken is. De voetganger mag dan weer alleen maar oversteken als de weg vrij is. Die wet lijkt erg logisch. Maar in het dagelijkse leven werkt het niet altijd. Er zijn voetgangers die denken dat het volstaat om even de hand in de hoogte te steken om aan te geven dat ze naar de overkant willen. Maar dat teken is niet voldoende om alle verkeer stil te leggen. Niet alle automobilistesn merken immers die opgestoken hand op. Ze denken misschien dat die voetganger zwaait naar iemand die voorbij komt. Bovendien houdt die voetganger er niet voldoende rekening mee dat de automobilisten niet zo plots kunnen vertragen. Aan de andere kant zijn er de automobilisten die al te dikwijls vergeten dat ze vaak ook zèlf voetganger zijn. Ze weten zich de sterkste en gedragen zich daar ook naar. Misschien is het goed er even de aandacht op te vestigen dat je als voetganger ALTIJD goed moet kijken of de weg vrij echt vrij is, v66r je de weg begint over te steken. Het is ook al dikwijls gebeurd dat een automobilist hoffelijk stopt om een voetganger te laten oversteken en dan door een andere auto wordt ingehaald. Hoe moeten we dat nu gaan oplossen? De voetganger meer rechten geven? Maar je bent er als voetganger weinig mee vooruit dat je na een ongeval in het gelijk wordt gesteld, als je misschien heel erg gewond bent, of zelfs doodgereden. Eigenlijk is het jammer dat onze huidige wetgeving niet voldoet. In Duitsland .b.v., een land dat toch bekend staat om zijn snelrijdende auto's, gedragen de bestuurders zich veel veiliger als ze in de bebouwde kom rijden. Ze stoppen daar .altijd hoffelijk als ze zien dat iemand wil oversteken. Gek toch dat we hier blij kbaar niet toe kunnen komen.

52

W

03-314.55.04

Leem putten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

AB

GARAGE VAN DER VLIET

Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

pPEETERS autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

03-314.49.11

GARAGE VAN BERGEN Ei ZONEN BVB.A.

Stoppen

/ - Taxipost! Een snelle huis aan huis afhaal- en bezorgservice voor spoedeisende zendingen.

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05


BOTANICA

ntstaan van grootvruchtige aardbeien ei 1)

nleiding Vanaf de prehistorie tot in de Middeleeuwen werden de vruchten van de in Europa in het wild groeiende aardbeisoorten in de bossen verzameld; ze werden nog niet in de tuinen geteeld. De oudste aanduidingen over een teelt van aardbeien in tuinen dateert van het begin van de 14de eeuw in Frankrijk. Vanaf dat tijdstip tot het begin van de 17de eeuw werden uitsluitend de 3 in Europa in het wild voorkomende soorten geteeld, nl. Fragaria vesca (bosaardbei), Fragaria viridis (heuvelaardbei) en Fragaria moschata (tuinaardbei, muskusaardbei). De laatste soort, die hexaploïd is (2n = 42) en relatief grote vruchten geeft, heeft zich tot het begin van de 20ste eeuw in de tuinen kunnen handhaven. Als enigste vorm van Fragaria vesca worden de maandbloeiers, Fr. vesca var. semperfiorens, in beperkte mate en overwegend door liefhebbers geteeld. Grootvruchtige aardbeien, zoals wij ze thans kennen, zijn van betrekkelijk recente oorsprong. Zij zijn actoploïd (2n = 56) en in de 18de eeuw in Europa ontstaan uit 2 wilde Amerikaanse soorten nl. Fragaria virginiana en Fragaria chiloensis. Het ontstaan van grootvruchtige aardbeien is bijzonder boeiend en zal hierna verder behandeld worden.

Invoer van Fragaria virginiana DUCH, in Europa. - Tijdens de eerste decennia na de ontdekking van Amerika, was de belangstelling der Europese kolonisten overwegend geconcentreerd op Mexico, Centraal- en ZuidAmerika. De exploratie van Noord-Amerika begon pas tegen het midden van de 16de eeuw. Op het einde van de I6de eeuw bezetten de Fransen het gebied rond de St.Laurensstroom; het middendeel van de Oostkust (later Newfoundland en Virginia) werd door Engelsen ingenomen. - In berichten over de ontdekkingsreizen en het leven der kolonisten tijdens de eerste jaren in Amerika neemt de beschrijving van de plantenwereld, wegens zijn belangrijkheid voor de voeding, een belangrijke plaats in. Naast andere bosvruchten waren het vooral de daar in het wild groeiende aardbeien die de aandacht van de kolonisten trokken. - Reeds CARTIER, die tijdens zijn eerste reis naar Noord-Amerika Newfoundland en de Golf van St.-Laurens bereikte, bemerkte aardbeien op het eiland Bryon. Tijdens zijn tweede reis naar dit gebied in 1536 heeft CARTIER vermoedelijk planten en zaden meegebracht. Of hiertoe ook aardbeien behoorden is niet bekend. In een van de eerste berichten over het pas ontdekte Virginia schreef HARIOT in 1588: 'Strawberries there are as good as great as those which we have in our English gardens'. In 1607, ten tijde van de stichting van Jamestown in Virginia, berichtte een kolonist dat er in de wouden grote opper vlakten met aardbeien begroeid waren en dat de vruchten ongeveer 4 maal zo groot waren en van een betere smaak als die in Engeland. De vruchten kwamen in de bossen zo talrijk voor dat: 'it was impossible to di-

door het invoeren van veel exotische planten, vermeld in het met zijn broer VESPASIAN ROBIN gepubliceerd werk een 'Fragaria americana'. Over de herkomst van deze aardbeisoort wordt echter niets vermeldt. De nauwe banden die destijds tussen Frankrijk en Canada bestonden doen vermoeden dat de planten uit Canada afkomstig waren. DUCHESNE beschreef in 1766 aardbeiplanten, afkomstig uit Canada, als Fragaria virginiana. Slechts enkele jaren na het werk van de gebroeders ROBIN maakte PARlv KINSON (1629) melding van de 'virginia Strawberry' en van een daarop gelijkende 'variëteit' die lange tijd van tevoren uit Brussel werd meegebracht door JOHN TRADESCANT. Niettegenstaande deze aardbeiplanten jaarlijks overvloedig bloeiden kon PARKINSON tijdens een periode van 7 jaar geen enkele vrucht oogsten. Vermoedelijk betrof het hier mannelijk bloeiende planten. - GUY DE LA BROSSE (1636) vermeldde in zijn beschrijving van de Jardin Royal te Parijs 2 variëteiten van 'Fragaria americana' ni. 'fructo rubro hirsuto' en 'magno fructo rubro'. In zijn catalogus van 1656 noemde TRADESCANT deze aardbeisoort de nog niet beschreven 'New England Strawberry'. BAUHIN vermeld haar in 1671 als 'in Virginia crescunt'. MORISON (1680) noemde deze soort voor de eerste maal als 'Fragaria virginiana', zoals zij in 1766 door DUCHESNE beschreven zou worden. Deze benaming is thans nog geldig. - Volgens de plantkundige beschrijvingen te oordelen, behoorden de eerste in Europa ingevoerde aardbeiplanten tot de soort 'Fragaria virginiana'. Van deze botanische soort zijn over gans het Noord-Amerikaanse continent meerdere subspecies verspreid. WeOudste afbeelding van Fragaria virginiana gens de scharlakenrode kleur van de vruchDUCH. LANGLEY - ,,Pomona" - 1729 ten (= schijnvruchten) werden zij 'Fragaria virginiana fructo coccineo', fraiser ecarlate, velden werden in een korte tijd door aardscarlet, Scharlachenerdbeerde, of scharlakebeien overwoekerd. De Indianen verzamelnaardbei genoemd. den grote hoeveelheden aardbeien en mengIn gans Europa werden onder deze namen den de geplette vruchten met meel om er verschillende selecties van Fragaria virginiazgn. 'aardbeibrood' van te maken. na geteeld wegens hun vroege rijptijd. In WOOD, die in 1629 in de omgeving van de Engeland werden zij rond de eeuwwisseling Baai van Massachussets reisde, vond dat en in de omgeving van Breda tot ongeveer daar alles veel beter groeide en schreef ver1940 nog geteeld. In de sortimenten van verder 'ther is likewise strawberries in abundanschillende veredelingsstations komen thans ce, very large ones, some being two inches nog enkele vormen van Fragaria virginiana about, one may gather halfe a busheil in a voor. forenoon'. - Alhoewel ook enkele lofprijzingen over de - In Amerika was het gedurende lange tijd aardbeien overdreven waren, bv.: 'This berniet nodig zelf aardbeien te telen daar er in ry is the wonder of all fruits growing natude bossen overvloedig voorkwamen. Wanrally in those parts; It is of it self Excellent: neer echter door het verminderen van het to that one of the chiefest Doctors of Engaantal kolonies het verzamelen van, de land was wont to say, that God could have vruchten steeds moeilijker werd, werden made, but God never dit make a better berrond 1750 de eerste cultuuraardbeien uit ry' (WILLIAMS, 1643), hebben de relatief Europa ingevoerd. Daaronder bevonden grote aromatische bessen en hun overvloedig zich o.a. Scarlet-vormen afkomstig uit Envoorkomen zonder twijfel een grote indruk geland. Rond 1827 was in Noord Amerika gemaakt op de ontdekkingsreizigers en de de variëteit 'Early Hudson', een vrouwelijke kolonisten. Dit had tot gevolg dat vermoeFragaria virginiana, de meest geteelde variëdelijk reeds vroeg planten of zaden naar teit. Nog tot in 1858 waren de in NoordEuropa meegebracht werden. Amerika geteelde variëteiten voor meer dan - In 1623 werd pas voor de eerste maal mel90 010 afkomstig van de soort Fragaria virgiding gemaakt van een Amerikaanse aardbei niana (FLETCHER). • in Europese tuinen. JEAN ROBIN, curator Jan Aerts van de Jardin Royal te Parijs en bekend 53

rect the food without dying it in the blood of this fruit' (FLETCHER). Bij het rooien van de bossen kwamen er aardbeiplanten die de percelen, van zodra men de grond braak liet liggen, ovçrwoekerden zoals onkruid. - Ook in New England bemerkten de kolonisten dit verschijnsel. Jaarlijks werden daar door de Indianen grote oppervlakten bos afgestookt door de maïsteelt en na 1 jaar gebruik liet men de grond braak liggen. Deze


Op stap in... 'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek..

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

WOENSDAG 28 SEPTEMBER Hoogstraten: Start van de danscursus BGJG in de kantine van de Veiling (inschrijven mogelijk). ZATERDAG 1 OKTOBER Hoogstraten: Clubkampioenschappen & ruilbeurs voor vogels, georg. door De Witte Merel in de zaal Pax. Meer: Vrije schutterswedstrijd van de Kon. St.-Ambrosiusgilde. - Meer-kermis (zie kermiskalender in 'Meer in Meer'. ZONDAG 2 OKTOBER Hoogstraten: Beiaardconcert door Staf Mertens van 15 tot 16 uur. Torenbezoek mogelijk van 14 tot 17 uur. - Clubkampioenschap & ruilbeurs voor vogels, georg. door De Witte Merel in de zaal Pax. Meer: Kermis en jaarmarkt (zie kermiskalender in 'Meer in Meer'. - Vrije schutterswedstrijd van de Kon. St.Ambrosiusgilde. Wortel: Wandelen met De Wielewaal. Start om 10 uur aan het hoofdgebouw van de Kolonie. MAANDAG 3 OKTOBER Meer: Kermisvolksspelen Meerse café's. (ker miskalender in 'Meer in Mccr').

miskalender in 'Meer in Meer'). WOENSDAG 5 OKTOBER Hoogstraten: Danscursus BGJG in de kantine van de Veiling. Jongeren 18.15, paren 19.45, gevorderden 21.15 uur. Inschrijven mogelijk.

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 -2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03)3145328

54

...

ZATERDAG 8 OKTOBER Meerle: Muziek Play-in van de verbroedering, in het Parochiecentrum. Wortel: Dikkenekkenbal in het Slot. Meer: Na-kermis (zie kermiskalender in 'Meer in Meer'). ZONDAG 9 OKTOBER Meer: Kermisvolksspelen Meerse café's. Hoogstraten: Parade van de Clowns, met op-

tredens, animatie en kinderattrakties, van 10 tot 18 uur in de Veiling. Hoogstraten: Toneelavond met 'Verwarrin-

gen' opgevoerd door het Mechels Miniatuurtheater, om 20 uur in de feestzaal van het Seminarie. DONDERDAG 13 OKTOBER Hoogstraten: Zitdag pensioenen 10-11 uur, infoservi 11-16 uur in de trouwzaal van het Stadhuis.

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren:

-Ç\

• donderdag • vrijdag tzaterdag * zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. :19.00- 1.00u. : I4.00-19.00u.

j

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7

2328 Meerle - Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels.

DONDERDAG 6 OKTOBER Hoogstraten: Wijnavond in De Jordaan, Seminarie, Vrijheid 234, om 20.00 uur, georg. door het Davidsfonds (vooraf in te schrijven). VRIJDAG 7 OKTOBER Hoogstraten: Sportavond. Interviews door CarI Huybrechts en doorlopend duel op rollen. In sportschuur De Zevensprong.

Jeugdkultuur in Hoogstraten.

\

DINSDAG 4 OKTOBER Meer: Kermisvolksspelen Meerse café's. (ker-

MAANDAG 10 OKTOBER

CAFE DE NIEUWE BUITEN

\

Gunstige prijzen. EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 031314.50.48

VRIJDAG 14 OKTOBER Meersel-Dreef: Ophaling plastic afval aan de

parking. ZATERDAG 15 OKTOBER Meerle: Vrije kegelprijskamp bij De Volks-

vrienden. Meersel-Dreef: Ophaling oud papier. Wortel: Oriëntatiewandelen (met stafkaart),

ingericht door de K.W.B., in St. JozefRijkevorsel. ZONDAG 16 OKTOBER Hoogstraten: Ophaling oud papier. Meerle: Ophaling oud papier. - Vrije kegelprijskamp bij De Volksvrienden.

Sri e e7

SNACK- en PIZZA BAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten


NDERDAG 20 OKTOBER loogstraten: 3-daagse op rollen in de Pax. RIJDAG 21 OKTOBER loogstraten: 3-daagse op rollen in de Pax. Gespreksavond met Elisabeth Marain, in de ibliotheek aan de Gr. Elisabethiaan. Vortel: Rikken en jokken met de KWB, om 0 uur in de parochiezaal. ATERDAG 22 OKTOBER Iceile: Vrije kegelprijskamp bij De Volksricnden. Ioogstraten: 3-daagse op rollen in de Pax. .ON4DAG 23 OKTOBER Meerle: Vrije kegelprijskamp bij de Volksvrienden. •MAANDAG 24 OKTOBER iloogstraten: Open deur-avond van de C.M.B.V. om 20 uur in de Pax. WOENSDAG 26 OKTOBER Hoogstraten: Open-training van K.C. Hiraken in de turnzaal van V.I.T.O. - Zitdag woningfonds B.K.G.B. 15-16 uur in de raadszaal van het Stadhuis. - Gespreksnamiddag voor de jeugd met Bart Moeyaert, om 14 uur in de bibliotheek. ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 OKTOBER

I I

Meerle: Vrije kegelprijskamp bij De Volksvrienden. ZATERDAG 29 OKTOBER Hoogstraten: Lodewijk De Koninckherdenking met tentoonstelling, academische zitting en koffiemaaltijd vanaf 14.00 uur, georg. door de Dr. Versmissenkring, H.O.K., Davidsfonds en V.V.V. Wortel: Optreden van The Parnoïd Polaroïds in het Slot. - Opening van de Tentoonstelling Schilderwerken van Jos Versmissen in het Slot.

Tentoonstellingen ANTON PIECK IN HET IKO Nog op donderdag 29 en vrijdag 30 september van 14u tot 20u. Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober van 10 tot 12u en van 14u tot 20u. FOTOTENTOONSTELLING over Antwerpen in de Raadskelder van het Stadhuis Van 1 september tot 31 oktober: Toeristische fototentoonstelling over Antwerpen met o.a. een replica van het drieluik 'De Kruisafdoening' van Rubens. Open van 26 tot 30 september van 8.30 tot 20u. Open van 1 tot en met 31 oktober van maandag t/m zaterdag van 8.30u tot 16.30u.

Belgisch Kampioenschap Cross 1988 en Nationale Marathon Koetsiers De Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie heeft aan de rijvereniging St.-Clemens van Minderhout de Organisatie toevertrouwd van het Belgisch Kampioenschap Cross Tweede Serie 1988. Deze wedstrijd zal georganiseerd worden op de terreinen om en rond de Blauwbossen in Minderhout op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober 1988. In overleg met de Nationale Organisatie voor aangespannen paarden wordt op zaterdag 29 en zondag 30 oktober een nationale marathonwedstrijd voor koetsen gehouden.

Programma Cross:

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag.

FRITUUR

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café-restaurant

DE GRENS Stdjbeek 16 Meerle Tel. 3159107 vanuit Nederland

Glastuintjes: een parkje rond elke glascontainer Gebruik van streekeigen materialen in de bouw (en zeker geen geel) Een meldingsbiad gedurende 6 jaar legislatuur, mét vermeldir van de bedenken (= Albert Vorstenbosch) Totaal respekt voor het toch al kleine fietsersterritorium (fietspad is geen parkeerplaats) Anti-vereenzaam-actie tijdens de verlofperiode: coördinatie van verlofperiodes bij de Middenstand en Openbare Diensten Wildplak smoren in de kiem.

De CPP Weinig beloven, alles geven Stem Albert Vorstenbosch

09-3233159107

Café - frituur

Papillon Minderhout Gesloten: woensdag.

Nationale Marathon Koetsen:

DE 6 CONCRETE PUNTEN VAN DE CPP'

EETHUIS

"DE EIKEN"

Nationaal Kampioenschap Tweede Serie: - vrijdag 28 oktober vanaf 9 uur dressuur - zaterdag 29 oktober cross - zondag 30 oktober voormiddag jumping, omstreeks 17 uur prijsuitreiking. Nationale wedstrijd Eerste Serie Cross - vrijdag 28 oktober vanaf 9 uur dressuur - zaterdag 29 oktober cross - zondag 30 oktober voormiddag jumping, omstreeks 17 uur prijsuitreiking. - zaterdag 29 oktober dressuur voor koetsen: éénspannen, tweespannen, vierspannen, zowel voor paarden als pony's, - zondag 30 oktober vanaf 10 uur marathon voor koetsen en in de namiddag vaardigheidsrijden op tegeltjes. Omstreeks 17 uur prijsuitreiking. •

-

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers .'

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL DREEF -

nTI?j=THOOGSTRATEN


-

Brandweer 314.42.43 ICARUS

S Cis Vissers

taverne feestzaal Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 Eddy BLOCKX

EB

Verzekeringen Leningen

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

GAS BESTELLEN

Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken

Joos en Gerda Croes-Rombouts Vrijheid 180 - Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 oo

Indoor tennis

Tennisclub &Wd<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES

Tel. 03/314.56.17

HUISDOKTERS Zondag 2 oktober: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. Zondag 9 oktober: Dr. G. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. Zondag 16 oktober: DR. H. FRANSEN, V. Aertselaerstr. 5, Hoogstraten. Tel. 314.54.08. Zondag 23 oktober: DR. H. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31 .66. Zondag 30 oktober: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15.

Vrijheid 251 -2320 1-Ioogstraten

Koekhoven 5 - Rij kevorsel

APOTHEKERS

03/314.76.81

mobilE REnt

meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/3 14.31.08

installatiebedrijf KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair

Eiken en blankhouten

56

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

St, Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Antiek KRIS VOETEN

Tel. 03/314.54.50

Sanitair - dakbedekking Zink + koperwerk

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.51.33

Meerdorp 79

K. VERHEYEN-GEYSEN

Van 23 tot 30 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 30 september tot 7 oktober: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 52, St. JozefRijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, koenhout. Tel. 669.64.24. Op zaterdag 1 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 3 14.40.74. Van 7 tot 14 oktober: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Op zaterdag 8 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50. Van 14 tot 21 oktober: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25. Op zaterdag 15 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 21 tot 28 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50.

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 p .v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 HOOCSTRATEN tel.: 03/314.55.04 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20

2323 Hoogst raten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.