april 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, APRIL 1988 PRIJS: 40 F.

1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

-

Hoe groen was mijn (Mark)dal?

Frans Geerts


EI

De boom op zijn plaats gezet

LPII 4,#

bill p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-32431 17-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten.

Jaren geleden vertrouwde de boer ons toe dat 'hij graag een boom ziet als die maar op zijn plaats staat'. In die tijd waren er al veel bomen op hun plaats gezet, dat wil zeggen, gekapt en gezaagd tot stookhout want onnuttig en schadelijk voor het gewas. Zelfs de bomen die op last van de ruilverkaveling werden geplant nadat het verkavelde land boomloos was achtergelaten, stonden volgens sommige boeren niet op hun plaats. Gekraakt en gekerfd lieten ze dan al gauw het leven want hun schaduw die later misschien op veld en wei zou vallen, kwam niet van pas. Al evenmin kwam de boom van pas in het dorp, bij huis of in tuin waar hij ook al in de weg stond en dus wèg ermee. Massaal werden ze weggehaald van de dorpspleinen, afgezaagd langs de wegen en omgedaan bij huizen en in tuinen. Hoogstens gedoogde men nog een exotisch exemplaar van het immer-groene soort waarvan men geen 'vuiligheid' had. En zo trok de boom zich terug in het bos, volgens velen zijn echte plaats, en daar mocht hij blijven. Zoals het landschap werd opgedeeld in industrieterreinen, landbouwgebieden en woongebieden, zo kwamen er ook bosgebieden, elk met een eigen kleur op het gewestplan; fabrieken bij elkaar, mensen bij elkaar en bomen bij elkaar... Toch zijn er blijkbaar nog geen bossen genoeg, getuige hiervan de roep 'plant een bos', gelanceerd door de BRT die zelfs van mening is dat 'er een tijd zal komen waarin alleen nog bossen zullen te zien zijn in teeveeseries'. Zo vèr is het nog lang niet, integendeel, wij zitten er nog warmpjes in wat bossen betreft. Zo warm zelfs dat de schoolkinderen hier pas een bos konden planten nadat er een was gerooid. Eerst een bos omhakken vooraleer een nieuw te planten, dat kan toch niet de bedoeling zijn van de bosplant-aktie. Méér bos wil men, bomen op plaatsen waar er voorheen geen stonden, dat is het opzet en niet een oud bos gaan vernieuwen op een plaats waar altijd al bos geweest is en waar dat ook zou blijven, aktie of niet. Niet alleen op de Mosten maar ook in Wortel-Kolonie waren de schoolkinderen aktief met planten; bomen planten in Wortel-Kolonie lijkt ons nog meer 'water naar de zee dragen'. In die uitgestrekte bosgebieden doet een boompje min of meer er toch niet toe.

Herinner jij je de Groenkomitees?

Misschien dacht het gemeentebestuur ook wel dat heel dat bosplantgedoe toch geen echt groenbeleid voorstelde en daarom lanceerde ze voorzichtig enkele plannen om de bomen terug naar het dorp te brengen. De plannen voor aanplantingen aan o.m. de 's Boschstraat, de Hemelstraat, de Gemeentestraat en zo verder, dat is pas ècht groenbeleid. Bossen zijn hier immers nog genoeg, gelukkig maar, al zou daarin wel wat meer loofhout mogen staan, maar levend groen in de straat en op het dorpsplein, bomen en 'kanten' langs de weg, dât is wat we mankeren. Liever wat minder bos ver wèg maar dan meer bomen dicht bij huis, liefst met vogels erbij en ook insecten, waarom niet, ja zelfs de afgevallen bladeren nemen we er dan graag bij. J.F.

DE VOLGENDE 'MAAND' VERSCHIJNT SAMEN MET DE APPEL- EN PEREBLOESEM, OP 27 APRIL. Medewerkers, laat u niet afleiden door lentekriebels en lever uw kopij tijdig in: op woensdag 12 april. Berichten die heet-van-de-naald zijn, kunnen nog binnen op zondagavond 16 april.


enon in de moond Groen kan ook bij geel of blauw Bij de hoofdpersoon van dit verhaal zijn we aanbeland na een omweggetje over Baarle-Hertog. Daar wordt binnenkort de omgeving van het 'nieuwe' gemeentehuis (de vroegere jongensschool) opnieuw aangelegd en aangekleed. De ontwerper hiervan is Frans Geerts, landschaps- en tuinarchitect, ooit al eens 'een van de beste van het land' genoemd. Maar dat zou hij nooit zelf zeggen, daarvoor is hij een te bescheiden man. Daarom doen wij het zelf al maar. Inwoner van Meersel-Dreef en dus ook van onze schone stede, zochten wij hem daar thuis op. Nee, niet in zijn tuin troffen wij hem aan. Daarvoor is het geen weer. Maar op zijn tekenkamer had dit gesprek plaats. Daar zaten '3 Fransen' aan tafel... Frans Geerts

Met de fiets naar Anderlecht DHM: De studies die jij in het begin volgde, gingen niet direkt in de richting tuinarchitectuur... FG: Ik heb aanvankelijk 3 jaar Lagere middelbare land- en tuinbouw gedaan in Hoogstraten. Tuinen en een aangename buitenomgeving hebben mij altijd wel aangetrokken. In Hoogstraten gaf Louis Ickx lessen in verband met tuinaanleg, die legde na zijn lesuren als hobby ook tuinen aan. In mijn Vrije tijd ging ik dan ook wel eens meehelpen. Maar na die 3 jaar Land- en tuinbouwschool ben

ik dan thuis op het tuinbouwbedrijf blijven werken. Tussendoor volgde ik wel verschillende avond- en weekendcursussen. O.a. in Anderlecht heb ik een basiscursus tuin- en parkettekenen gevolgd gedurende een paar jaar. Dat was elke zondagmorgen. Dan ging ik eerst naar de 5-urenmis, (de gekende vissersmis op Meersel-Dreef met de korte preek) dan met de fiets naar Hoogstraten, met de bus naar Antwerpen, de trein naar Brussel en nog even trammen naar Anderlecht. Soms reed ik in Hoogstraten met mijn fiets voorbij de bushalte tot in Anderlecht. Dan was ik ook om 9uur op de les, weliswaar flink bezweet. Om

12 uur eindigden de lessen en omstreeks 4 uur was ik dan terug thuis, tenzij wij naar 'den Anderiecht' gingen kijken. Daar hoorde ik ook spreken over Mclie, waar een dagschool was voor tuinarchitectuur. Maar daarvoor moest ik eerst nog A2 volgen (Hoogstraten was slechts A3) en het was een staatsschool. Daarvoor waren mijn ouders wat bevreesd om mij daar lessen te laten volgen. Maar toen ben ik naar pastoor Van Dijck in Meerle gegaan om mijn toelating te gaan bepleiten. Die vertelde dat er in Vilvoorde ook nog een school was. Daar volgde een van zijn parochianen les, nI Jan Aerts. Dat was een prima student. Nu is hij werkzaam op het proefbedrijf in Meerle. En in Vilvoorde, ook een staatsschool, waren zowel de directeur als de econoom katholieken. Dus dat kon dan nog. En internationaal stond die school ook beter aangeschreven. Zo heb ik na mijn legerdienst eerst 3 jaar A2 gedaan, dat was hoger middelbaar, technisch tuinbouw. En dan 2 jaar tuinarchitectuur plus een jaar verplichte stage. Ik was al een stuk ouder en vooral in de algemene vakken stond ik een stuk achter.

Stage in Denemarken

a

Strakke lijnen enerzijds, wild groeiende planten als invulling anderzijds. Zo zag de tuin van de Deense ontwerper Arne Jacobsen eruit. Een van de grote voorbeelden van Frans Geerts.

DHM: Na die studies ben jij naar het schijnt in Denemarken aanbeland... FG: Ja. Je moest dus een jaar stage doen en na dat jaar moest je dan examen afleggen. Ik ben dan maar naar Denemarken gegaan voor die stage. Dat land stond aan de top op het vlak van de openbare groenvoorziening, planning van woonwijken en tuinarchitectuur. De Denen streefden naar een eenvoudige mooie vanzelfsprekende vormgeving waarbij het functionele en de sfeer belangrijk waren. En ik had ter voorbereiding om de taal te leren een vakantieperiode op een tuinaanieggersbedrijf gewerkt. Dat jaar stage en de Deense levenswijze bevielen mij zo goed dat het afleggen van mijn eindexamen me niet erg meer interesseerde. Ik had het gevoel in Vilvoorde weinig geleerd te hebben en besloot geen examen te gaan afleggen na het stagejaar. Na een schriftelijke vermaning van de directie dat ik zou uitgesloten worden als ik het volgende jaar niet zou opdagen, ben ik na het 2de jaar toch nog maar voor een diploma gaan 'solliciteren'. Dat papier heb ik later nog nodig gehad.


MAN IN DE MAAND Daarna ben ik terug naar dat studiebureel in de voorstad van Kopenhagen gaan werken. Alles samen is dat dus zo'n 2,5 jaar geweest. Wanneer ik dan ginder de vergelijking maakte met ons gezegend landje op het gebied van groenvoorziening en natuurbehoud, werd ik getroost met de woorden: 'Bij ons was het v'ôr 25 á 30 jaar ook zo.' Ik keek dan ongelovig, die overdrijven, 30 jaar! Maar dat is nu toch al wat jaren geleden - het midden van de jaren 60 - en nu staan wij nog steeds niet zo vèr als zij toen. Dus die 30 jaar zal toch nog gaan kloppen, denk.

ke kwa kwaliteit deze van Denemarken van vôôr 20 jaar zouden kunnen evenaren, maar dat bleek naïef gedacht. Terwijl dit nochtans goed gekund had. Deze intercommunales zijn aanvankelijk opgericht om verkavelingen onder gunstige voorwaarden aan woningzoekenden te bezorgen en ze hadden en hebben hier veel mogelijkheden. Hun directeuren en medewerkers moeten er echter zelf in geloven en

er niet meer bij. Ik stond daar niet zo sterk, omdat ik niet vastbenoemd was, terwijl dat in Breda wel was. Als ik bij mijn overkomst die vaste benoeming als voorwaarde gesteld had, dan was ik dat ook wel geworden. Maar ja, vast benoemd of niet: als je het naar je zin hebt, dan blijf je gemakkelijker. En als het niet gaat, dan ga je uiteindelijk toch. Wij waren op een gegeven ogenblijk met 3 tuin-

Woonerven, wi nkelwandelstraten DHM: En Nederland dan? (geniepigaards als wij zijn) F6: Nederland stond wel niet zo ver achter, maar ze waren toch ook nog niet zo ver als in Denemarken, anders was ik daar wel naartoe gegaan. Ondanks het feit dat ik mij zo goed thuis voelde bij de Denen, ben ik na enkele verzoeken om op een Mols tuinarchitektenbureau te komen werken, en ook omwille van de Kempische grondgebondenheid waarbij voor mij het uitzicht thuis op het Marklandschap mij sterk aantrok, toch terug naar Meersel-Dreef gekomen. Ik ben dan 'Stedebouw' gaan volgen in Antwerpen en tegelijkertijd als zelfstandig ontwerper gestart. Samen met een 3-tal architecten hebben wij in die jaren de wedstrijd 'Het Leeg Rietbeemden' in Brasschaat (een wijk voor zo'n 10.000 inwoners globaal plannen) gewonnen. Dat is rechts van de snelweg, daar waar men die geluidswerende wal met huisafval maakt en overdekt met teelaarde om die dan te laten begroeien. Dat was ook een onderdeeltje van het plan. Later ben ik voor de stad Breda gaan werken. Dat kwam eigenlijk ook eerder toevallig. Men zocht daar iemand voor het medeontwerpen van woonerven en winkelwandelstraten. Het hoofd van de Civieltechnische dienst J. Hennekam, vroeg mij of ik iemand kende met ongeveer mijn opleiding. Ik had beloofd dat ik eens zou uitkijken, tot ik dacht: misschien is het wel iets voor mij, dan ben ik van heel die financiële rompslomp af en komt mijn wedde elke maand zo binnen. En vermits woonerven nog een nieuw begrip was - dat was in 1977, en hier komen ze blijkbaar nog maar sporadisch voor - en het ontwerpen of medeontwerpen van winkelwandelstraten ook best nuttig en aangenaam kan zijn, heb ik dan mijzelf kandidaat gesteld. Dat was voor mij een hele ervaring. Het veranderen van autostraten tot woon- of leefstraatjes, het terugdringen van de auto uit de binnenstad om er winkelstraten van te maken, inspraakavonden met de bewoners waar het er soms prettig aan toe ging, terwijl op ander straatvergaderingen de spanning soms te snijden was. En meewerken aan de infrastruktuur van de Haagse Beemden, een nieuw in opbouw zijnd stadsdeel ten noorden van Breda, een nieuwe groenstad gemaakt. Daar heb ik zo'n 3 jaar aan meegewerkt. Op de vraag van de zeer dynamische en vooruitziende burgemeester en volksvertegenwoor diger Jos Ansoms en Adriaan Bevers, de eveneens hard werkende burgemeester van Brecht, ben ik dan overgestapt naar de intercommunale IGEAN. Dat is een instelling zoals de lOK ongeveer, waar Hoogstraten bij aangesloten is, maar dan voor een reeks gemeenten zoals Wuustwezel, Brecht, Schilde naar Antwerpen toe. Ik had gehoopt en gedacht hier aan projecten mee te kunnen werken wel-

S

Ook een kleine tuin kon een aan genaine leefruimte worden. Een voorbeeld van een 'wilde' tuin. Vakkennis is een eerste vereiste.

niet bang zijn om wat moeilijker werk op zich te nemen. Een stuk grond onteigenen, het versnijden in zoveel mogelijk bouwplaatsen en dan de restjes waar ze geen blijf mee weten tot 'groene ruimten' bevorderen, is vlug gebeurd. Daar is geen deskundigheid noch vakkennis voor nodig. En vele gemeentebesturen keuren dit wel goed vermits zij het niet anders gewend zijn en voor de ontwerper is het de goedkoopste en gemakkelijkste werkwijze. Waarom zou je er dan nog studie en deskundigheid aan verspillen? De toekomstige bewoner koopt toch wel en de spelende kinderen passen zich wel aan. De alternatieve voordelen zijn immers niet zo meteen af te meten. En de winst voor het studiebureau is veel hoger, veel geld voor weinig werk. Mijn ideeën, dat kon u wel raden, strookten niet met deze van de directeur. Die koos voor de minste moeite en het meeste geld en een weinig toekomstgerichte planning. Wat na mij komt, is niet mijn zorg, leek zijn leuze. Dat was dan in schril contrast met de dienst Openbare werken in Breda, daar werd aan de kwaliteit wellicht te veel energie besteed. Toen dan de krisis in de bouw kwam, telde alleen nog het begrip geld. Vooruitzien was

ontwerpers. De twee anderen waren al eerder ontslagen. Ik heb dan op het laatst parttime gewerkt, op de duur nog een dag per week. En zo ben ik geleidelijk aan weer overgestapt naar zelfstandige. Dat ben ik nu nog en dat bevalt me best goed.

Opvullen met groen F6: Momenteel ben ik voor het merendeel privé bezig. Maar er komt nu toch weer meer overheid bij. Toen ik de eerste keer stopte als zelfstandige, had ik nogal veel openbare opdrachten, eigenlijk meer dan ik aankon. Ik heb toen alles overgegeven aan een collega, zo halvelings met de afspraak dat ik nog zou terugnemen wat nog over te nemen was, als ik ooit weer opnieuw zelfstandig werd. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Voor het project 'Het Leeg Rietbeemden' te Brasschaat zou mij dat wel interesseren, temeer omdat de architecten die daaraan werken, dat ook wensen. DHM: Als je hier kansen zou krijgen zoals in Denemarken, zou je dan liever zo'n openbare projecten doen dan privé? FG: Ik vind hier privé wel plezant, de contacten met de mensen. Want werken voor de


MAN IN DE MAAND gemeenten en zo, dat is hier vooral opvullen, hé. Een wijk als bijvoorbeeld het Hoefijzer: de huizen staan er, de weg ligt er, het paadje voor de deur en de garage wordt verhard. Dan blijven er alleen nog wat snippertjes over, hier en daar, en die vul je dan op met wat groen. Da's alles wat je kunt en mag doen. En dan moet je nog groen nemen dat wat onderhoud nogal gemakkelijk is en dat sterk is. Als het een beetje prettiger werken was, dan zou ik er niets mee inzitten om alleen dit soort zaken te doen. Maar dan wel als je al in het ontwerpstadium met de architecten kunt samenwerken, het globaal opzetten. Op dat kantoor in Denemarken deden wij ook alleen grote projecten. Privétuinen waren voor hen financieel niet interessant. Als je die uren moest gaan tellen. Als we wilden, mochten we dat na de bureau-uren doen. In Denemarken waren ook heel veel wedstrijden. Er waren daar zelfs bureau's die leefden alleen van de wedstrijden.

Tuinen in alle soorten DHM: Bestaat er zoiets als een 'moderne' tuinarchitectuur? FG: Op het ogenblik is het wel wat 'retro', men gaat terug naar vroeger, toch zeker in de keuze van de planten. Lindebomen, palmhaagjes, beukhagen... En eigenlijk is dat ook weer een modegril. Dat gaat op en neer: nu heb je weer meer streekeigen planten. Als al die vreemde planten weg zijn, dan komen ze weer terug want dan vindt men dat weer eigenaardig en apart. DHM: Zijn er toonaangevende tuinarchitecten? F6: Er is een tijd geweest van de zogenaamde 'wilde tuinen'. Zoals Leroy in Nederland: dat was eigenlijk een man die tekenles gaf aan een academie, maar als echte Nederlander kon hij het goed opbrengen. Op dat ogenblik was de tijd van de wilde of semi-wilde tuinen in Denemarken er al lang. Bv. Arne Jacobsen, een Deens architect, werkte met heel strakke lijnen enerzijds en wildgroeiende planten anderzijds. Want van die wilde tuinen is men nu wel teruggekomen: een echte wilde tuin is moeilijk haalbaar. Je krijgt immers een paar planten die alles gaan overheersen. Vakkennis is hierbij vereist. Ik heb hier ook een tijd alles laten groeien. Op den duur waren er alleen nog brandnetels. Na jaren verdwijnen die ook weer wel, maar het duurt misschien een kwart van een mensenleven voor een tuin in evenwicht is. En het gaat ook steeds evolueren van lage naar hoge planten: dan gaan de houtgewassen alles verdringen. Momenteel hoor je van Leroy weer niets meer. Nu zijn er weer mensen die alleen een klassieke tuin willen, met palmhaagjes en zo. Bij de ene heb ik dit gedaan, bij een andere doe ik dât. Ik tracht me ook aan te passen aan de woning. En natuurlijk aan de eisen van de opdrachtgever. De meeste opdrachten komen van mensen die ergens een werk van mij gezien hebben. Als ontwerper zou je kunnen zeggen: nee, zoiets - bv. klassiek - interesseert me niet. Maar dat doe ik niet. Er zijn natuurlijk grenzen, zaken waar ik niet in geloof, doe ik niet... DHM: Een architect of een schilder, die maken iets en dat is af. Bij een tuin duurt dat enkele jaren. Is dat niet erg? FG: Ja, als het uitgevoerd is, dan zie je niets. In het begin vond ik het ook altijd moeilijk om daar geld voor te vragen. Want de mensen zien nog niets van het resultaat. Daarom maak ik de laatste tijd ook dikwijls een teke-

ning van de tuin en het huis vanuit de lucht gezien, met de tuin zoals hij er ongeveer uit gaat zien. Dat spreekt de mensen erg aan. Voor diegenen die zelf aanleggen is dat ook een stimulans om het plan te volgen. Want dat grondplan alleen zegt maar weinig, natuurlijk. In plaats van zo'n gedetailleerd plan, tot de laatste m 2 aangeduid met welke planten het moet opgevuld worden, zou het ook moeten kunnen dat de mensen zelf kiezen met welke planten ze het opvullen. Dat ik als ontwerper de grote lijnen aangeef: hier een ruimte, daar een ruimte, hoog en laag, hier water en daar gazon. En dat de mensen dan zelf opvullen met planten die ze graag hebben. Maar veel mensen zeggen: ja, maar we kennen de namen van de bloemen of planten niet. Ze zien ergens iets moois maar weten niet hoe het heet.

Tuin in het verlengde van het huis DHM: Wat voor mensen komen bij jou om een tuin te laten ontwerpen? Mogen we veronderstellen.., mensen met geld? F6: Ik weet niet of een tuintje laten ontwerpen duurder is dan om het te doen zonder plan. Want of je het goed of slecht aanlegt: in de twee gevallen kost het geld. Ik zit ook

veel met tuinen waar het gewoon hèraanleg is, die dus vroeger al aangelegd zijn geweest. En dan kost het al twee keer geld. Bij veel tuinaanleggers gaat het gewoon om planten zetten. Dié plant is mooi, die ook, en daar worden er dan een aantal van gezet. En vaak wordt het ook nog bepaald door wat ze veel in voorraad hebben. Het 'plan' is dan gratis, maar de beplanting is des te duurder. Voor mij is een tuin meer dan dat: het is het verlengde van je binnenleefruimte naar buiten toe. Dat die planten mooi zijn, is iets dat er bijkomt. In de eerste plaats gaat het om de ruimtevorming, dat de tuin een prettige ruimte wordt om de tijd in door te brengen. Het terras is het verlengde van het huis, het is het beginpunt, de overgang van woning naar tuin. Het terras is eigenlijk een beetje de tussenschakel. Sommige architecten zeggen al: dat laat je beter aan de tuinarchitect over. Anderen die meer interesse hebben voor de financiën, plakken dat vlug tegen de gevel aan zonder aan de binding tuin-woning te denken. DHM: In Wuustwezel werk je nu ook samen met het gemeentebestuur aan de verfraaiing van boerderijen. Hoe loopt dat? F6: Welk resultaat dat gaat geven, weet ik niet. Op de vraag van de gemeente of er geïnteresseerden waren, hebben ruim 30 boeren

/

ç t

;

\j: -

lijn :

t

-

Het totaalplan van de tuin toont hoe het er uit zal zien. Dat moedigt aan om het zo ook uit te voeren. 5


MAN IN DE 'MAAND gereageerd. Omdat er niet veel geld beschikbaar is, deed ik een aantal boerderijen samen met iemand van het gemeentepersoneel. Deze doet ook al het papierwerk en na verloop van tijd zou die dat overnemen. Dan is daar ook een vergadering geweest. Met iemand uit Limburg waar men dat al meer doet, met dia's om wat voorbeelden te laten zien. Nu is het wel zo: de mensen die het meest geïnteresseerd zijn, hebben zelf al lang wat gedaan, die hebben er niet op zitten wachten. Eigenlijk is het ook zo dat iemand die een bouwaanvraag indient voor een boerderij of om uit te breiden, dat die dan van Stedebouw uit de verplichting krijgt om daarrond een groene gordel aan te leggen. Doch Stedebouw legt èp maar controleert zelden overtreders. Men zou bv. een borgsom kunnen eisen welke men pas terugkrijgt als alles in orde is. Dat zou toch helpen, denk ik.

Als de gemeente echt wil... DUM: Is dat werken voor die openbare diensten nu makkelijker dan toen je begon?

F6: In Brussel zitten nu al wel wat mensen die interesse krijgen voor dergelijke zaken. Nu is het ook anders georganiseerd bij de subsidiëring van die werken. De gemeente werkt gewoonlijk samen met een bouwmaatschappij. En de gemeente mag ook een landschapontwerper voordragen. Brussel beslist of die het wordt of niet. Dus je moet ook erkend zijn, anders kom je er niet voor in aanmerking. Voor mij is dat in orde. Je staat vaak nog wel voor voldongen feiten: de wegen liggen er, de woningen staan er en dan pas kan de groenontwerper aan het werk. Al zijn er hier en daar al projecten, o.a. in Brugge, waar het er anders aan toe gaat. Wij hebben nu ook een project in Diepenbeek (Limburg). Dat was een wedstrijd van de Nationale Landmaatschappij om eens âf te geraken van de stereotiepe gang van zaken bij de aanleg van wijken. Die wedstrijd heette de WISI-{ 84, en in elke provincie was er zo'n project. Daar hebben wij met de groep ARCHO eigenlijk twee eerste prijzen gehaald. Maar dan hebben ze er ons uiteindelijk één gegeven, die in Limburg. DHM: Hebben de plaatselijke gemeentebesturen bv. Hoogstraten of Baarle-Hertog, veel te zeggen bij de aanleg van zo'n wijken of wegen? FG: De gemeente wendt zich meestal tot een

bouwmaatschappij voor zijn sociale woningen. Voor Hoogstraten is dat nu de Turnhoutse Bouwmaatschappij, denk ik. De lOK doet dat ook voor de gemeente. Zoals hier het Sint Annastraatje. Als de gemeente wil, heeft ze daar natuurlijk invloed op. Ze kunnen eisen dat ze het in die of die richting willen hebben, dat ze er anders niet mee akkoord gaan. En als daar ernstig werk van gemaakt wordt, dan ben ik er zeker van dat Brussel het ook goedkeurt. Ook voor rijkswegen. De Dorpsstraat in Wuustwezel langs de kerk, dat was zo'n weg van 'Bruggen en Wegen' en die was eigenlijk al aanbesteed. Jos Ansoms vroeg of we daar niet een alternatief voorstel voor hadden, want dat het weer allemaal asfalt was met een beetje voetpad aan de kanten, parkeerstroken over de hele lengte en rond de kerk alles verhard. We mochten een nieuw voorstel doen, op voorwaarde dat de werken geen vertraging zouden oplopen, dat B&W akkoord was en dat er geen nieuwe aannemer moest aangeduid worden. Dus daar is toen een heel nieuw voorstel gemaakt. Bij het bestuur in Antwerpen waren er mensen tegen,

die vonden dat het maar moest blijven zoals het was. En toen is Jos Ansoms mee naar Brussel gegaan, gewoon naar de directeurgeneraal van B&W en die ging met een aantal zaken wel akkoord. Dus daar is alles nog gedeeltelijk aangepast. Maar dat is gewoon omdat het gemeentebestuur er achterstaat. Sommige besturen zeggen dat ze er niks aan kunnen doen, zoals bv. nu de weg van Meer le naar Hoogstraten. Als de gemeente echt wil dat die bomen daar blijven staan, dan kunnen ze dat best bereiken. DHM: Voor veel werken kunnen de gemeenten subsidies krijgen.

FG: Voor het plein rond het gemeentehuis in Baarle-Hertog krijgt de gemeente 60 07o subsidies. Als Hoogstraten ook met subsidies wil werken, dan kunnen ze dat ook krijgen. Het plan moet dan wel goedgekeurd worden. Dat plan voor Baarle-Hertog zit nu bij minister Dupré, dat zou een van deze dagen rond zijn. En als je dat op voorhand met die diensten eens gaat bespreken, dan weet je waarmee ze wel akkoord kunnen gaan en waarmee niet. Zo stelde men bij AROL, de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu, zelf voor om achter het gemeentehuis in Baarle nog een stuk bij te nemen, zodat het terrein nog groter is geworden en de mogelijkheden ook. Het is met het ene gemeentebestuur natuurlijk prettiger samenwerken dan met andere. Baarle-Hertog, dat gaat goed. Als je ziet hoe de burgemeester daar op een deskundige wijze een inspraakvergadering leidt, dan is dat aangenaam om horen. Met Brecht indertijd was het in zekere zin ook wel prettig werken. Al is er met dat kerkplein wellicht wat te weinig inspraak geweest. Bij geleidelijke aanpak kunnen de mensen er langzaam aan wennen. Zo is dat vroeger in Breda ook gedaan op de markt. Men heeft daar in fazen het parkeren teruggedrongen. Het ligt er veel aan hoe het bestuur tegenover zulke zaken staat. Toen ik in Breda werkte, kwam daar eens een schepen uit Kortrijk, Dekabooter heette hij, geloof ik, die kwam daar op zijn eentje tijdens zijn vrije uren, eens kijken naar woonerven. Hoe wij dat in Breda deden. Zo iemand had er dus wel iets voor over. En ik hoor zo regelmatig dat er in Kortrijk ook het een en ander gebeurt op dit vlak. DHM: Is het niet zo dat het groenbeleid in Nederland meer van hogerhand wordt aangemoedigd? F6: In Nederland heeft elke gemeente zijn

ambtenaren. En die moeten meewillen. In Breda adviseerden die heel sterk het gemeentebestuur. Als iets hen niet zinde, dan hadden ze wel een argument waarom het niet ging of zo. Dus die hadden ook wel een grote inbreng. Maar in Nederland heeft de gemeente toch wel een veel grotere bestuursmacht dan hier. En als die dan positief staan...

Wanorde kost ook geld DHM: Hier zie je soms wijken die zo éénvoudig zijn aangelegd, dat je je afvraagt of de mensen hun eigen tuinbloempjes nog wel mogen kiezen.

F6: Wat ik indertijd in Denemarken een van de mooiste wijken vond, was iets heel sirnpels. Deze heette SÛdergdrtparken en daar stonden de huizen, heel eenvoudige woningen, in slierten naast elkaar. Hier stond een verspringende rij en wat verder weer een groep. Daar was ook Vrij simpele beplanting bij: canadabomen, struiken die heel makkelijk groeien en zo en daar binnenin gazon waar de kinde-

ren op konden spelen en stoeien in het groen. En dan zo georiënteerd dat de mensen vanop hun terras uitzicht hadden op de open ruimte, die voor iedereen gemeenschappelijk was. In de planning van de wijken hier wordt daar weinig aan gedaan. Op een paar uitzonderingen na, zoals de Donckakker in Meer, waar ook gemeenschappelijk groen met wat water voorzien is. In Nederland doet men dat ook al vaker, bv. ook met de Haagse Beemden. En dan heb je later in die wijken ook geen verkeersdrempels en zo meer nodig. Want als je het goed doet, dan maak je de straten zodanig dat er geen lange stukken meer inzitten. Zo wordt het verkeer automatisch afgeremd. De oppervlakte per inwoner wordt daardoor niet per se groter. Over het algemeen zijn de privétuinen er kleiner. Dat heeft zijn v66r en zijn nadelen. Sommige mensen willen een grote tuin, andere zijn met een klein stukje tevreden. Want in zo'n wijken zijn er delen voorzien met kleine privétuinen en andere met grotere. En tussendoor heb je dan de ruimten met openbaar groen. Zo krijg je variatie in een wijk. En het sociaal contact blijft heel gemakkelijk. Meestal is de bebouwing zo ingeplant dat de huizen uitzicht hebben op de gemeenschappelijke groene ruimte. Aan de straatkant is het soms zelfs zo dat je met de auto niet helemaal tot bij de huizen kunt komen. En dat vindt men niet erg, als er daardoor dan weer meer ruimte vrijkomt voor groen, meer bruikbare ruimte. Nu waren daar natuurlijk ook weer niet alle wijken zo. Er was ook hoogbouw e.d. Ik denk ook aan een wijk van Arne Jacobsen, tegen Kopenhagen aan. Daar was de open ruimte opgevuld met stekelige planten. Maar al die huizen, het waren bejaardenwoningen, die hadden een oog, een raam op de zee. Ook daar was er dus heel wat verschil in wijken. Nu is het ook wel zo: Denemarken heeft minder inwoners en de oppervlakte is groter dan bij ons. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Maar het is niet omdat je meer ruimte hebt, dat je die ook beter benut. Hoe minder ruimte, hoe beter je er op zou moeten letten. Dat doet men wel in Nederland, maar daar maakt men het weer wat te klein, vind ik. Want in de Haagse Beemden daar heb je wel grote groene ruimtes en globaal is dat best mooi, maar die geveltjes zijn nog 4,5 meter. En daar zit dan de voordeur nog bij in. En een tuintje van 7 meter diep op 4,5 m. Je hebt dan wel meer plaats voor groen, voor gescheiden fietspaden en een apart circuit voor het openbaar vervoer. Want dat moet je er bij ons ook bijtellen: onze wanorde kost ook geld. Want iedereen wil op alles aangesloten worden en heeft dan ook graag een bushalte bij zijn deur. En dat kost ook allemaal geld en ruimte.


MAN IN DE MAAND

En in Hoogstraten? DHM: Wat zijn in Hoogstraten zo de dingen die je het liefst zou opgelost zien? FG: Men zou kunnen beginnen met al de dorpskernen van de deelgemeenten planmatig, zij het dan in fazen, aantrekkelijk te maken. Ik zou willen dat het daar rond de kerk echt goed werd. Ik vrees daar eigenlijk het ergste voor. Men is met dat plan bezig en geraakt er niet uit. Gelukkig komen er telkens opmerkingen van het 'kritische' gemeentebestuur van Hoogstraten. Wij hebben vroeger al eens met een man of vier elk een voorstel uitgewerkt. Dat was na die vergaderingen van de middenstand. Dat hebben wij uit eigen beweging gedaan. Normaal zou je zeggen: kom, we gaan eens kijken of daar niet wat bruikbaars in zit. Maar dat gebeurt dus niet. Nu heeft men wel gevraagd om ook eens een voorstel te doen. Maar dat moet dan wel gratis gebeuren. Na de verbouwing van de Kela tot nieuwe IKO-gebouwen, is er al een flinke hap van het gebied afgenomen. Daardoor is het al een beetje verminkt. Architect Van Laer heeft rond zijn mooi gebouw de aanleg gedaan zonder naar het geheel te kijken. Dan zit je nog met de verbinding BuizelstraatLindendreef. Dat is weer een ander ontwerper, Stockmans. Hij wil best nog wat met zijn ontwerp wachten. Maar een deel van het schepencollege dringt er wel op aan dat die weg zo doorgaat. Ik ben wel erg tevreden dat de

herinrichting van Meersel-Dreef nu toch meer in de goede richting evolueert. Sinds Jef Verheyen in het gemeentebestuur zetelt, is de hoop op degelijk en planmatig werk weer gestegen. Fons Sprangers heeft een voorafgaandelijk degelijke planning ook steeds als elementair gesteld. Zo heeft natuurlijk ieder zijn goede en slechte kanten. Ik zelf heb er ook van beide soorten. Ik vind wel dat er moet gestreden worden om de bomen langs de rijksweg Meerle-Hoogstraten te behouden en hier voor een vrijliggend fietspad te opteren. De landschappelijke waarde van deze rijksweg is te belangrijk. DHM: Om zo'n opdracht te krijgen, moet je dan politiek heel voorzichtig zijn, of je juist engageren? FG: Ik werk voor verschillende gemeentebesturen, in diverse kleuren. Baarle-Hertog heeft nu niet bepaald een kleur, denk ik. Wuustwezel is duidelijk CVP. Voor de gemeente Lint ben ik bezig, dat is Volksunie denk ik. Als het er op aankomt goed werk te leveren, zou dat geen rol mogen spelen. Voor de aanleg rond de bejaardenwoningen van het OCMW in Hoogstraten had men 100Âź subsidies kunnen krijgen, met nog 2 jaar gratis onderhoud erbij. Maar dan moesten ze er wel een erkend ontwerper bij nemen. Ik heb Ar nold Van Aperen daarover wel eens gebeld, maar deze dacht dat het niet echt de moeite was tegenover de administratieve problemen.

Ik denk dat het veel meer van mensen afhangt dan van partijen. Wil men een goed ontwerp, dan zoekt men iemand die dat goed kan. Maar als je op alles en iedereen een kleur moet plakken... Zoals het beleid soms heel kortzichtig is - van dag tot dag - zo kijkt men vaak naar de andere mensen ook: steunen ze mijn partij of niet! In Baarle-Hertog bv. daar heeft zelfs de oppositie een schepenzetel, om hen ook bij het beleid te kunnen betrekken.

Slot Over tuinen, wijken en het beleid in dit land kan nog veel gezegd worden. Wij stoppen er in ieder geval mee. Sommigen onder u, lezers, zijn misschien al niet meer tot aan dit slot geraakt omdat ze het te gespecialiseerd vonden. A Ihoewel, om zo eens achter de schermen van de politiek te kunnen meegluren, daar moet je wat voor over hebben. Wij wensen onze man in de maand nog veel mooie tuinen toe en veel tijd om in zijn eigen tuin te werken. (fh/fvb)

i\\

J1

ĂŽII

Hel gemeentehuis van Baarle-Hertog met een deel van de omgeving op plan. Ook hier zal de 'groei-tijd' het laatste woord hebben.

7


J. STOFFELSPA ULUSSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SLUITINGSDAG: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 8


VANUIT HET STADHUIS... Een verhaal over gronden en plannen, over politieke zeden en moraal, over...

Hoogstraatse toestanden De inleiding van ons vorig verslag besloten we met de zin: Het nieuwe jaar verviel in de oude gewoonten. Op dit moment zijn we eerder geneigd om te schrijven: Het lijkt nog erger dan in 1987. De politiekers zullen het misschien wel ontkennen, maar wij denken dat de verscherping van de werkwijzen en de verharding van de standpunten toch wel iets te maken hebben met het verkiezingsjaar. Nog een goed half jaar en we mogen weer gaan stemmen voor onze toekomstige raadsleden. Nâ maandag 15 februari 'vergaderde' de gemeenteraad nog tweemaal. Op 22 februari werden de bestuursleden uitgenodigd voor de bespreking van een FB-CVP-agenda met een 12-tal punten en op 14 maart voor 8 punten van het collge en 2 van de CVP in openbare zitting. De situatie van het Begijnhof te Hoogstraten, het kerkhof van Wortel en grondwerken in Meer vormden de hoofdbrok van deze agenda. Bij het begin van de zitting zijn de frakties van CVP en FB aanwezig; de KGB en OD-raadsleden komen niet opdagen. Burgemeester Jansen opent de vergadering met de mededeling dat hij de verschillende agendapunten wel wil toelichten maar niet in groep bespreken en er kan over niets gestemd worden. Als de raadsleden van de oppositie goed luisteren kan deze raadszitting beginnen. Zowel FB als CVP protesteren tegen deze manier van werken maar blijven toch zitten, blijkbaar vanuit de mening: we zullen wel zien wat het wordt en beter iets dan helemaal niets.

numenten en landschappen respecteren, de inrichting van het openbaar domein en ruimten alsook de inspraak van de bewoners die prioriteit moeten krijgen. De voorzitter zegt dat hij dat allemaal ook weet en dat schepen Verhuist dat reeds dikwijls genoeg gezegd heeft. Bijgevoig gaat hij naar het volgende punt. De FB-schepenen Sprangers en Verhuist verzoeken om een register aan te leggen van de in- en uitgaande post. Dit is volgens de voorzitter geen zaak voor de raad maar wel van het college. Volgens de burgemeester zijn zij slecht geplaatst om zoiets te vragen. Elke burgemeester heeft zijn eigen systeem.

Begijnhof en andere...

De CVP vraagt de ter beschikking stelling van een perceel grond achter de gemeenteschool in Minderhout voor de school en de jeugdbeweging K.S.J. De voorzitter zegt dat de uitbreiding van het speelpleïn er komt en later ook een oplossing voor de KSJ. De voorgestelde uitbreiding van de openbare verlichting is voorzien in straten welke in de onmiddellijke nabijheid van het centrum gelegen zijn. De CVP vraagt ook aandacht voor een aantal bijkomende lichtpunten in andere straten. Burgemeester Jansen zegt dat er offertes zullen gemaakt worden voor Hoogstraten, Minderhout en Wortel en dat men dan ook die andere plaatsen zal bekijken. De raadsleden Verlinden en Peerlinck vragen toch de bespreking van de toestand op sommige begraafplaatsen, o.a. in Wortel, vooral naar aanleiding van de baldadigheden ter gelegenheid van de carnavalsviering. Er zijn minstens 30 grafzerken vernield op het kerkhof in Wortel. Reeds in 1984 heeft de CVPfraktie dit probleem op de raad gebracht maar er is nooit iets gedaan. Hun voorstel was om een poort te hangen aan de ingang langs de kant van de parochiezaal zodat het kerkhof en de kerkmuur niet langer zouden gebruikt worden als parkeerplaats voor fietsers en brommers. De CVP betreurt de grote laksheid van het bestuur in deze kwestie. Hoe staat het met de kwestie van het ophalen van oud papier in Wortel en Meer? De verenigingen willen het blijkbaar wei ophalen als het iets opbrengt, de gemeente zegt dat ge het

Schepen Verhulst neemt het woord en schetst in het kort het ontstaan van de huidige toestand van het Begijnhof. Er zijn reeds plannen gemaakt, er zijn ook diverse voorstellen en initiatieven geweest en in 1984 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot de aankoop met de bedoeling het geheel systematisch te restaureren en te renoveren, maar alles blijft hangen, het college wacht maar met een beslissing. Burgemeester Jansen antwoordt dat hij geen toelichting nodig heeft en dat men eerst zekerheid wil en dan zal het Begijnhof wel op de dagorde komen. In 1986 besliste het O.C.M.W. om in principe over te gaan tot de onderhandse verkoop van het Begijnhof aan de stad Hoogstraten voor een bedrag van ongeveer 10 miljoen fr maar de verkoop is tot dusver nog niet afgewerkt. Schepen Verhuist wil toch wel wat meer weten en vraagt of de meerderheid eigenlijk wel weet wat men met het Begijnhof gaat doen, op welke betoelagingen men zeker kan rekenen, of er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen de beslissingen van het OCMW en de beslissing van de gemeenteraad (aankoop zonder kerk en zonder de woningen 9, 10 en 11). Het aanvaarden van de subsidies houdt ook bepaalde verplichtingen in, namelijk de realisatie van de doelstellingen van het herwaarderingsprojekt, dit' is: het opnieuw bewoonbaar maken van de huizen, verscheidenheid van bewoning realiseren, de normen van mo-

maar moet meegeven met het huisvuil. Dit is volgens de CVP een ongezonde toestand. De burgemeester bevestigt dat er firma's zijn die containers willen plaatsen voor gescheiden af val. Een proef kan men altijd eens proberen. Over de stand van zaken in verband met de verbindingsweg Gelmeistraat-Buizelstraat in Hoogstraten hoopt het college volgende maand een plan aan de raad te kunnen voorleggen. Of dat een fantasieloze rechte straat (met snel verkeer) wordt ofwel een plan dat rekening houdt met de omgeving van kerk, stadhuis, Pax en I.K.O. zullen we maar afwachten. De CVP vraagt ook de aanpassing van het reglement op de afgifte van identiteitskaarten, m.a.w. de naleving van het voorstel van de provincie om de vermelding 'onbekwaam' te wijzigen in 'vrijgesteld' in de plaats van de handtekening van een gehandicapte. Betrokkenen kunnen hun identiteitskaart dan gratis laten vervangen. Burgemeester Jansen deelt mede dat deze zaak op de volgende raadszitting kan geregeld worden. Enkele geko's en personeelsleden waren geïnteresseerd om half-time te werken. Om welke reden staat het college hier afwijzend tegenover, vraagt de CVP. Volgens de voorzitter is dit een zaak voor de besloten vergadering en niet voor de openbare zitting. De vraagstellers zijn akkoord. Daarna vraagt de CVP uitleg over een rechtszaak waarbij de gemeente zou betrokken zijn naar aanleiding van een gracht die door de gemeente werd gegraven op privé grond zonder toestemming van de eigenaar. De CVP zegt dat de gemeente hier zijn verantwoordelijkheid niet moet ontlopen en de oude toestand moet herstellen en de geëiste schadevergoeding moet betalen. De burgemeester zegt dat deze zaak opnieuw in onderhandeling is en dat de Watering de kwestie zal onderzoeken. Raadslid Verlinden wenst opnieuw de kwestie te bespreken van de ontsluitingsweg die men plant achter de rij kswachtkazerne, evenwijdig met de Vrijheid en vertrekkende vanuit de Gravin Elisabethiaan. Hij vindt dat dit plan moet opgenomen worden in een ruimer bijzonder plan van aanleg waarin ook een ontsluiting is voorzien in de richting van de Kathelijnestraat vooraleer alles is volgebouwd. De voorzitter meent dat dit punt reeds in vorige zitting is besproken en dat men nu beter de verdere evolutie kan afwachten. Wanneer Verlinden toch blijft aandringen op een stemming maakt de burgemeester kwaad en stapt op. Hiermede was de vergadering afgelopen. De oppositie bleef nog even zitten en vroeg zich af of dit wel echte gemeenteraadszitting was en wat men nu eigenlijk zou moeten doen. De CVP had nog graag gesproken over de ontzavelingwerken aan de Tolberg. Volgens hen wordt door de aannemer geen rekening gehouden met het 'niveau', er wordt veel te diep uitgegraven en de bermen van de gemeenteweg werden helemaal stuk gereden. Is het de taak van de gemeente om die te herstellen terwijl de zavel gebruikt wordt door een aanne-


GEMEENTERAAD mer die op de Meerse transportzone aan het werken is?

politieke toestanden Eigenlijk is men bij de oppositie na deze vergadering niet veel wijzer geworden. Kan men spreken van een gemeenteraadszitting wanneer men als raadslid het woord niet mag voeren, alleen maar mag luisteren naar de burgemeester en wanneer er over geen en kel punt mag gestemd worden? Dit heeft dus meer van een vragenuurtje dan van een bespreking van de gemeentelijke problemen door de gemeentelijke bestuursleden. Zowel FB als CVP besloten om de gemeenteraad opnieuw bijeen te roepen en opnieuw deze punten te bespreken. De CVP zou een klacht indienen bij de goeverneur van de provincie Antwerpen omwille van het 'onwettige en ondemocratische gedrag' van de burgemeester. Maar die tweede oproep kwam er niet. Op de agenda van de raad van 15 februari werden door CVP en FB verschillende punten toegevoegd. Meerderheid tegen minderheid stemde toen voor niet-behandeling, zoals u in ons vorig verslag kon lezen. Daarop vroegen FB en CVP de raad bijeen op 22 februari en dat verliep zoals hiervoor geschetst. C VP en FB en burgemeester zijn samen 12 leden (van de 23). Toen de burgemeester de raadszaal verliet was men niet meer voldoende in aantal om wettig te vergaderen en diende de zitting gesloten te worden. Schepen Verhulst liet daarna een tweede aanvraag voor een raadszitting op donderdag 25 februari ondertekenen door de leden van C VP en FB en bezorgde deze agenda onmiddellijk aan burgemeester Jansen. Op 23 februari liet de burgemeester aan schepen Verhuist de agenda terugbezorgen met op de keerzijde de geschreven mededeling: 'deze dagorde is besproken in vergadering van 22 februari'. De raad werd niet bijeen geroepen. De CVP en FB-frakties brachten dan op 24 februari een tweede aanvraag binnen met de punten die niet behandeld waren op 22 februari. Burgemeester Jansen liet bij raadslid Verlinden de agenda terugbezorgen door de politie op 25 februari met op de keerzijde het bericht: 'wanneer men voor de tweede maal een gemeenteraad bijeenroept moet dit juist de zelfde dagorde zijn als de eerste. U kunt misschien deze punten bij een volgende raadszitting laten voegen'. Op 25 februari werd door raadslid Verlinden een tweede oproep aan de burgemeester overhandigd. Maar deze oproep voor een raadszitting op maandag 29 februari werd nooit verzonden en bijge volg kwam er ook geen tweede zitting. Zo zat de oppositie terug bij de situatie ontstaan na de raadszitting van 15 februari. Er werden geen verdere pogingen meer ondernomen.

Hoe verkavelen? De agenda voor de gemeenteraadszitting van 14 maart vermeldt 10 punten in openbare zitting - waarvan 2 op verzoek van de CVP - 6 punten voor de besloten (geheime) vergadering. De voornaamste punten hebben betrekking op het goedkeuren van wegen in een verkaveling en de voorlopige en definitieve aanneming van bijzondere plannen van aanleg. Met deze dossiers zitten we ter streke 'Elsbroeken', 10

'Het Groot Veld' en 'Beekheyde'. Het is vlug duidelijk dat punt 4, de verkaveling van n.v. Belimo, het meest gevoelig ligt. Deze firma of zijn zaakvoerder is reeds vele jaren aktief in de gemeente en was hier ook reeds werkzaam voor de fusie van de gemeenten. Iemand van het college verklaarde onlangs dat deze verkavelaar - in de persoon van de heer Van Doren - een 'weldoener' is voor Hoogstraten, maar de CVP denkt dat hij toch maar een weldoener is voor enkele personen. Zowel FB als CVP vragen om enkele verbeteringen aan te brengen in het raadsverslag van 15 februari, o.a. in verband met het voetbalveld te Meerle en het punt betreffende de begrotingswijziging. De lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van bureelbenodigdheden en meubilair voor de bibliotheek worden met algemene instemming goedgekeurd. Ook de politieverordening naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken in de Achtelsestraat en ter hoogte van de Gustaaf Segersstraat in de Gelmelstraat, alsook werken op de rijksweg Wortel-Merksplas, wordt goedgekeurd. Vooral de bouw van de aansluiting van de collector op de riolering in de Ge!melstraat zal voor veel en langdurige hinder zorgen. Zeker het klooster en de scholen van het Spijker zullen hiervan veel last ondervinden. Raadslid VerlĂŻnden vraagt extra aandacht voor de kleinere omleidingswegen en de verzakte bermen, o.a. op Poeleinde in Wortel. De burgemeester belooft deze zaken te laten nakijken en herstellen.

Verkaveling BELIMO De nv Belimo (Antwerpen) heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor gronden gelegen in het woonuitbreidingsgebied tussen de Achtelsestraat en de reeds aangelegde verkavelingen in de richting van het Groenewoud. Dezelf de maatschappij realiseerde in Hoogstraten reeds een verkaveling, ni. de Molenakker (1985) en is nu te Wortel bezig met een verkaveling aan de Beukendreef, goedgekeurd in 1987. Het huidige verkavelingsplan voorziet 57 percelen op een oppervlakte van iets meer dan 6 ha, m.a.w. ongeveer 9 woningen per ha. De raad moet zich uitspreken over het tracĂŠ der wegen, het vaststellen van de weguitrusting en de nutsvoorzieningen. De CVP is boos omdat het college volgens hen een allesbehalve sociale politiek voert inzake bouwgronden. Het systeem van de privĂŠ verkavelingen is er enkel op gericht opdat enkelingen zich verrij ken en de bouwgronden zijn meestal veel te duur voor de gewone mensen. De personen welke met gronden in de bouwzone vallen of in een woonuitbreidingsgebied liggen, hebben van de gemeenschap - die deze zones via het gewestplan bepaalt - reeds een geschenk gekregen in de vorm van een meerprijs voor die gronden. Het zou logisch zijn indien de gemeenschap in ruil voor die meerwaarde ook iets terug krijgt in de vorm van goedkope bouwgronden. Daarbuiten zijn er nog steeds 'vrije' kavels langs bestaande en uitgeruste wegen. Verder is de CVP niet gelukkig met het algemeen plan waar geen ruimte voor groen of speelplein is voorzien, er ergens nog een 'eiland' blijft lig-


GEMEENTERAAD gen dat dan straks de gemeente weer zal moeten kopen en het feit dat er geen bouwverplichting is. Wanneer gaat het gemeentebestuur van Hoogstraten eens een inspanning doen om betaalbare gronden en woningen te bekomen in het Centrum of de onmiddellijke omgeving van Hoogstraten? Of mogen sociale verkavelingen en woningen alleen maar in de omliggende dorpen gepland worden?, aldus de CVP-fraktie. De FB zag liever dat men het effektieve woongebied maximaal zou benutten en de woonuitbreidingsgebeiden zou sparen, behouden als reserve voor later. Hoe komt het dat steeds dezelfde firma hier in Hoogstraten opduikt? Wordt zij misschien getipt waar nog een winstgevende vrije verkaveling mogelijk is?, vraagt FB zich af. Volgens hen zou men dit agendapunt beter verdagen. Bij de behandeling van het dossier is de procedure niet gevolgd, een perceel wordt niet in de verkaveling betrokken, er is een ongelijke behandeling van de aangelanden, de wegenstructuur is voor vele verbeteringen vatbaar, er is een geen groene ruimte, geen speelweide, geen duidelijke opgave van de aanplantingen, enz. Burgemeester Jansen is niet akkoord met al deze opmerkingen. Volgens hem heeft het Vrije spel van vraag en aanbod wel degelijk een gunstige invloed op de kostprijs. Ook schepen Pauwels pleit voor meer groen en speelruimte. De onafhankelijke democraten Van Huffel en Snijders merken op dat de oppositie wel de plannen van het college altijd afkeurt maar zeil geen positieve voorstellen heeft op het stuk van grondbeleid. Bovendien komen jullie altijd te laat met reacties, aldus O.D. Na een vrij lange diskussie laat de voorzitter stemmen. Meerderheid tegen minderheid wordt het plan goedgekeurd. Op 28.12.87 besliste de gemeenteraad tot ontDe voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan wordt niet goedgekeurd door de CVP-fraktie. Zij gaven en geven nog steeds de voorkeur aan ruilen en onderhandelen en vrezen dat deze procedure de gemeente uiteindelijk nog meer geld zal kosten. De definitieve aanneming van het bijzonder plan van aanleg nr.2 Het Groot Veld wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Het bedrijf De Ster is gelegen aan de Gelmelstraat. Bij de opstelling van het gewestplan werd dit voorzien in een ambachtelijke zone. Verdere uitbreiding kan echter niet meer omdat de omliggende gronden in het landbouwgebied liggen. Destijds weigerden de eigenaars van de boerderij te verkopen. Dit maakte het onmogelijk om deze gronden op te nemen in de ambachtelijke zone. Intussen is dit bezwaar van de hand. Zo kan nu het gebied tot aan de woonwijk Het Hoefijzer opgenomen worden in de ambachtelijke zone. Ook de voorlopige aanneming van het bijzonder plan van aanleg nr. 3 Beekheyde krijgt de algemene goedkeuring. Dit plan beoogt een aantal wijzigingen te brengen aan de ambachtelijke zone van Minderhout. Een herschikking van de gronden naast het waterzuiveringsstation vindt zijn oorsprong in het feit dat de firma Spranco een perceel grond kocht naast het zuiveringsstation, nI. het perceel waar oorspronkelijk het station was gepland. Volgens het gewestplan was hier een gebied voorzien van gemeenschapsvoorzienigen. Door de verplaatsing was het waterzuiveringsstation werd een gedeelte van de ambachtelijke zone ingenomen door het zuiveringsstation. Het is dan ook logisch dat het vroeger voorziene bouwterrein van het zuiveringsstation nu opgenomen wordt eigening van de Patria.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kol lekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur. zaterdag tot 17 uur, Andere uren: afspraak steeds rrroget:jk Gesloten: zondag en maandagnoormddag.

1 EI

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

in de ambachtelijke zone. Een verhuis van het bedrijf Spranco naar de ambachtelijke zone, brengt dit bedrijf uit de woonzone naar de zone waar het thuis hoort. Bij deze gelegenheid worden ook de vier burgerwoningen aan de Bredaseweg, die nu volgens plan in de ambachtelijke zone liggen, opgenomen in het woongebied. Na enige diskussie en veel verwarring is de raad akkoord met de toekenning van een provisie van 2.000 fr aan de schoolhoofden van de gemeentelijke basisscholen. Hiermede kunnen zij diverse kleine uitgaven onmiddellijk betalen zonder te moeten wachten op de administratieve regeling. Na aankoop dienen ze verantwoording af te leggen en wordt de provisie weer aangevuld. Het is wel opmerkelijk dat zo een beslissing over 2 of 5.000 fr soms meer aandacht krijgt dan een aankoop van vele duizenden of soms miljoenen fr. In verband met de verbindingsweg Gelmelstraat-Buizelstraat deelt burgemeester Jansen mede dat het plan af is en dat men nu met de boordeigenaars kan gaan praten. Hopelijk zijn ze allemaal akkoord met het schattingsverslag zodat deze zaak nog dit jaar kan aanbesteed worden. Tot slot is de volledige raad ook akkoord met het aanpassen van het reglement op de afgifte van identiteitskaarten, zoals door de CVPfraktie is gevraagd.

Eindelijk? In de besloten vergadering werd de ereloonovereenkomst met de architect goedgekeurd voor de groenaanleg in de omgeving van de kerk, stadhuis, Pax en lKO. Hopelijk wordt

deze zaak niet allen snel maar ook keurig afgewerkt. Het geko-kontrakt van opsteller Suzanne Viskens op de technische dienst werd met een jaar verlengd. Denise Van Gestel, Anita Verschueren, Marleen Nees en Lief Vanhaute werden als leerkracht benoemd voor het lager onderwijs; Ingrid Adriaensen, Mieke Huet, Marleen Dufraing en Clara Servaes voor het kleuteronderwijs. Linda Bevers werd voor een halfjaar aangesteld voor de toeristische dienst.0

BUTAGAZ FLESSEN PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

JOOS en GERDA CROES-ROM BOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91


JEUGD

Fusieswing

re op enige kwaliteit dient gelet. In De Mussenakker zullen ze dat nu ook al weten. Het zat de jongens uit Meer trouwens niet mee, in maart. Op zaterdag de twaalfde moesten The Clam en The Comedown optreden, doch de jongens stuurden wegens misverstand hun kat. Ze komen echter alsnog terug, daarover verder meer op deze bladzijden.

Psychobilly Boogie

Droge koekjes op speed Zaterdag 27 februari hadden de Britse formaties FELT en MO-NUS in zal Pax moeten aantreden, maar beiden stuurden hun kat, ze gelastten met name een hele Europese tournee af. Gelukkig vonden de organisatoren van Cahier de Brouillon in de Nederlandse groep Trockener Kecks een bereidwillige vervanger. Rick De Leeuw en co. mogen dan wel de lievelingetjes van de Belgische perslui zijn, te zien aan de kleine 200 bezoekers die op het concert afkwamen hebben ze bij het publiek nog niet dé populariteit van een Hollandse topgroep. Die vaststelling kon echter weinig afdoen aan het enthousiasme waarmee de aanwezigen op stevige, punky Nederlandstalige gezongen rock werden getrakteerd. Het repertoire van de recentste elpee 'Een Op Een Miljoen' knalde in stoomtreinvaart uit de luidsprekers en zette de zaal al heel snel in vuur en vlam. Niet meteen een luisterconcert dus, ook niet bestemd voor oren op zoek naar technische hoogstandjes. Trockener Kecks maakten er een regelrecht feestje van, en konden even de afwezigheid van de Engelse acts doen vergeten. Vermelden we nog dat ze in het komende zomerfestivalseizoen nog verscheidene malen op Belgische bodem te horen zullen zijn, je kan dus nog altijd 'ns gaan luisteren!

Hardcore met een geurtje Zondag 6 maart liep De Mussenakker als naar gewoonte weer lekker vol om enkele jonge geweldenaars aan het werk te zien. Op de affiche prijkten Bad lnfluence uit Brasschaat en het Limburgse Heibel. Wat men echter niet wist, was dat er nog twee extra groepen onaangekondigd van de partij waren, en daar liep het dan ook even mis. De twee combo's in kwestie bleken namelijk over dezelfde zanger te beschikken! De geëngageerde songs werden telkens met 'n uitgebreide verklaring toegelicht, maar vanaf het ogenblik dat ze gezongen dienden te worden ontaardden de vocalen in een soort permanente oerkreet. Dit geweld bleek na een tijdje zelfs voor de meest fanatieke aanhangers en kenners teveel van het goede te zijn, zodat kon vastgesteld worden dat velen het pand voortijdig verlieten. Gevolg: op het moment dat de 'groten' aan de beurt waren speelden dezen voor een gehalveerd publiek. Eén en ander leidde tot de conclusie dat ook in een 'anarchistisch' gen12

Het Brusselse trio The Ratmen hanteren een staande bas, een drumstel bestaande uit twee trommeltjes en één cymbaal, en een vettig klinkend gitaartje. Daarmee brengen ze rock 'n roll in vijfde versnelling, ook wel 'psychobilly' genaamd. Het genre had een beetje een kwalijke reputatie, wegens het vaak aanwezig zijn van zogeheten 'skinheads' die er nogal rechtse opvattingen op nahouden. De drie genodigden die op zaterdag 19 maart in Cahier De Brouillon van katoen gaven, wilden daarmee geen uïtstaans hebben, er waren dan ook geen kortgeknipte neo-nazi's te bespeuren. Wél veel vér uitstekende kuifjes, talrijke rockers in hart en nieren dus. The Ratmen voldeden méér dan behoorlijk aan de verwachtingen, al verviel het eerste deel van hun korte, kernachtige set in een wat storend amateurisme. De aanvankelijk schuchtere reakties van het publiek veranderden echter al snel in energiek enthousiasme. Twee keer werden de heren - waarvan er twee inmiddels in bloot bovenlijf hun ding deden - teruggeroepen, en dat was terecht ook. Met The Ratmen is een goeie live-act in de Belgische sixties-scene op-

gestaan. Uiteraard moeten ze nog een hele weg afleggen, zeker wanneer we bedenken dat de negentig bezoekers het grootste publiek vormden waarvoor ze tot heden live hebben opgetreden!

Sla de handen in elkaar Laat ons voor eens en voor altijd duidelijk wezen: The Scoundrels uit het Nederlandse grensdorp Wernhout staan op een eenzame hoogte in de hedendaagse punksien, en hebben met hardcore geen uitstaans. Op zondag 20 maart waren ze van de partij in Cahier De Brouillon, en ze maakten er een heus festijn van. De honderddertig jonge turken waren getuige van de elpeepresentatie van hun nieuwe langspeler 'Join Hands', uitgebracht op hun thuislabel Swaddle Records. De kern van de groep - intussen tot viertal uitgebreid speelt al meer dan zeven jaar samen, en dat kon men horen ook. Dit was de overtuiging zelve, dit waren volwassen songs met doordachte melodie, ritme én teksten tegen militarisme, bio-industrie, bonthandel en aggressieve dierensporten. Maar beter nog, de energieke sfeer van de punkgolf anno '76-'77 hing al snel in de lucht, en de vonk sprong moeiteloos over. Als je dan nog een prima cover van Chris Spedding's 'Get Outa My Pagoda' voorgeschoteld krijgt, hoef je niet meer te twijfelen. The Scoundrels zijn hoogdringend aan een bredere erkenning toe. Moeten we nog vermelden dat de elpee 'Join Hands' als 'n zoet broodje van de toonbank ging? Normaal, eigenlijk.

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven' Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.


JEUGD

April stuurt den concertganger waar zij wil Nog even dit: het optreden van de Belgische beloften The Romans - zie hun resultaten in Humo's Rockrally! In het Slot op zaterdag 26 maart konden we bij het ter perse gaan van deze Fusieswing nog niet verslaan. Even wachten alsjeblieft, tot de mei-editie!

nTpj, T

Kort Meers De Mussenakker gaat onverdroten verder. Op zaterdag 2 april bieden zij het Hoogstraats publiek HAT & COATSTAND aan, een groep waarvan wij slechts konden vernemen dat hetgeen zij brengen 'funkrock met humor' is. Een voorlopige onbekende dus, ga maar eens kijken, en weet te zeggen of je gelachen hebt. Wij houden in elk geval onze oren gespitst.

Aprilse hardcoregril Het Paasfeest is gewoonlijk bestemd om in gezellige familiale kring te vieren, doch Cahier De Brouillon zal onverdroten deze traditie doorbreken. Op zondag 3 april is er namelijk Paaspunk, een hardcoremiddag met op de affiche de Malse heren van DISTRESS en de Nederlandse topgroep THE SWAMPSURFERS. Graag wijzen wij de liefhebbers er op dat een deel van de geïnde inkomgelden goed zal worden besteed. Op die manier biedt het concert aan de bekende figuren Jan Koyen, Dennis Geets en 'den John' de gelegenheid een beginkapitaal te verzamelen voor de uitgave van een regionaal fanzine plus de opname van een cassette van Distress op het Swaddle-label der Scoundrels. 't Is maar dat je weet hoe je je centen besteedt!

Door een aprilse sixtiesgril Wij melden het u reeds, in maart had De Mussenakker wat tegenslag. Moeten vaststellen dat een concert niet kan doorgaan is nooit leuk, vraag het maar aan Jan Van Bavel. Doch niet getreurd, dat wordt op zaterdag 16 april goedgemaakt. Die dag staat in het teken van het populaire sixties-genre, en kadert in de uitgave - in 1987 - van de verzamelaar 'The 2nd Belgian 6ties Boom', waarop bekende en minder illustere uitvoerders van een lang vervlogen genre te horen zijn. Twee van die beloften heten THE CLAM en THE SANDMEN, sinds kort regelmatig te bemerken langs Vlaamsche wegen. Twijfel niet, dames en heren, en steek uw kop binnen door de M ussendeu r.

Body aprilmusic Op zaterdag 23 april staat er in zaal Pax weer een belangrijke muzikale gebeurtenis op het programma. In het kader van een Europees tournee doet de Belgische topgroep THE NEON JUDGEMENT Hoogstraten aan, en da's dan slechts één van de drie plaatsen die in april in België worden aangedaan. Dirk Da Davo en TB Frank hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van ons lands belangrijkste exportprodukten, en hun populariteit in Frankrijk overstijgt die op ons eigen nationaal vlak. Vanuit het Brabantse studentenstadje Leuven, en via talloze suksesvolle platenuitgaven bouwden de heren zich een serieuze cult-reputatie op, en waren zij regel-

The Neon Judgeinent matig in de top van de Belgische platenverkoop te bemerken. Pas via albums als 'The Mafu Cage' (1986), 'A Man Ain't No Man When A Man Ain't Got No Horse Man' (1987) en 'Horny As Heil' begon The Neon Judgement over de grenzen heen te kijken. Doorheen deze drie plaatuitgaven was een evolutie van zuivere electronica naar ineer prominent gitaarwerk een opmerkelijk gegeven. Neem daarbij nog de geduldige opbouw van de harde live-shows - met soms gewaagde uitstapjes, zoals op een Panoramauitzending begin maart te zien was - en je weet waaraan je je op 23 april moet verwachten. Geen lieverdjes, de heren Da Davo en Frank, en steeds bereid de toehoorders direkt naar de ingewanden te grijpen. Kaarten in voorverkoop kosten 300 frank en zijn te krijgen in Cahier De Brouillon, Brabo Records te Antwerpen en platenhandel Center te Turnhout. Aan de kassa betaal je 350 frank.

Echo's van verderop Hardrockliefhebbers opgelet! Op zaterdag 30 april spelen de groepen THORAX en het Nederlandse topgezelschap VENGEANCE een éérimalig concert in Zaal St. Jan te Weelde. Be there, of wij bekijken u niet meer. Het jeugdkafee De Jeuzel te Wuustwezel heeft een nieuwe uitbater - of beter uitbaatster - en wil z'n zoveelste heropening met enkele aktiviteiten klank bijzetten. Niet mis trouwens: op zondag 3 april spelen THE SOFTIES (exMidnight Sex) ten dans, op zaterdag 16april is het de beurt aan de Limburgse geweldenaars COYOTE AND THE LOST DAKOTAS, vanaf 21 u. te zien in De Jeuzel zelf. Op naar zaal Godelieve daarna, voor de '3e Nacht Van

VAN DEN OUWELAND

LASER SHOW HOOGSTRATEN De Blues'. Datum is zaterdag 30 april, de groepen heten WILLY NILLY, MAGIC FRANKIE & THE BLUES DISEASE, ALBATROSS en BIG BILL AND BAND. Het zal er weer héél druk zijn, voelen wij met onze natte vinger. Zelfs dan geeft De Jeuzel het nog niet op. Zondag 29 mei sluit WILLEM VERMANDERE & GROEP in Zaal Godelieve de reeks festiviteiten af. Wil je alle details van dit programma, bel dan onverwijld 03/6698616.

'Kroeg en blues' editie nummer twee ALL STAGE FACILITIES VZW. heeft de eer voor een tweede maal de kroegentocht 'Kroeg En Blues' te organiseren. De planning is momenteel volop aan de gang, doch noteer slechts één datum: VRIJDAG 13 MEI is het weer zover. In de volgende editie van De Hoogstraatse Maand uiteraard meer details, doch met vreugde kan reeds de deelname worden vermeld van THE CREW, THE SLIME HUNTERS, HOMESICK & THE BACKSTABBERS, ROLAND, BIG BILL, NONKEL NEY'S RHYTHM' BLUESBAND, BLUE BLOT, BOOGIE BOY - beide laatsten nog met licht voorbehoud - THE GIVE BUZZE BAND en de Franse groep ALAN JACK & NORDETTS. Alle info kan je bekomen door te bellen naar nummertje 03.3144743.

Fietsen voor dames, heren en kinderen. Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

'

03 / 314.43.83 13


POLITIEK

Goede Vrijdag om 20.00 uur in zaal Pax te Hoogstraten

Voorstelling van lijsten en kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen 1988 en bekendmaking gezamenlijk programma Ieder inwoner van de fusiegemeente zal wel weten dat hij of zij in oktober '88 weer naar de stembus moet om de mensen aan te duiden die de volgende zes jaar onze stad zullen besturen. Wat de meesten onder u echter niet zullen weten is dat de lijsten allemaal zo goed als klaar zijn en dat er de eerste vrijdag van april een voorstelling van deze lijsten en kandidaten zal gebeuren. Wat bij de Hoogstraatse bevolking ook wel niet zo goed zal bekend zijn is het Koninklijk Besluit tir. 900 dat op 28 december 1987 in het Belgische Staatsblad is verschenen. Dit nieuw K. B. geeft weer dat men na 15 maart de lijsten mag voorstellen en bepaalt ook de transferperiode die beschrijft hoe de politiekers van de ene naar de andere lijst kunnen overstappen. Die periode loopt volgens het K.B. van 15januari tot 15 maart van het jaar der verkiezingen.

In Hoogstraten heeft men gretig gebruik gemaakt van deze transfermogelijkheden want er zijn nogal wat verschuivingen bij de verschillende politieke families. Hier volgen de voornaamsten: - De burgemeester A. Jansen, die omwille van zijn hobby (jagen) veel in de natuur en het groen vertoeft, zal kopman worden bij Fusiebelangen. - Schepen Sprangers en schepen Verhuist die onder geen enkel beding met de huidige burgemeester op dezelfde lijst willen staan, verlaten F.B. - Schepen Sprangers kreeg de tweede plaats op de CVP-lijst achter volksvertegenwoordiger-kopman Jef Van Looy. - Schepen Verhuist zou na een open gesprek met de heren Van HuffeJ en Snijders de 3de plaats krijgen op de OCD-lijst. Het accident bij de installatievergadering van 1983 toen Snijders VerhuIst één communist noemde, is volledig uitgepraat. - Schepen Karel Aerts zou lijstaanvoerder worden bij de KGB waar de schepenen Pauweis en Mathieu zich om gezondheidsredenen terugtrekken. - Ook Richard Paepen (SP) zou van deze lijst deel uitmaken omdat de SP beslist heeft geen lijst in te dienen te Hoogstraten. Nationaal SP-voorzitter zou immers gezegd hebben: 'Wij niet in de Viaamse regering, dan wij ook niet in Hoogstraten.' 14

- Ook de VU zou niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen te Hoogstraten. Hun vroegere kopman Gust Goetschaickx uit Meer zou de 2de plaats krijgen op de PVV-lijst van senator A. van Aperen. De lijst van de PVV zou nog onvolledig zijn

maar tegen het einde van maart zou die zeker aangevuld zijn. - Dus geen SP en VU, maar wel twee nieuwe partijen. - De eerste nieuweling is de S.V.A. (Sport Voor Allen) die zou aangevoerd worden door landmeter Vital Raes (die onlangs nog gekontroleerd werd op doping.) Op deze lijst zouden ook nog voorkomen: de Wortelse raadsleden Herman Veriinden (wielertoerisme), Staf Peerlinck (sinds kort tafeltennis), Marcel Van Ammel (sponsor volleybal) en Milia Horsten (breien). - De tweede nieuwkomer zou de A.E.T. (Anti Een heidstype) zijn met als kopman directeur Livens van Vito. Op deze lijst zou zuster Liesbeth de tweede plaats krijgen en Raf Peeters en René Voet de lijstduwers worden. Deze partij mikt vooral op het groot aantal leerkrachten dat onze stad telt. Bij de klassieke partijen bestaat de enorme vrees dat deze laatste groep wl eens op de wip zvu komen te zitten. Tot zover de geruchten over de kandidaten in de politieke wandelgangen. Wat ons echter nog meer moet plezieren is het feit dat er op Goede Vrijdag een protocol tussen deze partijen zal afgesloten worden. Dit protocol zal inhouden dat alle partijen met eenzelfde programma naar de kiezers zullen komen. Het zou gaan om een tienpuntenprogramma waarvan bij het ter perse gaan slechts volgende 4 uitgelekt waren. De personenbelasting zou dalen tot 2 07ó (nu 6%). Verenigingen met meer dan 20.000 fr in kas, zouden geen subsidies meer krijgen. De Patria zou in het nieuw gemeentehuis worden ingebouwd zodat mensen die op administratieve stukken moeten wachten ondertussen een pintje of tas koffie kunnen drinken. Tijdens de volgende legislatuur zouden er elk jaar 10 km nieuwe fietspaden aangelegd worden. Degenen die méér willen weten en kennis wil len maken met de mensen waaruit zij op 10 oktober moeten kiezen, worden daarom op Goede Vrijdag om 20 uur in zaal Pax te Hoogstraten verwacht. Jean-Luc Devischere

1- s 51' U\N

spf.ctop Nikon

$$ S

pUS

S


BEURS

tS.L

W

Een goed gevulde beurs... • . .ts een bezoek waard natuurlijk. Prompt gedaan, en wel de za-

terdag van de opening, net voor je er op de koppen kon lopen in de grote weekenddrukte. En wat of u er kwam zoeken? vroegen wij onbeschaamd als steeds. En of de HAVAK-editie '88 meegevallen was. En nog zulke vragen van die strekking... Bart, Sven (5) en Bjorn (6) Verheyden (Meerle): Bart: Ik kom iedere keer wel eens tot hier.

Eigenlijk zomaar, niet uit speciale interesse voor een of ander. Van alles te zien hè. De klein mannen komen dan graag mee, voor de ballonnen en zo. Dat is plezant. Sven: Mijn andere ballon was daarstraks al kapot gegaan! •

Frans Van Den Heuvel (Hoogs(ralen): Juul Fransen en Koen (11) (Minderhout): Juul: 't Is de eerste keer dat ik 's zaterdags

kom, van zo lang dat het bestaat. Maar 't was slechts weer, thuis viel er toch niks te doen, en toen dacht ik: dan kan ik net zo goed nu al eens naar de handelsbeurs gaan. 's Zondags is 't dan weer voetbal, en bovendien is 't hier dan te druk. Koen: Waarom ik meekom? Op school moeten we regelmatig prentjes en zo uitknippen, en dan is 't wel interessant om hier al die folders mee te krijgen. Voor de rest vind ik hier zowat alles interessant. Juul: Verleden jaar heb ik een andere keuken gezet, en daar kan ik nu hier nog wel een en

Thijs De Backer (12), Bram Everaerts (12) en Kurt Van Opstal (13) (Hoogstraten): Thijs: Wat we allemaal al hebben? Een tele-

foonboekske, en een schuifpuzzle, een stylo. Dat hebben we zo gekregen. Bram: En papier, folders en zo. Thijs: Onze papa staat hier met een stand. Straks moet ik nog gaan helpen - lekstokken uitdelen. En nu komen we al eens op verkenning, we maken een verkenningstocht. Bram: Ik weet niet of ze dit jaar meer weggeven dan anders. We zijn nog niet overal geweest. Kurt: Ik denk van wel. Het valt zeker niet tegen! Bram: Och, 't is hier wel plezant, maar 't zou niet zo druk mogen zijn.

't Is een investering natuurljk, vooral dan in tijd. Een handelsbeurs is voor een middenstander toch interessant, niet zozeer voor de directe verkoop als voor de publiciteit. Ik heb het al voorgehad dat er mensen jaren lang nog in de winkel komen vragen naar wat ze op de HAVAK gezien hadden. Dat inlegbad daar bijvoorbeeld, met die Duitse video... Daar blijft men wel efkens naar staan kijken, al is het te gek natuurlijk. Die dame op de film kleedt zich uit en houdt dan een bikini aan om in bad te gaan. Wie doet dat nu? Dat valt dus eigenlijk wel een beetje tegen, ha... Ge kunt natuurlijk niet meten of deze vorm van reclame meer opbrengt dan andere. Maar het bereikt toch een massa publiek op korte tijd. En de echt geïnteresseerden komen doorgaans nog eens terug.

Paul ,lms',eri l)i' \1uleu): ij voeren promotie koor De Mosten, laten de mensen zien wat er zoal te doen is. Ge verschiet er van hoeveel mensen er nog nooit geweest zijn, of het zelfs niet kennen! We hebben getracht een goed beeld op te hangen van de diverse mogelijkheden... En dat we hier niet in bikini staan, is ûwdat liet nog wat vroeg op 't seizoen is... Op de schutsels na hehhen we alles zelf gemaakt. Dc stand is vej deeld in twee - een deel voor toerisme, een deel voor De Mosten Het grootste deel van 't werk hoort bij de werkuren voor ons, maar ge kunt natuurlijk niet tot de laatste minuut gaan compenseren. 15


U ZEGT Carlo Vermetten (17) en Eric Martens (17) (Minderhout): Carlo: Er zijn hier heel wat belangrijke din-

gen te zien. Ik zit namelijk in de houtbewerking, en dan kan ik hier komen kijken naar de afwerking van meubels en zo. Bovendien is het in Hoogstraten te doen, en als inwoner moogt ge dat dan niet missen, vind ik. Eric: Mijn nonkel staat hier met een stand. Zelf ben ik vooral gcmntcrcsseerd in auto's. Als ge 18 wordt, begint ge daar toch al eens aan te denken. Ge kunt vergelijken, kunt ze ook van binnen zien. En de kleerwinkels vind ik onl< 70 mooi. Carlo: We gaan wel eens in de Highsireet uit, en toen we deze Highstreet stand zagen, dachten we: kom, hier kunnen we ook eens iets gaan diiiikeii. Ene: We hadden dorst, hè.

Emiel Van Beeck, Adriaan Kenis en Willy Rem mens:

Wat een school als de VITO hier doet? Reclame maken om leerlingen te werven. Dat lukt gewoonlijk wel. Ik geloof dat we destijds voor de eerste keer hier een stand hadden doordat de technische school uit Kalmthout een stand had op de handelsbeurs van Brecht. Toen moesten wij ook wel iets doen natuurlijk. We staan hier trouwens ook wel op on-

ze plaats denk ik: als technische school passen we toch in een aanbod van techniek en technologie en zo... Dit jaar presenteren we O.M. een maquette van de huidige nieuwbouw. Maar straks worden wij al afgelost, dan hebben wij er als eerste vrijwilligers een wachtbeurt opzitten. Als allereerste hebt ge altijd het voordeel van de opening met een borreltje hè...

BEGRAFENISSEN

JORIS Gelmeistraat 52 Hoogstraten Telefoon 03/314 57 10 03/314.56.91.

René Van Delm (Hoogsiraten):

Wat de missiekring op een handelsbeurs doet? Da's nogal duidelijk - centjes vergaren voor de missiewerkers. Wij krijgen namelijk telkens een gratis stand hier, en dat brengt ons heel wat op. Vorige keer 65.000 fr. netto. Daar moet dan wel hard voor gewerkt worden natuurljk, voor zo'n twintigtal vrijwilligers zijn dat hier echt wel vermoeiende dagen en avonden. Maar de mensen blijken onze stand echt genegen te zijn, er heeft nog nooit iemand negatief gereageerd op onze aanwezigheid hier... Drinken jullie iets van de zaak? Goed voor de keel hoor! 16

_-

Nancy Pinxteren (Minderhout) en Jef Bertels (St. Jozef): Jef: Wij komen hier niet voor iets speciaals.

Nancy: Om thuis eens weg te zijn, zeker. Jef: Maar ik heb me dat nog niet echt afgevraagd, hoor, waarom we hier naar toe komen... Nancy: Wat? Om een huwelijkslijst samen te stellen? Neeje, toch niet! Jef: Zeker niet, dat zal nog wel een tijdje duren... Maar ge ziet toch veel interessante dingen. Nancy: Ja, salons en zo, dan ziet ge regelmatig iets dat ge mooi vindt. Jef: Wat zij dan mooi vindt, vind ik niet mooi - en andersom. Maar 't is al bij al echt de moeite waard. Nancy: Zeg, nu gaat die ons nog trekken ook! Jeî: Ik heb al wel met een paar prijskampen meegedaan. Ik ging er hier ook net ene invullen, maar er ligt geen stylo...


NA VAK

Pamfiettenoorlog De zaterdagse HAVAK-opening kende de gebruikelijke speeches bij dergelijke gelegenheden. De voorzitter van de raad van bestuur van de veiling, gemeenschapsminister Jos Dupré en gewezen minister Paul Akkermans hadden ieder woorden van lof voor de inrichters en hun organisatie. Overigens bleken heel wat lokale, regionale of landelijke grootheden hun opwachting te hebben gemaakt in de veilinghallen: o.m. gouverneur Kinsbergen, Wivina Demeester, Arnold Van Aperen, de burgemeester, het schepencollege, enz. Heel wat aandacht ging naar wat zich evenwel in de marge van het officiële ge beuren afspeelde, en wat we met enige dichterlijke vrijheid maar een pamflettenoorlog noemen. Jef Ceerts (uit Meersel-Dreef) bedeelde namens de Landelijke Raad, de Groene Kring, de Landelijke Gilden en de Bedrijfsgilde Tuinbouw een pamflet waarin een 'dringende oproep' werd gedaan aan alle aanwezige personaliteiten om wat te doen aan de 'erbarmelijke toestand van de verbindingsweg Hoogstraten-Breda, het gedeelte Minderhout Centrum en Meerle Centrum'. Jef Geerts over deze actie: 'We hadden deze actie gepland omdat hier de politiekers allemaal bij elkaar te vinden waren. Dat was op voorhand aangevraagd hoor. Het past hier ook wel omdat het om een zaak gaat die de landbouwers zelf aan gaat. Die moeten immers vaak langs slechte wegen naar de veiling, en hun kinderen moeten er langs naar school. Die andere folder had misschien wel niets met deze beurs te maken, al weet ik er niet zo veel van en wil ik er verder ook niks over zeggen... Ik denk wel dat zo 'n actie gevolgen heeft, er wordt i,nmners veel over gepraat en geschreven, wat wel zal doorwerken. En voor de rest kom ik hier op de beurs

Ongevallen Zondagavond 21 februari werd de fietser H. Van Vught uit Breda, licht gekwetst, toen hij in de Dreef te Meerle tegen de geparkeerde auto van Jaak De Bie, Dreef 95, reed. In de Tinnenpotstraat te Hoogstraten waren bij een aanrijding 4 personenwagens en een vrachtwagen betrokken. Het gebeurde op vrijdag 4 maart rond 15u. Alle wagens werden zwaar beschadigd. Het bleef bij één lichtgekwetste, nI. Tom Ruts (18 j), St. Lenaartseweg 29. De bestuurder van de overige bestuurders: Desiré Van Rompaey uit Wijnegem; Frans Verhuist uit Zoersel, Ronny Govers uit Merksplas. Op zaterdag 5 maart om 10.30u. was er een botsing in Rij kevorsel, op de hoek GammelAchtel. De personenwagens van Herman Schoofs uit Lille en van Robert De Weerdt uit Achtel werden hierbij zwaar beschadigd. In Klein-Fyssel, Meerle, liep een hond tegen de personenwagen van Joh. Vermetten uit Chaam; het gebeurde op zaterdag 5 maart om 20.15u. De wagen werd licht beschadigd. Het dier waarvan de eigenaar onbekend, overleefde de slag niet. Op zondag 6 maart, om 3u in de nacht, werd de auto, bestuurd door Dirk Mertens uit

zoals iedereen maar eens rondkijken, kom trouwens elke keer.' Met de andere folder werd het pamflet vwi actiegroep Redt het Begijnhof bedocic. Twee leden van deze actiegroep wilden aan de aanwezige politici hun pamflet overhandigen, maar dit bleek niet te mogen. Piet-Jan Rombouts doet zijn verhaal: 'We hebben een week lang geprobeerd om zoals ande,e Hoogstraatse verenigingen een stand le huren. We wilden er namelijk een hoop .teenpuin kappen, met cr bovenop enkele apparaten waarop we onze video over het vervullen begijnhof zouden tonen - de spijtige realiteit laten zien aan twintigtot vijfentwinlieduizend mensen. Maar na enkele vergaderingen van het NCM V werd on.s dal geweigerd. De middenstand staat blijkbaar wel achter hct behoud van hef begijnhof, maar dat hoort volgens hen niet op de HA VAK. Ik vermoed echter dal ze onder druk gezet werden door onze bur-

eriader... iemi ive hier ciii 2 iiie aa,i

kwamen, stond men ons klaarbli jkelijk op te wachten. Een verantwoordelijke van de veiling wilde ons aanvankelijk zelfs verwijderen van het terrein. De politie was aan wezig, nadien zelfs de Turnhoutse rijkswacht. Na heel wat gesprekken mochten we uiteindelijk wel pamfletten uitdelen buiten, niet binnen - terwijl anderen dat wel mochten. En dan moet je weten dat we op voor/zand een onderhoud hebben gehad mnet de burgemeester. Een plezierig gesprek trou wens. Maar achteraf blijkt hij de middenstanders een heel ander verhaal te hebben gedaan dan tegen ons! Al bij al ben ik niet echt ontgoocheld over de gang van zaken, hoor. We hebben nu ook heel vee/publiciteit gehad voor onze zaak, en dat is het belangrijkste natuurlijk...' Of het nu al bij al nodig was om de politie, rijkswacht en BOB-ers in burger in te spannen voor deze Hoogstraatse toestand? .

Brecht, zwaargedeukt bij een botsing met de wagen bestuurd door H. Sips uit Breda. Plaats van onheil: Lod. de Konincklaan Hoogstraten. In de John Lijsenstraat te Meer kwam op dinsdag 8 maart om 15.30u de Nederlander Rein Tjepkema uit Papendrecht tegen een boom terecht. Hij liep hierbij lichte kwetsuren op; met zijn wagen was het erger gesteld. Jan Eelen uit de Pastoor Van Dijckstraat te Minderhout op de fiets, en W. Groot uit Den Haag NL. achter het stuur van zijn personenwagen kwamen in aanrijding in de Pastoor Van Dijckstraat. Het gebeurde op 11 maart te 12.30u. De auto werd licht- en de fiets zwaar beschadigd. Op dezelfde dag 11 maart, na schooltijd, fietste Jan Desmedt (17j) uit de Blauwbossen te Minderhout, naar huis. In de Beemden en bij felle regen, kwam de jongen met het hoofd tegen de stilstaande vrachtwagen van H. Van Mol uit Kalmthout. Zwaargekwetst werd hij naar het ziekenhuis gevoerd. Op zondag 13 maart, rond 16u. vielen er heel wat scherven in de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten toen er twee wagens botsten; aan het stuur zaten Ingrid Fleerackers uit Brecht en Anna Bastiaensen uit Merksem.

De hoek Lod. De Konincklaan-Loenhoutseweg te Hoogstraten was reeds dikwijls het toneel van aanrijdingen. Zo ook op dinsdag 15 maart te 12.15u. Een vrachtwagen uit Brilon bestuurd door Uwe Rettingshaus, botste met de personenwagen bestuurd door Walter De Westerlinck uit Temse. De inzittende H. Rosseau (14j) uit Temse, werd lichtgewond en de auto liep zware schade op. Ook de vrachtwagen kreeg flinke deuken. Te Wortel-Langenberg werd de woning van Frans Mertens licht beschadigd toen er de auto, bestuurd door P. Goetschalckx uit Brecht, tegenaan botste. De wagen liep zware schade op. Het gebeurde op dinsdag 15 maart om 19.30u. Op vrijdag 18 maart kwam aan het kruispunt Vrijheid en Gravin Elisabethlei een personenwagen bestuurd door Nicole Wiliemsen uit Rijkevorsel en de bromfietser Bart De Bie uit Malle met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op. In Meerle op de Ulicotenseweg werd Armand Roggeman (41j) uit Antwerpen, zwaargekwetst toen hij rond het middaguur met zijn auto tegen een boom reed. Er was ook stoffelijke schade. Dit ongeval gebeurde op zaterdag 19 maart. • 17


h@@2 Wffin d9@U@UÎ

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Wie binncn hct bestek van zegge en schrijve één Maand zijn slcutclbos en zijn eigenste fiets zag verdwijnen (respectievelijk verloren en gestolen) in onze Hoogstraatse stede, en beide vervolgens terugbezorgd kreeg via de lokale rijkswacht- en politiediensten, mag in deze kolommen even publiekelijk de loftrompet doen schallen. Wat hiermee dus gebeurd is. L1 Ook lof en gelukwensen voor Ria Luyckx van i Zwanenliuf. Zij iii"i i,nincr. deel aan een lessenreeks ingericht door een organisatie die zich tot doel stelt dc Franse landen tuinbouw te promoten. Vervolgens waren

CCiI

lIc

ontbrak), maar toch Zijn hei vooial alLiuLeLt Jef Van Laer, metsers Jaak Coertjens en Jos Govers, Jos Schrijvers en Marcel Anthonis die door voorzitter Bleys en hoofdman Van den Bossche in de spreekwoordelijke bloempjes gezet werden. Wanneer het gebouw af is, woidt ook nog werk gemaakt van parkeerruimte achter de kleine stand en het nodige

er examens. Bij de voorselectie blind proeven van wijn verschenen 83 kandidaten, waarvan er nog 19 overbleven voor een theoretisch examen voor een jury. Tot nu toe blijken daarvan hooguit een vijftal geslaagd - en Ria is daar dus een van. Voortaan mag zij dan ook de titel van Maître Sommelier dragen. Of moet dat maîtresse worden in het Frans? 1 -1

Nog in middenstandssfeer: de voorbije HAVAK, die andermaal een groot succes werd voor de inrichters. Ook bij de opening was heel wat volk opgedaagd. Wie we zoal herkennen op de eerste rij? Burgemeester Fons Jansen, gouverneur Kinsbergen, senator Paul Akkermans, staatssecretaris Wivina Demeester, gemeenschapsminister Jos Dupré, senator Arnold Van Aperen, volksvertegenwoordiger Jef Van Looy, NCMV voorzitter Alois Ruts en gewezen burgemeester Fons Sprangers. Geen slechte foto naar Hoogstraatse normen, of wel? EI De stickeraktie van De Mosten blijkt op heel wat reacties te mogen rekenen. Zelfs menige bus of voordeur werd keurig beplakt, tot grote tevredenheid van de initiatiefnemers. LI Van een voordeur

gesproken: deze toch wel fraaie uitgave ervan is te bewonderen bij het Schutterslokaal van de St.Jorisgilde naast liet voetbalterrein van HVV. Op 9 maart werd er een gedenksteen onthuld door de burgemeester. We namen toen al een kijkje in het lokaal, dat naast eeii gelagzaal en vergaderruimte, over twee stands beschikt voor kleine en grote kruisboog. Het gebouw werd volledig in eigen beheer opgetrokken op grond die de gemeente ter beschikking heeft gesteld. Voor iedere klus bleek wel 18

groen. L De nieuwe informatieborden bij het gemeentehuis bleken een hele resem werkaanbiedingen te bevatten. Dit is evenwel geen initiatief van de R VA, zo wisten die ons te vertellen, wel van de gemeente zelf. Ondertussen wordt allicht ook werk gemaakt van een nieuw plan van de gemeente, dat binnen de kortste keren de onwetende bezoeker wegwijs kan maken. Wat overigens niet zo 'n overbodige luxe is, voortgaande op het grote aantal keren dat izien hier aangesproken wordt om iemand de weg te wijzen... 11 Een van de

meest opgenierkte wandelaars tijdens de Broe-

icriij eico pi ii,riocih .i cnkc na mekaar door de scholen ,wnrrlt Ingericht, was deken Van Dijck. Niet alleen bleek hij hoogst origineel zichzelf te sponsoren, maar hij riskeei de ook haast ecn dubbele portie te mogen betalen omdat hij zich manmoedig liet vergezellen door zijn dekanale hond. De naam zijn we overigens jammerlijk vergeten. 111 Jan Servaes was even in het land, dat icQ

wist u al wel. Een honderdtal Hoogst ratenaars togen naar één van de Antwerpse Up With People concerten, waar ze Jan heel wat nummers zagen aankondigen, aan de bas hoorden plukken en dies meer. Overigens bleek hij niet eens van stuk te brengen toen zijn micro het liet afweten... Voor wanneer een kaartje uit Milaan of Ti,nbuktoe? E De kalender

voor de maand april is alweer goed gevuld. Het begint alvast op 1 april met de opening van het heringerichte info-kantoor, en tot 10 april een tentoonstelling over de Hoogstraatse gildes en schuttersverenigingen in de raads-


DORPSNIEUWS zaal (van 8.30u tot 16.30u). Eer het zover is kan u al op een andere tentoonstelling terecht: op vrijdag 8 april wordt in de IKO-galerij immers een tentoonstelling geopend met hedendaagse tekenkunst. Het betreft werken aangekocht door de staat. Geopend tijdens de weekends van 9april tot 1 mei telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18u, tijdens de week ook toegankelijk voor groepen na afspraak. Er tenslotte ook nog bij vermelden dat de kunstliefhebber nog tot 24 april in het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten terecht kan voor tekeningen en aquarellen van Ost (van dinsdag tot zondag tussen 10 en 17u).1II Op 10 april wordt in Pax de eerste Parochiedag boven de doop von! gehouden. Het program/na voorziet in een gezinsviering, gezellig tafelen, kinderani,natie, gespreksnanuddag met Erik Stynen (over echt satnenleven), begint om 11.30u en eindigt na de pannekoeken ,'ond 1 7u. Op zaterdag 23 april gonst het Seminarie dan weer van het leven: dan is er de jaarlijkse gehandicapten dag, in het teken van Mickey Mouse en andere stripfiguren. Zo 'n 250 inindervalide kinderen en nog eens evenveel helpers van binnen en buiten de school spelen en werken er van 10 tot 18u.

Uü1I @iI

K. W.B.-wielertoeristen toch niet afgeschrikt want vanaf de eerste zondag van maart hebben zij hun tweewieler terug van stal gehaald om hun winterspieren en -knoken, stijf van de reumatiek en van het lantetfanten, terug een beetje soepelheid te schenken. Tijdens de maanden maart en april wordt elke zondag/no/gen vertrokken te 9 u. en vanaf mei tot en met oktober moet men reeds een halfuurtje vroeger uit de veren want het startschot wordt dan te 8.30 ii. gegeven. Wie belangstelling heeft om mee te ,fietsen kan zich nog altijd meiden bij Adi'iaan Braspenning, Beemnden 15, tel. 314 47 74. Snelheidsduivels zijn die K. W.B. 'ers niet hoor want de gemiddelde snelheid per rit ,nag niet hoger liggen dan 25 kin per uu,'. Iedereen die een sportfiets heeft met enkele versnellin gen kan deze klus aan. Een koersfiets van 49.999 Jr. hoeft helemaal niet. Dus, waar wacht je

op?!Li 0p goed weer! Zo ook de mensen die de de restauratiewerken van de St.-Clemens-

moeten uitvoeren. De kunstwerken en

te rijden. LI De CMBVkalender vermeldt op dinsdag 19april een feest vergadering met optreden van Frivole Framboos. K VL V heeft haar Lentevergadering (over angst) op 21 april om 19.30u en de bestuursvergadering op 7 april. De algemene vergadering van KA V heeft plaats op 14 april in de Pax, terwijl op 28april in het kader van de reeks huishoudelijke vorming een avond gewijd wordt aan 'spelen tnet pot en plant'. Op 26 april zou een bedevaart naar Scherpenheu vel gemaakt worden. El Of Hoogstraten deze maand weer pleisterplaats wordt voor het circus Nieuwe Piste, is nog erg onzeker. Wel werd al om toe-

lating gevraagd, maar bij het uitstippelen van de reisroute bleek een en ander problemen te geven, zodat zelfs het bookingskantoor ook nog niks definitiefs kon meedelen. Misschien kunnen we dus met de klein mannen half april weer eens naar de Gravin Elisabethlaan trekken... El Wat wel zeker is, en trouwens een De wïn terkaa,'t ucd.s trijd run (/C 1-/oogst raatze verenigingen is weer voorbij. Jeanine Bleys kon het best jokken en Frans van Ceulen was de beste bij het kruisjassen.

goede jaarlijkse gewoonte: de ai'ondmarkt op de laatste vrijdag van april. Dit jaar dus op de 29s1e - maar tegen dan heeft u weeral een volgende Maand in handen. L] Waarmee de-

ze Maandelijkse portie compleet werd opgesoupeerd. Tot de naaste keer, zeker?U

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

ffJ

Over de winter, het weer en het water zijn er de voorbije weken al heel wat woorden verspild. Verwensingen ten alle kante! Dat maart een buienrnaand is, weten we al enkele tientallen jaren maar zoals dit jaar heb ik het nog zelden meegemaakt. Gronden waarop het vroeger elke dag mocht regenen en tussendoor nog een mais buitje doen en waar nooit een luttel plasje water te bespeuren viel, worden nu warempel ook geteisterd door de voortdurend wijdopenstaande hemelsluizen. Stop met kniezen! E Door het water worden de

kerk

El Vakantiegenoegens - alleen het woord al doet ons watertanden! - heeft een bundeltje samengesteld met korte fietsroutes (van 20 tot 30 km). Bij elke route hoort een wegbeschrijving, kaartje, en uitleg over de bezienswaardigheden die men al fietsend voorbij ziet schuiven. Op 24 april wordt om 13.30u aan de Pax vertrokken om deze familieroutes in

loodramen zijn ondertussen wel naar veiliger oorden gebracht maar voor de grote karwei is het te nat om in actie te schieten. Dus nog even wachten vooraleer de grote schoonmaak kan beginnen. Zoals je weet heeft de aannemer 260 werkdagen toegewezen gekregen voor de uitvoering van de werken. LI Over Minderhout is nog meer te vernemen en wel in het boek 'Minderhout, de Kleine Sint-Michiel'geschreven door J. Lauwerys zaliger, oud-deken van Hoogstraten. Hierin lees je alles wat je wil weten over het Minderhout van heel lang geleden. De voorraad is wel beperkt; er zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar. Indien u interesse mocht hebben nee,n dan zo vlug tno gelijk contact op met Juul Verhuist, Casteiré weg, tel. 314 58 53. Voor de prijs van 600fr. tnoet je het beslist in huis hebben. 13 En de K.W.B.-kwissers hebben voor de eer-

ste keer buitenshuis de nederlaag geleden in de fusiekwis die onlangs georganiseerd werd door de Meerlese K.W.B.! De strijd ging lange tijd gelijk op en Meer en Minderhout lagen tot de laatste ronde met elkaar in de clinch. Uiteindelijk toonden de Merenaars zich de besten en mochten fier als een gieter de trofee in ontvangst nemen. En het weze hun gegund! El Wie de overwinningsbeker in de komende Kapellekeskermis in de wacht zal slepen blijft vooralsnog een vraagteken. Voor diegenen die het niet meer moesten weten, Kapellekeskermnis bestaat nog steeds en in april is het reeds aan de ik-weet-niet-hoeveelsteeditie toe. De zondagen 10 en 17april tracht men voor de parochie werken weer wat zaad in het bakje te krijgen. De K.B.G. houdt ter

gelegenheid van deze feesten een verbroedering in de parochiezaal op woensdag 20april.

LI Heb jij ook gelezen (Gazet van Antwer pen 14 maart 1988) dat de gemeente Hoogstraten een aantal straten wil gaan verfraaien door aanplanting van bomen en struiken. Bravo, met een hele grote 'B'! Minderhout wordt niet vergeten want de Hemeistraat, Gemeentestraat, Schoolstraat, Rollekens, Hoge en Lage weg zouden hiervoor in aanmerking

komen. Een goed punt en een bank vooruit voor het gemeentebestuur. Toch snel zijn voor de verkiezingen heren, de tijd dringt! Zo ook voor her echtpaar Karel A driaensen- Van Breda uit de Schoolstraat. Hun diamanten ju-

hangt in de lucht en dit zal ongetwijfeld voor een dosis spanning zorgen. Over deze feestelingen lees je alleszins meer in het volgend nummer van 'De Hoogstraatse Maand'!• bileum

garage VAN RIEL St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

19


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96.

In een vorige aflevering van deze rubriek schreef ik over drukke karnavaisdagen en een plezierig toneelstuk van de Wortelse toneelgroep. Dat deze twee aktiviteiten ook nog een vervolg zouden krijgen in de Wortelse zondagspreek kon ik toen nog niet vermoeden. Nochtans werd aan deze twee onderwerpen een soort preek gewijd waarvan ik het bestaan alleen kende uit verhalen van mijn ouders: De donderpreek.

Dat E.H. Luyts niet erg gelukkig is met het feit dat de Wortelse karnavalsviering in de vastenperiode valt, kan ik nog aannemen. Tenslotte wordt karnaval normaal gevierd net voor het begin van de vasten. Maar dat hij bezwaren heeft tegen het drankgebruik op de diverse karnavalswagens lijkt mij al minder logisch. Bij feesten hoort drank en allicht ook al eens drankmisbruik. Ik kan mij moeilijk karnaval voorstellen zonder gerstenat, al dan niet teveel. Maar waarschijnlijk is de druppel die de emmer deed overlopen de massale grafschennis geweest op het Wortels kerkhof. Deze baldadigheden schijnen helaas ook een traditie te worden. Deze vernielingen getuigen van een ongelooflijke domheid. Heel de dorpsgemeenschap wordt er mee getroffen en deze feiten wekken dan ook telkens veel woede op. Dat zoiets na vroegere gelijkaardige vernielingen nog steeds mogelijk is, roept bij veel mensen vraagtekens op. Dat men met deze ervaring niet al gedacht heeft aan bv. een hek aan het kerkhof of een verbod om fietsen te plaatsen op het kerkhof of aan politietoezicht met karnaval, gaat mijn petje te boven. Dat de politie of rijkswacht niet overal kan zijn om alles te voorkomen, kan ik aannemen. Hoeveel uren zullen er inmiddels besteed zijn aan het opnemen van de schade en het eventueel opsporen van de dader(s)? Kan men niet beter voorkomen dan genezen? LII Een tweede onderwerp dat in de preek aan bod kwam, was de zogezegd schandalige toneelopvoering van de Wortelse toneelgroep. Nu zou men dit stuk 20 jaar geleden nog enigszins 'aan gebrand' hebben kunnen noemen. Maar in 1988, het jaar waarin zelfs doorbrave huisvaders en -moeders zich zitten te vergapen aan het televisietoestel en zijn binnendringende erotiek en schandaal en massamoord en doodslag, ligt men toch niet meer wakker van een braaf, zeer lichijes erotisch

Tijdens de nachtelijke karnavalsjeesten hebben enkele lomperds lelijk huisgehouden op het Wortels kerkhof. Een dertigtal graven werd zwaar beschadigd. De verontwaardiging onder de mensen was dan ook groot. De daders vatten is we/licht onmogelijk en het voorkomen van dergelijke wandaden is een druk besproken onderwerp in het dorp maar een oplossing is er nog niet. en erg plezierig toneelstuk. Of is er een verschil tussen een toneelstuk in de parochiezaal en een t.v.-programma thuis met de gordijnen en de rolluiken hermetisch gesloten? Veel Wortelse mensen hebben zich dezer dagen al in hun haren gekrabd. Ik vermoed dat er al onderwerpen voor de karnavaiswagens van volgend jaar zijn uitgedacht. El En toch blijft Wortel evolueren. Zo wordt er inmiddels druk gewerkt aan de wegen van de nieuwe verkaveling langs de Beukendreef, aansluitend op de Vogelhofstraat en de Pater De Clerckstraat en ook de nieuwe vestiging van de Cera aan de Boomkes verrijst stilaan. Het bruisend verenigingsleven intussen gaat onverdroten verder. De KWB gaat met een inmiddels volgeboekte groep mensen de Aztekententoonstelling in Brussel bekijken op zaterdag 2 april. III Eén van onze dorpsgenoten stelt tijdens het Paasweekeinde haar werk tentoon in het Slot, ni. Rita Hil/en. Rita Hillen (vrouw van Mar cel Swaenen) werd geboren in Rijkevorsel en woont sinds '75 in Wortel. Reeds jong was ze sterk geïnteresseerd in tekenen en ze volgde enkele jaren privéles in Rijkevorsel. Sinds zeven jaar volgt ze les aan het IKO te Hoogstraten. Vooral natuur en stillevens inspireren haar schilderwerk. De tentoonstelling is

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef

Doip 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250 10 20

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

te bezoeken op zaterdag 2 april van 14.00 u tot 18.00u, op zondag 3 april van 10.00u tot 19. OOu en op maandag 4april (Paasmaandag) van 14.00 tot 19.00u. De toegang is vrij. El Op zondag 10april vertrekt de KWB naar de Hoge Venen voor een dubbele wandeling. Zowel voormiddag als namiddag wordt er een twee uur durende wandeling uitgestippeld in de vallei van de Helle. De bus vertrekt om 7.30u en komt terug tegen 18.00u. Inschrijven via sekretaris René Sprangers 314.68.77. Diezelfde dag wordt er in de Kolonie een gewestelijke ploegwedstrijd georganiseerd door de KLJ-Groene Kring. El Wie deze zomer als een kenner lekker wil barbecuen moet zich nog snel inschrijven voor de KVL V les over Barbecue op maandag 11 april. Op vrijdag 15 april wordt in 't Slot de 3de Kahoezefilm ver toond vanaf 20.00u. El Zaterdag 16 april komt de groep Eternal Beano voor een optreden naar 't Slot en op zaterdag 30 april komt de groep De Puinhoop naar 't Slot. Voor beide optredens verwijzen we naar onze explosieve medewerker Mark Sprangers en zijn rubriek 'Fusiewing' elders in dit maandblad. Op woensdag 27 april richt de KAV een les in met als onderwerp: 'Feestvieren met kinderen'. Mensen die graag fietsen kunnen nog steeds aansluiten bij de KWB fietstoeristen die elke zondagvoormiddag om 9.00u vertrekken aan de Boomkes. En nog een bericht van het Stadsbestuur: De huisvuilzakken kunnen in Wortel worden afgehaald in het Oudgemeentehuis nu donderdag 31 maart van 13.00u tot 16.30u en van 18.00u tot 20.00u. El Op zondag 17april kunnen we Sabine Snijers nog eens in eigen dorp zien fietsen. Die namiddag wordt immers het provinciaal kampioenschap voor vrouwelijke kadetten en nieuwelingen in Wortel verreden. De kadet ten starten om 14. OOu, de nieu we/in gen om 15.30u. Supporters op post.• Aprilletje zoet, geeft nog weleens een witte hoed. De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen.


UÏ1

Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

uE1uik

In een vorige editie hadden we het over het kaarttornooi, ingericht door en voor de Landelijke Gilde. De tweede en derde speelbeurten werden telkens gewonnen door een sublieme Bertje Roeien, die meteen ook de eindoverwinnaar werd van deze kaartdriedaagse. Bertje mocht de eerste prijs uitkiezen. Fiji hield het bij een mixer waar vrouwtjelief erg blij mee zal geweest zijn. De inrichters mogen terugblikken op ges1aa• de kaartavonden. Er was veel volk, veel ei teer en vertier. Wat moet je nog meer? Li Op vrijdag 4 maart kwamen de oud-strijders weer eens gezellig bijeen in hun lokaal. Om haf zeven begon men met enkele belegde pislolers naar binnen te werken, waarna ook no een kk ei C /. uffie/wek werd aangeboden. Toen het buikje vol was, ging men aan het kaarten en voor de liefhebbers was er ook dansgelegenheid. 't Was een gezellige avond voor onze oud-strijders en hun echtgenoten.

De Chiro speelde op 5 maart toneel! opgevoerd werd het stuk 'Grote Schoonmaak'! Om 14 u. mochten de kinderen komen kijken en om 20 u. gingen de zaaldeuren open voor de 'groten'. Een flinke opvoering was het zeker wel en het was lachen geblazen. El Scheidsrechter-dorpsgenoot Wily Mertens, die alom gekend en bekend is om zijn flinke leiding als voetbalfluitenier, zag zich genoodzaakt voor het eerst in zijn carrière de rode kaart te trekken en dit in de wedstrijd voor juniores tussen Gierle en Oud-Turnhout. Willy was er het hart van in. Maar ja, wat moet je anders doen dan rood laten zien als een speler op de vuist gaat met een supporter. Het verslag dat Willy opmaakte omtrent de feiten zal de ogen van de 'dader' wel doen opengaan. E Onze lokale wielrenner Eric van

Boxel stond wegens een verkoudheid maar op slappe benen aan de start van het clubkampioenschap in Zevendonk. Hij was er dan ook niet bij toen de juiste en goede ontsnapping op gang kwam. Zijn eerste wedstrijd van het seizoen betwistte hij in de omgeving van Brussel, waar hij met zijn club afgevaardigd werd. Hij eindigde 20ste op 64 vertrekkers. 13 Op 26 maart gaan we op het voetbalveld van Meerle weer wat beleven. Om 13.30 u. spelen de moeders van de preminiemen tegen hun zoontjes. De moeders zijn al druk aan het trainen. Zij willen letterlijk en figuurlijk een goed figuur slaan, die bewuste namiddag. Hun trainer, Hans Schellekens, zal de touwtjes stevig in handen moeten nemen. Om 14.30 u. komen de vaders van de mmiemen op het veld legen hun zonen! De vaders moeten volgens het vastgelegde contract echter niet in voetbaluitrusting maar we/in blauwe overall en met laarzen aan, de strijd aanbinden. De wedstrijden zouden als het enigszins mogelijk is, gefloten worden door de alom gekende scheidsrechter 'Wies'. Voor gezonde ontspanning houden we die namiddag vrij! LI In Meerle loopt er ook aar-

dig wat jong turntalent rond dat er alles voor overheeft om op dit vlak door te breken. Volhouden! LII Op zondag 6maart trok dejongenschiro met een zestig man sterke ploeg naar de verbondscross in Arendonk. Ondanks het slechte weer en de zeer drassige omloop werden toch weer enkele mooie prijzen meegebracht.

It B-I i vd dit keer gewoiuu'n door IjIu' k Ii B- hii, o iiicui lemid op het thuisfront, moest als laatste de duimnen leggen tegen de andere afdelingen.

Speelciub: Barry Jespers, zilver. Toppers: Koen Van De Kinschot, goud. Kerels: Dirk Mertens, goud Erwin Martens, brons Aspiranten + leiding: Ed. Hendrickx, brons Oud-leiding: buiten klassement: Aug. Hendrickx Toppers en Kerels veroverden ook de afdelingsbeker. De groepsbeker en wisselstuk werd voor de I4de maal gewonnen door onze Chiro St. -Jan! Proficiat jongens! Doe zo voort! E Wielren-

ner in zijn Vrije tijd, Jos Jochems, blijft ons steeds verbazen. Jos heeft er reeds meer dan 4000 trainingkilometers opzitten. Hij eindigde in een oefenrit op de zesde plaats. Jos zal zoveel mogelijk bij de veteranen uitkomen, ook in de Vlaamse Bond, en natuurlijk ook over de grens bij onze noorderburen. Veel succes Jos, wij kijken met belangstelling uit naar je prestaties! LII Dat ons veteraneneiftal het de laatste tijd niet zo gemakkelijk heeft, wisten we al een tijdje. Gelukkig blijven de uitslagen nog bevredigend. Frans Van Boxel (geboren 31-12- '31) wil absoluut nog niet afhaken. Tegen Ulvenhout mocht hij zich weer omkleden om de elf vol te maken. Gelukkig (of niet?) kwam Marc Van Boxel nog opda-

j)

gen en mocht Frans zich weer aankleden. En zeggen dat hij een speciaal truike wou aantrekken omdat de bezoekers in het groen speelden. L Onlangs ging er te Meerle een

kwis door. De K.W.B.-afdelingen uit de gemeente Hoogstraten namen er aan deel. Jos Verbreuken en Christ Christianen spraken het 'spel' aan mekaar. Geloof me Vrij, dat deze jongens na lang voorbereidend werk het allemaal weer flink in orde gebracht hebben. Als je dan nog de namen van de juryleden verneemt, dan weten we ook dat alles wel 'los' zal gelopen hebben: Karel Vervoort, Frans Laurijssen, Jos Van de Heyning. Terloops nog even de uitslag van deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis waar ook het publiek kon aan meewerken: Meer 114 punten Minderhout 108 Wortel 100 Hoogstraten 99 Meerle 98 De thuiskwissers kwamen er dus maar magertjes uit. Maar ja, meedoen zal ook hier wel het voornaamste geweest zijn. En als achteraf blijkt dat het een geslaagde avond geworden is, dan kan men besluiten dat het goed was!•

Gaat U bouwen? Het gekende adres voor:

• Spouwmuur isolatie • Tevens spouwhaken + clips • Zeer sterke P.E. folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de weifsels en voor in de muur.

• GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte. (NIEUW!)

14 V I'hh

Herjgers

Bouwspeciallteiten pvba

Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 0313144755 21


4Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

'Laat Gods water over Gods akkers vloeien', een gekende spreuk die zeker in februari en maart van toepassing was. A Is je tijdens zo 'n honde weer in één of andere drankgelegenheid komt, hoor je ook vaak het gezegde: 'Van buiten nat, van binnen nat.' Dit laatste gezegde om aan te tonen dat er ook overal een positieve kant aan is. El Buiten al dat nat, werd maart ook een echte activiteiten maand. De verenigingen zaten niet stil, leest u maar: Nog net in februari, op zondag de 28ste, organiseerde de wandelvereniging Markdal in samenwerking met de dorpsraad van MeerselDreef een tweede wandeling. Deze keer trok men naar het buitenland, men wandelde via

Terwijl iedereen zich in de pauze te goed deed aan een glaasje fris, kwam het moment om verschillende bekenden te groeten en een babbeltje te slaan. Na de pauze bracht het Manakoor een tweede reeks bekende volksliederen. De E. K. -Moeders bond verscheen met drie zusters en een pater ten tonele. De zusters bekloegen er zich al zingend over dat er zo weinig man volk te zien was in het klooster. Op een ludieke manier eindigde het liedje ermee dat de zusters hun kap over de haag zwierden. Het feit dat de 'pater' met een mnandpeperkoek rond ging, zorgde nog voor een s,nakeljk einde. Na nog enkele dansen inn (le eepenrioneerden, zongen enkele leden j -.

Wandelvereniging Markdal tijdens hun wandeling door Meersel-Dreef en Galder, voor de St. -Jacobskapel van Galder. het fietspad langs de Mark richting Galder. In de buurt van de St.-Jacobskapel werd even halt gehouden voor een glas warme chocomelk. Vervolgens trok men langs de uithoeken van Galder terug naar de Dreef. Een mooie wandeling, jammer genoeg werd men af en toe vergast op winderige regenbuien. Maar dit kon de echte wandelaars niet deren. Het gebuurt Molenheide beet de spits af van maart met een gezellig gebuurtfeest op zaterdag 5 maart. De KVLV-jongeren gingen bowlen op maandag 7 maart. [Ii De dorpsraad organiseamda op dinsdagavond 8 maart, in satnenwerking met de verenigingen, een ontspanaingsavond voor de bejaarden in het rusthuis te Hoogstraten. Om acht uur zette het Mariazczngkoor de avond in gang met enkele typische Kempische en Maria-liederen. Vervolgens kwam de fanfare 'Voor Eer en Deugd' op de pro ppen met enkele lichte melodieën, mnarsen, walsen, 'Op de purpre hei' enz. Vooral die meezin gers vielen in de smaak bij de bejaarden. Daarna werden de gevoelige harten op de proef gesteld door de KVL V, twee leden brachten het mooie liedje 'M'n lieve opa', het werd mooi gezongen en uitgebeeld. Het eerste gedeelte werd afgesloten met enkele vrolijke dansen door de volksdansgroep van de KBG, de gepensioneerden van Meersel-Dreef. 22

van de K.A. V. een potpourni van bekende liederen. Er werd driftig meegezongen door zowel de bejaarden als de Dreefse toeschouwers. De gevulde avond werd afgesloten door de fanfare met nog enkele muziek werkjes. Aan het applaus te horen en aan de glunderende gezichten te zien, viel de avond duidelijk in de smaak. Er werd zelfs al gesproken over de volgende ontspanningsavond. De avond werd met een kwinkslag en een grapje aaneen gepraat door Frans Van Bergen. Hoofdverpleegster Josée Fransen dankte in naam van de bejaarden, de verenigingen van MeerselDreef voor hun optreden. Daags daarna op woensdag 9maart kwam de KVLV bijeen in een algemene vergadering, de laatste van het seizoen. Het thema van de avond was 'Gezond wonen'. Een architect uit Lier besprak de verschillende bouwmaterialen, verven en lijmen enz., naar gebruik en veiligheid. Er werd ook gesproken over de ligging van een huis in verband met aardstralen, hoogspanningskabels enz. El Vrijdag 11 maart vond in de kerk van de paters Kapucijnen de Dekanale Zangu vond pluuLs. Al de kerkkoren van de dekenij Hoogstralen 4'aren aan wezig. Heel de avond werden er Maria-liederen aangeleerd en gezongen. Zowel door de betreffende koren alleen, als in samenzang met de aan wezige luisteraars. In augustus kwnen al deze koren nog eens naar Meersel-Dreef t. g. v. het afsluiten van het Mariale jaar, in aanwezigheid van bisschop Mgr. Van den Bergh. 13 Ook op vrijdagavond II maart, vierde het gebuurt Heieinde haar traditioneel gebuurtfeest. Met dit feest wil het wijkkomitee.de mensen van het Heieinde nader bij elkaar brengen en ook aan de nicuwkomers de kans geven on op een ontspannen manier kennis te maken met de mensen uit de buurt. De zaal van de paters was versierd met allerlei lofliederen op het Heieinde. Na een lekker maal, verzorgd door

Het koor van Meersel Dreef onder leiding van Pater Xavier zingt op het thuisfront tijdens de dekenale zanga vond.


DORPSNIEUWS dag en zondag 23 en 24 april. s Zaterdags van 14 tot 20 uur en 's zondags van 9 tot 18 uur. Kom ook eens een kijkje nemen! Ei - Ook op

zondag 24 april organiseert de karabijnschuttersciub St.-Antonius een tweede kringschieting bij café Stad Lourdes. U

TAALSTAG ES FRANS met tennis, base bali, surfen, paardrijden of excursies in PARIJS voor scholieren van 10 tot 18 jaar. Speciaal programma studenten hoger onderwijs.

in het winterseizoen 87/88 organiseerde (le Jan/are 'Voor Eer en Deugd' een kaart wedstrijd rikken. De algemene winnaars waren van 1. n. r. 3de: Rik Bevers, Kaartkampioen: Louis Verschueren en 2de: Louis .4 erts.

vele medewerkers van het Heieinde zelf, werd er nog gedanst, gezongen en gebabbeld tot in de vroege uurtjes. Ei De KA V organiseerde op dinsdag 15 maart een de,nonstratieles koken. Tijdens de avond werd gede,'nonstreerd hoe men allerlei lekkere nagerechten kan maken, met heel wat tips om zelf eens iets creatiefs en lekkets te maken. Ei Met april scha-

Meersel-Dreef, op zondag 17 april. Op de schietstand bij café Stad Lourdes. Ei - Dit jaar is het ook weer de beurt aan de gepensioneerdenbond KBG van Meersel-Dreef om een hobbytentoonstelling te organiseren. Je kan van alles komen bekijken en kopen op zater-

Bel met vzw ADP 056/21.69.25 iedere werkdagochtend tussen 9 en 12uur.

kelt ook het verenigingsleven weer een versnelling lager, het winterseiioen is bijna afgelopen.

Wat valt er nog wèl te beleven. - Op paasmaandag 4 april is het een grote dag voor de 6-jarigen van Meersel-Dreef. Tijdens een plechtige mis om half tien, doen ze namelijk hun Eerste Kommunie. Da liechtige Koinmuniekanten krijgcn hct vormsel loegedient op zaterdag 9april tijdens een plechti ge mis om drie uur in de namiddag. Ei - De

-

jongens en meisjes van de KLJ komen rond voor oud-papier op zaterdag 9 april. Zei alles op tijd aan de straulkant want er zitten vroege vogels bij die KLJ-ers. Ei - In de nieu-

-

4

vwI

we activiteitenkalender van de stad Hoogstraten stond te lezen dat onze karabijnschutters 'St.-Antonius' een kringschieting houden te

Barbie My little pony MB Spellen Garfield • Wenskaarten nieuwe collectie • Gespecialiseerd in kleine kadootjes • De laatste nieuwe artikelen in pluche • Koop bij ons, zo steunt u het Wereld Natuurfondsl

Onze enige jeugd vereniging die Meersel-Dreef nog rijk is, de KLJ, hield iiiel t'eel plezier haar jaarlijkse teetfeesi. iedereen was verkleed als rood of wit bloedlichaamnpje of als microbe in het zwart. Zeg nu zelf, op Dreef heeft de jeugd nog veelfantasie. Op de foto te zien hadden ze veel leut.

SPECIAALZAAK:

-

Schoolen kantoorgerief

ruime

• îypen

keus

* FOTO-

communie-

Vrijheid 215

in COPIEREN

VAN BERGEN & Co. Gelmeistraat 30-2320 Hoogstraten Tel. 0313147750

COPI

*

Inbinden

Geschenkartikelen

Hoogstraten

1

prentjes

,/,

Tel. 03/3147241

Wenskaarten

¼

23


t--

-

-

ff

Eff®®

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.89.

-

Op maandag 14 maart 1988 was het eindelijk zover. Na zovele maanden 'Meer uit Meer' ontving ik voor de eerste keer een schriftelijke reactie op mijn schrijfsels. U begrijpt wel hoe blij ik was. En toen bleek dat deze reactie afkomstig was van de nu reeds illustere Nederlander met z'n nertsenkwekerij, sprong ik zowaar een gat in de lucht. Al mijn moeite was dus niet vergeefs geweest. Halleluja! En weet u wat? Onze Nederlander maakte zich zowaar bekend, het is de heer C.J.A. Mertens uit Breda. Wat hij schreef, kunt u nu integraal lezen in uw daverende lijfblad. Breda 8-3-88 Beste Heer Dufraing U hebt een stuk geschreven in de Hoogstraatse maand over die Nederlander die een nertsenfokkerij in Meer wilde starten. Die Nederlander wilde eigenlijk zelf eens de waarheid vertellen en vraagt ook of het geplaatst kan worden. Wat is de situatie. Wel die vriend de Nederlander wil een nertsenfokkerij beginnen. Niet omdat hij in Nederland geen toestemming krijgt, want dat heeft hij niet eens geprobeerd. Maar omdat hij België altijd al een gezellig land heeft gevonden. En hij zelfs op de grens zowat is geboren nI. in Galder en veel van zijn fam. woont zelfs in Meersel Dreef. Na lang gezocht te hebben vond hij een mooi stukje grond en die boer was bereid te verkopen. Hij vraagt een bouwvergunning aan en als hij die nog niet heeft ontvangen is hij al bezig een exploitatievergunning aan te vragen. Hij vind het jammer dat er toch wel negatieve klachten zijn binnengekomen. En we denken dat dat komt omdat de meeste mensen niet of nauwelijks weten wat er komt kijken bij een nertserifokkerij. Zo zijn er mensen bang dat de mest zo de grond in gaat, niets van dat is waar want de mest wordt opgevangen in betonnen goten; doordat het droge mest is, is dat ook mogelijk en wordt de Witloopven zeker zuiver gehouden. Het voer wat volgens mensen gaat stinken omdat het toch afval van vis en kip is, is ook niet het geval want er wordt 2x per dag een afgepast deel op de kooi gelegd dat ze ook gelijk nuttigen en er is tegenwoordig ook al een mogelijkheid voor droogvoer. Geen van de twee is goedkoop dus er wordt niet mee geknoeid. Als er nog vragen zijn willen we ze graag beantwoorden. We hopen dat er op deze manier klaarheid is en als we de vergunning krijgen en de fokkerij gebouwd is, we zeker een open dag organiseren om belangstellenden de kans te geven eens een kijkje te komen nemen. Bij deze brief zal ik nog een copy van een stukje doen wat gaat over het reilen en zeilen van een fokkerij, die normen die daar in staan zijn gelijk aan België want die werken samen met de Nederlandse vereniging. In afwachting van een reaktie teken ik Hoogachtend C.J.A. Mertens C.J.A. Menens Anderlechtstraat 22 4826 PE Breda tel. 076-872497 24

Zo, als dat geen mooie, oprechte brief is, dan weet ik het niet meer. Ik ben diep ontroerd, mijnheer C.J.A. Mertens uit Breda, omdat u zo eerlijk uit de hoek komt, en ik dank u van harte. Toch blijven wij in Meer een nertsenkwekerij een afschuwelijk iets vinden, mijnheer C.J.A. Mertens, en wij hopen innig dat ons 'gezellige' dorpje van iets dergelijks gespaard zal blijven. E En er is nog meer

dat ons tegen de borst stuit. Merenaars, kijk eens rond in uw geliefde dorpje. Hoe leeg is het, hoe kaal, hoe doorzichtig. Waar zijn de prachtige landschappen van weleer gebleven? D 'r schiet amper iets van over. Zo heeft Meer bijvoorbeeld geen enkel bos meer, dat die naam waardig is. Hier en daar een groepje bomen ja, waar je los doorheen kijkt, en vaak erg verwaarloosd, maar een echt bos, vergeet het maar. Elk jaar verdwijnen er steeds meer bomnen in Meer en komen er kale weilanden en akkers voor in de plaats. En zelfs een ordinair weiland is tegenwoordig niet meer veilig voor het gevaar 'mens'. Kijk maar eens naar de Tolberg. Wat ze daar uitgespookt hebben, slaat werkelijk alles. Men heeft daar een groot weiland ontzaveld en natuurlijk heeft men weer overdreven. Zo ontstond er een enorme put, die men met zwarte aarde probeerde op te vullen, wat helaas niet gelukt is. D 'r is namelijk z6veel zavel uitgehaald dat men te weinig zwarte aarde had om het gat terug op te vullen. Het resultaat is een doods maanlandschap dat zich meer dan een meter onder het niveau van de omringende gronden bevindt, waardoor het natuurlijk voor een groot stuk onder water staat. En dat kan blijkbaar allemaal zomaar. Wraakroepend is het. Waanzin. De bodem en het landschap worden constant vermoord. Beseft men dat echt niet dat door het verdwijnen van bomen, struiken, heggen, enz... niet alleen waarde-

volle landschappen definitief verloren gaan, maar ook alle natuurlijke obstakels tegen het ruwe spel van wind en regen verloren gaan, waardoor heel de bodemstructuur stilaan ver nietigd wordt? Hoe gaat Meer er binnen 50 jaar uitzien als dat zo doorgaat? In wat voor omgeving zullen onze kinderen en kleinkinderen terechtkomen? In een kale, dode woestijn? Is het dât wat wij willen? Wanneer gaan wij eens leren van op langere termijn te denken in plaats van aan onmiddellijk profijt? Als het maar opbrengt, dat is tegenwoor dig het enige criterium. De mens kan zijn egoïsme niet meer baas. Wel, ik waig ervan. Jamaar, op vrijdag 18 maart hebben de kinderen van de lagere school toch een bos aan-

geplant in de Tvfosten. Inderdaad, maar dat lost niks op. Heel deze bosplan taktie is een zoethoudertje van de overheid, zo van: kijk eens hoe bezorgd wij zijn om het milieu, kijk eens wat wij allemaal doen! Praatjes. De Belgische overheid geeft geen moer om het milieu, dat bewijst ze reeds tientallen jaren. En vergis u niet, er komt door deze bosplan taktie - hoe goed bedoeld ook - geen bos bij in Meer, want het aan geplante bos vervangt gewoon een oud en versleten bos. En natuurlijk is heel deze aktie slechts een pleister op een houten been, want de nieuwe aanplantingen verzin ken in het niet vergeleken bij wat er elk jaar aan groen verdwijnt. Wat deze bosplantaktie misschien wel kan bereiken - en daarom is het natuurlijk goed dat ze gebeurt - is dat ze ons aan het denken zet. Dat zou al een grote verdienste zijn. Want zolang de huidige mentaliteit van de mensen tegenover hun milieu niet grondig verandert, ziet de toekomst van ons dorpje èn van heel onze planeet er bijzonder somber uit. De kinderen van de lagere school kwamen in maart ook nog op een andere mooie manier in het

Onderwjjsschepen Karel Pauwels legt de schoolkinderen uit hoe dit piepkleine boomexemplaar - kennelijk bedoeld voor kinderhanden - deel gaat uitmaken van het toekomstige bos aan de Mosten.


DORPSNIEUWS nieuws. Op donderdag 24 en vrijdag 25 maart voerden zij twee kindermusicais op in de parochiezaal: 'De groene mannetjes' en 'Spoken op Griezelsteyn'. Voor overvolle zalen werden de opvoeringen een grandioos succes. Maanden hadden de voorbereidingen en repetities geduurd, maar het resultaat mocht er wezen. Een dikke proficiat aan alle kinderen, leerkrachten en oudercomité. Ei Over het wel en wee van KFC Meer kunt u elders al heel wat lezen, tnaar het moet ons toch van het hart dat wij diepe bewondering hebben voor de moed waarmee onze jongens van het eerste elftal blijven vechten tegen de degradatie. In moeilijke omnstandigheden blijven zij al het mogelijke doen om de laatste drie plaatsen te ontvluchten. Op dit moment (19 maart) zit het er nog altijd in en als onze geelzwarten tijdens de volgende mnatchen nog eens extra hun tanden laten zien, loopt het seizoen misschien toch nog goed af. Ei De KWB houdt het

rustig in april. Waarschijnlijk geniet zij nog na van de denderende overwinning in de KWB-kwis die laatst in Meerle plaatsvond. De gedoodverfde winnaars uit Minderhout moesten inderdaad de duimen leggen voor onze Meerse KWBers. In Minderhout konden ze daar niet mee lachen, in Meer des te meer. Hahahahahahahahahaha. Ei Tot slot het Mussenakkernieuws. Op vrijdag 1 april bezoekt men een heuse saunaclub in de buurt. Vertrek om 20.00 u aan de Mussenakker en

niet allemn aal tegelijk hè. Op woensdag 6april verplaatst men zich naar het sportcentrum Horizon in Turnhout, waar men gaat squashen, badmingtonnen en fitnessen. Vertrek om 14.00 u. Op woensdag 13 april is men weer weg, naar Breebos dit keer, om te bo wIm gen. En het houdt niet op. Op vrijdag 22 april organiseert tnen in het lokaal een Europees Kampioenschap dammen en schaken. De intellectuele toer op dus. Hoewel. Op zaterdag 2 april is het alweer van dat ten niet het optreden van de funk-rockgroep Hat- and coatstand, een aanrader van de bovenste plank schijnt het. Het zwaartepunt ligt echter op het einde van de maand, want dan wordt het 15-jarig bestaan uitbundig gevierd. Het begint allemaal op zaterdag 30 april met de optredens van de Non kel Ney 's Rhythmn and Blues Band en Cryptic Skull. Over de eer ste groep is de laatste tijd al genoeg geschreven en de tweede groep bestaat uit een stelletje ouwe jongeren, die na zes jaar inactiviteit speciaal voor het 15-jarig bestaan een reünieconcert geven. Als daar maar geen elpee van komt. Op zondag 1 mei legt de Mussenakker ook een mooi ei: namiddags een jamsessie met bekende en onbekende muzikanten en avonds de onvermijdelijke C'rew. Volgend maand gaan we op deze optredens en op de rest van het feestprogramma dieper in. Wat zegt u? Dat u wou dat het al volgende maand was. Ik ook. •

Burgerlijke Stand Geboorten 27 januari: Guus, zoon van Dirk Michielsen en Myriam Van Rooy, 's Boschstraat 7, Hoogstraten. 1 februari: Men, dochter van Luc Koyen en Johanna Van Aert, H. Bloedstr. 9, Hoogstraten. 11 februari: Steven, zoon van Eddy Vermeiren en Emma Schrauwen, Schuivenoord 6a, Meerle. 11 februari: Carolien, dochter van Jan Snoeys en Martine Goris, Vrijheid 41, Hoogstraten. 12 februari: Chris, zoon van Louis Eist en Elisabeth Mertens, Worteldorp 42, Wortel. 15 februari: Timmy, zoon van Petrus Van Kuijk en van Karla Schoof, Burg. Glenissonstraat 21, Meerle. 18 februari: Kristof, zoon van Ludovicus Snoeys en Eleonora Van Calster, Grote Plaats 41, Wortel. 19 februari: Kris, dochter van Jacobus Braspenning en Julia Vermonden, De Mosten 1, Meer. 19 februari: Toon, zoon van Peter Servaes en van Lieve Mertens, Heilig Bloedlaan 287, Hoogstraten. 20 februari: Joyce, dochter van Petrus Van Riel en van Petronella Collé, Elsakker 17, Meerle. 26 februari: Karen, dochter van Cornelis Hermans en van Agnes Boudewijns, Burg. Olenissonstraat 8, Meerle.

Overlijdens

Twee dagen lang was de veiling van Hoogstraten herschapen in een concertzaal tijdens de internationale mnuziekdagen van eind februari. Hier is de Brassband Sint Rosalia uit Meer aan de beurt onder leiding van Staf Mertens.

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUI MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

27 januari: Theresia Mertens, 83 jaar, weduwe van Jozef Lauryssen, H. Bloediaan 250, Hoogstraten. 2 februari: Paulina Moorkens, 90 jaar, ongehuwd, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 7 februari: lvonne Rutten, 65 jaar, weduwe van Karel Van Loon, Gust. Segersstr. 13, H oogstraten. 17 februari: Paul Brughmans, 29 jaar, echtgenoot van Ria Van Den Broeck, Vredeboornstraat 8, Meer. 18 februari: Maria Verheyen. 51 jaar, echtgenote van Frans Van Alphen, Oosteneind 12, Meerle. 24 februari: Norberi Goossens, 71 jaar echtgenoot van Theresia Martens, Hal 23, Minderhout. 25 februari: Karel Adams, 69 jaar, echtgenoot van Maria Bevers, Achtelsestr. 74, Hoogstraten. 28 februari: Franciscus Le Bruyn, 77 jaar, echtgenoot van Julia Faes, Meerleseweg 39, Meer.

Huwelijken 13 februari: Johan Massehelein, Gelmelstraat 131, Hoogstraten en Ria Verboven, Blijkerijstraat 27, Malle. Nieuw adres: Kasteellaan 22 BUS 4, Malle. 19 februari: Jozef Adams, Eindsestraat 14, Meer en Greta Vermonden, Voort 38, Meerle. Nieuw adres: Voort 38, Meerle. 26 februari: Henri Roinbouts, Wilderstraat 6, Meer en Martine Van Aken, Brecht. Nieuw adres: Hoogeind IIA, Meer. 26 februari: Luc Vermeiren, Oude Bosuilbaan 1, Deurne en Anne-Mie Van Aperen, Meerleseweg 2, Meer. Nieuw adres: Meerseweg 157, Meer.


Het eenheidstype September 1988 nadert. Dit betekent de start van de eenheidsstructuur in het middelbaar katholiek onderwijs. Na het maandenlange bekvechten tussen voor- en tegenstanders, wordt het de hoogste tijd voor degelijke informatie over dit nieuwe type van onderwijs. Omdat elke school volgend schooljaar slechts met het eerste jaar eenheidstype zal starten, zijn het vooral de kinderen uit de lagere scholen, die er het eerst mee kennis maken. Omdat vooral de ouders de schoolkeuze zullen bepalen, zijn het ook de oudercomités die rond dit thema een grootse info-avond organiseren. Uit contacten met ouders van kinderen uit de basisscholen blijkt dat zij vaak, 6f zeer weinig, 6f totaal verkeerde ideeën hebben over de eenheidsstructuur. Hun ideeën variëren tussen: 'Er verandert toch niets'; en 'Nu krijgen ze allemaal latijn'; of 'Nu mogen we zelf kiezen welke vakken ze gaan leren'; tot 'Nu zijn alle scholen gelijk'! Uit 10 oudercomités van de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel werd een overkoepelende werkgroep samengesteld die rond dit probleem werkt. Nooit eerder is men tot zulke samenwerking gekomen. Daaruit mag blijken dat ze zich willen inzetten om vooral de ouders goed te informeren. Dat er veel zal ver-

anderen is duidelijk. Anders zou de strijd tegen de invoering van het eenheidstype nooit zo hevig geweest zijn. Er is hard gewerkt om een dergelijke infoavond te organiseren. Dank zij de medewerking van alle middelbare scholen uit Hoogstraten en Rijkevorsel kunnen we de ouders en alle andere geïnteresseerden een leerrijke avond aanbieden.

NHE 151

Deze info-avond gaat door op 21 april te

Y

19.30 uur in de veiling te Hoogstraten. De

avond wordt geopend door Mw. L. Adam. Zij is ondervoorzitster van de Nationale Confederatie der Ouderverenigingen. Zij zal ons duidelijk maken wat eenheidsstructuur betekent. Zij kent deze zaak grondig, want zij was van bij het begin betrokken bij alle onderhandelingen over de vorming van dit nieuw onderwijssysteem. Daarna komen de directeurs van alle middelbare scholen aan de beurt. In deze volgorde:

o

- Vrije Land- en Tuinbouwschool - Spijker VTI - St. Lucia Rijkevorsel - VITO Hoogstraten - Spijker ASO - Klein Seminarie Zij zullen uiteenzetten hoe de eenheidsstructuur concreet in hun school zal opgebouwd worden. Daar hun tijd beperkt is, werd hen ook gevraagd een info-stand op te richten in de zaal. Geïnteresseerden kunnen daar nadere informatie bekomen. Bovendien ontvangen alle aanwezigen een bundel waarin de zes scholen hun aangeboden studierichtingen uiteenzetten. Zo zal men de avond beter kunnen volgen. Tenslotte wensen de organisatoren er op te wijzen dat dit geen debatavond voor of tegen de eenheidsstructuur zal zijn. Grijp daarom deze kans voor degelijke informatie. We zijn het aan onze kinderen verplicht!

Werkgroep basisscholen Markdal. Bij het bestuur der postchecks: gratis rekeninguittreksels ten huize besteld, een unieke prestatie in de financiële sector.

TENTOONSTELLING

HEDENDAAGSE TEKENKUNST mde 1 KO-GALE RIJ In samenwerking met: het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP en met de steun van het Stadsbestuur van Hoogstraten. Data: 9 april t/m 1 mei

Openingsuren: Zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 14.00 uur tot 18.00 uur (vrije toegang) Tijdens weekdagen enkel groepen op afspraak. Organisatie: 1KG Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten. 26


INTER VIEW

Het Grote Nonkel Ney interview

Deel twee

Pinten pakken, lol maken en zeveren Zoals beloofd volgt nu het tweede deel van ons gesprek met Nonkel Ney. Het is inmiddels één uur 's nachts geworden. We gaan eens naar het huisje, terwijl vrouwtje Linda de glazen nog maar eens bijvult. Dan ploffen we terug in de zetels, ademen eens diep in en uit en duwen een vers bandje in de recorder. En ja hoor, daar gebeurt het reeds: Nonkel Ney vertelt verder. Koning Alcohol DHM: Ney, je staat ook bekend als een eminent hijser en uitgaansdiei- . NN: Ikke? DHM: Hoe ben je in contact gekomen met Koning Alcohol en zijn gevolg? NN: Amai zulle, da's een schoon vraag. Awel, ik heb er den eerste keer van geproefd op Kapellekeskermis, toen ik veertien jaar oud was. En ja, dat was lekker hè. En bij ons in 't dorp op den hoek was het café van de Sus. Dat was het lokaal van de duiven en de schutters en onze Herman en onze vader zaten daar veel. En omdat ik zo ne ferme kerel was, mocht ik daar de pijlen uittrekken en zo en daarna nog een paar pinten drinken. En die paar werden er al gauw veel. Ik heb toen dikwijls onze Herman zijn geld opgedronken zulle. Mijn opleiding kreeg ik dus bij de Sus. En ook op den Boskant. Dat was een grote kliek jonge mannen die goed konden shotten en drinken. Daar hebben ze mij echt opgeleerd, tot ik den beste was van allemaal. Ik ben ze daar nog altijd dankbaar voor. Jongen, bomen van mensen heb ik toen onder tafel gedronken. Het was om 'compassie' mee te krijgen, met die bomen hè, haha. Op mijn achttien-negentien jaar was dat, toen zat ik echt op mijn toppunt. Als we dan 's nachts van de Sus of den Boskant kwamen, was het bij ons thuis altijd grote eierenbak. Honderden keren is dat gebeurd. Ons moeder speelde daar ook ne grote rol in. Als ze ons hoorde binnenkomen met nen hele groep, kwam ze direct in hare pon naar beneden om te helpen. Om eieren te bakken en brood te snij-

den, want dat durfde ze ons niet meer te laten doen, bang dat we ons zouden verbranden of in onze vingers zouden snijden. Een gouden moeder hè. Ons moeder heeft mij altijd goed kunnen lijden. DHM: En vader? NN: Och, onze vader liet ons maar 'tamboeren', want eigenlijk vond hij dat ook wel plezant. Maar hij durfde er toch ook niet goed mee te lachen, hij zal zeker gedacht hebben dat het dan nog erger zou worden.

Toska het paard DHM: Ik heb ooit iets gehoord van een paard... NN: (lacht) Jaja, onze Toska, ons paard. Ja, dat namen wij geregeld mee op café hè. Dan zaten we bij de Sus en dan zeiden ze tegen mij: Ney, ga uw paard nog eens halen. Goed, dan gingen onze Herman en ik naar huis en brachten onze Toska mee terug naar binnen. En dan dronk het paard met ons mee aan de toog. Het kreeg dan een zinken kom met bier. Deugd dat het daarvan had! Zonder zeveren hè, we gaven het ooit nen emmer water en hij moest het niet hebben hè. Hij lustte het niet, bier moest ie hebben. En dan gingen we bij de Sus weg en dan vroegen we: alles betaald Sus? Jaja, alles betaald. Van 't paard ook? Jaja, alles klaar. Hahaha. Over beesten gesproken, we kwamen ooit eens 's nachts thuis en besloten alle huisdieren naar binnen te halen: eerst een paar tamme konijnen, toen onze hond en dan ons paard. Allemaal binnen. Al goed dat onze vader toen nog geen duiven had, anders hadden die ook binnen gemoe-

11

I1

Nev blikt terug op zijn leien en Ziel een woeslenij van lege vaatjes bier.

ten. Ik heb toen nog een half uur op mijn knieën naast de vijver gezeten om daar de vissen uit te halen. Maar dat is niet gelukt, haha. Maar ik wijk af zeker? DHM: Neenee, doet u maar. NN: Awel luistert, toen gebeurde er iets ergs. Het café van de Sus werd afgebroken en ook op den Boskant begon het te slabakken. Vanaf toen zijn we met z'n vieren beginnen uit te gaan met de fiets: Cel Govers, Willy Tackx, onze Herman en ik. Dat was echt ne rauwe, wilde tijd. Elk café uit den omtrek moest eraan hé. En zo landde ik ook in De Mussenakker aan.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

De Mussenakker en de Bonte Avonden DHM: Hoe kwam een brave jongen uit Minderhout in De Mussenakker terecht? NN: 't Was in den tijd dat De Mussenakker nog op de zolder van de parochiezaal was. Uit de Roma kende ik Suske Bastijns en Mark Koyen, dat waren toen nog een paar halve wilden. Mijn stijl dus. En die begonnen mij mee te nemen naar De Mussenakker. Ik ging daar dan 'koei' doen. DHM:?? NN: (lacht) 'Koei' doen, dat was nen trappist in ene keer uitdrinken. Dat was toen mijn specialiteit. Daar zén ik mee beroemd geworden in De Mussenakker. Dat vonden ze daar wel plezant. Vooral toen De Mussenakker naar de Donckstraat verhuisde, zat ik altijd in Meer. De Mussenakker is toen jaren mijn stamkroeg geweest. Dat was echt ne gouden tijd: de jaren 82-83-84. Ik zat daar altijd hè, echt altijd. En in 't laat gingen we dan naar Herrijgers hè. Plezant j'm, ongelooflijk. Dat waren ook de jaren dat we overal piramides maakten. En nooit van boven mogen zitten hè, ik moest altijd vanonder. Waarom dat weet ik ook niet, hahaha. Toen kon alles hè. De beste herinneringen in verband met De Mussenakker bewaar ik toch aan de Bonte Avonden waaraan ik meegedaan heb. DHM: Ja, dat is ook een hoofdstuk apart hè? NN: Zeg dat wel. Den eerste keer dat ik meedeed, was dat nog in de parochiezaal van Meer te doen. Het stuk heette toen 'De erfe27


INTER VIEW nis van Berry Von Haus-Gelmers'. Of het aan mij lag, weet ik niet meer, maar het was wel zo dat we na die Bonte Avond niet meer in de parochiezaal mochten. Op teveel zere tenen getrapt, denk ik, haha. DHM: Maar daar werd iets op gevonden? NN: Haha, natuurlijk. Wij verhuisden naar Hoogstraten hè, naar zaal St. Cecilia. Daar hebben we nog drie keer gespeeld: Het Kultuurspook, De Enge Planeet en De Zoon van de Bonte Avond Nr. 9. Vooral den eerste en de laatste keer in Hoogstraten waren grandioos. DHM: Jij speelde telkens een hoofdrol, geloof ik hè? NN: Ja, die laatste Bonte Avonden waren een beetje op mijn lijf geschreven, of moet ik zeggen op mijne buik, haha. Plaats genoeg hè. Hoewel, nee serieus, hier moet ik toch iets rechtzetten. De mensen denken wel eens dat ik dik ben. En daar klopt dus niks van. Hebt ge 't gehoord mensen, ik zèn niet dik. Ik zèn gespierd èn kloek gebouwd, meer niet. Niet meer vergeten hè! DHM: We zullen ons best doen. Maar we hadden het over de Bonte Avonden. NN: Ja, nu dat ge 't zegt. Awel luistert, wat die avonden zo geweldig maakte hè, was dat we alles zelf bedachten en dat we er alles uitflapten wat we wilden. We hadden natuurlijk wel nen tekst, maar tijdens de opvoeringen verzonnen we d'r nog vanalles bij. Voor onze regisseur was dat niet altijd gemakkelijk, maar voor ons was dat één groot feest. Echt, ik maak er nog altijd 'sunt' van dat dat allemaal afgelopen is. DHM: Hoe komt het dat er geen Bonte Avonden meer zijn? NN: (diepe zucht) Ja j'm, hoe gaat dat. Ze trouwen, ze krijgen klein mannen en zo. Ge ziet mekaar minder en dan wordt dat moeilijker hè. Vroeger zaten wij allemaal samen in De Mussenakker, maar nu niet meer. Die groep van toen is uiteengevallen. Dat blijft niet duren hè. DHM: De Mussenakker en de Bonte Avonden zijn dus voltooid verleden tijd voor jou? NN: Ik denk het wel ja. Sinds die jonge mannen De Mussenberg overgepakt hebben, kom ik er niet meer. DHM: Waarom niet? NN: Mijn maten komen er ook niet meer en de muziek die ze d'r nu draaien, is niks voor mij. Hoewel ik er laatst met een optreden nog eens geweest ben. Ik moet zegggen. Ze hebben hun lokaal ferm veranderd, echt. En ja, da's juist, binnenkort spelen wij daar. Op zaterdag 30april met het 15-jarig bestaan. Dan

zullen we ze daar eens laten horen hoe goeie muziek klinkt.

Ga toch weg man. DHM: (gaat vlug even plassen en begint daar

na snel over iets anders).

Amuseren

Het sacrament van het huwelijk

DHM: Dus na De Mussenakker zat je weer zonder stamcafé? NN: Erg hè. Ik heb toen veel in 't Fortuin in Meer gezeten, maar dat is daar ook niet blijven duren. En nu zit ik gewoonlijk in Hoogstraten: bij den Adams (Statie) of bij Rikske Grauwmans. En wij amuseren ons hè, dat is nov voo evaiidcrd.

DHM: Daarnet zei je dat veel van je vrienden getrouwd zijn, maar jij bent ook niet de uitzondering op de regel geworden. NN: Ja, mag ik? Vorig jaar, op 11 september, ben ik getrouwd, met ons Linda hier hè. DHM: Zit je daardoor nu meer thuis dan vroeger?

Ney als slaaf op één van de Bonte .4 vonden van De Mussenakker: een gegarandeerd succes. NN: (lacht) Denkt gij dat? Vergeet het maar. Wij moeten altijd gaan entertainen hè, op de baan, de baan doen, hahaha, hè Linda? Linda: Mm. DHM: Is er dan echt geen verschil tussen vroeger en nu dat je getrouwd bent? NN: Jawel. Vroeger, als ik weer eens geod doorgegaan was, wist ik 's anderendaags niet hoe dat het allemaal afgelopen was. En dat weet ik nu dus wel. Nu hoor ik dat 's anderendaagssmorgens allemaal schoon vertellen, hè Linda, hahaha. Linda: (bezorgd) Gij doet juist of da's elke week zo! NN: (lacht) Neeneenee, alleen als ik mijn eigen zo nog eens laat gaan hè. Linda: (streng) Gelijk vorige zondag zeker! NN: Hoe?! Linda: Neenee, laat maar, dat moet de Hoogstraatse Gazet allemaal niet weten.

DHM: Amuseren, wat is dat voor jou? NN: Pinten pakken, lol maken en zeveren. Meer moet ge niet hebben jongen. Ik geef toe, mijn toppunt qua drinken is misschien wel voorbij, hoewel ik nog redelijk kan drinken zulle. Pas op hè! Luistert hè, als ik soms 'swijlen' op mijn gemak in de kroeg zit hè, en ik zie die jonge mannekes van tegenwoordig daar zitten met hun pruillipke terwijl ze niet weten of ze 't goed hebben of niet hè, dan voel ik een onweerstaanbare drang om het nog eens ene keer vôôr te doen hè, hoe het eigenlijk moet hè. Ze zitten daar maar te kijken, ze doen niks, ze zeggen niks, ze leven niet hè. Terwijl ik sta te brullen van het lachen hè. Ze zouden ne shot moeten krijgen, want zoals die nu bezig zijn, daar is toch geen fluit aan hè. Voor mij is het een prullejeugd. Ze hebben verdomme geen ballen! Nul, niks! Ze gaan verdorie auto's wassen om ne Millet te kopen! PEUGEOT

.

NOVY

-

MINERVA

.

VESPA

.

HONDA

.

SPARTA

-

BATAVUS

1-

'uw fietsenvakman'

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS

UJ 0.

-

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER

~

HOOGSTRATEN•

c

0 1

c

c r In

z

vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

-D

fl1

-J

c

N

fl1

0

w

0 -1

't

PEUGEOT

28

Groot EysSel 11 2328 MEERLE Tel 3 15.78.17

3 ',c57

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

,-

In

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen Hoofdverdeler van GAZELLE

RADIO T.V. HiFi ELECTRICITEITSWERKE N -

0 S. m r

.

NOVY

.

MINERVA

.

VESPA

.

HONDA

-

SPARTA

-

BATAVUS


INTER VIEW NN: Luistert, wat dat trouwen betreft hè. Ik moet zeggen dat onze huwelijksdag nièt de gelukkigste dag van mijn leven was. Voilâ. Want dat was den dag dal Grün die goal maakte tegen Holland. Dat was het.., het... het paradijs! Ik ben nooit zo aan m'n gerief gekomen gelijk toen.

Vroeger en nu DHM: Een brave huisvader ben je dus nog niet? NN: Alstublieft, serieus blijven hel Ik geef mijn eigen niet ziille. Als ik gaan, dan gaan ik hè. Nog altijd. En dat 7a1 niet veranderen. DHM: Eet je nog bloemen? NN: (lucht) Nee, dat niet, maar vroeger wel, dat was in de Roma. In den tijd tapten ze daar 'oorkes', dat was een speciaal soort glas. En voor twee van die oorkes, dat wist toen ieder een, at ik een bloem op die op den toog stond. Een dahlia of een roos of zo, allè, de kop alleen hè, de blaadjes lustte ik niet. Dan at ik dus de kop op en dan had ik weer twee oor kes verdiend. Lekker j'm. Zo kwam ik ooit binnen en Liliane van de Roma riep: 'Ney Ney Ney, de dees moogt ge niet opeten, dat zijn vergiftigde! 'Hahaha. DHM: Stop je in de Patria nog pinten weg achter de bloempotten? NN: (lacht) Nee, ook niet meer. Dat zat zo. Marieke van de Patria wou altijd sluiten om 4 uur en dan kregen we geen bier meer. Daarom begon ik vanaf een uur of twee-drie trappisten weg te stoppen achter de bloempotten op het vensterschap. En als Marieke dan om 4 uur zei: ,'t Is gedaan mannen, geen bier meer', dan haalde ik die trappisten te voorschijn en kon ik nog een tijdje blijven hè. Want wij bleven totdat het licht was, anders was onze dag niet goed. En als we dan met de fiets naar huis reden, stopten we bij bakker Muesen. Daar waren ze dan al 'pateekes'

voor 't raam aan 't 'tassen' en dan begonnen wij op 't raam te kloppen totdat ze ons binnenlieten. En dan kochten wij een paar 'pateekes' voor onderweg hè. Lekker j'm. Bij Muesen kenden ze dat na een tijdje en zo werden wij daar 'de mannen van half zeven.'

Lauw bier DHM; Je liet ook je pinten een tijdje op de toog staan voor je ze uitdronk. Waarom? NN: (gaat verzitten) Luistert, ik ga uw 'gazetje' ne primeur geven. Ik liet ze soms lauw worden, niet omdat ik dat liever had, maar omdat ik ze op dat moment gewoon niet 1 p kon. Zo simpel is dat. Pas op hè, op 't laatst beet ik dan eens op m'n tanden en dan moesten ze d'r aan hè. Allemaal. Dami waren Ze weg. DHM: Dus die mythe van dat Ney alleen lauw hier lust, klopt niet? NN: Nee, ik had ze ook liever koud gedronken, maar ik kreeg ze op die moment gewoon niet weg. Gij zijt den eerste tegen wie ik dat zeg, weet gij dat?' DHM: (slikt) Ik ben diep ontroerd Ney. NN: Het ging zelfs zovèr dat toen ik den eerste keer ging vrijen bij Bruynen, dat er drie pintjes op de schouw stonden. Speciaal voor mij. Omdat ik zogezegd alleen lauw bier lustte, haha. Linda? Linda: (geeuwt) Jaja. NN: Ge ziet dus wat ik allemaal heb moeten doen om mijne naam van fuifnummer hoog te houden, hè. Tegen mijn goesting halve togen lauw bier drinken, zodat toch zeker niemand kon zeggen dat ik ook wel eens ne zwakke dag had.

Neyke en zijn grote vriend van toen: het paard Toska. hahaha. Linda: 't Is al goed jongen. DHM: We gaan ermee stoppen Ney. NN: Hoe? Nu al? DHM: 't Is half vijf Ney. NN: Een schoon uur hè. 0 ja, voor ik het vergeet, ik moet de naam van Herman Verschueren nog vernoemen. DHM: Waarom? NN: Dat had ik hem beloofd. DHM: 0, op die manier. Heb je tot slot nog een boodschap voor de mensheid Ney? NN: Ge moogt gerust zijn. Lieve mensen, ik kan wel zeggen dat ik er tot nu toe altijd geweldig veel deugd van gehad heb. En al degenen die er minder deugd van gehad hebben dan ik, die beklaag ik, want ze hebben wat gemist zulle. Ik weet het, ik heb ooit al veel kritiek gehad ook. Zo van: hij drinkt te veel, hij lacht te veel, hij heeft te veel praat, enzovoorts. Awel, dat interesseert me gene bal. Ik heb mezelf en ook anderen altijd geamuseerd. En daar gaat het om. Dus, lieve mensen, profiteert van uw leven en amuseert uw eigen. Dat is de boodschap van Nonkel Ney.

De blijde boodschap DHM: Dat vind je wel belangrijk schijnbaar, geen zwakke dagen hebben. Dat is ook je imago: een grote pintenpakker en lolmaker. NN: (fier) Ja, en dat wil ik zo echt wel houden. Dat mag me een nier of nen halve lever kosten, dat wil ik zo dus houden. Het leven moet plezant blijven. Als het dat niet meer is, ga ik liever dood. Als alles wat ik zeg of doe serieus moet opgenomen worden, dan hoeft het voor mij niet meer. DHM: Sommige mensen zullen misschien niet helemaal met jou akkoord gaan. NN: Dat kan best. Dat interesseert me niet. DHM: Linda, hoe is het om met een lokale vedette getrouwd te zijn? Linda: (zucht) Dat gaat. Plezant. Maar zoveel speciaals is daar niet aan zulle. 't Is nog altijd dezelfde hè. NN: Ik heb het al dikwijls gezegd hè: Ons Linda, die mag in haar pollekes klappen dat ze zo ne ferme kerel gelijk ik gevonden heeft,

En toen was het allemaal afgelopen. Het was een heerlijke avond en nacht geweest. Na nog een laatstepintje namen we afscheid. Buiten viel de regen met bakken uit de hemel. Met enige moeite kroop ik in mijn auto. Om de hoek loerde reeds een kater.

BYOUTERIE

011 /

\

\

*exc l usi eve keuze * groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen Open: weekdagen: 9.30-18.30 U. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253

2320 Hoogstraten België

Ik ben niet dik, ik ben gespierd, meer niet. 29


t flr

O:R:T

Hoogstraten V.V.: Operatie redding!

F.C. Meerle tot de laatste snik

Alles schijnt erop te wijzen dat de plaatsen in 3de Nationale zeer duur zullen zijn. Week na week blijft het spannend. FI.V.V., dat tijdens de winterstop de trainerswissel doorvoerde, speelde nadien 3 kompetitiematchen op verplaatsing, ging naar Tienen en thuis ontmoette men Germinal en Heultje. Tegen Oerminal werd het gokken en het ging fout in de 75ste min. Eigenlijk hadden we er wel rekening mee gehouden dat deze match niets zou opleveren. Het punt op Tienen was meegenomen doch tegen Heultje hadden we er twee verwacht en het werd er slechts één! Met 2 punten uit 2 matchen, Germinal laten we buiten beschouwing, zitten we nog in het vooropgestelde schema. En nu: thuismatchen tegen Overpelt en Eupen zouden 4 punten moeten opleveren. Na de match tegen Eupen kan men bij H.V.V. de balans opmaken, ook al blijven er dan nog 8 punten te verdienen. We duimen voor roodwit!

Na de nederlaag tegen Wortel op eigen veld trok Meerle naar Aartselaar met het inzicht minstens één puntje mee te brengen. Ondanks het goede keeperswerk van Luc gingen beide puntjes toch weer verloren. Op strafschop konden we wel op gelijke hoogte komen maar in de slotminuten sloeg de thuisploeg toe in de vorm van een tweede doelpunt. Te Kalmthout vlamde de hoop op behoud weer hoop op want eindelijk kon de victoriekraai nog eens klinken. Willy Michielsen en Marc Jochems zorgden voor de beide goals. Dat men gevlamd was om de overwinning tegen Kontich thuis te houden, kun je raden. Helaas, de zoveelste teleurstelling voor spelers en supporters want een 0-3 nederlaag is zelfs voor de grootste optimist een uppercut waar je niet zo direct van opfrist. Dan maar het geluk beproefd op 's Gravenwezel. Jan Van Dun stond terug onder de lat en op een zwaar en glibberig veld heeft groenwit gedaan wat het kon om één puntje mee te nemen. Spijtig genoeg, onkans in de slotminuten! Een Meerlese kopbal sloeg tegen de onderkant van de lat terug het veld in. De thuisploeg won met het kleinste verschil. Om de haren uit je hoofd te rukken. Zou het tegen Lint dan lukken? Inderdaad! Marcel Van Dun scoorde het eerste doelpunt en Willy Michielsen nam op strafschop alle twijfels weg, 2-0 en... terug hoop op het behoud want alle kansen zijn inderdaad nog niet verkeken! Een paar belangrijke matchen met rechtstreekse concurrenten staan nog op het programma en dan moet Meerle het waarmaken! Het kampioenschap in de jeugdreeksen was normaal gesproken al beëindigd maar door de uiterst gure weersomstandigheden zijn een aantal wedstrijden uitgesteld en wordt de kompetitie misschien wel vervroegd afgesloten.

Wedstrijden Zaterdag 2 april 15.00 u. Overpelt - Reserven 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Overpelt Zaterdag 9 april 14.00 u. Eupen - Hoogstraten V.V. 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Eupen Vrijdag 15 april 20.00 u. Reserven - F.C. Turnhout Zondag 17 april 15.00 u. F.C. Turnhout - Hoogstraten V.V Zaterdag 23 april 15.00 u. Witgoor - Reserven 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Witgoor Oefenwedstrijden Dinsdag 5 april 19.30 u. Reserven - Oostmalle Dinsdag 12 april 19.30 u. Reserven - St.-Jozef Dinsdag 19 april 19.30 u. Reserven - Weelde

Wedstrijden Zondag 17 april 15.00 u. Mariaburg-F.C. Meerle Zondag 24 april 15.00 u. F.C. Meerle-Hove Sport

ZAKENKANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 91%

I1;1

AN

Kari's coiffure

.

3

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Minderhout V.V.: winnaar in topmatch! Nog enkele zondagen scheiden ons van het eindpunt van dit kampioenschap en voorwaar de Minderhoutse voetbalvereniging heeft alle kansen in handen om naar een hogere klasse te promoveren. Het zou in elk geval knap zijn en het spelersmateriaal om in 3de provinciale mee te draaien is er toch wel, geloof ik. De prijzen worden echter uitgedeeld aan de meet en daarom... de euforie nog eventjes achter het wolkendek laten. Ook reserven en junioren prijken nog aan de leiding en indien zij ook nog...! Eventjes de prestaties belichten van de vorige wedstrijden. Op Oelegem werd het een rustig gebeuren. Gunther Janssen en tweemaal Ronny Bolckmans drukten het M.V.V.meesterschap uit met 3 doelpunten. Een week later kwam S.K. Beerse een bezoekje afleggen, geen routineklus want Beerse is niet meer het zwakke broertje van weleer. De talrijk opgekomen toeschouwersschare kreeg waar voor zijn geld en na een gelijkopgaand eerste kwartier nam de thuisploeg het heft in handen. Eddy Peeters opende de stand en Ronny Bolckmans dikte aan tot 2-0. Beerse klampte aan, milderde de stand, maar Dirk Koyen trapte nummer drie binnen en de weg naar de overwinning lag weer ver open. Toch kwamen de bezoekers nog tot 3-2 terug en de wedstrijd kon weer alle kanten uit. Dirk Koyen legde tenslotte de geruststellende 4-2 cijfers vast! Geen steek meer laten vallen! Ranst arriveerde aan de Hoge Weg en de thuisploeg betaalde letterlijk en figuurlijk bibbergeld. Een enorm zwaar veld, striemende regen, één enkel doelpuntje gescoord door Ronny Bolckmans en de twee puntjes waren binnen. Op naar Pulderbos, de ploeg die de week voordien de ongenaak baar gewaande leidersploeg Borsbeek in eigen vesting een nederlaag toediende. Je moet maar durven! Op-


SPORT passen geblazen dus! M.V.V. pakte de zaken nuchter en verstandig aan en vanuit een goed georganiseerde verdediging werd Pulderbos stilaan maar zeker naar de nederlaag gespeeld. Ronny Bolckmans, op dreef als doelschutter, lukte 0-1 en Karel Koyen zorgde voor nog twee treffers, 0-3! Het toptreffen tegen Borsbeek werd een knap en sportief duel waarin zowel gasten als gastheren voor de smakelijke ingrediënten zorgden. Halfweg de iste helft scoorde Karel Koyen en even later was het Harry Peeters die door de benen van de keeper de bal tegen het net prikte. Een 2-0 voorsprong mocht inderdaad comfortabel genoemd worden. Tijdens de tweede speelperiode toonde M.V.V. zich weer het gevaarlijkst en de bezoekende doelman hield de cij fers ook laag en zijn ploeg in de wedstrijd. Eénmaal moest de thuisdoelman zich reppen maar hij deed het dan ook met brio. In een genietbare tweede helft werd niet meer gescoord zodat de leiders, zeker niet met blozende wagen, voor de derde zondag op rij een nederlaag incasseerden. Minderhout, denk aan de laatste loodjes want die kunnen ook zwaar wegen! Wedstrijden Zondag 10 april 15.00 u. Minderhout V.V. - Hezewijk Zondag 17 april 15.00 u. S.K. Herentals - Minderhout V.V. Zondag 24 april 1500 u. Minderhout V.V. - Broechem •

F.C. Meer blijft erin geloven! We zitten nog steeds volop in de degradatiestrijd. Het is nochtans een feit dat we nu de beste periode van de competitie meemaken. Het begon met de wedstrijd tegen Verbroedering Arendonk. In plaats van tegenslag werd het een heuse meevaller: 1-0 winst! Daarna kregen we onze concurrent St.-Lenaarts op bezoek. Met een 2-2 als eindresultaat werden we weer één puntje rijker. Minder goed verging het met onze uitstap naar St.-Jozef. Onze ex-trainer Jos Fransen had zijn jongens extra gemotiveerd. Gevolg: 3-1 voor St.-Jozef en geen punten voor Meer. Vervolgens ontvingen we Rijsberg, een ploeg die niets meer te winnen of te verliezen had. Hiervan konden we profiteren. Ditmaal werd het 3-1 voor ons en konden we de rode lantaarn overgeven aan Vosselaar. Jammer genoeg moesten we dat elftal op eigen veld gaan bekampen. Een uiterst belangrijke match! Verliepen zou een ramp betekenen. We waren blij dit te kunnen voorkomen. Het werd 2-2! In het totaal behaalden we 6 op 10 punten. Onze kansen op redding blijven reëel. De laatste wedstrijden zullen hard en spannend zijn. Jongens, speel voor wat je waard bent en we redden het! Net zoals de vorige jaren organiseert het

hwischQQr SuUSQQr huIcI"r

wand- en vloertegels huiscohQQr PuIcfr,r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

hwlsGhQQr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'ulI'r I'uIcI'r uIcr

biedt u betaalbare kwaliteit!

jeugdbestuur van KFC MEER een voetbaltornooi voor Pre-Miniemen en Miniemen met Pasen. Op Paaszaterdag 2 april betwisten de Mmiemen voor de 2de maal de 'Wisselbeker FordGeudens Meer'. Deelnemende ploegen uit de regio zijn: KFC MEER, KFC MEERLE, MINDERHOUT VV, LOENHOUT SK, GOOREIND VV De eerste wedstrijd begint om half 1 en de bekeruitreiking zal gebeuren na de laatste wedstrijd (die begint om 17 uur). Op Paasmaandag betwisten de Pre-Miniemen voor de 2de maal de 'Wisselbeker Arnold van Aperen'. Deelnemende ploegen uit de regio zijn: KFC MEER A + B, KFC MEERLE, MINDERHOUT VV, VNA WORTEL, LOENHOUT. De eerste wedstrijd begint om half 1 en de bekeruitreiking zal gebeuren na de finalewedstrijd (die begint om 17 uur). Scholieren en knapen nemen deel aan het toernooi te Gooreind. Zaterdag 9 april 13.30 u. Miniemen - Hoogstraten A 15.00 u. Juniores - Horendonk 13.30 u. Merksplas A - Preminiemen 16.00 u. Pulle - Veteranen Zondag 10 april 15.00 u. F.C. Meer - Kasterlee 09.30 u. Oosthoven B - Reserven 09.30 u. Scholieren - Zoersel 11.00 u. Knapen - Zoersel Zaterdag 16 april 13.30 u. Preminiemen - Hoogstraten A 15.00 u. Veteranen - St.-Lenaarts 13.30 u. Halle A - Miniemen 15.00 u. Gooreind - Juniores Zondag 17 april 15.00 u. F.C. Meer - Netegalm 09.30 u. Reserven - Poppel B 09.30 u. St.-Jozef - Scholieren 10.00 u. St.-Jozef - Knapen Zaterdag 23 april 13.00 u. Antonia A - Miniemen 13.15 u. Loenhout - Juniores 15.00 u. Veteranen - Loenhout Zondag 24 april 15.00 u. Poppel - F.C. Meer Zaterdag 30 april 13.00 u. Preminiemen - St.-Jozef 15.00 u. Lentezon A - Miniemen • Einduitslag kaartavonden rikken georganiseerd door het jeugdbestuur van KFC Meer ten voordele van de voetbaljeugd. Door het jeugdbestuur van KFC Meer werd de laatste maanden gedurende 4 weken een kaartavond RIKKEN georganiseerd in de cantine aan de Meerseweg t.v.v. de Meerse voetbaljeugd. De trouwe kaarters werden beloond: zij ontvingen een prijs van het eindklassement (de drie beste uitslagen telden hiervoor) De uitslag: Gust Michiels, 1094 punt, Luc Van Kerkhoven 1067 pnt, Francine Goetschalckx 1028 pnt, Jos Brosens 1024 pnt, Rene Truyens 1020 pnt, Herman Jansen 1005 pnt, Maria van Aalst 1004 pnt, Frans Boeren 996 pnt, Marcel Rombouts 995 pnt, Walter Faes 992 pnt. En verder: Gef Goetschalckx + Gust Lochten, Louis Brokken, Jos Quirijnen, Roger Embrechts, Jef van Gils, Ludo Fockaert, Jan Van De Biggelaar, Frans Lambregts, Jan Laurijssen.


SPORT

Wortel sprokkelt punt na punt op weg naar behoud Op 6 maart moet Wortel op bezoek bij leider Hove. Bij dit bezoek kunnen geen punten gehaald worden. Na het eindsignaal staat een 6-1 eindresultaat op het scorebord. Op 13 maart komt Bezemheide naar Wortel. Deze ploeg speelt ook mee voor de laatste plaatsen. Tijdens de le helft zijn de ploegen mekaar waard, de beste kombinaties zijn voor de bezoekers, de beste kansen voor VNA, met een 0-0 ruststand als resultaat. Tijdens de 2e helft kan Wortel zijn wil iets meer opdringen. Er komen meer goede kansen waarvan er eentje benut wordt. In blessuretijd strafschop tegen Wortel; deze wordt benut. Eindscore 1-1. Op 20 maart is de match Wortel-Ternesse. Wat al een tijdje aan de gang is, de ploeg van Wortel kan en durft zelf terug het initiatief aan. De le helft eindigt met een 1-0 voor sprong voor Wortel na een benutte strafschop, gegeven door een goedspelende Frank Schrauwen. De 2e helft brengt moeilijkheden voor een afwachtende Wortelse ploeg, op een van de tegenaanvallen wordt het toch 2-0. Een niet zo sterk leidende scheidsrechter gunt Ternese in de 4e minuut, via strafschop, een toch verdiend tegen-doelpunt. Eindstand 2-1. Theoretisch is Wortel zeker van behoud in 3e provinciale. Theoretisch wordt soms ook al de reeks opgemaakt voor volgend seizoen, omdat verschillende ploegen van de fusie ofwel in slechte ofwel in goede papieren zitten. Maar 4 matchen voor het einde van de competitie kan men best de berenvellen nog niet verkopen vooraleer deze beren echt geschoten zijn. Ook zou men best rekening houden met de waard, in dit geval het provinciaal comitee, dat de reeksen samenstelt. Bij de jeugdploegen blijven miniemen en pre-miniemen

goede resultaten halen. De pre-miniemen blijven op de le plaats in hun reeks. Hun rechtstreekse achtervolger, Merksplas, laat echter weinig steken vallen, behalve één in Minderhout. Maar deze steek zullen ze waarschijnlijk voor de groene tafel weer kunnen oprapen. Zonder slecht-weer invloeden moeten de preminiemen nog 4 matchen spelen. De suppor ters van deze jonge balkunstenaars blijven duimen en aanmoedigen tot het bittere of zoete einde. Het doek voor deze kompetitie valt op 30 april, thuis tegen Brecht. Op 3 april is het Pasen, dus tijdens dit weekeinde zijn weer de jaarlijkse paastornooien. Vijf Wortelse ploegen gaan hieraan deelnemen. Pre-miniemen : op 2-4 en 4-4 te Hoogstraten en Meer. Miniemen: op 2-4 en 4-4 te St. Lenaerts Knapen: op 4-4 te Merksplas Scholieren: op 4-4 te Merksplas Reserven: op 2-4 en 4-4 te Oosthoven Programma april 9-4 Preminiemen-Lentezon 10-4 Meerle-Scholieren Meerle-Knapen ReservenA-Arendonk Miniemen-Brecht Lint-Wortel 16-4 Minderhout-Preminiemen Vosselaar-ReservenB 17-4 Scholieren-Vlimmeren' Knapen-Vlimmeren Meerle-ReservenA Zwaneven-Miniemen Wortel-Sehelle 23-4 Oud-Turnhout-ReservenB 24-4 ReservenA-Oosthoven Miniemen-Poppel Loenhout-Scholieren Loenhout-Knapen Zandvliet-Wortel 27-4 Zwarte Leeuw-Preminiemen (woensdag) 30-4 Preminiemen-Brecht

Volleybalclub De Gelmers

De redding nabij? Uitslagen van 12/3/88: Heren 1 - Geel: 3-1 Heren 2 - Vosselaar: 3-1 Heren 3 - Kasterlee: 3-0 Heren IV - Zoersel: 3-0 Dames 1 - Kessel: 3-0 Dames II - Oud-Turnhout: 1-3 Dames 111 - .4rendonk: 3-0 Dames IV - Beerse: 0-3 Onze eerste en tweede herenploeg zijn dan toch aan hun remonte begonnen. Heren 1 won drie van de laatste vijf wedstrijden en heeft er nog twee tekort voor zekerheid. Het vierde geklasseerde Geel werd overwonnen met 15-17, 15-13, 15-11 en 15-8. De thuiswedstrijden tegen Herentals of Mol kunnen de oplossing brengen. Of moeten wij onze sterke buren uit Rijkevorsel op 24/4 overwinnen? De tweede ploeg kende vreugde en tegenslag. In het begin van de derde set ontwrichtte Jef Jespers zijn voet. In de strijd voor het behoud zal deze vaste waarde zeker erg gemist worden. Gelukkig wonnen onze jongens vier van de laatste vijf wedstrijden. Ook hier zijn er nog twee nodig. Heren 3 maken zich klaar voor de ontvangst van Oud-Turnhout op 30/4. Wie wint speelt kampioen. Er wordt op veel vokale steun gerekend. Dames 1 is zeker van de vierde plaats en speelt nog tegen de twee kopploegen. Zorgvliet en Schoten. Dames 2 wordt ook vierde en dames 3 wordt derde. Het seizoen duurt nog één maand maar toch zijn deze prijzen zo goed als verdeeld. Bij de vierde ploegen worden reeds heel wat jeugdigen opgesteld; het resultaat is dan minder, het nut en plezier zeker niet. Op 30/4/88 worden de laatste competitiewedstrijden gespeeld. 0p 29/4 vieren De Gelmers hun twintigjarige bestaan in zaal Pax met een jeugdfuif en een gezellig retro-bal. Voor wie houdt van sfeer en een dansje ria de verlichte avondmarkt. Iedereen welkom!!! Thuiswedstrijden voor april /6/4: 13.30: Heren 1 Dames IV - Zevendonk 15.00: Dames 111 - Ii'falle Dames 11 - Westmalle 16.30: Heren III - Zevendonk Dames 1 - Schoten 18.30: Heren 11 - Meerhout 20.30: Heren 1 - Heren la/s

Om de preminiemen in tijden van afgelaste wedstrijden toch fit te houden, werd in Wortel een wedstrijd georganiseerd tegen de prèmama 's (moeder van preminiemen). De prémama 's, aangevuld met twee voetballende jongedames, moesten het onderspit delven tegen hun zonen. Ze verloren met 9-2 maar een echt verlies kun je dat niet noemen want moeders blijven het natuurlijk. 32

30/4: 13.30: Dames IV - Vosselaar 15.00: Dames 111 - Tielen Dames II - Rijkevorsel 16.30: Heren III - Oud-Turnhout Dames 1 - Duffel 18.30: Heren II - Geel 20.30: Heren 1 - Mol Noteer ook: 24/4 Rijkevorsel - Heren 1, eveneens in het Spijker (16.00 uur)


De Turbokoe Verleden maand lazen we op deze bladzijden een en ander over de toestand van de melkveehouderij anno 1988. Meer bepaald (de gevolgen van) de melkkwota werden hier belicht. Eén ding blijft echter als een grote constante alom aanwezig: er wordt teveel melk geproduceerd. Wie schetst echter onze verbazing wanneer wij in de vakliteratuur steeds meer kunnen vernemen over melkproduktieverhogende slimmigheden: uitgebalanceerd voedsel, vèr doorgedreven selectie door embryonale transpiantatie (ET), de melkrobot en als klap op de vuurpijl: De turbokoe. Valt dit nog te rijmen? (*) Uiteraard hoeft het ene het andere niet in de omzetting van voeder naar melk. Bij onderweg te staan. Daar de industrie er waarschijnzoeken kwam men tot de vaststelling dat prolijk nooit in zal slagen op kunstmatige wijze duktieve koeien tevens bezitter waren van melk en boter te maken (Jr. margarine), zul- meer eiwithormoon. Door het kunstmatig len de onderzoekers zich toespitsen op het ver- toedienen van dergelijk eiwithormoon (somahogen van het rendement per dier. Met an- tropine) begon de koe automatisch meer melk dere woorden: zo weinig mogelijk voedsel aan te maken, waardoor ze meer ging eten omzetten in zo veel mogelijk melk waardoor waardoor ze meer melk gaf, waardoor ze men minder koeien hoeft te houden. meer... Enzoverder. Dit is bekend in de autoIn onze streek worden steeds meer melkbeindustrie als Turbo-effect. Maar, zoals u zelf drijven uitgerust met een 'computer'. Dit rereeds aanvoelde, de weerstand tegen alles wat kenapparaat meet en regelt de behoefte aan hormoon heet, is groot bij de consument. voeder per koe en gunt ze geen gram meer dan Nochtans is het eiwithormoon een lichaamsze nodig heeft. Maar op het einde van de eigen hormoon, in tegenstelling tot de anamaand valt de fatale listing uit de printer: Belbole steroïden in de vleesindustrie en de la heeft zoveel gegeten en slechts zoveel melk gegeven. Bye, bye Bella. De slachtbank.

Filevorming en theezakjes Tijdens de speurtocht naar de perfecte koe richt men zich tegenwoordig vooral op de processen die zich afspelen in de omzetting van voeder naar melk. Van de hoeveelheid voedsel neemt de koe eerst een gedeelte weg om zichzelf in leven te houden. We vinden het terug in de vorm van beweging, warmte, transpiratie, koeievijgen en een warme plas urine. Dit alles komt per dag overeen met 10 â 12 liter melk. Al wat ze méér eet, kan dus gebruikt worden om melk aan te maken. Dit heeft natuurlijk zijn grenzen. Het is niet zo dat elke kilogram voeder méér, gegarandeerd ook zoveel liter melk aanmaakt. Het zou nogal gemakkelijk zijn. Neen. De beperking heeft te maken met de capaciteit voedsel die het dier kan verwerken in de eerste twee van haar vier magen (remember cursus 4de studiejaar): de pens en de lebmaag. Daar wordt namelijk het voedsel voorverteerd. Omdat dit proces niet snel genoeg verloopt, treedt er filevorming op en de koe eet minder dan ze in principe zou kunnen. Om nu na te gaan wat er zich in die twee magen afspeelt, hebben onderzoekers een gat gemaakt in de flank van Bella 11 om alzo regelmatig de maaginhoud te kunnen controleren. Op deze manier worden er 'theezakjes' met allerlei voorverteerd voedsel ingebracht en later terug weggenomen om het verbruik te kunnen nameten. Op deze wijze heeft men fase 1 van het onderzoek naar de perfecte koe reeds min of meer onder controle. Uiteraard vindt men dergelijk onderzoek vooral terug in de laboratoria en proefstations van de grootste veevoederbedrijven.

BST (Bovino Somatropine) Een drastischer methode is wel fase 2 van de

(*) Zeer moeilijk! We hebben het geprobeerd. Hier enkele mogelijkheden: Timbuktoe, Mobutoe, en ook een beetje U2.

e

topsport. Daarorn probeert men nu of het niet mogelijk is de koe zelf haar eigen eiwithormoon te laten opdrijven. En dan is het geen zonde meer natuurlijk. Tenslotte maakt ze het nu ook reeds zelf aan, zij het te miniem. Dit onderzoek is echter nog in een zeer pril stadium. In België wordt er 'officieel' zelfs nog geen werk van gemaakt omdat het gebruik van hormonen gewoonweg verboden is. De enige plaats waar dit in principe zou kunnen, is het Rij ksstation voor de Veeteelt in Merelbeke.

1

11h •1

•*

BloemsierKunst

.J1))

_

ook kaarsen!

)

WONINGINRICHTING

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. 33


LANDBOUW

ZO n%

r 0310

______ g

(

~1

~-

o'

De Meikrobot

\ 00F geeii gat te v angen Voor de gevoelige zielen onder onze lezers gingen we even na of de zij delingse toegang tot de koe al of niet pijnlijk is. 'Helemaal niet', vertelt ons een onderzoeker in het veevoederproefstation van de Boerenbond te Poppel (waar overigens niet aan of met het BST-hormoon gewerkt wordt): 'Men moet zich de pens van een koe voorstellen als een vat van 200 liter dat zich bevindt aan de linkerkant vlak tegen de flank. Als we de maaginhoud zouden willen onderzoeken zouden we dat ook kunnen doen langs een sonde door de keel, wat echter zeer pijnlijk is. Daarom wordt algemeen gekozen voor een relatief lichte ingreep, die enkel de eerste dagen vanwege het ontstekingsgevaar goed moet verzorgd worden. Later levert dit echter geen gevaar of hinder meer op. Er wordt door de dag een deksel op geplaatst. Wij hebben hier een proefkoe gehad die 6 jaar lang zo'n kijkopening had. Ze heeft daarenboven nog verscheidene keren gekaifd. Inning ten huize: de ontvangkaart natuurlijk! Goedkoop mailen! Met de speciale voorkeurtarieven van de Post natuurlijk. Inlichtingen op uw postkantoor of bij de Gewestelijke Directie, commerciële dienst 03/23406 10 toestel 130-13 10132. 34

Wie denkt dat na de turbokoc de strijd is uitgcstrcdcn, zit mis. Ook de meikrobot is er hoofdzakelijk met de bedoeling de produktie per koe op te drijven. Het gemak voor de boer is er maar bijgenomen. Vanwege de arbeidsintensiviteit worden onze koeien slechts tweemaal per dag gemolken. Zo'n 30 jaar geleden was dat nog anders. Toen werd een gedeelte van de koeien ook 's middags nog gemolken. Wel alleen zij die daar sterk behoefte aan hadden, mochten hun middagplasje kwijt. En in die dagen had de boer daar nog een kijk op. Binnenkort (in 1990) kijkt echter broeder electronica met een oogje mee en bepaalt wanneer de koeien mogen/moeten gemolken wor-

den, De vc,Iiitnniatiçehe melkmaehine hestât reeds. Vicon noemt het AMS (automatisch melksysteem) en Gascoigne-Melotte noemt ze GM2000. De machine is echter bij geen van heiden reeds in prniliik- tie I)at gebeurt pas in 1990. Zonder al te ver in te gaan op de technische tik-tak proberen we toch even het automatisch melkproces te volgen.

Grrr... Zojge! (uit De Tijger: Jan Decleir) Zoals u weet dragen koeien vandaag reeds een 'chip' om de hals die nakijkt hoeveel en wanneer het voedsel ter beschikking mag gesteld worden. Deze chip is gemakkelijk uit te breiden naar de melkrobot toe. Clara komt haar portie voer ophalen en voelt zich ook een beetje aan melken toe. De computer herkent haar, lokt haar al of niet binnen en zo ja, laat haar plaats nemen in de meikbox. Alvorens het eigenlijke melken begint, worden de uier en de spenen geborsteld en/of gespoeld, wat de koeien, eenmaal eraan gewend, heerlijk vinden, aldus insiders. Van elke koe 'weet' de computer de positie van de uier en de spenen ten opzichte van een fixatiepunt (de rechter

-

voors peen

bi voorbeeld). De tepelhekers

.,

7Ui-

1ïi'zrr

'1 ;!

111, iL

ei li

„ (, -

cR iii /0

/

hedrijre,i in Jloogstraien in ,gebruik rs rehet voedselrantsoen per dier.

Lauryssen electronics uw electro vakman handelaar waar service belangrijk is! -

MIN DERHOUTDORP TEL. 314.67.67

pvba


LANDBĂ–UW

Kijk eerst bij van der Sluis voor !t inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 gen zich vast. Trapt de koe de rnelkklauw af of zuigt er valse lucht dan voelen de sensoren dat en wordt er helemaal herbegonnen. Andere sensoren in de leidingen meten de geleidbaarheid van dc melk waardoor uiei Outstekingen of andere afwijkingen kunnen worden vastgesteld en de melk apart doen afvoeren. Als dc koe UitgLIllulkeii is, woidt hei melkstel automatisch afgenomen en de koe wordt met zachte dwang uit het hok gedrukt. 1-let voornaamste voordeel van dit alles is dat de koeien zo 3 tot 5 keer per dag gemolken kunnen worden. Zoals de voedselopname verschilt van dier tot dier, zo verschilt ook de melkafgavezucht. Terwijl de koeien anno-nti gezamenlijk met klotsende uier naar de melkstal gedreven worden, zal de zacht ronkende automaat zorgen voor een rustgevende melkgift.

Belangrijk bij dit alles is dat de boer, door de aan elkaar gekoppelde computers, een volledig beeld krijgt van alle facetten van zijn melkbedrij f. Vooral Gascoigne-Melotte loopt hoog op niet haar wiaalsysteem dat alles regelt: voedering en melkproces, melkcontrole, boekhouding en later nog ziektecontrole, ,1ta1it... HIer eelr deze tirma clisrreet haar troeven uit tegen Vicon, dat voor haar systeem samen moet werken met tal van andere bedrijven zoals, voor haar electronica, onze eigen Fullwood-Packo. De onderlinge koppelbaarheid wordt daardoor zeer bemoeilijkt en zeker duurder. Het jaar 2000 komt nu wel zeer dichtbij. Misschien kan de boer dan met een gerust gevoel naar de Costa Brava trekken terwijl zijn bedrijf volautomatisch verder draait. •

...

De tepelzoekers van Gascoigne-Melotte.

IiI ..en die van Vicon.

Uit zijn computer verkrijgt de boer nu reeds heel wat informatie. Binnen enkele jaren alle informatie.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen

De melkrohoi van Vicon zal volledig geinonteerd worden in anderhalve container (type wegvervoer). Deze kan tegen de stal aan geplaatst worden.

ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25- 2321 MEER

Geboorte, verloving, huwelijk... Een postogram natuurlijk!

TELEFOON: 03/315.91.77 35


RIJDEN

IS PLEZANT#

•1IS

_Ial~ WJ~

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393

Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84 -

garag€

VAN RIEL

12 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33 36

CO-k-~~i

Waarschuwing aan onze jonge lezers: Met ABS geraakt u niet in een slip. De laatste jaren zijn er verschillende modewoorden bijgekomen in de autobranche. Turbo was er één. Iedereen kent wel het woord, maar weinigen weten wat het betekent. 4x4 was er nog zo één. Vanwaar overigens dat 4x4? 4x1 ware toch correcter geweest. En ABS was een ander. ABS (Anti Blokkeer Systeem) belet de wielen het slepen over het wegdek. Het is in feite een uitbreiding van het ouderwets 'pompend remmen', waarop het zeer waarschijnlijk geïnspireerd is. Het principe is als volgt: De wagen, een blok staal zijnde met een gewicht van 1 ton, heeft normaal een voorwaartse beweging. Die richting kan aangepast worden door aan het stuurwiel te draaien. Bij het remmen kan het echter gebeuren dat de voorwielen, hoewel in schuine stand, blokkeren en als 'sleetjes' de voorwaartse beweging volgen. Door pompend remmen wordt telkens eventjes die schuine richting van de sturing gevolgd en de wagen draait naar de gekozen richting. Maar ook de greep op de weg verbetert. Mensen die de slipschool hebben gevolgd, zijn daarin getraind. Maar Jan Modaal 'gooit alles dicht', met alle gevolgen vandien. Maar voor deze J.M. bracht ABS de oplossing. Het systeem zorgt er electronisch voor dat de wielen niet blokkeren, maar telkens een fractie verder draaien. Dat is natuurlijk een wezenlijke verbetering maar houdt ook het gevaar in dat de grenzen van het toelaatbare weer een eindje verlegd worden. Ondanks al dat moois maken rally-rijders geen gebruik van deze verworvenheden van de moderne techniek. Zij gebruiken het slippen in hun voordeel. Door gepast remmen met de linker(!)voet, terwijl ze gas geven met de rechter zetten ze hun wagen in onder- of oversturing. Overstuur is het 'zijn gat omgooien' zoals we dat zo plastisch uitdrukken. Vooral wagens met achterwielaandrijving, en zeker die met de motor achteraan, lenen zich daar goed voor. De blitse slip geeft hun wagen het zo spectaculaire karakter van een rally. Voor de gewone bestuurder is dit alles uiteraard overbodig of zelfs te mijden. Maar dat is sinds het meer algemeen gebruik van de motor voorin, en zeker de voorwielaandrijving, al een flink stuk opgelost. Daardoor krijgen de wagens eerder overstuur. Wat ik hier ook een beetje begin te voelen, vooral omdat ik al dat leuks niet bezit noch beheers op mijn karretje van 1977 (cataloguswaarde 6250 Fr.). Snel naar de dealer!• Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

NAULT°

GARAGE VAN BERGEN Ei ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO

zi

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 -

Telefoon: 014/41.65.42

5PP

autobanden *

merkbanden *

occassiebanden *

BOETIEK

aj

1-9!n

/0

reparaties

OP

inge1ique

Oostmallesteenweg 98. Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek.

*

depannage

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 -


i•j

t

---

BLOEMENSIERKUNST

1

Lk CA1TLEYA

.

Paul en May Van Huffel-Van Dijck Leopoldstraat 60,2330 Merksplas Tel. (014) 63.45.16.

-

Kunst en perfectie maken van uw bruid een droomprinses!

-service

1

LEZERS SCHRIJVEN

Keuze uit honderden foto's (klassiek en modern) Gratis corsages Gratis thuisbezorging Ev. inkadering boeket (grote keuze in kaders) 5% Klantenkaart

Voetbalvelden

KEUZE, KWALITEIT EN SERVICE = UW GARANTIE!! Bloemenleveringen wereldwijd

KOPJE VAN DE MAAND Met eclusiese rnedeerking •an FRAMSPOR1 - Merksplas

r

0

J/ /ie!.' gezien dai ik 0/) ek'foto van de [Ioog',rraaisc MacmcI nr. 35 op hlz. 31 sioiid mei een kiiiei ./s' om niijn hoold.

l)it çhrcef ons Roei, In hoc Roei helemaal heet, dat leest u hij de ac)verteiitie van f amsport . Dat ki ingetie, Roei, is om ii eigenlijk ccii beetje heilig te maken, Maar ga eerst toch maar eens hij 1 ranispott in Met ksptas na om voor 500 Ir. sportinatenaal te kiezeil.

imr*m Maanc

W\ Op onze nieuse foto hebben we iemand ook een beetje heilig gemaakt, zij het dit keer met een zwart kringetje. Dc foto is genomen, 14 dagen geleden, bij de opening van HAVAK. De persoon met omcirkeld hoofd moet zich schriftelijk melden vôér 10 april. Er hangt 500 fr. sportmateriaal aan vast. Ons adres: Loenhoutseweg 34 te 2320 Hoogstraten. Good luck.

In het artikel 'Vanuit het stadhuis' van uw uitgave van februari 1988 vind ik onder de rubriek 'Sport en politiek' een passus waaruit blijkt dat FB voor iedere deelgemeente slechts 1 voetbalterrein wil voorzien. Het is niet de eerste maal dat FB dit standpunt vertolkt. Ik meen te mogen veronderstellen dat FB hier eveneens de voetbalclubs die aangesloten zijn bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, bij betrekt. Zulke visie op de feiten grenst natuurlijk aan het absurde! Weet FB dan niet dat vele kinderen vanaf 6 jaar staan te trappelen van ongeduld om op dat ene speelveld tegen de bal te mogen trappen? Wil FB de voetbaliende jeugd (die dan toch de overgrote meerderheid van de aangeslotenen van deze clubs uitmaakt) bij de minste regenbui in het slijk en de modder sturen? Want op 1 speelveld een degelijke grasmat behouden is onmogelijk. Denk maar aan de vele wedstrijden en trainingen die steeds op datzelfde terrein moeten plaatsvinden. Wat ik echter bovendien betreur is het feit dat uw reporter in zijn nabeschouwing meent FB nog een steuntje in de rug te moeten geven. Ik nodig hem uit even met mij een tochtje door de Noorderkempen te maken en volgende gemeenten te bezoeken: Merksplas, Loenhout, Lille, St .-Jozef-Rij kevorsel, Beerse, Poppel, Baarle-Hertog, St. -Lenaarts, Vossetaar, Zoersel, Westmalle, Brecht, Weelde, Ras-els, Vlimmeren, Oostmalle, enz. Overal zal hij kunnen vaststellen dat de voetbalverenigingen er over 2 of 3 gemeentelijke terreinen beschikken. Ten koste van de andere sportbeoefenaars? Integendeel, want in vele van deze gemeenten bestaat een betere sportinfrastructuur dan in Hoogstraten, waar men er zich mee tevreden kan stellen als huurder op te treden van de onderwijsinstellingen. Neen, beste FB-mensen, u slaat hier de (voet)bal deerlijk mis. De ongeveer 600 aangesloten jeugdspelers verdienen het niet op zulke sijze behandeld te worden. Dat de voetbalsport populair is, is een feit en feiten zijn belangrijker dan de burgemeester van Londen, zeggen de Engelsen. De reden ken ik er ook niet van. Voer voor psychologen waarschijnlijk. Maar één zaak staat vast: het devies 'Mens sana in corpore sano' geldt in de huidige samenleving meer dan ooit. Een 'gezond lichaam' is voor FB misschien niet van belang, maar mogen wij van haar dan toch een 'gezonde geest' (= een beetje gezond verstand) verwachten? M.J., Minderhout.

37


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pintl Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuîs biljart - darts Van Aertselaerplein 16

HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressu u r. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Op stap in..... WOENSDAG 30 MAART Meersel-Dreef: MIS in de St.-Luciakapel, Opgeluisterd door het Mariakoor, om 19.30 uur. VRIJDAG 1 APRIL Hoogstraten: GOEDE-VRIJDAG-TOCHT van de J .P.H. door Hoogstraten en Wortel. ZATERDAG 2 APRIL Meer: Optreden van de Funk-rockgroep HAT AND COATSTAND in de Mussenakker. ZONDAG 3 APRIL PAASFEEST Meersel-Dreef: Paarden-, pony- en tractorenwijding. Hoogstraten: Hardcoremiddag in Cahier de Brouillon vanaf 14 u. MAANDAG 4APRIL Minderhout: Clubkampioenschap van de Hengelsportver. De Schepzak aan de vijver van Desta. Meer: Dressuur, wegparcours, cross en springwedstrijd van de Rijver. St.-Joris-Meer aan de Mosten. DINSDAG 5 APRIL Hoogstraten: PAASFEEST voor alle weduwen van Hoogstraten en Wortel in de zaal Pax. ZATERDAG 9APRIL Meerle: Vrije Kegelprijskamp van 'De Volksvrienden'. ZONDAG 10APRIL Hoogsiraten: PA ROCH IEDAG met gezinsviering, kinderanimatie en gespreksnamiddag, van 11.30utot17uindePax. Minderhout: KAPELLEKENSKERMIS Meerle: Vrije KEGELprijskamp van 'De Volksvrienden' Wortel: Gewestelijke PLOEGwedstrijd tractoren in de Rijksweld. Kolonie-Wortel, georg. door KLJ Groene Kring. DONDERDAG 14APRIL Hoogsiraten: Algemene vergadering van KAV in de Pax. VRIJDAG 15APRIL Meerle: 60-JARIG BESTAAN van de K.L.J.Meerle. Wortel: Vertoning van de 3de KAHOEZE-film om 20 u in het Slot. ZATERDAG 16APRIL Wortel: Optreden van ETERNAL BEANO in het Slot in Wortel Meerle: 60-JARIG BESTAAN van deK.L.J.Meerle. Meerle: Vrije Kegelprijskamp van 'De Volksvrienden'. Hoogstraten: 5-JARIG BESTAAN van Tejater de Lepe Hoek met de Totaalproduktie 'De komst van Meneerke Vermeulen' in zaal Pax. Hoogstraten: De MARCKRIVER JAZZBAND musiceert in de Tuinbouwschool. ZONDAG 17APRIL Meerle: Vrije Kegelprijskamp van 'De Volksvrienden' en 60-Jarig bestaan van de K.L.J.Meerle. Meersel-Dreef: Kringschieting van de Karabijnschutters St.-Antonius aan de Stad Lourdes. Hoogstraten: OPEN-DEUR-OSTMUSEUM op het BEGIJNHOF. Minderhout: KAPELLEKENSKERMIS. Ver-

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn. MEER

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA "De Grens"

Café uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle. oroedering KBG in de parochiezaal. Wortel: Provinciaal Kampioenschap voor vrouwelijke KADETTEN (vanaf 14u) en NIEUWELINGEN (vanaf 15.30) met deelname van Sabine Snyers. DINSDAG 19APRIL Hoogstraten: - OPEN DEUR van de Hoogstraatse Bridge Club bij De Vos. - FEESTVERGADERING van CMBV met optreden van FRIVOLE FRAMBOOS. DONDERDAG 21 APRIL Hoogstraten: Lentevergadering van de K.V.L.V. met als thema 'ANGSTIG? Jij niet alleen!' in de zaal Paxom 19.30u. Hoogstraten: Start van de derde COMPUTERcursus in het VITO, georg. door het Davidsfonds, om 19.00 uur. Hoogstraten: Info-avond EENHEIDSSTRUCTUUR van de Werkgroep Basisscholen Markdal in de veiling om 19.30 uur.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek L

Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag.


VRIJDAG 22 APRIL Meer: Kampioenschap DAMMEN en SCHAKEN in de Mussenakker. ZATERDAG 23 APRIL Hoogstraten: Concert met int, groepen, georg. door Cahier de Brouillon in de zaal Pax om 20.00 uur. Meerle: Vrije Kegelprijskamp van 'De Volksvrienden'. Meersel-Dreef: Hobbytentoonstelling van de KBG in de zaal van de paters van 14.00 tot 20.00 uur. Hoogstraten: Gehandikaptendag op het Seminarie. ZONDAG 24 APRIL Hoogstraten: Fotozoektocht van de K.W.B.Hoogst raten. Hoogstraten: Gezinsfietstochten van Vakantiegenoegens vanaf 13.30 uur aan de Pax. Hoogstraten: Hondenwedstrijd van de Hondenciub 'Vrij'. Meersel-Dreef: Hobbytentoonstelling van de KBG, van 9.00 tot 18.00 uur bij de Paters. Kringschieting van de Karabijnschutters St.Antonius Minderhout: Eerste vrije Koppelvisprijskamp van 'De Schepzak' aan de Desta. Hoogstraten: Jeugdfuif en retrobal t.g.v. het 20-jarig bestaan van DE GELMERS in de Pax. Hoogstraten: Verlichte AVONDMARKT. DINSDAG 26 APRIL Hoogstraten: Bezinningsreis naar Scherpenheuvel voor de leden en niet-leden van de K.A.V.-Hoogstraten. WOENSDAG 27 APRIL Hoogstraten: Zitdag van het woningfonds B.K.G.B. in de raadszaal van het Stadhuis van 15.00 tot 16.00 uur. VRIJDAG 29 APRIL Hoogstraten: VERLICHTE AVONDMARKT in de Vrijheid-Luizenmarkt van 18.00 tot 22.00 uur. Meer: Vrije Prijsschieting en selectie op 20 m, georg. door de Ver. Vrienden van Meer. ZATERDAG 30 APRIL Meer: Vrije Prijsschieting en selectie op 20 m, georg. door de Ver. Vrienden van Meer. Wortel: Optreden van DE PUINHOOP in het Slot. Meer: Viering van het 15-jarig bestaan van de MUSSENAKKER met optreden van NONKEL NEYS RHYTM' AND BLUESBAND en CRIPTIC SKULL Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer Hoogeind MEER weekend gesloten. -

M.A.T.-Cursus Op maandag 18 april start een nieuwe MATcursus, ingericht door het ACV, gewest Hoogstraten-Rijkevorsel. Deze cursus is in de eerste plaats bestemd voor laaggeschoolde werkzoekenden maar ook mensen die niet stempelen, huismoeders bv., kunnen eraan deelnemen. 'MAT' staat voor Maatschappelijk, Algemeen en Technisch en die drie onderwerpen komen in de cursus aan bod. Hoofddoel van de lessen is de kans op werk te verhogen door de mensen die aan de cursus meedoen meer zelfvertrouwen te geven en hen uit hun isolement te halen. Het gaat er niet schools aan toe op zo'n cur sus. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 12 mensen en de leerlingen hebben hun zeg in hetgeen er geleerd wordt. Hun eigen vragen en interessen kunnen zo ruim aan bod komen. De cursus loopt van 18 april tot 17 juni, gedurende 2 hele dagen of 4 halve dagen per week, en dat tijdens de schooluren. Er is vrijstelling van stempelcontrole.

nTR =T HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZA BAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2

jr

\

Jeugdkultuur in Hoogstraten. b,

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL

Voor meer informatie en inschrijving: A. C. V. secretariaat, Em. Van Roeystraat 8, Rijkevorsel Tel: 031314 58 66 vragen naar Nelly Van Den Berghe of Leen Roeien.

Openingsuren: • donderdag • vrijdag • zaterdag

: 20.30-24.00 u. :20.00- 1.00u. : 19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

'zondag

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

—A Y

Koi déc de 981

pre

SpI ee

vrij

Pel Zijt ca( dai dav

Linderilaan

Taverne

`t HOOGHUIS 14 2340

Beerse

TeI.:014/61.35.37

Wie rijdt mee? In de grote vakantie zou ik een fietsvakantie willen beleven in Nederland. Daarom ben ik op zoek naar jongeren om samen een week door Nederland te fietsen. De overnachtingen zouden gebeuren in jeugdherbergen en het einddoel van de tocht zou het Waddeneiland Schiermonnikoog zijn. Onderweg zouden we met deze te vormen groep het Openluchtmuseum van Arnhem willen bezoeken en ook een kijkje nemen bij de dolmen ten Noorden van Emmen. Als klap op de vuurpijl gaan we wadlopen van het vasteland naar heteiland (dit natuurlijk onder leiding van een gids). Jongeren die zin hebben om mee te rijden, kunnen kontakt opnemen met Frans Vanuytven Nederlandiaan 10 2400 Mol-Donk

Vrijheid HOOG STRATEN

r

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

thuisDE VRIJHEID Vrj heid 132 2320 Hoogstratenn Tel. 03/314.50.46

ZSWti7ît,i',

Minderhouil Gesloten: wo'

39


Brandweer 314.42.43

fl

ICARUS

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

taverne feestzaal

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.88 Verzekeringen

Eddy BLOCKX

Leningen

EB

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

GAS BESTELLEN

Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken

Joos en Gerda Croes-Rombouts

&

HUISDOKTERS

Vrijheid 180 Hoogstraten -

Zondag 3 april: DR. DOM INIEK VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 3 15.87.15. Maandag 4 april: DR. LEURS, Chaamse

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis

00

Weg 16, Meerle, tel. 315.85.55. Zondag 10 april: DR. ROBBEN, V. Aertse-

laerstraat 37, Hoogstraten, tel. 314.38.48. Zondag 17 april: DR. VERHOEVEN, V. Aertselaerstraat 70, Hoogstraten, tel.

Tennisclub Wd<e VRIJhEID vzw

Achtelsesrraat 72

314.31 .66. Zondag 24 april: DR. LUC VERMANDER,

2320 Hoogstraten

Meerleseweg 26, Meer, tel. 315.85.11.

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

Van 25 maart tot 1 april: APOTEEK BRO-

Vrijheid 251

-

2320

SENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 0 14/63.33.83. Van 1 tot 8 april: APOTEEK DE DECKER,

Hoogstraten

Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25.

Tel. 03/314.51.33

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 Tel. 03/314.55.04 K. VERHEYEN-GEYSEN

APOTHEKERS

JOS SERVAES

Tel. 03/314.56.17

Zaterdag 2 april: APOTEEK FAES, Meer-

Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

Gelmelstraat 111

2320 Hoogstraten

03/314.76.81

dorp 61, tel. 315.77.73.

Antiek KRIS VOETEN

Van 8 tot 15 april: APOTEEK LUYTEN,

Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Van 15 tot 22 april: APOTEEK FRANSEN,

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 22 tot 29 april: APOTEEK ADRIAEN-

SEN, Meerledorp 46, tel. 3 I5.73.75.

Tel. 03/314.34.37

v

autoverhuur A Q VAN RIEL

CONTAINERDIENST

~

-

VAN SPAANDONK

St. Lenaartseweg 32

Meerdorp 79

2320 Hoogstraten

2321 Meer

Tel. 03/314.33.33

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF

installatiebedrijf

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

KEES VAN DEN BERG

-

-

-

Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI N EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

Centrale verwarming Sanita:r -

Voort 26- Meerle

medtstraat 36 2322 Minderhout

's Boschstraat 3

-

el. 03/314.54.50

GIJSBREGTS EI.EKTRO

1

1

Tel. 03/315.75.31

HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.