september 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

.\I\:\NDI3IA) \'IERDE JAARGANG, NR FPTEMBER 1988 PRIJS: 40 F. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSTE PERS P.V.B.A.

Frans Wouters

Het afscheid weegt toch zwaar

El FOUTEN IN HET GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

1

JAN SERVAES OVER ZIJN REIS MET UP WITH PEOPE INTERESSEERT DE BURGER ZICH VOOR DE GEMEENTEPOLITIEK?

DE SCHILDERIJEN VAN .00R VERHOEVEN

* 1

*


GEDOOD VERFD

r JIllIllIljIl JV

1 1

Gesloten wegens toe

]P1ffliI T

OP 28 SEPTEMBER VERSCHIJNT HET VOLGEND NUMMER VAN ONS ONVOLPREZEN, VEELGELEZEN BLAD. MEDEWERKERS, VERGEET UW VAKANTIELUIHEID. HET IS WERKEN GEBLAZEN EN HET RESULTAAT VERWACHTEN WIJ OP WOENSDAG 14 SEPTEMBER. LAATKOMERS LATEN WIJ NOG BINNEN OP ZONDAG 18 SEPTEMBER.

Het is veel stil/er dan anders wanneer we op een zonovergoten voormiddag aanbelanden in Schoorbeek 8a. De vrienden-des-huizes die we onder/tand zijn gaan achterom. Op de vensterbank bij de achterdeur ligt een klein wieltje naast een stel blinkende kogellagertjes. Pas bi) de tweede keer kloppen, met enige aan drang maar nog net niet vrijpostig, komt een bekend gezicht te voorschijn aan de vliegendeur. De elleboog van Albert blijkt even wel ingepakt met een fikse slof pleisters. DHM: Oei, accidentje gehad, Albert? Albert Vorstenbosch: Daar moet ge dan zo oud voor geworden zijn, zeker ... ? Maar verder geen kommentaar hierover, uw lezers zijn daar toch niet in geĂŻnteresseerd. Maar kom binnen, ik heb weer fotogeniek materiaal liggen op de keukentafel... Hier zie, wat zegt ge daar zoal iier an?

DHM: Dat zijn allemaal foto's van gesloten winkels en zo. Waarom hebt ge die getrokken? Albert Vorstenbosch: Wel omdat ik van de maand geen nieuw concreet punt wil voorbrengen. Ik ben met vakantie, ziet ge. De CPP is in ruste. Hebt ge trouwens in de gazetten gelezen dat de vakantietijd voor veel mensen een triestige periode is? Het schijnt dat er zo'n soort van Kerst-syndroom beslaat bij alleenstaanden. Ge begrijpt wel, iedereen is weg, en als ze terug zijn hebben ze 't nog veel te druk met weggeweest zijn om nog over iets anders te kunnen klappen. Het kan niet anders of de vereenzaming neemt toe dus. En dat hebben ze ergens aangetoond. Een koekske, mannen? Ik heb een doos Delacre ton-

gen gekocht, niet dat ik veel snoep anders, maar een tong gaat er altijd in bij mij. DHM: Maar is er echt (geknabbel) niks concreets voor deze keer? Albert Vorstenbosch: Neeje. Neeje, en aai dringen dat helpt langs geen kanten. Ik hcl punten genoeg, daar niet van, maar vakantic is vakantie. Iedereen pakt dat toch? Probeert gij maar eens de gemeentesecretaris 's namiddags te spreken te krijgen. Of ne kleine ingeschreven te krijgen op school. Of een brood te gaan kopen bij de bakker. Ze geven allemaal niet thuis. En hoewel ik nu eigenlijk wel thuis ben, geef ik dat dus ook niet. Niks aan te doen. Mijn princiep is, ook in de politiek zou dat zo moeten zijn, vind ik, dat een woord een woord is. Hewel vakantie is vakantie, pensioen of geen pensioen. Overlaatst was zelfs de facteur die anders op Schoorbeek komt met vakantie. Toen stuurden ze zo'ne jonge gast die de helft van de brieven in de verkeerde bussen schoof. Die van nummer 5 hadden toen mijne Stem van St Antonius gekregen, en ge moet weten dat die nog geen eens katholieken zijn, ha. Vakantie maakt zelfs van een facteur een zendeling, ge ziet wel. DHM: 't Is niet om lastig te doen, maar vindt ge niet dat het spijtig is om zonder concreet punt te ziten nu we al op een dikke maand van de verkiezing zitten? Albert Vorstenbosch: Ja daar is wel iets van waar, maar dat haal ik dan de volgende keer wel in. Dubbel en dik. Pakt nog een koekske tegen de honger die moet komen. Ik heb er nog in de kast liggen. Ze waren in de reklaam toen ik in 't dorp was om die foto's te pakken... En tot de naaste keer, als ik terug ben uit vakantie! Terwijl we ons weer buiten wagen, zien we Albert nog even aan het raam staan terwijl hij zijn gebit afspoelt onder de pomp. Goedgelnutst als altijd. •


enon in de moond

l

'Een parochie mag niet meer van één man afhankelijk zijn'. Fiatis W/uuLeis, uiideipastuoi te Hoogstuiteis, is bcnoeind lul pastooi in Oostmalle. De oorspronkelijke vreugde om deze benoeming wordt echter overschaduwd door de gedachte aan het nakend afscheid. Twaalf jaar lang in de Hoogstraatse parochie en leefgemeenschap heeft diepe wortels gemaakt. Die te moeten doorknippen met het vooruitzicht op de onzekerheid van een niëuwe bestemming, maakt Frans weemoedig. De oude droom van groepswerk vanuit een centrale plaats naar de verschillende parochies toe, lijkt nu definitief weggezonken. Een goed mornent om stil te staan bij twaalf jaar parochiewerk, het wel en wee van de Hoogstraatse kerkgemeenschap, de kerk van vandaag en priester zijn op de rand van de mid-life crisis. De grootste overgang in mijn jeugd Ik ben eigenlijk van geboorte een Antwerpenaar, maar we verhuisden al tamelijk vlug naar Schilde, weg van de stadslucht, naar de frisse buiten. Daar liep ik lagere school tot het vijfde leerjaar, deed nog een voorbereidend jaar in het missiecollene in 1 ier en kwam

gebaseerd op een leefgroepsysteem, alles werd in groepsverband georganiseerd. Als vrije student schreef ik mij in voor filosofie in Sint lgnatius en tussen deze filosofiestudie en de vier jaar theologie deed ik mijn legerdienst in de gezondheidsdienst. Het laatste jaar van de theologie bestond uit een stage en die heb ik met veel goede herinneringen afgewerkt in Mol Ginderbuiten, een parochie waarde jongerenkerk erg floreerde. Op 26juni1976 werd ik dan priester gewijd en een veertien dagen later kreeg ik mijn benoeming tot onderpastoor in Hoogstraten.

Hoogstraten, de bakermat

II 1'/dra nCIJse/it ee,i ,nosot bJe,,me,'m scheid van zijn parochie.

hij /iet aJ

dan terecht in Haasrode bij de paters Karmelieten. Hier volgde ik de lagere humaniora en was er intern. De grootste overgang uit mijn jeugdjaren heb ik gekend toen ik daarna, vanuit dit heilige beschermde milieu van paters, naar het externaat in Westmalle trok. Het was of ik in een andere wereld terechtkwam, zo voelde het aan na zo afgesloten van de buitenwereld geleefd te hebben. In '69 beëindigde ik hier mijn humaniora en trok naar het diocesaan seminarie in Antwerpen om priesterstudies te doen. Heel deze opleiding was

Hoogstraten is voor mij de bakermat van het pastoraal werk. Hier heb ik mijn 'job' moeten leren. Hier heb ik ook moeten leren thuiskomen. Maar dit was aanvankelijk een konfrontatie met het alleen-zijn. Ik heb hier zelf mijn weg moeten maken, maar vooral de contacten met de jeugd hebben mij geholpen mijn thuis te vinden. De eerste jaren bestond mijn taak vooral in de begeleiding van de jeugdbewegingen, de catechese en het werk als proost van de gepensioneerden. En zo geraakte ik meer en meer in dat gemeenschapsleven betrokken zodat ik na twaalf jaar moet vaststellen dat die wortels eigenlijk heel rliep verankerd zitten. Lodanig zeits dat het pijnlijk wordt om verplant te worden. Er zijn veel iiieiisen die je dragen, waal je te pas en te oripas kan hinnenvallen Fr 7ijfl er ook anderen waar ge vragen rond hebt, maar elke gemeenschap heeft zijn scherpe en zijn bolle kanten. Dat maakt dat het de7e dagen voor mij pijnlijk is wanneer al deze banden, deze wortels moeten worden doorgeknipt. Ge hebt schrik van het onbekende, vrees of het ginder wel zal lukken, hoeveel tijd het zal vragen... Natuurlijk is er ook het aspect eenzaamheid dat meetelt. Als celibatair hebt ge thuis niet direkt andere mensen in de buurt zitten waarmee ge deze dingen doormaakt. Ge moet het bekende nu allemaal losmaken en het onbekende instappen. Vroeger had ik hier bijna altijd volk in huis: een student van het seminarie, een zus die in Hoogstraten school liep,

enkele leraren, mijn eigen zus met twee kinderen. Maar de laatste jaren ben ik er mee gestopt omwille van de nakende benoeming. Maar de pijn is merkelijk voelbaar. Ik voel dat zelfs nu in de manier waarmee ik naar andere mensen kijk die hun liefste bezit kwijt zijn geraakt door een sterfgeval of een scheiding. Door dit nu mee te maken krijg je totaal andere gevoeligheden die ge u vroeger wel kon indenken maar die nu precies meer een stukje van jezelf zijn geworden.

Naar Oostmalle Op 28 juni heb ik mijn benoeming gekregen. Ik word pastoor in de Sint Laurentiusparochie in Malle. Ik zal er de eindverantwoordelijkheid van de parochie moeten opnemen. Velen zien dat als een bevordering en komen mij proficiat wensen. En bij een promotie hoort het dat ge blij zijt. Maar zelf sta ik daar toch wel wat anders tegenover. Ik kijk er wel voor een stuk naar uit maar het beeld van de kerk is intussen erg veranderd. De mensen zullen zelf het beleid van de kerk ter hand moeten nemen. Wil de kerk morgen nog blijven bestaan en vinden de mensen het belangrijk om als gemeenschap samen te komen om God ter sprake te brengen, hetzij in gebed, hetzij in vieringen of wat dan ook, dan zullen zij dit zelf ter hand moeten nemen. Dat kan niet meer van één of twee personen afhangen.


MAN IN DE MAAND De Organisatie van de kerk en de taak van de priester is met de jaren ook sterk gewijzigd.

De nieuwe priester De identiteit van de priester is veranderd. Hij die vroeger als het ware zegenend kon rondgaan en een gebedje kon uitspreken, - dat kan hij nu ook nog wel -, zal nu meer mensen moeten zoeken die deze zaken kunnen behartigen en het ook willen doen. Zijn taak is meer verschoven naar een soort management. Hij moet op zoek gaan naar mensen die catechese willen geven, hen naar centra sturen waar vorming gegeven wordt, gebedsleiders trachten te vinden, mensen zoeken in de jeugdbeweging die het christelijk aspect hiervan ter sprake willen blijven brengen, in zoverre men dit nog belangrijk vindt. De mens zal zelf naar buiten moeten komen. Onze kerk is trouwens altijd een kerk van mensen geweest. Er zijn echter heel wat zaken die men in de loop der jaren naar de priester heeft toegeschoven, maar die in feite de leek toebehoorden. Als er in elke parochie slechts één pastoor overblijft, dan besef je ook dat al deze taken teveel zijn voor één man.

vensvragen ter sprake te brengen dan zullen zij dat doen. Als zij ontspanning belangrijk vinden, dan zullen ze die nemen. Er komen grote vragen rond het milieu, kijk maar naar de massale zeehondensterfte. Als de mens het belangrijk vindt, dan zal hij er wel wat aan doen. Zo ook met de kerk en het geloof. Vroeger werd er te veel gedacht dat religie gelijk stond met luisteren naar de pastoor in de kerk. Het was teveel éénrichtingsverkeer. Vandaag ontdekken we toch ook dat iemand

zijn. En dan vraag ik mij soms af of het probleem een geloofsprobleem of een kerkelijk probleem is, en ik denk dat het het tweede is. Maar tegelijkertijd ziet ge mensen die het belangrijk vinden hun geloof tot uiting te brengen, stappen hiertoe zetten en zo ontstaan er bijvoorbeeld basisgroepen. Anderzijds krijgen we ook extremen (of is dat een te zwaar woord?) in de kerk met charismatische bewegingen, popularigroepen, het Maria-legioen, cle Kleine Zielen, cnz. Dit komt wellicht van-

Wat is christen zijn en heeft de kerk nog toekomst? Vroeger was er bijna alleen de kerk die de gemeenschap samenbracht onder de toren, want buiten de toren was er over het algemeen niet veel anders tenzij dan in het café naast de toren. Alles wat er was, draaide ergens langs dc kerk of onder de toren. Toen was de kerk met zijn wetten en normen misschien erg dominant en weinig uitnodigend. De pastoor, de notaris en de onderwijzer waren de belangrijke figuren in een dorp. Nu ziet ge dat vooral ook de priester veel aan invloed heeft ingeboet. Er zijn zoveel waar den bijgekomen die belangrijk zijn dan alleen de waarde van het geloof. De konsumptiemaatschappij biedt ons zoveel mogelijkheden om onze tijd te vullen; men moet voortdurend kiezen. Maar bij het begin en het einde stelt de mens nog veel vragen. Als ge ziet dat bij uitvaarten de kerk stampvol zit, dan vind ik het erg dat we dan alleen maar gemeenschap kunnen vormen als er over dood gesproken wordt. Is onze gemeenschap dan zelf niet aan het uitsterven en moeten wij ze dan nog wel tegenhouden? Vroeger stond de kerk ver van de mens af, nu vraagt men echter meer engagement, een overtuiging. De kerk moet een uitnodiging blijven en de mens moet zelf een keuze maken. Het zal van de mens afhangen of de kerk blijft bestaan, met of zonder priesters. Als de mensen het belangrijk vinden om diepere le-

Cwec'hese betekent voor imj een stukje hartelijke kerk

die zich inzet voor het behoud van belangrijke waarden in het leven, zoals de leefbaarheid van onze wereld, mensen die iets doen rond veiligheid van hun kinderen, mensen die iets doen in hun eigen leefpatroon en zeggen 'deze avond is heilig voor onze familie', waar mensen gewoon samenkomen rond eigen problematiek, dat deze dingen in wezen ook erg religieus en dus godsdienstig zijn. Vaak hoor ik leeftijdgenoten klagen en zeggen: voor onze manier van kerk-zijn is er nog altijd geen plaats in dat grote kerkgebouw. Zij willen wel pastoraal werk doen, maar het kan blijkbaar niet op de manier zoals zij dat wensen. Dus zij treden uit. Er zijn er ook anderen die op een andere manier kerk willen zijn maar we zitten als het ware met een keurslijf van dat kerk-zijn. Daarin moet ge passen of ge valt er buiten. Dat zijn zowat de crisisjaren geweest. En sommigen hebben dan gezegd: 'Goed, dan gaan wij erbuiten' en vaak zie ik veel mensen erbuiten konkreet christen

Tweewieler Racing Center -

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCkSTRAAT25

2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 -

uit een tekort van de kerk, die te weinig aanbiedt of te weinig kansen biedt, en anderzijds misschien wat te fundamentalistisch is. Maar de beweging van de laatste jaren, naar de concrete pastoraal toe, vind ik ontzaglijk waardevol. Zo zien we overal een stukje medeverantwoordelij kheid ontstaan. De pastoor trekt de zaak niet meer alleen. Hij gaat integendeel mensen aanspreken waarmee hij kan discussiëren over wat hij doet, waarom enz. Hij gaat ook taken delegeren zoals catechese, ziekenbezoek, gebedsdiensten enz. Zo zit hij met die karrevracht werk niet meer alleen en blijft de groep in zijn geheel verantwoor delijk.

Een terugblik De eerste jaren hebben wij vooral rond de catechese gewerkt met 13 vormingsavonden. Vandaaruit zijn we begonnen met kindervieringen, nu zoal een tiental jaren en dit maandelijks. De kinderen worden er zeer nauw bij betrokken en er wordt in de gemeentescholen hard aan gewerkt. Een ander aspect waren de 16 avonden die we organiseerden rond het christelijk vormingswerk; vormingsavonden naar de pastoraal toe. Dit was op dekenaal vlak en zo is geleidelijk aan ook de dekenij meer als eenheid naar voor gekomen. Dit is de aanzet geweest tot de oprichting van parochieteams. Wij zijn op verschillende basis begonnen. Hier hebben we de keuze laten maken door de mensen, in en buiten de kerk. Mensen werden uitgenodigd, we organiseerden vier vormingsavonden en uit honderd overgebleven geïnteresseerden werd het eerste team gekozen. Deze groep heeft er nu zijn eerste vier jaar opzitten en is voor een gedeelte aan vernieuwing toe. Dit is voor heel de gemeenschap een gelegenheid om


MAN IN DE MAAND nog eens stil te staan bij haar taak in de parochie. Dat zijn allemaal waardevolle dingen, dat is een stukje hartelijke kerk. Ik heb ook heel veel met jeugdwerk te maken gehad. Maar een jeugdbeweging blijft jong en zelf word je ouder zodat er bijna een kloof van 20 jaar met de leiding moet overbrugd worden. In de eerste jaren was dat verschil gering en zo was het voor mij de eerste acht jaar telkens een hoogfeest om mee op kamp te gaan. Nu stel ik vast dat ik er de laatste jaren bijna niet meer geweest ben buiten het kampbezoek. De laatste jaren zijn we meer met jongeren, los van de jeugdbeweging, aan het werken geweest. Het is wel verwonderlijk dat bijna al deze jongeren uit het studentenmilieu komen. Het iijn blijkbaar precies diegenen die nood

kiezen? Soms hoor je Wel eens zeggen dat de kerk als instituut met het dominante beeld van de paus als opperste gezag veel mensen en vooral jongeren afschrikt. Ik denk eerder dat dit een probleem voor ons is. Ik denk niet datjongeren van 16 tot 20 jaar daar nog van wakker liggen. Dat zal inderdaad wel een reden zijn waarom ze zich niet tot de Kerk voelen aangetrokken. Een bisschop kennen zij ook niet meer. Toen de bisschop vroeger in de school op bezoek kwam, leek het bijna of God de Vader in hoogsteigen persoon naar beneden kwam. Iedereen ging aan de andere kant van de koer staan en men moest buigen. Dat is op korte tijd allemaal veranderd. De uitspraken van de paus zijn vaak nogal cru en hard. Maar anderzijds kunnen wij op veel manieren ook kerk zijn zonder dat wij ons zo onmiddellijk moeten laten teneerdrukken door wat de paus als hoofd van de Kerk zoal zegt. Maar je ziet, zelfs dan komt men nog niet. Wat is de reden dat men zich afkeert? Of moeten wij eerder vaststellen dat de kerk één van de vele mogelijkheden is in het brede aanbod om uw vrije tijd te benutten? Ik denk dat er mogelijkheid genoeg is om samen te komen en tegelijkertijd ook jong en christelijk te zijn. Kijk maar naar de dekanale jongeren, die hebben er nu een jaar opzitten met tal van aktiviteiten. Men zoekt en probeert. Maar de grote leemte blijft zo tussen de 16 en 20 jaar.

Frans trekt nu definitief de (Hoogstraatse) deur achter zich dicht.

Wat brengt de toekomst?

Frans op zijn best temidden van de jeugd.

hebben om bezig te zijn met het woord van de schrift en ermee naar buiten willen komen. Dan zie je hoe wij een paar jaar geleden bijna een 600-tal jongeren aangeschreven hebben om van start te gaan met een werking rond geloofsinhoud. Daar komen dan maar een 25 mensen op af. Dat is weinig. Ook hebben we vorig jaar geprobeerd met een plus-13-jaar werking van start te gaan. Maar op de 200 uitnodigingen hebben we geen respons gekregen. Dan kun je zeggen: ligt het aan de manier waarop we deze mensen aanspreken? hebben we echt niets meer te brengen? of is de concurrentie op de waardenschaal die hen wordt aangeboden zo groot en is het daarom voor hen zo moeilijk om te

Ik ben zeer gelukkig geweest in Hoogstraten. Ik heb er twaalf jaar van mijn jonge jaren doorgemaakt, vol enthousiasme, en veel er varing opgedaan. Maar ik ben nu ook geen twintig meer, de 40 komt er weldra aan. Directeurs en managers in bedrijven moeten het nu ook waarmaken. Later moet ge er niet meer aan beginnen. Maar wij zitten vooral met andere waarden, vitale waarden. Tot hiertoe was alles nog functioneel: een stukje leiding geven, het begeleiden van allerlei verenigingen, de liturgie, enz. Dat was allemaal meer in funktie van de verkondiging, van uw taak. Nu begin ik echter meer vragen te stellen rond het zijn: wat maakt de mens gelukkig, waar heeft hij zijn banden, waar heeft hij zijn vriendschapsrelaties? Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat de mens er niet is om zich in een kluis op te sluiten. Men kan natuurlijk soms wel een kluizenaar zijn, maar nu besef ik meer en meer dat ik toch heel wat mensen rond mij nodig heb. Deze konfrontatie is voor mij momenteel wel heel groot. Men kan in zijn vrije tijd nog ontzettend veel

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MIN DER HOUTDORP TEL. 314.67.67

zaken doen, organiseren, vergaderingen beleggen, enz., maar in hoeverre komt ge ook zelf aan bod? Die vragen vind ik momenteel ook heel belangrijk.

pvba

Er zijn heel wat mensen die mij ontzaglijk veel hebben toevertrouwd en ik ben daar heel dankbaar om. Maar eigenlijk teert ge op de miserie van anderen, en gelukkig ook wel op vreugdevolle dingen. En nu zit ik precies zo aan mijn saturatie en dan denkt ge: waar zijn mijn vrienden, mijn relaties, waar ik ook eens kan ontladen? Wat gaat er nu gebeuren wanneer ge alleen komt te staan? En dan moet ik altijd terugdenken aan de droom die wij vroeger vanuit onze opleiding koesterden om in groepsverband ergens te kunnen werken. Wat komt er nu nog van terecht? De politiek van het bisdom is momenteel zo dat men in elke plaats waar er nog een pastoor kan zijn, één wil plaatsen. Dat vinden wij als jongeren niet zo gezond. Maar het tekort aan priesters maakt dat er al vlugger jonge priesters tot pastoor benoemd worden. Bij mij heeft het evenwel langer geduurd vooraleer ik een benoeming kreeg. Verscheidene collega's werden na twee of drie jaar onderpastoor al benoemd tot pastoor. Kijk naar Merksplas en Weelde. Wij zouden echter opteren om met enkele priesters samen en met de uitbouw van goede parochieteams, verantwoordelijkheid te dragen over verscheidene parochies vanuit één centrale plaats. Maar het ziet er naar uit dat dit niet voor ons is weggelegd. Op 28 juni '88 heb ik de benoeming ontvangen tot pastoor van de Sint Laurentiusparochie in Oostmalle en op 18 september zal ik er plechtig aangesteld worden. Ik hoop er mensen te ontmoeten die zelf mee de kerk ter hand willen nemen, willen blijven samenkomen in gemeenschap om God ter sprake te brengen, hetzij in gebed, in vieringen of wat ook. Dan alleen zal de kerk nog toekomst hebben want de kerkgemeenschap mag en kan niet meer van één man afhangen. •


TAALKUNDE

Hoogstraats informatieblad onder het taalmes BEGRAFENISSEN

Voor allen die haar 50-maal geweld aandeden 'Een gemeente heeft een aantal taken te vervullen. Zij moet o. a. meehelpen aan de opvoeding en de kultuur van de burgers.' Deze zin op pagina 2 van het meest recente infoblad van de stad Hoogstraten (nr. 4, juli 1988) heeft ons een ongezonde lachbui gezorgd - je weet wel: zo'n hol, honend geluid dat akelig langzaam uitsterft - want wat blijkt: dit infoblad zelf, dat toch als spreekbuis van datzelfde stadsbestuur beschouwd moet worden, wemelt van de meest flagrante taalfouten. In totaal telden wij een vijftigtal fouten verspreid over 17 pagina's. Verder geraakten we niet. En dan zijn we nog mild geweest en hebben we het verkeerd gebruik van leestekens en het weglaten van lidwoorden nog door de vingers gezien. Is het niet lachwekkend, dat een stadsbestuur dat 52.062.556 fr per jaar uitgeeft aan onderwijs, een infoblad in onze bussen laat duwen waarin tot driemaal toe onmiddellijk als onmiddelijk en zelfs één keer als onmidelijk gespeld wordt; waarin SintLenaarts consequent Sint Lenaerts heet; waarin het ministerieel besluit een ministrieel besluit is; waarin een procedure, zelfs zonder dt, toch nog tot een KB leid (sic) en waarin doodleuk gemeld wordt dat door het plaatsen van nieuwe inkomborden het onmogelijk geworden is de Mosten nog voorbij te rijden. Inkomborden als wegversperring, ja zeg, zo kunnen wij het ook. Waar ook maar mogelijkerwijze fouten zouden kunnen gemaakt worden, worden ze ook daadwerkelijk gemaakt in deze editie van het infoblad. Dat dit meer is dan een loze bewering willen we aantonen door eens systematisch te bekijken wat dit blad zoal aan taaigruwelij kheden oplevert.

Zetfouten Zetfouten zijn een permanente nachtmerrie voor iedereen die met gedrukte teksten werkt. Het meest ergerlijke ervan is dat ze, hoewel door de zetter begaan, toch door de lezer meestal als een fout van de auteur gebrandmerkt worden. Iedere auteur die zich hiervoor wil behoeden doet er dan ook goed aan zijn gezette tekst nauwkeurig op zetfouten na te lezen. Het onwaarschijnlijk hoog aantal zetfouten in dit infoblad laat slechts één conclusie toe: geen van de redacteuren heeft ook maar de moeite genomen om z'n gezette kopij na te lezen waardoor de zetter vrij spel kreeg. En dat hij er een potje van gemaakt heeft, daarvan kan iedereen zich overtuigen die de dappere poging waagt enkele bladzijden van dit granieten proza te lezen.

slechts één d en één 1 (pag. 14). Dit laatste gebeurt dan nog in een artikeltje over het gemeentelijk onderwijs waarin zoveel moeite gedaan wordt de leerlingen de juiste spelwijze aan te leren. De Hoogstraatse kerk wordt dan weer eens aan St.-Catharina, dan weer eens aan St.-Katharina toegewijd en ons buurdorp St. -Lenaarts wordt St.-Lenaerts.

Grammaticale en stijifouten Grammaticale fouten zijn fouten tegen de regels der spraakleer zoals: foutieve vervoegingen, verbuigingen, zinsbouw, enz. Stijlfouten zou men kunnen omschrijven als fouten tegen de aan een bepaalde taal eigen uitdrukkingswijze. We naderen in ons overzicht meer en meer tot de kern van de taal. Zijn zet- en spelfouten nog enigszins te vergoelijken aangezien ze het gevolg zijn van slordigheid, verslapte aandacht of een gebrekkig functionerend geheugen, bij grammaticale en stijlfouten ligt de zaak wel even anders. Taal is immers het enige middel om gedachten over te brengen en daardoor een absolute voorwaarde om gedachten te hebben. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen hoe het denken zich zonder enige vorm van taal zou kunnen ontwikkelen. Vandaar dat de band tussen taal en denken zo innig en wederzijds is dat iemands taalgebruik onvermijdelijk ook steeds veel meedeelt over zijn denkwereld. In die zin duidt helder, duidelijk en ondubbelzinnig taalgebruik op een heldere en duidelijke gedachtenwereld: een troebel, verward taalge-

JORIS -

-L \/

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

bruik daarentegen wijst maar al te vaak op een chaotische denkwereld terwijl een mooi, welluidend en origineel taalgebruik teken kan zijn van een esthetische instelling. Wie dit niet wil inzien is slechts bij machte de grammatica en de stijlvoorschriften te zien als een willekeurig stel regels dat nu eenmaal node onder de knie moet gekregen worden en dat eigenlijk beter zo vlug mogelijk zou afgeschaft worden. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, dat wanneer wij de grammatica en stijlfouten uit dit infoblad op een rijtje zetten, teneinde ons een oordeel te vormen omtrent de denkwereld die achter deze teksten schuilt, wij de conclusie nauwelijks zwart op wit papier durven zetten. Dat men zelf oordele!

- Inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing kan men in 1987 van een echte meevaller spreken (p. 3) En de meester maar trachten uit te leggen dat er zoiets als een verleden tijd bestaat.

- B.B.A. De Dreef: deze beslaat ... (p. 3) Bijzonder Plan van Aanleg afkorten als B.B.A. en er dan ook nog eens naar verwijzen als 'deze'. Deze plan van aanleg!

Spelfouten Onder spelfouten verstaat men fouten tegen de juiste schrijfwijze van woorden. De oefening bij uitstek hiervoor is het dictee. In elk dictee komt wel het woord onmiddellijk voor, dat nu eenmaal met dubbele d en dubbele 1 geschreven wordt. In dit infoblad wordt onmiddellijk echter tot tweemaal toe met slechts één 1 geschreven, en als klap op de vuurpijl ook nog eens een keer met

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogst raten Tel. 031314.69.36


TAALKUNDE - De voornemens zijn er, maar de tijd zal uitwijzen wat en hoe het uitgevoerd wordt. (p. 4) Met andere woorden: hoe zal het voornemens uitgevoerd wordt? - De verkeersbrigadiers werden aangeleerd

door de politiecommissaris. (p. 4) Nee schat, vandaag niet. Ik moet me gaan laten aanleren door de politie-commissaris. - Val het uitwerken van goede werken te combineren met uw vak? (p. 6) Zeg dus in de toekomst niet meer: 'Hij schildert', maar: 'Hij werkt goede werken uit'. (Indien het schilderwerk niet goed is, kan men zegen: 'Hij werkt werken uit.') - Wil U eens genieten van een uitgebreide rust-

periode ... (p. 8) - Verder een nooie zomer: (p. 8) Dit wordt een nieuwe rage: Verder een mooie zomer, breder een gezellige avond, dichter een prettige reis, bijvoorbeeld met Adriaan dis (sic) naar Casablanca.

- Deze jaarlijks weerkerende wedstrijd stond dit jaar in het thema van 'Muziek verenigt' (p. 12) Dat een wedstrijd een thema kan hebben wisten wij. Nu weten we ook dat een wedstrijd erin kan staan, als het ware.

- Opendeurdagen van de St. Luciakapel (p. 16) De Sint-Luciakapel heeft besloten haar deuren open te gooien op

- Vanaf] mei kan U in de openbare gebouwen (stadhuis, bibliotheek, politie, O.C.M.W.) ... (p.17) De verkeersbrigadiers worden aangeleerd in één van onze openbare gebouwen: de politie. - Voor schriftelijke of vrijblijvende inlichtin-

gen ... (p. 18) Men kan dus op twee manieren inlichtingen verkrijgen: hetzij schriftelijk, hetzij vrijblijvend.

- Indien Uzelf een route wil uitstippelen zijn er kaarten ... en nieuw bovendien een algemene fietskaart. (p. 9)

- Gedurende vele jaren heeft het V. V. V. (p. 10) Het Vereniging voor Vreemdelingenverkeer.

- Het zou prachtig zijn mochten we met het nieuwe schooljaar in alle gemeenten beroep kunnen doen op gemachtigde opzichter. U kunt dit melden aan de politiecommissaris. (p.4) Men kan dus melden dat het prachtig zou zijn mocht men met het nieuwe schooljaar enz.

- Men beschikt er wel over gegevens aan gaande de activiteiten die de creatie van nieuwe bouwpercelen voorafgaat. (p. 3) Opgelet jongens, deze activiteiten gaat vooraf!

- Door deze nieu we inkomborden is het praktisch onmogelijk om 'de Mosten' nog voorbij te rijden. (p. 17) Dit is wel de mooiste. Hier staat niets meer of minder dan dat de gemeente met nieuwe inkomborden de weg naar de Mosten versperd heeft zodat niemand er nog voorbij kan. Dit is slechts een beperkte bloemlezing van de gewelddaden die tegen de taal begaan werden in deze editie van het Hoogstraats informatieblad.

Waarom maken velen, wanneer ze schrijven, allerlei fouten die ze niet maken als ze spreken? Is het omdat men meent dat het in geschreven taal allemaal wat 'mooier' moet gezegd worden, waarbij dat mooier al vlug ontaard in omslachtiger, gekunstelder en dus meestal 'onduidelijker'? Is het een neurotisch overblijfsel van het taalonderwijs, van de extra punten die we kregen wanneer we in een opstel 'de ochtend begon te gloren' schreven in plaats van 'de zon kwam op'? Natuurlijk, wij horen het u al zeggen: 'Is dat nu zo erg, ge weet toch wat er bedoeld wordt!'. Afgezien van het feit dat we dat af en toe niet weten, vinden wij dat geen geldig argument. 5 plus 5 is 11 maar ge weet toch zeker wel dat we eigenlijk 10 bedoelen. Hoe komt het toch dat mensen, die zich tamelijk vlot en duidelijk in gesproken taal kunnen uitdrukken, niet anders dan met bezweet voorhoofd en een diepgaande twijfel aan alle leven, zich aan een tafel kunnen zetten om diezelfde gedachten in geschreven vorm op papier te zetten? Wij menen dan ook dat veel 'moulinex-proza' vermeden zou kunnen worden wanneer men het geschrevene eens luidop zou herlezen en

alles wat daarbij als storend of onduidelijk ervaren wordt, te wijzigen met als leidraad: hoe zou ik het zeggen? Een zin die goed en duidelijk uitspreekbaar is, is doorgaans ook goed en duidelijk leesbaar, uit hoeveel onderof nevengeschikte bijzinnen hij verder ook mag bestaan. Het is niet aan iedereen gegeven briljant proza te schrijven, en dat wordt doorgaans ook niet vereist, maar iedereen kan wel, mits de nodige aandacht, zorg en voorzorgsmaatregelen, begrijpelijk Nederlands schrijven waarin het aantal fouten tot een aanvaardbaar minimum is teruggebracht. Het Hoogstraatse infoblad is hiervoor allesbehalve een goed voorbeeld. Het moet daarom ook in taalkundig opzicht veroordeeld worden, met de nu wat koddig klinkende omschrijving, waarmee tot voor enkele jaren in de christelijk-historische pers bepaalde boekjes vanuit zedelijk standpunt veroordeeld verden als zijnde 'niet geschikt voor de huiskamer'. Tevergeefs opgeschreven op 18/7/88. J.M.

P.S. Met dank aan de zetter of zetster voor het foutloos zetten en aan de hoofdredacteur voor het nalezen op eventuele taalfouten. •


STA NDPUNT

Feestelijk geloven

ABONNEER NĂœ EN DOE 60 F PROFIJT! DE HOOGSTRAATSE MAAND BIJ 11 IN DE BUS VANAF SEPTEMBER '88 TOT DECEMBER '89 VOOR MAAR 500 F

Eind juli namen meer dan 600 /nensen deel aan een vijfdaagse 'viering van het geloof'. Van heinde en verre waren de gelovigen naar Hoogsiraten gekomen om konferenties en eucharislievieringen mee te maken, zowel op het Spijker als in de St. Catharinakerk. Niet altijd ging het er ingetogen aan toe, zoals je ziet op de foto tijdens een viering.

8

BEL 03/314 41 26 (aanbod geldig tot eind september)


INTER VIEW

Jan Servaes, na één jaar Up With People

'WAAR VOOR JE GELD...' Na een jaar te hebben rondgetrokken met Up With People, is Jan Servaes terug in Hoogstraten aangekomen. De afgelopen maanden heeft hij een hoop nieuwe ervaringen opgedaan. Of, zoals hij zelf zegt: 'Je krijgt echt waar voor je geld.' Up With People is een Organisatie die jongeren tussen de 16 en 25 jaar de gelegenheid geeft om met een show de wereld rond te reizen. Na een zes weken durende opleiding in Tucson, Arizona worden de ± 500 jongeren opgedeeld in groepen. Zo kwam Jan Servaes terecht in de groep die Canada bezocht en ook cen deel van de Verenigde Staten en van Europa. Zou hij niet liever in een groep gezeten hebben die niet naar Europa kwam? 'Neen',

sen, zingen, muziek spelen, geluid, belichting, 'Ook heb ik twee keer bij het promotieteam gezeten, dat een viertal weken in een bepaalde stad blijft om de optredens voor te bereiden en UWP voor te stellen. Dat geeft de mogelijkheid om die steden beter te leren kennen. Je kan meer bezienswaardigheden bekijken en zo. Maar ach, soms heb je gewoon geen zin om het beetje vrije tijd dat je hebt te spenderen aan 'sightseeing'.

Up With People in actie, met Jan zelf stevig aan de snaren plukkend...

zegt hij, 'wij hadden de beste tournee van de vier. Bovendien waren er aanvankelijk geen optredens in andere continenten dan Amerika en Europa, alhoewel men er wel aan werkt. Achteraf bleek dat een andere groep toch naar Rusland is kunnen gaan. In feite zijn de landen niet het belangrijkst. De hoogtepunten zijn eerder de dingen die je meemaakt en de mensen die je ontmoet' En aangezien men met meer dan honderd in de groep zit en 's avonds in gastfamilies verblijft, ontmoet men veel mensen. 'Je bent bijna altijd bijeen met heel de groep. In het begin benader je elkaar met heel algemene vragen, maar na een maand of drie ken je iedereen, niet allen bij naam maar ook weet je praktisch alles van elkaar. Uiteraard heb je je betere vrienden en je minder goede vrienden... Dat is overal zo.'

Show Toch is de show ook erg belangrijk, zegt Jan, want zonder show geen UWP. 'Showdagen zijn ook erg zwaar. In de voormiddag het podium opstellen, daarna fitness, stretch en zang, en 's avonds na de show ook nog eens alles afbreken. Je moet weten dat wij zo 120 shows gedaan hebben.' Opdat de show geen routine zou worden, kan men verschillende taken op zich nemen: dan-

Een ander aspekt van de tournee zijn de gastfamilies waar de leden van de groep elke dag verblijven. 'Dat was echt één van de tofste dingen die ik in heel het jaar heb meegemaakt, terwijl ik daar aanvankelijk geen spectaculaire verwachtingen over had. Eerst en vooral is het boeiend omdat je geconfronteerd wordt met verschillende culturen en dus ook verschillende gewoonten. Je verblijft soms in jonge gezinnen, soms bij oudere mensen. Echt, daaruit leer je heel veel: hoe mensen denken etc.' Voordat hij vertrok had Jan in een interview gezegd dathij 'een diepere impressie wou krij-

gen van wat er gebeurt in de wereld'. Alhoewel hij niet kan geloven dat hij dat ooit zo geformuleerd zou hebben, denkt hij toch dat hij daarin gelukt is. 'Het was voor mij de eerste keer dat ik met mensen van verschillende werelden in aanraking kwam. Ik denk wel dat ik nu bepaalde dingen beter begrijp over het hoe en waarom van sommige dingen.' Verder wijst Jan op de barriére die het spreken van verschillende talen kan scheppen. 'Soms is het moeilijk om te communiceren. In Italiaanse families had ik daar behoorlijk wat last mee. Trouwens, Amerikanen hebben dat nog meer want die spreken alleen Engels. Belgen kunnen nogal gemakkelijk talen leren, zegt men, en dat is een groot voordeel. Alhoewel ik ook heel sterke vriendschappen gezien heb tussen mensen die het toch wel moeilijk hadden om te communiceren.'

Vrede en dollars Wat UWP dan ook wil bereiken, is 'peace through understanding' oftewel vrede door begrip. 'Daar krijgen we inderdaad veel kritiek op. Het is voor vele mensen ook moeilijk om te begrijpen. Breng je wel echt vrede? Wij zien dat eerder op kleinere basis, hè. Het feit dat ik met een Canadees kan omgaan, ermee kan praten of er van kan leren, dat is vrede door begrip, maar dan op persoonlijk vlak.' Wanneer ik over de geldkwestie begin (om met UWP te mogen meegaan moet men 7300 $ neertellen), verzekert Jan mij dat er van dat geld niets voor de Organisatie overbiijtt. 'Wat wij betalen is slechts een vierde van de kosten die UWP moet maken aan showmateriaal, vervoer (men reist met bus en truck) etc. Het is een vzw en ze kunnen dan ook maar in leven blijven door sponsoring en giften. Twuwens, voor een Amerikaan is het ook gemakkelijker om met UWP mee te gaan. Ten eerste kosten alle universiteiten daar veel meer dan 7300 dollar en ten tweede worden jongeren ginder ook vaak gesponsord door bedrijven, iets wat hier ondenkbaar is. Dus heb ik zelf veel moeite moeten doen om het geld bijeen te krijgen. Een groot deel kwam van een aantal fuiven die wij vorig jaar

hier in Hoogstraten georganiseerd hebben.' Tot slot proberen we nog een pittige anekdote los te krijgen. Die blijken er toch wel te zijn. 'Zo werden we o.m. buiten gesloten in een klooster', vertelt Jan, 'maar wie daar meer van wil horen moet maar eens afkomen.' Verder was er ook het accident van de UWP-bus die in de ravijn (het ravijntje) rolde waarbij 17 mensen licht gewond werden. Maar gelukkig kon de show die avond toch doorgaan, zij het met enkele beplaasterde armen en benen. All's well that ends well. Meteen ook het ideale einde voor dit artikel. •


BEDRIJFSLEVEN

Hoe dat allemaal werkt vertelden ons Bob Van Ussel en zijn vrouw An tijdens een gesprekje dat we met hen voerden. Beiden zijn erg enthousiast over de pas ge誰nstalleerde tankautomaat en legden ons haarfijn uit hoe het allemaal werkt.

ben dat misschien een beetje verkeerd begrepen maar tijdens de openingsuren blijven wij met personeel werken dat al het tankwerk voor de klant doet. Je hoeft bij wijze van spreken de auto niet eens te verlaten. Die service blijven we dus gewoon aanhouden. Onze openingsuren zijn: maandag tot vrijdag van 7 u 's morgens tot 8 u 's avonds en op zaterdag van 9 u ' s morgens tot 6 u 's avonds. DHM: En buiten die openingsuren, hoe kunnen we hier dan tanken? Bob: Wel, onze tankautomaat bestaat eigenlijk uit twee systemen. Het eerste systeem is de zogenaamde 'biljettenlezer'. DHM: Je bedoelt de 'biljetten-eter'? Bob: Inderdaad. In het midden van de Oj derste zuil van de automaat (zie bijgaa,o. foto) zie je duidelijk een gleuf, aangedu door drie Witte pijlen. Daarin kun je briefjc van 100, 500 of 1.000 fr laten schuiven. Hoc je ze er juist insteekt wordt aangegeven op de 3 schematische tekeningen van bankbiljetten aan de rechterkant. Op de automaat is trouwens een scherm aangebracht waarop in duidelijke letters aangegeven wordt wat je moet doen en in welke volgorde. Je moet bijvoorbeeld door op een bepaalde knop te duwen aangeven of je benzine, hetzij super of normale; diesel of LPG wil. Iedereen die de commando's op het scherm aandachtig opvolgt kan met dit toestel uit de voeten. Het is eigenlijk heel simpel.

DHM: Een vraagje vooraf: betekent dit nu ten tanken? Wij rijden immers op diesel en dat we tijdens de gewone openingsuren ook daar willen de handjes wel eens wat vuil van met de tankautomaat moeten werken, dat worden. we dan met andere woorden ook 'zelf' moe- Bob: Absoluut niet! Sommige mensen heb-

DHM: Wat gebeurt er als we enkel een briefje van 1.000 bij ons hebben en er gaat maar voor bijvoorbeeld 800 fr in de tank? Bob: Wel, bij veel tankautomaten ben je

'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

Servicestation Van Ussel: nu 24 uur op 24 uur tot uw dienst Plaats en tijd: Hoogstraten na acht uur 's avonds of tijdens het week-end. Een plots opkomende zin om naar Antwerpen, Turnhout of waar dan ook te rijden. Met volle enthousiasme in de auto stappen, contactsleuteltje omdraaien waarbij onze blik op de benzinemeter valt die echter onverstoorbaar helemaal links blijft staan, 'al een flink stuk in reserve' - hoe we ook vertwijfeld op het afschermraampje blijven tikken: niks, geen benzine meer! Tot voor enkele weken betekende dit thuisblijven of een flink stuk omrijdens langs het dichtsbijzijnde 'zelfbedieningsstation'. Dat hoeft nu niet meer. Bij servicestation VAN USSEL aan de St. Lenaartseweg te Hoogstraten kan je nu, buiten de gewone openingsuren, op elk moment, 24 uur op 24 uur zowel benzine, diesel als LPG tanken. En wat meer is, je hoeft er zelfs geen contant geld voor bij te hebben, als je er vooraf tenminste eens langs gaat om een speciaal 'magnetisch' kaartje op te halen.

Lan overzichisfoto van het servicestatjon Van Ussel. De tankautornaaj staat duidelijk zichtbaar links van de LPG-pornp.

10


BEDRIJFSLEVEN dan die 200 fr kwijt. Bij ons niet. Als zoiets gebeurt komt er automatisch uit de automaat een 'tegoed-ticket' waarmee je later, tijdens de openingsuren, het niet-opgebruikte bedrag kan terugkrijgen. I)HM: Je noemde daarnet nog een tweede manier om met de tankautomaat te tanken. Vertel daar eens wat meer over. Bob: Wel, dat is het 'kaartsysteem'. Je kan hier namelijk een kaartje krijgen, ter grootte van een barikkaart. Dat kaartje steek je gewoon in de tankautomaat links bovenaan, je tikt je geheim codegetal in en je kan tanken zonder geld op zak te hebben. Ook hier weer vertelt het scherm je wat je moet doen en hoe. De computer die verbonden is met de automaat registreert per kaart elke tankbeurt. Op het einde van de de maand krijgen de klanten met een kaart dan een gedetailleerde factuur die ze dan via de bank kunnen betalen. Na elke tankbeurt met een kaart levert de automaat ook een ticket af zodat je op het einde van de maand de factuur kan controleren. filM: Wat zijn de voordelen van tanken met zo'n kaartje? Bob: Wel, in de eerste plaats natuurlijk dat je geen contant geld meer bij moet hebben om te tanken en op de tweede plaats dat je met zo'n systeem op het einde van de maand, als je van ons een factuur krijgt, perfect kunt zien hoeveel je auto verbruikt. Veel mensen hebben een notaboekje in de auto waarin ze elke tankbeurt noteren. Met zo'n kaartje wordt zo'n boekje eigenlijk overbodig. We voorzien zelfs voor later dat je bij het tanken ook de kilometerstand in de automaat kan intikken zodat die later ook bij op de faktuur komt. Op die manier krijg je natuurlijk een perfect overzicht van het verbruik. DHM: Bob, jouw tankautomaat draait nu al een tijdje. Wat zijn je bevindingen? Bob: Eerlijk gezegd, wij zijn 100Ÿ tevreden over dit systeem. Ik heb van alle mogelijke systemen van tankautomaten die op de markt zijn een studie gemaakt en alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Logitron, een Italiaanse firma met een enorme ervaring op dit gebied. Wij zijn erg tevreden over het toestel, vergissingen zijn nagenoeg uitgesloten en aan de reacties te oordelen meen ik ook dat onze klanten deze 24 uur op 24 uur service erg op prijs stellen. Tot hier ons gesprek met Bob en An. Een ding is nu wel duidelijk: niemand hoeft vanaf nu nog langer in Hoogstraten te blijven omdat hij met een lege tank zit. Neen, die tijd is definitief voorbij. •

'JA N

TANKAUTOMAAT

De 'tankautotnaal' van dichtbij gezien: links bovenaan de gleuf voor de magnetische kaart. Bovenaan in het midden de toetsen voor het intikken van de kode en om de gewenste brandstof aan te geven. Onderaan in het midden de gleuf voor de bankbiljetten. Rechts bovenaan de gleuf waaruit het kasticket na het tanken tevoorschijn komt, tevens de gleuf waaruit het 'tegoedticket' komt wanneer men minder tankt dan het bedrag dat men ingebracht heeft.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 11


STRAA TINTER VIEW

Uzegt... Hoe ga je stemmen? Nog een dikke maand en de verkiezingen komen er aan. Wij gingen nog eens de straat op en vroegen aan de voorbijganger naar de interesse voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Zou je nog gaan stemmen als het niet verplicht was? Stem je op een persoon die je kent, of kies je altijd voor dezelfde partij of laat je u eerder leiden door het programma van een partij? Wat is er van de voorbije zes jaar overgebleven; wat vond je positief, waaraan heb je je geërgerd? Kunnen verkiezingsfolders je nog beïnvloeden, of gooi je die direkt in de vuilbak? Tot slot vroegen wij op de man af wie volgens hem of haar de nieuwe burgemeester van Hoogstraten zou worden. Dit laatste bleek evenwel een stap te ver want hierop werden geen speculaties voor de micro weggegeven.

Mia Michielsen (Hoogsira(en) Gemeentepolitiek? Ja, dat volg ik wel, dat interesseert mij en ik zou dan ook altijd gaan stemmen 7elfs als het niet verplicht was. Er zijn de laatste jaren wel een paar goede dingen gebeurd, zoals het nieuwe IKO. Ik vind het belangrijk dat er iets voor dc cultuur gcdaan wordt. Ook dc mogelijkhein vn insprk

Peter Geens (Wortel) Gemeentepolitiek interesseert mij bitter weinig en ik denk niet dat ik zou gaan stemmen als het niet moest. Ik kan dus ook moeilijk iets zeggen over goede of slechte zaken die er gebeurd zijn en ik kan me niet direkt voorstellen wat er zou moeten veranderen. Die folders lees ik wel eens, dan weet ge wat ze van zin zijn en dan weet ik voor wie ik moet stemmen. Ik kan nog alle kanten uit. Ik ga alleen maar voort op wat ze van zin zijn en ik stem niet automatisch op een persoon die ik ken.

Vera Geets (Hoogstraten) Dat interesseert mij allemaal niet. Nee, ik zou niet gaan stemmen als het niet moest. Ik ben er nooit mee bezig geweest en ik kan er dus ook helemaal niets over zeggen. Ik ken zelfs geen namen van mensen op de lijst en als ik dan moet gaan stemmen is het een beetje vogelpik. Ik maak daar ergens een bolleke rood en 't is klaar. Die verkiezingsfolders die in de bus zitten? Dat zou misschien wel eens kunnen dat ik die inkijk. Maria Staes (Hoogstraton) Ja, ik lees daar wel over en ik volg dat ook wel mee. Gemeenteverkiezingen vind ik wel belangrijker dan parlementsverkiezingen, het staat dichter bij u. Ik zou altijd gaan stemmen. Er schiet mij nu niet direkt iets te binnen over de voorbije zes jaar dat mij speciaal geërgerd heeft of waar ik echt kontent over was. Er kan nog heel wat veranderd en verbeterd worden. Voor de verkeersveiligheid zou er nog heel wat kunnen gebeuren. Ik vind dat er voor de gemeente eigenlijk geen politiek bij te pas moet komen, maar dat ze mensen aanduiden die ervoor bekwaam zijn en ik denk dat ge die in alle lijsten tegenkomt. Ik stem daarom ook op een persoon. De folders die in de brievenbus vallen lees ik wel maar die kunnen mij niet van gedacht doen veranderen. Er worden toch zoveel beloften gedaan, en wat komt er van terecht?

1M

rie rnenen wanneer

er iets verkeerd is in de gemeente, zoals bijvoorbeeld losliggende dals, vind ik positief. Want de gemelde problemen worden over het algemeen tamelijk vlug opgelost. Het hangt er nogal van af voor welke partij of persoon ik stem. Ik ken een aantal personen die bereid zijn iets te doen voor de gemeente en waarin ik vertrouwen heb. Een partij mag eigenlijk niet tellen. Ge moet voor de bevolking werken. Al wat er gebeurt in het voordeel van iedereen in de gemeente, vind ik positief. Ik lees wel alle folders die huis aan huis verspreid worden, maar ik sta wel dikwijls heel negatief tegenover de manier waarop men in die folders mekaar zo afbreekt. Voor de volgende zes jaar zou ik graag zien dat er wat meer aandacht zou besteed worden aan de veiligheid, vooral voor fietsers.

Kari's Coiffure

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


INTERVIEW keer. Ik lees wel de folders maar vele partijen doen dikwijls beloften maar geven niets. Dat maakt het moeilijk. Wij proberen te kiezen wat voor mij het beste is en ik stem meestal zoals mijn man. wo

Rik Viskens (Hoogstraten) An (,oetschalckv-de Bie (Meer)

GemeentepolItIek interesseert mij wel een beetje, en ik 7011 altijd gaan stemmen. Het ligt hij mij helemaal niet vast voor wie ik ga stemmen, ik kan beïnvloed worden door de beloften die men doet. Ik lees dan ook alle folders en ik kies voor een programma dat mij aanstaat. Ik vind de veiligheid op de weg, vooral voor de fietsers en de jeugd een belangrijke zaak waar nog veel aan kan verbeterd worden. Dat laat hier nog veel te wensen over. Ik verwacht dan ook van een nieuw gemeentebestuur dat het wegennet en de veiligheid voor onze kinderen één van de hoofdpunten zal zijn.

Ik volg de gemeentepolitiek wel een beetje en ik zou zeker altijd gaan stemmen. Ik zeg liever niets over goem ot slechte dingen van de afgelopen zes jaar, ik laat liever niet in mijn kaarten kijken. Ik heb wel een vast idee voor wie ik zal stemmen. Vooral mensen die mijn standpunt vertegenwoordigen en waar ik vertrouwen in heb. Die folders lees ik wel, maar die moeten er voor mij niet zijn, die beïnvloeden mij niet. Verkeersveiligheid vind ik een belangrijk aspect en met de vereniging waar ik bij ben zullen wij daar ook een aktie rond doen. In Hoogstraten moet er nog veel veranderen, maar daar ga ik niks over zeggen, anders ga ik me blootgeven, hahaha, nee bedankt.

i; 0 Melba Pinxteren - Cabasa (Hoogstraten)

:

Willy Bruyninckx (Minderhout)

De nationale politiek die volg ik nogal nauw, maar de gemeentepolitiek interesseert mij niet erg. Daar kan ik dus eigenlijk geen zinvol verhaal aan ophangen. Misschien dat ik toch wel zou stemmen zelfs als het niet verplicht was. Er zijn wellicht wel positieve zaken gebeurd maar er is nog veel voor verbetering vatbaar, bijvoorbeeld het aanleggen van voetpaden bij ons in de Markwijk. Ik lees enkel die folders die mij geloofwaardig overkomen. Ik hecht geen belang aan partijpolitiek en mijn stemgedrag, inzover ik er al een zou hebben, is ook niet persoonsgebonden. Ik stem voor wat mij geloofwaardig overkomt en dat is wat de burger ten goede komt en wat haalbaar is. Ik heb nog wel vertrouwen in mensen die het goed menen.

Het is voor mij dikwijls heel moeilijk, maar het interesseert mij wel. Waarom niet? Ik heb al elke keer mogen stemmen, sinds ik in België woon en ik zou het zeker nog doen wanneer het niet verplicht zou zijn. Ik wil er bij zijn. Ik ken ook de verschillende partijen, ik weet wat er goed en niet goed is. Ik leef heel graag in Hoogstraten, veel moet er voor mij niet veranderen. Alleen is er wat te druk ver-

WONINGINRICHTING

GUSI Versmissen (Hoogstraten)

Politiek interesseert mij heel zeker, over gans de wereld, en ik ga met veel enthousiasme kiezen, zelfs al zou het niet verplicht zijn. Ik stem voor die partij die het volgens mij de vorige keer het beste gedaan heeft. Er zijn de voor bije jaren veel goede dingen gebeurd maar ook zaken die anders hadden gekund. Kijk maar naar de Thysakker. Men heeft er wegen aangelegd, nutsvoorzieningen gelegd, maar toen alles O.K. was verkochten de mensen hun grond niet, want die kon nog duur der worden. Dat was totaal verkeerd. Men had in Hoogstraten eerst een weg achteraan moeten leggen, dan had het verkeer uit het Centrum kunnen blijven, dan hadden de zakenmensen een ontsluiting langs achter kunnen heben en dan had men nu zonder problemen schoon terrasjes in de Vrijheid kunnen aanleggen. En dan hadden de bomen in de Vrijheid, het schoonste van Hoogstraten, tenminste nog levenskansen gehad. Men heeft Hoogstraten nu de naam stad gegeven, maar het had een schoon stad kunnen worden als men een beetje stelselmatig te werk was gegaan. Zo had men bij de aanleg van wegen de gronden moeten onteigenen, goed moeten betalen en dan had men schoon bouwpercelen kunnen leggen volgens de behoeften, en dan had men nog geld over gehad om daar sportvelden mee aan te leggen. Nu legt men weeral andere wegen om bouwplaatsen te hebben, terwijl er nog zoveel ongebruikte percelen liggen. Dat is allemaal weggegooid geld. Men had alles veel beter moeten plannen naar de toekomst toe en stelselmatig te werk gaan. Ik word niet beïnvloed door de verkiezingsfolders, ik lees ze wel, maar ze kunnen er in zetten wat ze willen. Ik stem enkel voor mensen die volgens mijn levenslange ervaring, goed werken. •

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. -

-

13


H®Q

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Launjssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

El

u1

-'

Kermis te Minderhout! Geen schokkende gebeurtenis maar het betekent toch dat de schoolvakantie waarnaar zo velen, twee maanden geleden zo hunkerend uitkeken, brutaal in de vergeethoek geschopt wordt. Het kan niet blijven duren en dat is maar goed ook. Toch nog eventjes vertier zoeken! Op vrijdag 2 september organiseert men een grote playbackshow in de tent die opgesteld wordt langs de Desmedtstraat. Zaterdag 3 september richt K.S.J. volksspelen in voor de kinderen en 's avonds vindt het grote kermisbal plaats in het parochiecentrum. Zondag 4 september is K.S.J. weer bij de pinken en Spelen zij gastheer in hun K.S.J.-Café op het kermisplein en op maandag 5 september vinden de volksspelen voor de volwassenen plaats. Hopen we maar dat eenieder aan zijn trekken komt en dat er ambiance mag zijn! •

De volleyballers verhuizen naar de nieuwe sporthal 'De Valk' te Rijkevorsel. Kandidaat-spelers kunnen contact opnemen met Willy Jacobs (tel. 314 37 35) of met Herman Goetschalckx (tel. 314 36 51). Herman Verschueren, Venhoefweg, is de voetbal-coördinator. Bij hem, bij Ad Van Dun, Bredaseweg of bij Johan Van Dun, Hoge Weg, is alle info hieromtrent verkrijgbaar. Peer Van den Bogerd, Desmedtstraat (tel. 314 44 72) en Albert Van Bouwel, Venhoef (tel. 31445 35) zijn de mannen van het groene laken en het krijt. Vrijspel, driebanden ... alles kan! •

Daar zou René Michiels, beter gekend als Nonkel Ney, zeker voor kunnen zorgen. Enkele weken geleden zette hij samen met zijn Rhytm 'and Blues Band de ganse Noordhoek op stelten. Deze kerels presteerden het om tussen 12 u. 's middags en 24 u. 's nachts tien café's in de Noorderkempen te teisteren en er dan ook een daverend optreden neer te zetten. En gedaverd zal het zonder twi:,fel gedaan hebben als je weet hoeveel decibels Nonkel Ney's stembanden kunnen produceren. Al licht een attractie voor de kermis. Volgend jaar misschien! •

De onvermoeibare NEY tijdens zijn opzienbarend kroegentocht-optreden.

September! De fruitmaand! Een zure appel om in te bijten, toch nog eventjes de zon hoog houden! •

De K.V.L.V. en de L.G. feesten op 10 september 1988. Het jaar '88 is wel een heel speciaal jaar voor deze beide verenigingen want zij bestaan dan precies 75 jaar. De toenmalige boerinnengilde werd opgericht op 13 april 1913 en de boerengilde op 10december 1913. Gezamenlijk werd een heel feestprogramma uitgewerkt dat over de ganse dag en nacht gespreid zal worden want 75 jaar word je ook maar éénmaal! •

K. V.L. V. houdt het niet alleen bij feesten, ook fietsen staat op hun kalender. Op maandag 5 september is Zundert de eindbestemming om aldaar de prachtige wagens van het bloemencorso te gaan bewonderen. Vertrek aan het parochiecentrum te 13 u. en aankomst te 17u.! Breda wordt het eindpunt op dinsdag 20september. Lekker uit winkelen gaan en ontspannen wat rondslenteren door de winkelstrat (dinsdag = marktdag) is de bedoeling. Ve trek te 10 u. en finish te 17 u.! En op vrjd 23 en zaterdag 24 september trekt men sarnc, met de L.G. op reis in samenwerking nei K. V.L. V. en L.G. uit Meer. • Bij K.W.B. roert ook ent wat! De voorbereidingen voor voetbal, volleybal, biljarten, zwemmen zijn afgerond. De zwemmers, K.W.B. en K.A.V., starten reeds hun ilde seizoen astublieft en dit op dinsdag 4 oktober. Je kan cursus volgen ofwel vrij zwemmen. De inschrijvingen worden verwacht véôr 10 september bij May Van Weereld, Markwijk, of bij Louis Van Bavel, Markwijk.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 14


MINDERHOUT

Muziek was troef Vorig jaar genoten een 50-tal jonge Minderhoutse muziekanten van een grandioze vakantie in het Zuidlimburgse Zussen en dit in het kader van 'De Jeugd op het podium', een initiatief van de Kon. Harmonie 'Vreugd in Deugd' uit Zussen. De jongeren, begeleiders en ouders staken hun lof niet onder stoelen of banken en dit experiment moest voor herhaling vatbaar zijn. En zo gebeurde het! Een schare Zussenaren zakte op maandag 18 juli af naar Minderhout en tot zaterdag 23 juli werd er verbroederd, zoals dat heet, met hun vrienden van de Kon. Fanfare 'De Marckezonen'. Het jeugdmuziekkamp bevond zich in de Minderhoutse dorpskom met het Parochiecentrum als centraal punt. De hele week werd er gemusiceerd, gespeeld en het Hoogstraatse verkend. Dergelijk muziekkamp inrichten vraagt een perfecte Organisatie waarbij een aantal bestuursmensen betrokken zijn, die heel wat van hun vrije tijd spenderen aan het jonge volkje. Voor de jongeren is het natuurlijk een enige gelegenheid om mekaar beter te leren kennen, om samen op een ontspannen manier muziek te maken en bovendien kunnen de begeleiders het wel en wee van mekaars vereniging evalueren. Dat zo'n samenzijn een promotie betekent voor de blaasmuziek kun je wel raden. De Kon. Fanfare 'De Marckezonen' heeft de laatste jaren flinke inspanningen geleverd om de jeugd iets eigentijds te presenteren. Zowat een 30-tal jongens en meisjes hebben de maatschappij vervoegd hetzij als muzikant, drummer of majoret. Door het ruime aanbod van ontspanning en cultuur tracht men de interesse van de jeugd sterk aan te wakkeren voor de blaasmuziek. De uitwisseling met de harmonie van Zussen ervaart men als zeer positief, zeker als men weet dat deze mensen een jarenlange ervaring hebben met het integreren van de jeugd in de harmonie. Zij beschikken ook over een degelijk uitgeruste muziekschool waar flink onderricht gegeven wordt tot heil van de vereniging. Een muziekmaatschappij is immers niet weg te denken uit de dorpsgemeenschap maar het vraagt geld en vooral veel inspanning! Hoe brachten de jongelui hun kampdagen door? Er werden verscheidene activiteiten georganiseerd: een zoektocht in het dorp, een fietstrip, de toren van de St.-Catharinakerk van Hoogstraten werd beklommen, het gemeentelijk recreatiecentrum 'De Mosten' werd bezocht, er werd gezwommen en geravot in de bossen maar er werd ook ... gemusiceerd! 's Morgens en 's avonds werd er minstens anderhalf uur muziekrepetitie gegeven en de resultaten van deze inspanningen konden beluisterd woden op donderdag 21juli bij een reuzebarbecue waarbij ook de ouders van de 'kampeerders' en alle sympatisanten uitgenodigd waren. Het werd een gezellige avond en de talrijke aanwezigen drukten hun gemeende bewondering uit over het gepresteerde. Het afscheid vond plaats op vrijdagavond met een denderend kampvuur. Beide maatschappijen dienen gefeliciteerd voor dit prachtige initiatief! •

n

'Jeugd en Muziek' uit Minderhout en Zussen samen met hun begeleiders.

/

SPECIAALZAAK:

• Typen • FOTO-

COPIEREN

L

alle hool benodigdheden

1 Pl

Geschenkartikelen

Wenskaarten

Vrijheid 215 Hoogstraten Tel. 03/3147241

De Hoogstraatse Pers uitgeverq, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11 & 03-314.55.04

15


h@ @ 2 Wffin

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

1® 1I@U®UÏ1

In de middagzon van zondag 14 augustus werden heel wat sportieve zweetdroppels geplengd op Hoogstraatse betonwegen. De wielerminnende brandweerlieden kropen er de fiets op voor hun Belgisch Kampioenschap, waarvan de Organisatie in handen was van de Hoogstraatse brandweer. Weinig Hoogstraatse toeschouwers bleken de weg naar het Industrieterrein gevonden te hebben. Dat belette de lokale deelnemers uiteraard niet om geheimd en gelaarsd eervolle plaatsen te behalen! (zie de sportpagina's). 'Vooral de eerste ronde was het heel zwaar, toen probeerde iedereen te volgen en ging het heel rap. Nadien kon ik meer aan een eigen, rustiger tempo fietsen, dat ging heel wat beter. Zo ben ik niet eens laatste geworden.' Dat was het kommentaar van Ann Van Looveren na de aankomst. Misschien in de toekomst een tricolore in een nieuw op te richten reeks voor fietsende brandweerdames? De vakantie mag alweer verleden tijd zijn, de kermis ligt al in het verschiet, en dat kan de pil misschien een beetje versuikeren voor het jonge volk. Zoals de traditie dat voorschrijft kan er immers op de derde zondag van deze maand driftig kermis gevierd worden onder de toren. fl Van 24 september tot 2 oktober vertoeft wijlen Anton Pieck nog even in onze contreien. In de IKO-galerij loopt er dan immers een tentoonsteling met een kleine 60 werken van deze tekenaarschilder die vooral bekendheid verwierf dankzij zijn sprookjesuitbeeldingen. Zijn realisaties in om. de Efteling maakten van hem en zijn werk haast een Nederlands staatsmonument. Een niet misse publiekstrekker dus, die echter rechtgeaard Hoogstratenaar tot een bezoekje aan de IKO moet kunnen verleiden. El Op 11september staan de deuren van het Ostmuseum wagewijd open. Niet dat dit op de overige zondagen niet het geval zou zijn. Maar op die dag houden 20 musea uit de Noorderkempen een opendeurdag. Het gaat daarbij om alle musea uit de 'Museum gids' die werd samen'ereld door de VVV. Toegang gratis van 10

Met cle .on op de helm is het zweten geblazen. tot 17 u. De eerder genoemde gids is overigens verkrijgbaar op de Toeristische Dienst in de kelder onder het stadhuis. 111 De Hoogstraatse KBG-afdeling bestaat precies 35 jaar. In totaal zijn er al 500 leden, nog niet zo lang geleden werd Catharina Haest immers het gevierde SOOste lid. Meer dan 200 onder hen namen op 9 augustus deel aan de viering in de kerk en Pax. Na een misviering werden 2 zilveren en 3 bronzen eretekens uitgereikt, resp. aan voorzitster Angèle Mertens en Gust Van Dijck (meer dan tien jaar bestuurstaak), en aan Jan Vervoort, Liza Fockaert en Liza Geens (meer dan 15 jaar bestuurslid of wijkmeester). Verder waren er toespraken van o.m. de voorzitster, de burgemeester en dhr. Smans, voorzitter van KBG verbond Turnhout. Na het feestmaal was er zang en dans, waarbij heel wat oude beroepen de revue passeerden o.I.v. Jos Bruurs en dirigent Jef Van Gils. 111 Nu de vakantie er op zit, schieten de verenigingen weer uit hun slof. De fanfare St. Catharimia hijt de gekende sjii.s af 1-fun ka-

*

De Iloog.siiaalse gepensioneerden houd heiaai 35 jaar. Voorzitster nghle Meuiens, ondervoorzitter Gust van Dijck, bestuursleden Jan Vervoort, Liza Fockaert en Liza AnthonissenGeens kregen bij die gelegenheid een ereteken en bloemenruiker. 16

lender voor september vermeldt op 11 september een koncert te Baarle-Hertog, en op 24 september een taptoe en koncert op het rusthuis. De KVLV leden kunnen vanaf 5 september deelnemen aan een reeks van 30 lessen Beter Bewegen (inschrijven vanaf 19 u in de VITO). Dezelfde dag, om 13.15 u wordt er naar Zundert gefietst om de wagens van de bloemenstoet te bewonderen. Vertrek aan het Medisch Centrum. En op maandag 19 september willen de dames 40 km in de sportieve kuiten fietsen voor een tocht langsheen enkele Hoogstraatse kasteeltjes. Vertrek om 10 u, eveneens aan het Medisch Centrum. El De Hoogstraatse Tennis Club opendeurt op 10 september. Op 18 september staat er een ontmoeting met een andere tennisclub gepland, terwijl het dubbeltoernooi zijn beslag krijgt op de 16e, 23e en 30e van de maand. El Deken Fons Van Dijck bleek na de afsluiting van het mariale jaar in Meersel-Dreef op 15 augustus een tevreden man: 'Zeer tevreden, ja. Om te beginnen al wat betreft de opkomst, we schatten dat er toch zo'n 1500 mensen waren opgedaagd en dat bewijst dat de Maria-devotie hier echt nog leeft. Ik heb ook heel wat positieve reakties opgevangen, zelfs de vraag om jaarlijks zulke dekanale viering te houden. Dat zal alleszins nog moeten besproken worden. Hccl positief vond ik zelf dat een groep jongeren op een eigen manier voor hun geloof durfde uitkomen. Bovendien denk ik dat door dit alles de samenhorighcid binnen het dekanaat wel versterkt is: het koor, de priesters, de tentoonstelling en zo, dat zijn toch verwezenlijkingen die aantonen dat de mensen bereid zijn om over de eigen parochiegrenzen heen te kijken en te werken. Dat zal in de toekomst door het slinkend aantal priesters trouwens steeds meer moeten gebeuren. In dat opzicht zal op langere termijn het dekanaat wellicht de huidige parochies voor een goed deel moeten vervangen'. El Maar eer het echt zo ver is, zult u nog heel wat Maanden in uw bus gevonden hebben, durven we veronderstellen. Tot de eerstkomende alvast?!


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96. De schoolvakantie zit er weeral op en de moeders zijn alweer blij dat het jonge kroost na een deugddoende vakantie weer op de schoolbanken terecht komt om wat wijzer te worden. Het nieuwe voetbalseizoen komt eraan, de vaste aktiviteiten van de diverse verenigingen starten weer, na een paar maanden op een laag pitje te hebben gebrand en Wortel is alweer een nieuw initiatief rijker: De Wortelfeesten. E Deze Wortelfeesten zijn ontstaan

uit de bekommernis van enkele mensen uit verschillende verenigingen om, naast de jaarlijkse kermisprogrammatie, nog een tweede weekend wat feestelijke drukte in Wortel te brengen. Na vele voorafgaande vergaderingen werd een vzw opgericht die dit nieuwe initiatief alvast wettelijk enige grond onder de voeten heeft gegeven. Dit jaar wordt al meteen gestart met een tamelijk ambitieus programma waarin voor ieder wat wils zit. Het is misschien niet het meest originele programma maar gans Wortel en de Noorderkempen zal zich toch minstens in één aktiviteit kunnen terugvinden; bovendien is de opbrengst (?) van het initiatief ten voordele van het Home nr. 9 aan de Klinketstraat. Vrijdag 2 september worden de Feesten ingezet met een groots opgezette avondmarkt in en om de Boomkes. De markt begint omstreeks 17.00u. Iets later op de avond start ook de iste Worteljogging. Vanaf 19.00u start deze jogging over drie verschillende afstanden: 3,25 km, 6,5 km of 13 km op een volledig afgesloten parkoers. Iedere deelnemer die de afstand uitloopt ontvangt een aandenken en een lot voor een gratis tombola. Inschrijven dient te gebeuren in 't Slot, Worteldorp 28 tussen 17.00 en 18.45u., vooraf inschrijven kan via tel.nr . 03/314.75.23 waar men ook de verschillende inlichtingen kan bekomen.

Bij zulk nat evenement als badkuipenrace komt de zon goed van pas, ze straalde dan ook en zorgde voor zomers vernaak op de Desta-plas.

Zaterdag 3 september worden de Wortelfeesten verder gezet met een Ruil- en Rommelmartk in de Boomkes. Vanaf 13.00u is iedereen, jong en oud, hierop welkom. Om de namiddag enige fleur te geven zal de Wortelse Brassband vanaf 15.00u voor enige muziek zorgen in de Boomkes. Vanaf 16.00u kunnen alle kinderen deelnemen aan een wedstrijd Versierde Kinderfietsen waaraan tal van mooie prijzen verbonden zijn. Vanaf 20.00u kan iedereen deelnemen aan een wedstrijd Bierproeven (en herkennen). Hiervoor kan men inschrijven vanaf 19.00u in 't Slot waar de wedstrijd plaatsvindt. Tijdens deze twee feestdagen kan men tevens in de tentoonstellingsruimte van 't Slot terecht waar verschillende Wortelse schilders hun werk tentoonstellen. Als speciale attraktie zal gedurende deze twee

dagen voor de eerste maal het nu al erg gewaardeerde Wortelbroodje verkocht worden. Dit is een worstenbrood in de vorm van een wortel, warm aanbevolen! Zoals u merkt is dit programma de moeite waard om deze twee dagen eens een kijkje te komen nemen op de diverse aktiviteiten en een wortelbroodje te komen proeven. 2 Naast deze Wortelfeesten is het eerder stil in het Wortels verenigingsleven. Zaterdag 10 september kan u nog het fantastische optreden van Nonkel Ney 'S rythm & bluesband meemaken in 't Slot. Een week later kan u weeral in 't Slot terecht voor een optreden van Full House ditmaal, namelijk op zaterdag 17september. 13 Volgende maand beloven wij u een

uitgebreid verslag van de Iste Wortelfeesten, hou u tot dan warm en droog. M.

BLOEMENSIERKUNST

fj

;

-

4

CA1TLEYA

Paul en May Van Huffel Van Dijck Leopoldstraat 60 2330 Merksplas Tel. (014)63.45.16.

-

1 Kunst en perfectie 1 maken van uw bruid 1 een droomprinses! - Keuze uit honderden toto's (klassiek en modern) - Gratis corsages - Gratis thuisbezorging - Ev. inkadering boeket (grote keuze in kaders) - 5% Klantenkaart

KEUZE, KWALITEIT EN SERVICE = UW GARANTIE!!

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES •• JOOS en GERDA CROES-ROM BOUTS

I&o

_p

Bloemenleveringen wereldwijd

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

17


WORTEL

V

Hard gewerkt maar niet rijk geworden

Dat zegt Irma Echelpoels, maar wel met een glimlach naar echtgenoot Vic Donckers waarmee ze nu, eind augustus 50 jaar getrouwd is. Hard werken, veel zorgen maar ook liefde, want 'dat is het belangrijkste', zegt Vic. Vic en Irma kenden elkaar van kleins af aan want ze woonden allebei aan de Oude Weg maar ze kregen pas vaste verkering ter gelegenheid van een Vlaamse Kermis in het dorp. Irma was de oudste in het gezin Echelpoels waar vader douanier was, 'commies' heette dat toen. Na haar kwamen er nog 10 kinderen in het gezin waarvan er drie op jonge leeftijd stierven. Een druk gezin waar men het niet breed had en zo kwam het dat Irma al dadelijk na haar schooltijd een centje ging bijverdienen als diamantslijpster. Later ging ze als 16-jarige werken als hulp in de huishouding bij Ivo Declercq. Ook bij Vic waren ze thuis met velen: 10 kinderen werden geboren in het gezin Donckers waarvan er twee al heel jong stierven. Vader was timmerman en zoon Vic wilde dat ook wel worden. Daarom ging hij in Hoogstraten naar de Vakschool maar na één jaar studie had hij het daar wel bekeken. 'Ik kon daar echt niets meer bijleren, vertelt hij. Alles wat daar aangeleerd werd, kende ik al van thuis, van onze vader'. Hij ging nog wel verschillende jaren naar de tekenschool; overdag bij vader werken en 's avonds per fiets naar Oostmalle naar school, elke dag, ook 's zaterdags. Later heeft hij nog veel meer kilometers gedaan met zijn fiets. Dat was toen hij in Pulle in een zagerij ging werken, kasten maken. Dat was elke dag 60 kilometer fietsen naar en van het werk dat dikwijls om 4 uur 's morgens begon en 's avonds om 8 uur pas gedaan was. 'Nooit heb ik me overslapen, vertelt Vic, ik had zelfs geen wekker nodig, ook niet als ik om 3 uur 's nachts moest vertrekken. Maar soms dommelde ik toch nog wat op die fiets. Ik reed altijd in het midden van de straat zodat ik niet in de sloot of tegen een boom terecht kwam. Dat is ook niet gebeurd maar ik heb zo wel eens twee voetgangers aangereden.' Toen Vic en Irma vooraan in de twintig waren en verkering kregen, hebben ze het daarna toch eens een heel jaar uitgemaakt. Maar toen ze ondervonden dat ze elkaar niet konden missen, besloten ze te trouwen. Na de bruiloft gingen ze in Pulle wonen zodat Vic dichter bij zijn werk zat. 'Maar daar heb ik veel heimwee gehad, vertelt Irma, gelukkig zijn we daar maar een half jaar blijven wonen. Het bedrijf waar Vic werkte, ging failliet en zo konden we terug naar Wortel komen.' Daar ging Vic bij de bouwonderneming Horsten aan de slag waar hij bleef tot aan zijn pensioen. Vic en Irma kregen 3 kinderen, twee dochters en een zoontje dat heel jong gestorven is. Dochter Jeanne woont in Merksplas en haar zus Maria in Minderhout. Beiden zorgden ze voor vier kleinkinderen. Vanaf '53 wonen Vic en Irma in hun eigen huis aan de St. Jansstraat, het is er mooi en kraaknet want Irma houdt van poetsen, daar weet Vic van 18

mee te spreken. Hij steekt wel eens een handje toe, vooral in de tuin. Eerder was Vic een ver woed kaartspeler bij de Gepensioneerdenbond en hij hield er ook van om lange fietstochten te maken, vooral in de vroege morgen om in de Kolonie naar de vogels te gaan luisteren. Spijtig genoeg kan hij niet meer kaartspelen en nog weinig fietsen omdat zijn ogen niet al te best meer zijn. 'Maar hij heeft altijd goede moed, zegt Irma, en ik lees hem elke dag

de krant voor. Onze Vic is een moedige vent, dat is hij altijd geweest, klagen, dat doet hij niet.' Vic voegt daaraan toe: 'En ons Irma die heeft mij altijd prima verzorgd. In al die 50 jaar is er geen dag voorbijgegaan dat het eten niet op tafel stond als ik thuiskwam; en als de soep wat te heet was, werd die al van tevoren uitgeschept ... Dat is dus liefde. Wij wensen hen nog vele jaren samen. •


WORTEL

mi

Toen ons gouden koppel trouwde, zo'n dikke 50 jaar geleden, was het weer heel wat beter dan op de dag van de gouden viering. 'Het was toen een drukkend warme zomerdag die 9de augustus in '38 en 's avonds kregen we dan ook onweer als huwelijksgeschenk' vertelt mak Claes, rustig gezeten op zijn tuinterras. Jaak werd geboren in Hoogstraten op 8 december 1909 in de omgeving van 't Spijker. Hij bleef daar wonen tot zijn negende jaar en verhuisde dan met het gezin Claes naar Wortel naar het huis aan de St Jansstraat waar momenteel Jan Aerts woont. Daar woonden ze drie jaar waarna ze verhuisden naar de Langenberg naar het huis waar nu de Boerenbond gevestigd is. Hier bleef hij wonen tot aan zijn trouwdag. Jaak was de oudste zoon in een gezin van vier kinderen. Zijn broer Albert en zijn zuster Maria zijn inmiddels overleden. Enkel zijn zuster Madeleine is nog in leven. Christine Wouters is een geboren en getogen Wortelse. Ze werd op 6 april 1914 geboren in... het huis van Jan Aerts waar dus later ook Jaak zou komen wonen. Christine was nauwelijks 4 maanden oud toen vader Wouters opgeroepen werd om het land te verdedigen tegen de oorlogvoerende Duitsers. Gelukkig was er de grootmoeder die het jonge gezin tijdens de oorlog kon opvangen, want vader Wouters kwam pas terug van het front toen Christine 4 jaar oud was. Na een tijdje gewoond te hebben in de 'Villa' aan de Grote Plaats verhuisde ze naar het huis in 't Dorp waar nu schoonbroer Frans Van Bavel woont. Daar bleef ze wonen tot aan de trouwdag. Christine was de tweede in een gezin van drie meisjes. Haar zusters Mit (die op dezelfde dag als Christine trouwde met Jan Swannet) en Lisa, die getrouwd was met Frans Van Bavel, zijn inmiddels overleden. Christine hielp thuis bij moeder met het naaiwerk. Jaak moest alle dagen naar school in Wortel bij meester Snels en meester Vanhaute sr. en passeerde voorbij het huis van Christine en zo is de liefde stilaan gegroeid. Na nog verdere studies aan de Middelbare school in Turnhout en zes jaar werk op de Kredietbank in Turnhout kon Jaak beginnen werken als gevangenbewaarder bij het Ministerie van Justitie. Toen werd ook aan trouwen gedacht. Het jonge gezin bouwde een huis op de Grote Plaats waar ze nu nog wonen. Vier kinderen zagen het levenslicht, 2 jongens en 2 meisjes. De oudste, (juffrouw) Lea is in Wortel best bekend door haar vriendelijk werk met de kleuters in de Gemeenteschool. Lea was .

t.

Goud op de Grote Plaats

nog maar een paar maanden oud toen Jaak door de oorlogvoerende Duitsers krijgsgevangen gemaakt werd en getransporteerd naar Litouwen (Oost-Pruisen) waar hij, na enige tijd kamp, bij een boer ging werken. Gelukkig keerde hij na 7 maanden ongedeerd terug naar huis. Nadien werden nog Leo, Guido en Magda geboren die allen de Wortelse thuis verlieten en buitendorps een gezin stichtten, zodat nu de kleinkinderen Kristin, An, Paul en Inge ook mee het gouden paar konden vieren. Jaak, die na omzwervingen langs de gevangenissen van Vorst, Hoogstraten, Wortel, Merksplas en Turnhout (waar hij 15 jaar woonde), tot hoofdbewaarder had gebracht, geniet inmiddels al 14 jaar van zijn pensioen.

Ze zijn allebei aktief betrokken bij het verenigingsleven van de Gepensioneerdenbond. Tot vorig jaar waren ze nog aktief als fietser op de verschillende fietstochten van de gepensioneerden tot Christine vorig jaar een been brak en ze spijtig genoeg het fietsen moest laten. Jaak is echter nog steeds erg aktief ondanks zijn 78 jaar, hij is trouwens de oudste fietser bij de gepensioneerden. Elke donderdag gaat Jaak kaarten in de parochiezaal en Christine is aktief bij het knutselen. Samen met de meevierende geburen, familieleden en vrienden wensen wij het gouden paar nog vele gezonde en gelukkige jaren samen op de Grote Plaats.

•

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet ĂŠn waarop nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video T

de Greef I)o7p 42 Rijkevorsel Tel. 0313146250 -

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

stZfl c c 232~

35 20 19


®

u

UîffI 1 1 Bî1 E1 UÏJfl ® U®

Al het nieuws over MEERLE is bij welkomCyriel Verbov:n,Strij.

315.71.42. In het conferentiecentrum 'Den Rooy' ging een internationale gitaarhappening door. Er waren 23 ingeschrevenen Tien Belgen namen er aan deel Verder waren er Duitsers Span jaarden Canadezen Nederlanders en Zwit _ sers komen opdagen Spijtig dat de belang steihng en dan vooral van de plaatsehjk: be

mooie kapelletjes bewonderen Spijtig dat in de uitgegeven brochure het kapelleke van Heerle (Skin Boudewijns) door onvoorziene omstandigheden (fotograaf?) niet verschenen is. Jammer alleszins, want aan dit kapelleke wordt in de meimaand, uitgezonderd op de weekends, nog het 'paternosterke' gebeden.

.

.

,.

4 .

.. . . .

AV ç •..

El Op zaterdag 6 augustus bemerkten wij bij .. valavond weer een tiental luchtvaarders (in De aankomst lan de mannen uit Lourdes weer per fiets afgelegd om uiteindelijk op 21 een mand onder een ballon) die ons 'dorpje' juli in de Kerkstraat te Meerle te arriveren. aandeden. Er werd weer druk 'gas' geblazen Zorgden voor dit exploot: Bert Boudewijns, om de tuigen zover mogelijk te laten vliegen. de eindstreep overschrijden?! Inderdaad zij Leo Van Boxel, Jos Hofkens, Guy Van De En zoals het gebruikelijk is volgden 'wagens' hadden een flinke tocht in de kuiten, nameLocht, Gust Jochems, Piet Van den Broeck, de luchtschepen om bij landing zo snel mo- lijk Meerle-Lourdes. Een goede 1350 km die Jos Laureyssens, Frans Van Bavel. De 9de gelijk weer alles in te pakken en weg te we- zij in 62 uren overbrugden. In het bedevaart- man, Frans Verschueren, niet op de foto, verzen. Al bij al toch een mooi schouwspel en soord werd de trein genomen naar Antwer- koos samen met zijn echtgenote nog een tijdje dan zeker bij een echte zomeravond! fl Papen en dit laatste deel Antwerpen-Meerle werd in Frankrijk te blijven. • ter Jos

Van Boxtel is ook weer thuis! Sympathieke Jos is nog steeds erg begaan met het gebeuren omtrent Meerle F. C.! Jos beloofde vroeger eens aan schrijver dat hij voor een 'zwarte parel' zou zorgen om doelpunten aan de lopende band te maken voor groen wit. Jos trekt in september (maakt eerst de kermis nog mee) naar Zambia. En vandaar komt dan later die fameuze voetballer mee naar Meerle. Afgesproken Jos! E Op 27 en 28 augustus gingen ook de jaarlijkse voetbaltoernooien voor preminiemen en miniemen door. De preminiemen A en B van Meerle namen het voor de wisselbeker 'Cyriel Verboven' op tegen Minderhout, Hoogstraten, Wortel, Meer en Loenhout. Zondag speelden de miniemen voor de wisselbeker 'Karel Verheyen' en hun tegenstrevers waren: St.-Jozef, Westmalle, Loenhout, Minderhout, Meer, Wortel en Hoogstraten. El Wij zagen ook twee Meerlese zaalvoetbalploegen aan het werk in de enigmooie nieuwe sporthal 'De Valk'in Rijkevorsel! Oud-doelman André Schrauwen had liefst twintig deelnemende ploegen voor zijn toernooi. De ploegen 'Bombardon 'en 'Landelijke Gilde' namen er aan deel en dit met succes. Deze sporthal zal ongetwijfeld nog vele mensen op bezoek krijgen. Er is gelegenheid genoeg om allerlei sporten te beoefenen en nadien kan men er ook nog gezellig nakaarten in het cafétaria. E In het Belgisch kampioen-

schap wielrennen voor brandweerlieden te Hoogstraten behaalde Frans Van Bavel (de Krol) de tweede plaats en Leo Van Boxel werd 7de in zijn categorie. Ludo Tackx en Patrick Van Haperen moesten het met een bescheidener plaats stellen. Proficiat aan deze 'spuiters'! fl Ook de vijfde Mjeelsefolkavond kende weer zijn verloop. De Mjeelse Primitieven, de Hasseltse Stoopkes en Colettivo Puicenilli zorgden voor een plezierige sfeer. Het spek met de eieren, overgoten met het nodige gerstenat, hielpen daar zeker ook aan mee!

13 En wat gedacht van die stevige gespierde kerels op de foto die met een brede glimlach 20


MEERLE

Internationale gitaarontmoeting in Meerle 4W42

garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogftraten Telefoon: 03/314.33.33

Meesters en leerlingen van 'The International Guitar Happening' op de trappen van het conferenfiecentrum Den Rooy in Meerle tijdens deze vakantie. Liefhebbers van klassieke gitaar hadden eind juli de gelegenheid om in het conferentiecentrum Den Rooy in Meerle kennis te maken met een unieke reeks optredens van gitaarvertolkers op internationaal niveau. De vzw Academix uit Hove organiseerde een meestercursus voor gitaar, gegeven door drie grootmeesters in dit vak, nl. Hubert Kâppel (West-Duitsland), Raphaëlla Smits, de Belgische onder wiens leiding heel het gebeuren plaatsvond, en Oscar Ghiglia (Italië). De 19 kursisten uit 9 verschillende landen vonden bij een rustig en vriendelijk onthaal van de gastheer, Dirk Moorkens, in en rond Den Rooy, de ideale sfeer voor een bijscholing. Zaterdagavond, 23 juli, in het inktzwarte dekor van een hevig onweer met pletsende regen op het bordes, concerteerde Hubert Kappel. Zijn eeuwige glimlach en temperamentvol verschijnen kreëerden een Spaans zomeravondfeest. Hubert Kâppel, die na zijn gitaarstudies in Keulen 'meesterleerling' werd van Narciso Yepes, Konrad Ragossing, Tadashi Sasaki en Oscar Ghihlia, ontving in 1978 de eerste prijs in een interpretatieconcours in Italië en begon toen aan vele concertreizen door Europa. Hij is leraar aan de Hogeschool voor muziek in Aken en leidde sinds 1979 meesterkursussen in Hongarije, Griekenland, Engeland en Israël. Alhoewel hij Duitser is ontmoeten we hem als een Spaans kunstenaar bij wie de manier van spelen, het intellekt en het gevoel homogeen in elkaar versmelten. Zijn optreden was een samengaan van rust, virtuositeit en spanning, een aparte ervaring van een veelzijdig virtuoos. Zondagavond 24 juli concerteerde de uitzonderlijk getalenteerde Raphaëlla Smits, geboren in Mortsel in 1957, in de zomerse sfeer van Den Rooy. Deze internationaal gewaardeerde gitaarpedagoge studeerde aan het conservatorium van Antwerpen en Brussel en had Jose Tomâs als

leermeester. Ze doceert gitaar en kamermuziek aan het Lemmensinstituut in Leuven. Als eerste Belg behaalde ze de lste prijs in het internationaal gitaarconcours in Benicutsim in Spanje. Sindsdien geniet ze een grote faam, ook dankzij de meestercursussen die ze gaf in verscheidene Europese landen en in de U.S.A. Haar optreden op zondagavond was 'het' hoogtepunt in deze driedaagse. Bescheiden als ze is, verbaasde Raphaëlle iedereen met een veelkleurig programma. De sobere benadering en interpretatie benadrukten een perfektie in de beheersing van het instrument. De zomertango en passacaglia brachten een zuiders aksent in de 19de eeuwse manoir van het domein. Het optreden van de magisch-realistische Raphaëlla Smits gaf het talrijk opgekomen publiek een onvergetelijke avond. Dinsdagavond 26 juli had de reus van het driemanschap de eer het drieluik te sluiten. Oscar Ghiglia uit Italië die nu reeds een plaats heeft gevonden in het lexicon tussen grote namen als N. Yepes en Segovia. Hij vertolkte werk van Bach, Bracali, Mil-

haud, Donatoni en de grootmeester van de gitaar Sor. Deze gitaarpedagoog, vriend van Paganini, die een keerpunt was in de gitaaropleiding, schreef het mooie Andante largo in re: een monument in de klassieke gitaarmuziek. Oscar Ghiglia zien spelen is ervaren dat een meesterlijke techniek aan de muziek meer natuur en expressie geeft. Hij besloot zijn optreden met de Sonatina van Manuel Ponce waarin de invloed van de Mexicaanse folklore bleef naklinken. Tot slot van deze internationale 'Guitar Happening' kregen we op 29 juli een optreden door de 10 laureaten van de 19 deelnemers, waaronder de Belgische Annemie Leysen uit Geel. De uitvoeringen door de Duitse finalisten werden unaniem als 'grote kwaliteit' ervaren. Het programma liep over traditioneel klassieke nummers als die van J.S. Bach naar opmerkelijk modern werk van o.m. F. Gulikers. Dit laatste werd meesterlijk vertolkt door de Nederlander Remo Roncken. Het enthousiaste publiek van die avond vergastte hem spontaan opp een langdurig applaus. De gastheer van het centrum De Rooy in Meerle en de inrichters van Academix namen vrijdagavond tevreden afscheid van een succesvol gebeuren dat zeker voor herhaling vatbaar is. U

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54 21


MEERLE

Kunst uit Meerle Op de kunst- antiek- en curiosamarkt te Meersel-Dreef viel er al snel een kraam op, namelijk die van Marjorie (zeg maar Joor) Verhoeven uit de Kerkstraat in Meerle. Ze stond er met verschillende zelfgemaakte schilderijen, vooral aquarellen. Toen bleek dat ze onlangs de 'Van Lerius' prijs van de stad Antwerpen behaald had, wilden we toch graag iets meer te weten komen over haar persoon en werk. Joor groeide op te Meerle waar haar ouders kort na hun huwelijk waren komen wonen. Na de lagere school van Meerle ging ze naar het Spijker te Hoogstraten waar ze achtereenvolgens de moderne en de economische richting koos. Alhoewel Joor al van in de kleuterschool vertelde dat ze tekenjuffrouw wilde worden, koos ze toch voor een stevige basis door eerst een economische richting te volgen. Thuis was ze als kind al creatief bezig met tekenen, vingerverven enz., daartoe gestimuleerd door haar vader en moeder. Haar vader Adriaan Verhoeven hield en houdt er nog steeds enkele kunstzinnige hobby's op na. Hij volgde een cursus beeldhouwen aan het I.K.O. en zijn grootste hobby is zeker wel het

straten, waar ze vanaf haar vijftiende tekenen schilderlessen volgde. Na de vakantie gaat ze het vierde jaar schilderen aan de Koninlijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen volgen. Daar krijgt ze een gedegen opleiding in al de vormen en technieken van het schilderen; zoals schilderen met olieverf, gouache (een betere kwaliteit plakkaatverf) en aquarellen. In het derde jaar kwam vooral het modelwerk in al zijn vormen aan bod. Joor heeft momenteel nog geen enkele voorkeur voor een bepaalde schildervorm of techniek. Het komt er nu op aan alles te proberen en onder de knie te krijgen. Dit ligt ook in de lijn van de bedoeling van de Akademie zelf. Een te vroege keuze zou achteraf te beperkte mogelijkheden met zich meebrengen. Daarom laat de school het ook nog niet toe dat de leerlingen deelnemen aan tentoonstellingen. Een te goede verkoop van een bepaalde techniek zou de leerlingen misschien onbewust in die richting drijven. Joor haar voorkeur

gaat wel uit naar schilderijen ihet veel licht en ruimte, ze houdt niet van drü'kke schilderijen met schreeuwerige kleuren. Later hoopt ze wel te kunnen tentoonstellen maar hoe dat moet verlopen, zal ze dan wel bekijken. Buiten de Academie volgt ze ook nog een 'D' cursus, zodat ze later eventueel ook nog les zal kunnen geven. Misschien gaat ze na de Academie, waar ze waarschijnlijk volgend jaar afstudeert, nog verder aan een Hoger Instituut. Daar kunnen jonge kunstenaars over een atelier en modellen beschikken om zich bijna vrij te kunnen ontwikkelen in hun kunstrichtingen. Een andere mogelijkheid is een driejarige opleiding in restauratietechnieken; een richting waar nog toekomst inzit. Het winnen van de Van Lerius prijs, uitgereikt door de stad Antwerpen, vormt natuurlijk een nieuwe stimulans waar ze terecht trots op is. Door een jury werd ze als winnares verkozen uit al de derdejaars-studenten van de Academie. Joor vindt het jammer dat er in de Noorderkempen geen vereniging van kunstenaars bestaat. Dit om elkaars werk te bekijken en te bespreken om zodoende van elkaar te kunnen leren. Ze hoopt ooit met schilderen haar brood te verdienen. Ze beseft echter wel dat de concurrentie zoiets wel moeilijk maakt. Daarom denkt ze er ook aan te beginnen als onderwijzeres en haar diploma economie laat ook in die richting nog alle deuren open. Dat lijkt ons een heel verstandige keuze. We hopen voor Joor nog een heel creatieve en succesvolle toekomst.

Wij maken u wegwijs bij uw in eu bel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven' Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN:

Joor Verhoeven tnet één ken.

vUti

haar laatste we,-

tin-gieten. Naar volledig eigen ontwerp maakt hij verschillende tinnen voorwerpen, elk stuk vormt een uniek kunstwerkje. Joor volgde al vanaf de oprichting van de tekenschool te Meerle tekenles, ze was toen 11 jaar. Daar werd er geknutseld maar ook getekend en geverfd. Het meetkundig tekenen viel minder in de smaak, maar het meer vrijere waarnemingstekenen en het tekenen van stripverhalen, dat sprak haar aan. Een volgende stap vormde het IKO in Hoog22

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.


MEERLE

i ©

®

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

Na een lange vakantie die toch weer veel te kort bleek te zijn, komt alles weer in z'n normale doen. Over augustus valt er niet zoveel le vertellen. Het late goede weer maakte nog een stuk van de vakantie goed. Het recreatiegebied De Mosten kon eindelijk op volle toeren beginnen te draaien. Heelwat jeugd van Meersel-Dreef heeft er zich vermaakt. Het is er ook heel goed om te vertoeven en de mensen hier zijn blij dat we ook eens iets in de geboren hebben. Als U er nog nooit bent geveest, ga er dan eens een kijkje nemen, de moeite waard. El Bij onze noorderburen in

de gemeente Nieuw-Ginneken werd er op 19 augustus een nieuwe burgemeester aangesteld. Namelijk P.A. Van der Velden uit Bergen op Zoom. Diegenen die hem kennen, zeggen dat het een hele goeie is. Burgemeester Van der Velden werd onthaald door de bevolking op een receptie. Na de receptie was er een korte taptoe op het gemeen teplein door de 3 harmnonies en fanfares van Nieuw Ginneken. Ook onze fanfare 'Voor Eer en Deugd' was erbij, want deze fanfare zorgt ook voor muziek in de dorpen Galder en Strijbeek. Zodoende. El De kunst-, antiek- en curiosamarkt ingericht door onze fanfare, ging in augustus gewoon verder. Ook in september kun je nog op de Dreef terecht van 8u tot 16u. Heelwat kijklustigen deden er al goede koopjes, misschien vindt u er ook iets waar u al jaren achter zoekt. Enkel op 18 september zal de markt doorgaan in de zaal van de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef; een samenwerking van het missiekomitee en de fanfare. Het inkomgeld zal dan ten bate zijn van de missionarissen van Meersel-Dreef. Er zal een extra inspanning gedaan worden opdat er heelwat

te zien zal zijn. LI Onze fanfare zit niet stil want op 11 september verzorgen ze een koffieconcert te Galder op het terras van café Van Gils. In de namiddag treden er op hetzelfde terras nog verschillende blaaskapellen op. Stuk voor stuk goede kapellen die hee/ wat in hun mars hebben. De moeite waard.

De fanfare Voor Eer en Deugd' van Meersel-Dreej ruhue ccii Kun.sï-, ,.liiîick- en nl/rOnmarkt in t. v. v. hun kledingfonds. Er kwamen heelwat belangstellenden op af om te neuzen tussen al de uitgestelde spulletjes. De markt gaat nog door in september; 's zondags van 8u tot 16u op de Dreef. eens kijken en proeven van de gezelligheid en de pannekoeken. Dit jaarlijks missiefeest, overigens dit jaar voor de 1 lde maal, zorgt steeds voor een flinke steun in de rug van onze missiezusters en missiepaters. Heelwat mensen helpen jaarlijks gratis mee om er een suc-

ces van te maken. Vorig jaar was voor jaar, we vierden Meersel-Dreef een bijzonder, een 100-jarige en het klooster bestond 300 jaar. Ter gelegenheid van dit laatste verscheen het fotoboek '300 jaar Minderbroeders Kapucijnen te Meersel-Dreef 1687-1987' een kronologisch en historisch overzicht van hun geschiedenis en invloed op de omgeving. Meersel-Dreef is steeds sterk verbonden geweest met het klooster en het was steeds de spil van Meersel-Dreef. Dit boek werd gebruikt met een oplage van 1500 exemplaren. Wat bleek, in een mum van tijd was het boek

uitverkocht. Voor de mensen die alsnog het boek wensen aan te schaffen, besliste het Gelegenheidskomitee van een herdruk uit te ge-

ven. Het boek telt meer dan 300 blz. groot formaat met stijve band en goudopdruk. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu inschrijven bij de portier van het klooster van de paters Kapucijnen. Prijs 850fr. (+ even!. 100 fr. verzendingskosten) te betalen bij het afhalen van het boek. Het boek verschijnt begin oktober. Voor meer inlichtingen belt U pater Kapelaan Jozef Teuns, tel..' 315 7030. Dit wordt definitief Uw laatste kans. [1 Tot volgende maand, met een verslag over de Dekenale bedevaart naar O.L.-Vrouw van Meersel-Dreef ter gelegenheid van het afsluiten van het Mariale jaar. En profiteer nog van de laatste restjes zomer.

Kom eens luisteren muziekliefhebbers naar het terrasconcert te Ga/der, niet ver van de Dreef. El Op 18 september voert het missiekomitee haar koningsstuk op met het missiefeest 'Reik Mij De Hand' t.v.v. de missionarissen van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. Weeral een co-produktie van de drie dorpen. De actie starT met een hkwmenverkoop aan de kerken van Galder en Meersel-Dreef. 's Zondags om 13u30 begint het feest met een woordje en het hijsen van de Nederlandse en Ii: Ig. L. LkvI ccii .tIgevJ3iUigde v.sii de respeetievelijke gemeentebesturen. Vervolgens kunt U luisteren naar verschillende optredeus van de fanfare en blaaskapellen uit dc omgeving. 1 longer en dorst worden gestild met trappist en pannekoeken. Verder kunnen de aanwezigen geweldige prijzen winnen met een grote tombola en met het rad van fortuin Zoals eerder staat geschreven zal er, in samenwerking met de fanfare, ook een rommelmarkt georganiseerd worden. Deze zal waai 3chIJnliJk al beginnen in dc voormiddag vanaf een uur of 9. Als de zon schijnt wordt het vast en zeker een geslaagde dag. Kom ook

mr de Kempen maar te Meersel-Dreef kon je onlangs Ozale i-eiI ,e;i 7i/w/i?wn Frans Jacobs en Louise Snijders nog aan liet werk zien bij het koren pikken en binden. 23


uuci@rr Als ik u vertel dat Meer al een paar beroemde zonen heeft voortgebracht, is dat voor u waarschijnlijk niets nieuws. U denkt dan ongetwijfeld aan sportlui zoals Fons Bastijns en André Laurijssen. Begrijpelijk, want zij hebben heel wat 'glory days' gehad. Maar momenteel maakt een andere Merenaar furore. Ik heb het over Nest Mertens, de zoon van Juul Mertens en de nog maar pas overleden Jeanne Van Elslande, die pijlsnel de ladder van de nationale bekendheid beklimt. Nest is niet alleen filmrecensent bij BRT 1 radio, maar meer nog de imposante presentator van 'Krokant', het lekkerbekkenprogramma van de BRT TV. Uiteraard is hij vooral door die laatste functie bekend in Belgenland. In die -

-

q(@ 1~ merkt het: hij heeft het over Meer en die slager, dat kan niet missen, is natuurlijk Sus Leuris, een man van wie geweten is dat hij nooit een blad voor de mond nam in zijn winkel. Een familietrekje dat zoon Gerard later verder zou perfectioneren, nietwaar dames? Toch een pluim voor Sus hier, want vernoemd worden in den Humo al is het dan wat laat en slechts tussen de regels is iets waarvan de modale Merenaar slechts kan dromen. Tot slot van deze kleine uitweiding nog twee vraagjes. Eén: Voor wanneer een typische Meers gerecht op TV, Nest? Twee: Wanneer zorgt Meer eens voor een beroemde dochter? -

-

U Maar moet deze rubriek niet over allerlei activiteiten gaan? Ook natuurlijk. Eerst het

verleden. Brass- en drumband St. Rosalia vro-

mate zelfs dat nu ook de pers uitgebreid aandacht begint te besteden aan zijn volrond persoon. Zo verscheen in Humo nr 2501 van 11 augustus net het jubileumnummer gemist, Nest een interview met onze Nest. Uit dat interview blijkt wat wij allang weten van radio en TV: Nest is een vlotte en aangename prater, die deskundig en niet gespeend van enige humor uit de hoek komt. En wat ons, Merenaars, nog meer deugd doet: hij is zijn geboortedorpje èn zijn bewoners niet vergeten, zoals blijkt uit de volgende passage van het Humo-interview. Bij ons thuis (Dorp 1, jd) werd vrij eenvoudig, maar goed gegeten èn de aandacht voor de kwaliteit van de waren was van het grootste belang. Toen ik een jaar of zeven, acht was, stuurde mijn grootmoeder mij regelmatig naar de slager (Rara, wie zou dat geweest zijn? jd). Nooit simpelweg om een biefstuk te halen, mee, ze wist dat stuk preciezer te noemen, ze wist wèlke biefstuk ze wou. De slager (Wie toch? jd) we woonden per slot in een dorp (Meer! jd) werd daar een beetje kregelig van: 'Is gewoon biefstuk misschien niet goed genoeg, manneke?' (Aha! Bingo! jd) En vaak had hij niet eens het stuk dat ik vroeg. Nest gaat zo nog een tijdje door, maar u 24 -

-

'...

-

-

ljkte op 13 augustus 11. de receptie op van de gouden bruiloft van Frans Van Aperen en Anna Herrijgers, over wie u elders nog wat lezen kunt. Op zondag 28 augustus nam diezelfde vereniging deel aan de Steroptocht te Merksem. Dat hield het volgende in: een optocht door Merksem naar het Kro onplein, waarop iedere inhiziekmaalschappij meedeed UWI een pwude. Iie,' gebeu,en weoi beii,,dld met de massa-uitvoering (alle maatschappijen samen) van de Merksem-mars. Een gedenkwaardige uitstap. En nu de toekomst. Op zondag 4 september is brass- en drumband St Rosalie present op de Gordel rond Brussel. Muzikanten, drummers en sympathisanten zullen die dag om 09.00 u. richting St. Genesius-Rode vertrekken, de plaats waar de Gordel vertrekt en aankomt. Zowel de drumals brassband zal daar optreden tussen 13.00 o en 13.50 u, een optreden dat integraal wordt uitgezonden door BRT 2. Asjeblief! Muzi kanten en drummers moeten evenwel reeds om 1? 0 ii op de kiosk zitten. V66r de uitvoering moet immers een sound-check (Een 65-jarige muzikant: 'Een wâtte?') gebeuren, zodat de muziek volledig tot z'n recht kan komen tijdens de rechtstreekse uitzending door BR T 2. Deze uitnodiging voor de Gordel bewijst eens te meer dat de kwaliteit van de muziek van de Meerse Brassband in brede kringen gewaardeerd wordt. Dus Merenaars, ofwel gaan we mee, ofwel luisteren we die middag tussen 13.00 u en 13.50 u allemaal naar BR T 2. A Is dat zo doorgaat, krijgen we d'er binnenkort in één klap veertig beroemde zonen èn dochters bij! Wat een dorp hé,

Meer. 13 Hopelijk zullen de komende tegenstanders van KFC Meer dat ook zeggen als ze onze geelzwarten ontmoeten in de wei. Want na het mislukte vorige seizoen verwachten wij in derde provinciale toch een klinkende revanche van ons eerste elftal. Dat moet kunnen, want we zitten in een lekkere reeks en er is in augustus flink getraind en geoefend. We zullen zien. Zei de blinde. U Wat Meermarkt betreft, zullen we ook maar zien. Na een veelbelovende start in juni liep de belangstelling toch weer sterk terug in juli en augustus. Dat is in de eerste plaats spijtig, want het blii,ft een lovenswaardig initiatief, dat uw aanwezigheid meer dan verdient, lezers. Afspraak dus op zondag 4 september in de Donckstraat.

El Ook Akkerpop werd het slachtoffer van

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. een verminderde belangstelling. Ondanks het prima weer en enkele goede acts, was de publieke aanwezigheid en ambiance matig. Toch moeten de Mussen niet wanhopen. De Organisatie was perfect en met een iets bekendere 'top of the bill', zeg maar publiekslokker, zullen de afwezigen van dit jaar er een volgende keer zeker wèl zijn. El Tonnen ambiance daarentegen het kookte er, letterlijk en figuurlijk waren er te vinden tijdens defameuze wereldrecordpoging van de Nonkel Ney 's Rhytm 'n Blues Band op zondag 14 augustus. Het werd een zegetocht zonder weerga doorheen de Noorderkempen. Zelden zo 'n sfeer meegemaakt. Maar dat weet u natuurlijk allemaal al dankzij de streekpers van de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. In ieder geval, proficiat mannen. El And now -

-

for something completely different! Bent u misschien ziek of ouder dan tachtig jaar! Geen nood. Voor u richt de Meerse afdeling van Ziekenzorg op zoiidag 11 september haar. jaarlijks Rosaliadag in. In de parochiezaal is er eerst om 11.00 u een eucharistieviering, dan wordt er gegeten, waarna de rest van de dag besteed wordt aan ontspanning. Wedden dat u als lierboren terug naar huis gaat? El En kent u pater fuut Sterkens nog? Deze krasse tachtiger viert momenteel zijn 60-jarig priesterschap. Het grootste gedeelte van die 60 jaar verbleef hij in het verre Zaire, tot hij op rust ging in Schilde, waar hij nu nog steeds verblijft en waar hij enkele maanden geleden reeds uitvoerig gevierd werd. Op zaterdag 24 september komt Meer aan de beurt. Om 11.00 zal dan een jubileummis opgedragen worden in de kerk van Meer, gevolgd door een receptie in deparochiezaal. Op die receptie is iedereen welkom en pater Sterkens hoopt daar vele oude en nieuwe bekenden te kunnen verwelkomen. Het lijkt mij een uistekende gelegenheid om nog eens een praatje te maken met deze wel zeer verdienstelijke man. El Kunnen

we nu stoppen? Ik denk het wel. Ik heb nog wel iets gehoord van een fietszoektocht van de Landelijke Gilde, maar de mij beloofde informatie daarover heb ik niet ontvangen. 't Heidebloempje meldt ook dat eind september de toneelrepetities alweer beginnen. Maar dat doet mij teveel aan de winter denken. En daar wil ik voorlopig niet aan denken. Dus zetten we d'er hier een punt achter.


MEER

Huwelijksgoud in Meer

Frans dat hij Anna niet zou durven te kussen. Frans, die nooit een uitdaging uit de weg gegaan is, liet zo'n mooie kans natuurlijk niet voorbijgaan en zo 'raakte het aan', zeker toen e samen naar de kermissen in de omtrek begonnen te gaan.

-

Op 13/08/38 resulteerde dat alles in een orivergetelijke trouwdag. 's Morgens kwam nonkel Fons hen met twee luxe-auto's afhalen, 'Nat in die tijd uiteraard meer uitzondering dan regel was. Na het gemeentehuis en de kerk werd er thuis koffie gedronken. Daarna reed men met de auto's naar tante Nonneke in Turnhout en vervolgens ging het naar Merksem naar nonkel Jef, die fotograaf was. 's Avonds werd er tenslotte thuis gefeest met de nonkels en tantes. Frans en Anna trokken in bij de ouders van Anna. Frans bleef thuis werken. Hij reed nu ooral bosgrond naar de bloemisten van Gent en omgeving. De oorlog kwam echter roet in het eten gooien en op 01/09/39 werd hij genobiliseerd. De mobilisatie duurde tot 28/05/40 en toen begon Frans 'op z'n eigen' in kolen. De oorlogsjaren waren natuurlijk zeer hard. Anna herinnert zich dat ze soms de laatste restjes koolgruis van de bodem moest schrapen als de mensen vaak zonder geld om kolen kwamen vragen. Toen ik op woensdag 10 augustus 11. Frans Van Aperen en Anna Herrijgers bezocht, moest je geen reporter van de Hoogstraatse Maand zijn om te merken dat er daar in het Dorp 55 iets op til was. Kinderen en kleinkinderen liepen aan en af en terwijl ik Frans en Anna interviewde, werd er in de keuken heel wat 'afgefezeld'. Ongetwijfeld werden daar de laatste zaken afgesproken en geregeld voor de gouden bruiloft van Frans en Anna, die op zaterdag 13 augustus 1988 plaatsvond. Op die dag was het exact 50 jaar geleden dat Frans en Anna elkaar het ja-woord gaven. En dat vraagt natuurlijk om een geweldig feest. Een feest dat in vier fasen verliep. Het zwaartepunt lag natuurlijk op zaterdag 13 augustus. Het werd een dag om nooit meer te vergeten met een eucharistieviering, een receptie en het eigenlijke jubileumfeest. 's Zondags werd er verder gefeest met de neven en nichten van Frans en Anna. Op zaterdag 20 augustus kwamen de geburen aan de beurt en op dinsdag 30 augustus tenslotte de bejaarden. Een vierdubbel feest, dat kruipt in je kleren, daarom blazen Frans en Aniia nu welverdiend uit, blij dat alles goed verlopen is. Frans werd op 13/02/15 geboren in Essen. In 1919 verhuisde hij naar Roosendaal en in 1920 naar Hoogstraten. Toen werd broer J05 geboren en begin 1921 trok het gezin tenslotte naar Meer, waar het onderdak vond in het huis waar nu Robert Van Aperen woont. Daarna werd nog wel eens van huis gewisseld, maar men bleef steeds in 't Dorp wonen. Frans liep school tot 1930 en bleef toen thuis. Het laatste jaar was hij trouwens al weinig naar school gegaan omdat hij veel liever zijn vader hielp. Die was 'bode op Antwerpen'. Elke woensdag reed hij met boter, patatten, hooi en stro naar Antwerpen en bracht dan graan mee terug voor de boeren. Vader Van Aperen had immers een eigen auto gekocht en dat was in het Meer van toen nog ongeveer een wereldwonder. Frans mocht met vader mee met de kamion en voor Frans ging een heel nieuwe wereld open. Een wereld die

vlug de zijne zou worden, want nadat hij al tijdje zelf boodschappen voor Merenaars deed in Hoogstraten en Merksplas, begon hij vanaf zijn 16 jaar ook zelf met de kamion te rijden. Vanaf 1933 specialiseerden vader en zoon Van Aperen zich vooral in het vervoeren van hout. Toen Frans 20 jaar oud was, werd zijn werkloopbaan onderbroken omdat hij bij 'den troep' moest. Op 15/07/35 ging hij binnen bij de 3de Lansiers in Brasschaat en op 14/01/37 zwaaide hij af. Ondertussen had hij echter een allerliefst meisje leren kennen en het wordt de hoogste tijd dat u wat meer over haar te weten komt.

Op 01/05/43 verhuisden ze naar de 'Krabbershoek' en in 1946-47 kocht Frans z'n eer ste eigen wagen. Het was een tweedehands wagen, die nog flink moest omgebouwd worden eer hij kon dienen. In 1952 nam Frans een belangrijke beslissing. Hij startte met de Veiling van Meer. Hij was trouwens al sinds 1931 secretaris van de afdeling Meer van de Veiling van Hoogstraten. In de Veiling van Meer werden groenten en fruit verhandeld, maar hij bleef ook trouw aan z'n kolen. In 1954 keerden Frans en Anna terug naar het ouderlijk huis van Anna om zich daar definitief te vestigen op het huidige nummer 55.

Het meisje in kwestie was Anna Herrijgers, geboren op 17/08/16 in 't Dorp in Meer. In 1919 verhuisde ze reeds naar het huis waar Anna en Frans nu wonen. Ze ging tot haar veertiende naar school en bleef dan thuis om te helpen in het huishouden en in de zaak van haar vader die 'kiekenpoulier' was. Het was trouwens ook th uis dat ze haar latere man leerde kennen. Frans kwam immers vaak bij haar thuis omdat hij bevriend was met haar broer Albert. Deze laatste wedde ooit met

Terwijl Frans zijn zaak steeds verder uitbreidde, had Anna haar handen meer dan vol met het huishouden. Er kwamen immers liefst elf kinderen: Arnold, Jan, Jos, Jeanne, Jé, Fons, Gusta, Juul, Ad, Mark en Annemie, een aantal dat de moderne moeder ongetwijfeld doet duizelen. Maar Anna klaarde de klus, al had ze soms wel hulp van buitenaf nodig. Deze elf kinderen zorgden inmiddels voor 24 kleinkinderen, van wie er momenteel één getrouwd is: Annemie, een dochter van Arnold. Het is voorlopig nog wachten op een eerste achterkleinkind, maar dat zal slechts een kwestie van tijd zijn.

Gaat U bouwen? - - -

Het gekende adres voor: -

• Spouwmuur isolatie • Tevens spouwhaken + clips • Zeer sterke P.E. folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur. • GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte. (NIEUW!)

l

j F Herjgers h L

Bouwspecialiteiten pvba

Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 031314 4755 25


MEER In 1962 begon Frans tenslotte met zijn transportbedrijf. Allerlei goederen heeft hij sindsdien vervoerd, in het begin vooral voor Westfriesland, Hessenatie en Frans Maas en tegenwoordig vooral voor Rhenus Belgium en de containerbedrijven Tracto en DCD. Want vergis u niet: Frans is nog steeds actief. Niet meer als truckchauffeur natuurlijk, maar hij regelt nog altijd het vervoer en houdt de boekhouding bij. En dat betekent heel wat werk, want er wordt zowel op het binnen- al het buitenland gereden. Hij denkt er niet aan om met pensioen te gaan, want hij doet z'n werk veel te graag. Wat moet ik anders doen, zegt hij, en gelijk heeft hij. Ondanks zijn drukke beroepsbezigheden vond hij ook steeds de tijd voor de nodige ontspanning. Zo is hij één van de stichters van KFC Meer. Hij was zowel actief voetballer als bestuurslid en heeft jarenlang de 'sjotters' met z'n wagen vervoerd. Ook het gildeleven had en heeft een zeer speciale plaats in z'n hart. Hoewel hij niet meer actief is als schutter en daar heeft hij het nog altijd moeilijk mee - is hij reeds 56 jaar lid van de kleine kruisboog (+ hoofdman) en 45 jaar van de grote kruisboog. Een prestatie om u tegen te zeggen. En het houdt niet op: hij is ook nog lid van de St. Ambrosiusgilde, de Oudstrijdersbond en de Burgerbescherming. Tenslotte is hij ook nog voorzitter van de bejaardenbond. Van een druk leven gesproken, dit is er één. En toch heeft hij nog vrije tijd over. Dan leggen hij en Anna een kaartje of kijken naar de TV. Vooral sport draagt zijn voorkeur weg: voetbal en zeker wielrennen. Hij is immers ooit nog op een blauwe maandag 'koereur' geweest, maar dat duurde niet lang, omdat zijn ouders het na een paar zware valpartijen welletjes vonden. Hij rijdt ook nog altijd graag en vaak met de luxe-auto. De gezondheid is immers nog altijd goed, hoewel hij pas een zware rugoperatie heeft ondergaan. Gelukkig evolueert alles zeer goed. Anna moet noodgedwongen veel binnen blijven, want zij is moeilijk te been. Maar zij heeft in huis nog bezigheden genoeg. Overdag is er het huishouden en de keuken en verder is zij een uitstekend haakster en breister. Dat weet de familie goed genoeg. Als er weer eens iets moet gehaakt worden, kloppen zij steeds bij Anna aan. Ze kloppen nooit vergeefs. Frans en Anna, 50 jaar huwelijk, het kan tellen. Daarom, wat laat misschien maar niet minder gemeend: van harte gefeliciteerd met uw gouden huwelijk. Jullie hebben reeds een rijkgevuld leven achter de rug. Hopelijk heeft de toekomst ook nog een mooie oude dag voor jullie in petto. Het is jullie hartelijk gegund. •

Plannen voor 11-11-11 Op maandag 12 september wordt iedereen uitgenodigd op de startvergadering van de 11.11.11-aktie 1988. De vergadering heeft plaats in de raadzaal van het stadhuis te 20.00 U.

De aktie zal dit jaar plaats vinden tijdens het weekend van vrijdag 11 tot zondag 13 november. Hou dit weekend alvast Vrij! 26

KALFNflFR 1

Op stap in..... 'De Posthoorn'

Vakantiezoektocht KWB-KAV Meer: dag naar keuze. VRIJDAG 2 SEPTEMBER

voor meer dan een gewone pint!

Hoogstraten: Optreden van ARROW in zaal

Naast de kerk in

Wortel: Wortelfeesten met AVONDMARKT

MEERLE

in de Boomkes (vanaf 17u) en WORTELJOGGING (vanaf 19u). Minderhoul: PLAYBACKSHOW in de tent.

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

`t Fortuin

Pax, vanaf 20.00 uur.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER Minderhout: Volksspelen & kermisbal, geor-

ganiseerd door KSJ. Meer: Kaasschieting Karabijnschutters St. Antonius. Wortel: Wortelfeesten met RUIL- en ROMMELMARKT in de Boomkes (vanaf 13u). Optreden van de Wortelse BRASSBAND (vanaf 15u), wedstrijd VERSIERDE FIETSEN (vanaf 16u) en wedstrijd BIERPROEVEN (vanaf 20u).

MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag.

ZONDAG 4 SEPTEMBER Meer: Meer-markt. Kaasschieting Karabijnschutters St. Antonius. Meersel-Dreef: Open Deur St. Luciakapel van 13 tot 17 uur. Antiek en Curiosamarkt op het Geiteneind van 8-l3u. Minderhout: kermis. MAANDAG 5 SEPTEMBER Minderhout: Kermissport & volksspelen voor allen.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

DONDERDAG 8 SEPTEMBER Hoogstraten: Zitdag pensioenen van 10 tot 11 uur en Infoservi van 11 tot 16 uur in de trouwzaal van het stadhuis. VRIJDAG 9 SEPTEMBER Wortel: Ophaling plastic afval aan de parking

van de parochiezaal. ZATERDAG 10 SEPTEMBER Hoogstraten: Open-Deur van de Tennisclub H.T.C. Minderhout: JUBILEUMFEESTEN t.g.v. het 75-jarig bestaan van LG en KVLV. Wortel: Optreden NONKEL NEY in het Slot.


KALENDER ZATERDAG 17 SEPTEMBER Wortel: Optreden FULL HOUSE in het Slot. Hoogstraten: OPEN DEUR van de winkels.

\I\ J eug dk u ltuu r in Hoogsiraten. Ookopwoensdag.

I

't SLOT WORTEL Openingsuren: * donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

: :

2030-24.00

-

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn. MEER

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR

20.00- 1.00 u. : 19.00- 1.00u. 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 1054)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen 1

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 031314.50.46

so fr t

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmeistraat 2 Hoogstraten

ZONDAG 11 SEPTEMBER Hoogstraten: OPEN-DEUR-DAG Sted. OSTMUSEUM van 10 tot 17 uur. Meersel-Dreef: KUNST-, ANTIEK en CURIOSAMARKT aan het Geiteneind van 8-13u. Meerle: Continu Muziekfestival in café Bombardon (Kerkstr.) vanaf 14 u. MAANDAG 12 SEPTEMBER Startvergadering 11-1 1-11 in de raadzaal om 20 u.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER Minderhout: Ophaling plastic afval op het dorpsplein.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER Wortel: Dansfestival K.B.G. in de parochiezaal. ZATERDAG 24 SEPTEMBER Hoogstraten: TAPTOE en CONCERT van de fanfare St. Catharina in het Rusthuis. Uitstap en bal van de Kon. Toon & Toneelmij. St. Cecilia. Opening van het nieuwe lokaal met schietstanden van de Kon. St. Jorisgilde met optocht. Optreden van Blow Up in de Cahier. ZONDAG 25 SEPTEMBER Hoogstraten: KERMIS Radiomis uit de St. Katharinakerk te 10 uur. Missiefeest in de zaal Pax. Meer: Vrije schutterswedstrijd van de Kon. St. Ambrosius. Meersel-Dreef: ANTIEK- en CURIOSAMARKT op het Geiteneind van 8-13u. MAANDAG 26SEPTEMBER Meerle en Meersel Dreef: Ophaling groot huisvuil. -

DINSDAG 27 SEPTEMBER Meer: Ophaling groot huisvuil. WOENSDAG 28 SEPTEMBER Hoogstraten: Zitdag Woningfonds B.K.G.B. van 15 tot 16 uur in de raadszaal van het Stadhuis. Ophaling groot huisvuil.

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer

u.

-

ZONDAG 18 SEPTEMBER Hoogstraten: Open-Deur-Dag van de Middenstand en KERMIS. Optreden van Vomito Negro in de Cahier om 14 u. Meerle: Wielerwedstrijd voor juniors. Meersel: MISSIEFEEST 'Reik mij de hand' in de speeltuin van de Paters, vanaf 13.30 u.; ook ROMMELMARKT.

Café discobar

Telefoon

03/315.88.28

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos café -

te Minderhout

ROMA Café-restaurant

DEGRENS I

.

Strijbeek 16

Meerle

Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

Café

-

frituur

Papillon Minderhout

DONDERDAG 29 SEPTEMBER Wortel en Minderhout: Ophaling groot huisvuil.

Gesloten: woensdag.

TENTOONSTELLINGEN

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud,

Hoogstraten: ANTON PIECK in het IKO van 24 september tot 2 oktober. Wortel: WORTELSE SCHILDERS in het Slot op vrijdag 2 en zaterdag 3 september.

met biljart, darts, enz...

café Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

ABON NEER NU EN DOE 60F. PROFIJT! DE HOOGSTRAATSE MAAND BIJ U IN DE BUS VANAF SEPTEMBER '88 TOT DECEMBER '89 VOOR MAAR 500 F. BEL 03/314.41.26 AANBOD GELDIG TOT EIND SEPTEMBER

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL

-

DREEF

nTR T i~

HOOGSTRATEN

27


BOM-ROCK

Fusieswing ,.'

'Baha Nan', plus een aantal bekende covers - 'Wasmasjin', de klassieker van Macario Prudencia- die zowel salsa, merengue, cadence en calypso verenigden. Gezien het relatief korte bestaan van de groep een degelijke opener, het zou echter nog beter worden. De aangekondigde soca-geweldenaars Imagination Brass liepen vertraging op in Miami, en werden in zeven haasten vervangen door de reeds in België aanwezig zijnde 'rey del merengue' Wilfrido Vargas. Aardige verrassing voor de

LASER SHOW

U A

HOOGSTRATEN

Het duel Akkerpop De Koperen Ploert We misten iets. Als zelfs een energieke festivalact als The Scabs er niet in slaagt enige animo te veroorzaken onder de zowat 500 aanwezigen, is er wat loos. Dat verbeterde toen Blue Blot het podium besteeg. Zanger Tom van de Oudewetering kreeg bijna niemand recht, ondanks suggesties van zijn kant, en één en ander maakte een wat zielige indruk. Spijtig, omdat dit zestal goeie muziek maakt, die uiteindelijk beter 'onder dak' tot zijn recht komt. Aan het klooster verzoop het repertoire in storende nevenverschijnselen -onder andere rijen tooghangers- en ook energieker werk ('Shopping For Love' bijvoorbeeld) kon daar geen moer aan verhelpen. Wachten dus wat top-of-the-bill Fatal Flowers ervan zou bakken. Het Amsterdamse viertal zette er stevig de beuk in, wat hun ondergang werd, daar de finesse van hun jongste schijf 'Johnny D. Is Back' live verdween als sneeuw voor de zon. Toch wat animo, enkele rijen fans verdrongen zich voor de nadarafsluiting, en lieten zich het jonge gitaargeweld gretig smaken. Akkerpop editie '88 kan bijgevolg moeilijk een voltreffer genoemd worden. Een groepskeuze met meer trendgevoelige en aktuele inslag lijkt ons één van de mogelijke remedies om het volgend jaar alsnog beter te doen.

aansve/isen, die meteen Konden smaken van de superprofessionele show dezer man. Het kostte de 100 07ó op elkaar ingespeelde Dominikanen dan ook geen moeite om het publiek meteen mee te slepen in een reeks ophitsende mererigue-classjcs, zodat zelfs uitstapjes i la Glenn Miller en 'We Are The Champions'toestandjes er evengoed als zoete koek ingingen. Dé krachtsbasis werd gelegd door krakers als 'Tu Brujeria', 'La Medicina' en 'Cafe Con Leche', één voor één ophitsende werkstukken. Het gemis aan soca werd opgevangen door Heat Heat, een onaangekondigd extraatje dat dezelfde middag nog uit z'n karnavalslaapje gelicht was. Geen superklas-

se, maar dankzij heftig coverwerk goed voor 'n fuif richting prille dageraad. Zaterdag werd dé hoogdag, en niet alleen van publieksopkomst. Aangename koelheid in plaats van koude, 'n zeer tot de benen sprekende 'walking act' Carribean Brass tnternational' en dan Dédé Saint Prix, met een sterke set 'chouval bwa'- en zouknummers. Nooit de verfijnde techniek -perkussie - vergetend, pakte Saint Prix uit met een mooi opgebouwde set en bezorgde hij de tot uit Parijs overgekomen fans anderhalf uur heerlijke muziek. Toen al kon de lol niet meer op. Topact Wilfrido Vargas kwam weer, velen waren voor hem gekomen, velen vielen ei zo na in zwijm bij het aanschouwen en aanhoren van de show die hij de vorige dag had gebracht. De aanwezige kultuurverwanten keelden de nummers uit het hoofd mee, en sleepten zich na twee uur richting uitgang, om stoom af te laten. Veel adempauze werd hen niet gegund, daar Imagination Brass hun afwezigheid op vrijdag kwamen goedmaken. Al van bij de eerste tonen stond een bomvolle feesttent op z'n kop, daar zorgden 'Tiney Winey', 'No Dance', 'Sarah' en 'PuIl Up Operator' voor. Dat in hun drie uur durende muzikale orkaan de-

Antilliaanse Feesten '88: internationaal niveau Met meer dan 5.000 feestvierders, gespreid over twee lange nachten, werd niet alleen het rekord van vorig jaar (opnieuw) gebroken, maar klommen de zesde Antilliaanse Feesten definitief naar een hoger peil waar de media in Belgié én verderop niet meer naast kunnen kijken. Edoch, met uitzondering van de krant De Morgen stuurden de nationale pennelikkers hun kat, en ze hebben dan ook veel gemist. De alweer prachtige inrichting bijvoorbeeld, helemaal gesneden op maat van de échte Antillen, plus een alomtegenwoordige 'klantvriendelijke' service. Maar, en dat is het belangrijkste, véél en vooral goeie muziek. Vrijdag 12 augustus deed The Caribbean Jammin' Brass met een eerste rondgang over het terrein de kilte vergeten, en zou dat daarna nog twee keer doen. De beurt daarna aan Unisono, onder leiding van zanger Carlos Rosa puttend uit het repertoire van hun elpee 28

D

'n 10

UVV 1W>

NikOn

\

0

0 rt 5\\ ( ii\ ) rpmR0fl

1•


BOM-ROCK zelfde songs terugkwamen was niemand een zorg, het kookpunt werd bereikt en uit puur enthousiasme gooiden de heren vijftig elpees het iubliek in. Om vijf uur 's morgens was de droom voorbij, even later verlichtten felle zonnestralen de gemolestreerde weide en verjoegen de laatste fuifnummers naar huis. Onze raad: gelieve nu reeds in te schrijven voor een nieuwe droom, mid-augustus 1989.

Tol onze tropische spijt, de realiteit ZONDAG 18 SEPTEMBER is het voor liefhebbers van de elektronische 'body music' verzamelen geblazen in Cahier De Brouillon, alwaar de formatie VOM ITO NEGRO in het café zal concerteren. Deze formatie, meegegroeid in het zog van The Klinik, staat garant voor lekker dansbare, niet moeilijk doende synthmuziek die eerder mikt op moderne discotheken dan wel op marginale, selektieve regionen. Enig maxiwerk is al lange tijd in omloop, maar nieuw materiaal is al in voorbereiding. Afspraak 18 september, vanaf 14 u 's middags! Voor een regelrecht Europese primeur kan je op ZATERDAG 24 SEPTEMBER vanaf 20 uur opnieuw in Cahier terecht, voor de Britse popformatie BLOW UP. Opgericht in 1987 in Brighton speelden zij zich algauw in de kijker als voorprogramma van Feit en The Weather Prophets. De debuutsingle 'Good For Me' kreeg veel aandacht op de Britse radiostations en werd een hit in de onafhankelijke lijsten. Na de tweede single 'Pool Valley' begonnen zanger Nick Roughly en co. hard te werken aan hun debuut-mini-album 'Rollercoaster', dat een zéér veelzijdig geluid laat horen en waarbij stevige, melodieuze rockers

worden afgewisseld met prachtige sfeersongs. Blow Up speelt in Hoogstraten z'n enige concert op Belgisch grondgebied, en iedereen die het wil meemaken wordt met aandrang richting Vrijheid 84 gevraagd. Alle info op tel. 03/3 14 32 64.

Uitsmijter Op het allerlaatste moment bereikten ons nog volgende gevleugelde woorden: ARROW, King of Soca, speelt VRIJDAG 2 SEPTEMBER vanaf 21 UUR een enig concert in België, dit in ZAAL PAX te Hoogstraten. Hot, hot, hot! Verdere kommentaar is overbodig.

Let wel, de tickets kosten 450 frank (hfl.25) en zijn alleen in voorverkoop te krijgen op volgende adressen: - Hoogstraten: Gemeentekrediet, Vrijheid. Tel. 03/314 50 82. - Turnhout: Center, Gasthuisstraat. Tel. 014/41 76 51. - Antwerpen: Métrophone, Meir. Tel. 03/23 1

18 65. - Brussel: Musica Nova. Tel. 02/511 66 94. Alle info op tel. 03/3 14 37 32. En, werd ons verzekerd... BAR AND BALL AFTER CONCERT!!!

Maaien zonder zorgen U grasmaaiers U motorspuiten • motorzagen freezen :

1 J. STOFFELSPA ULUSSEN

Ubosmaaiers

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SLUITINGSDAG: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.

29


Ongevallen Op 17juli gebeurde in Meerle op het Heieinde een botsing tussen de auto van Jan Jansen, Markweg 15, Nieuw Ginneken en de auto van een onbekende die doorreed. Gelukkig waren er geen gekwetsten maar de auto van J. Jansen werd wel zwaar beschadigd.

Op 24juli reed Tom Bilcke, Vrijheid 124, met zijn auto tegen een loslopend schaap dat er het leven bij inschoot. Het ongeval gebeurde aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten.

In de voormiddag van 26 juli gebeurde een botsing aan de Bredaseweg in Minderhout. De wagens die erbij betrokken waren, die van Chris Smeuninckx uit Wommelgem en die van Tonia Michielsen, Chaamseweg 21 uit Meerle, werden zwaar beschadigd.

Op 26 juli 's namiddags werd Ronny Van Sanden uit Rij kevorsel die met zijn bromfiets op de Lod. de Konincklaan reed, aangereden door de auto bestuurd door Jan Havermans uit Brecht. Beide voertuigen werden zwaar gehavend maar de bestuurders kwamen er zonder kwetsuren vanaf.

Op de laatste dag van juli reed Carla Van der Vloet Uit Baarle met haar auto de fietser Theunis Van Beek uit Rijen (NL) aan. Het ongeval gebeurde op de Chaamse Weg in Baarle. De fietser werd licht gekwetst.

In de nacht van 6augustus reed Paul Rosseau uit Antwerpen met zijn auto tegen een brug op Groot Eyssel in Meerle. Inzittende Nancy Van Meir uit Schoten werd hierbij licht gekwetst. De auto werd zwaar gehavend evenals de brug.

Op de avond van 10 augustus gebeurde een zwaar ongeval op het kruispunt MoerstraatVrijheid. Nguyen Nga Son, Venhoef 45, die per fiets was, werd aangereden door de auto, bestuurd door Frans Boudewijns, Achtelse Straat 4. De 14-jarige fietser werd zwaar gekwetst.

Tweewieler

-

Op de avond van 13 augustus gebeurde een botsing aan de Terbeekse Straat Meer. Twee auto's waren hierbij betrokken: deze van Danny Geens, Beekakker 6 uit Meer en deze van Luc Verschueren, Hoogeind 2 uit Meer. De bestuurders kwamen er met de schrik vanaf maar hun auto's werden zwaar beschadigd. Op diezelfde avond gebeurde er nog een ongeval in Meer en wel aan Het Lak. Daar kwam de auto bestuurd door Annie Baelemans, Gestelsestraat 56 uit Meer in botsing

Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 30

met deze die bestuurd werd door Ludo Rombouts, Bergenstraat 16 uit Minderhout. Bestuurders ongedeerd, auto's niet. Nog op zaterdag 13 augustus kwamen aan de Lod. de Konincklaan 3 auto's met elkaar in botsing. Het betrof de wagen van Rudi Boudewijns, Lod. de Konincklaan 318, deze van Frans Horsten uit Merksplas en een derde die onbekend is gebleven. Er was lichte blikschade. In de namiddag van 15 augustus gebeurde een ongeval op het Hoogeind in Meer. Twee mensen waren hierbij betrokken, Ivo Van Camp uit Antwerpen die zwaar gekwetst werd en Inge Geleyn uit Hemiksem die licht gekwetst werd. Het was een Zwarte maand voor Meer want op 16augustus was het daar weer 'prijs', ditmaal aan de Meerseweg. Daar reed Gerard Feskens uit Vorselaar met zijn wagen de bromfietser Guido Martens, Hoogeind 109, Meer, aan. De jongen werd zwaar gekwetst. En ook op 17 augustus werd een tweewieler aangereden, nI. Jos Suykerbuyk, Begijnhof 21 uit Hoogstraten die met zijn fiets door de Vrijheid reed en in botsing kwam met de auto bestuurd door Leo Van Herck, Vrijheid 137. Ditmaal werd de fietser licht gekwetst.•


Ze waren met velen..

In de wei De Antilliaanse feesten kenden dit jaar een weergaloos succes met alles samen zo 'n 5000 feestvierders. Vooral de Nederlanders kennen de weg naar de BIau whossen en kwamen dan ook massaal naar het grootse feest.

In het park Meer dan 1500 bedevaarders kwamen 0/) 15 augustus naar het park in Meersel-Dreef ter gelegenheid van de afsluiting van het Mariajaar. Bisschop Van Den Berghe leidde de plecli tige eucharistieviering in het Maria-park.

In de schuur Viettegenstaande de felle regenbuien ging ondag 21 augustus het folkloristisch kinderleest 'Begijntjes laat Besluit' toch door. De Ioel door liet centrum van Hoogsiraten viel in het water maar de optredens van de gebuurien-groepen werden uitgevoerd iti de sportschuur De Zevensprong. Naar het schijnt cou dit cle eerste maal zijn dat dit groot kincle, feest niet op straal maar wel in eeti zaal mmc'rcl georganiseerd. De officiÍle jury gaf de eerste prij s. cle wisselliegijn, aan de kinderen man cle Luizenmarkt. De prijs van de kinderjury ging nogmaals naar de Lindendreef. •

31


Ij

kI _____

ä SPOR:T]

____ __ Lç __

Een probleemloos seizoen voor Hoogstraten V.V.? Sinds zijn verblijf in Derde Nationale heeft H.V.V. al heel wat bibbergeld betaald. Het eerste seizoen kreeg men een Sint-Niklaasgeschenk, dat met beide handen gretig ontvangen werd en het vorige seizoen werd ook in de eindfase pas de stap naar de redding gezet. Dit mocht niet meer gebeuren en daarom speurde het transfercomité in binnen- en buitenland naar gereputeerde spelers. Voor de aanvang van het seizoen werden die, bij een stemmige receptie, aangeboden door restaurant 'De Tram', officieel voorgesteld.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

1 ei. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstrateri

De nieuwe Hoogstraatse smaakinakers: V.l.n.r.: Clemens Bast jaansen, Marcel Wouterse, woordvoerder R. V. Aperen, Edmond Jacobs, Nick Verbo ven, André Laurijssen, Danny Coomans.

Karel Lanslots verwelkomde namens het bestuur alle genodigden en weidde even uit over de algemene werking van de club en de uitbreiding van de infrastructuur waarmee men reeds enkele jaren bezig is. H.V.V. wordt bestuurd door een raad van beheer die op dit ogenblik uit 17 leden bestaat. Burgemeester Alfons Jansen is voorzitter, Jan Michoel ondervoorzitter en Eddy Blockx secretaris. De andere bestuursleden maken zich verdienstelijk in comités die zich bezig houden met de financies, de transfers, het terrein, de socio-business-club enz.! Daarnaast heeft men natuurlijk nog een hele schare noeste werkers die van onschatbare waarde zijn voor de club en waarbij men zeker niet het jeugdcomité, de jeugdtrainers en de jeugdafgevaardigden mag vergeten!

Accomodaties In 1986 bouwde men een nieuwe hoofdtribune met receptielokaal, spelersaccomodaties en bergruimten. Capaciteit: 354 zitplaatsen en 280 staanplaatsen. Een nieuwe verlichting met een aangepaste capaciteit van 280 lux. werd in 1987 gerealiseerd, alsook de eerste fase van 32

een nieuwe overdekte staantribune; die aan ongeveer 500 mensen plaats biedt. In 1988 kende men dan de realisatie van de tweede fase van de nieuwe staantribune. Een 110 m lange constructie beschutting biedt aan 1800 supporters. Zo komt de totale capaciteit van het stadion op ongeveer 4000 plaatsen: 354 zitplaatsen, 2100 overdekte staanplaatsen, 1550 niet-overdekte staanplaatsen. De aanleg van het B- en C-terrein werd voltooid en enkele aanpassingswerken van het Aterrein waren broodnodig.

2 jaar. De klap op de vuurpijl was ongetwijfeld het aanwerven van André Laurijssen uit Meer, doelman van AA Gent, waarover wij in het vorigc nummer van 'De Hoogstraatse Maand' reeds uitvoerig berichtten. Ook had men gehoopt op Nico Janssen van Heultje waarmee men reeds een accoord had. Deze speler verbrak echter zijn woord en tekende voor Tienen. Met Marc Antonissen van Lierse werden ook onderhandelingen getroffen die tenslotte op een sisser uitlieperi. Voorzitter Jansen sprak zijn tevredenheid uit over de aankopen en hoopte op een seizoen zonder veel problemen! •

GIJSBREGTS EI.EKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULI N EX PHILIPS-ZANUSSI

Aangeworven spelers Met nieuwsgierigheid werd uitgekeken naar de nieuwkomers want zij zullen het waar moeten maken in de gans vernieuwde ploeg. Roger Van Aperen, woordvoerder van het transfertcomité, stelde de aanwinsten voor. Danny Coomans en Edmond Jacobs, beiden van Eend. Gerhees, Marcel Wouterse van Eindhoven V.V. en Clemens Bastiaansen van RBC Roosendaal, werden definitief aangeworven. Nick Verboven, intussen gekwetst en reeds geopereerd, van KFC Diest voor 1 jaar en Danny Hertogs van St.-Jozef Rijkevorsel voor

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits

technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 03131454 73 Zondagmorgen ook open


SPORT

H.V.V. voor een nieuw avontuur Nadat vorig seizoen in de slotfase van de kompetitie een penibele situatie werd rechtgezet, heeft men er bij H.V.V. tijdens de transfertperiode alles aan gedaan om het derde seizoen in derde nationale vlot te doen verlopen. Zeven nieuwe spelers werden aangekocht: AndrĂŠ Laurijssen, Clemens Bastiaansen, Nick Verboven, Marcel Wouterse, Mon Jacobs, Danny Coomans en Danny Hertogs. Alleen de laatste van het gezelschap speelde nooit in hogere regionen. Tijdens de voorbereiding kon trainer Van Snick geen beroep doen op Coomans, die een arbeidsongeval opliep. Bastiaansen liep tijdens de allereerste match een knieletsel op en was meteen buiten strijd. Nick Verboven ging eruit tijdens de tweede oefenmatch en werd intussen reeds geopereerd... Hertogs ging met vakantie en zo bleven de beste plannen in de kast zitten. Op dit ogenblik - we zeggen en schrijven 16 augustus 1988 - is H.V.V. niet kompetitieklaar. Er werd gewonnen tegen Lyra, Anderlecht II, Wuustwezel; tegen Lierse II behaalden de roodjes een gelijkspel. Mol, Heultje, Zwarte Leeuw, Boom, Vorselaar waren voor een onvolledig H.V.V. net iets te sterk. Wanneer alle pionnen op het schaakbord kunnen geplaatst worden, zit er toch meer in dan wat er tot op heden is uitgekomen en hopelijk mist H.V.V. de start niet. De ondervinding heeft geleerd dan dat een half seizoen moet gekookt worden om de aansluiting niet te verliezen en dat zou met dergelijke aankopen zonder meer een mislukking zijn. Wedstrijden van het Iste en 2de elftal: Vrijdag 2 september: 20.00 u. Reserven-F.C. Turnhout Zondag 4 september: 15.00 u. F.C. Turnhout-Hoogstraten V.V. Vrijdag 9 september: 20.00 u. Reserven-Beringen Zaterdag 10 september: 20.00 u. Beringen-Hoogstraten V.V. Zaterdag 17 september: 19.30 u. Hoogstraten V.V.-Looi 15.00 u. Looi-Reserven Zaterdag 24 september: 20.00 u. Hoei-Hoogstraten V.V. 15.00 u. Reserven-Hoei ofwel op vrijdag 23 september te 20.00 u. Zaterdag 1 oktober: 15.00 u. Heist-Reserven Zondag 2 oktober: 15.00 u. Hoogstraten V.V.-Heist Vrijdag 7 oktober: 20.00 u. Reserven-Westerlo Zondag 9 oktober: 15.00 u. Westerlo-Hoogstraten V.V.

VAN DEN OUWELAND

Fietsen voor dames, heren en kinderen.

*** Koersfietsen

+ toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT Zaterdag 15 oktober: 15.00 u. Aubel-Reserven Zondag 16 oktober: 15.00 u. Hoogstraten V.V.-Aubel

Minderhout V.V. voor moeilijke opgave Dat er op de tanden zal moeten gebeten worden dit seizoen daar twijfelt men in bestuursmiddens en spelerskring geen seconde aan. Het behoud verzekeren is daarom ook de betrachting, verder zullen de ambities dan ook niet reiken. Trainer Luc Van Kerckhoven uit Breda heeft de spelers om dit doel te bereiken. Een zware reeks waarin groen-wit verzeild is geraakt, dat wel, kleppers als Zwaneven, Mol Sport, LuIe, Vosselaar, Wortel, Meer, Branddonk, Weelde, Gierle, OudTurnhout, Schorvoort enz. zijn oudgekenden, waaronder toch enkele ploegen die een zekere reputatie te verdedigen hebben. Kan M.V.V. een beetje meedraaien, dan zal er zeker heel wat voetbalgenot te beleven vallen en zeker op de eerste plaats in de derby's tegen fusieburen Meer en Wortel. Een domper op het enthousiasme is de zware voetbalkwetsuur die achterspeler Jac Koyen opgelopen heeft tijdens de bekerwedstrijd te Oostmalle. Enkele maanden gips en revalidatie zijn het gevolg zodat de eerste maanden niet veel mag verwacht worden van deze stevig uit de kluiten gewassen verdediger. Aan de anderen om zich dubbel te plooien! Iets wat in de voorbij 18 jaar bijna nog nooit gebeurde, is nu een feit. Op zondag 3 september, kermis te Minderhout, speelt M.V.V. voor eigen publiek tegen Zwaneven en met de

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITE ITS PLU 1 MVE E

JAN STOFFELS Heimeulenstraat20 -2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

03 / 314.43.83 nakermis wordt Schoor partij gegeven, ook aan de Hoge Weg. Voor de supporters een enige gelegenheid om, laten we hopen, eens flink kermis te vieren op de behaalde resultaten. Enkele uitslagen: Beker J. Present: Minderhout V.V.-HIH Turnhout Oosthoven-Minderhout V.V. Beker van Antwerpen: Minderhout V.V.-F.C. Meerle Oostmalle-Minderhout V.V. Programma Zaterdag 3 september: 15.00 u. Juniores-St.-Jozef 15.00 u. Oostmalle A-Miniemen 13.30 u. Meerle A-Preminiemen Zondag 4 september: 15.00 u. MINDERHOUT V.V.-ZWANEVEN 09.30 u. Zoersel A-Reserven 09.30 u. Scholieren-Wortel 11.00 u. Knapen-Wortel Zaterdag 10 september: 15.00 u. Oostmalle-Juniores 15.00 u. Miniemen-Lentezon 13.30 u. Preminiemen-St.-Lenaarts A Zondag 11 september: 15.00 u. MINDERHOUT-SCHOOR 09.30 u. Reserven-Wortel 09.30 u. Meerle-Scholieren 11.00 u. Meerle-Knapen Zaterdag 17 september: Juniores: vrij 13.30 u. Merksplas A-Miniemen 13.30 u. Wuustwezel A-Preminiemen Zaterdag 18 september: 15.00 u. MOL SPORT-MINDERHOUT V.V. 09.30 u. Meerle-Reserven Scholieren en knapen: vrij Zaterdag 24 september: 15.00 u. Lille-Juniores 15.00 u. Miniemen-St.-Job A 13.30 u. Preminienien-Westmalle A Zaterdag 25 september: 15.00 u. MINDERHOUT V.V.-LILLE Reserven: vrij 09.30 u. Zoersel-Scholieren 11.00 u. Zoersel-Knapen U

0-1 0-3 3-0 2-1


SPORT

F.C. Meer op eigen jeugd

VNA heeft er moed op

Met rasse schreden nadert de nieuwe competitie! Wat zal dit nieuwe seizoen ons brengen? Vele clubs uit onze reeks hebben zich gevoelig versterkt. Enkele sponsors hebben grote bedragen uitgetrokken en buitendorpse spelers aangekocht. Vele clubs zullen tevoorschijn treden met voor 80 0/o vreemde spelers. Zij komen om geld te verdienen en eigen spelers komen niet meer in aanmerking. Wij en nog meer clubs uit de buurt voeren een verstandig beleid. Wij doen het hoofdzakellijk met eigen jongens. De voorbereiding is in volle gang en het verheugt ons dat de opkomst bij de trainingen én bij de jeugd én bij de seniores zeer groot is. Vertrouwvol gaan we de competitie tegemoet! Ons programma voor september: Zaterdag 3 september: 13.30 uur: Miniemen - Loenhout A 15.00 uur: Veteranen - Antonia C 15.00 uur: Merksplas - Juniores 15.00 uur: St.-Lenaarts A - Preminiemen Zondag 4 september: 15.00 uur: Meer F.C. - Weelde 09.30 uur: Antonia A - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Brecht A 11.00 uur: Knapen - Bracht A Zaterdag 10 september: 13.30 uur: Preminiemen - Loenhout A 15.00 uur: Juniores - Antonia B 15.00 uur: Zwarte Leeuw A - Miniemen 15.00 uur: Zwarte Leeuw - Veteranen Zondag 11 september: 15.00 uur: Branddonk - Meer F.C. 09.30 uur: Reserven - White Star 09.30 uur: Wortel - Scholieren 11.00 uur: Wortel - Knapen Zaterdag 17 september: 15.30 uur: Miniemen - Meerle 15.00 uur: Zwarte Leeuw - Juniores 13.30 uur: Vlimmeren - Preminiemen 15.00 uur: Veteranen - Merksplas Zondag 18 september: 15.00 uur: Meer F.C. - Ezaart 09.30 uur: Wortel - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Vlimmeren 11.00 uur: Knapen - Vlimmeren Zaterdag 24 september: 13.30 uur: Preminiemen - Oostmalle A 15.00 uur: Juniores - Vlimmeren 15.00 uur St.-Lenaarts A - Miniemen 15.00 uur: Oostmalle C - Veteranen Zondag 25 september: 15.00 uur: Flandria - F.C. Meer 09.30 uur: Reserven - Wechelderzande •

•* 1!.

Het jeugdtoernooi was weer een groot succes. Onder een stralende zon en in een goede sfeer wonnen zaterdag de eigen praeminiemen en zondag was de eer van de miniemen van Weelde. Tijdens het tornooi deden allarmerende berichten de ronde over onze' speler SON NGUYEN. Deze scholier, overgekomen van HVV en wonende in Minderhout, was bij zijn terugkeer van de training aangereden door een roekeloze autobestuurder. De jongen heeft vele breuken opgelopen, maar is gelukkig buiten levensgevaar en hij maakt iedere dag vorderingen. Zijn ploegmaats dwongen in Ravels een finale plaats af, maar moesten hun meerdere erkennen in het sterkere Dessel. Met ruime belangstelling worden ook de prestaties van het eerste elftal gevolgd. In de oefenwedstrijd tegen de beloften van FC Turnhout en in de bekerwedstrijd tegen FC Meer werd wel verloren, maar kon men merken dat de nodige capaciteit aanwezig is. In Meerle werd verloren na een slechte wedstrijd, maar tweede proviciaal Poppel werd dan weer verdiend geklopt. Omdat verscheidene spelers om diverse redenen zouden stoppen met voetballen, werden in het tussenseizoen vier spelers aangetrokken. Frank Schrauwen echter was als eerste op de training en nadien verschenen eveneens Chris Quirijnen, Paul Van Gestel, Staf Van Gestel, Dominique Mertens. Een enthousiaste trainer Jos Van Gestel heeft alzo een ruime keuze voor het eerste elftal. Wedstrijdkalender Zaterdag 3 september 1988 15.00 u.: Juniors-Lille 15.00 u.: Praeminjemen B-Zwaneven B Zondag 4 september 1988 9,30 u.: Reserven-DOSKO A 11.15 u.: Zwaneven-Miniemen 9.30 u.: Minderhout-Scholjeren 11.00 u.: Minderhout-Knapen 15.00 u.: VNA Wortel-Branddonk Zaterdag 10 september 1988 15.00 u.: Zoersel-Juniors 15.00 u.: Brecht A-Praemjnjemen A 15.00 u.: Branddonk B-Praeminjemen B Zondag 11 september 1988 9.30 u.: Minderhout-Reserven 11,15 u.: Miniemen-DOSKO 9.30 u.: Scholieren-Meer 11.00 u.: Knapen-Meer 15.00 u.: Ezaart-VNA Wortel Zaterdag 17 september 1988 15.00 u.: Vlimmeren-Junjors 13.30 u.: Oostmalle A-Praemjnjemen A 10.00 u.: Oud-Turnhout B-Praemjnjemen B

Bloemsier- 7 Kunst W .„W ook kaarsen! Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

34

Zondag 18 augustus 1988 9.30 u.: Reserven-Meer A 10.00 u.: HIH Turnhout-Mjnjemen 9.30 u.: Westmalle A-Scholieren 11.00 u.: Westmalle-Knapen 15.00 u.: VNA Wortel-Flandrja Zaterdag 24 september 1988 15.00 u.: Juniors-Zwarte Leeuw 13.30 u.: Praeminiemen A-Vlimmeren 15.00 u.: Praeminiemen B-Vrij Arendonk B Zondag 25 september 1988 9.30 u.: Westmalle B-Reserven 11,15 u.: Miniemen-Flandria 9.30 u.: Scholieren-St. Lenaarts A 11.00 u.: Knapen-St. Lenaarts 1500 u.: Oud-Turnhout-VNA Wortel

F.C. Meerle wil verloren plaats terugwinnen Dit is ongetwijfeld de wens en de vurigste betrachting van bestuur en spelers. Aan deze laatsten natuurlijk om het waar te maken want zij zijn hun supporters toch een ernstige revanche verschuldigd. Door die degradatie zijn er natuurlijk een aantal interessante wedstrijden aan Meerle ontglipt, denken we maar aan de derby's tegen Meer, Minderhout en Wortel. Spijtig! Die verloren plaats moet echter zo vlug mogelijk terug veroverd wor den! Wij wensen spelers, trainers, begeleiders en supporters veel succes toe! Enkele uitslagen: Beker J. Present: Meerle F.C. - Oud-Turnhout' . ..................4-4 HIH Turnhout - Meerle F.C.. ...... ............ 1-3 Beker van Antwerpen: Minderhout - F.C. Meer1e .......................3-0 Vriendenwedstrijd: F.C. Meerle - WortelS .............................2-0 Programma: Zaterdag 3 september: 13.30 uur: Preminiemen A - Minderhout Preminiemen B: is vrij 15.00 uur: Lentezon - Miniemen Zondag 4 september: 15.00 uur: Ranst - F.C. Meerle 09.30 uur: Reserven - Westmalle 11.15 uur: Juniores - Brasschaat 09.30 uur: Loenhout - Scholieren 11.00 uur: Loenhout - Knapen Zaterdag 10 september: 13.30 uur: St.-Jozef - Premjniemen A 13.30 uur: Preminiemen B - Loenhout 15.00 uur: Miniemen - Merksplas Zondag 11 september: 15.00 uur: F.C. Meerle - Nijlen 09,30 uur: Dosko - Reserven 10.00 uur: Hoogstraten - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Minderhout Zaterdag 17 september: 13.30 uur: Preminiemen A - Hoogstraten 13.30 uur: St.-Jozef - Preminiemen B 13.30 uur: Meer - Miniemen Zondag 18 september: 15.00 uur: Wechelderzande - F.C. Meerle 09.30 uur: Reserven - Minderhout 11.15 uur: Juniores - St. - Lenaarts 09.30 uur: St.-Lenaarts - Scholieren 11.00 uur: St.-Lenaarts - Knapen Zaterdag 24 september: 15.00 uur: Minïemen - Oostmalle Preminiemen A en B: Vrij Zondag 25 september: 15.00 uur: F.C. Meerle - Oostmalle 09.30 uur: Antonia - Reserven 09.30 uur: Wijnegem - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Westmafle 11.00 uur: Knapen - Westmalle. •


SPORT

Brandweerlui fietsten hun kampioenschap van België te Hoogstraten Op 14augustus organiseerde de Hoogstraatse brandweer het kampioenschap van België voor brandweerlieden in interventiekledij. Dat dit geen peulschilletje is, hoeft zeker niet verteld te worden en de zon had die dag ook geen sprankeltje medelijden met die vuurbestrijdende stnhiters. Brandweerlui zijn echter taaie kerels en weten zelfs de heetste klussen, met of zonder glimlach, te lijf te gaan. liet Hoogstraatse korps, dat voor een uitstekende organisatie zorgde, blonk ook uit in het portieve gedeelte en dit waren hun prestaties. In cle categorie -35 jaar behaalde Patrick Van Haperen de 22ste, Jean Van Ginckel de 34ste, Karel Van Ginckel de 42ste en brandweervrouw Au Van Looveren de 46ste plaats op 52 deelnemers. tloven de 35 jaar werd Leo Van Boxel 7de, August Goetschalckx 9de, Ludo Tackx 14de, Jos Ilrosens 16de en Karel Mertens 26ste op 30 deelnemers. it cle reeks boven de 50 jaar werd Frans Van Bavel (de Krol) bekroond met een 2de plaats icfl\Vipl Jef Mertens (Rabas) zich Sde plaatste en dit op een lot van 11 renners. De lauwcrkransen en de Belgische trui gingen tenslotte naar Daniël De Vocht (-35 jaar) uit Dulfel, Hubert Loomans (+ 35 jaar) uit Asse en Karel De Gort (+ 50 jaar) uit Lennik.

Zonder twijfel zijn er betere en minder goede teams! Laat je daardoor zeker niet afschrikken, BEWEGEN MOET JE DOEN! Zou je, volleyballiefhebber, vôôr 5 SEPTEMBER een seintje willen geven want vanaf dat ogenblik starten de verantwoordelijken met hun Organisatie voor het nieuwe seizoen en dat loopt van begin september tot einde april. Het gebeuren vindt plaats in de sporthal van het SPIJKER. Inlichtingen worden je graag verstrekt door: Bert Van Bavel, Dreef 13, 2328 Meersel-Dreef tel. 315 77 61 Diane Verstraeten, Gelmelstraat 99, 2320 Hoogstraten Ludo Koyen, Hoefijzer 18, 2320 Hoogstraten Aloïs Verhaert, Roosendaalsebaan 105, Kalmthout tel. 666 60 50. Doen toch! • Monter en fris, alhoewel: 'Een koersstuur is toch anders dan een brandweerspuil!' V.l.n.r. boven: Karel Mertens, Jef Menens, Frans Van Bavel, An Van Looveren, August Goet schalckx, Jean van Ginckel. onder: Ludo Tackx, Jos Brosens, Leo Van Boxel, Patrick Van Haperen (Karel van Ginckel ontbreekt op de foto)

Recreatief sporten

Speel volleybal! Reeds een negental jaren bestaat 'RECREAVOL', de recreatieve volleybalvereniging van Hoogstraten. Nederig begonnen is ze op dit ogenblik niet meer weg te denken uit de Hoogstraatse sportwereld en zeker niet als je de bedenking maakt dat het ledenaantal het laatste jaar om zo te zeggen verdubbelde. Aantrekkelijk zal het ongetwijfeld zijn want trainingsstonden (wekelijks) worden afgewisseld met een recreatieve competitie (zaterdagnamiddag om de veertien dagen). En dat maakt het natuurlijk zo appetijtelijk, niet het keiharde van een competitie waar absoluut resultaten moeten geboekt worden, wel het vriendschappelijke, recreatieve, spelen om in 'beweging' te zijn. Winnen wordt naar de tweede plaats verwezen, alhoewel dit zeker

spannend is en bij de ingrediënten van de sport behoort. Waar 'RECREAVOL' nu naar uitkijkt voor het komende seizoen is naar VOLLEYBALPLOEGEN!! Hoe meer zielen hoe meer vreugde en er kunnen er altijd nog bij! BESTAANDE OF GELEGENHEIDSPLOEGEN in BEDRIJF, SCHOOL, VRIENDENKRING of VERENIGING kunnen zonder moeite aansluiten en het zal hen zeker niet berouwen. Als je nog geen ploeg hebt en je toch graag de bal eens over het net wil toetsen, glimlach dan eens naar vrienden en kennissen en vorm een ploeg bestaande uit zes â zeven sportievelingen. 's Avonds na je werk- of schoolbeslommeringen eens lekker opveren en al je frustraties op de bal uitwerken is heilzaam voor geest en lichaam. De kwaliteit van de ploeg primeeri niet, het recreatieve overheerst. Ook wordt de competitie in niveau's opgesplitst en heeft men dames, heren en gemengde reeksen.

-H 35


Burgerlijke Stand -,

36

HU WEL JJKEIV 1 juh:Johan Lambrechts, Meterkens,traat 12, Hoogstraten en Annie (jabriĂŤls, Bergskcn 5, Rij kevorsel. Nieuw adres: Lod. de Koninck!aan 304, i-loogstraten. 1 juli: Danny Pinxteren, Venhoef 20, Minderhout en Hilde Vermeiren, Maxburgdreef 5, Meer. Nieuw adres: Maxburgdreef 5, Meer. 1 juli: Paul Bogaerts, Zondereigen 58, BaarleHertog en Christel Tilburgs, Vooraard 36, Minderhout. Nieuw adres; Gustaaf Segersstraat 18, Hoogstraten. 1juli: Ronny Verboven, Tulpstraat 5, Rijkevorsel en Carinne Simons, Kolonie 6, Wortel Nieuw adres: Bevrijdingsstraat 74, Brecht. 1juli: Willem Verboven, Van Aertselaerstraat 1, 1-Ioogstraten en Nicole Rommens, Jan Van Cuyckstraat 26, Hoogstraten. 2juli: Luc Brosens, Venneweg 1, Meer en Ingrid Martens, Minderhoutsestraat 145, Minderhout. Nieuw adres: Beekakker 15, Meer. 2 juli: Freddy Scheynen, Vrijheid 229, Hoogstraten en Marita Jeuris, Vlamingstraat 2, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 85, Hoogstraten. 2juli: Koen Franeken, Karel Vanthillostraat 1, Kalmthout en Emma Van Dyck, Kleine Pintstraat 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Putsesteenweg 97, Kalmthout. 2 juli: Johan Haantjens, RingwegRandenbroek 26fl, Amersfoort/NL en Jacqueline Schippers, Meersel 4, Meer. Nieuw adres: Ringweg-Randenbroek 26D, Amersfoort/NL. 2juli: Ene Koreinans en Beltina Sew Atjon, Tcrbeeksestraat 57, Meer. 8 juli: Antonius Smeekens, en Hildegarde Joehems, Dreef 121, Meerle. 8 juli: Jan Stoffels, Achtel 70, Rij kevorsel en Ingrid Brosens, Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten. Nieuw adres: Dorp 44, Rijkevorel. 9juli: Marcel Hendrickx, Ulicotenseweg 27, Meerle en Rita Brosens, Meerledorp 82, M eerle. Nieuw adres: Lage Rooy 23, Meerle. 9juli: Jozef Ruland, Rubenslaan 10, Hasselt en VĂŠronique Brosens, Loenhoutseweg 36, Hoogstraten. Nieuw adres: Laer 54, Geel. 9 juli: Jan Vinkx, Moerstraat 55, Hoogstraten en Christel Verreth, Boerenkrijglaan 9, Bonheiden. Nieuw adres: Neerstraat 36, Mechelen. 16juli: Guido Fransen, Zandstraat 27, Wortel en Karin Voeten, Heidestraat 7, Merksplas. Nieuw adres: St. Sebastiaanstraat 21, Merksplas. 16juli: Marc Joosen, Violetstraat 6, Brecht en Kristel Van Looveren, Leemstraat 6, Hoogstraten. Nieuw adres: Venhoef 51, Hoogstraten. 20juli: Denis Van Opstal, Hoogstraatsesteenweg 35, Rijkevorsel en Christel Vorsselmans, Voort 75, Meerle.


BURGERLIJKE STAND Nicus adres: Hoogstraatsesteenweg 35, RijI 1 evo rsel. 23juli: Wim Lambrechts, Loenhoutseweg 40, H oogstraten en Ilse Belmans, Berkenlaan 7, Lill. Nieuw adres: Berkenlaan 7, Liiie. 23 juli: Ronny Zegers, Van Aertselaerstraat Hoogstraten en Carinne Govaerts, Hinnen boomstraat 16, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 23, Hoogstraten. 29 juli: Jozef Vermeiren, Boik 18, Rijkevorsel en Diana Stoffels, Hal 15, Minderhout. Nieuw adres: Schommeweg 10, Rijkevorsel. 29 juli: Martinus van Steen, Nachtegaaistraat 26, Zundert/NL en Elly Van Gils, Groot Eyssel 41, Meer. Nieuw adres: Gelmelstraat 101, Hoogstraten. 29 juli: Francis Vandevelde, Magdalenastraat Wervik en Liliane De Meester, Minderhoutdorp 44, Minderhout. 30juli: Koenraad Buts, Veldstraat 13, Brecht en Linda Rombouts, Dreefweg 7a, Meer. Nieuw adres: Meerdorp 78, Meer. 30juli: Herman Lochten: 1-loogeind 58, Meer en Christel Verbist, Donkakker 21, Meer. Nieuw adres: Meerlese\\ev 17, Meer.

I

GEBOORTES 2juli: Joeri, zoon van Jan Herrijgers en Lutgarde De Vos, Strijbeekseweg 32, Meerle. 2 juli: Bert, zoon van Dirk Van Den Heuvel en Liliane Meijers, Hinnenboomstraat 34, Hoogstraten. 4juli: Jorga, dochter van Hericus Pemen en Cornelia van den Wijngaar, Klein Eyssel 30, Meerle. 4juli: Geert, zoon van Lode Van Rompay en Godelieve Cornelissen, Vrijheid 205, Hoogstraten. 5 juli: Jan, zoon van Peter-William De Wilde en Margriet Praet, Jan Van Cuyckstraat 25, Hoogstraten. 5juli: Tom, zoon van Jozef Bouwdewijns en Dominique Tilburgs, Minderhoutdorp 22, Minderhout. 8juli: Ymke, dochter van Willy Verschueren en Karin Thielemans, Venhoef 18, Minderhout. 9juli: Pieter, zoon van Frans Geerts en Godelieve Roos, Vooraard 8, Minderhout. 10juli: Jan, zoon van Dirk Vermeiren en Rita Van Loon, GustaafSegersstraat 16, Hoogstraten.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kol lekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagerr tot 18 uur, zaterdap tot 11uur, Andere uren: afspraak steeds mogeh1k Geslolen: zondag en rnaandagvoorm,ddag

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

10juli: Lies, dochter van Wim cornelissen en Veerle Rigouts, Gr. Elisabethiaan 5, Hoogstraten. 14juli: Evelien, dochter van Jan Bolckmans en Liliane MtthĂŠ, Moerstraat 58, Hoogstraten. 19juli: Tim, zoon van Danny Coenrtjens en Karin Leemans, Gelmeistraat 47, Hoogstraten. 23juli: Els, dochter van Jozef Snoeys en Maria Eyskens, Terbeeksestraat 47, Meer. 27 juli: Kim, dochter van Peter Rentiens en Catharina Grauwmans, Donkakker 75, Meer.

0 VERLIJDENS

1juli: Jaak Roos, oud 82 jaar, echtgenoot van Josephina Herrijgers, wonend te Meer, Meerseweg 12. 3 juli: Adrianus Oomen, 55 jaar, echtgenoot van Theresia Dictus, Achtelsestraat 91, Hoogstraten. 4 juli: Josepha Jansen, oud 45 jaar, echtgenote van Jan Schrijvers, Loenhoutseweg 18, Hoogstraten. 9 juli: Maria Renders, 56 jaar, echtgenote van Victor Aerts, Worteldorp 31, Wortel. 25juli: Kristofiansen, zoontje van Ludo Jansen en Greta Janssens, Pater Declerckstraat 8, Wortel.

1juli: Jan Desmedt, oud 18 jaar, wonend te tvlinderhout, Blauw bossen 9.

PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi

'uw fietsenvakman' de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

0

c 0 1

c N c

Groot Eyssel 11 2328 MEERLE 15.78.17 Tel 03 Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN TeI.:03/314.51.86

HOOGSTRATEN PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA HONDA - SPARTA - BATAVUS

37


VARIA

RIJDEN

IS PLEZAKT.1

•1•I

0

4

NAULT°

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

1

.

1

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393

Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

b NTR

iIP

1 Mercedes-Benz.

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A.

w

i

9i?3Ou

(zatt:rdaq wqi1ar)

Ii

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER

W~ , d~ Fïd~ .A~ Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03 /314 68 60

Til GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.71.84 -

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN Loenhoutseweg 34 -

03-314.49.11

38

03-314.55.04

AB GARAGE

Her hangt er al lang, maar we blijven her een komiek gezicht vinden. Of heeft u er ooit al bij stilgestaan welke nobele borst hier tassen vol wapperende briefjes of rinkelende munt binnen sleurde?

VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 -

Continu muziekfestival

Telefoon: 014/41.65.42

Zondag 11 september richt radio Continu fm 105.4 vanwege haar 5-jarig bestaan een groot muziekfestival in. Plaats van handelen is café Bombardon aan de Kerkstraat in Meerle. In totaal zullen zo'n 15 kapellen aan het Continu muziekfestival op zondag 11 september deelnemen. Hieronder bevinden zich muziekformaties als 'de Spetters', 'de Bimde Bloazers', 'de Schijnheiligen', 'de Contactpuntjes', 'Reutel Deutel' (winnaars van diverse festivals), 'de Confiture', 'de Sint Anneke Mannekes', etc. Iedere muziekkapel mag een bepaald thema kiezen en musiceert maximaal 15 minuten. Tijdens dit Continu muziekfestival treden ook diverse regionale artiesten op waaronder zangeres Ingrid Zwegers de vorig jaar de Soundmixshow won. Zij heeft intussen al met redelijk sukses 2 platen opgenomen. Continu medewerkers Annemarie Francken en Ad Romijn zullen dit muziekfestival op zondag II september vanuit café Bombardon in Meerle presenteren. De inkom is gratis. Het festival begint om 14 uur en eindig om cirka 22.30 uur. -

-

tPEETER autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 -


GESCHIEDENIS

BYOUTERIE * exclusieve keuze * groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

HALVE EEUW GELEDEN augustus

1938

Jubileum van het Klooster in 't Seminarie.

Open: weekdagen: 9.30-18.30u. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 2320 Hoogstraten BelgiĂŤ Tel. (03) 3147253

DE HOOGSTRAA TSE PERS uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: Hoogstraten - Loenhoutseweg 34 03-314.55.04 03-314.49.11

Verleden zondag herdachten de Eerw. Zusters van 't Seminarie het Gouden Jubilee van hun klooster. 't Was inderdaad den llden September 1888 dat door toedoen van Z.E.H. Superior Verbeist de vier eerste Ztisters hier aankwamen. Eene van hen, E.Z. Gertrudis, leeft nog, en verblijft thans op 't Gasthuis te Hoogstraten. Eerw. Zuster Augustina, overste van af de stichting, overleed in 1920 en werd van 1920 tot 1934 opgevolgd door E.Z. Elisabeth, thans door E.Z. Edmonda. In den loop dier vijftig jaren is met het aangroeien van 't aantal studenten en 't uitbreiden van het werkterrein der Zusters, hun aantal tot dertien gestegen. Naast de slaapzalen, bedienen zij thans ook reeds meer dan 25 jaar de keuken en dragen zorg voor de ziekenzaal en voor 't onderhoud der kapel. Zwaar en eentonig is het werk dat de Zusters aldus te verrichten hebben en van de honderden, die dagelijks ervan genieten, van de duizenden, die in den loop dier vijftig jaren ervan genoten hebben, zijn er voorzeker weinigen die zich rekenschap geven van wat zulk een leven van zelfopoffering in aanhoudenden arbeid en nederige bediening is. Ter gelegenheid van 't Gouden Jubileum werd op zondag 31juli in de groote kapel van 't Seminarie te 9 uur een plechtige mis met groote assistentie opgedragen door Z.E.H. Kanunnik Peeters, superior, die ook het gelegenheidssermoen deed. Een zestigtal zusters uit de verschillende bijhuizen, meestal oversten en zusters, die in 't Seminarie zijn werk-

zaam geweest, woonden deze plechtige dankmis bij.

Vechtpartij op St. Lenaartskermis Het is haast spreekwoordelijk dat het met de kermisdagen op den buiten tot vechten komt. Zoolang dit bij een paar vuistslagen of stooten blijft is het niet erg, maar wanneer er zelfs bloedvergieten bij te pas komt dan wordt de zaak treuriger en het is niet de eerste maal dat het 'kermis-klok - doodsklok' waarheid wordt op een voor het oerige brave en rustige gemeente. En hoe licht is het ongeluk niet gebeurd. Meestal komt het doordat de kermisgasten wat te veel gedronken hebben en wat onwillig worden of ruzie zoeken om een of andere nietigheid en hierbij 'doorslaande argumenten' gebruiken willen. Te St.-Lenaarts heeft het er nogal gestoven, toen de veldwachter op sluitingsuur de personen die zich nog in een danstent bevonden verzocht huiswaarts te keeren. De veldwachter, die aandrong, werd door vier mannen te lijf gegaan. De gendarmen van Brecht kwamen weldra erbij te pas, maar ook het aantal vechters groeide regelmatig aan, zoodat het tot een veldslag in regel kwam. Het kwam zoo ver dat een wachtmeester zich verplicht zag zijn revolver te trekken. Het schot dat afging kwetste hemzelf en ook de voet van een andere gendarm. Dit deed de woede der aanvallers pas voor goed ontsteken en de gendarmen kregen heel wat klappen in ontvangst te nemen. (Bron: Gazet van Hoogstraten)

Kampioen van het gebuurtenvoetbal

_ S

Grote keuze in schoolgerief aan speciale prijzen VAN BERGEN & Co. Gelmelstraat 30

-

2320 Hoogstraten

Tel. 0313147750

Na een dik verdiende overwinning tegen 'Vrede en Vriendschap' in een laatste test,nutc/1 werd 'Boereneind' de nieuwe kampioen van het Gebuurtenvoetbal.


IE` Brandweer 314.42.43

S

ICARUS

Cis Vissers taveme feestzaal

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 GAS BESTELLEN

Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91

LI1 HUISDOKTERS Zondag 4 september: DR. J. WILLEMSE,

Indoor tennis Tennisclub d<e VRIJHEID

vzw

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. Zondag 11 september: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer. Tel. 315.85.11. Zondag 18 september: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 3 14. 57. 84.

Zondag 25 september: DR. M. LEURS,

-

EB

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63 Taxi-ziekenvervoer Auto's voor huwelijken Tel. 03/3 14.56.17

K. VERHEYEN-GEYSEN San itair dakbedekking Zink + kopeiwerk -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

Geef mij maar centrale verwarming van

mobilE REnt

APOTHEKERS JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten

meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

v

van 26 augustus tot 2 september: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 2 tot 9 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 9 tot 16 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75. Van 16 tot 23 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 23 tot 30 september: APOTHEEK FAES. Meerdorp 61. Tel. 315.77.73.

CONTAINERDIENST

~

REKREAVOL

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 -

Desmedtstraat

-

36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

NOORDERKEMPEN

-

''

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 .

LAURIJSSEN JEF -

AUTOVERHUUR

p .v b a. DE HOOCSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 HOOGSTRATEN tel.: 03/314.55.04

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

40

Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

Chaamseweg 16, Meerle. Tel. 315.85.55.

Tel. 03/314.37.76 -

RIJKSWACHT: 3 14.50.08

Dag en nacht

Joos en Gerda Croes-Rombouts

&

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

IWACHTDI E NSTI

CROES pvba 00

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

POLITIE: 315.71.66

H OOG STRATEN

.

BANK: 733-3243117-49

verant iv. uitg.; J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraien


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.