juli 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR. 39 JULI 1988 PRIJS: 40 F.

Aan de andere kant oket vat

ANN De brandweerman

1

1

GESLAAGD? BEDUISD?

Pit Buils in Hoogstraten?

''

'

4

/

Nini Peeraer


GEMEENTERAAD

ED concrete punten partij

rag .

Geeft Margriet (20 juli) geen zonneschijn, het hooi zal wel bedorven zijn. Geen regen op Sint Margriet (20 juli), dan zes weken niet.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Hoogsiraten, Mijne Heren, Zoals u kon lezen in het Staatsblad van 27februari 1988, waarin de statuten van ,mjn partij werden uiteengezet is 'melding van concrete anomaliën in de Stad Hoogstraten en gelieerde bijdorpen' het basisopzet van de CPP. Zeer tot mijn verbazing vond ik in het laat ste Infob/ad (nr. 3 van mei 1988) een 'MeIdingsblad', waar middels inwoners vastgestelde onvolkomenheden kunnen melden aan het bestuur. Het moet u echter bekend zijn dat 'de bestaande gemeenteraden (met het oog op de komende gemneenteraadsverkiezing) slechts mogen beslissen over zaken die in deze periode wettelijk nog kunnen verwezenlijkt worden'. (minister van Vlaamse Gemeenschap Beysen in zijn schrijven van 23 maart aan de provinciegouverneurs). Onder de tussenhoofding 'Let op!' meldt u echter dat de burgers niet moeten verwachten dat er snel iets zal gebeuren ter in williging van hun vragen of kritiek. Welnu, geacht 'College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Hoogstraten, dat mag niet! Ofwel doet u een rondvraag én lost u de gemelde zaken op v66r 9 oktober 1988. Ofwel vermeldt u bij een eerstvolgende MeIdingsblad 'naar een idee van Albert Vorstenbosch, CPP'. Ik hoop een rechtzetting te vinden in een volgend Infoblad en verblijf ondertussen met de mneeste hoogachting, Albert Vorstenbosch Schoorbeek 8a 2320 Hoogstraten. DHM: Maar Albert, ziet u nu geen spoken? Albert Vorstenbosch: Toe, toe. Ik was 2 concrete punten ver en ons stadsbestuur voerde reeds een onschatbaar potentieel aan kiezerbinding, zoveel is toch wel duidelijk. Zij hebben de mogelijheden om snel en efficiënt alle concrete punten voor Albert's voeten weg te maaien. DHM: Toch vinden wij het niet slecht dat

iedereen een wapen, hoe klelit ook, in handen krijgt om zijn visie op het beleid te ventileren. Albert Vorstenbosch: Maar het is toch eigenaardig dat het juist rn'i gebeurt. Het is preceis het omgekeerde van wat ik beoog. Mijn stelling is: vôér ik mijn legislatuur waarneem, maak ik een stand van zaken en werk ze af binnen de mijn 6 toegewezen jaren. Maar wat hier gebeurt, is net andersom. Na 6 jaar kijken zij eens om om te zien wat voor puinhoop aan beschadigde bushokjes, verstopte riolen en beschadigde wegdekken zij hebben achtergelaten. Dât is het verschil jongens. DHM: Wees toch blij dat uw ideeën reeds respons vinden, zelfs vtér u verkozen bent. Albert Vorstenbosch: Daar zit niet het probleem. Mijn partij zet zich af tegen vage algemeenheden en wil naar het concrete gaan. En bekijk dan de vragenlijst eens: ze schijnen concreet maar zijn zo vaag als de mist. De meeste vragen zouden beter met 'ja' of 'waar'? beantwoord worden. Wegdek beschadigd? Ja, en of. fietspad dient hersteld? Waar ligt er hier ergens een fietspad? Onderhoud plantsoenen gewenst? Welke plantsoenen? Ze moeten eerst nog aangelegd worden zeker? Ruimen grachten gewenst? Jazeker! Verlichtingspaalnummer kapot? Geen probleem, als de lamp maar brandt. Verkeerssignalisatie gebrekkig? En nog geen klein beetje... Ik geef toe dat ik hier een beetje kleinzerig doe over deze kleine dagdagelijkse noodwendigheden. Er moet meer energie gestoken worden in 'algemeen beleid'. Dat is een branche waar ik mij als gepensioneerde landbouwer niet nuttig zal kunnen maken. Laat dat die mannen maar doen die gestudeerd hebben. Maar laat de concrete punten in godsnaam over aan... DHM: ... Albert Vorstenbosch Albert Vorstenbosch: Juist, Albert Vorstenbosch, Schoorbeek 8a, 2320 Hoogstraten. Alwaar alle meldingen welkom zijn.

naar een idee van Albert VORSTENBOSCH (C.Rp)

Het stadsbestuur acht het nuttig om aan atle inwoners van Hoogstraten een metdingsbtad aan te bieden. Hiermee willen we U in de gelegenheid stelten alle mededelingen of opmerkingen over zaken uit het dagelijkse leven donr te sturen zonder hiervonr bijzondere moeite te moeten doen of bepaatde personen aan te spreken. Op deze manier kan het stadsbestuur zijn werken beter plannen en dit biedt voordeten voor de uitvoertng van bepaalde wensen of klachten.

LET OP Verwacht niet dat de votgende week at iets kan gedaan worden aan Uw vragen of kritiek. Uit de verschillende vragen moet btijken wat eerst dient aangepakt. Ook het santenstetton van de nodige dossiers vergt tijd. HOE GEBRtJIKEN ? - Geef Uw voorstellen of klachten. Doe dit bondig.


urouw in de moond Altijd gaarne aan het loket gezeten... Als men het over 'tante Pos' heeft, wordt overal in Vlaanderen gedacht aan het Ministerie dat de Post onder haar hoede heeft, tot voor kort ook perfekt in beeld gebracht door de staatssecretaris van PTT, de moederlijk ogende Paula D'Hondt. Maar in Hoogstraten is er een echte 'tante Pos' al wordt ze zo niet genoemd. Wie postzegels nodig heeft, aangetekende brieven wil versturen, pakjes wil verzenden of checks wil verzilveren, komt steevast bij Nini Peeraer, al bijn 40 jaar bediende bij de Posterijen. 'En altijd aan het loket, zegt ze, ik heb dikwijls de kans gehad om bij de binnendienst te komen maar dat wilde ik niet, aan het loket, daar zit ik het liefst.' Vader was postmeesler ei: Ik ben geboren in Turnhout, in heb ik ook mijn eerste levenjarcn doorgebracht, samen met mijn twee zusters en drie broers. Vader was daar rekenplichtige bij dc post. In maart '46 ben ik zelf bij de post in Turnhout gaan werken. Dat kwam zo: op mijn achttiende kwam ik thuis van het pensionnaat in Oosterloo waar ik 'Snit en Naad' gevolgd had en vader vroeg of ik niet bij hem wilde komen werken. Daar had ik wel wal schrik voor, ik had daar immers geen opleiding voor gehad. Maar vader stelde me gerust: 'Ge wordt daar wel opgeleerd, probeer het eens'. Zo begon ik daar mijn post-

\ini /'ec/a /

Eén vrouw tussen mannen Na de oorlogsjaren zijn de eerste vrouwen bij de Post komen werken, gewoon omdat er een tekort aan mannen was, er waren er verschillende in Duitsland achtergebleven. Wij mochten dan voorlopig op de Post gaan werken maar sommige vrouwen zijn toch gebleven en werden dan na verloop van tijd ook benoemd. Ik heb meestal tussen mannen gewerkt, ja. Maar hier in Hoogstraten gaat dat goed, er is samenwerking, een goeie sfeer.

Vroeger... Er is veel verschil tussen vroeger en nu op dc Post. In sommige opzichten hadden we het toen toch moeilijker. tk denk dan aan al die berekeningen, allemaal uit het hoofd. En het moest kloppen, hé, als ge 's avonds uw kas opmaakte, tot op de centiem. Al die cijfers, hele bladzijden vol! Er waren erbij die dat vliegensvlug uit hun hoofd konden optellen, roetsj... zo over het papier. Z6 kon ik het niet hoor. En we hadden het çoms wel heel drti k Op 0011 v/)le/s0 o/l I/m)1lid!l(/ logse tijd.

II!

(Je

IILU)H/-

carrière. Maar niet voor lang want in '48 Wer: vader postmeester in Lillo en verhuisden daar naartoe. Ik heb toen verschillende irims gedaan, ook in Antwerpen. tot in 19»0, toen werd onze vader postmeester benoemd in Hoogstraten en ben ik terug in Turnhon gaan werken, later ook in Oostmalle. To: in '59, toen ben ik in Rijkevorsel gaan wonen en werken. Pas later ben ik dan naar 1-longstraten gekomen.

Bijna dertig jaar weduwe '

Vader Peeraer aan de achterkant van het pos!kantoor in Hoogstraten waar hij toen postneester was. Het gezin Peeraer woonde daar ook, in het posthuis.

In '59 stierf mijn man, Staf Roos. We waren drie jaar getrouwd en we hadden twee kinderen, Guido en Annelies. Het was een moeilijke tijd natuurlijk, ik heb wel eens zwarte sneeuw gezien, maar och, ik kijk niet graag achterom... En ik heb veel steun gehad van mijn familie. Guido is van jongs af op internaat geweest en Annelies kon ik gelukkig bij mij houden in Rijkevorsel. We gingen samen het huis uit en kwamen samen weer terug, ik naar de Post en zij naar school.

'n*

i'Jei korte rok en 5portkouson op oog naar één van de vele postkantoren waar Nini in haar lange loopbaan heeft gewerkt.


VROUW IN DE MAAND Ceiituppes eit lange

geLkllten

Ja. er wordt wel eens gereclameerd aan het loket, vooral bij uitbetaling van checks. Wij zijn verplicht het nummer van de pas te vragen, we moeten dat achterop de assignatie schrijven. En dan staan de mensen daar, ze hebben hun pas niet bij: 'Maar Nini, ge kent inc toch!' Maar niks aan te doen, dat nummer moet erop en dan worden ze soms zo kwaad! 1-let gebeurt dat ze me uitmaken en zo, maar daar word ik niet warm of koud van, hoor. Dat gaat het ene oor in en het andere oor uit. Met dc uitbetaling van gewone chccks moeten we tegenwoordig ook goed uitkijken. We hebben hier wel lijsten van gestolen of verloren cheeks, ook de rekeningnummers van mensen die in het rood staan en waarvan we de cheeks dus niet mogen uitbetalen. Dat is moeilijk soms, we weten natuurlijk niet hoeveel ze onder nul staan, maar uitbetalen mag niet. De mensen die zeggen wel: 'Och, 't is maar de Staat', maar ze realiseren zich niet dat wij dat zijn. Diegene die achter het loket At, di' is vrantwoord!ijk i'n die draait op voor de vergissingen. Bij echtscheiding, bij overlijden, dat zijn omstandigheden waarbij de rekening soms geblokkeerd wordt. De mensen verstaan dat dan niet altijd, ik probeer dat dan wel uit te leggen maar voor de mensen die hun geld willen hebben, is dat een tegenvaller. Moeder Nini met Anne//es en Guido. Ik herinner mij, pas na de oorlog, die maatregel van Gutt. De mensen moesten toen al hun geld inleveren, nog 3000 F mochten ze houden. Dan kwamen ze naar hier om alles nog gauw op de Spaarkas te zetten. Met zakken vol geld kwamen ze naar de Post en ze bleven maar komen. Het was een drukke tijd maar ik deed dat graag. Sparen op de Post? Het wordt nog wel gedaan maar veel minder. De ASLK die in feite op de Post is ontstaan, is nu een zelfstandige bank geworden en die kan natuurlijk meer service geven. Uit het hoofd rekenen hoeft nu niet meer maar ik doe het toch nog dikwijls. Eigenlijk vertrouw ik mezelf méér dan dat machientje. Maar het moet nog altijd kloppen, net als vroeger, al komen er geen centiemen meer aan te pas. Als de kas niet klopt en er is te weinig, dan moeten we dat zelf bijbetalen, is er teveel, moeten we het afgeven. Zo ging dat vroeger en zo gaat dat nu. De speling is we] wat groter geworden, 200 F teveel of te weinig, dat kan nog nèt. Maar je mag nog zoveel aandacht geven, nog zo oppassen, fouten gebeuren er toch van tijd tot tijd. Hoe komt dat? Een verstrooidheid misschien, een eigen idee fixe volgen... Nog niet lang geleden heb ik zelf per vergissing een check twee keer uitbetaald. Het was een ingewikkelde kwestie maar als dat geld nu niet kan gerecupereerd worden, dan zal ik het uit eigen zak moeten betalen, niks aan te doen. Ja, er komen wel eens mensen aan het loket die niet kunnen lezen of schrijven. Dat was vroeger zo en dat gebeurt nu nog regelmatig. Hier in Hoogstraten is dat minder dan in Antwerpen bijvoorbeeld, maar toch, ge zoudt ervan verschieten hoeveel er zo zijn. Als die mensen dan hun handtekening moeten zetten, dan tekenen ze met een kruisje. Maar dat is alleen maar geldig in het bijzijn van twee getuigen. Zo gebeurt het wel eens dat ik twee mensen uit de rij naar voren roep om getuige te zijn.

Er staat nog een lange rij wachtenden voor u! Ja, 't is waar, er staat soms een lange rij voor het loket en de mensen kijken dan soms kwaad naar die andere gesloten loketten. Maar ik kan daar niets aan doen, hé. Ik blijf daar kalm bij, hoor. Maar 't is wel gebeterd de laatste tijd. Er gaat nu ook een tweede loket open, wel niet de hele dag maar toch

mcetal. Ln dan zijn de data waarop de men sen hun betalingen moeten doen, of wanneer ze hun checks aankrijgen, veel meer gespreid dan vroeger. Ze komen niet meer allemaal op dezelfde dag hun radio- en televisietax betalen, of de teruggave van hun belastingen innnen. Vroeger waren er veel meer pieken. Er is nu ook meer personeel hier. Sinds het postkantoor van Meerle is gefusioneerd met dat van Hoogstraten, zitten wij wat ruimer wat personeel betreft en kunnen wij ook gedeeltelijk één loket meer openhouden. Klachten zijn er soms ook over verloren brieven en pakjes, maar ik moet zeggen, meestal komen die 0 1) de duur wel terecht. En liet ligt ook veel aan de mensen, adres vergeten of onleesbaar. Pakjes mogen wij dan wel opendoen, altijd met getuigen erbij, om te zien of er binnenin geen aanwijzingen zijn van afzender of bestemmeling. Brieven worden nooit opengedaan, het briefgeheim is onschendbaar, zo staat het in de wet.

Gaat de post met haar tijd mee? Er wordt weleens gezegd dat de Post niet met haar tijd meegaat, maar er is toch wel een en ander veranderd de laatste tijd. Neem nu die Taxipost, dat is een hele verbetering op gebied van pakjesverzending. Als ge nu iets wilt versturen, dan belt ge maar naar de Post, die komt dat per auto afhalen - of ge brengt het zelf naar de Post - en dat wordt dan nog diezelfde dag bezorgd. De Postauto rijdt met het pakje naar het dichtstbijzijnde bus- of treinstation en vandaar vertrekt het dan naar zijn bestemming. De bedrijven van het Industrieterrein hier, maken daar veel gebruik van. Neen, telegrammen worden niet meer van hieruit verstuurd maar nu is er de postogram

Loop altijd vrijblijvend binnen en overtuig U van onze exclusieve collecties voor heel het gezin, van bekende Duitse Top-merken

WKkUND 1

W1

Claude Laurent

BLUSE VON

o VRIJHEID 213 2320 HOOGSTRA TEN TEL.: 031314.53.02

CO


VROUW IN DE MAAND en daar wordt veel gebruik van gemaakt bij felicitaties, voor huwelijk en verjaardag. De mensen komen dat brengen, dat wordt hier per datum geklasseerd en op de verjaardag of de bruiloft komt dat stipt ter plaatse. En kent ge de girocheck? Ook iets van de laatste tijd. Daar kunt ge in de meeste Europese landen mee terecht om buitenlands geld op te nemen. Het is heel gemakkelijk en op zo'n check moet ge niet veel laten vallen, soms minder dan in een buitenlandse bank. Ik krijg hier veel Hollanders over de vloer die Belgisch geld komen ophalen met die girochecks.

C

w

*1

ftek 7

t

1

3V,

moet ge weken op voorhand aanvragen en pas de dag voordien weet ge of ge die ook effectief zult krijgen. Bij de fakteurs is dat nog erger. Er zijn erbij die nog maanden verlof tegoed hebben, ik heb zelfs gehoord van een jaar, maar ze kunnen dat niet opnemen omdat er geen vervanging is. Dat is in alle postkantoren zo, maar staken daarvoor, neen. Van overvallen zijn we godzijdank nog gespaard gebleven. Wat ik zou doen als er iemand voor mijn neus staat? Bang zijn, denk ik. Bij één van mijn collega's is het al wel gebeurd. Gelukkig kon daar de loketbediende achter een muur springen vanwaar overvaller haar niet kon zien. Ze telefoneerde naar de rijkswacht en de dieven gingen op de v lucht. Beveiliging? Wanneer zijt ge voldoende beveiligd? Ik weet niet. Op de plaats waar ik zit in het kantoor, heeft men het venster opzettelijk niet geblindeerd. Zo heb ik zicht op de straat en als ik daar iets verdachts zie, dan kan ik al maatregelen nemen. Er mag ook niemand meer zomaar het kantoor binnenstappen, zelfs de inspecteur, als die komt, moet hij iieh legitimeren, anders komt hij er niet in.

oude vertrouwde manier. Wat niet wil zeggen dat ik tegen elke nieuwigheid ben. Zo komt er binnenkort op mijn bureau een apparaatje waarmee ik onmiddellijk kan zien of ik een check al dan niet mag uitbetalen. Ik steek de check erin en prompt verschijnt dan de mededeling of het in orde is. Dat vind ik wel een vooruitgang. Maar het pensioen, tja, ik heb er wel wat schrik van. Ik ga de Post missen, dat weet ik al, het contact met de mensen, hé. Ik heb dat altijd graag gedaan, ik kon soms ook mensen voorthelpen met hun 'papierwerk' en zo. Soms kwamen ze me zelfs thuis opzoeken om het een en ander te vragen. Maar ik ga veel op reis, dat is zeker, ik ben een echte reiziger en daar zal ik dan de kans voor hebben. En voor de rest, ik heb wel een groot huis en een tuin maar om daar altijd in bezig te zijn, dat is niks voor mij. Op bezoek gaan bij mijn kinderen, hé. Guido en zijn vrouw verwachten het tweede kleinkind en Annelies woont in Gent. En dan is er ook nog de Weduwengroep hier, dat mag ik niet vergeten. Dat betekent heel veel voor mij, al vanaf het begin, in '59

~

Postzegels in vcic maten cn kleuren Toen ik begon te werken, moest op een brief maar voor 1 frank zegels geplakt worden, geloof ik, en voor drukwerk ging dat toen over centiemen. Dat is nu wel anders. Wat ik vooral spijtig vind, is dat de tarieven voor het verzenden van blaadjes van verenigingen zo omhg zijn gegaan. Om van een goedkoop tarief te kunnen genieten, moet er algemeen nieuws en reclame in zon blaadje staan maar dat is voor sommige verenigingen nogal moeilijk. Dan zou ik liever een oogje willen dichtknijpen en wat minder aanrekenen maar dat is nu éénmaal onmogelijk. Postzegelverzamelaars zijn er veel hier. Als er speciale zegels worden uitgegeven, moet ik daar altijd van bijbestellen en ik houd ze ook apart voor de verzamelaars die ik ken. Ge kunt daar ook een abonnement op nemen, dan krijgt ge die zegels automatisch doorgestuurd. Ge moet dan wel een vast bedrag storten, minimum 700 f. Ik doe dat zelf ook, er zijn zo'n mooie postzegels bij, zo kleurig. Ik ben altijd benieuwd als er weer andere bijzondere zegels uitkomen.

\i/li 1oCt een deel Val! cle

0/) een van

Beetje schrik voor het pensioen Binnen een goeie vier jaar is het zovèr, dan moet ik gaan, niets aan te doen. Ik hoop dat ze die laatste jaren niet meer teveel veranderingen doorvoeren bij de Post want daar ben ik zo niet voor. Ik doe het liefst voort op mijn

hun Jee1je

ben ik daarbij en ik heb daar al veel deugd aan beleefd. Ik hoop met mijn vriendinnen nog plezante uren te beleven.

Dat hopen wij ook, Nini. Dank voor de gezellige babbel.

BYOUTEfiIE

"Jou" /

Staken en overvallen Of ik al eens gestaakt heb? Neen, daar ben ik zo niet voor. De facteurs ja, die hebben dat al wel ne keer gedaan, maar de bedienden hier niet. Niet dat het allemaal zo prima is bij de Post. Het verlof bijvoorbeeld, dat is één grote miserie. Al van zo lang ik bij de Post werk, vanaf '48, is dat zo. Eind december moeten wij onze verlofperiode opgeven, maar of wij dan ook verlof krijgen, dat blijft een vraagteken. Ge kunt niets plannen: één dag verlof

II edo wengroep

-

\

\

*exc l us i eve keuze * groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen Open: weekdagen: 9.30-18.30 U. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253

2320 Hoogstraten België


KYNOLOGIE

Pit Bulis in Hoogstraten? De Pit Bull psychose heeft ook Hoogstraten bereikt. Het politiereglement werd uitgebreid met het verbod tot het kweken en houden van de Pit Bull Terriër alsook ermee te wandelen. De stamboom van de vechtmachine op vier poten gaat terug naar het Engeland van begin jaren 1800. Bulldogs en Terriërs werden toen gekruist tot Bull Terriërs: vechthonden die daarna in de pit (vechtkuil) werden gezet om te vechten tegen stieren (bulis), ratten of tegen andere honden. Rond 1880 belandden de Bull Terriërs in de V.S., alwaar ze gekruist werden met de Staffordshire. Op die wijze ontstonden de lelijke scharminkels met korte poten, zware kop en verschrikkelijke muil: de Pit Bull. De oorspronkelijke Bull Terriër, die in Engeland was gebleven, werd echter omgekweekt tot een braaf en zachtaardig gezelschapsdier (zie lezersbrief). Maar ook de Straffordshire treft geen blaam hoewel hij het meest gelukt op de gevreesde Pit Bull. Men kan eigenlijk stellen dat de Pit Bull geen ras is, zoals politiehond dat ook niet is. Het is de opleiding (keiharde trainingen) en de selectietechniek (zachtaardige pups worden afgemaakt) die het dier zo ziekelijk agressief maken.

Verboden bij wet Maar zijn de genomen maatregelen en de aandacht van de publieke opinie wel in evenredigheid met de realiteit? In België zijn er een 60-tal Pit-Bulis, in Hoogstraten en omgeving geen enkele. Toch vond senator Jan Seghers het nodig een rondschrijven te richten naar de gemeentebesturen. Daarin verzocht hij zo snel mogelijk het politiereglement aan te passen ten einde een wildgroei van Pit Buils te voorkomen. In deze provincie werd deze vraag nog kracht bijgezet door een schrijven an goeverneur Kinsbergen. Heel wat gemeentebesturen pikten daarop blindelings in. De tekst was kwasi voorgedrukt en in het meest creatieve geval werd er als persoonlijk tintje nog een onbenullige clausule toegevoegd.

Bij de buren In Rij kevorsel zal de tekst vermoedelijk eerlang op het agenda komen. De spiritualiteit van onze buurgemeente kennende, zal de goedkeuring hier waarschijnlijk ook geen probleem zijn. Zo niet echter voor Merksplas. Daar wacht men op de regeling die op nationaal niveau in de maak zou zijn. Wat een zeer logische houding is. Ook in Nederland, waar het probleem immens veel groter is (10.000 Pit Buils), zoekt men naar een nationale oplossing. In Wuustwezel trachtte raadslid Marcel Simons zelfs het omgekeerde te bereiken, namelijk het niet mee doen aan 'het modeverschijnsel de Pit Bull te verbieden'. Hij wil de zaak behandeld zien in een veel bredere en konkretere kontekst: het probleem van de loslopende honden. Hij vond hiervoor geen gehoor bij burgemeester Ansoms die voorstelde een brief te schrijven naar de goeverneur om de oplossing van het probleem uit te brei-

den tot alle loslopende en/of agressieve honden. Want ook andere soorten kunnen een gevaar betekenen voor de mens, aldus de burgervader.

Paraplu Overigens is het gemeentelijk politiereglemeni maar een parapluutje voor de toekomst, voor 'het geval dat', en niet om daadwerkelijk op te treden. Er is trouwens in heel Belgenland niet één politiecommissaris die een Pit Bull van een Straffordshire kan onderscheiden. Dergelijke eventuele vaststelling zou dan moeten gebeuren door deskundigen (zoals bijvoorbeeld Veeweyde). En dan nog is het wellesnietes. De kenmerken van een Pit Bull liggen immers niet vast omdat het eenvoudigweg geen ras is. Er bestaan daarenboven reeds voldoende 'algemene' wetten die de veiligheid van de burger tegen mogelijk agressieve dieren moeten waarborgen: de leiband, de muilkorf,... en daarnaast ook het verbod op dierengevechten.

Meer/e, 31 mei 1988 Geachte redaktie, Ik las in De Hoogstraatse Maand van juni een artikel over het verbod op het houden van de Pit Bull Terriër. Tot mijn grote teleurstelling ging het in de toelichting om de verkeerde hond. In plaats van de Pit Bull zag ik een foto met beschrijving van de Engelse Bull Terrier staan. Uw beschrijving werd ontleend aan het 'Praktisch handboek honden' van uitgeverij Helm ond. Erg spijtig! Er bestaat een groot verschil tussen deze twee honden. Eerst en vooral is de zogenaamde Pit Bull geen erkende rashond. Hij is gefokt uit de Amnerican Staffordshire Terriër, de Engelse en Ierse vechthond die in de periode 1850-1900 in grote getale met de immigranten naar Amerika gekomen is. De huidige Amerikaanse Pit Bull is het fokresultaat van de honden die vanaf die periode in A merika uitsluitend gefokt zijn voor wedkampen. Nooit voor een ander doel. Dus zeker niet op het uit erlijk. Daardoor bezit de Pit Bull zeer sterke vechterseigenschappen. De Engelse Bull Terriër daarentegen is wel erkend door (Ir' /f[/ I/

De pitbull (en ook staf Ïordshire) is te herkennen aan de 'zonk' in zijn snuit. De pitbull is neestal begeleid door een onguur machotype.

Pit Bull Auto Zou de aandacht en energie niet beter besteed zijn aan echte problemen. Het fietsverkeer eist jaarlijks reële (dodelijke en andere) slachtoffers binnen onze gemeente. Elk detail in het politiereglement, ten voordele van de fietser, zou statistisch gezien veel meer leed besparen. Maar het vergt natuurlijk wel iets meer denkwerk. L.V.R.

Beheer. Hij was zo 'n 80 tot 100 jaar geleden een vechthond. Zijn vechterseigenschappen zijn door de jaren heen weg gefokt. De Engelse Bull Terriër is nu een pittige, vriendelijke en gehoorzame hond. Ik heb er zelf één, dus spreek ik uit ervaring! Ik heb helaas geen foto van de Pit Bull maar u vindt er vast wel in de kranten of tijdschriften. Het verschil met de Engelse Bull Terriër is trouwens heel duidelijk zicht baar. Ik hoop dat u één en ander rechtzet in de volgende Hoogstraatse Maand. Anitt Verschueren, Meerle. Inderdaad, wij waren fout. Alleen ligt de naamgeving van beide honden zo verdomd dicht bij elkaar. Vandaar onze vergissing. Overigens hebben wij er ons ondertussen persoonlijk van kunnen vergewissen dat de Engelse Bull Terriër een zeer speelse en lieve hond is. Hij is niet bepaald mooi, schijnbaar op het snullige af maar waarschijnlijk daarom zo vertederend. Ook bij het overlopen van de vakliteratuur en in gesprekken met kenners is er niets dat erop wijst dat het ras beladen is met enige &li:lie erîzonde.

Deze aristocraat is een verre neef van de pitbull terriër. Hij heeft er enkel zijn familienaam mee gemeen. Zijn karakter is zacht en als gezelschapshond is hij zeer trouw.


Uzegt?

Gebuisd? Geslaagd?

T m

1

30 Juni of daaromtrent is een bijzondere datum Voor de meeste leerlingen en studenten. Met een wrange smile en 'als we maar gezond zijn, hé' wordt het rapport op de keukentafel gegooid. In de meeste gevallen staat het onkruid in de tuin garant voor enkele dagen 'gepaste ontspanning' voor de jonge nietsnut. Maar, is studeren dan wel zô belangrijk? Wordt liet leven zinloos zonder? U zegt?

Jules Verhuist (20 jaar ervaring)

Gisela Knaepkens Studeren? Oei, dat is bij mij lang geleden. En ook niet veel, hoor. Maar hetgeen ik gedaan heb, is voor mij voldoende geweest. Ik ben maar tot mijn 15 jaar naar 't Spijker mogen, nee, 'kunnen' gaan. Omdat ik thuis de oudste was, stopte ik ermee om te helpen in het huishouden. Daarna heb ik nog 20 jaar bij de Telefoon gewerkt, tot onze kinderen groot waren, ik vond dat niet slecht. De kinderen hebben van mij hun eigen 'gangeske' mogen gaan. Zij mochten leren wat ze wilden en wat ze konden en dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben niet hoger gegrepen dan ze konden. Ik vind dat ze altijd goed hun best hebben gedaan, jazeker. 't Moet toch niet altijd slecht zijn zeker; of moet ik iets anders zeggen.

Koen Schaickens (3de jaar Handel KI. Sem.) De eerste trimester was maar matig, maar de tweede was beter. En voor deze trimester zal ik tot het uiterste gaan, dat weet ik zeker. Of ik er door zal zijn of niet, dat zal er vooral aan liggen of de proefwerken makkelijk zullen zijn of niet. Afkijken? ... Euh... Neen, onder de proefwerken mag dat niet, hé. Maar âls het gebeurt is het meestal door op de ander zijn blad te kijken. Ik heb het ook wel eens gedaan, ja, allé, hé... Maar volgens mij heeft iedereen dat al wel eens gedaan.

Er is in die 20 jaar een achteruitgang te merken in de inzet, vind ik. Vroeger kon men zwaardere eisen stellen voor het studeren. De bereidheid om iets grondig te leren is kleiner geworden. Maar dat ligt aan de maatschappij in het algemeen, denk ik. Moet ik dat allemâl uitleggen? ... Dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat, als men gestudeerd heeft, men niet direkt een goei plaats vindt. Maar er is ook zoveel afleiding tegenover vroeger. Toen was er niet zoveel televisie, uitrijden... Wat het middelbaar betreft althans. Maar op het niveau van het hoger onderwijs moeten ze veel harder knokken dan toen. Ikzelf? Een vlijtige? Als ik de leraars van toen moet citeren: in bepaalde jaren duidelijk minder. Zolang ik geen tekorten had, vonden ze het thuis wel goed. Maar om te zeggen dat ik een blokker was, neen. Maar de laatste jaren waren wel duidelijk beter. Afschrijven? Jazeker, dat gebeurt nog veel. Zelf heb ik ook wel eens afgeschreven. Van 2 dingen: scheikunde en muziek, daar begreep ik namelijk niets van. Maar om dan te zeggen: 'breng uw boeken maar mee, als ge het niet 'begrijpt', kunt ge het toch niet', daar ben ik niet mee akkoord. Wilt ge u ergens grondig inwerken dan moet ge toch een stuk geheugenwerk doen. Door iets in uw geheugen te prenten, gaat ge bepaalde zaken toch beter verstaan. Zeg, ik denk dat ge bij andere mensen zinniger antwoorden kunt krijgen...

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 7


STRAA TINTER VIEW

7 Tinne Borms, Diane Voet, Maria Van Corp

Griet Janssens, Josefine Ribbens

Tinne: Wij hebben geen examens, wij hebben Ik vind wel dat ze zich goed inzet. Dat heeft ze altijd gedaan. Ze wordt zelfs nog beter en beter. Ik vind het heel belangrijk dat ze een diploma haalt. Zonder diploma kunt ge nergens meer terecht. Vroeger was dat iets minder waar. Met 14 jaar naar de bouw of gaan werken Ik ben kleuterleidster en ik heb toen ook wel moeten studeren maar ik vind het tegenwoordig precies toch veel moeilijker. Maar vroeger hadt ge het ook niet voor niks, hoor.

-$

-

Is de eerste juli regenachtig, geheel de maand zal wezen twijfelachtig. Helder op St. Jacobsdag (25 juli), veel fruit de boer verwachten mag.

DhrVerstrepen (Woiieij Van mijn 14 jaar moest ik gaan werken. Ik heb daar zeker geen spijt van. Maar als ik nu nog op school zat, dan zou ik wel door leren, ja. Tegenwoordig hebt ge een diploma nodig, hé, vroeger niet. Toen was er werk zat. Het valt wel op dat er veel Nederlandse kinderen naar een Belgische school komen. Dat is omdat ze hier nog een goede opvoeding krijgen. Allemaal grijs pakje aan, arm of rijk, allemaal gelijk. Als wij vroeger op onze 'sodemieter' kregen van de broeders (Zundert, nvdr) en je kwam thuis dan kreeg je d'r nog een pak bij. Als je tegenwoordig op je sodemieter krijgt, dan staat vader of moeder aan de poort om de onderwijzer bij te werken, dat is het verschil.

'synthese-testen'. Ja, ik krijg soms van ons mama naar mijn voeten omdat ik mijn best liet goed gedaan heb. Diane: Volgens mij kan ze inderdaad beter. Ze is veel te speels, Ik kan wel proberen haar te motiveren maar ze moet het toch zélf doen. haar jongere zusje is plichtsbewuster, denken wij, maar ze is nog niet op die leeftijd, ik hoop maar dat het betert. Ja... euh... ik was ook wel een kapoen vroeger. Maar ik denk dat ik nog net op tijd ben kunnen veranderen. Ik moest wel. Maar het had ook te laat kunnen zijn, hé. Maria: Ja, wat ze vertelt, klopt wel min of meer. En ik? ... Mezelf... ongeveer hetzelfde, denk ik. Ik was intern bij de nonnetjes in Gierle. Daar moest ge wel vooruit. Elke avond 2 uren studeren. Maar ik denk dat hier 3 generaties dezeifden staan. •

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg

2320 Tel. 8

Hoogstraten

03/314.52.11

27


STRAA TINTER VIEW

Dhr Van Cleuvenberge (Groene woud) Ik ben geen strenge vader. Onze dochter doet goed haar best. We moeten er niet 'achter zitten' of zo. Ze komt aan van 't school (scheikunde VITO) en komt tot 's avonds niet meer naar beneden. In onze tijd, ik woonde in Gierle, was dat heel anders, hĂŠ. Dat was gemeenteschool en hup, gedaan. Als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik misschien wel de vakschool gedaan. Maar ja, ge weet hoe dat toen ging. Wij boerden thuis en op ons 14 jaar moesten wij thuisblijven. En dan, als ge zo 20-21 jaar waart, gaan werken, want ge werdt toch geen boer. Toen heb ik de omscholing nog gevolgd. Dat was 3 maanden in de winter. Ge trokt dan 'dop', nog zoveel per uur erbij en nog wat reiskosten. En dan hadt ge 'ne stiel' voor in den bouw'. Ik ben altijd betoitbckister ge cct

Eddy De Loose, Annemie Sprangers Eddy: Ik mag niet klagen. Neenee, thuis vonden ze dat ook. Hetgeen ik wilde behalen, heb ik behaald. Ik kan me toch niet meer herinneren dat ze thuis moesten opspelen. Ik leerde 'uit mijn eigen'. Ik had wel problemen met Frans, maar het ging. Annemie: Ik leerde 'hLel nooi Ik h h een

klein diploma'tje gehaald, iets en niks. Om iets te hebben. Ik heb wel van mijn jong leven geprofiteerd en daar heb ik geen spijt van. Eddy: Maar mijn schooltijd is, dooreen genomen, ook de mooiste tijd van mijn leven geweest. Op mijn werk moet ik nu nog studeren. Ik werk bij de BASF. Heel de produktie-installatie bestuderen en zo. Dat moet want dat gaat allemaal veel te rap ~Ittit

Vw t gpl

MV

Katrien Laurijssen (6e studiejaar)

1

Peter Hendrickx (6de Econ. Ki. Sem.) Als ik thuiskom met mijn rapport is de stemming afhankelijk van de uitslag. Maar meestal is die wel goed. Tegenwoordig toch. Het 5de jaar heb ik 'gedubbeld'. Toen werd er niet gelachen. Niet dat ik nu beter mijn best doe, maar de leerstof is gemakkelijker. Volgend jaar ga ik Toegepaste Economische Wetenschappen doen aan het Ruca. Het schijnt daar iets gemakkelijker te zijn dan aan het Ufsia. Daarom. Met een diploma van 6de economische alleen denk ik niet dat ge veel kunt aanvangen.

Nelje Verheyen (Minderhout)

Wij hebben nog geen echte examens, hĂŠ, wij hebben proefwerken. Ik vind mijn uitslagen goed genoeg maar thuis zeggen ze altijd: 'het kan beter'. Mijn broers en zus hebben al gedaan met studeren en die werken al. Ik zou later graag de winkel overnemen.

Ik ben tot mijn 14 jaar naar 't school geweest en toen gaan werken. Dat was zo in die tijd. Maar als ik nu nog zou gaan, ja, dan zou dat waarschijnlijk de huishoudschool zijn of zo. Maar echt nodig zou dat niet zijn. Ik heb altijd goed mijn huishouden kunnen doen en dat is het voornaamste.

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 9


CURIOSA

0 1,

-,

tLM Ii If r

4 iP-4LI

Streekeigen curiosa 3 Paalpraat

nt

Bij het uit rijden an eigen and richt ing buitenland kom je stees ast een grenspaal tegen. 'T egenkomen' is misschien nogal veel gezegd, het blij It immers een eeniiidige ontmoet ing en herkenning. Bij de familie Jocliems op het lleieinde (Meersel-Dreet, Meer) staat zon ererispaal oor het liui. ben antiek gietijzeren ding dat naast het nummer 219 ook noe t s ee

1!

Jaarlijks ver/of: 1 t/m 10 juli en 15 t/m 21 augustus.

/ SPECIAALZAAK:

Schoolen kantoorgerief

FOTOCOPIEREN

het afwerken

COPI Vrijheid 215

Specialist in

• Typen

van studie

Geschenkartikelen

eindwerken.

*

Hoogstraten Tel. 03/3147241

• Inbinden

10

! ,

Wenskaarten

t 1 :1


OVER STAD EN VRIJHEID e nabeschouwingen

De Heilig Bloedweek is weer voorbij... De grote drukte en kermissfeer van de H. Bloedweek is weer voorbij. Het drukke verkeer heeft de stad en Vrijheid van Hoogstraten weer ingenomen en wordt niet meer gehinderd door kuierende mensen, marktkramers en kermisattracties. Het papier, de kartonnen dozen, de blikjes en flessen zijn reeds lang opgeruimd en de ruimte tussen de bomen is weer één grote parking geworden. We vermoeden dat de inrichters en verantwoordelijkheden van de diverse manifestaties tevreden zijn. Er was veel publieke belangstelling en het weer was overwegend droog en zonnig. Men kan nu de balans opmaken en besluiten riemen voor het volgende jaar.

Heilig Bloed

en andere feesten

Zoals reeds vele jaren waren de H. Bloedzondagen de grote feestdagen. Gelukkig kon de processie tweemaal gaan zodat zowel het zuiden als het noorden deze keer tevreden was. De eerste zondag was het wel een dubbeltje op zijn kant. Maar de regisseur-ceremoniemeester, onderpastoor Frans Wouters, leidde alles in goede banen en de vele deelnemers zorgden voor een goed verloop. De vernieuw de 'woorddienst' viel op door zijn mooie 'aankleding'. We waren wel verrast door het tamelijk grote stijlverschil in de kleding die zo ânders was dan bij de oudere groepen. Bestaat er geen gevaar dat men door die groepswijze vernieuwing het geheel uit het oog verliest en zo na verloop van jaren een bonte mengeling van stijlen krijit?

De jaarmarkt kreeg ook dit jaar weer ruime belanstelling, zowel van de kant van de marktkramers als van het publiek. Tot laat op de avond was het in de Vrijheid erg druk met wandelende, kijkende en kopende mensen. Het vuurwerk evenaarde zeker de kwaliteit van vorig jaar maar een aantal beelden verscholen zich achter de toren. De sportraad kende veel succes met zijn stratenloop. Een rekord aantal lopers verscheen aan de start maar de dames waren maar zwak vertegenwoordigd. Organisatorisch kan de wedstrijd nog serieus verbeterd worden door een strakkere leiding bij vertrek en aankomst. Sommige deelnemers wisten achteraf duidelijk niet waarheen of wat doen en keken hulpeloos in het rond.

VITO Het Vito van Hoogstragen heeft niet alleen muzikale leraars en leerlingen, niaar telt blijkbaar ook heel wat sportieve elementen. Op vrijdag 27 mei werd de Vito-ploeg in de sporthal De Zevensprong gehuldigd want zij werden kampioen van de Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie. Ook in de stratenloop op woensdag 1juni vormden de leraars en leerlingen van deze zchool een flinke groep onder de deelnemers en... in het aardbeientornooi van de Hoogstraatse bridgeclub waren zij ook aktief aanwezig op zaterdag 4 juni. Dit kaarttornooi met meer dan 300 kaarters vulde het grote restaurant van de hotelschol Spijker. Bijna cle helft van de deelnemers kwam uit Noordbrabantse clubs (NL). Het bestuur gaat in de toekomst een flinke inspanning doen om nog meer Hoogstraarse spelers, en vooral jongeren, aan te trekken.

Bevordering van Hoogstraten, de gemeentelijke toeristische dienst, e.a. Het is natuurlijk interessant voor een gemeenschap wanneer zoveel mensen - al is het om erg uiteenlopende persoonlijke redenen of groepsbelangen - zich inspannen voor de gemeentelijke promotie. Maar wanneer iedereen zich met alles wil gaan bemoeien, loopt het natuurlijk fout. Verenigingen met commerciële bekommernissen lijken ons inziens minder geschikt voor culturele initiatieven; verenigingen die zich inzetten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding moet men niet verwijten dat ze te weinig commercieel denken, enz. De zegswijze 'Schoenmaker blijf bij je leest' heeft nog steeds zijn waarde. Het is duidelijk dat een goede taakverdeling en een klare terreinafbakening het werk en het algemeen doel alleen maar kunnen bevorderen. Een onderlinge concurrentiële opstelling is hier zeker uit den boze en zorgt voor veel verspilling aan tijd, geld en energie. De gemeentelijke toeristische dienst is op de eerste plaats een 'dienst' van en voor de gemeenschap. Gemeentelijke diensten hebben een ondersteunende funktie. Het organiseren is op de eerste plaats een taak van de bestaande verenigingen.

Zomer De lente is voorbij. Na de juli-verlofmaand krijgen we in augustus de beiaardconcerten op zondag en natuurlijk, het grote zomerkinderfeest 'Begijntjes Laat Besluit'. Dit feest van de kinderen uit de verschillende gebuurten is een geschikte gelegenheid voor een mooie samenwerking. Hier moet het kind centraal staan en elke vorm van persoonlijke ijdelheid - zie eens hoe knap ik (wij) dat gedaan heb(ben) - is hier misplaatst.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Toerisme

Onderpa.s / oor 1 »a,vs t t vi i/er, L al via juian de meester regisseur van de H. B/oedprocessie.

Hoogstraten telt verschillende verenigingen, instellingen en diensten die tot doel hebben Hoogstraten te promoten. Soms is het uitgangspunt idealistisch, bijvoorbeeld de cultuur-historische rijkdom van Hoogstraten bekend maken, dan weer is het opzet commercieel, bijvoorbeeld proberen zoveel mogelijk bezoekers-kopers naar Hoogstraten te krijgen voor de horeca-sector en de winkels. Wij denken hierbij o.a. aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV), aan de Ghesellen van de Aardbei, de Verniging ter

,. .

1.7

t;

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91


STA DSNIEUWS

Tonny Govaerts' one man show in stratenloop Onge' eer 400 mannen, sroms deren, al ot niet atiset 510! niden de 1. 55e 55 Oeflsdai2a\ oud de Vi ijheid op een 9 km lange tocht dooi dv Hoogstrad sti atin met als doel zich te ontspannv iii te spannen, ik Ii te tonen min het mis saai opgvkomen publiek, en es entueel een prijsje sseg te kapen san de soorziene 50.000 fi 00

.h4

.

4 Verbroedering Lang geleden, nog véér de grote fusieoperatie, besloot de gemeente Hoogstraten om te 'verbroederen' met een buitenlandse gemeente. Het werd Geertruidenberg in de Nedelandse provincie Noord-Brabant. We hebben nooit goed begrepen waarom deze gemeente werd verkozen in plaats van bijvoorbeeld Culemborg (of Boxtel) waarmee Hoogstraten wel belangrijke cultuur-historische banden heeft. Aanvankelijk zag het er naar uit dat deze verbroedering een aantal nieuwe tradities zou scheppen. In het begin gingen afgevaardigden van beide gemeentebesturen al eens bij elkaar op bezoek, er waren een aantal levendige uitwisselingen op het verenigingsvlak en vooral de sportverenigingen en de sportieve inwoners deden hun best om elkaar min of meer regelmatig te ontmoeten. Ondertussen is Hoogstraten veel groter geworden en de deelgemeenten werden nooit echt betrokken bij deze verbroederingsactiviteiten.

I.K.O. Het lijkt wel of slechts één instelling de sleet der jaren heeft overleefd. (Alhoewel enkele weken geleden het VITO op bezoek ging bij een technische school in Geertruidenberg). Kinderen uit Geertruidenberg kwamen regelmatig naar Hoogstraten om deel te nemen aan de grote tekenwedstrijden van het I.K.O. en... zaterdag 11juni ging het I.K.O. naar Geer truidenberg voor de jaarlijkse teken- en schilderwedstrijd en dit ter gelegenheid van het 775-jarig gestaan van deze Noordbrabantse stad.

Een suggestie Wij weten niet of het nodig en nuttig is om deze oude verbroedering nog nieuw leven in te blazen. In Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel zit men misschien niet te wachten op een dergelijk initiatief. 12

Mocht het nieuwe groot-Hoogstraten (Land van Hoogstraten) ooit de behoefte hebben aan een buitenlandse verbroedering, dan zouden wij toch graag het oude graafschap Culernborg aanbevelen. 1-let is de geboorteplaats van Elisabeth, gravin van Hoogstraten, die ons de prachtige St. Catharinakerk schonk. Zij was zeker de voornaamste beschermvrouwe van het Hoogstratense en... ook het stadhuis van Culemborg is een juweeltje van bouwmeester Keldermans.

i / W cle in.s/)a/inin, toch Toe oog eii J oiieei-liinlcrchje /tt7(Jt onze totop rauf.

Maar met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 9 oktober kunnen we best nog wat werken aan de onderlinge verbroedering in de eigen gemeente. •

Klokslag 19.00 uur stond er sscrkelijk geen maat meer op de gespannen zenuwen van het oud en jong geweld zodat zelfs gestart werd zonder start, zo op eigen houtje. Zo verstand de inrichtende Sportraad het dan weer niet. Vooruit achteruit, terug tot aan 'De Wachtzaal' aan cle Static en dan.. taeede keer, goede keert De vooroprijdende motorrijder moest werkelijk alles uit zijn macluentje persen om de aanstormende bende voor te blijven. Maar liet lukte hem en naargelang de wedstrijd vorderde, kreeg hij het zelfs heel gemakkelijk want de meeste 'al leten ' moesten dra een tandje minder steken al ze hadden zichzelf al oorbijgehold. Tonn (os'aerts, een rijzige atleet uit (irobbendonk niet het rugnummer 232 en niet meer van de jongsten, nam reeds vroeg de leiding op een autoritaire manier in handen en stond deze gewoonweg niet meer af, hoe zijn achtervolgers ook aandrongen. Pech natuurlijk dat de plaatselijke favoriet Ad Coetsc1iaIek uit Meerle noodgedwongen verstek moest laten gaan wegens kwetsuur, liet had een prachtig duel kunnen worden onder de torenl •

29 BUTAGAZ FLESSEN PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES pvba JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

-

3

Regent het op Sint Margriet (20juli), dan krijgen we zes weken lang een natte tied.


INTER VIEW

Ann de brandweerman Uweer werd een bastion van de eens zo stoere, viriele mannelijkheidsurcht vakkundig aangevallen door het 'zwakke' geslacht en definiief gesloopt. ij die dachten dat het bestrijden van branden, wespennesten en anIer onheil wel altijd een puur, cow-boy-achtig mannelijke bedoening ou blijven, moesten nu tot andere inzichten komen. Dat zulks nu juist ii Hoogstraten moest gebeuren was een reden om gewapend met envragen erop af te gaan.

rende dat jaar moet men de basisopleiding gaan volgen, dit tesamen met alle andere kandidaten uit de andere gemeenten van de provincie. In het begin gemaakt maar eigenlijk voelde ik me al vlug thuis bij die groep en werd ik ook door hen aanvaard. Het moeilijkste heb ik het gehad met het behalen van een C-rijbewijs. Daar ben ik 5 maal voor moeten terugkomen en heeft men mijn stagejaar met een maand moeten verlengen. DHM: Dus nu bent u een volwaardig brandweerman? Ann: Als men de brandweer als geheel beschouwt, kan men zeggen dat ik brandweerman hen, maar persoonlijk iou ik liever dc

n: VAN 1.00VERIIN AN iJ.32 jtren d roet %anluffelen 1.ouis fa(ieder van:2 zonen o oncirde: St. Lenaartseeg 38 II roep: vrijsilliger-brandweerman i: Hoe komt u erbij om brandweerman te worden! Ann: Toen de gemeente cle gebouwen hier had gekocht om in te richten als brandweerkazer ne moesten er twee concierges in de bijhorende woningen komen wonen. Het lag voor de hand dat deze concierges de twee brandweer mannen in vaste dienst zouden zijn. De echtgenotes moesten dan bij oproepen de telefoonwacht verzekeren. Dit viel niet meer te combineren met mijn werk zodat ik mijn opzeg moest geven. Toen het gemeentebestuur dan begin vorig jaar nieuwe kandidaten voor de vrijwillige brandweer vroeg, heeft Louis mij wel aangespoord om mijn kandidatuur te stellen. 1)HM: Met het idee: alle nieuwe jobs moeten zowel voor mannen als voor vrouwen zijn? Ann: Dat speelde mee en vanaf het begin heeft mijn kandidatuur de steun gehad van zowel de Brandweerinspectie als de Belgische Brandweerfederatie. Ook hier in het korps onthaalde men het idee een vrouwelijke collega erbij te krijgen, heel gunstig. Zelf ben ik ook altijd overtuigd geweest van de idee dat alle taken die de brandweer moet uitvoeren evengoed door een vrouw kunnen gedaan worden. Het moeten beantwoorden van de inkomende oproepen en het doorseinen van die oproepen, heeft me eigenlijk het meest gestimuleerd om meer van 'de brandweer' af te weten. DHM: Zoals wij konden lezen in de adver-

tentje, inoccn dc kandidaten braitdoecriuj kunnen voldoen aan een aantal praktischefysische proeven. Werd hierin voor een vrouw een uitzondering gemaakt? Ann: Ik heb alle proeven op dezelfde wijze als de mannelijke kandidaten moeten afleggen. Voor de 9 opgelegde proeven moet men er tenminste 6 met het vooropgestelde resultaat afleggen. Enkel het optrekken aan een rekstok was voor mij echt moeilijk, want vrouwen hebben hier niet zo van die dinges (wijst op bovenarmen). Gelukkig heb ik vroeger veel aan atletieksport gedaan zodat de proeven mij niet zo zwaar overkwamen. DHM: Eenmaal goedgekeurd, kan men aan de slag? Ann: Eerst wordt men gedurende een jaar aangenomen als stagiair in het korps. Gedu-

ZAKENKANTOOR

tenil 'braudo eerviouw o dien ebi uiken. Maar ja, in iedere taal zullen ze het daar wei moeilijk mee hebben, 'pompeuse' of zo in het Frans, klinkt ook weer niet zo denderend. Hier in het korps heb ik mijn plaats nu wel gevonden. Ik maak deel uit van 1 van de 3 ploegen en daarbinnen moet ik mijn taak doen net als alle anderen, zonder onderscheid. Ik heb, denk ik, al bijna alle taken gedaan, behalve wespennesten uithalen, maar daar is het het seizoen nog niet voor, dus dat zal de komende maanden ook nog wel komen. Echtgenoot Louis is ondertussen terug binnen gekomen van een oproep en wil ook zijn duit in het zakje doen.

Louis: Ik denk, als men nu zou voorstellen om Ann in een andere ploeg in te delen, dat haar huidige collega's zouden protesteren om haar te behouden. Zelf ben ik er natuurlijk geen klein beetje fier op dat juist Ann de eerste vrouw hier in het korps en ook in de provincie Antwerpen is. Zij heeft zowat de deur moeten openbreken voor de andere vrouwelijke kandidaten. (Ondertussen zijn er in Malle ook twee vrou well jke brand weer/ui.)

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7 1 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPARENIi 11

AN

Hoewel er geen specifieke vrouwelijke taken in de brandweer zijn heeft het vrouw zijn toch ook zijn positieve kanten. Zo kan de vrouwelijke gevoeligheid bij de opvang van slachtoffers sneller resultaat hebben dan het mannelijke technische denken, zo van dit en dat moet nog gedaan worden. Dan gaat de telefoon, een oproep van de 100. Ann veert op en raast luttele seconden later mee met de ambulance weg, gedreven en bezeten met de wil hulp te bieden waar ,nogelijk.

Hopelijk komen wij of u haar niet te dikwijls tegen want dat zou betekenen dat er iets mis is met ĂŠĂŠn van ons.


h@@2® Beloftes zijn er om kolommen mee te vullen. Dat deden we dus al driftig aan het einde van de vorige aflevering van dit rubriekje, en goedhartig als we zijn, is dit tenminste een exemplaar dat vervuld wordt: officieel kondigen wij het begin van de Grote Vakantk aan. Wie dit al lang wist, hoeft de vorige zin rien dus niet te lezen. EJ Hele hordes bezoe kers hebben de voorbije maand de Hoog straatse bodem met de voeten betreden: di derde editie van de jaarmarkt, de kermis. H. Bloedprocessie keur/en immers al/en; een vrij massale bijval (voor een keer nier T;; sen de boterham) en werden trouwend ooï zegend met een redelijk weertje. E Wie da;; entegen binnen enkele weken de Hoogstraarse bodem verruilen kan voor eigen vaderlandse grond, zijn de Australische en Amerikaanse studentes die dan zowat een jaartje van onze aardbeiden, school en weer zullen genoten hebben. Een gesprek met de Australische Genevieve leerde ons alvast dat haar Nederlands er fiks op vooruit is gegaan. Al bij al hecd ze het best naar haar zin gehad, roemt ze ze keuken en eetgewoontes, blijft ze ons vr derwijs streng en moeilijk vinden, vindt ze vi;. doorgaans minder ruimdenkend maar wel meer cultuur-geïnteresseerd dan haar Australische landgenoten. Wanneer ze half juli weer thuis is, komt ze volop terecht in de winter en dus pal in het schooljaar. Of we haar benijden zo? Uit het ACW-blad Volksmnacht vernamen we dat het Hoogstraatse pen itentiair schoolcentrum een nieuwe aalmoezenier kreeg. De voormalige proost van het arrondisse,nent Turnhout Frans Sneyders heeft nu hier zijti pastorale 1e/it opgetrokken. Moet kunnen in een vakan lie.

Jtuii,s .Suie vdv,'s, di' nieuwe aalmnoezenier van liet Penitentiur Centrum. El Op 19 mei werd in de kerk het boek over de kerkschatten van St. Catharina officieel voorgesteld. Dit geschiedde uiteraard met de nodige luister, in de aanwezigheid van onder meer gouverneur Kinsbergen. Bij zo'n gouvernementeel bezoek blijkt wel enig protocol te passen. Zo bereikte ons het heuglijke nieuws dat de vlaggestokken naast de kerk in allerijl moesten worden opgetrokken omdat 14

Al het nieuws over HOOGST] TEN is welkom bij Michel de L Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, 314.79.31.

-rek .55,"

1-let 're,/o,en hoe/nv'' op de Thesakker heelt een bloembakken-aankledi ig gekregen. Dat oogt alleszins mooier dan geparkeerde vrachtauto 's. aan het gemeentehuis geen plaats meer was voor de vlag van de provincie. En wapperen moest dat vanzelfsprekend, waar heeft zo'n provincie trouwens anders een vlag voor? Voor de officiële geplogendheden in de kerk begonnen, werd er ook enige drukte gesignaleerd in de sacristie die immers herschapen was tot ontvangstrtumte voor de happy few (kwestie van rang en stand, en een mens moet toch op z'n gemak zijn onder de mensen zeker)? Aangezien ook dat woord al ongeveer gevallen is, ook dit gerucht nog. Omdat er te veel genodigden bleken te zijn, kon de receptie achteraf niet doorgaan in de raadszaal van het stadhuis. Vandaar dat moest worden uitgeweken naar het IKO-gebouw. Dat kon dan weer niet zomaar, daar kwam een voorafgaandelijke inspectie aan te pas. Want wat bleek: er zou en moest ccii piotoeulaire WC voor de gouvernementele billen voorzien worden, die zelfs keurig bewaakt 7011 worden dr een hostess. Er zou eens een Hougsti atenaar gebruik willen tuaken van... van,.. eofin. El Ttim'h fiji)' Pl',"?! Pl 11/) !VlJ..V.1l dat het allemaal om een boek ging: een inientaris van het kunspiuriniuiiluiii VU?! de St. Catharina kerk. In het eerste deel worden erc/ulectuur en hou wgeschiedenis be.s tuileei t!, in het tweede deel iz'ordcn alle ioorn'er,nen geïnvesteerd. Het boek kost 1. IOOfr. en is onder/neer le koop bii de plaatselijke boekhandels, de dienst Toerisme (voorheen het VVVkantoor) of te bestellen bij de uitgeverij Snoeck-Ducaju & Zo on, Begijnhoflaan 646, 9000 Gent (bankrekening 290-0204513-58). El Op 17juni slaakte menige automibilist allicht een fikse zucht van opluchting (Pien zou het later op de avond hebben over een plaatselijke hoge druk kern met zwoele schimmelvorming in de atmosfeer). Want diep in de namiddag werden de omleidingsborden verwijderd die menigeen zo lang tot ergernis/ wanhoop/berusting (schrappen wat niet past)

hadden gedreven. Gedaan dus met de enkele richting die plots omgekeerd gold, parkeerverbod, traag rijden. Ook het kruispunt Gustaaf Segersstraat - Gelmelstraat was berijdbaar, al zal er in het najaar nog een bovenlaag op aangebracht moeten worden. De bewoners van de Aclitelsestraat zien ook al een sprankel licht in hun zandbak: het blijft de bedoeling om de straat tegen halt' september geasfalteerd te krijgen. Na het bouwverlof wordt er wel aan de andere kant van Hoogstraten diepgaand gewrocht, want dan krijgt de Ulicotenseweg een beurt. El Nog maar enkele maanden geleden moe//ten we verheugd signaleren dat tegenover het stadhuis een on vervalst informatiebord geplaatst was, ivaarvan de gemeen te gebruik maakte om R J/A plaatsaanbiedingen t'uor wei Is wekeuzen uitte hangen. Dc R VA bleek hiermee trou wens erg in haar schik: er was regelmatig reactie op van wege werkzoekenden. Verwouidei l'üg dus toen liet bord al even snel leek te verdwijnen . slechts tijde/ijk - zo bleek achtrrcil. liet ding stond int/net's op mIsdadige wijze aan brootiroof te doen aangezien de g , oud waarin het fier gewurteld sto,id, was verpacht voor de H. Bloedkermnis. liet eigen,I'iitii'ge ding, zo wist de konducteur van de emneente ons te vertellen. zul tecen de tijd dat u dit leest, alweer st aan te gliminen als Calimero op een andere plaats in de buurt van het frietkot. T Tijdens de laatste week van juli heeft u eindelijk de kans om uw bontjas (die u sinds Urbanus op plaat en Bardot op tv toch al niet meer op straat durfde dragen, en er ééns in de week mee rond het bed paraderen was toch al zo moeilijk aangezien u altijd over de hoofdkussens moest klefferen) of hemd (dat met die lange slippen dat altijd tussen de rits van uw broek kroop op de momenten waarop u net zo snel terug moest zijn omdat er een doelpunt was gescoord) of blikje IJslandse tonijn (dat u van nonkel Jef uit


DORPSNIEUWS lefheke had gekregen toen de klein haar )mmunie deed) enzovoort op een passende gesvetensvolle wijze de deur uit te doen. ani dan wordt er een inzamelactie georgaiseerd door Wereidmissiehulp. Kleren, deen en bewaarbare levensmiddelen kunnen orden binnengebracht in elke parochie. II

Goud in Hoogstraten

'/l rlikke week vroeger zullen cle treden i'an e kerk eindelijk ook weer eens wat meer afI/iieii. Want van 18 tot 22juli is Hoogstraen 'jiderniaal de pleisterplaats voor een acht/of ulerdial deelnemers aan de Charismatische cru ieuwingsvijfdaagse. Overigens kunnen iok / loogsiratenaars dagelijks de gebedsmo)IiOien mneevieren in de kprk om 9 00 uur ht )rh!undgebecl, 0/11 11.30 uur cle eucharistieen con 19.00 uur ht evomiclel?ed. Op le destijdse vraag naar slaapgelegenheid hij ioriieulieren zijn op de c/ekenij inaar een klei/10 nv//tal reacties gekomen. 1 KWB-leden

zetten cle vakantie smullend in op de barbeene op zaterdag 2 juli vanaf 18.00 uur in de Fax. Het jonge en sportieve volkje doet dit dan weer sportend en tennissend, durven we veronderstellen. Op 4 en 8, 11 en 25 juli organiseert de Hoogstraatse Tennisclub van 9.00 tot 16.00 uur sportkampen voor jongeren van 8 tot 18 jaar. Eind juli (de 28ste, om precies tezijn) is dan weer de aanvangsdatum van het open enkeltornooi. 11 Op de laatste dag van de maand, de 3lste, is om 16.00 uur het eerste uit de jaarlijkse reeks beiaardconcerten gepland. Maar daarover, en over de feestelijkheden n.a. v. het Mariale jaar, en over Begijntjes Laat Besluit en over.., verneemt u alles (of toch iets) in een volgende a.lievering van deze dorpsrubriek! •

Feestelijk btokfluiten

Ouders keken en luisterden met gepaste fierheid naar hun musicerende kroost op de leerlingenvoordracht van de muziekschool in 'Het Spijker'. Vanaf volgend leerjaar wordt er in de Jeu gdmnuziekschool ook gestart mnet een leergang Gamba en een uitbreiding van de afdeling 'houtbiazers'.

-

3

Bouwt te Sint An (26 juli) de mier haar hopen, de winter zal niet zacht verlopen.

L t 4//ILC /ateidag Spanenbnrg-l-Iereijgers met cel luister hun gouden bruiloft, juist 50 jaar na hun trouwdag in Rijsbergen. Even na de middag trok een mooie stoet door de versierde Achtelsestraat en door de Vrijheid naar de kerk en het stadhuis van Hoogstraten. Heel het buurtschap vergezelde het gouden paar, omringd door de talrijke familieleden en vrienden. Na deze plechtigheden volgde het grote familiefeest ter ere van de jubilarissen in De Wachtzaal, wellicht ot in de late of vroege uurtjes. Sooike werd in 1914 geboren te Turnhout en later vestigde zijn familie zich te Hoogstraten. Van jongsaf werd hij metselaar en dit bleef hij heel zijn leven lang. Eerst metste Sooike bij Jan Langers, aannemer in Wortel, later bij de firma Dogaer en verder nog 23 jaar bij Hertogs in Sint-Ienaarts. Bij Dogaer uit Mechelen bouwde Sooike mee aan het mooie klooster van de Trappistinnen in Brecht, het stadhuis van Hoogstraten, de kerken van Brecht en Loenhout, zonder ooit hoogtevrees te kennen. De verplaatsingen gebeurden toen overal per fiets en dat was niet altijd gemakkelijk, 's morgens al heel vroeg wèg en 's avonds soms wel heel laat thuis. Johanna of Touke Hereijgers kwam uit de bossen van Rijsbergen en werd geboren in 1920. Touke had familie in Hoogstraten en zo liep ze hier eens op de kermis Sooike tegen hel lijf. Dat was het begin tussen die twee. Ze trouwden dus op 28 mei 1938 in Rijsbergen. De familie en de bruidegom kwamen met de fiets wel wat te laat op de afspraak. Toch liep alles goed af. Het jonge paar huurde eerst een woonst in de 's Boschstraat, dichtbij het ouderlijk huis van Sooike. Maar al sedert 29

WONINGINRICHTING

ze •\cz ken FoLike ging ook links en rechts \sat bijwerken; maar ze zat al vrij spoedig in de klein gasten, zodat ze thuis meer dan werk genoeg had. 'We hadden acht kinderen plus onze Frans (Janssen), die na de vroege dood van zijn ouders bij ons is opgegroeid. Waar plaats is voor acht, kunnen er ook negen eten' vertelde Touke er bij. Jacky, de oudste zoon, getrouwd met Maria Laurijssen, woont in Merksplas. Maria, de oudsle dochter, is gehuwd met Aloïs Leysen en woont in Berchem. Anny is getrouwd met Gerard Spannenburg en woont in de 's Boschstraat alhier. Henri woont in Brecht met zijn vrouw Lisette De Vrij. Karel, gehuwd met Anny Tackx, woont in de Venhoef. Marleen, getrouwd met Paul Snijders, woont in Minderhout. Herman, de jongste zoon, is nog thuis in de Achtelsestraat. Frans Janssen met zijn vrouw Magda wonen in Rij kevorsel. Daarbij heeft het gouden paar ook al 14 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Sooike geniet nu van zijn velverdiend pensioen, maar heeft nogal veel last van reuma. Hij heeft geen kracht meer in zijn handen. Zijn grote hof kan hij spijtig genoeg niet meer onderhouden, maar koken kan hij nog steeds als de beste. Touke is gelukkig goed hersteld van een spijtige inzinking. De goede zorgen van haar zuster hebben hiertoe veel bijgedragen. Wij hopen, samen met de familie en de vrienden, dat dit schone bruiloftsfeest ook zal meehelpen tot meer geluk voor beiden. Wij wensen het gouden paar nog vele gelukkige jaren en vooral een goede gezondheid. •

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. 15


DORPSNIEUWS

Uw vakantie begint in de bibliotheek

Draadjes van H. Bloed Oiuiank.s' loeien de sirene.s van da 'erende krinisius'en,, 0 s'erladen inarkteit waar nu'n niet veel meer kun doen dan st'hi.n/'i'laad tegen de luelen san zijn s'oot'ganger aaiikiken, c'orrtdas waar snuirende harden hobbt'Iopet's zich le goed doen aan de frisse stads/acht, knetterende s'uurwcr/,en die van de wrer vallen..., is en blijft H. Bloed bi de eer sie plaats een religieus gebeuren dat, hoc wel steeds mnuirler en matde,', mensen blijft 000sprelien. In zijn gelovig zijn is de mens steed.s blijven zoeken naar verklaringen snor niet uit Ie leggen gebeurtenissen, of naar .vmuholeil en reuk wieen die zijn geloof iets baars' moesten geven, l)e ve,'ering san vie H. Bloed-doeken is dan ook te besc'houeen vanuit deze s'olkre devotie. 0 'oor endcie oorden de pelgrims medailles en schabbelierkes cciii open, zo heel.' Hoogstraten zij's H. Bloed-rlraad/es. On t leed: een ,'ood draode san ongeveer 50 c'fli, opgerold en bijeen gehouden tact een heus sigaret tenhlaadje. t'oor de koperpelgrimn echter, een tastbaar symbool van zijn rotss'ast geloof in het usestieke gebeuren san en met cie hoxeLse-altaardoeken, nu zo war 655 (?) jaar gelet/en.

IK.

,0

0

"5

ffi

I

De bede s'aariganger hee/t een ruime keuze bu/pi eist/es. 11. Bloedraade.s  aarsemt en fli ts sets. 1 lles voor zijn Zielezalt, 1oheid.

En de bibliotheek gaat met vakantie HOOGSTRATEN

juli augustus augustus

11 (maandag) 18 (maandag) 5cm. 31 (zondag) 15 (maandag)

MEER

juli augustus

20 (woensdag) 27 (woensdag) 3 (woensdag) 10 (woensdag)

MEERLE

juli augustus U wandelt? Wilt u lange-afstandswandelen of stadswandelen. Dat kan met onze wandelgidsen. U reist? Met onze reis-, taal-, camping- of hotelgidsen bent u er snel. En goed voorbereid. U kan 1 X naar Bulgarije 6 X naar Denemarken 27 X naar Duitsland 35 X naar Groot-Brittanië 4 X naar Finland 100 X naar Frankrijk 26 X naar Griekenland 5 X naar Hongarije T X naar IJsland 45 X naar Italië 13 X naar Joegoslavië 7 X naar Luxemburg 1 X naar Malta 28 X naar Nederland 8 X naar Noorwegen 20 X naar Oostenrijk 1 X naar Polen 17 X naar Portugal 3 X naar Roemenië 13 X naar Rusland 38 X naar Spanje 3 X naar Tsjechoslowakijke 5 X naar Zweden 9 X naar Zwitserland. U wilt buiten Europa touren? Ook dat kan, moeiteloos. U blijft in eigen land? l\fatuurlijk staan er mok \trinr ii heel wmi gulsen klaar. LJ luiert liever? Dan.., een reisverhaal. Ook daarvoor kan u bij ons terecht. Plaatselijke openbare bibliotheek. Centrale Gravin Elisabethlaan 21 Hoogstraten.

21 (donderdag) 25 (maandag) t.c.ns. 7 (zondag)

DREEF

juli augustus

25 (maandag) t.e.rn. 7 (zondag)

MINDERHOUT

juli

7 (donderdag) + 14 (donderdag) -t21 (donderdag) + 28 (donderdag)

WORTEL

juli 25 (maandag) tele. augustus 7 (zondag) Verder een mooie zomer. De andere dagen kan u bij ons terecht op de gewone openingsuren. OPENINGSUREN: Centrale Hoogstraten

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

12.00 16.00 13.00 18.00 15.00 09.00

-

16.00 uur 20.00 uur 17.00 uur 20.00 uur 18.00 uur 12.00 uur

Uitleenpost Meer

woensdag zaterdag

13.00 09.30

-

16.00 uur 12.30 uur

Uitleenpost Meerle

donderdag vrijdag

15.00 16.00

-

18.00 uur 19.00 uur

Uitleenpost Minderhout

donderdag zondag

16.00-19.00 uur 9.30-12.30 uul

Uitluipüt %Vortd

wocn3dag vrijdag

18.00 14.30

-

20.00 uur 16.30 uur

Uitleenpost Dreef

woensdag zondag

35 0 20 16

t-

09.30 10.00

-

11.30 uur 12.00 uur


Groep A:

e wondere wereld van IKO

1. Karl vom Berge, Merksplas; 2. Ron Nieuwenhuysen, G'berg; 3. Albert Klerks, G'berg; 4. Gert-Jan v. Seeters, G'berg; 5. Marlies v. Beek, H'straten; 6. Wim v. Meel, H'straten; 7. Kristof Stoffels, Meer; 8. Bart v.d. Langenberg, Meerle; 9. Dirk Brosens, Meer; Rozanne Verdonck, Wortel; Sarah Michielsen, Meer; Robin v.d. Kuyl, G'berg.

ike Hoogstraatse kunstliefhebber zal het ermee eens zijn: 11(0 is een asle waarde geworden voor onze gemeente, ze is voor vele mensen mmisbaar geworden. Gedurende de twee zondagen van H. Bloed, wanicer de processie uitgaat, de bengels de foor afschuimen en de papa's n mama's minstens één pint pakken, zet IKO zijn deuren wijd open: en kijkspektakel waarvoor je niet in je portemonnee moet, en dat kan 1 tellen met de kermisdagen. Temeer omdat er op deze jaarlijkse tenuoiistelling telkens opnieuw verrassende dingen te beleven vallen: een tiraktie op zich. Uiteraard speelt het bijzonder fraaie IKO-gebouw nee in de presentatie van het gehele leerlingenwerk, maar er is meer lan dat... Ie: overvalt je al bij het binnenkomen, bij dc kleinste groep (V.L.S.) leerlingen van 6 tot jaar. Wat hier vooral gefantaseerd wordt, is ccii streling voor het oog. Een positieve trend ook van de laatste jaren is dat er per klas rond één jaarthema gewerkt wordt: elke klas lijkt een wereldje op zich. Vele onderserpen dienen zich aan: dieren, de prehistorie, monsters, knotsgekke uitvindingen, de serre toekomst, droombeelden, de natuur in al zijn facetten, andere kulturen... Vooral de oudste leerlingen (11 en 12-jarigen) hadden zich - met verrassend mooi effect overigens - vastgebeten in de kultuur van Zwart Afrika. Ze waren daarvoor zelfs naar het Afrikamuseum en de Utotombo-tentoonstelling in Brussel geweest. Het resultaat was verbluffend: maskers, potten, speren, schilden, messen, trommels, vlinders, allerlei beesten op 'sterk water', wilde dieren, ze hadden het allemaal zelf gemaakt. Zelfs in Brussel vond men het prachtig: op een nationale wedstrijd voor zelfgemaakte maskers (UtotomboOrganisatie) kaapten vijf leerlingen uit deze klas van Greet Mat tens de eerste vijf prijzen weg. Proficiat!

/

/

Groep B

stiger, maar er wordt ook degelijk gewerkt en het resultaat mag dan ook gezien worden. Elke leerling (16+) begint in het oriëntatiejaar, waarna hij of zij een richting (atelier) kiest: beeldhouwen; de grafiek, waar diverse technieken (hoog-, diep-, en vlakdruk) toegepast worden en waar vanaf september steendruk bij komt. Schilderen (olieverf, akril, gouache, aquarel) en bloemensierkunst, waar de kleuren schitteren; binnenhuisinrichting en tekenen, waar zo te zien meer mogelijkheden inzitten dan dat wij tot hiertoe dachten. En dan niet te vergeten, de losse kursussen: fotografie en kalligrafie en wie weet wat nôg in de komende jaren? Als je in dit grote gebouw dan terug de weg naar beneden gevonden had, kon je in de IKO-galerij een koffieke of een pintje drinken en kunstwerken bewonderen van de gemeentelijke wisselkollektie kunst (In deze galerij wordt eind september een tentoonstelling met origineel werk van Anton Pieck gehouden). Dat vele mensen dit alles weten te appreciëren, bewijst telkens weer de vraag naar inlichtingen en inschrijvingen gedurende de tentoonstellingsperiode. Het was in ieder geval de moeite waard en volgend jaar komen we weer eens kijken!

1. Ben v. Beek, H'straten; 2. Sofie Overstijns, Minderhout; 3. Carolien v. Gils, G'berg; 4. Sjoerd v.d. Burg, G'berg; 5. Ingeborg v. Dun, G'berg; 6. Koen Willemse, Merksplas; 7. Dave Bols, Rijkevorsel; 8. Tim Beckx, Rijkevorsel; 9. Jan Staes, Merksplas; Ellen Geerts. Wortel; An Floren, Minderhout; Dennis v.d. Bos, G'berg.

Groep C 1. Ilse Mertens, H'straten; 2. Jan Verheyen, H'straten; 3. Bernard Voortman, Meerle; 4. Evelien Jansen, H'straten; 5. Kaatje Goetschalckx, Meer; 6. An Boeckx, H'straten; 7. Katrien Sabbe, H'straten; 8. Ben Floren, Minderhout; 8. Kurt v. Merode, Rijkevorsel; 8. Stefan Verheyen, Castelré.

Scholenveldloop op de Boskant Naar jaarlijkse traditie kwam de schoolgaande jeugd naar de Boskant in Minderhout om mee te lopen in de scholenveldloop. Eèn van de vele 'CarI Lewis'-en in cle dop:

Uitslag tekenwedstrijd IKO Geertruidenberg, 11juni Per uir7ondering werd dit jaar de tekenwedstrijd van IKO in Geertruidenberg gehouden omdat dit bevriend stadje 775 jaar bestaat. Met bijna 300 IKO-leerlingen en sympatisanten trok men er op uit. Het werd een gezellig feest met veel toeter- en tekentalent. Ziehier de uitslagen van groepen A (6, 7, 8-jarigen), B (9, 10, 11-jarigen) en C (12, 13, 14-jarigen). Verdere inlichtingen, IKO: (03)314.75.54

Brwn Lveraerl t uit het ,Spijl er (Hoog.s1,s,Ie,i)

Tweewieler Racing Center -

'1

jitiiske,.s helitiUlden eersle prijze,, in een nationale wedstrijd.

De 11/11v //(/l(

Als we hogerop gaan, naar het werk van de Lager Secundair-leerlingen (12 tot 15 jaar), merken we soms al echte kunstwerkjes. Hier wordt al echt getekend en geschilderd, kortom, een degelijke voorbereiding op het hoger secundair waar de volwassenen (16 tot 100 jaar) hun zweet laten. Hoe ouder de mens wordt, hoe 'serieuzer' hij denkt te moeten zijn, dat zie je ook hier. De thema's zijn em-

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 17


DORPSNIEUWS Al het nieuws over MEER is we kom bij Jan Dufraing, Terbeel sestraat 43 of telefonisch o 315.86.80.

j_U1@D cijj l2 UiE®®B ,

Tradities worden vroeg of laat gebroken, dat is hun onontkoombare lot. Ook in Meer, hoewel het hier waarschijnlijk langer duurt dan elders. In de vorige Maand vertelde ik al over het droeve lot van de aardbei, maar er verandert nog meer in Meer. Nu moet u weten dat Meer altijd een bastion van de arbeid geweest is. Er moest hier gewèrkt worden, zo veel en zo lang mogelijk. Niet zeveren, maar doen! Dat was het motto. Wel, het zal u misschien verbazen, maar Meer wordt steeds minder het boegbeeld van het noeste zwoegen. Natuurlijk, zoiets gebeurt niet van dag op dag. Neenee, dat is een proces van jâhren, dat moet z'n tijd hebben, dat moet groeien. Maar het is vandaag een feit dat ontspanning en Vrije tijd steeds nadrukkelijker hun plaats opeisen in het Meerse wereldje. De tekenen zijn immers onmiskenbaar. Waar vroeger bijvoorbeeld de tuin uitsluitend gebruikt werd om in te wroeten, is 'den hof' nu ook al eens een plaats om in uit te rusten en te genieten van het leven. Waar vroeger gehold werd want het moest vooruit gaan - wordt nu gewandeld. En waar vroeger de auto slechts diende om naar de veiling te rijden en terug, is hij nu ook een middel om op vakantie te gaan. En tenslotte is er nog de fiets. Dit trouwe verlengstuk van de mens beleeft ware hoogdagen. Zelfs in Meer, jawel, wordt steeds meer gefietst. Nee plezante, niet naar den akker, maar gewoon voor het plezier. Just for fun. En dat is toch hoogst opmerkelijk voor een dort) waar vele mensen tot nu toe vaak zogezegd geen tijd hadden om zichzelf eens iets te gunnen. Uw nederige dienaar is uiteraard erg blij met deze ontwikkeling en hoopt dat steeds meer Merenaars gaan beseffen dat het leven méér is dan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te werken tot men er (definitief) bij neervalt. Moet kunnen mensen.

By the way, over fietsen gesproken, wist u dat... Meer een waar fietsparadijs is! De ruilverkaveling heeft namelijk talloze wegen ties gebaard, zodat prachtige fietstrajecten zijn ontstaan, waarlangs het lekker fietsen is. Want hoewel moeder natuur ook in Meer een ongelijke strijd uit vecht met de mensen, voert de fiets u toch nog langs een aantal mooie hoek les en kantjes. Want die zijn er dus nog in Meer, hoewel steeds minder. De weg door Maxburg is daar een voorbeeld van, als u ten-

Lji zmm \ I';- t larI

1 oct cc,!

V'c( inic

cz1Ii

minste het Hollandse villagedoe buiten beschouwing laat. Deze weg leidt u onderandere langs het 'kasteel' van Maxburg. Dit eens zo trotse gebouw is momenteel slechts een lelijke schim van haar roemrijk verleden. Wie is de eigenaar, vraag ik mij af. Wie laat dit waardevolle gebouw zo verkrotten?! Ik weet het niet. Kan iemand mij misschien daarover inlichten? Want dit is een misdaad. Je wordt er ronduit triest van als je ernaar uitkijkt: alle ramen kapot, dakpannen eraf, dakgebinte ingestort, struiken in de goten, enz... Nog even en alles stort in. Is dât misschien de bedoeling van de eigenaar? Hier moet paal en perk aan gesteld worden en dat lijkt mij een taak voor het (nieuwe) stadsbestuur. Red het begijnhof, akkoord, maar red dan ook het kasteel van Maxburg. Lii Meermarkt lijkt voorlopig al gered. De eerste uitgave van dit jaar mocht een redelijk succes genoemd worden. Niet dat er zoveel kraampjes waren, maar u was er, lieve lezer(es), en God zag vanuit de kerk dat het goed was. Hou dat zo mensen en kom op de zondagen 3juli en 7 augustus Meermarkt vereren met uw bezoek. En

om God helemaal gunstig te stemmen, is er het gezamenlijke initiatief van de brassband St. Rosalia en de K WB. Voor de tweede keer organiseren deze twee dynamische veren igingen een voet-, fiets- en autotocht naar Scherpenheuvel, en dat allemaal op 9 en 10 juli. De voetgangers vertrekken op 9 juli aan de zaal voor Kunst en Volk om 19.00 uur. s Anderendaagsinorgens verzamelen defiet sers om 05.00 uur. De K WB- wielertoeristen vatten om 06.00 uur de tocht aan, terwijl de auto '.s oni 07.00 uur koers zullen zetten naar Scherpenheu vel. Op de parking op ongeveer 500 in voor de basiliek komt iedereen samen. De brassband en de drumband, gevolgd door alle sympathisanten, zullen dan naar mle basiliek opmarcheren, waar ze om 10.00 uur de eucharistieviering zullen opluisteren. Verleden jaar vonden vele mensen van Meer het jam,ner dat ze niet mee waren geweest. Zij krijgen nu een tweede kans. Mis ze niet opnieuw. 18

(,I1ic. ici/ende stokken tam/gen.' Wel wordt gevraagd om vooraf aan Jan Swaenen (tel.: 3 15.88.18) te laten weten met welke groep u meewilt. Lii En de K\VB doet nog meer. In de maanden juli, augustus en september kan u weer deelnemen aan de Vakantiezoektocht per fiets of per auto. Voor-

al per fiets is deze tocht meer dan de moeite waard en uiterst geschikt voor een dagje gezonde ontspanning 01) een mooie zomerdag. Een aanrader dus. Deelnemingsformulieren vindt u bij de KWB-bestuursleden. De rest van het KWB-nieuws geef ik u noodgedwongen in een notedop: op 20 augustus een ontspanningsreis met de KAV en op 28 augustus een volleybaltornooi. Meer gegevens daar-

over heb ik niet. Lii Gegevens genoeg daarentegen kan ik u bieden over het Akkerpopfestival van de Mussenakker. Op zondag 7

Barhie My littie pony MB Spellen Garfield Wenskaarten nieuwe collectie Gespecialiseerd in kleine kadootjes Interessante artikelen voor de zomer De laatste nieuwe artikelen in pluche Koop bij ons, zo steunt u het Wereld Natuurfonds!

VAN BERGEN EiCo. Gelmelstraat 30-2320 Hoogstraten Tel. 0313147750


DORPSNIEUWS u.tus vanaf 13.00 uur organiseert vzw ti.enakker de tweede editie van haar i\ al. t legenstaande het slechte weer dat verle1uur organisatoren en festivalgangers da(illarsboomde, bleek de for,nule te werie \Jet Herman Brood and his Wild Roii jeu had men toen een waardige afsluiter de eersteling, maar tijdens de namiddag i' lat een vrij zwakke bedoening. Maar van uleij leert men en dat blijkt onmiddellijk uit lui t.eprogramnmneerde groepen. Voor de /,tre van '88 heeft men resoluut voor kwa/ aukozen. A mateurisme wordt vanaf nu 'ei uzeer toegestaan. Toch blijft in Meer cle /uvheid primeren. In de eerste ,laats leent lokatie - aan liet klooster in de Donckstraat :,clz daar uitstekend toe, maar anderzijds VI'! 1/T er ook alles aan gedaan oni het de be(!1/lJ.Ç naar cle zin te maken. DefestivalweiIe zi zelukkig niet al te groot en u kan ver, ()(llill,Il zoeken onder de imposante beukeboneij. Bij regen weer voorziet ,nen een grote en'. Het podium is groot en overzichtelijk. Bieren en frisdranken zijn te verkrijgen tegen de zeer democratische prijs van 30frank. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. U kan in het open luch trestaurant warme maaltijden gebruiken. Bij•slec/it weer kan er gegeten worrica in de Mussen akker zelf. Niets wordt aan liet toeval overgelaten. De organisatoren huurden een ervaren security-team in en het Rode Kruis zal aanwezig zijn met een volledig uitgeruste amnbulance wagen. En dan is er natuurlijk het pro gramnma. We drukken het hier integraal af. Leest ii mee?

Gaat U bouwen? Het gekende adres voor: • Spouwmuur isolatie • Tevens spouwhaken + clips • Zeer sterke P. E. folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur. • GEMAKKELIJK TE PLAATS EN verluchtingsrooster voor de kruipruimte. (NIEUW!)

14 PF Herjjgers

I'îL

Bouwspecia//teiten pvba Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 0313144755 17.00-18.00 uur: The Lavent Band 18.45-19.45 uur: The Scabs 20.30-21.30 uur: Blue Blol 22.15 ........ uur: Fatal Flowers!!! Tickets kosten in voorverkoop 250f,. en aan de kassa 350f,. De voorverkoop vitidt plaats in de CERA -kantoren en op verschillende plaatsen in de Noorderkemnpen en Zuid Brabant. Top of the bill is dus Fatal Flowers uit Nederland. Aanvankelijk was Dr. Feelgood vastgelegd, maar door liet gesjoemel van het Bemndfestival en Herman Schuermans komt deze Doe naar Arendonk en tuet naar Meer. Een tegenvaller van formaat voor de Mussen, maar ze lieten het hoofd niet han-

gen en wisten uiteimidelijk Fatal Flowers te strikken, mnonienteel één vati de topacts van de Lage Landen. Dit is een uitmnuntende rock & rollgroep die het goeie van het verleden comnbineert met liet .frisse van nu, wat resulteert in een knallend, eigentijds produkt waarop het lekker swingen is. Hun volledig in A nierika op gen amen nieu we elpee 'Johnny D. is back' is daar liet overtuigende bewijs van. En als 11 mij niet gelooft, kom dan maar eens luisteren op zondag 7 augustus als u duift. Hey-/io, let's go! Hola, voor u weggaat, nog dit: volgende Maand ben ik er niet niet deze rubriek wegens afwezigheid. Erg hè. Maar niet getreurd, als u de zomer stilaan weer beu wordt, ben ik er weer niet woorden en zinnen. •

Aanvang: 13.00 uur 13.30-14.30 uur: La Cuenta 15.15-16.15 uur: Guinness

Maaien zonder zorgen • grasmaaiers • motorspuiteri • motorzagen • freezen • moto-cultoren • bosmaaiers

J. STOFFELSPA ULUSSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SLUITINGSDAG: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.


uî_

n1®r

Al het nieuws over MIND1 HOUT is welkom bij René Laur sen, Desmedtstraat 22 of tele nisch op 314.66.28.

'%oetbal, voetbal, ik kan het niet meer missen', zingt een bekende Vlaamse zanger. Inderdaad de fanaten van het Ieder zijn de laatste weken weer ruimschoots aan hun trekken gekomen voor de buis. Het tornooi dreef oj een hoog peil, dat mag niet ontkend en daarom heeft vrouwtjelief zich ook niet doodgeëi gerd!! Heeft het beste team gewonnen? Dv hooligans hebben hun perverse hartje ook weer eens lekker kunnen ophalen zodat elkeen weer zijn lolletje gehad heeft. Li Intussen drij-

ven we ongemerkt cle juliinaand binnen en hebben we reeds de helft van het jaar achter ons gelaten. Ook de lengte van de dagen stemt ons tot een zeker pessimisme: korter worden moet 1.04 uur is ook weer niet niks. De mnaé denkt niet aan korter worden, integendeel! Nog enkele weken en de koning van de gele kolf zwaait weer volop de scepter zodat we cle buren weer voor enkele maanden vaarwel kunnen toe wuiven en het landschap volledig zal veranderen. Li Zo zal ook het verenigingsleven zijn. Rustig!! In de wijk Torenakker zal het er anders op vrijdag 1juli vanaf 20.00 uur niet zo rustig aan toegaan. Een heuse onvervalste playbackshow staat geprogrammeerd en Staf en May Spannenburg uit de St. Clemensstraat zijn hiervan de trekpaar-

den. [1 In elke vereniging moeten er zulke paarden zijn. De Minderhoutse St. Jorisgilde, die de laatste jaren een felle heropleving kende, vierde/eest en niet zo 'n kleintje. Drie verdienstelijke leden werden op waardige en passende wijze gehuldigd en overvloedig in de bloemetjes gezet voor hun uitzonderlijke staat van verdienste binnen de gilde. Karel Meyers en August Janssens uit Minderhoutdorp hanteren al zo 'n 60 jaar de zware kruisboog en Karel Meyvis uit Castelré weg is al 60 jaar een verdienstelijk lid. Proficiat! El Tegen te hou-

De gildebroeders voor 'hun' gildehuis, v.l.n.r.: André Brosens, hoofdman, Karel Meyers, 60 jaar schutter, Karel Mevvis, 60 jaar lid, A ugust Janssens, 60 jaar schutter, A ugust Vermeiren, koning.

den is hij niet meer! Zoetgevooisde tijd: vakantietijd!

Rechtzetti ng Met verdriet zagen wij in de vorige 'Maand' de verkeerde namen staan bij .4 -, T'

L - 1..

-----------1------1_

1

-,

28jonge,-en behaalden hun brevet van Rode-Kruishelper. Mochten op defoto. J. Denissen, W. Danao, D. Kriekemans, P. Cardoen, P. Quirijnen, K. Gijsbrechts, T. Stoffelen, J. Jansen, J. Vandervelden, P. Verschueren, K. Jochems, G. Ruts, T. Schrijvers, B. Onghena, R. Muylaert, J. Fransen, J. Keustermans, J. De Ketelaere, B. Everaerts, B. Riket, T. Stuelens, R. Van Ussel, S. Aerts, J. Brosens, J Van lerschot, D. Twistel en J. Meijnen.


00 Te verlofperiode voor de deur vallen venen en met name het verenigingsleven, elukkig valt in Wortel de kermis bij het \an het bouwverlof. Hierover dadelijk ci maar eerst een woordje over de KWB hioeristen. Toen een aantal jaren geleden k\VB nog in één groep fietsten op zondagmiddag en de snelheid van de routes taIik hoog lag, splitste de groep zich op in 11 nelle (A) en een rustig fietsende 8-groep ie enkel uit was op wat gezondheid en rustie ontspanning en het niet zo zag zitten Tij hardere koerswerk. Het is deze groep Ii, hierbij o p dt- foto krn zien en die in de e [ililriek al meermaals vermeld werd. Deze

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 3 14.71 .96.

9,%@h@~ 9E _s_is

s

ioi wordt begeestigd door Jan Martens en

Jet llouben en heeft nu in de peisouii vait laî Snoeys een sponsor voor de wielertruiiei onden. Dit was het gepast ogenblik

en netjes opgetuigd op de foto Zoals u kan zien is dit een vrolijke eroep, onze medewerker ter plaatse kon ook merken dat fietsen een dorstverwekkendc aktiviteit is. Wie nog mee wil fietsen dit seizoen, kan kontakt opnemen via Jan Mar tens 3 14.45.75 of Jef Houben 314.68.88. Ze vertrekken elke zondagvoormiddag in de Boomkens. Ook de bibliotheek in Wortel kan terugkijken op een bloeiende werking. In '87 is zo wel liet aantal Ier/en als het aantal uitleningen gestegen. U kan ook (leze zomer in de bib terecht op woensdag van 18.00 tot 20.00 uur of op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur. De bibliotheek is even wel gesloten van 25juli tot 7augustus. L1 Wortel kermis: Geur van lindebloesem, bouwverlof en niirakuleus maar waar, bijna altijd goed weer. Het programma van dit jaar verschilt niet zoveel van dat van vorig jaar maar goede wijn behoeft geen krans. De kermis wordt naar goede traditie door de fanfare vrolijk ingezet op zaterdag 9 juli en in of aan het Slot spelen Four One and Only's voor de eerste maal in open lucht in Wortel de kermis in. In de tent op eeii in groep te erehijnen.

waar de twee discotheken weer spelen. Bij de de ssissel spelende discotheken Stompin' Fats Willy wordt rustiger maar even hard kermis en Studio Vrij en bij de Willy is er de gekende kermissfeer te voelen. De harde kermisgan- gevierd. LI Maandag 11juli en Wortel kerluis volgt nog verder. Het Sporicoinité zorgt ger die alles wil meemaken is zondagsmorgens vanaf 14.30 uur weer voor een interessante alweer present voor de traditionele kermisliefhebberskoers met, het Sportcomité kenwandeling van het Sportcomité. Deze aktivinende, weer de nodige vedetten onder de wiel teit paart het nuttige aan het aangename of renners. 's Avonds spelen in de Boomkes een flinke portie streekgeschiedenis aan een Nonkel Neys Rythin 'n Bluesband en in de plezierige wandeling, waarna een frisse kertent de discotheek Stompin' Fais. En toen zat mispint alweer beter smaakt. Het doel van de de kermis er weer op zei de vermoeide Wor wandeling is deze keer de IJskelder. Ook de telaar en '1 was weer geod. Maar een week Wortelse duiven zetten die voormiddag hun later is het nog nakermis en wordt door de beste vleugels voor in de kermiswedstrijd van Wortelse verenigingen en cafébaas een de Wit pen. Na de bezoeken aan foor en volksspelencircuit op poten gezet. Deze toer kerniisfrikadellen-met-fruittafel vallen de kinstart in de namiddag en de prijzenpot wordt deren vermoeid in slaap en de ouders en opgesponsord door de inric/flers. Als altijd een komende jeugd kunnen weer terecht aan erg plezierige aktiviteit. 't Slot bij de 'Bad to the Bone' of in de tent

g

GIJSBREGTS EftKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA

MOULINEX PHILIPS-ZANUSSI

LiCATrLEYA.:

:

L

I

,

-

Ook sterk in Service Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

Paul en May Van Huffel Van Dijck Leopoldstraat 60 2330 Merksplas Tel (014)63 45 16

Kunst en perfectie maken van uw bruid een droomprinses!

,

-

Grundig-Philips/Siera

BLOEMENSIERKUNST

-

-

-

-

Keuze uit honderden foto's (klassiek en modern) Gratis corsages Gratis thuisbezorging EV. inkadering boeket (grote keuze in kaders) 5% Klantenkaart

KEUZE, KWALITEIT EN SERVICE 's Boschstroat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

-service

1

=

UW GARANTIE!! W Bloemenleveringen

U'•

wereldwiid 21


DORPSNIEIJWS

JL,

edoITdIreef

It juni k o amen de oct balliefhebbers weer aan hun trekken met bijna elke avond één of meerdere voetbalwedstrijden t.g.v. het Europees Kampioenschap '88. Bij belangrijke matchen leken de straten uitgestorven, uitgezonderd een enkele voetbalhater. Kijken naar sport is één, maar zelf aan sport doen is nog altijd veel gezonder. In Meersel-Dreef z e je op dinsdagavond nog steeds onze trimmers i ol joggers door cle straten lopen o.l.v. dr. Dominmque Vermander. Het is niet meer die grote volksverhuizing van enkele jaren terug maar diegenen die er nog aan meedoen, beleven er nog steeds heel veel deugd aan. Trek je stoute schoenen nog eens aan en loop nog eens een rondje mee. Dus elke dinsdag wordt ei verzamelen geblazen bij café 'Stad Lourdes' om 19.30 uur. Alhoewel de foto het niet doet vermoeden, telt Meersel-Dreef heel wat sportievelingen, enkele Dreveniers waagden op 29 mei hun kans in Brussel. Willy Jacobs, Johan Van Opstal en Pol Van Opstal trokken met hun respectievelijke supporters naar Brussel. Er waren ruim 20.000 deelnemers waarvan 900 Nederlanders. Deze goed georganiseerde wedstrijd loopt via de verschillende grote straten in Brussel. Toen onze dappere mannen in Brussel arriveerden bleek dat Johan Van Opstal z'n loopschoenen was vergeten. Dat is net zo erg als je tennisraket vergeten wanneer je gaat tennissen. Maar hij kon een paar afgetrapte sportschoenen lenen van supporter Jan Van Bavel die er normaal de plaatselijke kroegen mee afschuimt. Het moet een raar gevoel geven om met 20.000 man door die straten te lopen. Pol liep de 20 kni in t uur 37 minuten en Johan en Villy in 1 uur 41 minuten, goed voor een respectievelijk 6.836ste plaats voor Pol, een 8.106de plaats voor Johan en een 8. l2lste plaats voor Willy. Als je weet dat de eerste arriveerde na 59 minuten en de laatste na 4 uur nog niet binnen was, is dit toch best een mooie prestatie. Na al die dagen trainen zonder drank en vrouwen, (want dat is slecht voor een sportman, heb ik eens gelezen) werd er flink gefeest in Antwerpen. Ze gaan volgend jaar zeker terug niet of zonder schoenen. Het staartje aan het verhaal was dat toen de RTBF de wedstrijd op liet sportnieuws bracht, Johan Van Opstal ook op liet scherni te zien was en niet vanuit de verte maar schermbreed nogwel. fl

, oo ()po/, onze hel(1 .Sokkeii, letterlijk di, £01 Pol Van Opstal, namen op 29 ,nei deel aan de halve marathon van Brussel. Een sportieve presatie die toch wel aandacht verdient. 0/)

Nieuws voor GOED OP DREE welkom bij Toon Verleye, I)i 97, tel. 315.71.86.

Het schoolfeest 100 (1e lagere schoof 'liet Dreef ke' kende een grooI een briolo/s/eest itercl het een bont spektakel niet veel verrassingen. Een andere prestatie in /uni was zeker het schoolfeest van onze logere school het 'Dreefke'. De leer/in gen, de kleuters, de leerkrachten en liet ouderkomitee kwam voor de dag net een heus spektakel in meerdere bedrijven. Een heuse kinderbruiloft werd er gekozen als thema. De lagere schoolkinderen waren allemaal netjes uit gedost in feestkledij, grotendeels zelf gemaakt door de moeders van de leerlingen. Met een versierde wagen arri veerden cle bruid en bruidegom, om vervolgens in de echt verbonden te worden door schepen Paim wels met frouwboek en al. Na de kerkelijke inzegening waarbij steeds zonder t wijfel het ja- woord' werd gegeven, begon het feest. Eén voor één arriveerden de gasten, nonkels en tantes in (le meest verrukkelijke feestkledij, zelfs doorkijk-japon net/es en andcie gewaagde creaties werden er getoond. Tijdens het daarop volgend dansfeest waarbij jong en oud de dansvloer op trok, weiden er nog enkele verrassingen ten tonele gevoerd. Zo was er de nonkel, die na 20 jaar verbleven te hebben in cle broese, met inlandse vrouw en 10 kinderen onverwacht op liet feest verscheen. De jongste kleutens allemaal zo zwart als roet en niet een rokje van stmo, voerden liet liedje van cle 10 kleine negertjes uit, daarbij werd er op evenveel tamn-tamns getromnnield. Een andere verrassing was cle feesitaart gebakken door onze plaatselijke bakker VereIst, prachtig om zien. Een deur groot niet drie lagen en vemsierd met allerlei figuurtjes die cle bruid en bruidegom nioe.sten voorstellen niet hun gevolg. Er was taart ioor al de aan wezfeen. Bij de taal -t hoorden ook nog een trits kleine bakkertjes in kostuum niet dikke buikjes, uitgebeeld door weer andere kleuters. Het was echt een lust om te zien, cle vele toeschouwers hebben er echt van genoten. Een pluini voor het sc/ioolkonutee ei de leerkrachten voor liet tele werk en cle vele repetities CII natuurlijk ook een pluim voor al de kimidemen. En niet de zomer komt ook de maand

juli, vakantie- en kermismaand. voor de meeste inwoners van Meersel-Dreef in die combinatie. Al van begin juli 'vordt er in de verschillende gebuurten vergaderd over de te volgen strategie tijdens de kermisspeleri.

SI0LLS

ah !hciou

Elk gebuurt spant zich in, om beter oor dc dag te komen dan dc anderen. Er is in de loop van de jaren al van alles ten tonele gevocI 's Maandags worden er tussen en bij de ve; scliillende café's allerlei plezierige spelleij gespeeld tussen cle verschillende gebLmurtcl Een beproefd recept. Het zal een zware dag worden want, in plaats van zes café's, zijn er nu al acht. Ook de fanfare, die de eer heeft om de kermis te openen niet een serenade bij elk café, zal er een zware dobber aan hebben. Maar niet getreurd eenmaal op gang, zijn ze niet meer te stuiten al moeten ze er hun hoofd bij neerleggen. Als het weer meevalt, belooft het een beste kermis te worden zoals meestal overigens. Vanaf de 2de zondag van juli het spektakel van liet jaar, waar nog maanden daarmia over gesproken wordt. bi Ook rond die periode verbroederen onze vendeliers 'cle Kenipense Klatiwaerts', niet duijs- en zanggroep 'St. Bartoloma' uit Oostenrijk. Vorig/uur reisden on-

LASER SHOW HOOGSTRATEN


DORPSNIEUWS rende/iers naar gincler en nu brengt 'St. 1(1/0/na' een tegenbezoek. Van 11 tot 16 / is het 25 mannen en vrouwen tellende gechap, te gast in onze streek. Ze worden 1 laat ondergebracht bij gastgezinnen te ii e/-D reef en omstreken. Dinsdags bezoee de bezienswaardigheden van de gesiile Hoogsiralen. 's Woensdags trekken in/er Nederland waar ze in de provincie hoe kan het anders, de zee en een J)i1 lie vissersliaven gaan bezoeken. Donder/1/enge,? ZC een bezoek cian de stad Brugirijdags staat de haven en de stad Aninu op het programma. Zo hopen de venop een gezellige tnanier de dans groep i. /lar(oloina' kennis te laten maken met nieren en een stukje van Nederland. uavondbreiden de vendeliers er nog een = Iaal slot aan door enkele dans- en inuroepen uit de omgeving uit te nodigen j p eeii verbroederingsfeest. Daarbij is het de (/)rhng dat er enkele typische dansen zul/J urden uitgewisseld. Deze avond is vrij ure/ike/ijk voor al de geïnteresseerden van /v rel-Dreef en omgeving. •

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITE ITS PLU 1 MVE E

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

hwisQhQQr wand- en vloertegels I"uI"r uIcI'cèr I'uIc'r bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

iquisGhQQr uII'r

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht Onze sportieve joggers lopen nog steeds gezwind op dinsdagavond door de Mee,selDreefse straten. Geïnteresseerden zijn nog steeds welk om. Startplaats café 'Stad Lourdes' om 19.30 uur.

3

Bouwt Sint Anna (26 julO mierenbergen, dan zal ons de winter tergen.

muiiQhQQr biedt u betaalbare kwaliteit! PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA

BATAVUS G)

0

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN

'uw fietsenvakman'

UJ

ID

UJ Q.

w

>

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen Hoofdverdeler van GAZELLE

I1

L 1

Tel 03

15.7817

2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

c

c

Fr

z Fr

c

0 Fr 0

N

ID

c

2328 MEERLE

-J

HOOGSTRATEN

Fr

Groot Eyssel 11 \-S-

Vrijheid 150

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

N Fr

-1

PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

23


wij

M22nd M(wwH9

Drukke dagen geweest in de maand mei. Op Pinksterdag gingen de harmoniefeesten door. Om 10.30 uur luisterde de harmonie de hoogmis op. Tussen 11.30 en 13.30 uur kon men lekker middagmalen in de zaal en om 19.30 uur ging een bingo-avond door waar vele waardevolle prijzen te winnen waren. IJ Diezelfde dag hield de K.W.B. een grote fietszoektocht. Iedere deelnemer kreeg natuurlijk een prijs. De lekkere pannekoeken deden de vermoeidheid (als die er was) spoedig verdwijnen. Ook de 'Posthoorn' gebruikte de Pinksterdagen om hun voetbaltornooi te laten doorgaan. Een jaarlijks terugkomende gebeurtenis. De Meerlese wielertoeristen hebben ook weer deelgenomen aan Luik-Bastenaken-Luik. Een zware opgave die door onze renners tot een goed einde gebracht werd. LJ Op 26 juni organiseerde K.W.B. voor de

derde keer een wandelzoektocht en een barbecue. De tocht was ongeveer 5 km lang en onderweg dienden de nodige vragen en opdrachten te worden opgelost en uitgevoerd. Iedereen kon deelnemen en er was voor iedere deelnemer een prijs voorzien. Na de zoektocht kon men de inwendige mens weer versterken bij een weldoende barbecue. En dat er in onze basisschool ook flink aan lichainelijke opvoeding gedaan wordt, werd bewezen op het turnfeesl door deze school ingericht. Een pluim voor turn leraar en kinderen. Na deze 'turndag' trokken de kinderen en hun leerkrach ren naar 'De Moslen'oin zich daar nog eens flink te kunnen uitleven om de volgende dag weer met volle moed de zware proefwerken af te kunnen werken. Een prettige vakantie nadien zal hun beloning zijn! El Chiro's barbecue gaat door op 2juli te 20.00

Al het nieuws over MEERIF welkom bij Cyriel Verboven, S beekseweg 34 of telefonisch 315.71.42. uur aan de lokalen van dejongerenchiro. 1 slecht weer (maar dat is het zeker nier to alles binnen door. De prijs is slechts 350 /i Daarvoor krijg je een hele avond eten, duo bij nog een consumptie gratis. Dit alles in L' gezellige omngeving. Kinderen beneden 12/in betalen 250fr.! El En de lijd van de gunde bruiloften is ook weer daar! Het echtptiar,.1 Verbreuken-Huybrechts zal in septembe, (nu kermis) gehuldigd worden door 'hun' ren van de Strijbeekseweg. De familie Bar EIst komt in augustus reeds aan de benti t, op 15 oktober is defamnilie Stan Verbreukei aan liet feest. De betreffende gebuurte,, :1/' reeds druk bezig om alles op zo beste ie laten verlopen. Itt (ono'n hierop luie» ze! ei nog wel terug! • )

De gilde viert! Op zaterdag en zondag 18 en 19 juni vierden de Kempense gilden feest in Meerle. Gastheer was de St. Jorisgilde die meer dan 60 gilden ontving in het dorp. Uiteraard werd er vooral geschoten maar ook gedanst, gevendeld en op de trom geroft'll. t» 7?rue/;,'lie optocht en het goede weer lokten veel volk.

11

bioede,, sinds 1945 Jioojdniw, van de St. Jarisgilde en al jaren opperdeken van de Wet van de Hoge Gilderaad, werd gehuldigd om zijn verdienstelijke trouw.

=

24

"7

mni Jacob (25 juli) warme dagen doen man kou en ar,noe klagen. Zonder dauw geen regen, heei het in juli allerwegen.

In een Traditionele uitmonsterimig: boeren klei, boiiekenshaisdoek en pet, werd ook met een minder traditioneel wapen geschoten, de buks.


ONDERWIJS

(advertentie)

• EEN SCHOOL IN DE KIJKER... ei technisch onderwijs zit duidelij

.T.I.-Spijker niet alleen een hotelschool! .\el in de kranten als in de vakbladen, op studiedagen, conferenties en 'flquia, haast overal wordt er gesproken en geschreven over de noodzaeIiLe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Haast ieder co ijkt overtuigd te zijn dat dit een middel is om het onderwijs te vernieueo, de werkgelegenheid te verbeteren en, via de economie, ook de algemee maatschappelijke situatie van de mensen te bevorderen. Vooral binnen e technisch onderwijs heeft men deze boodschap goed gehoord. Ook de eclmische scholen in Hoogstraten proberen deze kloof te dichten en vericitwen en verruimen in snel tempo hun afdelingen en breken de oude verrouwde muren open. l)iiccteur August Lauryssen van het Vrij Technisch Instituut Spijker vertelti 11 O\Ll L fltetl\\e aaiipak. L )li ht

Hei F. T.!. -Iioielsc/ioo/ .S'pi/Icer in Iloogstraten. i)HM: Hoe ziet u deze band tussen onderwijs en onderneming? AL: Sinds enkele jaren lopen in en om onze school een aantal zogenaamde 'ondernemingsprojecten', o.a. in samenwerking met het pharmaceutisch bedrijf 'Janssen Pharmaceulica' in Beerse. Wij verzorgen de uitbating van liet bezoekersrestaurant van deze firma. In dit klasserestaurant bevindt zich een staf van vast personeel naast tewerkgestelde oudleerlingen en stagedoende leerlingen uit de vijfde leerjaren. Het didactisch concept wordt vervolledigd door de uitbating van zes hotelkamers en hotelsuites in hetzelfde pand, bestemd voor de internationale gasten en onderzoekers van het bedrijf. Daarnaast hebben we nog het China Home in Turnhout. Hier verzorgen we de uitbating van een hotel-pension met 25 bedden voor de Chinese gasten van 'Janssen Pharmaceutica', die voor langere periodes in België verblijven in het kader van de 'joint venture' met Xi'an (Shaanxi, China). Het hotelbeheer van beide vestigingen wordt mede uitgevoerd door de cursisten van de specialisatiejaren hotelbeheer en hoteladministratie onder leiding van tewerkgestelde oud-leerlingen en met de hulp van stagedoende leerlingen.

Tot slot hebben we nog de Zevensprong hier in Hoogstraten. Dit is een didactisch cafésportcafé-taverne en een polyvalente sportzaal waarvan de uitbating gebeurt in samenwer-

Dj.

A. LCIIIJISSCII.

king met het stadsbestuur van Hoogstraten en de plaatselijke verenigingen. Deze ruimte is tevens geschikt voor de Organisatie van tentoonstellingen, vakbeurzen en dergelijke meer. DHM: Wat is het doel van deze ondernemingsprojecten? AL: 1-let zijn allemaal initiatieven om ons onderwijs meer 'werkelijkheidsgericht' te maken. Onze leerlingen krijgen dankzij deze projecten de unieke gelegenheid oni hun theoretische kennis te toetsen aan de praktijk. De bedrijfseconomische situatie staat garant voor de realiteit en de omkadering met een vaste staf van begeleiders staat borg voor de pedagogisch-didactisclie verantwoorde aanpak. Naast de aangeleerde uitvoerende taken krijgen de leerlingen in deze ondernemingsprojecten de kans om - dankzij een grotere zelfstandigheid en ruimere kansen tot het nemen van initiatieven - zich te bekwamen in leidinggeven en Organisatie in uitbating en in verantwoord beheer. DHM: Is ons onderwijs aangepast aan de nieuwe behoeften in maatschappij en bedrijf? AL: Met het projectonderwijs, de minionderneming en leiding & organisatiesysteeni trachten wij hieraan iets te doen. Sinds enkele jaren hebben we een aantal bin-

Fechilische School/Holelschool Spijker t elincl.r .1.11 (' .1_Ij

l('\0jLU

U U4.S4.Ot t)ii cLient \uut t aut vsen \ id cl in gi. u: i:i:i1-tçe1ini'.che, t 2. kantoorss eiken: 1-lotekehool:

4, Specialisafiejaren:

doori roniinatdclitte tcLhn ietie hunianini a lioec herocp..opkidine bedt t t ,econoni ieh cci icht handckonçiei 's (i jaat technisch ondet v t is ô jaai hci ocpsonderss ijs aai digheden uit dL liedenhasistechitieken en daagse iniCi nationale keuken cieienscti'ipsi Csttiui atic: ot canisatie en heheci san de hedi ijkkeuken Bank taannenier 1 atieur: inrsatic en beheer san feestelijkheden Di auken kennis: 1)1 caflisatie efl bebLet san alIc dranken Flotel-idininist al ie en Om haal: hot1hehect * 25


ONDERWIJS (advertentie)

R~SÇUu0

4A

— S S 5 1151 90 skud O

¶'src

Nikon OsYMPUS

nenschoolse projecten ontwikkeld, waarin leerlingen van cle hogere klassen kansen krijgen om zich te trainen in het nemen van leiding en in het zelfstandig organiseren van diverse taken. Enkele voorbeelden: het onthaal in de receptiehal van de school, gerant in het bedrij fsrestaurant, magazij nbeheer, beheervan de linnendienst, gerant in het China Home, in het Janssen Restaurant en in de Zevensprong. Laarstejaarsleerlingen richtten verschillende zogenaamde 'mini-ondernemingen' op rond Cefl /clkiaiidig Loicn phie liiîyhccld

r fne C`0

I1i TAmRon

ten en wordt de teamspirit bevorderd. Enkele voorbeelden van projecten zijn: de Amerikaanse levenswijze, Japanse kunst en cultuur, het uitwisselingsproject met Xi'an in China, volksgebruiken en volksgerechten, de jacht, karnaval, Italie.... DHM: En waarom zoveel inspanningen om internationale contacten te leggen? AL: Contacten met andere volkeren en met andere culturen bevorderen het internationale samenhorigheidsgevoel en verbreden de horizon van onze leerlingen. Vlamingen id het ;;l;emeeii en il.e; Keninerieer I;ehn en-

Een goede prak1ij/op/eiding in de keuken is een he/unkrijke basis de restaurantuitbating Culemborg. Zij vormen dan een onderneming met als model de structuur van een bedrijf. Voorzitter en leden van de raad van bestuur zijn leerlingen en dragen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het opgezette bedrijf en voor het behalen van winst. Vanaf het derde jaar kunnen leerlingen, in onderling overleg, t hema's en projecten uitkiezen waarrond zij gedurende een welbepaalde periode van één of twee weken gezamenlijk werken, met integratie van alle leervakken. Via deze vorm van totaliteitsonderwijs, verhoogt duidelijk de motivering tot zelfstandig opzoeken en uitdiepen van gegeven opdrach26

mers vaak de neiging om eerder thuis-c1.e en streekgebonden te denken en in eigen hi werk te zoeken. Hoe positief dit op iidi ook mag zijn, buitenlandse ervaringen doen in grote bedrijven en instellingen de sector van toerisme en hotelbeheer iii mate belangrijk. Ik kan u een aantal voorbeelden geven stages in het buitenland, in Europa, maai - o elders in de wereld. Ik denk hierbij aan het belangrijke nir' lingsproject met Xi'an in de provincie Shaan in China. Met het bestuur van de pre' Shaanxi sloot onze school iii sameno ei k ii met de Gewestelijke Ontv ikkelinn.in,i schappij van de provincie Antsserpen een iii wisselingsakkoord dat in grote trekken hici in hct nat, dat onze hotelschool kand Id in cursisten zal opleiden in de kennis van iii 1 beheer en dat onze leerlingen in Xi'tn in hL Tang Chen hotel op stage kunnen gnnn. Ii 1987 verbleven hicr vijf Lurv Lu \ ool .1

en;

i/.jee ee

abdij en.

node van zes maanden in opleiding in de hotclschool en evenen:; in 1987 waren vier van onze leerlingen, onder leiding van ecn leraar, in het Tang Cheng hotel voor stage en instructie. Minimum vijf weken tot maximaal vijf maanden verblijven onze leerlingen in diverse restaurants en hotels in Europa, Amerika en Azië. Naast de vaktechnische kennis doen zij daar ook een ruime taalervaring op. Enkele voorbeelden: stages in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannicë, bcdrijfsbe zoeken in U.S.A. (Waldorf-Astoria, Marrior Marquis), stages in Shigaraki (Japan) en stages in en uitwisseling met Wallonië. DHN'I: (;aat ii niel op vreemde paden met de nieuwe studiericli (ing 'kantoorwerken'? AL: De afdeling 'kantoorsverken die we willen opstarteti met ingang van 1 september 1988 is een bedrijfseconomisch georiënteerde studierichting met finaliteir. Wij mikken met andere woorden op de onmiddellijke tewerkstelling in de dienstensector, zoals bijvoorbeeld het bankwezen, de distributie en...

* Bloemsier!. Kunst .I .\ ook kaarsen!

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26


ONDERWIJS

(advertentie)

Karl's coiffure ,V

V

rinatica en computers zijn onmisbaar geworden.

expeditie. Wij zijn van mening dat er op t gebied in de Kempen nog een breed veld )enhigt en de tewerkstellingsgroei in de transrt/one aan de E19 te Meer is daarvan een aar bewijs. et deze nieuwe studierichting willen we ons jet op vreemde paden bewegen. Wel willen e de brede waaier van hotelopleidingen binen de school met de vijf specialisatiejaren in otelbeheer, hoteladministratie, beheer van edrijfskeukens, management en traiteursiensten, verdiepen in de bedrijfseconomische n administratieve richtingen. De toenemenie eisen door openbare besturen gesteld aan bedrijven en instellingen, voornamelijk op boekhoudkundig, fiscaal, juridisch en administratief gebied, zijn voor ons voldoende aanleiding en motivering om onze opleidingen in deze richting te sturen. Het spreekt vanzelf dat daarbij de kennis van de automatisering in deze sectoren voorop moet staan. Daarom voorzien wij sinds vorig jaar in onze specialisatiejaren en vanaf het volgend jaar eveneens in de afdeling kantoor, ruim de tijd voor trainingen in het omgaan met computerapparatuur en met programma's, die bovendien in hun praktische bruikbaarheid getoetst worden in de verschillende ondernemingsprojectert. Bovenop deze afdeling kantoorwerken moet dan in 1992 een specialisatiejaar 'kantoorautontatisering' komen. DHM: En wat is nu de band met het hotelwezen?

AL: In het hotelwezen is er ook een duidelijke trend aanwezig naar volledige automatisering van alle administratieve taken. Bovendien groeien de netwerken van internationale reserveringssystemen nog voortdurend aan. Ook het toerisme en het reizigersverkeer van meer zakelijke aard zal meer en meer via de internationale hotelketens georganiseered en gereserveerd worden. Uit ervaring die we via onze stagiaires tot nogtoe hebben opgedaan in hotels, blijkt heel duidelijk de groeiende behoefte aan administratief personeel met een economische scholing. De stages in de afdeling kantoorwerken zullen we dan ook inrichten in grote hotelketens naast de meer traditionele stageplaatsen in het bankwezen en dc distributie. De internationale bindingen van de grote hotelketens zullen via de stages in het buitenland extra training in talenkennis aan onze leerlingen verschaffen.

AL: De kansen op tewerkstelling van onze leerlingen zijn nog steeds zeer goed. Sinds verschillende jaren organiseren wij een eigen tewerkstellingsdienst of plaatsingsdienst waarin wij in samenwerking met de KMO's en grote bedrijven de ons aangeboden vacatures pogen in te vullen. DHM: Waarom staan hier ook buiten de sehooluren de parkings dikwijls zo vol?

AL: Naast het voltijds onderwijs en de ondernemingsprojecten hebben wij ook veel contacten met volwassenen, verenigingen en instellingen voor naschoolse vormingsactiviteiten, hobbytrairting, bedrij fsbezoeken, festiviteiten, congressen en de Organisatie van studiedagen. De school heeft op dit vlak een serieus aanbod. Enkele voorbeelden: avondcursussen ba-

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 siskoken en gastronomisch koken, de kookclub Spijker, de thema-avonden van cultuur en culinaria, geleide bezoeken aan de monumentale Japanse kerami'k van Louis Fransen, de kruidentuin naar een historisch model van C. Vermandere, de school-in-werking en streekgastronomische studiedagen. Beste lezers en lezeressen, indien u nog meer praktische informatie wenst in verband met toelatingsvoorwaarden, kosten en inschrijvingen, dan bel je voor een afspraak het Iel.nr.: 03-314.54.01. •

Wij maken u wegwijs bij uw rneubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze biizonder sterke en waardevolle houtsoort, ziin oerdegelijk ambachtelijk

afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden ziin kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

DUM: Hoe zit liet mei de kansen op tewerkstelling?

27


SPORT

sp o __

-I L - 1 z ___

Op zoek naar een zaal(tje)

)•

Keizer Jack

Een kleine onbekende club uit Hoogstraten, die de zelfverdedigingsport, karate, beoefend en slechts een twintigtal leden rijk is, boekle de laatste twee maanden toch ieer goede resultaten!

Li

............

..

-- '-.-

.

-.--. ..

ij

1 -

--.

.. liet begon op 2-4 api ii toen iii ehotcn dc Vlaamse kampioenschappen kumite (vrij vechten) doorgingen. Hier behaalde Frank Herrijgers die nu 4de Kyu (blauwe band) is, een tseede plaats, wat zeker sel bewijst dat er jong talent bij de K.C. Hirakan zit!

Op zaterdag 21 mei richtte K.C. Mortsel haar derde provinciaal katakampioenschap (stijloefening) in waar al de clubs van Antwerpen aan deelnamen. Dit was een reden om er met een achttal karateka's op uit te trekken, waaronder 6 leden onder de 15 jaar, die voor de eerste keer deelnamen en zich toch al allemaal vooraan wisten te plaatsen. Ook J0 Leuris, 2de Kyu, en Cis Van den Broeck, trainer en Iste Kyu plaatsten zich in de finaleronde waar de concurrentie op technisch gebied aan de hoge kant lag. Dit mocht niet baten want dc twee karateka's brachten het door hun keiharde inzet tot een 3de en 2de plaats. Sinds maart dit jaar is de club begonnen met trainingen te geven aan jongeren van 7 tot IS jaar. Deze groep telt reeds een tiental leden die op een prettige en toch soms harde wijze hun sport aanleren. Men kan ook steeds eens komen kijken en proberen: de eerste tien trainingen zijn kosteloos en men kan kennis maken met de eerste technieken van deze sport. Niet alles in deze club loopt van een leien dakje, ze heeft nogal wat financiële problemen en om deze al gedeeltelijk op te lossen, is men op zoek naar een kleiner en tevens goedkoper zaaltje. 1-let oog viel op het oude parochiezaaltje van Minderhout omdat 3/4 van de leden uit dit dorpje zelf komen, dus ging men informeren. Eerst bij de K.L.J. en de T.T.K. die deze zaal al geruime tijd in huur hebben. Deze hadden geen bezwaar en de uren kwamen overeen. Dan naar het parochiecomité en het schoolconiité. Bij deze twee kwam het echter niet zo gelegen...! Reden! Geen! Men moest wachten tot de vergadering op 12 september e.k, waar dan al de verenigingen zouden bijeen komen. Waarom dan pas vergaderen als ze nu al akkoord zijn? Misschien omdat het woord karate in Minderhout klinkt als varkenspest? Men hoopt in ieder geval op een gunstige afloop. 2

Iii eik gLi!, UL cLb Zal hhI\cii hutawi n er zal hard getraind worden om de leden zo veel mogelijk het erepodium te laten betreden. Trainingen gaan door in de sportzaal van de Vito op maandag en woensdag van 20.00 tot 21.30 uur. Het clubje is aangesloten bij B.L.O.S.O., Belgisch Olympisch Comité, Belgische Karate Associatie, de Europese Karate Unie en de World Union Karate-Do Organ i sat ions! Opgelet: Op vrijdag 1juli te 20.00 uur grote K.C. Hiraken-Karate-Fuif in zaal Pax (e Hoogsiraten mei D.J. 1)ann Brosens!

'05 MJ

-,

Jack Virkens (\ieii to (.Ei/iaI, IIoot.Irtileii) werd Aeizer gek roand run de Ke,npi.s c/to Noorderbond. Een 'e/ukkge Jack met seinetitt ii Op de i'OO/i rond.

BRILLEN CONTACTLENZEN vrijheid 220

hoogstraten Tel. 031314.69.36

VAN DEN OUWELAND

Fietsen voor dames, heren en kinderen. Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

03 / 314.43.83


SPORT

I.T.O. Zaalvoetbalkampioen s liet tijdens het aan de gang zijnde kampioenschap voorzien dat de V.I.T.O.-Boys uitlelijk de zo begeerde wisselbeker in ontvangst zouden nemen. De Hoogstraatse Veterass aren gewoonweg outstandig en walsten zonder mededogen met hun talent over alle testrevers heen zodat zij het kampioenschap afsloten met een werkelijk riante voorsprong. t eenoeg echter om de titel te behalen want het organiserend comité had, om de spanning een tijdje in te houden, voor een cindronde geopteerd waarin de 4 beste ploegen mochten Jeu. Veteranen H.V.V., Diesels, V.I.T.O. en Riggy Boys, zouden het onder mekaar tien. Vel. H.V.V. vertrok natuurlijk als grote favoriet want wie zou de ongenaakbat nederlaag kunnen toebrengen! Juist, V.I.T.O. presteerde het wapenfeit met snel en nt de lever gespeeld soetbal, de Minderhoutse Diesels (traag op gang maar dan ... ) werknap tweede, Vet. H.V.V. derde en Riggy Boys vierde. t liet seizoen op een waardige wijze af te sluiten werd een demonstratiematch georgani1 ii de IIUPn II",I. De hltitietcn \\OnnCfl liet pleit tciilottc

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11

W

03-314.55.04

F.C. Meerle likt zijn wonden

Boten liet gil niacliende i'ederten tea/it André Laurijssen A.A. Gen!), Herman Houben (ex-Beerschot), Gille Van Binst (ex-Ander/ee/it), Jan Verheven (ex-A nder/echt), Fons Bast//ns (ex-F. C. Brugge), Julien Cools (e.v-F. C. Brugge, René Verheven ('A.A. Gen!). Onder het VI. T.O.-ieraarsteam v.l.n.r.: Robert Mous, Robert Brosens, Marc Vos, Jan Janssen, Herwig Peeraer, Leo Bouvé, Leo Seeuws, Felix Seeuws (titularisdoelman Jan Bruyndonckx moest voor deze wedstrijd forfait geven).

=d * garage VAN RIEL 1. Janssens p.v.b.a.

ook autoverhuur, carwash en occasions

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

Met spanning werd in Meerle de eindronde gevolgd die het eerste elftal moest spelen met als inzet het behoud in derde provinciaal. De eerste wedstrijd tegen Wavria (op het terrein san Schilde) werd een ontgoocheling. Onze spelers lieten open kansen liggen tegen een eerder zwak Wavria. Tot overmaat van ramp kon deze ploeg, die amper op onze speelhelft kwam, via een afschamper het winnend doelpunt aantekenen. Op het veld van Arendonk moesten onze jongens het opnemen tegen Schoor. Er moest absoluut gewonnen worden om nog een kans te maken. Schoor kwam op voorsprong. Na de rust kon Willy Michielsen een penalty omzetten en onze ploeg op gelijke hoogte brengen. Schoor sloeg terug en het werd 1-2. Meerle moest iets doen. Alles in de aanval dan! Marcel Van Dun stelde weer gelijk. Maar daar bleef het bij. Een gelijkspel! Aangezien Wavria reeds 4 punten totaliseerde kwam Meerle tekort want alleen de eerst geklasseerde, verzekerde zijn behoud. De laatste wedstrijd werd met zware cijfers verloren tegen Vrij Arendonk, 7-0! Meteen eindigde groen-wit op de laatste plaats, maar ja het spreekwoordelijke kalf was toch al lang verdronken. Nu heeft het bestuur de handen weer vol om het spelerspotentieel weer op punt te krijgen. Naar we vernamen zouden volgende spelers aangeworven zijn: keeper Sprangers uit Minderhout, Voeten uit Uliocten en Van Dongen uit Bavel. Meer gegevens hierover ontbreken ons nog. 1-let zakken naar een lagere afdeling is natuurlijk jammer en ook zeker nu we pas 'koninklijk' benoemd werden. Ook zouden we samen met Meer, Wortel en Minderhout in dezelfde reeks gestaan hebben. Jammer maar kop omhoog! Eendrachtig blijven samenwerken en zo vlug mogelijk weer naar derde! Ons zaalvoetbalelftal nam op 4 en 5 juni deel aan een groot internationaal tornooi in open lucht te Ulvenhout. Liefst 65 ploegen namen eraan deel. De eerste dag verliep niet al te best. Meerle eindigde op de 5de plaats in haar reeks. Zondag moest weer gespeeld worden en zij verkeken een finaleplaats door weer derde te eindigen. Meerle eindigde uiteindelijk op de 20ste plaats. Het oude seizoen is voorbij! Veel succes voor het nieuwe! • 29


RIJDEN

IS PLEZAN

effe

"NAULT

Streven naar perfektie

Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTUN ROVER Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

uILVI7 GARAGE HOGA L. WOUTERS St. - Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

03-314.49.11

03-314.55.04

Tabak in het verkeer We zijn het er allemaal mee eens dat roken niet bepaald des burgers algemene gezondheidstoestand ten goede komt en dat roken in de auto, meer dan waar ook, als een slechte ge\soonte af te keuren valt. Het roken van een sigaret en alle handelingen die daarmee gepaard gaan, kunnen alleen maar de aandacht van het verkeer afleiden. Daarnaast krijgen we met het roken een seel te hoge koncentratie koolmonoxyde binnen die het koncent raties ermogen met éénderde tot de helft doet afnemen, dit naargelang de dosis. Autokonstrukteurs konden hier al heel wat verhelpen aan de veiligheid door bijvoorbeeld een lichtje te plaatsen in de asbak en het onding niet zomaar nonchalant eender waar te plaatsen in de auto. Het is wraakroepend dat het merendeel van de asbakken op de onmogelijkste plaatsten worden weggemoffeld en in veel gevallen onbruikbaar wordt als de ver snellingspook in zijn drie of vijf staat, pal midden soor de uitgeklapte asbak ..Als die op zo'n momenten nog uit te klappen valt, want dat komt ook voor. Dergelijke konstruktieflaters zijn minstens even verkeersonveilig voor de rokers als het roken op zich. Het eten van een boterham waar het beleg tussenuit kan vallen, het slaan naar een vervelende vlieg, het luisteren naar de radio, een knappe man of vrouw aan de andere kant van de straat,... onze aandacht is door duizend en één dingen van het verkeer af te leiden. Wellicht daarom dat de overheid of de verzekeraars er niet over denken om het rokend chaufferen te verbieden. Het is trouwens ook niet verbazingwekkend dat een aantal bestuurders van motorvoertuigen op lange reizen een sigaret opsteken om niet van pure verveling in slaap te vallen. Bovendien, rokers reageren op stress, bijvoorbeeld veroorzaakt door druk verkeer, meestal met het opsteken van een kalmerende sigaret. Bijgevolg stroomt de adrenaline in het bloed terwijl de koolmonoxydekoncentratie in de auto stijgt en we weten dat daarmee rechtevenredig het koncentratievermogen daalt. Tot overmaat van ramp ergert de roker zich aan de sukkel voor hem, grijpt weer naar de sigaret totdat.., hij weer bij zijn positieven komt op de intensive care. Moeten we daarom besluiten dat roken verkeersgevaarlijk is? Misschien wel. Maar het zijn eerder de karakters en bestuurders die ervoor zorgen dat ieniand in zijn auto gaat roken, die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Rijden is natuurlijk plezant... als je maar hof felijk bent! •

ViJl

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GM -

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

S_A~ GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

PE a u to b a n den * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05


MUZIEK

usieswing

Kermisperikelen kan Wortel weer 'ns lekker gek doen. Kermis dus. Het Slot voorziet dat weekend drie openluchtbals, en aldaar zouden af en toe ook live-groepen ten dans spelen. Alleen spijtig dat we op het moment dat deze regels werden geschreven, nog niet wisten welke dat kunnen zijn. Idem voor café 'De Dreef', dat van zaterdag 16juli ook een feestje wil bouwen. Uitbater Frank was nog op zoek naar een groep, die, voor zover we konden afleiden, in de rhythm 'n bluesgenre gesitueerd moet worden. 8, 9 En 10juli

Noteer alvast

usieswing juli ysterische jonge insekten randerd in baigroep te H. Jawel, de gouden zestiger jaren vormen voor een massa Belgische groepjes dé inspiratiebron bij uitstek, het is een typisch verschijnsel in de muziekscène aan liet eind van een decennium. THE HYSTERICAL YOJJNG INSECTS uit Antwerpen is één van die groepen die te vinden zijn op de verzamelaar 'The 2nd Belgian 6ties Boom Vol.2', waarbij hun eigen bijdrage 'Big E' te klasseren valt onder 'goede poging tot pop-met-sixties-tintjes'. Tijdens hun concert in Cahier De Brouillon op 18 juni jongstleden ontpopte het vijftal zich tot een doodgewone covergroep met géén andere anibitie dan een beetje lol te trappen, zelfs al werd die pret in een nogal rommelig klinkcnd geheel verpakt. Het repertoire, toch wel geput uit een héél brede waaier van sixtiesgenres - ze pakten zelfs Pink Floyd en Emerson, Lake & Palmer aan! - werkte desondanks aanstekelijk op de uitgebreide schare fans die uit de Metropool afgezakt waren gekomen. Het werd dan ook een leuk avondje uit, al houden verdere omschrijvingen en heoordelingen daar ook meteen op.

Juicht, verworpenen der aarde en feestvarkens aller landen! Het programma van de Zesde Antilliaanse Feesten is rond. Op vrijdag 12 augustus word je getracteerd op UNISONO (salsa Antiyana uit Curaçao), de twaalfkoppige stoomtrein IMAGINATION BRASS (top-soca uit The Virgin Islands) en tussenin de opzwepende ritmes van THE CARIBBEAN JAMMIN' BRASS (Antilliaanse perkussie en blazers). Zaterdag 13 augustus werden gestrikt: DEDE SAINT PRIX (traditionele 'Chouval bwa'-tonen in moderne uitvoering, land van herkonist Martinique) en niemand minder dan WILFRIDO VARGAS (koning van de nierengue, uit de Dominicaanse republiek). Tussen Je concerten in, ook op zaterdag weer fuiven en stappen geblazen met THE CARIBBEAN BRASS INTERNATIONA L. Plaats van afspraak zoals altijd op De Blauwbossen te Minderhout, alle info op tel.

Niet vergeten Elke muzikale scheet die jouw vereniging of Organisatie laat, best laten ruiken bij Mark Sprangers, Vrijheid 84 te 232 Hoogstraten. De Fusieswingtelefoon blijft 03/314.32.64, al rinkelt hij volgens ons nog steeds te weinig. Mark Sprangers.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes

The July-Highstreet 1-lardcoreboom vol. 13.458 Nog zo'n eigentijds gegeven: liet hardcoregebeuren blijft een sterke mLlzikale aantrekkingspool voor vele Hoogstraatse - en Kempense - jongeren. In het geheel van de talrijke initiatieven op Belgisch grondgebied slaat de fusie alhier dan ook geen mal figuur. We schrijven juli, de examenstress is dus allang vergeten, en er mag weer dol gedaan worden. Op zondag 3 juli vanaf 14.00 uur treden in Cahier De Brouillon twee vertrouwde Belgische groepen op, in dit geval INDECENY en BAD INFLUENCE. Drie weken later is liet de beurt aan Het Slot, en die pakken liet nog wat grootser aan. Vier kombo's alsjeblieft, drie nationaliteiten vertegenwoordigend. Je kan er op zondag 24juli vanaf 14.00 uur terecht voor DIRTY NOISE (B), DAWN OF LIBERTY (B), THE SCOUNDRELS (NL) en DEVIAT INSECT (GB). Onze enige bekommernis: we hopen dat je het overleeft.

03/3 14.37.32. Veel meer uiteraard in het augustusnummer van 'De Hoogstraatse Maand', de redaktie werd al opdracht gegeven de nodige extra kolommen te voorzien! Ook Akkerpop '88 zit in vaste vorm gegoten. Op zondag 7 augustus treden achter het klooster te Meer enkele stevige jongens in het voetlicht, als daar zijn: DIRTY FINGERS, GUINNESS, THE SCABS, KLOOT PER W, BLUE BLOT en niemand minder dan FATAL FLOWERS als afsluiters! Voor de rockliefhebbers onder ons, en dus niet te missen. Info op tel. 03/314.76.54, én uiteraard nadere omschrijving in het augustusnummer. Maar begin nu al te bellen, dan ben je vooraf tenminste gewaarschuwd.

Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kotlekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwatiteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier.

1 EI

Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag 10117 uur, Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gestoten: zondag en maandaguoormiddag.

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

31


Burgerlijke stand Hoogstraten

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouw dag. Een dag die u nooit vergeet ĂŠn waarop nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf

Geboorten 29 april: Wendy, dochter van Adrianus Ruskus en Cahtarina de Jong, Meerle, Dokter Gommersstraat 8. 1 mei: Elien, dochter van Dirk L.ambrechts en Christel Aerts, Hoogstraten, Buizelstraat 11. 2 mei:Evelien, dochter van Augustinus Van Gestel en van Jeannine Verbreuken, Minderhout, Bergenstraat II. 4 mei: Dorien, dochter van Stany Peeraer en Theresia Mertens, Hoogstraten, Loenhoutseweg 123. 4 mei: Pam, dochter van Ludo Donckers en Rita Cuylaerts, Meerle, Voort 28. 5 mei: Jelle, zoon van Jos Martens en Gertrude van Hoydonk, Meer, Hoogeind 39. 6 mei: Ann, dochter van Herman Segers en Maria Vermonden, Meer, Meerseweg 42. 6 mei: Jolijn, dochter van Maria Aerts en Luc Quirijnen, Hoogstraten, Jan Van Cuyckstraat 15. 8 mei: Toon, zoon van Joannes Hendrickx en van Lisette Pauwels, Hoogst raten, Loenhoutseweg 25. 11 mei: Esther, dochter van Willem Roeleveld en Jacqueline Slager, Minderhout, Schooistraat 38. 11 mei: Jef, zoon van Joannes Vlainings en van Elza Van den Heuvel, Hoogstraten, Moerstraat 30. 12 mei: Marjolein, dochter van Jan BrusseIaers en Maria Kustermans, Wortel, Grote Plaats 32. 12 mei: Tinne, dochter van Lucien Schellekens en Anna Vissenberg, Meerle, Dreef 20. 12 hei: Kim, dochter van Alfons Van Looveren en Christine Aertsen, Hoogstraten, Hinnenboomstraat 7b. 12 mei: Clenn, zoon van Alfons Vermeeren en Martine Van den Broeck, Wortel, Pastorijstraat 6. 19 mci: Tom, zoon van Eddy Leys en Christinne Wendrickx, Hoogstraten, Achtelsestraat 11. 20 mei: Leen, dochter van Jan van Alphen en Anne Laurijssen, Meerle, Chaamseweg 19. 20 mei: Kurt, zoon van Joseph Hendrickx en Maria Michiels, Minderhout, Minderhoutdorp 17. 21 mei: Alexander, zoon van Lieven Strobbe en Greta Voet, Hoogstraten, Lindendreef 68. 22 mei: Ella, dochter van Lode Verschueren en Leen Laurijsscn, Wortel, Klinketstraat 17. 23 mei: Marijke, dochter van Dirk Rombouts en Ingrid van Loenhout, Hoogstraten, Princeven 5. 26 mei: Sabrina, dochter van Dorninique Bevers en Lola Bacot, Hoogstraten, Loenhoutseweg 30. 27 mei: Lense, zoon van Luc Swaenen en Annita Sprangers, Meer, Meerleseweg 20. 28 mei: Martijn, zoon van Gunter Hendrickx en Edith Koyen, Minderhout, Schoolstraat 18. 31 mei: Tom, zoon van AndrĂŠ Tilburgs en Brigitta Mertens, Meer, Gestelsestraat 38. 32

Foto-video

de Greef

Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk

i

Huwelijken

6 mei: Danny van Roos. Arscit 37, OudTurnhout en Sonja Van den Heuvel, Meerseweg 125, Meer. Nieuw adres: Katelijnestraat 13, Hoogstraten. 6 mei: Dirk Henrothy, Hofeincle 95, Vosselaar en Karin Hendrickx, Lod. de Konincklaan 266, Hoogstraten. Nieuw adres: Broekstraat 64, Turnhout. 6 mei: Pascal Willebrords, Zondereigen 62, Baarle-Hertog en Ingrid Woestenborghs, Worteldorp 22, Wortel. Adres: Worteldorp 22, Wortel. 6 mei: Luc van der Kaa, Burg. Van Nuetenstraat 6, Meerle en Rachelle Verheyen, Vooraard 3, Minderhout. Nieuvv adres: Kerkstraat 31, Meerle. 11 mei: Henric Hendriks en Johanna de Ruiter, Thijsak kerstraat 1 2a, Hoogstraten. 11 mei: Jan Janssens, Heuvelstraat 17, Hoogstraten en Hilde Van Rooy, Vrijwilligersstraat 24, Beerse. II mei: Luc van I)un, Heuvelstraat 14, Hoogstraten en Rita Goetschalckx, Grote Plaats 42, Wortel. Nieuw adres: Heuvelstraat 14, Hoogstraten. II mei: Chris Van De Locht, Bosstraat 1, Merksplas en Linda Geerts, Staakheuvel 5, Wortel. Nieuw adres: Bosstraat 1, Merksplas. 13 mei: Jan Hendrickx, Wolfstraat 33, Merksplas en Linda Mertens, Princeven 2, Hoogstraten. Nieuw adres: Karel Boomstraat 19, Hoogstraten. 14 mei: Francis Janssens, Heimeulenstraat 34, Meerle en Maddy Michielsen, Lage Rooy 23, Meerle. Nieuw adres: Lage Rooy 12, Meerle. 20 mei: Wim Martens, John Lijsenstraat 9, Meer en Linda Larnbregts, John Lijsenstraat 9, Meer. Adres: blijft hetzelfde. 20 mei: Jacques Koyen, Heerle 3, Minderhout en Karin Mertens, Minderhoutsestraat 80, Minderhout. Nieuw adres: Meerdorp 62, Meer. 21 mei: Dannv Stoops, Gelmelstraat 17, Hoogstraten en Saskia Goris, Akkerlaan 65, Schoten. 21 mei: Jo Bilcke, Vrijheid 124-126, Hoogstraten en Zjee De Bont, Oosteinde 10, Baarle-Hertog. Nieuw adres: Oosteinde 10, Baarle-Hertog.

27 hei: Jan Bartholomeetisen, Bicikoen 16, Minderhout en Heidi Hermans, Sint \Vi librordusstraat 2, Rijkevorsel. Nieuw adres: Bredaseweg 18, Minderlioui 27 mei: Eddy Van Huffel, Culemborgkiuii Hoogstraten en Greet Bru ndonckx, kai c Boomstraat 32, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 104, Hoogstratcn. 27 mei: Marc Hopstaken, Meterkenssti a:it Hoogstraten en Nicole Van Bavel, Hatciin ee 26, Meerle. Nieuw adres: Van Aerselaerstraat 44, H straten.

n o

Overlijdens

2 mei: Maria Baallis, 89 jaar, weduwe van Franciscus Goos, wonend te Minderhout, Desmedtstraat 66. 8 mei: Joseph tis Michielsen, 33 jaar, echtgeloot van Rita De Bie, vvonend te Meerle, Heibergstraat II. 9 niei: Franciscus Brosens, 66 jaar, echtgenoot van Joanna Bruynen, wonend te Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 4. 10 mei: Theresia Simons, 57 jaar, weduwe van Joannes Vermonden, wonend te Meerle, Burg. Van Nuetenstraat 9. 13 mei: Franciscus Govaerts, 82 jaar, weduvvnaar van Anna Schellekens, wonend te Hoogstraten, H. Bloedlaan 250. 16 mei: Frans Vindevoghel, 66 jaar, echtgenoot van Maria Floren, wonend te Hoogstraten, Leemstraat 16. 16 mei: Pieter Vorsselmans, 74 jaar, weduwnaar van Anna Remeijsen, wonend te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 21 mei: Cornelia Sprenkels, 59 jaar, echtgenote van Joannes Kerstens, wonend te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 22 mei: Jeanne Van Elslande, 73 jaar, echtgenote van Jules Mertens, wonend te Meer, Meerdorp 1. 22 mei: Anna Verschueren, 74 jaar, echtgenote van Jan Geenen, wonend te Meer, Spekenstraat 1. 27 mei: Maria Snepvangers, 86 jaar, weduwe van Hendrik Aerts, wonend te Minderhout, Heerle 3. 31 mei: Ludovicus Scheurwegs, 73 jaar, ongehuwd, wonend te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250.


VARIA

Ongevallen

KOPJE VAN DE MAAND Met exdusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

.• .-

De volledige naam en adres san onze hardiopende winnaar san vorige maand vindt u hij dc adsertentie van FRAMSPORT, elders in dit blad. Wij hoopten deie keer de prijs eeia niet te moeten toekennen en uevoig te mogen socgen hij de prijs van deze maand. Door ons net van (criminele) (zie VU affaire) informanten ss aren ss ii er\ an op de hoogte dat het hier een buitendorper betrof. Het heeft niet mogen balen. Fair als ssij zijn, gunnen ssij Roger uiteraard zijn prijs.

Welkom aan Cato

Maandag 16 mei om 17.20 uur reed de genaamde Jafari Nascabian Reiman, wonende Van Aertselaerstraat 23 I-Ioogstraten, met zijn bromfiets tegen de muur van café 'Dc Wachtzaal', Van Aertselaerstraat. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Vrijdagmorgen 20 mei botsten in de Koestraat te Minderhout, dc auto's bestuurd door Gustaaf Aerts, Worteldorp 27 en Tony De Baenst, Vrijheid 94. Er was lichte schade. Zaterdagavond 21 mei reed Marc Aerts (21 jaar), Heuvelstraat 18 met zijn auto in een gracht aan Neerven, Wortel. Hij werd hier bij zwaar gekwetst. Maandag 23 mei om 14.00 uur kwam het tot een lichte botsing in Meerledorp, tussen de auto's bestuurd door Agnes Aerts, Klein Eyssel 10 en Theo Bergman uit Alphen. Aan het kruispunt Groot Eyssel en Rietstraat te Meerle, kwam het maandag 23 mei om 15.30 uur tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Jozef Lenaerts, Korenhergstraat 5, Rijkevorsel en Marlene von Freyburt, Maxburgdreef 17, Meer. Er was zware schade. Dinsdagochtend 24 mei kwam aan het kruispunt K. Boomstraat - Culemborglaan, de auto bestuurd door Alfons Van De Locht uit Loenhout, in aanrijding met de bromfietser Luc Van Nijen uit Merksplas. Deze laatste werd licht gekwetst. Dinsdagochtend 7 juni reed Johannes Van Nijmatten uit Breda, met zijn auto tegen een vaste hindernis behorende aan Jos Christianen en Albert Peeters aan de Bredaseweg 50 en 52. Er was zware schade. Vrijdagmiddag 10 juni botste aan de St. Lenaartseweg te l-Ioogstraten, de auto bestuurd door Paul Goddé uit Kalmthout, met een lichte vrachtwagen bestuurd door Leo Eelen, Gammel 37, Rijkevorsel. Er was zware schade en Paul Goddé werd licht gekwetst. Aan de Terbeeksestraat te Meer, gebeurde donderdag 16 juni om 8.30 uur een ongeval waarbij een lichte vrachtwagen een personenwagen en een fietser betrokken waren. De lichte vrachtwagen werd bestuurd door Hans Lievens uit Geel. De personenwagen werd bestuurd door Josefa Van Loock, Sluiskensweg 4, Meer. Zij werd licht gekwetst. De fietster was Anna Vissers (27 jaar), Terbeeksestraat 62, Meer. Zij werd eveneens gekwetst. .

De vergrijzing van de bevolking is om. te merken aan de Bonden van Gepensionneerden die bloeien als nooit tevoren. Hier wordt het 500ste lid van de K.B.G. van Hoogstraten, Cato Van Sas-Haest, feestelijk onthaald.

Lieve lezer, laat u niet weerhouden om op vakantie te gaan. 'De Hoogstraatse Maand' wacht vanaf 27 juli in uw brievenbus op uw terugkeer. Lieve medewerker, laat het werk voor 'De Maand' u nog even weerhouden om op vakantie te gaan. Kopij binnen op woensdag 12 juli en ten leste op zondag 17 juli. Daarna kunt u ervandoor maar kom terug. 33


Op stap in..... `De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs.

Kerkstraat 3. MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café - feestzaal

De Eiken

ZATERDAG 2 JULI Hoogstraten: JEUGDBAL K.L.J. Groene Kring. Hoogstraten: BARBECUE van en met de K.W.B. vanaf 18.00 uur aan de Pax. Meerle: BARBECUE van de Chiro om 20.00 uur aan de eigen lokalen.

ZONDAG 3 JULI BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD en JEUGDBAL van de K.L.J. Meersel-Dreef: OPEN-DEUR St. Luciakapel van 13.00 tot 17.00 uur. Hoogstraten: HARDCORENAMIDDAG in Cahier De Brouillon om 14.00 uur. Meer: BOERENMARKT met muzikale animade in Donckstraat, in de voormiddag. ZATERDAG 9 JULI Meersel-Dreef: KERMIS opening met de fanfare 'Voor Eer & Deugd' in alle café's. Op treden van LAVENT BAND in café 'Moskes'. Meer: BEDEVAART van de K.W.B. naar Scherpenheuvel. Wortel: INZET van de KERMIS. Optreden aan Het Slot van THE FOUR AND ONLY'S. In de tent diskoteek met STOMPING FATS en STUDIO VRIJ. ZONDAG 10 JULI Meersel-Dreef: KERMIS en KERM ISSPELEN optreden van REAL STALLIONS (middag) en CREW (avond) in café 'Moskes'. Wortel: KERMISWANDELINGom 9.00 uur met meester Noeyens naar de IJskelder. Meer: BEDEVAART van de K.W.B. naar Scherpenheuvel.

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN

Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28 34

Jeugdkultuur in Hoogstraten. ..

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL T

Openirigsure

* donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

: 20.30-2400 : 20.00- 1.00 : 19.00- 1.00 14.00-19(X)

RADIO CONTINU (FM 105.4) uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657 -24

vzw Mussenakker Meer '.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID Vrijheid

132

Tel.

2320 Hoogstraten 03/314.50.46

DONDERDAG 21 JULI NATIONALE FEESTDAG.

MAANDAG 11 JULI

Wortel: KERMISLIEFHEBBERSKOERS vanaf 14.30 uur in het dorp. Optredens van 'NONKEL NEY' in de 'Boomkes'. STOMPING FATS in de tent. VRIJDAG 15 JULI

Meersel-Dreef: Verbroederings feest van de VENDELIERSGILDEN

ZONDAG 24 JULI Minderhout: WEDSTRIJD voor vrouwen en kinderen, ingericht door De Schepzak aan de Desta. ZATERDAG 30 JULI

Meerle: PROPAGANDASCHIETING K.V.V.

ZATERDAG 16 JULI

Meersel-Dreef: Optreden van TOO CUTE en EXIST in café 'Moskes'.

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS-VERVOORT

-

VRIJDAG 1 JULI Hoogstraten: FUIF van de K.C. Hiraken in de Pax. Meer: OPEN-DEUR van de Kon. St. Jorisgilde in de parochiezaal. Minderhout: PLAYBACKSHOW vanaf 20.00 uur in de wijk Torenakker.

Hoogsiraten:

Café-dancing

i\

ZONDAG 17 JULI Wortel: NAKERMIS met volksspelencircuit. Meersel-Dreef: Optreden van FUN TIME (middag) en HERB NEWS AND THE MULES (avond) in café 'Moskes'.

ZONDAG 31JULI Hoogsiraten: BEIAARDCONCERT & TORENMUZIEK van 16.00 tot 17.00 uur, ingericht door de V.V.V. GANS DE MAAND Meer: Vakantiezoektocht van de K.W.B. K.A.V. Meer. Dag naar keuze.


TOERISME

I

daagse autocarreis naar Graz, ongarije en Wenen nieuwe topper voor DF-Hoogstraten! Een lekkere cocktail van hiedenis, natuurpracht en romantiek. Drie overnachtingen in Buest aan de Donau, omringd door bloemrijke heuvels en twee overhtingen in Wenen, ook midden een natuurlijke omgeving.

: dinsdag 2 augustus 1988 lag: Vertrek uit Hoogstraten naar AaVervolgens over de A 61 met Vrij midiiiaal onderweg en langs Karisruhe, Stuttt en Ulm naar Zusmarshausen voor avondaal en overnachting. C (lag: Na het ontbijt langs Augsburg en tittehen naar Salzburg met een bezoek aan stad en middagmaal. Daarna doorheen het achtige Salzkammergut naar St.-Gilgen, ad lschl en Bad Aussee tot Liezen. Langs richen, Mautern en St-Michael bereiken ve rat, hoofdplaats van Stiermarken. Avondtaal en overnachting. de (lag: Na het ontbijt bereiken we na een or te rit de Hongaarse grens. Via Kormend 'n Ajka naar het Balatonmeer, de zonnekust an de Hongaren. Na het middagmaal naar zékesféhérvar, de oude hoofdstad van Houcarije. Na een bezoek aan de stad verder naar liet mooie Budapest. Avondmaal en overnacht ing. 4de dag: Volledig pension te Budapest. Een ganse dag voor het stadsbezoek. In de voormiddag bezoeken we het lage stadsgedeelte te Pest niet o.a. de Donauoevers, de Parlementsgebouwen, de St.-Stephans Basiliek en het Heldenmonument. Na het middagmaal bezoek aan Buda met de Citadel op de Gellert berg, het Vissersbastion (prachtig uitzicht op de hoofdstad), het Koninklijk Paleis en de regeringsgebouwen. 5de dag: Na het ontbijt vertrek voor een ganse daguitstap doorheen de Hongaarse Puszta. De streek rond Bugac, die wij bezoeken, wist grotendeels zijn typisch landelijk karakter te behouden. Bezoek aan een manege met demonstraties staat natuurlijk op het programma. Het middagmaal in een typische Czarda. 's Avonds terug in Budapest. 6de dag: Vertrek na het ontbijt naar Szentendre, charmant pittoresk barokstadje met een romantische sfeer. Na een bezoek verder langs de Donau naar Visegrad, vroeger een koninklijke verblijfplaats. Bezienswaardig zijn hier o.a. de overblijfselen van het paleis van Koe

riing Mathias, het Bastion en de Toren van Salomon. Via de panoramaroute bereiken we de citadel van waaruit een prachtig zicht op de omgeving en de Donau. Na een bezoek aan Esztergom, o.a. de resten van de citadel, een indrukwekkende kathedraal, nemen we het middagmaal. Daarna weer verder via Györ en Hegyeshalom naar Wenen voor het avondmaal en de overnachting.

7de dag: Verblijf niet half pension te Wenen. In de voormiddag een rondrit langs o.a. Rathaus, St. -Stephansdom, Karlskirche, Parlemcm, Hofburg, Spaanse Rijschool, Kaisercrypte, enz. 's Namiddags een wondermooie rit naar Schönbrunn en de Kahlenberg in het vrolijke Wienerwald van waaruit een prachtig uitzicht op de hoofdstad. 8ste dag: We verlaten Wenen na het ontbijt in de richting van St.-Polten. Via Melk, Ybbs en Amstetten bereiken we Linz. Het middagmaal krijgen we onderweg en verder komen we in Passau. Daarna gaat het over Straubing en Regensburg naar Neumarkt.

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café-restaurant

DEGREN

9de dag: Ontbijt en verder over de Duitse autosnelwegen langs Nürnberg en Würzburg richting Frankfurt. Middagmaal en doorreis via Limburg naar Aachen en verder huiswaarts. Reissom per persoon: 23.525 + 805 (BTW) = 24.330 F Toeslag éénpersoonskamer: 5.000 + 171 (BTW) = 5.171 F

De prijs omvat: Het autocartransport, de vermelden uitstappen en stadsrondritten, volledig pension behalve de middagmalen de lste en de 7de dag, de inkomgelden evenals een lokale gids in Hongarije, de DAVOreisleiding, de groepsverzekering en B.T.W. LET WEL: Een geldige reispas en visum zijn vereist. Tijdig inschrijven is dus noodzakelijk (min. 4 weken voor vertrek). Voor reizigers van de Belgische nationaliteit gelasten we ons met de aanvraag van het visum. Kosten 500 F. Inschrijven kan bij de DF-afdeling Hoogstraten, Moerstraat 68. Davidsfondsleden ontvangen 250 F premie per schijf van 10.000 F op deze reis.

Meerle vanuit Nederland 09-3231159107

WP

Café - frituur

apillon Minderhout

Gesloten: woensdag.

wJ -

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

nTRT HOOGSTRATEN

35


451 -

Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50 t

ICARUS

Cis Vissers taverne feestzaal

Eddy BLOCKX

Verzekenng Lening

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Gelmelstraat 8 2320 Hoogstrate

Tel. 03/314.48.63 Taxi-ziekenvervoer

GAS BESTELLEN

Dag

CROES pvba

en nacht

Auto's voor huwelijken

Joos en Gerda Croes-Rombouts

&

Vrijheid 180 - Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis

00

P1 HUISDOKTERS Zondag 3 juli: DR. VAN OVERVELD1,

Tennisclub d<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

Worteldorp 5, Tel. 314.48.00. Zondag 10 juli: DR. LUC VERMANDER,

Tel. 03/314.56. 17

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kopen'verk -

Meerleseeg 26, Meer. Tel. 315.85.11.

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

Zondag 17juli: DR. HOLVOET, V. Aertse-

laerstr. 70, Hoogstratert, Tel .314.31.66. Donderdag 21 juli: [)R. DECLLRQ, Ha,.ettweg 29, Meerle. Tel. 315.84.54. Zondag 24juli: DR. VLOEMANS, Het Lak

3, Meer. Tel. 315.84.74. Zondag 31 juli: DR. ROBBEN, V. AertseIaersir. 37, Hoogstraten. Tel. 314.38.48.

*

03/314.76.81

51

autoverhuur VAN RIEL

St. Lenaartseweg 32

JOS SERVAES

2320 Hoogstraten

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.31.08

Met vakantie

Tel. 03/314.51.33

1-13 juli: dr. J M. Verniancler .

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

1-16 juli: 1-17 juli: 10-24 juli: 14 - 31 juli: 16-31 juli: 15-31 juli: 21-24 juli:

dr. 1'. dr. D. dr. D. dr.

Declercq Robhen

Mostmans Vermatider

Centrale verwarming Sanitair

dr. H. Fransen dr. Van O erveldt Leurs. dr.

Tel. 03/314.34.37

v

LJ

~

VAN SPAANDONK

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

Desmecltstraat 36

-

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

APOTHEKERS

Van 24 juni lol 1 juli: APOTEEK FAES, 2321 Meer

-

-

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

CONTAINERDIENST

Meerdorp 79

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG

Meerdorp 61, Tel. 3 15.77.73. Van 1101 8juli: APC)TEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75. Van 8 lot 15 juli: APOTEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten Tel. 314.60.04. Van 15 lol 22 juli: APOTEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdag 16 juli: APOTEEK ADRIAEN-

SEN, Meerledorp 46. Tel.315.7375. Van 22 lol 29 juli: APOTEEK BROSENS,

Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63 .33.83. Op zaterdag 23juli: APOTEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04.

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 p.v.b.a. DE HOĂ˜CSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhout.seweg 34 2320 HOOCSTRATEN tel.: 03/314.55.04 BANK: 733-3243 1 17-49

verait t w. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.