augustus 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR. 28 AUGUSTUS 1987 PRIJS: 40 F.

mcbcb ne Hoe goed was die goeie ouwe ti.id 9 Toke Van Loon,


Zoek de faut Vorige maand prijkte op de cover een lel van een fout. Het klooster van MeerselDreef : al 30 jaar ! In de drukkerij was een 0 (nul) blijven hangen en onze corrector had de afwezigheid ook niet opgemerkt. Hilariteit alom. Maar goed, ook in deze Maand zullen weer ettelijke fouten voorkomen. IJ kunt daarin twee soorten onderscheiden: de schrij ffouten en de zetfouten. De schrijffouten worden in principe onderschept door de eindredakteur, de zetfouten door de corrector. In principe ! Want het valt niet mee om tegelijkertijd inhoudelijk en grammatikaal te lezen. Gelukkig kan De Hoogstraatse Maand beschikken over enkele pezewevers die elke spijker uit het lage water opduiken. Enkele voorbeelden ? Intervieuw moet zonder u. Josée is zonder accentje. We lezen de Hoogstraatse Maand is met grote D. Er mag maar één ! achter een straffe uitroep !!! Tussen twee vervoegde werkwoorden, na elkaar geschreven (hier dus) moet steeds een , staan. Gij werd de eerste moet met dt. Carrousel moet met één r en twee s'en. Enzovoort, enzovoort. Gewoonlijk is de lezer echter veel toegeeflijker in die zaken. De meesten merken de fouten niet eens en indien wel, ze corrigeren groothartig en zonder rancune of leedvermaak de gevonden fout in hun eigen geest, soms zelfs intuïtief. Zij lezen bijvoorbeeld: Het klooster van MeerselDreef: al 30 jaar ! En denken: 30 jaar ? Dat is gedo,nme nog niet oud. Maar dat kan toch niet want ons grootmoeder zaliger placht daar altijd al op bedevaart te gaan. Ze zullen zij zeker in de drukkerij een nul vergeten zijn. Zoiets dus. Maar dan veel rapper. Trouwens, houdt een foutje hier en daar niet de geest alert, het geheugen fris, ja zelfs de dokter uit het huis ? Lees daarom de Hoogstraatse Maand, met haar vele intervieuws, haar Josée de bezige bei. Gij zoud zo dikwijls niet naar de doktor moeten in deze wilde carrousel van het dagdagelijks bestaan. Koop daarom maandmaandelijks ons blad. Of beter noch: Wordt abbonee en bidt voor ons. (Jet, cle laatste alinea niet verbeteren a.u.h. Dat moet zo.) •

Aandacht De volgende editie van De Hoogstraatse Maand verschijnt op donderdag 27 augustus. Alle kopij (adververtenties, foto's, teksten, wachten wij vôôr woensdag 12 augustus op de redaktie. Liefst niet later want het is voor ons ook zomer-vakantie-tijd. • ...)

Maar als het ntet goed ook.

ts,

zeggen wtj het

Wegwijzers Om tijd te winnen bespaar ik u een fraaie inleiding en poneer ik meteen de hoofdstelling van dit stukje. De bewegjzering in Hoogstraten trekt op niks Het mag dan wel een typisch en algemeen Belgisch probleem zijn, het betekent niet dat de V.V.V. of het gemeentebestuur van enige laksheid mag vrijgepleit worden. In Nederland verzorgt het ANWB alle bewegwijzering en signalisatie voor alle wegen. Daardoor wordt een fietsroute, een museum of een bushalte in Breda en Arnhem op uniforme wijze aangegeven. Daarom zijn ook de praatpalen op de A 12 en de E 31 identiek. In België plaatst elke dienst zomaar haar eigen plaatjes en wijzers. Om het in Hoogstraten niet al te negatief te bekijken toch eerst maar even zeggen wat wél goed is. Het Aardbeienpad en Kleidabberspad en enkele toeristische (wandel)wegen zijn zeer voorbeeldig aangeduid op de visueel aantrekkelijke zeshoekige bordjes. Het betreft hier echter een overkoepelend initiatief van de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen. Bijna goed is de bewegwijzering naar het industrieterrein toe. Een initiatief van de Vereniging ter Bevordering van Hoogstraten. Zij zagen terecht de grote nood naar een efficiënte en uniforme bewegwijzering. Denk maar aan de vele Oostblokchauffeurs die De Kluis regelmatig bezoeken. De handelszaken werden verzocht 25.000 fr. bij te dragen om opgenomen te worden. Hoewel de uitwerking misschien heel wat beter kon is dit toch een stap in de goede richting.

Wie wil kan zie/t eerst nog even opmaken in de spiegel, alvorens het bedrijf van zijn keuze te bezoeken.


urouw in de moond Ze maakt de liedjes terwijl ze zingt Op veertien jaar gaan dienen, daarna trouwen en gaan boeren, zes kinderen grootbrengen en tussendoor stropen en smokkelen, dat is in het kort, het leven van Toke Van Loon. Toch zouden we haar zeer tekort doen als we er niet bij vermelden dat ze ook nog gedichtjes maakte en nog steeds versjes schrijft. Misschien geen buitensporig leven maar wel een leven dat zo ânders was dan het leven van de mensen van nu dal het ons de moeite waard leek een avond naar haar te gaan luisteren om het hier te kunnen verder vertellen. Mijn moeder was baakster en 'goei-vrouw' Toke, 80 jaar geleden ben jij in Meer geboren ... ? Op Beek ja, en ik heet eigenlijk Antonia Anna Catharina. Wij waren thuis met 11 kinderen. Toen ik als kleine pagadder naar school ging vroeg soeur Wivine mij hoe mijn vader heette. Ik antwoordde: 'Vader', meer wist ik niet. Thuis hoorde ik dan dat hij Ambroos heette, Ambroos Van Loon. Hij is jong gestorven, mijn vader, in 1916, maar een goede veertig jaar oud. Toen hij stierf, verwachtte moeder haar zevende kind, ons Liza. Later is ons moeder hertrouwd en kreeg ze nog twee kinderen. Uw moeder bleef boeren ? Ja, dat wilde ze zo. Men raadde haar aan om de boerderij te verkopen, een huis in 't dorp te kopen en de kinderen zo vlug mogelijk te laten werken om de kost te verdienen, voor al omdat de oudsten allemaal meisjes waren. Maar ons moeder zei: 'Ons vader wilde hier blijven boeren en dus blijf ik hier'. De oudste was toen 16 jaar en wij moesten, zo vlug we van school af waren, gaan werken. Voor ons, meisjes, betekende dat, gaan dienen, iets anders was er niet. Ons moeder verdiende ook nog een beetje als baakster (nu zou je zo iemand een kraamverzorgster noemen). In het begin ging ze alleen maar hier in de buurt helpen maar later ook in Meerle en Meersel-Dreef. Dokter Gommers van Meerle had haar dat aangeraden; ze had daar niets speciaals voor geleerd, alleen maar ondervinding. Wat was het werk van zo'n baakster ? Ze moest helpen bij de bevalling, daarna de was doen en dan 9 dagen lang de kraamvrouw en het kindje verzorgen en ook de luierwas doen. Toen wij groter werden, moesten wij moeder helpen met die luierwas. Ons moeder had het zwaar, altijd moest ze er met de fiets naartoe, soms kilometers vèr. Maar 't was ook een goei mens, als de mensen kloegen, moesten ze niets betalen, dan deed ze het wel voor niks. We hebben thuis ook verschillende kleine kindjes bijgehouden want ons moe was ook een 'goeie-vrouw' - zo noemden ze dat in die tijd. Als een kindje naar het weeshuis moest, meestal eentje van een ongetrouwde moeder, kon dat pas als het drie jaar was. Tot die tijd, moest er iemand anders op passen en als de moeder dat niet kon omdat die er-

gens moest gaan dienen om de kost te verdienen, dan bleef zo'n kindje bij ons. Maar als het dan drie jaar was en naar het weeshuis in Meerle moest, dan schreïden wij thuis allemaal.

Werken en bidden Gij zijt al vlug gaan dienen, Toke ? Toen ik 14 jaar werd, kreeg ik mijn eerste post. Een jaar later ging ik dienen op een grote boerderij en daar ben ik 5 jaar gebleven. Wat ik daar moest doen ? Wel, het boerenwerk dat normaal door de vrouwen gedaan wordt. Ze hadden daar wel een meisje, maar die moest dan meer in het huishouden werken. Ik moest de koeiketel klaar maken (een laag kaf, een laag 'ovenmaal' of klein graan, dan weer een laag kaf, vermengen met water en een nacht boven het vuur laten koken), turf en hout aanhalen, hooi en stro voor de beesten, de koeien melken. Het was daar een goeie post, hoor. We moesten niet zo heel vroeg opstaan en we mochten op tijd gaan slapen, na het rozenhoedje de beesten voederen en dan mochten we naar bed. En om de 14 dagen mocht ik naar huis, op zondag. In de winter moest ik dan om 4 uur terug zijn, in de zomer mocht ik tot 6 uur wegblijven; ik ben altijd stipt op tijd teruggekomen. Ik was daar graag en ik denk dat ze mij daar ook een goei vonden. Mieke, de dochter, zei eens: 'Och Toke, ik wou dat gij mijn zuster waart !'. Maar dat kon natuurlijk niet, ik zou bijvoorbeeld niet kunnen trouwen met één van de zoons, er was toen een groot standsverschil. Zoiets zou nooit in mijn hoofd opkomen, dat zou niet te pas komen. Dat Mieke waar ik over vertelde, hé, dat was toch wel een beetje een kwezelke, en streng ! Ik mocht van haar nog niet eens naar het lof gaan 's zondags want ik zou daar wel eens een jongen kunnen zien en dat mocht niet. Ik haalde soms wel eens een boek uit de boekerij om 's zondagsachter noens te lezen, maar dan moest zij dat eerst keuren. Er mocht niets over de liefde instaan, want dan moest het ongelezen terug. Ook het feuilleton onderaan in de gazet, dat mocht ik niet lezen, maar dat deed ik dan natuurlijk toch, hé. Het was daar zo'n beetje als in een klooster: werken en bidden. Als ik daar gebleven was, zou ik zeker nooit iemand tegengekomen zijn maar na S jaar moest ik terug naar huis komen om te helpen. Mijn zusters waren gaan dienen, één was in het klooster en ons moeder zat zonder

1 ()/s

-

1I1 1.00/1

hulp. Er waren toen nog 5 klein mannen thuis en ik moest die oppassen. Het was anders niet moeilijk om ons als meid verhuurd te krijgen, hoor. Ons moeder zei altijd: 'Zelfs als ik twintig dochters had, dan nog was ik ze allemaal kwijt !' Maar ge trouwde dus niet met een boerenzoon ? Neen, met een boswachter, Jan Jacobs. Hij werkte voor Rob Voortman in Meerle en daar zijn we in het begin gaan wonen. Later hebben we grond gekocht en zijn we gaan boeren, waar vroeger die Duitse paters zaten, dicht bij Mariaveld. Ik had het druk toen: de boerderij, de klein mannen - drie op twee jaar (er was een tweeling bij) - en daarna nog drie. Wassen deed ik 's nachts. We hadden daar geen electriciteit.

Kattevlees is lekkerder dan haas Maar ge had toch tijd om te gaan stropen ? Ja, maar samen met mijne man, ik zorgde voor de vallen. Bij Voortman al, daar wemelde het van de konijnen; wij mochten die stropen zoveel we wilden, er waren er toch veel te veel. Later OP de boederij, op onze eigen grond, konden we natuurlijk ook doen wat we wilden. Vallen en klemmen zetten, dat had ik al rap geleerd en ik ben dat blijven doen, ook als mijne man later gestorven is. Wij moesten nooit vlees kopen, daar zorgde wij zelf voor. Onze Jan ging ook wel buiten onze grond stropen. We hebben ook wel eens een reebok gevangen maar dat gebeurde nooit als die beesten drachtig waren of jong hadden. En wilde katten... 't Is nie waar ?! Jazeker en dat is lekker, veel beter dan haas. Onze Jan heeft op Castel eens een wilde kat gevangen van wel 11 kilo met verschrikkelijke tanden... Maar die beesten kunnen vechten, zulle, zijn schoenen waren helemaal kapot gebeten toen hij met die kat thuiskwam. Hij was nog maar pas binnen toen onze buurman langs kwam, die zag die kat en riep: 'Maar Jan, ge hebt nen tijger gevangen !' Zo groot was die. Maar echt, het is lekker vlees. Mijn man slachtte die katten, juist zoals een varken en hij sneed het vlees in koteletten, lekker mmm.


Ik was een smokkelaar... Dat stropen was een bijverdienste zeker, zoals later liet smokkelen ?

Ja maar het was ook nodig. We hadden het niet zo breed, hoor. Smokkelen deden we vooral onder de oorlog, voordien 'leiden we al beesten over' maar toen het oorlog werd, konden we van alles smokkelen. Wij hebben in die tijd geen gebrek gehad, we hadden zelfs chocolade.

't Was toch wel mannenwerk. Maar gij gingt altijd mee

Ik was heel goed om te horen, te zien en vooral om te ruiken. De douanen die 's nachts op wacht stonden, rookten al eens een sigaretje en dat kon ik al van heel ver ruiken; zo wist ik waar ze waren. Wij onder elkaar, wij rookten nooit, we wisten wel dat dat ons kon verraden. Smokkelden jullie ook mensen over ?

Gij gingt ook mee op smokkeltocht ?

In het begin niet. Toen deed 'ons vader' (Jan Jacobs) dat met kar en paard maar dat was veel te riskant. De gendarmen gaven hem de raad om te voet te gaan want als men hem zag, zou hij misschien verraden worden aan de Duitsers en die zouden dan weer de gendarmes aanpakken omdat zij dat smokkelen niet verhinderden. Van toen af moest alles gedragen worden, 's nachts door wei en veld (niet over de akker want dat liet sporen na). Via Oosteneïnd in Meerle gingen we de grens over naar Chaam waar we bij de boeren graan kochten, varkens, spek, soms ook peperkoek. Met zo'n varken heb ik het eens moeilijk gehad. Het was een vetgemeste zeug van door de 400 kilo die in het geheim was opgekweekt in een holte van de 'mutserdvijm'. Geslacht en in stukken gesneden zouden wij het de grens overbrengen. Onder mijn jas in een dubbele zak over mijn schouders droeg ik de kop van het varken; die was zo zwaar dat de zak scheurde. Zo goed en zo kwaad als het ging hield ik die kop vast zodat hij niet zou vallen. Dat kon alleen maar door mijn hand in zijn bek te steken en daar te houden. Amai, toen is mijn hand bijna afgevrozen want het was heel koud. Het gebeurde ook dat we alles eerst bij de boeren gingen kopen, dat op een veilige plaats neerzetten en dan 's nachts terugkwamen om het over de grens te brengen. Dat kopen was vooral mijn werk maar als we dan terugkwamen om de waren te halen, gebeurde het weleens dat alles weg was, gepikt natuurlijk. Eén keer was de boer van wie we het gekocht hadden, alles terug gaan halen. Dat waren kerels, die boeren, ze zouden het eten uit hun mond sparen om toch maar te kunnen verkopen. Dat smokkelen gebeurde in groep ?

Meestal wel, soms met zo'n 10 â 15 man. Er waren erbij die voor eigen rekening 'droegen', de anderen waren 'drager', die betaalden we 5 frank per kilo vracht. Ik denk dat wij zelf er zo'n 7 frank aan verdienden, daar ging dan 5 frank af voor de drager, dus zoveel verdienden we er niet aan. Ze probeerden natuurlijk zoveel mogelijk mee te dragen. Maar niemand kon zoveel dragen als mijne man, dat was ne sterke vent. Gemiddeld droeg ik zo'n 30 â 35 kilo mee maar hij presteerde het eens om 80 kilo mee te dragen op een tocht die ruim 2 uur duurde, en dan moest hij daarna nog over de loop springen. Als we onderweg de Mark moesten oversteken, deden we dat natuurlijk niet over de brug, dat was te gevaarlijk maar door het water. Onze Jan deed dan zijn kleren uit en droeg de anderen één voor één door het water op zijn rug. Hij was heel sterk maar ook heel voorzichtig, hij deed niets kapot als 't niet nodig was. Als we een weg moesten oversteken waar licht was, dan ging hij v66r en draaide de lamp los van de straatlantaarn, wij staken over en hij ging dan terug om de lamp weer vast te draaien.

Dat is wel gebeurd. Mijn man heeft eens een groep Joden over de grens gebracht, die hebben bij ons in de 'kiekenkooi' gezeten want bij ons binnen, dat was te gevaarlijk. Ze zijn later bij ons met een taxi gehaald. Nog anderen ook. Een keer was er een bij die weken gezworven had, altijd in 't veld. Die heeft bij ons gegeten en later is hij vertrokken; ik had hem geld en zegeltjes gegeven. (Zegeltjes zijn rantsoenboris waarmee men eten kon kopen). Heel wat mensen zijn bij ons voor korte tijd ondergedoken, ne keer zaten we wel met 16 aan tafel. Wij hebben ook een Engelse parachutist gehad, ene van NieuwZeeland. Ron Thomas Clark heette hij en onze Frans vond hem aan de kant van de weg. Daar had bij zich verborgen. Enkele weken heeft hij bij ons in de kiekenkooi gezeten, overdag dan. 's Avonds kwam hij bij ons binnen, om te eten en om zijn wonden te laten verzorgen; hij had een kogel in zijn been. Om met hem te kunnen praten, kregen we hulp van een Jodin die bij de zusters van Mariaveld was ondergedoken. Die kon Engels en Duits en die vertaalde dan wat onze Engelsman zei. Duits kon ik wel verstaan. En zijn jullie nooit gepakt ?

Neen, eigenlijk niet. Mijn man heeft wel eens in de bak gezeten. Maar met het smokkelen ging het meestal zo dat we alles wat we bijhadden gewoon lieten vallen en dan hard In Wortel staat een huis 't Is goed daar te leven Daar voel ik mij thuis Daarom ben ik er gebleven.

wegliepen. Dan lieten ze ons gewoonlijk wel met rust maar we waren wel alles kwijt natuurlijk. Maar onder de oorlog was het toch anders. Zo kwam er bij ons eens een douane al 'schreeuwende' aan; hij zei dat hij wel verplicht was de smokkelaars te pakken want anders zouden de Duitsers hem naar Duitsland sturen. Dat was al met sommige van zijn kameraden gebeurd. Eens de oorlog gedaan, was ook het smokkelen gedaan ?

Neenee. Daarna was het weer beesten smokkelen als véôr de oorlog. Ook paarden. Zo kwam iemand eens twee paarden brengen die we 'over' moesten leiden. Onze Jan was juist niet thuis en toen deed ik het zelf maar met de hulp van een 'gastje'. Om de dieren te vervoeren moest ge een 'passevan' hebben (soort vergunning) waarop de naam stond van diegene voor wie het dier bestemd was. Bij het smokkelen werd natuurlijk altijd een valse naam gebruikt. En op de 'passevan' van die paarden stond nu toch de naam van een pater van Meersel-Dreef zeker. Toen ze dat zagen, wisten ze direct dat het niet pluis was en zo geraakten we ons paarden kwijt. O nog iets... weet ge wat wij smokkelaars altijd op zak hadden ? Vishaken. Als we dan onderweg waren en we kwamen de douanen tegen die vroegen: 'Waarom zijt gij hier ?' Dan antwoordden we altijd dat we gingen vissen en om dat te bewijzen lieten we hen de haken zien. Ge kunt gij maar moeilijk stilzitten, Toke ?

Ja, ons mannen zeggen ook altijd: 'Moe, ge hebt toch veel te hard gewerkt'. Toen we stopten met boeren en onze Jan op pensioen ging, ben ik nog gaan werken in het vakantiehuis van de familie Voortman. In het weekend en onder de vakanties ging ik daar kuisen en koken. Tot voor enkele jaren, toen ben ik in Wortel komen wonen bij Charel Van Ostayen.

Mijn vader speelde op de trekharmonika Veel werken, veel zorgen... en toch gedichtjes maken ?

Ik heb daar aan een man Mijn hart weggegeven 'k Wil steeds bij hein zijn Met hem wil ik leve,,.

O maar dat heb ik altijd al gedaan. Ons moeder zei vroeger: 'Ons Toke, die maakt de liedjes terwijl ze ze zingt'. Dat gaat eigenlijk vanzelf, ik kijk naar buiten en zie al dat groen en dan komen de woorden zo in mij op. Maar om een versje helemaal af te maken, dat duurt wel langer want het moet rijmen, hé en dan moet ik soms lang zoeken eer ik het goede woord gevonden heb. Liedjes zingen, dat hebben wij thuis altijd veel gedaan. Ons vader had een trekharmonika en 's avonds haalde hij die soms voor de dag en dan zongen wij allemaal samen. En op Heilig Bloed, hé, dan stond ik altijd bij de kermiszangers. Ik vond dat zo schoon, ik kocht al die liedjesbladen en leerde die van buiten.

In Wortel staat een huis Daar is 't goed te wonen 'k Hoop dat geluk, liefde en trouw Er steeds blijven tronen. Al is Wortel maar klein Er zijn nog veel mooie dreven Daaroin is het altijd Een sieraad voor de Kemnpen gebleven. Ik vind Wortel zo schoon Vooral met zijn kerk in het midden Waar de mensen nog trouw En vroom komen bidden. Toke. - , -

/

• -

Of Toke nu nog zingt weten we niet. Wel maakt ze nog altijd gedichtjes over alles wat ze ziet: de frietkraam in het dorp, de kinderen die naar school gaan, de zon die schijnt... alles rondom haar is goed voor een versje. Want ook in haar oude dag blijft het leven in de buurt haar bezig houden, haar verwonderen, boos maken of deugd doen. Gelukkig Toke, moge je 100 jaar worden. .


VANUIT HET STADHUIS... Wortel in het verzet tegen privé-verkavelaar Verscheidene organisaties uit Wortel hebben de laatste weken ten zeerste geprotesteerd tegen de voor handen zijnde privé-verkaveling gelegen tussen de Beukendreef en de bestaande ociale verkavelingen van lOK en de Nationale Landinaatscliappij. Zowel de plaatselijke ACV, ACW en KWB als de dorpsraad van Wortel hebben bezwaarschriften bij het college binnengebracht en een oproep tot de bevolking gedaan om zoveel mogelijk de gemeenteraad bij te wonen als afkeuring van dit privé-initiatief. Ook de politieke partijen CYP en FB hebben alles geprobeerd om dit te verhinderen en van dii woonuitbreidingsgebied een sociale verkaveling te maken zoals liet volgens het gewestplan zou voorzien zijn. Maar de politieke kaarten zijn intussen herschikt en mei twee nieuwe plaatsvervangers in de KGB en de twee 'onafhankelijke Christen Deniokraten' trekken CVP en FB aan het kortste einde. De zaak wordt tenslotte in geheime zitting behandeld en de talrijk opgekomen toehoorders staan voor de derde opeenvolgende keer voor aap.

Woonuitbreidingsgebied Wortel Einde van de jaren zestig werden in Wortel de eerste initiatieven genomen voor sociale woningbouw. Hieruit ontstonden later de zogenoemde 'Witte wijk' van de Nationale Landmaatschappij, en de sociale verkaveling van de I.O.K. langs het Kerkveld en de Vogelhofstraat. Verscheidene wegen in deze sociale verkaveling zoals de Pater Declerckstraat, de Jan Huetstraat en de Vogelhofstraat, waarvan de nutsvoorzieningen voor 100% bekostigd werden door de zogenaamde 'Wet Brunfaut' lopen dood in het daarachtergelegen woonuitbreidingsgebied. Dit gebied heeft een oppervlakte van 2,7 ha.

Voor sociale woningbouw

?

Volgens het gewestplan is het gebied tussen de nu bestaande sociale verkavelingen en de Beukendreef 'Woonuitbreidingsgebied'. Volgens de betrokken organisaties en beide politieke partijen is deze zone bestemd voor sociale woningbouw. Volgens hen is het steeds de bedoeling geweest om van de bestaande verkavelingen en dit uitbreidingsgebied één geheel te maken. Op het schepencollege van 28 april '87 werd een besprekin gevoerd met de lOK en werd aan haar de opdracht gegeven een sociale verkaveling te realiseren.

wellicht heel wat hoger liggen dan bij de sociale verkaveling.

Wortel in de raadszaal Vier raadszittingen na elkaar zal dit punt op de agenda verschijnen. De eerste keer gebeurt dit op 15 juni in een bijgevoegde agenda van de CVP. Maar zoals u uit ons vorig verslag al wist protesteerden zowel CVP als FB toen tegen de toespraak van schepen Aerts bij de opening van het IKO. Zij ver schenen toen een vijftiental minuten later in de openbare zitting. Maar zolang liet schepen Jansen niet wachten, want hij ontbond reeds de vergadering na zeven minuten bij gebrek aan voldoende raadsleden. Er waren een dertigtal aanwezigen in de zaal, waaronder ook de twee toekomstige KGB raadsleden in opvolging van burgemeester Van Aperen en raadslid Marcel Janssens. CVP en FB, die tot dan toe nog in de meerderheid waren in de raad en die de zaak van het woonuitbreidingsgebied te

Wortel alleszins nog wilden behandelen voordat de twee nieuwe KGB-leden Coppens en Verheyen aan de stemmingen konden deelnemen, riepen de raad opnieuw samen voor vrijdag 19 juni. Een gemeenteraad kan bijeengeroepen worden wanneer één derde van de raadsleden akkoord gaat. De raad wordt dus wettelijk bijeengeroepen, voorzitter Jansen tekent dus ook de uitnodiging. Doch enkel CVP en FB komen opdagen en de deur van het gemeentehuis blijft op slot. Twee politieagenten zijn aanwezig en verklaren opdracht te hebben gekregen van schepen Jansen niemand in het gemeentehuis binnen te laten. De secretaris komt om 20.25 uur langs om vast te stellen dat de deur gesloten is. Bij afwezigheid van de dienstdoende burgemeester opent 2-de schepen Sprangers de vergadering op de pui van het gemeentehuis en de raad beslist de vergadering verder te zetten in het aangrenzend gemeentelijk gebouw, de voormalige brandweerkazerne. De raad kan wettelijk vergaderen want 11 van de opdat moment 21 wettelijk in dienst zijnde raadsleden zijn aanwezig. Het jongste raadslid, Ludo Koyen, maakt in afwezigheid van de secretaris het verslag op. In deze vergadering besluit de raad eenparig het woonuitbreidingsgebied te bestemmen voor sociale groepswoningbouw en zelf hiertoe het initiatief te nemen via de lOK. Het Stadsbestuur Hoogstraten zal de lOK onmiddellijk opdracht geven tot het ontwerpen van een verkavelingsplan en te onderhandelen met de eigenaars voor het verwerven van de gronden op de gepaste wijze, voor het beoogde doel. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de onmiddel-

'Een vreemde kaper op de kust' Korte tijd na deze besprekingen tussen het college en de LOK verschijnt plots cle aanvraag voor een verkaveling van dit gebied door de firma Belimo van de heer Van Doren uit Deurne. Verontwaardiging in vele kringen en hier en daar wordt er gesproken in termen van 'vriendjespolitiek', 'lek in het college', 'dnorpelen van In formar 1e, en.'.. eiiz. Belimo wil een verkaveling realiseren voor 27 woningen. De Pater Declerckstraat zal doorgetrokken worden tot de Beukendreef en op dit nieuwe stuk weg zal het verlengde van de Vogelhofstraat op uitlopen. De leg van de nutsvoorzieningen gaat onge\eel 7.350.000 fr. kosten en omvat riolering, eterleiding, electriciteit, TV-distributie, ge.. groenaanplantingen en wegen. De verkac laar moet deze nutsvoorzieningen gratis afdragen aan de gemeente. Dit privé-initiatief ontiokt zoveel reaktie omdat dit gebied het laatste woonuitbreidingsgebied in Wortel is en de laatste kans op sociale woningbouw. De prijzen van de bouwgronden zullen nu

-

Een historisch dokumeni! Op vrijdag 19juni 1987 vergaderde de gemeenteraad in de lokalen van de Jeugdmuziekschool. Schepen A. Sprangers was voorzitter en het jongste ,'aadslid, L. Koyen, secretaris. De K.G.B. tnet dienstdoende burge,neesler A. Jansen, alsook secretaris P. Vinck bleven afwezig.


lijke uitvoering van dit besluit. Drie dagen later, maandag 22 juni, zit de raad weer rond de tafel, ditmaal op de normale plaats in de raadszaal. Ook nu staat het woonuitbreidingsgebied Wortel op de agenda. Schepen en dienstdoende burgemeester Jansen verzet zich fel tegen het verslag van de vergadering van vrijdag 19 juni, maar het wordt toch met 11 tegen 10 goedgekeurd. Specifiek over de verkaveling te Wortel eist hij de intrekking van de beslissing van vrijdag. Deze zaak is een zaak tussen particulieren waarin een gemeente geen inspraak heeft. Enkel het college hoeft de verkavelingsaanvraag te behandelen. Slechts als de plannen klaar zijn moet de gemeente zich uitspreken over de wegen en de nutsvoorzieningen, aldus voorzitter Jansen. Schepen Verhuist is in deze zaak de tegenPool van de dienstdoende burgemeester. Volgens hem is dit wel degelijk een zaak voor de gemeenteraad, en kan dit niet zomaar tussen particulieren afgehaspeld wor den. De gemeenteraad kan en moet zich uitspreken. Het bepalen van bouwgronden is een beleidsoptie en de gemeenteraad heeft zich reeds uitgesproken voor sociale verkaveling. De verkoper heeft er geen enkel nadeel bij en voor de toekomstige kopers maakt dit een voordeel van 3 â 4-honderdduizend frank. Verder hangt er aan gans deze zaak een onfris geurtje; hoe ruikt een ver kavelaar dat er grond te koop valt in Wortel terwijl de mensen daar er helemaal geen weet van hadden. Raadslid Peerlinck vindt dat men zich bij de beslissing van vrijdag moet neerleggen, zoniet komt men er de volgende raad weer op terug. Raadslid Koyen wijst er op dat er in het college toch al besprekingen geweest zijn met de lOK. Op 28 april heeft het college zelfs opdracht gegeven aan de lOK om kontakten te leggen met de eigenaar voor een sociale verkaveling. Schepen Sprangers leest het verslag en de beslissingen van de vorige raadszitting voor. Voorzitter Jansen laat zich niet vermurwen en eist de intrekking van alle beslissingen van vrijdag 19 juni. Vermits intussen twee nieuwe raadsleden bij de KGB zijn bijgekomen en de raad weer voltallig zetelt worden met 12 voor (10 KGB + 2 'onafhankelijken') tegen 11 (CVP en FB) alle beslissingen terug ingetrokken. Schepen VerhuIst verwijt de heren van de KGB dictatoriale zaken goed te keuren ter wijl raadslid Koyen deze stemming nog sterk aanvecht daar zij niet op de agenda staat. Maandag 29 juni moet de raad zich uitspreken over de wegen en de nutsvoorzieningen in de nieuwe verkaveling. Nauwelijks is het agendapunt vernoemd of raadslid Snijders vraagd het woord. 'Ik heb die zaak eens bekeken en, ge zit daar met een Govaerts en een Lambrechts die...'. Direct wordt Snijders onderbroken door mensen van de KGB, vooral dan door raadslid Van Ammel die hem er op wijst dat er geen namen mogen genoemd worden zoniet is het een zaak voor de geheime zitting. Voorzitter Jansen klopt de zaak af en verwijst ze naar de geheime zitting. Hevige reaktie bij de CVP- en FB raadsleden, een mengeling van woede en hilariteit omwille van dit 'opgezet spel' dat in één woord 'belachelijk' wordt genoemd. Raadslid Snijders krijgt nog een hele douche verwijten over zich heen terwijl raadslid Peerlinck de voor-

Nu de K.G.B. volta/lig is, ziet Mevrouw Th. Van Erck-Christiaensen de zaken blijkbaar weer heel wat donkerder in.

zitter waarschuwt dat voortaan elk dossier dat hen ook niet zint naar de geheime zitting verhuist... 'want dan noem ik ook namen'. En zo verhuist deze wel erg belangrijke zaak voor Wortel naar het gesloten huisje van de geheime zitting. De vele aanwezigen hebben wel kunnen vaststellen hoe bepaalde dossiers in Hoogstraten behandeld worden, door hun aanwezigheid hebben zij echter weinig inbreng gehad in de beslissing. Voorlopig is de zaak rond, het wordt een privé-verkaveling, de wegen en de nutsvoorzieningen wer den goedgekeurd. Tenzij er van overheidswege ingegrepen wordt. In Hoogstraten is men immers niet aan zijn proefstuk.

Afscheid en welkom Op de raadszitting van 22 juni werd er even stilgestaan bij het afsterven van burgemeester Van Aperen en raadslid Marcel Janssens. Ter nagedachtenis van hen en van Theresa Brugmans, echtgenote van raadslid Fernand Bilcke, werd één minuut stilte in acht genomen. In de hierna volgende betuigingen van medeleven was deze van raadslid Van Huffel de meest opmerkelijke. Wij citeren een stukje: 'Mag ik een warme oproep doen aan allen hier aanwezig om misschien elkaar beter te leren begrijpen, over de politieke kleuren heen, want wij hebben de opdracht trachten de gemeenschap te dienen. Want ik vertel geen geheim dat de gemeenschap denkt, en terecht, dat wij ons gedragen als kinderen of moeten wij de pers geloven wat de toekomst betreft Laat ons als grote mannen en Christenen eventjes nadenken want wij zijn allemaal mensen met gebreken en fouten maar met goede voornemens'. Raadslid Van Huffel stelde zijn kleine fraktie ook voor onder de naam 'onafhankelijke Christen demokraten'. Later op de avond zal schepen Verhuist raadslid Van Huffel van antwoord dienen bij de behandeling van de stadsrekening. Hij wijst er dan op dat er inderdaad heel wat ruzie is geweest in het college maar dat die twee mensen die verantwoordelijk zijn voor al die miserie gedurende de laatste jaren en de kosten die dat meegebracht heeft, nu maar eens anders reageren dan de biechtvader te komen spelen. Bij de verwelkoming van de twee nieuwe raadsleden, mevr. Theresa Coppens en de heer Jef Verheyen, leek iedereen erg blij met de twee kandidaten.

Stadsrekening 1986 Sinds dit jaar is er bij het opmaken van de rekening een aksentverschuiving waar te nemen. Vroeger lag de nadruk op de werkelijk gedane ontvangsten en de uitgevoerde betalingen. Vanaf de rekening '86 wordt de nadruk meer gelegd op de vastgestelde rechten (waarvan een gedeelte nog niet ontvangen is) en de vastgestelde uitgaven (waarvan een gedeelte nog niet betaald is). Mogelijk geeft dit wel een juister beeld van de feitelijke situatie van de gemeentefinanciën. Samenvatting gewone dienst - vastgestelde rechten (eigen dienstjaar + voorgaande) 299.841.318 vastgestelde uitgaven - 287.944.760 batig saldo 11.896.557 - gedane ontvangsten 294.585.078 gedane uitgaven - 285.733.279 8.842.323 batig saldo Samenvatting Buitengewone dienst - vastgestelde rechten (eigen dienstjaar + voorgaande) 100.293.202 vastgestelde uitgaven - 97.404.243 batige uitslag 2.888.959 - gedane ontvangsten 43.494.840 gedane uitgaven - 47.174.086 3.679.246 nadelig saldo Schepen van Financiën Aerts is erg tevreden over de rekening. Er is een gunstige overschot van meer dan 8 miljoen doordat er minder uitgaven zijn gebeurd in '86 dan voorzien. Wanneer wij vergelijken met andere gemeenten dan hebben wij een redelijke raming gemaakt en zijn de belastingen in Hoogstraten toch niet te höog uitgevallen. Brecht heeft een overschot van 70 milj., Duffel 150 milj., Geel 10 milj. Wij zijn blij dat we de belastingen in '87 hebben verhoogd. Als wij alle geld dat we van hogerhand moeten krijgen op tijd zouden binnen hebben, dan konden wij misschien aan belastingsvermindering denken. Nu zitten we met 8 miljoen over nog zeer scherp. Raadslid Peerlinck heeft in de gemeenterekening weer heel wat tijd ingestoken want er zit een rekenfout in die de ontvanger slechts na vergelijking met de oorspronkelijke tabellen weer kan opvissen. Hij heeft echter vooral heel wat bedenkingen bij het beleid van dit college aan de hand van deze jaarrekening.


•:':z=;-•

._._ d

-

—-

' - : ._—•—\ -

.

—q

10

1 ®" ten

8-

\--'

UL

\\

L

I1

FAZE

II

.-

-

...

-:

•--.

-

:

---'--_--i \

'

1r

7

3JL_JLJII:LI -

io

m2

97 m2

r

-

---

!

aj L

.-

Plan van de nieuwe verkaveling in Wortel

Bij de gewone dienst werd er voor 24 miii. jaar. Amper één derde van wat gepland was neel zijn gestegen. Er zijn zes vaste benoe mingen bijgekomen dit jaar alsook twee p0aan kredieten geschrapt wat betreft de uitga- werd uitgevoerd. litieagenten. ven. Nochtans werden hier in de begroting Er is momenteel een overschot van 8,8 mili. In 1986 is het personeel van het waterzuiveinkomsten voor voorzien. Van die 24 miij. zijn er 8 milj. overschattingen van de perso- Tellen wij daarbij nog de minderopbrengst ringsstation voor de gemeente weggevallen. neelsuitgaven en bijna 14 milj. bij de wer- van de opcentiemen en de personenbelasting als gevolg van foutieve cijfers van het mini- De werkingskosten zijn gedaald door het kingskosten. sterie van financies, alsook de gemeentelijke Het beleid staat in Hoogstraten nergens. tussenkomst van 19 milj. voor het OCMW verdwijnen van de vleeskeuring. Dit maakt 'Het college doet niet meer aan beleid en terwijl nu achteraf blijkt dat zij op hun reke- dit jaar 7 miljoen fr. minder, volgend jaar 14 miljoen. dobbert als een stuurloos schip rond op woening een overschot van ii milj. hebben. Die lige golven naar de volgende verkiezingen overschot van 8 milj. hadden er evengoed 20 Voor de buitengewone dienst werd er 1 dertoe'. Aldus CVP-raadslid Peerlinck. En als milj. kunnen zn ij en met de belastingsverbewijs voegt hij eraan toe dat er voor het mindering die wij voorgesteld hadden kon er de gerealiseerd van de 150 miljoen. Het dienstjaar '86 voor 80 miljoen uitgaven nog goed bestuurd worden. Tot zover Staf grootste probleem hiervan zit in Brussel. De subsidie van de staat is praktisch opgevoorzien werden in de begroting. Bij nazicht Peerlinck. droogd. Op die manier kunnen de gemeenvan de rekening stellen we vast dat hiervan 30 milj. werden geschrapt en dat er 22 milj. Schepen Verhuist geeft enkele vaststellingen ten niets meer tenzij op eigen kosten zoals werd overgedragen naar het volgende dienst- bij de rekening 86. De kosten van het perso- bv. de Kela. 7


Enkele interessante gegevens uit de rekening 86 Uitgaven gewone dienst

personeel werking overdracht schuld

Soms is de toestand van het kasgeld erg krap door de halfjaarlijkse afhouding door het Gemeentekrediet van de schuldenlast. Het gemeentelijk aandeel hierin is ongeveer tel-

Brutolast

Hoogstraten

Nationaal

Nettolast

Wo

96,2 milj. 44,2 milj. 24,6 milj. 117,4 milj. 282,4 milj.

34,0% 15,6 07o 8,7% 41,6 0/o

44,0% 13,1% 10,7% 32,0%

52,0 milj. 30,2 milj. 24,6 milj. 57,2 milj. 164 milj.

31,7 18,3 15,0

Belangrijke ontvangsten

gemeentefonds belastingen divident IVEKA electr. divident IVEKA gas divident Pidpa divident IVEKA TV

44,1 milj 90,4 milj 25,1 milj 3,1 milj 1,3 milj 0,4 milj

Enkele bedenkingen uit de verantwoordingsnota van de ontvanger: Het gemeentefonds is de laatste jaren niet gestegen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing brachten 34,4 milj. op. Dat is 2,1 milj. minder dan de staat geraamd had. Het kadastraal inkomen in Hoogstraten is aan de lage kant. De personenbelasting bracht 36,2 milj. op in '86. Dit is 2,4 miii. minder dan door de staat geraamd was. Het gemiddeld inkomen van Hoogstratenaren is volgens hun aangiften op 1 na het laagste van het arrondissement Turnhout (voor het arr. 496.300, voor Hoogstraten 449.600). De opcentiemen op de personenbelasting waren in '86 6 07贸. De doorbetaling van de belastingen door de staat gebeurt laattijdig. Vanaf 1988 zou het Investeringsfonds van start moeten gaan (subsidi毛ring van de gemeentewerken op basis van jaarlijkse rechten). Vanaf 1986 zijn er een aantal gunstige factoren waar te nemen: - de rentevoeten op leningen zijn gedaald - de energieprijzen zijn sterk gedaald - de sanering van de openbare ziekenhuizen is gebeurd - er is een laag infiatieritme waardoor de lonen weini g stijgen

35,0

kens 30 miljoen. Dit geld moet op dat ogenblik beschikbaar zijn, maar er moet dan ook nog voldoende overblijven voor de normale werking van de gemeente voor de werkingskosten, de lonen, enz. Door de laattijdige doorbetalingen van de belastingen geeft dat de laatste jaren wel eens problemen. Zo zat er op 31januari '87 nog slechts 382.000 fr. in kas. De nettolast per funktie: (resp. miljoen = per inwoner) administratie: 26,8 politie: 8,7 verkeer: 38,6 7,8 onderwijs: IKO: 1,0 bibliotheek: 2,8 soc. zekerh.: 21,3 afvalwater: 18,0

= = = = = = = =

1802 fr. 588 fr. 2596 fr. 526 fr. 70 fr. 193 fr. 1431 fr. 1209 fr.

Andere beslissingen Met 12 tegen 11 beslist de gemeenteraad een betonnen afsluiting te plaatsen rond de voetbalvelden van de Thijsakker. Kostprijs 270.000 fr. Iedereen is akkoord met de plaatsing van een schietstand voor de St. Jorisgilde van Hoogstraten op de onteigende grond naast het tweede terrein op de Thijsakker. Wanneer dit echt geen doorgang zou vinden komt dit punt terug op de agenda. Er was immers ook een ander verzoek voor de plaatsing op de parkzone in de Gravin Elisabethiaan. Hiertegen best oncl echter erzet.

tL

Gans de raad gaat in principe akkoord met de bouw van nieuwe schoolklassen te Meer. Men zal zoeken naar een tussenoplossing voor de onveilige en weinig fraaie toestand van de gebouwen en intussen een dossier voor nieuwbouw aan Brussel overmaken. Over de inplanting werd nog geen beslissing genomen. Gans de raad gaat akkoord met de verbouwing van de vroegere IKO in de Gelmelstraat als tussentijdse oplossing voor de bibliotheek die wegens plaatsgebrek van zowel de bibliotheek als van de gemeenteschool uit de Karel Boomstraat moet verdwijnen. Slechts een nipte meerderheid van 12 voor (CVP, FB, en schepen Pauwels) stemmen voor een onmiddellijk starten van een dossier voor nieuwbouw. Met 12 tegen ii wordt dan tenslotte de klasseverheffing van de gemeente Hoogstraten goedgekeurd. Met dezelfde stemmen krijgt ook het college dan uiteindelijk toch haar volmachten. Deze twee punten zijn reeds zo dikwijls op de raad geweest sinds het ontstaan van de moeilijkheden binnen de oorspronkelijke coalitie, maar werden steeds door FB en CVP weggestemd. De gemeente start een toeristische dienst. Omdat de VVV de laatste jaren veel moeite heeft om een permanentie in stand te houden, en er van de door de VVV gevraagde DAC-ers niets in huis komt omwille van de besparingen van de regering, neemt de gemeente nu zelf het initiatief. De dienst bestaat uit 1 full-time medewerker GEKO en 2 part-time medewerkers. In de geheime zitting werden hiervoor benoemd: Tin Martens, Hugo Van Neuten en Christian Verbeeren. Zij zullen instaan voor de permanentie in het lokaal van de VVV (stadhuiskelder), het verschaffen van uitleg aan de toeristen, later ook gidsen, administratief werk voor de VVV. De gemeente gaat de nieuwe sporthal van het Vrij Technisch Instituut Spijker huren voor 30 uren per week gedurende 9 maanden. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 618.270 fr. electriciteit en verwarming inbegrepen. De sporthal is uitgerust voor zaalvoetbal, 3 volleybalvelden, 3 tennisvelden, 2 basketbalvelden, 10 badmintonvelden. Verenigingen betalen 350 fr. voor het gebruik van gans de zaal, 250 fr. voor 2/3 en 125 fr. 1/3.

cJ p.v.b.a. DE HOOCSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 S

H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uilg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten.

Is De twee nieuwkomers in de J-Ioogsiriwtsc toekomst nog zonnig tegemoet.

1(1(1(1.

Theresu Cuppc'ns en Isl t erlieien zien de


Een mooie dag te... Zondag 12 juli. it's a beautifuil day, the sun shines en all the clouds are zo goed als away. Uitgelezen omstandigheden voor een namiddag recreatie in onze eigen De Mosten. Na lang zoeken (zie ook bladz. 2) vonden onze medewerkers het fraaie recreatieoord. Want fraai is het, dat moet gezegd. En de gemeente doet goed haar best om gestaag, doch zonder bombast de plek te veraangenamen. Zullen we even

Frans Jansen (inkoni) en Jef Van Boxel (onderhoud) Frans: Ik schat dat er vandaag een 750 man geweest zal zijn. Ik moet het nog natellen. maar verleden zondag was er 1500 man. Toen was het nog veel beter weer. Nu is er zeker wind genoeg. Ja, het gebeurt wel eens dat er mensen lastig zijn, die niet willen betalen of zo omdat het tegen de avond loopt. Of die proberen voor niets binnen te sluipen, maar die schieten we wel achterna. Iedereen gelijk, hé. lef: Bij broeiachtig weer wordt het water veel rapper vuil. Er zitten dan meer mensen in en ik denk dat de microben dan harder werken, ik weet het niet. Het scheelt in ieder geval veel. We moeten er dan meer chloor in doen. Elke 14 dagen komt de provincie het water onderzoeken. Verleden week zijn ze nog geweest en het was prima. Het heeft nog in dc (:l/ct \ n .-'nt\vcrpen gctaan.

Chil Delcroix-Ria Htiybrechts Marc Lauryssen-May Delcroix (Meer May Deicroix: De Hoogstraatse Maand, dat

ken ik niet. De Gazet wel... Mââând, May. De Hoogstraatse Mââând. Dat is een Mââândblad. May: Jaja, nu snap ik het. Chil: Neen, wij komen niet zo dikwijls naar hier. Verleden week met dat heel goed weer zijn we naar Torhout geweest. En toen moesten we 's zondags uitslapen nietwaar. Om vandaag naar hier te komen, dat is vanmiddag pas afgesproken. Ons May belde op. We waren van zin om naar Dreef Kermis te gaan, maar daar kunnen we vanavond ook naartoe en naar De Mosten niet. Chil:

Sooi Verheyen (deelnemer visprijskamp), Jeanrie Diels, bna Verheyen, René Van Hasselt, Britt en Gitte Sooi: De vis beet niet. Ik denk dat het te

warm was. De 5 eersten hier hebben geen enkel visje gevangen. Te ondiep hier. En dan die surfplanken, ook niet goed. Maar ja, als ge niks vangt ligt het altijd aab iets, nietwaar. Als het goed weer is dan komt de familie mee. Jeanne: Jaja, enkel als het goed weer is. Maar ik zit er niks mee in hoor als hij alleen gaat. Ik gun hem zijn amusement. Erna: Wij kwamen maar eens langs omdat wij op weg waren naar Meersel-Dreef Kermis.

J ulia Menens (werkster onderhoud)

Deze week stonden de mensen al aan te schuiven nog voor het open was. En dan moet alles proper zijn, hé. Vanmorgen ben ik ook al om zes uur begonnen en tot half tien. En vanmiddag ben ik nog een uurtje teruggeweest. Papiertjes en ijskreemstokjes worden niet altijd in de vuilbak gedaan, maar de meesten doen dat toch, hoor.'

Els en Ann Christiaenen, Katnien en Ann Cliristiaenen (zussen en aehter,iichlen):

Wij kunnen niet elke dag komen want wij moeten aardbeien plukken. Katrien en Ann: Wij gaan waarschijnlijk nog wel eens een weekendje naar de Ardennen.

Omdat ze bij ons thuis met tweeën boeren kunnen we 'overhand' eens een weekje weg. Els en Ann: Bij ons hebben ze varkens en daarom kunnen wij niet weg. 9


Jan Van Dooren (11/s verkoper):

Het is vandaag de eerste dag dat ik hier ijs verkoop. Met de KLJ van Meer heb ik wel eens frisdranken verkocht bij sport feesten en zo. Het meest verkoop ik Cornetto's en dat zijn nog de duurste ook. Maar zelf eet ik er geen. Stan De Bruyn die baat dat hier uit. Ik heb me verleden week opgegeven en ik mocht al meteen beginnen. Dat is natuurlijk een vakantiejob. Gedurende de week ga ik bij Rovana werken. Tja, ik moet geld verdienen want ik heb net een elektrische gitaar en een versterker gekocht. Ik speel bij BAM, de groep van de Mussenakker.

Michel Kerstens, Luc Laurijssen, Myriam Sprangers, mijnheer Rudy Michielsen (surfers) Michel: Minderhout is wel een betere surfplaats. Die bomen hier houden nogal wat wind

tegen. Ja, ik kan al wel een beetje surfen... Luc: Hij valt er toch al niet meer af. Michel: Er voor naar Minderhout rijden, die moeite kan ik niet doen. Hier moet ik de plank maar over de weg dragen en ik ben bezig. Ik woon hier rechtover. En ik vind het hier gezelliger ook. Ik denk trouwens dat de meesten die naar hier komen bang zijn om ginder tussen de 'echten' te gaan staan. Rudy: Ik kan het nog helemaal niet. Luc: Ik kan alleen nog maar wegvaren, nog niet terug komen. Myriam: Ik heb het nog nooit gedaan en ik denk dat ik daar de kracht niet voor heb ook. Michel: Daar moet ge geen kracht voor hebben. Dat is meer een kwestie van techniek en evenwicht.

Jos Cools, Francis Vinckx, Fric Janssens, Marc Vervoort (Chiro, Meer) Jos: Als het goed weer is trekken wij met

heel de vereniging naar hier als activiteit. Jamaar, wacht eeven, wij zijnde leiders, hé, en onze leden zitten daar in het zwembad. Wij hebben ze even toevertrouwd aan het waakzaam oog van de redders, weetewel. Terwijl kunnen wij ons even wijden aan het Pit Pat Spel. Francis (nakend winnaar van het rondje Pit Pat):

Best interessant spel. Het is zo eens wat anders, hé. Het is de eerste keer dat we het doen, ja. Behalve Jos, die werkt op de gemeente en ik denk dat die gratis mag komen oefenen. Jos: Kop dicht, jongen. Of ik kan volgende week op een ander gaan solliciteren. 10

Jos Koyen, Van Wesenbeeck, Frans Haest, Louis De Laet (Altijd Beet, Meer) Van Wesenbeeck: Ja, Altijd Beet heeft deze viswedstrijd ingericht. Neen, ik ben niet de

voorzitter, dat is Adriaan Cox. Ik ben, ja, laten we zeggen... sportbestuurder en vandaag doe ik hier de controle. Zelf vis ik nooit. Jos: Neen, hij zorgt dat de anderen kunnen vissen, dat is toch ook goed, hé. Ik zelf vis wel een keer of 3 - 4 per week. Frans: Ik vis niet zoveel. Ik ben op pensioen en ik heb veel te weinig tijd. Ik moet te dikwijls gaan dansen en fietsen. Louis: Ik vis ook niet veel. Ik kan maximum 2 uur op mijn kist zitten en dan begint mijn rug te veel pijn te doen.


Frans Lenaerts - Leen Matheusen, Anne en Tinne Leen: Wij komen niet zo dikwijls alhoewel wij vlakbij wonen. Het gebeurt wel eens dat we

onder de middag eens rap eventjes komen zwemmen, zo zonder de kinderen. Maar op zondag rijden we niet zo dikwijls uit. Frans: Wij zijn echt geen waterratten. Af en toe rijden we eens uit. Naar het Zilvermeer of naar Brecho. En ik hoop dit jaar nog wel een'aan de iee te komen ook.

Brosens Nick, Anti taers, Robin en Elke, Walter Brosens, Joke (aers. Nick: Vermits we niet echt op reis gaan komen we in de week soms ook wel naar hier. Walter (Merksp/as): Ik was uitgenodigd bij hen, maar niet speciaal om naar De Mosten te

gaan; dat is er achteraf pas bijgekomen. Ann: We zijn nog maar net hier, want we moeten nog een beetje op de voedingstijden van de kleine letten.• De Mosten

Strand - zwemvijver - cafétaria -speeltuin - surf - trampolines - Pit Pat. Alle dagen open van 10.00 tot 20.00 uur.

BEGRAFENISSEN

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

Karl Vinek (redder):

Redden in de letterlijke zin van het woord is eigenlijk niet nodig. Het is eigenlijk meer in 't oog houden of de mensen zich houden aan de regels. De meest voorkomende overtreding is dat de mensen in het diepste gedeelte willen gaan wanneer dat gesloten is. Pas als er heel veel volk in het water zit, zo'n 250 è 300 man, dan gaat ook dat gedeelte open. Op dat moment is er ook een tweede redder nodig. Per dag zijn er twee redders van dienst. Eén van 10 tot 3 en één van 3 tot 8. Indien het dan druk is kan de eerste redder iets langer blijven en de tweede iets vroeger komen. Zo overlappen we dan de drukste periode, van 2 tot 4. Het is hier al 4 jaar open en er is nog niets ergs gebeurt. Ja, ik kijk altijd naar het water. Na een paar uur kan dat soms wel wat saai worden, maar het is toch geraden uw aandacht er bij te houden. De surfers houden wij in principe niet in 't oog. Wanneer zij bijvoorbeeld geen zwemvest aan hebben (wat verplicht is) dan hebben wij gewoon praktisch weinig kans om hen dat te zeggen. Dat moeten ze aan de inkom doen wanneer ze hun 40 fr. betalen.

C)

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES pvba Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91


Deze maand zult u het moeten stellen met een zomereditie van de Wortelse rubriek. Het weer is namelijk veel te mooi om binnen te zitten typen, bovendien zit de kermis nog in mijn hoofd te zoemen. Augustus is nogal een drukke maand in Wortel, dus we gaan meteen van start. Vooraan in de reeks zit Het Slot dat na een uitgebreide kermisviering weer een zware dropping op het programma heeft staan. L Vrijdag 31 juli vertrekt deze Dropping met nücht- en dagrally en zaterdag 1 augustus komt men in Wortel terug aan na zo 'n 40-tal harde kilometers te voet in onbekend gebied. Inlichtingen in 't Slot op donderdag 30juli vanaf 20.00 uui, inschrijven kan dan ook. E Zondag 2

augustus zorgt de Missiekring weer voor een mooie tentoonstelling in de parochiezaal. Naast deze missietentoonstelling is er natuurlijk ook gedacht aan een tombola en kinderspelen. Ook de inwendige mens wordt verzorgd in het cafetaria, waar dit jaar naast de gebruikelijke spijzen en dranken ook smoutebollen voorzien zijn. Iedereen is wel-

ANTI WAANSE FEESTEN HOOGSTRATEN

(

37)

kom vanaf half twee tot zeven uur. 11 Het weekend van 7, 8 en 9 augustus trekt Het Slot op weekend naar de Ardennen. Inlichtingen in 't Slot. LII Zaterdag 15 en zondag

16 augustus zal er rond het voetbalveld van VNA weer een drukte van belang zijn. Het jaarlijks jeugdtornooi wordt dan gespeeld en dit jaar op twee velden. Maar hierover waarschijnlijk meer op de sportbladzijden. De Wortelse KLJ-afdeling die van 3 tot 8 augustus op kamp gaat, zorgt ook voor de jaarlijkse badkuipenrace op de Desta-put in Minderhout, namelijk op 15 augustus. El Zaterdag 22 en zondag 23 augustus wordt op het terrein van de Ster een K WB fusietornooi georganiseerd waaraan ook onze Wortelse K WB-ploeg deelneemt. De week daarna vieren deze voetballers hun 500ste voetbalmatch met.., een voetbalmatch tegen de Oud- Wortelaren, samengesteld door Jef Meyvis. Daarna organiseert men een gezins-

barbecue voor al de leden in en rond de parochiezaal. Deze barbecue vervangt enigszins het teerfeest waarop men wat uit gekeHet weekend daarvoor wordt in ken was.

de Boomkes gebarbeeued, namelijk op 22 augustus op initiatief van 't Slot. Zondag 23 augustus organiseert de KWB een Paaptornooi aan de parochiezaal ten voordele van het dagcentrum Markdal. Paapliefhebbers nu zeker op post. 2 En dan Het is imnu graag een minuut stilte mers 10 jaar geleden dat de gemeente Wortel overleden is. Deze gezellige gemeente werd ben opgeslokt door Hoogstraten. Oin de nek wat aan te dikken.. ? Om eindelijk de titel stad te krijgen.. ? Om met 15.000 inwoners geteld te worden bij de stedeti met 20.000 tot 25.000 inwoners...7 Van een nek gesproken.. ! Wie zorgt er voor de oprichting van een Wortelse Afscheidings Beweging (W.A.B.) ?• .....

.2

14 en 15 AUGUSTUS VRIJDAG 14 AUGUSTUS

20 UUR

INKOM: BF. 350 FL20 (.: 300)

ZATERDAG 15 AUGUSTUS

20 UUR

TRINIDAD AND TOBAGO

ORCHESTRE ZOUK DE MARTNIOUE

INKOM: BF. 350 EL 20 ( j. 300) Een 'ver,, ieu wd' Bootjesven in Wortel-Kolonie.

.• Salford meets Wortel ANRPE

-

&J BOLS BLUE CURAÇAO wk 'MOIWÖE t ..

12

Maandag 22 juni staat voor eeuwig in vele Wortelse geheugens gegrift. Die dag kreeg men namelijk 'The Salford College of Technology Brass Band' op bezoek. De korte toernee die de band doorheen Nederland en België voerde, was bedoeld om - en nu citeren we uit hun fraai infoblad: 'for promoting cultural, educational and technical cooperation between Britain and other countries'. We kunnen gerust zeggen dat de aanwezigen die dag erg veel 'geleerd' hebben. De muzikale en technische bagage van deze muzikanten is enorm. Volgens Dirk Strijbos en andere gezworen Brass-Band-muzikanten was dit het mooiste wat Wortel ooit is overkomen.


- De Stem van het Genadedal En dit is dan weeral de 28e aflevering van 't Dreefs gazetteke. Nooit ziek, nooit met vakantie tenzij eens rap efkens tussendoor. Toegegeven: juli en augustus zijn ook voor een schrijverke de beste maanden om met verlof te gaan. Er gebeurt dan immers zo weinig waarvoor de pen moet bovengehaald worden. En toch moeten de achterblijvers ook nog de gaten opvullen die geslagen worden door de vakantiegangers. Radeloze redacteuren spreken in dat verband wel eens van 'het witte gat' dat maar niet wil volgeraken. Al hoeft een krant niet helemaal vol te staan, natuurllijk. Het oordeelkundig aanwenden van vakjes wit staat ook niet mis. Daarbij, een goed schrijver herken je ook (misschien vooral) aan wat hij niet schrijft. Om in de stijl te blijven: aan zijn witte produkten. Als je dat eens nagaat, dan zijn er vĂŠĂŠl grote schrijvers. Ei Maar niet getreurd en niet gezeurd, want daarvoor worden we niet betaald. (n.v.d.r.: hoe bedoelt u, betaald?) Wel, euh, ik wil maar zeggen... nieu wjaarsgeschenkjes elk jaar, en die gratis barbecue in augustus... Maar ik zal het anders zeggen: aan de slag maar weer! Ei Ook hier is het maar slappe koffie en - zeker na de kermis - een zure-bier-en-natte-sigarettenpeukjes-geur. Dinsdag met de kermis kon je weer zien hoe hier bij ons carnaval in uitgesteld relais werd gevierd. Het uitblijven van de riolering en van een aangepast woonbeleid waren de thema's die door Dreefmidden en het Heieinde werden aangebracht. Daar hebben ze het niet mee gehaald. Meersel vond het bij de Egyptische piramiden en het Geiteneind deed het met de familie Flodder. En toch was ook dat weer niet voldoende om het Moleneinde, dat de 'bloemetjes buiten zette', van een tweede overwinning af te houden. Onverwacht, zeker nadat ze ook daags voordien al de 'volksspelenroute' hadden gewonnen. Ei De waterzuiveringsmaatschappij VWZ wil dit jaar op zeker spelen: men is er NU al aan het beluchten in de Mark. De problemen van vorig jaar (niet met het vuile water maar met de Nederlanders) heeft men dit jaar willen

ELECTROHAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

voorkomen en men is al maar direkt begonnen met het pompen van lucht in het water, van zo gauw het weer wat warmer werd en de eerste afvalstromen uit de fruitfabriekjes de grens bereikt hebben. Want het was weer zover, natuurlijk: met Dreef kermis komt traditiegetrouw ook de vis een kijkje nemen aan het wateroppervlak. Je merkt het ook aan de tekens in de lucht: de meeuwen en de typische geur. En dat nu toch ook al wel 25 jaar. (Want het moet nu zo'n kwarteeuw geleden zijn dat het water voor de eerste keer ernstig vervuild was. Kanjers van vissen dreven toen luchthappend boven en werden aan de watermolen over de sluis gezet, omdat men dacht dat het daar beneden nog zuiver was. Hoop doet leven. Maar het was ijdele hoop.) Ei Nu vind ik het van de VWZ ook niet heel netjes dat ze pas belucht aan de grens. Wij, inwoners van Hoogstraten, zijn blijkbaar niet goed genoeg om aan een propere Mark te wonen. Of nog te braaf ? LII Gelukkig ligt er nog geen fietspad naast het water. En is ook hei wandelpad nauwelijks begaanbaar. Je zou er weinig deugd aan hebben. Ei Fietsen van Vlaanderen naar Nederland en omgekeerd kan nu wel. Via het Aardbeien-Baroniepad. Naar het schijnt is er ergens in Meerle een aansluiting tussen de twee fietsroutes. Een kaartje wordt wel aangeraden. Doen we. Ei Ook grensoverschrijdend busvervoer is tegenwoordig mno gelijk. De bus van de Braban is-Nederlandse ,naatschappij doet sinds kort ook een rondje over de Dreef en stopt bij de eindhalte van onze NMVB-lijn 40. Een busuitstapje Hoogstraten-Breda en omgekeerd kan nu dus ook. Vraag me niet of de lijnen ook goed op mnekaar aansluiten. Want ik heb nog geen zin gehad omn die uurtabellen te staan vergelijken. Ei Beter laat dan nooit: ook deze zomermaanden is de kapel op Meersel weer te bezichtigen. Elke eerste zondag van de maand is ze 's namiddags geopend. Ja, ik weet het: ik kom hier ruim laat mee af. Maar ik was ook niet ingelicht. Verstopte communicatiekanalen of zo iets. Maar onthou het ook nu al voor de volgende jaren, want men

gaat er een jaarlijks weerkerende gewoonte van maken. (Na 10 jaar spreken we dan van 'traditiegetrouw' en na nog eens 15 jaar mag men dan zeggen 'naar eeuwenoud gebruik'. Bv.: naar eeuwenoud gebruik was ook dit jaar het Markwater weer ernstig vervuild.) Ei En dan nu nog wat 'information tourislique'. Zo hoorde ik onlangs iemand vertellen over een Franse toeristische folder over Vlaanderen. Daar stonden bij het plaatsje Hoogstraten de 3 volgende beziens waardigher/en vermeld: de Sint-Katharinakerk, de Sint-Luciakapel en het klooster van MeerselDreef. En dan wij altijd maar zeuren dat ze ons in Hoogsiraten niet weten liggen. Jan Hendrickx mag op zijn 2 oren slapen. (Dat is diezelfde Jan H. van vorige brievenbus en ooit ook al man in de maand. Vaste klant hier.) Ei Dat was het voorgerecht. Nu nog de hoofdschotel opwarmen. Op 23 augustus, dat is een zondag, kunt u hier bij ons komen kijken naar een historische stoet die in een 10-tal taferelen de geschiedenis van het kapucijnenklooster uitbeeldt. Dat het klooster er 300 jaar staat, zou u nu stilaan moeten weten. Is dat niet het geval, dan wordt het toch hoog tijd dat u een abonnement neemt op De Hoogstraatse Maand. Dan mist u geen enkele aflevering. Ei Wat die historische stoet betreft, nu. De stoet vertrekt om 4 uur aan de grens (),tiet Nederland, hee) en gaat tot aan het klooster. Maar al vanaf 12 uur 's middags wordt dat deel van de Dreef afgesloten voor het verkeer. A 1/een een aantal mnuziekmaatschappijen zullen dan voor wat mechanische drukte zorgen. De verschillende Dreefse gebuurten zorgen, samen met Ga/der en Strijbeek, voor de uitbeelding van de verschillende onderwerpen. Wij worden zo stilaan echte wagen- en stoetenbouwers. Al zal het er nu wel een beetje serieuzer aan toe moeten gaan dan tnet de kermis of een gouden bruiloft. Maar daaraan kan dan weer wat gedaan worden op het 'volksfeest' - een feest voor het volk - dat daarna plaats heeft in de speeltuin. En dat v'ordt dan weer afgesloten met een vuur n'erk. En omdat het dan best al goed donker is, zal het ook niet meer zo heel vroeg zijn. Komt zien. Ei En dan nog dit:

Een prachtig stukje wit !

Kari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 13


U®1I Vrijdag 19juni algemene vergadering van de dorpsraad Er naartoe natuurlijk want enig nieuws is nooit te versmaden. 16 Personen hadden de oproep beantwoord en zij formuleerden enkele punten die aan het gemeentebestuur zullen worden voorgelegd. Lii Het eerste grote knelpunt was natuurlijk weer Minderhout-Cenirum. Men vraagt een dringende herinrichting van het plein. Jaren geleden reeds werd door competente personen verkondigd dat de vernieuwing van het plein samenhing met de restauratie van de kerk en omgeving. Wanneer komt die restauratie? Waarschijnlijk nog jdddckJren ! De doorn zal dus de eerstvolgende jaren nog niet uit de Minderhoutse ogen getrokken worden. Hetzelfde met de verfraaiing van de weg door de

1®F1r

(

kom van het dorp. De openingen voor groenaanplanting zijn voorzien maar waar blijft het groen ?! El Ook de ongezelligheid van de gemeentewegen werd nogmaals aangeklaagd. Enkele groene breekpunten zouden enorm welkom zijn. LI De verlichting schijnt ook niet je dat te zijn. In de Schoolstraat wonen misschien wel verlichte geesten maar daarmee heb je nog geen straatverlichting. De Gemeentestraat is ook allesbehalve, het Kerkhofpad is in volledige duisternis gehuld terwijl de Hemelstraat dan weer in een zee van lichi baadt. Kortom Minderhout vraagt een degelijke verlichting. Niet meer naar ook niet minder! El Ook met bepaalde wegen en de signalisatie zit het niet helemaal snor. Hal en Bergen hadden

b @xJ w(Q5;)1 n d@ ¶I®uï Beste vrienden, ik neem de pen ter hand om u te schrijven: zoals beloofd een briefje met zonnige groeten vanop een Vlaams strand. 't Is hier warm en zwoel en/of winderig en verfrissend, al naargelang de ligplaats. We hebben het voor het kiezen. Toch wel een luxe na die natte junimaand; zowaar het paradijs nabij. Ook Adam en Eva lopen hier rond met net zo weinig om het lijf als toen, bruingeblakerd of roodverbrand, op zoek naar wat stil geluk of lonkend naar de verboden vruchten (minder in aantal dan kandidaat-plukkers). 't Is hier goed. Als je wil hoef je niet over de koppen te lopen of over blote billen te struikelen. Er is elders plaats genoeg. Eigenlijk een beetje zoals bij jullie. Veel volk trekt nog meer volk aan; denk maar eens aan de eerste zonovergoten vakantiezondag in Hoogstraten, toen de winkeliers hun waren soldeerden (of hoe schrijf je dat ?); een gigantisch succes, van voor de middag reeds kon je in de Vrijheid over de ... auto's lopen. Nee, 'k ben kontent hier en toch denk ik aan u beste lezer, allé, aan Hoogstraten dan, Ik zie het al voor me, vooral als ik door de nieuwe straten of wijken rijd: vader die op zijn vrije zaterdag de auto een sopje geeft of de buitensporige grassprietjes aan de rand van het gazon gedisciplineerd wegknipt voor het weekend. Moeder de vrouw die - nu het regenen eindelijk is opgehouden - de ramen zeemt terwijl haar schattige kindjes aan haar schort hangen te zeuren. De buurman die de conifereri onttopt en eindelijk eens orde brengt in zijn voortuintje. Vrouwlief die het meubilair eens grondig in de boenwas zet als laatste karwei van de grote-kuislijst. Aaah... die sfeer, en 's avonds kun je rustig kuierend in de straat, door alle ramen de weekendfilni op de buis mee volgen... Hoogstraten, daar broeit toch altijd wat ! En denken dat er nog steeds mensen zijn die niet weten wat doen. 14

Leg neer die rijf, gooi weg die spons, trek er eens op uit met je kids. De fiets op en rijden maar: ken uw dorp, ken uw streek, er is nog natuur; er zijn afgebakende grasvlakten waarin echte beesten staan die al naargelang de soort beuhh, mijij of hihiiii loeien, blaten of hinniken. Er zijn bomen in allerlei vormen waarlangs verharde wegen gelegd zijn, kwestie van ze op korte afstand te kunnen bewonderen. Let op: deze maken geen geluid doch leven wel En als je 't toch echt niet weet is er voor u

Gemeentelijke kleutertuin Omdat kleuters al spelend leren heeft men een kleutertuin ingericht, waar kinderen heel veel ruimte hebben om te kruipen, klimmen en lopen en waar ze de natuur van heel dichtbij kunnen volgen. Een plaats met veel groen, planten, bloemen, dieren en een eigen tuintje. Deze kleutertuin kwam tot stand door samenwerking van de ouders, de leerkrachten, het V.I.T.O., de Tuinbouwschool en het gemeentebestuur van Hoogstraten. De nieuwe kleutertuin vind je in de Karel Boomsiraat 44 te Hoogstraten. •

een nieuw wegdek gekregen moeten hebben, de weersomstandigheden zouden spelbreker geweest zijn. Het stuk weg vanaf de Markwijk tot aan de brug zou verbreed terwijl de Koestraaat, vooral aan de parochiezaal, ook eens zou herzien moeten worden. Aan het kerkhof heerst er dikwijls een slijkmiserie. Er zullen klinkers gelegd worden naast de weg langs de gehele lengte van het kerkhof en ook de middenweg op de rustplaats zal verhard worden. (Is ondertussen misschien al gebeurd !) El Een wegwijzertje naar Baarle-Hertog-Nassau, zou dat misstaan ?! El Nog goed nieuws voor fietsers en wandelaars. Oorspronkelijk werd een wandelpad gepland langs de Mark, te beginnen vanaf de brug in de Meerlesebaan (Meer) tot aan Meersel-Dreef, waar dan de verbinding tot stand komt met het fietspad langs de Mark tot in Breda. Meer en meer stemmen gaan op om vanaf Meer ook voor een fietspad te opteren. Veel interessanter natuurlijk en ook de financiële kant valt veel gunstiger uit. Een wandelpad wordt van hogerhand niet gesubsidieerd, een fietspad voor 70 07o Dus...0

nog altijd het V.V.V.-kantoor in de raadskelder van het stadhuis waar men je met wandel- en fietspaden (en zelfs met fietsen) om de oren slaat. Ook vertellen zij u graag wat Hoogstraten in augustus te bieden heeft. Al vast en zeker elke zondagnamiddag tussen 16 en 17 uur beiaardkoncerten. Vanaf dit jaar ook te beluisteren vanuit het IKO van waaruit je een mooie kijk hebt op de toren. Er is natuurlijk ook Begijntjes - laat besluit (kinderdag bij uitstek) op 23 augustus. En dan de muziekfestivals: Cahier de Brouillon met zijn Antilliaanse Feesten op 14 en 15 augustus in de Blauwbossen te Minderhout en Skal'denfestival op 15 augustus op het Groenewoud. Verdere informatie vindt u elders in onze Maand. Nog een prettige zomer toegewenst en tot in september. .

Jeugdmuziekatelier Uitslag van het eindexamen, 5de jaar, 1986-'87: Mei grootste onderscheiding: Hilde en Leen Van der Schot, Greet Loomais, Joke Vissers, Rijkevorsel; Isabelle Stoop, Katrien Weyler, Hoogstraten; Pieter Siebelink, Wortel; Veerle Schrijvers, Gammei; Gert Boeckx, Mieke Quirijnen, Achtel. Grote onderscheiding: Ruth Sprangers, Wortel; Kathleen De Haes, Winny Vriens, Rijkevorsel; Anke Seeuws, Loes Oostvogels, Hoogstraten; Yasmine Nieman, Merksplas; Tinne Schrijvers, Bieke Schrijvers, Gammel. Onderscheiding: Tom Vriens, Rijkevorsel; Liesbet Heylen, Merksplas; François Voortman, Meerle; \asmine De Backer, Hoogstraten. t olcloening: Katrien Knaeps, Wortel; Ingrid Van Steenbergen, Linda Vermeiren, Rijkevorsel; Petra Janssens, Eveline Bekkers, Nathalie Bekkers, Martine Lodewijckx, Hoogstraten. Wij wensen hen allen proficiat met de behaalde resultaten. •


Hoogstraatse drukte Woensdag 17 juni, tijdens de H.Bloedweek, was het bijzonder druk in de Vrijheid en de H.Bloedlaan te Hoogstraten. De sportraad organiseerde een stratenloop met een flink aantal deelnemers en de V.B.H. had een groot aantal marktkramers op hun avond-jaarmarkt. Deze twee initiatieven, aangevuld met nog enkele attracties, zorgden voor een grote belangstelling vanwege het publiek. Op de foto herken je zeker de voornaamste organisatoren van dit evenement. Een aantal winkeliers hielden hun zaak open

tot omstreeks 22 uur. Of zij veel klanten over de vloer kregen en centen in het bakje hebben we niet vernomen. Dat gebeurde wel op zondag 5 juli ter gelegenheid van de start van de 'uitverkoop'. Reeds om 7 uur 's morgens konden we vaststellen dat veel mensen, vooral vrouwen, nog geloven in 'de ochtendstond heeft goud in de mond'. (Luc, ochtend i.p.v. ochten). Zonder veel publiciteit of straatattracties stonden groepen koop- en kijklustigen aan de winkeldeuren te wachten op 'het' moment dat de deuren eindelijk zouden opengaan. Deze Hoogstraatse drukte duurde de ganse zondag tot de beste koopjes waren verdwenen of... tot de portemonnee leeg was.

NIEUWE BOORA KTI VI TE! TEN IN HOOGSTRA TEN

Aan de St. Lenaartse weg waren v66r 14 dagen weer drukke werkzaamheden, een fit in ons 'soepbord? Hierover korlelings meer.

Woninginrichting DaniĂŤl Engels, 0171cr /t4eeus en Constant Pau u'els bespreken nog even de strategie in de vroege avond op 17juni tijdens de avond-jaarmarkt.

Beiaardconcerten en Torenmuziek Voor de elfde maal organiseert de V.V.V. in Hoogstraten een reeks beiaardconcerten in de St.-Katharinakerktoren tijdens de maand augustus. Zondag 2, 9, 16 en 30 augustus van 16 tot 17 uur en op zondag 23 augustus, ter gelegenheid van Begijntjes laat Besluit van 19 tot 20 uur. De verschillende gastbeiaardiers zijn, in volgorde: Koen Van Assche, CarI Van Eyndhoven, Michel Gottmer, Frank Deleu en Gustaaf Van der Weyden. Tijdens het laatste concert - 30 augustus - wordt het beiaardspel afgewisseld met optredens van het Hoogstraatse Koperensemble onder leiding van de plaatselijke beiaardier-dirigent Staf Mertens. Het beiaardspel kan men overal in het centrum beluisteren maar in de Vrijheid is er dikwijls veel geluidsoverlast vanwege het

drukke verkeer. Enkele betere luisterplaatsen zijn te vinden in de Dr. Hendrik Versmissenstraat, achter de kerk, in de omgeving van het parochiecentrum Pax en het 1.K.O., verder ook in het H.BloedRozenkranspark nabij het monument van dokter-dichter H. Versmissen en in de tuin en op het terras van het restaurant Zwanenhof. Wij hopen dat de inrichters een beetje geluk mogen hebben met het weer en ook ... met de belangstelling vanwege de plaatselijke bevolking. Wij vernamen nog dat ter gelegenheid van hel tweede beiaardconcert, op zondag 9 augustus, een nieuwe gids van de St.Kat harinakerk zou voorgesteld worden. Het boekje is geschreven door ere-deken P. Hannes en uitgegeven door de V. V. V. •

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

Een goede raad: om probleemloos de 'zomer' binnen te rijden vrijheid 150 hoogstraten tel. 03/314 51 86

15


X®D

--

Meer nieuws

0

JÜ1I U1E®®U

dank zij...

Grote vakantiezoektocht

K.W.B.-K.A.V.-leden uit de gemeente Hoogstraten en hun gezin betalen 70 fr. inschrijvingsgeld, niet-leden 80 fr.

Reeds voor de vierde maal organiseert de K.W.B.-K.A.V.-Meer een grote vakantiezoektocht voor leden en niet-leden, voor inwoners van Meer en omgeving, m.a.w. voor iedereen. Tijdens de route worden u een aantal theoretische en fotovragen voorgeschoteld. Men hoeft helemaal geen bolleboos te zijn om de juiste weg en het goede antwoord te kunnen vinden. Sportieve mensen doen dit natuurlijk per fiets, maar ook met de auto kan de zoektocht tot een goed einde gebracht worden. Iedereen kan zelf een mooie dag uitkiezen in juli, augustus of september om de tocht te rijden. Veertien dagen nadat je het routeboekje hebt komen afhalen dien je het antwoordformulier terug binnen te brengen. De modelantwoorden en prijswinnaars worden per brief aan iedere deelnemer bezorgd in de loop van de maand oktober.

PCS() nen:

erkend makelaar

Meer:

En gij...

De inschrijving kan gebeuren bij volgende

- Mevr. Louiza Swaenen-Wellens, Meerleseweg 43 - Jan Swaenen, Frankenberg 4 - Louis Van Dijck, Pijperpad 5 - Armand Fransen, Meerleseweg IS (vanaf 21juli)

Als ik trouw verzeker ik mij bij een

Ik ook En daarom gaan we zeker naar: ZAKENKANTOOR

Meerle:

_____

- J05 Van Bavel, Heimeulenstraat 41 Mi nderh Out:

Rommensstraat 7 Tel. 03/31572.54.

- Alfons Muësen, Markwijk 4

VAN BAVEL-ROM MENS

2321 Hoogstraten (Meer)

Hoogstraten:

- Jos Aerts, Gelmelstraat 27 - Jos Smouts, Gelmelstraat 38

LASER SHOW HOOGSTRATEN

Wortel:

- Staf Peerlinck, Prinsenweg 3 - René Sprangers, Prinsenweg 5. •

LJ

o

Fa.wWo Radio Continu Info - Na overleg met de RTT heeft radio Continu een kleine frekwentie-aanpassing doorgevoerd. En wel van fm 105.4 naar fm 105.3. Op deze wijze wordt met name de ontvangst in de gemeente Hoogstraten geoptimaliseerd. - Op de zondagavonden 13 en 20 september organiseert radio Continu voor de tweede keer grote show-, soundmix- en playbackwedstrijden. En dat ter gelegenheid van de kermis in Meerle. Deze avonden vinden wederom plaats in café Bombardon in de Kerkstraat in Meerle. Vanaf heden zijn aanmeldingen voor deze wedstrijden welkom bij: radio Continu, postbus 7, 2328 Meerle. - Iedere laatste week van de maand hoort u ondermeer in het Continu programma 'De Hoogste Tijd' (van 23-24 uur) meer over de inhoud van de nieuwe editie van De Hoogstraatse Maand.

- Berichten van verenigingen en andere niet-

159

commerciële instellingen worden éénmaal per dag gedurende een hele week via de Continu regioagenda uitgezonden. IJ dient de berichten dan wel tijdig - dat wil zeggen ongeveer 3 weken vooraf - te sturen naar Radio Continu, afdeling regioagenda, Postbus 7, 2328 Meerle. Bij actuele berichten kunt u ook bellen: 3158657. - Diverse luisteraars hebben ons te kennen gegeven dat zij een korte vermelding van de te verwachten muziek zeer op prijs zouden stellen. Daarom hoort u nu via Radio Continu korte aankondigingen per half uur. En dat tussen 8-10 uur; 12-14 uur en 16-18 uur. - Radio Continu is van plan om in de nabije toekomst meer vanaf een bepaalde locatie programma's op te nemen en wat later uit te zenden. Aanleiding daarvoor zijn de positieve reacties die op de uitzendingen tijdens 'Toet 87' werden ontvangen. Aanmeldingen voor deze 'op locatie' uitzendingen zijn eveneens welkom via postbus 7, 2328 Meerle.

tPEETEflS reparaties * depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05 16

I'uIcI'r I'ulI'r bouwmaterialen

Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

IulscI'r

autobanden * • merkbanden • occassiebanden *

T

*

biedt u betaalbare kwaliteit!


[~ 700 jaar Ulvenhout Van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 6 september viert de Ulvenhoutse gemeenschap het 700-jarig bestaan van hun kerkdorp. Gedurende negen dagen is het kermis, feest en organiseren diverse verenigingen en instellingen allerlei aktiviteiten voor de eigen bewoners van het dorp maar ook voor de vele bezoekers. Het programma start met een spectaculaire opening om 15 uur op zaterdag 29 augustus aan de Pekhoeve. De meeste programmaonderdelen gaan trouwens door op deze plaats. Voor alle groepen van de bevolking heeft men iets bijzonders voorbereid: er is een gezinsdag, een dag voor de jeugd, voor de bejaarden, voor de scholen, e.a. Niet alleen het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken en de plaatselijke verenigingen hebben hun best gedaan, maar ook de winkeliers, de horeca-sector en het bedrijfsleven. Bij zo een volksfeest ligt uiteraard de klemtoon op ontspanning, muziek, folklore en sportieve wedstrijden. Daarnaast zijn er ook enkele interessante tentoonstellingen en organiseert de hecmk(indekring 'Paulus van

(@gu@I:M22H

Daesdonck' op maandag 31 augustus om 20.15 uur een boeiende lezing door Wien Laarakker over Callot, maker van diverse historische kaarten uit de 17de eeuw, in de Fazanterie. Zondag 6 september om 17 uur wordt deze grootse feestweek afgesloten met en reuze dorpsbarbecue. Ter gelegenheid van het feest '700 jaar Ulvenhout' vraagt men ook aandacht voor de restauratie van twee belangrijke monumenten: de dorpskerk en de Vlaamse schuur van de Pekhoeve. Met het eerste projekt is men reeds gestart, voor het tweede zoekt men nog initiatiefnemers en sponsors. Dat Ulvenhout in cle Middeleeuwen niet tot een echt dorp is uitgegroeid, dit in tegenstelling tot Bavel, Galder en Strijbeek, is waarschijnlijk veroorzaakt geweest door het ontbreken van een bedehuis. De korte afstand tot de Ginnekense St.-Laurentiuskerk maakte dit ook niet noodzakelijk. Pas in de 19de eeuw werd Ulvenhout een echt kerkdorp en kreeg de kerk dezelfde patroon, de H. Laurentius. In de 20ste eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, heeft Ulvenhout een grote ontwikkeling gekend. Op dit moment telt het dorp bijna 5.000 inwoners.

Festival van Vlaanderen Nadat tijdens de voorbije maanden de nodige voorbereidingen werden getroffen, is thans in de Kempen de Organisatie van de vier geplande koncerten in volle uitvoering. In een samenwerking van de gemeentebesturen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout; het Gemeentekrediet van België, de plaatselijke organisatoren, de Kultuurraad voor de Kempen en de lOK is vanaf 1987 het Festival van Vlaanderen ook in deze regio op een gestruktureerde wijze aanwezig. Naast het feit dat werken van Kernpische komponisten worden uitgevoerd, wordt ook aan Kempische ensembles de gelegenheid gegeven op te treden in dit festivalgebeuren wat voor hen een aanmoediging is voor de toekomst. Maandag 28 september te 20.15 uur in de Warande te Turnliout: de vijfde symfonie van Ryelandt en het Requiem P. Benoit door De Vedel, Koor Ars Musica en het Westvlaams orkest. Zondag 4 oktober te 16.00 uur in de kerk St. Pieter en Pauwel te Mol: 1. Fiamminghi met werken van Haendel, Purcell en Vivaldi. Zaterdag 17 oktober te 20.30 uur in het HIK te Geel: The Mol Percussion Orchestra met Vlaamse muziek. Zaterdag 24 oktober te 20.30 uur in de St. .Janskerk, Molekens te Herentals: Het Philharmonisch Orkest van de BRT met werken van Mozart en Mahler. De Organisatie van de koncerten is in handen van het Stedelijk Cultureel Centrum De Warande, de Kon. Turnhoutse Koncertvereniging en Jeugd en Muziek (Turnhout); Koor Ars Nova et Antiqua (Mol), de Stedelijke Kultuurraad en de Stedelijke Muziekakademie (Geel) en het Stadsbestuur Herentals. Vanaf begin juli zijn de inkomkaarten verkrijgbaar in de agentschappen van het Gemeentekrediet en bij de organisatoren. (200 fr. in voorverkoop 250 fr. gewone prijs.) -

-

-

-

-

Bij de Pc'khoere stond vroeger de€' I&ie ccii n'se 1 laii,iisc schuin'. In de ilac/it i'an 1 op 2 septein her 1980 ging de scii uur door brancistichi ing verloren.

Trappistinnenpad De V.V.V.-'De Kalmthoutse Heide' van de gemeenten Essen, Kalmthout, Wuustwezel en Brecht heeft een nieuw wandelpad geopend op zondag 14 juni te Brecht. De volledige wandeling door de 'Brechtse Heide' loopt langs veldwegen, bossen en weiden en is 15 km lang. Er is ook een verkorting van 10 km. Dit pad is afgebakend door witte zeshoekige schildjes met groene pijlejes. Men kan vertrekken op twee plaatsen: 1) aan taverne Pampas, Kooldriesstraat 6, Brecht of 2) bij de herbeg De Vraeghoeve, De Vraagstraat 8, St.-Job-in-'t-Goor. Bij nat weer zorgt men best voor waterdicht schoeisel. Een beschrijvende folder is beschikbaar zodat men deze 4 uurs-wandeling ook individueel kan doen.

De abdij van O.-L.-Vrouw van Nazareth van de Zusters Trappistinnen is het centrale punt tijdens de ganse wandeling. Tot aan de Franse Revolutie in 1796 bestond er een Cisterciënzerabdij 'Nazareth' te Lier. Op 25 juni 1950 werd de abdij te Brecht feestelijk ingewijd. Tijdens de wandeltocht bemerken we dikwijls de sierlijke campanilla van de abdij, van waaruit de klokken zeven keren per dag de monialen opgeroepen voor het koorgebied. De abdij zelf is niet toegankelijk voor het publiek. De plechtige hoogmis op zondag om 10.50 uur in de kapel kan u wel komen bijwonen en meevieren. En bent u na de wandeling moe en hongerïg dan kan u het lichaam versterken met een Kempische koffietafel op één van de twee vertrekplaatsen aan een redelijke prijs.

L. Janssens p.v.b.a. hout- & platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open Ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96. Loenhoutseweg 91 HOOGSTRATEN 17


wIni

0

Lezers kopen bij

Adverteerders

Taal & Beeld

(natuurlijk)

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman — handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 (

AR U S

X o LL

o

ofl averne

uJ,

1 discotheek

c\Wels' 0,ieerdOrP6 2321 meet

'TSTOPKE

OnIaiig verscheen ur. 2, apriL mei/juni 1987 'Taal in beeld', 25s1e jaargang van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. Deze driemaandelijkse periodiek voor inwijding in de beeldende kunsten door reprodukties, teksten en radiouitzendingen onder auspiciën van de Vlaamse provincies en in samenwerking met de B.R.T. wordt uitgegeven in magazine-formaat en bevat naast een aantal boeiende artikelen over kunstenaars, kunstwerken en kunststromingen ook een zeer groot aantal kleuren-illustraties op groot formaat en vele zwart-wit foto's, afgedrukt op kwaliteitspapier. Dit nummer telt 40 blz. en een bijvoegsel van 8 blz. waarin allerlei mededelingen over de radiouitzendingen, museumnieuws, boekbesprekingen, tentoonstellingsagenda en andere uitgaven van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. Geïnteresseerden nemen best even kontakt op net de Abonnementendienst: Keesinglaan 2120, 2100 Deurne, tel. 031324.59.62. .

* alles voor hengelsport * vogelzaden x granen Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

I

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten pvba

° P.V.C.-rioleringen ° roofing

dakgoten isolatie

Industrieweg 7.2320 Hoogstraten Tel. 0313144755

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

BOETIEK

nge1ique Oostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. 18

TweedeKansOnderwijs TweedeKansOnderwijs gaat in september opnieuw van start. TweedeKansOnderwijs is middelbaar onderwijs voor volwassenen. Wie een diploma wil behalen van lager of hoger middelbaar onderwijs, wordt voorbereid op de examens van de Centrale Examencommissie van de Staat (de 'middenjury'). Er is gedurende 2 of 3 jaar les, 14 tot 17 uur per week, overdag. Wie slechts één of enkele vakken wil volgen kan zelf een keuze maken. Een folder met meer informatie kan kosteloos aangevraagd worden op onderstaand adres. Er zijn ook nog informatiedagen voorzien: op 28 augustus om 10 uur (de Merodelei 41 in Turnhout) en op 3 september om 14 uur (in De Warande te Turnhout). Voor meer informatie of inschrijvingen: TweedeKansOnderwijs, de Merodelei 41, 2300 Turnhout, Tel.: 014/41.15.65. •

Er is werk in de bouw De Kamer der Bouwnijverheid van het arrondissement Turnhout organiseerde op 24 juni een persconferentie om de nood aan geschoolde en polyvalente bouwvakarbeiders eens duidelijk in het licht te stellen. Verschillende sprekers gaven hun zienswijze over dit probleem. De krisis in de bouwsektor heeft de bouwaktiviteit in de woningbouw teruggebracht van 40.000 woningen per jaar naar ongeveer 24.000 huizen. Toch is men in deze krisis zonder voorgaande binnen de sektor een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten blijven ervaren. Het is geen geheim dat de meerderheid van werklozen ongeschoolden zijn. Ook in de bouwaktiviteit worden er steeds hogere scholingseisen gesteld. De gemiddelde leeftijd van de geschoolde bouwarbeiders is zo hoog dat het probleem van de aflossing zich in de nabije toekomst zich in alle scherpte zal laten voelen. Jaarlijks komen er duizenden arbeidsplaatsen vrij door natuurlijke afvloeiingen, o.a. via het brugrustpensioen. Het staat vast dat het aantal leerlingen 'Bouw' die thans een opleiding volgen totaal onvoldoende zal zijn om in de nabije toekomst de behoeften aan geschoolde arbeiders te dekken, en het is zonder twijfel dat de jonge afgestudeerden, welke een bouwopleiding hebben genoten, in deze moeilijke tijden hun weg zullen maken in de bouwondernemingen. Maar ook de scholen hebben een grote verantwoordelijkheid. De gunstige tewerkstellingskansen voor pas afgestudeerden moeten aangegrepen worden om de technische beroepen te herwaarderen. Dat impliceert dat de opleiders ook meer bij het areidsproces moeten betrokken worden en dat zij de kans moeten krijgen en nemen om stage te lopen in de bouwondememing. Het bouwvakonderwijs heeft mooie kansen in de toekomst indien de kwaliteitszorg niet uit het oog verloren wordt. •

M

IWE

flat clie: een venster 0/) de wereld en met een abonnement zo gemakkelijk! • Een geschenk te verzenden? Postpac natuurlijk! •


ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER BLEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

Cd oJaI aLueW • grasmaaiers • motorspuiteri • motorzagen • freezen • moto-cultoren • bosmaa Iers

4 'ol

i lA ' Cw' ;

eT1

Kerkstraat 15 2330 MERKSPLAS

Onze 'Bus van de Maand'-cheque van 500 fr gaat deze keer naar de familie C. Verschueren, St. -Lenaartseweg 14 te Hoogstraten. Proficiat!

M J. STOFFELSPA ULUSSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SLUITINGSDAG: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.

19


Het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen 2. De Heren van Hoogstraten (Deel 2: 1442-1568) In het artikel van een vorige maand toonde ik aan hoe in 1442 een einde kwam aan anderhalve eeuw bestuur over het Land van Hoogstraten door de familie van Cuyk. Met Frank van Borselen ving toen een nieuw tijdperk aan, een tijdperk, waarin Hogstraten niet langer werd geregeerd door heren met vooral lokale betekenis, maar door edelemi van internationale faam met zeer uitgestrekte bezittingen, waarvan het Land van Hoogstraten slechts een klein deel vormde. Deze heren verbleven slechts zelden op het Gelmelslot, de traditionele woonplaats van de heren van Hoogstraten. Zij namen ook het bestuur over het leen niet in eigen handen, maar lieten dat over aan een plaatsvervanger, de drossaard, die liet Gelmelsiot bewoonde.

Frank van Borselen (1442-1470) Hij kocht het Land van Hoogstraten reeds in 1429, maar werd pas in 1442 effektief heer van Hoogstraten, na de dood van Jan IV van Cuyk. Hij was ridder in de Orde van het Gulden Vlies en bekleedde de belangrijke funktie van Stadhouder van Holland en Zeeland, een soort gouverneurschap. Hij was van 1433 tot 1436 gehuwd met de beroemde Jacoba van Beieren. Hoewel hij nooit op het Gelmelslot heeft gewoond, was zijn bewindsperiode niet zonder belang. Frank slaagde er immers in Rijkevorsel te kopen en terug bij het Land van Hoogstraten te voegen. Toen hij zijn einde voelde naderen beloofde hij dat het Land van Hoogstraten na zijn dood zou geërfd worden door Jasper van Culemborg, de kleinzoon van zijn zuster. Frank van Borselen stierf in 1470.

De familie van Culemborg (1470-1516) (1470-1504) was door zijn huwelijk met Johanna van Bourgondië, een nicht van de hertog van Bourgondië Filips de Schone, nauw verbonden met het hof van de hertogen van Bourgondië, die zich de hertogelijke titel van Brabant hadden weten toe te eigenen. Hij was raadsheer van hertog Filips de Schone, die hij bijstond in gewichtige en moeilijke diplomatieke zaken. In 1470 erfde hij het Land van Hoogstraten van zijn oudoom Frank van Borselen. Zijn bewindsperiode was er één van oorlog en ellende voor de inwoners, als gevolg van de oorlogen, die Maximiliaan van Habsburg, regent over Filips de Schone, voerde. Grote schade werd aangericht en het aantal inwoners daalde spektakulair. In 1504 overleed

Jasper van Culemborg

Antoon 1 van Lalaing, (1480-1540) Kamerheer en Chevalier d'honneur van Margareta van Oostenrijk, hoofd van financiën in de Neder/anden (1514-1530) en Heer van Hoogstraten (1516-1540). Jasper en werden zijn uitgestrekte bezittingen bij testament verdeeld onder zijn vijf dochters. Zijn oudste dochter, Elisabeth, kreeg het Land van Hoogstraten. Haar zuster, Aleidis, ontving Rijkevorsel. Elisabeth van Culemborg (1504-1516) was opgevoed aan het Bourgondische hof en vervulde de eervolle rol van hofdame van de gemalin van hertog Filips de Schone. In 1501 huwde ze met Jan van Luxemburg, een neef en raadsheer van de hertog. Jan stierf echter reeds in 1508. Nauwelijks een paar maanden later huwde Elisabeth opnieuw, ditmaal met Antoon van Lalaing, de beste vriend en reisgezel van haar pas overleden echtgenoot. Een vreemd toeval. Samen kochten ze Rijkevorsel terug van haar zuster Aleidis. Antoon van Lalaing droomde ervan graaf te worden, maar bezat geen gebied dat groot genoeg was om tot graafschap te worden verheven. Elisabeth wou hem in zijn streven helpen en besliste om het Land van Hoogstraten volledig aan haar man te schenken. De schenking vond plaats in 1516.

De heren van Lalaing (1516-1568) (15 16-1540) mag dus vanaf 1516 betiteld worden als heer van Hoogstraten. Hij maakte van jongsaf deel uit van de hofhouding van hertog Filips de Schone. Hij was zijn kamerheer, werd in 1515 raadsheer van keizer Karel V en bekleedde het gewichtige ambt van hoofd der financiën. Hij was ridder in de Orde van Het Gulden Vlies en werd in 1522 benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland. Antoon 1 van Lalaing is de meest bekende heer van Hoogstraten. Niet zonder reden, want hij was het die erin slaagde het Land van Hoogstraten te laten verheffen tot graafschap. Zijn plechtige kroning tot graaf van Hoogstraten vond plaats in 1518 in de Antoon 1 van Lalaing

Kaartje van het onstaan van de dorpen van Het Land van Hoogstraten, met voor elk dorp de datum van de eerste vermelding in de bronnen. 20


Sint-Goedelekerk te Brussel. Het bewind van Antoon 1 en zijn vrouw was een periode van grote welvaart voor het Land van Hoogstraten en de Vrijheid bereikte haar grootste bloei als handelscentrum. Het oude Gelmelslot werd verbouwd tot een prachtig Renaissanceslot, de kerk van Hoogstraten werd vervangen door een nieuwe, veel grotere kerk met een reusachtige toren, een sierlijk stadhuis werd opgetrokken en in Meerle werd een nieuwe kerk gebouwd, waarvan enkel het koor afraakte. Dit alles om de macht en roem van de graaf te illustreren. Omdat zijn huwelijk met Elisabeth kinderloos bleef (hij had wel minstens twee bastaardkinderen), beloofde hij in 1534, ter gelegenheid van het huwelijk van zijn neef Filips, het graafschap aan hem te schenken. Na de dood van zijn oom in 1540, bestuurde Filips van Lalaing (1540-1555) het graafschap samen met zijn tante, Elisabeth van Culemborg. In de praktijk zal het bestuur over het graafschap Hoogstraten wel vooral in handen zijn geweest van Elisabeth, want Filips was ook stadhouder van Gelre en verbleef vooral in Arnhem. In 1542 werd het Land van Hoogstraten geplunderd door de Gelderse legenaanvoerder Maarten van Rossum, die ook het kasteel belegerde en slechts met veel goud kon omgekocht worden om de streek te verlaten. Op redelijk jonge leeftijd overleed Filips al in 1555, een vijftal maanden voor de dood van Elisabeth van Culemborg. Zijn weduwe verliet dan met haar kinderen het Gelmeislot en de oudste zoon, Antoon, werd op 22-jarige leeftijd de nieuwe graaf. Antoon II van Lalaing (1555-1568), ridder in de Orde van het Gulden Vlies, werd in 1566 benoemd tot gouverneur van Mechelen en toen de protestanten opgang maakten in Antwerpen, verving hij daar als gouverneur de prins van Oranje. Dankzij hem konden de vernielingen van de beeldenstormers tot een minimum worden beperkt. Hoewel hij een overtuigd katholiek was, had hij veel sympathie voor de opstandige beweging van Willem van Oranje en dat bezorgde hem zware moeilijkheden met de hertog van Alva. Een getuigenis ter zijner gunste vanwege de pastoors van het Land van Hoogstraten mocht niet baten en in 1568 werd Antoon verbannen en zijn bezittingen werden verbeurd verklaard. Een Spaans gouverneur voor het Land van Hoogstraten werd aangesteld. Antoon schaarde zich aan de zijde van Willem van Oranje, vocht dapper mee, maar sneuvelde nog in 1568 nadat hij zichzelf in de voet schoot. Pas in 1578 zou er weer een Lalaing als graaf van Hoogstraten worden aangesteld. Tot zover deze korte geschiedenis van de ,niddeleeu wse heren van Hoogst raten. Ik slop dit overzicht in 1568 omdat er vanaf dat jaar een volledig nieuwe periode in de geschiedenis van het Land van Hoogstralen st'erd ingeluid, nI. de godsclienstoorlo gen, die enorme i'erwoestin gen zouden aan richten en de bevolking zouden decimneren. Na 1568 zou het Land van Hoogsiraten niet meer hetzelfde zijn als voorheen. Guy Muesen

Heksenloerders krijgen padschij Iers Koba, de bazin van 't Zwart Peerd, had een heel schoon kindeken, maar niemand benijdde haar erom, want het arm jongske bleette de godganse tijd. Dag en nacht, er kwam nooit een einde aan. Men zei het wel niet openlijk tegen Koba, maar de mensen uit het gebuurte vermoedden dat de kwade hand in 't spel was. De waard en zijn Koba hadden al van alles geprobeerd, maar zelfs de pastoor van Hoogstraten, die toch bekend stond als een machtige belezer, verloor er zijn latijn bij. Sooi, die als soldaat van 't Legioen in 1863 in Mexico gevochten had, kwam toevallig een pint drinken in 't Zwart Peerd. En, Sooi mocht dan een oude houwdegen zijn, maar dat kindergejank sneed hem door het hart en ziel. Hij vroeg wat er scheelde, maar, zoals gezegd, de waardin wist het niet, en ze was duidelijk teneinde raad. Toen hij het wiegekind even bekeken had, dacht ook Sooi onmiddellijk aan duivelse kunsten, maar hij zei niks. Sooi had op zijn reizen bij de zuiderse volkeren heel wat toverij gezien, en wist hoe hij zoiets moest aanpakken. Hij vroeg of hij het kindje een nacht bij zich mocht nemen. Hij zou het genezen verzekerde hij. Koba, de bazin van 't Zwart Peerd, wou er eerst niet van horen. Maar omdat Sooi bekend stond als een brave mens, stemde ze tenslotte toe. De oud-soldaat ging onmiddellijk aan 't werk en stapelde een kolossale berg hout voor de haard, gooide duivelskruid in het vuur, en stokte dat de gensters door de schouw vlogen. Toen hij iedereen uit de kanier had gestuurd, nam hij voorzichtig het krijsende kind op zijn schoot, en begon te bidden. De bazin, die ongerust door een gat in de zoldervloer keek, zag hoe de Sooi biddende het kindje wiegde, en onverminderd het hels haardvuur bleef stoken. De laaiende hitte schoot gensterend door de jagende schouw, en Koba kon duidelijk voelen hoe de koude zolderlucht door haar kijkgat aangezogen werd. Beneden liet de oud-soldaat zich niet afleiden, hij hoorde het nauwelijk middernacht slaan. Opeens werd een duistere gedaante langs het sleutelgat binnen gezogen. Sooi had het niet gezien, maar toen hij het kwaad in de kamer voelde, bad hij nog veel harder. En, hoe meer hij bad, hoe dichter de spartelende hek naar het laaiende vuur werd gesleurd. Tenslotte vatten haar kleren vuur, en schroeide haar wilde haarbos. Gillend vocht de heks tegen het verzengende vuur, maar de bicldende soldaat sloot zijn ogen, en had geen oor voor haar gruwelijke verwensingen. Na een felle strijd barstte het donkere scharminkel plots in luid geklaag,

en smeekte om genade ! Ze wilde niet door die laaiende hellepoort weggezogen worden. De oud-soldaat beval haar dan het kind te verlossen. Toen, dat zag de bazin duidelijk door haar kijkgat, trok de oude vrouw een hele resem naalden uit het kinderlijfje. 1-let arm 'bloeike' zat er bekans helemaal vol mee ! Nauwelijks was de laatste speld eruit, of het 'boeleken' staakte zijn geschrei. Daarop liet de soldaat de heks vertrekken, maar juist voor ze langs het mozegat weg wou glippen, zei de soldaat haar nog: 'Pas op, als ik jou nog ooit tegenkom, laat ik je levend verbranden De ouders van liet kind waren in de hoogste hemel. Hun kindje werd een echt lachebekje. Alleen, de waardin kreeg nu regelmatig een enorme padschijter op haar oog, waarmee ze door het gat geloerd had. Nadien hebben ze de Charel nog maar zelden gezien. Dat was niet verwonderlijk, want van heinde en verre kwamen ze vragen, of hij niet even kon komen om te belezen. Tja, aan werk ontbrak het hem nooit meer, want in de Kempen liepen ei - toen nogal wat heksen rond. •

- LEZERS SCHRIJVEN Gemeenteraad De laatste tijd valt het mij op dat de dagorde van cle gemeenteraad voor liet grootste gedeelte steeds gevuld is met punten die betrekking hebben op de deelgenieente Hoogstraten. De andere deelgemeenten schijnen doodeenvoudig niet te bestaan. Enkele voorbeelden ? Bibliotheek, IKO, huis 'Gulden Coppe, begijnenhof, Ostmuseum, Thijsakker, aankoop Patria, aankoop Rijkswacht, schietstand voor de gilde, gemeenteschool (als liet lukt kunnen Wortel en Meer mee op de kar springen !), enz. enz. Mijn voorstel ? We geven de bestaande partijen niet het groot huisvuil mee en starten volgend jaar met twee spiksplinternieuwe. De ene zou heten 'SB', wat staat voor Stadsbelangen, de andere geven we de naam 'DB', wat staat voor Dorpsbelangen, mee. Een utopische wens ? Ik denk het zelf ook. Of heeft er iemand een beter voorstel ? Ik ben benieuwd. M.J., Minderhout. •

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

Evolutie in het geldverkeer! Ook bij het Bestuur der Postchecks: domiciliëring, doorlopende opdracht, postomat, in ternationale postcheque. •

JAN STOFFELS Heimeulenstraat20 -2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16. 21


Fusieswing

maakt. De groep dankt zijn populariteit aan zanger-bassist Ompi Stefania, ooit het gezicht van Doble R (makers van het hemels mooie 'La Vida Continua') en later leider van Enos. Een vokaal zeer sterk kombo, dat net zijn eerste elpee '100 Proshiento Bon' heeft uitgebracht. Als opener niet te onderschatten.

fr

nxfl

Antilliaanse Feesten editie '87: Vijfmaal is scheepsrecht We weten niet of u het al gemerkt heeft, maar er zit iets in de zomerse lucht. Voorlopig blijft het aan de vage kant, doch naarmate de dagen vorderen dringen een bepaalde sfeer én aanstekelijke klanken die uit het Caraïbisch gebied komen aangewaaid onze oren binnen. U raadt het al: de vijfde Antilliaanse Feesten zitten eraan te komen. Een eerste jubileumuitgave dus, en een blik in de persmap leert ons dat in '87 een stel groepen van serieus kaliber werden gestrikt. Lode Verschueren, samen met Luc Vloemans bezieler en talent-scout: 'Dat klopt. Uit de verschillende genres van de Antilliaanse muziek zijn het allemaal top groepen, niet alleen ter plaatse maar ook ver daarbuiten. We zitten momenteel aan een plafond van mogelijke groepen met grote uitstraling en we zijn gearriveerd op een punt dat onze dromen werkelijkheid worden'. Die werkelijkheid speelt zich op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus af op het terrein 'De Blauwbossen' (manège Desmedt) te Hoogstraten, en vier serieuze dromen werden realiteit.

Voor, tussen en na de optredens zorgt de Caribbean Brass International, een heuse Antilliaanse fanfare, op vrijdagavond voor de noclige muzikale anirnaric.

Programma zaterdag /1 rio iv ARROW is de absolute 'King' van de soca, een genre dat ontstond uit klassieke calypso en invloeden onderging van soul en rock: soul-calypso ofte soca werd aldus een ultiem energieke stijl, drijvend op een beukend ritme, gitaar en blazers, plus een zanger die het publiek entertaint. De muziek is aktueel op de Engelstalige eilanden Barbados, Trinidad, Grenada en Montserrat. Van het laatstgenoemde eiland stamt Alphonsus 'Phonsie' Cassell ofle Arrow. Hij maakte het genre populair bij een groot publiek, had al heuze hits met songs as 'Hot Hot Hot' en 'Long Time'. De man kan reeds bogen op 10 clpees, allen met eigen komposities. Live is hij om van te snoepen, en is hij met zijn 10-koppig orkest voor een uniek konsert op het Europese vasteland te zien. Soca - party - Hot Hot Hot - Arrow

Op 15 augustus krijg je al meteen een (letterlijke) zwaargewicht voorgeschoteld: CALYPSO ROSE, de enige echte 'queen of calypso'. McCartha Lewis is afkomstig van het eiland Tobago. Ze begon haar zangkarrière op haar vijftiende en staat aldus reeds 32 jaar op de planken. In '78 won ze de twee karnaval-calypsotitels voor de beste song en de beste performance. Een komplete artieste, die al haar liedjes zelf schrijft en reeds een tiental platen op haar naam heeft. De enige vrouw ook, in het super-machowereldje dat de soca en calypso omringt. Met haar typische rollende, swingende 'Rose-sound' is ze in Hoogstraten voor een enig optreden in Europa te zien. Ze wordt begeleid door acht muzikanten uit Trinidad. PIER' ROSIER ET GAZOLINE uit Martinique (Franse Antillen) vertegenwoordigt de 'zouk', een ritmisch en toegankelijk modern genre, geworteld in de tradities van cadence en bigui-

Programma vrijdag De elfkoppige groep BOMBA uit de Nederlandse Antillen brengt salsa antiyana, een cocktail van dansmuziek zoals die op Aruba, Bonaire en vooral Curacao wordt ge-

Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote koltekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in 9ordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur zaterdag 10117 uur Andere uren: afspraak Steeds moge jk Gesloten: zondag en maandagsoormiddag

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel 03/3145127 —

Omupi .Stephania (Boniba) 22


ne. Zouk breekt momenteel kompleet uit de eigen gemeenschap, en de zeer verzorgde plaatopnames van de artiesten in kwestie halen astronomische verkoopcijfers. Samen met zijn kollega-groepen als Kassav', Simon Jurad of Zouk Machine prijkt Gazoline permanent in de top van de Antilliaanse hitparade. Pier' Rosier is als zanger-componist een relatieve nieuwkomer op het front, maar de drie elpees die hij met Gazoline tot heden uitbracht sloegen in als een bom. Sterke livegroep van 13 muzikanten, goed voor een twee uur durende explosie van energie. En alweer exclusief. C'est pas chaud, c'est cho Salsa antiyana, soca, calypso, zouk... de Antillen schijnen een gevarieerd muziekaanbod in hun mars te hebben. Lode Verschueren: 'We leren nog elke dag bij, en hoe tneer nieuwe dingen we ontdekken, hoe interessanter we het gaan vinden. Zouk en Cadence is de ontdekking van vorig jaar, eerder kenden we weinig of niets van het aanbod in dat genre. We proberen zoveel mogelijk stijlen aan bod te laten komen, al beperken we ons tot vier groepen. Kijk, als je de modale Belg of Nederlander over de Antillen spreekt, denkt die automatisch aan Curacao of Aruba. Maar ook Cuba, toch een enorm groot eiland, maakt deel uit van de Antillen. Geografisch, kultureel, historisch en ,nuzikaal vormen de A ntillen een komplex gebied'.

De Blauwbossen Net als vorig jaar gaan de Antilliaanse Feesten door op het terrein 'De Blauwbossen' (Minderhout), in een gezellige omgeving met tenten én de buitenlucht. Er valt weer te genieten van een uitgebreid gamma exotische drinks en snacks. In '86 vonden 2.500 gegadigden de weg naar het terrein. Groeien de Antilliaanse Feesten uit hun voegen ? Lode Verschueren: 'Het is begonnen als een tuinfeest met Antilliaanse muziek, twee dagen na elkaar, vandaar de naam. 'A n tilliaans' slaat op de muzikale pro grammnatie en de inkleding van het gebeuren: we willen de sfeer van gin der hier ook een beetje kreëren. En 'Feesten' telt ook nog altijd, hel is pure dansmuziek. Kijk, als je enthousiast met iets bezig bent, en je in je opzet slaagt, gaat een raderwerk aan het rollen dat niet meer te stuiten is. Je moet kunnen groeien, als organisator ambitie hebben o,n steeds beter te doen. Goed, er wordt gezegd van 'je kan toch evengoed een gezellig Nederlands groepje zetten, de grootste hoop komt toch voor de sfeer'. Klopt wel, maar men immoet bekommerd zijn om de kenners, die tien procent mensen die iets van Antilliaanse mnu:iek afweten. Als zij een goeie affiche geserveerd krijgen, volgt de rest ook. We hebben de struktuur, een goeie organisatie, we hebben de lokatie, de service aan groepen en publiek, de akkomnodatie. En zolang je de financiële risiko s binnen de perken kan houden kan hei allemaal. Hoewel het terrein te .4inderhout gelegen is, hebben we de A ntilliaanse Feesten altijd verbonden mnet de naam 'Hoogst raten'. Het gebeuren wordt ekoppeld aan de naam van een stad en ver(Ier uitgedragen. Onlangs ontmoette ik in Zuid-Frankrijk een Belgisch paar dat zich I-Ioogstraten herinnerde door de Antilliaansc' Feesten. Zo mnoet het ook'.

mensen in te lichten via pers en radio, en een infofolder die we ter plaatse uitdelen. Het gaat niet om enkele negerkens die voor een paar duizend frankskens exotische liedjes komen brengen, maar volwaardige artiesten die professioneel werken. Ik kan de bezoekers alleen vragen die folder te lézen, hem daarna op te vouwen en naar de muziek te luisteren. Beschouw Antilliaanse muziek alsjeblieft als een reeks volwassen muziekstijlen die het horen waard zijn !' Doen we, Lode.

Praktische info - De deuren openen telkens om 20 uur. - 'De Blauwbossen' zijn te bereiken via de snelweg Antwerpen-Breda (afrit 1 of 2), daarna volg je de gele bewegwijzering. - Er is een ruime, gratis parking vlakbij het terrein. - Tickets kosten 350 frank/20 gulden per avond (geen voorverkoop). - Alle info bij Lode Verschueren, Klmketstraat 17, 2323 Hoogstraten. Tel.: 03/314.37.32. - De organisatie is in handen van vzw. Cahier de Brouillon.

Varia * Zaterdag 1 augustus is het woord aan de liefhebbers van volksmuziek, die terecht kunnen op de vierde MJEELSE FOLKA VOND. De blikvangers op een rijtje: FREE PICKIN' uit Westerlo brengt onvervalste bluegrass, een genre dat nauw verwant is met country and western. Men brengt plezierige en dansbare muziek, afgewisseld met pakkende cowboyballades, een hele reeks songs die met akoestische gitaar, banjo, mandoline en bas de lucht ingejaagd worden. De MJEELSE PRIMITIEVEN bestaan al vijf jaar en hebben deze gelegenheid aangegrepen om 17 kroegliederen op een cassette te zetten. Het lustrum willen ze vieren met een extra-feestelijk optreden, lollige en ritmische nummers in het eigen dialekt zingend. JOS VERBREIJKEN zal van de partij zijn met liedjes van Urbanus en Willem Vermandere. Zijn wapens is een warme, volle stem en klassieke gitaar. De vermaarde 'spek met eier' zijn weer van de (gastronomische) partij. Verder is er nog animatie voorzien door enkele straatmuzikanten. Plaats: tuin van café 'De Posthoorn' in de Kerkstraat te Meerle. Aanvang: 20.00 uur. * Nieuwe affiche van de Slotse Mukkelrockers (26 september): Coyote and the L.ost Dakotas, Kloot Per W (als vervanger van The Four One And Only's) en Etan Crop. • Mark Sprangers.

#O,75% 55Cq'.

bm

Landbouwkrediet Ideeën die renderen. Zek (. LANHUK.AS 1)22341,!

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten Vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

een abonnement tot 1988

Agentschap Hoogstraten

de 3@

liet laatste woord 1 ode Verschueren: 'We proberen een soort imiuziek te promoten dat bij velen onbekend ij,. De muziek wordt zelden gedraaid, deplalc'n vind je niet in de gewone platen handel. We doen dan ook enorm veel moeite de

Landbouwkrediet Ideeën die renderen.

mcicind

slechts 200 fr.

Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.

23


SPOR T_J_ En weer rolt de bal

Minderhout V.V.

Wie deed de beste koop ?

In: Nihil. Uit: Nihil. •

De H.V.V.-bewindslieden hebben wel een 'oef' geslaakt op het einde van vorig voetbalseizoen. 'Dit mag niet meer gebeuren,' zullen trainer en verantwoordelij ken gedacht hebben; vandaar een drukke in- en verkoopsbedrijvigheid. Moort hamer, de spits waarop verleden seizoen alle hoop gevestigd was maar deerlijk faalde, werd van de hand gedaan, evenals nog enkele andere mindere goden. Zijn de witte raven onder contract geplaatst ? Hopen maar Matig kasgerinkel bij F.C. Meer waar Gerrit Van den Heuvel terug zijn verschijning zal doen. F.C. Meerle trok een nieuwe trainer, Eddy Mertens uit Oostmalle, aan en in Wortel werd vooral bij H.V.V. voor versterking gezorgd. Wat deed Minderhout V.V. ? Vertrouwen in de eigen jeugd en de geldbeugel bleef dicht. Wie kwam er en wie ging er weg

Hoogstraten V.V In: Hans Smulders (PSV Eindhoven) Fons Vermeiren (Merksplas) Marc Van Oppens (Berchem Sport) Serge Cools (Wij negem) Marc 1-laneveer (Dosko) Luc Van Hoof (F.C. Turnhout) Paul Jacobs (Dosko) Eric De Bie (F.C. Meerle) Leo Bevers (Wuustwezel) Uit: Moorthamer Danny (Willebroek) Van Assche Wim (Rita Berlaar) De Fré Kris (Zwarte Leeuw) Van den Bogaert Patr. (Dosko) Fockaert Marc (Dosko) Joosen Hans (Meerle) Govaerts Karel (Lille) Pacquée Marc (Wortel) Janssens Peter (Wortel) Geens Guy (Wortel) Havermans Johan (trainer bij Hilvarenbeek, Nederland)

F.C. Meer In: Antoon Van den Heuvel (Vesting Boys, Breda) Gerrit Van den Heuvel (Wij negem) Uit: René Van Aperen (Zwarte Leeuw)

F.C. Meerle In: Bert Vissers (Terheyden, Nederland) Hans Joosen (Hoogstraten) Danny Kemland (Zwarte Leeuw) Eddy Mertens (Oostmalle) Uit: Eric De Bie (Hoogstraten) Jan Jansen (Merksplas)

V.N.A. Wortel In: Guy Geens (Hoogstraten)

Peter Janssens (Hoogstraten) Marc Paquée (Hoogstraten) Uit: Dominique Mertens (Merksplas) Dennis Aerts (Geel) Eric Kimpe (Vlimmeren) 24

V.N.A.-Wortel Provinciaal Comité speelt met onze centen 1-let voetbalseizoen nadert met rasse schreden. Tijdens de voetbalvakantie worden de terreinen opgezaaid, de transfers verwezenlijkt en worden de reeksindelingen opgemaakt. Voor de reeksindelingen zorgt het Provinciaal Comité van de Belgische Voetbalbond. Men kan hiertegen bezwaren indienen bij dit Comité. In eerste instantie was Wortel ingedeeld in 3de Prov. C met ploegen uit de regio Turnhout + streekploegen als Vlimmeren, Meerle, Zoersel en Brecht. Op verzoek van Westmalle worden de reeksen veranderd en Wortel en Meerle komen in reeks A. In deze A-reeks komen verplaatsingen voor tot ver voorbij Antwerpen. De indeling in deze reeks brengt voor Wortel zo een 600 km meer verplaatsingen mee. Supporters zijn niet geneigd om verre verplaatsingen te ondernemen. Dus deze reeksindeling brengt voor Wortel meer uitgaven en minder inkomsten mee. De bezwaren van Wortel en Meerle worden afgewimpeld als te laat ingediend maar deze bezwaren konden niet eerder omdat de nieuwe reeksindeling pas drie dagen voor de Algemene Vergadering bekend waren. Tijdens deze algemene vergadering beslist een dictatoriale voorzitter eigenhandig dat de reeksindeling behouden blijft, zonder dat de voor- en tegenstemmers duidelijk geteld worden. Hopelijk wordt het seizoen op sportief vlak toch nog een succes. Tijdens de transferpenode verlaten drie spelers de club en komen 3 spelers naar Wortel. Twee doelmannen komen voor een seizoen van 1-loogstraten naar Wortel, nI. Peter Janssens en Guy Geens. Marc Pacquee komt na twee seizoenen Hoogstraten terug de Wortelse ploeg versterken. Dominiek Mertens vertrekt voor een seizoen naar Merksplas, Erik Kimpe blijft nog een seizoen bij Vlimmeren en Denis Aerts vertrekt voor een seizoen naar Verbroedering Geel. Op 15 en 16 augustus organiseren wij het Jeugdtornooi voor Miniemen en PreMiniemen te Wortel:

Programma: 1. Pre-Miniemen (juniors E) zaterdag 15 augustus: Reeks A

Meer Meerle Zwarte Leeuw Minderhout Flandria Reeks B Weelde St. Lenaarts Hoogstraten Merksplas Wortel

Wedstrijdkalender

13.00 Meer-Meerle 13.25 Weelde-St. Lenaarts 13.50 Zwarte Leeuw-Merksplas 14.15 Hoogstraten-Minderhout 14.40 Flandria-Meer 15.05 Wortel-Weelde 15.30 Meerle-Zwarte Leeuw 15.55 St. Lenaarts-Hoogstraten 16.20 Minderhout-Flandria 16.45 Merksplas-Wortel 17.20 5e groep A-5e groep B 9e en 10e plaats 17.45 4e groep A-4e groep B 7e en 8e plaats 18.10 3e groep A-3e groep B 5e en 6e plaats 18.35 2e groep A-2e groep B 3e en 4e plaats 19.00 le groep A-le groep B finale. II. Miniemen (juniors D) zondag 16 augustus: Reeks A

Minderhout Merksplas Lentezon Hoogstraten Gooreind Weelde Reeks B

Oosthoven Meer Meerle St. Lenaarts Loenhout Wortel Wedstrijdkalender

12.00 Minderhout-Merksplas 12.25 Oosthoven-Meer 12.50 Lentezon-Hoogstraten 13.15 Meerle-St. Lenaarts 13.40 Gooreind-Weelde 14.05 Loenhout-Wortel 14.30 Minderhout-Weelde 14.55 Oosthoven-Wortel 15.20 Merksplas-Hoogstraten 15.45 Meer-St. Lenaarts 16.10 Lentezon-Gooreind 16.35 Meerle-Loenhout 17.106e groep A-6e groep B lie en 12e plaats 17.40 5e groep A-5e groep B 9e en 10e plaats 18.10 4e groep A-4e groep B 7e en 8e plaats 18.40 3e groep A-3e groep B 5e en 6e plaats 19.10 2e groep A-2e groep B 3e en 4e plaats 19.40 le groep A-Ie groep B finale. • Prinses Diana van Engeland blijft de populairste Britse in vijf landen overzee, maar in de Verenigde Staten is zij verdreven door Margaret Thatcher. Volgens het resultaat van een rondvraag van het tijdschrift 'Woman 's Own' staat de vrouw van prins Andrew, Sarah, overal bij de 'top tien'. Ze is tweede in Spanje en A ustralië en negende in de V.S.


\

Ifi-t

____ ____ ____ ____

ii LSPOR :T] IH\1

IftI•I-1

1

1 ____ ____

te zijn op één van de onderstaande adressen: Bert Van Bavel (voorzitter), Dreef 13, 2328 Hoogstraten, tel.: 03/315.77.61; Ludo Koyen (ondervoorzitter), Hoefijzer 18, 2320 Hoogstraten; Diane Verstraeten (secretaresse), Gelmelstraat 99, 2320 Hoogstraten; Aloïs Verhaert (penningmeester), Roosendaalsebaan 105, 2180 Kalmthout, tel.: 03/666.60.50. Men kan hier tevens terecht voor inlichtingen. •

Sporthallen

Leit spwt/te/tde laaîsïe iitatclt Itosen de I-Ioot'ii,aatse gebutute,t, Siatie & Vrede en Vriendschap, besliste over het kampioenschap- 87 van het Gebuurtevoetbal. Vrede en Vriendschap haalde tenslotte definitkf de beker naar zich toe. Op de foto spelers van beide ploegen en hun bestuur.

Ronde van de Kempen Op 4 augustus te Hoogstraten Tegen de gewoonte in zal de openingsrit van de Ronde van de Kempen 1987 niet te Hoogstraten worden verreden. Bij de bieding schoten 'De Lustige 'Wielrijders' tekort zodat ze vrede moesten nemen met de dinsdagrit, nl. de 4e rit van deze 16e Ronde van de Kempen. Het bestuur van de Hoogstraatse veloclub heeft gemeend dit jaar iets terug te moeten doen voor de vele sponsors uit de Vrijheid en daarom zal er op dinsdag 4 augustus geen inkomgeld worden gevraagd, zullen de 16 af te leggen ronden allen door de Vrijheid komen en bovendien is de bevoorrading in de Vrijheid voorzien. Er zal dus beslist aldaar wat te beleven zijn. Aan de toeschouwers zal enkel een steunkaart van 50 fr. worden aangeboden, niet verplicht bovendien, maar als tegenprestatie ontvangt men wel de deelnemerslijst met de huidige rangschikking erbij. De start is voorzien te 14.30 uur en de aankÔn3t rond 17.45 uut . Vi ti vk vu aaiikuijis hebben plaats in de Tinnenpotstraat. 's Anderendaags, 5 augustus, wordt in de Tinnenpotstraat de start gegeven voor het provinciaal kampioenschap der seniors, dat zijn de renners boven de 40 jaar. We vernamen dat meerdere Hoogstratenaren hieraan zullen deelnemen. Ook nu rijden de renners door de Vrijheid. Ze slaan echter de Loenhoutseweg in, terwijl de liefhebbers daags tevoren tot aan de Sint-Lenaartseweg rijden. De start voor de seniors is voorzien om 19.00 uur zodat het hier om een avondwedstrijd gaat. Ook hier zal enkel een steunkaart worden aangeboden. De 4e rit van de Ronde van de Kempen wordt verreden als de grote prijs Garage Geudens uit Meer, de seniorswedstrijd als grote prijs Jos Meesters met bovendien de Prijs Jos Stoops-Helsen voor de renners die 50 jaar zijn geworden. Gaat Jos Stoops er in lukken zijn eigen prijs te winnen ? •

Recreatief volleybal te Hoogstraten Recreavol, dit is de recreatieve volleybalvereniging van Hoogstraten, start in september het nieuwe seizoen. Acht jaar geleden speelde men 's zomers in enkele deelgemeenten volleybal, om de zomeravonden op een aangename en sportieve manier door te brengen. Een aantal ploegen had de smaak te pakken, en besloten in de winter een competitie te houden. Voor de winterperiode werd een overeenkomst gesloten met de volleybalclub de Gelmers uit Hoogstraten. Zo kon men spelen in de sporthal van het Spijker, waar nu nog steeds wordt gespeeld. In de beginjaren speelden dames- en herenploegen tegen elkaar, maar sinds enkele jaren is er een gescheiden dames- en herenreeks. De gemengde ploegen spelen in de herenreeks. Ht VÖrig S170en waren er 8 dames- en 10 herenploegen actief. Dit jaar hoopt het bestuur van Recreavol met nog meer ploegen een competitie te spelen. Mensen die volleybal willen leren spelen, die zich verder willen bekwamen, of die zich fit willen houden, kunnen terecht op de maandagavondtrainingen, welke deskundig geleid worden door Raymond Willemse. Om het seizoen goed in te zetten, organiseert Recreavol op 19 september een tornooi voor recreatieve ploegen uit het Hoogstraatse. Op dit tornooi zijn ook gelegenheidsploegen welkom. Wilt u dus met uw duivenclub of uw tafeltennisclub aan dit tornooi deelnemen, dan kan dit. Wees er echter snel bij, want het aantal inschrijvingen is beperkt. Zowel voor het tornooi als voor de recreatieve competitie zijn echte kompetitiespelers niet toegelaten. Inschrijvingen voor competitie, tornooi of trainingen, dienen voor 30 augustus binnen

* Op maandag 3 augustus om 20.00 uur worden alle geïnteresseerde verenigingen uitgenodigd voor de verdeling van de uren in de sporthal Spijker Humaniora en sporthal Vrij Technisch Instituut Spijker. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis te Hoogstraten. Op de gemeenteraad van 29 juni II. besliste men om de sporthal van het Vrij Technisch Instituut Spijker eveneens te huren voor 30 uren per week. De grote oppervlakte van deze hal maakt mogelijk dat praktisch alle sportdisciplines hierin aan hun trekken kunnen komen. (volley, basket, handbal, korfbal, badminton, turnen, tennis, zaalvoetbal, gevechtsporten, Verschillende verenigingen kunnen tegelijkertijd sporten in deze accomodatie. In verband werd een scheidingsnet voorzien. De huurprijzen bedragen: Sporthal Spijker Humaniora: 250 fr/uur. Sporthal Vrij Technisch Instituut Spijker 350 fr./uur voor de volledige zaal. 250 fr./uur voor 2/3 van de zaal. 125 fr/uur voor 113 van de zaal. •

hit itiu// iva 1(1 (,iai.icltalckx ah 1I/l/iatzr van de 2de Hoogsiraatse stratenloop 25


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Op stap in...... 31JULI Wortel: Dropping met nacht- & dagrally, 40

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts M eerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14- 2323 Hoogstraten-Wortel (03) 314 53 28

Tel. 26

km te voet. Organisatie 't Slot, inlichtingen en inschrijvingen 30 juli om 20 uur. 2 AUGUSTUS Meer: Boerenmarkt met muzikale animatie tijdens de voormiddag in de Donckstraat. Minderhout: Kermis & Markt. Hoogstraten: Beiaardconcert, St.Katharinakerktoren, van 16 tot 17 uur. Wortel: Tentoonstelling van de Missiekring in de parochiezaal van 13.30 tot 19 uur. 3 AUGUSTUS

'4c1tTR;;T HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

Verdelen van de uren der Sporthallen-Spijker om 20 uur in 't Stadhuis.

Hoogstraten:

4 AUGUSTUS Hoogstraten: 4de rit van de Ronde van de Kempen voor liefhebbers in de Vrijheid van 14.30 tot 17.45 uur. - Studiereis van de H.O.K. naar Mechelen, vertrek aan de kerk om 8.30 uur. 5 AUGUSTUS Hoogstraten: Provinciale Kampioenschappen voor Seniors in de Vrijheid om 19 uur, ingericht door De Lustige Wielrijders. 7-8-9 AUGUSTUS Wortel: 't Slot trekt voor een weekend naar de Ardennen. 9 AUGUSTUS Hoogstraten: Beiaardconcert, St.Katharinakerktoren, van 16 tot 17 uur.

14 AUGUSTUS Minderhout: Antilliaanse Feesten vanaf 20

uur met BOMBA (Curaçao) en ARROW (King of Soca, Montserrat) in de Blauwbossen. Organisatie: Cahier de Brouillon.

J

1

-

Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren:

• donderdag • vrijdag *terdag * zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

23 AUGUSTUS Hoogstraten: Kinderfeest 'Begijntjes laat Besluit' met optocht en optredens van de verschillende buurtschappen, in het centrum, en concert om 13 uur door de harmonie St.-Cecilia. - Beiaardconcert, St. -Katharinakerktoren, vanaf 19 uur.

15 AUGUSTUS

- Fietstocht langs het Acht-Zaligheden-pad met vertrek om 9.30 uur aan de kerk, ingericht door Vakantiegenoegens.

Hoogstraten: Skal'den-festïval in de Gel-

- K.W.B.-voetbaltornooi op het Ster-terrein.

meistraat of op het Groen Woud (?). Minderhout: Antilliaanse Feesten vanaf 20 uur in de Blauwbossen met CALYPSO ROSE (Trinidad, Tobago) en PIER 'ROSIER ET GAZOLINE (Orchestre Zouk de Martinique). Een Organisatie van Cahier de Brouillon. - Badkuipenrace op de Desta-put, organisatie: V.N.A. 16 AUGUSTUS

Wortel: K.W.B.-paaptornooi aan de parochiezaal. Meersel-Dreef: Historische stoet om 16 uur,

ter gelegenheid van het 300 jaar bestaan van het Kapucijnen-klooster. Vertrek aan de Nederlandse grens en over de Dreef tot aan het klooster. Met muzikale omlijsting tijdens de stoet, daarna groöt volksfeest in de speeltuin en tot slot een prachtig vuurwerk.

Hoogstraten:

Beiaardconcert, St.Katharinakerktoren, van 16 tot 17 uur. PreWortel: Voetbal-jeugdtornooi, Miniemen, en Miniemen, Organisatie: V.N.A.

29 AUGUSTUS Hoogstraten: Boottocht op het kanaal tussen Turnhout en St.-Lenaarts, vanaf 9 uur tot 17 uur, ingericht door Vakantiegenoegens.

22 AUGUSTUS Hoogstraten: Gezinsuitstap per fiets, ingericht door De Lustige Wielrijders. - K.W.B.-voetbaltornooi op het Ster-terrein. Wortel: Grote barbecue van 't Slot in de Boomkes.

30 AUGUSTUS Hoogstraten: Beiaardconcert en Torenmuziek, St.-Katharinakerktoren, vanaf 16 uur. (Tijdens de maanden juli, augustus en september, grote 'zoektocht' door de K. W.B.Meer.) •


- tegen rimpels (schoonheidsmasker) en huidwondjes (moes). - kankerbestrijdend (vooral de pitjes bevatten cobalt), gunstige invloed op kwaadaardige gezwellen (moes).

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

Bladeren (thee):

MEER

- tegen verkoudheid, gunstige invloed bij keelontsteking. - tegen artritis, jicht en rheumatiek; versterkt lever, maag, milt en galblaas; verdrijft verstoppingen en versterkt de darm. - doet urineren (bij waterzucht) en tegen acute buikloop.

gesloten: maandag en donderdag.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

Wat zegt de tuinman?

Aardbeien en gezondheid 2. Geneeskrachtige eigenschappen De geneeskunde met planten dateert reeds van in de Oudheid. Onze voorouders kenden reeds de geneeskrachtige werking van planten. In de Middeleeuwen werden bosaardbeien naar de tuinen overgebracht om er gekweekt te worden en in de kruidenboeken van de 15° tot de 18° eeuw worden ze veelvuldig geprezen wegens hun medicinale eigenschappen. De grote botanicus Linnaeus, die vaak last had van pijnlijke jicht, dankte zijn genezing aan de bosaardbei. De laatste jaren is er in de ons omringende landen en ook in eigen land terug een groeiende belangstelling ontstaan voor de geneeskrachtige eigenschappen van de planten. De plantenwereld is immers de grootste, volmaakste en beste apotheek die er bestaat. Hierna geven wij een overzicht van het spektrum van kwalen waartegen volgens de literatuur aardbeien en/of bosaardbeien enige werking zouden hebben.

Vruchten: - werken bloedzuiverend en ontsmettend, verlagen de bloeddruk, genezen bloedarmoede, hebben een gunstig effect bij overdreven en onregelmatige menstruatie, bezitten een gunstige invloed bij suikerziekte. - werken laxerend, verdrijven verstopping en versterken de darmwand, doen urineren (bij waterzucht), helpen ook bij acute buikloop, tegen galstenen en geelzucht. - zijn aktief tegen hoofdpijn, versterken het geheugen, werken kalmerend op de zenuweti en verzachten de koorts. - gunstig tegen artritis, jicht en rheumatiek. - hebben een lichte wormafdrijvende werking, werkzaam tegen speen (aambeien). - gaan nicotineverkleuring op de tanden tegen.

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

HELDERZIENDE PROF. VIOLET WILLEM

Hoogeind - MEER weekend gesloten.

Heeft u duistere punten over uw toekomst, gezondheid, enz... schrijf met foto aan Prof. Violet bekend door pers en T.V. Afwerking per brief in de Nederlandse taal. Prijs: 1000fr. Prof. Violet Willem Villa la Souleiado F-06530 Le Tignet (Par Peymeinade) Frankrijk. Tel. vanuit België 00-33.93.66.37.60

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag.

Wortels: (thee van de wortelstok van bosaardbeien oogsten in het voorjaar voor het verschijnen van de bladeren - laten drogen in open lucht). - bij mondontsteking (vooral bij ontstoken tandviees). - gunstig voor onregelmatig menstruerende vrouwen. De aardbei is een zeer smakelijke, voedzame en gezonde fruitsoort. Vandaar dat men er tijdens het seizoen veelvuldig gebruik van maakt. Vooral herstellende zieken varen er goed bij. Gezonde personen verhogen er hun weerstand door en de werking van verschillende organen wordt gunstig beïnvloed. Allergie: Helaas zijn er ook mensen die allergisch zijn voor aardbeien. Om de hevig jeukende puistjes te vermijden, moeten ze zich jammer genoeg het genot van verse aardbeien ontzeggen. Wie slechts in lichte mate allergisch is, mag gerust aardbeien eten op voorwaarde dat men het seizoen kalm begint b.v. door in het begin slechts 1 aardbei per dag te eten en geleidelijk te vermeerderen. Indien men naar een feest moet waar aardbeien als dessert geserveerd worden, doet men er goed aan bij het aperitief b.v. reeds een halve te gebruiken. Huiduitslag kan ook voorkomen worden door de vruchten na het wassen te pletten, ze met suiker te bestrooien en dan een paar uur in de koelkast weg te zetten. Soms helpt het heel eventjes afspoelen van de vruchten met warm water ook.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID 2320 Hoogstraten Vrijheid 132 Tel. 031314.50.46

Café - frituur

Papillon Mlnderhout Gesloten: woensdag. 27


RIJDEN

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8- Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten

-

IS PLEZANT*

oef*

Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER

W~ Fd.W-~~ ad~ Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

Van iemand of iets houden, is hem binnenleiden in je diepste zelf, van waar je/1cm nooit meer kunt wegjageii of vergeten. Een zwakheid misschien, maar o zo zoet. Het is moeilijk objek lief te blijven tegenover wat op een dag je hart is binnengeslopen. In geval van ontrouw is het even moeilijk de won de te verbergen, het litteken dat ze achterlaat. Zoveel houden van iemand, ligt dicht bij passie en haar uitspaltin gen. En vandaar naar het kwaad is/naar een heel kleine stap. Van auto's houden is een eindeloze romance. Het eist veel meer van je dan leven voor een geheel van staal, kunststoffen en rubber. Van de auto houden, is van alle wagens houden. Hen begrijpen in al hun mogelijkheden. Soms hen haten ook. Het is leven voor de muziek van de motor en de geuren van het rubber. Het is ook 's morgens vloeken tegen een hoop schroot die niet meewil en die je zweert direkt naar de sloopwerf te rijden. Maar bij de eerste rauwe ademtocht van de motor vergeet je alles. Of beter vergeef je hem alles. Eenmaal gebeten door de autopassie ben je je hele leven slachtoffer en persona non grata voor de plaatselijke politie- en rij kswachtdiensten. Maar toch konden we binnensluipen in het zwaarbewaakte topgeheime archief van politie en verzekeringsmaatschappijen. En hier vonden we enkele bijzondere wetenswaardigheden; naast wagens van bedrijven en instellingen zijn het vooral de voertuigen van mensen die een (para)medisch beroep uitoefenen, die gestolen worden. Dokters, tandartsen, apothekers, verpleegsters, u weze gewaarschuwd 12°!o van de gestolen wagens zijn wagens waarvoor zeer recent een diefstalpolis af gesloten werd. Dit is verklaarbaar omdat de polissen meestal afgesloten worden wanneer de eigenaars zich bedreigd voelen. 2% van de gestolen wagens zijn te groot voor de levensstandaard van de eigenaar -

NAULT

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

pilGM —

GARAGE AUTO MOTO -

J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

SA~ GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 -

Telefoon: 014/41.65.42

...

-

GARAGE HOGA L. WOUTERS

-

(!?). De 'gemiddeld-ervaren' (!?) auto-inbreker heeft slechts twee a drie minuten nodig om een goed afgesloten wagen te openen. Vijf tot zes minuten wanneer deze wagen voorzien was van een behoorlijke anti-diefstalinstallatie. En dan te weten dat eenieder in onze straten rustig een uur aan de deur van een auto kan staan prutsen zonder dat iemand hem lastige vragen stelt. Eén bepaald merk (in deze rubriek noemen we geen namen) van auto's staat voor niet minder dan 35 1% van het totaal aantal diefstallen. -

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.71.84 -

garagE W&1 VAN RIEL

12 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33 28

-

Data Wie snel in zijn wagen stapt is er nog net bij: De 24 uren van Francochamps op 1 en 2 augustus. Ook op 2 augustus ovalracing in Ingelmunster. De European Historic GP wordt verreden in Zolder en dit op 8 en 9

augustus. De 15de en 16de van dezelfde maand organiseren 'de mannen van Arendonk' een Europees Kampioenschap rallycross in Arendonk. In Koksijde vindt de Noordzee-trophy plaats op 22 en 23 augustus en de derde Benz Rally wordt verreden in Tielt, ook op de 23ste augustus. Tot slot nog een rallycross in Maasmechelen op 30 augustus. Dat was het voor deze maand. In de vakantieperiode rijd je zonder problemen van de ene autohappening naar de andere. Wat wil je nog meer ?

RADIO CONTINU (FM 1054) 24 uur per dag nonstop en semi nonstop muziek ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7

2328 Meerle - Tel. 3158657


Ons Iraans weer opgepoetst...

Politieke vluchtelingen in Hoogstraten Sinds een drietal maanden verblijven acht Iraanse politieke vluchtelingen in Hoogstraten. Het OCMW moest hen opnemen en huisvesten. Daartoe werd een huis gehuurd in de Van Aertselaerstraat, waar ze vijf kleine kamers hebben. 'Dit kleine beetje privacy vinden we heel belangrijk', zegt hun woordvoerder, 'je mag niet vergeten dat wij allemaal uit verschillende delen van het land komen, met een verschillende achtergrond, er elkaar op voorhand dus helemaal niet kenden. In het Klein Kasteeltje in Brussel, waar we na een reis van zowat twee maanden uiteindelijk beland waren, moesten we met zovelen op zo weinig ruimte leven, dat het echt niet meer om doen was ...' Een bezoekje bij hen brengen, is bepaald niet moeilijk - gastvrijheid is in hun cultuur immers een evident gegeven: 'Voor ons is dat heel eenvoudig. Wanneer iemand bij jullie aanbelt, kunnen jullie weigeren hem binnen te laten, niet? Wel bij ons ligt dat anders, want wanneer iemand aan de deur komt, betekent dat in feite dat hij contact wil hebben met jou en dus mag je dat niet zomaar weigeren.

Contact Contact hebben met andere mensen komt in de loop van ons gesprek nog vaker voor. De taal is daarbij een haast onoverkoombaar probleem. Een van hen spreekt een redelijke mondvol Engels, de anderen begrijpen het alleen maar, zelf spreken gaat hen minder makkelijk af. Ze hebben hier dan ook vrijwel alleen contact met jongeren: 'Jongens en meisjes komen wel eens langs voor een praatje, of ze brengen een tijdschrift mee. Wel leuk natuurlijk, want kranten of zo hebben we niet - al kunnen we eigenlijk alleen maar naar de foto's kijken.' Niet altijd wordt dat op prijs gesteld overigens, sommige ouders zien zoon- of dochterlief liever niet te vaak over de vloer bij de Iraniërs. Toch, vinden ze zelf, worden ze in het Hoogstraatse vriendelijk ontvangen. Negatieve reacties hebben ze nog niet meegemaakt. Zelf hebben ze geprobeerd contacten te leggen via een ontmoetingsavond, waar een kleine groep jongeren op af kwam. Daarnaast leren ze momenteel ook wat Nederlands - een Turnhoutse leraar onderneemt drie keer per week alvast pogingen in die richting. Contacten met thuis zijn er uiteraard ook nog: 'We schrijven heel wat brieven. Telefoneren willen we ook wel, maar dat is zo duur. Tot 500 fr. en zo voor een telefoongesprek, dat is voor ons niet te betalen natuurlijk...' Of ze terug naar Iran willen? 'Ik niet,' zegt de woordvoerder, 'maar dat ligt anders voor iedereen. De anderen willen wel terugkeren, indien er een ander regime zou zijn, denk ik. Maar ik had me vroeger al voorgenomen om als dat kon om de vijf jaar of zo elders te gaan wonen ... Hoewel ik er momenteel veel voor voel om in België te blijven. De mentaliteit en manier van leven trekken me wel aan ... Ik zou hier graag willen studeren, om daarna te gaan werken, en wie weet dan zelfs hier te trouwen ...'

Aanpassing Toch moet het voor hen een enorme aanpassing vergen om in een Westers land te leven. 'Ja zeker. Maar wij appreciëren bevoorbeeld heel erg uw vrijheid ... Jullie hebben in vele gevallen heel andere gewoonten dan wij. Soms voel ik meer voor onze gewoonten, soms meer voor die van jullie. Onze gastvrijheid, waar we het daarstraks over hadden, die is toch niet zo slecht? Daarentegen is het in mijn godsdienst mogelijk om vier vrouwen te hebben, bij jullie kan dat niet - wel voor mij hoeft dat ook helemaal niet. Eén vrouw is soms al méér dan genoeg,' voert hij lachend aan. Of nog zoiets dat hen erg opgevallen is: 'Dat viel ons allemaal op in het begin: de manier waarop jongeren staan tegenover hun ouders. Jullie betonen soms zo weinig respect. Wanneer ik met mijn vader praat, dan moet ik rustig blijven staan, en altijd beleefd zijn. Wat je vader zegt, dat moet je doen, niet omdat je bang bent voor je ouders maar omdat je in hen echte vrienden hebt. Dat is heel belangrijk voor ons. En als ik Ooit kinderen zou hebben, dan hoop ik dat ze ook op die manier mij als hun vader respecteren! Niet om de baas te kunnen zijn over hen ... al is het soms beter een goede baas te hebben dan helemaal geen.' Hun dagelijks leven moet toch heel wat Westerse voetangeltjes hebben? Al was het maar om de prijs van de voeding te leren kennen - zo hebben we ons ooit laten vertellen dat vluchtelingen van thuis gewoon waren om heel wat verse groenten en fruit in hun dagelijks menu te gebruiken, maar dat ze er niet aan konden denken dat die in Europa in de winter ontieglijk duur zijn. Van hun geld bleef dan maar weinig meer over uiteraard. Momenteel eten ze dan ook vrijwel uitsluitend voedsel uit conserven. Wat ze daarbuiten zoal doen op een dag, en of ze zich niet vervelen? 'Nooit, we vervelen ons echt niet. Sommigen onder ons studeren overdag - we zouden graag ooit de kans krijgen onze studies aan de universiteit voort te zetten, en daarom zijn we wel verplicht om ons zinvol bezig te houden. Daarnaast moeten we ook zorgen dat onze fysieke conditie op peil blijft.'

Een deugd Wij weten dat van al de deugden de naastenliefde dikwijls faalt. Toch schenkt zij velen nog de vreugden waaruit de vriendschap openstraalt. Heb dus begrip voor oude mensen die in hun laatste jaren staan. Zij hebben ôôk nog dromen, wensen die zelden in vervulling gaan. En zij die eenzaam achter bleven, wees mild voor hun beproefd gemoed. Je kan hen troost en aandacht geven wat hen zoveel genoegen doet. En ga eens met de zieken praten die stiekem wenen van verdriet. Zij liggen vaak totaal verlaten. Zij lijden, maar genezen niet. En doe het nmim. Je moet niet wachten Wij kennen dikwijls veel te laat het lijden dat men kon verzachten en dat onszelf te wachten staat.

Wat dat laatste betreft, kampen ze overigens met een probleem. Een van hen blijkt een gewichtheffer te zijn, en niet van de minste! In zijn hand is hij kampioen en goed voor een totaal gewicht dat zo'n tien kg hoger ligt dan dat voor onze eigenste Belgische kampioen. Begrijpelijk dus dat hij wanhopig op zoek is naar trainingsmogelijkheden, zonder succes tot dusver. Een regelmatige uitstap naar een of ander Antwerps fitness-centrum is financieel niet haalbaar. Met het geld dat ze krijgen moeten ze immers in hun levensonderhoud voorzien. 'Kijk, een kampioen, van welke nationaliteit hij ook is, zou toch overal zijn sport moeten kunnen beoefenen, niet?' Momenteel oefent hij op z'n kamertje: twee kasten en een bezemsteel vormen daarbij zowat de enige uitrusting die hij tot zijn beschikking heeft... Voor een sportman van zijn niveau toch wel een betreurenswaardige toestand!' Een weinig verheugende eindnoot voor een verder overigens hartelijk gesprek. Aan vriendelijkheid en gast vrijheid immers geen gebrek - meer nog, - je beledigt hen haast persoonlijk wanneer je weigert iets te drinken of een hapje mee te eten! 'You see, we want to be friends with everyone... Really, we want to make many friends here.' Aan hen zal hel alleszins niet liggen als dat niet zou lukken!•

Wèèèèrrruk Géén Iraans woord om ons klimaat mee te omschrijven, neen, wel de verzuchting die plots opduikt in de loop van het gesprek. Wie niet bezig is, is al een dood iemand - heet het zo ongeveer in een Iraans spreekwoord. En al proberen ze zich zo goed en zo kwaad als maar mogelijk zinvol bezig te houden, toch zouden ze dolgraag links of rechts aan de slag gaan. De handen uit de mouwen steken dus, haast om het even wat voor werk. Niemand in de streek die z'n Iraans hoogstnodig moet opfrissen?

't Geluk is meestal onbestendig als zon en onweer over 't land. Voor velen is het lot ellendig, als doornen in het hart geplant. Gaat alles goed, dan is het leven een zorgeloos en zonnig feest. Maar plots wordt alles weggedreven en is 't geluk een droom geweest. Bemin jezelf. Maar ook de anderen. 't Is Kristus die het heeft gezegd. Zo kan de wereld wat verbeteren. Het is een plicht. Maar ook een recht. Want recht en plicht gaan altijd samen, al doet het soms een beetje pijn. En laat het zonlicht door de ramen. Dan zal het leven lichter zijn. En lichter wordt dan ook het lijden en milder 't knagen van de tijd. Mocht dit gedicht iemand verblijden, het werd u allen toegewijd Maurits BIL CKE, Winter 86-8 7. 29


Ongevallen Maandag 15juni om 17.00 uur kwam het tot een botsing aan de St.-Lenaartseweg tussen de auto's bestuurd door Alfons Van Looveren, Leemstraat 6, Hoogstraten, en William Gardner, Albertpromenade 1, Oostende. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Vrijdag 19 juni om 16.05 uur werd de 15-jarige fietser Michel Coohen, Hooiken 84, Rijkevorsel, zwaar gekwetst, toen hij werd aangereden aan de Mutsaardweg, door de auto bestuurd door Danny Tax, Prinsenpad 94, Rijkevorsel. Vrijdag 26 juni om 23.00 uur reed de fietser Jozef Geudens, 44 jaar, Tramstraat 6, Turnhout, aan de Langenberg te Wortel tegen een geparkeerde auto van Hugo Printz, Hendrikweg 37, Vlaardingen, NL. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Zondag 28 juni om 13.03 uur botsten aan het kruispunt Kerkstraat-Meerledorp, de auto's bestuurd door Cornelis Stolwerk, Robijnstraat 21, Breda en Albert Broeckmans, Heimeulenstraat 2, Meerel. Er was zware schade. Woensdag 1 juli om 17.00 uur botsten aan de Grote Plaats te Wortel de wagens bestuurd door Maria Voeten, Beemden 27, Minderhout, en Adriana Bax, Grote Plaats 15, Wortel. Beide auto's werden zwaar beschadigd.

Vrijdag 10 juli om 21.05 uur kwam het tot een botsing aan het kruispunt Desmedtstraat-Meerseweg te Minderhout, tussen de lichte vrachtwagen bestuurd door Jozef Authonissen, Torenstraat 5, Pulle en de personenwagen, bestuurd door Eddy Verboven, Hoogstraatseweg 84, Rijkevorsel. Beide wagens werden zwaar beschadigd.

Vrijdag 14juli om 15.45 uur kwam het in de Gelmelstraat te Hoogstraten, tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Gunter Van Looken, Schrijversstraat 13, Hoogstraten en Carolus Kruyfhoofd, Steenweg op Zevendonk 149, Turnhout. Er was zware schade. Maandag 20 juli om 02.30 uur reed Roger Robijns, Singelstraat 53, Ravels, in de Gelmelstraat te Hoogstraten, met zijn auto in de gracht. De wagen liep zware schade op.

.

.*

BloemsierKunst

am

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT25 -2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

VAN DEN OUWELAND

Fietsen voor dames, heren en kinderen. Koersfietsen + toebehoren waaronder:

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10째C)

MINDERHOUT LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014 161.35.37

03 / 314.43.83

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapelstraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 30


AWBus

van de Maand

-

HALVE EEUW GELEDEN

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Juli 1937 Vonnis over het Albertkanaal De Bus van deze Maand vonden we rechtHet Internationaal Gerechtshof over de Highstreet-dancing. In tegenstelling tot wat u zou denken kan dit struise model van Den Haag heeft Maandag naslechts een gewone portie post bevatten. Het middag zijn vonnis geveld inzake deurtje aan de achterzijde meet slechts het Nederlandsch-Belgisch pro30x30 cm, wat in normen van postverkeer ces, betreffende het Albertals gemiddeld wordt omschreven. kanaal. De debatten geopend op 4 Mei 1937 en gesloten den 21ste. Het Hof hield de zaak in beraad. Het vonnis werd voorgelezen door President Guerrero en dertien der vijftien rechters waren aanwezig. Het vonnis herinnert aan het historiek van het geschil. Het Hof heeft slechts de juridische zijde van het vraagstuk te onderzoeken. Het stelt vast dat de vraagstukken moeten opgelost worden aan de hand van het verdrag van 1863. In het graven door België van een kanaal, dat water put uit de Maas, toegelaten door het verdrag van 1863 ? Dit is één der vragen gesteld door de Nederlandsche regeering. Maar de draagkracht van die vraag werd niet nauwkeurig genoeg aangeduid. De thesis van Nederland is dat door het verdrag van 1863 een ongelijkheid geschapen werd tusC. V.: Ja, inderdaad, onze bus lijkt vrij voluschen beide landen. mineus. En dal die gleuf zo hoog slaat dat is niet gedaan om hel de dancinggangers België bestrijdt deze ongelijkmoeilijk le maken. Dal was toevallig zo. En heid. Het Hof kan de gegrond'het' is dan ook nog niet gebeurd. Maar op heid van deze Nederlandsche thevrijdag-, zaterdag- en zondagavond gaat de sis niet aannemen. poort wel dicht. Dat is groot nodig. De uitspraak in dit proces luidt Poort ?? Verdraaid, nu zien we het ook. En als volgt: die brievenbus zonder gleuf is dus géén brievenbus, maar de andere poortstijl. Dus is de De vragen van de Nederlandbrievenbus mét gleuf eigenlijk ook een sche regeering werden verworpen poortstijl en hebben wij de prijs gegeven aan met 10 tegen 3 stemmen. een poortstijl. De drie Belgische tegenvordeAls dat maar mag ringen werden eveneens verworpen met 10 stemmen tegen 3. Het Uittreksel van het reglement vonnis van het Hof dat de erkenArt. 2e: Wanneer de initiale poortfunctie ning der Belgische thesis in deze in een primaire fase verdrongen wordt zaak bekrachtigt, was nochtans door een brievenbusfunctie maar later, met begrijpelijke spanning afgedoor de anticiperende blik van de eigenaar de poort functie weer cle bovenhand wacht en het vonnis werd in de moet nemen, mag de prijs toegekend Wetstraat met ontroering vernoworden. men, die des te grooter was, daar de Belgische belangen zeer geGelukkig ! Het mag. wichtig waren, zoowel op politiek Kijk bij Framsport-advertentie wie de geluken militair als op ekonomisch en kige is die een cheque van 500 fr. in zijn financieel gebied. poortst... ik bedoel brievenbus krijgt. U

Alfred Ost komt... Alfred Ost, waarvan reeds zoovele werken helaas door buitenlandsche kenners uit Vlaanderen werden weggefutseld en in de vreemde musea een grootsche waardeering ontmoeten. Alfred Ost, welke Vlaanderen misschien gaat verliezen omdat zoo pas Nederlanders hem weglokken en rond Eindhoven een grootsch huis aanbieden om er zijn schatten ordelijk te bergen en er koninklijk te kunnen werken. Alfred Ost, die over Hoogstraten een prachtig getal kunstwerken schilderde en teekende en schreef, bizonder over het H.Bloed, hij komt deze werken te Hoogstraten exposeeren van 29 Oogst tot 12 September tijdens het Kempisch Congres. Meester Ost droomt ervan te Hoogstraten een H.Bloedmuseum te helpen stichten. Hij smeekt ons zelfs dat mooie stemmige huis vlak bij de kerk daartoe aan te koopen. Welnu, zijne grootmoedigheid gaat zoo ver, dat hij gansch deze tentoonstelling aan Hoogstraten zal schenken, indien er een museum gesticht wordt. Thans wordt zoo maar ineens een gansch museum van waardevolle kunstwerken aangeboden, dat kan opgericht worden en kan uitgroeien in samenwerking met milde begiftigers, gemeentebestuur, kerkfabriek, Oudheidkundige Kring en alle belangstellenden. Indien dit prachtig initiatief wordt verwezenlijkt zal het jaar 1937 voor gansch Hoogstraten een onschatbare aanwinst boeken. Of het jaar 1937 wordt een jaar van schande, en hetzelfde nakomenlingschap zal de plichtingen met oneer beladen en verwijten om het onzinnige verschoppen van dit prachtig aanbod van den grooten kunstenaar, Meester Alfred Ost. Hoogstraten, ken uw geluk en uw plicht. • fill


5 juni: Nick, zoon van Michel Geerts en Rita

Burgerlijke Stand

8 juni: Stéphanie, dochter van Ludo Quirynen en Greta Rombouts, Van Aertselaerstraat 47, Hoogstraten.

m k~ Huwelijken 27 mei: Jan Leeinans, Heieinde 9, Maria van Aert, Rijsbergen. Nieuw adres: Heieinde 11, Meer.

Overlijdens

Michielsen, Schooistraat 12, Minderhout.

Meer en

1 juni: Balder Claus, St. Lenaartseweg 51, Hoogstraten en lrène Verschueren, St. Lenaartseweg 51, Hoogstraten. Adres: blijft hetzelfde. 5 juni: Leo Vermonden, Burg. Van Nuetenstraat 9, Meerle en Aldegonda Gijsbrechts, Weeldestraat 5, Ravels. Nieuw adres: Maatsheikenstraat 6, Ravels (Weelde). 5 juni: Eddy Haest, Pastorijstraat 13, Wortel en Annita Beyers, Brecht. Nieuw adres: Vaartstraat 55, Brecht. 5 juni: Wilhelmus van der Velden, Frans Baantje 2, Zundert en Diane van Opstal,

Hoogeind 22, Meer. Nieuwe adres: Frans Baantje 2, Zundert. 6 juni: Willy Lauryssen, Hoogeind 68, Meer en Maria De Bont, Torenstraat 25, Ravels. Nieuw adres: niet gekend. 12 juni: Ronny Anthonissen, Brechtseweg 101, Wuustwezel en Roselinda Verbunt, Nieuwe Dreef 14, Meerle. Nieuw adres: Brechtseweg 101, Wuustwezel. 12juni: Rudi Van Den Ouweland, Strijbeekseweg 67, Meerle en Irène Sprangers, Burg. Van Nuetenstraat 11, Meerle. Nieuw adres; Hoefijzer 6, Hoogstraten. 13juni: Paul Adams, Hal 30, Minderhout en Carine Vermeiren, Minderhoutsestraat 44, Minderhout. Nieuw adres: Hal 26, Minderhout. 19 juni: Marc de Meijer, Begijnhof 24, Hoogstraten en Mancy Koninekx, Geestenspoor 15, Antwerpen/D Ekeren. Nieuw adres: Begijnhof 24, Hoogstraten. 19 juni: Luc De Bruyn, Hekkestraat 4, Dendermonde en Carla Haest, Poeleinde 19, Wortel. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 134, Minderhout.

12 juni: Amanda, dochter van Walter Van Dun en Marleen RoeIen, Meerleseweg 92a, Meer. 12 juni: Eveline, dochter van Françoise Janssensen Lydia Van Looveren, Meerdorp 62, Meer. 14juni: Sarah, dochter van Johan 1)e Beider en Francine Vorsselmans, 's Boschstraat 15, Hoogstraten.

1 juni: Ludovicus Mertens, 74 jaar, echtgenoot van Maria De Koninck, wonend te Hoogstraten, Lindendreef 19. 1 juni: Lodewijk Goetschaickx, 77 jaar, weduwe van Maria Van Aelst, wonend te Meer, Donckstaat 4. 2juni: Joannes Kustermans, 57 jaar, echtgenoot van Elisabeth Van Der Steen, wonend te Meerle, Chaamseweg 24.

16 juni: Koen, zoon van August Laurijssen en Ingrid Janssens, Bergenstraat 7, Minderhout.

6juni: Marcei Janssens, 50 jaar, echtgenoot van Josepha Pauwels, wonend te Minderhout, Hemelstraat 5.

17 juni: Tom, zoon van Constant Stoffelen en Elisabeth Jacobs, Bergenstraat 15, Minderhout.

6juni: Catharina Geerts, 69 jaar, echtgenote van Frans Vermeiren, wonend te Minderhout, Mariaveld 3.

19 juni: liesbeth, dochter van Jan Aerts en Maria Nouws, Zundertseweg 6b, Meer. 19juni: Kurt, zoon van Alfons Aerts en Rita Van Aerts, Meerseweg 86, Meer. 20juni: Cathérine, dochter van AugustinusVan Erck en Anna Vandamrne, Van Aertselaerstraat 53, Hoogstraten. 23juni: Ben, zoon van Marcel Aerts en Cornelia van Dun, Dreef 27, Meerle. 23 juni: Annelies, dochter van Rudi Seeuws en Bastiana van Dun, Beemden 1, Minderhout. 25 juni: Ward, zoon van Joannes Janssens en Magda Kox, Desmedtstraat 16, Minderhout. 27 juni: Ben, zoon van Herman Van Aeist en Vera Meesters, Paterspad 2, Minderhout. 20 juni: Eveline, dochter van Johan Vinckx en Maria Vervoort, Hoogeind 14, Meer. 26 juni: Dries, zoon van Franciscus Jacobs en Liliane Lenaerts, Past. Van Dykstraat 7, Minderhout. 27 juni: Bert, zoon van Frans Geens en Hildegarde Van Dyck, Poeleinde 3, Wortel. 28 juni: Frank, zoon van Hennie Van Oers en Liliane Aerts, Strijbeekseweg 38, Meerle.

26juni: Jozefiochems, Heieinde 52, Meerle en Annie Havermans, Verbindingsstraat 8, Vosselaar. Nieuw adres: Verbindingsstraat 8, Vosselaar. 26juni: Alphonsus Gillis, Desmedtstraat 25, Minderhout en Christine Cools, Meerdorp 17, Meer. Nieuw adres: Meerledorp 15, Meer.

[

APOTHEKERS Van 31 juli tot 7 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 3 14. 57 .24. Van 7 tot 14 augustus: APOTHEEK DE DECKER, hoek 16, Rijkevorsel, tel.: 3 14. 62. 25.

7 juni: Aloïs Haseldonckx, oud 67 jaar, echtgenoot van Maria Grauwnians, wonende te Hoogstraten, Vrijheid 172. 14 juni: Hendrik Martens, oud 77 jaar, ongehuwd, wonend te Meerle, Groot Eyssel 28. 16 juni: Engeiberlus Slerkens, 79 jaar, echtgenoot van Joanna Geenen, wonend te Meerle, Hazenweg 17. 22 juni: Anna Anthonissen, 94 jaar, ongehuwd, wonend te Hoogstraten, Gelmelstraat 60. 23 juni: Jacobus Van den Langenbergh, 66 jaar, echgenoot van Maria Hapers, wonend te Minderhout, Lage Weg 6. 23 juni: Ciaudine Voortman, 59 jaar, echtgenote van Etienne Van den Boogaerde, wonend te Gent, Vogelenzang 22. 27 juni: Adriana Roinbouts, 81 jaar, weduwe van Jan Anthonissen, wonend te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 29 juni: Emma Van Bijlen, weduwe van Frans Hellings, 86 jaar, wonend te Meer, Meerdorp 10.

Van 28 augustus tol 3 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel.: 3 14.40.74.

L~1 -

HUISDOKTERS

K~~ Geboorten

Op

2juni: Kristof, zoon van Eddy Van Den Ouweland en van Rosa Van Gestel, Groot Eyssel 3, Meerle.

Van 14 tot 21 augustus: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.: 314.51.50.

2 juni: Lore, dochter van Dirk Vanhaute en Kristel Rigouts, Katelijnestraat 6, Hoogstraten.

Van 21 tot 28 augustus: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. JozefRijkevorsel, tel.: 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tinpondstraat 2, Loenhout, tel.: 669.64.24.

Zondag 23 augustus: DR. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten, tel.: 3 14. 38 .48.

Op zaterdag 22 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 3 14. 57. 24.

Zondag 30 augustus: DR. GEERTS FAES, H.Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel.: 3 14. 50. 10.

3 juni: Jeroen, zoon van Jacobus Verbreuken en Francine Van Looveren, Klein Eyssel 15, Meerle. 3 juni: Kim, dochter van Herman Martens en Maria Verheyen, Hoogeind 44, Meer. 32

zaterdag 8 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 314.57.24.

Zondag 2 augustus: DR. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel.: 315.84.54. Zondag 9 augustus: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten, tel.: 3 14.54.08. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer, tel.: 315.85.11.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.