januari 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR JANUARI 1988 PRIJS: 40 F. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Juul Noeyens: 'Ik benader alles positief' Het Arnold V.A. effect

Liefste peter Liefste meter

Sportlaureaten 1987 1-1

Symboliek van de aardbei S

---- /_ GC111%'

eu

Jk


dej aarsw

OPINIE

Nieuwj aarswensen Het schrijven van een maandelijkse 'column' is zoiets als het afbetalen van een hypotheek. Wanneer één aflossing is betaald, schijnt de volgende nog mij len ver weg, maar binnen de kortst mogelijke tijd is het weer zover en op het einde van het jaar kan het gaan doorwegen. We staan niet meer voor het einde van het jaar, maar reeds bij het begin van het nieuwe jaar: het moment waarop u en ik ons vast voornemen minder te drinken, minder te eten, minder te roken, vroeger en recht naar huis te komen, of één of andere variant daarvan. In elk geval willen wij geen pessimisten zijn. Onze fles is niet half leeg, maar half vol.

Maar op wat dân, zal u zich afvragen. Dat is natuurlijk de vraag waarop ieder voor zich een antwoord zal moeten geven, maar wij hadden toch graag een beetje meer verbeelding of een heel klein beetje humor gezien. Daarvan schijnt de politiek echter totaal gespeend te zijn. Gorbartschov kwam tenslotte ook niet uit het vliegtuig in Washington als Kerstman, alhoewel de kleur en de symboliek van dergelijke uitdossing niet zou te miskennen zijn geweest. Maar we hebben het hier niet over politiek maar over nieuwjaarswensen. En die zijn ook altijd dezelfde en niet bedoeld om op lange of bevroren tenen te trappen.

~\~

1

/

1111,

Daarom denken wij ook dat het nieuwe jaar niet anders dan goed kan worden. Wekenlang werden we immers overstelpt met de wensen en goed bedoelde voornemens van mensen die het niet alleen met zichzelf goed voorhebben, maar met iedereen. Dit alles werd aangeboden in feestverpakkirig van diverse kleuren. Niet voor niets hingen zij hun foto's aan de hoogste bomen, juist die veel wind vangen, tussen de iets meer traditionele kerstversieringen. Zouden zij dan werkelijk van goede wil zijn? Ineens kreeg iedereen veel meer post, zelfs de ouden van dagen en diegenen die anders door iedereen vergeten worden. Wij hebben er ook enkele stylo's aan overgehouden en dat scheelt in de onkosten. Inderdaad, wie het kleine niet eert, enz.

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 BANK: 733-3243117-49 veraniw. uitg,: J. Fransen, Oude Weg 20

2320 Iloogsiraten

Het heeft ons ook werkelijk deugd gedaan te kunnen constateren dat de dikwijls te bescheiden Kempische aard schijnt te veranderen. Alhoewel ze zeker niet allemaal moeders mooisten zijn, hebben allen zich van hun beste kant laten zien. Zij hebben zichzelf aangeprezen om wat zij zijn, menen te zijn, of hopen te worden, zonder blikken of blozen wijzend, alhoewel dat zeer onwellevend is, op wat zij voor ons gedaan hebben of minstens nog zouden willen gaan doen. Geen van hen heeft zich plots moeten terugtrekken met hartproblemen, en dat zegt wat. Is er dan toch nog hoop, en niet alleen op (meer) werk misschien en minder belastingen?

De aandachtige lezer zal dan ook reeds gemerkt hebben dat de vorm en inhoud van dit stukje overeenstemmen, maar niets meer. Gelukkig is dit nummer dik genoeg en kunnen we er hier mee stoppen. Aan allen toch nog onze nieuwjaarswensen: ja, nu met z'n allen vooruit, en dôôrzetten, en dat het gras dit jaar groener mag zijn aan uw kant van de heuvel. E ADE

Glasnost op z'n Belgisch Hebt u het ook vernomen? In Florennes zouden méér dan 16 raketten en raketinstallaties staan, een heleboel méér zelfs. Net zoals in Italië en in Engeland trouwens waar men blijkbaar oôk niet kon tellen. En dan maar praten over dat 'evenwicht' zo nauwkeurig afgewogen in studies en publicaties allerhande: zoveel kernkoppen hier en dus evenveel ginder! Ja moe... spelen met valse kaarten, dât is het. -

De Hoogstraatse Pers uitgever verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN Loenhoutseweg 34 -

03-314.49.11

03-314.55.04


mon in de moond 'Wortel moet uitstralen naar buiten' Meester Juul Noeyens is een welgekend man in Wortel. Het merendeel van de mannelijke bevolking heeft bij hem in de klas gezeten, ontelbaren zijn gaan kijken naar de paarden- en kermiskoersen die op zijn initiatief werden ingericht en vele honderden zijn met hem meegestapt op de fameuze kermiswandelingen die hij organiseerde. Maar ook buiten Wortel is hij gekend en dan vooral als reporter van 'De Gazet Van Antwerpen' waarin hij o.m. verhalen schrijft over de streek die gaan over de oorlog en de smokkelarij. Want hij is een echte verteller, vroeger vooral in zijn klas, nu in 't Worteltje' en in 'de krant' zoals hij zijn lijfblad noemt. Wij vonden dat het tijd werd om de man die al zoveel over anderen heeft verteld en geschreven, nu eens aan het woord te laten over hemzelf. Awel meester, wij luisteren... Heerlijke jeugd in de Kolonie Op 21januari 1922 ben ik geboren in het hoekhuis van de boerderij op de Kolonie van Wortel. 0, ik heb daar een fantastische jeugd gehad, ge kunt dat denken, een domein van 600 ha waar wij vrij konden rondlopen. Ik heb daar ook mijn 6 jaren lagere school gedaan bij één onderwijzer, meester Degreef; alle studiejaren tezamen in één klas. Ik her-

Toen ik later naar St. Victor ging en daar behoorlijk meekon, was dat voor mij het bewijs dat daar in de Kolonie toch goed onderwijs werd gegeven, ook al zaten we samen in één klas. Voor meester Degreef en later voor juffrouw Huet was dat geen gemakkelijke taak. Die mensen hadden een enorme verdienste. En ik moet zeggen, wij keken ook ôp naar die mensen, evenals naar de directeur van de Kolonie. De onderwijzer en de directeur dat waren in die kleine gemeenschap de hoogste gezagdragers en telkens als wij die tegenkwamen, ons klakske af en eerbiedig 'Dag mijnheer directeur, dag meester'. En gezag is ook belangrijk vind ik, het is nodig, ik heb daar respect voor. Toen mijn vader, die lang ziek was, overleed in '39, moesten wij uit de Kolonie weg. In Wortel was geen huis te vinden en zo kwamen wij terecht in Hoogstraten, eerst in het hoekhuis aan de Loenhoutse Weg waar nu het Kempens Meubelhuis gevestigd is, later in de

Juul I\oeyens

'Er zijn twee soorten mensen: diegenen die de oorlog gekend hebben en de anderen die hem niet hebben gekend'. Ik was 18 jaar op de lOde mei '40 en ik herinner mij die eerste oorlogsdag nog als de dag van gisteren. In de normaalschool in Brussel sliepen wij op zolderkamertjes en toen wij 's morgens om 5 uur vliegtuigen hoorden, deden wij het dakraampje open en zagen daar boven Evere de vliegtuigen naar beneden duiken. Wij dachten dat het legeroefeningen waren maar neen, het vliegveld werd gebombardeerd. Maar dat drong pas tot ons door toen later in de refter de directeur tegen ons zei: 'Jongens, ga maar naar huis, het is oorlog'. Dat heeft op mij een geweldige indruk gemaakt, 'oorlog', ik vond dat verschrikkelijk. Toen later alle jonge mannen van meer dan 16 jaar die geen soldaat waren of geweest waren, werden opgeroepen, moest ik naar Eeklo. Daar waren ook o.a. Roger Dewilde, Frans Bruurs en Gerard Huet bij en wij hadden het vaste voornemen om de hele tijd samen te blijven maar dat lukte ons niet. Van daar gingen wij te voet, met ons valies en een opgerold deken, op weg naar Duinkerken waar wij zouden inschepen naar Engeland. Maar toen wij daar aankwamen, ging dat niet door; alle schepen in de haven waren gebombardeerd. Wat op mij ook een grote indruk maakte, was het overschrijden van de grens met Frankrijk. De gedachte 'ge verlâât uw land' dat deed mij iets. En dan in Frankrijk,

17 of 18? Zeker niet ouder!

inner mij toen ik in het zesde zat dat er 11 leerlingen waren: 1 in het eerste leerjaar, 2 in het tweede, in het dcrdc zat cr geen enkcle, in het vierde en vijfde onk nog een vaar en in het zesde zaten er drie. Hoe dat daar ging? Wel. s morgens begonnen we altijd met efl rekenles - over de godsdienstlessen herinner ik me niets meer, dat zal niet veel geweest zijn, denk ik - maar die rekenles in het 6de studiejaar begon altijd op dezelfde manier: 3 vraagstukken oplossen met behulp van het leerboek. Wie eerst klaar was met de oplossing, ging dan die éne leerling van het eerste studiejaar helpen met lezen of sommen maken...

Even tellen... Zou Zo 'fl klas - 3e en 4e leerjaar 1957-1958 - nu niet onidubbeld worden?

Vrijheid. Na 3 jaar St. Victor ben ik dan naar de normaalschool gegaan, het St. Thomasinstituut in Brussel. Maar toen werd het oorlog...

wij dachten 'ha, het land van de wijn' en het eerste wat wij deden was een fles wijn kopen, 4,5 fr kostte ze en we hebben die dan maar ineens uitgedronken. Dat was de eerste wijn


MAN IN DE MAAND die ik proefde. Toen we aardappelen wilden kopen, kregen we maar 1 kilo; dat was onze eerste kennismaking met rantsoenering. 0p onze tocht naar Frankrijk kreeg ik ook een eerste indruk van hoe hard de mensen soms kunnen zijn. Toen wij 's avonds in De Panne rondliepen en aan de deuren klopten om onderdak te vragen, deed niemand, maar dan oo niemand open. Tenslotte zijn wij dan op de zolder van een leegstaand huis geraakt. Als ik later in de klas die gebeurtenis aan de jongens vertelde, zei ik hen altijd dat Maria en Jozef zich wellicht ook zo gevoeld hadden toen zij in Bethiehem op zoek waren naar on derdak. Op onze terugtocht naar huis waren wij ingekwartierd bij een boer in Raversheyde en daar zagen wij voor het eerst Duitse soldaten. In het begin herkende wij hen niet: 'Wat zijn dat voor vreemde grijze uniformen?', dachten wij. Maar toen later de boer ons kwam melden 'Jongens, 't is gedaan, het land is overgegeven toen begrepen wij het En ik wil hierover ook nog graag zeggen dat ik Leo pold III dankbaar ben dat hij de wapenstilstand toen getekend heeft; tienduizenden levens zijn daardoor gespaard gebleven, Toen we dan bijna thuis waren en aan de vaart in Rijkevorsel te voet aankwamen, stond daar Lowieke Rosiers met zijn fiets, hij was toen 12 jaar denk ik, en hij riep ons toe: Rijdt gij niet graag met mijn fiets naar huis 9 Dat doet goed, zoiets, ge kunt u geen beter welkom indenken. De oorlog, dat is iets dat een mens tekent voor zijn leven. Wat ik daarna nog allemaal gezien heb! Zo vergeet ik nooit hoe op een morgen

noemde ik dat en dat telde vele afleveringen,

Toen ik voor het eerst als onderwijzer voor de klas stond, dacht ik aan mijn eigen jeugd en het ging door mijn h oo fd 'Dat zal bi miJ zo niet gebeuren '

Terug thuis ging ik opnieuw naar school en in '41 werd ik dan gediplomeerd als onderwijzer. Maar ja, het was oorlog en ik vond geen werk. Dat was des te erger omdat ik zo, zonder werk kans liep om naar Duitsland te moeten gaan om daar te gaan werken Ik voetbalde destijds in Hoogstraten en meester Rosiers die toen voorzitter was van de voetbalvereniging en directeur van de Vakschool, gaf me de raad om avondonderwijs te volgen om eventueel in de Vakschool les te kunnen geven. Zo ging ik dan elke avond in het pikkedonker met mijn fiets naar Oostmalle en van daar met de tram naar Antwerpen en dan later weer terug In december kreeg ik dan de kans om juffrouw Horsten te vervangen die ziek was en les gaf in het Iste en 2de leerjaar in Wortel. Ik aarzelde wel want tenslotte was dat maar tijdelijk werk en ik moest er mijn avondschool voor opgeven. Maar ik deed het toch en toen ik zo voor de eerste keer naar school ging en aan mijn eigen jeugd dacht, ging het door mijn hoofd: 'Zo zal dat bij mij niet gebeuren Want ik zag het nog voor mijn ogen hoe in de school in de Kolonie een bepaalde jongen heel dikwijls vooraan op de trede moest komen staan, zich bukken en dan op zijn achterwerk kreeg... D창t wilde ik zeker niet.

Iedere wandeling had succes. Zo ook deze naar de Diept in 1976. liet deelneinersaan zal lag in de voorbije 18 jaren tussen 146 en 375. twee Duitsers met een grote hond de heer grif- En zo kwam ik in de school aan de Rooimans fier Van Elsacker meevoerden. En later, toen terecht, 's morgens vroeg met de fiets van ik 2 maanden bij het Rode Kruis in Hoogstra- Hoogstrateri naar Wortel, eerst de stoof aanten heb gewerkt: al die gewonden, die dode steken met hout en kolen en ja, ik moet zegmensen, al dat leed, ik kan het niet vergeten. gen, ik kreeg er al langer hoe meer zin in, in Het is wellicht daarom dat ik er steeds weer het lesgeven. Ik heb het ook nog een hele tijd over wil vertellen, ook vroeger in de school. mogen doen want juffrouw Horsten werd zieEn de jongens hoorden dat graag; als ik hen ker en overleed tenslotte. Maar toen begonvroeg: 'Wat wilt ge, voorlezen uit 'De Witte' nen de problemen pas. Tijdens de oorlog kon of een verhaal vertellen over een onderwerp het gemeentebestuur geen vaste benoemingen dat zij mochten kiezen, dan kozen zij altijd dden, dat gebeurde door een bijzondere comvoor de oorlog. 'Mijn oorlogsverhaal', zo missie die in Antwerpen zetelde. Ik stelde dus

wel mijn kandidatuur voor die open betrekking in Wortel maar toen ik voor die cornmissie moest verschijnen waarvoor ik wel wat schrik had zodat ik vooraf in de kerk wat ging bidden bleek dat ik aan 'bepaalde voorwaarden' (die te maken hadden met 'Duitsgezindheid' sic -) moest voldoen en daar kon ik niet mee instemmen. Tot mijn groot verdriet werd toen iemand anders benoemd, een -

-

-

-

-

'

' .

'

-

'- .................

,

Van voetbal en wielersport weet hij alles af. Maar dat hij ooit actief was als duivenmelker, nee dat wisten we niet. Drie jaar... zonder veel succes. Aan de vertedering van de duiven zal het niet gelegen hebben. zekere Dries Bogaert uit Antwerpen. Ik zie hem hier nog voor de eerste keer iii Wortel verschijnen: helemaal in het zwart en met laarzen. Ge kunt denken, de mensen zagen die niet graag komen. Hij aardde hier dan ook niet en hij vroeg eind '42 verlof zonder wedde. Het gemeentebestuur stond dat graag toe en ik kon, voorlopig dan toch, zijn plaats weer innemen. Maar voordien heb ik nog een tijdje op het gemeentehuis gewerkt. Daar had ik de taak de zegeltjes te vernietigen (bonnetjes waarmee men tijdens een oorlog een bepaalde hoeveelheid voedsel mocht kopen). Niet zo gezellig natuurlijk en ik verlangde terug naar mijn school. Dat kon gelukkig want mijn voorganger vroeg nog maar ns een jaar 'verlof zonder wedde'. In '45 werd ik dan vast benoemd in Wortel en zo'n 15 jaar heb ik daar het lste en 2de studiejaar gedaan, later ook in de hogere studiejaren en ik moet zeggen, het onderwijzersvak ging me hoe langer hoe beter af. Toen ik al stillekesaan begon te denken aan mijn pensioen als gewoon onderwijzer, kreeg ik de kans om schoolhoofd te worden na de fusie van de gemeentelijke scholen van Wortel en Hoogstraten. Ik heb daar wel een tijd over nagedacht, - tenslotte had ik het gemakkelijk zo als meester van het 6de studiejaar in Wortel - maar ik heb dan toch mijn kandidatuur gesteld.

Nooit was ik zo ontgoocheld als op die eerste schooldag Toen ik in '80 schoolhoofd werd van de gemeentelijke lagere scholen van Wortel en Hoogstraten, waren er in die laatste school maar 58 leerlingen. Als we het nieuwe schooljaar niet konden starten met 70 leerlingen, zouden er maar 3 klassen overblijven en dat


MAN IN DE MAAND zou de ondergang van de school worden want in die situatie kon het alleen maar bergf gaan. Op 1 september '80 kom ik op de speelplaats en ik tel de leerlingen: 67. Nooit ben ik zo ontgoocheld geweest. Maar toen de leerlingen amper de klas binnen waren, kwam er nog een jongetje aan dat, een beetje bang, vertelde dat hij zich overslapen had. Ik ontving hem met open armen en later kwamen er nog enkele nieuwe leerlingen zodat we 2 dagen later 73 kinderen in de school hadden. Van dan af is het steeds in stijgende lijn gegaan maar we hebben er wel voor gewerkt. Ik zei tegen de leerkrachten en ook tegen de ouders: 'De school moet een uitstraling hebben naar buiten, en die moet positief zijn. De mensen hebben misschien niet zo'n goed gedacht over onze school en dat moet veranderen'. We hebben er allemaal samen aan gewerkt: een schoolkrantje uitgegeven, een schoolfeest georganiseerd... het heeft allemaal geholpen om ons streefdoel: 1 leerjaar per klas, waar te maken. Eén jaar nadat ik met pensioen ging, is

'meester'. Ik zeg wel eens 'Zeg maar Juul' en dan doen ze dat één keer maar daarna is 't weeral 'meester', hé.

Toen ik op pensioen was, miste ik de mensen Op pensioen gaan dat was voor mij niet gemakkelijk. De eerste maanden kon ik daar mijn draai niet in vinden. Ik ging dan met mijn fiets wat rondrijden in de Kolonie en dan dacht ik: 'Nu is het speeltijd, nu is de klas gedaan'. Ik leefde nog helemaal op het ritme van de school en ik miste de mensen, hé, het contact met de collega's, de kinderen... Maar na een tijdje is het 'gekeerd' en nu vind ik die pensioentijd een heerlijke tijd, vooral in de zomer, dan leef ik in een droomwereld. Ik ben veel op pad, vooral voor de krant natuurlijk, maar ook voor mijn hobby: de wielersport.

De wereld van de wielersport heeft voor mij veel charme. Ik werk voor de krant, dat weet ge. Al meer dan 40 jaar doe ik verslaggeving, om. van wielerwedstrijden. Awel, die sportwereld, die trekt mij aan, vooral de mensen die daar mee bezig zijn. En dan niet alleen omwille van de sportieve prestaties, neen, vooral op het menselijke vlak. Ge kunt niet geloven hoe sommige jongens, renners dan, nood hebben om wat te vertellen, hun hart uit te storten. Ook aan de telefoon komen ze mij vanalles vertellen - hun zorgen, hun problemen - maar ze weten dan ook dat ik daarover niet zal schrijven tenzij ze dat zelf willen. Zo gebeurde het eens - 't is jaren geleden - op een wedstrijd voor Nieuwelingen - dat er een jonge reriner naar mij toe kwam en met tranen in de ogen zei: 'Meester, nu moet ge eens horen, onze vader ligt op sterven...'. Dat manneke moest dat zeker kwijt en toen hij mij daar zag staan... Ja, echt, ik ga graag met die mensen om.

elkaar gekomen die de teloorgang van de kermis allemaal spijtig vonden. We wilden er nieuw leven inblazen en we vonden dat we dat best konden doen met een wielerwedstrijd. Om dat te kunnen bekostigen, hebben we dan vooraf een omhaling gedaan die bijna 11.000 fr opbracht. Een schoon bedrag in die tijd en een bewijs dat heel Wortel er achter stond. De eerste koers op kermismaandag was een Nieuwelingenwedstrijd. Vanaf het 2de jaar konden we al meer investeren en we hebben dan ook go-kartwedstrijden ingericht, volksspelen en de 'gezinskilometer'. En onze kermiskoers konden we zo op een hoger niveau brengen. Zo hebben we de laatste 10 jaar toch wel 8 keer een kampioen van België naar Wortel kunnen brengen. Ja dat kost geld, maar we hebben er ook succes mee. Dit jaar was het in 't dorp zwart van het volk en de mensen zegden: 'We komen graag in Wortel kijken, ge ziet de coureurs van dichtbij en 't zijn dan nog de goei coureurs ook!'. Ook met de paardenkoersen hebben we veel succes gehad maar dat bleef niet duren. 18 keer hebben die plaats gehad en in het begin kwam daar enorm veel volk op âf. Op die manier hebben we in het sportkomitee een goeie financiële reserve kunnen opbouwen die ons nu van pas komt, o.m. bij de wielerwedstrijd zodat we echte vedetten kunnen engageren. Maar ge moogt niet vergeten dat ik het allemaal voor Wortel doe, hé, om Wortel bekendheid te geven en dan in de goeie zin.

'Daar gaat hij met zijn klein' mannen' Dat geldt ook voor de kermiswandelingen die in de eerste plaats dienen om Wortel-kermis wat te verlevendigen. In 't begin had ik daar schrik van, hoor, ik dacht 'daar komt geen kat naartoe'. Ge moet weten, de eerste wandeling was eind jaren 60 en het groepswan-

1 'en ji' i','ie,lden /2/VCI je 't hebben. In 1979 haalden ze de stunt uit en lieten de Wortelse organisator bi de start van de tiende wandeling de gedenksteen onthullen. Nooit was hij zo onthutst.

het dan gelukt. Als ik zo denk aan al die jaren dat ik voor de klas heb gestaan - 538 leerlingen hebben bij mij op de schoolbanken gezeten, 18 daarvan zijn er al overleden - dan zie ik wel een groot verschil tussen vroeger en nu. Neem nh bijvoorbeeld het lesmateriaal; toen ik in het begin oiidei wijzei was, hadden we één leesbockjc voor het hele leerjaar. En de schoolkinderen, die hadden een lei, een griffel en een sponsdoosje, dat was al. Lesgeven dat was: uitleggen en op bord schrijven, hé. Rekenen, vooral hoofdrekenen, was mijn eigen lievelingsvak en dat deed ik dan ook graag en veel in de klas. De kinderen aanmoedigen, dat is belangrijk. Ge begint met iets gemakkelijks zodat ieder kind denkt 'Ah dat kan ik!' En zo stilaan wordt het wat moeilijker maar dan hebben ze zelfvertrouwen en dat helpt zo'n kind, zeker als het ook wilskracht heeft. Met de collega's heb ik ook altijd goed overeengekomen en nu is de afspraak dat, als er een leerkracht wegvalt, ze altijd op mij een beroep mogen doen om in te springen. Dat is wel eens gebeurd en dat vind ik plezant. Ja, iedereen hier noemt mij altijd nog

Met een 'gouden 5ikkel' op het hart waarmee de niaretak plechtig zou gekapt worden (loor de naast hem staande druïde, wordt wellicht geen volstrekte waarheid verkondigd... Dat wij hier in Wortel begonnen zijn met de kermiskoersen heeft zeker ook te maken met die liefde voor de wielersport en al wat daarmee samenhangt. Dat is zô begonnen: zo'n 25 jaar geleden vond ik en nog meer mensen dat de kermis hier ten dode opgeschreven stond, er zat geen leven meer in; op kermismaandag was er geen enkele kraam meer open. We zijn dan met een 8-tal mensen bij

delen bestond toen helemaal niet. Om de mensen uit hun zetel te krijgen zoals Bloso het toen met een slogan zegde, was meer nodig dan zomaar op stap gaan. Er moest ergens naartoe gegaan worden, er moest wat gebeuren, niemand ging zomaar in groep een toerke maken. En toen ben ik gaan zoeken naar plaatsen in Wortel met een historische betekenis en op een oude landkaart vond ik al


MAN IN DE MAAND gauw twee 'vergeten' plaatsen: de Witte Kei en de IJskelder. Maar daarmee had ik die nog niet gevonden. Het heeft heel wat tijd en speurwerk gekost om die plaatsen te lokaliseren. Maar de dag van de wandeling - kermiszondag - beleefde ik mijn moeilijkste moment. Ik hoopte wel dat er enige mensen met mij mee zouden gaan maar ik vreesde dat er alleen maar wat schoolbengels zouden zijn. Ik was daar zo bang van dat ik al aan 't denken was hoe ik achterom zou kunnen gaan zodat er niet tè veel mensen mij zouden zien en vanachter hun gordijntjes zouden zeggen: 'Daar gaat ie nu met zijn klein' mannen.' Maar gelukkig, toen ik aan de parochiezaal kwam waar de wandeltocht begon, zag ik daar Jos Verschueren en Yvonne aankomen, Sieke van Nyen, Sus Kimpe... ik was gered! In totaal gingen er 146 mensen mee en ze werden allemaal 'ridder van de Witte Kei' geslagen met een berketakje. Misschien een beetje onnozel maar kom, het was plezant. En het betekende iets voor Wortel, he Al die plaatsen waar wc dc volgende jaren naartoe zijn gewandeld: 't Boiks Heike, de Pampa, de Ijskelder, dat 7ijn allemaal namen en plaatsen die met de geschiedenis van Wortel te maken hebben. Zo kwam dat allemaal wccr in dc bclangstelling, ook buiten Wortel, en daar gaat het bij mij toch altijd om: het kleine Wortel groot maken in de ogen van de buitenwereld. Eén keer hebben we wel onze fantasie moeten gebruiken; toen onze wandeltocht naar Keirschot ging waar een namaak-druïde een maretak moest kappen. Natuurlijk was die maretak niet aan een Wortelse boom gegroeid, maar ook niet in Frankrijk waar ik eerst naartoe dacht te rijden. Dank zij een tip van Armand en Jan Huet hebben we de fameuze takken toen in Limburg gevonden. Na 10 wandeltochten hadden we het hitoriGeh en pseudo-historisch erfgoed van Wortel helemaal uitgeput en zijn we opnieuw begonnen. Maar na de 20ste wandeling zetten we er een punt achter, dan heeft het zijn tijd gehad.

ner geweest, op 't Seminarie, in Meer en ook in Wortel. Na die sportjaren ben ik dan overgeschakeld naar de sportverslaggeving in 'De Gazet Van Antwerpen'.

Ik schrijf alleen het positieve Schrijven, ja, daar heb ik soms behoefte aan. Ik doe het ook al lang, mijn eerste perskaart dateert van 27 januari 1947, het is zo'n beetje mijn hobby. Voor mij is schrijven vooral verslaggeving. Iedere zondag sta ik dus op het voetbalterrein en doe verslag van de thuiswedstrijden van H.V.V. en Zwarte Leeuw. 's Zondagsavonds hang ik de hele tijd aan de telefoon om het nieuws van de andere wedstrijden te verzamelen en tijdens de week schrijf ik dan nog over de clubs op provinciaal niveau. En dan doe ik ook de verslaggeving van wielerwedstrijden, overal waar clie

waarde dat ik hun namen niet vermeldde. Er is mij wel eens gevraagd om al die verhalen te bundelen voor een boek maar daar denk ik voorlopig nog niet aan, misschien later. Ook in ,'t Worteltje' schrijf ik graag. Dat zo'n klein dorp een eigen 'gazetje' heeft, dat is belangrijk, daar ben ik fier op en ik vind dat we alle moeite moeten doen om dat in stand te houden. Jef Meyvis doet daar enorm veel voor en dan moeten we hem daar toch mee helpen, hé. Tot slot nog iets over de 'begrafenis van Wortel'. Weet ge, die fusie van de gemeenten indertijd, daar was ik zo niet voor. Wortel opgeslorpt door Hoogstraten... en als ik dan op een ander kom, dan moeten zeggen 'Ik ben een Hoogstratenaar'... dat zou ik moeilijk over mijn lippen kunnen krijgen. Maar ja, er

'Kampioen spelen', dat doet deugd sè.

!Vaast een 5porlloopbaan van 15 jaar in Hoogstraien - Dessel - Wortel was hij ook zo 'ii beetje trainer. Zoals in het seminarie van Hoogstraten waar hij twee jaar oefenmeester was in de beginjaren van de N. S. V. 0. -kompetitie.

Voor sport heb ik altijd wel belangstelling gehad, nu schrijf ik erover maar vroeger voetbalde ik zelf. Dat begon al heel vroeg in de Kolonie en later in een zgn. kadettenploeg bij de voetbalvereniging Wortelina. Toen 'Wortelina' failliet ging, trokken de meeste Wortelse spelers naar Hoogstraten en ik moet zeggen, wij maakten daar een heel goede beurt. Op een gegeven moment waren er van de 11 spelers van het toenmalige H.V.V. 7 van Wortel afkomstig. Reuzegoei herinneringen heb ik aan die tijd, 12 jaar heb ik er gespeeld en op die tijd drie keer kampioen, man, dat doet deugd hoor. Later ben ik nog zo'n beetje trai-

plaats hebben in de streek, mijn sector gaat tot Arendonk. Schrijven is voor mij vooral een gelegenheid om over iemand iets te zeggen, maar dan altijd in positieve zin, het negatieve daar heeft niemand wat aan en dat laat ik gewoon weg. Af en toe schrijf ik ook verhalen, in opdracht van de krant dan. Over oorlogsherinneringen en over de smokkelarij. Over dat laatste onderwerp heb ik enorm veel stof bijeengekregen; de opdracht was om een 6-tal afleveringen te schrijven maar het werden er 10. Geweldige verhalen hebben die vroegere smokkelaars mij verteld, maar wèl onder de voor

was niets aan te doen en vanuit die spijt kwam ik dan op het idee dat we een plechtige rouwdienst moesten houden voor Wortel. En zo gebeurde, met een doodsbrief, een doodskist en een echt graf ging Wortel ter ziele onder belangstelling van heel veel Wortelaren. Maar Wortel is als gemeenschap natuurlijk gebleven en gelukkig ook nog springlevend, denk maar aan de verenigingen, de parochie... Ik hoop dat het zo mag blijven. En wij denken dat het zo zal blijven, zeker zolang er 'Meester 1'oeyens'- en zijn die met een groot hart van een klein dorp houden.•

Kijk eerst bój' van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9


VERKIEZINGEN

Uit het stembureau Nationale verkiezingen: 13 december 1987 Kanton Hoogstraten Hoe dikwijls zijn we reeds gaan stemmen en tellen in de gemeentelijke lagere school van Hoogstraten in de Karel Boomstraat? Maar nu de oude Kela is omgetoverd in een nieuwe I.K.O. heeft men de hele tel-operatie ook verhuisd naar de Dr. H. Versmissenstraat. De aanwezigheid van een ruime parking is zeker een groot voordeel en die stond dan op die bewuste zondagnamiddag ook propvol. Hoe hebben wij, mensen van de Noorderkempen, in het kanton Hoogstraten gestemd? Na een tamelijk korte en nogal tamme verkiezingscampagne trokken de mensen - na twee

jaar - weer naar het stemhokje omdat de stemplicht riep. Veel sfeer en vreugde was er zeker niet naar aanleiding van dit topmoment in de democratie. Reeds in de namiddag hoor-

Wij spraken met... en vroegen hun mening over de uitslagen van het kanton Hoogstraten, over hun persoonlijke resultaten en hun zienswijze over de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober-1988.

de je - vooral in de Zuiderkempen - praten over het Dupré-effekt en 's avonds sprak men hier in de Noorderkempen over het Arnoldeffekt. Heel veel jaren is onze streek niet rechtstreeks vertegenwoordigd geweest in de nationale Politiek, maar sinds zondag 13 december is dat grondig veranderd. Het belangrijkste feit na deze verkiezingen is zeker dat Hoogstraten vanaf nu én een senator, én een volksvertegenwoordiger heeft: Arnold Van Aperen en Jef Van Looy. De globale uitslagen zullen wellicht voldoende bekend zijn, maar hieronder geven we u de resultaten van het kanton Hoogstraten. Kamer Kanton Hoogstraten 1985 1987 Partij SAP KPB CVP Agalev SP PVDA PVV Vl.Blok VU RAD Blanco

39 51 9.487 1.303 2.336 219 4.072 215 1.605 46 1.784

1ó 87 0,4 0,2 48,8 8,8 13,3 1,1 18,4 2,0 7,1

Verschil

69 35 9.607 1.733 2.624 223 3.613 391 1.388 -

-

1.901

8,8

+ 0,4

Senaat Kanton Hoogstraten 1987 Partij 1985 SAP KPB CVP Agalev SP PVDA PVV Vl.Blok VU RAD Blanco

69 45 9.873 1.404 2.338 203 3.100 248 1.579 52 2.248

79 35 8.183 1.623 2.371 194 5.879 381 1.318

Wo 87 0,4 0,2 40,8 8,1 11,8 1,0 29,3 1,9 6,6

-

-

1.576

7,3

Provincie Kanton Hoogstraten 1987 Partij 1985

Arnold Van Aperen

Jef Van Looy

Senator, 48 jaar, woont in Meer, is zaakvoerder van de Veiling Meer en Omstreken, reeds 17 jaar aktief in de gemeentepolitiek, was 9 jaar provincieraadslid, Iste schepen van Meer geweest, bestuurslid en nu voorzitter van het OCMW-Hoogstraten. 'Het is duidelijk dat de mensen hoe langer hoe meer stemmen voor personen in plaats van partijen en programma's en dan bij voorkeur voor kandidaten die men goed kent. Wij (PVV) verloren stemmen voor de Kamer omdat er voor deze streek geen voldoende bekende namen op de lijst voorkwamen. Persoonlijk ben ik erg tevreden over mijn resultaten. Deze uitslag is ook voor mij buiten alle verwachtingen. Naar de gemeenteraadsverkiezingen toe wil ik nog geen konklusies trekken maar als men voor mij kiest, zal ik mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik wil zoals in het verleden blijven werken voor onze streek. Met welke lijst? Destijds hadden we in Meer de Volksbelangen, nu in Hoogstraten de Katholieke Gemeentebelangen. Op welke plaats? Daarover moet nog gepraat worden, dat zal waarschijnlijk in de lente beslist worden.'

Volksvertegenwoordiger, 40 jaar, woont in Minderhout, landbouwingenieur, afkomstig uit de Zuiderkempen, was 8 jaar verbonden aan het Proefbedrijf in Meerle, is sinds 6 jaar docent aan het H.I.K. in Geel en reeds enkele jaren politiek aktief. 'Voor de Kamer heeft de CVP het zeer goed gedaan in dit kanton. Bij gebrek aan sterke figuren op de andere lijsten zijn deze uitslagen voor ons minder goed. Eigenlijk had ik meer winst verwacht voor de SP maar blijkbaar wegen personen sterker door dan partijen. Voor mij is deze uitslag echt meegevallen daar ik buiten het land- en tuinbouwmilieu toch niet zo bekend ben in deze streek en als inwijkeling heb je het altijd wat moeilijker. Het is meer dan duidelijk dat er nog hard moet gewerkt worden aan de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. We zullen tijdig moeten starten met een stevige campagne. Wat mijn persoonlijke inzet betreft? Tot op heden zijn er nog geen konkrete afspraken gemaakt maar er zijn al wel enige gesprekken geweest. Binnen enkele maanden kunnen we daarover misschien meer vertellen.'U

SAP KPB CVP Agalev SP PVDA PVV Vl.Blok VU RAD Blanco

0

76 38 8.953 1.685 2.750 188 4.855 382 1.322

7o 87 0,3 0,1 44,2 8,3 13,5 0,9 23,9 1,8 6,5

-

-

-

1.475

1.337

6,6

-

39 9.198 1.326 2.497 187 4.747 212 1.483

0

+ + + + -

0,2 0,1 0,2 2,1 1,2 0,0 2,6 0,9 1,2

Verschil - 0,0 - 0,0 - 11,4 + 0,7 - 0,6 - 0,1 + 12,9 + 0,6 - 1,7 - 3,3

Verschil + +

0,1 2,5 1,6 0,8

+ 0,2 + 0,7 - 1,0 - 0,4

Voorkeurstemmen van Hoogstraatse kandidaten Senaat: Arnold Van Aperen, PVV, eerste plaats: 11.048. J0 De Meester, CVP, 2de opvolger: 1.156. Els Fransen, AGALEV, lijstduwer: 525

Kamer: Jef Van Looy, CVP, 2de plaats: 3.882 Rosette Servaes, AGALEV, 2de plaats: 852. Aloïs Ruts, CVP, 5de plaats: 531. Guido Peeters, SP, 6de plaats: 213.

Provincie: Arnold Van Aperen, PVV, lijstduwer: 3.788. Herman Verlinden, CVP, lijstduwer: 1.766. Rosette Servaes, AGALEV, 2de plaats: 250. Dirk Van der Herten, CVP, 4de plaats: 220. Jan Huybrechts, VL.BLOK, lste plaats: 196. Richard Paepen, SP, 3de plaats, 183. Guido Peeters, SP, 4de plaats, 113.


UWA fl 1'

b•;

Liefste peter, liefste meter Hoe meer ge geeft, hoe beter Mensen met jonge kinderen vinden het heel gewoon. Nieuwjaar betekent 'brieven gaan lezen' bij de peter en de meter van hun telgen. Verhoogd adrenaline, traantjes, plankenkoorts en ontroerde en/of fiere ouders. Maar. Is hel peterschap nu enkel dût? Of is er meer? En zo ja, wat dan wel? •.......

kl

... .............................

Rik Verschueren:

Frans Rombouts, 27 jaar (Minderhout):

Elk nieuwjaar stuur ik nog een kaartje naar peter en meter. Ik bezoek ze ook elk jaar. Niet bepaald met nieuwjaar, maar ik kom er nog regelmatig in de loop van het jaar. Ik vind ze wel iets meer dan een 'gewone' nonkel of tante. Als ze mij vragen Peter te worden zal ik dat zeker en vast graag doen. Het zit er zelfs nog wel in voor mij want er zijn al 16 kleinkinderen. $t r: 22 ,$•

•3

. .flIIIS

Mimi Peeraer en .Jefke Roos. Mimi; Ik ben één keer meter. Kijk hier, ik heb

hem bij, zie. Ik bende 'bo-bon' van Jefke én meter. Hij is trouwens ook mijn enige kleinkind. In de tijd dat ik klein was vond ik dat wel plezierig, nieuwjaarsbrief lezen, een eentje krijgen. Natuurlijk probeer ik dat voor hem ook aangenaam te maken. De kerstboom helpen versieren en zo. Als ik nog eens meter zou kunnen zijn, zou ik wel overwegen om het af te staan aan een jongere generatie. Dan hebben de kinderen er zelf ook langer 'geniet' van en ge blijft tenslotte toch zelf nog 'bo-bon', hé.

Ik ben dikwijls peter hoor. Wel 9 keer. Ik ben bij mijn broers en ziisters over telkens het der de kind peter. Ik was de oudste Leen thuis en vroeger was dat zo de gewoonte Tk kn mijn petekinderen allemaal, onmiddellijk. Zonder nadenken. Ik voel me bij hen meer betrokken. Ik vind eigenlijk wel dat tegenwoordig iedereen wat meer de kans zou moeten krijgen om peter te worden. Ik vond dat vroeger eigenlijk ook al zo. Maar ja, als ge gevraagd wordt dan kunt ge toch moeilijk zeggen: neen, pak die of die maar. Maar in principe vind ik dat zowel de jongste als de oudste de kans zou moeten krijgen. Mijn 'peetje' (= meter) die leeft zelfs nog. Daarnaar ga ik toch een keertje meer op bezoek. Ze woont in Merksplas, dat is dus niet zo ver. Jazeker, ik weet nog wat de christelijke betekenis is. Bij het doopsel verzaakt de peter aan de duivel in plaats van de kleine zelf.

01,1

Jos Snoeys (Hoogstraten):

Ik ben geen peter. Op een manier vind ik dat wel spijtig. Ge hebt er niet de last van maar ook niet het plezier. Maar ja, als ge geen getrouwde broers of zusters hebt, ja, dan komt ge niet aan de beurt, natuurlijk. Maar ik herinner me nog wel de tijd dat we zelf met de hele familie samenkwamen bij de ouders langs moeder's zijde en dan de nieuwjaarsbrieven moesten lezen. Heel plezant, jazeker.

Mariëtta Ha%errnans, Jozeîa Crabeels. Mariëtte: Ik ben 3 keer meter. Eén keer van

een kleinkind en twee keer waar ik tante over ben. Ik heb er toch ook al aan gedacht hoor om de volgende keer mijn meterschap af te staan aan iemand jonger. Het is voor de kinderen niet plezierig, vind ik, een oudere peter of meter te hebben. Mijn meter herinner ik me nog heel goed, want ik ben er grootgebracht. Zij was wel mijn grootmoeder, maar ik vind toch dat er

WONINGINRICHTING Tine Jonckers en (moeke) oma F]isa Faes

Arendonk Elisa: Zij is mijn petekind, ja. Tine: Morgen verjaar ik en daarom is 'moeke' op bezoek. Wij gaan nu kiezen. Elisa: Jamaar, wât gaan we kiezen? Ge weet toch wat ge krijgt, hé. Tine: Ja, botten.

een andere binding is met 'metekinderen'. Bij mijn eigen kleinkinderen mag ik dat natuurlijk zo niet laten voelen. Maar ik merk dat heel goed bij de neefjes en nichtjes waar ik meter over ben. Die gaan bij mij toch een beetje voor. Onwillekeurig. Jozefa: Ik ben tweemaal meter van kinderen waar ik tante over ben. Van mijn eigen peter en meter herinner ik me niet veel. Die waren reeds gestorven toen ik nog klein was.

GEBR.LEYTEN

Vrijheid lb/ - I-ioogstraten - Telefoon 03/314.59.68

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.


U ZEGT?

Pectiap (m/v) Traditioneel gesproken wordt de vader van de vader van de eerstgeborene de peter. De moeder van de moeder wordt meter. Bij de volgend-geborene is dat net omgekeerd. Pas bij de derd-geborene wordt de oudste broer van de vader peter, enzoverder. Bij de kindertallen van weleer (5 tot 14) werkte dat systeem vrij goed en iedereen kwam aan de bak. Met het slinkende kindertal werd iu verschillende families besloten elk derd-geborene op toerbeurt van een oom-peter te voorzien. Zo werden er toch weer meer kansen geboden. Nochtans is het kindertal hedentendage dusdanig laag geworden (gemiddeld 2) dat vrijwel uitsluitend de grootouders nog in aanmerking komen voor het peterschap. Dringende hervorming is hier gewenst Twee oplossingen bieden zich aan. Ofwel beperken de grootouders zich tot het eerste kleinkind onder hun nazaten en geven de fakkel meteen door. Ofwel, bij niet aflatende honger naar peterschap, moet het systeem 'peetlap' (of lap-peter) weerom, zij het licht gewijzigd, ingevoerd worden. De peetlap is dan een soort 'schaduw'-peter of reservepeter, die bij overlijden van de echte peter diens mooie taak overneemt. Alzo zou er een betere spreiding kunnen ontstaan van het peterschap.

Anna Peemen (Wed. Gerard De Haes): Ik heb 21 kleinkinderen en over 8 ben ik meter. Neen, eigenlijk niet meer. Want ik heb er 4 overgegeven aan mijn kinderen. Mijn man is 13 jaar geleden gestorven. Nu is het mode dat de meter met sinterklaas, kerstmis, nieuwjaar of verjaardag ook iets geeft en dat kan mijne 'bruine' niet trekken. Mijn peter is nonkel Louis, een broer van ons moeder, en mijn meter is tante Mie, een zuster. In die tijd gingen wij maar een kort briefke lezen met nieuwjaar. Van mijn peter kreeg ik steevast 'ne 5-frank', dat was veel hoor in die tijd.

Mareel Mertens, ie! en Bart Geens Ik ben één keer peter. Van deze zie, de oudste van mijn kleinkinderen. Als ik nog eens recht zou hebben op peterschap, tja, het zou misschien niet slecht zijn van dat af te staan. Iedereen zou eigenlijk eens de kans moeten krijgen, hé. Maar ik ben het zélf wel heel graag. Mijn eigen peter en meter herinner ik me nog heel goed. Ze waren mijn grootouders maar ik vond toch wel dat ge daar iets meer thuis waart. Ik wil geen onderscheid maken voor mijn kleinkinderen natuurlijk, maar peter 7flfl, 't is toch iets speciaals.

Uit de Catechismus 6 374 Welk is de plicht van de peters en de meters? De peters en de meters moeten waken over de geestelijke belangen van hun doopkinderen, en in het bijzonder hun een christelijke opvoeding verzekeren, vooral wanneer de ouders die plicht verwaarlozen -

Pascal (16) en Edwin (18) 6eens Pascal: Mijn peter herinner ik niet meer. Maar mijn meter leeft nog. Die woont in Mechelen. Met nieuwjaar sturen we een kaartje naar heel de familie, maar niet speciaal naar de meter. Edwin: Mijn peter en meter leven allebei nog, maar ik heb er geen speciale band mee. De tijd van nieuwjaarsbrieven herinner ik me nog wel. Een goeie tijd was dat.

Marie Van Ussel (10): Ik heb alleen nog maar een peter. Mijn meter heb ik niet meer gekend. Ik was twee jaar toen ze stierf. Onze Bob heeft alleen nog maar een meter. Ja, ik denk wel dat ik later meter zal worden. Dan koop ik kadootjes voor de kindjes die een nieuwjaarsbrief komen lezen.

V uh Van Opstal (Wortel): Ik ben geen peter, maar jammer vind ik dat niet. Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Tot op het moment dat mijn vrouw onlangs meter is geworden. En die was daar nogal mee verheugd. Maar voor mij zit dat er niet meel in.

Onze beste kers ten nieuwjaars wensen!

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

Pieter Driessen (5): Mijn bomma is mijn meter en 'vake' mijn peter. Ik moet mijn nieuwjaarsbrief in 't school nog leren. Verleden jaar heb ik van peter een pyama gekregen. 9


RIJDEN 4

0

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogsiraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

uH3R

1

Jui

GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

garage VAN RIEL

12 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33 10

IS PLEZANT,

be*#

Burgerlijke stand Geboorten 28 oktober: Jacqueline, dochter van Comeijs Michielsen en Hendrjka Roffelsen, Hejeinde 7, Meer. 2 november: Stef, zoon van Paul Fockaert en Marja Sprangers, Tinnepotstraat 20E, Hoogstraten. 3 november: Charline, dochter van Stefaan Van Erck en Martine Lansiots, Pastorjjstraat 32, Wortel. 5 november: Davy, zoon van Frans Sysmans en Bozena-Anna Krawczyk, Hoefjjzer 2, Hoogstraten. 8 november: An, dochter van Andreas Verschueren en Agnes Adams, Meerieseweg 73A, Meer. 8 november: Dimitri, zoon van Francis Van den Heuvel en Chrjstianne Van Bavel, Van Aertselaerplein 17, Hoogstraten. 16 november: Giel, zoon van Eddy Verschueren en Monjque Uytdewiliigen, Meerieseweg 69A, Meer. 20 november: Joke, dochter van Frans Michielsen en Maria Oninx, Venhoef 35, Hoogstraten. 23 november: Zowie, zoon van Henri Kokx en Marleen Gysen, Donkakker 58, Meer. 25 november: David, zoon van Françojs Baijens en NoÍlIa Baeyens, Venhoef 33, Hoogstraten. 26 november: Dorothy, dochter van Luc Van Huffel en Sabine Van Gestel, Gustaaf Segersstraat 4, Hoogstraten. 26 november: Dominique, dochter van Frederik Eijsberg en Njcole Verbanck, Molenstraat 12, Hoogstraten. 29 november: Tom, zoon van Ludo Donckers en Myriam Van Den Heuvel, Sint Janstraat 27, Wortel.

V] Huwelijken 7 november: Leendert Kapoen, Ljndendreef 16, Hoogstraten en Anne Ideler, Karel Uutroeveniaan 13, Zoersel. Adres: Lindendreef 16, Hoogstraten. 20 november: Ronny Embrechts, Rechtestraat 71, Lille en Annie Roeien, John Ljjsenstraat ii, Hoogstraten. Adres: Rechtestraat 71, Liiie. 23 november: Johan Lambregts, Jan van Cuyckstraat 23, Hoogstraten en Karine Sterkens, Minderhoutsestraat 103, Minderhout.

Overlijdens 5 november: Anna Backx, 86 jaar oud, we-

duwe van Adriaan Rombouts, Wildertstraat 6, Meer. 18 november: Jacoba Vermeeren, 89 jaar, weduwe van Joannes van Aiphen, Kerkstraat 21, Meerle. 19 november: Jozef Brokken, 74 jaar, we-

RENAULT0 GARAGE VAN BERGEN & ZONEN B.VB.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

SA~ GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 duwnaar van Maria Hendrickx, Hal 3a, Minderhout. 23 november: Gustaaf Broese van Groenou, 59 jaar, echtgenoot van Agnes Heuff, Kievitlaan ii, Meer. 23 november: August Leuris, 73 jaar, echtgenoot van Joanna Stoffels, Viamingstraat 2, Hoogstraten. 27 november: Lodewijk Verschueren, 74 jaar, echtgenoot van Eiisabeth Vermeiren, Karel Boomstraat 55, Hoogstraten. 28 november: Jan Voeten, 75 jaar, ongehuwd, Voort 85, Meerle. 29 november: Georges Martens, 55 jaar, ongehuwd, Meerledorp 23, Meerle. BOEKEN PLATEN GESCHENKARTIKELEN

in de WERELDWINKEL Gelmelstraat 5 OPEN

op woensdag van 14 tot 16u op vrijdag van 16 tot 19u op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u op zaterdagnamiddag van 14 tot 16.30 u.


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

Lauryssen Electronics Minderhout Wie de laatste 10 jaar van de wereld is weggeweest en vandaag terugkomt, gelooft zijn ogen niet. De electronica heeft gaandeweg en geruisloos ons leVen veranderd en zal dat de komende jaren blijven doen. Wie het laatste jaar van de wereld is weggeweest en vandaag terugkomt in Minderhout, gelooft zijn ogen echter wèl. De duizenden trouwe klanten van Lauryssen Llectronics begrijpen best waarom dli nieuwe en grotere gebouw nodig is. Voor hen is Lauryssen Electro(nics) reeds jaren een huis van vertrouwen. Om een en ander eens juist op een rijtje te zetten gingen we even praten met Jos Lauryssen (met y-grec). DHM: Laten we beginnen bij het begin. Jos Lauryssen: Wel, ik ben geboren in Meer, op de Beekakker in een boerengezin. Ik volgde natuurlijk gemeenteschool zoals iedereen en daarna, van' 58 tot '64 electronica A2 bij de Broeders van Oostakker. Van '65 tot '68 studeerde ik technisch ingenieur te Mol

Jos Lauryssen: Inderdaad. Toen hebben we hier bouwgrond gekocht en meteen 'dat spel' van hiernaast gebouwd. Dat was december '74. Maar ja, ondertussen is dat allemaal al veel te klein geworden. De werkplaats, het magazijn, de winkel, kortom alles. Ik heb nu nog

Jos Lauryssen een tweede gast aangenomen. EĂŠn was te weinig, twee te veel maar nu heb ik de knoop doorgehakt.

DHM: Ge moet toch maar durven een electriciteitszaak te beginnen terwijl er hier in de streek toch al niet weinig waren. Jos Lauryssen: Ja, en in '74 waren er nog

om daarna mijn legerdienst te doen in Lombardzijde. Toen ben ik gaan werken bij een Amerikaanse firma (ICN) te Mechelen, in de researchafdeling. Daar werden toestellen ontworpen en gefabriceerd om labo-onderzoeken te doen. Het is ook daar dat ik heb samengewerkt met prof. Oscar Van Steenhoudt (Master of Science en nu rector van de VUB) die mij een job aanbood als assistent Omdat de kredieten daarvoor wat te lang achterwege bleven en ik het bij ICN om interne redenen niet meer zag zitten, ben ik in Turnhout bij Van Dijck (Elcctrotcsting) gaan werken gedurende 2 jaar. Onderwijl, ook reeds in Mechelen, repareerde ik voor en na reeds volop TV's, eerst voor een giootwaierihuis, later met een handelsregister voor mezelf en hier in de streek. Af en toe verkocht ik voor Van Dijck al eens een TV en daarna kocht ik ze zelf bij de invoerder.

DHM: En toen is het allemaal echt begonnen?

meer dan nu. Als er toen een marktstudie zou gemaakt zijn, dan was het besluit gegarandeerd geweest: Absoluut Niet Beginnen! Maar ja, ge bent jong, veegt uw voeten aan zoiets allemaal, ge kent uw job en klinkt het niet dan botst het maar. Want er komt bij zakendoen nogal wat meer kijken dan de louter technische kant. Denk maar aan administratie, met mensen kunnen omgaan, ze motiveren. Op die manier werk ik zelf al heel wat minder met de tournevise, wat vroeger eigenlijk een hobby van me was. Dat uitproberen van dingen, een dag zoeken om iets nieuws te maken, dat 5 er niet meer bij. Spijtig genoeg. Want dat doet me denken aan de tijd in Mechelen. Daar heb ik ook nog meetapparaturen gemaakt in eigen beheer. Dat was een apparaat, op 30 exemplaren, om pulsen te tellen van stalen die ontleed moesten worden. Voor zoiets heb ik jammer genoeg minder en minder tijd gekregen.

Jos, tweede van links, student ieiIinrscIt ingenieur te Mol in '66- '67. lip


VAN ONZE ADVERTEERDERS DHM: Hoe zoudt ii uw activiteiten hier omschrijven? Jos Lauryssen: De voornaamste activiteit is natuurlijk de winkel zelf. Daar is één persoon eigenlijk te weinig voor. Mijn vrouw doet dat voor het grootste gedeelte en ik ook een beetje. Maar als ik teveel werk heb, schuift dat allemaal op haar schouders. Electriciteit in 'den bouw' doen we niet meer. Vroeger wel, maar te weinig om er ons volledig op uit te rusten. En dan, volgend uit de winkel, is de tweede activiteit natiiiirlijt de service en de herstel lingen. Kortom: verkopen, leveren, nazien en herstellen. We spreken hier nu over audio, kookvuren, wasmachines, ijskasten, enzovoort.

de mensen dikwijls ook vragen stellen en het toestel geleverd hebben. Voor sommige bedrijven is de verkoopprijs het enige dat telt, Maar als er daarna iets voorvalt, ja, dan gaan de poppen aan het dansen. Ze moeten dan verplaatsingskosten gaan betalen en noem maar op. Maar ik zalu meer vertellen. Bij de echte grote merken die wij volgen, zijn de prijsverschillen meestal toch maar miniem. Neem nu clie .. , .:...

.

.

op de hoogte blijven? Jos Lauryssen: Geen probleem. Vijftien jaar geleden bij ICN werkten we al met digitale technieken. Dus niets nieuws. Maar terzijde. Weet ge dat we bij de opening verleden week de primeur hadden voor Europa van de DAT- van Akaï?

DHM: De... WAT? os L aur»sen.• e uigitate auulo tape. Dat MM

...,.

. .

S

..................................................................... .,': .

. .

..,

DHM: Zien we daar ook geen keuken staan? Jos Lauryssen: Ja, we zijn nu ook begonnen met keukens, Miele keukens. Dat zijn de beste en de degelijkste maar niet de goedkoopste. Het is absoluut niet de bedoeling ons tussen de keukenleveranciers te gaan wringen, maar Miele maakt de beste keukenapparaten en dat is wel onze 'rayon'. De keukens zelf worden in Duitsland op maat gemaakt en wij zetten ze als een blokkendoos in elkaar. Het wordt tijd om eens even in de diverse hoekjes van het nieuwe pand te gaan ,ieuzen.

Deskundige ulÉ/g loor mevr. Lauiyss,i

-1/s so/daar in Loiii/iaic/ije hij een RlDzlRinstallatie.

DHM: U zegt de beste merken te verdelen, maar zie ik hier niet Samsung 'made in Korea'? Jos Lauryssen: Samsung is een merk waar

video's die we tijdens de opening verkochten aan 27.900 fr. Die stonden in grote letters in de gazet geafficheerd ergens in Antwerpen. Maar dc prijs was op cnkcic frankcn na dezelfde. Bij ons kreegt ge daar nog een band bij en wij brachten hem nog thuis ook. Als ge hei zo bekijki, zijn wij dikwijls no goedkoper. Als er bij Akaï bijvoorbeeld morgen ecu video in de Makro komt en die staat daar 70(1(1 Ir goedkoper, dan krijgen wij onmiddellijk reduktie van ,'t fabriek' en kunnen wij ook 2000 fr zakken.

DHM: Zijn de T.V.'s of de electrische toestellen in 't algemeen tegenwoordig degelijker dan 15 jaar geleden? Jos Lauryssen: Zeer zeker. Als ge in de fa-

de komende jaren rekening mee zal moeten gehouden worden. Samsung is de grootste constructeur van microgolfovenonderdelen bijvoorbeeld. Maar ze maken alles. Tot voor enkele jaren produceerden ze bijna uitsluitend voor andere merken, maar tegenwoordig onder eigen naam. Weet u dat Samsung op de electronica-wereldranglijst tweede staat, vlak na Philips?

brieken gaat zien, valt dat direkt op. Vroeger gebeurde de controle slechts door steekproeven. Vandaag wordt bij de montage elk onderdeel meteen getest. Als ik 10 jaar geleden een T.V. ging leveren, liet ik die eerst een hele dag in mijn atelier spelen. En daarna pas naar de klant. Nu durf ik gerust meteen gaan leveren. De kans op uitval is veel kleiner. Maar 100 07o zekerheid bestaat natuurlijk niet.

DHM: En Akaï? Jos Lauryssen: Ja, dat is natuurlijk een

DHM: Stel, mijn T.V. is defect en ik ben bij u geen vaste klant. Wat moet ik dan doen? Mijn toestel naar hier brengen? En Quanta Costa? Jos Lauryssen: Neen, wij herstellen aan

naam als een klok op audio-gebied. Dat behoeft geen commentaar, geloof ik. Verder hebben we AEG voor de huishoudtoestellen en Duitsland's nummer 1 op electronicagebied: Telefunken.

DHM: Ben ik niet goedkoper gesteld als ik gewoon naar de Makro rijd? Jos Lauryssen: Voor mij is dat heel simpel. De waarde van een apparatuur bestaat uit méér dan de aankoopprijs alleen. Voor een groter gedeelte is dat ook de onderhoud en de service gedurende 15 jaar. Daarbij willen 12

huis, tenminste in 99% van de gevallen. Dat kost 680 fr per uur plus de prijs van de onderdelen. En als het toestel niet van ons komt, rekenen we nog eens 200 fr verplaatsingskosten. Dat vind ik fair tegenover onze trouwe klanten. Maar er zijn er die heel wat meer vragen, hoor.

DHM: Met die digitale technieken in Compact Disc's en zo, kunt ge daarvan

Bij Lan, vssn alLa/ron/as kan een volwaardige huwelijks/list samengesteld worden.

is een cassetterecorder waarmee dezelfde geluidskwaliteit wordt bekomen als met de Compact Disc. Het was nog maar een prototype en ik moet eerlijk toegeven dat het ding al defect was. Het had zoveel afgezien van het vervoer (zonder verpakking) van Berlijn naar hier. Iedereen proberen en zo. Binnen een half jaar zal het hier op de markt komen en zo'ii 70.000 fr kosten. Maar met zulke dingen wacht ik toch liever tot de prijzen iets normaler worden.

DHM: Ziet ge er soms niet tegenop om


VAN ONZE ADVERTEERDERS nutteloze dingen te verkopen, gadgets eigenlijk? Ik denk bijvoorbeeld aan een electrische tandenborstel. Jos Lauryssen: Hola, ik poets mijn tanden zelf al een jaar met zo'n borstel. En geloof het of niet, van tandsteen heb ik sindsdien geen last meer. Hoe het komt of hoe het principe werkt, ik weet het niet, maar het is zo. Trouwens, wat voor de ene een gadget is of schijnt, kan voor de andere best nuttig zijn.

DHM: Maar van een microgolvenoven krijgt ge toch kanker, geef toe? Jos Lauryssen: Dat is natuurlijk grote onzin. In datgene wat opgewarmd moet worden, moet water zitten. Het zijn de watermoleculen die aan het trillen worden gebracht. En trillen is wrijving en wrijving is warmte. Dat proces stopt gewoon als ge de oven afzet. Als ge bij u het licht uitdraait, is het donker. Dan blijft er ook geen licht onderweg of op uw kleren hangen. Maar ja, iets nieuws krijgt altijd wat wantrouwen. Ondertussen zijn we in de werkplaats aan geland. Een T. V. staat stilletjes te proefdraaien. Een ander staat schaamteloos achteraan open. Er zit in zo 'n toestel niet veel in, dunkt ons.

Jos Lauryssen: Ja, dat is gewoonlijk de eerste reactie van de mensen.

Hebt u schrik van 'elektriek'? Jos Lauryssen: Neen, hoewel ik in de tijd

Lan gc1cc/ia aan dc prachtige nieuwe toonzaal.

in Mechelen wel eens een serieus accident heb meegemaakt. Ik moest in een kabine, die iets te licht ontworpen was, een herstelling gaan uitvoeren. Bij het inschakelen van een meet-

wand- en vloertegels b"ulcI,r huIcr bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I'uII'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

apparaat is daar een vonk ontstaan die verder flitste als een bliksem. Ik dacht dat ik levend verbrandde. Maar gewoonlijk nemen wij voorzorgen die een ander niet eens merkt maar die voor ons heel gewoon zijn. Zo heb ik altijd schoenen met dikke zolen aan. Eventuele spanningen zal ik 'testen' met de rug van mijn hand. En ik zal bijvoorbeeld niet met mijn achterste tegen een radiator aanleunen als ik aan een T.V.-toestel aan het werken ben. Ik zal niet met twee handen tegelijk aan een gevaarlijke schakeling werken. Zo van die dingen.

DHM: U legt zelf geen elektriciteit meer in huizen, maar ik zie hier wel schakelaars, zekeringen, armaturen, draad... Jos Lauryssen: Ja, we hebben nu ook een totaal gamma voor de zelfbouwer. Mensen die hier al hun materiaal kopen voor hun bouw, krijgen 20 07o korting. Plus dat wij zorgen voor alle 'rompslomp' van aanvragen. Wij spelen dus tussenpersoon voor IVEKA. Zo zijn we rond geweest. Hoewel niet direkt electriciteit, dient toch ver,neld dat bij Lauryssen Electronics ook een volwaardige huwelijkslijst kan samengesteld worden. Mevrouw Lauryssen zal u daarbij deskundig bijstaan.

Maar het beste is zelf eens te gaan kijken, zoals velen van de 3000 genodigden twee weken geleden reeds deden. Want Jos en Louise wilden geen traditionele receptie geven, maar de klanten 'waar wij het al 15 jaar van moeten hebben' uitnodigen. En 3000 customers can't be wrong, zong Elvis De Grote reeds. We wensen Jos en Louise Lauryssen nog vele succesvolle jaren.• Sint Anthonius (17 januari) schoon en helder, vult het vat en --_--.-- ook de kelder.

biedt u betaalbare kwaliteit!

Geeft januari een sneeuwtapijt, dan zijn we gauw de winter kwijt.


WETENSWAARDIGHEDEN

Symboliek van de Bosaardbei (deel 1) - Er bestaat een zeer nauwe band tussen de planten en de mens. Dit blijkt o.a. uit de plaats die planten innemen in de folklore, volksgeneeskunde, literatuur, schilderkunst, enz. Bosaardbeien zijn als symbolische plant overvloedig te vinden op schilderijen van de 14e, 15e en 16e eeuw. In dit artikel willen we even blijven stilstaan bij de symboliek van de aard bei. - Het woord 'symbool' is afgeleid van het Grieks 'symballein' dat samenbrengen, samenballen betekent. Een symbool is een uitwendig teken, een voorstelling, een verwijzing naar een abstract begrip met een diepere, hogere betekenis die wij niet direct kunnen begrijpen en verwoorden. Het drukt iets uit dat op een andere manier niet volledig kan uitgedrukt worden. In zijn diepste betekenis is het symbool essentieel voor het verband, het is er de ziel van. Hierdoor verschilt een symbool van een conventioneel teken. - In de godsdiensten en kerken waren de symbolen ieer tilri t, en teer verschillend in zee

GEDICHT gingskracht. Gelovige mensen kunnen niet zonder symbolen. Een relatie onderhouden met God is zo complex en zo veelzijdig dat er middelen noodzakelijk zijn om de afstand te overbruggen. - Als bosaardbeien op schilderijen daterend uit de Middeleeuwen zo talrijk en herhaaldelijk voorkomen dan heeft dit een bepaalde betekenis en is dit geen toeval. Er zijn ons ± 240 schilderijen verspreid over ± 100 musea in Europa en Noord-Amerika bekend die een godsdienstig thema voorstellen en waarop bosaardbeien voorkomen. Onbetwistbaar heeft dit een welbepaalde betekenis. De bosaardbei heeft in de schilderkunst de volgende symbolische betekenis. de zondeval (11 verschillende schilderijen) - de aardbeiplant komt voor aan de voeten van Adam en Eva. Een Vlaams schilder ni. Hugo van der Goes beeldde de aardbeiplant zeer nauwkeurig uit (Kunsthistorisches Museum - Wenen, Oostenrijk). de wellust (5 schilderijen). Op het schilderij 'de tuin der Lusten' van Jeroen Bosch (Museum Prado - Madrid, Spanje) komen op 4 verschillende plaatsen reuzegrote aardbeien voor waaraan de mensen zich te goed doen. de maagdelijkheid van Maria (67 schilderijen). Onze Lieve Vrouw wordt dan afgebeeld met de Engel Gabriël (Boodschap), met Elisabeth (Bezoeking) of met het Kindje Jezus in een afgesloten tuintje (Hortus conclusus): afgesloten met een rozenhaag, muur, enz. De witte bloempjes van de aardbeiplant verwijzen naar de maagdelijkheid van Maria. Een zeer mooi werk in dit verband is 'de Madonna tussen de aardbeien' van de Meester van het Paradijstuintje (1425). (Museum Solothurn - Zwitserland). Soms wordt de maagdelijkheid van Maria voorgesteld in aanwezigheid van de H. Anna (moeder van Maria) en andere verwanten of voorouders (15 verschillende schilderijen). Een prachtig werkje van Hugo van der Goes is te bezichtigen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel.

Ballade der herinnering: Hoogstraten Hoe ver ook, 'k heb nog goede vrienden in 't dorp waar ik geboren ben. Zij wonen bij de groene linden, de lieve mensen die 'k nog ken. 't Klein Seminarie en het Spijker, de watermolen, 't oud kasteel. 't Begijnhof, immer in de kijker, 't Stadhuis, de toren, trots juweel! Het Rusthuis, 't kerkhof en de hoven, de Lindendreef, de kermistent, de Vrijheid die 'k zal blijven loven, geestdriftig als een Vlaams student. De zomers van mijn jonge jaren, processies van het Heilig Bloed, mijn ouders, zusters, broers, fanfaren, Begijntjes laat besluit, de stoet! Maar ook: De puinen van Stadhuis en Toren, de mooie huizen uitgebrand, gekwetsten, doden en de sporen van twist en tweedracht in het land. De tijd is vlug voorbijgevlogen, geliefden gingen van ons heen, wij moesten last en leed gedogen en zijn niet meer zo vast te been. De jaren volgden snel de jaren, niet altijd langs een rechte baan. Violen met gebroken snaren, hun naklank is nog niet vergaan. Herinneringen blijven kleven nog kleurig in mijn hart en geest. Zo ben ik 't dorp getrouw gebleven waar ik gelukkig ben geweest. Verloren paradijs, verleden dat wegdreef en voor goed verdween, je bent als eertijds trotse steden, maar afgebrokkeld, Steen na steen... Een nieuwe tijd komt aangetreden. Een frisse jeugd staat weer paraat. Het verse brood wordt aangesneden tot plots het uur der scheiding slaat. En dwaal ik soms nog in gedachten langs lindebomen, fris in 't groen, dan adem ik de zomernachten en ben ik weer een kind als toen...

/

'

wc,,i,vv

GOED NIEUWS IS NIET DUUR! Een heel jaar 'De Hoogstraatse Maand' kost slechts 420 Bfr. 1'irk Bo/. L)L', c/u Jou 1-jou 115x69,5 cm. Musée des Beaux-i-lris, Liiie (F). (fragment)

Als in 't louwmaand mistig is, wordt de lentemaand fris. 14

ABONNELIt NU! Nieuwjaarsnacht schoon en klaar :) beduidt een vruchtbaar jaar.

1

Stort 420 Bfr. op het nummer 733-3243117-49 of telefoneer naar 314.41.26 en het komt voor mekaar.


VANUIT HET STADHUIS#@* Hoogstraten, een monumentenstad ... ? Even na 20 uur opende voorzitter Jansen de openbare zitting van maandag 23 november. Raadslid Koyen trekt raadslid Koyen als eerste stemmer van de raad na burgemeester en schepenen. Zoals meestal zijn er een tiental plaatsen bezet door het publiek en aan de perstafels zitten een drietal correspondenten met de pen in aanslag om de meest merkwaardige verbale hoogstandjes te noteren. In het verslag van de vorige zitting moeten enkele cijfers en getallen verbeterd worden en dan is iedereen akkoord met de notulen.

Monumentenzorg Hoogstraten is bekend, beroemd of berucht omwille van zijn scholen, gevangenis, aardbeien en zijn monumenten. Maar voor verschillende beleidsmensen en ook andere inwoners is het reeds jaren een steen des aanstoots dat die officieel erkende monumenten zoveel geld kosten aan ons allen. Of het geld nu komt van het rijk, de provincie of gemeente, het is en blijft belastingsgeld. En ze zijn talrijk in Hoogstraten, de kerken, kapellen, openbare gebouwen, woonhuizen,... die toeristen en inwoners graag bewonderen maar de gemeenschap moet onderhouden. Tijdens de vorige zitting werd nog geklaagd dat men weer geen duidelijke beleidsoptie in de begroting vindt met betrekking tot de restauratie van het begijnhof. Vandaag staat op de agenda: Withof en St.-Clemenskerk in Minderhout. Reeds een aantal jaren is de eigenaar van het Withof bezig met restauratiewerken. In het verleden heeft de gemeenteraad geweigerd om de gemeentelijke tussenkomst in de kosten goed te keuren. Het totaal van deze restauratiewerken beloopt nu ongeveer 11 miljoen fr. Er dient wel opgemerkt te worden dat de eerste werken gebeurd zijn zonder aanvraag van subsidie. Het gemeentelijk aandeel zou nu ongeveer 1,5 miljoen fr. zijn. Volgens de huidige wetgeving is de gemeente verplicht zijn aandeel te betalen zoals die door het ministerie wordt bepaald. De verdeling van de kostprijs is in dit geval: rijk 60¼, provincie 15¼, gemeente 15 07ó en de eigenaar 10¼. Het aandeel dat de eigenaar moet betalen is af hankelijk van het belastbare inkomen. De btireneester stelt voor om deze zaak

maar goed te keuren omdat men het uiteindelijk toch zal moeten betalen. De FB-fraktie onthoudt zich bij de stemming omdat zij niet gelukkig is met de situatie: eigenaar = bouwheer = architect = toezichthouder... In de CVP-fraktie vraagt men zich af hoe dikwijls dit monument reeds is opengesteld voor het publiek, voor de mensen die een deel hiervan betaald hebben. We hebben ook nog een gesubsidieerde molen in de gemeente (Meerle) die de inwoners alleen maar van buiten mogen bekijken. Het gemeentelijk aandeel voor het Withof wordt opnieuw weggestemd; slechts 7 raadsleden waren bereid om te betalen. De bijzonder lange lijdensweg van het restauratiedossier St.-Clemenskerk lijkt stilaan voorbij. Na de winter zou men met de werken beginnen maar hiervoor moet het historisch orgel ontmanteld worden. De verschillende onderdelen zullen opgeborgen worden op de zolder van de pastorij. In principe komt het rijk en de provincie tussen voor 60 en 20 07ó van de kosten. In het college is vroeger overeengekomen om dit orgel voorlopig niet te herstellen om besparingsredenen. Hopelijk komt er toch ooit een grondige restauratie van dit waardevolle instrument. En waar en hoe, in welke omstandigheden zullen de kostbare kunstwerken van deze kerk in veiligheid worden gebracht?

Beek en dreef Het college vraagt het principeel akkoord voor het verleggen en inbuizen van de Kasteelbeek te Hoogstraten. De Kasteelbeek komt van Rij kevorsel (De Hees), loopt samen met de Poeleindeloop in

de Bosloop en daarna naar de Mark. Ter hoogte van het Groenewoud loopt de Kasteelbeek dwars doorheen bouwplaatsen naast het kerkhof en een nieuwe verkaveling. Sommige eigenaars hebben de beek in het verleden op eigen initiatief reeds ingebuisd. De eigenaar van de gronden achter het kerkhof heeft aan de provincie gevraagd om de beek te mogen verleggen naar de kerkhof gebracht. Dit is hem toegestaan. Daar de weg van het Groenewoud nu toch opgebroken wordt omwille van de aanleg van de persleiding Rij kevorselHoogstraten (lopende door het Groenewoud naar de Antoon de Lalaingstraat en uitkomend in de riolering van de Gelmelstraat) is het eenvoudig om de beek nu ineens in te buizen tot het einde van het Groenewoud. De riolering komt naast de persleiding onder de weg. Tevens wordt er voorgesteld om de kerkhofgracht te dichten langs de nieuwe verbindingsweg tussen de Antoon de Lalaingstraat en het Groenewoud en een klein gedeelte langs de Rozenkransweg. De kostprijs voor deze meerwerken bedraagt 3,8 miljoen fr. waarvan ongeveer 1,6 miljoen ten laste van de gemeente. In principe lijkt iedereen wel akkoord maar men vindt dat het redelijk zou zijn om de gemeentelijke kosten via een verhaalbelasting te recupereren. De aanpalende eigenaars kunnen de vrijgekomen grond van de provincie kopen die nu eigenaar is van de bedding. Raadslid Koyen merkt nog op dat het tracé van de hoofdweg van de verkaveling nog niet is goedgekeurd door de gemeenteraad. Sommige raadsleden wijzen op het gevaar wanneer men de kerkhofgracht zou dichten gezien de waterrijke gronden en ook omwille van de nodige beslotenheid, toch wenselijk voor een kerkhof. De Coorkensdreef in Minderhout vormt de verbinding Blauwbossen-Hal. Een gedeelte hiervan is nog onverhard. Er wordt voor gesteld om deze weg te verharden met een onderlaag van 3 meter en een bovenlaag van 2,5 meter breed asfalt. De kostprijs bedraagt ongeveer 1 miljoen fr. Het college zou aan een aannemer die momenteel in de gemeente aan het werken is, willen vragen om deze opdracht uit te voeren. Men denkt dat dit de snelste en goedkoopste oplossing zal zijn. Niet iedereen is even overtuigd van de noodzaak van deze uitgave en bovendien zou deze procedure niet toegestaan zijn. Het college dringt niet verder aan en de zaak wordt verdaagd.

Twee percelen In de agenda van de openbare vergadering lezen we: 'Goedkeuren van de aankoop van een perceel grond ter verwezenlijking van het rooien onteigeningsplan Dalweg' en in de agen da van de besloten vergadering staat er: 'Goedkeuren van de aankoop van een perceel grond van dhr. A. van Huffel om te worden ingelijfd bij de openbare weg'. Enkele leden van de oppositie vragen waarom deze tweede aankoop niet op de agenda van de openbare zitting staat. Na een korte discussie is de voorzitter bereid om het punt in openbare vergadering te behandelen. Maar uit de stemming blijkt dat er geen meerderheid is die akkoord gaat met deze aankoop 15


GEMEENTERAAD

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

Bibliotheek

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

van grond door de gemeente op de Thijsakker. Om een voldoende brede uitweg in de Heimeulenstraat (Meerle) te waarborgen moet een deel van een perceel in de Dalweg aangekocht worden. Daar de eigenaar dan blijft zitten met een smalle strook wordt heel het perceel aangekocht. De aankoopsom bedraagt bijna 1 miljoen fr., inclusief wederbelegging. Aan de andere zijde van de Dalweg werd in het verleden reeds een woning aangekocht. Indien het rooi- en onteigeningsplan gerealiseerd worden, zal de Dalweg, tot op heden een privéweg, een openbare weg worden. Ook hier hoopt men op de recuperatie van de aanlegkosten via een verhaalbelasting. De raad is akkoord met de aankoop.

Subsidies Op basis van het gemeentelijke puntensysteem werd door de dienst cultuur, jeugd en sport een verdeling gemaakt van de gewone subsidies voor Hoogstraatse verenigingen en instellingen. De twee belangrijkste criteria bij deze verdeling zijn: aantal leden en aktiviteiten tijdens het voorbije jaar. De raad is akkoord. Voor de verdeling van de extra-subsidies heeft men een krediet van 132.000 fr. Ontvangen een startsubsidie van 4.000 fr: Vereniging ter bevordering van Hoogstraten, Hengelsportvereniging De Schepzak en het nieuwe gebuurte De Thijsakker. Voor vieringen ontvangen: FC Meer en FC Meerle 50 jaar elk 7.000 fr, Fanfare St.-Cecilia Meerle 75 jaar 10.000 fr., KBG Wortel 25 jaar 5.000 fr. Speciale subsidies voor bijzondere gelegenheden: nieuwe kostuums voor de Gelmelzwaajers 10.000 fr, A.C.V.-tentoonstelling 5.000 fr, 16

de Ziekenzorg (mutualiteiten) 20.000 fr, voor de Hoogstraatse missionarissen 60.000 fr en de muziekscholen samen 550.000 fr krediet op basis van 1.500 fr per Hoogstraatse leerling. Het college vraagt de raad om een aanvraag van subsidie goed te keuren voor de aankoop van speeltoestellen voor het gemeentelijke recreatiecentrum De Mosten in Meer. Het is de bedoeling toestellen aan te kopen die voor een groter veelzijdigheid zorgen zodat De Mosten meer wordt dan een waterpartij. De speeltuin moet geleidelijk uitgebreid worden en voor deze aankoop rekent men op een subsidie van 60 07ó op een voorstel van 80.000 fr. De raad is akkoord.

nieuwe uniformen voor de Minderhoutse fanfare De Marckezonen 30.000 fr, Comité viering 300 jaar Kapucijnen Meersel-Dreef 12.000 fr, werking streek-V.V.V. Noorderkempen 10.000 fr, het Wit-Gele Kruis 20.000 fr en de Veloclub De Iustige Wielrijders 60 jaar 7.000 fr. Raadslid Snijders is erg verwonderd dat het Comité 300 jaar Kapucijnen nu maar 12.000 fr krijgt daar waar men vorig jaar het voorstel van 15.000 fr ter weinig vond. Raadslid Christiaensen vraagt ook extrasubsidie voor de werking van de vele catechese groepen van de verschillende parochies omwille van hun bijzonder verdienstelijk werk. Schepen Verhuist merkt op dat het niet de taak van de gemeentelijke gemeenschap is om de parochiale initiatieven te financieren. Raadslid Koyen stelt voor om alle subsidies voor volwassenen af te schaffen die liggen in get vlak van de vrije-tijds-besteding. Wie een hobby heeft moet daar zelf maar de kosten van dragen. Subsidies zijn verantwoord op het zuiver culturele sociale terrein en voor de jeugdwerking. Bij de stemming van dit punt onthoudt de CVP-fraktie zich. Nominale subsidies worden gegeven aan verenigingen en instellingen die moeilijk passen binnen het gehanteerde puntensysteem. Deze verdelingen gebeuren dan op basis van de verdeelsleutel. De gebuurten en kermiscomités krijgen 52.000 fr, de dorpsraden 30.000 fr, de katholieke vereniging voor gehandicapten 60.000 fr, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 10.000 fr, de RK-bloedgevers 35.000 fr, de Onderlinge Bedrijfshulp (land- en tuinbouw) 24.000 fr,

Tijdens de raadszitting van 16november, ter gelegenheid van de bespreking van de begroting-1988, waren er enkele raadsleden die opmerkten om toch niet te snel grond te kopen in de Karel Boomstraat voor de bouw van de nieuwe P.O.B. daar men nog geen duidelijke kijk had op de toekomstige situatie van de rijksbasisschool in de Gravin Elisabethlaan. Schepen Verhulst en Pauwels verklaarden toen dat men reeds in onderhandeling was met de bevoegde instanties om eventueel een deel van de leegstaande lokalen te huren. Nu ligt er een huurovereenkomst ter goedkeuring in de raad. Het betreft hier vier klaslokalen aan de straatzijde met een totale opper vlakte van 332 m 2 . Om het schoolleven zo weinig mogelijk te storen werd de voorkeur gegeven aan dit deel van het gebouw. De maandelijkse huur bedraagt 6.000 fr en het kontrakt is jaarlijks opzegbaar. Uiteraard komt de gemeente tussen in de verwarmings- en eiektriciteitskosten en het onderhoud van de lokalen. Hier wordt de bibliotheek dus tijdelijk ondergebracht tot er een definitief gebouw ter beschikking komt. Op deze wijze is het lokalenprobleem voor de gemeentelijke lagere school ook opgelost.

Computer-coördinatie a.u.b. De raad wordt gevraagd om de aankoop van een computer voor de politiediensten goed te keuren. Dit punt is reeds besproken op de raadszitting van 12 oktober. De aankoop van 1,5 miljoen fr is 100 0/o subsidieerbaar. Dit maakt het voor de raadsleden eenvoudig om akkoord te zijn. Uit navraag door de politie blijkt dat het provinciebestuur bij meerdere firma's prijs heeft gevraagd. Cipal kwam met het beste en goedkoopste voorstel. Het is belangrijk dat de computer kan aangesloten worden op het rij ksregister en op de computer van de rijkswacht. De goeverneur wil op dit vlak eenvormigheid en men zal waarschijnlijk dit merk moeten kiezen wil men in aanmerking komen voor de volledige subsidiëring. Ook het 0CM-bestuur denkt aan de invoering van een computer en later zal ook de gemeentelijke administratie volgen. Misschien zullen deze computers ook moeten coördineren met de computers van de hogere besturen van OCMW en gemeente? Het is logisch dat men denkt aan deze eenvormigheid omwille van de grotere nuttigheid en vlotheid bij het gebruik en uitwisselen van gegevens. Maar niet alleen de verticale coördinatie is belangrijk; men moet ook denken aan de horizontale samenwerking op gemeentelijk vlak tussen politiediensten, gemeentelijke administratie en het 0.C.M.W.


GEMEENTERAAD

35 0 20 Kerkfabrieken Een begrotingswijziging van de H. Verlosser, Meerle, de begroting van St.-Clemens, Minderhout en van O.-L.-V.-Bezoeking Meer worden goedgekeurd. Schepen Sprangers merkt op dat men in Meer nog steeds wacht op het gemeentelijk aandeel van ongeveer 27.000 fr als tussenkomst in het herstel van de ramen. De voorzitter zegt dat het in orde zal komen.

Varia De opcentiemen op de provinciale belasting voor motorfietsen, plezierboten, honden,... blijven voor 1988 ongewijzigd. Verenigingen kunnen gebruik maken van sporthallen in Hoogstraten die door de gemeente worden gehuurd. Voor dit gebruik moet men dan een bepaald bedrag per uur aan de gemeente betalen, m.a.w. een zekere onderhuurprijs. Hoogstraatse verenigingen betalen in 1988 250 fr/uur, niet-Hoogstraatse

verenigingen 500 fr/uur en individuele gebruikers eveneens 500 fr/uur. Aanpassingswerken aan de waterleiding in de Hinneboomstraat worden eveneens goedgekeurd. Het gaat hier om verplaatsingswerken en verbouwingswerken voor een totale som van ruim 500.000 fr waarvan het gemeentelijk aandeel ongeveer 170.000 fr bedraagt. Op sommige posten kan staatssubsidie verkregen worden, op andere niet. De politieverordening door de burgemeester uitgevaardigd wordt door de raad goedgekeurd. Het betreft de straten waar de persleiding wordt aangelegd, m.a.w. in de Antoon Lalaingstraat en het Groenewoud. Over het oude kerkhof tussen de St.-Catharinakerk en restaurant Zwanehof - richting Pax - mag wel gereden worden. Het kerkhof is blijkbaar geen kerkhof meer en lijkwagen is niet langer de uitzondering, tenminste als men de historische poort maar niet ramt.

5#2 moz

7

DAM ES- EN HERENKLEDING, KINDERKLEDING VAN 0 TOT 16 ABSORBA - BECOPA - BARELLI Iedere week 10 reizen naar Italië te winnen tijdens de middenstandactie van 17-11 tot 3-1

VRIJHEID 213 HOOGSTRATEN 03/314.53.62

Aankopen De goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijzen van gunnen voor de aankoop van een tractor en toebehoren (± 2 miljoen fr) en twee laadwagens voor het vervoer van dranghekkens (± 700.000 fr) wordt zonder veel problemen gegeven. Wel dringt men aan dat alle Hoogstraatse leveranciers gelijke kansen zouden krijgen en dat offertes zeker niet in funktie van een bepaald merk of type mogen opgesteld worden. Het spel van beste koop - prijs/kwaliteit - moet Vrij kunnen toegepast worden. Ook de vernieuwing van de dakgoten aan de gemeentelijke school in Meer wordt goedgekeurd. De kosten worden geraamd op 250.000 fr en men stelt voor dit werk te gunnen via een onderhandse overeenkomst. Het kasverslag van september met een verantwoord vermogen van 32,6 miljoen fr (24 miljoen tijdelijke beleggingen) wordt goedgekeurd. De grote betaling van leningen gebeurt eind december 1987. De aanvullende agenda vermeldt nog de aanvraag tot het bekomen van rijkssubsidies voor het aanschaffen van een of twee wagens voor de gemeentelijke politie. Heeft men nog een of twee auto's nodig? Gaat het om een 'snelle' auto, een 'gepantserde wagen' of om een 'gewone' combi? De antwoorden op deze vragen waren niet zo duidelijk of eenvormig! Met dit punt was op vrij korte tijd een lange agenda afgewerkt. Wij vernamen nog dat Han van Boxel werd aangesteld als deeltijdse bibliotheekassistente. Toen we voor de raadszitting het raadhuis binnenstapten kregen we een blaadje in de hand gestopt door enkele mensen van Meersel-Dreef waarin ze hun ongenoegen uiten over het gebruik van het woord 'braspartijen' naar aanleiding van de receptie ter gelegenheid van de 100-jarige Mieke Van Gils, zoals ze hadden kunnen lezen in een gekend dagblad. Burgemeester Jansen meende nu dat hij deze uitlating niet had gedaan ter gelegenheid van de bespreking van de receptiekosten in de begroting en eiste daarom - voor het begin van de openbare zitting - een rechtzetting door de plaatselijke correspondent. Dit verzoek verwekte wel enige verbazing bij de aanwezige persmensen. Hopelijk is de begroting weer in balans. Tot volgende keer.• GOED NIEUWS IS NIET DUUR! Een heel jaar 'De Hoogstraatse Maand' kost slechts 420 Bfr. ABONNEER NU! Stort 420 Bfr. op het nummer 733-3243117-49 of telefoneer naar 3 14.41.26 en het komt voor mekaar. 17


—oá

DORPSNIEUWS

J®®u m n' 1I

Toen ik op een bleke dinsdag in november mijn favoriete bankinstelling binnenliep, stootte ik daar op een oude jongere die mij vroeg of ik de nieuwe Humo al gezien had. Hoewel ik een trouwe Humo-lezer ben, moest ik ontkennend antwoorden, want de Rudi dat is onze Meerse krantenboer - gooit den Humo bij mij pas op woensdag in de bus. Ga hem dan maar vlug halen, zei mijn gesprekspartner, want Meer staat erin. Nu ben ik iemand die vrij vlug iets gelooft, maar dit leek me onmogelijk. Meer in den Humo, dat kon niet. Toch spoedde ik mij onmiddellijk naar de krantenwinkel 'Chez Rudi'. Ik kon niet wachten tot thuis, nee, in de auto bladerde ik zenuwachtig, jawel, mijn lijfblad door. Tot ik op bladzijde 100 kwam, want daar stond het zwart op wit. Meer. In den Humo. Mijn gemoed schoot vol en ik snotterde even ontroerd in m'n zakdoek. Een juichkreet ontsnapte reeds aan mijn lippen, maar toen begon ik te lezen en was het afgelopen met juichen. Mijn aanvankelijke blijdschap vluchtte weg voor een groeiende woede. Luister. Naar aanleiding van het grensoverschrijdende kunst- en cultuurprogramma 'Over Meer' schreef Martin Coenen in Humo nr 2462 het volgende over mijn dierbare dorpje.

kerktoren'. Ja, mâg het misschien? Hoeveel staan er in Brussel? 'Eén frituur'. Wablief?! Een frituur?! Nee, mijnheer Coenen. Drie! Wij hebben drie frituren! Serieus blijven, hé. 'Het leven kabbelt er nog voort op het ritme van Hendrik Conscience'. Was het maar waar! Wij zouden blij zijn. Nee, mijnheer Coenen, u weet er niks van. U verkoopt 'zever in pakskes' of moet ik 'bullshit' zeggen, om in Humo-termen te spreken. Welke zijn uw bronnen, mijnheer Coenen, of wilt u dat niet zeggen? Pas op hè, u weet wat er dan gebeurt. Maar soit, we gaan niet zeveren. Wat ik u wil zeggen is: u moet u beter informeren voor u iets in uw 'boekske' schrijft. LII Wist u bijvoorbeeld dat wij in Meer een brassband hebben, die laatst nog op de Grote Markt in Antwerpen de pannen van het stadhuis speelde? Ze deed dat zo goed dat het concert prompt door BRT 2 werd, opgenomen. Om het de week nadien bijna helemaal uit te zenden in het programma 'Antwerpen apart'. Wat zegt u daarvan, mijnheer Coenen? Niet gehoord, zeker? U moest waarschijnlijk van

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Een voorbeeld daarvan is de Mussenakker. Dit café schopt al bijna 20 jaar wild om zich heen, net zoals u in uw onafhankelijk weekblad voor radio en televisie. Uw grappen zijn voor de Mussenakker vaak reeds 'déjá vu et entendu'. U loopt hoog op met uw TorhoutWerchter, maar wij hebben Akkerpop. Hetzelfde, maar dan in 't klein, en veel gezelliger. De Mussenakker organiseert trouwens elke maand optredens in haar lokaal. Roland was pas hier en op zaterdag 9 januari is het alweer van dattem met de Fabulous Bluesbreakers. Uiteraard fuift men ook van oud naar nieuw met een all-night-party onder het motto 'Samen op weg naar de eerste kater van '88'. El De KWB, kent u dat? Nee zeker? Wel, onze KWB-afdeling (samen met de KAV) is waarschijnlijk één van de actiefste van Vlaanderen. Op de dinsdagen 5-12-19-26 januari en 2-9 februari organiseert zij kooklessen voor.., mannen! De omgekeerde emancipatie, mijnheer Coenen, daar bent u in Brussel nog lang niet aan toe, als ik uw 'boekske' lees. En feesten kunnen zij ook. Op vrijdag

'Meer is een dorp, zoals Vlaanderen er nog teveel feit: lilliputformaat, een kerktoren en een frituur, en het leven kabbelt er nog voort op het ritme van Hendrik Conscience. 'Over Meer', een co-productie van de BRT en de NOS, mag dan al genoemd zijn naar dit grensdorp langs de E-19, maar de drie programma 's gaan over min of meer alles, behalve over Meer.

Ik hapte naar adem. De onrechtvaardigheid. Hoe kon Martin Coenen zoiets schrijven?! Een schande was het, pure schande! 'Een dorp zoals Vlaanderen er nog teveel telt'. Het ruikt hier naar onzin, mijnheer Coenen. Teveel?! Te weinig zeker! 'Lilliputformaat'. Ja, en dan, wat is daar tegen? Moet alles groot zijn? Liever lilliput, dan metropool. 'Een

De vijftig.jarigen van Meer

den Humo weer naar popmuziek luisteren. Ik ken dat. U Over popmuziek gesproken, denk niet dat wij dat in Meer niet kennen. Wij hebben verschillende disco's en jongerencafé's.

ZAKENKANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS VERZEKEREN SPAREN LENEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 18

29 januari is er een ledenfeest samen met de KAV in onze parochiezaal. En als klap op de vuurpijl zal er die avond 'Bingo' zijn. Bewonder tussendoor ook even onze kloeke 50-jarigen op bijgaande foto. 11 U lacht daar misschien allemaal mee, doet u maar. Maar wacht, het lachen zal u vergaan. Ik weet dat u zich in Brusselse restaurants geregeld te goed doen aan de lekkerste gerechten. Besef dan dat de volgende aardbei of augurk of tomaat of asperge enz... die u verorbert, heel goed uit Meer kan komen. Want wij zijn experts op het gebied van tuin- en landbouw en onze produkten behoren tot de beste die er op de markt zijn. Verslik u niet hè. En denk nu niet dat het in Meer allemaal 'boerkes' zijn, zoals ze dat in de grote stad zeggen. Vele Merenaars werken in de internationale bedrijven die hun Belgische vestiging op Meers grondgebied hebben, dankzij de belangrijke grenspost op de E-19. Maar ook eigen grote bedrijven zijn ons niet vreemd. Ik denk bijvoorbeeld aan Brouwerij Sterkens, De Veiling van Meer en omstreken, Comeco, enz... El Trouwens, over Comeco gesproken, dit


DORPSNIEUWS

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

JOOS en GERDA CROES-ROM BOUTS

Een deel van de zuiveringsinstallatie bij COMECO varkensverwerkingsbedrij f dat ongeveer 50 mensen tewerkstelt en zich vooral op het buitenland richt, wordt op dit moment volledig geherstructureerd en gemoderniseerd. De bestaande installaties worden aangepast aan de modernste eisen en er komen een hoop nieuwe inrichtingen bij, zodat het zakencijfer dat onlangs verdubbeld is, zich opnieuw gaat vermenigvuldigen. Over drie maanden moeten innovatie en renovatie achter de rug liggen. Ook het waterzuiveringsstation zal nu voor 100 07o zijn belangrijke taak kunnen uitvoeren. Het vorige station was verouderd geraakt en kon daardoor niet goed meer functioneren. Dat is echter verleden tijd en het afvalwater dat nu de Comeco verlaat, is volledig gezuiverd. En

daar zijn wij zeer blij om, want er is al genoeg vuiligheid op de wereld, nietwaar mijnheer Coenen. En zo zou ik nog uren kunnen voortgaan, mijnheer Coenen. Ik zou u kunnen vertellen over 't Heidebloempje, onze toneelvereniging die verbluffend goed toneel brengt en elk beroepsgezelschap recht in de ogen mag kijken. Of over onze voetbalclub, KFC Meer, die het momenteel in kompetitie vrij moeilijk heeft, maar die de zgn. Onoverwinnelijke Elf van Humo met haar en huid zou oppeuzelen, wanneer die het lef zouden hebben naar Meer te komen. Of over de tientallen andere verenigingen die elke maand de meest fantastische activiteiten organiseren, maar dat spijtig genoeg steeds vergeten te melden aan mij. 13 Wat zegt u, mijnheer Coe-

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

nen? Wat ik nu eigenlijk wil zeggen? Hebt u dat nog niet door? Goed dan, dit wil ik zeggen aan lezend Vlaanderen: Geloof niet alles wat in den Humo staat! vertrouw eerder op De Hoogstraatse Maand. Daarin vindt u de waarheid, en niets anders dan de waarheid. Nog een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar, mijnheer Coenen. En dat is volstrekt gemeend hoor. Zo zijn wij nu eenmaal in Meer. •

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZI ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 19


DORPSNIEUWS

Kari's Coiffure

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

~TRj,

T

LASER SHOW HOOGSTRATEN

Misschien een klein kerstverhaal Het is een oud huis, een heren woning, met smalle schouders en frivole kantjes op de op geslagen kragen. Het is een prachtig huis, gelegen aan een lange, lange weg, naar rechts en links, nu niacadam en zonder bomen aan weerskanten. 't Is Maxburg, zo heet dit knappe herenhuis, 't is veel te groot voor deze woorden. Van leien is het dak en rode bakstenen de muren. En alles is vervallen, tot zelfs de ganzen toe die in de ruime moestuin een grabbel slaan met witte roosjes. Ommuurd, een hoge twintigeeuwse draad en daar dan achter, op zo 'n honderd meters, het kasteeltje. Dat noem ik nu kasteeltje, z66'n groot herenhuis is dat. Voorzeker liep er ooit een brede laan tot aan de groene bladderdeur die nu te denken staat: 'Waar is die laatste voetstap? En welke hand sloot me voorgoed?' Want alle kamers fluisteren: 'Wie sliep hier voor het laatst? Wie kwam voor 't laatst de trappen op of rook het hout, pa,fu,n van juffers, damast van kinderkleedsel? En wel ke knecht bedankte laatst de laatste gast?' Op een rulle decemberdag, omstreeks 's namiddags, knielen twee dames, z6 weggelopen uit de stad Hoogstraten, neer bij een grote verweerde steen, die maar moeizaam te vinden is, toerist van Loenhout of Meer, hoed u! Rondom geen mens te zien, wel gave akkers met winterwit op de harde plaggen. Maxburg ligt ver âf Meer. De twee vrouwen, van wie één een kind in haar armen klemt, trekken de russen gras van de rechthoekige steen en vegen voorts koud zand eraf, met de vlakke hand. De ingebeitelde letters komen vrij, de woorden vormen zich, de zinnen zijn er. In het Frans. De twee bezoeksters kennen Frans, dus lezen en verstaan de tekst. Op de oude steen staat: 'Celui qui fait pousser deux brins d'herbe, 1?.' oh il n 'en venait qu 'zin seul, afait plus pour l'humanité que le con quérant qui a gagné vingt batailles.'

('Diegene die twee sprietjes gras doet groeien waar er voorheen maar één groeide, heeft méér voor de mensheid gedaan dan de veroveraar die twintig veldslagen heeft gewonnen') De auto wordt gestart en de tekst gaat mee. Als Maxburg al ver weg ligt, zegt de ene vrouw tegen de andere (het kind luistert) dat het een mooie tekst is, en wie die tekst toch wel geschreven zou hebben? En hoe het komt dat Maxburg daar zo staat te vervallen, en de ander antwoordt dat het een wijze man moet geweest zijn die de tekst schreef, dat er vroeger dus ook al oorlogen zijn gevoerd en dat tegen verval alleen aandacht en goede wil wat kunnen doen. Dat een grasspriet of een plant zogezegd zomaar een grasspriet of een plant is, maar dat dâhrin juist de vooruitgang schuilgaat: van iets, iets méér maken. Ja, dat gebeurde allemaal in Meer, een boogscheut slechts van hier, en wijs van woorden. Nu is het nacht. 't Kasteel bekijkt de driekwart maan. Herleeft een beetje. Want twee bezoekers gingen. Eerst knielden ze.

Bonte avond in het rusthuis

garage

VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 031314.33.33

20

!? 'Ii 1 oti! 1Étii i i/cr. Op €ii p 1/leT eigen idee,i had het personeel een avondvullend programmi/na in elkaar gestoken dat door de bewoners bijzonder werd gewaardeerd.


UDE

nl'iu1®r h@mi~

De Sint heeft weer voor een jaartje mijter en staf over de haag gegooid, de rij ksverkiezingen zijn achter de rug, Kerstmis is reeds voorbij en Nieuwjaar staat te dringen. Warempel de 'donkere maand' is dan toch voorbijgeschoven en stilaan wordt er plaats geruimd voor het licht. Onmerkbaar in den beginne maar half januari toch reeds duidelijk zichtbaar. Ei Dat het verenigingsleven in deze duistere periode op volle toeren draait, staat als een paal boven water. Op 12 en 13 december werd 'Pension Drie' ten tonele gevoerd door het K. W.B.-K.A. V. toneelgezelschap en dit voor een zeer ruim en enthousiast publiek. Acteurs, actrices, regisseur, souffleur, griineur en decorhouwers kunnen hun prestaties evalueren en reeds aandacht besteden aan wat er in 1989 voor het voetlicht zal gebracht worden. Zij doen liet immers om de twee jaar! El Ook de Kon. Fanfare De Marckczoncn toonde zich langs de aktiefste zijde. Op 19 december werd een mosselfeest gehouden ten vooi dele vali liet jeugdfonds. Mosselen, friet, kip en koude schotel werden daar ter tafel gevoerd en door sympatisanten gretig verorberd! Hierbij nog eventjes ccn rcchtzetting in verband met cie avond opgeluisterd dr het VLV-Show- en Zangorkest. In het vorige nummer liet uw reporter zich ietwat laatdunkend uit over de organisatie van deze aangelegenheid. Na een verhelderend gesprek en het aanhoren van de doelstellingen van deze avond is het inderdaad zo dat ik mijn zienswijze wel enigszins dien te wijzigen en zelfs een zekere bewondering voor het organiseren van zulk een evenement niet onder stoelen of banken kan steken. Graag de keizer geven wat de keizer toekomt! El De dorpsraad was ook weer present en hield haar algemene vergadering in de parochiezaal om o. a. volgende zaken Ier bespreking voor te leggen. De kapel van 0. L. Vr.-van-de-Akker verkeert in een 'kramikkele' staat. Nog vôdr de vol gende vakantieperiode zou een zekere restauratie doorgevoerd worden. In verband met de uitvoering van de restauratie van de kerk niogen we stellig geloven dat deze opknapbeurt kortelings van start zal gaan. Voor de inrichting van de omgeving van dit gebouw zou er al een plan voorhanden zijn en vanuit de raad zal er naar geïnformeerd worden.

Aan de gevaarlijke verkeerssituatie in de Minderhoutse Straat moet dringend gewerkt worden. Er zal contact opgenomen worden met de plaatselijke politie om naar een oplossing te zoeken. De in-slechte-toestand- verkerende rijksweg Minderhout-Meerle heeft zonder twijfel een dringende poetsbeurt nodig. De uitvoering van dit werk zal waarschijnlijk nog niet zijn voor 1988! De verenigingen die subsidie willen aanvragen, worden er op gewezen dat de aan vragen dienen binnen te zijn v66r 1 maart 1988. Van-

DORPSNIEUWS Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. pastoor zou het ermee eens zijn dat in de tuin van de pastorj hiervoor een geschikte ru/inte zou voorzien worden. Met de gemeente wordt contact opgenomen om naar een gepaste oplossing te zoeken. Tenslotte werd de financiële toestand van de dorpsraad eventjes onder de loupe genomen en die scheen serieus naar het positieve over te hellen. Gezond beheer voorwaar! El En gezond blijven willen vooral de 50-jarigen van Minderhout. Met z'ri 26 waren ze opgekomen om hun 50-jarig bestaan op deze aardbol te vieren. Te Calstelré, hij Staf Snoeys, werden

Glimlachende Miiiderhoutse 50'ers boven: v. 1. n. r. Rik Snoeys, Adriaan Braspenning, René Quirijnen, Verheyen Hendrik (Mal le), Louis Goos, Karel Aerts, Jaak Jespers, Jos Verhoeven (Beerse); Victor Peeters. midden: v. 1. mi. r. Adriaan Van Der Steen, Louis Boudewijns, Jan Martens, Adriaan Peeters, Karel Christiaensen (Vosselaar), Petrus Go vaerts, Jan 4 erts, 4 driana Lambregts, Jeanne Voeten (Malle) onder: v. 1. n. r. Eliza Vermeiren Poederlee, Helena Bols, Julia Krols i'Malle, Jozefa Van De Locht, Maria Govaerts, Julia Stoffels (Brecht), Catharina Stoffels. af januari kunnen de invulforinulieren afgehaald worden op de sport-, jeugd- en cultuurdienst. Ook aan jeu gdlokalen is er grote nood. De K. S. J. heeft momenteel 130 leden, verdeeld in 7 groepen. Geen enkel lokaal is geschikt om deze groep jongeren onder te brengen. De

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogst raten Tel. 031314.69.36

de beentjes onder tafel geschoven. De apentief, een aardbeieneherrie, een brouwsel van Jan Aerts uit de Gemeentestraat, viel fel in de smaak, een heerlijke maaltijd, een film uit de oude doos en dan maar vertellen. Over 50 jaar willen ze het alleszins nog eens overdoen. LII Nog even grasduinen in de januariactiviteiten. De L.R. V. organiseert in de Blauwbossen een indoor op zondag 3. zondag 17, zondag 31 januari. Kwestie van de paarden en de ruiters in conditie te krijgen of te houden. De L.R. V. vindt ook het tijdstip gekomen om eens flink toe te tasten en daar omn teren zij op zaterdag 9januari, defanfare doet hen dit na op vrijdag 22 januari en de supportersciub volgt de traditie op vrijdag 15januari. De Arkduif viert haar kamnpioenen op zaterdag 3 januari en richt een jokprijskamp in op zaterdag 30 januari. En K. W.B.-K.A. V. is er weer met hun hobbytentoonstelling op zaterdag 16 en zondag 17 januari. Daarnaast houdt Agra nog bijeenkomsten en doet K. V.L. V. aan yoga en koken! El Een drukke maand in het verschiet! Geachte lezers en liefste lezeressen, een jaar vol vreugde en gezondheid wens ik u toe!

21


j.. DORPSNIEUWS

k ©® Het jaar zit er bijna op, we zitten volop in de donkere dagen rond kerst en nieuwjaar. Maar troost U, 'na Sint Lucie lengen de dagen een haneschrie'. In ieder geval zijn deze winterse maanden de topmaanden van de verenigingen. Bijna elke avond is er wel iets te doen. Dus nauwelijks tijd om thuis gezellig bij het ronkend televisiekastje te gaan zitten. 13 Net voor de vorige 'Maand' van de drukpersen rolde, vierden de leden van de fanfare en drumband 'Voor Eer en Deugd', hun jaarlijkse teerfeest. Op zaterdag 14 nove,nber luisterden ze de 8-uren Mis op t.g. v. de feestdag van St. Cecilia. Daarmee werd een einde gemaakt aan de traditie om op de teerfeestdag zelf eerst naar de kerk te gaan. Dit omdat de Bisschop vorig jaar besliste dat er geen speciale missen meer mogen worden gedaan voor de verenigingen. Als die ook kun-

no nen samenvallen mat de normale weekend missen. Om de parochiepriesters niet te overbelasten, ziet U. Daags voordien had de fanfare nog een geslaagd concert gegeven in het gemeentehuis van Ulven hout, samen met andere harmonies en zangkoren uit de ge/neen te NieuwGinneken. De fanfare werd er goed onthaald. Zoals steeds mag ik wel zeggen. Gaat U vol gend jaar ook eens luisteren. Het eigenlijke teerfeest ging door op zaterdag 21 november. Dit jaar een speciaal feest. Christ van Dun is namelijk dit jaar 50 jaar lid van de fanfare. Iets dat nog nooit voorviel. Om dit te vieren, brachten de fanfare en drumband een verrassingsserenade bij dejubilaris. Vervolgens trokken ze zoals ge woonlijk door de straten, om bij elk café even halt te houden. De twee jongste leden, Joost en Ben Bastiaansen (geen broers) liepen voorop met een houten plaat met het opschrift: 'Christ van Dun 50 jaar muzikant'. 's Mid-

Erevoorzitter van de fanfare, notaris Romnmens overhandigt de gouden jubilaris Christ van Dun een linnen schotel.

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86. dags werden de jubilaris en zijn vrouw Toke gehuldigd. Erevoorzitter notaris Ro,'nmens overhandigde een tinnen schotel met opschrift. Dat het nog een gezellige dag werd, hoef ik U vast niet te vertellen. LI In die zelfde week kwam er een nieuwe STUW uit, het plaatselijke verenigingsblad van de dorpsraad. Dit als voorbereiding en uitnodiging tot de 'algemene vergadering' van dinsdag 24 november. Op de agenda stonden achtereenvolgens: 1, Wijkagent Vic de Saeger; 2, De stand der zaken i.v.m. de riolering en de verfraaüng van Meersel-Dreef; 3, Verkiezing van twee nieuwe leden voor het dagelijks bestuur van de dorpsraad. Het klaslokaal van de gemeenteschool was bijna te klein om de 42 geïntereseerden een plaatsje te geven. Het was lang geleden dat er nog zoveel volk op af kwam. Vic de Saeger deed een interessante uiteenzetting over zijn taken en diensten t.o.v. de Meersel-Dreefse bevolking. In de volgende STUW kunnen de mensen van Meersel-Dreef dit nog eens uivoerig nalezen. De tweede hoofdschotel werd opgediend door niet minder dan 6 personen. Samen met schepen Kai ei Aeits waren de plaatselijke gemeenteraadsleden aanwezig, namelijk Therésa Coppens en Jaak Snijders samen met Jef Verheyen. Verder waren er nog twee mensen van de studie- en planbureau GEDAS aanwezig. Deze laatsten zette eerst alles i.v.m. de riolering nog eens op een rijtje, om vervolgens de huidige stand van zaken te geven. Dit aan de hand van 2 kamerbrede plaiuieii. Ook de gemeente.raadsleden hebben alles nog eens extra in de verf gezet. Het plan viel zo goed mee dal ei ecu gucdkcuieiid geuiuiiiin..l ups[LLg hij de aanwezigen. Het nieuwe plan voorziet in een klinkerweg op de Dreef, met aan beide kanten van de weg een parkeerstrook en een voetgangerspad. De fietsers zullen deelnemen aan het verkeer maar krijgen wel een smalle strook aan de rand van de weg in een andere

(JPEETER autobanden *

merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

Gammcl 2 - 2310 Rijkovorscl Telefoon 03/314.63.05 De fanfare en drumband tijdens hun rondgang in het dorp. 22


DORPSNIEUWS avond stond in het teken van een goede Iichaamshouding. Als ontspanning zagen de K. V. L. V. -leden een diabandmontage over de feestelijkheden rond het klooster. De dia 's toonde al de activiteiten vanaf de opening met de tentoonstelling tot en niet het avondfeest na de stoet. Volgens betrouwbare getuigen een mooie serie, gemaakt door de heer en mevrouw Leenders uit Breda. LI Vrijdag 11 de-

De schoolkinderen van Meersel-Dreef voeren een danspasje uit voor de aanwezige ouders en grootouders.

klinkerkleur dan de rest van de weg. Vroeger werd er verteld dat men hier en daar in de weg een asverschuiving zou voorzien om het verkeer te remmen. Daarvan werd afgezien omdat anders de parkeerstroken in gedrang zouden komen. In de plaats zal hier en daar, voornamelijk aan de kruispunten, een verhoogde voetgangers oversteekplaats worden voorzien. Overigens niet te vergelijken met verkeersdrempels. Ook de parking bij de paters werd volledig in de planning opgenomen. De grote verrassing lag echter op een andere plaats. Op het Heieinde en Meersel werd ook riolereing voorzien maar dan met twee buizen naast de weg. Dit bleek echter geen haalbare zaak door de vele nutsvoorzieningen die er naast de weg liggen, zoals telefoon, gasen waterleiding. Daarom veranderde men het plan en voorziet men een centrale riolering in het midden van de weg. Daarvoor moet natuurlijk wel de huidige betonweg opgebroken worden. Men zou daarom ineens komaf maken met het smalle betonbaantje, door er ook een bredere klinkerweg te leggen. Dit zou ook gelden voor Nieuw-Dreef. Het lijkt een sprookje maar volgens de aanwezige schepen zou men volgend jaar kunnen en moeten beginnen. Een veel gehoorde vraag bij de aanwezige middenstanders was of het leggen van die riolering lang zou duren en of hun zaak dan nog wel bereikbaar zou zijn. Gemeenteraadslid Jef Verheyen, zelf specialist ter zake, verzekerde dat alles zou gedaan worden om de hinder te beperken. Men zou stuk voor stuk de weg openbreken, zodat de meeste zaken toch langs één kant bereikbaar zullen zijn. Ook werd er groen voorzien. Onze plaatselijke landschapsarchitekt Frans Geerts deed enkele suggesties in verband met deze groen voorzieningen. Als dit alles uitgevoerd wordt zoals gepland, zullen we één van de mooiste dorpen worden uit de omgeving. Maar zoals de meeste mensen hier in Meerseidreef moeten we het eerst allemaal nog zien. Hét rioleringsverhaal, zeg maar drama, is al bezig van 1975, toen het eerste plan werd opgesteld. Hopelijk komt er nu schot in de zaak. Ik hoorde onlangs nog een kerngezonde bejaarde zeggen: 'Zullen we dat nog mee mogen maken?'. Ik hoop met haar van wel. Het derde punt, de verkiezing, werd verschoven naar een latere datum. Alles bij elkaar een interessante avond. Op vrijdag 27 november hield de lagere school haar jaarlijks grootouderfeest. De namiddag was opgevat als een grote kwis,

waarbij de kinderen de vragen en opdrachten aanbrachten. De aanwezige ouders en grootouders moesten o.a. raden welke zanger of zangeres er werd uitgebeeld. Verder waren er bierproefwedstrijden voor de vaders en grootvaders en aardappelschilwedstrijden voor de moeders en grootmoeders, en anders om natuurlijk. Dat daarbij nog veel gezongen en gedanst werd, moet ik U niet vertellen als U de Dreefse springertjes kent. Allang van te voren werd er ijverig gerepeteerd. Dat de jonge spruiten zich bovendien voor het één en ander mochten verkleden kan enkel maar het plezier verhogen. Een pluim voor de schoolkinderen en hun leraressen en leraar.

LII Diezelfde dag 's avonds, vertoonde het gelegenheidskomitee de videoband die werd gemaakt, over en rond de stoet en het volksfeest t.g.v. het 300 jarig bestaan van het klooster. Op drie T.V.-schermen konden de aanwezige Dreveniers de video bekijken. Zaterdag was het de beurt aan de inwoners van Galder en Strijbeek om de band te bekijken. Er waren een goede 300 mensen aanwezig. Er werd heel wat gelachen als de persoon in kwestie of een buur op het scherm verscheen in wapenknecht- of paterskostuum. LI Ook op zaterdag 28 nove,nber, hielden de vendeliers 'De Kempense klauwaerts' hun mosselfeest. Er was meer volk dan vorig jaar namelijk 250 mannen en vrouwen. Ze aten maar liefst 425 kg. mosselen 70 halve kippen. De mosselen smaakten ton gstrelend en de sfeer was opperbest. Na het eten werd er tot in de late uurtjes gedanst en gesprongen. Zeker weer een voltreffer. E Op 5 december was het dan

weer een hoogdag voor de kleinste inwoners van Meersel-Dreef en Galder-Strijbeek. Sinterklaas kwam op bezoek in de zaal bij de paters op uitnodiging van de E.K.-Moedersbond. De goeden Sint kwam vergezeld van twee pieten aan bij café 't Hoekske, waar hij werd opgewacht door de fanfare en drumband. Met de fanfare voorop reed hij in een sjees over de Dreef naar de paters. de kijklustigen werden bedacht met handenvol snoepgoed, uitgestrooid, zeg maar gerust uitgesmeten, door de Zwarte Pieten. Tot ieders jolijt natuurlijk. Bij de paters werd de Sint verwelkomd door een groot aantal kinderen met hun ouders. Er werd heel wat afgezongen, gepuzzeld en dies meer. El Op woensdag 9 december hield de K. V. L. V. een algemene vergadering. Hier op de Dreef lopen de vrouwen nu wat meer rechtop. Want de

cember was het de beurt aan het Mariazangkoor van Meersel-Dreef om hun jaarlijkse Ceciliafeest te vieren. Tijdens deze avond werd door de voorzitter van de dorpsraad, zelf lid van het koor, een schilderij overhandigd aan broeder Xavier, dirigent van het koor. Broeder Xavier vierde op 1 november zijn 25-jaar kloosterling en vanwege de vereniging kreeg hij daarom een schilderij van de grot. De jubilaris was zichtbaar tevreden. Het zangkoor kon zich dit jaar verheugen op enkele nieuwe leden om de rangen te versterken. Nieuwe leden zijn overigens nog steeds welkom. Als je van zingen houdt, moet je het zeker doen. Het zangkoor vormt een hechte en gezellige groep. El Op zaterdag 12 december reed de brandweer van de Voorpost Meerle met loeiende sirene door de straten van Meersel-Dreef. Niet omdat het brandde, maar de brandweerlieden kwamen rond om hun steunkalenders te verkopen. Op die zelfde dag reed er ook nog een verkiezings wagen over de dreef met evenveel lawaai. Die verkiezingen zijn ook weer achter de rug. Enkel de afgebleekte affiches hier en daar getuigen nog van de verkiezingskoorts. LII In december ver-

dween er een echt typisch Dreefs gebouw. De oude en vervallen tramloods of remise, moest plaats maken voor een nieuwbouw woning. fl Dat was dan een overzicht van de voorbije activiteiten te Meersel-Dreef. In januari 1988, gaat alles na de nieuwjaarsfeesten weer gewoon verder. L De K.V.L.V. geeft een kinderfeestje op woensdag 6 januari. El Op zaterdag 16januari organiseert de fanfare zijn jaarlijkse Ereleden avond. Speciaal in het teken van 50 jaar lidmaatschap van Christ van Dun. Voor de muzikale omlijsting zal gezorgd worden door de muziekkapel St. Rosalia van Meer en door de Bisams. In de zaal zal er zeker een tentoonstelling te bezichtigen zijn van vlaggen, trofeeën, e.d. en een uitgebreide col lectie foto 's over de fanfare, Verzorgd door archivaris Frans Jacobs. Deze avond zal door gaan in café 'Stad van Lourdes' bij Bud en Denise vanaf 20.00 uur. Al de ereleden, sympathisanten en hun familie zijn van harte welkom. In hun jaarlijkse omzendbrief deed de fanfare een oproep voor nieu we leerlingmuzikanten, zowel voor de drumband als de fanfare. Mocht u ambities koesteren in die richting, twijfel dan niet. Ook oud-leden zijn De K.A.V. organiseert een welkom.

gespreksavond op dinsdag 19januari rond het thema: 'Zie klaar in je papierwinkel'. E Wie lotjes heeft gekocht voor de Lourdesreizen van de E.K.-Moederbond of deK. V.L. V. zal op 20januari voor de E. K. -Moederbond en op 27januari voordeK. V.L. V., weten of hij of zij de koffers moet pakken. Want dan zullen de respectievelijke verenigingen overgaan tot de trekking. LI Dit was het dan voor deze

Maand. Rest mij niets meer dan U nog een aangenaam en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Dat 1988 een voorspoedig jaar mag worden en voor Meersel-Dreef het jaar van de riolering. Daar klinken we op. Proost! •

23


- DORPSNIEIJWS Al h et nieuws over H0OGsTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten.

h@@nó een bonte avond vol muziek en toneel verzorgd door J. Wouters en gehuurte Gelmelstraat. In de Wachtzaal verzorgde St. Catharina eveneens muziek, toneeltjes (.aarbij dc Sint onder meer tussen de kabouters belandde) en goochelnummertjes. Moet nog aaji toegevoegd worden dat u op woensdag 30 december vanaf 18.30u in zaal Pax terecht kunt voor de Open Deur van fanfare St. Catharina. Alle geïnteresseerden van '8 tot 99 jam' kunnen er wellicht een instrument gaan uitproberen. El

om, voor de maand januari alvast vermeld dat St. Cecilia op 23 januari om 18u de mis opluistert en dat KVL Vde 19e en 25e 'smiddags otn 13.30u (evenals 10 en 24 februari om 20u) in de zaal te Minderhout Agrawerking inricht. EI Sluiten wij dit rubriekje af met de

Een nieuw verkiezingsjaar in, en Hoogstraten heeft er alweer een stedelijk attribuut bij gekregen. Het zeer drukke en gevaarlijke kruispunt Loenhoutseweg - Lodewijk De Konïnckiaan werd immers voorzien van een fraai ogend knipperlicht met duidelijk STOP teken. Hadden we nog gehoopt met een knipoogje naar de stembus te kunnen trekken half december, maar ondanks noeste arbeid bleef en bleef het ding buiten werking. \Verkweigeraar, heet dat dan. 3 Nog neer stemminginakerij: voor de alweer voorbije pariementsen provincieverkiezingen werden in Hoogstraten alleen zo'n honderdvijftigtal brave burgers op grond van artikel 96 (of was het 94? van de kieswet, met het nodige zit- en tel werk vereerd. Een en ander moest in goede banen worden geleid door notaris Michoel (provincie) en advokaat Bowman parle,nenij. Deze laatste liet ons weten dat er in Hoogstraten relatief weinig mensen zich verhinderd melden om aan deze civiele plicht te voldoen. Zo 'n kleine vijf percent al bij al, die om werk of ziekte verzoekt van hun taak te worden ontheven. Al komen er natuurlijk we/heel wat meer terloopse vragen of opinerkin gen of een De en ander niet geregeld kan worden!

Hoogstratenaars hebben zich de afgelopen maand met naarstige spoed op allerlei evenementen gemeld. Begin december waren er zo'n tweehonderd bezoekers op de (verkoops)kunstmarkt in de Pax. Daarbij was er uitsluitend interesse voor klassiek-realistische doeken, bloemstukken en landschappen die onderhand hangen te pronken in menige Hoogstratense woonkamer. Een doorsneepubliek, zo beoordeelden de verkopers ons, waarvan overigens niemand gul of ijdel genoeg bleek om een portret van zichzelf te laten maken. [1 Wel gul daarentegen was en is de Hoogst ratense middenstand, die immers nog volop bezig is 01fl zeventig Italië-reizen de deur uit te doen. Uit de eerste trekkin gen, zo wist Ilona Servaes-Knaepkens ons te vertellen, blijkt dat het koperspubliek uit de hele regio komt, van in de Vrijheid over de deelgemeen ten en omliggende dorpen tot in Deurne. En toch geen mens die zo 'n reisje weigert, tiens. December blijkt ook de toneelmaand

te zijn geweest. Het KWB-blijspel 'Tante Jutta' bleek dermate succesvol dat er een bijkomende voorstelling moest worden ingelegd. Ook beide fanfares mochten niet klagen over de opkomst voor hun Kerstfeest. St. Cecilia zette haar al bijna 75-jarige traditie voort met 24

Voorzitter van de sportraad en PR-man van de Hoogstraatse Tennisclub, Stan Pauwels, bezorgde ons dan weer een leuke brochure over de 'Tennishistorie van Hoogstraten 1940-1987'. Hierin wordt uitgebreid het ontstaan en de groei belicht van eenieder en alles dat regelmatig aan het tennisnet verscheen in onze contreien. Samenstellers waren Stan Pauwels, Xavier Bioseiis en Gust Kinsclio(s. Het boekje werd verlucht met heel wat foto's uit de oude én minder oude doos. Een leuk initiatief alleszins. Wie interesse heeft voor deze brochure, kan allicht bij een van de bestuursleden van de HTC terecht. EI Op onze spiksplinternieuwe kalender staat

mededeling dat onze eigenste telling heeft uitgewezen dat er in Hoogstraten alleen al 84 verenigingen, instellingen, raden en dergelijke dingen zijn (en dat zullen er nog wel méér zijn, waarvan wij niet eens weet hebben dat ze bestaan!). Zeg nu nog eens dat wij hier geen verenigd volk zijn! EI Alle informatie voor dit rubriekje 'kalendergegevens, verslag/es, foto s, vraag/es enz.) Bij de dorpsredacteur: Michel De Laet, Loenhoutseweg 43. EI En ove-

00

rigens ook zoveel, ja ja, een knipoog voor het nieuwe jaar: •

Is u overigens al opgevallen dat hei postkantoor (zie foto) er al wat netter bij•'staal? Hoewel de grond voor een nieuw kantoor al lang aangekocht is, blijft de bouw ervan nog wel een tijdje in de paperasserij zitten. De Regie der Gebouwen achtte hel blijkbaar onderhand wel tijd geworden om in te gaan op het vijfjaar oude verzoek om het gebouw in de Ge/me/straat een opknapbeurt te geven. Binnen werden de loketten vernieuwd, kreeg het nodige een schilderbeurt. De gevel werd volledig herbezet, en zal eerlang ook een laagje verf krijgen. , 't Werd wel hoog tijd... 'bleek de meest gehoorde reactie achteraf van de toch wel tevreden klanten. Al valt het nu weer mneer op dat ook het vroegere IKO-gebouw best een face-lift zou mogen ondergaan. EI]

Symbolisch beeld, als u het ons vraagt: de pittoreske sneeuwman die op de hoek van Gelmeistraat en Vrijheid alle Hoogstratenaars een lekkere ouderwetse vriezewinter staat toe te wensen. Initiatiefnemer is Bert Brosens, die terecht vindt dat de Vrijheid er nog een tikkeltje fleuriger en sfeerrijker door wordt. De uitvoerders van het werk bleken overigens niet zo happig om een praatje te doen over hun werkzaamheden. Helaas, maar tot volgend jaar, zeker?


DORPSNIEUWS

Landbouwkrediet Ideeën die renderen. HET OPTtREND BOEKJE OPTIMAAL RENDEMENT zelfs op korte termijn.

4 0 0 Xr +0,50% + 0, 7 5 %, t

Jos /1 erts bezoigde ons een foto van cle Hoogsirawse 50-jarigen, die half november in de Pax bijeen kwamen. Het blijkt dat er op voorhand een vijftal vergaderingen zijn geweest. Het organiserend comité bestaat uit Godelieve Loos, Hilda Brosens, Magda Michielsen, Maria Van Bergen, Marcel Lamnbrechts, Henri Brosens, Karel Lanslots, Jozef Stoops, Robert Wouters, en uiteraard ook Jos Aerts zef. Na een misviering, werd er uitgebreid geborreld op een receptie, waarna gezellig gegeten en gedanst werd tot laat in de ochtend. Of is vijf uur al eerder vroeg te noemen?

Landbouwkredjet Ideeën die renderen.

In de kou? Isolatiematerialen • Isover glaswol • Pol yurethaan platen • Geëxpandeerd P.S. (Isomo) • Kurkplaten en Houtwolcementplaten * Buisisolatie

144 1 19

Herjgers

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstraten Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen Bouwspecialiteiten pvba

Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 031314 4755

Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.

25


ORPSNIEUWS Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Maithé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71 .96. nog niet weet waar hij de overgang van Oud naar Nieuw swingend moet doorbrengen, kan ik nog de raad geve,, om in 't Slot binnen te wippen. De discotheek van Eddy Aerts: 'Fale '74' .orgt er tot in de late uurtjes voor ani mo en bovendien is de toegang gratis. Na de zware Nieuwjaarsfestijnen is er niks beter voor dc geteisterde lever dan een frisse ii'ande/ing. Op zoiidag 3 januari zorgt de k UBK1 1' dooivoor. Om 14.00 uur vertrekt de wandeling aan de boerderij van de Kolonie. Er wordt gewandeld richting Heikant en halfweg de wandeling, die in totaal 8 km lang is, wordt er dampende erwtensoep opgediend. De terugtocht zal dan ook windaf zijn waarschijnlijk. U De turngroep van de BGJG, die

tussen Kerst en Nieuwjaar pauzeerde, begint op dinsdag S januari ternp, met turnen. De reeks loopt tot einde mei. Wie mee wil turnen, kan aanpikken op die dag. Afspraak om kwart voor acht aan 't Monument. U Op vii,I dci t'i iîA t anti lu' t zabrapad inn cle school en loopt in de / I1 intn t u iocipt d richting van de Boomnkens zodat de kinderen alleszins in die richting veiliger en met droge voeten in het Dorp geraken. het nrnortmaanta l 1 ,mnen

1988. De Hoogstraatse Maand begint aan zijn vierde jaargang en zal u ook de komende maanden op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de Noorderkempen. Deze rubriek is echter voorbehouden voor al het nieuws binnen de Wortelse dorpsgrenzen. El Vorige maand vroeg ik mij af of de Sint ook een voetpad zou brengen vanaf het dorp naar de Langenberg. Waarschijnlijk heeft de brave man ook goeie relaties in het Hoogstraatse schepencollege, want zoals u op bijgaande foto kan merken, is het voetpad al gelegd. Een pluim voor onze bestuurslieden zou ik zeggen! Wij hopen dat het zo verder gaat en dat de samen werking met dorpsraad en adviesraden altijd zo vruchtbaar mag zijn. LIII Enkele we-

ken geleden heeft het schepencollege een brief gericht aan de Dorpsraad. Daarin worden een

GIJ SBREGTS ftEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LIN EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips!Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits

technische documentatie 's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 03131454 73 Zondagmorgen ook open

26

ma staan en zo vlug mogelijk zullen uitgevoerd worden, indien ze technisch haalbaar zijn. We sommen even op: 1) Bibliotheek vergroten met aparte Ieeshoek(?)(dit werk werd twee jaar geleden al goedgekeurd maar is nog niet uitgevoerd, bovendien is de toen voorziene ruimte inmiddels koffieschool geworden. Misschien denkt het college aan het in gebruik nemen van de ruimte die nu postkantoor is? Maar waar moet het postkantoor dan naartoe? De inkomhal inrichten mischien?). 2) Toiletten plaatsen in het KLJ-Iokaal. 3) Bermen ophogen in de Beukendreef. 4) Herstellen van de weg Pampa in samenspraak met Merksplas. 5) Zitbanken plaatsen onder de Boomkes. 6) Nieuwe bomen aanplanten in de Boomkes én parkeerverbod opleggen tussen de nieuwe aanplanting. 7) De verlichting in de Klinketstraat aanpassen nadat de wegverharding is aangepast. Een hele boterham zou ik zeggen. We houden u op de hoogte! U Wie

woensdag 6 januari zorgt de KA V weer voor een plezierig Driekoningenfeest in de parochiezaal. Het feest begint om 13.30 uur en de kinderen van de leden worden er vergast op Zaterdag 9 januarie wordt pannekoeken.

er weer geteerd door het Rood Kruis. De KVLV start met een handwerkkursus vanaf maandag 11januari. Inlichtingen bij de verVrijdag 15 antwoordelijken van de KVLV. januari loopt de bowlingcompetitie verder met een wedstrijd tussen het Slot en de Fanfare. U Zaterdag 16 januari spelen de Mar-

veljacks in het Slot tijdens de jaarlijkse Rock n Rollavond (zie ook de rubriek Fusieswing elders in dit blad). EI De KA V verzorgt voor de leden een les over het maken van deserten op woensdag 27 januari. LII De KWB richt op

vrijdag 29 januari voor de derde maal een kaartavond in en daarmee zijn we meteen ook aan het einde van januari gekomen. Het vervolg van deze rubriek kan je weer lezen in het volgende nummer van de Hoogstraatse Maand. Uw aktiviteiten van de maand februari kan u laten weten op tel. nr . 314 71 96 vôôr 17 januari, graag. •


DORPSNIEUWS Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

Ü Dat Sinterklaas het weer heel druk gehad heeft, lijdt geen twijfel! Zo druk zelfs dat we hem op hetzelfde tijdstip op verschillende plaatsen aan het werk wisten. Maar ja, vele kinderen werden weer gelukkig gemaakt door deze 'heiligen'. El De echte Sint bracht op vrijdag 4 december een bezoek aan de schoolkinderen en dii op uitnodiging van de ouderraad. Hij was in de vooriniddag vergezeld van drie Zwarte Piet en. De leerlingen van het Iste, 2de en 3de leerjaar kwamen de Sint en zijn gevolg afhalen in liet dorp. In de namiddag had de heilige man nog alleen zijn hoofdpiet bij. De leerlingen van het 4de, 5de en 6de voerden het spel 'Wedden dât' uit. Zij lukten in hun opdracht. Als tegenprestatie ,noch-

Oude inelkerijen zijn als oude genieentehuizen: ze zijn al lang niet meer bruikbaar voor liet doel waarvoor ze gebouwd zijn. Soms kan men er een andere bestemming voor vinden, soms ook niet en dan wordt het gebouw een lelijke vlek in het dorpsbeeld. Zo is het gesteld met de oude melkerj van Meerle, ze heeft al voor van alles gediend, o.a. als fabriekske, maar nu staat ze al een hele tijd leeg met kapotte vensters en roestige onderdelen. Er gaat in Meerle wel een gerucht als zou er een zwembad in ondergebracht worden maar dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.

UIU"w

kapsa!oa

is vanaf 5januari 1988 gevestigd aan de CHAAMSEWEG 2 2328 HOOGSTRATEN (Meerle)

Heel in 't kort! 'De Groen tjes'is een supportersclub van de voetbalploeg F. C. Meerle. Deze club heeft haar lokaal bij Edw. v.d. Heyning en heeft buiten de lokaalhouder zelf, als bestuursleden. Louis Van Bergen, Jos Jansen en Cyriel Verboven. Zij verkopen elk jaar de voetbalkalender van alle Meerlese elftallen. Met de opbrengst van deze verkoop wordt jaarlijks een Sinterklaasfeest ingericht voor alle kinderen tot 10 jaar van degenen die een kalender kochten, en hierdoor lid zijn van de supportersverenigin gen. Ook alle Meerlese elftallen krijgen een briefomslag aangeboden waarin een geldbedrag. 'De Groen tjes' rekenemi op de steun van vele supporters om zodoende de voetbalclub te kunnen blijven steunen. El Ken je L.V.B.? Deze Meerlenaar heeft

Open van dinsdag tot en met zaterdag. Enkel op afspraak.

Tel. (03) 315.94.58 ten de leerkrachten aan zaklopen doen. Een zekere juffrouw Els liet de beste tijd afdrukken. In de kleuterschool was de stemming mede door de hulp van de kleuterleidsters optimaal. Alle kinderen kregen natuurlijk een lekker pakje van Sint en Piet. LI Ook de premi-

niemen van F.C. Meerle kregen een lekker chocoladeventje gepresenteerd en de 'grote' juniores werden ook niet vergeten. El 'De

een paling van 80 cm aan de haak weten te slaan en heeft hiermee het record op zijn naam gebracht van de grootste paling 'gevan-

Groentjes?' Wie zijn dat? Vele mensen in Meerle schijnen dit werkelijk niet te weten. PEUGEOT

-

NOVY

10

-

MINERVA

-

VESPA

-

HONDA

-

SPARTA

-

w

fl

0.

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

ujl >1

[

r r

-

harmnoniefamnilie hebben nog eens extra gevierd en dit alles stond in liet teken van het 75-jarig bestaan. Ook de brandweerlui heb: ben defeestneus opgezet tijdens hun jaarlijks tee,:feest. Nog twee jaar en dan vieren die spuiters hun 25 jarig bestaan. Toch wel een groep die eens in het daglicht mag gezet worden. En op 27 december feesten de preminiemnen en de miniemnen van de voetbalclub. Ook hun ouders worden op dit feestje uitgenodigd. Goochelaar Pasmnans zal hen weer een aangenaine namniddcig bezorgen! •

ELECTROHANDEL

Fl1

c c N c

Groot Eyssel 11 2328MEERLE Tel 03/3157817

N

najaar werden de Maria-beelden van de chirolokalen gewijd. Een grote dag voor deze jongeren. El Ook de oud-leden van gans de

BATAVUS

'uw fietsenvakma

UJ

1,

gen' te hebben. El Links en rechts zouden er toch weer pogingen ondertiomen worden op de toneelvereniging 'De Lustige Merels' terug bijeen te brengen. El In het kader van het Ma-

Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

-j

N -

PEUGEOT

NOVY

-

MINERVA

-

VESPA

-

HONDA

-

SPARTA

-

BATAVUS

27


DORPSNIEUWS

GOUD IN MEERLE

Het is een beetje Loeken naar het huis nu. 8 aan de Ulicotense Weg in Meerle maar, éénmaal gevonden, is de ontvangst hartelijk bij Rie Verschueren en Treza Peeters die eind december vijftig jaar getrouwd zijn. Rie werd 74 jaar geleden geboren in Meersel-Dreef als jongste zoon van klompenmaker Verschueren. Als 14-jarige ging hij 'de boer op' wat wil zeggen dat hij van 's morgens tot 's avonds op een boerderij werkte, ook het zware werk: de aardkar laden, niest vervoeren, hei 'plaggeri'. Alleen 's zondagsmiddags mocht hij naar huis maar dan moest hij wel voor het avondeten terug bij zijn baas zijn om het werk te doen. Later, als jonge man, ging hij op zondagmiddag liever op café en dan vooral in het stamlokaal van de schutterij waar hij samen met zijn vader en zijn twee broers met de handboog schoot en waar hij menige prijsbeker won. Treza die 85 jaar geleden gedoopt werd als Maria-Theresia, had het in haar jonge jaren ook niet gemakkelijk. Haar vader stierf toen ze 5 jaar was en toen Treza 11 jaar was, overleed haar moeder. Als weeskind kwam ze terecht bij haar oom en nog later verhuisde ze naar de boerderij van een dochter van die oom, haar nicht. 'Ze

'ijn daar altijd heet goed ool Inii ge\eCs vertelt Treza, het was een echte thuis voor mij, en nu nog is die familie voor mij zo na als mijn eigen broers en zusters zouden zijn'. Treza's eerste man heette Willemsen en samen met hem had ze drie kinderen: Dma, Jan en Fine. Toen de kinderen nog heel klein waren, stierf haar echtgenoot. 'Dat was heel erg, dat kunt ge wel denken, zo achterblijven met drie klein' mannen. In die tijd konden we maar met moeite rondkomen', vertelt Treza. Maar later, op een goeie dag, kwam Treza Rie tegen. Of eigenlijk was het Rie die Treza het eerst opmerkte toen ze met een kindje naar het 'Kinderheil' ging in het dorp in Meerle. Rie, die in die tijd als losse werkman overal klussen deed, was toen bezig met het verven van de winkel van zijn broer, ook in het dorp. Daar zag hij Treza voorbijkomen en hij kreeg zin in haar. Zoveel zin dat hij haar trouwde vôôr zijn 25ste verjaardag en dat was eerst niet zijn bedoeling. Hij was namelijk vrijgesteld van militaire dienst als hij met trouwen wachtte tot zijn 25ste en dat was hij ook altijd van plan geweest. Maar niet meer toen hij Treza gezien had en per slot van rekening moest hij dan toch geen soldaat worden omdat hij meteen op zijn

eigen bruiloft huisvader werd van een gezin met drie kinderen. Treza en Rie kregen samen nog twee kinderen: Frans en Stan. Dc vijf kinderen samen zorgden voor 13 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Maar eer het zovèr was, heeft het gezin Verschueren nog veel meegemaakt. Om te beginnen was het al een slechte tijd toen Rie en Treza pas getrouwd waren: eerst de crisisjaren en dan de oorlog. Dat maakte het voor Rie moeilijk om vast werk te krijgen en toch moest er voor het groeiende gezin gezorgd worden. Rie nam al het werk aan dat hij krijgen kon. Zo werkte hij tijdens de oorlog bij de paters in Meejsel-Dreef en later in het klooster van de Duitse Nonnekens in dienst van 'Boerenhulp aan stadskinderen'. Veel kinderen uit Antwerpen en omgeving kregen in het klooster van die nonnekens onderdak en voeding totdat ze na 3 maanden, weldoorvoed en proper, weer naar hun thuis gingen. 'Wat ik daar allemaal gezien heb, vertelt Rie, zo'n magere dutskes, ocharme...' Na de oorlog ging Rie nog wat aan tuinbouw doen en later, toen er weer meer werk was, vond hij eindelijk een vaste baan, in een brouwerij in Breda. Daar heeft hij met plezier gewerkt maar heel lang duurde zijn geluk niet want Rie werd ernstig ziek en mocht niet meer gaan werken. Nu is hij op pensioen en om werk hoeft hij zich niet meer te bekommeren maar zijn ziekte is hij nooit meer kwijtgeraakt. 'Ja, zegt Rie, op die manier zullen wij samen aankomen, ons Trees en ik. Zij is wel veel ouder dan ik maar door al dat ziek-zijn heb ik haar toch ingehaald'. En Treza zegt: 'Maar ons gouden bruiloft zullen we toch kunnen vieren, als 't God belieft, daar bid ik al lang voor.' Rie en Treza zijn er niet treurig om dat hun leven hard en moeilijk is geweest, integendeel, misschien juist daarom waar deren ze elke dag die ze nog samen kunnen doorbrengen en wij wensen met hen dat er zo nog vele, vele dagen mogen volgen.

BLOEMENSIERKUNST

t3i

CATILEYA

Paul en May Van I-4uffel-Van Dijck Leopoldstraat 60. 2330 Merksp)as Tel. (014) 63.45.16.

ken he ri qesc

x cIusie

-efl -- jee0'azeç1

\S

0ôe \a\ -- ¶\aflt'5

Dagelijks verse bloemenaanvoer Thuisbezorging/Zond. open tot 15.00 uur.

Bancontact —

Service LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014161.35.37

28


DORPSNIEUWS

--A

___ - I>

, l - - GOUD IN MEERLE

Keuze uit nieuwe boeken in de bibliotheek van Hoogstraten Jeugdboeken Geen gezoen, vlug opendoen / Ed Franck Biologisch telen door en voor de jeugd / R.

Dedapper en M. Aerts De kikkerbruid / A. Schouten Waar is Willie? / Martin Handford Pas op, of ik bijt / Anke de Vries Ivo in liet zwembad / V. Denou Wat wil je worden / A. Civardi Wal is er met Martijn? / C. Nöstlinger Uit lange snuit: Margriet kinderverhalenboek Een pak slaag voor Prins Vlegel / Sid Fleisch-

man Dermot met het rode haar / Frederik Het-

Helemaal in de uithoek van de gemeente 't Oosteneinde wonen Marie Bastijns en Jef Aerts die eind december vijftig jaar getrouwd zijn. Jef is van daar afkomstig, hij is één van de vijf zonen van vader en moeder Aerts die boerden op den Elsakker. Marie is van het Looi in Meer en de oudste van twaalf kinderen uit het boerengezin Bastijns. 'Ik heb mijn hele leven in de klein' mannen gezeten en nu nog altijd', zegt de nu 74-jarige maar nog steeds vinnige Marie. Op Heilig Bloed in Hoogstraten is het 'aangeraakt'. Marie weet het nog goed: 'Het was op de donderdag in de H. Bloedweek. Ik ging altijd naar de foor, vooral om de liedjeszangers te horen. Dat was zo schoon toen, zo onder de bomen en dan kwamen er van langsom meer mensen rond staan om te luisteren'. Jef zal daar ook wel bijgestaan hebben maar toen had Marie toch vooral belangstelling voor de liedjesbladen, die kocht ze en nam ze mee naar huis om van buiten te leren en zo de lange werkdag wat op te fleuren met gezang. Jef hield ook van muziek. Al jong werd hij lid van de Harmonie Sint Cecilia waar hij de bariton bespeelde. 57 Jaar trok hij elke week naar het dorp om er te gaan repeteren met de muziekvrienden maar 'vooraleer hij van huis ging, zo vertelt zijn dochter Amélie, speelde hij voor ons, kinderen, enkele wijsjes om te oefenen. Dat was dan steevast 'Ouwe Taaie' en 'Lang zal ie leven!' Gedurende al die jaren in de Harmonie heeft Jef heel wat optochten, kermissen en vieringen meegemaakt maar 'nooit of te nimmer ben ik zat geweest en da's een hele prestatie als ge bij de fanfare zijt.' Eén keer, bij de viering van het jubileum van het klooster, scheelde het niet veel want 'die nonnekens, die kennen wat van trakteren!' Jef en Marie trouwden in Meer. Te voet gingen ze met hun familie van het Looi naar de kerk en na de bruiloft, naar die verre boerderij op het Oosteneinde waar het gebuurte alles had klaargemaakt voor de nieuwe bewoners. De buurmeisjes hadden alles opgepoetst en de vloeren geschuurd terwijl de buurjongens de schouwen veeg-

den. Latet, als het nieuwe ge/in geinstalleerd was, werden alle vrouwen en nieisjes van het gebuurte uitgenodigd op de 'meiskeskermis' waar steevast rijstpap werd opgediend. Men kon die kermis pas dân houden als de koeien, enkele tijd na de verhuis, opnieuw genoeg melk gaven om er rijstpap van te koken. De buurjongens werden kontent gesteld met een stoopke jenever. Jef en Marie boerden goed en vooral hun veestapel was hun trots. Jef sloeg geen fokveedag over om met de koebeesten te pronken en hij heeft dan ook één keer een kampioenkoe gehad. Jef spaarde dan ook geen moeite om goed voor de dag te komen met zijn beesten. De avond vôôr de fokveedag werden de koeien proper geschrobd van de kop tot aan de staart die dan nog in model werd geknipt. Dochter Amélie herinnert zich nog goed hoe zij en de andere kinderen altijd moesten meehelpen bij die grote opknapbeurt. Behalve Amélie waren er nog vier kinderen in het gezin Aerts: Denis, Maria, Treza en de jongste, Frans, die de ouderlijke boerderij heeft overgenomen en naast de deur woont. Die vijf kinderen zorgden op hun beurt weeral voor 12 kleinkinderen. Marie en Jef hebben een leven gehad van veel en hard werken zoals dat in vrijwel alle boerenhuishoudens ging. Slechts één keer per jaar ging moeder Marie uit: naar het teerfeest van de Harmonie. Dat was dan ook een gelegenheid om eens een nieuw kleed te kopen want 'anders zat ge daar zo maar minnekes tussen al die burgervrouwen uit het dorp...' Eigenlijk is Marie het liefste thuis: 'Ik heb hier altijd mijn werk, zowel hier als op de boerderij van onze Frans'. Ook Jef heeft daar altijd wat te doen: bieten hakken, sloten ruimen... Maar hij gaat toch ook eens graag van huis. Gaan volksdansen, bijvoorbeeld, daar heeft hij zijn Marie toch mee naartoe gekregen en dat doen ze nu al 5 jaar. Hij gaat ook al eens kaarten en fietstochtjes maken met de gepensioneerden. Maar werken blijft toch het allerbelangrijkste, vooral voor Marie 'Dat heb ik alzeleven gedaan, dat gaat mij het best af en zolang het nog kan...' Veel rust wensen wij Marie en Jef dus niet toe, wèl een mooie gouden bruiloft en daarna maar weer aan het werk. Maar stillekensaan hé.

mann De rode prinses / Paul Biegel Paniek / Jac Linders Sprookjes wereld / Anton Pieck Anton ontmoet de wolf / Edith Schreiber-

Wicke Romans Namen in de muur / Dai Houying Aanklacht tegen onbekend / Hermine De

Graaf Geheim dagboek VI / Hans Warren De prinses en de stroper: twee fabels / Roald

Dahl Gerechtstheater / Friedrich Dürrenmatt The tale of Genji / Murasaki Shikibu De (ver) wording van de jongere Dürer / Le-

on De Winter Onze voorouders / ltalo Calvino Zware vleugels / Zhang Jie Drenkeling / G.L. Durlacher Het kind van de rekening / Warren Adier De boze tijden waarin wij leven / Woody Al-

len De Spaanse dokter / Matt Cohen De belofte / Chaim Potok Dara / Patrick Besson

Non - fiction Sociale zekerheid. Wat is dat eigenlijk? / J.

Van Langendonck Yoga in de praktijk / V.C. Rele Tirol en Vorariberg / ( samenst. ANWB) Werken net keuzegroepen in de kleuterschool. Organisatietheorie voor non-profit / B. Kap-

teyn The Pen guin guide to compact discs cassettes and LP'S / Edward Greenfield Stress op de middelbare school / Theo Com-

pernolle Prettige feestdagen!: praktische adviezen om een geuite wens... / Wayne W. Dyer Tsjaikovski / Jos Van Leeuwen Positieve verslaving: opgaan in sport, hobby of meditatie als middel om zwakheid en negativiteit te overwinnen / William Glasser Het literaire leven / Peter Van Straaten en Si-

mon Carmiggelt Kleur en architectuur / red. Jan De Heer Scheikunde in land- en tuinbouw: een inleiding in de landbouwscheikunde voor het Mid delbaar agrarish onderwijs/ H.W. Van Pol Betere reclame maken: voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf / Joop Roomer Inleiding tot de tekstverwerking / A. Lem-

mens Vincentius (22 januari) met zonneschijn ..Jgeeft veel koren en ook veel wijn. 29


SPORT _______

i

LiÇIjl2IJcl

SPORTi•-i ii L ___________

• _____ _____ ____________________ __________________ ___ ______ ______

Hoogstraten V.V. hoopt op Hans Smulders Na een prima start in de kompetitie en goede resultaten in de bekerkompetitie, hadden we het niet voor mogelijk gehouden dat HVV na 13 matchen op de 14de plaats zou staan met amper 9 punten. De grote oorzaak van de minder goede resultaten wordt gezocht in de langdurige schorsing van aanvaller Smulders doch anderzijds kan men er niet naast kijken dat HVV op één na de meeste tegendoelpunten uit hogere afdeling achter zijn naam heeft staan. Verplaatsingen naar Overpelt, Eupen en Witgoor brachten 0 punten op en de thuismatch tegen FC Turnhout leverde één punt op. Logisch ook dat men dan langzaam maar zeker terugvalt in het klassement en vôôr de thuismatch tegen Heist, gevolgd door een verplaatsing naar Westerlo, kan men moeilijk hopen op veel beterschap. Die beterschap moet en zal er dan ook komen wanneer na de winterstop Hans Smulders weer speelgerechtigd is en Patrick Van Paemele zijn allereerste wedstrijden in het lopende seizoen zal kunnen spelen. Bij HVV schakelde men intussen Marcel Leunen in om de boot veilig aan wal te helpen. Er is nog een halve kompetitie voor de boeg en daarin moet HVV met vereende krachten en grote inzet voldoende punten sprokkelen om netjes uit de moeilijke degradatiepapieren te blijven, wat iedereen die met de roodwitten is begaan, zeker voor mogelijk houdt. Programma Vrijdag 8 januari 20.00 u. Reserven - Hoeselt Zaterdag 9 januari 15.00 u. St.-Lenaerts A - Miniemen A 13.00 u. Brecht B - Miniemen B 13.30 u. Preminiemen A - Wortel 13.30 u. Preminiemen B - Loenhout B Zondag 10 januari 14.30 u. Hoeselt - Hoogstraten V.V. 09.30 u. Germinal - Juniores A 09.30 u. Poppel - Juniores B 09.30 u. Scholieren A - SV Mol 09.30 u. Scholieren B - Vosselaar VV B 11.00 u. Knapen A - SV Mol A 11.00 u. Knapen B - Vosselaar VV B

Vrijdag 15 januari 19.30 u. Zwarte Leeuw - Reserven Zaterdag 16 januari 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Zwarte Leeuw 13.30 u. Miniemen A - Halle A 13.30 u. Miniemen B - Schoten B 13.30 u. St.-Jozef A - Preminiemen A 13.30 u. Westmalle B - Preminiemen B Zondag 17 januari 09.30 u. Juniores A - Ekeren Donk 09.30 u. Juniores B - Zwarte Leeuw B 09.30 u. Merksplas - Scholieren A 09.30 u. Oosthoven B - Scholieren B 11.00 u. Merksplas A - Knapen A Vrijdag 22 januari 20.00 u. Reserven - Diest Zaterdag 23 januari 20.00 u. Diest - Hoogstraten V.V. 15.00 u. Minderhout - Miniemen A 11.00 u. Olympic - Miniemen B 13.30 u. Preminiemen A - Merksplas B 13.30 u. Preminiemen B - St.-Lenaerts B Zondag 24 januari 11.15 u. Mariaburg - Juniores A 09.30 u. Oud Turnhout - Juniores B 09.30 u. Scholieren A - F.C. Turnhout 09.30 u. Scholieren B - Kasterlee B 11.00 u. Knapen A - F.C. Turnhout A Zaterdag 30 januari 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Hannuit 13.30 u. Meer - Miniemen A 13.30 u. 00 Vorselaar B - Miniemen B 13.30 u. Preminiemen A - Minderhout 15.00 u. Hannuit - Reserven Zondag 31januari 09.30 u. Juniores A - Wuustwezel 09.30 u. Juniores B - Lentezon B 09.30 u. Kasterlee A - Scholieren A 09.30 u. Lentezon B - Scholieren B 09.30 u. Kasterlee A - Knapen A 09.30 u. Merksplas B - Knapen B • Wedstrijden tussen 6-7 jarigen uit de fusiegemeente Zaterdag 9 januari 12.30 u. Hoogstraten - Wortel Zaterdag 16 januari 12.30 u. Wortel - Meer 12.30 u. Meerle - Minderhout Zaterdag 30 januari 12.30 u. Hoogstraten - Minderhout

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MIN DERHOUTDORP TEL. 314.67.67 30

pvba

BOUWGRONDEN TE KOOP te Hoogstraten, Peperstraat, half open bebouwing. Verkavelingsvergunning Best. Dep. 21 /4/83 nr. 51 /068(1). Inlichtingen Van den Kieboom, tel. 03/2308163.

F.C. Meer: Hoop doet leven, maar...! Onze club beleeft zorgelijke tijden. Er gaat geen week voorbij of wij hebben nieuwe gekwetsten. Dit gebeurt zowel op de trainingen als tijdens de wedstrijden. Tot overmaat van ramp zijn het dan geblesseerden, wier kwetsuur van zulkdanige aard is, dat zij weken zelfs maanden lang moeten inaktief blijven. Een paar spelers zijn zelfs nog niet aan de competitie kunnen beginnen. Onze nieuwe trainer zit iedere week met haast onoverkomelijke moeilijkheden. Het verheugt ons nochtans dat de spelers die 's zondags onze kleuren verdedigen dit doen met volle overgave. Trouwens de uitslagen liegen er niet om: Hulsen - Meer 1-1, Meer - Olmen 0-0, Netegalm - Meer 3-2, Meer - Poppel 0-1, Balen - Meer 2-0. Telkens moeten wij dan zeggen: hard gewerkt, eervol verloren, maar helaas, geen punten!! Zo zijn we in de rangschikking op een weinig benijdenswaardige plaats terecht gekomen. Wanneer gaan wij betere tijden meemaken? Wij hopen dat dit zal gebeuren na de winterstop. We zitten dan in het jaar 1988! Misschien is dan alle leed wel vergeten! Het programma Zaterdag 9 januari 13.30 u. Preminiemen - Zwarte Leeuw A 14.30 u. Veteranen - Oostmalle C 14.30 u. Wildert - Juniores 15.00 u. Minderhout - Miniemen Zondag 10 januari 14.30 u. Retie - F.C. Meer 09.30 u. Reserven - Meerle 10.00 u. Vlimmeren - Scholieren 10.00 u. Vlimmeren - Knapen Zaterdag 16 januari 13.30 u. Miniemen - St.-Lenaerts A 15.00 u. Juniores - Brecht 13.30 u. Wortel - Preminiemen 15.00 u. Grobbendonk - Veteranen Zondag 17 januari 15.00 u. F.C. Meer - Lentezon 09.30 u. Merksplas - Reserven 09.30 u. Scholieren - Wortel 11.00 u. Knapen - Wortel Zaterdag 23 januari 13.30 u. Preminiemen - St.-Jozef 15.00 u. Lentezon A - Miniemen 15.00 u. Achterbroek - Juniores Zondag 24 januari 15.00 u. F.C. Meer - Kasterlee 09.30 u. Reserven - Wortel 09.30 u. Brecht A - Scholieren 11.00 u. Brecht A - Knapen •


SPORT Ulvenhout en ondanks een kleine nederlaag tegen 'Boulanger', blijven de kansen op de titel gaaf.

V.N.A.: spelen voor F.C. Meerle: behoud in 3de in '88 Mertens buiten Op 29 november speelde VNA de match teKemland binnen

gen Zandvliet. Voor de supporters een bijna ouderwetse match voor wat betreft aanvallend spel. Spannende ogenblikken voor het doel van de tegenstander werden niet onmiddellijk verzilverd, maar met een afstandsschot zorgde ouwe getrouwe Jan Van Gestel voor een 1-0 overwinning in het slotkwartier. Op 6 december speelde Wortel een 4-puntenwedstrijd in Kaart. Na de rust, bij een 1-0 stand, zorgde Dirk Mertens met 2 doelpunten voor een overwinning voor Wortel. Op 13 december de match Wortel-Meerle. Eerste helft gelijk opgaand met 10 minuten voor het einde een doelpunt voor Meerle. Een flater van de doelman, zo wordt algemeen verkondigd. Bij een moeilijk scorende ploeg komt een dergelijk doelpunt dubbel zo hard aan. Maar alle zonden van de wereld mag men niet zoeken bij de doelman; als laatste man in de verdediging zijn keepersfouten dikwijls fataal. Of men dergelijke fouten vergeet, hangt dikwijls af van het al dan niet maken van doelpunten door de medemakkers. De tweede helft bracht een aanvallende Wortelse ploeg op het veld. Toch maakte Meerle met een hoekschop zijn 2de doelpunt. Na dit 2de Meerlese doelpunt brak er een bijna ononderbroken Wortels offensief los wat leidde tot een tegendoelpunt. Niettegenstaande gevaarlijke standjes voor het Meerlese doel zorgde onkans en een goede Meerlese doelman voor een 2-1 nederlaag voor Wortel. De topmatch tussen preminiemen en hun tegenstanders uit Merksplas op 5 december eindigde op een 0-0 uitslag zodat de 2 punten voorsprong op Merksplas behouden blijft. Programma januari 1988: le ploeg: 10.1: Kontich - Wortel 17-1: Wortel - 's Gravenwezel 24-1: Lint - Wortel 31-1: Wortel - Mielse Reserven A: 10.1: Dosko - Wortel 17-1: Wortel - Weelde 24-1: Meer - Wortel 31-1: Wortel - Verbr. Arendonk Reserven B: 9-1: Verbr. Arendonk - Wortel 16-1: Wortel - Lentezon 23-1: Weelde - Wortel 30-1: Wortel - St. Jozef Scholieren: 10-1: Wortel - Brecht 17-1: Meer - Wortel 24-1: Vrij 3 1-1: Meerle - Wortel Knapen: Gelijk aan scholieren Min ie me n 104: Flandria - Wortel 17-1: Wortel - F.C. Turnhout 24-1: White Star - Wortel 31-Ir Wortel - Brecht Praeminiemen: 9-1: Hoogstraten - Wortel 16-1: Wortel - Meer 23-1: Zwarte Leeuw - Wortel 30-1: Wortel - LentezonU

Gaat het er bij Meerle echt aan toe zoals bij de grote ploegen: geen resultaten, trainer buiten? Een ingreep die zich regelrecht opdrong want de club wist dat er serieuze sancties boven het hoofd hingen, de incidenten in de wedstrijd Lint - F.C. Meerle indachtig! Zware straffen werden onlangs uitgesproken door het provinciaal comité. Speler-trainer Eddy Mertens uit Oostmalle plus afgevaar digde Jan Lenaerts kregen een schorsing opgelegd van minimum drie jaar. Hierop bood oefenmeester Mertens zijn ontslag aan en de club kon uitzien naar vervangmateriaal. Zo werd dan Danny Kemland uit Rijkevorsel aangetrokken en hopen nu maar dat groenwit die rode lantaarn vlug mag overdragen! Op Schoten werd de zoveelste nederlaag geïncasseerd, 3-0 en in de thuismatch tegen het niet zo sterke Mariaburg kreeg men ook 0-3 cijfers te slikken. Te Hove bleef Meerle lange tijd gelijke tred houden met doelpunten van M. Van Dun en M. Van Alphen. Uiteindelijk werden de punten toch niet meegebracht, 4-2. Bezernheide kwam op bezoek en er moest kost wat kost geoogst worden. En... het werd een oververdiende overwinning met 3-1. De bezoekers kwamen wel op voorsprong maar zorgden tevens voor een own-goal. Marcel Van Dun en Marc Jochums legden de winstcijfers vast en vele (echt waar) supporters keerden tevreden naar de warme huiskamer terug! Is de kentering ingezet? De reserven kregen een nieuw trainingspak aangemeten en dit werd geschonken door het Meerlese bedrijf A.S.K. (Aertsen Staal Konstructie) en door café-uitbater RoeI van de Posthoorn werd een kersverse sportzak aangeboden. Hierop werd tegen Zwaneven, waar oud-Meerlenaar Staf Van Boxel als trainer fungeert, uitgehaald met 6-0 cijfers. Ook te Arendonk werd gezegevierd maar tegen Dosko liep men op een gasbek, 1-2 verlies. Zou de titel dan toch verloren gaan? De veteranen behaalden overwinningen tegen Zwaneven en Chaam met respectievelijk 2-4 en 5-4 terwijl de uitslagen van onze jeugdelftallen niet zo denderend konden genoemd worden. Wél één uitschieter, de overwinning van de knapen te Meer met 2-4. Onze zaalvoetbalploeg doet het uitstekend te

Programma Zaterdag 9 januari 13.30 u. Oostmalle - Preminiemen 13.00 u. Zwarte Leeuw - Miniemen 14.00 u. Pallieters Turnhout - Veteranen Zondag 10 januari 14.30 u. F.C. Meerle - Schelle 09.30 u. Meer - Reserven 09.30 u. Lentezon - Juniores Zaterdag 16 januari 13.30 u. Minderhout - Preminiemen 14.30 u. Miniemen - Minderhout 15.00 u. Donkakker - Veteranen Zondag 17 januari 15.00 u. Zandvliet - F.C. Meerle 09.30 u. Verbr. Arendonk - Reserven 09.30 u. St.-Lenaerts - Juniores 09.30 u. Scholieren - Brecht 11.00 u. Knapen - Brecht Zaterdag 23 januari 15.00 u. Brecht - Preminiemen 15.00 u. St.-Lenaerts - Miniemen 15.00 u. Veteranen - Kolonie Wortel Zondag 24 januari 15.00 u. F.C. Meerle - Kaart 09.30 u. Reserven - Merksplas 11.15 u. Juniores - White Star 10.00 u. Vlimmeren - Scholieren 11.00 u. Vlimmeren - Knapen Zaterdag 30 januari 13.30 u. Preminiemen - Zwarte Leeuw 15.00 u. Kolonie Merksplas - Veteranen Zondag 31januari 15.00 u. Ternesse - F.C. Meerle 09.30 u. Poppel - Reserven 09.30 u. Turnhout - Juniores 09.30 u. Scholieren - Wortel 11.00 u. Knapen - Wortel •

II

M • FOTO-

COPIEREIII liiiden

NIEUWJAARSKAARTEN

II

Schoolen kantoorgerief

* Geschenkartikelen

COPI Vrijheid 215 Hoogstraten

* Wenskaarten

Tel. 03/3147241

31


SPORT

Minderhout V.V. op de 2de plaats Langzaam maar zeker, zonder ophefmakende dingen te verwezenlijken, is M.V.V. dan toch in een gunstige positie in het klassement terecht gekomen. Of de ambities nog verder reiken, mag wel in vraag gesteld worden want de koploper van de reeks, Borsbeek, heeft al een riante voorsprong bij elkaar getrapt. Maar ja, een tweede plaats geeft ook recht op promotie en de rest zien we in de toekomst wel! Tegen Grobbendonk behaalde groenwit de eerste thuisoverwinning van dit seizoen en daar hebben de lokale supporters toch lang op moeten wachten. Rudi Jansen en Ronny Bolckmans zorgden voor een 2-0 stand. De bezoekers lagen zeker niet onder maar misten voor doel alle doeltreffendheid en concentratie. In de volgende thuismatch werd S.K. Herentals bekampt op een veld vol waterplassen en modderpoelen. 'Spelen' gebaarde de scheidsrechter en wat doe je daartegen als voetballer! Dus, ploeteren maar! Ronny Bolekmans liet het niet aan zijn hart komen en schoot vanop redelijke afstand over water en slijk heen het eerste punt tegen het net. Even later stonden de ploegen gelijk maar vlak voor de rust knalde Jac Koyen M.V.V. weer op voorsprong. Na Je verfrissing kwamen de gasten weer gelijk en op penalty hadden zij zelfs voorsprong kunnen nemen. Keeper Patrick Michiels bewees zijn klasse en hield zijn ploeg in de wedstrijd. 1-lierop werd het spel bitsiger, M.V.V. scoorde langs Jac Koyen nog tweemaal op strafschop en een bezoekend speler mocht voortijdig het slijk gaan afspoelen. Einduitslag 4-2! Te Broechem kregen de supporters een middelmatige wedstrijd voorgeschoteld met weinig hartverwarmende fasen. In de 2de min. trapte Paul van Erck een vrijschop tegen een thuisspeler aan en de bal caprioleerde in eigen doel. Laat in de wedstrijd slaagden de gastheren er nog in een puntje thuis te houden, 1-1! Tegen Embiem werd met minieme 1-0 cijfers het laken naar de Minderhoutse kant getrokken. Jac Koyen moest noodgedwongen verstek laten gaan hetgeen het gekwetstenlijstje reeds op 4 eenheden brengt. Ronny Boickmans zorgde voor het enige doelpunt in een allesbehalve spectaculaire wedstrijd. M.V.V. veroverde weer 7 punten op 8 en eens de geblesseerden terug van de partij, hoopt men ruimer te kunnen ademen. Wedstrijden Zaterdag 9 januari 15.00 u. Miniemen - Meer 14.30 u. Exc. Essen - Juniores Zondag 10 januari 14.30 u. Minderhout V.V. - Massenhoven 09.30 u. Reserven - White Star 09.30 u. St.-Jozef - Scholieren 10.00 u. St.-Jpzef - Knapen Zaterdag 16 januari 13.30 u. Meerle - Preminiernen 14.30 u. Meerle - Miniemen 15.00 u. Juniores - Wildert Zondag 17 januari 15.00 u. Oostmalle - Minderhout V.V. 09.30 u. Oosthoven B - Reserven 09.30 u. Scholieren - Loenhout 11.00 u. Knapen - Loenhout 32

..

...

Al

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

03-314.49.11

âi!â

03-314.55.04

Zaterdag 23 januari 13.030 u. Preminiemen - Vlimmeren 15.00 u. Miniemen - Hoogstraten A 15.00 u. Brecht - Juniores Zondag 24 januari 15.00 u. Minderhout V.V. - Hezewijk 09.30 u. Reserven - Poppel B 09.30 u. Zoersel - Scholieren 11.00 u. Zoersel - Knapen

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten Zaterdag 30 januari 13.30 u. Hoogstraten A - Preminiemen 13.30 u. St-Job A - Miniemen 14.30 u. Juniores - Kalmthout Zondag 31januari 15.00 u. Wechelderzande - Minderhout V.V. 09.30 u. Zwaneven - Reserven 09.30 u. Scholieren - Westmalle A 11.00 u. Knapen - Westmalle A •

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast degrote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur. zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondagen rnaandag000rm:ddag

Heilig Bloedlaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127


SPORT

áIYDT HOOOTRATEM

sportlaureaten Sportvereniging van het jaar:

De Blauwe Duif Sportvereniging van het jaar is 'De Blauwe Duif' uit Hoogstraten, een vereniging die in de provincie al enkele jaren in hoog aanzien staat omwille van haar goede en modern uitgeruste werking. Het is onderandere daarom dat ze door het provinciaal komitee werd uitgekozen om als enige maatschappij in de Noorderkempen de halve-fondvluchten te organiseren. In zijn zevenjarige functie als voorzitter van de Blauwe Duif, heeft Adriaan Sprangers uit de Achtelsestraat en zijn naaste medewerkers hun vereniging zien aangroeien tot een 300-leden tellende groep. En dat enthoesiasme

De Blauwe Duif op één van haar hoogtijdagen: de kainpioenencicring.

weerspiegelt zich in een nog steeds groeiend ledenaantal en een werking die door de omliggende dorpen als voorbeeld wordt gesteld. Zo heeft de vereniging een eigen lokaal (Tinnenpotstr. 1, achter café Breugel) dat volledig zelfstandig de inkomsten en uitgaven beheert en zo voor gratis duivenvervoer zorgt. Jaarlijks worden zo ongeveer 38.000 duiven vervoerd. In plaats van met mechanische, wordt er met komputerklok ken gewerkt, wat de nauwkeurigheid alleen maar ten goede komt en men kan in het lokaal op een TV.-

scherm de uitslagen op de voet volgen. Van eigentijds gesproken. De club werd al enkele keren getipt als kandidaat voor de begeerde trofee. In '85 was het de beurt aan V.N.A. uit Wortel die twee keer promoveerde en vorig jaar mocht H.V.V. de eer in ontvangst nemen. Derde keer goede keer ditmaal en we wensen de club nog vele sportieve jaren met weinig bewolking en regen en vooral niet teveel 'begeleiders wachten in Quiévrain of Noyon'.

Bij ons 3troeven onder één dak Kwaliteit Service - Prijs -

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen met 20 JAAR ERVARING!

NU IN PROMOTIE STIHL 038 AVEQ Farm Boss 61 cm. 295kW 4 DN PK, 7 S

ST1H1038AVSEG S 32kW 435 DIN PlO 7,7kg

1

DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN STIHL 024 AVEQ WB 17.650 fr. STIHL 038 AVSEQ FB 26.960 fr. Prijzen BT\N inbegrepen! Tevens keuze uit 20 verschillende types motorzagen vanaf 9.990 fr. DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4-2322 Hoogstraten-Minderhout Tel. 0313144115

33


SPORT

Sportman van het jaar

BYOUTERIE

Karel Boeckx Het zal je maar overkomen: uitgerekend als hij met een beenkwetsuur het huis moet binnenblijven, wordt Karel Boeckx in (en van) Hoogstraten tot sportman van het jaar 1987 verkozen. (en zonder meterhoge affiches of stemhokjes ... ). Het was tussen de Meerseldreefse kasseien dat Karels fietsband klem geraakte en hij brutaal op de keien gesmakt werd. Het is echter niet voor zulke, noch voor andere fietsprestaties, dat Karel in de bloemetjes wordt gezet maar voor zijn verdiensten als wandelaar (= een wat zachte omschrijving voor de forse uitstappen die hiermee bedoeld worden.) Het begon allemaal zo'n tien jaar geleden toen Karel wegens een hartziekte wat meer beweging moest nemen van de dokter. Niet dat hij voordien passief in zijn zetel zat

I!1['0kLCI. !101U 1]!! Was (IC motiatle om o.a. het stappen wat serieuser aan te pakken des te groter en Karel trok op pad... meestal in zijn eentje en soms in groep- of clubverband waar hij deelnam aan o.a. de uithoudingsmarsen, ingericht door de A.W.S.V. Turnhout. Intussen heeft hij daar de bronzen en de zilveren arend in de wacht gesleept. De gouden is voor binnenkort, als we Karel mogen geloven. Het komt er op aan een welbepaald aantal kilometers binnen een bepaalde tijdslimiet af te leggen. Maar de zwaarste klus - en ondermeer daarvoor wordt hij nu gelauwerd - heeft Karel onlangs op zijn palmares geschreven: Op 24 en 25 oktober nam hij deel aan de Eurotaxmars die om de twee jaar in een ander land wordt gelopen. Dit jaar organiseerde de club uit Turnhout een mars naar

Barbie My liflie pony MB Spellen Garfield

klantenkaart

VAN BERGEN & Co. Gelmeistraat 30-2320 Hoogstraten Tel. 0313147750

34

"Jou" •.

* exclusieve keuze * groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

1

\ \

Open: weekdagen: 9.30-18.30 U. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253

2320 Hoogstraten België

Tongeren en terug over niet minder dan 200 km en af te leggen binnen de veertig uren. Hierbij stapten 120 deelnemers uit verschillende landen mee op waarvan er 112 de mars uitliepen. Karel had zelfs geen enkele 'blijn', vertelt hij fier, en nochtans waren de omstandigheden soms verre van ideaal. Het stappen zelf verloopt zeer gedisciplineerd met voor, opzij en achteraan enkele lichtmannen waartussen de groep die het ritme volgt van de baankapitein en daar mag ook niemand voorbij. Wie een kwartier of langer achterblijft, wordt uitgesloten. Om over het nodige uithoudingsvermogen en de spierkracht te beschikken, traint Karel dagelijks een zevental kilometers en 's zondags zijn er dat bijna eens zoveel, dan doet hij er nog eens 'de brug' bij.

Eind vorig jaar kwam Karel in het nieuws door zijn sponsortocht voor het dagverblijf voor gehandikapten Markdal uit Merksplas. Hij liep toen eventjes 100 km. bijeen en vergaarde alzo de ronde som van 100.000 fr. die hij begin dit jaar aan Markdal overhandigde. Dat hij dit jaar bij de kanshebbers zat en zelfs als sportman getipt werd, was geen komplete verrassing voor Karel. Zijn eigen wandelclub had hem immers voorgedragen als kandidaat en zoiets doet natuurlijk vlug de ronde. Alhoewel de officiële prijsuitreiking op 19 december in de Hoogstraatse veiling hem wel wat zenuwachtig maakte, is hij erg gelukkig en terecht fier mei 'ijn trofee en wij wellsen Karel dan ook veel geluk, een spoedig herstel en... nog vele wandelingen toe.

Sportvrouw van het jaar:

zien leeft deze jonge dame voor haar sport. Wie Sabine eens in de buurt wil zien fietsen, kan komen zien in Wortel op zondag 17 april wanneer daar het provinciaal kampioenschap verreden wordt. •

Sabine Snijers

Tijdens de zomer kon u in dit blad reeds lezen over de merkwaardige resultaten van de jonge Wortels wielrenster Sabine Snijers. Wat wij toen al halveling verwachtten, is nu ook uitgekomen: de Sportraad heeft haar tot Sportvrouw van het jaar verkozen. Zaterdag 19december werd ze tijdens de kampioenenviering door de Sportraad in de bloemen en achter de beker gezet. Sabine is nochtans nog maar een paar seizoenen aktief in de wielersport. Vader Snijers is natuurlijk de man geweest die haar altijd aangemoedigd heeft om in de wielersport een kans te wagen, en met sukses, zo blijkt. Sabine is immers klubkampioene en in het provinciaal kampioenschap werd ze tweede. Ze won 1 koers en mocht er niet de sterke Chritel Werckx zijn om haar telkens van de overwinning af te houden, had ze beslist meer koersen gewonnen. Maar deze dame uit Heusden-Zolder is volgens Sabine een klasse apart. Sabine behaalde ook 20 maal een rangschikking binnen de eerste 10. Ook de selektie voor het wereldkampioenschap in Bergamo (Italië) werd een meevaller. Ze eindigde er 25ste. Ondanks het feit dat er verplaatsingen nodig zijn om te kunnen koersen (binnen de provincie worden er slechts koersen ingericht in Wortel en Geel) rijdt ze elke week één koers. In de zomer traint ze alle dagen 60 km en in de winter rijdt ze driemaal per week naar Herentals om daar te trainen. Voor de kampioenenviering moest ze trouwens aankomen van een wielerkamp in Herentals. Zoals u kan


VARIA

Wegwijzer HORECA Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef

Dorp 42 - Rij/eevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Kopje van de maand Met exclusieve medewerking van FRAMSI'ORT - Merksplas

Wie, wat voor eten en drinken Hoe begin ik een restaurant, een hotel, een café? Wat staat er in de vestigingswet? Waar moet ik terecht voor alle formaliteiten? Voor welke premies kom ik als beginnend zelfstandige in aanmerking? Welke zijn mijn wettelijke rechten en verplichtingen? Wat is een brouwerijcontract, een openingsbelasting en hoe zit dat in elkaar? Hoeveel betaal ik mijn kelner, mijn hulpkok? De jas van een klant wordt gestolen; wie is verantwoordelijk? Wie botteR wijn in ons land? Op deze en nog vele andere vragen vind je een antwoord in dit handig boek. Voor liet eerst worden alle aspecten die bij de voorbereiding, de opening en de uitbating van een horecazaak komen kijken, op een heldere en prettig leesbare manier uit de doeken gedaan. Het boek is geschreven door M. Declercq, J.P. Dedroog en August L.auryssen, direkteur van de hotelschool Spijker en een van de losse medewerkers van dit maandblad. 'Wegwijzer Horeca' is een onmisbare gids voor allen in deze sector, voor studenten aan hotelscholen en vormingsinstituten en ook voor ieder die, ook als niet-professioneel, belangstelling heeft voor de sector van eten en drinken in Vlaanderen. Het boek (21 x 14 cm) telt 233 blz en werd uitgegeven door Kluwer in Deurne. De bruikbaarheid wordt sterk vergroot door een zeer gedetailleerde inhoudstafel en door publicatie van vele belangrijke documenten en formulieren. Misschien iets om eens te lezen na (of voor) een heerlijke maaltijd in deze donkere winterdagen. •

Spectaculair ongeval met tragische aflosp ii knii kii briesenbussenavontuur passé, gedaan. Daarom vanaf heden Het Kopje van de Maand. 'Kopje' betekent hier 'hoofd'. In onze archieven of elders zoeken wij een (gioeps)fuo up cii duiiicii ddaIul, ii 'kopje' aan. Meldt het kopje zich binnen de 14 dagen na de verschijningsdatum dan is de prijs voor hem of haar. De melding moet schriftelijk gebeuren: Loenhoutsweg 34 te 2320 Hoogstraten. Het eerste kopje vonden we verleden maand in Wortel. Jammer voor de 14 anderen,

icft OUÏc \OCÇIÇL)Ik de kopje tot winnaar.

IIcL

uiui kcl-

Indien dc geviscerde zich niet meldt, gaat de prijs niet buiten en wordt hij gevoegd bij dc volgendc speclmaand. En die prijs is: voor 500 fr sportmateriaal hij Framsport, onze sympathieke sponsor uit Merksplas. De bovenstaande groepsfoto lijkt wel een sportploeg te zijn en dus is het meteen in de roos. Onze winnaar gaat er zeker zijn gading vinden. Vrage? Geen vragen?

BEG RAFEN ISSEN S

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

L JS

:

TIT7

Even voôr 3 uur zondagmorgen, 13 december, deed zich een zwaar ongeval met dodelijke afloop voor in MinderhoutDorp. Komende uit de richting van Hoogstraten maaide een personenwagen de serre en verlichtingspaal voor het woonhuis van Jan Stoffels weg om vervolgens zijn dolle vaart te beëindigen tegen de zijgevel van het huis bewoond door mevr. OnincxWeyten. De bewoonster kwam er wonder boven wonder met de schrik vanaf. De beide inzittenden van het voertuig waren er erger aan toe. Met zware kwetsuren werden Dirk Geerts, 22 jaar, en Stanny Verheyen, 25 jaar, beiden uit Meerseldreef, naar het ziekenhuis gevoerd, waar eerstgenoemde bij aankomst overleed! 35


MUZIEK

Fusieswing

Voltooid verleden tijd Op zaterdag 28 november was het Amerikaanse trio Yo La Tengo te gast in Cahier De Brouillon. Zo'n kleine honderd aanwezigen trokken nogal grote ogen op bij het horen van een groep die op het podium niets of weinig meer vandoen had met de verwijzingen naar de collega's The Feelies of R.E.M.. Ira Kaplan pakte uit met harde solo's op gitaar, freakte soms lang uit, té lang naar de smaak van een deel van het publiek. Met drumster Georgia Hubley en bassist Stephan Wichnewski in steun, kwam Yo La Tengo dan ook hard uit de hoek, en bleek de live-set kompleet te verschillen van wat ze tot dan op de plaat hadden gezet. Resultaat: een verdeeld publiek, met enthousiastelingen die kompleet uit hun bol gingen, en anderen die het allemaal maar niks vonden. Het was te nemen of laten, maar feit is dat Yo La Tengo niet ongemerkt aan de Noorderkempen is voorbij gegaan. VZW. All Stage Facilities viel op vrijdag de eer te beurt de verbouwde zaal Icarus in te wijden, met optredens van Guido Belcanto en Jan De Bruyn and Friends. Zo'n honderd toeschouwers konden eerst de nieuwe 'koning van de smartlap' over z'n zieleroersels horen zingen, spijtig genoeg in een soms té pittoresk Vlaams taaltje. Belcanto is erg populair in Nederland, maar we vermoeden dat daar het Urbanus-effekt voor iets tussen zit. Toch goed voor twee bisnummers én een groep gecharmeerde vrouwelijke toeschouwers. Jantje De Bruyn bracht met zijn begeleiders een repertoire van Tex-Mex en cajun-muziek, waarbij vooral de vocale prestaties van de volumineuze zangeres Miss Tulsa Tyler opvielen. Het geheel swingde best goed, klonk fijn, fris en afgewerkt en noopte enkelen tot pasjes op de dansvloer. A.S.F. zag dat het goed was, en de mensen per plaatse ook, en het zit er in dat nog meer dergelijke 'sessies' in Hoogstraten zullen plaatsvinden. Het is nu wachten op Raymond van het Groenewoud and Friends, tijdens de maand februari! E 36

Onvoltooid toekomende tijd Blues troef in de Mussenakker te Meer, met op 9 januari een concert van de Leuvense formatie The Fabulous Bluesbreakers. Een stel dat hard en ruw uit de hoek komt, zoveel was duidelijk tijdens hun optreden in Cahier De Brouillon op 15 mei 1987, tijdens hun inmiddels beruchte 'Kroeg En Blues'-kroegentocht. Naast eigen gecomponeerde rhythm 'n bluessongs passeerden ook covers van Otis Redding, The Stones en Muddy Waters de revue, voortgedreven door het rauwe stemgeluid van zanger Mark Marshall. Verder zullen te zien zijn: Bernard Castelloes (gitaar), Rik Ylen (sax), Bert Ombroeckx en Luc Albert (drums). The Fabulous Bluesbreakers dus, steeds garant voor 'n avondje swingen uit de pan. 111 Van zweet naar 'n meer ingehouden sfeertje zal het gaan op vrijdag 15 januari in Cahier De Brouillon. Om de gitaren even aan de wilgen te hangen organiseert men aldaar een concert van Mark Schellekens. Schellekens, afkomstig uit het Antwerpse Schoten, houdt zich allang bezig met electronische muziek, en was daar al mee te horen op het BRT 2-programma 'Manoeuvres in het donker'. Live brengt hij pop op synths, gecombineerd met dans en performance, plus eigen, aangepaste lichtshow. Géén gewoon concert dus, ook een kijkgebeuren, en een apart gegeven op Belgisch grondgebied. Wél kwaliteit, gebracht door een ervaren solo-muzikant die ondanks de enorme technische omkadering nooit bombastisch overkomt. Gaan zien! [ii Kontrast troef op zaterdag 16 januari in Het Slot te Wortel. Daar geven dan The Marvel Jacks uit Edegem acte de présence. Vier jonge heren, voorzien van ondermeer akoestische bas en een heuse piano, oftewel swing en rock n roll in zijn zuiverste vorm. Nu al getipt als de Vlaamse live-sensatie, garant staande voor een nachtje energieke dans. Vast voorprogramma bij Vaya Con Dios; een referentie? Hoor ze! De zestiger jaren blijken nog steeds populair te zijn in de herinnering van vele jongeren die toen in moeders buik vertoefden. Op zaterdag 23 januari gaat Cahier DE Brouillon de nostalgische toer op tijdens haar 'Psychedelische Nacht'. Naast aangepaste muziek én belichting, plus vloeistofdia' s allerhande wordt dé klimax zeker verzorgd door de Hollandse groep Johnny Panic & The Bible Of Dreams.

VAN DEN OUWELAND

Studio K uw fotograaf een gans jaar lang KOEN en KATRIEN VAN NUETEN Vrijheid 90 2320 Hoogstraten 031314.30.10 Dit vijftal, bestaande uit Johan Jager (zang), Eric van Donkersgoed (gitaar), Frank Schijven (bas), Herman van Donkersgoed (orgel) en Sjors Coenraedt (drums) is voor honderd procent verknocht aan de legendarische formatie The Doors. Zij brengen een show die bestaat uit covers van deze inmiddels verdwenen grootheden, en weten deze zodanig levensecht te brengen dat men zou gaan twijfelen of men niet met de originele makers te doen heeft. In een aangepaste sfeer luisteren naar 'Riders On The Storm', 'Light My Fire', 'When The Music's Over' en vele, vele anderen... het kân bijna niet mislukken. GastDJ op 23 januari is Marthy, zanger/gitarist van het bekende (ook Hollandse) kombo The Four One And Only's. Sléép ze! El

Vraagje? Wij schrijven! Alle data, fotomateriaal en teksten in verband met concerten in jullie club, café of vereniging zijn steeds welkom bij Mark Sprangers, Vrijheid 84 te 2320 Hoogstraten (tel. 03/ 314 32 64). Laat evenmin na projecten op langere termijn nu al door te sturen. We hebben alles wél graag binnen rond de tiende van de maand die aan de publicatie vooraf gaat. Doen! •

Mark Sprangers

Fietsen voor dames, heren en kinderen. Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

'

03 / 314.43.83


HISTORIEK

Ongevallen Maandag 16 november om 12 uur kwam, aan de Voort te Meerle, de lichte wagen, bestuurd door Ingrid De Win uit Turnhout, in aanrijding met de carnionette, bestuurd door Thomas van den Bogert uit Mortsel. Er was lichte schade. Donderdag 19 november om 7.30 uur reed Jan Dictus, Achtelsestraat 29 te Hoogstraten, met zijn wagen tegen een kraan aan de Langenberg te Wortel. Er was zware schade. Zaterdag 21 november om 19.35 uur reed Catharina Leyten, Langenberg 14 te Wortel, aan de Lod. de Konincklaan te Hoogstraten, met haar auto tegen een boom en werd hierbij zwaar gekwetst. Aan het kruispunt Gelmelstraat - Lindendreef botsten zondag 22 november om 13.00 uur de auto's bestuurd door Maria Verschueren Gelmelstraat 43 en Frans Bayens uit Bladel (NL). Er was zware schade. Zondag 22 november om 16.40 uur botsten aan de Lod. De Konincklaan de auto's bestuurd door H. Provoost, Poeleinde 40 Wortel en Peter Clymans, Voort 23 Meerle. Er was zware schade. Aan Strijbeek, Meerle reed, maandag 23 november om 10 uur, Lucienne De Gruyter, Kapelweg 6 Meerle, met haar auto een hond aan en vervolgens reed ze tegen een paal. Woensdag 25 november om 12 uur werden drie auto's betrokken bij een aanrijding. Dit gebeurde aan de Minderhoutsestraat en de Venhoefweg te Minderhout. De bestuurders van de auto's waren: Christiane van Boxtel, Minderhoutsestraat 105, Lieva Crits, St. Clemensstraat 29, en Luc Bartels, Venhoef 10. Ook de voortuin van Jan Bruynen, Minder houtsestraat 105, leed zware schade. Aan de Langenberg te Wortel reed zaterdag 28november om 17.15 uur JozefAdriaensen, Lochtenberg 2 te Marksplas, tegen een boom en werd hierbij zwaar gekwetst. Maandag 30 november reed, aan de Strijbeekseweg te Meerle, H. van Nimwegen uit Breda, met zijn auto tegen een boom. De jongeman werd hierbij zwaar gekwetst. Aan de Minderhoutsestraat gebeurde donderdag 3 december om 15.50 uur een ongeval waarbij drie personenwagens betrokken waren. De bestuurders van de twee wagens die botsten, waren Michel Boeckx, Meerseweg 56, Meer en Christiane Lambrechts, Minderhoutsestraat 26, Minderhout. De derde wagen stond geparkeerd en hoorde toe aan Jan Oostvogels, Akkerweg 7 Wuustwezel. Er was zware schade ZaterdagS december om 14.30 uur reed, aan de Merksplasseweg te Rijkevorsel, een auto tegen een boom. De bestuurder, Paul Vermeulen uit Oud-Turnhout werd licht gekwetst. Zaterdag 5 december om 23.20 uur werd, aan de Loenhoutseweg en Lod. De Konincklaan, de voetganger Victor van Loon, Loenhoutseweg 37, Hoogstraten, aangereden door de auto bestuurd door Rudy Coomans uit Arendonk. Victor van Loon werd zwaar gekwetst. Zondag 6 december om 2.50 uur reed Dirk Geerts, 22 jaar, Kapelweg 8 te Meerle met zijn auto, in Minderhoutdorp tegen een huis bewoond door Alida Weyten, Dorp 2. De bestuurder kwam hierbij om het leven, terwijl de inzittende Stanny Verheyen, 25 jaar, Meersel 18, zwaar gekwetst werd. Ook het uitstalraam, eigendom van Jan Stoffels, Dorp 4, liep zware schade op. U

HALVE EEUW GELEDEN Het zwemdok te Hoogstraten De laatste dagen was er veel sprake van het zwemdok dat de gemeente zou oprichten. We hebben inlichtingen genomen en vernemen dat de zaak inderdaad voor goed zal aangevat worden. Als plaats werd voorlopig een weiland gekozen aan deze zijde van de Marck nabij de Pekelbrug. Sommigen beweren echter dat op die plaats moergrond te vinden is. Moest dit zo blijken, dan wordt er natuurlijk naar een ander geschikt terrein uitgezien. Anderzijds maken velen voorbehoud om de plaats zelve en de omgeving: als het Hoogstraatsche zwemdok een attractie wordt voor onze gemeente en de Kempen, hoort het dat ook de omgeving aantrekkelijk is. En dit is nu juist helemaal niet het geval, tenzij de 's-Bosstraat gemoderniseerd wordt en herschapen tot een mooien weg. Het voorgelegd plan om het zwembad te bouwen op den Dijk, naast de weide van het Schoolgevang, zou in dat opzicht veeleer aan te bevelen zijn. Wat meer is, de zwemgelegenheid zou aan de groote baan liggen, wat een niet te versmaden voordeel is. De onkosten worden geraamd op 300.000 fr., voor de helft door de hogere besturen te dekken. Met deze onderneming zal de gemeente heel wat werkloozen kunnen ten arbeid stellen, en tevens een aantrekkelijkheid temeer aan Hoogstratep bieden, wiens naam 'Parel van de Kempen' werkelijk wordt hoog gehouden. Geheime alcoholstokerij ontdekt in St.Lenaerts Door de bijzondere brigade van den opsporingsdienst voor geheimstokerijen uit Brussel, werd Woensdagnacht na-

bij Mechelen een vervoerauto aangehouden, geladen met een 50-tal liters jenever. Naast den voerder was de 39-jarige H.D.B., wonende Leeuwerk te St.-Lenaerts, gezeten. Beide aangehoudenen werden opgeleid en langdurig ondervraagd. D.B. werd als uitbater der geheimstokerij aanzien. Onmiddellijk werden de accijnsbedienden van Brecht op de hoogte gebracht en gingen deze over tot een huiszoeking die een bevredigende uitslag opleverde. Onder het kiekenkot werd een gemetselden kelder aangetroffen. Een geheime stokerij gereed tot werken werd aldaar ontdekt. Twee kuipen, bevattende 150 liter alcohol in volle gisting, en een primitief distilleermachiene werden aangeslagen. Otters gevangen te Minderhout Als een lopend vuurtje werd in Minderhout het nieuws verspreid dat in Minderhout een otter gevangen werd. En inderdaad, Jan Huybrechts en Frans De Bie zijn erin gelukt het roofdier te verschalken, dat reeds een jaar in de beemden langs de Mark rondliep. Frans De Bie heeft zelf een klem gemaakt, naar het model fissenval, met een slagbreedte van 55 cm en 't is hiermee dat den otter gevangen werd. Het beest meet 1,25 m, weegt 9 kg en heeft een mooie donkerbruine kleur. Aanhoudend stroomden nieuwsgierigen toe om den zeldzamen buit te komen bewonderen. Jan Huybrechts en Frans De Bie schijnen inderdaad ottervangers te worden. Op Kerstmismorgend hebben ze namelijk een tweeden otter gevangen in de Marck. Het beest had een lengte van 1,20 m en woog ruim 10 kg.•

(bron: Gazet van Hoogstraten)

De volgende Hoogstraatse Maand mag u verwachten op donderdag 28 januari. Artikels, aankondigingen, wetenswaardigheden verwachten wij op woensdag 13 januari in onze bus. De laatst binnengekomen berichten moeten op zondag 17 januari dan ook effectief binnen zijn.

n n a

* BloemsierKunst ÂśP)

cm

ook kaarsen! Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 37


KALENDER

'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts M eerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14-2323 Hoogstrateri-Wortel Te). (03) 314 53 28

38

Op stap in..... DONDERDAG 31 DECEMBER Hoogstraten: Van oud naar nieuw met CARDO SAXI in de Pax. Wortel: Oudejaarsfuit met animatie van FATE '74 in het Slot. Meer: ALL NIGHT PARTY in de Mussenakker. ZONDAG 3 JANUARI Minderhout: - INDOOR-wedstrijden ingericht door de LRV in de Blauwbossen. - Kampioenenviering van DE ARKDUIF Wortel: - WANDELTOCHT, georganiseerd door KWB-KAV naar de Heikant. Vertrek om 14u aan de boerderij van de Kolonie. WOENSDAG 6 JANUARI Meersel Dreef: KINDERFEESTJE, georganiseerd door de KVLV. Wortel: DRIEKONINGENFEEST voor de kinderen van KAV-leden, om 13.30u in de parochiezaal. ZATERDAG 9 JANUARI Wortel: TEERFEEST van het Rode Kruis in de parochiezaal. Minderhout: TEERFEEST van de Landelijke Ruiterijvereniging. Meer: Optreden van THE FABULOUS BLUESBREAKERS in de Mussenakker. DONDERDAG 14 JANUARI Hoogstraten: - KAARTAVOND van de KWB in de Pax. - CONCERT van MARK SCHELLEKENS in Cahier de Brouillon. Minderhout: - HOBBYTENTOONSTELLING van KWB en KAV in de parochiezaal. - TEERFEEST van de Supportersclub. ZATERDAG 16 JANUARI Meersel-Dreef: Ereledenavond van de FANFARE met optreden van de muziekkapel St. Rosalia van Meer en de BISAMS; ook TENTOONSTELLING van vlaggen, trofeeën en foto's vanaf 20u in café Stad Lourdes. Wortel: Rock 'n Rollavond met de MARVELJACKS in het Slot. Minderhout: HOBBYTENTOONSTELLING, ingericht door KWB-KAV in de parochiezaal. ZONDAG 17 JANUARI Minderhout: INDOOR-wedstrijden van de LRV in de Blauwbossen. VRIJDAG 22 JANUARI Minderhout: TEERFEEST van de fanfare. ZATERDAG 23 JANUARI Hoogstraten: PSYCHEDELISCHE NACHT met 'Johnny Panic and the Bible of dreams' in Cahier de Brouillon. ZATERDAG 30 JANUARI Minderhout: JOKPRIJSKAMP van de Arkduif. ZONDAG 31JANUARI Minderhout: INDOOR-wedstrijden in de Blauwbossen

HZC: Wadisda? In Hoogstraten hoor je de laatste tijd meer en meer spreken van HZC. Een logische vraag is dan uiteraard: HZC: wadisda? Is het een nieuwe winkel die onlangs geopend is? Een nieuw recept voor lekkerbekken? Een nieuwe vorm van belastingontduiking misschien? Het antwoord is veel simpeler dan je denkt: HZC is de afkorting van een gloednieuw Hoogstraats initiatief op sportief vlak, namelijk HOOGSTRAATS ZAALVOETBAL COMPETITIE. Een competitie die doorgaat in de nieuwe sporthal van de technische afdeling van het SPIJKER. De grote bezieler van dit alles is JOS LENAERTS. Hij organiseerde gedurende enkele maanden vriendschappelijke wedstrijden, met de bedoeling geïnteresseerde ploegen warm te maken voor een heuse competitie voor ploegen uit de gemeente Hoogstraten. Na een eerste algemene vergadering kwamen er voor Jos drie medewerkers uit de bus: Guy Rigouts, Marc Lochten en Jules Schrickx. Deze vier, het bestuur van HZC, vatte de koe bij de horens, zodat op dinsdag 10 november de eigenlijke competitie van start kon gaan. Sindsdien werden er al verschillende spannende wedstrijden gespeeld in 't Spijker. Spannend, maar ook sportief, want buiten klassementspunten zijn ook telkens punten voor een sportiviteitsbeker te verdienen. Voor het seizoen '87-'88 nemen er 14 ploegen deel aan de strijd, namelijk: RUITERSPLEINTJE, KOKEMDRIN, SPORTCLUB '86, VETERANEN MEER, KWB WORTEL, HOOGHUIS, SOCCER, RIGGY BOYS, VETERANEN HVV, SPORTO, PACHA, DIESELS, VITO en BRANDWEER. Iedereen die zich na het lezen van dit artikeltje geroepen voelt om eens te komen kijken, kan altijd terecht in de sporthal. Er wordt gespeeld elke dinsdagavond van 19 tot 20 en van 21 tot 23 en elke vrijdagavond van 19 tot 23. Ondergetekende zal U van de verdere gebeurtenissen in de HZC op de hoogte houden. Tot slot zou ik de scheidsrechters van HZC en de Hoogstraatse Sportraad willen bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Namens het bestuur HZC Jules Schrickx Venhoef 32 2320 1-loogsiraten Tel. 314.3 7.44

Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Gezondheidszorg in vroegere jaren Onder deze titel opent men op zondag 3 januari om 14 uur een nieuwe wisseltentoonstelling in de stal van het heemkundig museum in Ulvenhout (Nieuw-Ginneken). De opening wordt verzorgd door Dr. Van Loenhout en geïnteresseerden - ook van over de grens - zijn van harte welkom. •


KALENDER Café - discobar

't Hoekske

Film over Heilig Bloed

nTR,j, T

waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel.

Op donderdag 14 januari om 20u organiseert het Davidsfonds een filmavond in de grote projectiezaal van het VITO, Gr.Elïsabethlaan 30. In het eerste deel wordt 'HET WONDER VAN HET HEILIG BLOED' vertoond. Deze film, gemaakt door de Nederlanders Joost Seelen en Arnold Vogel, gaat enerzijds in op de religieuze betekenis van het bloedwonder maar laat anderzijds zien dat aan de rituele handelingen rond het 'wonder' uiteindeijk louter menselijke motieven, zoals doodsangst en hoop, ten grondslag liggen. De processie en de foor van H. Bloed vormen het decor. Daarom ook zal Pastoor-Deken Alfons Van Dijck een korte inleiding geven over de bedoelingen en de betekenis van deze documentaire. Als tweede deel volgt een film over 'HET HEILIG BLOEDFEEST IN HOOGSTRATEN', gemaakt door Willy Daems uit de H. Bloedlaan en leraar aan het V.1.T.O., die met zijn film reeds verschillende prijzen heeft gewonnen. Tot slot krijgen we nog een toemaatje met de mooie documentaire over 'ONZE SCHONE MARKVALLEI' gemaakt door Aloïs Overlaet uit Heide-Kalnithout. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Velen zullen zich misschien nog herkennen op de film of alleszins vrienden en kennissen weerzien in de kerk of tijdens de processie of op de foor. Zo kan het een gezellige avond worden. Houd daarom die donderdagavond vrij.•

café

Schuttershof HOOG STRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer Hoogeind - MEER weekend gesloten. FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78. 14 gesloten: maandag en dinsdag.

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

Jeugdkultuur in Hoogstraten.

-

Ook op woensdag.

-

, 't SLOT WORTEL Openingsuren:

(J,

• donderdag • vrijdag • zaterdag zondag

*

j

: 20.30-24.00 u. :20.00- 1.00u. : 19.00- 1.00u. : 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) 24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

HOOGSTRATEN

vzw Mussenakker Meer

Stichting Vrouwe Elisabeth

KELDERMANS, een architectonisch netwerk der Nederlanden In Hoogstraten heeft men een 'Gravin Elisabethlaan' en in de Vrijheid staan de twee mooiste gebouwen van het centrum netjes naast elkaar: de St.-Catharinakerk en het stadhuis, in de 16de eeuw gebouwd naar plannen van Rombout Keldermans. In de stad Culemborg, ten zuiden van Utrecht, heeft men een Stichting Vrouwe Elisabeth die het museum Elisabeth Weeshuis beheert. En precies in dit museum heeft men een prachtige tentoonstelling ingericht over het beroemde bouwmeestersgeslacht Keldermans uit de zuidelijke Nederlanden. Diverse telgen uit deze familie hebben met hun onnavolgbare ontwerpen een stempel gedrukt op onze bouwkunst. Voor deze tentoonstelling is een selektie gemaakt uit de kategorie stadhuis en bestuursgebouwen, o.a. met schilderijen en tekeningen van bouwwerken uit: Hoogstraten, Culemborg, Gent, Hulst, Mechelen, Middelburg en Zouteleeuwen. Liefhebbers kunnen deze tentoonstelling nog bezoeken tot zaterdag 9 januari 1988. De openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. Zondag en maandag gesloten. •

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen. EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.48

5r

Café - frituur

rPapilion Mlnderhout

Gesloten: woensdag. 39


Brandweer 314.42.43

m gmรก

april

ICARUS

Cis Vissers

taverne

Leemput nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03.314.77.48.

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 GAS BESTELLEN

Joos en Gerda Croes-Rombouts Vrijheid 180 Hoogstraten -

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis

00

Tennisclub

de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.88 Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

Sanitair- en dakwerken

feestzaal

CROES pvba

---

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63 Taxi-ziekenvervoer

L

7r HUISDOKTERS Vrijdag 1 januari: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00 Zondag 3 januari: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 55. Tel. 315.87.15 Zondag 10januari: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer. Tel. 3 15.85.11 Zondag 17 januari: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14. 66.02 Zondag 24januari: DR. LEURS, Chaarnseweg 16, Meerle. Tel. 315.85.55

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken Tel. 03/314.56.17

Wilt ii hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 Tel. 03/314.55.04

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

1

-7 C ~

_ ~ 1

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kopeiwerk -

26 december tot en met 1 januari: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 699.64.24 Van 2 tot 8januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38 Op zaterdag 2 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50 Van 8 tot 15 januari: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25 Op zaterdag 9 januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24 Van 15 tot 22januari: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83 Op zaterdag 16 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73 Van 22 tot 29januari: APOTHEEK VAN PELT: Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50 Van

JOS SERVAES

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

v

APOTHEKERS

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Meerdorp 79

Tel. 03/315.74.4 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout

03/314.76.81

Q

autoverhuur VAN RIEL

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.33.33

TE HUUR Tel. 03/314.49.11 Tel. 03/314.55.04

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale veiwarmmg Sanitair Voort 26- Meerle -

-

Tel. 03/314.54.50

Gelmeistraat 111

2320 Hoogstraten

Tel. 03/315.75.31

Gelukkig ) Nieuwj aar!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.