juni 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR JUNI 1987 PRIJS: 40 F. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Een spreekvaardig Kempenaar, dat bestaat! TOM PEETERS

Ter meerdere eer en glorie van Hoogstraten! V.B.H. of V.V.V.?

Jos Bruurs nogmaals op de praatstoel 13 Nog meer vandalisme Eeii lIale eeuw voetbal iii Meer Wonen op het Hocfijzer .


Ter bevordering van Hoogstraten Succesrijk en geslaagd Als Hoogstraats blad hebben wij het omzeggens altijd over Hoogstraatse mensen en Hoogstraatse toestanden. Sommigen vinden dat smal bekeken, wij niet. Alles bij mekaar gaat het dan toch over meer dan 15.000 medeburgers verspreid over 6 dorpen. Daar zijn genoeg merkwaardige wezens bij om tot in lengte van dagen over te schrijven, genoeg evenementen om te prijzen en voldoende wantoestanden om aan te klagen. Aanklagen, eigenlijk doen we dat weinig. Want als je nagaat hoe er gescholden, gevloekt, geroddeld en gemopperd wordt in het dagelijks leven, dan zijn wij toch heel braaf. Bij ons staat het zwart op wit, en dan is voorzichtigheid geboden. Daarom schrijven wij over geslaagde avonden, succesrijke optredens, een talrijke opkomst. Zelden wordt iets een flop genoemd, en dan nog 'blijft men optimist', is men 'klein maar dapper', 'oud maar kras' en vooral 'van veel goede wil'... Hoewel eenieder het erover eens is dat volmaaktheid niet van deze wereld is en ernst soms dodelijk saai kan zijn, toch wordt het ons maar moeilijk vergeven als wij oog hebben voor de schaduwzijden van geslaagde evenementen (die wij dan preuts schoonheidsvlekjes noemen) of al eens lachen met de ernst van het plechtig vertoon; zelfs als Jan en alleman het over dikke nekken heeft, mogen wij dat niet voluit op papier zetten. Want bovenal wordt van ons verwacht dat wij ten allen tijde de mantel der liefde bovenhalen waarmee al het minder fraaie kan worden bedekt. Maar soms balen wij daar van.

Het toeristisch seizoen komt er weer aan en hopelijk ook de toeristen. Sinds jaar en dag is de VVV hier bezig om de vakantiegangers de weg naar Hoogstraten te wijzen met als hoogste troeven: 'Hoogstraten: zijn Kerk, zijn Begijnhof, zijn Stadhuis, zijn fiets-en wandelpaden!' Verder zijn er ook nog de jaarlijks weerkerende evenementen: H. Bloed, de beiaardconcerten en Begijntjes Laat Besluit. Allemaal aantrekkelijkheden die verleden jaar toch meer dan 3000 bezoekers over de drempel van de raadskelder brachten alwaar ze informatie en begeleiding kregen op hun tocht door het Land van Hoogstraten. En toch .... sornmige Hoogstratenaren vinden die VVV-werking maar armzalig en de resultaten pover. Volgens hen zou het beter kunnen, en voorâl anders. Wat minder aandacht voor al die serieuze kerken en brave wandelroutes en wat meer oog voor het vertier: de kermis, de jaarmarkt .... Gekende koppen werden bij elkaar gestoken en een nieuw genootschap werd gesticht: de 'Vereniging ter bevordering van Hoogstraten'. Bedoeling is 'Hoogstraten tot vèr buiten zijn grenzen bekend maken, bezoekers naar hier halen (sleuren eigenlijk)', zo stelt de nieuwe vereniging zich voor aan de Hoogstraatse middenstanders aan wie om steun wordt gevraagd. Want zonder geld kunnen de grote plannen niet verwezenlijkt worden. En die zijn groot: de uitbouw van een toeristische dienst (naast het VVV-kantoor in het Stadhuis?), verspreiden van folders, uithalen van stunts (Sinterklaas per helicopter naar Hoogstraten halen), enz. Allemaal zaken waar zeker veel volk op afkomt, zoals op de jaarmarkt binnenkort met de fameuze stratenloop die voor de gelegenheid werd herdoopt tot 'corrida van Hoogstraten' (al zullen er bij ons weten geen stieren worden losgelaten, maar je weet nooit...)

Corrida of geen corrida, zonder geld kan er van al die mooie plannen niets in huis komen. En dus moet er geschooid worden, en zoals dat in de tijd van de lege schatkisten gebruikelijk is, klopt men aan bij de bedrijven. Sponsering dus. Grote en kleine ondernemingen, hier en elders, worden aangesproken of aangeschreven voor steun voor het nieuwe initiatief. En wie klopt er aan de deur? Politiecommissaries Omer Meeus. Hij is de ere-voorzitter van de nieuwe vereniging en ondertekent voluit met zijn naam en functie de brief waarin de Hoogstraatse middenstanders om financiële steun wordt gevraagd. Hoe goed zijn bedoelingen ook zijn, hoe groot zijn inzet, toch stellen wij ons daar enkele vragen bij. Want .... als men nu liever niet meedoet en geen steungeld betaalt, wat dan? Niemand, ook de braafste burger niet, wil graag op een slecht blaadje staan bij de politie. Een mens kan nu eenmaal op zoveel maniere •n over de schreef gaan: eens verkeerd parkeren, veiligheidsgordel vergeten ... Tenslotte heeft de politie veel macht, zeker in een dorp waar iedereen elkaar kent. Je kunt het zo'n beetje vergelijken met vroeger, toen mijnheer pastoor bij zijn parochianen aanklopte voor zoiets als de Pauselijke Liefdewerken. Allemaal goed bedoeld maar die parochiaan kon toen ook moeilijk weigeren, zijn eeuwig heil kwam misschien in het gedrang als hij zijn pastoor zou afwijzen, zo dacht die parochiaan toch. Zou de heer commissaris er zich van bewust zijn dat sommige middenstanders wat huiverig worden en zich misschien in hun tijdelijk heil bedreigd voelen als hij of zijn afgevaardigde bi] hen komt aankloppen voor steun? Er bestaat nog zoiets als machtsmisbruik en hoewel wij hier niet willen schrijven dat die macht ook misbruikt wordt, zou het beter zijn om de kans daartoe zoveel mogelijk te vermijden.

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 B.T.W.: 419.121.756 FI.R.T.: 44.797 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten (Wortel)

Op donderdag 25 juni verschijnt de volgende Maand. Medewerkers, zorg tijdig voor bladvulling, liefst v'ér 11 juni. De deadline is op zondagavond 14 juni.

%fr

autobanden

* merkbanden * occassiebanden

* *

reparaties * depannage *

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05


mon in de moond Na tweeëntwintig jaar in dit leven... Om op de redactieraad van dit maandblad niet eeuwig te moeten blijven zeuren over het feit dat enkel mensen van de tweede of derde jeugd aan bod komen, zijn we maar op zoek gegaan naar iemand in zijn eerste jeugd. Gelukkig stak de nationale pers ons een helpend handje toe. Immers, buiten de regionale bladzijden en de ongevallenrubrieken, gebeurt het niet zo vaak dat een mede-stedeling een vermelding haalt op krantenpapier. Misschien is het u niet opgevallen maar enkele weken berichtte iedere correspondent uit Den Haag over de resultaten van de Katholieke Universiteit Leuven, verder KUL genoemd, over de Internationale Telderswedstrijd voor recht-studenten. Onder diegenen die daar met de lauwerkrans gingen lopen was een rasechte Hoogstratenaar, met name Tom Peeters. Ziedaar de redenen om eens naar de Moerstraat af te zakken.

Even voorstellen, wie is Tom Peeters ? Ik werd geboren in Turnhout op 04.10.1964 als derde zoon van Raf Peeters (goed bekend in Seminarie-middens) en Clara Druyts. De Moerstraat 29 is al die jaren mijn thuis geweest. Van mijn eerste jaren kan ik me niet zoveel herinneren. De kleuterafdeling van Het Spijker was mijn eerste ervaring met het schoolse onderricht. Nonnen heb ik daar niet gekend, enkel maar juffrouwen, maar daar is me niet veel van bijggebleven. Op de gemeentelijke lagere school passeerde ik bij de beide Versmissens, zowel vader Charel als zoon Jef. Om dan na het vierde leerjaar aan de hand van vader naar het Seminarie te stappen. In het middelbaar werd het de afdeling latijn-Cirieks, het PMS hari het zo bepaald. L)ie richtin2 zou in de lijn van mijn mogclijkli,dit liggII. Ik licb toe dan ook nooit beklaagd want al die studiejaren zijn zonder problemen verlopen.

heid en is men op zichzelf aangewezen. Belangrijk is voor jezelf de grenzen bepalen. Juist bepalen wanneer er gestudeerd moet worden in een balans met ontspanning. Voor mezelf heb ik dat steeds kunnen doen, zowel hier in Hoogstraten als nadien in Leuven.

Voor mij was het hoogtepunt van het studentenleven wel de studentenrevue in mijn tweede licentie. Onder een technisch-professionele begeleiding mogen we dan twee dagen optreden in de stadsschouwburg. Aan de hand van toneel en zang worden de proffen dan eens in hun hemd gezet, zonder nadien represailles te moeten vrezen. Zelf heb ik me daarin bezig gehouden met de muziek, welke ik zelf schreef, nieuwe moderne stukken en ook covers. Ik heb dan een orkest bijeengeronseld waarmee we de stukken repeteerden. Het nam wel veel meer tijd in beslag dan ik had verwacht, maar het is toch mijn mooiste herinnering aan het studentenleven. De proffen zelf gaan er prat op om in de revue ten tonele gevoerd te worden. Ze zouden er niet blij mee zijn als zij niet in het stuk voorkwamen, want dan zouden zij het voorbije jaar niets te vertellen hebben gehad. Met diezelfde muziekgroep namen wij deel aan het inter-facultair-songfestival waar we derde eindigden.

Wat dan met het studentikose ?

En dan die Teldersprijs...

De eerste twee jaar in Leuven was dat maar slappekes. Maar in het derde jaar is dat stilaan los gekomen. Ik merkte dat ik meer tijd overhad en toen ben ik me meer en meer in het studentenleven gaan inleven. Dat wil niet zeggen dat we niet af en toe een pint gingen pakken maar de tijd was beperkt, en ik heb niet het gevoel me tekort te hebben gedaan.

Die wedstrijd is een Europees-internationaal gebeuren, tussen de verschillende rechtsfaculteiten. De prijs wordt genoemd naar Drs. Telders, een Nederlands rechtgeleerde die overleed in een van de concentratiekampen tijdens WO-lI. Eerst wordt op nationaal vlak gestreden om

En dan naar Leuven om rechten te studeren... Ik heb wel even getwijfeld over wat te gaan studeren maar positieve wetenschappen lagen me niet zo goed en humane wetenschappen leken me te abstract. Recht is iets waarmee we allemaal ieder uur van de dag te maken hebben en door het feit dat mijn broer reeds in Leuven op kot zat, is die keuze zo uitgevallen. De eerste jaren waren wel zwaar kennisverwervend maar eenmaal in de licentie komt er meer en meer tijd om ook dingen naast het puur studeren te doen. Nu het laatste jaar is het een plezier om naar de Unief te gaan. We krijgen enkel keuzevakken en dit geeft je een gevoel dat je al met één been buiten de opleiding staat, de praktijk lonkt.

Wat is belangrijk om goed te kunnen studeren ? Het belangrijkste is een ontspannen studiesfeer. Van huis uit heb ik die steeds kunnen proeven. Thuis werden we gestimuleerd in het studeren. Eenmaal in Leuven op kot krijgt men, door het van huis zijn, de vrij-


België te mogen vertegenwoordigen. Dit jaar namen 3 faculteiten deel, namelijk deze van de VUB, de ULB en dan wij van de KUL. Uit die selectie kwamen wij als eerste uit en ik durf zeggen dat de concurrentie van die andere faculteiten wel zwak was te noemen. De voorbereiding op deze competitie was wel zeer zwaar en slorpte heel wat tijd op. Er moeten schriftelijke conclusies en pleidooien voorbereid worden over de fictieve rechtszaak die het onderwerp van de wedstrijd is. Dit jaar was het gegeven als volgt: Een ongeval in een kerncentrale-opwerkingsfabrick gcicgcn op een 60 tal km van een naburige staat. Een staat die zich altijd Lo1gcn gcmaakt heeft over deze fabriek en die als het ongeval gebeurd is, zware maatregelen neemt en dus ook schadevergoeding gaat vragen. Tsernobyl zal in de keuze van dit onderwerp wel meegespeeld hebben. Wij hebben massa's materiaal, kranten en tijdschriften, doorworsteld over dit onderwerp. Verder was het dan uitzoeken hoe men binnen het internationale recht best tot een samenwerking zou kunnen komen bij dergelijke probleemsituaties. Als winnaars van de Begische voorronde trokken wij dan naar Den Haag, naar het internationale gerechtshof in het Vredespaleis. Voor dit hof worden internationale conflicten bepleit, denk maar aan de zaak van de mijnen in de havens van Nicaragua. Voor dit hof verschijnen dan 12 universiteitspioegen uit 12 verschillende Europese landen. Ook daar worden voorrondes gehouden en de twee winnaars van de voorronden komen in finale. Net als het jaar voordien waren dit België en Nederland. En België, wij dus, behaalden de eerste prijs. Ook kregen we de prijs voor de beste geschreven conclusies en werd iemand van onze ploeg uitgeroepen tot de beste pleiter van het toernooi.

Wat na het behalen van deze prijs ? Of ik nu verder ga dan dit internationale recht zal de toekomst nog moeten uitwijzen. Aanrecht zijn zoveel facetten en zijn er zoveel mogelijkheden om ergens aan de bak te komen dat het niet makkelijk is nu reeds te bepalen wat ik zou willen gaan doen. Het winnen van de prijs was zeker wel een prestigezaak. Een gelegenheid om jezelf aan die faculteit, met 400 laatste jaars-studenten te laten opmerken, is in die zin belangrijk. Ik denk er over na om eventueel nog iets bij te gaan doen. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar het internationale handelsrecht, want daar liggen misschien wel de meeste beroepskansen en een gelegenheid om in het buitenland te gaan studeren zou ik niet zomaar voorbij laten gaan.

Naast studeren is er nog wel iets anders in het leven... Mijn grote passie is dan wel de muziek. Reeds toen ik een kleine bengel was en mijn grotere broers reeds naar de muziekschool mochten, was ik er als de kippen bij om op het pianoklavier te kunnen tokkelen en leerde ik uit hun boekjes. Ook nu nog. Op weg naar huis beginnen als het ware mijn vingers te kriebelen om toch maar zo snel mogelijk het klavier te kunnen strelen. Ik heb wel geen tijd om daarin lessen te gaan volgen. Ik heb het wel gedaan tot mijn 18 jaar aan de jeugdmuziekschool in Hoogstraten waar ik heel veel muzikale kennis heb opgedaan en heel wat muziekjuffrouwen,

waaronder spijtig genoeg niet Juf. Denis, heb versleten. Mijn mooiste herinneringen liggen dan ook op het muzikale vlak. Zoals reeds verteld, is naast het meespelen in de Leuvense revue, ook het meespelen in het Seminarie-orkest voor mij heel plezierig geweest. Muzikaal gaat mijn voorkeur wel uit

Dit is een vraag die men mij eigenlijk in september zou moeten komen stellen . Immers de voorbereiding op een examen begint reeds bij aanvang van de cursus. Doelmatig studeren is belangrijk, in een evenwicht met ontspanning. Gefoefel, zoals formules op de billen schrijven, stilo's en horloge's met mi-

naar New-Orléans-muziek zoals de MarckRiver-Band die speelt, en van hen ben ik dan ook een trouwe fan. Naar hen gaan luisteren is voor mij ontspanning. Ik heb er altijd van gedroomd ook zo goed te kunnen spelen. Het zelf componeren is bij eenvoudige dingetjes gebleven zoals de stukjes voor 'Begijntjes laat besluit', hier op de Statie.

niatuurboekjes in, heb ik nooit gebruikt. Ik zou het gevoel hebben dan alleen maar mezelf te bedriegen.

Andere hobby's? We zien hier practisch het stadion van HVV in de tuin liggen... Voetbal heeft noch mijn, noch een van mijn broers ooit kunnen bekoren. Waarschijnlijk hebben wij Peters-sons twee linker voeten. Om uit te gaan ligt Hoogstraten me niet zo. In de High-street ben ik ooit eens een kwartiertje binnen geweest, maar toch ligt Leuven me beter. Om niet te zeggen dat ik alle TD's afschuimde, want daarvoor had ik geen interesse. Ik ga altijd als ik weet er veel bekenden te ontmoeten.

Wanneer dit artikel van de persen komt is het einde mei en zitten er weer een massa studenten in examenvrees. Een gouden tip misschien ?

• IC

Wat nu met de jeugd ? De jeugd van nu is waarschijnlijk niet meer zo revolutionair als vroeger. De studenten aan de Iinief pretenderen niet meer wereldveranderaars te zijn maar zij zijn wel heel ambitieus. De generatie die nu op de arbeidsmarkt komt, is bereid om hard te werken maar verwacht er ook heel wat van, en zij stellen dan ook hoge eisen. Voor mezelf voel ik mijn jeugd nog niet afgesloten en hoop ik gans mijn leven iets van mijn jeugd te behouden. Hopelijk op een af ander advokatenkantoor.

Tot daar Tom Peeters. Het is wel geen Boudewijn de Groot-Testamant van een jeugd, maar de goede jeugdherinneringen die draag je mee zolang je verder leeft. •

BloemsierKunst

_0

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26


VANUIT HET STADHUIS*## — Wijzigingen in de CVP — Grootse bouwplannen De CVP die in deze legislatuur reeds enkele zware klappen heeft moeten inkasseren met het verdwijnen van de raadsleden Desmedt en Sterkens en de verscheurdheid in eigen rangen, is ook de laatste weken niet van miserie gespaard gebleven. Vooreerst was er het overlijden van Marcel Vanderbruggen, voormalig schepen en één van de toonaangevende figuren in de CVP-fraktie. Daarnaast was er de spanning die in eigen rangen zodanig was uitgegroeid dat een definitieve breuk onvermijdelijk werd. De raadsleden Van Huffel en Snijders werden uit de partij gezet zodanig dat men met slechts zeven raadsleven het laatste jaar zal ingaan. Wellicht heeft deze amputatie echter het politieke leven van de CVP gered. Met drie nieuwkomers op nauwelijks 15 maanden worden de rangen wat dichter aaneengesloten en kan er van echte eenheid sprake zijn. Het nieuwe raadslid, August Adams van Minderhout, heeft in ieder geval zijn eerste ervaring al opgedaan met het vaak weinig fraaie spel in de Hoogstraatse raadszaal. De 'onafhankelijkheid' van de raadsleden Van Huffel en Snijders blijkt vooralsnog een rekbaar begrip. Voorlopig zien wij een gelijklopend stemgedrag met dit van de KGBleden. In een persnota betreurt raadslid Van Huffel dat hij als lijstaanvoerder en fraktievoorzitter van de CVP niet aan de wensen zou hebben voldaan. 'Het oordeel laat ik over aan de gemeenschap nu en in de toekomst.' Intussen zit de gemeente Hoogstraten nog met een zware baksteen in zijn maag. Restauraties, nieuwe schoolgebouwen, enz. vormen de hoofdschotel van de laatste raadszitting. IKO staat echter op de ereplaats en de voltooiing nadert kost wat kost, ook al komt de goedkeuring pas achteraf.

Marcel Vanderbruggen overleden Op 21 april '87 is Marcel Vanderbruggen na een lang aanslepende ziekte gestorven. Marcel was gemeenteraadslid voor de CVP maar reeds geruime tijd niet meer in de mogelijkheid de raadszittingen mee te volgen. Bij de fusie in 1976 werd hij schepen van Financies in de CVP-FB coalitie. Het was voorzeker een zware klus om al de financies uit de verschillende deelgemeenten tot één geheel terug te brengen, en hij heeft er vaak heel wat kritiek voor gekregen. Na de verkiezingen in '82 werd Marcel opnieuw verkozen maar toen zetelde hij als raadslid verder zolang zijn gezondheid het hem toeliet. Op de raadszitting van 4 mei werd er ter zijner nagedachtenis één minuut stilte in acht genomen. Schepen Pauwels beschreef het overleden raadslid als een boegbeeld van de land- en tuinbouw, en de pionier van de huidige vooraanstaande plaats die de tuinders momenteel bekleden in de Noorderkempen en in gans het land. Zijn persoonlijkheid was er een van strijdbaarheid en doottastendheid en dat zal ons altijd liijlilijveii.

Schepen Sprangers betreurt dat de CVP nu reeds voor de derde maal getroffen wordt in hun vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw. Hij heeft woorden van lof voor de kennis van zaken en de toekomstgerichte ideeën van het overleden raadslid. Velen hebben hem leren waarderen omwille van zijn korrektheid in zijn afspraken. Ook het behoud van het leefmilieu lag Marcel aan het hart, en dat Meerle één van dc mooiste dorpskernen is geworden, heeft men voor een groot deel aan hem te danken.

De opvolging De eerste opvolger die in aanmerking komt om de plaats van Marcel Vanderbruggen in te nemen is Vic Peeters van Minderhout. Vic is evenwel vastbenoemd werkman aan de gemeente en dit zou onverenigbaar zijn. Men kan in dit geval onmogelijk werkgever en werknemer zijn. Doch de interesse om te zetelen in de raad is blijkbaar erg groot en Vic denkt zelfs aan ander werk. Dit brengt met zich mee dat er pas maandag, de dag van de raadszitting zelf, een brief wordt af gegeven aan het college waarin Vic Peeters zijn kandidatuur intrekt. Op de raadszitting van 4 mei wordt de brief van Vic Peeters voorgelezen. Raaclslid Verlinden verzoekt vervolgens dc heei

Adams op te roepen voor de eedaflegging. August Adams is de eerstvolgende opvolger die in aanmerking komt, en hij is aanwezig in de zaal. Voorzitter Aerts repliceert hierop dat men niet de tijd gehad heeft om die gegevens na te kijken en weigert op het verzoek van raadslid Verlinden in te gaan. Op dat moment bestaat de raad uit 9 KGB, 2 'onafhankelij ken', 4 FB en slechts 6 CVP. Wie de interne keuken een beetje kent, kan daaruit afleiden dat er bij mogelijke stemmingen een 11 tegen 10 tot de mogelijkheden behoort. Er staan op de agenda namelijk enkele punten waarover de raadsleden nogal sterk verdeeld zijn, zoals de aanvraag tot klasseverheffing die door CVP en FB reeds enkele malen is weggestemd. Wanneer schepen Aerts niet toegeeft, stapt gans de CVP-fraktie op. FB volgt dit voorbeeld en KGB blijft alleen achter met de 2 ex-CVP-raadsleden Van Huffel en Snijders. Voorzitter Aerts schorst de vergadering, burgemeester Van Aperen wordt opgebeld om toch maar het voldoend aantal leden te hebben om wettelijk te kunnen vergaderen, doch hij komt niet opdagen. Na een half uur sluit schepen Aerts de vergadering omdat men niet meer voldoende in aantal is. Tijdens deze korte vergadering krijgen wij van de CVP de volgende mededeling: 'Ondergetekenden, CVP-gemeenteraadsleden van Hoogstraten, verklaren hiermee dat zij de gemeenteraadsleden A. Van Huffel en J. Snijders niet meer beschouwen als behorende tot de CVP-fraktie. Hoogstraten, maart 1987.' Ondertekend door de 7 CVP-raadsleden alsook door de voorzitter en de secretaris.

August Adams Op de raadszitting van 11 mei wordt August Adams officieel voorgedragen tot opvolger van de overleden Marcel Vanderbruggen. Het nieuwe raadslid is afkomstig van Rijkevorsel, is 48 jaar oud, en woonachtig op Achteraard 5 te Minderhout. Hij kwam in 1982 vttoi dc eerste maal op de CVP-lijst en

I.-

r:. 1

21

W

CVP-opvolgers Adams (lin k, v 1 li i,s) t , ucht iiig van de benoeming. Vic Peeters haakte af en Gust Adams diende noodgedwongen een week uitstel te aanvaarden.


haalde 312 stemmen, de meeste van alle opvolgers, doch hij stond ver achteraan op de lijst. Gust is landbouwer en in die hoedanigheid zal hij wellicht dichter aansluiten bij het gedachtengoed van zijn voorganger. Met de toetreding van August Adams is dit reeds de vijfde opvolger bij de CVP die aan bod komt. De vier vorigen zijn Snijders (i.p.v. Michielsen), Fr. Adams (i.p.v. Desmedt), F. Bilcke (i.p.v. Sterkens), en Vie Peeters.

Nieuwe schoolgebouwen te Meer? De gemeentelijke basisschool Meer-Meersel Dreef heeft 3 vestigingsplaatsen, nl. in de Terbeeksestraat, in de Donckstraat en in Meersel. De gebouwen in Meersel en in de Terbeeksestraat zijn eigendom van de gemeente, in de Donckstraat zijn ze eigendom van de vzw. Dekanale Werken. In de Donckstraat bevinden zich 7 klassen van het kleuteronderwijs met 141 leerlingen en 8 klassen van het lager onderwijs met 154 leerlingen. Het voorstel van de schepen van Onderwijs, Karel Pauwels, bestaat er in, de lokalen in de Donckstraat te verlaten en 7 nieuwe klaslokalen, een refter en specialisatieklassen te bouwen in de Terbeeksestraat. Hier bevinden zich momenteel reeds 6 klassen van het lager onderwijs met 131 kinderen. Schepen Pauwels geeft verdere uitleg op de raad en motiveert zijn voorstel. Wij vatten samen. Reeds vanaf '83 dringt het oudercomit茅 aan op een aanpassing en nieuwbouw van de schoolgebouwen. Met de eigenaar is er in het contract overeengekomen de gebouwen te herstellen. Wegens de uitbreiding van de school groeide de noodzaak van nieuwe lokalen en werden er reeds 2 prefablokalen aangekocht. Vanaf 1 oktober kwamen er een aantal lokalen Vrij waarin voorheen Vito gehuisvest was. Deze lokalen zijn echter in slechte staat en beantwoorden helemaal niet aan de brandveiligheid. De eigenaar heeft evenwel geen financies voor hersteilingswerken. De inspectie dringt aan op een spoedige regeling. De commissie Onderwijs is voorstander de gebouwen in twee fasen te herstellen: eerst het lager onderwijs, later het kleuteronderwijs. De leerkrachten opteren evenwel voor een nieuwe school. Het uiteentrekken van lagere school en kleuterschool zien zij als nefast. Later werd aan de commissie een dossier voor een totale vernieuwing voorgelegd. De totale kostprijs wordt geraamd op 87,8 miljoen: 60 01贸 hiervan wordt betoelaagd door het Ministerie, het overige bedrag zou ten laste komen van de gemeente (35,1 milj.). De tussenkomst in de leninglast is mogelijk van het Bouwfonds, gespreid over 30 jaar, zodat de jaarlijkse last 1,2 miljoen zou bedragen. Raadslid Koyen vindt dat er in gans deze redenering veel waarheid zit maar heeft toch een aantal bedenkingen. Vooreerst zijn er momenteel in de gemeente vele projecten aan de gang zoals het Begijnhof, de omgeving van de kerk, de sportvelden, enz. Zouden wij niet beter eerst deze dossiers afwerken en prioriteiten stellen. Daarnaast komen de afspraken met het vrij onderwijs nogal duister over. De Vrije scholen huren gebouwen van de gemeente. Wanneer deze gebouwen nu slecht zijn, bouwt de gemeente er nieuwe. De gemeente huurt gebouwen van de vrije

scholen. Zijn deze gebouwen nu slecht, dan bouwt de gemeente opnieuw! Er is verder altijd de voorkeur gegeven om de dorpsschool in te plannen in de dorpskern. In de Donckstraat wordt volledig tegemoet gekomen aan de suggesties van vroegere studies: centrale ligging, kleinere en veilige wegen, grote spreidingsmogelijkheden enz. De Terbeeksestraat daarentegen is veel drukker en het verkeer is er sneller, dus gevaarlijker. Tot slot vindt raadslid Koyen het weinig opportuun om 1,5 jaar voor de verkiezing met zulk projekt uit te pakken. Schepen Pauwels beaamt dat er al veel projecten lopen maar vindt het wijselijk op tijd toelagen aan te vragen vermits er hoe langer hoe minder geld is op de Ministeries. De gemeente heeft echter geen gronden in de Donckstraat en die zouden dan nog moeten verworven worden, terwijl de gronden in de Terbeeksestraat gemeenteeigendom zijn.

deze lokalen bij inschakelen. Twee mogelijkheden werden er voor de bibliotheek vrijgehouden: nieuwbouw of verbouwing van de vroegere meisjesschool in de Gelmelstraat waar nu de IKO nog gehuisvest is. In 1986 werd er tweemaal aan de raad gevraagd een dossier over nieuwbouw samen te stellen. De geschatte kostprijs is 18 miljoen waarvan 60% gesubsidieerd wordt door de staat. Uiteindelijk werd in het college gezegd dat de bibliotheek naar het oude gebouw van IKO moet. Om deze reden werd door schepen Verhuist aan het college gevraagd deze zaak tijdig te bespreken (voorstel aan het college 29 januari '87). Dit punt werd ver daagd op 3 feb, 10 feb, 24 maart, 2 april (reden: schepen Jansen was toen afwezig). Uiteindelijk werd op 28 april beslist de architekten uit te nodigen op het college. In allerijl hebben de architekten een voorstel voor ver bouwing uitgewerkt. Ze zijn uitgegaan van

Is die houten trap in de Meerse school echt zo smal? Het onderwijs moet nu maar eens buiten de politiek staan. De verkiezingen spelen hierbij geen rol. Raadslid Peerlinck kan zich ook niet verzoenen met de plannen van schepen Pauwels. Er lopen nog te veel projecten die niet uitgevoerd zijn o.a. de Hinnenboomstraat, de verbinding Lindendreef-Buizelstr. Een nieuwe school op anderhalf jaar voor de verkiezingen lijkt hem ook niet erg redelijk, temeer daar men reeds vanaf '83 hierover sprak. De stemming geeft een gelijke stand: 11 v么& (KGB + Snijders en V. Huffel) 11 tegen (CVP en FB). Bij gelijke stemmen wordt het voorstel verworpen.

Bibliotheek in nauwe schoenen De Hoogstraatse centrale bibliotheek zit reeds geruime tijd in nauwe schoenen. De laatste jaren is het aantal lezers sterk toegenomen en het aantal uitleningen lag in 1986 reeds viermaal hoger dan in '81. Hierdoor is de behuizing in de Karel Boomstraat, in hetzelfde gebouw als de gemeentelijke lagere school, veel te klein geworden. Hier beschikt men slechts over 230 m 1 waar er echter 624 m 2 dient voorzien voor een definitieve oplossing. Maar ook de lagere school zit te springen om meer ruimte en wil zo snel mogelijk

de redenering dat de werken in eigen beheer worden uitgevoerd. De bibliotheek zou in het voorste gedeelte van het gebouw worden ondergebracht. Huidige oppervlakte 230 m 2 . Na de verbouwing in de Gelmelstraat 334 m 2 . Aan de buitenzijde van het gebouw wordt niets veranderd. Kostprijs materialen (1.675.130) + BTW + erelonen (= ongeveer 2 milj.). Schepen VerhuIst, verantwoordelijke voor de bibliotheek, kan enkel akkoord gaan als het om een tijdelijke oplossing zou gaan en het dossier voor nieuwbouw dadelijk ingediend wordt. Verder moeten deze lokalen dan wel fatsoenlijk afgewerkt zijn qua nivellering van de vloer en esthetisch ogen en moet er een verantwoorde oplossing gevonden worden voor verwarming en verlichting. Dit kan slechts een tijdelijke oplossing zijn en een verhuis is pas mogelijk na een gehele afwerking. Raadslid Peerlinck wijst erop dat de KGB het de schepen van Kultuur steeds lastig heeft gemaakt, maar de gevolgen zijn nu voor de schepen van Onderwijs die het nu moeilijk krijgt met zijn school in de Karel Boomstraat. De CVP wil geen geld meer uitgeven voor een tijdelijke oplossing. De over-


brenging van de bib naar de huidige IKO zou wel eens lang kunnen duren en extra kosten meebrengen. Daarom is de CVP voor een definitieve oplossing: een nieuwe bibliotheek. En intussen blijft ze waar ze nu zit. Schepen Verhuist stelt als tussenoplossing voor eventueel twee klassen van de gemeenteschool over te brengen naar de Gelmelstraat en dadelijk de nieuwbouw van de bibliotheek te beginnen. Volgens schepen Pauwels zou een splitsing van de school nefast zijn. Een nieuwe bibliotheek, die ik nooit heb willen tegenhouden, zal er niet staan binnen 5 jaar. We moeten dus wel denken aan een tijdelijke oplossing. Dit zijn geen kosten op het sterfhuis, want nadien kunnen deze lokalen nog gebruikt worden door de Muziekschool, het Rode Kruis, enz. Ik heb gezegd dat het onderwijs buiten de politiek moet blijven, het wordt tijd dat ook de bibliotheek buiten de politiek blijft, aldus schepen Pauwels. Wanneer dit punt aan de dagorde komt, wil schepen Jansen dit verdagen. Het zou eerst in het college moeten behandeld worden. Raadslid Koyen maakt zich kwaad, en verwijt het college pure onwil daar dit punt reeds vier maal in het college is voorgesteld. Met 11 tegen 11 wordt de verdaging verworpen. Bij de uiteindelijke stemming over de verbouwing wordt het voorstel door bijna iedereen verworpen. Enkel schepen Pauwels stemt voor.

Bestelbons een lachertje? Bij de goedkeuring van de begroting werd aan het college alleen volmacht gegeven tot 50.000 F voor de gewone dienst. Voor de buitengewone dienst is er geen volmacht. Alle bestellingen voor de buitengewone dienst moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd, hetzij als bestelbon, hetzij als akteneming van bestelling. Raadslid Koyen trekt fel van leer tegen de manier van werken van het college. Het verwijst naar een dertigtal bons die als bestelbon worden aangebracht maar waarvan de zaken al lang geleverd zijn. Dit kan niet door de beugel. Ook raadslid Peerlinck kant zich heftig tegen dit soort praktijken en noemt deze zaak een lachertje. In de dossiers zaten zelfs geen stukken in toen zij die doornamen. De bestelbons worden met 11 tegen 10 en 1 onthouding goedgekeurd. De akteneming van bestelling wordt verworpen (11 tegen 11). Ook met de parking aan de nieuwe IKO krijgen we een gelijkaardig verloop. Men vraagt aan de raad de goedkeuring voor de aanleg van een parking terwijl deze in feite reeds zo goed als klaar is. Bomen zijn reeds aangeplant, afschraapsel van de Hinnenboomstraat is gestort als ondergrond; enkel de bovenbedekking met betonkeien moet nog gebeuren. Raadslid Koyen vindt het een spijtige zaak dat er geen rekening is gehouden met de adviezen van de dorpsraad die hierover vroeger een studie heeft gemaakt alsook met de adviezen van Monumenten en Landschappen. Schepen VerhuIst betreurt het dat de raad nu achter de feiten moet aanhollen. Schepen Jansen verklaart met de deken overeengekomen te zijn deze parking tegen H. Bloed klaar te hebben. CVP en FB keuren de aanleg niet goed, KGB en de 2 ex-CVP'ers wel. Bij Ii tegen 11 wordt deze parking niet goedgekeurd en

wordt daarom de raad opnieuw bijeengeroepen op 18 mei. De lastvoorwaarden voor de levering van betonkeien en voor de beplanting worden daarentegen wel goedgekeurd met 18 tegen 4.

tingen niet nakomt. Dit kan in de toekomst nadelig zijn voor de behandeling van eigen dossiers. Schepen Pauwels vindt het niet logisch dat een gemeente wel moet bijdragen maar helemaal geen inspraak heeft.

Dieven in Hoogstraten?

Het Begijnhof en het Ost-Museum

Schepen Jansen klaagt in een mededeling één van de raadsleden aan wegens 'laster' en eist van deze de intrekking van zijn woorden en de aanbieding van zijn verontschuldigingen. Verder verzoekt hij de vermelding van dit eerherstel in drie dagbladen, zoniet stapt hij naar de rechtbank. Uit de woorden van Schepen Jansen kunnen wij afleiden dat het hier gaat om een uitspraak van raadslid Koyen op de geheime zitting van de laatste gemeenteraad. Hierin zou deze gesproken hebben van diefstal van gemeentegoederen in de Kela, nI. het verdwijnen van een hoeveelheid verf waarmee een villa zou zijn geschilderd. De dag nadien heeft de politie een onderzoek ingesteld bij het personeel, wat veel kwaad bloed gezet heeft, en werden de verdachte personen vrijgepleit. Schepen Verhuist wijst zijn collega Jansen erop dat dit een punt van de geheime zitting was en dat hij op deze manier op zijn eigen tenen trapt. Raadslid Koyen repliceert fel en verklaart dat hij enkel heeft weergegeven wat er in de straat verteld wordt. Het is mijn plicht dit te laten weten en ik heb enkel gezegd: 'Er wordt verteld dat...' Raadslid Verlinden vindt het eveneens erg gevaarlijk dat zulke dingen uit de geheime zitting zo maar op straat gegooid worden. Blijkbaar heeft deze zaak bij het personeel heel wat deining teweeggebracht, maar de mensen aan de perstafel en vele anderen die wij hierover spraken, hadden hier niet de minste weet van. Een storm in een glas water?

De Gulden Coppe Het huis 'De Gulden Coppe' is een van de oudste woningen van de Vrijheid. in deze woning heeft Anton Keldermans, de bouwmeester van de Hoogstraatse Kerk, nog gewoond. De zolder heeft nog de originele 16e eeuwse bevloering en timmerwerk. Na de klassering heeft de eigenaar een restauratiedossier ingediend. Voorlopig komen alleen de zwambestrijding en de dakdichtingswerken ter sprake. Gezien het hier gaat om dringende werken, werd hier na een versnelde procedure toelating verleend. De werken zijn intussen uitgevoerd. Kostprijs: 981.181 + BTW. Deze kosten werden door de Minister van Cultuur verdeeld over: de Vlaamse Gemeenschap 5001ó, de provincie 10%, de gemeente 10%, de eigenaar 30%. Het college heeft reeds bij de klassering het standpunt ingenomen dat zij alleen willen tussenkomen in de kosten van de voorgevel (zicht van de Vrijheid). Deze stelling is door de Minister verworpen. Wettelijk zijn we verplicht de 10% te betalen. De CVP zal dit punt niet goedkeuren. Raadslid Peerlinck waarschuwt voor een financiële ramp voor de gemeente, daar er nog andere zullen volgen. Schepen Verhuist wijst erop dat de gemeente er wettelijk niet tussenuit kan en meent te weten dat er bij Monumenten en Landschappen reeds heel wat ongenoegen bestaat omdat Hoogstraten zijn wettelijke verplich-

Eind '86 beslistte de raad het Begijnhof aan te kopen. Aankopen en dan laten instorten heeft geen enkele zin, meende schepen Verhuist en hij stelde op 1 januari aan het college voor, dit dossier te bespoedigen. 'Daar dit in het college steeds maar verdaagd wordt, kunnen wij niets anders doen dan het rechtstreeks aan de raad voor te leggen', aldus de schepen. We brengen het OCMW in het gedrang die reeds een aantal erelonen uitbetaalde. Intussen zijn er reeds allerlei dossiers in ijltempo de technische dienst gepasseerd terwijl dit maar blijft liggen. Er is een restauratiedossier bijna klaar, het dient alleen afgewerkt en ingediend! Voorzitter Aerts antwoordt hierop dat de gemeente niet het gekwalificeerd personeel bezit. Wij hebben een klasseverheffing nodig, maar die wordt door jullie weggestemd. Wij zullen wachten op de beslissing van goedkeuring en de beslissing van betoelaging. Raadslid Koyen verwijt de voorzitter pure onwil om dit dossier verder af te werken. Want de goedkeuring is namelijk al lang gegeven. In de daarop volgende stemming wordt er met 12 véér (CVP + FB + schepen Pauwels) en 10 tegen, beslist het dossier van het Begijnhof alsook dit van de woningen 9 tot 11 voor het Ost-museum in orde te brengen.

Gewetensbezwaarde in de bibliotheek Met een schrijven van 14 nov. 1986 deelde de Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt het gemeentebestuur mee dat de gemeentelijke bibliotheek in aanmerking kan komen voor de toewijzing van gewetensbezwaarden. De daaropvolgende nota van de dienst personeel aan het college stelde voor dat de schepen van cultuur en de bibliothecaris zich zouden uitspreken over de wenselijkheid van deze zaak. In het college werd de zaak voorgesteld eind november. Met 2 stemmen vÔôr (Sprangers, Verhuist) en 2 stemmen tegen (Jansen en Aerts) en 1 onthouding (Pauwels) werd het voorstel een eerste maal verworpen op 27 november. Nog tweemaal werd het voorstel verworpen. Uit de uitlatingen van de voorzitter dat 'een gewetensbezwaarde in geen geval in kontakt met het publiek mag gebracht worden, daar hij anderen kan aansteken', en dat hij daarom tegenstemde, kan afgeleid worden welke kansen het voorstel op deze vergadering heeft. Hierop werd op 10 december 86 aan de minister meegedeeld dat de gemeente niet in aanmerking wil komen voor de aanwijzing van gewetensbezwaarden. FB, die dit punt op de agenda gebracht heeft, protesteert tegen deze discriminerende uitlating van de voorzitter van het college en is van mening dat de raad deze zaak moet behandelen. Met 11 v&r (FB en CVP), 1 onthouding (Pauwels) en 10 tegen, wordt de aanvraag goedgekeurd.


Een gesprek met Jos Bruurs (deel 2)

De interviewer geïnterviewd

-)

Wat ben ik blij dat Jos Bruurs ondanks alles een optimist is, een vriendelijke en beminnelijke Hoogstraatse burger. In D.H.M. nr. 26, mei 1987, blz. 3-4-5, publiceerden wij het eerste deel van ons gesprek, maar helaas, niet met de schrijver, maar met de monteerder (lay-out) liep blijkbaar alles mis. De twee vragen en antwoorden van 'De andere muziek' en de eerste en tweede vraag van 'Muziek- & zangleraar' moesten achter het deel 'Kerkkoormuziek' staan, omwille van de logische opbouw. Bovendien vergat men nog het slot van het eerste deel te plaatsen. Je mag het gerust weten: ondergetekende is er wel eventjes ziek van geweest. Maar vandaag kunt U kennismaken met het niet aangekondigde vervolg. Hierin spreken we met de organist van Hoogstraten over zijn werk in de kerk, de jeugdmuziekschool, het vere-

nigingsleven, Hoogstraten maatschappelijk en politiek en andere menselijke aspecten van het dagelijks leven.

kan op een schoon orgel spelen en ik voel mij omringd door vele vrienden en mensen die goed meewerken. Dat is voor mij veel belangrijker dan roem en een schoon visitekaartje.

3 II

9 11,4

De organist van de kathedraal der Kempen aan zijn instrument.

Organist en directeur Waarom geen organist als hoofdberoep in een beroemde kerk elders? Ik heb Ooit wel aanbiedingen gehad om te komen lesgeven in het Lemmensinstituut, tot driemaal toe. En omdat ze wisten dat ik graag kerkorganist was hadden ze er nog een kerk bijgedaan. Daar ben ik niet op ingegaan, o.a. omwille van mijn handicap. Ik kan me niet zo gemakkelijk aanpassen in een vreemde woning en omgeving, zeker niet in een stad. Ik had hier ook wortel geschoten, ik was al achter in de dertig en ik zag me toch niet meer verhuizen met vrouw en kinderen. Toen ik begonnen ben in Hoogstraten, had ik ook organist kunnen worden in de hoofkerk van Anderlecht, maar dat was voor deze Kempenzoon helemaal te ver. Een goede vriend en studiegenoot van mij is wel naar Ierland getrokken. In 1967 heeft men mij nog gevraagd om verantwoordelijke te worden voor de kerkmuziek in de kathedraal van Antwerpen om daar met de koren de post-conciliaire kerkmuziek op gang te brengen. Ze hadden daar zelfs reeds een huis voor ons. Maar ik heb altijd geweten dat ik hier zou blijven. Ik hang met te veel vezels vast aan het leven hier in Hoogstraten. Ik ben hier vertrouwd met het verenigingsleven, ik heb een goed werkmilieu, ik

Welke funktie heeft de Jeugdmuziekschool voor lloo gstratcn en om.'eving? Het verhaal van het ontstaan s bekend (lees ons interview met Juffrouw Y. Denis in fl 1-! (1 , lir 74, 6de jr 1.06,84. h17.. 11) Samen met liiffrniiw Denis. Io7ef Tegenbosch en Jan Bonné hebben we deze school gesticht. Dat was hier wel nodig als we bedenken dat in 1954 alleen maar een muziekschool was in Turnhout, Merksem of Lier en Breda. Dus dan was er toch in een hele plek eigenlijk niets. Ik begrijp ook enigszins de weinig enthousiaste houding van her gemeentebestuur. Een dorp van vier á vijfduizend inwoners had toen -lang voor de tijd vaji Fi aus van Mechelen als cultuurminister- geen fiiiaiiciëlc inogelijkheiden voor zulke initiatieven. Zodoende hebben wij een privae inuziekschool opgericht en dat is ze nu nog. En dat wordt met een beetje subsidies, met inbreng van de ouders en met veel offervaardigheid van de medewerkers overeind gehouden. En dat gaat nog Vrij goed ook. Bij ons krijgt men ook notenleer en leert men een keuze-instrument bespelen maar heeft men bovendien ook nog de gelegeheid om te blijven samen musiceren. Men kan bij ons blijven muziek leren en spelen tot 18 jaar of

6

Tekening: Louis Franssen langer. mensen die als kind een hlaasinstri,ment leren bespelen vinden dat nog terug in een fanfare, maar de anderen die bijvoorbeeld piano spelen of een snaarinstrument, komen bij ons ook goed aan hun trekken in onze samenspelgroepen. Het is daaraan te danken dat verschillende leerlingen de weg van de muziek zijn opgegaan voor hun beroep, hoewel dit niet de eerste bedoeling is van de jeugdmuziekschool. Het plezier om muziek te kunnen maken, alleen of in een groep, staat voorop.

j

Jos Bruurs en het ge,nengd koor van Hoogsiraten tijdens liet kerstconcert op zaterdag 19 demeber 1981 in de Begijnhoflkerk van Hoogstraten ter gelegenheid van de huldiging van juffrouw Y. denis bij haar ambtsjubileu,n.


Leven in een gemeenschap Vanwaar komt al die ijver voor het verenigingsleven?

Ja, maar de laatste tijd heb ik wel een aantal dingen afgebouwd. Mijn medewerking staat nu dikwijls op een laag pitje. Ik heb bij het Davidsfonds altijd overtuigd meegedaan omdat ik dat een uitlaatklep vond om muziek te brengen buiten de kerkmuziek, via de muziekclubs, het inrichten van concerten, enz. Ik heb in de V.V.V. meegewerkt omdat ik aan de wieg heb gestaan en omdat ik van Hoogstraten hou en ook Hoogstraten wil laten zien aan andere mensen. Ik heb altijd erg

dan is dat toch spijtig, zoiets is een verarming. Dan zeg ik, ja, we zullen toch nog maar een beetje voort blijven werken totdat we misschien zeker kunnen zijn dat anderen het overnemen en de bestendigheid van ons verenigingsleven kunnen waarborgen. Samen dingen doen voor de gemeenschap is toch belangrijk. Ik ben nogal sociaal voelend. Misschien een wat overdreven woord, maar toch.... Heeft de plaatselijke politiek ook een betekenis in je leven?

Als ik dat zo nationaal bekijk dan heb ik wel

Jos en Simone op hei voetpad in de Vrijheid te Hoogstraten. Hoe dikwijls zoluden zij samen deze afstand van de huis naar de kerk en terug reeds afgelegd hebben?

veel gehouden van het in stand houden van mooie traditionele dingen die iets te bieden hadden. Zo heb ik me ingezet voor Begijntjes Laat Besluit opdat het niet zou verwateren. De creativiteit die daar geboden wordt moet blijven. En dan is er nog de Milac en de Gelmelwacht. Ik 'lees' graag en veel via cassettes maar ik heb ook veel plezier in het schrijven van stukjes. Daarom dat ik graag meewerk aan de Gelmelwacht waar ik me ook verbonden voel door een sterke vriendenkring. En ik wacht maar op de dag dat ze zullen zeggen dat ik voor die vorm van 'jeugdbeweging' te oud geworden ben. Tenslotte is het dat hé! Hoe belangrijk is het verenigingsleven voor het dorps/even?

Het verenigingsleven is een heel belangrijk sociaal element in het dorpsleven. Als een vereniging van werking verandert of verzwakt, is dat op zichzelf niet zo erg als er dan maar een andere is die steviger werkt en hetzelfde werk kan doen. Het is niet zo belangrijk wie het doet, als het maar gedaan wordt. De klacht is niet nieuw en ik vertel zeker geen nieuwe dingen, maar als ge ziet hoe de mensen teveel aan hun televisie gekluisterd zitten en te weinig buitenkomen om eens naar een concert, toneel of cursus te gaan, zich liever individueel afzonderen in plaats van iets samen met anderen te doen omdat ze thuis bij het kastje overdonderd worden,

graag dat een aantal dingen kunnen doorgezet worden. Ik kan niet zeggen: dat is nu eens helemaal tegen de draad in of tegen wat ik daar altijd over gedacht heb. Maar het cultuurbeleid staat mij maar tendele aan. Voor alle cultuur sponsors vinden .... dat is het niet. Dat wordt dan ozo van die goedkope (weinig niveau) cultuur terwille van de gevers. Zo ben ik ook tegen de zogenaamde vrije omroep als dat zo de kant moet opgaan van de Tros en Veronica. De gemeentepolitiek boeit mij heel sterk. De bezorgdheid die ik heb over bepaalde dingen, mijn liefde voor Hoogstraten, dat zie ik graag weerspiegeld in het beleid. Het is toch pijnlijk om vast te stellen dat hier in de streek zes of zeven historische orgels staan te verloederen. Ik voel me daar mede-verantwoordelijk voor. De volgende generaties zullen ons verwijten dat we zoveel schone dingen hebben laten verloren gaan. Ik heb hopelijk al het nodige gedaan om dat tenminste aan het klokzeel te hangen maar ik geloof niet dat de meeste gemeenteraadsleden daar wakker van liggen. Sportvelden zijn voor hen waarschijnlijk belangrijker dan ons cultuurpatrimonium. Je kan je toch afvragen of die nu precies op de duurste gronden moeten liggen. In sommige gebouwen staan ondertussen kostbare zaken zoals oude schilderijen te verkommeren in weer en wind. Dat doet mij allemaal zeer. we hebben veel schone dingen maar te weinig mensen

zijn zich bewust van die waarde en de noodzaak van ze te behouden. Op dat vlak is het beleid in de provincie Brabant en WestVlaanderen helemaal anders. Daar komen nu de mensen van binnen- en buitenland naar kijken. Het restaureren van bijvoorbeeld die orgels kost verschrikkelijk veel geld maar dat moet ook niet in één keer gebeuren en dat moet ook niet met 100% subsidies gebeuren, Maar ja, cultuurbeleid is waarschijnlijk niet belangrijk voor populariteit in de politiek.

Visueel gehandicapt Kunt u aan mensen met goede ogen vertellen wat het is wanneer men die niet heeft!

Ik kan dat niet helemaal zeggen want ik heb die eigenlijk nooit gehad. Ik heb nooit helemaal goed kunnen zien. Ik heb een beetje kunnen zien tot pakweg zo, nu de laatste twintig jaar. Sinds het midden van de jaren zestig ben ik volledig visueel gehandicapt. Maar iemand die zoiets heeft zal altijd proberen om op een andere manier compensatie te vinden. Die oefent bijvoorbeeld zijn geheugen. Ik heb de reputatie van goed te kunnen onthouden. Daar heb ik ook veel voor moeten doen, om dat in te kunnen schakelen en zodanig dat ik daar de hulp van had die ik had moeten missen door het gemis aan zicht. Maar dat is natuurlijk maar één aspect en ... ge leert daar mee leven. En ik heb natuurlijk ook een aantal dingen waar ik gelukkig om kan zijn. Ik ben van karakter geen zwartkijker, ik ben nooit of bijna nooit zwaarmoedig. Ik heb wel een zware periode gehad toen ik voor een jaar zo ziek werd dat ik niet meer naar school kon komen. Die eerste maand is erg zwaar geweest. Maar er zijn ook veel mooie dingen in het leven. Met deze optimistische noot besloten wij ons gesprek ten huize van Jos Bruurs. We waren blij en tevreden met dit bezoek. Eindelijk was ook de grootste interviewer van Hoogstraten geïnterviewd. Jos maakte voor Gelmelwacht (Milac) reeds een 200-tal interviews met parochianen. Simonne, de vriendelijke gastvrouw danken wij graag voor het fijne onthaal. • J.S.

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES JJ Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91


IN MEMORIAM Marcel Vanderbruggen Na de stichting van de v.z.w. Proefbedrijf der Noorderkempen werd in de lente 1955 uitgekeken naar een bekwaam bedrijfsleider. Uit de opgelegde proeven kwam als beste een jonge Hagelander, die onmiddellijk alle steun kreeg van directeur Roggen van de Tuinbouwschool, een streekgenoot van hem.

van de Katholieke Veiling der Noorderkempen, de heer Albert De Bondt. Dit werd de start van de beroepstuinbouw in deze streek en we kunnen stellen dat hij alle tuinders bij de opzet, opbouw en financiering van hun bedrijf heeft geholpen. Het was dan ook een normale zaak dat hij in de besturen van allerlei verenigingen werd gevraagd. In het bestuur van de Veiling der Kempen kwam hij als voorzitter van de tuinbouwafdeling-Meerle. Als trouw bestuurslid van de Landelijke Gilde werd hij afgevaardigd in de landelijke raad en andere afdelingen van de beroepsverenigingen. Hij, die onmiddellijk had gezien wat wateroverlast voor onze zandgrond betekende, stak hier zelf de eerste draineerbuis in de grond. Met zijn efficiënte aanpak bracht dit later een enorme omwenteling op gang. Het ondervoorzitterschap bij de Watering was hiervan het gevolg. Als lid van het Ruilverkavelingscomité nam hij zijn verantwoordelijkheid, niet alleen voor de belangen van de eigenaars of gebruikers, maar had hij oog voor de aanleg van een degelijke infrastruktuur, als wissel voor de toekomst. Om al deze belangen nog praktischer te kunnen verdedigen, voelde hij zich geroepen, kristelijk en volks als hij was, om als C.V.l-'.'er in de politiek te stappen. LO stond hij niet alleen als schepen en gemeenteraadslid maar ook op arrondissementeel en nationaal vlak ten dienste van de gemeenschap. Om zijn levenswerk een sterke basis te geven. moesten jonge bedrijfsleiders een goede opleiding krijgen. Zo werd hij niet alleen le-

raar op de Tuinbouw-school maar tevens werd hij een gegeerd voordrachtgever door zijn begeesterende aanpak. Wetend hoe belangrijk een goed financieringsplan voor een startend bedrijf is, nam hij zijn verantwoor delijkheid op als voorzitter van C.V. CeraMeerle. We kunnen stellen dat Marcel Vanderbruggen als direkteur van het Proefbedrijf der Noorderkempen een 'zeer duidelijke' vertegenwoordiger en voorvechter is geweest van de land- en tuinbouw. Samen met zijn medewerkers steeds nieuwe plannen makend en uitvoerend, ondanks tegenslagen of miskenning. Kortom, op alle terreinen, sociaal, parochiaal en ekonomisch stond hij ten dienste van de medemens. Men zou de indruk kunnen krijgen dat door zijn vele activiteiten geen ontspanning mogelijk was. We weten echter maar al te goed hoe hij kon genieten van een familievakantie of van de talrijke bezoeken van kinderen en kleinkinderen en enorm deugd had aan zijn wieleruitstappen naar alle delen van Europa. Tussen dit alles ging echter zijn zorg naar zijn steunende en begrijpende vrouw en zijn opgroeiende kinderen. We hebben afscheid genomen van een goede vriend, een medewerker waarop we altijd konden rekenen, een plonler van de tuinbouw in de Noorderkempen, de uitbouwer van het Proeflediijf der Noorderkempen, een goed werkgever en een echte vader. Hij zal op vele plaatsen een grote onherstelbare leemte achterlaten. Wim Janssens.

'Ook ik kende Hem niet !'

Zo werd Marcel Vanderbruggen 'verplant' van het vruchtbare Hageland, waar hij geboren en getogen was, in het Kempens zand, naar eigen zeggen geen grond, maar toch sloeg hij goed aan. Zo startte hij samen met een ploeg enthousiaste stichters, waarbij wijlen sekretaris Gust Michielsen hem een sterke steun was, in 1955 met de aanleg en uitbouw van het Proefbedrijf, gehuisvest in een kleine loods op de gehuurde gronden van de familie Stas de Richelle. Hij kreeg snel het vertrouwen van de tuinders die hem op de voet volgden: ze bekeken wat hij met eigen handen plantte, wat hij als nieuwigheden voorzag en ondervonden alras hoe hij met enthousiasme zijn aanpak en resultaten verdedigde en uitdroeg. De volledige integratie en opname in onze land- en tuinbouwgemeenschap werd nog versterkt door zijn huwelijk met Jeanne Goos. Zijn gezin werd met vijf kinderen gezegend en hij vestigde zich naast 'zijn' proefbedrij f. Door studie, bezoeken en kontakten specialiseerde hij zich in de aardbeienteelt en werd als dusdanig in binnen- en buitenland erkend en gewaardeerd. Hij kwam al vlug tot de vaststelling dat er voor veel bedrijven op familiale basis een toekomst lag in deze aardbeiteelt en met hart en ziel zette hij zich achter zijn modelbedrijf. Hij kreeg hierbij de volledige steun en medewerking van de toemalige direkteur 10

't Is ongeveer 32 jaar geleden dat de jonge Marcel Vanderbruggen, zonder veel hoop, uit het Hageland kwam om deel te nemen aan een examen voor proeftuinleider. Die dag leerde ik hem een beetje kennen: zijn schriftelijke proef was in een vijftiental punten kort en zakelijk opgesteld en ad rem. Tijdens de mondelinge proef in de namiddag heb ik hem meer aan de tand gevoeld en hem opzetteliljk op stang gejaagd en toen leerde ik hem kennen als een man die zijn mening hardnekkig durfde verdedigen. Dit laatste gaf voor mij de doorslag om zijn kandidatuur te blijven verdedigen in de ingewikkelde gebeurtenissen die daarop volgden. Ik aanzie zijn uiteindelijke benoeming nog steeds als een van de meest vruchtbare daden die ik in mijn leven heb helpen stellen. Het begin was zeer moeilijk want er was nog geen proefbedrijf. Dat zou hij opstarten met een schare toegewijde mensen uit het tuinbouwmidden. Wat hij ervan gemaakt heeft hebben duizenden kunnen zien en beluisteren, van heinde en verre, in binnen- en buitenland. Talloos zijn zij die zijn gouden raad vroegen.., en ontvingen. Realist als hij was zocht hij een vrouw ter plaatse, die hem steeds bijstond in alle omstandigheden zoals ze beloofd had 'in goede en kwade dagen'.

Toen ik hem te Leuven ging bezoeken -hij was nog maar pas aangékomenheb ik hem gezegd: 'Marcel, ik wou dat ik zo'n palmares, als dat van u, kon voorleggen als ik eenmaal ook mijn rekenschap moet afleggen over mijn leven. U zijt één van de grootste weldoeners van de Kempen en zelfs ver daarbuiten'. Spijtig genoeg kon ik de lijkdienst niet bijwonen in Meerle want juist op die zaterdag en hetzelfde uur droeg ik te Hakendover mijn dankmis op ter gelegenheid van mijn gouden priesterjubileum. Hij was de allereerste die een milde gift zond voor het goede werk dat ik had gekozen. Dat deed mij veel genoegen. Ik heb donderdag ook een H. Mis opgedragen ter zijner gedachtenis. Zijn aardse werk is ten einde maar zal blijvende vruchten dragen, daar twijfel ik niet aan want zijn spoor in onuitwisbaar. Het moge voor Jeanne en zijn mooie gezin een troost zijn zulk een echtgenoot en vader gehad te hebben. Elke dag zal ik hem verder gedenken in de H. Mis, als een dierbare vriend en weldoener. E.H. J. Roggen.


IN MEMORIAM Zuster Justine Op dinsdag 5 mei is Zuster Justine te Turnhout overleden. Gedurende meer dan een halve eeuw heeft zij de geschiedenis van het Spijker te l-loogstraten mee beleefd en mee gemaakt. Wie haar heeft gekend, als lerares, als direktrice, als religieuze of als opvoedster, weet, dat het Spijker zonder haar niet zou geworden zijn wat het nu is. Geboren te Antwerpen op 31 december 1908, kwam Maria van Bael naar Hoogstraten voor een eerste vorming aan de 'école moyenne' van de Zusters Ursulinen. Ze vond er haar roeping, haar werk en haar geluk: op 2 oktober 1929 werd Maria van Bael voorgoed Zuster Justine en van 1931 tot 1963 gaf ze onafgebroken les, aan alle jaren en in zowat alle vakken. Van 1932 tot 1953 lag een groot gedeelte van haar opdrachten in de technische en in de huishoudafdeling van het Spijker. Een oud-collega die haar in deze periode heeft gekend, zegt: 'Zuster Justine' was de bescheiden, competente, harde wer ker achter de schermen. Na haar dagtaak in de klas bracht ze ook nog alle administratieve papieren in orde, werkte dag en nacht, terwijl ze de volledige vervlaamsing van cultuur en opvoedingspatroon mee beleefde'. Zuster Justine trad niet gemakkelijk op de voorgrond, maar had een bescheiden, zeer stipte, soms zelfs enigszins ei-

genzinnige manier van werken, die vaak merkwaardige resultaten opleverde. Dat bleek in de periode 1953-1961, toen ze directrice werd van het 'pensionat des Ursulines' en tegelijkertijd een lesopdracht van 26 uur bleef behouden. Toen het schoolpact werd afgesloten en zo de weg werd vrijgemaakt voor een betere subsidiëring van het vrij onder-

wijs, wilde zij haar school uitbouwen tot een volwaardige humaniora met Latijnse afdeling en hogere cyclus. Waar anderen niet in geloofden, dat werd door Zuster Justine doorgezet en tot een goed einde gebracht: in juni 1962, nu 25 jaar geleden, kon het Spijker haar eerste zesdejaars afleveren. Zuster Justine was intussen alweer 'gewoon' lerares geworden. De Orde had haar elders nodig: in het schooljaar 1963-1964 in het St.-Ursula-

instituut in Beerse en van 1964 tot 1968 in Vilvoorde. Maar Zuster Justine had haar hart verloren in de Kempen en was bijzonder dankbaar toen ze van haar overste de toestemming kreeg om naar Hoogstraten terug te keren. Hier beleefde ze de avond van haar leven op een manier die heel haar leven en haar karakter typeert: bescheiden, actief, onbaatzuchtig, bezorgd tot op de laatste dag. Op het internaat was ze een opvoedster die haar leerlingen intuïtief begreep en een diepe stempel kon drukken op hun persoonlijkheid. Tegenover de leraars en leraressen was ze de altijd attente en altruïstische zuster de nooit vergat een kaartje te sturen voor elke verjaardag, voor elke geboorte en voor elk overlijden. Voor de leerlingen bleef ze een competente lerares die leerlingen kon bijwerken en bemoedigen tegelijkertijd. En bovenal, waar ze ook kwam, was ze degene die verwees naar het fundament van haar leven en haar school: 'Dank de Heer, onze God, Hij is onze dankbaarheid waardig.' Zuster Justine heeft haar eindeloze, pijnlijke ziekte aanvaard zonder bitterheid of klacht. Vanuit haar ziekenbed is ze blijven informeren naar de leerlingen die ze nog kende, bezorgd om hun problemen meer dan om de hare. Ze kreeg graag bezoek omdat ze zich voor iedereen bleef interesseren, en zonder dat ze dat zelf wilde, raakten, tijdens die laatste jaren, nog steeds nieuwe mensen geboeid door haar persoonlijkheid: 'Daar straalt iets van uit'. Het zilveren jubileum van 'haar' humaniora heeft ze niet meer kunnen meevieren, maar het is in de ogen van wie haar heeft gekend, zeker ook een beetje het feest van Zuster Justine geweest. •

Confrérie Sinte-Cecilia Op vrijdag 24 april, kort na zeven uur 's avonds, begaven de mannelijke leden van het Hoogstraatse Piuskoor zich naar de grafsteen van Johannes Antonius van den Broeck om daar bloemen neer te leggen bij de gedenkplaat van hun eerste Prins of voorzitter, aan de torentrap van het oude kerkhof. Koorzanger Marc Van Aerde hield er een korte toespraak waarin hij de reden van dit optreden even toelichtte. Daarna zong het kerkkoor haar lijfiied. Het koor bezit een oud boek over het wel en wee der vereniging. Dit boek start in 1667 met de Wetten van de Confrérie Sinte-Cecilia, geschreven door de toenmalige organist Lauwerys Van Gerwen (een vroegere voorloper van Jos Bruurs), tevens schoolmeester te Hoogstraten. Het is ondertekend door hemzelf maar ook door Pastoor Egidius VerhuIst, Koor- of kapitteldeken Melchior Somers, Kanunnik d'Assenius, Kanunnik Tiendemans, Kanunnik Schuermans, zoon van de baas uit 'De Clocke', Jacobus van Huysen, Hector van Huysen, burgemeester, Nicolaus Baussaerts, Koster Jan Ruel en tot slot ook Johannes Antonius van den Broeck. In hetzelfde jaar werd Johannes van den

De Confrérie Sinte-Cecilia op het Piuskerkkoor van Hoogstraten, parochie St. Catharina.

Broeck verkozen tot eerste Prince van de Musieck (voorzitter van het koor) voor één jaar. Deze Johannes van den Broeck was rentmeester van de graaf Frans Paul de Lalaing. Hij was gehuwd met Jacoba Blijens, dochter van schout Blijens, tevens chirurgijn en brouwer. J. van den Broeck was eigenaar van 'Den Helm' (nu fietshandel Verschueren) en van het pand 'De Drie Snoecken' (verdween bij de verbreding van de Karel Boomstraat). Hij stierf op 11.11.1716 en werd in de kerk be-

graven. Zijn echtgenote overleed op 15 .08. 1711. De zerk lag in de kerk aan de noordkant tussen de derde en vierde pilaar, waar in 1958 een gemetselde grafzerk met vier geraamten werd gevonden. Bij de restauratie van de St.-Catharinakerk werd de gedenkplaat buiten de kerk aan de torentrap neergelegd. De huidige Prince van de Musieck, Irené Jan Gerard Voet, ging voor in deze bescheiden bloemenhulde. •

HU


FC Meer viert gouden jubileum U hebt het ongetwijfeld links of rechts al wel vernomen: FC Meer bestaat 50 jaar. Dat is een hele prestatie die we op deze bladzijden eens extra in de verf willen zetten. Vorige maand was FC Meerle reeds aan de beurt, nu maken we plaats voor FC. Meer. U merkt het, ook in het feestvieren blijven deze twee klubs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan Laurijssen, oud-voetballer, en Raf Jansen, huidig secretaris, vertelden ons de boeiende geschiedenis van de geelzwarten uit Meer. Het ontstaan Begin 1937 troepten een aantal jonge mannen regelmatig samen in de weide achter café 'In den Bonten Os' van Karel Van Wesenbeeck om te sjotten. Dan werd er ook wel eens nagekaart over 'De Klauwaarts', de

m~

Landbouwkrediet Ideeën die renderen.

m

mmáwz~ - ,

-0 §IMT 121,11

eindigde na een schitterend seizoen op de tweede plaats. De verplaatsingen gebeurden per vrachtwagen. Miel Haest speelde onderweg op z'n accordeon en wanneer men gewonnen had, werd bij het binnenkomen van het dorp uit volle borst het clublied 'Meer

#O75%

f

Meer dan 550 agenten in Beigre Ze Gei,den Gids uniek Banken

Landbouwkrediet Ideeën die renderen. /rteI CV LANSOKAS nrkendekas Jooe l II G Gral 56-1040 Srus.el tel 02 23412 11

De helden uit de beginjaren: v.l.n.r.: Emiel Haest, Jef Janssens, Jan Laurijssen, Jos van .4 peren, Jos Koyen, fel Laurjjssen, Jaak Laurijssen, Stan Haest, Broos van de Langen berg, Jos Swaenen en Jeff Snoeys. Meerse voetbalclub die in 1932 ter ziele was gegaan. Zo kwam men op het idee een nieuwe club te stichten. Er werden goals opgetimmerd en er werd een match gespeeld tegen -hoe kan het anders- de buren uit Meerle. Daar het terrein echter te klein was, verhuisde men al vlug naar een weide van Felix Vervoort achter het café 'In den Nieuwen Buiten' van Jan Koyen. En toen was het grote moment daar: FC Meer werd bij de Belgische Voetbalbond ingeschreven onder het nummer 2552. Bij de eerste voetballers waren om. Albert Bogaerts, Frans Van Aperen, Juul Roos, Sooi, Stan en Miel Haest, Louis en Bert Van Ham, Jef Snoeys, Stan en Albert Eelen, Louis, Frans en Jan Laurijssen, Ward Van Gestel, Juul Mertens, Karel Sterkens, Ward Bastijns, Albert Rombouts, Jan Goris, J05 Van Aperen, Louis en Corneel Van Wesenbeeck, Jaak en Jan Laurijssen, Albert en Jan Herrijgers. Albert Bogaerts werd de eerste secretaris en bleef dat tot 1949. Hij zou opgevolgd worden door Raf Jansen, die tot op de dag van vandaag nog steeds de functie van secretaris uitoefent. Het lokaal was in zaal Victoria bij Nolleke Van Aperen.

De eerste jaren In de competitie 1937-'38 werd voorzichtig gestart bij de gewestelijke reserven. FC Meer 12

zal weer leven, Meer zal weer gaan...' gezongen. Was het stil in de kamion, dan wist men dat Meer verloren had. Met veel moed werd er in 1938 gestart in 3de afdeling. Jef van Nunen uit Zundert werd de eerste trainer en met Stan Laurijssen en Rik Martens kreeg men nog versterking uit Minderhout. FC Meer zou zeker in de kopgroep eindigen. Zo meende men althans maar het verliep heel anders. Men incasseerde de ene nederlaag na de andere. Slechts de laatste twee wedstrijden werden gewonnen. Maar of dat toen wel zuivere koffie was, is wat anders.

De oorlogsjaren In september 1939 dreigde er oorlog en vele spelers werden gemobiliseerd. Men speelde slechts een onafgewerkte noodcompetitie en in '40-'41 eveneens. Het was oorlogstijd en de verplaatsingen, tot in Oud-Turnhout en Zandhoven, gebeurden per fiets. Maar niet iedereen had de nodige papieren om zich overal Vrij te bewegen. Toch riskeerden sommige jongens te spelen, desnoods onder een valse naam om de Duitsers te misleiden. Tot Meer eens in Halle speelde en tijdens de wedstrijd iemand kwam zeggen dat de Gestapo op komst was. Enkel spelers gingen lopen en de match werd geschorst. Een momorabele match vond plaats in 1943: Meer-

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten Vrij zfl van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstraten Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.


Flandria. Het was een belangrijke match want als Meer won, zou Hoogstraten kampioen worden. In het tegengestelde geval had Flandria nog een kans op de titel. Het begon al slecht: de scheidsrechter kwam niet opdagen en een gelegenheidsscheidsrechter van de bezoekers moest de wedstrijd leiden. Toch leidde Meer na een half uur met 2-0, maar toen gingen de poppen aan het dansen.

Oosthoven. De volgende seizoenen draaide Meer op volle toeren. Men eindigde steeds in de eerste helft van de rangschikking. FC Meer was de schrik van de kopploegen. Intussen lieten verschillende jongere spelers zich aansluiten, zodat FC Meer in 1956 voor de eerste keer in de competitie kon starten met een jeugdelftal (scholieren).

men Jos Joris halen. Hij versterkte het eerste elftal en zou de eerste jeugdtrainer worden. Inmiddels was men immers ook met een kadettenploeg begonnen. De eerste ploeg bleef goed draaien en in 1965 en '66 mocht men als tweede gerangschikte deelnemen aan de eindronde. Op het einde van de zestiger jaren begon het echter te slabakken, maar gelukkig kwam er versterking van over de grens. Jan en Fred Taal en Luk Van Kerckhoven kwamen in Meer spelen en de hemel klaarde weer op.

De verhuis

1-Jet eerste el/tal in 1977: v.I.n.r. boven: Marcel Bastilns, Jos Quirijnen, Leo Aerts, Arnold van Aperen, Tini van Geel; onder: Willy Laurijssen, Jan Roeien, Fons Aerts, Roger Koyen, Marcel Kinschots, Francois Jansen, Jos .4 erts, Gust Bastijns, Jan van Kalmthout. Miel Haest moest gekwetst in het aangezicht het veld verlaten. Flandria kwam terug tot 2-2. De supporters eisten de terugkeer van Miel. Deze wilde wel, maar mocht niet van de gelegenheidsscheidsrechter. 1r kwam heibel van, de match werd geschorst en wat er verder gebeurde, had niets meer met sport te maken. Voor de Flandria-spelers was de terugkeer nog het ergste. Ze waren per vrachtwagen gekomen en werden staande gehouden door een Duitse patrouille. De wagen werd aangeslagen en men moest verder te voet en per stoomtram naar huis. De matchen tegen Meerle werden (en worden) steeds hardnekkiger betwist, zonder echter de drempel der sportiviteit te overschrijden. De derby heeft altijd een massa belangstellenden getrokken. Niet alleen uit beide dorpen maar ook uit Oud-Merenaren en mns'n dic nnrIrr nnnit naar hrt vnrtbal gingen, wilden Meer-Meerle niet missen. In oktober 1944 kwam dan eindelijk de bevrijding, maar weldra vielen er ook vliegende bommen en van competitievoetbal was geen sprake meer.

FC Meer werkt zich op Na de oorlog, in het siezoen '48-'49, had Meer een flink elftal met Jef en Sooi Snijders, Omer Van Velthoven, Herman Gabriëls, Jaak Janssens, Jos en Louis Schrijvers, Jos en Louis Swaenen, Jef en Jaak Laurijssen. Na een matig begin kwam er een reeks van acht overwinningen. Bij leider Oosthoven werd met 0-3 gewonnen. FC Meer zou voor de eerste keer kampioen worden. Maar dan kwam, daags na Nieuwjaar, de thuismatch tegen het zwakke OudTurnhout. Het Nieuwjaarsbal zat nog in de benen en het werd een 2-4 nederlaag. De goede kadans was eruit en de titel ging naar

1970 was een belangrijk jaar voor FC Meer. Op 1 juni verhuisde men naar de Meerseweg. Er werd zeer hard gewerkt om het nieuwe terrein aan te leggen en een kantine en kleedkamers te bouwen. De eerste zondag van september werd de allereerste match gespeeld tegen Minderhout. Datzelfde seizoen begon FC Meer ook met juniors, terwijl André Laurijssen naar Beerschot werd getransfereerd. Ook ontving FC Meer voor de derde keer in 10 jaar tijd, vanwege de KBVB, een getuigschrift van fairplay, wat zeer uitzonderlijk was. In het daaropvolgende seizoen steeg het gemiddelde aantal betalende toeschouwers van 158 naar 232. Men greep nipt naast de titel omdat FC Meer één wedstrijd minder gewonnen had dan Branddonk. Toen kwamen Tini en Leo van Geel opdagen en dat zou FC Meer zich niet beklagen. Tini was een uitstekende keeper en na zijn eerste seizoen was hij de minst gepasseerde doelman van de reeks. Helaas kon men zelf ook moeilijk scoren. Maar daar zou verandering in komen.

Het huidige FC Meer: v.l.n.r. boven: Louis .4 erts, Jos Lambrechts, Mark Aerts, Ludo Voeten, Jef Laurijssen, Mark Leemans, Tini van Geel, onder: Roger Koyen, Marcel Aerts, Dirk Aerts, Ronny Aerts, Ludo Quirijnen, Wiifried Brosens.

FC Meer wordt een kopploeg

Eindelijk: kampioen (bis)

In het seizoen 1973-'74 kwam eindelijk de Vanaf 1959 werd Meer een echte kopploeg. Men eindigde steeds tussen de eerste vijf en beloning. FC Meer werd kampioen. Na 37 men deed zelfs mee in de strijd voor de kam- jaar voetballen. Het werd één der mooiste dagen uit het Meerse voetballeven. pioenstitel. In 1962 vierde men het 25-jarig bestaan. In dat jaar had men voor de eerste In tweede provinciale was het aanvankelijk keer een kampioenenploeg, nI. de reserven. hard knokken. Daarna draaide men goed Clubs uit hogere afdelingen kwamen de mee, maar in het seizoen 1981-'82 kwam er Meerse wedstrijden volgen. En zo kwam een dieptepunt. Verschillende spelers wer Fons Bastijns in 1965 bij Racing White teden onbeschikbaar zodat het een 'retour' werd naar de derde provinciale. Gelukkig recht en later bij FC Brugge. Meteen verbeterde de financiële toestand en was het maar voor één seizoen, want in 1983 men kocht Armand Swaegers van Hoogstra- speelde men opnieuw kampioen. Het nieuwe verblijf in tweede werd een groot succes. ten als speler-trainer. In St. Lenaerts ging 13


Meer nieuws dank zij... Als ik trouw verzeker ik mij bij een erkend makelaar En gij

... ?

Ik ook En daarom gaan we zeker naar: ZAK EN KANTOOR _

Rommensstraat 7 Tel. 03/31.7254.

Twee steunpilaren van FC Meer: Tini van Geel en Arnold van Aperen in 1977.

VAN BAVEL-ROMMENS

2321 Hoogstraten (Meer)

LASER SHOW HOOGSTRATEN

Drie seizoenen na elkaar was men in strijd voor de titel en alleen het afgelopen seizoen was er een lichte terugval. Ook de provinciale reserven deden het uitstekend. In 1986 speelden zij kampioen. Heden en toekomst FC Meer bevindt zich momenteel in een ware bloeiperiode. Sinds 1970 had men bijna elk seizoen een kampioenenploeg, sommige spelers hebben in hun carrière bij FC Meer het genoegen gehad een tiental kampioenentitels te behalen. Bovendien mag de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien worden aangezien alle jeugdelftallen het uitstekend doen. Op naar de honderd jaar De 50-jarige geschiedenis van FC Meer wordt ook in boekvorm uitgegeven. Ter gelegenheid van het gouden jubileum werd een prachtig fotoboek samengesteld waarin de lezer wordt meegenomen op een tocht langs 50 jaar FC Meer. Het is een onschatbaar document geworden voor iedereen die FC Meer in z'n hart draagt. Dit unieke naslagwerk zal binnenkort verkrijgbaar zijn. Op zaterdag 27 juni organiseert FC Meer een groots jubileumfeest in de veiling bij A. Van Aperen met de Wireri's. Iedereen die graag komt, is hierop uitgenodigd. Deze feestviering wordt voorafgegaan door een optocht door Meer met fanfare St. Rosalia en alle huidige en ook vroegere leden van FC Meer.

Het huidige bestuur van FC Meer: Arnold Van Aperen (voorzitter) Raf Jansen (secretaris) Gerard Geudens (schatbewaarder) Jan Mertens Jef Janssens Jef Quirijnen-Adriaensen Jef Faes Jef Laurijssen Louis Lochten Toon Herrijgers Fons Martens Jos Arnouts Cel Rombouts Trainers: J05 Fransen: eerste elftal en reserven. Luc Van Kerckhoven en Jos Aerts: juniors, scholieren en kadetten. Dré Laurijssen: miniemen. Louis en Peter Van Dijck: preminiemen en pupillen.

III ulc'r I',ulI',cr bouwmaterialen

Verzorger: Theo De Beer. Terreinverzorger: Jaak Laurijssen. •

Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

Een goede raad: om probleemloos de "lente" binnen te rijden 4Vfr vrijdheid 150 hoogstraten tel. 03/314 5186 14

biedt u betaalbare kwaliteit!


LL-

IkIA—v..

L-i LA1H_SPORT

F.C. Meerle: Miniemen in de kijker Zeker waar! Toch de moeite om eventjes in de bloemen gezet te worden. In de kompetitie eindigde ze weliswaar op de zesde plaats maar een bekerploegje is het alleszins. Rond de paasdagen wonnen ze zomaar eventjes twee toernooien. Eerst trok men naar Westmalle om te winnen. Daar ontmoette ze ook de Joegoslavische doelman van Antwerp Svilar, die gul handtekeningen uitdeelde. Later zegevierde men te St. Jozef en een tweede reuzebeker was binnen schot! Van een schitterend seizoen mag het eerste elftal zeker niet gewagen. De slotwedstrijden waren ook het aankijken maar amper waard, typische eindeseizoenwedstrijden. Tegen Bouwel werd nog een puntje thuisgehouden maar te Vlimmeren ging men met 6-1 de boot in. Doelman G. Willemse, die Jan van Dun verving, heeft ze zien vliegen. Hierdoor eindigde F.C. Meerle op een niet zo riante elfde plaats. Trainer Paul van Merode houdt het ook voor bekeken. Wie wordt de nieuwe oefenmeester? Werk voor de boeg zal hij alleszins hebben om tegen volgend seizoen een volwaardig team op de been te brengen dat moet zorgen voor de terugkomst van de broodnodige supporters! En hoe staat het met de veteranen? Wel zij organiseerden te Meerle een toernooi dat de vorige jaren gerust als het kampioenschap van Meerle mocht bestempeld worden. Dit jaar namen slechts 4 ploegen deel. Posthoorn, Landelijke Gilde en K.W.B. beantwoordden de uitnodiging van de veteranen

positief. Wat de publieke belangstelling betrof, mochten de inrichters zeker niet hoog van de toren blazen. Ons inziens ligt hier een tikkeltje nonchalance, ot, het komt wel in orde, aan de basis. De Veteranen en de Landelijke Gilde bereikten de finale en na verlengingen werd de winnaar aangeduid. In de slotminuut lukte Ludo Jochems het winnende doelpunt en meteen was de grote beker voor de veteranen. Letterlijk en figuurlijk hebben beide finalisten zich naar het verlossend eindsignaal gesleept. Het was toch ook zo verschrikkelijk warm op die paaszaterdag. De Posthoorn en K.W.B. hebben het met penalty's uitgevochten om de 3de en 4de plaats. Graag een pluimpje voor de heren scheidsrechters Willy en Piet, die ondanks enkele minder sportieve uitdrukkingen van bepaalde spelers of afgevaardigden, het hele middaggebeuren (tot liefst 19.00 uur) in goede banen hielden. Op 1 mei trokken de oudjes naar de kolonie te Hoogstraten om deel te nemen aan een toernooi. In de eerste wedstrijd lieten ze aardig wat steekjes vallen en hiervan profiteerden de 'douaniers'. De tweede wedstrijd werd met 4-1 gewonnen en de derde keer werd een gelijkspel opgetekend. Op de slotdag klopten ze voor de 5de plaats 'Friswit' uit Hoogstraten. Even een overzicht van de eindrangschikking van alle elftallen: -Iste ploeg: elfde plaats -reserven: tweede plaats -juniores: voorlaatste plaats -scholieren: achtste plaats -knapen: zesde plaats -miniemen: zesde plaats -preminiemen: laatste plaatsU

Hoogstraten VV blijft in derde klasse! Door allerlei omstandigheden waren de roodwitte Friswit-jongens na een moeilijk seizoen weer met anderhalve voet in bevordering beland. De laatste match op titelkandidaat Germinal zou een te zware opgave worden .... En toch lukte het. HVV begon aan de klus met de motivatie der grote dagen. Men vocht voor elke bal, verdedigde massaal en kwam aanvallen wanneer de mogelijkheden er waren. Germinal moest winnen en HVV had genoeg aan één punt. Toen Ivo Laurijssen de roodwitten op voorsprong knalde, begonnen we er stilaan weer in te geloven. Met nog een (lang) halfuur te gaan, viel de gelijkmaker. Het werd meer dan moeilijk, doch De Fré, Havermans, Van Paemele en Vermeiren ruimden alles op. HVV pakte het punt dat nodig was om in derde klasse te blijven. Indien er niet te veel spelers vertrekken en indien we aanvallend iets beter uit de bus kunnen komen, moet een tweede seizoen in derde klasse- met Zwarte Leeuw erbij- voor veel voetbalplezier kunnen zorgen. Wanneer we in een reeks geraken met Turnhout, Westerlo, Zwarte Leeuw, Witgoor, Heultje, Bornem en noem maar op, dan zal er op de Thijsakker wat te beleven zijn.0

Minder toeschouwers voor F.C. Meer De kompetitie is afgelopen. Was het een goed of slecht seizoen? Dat wordt niet bepaald door de resultaten van ons Iste elftal alleen . We mogen zeggen dat onze jeugd het goed gedaan heeft. Kijk maar eens naar de eindrangschikkingen. Scholieren, knapen, miniemen en preminiemen eindigden tussen de eerste vier, ook onze provinciale reserven presteerden dat. Dit doet ons besluiten om te zeggen dat het goed is geweest! Ons Iste elftal voldeed aan onze verwachtingen. 1-let behaalde de helft van de punten en eindigden in 't midden van het klassement. Zoals wij voorspeld hadden kwam het moeilijk tot scoren. Door het verlies van enkele spelers kon dat ook moeilijk anders. Zeker waren we niet gelukkig met de reeksindeling. Zo'n verre verplaatsingen hadden wij nog nooit moeten maken. De meeste clubs kwamen naar Meer zonder supporters, terwijl de dichtstbijgelegen clubs niet al te best draaiden, zodat deze zogezegde derby's ook geen publiek trokken. Het werd daarom een seizoen waarin het toeschouwersaantal gevoelig daalde. Een welverdiende rust is nu aangebroken.We wachten af wat het volgend seizoen ons brengen zal. Intussen gaan we verder met de viering van ons 50- jarig bestaan. Een hoogtepunt hiervan zal zeker zijn dc dag van za terdag 27 juni. Iedereen houdt die dag beslist vrij! Over de viering van 50 jaar Meer verneem je meer op een andere plaats in dit blad!U 15


Tweewieler - Racing Center

L

*Ï4i motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen!

DON CKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

Ook zonder voetbal vermaakt Wortel zich na arbeid Het voetbalseizoen 1986-1987 zit erop. Voor sommige ploegen van de Wortelse club is de eindrangschikking misschien beneden de verwachtingen gebleven, voor andere is het dan weer meegevallen. Het le elftal heeft vooral in de 2e ronde heel wat steken laten vallen, zodat ze tenslotte buiten de promotiestrijd vielen. De scholieren namen een geweldige start, maar moesten al vlug gas terugnemen zodat kampioensdromen reeds vroeg vervlogen. De reserven wisten op een onopvallende manier toch nog de 3e plaats in de wacht te slepen. Al bij al hebben alle ploegen toch voor een seizoen vol voetbaiplezier gezorgd; voor het grootste plezier zorgen dikwijls de jongste ploegen van de club. Zonder voetbal is er voor het bestuur nog heel wat werk aan de winkel. Het hoofdterrein is opnieuw ingezaaid, het 2e terrein wordt van doelen en verlichting voorzien, zodat vanaf

volgend seizoen de trainingen op het 2e terrein kunnen doorgaan. Moest de zomer te snel en te hard van stapel lopen, dan zal het gras op de Wortelse voetbalvelden toch niet zo snel verdorren want via een pas geboorde put en 3 aansluitingen per terrein is er voor gezorgd dat een regeninstallatie snel kan geplaatst worden. Ook op gebied van transfers is het druk in de winkel. Voor een 5-tal spelers is er belangstelling van verschillende andere ploegen. Tot op heden is er nog niets definitiefs geregeld. Wel zal trainer Eddy v.d. Eynden nog een seizoen langer bij Wortel blijven werken. Op vrijdag 22mei worden 4 bestuursleden in de bloemen gezet. Secretaris Leo Vanhaute, schatbewaarder René Wouters, terreinverzorger Jan Voet en polyvalent bestuurslid Mil Sommen worden gevierd voor meer dan 20 jaar werk in de Wortelse voetbalclub. Ze zijn niet van plan om na deze viering de wedstrijden van Wortel te volgen in een loge. Maar voor wat helpers zitten ze toch een beetje verlegen. Eind juli, begin augustus wordt er alweer gestart met de wedstrijden voor de beker van Antwerpen. Op 15 en 16augustus richt Wortel weer zijn jaarlijks jeugdtornooi in. Het pro-

gramma en de deelnemers voor deze jeugdvoetbalhoogdagen is al volledig geregeld. Eind juli, na een deugddoende vakantie, een spannende ronde van Frankrijk en een uitputtende Wortel-kermis willen we graag, langs deze weg de wedstrijden van V.N.A. Wortel bekendmaken.

Minderhout V.V. geklopt in de eindspurt Geen promotie! Ook geen derde plaats die nog recht gaf op een eindronde en waarvan de winnaar ook een reeks hoger mag! In de Minderhoutse voetbalfamilie zal hierover zeker niet lang getreurd worden. Men heeft de spanning erin kunnen houden tot het einde en dat doet ook de supporters deugd aan 't hart. Zij zijn immers hun elftal massaal blijven steunen en dat kan zeker niet overal gezegd worden. M.V.V. heeft een jong elftal waar muziek in zit! Het mist misschien nog een beetje maturiteit om in belangrijke ogenblikken toe te slaan maar dit talent moet in de nabije toekomst toch tot ontbolstering komen! In de belangrijke thuiswedstrijd tegen Wechelderzande kwam de M.V.V. ongeveer halfweg de eerste helft op achterstand maar Harry Peeters stelde even later gelijk. Een bezoekend speler was kennelijk hiermee niet akkoord en mocht zich dan ook vroegtijdig gaan omkleden. Met tien tegen elf konden de gasten krampachtig de 1-1 stand vasthouden tot het einde. De laatste wedstrijd op Oelegem kende eenzelf de resultaat, 1-1. In een zeer matige match nam elke ploeg een helft voor zijn rekening. Oelegem kwam eerst op voorsprong maar Koen Broes kon op aangeven van Fons Aerts gelijkstellen. Patrick Michiels stopte nog een penalty en daarmee was de kous af. M . V. V. eindigde tenslotte op een mooie Sde plaats en dankt langs deze weg zijn trouwe supporters, spelers, trainers en helpers die wekelijks hun steentje hebben bijgedragen tot dit in alle opzichten gelukt seizoen! •

VZW. CAHIER DE BROUILLON

Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: aije dagen tot 18 aar. zaterdag lot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maasdagvoorm:ddaq

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 5127 -

16

heropent haar tuinterras op zondag 14/6/'87 (Heilig Bloed)

Gewone openingsuren: Zaterdag: van 19 tot 22 uur Zondag : van 13 tot 22 uur Adres: Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten Door de poort!


RIJDEN

4~ ^) beef

IS PLEZANT*

0

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393

Hoogsiraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER

A id '19d0

W~~ F ~ ~ Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

GARAGE HOGA L. WOIJTERS

St. Lenaartseweg 30 -

Hoogstraten Telefoon 03 -314.71.84

o

d garagE 2 VAN RIEL

12 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

Parijs

-

Dakar

-

NAULT°

Brecht ?

Rauw gehoest van opgepepte motoren verstoort bruusk de serene stilte op de terreinen van de N.V. Terracotta. Een kakafonie van motorgeluiden weergaimt in de bossen wanneer de Crazy Cross-teams de laatste hand leggen aan hun vehikel dat ze zo dadelijk (letterlijk) in de strijd zullen werpen. Een beetje verder leunen de wat meer bedaarde 4X4 piloten nochalant tegen hun indrukwekkende jeeps. Voor hun mag het allemaal wat kalmer aan. Als de fanaten van de Crazy Cross druk bezig zijn hun wagen tot schroot te transformeren sleutelen zij nog wat aan hun ophanging, monteren misschien andere banden of vertellen de nieuwsgierige omstaanders met hoeveel gemak ze diezelfde dag een 'onmogelijke' hindernis hebben 'genomen'. Tot ze zelf aan de beurt zijn om het allerbeste uit hun alle-terrein monsters te puren. De ene slaagde wonderwel perfect terwijl de andere zich hopeloos vastwroet. Maar de Antwerp Trophee gaat door Het was een prachtig staaltje Organisatie van de 4X4 Club Antwerpen die de freaks van dit heel eigen en speciale wereldje een onvergetelijk weekend bezorgde.

GARAGE VAN BERGEN & ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

PhE 1 GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS- ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3153231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Met je hoofd in de wind... Nu het af en toe wat warmer wordt, zie je ze overal weer verschijnen: de zonne-aanbidders in hun convertible, décapotable, kabriolet of ander targa-karretje. Blitsmakers die zich overal op het strand van St.-Tropez wanen en steevast een Magnum-fles Laurent Perrier Grand Brut in het koffer hebben liggen. Ze doen niets liever dan heel stilletjes over de Vrijheid rijden, zodat ze alle doorsnee-automobilisten die wèl een dak boven hun hoofd hebben, afgunstig zien omkijken. Toch wil de minder snobistische of minder kapitalistische chauffeur soms ook graag een beetje van die open-lucht sensatie meemaken. En hij redt zich dan uit de nood met een veel handiger maar o zo banaal iets als een schuifdak (bij voorkeur in plastic). De eigenaar van een originele kabrio gunt hen geen blik waardig, maar daar is het ze ook niet om te doen. Zij kombineren immers het praktische met het aangename. Normaal gezien kan je op elke type wagen 'fabriek-af' een schuifdak laten installeren. Maar het is ook heel goed mogelijk om dat achteraf alsnog te laten doen. Je garagist vertelt er je alles over. Maar als je eenmaal een schuifdak hebt laten plaatsen is er geen weg terug. Dus zit je er ook in de koude en natte winters mee opgescheept. En dan gaat kwaliteit een rol spelen. Laat het schuifdak dus professioneel plaatsen door je garagist voordat je roest, waterlekken en andere technische onvolkomenheden vrij spel geeft.

Data

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 -

Telefoon: 014/41.65.42

van deze rubriek ook nog enkele belangrijke data mee voor de autofielen. Diegenene die heel snel zijn kunnen 31 mei nog naar de railycross in Arendonk. Of dezelfde dag naar karting wedstrijden gaan kijken in Genk. In Zolder wordt de EG Trophy verreden op 6 en 7 juni. Ook nog op 7 juni: Ovalracing in Ingelmuster. Dat was het voor deze maand. Vergeef het ons dat je telkens een heel maand op een nieuw nummer moet wachten. Wij begrijpen je ongeduld, maar we maken ze toch ook al goed dik, niet ?

TE KOOP: beste polderaardappelen aan de prijs van de dag: 100 kg of meer worden op

verzoek thuisgebracht. Te bevr.: Const. Van Boxel, Voort 9, Meerle. Tel. 315.70.77; bij afwezigh.: tel. 315.79.67. Ook alle dagen verse eieren te koop.

Gewoontegetrouw delen we je op het einde 17


Fijn en ruim wonen, vooral wanneer de geur van fris groen die stank van de Kasteelbeek zal overheersen... Het Hoefijzer als sociale woonwijk heeft in het verleden al heel wat (politiek) stof doen opwaaien. Nu het uiteindelijk dan toch terug bewoond wordt, konden we het ook niet nalaten ons ter plekke kritisch op te stellen. En wat bleek ? Een oud zeer vormt de enige smet op het blazoen van deze vernieuwde woonwijk. We vroegen enkele van de eerste bewoer vnr htrn bevndngen

1

l'iet &. I)anii Dc Meser: We wonen hier pas. Vroeger woonden we op 't Begijnhof, maar hier vinden we het stukken beter. Op 't Begijnhof zaten we in een vervallen huis, terwijl we hier in een nieuw teri'ehtkomen. Er gaat hier ook nog aangeplant worden, maar dat kan tnissclneii nog wel een jaartje duren. Hier vlak naast ons huis komt ook nog een basketveld, voor de mannen uit de buurt. De huizen zijn per vier gegroepeerd, de middelste twee zijn wel wat kleiner maar het onze is ruim genoeg. We wonen er met vier in. Den hof is nog niet alles, de grond is heel slecht. Vol steenstukken, ik heb voor het huis al vier kruiwagens vol weggereden. Wies Van Leuven: Het valt me hier 100% mee, prima ! De huizen zijn allemaal heel goed opgeknapt en ook de prijs viel ons mee. Van binnen zeker groot genoeg, de plafond van de living is 60 cm te hoog, maar dat is de oude stijl, hĂŠ. Maar het hofke is maar een kleintje, een tuinhuisje en wat gazon en 't zal vol staan. Ik denk dat ik hier de oudste ben. Eigenlijk hadden ze er vijftien jaar eerder aan moeten beginnen, het had nooit zo mogen verkrotten. Ze klappen hier ook nog over de aanleg van een tennisveld en een speeltuin, we zullen wel zien.

Eerst afgewerkt project in Vlaanderen Het herstel van het Hoefijzer is een zgn. project van Stads- en Dorpsvernieuwing en als zodanig het eerste project in Vlaanderen dat helemaal klaar is. Vooraleer aan het herstel begonnen werd, stonden de huizen 20 jaar leeg en de schade was zo aanzienlijk dat er nog weinig kon gebruikt worden bij de vernieuwbouw. Alleen de muren stonden nog overeind en die zijn dan ook gebleven, de rest is splinternieuw. Toch beschouwde men die groep huizen altijd al als een geschikte woon wijk met een unieke inplanting, gezellige om geving, goede ligging. Heel wat verenigingen uit het Hoogstraatse hebben zich dan ook het vuur uit hun sloffen gelopen om die wijk te doen herleven. Al vanaf '78 iiverden Lenk, de dorpsraden en her A C W voor het behoud en herstel. Aan alle bellen werd getrokken, de staat, de deelregering, de provincie, de gemeente. Pas toen de kans erin zat dat de staat voor 18

Mevr. Van Loock: Van te voren huurden we een huis in de Minderhoutsestraat. We zijn hier komen wonen omdat je met de tijd deze huizen ook kunt kopen. Voor de kinderen is het ook heel plezant, veel jonge mensen zijn hier komen wonen en last van verkeer hebben we ook niet. In 't midden komt nog een soort park met rozenstruiken en paadjes er doorheen. En een grote zandbak. De huizen zijn heel ruim, vooral nu met die achterbouw erbij. Het contact met de buren is ook heel goed. Een foto ? Wacht, dan moet ik eerst mijne voorschort uitdoen... 60% zou tussenkomen in de kosten van herstel, kwam er schot in de zaak. En toen het Hoefijzer ook inderdaad erkend werd als een project van dorpsherwaardering, kon de toelage bekomen worden. De Turnhoutse Bouwmaatschappij die in 1933 de huizen gebouwd had voor het Ministerie van Justitie (baas van de naburige strufschool) kocht opnieuw de huizen aan en schreef een aanbesteding uit. Die werd in maart '85 toegewezen aan de Balense Bouwonderneming voor iets meer dan 40,5 miljoen waarvoor die dan de klus klaarde in 560 kalenderdagen. Hoewel het Hoefijzer nu bewoonbaar is en ook bewoond wordt, moet er nog een en ander gebeuren aan de aankleding. Het plein in het midden zal zo blijven behalve in twee hoeken; daar komen twee kleine verharde sportveidjes. Verder zal hier en daar nog wat aan geplan t worden en verhard en als dal allemaal klaar is (waarschijnlijk in de herfst) dan wordt het Hoefijzer nog eens officieel geopend. Daar zullen wij dan allicht vernemen hoe fraai het allemaal geworden is en aan wie dat te danken was.

Maria Lambrechts: Als ze nu de bomen nog snoeiden en wat aanplantingen deden, dan was het goed. En 't kleinste kamerke valt echt wel wat klein uit. Het keukenske mocht ook wel een meter of wat breder, maar dat zijn dan de enige slechte punten. Zelfs de prijs valt mee. Na een jaar kunnen we het trouwens ook kopen, maar dan wel slechts voor 99 jaar. Dat zal wel geen zacht prijsje worden. Een miljoen ? Watte ? Doet er nog maar een klak bij ! De middelste huizen hebben langs deze kant trouwens ook geen achteruitgang, daar zou toch iets voor moeten geregeld kunnen worden met de kolonie. Denkt ge niet ? Schrijf dat er maar bij.


NOTARIELEAANKONDIGINGEN

Kris Bleukens: Ik vind het hier een beetje saai wonen, je kan hier nog niet zoveel doen. Ze zeggen wel dat er nog een tennisplein en een basketveld komt, hier in het midden. Maar dat duurt nog lang, denk ik. Een driejarenplan, hé. Het is wel gezelliger dan vroeger op de Venhoef, hier ken ik er meer. Een paar mannen van 't school, en zo. Zo heel veel jongeren zijn er nog niet, maar ja, iedereen woont er ook nog niet.

OPENBARE VERKOPING VAN SCHOON PERCELEN BOUW- EN WEILAND TE BEERSE Meergoorstraat en Blakheidestraat Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: Bouw- en weiland, Meergoorstraat, groot 2 ha. 86 a. 86 ca. ingezet: 600.000 fr. KOOP 2: Weiland Blakheidestraat, groot 1 ha. 65 a. 14 ca. ingezet: 300.000 fr. KOOP 3: Bouwland aanpalend aan koop 1, groot 1 ha. 33 a. 43 ca. ingezet: 400.000 fr. KOOP 4: Bouwland aanpalend aan koop 1 en koop 3, groot 1 ha. 28 a. 58 ca. ingezet: 370.000 fr. Het geheel palende of gepaald hebbende: N.V. Steenfabrieken Sint Franciscus; Carolus Loomans-Verhulst; Joannes Loomans-Roefs; Johannes Rombouts-Van Gorp; Jan Eykens-Lauwerijssen; de gemeente Beerse; Staatsdomein; Franciscus Eykens-Verellen; Walter Van den Heuvel-Mertens de erven; Charles Van Hal-Dierckx de erven. Beschikbaar 15 november 1987. Geen verkooprecht. ZITDAGEN: Inzet op maandag 18 mei en toewijzing op maandag 1 juni 1987 telkens om 3.30 uur in café Modest, Kerkplein 1 te Beerse. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. OPENBARE VERKOOP VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN EN AANPALEND PERCEEL BOUWGROND te HOOGSTRATEN, Karel Boomstraat 29 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de heer Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen namens de erven OostvogelsJansen te Hoogtstraten: KOOP 1: Woning met tuin, Karel Boomstraat 29, 12, 11 m breed, groot 944 m 2 Ingedeeld als volgt: voorplaats, grote bergplaats, slaapkamer, keuken, opkamer, kelder, overdekt terras en berging; boven: 2 slaapkamers en zolder. Eigendom beschikt over Pidpa-water, gas en Ty-distributie. Bezichtigen: elke zaterdag van 14-16 uur. KOOP 2: Bouwgrond naast koop 1 met een gevelbreedte van 10 m, bestemd voor rijwoning (gesloten bebouwing) groot 765 m 2 Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 26 mei 1987 en toewijzing op dinsdag 9 juni 1987, telkens om 16 uur in café 'De Wachtzaal', bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 2 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. .

.

W

.iaequeliue Van l)er leur: Ik ben nieuw in Hoogstraten, vroeger woonde ik in Vosselaar. Het is best goed wonen hier, het contact met de buren is ook goed. Ik hoop dat ze de bomen een beetje in ere houden. Maar die gracht achter ons huis stinkt zondermeer. Je haalt de stank zelfs boven als je in de tuin werkt. Aan een moestuin hoeven we niet te denken.

OPENBARE VERKOOP VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN EN GROTE BERGPLAATS te Hoogstraten / Minderhout, Bredaseweg 40 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens de kinderen Keustermans-Van Luyt: GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING met TUIN te Hoogstraten/Minderhout, Bredaseweg 40, gevelbreedte grond 20 m, groot 8 a. 70 ca. Ingedeeld als volgt: hal met trap, keuken, woonkamer, wasplaats en badkamer. Boven twee grote en één kleine slaapkamer. Verder: Zolder, kelder, garage, grote berging en tuin. Eigendom is voorzien van telefoon, electriciteit, Pidpa-water, regen- en putwater, TVdristubutie. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtigen: zaterdags van 10 tot 12 uur. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 20 mei 1987 en definitief om woensdag 3 juni 1987 telkens om 16.30 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Hoogstraten/ Minderhout. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

VAN DEN OUWELAND

En wat vind je van Hoogstraten ?

***

Koersfietsen + toebehoren waaronder:

Het postkantoor vind ik wel flink vervallen en men is er soms ook onvriendelijk. En hoe kan het nu dat de ene winkelier hier voor juist hetzelfde merkprodukt 20 fr. meer vraagt dan zijn buur ? • Op 13 juni kan u deelnemen aan een trimloop van Breda naar Baarle-Nassau (25 km). Start vanaf 16.30 uur op het terrein van de kinderboerderij nabij zembad 'Wolfslaar' in Ulvenhout. Informatie: Jan RoeIen (tel. 04257-9021).

Fietsen voor dames, heren en kinderen.

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

03 / 314.43.83 19


h@@2 wu1 1®%[nn Juni is wat aktiviteiten betreft meestal een drukke maand. Niet alleen in de scholen maar op vele plaatsen moet hoognodig vanalles georganiseerd worden. Heel begrijpelijk trouwens want, doe je 't een maand vroeger en je zit te verkleumen met de ijsheiligen of nog volop in aprilse grillen 'en retard'. En een maand later is geen kat (of die juist wél) nog thuis want elders met vakantie... dus in juni moet het gebeuren. En bij ons hier gebeurt er dan ook vanalles. Onze rood-witten vieren de nipte redding van de verdrinkingsdood of de terugkeer naar de oude vertrouwde stal... (schrappen wat niet past). Bloso organiseert op 7 juni in samenwerking met de 'schuttersroute Noorderkempen' een dag met als thema 'Antwerpen beweegt' (toch maar beter niet doen als je schiet).

het begin van de lente lang op zich laat wachten. Maar naar zo 'n uitleg hebben kermisvierders geen oren.

valt, en dat komt omdat de lente ook... sorry, dat komt omdat de eerste volle maan na

Och, er is nog zoveel te doen die dagen. Er is natuurlijk ook de processie, waarrond uit-

Zoals ze dit jaar ook geen oren zullen hebben voor de spilzakken, want ze zullen er niet staan. Dat ze er niet zullen sta-aan Waarom niet ? Omdat de volle maan... hm, omdat de lente dit jaar vôôr de zomer komt en er daarom ook geen nieuwe nummers konden gemaakt worden en het dus niet geoorloofd is met oude gezangen de ether te bevuilen, laat staan de gewijde Hoogstraatse lucht te bezoedelen. Nee grapjas, de vlam is er blijkbaar uit en de pit ook. 't Zal wel allemaal met Cardo Saxi te maken hebben. Ge kunt nu eenmaal moeilijk op meerdere paarden wedden zonder in hun processie-drollen te trappen. Maar kom, niet getreurd, 15 jaar lang (gezegende leeftijd) zorgden deze knaEn dan is er natuurlijk H. Bloed. Hoogstra- pen (heren ondertussen) voor leute en plezier en zeven plaatjes, 't is toch ook niet niks. ten zou niet zonder kunnen en vica versa. Het valt allemaal nogal laat dit jaar: op 14 Laten we de fakkel doorgeven aan hen die... ja, hen die... hem willen aanpakken ! El en 21 juni. Dat komt omdat Pasen ook laat

eindelijk alles is ontstaan en die nog steeds massa's volk naar Hoogstraten lokt. Die gaat zoals elk jaar -als tenminste ook de weergoden hun hoogdag hebben- de twee zondagen, na de hoogmis, uit. Ook de IKO zorgt die dagen voor ambiance en oogstrelend spektakel. De nieuwe ateliers en uiteraard de tentoonstelling mei leerlingenkreaties zullen zeker de moeite waard zijn maar daarover verneemt u elders in dit vrome blad meer. Op zondag 21juni is het ook beiaarddag en wordt de toren voor het publiek opengesteld.

Sinds vorig jaar probeert een groepje ijverige burgers onder de niet mis te verstane naam 'Vereniging ter bevordering van Hoogstraten' om van de woensdag tussen de H. Bloedzondagen (17 juni) een volwaardige kermisdag te maken en het moet gezegd: ze lukken daar aardig in. Er is eerst en vooral de jaarmarkt, een formule die blijkbaar nergens kan mislukken want waar veel volk is, komt er nog meer. Er is ook de stratenloop met daarna een heus vuurwerkspektakel(tje) rond de kerk. Ook zal die dag de IKO zijn deuren open zetten. Waar die van de Skal'den met zo'n dagen de fysiek halen is mij een raadsel (en... een zorg) maar ze houden op 20 en 21 juni naar het schijnt een voetbaltornooi ergens op Hoogstraats groen(ewoud ?) Tot zien en vuugdoew. •

Albrecht en Elza in het goud Op 5 juni zijn Albrecht Pinxteren en Elza van Wassenhove vijftig jaar getrouwd maar hun kennismaking dateerde al van veel vroeger. 'Ik zal het nooit vergeten', vertelt Albrecht, 'het was op het kampioenenbal van de Hoogstraatse voetbalvereniging, in '30.' Albrecht was toen 15 jaar (!) en Elza enkele jaren ouder, maar het was liefde op het eerste gezicht en het bleef liefde. 'Nooit naar anderen gekeken', zegt Elza die er wat stil maar vergenoegd bij zit. En je kunt zien dat ze het zo al 50 jaar lang hebben geklaard, spraakzame vlotte Albrecht, met hart en ziel opgaand in zijn werk, de steennijverheid en zijn hobby, de handboog; en stille huiselijke Elza, met evenveel hart en ziel toegewijd aan haar gezin. 'Een man moet zich niet met het huishouden bemoeien tenzij het niet anders kân' aldus Albrecht en hij vindt die strikte rolverdeling een noodzakelijk iets voor het slagen van het huwelijk. Ook vriendelijkheid is belangrijk en vooral mag een mens niet jaloers zijn want dat is voor een goed samenleven een heel slechte zaak. Elza van haar kant vindt dat 'kunnen toegeven' heel belangrijk is om een leven lang met elkaar in vrede te kunnen leven. Het leven van Albrecht stond in de eerste plaats in het teken van het werk. Hij is zo'n man die het met een geringe opleiding vèr geschopt heeft. Na 2 jaar Vakschool ging hij op zijn 14de aan het werk in een steenfabriek in Rijkevorsel; op zijn 15de werd hij gedekoreerd als 'Kadet van de Arbeid', en op zijn 17de stond hij al als meestergast in het atelier. 20

In '42 werd hij bedrijfsleider en 20 jaar later, in '62, kreeg hij een tweede beloning voor zijn inzet en kunde; hij werd uitverkozen als 'Laureaat van de Arbeid', een ereteken dat hem door minister Spinoy in Brussel werd opgespeld. Hij is altijd bezig geweest met het steenbakkerijbedrijf en heeft er de op- en neergang van meegemaakt. Het teloorgaan van die nijverheid ging hem zeer aan het hart tot ' ik mezelf heb voorgenomen om daar afstand van te nemen, er was nu eenmaal niets aan te doen en al mijn gedub hielp daar niets aan...' Nu Albrecht op pensioen is, is hij gelukkig met de vele vrije tijd die hij aan zijn geliefde hobby kan besteden, de handboogvereniging waar hij al 56 jaar lid van is. Elza is liever thuis en woont graag in Hoogstraten, hun beider geboortedorp. Toch moest ze één keer verhuizen. Naar St. Lenaarts toen haar man daar in '51 ging werken. Maar toen Albrecht in '80

op pensioen ging, vervulde hij meteen Elza's hartewens: terug naar Hoogstraten waar ze nu nog wonen aan de Lod. de Koninklaan. Voor haar trouwen was Elza in dienst bij 'Hotel De Tram', waar ze Albrecht leerde kennen op dat fameuze kampioenenbal in '30 dat daar plaats had. Na haar huwelijk bleef ze thuis. Er kwamen al vlug drie kinderen, Lutgard, Urbain en Lucia. Toen haar jongste 10 maanden oud was, stierf Elza's zuster in haar kraambed. 'Ik ben toen naar het Moederhuis hier tegenover gegaan en heb het kindje meegenomen. Het is altijd bij ons gebleven, het is 'ons' Maria geworden en ze hoort bij ons gezin net als de andere drie kinderen'. Die kinderen zorgden samen voor 7 kleinkinderen waarvan de oudste ook alweer getrouwd is. 'Dat is de gang van 't leven', zegt Elza en we hopen met hen dat het zo nog lang verder zal gaan.


®® uu1uii®uEk Op 17 april ging in 'Café Bombardon' een worstenschieting door en dat met de handboog. Er kwamen 19 schutters opdagen die de 45 prijzen zouden wegkapen (schieten). Leo Laurijssen lukte het fameuze koningsschot en kreeg daarvoor een bak bier als prijs. Denise en broer Karel van de Heyning brachten het voor mekaar om hun afgeschoten pijlen in hetzelfde prijzendoel te laten neerploffen en kregen dus elk een lekkere vlaai aangeboden. Jaak van Boxel en Koen Laurijssen schoten ook een vlaai. Worsten, lever en andere prijzen werden om de haverklap op het geluksblazoen afgeschoten. Maar in de sport blijven de verrassingen niet uitgesloten. Patrick van Bavel, een van de betere handboogschutters, kende geen geluk en mocht zonder prijs naar huis. Voor hem en andere schutters telden toch uiteindelijk alleen maar het avondje uit. fl Onze serrehouders zitten ook weer volop in het grote werk. Tomaten en aardbeien worden weer met vrachten naar de veiling gevoerd. Voor die mensen is de lange koude winter gelukkig ook weer voorbij. Laat het oogsten een succes worden. L

75 jaar Harmonie Sint Cecilia In 1912 begon men in Meerle te denken aan het oprichten van een muziekvereniging. Dat was niet te vroeg want in die tijd hadden de meeste dorpen al veel eerder een eigen muziekmaatschappij. Ook Minderhout die op gezette tijden haar eigen Marckezonen uitleende aan Meerle om daar een of andere feestelijkheid op te luisteren. Dat was ook het geval op die dag in 1912 toen de oudMeerlenaren uit Antwerpen op bezoek kwamen in hun geboortedorp. Dat was toch wat beschamend, zo die Meerlese mensen van de stad te moeten verwelkomen met een fanfare uit Minderhout! En zo is het begonnen 'waarom zouden wij dat niet kunnen?' Meester Vermeulen stelde zich kandidaat om de muziek aan te leren en zijn eerste leerlingen waren de broers Van de Heyning en Jef Van Nueten. Allengs kwamen er meer en meer muziekminnenden en zo groeide het corps. In de werkwinkel van Stan Van de Heyning werd gerespecteerd en op de kasseiweg naar Heerle leerde men marcheren. In 1913 had men een eigen zaal 'Ons Thuis' en hield men het eerste festival waaraan 11 muziekverenigingen deelnamen. Tijdens de oorlog '14-'18 viel het muziekleven stil, vele jongens werden opgeroepen - twee van hen kwamen niet meer terug van het front - en de instrumenten werden in Chaam in veiligheid gebracht. In '18 werden ze teruggehaald en in '19 begon de harmonie haar tweede leven. In 1920 werd een tweede festival ingericht met 12 verenigingen en verder zorgde de har monie voor muziek op alle Meerlese festiviteiten: gouden bruiloften, eerste missen, schuttersfeesten en kermissen. Tot in '40 de oorlog er voor een tweede keer een eind aan maakte. Maar twee dagen na de bevrijding klonk de harmoniemuziek opnieuw door de straten van Meerle. Toen in '63 het 50-jarig

Op 25 en 26 april stond Meerle op z'n kop. Muziek en nog eens muziek. Nu geen disco maar mooi uitgedoste fanfares, harmonies, drumbands e.a. die zorgden voor fijne muziek. Het was een drukte van belang op en rond het oud- gemeentehuis. Een waardige viering van het 75- jarig bestaan van onze harmonie. El Op 10 mei ging het jaarlijks schoolfeest door. Begonnen werd met een kinderviering in de kerk. Daarna werd lekker gegeten in de parochiezaal en in de kleuterschool kon men deelnemen aan allerlei attracties. El

Een vrouwelijke leerkracht van onze basisschool had 'per ongeluk' haar paraplu laten liggen in een 'vreemde auto'. 't Kan je maar gebeuren maar leg het thuis maar eens uit! El Meester Patrick Leysen gaat onze school verlaten. Hij is immers tot schoolhoofd benoemd in Schoten. Veel succes Patrick in je nieuwe, zware opdracht! El

Wielrenner Ene van Boxel kwam weer juist niet in de gazet. Waarom toch weer die elfde plaats jongen? De mannen van de gazet kunnen niet verder dan tien tellen! Te Loenhout had Eric met pech af te rekenen (kader bestaan werd gevierd, kwamen 21 maatschappijen het feest meevieren en stonden er 4 kiosken op straat opgesteld. Later, in '87, werd onder impuls van de harmonie een muziekschool opgericht in Meerle. Die werd ondergebracht in de schoollokalen en Karel Pauwels en Jaak Jansen brachten daar notenleer bij aan een 30-tal leerlingen. Die jongens konden dan later verder studeren aan de muziekschool in Hoogstraten. Op die manier ging de harmonie er muzikaal flink op vooruit. Een ander probleem was de wisseling in de vereniging. Meerle is nu eenmaal een uithoek en vele muzikanten moesten noodgedwongen verhuizen om elders een kostwinning te vinden. Omdat zij altijd opnieuw met jonge muzikanten moesten beginnen, waagde de harmonie zich niet aan wedstrijden. Tot in '72, toen nam men voor de eerste maal deel in 4de afdeling en behaalde er de lste prijs met 83¼ van de punten. Dat gaf moed en van toen af ging men de kompetitie niet meer uit de weg. In '81 behaalde men 86¼ in de Fedecamwedstrijd, 3de afdeling. De meisjes deden hun intrede in de harmonie vanaf '70 met een drumband en vanaf '75 treden de majoretten aan. De opleiding, aankleding en andere zaken om de Harmonie in stand te houden, werden voor een groot deel bekostigd door me-

breuk). Een eervolle plaats ging hierdoor verloren want Enic zat in het achtervolgend groepje dat jacht maakte op zes vluchters.L1 Twee Meerlese voet ballertjes namen deel aan de Olympische dag in Bonheiden, en lieten er een zeer goede indruk achter. El

Iets rechtzetten uit de vorige editie van 'DeHoogstraatse Maand'! Het feestprogramma van het 50- jarig bestaan van F.C.Meerle werd samengesteld door D. Vermandere, Albert Snijders, Frans van Boxel, Jan Lenaerts, Marcel Van Bavel, Jan Verheyen, Frans Boudewijns, Jos Sprangers, Jan Michielsen, August Snyders, Edward van de Heyning en Cyriel Verboven. Dit is dan weeral gebeurd. El Nog even herinneren we er u aan dat vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei in het teken zullen staan van de viering van het 50jarig bestaan van F. C. Meerle. Op vrijdagavond worden alle oud-spelers, spelers, bestuursleden, sponsors, adverteerders verwacht op de receptie, aangeboden door het feest vierend Meerle. Zaterdag is er een groot penalty- trappentoernooi, een playbackshow en een jeugdbal. Zondag kunnen de voetballiefhebbers genieten van een wedstrijd tgussen de veteranen van Meerle en Zwarte Leeuw (begin te 14.00 uur). Te 16.00 uur speelt Meerle (versterkt) tegen de kampioenenploeg van Zwarte Leeuw!

vrouw Voortman, de beschermvrouwe van veel Meerlese verenigingen. In het begin moest men het vooral rooien met de opbrengst van Vlaamse Kermissen, later met de giften van ere-leden; bijna ieder Meerles gezin is ere-lid van de Harmonie. Ook de eigen toneelbond 'De Lustige Merels' bracht zaad in het bakje. Véér '50 speelden zij vooral 'pakkende' stukken, later bonte avonden maar de laatste tijd is de fut er een beetje uit. Hoe royaal Meerle haar muziekvereniging ook steunde, het duurde toch tot in 1964 eer men met een eigen uniform de straat op kwam. En vooruitziend als ze in Meerle zijn, had men bij de uniformen meteen ook 100 meter van dezelfde stof gekocht om de versleten broeken in dezelfde kleur te kunnen vervangen. En nu, eind april '87, vierde de harmonie St. Cecilia haar 75-jarig bestaan met twee dagen lang muziek in een grote feesttent in Meerle. 18 Muziek- en tnommelcorpsen uit België en Nederland verbroederen er muzikaal en dronken er erewijn op nog een lang leven voor de jubilerende Harmonie. Op 7 juni viert de Harmonie wederom feest met om half elf een misviering met harmoniemuziek, 's middags een feestmaal in de zaal (inschrijven of telefoneren naar 3 15.72.82) en 's avonds Bingo-avond.

21


rffl1®iI

UÜkLr L@i

Klaaglied om een dorp! Mei, juni, de natuur op zijn fraaist. Wandel eens rond in Minderhout! Nee, niet langs de watermolen, in 't Heike of in Heerle...! De karige haren trek je voorwaar uit je hoofd, als je al dat schoons in je omgeving naar de verdommenis ziet gaan. Onlangs een berichtje in het parochieblad: het oude kerkhof betreden langs de kant van de pastorij kan wel enig risico meebrengen! Intussen werden barrelen aangebracht! Bij nader toezien bleek deze verwittiging helemaal niet overdreven. Zo ver is het dan gekomen, met de St.- Clemenskerk! Het dak verliest bij elke windstoot meer en meer van zijn pluimen, muren barsten...! En binnen? Arme St.- Clemenskerk, wat sta je daar te verkommeren en te verrotten. Wacht men nu werkelijk tot de tand des tijds je tot het bot heeft afgeknaagd? En uw omgeving? Nog altijd even troosteloos! Het plein midden in het dorp! Om te

snotteren tot in der eeuwigheid. Een parkeerplaats voor wegmastodonten en wat weet ik meer.L1 Minderhout- Centrum ocharme! Drie,naal ocharme! Minderhoutse wegen: ocharme! Beton en asfalt, dan heb je het ook gehad. Kale, koele wegboorden, geen sprankeltje groen. Neem de Gemeen testraat. Mooie bebouwing, dat moet gezegd. Een beetje groen langs de wegboord en het nodigt je uit to een knus wandeltochtje. De Hemelstraat, wat een zoete naam. In vroegere tijd omzoomd door dikke, prachtige beuken. Het moet er hemels wonen geweest zijn. De zaag erin, want de weg moest dubbel zo breed worden. Inderdaad, dat kon ook niet anders. Maar waarom, na al die tijd nog steeds geen alternatief voor die verloren gegane begroeiing? Hoge Weg, Lage Weg, Castelréweg, Venhoefweg, Beemden .... .Noem maar op. Geen sprietje groen! Trekt zich daar nu echt niemand iets van aan? Ook de boordbewo-

Allé, 't is er nog eens af! (Opgelucht)LII1 Gelukkig dat we de kapellekeskermis nog hebben. De 23ste uitgave is inmiddels achter de rug en vooral de playbackshow kende een geanimeerd verloop. De grote winnaar werd het gehucht Bergen met de zusjes Ilse en Heidi Vorsselmans die 'Mel en Kim' heel kundig imiteerden. De gehuchtentocht was maar een mager beestje, wat wil je met zo 'n rotweer! Op naar de 24ste uitgave!•

Op zondag 28 juni organiseert het Bredase mannenkoor een toeristische zoektocht door de Noorderkempen. Inlichtingen: Radio Continu, postbus 7, 2328 Meerle. Tel. 315.86.57.

Kari"s C oliff

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

HOOGSTRATEN

Met de examens en de eerste zomerwarmte in 't vooruitzicht zijn ook de komende dagen en weken weer erg druk in Wortel. Het begint al meteen tijdens het lange Hemelvaartweekeinde. Aangezien Wortel een bloeiend dorp is en ook de meeste jonge mensen nog houden aan de katholieke geplogenheden, zullen op donderdag 28 mei weer een grote groep kinderen hun Eerste Kommunie doen. In de meeste gezinnen zal ook die dag flink gevierd worden. Na of tussen het vieren in, is er allicht even tijd voor een wandelingetje door het dorp. De fotoklub van vzw Het Slot stelt immers dit weekend zijn werk tentoon in de tentoonstellingsruimte van 't Slot en een wandeling hiernaartoe is altijd de moeite. De tentoonstelling is trouwens drie dagen vrij toegankelijk: 22

ners niet? Ook de Minderhoutse raadsleden niet? Of is men dit leljks al zo gewoon dat men het gewoonweg niet meer opmerkt? Op de Hoogstraatse Vrijheid wordt gekapt, onmiddeljk andere bomen want dit sierraad mag zeker niet ontsierd worden. En terecht! Ons kapelleke van 0. L. Vrouw-van-denAkker! Binnenkort ook een krot? Oppassen bij het binnentreden of je hoofd krijgt een on gewenste ontmoeting met een gezakte balk. Ga maar eens kijken! Arm Minderhout! eén woord: het schaamrood..... ' El

donderdag 28 mei en zondag 30 mei van 10.00u tot 19.00u en zaterdag 29 mei van 14.00u tot 19.00u. Zondag 30 mei wordt trouwens weer een auto- en fietszoektocht ingericht door 't Slot. Deze organisatie is een onderdeel van de tweedaagse Slotfeesten. Zaterdagavond 29 mei beginnen de feesten met een optreden van de 'Giver Buzze Band'. Zondag kan je dus deelnemen aan de auto- of fietszoektocht. Inschrijven kan gebeuren van 10.00u tot 14.30u en vertrekken moet gebeuren tussen 13.00u en 14.30u. De prijsuitreiking is 's avonds voorzien en nadien speelt in 't Slot de 'Nonkel Ney's Bluesband'. 1-1 De KWB en KA V vieren Rerum Novarum met een gezinsmisviering met eigen gemaakte

teksten op zaterdag 29 mei. Iedereen is van harte uitgenodigd in de parochiekerk voor deze misviering om 19.00u. Zaterdag 6juni organiseert de KWB een uitstap naar Hoegaarden waar brouwerij De Kluis bezocht wordt. Liefhebbers van een lekker glas ambachtelijk gebrouwen bier moeten zeker meerijden. De bus vertrekt om 13.30u; inschrijven bij René Sprangers 31.468.77. Diezelfde zaterdag 6 juni organiseert de Landelijke Gilde s avonds een kruisprocessie doorheen de Wortelse straten. El Zondag 14juni zal er in en om de parochiezaal weer heel wat beweging te zien zijn. De K WB organiseert dan weer een paaptornooi. Iedereen kan meedoen mits men inschri:jft voor 13.30u. Zaterdagavond 20juni treden in 't Slot Jacques Mees en Bernard Jussen op. Die zorgen met gitaar, synthesizer en drumncomputer voor een frisse portie rockblues. El Als deze aktiviteiten allemaal achter de rug zijn, lokt alweer betaald verlof en... Wortel Kermis, waarover volgende Maand meer! U


Ongeveer 50 jaar geleden stapten Jos van Ostaeyen en Mina Snoeys fiet en gelukkig als pasgetrouwd koppel uit de kerk van Minderhout, op 9 juni 1937 om precies te zijn. Een week daarvoor waren ze al voor de wet getrouwd in Baarle-Nassau. Mina woonde immers in Castelré, gemeente Baarle-Nassau. Door met Jos te trouwen, werd ze automatisch Belg, wat nu niet meer waar is. Mina werd in Castelré geboren in 1917 op de plaats waar nu Staf Snoeys winkel en café heeft en waar destijds haar ouders ook winkel en café hielden. Het gezin bestond uit 4 meisjes en 1 jongen. Jos Van Ostaeyen was en is een rasecht Wortelaar. Hij werd in 1913 in Wortel geboren op de boerderij van (nu) Karel Fransen waar destijds zijn vader boerde. Het gezin Van Ostaeyen bestond uit 3 jongens en 2 meisjes.

Goud in Wortel

De voetbal Mina ging als jong meisje, zoals dat toen ging, helpen in het huishouden van nonkel Jef (Van Aert) en tante Mie (Snoeys) in Wortel. Jef en Mie hielden café aan de Langenberg in Wortel waar nu groentenwinkel 't Worteltje gevestigd is en waar tot voor een paar maanden nog altijd een café gevestigd was. Mina hielp al eens in 't café en dit café was ook het lokaal van de Wortelse voetbalvereniging. Jos was destijds een gevreesde linksbuiten van VNA en zo'n frisse, jonge, sportieve kerel viel natuurlijk op bij de meisjes. Waarschijnlijk had ook Jos na een tijdje een oogje op Mina want tussen pot en pint begon de vrijage waaraan we dit 50-jarig huwelijksjubileum te danken hebben. Ze geraakten dus getrouwd en de eerste huwelijksnacht was allesbehalve rustig. Het huwelijksfeest was immers gezegend geweest met snikheet weer zodat het pasgetrouwde koppel 's nachts uit bed moest door aanhoudende donder en bliksemslagen. Zo'n huwelijksfeest toen was trouwens anders dan nu, drie dagen werd er gefeest en naar de kerk ging men te voet. Jos en Mina gingen eerst wonen naast de smidse van Louis Peeraer en later verhuisden ze nog verschillende malen binnen Wortel om uiteindelijk in de eigen woonst, Sint Jansstraat 13, terecht te komen.

Het gezin Jos is altijd schilder-schrijnwerker van

stiel geecst. Eerst xkerkte hij tot 1945 bij Horstel in Wortel. Miel Horsten bezorgde Jos trouwens een (valse) werkpas tijdens de oorlog om hem uit de handen te houden van de Duitse bezetter; Jos was immers voortvluchtig. Later ging hij werken in de strafinrichting in Merksplas waar hij tot aan zijn pensioen bleef. Mina zorgde altijd voor het huishouden en deed tussenin ook nog twee jaar café op de plaats waar nu pastoor Luyts woont. Zoals vermeld was Jos ('al zeg ik het zelf') destijds een goed voetballer in de Wortelse ploeg waar toen onder andere Jaak Claes keeper was en waarin ook Miel van Aert, Louis Sambre, Gust van Opstal, Jos Lambregts en meester Braspenning meespeelden. De verplaatsingen destijds gebeurden per fiets voor korte afstanden en verderaf per vrachtwagen van Van Loon, waarop dan wat houten banken werden gezet. Naast voetballer was Jos ook nog trouw muzikant in de fanfare (50 jaar spelend lid) en toneelspeler van jongsaf, toen de fanfare ook nog toneel speelde. Meester Vanhaute repeteerde met hem al de jeugdrollen, tijdens de speeltijd. Deze acteerkwaliteiten bezorgden hem een rol in twee operetten en een toneelstuk; tijdens de tweede wereldoorlog werden die gespeeld door de Hoogstraatse Voetbalvereniging

in Je iiai \an Nijeii. Bo\cnLllen \\r, Ju ook nog handboogschutter in Castelré in het café bij Mina's ouders. Het gezin Van Ostaeyen kreeg drie kinderen: Josefa, de oudste dochter, heeft 2 jongens en 2 meisjes; ze woont in Ekeren. Manette, de tweede dochter, heeft twee dochters en woont in Kapellen. De jongste, zoon Fred, is in de Noorderkempen best gekend omwille van Highstreet, discotheek Stomping Fats en Desperated Company. Hij is getrouwd met Greet en heeft een dochter, hij woont in Wortel. Jos en Mina zijn nog altijd erg aktief. Mina is ondervoorzitster van de gepensioneerdenbond en doet al de aktiviteiten mee, samen met Jos. Vooral kaarten doen ze heel graag. Thuis houdt ze zich naast het huishouden ook nog bezig met haken en tv-kij ken. J05 hoveniert graag en is een trouw lezer van de Bibliotheek. Hij is ook nog altijd geïnteresseerd in voetbal en volgt alle wedstrijden op tv. Aangezien hij wat sukkelt met zijn hart kan hij spijtig genoeg niet meer naar het Wortelse voetbal gaan kijken. Op zaterdag 13juni wordt het gouden paar in de bloemetjes gezet door familie, vrienden en kennissen. De Hoogstraatse Maand wenst hen ook het allerbeste voor de komende jaren en nog veel geluk in Wortel.

NIEUW RECREA TJEOORD IN DE KOLONIE? De nieuwe directeur van Wortel-Kolonie, de heer Bosch, heeft grootse plannen met Bootjes Ven en omgeving. Alles wordt opgepoetst, hersteld of helemaal opnieuw ingericht. Het kerkhof aan de Torendreef k wain al aan de beurt; het ziel er nu fraai uit en zelfs hei bordje met uit/eg werd niet vergeten. De toegangswegen naar Bootjes Ven werden goed berijdbaar gemaakt en aan het Ven zelf wordt alles opnieuw ingericht. Het oude boothuis en de 'kabines' liggen al op de schroothoop; er werden boompjes geplant, de oever aan de voorkant werd verstevigd en een grootse inrijpoort werd al gebouwd. We zijn benieuu'd hoe het er zal uitzien binnenkort want er wordt nu met man en macht gewerkt om het af te krijgen v66r de zomervakantie. •

23


X®E -

rijffl

UIE®®cr

-

De parabel van de zingende wandelaar De wandelaar keek naar buiten en wist dat het zijn dag zou worden. Een mild lentezonnetje, een diepblauwe lucht en een zacht briesje: dat was zijn weer, daarop had hij een winter lang gewacht. Snel schoot hij in z'n jasje -een kou was immers zo gevat- en daar stond hij reeds buiten. Voor hij vertrok, ademde hij verschillende keren heel diep in en uit. Dat was goed voor het lichaam had hij ooit gelezen, het lijf werd daardoor gezuiverd van alle schadelijke stoffen. En ja hoor, hij voelde zijn lichaamssappen steeds sneller stromen. Holala, hij was in topconditie, het zou een serieuze wandeling worden. Niet langs bestaande wegen, maar dwars door de natuur. Fluks sprong hij over de prikkeldraad en het volgend moment waadde hij door een zee van golvend groen. zijn hart sprong op van blijdschap nu hij op weg was en hij begon spontaan een lied te zingen. Vogels fladderden geschrokken weg bij zoveel verbaal geweld en koeien keken hem onbegrijpend na. Een vloekende boer, dat kenden ze, maar een valszingende idioot, dat was nieuw. Onze wandelaar merkte daar echter allemaal niets van. Hij had slechts oog voor de schoonheid van de natuur. wat was de Schepping toch mooi! Waarom liep hij hier alleen? Waarom kwamen niet meer mensen genieten van al dat prachtigs dat de Schepper ons gegeven had? De wandelaar barstte dankbaar uit in een luidkeels 'Zing Jubilate', om alzo de Heer te loven en te prijzen. Nooit had hij zo genoten van een wandeling. Tranen van eerlijke ontroering stroomden over zijn blozende wangen terwijl een nieuw danklied 'Want God is goed', uit zijn keel ten hemel rees. Toen verstarde zijn blik, en zijn lied verstornde. Opperste verrukking! Niet veraf priemde de kerk van Meer boven de bomen uit. De stompe vorm riep vagelijk een beeld van iets anders op in zijn geest, maar hij kon zich niet herinneren wat. Hij wist slechts één ding: naar die kerk wilde hij toe, dat moest het doel van zijn wandeling worden. Hij zou in vogelvlucht door de natuur trekken om dan in de kerk God te kunnen danken en eren. Juichend zette de wandelaar zijn weg voort, een triomftocht was het, één ode aan de Schepper en Zijn Schepping. Plots echter bleef hij staan. wat was dat? Overal om hem heen, her en der verspreid, lagen flessen, blikjes, papier, plastiek, en andere vuiligheid. Het deed denken aan een uiteengewaaide storthoop. Geschrokken liep de wandelaar verder, maar ver kwam hij niet. Een doordringende stank golfde op hem af. Moeizaam stapte hij voort tot hij aan de rand van een beek kwam. Onthutst bleef hij staan. De substantie die zich in de beek bevond, was misschien ooit water geweest, maar nu zag hij een dikke, kleverige brij met een kleur waarvoor hij niet direct een woord vond en met bovenal een verpestende geur. Zijn adem werd erdoor afgesneden. Hoestend vluchtte hij verder tot hij in frissere lucht kwam, naar op dat moment trof een akelig geronk zijn oor. Het was of 24

hij een klap in zijn gelaat kreeg. Vlak voor hem werd een bos vermoord. Elke boom, groot of klein, werd het onschuldige slachtoffer van een ziedende motorzaag. Dit was teveel voor onze wandelaar. Woedend stormde hij over het stoppelige landschap naar de plaats waar het laatste restantje bos vakkundig naar een andere wereld werd geholpen. 'Hou d'r mee op!', schreeuwde hij naar de man die het moordwapen bediende, 'Hou d'r in godsnaam mee op!' De man keek op en grijnsde. hij hief de blèrende motorzaag op en kwam dreigend op de wandelaar af. Deze herinnerde zich plots scènes uit 'The Texas Chainsaw Massacre', vergat zijn groene woede en ijide weg, achtervolgd door de schaterlach van de man en zijn obscene motorzaag. De wandelaar spurtte de resterende afstand naar de kerk in één adem uit. Hij wilde weg uit die enge natuur, hij had er genoeg van. hij wist slechts één ding: naar de kerk, daar zou hij rust vinden. Eindelijk bereikte hij de deur van het Godsgebouw, maar .... ze was op slot.! 'Nee', gilde hij, 'laat me binnen!' Hij trok en sleurde aan het handvat, maar de deur bleef onherroepelijk dicht. De kerk

De St.- Jorisgilde vernieuwt haar schietstand De St. Jorisgilde uit Meer blijft in het nieuws. Niet alleen omdat haar schutters steeds uitstekende resultaten behalen, maar ook omdat de accomodaties telkens weer aangepast worden met als uiteindelijk doel: de ideale schietstand. En men is aardig op weg dat doel te bereiken. Momenteel oogt het buiten allemaal nog een beetje kaal, maar dat kan natuurlijk niet anders als je alles opnieuw moet aanplanten. Alles moet nog een beetje groeien en dan belooft het er schitterend uit te zien.

was potdicht. God was niet thuis. Huilend zakte de wandelaar door z'n knieën en bleef verslagen op de drempel liggen. Na een poosje krabbelde hij terug overeind en vatte zwijmelend de terugtocht aan.Langs de asfaltweg nu, want hij had z'n buik vol van de natuur. Het werd een lange lijdensweg, de wereld drukte verpletterend op z'n schouders. Half bewusteloos kwam hij thuis. Hij had barstende hoofdpijn. Wezenloos slikte hij drie aspirientjes en liet zich toen op z'n bed vallen. Onmiddelijk viel hij in een rusteloze slaap waarin de nachtmerries elkaar in een hels tempo opvoigden. Toen hij tenslotte nat van het angstzweet wakker werd, stond één ding als een paal boven water: hij zou nooit meer wandelen. El Apropos, wat ik u wou vertellen, er wordt in juni natuurlijk ook nog wat georganiseerd in Meer. Veel is dat niet, maar kom, een kniesoor die daar op let. Meer- markt hoopt op beter weer en wil op zondag 7juni revanche nemen na een uitgeregende première. De Mussenakker programmeert op zaterdag 27 juni Floeren Aap in haar lokaal en bevestigt de geruchten over een groots popfestival op zondag 26 juli, maar daarover leest u volgende maand meer. FC Meer voetbalt wel niet meer, maar het feestvieren gaat gewoon door. daarover leest u elders meer, net als over de St. Joris- en de St. Ambrosiusgilde. en nu hou ik ermee op. Het is veel te mooi weer om te zitten typen. Ik denk dat ik eens ga wandelen. •

Binnen is ook het een en ander veranderd. Nieuw is dat je nu vanuit het dranklokaal het volledige schietgebeuren kunt volgen. Dat is mogelijk dankzij glazen schuifdeuren waardoor je een prima zicht hebt op de doelen, terwijl een openschuifbaar gordijn ervoor zorgt dat je steeds de schutters in 't oog kunt houden. Prettig is ook de aanleg van een terras in de schaduw van de grot. Als het zonnetje lekker schijnt, moet het daar heerlijk toeven zijn. Het is voor iedereen duidelijk: de St. Jorisgilde heeft mooi werk geleverd. Uit alles wat zij doet, blijkt trouwens dat zij haar ogen op de toekomst gericht houdt. En dat kunnen we alleen maar toejuichen, want wie de toekomst heeft, die heeft het leven. .

Het was in het prille voorjaar - de nieuwe boompjes stonden er nog bladerloos bij - dat de nieuwe doelen van het St. Jorisgilde werden ingeschoten. Dit gildegezelschap met o.a. Koning C. Goetschalckx, hoofdman Jef Van Opstal en patriarch Van A utenboer in het midden, zorgen ervoor dat de oude schutterstraditie in Meer wordt verdergezet.


KLJ-Meer: Door-trappers Op 8 mei was het weer zover. De KLJ af Meer had voor de vijfde keer een voettocht naar Scherpenheuvel gepland. om 8 uur 's avonds stonden 24 frisse jongens (sorry, ook 3 paar vrouwelijke billekes) startklaar aan de Vredesboom. Met getalkte voeten, een te zware radio aan de nek en een filmteam zoals bij Boeketje Vlaanderen, werd er aan een hoog tempo vertrokken. Maar eenmaal Rijkevorsel voorbij, minderde dat stilaan. Vanaf Vlimmeren werden we vergezeld door een bezemwagen, waarin onze etenszakken al vlug halfieeg gegeten werden. In Lille hadden we al twee opgevers. In Herentals op de ring was het door de goede straatverlichting een ideale filmplaats, maar blijkbaar was ons team ergens in slaap gevallen. In Olen werden onze stijve benen heerlijk gemasseerd en ons slaapteam was ook weer opgedoken. In 't vervolg zouden we zo weinig mogelijk rusten, want elk vertrek werd steeds moeilijker. Aan de kerk van Blauwberg maakten we enkele wandelaars wijs dat het niet ver meer was, maar hadden ze toen de waarheid geweten .... Er werd al flink gemankt en gekreund. Op den duur begon men al wat 'door te trappen', en zelfs de vogeltjesdans werd met veel leute uitgevoerd. Toen iemand een grote behoefte ging doen in het bos, moest zelfs een routeblad eraan geloven. Steeds meer kregen we berichten over opgevers in de achtergrond. Met 0- en X- benen strompelden we het

De St. Ambrosiusgilde heeft een nieuwe koning

huisje van Ernest Claes voorbij en vanaf Zichem werd de KLJ- vlag meegedragen. Op de laatste heuvels moesten we elkaar nog wat voorttrekken, de één met de glimlach en de ander met een pruimengezicht. Om 9 uur 's morgens werden we dan onder luid applaus ontvangen in Scherpenheuvel. Veertien van de vierentwintig hadden het gehaald. Maar allen verdienden een dikke proficiat. De meesten zeiden: 'Dit is de laatste keer dat ik ga!' Maar let op: volgend jaar zijn ze er allemaal weer bij. •

De moedige deelnemers waren: Jan Adams, Jan van Dooren, Rudy Laurijssen, Jan Faes, Willy en Jan Huybrechts, Rudy Verheyen, Eric Neefs, Chris van Dijck, Wilfried Nicolai, Luc Moerkens, Paul Voeten, Paul Jansen, Frank Aerts, Marjan de Gruyter, Peter Bevers, Peter Stes, Rudy van Dijck, Paul Fockaert, Danny en Rudy Vanderlinden, Marc Verheyen, Els Huybrechts, Rudy van den Heuvel.

Na de viering van het 450-jarig bestaan in 1986, kende de St. Ambrosiusgilde uit Meer een nieuw hoogtepunt in haar rijke geschiedenis. Op zondag 3 mei vond een koningsschieting plaats, en dat was liefst 29 jaar geleden. Normaal moet er om de 6 jaar voor een nieuwe koning geschoten worden, maar omdat iedereen zo tevreden over hem was, bleef de vorige koning, Frans Theeuwes, 29 jaar regeren. Voorwaar een niet geringe prestatie. Frans was echter al zo lang uit Meer weg en daarom besloot hij dat het tijd was om zijn scepter uit handen te geven. En dat gebeurde op zondag 3 mei I.I. 's Voormiddags ging de gilde 'en bloc' naar de mis waar de vlag van de vendelier gewijd werd. 's Middags zaten 62 personen aan de feestdis en om 14.00 uur ging een optocht gevormd door de St. Ambrosiusgilde, de St. Jorisgilde en fanfare St. Rosalia, op weg naar de gemeentepleinen aan de John Lij-

senstraat, waar de koningsschieting zou plaatsvinden. Nadat naar aloude traditie het protocol was afgewerkt, begon de eigenlijke schieting met zo'n 30 schutters. In de eerste twee ronden kreeg men de vogel niet naar beneden. In de derde ronde kon Jan laurijssen dat wel, maar hij liet de vogel terug op de boom zetten. De vierde ronde was een maat voor niets, maar in de vijfde troffen zowel Frans Snijders als Frans van de Locht van de Meerseweg de nieuwe koning. Er werd gedanst, de nieuwe koning ontving zijn breuken en schilden, de fanfare bracht een serenade en dan ging het in stoet terug naar het lokaal bij Van de Sande. Daar werden boterhammen met kop en kaas gegeten, waarna er nog vele uren gezellig nagekaart werd. Over één ding was iedereen het eens: het was een geslaagde koningsschieting geweest en die had in Frans van de Locht een prima nieuwe koning opgeleverd. •

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

25


-

r

zondag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. U kiest maar. El

j©®1 ©LP Ik heb eigenlijk nog maar amper kans gehad om de vorige Maand eens door te kijken, en ik zit hier weeral te zwoegen aan de huidige. En zo op het eerste zicht is juni nog eens een maand waarin het één en ander gebeurt, hier op Dreef. En Meersel, want we hebben het gewoonlijk wel makkelijker over 'De Dreef' maar dan bedoelen we wel het geheel, hee. Duidelijkheid voor alles. El Eind april hebben we nog eens een vergadering van de dorpsraad meegemaakt. Daarover zal ik u nu eerst eventjes onderhouden. Er werd nog eens op een serieuze manier over de riolering en aanleg van de Dreef gepraat. De bedoeling is om dit jaar tnet de plannen klaar te zijn, zodat er volgend jaar voor het geld kan gezorgd worden. 't Is te hopen dat er dan daarna begonnen wordt met de uitvoering. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat er ook volgend jaar nieuwe verkiezingen zijn. Ik hoop dus dat al het werk inéér is dan alleen maar stemmenronselarij.

1Ef®®t

neren dat ik daar elk jaar deze tijd mee aankom. Het onderwerp van de tentoonstelling is dit jaar: de KAPEL zelf. Ja, je moet er maar op komen. Aan de ene kant belicht men de geschiedenis van de kapel. Aan de andere kant wordt ook aandacht besteed aan de heiligen die er vereerd worden, namelijk Lucia en Quirinus. De tentoonstelling is geopend op 13, 14, 20 en 21juni. In de kapel, uiteraard. En als de openingsuren dezelfde zijn als vorig jaar dan kunt u er 's zaterdags terecht van 16 tot 20 uur, 's zondags van 10 tot 18 uur. Welkom. El Ook op 20 en 21juni staan de deuren van het klooster voor u open. Ook vrouwen, ja. De tijd dat zij het slot niet mochten betreden is reeds lang voorbij. In het herschilderd klooster kunt u allerlei beelden, schilderijen en andere voorwerpen bekijken. En in de refter kunt u een kop koffie of iets anders (.. ?) gebruiken. Nieuwsgierig ? Dat dacht ik wel. U bent welkom op zaterdag van 14 tot 18 uur en op

En dan kunt u meteen de nieuwe aanplantingen in het Mariapark eens gaan bekijken. Men heeft er werk van gemaakt. Het ziet er naar uit dat het weer een mooi park gaan worden. Ook op 21 juni (een drukke dag) heeft het Dreefse schoolfeest plaats. Op dit ogenblik is het nog wat vroeg om dl de details al te kennen. En om niet onvolledig te zijn, zal ik er maar beter niets over vertellen. Maar de mensen die de voorgaande jaren daar geweest zijn, die hebben zelf kunnen vaststellen dat het er altijd héél plezant is en héél druk en dat er altijd van dlles te doen is. Dus waarom zou u er nu ook eens niet komen ? Ook welkom. LI

En dan heb ik hier ook nog één vereniging. Dat zijn de Vendeliers. Zij gaan al vrij vroeg met vakantie. Ze vertrekken namelijk op 26 juni naar Oostenrijk, St. Bartholoma tegen de Joegoslavische grens. Ze nemen daar deel aan één of ander festival, maar ze blijven wel wat langer. Want ze komen pas op 5juli terug. E Maar dat is al in volgende maand, en dat kan eigenlijk niet. Want dit was juni, niet

juli. LI

Het grote probleem bij die heraanleg van de Dreef, dat zal de parkeergelegenheid zijn. Zoals de plannen nu zijn, moeten de kasseien immers teruggelegd worden (De Dreef is zo'n geklasseerd monument). En dan heb je ook een fietspad nodig, wil je daar fatsoenlijk kunnen fietsen. Maar: dan verlies je de helft van de parkeergelegenheid. En probeer dat maar eens voor mekaar te krijgen: je struikelt nu 's zondags al over de auto's. Wat gaat het dan worden 7 De enige mogelijkheid: hier en daar een klein parkingetje met een 10-tal parkeerplaatsen, in de zijstraatjes en overal waar plaats is. Want anders wordt het helemaal een soep. Ik heb het ooit al eens gehad over de uit breiding van de woon gelegenheid hier in Meersel-Dreef. Toen dierf ik de getallen niet te noemen. Maar nu moet ik dat toch, want men houdt vol: aan deze kant van de grenskantoren zouden 90 (ja, u leest goed: 90) woningen komen. Zowel huurwoningen als bouwplaatsen. Nu is dat een hele brok, dat moet ik u niet vertellen. En ik hoop dat âls ze er komen, dat ze dan nog vol geraken ook. LI

En nu de kalender van de maand. In de kapel op Meersel is er ook deze naand weer een tentoonstelling. U zult zich herin-

De Dreefçe rende/iers, de Kempense k/auu'aerrs, 2 jaar ge/edeii. Engelse reis.

010e

maar lerreden jia hun

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 25(Y) m2 van de betere merken aan de

LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN.

Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 5 uur.

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9 26


Toeristisch Hoogstaten Om te weten hoe het precies zit met de toeristische activiteiten in en rond Hoogstraten, gingen we ons lichtje eens opsteken bij het bestuur van de Streek-V.V.V.-Noorderkempen. Zo vernamen we dat tijdens de Provinciale Sportdag op 7 juni, 'de provincie Antwerpen beweegt', het startsein wordt gegeven voor een reeks bezoektochten per fiets die in de maanden juni, juli en augustus om de 14 dagen zullen georganiseerd worden. Per bezoektochten worden er 2 of 3 monumenten opengesteld. 19 juli verwachten we de volledige fietsende Hoogstraatse bevolking op het 43 km lange Kleidabberspad. Deze actie wordt ook in Hoogstraten afgesloten met de 'Open-Monumentendag' op 13 september. Om het teruglopende museumbezoek wat te stimuleren - onze provincie telt meer dan 95 musea- staat een heus museumvragenspel op stapel met een bijzonder interessant prijzenpakket (o.a. week- en weekendverblijven in de provincie). De Toeristiche Federatie Provincie Antwerpen (T.F.P.A.) geeft naast de Evenementenkalender 1987 voor beide akties, zowel de bezoektochten per fiets als de museumaktie, een begeleidende folder uit die verstrekt zal worden bij de plaatseliljke V.V.V.-diensten. In het kader van een toeristisch uitwisselingsidee tussen Vlaamse en Waalse provincies verbroedert dit jaar de provincie Antwerpen met de provincie Henegouwen. In het Hoogstraatse V.V.V.-kantoor kan men bijgevolg terecht voor allerhande informatie over het Waalse plaatsje Ecaussinnes, ten zuidwesten van Nijvel, en in Ecaussinnes voor informatie over Hoogstaten.

Een beiaarddag wordt georganiseerd op 21 juni van 14.00 tot 17.00 uur. En de traditionele beiaardconcerten vinden plaats op 2, 9, 16, 23 en 30 augustus. 23 augustus gaat ook het grote kinderfeest, Begijntjes Laat Besluit, door in Hoogstraten. Naast al deze activiteiten staat ook nog de uitgave van een algemene folder over Hoogstraten en een gids, specifiek voor de St.-Catharinakerk, op het programma. De fel besproken TGV-plannen kwamen ook hier ter sprake. De Streek-V.V.V.Noorderkernpen vindt dat er toeristisch van dergelijke plannen niets te verwachten valt en besluit dan ook dat ze de aanleg van een dergelijke sneltrein zowel ekonomisch als ekologisch absoluut onverantwoord vinden. Zij dringen aan op inzage van de TGVplannen en op inspraak bij de besluitvorming. We krijgen ook volgende interessant en uiterst verzorgde publicaties van het T.F.P..4. onder ogen: 5 sterke aanranders voor de toerist.

- Vakantie & Recreatie: afzonderlijke en uitvoerige bespreking van elke gemeente uit de provincie, vermelding van feestdata en logeer-accomodaties. Dit boekje kost u slechts 40 fr. en is te verkrijgen in alle V.V.V.-kantoren. - Antwerpse kunststeden. - Antwerpse vakanties & weekends. - Antwerpse Kempen, Scheldeland. - Dagtochten voor groepen, scholen en mindervaliden. Deze laatste 4 publicaties kan u gratis bekomen bij het dichtstbijzijnde V.V.V.-kantoor.

Kom spelen op de Mosten De Mosten is natuurlijk geen Efteling, maar toch... Zoals ze op Kaatsheuvel elk jaar iets nieuws bedenken om volk te lokken, zo is het ook op De Mosten. Geen kastelen weliswaar maar wel speeltuigen. Ieder seizoen wat nieuws. Dit keer wordt de speelruimte uitgebreid met een grote waterspeelplaats en beveiligde trampolines. En om het hele gezin te plezieren - ook op een zonloze vakantiedag - is er een pit-patspel aangelegd op het grasplein naast de ingang. De waterspeelplaats is een toestel dat zich vooral richt op de kreativiteit van het kind en het samenspel tussen kinderen. Hierop kunnen zij zich spelenderwijs bezighouden met waterkracht en leren op deze manier de basisbegrippen van energie. Het spel is opwindend en toch ongevaarlijk en het nodigt uit tot experimenteren. Het toestel heeft twee verdiepingen, een waterspel, een waterrad, een waterbak met wip en verschillende watergoten. Aan de trampolines zal vooral de jeugd veel plezier beleven. De 4 kleine trampolines worden netjes ondergebracht in ĂŠĂŠn prieel. Om de kans op ongevallen of kwetsuren zoveel mogelijk te minimaliseren, zijn de springmatten omgeven met beschermingsnetten. Het hindernis biljartspel pit-pat is een familiespel dat 2 jaar geleden ontwikkeld werd in Duitsland. Daar kende het een uitzonderlijk succes. De Mosten wist als eerste deze nieuwe recreatiemogelijkheid in de wacht te slepen. Men kan dit spel aanzien als een kombinatie van biljart en minigolf. Het bestaat uit 18 biljarttafels met een verschillende hindernis bvb. horden, slalom, kegels, looping. Winnaar is hij, die met het minst aantal biljartstoten het parcours afgelegd heeft.

PUIN VAN DE ST. CA THARINA KERK Dit zijn maar enkele exemplaren van de vele brokken steen die op een stormnacht van de St. Catharinakerk vielen. Zo 'n grote brokken die van zo 'n hoogte naar beneden vallen, dat is niet gezond voor mensen en voertuigen beneden. Daarom liet het gemeentebestuur al enige tijd geleden een afrastering plaatsen boven op de balustrade maar dat was niet voldoende en men heeft nu ook naast de kerk hekken geplaatst. Het afbrokkelen van de zandsteen heeft zowel te maken met de luchtvervuiling (zure regen?) als met de kwaliteit van de steen. Het is aan het nieuwe gedeelte dat er stukken vallen: de oorspronkelijke steen, eeuwenoud en blootgesteld aan storm en oorlogsgeweld, houdt beter stand. Er is nu ook een architekt aangeduid die de schade van nabij gaat bekijken en onderzoeken wat er moet gebeuren om de kerk te behoeden voor verdere afkalving.

Het recreatiecentrum De Mosten is tijdens de maanden juli en augustus iedere dag van 10 tot 20 u toegankelijk. In juli enkel op zaterdag en zondag van 10 tot 20 u, woensdag van 13 tot 20 u met prachtig zomerweer. De inkomtarieven: - 50 fr: voor personen boven 14 jaar. - 30 fr: voor personen onder 14 jaar, gehandicapten en gepensioneerden. - 20 fr: per persoon voor groepen vanaf minimum 15 personen. - gratis: voor kinderen onder de 4 jaar. - 400 fr: voor een lO-beurtenkaart voor personen boven de 14 jaar. - 240 fr: voor een lO-beurtenkaart voor personen onder de 14 jaar, gehandicapten en gepensioneerden. - 40 fr: per persoon voor deelname aan het pit-patspel. - 40 fr: per persoon voor een watersportvergunning op de grote vijver (zwemvest verplicht). 27


Hoe veilig is de Noorderkempen? In de vorige Maand stonden we even stil bij het toenemende vandalisme in de streek. Traditioneel waren Meer en het centrum van Hoogstraten als uitgaanscentra het meest hierdoor getroffen, recent kwam daar de omgeving van de Highstreet bij. In een tweede artikel willen we enkele vaststellingen en bedenkingen formuleren bij de cijfers en getuigenissen over kleine misdadigheid in het Hoogstraatse. Hieronder verstaan we het soort misdrijven waar uzelf willens nillens ook wel eens in uw leven mee te maken krijgt: diefstal in de auto, stelen van een fiets, winkeldiefstal, inbraak enz.

Alweer cijfers Cijfers zeggen niet alles natuurlijk, maar geven toch vaak een tendens aan. Op het grondgebied van Hoogstraten werden de volgende aantallen genoteerd: 1985* 1986 1984 1983 opgelost aantal opgelost aantal opgelost aantal opgelost aantal 47 7 6 85 18 123 8 diefstal 122 (12,7%) (8,2%) (14,75 Wo) (6,5%) 3 43 36 69 . 43 6 32 3 inbraak (4,3%) (83,7%) (13,9%) (9,3%) 36 3 2 25 9 13 vandalisme 22 6 (8,3%) (15,3%) (36 07o) (27,2%) * Voor 1985 is dit een benaderend cijfer Juiste gegevens ontbraken voor de maanden oktober, november en december.

Statistieken kunnen bedrieglijk zijn. Zo lijkt er in 1986 een fikse daling te zijn wat betreft het aantal gewone diefstallen. In feite is dat echter niet zo - de statistieken worden dan immers op een andere manier samengesteld zodat sommige soorten van diefstal eruit worden gehaald. Komen hier nog bij om. huisdiefstal (2 gevallen), autodiefstal (4), bromfietsen (9), en fietsen (55) - telkens schommelt het oplossingspercentage rond de 25 07o, 1 op de 4 gevallen worden dus effectief opgelost. Voor sommige categorieën geeft het oplossingscijfer een vertekend beeld, wat naar verluidt typerend zou zijn voor een grensstreek. Indien de dader gekend is, maar bv. de Nederlandse politie moet de zaak afhandelen omdat de betrokkene in Nederland verblijft, dan blijft de zaak volgens de statistieken in België onopgehelderd. Deze oplossingsgraad, vooral voor inbraak, dient dan ook met de nodige omzichtigheid te worden geinterpreteerd. Politiecommissaris Meeus is de mening toegedaan, zoals voor de cijfers van vandalisme, dat een en ander nogal meevalt: 'Als ik dat weer vergelijk met andere gemeenten, en er rekening mee houd dat we een grensgemeente zijn, dan hebben we betrekkelijk weinig diefstallen. We zitten zo in de middenmoot. Daarbij moeten we dus ook rekenen met de typische grensdiefstallen: Nederlanders die over de grens wippen, hun slag slaan en zo weer weg zijn; ook Belgen die van hier uit naar Nederland vluchten en daar dan een tijdje verblijven.'

Betrapt Niet leuk voorwaar, om iemand over de vloer te hebben terwijl je zelf in bed ligt of niet thuis bent. Vele mensen bij wie er een inbraak werd gepleegd, houden er een gevoel van onveiligheid aan over. Sommigen 28

willen er zelfs niet meer over praten. Bij Stan Verschueren werd begin vorig jaar ingebroken, toen er op een avond niemand thuis was. 'Toen de 20-jarige dochter met haar verloofde thuis kwam betrapte ze een inbreker. Hij was langs de achterdeur binnengekomen, en moest langs haar om buiten te geraken. Hij duwde haar weg, ging op de loop langs de gronden van de veiling, op het pad naar de Loenhoutseweg. Zij heeft ons opgebeld, we hebben dan direkt de rijkswacht verwittigd die de dader nog kon inrekenen. Het was iemand van tegen Gent, die overal op speurtocht ging en alle waardevolle zaken meenam.' En de nasleep van dat alles? 'Wij waren gelukkig een viertal maanden daarvoor verzekerd tegen diefstal, en de verzekering heeft ons volledig schadeloos gesteld. Wat het gezin betreft, wel de jongens en wij zelf hebben ons daar nogal snel overheen kunnen zetten. Maar de dochter niet, die is zelfs nu 's avonds nog altijd niet graag alleen. Ze wou ook absoluut niet meer met de inbreker geconfronteerd worden, ook niet op het politiebureau of zo... Sindsdien worden hier alle deuren vroeger gesloten en grondig gecontroleerd 's avonds. Een mens wordt wel voorzichtiger door zoiets... en het blijft vreemd zo om te weten dat er iemand, een vreemde in huis gezeten heeft.' De dader kreeg uiteindelijk één jaar gevangenisstraf. Ook Bob Van Ussel heeft wel eens met diefstal af te rekenen gehad. 'Ik heb er hier al wel eens vanachter uit de hof gehaald. Daar staan afbraakauto's en zo, zaken waarin ik voor mijn bedrijf in investeer. Als ik dan op een gegeven moment een stuk nodig heb uit zo'n auto,'dan blijkt dat gewoon verdwenen. Zo waren er ook eens jongens bezig in de auto's op een zondagnamiddag. Toevallig kende ik dan hun ouders nog ook... Ge kunt dan zeggen dat ge dat moet gaan aangeven, maar toen heb ik het er maar bij gelaten. Die zijn wel met hun staart

tussen hun benen afgedropen, en ik heb ze hier nooit meer teruggezien. Er is ook al wel een radio gestolen uit een auto, een ongevalwagen die 's nachts buiten bleef staan. Wie doet zoiets, tja, dat weet ge natuurlijk niet.'

Grens en autoweg Diefstallen met inbraak - verzwarende omstandigheden, zoals dat heet - duiken af en toe als een kleine plaag op, om dan na enkele dagen alweer voorbij te zijn. Zegt commissaris Meeus hierover: 'Wat betreft inbraken is de nabijheid van de grens, en van de autoweg vaak belangrijk. De georganiseerde reeksen van diefstallen gebeuren door benden, die mogelijk vanuit Nederland opereren, maar zeker ook vanuit ons eigen land. Ik denk dan aan de ouistitidiefstallen, waar bij met een soort tang de sleutel in een traditioneel slot omgedraaid kan worden. Die plegen een tien- tot vijftiental diefstallen op een nacht, en zijn dan weer weg met hun wagens die ze meestal op onopvallende plaatsen hebben achtergelaten, bij een kerk of zo. Op heterdaad zijn die wel te betrappen, maar dat blijft natuurlijk moeilijk. Wij kunnen soms op de kaart aflezen waar ze vermoedelijk ongeveer gaan toestaan. Daar wordt dan gepatrouilleerd uiteraard, en soms loopt er dan ook zo'n bende tegen de lamp...' Brigadecommandant Van Laethem: 'Inbraken situren zich vooral aan de grens. Vooral Meersel-Dreef en de wijk de Mosten. Ge kunt stellen dat 90% van alle diefstallen op het grondgebied van de gemeente gebeuren op zowat 10 01ó van de oppervlakte. Verwonderlijk is dat niet echt, die zwarte zone - als ik dat zo mag noemen - is bijna zo ver van Hoogstraten verwijderd als van Breda. Tegen dat wij daar dus aankomen, kunnen ze al bijna de grens over en tot in Breda zitten! Daar zijn dus heel wat Nederlanders bij betrokken. Voor misdadigers is de nabijheid van de grens een vrijheid, voor ons een beperking. Daar komt nog bij dat onze Nederlandse collega's, op Zundert na, niet geneigd zijn op te treden wanneer wij hen dat vragen. Als er elders diefstallen zijn, dan is dat eerder occasioneel te noemen. Zo hebben we onlangs ook een reeks gehad in de Meerseweg en omstreken. Dat is op de kaart ook duidelijk te zien: het traject loopt van de ene oprit van de autoweg langs Meer, dan Hoog-


LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014161.35.37

straten zelf, zo naar de oprit Loenhoutseweg. De daders zijn min of meer bekend, maar er is geen bewijsmateriaal. Overal waar er een baan ongeveer evenwijdig loopt met de autoweg komen dergelijk inbraken voor in reeks: in Kasterlee is dat zo, in St. Job enzovoorts.' De dieven blijken overigens kundig te werk te gaan. 'Er zijn diefstallen geweest waarbij de bewoners niet eens wisten dat er iemand binnengeweest was... Dan maken man en vrouw ruzie omdat de een geld uit de ander zijn portemonnee heeft gehaald!'

Patrouilleren 1986 was onmiskenbaar een 'goed' jaar voor de misdadigers die menig slagje konden thuishalen in het Hoogstraatse. De cijfers voor diefstal, inbraak en vandalisme stegen merkelijk, terwijl het aantal opgeloste gevallen fiks daalde. Méér toezicht dus, méér pa-

trouilles - denkt de burger. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig. De gemeentepolitie kan met haar acht man personeel geen permanentie verzorgen (daartoe zouden een zestal personeelsleden meer noodzakelijk zijn, wat voor de gemeente minstens een jaarlijkse meerkost aan lonen en materiaal van een miljoen per aangeworven agent zou betekenen - en onze dorpspolitiekers zaaien de miljoenen liever op andere grasvelden). Ook de rijkswacht uit bedenkingen bij het patrouilleren: het blijft een gelukkig toeval om inbrekers op die manier te kunnen betrappen, te meer daar verplicht in rijkswachtcombi's en in uniform gewerkt moet worden. Meer samenwerking tussen politie en rijkswacht bleek noodzakelijk. Ook wordt gedacht aan intergemeentelijke samenwerking van politiecorpsen, al is daarvoor alweer p0litieke goodwill noodzakelijk. Preventieve acties allerlei, zoals bv. de huidige provinciale campagne tegen vandalisme, leveren geen spectaculaire resultaten op, maar kunnen anderzijds toch bijdragen tot een verdere sensibilizering voor deze problematiek bij het publiek. Preventie loont wel degelijk daarvan getuigt het fel verminderde aantal inbraken in woningen van vakantiegangers sinds het initiatief werd genomen om extra te patrouilleren wanneer de autoriteiten werden ingelicht door de burger. Of het graveren van de fietsen, wat eveneens een daling van het aantal fietsdiefstallen heeft opgeleverd. Winkeldiefstallen, tenslotte, blijven een ander paar mouwen. Commandant Van Laethem hierover: 'Er zijn veel winkeldiefstallen, maar er worden er heel weinig van aangegeven. Veel warenhuizen bv. spelen zowat voor eigen rechter. Ze eisen een vergoeding van 500 tot 2000 fr. van de dader, en laten hem of haar dan gewoon gaan zonder aangifte te doen. Dit is nochtans verboden, in feite is het zelfs een vorm van afpersing. Wij hebben dan ook al proces-verbaal wegens afpersing opgemaakt tegen warenhuizen in het verleden...' Overigens dient hier misschien aan toegevoegd dat de reacties van winkeliers op de samenwerking met politie of rijkswacht erg wisselvallig zijn: van lovend zonder meer, tot de bittere bedenking dat 'ze er toch niks aan bliiken te doen'.0

Lezers kopen bij

Adverteerders (natuurlijk)

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is!

MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 1

CA R U S

taverne -.

discotheek

232-S"

meet

zav

anw or

'TSTOPKE

* alles voor hengelsport * voge/zaden x granen Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

I

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

• P.V.C.-rioleringen • roof Ing

pvba

dakgoten isolatie

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

BOETIEK

ingelique Oostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. 29


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER Café

Brouwershuîs biljart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 031315.74.29. Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

30

Op stap in 28 MEI

Hoogstraten: OPEN DEUR in Vito van 10-12 u en van 13-17 u. 30 MEI Wortel: SLOTFEESTEN met optreden van 'Give Buzze Bluesband'. 31 MEI Wortel: AUTO- EN FIETSZOEKTOCHT van Het Slot. Inschrijven van 10.00 tot 14.30 uur. 's Avonds prijsuitreiking met optreden van Nonkel Ney. 5 JUNI Hoogstraten: Optreden van TRAMPS in

Highstreet. 6 JUNI

Hoogstraten: MARCKRI VER JAZZCLUB met een gastorkest Jeggpap N.O. Jazzband in de Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan, vanaf 21.00 uur. Hoogstraten: TEKEN- EN SCHILDERWEDSTRIJD voor de jeugd, ingericht door I.K.O., van 14.00 tot 16.00 uur. Wortel: KRUISPROCESSIE doorheen het dorp. 7 JUNI Meer: MEERMARKT in de Donkstraat vanaf 9.00 uur. Noorderkempen: SCHUTI'ERSROUTE over de gemeenten Hoogstraten (kleine kruisboog bij de Verenigde Vrienden in Meer), Rijkevorsel (handboog St.-Sebastiaan), Beerse (staande wip) en Merksplas (handboog St.-Sebastiaan). Bedoeling is om via het Kleidabberspad de vier standen te bezoeken. Men kan zelfde verschillende schutterssporten beoefenen en de sfeer opsnuiven van de oude volkssporten. Tegelijkertijd bestaat er te Meer de mogelijkheid om te kegelen. Meerle: FIETSZOEKTOCHT van de KWB. Vertrek en inschrijving aan de Chiro-lokalen aan de Ulicotenseweg. Van 13 tot 14 uur. 13 JUNI Hoogstraten: Officiële opening van de NIEUWE IKO-gebouwen met receptie. 14 JUNI Hoogstraten: H. BLOEDFEESTEN met processie te 11.15 uur. Hoogstraten: Uitreiking prijzen van de Teken- en Schilderwedstrijd voor de jeugd om 15.00 uur in de IKO-galerij. Wortel: PAAPTORNOOI van de KWB. Inschrijving aan de parochiezaal voor 13.30 uur. 17 JUNI Hoogstraten: JAARMARKT met om 19.00 uur een STRATENLOOP (de corrida van Hoogstraten), voor de schoolkinderen een tand met de T.V.-vedetten Merlina en een spetterend vuurwerk omstreeks 22.30 uur. 20 JUNI Wortel: Optreden van Jacques Mees en Bernard Jussen (Rockblues) in het Slot. 21 JUNI Hoogstraten: BEIAARDDAG, geleid bezoek aan beiaard en toren van 14 tot 17 uur. Hoogstraten: H. BLOEDFEESTEN met processie te 11.15 uur.

Hoogsiraten:

PAAPTORNOOI van de KWB aan de Pax. Meersel-Dreef: Schoolfeest 27 JUNI Hoogstraten: VOLKSSPELEN EN BARBECUE, ingericht door Vakantiegenoegens in het Seminarie. Meer: Optreden van FLOEREN AAP in de

Mussenakker. Meer: Jubileumfeest van 50 j. FC MEER met optreden van WIRERI'S in de zaal A. Van Aperen 28 JUNI JAZZBOOTTOCHT op het Kempens Kanaal, opgeluisterd door de Marckriver Jazz-

band. Hoogstraten: SCHOOLFEEST, ingericht door de Gemeentelijke Gemengde Basisschool, Karel Boomstraat 44, om 14.30 uur. Hoogstraten: Optreden van THE DIRTYY SCUMS en NO NUMBER (punk) in Cahier

de Bronillon. Hoogstraten: DUIVENPRIJSKAMP 'Grote Prijs Stad Hoogstraten' in samenwerking met de plaatselijke duivenmaatschappijen. OPEN DEUR in het KLOOSTER van MEERSEL-DREEF (waardevolle beelden en schilderijen te zien). Op zaterdag 20 juni (14-18 u) en zondag 21juni (9-12 u en 14-18 u). Een enige gelegenheid!

MTRJ-T

HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

'k 9t

Tel. Gelmelstraat 2

03/314.38.11

Hoogstraten

- Jeugdkultuur in Hoogstraten.

r

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL * donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. :20.00- I.00u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.


Tentoonstelling

Naar de Dolomieten en Venetië

In Hoogstralen:

Weinig Italiaanse steden zijn zo rijk aan kultuurhistorische gebouwen als Venetië, de stad van de 119 eilandjes. In de rijke schakering van allerhande bouwstijlen, van romaanse stijl tot barok en neo-classicisme, vallen zeer speciaal het palazzo Pirani, de Ca'd'Oro en het palazzo Ca'Foscari op. Het trapeziumvormige San Marcoplein en de daarbij aansluitende Piazzetta zijn zonder twijfel twee van de mooiste pleinen ter wereld. Het eerste heeft een marmeren vloerbedekking en is omgeven door de basiliek San Marco, de 99 m hoge Campanile, de Logetta van Sansovino en het gotische Dogenpaleis. Venetië is niet alleen een stad om uren in rond te dwalen, ze is bovendien goed bereikbaar vanuit de Dolomieten. Langs de indrukwekkende Dolomietenroute, met de Passo di Castalunga, de Passo di Sella en de Passo Pordoi krijgt men een uniek beeld van deze bergen, waarin erosie de meest grillige vormen getoverd heeft. Het Davidsfonds Hoogstraten heeft een achtdaagse autocarreis uitgekozen om deze mooie streek te bezoeken, met verblijf te San Martino di Castrozza, in het centrum van de Dolomieten. De afreisdatum is vrij-

IKO - Dr. VERSMISSENSTRAAT. Openingsuren op zondagen 14 en 21 juni van 10.00 tot 18.00 uur. woensdag 17 juni van 16.00 tot 22.00 uur. Donderdag 18 juni is er een dag speciaal voor bejaarden. Retrospectieve Joz. Adams: zelfde openingstijden plus alle weekdagen van 14.00 tot 18.00 uur in de IKO-galerij. Geleide bezoeken zijn gans de week mogelijk op eenvoudig verzoek aan Jef Martens, Lindendreef 15 (tel. 03/3 14.43.21). De toegang is steeds gratis.

In Meersel-Dreef ST. LUCIA-KAPEL Tentoonstelling over de geschiedenis van de kapel en het leven van de H. Lucia en St. Quirinus. Op 13, 14, 20 en 21juni. Op zaterdag van 16 tot 20 u en 's zondags van 10 tot 18 u.

In Wortel FOTOTENTOONSTELLING in 't Slot Op donderdag 28 mei (10-19 u), zaterdag 30 mei (14-19 u) en zondag 31 mei (10-19 u), tentoonstelling van de Wortelse fotoclub.

dag 24 juli 1987. iste dag: Uit l-Ioogstraten via Hasselt ep Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen. Ee

thuisDE VRIJHEID

Vrijheid 132 2320 Hoogstraten n Tel. 03/314.50.46

5f

Café - frituur

FPapilion Minderhout

Gesloten: woensdag.

-

Köln. Verder over de A 61 - vrij middagmaal onderweg - langs Heidelberg en Stuttgart naar Ulm en Zusmarshausen of omgeving waar avondmaal en overnachting. 2de dag: Na het ontbijt langs Augsburg en Landsberg naar Wies. Vervolgens langs Oberammergau, Garmisch Partenkirchen en over de Zirlpass naar lnnsbruck waar middagmaal. 's Namiddags over de Brenner naar Bolzano en San Martino di Castrozza, een verblijfplaats met internationale faam, gelegen op 1467 m hoogte. Omgeven door hoge bergen, die het beschermen tegen noordenwind en te midden van groene weiden geniet het van een uitzonderlijk zacht klimaat. Er zijn ook diverse liften en luchtkabelbanen. 3de tot 6de dag: Verblijf met volledig pension. Naast de vele mogelijkheden tot het maken van prachtige wandelingen zijn de volgende uitstappen in de prijs begrepen: - halve dag Bolzano met stadsrondrit en gelegenheid tot shopping, - ganse daguitstap naar Venetië en gelegenheid tot bezoek o.a. van het San Marcoplein, het Dogenpaleis, de Brug der Zuchten en het maken van een gondeltochtje, - tocht over de bekende Dolomietenstrasse met de Passo de Castalunga, de Passo di Sella en de Passo Pordoi. 7de dag: Na het ontbijt via Bolzano en Merano naar de Ofenpass en Zernez. Vervolgens langs Davos - middagmaal - Bad Ragaz en langs de Walensee naar Zürich, Winterthur, Schaffhausen en Singen waar avondmaal en overnachting. 8ste dag: Ontbijt en verder doorheen het Zwarte Woud naar Freiburg en Colmar. Over de Col du Bonhomme en St.-Dié - middagmaal - naar Nancy, Metz en Luxemburg. Van hier over Bastenaken en Luik huiswaarts. We verblijven in een hotel van uitstekende toeristenklasse. Modern komfort en traditie gaan hier hand in hand. Verblijfszalen, bar,

taverne, TV-salon staan ter beschikking van de gasten. Daarnaast lift en ruime parking. De kamers zijn voorzien van volledige badkamer en beschikken meestal over balkon en telefoon. De reissom per persoon bedraagt: 17.475.- F + 598.- F (BTW) = 18.073.- F. Toeslag éénpersoonskamer 1.758.- F. Inbegrepen in de prijs: het autocartransport, de vermelde uitstappen, volledig pension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het middagmaal van de laatste dag, de groepsverzekering, de reisleiding en de B.T.W. Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij Marcel Laurijssen, Moerstraat 68, 2320 Hoogstraten of op het telefoonnummer 03 /314.51.32.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle. Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Hoogeind - MEER weekend gesloten. FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 031315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. 31


Konsertorganisatoren, opgelet! In de fusie is er aan optredens geen gebrek, althans, da's op te maken uit de regelmaat waarmee de dorpen van de Noordhoek in de verschillende agenda's verschijnen. Het is niet de bedoeling hieronder een 'bemoederend' artikel neer te pennen, alsof de meeste organisatoren niet van wanten weten, alleen leek het ons leuk enkele belangrijke en praktische zaken even op een overzichtelijk rijtje te zetten, die de relatie organisator - artiest merkelijk kunnen verbeteren. Kontakt Groepen hebben meestal een kontaktadres, of laten de zaken over aan een boekingsbureau. Wie ooit al konserten organiseerde, krijgt wel 'ns informatie per post, maar de beste kontakten worden nog altijd voor of na een avondje muziekmaken gelegd. Zie je ergens een goeie groep, aarzel niet pen en papier boven te halen om de nodige adressen en telefoonnummers te noteren. Probeer minder bekende bands vooraf ergens te gaan zien, zodat je weet wat je in je keet haalt. Afgaan op opgenomen bandjes of platen is vaak een bedrieglijke zaak. Uiteindelijk wil je een goed live-gebeuren presenteren, goeie konserten kunnen je op termijn een vast publiek bezorgen.

Kontrakt Grotere groepen werken met vaste prijzen, meestal licht en geluidsinstallatie inbegrepen. Andere, kleinere helden geven vaak prijzen op mét en zonder, maar in de praktijk komt het erop neer dat er weinig verschil in kosten bestaat tussen wat je aan de groep betaalt mét licht en geluid, of wanneer je dat zelf moet huren. Ook de zaal/café (grootte) bepalen de groepsprijs: bij een optreden in de Pax zal meestal meer voor de groep betaald moeten worden, dan voor dezelfde formatie in je stamkroeg. Probeer in elk geval steeds te onderhandelen over de prijs, het loont de moeite het onderste uit de kan te halen. Eens de datum van optreden is afgesproken, kan het kontrakt worden opgemaakt. Het is leuk onderling een avondje muziek af te spréken, maar om moeilijkheden te vermijden, heb je beste een en ander op papier staan. De meeste groepen hebben zelf een kontrakt, met als belangrijkste punten: - datum van optreden - de afgesproken prijs en wijze van betaling (voor of na het konsert) - het aanvangsuur en duur van het konsert - bepalingen op het vlak van licht en p.a. - afspraken op het vlak van kleedkamer, eten en drank voor de groep. Zorg dat alles duidelijk is ingevuld, onderteken (je moet wél meerderjarig zijn) en stuur het zaakje tijdig terug. Eventuele bijkomende wijzigingen aan het kontrakt kunnen slechts na onderling akkoord. Vele kontrakten bevatten een zogenaamde 'rider', een omschrijving van technische vereisten voor de zaal (electriciteit, grootte podium, details eten en drank,...). Kom de gestelde voorwaarden van zo'n rider zogoed mogelijk na! Het is ook praktisch de groep een plannetje van de te volgen weg én de zaal vooraf te bezorgen, samen met het kontrakt.

Voorbereidend werk Je optreden dient aangegeven bij SABAM; de belangrijkste gegevens die je moet vermelden zijn: inkomprijs, prijs van de groep en de prijs van een 'gewone konsumptie' (een pint, dus). Voor café's moet je ook de oppervlakte opgeven. Een tijdige aanvraag (uiterlijk tien dagen voor het konsert doorgaat) bezorgt je een korting van twintig pro32

cent. Ontsnappen aan SABAM valt te proberen, maar is niet makkelijk. Je betaalt achteraf toch de volle pot en riskeert bovenop nog een boete. Adres: Vrijheidstraat 34 bus 15, 2000 Antwerpen. Tel. 2382201. Het konsert moet bekend gemaakt worden. Zorg dus voor voldoende publiciteit. De kampanje kan gebeuren: - via affiches (genoeg, én best zo duidelijk mogelijk leesbaar) - advertenties in publiciteitsbladen - konsertaankondigingen in pers en op radio - strooibiljetten Je kan er gerust van uitgaan dat je met de publiciteit zeker één maand en minimum drie weken vooraf van start moet gaan. Voor aankondigingen in maandbladen e.d. moet je vaak zes weken vooraf aan de slag! En als je her en der geplakt hebt, denk er dan aan dat er andere kapers op de kust zijn: twee keer rondrijden is geen luxe.

De avond zelf - als de groep arriveert, hou dan steeds enkele mensen van je Organisatie paraat om een handje toe te steken bij het uitladen van het materiaal (idem voor het inladen na het konsert). Degene die het kontrakt ondertekende is uiteraard ook best ter plaatse, om direkt de nodige uitleg te geven. Het is leuk voor een groep om meteen opgevangen en wegwijs gemaakt te worden in de zaal of het café. - zorg dat de geluidsinstallatie - als je er zelf voor gezorgd hebt - volledig opgesteld staat, idem voor het licht. - probeer voor de groep een afsluitbare, verwarmde kleed- en eetkamer te voorzien. Zeker groepen die op toernee zijn waarderen een beetje privacy. - zorg dat er voldoende eten en drank voor zien is (zoals afgesproken in het kontrakt). Een goed verzorgde groep is er twee waard, en het kan je reputatie als organisator alleen maar ten goede komen. - zorg dat je alle te betalen sommen (voor groep en de eventuele zelf gehuurde geluidsinstallatie vooraf klaar hebt (en liefst niet in twintigfrankstukken of briefjes van honderd uitbetalen!). Laat voor alle veiligheid de ver antwoordelijke van de groep tekenen voor ontvangst.

Varia Kroeg en Blues, 15 mei jongstleden... Dat er 800 man was. Dat het leuk was, te zien aan vele glunderende gezichten. Dat cafébazen, publiek en artiesten tevreden waren. Dat het zaakje voor herhaling vatbaar is... en dat de buschauffeur doodmoe was. Punkliefhebbers opgelet! Puntje, Puntje, Puntje plus The Dirty Scums en No Numbers zitten op zondag 28 juni in Cahier De Brouillon te Hoogstraten. Een full speednamiddag om niet te missen!

Oproep Voor een korte beschrijving van 'n konsert dat je organiseert, kan je nog altijd in deze rubriek terecht, maar weinigen schijnen dit te weten. Zorg dat je info bij ons terecht is voor de vijftiende dag van de maand die aan het konsert voorafgaat, op volgend adres: Mark Sprangers, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Tel. 03/314 32 64. Let wel: alléén konserten met muzikale kombo's! Mark Sprangers

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 H oogstraten Telefoon 03/314.59.66

En verder? In dit stuk werd geen melding gemaakt van allerlei onverwachte dingen die voor of tijdens een konsert kunnen gebeuren (ziekte van een groepslid, motorpech, electriciteitspanne, ... ) maar meestal maakt het kontrakt melding van wat er in dergelijke gevallen moet gebeuren. Als je je strikt aan de voorwaarden houdt, ben je in elk geval zeker dat tegenslagen op de avond zelf niet persé aan jou te wijten zijn. En ja... programmeer verder op de ingeslagen weg, rekening houdend met je publiek en z'n voorkeuren. En ga regelmatig 'ns op een andere plaats kijken, dan leer je 't een en ander beter kennen. Je hoeft geen rommel in huis te halen!

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.


Van KELA tot IKO: een kunstwerk voor de kunst

De fraaie gevel van het nieuwe IKO De tijd dat men bij het horen van 'IKO' zijn wenksbrauwen fronste en U verbaasd aankeek is lang voorbij. Het werd toen al een stuk duidelijker als men over de 'tekenschool' sprak, eigenlijk een te beperkte (en dus foutieve) omschrijving van wat IKO ( = Instituut voor Kreatieve Opvoeding) vandaag de dag te bieden heeft: een waaier van plastische mogelijkheden met vanzelfsprekend een belangstelling die navenant is; leerlingen uit bijna elke bevolkingsof leeftijdsgroep, een bonte bende, even kleurrijk als de school. Of oordeelt u zelf maar: Voor de kleinsten (6 tot 12 jaar) is er dejeugdafdeling waar geschilderd en geplakt, geknutseld, getekend, geboetseerd, zelfs toneel gespeeld wordt; er is de lagere secundaire afdeling (12 tot 15 jaar) met daaropvolgend het hoger secundair met vele disciplines: tekenen, beeldhouwen, bloemensierkunst, schilderen, grafiek, spinnen en weven, keramiek, binnenhuisinrichting, een losse kursus fotografie en in de toekomst zeker nog meer losse lessenreeksen. Tot hier geen probleem, integendeel. Maar een school die bijna 22 jaar bestaat en voor de derde keer gaat verhuizen, zal daar zo zijn redenen wel voor hebben. Inderdaad, kreatief zijn en je bekwamen in allerlei technieken onder deskundige leiding is prettig, maar er moet een minimum aan ruimte zijn, en die was er voor de 350 leerlingen niet meer. De nieuwe school (oud Kela-gebouw) tegenover de Pax mag gezien worden. Ze biedt en zéér degelijke en uiteindelijk dus ook definitieve oplossing voor elke kunstbeoefenaar onder ons. 'Degelijk' verwijst dan vooral naar het resultaat van het knappe werk dat ons eigen gemeentepersoneel gepresenteerd heeft. 'Degelijk' verwijst ook en zéér naar de deskundige aanpak van de drie ijverige mannen onder wiens leiding de verbouwingswerken gebeurden: projectleider en schepen van openbare werken A. Jansen, architect Jef Van Laer en bezieler-directeur Jef Martens. Ondertussen wordt met man en macht verhuisd en alle werken netjes uitgestald om u, bezoeker, eens heerlijk te verwennen. Want, het zijn niet enkel werken van leerlingen die zullen tentoongesteld worden. Bij deze opmerkelijke gelegenheid werd aan Joz. Adams, oud-directeur van

IKO en kunstschilder (wonend in Frankrijk) gevraagd om als eerste (van een lange rij kunstenaars) zijn werken tentoon te stellen in de IKO-Galerij (!). Het wordt een over zichtstentoonstelling (retrospectieve) met wer ken die voorheen nog nooit samen getoond werden. Dit alles samen loont zeker en vast de moeite om met de H. Bloeddagen (ook de woensdag ertussen !) eens te gaan kijken. Meer informatie vindt u in onze kalender.

IKO ingelijst 1965: Stichting IKO Vrijheid 175 (60 lIn.) 1966: Erkenning lKO gemeentelijke instelling Erkenning Minist van Kultuur 1967: naar VITO-gebouw K. Verhuis Boomstraat 1977: Verhuis naar oude meisjesschool in de Gelmelstraat 1985: Beslissing ombouw Kela tot IKO 13juni 1987: Verhuis naar Kela-gebouw in de Dr. Versmissenstraat 6, opening nieuwe IKO.

Ongevallen Dinsdagavond 28 april botste in de Minderhoutsestraat een landbouwtractor met aanhanger, bestuurd door Jozef Aerts, Minderhoutsestraat 139, met een personenwagen, bestuurd door Leo Simons, St Clemensstraat 13 Minderhout. Er was stoffelijke schade. Donderdagmorgen 30april botsten in de Gelmelstraat de auto's bestuurd door Roger Meuns, H. Bloedlaan 1, en Karel Van Gils, Aug. Brosensstraat 32. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Ook de tuinafsluiting van de woning Jozef Michielsen, Gelmelstraat 97 werd licht beschadigd. Donderdagmiddag 30 april botsten aan het kruispunt Vrijheid en Elisabethlaan, twee fietsers. Angelica Boenders -64 jaar-, Jaak Aertslaan 7 werd licht gekwetst. De tweede fietser was de 14 jarige, D. Lippens, Hoefijzer 24 te Hoogstraten. Zaterdagnacht 2mei werden in de Gelmelstraat niet minder dan vijf voertuigen bij een botsing betrokken. De bestuurders - of eigenaars - waren: Ronny Lenaerts uit Ravels; Danny Stoops, Gelmelstraat 17; Jaak Huybrechts, Groot Eysel 37, Meerle; Raf. Nuyens uit Beerse; en Franciscus Van Peer uit Etten-Leur. Deze laatste bestuurde een lichte vrachtwagen, die zwaar beschadigd werd. De eerste twee personenwagens werden eveneens zwaar beschadigd. De twee anderen liepen lichte schade op. Zondagmiddag 3 mei werden drie auto's betrokken bij een botsing aan de Desmedtstraat te Minderhout. De auto bestuurd door Eric Klam uit Vlaardingen, werd licht beschadigd. De auto bestuurd door Maria Boeren, Terbeeksestraat 18, Meer, werd zwaar beschadigd. De wagen bestuurd door Emmy Brokken, Hal 5, Minderhout werd licht beschadigd. Dinsdagmorgen 12 mei botste aan de 's Boschstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Monique Van Lysebeth, Meerle-Dreef 77, met de auto bestuurd door Fidelis Faes, H. Bloedlaan 221, Hoogstraten. De eerste wagen werd licht, de tweede werd zwaar beschadigd. Vrijdagmorgen 15 mei botsten in de Vrijheid een vrachtwagen, bestuurd door Camiel Chantraine uit Beersel, met een personenwagen bestuurd door Christel Eezen, Hoefijzer 17, Hoogstraten. Er was stoffelijke schade. Zaterdagmorgen 16mei reed Leopold Vervecken, Steenweg op Beerse 88, Merksplas met zijn auto tegen een boom aan de Merksplasseweg te Rij kevorsel. Hij werd hierbij zwaar gewond. Zaterdagavond 16mei kwam het tot een botsing tussen twee auto's, in Worteldorp. De 45-jarige bestuurder van de eerste auto, Jozef Londes uit Aartselaar, werd hierbij zwaar gewond.

BEGRAFENISSEN

JORES

-

1

Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

33


, oJal

C/3 u

• grasmaaiers • motorspuiten • motorzaqeri • froozori • moto-cultoren • bosmaaiers

Kerkstraat 15 2330 MERKSPLAS Onze bus van de Maand behoort toe aan de familie August Lochten-Adams, Hoogeind 58 te Meer. Zij krijgen eerlang de cheque van 500 fr. sportmateriaal thuisgestuurd. Proficiat!

J. STOFFELSPA ULUSSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT

Telefoon 031314 4115 SLUITINGSDAG: zondag van 12 uur t/m maandag 13 uur.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 34


Bus van de Maand Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Als twee vakmannen samen aan de slag gaan kan het resultaat niet anders dan uitmuntend zijn. Het bewijs hiervan vinden we op de Hazenweg in Meerle, waar Jos (leraar aan het V.I.T.O. in Hoogstraten) zijn tuinlantaarn handig vermomde als brievenbus. De brievenbus werd op de tekentafel van Jan Tuytelaars (66k leraar aan het V.1.T.O.) geboren en praktisch uitgewerkt door Jos zelf. Hij metselde een keurig stenen zuiltje en plaatste daarop deze uit geplooide staalpiaten gefabriceerde unieke lantaarn/brievenbus combinatie. Jos: 'Dat heb ik nu altijd gezegd, dat ik ooit die prijs van jullie nog zou winnen. Ze staat er al wel een jaar, hoor. Bij ons thuis vinden ze ze nogal groot uitgevallen. Je kan er in ieder geval niet naast kijken. Er zit ook een halo geen lamp in, geen gewone. Deze zijn veel beter. Zeg, moeten jullie niets drinken? Graag!

Juryverslag: Een groot geleerde (wij noemen geen namen) heeft het volgende citaat nagelaten: 'Hoe meer iets probeert op te vallen, hoe onopvallender het wordt'. Deze brievenbus met zijn bijna sensueelslanke taille slaagt er in, ondanks zijn groots voorkomen, niet dermate op te vallen dat het rustige Kempische straatbeeld verstoord zou worden. Nimmer zag de jury een zo praktische brievenbus. De familie Jochems kan zonder problemen twee maanden op vakantie; de brievenbus zal niet vol geraken. En ook de zwaarste stormen zal hij fier rechtop doorstaan. Kortom: een bijzonder staaltje vakmanschap! Onze cheque van 500 fr. zal zich klein voelen in deze brievenbus U

HALVE EEUW GELEDE Mei 1937 Kapelletjes-expositie Het was een prijzenswaardig initiatief door de schooljeugd een tentoonstelling te laten organiseren van kleine kapellekens. Al wie met het onderwijs begaan is en de waarde kent van handenarbeid waarin het persoonlijk initiatief der kleuters een grote opvoedingsfaktor speelt, zal ongetwijfeld tevreden zijn geweest om het prachtwerk dat hier geleverd werd. Zondag was het dus van elf tot twaalf uur expositie in de Meisjesschool. Een 78 kapellekens in papier, karton, triplex waren tentoongesteld, allen met kinderlij ken smaak opgetimmerd, met eigen fantasie opgesmukt met klokjes, lampjes, lustertjes, bloemen in gekleurd papier en klaterzilver; sommigen uiterst eenvoudig, anderen reeds ingewikkelder en met meer kennis verzorgd; de eenen modern opgevat met moderne decoratie, de overigen in oude trant. Er waren er zelfs met flesschen en glazen bollen met figuren in. Ook O.-L.-Vrouw van Vlaanderen en het Kerkske van Banneux. Er waren er ook nog die de echte taal spreken der zuiveren folklore met de papieren roosjes en de juiste manier van versiering. Zoo zouden ze wel de eerste prijs geven aan Maria Adriaensen, Augusta Swaegers, Jenny Brosens en Lidia Cornelissen. Het hoeft natuurlijk niet gezegd dat deze expositie bijzonder veel belangstelling kreeg. Marijntje Gyzen's jeugd Het Bestuur van den Koninklijke Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen heeft onzen jeugdigen dorpsgenoot Marcel Krols aangeworven om de titelrol te spelen in

een reeks opvoeringen van dit bekende toneelstuk van A.M. De Jongh. Het staat reeds vast dat het optreden van dezen jongen artist uit 'Het Eglantierken' een groot succes tegemoet gaat. Zijn prachtig spel bij de opvoering in de Hoogstraatsche Rederij kerskamer en zijn ophefmakend optreden in de film, waardoor hij de gunst van het Nederlandsche filmpubliek stormenderhand veroverde, staat hiervoor borg. De opvoeringen vangen aan heden zaterdag en zijn voorlopig zes in getal. Voor Hoogstraten en 'Het Eglantierken' is dit optreden een groote eer Kleine voetbaloorlog tussen Meir en Meerle Meerle dat door zijn overwinning op Zundert in finaal kwam voor een der prijzen van het bekertor nooi te Meir, werd door het plaatselijk bestuur (dat zich steunde op een punt van hun reglement) totaal uigesloten, doordat Zondag 16 Mei geen afgevaardigde bij de loting aanwezig was. De onbegrijpelijke beslissing van Meir, die de volledige uitsluiting voor gevolg had, kan men in Meerle niet begrijpen. Bij de loting voor de ziftingswedstrijden was er ook geen afgevaardigde van Zundert aanwezig. Deze ploeg mocht wel mededingen. Waarom twee maten en twee gewichten ? Meerle heeft bovendien geen schrijven van Meir ontvangen van verplichte aanwezigheid bij de loting. Ja zelfs werd Meerle per telefoon verwittigd dat het Maandag 17 Mei moest spelen tegen Hoogstraten. Naderhand beslissing van totale uitsluiting. Hoe rijmt men dat te saam ?

(Bron: Gazet van Hoogstraten).

HELDERZIENDE PROF. VIOLET WILLEM Heeft u duistere punten over uw toekomst, gezndheid, enz... schrijf met foto aan Prof. Violet, bekend van pers en T.V. Afwerking per brief in de Nederlandse taal. Prijs 1000 fr. Prof. Violet Willem Villa Ja Souleiado Route St-Cezaire F-06530 Le Tignet (Par Peymeinade) Frankrijk. Tel. vanuit BelgiĂŤ: 00-33.93.66.37.60 35


Burgerlijke stand

[1 Hu we/ijken 3 april: Afons Koyen, Voort 55, Meerle en Ingrid Oomen, Klein Eyssel 31, Meerle. Nieuw adres: Meerle, Voort 53. 3 april: Francis Bouwdewijns, Schuivenoord 3, Meerle en Miranda Boonen, Karel Boomstraat 25, Hoogstaten. 3 april: Luc Wynen en Suzanne Geertsen, Lod. De Konincklaan 322, Hoogstraten. 3april: Herman Kinschots, Meersel 21, Meerle en GabriĂŤlla Van Dyck, Hazenweg 7, Meerle. Nieuw adres: Hazenweg 7, Meerle. 4 april: Joannes Leemans, Spieringstraat 5, Meerle en Lea Snoeys, John Lijsenstraat 14, Meer. Nieuw adres: Spieringstraat 3, Meerle. 10 april: Marcel Quirynen, Gemeentestraat 14, Minderhout en Christiana Mostmans, Beukenlaan 4, Malle. Merksplassebaan 9, Malle. 10april: Peter Hereijgers, Torenakker 5, Minderhout en Greta Sprangers, Klein Eyssel 26, Meerle. Nieuw adres: Van Aertselaerstraat 35, Hoogstraten. 10 april: Jozef van Dun, Dreef 34, Meerle en Marijke Krijnen, Dreef 115, Meerle. Nieuw adres: Chaamseweg 35, Meerle. 11 april: Frans Janssens, Moerstraat 72, Hoogstraten en Machteld Sanders, Roosendaalsebaan 40, Kalmthout. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 109, Minderhout. 11 april: Guido Hendrickx, Ulicotenseweg 27, Meerle en Els Pauwels, Hazenweg 1, Meerle. Nieuw adres. Hoogstraten, Lindendreef 16. 24 april: Willy Verschueren, Meerleseweg 104, Meer en Sonja Meyvis, Meerseweg 49, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 104, Meer. 24 april: Jan Van Dun, St. Lenaartsestwg. 38, Rijkevorsel en Marleen Bolckmans, Moerstraat 57, l-loogstraten. Nieuw adres: Tinnenpotstraat 25, Hoogstraten. 24april: Joannes Leemans, Oosteneind 11, Meerle en Linda Brosens, Eindsestraat 3, Meer. Nieuw adres: Oosteneind Ii, Meerle. 25 april: Constant Bolckmans, Van Aertselaerplein 8, Hoogstraten en Rita De Ruyck, Karrewegstraat 18, Deinze. Nieuw adres: Apollostraat 157, Berchem. 30 april: Guido Schrauwen, Gelmelstraat 92, Hoogstraten en Conny Van Den Plas, Rijkevorsel. Nieuw adres: Gelmelstraat 78, Hoogstraten.

Geboorten 1 april: Koen, zoon van Marc Govaerts en van Maria Bolckmans, Minderhoutsestraat 131, Minderhout. 8 april: Jeroen, zoon van Corneel Van Bouwel en van Anne-Marie Sommen, Worteldorp 45, Wortel. 8 april: Veerle, dochter van Petrus van den Broek en Rita Vermeiren, Dokter Gommersstraat 27, Meerle. 9 april: Ben, zoon van Gustaaf Van Hasselt en Anna Rentiens, Gustaaf Segersstraat 18, Hoogstraten. 14 april: Antoine, zoon van Philippe Nuyens en van Catharia Van Kerckhoven, Katelijnestraat 76, Hoogstraten. 36

14 april: Marian, dochter van Jozef Van Bergen en van Rita Kerremans, Loenhoutseweg 99, Hoogstraten. 14 april: Kolette, dochter van Julius De Busser en van Helena van Riel, Donkakker 40, Meer. 15 april: Midas, zoon van Pieter Oosthoek en van Anna van Damme, Dreef 88, Meerle. 15 april: Tom, zoon van Luc Boudewijns en van Goedelieve Van Looveren, Burgemeester Brosensstraat 4, Hoogstraten. 16 april: Wannes, zoon van Frans Plu en van Lea Vermeiren, Begijnhof 16, Hoogstraten. 16 april: Wim, zoon van Gustaaf Michielsen en van Gerda Bolckmans, Hal 29, Minderhout. 17 april: Niels, zoon van Herman Van Den Ouweland en van Cornelia Arnouts, Zundertseweg 8, Meer. 20april: Joke, dochter van Patrik Van Delm en van Margareta Van Camp, Achtelsestraat 67, Hoogstraten. 22 april: Karen, dochter van Karel Van den Keybus en van Maria Geerts, St. Lenaartseweg 39b. 23 april: Charlotte, dochter van Karel Tilburgs en van Hildegarde Satders, Ipenrooisedijk 6a, Meer. 23 april: Leen, dochter van Frans Lauryssen en van Maria Tilburgs, Beeksestraat 6, Meer. 23 april: Sophie, dochter van Paul Van Erck en van Kristine Van Gorp, Kerkveld 6, Wortel. 24 april: Cindy en Bart, kinderen van Frans de Bie en Agnes Wouters, Strijbeekseweg 23, Meerle. 24 april: Lotte, dochter van Alfons Pauwels en van Maria Koyen, Ulicotenseweg 26, Meerle. 25 april: Elien, dochter van Lucas Quirijnen en van Maria Aerts, Jan Van Cuyckstraat 15, Hoogstraten.

APOTHEKERS Van 22 tot 29 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel.: 315.73.75. Van 29 mei tot 5 juni: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel.: 3 14.62.25. 0p zaterdag 30 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel.: 314.60.04. Van 5 tot 12 juni: APOTHEEK HORSEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 314.57.24. Van 12 tot 19 juni: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 42, St. Jozef Rijkervorsel, tel.: 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel.: 699.64.24. Op zaterdag 13 juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel.: 314.60.04. Van 19 tot 26 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel.: 314.40.74.

i1

26 april: Jan, zoon van Roger Bevers en van Maria Van Cleuvenbergen, Salm Salmstraat 11, Hoogstraten. 28 april: An, dochter van Ronny Aernouts en van Elisabeth van den Broek, Merenweg 4, Meer.

F0-1

Overlijdens

26 maart: Maria Sprangers, 57 jaar, echtgenote van Louis Mertens, wonende te Meer, Meerseweg 37. 1 april: Maria Timmermans, 75 jaar, weduwe van Antonius Verheyen, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 6 april: Ludovica Wils, 82 jaar, weduwe van Karel Buys, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 10 april: MichaĂŤl Rom, 69 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Karel Boomstraat 21. 13 april: Pieter Lauryssen, 74 jaar, ongehuwd, wonende te Meer, Beekakker 8. 21 april: Marcel Vanderbruggen, 56 jaar, echtgenoot van Joanna Goos, wonende te Meerle, Voort 69. 23 april: Lucia Servaes, 81 jaar, weduwe van Joannes Renders, wonende te Meer, Beekakker 2. 24 april: Joanna Vande Vliet, 84 jaar, weduwe van Joannes Claessen, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 26 april: Maria Jacobs, 74 jaar, weduwe van Emiel Wegner, wonende te Hoogstraten, Gelmelstraat 46. 27 april:Johanna Budding, 18 jaar, ongehuwd, wonende te Breda (Nederland), Jan Anneessensstraat 17. 29 april: Maria Tilburgs, 87 jaar, weduwe van Jan Koyen, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250.

Van 26juni tot 3juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.: 3 14.5 1.50.

HUISDOKTERS Donderdag 28 mei: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel.: 3 14.48.00. Zondag 31 mei: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel.: 315.84.74. Zondag 7 juni: DR. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle, tel.: 315.85.55. Maandag 8 juni: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer, tel.: 3 15.85. 11. Zondag 14 juni: DR. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel.: 315.84.54. Zondag 21juni: DR. VERHOEVEN, V. Aertselaerstraat 70, Hoogstraten, tel.: 3 14.3 1.66. Zondag 28 juni: DR. GEERT FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten, tel: 3 14. 50. 10.

L. Janssens pv.b.a. hout- & platenhandel plastiek & isolatie

Alle vverkdagen open O ok op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96. Loenhoutseweg 91

HOOGSTRATEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.