juli 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR JULI 1987 PRIJS: 40 F. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Burgemeester Jos Van Aperen is niet meer Milieuproblemen in Meer El Nieuwe mensen in de gemeenteraad

Het klooster in Meersel Dreef: al 30 jaar!


Lossen en laden Elke maand heeft er voor de Hoogstraatse Maand een redaktievergadering plaats. Dat gebeurt normaal gesproken op de dag dat het nummer, geurend naar verse inkt, de drukkerij verlaat voor verzending. In tegenstelling tot wat u vermoedt heeft die vergadering niet plaats in een riante vergaderzaal aan een lange tafel met een hiërarchisch dalende opstelling. Neen. Sinds verleden jaar heeft die vergadering plaats bij elk redaktielid en in een volgorde uitgekiend door de hoofdredakteur. Bij de gastheer (m/v) in kwestie komen we in 1987 voor de eerste keer. Mogen we langs de achterdeur of zit er een hond ? Eenmaal binnen bekijken we zo 'entre nous' de binnenkant van de woning en stellen beleefde doch interessante vragen over het interieur en hoe het tot stand kwam. Koekjes Op de tafel liggen netjes op een rij kakelverse DHM-nummers onder een maagdelijk blad schrijfpapier. In het midden van de tafel staan twee verzilverde schalen (huwelijkskado's) met een breed assortiment koekjes en geëscorteerd door twee flinke thermossen (waarvan die met bloemetjes werd geleend bij de schoonouders want 'wij krijgen volk vandenavond'). Terwijl de redaktieleden één voor één binnendwarrelen doorsnuffelen de reeds aanwezigen het nieuwe DHM-nummer en stellen onderling vragen die van belang kunnen zijn voor de verdere avond. De gastheer (m/v) van de volgende maand is de secretaris. De partner (m/v) van de gastheer (m/v) probeert zich goedschiks kwaadschiks buiten de inhoudelijke besprekingen te houden en zorgt voor gevulde thermossen, toont fier produkten uit de tuin, kijkt tv. of is weg. En dan begint de vergadering. Korte bespreking van het voor ons liggende nummer. Wat is er goed, wat is er slecht ? Wat mag er volgende keer in, wat moet er in ? Wie is Man van de Maand... Bedrijf... En vooral: wie schrijft het ? In deze drukte slinkt de voorraad koekjes geruisloos en snel. De macho's schakelen over op jenever bij de koffie of op bier. Tot groot genoegen van de platte mannen die de resterende koekjes nu zeker de hunne mogen noemen. Het nummer dat u nu leest werd verwekt in de Karel Boomstraat en wordt (werd nu u dit leest) geëvalueerd op Dreef, alwaar het volgende weer verwekt wordt (werd). Enzovoort. 't Is van lossen en laden. •

Trouwe lezers en abonnees, ook in de vakantie krijgt u DE MAAND op tijd en wel op donderdag 30 juli. Medewerkers, alvorens in Ie pakken, vergeet niet uw kopij af te leveren, liefst v'ér 15 juli en ten laatste op 19 juli.

Ligt Meer te vèr? Op de transportzone in Meer staat het tankcleaningbedrijf UNIDET dat zijn afvalwater in de Leiloop loost wat dan verder weer terechtkomt in de Mark. Verschillende kranten hebben al melding gemaakt van de werkzaamheden van dit vervuilend bedrijf en enkele pertinente vragen gesteld. Heeft dit bedrijf een exploitatievergunning ? Ja. Heeft het een lozingsvergunning ? Ja. Is dus alles in orde ? Neen. Want het bedrijf mocht er pas komen als er ook een zuiveringsstation werd gebouwd. Daar is de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij nu wel mee bezig maar het station(netje) is nog lang niet klaar en het bedrijf wèl. Dat draait al meer dan een half jaar op volle toeren, zonder zuiveringsstation. Met als eerste resultaat: het bevuilen van de Leiloop. Nu was deze loop nog één van de weinige 'levende' riviertjes hier met om. zeldzame vissen erin. Naar de Leiloop is men gaan kijken en wat bleek: de vissen zijn wèg; die konden niet optornen tegen de vuiligheid die Unidet hen voerde. Ach en wee dus over de Leiloop maar zal het in de toekomst beter worden als het nieuwe zuiveringsstation in werking wordt gesteld ? Dat is nog helemaal niet zeker. Een gewoon zuiveringsstation is prima voor het zuiveren van organisch afvalwater - wat normaliter door de riolering loopt - maar voor het reinigen van industrieel afvalwater, ligt de zaak heel wat moeilijker. De oplosmiddelen waarmee de tankwagens worden gereinigd, de resten van wat er in de tankwagens zit, die produkten zijn meestal schadelijk, vaak giftig. En een gewoon zuiveringsstation houdt dat gif niet tegen. Een bedrijf als Uni-

det moet normaal op een industrieterrein staan waar men wèg weet met industrieel afvalwater; ofwel moet het bedrijf zelf zijn afval reinigen met een eigen installatie, ofwel moet het afvalwater opgevangen worden in containers die dan later naar een afvalverwerkingsbedrijf gaan. Maar zo'n manier van werken is duur en daarom doet Unidet het op de gemakkelijke manier: het afvalwater loopt in een benzinetank waarvan de overloop in de riool uitmondt en zo de Leiloop ingaat. Wat er met de inhoud van de opvangtank gebeurt, daar heb je het raden naar. Er is een grote kans dat die 's nachts ook eenvoudig in de Leiloop wordt gedumpt. Gemakkelijk en geen haan die er naar kraait. Geen haan... en dus ook ons gemeentebestuur niet dat toch wel weet dat daar in Meer vuile zaakjes gebeuren. Met een exploitatie- en een lozingsvergunning op zak, mag het bedrijf nog zijn afval niet verbranden en dat doet het wel. Dât nu, is onwettig, gevaarlijk voor de mensen die er werken en vervuilend voor de lucht. Dat is dan nog een reden temeer om van gemeentewege goed te onderzoeken wat er gaande is aan de grenspost. Over Agrichem werd indertijd zoveel kabaal gemaakt; dat bedrijf fabriceerde spuitmiddelen voor de land- en tuinbouw en de kans bestond dat de gifstoffen die daarbij gebruikt werden, in de lucht terechtkwamen. Maar als Unidet het leven in de Leiloop kapot maakt, de Mark nog meer vervuilt en de lucht bezoedelt met verbrandingsresten, dan blijft het stil in Hoogstraten. Meer ligt dus toch te vèr. •

Fr5H - CLEAN 1

BEGRAFENISSEN

r '.:•

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

Een goede raad: om probleemloos de 'zomer' binnen te rijden

vrijheid 150 hoogstraten tel. 03/314 51 86


Jos Van Aperen 'Ge moet de concurrentie een stapje voor zijn' Op donderdag, 4 juni 1987, hebben we burgemeester Van Aperen naar zijn laatste rustplaats gebracht. Naar aanleiding van dit overlijden kreeg ik het verzoek, voor De Hoogstraatse Maand, een stukje over hem te schrijven. Waarom ik die eervolle opdracht kreeg, er zijn er immers velen die beter de pen kunnen hanteren, vraagt wel een woordje uitleg. We schreven 1957, juist 30 jaar geleden. Onze zoon Paul lag reeds een zestal maanden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent. Hij zou er bijna twee jaar verblijven, getroffen door een ernstig geval van kinderverlamming. Tweemaal per week reden we er naartoe, maar gezien we nog over geen eigen vervoer beschikten moesten we gebruik maken van het openbaar ver voer: met de bus naar Antwerpen, daar de bus nemen tot Gent en dan weer met een trammetje naar de Zwijnaardse steenweg. We hadden heel wat familieleden en vrienden die voor ons hun vrije zondag opofferden maar in de week waren we meestal aangewezen op het openbaar vervoer. Zekere dag kwam J05 Van Aperen, met wie ik tot dan toe nauwelijks kontakt had, op de Lindendreef aankloppen. Hij had van onze moeilijkheden gehoord, reed wekelijks naar de streek van Gent voor het opkopen van fruit en bonen, en hij kwam voorstellen om zijn werk naar onze behoefte te regelen. Wekelijks bracht hij ons naar het Akademisch Ziekenhuis, deed zijn ronde in de streek en kwam ons enkele uren later weer ophalen. Een vergoeding voor deze wekelijkse trip heeft hij steeds geweigerd, een woordje van dank was voldoende en die dankbaarheid, uitgegroeid tot vriendschap, is steeds gebleven. Daarom dat ik graag ben ingegaan op het verzoek om over hem een bijdrage te schrijven, een bijdrage om meer 'de mens' dan wel 'de politieker' te belichten.

.

het gedurfd had een woord Vlaams te spreken. Naarmate de kennis van het Frans vor derde, werden de schoolresultaten steeds beter. Wanneer broer Frans opgeroepen werd voor het leger had vader Arnold andere hulp nodig en mocht J05 het schoolleven vaarwel zeggen. Jeugdvrienden van Jos waren o.a. Marcel Brosens die door de Duitsers werd opgepakt en niet meer weerkeerde, Jos Stoffels en vooral Jef Snoeys die zijn boezemvriend was en die op donderdag 4 juni ook moeilijke momenten doormaakte. Juist op de dag dat de oorlog uitbrak moest Jos Van Aperen ook binnen om zijn soldatenplunje aan te trekken. Vader Arnold bracht hem naar Polygoon, maar daar bleek zijn eenheid reeds vertrokken te zijn. Na een lange achtervolging en zoektocht kreeg hij te Bornem zijn makkers te pakken. Hij kreeg er zijn uitrusting, maar meer dan vluchten was er niet bij. Op het einde van de 18daagse tocht werden hij en zijn makkers krijgsgevangen gemaakt. In lange kolommen diende er gemarcheerd te worden naar

Jeugd en familie Jos Van Aperen werd te Hoogstraten geboren op 12 december 1920, als tweede zoon van Arnold Van Aperen en Maria Bulens. Vader Arnold was achtereenvolgens smidsgast bij Kerremans in Zundert, Roovers in Loenhout en Monu in Kalnithout. Monu had niet alleen een smidse, ook een fietswinkel en zo werd Arnold in zijn Vrije tijd ook wielrenner. Na zijn huwelijk trok hij naar Roosendaal, begon met Jan Martens, vader van juwelier Jos Martens, een vervoerhandel en kwam wonen Itt de VrijheId waar nu de handelszaak 'Mevrouw' is gevestigd. Daar werd Jos Vaji Aperen geboren. Hij bleef maar enkele weken Hoogstratenaar want de wegen van Jan Martens en Arnold Van Aperen liepen uit mekaar en Arnold zette zijn vervoerbedrijf in Meer verder. Frans Van Aperen was toen zes jaar oud, Jos, zoals gezegd, maar enkele weken. Te Meer kwam Jos later in de bewaarschool terecht bij zuster Anastatia en de lagere school werd, als een goed leerling, doorlopen tot en met het zesde lccrjaar. Bij Meester Verhaert had hij een paar woord jes Frans geleerd en daarmee kon hij naar het college St.-Gabriel in Boechout. Hier verliep alles in het Frans en eer we bij Kerstmis waren had Jos maar enkele woorden gewisseld, uit vrees de 'bi de tiamand' te moeten bewaren, een herkenningsstuk voor degene die

Vreugde en verdriet liggen soms niet ver van elkaar. Marc Aerts en Tin Janssens in het huwelijk verbonden door burgemeester Van Aperen onder het goedkeurend oog van vader Marcel Janssens. In een tijdspanne van acht dagen verwisselden beiden het tijdelijke met het eeuwige.


gk

Op bezoek bij Paul Versmissen in het A kademisch Ziekenhuis te Gent.

een bepaalde plaats waar men een stempel zou krijgen. Jos kende daar de streek omdat hij er voor vader al veel vervoer had verricht. Hij wist dat ze opstapten naar een treinstation. Wellicht om vervoerd te worden als krijgsgevangenen naar Duitsland. Met een makker maakte hij van een ogenblik onoplettendheid gebruik om in een korenveld te duiken, er klonken wel enkele schoten, maar beiden bleven ongedeerd en zo ontsnapten zij aan krijgsgevangenschap. Na heel wat moeilijkheden, de Schelde te Dendermonde werd overschreden al liggend onderaan in een bakkerswagen, geraakte hij thuis. Intussen was de auto waarmee Jos gewoonlijk reed, door de Belgische overheid opgeëist en de wagen van Frans werd door de Duitse bezetter in beslag genomen. De Meerse tuinbouwprodukten moesten voortaan met paard en kar naar de veiling te Hoogstraten worden gebracht. Bij Miel Van Nijen, waar dochter Leen met Jeanne Peeters stond te buurten, moest Jos ook wat krieken opladen. Jos had voor beide meisjes wel een kriekje over, en toen Dictus en Mieke Peeters gezien hadden dat het boerke van Meer helemaal geen boerke was, kreeg de liefdesidylle spoedig vaste vorm. Terwijl Frans Van Aperen voor elf nakomelingen zorgde, geraakten Jos en Jeanne niet verder dan hun enige zoon Roger die op zijn beurt met Laurette Vandenbroeck voor twee lieve kleinkinderen zorgden. Kathy en Caroline. Eén gebeurtenis wil ik hier graag vertellen. De grote kinderheilige heeft het begin december bijzonder druk en zo mocht ik Hem af en toe eens helpen. Met meester Hofkens was ik naar de gemeenteschool van Meerle geweest en op verzoek van Jos en Jeanne zouden we ook op de Lodewijk De Konincklaan eens binnenkomen. De ontvangst was bijzonder goed en de bisschoppelijke zegen kon natuurlijk niet achterwege blijven. Het heeft echter wel een tijdje geduurd eer het hoofd van het gezin mee op de knieën wilde.

Zakenman In het bedrijf van vader Arnold Van Aperen was er van alles te doen. Vervoer was één van de voornaamste takken van het bedrijf, maar men dreef ook handel in kolen, aardappelen, stro en hooi, meststoffen en bovendien baatte men een herberg uit. Als tienjari-

ge knaap mocht Jos reeds de ledige zakken terug naar de boeren brengen en korte tijd later kocht hij reeds zijn eerste aardappelen. Wanneer Jos van de school bleef werden de mogelijkheden echter al vlug beperkt. Mobilisatie en oorlog legden veel zaken lam. Hooi en stro waren voor de bezetter, kolen werden gerantsoeneerd en alleen de handel in meststoffen en wat beperkt vervoer bleef er over. In die moeilijke periode traden Jo3 en Jeanne in het huwelijk en toen volgde er een moeilijke keuze: handelaar worden in dieren of de fruitsektor kiezen. Het werd deze laatste keuze en we geloven niet dat zij er één ogenblik spijt van hebben gehad. Het waren nochtans jaren van hard werken. 'De eerste vier jaar was het werken, dag en nacht, en vele uren bed heeft Jos in die jaren niet gekend. Nederlandse kopers wilden hier de les spellen, en het was niet gemakkelijk om die mannen de bef af te steken. Toch wist Jos het vertrouwen te winnen van enkele Nederlanders en voor de firma Wagenberg uit Heusden-aan-de-Maas uit Nederland en Confilux hier in België deed hij hier de aankopen. Ja, het waren harde tijden', aldus Jos' echtgenote. Intussen was echter de droom van Jos Van Aperen stilaan in vervulling aan 't gaan. Hij droomde immers van een eigen conservenfabriek en dat kwam er met het opkopen van de melkerij van Wortel. Mijn echtgenote kreeg de opdracht een naam te zoeken voor de nieuwe firma en met de naam RO(ger) VAN A(peren), werd ze 'meter' van de fabriek. Het was natuurlijk allemaal geen eerste klas kwaliteit en wat in 2e klas werd ge-

Jos Van Aperen en echtgenote Joanna Peeters werden door defietsclub 'De Petjes' gevierd ter gelegenheid van hun 40ste huwe/ijksverjaardag.

Hoe de firma verder gegroeid is kan iedereen vaststellen. Momenteel zijn 94 werknemers met een voltijdse betrekking ingeschreven. Het bedrijf draait met twee ploegen, van 's morgens vroeg tot laat in de avond, het staat met een omzetcijfer van 450 miljoen in ons land op de 2723e plaats wat belangrijkheid betreft en is daarmee uitgegroeid tot een bedrijf, te groot voor een eenmanszaak. De krachten werden gebundeld met een viertal

De hoofdstraat van Hoogstraten werd volledig vernieuwd en het ere/int mocht doorgeknipt worden. Naast de oud-burgemeester(s) en oud-sekretaris herkennen we nog een aantal (oud-) politiekers van Hoogstraten.

rangschikt werd verkocht onder de naam 'Wortelino'. Te Wortel werd het echter al spoedig te klein maar een geschikt terrein vinden was niet zo gemakkelijk. Zekere dag was Dictus Peeters, vader van Jeanne, in Rijkevorsel aan het vissen. Hij hoorde vertellen dat er op Gammel een stuk grond van 6 ha te koop was, grenzend aan de Hoogstraatsebaan en aan Achtel. Nog dezelfde namiddag sloot Jos reeds een voorlopig akkoord met een notaris in St.-Lenaarts. Ook nu was hij, zoals hij dat gans zijn leven geweest is, de konkur rentie een stapje voor.

andere bedrijven en de meeste produkten worden nu verkocht onder het handelsmerk 'La Corbeille'. De jongste maanden werd de konservenfabriek Rovana in een nieuw kleedje gestoken. De voltooiing is er gekomen maar de officiële receptie, voorzien voor 30 mei, kon jammer genoeg niet doorgaan. Eén dag vroeger werden voor haar direkteur andere poorten geopend. Meermaals waren we met Jos Van Aperen op stap en dan stelde ik iedere keer vast dat ik voor het zakenleven zeker niet in de wieg was gelegd. Het plaatje 'failliet' zou bij mij vlug aan de deur hebben gehangen.


Eén anecdote is me steeds bijgebleven. We zouden bij de paters van Postel appelen gaan kopen. Terwijl we in de kelder, in afwachting van de komst van pater-verkoper, de appelen keurden zegde Jos me: 'Ze vallen niet tegen, als ik die voor 3 F per kilo kan kopen En daar was de pater. Na wat over en weer gepraat werd eindelijk de kern van de zaak aangepakt. - En de prijs? - Ja, die zouden 1,80 F moeten opbrengen. - Wat, 1,80 F, voor die kwaliteit, ik dacht dat paters menselijker waren. Ze werden tenslotte gekocht voor 1,40 F en we hebben er een stevige Postelse op gedronken. ...'

ken verwijderd van het kampioenschap van België voor onafhankelijken, dat was toen een kategorie tussen liefhebbers en beroepsrenners, werd Sooi bij Jos Van Aperen geroepen. - Sooi, deze check zou vandaag nog bij Juul Plingers in Tienen moeten zijn. Kun je daar eens naartoe fietsen? En Sooi op weg naar Tienen. Intussen werd er naar Tienen gebeld met de opdracht: 'maak een briefje klaar voor de renner die straks bij u komt en vraag hem om een briefje naar uw broer Fernand, in Sint-Truiden te brengen'.

parcours voorkwam, stevig op de pedalen ging duwen en iedereen nog te vlug af was. Wilde hij daar zichzelf moed inspreken en laten zien dat het niet zo erg was?

Burgemeester Nadat Jos Van Aperen een paar suksesvolle legislaturen als provincieraadslid achter de rug had kreeg de microbe van de gemeentepolitiek hem ook te pakken. Als provincieraadslid had hij tal van inwoners en ook van ver buiten onze gemeente kunnen helpen en dit zette hem aan zich kandidaat te stellen

Sportman Jos Vaii Apci cii belkiliLli als spoi tiiiaii is enerzijds heel gemakkelijk, anderzijds ook

vrij moeilijk gezien zijn veelzijdigheid op dit gebied. Als voetballer behoorde hij bij de eersten die voor F.C. Meer de voetbalschoenen aantrok. Al vlug werd hij gevreesd ons zijn hard en juist gericht schot en vorig seizoen, toen Hoogstraten V.V. zo moeilijk scoorde, hoorden we nog iemand van Meer zeggen: met de Jos Van Aperen uit de jaren veertig zou het wel anders draaien. Na de voetbalperiode, of beter gezegd nog tijdens zijn voetbalperiode deed hij zich ook reeds als schutter gelden. Hij was nog geen 18 jaar als hij reeds de hoofdvogel afschoot bij de kleine kruisboog en om zijn jeugdige ouderdom noemde men hem toen 'het winterkoningske'. Met de buks won hij een Nederland-België en met de grote kruisboog won hij meerdere rozenprijzen. Wanneer hij al lang de kruisboog aan de haak had gehangen nodigde ik hem 'bij ons thuis', dat was dan bij smid Peeraer in Wortel, eens uit op de jaarlijkse schieting die daar werd gehouden. Ik verloor met glans mijn weddingschap. Hij schoot 35 en zou de rozenprijs hebben gewonnen als hij ergens bij een gild zou zijn aangesloten geweest. Als duivenmelker kon hij heel wat diploma's voorleggen. Vooral zijn 'donkere' en 'de Jaak' waren te rekenen bij de beste duiven van de streek. Wanneer hij, in 1952, terug naar Hoogstraten kwam wonen, en men al enkele jaren van hard werken achter de rug had, besloot hij meer aan het gezin te denken en bij geen enkele vereniging aan te sluiten. Bij de eerste vergadering van 'De Blauwe Duif' was hij echter reeds bestuurslid en in de volgende vergadering werd hij in de voorzitterszetel geplaatst. Dat hij ooit, met Wortel Kermis, twee zondagen tereke alles opkuiste zoals dat in duivenmelkerstaal heet, zullen de oudere Wortelse liefhebbers zich nog wel herinneren. Het wielrennen zat hem van kleinsaf in het bloed, maar na twee wedstrijden stak moeder zijn koerskledij in de kachel en moest Jos zch beperken tot supporteren en steunen. Bij 'De Lustige Wielrijders' werd hij één van de gewaardeerde sponsors, en beloftevolle renners mochten ook op hem rekenen. Twee anecdotes zijn wel het vertellen waard. Frans Vermeiren uit Meerle was ongetwijfeld de grootste belofte die de Noorderkempen heeft gekend maar Sooi kon er geen moeite voor doen en vooral aan oefenen had hij een broertje dood. Daarom kon hij niet zo dikwijls zijn gevreesde eindspurt doen gelden. Zekere dag, we waren een drietal we...

Vier kopstukken van liet Hoogsiraarse voetbalwereidje: (v.l.n.r.) John Jespers, Karel Lanslots, Alfons Jansen en Jozef Van Aperen. 's Avonds had Sooi 200 km in de benen, binnen de veertien dagen won hij drie koersen, maar in het kampioenschap moest hij met een ereplaats vrede nemen. Met John Van Tongerloo, de renner uit de streek die het ongetwijfeld het verst heeft geschopt, maakten we ook wat mee. In zijn jeugdjaren zette John Van Tongerloo, eens per jaar, de bloemetjes buiten. Dat gebeurde steeds in de nacht van het oude op het nieuwe jaar. Jos Van Aperen oordeelde dat dit niet goed was voor de forme. Bijna 30 jaar hebben we Nieuwjaarsnacht met de familie Van Aperen doorgebracht en op voorstel van Jos werd aan Van Tongerloo gevraagd om met ons oudejaarsavond te komen vieren. Alles verliep naar wens, we dachten de zaak goed te hebben geregeld, maar John haalde zijn schade 's anderendaags op en trok met Nieuwjaarsavond op stap om 's morgens thuis te komen. Het experiment was niet voor herhaling vatbaar. Intussen had J05 zich ook het Hoogstraatse voetbal aangetrokken. Hij werd voorzitter van de beheerraad en bracht Hoogstraten V.V. in 3e nationaal. Gans het jaar was Jos op speurtocht naar nieuw talent, bruikbaar voor Hoogstraten V.V., dikwijls met sukses, soms ook zonder resultaat. Hoe dikwijls dacht hij Ene Lacroix van Lyra aan de haak te hebben geslagen? Steeds kwam er op 't laatst een moeilijkheid opdagen en uiteindelijk verhuisde Lacroix naar Sint-Niklaas waar hij nog steeds speelt. Dikwijls werden de spelers, om een overwinning, met een etentje getrakteerd en financieel is de klub er niet slecht bijgevaren. De strijd om het behoud die onze burgemeester en Hoogstraten V.V. in de voorbije weken leverden was bijzonder hard. De klub heeft de strijd gewonnen, voor haar voorzitter konden de beste zorgen echter niet meer baten. In de sportmiddens laat het heengaan van Jos Van Aperen een grote leemte na. Ook bij de fietsclub 'De Petjes' zal men hem missen. Hij was het die, telkens er een brug in het

voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1970. Het sukses bleef niet achterwege. De vele voorkeurstemmen dankte hij aan de onbaatzuchtige hulp die hij op zijn druk bijgewoonde zitdagen had kunnen bieden en zo werd hij een eerste maal als burgemeester voorgedragen. Hij bleef burgemeester van 1 januari 1971 tot 31 december 1976, maar omdat er onregelmatigheden waren begaan bij de gemeenteverkiezingen in oktober 1976 volgde er een nieuwe verkiezing en bleef Jos Van Aperen het ambt van burgemeester uitoefenen tot 30juni 1977. De volgende vijf en half jaar werd hij in een oppositierol gedrongen. Na de verkiezingen van oktober 1982 werd hij opnieuw als burgemeester voorgedragen, ambt dat hij tot op de dag van zijn overlijden heeft bekleed. Voor iedereen goed doen in de politiek, zeker in de gemeentepolitiek, is niet mogelijk. Toch zullen vriend en tegenstander van de pas overleden burgemeester getuigen dat er in Hoogstraten veel veranderd is tijdens zijn ambtstermijnen. De doortocht door de gemeente werd volledig vernieuwd, de industriezone kwam tot stand, nieuwe wijken werden opgericht, de douanekantoren verhuisden van Wuustwezel naar onze gemeente en in alles was de arm van zakenman Jos Van Aperen terug te vinden. Het zou ons te ver leiden al zijn verwezenlijkingen, groot en klein, op te sommen. Op 20 juni zou hem 'het Kruis van verdienste van de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem' overhandigd worden. Jammer genoeg moest men hem het ereteken enkele weken vroeger bezorgen. Woensdagavond, 3 juni, liep de St.-Katharinakerk vol en 's anderendaags waren er stoelen te kort om iedereen een zitplaats te geven, wel een bewijs dat Jos Van Aperen veel vrienden telde. Hoogstraten zal burgemeester Van Aperen niet vlug vergeten.0 K. Versmissn


VANUIT HET STADHUIS*@* — I.K.O. zorgt voor feest en spanning — KGB verliest twee mensen Het is alsof de dood een nieuwe coalitiepartner geworden is in de Hoogstraatse politiek. Op nauwelijks anderhalf jaar vallen zes mensen uit het Politieke leven weg: Jef Desmedt, Karel Sterkens, Maria Van Aelst (OCMW), Marcel Vanderbruggen, Jos Van Aperen, Marcel Janssens. Op één week tijd verliest KGB haar kopman en één van haar jongste raadsleden. Waar de dood van burgemeester Van Aperen reeds lang te verwachten viel en het sterven misschien als een verlossing kwam na een lange en pijnlijke ziekte zorgde de plotse dood van Marcel Janssens (50 jaar) voor grote verslagenheid in verscheidene kringen. Intussen viel het politieke leven in de raadszaal voor enkele weken stil. Tweemaal werd een raadszitting wegens een overlijden naar een latere datum verschoven en de laatste zitting van 15 juni werd door voorzitter Jansen reeds na vijf minuten afgeklopt omwille van een onvoldoende aantal aanwezige raadsleden. CVP en FB zouden slechts om kwart na acht aan de zitting beginnen, uit protest tegen de openingsrede van schepen Aerts bij de inhuldiging van het nieuwe IKO. Terwijl u deze tekst leest, zal wellicht de raadszitting van oorspronkelijk 18 mei toch plaatsgevonden hebben en zullen de twee plaatsvervangers de lege stoelen in de raadszaal al wel ingenomen hebben. Redenen genoeg om eens even terug te blikken op de voorbije weken, de nieuwkomers voor te stellen en een gokje te doen op de toekomst.

Burgemeester Jos Van Aperen Jos Van Aperen heeft zonder twijfel een stevige stempel gedrukt op de Hoogstraatse Politiek, voor de enen wellicht in positieve zin, voor anderen misschien in negatieve zin, want zonder de waarheid geweld aan te doen, Jos Van Aperen had zijn felle voorstanders maar evenzeer zijn hevige tegenstanders. De eerste opkomst voor de provincieraadsverkiezingen en zijn verkiezing tot PVV-provincieraadlid in een streek die traditioneel tot de CVP behoorde, zorgde in de jaren zestig reeds voor de eerste spanningen. In 1970 wint de Kristelijke Gemeentebelangen de gemeenteraadsverkiezingen en Jos Van Aperen wordt burgemeester. Vanuit deze periode dateert de aanleg van de Thijsakker. Na de verkiezing in 1977 -de verkiezing van 1976 werd ongeldig verklaard- komt de KGB in de oppositie in de nieuwe fusiegemeente Hoogstraten. Na de verkiezingen van 1982 vormen KGB en FB een coalitie en Jos Van Aperen wordt terug burgemeester van Hoogstraten. In de raadszittingen hebben wij hem gekend als een voorzitter die vaak erg emotioneel reageerde en die er meestal een eigen vorm van besturen op nahield. Voor meer gegevens over de figuur en de mens Jos Van Aperen verwijzen wij naar onze rubriek 'De man in de maand'. Graag hadden wij hem tijdens zijn leven geïntervieuwd, maar op onze herhaalde vragen bij diverse gelegenheden is hij spijtig genoeg nooit willen ingaan.

Marcel Janssens Amper één dag na de begrafenis van burgemeester Van Aperen overlijdt plots Marcel Janssens aan een hartaanval. Marcel was 50

kon niet zetelen omwille van zijn nonkel Jos.

Jef Verheyen Jef Verheyen was de 6e opvolger op de KGB-lijst. Hij stemt toe voor de functie van raadslid. Vc6r hem hebben zowel Ludo Lambrechts als Jos Brosens bedankt voor een zetel in de raadszaal. Beiden zijn raadsleden van het OCMW. De vijfde opvolger was Maria Van Aelst doch ook zij is dit jaar overleden en haar plaats in de OCMW raad werd ingenomen door hogergenoemde Jos Brosens uit Meer. Jef Verheyen woont te Meerle en is werkleider bij een firma voor wegenbouw. Hij was vroeger reeds raadlid in de gemeente Meerle.

jaar, geboren en opgegroeid in Hoogstraten. Hij was gehuwd met Josefa Pauwels en zij hadden 6 kinderen. Marcel komt in de Hoogstraatse politiek als kandidaat bij de verkiezingen van '76 en '77 maar hij wordt niet verkozen. In 1982 staat hij 6e op de KGB lijst en wordt verkozen tot raadslid. Wij hebben Marcel als een stil en rustig man gekend. Voor een 'in memoriam' verwijzen wij naar elders in dit blad. Vermits er tot op het moment dat dit nummer gedrukt wordt, nog geen raadszitting heeft plaatsgehad, zullen wij pas in onze volgende editie kort berichten over het laatste eerbetoon van de raad voor deze twee overlederien.

De opvolging Therese Coppens De eerste KGB opvolger die in aanmerking komt om de plaats van Jos Van Aperen in te nemen is een vrouw, Therese Coppens uit Dreef. Dit kan alleen maar een positieve zaak zijn vermits zowel de vrouwen als de bevolking van Dreef tot hiertoe slechts zeer miniem vertegenwoordigd waren in de Hoogstraatse gemeenteraad. Theresa Coppens is waar schijnlijk het beste gekend als ondervoor zitster van de Dreefse dorpsraad en als penningmeesteres van de Sportraad. Zij is evenwel afkomstig van Merksplas waar haar vader jarenlang schepen geweest is. De eerste opvolger op de KGB-lijst was Frans Snoeys, doch deze zetelt al vanaf het begin van deze legislatuur in de raad als vervanger voor Arnold Van Aperen. Arnold Van Aperen was verkozen tot raadslid maar

ltarcel Ja,Lssens (1.) in gezelschap San karel Pau we/s en Jos Brosens.

IKO: vreugde en spanning Over de raadszitting van 11 mei hebben wij uitvoerig bericht in ons vorig nummer. Op deze raad werd toen de parking van de IKO met 11 voor en 11 tegen afgewezen. Drie maal zal de raad nog samengeroepen worden voor dit ene punt. Drie maal zullen de CVP en FB wegblijven. Beide frakties zijn wel voorstander van deze parking maar zij verwijten het college en de KGB-fraktie een ondemokratisch optreden. De CVP wijst er verder op dat er in maart '86 een studiecentrum van lOK is aangeduid om een ontwerp te maken over de ontsluiting achter de kerk, de verbinding met de Buizeistraat en de parkeermogelijkheden ten dienste van IKO, administratief centrum en eventueel op te richten bibliotheek. Dit ontwerp is er maar komt niet meer ter sprake. De CVP dringt aan op de volledige uitvoering van dit ontwerp. FB vindt het optreden van de schepen van openbare werken gewoon ondemokratisch. Toen schepen Jansen ziek was, en later op


verlof was, werd deze funktie waargenomen door schepen Aerts. Terwijl de lastvoorwaarden en wijze van gunnen van klinkers en aanplanting, en het aanlegplan nog moesten goedgekeurd worden, was er al een groot deel ervan uitgevoerd. Terwijl men toch al maanden weet dat er een parking moet aangelegd worden. In april werd er zelfs geen gemeenteraad gehouden. FB is dan ook verontwaardigd dat er nooit over de verbouwingswerken mocht gesproken worden en dat schepen Jansen alles zelf beslist terwijl de rest maar moet knikken. Ook de Hoogstraatse gemeenschapsraad wordt hier niet ernstig genomen, en deze manier van werken is een kaaksiag voor al wie het ernstig meent met inspraak, aldus de FB persnota. Tijdens de derde raadszitting krijgt raadslid Koyen geen gelegenheid om zijn standpunt uiteen te zetten en de emoties laaien op, ook nadien in de gang waar raadslid Van Laer schepen Verhuist een opdoffer geeft. Op 13juni wordt het IKO plechtig geopend. Schepen Aerts houdt hierbij een toespraak

die bij de aanwezige CVP- en FB-leden veel kwaad bloed gezet heeft. Uit protest tegen dit 'gebrek aan politiek fatsoen' besluiten beide frakties op de raadszitting van 15 juni 15 minuten later toe te komen. De CVP-raadsleden zitten in de zaal, FB komt om 10 na acht naar boven, maar dienstdoend burgemeester heeft evenwel na zes minuten de zitting opgeheven wegens te weinig aanwezigen. Normaal wacht men 15 minuten. Mededeling van CVP: 'Wij zijn verontwaardigd over de politieke toespraak van de heer Karel Aerts bij de opening van de IKO gebouwen op zaterdag 13juni. Deze toespraak ging alle politiek fatsoen te buiten en dat kunnen wij als CVP niet nemen...' FB mededeling: 'Onze fraktie wenst al diegenen die betrokken zijn bij de verbouwingswerken van IKO geluk met het puike resultaat, vooral dan de gemeentearbeiders en de technische dienst, die op deze wijze bewezen hebben dat ze tot heel wat in staat zijn. Maar wij protesteren met klem tegen de boerse wijze waarop schepen Aerts tijdens de openingsplechtigheid de gemeenteraad

In Memoriam Marcel Janssens 'De dood komt als en dief in de nacht !' Voor Marcel is dit zeker de waarheid geworden en voor allen die hem kenden, stond de wereld even stil en heerste er grote verslagenheid bij het vernemen van zijn overlijden op die avond van zaterdag 6 juni. Men kon het niet geloven ! Toch was het de brutale realiteit ! Even voordien nog had hij samen met zijn vrouw een bezoekje gebracht aan de Minderhoutse begraafplaats en had hij er zijn verwondering over uitgedrukt dat er zoveel jonge mensen begraven lagen. Dat hij de volgende zou zijn, had niemand verwacht. Marcel, die geboren werd te Hoogstraten op 21 november 1936 en met mevrouw Jozefa Pauwels uit Meerle huwde, vestigde zich te Minderhout in de Hemeistraat 5, een goede twintig jaar geleden. Daar baatte hij een kalvermestbedrijf uit en ging ook dagelijks de boer op als kalverhandelaar. Zodoende was hij een gekend en vertrouwd figuur die het reilen en zeilen, de ups and downs van vele families kende, in de ganse fusiegemeente. In het Minder-

houtse sociaal leven was hij een graaggezien persoon want Marcel verstond de kunst om het nuttige met het aangename te

beschuldigde van tegenwerking en slechte wil... Wanneer hij de raad beschuldigde van tegenwerking, dan heeft hij nog steeds niet begrepen hoe de normale beslissingsprocedure in een demokratische gemeenteraad is. Wat we niet nemen is dat er regelmatig 'voorstellen tot bestelling op de raad gebracht worden, wanneer de werken al uitgevoerd zijn...'

Een nieuwe burgemeester? Op dit ogenblik is eerste schepen Jansen ook dienstdoend burgemeester. De vraag die velen zal bezig houden is wellicht of er nog een nieuwe burgemeester komt voor de laatste 16 maanden. Zo ja, dan kan deze ofwel uit de raad komen of van buiten de raad. De koning doet in elk geval de benoeming maar de kandidaat wordt door de gemeenteraad voorgedragen. Wordt één van de huidige schepenen burgemeester, dan komt er een plaats Vrij voor een nieuwe schepen. Kandidaten zijn er wellicht meer dan één en gezien de huidige samenstelling van de raad met 10 KGB, 2 'onafhankelijk' aanleunend bij KGB, 4FB en 7 CVP zal er wellicht nog een hartig woordje gebabbeld worden.0 verenigen. Hij kon relativeren ! Werken, maar ook genieten. In de ruiterij, de gilde, de fanfare, ziekenzorg, de Bond van Grote en Jonge Gezinnen enz. maakte hij zich verdienstelijk als lid of bestuurslid en enkele jaren geleden toen nog enkele van zijn kinderen onder de toren schoolliepen, in het Oudercomité, waarbij hij in het dagelijks bestuur zetelde en prachtig werk leverde. Ook in de gebuurtewerking van Dorp-Noord was hij de stuwende figuur en de integratie van nieuwe buurtbewonders, o.a. de inwoners van de wijk Torenakker, lag hem nauw aan het hart. Als gemeenteraadslid stelde hij zich in dienst van een bredere gemeenschap en dit reeds vanaf het begin van de fusie in 1976. Drukke bezigheden, jawel, maar zijn gezin kwam ongetwijfeld op de eerste plaats. De ereplaats ! Een mooi gezin, zijn vrouw en zes dochters, daar had hij alles veil voor, daar was hij fier op en terecht. Naar zijn laatste rustplaats werd Marcel Janssens door vele vrienden en kennissen vergezeld en zijn herinnering zal zeker blijven voortleven in de harten van velen. Aan mevrouw Janssens, haar gezin en haar familie bieden wij onze oprechte kristelijke deelneming aan.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9

R.L.


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

ZAKEN KANTOOR ROMMENS Rommensstraat 7 in Meer

Wij smeren de mensen niets aan ! 'Bij mijn werk zie ik eerst de mens, daarna pas het geld', zegt Louis Van Bavel, verzekeringsmakelaar en houder van de AN-HYP spaarbank in Meer. 'Natuurlijk moeten wij hier onze kost verdienen, maar met mensen omgaan, hen raad geven op allerlei terreinen, ook als het niets met geld te maken heeft, dat is voor ons het boeiendste van het werk.' Het valt op dat Louis over 'ons' spreekt; hij is dan wel de zaakvoerder van het kantoor maar zijn vrouw Astrid Rommens en zijn schoondochter Suzanne Haest werken met hem samen en het is aan hen te zien en te horen dat de zaak hen evenzeer ter harte gaat.

HYP agent in België die hiermee begon. De laatste 10 jaar is dat allemaal snel geëvolueerd; nu hebben wij ook een eigen computer voor de verzekeringen. Het pakket informatie dat daarin steekt, heb ikzelf met de firma samengesteld. Daardoor kunnen we onze kliënten nog meer service geven, o.a. met de belastingsaangiften. We kunnen dan onmiddellijk zien hoeveel belasting iemand moet betalen, eventueel hoeveel hij moet terugtrekken.

Verzekeringen U bent dus een verzekeringsmakelaar, geen agent. Wat is het verschil ? Een makelaar is een tussenpersoon tussen cliënt en verzekeringsmaatschappij en hij verdedigt de belangen van zijn cliënt bij die maatschappij. Hij kan voor alle verzekeringsmaatschappijen werken en niet voor één, zoals de verzekeringsagent. Aan een makelaar worden ook meer eisen gesteld wat betreft deskundigheid; wij zijn aangesloten bij Feprabel, een beroepsvereniging voor verzekeringsmakelaars die zorgt voor hij- en nascholing. Zij zorgt voor een permanente vorming waar ik veel gebruik van maak.

Na zo'n lange tijd kent u het verzekeringswezen wel door en door. Is het waar dat men

Beetje geschiedenis Louis, u hebt hier een vrij groot kantoor, wel midden in het dorp maar niet aan de grote weg. Hoe komt u hier in het 'Rommensstraatje' terecht ? Dit kantoor is gebouwd op de plaats waar eertijds de achtertuin was van de eeuwenoude boerderij waar Astrid, mijn vrouw, is geboren als zevende dochter van Alfons Rommens. Het ging ons wel aan het hart toen de boerderij moest afgebroken worden maar echt, ze was helemaal versleten. De naam 'Rommensstraat' is een herinnering aan de familie Rommens die de boerderij bewoonde. Oorspronkelijk was deze straat een sërvitudeweg naar de velden van de familie Rommens, later behoorde ze tot de Donckstraat. Toen er na de fusie nieuwe straatnamen gegeven werden, heb ik geijverd om dit straatje de naam 'Rommens' mee te geven en gelukkig is dat ook gebeurd.

U zit hier nu in een mooi en groot kantoor maar ik veronderstel dat het allemaal klein begonnen is. Inderdaad. Begin '58 heb ik mijn eerste verzekeringspolis afgesloten en zo begon voor mij een nieuwe bezigheid maar dan wel als bijberoep. Ik werkte vroeger in de administratie op de melkerij in Meer. Na de fusie van de 3 melkerijen van Meer, Meerle en Rijkevorsel, werd het werken daar moeilijk.

Louis 1 in BoieI; hijuu

jaar in liet vak.

Ik ben toen overgestapt naar de melkerij van Loenhout waar ik tot '71 heb gewerkt in de boekhouding. Maar voordien was ik al bezig met uitbreiding; in '66 nam ik het agentschap van de AN-HYP Spaarkas over van Juul Snijders, een gekend man in Meer, niet alleen omdat hij melkerijbestuurder was hier maar ook omdat hij zo'n degelijk, ja een nobel mens was. In die tijd moesten we ons behelpen met een kantoortje van 3 op 3 meter, hier in dezelfde straat, tot we in oktober '75 naar een groter kantoor zijn verhuisd. Nu hebben we het grootste AN-HYP agentschap in het arrondissement Turnhout.

Zo'n groot zakenkantoor met verschillende diensten daarin: de spaarkas, de leningen, de verzekeringen, dat vraagt toch heel wat werk. Ja, maar Astrid is mij bijgesprongen. Na 20 jaar kleuterleidster te zijn, heeft ze dat beroep opgegeven om mij op kantoor te komen helpen. En gelukkig zijn wij al heel vlug begonnen met automatisering. Reeds in april '82 installeerden we 'n terminal (waar op de verrichtingen gebeuren per computer en rechtstreeks langs de telefoonlijn worden doorgezonden naar de hoofdcomputer). Wij waren hiermee bij de eersten, om juist te zijn, was ik toen de 2de zelfstandige AN-

Louis en Astrid vieren nogal eens feest of houden open-deur in het zakenkantoor. Bij één van die gelegenheden was het oude boek tentoongesteld waarin Jef Snijders (vader van Juul) de bedragen opschreef van de spaarcenten die de mensen van Meer aan de spaarkas toevertrouwden. De eerste inschrijving dateert van 26 februari 1899 toen iemand 's zondags na het lof zijn spaarcenten naar de AN-HYP bracht.


Een kus kan je duur te staan komen of, hoe de familiale verzekering altijd van pas komt.

De dochter van een verzekerde gaf haar vriend in een uitbundige bui een kus op het oor. De kus was met zoveel vuur gegeven dat het trommelvlies van de uitverkorene het begaf en de dokter erbij te pas moest komen. Gevolg: veel kosten die door de familiale verzekering werden betaald. Zo'n verzekering is dus niet alleen nuttig voor een gezin met kleine kinderen die al eens een ruit kapot sjotten maar ook voor gezinnen waar de leden zich op vrijersvoeten begeven. Duur is die verzekering niet: minder dan 150 fr. per maand voor de allerruimste dekking

Sparen en lenen zich tegenwoordig kan verzekeren tegen alles en nog wat ?

Mmm... soms zegt men wel eens dat men zich nu al kan verzekeren tegen het krijgen van tweelingen. Maar, zonder grapjes, verzekeren is een serieuze zaak. Het gaat om uw zekerheid, om het zich veilig voelen, om gerust te zijn. Maar verzekeren tegen alles en nog wat.., neen, men moet de risico's wikken en wegen. Ik zou zeker niemand iets willen aansmeren dat niet echt nodig is. Aan iemand met een auto van 5 jaar oud zal ik zeker geen omnium-verzekering voorstellen. Mensen moeten zich niet over-verzekeren. Daarom vind ik het zo belangrijk om samen te overleggen, om informatie en advies te geven, zeker niet ompraten. En zo'n overleg moet in alle rust gebeuren, de mensen moeten tijd hebben om erover na te denken, er samen over te praten, niet zoals dat met die boer gebeurde...

zijds is het ook zo dat een verzekering meer aantrekt als ze van de belastingen kan afgetrokken worden, de levensverzekering, de pensioenverzekering. Nu we véôr het verlof staan, wat denkt u van een reisverzekering ?

Heel nuttig en absoluut niet duur. Als je ziet wat daar allemaal mee wordt gedekt: medische kosten bij ziekte, bij ongeval; repatriëring van gekwetsten, van verongelukte auto's, caravans... En dan die rompslomp die een ongeval in het buitenland met zich meebrengt, denk maar eens aan de buitenlandse wetgeving op dat terrein. Al die problemen worden dan voor u opgelost. Tegenwoordig kun je ook een jaarabonnement/ reisverzekering nemen. Voor minder dan 3000 fr. zijn dan al de gezinsleden verzekerd gedurende het ganse jaar, waar en wanneer ze er ook op uittrekken.

Ik vind sparen nog steeds heel belangrijk, vooral als men een bepaald doel voor ogen heeft. Als men elke maand iets kan overhouden, hoe miniem ook, geeft dat zelfvertrouwen, men voelt zich dan in staat de eigen toekomst voor een stuk te bepalen. Of men kân sparen, hangt niet zozeer af van het inkomen als wel van de manier waarop men zijn geld beheert. De ondervinding heeft mij geleerd dat men zelfs van een bescheiden inkomen nog kan overhouden. Aan jonge mensen geef ik wel de raad om hun geld niet voor te lange termijn vast te zetten, ze moeten ermee kunnen werken. Een trouwe spaarder krijgt ook bepaalde voordelen, zo kan hij bvb. goedkoper lenen. Over leningen gesproken, wordt er tegenwoordig niet veel over-geleend ? Springt men soms niet verder dan zijn stok lang is ?

Hoe was dat met die boer ?

Wel, die man vertelde mij dat hij een verzekering had afgesloten die hij eigenlijk niet wilde maar de man die hem die verzekering aansmeerde - en dat noem ik dan aansmeren - deed dat in de stal waar de boer bezig was met een koe die aan het kalven was. 'Ik wou die man daar weghebben,' vertelde de boer, 'en toen heb ik maar vlug ja gezegd'. Dat is nu echt geen manier, zoiets zou ik nooit doen. Praten over een verzekering moet gebeuren zonder druk, en ook met discretie. Ik kan u verzekeren dat er nooit iets wordt voortverteld van wat wij in vertrouwen hebben vernomen. In verband met verzekeringen geven wij ook een info-blaadje uit met allerhande wetenswaardigheden op dat gebied. Ik heb ondervonden dat er nog veel onwaars wordt verteld over verzekeringen en daarbij verandert er nogal eens wat in die branche. Daarom dit blad PRO INFO dat op ruime schaal gratis wordt verspreid.

Ja en dat is erg. Lenen is goed voor de aanschaf van duurzame zaken, een hypotheek voor een huis, financiering voor een auto... maar niet voor zaken als een video en een tweede video omdat zoonlief naar iets anders wil kijken dan zijn pa. Ik zeg altijd dat men daarmee moet oppassen. Er kan zoveel gebeuren, werkloosheid bvb. waardoor men opeens krap in het geld komt te zitten en de afbetalingen niet meer kan doen. Neen, ook met een lening zal ik de mensen niets aanpraten, verre van daar. Net als bij verzekeringen, is het ook hier een kwestie van overleg, van wikken en wegen en daar wil ik de mensen graag bij helpen. Tenslotte is dat het boeiende van ons werk, samen naar oplossingen zoeken, in vertrouwen. Deskundigheid en vertrouwen zijn wel de sleutelwoorden van Zakenkantoor Van Bavel-Rommens. Omgaan met mensen, hen raad geven en oplossingen zoeken, ze doen het alle drie van harte, Louis, Astrid en Suzanne.

Verzekert men zich tegenwoordig niet méér dan vroeger ?

De jonge generatie is zeker meer verzekeringsminded. Ze wéét meer en ze is ook kritischer. Jonge mensen gaan veel minder dan vroeger voort op wat Jef en Louis hen aan de toog vertellen; ze willen het juist weten. Of de mensen nu meer angst hebben voor de toekomst, of ze zich daarom meer willen indekken tegen risico's, ik weet het niet... Er is nu ook meer gevaar natuurlijk, denk maar eens aan het verkeer, de ongevallen. Ander-

Vroeger was sparen een deugd en een noodzaak. Is dat nog zo in deze tijd nu de mensen worden aangezet om zoveel mogelijk te verbruiken en nu er zoveel sociale voorzieningen zijn ?

Kantoor open:

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Het kantoor was één van de eerste AN-HYP agentschappen in België dat werd uitgerust met een terminal.

Vrijdag: Zaterdag: -

van 8.30 tot 17.00 uur van 8.30 tot 17.00 uur van 8.30 tot 12.00 uur van 8.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur van 8.30 tot 17.00 uur van 8.30 tot 12.00 uur

Gesloten van 12.00 tot 13.00 uur

-


Aan de rand van Nederland

A Nv S:t

n

300 jaar klooster te MeerselmDreef In tegenstelling tot hun gewoonte - meestal deden ze het aan de rand van steden bouwden de kapucijnen in het afgelegen en stille Meersel een nieuw klooster. Aanvankelijk was het de bedoeling om daar maar een kleine vestiging te bouwen, een hermitage of kluizenaarswoning (vandaar de benaming 'Kluis') met enkele kloosterlingen (die daar dus ook een echt kluizenaarsleven tegemoet zouden gaan). Maar door de steun die men van alle kanten kreeg, kon men al vlug plannen maken om een groot en volwaardig klooster op te trekken. Zo verbleven er in 1688, een jaar na de stichting, al 7 paters en 5 broeders in het nieuwe kapucijnenklooster. Dat het op korte tijd zo groot zou worden en zoveel belangstelling en steun kreeg, vooral van over de 'Spaans-Nederlandse' grens, zult u beter begrijpen als we de politieke en kerkelijke kaarten uit die tijd eens op tafel leggen. Eerst die kaarten schudden hoeft niet meer; dat was in die tijd al veelvuldig gebeurd!

In de rand Het klooster van Meersel-Dreef is 300 jaar oud, maar ik begin mijn verhaal nog een paar eeuwen vroeger, namelijk in het begin van de 16e eeuw, zeg maar de jaren 1500 en nog wat. Je zou op die periode rustig de slogan 'Europa leeft!' kunnen kleven (kwestie van eens origineel te zijn). Want wat was er allemaal aan de hand? De ontdekkingsreizen zorgden er voor dat de mensen een heel ander wereldbeeld kregen. De boekdrukkunst zorgde ervoor dat ideeën op grote schaal konden verspreid worden en ook de Bijbel komt op die manier voor het eerst bij vele - lagere geestelij ken terecht. En het Humanisme en de Renaissance grijpen over de 'duistere' middeleeuwen heen naar Griekse en Romeinse voorbeelden. En hierbij komt niet meer het godsbeeld, maar wel de mens centraal te staan. Redenen genoeg dus om van een levendige brouwerij te spreken. Onder invloed van Calvijn en Luther ontstaan in die tijd binnen het Europese kristendom een aantal hervormingsbewegingen. Nu was dat eigenlijk niets nieuws, want bijvoorbeeld binnen de kloosterorden waren hervormingen schering en inslag. Voortdurend vonden kloosterlingen dat van de oorspronkelijke regel werd afgeweken en dat men daarnaartoe moest terugkeren, wat dan vaak een opsplitsing voor gevolg had. De hervormingsbewegingen die nu ontstonden, gezamenlijk de 'Reformatie' genoemd, richtten zich ook niet zozeer tegen de geloofsieer zelf, als wel tegen de Organisatie, de liturgie en de levenshouding van 'de rooms-katholieke kerk' als zodanig. Immers, door de verspreiding van de Bijbel, zelfs in de volkstaal, kon nu iedereen vaststellen dat men (de geestelijkheid bv.) helemaal niet naar die Bijbel leefde. Deze hervormingen hadden voor gevolg dat in Noord-Europa het protestantisme - zoals het later Vrij algemeen genoemd werd - de bovenhand kreeg en ook in vele landen als 'nationale godsdienst' werd aangenomen (of opgedrongen). In onze streken liep die hervorming nochtans niet van een leien dak. Vooral door bloedige vervolgingen (zowel door de kerk als de staat, de Contrareformatie genoemd) 10

werd de ontplooiing van het Protestantisme tegengehouden en in zuidelijk Europa bijna volledig uitgeroeid. Toch kenden ook bij ons die hervormingen veel succes en aanhangers. Maar de Nederlanden waren een deel van het Spaanse rijk en de toenmalige heersers (keizer Karel 5 en Filips 2) waren niet geneigd om deze ketterijen toe te staan. Velen van u hebben ongetwijfeld de TV-serie 'Willem van Oranje' gezien en u herinnert zich naast Jeroen Crabbé ook nog de namen uit uw Vaderlandsche Geschiedenis: Granvelle, Alva, Egmont en Hoorn. Als in 1568 deze 2 laatsten terechtgesteld worden op de Grote Markt in Brussel is het hek van de dam. Willem van Oranje valt de Nederlanden opnieuw binnen (hij was voordien gevlucht) en daarmee begint de 80-jarige oorlog tussen hervormden en rooms-katholieken. Geen oorlog is zo wreed en bloederig als een oorlog om het geloof. Deze was niet anders. En dat duurde dus 80 jaar lang.

De broeders met de kap Het is ook in die periode dat de orde van de Kapucijnen ontstond. Na de dood van Franciskus (in 1226) ontstonden de Minderbroeders. Maar ook dezen volgden de evolutie van hun tijd en groeiden van hun oorspronkelijke leefregel weg. Het is dus niet vreemd dat toen, met hervormingen alom, ook binnen die Minderbroeders zelf stemmen opgingen om weer terug te keren naar dat sobere leven dat Franciskus preekte. Ze wilden op eenzame plaatsen leven, het habijt van de kluizenaars dragen met een puntige kap (vandaar hun naam: cappuccio) en met volle baard. Het is dan eigenlijk ook niet vreemd dat ze, eens de pauselijke zegen verkregen, een snelle opgang kenden en door hun sober leven, hun prediking en hun volkse eenvoud een onderdeel uitmaakten van die Contrareformatie, waar ze samen met de jezuïeten streden tegen de protestanten. Zij waren immers het mooiste voorbeeld dat ook binnen de kerk zelf hervormd werd: waarom zou je er dan uitstappen? In 1585 komen de eerste Kapucijnen in Antwerpen. Met de hulp van Farnese kunnen ze er zich vestigen. Van dan af verspreiden ze zich over vele steden. Soms gaat hun aankomst met enige strubbelingen gepaard,

Deze nieuwe, verschgekomen kloosterlingen, onlangs ontstaan, houden nu in Antwerpen hun verblijf. Ze verleiden veel volk tot hun gevloekte levenswijze, door hun nieuwe vaisch gevonden leering die met het Evangelie spot. Ze zeggen en bevestigen, wat geen nieuwe valsche tijdirig is, dat al wie 's Pausen leering versmaden, als verdoemde zielen ter helle zullen moeten rijden. Want ze veroordelen hen, met hun nieuw gevonden leugen(s), dat deze de kinderen der wereld zijn, voor wijs gehouden, maar wier wijsheid dwaasheid is bij God en zijn uitverkorenen. Maar laat Satan doen al wat hij kan verzinnen, God is het alleen, die door het Evangelie gesteund wordt. Een vertaling van een Engelse (spot)tekst bij de aankomst van de eerste kapucijnen in Antwerpen. Daar kwamen zij aan in 1585 en verspreidden zich snel over Vlaamse en Nederlandse steden. De kapucijnen ontieenden hun naam aan de opvallende spitse monnikskap (cappuccio). Op hun beurt gaven zij weer hun naam aan een erwiesoort, aan de kapucijnapen (een soort in Midden-A mnerika met een kapje van donkere haren op het hoofd) en aan de kapucijnbloem ofte de oost-indische kers. En dan zou men in sommige Vlaamse streken ook wel eens 'kapucijn' zeggen tegen een meikever. Maar ik dacht dat het een 'mulder' was.


meestal kunnen ze rekenen op invloedrijke personen om de vestiging te vergemakkelijken. Al is hun voorkomen sober en volks, toch zijn vele Kapucijnen van voorname afkomst.

1648: vrede? Het hele gebied beneden de grote rivieren (beneden de Moerdijk) tot aan de grens met Frankrijk was een mengelmoes van traditionele, behoudsgezinde rooms-katholieken en hervormingsgezinde protestanten. Afhankelijk van de bezetter konden oftewel de enen, ofwel de anderen opgelucht ademhalen. Door de starre en bloedige Contrareformatie vluchtten vele hervormingsgezinden naar die landen waar ze wel geduld werden. Eerst waren hier al vele Calvinisten uit Frankrijk aangekomen, later trokken ze, samen met een belangrijk deel van de Vlaamse 'bovenlaag', zeg maar de mensen met wat blauw bloed, geld en talent, naar het noorden, Nederland in. Voor Vlaanderen was deze uittocht een fikse aderlating, voor Nederland een verrijking op velerlei gebied. Niet voor niets dat daarmee Nederlands 'Gouden eeuw' kon beginnen. Door de vrede van Münster in 1648 werd door de lage landen aan de zee een scheidingsgrens getrokken. Het werd een grens van leven of van dood. In Vlaanderen dat Spaans en katholiek bleef, werden de protestanten vervolgd. In het noorden dat protestants was. Nederland heette en officieel vrijheid van godsdienst predikte, werden kloosters gesloten en katholieken vervolgd. Daarbij moet ik aanstippen dat het vooral gaat om een strook tussen onze grens en de noordelijker gelegen rivieren. Dit gebied kreeg een heel apart statuut en stond rechtstreeks onder het gezag van de Noordnederlandse Staten-Generaal. Men noemde het dan ook de 'generaliteitslanden'. StaatsBrabant met de baronie van Breda hoorde daar ook bij. Daar golden de wetten van het noorden niet. Het gebied werd beschouwd als een wingewest, een kolonie (men had het immers buitgemaakt op de vijand). Men had er weinig rechten en veel verplichtingen. En als je dan ook nog katholiek was, dan kwam je er nog slechter van af. Want katholiek zijn stond gelijk met 'spaansgezind' en dus ook 'landverrader'. Elke katholiek kon een spion zijn. Niet voor niets dus dat velen hun heil vanuit het zuiden verwachtten.

digt hij allerlei wetten uit die de kloosters beperken, er moeten belastingen betaald worden, enz. De Kapucijnen hebben echter het voordeel dat ze erg geliefd zijn bij de bevolking, zodat Jozef wel oppast om hen erg te treffen. De Brabantse omwenteling breekt uit, tegen het beleid van de Oostenrijkse keizer. De Kapucijnen verlenen steun aan de opstandelingen. Het mag niet baten: de opstand loopt op niets uit. De storm lijkt geluwd, maar niet voor lang. Met het uitbreken van de Franse Revolutie wordt men nog erger op de proef gesteld. Alle kloosters worden afgeschaft en gesloten. Aanvankelijk lijkt het voor het klooster op Meersel nog rustig te blijven, zo ver in de uithoek. Maar zoals overal elders worden ook hier de Kapucijnen uit hun klooster verdreven, in 1797. En zoals het ook op andere plaatsen gebeurde, tenminste als de gebouwen niet vernield werden, alles wordt verkocht. De gebouwen worden aangekocht

door een inwoner van Meersel-Dreef met de bedoeling ze te behouden voor de paters. Ook dit zal later nog problemen met zich brengen. De paters leven ondertussen nog ondergedoken en hebben hun kloosterkleding verwisseld voor minder opvallende burgerkleding. In 1801 wordt tussen Napoleon en paus Pius 7 een concordaat gesloten. Hierin worden de bevoegdheden van de kerk en van de staat vastgelegd. En de staat kwam er hier het best van af; de kerk moest heel wat van haar vroegere macht afstaan. De religieuze gemeenschappen blijven echter afgeschaft. Toch verschijnen de overblijvende Kapucijnen weer in het Dreefse klooster. Maar tot een echt kloosterleven komt men niet meer. De groep wordt ook steeds kleiner. Uitbreiden kan niet: officieel bestaan de Kapucijnen niet. En het ziet er ook niet naar uit dat de orde snel zal hersteld worden. Daarom

TACHTiGJARIGE OORLOG

vrede van Münster

DOS TFRGO

1648

wi

grens van de provrncies van de Republiek generairteitslanden, rechtstreeks afhankelijk van de Staten—Generaal Spaanse Nederlanden

6

FRIESLAND

RON INC EN

Leewa

WES TERGO .—)

ANT ME/ERIJ VAN

oppERrGEinE t(Keulen)

De kapucijnen in Meersel Zo'n 40 jaar later komt het heil ook uit het zuiden. Met de steun van een inwoner uit Breda, Jan de Wyse, wordt in Meersel een klooster gebouwd. Een Kapucijnenklooster dat blijkbaar tot eerste doel had het roomskatholieke karakter van de streek rond Breda te behouden. Dat is in het jaar 1687, maar dat had u al wel begrepen. Dank zij de steun vanuit Nederland en de taak die het klooster heeft in de verre omgeving, worden kerk en klooster voortdurend verbouwd en uitgebreid. Zo beschikte men rond 1740 al over 33 cellen, de ziekenkamers inbegrepen.

Tegenwind en storm Met het beleid van Jozef 2, de Oostenrijkse keizer-koster krijgt men het wel wat moeilijker. Hij is wat men noemt een verlicht despoot en wil de mensen behoeden voor kloosterlingen en religieuzen. Daarom vaar-

LUIK STAATSLIMBURG

HERTOGDOM

J

-.

\\ (JLIK

50

100:kni::r

1emp(ie dorpenç-

LIMBURG

Na de vrede: de koude oorlog Tussen de noordelijke Republiek en de zuidelijke Spaanse Nederlanden liggen de generaliteitslanden, gekneld tussen hamer en aambeeld, tussen bijbel en wierookvat. Deze Staaisgebieden werden verdrukt en uit geperst alsof het de eerste de beste kolonie betrof. En zelfs tot in de 20e eeuw heeft dit zijn stempel gedrukt op de mensen en de relaties in Nederland. Zo maakt men nog steeds een duidelijk onderscheid tussen die van beneden en van boven de Moerdijk. Vooral de eersten willen niet met de laatsten verward worden en willen daarom ook niet 'Hollanders' genoemd worden. Zij voelen zich immers meer Brabander.

lii


gaat men ook de nodige schikkingen treffen om het klooster voor de Kapucijnen te behouden. Eerst wordt er een overeenkomst gemaakt, waarbij het klooster terug in handen van de Kapucijnen van Meersel-Dreef zal komen, âls de orde intussen weer wordt toegelaten. Anders zal de gemeente Meerle het klooster krijgen om het te gebruiken of te verkopen voor de armen. Later, als men ziet dat er geen Dreefse Kapucijnen meer gaan overblijven, wordt de overeenkomst aangepast: niet de Dreefse Kapucijnen, maar wel 'de Kapucijnen' in het algemeen hebben recht op het klooster. Op dat ogenblik is er maar één klooster nog echt van de Kapucijnen, namelijk dat van Brugge. Alle andere verkeerden in een gelijkaardige situatie als dat van Meersel.

De ene wel, de andere niet In 1830, na de scheiding van Nederland en het ontstaan van de nieuwe staat België, zijn de vooruitzichten weer beter. Hier en daar wordt weer een nieuwe Kapucijnenklooster geopend. Niet echter in Meersel-Dreef. Misschien twijfelt men aan het nut van dat klooster in deze nieuwe tijden? Men kan immers nog moeilijk aan missioneringswerk gaan doen aan de rand van een ander land, als men in beide landen godsdienstvrijheid kent. Daarbij: nu en ook reeds voor de Franse revolutie, had Nederland zijn eigen Kapucijnenkloosters. Voor de mensen hier ter plaatse, die reeds lang ijveren voor de terugkeer van hun paters, is de teleurstelling groot als in 1838 geen Kapucijnen maar Trappisten het klooster betreden. En zeker nog als men er achter komt dat het eigenlijk om een soort strafklooster gaat. Paters en broeders die zich hadden misdragen, die hun taak niet uitvoerden, werden erheen gestuurd. U begrijpt dat men op die manier het respect van de mensen niet verkreeg. Ze blijven dan ook niet lang: in 1846 trekken ze naar Achel, waar ze hun bekende Kluis gaan, stichten.

Later bloeien, ten tijde van de Katholieke Actie, talrijke mannen-, vrouwen- en jongerenverenigingen op. En als we dan in deze tijd naar het klooster kijken, dan denken we aan de kerk, die nog steeds vele gelovigen aantrekt om er elk weekend hun zondagsplicht te vervullen; en speeltuin, die naast de ontspanning voor de kinderen, ook voor pa en ma wat in petto heeft. En al kan mei dan koud en nat zijn, ook het Mariapark ontvangt nog steeds zijn bedevaarders. De groep kloosterlingen is wat kleiner en wat ouder geworden. In heel de Vlaamse Kapucijnenprovincie telt men nu nog een 160 leden. Maar de gemiddelde leeftijd overschrijdt reeds de 65 jaar. Geen gemakkelijke taak om in onze tijd zo'n orde in stand te houden of vers bloed, een nieuw enthoesiasme te bezorgen. En ook niet om nieuwe taken te bepalen in deze veranderende wereld, al is het alleen maar om een nieuwe functie te vinden voor de vele kloostergebouwen die te groot en te leeg worden. Een poging daartoe te Meersel-Dreef is het beschikbaar stellen van een vleugel aan een Antwerpse vzw om probleemjongeren en hun familie een rustige vakantie te bezorgen. Maar het zou toch nog wel kunnen dat Meersel-Dreef, na 300 jaar klooster waarvan zo'n 230 jaar bewoond door Kapucijnen, het over enkele tientallen jaren toch nog eens zonder deze kloosterlingen zal moeten stellen. (fvb) Wat praktische informatie na: Wie meer wil weten over de geschiedenis van het klooster, zeg maar de detailfreak, die kan steeds terecht in het boek dat onlangs verschenen is. Het is nog steeds te verkrijgen aan de prijs van 875 fr. in het Klooster, Dreef 38 te Meersel-Dreef.•

Franciscus van Assisi heette eigenlijk Giovanni di Bernardone. Maar na een reis door Frankrijk veranderde hij zijn doopnaam in Franciscus. Als zoon van een koop,nan leidde hij een welgesteld leven, mnaar - zeer tegen de zin van zijn vader - voelde hij zich geroepen tot een leven van gebed, boete en liefdadigheid. Zijn volgelingen noemden zich minderbroeders en vestigden zich in Portiuncula. Samen met Chiara Scifi, de latere heilige Clara, stichtte hij ook nog de clarissen. Voor niet-klooster/in gen richtte hij de Derde Orde op. Franciscus stierf in 1226, ziek en blind ten gevolge van een in het Oosten opgelopen oogziekte, maar ook voorzien van de wondetekenen van Christus. 2 Jaar later werd hij heiligverklaard.

Goed op dreef En in 1885 lukt het dan eindelijk: de Kapucijnen komen terug. Na 68 jaar afwezigheid betrekken ze opnieuw het klooster. Maar het lijkt wel of de duivel ermee gemoeid is, want nog is het leed niet geleden. Nu krijgt men weer last met één van de erfgenamen van de vroegere beheerders en koper van het klooster. De rechtbank geeft hem gelijk en wijst hem het klooster toe. Nog maar eens moeten de Kapucijnen het klooster verlaten. van 1876 tot '79. Maar dank zij een schenking kunnen ze het andermaal en dit keer definitief, terugkopen. Een geluk hij een ongeluk is wel dt men op deze manier vele keren de terugkeer van de paters kan vieren, zoals het bv. ook al in 1965 gebeurde. Het einde van vorige eeuw en ook deze eeuw betekenen weer een periode van grote bloei. De sobere Kapucijnenorde trekt veel jonge mensen aan. Het klooster van Meersel-Dreef speelt met zijn grot en Mariapark in op de Mariadevotie en trekt grote getallen bedevaarders aan. De inwoners van Meerset, Galder en Strijbeek worden via het klooster betrokken en ingeschakeld in allerlei verenigingen, bonden, broederschappen enz. 12

Bedaard, bebaard, bejaard: de kloostergemeenschap in 1986.


ju, oc/al c/ ez c 9u&eJ%i 2

• grasmaaiers • motorspuiten • motorzagen • freezen • moto-cultoren 1 bosmaaiers

J. STOFFELSPA ULUSSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SL UI TINGSDA G: zondag van 12 uur t/m maandag 13 uur.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 13


M e Hoe maak je een heerlijk gerecht klaar als je enkel een gasvuur en wat pottcn cn pannen hebt ? In géén tijd ? Met véél fantasie ? Door helderziendheid ? Nee hoor, zelfs een hutsepot komt zo niet klaar. Dames en heren ook, u begrijpt het al; ik (en ook mijn informant) heb dus niets waarmee ik u van schrijfs kan zijn. Niks om bruin te bakken, niks aangebrand ook, geen roddeltje om bestwil. Zwets er dan eens op los, zult u zeggen. Nee lieve lezer, daarvoor bent u mij te dierbaar en trouwens.., dat wordt al genoeg door de collega's gedaan, dit hier moet ernstig blijven, op een hoog(straats) niveau Hoogstraten leeft niet in juli,... 'k zal eens in de vorige jaargang kijken of juli toen ook zo'n saaie maand was... En inderdaad hoor, van dezelfde eieren een omelet. Ook toen trokken veel dorpsgenoten naar zuiderse playa's om de zon op te vrijen en dat zal dii jaar, gezien het slechte weer, niet anders zijn. El Juni was in tegenstelling tot juli, een bewogen maand, met hoogte- en dieptepunten, denken we naar aan het overlijden van burgemeester Jos Van Aperen en een week later dat i'an gemeenteraadslid Marcel Jansens. Maar een jaarlijks weerkerend hoogtepunt is toch telkens weer H.Bloed, dat ondanks het kille weer veel nieuwsgieringen lokte. Wat de jaarmarkt werd, kunnen we nu (15 juni) nog niet zeggen, maar die zal wel veel volk aangetrokken hebben. En dat is uiteraard de bedoeling van V.B.H. (Vereniging ter Bevordering van Hoogstraten). Toch vraag ik me soms af of Hoogstraten centrum op een doordeweekse dag al niet genoeg verkeer Ie verwerken krijgt. Je moet anders eens met je fiets of auto vanuit de Gelnielsiraat proberen de Vrijheid op te rijden. Met veel behendigheid en een dosis geluk - of zoals de laatste rijd weleens met hulp van de verkeerspolitie - lukt je dat. Volgende maand krijgt u een hoog van de toren in briefvorm, met zonnige groeten vanop een plava Belgica. L

u@ Juli wenkt ! Heerlijk ! Examens achter de rug. Geslaagd ? Gefeliciteerd Niet geslaagd ? De moed niet verliezen en volgende keer beter ! Vakantie ! Velen zijn er aan toe. Buitenland, binnenland, thuis, het doet er niet toe Iedereen laadt de batterijen op zijn eigen manier vol met zonneënergie of... blijven Pien en zijn trawanten toch volharden in de boosheid ? El Ook de verenigingen zijn duidelijk aan rusten toe. K. W. B. heeft er echter nog eens alles uitgeperst. Op een zonnige (echt waar) zaterdagnamiddag trok men met een gecharterde bus op uitstap naar oud-A ntwerpen waar een heuse zoektocht werd ondernomen. De fijnste speurneuzen bleken Sofie Oversteyns en Fons Muësen te zijn. El Diezelfde K.W.B. vierde op 12 juni

14

stelling voor open verklaard. Het geduld en de nieuwsgierigheid van de talrijke genodigden werd niet langer op proef gesteld, integendeel, ze werden er ruimschoots voor beloond. Wat hier in eigen beheer door het stadspersoneel verwezenlijkt werd, is werkelijk bewonderenswaardig. Hier zijn echte vaklui aan het werk geweest. Ook de leerlingen (en leerkrachten) van de school, wiens werk geëxposeerd werd, hebben een extra inspanning geleverd. In groepjes werden de genodigden door de school geleid en hen werd de nodige uitleg verschaft, waarna iedereen op een hapje en een glaasje werd getrakteerd in de IKO-galerij waar men het schilderwerk van Joz. Adams kon bekijken. Het is trouwens de bedoeling dat er regelmatig werken van diverse kunstenaars zullen tentoongesteld worden in deze galerij. Een mooi initiatief toch wel als je bedenkt hoeveel kreatief talent de Noorderkempen herbergt. En daarvan zijn er heelwat die via IKO kennismaakten met wat ni'i misschien hun beroep is. Wij houden u op de hoogtelffi

Open deur in het rusthuis

Het IKO-lint doorgeknipt rJ Plechtig en met vele toesi terdag 13juni de nieuwe IKO en de jaarlijkse tentoonstelling geopend. Na hei ernstige gedeelte, waaronder toespraken van direkteur Jef Martens, schepen Alfons Jansen, ex-inspecteur Theo Van Looy, schepen Karel Pauwels, ere-direkteur en exposant Joz. Adams, schepen Karel Aerts, afgewisseld met enkele muzikale intermezzo's door de leraressen van de Muziekschool, werd de gedenksteen onthuld en het gebouw en tentoon-

u1®r haar jaarlijks sportfeest ten herberge van Gust Snoeys in Castelré. Het menu van het huis, spek met eieren, werd er verorberd en ook de laureaten van volgende disciplines: voetbal, volleybal, biljart, fietsen, werden gelauwerd. El Op zate'dag 27juni organiseert K. W. B. (niet te stuiten) aan de Hoge Weg vlakbij het voetbal veld van M. V. V. een knala vond. De kinderen kunnen omstreeks 17.30 uur reeds aan het werk voor het straattekenen en de volksspelen (zaklopen, lepelkoers, flesjes vullen). Rond 20 uur komen de volwassenen aan de beurt. Ook zij spelen volks, gevolgd door een hels kampvuur. Alle dranken, hot dogs, pannekoeken, worsten met brood 1! Kortom een totaalavond omje vingers nu al af te likken ! El Later meer ! El

Tijdens dit weekend is het open deur in liet rusthuis en iedereen wordt uitgenodigd om te komen. Op vrijdag 26juni is het kaartwedstrijd en op zondag doorlopende hobbytentoonstelling, van 10 tot 18 uur.

Castels Kapel 50 jaar De kapel in Castelré - vanuit Wortel het kruispunt naar Baarle oversteken en dan zo 'n 500 m verder links - is 50 jaar oud. Elk jaar op Hemelvaartdag heeft er een viering plaats maar dit jaar was het een feestelijk gebeuren om wille van het gouden jubileum. Op de plaats waar nu de kapel staat, stond eertijds de houten noodkerk en school voor de mnensen van Castelré die tijdens de eerste wereldoorlog niet meer naar België konden. De grens was toen afgesloten door de fameuze 'dodendraad', een afrastering onder hoogspanning, die verschillende mensen het leven heeft gekost. Wat overbleef van die vroegere kerk: drie heiligen beelden en een klok, is nu ondergebracht in de kapel, ter herinnering aan de pijnlijke scheiding in '14- '18.


50 jaar wel en wee Raymond (Nesije) Verschueren en Maria Blockx

lijk want haar ouders waren er ook bij. Toen waren ze zo rap nie groot als nu en ik was ook zo ne bangerik (knipoog). Mij kunnen ze gemakkelijker blij maken als bang. Zo heb ik ons Maria opgevist en in 1937 was het dan zover.

Voor de kost... ?

....... .

-

'Ja, mijn voornamen zijn Raymoncl, [mest, Adriën. Waar die laatste naam vandaan komt, weet ik zelf ook niet; Raymond heette ik officieel en ze noemden me altijd Nest'. Als Nestje is hij beter gekend in Minderhout en omstreken. Op 28 februari 1912 zag hij het levenslicht te Ekeren als jongste van drie kinderen. Reeds zeer jong trok hij met zijn ouders naar Minderhout nadat hun huis moest verdwijnen tengevolge van de versterking van de Antwerpse forten in de lste wereldoorlog. Maria zag het levenslicht te Hoogstraten op 17juni 1915 maar ook zij kwam reeds vroeg naar Minderhout zodat we hen beiden wel als echte Minderhoutenaren mogen bestempelen. Op 22 juni 1937 beloofden ze mekaar eeuwig trouw en gehoorzaamheid in goede en kwade dagen en daar sproten 7 kinderen uit voort, 4 meisjes en 3 jongens, die niet meer in hun geboorteplaats wonen maar toch niet ver uit de streek getrokken zijn. Op 9 april 1955, de dag vôôr Fasen, betrokken zij hun nieuwe woning in de Kapeldreef 6 en volgens Nest zoeken ze daar nog 50 jaar te blijven wonen.

Hoe ze elkaar leerden kennen ? Nest aan het woord ! 'In 1935 werd in Hoogstraten voor de eerste keer statiekermis gehouden en Jan Croymans uit Meer en ik trokken op café, waar nu 'Breughel' gevestigd is. Daar had men ook een zaaltje waar kon gedanst worden want de mensen waren blij dat ze hun benen eens konden uitslaan. Wij kwamen binnen en er bevonden zich twee meiden op de 'planché', ons Maria en Caroline Meyers. Dat konden we niet aanzien en van het ene kwam het andere. Haar naar huis doen was niet zo gemakke-

't Is veul gemakkelijker te zeggen wa'k nie gedaan heb ! vanalles heb ik gedaan ! In 1939 werd ik samen met Jan Schoen gemobiliseerd bij een gemotoriseerde eenheid en werd chauffeur bij de commandant. Op 20 mei 1940 ben ik gekwetst thuisgekomen vanuit Sleidinge (10 dagen na het uitbreken van de oorlog) met zeker 40 'schrapnels' in mijn lijf en één oog was ook foetsie. Naar het schijnt heb ik nog geluk gehad want van mijn commandant hebben ze hier en daar nog maar een stukske teruggevonden. Ik had niks meer toen ik thuiskwam. Ik lieg Dat klokske dat daar staat, dat was nog het enige. Twee klein mannen had ik ook al. Anderhalf jaar lang ben ik niet kunnen gaan werken. Armoe geleden ! Er is nooit iemand die meer armoe geleden heeft dan wij ! Na de bevrijding werd ik dan een half jaartje bewaker op de kolonie en nadien ben ik terug een beetje commerce gaan doen. In 't zwart natuurlijk. En gesmokkeld ! Bij de boeren ben ik koren gaan pikken. Later ging ik naar Holland werken in een buizenfabriek en ik ben de enige Belg geweest die daar aan de draadsnijmachine gestaan heeft. Nog later trok ik naar Gorkum naar een radiatorenfabriek. Dan kreeg ik het volgens de dokters aan mijn hart en vloog op de ziekenkas. Nu ben ik 75 jaar en voel me veel gezonder dan 25 jaar geleden. Dat komt volgens mij door de...

Fiets Fietsen doe ik enorm veel ! Naar Frans Schrauwen in Meerle, afstand 7,750 km, rijd ik in 15 minuten en op 100 km doe ik 4uur Verleden jaar heb ik zo'n 6 â 7000 km afgetrapt. Dagelijks zat ik op de fiets om mijn kilometerkes te malen. Dagen van 130 km wisselden dan af met dagen van 60 t 70 km. En die 'knikskes' (bruggen) over de E-19 vind ik een lolletje Ik schuif daar tegen op zoals Lucien Van Impe in zijn goeie tijd. Ik ben wel een klein manneke maar ik heb altijd zoveel gekund als ne grote. Trouwens, ik heb ook nog een paar zonen die een stukske kunnen trappen. Onze Fugeen is al ver scheidene keren naar Lourdes geweest en onze Albert is ook ne fietsmaniak. Maar je moet eens zien met welk materiaal die mannen rijden ! Eigenlijk is het voor mij geen hobby meer, op mijn ouderdom is het zo'n beetje dwangarbeid. Waarom ik het dan doe ? Niet om 't zotteke uit te hangen, maar wel om mijn gewicht op peil te houden. Ik woog 87 kg en heb er toch 13 kg afgekregen zo. En je moet niet denken dat ik zoveel eet want als je onze Pruts (een pekineesje) daar-

HELDERZIENDE PROF. VIOLET WILLEM Heeft u duistere punten over uw toekomst, gezondheid, enz... schrijf met foto aan Prof. Violet, bekend van pers en T.V. Afwerking per brief in de Nederlandse taal. Prijs 1000 fr. Prof. Violet Willem Villa Pa Souleiado Route St-Cezaire F-06530 Le Tignet (Par Peymeinade) Frankrijk. Tel. vanuit België: 00-33.93.66.37.60

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 H oogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en ove rg o rd ijn en - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

mee in 't leven moet houden denk ik dat er de knookskes zullen doorsteken. Ik denk dat je mij met Spa-reine ook dik kunt maken Nog altijd chauffeur ? Jazeker, maar ik doe zoveel kilometers niet meer. Mijn auto bolt al vanaf 2 februari 1981 en er staan er nog geen 30.000 op. Maar hij moet het nog 30 jaar uithouden en dan ga ik eens uitzien naar een goei occasie. Mijn reflexen zijn pertang nog goed

Nog ne straffe toer Ja, in onze jonge tijd gingen Frans Van Der Steen en ik eens schieten met de handboog. Een flink stuk in onze kraag natuurlijk en we duikelden naast het fietspad in een diepe gracht, daar waar nu het Proefbedrijf ligt. De fiets van Frans had een ander model gekregen en wij gingen die terug in vorm trekken in de stal. We maakten die fiets vast aan een ring in de vloer en het andere uiteinde aan een katrol die aan het plafond bevestigd was. Wij maar trekken en trekken en na een tijd kwam daar de knapste fiets tevoorschijn die ik ooit gezien heb. Nu lieg ik niet hé, maar dat ding was 4 m lang en 50 cm hoog. Je moet niet vragen. Eén stuk kon er nog dienen aan dat vehikel en dat was het zadel. Later hebben we daar nog dikwijls over gepraat en gelachen !' Zo zijn er intussen al enkele uren verstreken en Nest is nog helemaal niet aan het einde van zijn Latijn. 'Ja, zwijgen kan hij niet,' zegt Marie. ,'t Is een echte optimist, hij houdt het leven er wel in met zijn grappen en grollen. Ik ben eerder een zwartkijker, wat doe je er aan. Zo vullen we mekaar waarschijnlijk het best aan. Of ik hobby's heb ? Nee, niet meer ! M'n ogen zijn niet al te best meer. Vroeger deed ik veel handwerk en kon geen vuiltje zien liggen. Dat is voorbij !' Op 22 juni is het de officiële verjaardag, op een maandag en geen dag om te feesten zeggen de jubilarissen. Op zaterdag 27 juni hopen ze echter een gouden dag te beleven en dat gunnen we hen van harte. • 15


Sjarel: Ja Lowie, werken en nog eens werken. Lowie: Jaja, zo is 't, da wel.

Onder het juk van de pluk Wie in deze tijd van het jaar Meer bezoekt, zal merken dat zich een vreemde stilte tussen de huizen genesteld heeft. De straten liggen er heel de week verlaten bij en zelfs in het weekend komt daar weinig verandering in. Buitenstaanders kijken dan wel eens vreemd op en vragen: 'Waar is iedereen ?' Wij in Meer, insiders onder elkaar kijken mekaar daarop eens aan en grijnslachen. Wij weten immers perfect wat er aan de hand is. Het is de aardbei. Inderdaad, de zomerkoninkjes, ze zijn er weer. En Meer leeft opnieuw onder het juk van de pluk. Op zichzelf is dat geen ramp, maar het sociale leven stort als gevolg daarvan wel als een kaartenhuisje ineen. Er wordt weinig of niks meer georganiseerd, want de mensen hebben toch geen tijd om te komen, ze moeten plukken. Schrijf dan maar een dorpsrubriek. 'Als liet nieuws niet naar je toe komt, moet je het nieuws gaan halen.' Dit wijze gezegde indachtig, doorkruiste uw reporter tijdens de afgelopen weken zijn lamme dorpje van noord naar zuid en van Oost naar west. Het werd een ware queeste op zoek naar nieuws, berichten, geruchten en roddels. Maar helaas, de resultaten waren miniem. Overal waar uw reporter kwam, stootte hij op telkens weer hetzelfde gesprek. Hij werd er wanhopig van, maar de vaststelling bleef: iedereen in Meer voerde hetzelfde gesprek. Ten einde raad besloot hij het gesprek op te schrijven in de l-loogstraatse Maand. Veiligheidshalve zijn de namen in het gesprek volledig verzonnen. U kan gerust de uwe in de plaats zetten. Het gesprek zelf is echter levensecht. Eerst nog even een situatieschets. Sjarel zit al vanaf zonsopgang tegen de hel op te plukken. Lowie, die gisterenavond tot elf uur op zijn akker rondgekropen heeft, passeert hem op weg naar zijn eigen aarbeiveld naa,1 Wt van Sjarel. Op dat moment ontsrJe gesprek. Lowie: En maar aftrekken, Sja, 1. Sjarel: Ja Lowie, 't is allemaal ie/d dat eraan hangt hé. Lowie: Jaja, da wel. Ge zit er anders al weeral vroeg in. Sjarel: Wat wilt gij, jongen ?! Ik krijg bear niet gedaan. Ne mens zou tegenwoordig vier handen moeten hebben. Lowie: Ja j'm, da wel. Alé, goed dat het weer nog een beetje meevalt. Sjarel: Voor zolang dat het duurt hé. Den Hollander houdt voor morgen weeral regen. Lowie: Jaja, we moeten er van profiteren, wie weet wat is 't morgen weer. Sjarel: Jaja. Lowie: Nog iets van de prijzen gehoord, Sjarel? Sjarel: 't Is begot gene vette, jongen. D'r is niet veel aan verdiend, zulle. Lowie: En ze staan er verdju zo goed bij hé. Sjarel: Ja, da wel. Jamaar, dat mag wel zo hé. Lowie: Jaja, jamaar nee, da wel. Alé, ik gaan nog wat doen.

16

Uiteraard kwamen er in het gesprek soms variaties op hetzelfde thema voor, maar als je zou vragen: 'Schets bovenstaand gesprek een goed beeld van wat er op dit moment lééft in Meer ?', dan is het antwoord een volmondig ja. Ik weet het wel, natuurlijk zit niet iedereen te plukken. Er zijn ook mensen die wat minder werken, maar die gaan nu op vakantie. Dus wat het sociale leven betreft: dag met het handje. Het lijstje met de komende activiteiten van juli èn augustus valt dus wel héél beknopt uit. LII Over de Mussenakker moet ik hier niet meer uit weiden. Die komt elders al voldoende aan bod. Meermarkt herpakte zich erg flink de vorige keer en is op de zondagen 5 juli en 2 augustus opnieuw uw gastheer. Of is het gastvrouw ? Fanfare St. Rosalia doet het sportief. Een vijftal moedige leden gaan op zondag 12 juli te voet naar Scherpenheu vel. Ze

zullen daar feestelijk onthaald worden door de rest van de fanfare, die nadien ook de eucharistieviering muzikaal zal ondersteunen. Ook de dappere fietsers van de K WB zullen daarbij aan wezig zijn. Overigens heeft diezelfde K WB samen met de KA V weer een vakantiezoektocht in elkaar geknutseld. In de maanden juli, augustus en septemnber kan • zelf kiezen hoe (auto of fiets) en wanneer • deelneemt. Het vissen op zee gaat dit jaar niet door. Gebrek aan vis en dus gebrek aan interesse. Op zaterdag 29 augustus gaan KWB en KA V samen op ontspanningreis naar Koningswinter, een beeldig stadje aan de Rijn. Verder zou er tijdens de zomer een ledenfeest met barbecue gehouden worden, maar daarover ontbreekt voorlopig alle informatie. 13 En dat laatste is het eeuwige

probleem waarmee uw arme verslaggever sukkelt: gebrek aan informatie. Daarom nogmaals: als u graag een stukje over uw vereniging in de Hoogstraatse Maand wilt zien verschijnen, neem dan op tijd contact op met mij: Terbeeksestraat 43 (315.86.80). El Volgende maand krijgt u geen 'Meer uit Meer. Vo/ko,nen leeggeschreven gaat uw nederige dienaar immers op retraite in het buitenland waar hij antwoorden hoopt te vinden op vragen als 'Wie ben ik?' 'Wat ben ik?' en 'Waarom ben ik?'. Met een beetje geluk schrijf ik u in september weer. •

Muziekschool de Noorderkempen

Op 15 mei hield de muziekschool De Noorderkempen een leerlingen voordracht in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. De directeur van de School, T. De Ruysscher, vertelde daar met terechte trots dat zijn school meer dan 600 leerlingen telt en dat de mnuziekmeesters aldaar allen een Iste prijs hebben behaald in hun vak èn een pedagogisch getuigschrift. Tijdens het eerste deel van de voordrachtavond musiceerden de leerlingen voor hun familie en sympathisanten. Sterren van de avond waren Hans Michielsen die op klarinet 'Vieille chanson' vertolkte en zijn naaingenote Jetty die op altblokfluit een werk van Haendel bracht. Daarna speelde de brass-band van Meer onder leiding van Staf Mertens. Deze mnuziekgroep speelde enkele nummers die duidelijk in de smaak vielen van het jeugdig publiek en wellicht als uitnodiging bedoeld waren om toe te treden tot deze goede formatie. De muziekavond werd afgesloten met een klarinettenkwartet op hoog niveau door de leerlingen Hans en Loes Michielsen, Nadine Godrie en leraar Clement Bernaerts.


De Mussenakker organiseert Akkerpop '87 Het is lang stil geweest rond vzw Mussenakker uit meer. De laatste keer dat het Mussenvolkje nog eens echt naar buiten kwam, dateert reeds van februari '86 toen de (voorlopig ?) laatste Bonte Avond hoge ogen gooide. Toen werd het stil. Zo stil dat men eigenlijk niet meer wist of de Mussenakker nog bestond of niet. Was men na vele wilde jaren tenslotte aan het einde van de weg gekomen ? Zou de rust uiteindelijk wederkeren in de Meerse Donckstraat ? Het leek er sterk op, maar het pakte anders uit. Een nieuwe generatie jongeren bedankte de oudgedienden voor bewezen diensten en nam resoluut het commando over. Gemakkelijk ging dat allemaal niet: het geld was op, het interieur was versleten en verouderd, de muziek klonk gedateerd, er kwam geen volk en de naam 'Mussenakker' was historisch zwaar belast. Het pleit voor het doorzettingsvermogen van de nieuwe generatie dat ze ondanks alles volhield en het bijna onmogelijk gewaande, gebeurde. Stilaan ontdekten meer en meer jongeren de weg naar de Mussenakker: nog steeds vrij aarzelend op zaterdagavond, maar volop zondagnamiddag. Er kwam terug geld in de kas, het interieur werd links en rechts veranderd en de muziek werd aangepast. Een nieuw, andere Mussenakker was geboren. Toch bleven de activiteiten voorlopig nog zeer bescheiden. In mei en juni kwam daar voor 't eerst verandering in met de optredens van 'BAM', 'Too cute' en 'Floeren Aap'. Het Mussenlokaal was na vele jaren opnieuw te klein om de massale toeloop op te vangen. Achteraf blijkt dat allemaal nog maar opwarming geweest te zijn. Want in juli eist de 'New Look' Mussenakker in ĂŠĂŠn enorme klap opnieuw haar plaats in het wispelturige jongerenwereidje. Op zondag 26 juli namelijk brengt vzw Mussenakker de eerste uitgave van Akkerpop, een groots opgezet popfestival dat in de eerste plaats uiteraard gericht is op de jongeren van nu, maar waarin ook heel wat oude jongeren zichzelf zullen kunnen terugvinden. Overloopt u met mij maar eens het programma.

Aanvang: 13.00 uur 13.30-14.30 uur: Funeral Dress 15.15-16.15 uur: The Scoundrels 17.00-18.00 uur: The Masai 18.45-19.45 uur: Dirty Fingers (ex-Earthquake) 20.30-21.30 uur: The Crew 22.15 ........ uur: Herman Brood and his Wild Romance Het festivalterrein bevindt zich aan het klooster in de Donckstraat te Meer. De kaarten kosten 250 fr. in voorverkoop en 350 fr. aan de kassa. Hoewel Akkerpop een nieuwkomer is tussen de reeks vele festivals die ons landje rijk is, gaat de Mussenakker er ineens fors tegenaan. Dat blijkt vooral uit de keuze van de 'top of the bill': Herman Brood and his Wild Romance is inderdaad een grote naam, een legendarische zelfs. Als we de berichten uit Nederland mogen geloven, is Herman Brood na enkele stille jaren weer helemaal terug. Met z'n heropgeviste Wild Romance zorgt hij voor de bloedheetste rock 'n roll die er momenteel in de lage landen te vinden is. Voorts oordelen de mensen van de Mussenakker dat gezelligheid het grote aantrekkingspunt van een festival hoort te zijn. Daarom is de weide aan het klooster niet al te groot en kan men verkoeling zoeken onder de majestatische beukebomen. Bij regenweer voorziet men een grote tent. Het podium is groot en overzichtelijk. Bieren en frisdranken zijn te verkrijgen tegen de zeer democratische prijs van 30 frank. Ook het hongerprobleem wordt aangepakt. Ii kan in het openluchtrestaurant warme maaltijden gebruiken. Bij slecht weer wordt een eethuis ingericht in het lokaal van de organiserende vzw dat op slechts honderd meter van het

Herman Brood and his Wild Romance anno '87: op zondag 26 juli 1987 zijn zij te Meer t.g. v. het A kkerpopfestival.

festivalterrein is gelegen. Ook de eetprijzen staan buiten concurrentie. Een lunchpakket meebrengen mag uiteraard, maar is zeker niet noodzakellijk. Vzw Mussenakker wil niets aan het toeval overlaten. De organisatoren huurden daarom een ervaren security-team en wijzen erop dat glas, blik, stokken, vlaggemasten, e.d. ten strengste verboden zijn. Als men die toch probeert binnen te smokkelen, worden die door de mensen van de veiligheid onverbiddelijk aangeslagen. En in geval van nood is er nog altijd het Rode Kruis dat permanent aanwezig zal zijn met een volledig uitgeruste ambulancewagen. Als u dit allemaal leest, zal u met mij akkoord gaan als ik stel dat de Mussenakker kosten noch moeite gespaard heeft om van zondag 26 juli een hoogdag in haar nieuwe bestaan te maken. Alles is tot in de puntjes voorbereid en geprogrammeerd. Nu rekenen zij nog op de zon en op u, lieve lezer(-es). Want de zon lokt volk, u dus, en u hebben zij nodig. Niet alleen om uit de grote kosten te geraken, maar ook om van de hele onderneming een gedenkwaardige dag te maken. Het geld dat men eventueel aan het festival overhoudt, wordt integraal gebruikt om het huidige lokaal volledig te vernieuwen. En dat noem ik een nobel streven. U komt toch ook ?

Tijdens de Pinksterdagen 'bewoog' de provincie Antwerpen, o.m. in de richting van Meer. De schuttersroute Noorderkempen liep via de Meerlese weg waar de Verenigde Vrienden van de Kleine Kruisboog de mensen afwachtten om hen in te wijden in de schietsport. Een 40-tal mensen, de meesten van buiten de gemeente, maakten op die manier kennis met de kleine Kruisboog. 17


Met succes heeft K.F.C. Meerle haar zwaar feestprogramma afgewerkt, nu een beetje rust en dan volop voorbereidingen treffen voor het volgend seizoen. ,'t Jachthuis' uit Meersel-Dreef was de grote triomfater in het penalty-trappen tijdens de viering van 50 jaar F.C. Meerle. Ook de bezoekers uit Stockheim (Duitsland), die ergens in een tuin hun tenten hadden opgeslagen, waren welgekomen gasten. Zij zullen zeker hun verblijf in Meerle niet betreuren en de kantinehouders zullen de namen Willy, Marc, Erwin, Marnix, Danny, Rob en C.S.M niet vlug vergeten. F1 !n de vroege

®ui

uurtjes van zondag 17 op maandag 18 mei woedde een felle brand in cafr 'De Parel' aan de Strjbeekseweg. F1 De Chiro hield een culturele dag te Meerle. De aangekondigde valschermspringers lieten door onvoorziene omstandigheden verstek gaan.

Jammer ! F1 Het vijfde leerjaar trok voor een weekje naar de zee. Een primeur voor de Meerlese school. De begeleidende leerkrachten hadden hun handen vol om het jonge volkje het nodige 'leermateriaal' bij te brengen. Her slechte weer was ook hier elb,eker'. Het vierde leerjaar deed een fietstocht met als doel de water/open en dan vooral de samenvloeïng daarvan te gaan opspeuren. Leerrijk uitstapje! F1 Het oudercomité no-

Aan de Ulicotenseweg in Meerle, maar z6 verscholen in het lover dat er weinig van te zien is, staat huize Den Rooy, rond 1850 gebouwd voor de familie Voortman als 'heerlijk' land huis en in 1979 aangekocht door de verzekeringsmaatschappij Mercator die er een conferentiehuis van maakte. Als bouwwerk is het niet helemaal je dât, het heeft wel een bepaalde stijl, 'directoire' maar de twee zijvleugels naast het middengedeelte zijn te laag gebleven om het gebouw echt stijlvol te noemen. Maar wie zal dat deren, het huis met omgeving - zo'n 66 ha. - is zo mooi (alhoewel ontoegankelijk voor 'onbevoegden') en zo goed hersteld dat het uitstekend geschikt is voor conferentiecentrum. Groepen tot max. 17 personen kunnen er terecht voor studiedagen, vorm ings weekends, e.d. Let wel, het is geen jeugdherberg, eerder een exclusief oord voor begoede lui. Het belangrijkste voor ons, buitenstaanders, is echter wel dat op die manier huis en omgeving bewaard blijven. Gelukkig.

'

digde schoolcomité, leerkrachten en kermiscomité uit voor een vergadering met als onderwerp: 'Hoe gaan we dit jaar de kermis laten doorgaan voor onze schoolkinderen ?' Ook is men in alle Meerlese gebuurten op zoek naar liefhebbers om in de zogenaamde parochieraad te komen zetelen. F1 Tijdens

de Sinksendagen werden er harmoniefeesten gehouden en zaten er tevens Meerlese ouders in een Parjse tribune waar zij genoten van mooie voetbalwedstrijden, waaraan ook Dirk Van Bavel deelnam. 1 -1 Eric Van Boxel is na een korte periode van non-activiteit weer op de fiets geklommen en behaalde een 13de en 17de plaats. Met belangstelling wordt er uitgekeken naar de beloofde plaats binnen de eerste tien. Volhouden is de boodschap

De 7/ta4€ec,, 8IEVT u RUIM STRANV - VEILIGE ZWEMVIJ VER CAFETARIA - SPEELTUIN - WZNVSURFEN TRAMPOL1NES - PIT PAT SPEL GeLegen Lii Hoog tJr..a.ten (Me.e.&). Alle dagen open uan 10.00 tot 20.00 uwt. In jun.L enkel tijdens de we.ekend6 met p&aeii.tLg zome.nwee/t en '6 WoQJl6dagnaJnüIdag6 vana6 13.00 w.m..

18


goeoreef Sinds die ene weerman bijgestaan wordt door vier andere, is het weer - en vooral de weersvoorspelling - ook niet meer wat het geweest is. In het begin werd gezegd dat weervoorspellen veel met intuïtie te maken heeft. Als je het mij vraagt, dan hebben ze dat geen van allen. Het lijkt wel alsof ze er een spelletje van maken om het verkeerde weer te voorspellen. Ze zullen denken: 'Morgen moet die ander(e) het maar weer oplossen 5 jaar geleden startte de

!'n

Hoogstraatse gemeenteraad zonder een Dreefse vertegenwoordiger. En nu zijn er al twee. 'Onze Jaak' krijgt hulp en gezelschap van 'ons Trees'. De ene kan de ander wat inwerken, en de ander kan met de een meestemmen. Als het zo blijft doorgaan, dan hebben we binnenkort nôg een Dreefse meerderheid! Nu moeten ze best toch

maar voorzichtig zijn en niet te hard van stapel lopen. Want het moet gezegd worden: er is toch iets niet pluis, daar in dat Hoogstraatse gemeentelijke stadhuis. Ligt eronder een kruising van aardstralen ? Zijn er in het verre verleden verschrikkelijke dingen gebeurd en rust nu een vloek erop ? Of is het de Hoogstraatse politiek binnenin die slachtoffers maakt ? In ieder geval: als op 5 jaar tijd evenveel raadsleden ten grave worden gedragen, dan vraagt dat van de andere en de nieuwe leden toch wel een andere benadering. El Ik heb nog eens een stuk van het wandelpad naast de Mark geprobeerd. Ik moet zeggen: het ligt er al iets beter dan vorig jaar. Nu moet je al geen stok tneer mee nemen om over diepe sloten te springen. Die werden overal ingebuisd. Maar dat is dan

wel de enige verbetering. Het gras is weer even lang en even nat, de netels prikken weer even venijnig. En wat ik ook wel gek vind, dat is dat de breedte van het pad nogal sterk varieert van de ene eigenaar tot de andere. Zouden er dan toch nog verschillende meters bestaan ? Of werken sommigen nog met el len ? (Ik zeg niet: ellebogen, hee. Alhoewel dat ook zou kunnen, natuurlijk.) El Juli is

de vakantiemaand. De bouwvakkers leggen hun zak cement neer en trekken er voor een paar weken opuit. Iedereen die kan, doet hetzelfde of werkt zich juist een ongeluk om op korte tijd zoveel mogelijk centjes te verdienen. Denk niet dat het dan hier in Meersel-Dreef een stille tijd wordt ! Nee, nee, driewerf nee ! Want dan is het kermis. De tweede zondag van juli. Tiens, vorig jaar Daar ik gemerkt heb dat was dat ook zo. heel wat mensen de kermis volgen vanuit hun zetel met de Hoogst raatse Maand in de hand, heb ik beslist dat er dit jaar géén uit gebreid artikel komt over de komende kermis. Voor de biezonderheden en de details komt iedereen nu zelf maar eens kijken. Wat ik voor de andere-dorpsbewoners al wel wil verklappen: Dreef kermis heeft langzaamaan Hoogstraten-stadkermis overtroefd en overklast. Het is hier veel drukker, veel plezanter, het weer is hier beter en er staan zelfs meer kraampjes. Jaja ! Dus waarom zou je voor één keer de kilte van de stad niet ruilen voor de gezelligheid van den buiten ? Ja, waarom niet. Geef mij eens één reden waarom niet. Een goede reden, hee ! El Het grote

Kermisgebeuren speelt zich dit jaar af in twee bedrijven. En waar vroeger het zwaar-

tepunt op de eerste dag kwam te vallen, lijkt dat nu langzaam te verschuiven naar de tweede dag. Maandag met de kermis hebben de spelletjes plaats, waarbij de gebuurten mekaar bekampen. Dat is al heel plezent, hoor. En dinsdag heeft er één spel plaats, waarbij niet meer de resultaten van dat spel belangrijk zijn, maar wel de hele entourage, de omkadering die daaraan gegeven wordt door het gebuurt. Het Moleneind (spreek uit: tmeulenent) had het vorig jaar het best begrepen. Zij hadden als thema 'Mexico' gekozen. Niet alleen omdat toen onze voetballers zo van hun oren maakten ginderachter, maar ook omdat een klein hoekje van het Moleneind ook Mexico heet. En wij hadden dat goed aangepakt, natuurlijk. Een levensgrote voetbal, een vliegtuig op twee wielen, iedereen verkleed en wat aangepaste liedjes. Verdiend gewonnen, dat mag gezegd worden. (Als ik nog ergens een foto vind uit die tijd, zal ik het niet nalaten die hierbij te zetten). Maar u begrijpt ook: de andere gebuurten hebben nu ook door hoe het moet en het zal voor het Moleneind bijna onmogelijk worden om die beker te behouden. Want er zal dit jaar hard om gestreden moeten worden, minder op maar vooral naast het veld. U weet genoeg ? Of net niet: dan moet u maar weer eens 'afkomen'. 13 en 14 juli. El En nu denkt u: als dan die kermis in Meersel-D ree! gedaan is, ddn zal het daar toch wel rustig worden, zeker. En nee, ik moet daar weer ontkennend op antwoorden. Want behalve de Nederlanders die ons dorpje bezoeken en bekijken alsof ddt het ware Bokrijk is, begint dan ook het grote werk aan de historische stoet van half augustus. Maar daarover volgende keer meer. L Als ge maar niet

denkt dat we dus na de kermis niks meer te doen hebben !

Ik heb er nog een gevonden. Zoals u ziet: op zo'n manier kun je niet verliezen.

,

015

rT7

Voor een abonnement op de Hoogstraatse Maand Bel 03 / 314 55 04 19


U@Ü 00 (mBi@h@I9E

Landbouwkrediet Ideeën die renderen.

De proefwerken zijn achter de rug, de diploma's uitgedeeld en de herexamens eventueel gekend. Na een paar iniezerige regen weken verlangt een mens naar een paar zonnige weken betaald verlof. El Het feit dat het begin

van de verlofperiode samenvalt met Wortelkermis zou wel eens de verklaring kunnen zijn voor die gezellige kermissfeer. Helaas is het voorlaatste Wortelse café deze lente ter ziele gegaan en wordt de keuze alweer kleiner. Gelukkig houdt vzw Het Slot de kermiseer hoog en zorgt men er voor een uitgebreid assortiment muzikale animatie op de diverse kermisdagen en bovendien gratis, wat altijd meegenomen is. Even de diverse optredens overlopen: Zaterdag 11 juli: kermisinzet met Downtown Crazy, zondag 12 juli: (Openlucht)bal met The Softies (3/5 van Midnight Sex), maandag 13 juli: (Openlucht)rock 'n roll met Mister Swift & co. Met de nakermis wordt weer een volksspelentoer georganiseerd. Dit jaar wordt weer samengewerkt met het laatste Wortels café en bovendien met de KLJ en de Kruisbooggilde zodat men op 4 plaatsen terecht kan voor de diverse spelen. El Ook het Sportkomitee zorgt weer voor de jaarlijkse ker,nisanimatie. De historische kermiswandeling voert ons dit jaar naar de Galgenberg nabij de grensscheiding met Nederland. De wandelaars vertrekken op zondag 12 juli om 9.30 uur aan de verIreksteen aan de parochiezaal. Maandag 13 juli wordt weer een internationaal criterium voor liefhebbers ingericht. De start wordt gegeven om 14.45 uur. Ook op andere plaatsen in Wortel wordt allicht nog voor de nodige kermissfeer gezorgd en de fanfare is zeker ook van de partij om de kermis muzikaal te openen. Tot hier het hoofdstuk kermis dat zo wat de hele maand beheerst. Maar er is nog wat anders.

El Het Slot trekt op zondag 5 juli naar het festival in Werchter. Wie met de bus meewil moet dringend inschrijven in 't Slot (200 fr.) En nog groter nieuws, onze plaatselijke vrouwelijke wielrenster Sabine Snijers werd geselekteerd om ons land mee te vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen voor nieuwelingen in Italië. Deze wedstrijd wordt betwist in Bergamo in Noord-Italië op 19 juli. Een schare supporters trekt haar achterna per auto om haar naar een overwinning toe te roepen. El De laatste dinsdag

VAN DEN OUWELAND

Sabine Snijers van juli nI. 28 juli doel de KA V in samenwerking met de K WB een uilstap met de kinderen naar A verbode. Het Slot organiseert op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus voor de 18de maal een Dropping met nachten dagrally. Mensen tnet stevige voeten én kuilen kunnen meedoen, inschrijven in 't Slot. El Gaat Wortel een nieuwe verkaveling

krijgen ? De plannen zijn er alleszins. De nv Belimo uit Deurne heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor gronden gelegen tussen de Beukendreef en de bestaande wijk van de Kleine Landeigendom. Deze verkaveling van bijna 3 hectaren zou in totaal 27 bouwpercelen creëren in twee fazen. Ze zou aansluiten op de Pater Declerckstraat, de Vogelhofstraat en de Beukendreef. De Wortelse KWB-afdeling en de Dorpsraad hebben in een schrijven aan de burgemeester alvast laten weten niet akkoord te gaan met de geplande verkaveling. Ze halen als argumenten aan o.a. dat het hier gaat om een niet-sociale verkaveling (privé initiatief) en dat het minder veilige straten creëert in de wijk van de Kleine Landeigendom (die nu bestaat uit doodlopende en dus verkeersveiligere straten). Wij houden u op de hoogte !

Fietsen voor dames, heren en kinderen Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10C)

MINDERHOUT 20

03I314.43.83

L1

Landbouwkrediet Ideeën die renderen. ZeTC CV LANBOKAC 'kTdekT,JzA II îaT 56 TTTdLT B,u.i

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstraten Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.


50 jaar F.C. Meerle spetterend gevierd Onder grote publieke belangstelling werkte F.C. Meerle haar zwaar driedaags feestprogramma af. De receptie, aangeboden aan alle oud-spelers, spelers, sponsors, bestuursleden en mensen die heel nauw betrokken warm en zijn bij F.C. Meerle, werd een gezellig onderonsje. Tussen haakjes, voortaan spreekt men over K(oninklijke) F.C. Meerle ! je wordt niet voor niets 50 jaar. De mannen van het eerste uur waren goed opgekomen en dat deed deugd. Hierbij waren Luitenant-Generaal C. Weyns, Paul Weyns, Karel Van de Heyning, René Vanderhenst, Jozef Vlaminckx, Albert Verheyen en Karel Demeester. Samen werden zij met hun respectievelijke dames op het podium geroepen waar de mannen een herinnering en de dames een bloementuil aangeboden kregen. Door ziekte waren Jozef Verheyen en August Michielsen belet, terwijl een afvaardiging van het bestuur naar het ziekenhuis trok, waar oud-voorzitter en medestichter van de club, Karel Verheyen, verblijft. Namens de 'oudjes' sprak C. Weyns en namens het P.C. Antwerpen J. Verwimp. De klare taal die deze laatste sprak, is niemand ontgaan. Schepen Pauwels nam het woord namens het stadsbestuur en hij beloofde zijn volledige medewerking om uiteindelijk K.F.C. Meerle te geven waar het al zolang op wacht, nieuwe sportvelden De supportersclub 'De Groentjes' bleef natuurlijk ook niet tenachter. Zij bood een nieuwe bal aan met de wens dat deze goed zou mogen rollen voor de club. Ook buurploegen en nadere sympatisanten toonden hun waardering. Cyriel Verboven, die zowat als moderator optrad, nodigde daarna iedereen uit om in de feesttent de avond verder door te brengen en wanneer de laatste feestvierders huiswaarts trokken, waren de vogeltjes lustig en al lang aan 't kwinkeleren. Zeker mogen we de mensen van F.C. Meer niet vergeten voor hun hulp in de tent na de receptie. Meerle komt op 27 juni naar Meer in de veilinghallen om een wederdienst te bewijzen. Bravo, het kan allemaal de onderlinge samenwerking maar bevorderen Op zaterdag namen 16 ploegen deel aan het penaltytoernooi en het werd meteen en voltreffer van formaat. ,'t Jachthuis' uit Meersel-Dreef ontpopte zich tot de beste ploeg en de Meerlese veteranen eindigden als tweede. F.C. Meerle won het pleit voor de

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING H UWELIJ KSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAT 7 HOOGSTRATEN

Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast degrote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds rnogeu1k Gesloten: zondag en maandagvoormlddag

Heilig Bloediaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 3de plaats. De dag daarop eindigde de veteranenwedstrijd Meerle-Zwarte Leeuw op een overwinning voor de bezoekers. De hoofdbrok van de dag was natuurlijk de match tussen een versterkt Meerles elftal en de kampioenenploeg van Zwarte Leeuw. Alle gastspelers waren aanwezig en uiteindelijk moest de thuisploeg met 2-3 de duimen leggen. De supporters, ruim 700, waren tevreden en hadden genoten van deze sportieve open wedstrijd. De club mag met trots terugblikken op haar Organisatie en een flinke pluim mag op de hoed gestoken worden van het feestcomité, dat vanaf januari wekelijks in vergadering bijeenkwam om alles op punt te stellen. Buiten dit comité zijn er nog vele mensen onbaatzuchtig in de bres gesprongen, namen willen we niet noemen op het gevaar af iemand te vergeten. Ook nog dank aan de muziekmaatschappijen van Meerle en Meersel-Dreef die zaterdag en zondag voor de muzikale omlijsting zorgden. Nog ander voetbalnieuws

kele juniores, namen het op tegen een Vaclaploeg van het gewest Turnhout, dat met 0-6 het pleit won. Dit elftal, waarin Dirk Van Bavel uitkomt, trok met de Sinksendagen naar Parijs om daar aan een groot internationaal toernooi deel te nemen. Ze speelden daar de finale tegen 'Parisienne' en dit nadat in de voorronden vier Franse ploegen werden uitgeschakeld. De eindstrijd eindigde op 1-1 en de penalty's zouden de beslissing brengen. Turnhout scoorde er eentje meer en won glansrijk de beker. Ook Dirk had ruim zijn steentje bijgedragen door in de derde wedstrijd het winnende doelpunt aan te tekenen en door zijn strafschoppen keurig om te zetten. Een Meerlese jonge voetballer maakte het waar in Parijs ! Ook werd een nieuwe speler-trainer aangeworven, namelijk Mertens uit Oostmalle. Voor de bestuursleden is er nog heel wat werk op de plank want kopen en verkopen hoort nu eenmaal bij het moderne voetbalgebeuren.

u

De scholieren van Meerle, versterkt met en-

I<ari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 21


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' --

4'JL / ) HERIJGERS

Bouwspecialiteiten p.v.b.a.

Al sinds 1979 kan men bij Bouwspecialiteiten Herijgers, aan de rand van het industrieterrein 'De Kluis' in Hoogstraten, terecht voor allerlei materialen en adviezen. Het idee achter dit bedrijf en het assortiment dat men aanbiedt is terecht uniek te noemen voor deze streek. Als we de aanpak van Wim en Annie Herijgers met twee woorden moesten omschrijven, zouden we die snel vinden: service en kwaliteit.

ze materialen. Daar zijn we toch een beetje trots op! Bouwspecialiteiten, wat versta je daar onder? Wim Herijgers: Wij verkopen letterlijk alles wat maar iets te maken heeft met onder andere p.v.c.-rioleringsbuizen. De buizen zelf in alle maten en kwaliteiten maar ook de bijbehorende T-stukken, aansluitingen, ellebogen, verluchtingsroosters en ga zo maar door. Op dit gebied zijn we onlangs gestart met het ver-

rTt1ERs li k

Sti/aan wordt ons magazijn toch te klein otn heel het gamma voorradig te hebben.

Wim Herijgers: Na een technische opleiding in de vakschool ben ik in '54 beginnen werken als schrijnwerker. Dat was toen overdag hard werken en 's avonds studeren want ik heb nog acht jaar avondstudie gevolgd, tot mijn vijfentwintigste. In 1967 ben ik dan zelfstandig begonnen met een bouwonderneming. In die periode merkte ik dat er een duidelijk tekort was aan speciaalzaken voor diverse bouwmaterialen. Vele bedrijven verkochten meer algemene materialen maar dan kon je daar niet terecht voor een of andere specialiteit of voor een materiaal met een afwijkende maat. Zo werd je als aannemer van hier naar daar gestuurd en moest je bij verschillende bedrijven langs gaan om heel je boeltje bij elkaar te krijgen. Dat was absoluut geen vlotte manier van werken. Toen is waarschijnlijk ook het idee opgekomen om daar zelf verandering in te brengen. In 1979 zijn we dan naar hier verhuisd en in 't klein begonnen met het verkopen van bouwspecialiteiten als nevenactiviteit van de bouwonderneming. Na verloop van tijd bleek het echter een onhaalbare kaart te zijn om die bouwonderneming te combineren met de handel in bouwspecialiteiten. Daarom hebben we langzaamaan de bouwonderneming stopgezet en het verkopen van bouwspecialiteiten als voornaamste handelsactiviteit gekozen. En nu zijn we zover dat we de klant een uitgebreid assortiment kunnen aanbieden in de22

14V

kopen van buizen en hulpstukken in p.p.c. Dit nieuwe materiaal heeft als belangrijk voordeel tegenover p.v.c. dat het zeer goed bestand is tegen hoge constante temperaturen en zuren. Je kan er zonder problemen meer dan een uur lang kokend water door laten vloeien en het wordt dan ook vooral gebruikt

voor sanitaire buizen. Als de verkoop hiervan eenmaal op gang is verwachten we er veel van. Diverse dakmaterialen verkopen we ook. We hebben hier een dertiental verschillende soorten roofings, waaronder vijf soorten polyesterroofings. Je kan hier misschien nog bij vcrmelden dat we ook de iets duurdere MONOFLEX roofing verkopen. Dit is een roo• fing die niet enkel plastisch maar ook bijzonder elastisch is dankzij de gebruikte stoffen en zodoende van sublieme kwaliteit. Hierbij bieden we ook alle accessoires aan, dakranden bijvoorbeeld. Dakpannen verkopen we ook. En staalplaten voor het dak of om als wand te gebruiken. We hebben ook de geïsoleerde en geprefabriceerde dakelementen, maar dat kennen de mensen nog niet goed eui verkoopt dan ook minder. De mensen moeten veelal bepaalde dingen eerst oti LLij dildel, hij faitilile of buren, gezien hebben voor ze het zelf willen gebruiken. Dan komen we bij de dakramen, onder andere onze VELUX dakvensters en lichtkoepels voor op een plat dak. Ook dakdoorvoeren vind je hier. Om nog eventjes bij het dak te blijven: we verkopen ook verschillende soorten onderdakmaterialen voor een perfect waterdichte laag tussen dak en isolatie. In het magazijn vind je ook een grote verscheidenheid dakgoten en regenwaterafvoeren. Regenpijpen, zoals ze hier zeggen. En natuurlijk ook een uitgebreid gamma isolatiematerialeui.


We staan er ook op de klanten een uitstekende service te verlenen en te helpen bij al hun problemen. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we bruikbare adviezen geven en informeren over de verschillende materialen. In dit opzicht hebben we dan ook gewerkt aan een uitgebreide documentatiestand in het kantoor waar de klant informatie kan halen naar hartelust. Hij vindt er allerlei brochures vol technische en gebruiksgegevens.

En wanneer kan men hier zoal terecht? Praktisch altijd, behalve op zondag natuur lijk. Echte openingsuren hebben we niet, sommige aannemers komen hier heel vroeg, net voor ze naar de werf rijden, nog snel wat oppikken, andere komen dan weer wat later. We proberen gewoon elke klant vlot en snel te helpen. Zo gebeurt het uiterst zelden dat mijn vrouw en ik samen weg zijn. Er is altijd iemand om te helpen.

Huipstukken voor rioleringsbuizen in alle matcn.

Als we dan van het dak afstappen en op de grond terecht komen, hebben de mensen ook daar weer van alles nodig. Dan denken we aan klokputten, putdeksels en kaders, water- en septische putten en straatkolken. Uiteraard ook schouwbuizen, schouwkappen en trekregelaars naast het muurvinyl en de GYPROC-platen voor binnenwanden. In verband met vochtkeringen kunnen we ook een nieuwe specialiteit aanbieden, het zogenaamde d.p.c. Een materiaal dat praktisch niet meer te scheuren is. Tenslotte verkopen we ook nog, maar dan kleinschalig en minder gespecialiseerd, houtmaterialen. Een hele mond vol. Zo te horen moet je wel over heel grote opslagruimten beschikken. Wim Herijgers: Nee, dat is niet onze bedoeling. We hebben wel een behoorlijk magazijn en proberen de klant snel te helpen, een uitgebreid garnma te laten zien en snel te leveren maar zonder daarvoor enorme voorraden aan te leggen. Onze leverancier bevoorraadt ons heel regelmatig en grote orders leveren wij op bestelling. Bepaalde stukken kan men ook komen inruilen zonder dat wij daar problemen om maken. De nadruk ligt bij ons op de verkoop van rioleringsbuizen en dakmaterialen en dat assortiment is dan ook permanent volledig te bezien. Soms krijgen we hier klanten over de vloer die voor de een of andere specialiteit komen en als je dan vraagt voor wat het moet dienen of ze eens laat rondkijken naar wat je zoal te bieden hebt, vinden ze iets dat veel beter voor hen is dan waar ze eigenlijk voor kwamen. Zo helpen we die mensen dan ook weer. Wordt er in de toekomst ook nog aan een uitbreiding gedacht? Niet echt. We zijn tevreden met hoever we nu staan en willen dat liefst zo houden. Nu komen er zowel aannemers als fabrieken als particulieren kopen en we bestrijken reeds een regio tot Turnhout, Essen en Kalmthout.

Laat de klanten maar rustig rondneuzen in ons assortiment.

Bij de aannemers bespeuren we de laatste jaren ook de tendens: meer en meer belangstelling voor kwalitatief hoogstaande materialen. We doen het tegenwoordig liever van de eerste keer goed met kwaliteitsmaterialen dan jarenlang te sukkelen. De meeste verkochte materialen worden hier afgehaald maar desgewenst kunnen we ze ook leveren met onze eigen vrachtwagen.

Ook in het bouwverlof zijn we alle werkdagen open van 09.00 tot 16.00 uur. We vonden aan de industrieweg nr. 7 een sympathiek gezin, waarvan de hardwerkende ouders instaan voor een 'eerste-klas' bedrijf. Echt gemeend wensen we Herijgers Bouwspecialiteiten heel veel succes in de toekomst. •

Een uitgebreid aanbod putdeksels, ook voor particulieren. 23


Festivalitis! Vakantiemaanden, festivalmaanden. Torhout/Werchter, Belgian Rhythm 'n Blues, Sfinks, Pukkelpop, Belga-festival... de informatie bestormt alweer popbladzijden en kalenders. De klinkende namen worden in het rond geslingerd om de massa's muziekliefhebbers naar de respektievelijke weiden te lokken. Maar ook de Kempen blijft niet ten achter, en, wees maar zeker, d'r leeft wat alhier! Deze maand dus al een vooruitblik op enkele gebeurtenissen in onze kontreien, die op kortere en langere termijn gepland zijn. Open tropen op zaterdag 4juli in het Raadsherenpark te Turnhout is een nieuwkomer, en de naam indachtig, zoekt men het in de meer exotische genres. Van 14 tot 01 uur wordt het volgende programma gereserveerd: Nea Zinako (afro-groep van Zaïrese immigranten en Belgen) van 14 tot 15.30 u.

ke stek te veroveren in het 'grote' circuit. Voor dit jaar wacht je een affiche om LJ tegen te zeggen, en worden vier acts gepresenteerd die in de Antilliaanse muziek gewoon aan de top staan. In afwachting van een uitgebreide behandeling in de volgende Maand, nu al het programma. Vrijdagavond 14 augustus vanaf 21 u: Bomba (Curaço, salsa antiyana) en Arrow (Montserrat, king of soca). Zaterdag 15 augustus, 21 u: Pier' Rosier et Gazoline (Martinique, zouk-cadence) en Wilfrido Vargas (Santa Domingo, merengue). Plaats van het gebeuren is opnieuw het terrein 'De Blauwbossen' aan de manège Desmedt, en in een gezellige sfeer kan men naast de muziek nog genieten van exotische drinks en snacks, of een gewone Belgische punt, geserveerd in diverse tenten. Je komt erin aan 350 frank per avond en wat je daarvoor in ruil krijgt is gewoon wereldklasse. Alle informatie bij Lode Verschueren op tel. 03/314 37 32. Het Sjockfestival te Gierle is eveneens al een

gang van zaken, bel dan Cis Hanquet op tel. 014/55 22 70, vanaf 18 u. Nog veraf, maar al de moeite waard om te noteren: Pukkelpop in 't Slot te Wortel op 7aterdag 26 september. Ooit een nogal grote aauvelegenlieid, met iffichç die toenmalige Bellshe rock-Top presentPrften, nu op een wat kleinere scha1. 1-let aanbod: Coyote And The Last Dakotas (België, garagerock). The Four One And Only's (Nederland, positieve danspop dic in Hoogstraten hun vaste stek hebben gevonden) en Eton Crop (Nederland, hCt liLLLle iodkwelk). Nogmaals, géén klinkcnde namen, maat ondergetekende kan je verzekeren dat het om goeie kwaliteit gaat en de organisatoren een pluim verdienen voor de gedurfde groepskeuze. Te gelegener tijd hoor jc cr meer over, kan je je nieuwsgierigheid niet langer bedwingen, loop dan liet Slot binnen en vraag naar Erik Van Opstal.

Varia

Cita Con El Pasado (Hollandse merenguegroep) van 16 tot 17.30 u. Bim Sherman (obskure reggaegroep) van 18 tot 19.30 u. Zaiko Langa Langa (Europese-Zaïrese afrogroep) van 20 tot 22 u. Ruben Salas and his Salsa Orchestra (Nederlandse salsaformatie) van 23 tot 01 u.) Een bescheiden programmatie, maar daarom niet minder leuk. Op de weide is voorzien in spijs en drank, animatie, kinderopvang en allerlei standjes. Tickets kosten 450 frank in voorverkoop (op tel. 014/41 6991) of 550 frank aan de kassa. Akkerpop zet de traditie van Streekpop verder, en heeft plaats in Meer op zondag 26 juli. Meer hierover elders in deze Hoogstraatse Maand, maar toch nog even het programma. Under Cover (13.30-14.30 u), The Scoundrels (15.15-16.15 u.), The Masai (17-18 u), Dirty Fingers (18.45-19.45 u.), The Crew (20.30-21.30 u), en Herman Brood (22.15- ?u.) passeren er achtereenvolgens de revue. Alle inlichtingen zijn te bekomen bij André Oomen, op tel. 03/31476 54. De Antilliaanse feesten op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus hoeven amper nog enige verklarende uitleg. Inmiddels een begrip, zonder meer, en goed op weg om een degelij24

ouwertje, en gaat door op zondag 16 augustus. Weinig konkreets tot nu toe, maar wél al enkele klinkende namen: Big Boatsia (België, reggae), Dr. Feelgood (Engeland, prima rhythm 'n blues) en Disneyland After Dark (Denemarken, cowboy-punk van nivo). Wil je meer te weten komen over de praktische

De Amerikaanse formatie The Tramps zaten vrijdag 5 juni in Highstreet, brachten een sterk repertoire met pure soulmusic (gezongen vokalen, begeleiding op tape) voor 5 â 600 bezoekers. Een grote naam, al jâren aktief op soulgebied! De organisatoren zien het groot en zijn momenteel in onderhandeling met de dames MeI & Kim, het hitgevoelige sensuele duo van dit moment. We houden je op de hoogte! Mark Sprangers

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77


col** 0~

IS PLEZANT#

RIJDEN

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

Op reis

WA ~ F' F-

Deze dagen vertrekken weer vele mensen naar jaarlijkse gewoonte met de wagen op reis. Zwaar beladen moet de auto in veel gevallen zeer grote afstanden afleggen. Daarom is het aangeraden zich hierop goed voor te bereiden. Vooral bij oudere wagens is vooraf een bezoek aan de garage zeker geen verloren moeite. Een grondig nazicht kan vele vakantieproblemen voorkomen en laat als het nodig is, ook extra-vering onder je wagen plaatsen. Eenmaal vertrokken doe je er goed aan cle nodige rustpauzes in te lassen, zodat de wagen kan afkoelen en de chauffeur zijn benen even kan strekken. Enkel de haltes om te tanken zijn al lang niet meer voldoende, vermits moderne dieselwagens veelal zonder problemen meer dan duizend kilometers kunnen afleggen op één tank.

Garage

Grijpgrage vingers

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393

Hoogstraten

-

Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314 68 60

aDH GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84 -

j garagE

W&' VAN RIEL

El

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

LTO

Rijden... is plezant Met kleine schokjes stabiliseert de naald van de toerenteller zich op 3000. De uitlaten musiceren oorverdovend, er wordt in Iste geschakeld. Het gaspedaal nog ietsjes verder ingeduwd en dan plots de ontkoppeling los Spinnende banden en een neus die sterk omhoogkomt... in één ruk naar de Costa Del Sol

Behoed ook je auto voor diefstal of beschadiging, vooral in de Zuiderse landen. Het is immers droevig gesteld met de portiersloten van onze wagens; een simpel nagelvijltje kan soms volstaan om een gesloten portier in een mum van tijd te openen of een stevige schroevendraaier om het portier uit zijn slot te wringen. Ook de broze zijruiten zijn met een gerichte elleboogstoot snel aan diggelen geholpen. Iedereen weet ondertussen wel dat men best geen waardevolle voorwerpen in het autointerieur etaleert en zeker de boordpapieren niet onbeheerd in de wagen mag achterlaten. Het zijn juist deze dokumenten die de politiediensten vragen bij een diefstalaangifte en de heler heeft geen enkele moeite je wagen door te verkopen omdat je zo vriendelijk was die belangrijke dokumenten mee te geven. Ook siervelgen zijn een geliefkoosd onderdeel voor ontvreemding, naast de inhoud van je benzinetank. Je garagist kan je zeker helpen met de installering van een afdoend alarmsysteem. Moderne alarmsystemen zijn geen verspilde kosten vermits verzekeringsmaatschappijen al serieus onderhandelen om deze dingen verplicht te maken voor bepaalde wagens. Kortom, grijpgrage vingers dreigen overal en voorkomen blijft beter dan genezen, zegt onze politiecommissaris. En die geloven wij maar al te graag

Data Veel nieuws betreffende autohappenings, bereikte ons deze maand niet. Toch kunnen

GARAGE VAN BERGEN Ei ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

1—V—]] LM ~ GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 -

Telefoon: 014/41.65.42

we meedelen dat van 3 tot 5 juli in Maaseik en jubileummeeting wordt georganiseerd voor de VW-Kever Cabrio freaks. Zonneaanbidders onder de Coccinelle-eigenaars, allen daarheen

L. Janssens p.v.b.a. hout- & platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open Ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96. Loenhoutseweg 91 HOOGSTRATEN 25


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16

HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten- Wortel Tel. (03) 314 53 28 26

Op stap in..... 26 JUNI: Hoogstraten: KAARTAVOND, 'rikken en jokken' in het rusthuis. Inschrijven vanaf 19.30 uur in de eetzaal. 27 JUNI: Hoogstraten: - DARTS-kampioenschap vanaf 13.00 uur in zaal ,'t Schuttershof' (H.Bloedlaan 299). - VOLKSSPELEN EN BARBECUE, ingericht door Vakantiegenoegens, vanaf 17.00 uur in het Seminarie. Meer: - Optreden van FLOEREN AAP in de Mussenakker. - Jubileumfeest 50 JAAR F.C. Meer met optreden van de WIRERI'S in de zaal A. Van Aperen. Wortel: - CARWASH georganiseerd door de KLJ ten voordele van het Ananas-project in Rwanda. - Feestelijke opening van het heringerichte BOOTJES-VEN. Minderhout: Feestavond, georganiseerd door de KWB. STRAATTEKENEN EN VOLKSSPELEN voor de kinderen vanaf 17.30 uur. Rond 20.00 uur VOLKSSPELEN voor de volwassenen en tot slot KAMPVUUR. Loenhout: Groots GILDEFEEST t.g.v. het 625-jarig bestaan van de St. Joris-gilde. 28 JUNI: Hoogstraten: - OPEN DEUR in het rusthuis met hobbytentoonstelling, optreden van de fanfare en tombola, van 10 tot 18 uur. - JAZZBOOTTOCHT op het Kempens Kanaal, vertrek 13 uur in Turnhout. Organisatie van de Marck River Jazz Band die zorgt voor muziek, ambiance en barbecue. - SCHOOLFEEST van de gemeentelijke basisschool, K. Boomstraat 44. Vanaf 14.30 uur. - Optreden van THE DIRTY SCUMS en NO NUMBER in Cahier de Brouillon. - DUIVENPRIJSKAMP 'Grote Prijs Stad Hoogstraten' i .s.m. de plaatselijke duivenmaatschappijen. Loenhout: Groots Kempens GILDEFEEST met om 14 uur optocht van 60 gilden. 5 JULI: Hoogstraten: OPEN DEUR in de winkels en begin van de soldenverkoop. Meer: MARKT in de Donckstraat vanaf 9 uur. Merksplas: SPORTDAG, ingericht door de Vriendenkring van de Kolonie, ten voordele van Markdal. Elke Hoogstraatse vereniging kan hieraan deelnemen. 11JULI: Wortel: Begin van de KERMIS. Optreden van DOWNTOWN CRAZY in het Slot. 12 JULI: Wortel: KERMISWANDELING met meester Noeyens naar de Galgenberg. Vertrek om 9.30 uur aan de parochïezaal. BAL met THE SOFTIES, georganiseerd door het Slot. Meersel-Dreef: KERMIS.

r

HOOGSTRATEN

T

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

1

7

1

Jeugdkultuur in Hoogstraten Ook op woensdag.

I

't SLOT WORTEL * donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. :20.00- I.00u. : 19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

13 JULI: Meersel-Dreef: KERMIS met allerhande SPELEN waarbij de gebuurten elkaar bekampen. Wortel: WI ELERCRITERI UM voor liefhebbers, start in het dorp om 14.45 uur. Open lucht ROCK 'N ROLL met Mister Swift. 14 JULI: Meersel-Dreef: - KERMIS met leut en spel in de gebuurten. 19 JULI: Hoogstraten: FIETSTOCHT langs het Kleidabberspad, ingericht door het V . V . V.-Noorderkempen. Wortel: NAKERMIS met volksspelen. 26 JULI: Meer: POPFESTIVAL 'AKKERPOP' van 13 uur tot 's nachts. Optreden van FUNERAL DRESS, THE SCOUNDRELLS, THE MASAI, DIRTY FINGERS, THE CREW en HERMAN BROOD AND HIS WILD ROMANCE. Op het terrein van het klooster in de Donckstraat. 24 JULI: Hoogstraten: Het Davidsfonds gaat OP REIS naar Venetië en de Dolemieten. 28 JULI: Wortel: KWB en KAV gaan met de kinderen OP UITSTAP naar Averbode. 31 JULI: Wortel: DROPPING met dag- en nachtrally. Inschrijven in het Slot.


Taverne

Café - discobar

't Hoekske

• .....:

waar muziek en bier troef zijn.

..:

.

.

..

't HOOGHUIS

\

Vrijheid HOOGSTRATEN

MEER gesloten: maandag en donderdag.

FRITUUR - EETHUIS

Wij verzorgen al uw

"DE EIKEN"

4

EethuisDE VRIJHEID

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle. Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL- DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer Hoogeind - MEER weekend gesloten.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE

Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag.

feesten en schotels. Gunstige prijzen.

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

,

Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

1

Café - frituur

,•

PapiHon Minderhout

EROM

In Vlaanderen is het elke dag feest We hoeven het niet altijd ver te gaan zoeken om een prettige vakantie te beleven. Vakantie is beslist meer dan lui liggen zonnen in een ver land. Ook in het eigen land kan zeer ontspannend en leerrijk een vakantie doorgebracht worden. Er zijn in eigen land zoveel plekjes die het ontdekken waard zijn en die het buitenland ons mag benijden. Men moet wel het initiatief nemen om ze op te zoeken. Dan zal men vaststellen dat Vlaanderen meer is dan de traditionele trekpleisters. Ons land is zo gevarieerd in landschap, gewoonten en feesten dat men er nauwelijks op uitgekeken geraakt als de wil tot ontdekken aanwezig is. Daarom is het een goed idee geweest van Freddy Michiels om een vakantieboek samen te stellen voor het eigen land, onder de titel 'Vakantie-Agenda 1987 Vlaanderen en Ardennen'. Het is een zeer handige pocket die een schat aan informatie bevat over toeristische mogelijkheden in eigen land. Gespreid over 360 bladzijden vindt men in deze Vakantie-Agenda een opgave van alle toeristische manifestaties in ons land tot het einde van het jaar, dag per dag gerangschikt. Verder vindt men ook per provincie een uitgestippelde wandeling en een uitgestippeld auto-en/of fietstrajekt. Op een speelse, leerrijke manier brengen deze wandelingen en trajekten de lezer naar plaatsen die minder gekend zijn en die beslist meer aandacht waard zijn. Deze gids in boekvorm geeft per provincie ook nog tips voor trips, suggesties voor uitstappen, opgave van streekspecialiteiten en praktische informatie zoals prijsindikatie, kontaktadressen, telefoonnummers, enz. Elke koper van de Vakantie-Agenda '87 Vlaanderen en Ardennen ontvangt bovendien ook nog een uitnodiging om volledig gratis een tweede boek te ontvangen, nI. de Vakantie-Agenda Zuid-Nederland, die volledig op dezelfde manier is uitgegeven maar

Gesloten: woensdag.

dan voor onze buurprovincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Nederland. Ook hier een evenementenkalender, uitgestippelde wandelingen, routes, tips voor trips, enz. Met deze Vakantie-Agenda kan men ook deelnemen aan diverse wedstrijden met mooie prijzen en... hij bevat een aantal geschenk- en kortingsbonnen. Vakantie-Agenda '87 Vlaanderen en Ardennen, 360 blz. paperback, in gebonden genaaid, harde kaft + fotowedstrijd + verminderingsbons voor benzine, diesel of olie + gratis wegenkaart + gratis VakantieAgenda Zuid-Nederland. Prijs: 395 frank. Verkrijgbaar in dagbiadwinkels, boekhandels en Esso-stations. •

ci p.V.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel. 03/314.55.04 en 03/314.41.26 B.T.W.: 419.121.756 H.R.T.: 44.797 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten (Wortel) 27


OPENBARE VERKOPING ZEER GOED GELEGEN WONING METTUIN TE HOOGSTRATEN, MINDERHOUTSESTRAAT7.

OUD... GOED

Feesten (2)

Vroeger was de feestkalender niets anders dan een jaar vol heiligen. Sommigen gebruiken wortelen in zeer oude feestgetijden en kregen een christelijk tintje. Zo kunnen we de oudgermaanse winterfeesten, de joelfeesten, samenbrengen met onze kerstvieringen en met al de feesten vanaf Sint-Maarten tot Driekoningen. Het lentefeest kunnen we verbinden met Fasen en de mei feesten, terwijl de zomerfeesten met de sint-jansvieringen samen te voegen zijn. En in de herfst hebben we de kermissen... Samen veel drinken was een door onze voorouders druk beoefende deugd waarbij bovendien enorme hoeveelheden voedsel verorberd werden. De familiefeesten bij dopen, huwelijken en zo meer namen breugeliaanse vormen aan door de massa gasten én door de aantallen schotels! Op boerenbruiloften atenen dronken meestal 4â 500 gasten van de morgen tot een stuk in de nacht o.a. soep, varkensvlees, lamsvlees, rundvlees, rapen en kolen, frikadellen met krieken, gestoofde peren, geperste kop, weinig vis, veel bier, pudding, rijstpap met bruine suiker en kersen. Een begrafenismaal bij de burgerij (1561) bestond volgens het menu van toen uit 2 kapoenen, 2 eenden, elf pond lamsbout, elf pond schapevlees, 2 schapepasteien, 2 taarten, 18 liter rijnwijn, brood, oranjeappels, rijstpap met suiker, saffraan en kaneel. Een even uitgebreide rouwmaaltijd volgde op de zevende en de dertigste dag daarna. Bij galadiners en gastronomische banketten vormden muziek, zang en dans een onmisbaar onderdeel van het feest. Elke stad had een korps van 2 tot 6 muzikanten die banketten, jaarmarkten, processies, zon- en feestdagen opluisterden. Verenigingen die een gezellig teerfeest wilden, konden ook speellui inzetten en vaak werd er ook uitvoerig gedanst. Vieren en vuren lagen in die dagen ook al dicht bij elkaar: het ouderwetse vuurwerk ontstond bij een publieke joel door zowat alles wat van verre of van nabij brandbaar was op monumentale brandstapels te gooien met daarbij toortsen, pektonnen en statiekaarsen. Bij officiële vieringen wedijverden ook toen al de gebuurten om met hun feestverlichting elkaar de bef af te steken. Feesten vroeger en nu: blijkbaar ligt het in de aard van alle mensen de grote gebeurtenissen van het leven op te luisteren met de geneugten die de kookkunst opleveren kan. Onze voorouders vierden uitbundig en overdadig feest, ongetwijfeld om eens te ontsnappen aan de eentonigheid en het harde labeur van alledag. Maar ongetwijfeld ook gewoonweg om het lekkerste eten en op zo'n feestmenu vond je dan steevast: varkens- en schapevlees, kiekens en ganzen; later kwam daarbij de jachtbuit met patrijzen, konijnen en eenden. En vooral rundvlees kwam op tafel. Feesten: een levensverhaal U

28

Notaris Jan MICHOELte Hoogstraten zal met winst van 1% premie, openbaarverkopen namens K.L. Govaerts-Balemans en kinderen Zeer goed gelegen woning met tuin te Hoogstraten, Minderhoutsestraat 7, groot 427 m 2 Ingedeeld: woon- en eetkamer, keuken, berging, opkamer, zolder en kelder. Boven:2 slaapkamers. Eigendom beschikt over telefoon en t.v.-distributie. Klein beschrijf mogelijk. K.l. 14.060 fr. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtiging: zaterdag van 14 uur tot 16 uur. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 30juni1987 en toewijzing op dinsdag 7juli1987, telkens om 17 uut in Café 'De Wachtzaal', bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. .

t #PEETERS autobanden • merkbanden * occass iebanden

*

reparaties * *

d e p annage *

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

nna

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26


Ongevallen Donderdagnamiddag 23 mei, kwam het aan de Langenberg te Wortel tot een aanrijding tussen de auto bestuurd door Walter Leyten (44j.), Vrijheid 167, Hoogstraten en de auto bestuurd door Daniël Vermeulen (20 j.) uit Oud-Turnhout. Beide bestuurders werden licht gekwetst. Woensdag 27 mei om 10.25 uur botsten aan de St. Lenaartseweg de auto's bestuurd door Aug. Meyvis, Hoogeind 26, Meer en Bernard Van Bavel uit Ravels. Er was lichte schade. Vrijdag 29 mei om middernacht, werd de fietser Ballir Singh (31 j.) uit Charleroi, zwaar gekwetst bij een val aan de Meerseweg te Minderhout. Vrijdag 29 mei om 10.15 uur kwam het tot een botsing, aan de Kerkstraat te Meerle, tussen de auto bestuurd door Marc Donekers, Voort 28, Meerle, waarin de inzittende Viviane Verschueren licht gekwetst werd, en de auto bestuurd door Johanna In 't Veld, St. Salvatorstraat 16, Meerle. Er was zware stoffelijke schade. Zondagnacht 31 mei reed de 28-jarige Christiaan Smeekens, Meersel 11, aan de Meerseweg, met zijn auto tegen een boom en werd hierbij zwaar gekwetst. Zondagnamiddag 31 mei, botsten aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten twee personenwagens. De 26-jarige Laurentia Dirven uit Breda werd hierbij licht gekwetst. Dinsdagavond 2juni, reed de 18-jarige Ene Fransen, Langenberg 56, aan de Langenberg met zijn bromfiets tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Woensdag 3 juni om 9.35 uur kwam het, aan het kruispunt Vrijheid-Buizelstraat tot een botsing tussen vier voertuigen. De bestuurders van de drie auto's waren, Heidi Van den Bogerd, Gemeentestraat 9, Minderhout, Hilda Van Dessel uit Brecht, Liliane Kertens, Helhoekweg 64, Rijkevorsel. Deze bestuurder werd licht gekwetst. Het vierde voertuig, een landbouwtractor, werd bestuurd door Ferdinand Geens, Bouwhoef 4, Hoogstraten.

Klasuitwisseling Hoogstraten-Virton Het spreekwoord 'de uitersten raken elkaar' indachtig werd ook dit jaar weer een uitwisseling op touw gezet tussen het 4de sociaaltechnische van het Vu-Spijker te Hoogstraten en de gelijknamige klas van het Institut de la Sainte Famille te Virton, het meest zuidelijke stadje van ons land. Het startsein werd reeds gegeven in de maand januari. De leerlingen van beide klassen vatten een correspondentie aan in elkaars moedertaal. tn de maand maart werd door middel van diareportage streek en school ter plaatse voorgesteld. Op 7 en 8 mei zette het VTI-Spijker de deuren wijd open voor de Waalse meisjes. Zij werden er 's middags vergast op een banket in de hotelschool. Na de middag stond en bezoek aan het Arboretum te Kalmthout op het programma. Een Breugheliaans Buffet, zelf door de leerlingen klaargemaakt stond garant voor een stemmige avond. De nacht werd in het gezin van de pennevriendin doorgebracht. Uiter-

Zondagmorgen 7juni reed de 21-jarige Dirk Sprangers, Minderhoutsestraat 129, Minderhout, met zijn bromfiets tegen een boom aan de Lodewijk De Konincklaan. Hij werd hierbij licht gewond.

Lezers kopen bij

Adverteerders

Zondagavond 8 juni werden aan de Sint Lenaartseweg te Hoogstraten Nicole en Pascale Stoops, Gelmelstraat 113, Hoogstraen door een auto aangereden en licht gekwetst.

(natuurlijk)

Maandagnacht 9 juni werd de 20-jarige motorrijder Freddy Matthé, Eikendreef 40, Rijkevorsel, aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel, door een auto aangereden. De autobestuurder bekommerde zich niet om de lichtgewonde motorrijder en reed verder. Vrijdagmiddag 12 juni botste aan het kruispunt Bredaseweg-Meerseweg, de auto bestuurd door Joseph Serrarens, Schootsenhoek 16, Castelré, met de auto bestuurd door Marc Van Aken uit Brecht. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Joseph Serrarens werd hierbij licht gekwetst. Zaterdagnamiddag 13 juni botsten aan de Langenberg te Wortel, de auto's bestuurd door Dirk Snoeys, Langenberg 13 en Romain Krols, Kerkhofpad 1, Wortel. Er was zware stoffelijke schade. Eveneens op zaterdag, om 16.10 uur, kwam het aan het kruispunt Heieinde-Nieuwe Dreef tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Karel Braspenning, Bareelstraat 58, Wuustwezel en Cornelia Lodders uit Zundert. Beide wagens werden zwaar beschadigd.

Lauryssen electronicspvba uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is!

MIN DER HOUTDORP TEL. 314.67.67 1

(

A

R

U

LL

/ taverne

Zaterdagnamiddag kwamen aan de Dreef te Meerle twee auto's en een motorfiets in aanrijding. De auto's werden bestuurd door Anita Jansen, St. Annastraat 8, Meerle, Henrica Breekelmans uit Gilsen en de motorfiets door Nicolaas Daems, Dreef 125, Meerle. Er was lichte schade.

.nnin discotheek

e er0tP

6 2.321 meet

Nog op zaterdag om 18.00 uur, botsten aan de Desmedtstraat te Minderhout de auto's bestuurd door Jan Aerts, Gemeentestraat 2, Minderhout en Josephina Mostmans, Vooraard 36, Minderhout. Beide wagens liepen zware schade op. •

aard was de voertaal bij dit alles het Nederlands. Op 11 en 12mei was het dan de beurt aan de meisjes van 't Spijker om hun beste Frans in Virton uit te testen. Het druk bezette programma was erg boeiend. Een bezoek aan het Maginot-linie-fort te Fermont net over de Franse grens, de abdij van Orval en 's avonds een spetterende barbecue in het bos. Franstalige en Nederlandstalige liedjes werden er gezongen, vriendschappen gesmeed, vakantie-uitwisselingen gepland. Gastouders zowel als leerlingen en leerkrachten waren dan ook erg enthousiast. Iedereen was het roerend eens: het doel, elkaars taal en kultuur op een levensechte manier leren kennen, werd zeker bereikt. •

1. T.

TE KOOP:

beste polderaardappelen aan de prijs van de dag; 100 kg of meer worden op verzoek thuisgebracht. Te bevr.: Const. Van Boxel, Voort 9, Meerle. Tel. 315.70.77; bij afwezigh.: tel. 315.79.67. Ook alle dagen verse eieren te koop.

5

'TSTOPKE

* alles voor hengelsport * voge/zaden x granen

Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

I

4V ik

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten pvba

P.V.C.-rioleringen roofing

dakgoten isolatie

Industrieweg 7, 2320

Hoogstraten

Tel. 03/314 47 55

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

Ik

BOETIEK

7inge1ique Oostmallesteenweg 98

-

Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. 29


Bus van de Maand Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Vorige maand verscheen bij de Framsportadvertentie de winnaar van nog eens een maand vroeger. Dat was een vergissing, zoals de opmerkzame lezer zeker weet. De familie Jos Jochems, Hazenweg te Meerle kan echter gerust zijn; de cheque van 500 fr. 'gehört ihm' (of zoiets). De Bus van de Maand had een biezondere aanbreng nodig, zoniet hadden wij hem nooit opgemerkt. Uit het bovenste puntje van België, Heieinde met name, kregen we een brief. Geachte Heren, Voor dat hij (brievenbus) van de boom afvalt, kom eens naar de onze kijken ! het is als eerste een visbak van mijn broer geweest, die hem gemaakt heeft, maar die een echte visbak als geschenk kreeg van defainilie omdat iedereen dacht dat hij er zeker door zou zakken. Hij is verschillende jaren oud en is nu zeker in z'n laatste dagen...

Dat laatste voegt mevr. Riet H.-S. er nog gewiekst aan toe om ons tot enige spoed te dwingen. Omdat wij niet alle briefschrijvers op hun woord geloven stapte onze voltallige jury ter plaatse af. Een visbak, waar visbak ?? Jéézus, u bedoelt een visbak. Neen, wij dachten een aquarium te vinden. Maar nu begrijpen wij het. Kijk, zegt mevr. Riet H.-S. , aan die boom zit nog een nageltje. Wanneer er in de lente een vogeltje broedt in onze bus dan hangen we daar een boodschappentas aan voor de post. En het vogeltje zit veilig tegen de poezen.

HALVE EEUW GELEDE Juni 1937 H.V.V. op nieuw terrein en in nieuwe kleuren Zondag 13 juni wordt er ter gelegenheid der inhuldiging van ons terrein en kleedkamers een wedstrijd gespeeld tusschen ons le elftal en dit van St.-Lenaerts. Onze jongens zullen dan ook voor de eerste maal in de rood-witte kleuren optreden. Deze wedstrijd wordt gespeeld met als inzet de schaal 'Wwe Janssens'. We doen hierbij een beroep op onze talrijke supporters om onze spelers in den strijd te kunnen aanmoedigen. Als voorwedstrijd krijgen we onze kadetten tegen deze van St.Lenaerts. De liefhebbers van schoon voetbalspel raden we aan ook deze match te gaan zien. Ze zullen met ons bekennen dat deze jongeren in de a.s. competitiematchen geen slecht figuur zullen maken. Ziehier de samenstelling der elftallen: Kadetten: Louis Van Bergen, Schellekens, De Keuster, Van Opstal, Fockaert, M. Roos, Krols, Joris, Meyvis, Laureyssens, Krols. Aftrap om 14.30 uur. H.V.V. Knaepk Frans, Brosens, Sie-

mons, Van der Smissen, Goetschalckx, Brosens, Bellens, Van der Smissen, Noeyens, Baelemans. Reserve: A. Bolckmans. Ook ons 2de elftal zal zondag een bekerwedstrijd betwisten op het ter rein van Minderhout. Na trekking werden we tegen 'Julia' van Rijkevorsel geplaatst. Tijdens de finaal der bekerwedstrijden te Meir moesten we slechts met 2-1 onderdoen. Dit belooft ook een schoone wedstrijd te worden. Aftrap 1.30 uur. Vertrek per velo om 12.30 uur. Ziehier de samenstelling: Dries Van Opstal, A. Bolckmans, Haest, De Koninck, Swolfs, Van Aert, Grauwmans, Peerlinck, Van den Houtte, Donckers. Nieuwe kazerne te Turnhout Het bouwen van de kazerne te Tunhout is uitgeschreven en de aanbesteding zal plaats hebben op 1.4 juni op de bureelen van de Militaire gebouwen te Antwerpen. De raming van de vier groote blokken, die worden opgericht, is: 19.500.000 frank. Dan wanneer vroeger was gezegd geweest dat de kosten enkel elf miljoen zouden bedragen, zien wij nu dat zij beloopen tot bij de twintig miljoen. Er zal dus werk in de stad Turnhout zijn. (Bron: Gazet van Hoogstraten).

C) BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES Juryverslag Weer een zogenaamde 'double use', zij het dan in 'consecutieve orde', fluistert onze eindredaktrice en geeft een grootmoedige 6. De krent Ochot, het is eigenlijk een 'triple use' gniffelt onze hogergenoemde, die naast krent ook groen is, want er komt jaarlijks nog een vogeltje in wonen. Vooruit, een 7 !! 30

pvba Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91 LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014/61.35.37


Herinnering aan Wies Haseldonckx Op Pinksteravond, 7 juni overleed Wie Haseldonckx in het Ziekenhuis te Malle. Wies werd te Hoogstraten geboren op 5 oktober 1919. Met broer Jef nam hij de gekende drukkerij van vader Jos Haseldonckx over rond 1940. De tijdschriften en leerboeken die hier werden gedrukt, vonden hun weg over het hele Vlaamse land. Men schrok er zelfs niet voor terug een handboek -Grieks- te drukken zodat de letterzetter, Karel Rom, op zekere leeftijd deze taal wou studeren om het zetwerk correct en proper af te leveren zoals men dat van deze drukkerij gewend was. Vele jaren was Wies vooral ook redacteur van zijn Gazet van Hoogstraten: het streekbiad vol advertenties, notarisberichten, streeknieuws voor iedereen, sportuitslagen, enz. De werking van H.O.K. of het Davidsfonds zou zonder dit streekblad niet mogelijk geweest zijn. Wies verzamelde niet alleen alle berichten, hij bracht ook nog het geduld op om gemeenteraden bij te wonen en te ver-

Burgerlijke Stand Geboorten 1 mei: Kim, dochter van Adrianus Gijsbrechts en van Maria Rombouts, Donkakker 69, Meer. 1 mei: Lien, dochter van Johan Hereijgers en van Lutgard Kustermans, Donkakker 45, Meer. 1 mei: Sarah, dochter van Karel Verschueren en van Christianne Snoeys, Burg. Van Nuetenstraat 12, Meerle. 6 mei: Eefje, dochter van Josephus Van Dun en Josepha Aerts, Thornstraat 18, Meerle. 6 mei: Liselotte, dochter van Pieter Leemans en Janssen Hilda, Elsakker 23A, Meerle. 7 mei: Ruud, zoon van Eddy Viskens en Christina Aerts, Venhoef 26, Hoogstraten. 8 mei: Rowena, dochter van Frans Boudewijns en Diana Van den Bogerd, Achtelsestraat 4, Hoogstraten. 10 mei: Koen, zoon van Josef Adams en Maria Vermeiren, Hal 32, Minderhout. 11 mei: Ineke en Stijn, dochter en zoon van Luc Adams en Viviane Snoeys, Desmedtstraat 8, Minderhout. 12 mei: Marjolein, dochter van Jos Gysbrechts en Maria Vissenberg, Nieuw Dreef lA, Meerle. 13 mei: Sim, zoon van Paul Verheyen en van Godelieve Verschueren, Vrijheid 112, Hoogstraten. 21 mei: Patricia, dochter van Jan Michielsen en Lilian Willemse, Burg. Glenissonstraat 13, Meerle. 22 mei: Sanne, dochter van Marc Bastyns en Marleen Jacobs, John Lijsenstraat 5, Meer. 22 mei: Nel, dochter van Victor Aerts en Anny Kimpe, Pater Schrijversstraat 17, Wortel.

slaan en... hij hanteerde af en toe zijn vaardige pen om orde op zaken te stellen wanneer er iets mis liep in onze Hoogstraatse samenleving. Zo deed hij rond 1950 een voorstel aan het gemeentebestuur om het kwijnende 23 mei: Tine, dochter van Frans Jochems en Lutgardis Mattheussen, Meerseweg 68, Meer. 31 mei: Jochem, zoon van Walter Brosens en Marie-Josée Caers, Venhoef 31, Hoogstraten. 31 mei: Kim, dochter van Adrianus Van Opstal en Wilhelmina van Sas, Dreef 31, Meerle.

___ Huwelijken 8 mei: Jan Jansen, Meerleseweg 48, Meer en Betsy Michielsen, 1-leerle 56, Meerle. Nieuw adres: John Lijsenstraat 6, Meer. 8 mei: Stanny Leemans, Chaamseweg 23, Meerle en Linda Leemans, Meerseweg 70, Meer. Nieuw adres: Chaamseweg 5, Meerle. 8 mei: Jozef De Clerck, Hoogstraatsebaan 74, Malle en Marleen Van Loock, Heilig Bloedstraat 13, Hoogstraten. Nieuw adres: Groenendaallaan 114, Antwerpen/D Merksem. 9 mei: Peter Coertjens, Gr. Elisabethlaan 29, Hoogstraten en Erna Arnouts, Donckstraat 32, Meer. Nieuw adres: Achtelsestraat 8, Hoogstraten. 15 mei: Paul Vinckx, Vooraard 26, Minderhout en Catharina Van Bavel, Dreef 13, Meerle. Nieuw adres: Voort 19, Meerle. 15 mei: Pascal Jansen, Van Duyststraat 38, Antwerpen/D Deurne en Monique Koyen, Moerstraat 11, Hoogstraten. Nieuw adres: Borghthoevestraat 25, Brecht. 15 mei: Luc Verheyen, Klein Gammel 30, Rijkevorsel en Lutgarde Lauryssen, Gemeentestraat 12, Minderhout. Nieuw adres: Gemeentestraat 12, Minderhout. 15 mei: Rudolf Luisterburg, en Antonia Pluer, Burg. Glenissonstraat 19, Meerle.

kinderfeest, Begijntjes laat besluit, nieuw leven in te blazen. Hij suggereerde een subsidie waarmee men goed presterende groepen met een prijsje kon belonen en hij stelde voor dat een jury over de prestaties zou oordelen. Zo geschiedde en, sinds Deken Lauwerys, Louis Doms e.a. wegens ouderdom geen jurylid meer waren, bleef Wies als oudste lid over om voorzitter te spelen. Hij had er wel zicht op want het toneel zat hem in het bloed. Ast Fonteyne ontdekte zijn acteurstalent reeds op het Seminarie en later werd Wies een der knapste toneelspelers in de groep van 'den Bond' waarmee regisseur, Louis Michielsen, amateurtoneel van hoog niveau bracht. Uit de vijftiger jaren zullen velen zich nog de topprestatie van Wies Haseldonckx herinneren in de hoofdrol bij 'De koopman van Venetië' door W. Shakespeare. Het was alom geweten; op het ogenblik dat Wies Haseldonckx de leeftijd bereikte om een welverdiende rust te genieten, ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij wist waar hij voor stond en toch kwam er nooit een klacht over zijn lippen. Hoogstraten zal Wies Haseldonckx dankbaar in de herinnering bewaren. J. B. 16 mei: Guy Luyckx, Lod. De Konincklaan 347, Hoogstraten en Christine De Meester, Lod. De Konincklaan 351, Hoogstraten. Nieuw adres: Houthulststraat 84, Antwerpen/D Merksem. 22 mei: Ludo Donckers, Voort 28, Meerle en Rita Cuylaerts, Nieuwdreef 35, Beerse. Nieuw adres: Voort 28, Meerle. 22 mei: Joannes Jacobs, Voort 91, Meerle en Tania Clappaert, Oranjestraat 31/33, Antwerpen. Nieuw adres: Oranjestraat 31/33, Antwerpen. 22 mei: Christiaan Schalk, De Mosten 10 en Greta Jansen, Groot Eyssel 52, Meerle. Nieuw adres: De Mosten 12, Meer. 22 mei: Dirk Vervoort, Torenakker 9, Minderhout en Monique Aerts, Rooimans 24, Wortel. Nie adres: Van Aertselaerstraat 78, Minderhout. 23 mei: Johan Bastiaansen, Allenweg 5, Zevenbergen en Lief Boeren, Groot Eyssel 33, Meerle. Nieuw adres: Hoogstraatsesteenweg 55A, Rijkevorsel. 27 mei: Walter Govaerts, Venhoef 54, Hoogstraten en Chantal Cuylaeris, Gierlebaan 1, Vosselaar. Nieuw adres: Gierlebaan 1, Vosselaar. 27 mei: Jan Bolckmans, Moerstraat 64, Hoogstraten en Liliane Matthé, Langenberg 27, Wortel. Nieuw adres: Moerstraat 64, Hoogstraten. 27 mei: Lambert Suik, en Cornelia Deelen, Tinnenpotstraat 35, Hoogstraten. 29 mei: Hendrik Graujnans, Donkakker 60, Meer en Liliane Sterkens, J. Lijsenstraat 41, Meer. Nieuw adres: Wildertstraat 4, Meer. 29 mei: Boudewijn Hendrickx, Lacyns 27, Rijkevorsel en Hilde Van Bergen, Bergenstraat 14, Minderhout. Nieuw adres: Borselhoeve 6, Minderhout. 31


ir 29 mei: Gert Brosens, St. Lenaartseweg 63, Hoogstaten en Anne Snoeys, Schootsenhoek 23, Baarle-Nassau/NL. Nieuw adres: Lindendreef 68, Hoogstraten. 30 mei: Jan Leenaerts, Maxburgdreef 4, Meer en Christel Snoeys, Vooraard 16, Minderhout. Nieuw adres: Vooraard 16, Minderhout. 30 mei: Luc Van Gils, Zondereigen 49, Baarle-Hertog en Maria Boudewijns, Lage Rooy 16, Meerle. Nieuw adres: Zondereigen 49, BaarleHertog. 30 mei: Rudolph Brejaart, en Christine Roeffen, Vrijheid 213, Hoogstraten.

R

Overlijdens

5 mei: Maria Roos, 51 jaar, echtgenote van

Adrianus Aerts, Jan Van Cuyckstraat 1, Hoogstraten. 5 mei: Maria Van Bael, 78 jaar, ongehuwd, Gelmeistraat 60, Hoogstraten. 9 mei: Cornelis Buylinckx, 74 jaar, weduwnaar van Maria Jeuris, Desmetstraat 46, Minderhout.

12 mei: Lambert Herrijgers, 75 jaar, echtgenoot van Maria Zagers, Bosuil 10, Wortel. 16 mei: Catharina Jochems, 89 jaar, weduwe van Constant Hendrickx, Chaamseweg 22, Meerle. 20 mei: Frans Gerardi, 76 jaar, ongehuwd, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 20 mei: Adriaan Rombouts, 74 jaar, echtgenoot van Theresia Bartholomeeusen, Minderhoutsestraat 119, Minderhout. 21 mei: Marc Verheyen, 20 jaar, ongehuwd, Gestelsestraat 51, Meer. 22 mei: Jan Van Ginneken, 66 jaar, ongehuwd, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten. 24 mei: Paulina De Beuckeleer, 88 jaar, weduwe van Alphonsus Hens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25 mei: Maria Brughmans, 50 jaar, echtgenote van Fernand Bilcke, Vrijheid 124-126, Hoogstraten. 29 mei: Jozef Van Aperen, 66 jaar, echtgenoot van Joanna Peeters, Lod. De Konincklaan 280, Hoogstraten. 31 mei: Marinus Oosters, 65 jaar, echtgenoot van Annette Meijnders, Strijbeekseweg 71, Meerle.

Meer nieuws dank zij... Als ik trouw verzeker ik mij bij een erkend makelaar En gij... Ik ook En daarom gaan we zeker naar: ZAKENKANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS

_

Rommensstraat 7 Te). 03/315.72.54.

2321 Hoogstraten (Meer)

LASER SHOW HOOGSTRATEN

fJ

APOTHEKERS

Van 26 juni tot 3 juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.: 3 14.5 1. 50. Van 3 tot 10 juli:APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel.: 315.77.73. Van 10 tot 17 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel.: 314.60.04. Van 17 tot 24 juli: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel.: 014/63.33.83. Op zaterdag 18 juli: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel.: 315.77.73. Van 24 tot 31juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel.: 315.73.75.

LI1

HUISDOKTERS

Zondag 28 juni: DR. GEERT FAES, H.Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel.: 314.50.10. Zondag 5 juli: DR. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten, tel.: 314.38.48. Zondag 12 juli: DR. DOM INIQUE VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel.: 315.87. 15. Zondag 19 juli: DR. HOLVOET, V. Aertselaerstraat 70, Hoogstraten, tel.: 3 14.3 1.66. Dinsdag 21 juli: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel.: 3 14.57.84. Zondag 26 juli: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel.: 3 15.82.21.

IuII'ccr I',ulchr

bouwmaterialen

Schoorstraat2 (Hal) 2'22 \IJipr)q li'..'ut

telefoon 03/315.75.17

Uit de oude doos

.,-,

Zelfs voor de oudere lezers is de tijd van de stoomtram een vage herinnering. Wie kan ons iets meer vertel/en over deze foto? Waar en wanneer werd deze foto gemaakt? Welke mnuziekmaatschappij maakt zich hier klaar om te spelen bij welke gelegenheid? Op de geven van het gebouw - waar de Nederlandse vlag wappert - lezen we o. a.: station - tram - logement - stalling. Op de voorgrond zien we een tramspoorwissel. Reakties zijn altijd welkom op onze redaktie.

32

biedt u betaalbare kwaliteit!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.