augustus 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

e

1110011 d

AANDB [AD VIERDE JAARGANG, NR. 40 AUGUSTUS 1988 PRIJS: 40 F.

Een leven in en voor Meerle

AndrĂŠ Laurijssen en H.V.V. Zomerweer, nietwaar! Golven op 't Heike? Mariahulde in Meersel-Dreef Beiaardconcerten en Torenmuziek Antilliaanse en andere feesten

Henk de rattenvanger


AFLOSSING

Burgemeester huldigt perscorrespondenten

E5MT

Na de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni vroeg burgemeester Jansen aan de raadsleden en persvertegenwoordigers om nog even in de raadzaal van het stadhuis te blijven. Voor Karel Versmissen (Hoogstraten) was deze gemeenteraad de laatste als verslaggever voor Het Nieuwsblad. Ook Juul Noeyens van Wortel was uitgenodigd. Hij is reeds enige tijd geleden gestopt als medewerker 'algemeen nieuws' voor de Gazet van Antwerpen. Beiden waren meer dan 40 jaar actief als perscorrespondent van Hoogstraten en omgeving.

Hoogstraten. Karel en Juul dankten met een kort wederwoord. Bij een glaasje wijn, fruitsap en koekjes werden nog wat oude herinneringen en anekdotes verteld. Maar er- zitten nog meer parallellen in dit verhaal. Het werk als perscorrespondent 'algemeen nieuws' van Juul Noeyens en Karel Versmissen wordt nu voor Hoogstraten en omstreken gedaan door twee jonge(re) mannen, namelijk Jef Schellekens voor de Gazet van Antwerpen en Michel de Laet voor Het Nieuws

Zowel Juul Noeyens als Karel Versmissen zijn gepensioneerde onderwijzers van het gemeentelij k lager onderwijs. De twee schoolmeesters hebben nu ook 'vaarwel' gezegd aan de ver slaggeving van het algemeen 'stad & streek'nieuws maar ze blijven zich nog wel inzetten voor het sportnieuws van de regio voor hun dagbladen. Burgemeester Jansen feliciteerde beide mannen met hun veel en verdienstelijk werk en overhandigde hen een geschenkje van de stad

blad. Zij zijn leraars van het secundair Onderwijs, wonen in de Loenhoutseweg te Hoogstraten en zijn beiden medewerkers van De Hoogstraatse Maand; Michel de Laet als stadscorrespondent voor Hoogstraten en Jef Schellekens is hoofdredacteur. We zullen maar afwachten of zij dit werk ook 40 jaar volhouden. Van welke burgemeester krijgen zij dan een keramieken schotel met het stadswapen? •

Jef Schellekens en Michel de Laet tijdens een belangrijke vergadering van uitgeverij De Hoogstraatse Pers.

Op de laatste dag van augustus, de 31ste, verschijnt de volgende MAAND. Op woensdag 17 augustus wordt de kopij op de redactie verwacht. Laatkomers mogen nog binnen op zondag 21 augustus. 2


Bijna 12 jaar geleden werd in ons land de grote fusie-operatie tussen steden en gemeenten uitgevoerd. Zo ontstonden een aantal, nieuwe grotere gemeenten samengesteld uit een aantal kerkdorpen. Toch hoor je nog steeds veel mensen spreken over de fusiegemeente of kortweg de fusie en over de deelgemeenten. Het klinkt zo een beetje of 'de fusie' onlangs werd uitgevoerd en de wonde nog niet echt genezen is. Waarschijnlijk zijn ondertussen de grootste frustraties toch ruim gecompenseerd met meer algemene voorzieningen en een grotere dienstverlening vanwege de gemeentelijke administratie. Misschien heeft het gehele gebeuren de behoefte aan de eigen dorpsidentiteit wel versterkt maar er zijn toch geen revoluties uitgebroken en we hebben ook niets gehoord over plaatselijke oorlogen. De veidsiagen blijven beperkt tot de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Maar ondanks (of juist daardoor) alle modernismen leeft bij heel veel mensen, zeker bij de ouderen, een heimwee naar de eenvoud en rust van vroeger. Over dit alles en andere zaken hadden wij een gesprek met Adriaan Van Boxel, ere-gemeentesecretaris van Meerle. Dus toch weer een verhaal over die tijd van toen... Als men van Hoogstraten (via Minderhout en Meerle) naar Breda rijdt, verlaat men de dorpskern van Meerle met een tamelijk vinnige bocht. Op die plaats begint rechts van de weg een fietspad en stond vroeger een prachtige rij eiken tussen weg en fietspad. Precies aan dat beginpunt stond vroeger de boerderij van de familie Van Boxel. Aan de andere kant van de weg reed voor de Tweede Wereldoorlog de stoomtram van MeerselDreef naar Hoogstraten.

Kinderjaren Op het einde van de 18de eeuw kwamen de voorouders van Adriaan Van Boxel vanuit Nederland naar onze Noorderkempen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1916, werd Adriaan geboren als oudste zoon van het landbouwersgezin Louis Van Boxel-Verheyen. Het gezin telde vier kinderen: twee jongens en twee meisjes. Toen hij vier jaar was werd hij getroffen door de kinderverlamming. Poliomyelitis was een ziekte die in de eerste helft van de 20ste eeuw nog tamelijk veel voorkwam. Sommige kinderen stierven, anderen hielden er een verlamming aan over. Adriaan moest vanaf toen met een verlamd been verder door het leven. Deze ziekte en de gevolgen bepaalden ook in grote mate zijn toekomst. Hij kon en mocht wel helpen op de boerderij, bijvoorbeeld met de maaimachine over de akker rijden, maar voor de echte hoerenstiel was hij niet geschikt Zijn hroer begon later een beetje verder een eigen bedrijf en de boerderij van zijn kinderjaren werd in 1959 verkocht en daarna afgebroken. Maar, zegt Adriaan, achteraf bekeken heb ik er toch geen spijt van dat ik geen boer kon worden.

mer bij jufrrouw Roos Vleugels. Deze ongehuwde dame had een 15-tal pensionairs en 's middags kwamen er wel 40 jongens bij haar aan huis eten. Ik heb goede herinneringen aan dat kosthuis. We hadden daar een strenge maar goede oppas en soms moesten we ook kleine karweien doen. Tijdens het schooljaar mochten we buiten de vakanties van Kerstmis en Pasen éénmaal per trimester naar huis: met Allerheiligen, vastenavond en met Pinksteren. Dankzij de tram (Buurtspoorwegen) waren de verplaatsingen met het openbaar vervoer erg gemakkelijk en ook voor die tijd goedkoop.

Klerk Onmiddellijk na mijn humaniora begon ik aan de studie van de 'bestuurlijke wetenschappen'. Het eerste jaar volgde ik aan de rijksschool (lyceum) in de Begijnenstraat te Turnhout. Ondertussen kreeg ik een plaats als klerk bij het provinciaal bestuur in Antwerpen. Daarom heb ik het tweede en derde jaar van de bestuurswetenschappen in Antwerpen

Studententijd Na mijn lagere school in Meerle, in 1930, ben ik naar het bisschoppelijke college van Herentals getrokken. Veel mensen kennen deze school uit De Witte (E. Claes) en de tv-reeks over De Heren van Zichem. Daar in Heren tals heb ik de Grieks-Latijnse humaniora gedaan. De shnnl had geen internaat en hijge volg waren alle leerlingen bij burgers 'op kot'. Samen met Frans De Roover deelde ik een ka-

De jonge secte lw'is.

Adriaan Van Boxel.

afgemaakt. Tijdens de week woonde ik toen in het home St. Joseph in de stad. In 1941, tijdens de allerlaatste zitting van de vooroorlogse gemeenteraad van Meerle, met als burgemeester Frans Jespers, oud-schoolhoofd, en secretaris Vermeulen, werd ik in Meerle benoemd. Toen de Duitse bezitting zich ook op bestuurlijk vlak begon te organiseren trad het oude gemeentebestuur terug. De heer A. Glenisson, oud-koloniaal ambtenaar, afkomstig van Turnhout, werd burgemeester van Meerle. Hij werkte voor de Zundertse steenbakkerij van zijn schoonvader, Dr. Rommens. Eigenlijk deed ik vanaf 1941 het secretariaat van de gemeente Meerle en in 1944 werd ik officieel bevestigd in het ambt dat ik bleef uitoefenen tot in 1977.

Gemeentesecretaris Na de bevrijding, in 1945 en 1946, werd het burgemeesterschap, het bestuur van de gemeente, tijdelijk overgenomen door twee oudschepenen, Adriaan Jacobs en Frans Backx. Maar omdat wij - burgemeester Glenisson en secretaris Van Boxel - in de oorlog 'braaf' waren geweest werden wij niet vervolgd en mochten we onze funkties terug opnemen. René Vanderhenst van Meersel-Dreef (geb. 1919) had tijdens en na dc oorlog op de dienst rantsoenering gewerkt en werd toen eerste klerk van de gemeente. Later volgde Jef Janssens (van 't Schoor), ex-rijkswachter, de garde Corneel Vlaminckx op als veldwachter van Meerle. Dit was de hele personeelsploeg van de gemeente. Het werk tijdens de oorlog was niet altijd aangenaam. De burgemeester was niet de echte baas, dat waren de Duitsers. Soms moesten we bij de mensen fietsen en vee gaan opeisen. Dat was niet gemakkelijk. Het werd nog erger toen we ook mensen moesten aanduiden die voor de Duitsers moesten gaan werken. De jaren 50 en 60 waren zeker een heel mooie tijd. In vergelijking met nu was er zeker minder werk en vooral minder druk van buitenaf. Met ons vieren, burgemeester Glenisson, die haast dagclijks op hct gcmccntehuis kwam, René Vanderhenst, Jef Janssens en ikzelf, vormden we con zeer goede ploeg die vele jaren in de beste verstandhouding met elkaar heeft gewerkt. Het gebeurde soms zelfs dat


MAN IN DE MAAND

Het laatste gemeentebestuur van Meerle: v.l.n.r. (zittend) schepen Karel 1 an den Heuvel, burgenicczc, A. G/eiiisson, sv/iepen Jan Jacobs, secretaris Adriaan Van Boxel, (staande) de raadsleden Frans Kustermans, Geert Marijnissen, Jef Verheyen, Alois Jacobs, ./aak Snijders en Marcel Vanderbruggen. Toon Verleye en Jaak Huybrechts waren afwezig.

we 's middags, als er weinig werk was, met z'n vieren ergens naar toe reden, bv. een partijtje gaan biljarten in Ulvenhout. Die werkomstandigheden en werksfeer is tegenwoordig niet meer denkbaar hé.

Gemeentebestuur Van nâ de Tweede Wereldoorlog tot aan de fusie bleef dat in zo een landelijke gemeente als Meerle bijna hetzelfde. In de jaren 50 zijn we wel stilaan begonnen met het verharden van de gemeentewegen en werden bermen en grachten ook meer door de gemeente bijgehouden. De gemeente had voor deze werken drie mensen in dienst, twee voor Meerle en een voor Meersel-Dreef. Nog later zijn we ook begonnen met de tewerkstelling van werklozen. De gemeente had ook haar eigen elektriciteitsregie, één van de belangrijkste bronnen van inkomsten, en daarom hadden we ook een vaste elektricien in dienst, Jan De Bie. De andere inkomsten van een gemeente zoals Meerle waren niet zo geweldig: belasting op fietsen en honden, eigendomsbelasting en ons deel uit het gemeentefonds. De personenbelasting is hier pas ingevoerd toen dat door het provinciebestuur werd verplicht. De gemeenteraad vergaderde maar twee of drie keer per jaar voor de goedkeuring van de begroting, de rekening en als er eens iemand moest benoemd worden, bijvoorbeeld in het gemeentelijk onderwijs. Echte zware verkiezingsstrijd hebben we hier op gemeentelijk vlak nooit gekend. Het is gebeurd dat er maar één lijst was en men zelfs geen verkiezingen moest organiseren. Mr. J. Lauwers, verwant aan de familie Dupret en bewoner van het domein van de Elsacker, is wel een

paar keren opgekomen maar heeft nooit een meerderheid behaald. De verschillende lijsttrekkers stuurden dan een paar keer een brief je naar de inwoners met hun voorstellen en beloften en daarmee was de hele campagne afgelopen. In de programma's werd meestal gesproken over de verbetering van de wegen of verlichting en nieuwe plannen voor Openbare werken. Op de eerste raadszitting ná de gemeenteraadsverkiezing kwamen soms enkele mensen eens kijken en luisteren maar daarna was er nog zelden publiek aanwezig bij de openbare vergaderingen van de gemeenteraad. Misschien was toen het vertrouwen tussen inwoners en bestuur wel wat groter dan nu, ofwel waren de mensen van Meerle heel braaf en volgzaam tegenover het gezag.

Grootgrondbezitters Twee belangrijke kenmerken van Meerle waren de vele bossen in het oosten en zuiden van de gemeente en de talrijke kleine huurboerderijen. Beiden waren een gevolg van het sterk aanwezige grootgrondbezit. Er waren niet alleen een paar boeren met veel grond in Meerle en Meersel-Dreef die zelf enkele boerderijen verhuurden, maar er waren vooral de (oor spronkelijk) niet-Meerlese families Dupret, Voortman, Stas de Richelle en Lauwers. Zij bezaten zeer uitgestrekte bossen en meestal ook veel landbouwgrond waarop kleine boerderijen stonden die ze aan Meerlese mensen verhuurden. Deze eigenaars uit de wereld van industrie en financiën hadden hier in Meerle grote villa's - de mensen noemden het kastelen - en een 'stadse' levenwijze. Toen de bossen geen ekonomisch nut (mijnhout) meer hadden werden dit de jachtterreinen voor de herfst en winter. Een boswachter moest zorgen dat de plaatselijke bevolking niet te veel

wild stroopte. Deze mensen hadden veel relaties met Brussel en waren ook financieel machtig. Veel jaren hebben zij een stempel op een groot deel van de bevolking gedrukt. Het waren bijna feodale toestanden in de 20ste eeuw. De mensen gehoorzaamden hen met een slaafse onderdanigheid. Dit verleden verklaart zeker voor een groot deel de mentaliteit van vele oudere mensen van Meerle.

Meersel-Dreef Ook in Meersel-Dreef, het belangrijkste gehucht van Meerle, woonden zeer brave mensen. Daar was de macht van de grootgrondbezitters veel minder maar zij leefden meer onder de invloed van het klooster van de paters Kapucijnen. Maar die relatie was heel anders, veel vrijer, open, minder vormelijk maar wel gehoorzaam. De invloed van de paters in Meersel-Dreef was zeker groter dan die van hun pastoor in Meerle en zeker dan die van het gemeentebestuur. In Meersel-Dreef dacht men gemakkelijk dat zij door de gemeente werden achteruitgesteld tegenover Meerle. Bijvoorbeeld omdat Meerle een nieuwe school kreeg in de jaren dertig en Meersel-Dreef pas 20 jaar later. Eigenlijk heb ik dat toch nooit goed begrepen, zegt Adriaan Van Boxel. In Meersel-Dreef woonde volksvertegenwoordiger Juul Mertens, burgemeester Adriën Glenisson en eerste schepen Karel Verheyen. Wat wil je nog meer?

De grens Niettegenstaande een groot deel van de gemeentegrens ook rijksgrens met Nederland was, waren er maar heel weinig officiële kontakten met de Nederlandse buurgemeenten. Eens per jaar moest een Belgisch-Nederlandse gemeentelijke delegatie de grenspalen gaan


MAN IN DE MAAND ontroleren en nakijken welke onderhoudsken (bv. schilderen) moesten uitgevoerd den. Die werken werden beurtelings door le "lederlandse en Belgische gemeente uitgeoerd. Langs beide zijden van de grens waen er wel heel veel kontakten op het vlak van et verenigingsleven, denken we maar aan de auziek- en schuttersmaatschappijen. De mencu van Grazen (Nieuw-Ginneken) kwamen (en komen) in Meerle naar de kerk, die van nider en Strijbeek naar Meersel-Dreef en ui'chillende gezinnen uit de Nederlandse gensstreek stuurden hun kinderen hier naar ie lagere school. 1eu andere belangrijke grens was die met de gemeente Meer. De gemeentegrens tussen Meerle en Meer liep o.a. dwars door de gehueliten (van zuid naar noord) Meersel en l-leieinde. De westkant was Meers grondgebied en het oostelijk gedeelte hoorde bij Meerle. Notaris Rommens was vele jaren burgemeester van Meer en had belangrijke eigendommen in Meersel-Dreef (gemeente Meerle) en een andere burgemeester van Meer, landbouwer-volksvertegenwoordiger J. Mertens. woonde op de 1 )reet maar 7ijfl hrwrdprij stond in dc Maaihock (gcmccntc Mcci). De eventuele rivaliteiten tussen Belgen en Nederlanders, tussen inwoners van Meerle en Meersel-Dreef en tussen Meer en Meerle kwamen het meest tot uiting bij de schooljeugd, ter gelegenheid van plaatselijke kermissen, bij jcugdverenigingen en vooral in de voetbalsputi itiaar nIet op het politieke Ôt bcstuurlijke vlak. -

tot 1987 was hij voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, afdeling Meer - Meerle - Meersel-Dreef. Deze vereniging telt zo een 70-tal leden en nog evenzoveel vrienden van de vereniging. Jaarlijks werd een reis voor de gehandicapten georganiseerd en een groot kerstfeest. Het bestuur van de vereniging zorgde vooral voor de dossiers en allerlei formulieren van hun leden.

A. Van Boxel, opperdeken van de Wet van de Hoge Gilderaad van de Rampen met het ere-teken van de Orde van de Gouden Pa-

liet andere weik

pegïiii

Vroeger woonden er in een dorp op 'den buiten' niet zoveel mensen die gestudeerd hadden. Zeker van schoolmeesters en ambtenaren werd verwacht dat zij zich naast hun hoofdberoep ook nog zouden inzetten voor sociale en culturele werken en verenigingen. Zo is Adriaan Van Boxtel vele jaren de schatbewaarder van het Davidsfonds geweest en is hij ook bestuurslid van de Kon. Harmonie St. Cecilia van Meerle. Hij heeft ooit zelfs saxofoon gespeeld. In 1949 werd hij afgevaardigde van de Christelijke Mutualiteiten en kwam in het gewestbestuur van de ziekenkas. Zijn vrouw was lange tijd verpleegster-huisbezoekster. Van 1947

De belaugtijksie vel eiliging iii het leven van Adriaan van Boxel is misschien wel 'de gilde'. Hij is reeds lid van de Meerlese St.- Jorisgilde sinds 1937 en hoofdman sedert 1945. Ook op het Kernpisch vlak speelt hij een belangrijke rol in het gildeleven zoals de lezer heeft vernomen ter gelegenheid van de Kernpische Gildefeesten die onlangs in Meerle werden gehouden. Onder de schuttersmaatschappijen treffen we 'gildes' en 'niet-gildes' aan. Alleen zij die reeds voor de Franse Revolutie bestonden (1789) kunnen erkend worden als gilde. Het aantal leden is bij reglement vastgelegd en dus beperkt. Vooral op het morele vlak werden strenge eisen gesteld. In sommige dorpen en steden speelde de 'status' ook een rol bij het toelaten van nieuwe gildebroeders. Dat onderscheid merk je nog steeds op sommige plaatsen tussen bv. de St. Jorisgilden en de St. Sebastiaangilden: de eerste schieten meestal met een kruisboog en hun leden komen uit de zogenaamde 'burgerij' en de tweede schieten met een handboog en hun leden komen uit het milieu van arbeiders en bedienden. Gelukkig, aldus Adriaan Van Boxel, is dat sociaal verschil op de meeste plaatsen verdwenen. Was er ruzie in de maatschappij of geen plaats meer voor nieuwe schutters dan gebeurde het dikwijls dat er naast de gilden nog andere schuttersverenigingen in een dorp ontstonden. Soms kwam dit ook door de politiek, zoals er dorpen zijn met twee fanfares, twee voetbalploegen, enz.

GIJSBREGTS [LEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LIN EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

Ik heb heel mijn leven dat secretariaatswerk heel graag gedaan en heel weinig verlof genomen. Dat bezig zijn met de burgerlijke stand, de rekendienst, de militie en de bevolking lag me wel. De goede collegialiteit, vooral met René Vanderhenst, heb ik altijd sterk gewaardeerd. Het was een mooie tijd. Toch was ik gelukkig toen ik in 1976-1977 met pensioen kon gaan. Die hele fusie-operatie mee uitvoeren was niks voor mij. Burgemeester Sprangers en lste schepen Desmedt zijn toen wel komen vragen of ik nog in Meerle wilde blijven werken omdat ik goed op de hoogte was van de elektriciteitsregie. Die administratie en boekhouding ben ik dan nog blijven doen. In 1981 kon ik dan echt met pensioen gaan en daar heb ik veel deugd van.

Pensioen We zullen er maar mee stoppen hé, zegt Adriaan, er is al zoveel verteld en het is bijna middag. Morgen gaan we met vakantie naar de Ardennen, in de buurt van Bouillon aan de Seni oi s.

Wij wensen Adriaan en Joanna Rominens, de zuster van brouwer Rommens uit Meerle, een heel fijne vakantie en nog veel gelukkige dagen op de Voort in Meerle. •

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Uw geldverhandelingen in binnenen buitenland: het Bestuur der Postchecks: snel, veilig en goedkoop!


VERKIEZINGEN

Gemeenteraadsverkiezingen

Harde actie Ruim 2 maanden scheiden ons van de verkiezingen. De procedure om opgenomen te worden in de kieslijsten is voor Albert bijna rond. Meer dan 100 personen plaatsten maar al te graag hun handtekening op de lijst die het voor Albert moest mogelijk maken in het strijdperk te treden. Albert heeft ons dan ook gevraagd iedereen langs deze weg te danken voor het vertrouwen dat ze reeds in hem gesteld hebben. Albert zit duidelijk in de lift. Wij dus nog maar eens naar 't Schoorbeek om een concreet puntje op te halen. Het wordt haast eentonig, maar elk bezoek levert een nieuwe verrassing. Zo vinden we Albert deze keer in de pletsende regen rondjes maken rond zijn leegstaande open stal... op ratelende rolschaatsen. Deze stal wordt in de winter namelijk gebruikt door 'Albert van onze Louis' (zijn petekind, nvdr.) om allerlei machinerie en enkele vaarzen te stallen. Maar de zomerse leegstand laat Albert toe met een korte slag van het steunbeen de voedergang in te schieten om na een 8-vormige baan in de tegengestelde richtng terug te komen. Wanneer we Albert tot stilstand hebben kunnen brengen, toont hij geen spoor van vermoeidheid. DHM: Eigenaardige hobby, niet? Albert Vorstenbosch: Er zijn er wel meer die daar moeite mee hebben. Nochtans heb ik alzeleve veel geschaatst. Zowel ijs- als rol-. IJstoen er nog winters waren, hé. Maar om in beweging te kunnen blijven, heb ik daar achter de stal een stukje beton bijgelegd en beschik alzo over een perfect parcours. Maar de voornaamste reden is dat ik behoefte heb aan 'sensation de vitesse' gelijk de Fransen zeggen: het zalige gevoel van snelheid, van wind, zelfs van regen in het aangezicht. Tot voor enkele jaren kon ik dat feilloos krijgen door een eindje te gaan fietsen. Maar geloof me:

1 concrete punten partij 1 tegenwoordig durf ik nog nauwelijks de fiets op. DHM: Voelen we daar een concreet puntje komen? Albert Vorstenbosch: Inderdaad. Een goeie kameraad van mij, Louis Geets uit Minderhout, kwam hier laatst aan met een pak foto's. Allemaal foutparkeerders. Ge weet het misschien wel, Louis is wreed chagrijnig op de 'heilige koe' zoals hij ze noemt. Ik geloof trouwens dat daar in uw blaadje ooit iets over ingestaan heeft. Wel Albert, zegt hij, daar moest gij nu eens werk van maken zie, als ge in de politiek zit. DHM: Vooruit, echt concreet nu. Albert Vorstenbosch: Neem nu bijvoorbeeld de industriezone. Daar werd een zeer brede baan aangelegd met ruime fietspaden aan beide zijden. Wel die fietspaden worden steevast gebruikt om er opliggers en allerhande vracht-

wagens te stallen. Schoolbengels die van richting St. Lenaarts komen, maken graag gebruik van deze binnenweg. Maar zij moeten dan wel gewoon over de rijbaan tussen het gewoon verkeer. E)HM: Maar daar is toch plaats genoeg. Albert Vorstenbosch: Ja kijk, van zo'n opmerkingen krijg ik het op mijn sijskes, hé. Ik heb eind juni, toen ik terplaatse afstapte, mijn fiets dwars over de weg gelegd. Harde actie! Na nog geen twee minuten had ik al ambras en of ze de politie moesten bellen en zo. Er was nochtans ook plaats genoeg om er langs om te rijden. Ik heb het natuurlijk zo ver niet laten komen, mijn politieke carrière, hé. Maar hoeveel hebben er de politie al opgebeld omdat er een vrachtwagen op hun fietspad ge-

parkeerd staat? Totale nullificatie van de fietser... DHM: Nullificatie? Albert? Albert Vorstenbosch: Ja, geringschatting, wegdenken. De fietser bestaat gewoon niet. DHM: Goed, maar er zijn daar toch ook geen parkeerplaatsen voorzien. Albert Vorstenbosch: Hola, hola, als ge weet dat die bedrijven voor een appel en een ei daai industriegrond hebben kunnen kopen, dan moeten ze ook maar naar de behoeften van hun bedrijf parkeer- en manoeuvreerruimte

voorzien. Maar toegegeven, het 'profiel' van de wegenis getuigt ook van totale onkunde. DHM: En nu echt concreet, Albert. Albert Vorstenhosch (plechtig): Van elke melding van ten nadele van de fietser(s), geparkeerde viei- of meerwielers, zal een ernstig proces-verbaal worden opgemaakt dat dient te worden afgewikkeld tot de laatste regels van de haalbare jurisdictie. DHM: Olala. Albert Vorstenbosch: Gij lacht? Dit is heel wat concreter dan heel die belachelijke pitbull affaire. (Roept): De fietser moet een stem krijgen, een wapen in zijn strijd voor zeifbehoud. DHM: stilletjes af. •


VANUIT HET STADHUIS... Wanneer vergaderen we wel of niet en bespreken we welke agenda? Een verhaal over rekeningen, monumenten en een golfterrein Met de zomervakantie in het vooruitzicht ontvingen de gemeenteraadsleden drie agenda's voor een vergadering op maandag 27 juni: 25 punten van het college om 19 uur, 4 punten vanwege FB om 19 uur en nog 2 punten van het college om 20 uur. Omdat het een en het ander niet doorging werden onze gemeentelijke bestuurders nogmaals uitgenodigd voor een bijeenkomst op vrijdag 1juli om 20 uur voor de besprekingen van vier agenda's: 25 punten (opnieuw) en het college, de 4 punten van FB, 1 punt van burgemeester Jansen en 2 punten van schepen Pauwels.

Open en toe \laandag 27 juni stelde eerste schepen Sprangel's om 19.15 uur vast dat de burgemeester en KGB-schepenen, alsook de frakties van KGB en OCD niet aanwezig waren. Vermits EB en CVP samen 11 raadsleden (van de 23) tellen, was de raad met te weinig in aantal om geldig te kunnen beslissen. Bijgevolg opende en sloot iste schepen Sprangers de vergadering en kon de eerste agenda (25 punten) van het college en de FB-agenda niet besproken we rden. \ erslag niet goedgekeurd Om 20 uur verschenen de afwezigen van 19 uur zodat de tweede agenda (2 punten) van liet college wel behandeld kon worden. Burgemeester Jansen opende de zitting met de bespreking van het verslag van de raadszitting van 16 mei. Hij vroeg de raad om in dit verslag de vorige beslissing over het begijnhof te wijzigen. CVP en FB waren met deze werkwijze niet akkoord. Voor hen was dit een nieuw feit. Hierdoor ontstond een vreemde situatie. Een meederheid van 12 aanwezigen (KGB-OCD) waren niet akkoord met het verslag waarin een besluit stond dat dezelfde meerderheid op 16mei had goedgekeurd, namelijk de volledige aanloop van het begijnhof en het intrekken van het raadsbesluit van 15.12. 1986 in verband met het begijnhof.

Stadsrekening 1987 De jaarrekening sluit met een batig saldo van 27,2 miljoen fr. Dit uitzonderlijk goed resultaat van de rekening is het gevolg van een aantal meerontvangsten, vooral uit onroerende voorheffing en ook van de personenbelasting, en tevens het gevolg van het niet uitvoeren van geplande investeringen en minder uitgaven in de gewone dienst. Uiteraard profiteert Hoogstraten ook van het succes van de transportzone en de industriezone alsook van de algemene opleving van handel en nijverheid. Burgemeester Jansen vraagt de goedkeuring van de rekening want in de kommissie van financiën heeft elke fraktie reeds de toelichtingen ontvangen. Toch wil de CVP enkele opmerkingen maken. Volgens hen is dit resultaat vooral het gevolg van een slechte begroting: het onderschatten van de inkomsten en het overschatten van de uitgaven. In vergelijking met 1982 betaalt de Hoogstraatse inwoner nu 70 07o meer gemeen-

tebelasting en de verdeling van de financiële midden over de verschillende deelgemeenten is volgens de CVP bedroevend. Het beleid heeft geen visie op de toekomst en we vrezen dat er straks nog enkele financiële lijken uit de kast zullen vallen, aldus raadslid Peerlinck. Volgens schepen VerhuIst (FB) wordt in het college sinds een jaar niet meer over enig beleid gesproken. Men handelt gewoon de lopende zaken af en verder wordt er veel geïmproviseerd. Hoogstraten heeft zelf geen verdienste aan dit positief resultaat, het is gewoon het gevolg van gunstige omstandigheden. De voorzitter vindt dat een mooie uitleg maar vraagt om de huidige situatie eens te vergelijken met 1981. Toen riep men dat Hoogstraten de armste gemeente was en onze gemeente was een rampgebied voor de werkende bevolking. Dat horen we nu toch niet meer! Raadsleden Verlinden en Jacobs merken op dat het gemeentebestuur de werkloosheid niet heeft opgelost. De verbetering van deze toestand is vooral te danken aan de Vlaamse regering en de inspanningen van de I.O.K. Schepen Aerts is blij met de overschot die vol-

gens hem ook te danken is aan de gunstige winter. Schepen Pauwels zegt dat men in een begroting niet alles kan voorzien en het gemeentebestuur is ook afhankelijk van besluiten die elders getroffen worden. Schepen Sprangers reageert op de uitspraak van de voorzitter. De vorige legislatuur heeft de hele fusie-operatie moeten uitvoeren met alle bijkomende problemen en kosten, vooral op het vlak van personeel, administratie en Organisatie. De rekening-'87 wordt met 22 stemmen goedgekeurd.

Begrotingswijziging De belangrijkste veranderingen in de uitgayen hebben betrekking op het inbuizen van de Kasteelbeek (Hoogstraten), de restauratiewerken aan de St. Clemenskerk (Minderhout), de vernieuwde aanleg van de omgeving van de St. Catharinakerk in Hoogstraten, de aankoop van een woning in Wortel en gronden voor een voetbaiveld in Meerle. Tegenover deze uitgaven staan leningen en subsidies als ontvangsten. Schepen Verhuist betreurt dat men de beloofde informatie over het dossier Kasteelbeek en de verbouwingsweken aan het I.K.O. niet ontvangen heeft. Hij betwijfelt ook of de grondeigenaars langs de nieuwe Dr. H. Versmissenstraat (verbindingsweg tussen Lindendreef en Buizelstraat) reeds ingelicht werden over de verhaalbelasting die zij zullen moeten betalen. En waarom schrijft men nog 3 miljoen fr. in voor een voetbalveld te Meerle als er reeds 2 miljoen fr. is voorzien in cle begroting? Als dit is voor de aankoop van een tweede veld, is FB niet akkoord. Eén gemeentelijk plein per deelgemeente is volgens hen een voldoende geschenk aan de voetbalsport. Tot slot van zijn tussenkomst vraagt hij extra aandacht voor het restauratiedossier van de Sint Clemenskerk.

Welkom in het recreatiecentrum DE MOSTEN in Hoogstraten

1

GRv TEN

Open ZUNDERT MEERLE

vanaf 10 uur

NOOGSTRATEN

Zwemmen, pitpatten, vissen, surfen, mini-dierenpark, vernieuwde taverne met terras

TUIN


GEMEENTERAAD

St. Clemenskerk

Begij nhof

In deze begrotingswijziging worden de restauratiewerken voorzien op basis van het oorspronkelijk bedrag van de aanneming: 31,9 miljoen fr. voor algemene werken. Maar uit een onderzoek van oktober 1987 blijkt dat er voor 4,6 miljoen fr. meerwerken nodig zullen zijn. Om niet in de problemen te geraken, aldus schepen Verhuist, is het noodzakelijk 5,7 miljoen fr. meer te voorzien want het ministerie heeft reeds in februari 1988 laten weten deze meerwerken niet te subsidiëren ingevolge een procedurefout van het college, namelijk de toekenning van deze werken aan de aannemer vooraleer het ministerie zijn akkoord had gegeven. Schepen Aerts bevestigt dat het dossier administratief foutief is verwerkt. Volgens hem treft het college geen blaam maar is dit een gevolg van een slecht advies van architect en aannemer. Zowel schepen Verhuist als raadslid Peerlinck zijn niet tevreden met deze uitleg. De betrokken schepen moet zijn verantwoordelijkheid niet ontvluchten. Volgens hen is dit allemaal maar mogelijk omdat er geen of onvoldoende kennis en opvolging van de dossiers is. KGB, CVP en OCD keuren de begrotingswijziging goed, FB is niet akkoord.

Tijdens de gemeenteraad van 16 mei 1988 besloot de raad over te gaan tot de aankoop van het gehele begijnhof en de intrekking van het raadsbesluit van 15.12.1986. Volgens FB was het voldoende geweest om het raadsbesluit van 15.12.1986 aan te vullen met de aankoop van de woningen nrs. 9, 10, 11, de kerk en nog enkele kleine percelen. Daarna kon men proberen om, nâ de principiële belofte van subsidie, ook een definitieve toezegging te bekomen. Op 16 mei waren KGB en OCD het niet eens met deze zienswijze maar vandaag wei! Schepen Verhuist en raadslid Koyen verheugen zich over de herroeping van 16.05.1988 en de aanpassing van het besluit van 15.12.1986. Toch zijn volgens hen de inleidende zinnen van het besluit niet juist en duidelijk genoeg geformuleerd en ontbreekt er nog steeds de lijst van de bevoorrechte kandidaat-huurders. In 1984 werd door de stuurgroep van het project en het OCMW-bestuur de belofte gegeven aan de toenmalige bewoners dat ze na de restauratie zouden mogen blijven wonen of terugkeren indien ze dit wensten. Het is logisch dat deze belofte, waar alle leden van de stuurgroep, het OCMW en de gemeenteraad (in 1986) het mee eens waren, ook wordt gehouden, aldus schepen Verhuist. En wat zijn de doelstellingen van het college met het begijnhof? Dit is heel belangrijk voor het bekomen van subsidies! Het is ook weer logisch dat voor het gedeelte van het begijnhof dat niet door de gemeente zal worden beheerd, geen subsidies komen voor de aankoop, noch voor de restauratie en infrastruktuurwerken. Dit verlies aan subsidies moet dan vergoed worden door de gebruiker, volgens FB. Indiende woningen 28 t/m 38 aan derden worden gegeven voor niet-bewoning is dat een verlies van 15 miljoen fr. subsidie en als men de woningen 17 t/m 38 naar particuliere initiatieven laat gaan (niet-bewoning) is dit een verlies van 28 miljoen fr. subsidie. Dit mag toch niet op de kap van de gemeenschap! Voor de woningen die men wil voorbehouden voor het Stedelijk A. Ost-museum kan men binnen het kader van dit projekt geen subsidie bekomen. Een museum en een kerk hebben geen woonfunktie. Misschien wil de minister van cultuur hier iets voor doen? Omwille van de onvolledigheid van het dossier onthoudt FB zich bij de stemming en omwille van de onduidelijkheid stemt CVP tegen KGB en OCD (12) zijn akkoord met aangepaste herroeping.

Principieel of definitief Op het einde van deze raadszitting vraagt raadslid Peerlinck nog hoe het nu zit met de subsidies voor het begijnhof. Schepen Verhuist antwoordt dat er een principiële belofte is op basis van de raadsbeslissing van 1986 maar die is in de vorige zitting ingetrokken. Volgens burgemeester Jansen is er een vaste belofte van toelage. Tijdens de schorsing van de raadszitting kunnen noch de gemeentelijke ontvanger, noch de verantwoordelijke ambtenaar van dienst financiën bevestigen dat er een definitieve toezegging bestaat.

Hiermede is de agenda van maandag (20 uur) afgewerkt. In de zitting van vrijdag wordt het verslag door iedereen goedgekeurd. Er is wel enige diskussie over de agenda. Men vraagt om het punt over de subsidiëring van de kursus bloemensierkunst van de besloten vergadering te verplaatsen naar de openbare vergadering vermits het slechts om een princiepsbeslissing gaat. Over de aankoop van het begijnhof heeft het college nu zelfde aanpassing van de beslissing van 16 mei op de agenda geplaatst. FB protesteert omdat zij dit punt reeds voor de vorige (en huidige) zitting op de agenda had geplaatst.

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11 -' 03-314.55.04

St. Catharinakerk Het college vraagt de goedkeuring van het aanbestedingsdossier voor dringende instandhoudingswerken aan de St. Catharinakerk van Hoogstraten. Ruim dertig jaar geleden werden kerk en toren van Hoogstraten heropgebuwd na de vernieling door de Duitsers bij de aftocht op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De oorspronkelijke toren was na honderden jaren nog niet versleten, maar de huidige toont nu reeds emstige gebreken. Op verzoek van de gemeente werd een onderzoek ingesteld. De voornaamste problemen zijn de spiijtende witte steen, veel uitgesleten voegen, rot houtwerk, lood dat dringend moet vervangen worden, er is nood aan schilderwerk en bovendien zijn er meerdere pinakeis opengebarsten. Momenteel worden de werken geraamd op ruim 4 miljoen fr. De staat belooft een subsidie van 60%, de provincie 20 07ó en de kerkfa-

briek en de gemeente zullen elk 10 07o moetel betalen. Volgens deslundigen zijn er twee redenci voor dit vroege verval: de minder goede Run liteit van het cement in de jaren kort na d oorlog en de stijgende toename van de lucht verontreiniging. De gemeenteraad was volledig akkoord met de werken.

BPA 'Leeg Eynd-Beek' CVP en FB zijn niet akkoord met deze zoveelste inname van landbouwgrond. Schepen Pauwels onthoudt zich en de andere KGB-ers en OCD zijn wel principieel akkoord. De CVP-fraktie vindt dat het stilaan wat te gek wordt en pleit om de open ruimten tussen de dorpskernen zoveel mogelijk te bewaren. Raadslid Koyen meent dat het hoog tijd wordt om eens een inventaris te maken van de onbebouwde kavels in de woonzone. Volgens hem zijn er nog voldoende bouwgronden beschikbaar. Dit BPA bevordert de lintbebouwing en dat is in strijd met het openaar nut, aiaus

ANTILLIAANSE FEESTEN - H000STRATEN . .

VRIJDAG

20 UUR

ZATERDAG

20 UUR

IU Isei

UNSONO

DÉDÉ

SMNTPRX BRASS VAR GAS

SALSA

P.?Ç.0

••

CHOUVAL AWA

AFDE

*LILH

WILFRIDO

IMAGINATION CA

AAS AGUA

••

OARf9BEAN JAMI BRASS

'.-

CARIBBEAN BRASS INT.

•m AU +INFO LODE VEASCHUEREN -

2323 HAW

?3V14 3232


GEMEENTERAAD dan elke kursus met een bepaald aantal inschrijvingen gaat betoelagen. Wat gaan we doen wanneer er straks bijvoorbeeld 40 mensen een kursus kantklossen of iets anders wensen? Omdat de kursus reeds verschillende jaren loopt besluit de raad de toelage voor één jaar goed te keuren.

Diversen

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogstraten Tel. 031314.69.36

Kerk-Stadhuis-Pax Eindelijk kunnen de plannen voor de heraanleg van de omgeving van kerk, stadhuis en paroehiecentrum goedgekeurd worden. De I.O.K. heeft een plan gemaakt voor de omgevingsinrichting en architect Frans Geerts voor de groenaanplantingen. De totale werken worden geraamd op 5 miljoen fr. Een staatssubsidie van 60% wordt aangevraagd. Het gemeentelijk aandeel zal ongeveer 2 miljoen fr. bedragen. Iedereen was tevreden dat men kan beginnen met de uitvoering.

Anton Pieck In het I.K.O. komt er een tentoonstelling met werken van de onlangs overleden Nederlandse kunstenaar A. Pieck. Het college vraagt de goedkeuring van een retributiereglement op het gebruik van de tentoonstellingruimte van het I.K.O. Men wil de mogelijkheid scheppen om inkomgeld te vragen. Raadslid Koyen vraagt zich af of de inkomsten van sponsors niet zullen volstaan om de kosten te dekken en wat gaat men doen met de eventuele winsten? Verder heeft hij nog enkele vragen en bezwaren bij de samenstelling van de werkgroep die belast is met de voorbereiding van dit initiatief. Hij vindt de samenstelling nogal 'vreemd' en hoopt dat het projekt niet politiek zal misbruikt worden, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober. Op de meeste van zijn vragen krijgt het raadslid een wat onduidelijk antwoord. Na enige diskussie geraakt de raad toch akkoord over de volgende bedragen: 50 fr. voor volwassenen, 20 fr. voor schoolgroepen en kinderen beneden 12 jaar gratis.

Juryleden Raadlid Peerlinck is niet gelukkig met het voorstel om de vergoeding van juryleden bij bevorderings- en aanwervingsexamens aanzienlijk te verhogen. Naast die vergoeding van een paar duizend fr. krijgen ze nog een maaltijd aangeboden en een reisonkostenvergoeding. Voor de CVP is dit wel voldoende, bovendien wordt er toch weinig rekening gehouden met het advies van de deskundigen en geeft men meestal de voorkeur aan een politieke benoeming. Deze juryleden zijn meestal mensen die heel goed hun kost verdienen en geen inkomstenverlies lijden door naar hier te komen. Raadslid Koyen vindt dat men een fiscaal attest zou moeten afleveren voor deze bedragen. Volgens burgemeester Jansen kan men met zo een houding straks geen juryleden meer vinden. Het is nu al zo moeilijk - KGB en

OCD zijn voor de verhoging en CVP en FB stemmen tegen.

Dierenmishandeling Het college vraagt de goedkeuring van een aanvulling van het algemeen politiereglement met betrekking tot het verbieden van festiviteiten waarbij dieren worden misbruikt tot vermaak van de mens. De CVP vraagt of dit iets te maken heeft met de duivensport, paardencross, ezelskoersen of dieren als kermisattrakties. De voorzitter ontkent dat het iets te maken heeft met zulke zaken maar wil verder niet veel kwijt over het onderwerp. De CVP onthoudt zich bij de stemming, de anderen zijn akkoord.

Bloemensierkunst Reeds verschillende jaren organiseert het I.K.O. met succes een kursus bloemensierkunst. Vermits dit buiten het erkende pakket valt zal het ministerie deze kursus niet meer subsidiëren (werkingskosten en loon voor de leraar). Gezien het aantal leerlingen stelt het college voor dat de gemeente dan deze kosten voor haar rekening zou nemen. Raadslid Koyen vraagt zich af of deze mensen de kosten van hun hobby niet zelf kunnen betalen. Moet dat allemaal door de hele gemeenschap gedragen worden? Schepen Verhuist vraagt of de gemeente in de toekomst

Een aantal punten van deze lange agenda werden zonder diskussie door iedereen goedgekeurd. Om het gemeentelijk klassement efficiënt te kunnen ordenen worden er uitschuifbare klasseerkasten aangekocht. Deze kasten kunnen later ook in het nieuw administratief centrum gebruikt worden. Iedereen is ook akkoord met het verslag van de stadskas voor de maand maart 1988. De lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor het vernieuwen van de dakgoten van de school in de Karel Boomstraat en de school in Meerle worden goedgekeurd. Het rooi- en onteigeningsplan voor de Dr. H. Versmissenstraat krijgt zijn definitieve goedkeuring, evenals de overeenkomsten met de grondeigenaars voor de realisatie van de rooilijnen. Schepen Verhuist beklemtoont nogmaals dat iedereen verhaalbelasting zal moeten betalen, ook de kerkfabriek. Burgemeester Jansen zegt dat de I.O.K. onderhandelingen heeft gevoerd met alle eigenaars en dat die blijkbaar zonder problemen zijn verlopen. De collectieve arbeidsovereenkomst 1987-1988 voor het gemeentelijk personeel en het vaststellen van de Vrije dagen in het gemeentelijk basisonderwijs voor het schooljaar 1988-1989 worden zonder problemen goedgekeurd. Iedereen is ook akkoord met een lening van 1,5 miljoen fr. voor de financiering van de aankoop van materialen bestemd voor de verbouwingswerken aan schoolgebouwen, o.a. in Hoogstraten voor de vernieuwing van de klaslokalen waar vroeger de bibliotheek gevestigd was. Bij bevordering worden twee betrekkingen van geschoolde-A openverklaard. De regularisatie van bestellingen vormt ook geen probleem. De rekening van de kerkfabriek van St. Jan


GEMEENTERAAD Evangelist (Begijnhof) en de rekening van de H. Verlosser in Meerle krijgen beide een gunstig advies. Voor de gronden naast het bestaande veld is er nu ook een overeenkomst gesloten met de eigenaars voor een vrijwillige verkoop van 1 ha. 15 voor 1.863.648 fr. Meerle zal dan ook twee gemeentelijke voetbalvelden hebben. FB is niet akkoord met het tweede plein. De CVP onthoudt zich bij de stemming over de aankoop van 76 agglomeratieborden. Zij zijn niet akkoord met de wijze waarop dit en soortgelijke dossiers worden behandeld. In de besloten vergadering wordt politieagent Van Bergen bevordert tot inspecteur van politie.

Golfterrein In de pers, aldus de FB-fraktie, verschenen meerdere berichten over de aanleg van een golfterrein ter streke Heerle (Minderhout) en de Lage Rooy (Meerle). Dit gebied is op het gewestplan aangeduid als een beschermd bosgebied. Een aantal huurders van o.a. landbouwbrond zouden reeds hun opzeg gekregen hebben. FB vraagt aan het gemeentebestuur meer informatie over wat daar staat te gebeuren en vindt dat er een open diskussie moet komen over deze zaak en alle argumenten moeten rustig afgewogen worden. Burgemeester Jansen bevestigt deze geruchten en verklaart met de initiatiefnemers te hebben gesproken. Zij hebben inderdaad grote, serieuze plannen maar er is nog geen uitvoering omdat zij eerst willen onderzoeken wat kan en mag en wat niet. Het gemeentebestuur kan nog geen standpunt innemen want er is nog geen plan of bouwaanvraag binnenkomen. Raadslid Koyen vraagt met nadruk dat men bij de beoordeling van dit projekt toch nauwkeurig zou moeten onderzoeken of deze privéplannen niet in strijd zijn met de gemeenschapsbelangen. Bovendien zou het om veel meer dan een golfterrein gaan. Is het niet zinvol om hier een milieu-effekten-rapport (MER) te laten opstellen? De voorzitter antwoordt dat het allemaal nogal voorbarig is en dat men eerst de konkrete plannen moet zien. Vermoedelijk genieten onze gemeentelijke bestuurders na deze vele besprekingen en beslissingen van een welverdiende rust gedurende een aantal weken. De volgende gemeenteraad zou doorgaan op maandag 22 augustus. Misschien weten we dan al iets meer over de verschillende 'kopstukken' en lijsten die gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. • TE KOOP

TE HUUR

TREKKERS Iveco Turbostar 190/42 11/85, 2 X Renault R 310 T 11/84, kamion Volvo F 88 tandemas 09/73 platte bak L.V. 12,8 t, aanhanger '73 platte bak L.V. 12,2 t.

Int. verg. beschikb. bij verhuring. Tel. 03-313.91.34, telex: 33769.

-

Gelijk Sint Bartel (24 augustus) waar, zo ook het ganse najaar. / - Is het heet op Sint Domijn (4 augustus) dan zal 't een strenge winter zijn.

10

-

LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014 / 61.35.37

Ongevallen Zaterdag 25 juni om 9.35 uur botsten aan het kruispunt Bredaseweg-Beemden te Minderhout, de auto's bestuurd door Elisabeth Boeren, Meerdorp 3 en Adrianus Goossens, St. Jacobsstraat 20, Galder. Er was zware schade. Zondag 3 juli om 17.30 uur waren er aan de Bredaseweg drie auto's betrokken bij een aanrijding. De bestuurders waren: Petrus Graumans, Burg. Glenissonstraat 7, Meerle; Marijn Heeren uit St. Willebrord en Joseph Hendrickx, Bredaseweg 38, Minderhout. Er was zware schade. Maandag 11juli om 13.45 uur kwam het tot een botsing tussen een personenwagen bestuurd door Hendrik Broes, Venhoef 47, Minderhout, een lichte vrachtwagen bestuurd door Frans Brosens, Eindstraat 5, Meer en een vrachtwagen bestuurd door Patrick

0ifrø Jespers, Heerle 18, Minderhout. Er was zware schade. Maandag 11 juli om 17.15 uur werd de 13-jarige fietser Geert Lenaerts, Lod. De Konincklaan 383, Hoogstraten, zwaar gekwetst bij een aanrijding in zijn straat, door een personenwagen bestuurd door Marcel Willekens, 36 jaar, Kardinaal Cardijnlaan 31, Zoersel. Vrijdag 15 juli om 15.15 uur reed Lucas Taisma uit 's Gravenhage met zijn auto tegen een boom aan de Ulicotenseweg te Meer le. Er was zware schade. Zaterdag 16juli om 2.45 uur reed Jan Hollemans, 23 jaar, Chaamseweg 55, Meerle, met zijn auto tegen een boom aan de Hazeweg te Meerle. De bestuurder werd licht gewond. • Is het warm en voorspoedig weer, brengt augustus de eerste peer.


INTER VIEW

Ons hebben ze maar één ding geleerd: werken! Ontmoeting met een (muskus)rattenvanger Als we HENK SIEMONS opzoeken in zijn 'Markhof' aan Baarle-Brug, onderweg van Castelré naar Baarle, begroet hij ons met de vraag: 'Mogen er ook Hollanders in ullie blaadje staan?' Henk is inderdaad een Hollander maar één van het 'diepe zuiden' zoals hij zegt tegen zijn collega's. Wij zouden eerder zeggen dat hij een echte grensbewoners is en helemaal geen dor peling. Zoals de grens vaak door een soort niemandsland gaat - bossen en beemden - zo staat zijn huis daar ook, opgeslokt door het groen rondom en bijna onvindbaar. En zo leeft Henk daar ook: 'op ons eigen', zegt hij, samen met zijn vrouw An, de 3 of 4 honden en de kat. Buiten is er dan nog de enorme grote tuin waarin alles wonderwel groeit, onder andere boekweit, en 'zonder spuiten'. Verder zijn er nog de bijenkasten en twee vijvers, één met 'kikkerbeet' voor de bijen en één met waterlelies. Maar het was ons niet zozeer om die tuin te doen, noch om de bijenkorven, al mochten we wel een pot zelfgemaakte honing mee naar huis nemen, maar om wat meer te vernemen over dat merkwaardige beroep van Henk: musk usrattenvanger.

Hoe wordt een mens rattenvanger? Volgens echtgenote An is het een roeping, zoals pastoor of dokter. Henk is er alleszins jong mee begonnen: als jongen van acht hield hij zich bezig met het vangen van bruine ratten. Daar kreeg hij dan een premie voor van 5 (Hollandse) cent per stuk. Als oudste van twaalf kinderen, hielp hij thuis mee op de boerderij, ging op latere leeftijd nog voor metser leren maar bleek allergisch te zijn voor cement en ging tenslotte in rijksdienst, niet op kantoor maar in het vrije veld. 'Om rattenvanger te worden, en een goeie dan, moet ge op de hoogte zijn van het groene gebeuren' zegt Henk, 'ge moet oog hebben voor alles.' Hij kan het weten want al ruim 25 jaar trekt hij elke dag het veld in en wat méér is: de rattenpopulatie is in zijn gebied sterk teruggelopen, wat niet kan gezegd worden van de rest van Nederland. De job van rattenvanger blijkt trouwens zeer gegeerd te zijn de laatste tijd: voor één opengevallen plaats kwamen 600 sollicitatieb!ieven. 'Dan is een keuze maken niet gemakkelijk' zegt Henk die meehelpt bij de selectie. Hij is een soort werkleider die samen met stagiaires op pad gaat om hen het vak te leren. Op pad gaan met Henk wil zeggen: over hekken klimmen, onder prikkeldraad kruipen, over sloten springen en door beken waden. 'Wij mogen overal komen' vertelt hij, 'behalve in woonhuizen'. Zijn rayon gaat over het gebied Zuid-West-Noord Brabant en beslaat 1/34ste van Nederland. Op de plaatsen waar men ratten vermoedt, worden fuiken of klemmen geplaatst, soms ook wordt de vanger 'ontboden' zoals dat officieel heet, door een boer of landeigenaar die ratten op zijn domein heeft gezien.

Waarom moeten die ratten verdeigd worden? 'Rattenverdelging' is een kwalijke uitdrukking, lacht Henk, dat ligt niet meer zo goed. Ge kunt dat zien aan de auto's waarmee de rattenvangers in België rondrijden. Vroeger stond daar 'Rattenverdelging op', nu zie ik daar 'Bescherming van planten' op staan. Maar de rattenvangst is natuurlijk nog even nuttig als voorheen. Het zijn enorme gravers, die dieren, één rat kan zo'n 15 kruiwagens aarde per jaar omzetten. Ge kunt denken dat ze op die manier hele dijken kunnen ondergraven. En dat zijn nu juist de plekken die ze bij voorkeur uitkiezen voor het graven van hun hol en de uitgebreide gangenstelsels naar dat hol. Ook aan de rietkragen doen ze veel kwaad, die kunnen ze helemaal wegvreten en zo'n rietkraag is nu juist een natuurlijke golf breker die niet kan gemist worden. Dan is er nog de schade aan landbouwgewassen, het is een echte planteneter, ook van kultuurgewassen. Zo schrikt hij er niet voor terug een pas opgezaaide beemd voor een deel kaal te vreten.

Waar komen die ratten vandaan? In 1903 bracht een Oostenrijkse graaf van een jachtreis door Alaska een paar 'pelsdiertjes' mee naar huis. Voor de aardigheid. Vijf donkerbruine exemplaren van - de staart niet meegerekend - ruim een halve meter lang, met een

Lieslaarzen, handschoenen, een stok en een rugzak, daarmee gaat de professionele rattenvanger op stap, zo 'n 20 km per dag. LII


INTERVIEW opvallende glanzende, zijdezachte vacht. De graaf zette ze uit in een visvijver op zijn buitengoed in Bohemen, voerde ze nog een tijdje met wortelen en aardappelen en bedwong zich een seizoen lang. Toen ging hij op jacht en legde in korte tijd ruim 30 stuks neer. Of de graaf, achteraf gezien, toch niet zo'n goede schutter was? Feit was dat 10 jaar later, het aantal van deze diertjes in een straal van 100 km werd geschat op zo'n kleine 2 miljoen! Europa had in één klap een nieuwe diersoort bijgekregen: de muskusrat. In Nederland dook hij voor het eerst op in 1914 maar voordien was hij al in Frankrijk en België gesignaleerd. In die twee landen werden tijdens de oorlog bedrijven opgezet waar muskusratten gekweekt werden. Dat gebeurde vooral om de pels die gebruikt werd als kledij voor soldaten die naar het koude Oostfront gestuurd werden. Die bedrijven werden door de vijand gesaboteerd zodat duizenden diertjes konden ontsnappen. Je kunt denken hoe de rattenplaag zich uitbreidde daar. Niet alleen de pels, ook het vlees wordt in sommige landen op prijs gesteld, niet zozeer in Nederland als wel in België waar het onder de meer fraaie naam van 'waterkonijn' wordt opgediend. Maar bij de rattenvangst gaat het enkel om de schadelijkheid van het dier. Niet zonder enige trots vertelt Henk dat het aantal ratten in zijn rayon sterk verminderd is. Als voorbeeld neemt hij Baarle-Nassau waar men in het jaar '69 2055 ratten kon verschalken, nu zijn er dat nog een kleine 300 per jaar omdat er veel minder ratten zijn. 'Het gaat er ons niet om zoveel mogelijk ratten te vangen, wel ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk ratten een gebied onveilig maken. Als je weet dat één koppel drie worpen heeft per seizoen, d.i. zo'n 20 jongen, dan kun je blijven vangen. Wij zullen ze wel nooit wegkrijgen, maar we blijven ze de baas en daar gaat het om.

komt er wel eens vis uit de vijvers in terecht en misschien nog wel eens bij de monding van een beekje, maar och, dat telt eigenlijk niet. Tot '65 kwamen hier nog otters voor en drie jaar geleden zag Henk de laatste boomkikkei. Ook adders waren er vroeger, nu al lang niet meer; salamanders wel, die zitten er nog. En ook vossen die, volgens Henk, uit de beschermde natuurgebieden hierheen gekomen zijn. Wat de planten betreft, vertelt Henk over de verdwenen orchideeën en over de klokjesgentiaan 'die stonden er vroeger zoveel maar nu zie je ze nog zelden.' Wat de vervuiling van het Merkske betreft, daar heeft Henk een zwaar hoofd in: 'Wat is er aan te doen met de moderne landbouwmethodes?' Maar de planten en de dieren die er nog zijn, die moeten met rust gelaten wor den, zegt hij. 'De natuur is zo, die mag je niet storen, die moet je zijn gang laten gaan. De mensen doen daarin veel kwaad, ook de wandelaars. Die moeten op de paden blijven, niet zomaar kriskras overal doorheen trekken. Ze hebben vaak geen oog voor wat zich in de natuur afspeelt, en ook niet voor de schade die ze aanrichten.'

Hoé blijf je ze de baas? Met fuiken en klemmen die geplaatst worden in de oevers van waterlopen. En waterlopen zijn er in Nederland! Alle rivieren, stromen, kanalen, beekjes en sloten samen, zijn 600.000 km lang in dat waterland. Toen Henk zo'n 25 jaar geleden als rattenvanger begon, waren er nog geen 10 mensen die dat beroep uitoefenden, nu zijn ze met 240 man in heel Nederland. De fuiken worden door de mannen zelf gemaakt. ,'s Winters als er sneeuw ligt want dan trekken we er niet op uit'. Een plastieken buis met daarin een metalen korf wordt zo geplaatst dat de rat in de waan verkeert dat daar een 'schoor' is: een goeie plaats voor een hol. Ze waagt zich in de buis, kan niet meer terug en verdrinkt. Henk werkt liever met fuiken dan met klemmen, op die manier kan hij meer dieren vangen - zo vond hij eens 24 ratten in één fuik, dat is wel een maximum - en met een fuik is de kans kleiner dat er andere, niet schadelijke dieren worden gedood. 'Wij doen er alles voor om de 'bijvangsten' tot een minimum te beperken; vis wordt weer teruggezet en de klemmen zijn zo gemaakt dat ze niet 'afgaan' door het lichte gewicht van bijvoorbeeld vogels. Het zal in ieder geval niet aan ons liggen als er minder watervogels of andere diersoorten voorkomen. Wij zijn echte veldmensen, wij houden van de natuur.'

Aan zijn toon is te horen dat het niet de eerste keer is dat Henk zich boos maakt over wat in zijn ogen 'wangedrag' is van de mens. Als we opwerpen dat een mens toch ook een stuk natuur is en daarom daarin ook thuishoort, kijkt hij bedenkelijk. Tja... hoort de hedendaagse lawaaierige en vervuilende mens nog wel thuis in de natuur of hoort hij misschien, zoals de muskusrat, bij de schadelijke soorten? •

Het is daar zo mooi, zo mooi! maar... Als ge al 25 jaar door bos en veld trekt, hebt ge op al die tijd al een en ander zien veranderen in de natuur. Hoe zit dat met de omgeving van het Merkske? Volgens Henk is het Merkske al sinds '74 grondig vervuild. Als daar nog vis in zwemt, komt die van elders. In de wintermaanden, bij overstromingen,

BYOUTEfiIE

"Jou" * *

Henk kon troieert een fuik: leeg. Hij is niet teleurgesteld. 'Wij zijn geen muskusrattenvangers, maar -bestrijders. Ik heb ze hier al aardig weggekregen.'

exclusieve keuze groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

Open: weekdagen: 9.30-18.30 U. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormjddag gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253 PEUGEOT

.

NOVY

-

2320 Hoogstraten België

-

MINERVA

VESPA

-

HONDA

-

SPARTA

-

BATAVUS

1-

0

ELECTROHANDEL

'uw

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. . HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING H UWELIJ KSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

N

rn

c 1

c N c

m m

-J JIJ

1

N

0 PEUGEOT

12

Groot Eyssel 11 2328 MEERLE Tel 03 15.78.17

L' Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

>1

N

fietsenvakman'

.

NOVY

.

MINERVA

VESPA

HONDA

-

SPARTA

-

-I

BATAVUS


haast ondraaglijk lichte bijdrage over de )ne dingen des levens.

Ei

Nogal een weer, hĂŠ

t %

Het weer. Iedereen heeft er mee te maken. Het is ook het meest besproken onderwerp in de westerse wereld. Weerspreuken behoren tot het volkse patrimonium, de weerman (m/v) een cultfiguur. De Rijkswacht heeft het akker bij regenweer wegens meer ongevalen krikkelheid. De duivenliefhebber kleeft n beide oren aan de radio naar het week.a.l toe. Het durft soms wel eens te gebeuren dat zelfs de boeren klagen over het weer. En gewoonlijk klaagt op dat moment de toeristische sector niet of omgekeerd. 'Goed weer', ja, wat is dat?

T

. -:2

g;•

Kim Wouters, Christine Janssen, Katrien Doms, Joris Wouters (allemaal familie): Kim: Ik vond dat het wel wat beter weer mocht zijn. 't Had meer droog en meer zon moeten zijn. Want dan kunnen we in de buurt (Thysakker) beter spelen. Christine: Als het goed weer is, speel ik buiten. Als het slecht weer is, typ ik zo wat. Paul Doms (Hoogstraten): Als het maar droog blijft, dan is het goed voor mij. Als het slecht weer is, moet ik binnen zitten en dan verveel ik mij nogal rap. Op mijn kamer wat lezen of met de lego knutselen. Maar als het goed weer is dan ga ik veel fietsen. Ik ben nu trouwens op weg naar de fietsenmaker want ik ben gisteren door mijn versnelling getrapt en klets... gevallen. Onze vakantie kiezen wij niet bepaald voor het weer. Wij gaan altijd naar de zee voor twee wekeii. En als 'wij' gaan, dan is het altijd slecht weer, altijd.

Katrien: Nee, papa of mama zijn niet bepaald lastiger als het slecht weer is. Maar ze durven toch wel eens 'vloeken' als het slecht weer wat te lang duurt. Kim: Als het bliksemt dan kruip ik dicht bij mijn mama. Dat is veiliger. Christine: Als het bliksemt, ga ik gewoon aan tafel zitten om te kijken naar de flitsen. 4

t ii

!

Kari's Coiffure

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Nelles Janssen, Alice Coossens: Nelles: Neen, ge kunt niet zeggen dat het goed weer geweest is. Toch niet voor die 'vakantiemannen'. Onze Jos zit nu aan de zee en die stoeft toch niet hard. Zelf gaan we wel niet meer, onze tijd is voorbij. Maar eronder lijden, neenee. 't Is Groeizaam weer voor de hof, zulle, echt ideaal weer. Iets minder regen had gemogen. Maar nee, d'r zal veel 'dings' zijn. Alice: Neen, ik trek mij van 't weer ook niets aan. Of toch wel: als ik moet wassen. Als mijn was goed droogt, is het voor mij al lang goed.

Nelles: Ik herinner mij '79 nog, een speciaal jaar voor ons, dat was een geweldig formidabele zomer. Iets geweldig. Alice: Ik weet toch wel dat toen ik klein was, er meer sneeuw lag dan nu. Toen kwam de sneeuw tot hier (wijst tot kin) en dat ziet ge nu niet meer. Ge kont niet in de hof toen, zo hoog. Nelles: Ja, dat is iets dat waar is. De winters waren toen strenger, zeker. En de zomers warmer. Ik ben van boere-afkomst en ik weet nog heel goed dat we barrevoets over 't veld liepen. In september zelfs nog. 13


U ZEGT?

1. Yvonne Baetens:

In de hoven is de regen er natuurlijk nodig, hé, maar anders heb ik liever weer zoals het nu is (9 juli, droog, wind, zonnig). Tegen lange droogte en warmte kan ik niet tegen. Niks voor mij. Vroeger zijn wij altijd tuinder geweest en dan kunt ge met het weer nogal afzien, vooral met hagel. Mijn man volgt het weerbericht elke dag en zeker tegen het einde van de week; voor zijn duiven. Gelijk de laatste weken was het altijd nogal iets met de duiven...

1

EG $1

Jan Viskens (Minderhout):

Ik lijd niet onder het slecht weer. Ik sta in de bouw, plafoneerder, dus altijd binnen. En nu met het verlof ga ik gewoon met vakantie. Neen, met het weer heb ik niets te maken. 's Zondags ga ik naar de voetbal, maar dat is ook niet weersafhankelijk, ik sta toch altijd in de kantine. En voor de rest rijd ik met de auto.

Fons Frans:

Vroeger kwam alles meer op zijn tijd, denk ik. Toen wij getrouwd zijn, was het zo'n weer gelijk nu ongeveer. Ja, vraag me niet meer op welke dag dat was, dat is al meer dan 50 jaar geleden, 60 omtrent. Binnen 2 jaar vieren we diamanten bruiioft. Tegen dan weet ik dat wel. Ja, pakt rond deze tijd.

*t~

garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions Simonne Willemsen:

Ik vind het toch gezelliger als het weer goed is. Ik ben wel altijd binnen, maar toch. Als we een uitstap doen, is dat wel afhankelijk van het weer. Het moet goed zijn anders gaan we gewoon niet.

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 031314.33.33

Sjaan Van 1)ongen (Dreef), Johanna Mertens

(Meer):

•*

Johanna: De regen verleden week was groot

Bloemsier-

Kunst

_

ook kaarsen! Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 14

nodig. Wij zijn alzeleven boer geweest en dan leeft ge daar nog mee mee, da's zeker. Dan weet ge daar nog van mee te praten. Maar vroeger, toen waren er nog zémers. Als 't slecht weer is, zitten we 'te binnen' en dan hebben we daar 'burt'. Maar we gaan zoveel 'te buiten' als we kunnen. Navenant van waar het waait, zitten we hier of daar vanachter in de hof. Want als ge stil zit, mag het niet te koud zijn. Dit jaar was het wel omtrent Pasen eer we te buiten konden. Eerst een beetje en dan alle dagen een beetje langer. Buiten ziet ge veel beweging. Dan gaat de tijd wat rapper, want anders zijn de dagen lang. •


VARIA

Het weer

Meersel-Dreef

Ook deze zomer zijn we niet bepaald verwend geworden met het weer. Niet echt slecht maar zeker niet goed. 'Goed weer', is overigens voor iedereen een verschillend begrip. Voor land- en tuinbouw zal 1988 vermoedelijk een 'goede' zomer zijn. En voor de toeristische sector eerder een 'magere'. Li 'Veel' regen is ook een betrekkelijk begrip. Gevraagd naar het aantal uren regen, dag en nacht en over een gans jaar, uitgedrukt in procenten gaan de schattingen van de leek van 60 tot 10 01o, terwijl het in werkelijk niet meer dan 4 07ó (!) bedraagt. Dat wil zeggen, voor elke 100 uren in een jaar, krijgen we slechts 4 uren neerslag (regen, sneeuw, hagel ... ). Ei Om een goede zomer te bepalen, worden andere normen gahanteerd. 's Nachts kan dc zon immers niet schijnen. Daarom telt men de warme, droge en zonnige dagen van de 3 zomermaanden (juni, juli en augustus) bij elkaar op (maximaal 92). Een echte topzomer (1976 bijvoorbeeld) telt slechts de helft van dergelijke dagen. We spreken reeds van een goede zomer als het er 20 zijn (is slechts 22 07ó). LI De hoogste temperatuur in Ukkel werd gemeten op 27 juni 1947 en bedroeg 38,8°. 'In de schaduw' is een overbodige toevoeging omdat temperatuur âltijd de temperatuur is van de lucht, waar die zich ook bevindt (in de schaduw of in de vrije zon). Mensen die hogere temperaturen vaststellen, beseffen niet dat hun termometer extreem opgewarmd is door rechtstreekse zonnestralen. Dit geeft echter totaal geen beeld van 'temperatuur'. Ei Augustus wordt de maand 'par excellence' voor onweer en bliksem. Ons land telt jaarlijks 50.000 bliksems waarvan er een 10-tal de dood van een mens veroorzaken. Weet voor de gemakkelijkheid dat u in huis en in de wagen zo goed als volkomen veilig bent. Ei En tot slot: voor een weerspreukje fris en fijn, moet ge al een paar maand bij De Hoogstraatse Maand zijn. Van zin tot onzin gerangschikt. - Kleurt de zon de avond rood, 's morgens water in de sloot. - Regent het op St. Margriet (20 juli), zes weken regen dat het giet. - De eerste oogstweek die is heet, een lange winter staat gereed. - Daggeske lang, nachteke kort. - Valt oktober voor november, Kerstmis valt zeker in december. - Lenteke groen, herfstje bruin. - En zo zouden we nog wel uren kunnen verder gaan. •

0

LEZERS SCHRIJVZN A.C.V.-bestuur afdeling Hoogsiraten Geachte lezer, Het A.C.V.-bestuur, afdeling Hoogstraten, meldt u dat zij reeds enige tijd een aktie/werkgroep heeft opgericht tot verbetering van de verkeersveiligheid. Onderstaande berichtgeving is reeds schriftelijk doorgegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen (d.d. 24/6/'88). Volgende vaststellingen zijn reeds gedaan: - veel te veel zwaar verkeer komt door het centrum, - er zijn te weinig fietspaden met enkele richting, - sommige kruispunten zijn levensgevaarlijk, - fietspaden tussen uitbating horeca-zaak en uitbating terras zijn veel te gevaarlijk, - er worden zelfs containers op de voetpaden geplaatst, - is er geen ingang langs de Lindendreef te overwegen voor het stempellokaal,

- betere Organisatie van in- en uitritten van de scholen, - veel hinder van autobussen bij de haltes, - op drukke kruispunten waar veel kinderen oversteken, verkeersbrigadiers plaatsen tijdens spitsuren, - vele wegen kunnen meer gezins- en kindvriendelijk worden gemaakt door bv. aanbrengen van hindernissen (verkeersdrempels, bloembakken, enz ... ), - inbouwen van veiligheidscurves voor fietspaden op kruispunten, - regelmatig uitoefenen van preventieve kontroles op alle weggebruikers, - het plaatsen van verkeerslichten op centrale punten zou reeds veel oplossen. Een tocht door Hoogstraten leert ons dat het een absolute noodzaak is om deze problemen bespreekbaar te maken en om ze in de mate van het mogelijke op te lossen. Wij zijn er ons terdege van bewust dat gezien de ingewikkelde wetgeving en de beslissingsrechten terzake niet alles kan worden opgelost. Maar, in samenwerking met het Stads bestuur en door het aanwenden van haar invloeden, zijn wij ervan overtuigd dat er talrijke oplossingen kunnen gerealiseerd worden. Graag hadden wij van u vernomen of er momenteel bij het Stadsbestuur plannen bestaan om aan één of meerdere van deze punten iets te wijzigen. Het zou ons verheugen, geachte lezer, hieromtrent reakties en voorstellen van u te mogen ontvangen.

Mariahulde Programma: Maandag 15 augustus - Om 14 uur Rozenkrans en kruisweg in het Mariapark tegenover het klooster van de Paters Kapucijnen. - Om 15 uur verwacht men alle bedevaarders die met autobussen, fietsen en auto's of te voet komen, voor een algemene zangherhaling aan de grot van O.L. Vrouw van Lourdes in het park. - Om 15.30 uur Plechtige Eucharistieviering op deze plaats met Mgr. P. Van den Berghe, bisschop van Antwerpen. - Om 17 uur officieel einde van de bedevaart en Mariahulde.

Tentoonstelling In de St. Luciakapel van Meersel kan men een fototentoonstelling bezoeken van alle Mariakapelletjes van de Dekenij Hoogstraten. Deze tentoonstelling is open van 14 tot 20 uur op 13, 14, 15 augustus en ook nog op 20 en 21 augustus.

Brochure Naar aanleiding van deze Mariahulde werd een brochure uitgegeven waarin alle kapellen uit de Dekenij Hoogstraten staan voorgesteld. Uit iedere parochie werd één kapelletje gekozen voor een groot formaat afbeelding. Alle anderen op een kwartpapier. Elke foto werd zo mogelijk nog aangevuld met enige histonek. Pastoor-Deken Van Dijck schreef de inleiding van deze mooie uitgave die te koop wordt aangeboden voor de prijs van 30 fr. U

BEGRAFENISSEN

JORIS ,.

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

Met de meeste hoogachting, Namens het A.C.V.-bestuur, Hoogstraten. Reakties en voorstellen op te sturen naar volgend adres: A . C.V . -bestuur, afdeling Hoogstraten: p/a E. Jansen, Hoefijzer 26. •

'

Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan. 15


-i 2jc 7/ -I Hoogstraatse transfers André Laurijssen bij H.V.V.

___ wat tijd op. Kantoorwerk, contacten leggen...! Voetballen op hoog niveau en een eigen zaak efficiënt runnen is zeer moeilijk te combineren vandaar dat het voor mij en voor H.V.V., hoop ik, toch een goede zaak kan worden.

Waren er nog andere kapers op de kust om je in te lijven?

Toch wel een tij ding die insloeg in het Hoogstraatse voetbalwereldj e! Eerst gelogenstraft, dan weer bevestigd. Secretaris John Jespers was echer formeel in zijn uitspraak: 'André Laurijssen, de A.A.Gent-doelman, verdedigt voor de komende twee jaar het roodwitte doel!' Dat willen we natuurlijk uit de mond van de sympatieke doelman uit Meer zelf vernemen. Is het zo, André?

Als je de kranten en de mensen moet geloven waren er een heleboel clubs die me onder contract wilden plaatsen. Zo'n vaart liep het ccliter niet, wel waren er enkele serieuze kandidaten en daarvan genoot H.V.V. toch mijn duidelijke voorkeur.

Je verwachtingen?

Voetballen op hoog niveau én een zaak effi ciënt beheren is moeilijk te combineren.

Voor 100% de waarheid!

Had de malaise bij Gent iets met de overgang te maken? Wel, ik was het niet echt beu bij A.A.Gent en de nieuwe trainer Erwin Van den Daele stond er op dat ik bleef. Het vorig seizoen was het echter een puinhoop van jewelste, ik wil hierbij niet met stenen gooien maar de dood heeft altijd hier of daar wel een oorzaak. Je zou het een combinatie van falen bij spelers, trainers en bestuur kunnen noemen. Allerlei strubbelingen die maar bleven aanhouden het ganse seizoen, werden niet opgelost en bedierven tenslotte de sfeer grondig. De troubles met René Varidereyken, Michel Dewolf en Ronny Martens werden in de dag- en weekbladen genoeg in het lang en het breed uitgesmeerd. René is een linke kerel, dat weet elke voetballiefhebber, die weet hoever hij kan gaan, maar Michel bleef doordrammen op allerlei futiliteiten. Voor hem was het waarschijnlijk voordeliger dat Gent degradeerde, dan kon hij gemakkelijker getransfereerd worden. Dit is nu ook gebeurd. Die opeenvolging van trainers heeft er natuurlijk ook geen deugd aan gedaan. Pummy Bergholtz was nog teveel speler onder de spelers, hij straalde te weinig persoonlijkheid uit, hij had onvoldoende impact op de spelers. Tijdens de training verdedigde hij het doel en dan werd er meer naar hem gemikt dan tussen de palen. Hij voetbalde nog te graag mee, hij trainde te weinig functioneel. Dan had hij nog die brutale pech van 0 punten op 14 bij de start, en een trainer die geen punten haalt, vliegt onverbiddelijk de laan uit. Dan kwam een andere Nederlander, Fafié! Persoonlijk vond ik hem geen slechte trainer maar hij maakte op cruciale momenten wel tactische blunders en dat heeft hem dan tenslotte ook weer de kop gekost. Ook het bestuur was zeker niet wit te wassen. Je kunt beter één baas hebben, zoals Demeester destijds, die het voor het zeggen heeft dan vijf of zes patroons die het paraplusysteem toepassen. Hetgeen uiteindelijk niemand verwachtte, gebeurde tenslotte toch, A.A.Gent belandde in 2de klasse! Als dit niet voorgevallen was, had ik zeker en vast nog een jaar in de Arteveldestad gespeeld! Die degradatie heeft mijn beslissing zeker wel beïn16

vloed. Toch vind ik het een beetje bedroevend dat zo'n vertrek juist na zo'n afgang moet plaatsvinden. Het had in betere omstandigheden gekund maar ik moet je wel vertellen dat ik mijn club in de beste verstandhouding verlaten heb.

H.V.V. heeft wel diep in de portefeuille moeten tasten? Is dit echt zo? Alles bijeen zal dit nogal meegevallen zijn, denk ik, daar mijn nieuwe club niet heeft moeten onderhandelen met Gent over een transferbedrag. Ik was namelijk vrij als speler.

Een vrij speler? De zaak zit zo! Twee jaar geleden heb ik me vrijgekocht bij de toenmalige voorzitter Demeester en heb me dan 2 jaar verhuurd aan Gent. H.V.V. heeft om deze reden alleen maar met mij moeten onderhandelen en dan zijn er zeker al een aantal financiële beslommeringen van de baan geruimd.

Klassieke vraag: is dit voor jou geen stap terug? Financieel zeker wel, maar zo eng bekijk ik het nou ook niet. Spelvreugde telt ook mee. Voor eigen publiek spelen, en dit is eigenlijk voor de eerste keer in mijn loopbaan, doet je toch ook wat. Als scholier werd ik door Beerschot bij Meer weggekocht en de laatste 9 jaar bolde ik zo'n 5 â 6 keer naar Gent. Dat kan natuurlijk tot oververzadiging leiden maar dit was bij mij zeker niet het geval. De motivatie was er nog steeds. De keeperstrainingen onderging ik altijd even graag, de loopoefeningen bevielen me wel iets minder maar dat is altijd zo geweest. De komst naar H.V.V. bezorgt me toch wel een nieuwe kick, ik hoop hier natuurlijk goed te presteren en de supporters niet teleur te stellen.

Ja, sinds zijn verblijf in 3de klasse heeft roodwit al heel wat bibbergeld betaald. Telkens met de hakken over de sloot. Dit seizoen heeft men toch voor degelijke versterking gezorgd en vooral de verdediging heeft zonder twijfel heel wat kracht bijgewonnen. De Hoogstraatse ambitie is een rustig seizoen kunnen Spelen met daarbij enkele uitschieters en vooral meer toeschouwers trekken door veel avondwedstrijden op zaterdag te spelen. Het 3de klasse-voetbal is heel nieuw voor mij. Totaal onbekend!

Nog lang actief als voetballer? Zolang ik me goed voel en er zin in heb, blijf ik spelen. Voorlopig 2 jaar bij H.V.V.! In de toekomst kun je echter niet kijken. Breek ik morgen mijn pols of een arm dan is het finde-carrière!

Trainersambities? Nu nog zeker niet! Ik wil op korte termijn mijn zaak verder uitbouwen, later komt het er misschien wel van. Wel oefen ik al geruime tijd een jeugdploeg bij F.C. Meer, mijn eerste liefde. Eerst de miniemen, nu de knapen. Stelselmatig wil ik een hogere leeftijdscategorie met zijn specifieke moeilijkheden aanpakken. Voetballen is een stuk van mijn leven geweest en daar stap je zomaar niet uit Maar nu eerst H.V.V.!

Succes André! 1

Barbie My littie pony MB Spellen Garfleid Wenskaarten nieuwe collectie * Gespecialiseerd in kleine kadootjes Interessante artikelen voor de zomer De laatste nieuwe artikelen in pluche Koop bij ons, zo steunt u het Wereld Natuurfonds!

Heb je dat besluit ook genomen in functie van je zaak? Na rijp beraad zeker wel! Kijk, ik word in oktober 35 jaar en dan moet je wel even verder denken. Ik heb ook een gezin. Sinds enige tijd heb ik in Meerdorp een zaak (verzekeringen, beleggingen, kredieten) en die slorpt ook heel

VAN BERGEN & Co Gelmeistraat 30 2320 Hoogstraten

Tel. 0313147750


SPORT

De overige aanen verkopen Derde Nationale B Hoogstraten V.V. In: Danny Van Dijck (Vlimmeren), Frank Leuris (Meer), Gunther Van Deun (Vorselaar), Danny Coomans (Gerhees), Edmond Jacobs (Gerhees), Nick Verboven (Diest), Nlarcel Wouterse (Eindhoven V. V .-Ned.), Danny Hertoghs (Sint-Jozef), Clemens Bastiaansen (Roosendaal RBC-Ned.), André Laurijssen (A.A.Gent), Paul Jacobs (Dosko). Uit: Eddy Van Huffel (Loenhout), Luc Ceusters (Sint-Jozef), Walter Jacobs (Dosko), Kris Laurijssen (Weelde), Frank Wijnants (Lentezon), Eric Brosens (Loenhout), Jan Vandersmissen (Wortel), Bert Oostvogels (Wortel), Kurt Huysmans (Wortel), Wesley Danao (Wortel), Ngoe Nguin (Wortel), Guy Verschueren (Meerle), Leo Bevers (Germinal), Helmuth Van Oosterbosch (Merksplas), Marc Ceusters (Lille), Peter Herrijgers (Wortel).

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier.

Derde Provinciale D F.C. Meer In: Marc Bogaerts (Zwarte Leeuw). Uit: Ludo Quirijnen (Merksplas), Ad Gijsbrechts (Gilze-Ned.), Frank Leuris (Hoogstrat en).

Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur. Andere uren: atspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoormddag

Minderhout V.V. In: Dirk Van Bavel (Loenhout). Uit: Dominique Bevers (Wortel).

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

Wortel V.N.A. In: Jan Vandersmissen (Hoogstraten), Bert Oostvogels (Hoogstraten), Kurt Huysmans (Hoogstraten), Wesley Danao (Hoogstraten), Ngoe Nguin (Hoogstraten), Dominique Bevers (Minderhout), Jan Horsten (Turnhout), Luc Cleymans (Merksplas), Peter Herrijgers (Hoogstraten). Uit: Dennis Aerts (Zwarte Leeuw), Marc Pacquée (Brecht), Eric Kimpe (Leopoldsburg).

Vierde Provinciale D F.C. Meerle In: Danny Kemland (Zwarte Leeuw), Wim Van Dongen (Bavel-Ned.), Henry Voeten (Ulicoten-Ned.), Roger Sprangers (Boskant-Minderhout). •

V.N.A.-Wortel De competitie start in augustus Inderdaad, op zondag 7 augustus speelt de iste ploeg reeds voor de Beker van Antwerpen te Meer. Ondertussen heeft het bestuur de nodige transferzaken achter de rug. Liefst vier spelers werden aangetrokken om de lste ploeg te versterken, namelijk Jan Horsten van F.C. Turnhout, Peter Hereygers van Hoogstraten, Luc Cleymans van Merksplas en Dominique Bevers van Minderhout. Indien Dominique Mertens en Frank Schrauwen niet aan een ploeg geraken in het buitenland, komen er misschien toch nog selectieproblemen voor trainer J. Van Gestel. Het is wel jammer dat Dirk Mertens door een aanslepende kwetsuur heeft moeten besluiten om te stoppen met voetballen.

Hopelijk wordt het op 7 augustus een goede start tegen Meer. Indien Wortel deze wedstrijd wint, wordt de volgende match voor de Beker van Antwerpen weer een thuiswedstrijd. Dankzij de medewerking van Hoogstraten V.V. kan Wortel dit seizoen toch starten met een scholierenploeg. Liefst vijf spelers van Hoogstraten komen de Wortelse ploeg versterken: Bert Oostvogels, Jan Van der Smissen, Son Nguyen, Wesley Danao en Kurt Huysmans. Op 13 en 14 augustus gaat het preminiemen en miniemen-tornooi door te Wortel.

Preminiemen Deelnemende ploegen St. Jozef - Loenhout - Minderhout - St. Lenaarts - Meerle - Meer - Merksplas - Lentezon - Oosthoven - Wortel A - Wortel B Weelde - Hoogstraten. Wedstrijdkalender terrein uur wedstrijden A 13.00 St. Lenaarts-Minderhout B 13.00 Wortel A-Weelde B 13.30 Hoogstraten-Loenhout A 13.30 Wortel B-Meerle A 14.00 Oosthoven-St. Jozef B 14.00 Lentezon-Merksplas B 14.30 Meer-St. Lenaarts A 14.30 Minderhout-Wortel A A 15.00 Weelde-Hoogstraten B 15.00 Loenhout-Wortel B B 15.30 Meerle-Oosthoven A 15.30 St. Jozef-Lentezon

A B A B A A A

16.00 Merksplas-Meer 16.30 lie en 12e plaats 16.30 9e en 10e plaats 17.00 7e en 8e plaats 17.00 5e en 6e plaats 17.30 4e en 3e plaats 18.00 le en 2e plaats

Mmie men Deelnemende ploegen St. Jozef - Loenhout - Flandria - Minderhout - St. Lenaarts - Meerle - Meer - Merksplas Lentezon - Wortel - Hoogstraten - Weelde Oosthoven. Wedstrijdkalender terrein uur wedstrijden A 13.00 Meer-Loenhout B 13.00 Weelde-Meerle B 13.30 Lentezon-St. Jozef A 13.30 St. Lenaarts-Wortel A 14.00 Minderhout-Merksplas B 14.00 Hoogstraten-Flandria B 14.30 Oosthoven-Meer A 14.30 Loenhout-Weelde A 15.00 Meerle-Lentezon B 15.00 St. Jozef-St. Lenaarts B 15.30 Wortel-Minderhout A 15.30 Merksplas-Hoogstraten A 16.00 Flandria-Oosthoven B A B A A A

16.30 16.30 17.00 17.00 17.30 18.00

11e en 12e plaats 9e en 10e plaats 7e en 8e plaats 3e en 6e plaats 4e en 3e plaats le en 2e plaats 17


SPORT

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER BLEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

Dartskampioenschappen Hoge Gilderaad der Kempen Gildefeest en schietspel van 18 en 19 juni Sint Jorisgilde

-

Meerle

Rangschikkingen en prijzen

Het jaarlijkse dartskampioenschap voor alle inwoners van de gemeente Hoogstraten vond dit jaar plaats op zaterdag 18juni in zaal De Eiken te Meer en werd georganiseerd door de plaatselijke Dartsclub. Na afloop kreeg elke deelnemer een leuke herinnering en er waren bekers voor de eerste tot en met de achtste plaats. Een extra trofee werd uitgereikt voor de hoogste uitworp. Dit jaar verliep de wedstrijd tussen 27 deelnemers. De hoogste uitworp werd gewonnen door Pat Van Haperen uit Meerle met 129 punten. Uiteraard kwamen de twee besten in de finale. Jan Dictus van Meer won met 6 tegen 4 en tweede werd Paul Peeters uit Wortel. Jan Dictus hernieuwde op deze wijze zijn titel van vorig jaar. • 18

Met de Sint Jansboog: iste plaats voor Meci met 195 punten; de rozenprijs ging naar Willy Van Hasselt van Sint Joris, Loenhout, met 5 rozen. Met de voetboog: lste Sint Joris, Kalmthout, 171 punten; de rozenprijs: Jos Breugelmans van Sint Joris, Kalmthout, 3 rozen. Met de kleine kruisboog: Iste Sint Joris, RIJkevorsel; de rozenprijs: Jos Jansens van Sint Joris, Rijkevorsel, 6 rozen. Met de handboog: lste Sint Sebastiaan, Merksplas, 1610 punten; rozenprijs: Nico Verhoeven, Sint Sebastiaan, Merksplas, 17 rozen. Met de buks: iste Sint Antonius, Meerhout, 1385 punten, 94 rozen; rozenprijs: Remy De Vos, Sint Antonius, Meerhout, 19 rozen. Nieuw gildebezit: iste Sint Joris, Nieuwmoer voor de nieuwe koningsbreuken; iste Sint Joris, Brecht voor de nieuwe beelden; iste Sint Joris, Oostmalle voor de nieuwe registers; lste Sint Sebastiaan, Zandhoven voor de nieuwe blazoenen; Iste Sint Sebastiaan, Schoten voor de nieuwe vaandels; iste Sint Norbertus, Tongerlo voor de oude koningsbreuken; iste Sint Joris, Loenhout voor de oude beelden; lste Sint Sebastiaan, Westmalle voor de oude blazoenen; Iste Sint Sebastiaan, Retie voor de oude registers; iste Sint Antonius, Lichtaart voor de oude vaandels.

Rangschikking voor het schoon inkomen: Iste plaats voor Sint Joris, Rijkevorsel. Voor het dansen: lste plaats, Sint Sebastiaan, Westerlo. Voor het vendelen: iste plaats, Sint Joris, Minderhout. Voor het roffelen: iste plaats, Sint Sebastiaan, Tongerio. De prijzen van de tombola kunnen elke woensdag afgehaald worden in het schuttersiokaal van de Sint Jorisgilde te Meerie tussen 19 en 21 uur tot 31 juli. •

T LASER SHOW HOOGSTRATEN : -

- Zo de eerste week van Oogst is heet, dan staat een lange winter gereed.


REPORTAGE

Een golf van protest op 't Heike? Een golf van protest? Nee, zover is het nog niet gekomen, hoewel de reakties tegen het op handen zijnde golfterrein in Minderhout-Meerle nu links en rechts de kop beginnen op te steken. Voorlopig is er nog maar weinig tastbare informatie bekend, maar tal van geruchten doen de ronde. Volgens sommigen zou de zaak reeds rond zijn. Burgemeester Jansen hierover ondervraagd door FB kon geen duidelijkheid geven en Agalev Hoogstraten luidde de alarmbel op hun persconferentie van dinsdag 6 juli. Enkele boeren werden reeds verzocht hun pachtgronden te laten liggen. In het maartnummer van De Hoogstraatse Maand brachten wij voor de eerste maal het vermoeden naar voor dat er wat op til was in 'het goed van madame Stas'. Er lekte toen uit dat er reeds verregaande studies en plannen gemaakt waren om van dit bosgebied in Heerle op de grens Minderhout - Meerle een groot golfterrein te maken. Intussen kregen wij meer en meer bevestiging omtrent dit project en ook de heer Van Spaendonck, de huidige bewoner en eigenaar van 'Heerle's Hof' zou na de berichten in de pers toegegeven hebben dat er inderdaad plannen zijn voor de aanleg van een golfterrein. Reeds op 8 januari werd het eerste plan getekend door golfarchitekt Paul Roun.

Gans het project zou t 5U hectaren beslaan, waarvan 90% van het terrein op de gewestplannen de bestemming heeft van bosgebied en 10% aangegeven wordt als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Burgemeester Jansen bevestigde in de laatste gemeenteraad dat de heer Van Spaendonck inderdaad grootse plannen heeft, maar dat er nog geen bouwvergunning bi] de gemeente is aangevraagd. Zolang dit niet gebeurt, hoeft de gemeente zich niet te bemoeien met privéinitiatieven terzake. Intussen blijkt evenwel dat enkele pachters van de betrokken landbouwgronden op de hoogte gebracht werden 'lfplannen. De heer Gilliot, eigenaar de gronden, zou de landzij hun gron-

den met Kerstmis '88 moeten laten liggen. Daar hun huurkontrakt nog drie jaar geldig was, werden zij hiervoor schadeloos gesteld. Al deze aanduidingen wijzen er op dat het inderdaad menens is met de plannen voor een groot golfterrein. Als de plannenmakers hun zin krijgen, veranderen de Smisselbergen en omgeving weldra in heus golfterrein met grasperken, vijvers en ook een paardenomloop. Geen hippodroom zoals hier en daar wel eens verteld wordt, wellicht geen weekendhuizen, maar wel de nodige accommodaties met hotel en restaurant in het vroegere huis van de familie Stas de Richelle, dat zou omgevormd worden tot clubhouse. Agalev wil trachten een brede protestbeweging op gang te brengen en vermits goede informatie een eerste vereiste is, hield zij op dinsdag 6 juli een persconferentie. Hierop zette zij haar bezwaren tegen het golfproject uiteen. Zij neemt het niet dat er eens te meer een grote brok natuur zou worden opgeofferd. Door de aanleg van de transportzone zijn er - ter compensatie van de ingepalmde landbouwgronden - reeds heel wat hectaren bosgebied verloren gegaan. Hier heeft men zich noodgedwongen bij neer moeten leggen vermits werkgelegenheid in deze zaak wel van doorslaggevend belang was. Nu is evenwel de maat vol, want indien de huidige plannen zouden doorgaan, dan verandert gans de streek van uitzicht en verdwijnt er een belangrijk broedgebied voor bijzondere en zeldzamer wordende vogels zoals de havik, de wespendief, de sperwer, de ransuil, enz. Volgens de Biologische Waarderingskaart van België, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, in samenwerking met het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, is het hele gebied biologisch waardevol, verscheidene percelen zijn zelfs biologisch zeer waardevol. In de verklarende tekst die bij deze kaarten zijn toegevoegd, lezen we dat voor dit gebied 'een voortdurende waakzaamheid tegen de inplanting van re-

creatieve infrastructuren geboden is'. Ook wordt het behoud van het huidige bosareaal aanbevolen. De kwaliteit van het loofbos zou in zeer goede staat zijn. Het naaidbos van de Smisselbergen ligt er eerder verkommerd bij en is al jaren niet meer onderhouden, maar blijkt zich terug aan het verjongen te zijn door de uitzaai van jonge dennen. Agalev is ook verontwaardigd over de manier waarop alles voorbereid wordt. Noch bij het gemeentebestuur, noch bij de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu heeft men een aanvraag voor het golfterrein gedaan. Nochtans hebben de initiatiefnemers voor het ter beschikking nemen van de gronden reeds de eerste stappen ondernomen en beweren zij dat de zaak rond is. Wie heeft hen

die toezegging gedaan?, vraagt Agalev zich verontrust af. Zij zal dan ook via hun vertegenwoordiger in het parlement, de Turnhoutenaar Jos Geysels, de zaak ter discussie stellen. Zij eist de eerbiediging van de gewestplannen en zal zich blijven verzetten tegen elke verdere afbraak van de, in het Hoogstraatse, door de ruilverkaveling toch al erg aangetaste natuur. Tot zover het standpunt van Agalev. Het ziet er naar uit dat dit dossier nog lange tijd stof tot discussie zal opleveren en dat in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen deze zaak nog een speciale dimensie zal krijgen. Wellicht voor sommigen een dankbaar huipmiddeltje om voor de verkiezingswagen te spannen, maar of dit de oprechte bezorgdheid van natuurliefhebbers een tijdelijk steuntje in de rug kan geven, zullen we moeten afwachten. •

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 031315.72.54.

Awe~ 19


beef l~ -

RIJDEN

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

IS PLEZANT, NAULT0

GARAGE VAN BERGEN

75 Jaar Mijn vijfenzeventigste jaar, een schakel in de lange keten, mijn vrienden hebben 't niet vergeten en wensten mij nog menig jaar.

Et ZONEN B.VB.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

Het had me ook plezier gedaan dat ergens in een Kempisch krantje van ons gezegend vaderlandje een sober stukje had gestaan.

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER

W. ~ dF-5 ~ ddo Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

Til GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84

GM

-

't Heeft geen belang. Ons dorp floreert. De voetbalclub heeft weer gewonnen. Het bier wordt aangevoerd in tonnen en 't Heilig Bloed wordt nog vereerd.

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

De toren werd weer opgebouwd. De Vrijheid, winkelstraat geworden, verlokt de Noordse kopershorden en 't onderwijs is geld en goud.

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

De lindebomen op een rij, zij geuren zalig in de zomer. Ik zie ze nog, ik oude dromer, maar al die dingen gaan voorbij. Mijn beste vrienden blijven trouw en schrijven mij soms lange brieven. Ik krijg er nog van oude lieven en 'k schud nog verzen uit mijn mouw.

GARAGE VAN DER VLIET

Geen bitterheid vervult mijn geest. En denk nu niet dat ik ga treuren. De Spaanse zon en rozengeuren, zij maken van mijn tuin een feest.

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

Dus wees gerust: ik werk nog voort zolang de Heer mij gunt te leven. Hij zal me wel een plaatsje geven waar ik kan rusten, ongestoord.

El rEn 5

Wanneer gij deze verzen leest en iemand vraagt: Wie is die kerel? zeg hem dan maar: Een oude merel die soms een dichter is geweest. Maurits BIL CKE, mei 1988.

autobanden

-

* De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN Loenhoutseweg 34

depannage

-

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 -

03-314.49.11 20

03-314.55.04


DORPSNIEUWS

h1©@J WJB

@XUD

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

lijd om te oogsten, zoals u beslist al wel weet. Bijvoorbeeld binnen te rijven wat het veren igingsleven en aanverwante zoal gepland had en heeft voor deze maand. 11 Het is alweer een poos geleden, maar toen we op 26 juni door de brede gangen van het opendeurse OCMW-rusthuis konden dwalen bleken we bijlange niet de enigen met hetzelfde idee. Heel wat drukte op deze open deur, en - zoals een kwaadwillige voorbijganger ons in de oren fluisterde - opmerkelijk veel politieke gezichten onder de bezoekers (naar het schijnt zou er een verband bestaan tussen hun talrijke aanwezigheid en het oktoberkiesfestijn). Niet dat we die vereeuwigd hebben, wél Liza k',iii Osiaeyeii die er volijvrig spon. In de cafetaria zorgde de fanfare St.-Cecilia voor menige fraaie noot en decibel. Verder kregen de bloemstukjes, naaiwerken, mandjes en nog heel wat meer stalen van huisvlijt uiteraard het nodigc bckijks.

A fl

\

MR

Staf Mertens en het Hoogsiraats Kopereirseinble verzorvdn op 21 auustus de toreninuziek. De beide buitenlandse studentes Julie en Genevieve hebben onze stad ondertussen alweer enkele weken verlaten. Geen nood, binnen de kortste keren kwam er vers bloed: Willem Spaas keerde terug na een verblijf van een jaar in een Amerikaans gastgezin op 1 7juli; ook voor Jan Servaes was het mooie Up With People-lied uit op 24juli. We slaan ze nog wel eens aan de haak om in deze kolommen andermaal een spartelende verschijning te maken. E De jaarlijkse beiaardconcerten en to-

Liza van Ostaeven ann he! spinnewiel tijdens de open deur-dag van het OcMW-rusthuis.

renmuziek zijn op 31juli van start gegaan met Jean Feyen op de Hoogstraatse klokken. De 50 klokken kunnen worden beluisterd op diverse tuinterrassen, het Pax-centrum en het Rozenkranspark. Nieuw is dat bij regenweer een toevlucht gevonden kan worden in het IKO-gebouw. Wat je daar dan verder nog kan beluisteren deze maand? Op 7 augustus Pie-

5 •1 S •I 1 çZ\

g uDC

UW

1d

\çc-)oO\ tov 1

NikOn OLYM'

•1S

1 V~^§

",%"

..

SSSS

ter Maassen uit Breda; de 14e Petro De Smedt uit Dendermonde; de 21e Gustaaf Van der Weyden uit Mechelen en het Hoogstraats Koperensemble o.l.v. Staf Mertens (om 19 uur); en de 28e Gaston Van den Bergh uit Lier en student-beiaardier Edmond Bastijns uit Vremde - telkens om 16 uur. D Wie nog

bloed teveel heeft, ken een portie kwijt op de derde bloedinzameling op 24 augustus. Of dat te rijmen is met sportieve uitspattin gen, is ons bij het terperse gaan niet voldoende bekend. Onze huisdokter Fons De Hondse wijst er voorzichtigheidshalve op dat deelname aan het dan lopende klubkampioenschap van de Hoogst raatse Tennisclub geheel op eigen bloedarme verantwoordelijkheid moet geschieden. De klubkampioenschappen lopen van 16 tot 28 augustus. De HTC heeft er tegen dan al een onderwijstornooi (op 10 augustus hebben al die leraars en idemessen toch niks te doen, zeker), en een Ladies Night mét barbecue opzitten (van 13 tot 14 augustus). Of dat laatste betekent dat alle aanwezige heren ter plekke tussen de houtskool belanden, is ons evenmin geheel duidelijk. 111 Nog voor de rappe benen. Op 6 augustus heeft de tweede rit uit de Ronde van de Kempen Hoogstraten als pleisterplaats. De Lustige Wielrijders zullen voor het volgende programma allicht heel wat kijklustig volk op de been brengen: de liefhebbers werken eerst een ploegentijdrit af over twee keer 8km, eerste reeks om 12.30 uur en tweede om 13.05 uur; om 15.30 uur vertrekt dan de rit in lijn over 120 km ofte 15 keer de omloop van 8 km; tussendoor wordt bovendien een wedstrijd betwist door nieuwelingen, vertrek om 13.45 uur. fl Dezelfde vereniging richt op 20 augustus een gezinsfietstocht in. Het vertrek is voorzien om

13.30 uur aan het nieuw aangelegde gemeentelijke park achter de Roma/Tram. Het parkoers wordt in wandeltempo verreden, na de eerste 15 km worden de deelnemers getrakteerd op een verfrissing, daarna worden de 21


DORPSNIEUWS II

Jaarlijks verlof: 1 t/m 10 juli en 15 t/m 21 augustus.

COPI

*

SPECIAALZAAK:

Typen * FOTO-

COPIEREN

Iribinden

/

1

1

Schoolen kantoorgerief

1

dat het telkens afwachten is of het ook daad werkelijk za/opdagen. In ieder geval heeft het circus Triomf voor 23 augustus een standplaats aangevraagd in Hoogst raten. Maar waar hadden we zoiets nog al gelezen? L Hier

zeker, want wat leest een mens anders nog als hij op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in deze Noordse uithoek van vakantieland? •

Vrijheid 215

Specialist in het afwerken Geschenkartikelen

van studie-

1 eindwerken.

//

j

tweede 15 km aan gesneden die de deelnemers uiteindelijk naar de spek met eieren moeten voeren in Castelré. Iedereen van harte uitgenodigd. fl Ook de sportraad wil eenieder het

zadel inkrijgen! Op fietsdag 28 augustus hebben ze een omloop van 50 km doorheen de hele fusie uitgestippeld, met een mogelijke verkorting (deelomlopen van 10 km). Er zijn stempelcontroles voorzien. Een en ander vindt plaats tussen 8 en 16 uur. 13 Op 21 augustus wordt het Centrum van Hoogstraten autovrij gehouden en omgebouwd tot decor voor de toneeltjes van Begijntjes Laat Besluit. De wisselbegijn zal voor de zoveelste keer de inzet vormen waarvoor de gebuurten strijden. In stoet wordt aan Boereneinde vertrokken om 14.15 uur, de eigenlijke voorstellingen zijn voorzien rond 15 uur. En uiteraard zal menig argeloze maar goed,nenende fietser of automobilist al van 's morgensvroeg de centen wi de akkeii worden geronseld.

Het gebuurte Vrede en Vriendschap oogde tijdens de vorige uitgave van Begijntjes Laat Besluit alleszins aantrekkelijk. Of ze met hun opvoering van dit jaar er in zullen slagen de wisselbegijn te bemachtigen kunt u zelf meemaken op 21 augustus.

Voetgangers met kinderwagens of bestuurders van invalidenwagentjes zullen er blij mee wezen: het verkeerslicht op de hoek van Loenhoutseweg en Lodewijk De Konincklaan dat erg hinderlijk pal in het midden van het voetpad was geplaatst, werd nu gemonteerd tegen de gevel van het Kempisch Meubelmagazijn. U 15 Augustus is dan al een feestdag, dit jaar moet het een wel heel speciale uitgave wor den. Het Mariale jaar krijgt dan immers een hoogtepunt in Meersel-Dreef. Om 14 uur is er een rozenkrans, kruisweg en bezinning voor jongeren voorzien. Om 15.30 uur wordt in aanwezigheid van de bisschop de eucharistie gevierd. Heel speciaal daarbij is dat deze 22

Hoogstraten

*

Tel. 03/3147241

Wenskaarten 't

wordt opgeluisterd door een groot koor bestaande uit alle koren van de dekenij. Om dit alles voor jongeren nog aantrekkelijker te maken werd voor hen een voettocht op het getouw gezet. Wie met de auto tuk is op een uitje kan deelnemen aan de autozoektocht langsheen alle mogelijke kapelletjes, en daarbij ondervindën dat alle wegen naar Dreef leiden. Voor ouden van dagen of zieken die dit alles niet willen missen wordt vanuit verschillende deelgemeenten een bus in gelegd. I Boven-

dien zijn alle Mariakapelletjes te bewonderen in de fototentoonstelling in de St. Luciakapel op 13-14-15 augustus van 14 tot 20 uur, en in het weekend van 20-21 augustus. E En voor wie met dit alles nog niet genoeg heeft, is er andermaal een circus op komst - zij het

Wij hadden gedacht u in deze kolommen alles te kunnen vertellen over een nieuwe schutterskiub die Hoogstraten rijk zou worden. Daartoe werd eind juni een kleiduifschieting ingericht op een terrein aan de Loenhoutseweg. Initiatiefnemer Louis Van Laer kwam echter van een kouwe kermis thuis. Op het zelfde moment bleek immers ook in Lich taart een schieting te zijn waarvoor zo 'n 150 schutters hadden voorin geschreven, zodat er onvoldoende deelnemers opdaagden om het ge heel hier af te ronden met voldoende wins/ voor een nieuwe klub. Misschien volgt er aan het einde van het jaar toch nog een tweede poging.

Wanneer cle gemce, fenh/ de deuren wagen wijd openzet, dan loopt heel Hoogstraten te hoop. Dat I,:jkt alleszins af te leiden uit dit overzicht op de tot cafetaria omgebouwde speel plaats op 26 juni j. 1. Overigens waren de ijsjes er onmiskenbaar lekker!

Gaat U bouwen? Het gekende adres voor:

• Spouwmuur isolatie • Tevens spouwhaken + clips • Zeer sterke P.E. folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur. • GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte. (NIEUW!)

l

jp

Herjgers

L Bouwspecia/iteiten pvba

Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 0313144755


t te

DORPSNIEUWS Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96.

Pe kermis en het verlof zitten er weeral op

oor een jaar. Vorige maand schreef ik nog dat het weer meestal mirakuleus goed is met de kermis. Maar mirakuleuzer dan dit jaar kan bijna niet. Het leek wel of de kermisdagen uit het grauwe juliweer gepikt werden en gezegend met droog en zonnig weer. 's Maandags viel het nog het meest op. Toen de koers moest starten was de baan iumst droog cu nadien werd het zelfs heet weer. De kermis was weer goed, maar enigszins voorspelbaar. Enige andere aktiviteiten om de versleten formule op de zwakste plekken wat nieuw leven in te blazen zouden welkom zijn. Ook de muziek aan 't Slot was, zij het misschien wel goede, allesbehalve kermismuziek, met uitzondering van Nonkel Ney en zijn bijzonder hecht spelende kornuiten die niet alleen rockten maar ook zorgden voor humor en ironische knipogen naar het enigszins uitgebluste publiek. Maar volgende jaar zijn wij er weer. L Ook de komende weken blijven Worteise ver enigingen aktief. Het Slot trekt op vrijdag, zaterdag en zondag 29-30-31 juli op weekend in de Ardennen. Een Ardeense barbecue en diverse wandelingen staan op het pro gramma maar ook een uitgebreid hoofdstuk 'rustige ontspanning'.

Ook de KLJ-jongeren gaan op kamp. Van 1-6 augustus gaat de jongste groep: + 12 en - 12. Later op de maand (van 16 tot 20 augustus) kamperen de +15 jarigen. El De jaarlijkse dropping van 't Slot wordt georganiseerd op 5 en 6augustus. Deze beroemde dropping loopt over twee stukken. Een (zware) nachtroute en een (iets) lichtere dagroute zijn samen goed voor 45 km in vogelvlucht. Er wordt gewandeld met stafkaarten via op te zoeken punten. Inlichtingen en inschrijvingen bij Marc Keustermans, Kerkpad 1 of op donderdag 4augustus 't Slot om 20.00 uur. El

Ook de KWB wielertoeristen moeten hun kilometers hebben blijkbaar. Op zaterdag 6 augustus gaan ze de 150 km van Schilde fietsen. Deze trip, 2 x 75 km loopt langs de mooie Schildese dreven. Vorig jaar behaalden ze de prijs voor de van verst komende groep. Dit jaar mikken ze naar de meest talrijke groep. El Zondag 7 augustus verzorgt de Missiekring weer haar jaarlijkse Missietentoonstelling. Vanaf 13.30 uur kan u in deparochiezaal terecht voor de tentoonstelling van het werk van de leden en de sieraden en gebruiksvoorwerpen uit ontwikkelingslanden. Deze laatste zijn ook te koop. Bovendien wordt voor de kinderen én de ouders enige animatie voorzien: loterij, gewicht raden... Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: smouteboilen, vlaai en een keuze aan dranken. Allen daarheen. El

Dinsdag 9 augustus verzorgen KWB-KAV een kinderuitstap naar Middelkerke-Westende. Zowel bij goed als bij slecht weer wordt voor aktiviteit gezorgd. Men zit immers vlakbij vakantiecentrum Zon en Zee waar men eventueel van de akkommodatie mag gebruik maken. El Zondag 14augustus organiseert de KLJ in de namiddag weer een badkuipenrace aan den Desla. El

O7 ccn r/J1/e voorde 'L til £ifl de j 0 « k L I1flLfl /j vroegere café van Frans Mostmans, v. 1. n. r. Louis Aerts, Maria Janssens, Jan Roeien, Adri aan Peeters en Louis Roeien. De Worteise kermiswandeling bezocht deze historische plaats uit de Eerste Wereldoorlog.

Het weekend rond 15 augustus is traditiegetrouw ook het ogenblik waarop het miniemen en preminiementornooi georganiseerd wordt, dit jaar op zaterdag 13 en zondag 14 augustus. Rond het terrein, en op het terrein ook natuurlijk, is dan een gezellige drukte merkbaar van aankomende Noorderkempens voetbaltalent. Iedereen die de Wortelse voetballende jongeren een warm hart toedraagt, moet dan ook een kijkje komen nemen. Meer details vindt u in de sportrubriek van V.N.A. El Dat KWB-ers graag barbecuen was vorig jaar al te merken. Niet minder dan 120 deelnemers schreven in voor deze aktiviteit. Ook dit jaar wordt weer een barbecue georganiseerd, namelijk op zaterdag 20 augustus. De barbecue start na de eerste mis zodat ook kinderen eventueel samen met hun ouders kunnen meedoen. Wie later wil komen bakken en langer

WONINGINRICHTING

blijven hangen is natuurlijk ook welkom. El

De week daarna zaterdag 27 augustus wordt er alweer gebakken. Dan organiseert Het Slot een barbecue in de Boomkes en bovendien start om 17 uur de 24 uren van 't Slot. 24 Uren gevuld met diverse aktiviteiten en proeven. Alle inlichtingen hierover in 't Slot. El Het weekend daarna organiseert gans Wortel de Wortelfeesten. De Wortelfeesten is een initiatief van vzw. Worteifeesten waarin ver schillende verenigingen vertegenwoordigd zijn. Vrijdag 2 september en zaterdag 3 september zijn volgende aktiviteiten voorzien: jogging, avondmarkt, verkoop van worstebrood, ruil- en rommelmarkt, wedstrijd versierde kinderfietsen, fanfare-optredens, bierproefwedstrijd. Meer inlichtingen hierover in ons volgend blad, maar nodig alvast familie en vrienden uit naar dit festijn. •

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. 23


DORPSNIEUWS

2@(:~d ©I:p d 1q@ Juli is de kermismaand te Meersel-Dreef en ook te Wortel. Hoe het er in Wortel aan toe ging, kunt u waarschijnlijk elders in dit blad lezen. Te Meersel-Dreef werd de kermis zaterdagnamiddag 9juli ingezet door onze fanfare en drumband 'Voor Eer en Deugd'. De leden waren er niet gerust in bij de aanvang, acht cafés bezoeken op een korte tij dspanne is een hele krachttoer. Maar alles viel mee, zelfs in de laatste cafés kwamen al de noten er nog zuiver uit. En daarmee was de kermis op gang. Café 'Moskes' op 't Hoekske aan de grens startte ter gelegenheid van de kermis met enkele swingende optredens van verschillende muziekbands uit de grensstreek. Daartoe lieten Ad en Rit Maas-Van Dun, de uitbaters van café Moskes, een vast overdekt podium bouwen op hun parking. Ze zijn van plan om regelmatig een muziekband te laten optreden om zo van café Moskes nog meer een trekpleister te kunnen maken voor de jeugd. De eerste optredens met de kermis kenden alvast een groot succes. fl Kermiszondag 10 juli was het een heerlijke zomerse dag. Ideaal weer om een Kunst-, Antiek- en Curiosiamarkt te beginnen. Vanaf 8 uur 's morgens stonden er een tiental kraampjes opgesteld ter hoogte van café De Noordhoek en café De Stunt op de Dreef. Deze markt was een initiatief van onze fanfare en drumband 'Voor Eer en Deugd'. De fanfare kent moinenteel een aan groei van het aantal leden. Met deze markt hopen ze wat geld in kas te krijgen voor het aankopen van nieuwe uniformen. Profiterend van het goede weer en van de drukte op kermiszondag, werd de markt druk bezocht door heel wat kijk- en kooplustigen. Deze markt werd de start van een regelmatig terugkerende aktiviteit. In juli was de markt elke zondag te bekijken vanaf 8 tot 16 uur. Afhankelijk van het succes zal er ook in augustus en september nog mee

voort gegaan worden. Kom er eens een kijkje nemen, misschien vindt u er juist datgene waar u al zolang naar zocht. Moe van het zoeken, kunt u dan even verpozen op de verschil lende Dreefse terrasjes. El 's Maandags en

dinsdags hadden we dan nog de al even gebruikelijke kermisspelen. Met op de maandag de spelletjes van café naar café onder leiding van een deskundige jury bestaande uit oudDreveniers en onder supervisie van Toon Bliek. Dinsdags voerden de verschillende ge-

buurten een bont spektakel op. Er was van alles te zien, van verschillende rekords uitgebeeld door het Moleneinde tot zwarte kannibalen met een blanke prooi in de pot uitgebeeld door Dreef-Midden. In die kledij werd er als gebuurtenwedstrijd een hinderniskoers afgelegd. Ook 's avonds was er weer ambiance in de verschillende cafés, ook de oudere Dreveniers gingen gsellig een pintje drinken en dansen, want er speelden ook voor hen verschillende muziekbands. Zelfs 's moreens

De Oostenrijkse volksdansgroep St. Bartolo,né met uiterst links, gastheer en rooritter lan de Kempische Klauwaerts, Gust Snijders.

14_ f j In het gebuurte Dreef-Midden waren t.g. v. de kermis een groep kannibalen gehuisvest. Argeloze toeschouwers werden gevangen genomen en ondergedompeld in een grote stoofpot, met kleren en al. Er zijn al 5 slachtoffers bekend, waarvan achteraf enkel afgekloofde (kippen)beentjes van terug zijn gevonden. Met deze creatie werd Dreef-Midden eindoverwinnaar.

24

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, te!. 315.71.86.

dwaalden nog enkele dapperen door de straten, dat hoort er allemaal bij. 1:1 Vorig nummer kon je al lezen dat de Meersel-Dreefse vendeliers 'De Kempense Klauwaerts', in de kermisweek verbroederden met de Oostenrijk se volksdansgroep St. Bartolomö. Ondanks het minder goeae weer vielen de gezamenlij ke uitstapjes in Vlaanderen en Nederland goed in de smaak. Enkele dappere Oostenrijkers stortten zich zelf in het Dreefse kermisgewoel. Waarmee de kermis een extra internationaal tintje kreeg. Op vrijdag 15juli werd als slot van de verbriu'deiingsweek, een folklore-avond georganiseerd door de Kempense Klauwaerts. Volgende groepen verzorgden er een optreden: de volksdansgroepen St. Bartolomö uit Oostenrijk, St. Sebasliaan uit Meerle. St. Joris uit Minderhout en Vodango uit Galder en onze fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Elke groep zorgde voor enkele typi sche dansen van hun land of streek. iie Oostenrijkers kwamen ook muzikaal goed uit de verf, ze zongen liederen en ze bespeelden viool, contrabas, accordeon, dwarsfluit, xylofoon, enz. Na het officieel gedeelte, waar iedereen zijn kunnen had laten zien, werd er dan verbroederd onder de verschillende volksdansgroepen. Er waren heel wat kijklustigen komen opdagen. Ook werden tijdens de avond de gastgezinnen, waar de verschillende Oostenrijkers overnachtten, bedankt met een blijvende herinnering. fl Voor augustus


DORPFNIEUWS staat er buiten hopelijk veel goed weer ook nog iets anders op het programma. Ter gelegenheid van de afsluiting van het Mariale jaar wordt er te Meersel-Dreef een dekanale bedevaart georganiseerd. Vanuit de verschillende dorpen starten er fiets-, auto- en voettochten naar Meersel-Dreef. Te Meersel-Dreef aangekomen, staan er voor de liefhebbers dan nog een Rozenkrans of een Kruisweg op het programma. Om 15.30 uur vindt dan bij mooi neer aan de grot, een plechtige Eucharistievieri% plaats met onze bisschop Mgr. Paul Van den Berghe. Opgeluisterd door de serschillende zangkoren uit de dekenij en de fanare van Meersel-Dreef. Gezamenlijk brengen ze allerlei Mariale-liederen. Tegelijkert i 1 loopt er dan in de St. Luciakapel op Mcci sel, de LeHtoonstelllng met toto's m vooi o ei pen onder dc titel. 'Eeji blik up alle rvlariakapellekens uit het decanaat Hoogstraten.' Deze tentoonstelling is verder te bezichtigen op 13-14-15 en 20-21 augustus telkens van 14 tol 20 uur.

®

u

Op 15 augustus vindt rond de L ourdesgrot te Meersel-Dreef de Dekenale Bedevaarisdag plaats, ter afsluiting van het Mariale jaar. Dit in aanwezigheid van onze bisschop Paul Van den Berg/te.

uü 1 ri Lü ©

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Launjsnisch op 314.66.28.

Zornertijd, vakantietijd! Ook te Minderhout is dit duidelijk te merken. Weinig of geen activiteiten. Geen denderende gebeurtenissen voorgevallen onder de toren. Alleen de gepensioneerden die elke donderdag hun kaartnamiddag houden in de parochiezaal zorgden voor een uitschieter door het spelen van een heuse soloslim met 13 harten. Dit gebeurde op 23 juni te 14.05 uur plaatselijke tijd. Jet Goos (Heike), 84 jaar en nog nooit meegemaakt, had de kaarten in de hand en zijn medespelers waren Pier De Bie (Hal), Edward Jacobs (Desmedtstraat), Stan Hapers (Castelré) en Frans Aerts (Hal). Proficiat! G Nog een opmerkelijk feit! In de Vrije Gemengde Basisschool zag Zuster Lydwina de tijd ge uien om met pensioen te gaan. Zij heeft nalig, eerst als leerkracht en later als directrice, enorme diensten bewezen aan de school en dv ganse dorpsgemeenschap. A Is haar opvolger werd de heer Patrick Leysen, woonachtig te Minderhout, aangesteld die enkele maanden geleden ook al voorzitter van het oudercomité werd. Niet cumuleren Patrick! Na enkele jaren de Meerlese jeugd onderwezen te hebben nam hij vorig schooljaar het directeurschap waar in een school te Schoten. Veel succes!

G En de Kon. Fanfare De Marckezonen zit ook niet stil. Vorig jaar verbroederde de jeugd van onze muziekmaatschappij met die van Zussen (Zichen-Bolder). Armand Coenegrachts, afkomstig uit die streek en sinds jaren Minderhoutenaar, was daar de bezieler van en deze verbroedering moest alleszins een verlengstuk krijgen want men had daar in het verre Limburg grandioze dagen beleefd. Van 18 tot 24juli brachten de Zussenaren op hun beurt een bezoek aan Minderhout om samen met de jeugdmuzikanten, drumband en majoretten, nieuwe muziek en shows te leren. Op donderdag 21juli te 20 uur gaven zij een demonstratie in de parochiezaal van alles wat zij de vorige dagen samen hadden geleerd en... het werd weer grandioos! G De bouwvakantie is achter de rug! Voor de onderwijsmensen rest er nog een maand. Ja, die zullen het waarschijnlijk wel goed kunnen gebruiken (hm.)! •

Nog nagenietend van hun exploot v. 1. n.r. Piet De Bie, Edward Jacobs, Skin Hapers, Jef Goos en Frans Aerts.

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman handelaar waar service belangrijk is! -

MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 25


DORPSNIEUWS

uîi M22nd ng(@UH(@

Al het nieuws over MEERLE i welkom bij Cyriel Verboven, Strij beekseweg 34 of telefonisch 01 315.71.42.

Vakantie! Veel mensen zijn 'op verlof'. De jeugd trekt op kamp. Langs onze wegen zien we de toeristen weer trekken per fiets, auto, met caravan, en ja zelfs te voet met pak en zak. Geniet er maar van mensen! Als de zon nu ook maar van de partij wou zijn, dan zou dat voor de thuisblijvers, die hun dagelijkse sleur moeten verwerken, toch al een schrale troost zijn. D 18 En 19 juni waren hoogdagen in Meerle en dan vooral voor de SintJorisgilde die de gildefeesten mocht inrichten. Zaterdag waren de schutters aan het werk en zondag kwam een zestigtal gilden naar Meerle afgezakt. Een massa volk in de optocht, een massa toeschouwers, een lekker weertje en bovendien een pluim voor de inrichters. Wat wil je nog meer? Proficiat aan hoofdman Adriaan Van Boxel en zijn ganse gilde. El Op 16 juli vierde het echtpaar Bert Eist hun gouden bruiloft. Het gebuurte zorgde voor de nodige versieringen en een prachtige stoet bracht de jubilarissen en familie naar de kerk voor een plechtige viering. Er werd druk gefeest. Proficiat aan het gouden paar! 13 Het ker-

g -

rcrr.. VAN DEN OUWELAND

risten naar Lourdes: Leo Van Boxel, Frans Van Bavel, Bert Boudewijns, P. v.d. Broeck, Jos Laurijssens, Guy v.d. Locht, Jos Hofkens, Frans Verschueren en Gust Jochems.

Deze mannen leggen dagelijks ongeveer 200 km af. Zij worden vergezeld door Jeanne van Leo, Lisa van de Krol en Toke van Bert. Zij zullen voor de verzorging instaan tijdens de ritten en bij mogelijke kwetsuren voor de eer ste verzorging. De terugreis gebeurt met de

MINDERHOUT

Fietsen voor dames, heren en kinderen.

03 / 314.43.83

trein, maar op donderdag 21 juli zal het tra-

slagen bijeenfietst. Wij citeren: een 4de plaats

ject Antwerpen-Meerle met de fiets afgelegd worden en mag men de kranige pedaalridders

te Turnhout, de 8ste plaats te Balen, een 9de te Woensdrecht in het Europees kampioenschap voor Vrije Liefhebbers, de 15de te 's Gravenwezel, de lOde te Zele (op 45). Spijtig dat Jos met vakantie aan zee was de dag dat te Loenhout slechts 14 vertrekkers aan de start verschenen in de veteranenkoers. Zoals Jos zelf zei, misschien een kansje laten liggen om de bloemen te pakken. Maar ja, een beetje rusten kan geen kwaad want om deze resultaten te behalen moet er wel flink getraind worden en zo gemakkelijk gaat het allemaal niet, dixit Jos. Op 7 augustus betwisten de veteranen in Limburg de zo begeerde kampioenstitel. Jos heeft daarvoor zijn kandidatuur ingezonden. Wij volgen met belangstelling dit gebeuren. 11 Bij het ter perse gaan vernemen we langs 'Sportleven' om, de wedstrijden die F.C. Meerle moet betwisten in het kader van de wisselbeker J05 Present: donderdag 4 augustus te 19 uur: Meerle - Oud-Turnhout donderdag 11 augustus te 19 uur: HIH Turnhout - Meerle donderdag 18 augustus te 19 uur: Meerle - White Star donderdag 25 augustus te 19 uur: Oosthoven - Meerle De eerste wedstrijd voor de Beker van Antwerpen wordt op en tegen Minderhout gespeeld. De eerste wedstrijd van het kampioenschap reist Meerle naar Ranst en de tweede komt Sp. Nijlen op bezoek. Verdere gegevens worden u meegedeeld als de volledige kalander vrijgegeven wordt. •

rond 16 uur verwachten in 'Café De Volks-

vriend' waar een lekkere koffietafel en zeker heel veelfamilieleden en vrienden zullen zorgen voor een hartelijke thuiskomst. E Onze wielrenner Eric Van Boxel was wegens de exa-

mentijd een beetje op het achterplan geraakt. Deze beslommeringen zijn nu achter de rug en Ene kan zich nu weer toeleggen op zijn hobby. Maar niet teveel platrijden hoor man, want we willen je nog wel eens in de krant zien staan. El Graag onderstrepen we hier ook de prestaties van veteraan-wielrenner Jos Jochems, die onopgemerkt toch schitterende uit-

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef

Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! 26

.Hoe kan ik me in zon kledij nu ontspannen voelen?'

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

balveld in orde te brengen voor het nakend

juli vertrokken in Meerle volgende wielertoe-

",

Koersfietsen + toebehoren waaronder:

miscomité kwam in vergadering bijeen om het programma van de volksspelen vast te stel len. Daar de schoolkinderen met de kermis geen vrijaf hebben, zal het comité een som geld ter beschikking stellen van de kinderen zodat zij toch nog iets kunnen 'meepikken' van defoor. E Men is druk bezig het voet-

seizoen. De wedstrijden voor de 'Beker van Antwerpen' staan voor de deur en de maand augustus zal zeker in het teken staan van het zoeken naar de ideale ploeg, die Meerle, liefst dit nieuwe seizoen nog, terug naar derde provinciale moet brengen. De doelen werden weer mooi gewit. Hopelijk een stimulans voor de groenwitten om de bal dikwijls door die palen tegen het net te schieten. El Maandag 11

i

I/'•\

-


UWS

BOTANIE

..

. ••:.

..

.

.

Liza thuis e 's avonds was het bal in het sta mmce op Tcrbeek. Daar werden allicht weer nieuwe koppeltjes gevormd die binnenkort ook vijftig jaar getrouwd zuUco zijn. Voor '. e .. • ...'Bart en Lza was na die Ree dage'i de ker mis uit de oogst stond op ht veld en dt r moL't onrniddeihjk aan begonnen worden.

(goud in Meerle

:_* 4

!

1

kindjes krijgen Alfons 1 ranços Frteda en Magda < Behalve Alfons dje hij Diest woont, zijn IL na hun trouwen aIkmatI in de gemwi te blijven wonen; ze zorgden voor acht kIein kinderen François woont het dichtst bit die • ' is tuinder op de grond waar zijn vader voor•, heen boerde -lan d. 0 L Viouwstr tat Want het gtziii Fist is b&gin jaren vijftig van 1 hout naar Meerk erhuisd en daar ook ge hlecn Een rustig hstaan ssa-irm hard verd ' 'h •j gewerkt rnair dat toch één keer éht werd op$ geschrikt door het oorlogsgebeurn In het ge buurte Neerven w sar het gezin toen woondL brandden op een keer dt negen schuren al van de tien die er stonden als gevolg van htt t,e bruik v'tn biandbommen Enen was het tf kens heel alni zegt Bart Liza Ln Bart zijn nu vooraan in di, 70 en vso nen nog steeds op dezelfde boerderij waar ze het erf voor een deel hebben herschapen in In de Onze Lieve Vrouwstraat, dichtbij het bruiloft van haar zuster. Wat een geluk toch een bloementuin, mooi is dat! liet hard werdorp maar middenin de velden, wonen Bart dat er vroeger zulke grote en lange bruilof- ken is nu voorbij, ze zijn Eist en Liza Vermeiren die vijftig jaar gele- ten gehouden werden, waar moest het jonge pensioneerd' in de ware zin van het woord. den getrouwd zijn in Loenhout. Want van volk elkaar anders tegenkomen? Tuinieren, fjetsen, uitrijden, op reis gaan met daar was de bruid afkomstig; Liza werd 73 Bart, die voluit i4ubertus heet, was ook van de hejaardenbond, dansen, daar doen ze aljaar geleden geboren als negende kind in het hoerenafkonist en zijn wieg stond in Wern- lemaal aan mee. ,'t Is alsof ik nu soms mingezin Vermeiren waar, na haar. nog twee kin- hout bij Zundert. Met vijf broers en een zus der tijd heb dan vroeger' zegt Bart endat wilderen kwamen. Een familie van elf kinderen thuis, hoefde hij niet op de ouderlijke boer- len wij wel geloven als we vernemen hoe hij dus,v roeger heel gewoon, nu bijna onvind- derij te werken, maar werd als 'kleine knecht' opgaat in het dansen. Voor Liza is het volksbaar. Vader en moeder Vermeiicn boerden op op zijn elfde jaar uitbesteed bij een andere dansen wel genoeg maar Bart gaat daarbij Terheek in een boedenij met dc merkwaardi- boer. Als kleine jongen deed hij daar het lich- ook nog, samen met zijn maat, naar de dan-ge naam 'De Platluis'. Volgens Liza had die tere werk, helpen met schuren, koeien mei- scafés waarde gepensioneerden samenkomen. naam niets niet lutzen te maken maar was het ken, patatten schillen... Zo jong weg van Zo is hij veel op stap, ook in Zundert waar een verbasteriug van 'plat huis'. In ieder ge- buis.. had hij dan geen heitnvee? 'Nooit last hij opnieuw kennis aanknoopte met zijn vroeval was die naam in Loenhout zo gekend dat van gehad, ik voelde mij overal thuis' Legt gei -e schoolmakkers. 'Dansen, ik zou het wel de bewoners van die boerderij werden aan- Hart. Dat zal ook wl nodig geweest zijn want een hele dag willen doen, zo gaarne doe ik het, geduid met 'die van de platluis'. In die tijd later is hij nog op verschillende plaatsen gaan ik voel me dan weer vijfentwintig ja--ar!' heette half Loenhout dan ook Vermeiren, en werken, meestal als inwonende knecht. Tot Gefeliciteerd, Bart en Liza, doe zo voort, ook de andere helft heette Van Dijeb -: -, vertelt Li- hij dus t iza trouwde, na de gouden bruiloft. R za. Ze woonde en werkte thuis in hei grote 1-let was een grote bruiloft. die 12de juli 1938. gezin tol ze verkering kreeg met Bart op de Er werd twee dagen gefeest in de schuur hij

t'

'-

Wilde aardbeisoorten 1. INLEIDING De aardbei is een tweezaadlobbige plant van het geslacht Fragaria en behoort tot de familie van de Roosachtigen (Rosaceae). Het geslacht Fragaria omvat verschillende botanische soorten die in de gematigde streken van het noordelijk en soms van het zuidelijk halfrond voorkomen. Er bestaan 11 duidelijk te onderscheiden soorten. Volgens hun chromosomenaantal kunnen deze soorten in 4 groepen onderverdeeld worden: diploïd (2 n = 14 chromosomen) 5 soorten tetraploïd (2 n = 28 chromosomen) 2 soorten hexaploïd (2 n = 42 chromosomen) 1 soort octoploïd (2 n = 56 chromosomen) 3 soorten De geteelde grootvruchtige rassen behoren allen tot de soort Fragaria x ananassa Duch. (= Fr. grandifiora Ehrh.). Deze soort is octoploïd (2 n = 56) en is een hybride tussen Fr. virginiana Duch. en Fr. chiloensis Duch. Een groot aantal chromosomen heeft meestal

W I t

zwaardere, meer groeikrachtige planten met grotere bloemen en grotere vruchten tot gevolg.

2. DIPLOÏDE SOORTEN (2n =14) 1. Fragaria vesca L. 1753 Bosaardbei - (fraisier de bois, Walderdbeere, wood strawberry)

Deze meest verpreid voorkomende soort van het geslacht Fragaria is inheems in de gematigde streken van Europa, het noordelijk deel van Azië, Noord-Amerika en de uiterste noordkust van Afrika. In Europa komen ze voor tot in het noorden van Scandinavië en IJsland (70° N.Br.) en in het zuiden tot aan de Middellandse Zee. In ons land groeien ze in het wild op licht beschaduwde plaatsen (zie kaart 3). De planten worden ongeveer 15-20 cm hoog en hebben dunne, tere, lichtgroene blaadjes. De kleine witte bloemen hebben een doorsnede van ongeveer 1 cm en zijn tweeslachtig. De vruchten zijn ook klein, rondachtig tot kegelvormig met zeer week, sappig en

-

witgroen vruchtvlees. De vruchtjes zitten zeer los aan de kelk. De zaadjes liggen niet ingezonken, maar volledig buitenop het vruchtvlees. Vanaf de 14de eeuw werd deze soort in de tuinen geteeld. De zgn. 'maandbloeiers', 'aardbeien der vier-jaargetijden' of 'perpetuelen', die de hele zomer en herfst bloeien en vruchten geven, worden thans nog op een paar bedrijven in ons land geteeld en behoren tot de ondersoort Fr. vesca semperfiorens.

2. Fragaria viridis Duch. 1766

Synoniemen = Fr. bifera Duch. 1790, Fr. collina Ehrh. 1792. Heuvelaardbei (fraisier des coiines, fraisier vert, breslingue, Craquelin majaufe - Hugelerdbeere, Knackerdbeere, Brestling). Groeit in het wild op kaikrijke bodems in Europa, naar het Oosten toe in de Kaukasus en Centraal Azië (Siberië). In ons land zeldzaam (zie kaart 4). De planten groeien op tamelijk zonnige plaatsen in kreupelhout en tussen het gras op heuvelhellingen; vrij goed bestand tegen 27


BOTANIE droogte. De planten zijn teer, kleiner dan de bosaardbei met weinig of geen uitlopers. Het blad is donkergroen. De bloemen zijn geelgroen van kleur en meestal tweeslachtig. De vruchten zijn rond of eivormig, met versmalde voet, vast aan de kelk zittend; meestal geelachtig van kleur, iets rood aan de punt, met goed aroma. Deze soort werd in de 1 7de eeuw in Midden-Europa, vooral in Zwitserland, wel geteeld.

op de berghellingen en in bossen in het westen van Siberië, Mongolië en Korea. De verspreiding in de koude, droge gebieden van Azië duidt op resistentie tegen koude en droogte. De plantjes zijn zeer klein, slechts ongeveer 4 cm hoog en hebben lange uitlopers. De vruchten zijn rood met ingezonken zaadjes.

Fragaria daltoniana J. Gay. 1857

Het verspreidingsgebied van deze soort ligt in Oost-Tibet (Moupine), Yunnan en WestChina. Dit gebied ligt tussen dat van Fragaria oriëntalis in het noorden, van Fragaria nugerrensis in het zuiden en van Fragaria nubicola en Fragaria viridis in het westen. De plantkundige Franchet veronderstelde dat het een tetraploïde vorm was van Fragaria viridis. In dat geval zou de verspreiding van Fragaria viridis hebben plaatsgehad vanuit Centraal-Siberië naar westelijk China. De bladeren gelij ken veel op deze van Fragaria nilgerrensis; mogelijk is het daarvan een tetraploïde vorm.

Deze soort heeft een betrekkelijk klein verspreidingsgebied in het Himalayagebergte op meer dan 3000 m hoogte. De vruchten zijn tamelijk groot, helderrood van kleur en hebben weinig aroma.

Fragaria nilgerrensis Schiecht. 1857 Krachtig groeiende soort; inheems in ZuidOost Azië van de bergstreken op de Filipijnen, zuidelijk China tot in India. De bloemen zijn groot en wit-rood van kleur; de vruchten wit tot lichtroos. Typisch voor deze soort is het grote aantal kleine zaden per vrucht.

Fragaria nubicola Lindl.ex Lacaita. 1916 Hooker (1879) beschouwde deze soort als een variëteit van Fr. vesca, maar door onderzoek van Staudt (1959) is aangetoond dat het een afzonderlijke soort betreft. Deze soort groeit op een hoogte van ruim 1500 m in het Himalayagebergte, waar een gematigd klimaat heerst.

3. TETRAPLOÏDE SOORTEN(2n = 28) Fragaria oriëntalis Losinsk. 1926 Deze soort komt voor op rotsachtige bodems

Fragaria moupinensis (Franch.) Card. 1916

4. HEXAPLOÏDE SOORT (2 ii = 42) B. Fragaria moschata Duch. 1766 Synoniemen = Fr. elatior Ehrh. 1792 - Fr. magna Thuil!, 1799, Tuinaardbei - (.fraisier caperonnier, fraisier musque, capron, Grote bosaardbei capiton, haubois, Zimmterdbeere, Moscherdbeere, Muskatel!ererdbeere, Hautbois Strawberry).

Deze wilde soort komt voor in de gematigde gebieden van Europa, van Zuid-Scandinavië tot in Noord-Italië en in Noord-Spanje en naar het oosten tot in Rusland. Komt in ons

MAP 8-1. Fragaria vesca Fragaria nilgerrensis

28

land voor in Wallonië op schaduwrijke plaatsen in bossen en hakhout (zie kaart 5). Dete soort is in alle opzichten forser dan de bosaardbei (10-40cm hoog). De planten zijn sterk behaard, de bloemstelen steken duidelijk boven de bladeren uit; vormt weinig of geen uitlopers. De bloemen zijn vrij groot en meestal éénslachtig; er zijn mannelijke en vrouwelijke planten (tweehuizigheid). De vruchten zijn groter dan van de bosaardbei; de vorm varieert van rondachtig tot lang kegelvormig met versmalde voet; de kleur is groenachtig, alleen aan de zonkant rood; de smaak is muskusachtig. Ze zitten stevig vast aan de kelk. Door een slechte bestuiving zijn de vruchten vaak misvormd en slecht ontwikkeld. In de 17de eeuw werd deze soort in cultuur gebracht. Gedurende lange tijd werd zij in verschillende landen geteeld, onder namen als Belle Bordelaise, capron of capitan (Frankrijk), Hautbois Strawberry (Engeland), Vierlander Erdbeere of Lutte Dutsche (Duitsland). De tweehuizigheid van deze soort bleek voor de teelt een groot bezwaar te zijn, omdat een aantal mannelijke (dus onvruchtbare) planten voor de bestuiving tussen de vrouwelijke aangeplant moesten worden.

5. OCTOPLOÏDE SOORTEN(2n = 56 9. Fragaria ovalis (Lehm.) Rydb. 1906 Synoniemen = Fr. cuneifolia Mutt. - Fr. piatypetala Rhydb. Rocky Mountain aardbei.

Fr. ovalis komt voor in de gebergten in het westen van de Verenigde Staten van Amerika; zuidelijk van Nieuw-Mexico (de bergen van Montana), westelijk de kust van Californië tot noordelijk in Alaska. Omdat de plant


BOTANIE

[]

II (

1\fAr 8-2. Faga ja vugn ,a na Fragaria ovalis Fragaria chiloensis Fïagaria orientalis

7. Fragaria rnoupinenszs 8. Fragaria nubicola 9. Fragaria daitoniana 10. Fragaria viridis 11. Fragaria moschata

voorkomt in gebieden met slechte weersomstandigheden, is de soort goed bestand tegen strenge koude en grote droogte. De vruchten zijn bleekrood met zacht tot zeer zacht vruchtvlees, zij hebben geen waarde voor de teelt. Vermits de soort interfertiel is met Fragaria virginiana en Fragaria chiloensis kan deze soort gebruikt worden voor de veredeling van aardbeien om resistentie tegen droogte en koude in te kruisen.

10. Fragaria virginiana Duch. 1766 Scharlakenaardbei - (fraisier écarlate, Scharlach Erdbeere, scarlet strawberry, meadowstrawberry). Het verspreidingsgebied ligt in het oosten van Noord-Amerika, van Louisiana en Georgia tot aan de Hudson Baai. De planten zijn betrekkelijk klein, slank, groeien snel en maken veel uitlopers. De bladeren zijn dik en stevig in verhouding tot de dunne bladstelen. De bladstelen zijn aanliggend en afstaand behaard en dragen langwerpige blaadjes. Vruchten zijn breedrond met soms versmalde voet, intens rood gekleurd, rood sappig vruchtvlees, zoet en zeer geurig. Deze soort is variabel = er komen klonen voor in het noorden die kouderesistent zijn; op andere plaatsen daarentegen zijn er klonen ontstaan die tegen droogte kunnen of zich aangepast hebben aan een korte fotoperiode. In het begin van de 17de eeuw werd de soort in Europa ingevoerd en daar spoedig in cultuur genomen, daar ze een grotc verbetering betekende t.o.v. de tot dusverre geteelde, wilde Europese soorten. De Bredase aardbei of 'Scarlet' die tot ongeveer 1940 in de buurt van Breda nog geteeld werd, was een van de talrijke rassen ontstaan uit de Fragaria virginiana. Thans volledig uit de cul-

tuur verdwenen. Deze soort gaf samen met Fragaria chiloensis het ontstaan aan onze grootvruchtige rassen.

11. Fragaria chiloensis Duch. 1766 Chileense aardbei - (fraisier du Chili, ChiliErdbeere, Chili Strawberry, Frutilla). Deze soort komt in het wild voor langs de westelijke kust van Amerika, in de buitenste zoom van de kuststreek, vlak boven de hoogste vloedlijn. Komt voor in Zuid-Amerika van Patagonië tot in het Andesgebergte; in NoordAmerika treft men de soort aan over een lengte van bijna 5000 km vanaf Santa Barbara in Californië tot Alaska. Op Hawaï groeien de planten in de bergen op een hoogte van 1500 m. Typisch is de uitgesproken voorkeur van deze aardbeisoort voor zuiver zand, grint en vulkanische bodems. De beworteling gaat zeer diep. Op goed vruchtbare grond groeit de plant zeer weelderig, maar is gedeeltelijk of volledig onvruchtbaar. Op de natuurlijke groeiplaatsen zijn de planten laag en hebben kleine, ronde, stevige, leerachtige, blauwgroene blaadjes met een gekartelde rand en diepliggende nervatuur. De bloemen zijn groot, gewoonlijk éénslachtig, waardoor in het wild veel steriliteit aangetroffen wordt. De vruchten zijn groot in verhouding tot de andere wilde soorten, eivormig tot kegelvormig, ongeveer 3 cm lang. De kleur varieert van matrood tot witachtig; het vruchtvlees is wit en vrij stevig. De smaak is zoet met een fijn aroma. De bruinrode zaadjes liggen iets ingezonken in het vruchtvlees. Deze soort werd in 1714 door Frezier, een Frans marine-officier, vanuit Chili mee naar Frankrijk gebracht. Tot in de 19de eeuw werd zij op een redelijke schaal in de omgeving van Brest (Frankrijk) geteeld. Fra-

garia chiloensis gaf samen met Fragaria virginiana aanleiding tot het ontstaan van Fragaria x ananassa Duch. waaruit zich de huidig geteelde grootvruchtige aardbeirassen hebben ontwikkeld.

6. SAMENVATTING Van de 11 over de wereld verspreid, in het wild voorkomende aardbeisoorten zijn er slechts 5 die ooit op een redelijke basis in de tuinen geteeld werden. De bosaardbei (Fr. vesca L.) werd in de 14de eeuw naar de tuinen overgebracht en werd gedurende verschillende eeuwen geteeld. Thans treft men de ondersoort Fr. vesca semperflorens L. nog slechts op een paar bedrijven aan. De grote bosaardbei (Fr. moschata Duch.) en de heuvelaardbei (Fr. viridis Duch.) werden vanaf de 17de eeuw wel geteeld, maar zijn volledig verdwenen. In het begin van de 17de eeuw werd de scharlakenaarbei (Fr. virginiana Duch.) ingevoerd en bleef tot ongeveer 1940 in cultuur. Fr. chiloensis Duch. (Chiliaardbei) werd in 1714 in Frankrijk geïntroduceerd en werd tot in de 19de eeuw geteeld. De grootvruchtige aardbeirassen die wij thans telen zijn omstreeks 1750 ontstaan uit een kruising tussen Fr. virginiana Duch. en Fr. chiloensis Duch. (= Fr. x ananassa Duch.).

,


Op stap in.....

VRIJDAG 12 & ZATERDAG 13 AUGUS TUS Minderhout: vanaf 20 uur ANTILLIAANSI FEESTEN op het terrein aan de Blauw bossen. ZATERDAG 13 AUGUSTUS Meerle: Mjeelse FOLKavond.

'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in M EER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stewge pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

28 JULI TOT 7 AUGUSTUS Hoogstraten: open enkel-tornooi voor de Hoogstraatse Tennisclub. ZONDAG 31 JULI Hoogstraten: om 16 uur BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerktoren, ingericht door de V.V.V. Meersel-Dreef: van 8 tot 13 uur ANTIEK- & CURIOSAMARKT aan het Geiteneind, org. fanfare Voor Eer en Deugd. GANS DE MAAND AUGUSTUS Meer: vakantiezoektocht voor de KWB-KAV (op dag naar eigen keuze). VAN 1 TOT 6 AUGUSTUS Wortel: jongeren-KAMP van de K.L.J. DINSDAG 2 AUGUSTUS Hoogstraten: vertrek 9-daagse reis naar Budapest & Wenen van het Davidsfonds. VRIJDAG 5 AUGUSTUS Wortel: verbroedering van KGB-Wortel met andere afdelingen in de parochiezaal. VRIJDAG 5 & ZATERDAG 6AUGUSTUS Wortel: jaarlijkse DROPPING van 't Slot, inschrijving donderdag 4 augustus om 20 uur. ZATERDAG 6 AUGUSTUS Hoogstraten: 2e rit van de Ronde van de Kempen, org. De Lustige Wielrijders, voor liefhebbers. Rijsbergen: BOERENDAG. Wortel: de 150 km van Schilde, KWB-Wielertoeristen. ZATERDAG 6 & ZONDAG 7 AUGUSTUS Minderhout: 7de Cosmosfeesten in de feesttent aan de Meerseweg. ZONDAG 7 AUGUSTUS Hoogsiraten: om 16 uur BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerktoren, ingericht door de V.V.V. Meersel-Dreef: van 8 tot 13 uur ANTIEK- & CURIOSAMARKT aan het Geiteneind, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Meer: open VISPRIJSKAMP in De Mosten, org. Altijd Beet. Festival AKKERPOP aan 't klooster vanaf 13 uur, org. jeugdclub De Mussenakker. Meerse markt tijdens de voormiddag in de Donckstraat. Wortel: jaarlijkse tentoonstelling van de MISSIEKRING vanaf 13.30 uur in de parochiezaal. Meersel: in de St. Luciakapel OPEN DEUR van 13 tot 17 uur. DINSDAG 9 AUGUSTUS Wortel: KWB-KAV kinderuitstap naar de kust.

ZATERDAG 13 & ZONDAG 1 AUGUSTUS Wortel: tornooi voor PREMINIEMEN MINIEMEN vanaf 13 uur op het terrein va V.N.A. ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 & MAANDAG 15 AUGUSTUS Meersel: Maria-tentoonstelling in de ST. LUCIAKAPEL van 14 tot 20 uur. VAN 13 TOT 21 AUGUSTUS Merksplas: derde enkel TENNISTORNOOI in 't Zwart Goor, ingericht door T.C. De Vrijheid.

Jeugdkultuur in Hoogstraten. _ Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren:

• donderdag • vrijdag • zaterdag * zondag

: :

: :

20.30-24.00 u, 20.00- 1.00 u. 19.00- 1.0011. 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle -Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03)3145328

30

DONDERDAG 11 AUGUSTUS Hoogstraten: zitdag PENSIOENEN van 10 tot 11 uur & INFOSERMI van 11 tot 16 uur in de trouwzaal van het stadhuis.

T

Ee thuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstratenn Tel. 03/314.50.46


OP STAP IN ONDAG 14 AUGUSTUS oogstraten: om 16 uur BEIAARDCONERT, St. Catharinakerktoren, ingericht de V.V.V. leersel-Dreef: van 8 tot 13 uur ANTIEK- & URIOSAMARKT aan het Geiteneind, org. Lnfare Voor Eer en Deugd. linderhout: 2de Vrije koppelvisprijskamp tn de Desta door De Schepzak. dkuipenrade aan de Desta, ingericht door .I.J.-Wortel, 's namiddags. IVIAANDAG 15 AUGUSTUS Ieest van ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART. eersel-Dreef: grote Mariahulde aan de grot van O.L. Vrouw van Lourdes in het Maiapark.

N

VAN 16 TOT 20 AUGUSTUS Wortel: ouderen-KAMP van de K.L.J. VAN 16 TOT 28 AUGUSTUS Hoogstraten: klubkampioenschappen van de Hoogstraatse Tennisclub. ZATERDAG 20 AUGUSTUS Hoogstraten: GEZLNSFIETSTOCHT om 13.30 uur vertrek aan het gemeentelijk park, org. De Lustige Wielrijders. Wortel: barbecue van de KWB. ZATERDAG 20 & ZONDAG 21 AUGUSTUS Meersel: Maria-tentoonstelling in de ST. LUCIAKAPEL van 14 tot 20 uur. ZONDAG 21 AUGUSTUS Hoogstraten: folkloristisch kinderfeest BEGIJNTJES LAAT BESLUIT vanaf 14 uur. Om 19 uur BEIAARDCONCERT & TORENMUZIEK, St. Catharinakerktoren, org. V.V.V. Meersel-Dreef: van 8 tot 13 uur ANTIEK- & CURIOSAMARKT aan het Geiteneind, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Minderhout: fietszoektocht van de KWB. Meersel-Dreef - Meerle: ponytornooi van de Markeruiters.

DINSDAG 23 AUGUSTUS Hoogstraten: circus Triomf (o.v.). WOENSDAG 24 AUGUSTUS Hoogstraten: bloedtransfusie in het Medisch Centrum van 18 tot 20.30 uur. ZATERDAG 27 AUGUSTUS Hoogstraten: van 8 tot 16 uur DAG VAN DE FIETS door KAWS-wielertoeristen en Sportraad. Wortel: barbecue van 't Slot en om 17 uur start van de 24 UREN van 't Slot. ZATERDAG 27 & ZONDAG 28 AUGUSTUS Meerle: MISSIEFEESTEN in het parochiecentrum. Meer: provinciaal kampioenschap op 20 m., org. Verenigde Vrienden. ZONDAG 28 AUGUSTUS Hoogstraten: om 16 uur BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerktoren, ingericht door de V.V.V. Meerle: provinciaal sportfeest van de K.L.J. Meer: KWB-volleybaltornooi. Meersel-Dreef: van 8 tot 13 uur ANTIEK- & CURIOSAMARKT aan het Geiteneind, org. fanfare Voor Eer en Deugd. DINSDAG 30 AUGUSTUS Hoogstraten: jaarlijkse uitstap voor weduwen. WOENSDAG 31 AUGUSTUS Hoogstraten: zitdag woningfonds van 15 tot 16 uur in de raadszaal van het stadhuis. DONDERDAG 1 SEPTEMBER Einde van de vakantie en terug naar school.• SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat2 - -Hoogstraten

BLOEMENSIERKUNST

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café-restaurant

DEGRENS J Strijbeek 16 Meerle Te!. 3159107 vanuit Nederland 09

5r

7 Kunst en perfectie maken van uw bruid ' een droomprinses! - Keuze uit honderden toto's (klassiek en modern) - Gratis corsages - Gratis thuisbezorging - Ev. inkadering boeket (grote keuze in kaders) - 5% Klantenkaart

KEUZE, KWALITEIT EN SERVICE = UW GARANTIE!! -service

-54

Bloemenleveringen

wereldwijd

1fl9j07

Café - frituur

FPapilion Minderhout

Gesloten: woensdag.

CATfLEYA Paul en May Van Huffel-Van Dijck Leopoldstraat 60.2330 Merksplas Tel. (014) 63.45.16.

-

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

nTRi 7T HOOGSTRATEN

931


MUZIEK

Fusieswing

Wortel, of eeuwig zongen de Boomkens Sinds het steeds zeldzamer worden van plaatselijke etablissementen, heeft het zwaartepunt van Wortel-kermis zich naar de Boomkens verplaatst, en moest men ook dit jaar aldaar op afspraak zijn om wat muzikale informatie op te doen. Voor de Bredase Four One And Only's, voor de zoveelste keer aanwezig in de Slotmiddens, was het op zaterdag 9 juli niet écht een gemakkelijke opdracht de boel in beweging te krijgen. Hun simplo-pop dééd het niet 100 Wo op het grote podium, en slechts het bij de plaatselijke fans bekende 'hitwerk' zorgde voor enige kortstondige energie-uitbarstingen. Niet direkt de schuld van de organisatoren, wél een gevolg van een muzikale formule waar stilaan sleet op komt. Ook op zondag bleven vonken uit. De Rotterdamse meidengroep The Ramonas oorden sympatiek, doch hun - met nogal wat fouten doorspekte - 'heavy' geluid paste niet bepaald in een kermissfeer, daar konden zelfs covers van The Clash ('Should 1 Stay Or Should 1 Go') of van The Romantics ('What 1 Like About You') niets aan verhelpen. Het verschijnen van geweldenaars Bad To The Bone deed nog méér wenkbrauwen fronsen, en alhoewel hun naar heavy metal neigende sixtiesrock goed in elkaar stak, zag men het aanwezige volk zich her en der afvragen wat dit in godsnaam op een kermis kwam doen. Zonder te twijfelen aan de op zichzelf goeie bedoeling van de organisatoren om groepen te brengen die nieuw zijn voor de Kempen, blijft er een harde waarheid: tijdens zo'n dagen wil men feestvieren, en de geplaatste bands zouden daarbij moeten aansluiten. Vandaar dat Nonkel Ney op maandag zo'n sukses oogstte. Met in zijn zog de Rhythm 'n Bluesband heeft Nonkel zich de afgelopen tijd ontpopt tot een volksmenner eerste klasse, zodanig zelfs dat het muzikale repertoire meer en meer ondergeschikt lijkt te worden aan zijn podiumact. ,'t Schijnt da'k volgend jaar mag terugkomen, maar dan mogen ze me niet meer op zo'n gatlelijke oranje affiche zette, godver..!' Tja, de man houdt nu éénmaal niet van bepaalde voetbalploegen. Zijn talrijke voorkomende krachttermen hielden het publiek echter niet van de dansvloer, die stond bij 'J'Aime La Vie' en 1 Wanna Fuck You' namelijk stampvol. Sfeer dus, met Nonkel, en die sfeer hadden we de dagen vooraf danig gemist. Een tip voor de volgende editie? 32

Akkerpop: Rock tot op het been

The Scabs

.'Het festivalletje verzuipt wellicht in het grote aanbod, maar behoeft daarom zeker niet het label 'overtollig' (...) De organisatoren hebben zeker niet de pretentie tot een mastodont uit te groeien. Zij houden het bescheiden, en vooral gezellig.' Akkerpop schat zichzelf realistisch in, en da's maar goed ook, gezien de talloze kleinere zomerfestivals die het Vlaamse land in de vakantiemaanden overspoelen. Desondanks loont het zeker de moeite om op ZONDAG 7 AUGUSTUS rich-

ting Klooster in Meer te trekken. Vanaf 13 uur kan je terecht voor een stel 'rockers' van degelijke makelij, wat Akkerpop meteen ook 'n duidelijk profiel bezorgt. La Cuenta uit Vosselaar opent, is gebouwd op de grondvesten van het vroegere Bremheks, en mag zich sinds enige tijd bezitter van de mini-LP 'A Point of View' noemen. Het eigen songmateriaal wordt live aangevuld mei behoorlijk uitgevoerd coverwerk van ondermeer Joe Jackson, The Cure en Chris Isaak,

wand- en vloertegels SuliGhQQr uIcI',r I"ulcI'r bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

uIcI',r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uII'r ,uIcPr,r

biedt u betaalbare kwaliteit!


MUZIEK n meteen weet u méér over de diversiteit van hun repertoire. De covergeschiedenis krijgt met het Nederlands kombo Guinness een extra verlengstuk, en daarbij mikt men voornamelijk naar de benen. Geen wonder dat de groep werd bedacht met de bijnaam 'Nederlaridse L.S.P.-Band'. Hun poging om vaste oct te krijgen op Belgisch grondgebied lukt ftehts met moeite, dus heren organisatoren, horen en geef uw mening. Wat de Lavent Band aangaat, zijn we al overtuigd. Luister naar 'ns naar voorman Walter Lavent's eigen komposities als 'When The Hearts Breaks', 'Blood On The Streets', 'Harbour Lights' of Walking Tail'. Rock met ballen, technisch hoogstaand en oerstevig gezongen. Het eigen werk wordt ondersteund door bevcrkingen van ondermeer Huey Lewis en Stevie Ray Vaughn, kortom, de Lavent Band is een op maat gesneden festivalact. The Scabs trouwens ook. Ze behoren zo stilaan tot de 'nestors' van de Belpop, kunnen bogen op een jarenlange ervaring met de nodige ups en downs, maar steken de laatste tijd weer flink hun nek uit. Het uitbrengen van de mini-LP 'Rockery' zit daar voor iets tussen, de ballad 'Stay' evenzeer, doch zéker de instelling van tanger Gie Swinnen, een jongen die al sinds '77 James Dean en Joe Strummer als zijn persoonlijkë idolen beschouwt. Swingen zullen ze in elk geval. Blue Blot ook, zij het met blues en funk als belangrijkste komponenten. Een zestal dat alle watertjes al doorzwommen heeft, van het Belgian Rhythm'n Bluesfestival te Peer tot het komplete clubcircuit in België toe, nu klaar voor het serieuzere werk na het verschijnen van de opgemerkte elpee 'Shopping For Love'. Talent en finesse te over, gebracht in een kersverse bezetting. Kakelvers is top-of-the-bill Fatal Flowers lang niet meer, maar pas nu plooien de grenzen verder open dan tot de rand van Amsterdam. Mick Ronson - ooit begeleider van David Boxvie en Jan Hunter - nam met de groep in het Amerikaanse Woodstock de elpee 'Johnny D. Is Back' op, en de daaruit getrokken singles 'Younger Days' en 'Johnboy Was A Rock 'n Roll Star' druipen van de klasse. Fatal Flovers vielen in na het verscheiden van de eer der getipte Dr. Feelgood, doch de Mussen hoeven zich geen zorgen te maken. De invallers zijn minstens even goed, zoniet stukken beter. Praktische info: - terrein: 't Klooster, Meer (tent ingeval slecht weer). - aanvang: 13 uur. - voorverkoop: 250 fr., in alle CERA-kantoren van de Nooderkempen. Storten op rek.nr . 733-3240581-35 kan ook, mits duidelijke vermelding van naam en adres.

Caraïbisch Tempeesten: de zesde Antilliaanse Feesten

Dédé Saint Pri.v (1318)

- kassa: 350 fr. - info: André Oomen, tel. 03/314.76.54. Het plaatselijk hogedrukgebied der Antillen zendt beneden- en bovenwindse luchtstromingen naar De Blauwbossen te Minderhout, en in dit weerbeeld komt op 12 en 13 AUGUSTUS geen verandering. De jonge weermannen huilen uit bij Armand Pien, het zal ons een zorg wezen. De zesde editie van de Antilliaanse Feesten is er, België en Nederland maken zich op om het verlengd weekend ongeschonden door te komen. Onze suggestie: nu al beginnen met intervaltraining, om lang genoeg te kunnen blijven dansen. In een sfeervol en aangepast kader, volgens een formule die op de Belgisch-Nederlandse festivalkaart niet te vinden is, zorgden organisatoren Belgium Oversees vzw. en Cahier De Brouillon vzw. voor een reeks kwalitatief hoogstaande acts, elke nacht goed voor vijf â zes uur livemuziek. Vrijdag 12 augustus opent Unisono uit Curaçao, een negenkoppige groep die werd opgebouwd op de funderingen van de topformatie Bess. Een dansbaar, technisch sterk én hecht geluid is gegarandeerd, zowel live als op plaat (de elpee 'Baha Nan'). Vooral de eigen merengue- en salsanummers vormen de hoofdbrok van hun repertoire. Pas nadien zullen alle Caraïbische duivels worden losgelaten, meer bepaald met Imagination Brass. Afkomstig van St. Thomas Virgin Islands, staat deze twaalf man sterke soca-formatie bekend als 'The Power House Of The Caribbean', wijzelf voegen er het troetelnaampje

'De Ramones van de soca' aan toe. Zij spelen ontzettend energieke, tot hysterie leiden de 'fast soca', en wie zich de G.t.'s Brass International nog herinnert van 1985, weet waaraan hij/zij toe is. Ongekompliceerd, uitbundig, hot hot hot. Goed voor negen elpees, én begeleiding van grootheden als Arrow en The Mighty Sparrow. Tussen voornoemde groepen in speelt de Antilliaanse perkussieen blazersformatie Caribbean Jammin' Brass al wandelend op het terrein ten dans. Zaterdag 13 augustus start Dédé Saint Prix uit Martinique de zaak. Zanger, componist, fluitist, percussionist en dichter tegelijk, zo lopen ze niet dik gezaaid. Dédé is de meester van de 'chouval bwa'-stijl, muziek uit de traditionele, landelijke ritmes van Martinique geput, maar eigentijds, swingend en degelijk aangebracht. Elpees als 'Lerdou' ('87) en 'Mi Se Sa' ('88) bewezen 's mans kunnen, en tonen waar de kommerciële 'zouk' de mosterd heeft gehaald. Dé klapper van de Antilliaanse Feesten is ongetwijfeld Wilfrido Vargas uit

Tweewieler - Racing Center

D. VERNEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

II iljrulo t argas op 73 augustus

de Dominikaanse Republiek, eI rey del merengue, de koning van merengue. Trompettist, componist én orkestleider, in LatijnsAmerika een superster, goed voor een miljoe-


MUZIEK

-

MARIA

nenverkoop. Tegelijkertijd ook de vernieuwer van het genre, een drijvende kracht achter heel wat jonge merengue-bands, aktief vanuit de hoofdstad Santo Domingo (herinner u de meisjesgroep Las Chicas Del Can, aanwezig in Hoogstraten in '86). Zijn Wilfrido Vargas Orquesta, bestaande uit zestien leden, zal er een wervelende show van maken. En tussenin wervelen kan ook nog, dit keer met de Caribbean Brass International. Praktische info: - terrein: De Blauwbossen, Hoogstraten (ruime parking in de direkte omgeving). - tickets: -dagkaart: 400 fr. in voorverkoop, 450 fr. aan de kassa. -weekendkaart: 700 fr. in voorverkoop, 800 fr. aan de kassa. -club J-leden: 350 fr. voor een dagkaart, aan de kassa. - voorverkoopadressen: Hoogstraten: Gemeentekrediet. Antwerpen: Métrophone. Brussel: FNAC, Musica Nova. Gent: Music Mania. Hasselt: Center. Turnhout: Center. Nederland: alle VVV-kantoren. - info: de Antillofoon, nr. 03/314.37.32.

Feesten, feesten, feesten In volgorde: - 24 juli: Heidefeesten Maxburg, Meer. - 7 augustus: Cosmosfeesten. - 13 augustus: Mjeelse folkavond. God geve ons een behouden september. •

Mark Sprangers

Een prentkaart doet altijd plezier!

Wij maken u wegwijs bij uw rneubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk

Kunstmeubelen DE PUYDT

afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet

onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

jfI Ic3

BEIIA /

1IUI

(Pro Arle -

1 1*I*I\

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie. Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

Mariajaar 1988 Het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum van Breda organiseert deze zomer (tot 31 augustus) twee thematische tentoonstellingen: het Mariajaar 1988 en de opening van een NS-station. De tentoonstelling 'Maria, Maria' is ingericht op de eerste verdieping. De leidraad bij de uitvoering van het thema was het leven van Maria en de titels die zij heeft verworven. Wat is er zoal te zien? Een kleine opsomming: een Maria Hemelvaartbeeld, prachtig eikenhouten St. Anna uit de ISde eeuw, allerlei soorten madonna's van grote kitsch tot fijn artistiek werk, schilderijen, tekeningen, speelgoedfiguurtjes die een Mariaprocessie uitbeelden, vaandels, kapelletjes, bedevaartwimpels, processievaantjes, Maria's onder stolpen, blijde en droevige Maria's uit diverse bedevaartplaatsen. Deze tentoonstelling van Maria in al haar hoedanigheden geeft een fraai beeld van de volksdevotie en de plaats van Maria in het Rijkse Roomse leven. Directeur Jeroen Grosfeld: 'Maria is de spiegel van het menselijk bestaan, met zijn vreugden, maar vooral met zijn veelvuldige ellende. Als zodanig is zij eerder een sociaal fenomeen dan een onderwerp van de officiële leer van de katholieke kerk.' Maandag 15 augustus wordt het Mariajaar in het bisdom Antwerpen officieel besloten met een grote viering in het Mariapark te MeerselDreef. In onze volgende editie publiceren wij hei volledige programma. •

Maria-processie in Hoogstraten (tekening van Jan Stubbe in museum te Breda). 34


ARCHIEF

HALVE EEUW GELEDEN Een halve eeuw geleden Juli 1938

Duitschiand maakt zich sterk Voor het oogenblik zijn de Duitschers bezig met forten te bouwen langs de Our, de Sure en de Moesel, langsheen de Luxemburgsche grens. Op zekere plaatsen wordt zelfs prikkeidraad aangebracht. Volgens zekere inlichtingen zou deze eerste versterkingslijn worden vervolledigd door een tweede lijn, verder van de grens gelegen. Vele Duitsche arbeiders zouden opgeroepen zijn op grond van de laatste arbeidsdienstwet om in het Rijnland te werken aan de antiMaginotlinie van Duitschiand. In tegenstelling tot den Franschen vestingsgordel wordt de Duitsche linie geen samenhangend geheel van met elkaar in verbinding staande forten. Duitschland bouwt op zich zelf staande kleine forten, die zwaar bewapend zijn. Ook worden plaatsen, waar later kanonnen kunnen worden geplaatst, voor dit doel geschikt gemaakt. Het juiste aantal der arbeiders die thans te werk zijn gesteld, is nog niet bekend; men schat het aantal op tien tot twintig duizend. Terzelfdertijd werd het bevel gegeven tot verdubbeling van de luchtmacht van het Reich. Men meent dat Duitschland een macht van 6.000 vliegtuigen in eerste linie wil bereiken. Anderzijds zou maarschalk Goering, hoofd van het Duitsche Iuchtleger en ekonomisch diktator, een overeenkomst met Engeland willen afsluiten met het oog op de begrenzing der luchtvaartbewapening van beide landen.

en. De kevers zelf zijn echter niet gevonden; er mag dus verondersteld dat nog andere velden door deze ongure diertjes zouden kunnen aangetast worden. Daarom richten we een dringenden oproep tot alle land- en tuinbouwers, grondig hun aardappelvelden af te zoeken. Indien niet tijdig is ingegrepen, wordt het een vreeselijke ramp voor onze aardappelteelt. Indien kevers ontdekt worden, moet zulks onmiddellijk bij het gemeentebestuur aangegeven worden.

Hulde aan de Kempische Schrijvers te Hoogstraten Het wordt zoo wat de traditie in Hoogstraten, elk jaar grootsche feesten in te richten. In 1937 kenden wij de heuglijke hoogdagen van het Vide Kempisch Congres; thans viert ons stadje in samen werking met de Vereeniging van Kempische Schrijvers, de heimatstichters en volksvertellers van de streek. In den persoon van Pater Van Mierlo, die reeds zeer veel wetenschappelijk werk aan Vlaanderen schonk, en in de huldiging van Lod. De Koninck die het massale 'Het Menschdom verlost' heeft geschapen, worden meteen alle schrijvers en dichters van onze geliefde Kempen gevierd. (Bron: Gazet van Hoogstraten).

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

Verplichte aangifte van de coloradokever Dinsdag werden in een aardappelveld van K. Bellens in de Achtelschestraat alhier, meer dan honderd larven ontdekt van den coloradokever. Onmiddellijk zijn maatregelen genomen om dezen haard uit te roei35


MILIEU

Bomen-razzia in de Noorderkempen

koM

Handeling voor openbare besturen en bevoegde ambtenaren Er is een tijd geweest dat haast alle straten en wegen keurig afgezoomd waren met mooie bomenrijen. In de bebouwde kom ging de voorkeur meestal naar lindebomen en langs de verbindingswegen tussen de dorpen en steden stonden veel eiken, soms ook beuken. N' de centra, worden nu ook de buiten wegen stilaan maar zeker, kaal. Elk jaar opnieuw wordt - vooral tijdens de lente - dit proces verder uitgevoerd. Wie de voorbije weken van Hoogstraten naar Merksplas of Rijkevorsel, of van Merksplas naar Rijkevorsel, van Rijkevorsel naar Oostmalle of van Meerle naar Strijbeek reed, heeft ze zeker zien liggen, de grote prachtige eiken, netjes geveld in de bermen van de wegen. Vroeger gebeurde het soms dat op één of twee dagen tijd een volledige straat al zijn bomen in één grote operatie verloor. Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog de bomen in de Lodewijk de Konincklaan of in de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten? Tegenwoordig gaat men iets minder spectaculair te werk maar daarom niet minder stelselmatig. Ondertussen zijn de mensen iets gevoeliger geworden voor het milieu, het landschap en het dorpsgezicht. Veel mensen zijn niet meer zo gemak-

kelijk te sussen met het argumern: laler planten we hier nieuwe jonge bomen! Men weet nu wel dat het dikwijls helemaal niet of slechts gedeelteljk hier en daar soms wordt uitgevoerd. Men plant dan een kerselaar, een meidoorn of een lijsterbes. Maar zijn dat wel echte bomen? Dat lijkt meer op een doorgeschoten struik! De nieuwe wèg-met-de-boom-tactiek bestaat er blijkbaar in om de mensen met kleine stappen stilaan gewoon te maken aan het kaal uit-

CROES pvba

zicht. Hoe doe je dat? Je kapt elk jaar 10, maximum 15 procent van de bomen en je begint vooral in de omgeving van kruispunten, bochten en bij in- en uitritten van woningen en bedrijven. Dat lijkt dan bijna normaal. Na enkele jaren is reeds de helft verdwenen en geraken de mensen zonder schokken vertrouwd met de blote omgeving. Omwille van het drukke en snelle verkeer laat je de wegen verbreden en versmal je de ber-

men. Wanneer men asfalt of beton laat gieten van bomerij tot bomerij gaan ook effectief een aantal bomen dood. Loopt het proces niet snel genoeg, roep je er de deskundige bij die wel zal verklaren dat een aantal bomen kaprijp zijn: te oud, ziek en versleten, dus gevaarlijk voor het verkeer. Nochtans, wij als niet-deskundigen zijn een aantal van de gevelde bomen gaan bekijken. Onze kennis was meestal te gering om enig verschil te zien met de bomen die uitstel kregen en weer een jaartje mogen leven.

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 36

BUTAGAZ FLESSEN PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

pvba

JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Door de voortdurende toename van auto's geraakt natuurlijk de fietser in de verdrukking. Dit is het gunstige moment om de rest van de bomen te vellen want fietspaden worden door niemand aangevochten. Jammer voor de bomen die in de weg staan, want een fietpad achter de bomen is te veel werk en te duur. Deze stelling is best politiek verkoopbaar. Een psy chologisch knap bedacht argument is: de verdedigers van de bomen langs de wegen vinden 'bomen belangrijk dan mensenlevens'. Dit doet het zeker goed bij een aantal mensen... terwijl men eigenlijk bedoelt: de natuur interesseert ons niet, wij verdedigen de snelheidsmaniakken die met hun onverantwoord rijgedrag de verkeersreglementen overtreden en het leven van andere weggebruikers in gevaar brengen. Wanneer je ziet met welke ijver - jaar in, jaar uit - men alle bomen in Noorderkempen wil doen verdwijnen, krijg je haast vanzelf het gevoel dat er een soort hout-maffia aan het werk is. Wie heeft er grote of kleine voordelen bij? Op de zijkant van een devan vrachtauto's lazen wij 'boomverzorging'. Mag het ook iets mmde cynisch? Gelukkig heeft men in de Vrijheid te Hoogstraten reeds een beperkt aantal jonge linden geplant. Wanneer wordt de dubbele rij aan de westkant volledig hersteld met jonge bomen?

- Regen op Maria Hemelvaart (15 augustus) is weinig wijn en slecht van aard!


RECREATIE

ieuw in De Mosten ik jaar wordt het gemeentelijk recreatiepark e Mosten in Meer wat verder uitgebouwd n de reeds bestaande zaken aangepast en vereterd. Op deze wijze hoopt men bij minder »ed weer toch ook een aantal mensen aan rekken. Verder tracht het bestuur ook de 1e vijver en de omliggende bossen in het geheel te integreren door o.a jonge aanpianliii gen.

Uitbreidingen Met een korte beschrijving van de nieuwe speeltuigen willen we u en uw kinderen doen watertanden om deze zomer ook eens een of meer dagen naar De Mosten te komen. De grote attractie is het avontuurlijk speeldorp met o.a. een hangbrug, klimtorens en ladders, valkussens, enz. Een andere trekpleister zijn de twee glijbaantjes met aankomst in het water. Voor de oudere kinderen werd een collectieve wip geplaatst, een vergrote uitvoering van de normale kwik-kwak. De tuimelaar, een hewegingsevenwichtspeeltuig zal eveneens zorgen voor het nodige plezier. Eén van de doorslaggevende argumenten bij de keuze van de bovenstaande toestellen was het voorleggen van een veiligheidsattest. Er wordt immers niets aan het toeval overgelaten om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Mini-dierenpark Naast het rijke gamma aan zwem- en speelmogelijkheden werd gedacht aan een heel kindvriendelijk en natuurlijk initiatief: een dierenparkje. Dit domeintje ligt achteraan de zwemvijver en daar kunnen de kinderen kennismaken met dwerggeitjes, schapen en lam-

meren, kalkoenen en kippen en zelfs Tarieven hangbuikzwijntjes. Misschien mogen de kin- - 50 fr. voor personen + 14 jaar deren wel helpen bij het voederen? - 30 fr. voor personen .- 14 jaar, gehandicapten en gepenioneerden Verf raaiing - 2Ofr voor groepen vanaf min. 15 persoIn het kader van de aktie 'plant een bos' hebnen ben de kinderen van het basisonderwijs in sagratis voor kinderen 4 jaar menwerking met enkele gemeentewerklieden 400 fr. voor een lO-beurtenkaart voor perop een week tijd ruim 7.000 tweejarige densonen 14 jaar nen geplant. Op deze wijze heeft men niet al240 fr. voor een lO-beurtenkaart voor perleen een steentje bijgedragen tot een bewust14 jaar, gehandicapten en sonen wording van het leefmilieu maar tegelijkergepensioneerden tijd is dit een belangrijke aanzet voor het be100 fr. voor een dagvergunning vissen houd van het natuurlijk kader. 40 fr. pit-pat Het grasveld aan de ingang krijgt dit jaar een 40 fr. surfen ander uitzicht met aan de ene zijde het pitpatspel en aan de andere kant twee petanqueveidjes, keurig omgeven met aanplantingen Resultaten van eindexamen 5e jaar: en zitbanken. Een wandelpad in doloMet grootste onderscheiding: mietsteen, die de vele voorzieningen met elAn Jansen, Hoogstraten; Maarten Mostkaar verbindt, verhoogt nog het comfort voor mans, Minderhout; Cindy Martens, Hoogde recreanten. straten; Veerle Brosens, Minderhout; Linsay Taverne met terras Koyen, Hoogstraten; Liesbet Nijs, Hoogstraten; Heleen Hofkens, Hoogstraten; Ben Heb je honger of dorst, of gewoon maar trek Sprangers, Wortel. in iets, dan kun je altijd terecht in de taverne Met grote onderscheiding: of op het terras, zowel bij goed als minder Heidi Brosens, Hoogstraten; Caroline Cools, goed weer. De cafetaria werd van binnen en LuIe; Tanja Janssens, Minderhout; Maartje van buiten grondig opgepoetst en opgefrist. Siebelink, Wortel; Leen Hermans, MinderMooie, comfortabele stoelen en tafels nodihout; Jan Jansen, Minderhout; Indra De Keygen uit voor een rustpauze. Op de kaart vindt ser, Merksplas; Dorien Floren, Minderhout; men een rijke keuze aan grote en kleine hapAn Floren, Minderhout; Marian Roeien, jes, frisdranken, bieren en desserts. Er is een Wortel. afzonderlijk deel voor meeneemgerechten. Met onderscheiding: Het geheel is hygiënisch en proper in orde. Isabelle Vissers, Minderhout; Ilse Kenis, WorLaat ons hopen dat het spreekwoord 'na retel; Margriet Hofkens, Hoogstraten. gen komt zonneschijn' deze zomer toch waar Met voldoening: mag wezen zodat iedereen kan genieten van Ilse Daems, Hoogstraten; Tony Raats, Mineen heerlijke dag in De Mosten. Tijdens de derhout; Kris Boeckx, Rij kevorsel en Hans maanden juli en augustus is het recreatiedoBoeckx, Rijkevorsel. U mein elke dag open van 10 tot 20 uur.

-

-

-

+ -

Jeugdmuziekatelier

Maaien zonder zorgen • grasmaaiers • motorspuiten en Itoren ers

J. STOFFELSPAUL USSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SLUITINGSDAG: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.

37


GEMEENTEHUIS

o?S GOt4Gt4

232 5 O2O Burgerlijke Stand Hoogstraten Geboorten 3 juni: Wendy, dochter van Rigobert Quirijnen en Ludovica Verhoeven, Vaaimoer 1, Meer. 7 juni: Tuur, zoon van Carlo Sommen en Rita Aerts, Pat. Schrijversstraat 19, Wortel. 8 juni: Per, zoon van Ludo Boogaerts en Marie Josee Hillen, Kolonie 2, Wortel. 8 juni: Lien, dochter van Leo Roeien en Rita Joosen, Lage Weg 20, Minderhout. 9 juni: Eline, dochter van Johannes van Gils en Elza van Bergen, Donckstraat 39, Meer. 11 juni: Maarten, zoon van Marc Aerts en Kristinne Janssens, Loenhoutseweg 42, Hoogstraten. 14 juni: Dorien, dochter van Jozef Jacobs en Marleen Pemen, Meerseweg 50b, Meer. 14 juni: Daisy, dochter van Christiaan Verschueren en Renilda Anthonissen, Groot Eyssel 7, Meerle. 14 juni: Ruud, zoon van Jan Faes en Sonja Siemons, John Lijsenstraat 9, Meer. 15 juni: Miei, zoon van Joseph Koyen en Maria Schrijvers, Vrijheid 133, Hoogstraten. 15juni: Joost, zoon van Wily Brosens en Maria Van Dyck, Zwaluwstraat 6, Meer. 16juni: Dries, zoon van Marcus Op de Beeck en Angela Janssen, Jan Van Cuyckstraat 13, Hoogstraten. 17 juni: Jeroen, zoon van Philippe Hoivoet en Hilde Verhoeven, Van Aertselaerstraat 70, Hoogstraten. 20 juni: Mariëlie, dochter van Christiaan Schalk en Greta Jansen, De Mosten 12, Meer. 22 juni: Koen, zoon van Alfonsus Kustermans en Christinne Voet, Hoogeind 38a, Meer. 23 juni: Nick, zoon van Willy Bastiaansen en Maria Snoeys, Oude Tramweg 9, Meerle.

23juni: Eveiine, dochter van Frans Jocheins en Lutgardis Mattheussen, Meerseweg 68, Meer. 23 juni: Charlotte, dochter van Gustaaf Van Dijck en Anriy Wuyts, Beekakker 12, Meer. 28 juni: Manou, dochter van Pierre Sommen en Cornelia van Riel, Achtelsestraat 70, Hoogstraten. 29 juni: Jeroen, zoon van Johan Daems en Lidia van Meir, Deken Lauwerijsstraat 18, Hoogstraten.

LJ

Huwelijken

5 mei: Gust Desmedt, Beemden 23, Minderhout en Greta De Kesei, Beemden 23, Minderhout. Nieuw adres: Beemden 23, Minderhout. 1juni: Aiphonsius Roilé, Strijbeekseweg 26, Meerie en Antonia van Opdorp, Strijbeekseweg 26, Meerle. 3 juni: Jos Antonissen, Oosteneind 7, Meerle en Linda Van Dooren, Meerseweg 36, Meer. Nieuw adres: John Lijsenstraat 47, Meer. 4juni: Luc Verhoeven, Karel Boomstraat 56, Hoogstraten en Greet Brosens, Salm Salmstraat 10, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtei 45, Rijkevorsel. 10juni: Dirk Janssens, Hofeinde 29, Merksplas en Monique Rommers, Lod. de Konincklaan 303, Hoogstraten. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 360, Hoogstraten. 10juni: Stanny Beyers, Veidstraat 145, Brecht en Linda Janssen, Groot Eyssel 45, Meerle. Nieuwadres: Veidstraat 145, Brecht. 10juni: Patrick Van den Bogaert, Van Aertselaerpiein 5, Hoogstraten en Linda Janssen, Karel Boomstraat 45, Hoogstraten. Nieuw adres: Karel Boomstraat 49, Hoogstraten. 11 juni: Eric Janssens, Driehoekstraat 19, Meer en Marleen Lochten, Meerleseweg 9, Meer.

Nieuw adres: Meerleseweg 11, Meer. 17 juni: Luc Buyiinckx, Katelijnestraat 16, Hoogstraten en Daniëlia Van Aperen, Meerdorp 29, Meer. Nieuw adres: Hoge Weg 11, Minderhout. 24 juni: Danny Coertjens, Gelmeistraat 47, Hoogstraten en Karin Leemans, Meerseweg 72, Meer. Nieuw adres: Gelmeistraat 47, Hoogstraten. 24 juni: Marc Verbreucken, Kerkstraat 14, Meerle en Laura de Vet, wonende te BaarleNassau (NL). Nieuw adres: Klokkenstraat 19, Baarie-Hertog. 25 juni: Marc Van den Bogerd, Bredaseweg 21, Minderhout en Marian Jacobs, John Lijsenstraat 29, Meer. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 11, Hoogstraten. 25 juni: Paul Van Eersel, Stwg. op Turnhout Merksplas en Ria Eist, Pastorijstraat 3, Wortel. Nieuw adres: Pastorijstraat 12, Merkspias. 25 juni: Joannes Huybrechts, Terbeeksestraat Meer en Inge Voiders, wonende te Brecht. Nieuw adres: Beemden 25d, Minderhout. 30juni: Jan Aernouts, Vaasweg 6, Wuustwezei en Hilde Govaerts, Muzementen 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Vaasweg 6, Wuustwezel.

[j

Overlijdens

3 juni: Anna Van Wesenbeeck, oud 83 jaar, weduwe van Johannes Maas, wonende te Meer, Meerleseweg 62. 13 juni: Maria De Koninck, oud 79 jaar, weduwe van Ludovicus Mertens, wonende te Hoogstraten, Lindendreef 19. 15 juni: Maria Mertens, oud 78 jaar, echtgenote van August Hendrickx, wonende te Hoogstraten, Karel Boomstraat 5. 16juni: Victoria Vandroogenbroeck, oud 65 jaar, weduwe van Gaston Vermeesch, wonende te Hoogstraten, Loenhoutseweg 49. •

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 38


11 Met exclusieve medewerking van FRAMP(}RT Merksplas Onder het motto vcçl en jong vond je vorigc maand een ganse tuTukring. Het jonge kind dat je voortaan in deugdelijke sportkledij zult zien lopen is Tin .lanssens. Haar volledige naam en adres v irtd ie bij de advertentie van Framsport.

ti

.

txKeigen curiosa

tsi .ttl

Ti

.

lant 'n gat

121

lieft liet vast ook al bij uLelf geniet ki. wij zijn van nature een bomenminnend olkje. Sommigen van ons menen wel eens laaiover een laagje cultuur te mogen smeren en proberen dan wat minachtend te doen over die grote houtachtigen. Maar ook zij kunnen het niet blijven ontkennen: wij hebben een bijzondere band met bomen!

W,'

Is het u ook al opgevallen hoe wij ons ook in onze voortbeweging vaak door de bomen de weg laten wijzen? Wij zullen er immers steeds voor zorgen, welk vervoermiddel wij ook bezigen, dat wij ons systematisch tussen de bomen door bewegen. Die gewoonte moet ook al stammen uit de verre voorgeschiedenis van onze voorvaderen, toen onze lage landen nog bedekt waren met grote wouden, zoals daar waren hei Kolenwoud waar we nu nog altijd steenkool van stoken en ook nog eh het Zwarte en het Groenewoud. Toen immers hebben de eerste mensen er een gewoonte van gemaakt om zich te verplaatsen. En ze deden dat steeds tussen de bomen door, dit in tegenstelling tot hun eigen voorvaderen, die maar steeds tegen die boom opklommen en 70 nooit van hun aapzijn konden afgeraken. Nu hadden die eerste mensen natuurlijk nog geen echte redenen om van de ene plaats naar de andere te trekken. (Dit in tegenstelling tot onszelf: wij hebben elders altijd nog snel heel belangrijke dingen te doen!) Maar als ze altijd thuis, zeg maar 'te boom' gebleven waren, hoe hadden ze dan kunnen weten dat het na Oost en west, thuis best was? En dan had...........................................

Planlopening in Minderhout,

1

..L;

5505 ..

t

55

5

\Ver jong solk. I)zc keer weten we wel vvaarover het gaat. Begijuttes laat Besluit das op

het einde van deze maand weer gesierd ssordi. \VtJ de jonge heer zseh meiden op schriftelijke wijze en vel op het volgende adres: 1.oenhoutseweg 34 te Hoogslrahsn. IPOR 1 heeft u voor 500 fr. aan sporimarel iaal veil, fl den ze nooit ontdekt wat heimwee was. Daar moest je toch al een homo sapiens voor zijn. En dat we dat zijn, willen we weten! In later tijden ging de mens ook op stap waar geen bomen meer stonden. Maar hij maakte er al snel een gewoonte van om naast meestgebruikte paadjes, weggetjes en wegen (allerlei uitvindingen om maar 'weg' te kunnen) bomen te planten. En zo kreeg je dan dreven en lanen en boulevards. Ook nu nog vinden we hier en daar overblijfselen van deze oude gewoonte. En we maken er graag gebruik van op onze wandel- en slentertochten. Maar als mensen van de XXe eeuw doen wij alle moeite om onze afkomst te loochenen. Wij zijn geen natuurmensen meer. Bah neen, wij zijn cultuurmensen. En dat willen we weten, ook. Een nieuwe gewoonte heeft zijn intrede gedaan: we planten geen bomen meer, we voorzien enkel het plantgat. Hier had een boom kunnen staan, willen we daarmee zeggen. Vooral in dorpskommen is dit een oprukkend verschijnsel. Voorloper hiervan is nog steeds Minderhout. Al enkele jaren staan daar de plantgaten. Alsof ze staan te wachten op een boom. Maar schijn bedriegt. Want ook hier doet alweer een nieuwe mode zijn intrede. Bomen planten? Voorbij! Plantgaten voorzien? Uit de tijd. Zomaar niets dan? Neen: de staande bomen omdoen. Dat is in! Ook hier is de Belgische Staat (in de persoon van Bruggen en Wegen) zijn tijd weer ver vooruit. •

Hoogstraten - 1988

Beiaardconcerten en Torenmuziek Zoals reeds vele jaren organiseert ook deze zomer de V.V.V.-Hoogstraten een aantal concerten vanuit de toren van de St. Catharinakerk te Hoogstraten. - Zondag 31 juli speelt om 16 uur Pater Jan Feyen, beiaardier van de abdij van Grimbergen. - Zondag 7 augustus om 16 uur Pieter Maassen van Breda. - Zondag 14augustus eveneens om 16 uur Petro De Smedt uit Dendermonde. - Zondag 21 augustus, nâ het kinderfeest Begijntjes Laat Besluit, om 19 uur beiaardspel door Gustaaf Van der Weyden, afgewisseld met 'torenmuziek' door het Hoogstraats Koperensemble onder leiding van de Hoogstraatse beiaardier, Staf Mertens. - Zondag 28 augustus wordt om 16 uur de reeks beiaardconcerten besloten met een optreden van Gaston Van den Bergh, beiaardier van Lier en Halle en ook enkele nummers door student-beiaardier Edmond Bastijns uit Vremde. Bezoekers van deze concerten kunnen een folder bekomen met daarin diverse gegevens over de Hoogstraatse beiaard, korte biografische nota's over de beiaardiers, de verschillende programma's en zelfs een aanduiding over de beste luisterplaatsen in het centrum van Hoogstraten. 1 39


Brandweer 314.42.43

S

ICARUS

Cis Vissers aveme feeszaa1

rl ~

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 Eddy BLOCKX

Verzekeringen Leningen

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Tel. 03/314.77.48

Tel. 03/314.62.52

GAS BESTELLEN

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63 Taxi-ziekenvervoer Dag

CROES pvba

HUISDOKTERS

Joos en Gerda Croes-Rombouts

en nacht

Auto's voor huwelijken

Vrijheid 180 - Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91

&C

Indoor tennis

00

Tennisclub deVRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

~

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN

Zondag 31 juli: DR. ROBBEN,V. AertseIaerstraat 37, Hoogstraten, tel. 314.38.48. Zondag 7 augustus: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 3 15.87.15 Zondag 14 augustus: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, te!. 315.84.54. Maandag 15 augustus: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.55. Zondag 21 augustus: DR. H. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten, te!. 314.54.08.

Zondag 28 augustus: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 3 14.48.00.

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

mobilE REnt

Met vakantie Van 11 tot 15 augustus: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Van 13 tot 21 augustus: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Van 12 tot 21 augustus: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Van 13 tot 27 augustus: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten.

AUTOVERHUUR St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

-

NOORDERKEMPEN

Tel. 03/3 14.31.08

installatiebedrijf

Koekhoven 5 Rijkevorsel

KEES VAN DEN BERG

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Centrale verwarming Sanitair

-

-

Voort 26- Meerle

APOTHEKERS

Tel. 03/314.34.37

v

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONI( Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50 40

Tel. 03/314.56. 17

Van 29 juli tot 5 augustus: APOTEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14. 57. 24. Van 5 tot 12 augustus: APOTEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20 en APOTEEK SCHE VELEN BOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Op zaterdag 6 augustus: APOTEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.5 1.50. Van 12 tot 19 augustus: APOTEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 19 tot 26 augustus: APOTEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, te!. 314.62.25. Op zaterdag 20 augustus: APOTEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 28 augustus tot 2 september: APOTEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.51.50.

Tel. 03/315.75.31

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 p .v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg

34

2320 HOOGSTRATEN tel.: 03/314.55.04 BANK: 733-3243117-49 verantw. uirg.: J. Fransen, Oude t Veg 20 2323 Hoogsirciten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.