december 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR. 32 DECEMBER 1987 PRIJS: 40 F.

M%IZIRU Raf Jansen

Een geboren Merenaar 8

Mieke Van Gils werd gevierd Buitenlandse studentes in Hoostraten.....1 MOOO

VN


Glasnost Beste lezer, in dit kolommetje las u gedurende dit jaar regelmatig enkele beslommeringen uit onze interne keuken. Wij hebben getracht alzo een open gezicht te tonen, wat in onze redaktielokalen gemakshalve glasnost werd genoemd, een term die daarna wereldwijd furore is gaan maken. Met de nieuwe jaargang in zicht werden in ons redaktiepotentieel enkele herschikkingen uitgedacht. Gniffelend spreken wij hier over 'perestrojka' en het zal ons benieuwen wanneer ook deze term internationaal wordt. In 1988 zal de gemeenteraadsverslaggeving van schrijver veranderen wegens Ulyssesgedachte van voormalige scribent. In Hoogstraten zal er een ander Hoog van de Toren gaan blazen terwijl de huidige blazer zich meer figuratief gaat uiten in de vorm van een stripje, onderandere in deze kolom. Goed op Dreef verwisselt van cursivaris en in het kritische stukje van bladzijde 2 zult u ook een andere pen gaan herkennen. De Brievenbus verdwijnt en elke maand krijgt u aangepaste weerspreuken in de maag gesplitst. Ook de algemene aanblik van De Hoogstraatse Maand (de lay Out, zeggen de profs) zal ook, zij het lichtjes, herkneed worden. Tot zover enkele van onze goede voornemens voor 1988. Als u, lezer, ons regelmatig koopt of beter nog, een abonnement neemt, dan geloven wij in een mooi '88. Het enige schrikkeljaar met twee gelijke cijfers in vredestijd van deze eeuw. Moét lukken.

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 veraniw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten.

Op dinsdag 29 december rolt het laatste nummer van De Hoogstraatse Maand '87 van de persen. Attentie medewerkers: Uw kopij wordt op de redaktie verwacht op zondag 13 december en de LAATSTE berichten op woensdag 16 december.

Jacht en andere taferelen De bevolking van Hoogstraten -stad bestaat voornamelijk uit drie sociale groepen: de onderwijzers, de middenstanders en de andere notabelen. Voorwaar kategorieën die voortdurend op hun tellen moeten passen; voorbeelden moeten gegeven, hogere belangen moeten gediend, en de naam, liefst alleen dt moet hooggehouden. Onlangs pikte een argeloze gemeentewerkman een Parijse revue uit een vuilbak, en zag tot zijn konsternatie, die later gedeeld werd door die van de voltallige gemeenteraad, een plaatselijke onderwijzer in al zijn natuurlijke glorie tentoon gespreid. Wie? Geen paniek! Dit gebeurde niet in Hoogstraten, hier houdt de gemeenteraad er haar eigen animeertechnieken op na, Hoogstraten wordt er tenslotte gekend voor, nietwaar? De plaatselijke diskotheken, geleid door businessmen van de nieuwe stijl, pikken er ook gretig op in. Binnenkort is er weer Sinterklaas, en krijgen we bij de ene, misschien weer wel topless, zwarte pieten of grieten te zien, terwijl de andere blijkbaar wetend dat de liefde van de man door de maag gaat, de appetijt in sito-sticks en nasi-ballen weet op te wekken met de affiche van een dame en één heer in zwart slipje, die door de vettige walmen heen, met een dito-blik en de nodige attributen de argeloze frituurbezoeker aanlokken. Bij dit alles kan men zich toch wel eens af vragen wat het ergste is, een café zonder bier of een 'stad' zonder schippers- of ander kwartier. Want niet alleen bloemen verwelken, maar ook scheepjes vergaan. En nu het jachtseizoen weer geopend is (in dit blad heeft u reeds meermaals kunnen lezen dat de jacht een geliefkoosde sport is van gekende Hoogstratenaren), is de hamvraag: 'Waar zit hier het wild?'. De kenners en de ingewijden zullen natuurlijk opwerpen of toegeven, dat het eigenlijk niet op het wild op aankomt, maar op de jacht zelf. Hoe dan ook, om een dergelijk maatschappelijk gegeven diepgaand te onderzoeken, moet de onderzoeker bereid zijn enig veldwerk te doen. Wij (de ideale uitdrukkingsvorm voor majesteiten, dikke nekken en schizofrenen), dit tussen haakjes, stelden ons dus enigszins verdekt open sloegen gade. Achteraf gezien hadden wij ons misschien beter vermomd als prooi, wild zwijn bijvoorbeeld, maar de keuze was reeds gemaakt, en wellicht waren we dan wel afgeschoten, en zoveel hebben wij er nu ook weer niet voor over. In de stad zelf wordt niet gejaagd, het spreekt voor zich dat dat niet kan. Voor dergelijke sport moet men naar den buiten, den boer op. Men moet inderdaad bereid zijn zich een beetje vuil te maken. Maar men kan er zich op kleden. En voor dat laatste moet men in Hoogstraten dan weer niet te ver van huis gaan. Daarvoor heeft men dan weer wel gespecialiseerde zaken. Men hoeft er voor niets verwilderd bij te lopen.

'1

De vraag echter blijft, en wordt steeds prangender: waar moeten deze gentlemen, uitgedost volgens de laatste country en company mode, wat dat ook moge zijn, naar toe voor het beoefenen van hun geliefkoosde bezigheid? Wij hadden de indruk dat de meesten er zowat verloren bijliepen. Met die nieuwe industrieterreinen en ruilverkavelingen is het ook op den buiten niet meer wat het geweest is, tot geluk van velen, en tot ongeluk van meerderen. Maar wie zoekt, die vindt. Sommige sportievelingen die in de zomer naar de Mosten geweest waren, hadden daar in de buurt een geschikt stekje gevonden. Die waren dus reeds onder dak. Anderen verlegden de grenzen. En hier zijn we dan weer, hoe men het ook draait of keert, het is en blijft een heet hangijzer in deze streken, en zoals iedereen weet moet men het ijzer smeden als het heet is: men houdt van Hollanders of men houdt er niet van, maar men kan er niet tussen uit, voor de jacht zijn er daar ideale terreinen. Het zal dan ook niemand verbazen dat de Hollanders, die nu eenmaal niet van enige commerciële zin gespeend zijn, en wetende wat de Belgen komen zoeken, hun publieke gelegenheden, waar men na de inspanning enig soelaas kan komen zoeken, van uithangborden hebben voorzien, die niets aan de verbeelding overlaten (wat ook een typisch Hollandse eigenschap is). Hier geen Zwanenhof, en zeker geen Begijn-. hof, zelfs geen Jachthoorn, maar ineens de nagel op de kop, het vuur in de pan, de godin van de jacht. Neen waarde lezer, dit is niet Venus, zoals in dat hitje van enkele jaren terug, maar Diana, dat zal zelfs een Tour de France-fan kunnen beamen, kwestie van zijn klassiekers een beetje te onderhouden en in konditie te blijven. 'IS

"1

3,

fL

4

.

U begrijpt het, u heeft het begrepen, of u zal het nog begrijpen. Zullen we dit stukje dan maar afsluiten met een onschuldige noot, op het wijsje uit onze kindertijd: 'In Holland staat een huis, in Holland staat een huis jaja, van je hopsa hopsa falderalderla...' Het kan in mono, stereo of in high-infidelity, zoals u het ook maar verkiest. Het kan vreemd gaan in 't leven, zeer vreemd.

Zie


mon in de moond Tot over de schouders in het verenigingsleven Hoe men het ook draait of keert, een vereniging steunt nogal dikwijls op enkele mensen die zich de zaak heel sterk aantrekken en die zich steeds extra inspannen in het bestuur of bij het organiseren van activiteiten. In Meer, werd ons verteld, is Raf Jansen zo'n man die zich al z'n leven lang inzet voor verschillende verenigingen. Natuurlijk is Raf voor ons geen onbekende. Al 38 jaar lang verzorgt hij het nieuws over de Meerse voetbal, vroeger in de 'Gazet van Hoogstraten', later in 'De Hoogstraatse Gazet' en nu in 'De Hoogstraatse Maand'. Ook zijn vrouw Jeanne Van Gestel is erg actief betrokken bij het Meers verenigingsleven. Raf wordt volgend jaar 65 en gaat dan op pensioen als RVA-controleur. Om al deze redenen besloten wij Raf en Jeanne eens te gaan opzoeken voor een 'Man-in-de-maand' interview. Onze reporters P.J.R. en J.M., beiden 'af Meer' trokken op een gure novemberavond terug naar hun geboortedorp, gewapend met een fles Côte du Rhône en een draagbaar bandopnemertje om in de gezellige woonst van Raf en Jeanne aan de Terbeeksestraat nr. 12, het volgend gesprek vast te leggen. Raf en Jeanne blikken terug op een welgevuld leven dat volgend jaar een nieuwe wending zal krijgen.

Een echte Merenaar... Ja, ik ben een 'echte' Merenaar. In Meer geboren en getogen, en afgezien van één jaar toen ik nog klein was, altijd in Meer gewoond. Ik ben als enig kind geboren in 1923. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Hij reed voor z'n schoonbroer nonkel Frans Cornelissen die aannemer was van wegen, bouwwerken en... beerputten. Het was een zware vrachtauto, een Mannesmann van Duitse makelij die nog van de Duitsers was geweest in 14-18, aangedreven door kettingen en met volle banden, dus platrijden kon je niet. Soms kwamen de mensen wel eens protesteren omdat de telloren van de schouw donderden als hij passeerde. Ze hebben me de naam van Raf gegeven omdat ze vreesden dat wanneer ze me een 'gewone naam' gaven zoals Jef of Jan, men mij ook Jef of Jan Van Gat zou gaan noemen in Meer, wat toch maar een eigenaardige naam is, en dat heeft gewerkt. Aanvankelijk wist men niet goed hoe men mij moest noemen: Raf, of met mijn volledige naam Rafaël. Sommige boeren maakten er zelfs Gabriël van. Het is dan kortweg Raf geworden en gebleven. Iedereen kent mij als Raf, en mijn vrouw Jeanne als 'Jeanne Van Raf'. Slechts heel weinig mensen weten hoe mijn vrouw met haar achternaam heet (Van Gestel). Het heeft dus wel goed gewerkt! 48 jaar lang ben ik de enige Raf in Meer geweest, tot er bij Quirijnen, op de Dreefweg voor het eerst een naamgenoot bijkwam. Ik ben op latere leeftijd pas getrouwd, toen ik reeds 38 was. Mijn ouders waren toen niet meer zo best en er moest iets gebeuren. Een 'bemiddelaar' vertelde me dat hij wel iets voor me wist in Gilze-Rijen. '0, dan rijd ik wel eens mee' zei ik, en 't was gebakken. Kort daarna zijn we getrouwd. Jeanne kwam als een totaal vreemde in Meer, maar werd daar al vlug aanvaard. Hetzelfde jaar dat we trouwden kwamen ze haar vragen om bij de Boerinnenbond te komen, en 't jaar daarop

was ze reeds aan 't bestuur. Ze is 12 jaar bestuurslid geweest, en nu is ze al vijftien jaar secretaresse en penningmeesteres van de Boerinnengilde. Jeanne is eigenlijk de koffiezetteres van de parochiezaal. Ze zet dan ook hele goede koffie. Als er in de zaal iets te doen is zeggen de mensen al vlug: 'we zullen Jeanne Van Raf maar vragen', en Jeanne is net als ik, die zegt dan: 'allee, ja 't is goed'. Omdat ikzelf ook in nogal wat verenigingen zit zijn we dikwijls samen weg 's avonds naar aller lei vergaderingen.

Raf Jansen

elkaar komen. Dat doe ik reeds tien jaar. Ik tap dan wat moppen over wat de Sint dit jaar weer heeft meegemaakt. Naar het schijnt zijn die moppen niet altijd even proper. Sommige mensen vinden het wel raar dat ze mij een paar uren van tevoren in de kerk als lector een heel andere boodschap hebben horen verkondigen, want dat doe ik ook al van zolang het toegestaan is. Ik wacht dan wel met die moppen tot de pastoor weg is natuurlijk. In Meer heeft een tijd geleden ook een paar jaren een parochieraad bestaan waarvan ik lid van het dagelijks bestuur was. Ik ben al heel lang toeziend vennoot van de Cera (Raiffeisenkas) van Meer, penningmeester van het rode kruis, en secretaris van het A.C.V. ben ik ook lang geweest. Dan ben ik ook nog voorzitter van de plaatselijke afdeling van de ziekenkas en van de ziekenzorg. Ja, ze vragen me nogal gemakkelijk voor een vertrouwenspost, voor het geld te ontvangen en te bewaren, daar schijn ik nogal secuur in te zijn. Vroeger was er in Meer ook nog een wieler- en supportersclub waarvan ik jarenlang voorzitter geweest ben, en de bibliotheek heb ik ook jarenlang gedaan, in de tijd van Gregoir en Van de Ven. Kortom, allerlei postjes waar niks mee verdiend is, zeg ik wel eens lachend, want als er iets aan te verdienen valt komen ze mij niet vragen, natuurlijk.

'De koning van Hullabulla' en andere avonturen...

Raf als moppentappende Sint-IViklaas. Ja, ik zit wel tot over mijn schouders in het verenigingsleven: zo ben ik wijkmeester van de K.W.B., secretaris en penningmeester van de voetbal, lid van de toneelkring, bestuurslid van de fanfare. Daarbij houd ik me ook bezig met de jaarlijkse hobbytentoonstelling, en speel ik Sint-Niklaas als de vijftigjarigen bij

Toneel en toneelspelers, dat is altijd een grote liefde geweest van mij. Ast Fonteyne, die vroeger dictie gaf op het seminarie, heeft me daar voor het eerst warm voor gemaakt. De manier waarop die man regisseerde bijvoorbeeld was wel heel apart. Hij heeft eigenlijk Senne Rouffaer, die een klasgenoot was van mij, ontdekt en gelanceerd. In 1942 ben ik begonnen met toneel, met de studentenbond. Destijds speelde iedere vereniging toneel in de winter. Dat begon clan al om zes uur 's avonds want er moesten twee stukken gespeeld worden: een drama en een klucht. Die drama's waren wel verschrikkelijk drakerig, de bedoeling was dat er flink geblèt werd in de zaal. Je kent dat wel: een kindje gestorven en dan stond het lijkkistje op het toneel en moesten wij als familieleden opkomen met tranen in de ogen en een rode bollekenszakdoek in de hand. In die tijd was


EEN SENATOR VOOR DE STREEK VAN HOOGSTRATEN

IRLY&V ARNOLD IPVV

VAN APEREN

I

IRVV

le pi ts en t (rose kiesbrief)

Lijstduwer Provincieraad (groene kiesbrief)


'Als ge nog eens een grootvader van doen hebt' wil ik nog wel eens inspringen heb ik gezegd. Trouwens die moderne stukken liggen mij niet meer zo, met een badpak aan 't strand gaan liggen op het toneel is niks voor rilij.

Het echte amateursvoetbal...

Raf in zijn eerste toneelrol: de reus in 'Klein Duimpje'. het toneel natuurlijk nog ongemengd. Een moeder zag men niet, die was altijd al dood, het enige dat je ervan te zien kreeg was een foto op de schouw. En dan die kluchten: het kon niet gek genoeg zijn. Stukken zoals 'De meid van de pastoor' kenden heelwat succes. Het liefst zagen ze U nog opkomen met een varkensbiaas, of in pyjama. Er werd gegooid met pispotten enzovoort, het kon niet op. Vooral aan 'De Koning van Hullabulla' heb ik veel goede herinneringen. Daarin speelde ik de rol van de niet zo verstandige boerenburgemeester, die altijd op z'n secretaris rekent en wiens gemeente zogezegd bezoek zal krijgen van de koning van Hullabulla, die uiteindelijk zwari bleek le zijn, Latijn sprak en mij decoreerde met een stierenmedaille. Wat hebben we toen toch gelachen! Ook 'Papa is professor' was één van mijn lievelingsrollen. Daarin mocht ik de komische rol spelen van een zatlap, en mocht ik ook ccn stukske vrijen. Met 'Het Heidebloempje', hebben we aan diverse éénakterlestivals deelgenomen en telkens goede resultaten behaald. Ook aan 'De Verkochle (irootvader' heh ik gned herinncringcn, daarnic.c giligLit we iii HulIdild Spelen, naar Wernhout. Ja, we hebben heel wat buitendorpse voorstellingen gegeven, maar uiteindelijk zijt ge 't best af in uw eigen zaal, die nu echt tiptop in orde is. Mijn eerste rol? Dat was de reus in 'Klein Duimpke'.

Een paar jaren geleden ben ik gedecoreerd geweest wegens 40 jaar acteur. Nu ik wat ouder ben geworden en mijn tekst niet altijd even goed meer kan onthouden, dat merk je hoor, ben ik gestopt met acteren. Er zijn namelijk nogal wat jongeren die ook in toneel geïnteresseerd zijn en die moet je de kans geven.

Een zeer groot gedeelte van mijn leven heb ik besteed aan de Meerse voetbal. Vanaf 1949 ben ik al secretaris en penningmeester. Ik ben waarschijnlijk de voetbalsecretaris met de langste diensttijd. Zelf heb ik nooit in competitie gespeeld, nee ik ben niet zo'n sportman, biljarten of kaarten ook niet, want ik ben geen café-man, ik drink trouwens nooit bier. Vroeger heb ik wel eens een tijdje zot gestaan van kaarten, ik reed zelfs als enige Belg op zaterdagavond naar Zundert om een kilo boter te kopen en aan de rikprijskamp mee te doen. Als er nu kaartprijskampen zijn vragen ze mij altijd als 'uitmaker'. Ja, de voetbal, daaraan heb ik heelwat herinneringen, vooral de derby Meer-Meerle, dat was vroeger één en ander! Vooral als er gevochten werd, binnen of buiten de lijn. Als er niet gevochten werd zeiden de mensen: 'ba, wat een slechte match, wat speelden ze toch slecht.' Dikwijls genoeg gendarmen op het plein, en dat was nodig ook hoor! Over gendarmen gesproken, ik herinner me nog dat we voor de derby Meer-Meerle één van onze beste spelers, Herman Gabriëls, zouden moeten

Raf gedecoreerd wegens 40 jaar acteur.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, TeL 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9


ze de administratieve verplichtingen niet kenden. De mensen laten dikwiils alles zomaar waaien en draaien. Ja, eigenlijk was ik wel graag sociaal assistent geworden, maar dat bestond in mijn tijd nog niet. Ge kunt de mensen dan helpen met van alles en daar hebt ge voldoening van. In mijn job van controleur van de RVA ben ik eigenlijk nooit tevredener geweest dan die keer dat ik eens iemand niet gepakt heb die aan den dop stond en toch er nog bij werkte. Het was met de kerst- en eindejaarsfeesten en ik wist dat die man juist heel veel tegenslag had gehad in zijn gezin. Als ik hem nu pakte, zou dat er nog eens bijkomen. Ik heb hem dat toen gezegd, dat ik hem niet zou pakken en daar heb ik achteraf veel voldoening van gehad, dat ik mijn job eens een keer NIET gedaan heb. Ik tracht de zaken altijd op een menselijke manier op te lassen en de wet toe te passen naar de geest in plaats van naar de letter. Dat ligt nu eenmaal zo in mijn aard.

missen, die als soldaat in Duitsland lag. 't Is lang gcicdcn hoor waar ik nu over spreek. Dat Lag er heel slecht uit voor ons en ik ging ccns klappen met z'n ouders: Marie en Stan. '1-tij zal thuis zijn', verzekerde Stan me. Ik vroeg me wel af hoe hij dat voor mekaar zou krijgen, maar inderdaad de bewuste derbyzondag was hij thuis. Ze hadden hem een telegram gestuurd met de tekst: 'Kom dringend over, moeder heeft een beroerte gehad'. Marie heeft dan heel dat week-eind met haar peignoir aan in de zetel gezeten. Een paar gendarmen kwamen er aan huis om te controleren. 'En welke dokter heeft u verzorgd?'. 'Ah, dokter Convents, hé'. De gendarmen naar Convents. 'Ja, die heeft een beroerte gehad, ik heb die verzorgd.' Dat konden die geisdarmen dan in hun vcrslag schrijven. Con vents was toen voorzitter van de voetbal. We vVûflflCfl dc derby met 3 0, alle goals gemaakt door Gabriëls. 'Hij moest thuis zijn voor den derby' smaalden de gendarmen, die natuurlijk van Mcciie varen, maar ze konden cr niks aan doen. haha! en k

En ook nog politiek... .' .:

Rad als

si ïHddi[.

Een andere straffe toer van vroeger werd verzonnen door Janneke Snoeys. We stonden er eens een keer heel slecht voor, allemaal zieken en gekwetsten, zo konden we toch niet spelen. Janneke had er wat op gevonden. 's Zondags ging hij al vroeg naar het plein, nam de regeninstallatie en zette heel het plein onder water. Nergens had het geregend, maar in Meer werd het plein afgekeurd wegens wateroverlast. De tegenploeg moest terug naar huis. Later toen onze ploeg weer volledig was, werd de match dan toch gespeeld, we wonnen en... er was veel volk toen, haha. De scheidsrechters hebben het hier soms ook hard te verduren gehad. Zo ging er eens een scheidsrechter van bangigheid op de loop, hij birsde door de weien tot waar toen dove Jan Vinck woonde, ging er in paniek binnen en kroop in de eerste kleerkast die hij zag staan. Die mensen verschoten toen nogal, iemand die zomaar komt binnengelopen en in de kleerkast kruipt. Onze voetbalvereniging is waarschijnlijk de enige die nog echt zuiver amateuristisch is, en daar ben ik vôôr. Als ze bij ons beginnen met 100 fr of zo te betalen, of nog meer als ze winnen of gelijk spelen, dan doe ik niet meer mee. Ik verdien er ook niks aan, integendeel, het kost me geld. Zelfs telefoon reken ik niet aan! En dat hebt ge wel nodig hoor als ge elke week zo'n 130 man op de been moet krijgen. Ja, de voetbal, dat is waarlijk een stuk van mijn leven!

En dan de politiek, daar heb ik ook nog zes jaar en een half actief ingezeten. Ik was gemeenteraadslid in de laatste gemeenteraad te Meer, vlak voor de fusie. Na de fusie ben ik niet meer opgekomen. De politiek sprak me niet meer aan: ge doet het voor het algemeen welzijn van de bevolking maar dan komt ge in een partij en ge verliest direkt een aantal vrienden. In plaats van samen te werken werkt men in de politiek mekaar maar al te dikwijls tegen. Ik heb ervaren dat een politieker in 't algemeen iemand is met een masker op, iemand die zich niet laat zien in z'n ware gedaante - het meeste gebeurt immers achter de schermen. Ze zijn poeslief als ge ze ontmoet, ge krijgt er al eens een pint van maar achter de schermen trachten ze dikwijls allerlei zaken te kelderen, nee ik heb bepaald een lage dunk van de meeste politiekers. In die periode heb ik ervaren dat de mensen die nogal veel stemmen haalden, waarin de mensen dus hun vertrouwen gesteld hadden, dat die niet verkozen werden en dat op de lijst van Fons Sprangers, die heel populair was, een aantal mensen, zoals Jan Hoek bijvoorbeeld, met heel weinig stemmen wel verkozen werd omwille van de lijststemmen. We zijn er toen met de CVP in de oppositie wel flink tegenaan gegaan - ik heb toen heel zorgvuldig de rekeningen en de verslagen van het college gecontroleerd - tot ze de inzagetijd beperkten tot donderdagavond enkele uren. Een andere reden waarom ik niet meer opgekomen ben na de fusie is dat ik toen in mijn beroep als controleur van de RVA ook de baan zou opgaan, en de mensen zouden dat wel als onverenigbaar beschouwd hebben. Natuurlijk, de oppositie moet controleren en zeggen dat de meerderheid alles verkeerd doet. Ik ben voorstander van samenwerken en dat was toen heel moeilijk. Maar als bepaalde mensen U geen goedendag meer zeggen, en ge zelfs met de Post dreigbrieven in uw bus krijgt, dan hoeft het voor mij niet meer. Trouwens, ge kunt de mensen ook dikwijls met van alles helpen zonder in de politiek te zitten. Sociaal dienstbetoon, daar heb ik eigenlijk altijd wel wat aan gedaan. Door mijn job heb ik immers nogal wat relaties en ik zag dat de mensen nogal eens geld lieten liggen omdat

Een leven in dienst van de RVA... Ik heb destijds gestudeerd op het seminarie. Daar heb ik toen eens iets grappigs meegemaakt. Een van de eerste avonden dat ik er was, als kleine bengel moest ik 's nachts heel dringend, maar ik wist niet waar de WC was! Wat nu gedaan? Plots wist ik het. Ik nam een handdoek uit de kast, draaide hem daarin en legde hem terug! Dat stonk daar nogal in die alkoof 's morgens! Vanaf 1949 werk ik al bij de RVA in Turnhout. Naveau heeft me daar binnengeloodst en ik heb mij daar altijd goed aanvaard en gelukkig gevoeld. Aanvankelijk reed ik met de bus elke dag op en af naar Turnhout. Ik vertrok dan om zeven uur 's morgens en was pas om halfacht 's avonds terug, om 8 uur te werken. Om kwart voor vijf had ik gedaan maar de eerste bus was pas om twintig na zes. 't Is zelfs gebeurd dat ik ondertussen te biechten ging. Ik heb toen ook heel wat commissies gedaan voor mensen van Meer. De meesten hadden toen geen auto en als er iets van Turnhout moest afgehaald worden, een verdwaalde duif van een duivenmelker, een gebit dat men bij de tandarts in de maak had, of een hoed van de modist, dan bracht ik dat allemaal mee. Weet ge dat ik zelfs drie klein mannen heb grootgebracht? Ik nam namelijk elke morgen verse moedermelk mee voor baby's die in het moederhuis in de couveuse lagen. 's Middags liep ik dan over en 't weer naar 't moederhuis. Zo moest ik eens garnalen meebrengen voor de pastoor, ik spreek nu over Prauwke Aerts, onze vroegere pastoor. Er was iets te doen in de school, een inhuldiging van een nieuw gebouw of zo en de nonnekens wilden koude pia's maken. De pastoor was al bij ons geweest maar ik was niet thuis. Zaterdagochtend (ik werkte toen ook op zaterdag) ging ik eerst langs de kerk en vroeg aan de koster of de pastoor daar was want die moest mij schijnt hebben. 'Hij zit in de biechtstoel maar ik zal hem wel eens roepen', zei de koster. Er zaten wel drie rijen mensen te wachten. Hij klopte op de biechtstoel, de pastoor stak z'n kop buiten, zag mij staan en riep: ,'t Is om te vragen of ge geen garnalen kunt meebrengen voor de nonnen', breng maar een kilo mee!'. Toen ik al buiten was dacht ik er ineens aan dat ik vergeten te vragen was of het nu gepelde of ongepelde moesten zijn. Ik dus terug. Ik zal zelf wel kloppen, dacht ik toen.


Raf Jansen & Jeanne Van Gestel. Ik klopte en hij stak z'n kop weer buiten. 'Gepelde of ongepelde, mijnheer pastoor?' 'Pak maar gepelde, want de nonnen hebben al dol genoeg' antwoordde hij, haha. Ja, dat was Prauwke Aerts. En nu ben ik 64, in mei volgend jaar zal ik met pensioen moeten gaan. Tijdens mijn loopbaan bij de RVA heb ik het werkloosheidscijfer enorm zien stijgen. In de gouden jaren, toen er nog geld was, werden steeds meer mensen toegelaten tot de dop, vooral vrouwen en schoolverlaters. Nu we er een stuk

slechter aan toe zijn, is het niet zo simpel om deze mensen weer uit te sluiten. De werkloosheid bij de mannen is nu wel iets minder, maar bij de vrouwen blijft het hetzelfde. De mensen laten die 10.000 fr extra-inkomen die ze kunnen verdienen door elke dag naar het gemeentehuis te lopen, niet zomaar schieten. Het beruchte artikel 143, waardoor langdurige werklozen konden uitgesloten worden, heeft eigenlijk geen effect gehad. De vakbond is toen op z'n achterste poten gaan staan omdat veel mensen die uitgesloten werden, ook

hun lidmaatschap van de vakbond opzegden. Uiteindelijk heeft men het artikel zo gewijzigd dat nog enkel mensen met een gezamenlijk inkomen groter dan 600.000 fr plus 24.000 Fr per kind voor uitsluiting in aanmerking komen. In het arrondissement Turnhout zijn er dat nog geen honderd. De RVA van Turnhout is zeer soepel. Werk weigeren was vroeger strafbaar. In het arrondissement Turnhout kunt ge gerust werk weigeren, daar zal geen sanctie op volgen. In Loenhout of Sint-Lenaarts, dat onder Antwerpen valt, moeten ze dat niet riskeren. Maar ja, de direkteur van cle afdeling tewerkstelling in Turnhout is een ode, die zegt: 'Ge moogt daar niets aan doen'. Ja, zo is het nu eenmaal. Er is bijvoorbeeld een groot tekort aan geschoolde arbeicters in hout en bouw, wegens de mogelijkheid tot brugrustpensioen op 57 jaar. Die zijn echter niet aangevuld. Een plafonneur bijvoorbeeld, kunt ge op 't moment niet krijgen. Een plafonneur die dopt en werkt weigert omdat hij bijvoorbeeld niet meer in hout en bouw wil werken, zal hier niet geschorst worden. Als de RVA wel zou schorsen zou hij misschien niet weigeren, maar ja. Volgend jaar moet ik op pensioen. Daar heb ik wel een beetje schrik van. Sommige zeggen dat ge dan pas tijd te kort komt, we zullen wel zien.

Tot zover ons gezellig gesprek met Raf en Jeanne, twee mensen die heel wat betekenen voor het dorps- en verenigingsleven te Meer en eerlijk gezegd, wij hebben niet de indruk dat dit zal verminderen wanneer Raf op pensioen gaat.0


JEF VAN LOOY

ALOIS RUTS

JO DE MEESTER

2e PLAATS KAMER

5e PLAATS KAMER

2e OPVOLGER SENAAT

:(端m

(nv P

KIES VOOR EEN PLAATSELIJK C.V.P. KANDIDAAT flF (flFIF WFf1

S

.Ji .

8

GUST STOFFELS

DIRK VAN DER HERTEN

HERMAN VERLINDEN

2e PLAATS PROVINCIE

4e PLAATS PROVINCIE

6e PLAATS PROVINCIE


VANUIT HET STADHUIS... Begroting-1988 gewikt en gewogen Om 20.05 uur opende burgemeester Jansen op maandag 16 november 1987 de raadsvergadering. Er was maar weinig belangstelling voor de bespreking van de nieuwe begroting. Een tiental mensen zitten op de plaatsen voorbehouden voor het publiek en aan de perstafels vier verslaggevers. Het gemeentebestuur is volledig aanwezig. De meeste punten worden op dezelfde wijze afgehandeld: schepen Aerts leest het artikel en vermeldt ontvangsten en uitgaven, burgemeester Jansen vraagt het akkoord, sommige raadsleden vragen soms uitleg of zijn niet akkoord of hebben een tegenvoorstel, meestal laat de voorzitter bij stemming beslissen - meerderheid (KGB-OCD) tegen minderheid (CVP-FB) - en enkele keren worden kleine aanpassingen genoteerd. Niettegenstaande de oppositie soms stevige argumenten heeft om het anders te doen, wordt meestal hun redenering niet gevolgd en behoudt men het voorstel van de meerderheid met 12 tegen 11 stemmen. Dit zal wel het normale politieke noodlot van een oppositie zijn maar op deze manier wordt toch de inbreng van een grote minderheid verwaarloosd. Het jongste raadslid van de bende, aldus voorzitter Jansen, trekt als eerste stemmer; n창 het college, raadslid Frans Adams. Na enkele kleine verbeteringen wordt het verslag van de raadszitting van 12 oktober goedgekeurd. De laatste begrotingswijziging van dit jaar: nr. 3 van de gewone dienst en lit. D van de buitengewone dienst. De meeste uitgaven betreffen allerlei aanpassingen in de personeelsen werkingskosten en de inkomsten hebben betrekking op dividenden van Iveka en Pidpa in de gewone dienst. Schepen Sprangers geeft een uitvoerige uitleg bij het vonnis van 26.02.81 waardoor de gemeente 640.274 fr. moet betalen aan het kinderbijslagfonds. Dit is volgens hem een gevolg van een administratieve nalatigheid. De belangrijkste uitgavenverhoging in de buitengewone dienst heeft betrekking op de verlegging en inbuizing van de Kasteelbeek. De Kasteelbeek is de waterloop, komende van Rijkevorsel (De Hees), sterk vervuild vanaf de firma Polfruit, komt daarna samen met de Poeleindeloop in de Bosloop en stroomt, intussen verder vervuild door afwatering van Rovana, daarna in de Mark. Ter hoogte van het Groenewoud loopt de Kasteelbeek dwars doorheen bouwplaatsen naast het kerkhof en een nieuwe verkaveling. De eigenaar kan niet verkavelen omdat de percelen in twee worden gesneden. Uiteindelijk heeft hij hiervoor de toelating gekregen van de provincie. Daar de weg van het Groenewoud toch opgebroken wordt omwille van de aanleg van de persleiding Rijkevorsel-Hoogstraten, is het eenvoudig om de beek ineens in te buizen tot het einde van het Groenewoud. Het is natuurlijk logisch dat de kosten verhaald worden op de eigenaar van de bouwpercelen. Schepen Verhuist is niet zo gerust in de finan-

de begrotingswijziging niet goedkeuren omwille van de manier waarop ze gebracht is. KGB en OCD zijn wel akkoord. Het O.C.M.W. heeft ook nog een begrotingswijziging voor het dienstjaar 1987. Voorzitter Jansen noteert de vragen en opmerkingen van de raadsleden Peerlinck (CVP) en Van Ammel (KGB). Schepen VerhuIst (FB) is verwonderd over deze tussenkomsten: waarom is dat niet besproken met de verschillende frakties in het OCMW-bestuur? Burgemeester Jansen schorst de vergadering en geeft aan O.C.M.W.-voorzitter, A. Van Aperen, gedurende 40 minuten de tijd om hierop te antwoorden. Het gaat hier over o.a. een erfenis van 1,2 miljoen fr die niet vermeld wordt, over de stijging der kosten voor levensmiddelen, de meer uitgaven voor verwarming, de verkoop van het begijnhof aan de gemeente, de aanleg van een reservefonds en de invoering van de automatisatie van de administratie. Voorzitter Van Aperen zegt dat men die erfenis nog niet ontvangen heeft, dat steeds meer mensen een beroep doen op warme maaltijden vanwege het OCMW en dat de verkoop van het begijnhof nog niet (financieel) is geregeld. Wat betreft de aankoop van de woningen 9-10-11 voor het toekomstige Ost-museum ontbreekt nog een raadsbeslissing zodat er ook geen betaling kan gebeuren. Ongeveer de helft van de huuropbrengsten van de bejaardenwoningen worden gereserveerd voor eventuele grote onderhoudswerken en herstellingen. Ook het OCMW denkt aan de invoering van een computer. Zal dit gebeuren in overleg met het gemeentebestuur? Schepen Verhulst vraagt of dit reeds besproken is tijdens net UrlemaanuefliKs overtec tussen ae oetoe

BEG RAFEN ISSEN

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91.

--

besturen. Zo heeft men samen met de OCMWbegrotingswijziging ineens ook de OCMWbegroting 1988 behandeld.

O.C.M.W.-begroting De belangrijkste uitgaven zijn: administratie 9,9 miljoen fr., keuken 13,1 milj., sociale bijstand 11,1 milj., voorschotten 2,2 milj., bejaardentehuis 53,8 milj., bejaardenhulp 2,4 milj., thuisbezorgde maaltijden 3,3 milj., poetsdienst 1,5 milj., bejaardenwoningen 3,2 milj. fr . Het gemeentelijk aandeel in de OCMW-begroting bedraagt 20,6 miljoen fr. De CVP-fraktie vindt dat deze begroting weer te veel onnauwkeurigheden of onjuiste inschattingen bevat. Stelt men de begroting misschien te vroeg op zodat men zich op oude cijfers moet baseren terwijl men nog onvoldoende kennis heeft van de huidige gegevens wat een aantal begrotingswijzigingen in de loop van het volgende jaar weer noodzakelijk maakt.

Stadsbegroting-1988 De vertrekbasis van een nieuwe begroting is de koptabel. De gewone dienst heeft een overschot van 12,5 miljoen fr. en de buitengewone dienst een overschot van 2,2 miljoen fr. We vermelden hier de belangrijkste ontvangsten: van het gemeentefonds 43,7 milj., belasting waterleiding 1,9 milj., afhalen van huisvuil 3,5 milj., belasting riolering 2,2 milj., onroerende voorheffing 45,4 milj., personenbelasting 39,3 milj., belasting motorrijtuigen 3,6 milj., dividend gas 3,5 milj., elektriciteit 29,9 milj., tv-distributie 1,3 milj., rijkssubsidie bibliotheek 2,9 milj., dividend Pidpa 3,6 milj., e.a. Deze ontvangsten zijn noodzakelijk voor de normale werking van de gemeente zoals het betalen van het personeel, de werkingskosten en het aflossen van de schuldenlast. De belastingen worden niet verhoogd. Enkele belangrijke uitgaven die voorzien zijn in het investeringsprogramma zijn: aankoop van gronden en gebouwen 7 milj.fr ., kantoormachines 1 milj., oprichten en verbouwen van diverse gebouwen 1 milj., verwerven van onroerende goederen voor wegenwerken 5 milj., gemeentemagazijnen 2 milj., studie en aanlegkosten voor verschillende wegen 19,7 milj.,


aankoop voertuigen 9 miii., aanleg en aanplanting parkeerplaats 3 milj., openbare verlichting 4,5 miij., verwerven van onroerende goederen 2 milj., werken aan gebouwen 3,5 milj., aanleg en infrastructuur zwembad 1,3 milj., gronden en aanleg sportvelden 2 milj., restauratie St.-Clemenskerk, Minderhout 2de fase 15 miii., nogmaals werken aan gebouwen 4 milj., studie en aanlegkosten rioleringswerken in Meersel-Dreef 70 miii. en aanleg of uitbreiding van de begraafplaatsen 1 milj.fr . Het resultaat van de totale ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst, eigen en vorige dienstjaren samen, geeft een overschot van 1,5 miljoen îr. Het eigen dienstjaar geeft een nadelig saldo van 8,1 miii. wat een ongunstige toestand is voor de toekomst. Als de reserves opgebruikt zijn kan men alleen nog maar gaan bezuinigen of de belastingen verhogen. Het college hoopt dat de transportzone aan de grens in Meer nog wel wat extra geld zal opbrengen voor de gemeente en zijn inwoners. De buitengewone dienst, waarin het investeringsprogramma zit, heeft een overschot van 407.574 fr op de eigen en vorige dienstjaren. Het eigen dienstjaar vertoont eveneens een nadelig saldo van 4,3 miij.fr. Dit komt voor een deel omdat men een aantal buitengewone uitgaven met eigen middelen wil financieren. Bij het begin van de bespreking van deze begroting wil schepen Verhuist zijn visie op het werkstuk toelichten. Deze begroting is volgens hem geen beleidsinstrument maar louter een samenraapsel van cijfers opgegeven door de diensten en het noteren van voorstellen van schepenen zonder tot een samenhangend geheel te komen. Uit het investeringsprogramma blijkt volgens hem duidelijk dat de ge-

meenteraadsverkiezingen op komst zijn. De uitgaven zijn bedoeld om bepaalde groepen en personen gelukkig te maken met beloften maar ook met de bedoeling om de volgende meerderheid voor voldongen feiten te stellen. Volgens schepen Verhuist wil men op deze wijze proberen om ook de inwoners van Meerie en Meersel-Dreef voor de KGB te winnen. Alles moet ôp in 1988. Burgemeester Jansen ontneemt hem het woord en zegt dat dit maar praat is voor de tribune. Ook schepen Pauwels en Aerts zijn niet akkoord met schepen Verhuist. De voorzitter begint met de bespreking van de begroting. Hij hoopt dat dit vlot zal gaan daar er reeds een voorbespreking is geweest in de commissie-financiën. Maar raadslid Peerlinck merkt op dat sommige bedragen nadien nog gewijzigd werden, dat de voorbereidingstijd te klein was en de bespreking in de commissie te kort en oppervlakkig zodat men nu wel bijkomende uitleg moet vragen. Waarom worden de kermiskramen niet minder belast? Waar is het reglement over het plaatsen van terrassen? Waarom meer geld voor raadsleden, verkiezingen en receptiekosten? De verdubbeling van de receptiekosten is voor de ene normaal en noodzakelijk en voor de andere een bron van ergernis. Burgemeester Jansen vindt het een moeilijke zaak: Welke receptie wel of niet aannemen? Wie wordt er wel of niet uitgenodigd? Kan men mensen weigeren? Op verschillende plaatsen in de begroting is er geld voorzien voor aanplantingen. Blijkbaar willen verschillende schepenen in 1988 een boompje planten. Raadslid Peerlinck vraagt zich af of dit wel ernstig bekeken is.

Men zou vooral de aanplantingen van de ruilverkaveling willen verbeteren en uitbreiden en hier en daar de plantsoenen verfraaien met degelijk plantmateriaal.

Begijnhof Dit uniek en prachtig, maar vervallen deel van Hoogstraten blijft een steen des aanstoots in de gemeenteraad. Bij de KGB hoor je stemmen in de richting van: afbreken, de buidozer gebruiken, had het maar gebrand,... terwijl de FB pleit voor een behoud en restauratie,... de CVP zich niet duidelijk uitspreekt maar waarschijnlijk schrik heeft van de en de OCD zwijgt maar met de kosten KGB meestemt. Hoogstraten is Brugge niet maar we vragen ons toch af of er hier geen zinvol compromis mogelijk is: behoud van een uitzonderlijk historisch-cultureel ergfoed zonder een financiële overbelasting voor de gemeente en zijn inwoners! Een goed inzicht over de mogelijke nieuwe funkties van het begijnhof brengt ons misschien een stap dichter bij de mogelijke financiële oplossing. Volgens schepen Verhuist en raadslid Koyen laat men de zaak opzettelijk verkrotten want er is geen afzonderlijk bedrag voorzien voor onderhoudswerken en er staat geen geld in de begroting om maar een begin van restauratie mogelijk te maken. Burgemeester Jansen denkt of hoopt dat er binnenkort wei een oplossing zal gevonden worden maar zegt niet duidelijk wat of wanneer. ...

De raadsleden Verlinden en Peerlinck zijn wel gelukkig met het bedrag van 300.000 fr voor de werklozenwerking. Zij hopen dan ook dat dit geld goed besteed zal worden.

Laten Vlamingen zich weer bij de bok zetten! UIM[LLN

_j

Happart en zijn brede Waalse aanhang, over alle Waalse partijen verspreid, wilden de kop van Martens en Co. Wetten, voorschriften en adviezen van de hoogste kwaliteit tellen niet wanneer het om Vlaamse aangelegenheden gaat. De Walen hebben eerste Piet Martens onthoofd en hebben Vlaanderen vernederd. Niet Martens en Co, maar de Waal Happart met zijn aanhangers uit alle Waalse partijen besturen het land. Dat is de feitelijke toestand. Deze situatie dient eerst en vooral geklaard want het kwaad zit erg diep. Hierover spreken de C.V.P. en Liberalen niet. Ook de Socialisten houden zich op de vlakte. 'Misschien voor binnen zoveel jaar een hervorming van het belgisch huishouden'; en, 'wij hebben andere problemen bij voorkeur op te lossen', klinkt het overal. De Volksunie weet beter en klaagt aan: de jaarlijke diefstal van 120 miljard Vlaams geld (60.000 B.F. per gezin) - wie spreekt er van minder belastingen! - de onfatsoenlijke benoemingen in de magistratuur en in zoveel andere diensten, de smeergelden, de financiële manipulaties van ziekenfondsgelden, de verloedering van het leefmilieu. De potjes worden door de kleurpartijen eerder afgedekt. Vlaanderen dreigt over gans de lijn het gelag te betalen. De Volksunie wil dit verhinderen. Vlamingen worden niet meer bij de bok gezet! Daarom moet je NU de Volksunie steunen. Het Volksunie programma is duidelijk en klaar.

De Volksume geeft u de oplossing! Maak ons sterk. NU - harde afspraken: Bij de grondwetswijziging duidelijke beslissingen: Vlaanderen baas in eigen huis, op eigen grondgebied, over eigen centen. Vlaanderen en Wallonië hebben zich niet te mengen in mekaars aangelegenheden. In Hoofdstad-Brussel moeten de Vlamingen daadwerkelijk deel in de macht hebben. Wij willen een eenvoudige,doorzichtige en spaarzame staatshervorming. Met een rechtstreeks verkozen Vlaamse Raad. NU - een stevige vuist. Meer werk. Een sterk frank. Minder belastingdruk. Industriële vernieuwing. Een fijn leefmilieu. Afbouw van de rijksschuld mits een zindelijk hervormd land, zonder kwibussen als Happart en met een zuinig beheerde Vlaamse staat. Hiervoor is een kordate aanpak nodig van de Volksunie; met uw steun kan het! NU - propere handen: De Volksunie wil een Vlaanderen waar de regeringsleiders zich fatsoenlijk gedragen. Waar geen plaats meer is voor smeergeld, financiële schandalen en wapensmokkel. Waar benoemingen eerlijk gebeuren, volgens bekwaamheid en ervaring.., niet naar partijkaarten of familierelaties. De Volksunie wil dringend een fris en vrij Vlaanderen, verdraagzaam en vredelievend, open haar Europa en de hele wereld.

10

Jos Vaigaeren, geneesheer Arrondissementeel Volksunie Voorzitter 2e plaats op de kamerlijst

Slot-beschouwing Als ovenuigd Vlaarns-nationalist heb ik mii seden 1968 ingezet voor de Volksunie. Vrank en vrij heb ik steeds mijn standpunten en inzichten kenbaar gemaakt. Samen zeggen wij stop alle onrecht, elke vernedering en diefstal jegens Vlaanderen. Voor een kordate aan pak. NU alle simpatie en steun voor de Volksunie. Als Volksunie-voorzitter van het Arr. Turnhout dank ik je voor het vertrouwen. Uw stem achter mijn naam ervaar ik als een waardering voor mijn jarenlange inzet ten bate van Vlaanderen mijn Vaderland. Jo Valgaeren, arr. Volksunie-voorzitter 2e plaats op de kamerlijst, Turnhoutsebaan 112, MOL


Ondertussen is het reeds laat geworden, de aandacht verslapt en sommigen beginnen hun papieren reeds in te pakken. Het jaarverslag van het college, de meerj arenplanning, de energienota en de stedelijke waarborgen krijgen niet veel aandacht meer.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen Naast de grote kol lekties vindt u er ook honderden speciaiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogel:1k Gesloten: zondag en maandaguoorm:ddag

Heilig Bloedlaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127

Huisvesting Zowel raadslid Jacobs als Van Huffel hebben bij dit punt een opmerking. Gezien het aantal aanvragen voor gemeentelijke huisvestingspremies vinden zij het voorziene bedrag van 600.000 fr te laag. Deze premies zijn goed besteed want zij komen die mensen ter hulp waarvoor het reeds zeer lastig is om te bouwen gezien het laag belastbaar inkomen. Jacobs vraagt het bedrag op te trekken naar 1 miljoen en Van Huffel denkt dat 800.000 fr voldoende zal zijn. Na enige aarzeling is men akkoord met 900.000 fr.

fr voor een plan van een eventuele nieuwe bibliotheek. Een van de laatste diskussies heeft betrekking op een bedrag van 500.000 fr voor tvdistributie. Raadslid Koyen vindt het onverantwoord dat gemeenschapsgelden gebruikt worden voor dergelijk luxe-projekt. Schepen Pauwels is het hiermee niet eens. Volgens hem is televisie een gewoon gebruiksvoorwerp waarop iedereen recht heeft. Raadslid Peerlinck merkt nog op dat men alleen in Hoogstraten belasting heft op een basisbehoefte als waterleiding. Is hier geen tegenspraak: TVdistributie subsidiëren en waterleiding belasten.

Meerjarenplanning Schepen Verhuist trekt de aandacht op het feit dat er geen overeenstemming is tussen de begroting en de meerjarenplanning. In de begroting is geen geld voorzien voor de restauratie van het begijnhof maar in de meerj arenplanning is er sprake van uitvoering lste fase. De kosten van de riolering in MeerselDreef zijn volledig voorzien in de begroting van 1988 maar in de meerjarenplanning is er sprake van 1988 en 1989. Na enige aarzeling beslist men toch om het een en het ander te gaan aanpassen.

Opcentiemen De gemeente behoudt een aanslagvoet van 1700 opcentiemen op onroerende voorheffing wat 45,4 miljoen fr. opbrengt. De gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting houdt de aanslagvoet van 6%. Deze opbrengst is volgens de raming van de belastingen 39,3 miljoen fr. Maar de praktische opbrengsten zijn meestal lager dan de ramingen. Tot slot vraagt het college nog volmacht betreffende werken, leveringen en diensten; voor de gewone dienst tot een bedrag van 500.000 fr en voor de buitengewone dienst tot een bedrag van 100.000 fr. Zoals de meeste punten wordt ook dit goedgekeurd: meerderheid (12) tegen minderheid (11). Het is bijna middernacht en de gemeenteraadszitting wordt gesloten door burgemeester Jansen. Het was een tamelijk rommelige vergadering waar dikwijls meer aandacht werd gegeven aan het gelijk krijgen dan aan de argumentatie en ideeën van de anderen. Maar dat zal wel eigen zijn aan het politieke gebeuren, denken wij.•

Rijksbasisschool In de Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten ligt een groot perceel met daarop ruime en moderne gebouwen: de rijksbasisschooi. Verschillende verenigingen, instellingen en besturen hebben reeds meermaals hun oog op deze panden laten vallen want iedereen vraagt zich af: wanneer staat dit gebouw volledig leeg en welke ruimten worden nu al niet meer gebruikt. Ook schepen Pauwels en Verhuist onderwijs en cultuur - hebben interesse voor deze lokalen want beiden hebben nood aan meer ruimte voor klaslokalen en de bibliotheek. In een vorige gemeenteraad is wel beslist om een nieuwe centrale bibliotheek te bouwen naast de gemeenteschool in de Karel Boomstraat. In de begroting is er misschien wei geld voorzien voor de aankoop van grond maar vond men geen bedrag voor de nieuwbouw of voor een ontwerp. Wil men wel de grond kopen maar geen bibliotheek bouwen? Raadslid Peerlinck vraagt om niet te haastig te zijn met al deze plannen. Laten we wachten tot augustus/september 1988 om te zien wat er met de rijksbasisschool gaat gebeuren. De raad is akkoord dat men ondertussen gaat onderzoeken of men daar lokalen kan huren. In de begroting komt een bedrag van 250.000

I(ari"s coiffure

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 H oogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

- Siertafelkieden, lopers, enz.

11


-

cLJü UX® Vroeger heb ik altijd gemeend dat een maand een lange tijd was. Ik heb mijn mening echter moeten herzien. Sinds ik deze rubriek pleeg, valt het mij immers op hoe vlug een maand voorbij is. Je bent amper bekomen van je vorige schrijfsels of er moet alweer in de pen geklommen worden. En dat is niet altijd even makkelijk of welkom. Maar daarover gaan we nu niet moeilijk doen. Want het is december en dat is in principe een gezellige maand. Het is voor velen ook een maand om thuis te blijven. Maar daaraan zullen de volgende verenigingen zeker geen boodschap hebben. Zij rekenen immers op uw aanwezigheid en willen u vooral het huis uitkrijgen.

lk ivurs c/i akirices

JIc!(/L'/'!oefn/)j( (Iie

Zo bijvoorbeeld de toneelkring 't Heidebloenipje. Voor deze vereniging betekenen de laatste maanden van het jaar telkens een langdurig hoogtepunt. Nog maar pas ligt de succesvolle opvoering van 'Oscar' achter de rug (op bijgevoegde foto ziet u trouwens de acteurs en actrices die daarvoor verantwoordelijk waren) of er kondigt zich reeds een nieuwe toneelhappening aan. Op de zaterdagen 19 en 26 en zondag 27december brengt men de opvoering van 'Zijn vrouw was blond, daarom...', een komedie van Robert Lamoureux in drie bedrijven. Het stuk speelt zich af in de flat van ene Julien De Smedt, een eersteklas vrouwen versierder. Hij voelt zich goed in zijn vel, want het leven is hem gunstig gezind en alles loopt prima volgens zijn drukbezet 'liefdes 'schema. Tot op een mooie meimorgen zijn liefdesnestje aan het wankelen gaat door de bedreigingen van een jaloerse echtgenoot... Om te weten hoe het verder gaat, zal het nodig zijn naar het Meerse paleis voor Schone Kunsten te komen. En wees gerust, u zult zich de verplaatsing niet beklagen. Daar staan de volgende heidebloempjes borg voor: Emilie Kerstens (een nieuw talent, jawel), Rit Rombouts, Els Van Gestel, Marleen Stoffelen, Marianne Jacobs, Frans Van Bladel, Frans Roos, Mark Dufraing, Jos Arnouts en Karel Martens. In een decor van 12

Pierre Huybrechts en onder de ervaren leiding van Herman Dufraing zal de toneelkring opnieuw zijn beste beentje voorzetten om u een avond lang zo goed mogelijk te amuseren. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf woensdag 16 december bij Jaak, Fien, Leo, May en Joris. E De brassband St. Rosalia zal uiteraard ook present zijn op deze toneelavonden. Zij leidt de avonden telkens muzikaal in vanaf 19.00 u. En dat is niet niks. Want wie de brassband laatst nog gehoord heeft, weet dat muzikaal enorme vorderingen gemaakt zijn. We kunnen zonder blozen stellen dat de concerten van de brassband momenteel een ware lust voor het oor zijn. Dus eerst uitstekende muziek en

OSCl R voor het Meerse voetlicht brachten. daarna prima toneel. Wat kan het leven toch mooi zijn. Omdat er echter niet altijd moet geblazen worden, organiseert de brassband op zaterdag 12 december een kaartavond in Kunst en Volk. Begin om 20.00 u. en iedereen, u ook, is daar van harte welkom. lii De

K WB-KA V heeft weer een geslaagde hobbytentoonstelling achter de rug. Langs deze weg dankt het bestuur de massa bezoekers en ex posanten voor hun steun. Vooral op Allerheiligennamiddag liep het storm. 's Maandags-

VAN DEN OUWELAND

avonds vond de tombola plaats. De uitslag daarvan werd met de reclame verspreid. De jaarlijkse K WB-kaartavonden zijn inmiddels gestart. Ze gaan door in het 'Kelderke' van het Meerse gemeentehuis en beginnen om 19.30 u. Er wordt gerikt volgens het gekende 'puntensysteem. De beste vier uitslagen tellen mee voor een algemeen klassement, maar elke avond zijn er ook mooie prijzen te winnen. Iedereen wordt uitgenodigd op de volgende avonden: 27 november, 11 en 18 december, 8 en 15 januari. In de week voor 6 december dooI! St. Niklaas weer door Meer op zoek naar kinderen van KWB-leden onder het motto 'Zijn er hier stoute kinderen?' Op zaterdag 5 december vindt het 50-jan genfeest plaats in de parochiezaal onder het motto 'En we zijn nog maar halfweg!' Eind december tenslotte trekt men naar Hoegaarden om Ier plekke een brouwerij te bezoeken onder het motto 'We pakken er nog ééntje, en dan nog elf!' LII Met de Mussenakker gaat het goed. Men blijft actief. Op vrijdag 27 novemi1i viwthal- n volbeii 1.11 Ct j'i iii Ii leybalploeg. Zaterdag 28 november wordt een historische dag. Dan zal de legendarische Roland en z'n band de Mussenakker ongetwijfeld doen kwijlen van genot. Roland is immers de godfather van de Belgische rock. Roland is echt, puur, heeft zoveel 'roots' als mijn schoonmoeder krulspelden en bezit bovenal de blues. Onmisbaar wordt dit optreden, essentieel, voor zowel jong als oud. En u kan dat allemaal meemaken op zaterdag 28 november in de Mussenakker voor de luttele prijs van 100 frank. Wat zeggen wij dan? Dank u, Mussenakker. En het is nog niet gedaan. Op vrijdag 4december is er een St. Niklaasfuif en op vrijdag 18 deccmbcr ccn proclamatiefuif vanaf 12.00 u. voor alle inoegeblokte scholieren en studenten. Zouden moeverbeterde leraars ook welkom zijn? Je ne sais

pas. LII En al de andere verenigingen die in december iets organiseren? Waar blijven zij met hun berichten? Ongeduldig wacht ik op een teken van leven van hen. Helaas, ik nacht vergeefs. Soms zelfs tot elf-twaalf uur nachts. Maar nee, niks. Ontgoocheld kruip ik dan in bed en droom over een extra-editie van de Hoogstraatse Maand vol met activiteitennieuws van Meerse verenigingen. Juichend word ik dan 's morgens wakker, maar al vlug besef ik dat er iets niet klopt. Wat kan het leven ook hard zijn. U

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

03 / 314.43.83


hIirii

Vol verwachting klopt mijn hart, bij het typen van deze start. Brengt de brave Sint in Wortel een voetpad vanaf het Dorp naar de Langenberg? Zo ziet het er naar uit. Het schepencollege heeft beloofd er werk van te maken naar aanleiding van de BGJG-enquête over (on)Veilig naar school. We zullen zien. 111 Overigens wordt er momenteel door het ge -

lezen, is het weldra 6 december. Om de wensen van al de Wortelse kinderen te kunnen aanhoren komt de Sint een week vroeger nog eens langs in de parochiezaal. Op zaterdag 28 november zorgen de Landelijke Gilde, KWB, KAV, BGJG, KVLV en het Oudercomité voor een hele namiddag animatie en daarna komt de Sint langs met pakjes. LI De maand

meentepersoneel hard gewerkt in het oudgemeentehuis. De bibliotheek werd fris opgeschilderd. Een vergroting van de bibliotheek zit er de eerst volgende jaren niet neer in, want het lokaal dat voor die vergroting moest dienen, kreeg een andere bestemming. De koffieschool van de school in 't Dorp zal daar nu terecht kunnen in een volledig vernieuwd en aangepast lokaal. De leerlingen van de school kunnen daar nu naartoe vanop de koer via de (ook al nieuw geplaatste) fietsenstalling. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in

december wordt door de verenigingen gevuld met winterse aktiviteiten. De KWB verzorgt een 2de kaartavond op vrijdag 4 december in de parochiezaal. Rikkers en Jok kers, allen daarheen. L Ook de gepensioneerdenbond

broederd. El Vrijdag 11 december wordt de volgende match in de Wortelse bowlingcompetitie gespeeld. Het Slot neemt het op tegen de KWB in Breebos. L Wie houdt van

1988! El Zoals u vooraan in deze rubriek kon

schaatsen kan met Vakantiegenoegens op

zorgt voor kaartpiezier voor alle leden van de verbroedering. Woensdagmiddag 9 december wordt er in de parochiezaal al kaartend ver-

zondag 13 december gaan schaatsen in het Turnhoutse IJsstadion. Die dag geniet iedereen van een verminderd groepstarief. Een unieke gelegenheid om goedkoop te genieten van een voormiddag ijspret. 11 vzw Het Slot organiseert op 5 december een Sint Niklaasfuif met optreden van de groep Downtown Crazy. Woensdagavond 16 december verzorgt de KA Veen kerstfeest in de parochiezaal. L

Zaterdag 19 december verzorgt de fanfare een muziekavond in de parochiezaal. De eigen Brassband en Drumband zorgen voor het muzikale feest. In 't Slot treedt diezelfde avond de Antwerpse groep 'Blue Blot' op. Maandag 21 december nodigt de KVLV haar leden uit op het jaarlijks kerstfeest in de parochiezaal. Het einde van dit overwegend natte jaar '87 kan onder andere gevierd worden in 't Slot waar Fale '74 de Oudejaarsfuif animeert. Maar voor het zover is, heeft u alweer een nieuwe Hoogstraatse Maand in handen.•

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96.

Goud in Wortel

Vijftig jaar geleden trouwde Peer Peeters met Anna Adams en de bruiloft werd gevierd in Merksplas, want van daar was de bruid afkomstig. Ze werd in 1913 geboren op een boerderij op 't Hoekeind. Peer was ook een boerenzoon maar werd in Loenhout geboren in 1912. Later verhuisde het gezin Peeters naar Minderhout waar men ging boeren op het Princeven. Zo kwam Peer al dichter bij zijn toekomstige bruid te wonen en kwamen ze elkaar al eens tegen. 'Daar was wel gelegenheid voor' vertelt Anna, er was de 'komedie', een gouden bruiloft in de buurt en ook al eens een keer 'een boer overhalen'(het verhuizen van een boerengezin met heel hun hebben en houden per paard en kar). Maar voor de rest was er niet zoveel te doen, er was de kermis nog, ja. Maar in die tijd moest je om 11 uur thuis zijn, nu gaan ze op dat uur pas op stap.' De verkering werd echter pas definitief toen ze samen op een bruiloft waren bij

s ederLijdse familie. Na hun trou\\ en g uigen Peer en Anna in Wortel wonen waar ze gingen boeren op een boerderij in Langenberg. Achtereenvolgens kwamen Jos, Maria, Lea, Madeleine, Karel en Ludo het huisgezin vergroten en zorgden voor handenvol werk voor Anna. Voor Peer schoot er nog wat tijd over om met de duiven te spelen en hij deed dat zo goed dat hij een befaamd duivenmelker werd. Peer vertelt: 'Moe wordt ge daar niet van, de duiven komen altijd tevoren thuis maar ge moet wel geduld hebben. 't Gebeurde dat ge er van 's zondagsvoormiddags tot 's avonds negen uur op moest wachten. Nu met de radioberichten hoef je niet meer zo vroeg op de uitkijk te staan'. In hun eerste huwelijksjaren - kleine J05 was nog maar enkele maanden oud - moest Peer soldaat worden. Meer dan 8 maanden bleef hij weg van huis. 'Gelukkig moest ik niet naar het front want daar is den deze niet voor' zegt Peer. De meeste tijd zat hij in Zuid-

Frankrijk, met zijn regiment te wachten om per boot terug naar het noorden te gaan om alsnog tegen de Duitsers te gaan vechten. Zo vèr kwam het gelukkig niet en na veel wachten, en ook al eens een ontsnappingspoging, keerde Peer, gedemobiliseerd en wel, terug naar huis. Van dan af ging het leven zijn gewone gang. Het huishouden, de kinderen, het geboer, het was hard werken 'en dat is goed ook', zegt Peer, 'dan komt ge goed overeen, geen tijd om ruzie te maken.' Nu hij op pensioen is, heeft hij nog veel te doen want 'Niks doen is nog slechter dan werken', lacht hij. En zo is Peer bezig in zijn grote hof waar de getrouwde kinderen ook groenten uithalen en op de boerderij naast de deur waar één van de kinderen nu boert en waar zijn hulp heel welkom is. Voor de rest is hij ook bezig met bermen maaien en sloten ruimen en dan zijn er ook de duiven nog. Maar omwille van die duiven heeft Peer ook een ongeval meegemaakt. Toen hij eens met zijn korf op de fiets naar het dorp reed, werd hij door een auto omvergereden. Hij kwam er gelukkig met veel schrik - ook voor Anna - en enorme blauwe plekken vanaf maar 'de fiets herkende ik niet meer', grapt Peer. En tenslotte is er ook nog de Bond voor Gepensionneerden waar zowel Anna als Peer aktief aan meedoen. 'Goed dat ze dât hebben uitgevonden, in vroeger tijd zaten die vovo's en moemoe's toch heel de tijd in de zetel naast de stoof... dat kan toch niet goed zijn'. En dus gaan Anna en Peer kaarten - 'daar hebben we altijd tijd voor' - en fietstochten maken met de andere bejaarden. Peer is ook bestuurslid bij de Gepensionneerden en zijn wijk is zo uitgestrekt dat hij er een hele tijd over doet om al zijn leden te bezoeken. Maar het kan ook dat hij wat lang blijft buurten want Peer is een gezellige prater, dat hebben we ondervonden. En Anna schenkt lekkere koffie, dat hebben we geproefd. We wensen hen nog vele jaren samen. 13


ur Uî December ! Sinterklaas, Kerstmis, Oudejaarsavond staan zo weer voor de deur Toch eventjes met de ogen knipperen als men het eerste decemberblaadje van de scheurkalende voor je ogen ziet verschijnen, enige nostalgie overvalt je ongetwijfeld en bliksemsnel flitst de film van de voorbije maanden door je geest. Plannen voor het nakende jaar staan reeds op stapel en zo hol je maar verder. Stop ! Eerst even blijven stilstaan ! 111 Het Glenn Miller Concert, uitgevoerd door het VL V-Show- en Zangorkest op 7 november, kende niet de toeloop die men stellig verwachtte. Eerst en vooral moet men liefhebber van het genre zijn natuurlijk. Die zijn er ongetwijfeld veel en die zullen ook wel aan hun trekken gekomen zijn. Ten tweede moet je zo 'n organisatie eens extra in het daglicht steiien en ae avona zei.,' OOK oplirnaw orguniseren wil je promotie maken voor een toekomstig evenement. Volgens ooggetuigen liep dit wel ietsje uit de hand. El Wat gaat er nu gebeuren met de kerk Volgens de laatste berichten zal men dan toch starten met de restauratiewerken en dit na de winter. De berichtgever vergat er echter een jaartal bij te vermelden. Hoop doet echter leven El En wat met die misgangers in de kerk Dit aantal daalt nog steeds. Een telling in de maand oktober leverde volgende cijfers op: kerk Minderhout: 608, Mariaveld: 137. Even een vergelijking trekken met vorig jaar: kerk Minderhout: 634, Mariaveld 166. Vooral kinderen en jongeren voelen zich nog weinig aangetrokken tot de zondagsmis. Maar dat wisten we reeds. El Tot Sinterklaas voelen de kinderen zich wel aangetrokken. De brave man komt naar jaarlijkse traditie weer in de parochiezaal op zaterdag 28 november en dit op uitnodiging van K.W.B., K.A.V., K.V.L.V., L.G. ! Alle Minderhoutse kinderen geboren tussen 1 januari 1978 en 31 december 1986 worden daar ten stelligste verwacht door de Sint en zijn zwarte helpers. Het programma zal als volgt verlopen: te 12.30 uur openen de deuren, de poppenkast neemt een aanvang te 13.00 uur en rond 14.00 uur doet de cadeautjesman zijn blijde intrede. El Op 12 en 13 december is het dan de beurt aan het toneelgezelschap van K. W.B. en K.A. V. om voor het voetlicht te treden. 'Drie is teveel' van v66r twee jaar, zorgde voor een kasnummer, deze keer wordt het 'PENSION DRIE' en bovengenoemd gezelschap verwacht zonder twijfel alle liefhebbers van het genre weer 6fwel za terdag, 6fwel zondag telkens te 19.30 uur! Volgende namen staan borg voor een leuk avondje: Gerard De Backer, Jacqueline Van uen 1-leuvel, jessa van Boxei, Auret tiendrickx, Anita Liekens, Johan De Kock, Liza Strijbos, Patrick Leysen, A nn Janssen, Jef Geerts, Willy Depau w. Jef Maes is de souffleur, Paul Verbeeck werkt het decor uit in samenwerking met enkele mensen van K. W.B. en René Laurjssen heeft de algemene leiding in handen. Toegangskaarten zullen te koop aangeboden worden aan de prijs van 100 fr. Geen T. V. maar.., zak eens af naar de parochiezaal ! El Doorzakken zal er deze maand alleszins gedaan worden ! Op vrijdag 4 december teert de L.G., DorpNoord viert feest op 5 december, de K.V.L.V. houdt haar Kerstfeest op 16 december en 14 ?

L7 a-W

K.B.G. gaat op 17 december rond de tafel zitten. Op zaterdag 19 december is het de beurt aan de fanfare voor een mosselfeest en op 23 december nodigt K.A.V. haar leden uit voor een kerstvergadering. Op 25 december (Kerstmis) organiseert de supportersclub (wielrenners) een cyclocross voor categorieën C en D op het terrein van F.C. Boskant, en op 26 december bouwt de jeugd van Minderhout V.V. een feestje. Daarnaast gaan natuurlijk de andere activiteiten gewoon door, zoals daar zijn: yoga en breien (K.V.L.V.), informatica (K.W.B.), koken (K.A.V.) Een drukke feestmaand wordt het alleszins voor het verenigingsleven. •

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Lau rijssen, uesmentstraat 01 telefonisch op 314.66.28.

1

9E nn-Vw-"*, 22nd M(DR?H9

!

?

Op 11 oktober lieten de Meerlese brandweermannen weer van zich horen te Middelkerke aan de kust. Niet om een brand te blussen maar wel om deel te nemen aan het Belgische kampioenschap op strandfietsen Leo, de Krol, Ludo en Patrick eindigden op de tweede plaats. Zij moesten eerst de ziel uit hun lijf lopen om in de strandfiets (4 personen) plaats te nemen. Zij reden nadien als echte 'duvels', maar de zo begeerde titel ging net aan hun neus voorbij. Na deze zware uitputtingswedstrijd brachten aangevoerde zuurstof en ook wel een Rodenbach alles weer terug in de juiste plooi. Spijtig dat de kampioenstitel niet mee naar Meerle kwam. Maar toch een dikke pluim voor onze Meerlese spuiters. El Terwijl men in Meerseldreeffeest vierde om de honderdjarige Mieke Van Gils, vierde men in Meerle het gouden echtpaar G. BrosensPeeters - Laurijssen. De geburen zorgen voor een mooie versiering van de straat. Een ludieke stoet werd ineen gestoken. Een paar wagens en groepen beelden het verleden uit van het gouden paar. Wat ook opviel was de grote mnaaiboomn, die tijdens de viering nog werd rech (gezet voor de woning. Dat was zeker een zwaar karweitje ! Nog vele jaren toege wenst voor het gouden paar ! El Onze oudstrijders kenden weer een onvergetelijke dag. Op 25 oktober te 16.00 uur kwam de 'fakkel' naar

Meerle. In stoet trok men naar het vernieuwde monument der gesneuvelden aan de kerk. Plaatselijk voorzitter Peer Van Aelst was de grote animator van deze dag. In zijn gekende stijl verwelkomde en dankte hij iedereen die bijgedragen had om van deze viering iets moois te maken. Hij vergat hierbij zeker de jeugd niet die hij opriep steeds eerbied en waardering te blijven hebben voor de gesneuvelden. Terwijl een mooi bloemstuk werd neergelegd, werd de 'Last Post' geblazen. Gewestvoorzitter Van Gestel en burgemeester Jansen spraken de aanwezigen toe. Wij onthouden de uitspraken 'Ware liefde is, zijn leven willen geven voor anderen' en 'Een volk dat zijn doden eert, is een groot volk'. Na een kort gebed, het spelen van het volkslied en de Vlaamse Leeuw werd een receptie aangeboden op het oud-gemeentehuis. Onder de aanwezigen noteerde men Luitenant-Kolonel Vink en de Provinciale voorzitter van de 'bond'. Nadien werd in het lokaal bij Edw. V.d. Heyning een koffietafel aangeboden. Een mooie dag voor de oudstrijders ! El Ook op 11 november waren de oudstrijders weer aan het feest ter gelegenheid van Wapenstilstand. De eucharistieviering werd gevolgd door een huldiging aan de monumenten op de beide kerkhoven. De harmonie was ook zoals steeds weer present en de afgevaar -

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat2ü -2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.


digde van de gemeente, Karel Pau we/s, sprak de aanwezigen toe. De koffietafel en vooral het diner werd weer door velen naar binnengewerkt. Ook de prachtige dia s en de film over de 'fakkeltocht' oogstten succes. De tombola was eveneens een groot evenement. Het pintje en de muziek zorgden ervoor dat de stemming prima was. Het was weer een echte verbroedering voor alle wapenbroeders en hun echtgenoten. E Op 7 november kwamen bij Edw. Van de Heyning 87 vijftigjarigen bijeen om lekker te eten en om tussen pot en pint veel herinneringen op te roepen. El

De ruiters lieten voor een keer hun paard op stal om le kunnen 'teren'. Alle hindernissen werden keurig genomen die avond. 's Anderendaags ging het misschien wel iets moeilijker ! El Handboogschutter Karel Jansen uit de Kerkstraat ontving op zaterdag 7 november een ereplaket vanwege de 'Noorderbond' omdat hij daar al ruim 50 jaar lid van is. Pro-

ficiat Charel ! Op 27 oktober werd te Hoogstraten ere- voorzitter van F. C. Meerle Karel Verheyen begraven. De 'Kol' was een van de pioniers van de Meerlese club en zijn naam zal steeds verbonden blijven aan deze sportvereniging.

Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

1® Ui~®uffi

h@@oi wD Hoewel Hoogstraten heel wat verenigingen 'in zijn schoot' herbergt, en er dus vrij regelmatig iets te beleven valt, kan ik u deze maand weinig voorschotelen, maar da's niet ongewoon in dit rubriekje. Op 19december komt bijna iedereen die in de gemeente met sport begaan is, bijeen in de veiling voor de jaarlijkse sportlaureatenviering. Gewoontegetrouw wordt daar heel wat gewicht aan bekers uitgereikt. De sportman of sportvrouw van het jaar moet voor die avond extra trainen om zijn of haar trofee naar huis te kun-

nen torsen. 11 Rond diezelfde periode, als de kerstverlichting onze Vrijheid in een boulevard heeft omgetoverd, wordt op het Spijker een konsert gegeven maar daarover verneemt u wellicht meer in onze rubriek 'Op Stap'. Aan zo 'n rubriek hebben er deze tijd weini gen behoefte, kan ik me voorstellen, er valt zo links en rechts in familie- of vriendenkring wel iets te vieren, maar.., voor wie toch niet weet wat doen met oudjaar en niet te oud van hart is, hebben de jongedames en -heren van Cardo Saxi een leuke verrassing in de vingers;

m'i. l.

je kan met hen en hun levende muziek doordoen, doordansen of doorzakken van oud naar nieuw in de Pax. 11 En vanaf dan -

-

zitten we weeral in een nieuw jaar, maar da's een ander (zijn) verhaal. December is nu aan de orde, en dat is geen gewone maand, althans niet voor mij. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele andere maand die ook met een D begint. En juist die D komt mij bijzonder goeD van pas Deze maanD. De D van Duisternis bijvoorbeeld of Donkerte die wij deze tijd met allerlei feestverlichting trachten weg te blitsen. (waar wil ie nu toch naartoe, zie ik u al denken, naar de D van Doortrappen??) Nee, beste lezer, eigenlijk sluis ik met u Door een Doolhof van D's om wat meer Duidelijkheid aan de Dag te leggen: Vooreerst de D van Dienstplicht die ik vanaf heden verzuim, noem het Dienstweigeren als je wil, ik Dweep niet meer met woorden, het is Definitief: ik geef De Duivenveer Door aan ene De Laet, beslist geen Debutant (wel eens Ambetant). Wat zat er Dan Dwars, vraagt u zich Dra snotterend af? De D van Doorslaan of Dement, van Depressief of Delinquent, of waren ze die Dt-fouten nog niet gewendt? Het moet gezegd: van Dactylo ken ik niets, een Dialoog bracht ik niet op gang en Dynamisch is mijn rubriek (en mijn Dorp) ook nooit geweest. Doch verlaten Doe ik u niet, ik Dien nog onder hetzelfde Dak, als tekenaar Dan, toch meer mijn vak. Ik Doolde heel wat af, maar 't nieuwsaanbod bleef Dun (tiens, dat rijmt niet). En wat schraap je Dan bijeen, 't is Duiveiswerk op één been. Ach, 't lag wellicht ook aan Den Deze, want van u kreeg ik nooit wat te lezen. Zelfs geen anonieme scheldbrief, of eentje met initialen (daar zal ie vanaf nu voor moeten betalen). LJ hadt het al door (een lezer is geen domoor): de D's zijn op, en ik zit strop. Ik moet nu wel stoppen, want ik hoor iemand kloppen. 't Is warempel M.D.L. en geloof me wel: Die schrijft en die blijft! ...

...

Sjah

Blijde injiede van Sinterk/aas en zijn, als Liiarie Pieten verklede, stuntinamuien die zorgden voor plezier en spanning. Heel veel kinderen uit liet Hoogst raatse hebben er deugd aan beleefd.

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Karel Huet, K. Boomstraat 37 of per telefoon 314.48.97.

tel. 03/314.51.86

ELECTRO HANDEL

" 5rr„ï~o ..

LOOS EN BROSENS RADIO T.V. HiFi ELECTRICITEITSWERKEN -

-

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

vrijheid 15 hoogstrate

Groot Eyss:I11

Alle fiets- en bromfietsonderdelen • o.a. alle merken uitlaten; proma, yama, stereo-uitlaten. Bas. • cylinders Malossi, Polini, Zeter • alle hoogstukken, voetrusten, handkappen, veren • uitbouwsels Maxi puch • Fietsen Gazelle, Batavus, Novy, Libertas, Minerva, Lavenier, Peugeot.

15


edoTreef

pellen en onze fanfare. Lekker genieten bij een kop koffie of een biertje (bij voorkeur ons gelegenheids-kloosterbier) of een deskundig gebakken pannekoek. Een stralen de herfstzon zorgde voor een gezellige drukke namiddag. De missionarissen zullen er goed bij gevaren zijn en mèt hun, de mensen van hun missies. Op 26-27 september vond de jaarlijkse land- en tuinbouwdag plaats. Dit jaar was de tentoonstelling wat kleiner behuisd omdat de grote zaal bezet was maar het was zeker zo gezellig kijken en proeven in het patronaatszaaltje. Verschillende soorten groentes en fruit en allerlei zuivelprodukten maakten er een bout suliildeiij vali. En eeii lekker bovendien. De wafels en pannekoeken werden zo gretig verorberd dat de vrouwen van de KVLV de grootste moeite hadden om aan de vraag te kunnen voldoen. Zeker een geslaagd weekend. Jammer dat dc aardbeien al op wa-

'Diie van Dreef': Fran.s Van Bergen geel! DÉpen aan laan Verleye. Hoofdredakteur Jef Schellekens geeft daarbij de nodige randbemerkin gen.

U had het vast al gemerkt, vorige maand was er geen 'goed op Dreef'. Frans Van Bergen verlaat ons dorp om elders te gaan wonen. Jammer, maar niets aan te doen. Hopelijk vergeet hij ons niet en dat zal wel niet. Frans, bedankt voor alles wat je voor ons dorp gedaan hebt. Je hebt ermee voor gezorgd dat Meersel-Dreef als klein broertje niet wordt vergeten in de fusiegemeente. Het ga je goed. Als nieuwkomer past het misschien wel om me even voor te stellen. Als lid van de dorpsraad en de fanfare ben ik de laatste tijd zowat betrokken bij het reilen en zeilen te Meersel-Dreef. Als secretaris van het gelegenheidskomitee organiseerden we samen met het feestkomitee de activiteiten rond 300-jaar klooster. Op die manier leer je veel mensen kennen uit allerlei vereningen. Ik hoop dan ook de gebeurtenissen en activiteiten die wor den georganiseerd door de verschillende verenigingen aan te kondigen in dit blad en af en toe eens een kort verslag te brengen over de afloop van die gebeurtenissen of activiteiten. Al de nieuwtjes die me ter ore zullen komen en die het vermelden waard zijn, komen in deze rubriek. Verder al de gouden en diamanten vieringen van huwelijken of verenigingen, zoals dat tot nu toe al gebruikelijk was. Kortom al de dingen die we graag horen en weten of graag eens zwart op wit gedrukt willen zien staan. Verder zal ik er voor trachten te zorgen dat ze in heel Hoogstraten zullen weten dat Meersel-Dreef een aktieve, gezellige dorpsgemeenschap is. Goed, dat is een hele boterham, ik hoop daarvoor de nodige steun te krijgen van al de inwoners van Meersel-Dreef en in het bijzonder van de verenigingen. Is er iets op til, staat er iets op stapel, wordt er iemand gevierd, wilt u iets aangekondigd hebben, laat het weten. En liefst zo snel mogelijk want alles moet 16

reeds een halve maand op voorhand binnen zijn. Wees niet verlegen of bescheiden, denk niet dat het niet belangrijk genoeg is of dat iedereen het al weet, laat het weten! Schriftelijk, mondeling of telefonisch. Goed, dat is dan afgesproken. Na deze toespraak de nieuwtjes van de maand en, doordat er vorige maand geen rubriek was, ook wat oud nieuws. LII Derde zondag

van september, traditiegetrouw het grote Mis siefeest 'Reik Mij de Hand' in de speeltuin bij de paters. Dit 1. v. v. de missionarissen van Galder, Strjbeek en Meersel-Dreef. Volgens het beproefde recept een rommelmarkt en veel muziek, gebracht (Jou, ierschillc'nde blaaska-

ren. El Op zondag 25 oktober, daags na de stoet t.g. v. de honderdste verjaardag van Mieke Van Gils, organiseerden de paters Kapucijnen een kaarskensprocessie. Dit ter gelegenheid van het Mariale jaar. Vanaf half zes kwamen de mensen druppelsgewijs de kerk binnen om een kaarsje met een lampionnetje te kopen. Rond zes uur werden de kaarsen ontstoken en vertrok de proceie voor een rondgang door het Mariapark. Ongeveer een 350 mensen, zowel jong als oud, namen deel. In de processie werden het Heilig Sakrament en onze Lieve Vrouw van Meersel-Dreefmeegedragen. Het was een mooi zicht om de honderden verlichte lampionnetjes door het donkere park te zien zweven. Tijdens de ommegang werden er gebeden opgezegd en Mariale liederen gezongen. Na een korte gebedsstonde aan de grot zelf, trok men processiege wijze terug naar de kerk. Een stukje folklore herleefde. 13 Bij de dorpsraad nam men afscheid van 2 leden van het dagelijks bestuur. Van Therése Coppens omdat ze sinds 22 juni in de gemeenteraad zetelt en dit volgens de statuten onverenigbaar is en van Fhilip Van den Heuvel die wegens te drukke werkzaamheden de dorpsraad verliet. Therése was lid van de dorpsraad vanaf 25 september 1979 (met een korte onderbreking) en de laatste tijd ondervoorzitster, Philippe was lid vanaf 26 oktober 1984 en was de laatste tijd penningmeester. Op een kleine huldiging \ver-

Mieke tijdens de plechtige Eucharistieviering met haar zoon en schoondochter. Op de achtergrond dhr. burgemeester en schepenen.


11 Op diezelfde dag 27 november, organiseert het gelegenheidskomitee 300-jarig klooster, zijn laatste activiteit. Namelijk een videoavond in de zaal bij de paters. Tijdens de voorbije feestelijkheden, met als hoogtepunt de stoet, werd een anderhalf uur durende video gemaakt over het klooster, het Mariapark en vooral over de stoet met het volksfeest. Iets waar de meeste mensen van Galder-Strijbeeken van Meersel-Dreef goede herinneringen aan hebben. Al de inwoners van MeerselDreef zijn welkom en in het bijzonder de meclewerkers van de stoet en het volksfeest. Daags nadien op zaterdag 28 november zijn clan vooral de inwoners van Galder en Strijbeek uitgenodigd op een zelfde video-avond. Dit om de toeloop wat te spreiden. De video zal te zien zijn op een vier-, vijf-tal televisieschermen verspreid opgesteld in de zaal. Deze video zal nadien te koop worden aangeboden tegen een prijs van 1400 fr. Een herinnering waar je nog jarenlang plezier van zult hebben. El Ook op zaterdag 28 november, or-

Mieke gaat wekelijks kaarten bi de paleis toet de gepensioneerden. 1-let gebuitri Geitetteind beeldde dii uit.

den beiden in de bloemen gezet en sprak de voorzitter Jan Hendrickx een dankwoordje namens de dorpsgemeenschap. We weten dat Therése onze belangen ijverig zal verdedigen in de Hoogstraatse gemeenteraad en we wensen haar dan ook alle succes toe. El Via het parochieblad bereikte ons het nieuws dat broeder Xavier Francois Janssens, op 1 november 25 jaar klooster/ing zou vle/Cn tijdens een plechtige hoogmis, gevolgd door een receptie. Broeder Xavier is te Meersel-Dreef een gekend en geliefd persoon. Hij staat in voor het Mariapark en de zalen. Jaarlijks ontvangt hij tientallen bedevaartsgroepen uit heel de Noorderkempen en de streek rond Breda. Ook staat hij in voor het onthaal van de verschillende verenigingen die bij de paters thuis zijn. Hij heeft voor hen al heel wat liters koffie gezet. Verder is Broeder Xavier koster van dc kloosterkcrk, U zag hem u1 al eens tnet de schaal rond gaan. Broeder Xavier is verder dirigent van het Mariakoor, wal wel zijn lust en leven is. Ook heel wat leden van de fanfare kregen van hem noten/eer. Op de receptie werd door het feest komitee aan de jubilaris een schilderij van Jef Verleye beloofd met als onderwerp de Grot. Omdat het /tv'çticnniit#v' v/ec/,t.i cj' de Iwaisk' moment op de hoogte was, kon het schilderij zelf nog niet aangeboden worden. Hij kreeg daarom een tegoed-bon en een plantenschotel. Van de meeste verenigingen waren er leden aanwezig. De fanfare zorgde ook ïoor een verrassing door onverwacht de receptie op te luisteren. Wat wel degelijk in de smaak viel bij de muzikale jubilaris. L Dit waren dan de voor-

naamste activiteiten van de voorbije maanden, rest ons nog de agenda voor de volgende weken. El Nu vrijdag 27november verzorgen de schoolkinderen van de lagere school van Meersel-Dreef een grootoudersfeest. Wal het juist gaat worden is me onbekend, ik weet wel dat de vorige optredens van de schoolkinderen goed in de smaak vielen, denken we nog even terug aan de kindermusical van vorig jaar waar menig Drevenier van heeft genoten.

_VERLINDEN Herman, Hoogstraten

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 9, tel. 315.71.86.

ganiseren de vendeliers 'De Kempense Klauivaerts' een mnosselfeest. Dit feest kent jaarlijks een groot succes, iedereen werd per voorinschrijving uitgenodigd. Dit alles vindt plaats in café en zaal 'Stad Lourdes' bij Bud en Denise Eekels. Er worden mosselen geserveerd vanaf 19 uur, iedereen smakelijk eten gewenst. El December is traditioneel de sinter-

klaas maand, alhoewel hij steeds vroeger blijft aankomen zodat ik me wel eens afvraag of het nog wel de moeite loont dat hij terug naar Spanje vertrekt. De leden van de fanfare moeten wel in de bovenste schuif liggen bij sinterklaas want die ontvangen sinterklaas wel 3 keer per jaar. Eerst te Strijbeek dit jaar in

De plaaiselijAe doua,iiers tiul hun harmonie. Lii spelen dat ze konden.

Q) - Ceremoniemeester

LLj

i5

- Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Steenweg op Hoogstraten 119, Rijkevorsel

Tel. 03/314.56.17 .

Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen.

[

17


kwam maar amper. En zo trok men dan naar het huisje van de Eeuwelinge om haar af te halen. Tot grote verrassing van Mieke was ook de harmonie van de Douane aanwezig. Die waren er omdat Mieke vroeger douaniers op logement had in haar huisje. Zo trok de bonte stoet kerkwaarts. In de stoet zelf werd het leven van Mieke uitgebeeld op een overtuigende manier. Tot jolijt van de toeschouwers die opgesteld stonden langs de dreef bij het klooster, werden er na een dolle achtervolging in het struikgewas van het Mariapark enkele smokkelaars gevat en weggeleid door enkele van de vele aanwezige (namaak)douanjers. Na de plechtige Mis opgeluisterd door de har monie van de Douane en ons Mariakoor, was er de receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Mieke kreeg verschillende geschenken overhandigd o.a. door Piet Christiaansen namens de dorpsgemeenschap, door burgemeester Alfons Jansen namens de stad Hoogstraten en door douane inspecteur Van denBerghe. In de namiddag vierde Mieke haar verjaardag met haar familie in de zaal en ondertussen maakte de stoet haar rondgang in het versierde dorp. Daarbij werden de verschillende cafés niet overgeslagen wat de stemming verhoogde. De stoet werd muzikaal opgeluisterd door de fanfare en wervelend opgefleurd door onze vendeliers 'De Kempense Klauwaerts'. De op de laatste moment veranderde ommegang werd besloten in café 't Jachthuis waar de eeuwelinge enkele vaatjes trakteerde aan de medewerkers en figuranten van de stoet. En zo kwam ook aan deze dag weer een (laat) einde. Het gebuurt Meersel had de smaak zo te pak-

ken, dat enkele dagen later, bij het afbreken van de wagen, het feest nog eens dunnetjes werd overgedaan. Ja, als ze in Meersel-Dreef goed op dreef zijn, weten ze van geen ophouden. •

Sociaal werker

HERMAN VERLINDEN Lijstduwer

Ongevallen Zaterdagmiddag 24 oktober kwam het tot een aanrijding aan de Oostmallebaan te Rijkevorsel, tussen twee personenwagens. De bestuurders waren: Jozef Snoeys, Langenberg 13, Wortel en Jan Cools Meerseweg 165, Loenhout. Er was zware schade.

Aan de J. Lijsenstraat te Meer werd donderdagmorgen 12 november de 41-jarige Johan Mohr uit Rijen (NL), zwaar gekwetst, wanneer zijn auto in botsing kwam met de vrachtwagen, bestuurd door Hubertus Peeters uit Wommelgem.

Zondagavond 25 oktober reed, aan de Voort te Meerle, Peter Apots uit Breda, met zijn auto in de gracht. Zijn wagen werd zwaar beschadigd. Woensdagavond 28 oktober werd Monique Kennis (15j), Blauwbossen 5, Minderhout, aan het kruispunt Molenstraat en Van Aertselaerstraat te Hoogst raten, aangereden door een personenwagen, bestuurd door Frans Buylinckx, Katelijnestraat 16, Hoogstraten. Monique Kennis werd hierbij licht gekwetst.

Vrijdagmorgen 13 november botsten aan Gammel Rijkevorsel twee personenwagens. Eén van de bestuurders, Karel Lenaerts, Lod. De Konincklaan 383, Hoogstraten, werd hierbij licht gekwetst. Vrijdagavond 13 november kwam het aan de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten tot een aanrijding tussen de auto van Frans Santegoets, Van Aertselaerstraat 33 en de tractoroplegger, bestuurd door Eduard Wennes uit Schoten. Er was lichte schade.

Aan de Lodewijk de Konincklaan te Hoogstraten botsten zondagnacht 18 november de auto's bestuurd door Maria Verheyen uit Tilburg en Patrick Lambregts, Meerseweg Hoogstraten. Er was zware schade.

Zaterdagavond 14 november werd aan Gammei Rij kevorsel, de 1 8-jarige bromfietser Gert Janssens, Heuvelstraat 17, Hoogstraten, door een auto aangereden en werd hierbij zwaar gewond.

Donderdagmorgen 12 november werd, aan de Langenberg te Wortel, de fietser Gerit Struy ven, Taxandrialaan 11 Merksplas, aangereden door de lichte vrachtwagen, bestuurd door Leo Schoenmakers, Meerledorp. De fietser werd licht gekwetst.

Aan de Oostmallebaan te Rijkevorsel botsten zaterdagavond 14 november twee auto's. Een bestuurder, Philip Sterkens, Bavelstraat 2 werd hierbij licht gekwetst.0

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZI ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 18


Mieke Van Gils vierde haar lOOste verjaardag jn

/D

/lUi[ . //j/0

/!i(•j!([! (1(1/1

Nadat we in Meersel-Dreef na de stoet t.g.v. 300-jaar klooster Kapucijnen weer enkele weken rustig op beide oren konden slapen, was er half oktober weer iets op til. Het feestkomitee dat nauwlijks even rust had gekend, werkte reeds aan een volgend evenement. Ons Mieke Van Gils zou als eerste inwoner van Meersel-Dreef de kaap van 100 jaar bereiken op maandag 19 oktober. Dit kon u al lezen in het september nummer. In al de gebuurten werd er weer duchtig getimmerd en kleren genaaid. En dan was het zo ver, de week voor de grote dag werd de kerk weer mooi versierd met vlaggen, wimpels en een praalboog met het opschrift Mieke 100 jaar. Het gebuurt Moleneinde, die de eeuwelinge in huis hadden, versierden de weg van de kerk tot aan Miekes huis met dennebomen en honderden roosjes. Elet huis van

rIO LtrI.

Ic De (ien' (ook \lI-I)recW, \e[\Olgens te Galder en op 5 december op de Dreel in de zaal bij de paters. Daar is hij te gast bij de E.K. Moedersbond. Al de kinderen van Meersel-Drccf zijn dan aanwezig om een liedje te zingen en een pakje in ontvangst te nemen. LII Enkele dagen later op 9 december -

vergadert de K. V.L. V. met als thema 'Een goede lichaamshouding voorkomt veel kwalen'. Aanvang 19u30. El Op zondag 13 de-

cember is het feest van de heilige Lucia, patrones van onze kapel op Meersel. Om 10u30 is er een gezongen eucharistieviering in de kapel. In oktober werd het tuintje rond de kapel schoongemaakt en aangevuld met enkele bomen, struiken en vaste planten. 11 En zo belanden we stilletjes bij de kerst- en nieuwjaarsdagen. De K.A. V. verzorgt een kerstfeestje voor de leden op dinsdag 15 december. De K. B. G. onze gepensioneerden, doen dit op donderdag 22 december. Zelfs de verklede douaniers van hel Hoekeinde sloegen aan het controleren. En ze vingen een volle kotter wijn.

e

II Le,i oude belo Iie van Ria 1 an l)im,, aan blieke.

no

Mieke werd opgesmukt met een boog en veel versieringen. Mieke, die ondertussen bij haar zoon Jos Van Gils verbleef in Merksern, wachtte een grote verrassing. Toen ze die bewuste maandag aan haar huis aankwam, werd ze begroet door al de inwoners van het Moleneinde. 'Lang zal ze leven' zongen ze haar toe. Als verrassing bracht de fanfare een serenade wat direkt de stemming erin bracht. Mieke gezeten in een versierde zetel voor haar huis, klapte in haar handen van gelukzaligheid. Van het Moleneinde kreeg ze een tinnen schotel met opschrift ter herinnering. Nadien ging het in een processie achter de fanfare aan naar cafĂŠ 'De Dreef', waar de jubilaresse al de gebuurtbewoners trakteerde. Mieke werd door enkele mannen met zetel en al meegedragen. Mieke kon er zelf ook niet genoeg van krijgen. Er werd geklonken, gezongen en gelachen. Er klonk een applaus toen Mieke zelf eventjes een paar pintjes tapte. Je ag dat ze Cat vroeger meer had gedaan. Zaterdag 24 okLober was het dan de grote dag voor heel 1e dorpsgemeenschap. Er hing een dikke laag mist toen de stoet zich omstreeks half 10 opstelde op de hoek van Groot- en Klein-Eyssel. Je zag de groep die achter je 19


Keuze uit nieuwe boeken

Lezers kopen bij

Adverteerders (natuurlijk)

Jeugdboeken

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 t

uit de bibliotheek van Hoogstraten

C A R U S

Het helse paradijs / Thea Beckman Morgen ben ik beter / Evert Hartman Pascal kan niet slapen / Frans Weeber Vogelvrije vrienden / Gijs Wanders Om het land te beschermen / Johan Ballegeer Het zwarte visje / Samad Behrangi Lekker vies: ongewone tegenstellingen / Nick

Niet enkel koffie en bananen... maar ook boeken, platen, tafelkleden, plantenhangers, mandjes, kaarsen, kalenders, agenda's en wenskaarten zijn te kijk en te koop in de Wereidwinkel, vanaf 20 november tot eind december.

Butterworth en Miek lnkpen

Dode kamelen / Jo Briels Tri, Ban en Kwa zijn jaloers / Liva Willems Annejet en het stuivertje wisselen / Miep Diekman

Romans

LL

De maan van het rendier / Elizabeth Thomas Vreemdeling / Jay Mcinnerney Het dak van de hemel / Paul Bowles Vriendinnen / Fay Weldon Wervelwind / James Clavell Lange reizen, korte liefdes / Marion Bloem Zoon van de revolutie / Liang Heng en Judith Shapiro

raverner.n discotheek

meet oneerdorP

Win tervertellin gen / Isak Dinesen Horror 87: de beste griezelverhalen van het jaar Mijn woningen / Raymond Brulez Staatsgeheim / Colin Forbes Voorzienigheid / Anita Brookner Het verhaal van de dienstmaagd / Margaret Atwood

Non-fiction Psychologie van de arbeidsomstandigheden / R.A. Roe

I

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten pvba

• P.V.C.-rioleringen • roofing

dakgoten isolatie

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

II

Voeding: zorgen voor morgen: een overzicht van de honger- en voedselsituatie in de wereld: problemen, oorzaken, oplossingen / (samenst. R. de Meyer:... et al.) .4utoboek 87: alle technische gegevens, ruimpressies en aankoopadviezen Vraagbaak examen rijbewijs / F. Ghijsels Drempels bij orgaandonatie: medische, juridische en andere aspecten van orgaanverwerving voor transplantatie doeleinden / G. Koolstra... (et al.) Voorgevoelens: een parapsychologisch onderzoek / H.C. Berendt Op zoek naar ons industrieel verleden: gids langs monumenten van bedrijf en techniek / van P. Nijhoff Grondrechten / D.H.M. Meuwissen

Bovendien is er OPEN DEUR in de Wereldwinkel op zaterdag 12 december en zondag 13 december, telkens van 14 tot 18 uur. Op die dagen bent u extra welkom en wordt u getrakteerd op een glaasje wijn mèt hapje. Heeft u geen tijd op deze twee namiddagen, geen nood, dan komt u eens langs op de gewone openingsuren (woensdag van 2 tot 4, vrijdag van 4 tot 7, zaterdag van 10 tot 12 en van 2 tot half 5). Onze SPECIALE EINDEJAARSCOLLECTIE blijft in de winkel tot eind december. Het gratis drankje en hapje heeft u dan wel gemist maar welkom bent u altijd!

Wereidwinkel, Gelmelstraat 5

Inleiding tot het programmeren in Pascal /

BOETIEK

nge1ique

Oostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek.

K. de Vlaminck en P. Verbaeke De paardenfokkerij / Wouter Slob

Een speech schrijven en het woord voeren / Joan Detz

Apartheid: verslag van een ooggetuige / Joseph Lelyveld

Bibliotheek verhuist De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11

20

W

03-314.55.04

Er zou nu toch werk van gemaakt worden om de bibliotheek een ander onderdak te geven en zo de gemeenteschool de kans te geven om uit te breiden. Een gedeelte van de Rijksbasisschoolgebouwen in de Gravin Elisabethlaan wordt door de gemeente gehuurd vanaf 1 december. Mits enige aanpassingswerken kan de verhuis dan niet meer lang op zich laten wachten.

LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014 /61.35.37


Fusieswing

Lier Meets Meer Op zaterdag 12 december organiseert vzw. Mussenakker in haar café een concert met The Woifbanes, één der hardst rockende gezelschappen op de huidige Belgische markt. Daarvan was ondermeer de debuut-mini-elpee 'Now Listen Honey!' getuige, maar ook het knallende optreden van Wim De Ridder en co. in Cahier De Brouillon op 14 maart van dit jaar. Middels de nieuwe single 'Sally' en met assistentie van The Paranoiacs hebben The Wolfbanes weer de baan gekozen, en vormen zij momenteel een veelgevraagde liveband. Wie ze miste, krijgt op 12 december een tweede kans.

Slot Meets Blue Blot

Op enkele uitzonderingen na lijkt de eindejaarsperiode of liever, de hele maand december in het teken te staan van 'ouwe' rock en rockers. Overtuig jezelf even bij het lezen van de volgende regels. Nieuwe VZW. te H. -

-

'All Stage Facilities' (afgekort ASF) is een kersverse vereniging die onlangs boven de doopvont werd gehouden. De bedoeling op lange termijn bestaat erin een kompleet ser vicepakket op te bouwen dit zowel op informatief als praktisch vlak voor organisatoren die aktiviteiten in de muzikale (en aanverwante kulturele) sektor willen opzetten. Af en toe wil ASF zelf nog wel eens wat organiseren, en op vrijdag 4 december treedt men voor het eerst naar buiten. In de nieuwe feestzaal Icarus heeft dan een concert plaats met Guido Belcanto, momenteel Vlaanderens meest hartveroverende charmezanger. Verder zullen Jan De Bruyn (The Crew) and Friends voor verdere muzikale omlijsting zorgen. Achteraf is een fuif gegarandeerd, verzorgd door allerlei meer en minder illustere DJ's. De entree bedraagt 100 frank, alle info op tel. 03/314 47 43. ASF heeft verder nog een optreden van Raymond Van Het Groenewoud in petto voor de maand januari, maar daarover later neer. -

-

In het jaar onzes heren 1985 zag een bluesformatie het levenslicht, bestaande uit Luke Walter Jr. (zang, dwarsfluit), Thomas Boyd (lead-gitaar), Charlie Belair (slaggitaar), Cesar 'Nok' Jensen (drums) en Jan Weyers (bas). Als aanvankelijk zeer vaak gevraagde livegroep deed Blue Blot zich opmerken door z'n soul-funky interpretatie van het 'zwarte' genre. Hun goeie reputatie bracht hen dan ook tot een regelmatige support-act voor grotere, buitenlandse blueshelden. Na een iets kalmere periode toch herinneren we je even aan hun uitstekende prestatie op de 'Kroeg En Blues'-kroegentocht op 15 mei van dit jaar heeft de groep zich de laatste tijd vooral toegelegd op de opnames van hun kortelings te verschijnen debuutelpee. Materiaal daaruit zul je op zaterdag 19 december zeker te horen krijgen in Het Slot te Wortel.

Meer nieuws dank zij... VERZEKERINGEN G ELD PLAATS IN G EN FINANCIERINGEN LENEN

ZAKENKANTOOR

MQ Rommenstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS B.V.B.A.

2321 Hoogstraten (Meer)

Te). 03/315.72.54.

LASER SHOW HOOGSTRATEN

-

-

1 Li

P~

_,

Hardcore Strikes Again De punk- en hardcorescène in België mag dan wel volledig in de marge van het muziekgebeuren bewegen, ze lééft in elk geval. De bands zijn niet langer op één hand te tellen. Met de regelmaat van een klok komen nieuwe platen uit, de concerten worden druk bezocht. Bovendien zorgen goeie kontakten tussen de bands onderling ervoor dat dikwijls buitenlandse bands te bewonderen zijn. Ook in Hoogstraten kennen punk en hardcore vele aanhangers, het bewijs daarvan zijn de optredens die te pas en te onpas in de clubs van de fusie doorgaan. Op zondag 20 december haalt Cahier De Brouillon enkele 'bekenden' naar het café. Op de affiche staan alvast Capital Scum en Indecency, momenteel de 'hardcore-top' in België. Beide acts zullen die bewuste zondagmiddag nog met twee andere formaties worden aangevuld. Alle info op tel. 03/3 14 32 64.

Doordoen Buiten de klassieke oudejaarsvieringen op de valreep toch nog enkele 'specials'. Cardo Saxi speelt ten dans in zaal Fax te Hoogstraten, en Cahier De Brouillon bouwt aan een zéér degelijk zogeheten 'aangepast kader' om de jaarswisseling te doorspartelen. Zeg nu nog niet dat u op 31 december niks te doen heeft!

I'uIchèr I"ulcI'r bouwmaterialen

Puihr Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

uI'r

De nabije toekomst zaterdag 9 januari: The Fabulous Bluesbreakers in De Mussenakker te Meer. zaterdag 16 januari: The Marvel Jacks in Het Slot te Wortel. zaterdag 23januari: Psychedelische nacht met Johnny Panic And The Bible Of Dreams (NL) in Cahier De Brouillon. Mark Sprangers

-

-

-

iIv /

Iecîiv.

biedt u betaalbare kwaliteit! 21


[iL2 -

iJ

- )'

Moeilijke oktobermaand voor HVV De roodwitten, die aanvankelijk over een ruime kern beschikten, zagen deze door kwetsuren en schorsingen uitdunnen tot twaalf spelers. Uit deze twaalf moest trainer Fransen kiezen voor de match Gerhees en wanneer je 11 mensen moet opstellen van de 12 die men ter beschikking heeft is de keuze niet erg groot. Toch bleef tegen Gerhees één punt op de Thijsakker en het hadden er zelfs twee kunnen zijn... Voordien noteerden we een kleine overwinning tegen de Waaltjes uit Aubel en een nipte nederlaag (2-1) op Heultje waar HVV zelf door het onderste uit de kan te willen, het deksel op de neus kreeg door een doelpunt in de slotfase, dat meteen de overwinning naar de thuisploeg deed gaan. Op Kortrijk voor de Beker van België zorgde HVV voor een sterke prestatie door na 90 minuten probleemloos de 0-0 op het bord te houden. In de slotminuut kreeg Goeminne de rode kaart en met 10 tegen 11 op het terrein van een eersteklasser werd het voor de roodwitten net iets te zwaar. Dat het ten slotte nog 3-0 werd is een logisch verschijnsel, gezien het klasseverschil. Op Kortrijk ontbraken in de roodwitte Friswitploeg op een rijtje: Smulders, Van Paemele, Van Oppens, Laurijssen en Marc Ceusters. Tegen Gerhees kwamen Van Oppens en Laurijssen terug, doch Leo Bevers, Jack Groenen en Paul Verschueren zaten op de tribunebank... Van Paemele (operatie) en Smulders (geschorst tot nieuwjaar) blijven buiten strijd. De overigen gaan er dus voor moeten zorgen dat HVV het gemiddelde van één punt per wedstrijd kan aanhouden. Op dit moment (na Gerhees en voor Overpelt) zitten we daar één punt onder, doch dat kan op Overpelt worden rechtgezet. Programma: Zaterdag 28 november: 15.00 uur Turnhout - Reserven 20.00 uur Hoogstraten VV - F.C. Turnhout

Ch%flT fl TU

Vrijdag 4 december te 20.00 uur ofwel zater dag 5 december te 15.00 uur Reserven - Witgoor Zaterdag 5 december: 13.30 uur Miniemen A - Antonia A 13.30 uur Miniemen B - Antonia C 13.30 uur Meerle - Preminiemen A 13.30 uur Oostmalle B - Preminiemen B Zondag 6 december: 15.00 uur Witgoor - Hoogstraten V.V. 9.30 uur Juniores A - Antonia A 10.00 uur Poederlee - Scholieren A 9.30 uur St.-Job B - Scholieren B 10.00 uur Poederlee - Knapen A 9.30 uur F.C. Turnhout B - Knapen B Zaterdag 12 december: 15.00 uur Heist - Reserveri 13.00 uur Zwarte Leeuw - Miniemen A 15.00 uur Oostmalle B - Miniemen B 13.30 uur Preminiemen B - Antonia B Zondag 13 december: 15.00 uur Hoogstraten V.V. - Heist 9.30 uur Kapellen - Juniores A 9.30 uur F.C. Turnhout B - Juniores B 9.30 uur Scholieren A - Vosselaar V.V. A 9.30 uur Scholieren B - Herentals B 11.00 uur Knapen A - Vosselaar V.V. A 11.00 uur Knapen B - Oosthoven B Vrijdag 18 december: 20.00 uur Reserven - Westerlo 13.30 uur Miniemen A - Lentezon A 13.30 uur Miniemen B - Loenhout B 15.00 uur Zwarte Leeuw A - Preminiemen A 10.30 uur Antwerp C - Preminiemen B Zondag 20 december: 14.30 uur Westerlo - Hoogstraten V.V. 9.30 uur Juniores A - Schoten 9.30 uur Juniores B - White Star B 9.30 uur Westmalle B - Scholieren B 11.15 uur Wuustwezel B - Knapen B Tornooi voor 6-7 jarigen: fusiegemeente zaterdag 5 december: 12.30 uur Meerle - Hoogstraten zaterdag 19 december: 12.30 uur Meerle - Meer•

Wortel hoopt op '88 Er blijven nog wel 4 matchen af te werken in '87, toch valt de sportieve balans van de heenronde negatief uit voor de le ploeg. Er wordt individueel heel wat afgewroet door de spelers, maar tot echt ploegenspel kan men niet komen. Verdedigend komt de ploeg wel aan zijn trekken, maar de overschakeling van verdediging naar aanval verloopt te stroef. Deze overschakeling gebeurt te veel met verre ballen zodat de voorspelers steeds het duel aan moeten gaan om in het bezit van de bal te komen. Natuurlijk brengt dit vooraan veel balverlies mee en zijn de middenvelders meer de steun van de verdediging dan van de aanval. Misschien wordt er te veel gespeeld om de 0-0 op het scorebord te houden, iets wat de stand in de rangschikking meebrengt, toch komt de ploeg aanvallend beter aan zijn trekken als de tegenstander op voorsprong komt. Meestal zijn de prijzen van een voetbalploeg te verdienen in het doelgebied van de tegenstrev ei, behalve als men een 0-0 resultaat nastreelt. Hopelijk gaat Wortel in '88 zijn tenten meer opslaan in het doelgebied van de tegenstrever. De jeugdploegen betwistten op 11 november de Herinneringstrofee 'Jos Van Aperen'. Twee tweede plaatsen en een eerste plaats waren het resultaat voor de Wortelse ploegen. De niiniemen zijn hun inzinking te boven en kunnen weer winnen. De pre-miniemen kunnen zich na hun derby tegen Meerle op 28-1 1-87 voorbereiden op de match tegen Merksplas, die tweede staan op 4 punten van Wortel, dit echter met 1 match minder. De twee effectieve verliespunten van Merksplas hebben ze in september wel verloren tegen Wortel en dit op eigen veld. Het belooft dus een spannende match te worden op S december in Wortel. Programma december: le ploeg: 13-12: Wortel - Meerle 20-12: Kalmthout - Wortel 6-12: Kaart - Wortel Reserven A: 6-12: Wortel - Merksplas 13-12: Vrij Arendonk - Wortel 20-12: Wortel - Zwaneven R&i-viu. B:

De preminiemen von VN-1 Wortel staan aan kop in de rangschikking met nog alle punten. Op de foto. Staf Acris (tr.), Filip Staes, Wim Braspenning, Steve A erts, Tim Verschueren, Raf Laurijssen, Davy Van Bavel, Dennis Aerts ('tr.). Zittend: Steven Van Beeck, Sam Van Dijck, Tomn Van Bavel, Kurt Haest, Ben Van Opstal, Kr/s Van Opstal, Jo Brosens. 22

5-12: Wortel - Vrij Arendonk 12-12: Flandria - Wortel 19-12: Wortel - Poppel A Scholieren: 6-12: Westmalle A - Wortel 13-12: Wortel - Oostmalle 20-12: Vrij Knapen: idem als scholieren Miniemen: 6-12: Wortel - HIll. Turnhoui 13-12: Weelde - \Vortel 20-12: Wortel - Vosselaar Praeminiemeii: 5-12: Wortel - Nlerkspla, 12-12: St.-Jozef - Wortel 19-12: Wortel - Oostmalle Teerfeesten: 18-12: Miniemen en Kadetten 27-12: Preminiemen met ouclers•


I2IJCi I,.::.I•T.4 1

::I'<l

L.I;;I Donkere wolken boven F.C. Meer Eén derde van de competitie hebben we al gehad. We weten nu dat het hard knokken zal zijn om in 2de provinciale te blijven. Na al de perikelen die we in 't begin gekend hebben, zitten we nu ook nog met 3 basisspelers die ernstig geblesseerd zijn en die we het grootste gedeelte van de competitie zullen moeten missen. Daarbij komen ook nog schorsingen wegens gele kaarten. Maar moeilijk gaat ook,! Onze jongens zijn van goede wil en dan kan men veel bereiken. Tijdens onze wedstrijd in Rijsberg zagen we een gebrek aan concentratie bij onze spelers en dat bracht natuurlijk geen zaad in het bakje. Daarna kwam Vosselaar ons bezoeken. Zij scoorden vier doelpunten waarvan twee in eigen netten. Zo konden wij het geluk van een overwinning nog eens smaken. Dat konden we met Allerheiligen niet. De uitslag was 1-2! Een eervol resultaat van Meer tegen Balen maar het leverde geen punten op. Het werd hoog tijd dat we er nog eens wat aan gingen doen. In Hulsen konden we één puntje meenemen. En we waren er blij mee! Onze andere elftallen blijven het zeer goed doen. Doe zo voort jongens! Wedstrijden: Zaterdag 28 november: 13.00 uur Miniemen - Westmalle A

I:k!]

1

SPORTJ

_______ I<____ '

14.30 uur Juniores - Putte S.K. 14.30 uur Antonia C - Veteranen 15.00 uur Lentezon A - Preminiemen Zondag 29 november: 14.30 uur F.C. Meer - Poppel 9.30 uur Reserven - Minderhout Zaterdag 5 december: 13.00 uur Miniemen - Zwarte Leeuw A 14.30 uur Juniores - Exc. Essen 13.30 uur Vlimmeren - Preminiemen 14.30 uur Wuustwezel - Veteranen Zondag 6 december: 14.30 uur Balen - F.C. Meer 9.30 uur Weelde B - Reserven 9.30 uur Scholieren - Meerle 11.00 uur Knapen - Meerle Zaterdag 12 december: 13.30 uur Preminiemen - St.-Lenaarts A 14.30 uur Veteranen - Halle 13.00 uur St.-Job A - Miniemen 14.30 uur Heibos - Juniores Zondag 13 december: 14.30 uur F.C. Meer - Wezel 9.30 uur Reserven - White Star Zaterdag 19 december: 14.30 uur Juniores - Bezemheide 13.30 uur Meerle - Preminiemen 14.30 uur Pulderbos - Veteranen Zondag 20 december: 14.30 uur Verbr. Arendonk - F.C. Meer 9.30 uur Verbr. Arendonk B - Reserven 9.30 uur Scholieren - St.-Lenaarts 11.00 uur Knapen - St.-Lenaarts A•

S.

ii

iste Herinngeringstrof ee Jos Van Aperen voor H.V.V.-jeugd! Op de dag van Wapenstilstand, 11 november, werd er duchtig tegen het balletje getrapt door de juniores, scholieren, knapen, miniemen en preminiemen van VNA Wortel, Hoogstraten VV, Minderhout VV, FC Meer en FC Meerle. Elke club organiseerde een tornooi. Zo speelden de juniores hun wedstrijden te Wortel, de scholieren te Meer, de knapen te Minderhout, de miniemen in Hoogstraten en de preminiemen in Meer. Per categorie werd een wisselbeker ter beschikking gesteld en de algemene winnaar kreeg de trofee Jos Van Aperen overhandigd. Hoogstraten VV won zo maar eventjes drie tornooien en mocht alzo de iste beker in ontvangst nemen. Het eindklassement Hoogstraten VV F.C. Meer VNA Wortel FC Meerle Minderhout VV


Jo de Meester

iiiim

illig

~

DE GOEIE WEG

DE GOEIE WEG

SENAAT le OPVOLGER VOOR HET ARRONDISSEMENT TURNHOUT 2e op de lijst als opvolger Mechelen Turn hout -

DE GOEIE WEG DE GOEIE WEG OUD-VOORZflTER PROVINCIERAAD ANTWERPEN 24


tJ F.C. Meerle: diep gezakt Dat het eerste elftal een zeer moeilijke periode doormaakt, merkt ook de vurigste supporter wel. En dat deze laatsten in grote getale hoe langer hoe meer wegblijven, ervaart de kassier het best. Het roer moet inderdaad dringend omgegooid worden wil men uit de gevarenzone geraken! Thuis tegen 's Gravenwezel leverde men wel verdienstelijk werk maar een 0-1 verlies brengt helemaal geen punten op. Een nipte nederlaag, 2-1, werd het op het veld van Lint. Onverdiend wel, daar scheidsrechter Storms voor Zwarte Piet speelde en zomaar liefst, zonder reden, vier minuten liet overspelen; ook de signalen van zijn grenswachters omtrent deze dwaling lapte hij aan zijn shoes. Relletjes nadien die wel een nasleep zullen krijgen in het nadeel van groenwit voor het sportcomité! Op Bezemheide, waar Peter Van Bavel het doel verdedigde, noteerde men weer een nipte nederlaag en een week later, tegen een niet zo sterk Nielse, incasseerde men vier doelpunten voor eigen publiek. Meerle kon wel niet beschikken over Bert Vissers en Hans Joosen maar of daar het schoentje nijpt, laten we in het midden! Het is echter wel vijf vôôr twaalf! En de jeugd? De preminiemen kregen weer heel wat te slikken: 5-0 cijfers tegen Zwarte Leeuw, 0-4 tegen Vlimmeren en 4-0 in St.-Lenaarts. In de wedstrijd tegen Hoogstraten liepen de mmiemen uit tot 2-0 maar uiteindelijk werd toch nog met 2-3 verloren. De drie bezoekende doelpunten werden telkens op corner gescoord. Meer kwam, zag en overwon, liefst met 1-6! Ook te Halle werd het een 4-2 nederlaag. De knapen klopten Loenhout met 4-2 en Wortel met 2-6. Te Zoersel liepen ze echter op een fameuse gasbek: 5-2 alstublieft! In St.Jozef zagen zij een prooi en deze jongens konden met 9-1 cijfers afdruipen. Maarten Goos nam er vier voor zijn rekening, Nic Mertens deed hetzelfde en Jimmy De Swart deelde één keer. Proficiat aan afgevaardigde Joske Stof fels en trainer André Lodewijckx. De scholieren verloren met 4-2 op Wortel, 3-4 tegen Loenhout, 7-1 op Zoersel en 2-7 tegen St.Jozef. De juniores lieten zich niet pramen en klopten F.C. Turnhout met 2-0. Afgevaardigde Louis glunderde! Op Antonia werd een puntje geoogst, 0-0, en op Hoogstraten werd nipt met 2-1 de duimen gelegd. De reserven gaven Poppel partij en scheidsrechter Haneveer moest op al zijn talenten beroep doen om alles in goede banen te houden. Uiteindelijk werd het 2-2. Een puntje kwijt jongens! Op Wortel werd met 3-4 gewonnen en Dosko werd met 4-2 cijfers wandelen gestuurd. De aan de hand gekwetste doelman van het lste elftal, Jan Van Dun, fungeerde hier als stormram. Op Oosthoven werd met 1-2 gewonnen en hier mag men zeker het tweede doelpunt onthouden. 'Jozef' scoorde op mooi aangeven van Jan Van Dun een doelpunt om duimen en vingers van af te likken. En hoe spelen de zogezegde oudjes (veteratien)? Na een genietbaar partijtje werd Vosselaar met 2-1 verslagen en Wortel kreeg 2-5 cijfers aangesmeerd. Tegen Vlimmeren werd vrede genomen met een 2-2 gelijkspel.

sponi

I''I

2

LI

Het zaalvoetbalelftal doet het schitterend te Ulvenhout. Tegen de ploeg van Frank De Ridder werd met 3-4 gewonnen alhoewel de scheidsrechter alle middelen te baat nam om dit te verhinderen. Momenteel prijkt Meerle netjes aan de leiding in dit tornooi. Wedstrijden voor december: Zaterdag 5 december: 14.30 uur Miniemen - St.-Job 13.30 uur Preminiemen - Hoogstraten 14.30 uur K.W.B.-St.-Lenaarts - Veteranen Zondag 6 december: 14.30 uur F.C. Meerle - Bezemheide 9.30 uur Reserven - Dosko A 11.15 uur Juniores - Dosko 9.30 uur Meer - Scholieren 11.00 uur Meer - Knapen Zaterdag 12 december: 13.30 uur Merksplas - Miniemen 15.00 uur Veteranen - Skalden

Zondag 13 december: 14.30 uur Wortel - F.C. Meerle 9.30 uur Minderhout - Reserven 9.30 uur Zwarte Leeuw B - Juniores Zaterdag 19 december: 14.30 uur Miniemen - Antonia 13.30 uur Preminiemen - Meer 15.00 uur F.C. de Rooi - Veteranen Zondag 20 december: 14.30 uur F.C. Meerle - Aartselaar 9.30 uur Reserven - Weelde B 11.15 uur Juniores - Weelde 9.30 uur Minderhout - Scholieren 11.00 uur Minderhout - Knapen Zaalvoetbal in Ulvenhout Vrijdag 4 december: 21.35 uur F.C. Meerle - F.C. Boulanger Vrijdag 11 december: 22.35 uur F.C. Meerle - F.C. de TorenU

Minderhout V.V.: een sterk blok!

met... gips als gevolg! Vijf punten uit vier wedstrijden (3 verplaatsingen)! Knap gewerkt! Programma: Zaterdag 28 november: 13.30 uur Oostmalle A - Preminiemen 13.00 uur Zwarte Leeuw A - Miniemen Zondag 29 november: 14.30 uur Broechem - Minderhout V.V. 9.30 uur Meer A - Reserven Zaterdag 5 december: 13.30 uur St.-Lenaarts A - Preminiemen 13.00 uur Halle A - Miniemen 14.30 uur Juniores - Heibos Zondag 6 december: 14.30 uur Minderhout V.V. - Emblem 9.30 uur Verbr. Arendonk B - Reserven 9.30 uur Scholieren - St.-Lenaarts 11.00 uur Knapen - St.-Lenaarts A Zaterdag 12 december: 13.30 uur Preminiemen - Brecht 15.00 uur Miniemen - St.-Lenaarts A 14.30 uur Bezemheide - Juniores Zondag 13 december: 14.30 uur Noorderwijk - Minderhout V.V. 9.30 uur Reserven - Meerle 10.00 uur Vlimmeren - Scholieren 10.00 uur Vlimmeren - Knapen Zaterdag 19 december: 13.30 uur St.-Jozef A - Preminiemen 13.30 uur Westmalle A - Miniemen 14.30 uur Juniores - Loenhout Zondag 20 december: 14.30 uur Minderhout V.V. - Oelegem 9.30 uur Dosko B - Reserven 9.30 uur Scholieren - Meerle 11.00 uur Knapen - MeerteU

Het jeugdige M.V.V. is er wel degelijk op gebrand om een rol van betekenis te vervullen in de huidige competitie. Leider Borsbeek kan hierover meepraten alhoewel groenwit met één doelpuntje verschil het onderspit moest delven. M.V.V. kende het eerste halfuur wel moeilijke ogenblikken en het enige doelpunt van de partij viel dan ook in deze periode. De thuisploeg toonde zich een waardig leider. Na de rust kreeg M.V.V. wel de kans om langszij te komen, maar de beste gelegenheden kregen toch de Borsbeekspelers voor de voeten geschoteld, zodat men van een juiste uitslag mocht spreken in deze vaak te hard betwiste wedstrijd. Op Ranst boekte men dan weer een uitgesproken overwinning alhoewel men reeds vroeg in de match op een 1-0 achterstand geplaatst werd. De jongens van trainer Quaars herpakten zich, Harry Peeters stelde gelijk en Rudy Jansen bracht voor de rust nog de 1-2 stand op het bord. Nadien verwaterde de wedstrijd, M.V.V. trok de defensieve kaart en Eddy Peeters zorgde op persoonlijke poging voor mooie 1-3 cijfers. De thuiswedstrijd tegen Pulderbos liet een 1-1 stand optekenen; M.V.V. had wel de volle inzet verdiend maar... de doelpunten tellen. Te Eniblem had een fikse bui voor een waar modderbad gezorgd. Weer moest groenwit een 1-0 stand goedmaken maar Jac Koyen zorgde met twee treffers, één op vrijschop en één op strafschop, voor een nipte overwinning. Emblem ging er krachtig tegenaan en Eddy Peeters werd daar het slachtoffer van,

.

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 25


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEE RLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma - alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuis bij/art - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen l-IOOGSTRATEN.

VRIJDAG 27 NOVEMBER Meersel-Dreef: - Grootouderfeest in de school - Video-avond over 300 JAAR KLOOSTER in de zaal bij de Paters. ZATERDAG 28 NOVEMBER Wortel: SINTERKLAASFEEST in de parochiezaal op uitnodiging van KWB, KAV, KVLV, LG, BGJG en het Oudercomité. Minderhout: Sinterklaasfeest in de parochiezaal vanaf 12.30 uur op uitnodiging van KWB, KAV. KVLV en LG. Meersel-Dreef: - Video-avond over 300 JAAR KLOOSTER in de zaal van de Paters. - MOSSELFEEST voor de Kempense Klauwaerts in de Stad Lourdes. Meer: Optreden van ROLAND en zijn Band in de Mussenakker. VRIJDAG 4 DECEMBER Meer: SINTERKLAASFUIF in de Mussenakker. Hoogstraten: Optreden van GUIDO BELCANTO en van Debruyn and his friends, met achteraf fuif in zaal ICARUS. ZATERDAG 5 DECEMBER Hoogstraten: TONEELavond met TANTE JUTTA door de KWB in zaal Spijker, A. de Lalaingstraat om 19.30 uur. Wortel: Sinterklaasfuif niet optreden van DOWNTOWN CRAZY in het Slot. Meer: 50-JARIGEN vieren feest in de parochiezaal. Meersel-Dreef: SINTERKLAAS op bezoek bij de Paters op uitnodiging van de E.K.-Moederbond. Minderhout: BUURTFEEST van Dorp-Noord in de parochiezaal.

VRIJDAG 18 DECEMBER Meer: PROCLAMATIEFUIF in de Mussenakker ZATERDAG 19 DECEMBER Hoogstraten: - Viering van de SPORTLAUREATEN in de feestzaal van de Veiling - Optreden van DULAMAN vanaf 20u in Café Schuttershof, H. Bloedlaan 299 Wortel: - Optreden van BLUE BLOT in het Slot. - MUZIEKAVOND met eigen Brassband en Drumband in de parochiezaal. Meer: TONEELopvoering van ZIJN VROUW WAS BLOND, DAAROM... door 't Heidebloempje, met optreden van Brassband St. Rosalia om 19u en doek om 19.30u in de Zaal voor Kunst en Volk. Minderhout: MOSSELFEEST van de fanfare. ZONDAG 20 DECEMBER Hoogstraten: CAPITAL SCUM en INDECENCY in Cahier de Brouillon. MAANDAG 21 DECEMBER Wortel: KERSTFEEST van de Gepensioneerden in de parochiezaal. DINSDAG 22 DECEMBER Meersel-Dreef: KERSTFEEST van de Gepensio-

neerden. WOENSDAG 23 DECEMBER Minderhout: KERSTVIERING van de KAV

rR, ;T

ZONDAG 6 DECEMBER Hoogstraten: TONEELopvoering met TANTE JUTTA in zaal Spijker, A. de Lalaingstraat, door de KWB.

HOOGSTRATEN

ZATERDAG 12 DECEMBER Minderhout: TONEEL door KWB en KAV: PENSION DRIE, om 19.30 uur de parochiezaal. Hoogstraten: Optreden van THE MARCK RIVER JAZZ BAND, vanaf 21 uur in de Tuinbouwschool. - OPEN DEUR in de Wereldwinkel van 14 tot 18

SNACK- en PIZZABAR

U.

Meer: KAARTAVOND van de Brassband St. Ro-

salia in de Zaal voor Kunst en Volk. - THE WOLFBANES in de Mussenakker.

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2

ZONDAG 13 DECEMBER Parlementsverkiezingen! Minderhout: TONEEL met PENSION DRIE door

KWB en KAV in de parochiezaal om 19.30 uur. Meersel-Dreef: feest van SINT LUCIA met gezongen mis in de kapel om 10.30 uur. Hoogstraten: OPEN DEUR in de Wereldwinkel van 14 tot 18 u. DINSDAG 15 DECEMBER Hoogstraten: Kerstvergadering over 'Poësie rond Kerstmis' van de KVLV in de Pax om 19.30 uur. Meersel-Dreef: Kerstfeest van de KAV. WOENSDAG 16 DECEMBER Hoogsiraten: KERSTCONCERT met ORGANUM NOVUM, GEMENGD PIUSKOOR en de MUZIEKSCHOOL, georganiseerd door het Spijker en het Davidsfonds, in de Rabboenizaal van het Spijker om 20u.

CAFE DE NIEUWE BUITEN

Wortel: KERSTFEEST van de KAV in de paro-

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Minderhout: KERSTFEEST van de KVLV in de parochiezaal.

WILLY GORRENS-VERVOORT

DONDERDAG 17 DECEMBER Minderhout: KERSTFEEST van de KBG in de parochiezaal.

Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

26

Op stap in.....

chiezaal.

nrii

\I \irj ---

- - Jeugdkultuur in - Hoogstraten. , Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren:

• donderdag • vrijdag • zaterdag * zondag

20.30-24.00 u. :20.00- 1.00u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657


VRIJDAG 25 DECEMBER Kerstfeest Minderhout: CYCLOCROSS voor kategorieën C en D op de Bos kant, org. Supportersclub van de wielrenners. ZATERDAG 26 DECEMBER Minderhout: Feest van MI.V.V. voor de jeugd. Meer: TONEEL met ZIJN VROUW WAS BLOND, DAAROM.., door 't Heidebloempje in de Zaal voor Kunst en Volk met optreden van Brassband St. Rosalia om 19u. ZONDAG 27 DECEMBER Meer: TONEEL van 't Heidebloempje met ZIJN VROUW WAS BLOND, DAAROM... met optreden van Brassband St. Rosalie in de Zaal voor Kunst en Volk om 19u. DONDERDAG 31 DECEMBER Hoogstraten: Van oud naar nieuw met CARDO SAXI in de Pax Wortel: Oudejaarsfuif met FATE in het Slot.

Dulaman in Hoogstraten

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Taverne

Cosmos - café

'tHOOGHUIS

te Minderhout

Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132

2320 Hoogstraten

Tel. 031314.50.46

Café - frituur

Papillon Minderhout Gesloten: woensdag.

Kerstconcert in de Rabboenizaal van het Spijker Het Instituut Spijker en het Davidsfonds van Hoogstraten organiseren dit jaar samen het traditioneel kerstconcert in de bijzonder goed klinkende Rabboenizaal van het Spijker. De inrichters bieden alle aanwezigen een schoon concert aan in een gezellige feestzaal op woensdag 16 december 20 uur. ORGANUM NOVUM, een entoesiaste zangen speelgroep, onder leiding van Jef Braekmans en het GEMENGD PIUSKOOR van Hoogstraten, onder leiding van Elmar Lambrix, met een ensemble van de Muziekschool, brengen kerstliederen uit vele landen en een suite van oude Duitse kerstliederen. Wel zingen Organum Novum en het Piuskoor beide een afzonderlijk programma, maar ook treden zij samen op met enkele klassieke werken en bovendien met een echt dubbelkoor, waar zij als het ware een echo van mekaar vormen. Tenslotte wordt de avond besloten met gekende gezangen die iedereen kan meezingen. De gewone toegangsprijs bedraagt slechts 100 fr (programma inbegrepen). Jongeren en 60-plussers betalen maar 50 fr. Houdt die avond vrij voor het kerstconcert.•

Zaterdag 19december kan men vanaf 20 uur deze groep aan het werk zien in café Schuttershof, Heilig Bloedlaan 299, bij Bert. De groep Dulaman was eerst een folkgroep bestaande uit enkele muzikanten die hoofdzakelijk inlandse en Ierse volksmuziek speelden. Ierland inspireerde hen zelfs tot het kiezen van de naam Dulaman, een oud lers-Keltisch woord. Een concert van de groep Clannad was voor hen dan ook de direkte aanleiding tot verdere uitbreiding van het repertorium. Het toevoegen van meerdere instrumenten met rijkere klankmogelijkheden en het zelf schrijven van tekst én muziek, van de meeste nummers die zij vertolken, gaf een nieuwe dimensie aan deze groep. Zo evolueerden zij stilaan tot een folkgroep met een hedendaags, alleszins minder traditioneel klankbeeld. De Vrij ongewone instrumentatie, het inlassen van zowel klassieke als jazzelementen en het evenwicht tussen de elektrische en akoestische instrumenten, geven aan Dulaman een zeer persoonlijk karakter. Deze Antwerpse groep van Hoogstraatse afkomst is samengesteld uit zes muzikanten: Fred Fockaert (contrabas), Jef Fockaert (tenor-banjo, mandoline, zang), Jan Govers (gitaar, keyboards), Pascaline Janssens (zang, gitaar), Luc Meyers (keyboards, zang, mandoline), Hans Verbeeck (hobo) en de geluidsregie is in handen van Johan Smets. Voor een avondje echt muzikaal genot is dit optreden in het Schuttershof op zaterdag 19 december een grote aanbeveling waard.

BOUWGRONDEN TE KOOP te Hoogstraten, Peperstraat, half open bebouwing. Verkavelingsvergunning Best. Dep. 21/4/83 nr. 51/068(1). Inlichtingen notaris Van den Kieboom, tel. 03/2381594 of 03/2308163.

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz.

Strijbeek, Meerle.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL- DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer Hoogeind - MEER weekend gesloten.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het

adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. 27


Buitenlandse studentes in Hoogstraten

Jullie zijn zo ordelijk Sinds enkele maanden verblijven twee studentes, de A ustralische Geneviève Ahrens en de Amerikaanse Julie Jones, bij gastgezinnen in Hoogstraten (resp. de familie Spaas uit de Lodewijk De Konincklaan, en de familie Wouters uit de St. Lenaartseweg). We hadden met hen en met hun zussen Marianne Wouters, Liesbeth en Karolien Spaas een flinke keuvel over hun eerste indrukken over de streek en de leefgewoontes die ze hier aantroffen. Wat hen overigens naar hier heeft gevoerd, vroegen we ons af: Geneviève: Ik heb altijd al willen reizen. Ik wou heel graag een jaar naar Europa komen, niet zomaar als toeriste, maar er echt de taal en de mensen leren kennen. Met AFS kon dat, en ik heb dan een verblijf gevraagd in een Duitstalig land omdat ik op school al wat Duits had gevolgd. AFS zoekt dan gepaste gastgezinnen, en zo kwam ik hier in België terecht. Julie: Voor mij geldt deels hetzelfde. Zelf had ik een Franstalig land aangevraagd. Maar dat het uiteindelijk Hoogstraten werd, vind ik helemaal niet spijtig. Te meer daar ik nog altijd Frans op school kan leren, terwijl ik anders nooit de kans zou hebben om Nederlands te leren... Mijn eerste indruk van België was dat het hier zo grijs en koud is. Toen ik aankwam regende het. Als Californische (uit Redlands, een stadje van 55.000 inwoners op een uur van Los Angeles) ben ik een heel ander klimaat gewoon... De mensen hier leken ook veel koeler op het eerste gezicht. Wij tonen vccl makkelijker affectie, gevoelens dan jullie hier. Dat was wel erg moeilijk om gewoon te worden in het begin. Geneviève: Dat vond ik ook. Ik kom uit het zuiden van Australië, het stadje Orange met 33.000 inwoners, zo'n 200 km van Sydney, en kwam hier aan na een vliegreis die al bij al zo'n 26 uur geduurd heeft. Ik had een romantisch idee over Europa, denk ik. Maar de mensen hier bleken inderdaad veel gereserveerder, je hebt meer tijd nodig om ze echt te leren kennen. Dan blijken ze overigens net zo gevoelig te zijn, hoor... Europa bleek veel gewoner te zijn dan ik me had voorgesteld. Wat wel heel plezant is, is dat grote steden hier veel dichter bij mekaar liggen dan bij ons. Zo kun je heel wat zien - Antwerpen, Brussel, Brugge... vooral Brugge was echt heel mooi. Julie: Voor jullie lijkt iets al gauw héél ver. Jullie denken anders over afstanden. Naar Brussel gaan, is toch geen verre reis... Geneviève: Als wij thuis naar de stad gaan,en dat gebeurt soms wekelijks, dan duurt de reis al makkelijk vier uur. Dat is niet zo ver - terwijl je hier dan al in Parijs kunt zitten!

Leefgewoonten Julie: Het is hier heel rustig om wonen. De mensen zoelen zich ook meer verbonden met elkaar. Zo werd hier een gouden bruiloft gevierd met het hele gebuurte, dat was iets dat ik nog nooit meegemaakt had, heel gezellig trouwens! In sommige opzichten is het leven hier meer op het gezin gericht dan bij ons. Samen eten, bijvoorbeeld, gebeurt bij ons veel minder vaak. Al doen we thuis ook heel wat samen, tijdens weekends of vakanties. Geneviève: Ik kom uit een klein gezin, terwijl ik hier in een druk huis terecht kwam, dat was dus wel wennen. Maar iets als 's morgens sa28

men eten, dat vind ik heerlijk. Het eten is trouwens erg lekker. Julie: Men zegt wel eens dat AFS staat voor Another Fat Student - iedereen die een jaar van huis is, blijkt achteraf merkelijk meer te wegen! Jullie eten meer koekjes, gebak, snoep... Heel lekker trouwens, ik ben er ook zelf al mee begonnen. Doorgaans is het eten niet anders dan wat ik verwacht had - jullie denken vaak onterecht dat wij in Amerika niks anders eten dan Mc Donald's en zo, terwijl we daarentegen heel veel verse groenten en fruit eten.

jes. Kleren opvouwen, kamer in orde houden en zo. Dan moest je thuis mijn kamer eens zien: met wat geluk zag je de vloer ergens! Ik doe nu al hard mijn best om ook wat meer orde te hebben. .Julie: 0, ik ook... Thuis vond ik dingen soms pas na maanden terug in mijn kamer... Ik ga proberen de gewoonte om alles op te ruimen ook als ik weer thuis ben, aan te houden... Jullie eten ook altijd met mes en vork. Wij snijden eerst ons vlees en leggen dan ons mes neer. Of altijd de handen boven tafel houden - terwijl wij net altijd een hand op schoot hebben waar je je servet vasthoudt.

Schoollopen in Nederlands? Julie: Wij gaan hier naar het Spijker. Wat me opvalt is dat de school hier heel streng en moeilijk is. Eisen liggen hier veel hoger dan bij ons. Kinderen weten gewoon ook veel meer. Jullie leren hier bijvoorbeeld vier talen, terwijl dat er bij ons twee zijn... Geneviève: Ik mis ook wel jongens op school. En thuis hebben we véél meer vrije tijd. Kinderen hier hebben amper tijd om zich te Ontspannen, moeten altijd maar werken en studeren. Julie: Wat ik ook mis, dat zijn de vele bui-

Op een druilerige en koude namiddag toch even het terras op: Liesbeth, Geneviève, Karolien, Marianne en Julie. Marianne: Iets wat Julie blijkbaar niet verwacht had, was dat wij zo onbeleefd zijn naar haar normen... Julie: 0 ja, jullie wringen je overal langs, duwen zonder je zelfs maar te verontschuldigen! Marianne: In 't begin kon ze daar iets van krijgen. Ze was dat helemaal niet gewoon. Als Amerikanen bijvoorbeeld door een drukke gang moeten, zeggen ze om de haverklap 'excuse me'. Geneviève: Daarin lijken wij Australiërs meer op de Belgen. Wat wel verschilt is dat wij het rustiger aan doen, meer relaxed leven, minder zorgen, trager ook. Jullie zijn soms formeler: wat wel en niet mag, hoe je kleden dat is meer aan regels gebonden. Liesbeth: In 't begin was dat wel wennen. Zij uiten zich blijkbaar veel directer dan wij gewoon zijn, kleden zich ook losser. De eerste dag op school zat ze zich grondig uit te rekken in de klas, of antwoordde zonder eerst het woord te vragen, onderbrak anderen... Geneviève: En jullie zijn zo ordelijk en net-

tenschoolse activiteiten: sport, allerlei clubs, toneel en zo. Aan dat deel van de opvoeding lijken jullie amper toe te komen. Dat vind ik echt minder goed aan dit schoolsysteem - in een opvoeding is het toch ook belangrijk dat je leert omgaan met anderen, creatief bezig bent, ook competitief bezig bent, kortom de hele persoonlijkheid verruimt. Maar nog eens: ik heb echt wel bewondering voor al wat de kinderen hier moeten leren, en de volharding om dat vol te houden. Geneviève: Ik denk echt wel dat wij hier een boel opsteken waar we later nog veel mee zullen zijn. Maar het is hard werken, dat wel. Wat het voor ons nog moeilijker maakt, is de taal natuurlijk. Voor mij gaat het redelijk, ik had al wat Duits gehad en herken zo nogal wat woorden. Ik probeer zo vaak mogelijk Nederlands te spreken, maar de verleiding is natuurlijk groot om over te schakelen naar Engels aangezien iedereen hier Engels spreekt. Liesbeth: Wij spreken Nederlands en Engels door mekaar. Als iets niet verstaan wordt,


schakelen we over. Dat gaat best zo. Julie: Voor mij is het heel moeilijk. Het lijkt alsof ik de anderen er meer toe verplicht Engels te spreken dan dat zij me Nederlands doen gebruiken. Leerkrachten vertalen ook veel in de klas, medeleerlingen eveneens. Maar ik kan natuurlijk niet verwachten dat de lessen helemaal aangepast worden omdat ik er nu bij zit! Marianne: Wij hebben te veel Engels ge bruikt, we proberen dat nu bewust te minderen. In de les wordt heel veel vertaald door een leerlinge die later vertaler-tolk wil worden, en dat dus graag doet. Soms wisselen we af. Tijdens de speeltijd wordt er dan nog wat extra uitgelegd. En stencils vertaalt ze zelf. Gerieviève: Soms wordt het toch wel eens te veel om je te blijven concentreren. Hoe dan ook, een woordenboek bij de hand hebben, is erg handig!

Chinezen terug naar het oosten

Aanpassing Geneviève: In het begin heb ik het wel moeilijk gehad om me aan te passen aan alles. Ik had overigens nooit gedacht dat ik thuis zo zeer zou missen... Ik vond het ook zo moeilijk om met je familie te praten, nu gaat dat al stukken beter. Op school wordt het maken van vriendinnen wel wat bemoeilijkt doordat ik in verschillende klassen zit voor diverse vakken. Julie: Vooral de jongere leerlingen zijn heel erg geïnteresseerd in waar je vandaan komt, wat je over Hoogstraten vindt en zo. Oudere leerlingen waren gereserveerder - die kennen mekaar ook al langer, vormen al een hechtere groep. Maar nu gaat dat best. De taal blijft de grootste moeilijkheid voor mij. En de gereserveerde houding van de mensen hier, het niet zo makkelijk affectie tonen. Dat miste ik dus heel erg, ja...•

Her gemeentebestuur VCO Hoogsrraten oniving de Chinese gasten op het stadhuis. V.l.n.r. (zittend) schepen Aerts, burgemeester Jansen, mevrouw Zhang You Lan, direktielid van het Tang Cheng Hotel in Xian en de heer De Gruyter van Janssen Pharmaceutica; (staande) Jan Mercelis, direkteur August Lauryssen, twee Chinese stagiairs, Chris Aerts, gerante van het China Home in Turnhout en nog twee Chinese stagiairs. Op verzoek van de G.O.M.-Antwerpen heeft de Hotel Management School 'Spijker' deelgenomen aan een uitwisselingsprojekt met de provincie Shaanxi in China. Van mei tot oktober waren vijf Chinezen uit Xian te gast in het China Home te Turnhout en in de hotelschool Spijker in Hoogstraten. Dit was geen toeristische uitstap maar wel een stage van zes maanden om hier de werkwijzen van het Westers hotel- en restaurantwezen te leren. Hun interesse ging vooral Uit naar onze organisatie-methoden.

Maandag 26 oktober nam Hoogstraten officieel afscheid van haar Chinese gasten met een akademische zitting en receptie op het stadhuis. Half november vertrokken vier leerlingen en twee leraars van de H.M.S. naar Xian voor een managementinitiatie op oosterse wijze in het Tang Cheng hotel. Vermoedelijk wordt deze samenwerking in de toekomst nog verder uitgebouwd. •

milieuvriendelijke economie. herverdeling lokale Organisatie van welzijnsbeleid. democratisch en pluralistisch ku Itu u rbeleid. --

. . .. • -•

ROZETTE SERVAES 2e plaats Kamer en 2e plaats Provincie ELS FRANSEN Lijstduwer Senaat

Voor een democratie vanuit de basis. Voor een echte solidariteit met de derde wereld. 29


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' Icarus: een stijlvolle taverne in hartje Hoogstraten Waar destijds Romy Schneider en Elvis Presley menig hart sneller deden kloppen met hun ontboezemingen op het witte doek van cinema Rex, en jaren later menig lief gevonden werd op de tonen van een Trini Lopez-kraker in discotheek The BelI, baten nu Danny Brosens en Ria Kuyps hun 'Icarus' uit. Een stijlvolle en stemmige taverne, aanvankelijk ook een discotheek die momenteel verbouwd wordt. Hoe de tocht van deejny over platenzaak naar taverne en discotheek verliep, over de mooie en minder mooie kanten van het vak, over plannen en illusies hadden wij een eerlijke babbel met hen beiden...

Van jongsaf in de muziek Danny: Ik zit inderdaad al van jongsaf aan in de muziek, dat is altijd mijn grootste hobby geweest. Toen ik 12 jaar was, kreeg ik een pick-up - je kent die wel, zo'n mono toestel met één luidspreker. Van het zakgeld werd dan steevast wat opgespaard om een single te kopen. Bijna al mijn geld ging er op den duur aan voor platen - de meeste heb ik trouwens

smaak van te pakken dat hij zelf begon te draaien. Als ze ons alleen maar hoorden, zouden de mensen ons zelfs niet uit mekaar hebben kunnen kennen. We stonden net op het punt om de discotheek over te dragen aan hem, toen hij verongelukte... Dat was een fameuze klap hoor, in alle opzichten... Zelf wou ik niet meer draaien, ik kon het niet meer opbrengen.

Danny Brosens zoals velen hem wellicht het best hebben gekend: achter de draaitafel van zijn drive-in discotheek.

Danny: Als we dat toch zo graag doen, dan kunnen we beter een zaak voor onszelf beginnen, dacht ik zo. Op een gegeven ogenblik hebben we aan dit lokaal gedacht. Dat stond jarenlang leeg na een brand in de toenmalige Bell. Het stond hier echt bijna te vervallen... als ik foto's terugzie van hoe het gebouw er bij stond, in 't begin, dan snap ik achteraf maar amper hoe we er ooit aan durfden te beginnen! Ria: Negenentwintig containers rommel en puin zijn hier buitengevoerd, eigenlijk zijn hier alleen maar de buitenmuren overeind gebleven. Nu kwam dat ook wel omdat de architecten, twee pas afgestudeerde jonge mannen, alles zo grondig en perfect hebben willen aanpakken. Danny: Anderhalf jaar heeft de verbouwing geduurd, er leek geen einde aan te komen. Een stapel plannen en tekeningen hebben we hier nog liggen - van elk hoekje, van ieder raam enz. werd een ontwerp gemaakt. De tafels bijvoorbeeld werden speciaal ontworpen, de toog van zandsteen ook, bijna alles werd

Taverne Icarus in (Ie Ge/melsiraai, voor een goeie pint in hei hait vuil Lloo,si,uIen.

nog altijd in goede staat bewaard. Zo kreeg ik wel een goeie platencollectie bij mekaar. Van het een kwam het ander - ik begon op mijn zestiende als dj in de Tinnen Pot. Na een jaar of twee heb ik dan gedraaid in de Rijerka in St. Lenaarts, tot ik in 't leger moest. Nadien bijna 5 jaar bij Union Servet, en toen kreeg ik zelf alsmaar meer aanvragen om te draaien, tot ik dan voor mezelf begonnen ben. Ria: Ik heb Danny leren kennen als discjockey in St. Lenaarts. Het is maar vanaf toen dat ik me echt serieus voor muziek ben gaan interesseren. Van toen we voor onszelf begonnen zijn, ben ik wel altijd meegeweest met Danny, plezant overigens, al werd dat op den duur wel hard. Toen we trouwden heb ik zelfs gevraagd om er mee te stoppen - dat hebben we dan ook 4 weken volgehouden, maar toen wisten we alle twee tijdens de weekends gewoon niet meer wat doen, we misten dat zo erg dat hij terug beginnen draaien is. Danny: Dat liep dan heel goed. Eerst met één, dan twee, en weer wat later al met vier installaties. Ondertussen was mijn broer Ronny er ook bijgekomen. Eerst stelde die gewoon mee op of zo, maar stilaan kreeg die er ook zo de 30

Ria: Ondertussen, in '81, waren we met de platenwinkel begonnen, en dat maakte alles natuurlijk nog eens drukker. Dat was toen dikwijls op vrijdag en zaterdag tot zes uur in de winkel staan, rap naar bad, en dan weer weg tot vier, vijf uur 's morgens... Dat was niet vol te houden. Danny: Op den duur kun je dat niet meer gemotiveerd blijven doen, en dan is het beter om er mee te stoppen, denk ik. Het werd te veel routine, het plezier gaat er af - en dat mag je niet laten gebeuren. De drive-in is wel altijd goed blijven draaien, we hebben nu trouwens ook een stel goeie disc-jockeys.

De vlucht van Icarus Ria: Eigenlijk kwam dan het idee om met de Icarus te beginnen van Danny, niet zozeer van mij - al was het altijd wel zowat een droom van mij geweest om ooit een eigen café of taverne uit te baten. Ik heb bijna altijd in de horeca gestaan - eerst jarenlang aan de autoweg in Brecht, en daarna in het Parochiecentrum van St. Lenaarts, dat uïtgebaat werd door mijn moeder. Dat heb ik altijd heel graag gedaan.

Ria aan het werk in het Parochiecentruin te St. Lenaarts.


ELKIE BROKS

t/ei loon! //u,iiii !ijd&ils

L'Cli

uirze'iding

ti//t V//JL' /W!!!)

exclusief ontworpen voor dit interieur. Uiteindelijk werd dat wel een beetje van het goede teveel - je zou nog riskeren dat het dermate stijlvol en sjiek wordt, dat je je er niet meer in thuis voelt als klant... Maar veel mensen beginnen dat allemaal wel te appreciëren als ze hier een tweede of derde keer binnen komen. Dan pas merk je een aantal mooie dingen op. Ria: Het interieur is natuurlijk maar één element dat de sfeer van de zaak bepaalt. Er is ook het aanbod: een goede pint hier, een lekker hIH:. in l/R.. Cfl S iiiI sis

daan, die beschikt over een rijdende keuken en levert prima waar. We zullen werken op dezelfde basis als andere zalen, dat wil zeggen dat we een vaste huurprijs rekenen voor de zaal en dat de tap door de huurders zelf gebeurt. Op 4 december komt Guido Belcanto hier, en Jantje Debruyn van The Crew - en in januari Raymond Van Het Groenewoud. Toch wel toffe dingen, geloof ik. Zelf inrichten, daar beginnen we nog niet zo rap mee, misschien wel eens met de kermis of zo als er anders niet veel te doen is. We zien wel...

Jios/ ,ond J»:

binnen springen. Zo hebben we hier echt van jong tot oud, met in de weekends vooral twintigers, dertigers, niet zozeer het jonge uitgaansvolk.

De discotheek verbouwd Danny: De discotheek achter de taverile lieelt ons al kopbrekens gekost, moet ik eerlijk hekennen. Die draaide niet echt zoals het zou moeten. Aanvankelijk was het opzet om een tweede discotheek te hebben tegenover de toenmalige Highstreet - maar de verbouwing JiiwJ / l,iiis met Ii1C[ lI1c. I)

In de tnuziekbranc/ie 1/toet je de actualiteit altijd op de voet volgen...'

Anderhalf jaar verbou wen en 28 con 'aine,s vroeger... ce. We kijken echt niet op een uur wat dat betreft, ook niet om een warme hap of zo te maken. Danny: En we zijn volop aan het proberen om onze bierkaart tot een der meest uitgebreide van Hoogstraten te maken. Om de paar weken komen er enkele biersoorten bij. Muziek probeer ik hier zo recent mogelijk te houden, ook aangepast aan het publiek dat je op een bepaald moment in de zaak hebt. Dat appreciëren de mensen wel, denk ik. Ria: En zo proberen we een vast cliënteel op te bouwen. Mensen die het hier naar hun zin hebben, die de sfeer gezellig vinden. Ook veel mensen die na een bioscoopbezoek nog eens

inrichting van de zaal vertoonde bovendien een ernstig mankement, zo werd de zaal zowat in twee, bijna aparte ruimten gesneden, en dat maakte het moeilijk om een goeie sfeer te krijgen. Ria: Uiteindelijk hebben we daarom besloten om de discotheek dicht te doen en te verbouwen. We maken er een open ruimte van, met een verplaatsbaar podium voor optredens, en een kleiner podium voor bijvoorbeeld een drive-in. Danny: De zaal wordt dan vanaf 4 december verhuurd voor allerlei feesten, fuiven, optredens. We hebben een vaste traiteur waarmee we al enkele heel goede feesten hebben ge-

Ria: We zijn erg content dat we met Icarus begonnen zijn, al bij al - zeker nu de zorgen over de discotheek zowat achter de rug zijn. Ik doe het werk hier ontzettend graag, vind het heel dankbaar ook. We hebben een heel breed en goed publiek, je voelt ook dat de mensen appreciëren wat je doet, en dat is altijd dankbaar werken dan. Je hebt ook heel veel contact met mensen, ook met jonge mensen - en zo voel je je nog mee een stukje jonger, niet? Danny: Ja, het werk is aangenaam, maar je mag niet te zwak zijn, want op een uurtje mag je absoluut niet kijken. Soms heb je dus wel eens wat slaap te kort, maar dat heb ik er wel voor over. Het draait goed hier, de winkel blijft goed gaan, en de drive-in loopt ook lekker - wat wil je nog meer? Ria: We hebben ons handen goed vol, moet ik zeggen, maar wat is er plezanter dan dat? El Waarna wij onze Judas (voor herhaling vatbaar, zoals het cliché zegt) met een flinke slok hebben geledigd en een verliefde blik op het lege glas hebben gegooid... Blijft ons alleen nog maar de prettige taak otn Ria en Danny nog vele succesvolle jaartjes toe te wensen. Ons zien ze in Icarus alleszins nog terug! U Sociaal werker

HERMAN VERLINDEN Lijstduwer provincie

31


Fons Jansen (2)

0 LEZERS SCHRIJVEN

Dienst 100 In het artikel over de ambulancedienst van de heer Haest te Rij kevorsel laat deze laatste doorschemeren dat een patiënt bij de oproep van de dienst 900 (nu dienst 100) van de stad Hoogstraten, steeds een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is echter niet juist. De dienst 100 te Hoogstraten verzorgt twee soorten van ziekenvervoer. Enerzijds doen zij het vervoer bij de patiënt aan huis. Voor deze opdracht hebben zij een overeenkomst met de ziekenkassen en dient de patiënt niets zelf te betalen, ook al gebeurt de oproep via het oproepnummer 100. De andere funktie is die van hulp aan slachtoffers van ongevallen op de openbare weg. Dit voeren zij Uit in opdracht van de dienst 100 te Antwerpen. Hiervoor dienen zij de tarieven toe te passen van de dienst 100, en dient het slachtoffer wel een deel zelf te betalen. Veelal zal de verzekering van het slachtoffer of de tegenpartij ook deze toeslag terug betalen. Dr. Van Overveldt, verantwoordelijke Brandweer, dienst 100 te Hoogstraten.

Fons Jansen (1) Geachte redactie, Bedankt voor uw artikel 'Gesprek met burgemeester Fons Jansen'; zo weet je als nietrasechte Hoogstratenaar ook eens wie Wie is in Hoogstraten. Tijdens het lezen van dit artikel viel ik wel van de ene verbazing in de andere. Onze burgemeester heeft inderdaad 'zijn eigen gedacht' over politiek en dat ziet er niet zo demokratisch uit. Wat denken de kiezers trouwens van dorpspolitiek zonder partijen? Partijen als noodzakelijk kwaad? (omdat je anders toch niks gedaan krijgt!). Een (sterke) man die zijn eigen

visie volgt en zich niet laat dikteren door een partij of één (sterke) man die de omwegget-

jes van de gemeenteraad maar overbodig vindt? Eén iemand die vindt dat afspraken

weinig waarde hebben in de politiek? En werklozen, wat dachten jullie ervan om na de gemeenteraad een pint te gaan pakken met de burgemeester 'want relaties moet je na-

tuurlijk hebben, en kruiwagens zijn er overal nodig, op eender welk niveau, zo werkt het systeem nu één keer, dat moogt ge spijtig vinden, maar zo is het.' Maar als je meer dan 2 jaar werkloos bent, vergeet het dan maar, want dan kan men met jullie 'dikwijls niet veel

meer doen, hoor!' Arme werklozen, arm Hoogstraten. Gerd Claessens, Hoogstraten 32

'Als ge iets doet, moet ge 't goed doen!'. Onder deze titel vinden we in 'De Hoogstraatse maand', nov.'87 een gesprek met ons aller burgemeester Fons Jansen, meer bepaald over Fons Jansen en de politiek. Menig lezer zal misschien gedacht hebben: 'Zo is hij', 'Fons ten voeten uit', 'Fons op zijn best', 'Redeneringen op zijn Fons'...

zelfde dacht over haar opvolging.' Foei afgetreden schepen, foei F.B., zo in de fout gaan!

- 'Er was vooraf gezegd dat als er iemand wegviel, hij waarschijnlijk zou worden opgevolgd door iemand van dezelfde partij'. En zeggen dat we Fons vroeger hoorden zeggen: 'Maar talen bijvoorbeeld, dat kan ik

langs geen kanten.'

als ge in de ene gemeente iets doet, dan vragen de anderen allemaal hetzelfde.'

Niet te nederig, Fons. We dagen de lezer uit om een betere vertaling te vinden dan 'waarschijnlijk' voor 'te allen tijde' zoals het in de oorspronkelijke bestuursovereenkomst stond: 'Bij het vacant komen van een der hierboven vermelde mandaten (Burgemeester, Schepen, Voorzitter O.C.M.W.) of afvaardiging, zal te allen tijde deze toekomen aan de groep waaraan dit mandaat toebehoort volgens deze overeenkomst'.

Dat zou toch niet mogen hé Fons, dat ze zoiets onrechtvaardigs vragen. Hoe durven ze?

- 'Afspraken zijn afspraken en daar moet ge u aan houden, vind ik. ' ( Fons Jansen in 'De

- 'De nieuwe velden zijn duur betaald natuurlijk, maar wat is duur?'

Hoogstraatste Maand' van oktober).

Wij, groep F.B., kennen hem al langer, wij weten dat hij is: 'de rechtvaardige, de nederige, de demokraat.' - sprekend over de 'gouden voetbalvelden)...

Inderdaad Fons, wat is duur? Iets meer dan zestien miljoen, ocharme. Trouwens, hoe lang heeft men erop moeten wachten:

'Kijk naar de voetbalvelden hier: da 's al een zaak van zeventien jaar, jong!' Besluit: zestien miljoen is weinig want zeventien jaar is méér. Of niet soms?

- 'Ik kan ook heel kwaad worden, en dan moet ge goed oppassen, maar achteraf ben ik het zo weer vergeten. Dat moet kunnen, vind ik.' 'Goed oppassen', is dat niet wat overdreven Fons? Een paar scheldwoordjes van uwentwege van tijd tot tijd, dat moet toch kunnen. We weten trouwens dat je het z5 weer vergeten bent. Ludo Koyen heeft nog een brief liggen van uw advokaat. Jij was het natuurlijk al lang vergeten maar die verdomde advokaat beweerde toch dat Ludo u benadeeld had.

- 'Met het tapijt voor de trouwzaal is dat nèt hetzelfde. Ge vindt dat misschien veel geld, ik weet niet. Maar voor zo 'n tapijt is dat niks te veel.' Wie zou nu durven beweren dat een kwart miljoen te veel is voor een vloerkleed. Veeg er toch je voeten aan, burgemeester!

- 'Er zijn veel spijtige zaken gebeurd de laatste jaren... Achteraf verweet F. B. ons dat we ons niet aan ons woord hebben gehouden. Daar kan wel iets van waar zijn.' Daar is helemaal niets van waar Fons. Dat is totaal uit de lucht gegrepen. Niet K.G.B. verloochende zijn handtekening, neen, F.B. was fout. Je zegt het zelf: 'De strubbelingen in de

coalitie zouden er nooit gekomen zijn als de vorige schepen was gebleven. We hebben onze coalitiepartner toen trouwens tot op 't laatst gewaarschuwd dat niet iedereen bij ons het

'Dat zijn zo van die afspraken die op den duur weinig waarde hebben in de politiek. '(Fons Jansen in 'De Hoogstraatse Maand' van novem ber.) Tijden veranderen, een mens moet kunnen veranderen, een beetje soepelheid mag wel. Aan afspraken moet men zich in de politiek niet houden. Fons geeft het bewijs: 'Toen was

er ook vooropgesteld dat de Van Aperens mekaar zouden aflossen na 3, 4 jaar. Daar is ook niets van gekomen.' Aan wie zou dât liggen Fons?

- 'Dorpspolitiek zou niet van partijen mogen afhangen... maar eigenlijk zou het beter zijn dat men de eigen visie zou kunnen volgen in plaats van een partijpolitieke mening. Daar heb ik het zelf dus wel moeilijk mee.' Je bent niet de enige Fons. De geschiedenisboekjes staan er vol van. Wij begrijpen je. Waar hoorden we weer zeggen: 'Als ik aan

zoiets begin, dan zet ik door, hé, als 't moet tegen alles en iedereen in. 'En: 'Ik laat me zomaar niet de wet dikteren door een partij... Wat denkt die partij wel? We doen even een poging om deze laatste zin af te maken: ' ... integendeel, ik dikteer de wet aan...' En jawel, die negen anderen van uw partij verstaan u wel, die spreken u niet tegen, nee hoor. Wat die twee 'Afhankelijken' betreft: allicht hebben ze hier of daar nog wel een neefje of een nichtje dat kan benoemd worden. Misschien zelfs een stukje grond dat je voor hen kunt betalen met het geld van de gemeenschap. Hoe zeg je dat ook alweer? 'Ge zit daar per

slot niet voor uw eigen zaak, maar voor de belangen van de gemeenschap.' Dan toch! GROEP F.B.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77


Nationale verkiezingen

Hoogstraatse kandidaten In het kader van de nationale verkiezingen op 13 december 1987 vinden wij heel wat kandidaten uit de fusiegemeente Hoogstraten terug op de diverse lijsten. Wij hebben al deze mensen telefonisch gekontakteerd en hen een viertal vragen voorgelegd. Het antwoord op deze vragen vindt u hieronder bondig weergegeven. De vragen: Hoe lang bent u reeds aktief in de politiek? Wat is uw persoonlijke motivatie? Welk aspekt uit het programma van uw partij vindt u het belangrijkste? Hoe denkt u dit het best te kunnen realiseren in de streek? In alfabetische volgorde vonden we de volgende kandidaten.

Een drietal jaren aktief als partijraadslid nationaal en lid van het dagelijks bestuur van de Vlaams Blok-jongeren. Ik ben jong en van daaruit wil ik een aantal eisen realiseren die typisch zijn voor jongeren alsook meer begrip kweken voor de Vlaamse Beweging in zijn totaliteit, specifiek naar de jongeren toe. Ik sta volledig achter de enige nationale slogan van onze partij: 'eigen volk eerst'. Dit is in feite in drie woorden de inhoud van de Vlaamse Beweging. Vlaamse mensen moeten hun eigen rechten opeisen. 4. Regionaal gezien betekent dat o.a. ons verzet tegen de TGV en het eisen van een eigen tewerkstellingsbeleid: geen Vlaams geld meer naar WalloniĂŤ.

2

Jo De Meester (CVP, 2e opvolger Seiiuut)

Van 1968 arrondissementeel voorzitter CVP. Kort daarop provincieraadslid tot 1985, 6 jaar lid van het nationaal bestuur van CVP. Van 1979 tot '81 voorzitter provincieraad. Ik ben een man van het algemeen belang. Welke talenten men ook heeft, men moet die ten dienst stellen van de gemeenschap. Op korte termijn is het terugdringen van het overheidstekort het belangrijkste. Verder moet het beleid gericht zijn op tewerkstelling en op een meer rechtvaardige verdeling. In Brussel weet men schijnbaar de Kernpen nog niet goed liggen. De Kempen moet als probleemgebied erkend worden en speciale aandacht krijgen (fiscale faciliteiten), Europese subsidies, nationale stimulansen, enz.) Het is daarom belangrijk dat er mensen verkozen worden die hun weg kennen in Brussel.

Els Fransen (Agalev, lijstduwer voor de Senaat) Een paar jaar aktief bij Agalev en bij vorige verkiezing in '85 eveneens kandidaat bij dezelfde partij. Uit verantwoordelijkheidszin voor de ge-

meenschap, mijn gezin en de volgende generatie moet ik iedereen duidelijk maken dat 'anders gaan leven' gewoonweg noodzakelijk is. Een doordachter manier van leven dat zich uit in ernstige zorg voor het milieu, een andere verdeling van het inkomen, een grotere sociale rechtvaardigheid en een anders denken over energie. Een milieubeleid dat tracht vooraf te denken in plaats van achteraf de brokken te lijmen. Via de verkiezingsaandacht de ideeĂŤn van Agalev op een ruimere schaal verspreiden.

Jan Huybrechts (Vlaams Blok, eerste plaats Provincie)

Vanaf 1954 aktief in SP Hoogstraten. Bij elke verkiezing, zowel gemeentelijk als nationaal, kandidaat voor SP. Ik vind het zelf persoonlijk belangrijk om op te komen. Het is een traditie geworden, waar het in oorsprong komt door een gebrek aan andere kandidaten. Ik zie niet direkt specifieke punten uit het programma, een programma dat in zijn geheel te rechtvaardigen is. De SP zou moeten regeren met de CVP. Voor de arbeidersklasse is hierin meer te doen dan met de PVV. Belangrijk vind ik de werkgelegenheid en daarvoor hopen wij op onze bestendig deputee Jos Geuns.

Guido Peeters (SP, 4e plaats provincie, 6e plaats kamer) Reeds drie maal in Hoogstraten opgekomen voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de SP, nu de eerste maal voor de nationale verkiezingen. Mijn bekommernis gaat vooral naar de minstbegoeden in de maatschappij vanuit een sociale ingesteldheid. De eerste prioriteit is de tewerkstelling. Daarnaast komt de belastingvermindering ten goede van gans de gemeenschap en niet enkel van een kleine drie procent van de bevolking. De werkloosheidsuitkeringen: het afschaffen van de 'derde periode' en het optrekken van de minimumgrens tot 40%. 33


kunnen we Hoogstraten uitbouwen tot winkel- en dienstensektor, wat de gemeente attraktiever maakt en rechtstreeks voor meer werk zorgt.

Rosette Servaes (Agalev, 2e plaats Kamer, 2e p1. Provincie)

4. In de streek trachten de vooroordelen die er bestaan tegenover het socialisme weg te nemen en het begrip voor de socialistische partij aan te wakkeren. Het herstel van de koopkracht zal echter stap voor stap gaan en men moet hierbij geen wonderen verwachten, zelfs niet met de SP.

AloĂŻs Ruis (CVP, 5e plaats Kamer)

Vanaf 1982 in de gemeentepolitiek bij Fusiebelangen en vanaf 1985 kandidaat voor Agalev bij de nationale verkiezingen. Terwille van mezelf, mijn kinderen en vrienden, en voor al mijn wereldgenoten, veraf of dichtbij, kan ik niet anders dan voor de onmondige zieke natuur spreken, opdat wijzelf ook gezonder worden. Die wil om de wereld menswaardiger te maken, vind ik bij Agalev. Soberheid, stilte en solidariteit. Soberheid als tegengewicht voor onzinnige uitgaven. Stilte in de kleinschaligheid maar ook in de zin van luisterbereidheid, wat in de Politiek van wezenlijk belang is. Solidariteit om 'aan iedereen en alles zijn recht te geven'. Op nationaal vlak het schragen van de betrachtingen van Agalev. Plaatselijk kan men dit vertalen in een propere Mark, een veilig verkeer, evenwichtige grondbemesting, groenaanplanting, kans op zinvol werk, een doorzichtig gemeentebeleid waar inspraak kân.

Opgegroeid in een pohoek be\\ UOe lie. Aktief in de politiek sinds een 10-tal jaren, samenlopend met het voorzitterschap van het NCMV. Van '77 tot '82 gemeenteraadslid. Door mijn bewogenheid in het NCMV kom ik in kontakt met allerlei mensen en problemen en dan stel ik vaak vast dat beroepspolitici erg vervreemden van de dagdagelijkse problemen. Als men dan hierop vaak kritiek uitoefent, moet men op zeker moment toch zijn eigen verantwoordelijkheid nemen wanneer men u vraagt op te komen. Het verderzetten van het herstelbeleid. Voor ons als middenstanders is het ondenkbaar in een bedrijf meer uit te geven dan binnen te krijgen. Meer werkgelegenheid scheppen en de rechtstreekse belasting op het werk verlichten. Voor de Noorderkempen dient er meer aandacht besteed te worden aan de uitbouw en de tewerkstelling in de dienstensektor, eerder dan in de industriesektor. Zo houden we een gezonder leefmilieu en

Arnold Van Aperen (PVV, eerste plaats Senaat, lijstduwer Provincie)

34

Gestart als schepen te Meer in 1971 tot aan de fusie. Daarna eerst raadslid en vervolgens voorzitter van het OCMW. Vanaf 1978 tot vandaag, provincieraadslid voor de PVV. Het opkomen voor de medemens, zonder onderscheid van rang of stand. In heel mijn visie heeft steeds het sociale centraal gctaari. De mens moet het in zijn totaliteit beter hebben en zo weinig mogelijk problemen kennen. Sociale zaken: bejaardenbeleid en vooral de problematiek van demente bejaarden. Belastingvermindering indien het op een eerlijke manier verdeeld wordt. Tewerkstelling en vooral het maatschappelijk welzijn, komt op de eerste plaats. Ik wil in Brussel op dezelfde manier werken zoals ik altijd al gewerkt heb: voor dc mensen van de streek zonder exclusiviteiten. Iedereen is welkom en wat voor mij gaat, moet ook voor u en iedereen kunnen. Dc weg in Brussel ken ik wel en al blijven er altijd nog ergens gesloten deuren, ik gooi al mijn gewicht in de schaal zoals ik al 17 jaar in mijn dienstbetoon doe: iedereen is gelijk voor de wet.

Jef Van Looy (CP, 2e plaats Kamer) Binnen de CVP vanaf 1976 aktief. Bij de verkiezingen in '85 opgekomen als 2e opvolger voor de Kamer met een resultaat buiten verwachting. Altijd al met dienstbetoon bezig geweest, vooral dan in de landbouwsector. Mijn interesse gaat vooral naar de landinrichting en het milieu, alsook naar de streekontwikkeling en de rol van de industrie hierin. Voor mij zijn de belangrijkste punten Uit het programma van de CVP: vooreerst moet het herstelbeleid doorgezet worden en de belastingen hervormd worden, gericht naar het gezin. Voor mij als nieuwkomer zal het moeilijk zijn om al direkt tot praktische realisaties, te komen. Het zal vooreerst wat afwachten zijn en aanvoelen waar de krachtlijnen liggen. Veel draait er immers rond relaties. Maar ik ben niet alleen, en hopelijk hebben we een minister in de Kempen. Dat zou een sterk punt zijn.


werkstelling, zijn voor mij het belangrijkste, het beter willen maken voor de mensen. Daarnaast is ook het menselijk aspekt erg belangrijk en dan denk ik vooral aan het respect voor het leven. Abortus mag niet uit het strafrecht. 4. Praktische realisaties in de streek, vooral door het verder uitbouwen van de tewerkstelling b.v. aan de douanezone, en de zorg voor de kleine man die het goed zou moeten hebben, vooral dan de bejaarden en de minder-validen. Praktische realisaties zijn voor mij altijd nog belangrijker dan veel woorden.

Dirk Van Der Herten (CVP, 4e plaats provincie)

1. Van kleinsaf aan in Rijkevorsel met de Politiek vergroeid. In Hoogstraten reeds 12 jaar aktief in het plaatselijk CVP-bureau. Gemeentelijk raadslid sinds 1982 en in '85 kandidaat voor de Provincie. 2. Mijn motivatie is eerder een microob die mij verplicht ten dienste te staan van de gemeenschap en vooral d창창r waar men de politiek niet buiten kan laten. 3. Het sociaal- ekonomische en vooral de te-

Ik ben voor de eerste maal opgekomen bij de vorige verkiezingen, dus nog niet zo lang geleden. Hoedan ook ben ik ervan overtuigd dat de enige manier om iets te veranderen een politiek engagement is. Een politiek programma is steeds de grootste gemene deler van wat onder de leden leeft. Wat mij bijzonder aanspreekt in het politiek programma van mijn partij, is dat het bovendien een weerspiegeling is van noden en betrachtingen van alle lagen van de maatschappij. Het grote probleem van deze regio is zonder twijfel de werkloosheid. Hieraan moet iets veranderd worden.

'

.5

'>1 1;. 4. Het is een zeer goede zaak dat het nieuwe parlement de bevoegdheid zal hebben om een aantal basisgegevens waarop het Belgisch bestel steunt, bij te sturen. Voor het overige staat of valt alles met loyauteit; ik hoop dat iedereen dit zal inzien.0

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK KWALITEIT SERVICE PRIJS !

BOSMAAI ERS GROTE KEUZE UIT VOLGENDE KWALITEITSM ERKEN: SI pR

De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas TEVENS: BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRAKTOR MAAIERS

Wij herstellen vakkundig alle merken grasmaaiers.

J. STOFFELSPAULUSSEN MINDERHOUTDORP 4, HOOGSTRATEN-MINDERHOUT Telefoon 03/314 41 15

35


RIJDEN

Streven naar perfektie

Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTUN ROVER Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOG STRATEN Tel. 03/314 68 60

aøvu GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03- 314.71.84

OZA

garagE VAN RIEL

12 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33 36

IS PLEZANT*

**fe

NAULT0

De greep op de weg Wettelijk is de minimum diepte van de tekening op de band 1 mm. Dit is nauwelijks voldoende om veilig te rijden tijdens een fikse regenbui of bij dooiweer. Het belang van de staat van de banden mag niet onderschat worden. De insnijding heeft niet enkel invloed op de fraktie maar ook op de besturing en de remafstand. Bij slechte weersomstandigheden zijn winterhanden veiliger. Ze onderscheiden zich van de konventionele banden door hun hoekige en diepe tekening. Het blokvormig loopvlak heeft de eigenschap zich beter vast te haken in de sneeuw. Gebruik je dergelijke banden bij droog weer dan is de kans groot dat de wielen tijdens het remmen eerder blokkeren. De grotere wrijving is er ook de oor zaak van dat het brandstofverbruik lichtjes stijgt. In vergelijking met gewone banden veroorzaken ze een grotere lawaaihinder. Winterbanden kunnen uitgerust worden met spikes of spijkers. In zo'n geval spreken we van spijkerbanden. Vooral op een beijzelde weg komen ze tot hun recht. Op een droge weg zijn ze minder veilig. De remafstand wordt groter en de greep in de bochten ver mindert. Het is daarom dat de wet een maximum snelheid van 60 km/h voorschrijft voor wagens die uitgerust zijn met spijkerbanden. Achter de wagen moet er een bordje met de snelheidsbeperking duidelijk zichtbaar opgesteld zijn. Volgens de wet mogen spijkerbanden niet gekombineerd worden met gewone banden. Je mag bovendien enkel met spijkerbanden rijden tussen 1 november en 31 maart. Winterof spijkerbanden vragen een hele investering. Er is niet alleen de aankoop van de banden zelf maar je wordt ook verondersteld vier extra velgen te hebben. Een mogelijk alternatief is de aankoop van sneeuwkettingen. Ze zijn vooral geschikt voor mensen die naar skioorden trekken. In België mogen ze enkel gebruikt worden op een besneeuwde weg. Een surrogaat voor kettingen is de 'Spikes Spider'. Volgens een handelaar in autotoebehoren is dit systeem vooral doeltreffend op ijs en bij dooiweer. Een 'spikes-spider' bestaat uit een schijf die op de velg gemonteerd wordt en er de hele winter kan opblijven. Het traktie-element dat bestaat uit negen ar men is volgens de fabrikant relatie eenvoudig te monteren. De armen klemmen zich gedeeltelijk omheen de band. De uiteinden zijn voorzien van spijkers. Doordat slechts een klein deel van / hët loopvlak van de band bestreken wordt is de 'spikes-spider' minder doeltreffend in de sneeuw.

1

1EIlVAc1

HERMAN VERUNDEN Be PLAATS PROVINCIE

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

1;1PEETEPg autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05


NOTARIELE AANKONDIGINGEN Kantoor van notaris Jan MICHOEL TE HOOGSTRATEN - Tel. (03)314.51.77 ( wAY' 1(S1Di/.' 51W n//W ǀ(D ai!fo'l gU lo j l4iMI4

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN/MEERLE, MEERLEDORP 7. Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens M. Brosens. Zeer goed gelegen woning met tuin te 2328 Hoogstraten/Meerle, Meerledorp 7, groot 530 m2 Ingedeeld: salon, eetkamer, keuken en achterkeuken; boven: 2 slaapkamers en zolder. Verder kelder en berging. Eigendom is voorzien van regen- en pompwater. Klein beschrijf mogelijk. BEZICHTIGING zaterdag van 10 tot 16 u. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 25 november 1987. Definitief op woensdag 9december 1987 telkens om 14 u. 30 in café Den Bombardon, bij van de Heyning, Kerkstraat 35 te Hoogstraten/ Meerle. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris.

1 -.

kTa i ri,rjwwe,j IS

.

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING TE 2320 HOOGSTRATEN, LOENHOUTSEWEG 77 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de heer Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen namens de erven OostvogelsMertens: GOED GELEGEN woning te Hoogstraten, Loenhoutseweg 77, groot 323 m 2 Ingedeeld alsvolgt: voorplaats, eetplaats, gang, kelder, keuken, w.c., bergplaats/badkamer; Boven: 2 zolderkamers. Eigendom beschikt over Pidpa-water en electriciteit. BEZICHTIGING zaterdag van 2 tot 4 u. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 17 november 1987. Toewijzing op dinsdag 1 december1987 telkens om 16 u. 30 in café De Warande bij A. Aerts-Bleys, Lodewijk De Konincklaan 301 te Hoogstraten. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET GARAGE EN TUIN TE RIJ KEVORSEL, BERKENLAAN 25. Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens drh. en mw. J. Janssens-Adams: ZEER GOED GELEGEN WONING met garage en tuin te RIJKEVORSEL, Berkenlaan 25, groot 355 m2 Ingedeeld: living, hall, w.c., keuken, koepel, garage en berging; boven: 3 slaapkamers, badkamer en zolder. Eigendom is voorzien van Pidpa-water, aardgas, distributie en telefoon. Klein beschrijf mogelijk: kad. ink. 18.800. BEZICHTIGING dinsdagavond van 6 tot 8 u. BESCHIKBAAR volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 24november 1987. Definitief op dinsdag 8 december 1987 telkens om 16 u. 30 in 't Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN TWEE ZEER SCHOON GELEGEN PERCELEN WEILAND TE HOOGSTRATEN, KLEINE PINTSTRAAT Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens mevrouw L. Pauwels-Zegels en kinderen en H. Bartholomeeusen-Pauwels: KOOP 1: Weiland te Hoogstraten, tegen de Kleine Pintstraat sectie A nr. 183/E groot 64 a. 02 ca. KOOP 2: Weiland te Hoogstraten, tegen de Kleine Pintstraat, sectie A nr. 182/ C groot 64 a. 10 ca. Beide percelen die naast elkaar liggen palen of hebben gepaald aan: Vermeiren-Janssens, weduwe Joannes en medegerechtigden en Van Dijck-Goetschalckx Jozef. ONMIDDELLIJK beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op maandag 30 november 1987. Definitief op maandag 14 december 1987 telkens om 16 u. (4 u. namiddag) in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat4 te Hoogstraten. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris.

p4A/ (

Tijdens het weekend van 6-8 november gingen weer talrijke vrijwilligers voor de 11.11.11 -aktie op stap in Hoogstraten. Door hun belangeloze inzet werd het resultaat van de huis-aan-huisophaling wederom een succes. Na de grote voorwaartse sprong van verleden jaar (stijging van ± 4307o) behaalden we dit jaar bijna hetzelfde eindbedrag. De hier vermelde bedragen kunnen nog een weinig oplopen door nagekomen stortingen. De voorlopige cijfers zijn: 55.811 fr. 38.474 fr. 84.707 fr. 43.061 fr. 58.348 fr. 13.550 fr. 15.850 fr. 30.000 fr.

Wortel: Meerle: Hoogstraten: Minderhout: Meer: Meersel-Dreef: Bijdrage Cahier de Brouillon: Bijdrage Stadsbestuur: Voorlopig eindresultaat:

339.801 fr.

Het Gemeentelijk Komité voor Ontwikkelingssamenwerking dankt langs deze weg de honderden vrijwilligers die tijdens het aktie-weekend de kou trotseerden om zich in te zetten voor het welzijn van de mensen in de minst ontwikkelde landen. Zij deden dit met een rotsvaste overtuiging: 'Omdat honger een onrecht is'. Het Gemeentelijk Komité dankt iedereen voor zijn milde gift. De opbrengst wordt in zijn totaliteit verstuurd naar het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) die het geld aanwendt om het door ons gekozen project (Mozambique: produktie van huishoudartikelen) te financieren.

Goed nieuws is niet duur... Een heel jaar De Hoogstraatse Maand voor slechts 420 Fr. Abonneer NÜ! 37


Het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen

straten, één vorster voor de Vrijheid en een aantal ondervorsters of buitenvorsters, één per dorp. Schout en vorsters werden door de heer voor onbepaalde tijd benoemd.

3. De organisatie van het bestuur

3. De schepenbank

Tegenwoordig wordt de gemeente Hoogstraten bestuurd door een burgemeester, eens schepencollege en een gemeenteraad. Deze gezagsdragens worden bijgestaan door een aanal gemeentelijke ambtenaren en een politiekorps. Wie van mening is dat deze bestuursorganisatie nog maar sinds kort bestaat, vergist zich. De wortels van het systeem gaan terug tot de Middeleeuwen, meer dan 700 jaar geleden. Toen belastte de heer van Hoogstraten een aantal ambtenaren met de taak het gebied in zijn naam te besturen en stelde hij eveneens een schepenbank samen, waardoor de dorpen een zekere mate van zelfbestuur kregen.

1. De Heer Een zeer belangrijk verschil met de huidige situatie is dat er nu geen heer of graaf van Hoogstraten meer is. Als bezitter van het Land van Hoogstraten had deze in principe alle macht op bestuurlijk en rechterlijk gebied. Hij mocht zich immers de eigenaar noemen van de justitierechten. Deze hielden in dat hij de hoogste rechter was in strafrecht (misdaden) en burgerlijk recht (geschillen tussen burgers, b.v. om een stuk grond). Verder mocht hij alle maatregelen nemen om een goed bestuur over zijn heerlijkheid te verzekeren. Naast de justitierechten bezat de heer nog heerlijke rechten. Dat zijn prestaties die hij zijn onderdanen mocht opleggen. Een voor beeld hiervan was het karweirecht, waardoor hij de inwoners van het Land van Hoogstraten kon verplichten hem gratis te helpen bij het aanlegen en onderhouden van wegen en het bouwen van kerken en andere gebouwen. Hij had ook een banrecht, d.w.z. dat zijn onder danen verplicht waren al hun graan tegen betaling op zijn molens te laten malen. Wie zijn graan zelf wilde malen, kon rekenen op een fikse boete. De brouwers waren volgens het banrecht verplicht hun fruit en gerst in zijn schuur te kopen. De heer kon ook genieten van enkele heerlijke rechten, die hem financieel voordeel opleverden. Hij verpachtte een aantal hoeven en molens. Verder moesten de boeren die cijnsgronden bewerkten hem jaarlijks een grondcijns betalen. Cijnsgronden waren gronden, die in principe van de heer waren, maar waarop de boeren een erfelijk gebruiksrecht hadden. In ruil hiervoor betaalden ze jaarlijks een kleine som. Andere vormen van belasting, waar de heer recht op had, waren het tolrecht,dat werd geheven op elke verkoop van dieren of onroerende goederen op de markt, en het weggeld, dat ieder moest betalen die gebruik wenste te maken van de wegen, door de heer aangelegd.

voegdheden toe te vertrouwen aan dienaren, die dan in zijn naam het bestuur over het Land van Hoogstraten organiseerden, zowel voor wat betreft de justitierechten als de heerlijke rechten. Deze personen duidt men aan met de term 'heerlijke ambtenaren'. De belangrijkste onder hen was ongetwijfeld de drossaard. Hij was de plaatsvervanger van de heer, woonde op het Gelmelslot en mocht alle bevoegdheden van de heer uitoefenen. In de praktijk wil dat zeggen dat hij belast was met het bestuur en de rechtspraak in strafzaken. Het was bovendien zijn taak om elk jaar een nieuwe schepenbank samen te stellen. De drossaard werd door de heer voor onbepaalde tijd aangesteld en kon dus elk moment door de heer van zijn funktie worden ontheven. Volgens een oorkonde van 1548 werden de zaken van de heer behartïgd door de drossaard en de rentmeester. Terwijl de drossaard zich bekommerde om het bestuur en de strafrechtspraak, was de rentmeester vooral een financieel ambtenaar. Hij werd eveneens door de heer voor onbepaalde tijd aangesteld. Zijn voornaamste taak bestond erin te zorgen voor de verpachting van de molens, hoeven en gronden van de heer, hij zorgde ook voor de inning van de grondcijns, het tolrecht, het weggeld en alle belastingen, die de heer ten goede kwamen. Een andere heerlijke ambtenaar was de schout. Zijn funktie kan min of meer omschreven worden als handhaver van de orde. In die hoedanigheid was het zijn verantwoordelijkheid personen te arresteren en hun goederen in beslag te nemen. De schout werkte vooral samen met de schepenbank, die bevoegd was voor de civiele rechtspraak (terwijl de drossaard de strafzaken behandelde). Hij was voorzitter van de schepenbank, daagde mensen voor de schepenbank, voerde de vonnissen uit en bewaarde één van de sleutels van de ijzeren bus, waarin de boeken werden bewaard.

(3 molenijzers) (Boom en brouwersgerief) Hij werd bijgestaan door een aantal helpers, 2. De heerlijke ambtenaren vorsters genoemd. Hun funktie is te vergelijken met die van veldwachter. Als assistenten Natuurlijk kon de heer van Hoogstraten niet van de scnout moesten ze de personen, die op zijn eentje alle aspecten van het bestuur voor de schepenbank waren gedaagd, verwittiwaarnemen, niet alleen omdat dat teveel werk gen en mochten ze ook mensen arresteren en was, maar ook omdat hij slechts zelden op het hun goederen in beslag nemen. Er waren verGelmelslot in Hoogstraten verbleef. Daarom schillende vorsters in het Land van Hoogzag hij zich verplicht een aantal van zijn be-

(Ster en ploeg)

38

In het Land van Hoogstraten bestond een dubbele schepenbank, een binnenbank voor de Vrijheid en een buitenbank, die bevoegd was voor de dorpen. Men kon slechts schepen zijn in één van de twee banken en beide werden voorgezeten door de schout. Men neemt aan dat Hoogstraten rond 1210, samen met de vrijheidsrechten, ook het recht op een eigen schepenbank ontving. Er bestond dus vanaf 1210 een schepenbank, die later de binnenbank zou genoemd worden. Het ontstaan van de buitenbank is moeilijk te dateren, maar moet gesitueerd worden in de tijd dat Meer, Meerle en Minderhout bij het Land van Hoogstraten kwamen, het begin van de 14e eeuw dus. De oudste schepenbrief van de buitenbank werd uitgevaardigd op 30juni 1349. De binnenbank van Hoogstraten bestond uit 7 schepenen, die allen poorters van de Vrijheid moesten zijn. Zij werden bijgestaan door 7 gezworenen, een soort raadgevers zonder beslissingsbevoegdheid. De buitenbank bestond eveneens uit 7 schepenen: twee poorters uit de Vrijheid, twee schepenen uit Meer, twee uit Meerle en één uit Minderhout. De heer of de drossaard benoemde elk jaar op Oudejaarsavond een nieuwe binnen- en buitenbank, waarbij zes van de vroegere schepenen in hun ambt gehandhaafd mochten blijven. Sommige schepenen bleven dus jarenlang aan een stuk schepen. De bevoegdheid van binnen- en buitenbank verschilde nogal. De binnenbank hield zich naast civiele zaken ook bezig met strafrecht. Dit was wel het domein van de drossaard, maar deze liet misdaden berechten voor de binnenbank van de Vrijheid. Deze rechtspraak kon gaan van lichte boetes tot zware lij (straffen en zelfs tot de doodstraf. De buitenbank had geen enkele strafrechtelijke bevoegdheid, wel mocht ze over civiele zaken oordelen, zoals betwistingen over gronden, ergenissen, enz. Ook moest elke verkoop van gronden, huizen en andere onroerende goederen door de schepenbank, in wiens gebied dit onroerend goed lag, worden geregistreerd. Buiten hun funktie van rechtbank, traden de schepenbanken dus ook op als administratief orgaan met notarisbevoegdheid. Het valt misschien op dat er geen sprake was van een burgemeester. Deze benaming vershijnt pas in de tweede helf van de 16de eeuw en had een heel andere betekenis dan nu. De burgemeester was belast met het innen van de gemeentelijke belastingen en droeg zorg voor alle gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Ieder dorp had één burgemeester maar, zoals gezegd, pas vanaf ± 1550.

Tot zover deze beschrijving van de Organisatie van het bestuur in het middeleeuwse Land van Hoogstraten. Misschien is hiermee nog eens bewezen hoe ontzaglijk belangrijk de Middeleeuwen, die nog door velen worden beschouwd als een duistere, barbaarse periode, zijn geweest voor de totstandkoming van onze hedendaagse gemeentelijke instellingen.0


AWE

Bus van de Maand

Lustige Wielrijders kunnen feesten

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Pieeies één vol jam beooideeldeii we elke maand een opmerkelijke brievenbus. Onze werkwijze was doorgaans als volgt. Onze 'man op de weg' merkte een bus op, schoot daarvan ecn plaatje en notccrdc hct adres. In onze computer vonden we daarna of de bewuste bewoners ook abonnee waren van De Hoogstraatse Maand. Gewoonlijk was dat zo. Dan belden we de mensen op, maakten een praatje en overhandigden de prijs, een bon voor 500 Fr sportmateriaal bij FRAMSPORT. Nochtans wilde het wel eens gebeuren dat er ziçh een creatieve bus bevond hij een nietabonnee, het zijn tenslotte ook mensen. Die foto's verdwenen in ons archief. Nu is het best mogelijk dat de geraamde niet-abonnee wel 'losse koper' is van de De Hoogstraatse Maand. Daarom geven wij hem ook een kans. Hierboven verschijnen 3 prachtige bussen, zonder naam, adres of toelichting. De eigenaar van één van die bussen, mogelijk een losse koper, die zich het eerst kenbaar maakt door middel van een brief (verzonden langs de Post en gericht aan: Redactie De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 43, 2320 Hoogstraten) wordt winnaar van de 500 fr. FRAMSPORT-MATERIAAL. Tot zover ons brievenbussenavontuur. In 1988 weer wat vers tot het u ook de strot uitkomt.

Voorzitter Ka,el Versmissen Jelicileert Jos IVens (92 jaai), ere- voorzitter, om wille van zijn 60-jarig lidmaatschap van de veloclub en overhandigt hem een getekend portret. In onze vorige editie hebben we reeds uitvoerig geschreven over de Hoogstraatse Veloclub 'De Lustige Wielrijders' en hun voorzitter Karel Versmissen. Op zaterdag 31 oktober hebben ze met een grandioos feest in de hotelschool Spijker te Hoogstraten hun 60-jarig bestaan gevierd. De vele toespraken, doorweven met talrijke anekdotes uit het verleden, werden zo kort mogelijk gehouden, maar eten en drinken was er overvloedig aanwezig voor de meer dan 300 genodigden.

De trouwe bestuursleden en aktieve helpers, maar vooral de dynamische voorzitter, werden uitvoerig letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Alle aanwezigen kregen vanwege de veloclub nog een geschenk en de tekst van de toespraak van Karel Versmissen. Die kon je dan thuis rustig lezen in plaats van nu lang te moeten luisteren en wachten. Het feest werd niet afgerond met een koers op rollen maar wel met een bomvolle dansvloer tot in de late uren.

Remi Lens op Kerstzegel Op het einde van het jaar wordt door de Regie der Posterijen een Kerst- of Nieuwjaarszegel uitgegeven. Naar Belgische gewoonte zet uien het ene jaar een Waalse kunstenaar in cle kijker, het andere jaar een Vlaamse. Op voorstel van de v.z.w. Arendonkse Posttegelverzamelaars, die hun 25-jarig bestaan vieren, is dit jaar de afbeelding op de postzegel een werk van Remi Lens (1902-1983). Deze Arendonkse priester-kunstenaar is zeker geen onbekende in Hoogstraten. Na zijn priesterwijding in 1927 werd hij leraar aan het Klein Seminarie tot in 1938. 1-let schilderij 'Heilige Familie' (1936) hangt normaal in een spreekkamer van het Klein Seminarie en is eigendom van het Bisdom Antwerpen. Remi Lens had het werk gemaakt oor de Eerwaarde Zusters van het Klein Seiriinarie maar toen die in de jaren-60 Hoogstraten verlieten schonken zij het kunstwerk aan de priestergemeenschap van de school. l)e kunstenaar Remi Lens was zijn hele leven lang priester en Kempenaar, niet in beperkencle mate, maar de geest en het hart wijdopen voor de wereld en het wereldgebeuren. Hij was priester temidden van zijn volk, een kunstenaar die zijn vroomheid in lijnen en kleuren, in woord en spel een sierlijke vorm

gaf. De wijsheid, door vele geslachten in de loop der eeuwen vergaard, nam hij dankbaar in zich op als een rijke erfenis om ze over te dragen op tijdgenoten en jongeren. Het initiatief van de Arendonkse Postzegelverzamelaars is een hulde aan Remi Lens. Door deze postzegel zal ook zijn werk een grotere bekendheid krijgen. Misschien komt er in Arendonk binnen afzienbare tijd een Remi Lensmuseum. • 39


16' Burgerlijke Stand Geboorten 5 oktober: Ann, dochter van Joannes Pluym en van Mathilda Hessels, Meerseweg 38, Meer. 6 oktober: Chiel, zoon van Willy van den Broek en van Ann Govaers, Dreef 124, Meerle. 8 oktober: Julie, dochter van Raymond Verschueren en van Karina de Nijs, Van Aertselaerstraat 68, Minderhout. 11 oktober: Robin, zoon van Christianus van Dun en van Allegonda Schreurs, Kerkstraat 16, Meerle. 12 oktober: Hanne, dochter van Karel Hofmans en van Elze Verschueren, Langenberg 58, Wortel. 13 oktober: Bart, zoon van Eric Roeien en van Andrea Braspenning, Meerdorp 16, Meer. 13 oktober: Benny, zoon van Jozef De Bie en van Inge Fransen, Leemstraat 23, Hoogstraten. 14 oktober: Michiel, zoon van Luc Verschueren en Maria van Tilburg, Pater Declerckstraat 6, Wortel. 14 oktober: Dorien, dochter van Wim Van Hasseit en van Fabiola Aerts, Dreef 53, Meerle. 20 oktober: An, dochter van Marc Koyen en Elisabeth Van Calster, Hoogeind 1, Meer. 20 oktober: Manon, dochter van Cornelis Dekkers en Maria Braspenning, Dokter Gommersstraat 5, Meerle. 23 oktober: Jeffrey, zoon van Ene Deckers en Marcella Sels, Meersel 9, Meer. 26 oktober: Nathalie, dochter van Josephus de Swart en van Christel Mathysen, Deken Lauwerysstraat 2, Hoogstraten. 26 oktober: Sander, zoon van Adrianus de Poorter en van Maria Hofkens, H. Bloedstraat 5, Hoogstraten. 26 oktober: Valerie, dochter van Wilfried Knevels en van Marie-Christine Pillot, Vrijheid 138, Hoogstraten. 27 oktober: Katrien, dochter van Marc Van Ackerbroeck en van Anny Renders, Lod, De Konincklaan 340, Hoogstraten. 28 oktober: Quinten, zoon van Hugo Van Nueten en van Maria Doms, Karel Boomstr. 4, Hoogstraten. 30 oktober: Roei, zoon van Leo Van Bergen en Anny Vissers, Terbeeksestraat 62, Meer.

F01 Overlijdens -

9 oktober: Eduard Pelkmans, 84 jaar, weduwnaar van Maria Sterkens, H. Bloediaan 250, Hoogstraten. 9 oktober: Lodewijk Lauryssen, 77 jaar, echtgenoot van Maria Janssens, St. Lenaartseweg 17, Hoogstraten. 12 oktober: Maria De Beuckelaer, 67 jaar, weduwe van Petrus Van Laenen, Venhoef 39, Hoogstraten. 12 oktober: Renaat Hoevenaars, 77 jaar, echtgenoot van Rosalia Roeffen, Desmedtstraat 11, Minderhout. 40

14 oktober: Jan Snoeys, 78 jaar, echtgenoot van Anna Koyen, Driehoekstraat 1, Meer. 17 oktober: Maria Strijbos, 66 jaar, echtgenote van Jan Oostvogels, Van Aertselaerstraat 48, Hoogstraten. 19 oktober: Maria Faes, 73 jaar, weduwe van Adriaan Van Boxel, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 22 oktober: Mathildis Doms, 85 jaar, weduwe van Frans Doms, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 22 oktober: Antonius Verheyen, 69 jaar, echtgenoot van Yvonne Van Ravensteyn, Vrijheid 59, Hoogstraten. 23 oktober: Frans Verhoeven, 73 jaar, echtgenoot van Cornelia Raats, Karel Boomstraat 12, Hoogstraten. 24 oktober: Franciscus Van Den Heuvel, 58 jaar, echtgenoot van Hilda Verhoeven, Hinnenboomstraat 36, Hoogstraten. 25 oktober: Arthur Mostmans, 73 jaar, echtgenoot van Elisabeth Strybos, A. De Lalaingstraat 1, Hoogstraten. 26 oktober: Joanna Herthogs, 77 jaar, echtgenote van Carolus Vorssetmans, Hinnenboomstraat 28, Hoogstraten.

EQ~1 p o

Hu we/ijken

2 oktober: Johan Sneis, Poeleinde 18 A, Wortel en Marleen Quirijnen, Hoenderstraat 59, Wuustwezel. Nieuw adres: Worteldorp 9, Wortel. 2 oktober: Franรงois Brosens, Meerdorp 51, Meer en Martine Bluekens, Strijbeekseweg 39, Meerle. Nieuw adres: Meerdorp 53a, Meer.

APOTHEKERS Van 27 november tot 4 december: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St.JozefRij kevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 699.64.24. Op zaterdag 28 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 4 tot 11 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 11 tot 18 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 18 tot en met 25 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Te. 314.60.04. Op zaterdag 26 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 3 14.40.74. Van 26 december tot en met 1januari: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. JozefRijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669h.64.24.

14 oktober: Michel Bastijns, Hoogeind 56, Meer en Ludwina Scheliekens, Dreef 142, Meerle. 16 oktober: Roger Jansen, Meerseweg 97, Meer en Ludwina Scheilekens, Dreef 142, Meerle. Nieuw adres: Borselhoeve 5, Minderhout. 16 oktober: Johan Vermeeren, Minderhoutsestraat 15, Hoogstraten en Christei Peeters, Vrijheid 189, Hoogstraten. Nieuw adres: Handelslei 139, St. AntoniusZoersel. 23 oktober: Geert Marijnissen, Zwartvenweg 12, Meerle en Marie-Louise Leemans, Chaamseweg 23, Meerle. 23 oktober: Johan Van Dyck, Heesbeekweg 37, Rijkevorsel en Christina Martens, Meerleseweg 67, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 31, Meer. 23 oktober: Jan Peeters, Moerstraat 29, Hoogstraten en Helga Van Bergen, Vrijheid 116, Hoogstraten. Nieuw adres: Leopoldstraat 24/3, Merksplas. 26 oktober: Ronny Aerts, Groenewoud 20, Hoogstraten en Gerda Somers, Brecht. Nieuw adres: Antwerpsesteenweg 152, Malle. 30 oktober: Ludo Bevers, Maxburgdreef 25, Meer en Annita Snoeys, Vooraard 16, Minderhout. Nieuw adres: Maxburgdreef 25, Meer. 30 oktober: Dirk Michielsen, en Myriam Van Rooy, 's Boschstraat 7, Hoogstraten. 31 oktober: Francis Verboven, Meerseweg 30, Meer en Carla Peerden, Nieuwe Strumptsebaan 3, Baarle Nassau (Ulicoten). Nieuw adres: Molenakker 4, Hoogstraten. -

LI1 HUISDOKTERS

Zondag 29 december: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstr. 5, Hoogstraten. Tel. 314.54.08. Zondag 6 december: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84. Zondag 13 december: DR. GEERT FAES, H.Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. Zondag 20 december: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21. Vrijdag 25 december: DR. HOLVOET, V. Aertselaerstn. 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66. Zondag 27 december: DR. VERHOEVEN, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66.

Goed nieuws is niet duur! Een heel jaar 'De Hoogstraatse Maand' kost slechts 420 F. Abonneer nu! Stort 420 fr op de bank: 733-3243117-49 of telefoneer 03/314.41.26 en het komt voor mekaar.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.