mei 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR MEI 1987 PRIJS: 40 F. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Er is nog iets na de top-10!

Hoogstraten of het dikke-nekken probleem

J0

Van de Kieboom en zijn liefde voor de vlag Een halve eeuw F.C. Meerle Li

Als de lente kriebelt, waar voel je dat dan? Li Hoe veilig is de Noorderkempen?


Lutgaahart! Er zijn bij onze medewerkers twee strekkingen in zwang aangaande eventuele ondertekening van de artikels. Zoals u vermoedt, wordt De Hoogstraatse Maand volgeschreven door mensen. En mensen hebben een opinie, of ze die wereldkundig maken of niet. Onze schrijvers doen dat dus wel in meerdere of mindere mate. Toch wordt niet elk artikel ondertekend door zijn schrijver. Goed zo, zegt blok A, dat garandeert tenminste dat wij ongeremd onze mening kunnen schrijven zonder her en der ter verantwoording geroepen te worden, want een dorp is zo klein, nietwaar? En daarbij, waar dient de grens getrokken? Want toch niet elk foto-onderschrift dat een zweem van opinie bevat, kan ondertekend worden. Jamaar, zeg blok B, wat is de waarde van een artikel als de lezer niet eens weet uit wiens pen het is gevloeid. Zeker als het een persoonlijke gedachtengang vertolkt. Non refert quis, sed quid dicam, repliceert A dan weer (niet wie iets vertelt, maar wat verteld wordt, is belangrijk). Wij hebben nochtans laatst een scheve schaats gereden door de anonieme Lutgart Van P. aan het woord te laten. Zij (hij?) beweerde dingen waarvoor zij geen verantwoording diende af te leggen, wegens anoniem. Meer nog (Meer nog, dus), ze werden in de schoenen geschoven van andere DHM - medewerkers. Dat is fout. Nochtans had Lutgart een fijne pen. Wat dan ook weer jammer is. Daarom deze deal, Lutgart, maak uzelf bekend bi] (iemand van) onze redaktie. Misschien kunt u daarna rustig verder schrijven onder een pseudoniem, wat overigens niet zo ongebruikelijk is in de perswereld. •

J

Dikke Nekken Ooit al afgevraagd hoe andere wezens de Hoogstratenaar en zijn pronte stad ervaren? Een vraag als geen ander natuurlijk. Vooral een vraag waarop de gemiddelde inboorling wât graag het antwoord schuldig blijven wil. Want heet hij niet een heuse Dikke Nek te zijn, die o zo graag en om ter hoogst van de (Kathedraa!-van-de-Noorderkempen)Toren blazen wil? Och waar ter wereld is het in deze eeuw nog mogelijk om een vrijwel volledig verwoeste kerk naar oorspronkelijk, miljoenenverslindend ontwerp te laten herbouwen? Waar kun je anno 1987 nog plaatselijke notabelen in vreemdsoortige verering voor de verdiensten van hun hooggeplaatste ambt in processie door het dorp zien trekken, minzaam hun weg zoekend tussen de paardedrollen door? Waar heeft men in volle crisistijd nog vijftien gulle miljoenen veil tot meerdere eer en glorie van de plaatselijke derde- of vierdeklasser? Waar is men zo ontieglijk trots op zijn pasverworven rechten dat luttele dagen na de officiële bekendmaking ervan het 'Stad's-epitheton al uitgebreid de flanken siert van de gemeentewagens? Nergens dus. Tenzij in Hoogstraten. Op een stafkaart door menig verstrooide kaartlezer wellicht al verkeerdelijk voor vliegenscheet gehouden. De Hoogstraatse inboorling ziet de dingen navenant. Standing moet er zijn, uitstraling, blufpoker. Het volstaat om voor het eerst in deze stad te komen om daar tenvolle en voor altijd van doordrongen te worden tot in het diepste van je vezels. Een majestueuze, grootsteedse boulevard; een torenhoge kathedraal als dorpskerk; flonkerende winkels met metropoolallures. Hoogstraten-Stad. En de inheemse bevolking gedraagt er zich naar. Ze plakken dikke boeken vol met schone foto's die moeten bewijzen hoe onvergankelijk de schoonheid van hun landstreek wel niet is. Ze hossen rond met groteske aarbeifloches op het hoofd. Ze hangen torenklodders verf van een locale beroemdheid boven het eikenmeubel. Ze con-

sumeren een stijlvolle cognac in hun sjieke etablissement. Ze verwaardigen zich zelfs heel af en toe om het woord te richten tot een buitensteedse sterveling. De échte aborigeen heeft hier een dikke nek. Hij woont in tStad op zijn ivoren toren. Wie in deze contreien verzeilde als inwijkeling - en zo zijn er nogal wat, van elders uit de Kempen, Limburg of één der beide Vlaanderens - heeft opmerkelijk vaak danig veel last met de mentaliteit die dit dorp eigen lijkt. Het valt hen vaak op hoe moeilijk de Hoogstratenaar wel is. Hoe weinig van zeggen. Hoe onvriendelijk. Vandaag zit je met godweetwelke inboorling toevallig op een hoopje in een of ander comité of vereniging, en morgen loopt diezelfde schat je straal voorbij op straat. Als niet-Hoogstratenaar besta je amper. Quanité negligable, of hoe heet dat ook alweer. Dikke nek. Misschien is dat ook wel de verklaring voor de onvoorstelbare naijver die vanuit het Rijkevorselse steevast binnenwaait. Grappen en grollen over Hoogstratenaars doen het daar zo mogelijk nog beter dan over Hollanders. Wat toch wel wat wil zeggen. Zo liet ik me onlangs zelfs vertellen dat de eerste maanden van het huidige voetbalseizoen ettelijke Rijkevorselse voetbalsupporters de weg vonden naar het HVV-terrein. Ze sloegen vrijwel nooit een thuismatch over. Teneinde nadien met de glimlach te kunnen teruggaan naar de thuishaven, want wat is er voor een Rijkevorselaar mooier dan zijn buur alwéér in het gras te zien bijten? Verwijt hij zijn buurman een dikke nek? Tenslotte ook dit nog. Ook de Hoogstraatse boer blijkt over merkwaardige eigenschappen te beschikken. Zo vertelde me onlangs een zuiderkempenaar die dagelijks naar het hoge Noorden pendelt, hoe het hem telkens weer opviel dat de boeren hier zo veel wer ken. Altijd bezig. Vroeger op 't seizoen, later op de dag - en omgekeerd. Altijd wrochtend en ploeterend op het veld. Geen dikke nek wellicht, maar dan een gefrustreerd restant van de pachttoestanden die in deze streek tot in deze eeuw schering en inslag waren? (mdl)l

C

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.55.04

Drukwerk Administratie Sekretariaat Tel.:03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W. 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel)

Geachte lezer, op 29 mei krijgt u van ons een nieuwe dikke MAAND in de bus. Lieve medewerker, breng tijdig (v6ôr 14 mei) uw kopij binnen.


mon in de moond Ondanks alles ben ik een optimist De familie Bruurs woont bijna een eeuw in Hoogstraten. Mijnheer Jozef Pieter Bruurs, geboren in Hoogstraten op 14 juli 1928, is voor de mensen van Hoogstraten en omgeving een echte Hoogstratenaar. We vroegen aan hem hoe het komt dat jonge inwijkelingen dikwijls klagen over de onvriendelijkheid en het weinig sociaal karakter van de Hoogstratenaars. Volgens Jos Bruurs is dat niet specifiek Hoogstraats! Dat is een beetje de kwaal van alle plaatsen die een centrumfunktie hebben voor de dorpen van de omtrek. Zulke klachten hoor je ook in Geel en Mol en elders. Maar eens dat ze zich wat geïntegreerd hebben in het dorps- of parochiaal leven denk ik dat het nogal meevalt. Er zijn altijd mensen die zich afzonderen in hun privé leven en na een halve eeuw nog vreemd zijn. Maar als ik nu denk aan bepaalde verenigingen, dan worden daar de lakens nogal dikwijls uitgedeeld door mensen die hier komen wonen zijn. Denken we ook maar aan ons gemeentebestuur bijvoorbeeld. Verenigingen als het Davidsfonds en het Piuskoor en ook nog andere hebben altijd een soort onthaalfunktie gehad voor mensen die hier nieuw waren. En ik hoop dat het zo mag blijven. Er wonen hier trouwens veel meer inwijkelingen dan echte autochtonen. Neem jezelf als voorbeeld: je woont reeds langer in Hoogstraten dan destijds in je geboortedorp. Voor nieuwe inwijkelingen ben je waarschijnlijk een echte Hoogstratenaar. En terecht hé, nâ 24 jaar zeg! Op parochiaal vlak zijn er nu afspraken gemaakt om juist nieuwkomers te verwelkomen in de gemeenschap. En de jongste ervaring leert dat dat eigenlijk wel een goede verbetering is. Sommige inwijkelingen voelen zich na een aantal jaren zo goed thuis dat zij meer beantwoorden aan het bepaalde beeld over een Hoogstratenaar dan vele Hoogstratenaars zelf. Wie heeft dan een dikke nek? Wie loopt dan met een toren in zijn hoofd? Wie voelt zich dan de 'heer'? Het heeft waarschijnlijk meer te maken met personen dan met dorpen of steden.

In en rond het Begijnhof Hoe Hoogslraals is de familie Bruurs? Onze familie woont sinds het einde van de vorige eeuw in Hoogstraten. Dat is dus nog niet zo lang, want langs vaders kant komen wij van Hilvarenbeek (NL). Een deel van vaders ooms zijn in Baarle en omstreken gaan wonen en grootvader Cornelis Bruurs heeft hier de winkel gesticht die er nu nog is. Langs moeders kant behoren wij tot de fameuze smeden-familie in de Kempen, de familie Peeraer. Mijn grootvader woonde op de Grote Plaats in Wortel waar later Aloïs Peeraer smid was. Ons gezin bestond uit zes kinderen: twee jongens en vier meisjes. Onze vader, Aloïs Bruurs, en ons moeder, Anna Peeraer, hebben daar hun leven lang winkel gedreven op de hoek van de 's Boschstraat en de Vrijheid. Tot in de oorlog was dat een kruidenierswinkel en kleerstoffenmagazijn maar door de Tweede Wereldoorlog is de kruidenierswinkel weggevallen en is het uitsluitend een kledingszaak geworden.

tie kunnen gaan, muziekplaten, cassettes, video, televisie,.., zijn dingen die er bij ons niet waren. Wij konden niet zoveel tijd verliezen met de televisie, wij moesten wat creatiever zijn. Ik ging hier aan de overkant naar de bewaarschool. Die school werd achte ons afgebroken want intussen was de gemeenteschool in de Karel Boomstraat gebouwd en daar waren wij de eerste bezoekers. Ik heb daar nog bij meester Embrechts gezeten en drie jaar achter elkaar bij meester Soetewey. Dat was niet omdat ik zo dom was maar wel omdat meester Soetewey telkens een studiejaar opschoof. Aan meester Soetewey heb ik heel veel gehad. De Franse les bij meester Smulders was nog een stuk folklore. Soms zaten er zoveel gestraften op de trede als jongens in de banken die deze vrije les volgden. Voor onze ontspanning hadden wij de hele straat. Tussen de stoepen en de bomen in de Vrijheid kon er naar hartelust gevoetbald worden. Omdat ik niet zo over al de middelen beschikte als andere jongens, maar ook omdat ik in de begijnhofkerk misdienaar was en als broekventje van acht jaar al eens op het orgel speelde in het Lof, had ik een fanciub op het Begijnhof. De tien of twaalf begijntjes putten zich uit in een concurrentieslag om mij uit te nodigen op de thee met beschuiten om vier uur. Er woonden daar ook nog een vijftal rustende priesters waar we 's morgens de mis voor dienden. Onlangs las ik een boek van Godfried Bomans over 'Vijftig jaar Trappistenleven' in de abdij van Zundert. 1-tij spreekt nogal uitvoerig over prior Anthonius Oomens. Die man is later als kloosterling uit de abdij weggegaan en als priester-in-de-wereld hier, via Meersel-Dreef, in Hoogstraten op het Begijnhof komen wonen. Ik heb jaren bij hem de mis gediend, hij heeft me leren kaartspelen en bij hem heb ik het eerste borreltje in mijn leven gedronken. Dat was een ervaring.

Een muzikaal leven Hoe is die muziek-roeping ontslaan en gegroeid?

Hoe anders was uw kindertijd? Er zijn natuurlijk belangrijke verschillen als we denken aan de bescheiden middelen die wij hadden om jong te zijn. Maar we waren daar niet slechter om. Iets wat bij de kinderen tegenwoordig erg speelt zoals: op vakan-

Jozef Bruurs

Jos Bruurs als welp, aspirant-verkenner, bij de scouts.

Dat is heel vroeg begonnen. Ik heb heel veel te danken aan pastoor Ceulemans op het Begijnhof. Die had een harmonium en ik zat daar veel aan te prutsen. Hij leerde me een paar liederen spelen voor het Lof. Ik was toen zeven jaar en door de ziekte van de organist in de begijnhofkerk zat men wel eens in moeilijke papieren. Dan moest ik op het orgel spelen. Ik kende drie liederen van buiten die de pastoor mij had voorgezongen en gespeeld en ik zong die dan keihard na want de pastoor zong ook zo hard. Ik dacht dat het zo moest. Hij gooide het met mij op een


akkoordje: Als ik pianoles zou volgen - want ik kon nog geen muziek lezen - mocht ik elke zondag nâ het Lof op het orgel spelen. Het feit dat ik toen al niet te beste ogen had was een bijkomende moelijkheid die moest overwonnen worden. Ik ben nog altijd heel dankbaar voor die eerste pianolerares, juf frouw Germaine Cools uit de Vrijheid nr. 6. Die schreef voor mij met noten als kersepitten de muziek over die ik moest leren spelen. Dat kon ik dan lezen en vrij gemakkelijk in mijn geheugen opnemen zodanig dat ik niet moest blijven lezen. Dat is het begin geweest.

De andere muziek Heeft de profane muziek ook een plaats in je leven? Als je in deze tijd - nâ het Tweede Vaticaans Concilie - het werk voor een kerkkoor echt goed wil doen is er helaas weinig plaats voor andere muziek. Ik weet wel dat het voor koorzangers prettig is om af en toe eens wat anders te zingen en ik hoop dat binnenkort weer eens te kunnen doen, maar wie zich inzet voor kerkmuziek wordt zodanig opgeslorpt door allerlei activiteiten; er is zoveel werk te doen. Bij de vernieuwing van de liturgie vreesden sommigen dat de koren afgeschreven waren, maar integendeel, er zijn er nu meer dan vroeger, ze werken op een andere wijze en ze hebben het erg druk als ze het goed willen doen. De ommezwaai, de aanpassing van nâ het concilie is men nog niet volledig te boven. Dat wil o.a. zeggen: in het Nederlands op goed nieveau zingen, meer gevarieerd zingen, tussen de samenzang van de gemeenschap ook eens wat meerstemmig zingen. Hier bij ons gaat dat wel omdat wij dat vanaf het begin zo gedaan hebben en door mijn situatie zitten we hier een beetje aan de bron. Maar je kunt dat niet veralgemenen. Op vele plaatsen begint dat nu te beteren. Maar er zijn ook nog veel koren, vooral oudere koren, die zich daar tegen verzetten en nog altijd aan die oude stijl denken en daar heb ik veel moeite mee. Het niveau van een koor wordt sterk bepaald door de leiding. Vroeger kwam een koor maar echt naar buiten op de grote feestdagen. Nu moeten ze veel meer optreden, soms zelfs te veel. Ze zouden misschien beter wat meer oefenen. Maar we gaan vooruit. Welke muziek verkies je in je vrije-tijd? De beste ontspanningsmuziek is voor mij de barokmuziek. Ik wil nu niet vreemd doen want ik kan ook heel graag en goed genieten van bijvoorbeeld Wannes Van de Velde, of Herman Van Veen, en anderen. Ik kan popmuziek genieten als het bijvoorbeeld van de kwaliteit van The Carpenters is. Het genre is eigenlijk niet belangrijk, het moet altijd muzikaal goed zijn, dat telt!

Muziek- & zangleraar Veel nensen uit de streek kennen je als leraar muziek en zang aan diverse Hoogst raatse scholen! Hoe belangrijk is dit vak voor de leerlingen? Het zou larie zijn om te zeggen dat muziek en zang voor de kinderen een hoofdvak is. Maar ik vind de musische vakken wel heel belangrijk. Als ik 'muziek beluisteren' gaf zie ik altijd tegen de kinderen: 'Kijk, er is nog iets na de top-lO of top-30. Ik bedoel daarmee dat ik hoop dat je allemaal een lang leven hebt en dat er dingen zijn die je nu misschien moet beluisteren en daarom nog niet zo mooi zult vinden, maar dat je daar hoe langer hoe meer in je leven aandacht 4

V.l.n.r. (boven) Sooi Bruurs, missionaris in Belgisch Kongo, Marian Bax, grootmoeder, vader A loïs Bruurs, moeder A nna Peeraer, Magda Bruurs, (onder) Maria en Annie Bruurs, Jos en Frans Bruurs. voor zult krijgen. Dat je daar eenmaal de schoonheid van zult ontdekken. Het is om jullie een plezier te doen of om je te verrijken dat we dat hier brengen.' Kinderen moeten het onderscheid leren tussen wat muzikaal en niet-muzikaal is. Ze moeten weten dat datgene waar ze nu zo warm voor lopen, dat dat erg vergankelijk en van voorbijgaande aard is. En wat waren hun reacties? Een paar voorbeelden. Op zeker moment ben ik getroffen geweest dat zoveel kinderen Amadeus, die film over Mozart hadden gezien. Het was wel geen film voor kinderen maar ze waren met hun ouders geweest. Ik bracht daarna een klein stukje mee van bijvoorbeeld 'De kleine Nachtmuziek' of zoiets dat erg bekend is. Of ik speelde een thema dat in de film te horen was. Dan stonden ze onmiddellijk in vuur en vlam. Ik vernam dat ze achteraf een plaat of cassette hadden gekocht waarop die muziek stond. Dat waren zo van die hulpjes voor mij. Zonder te veralgemenen, was het toch verrassend veel in bepaalde klassen. Of wanneer ze 's morgens op BRT 1 licht klassieke muziek horen en ze herkennen daarin een stukje uit het Carnaval der Dieren of van De Notekraker kwamen ze dat met een zekere triomf in de klas vertellen. En ze vertelden me dan ook nog dat ze het mooi gevonden hadden. Die herkenning deed hen wat. Soms zei ik: 'Dat gaan jullie misschien nog niet graag horen, maar jullie moeder zal dat wel graag horen.' Iets met dwarsfluit of zo hé. Dan kwamen sommigen achteraf de naam en de nummer van de muziekplaat vragen omdat ze met broer of zuster over eengekomen waren om die plaat toch maar te kopen voor hun moeder ter gelegenheid van haar verjaardag of zo. Je moet dus proberen om tussen die verschrikkelijke aanbieding van muziek aller aard in de huiskamer, toch het betere te brengen. Je moet met de kinderen daar niet veel over filosoferen. Je moet ze leren luisteren naar het onderscheid. En hoe is het dan verder gegaan? In de lagere school had ik al problemen met op bord lezen en zo, en hoewel ik daar nog tamelijke resultaten haalde, wezen die problemen er voor mij op dat ik zoveel mogelijk dingen zou moeten doen waar ik makkelijker mijn weg zou vinden. Dat is dan de muziek geworden.

Ik heb nog een paar jaar middelbaar onderwijs gehad op het Klein Seminarie maar toen bleek dat ik toch niet de humaniora kon afmaken omwille van mijn handicap, ben ik naar het Lemmensinstituut gegaan. Deze school was de voorloper van de latere muziekhumaniora. Ik heb de lagere, middelbare en hogere afdeling gevolgd om daar dus een volwaardig diploma te behalen. In het Lemmensinstituut waren nog enkel collega's met een visuele handicap. Langs vaders of moeders kant hadden wij geen muzikale voorgangers. Mijn broer, Frans Bruurs, speelde verdienstelijk viool, als student, en die heeft daar later ook nog veel aan gedaan zodanig dat onze vader wel eens zei: 'Bij ons hebben we twee muzikanten; een die ervoor geleerd heeft en een die het kent.' Dat was een grapje van onze vader. Ook mijn zussen hadden allemaal veel talent en er zijn er die nog musiceren. Als ik zonder problemen de humaniora had kunnen doen was ik misschien 'Witheer' geworden of zo, want ik was nogal voor muziek en stilte. Je weet dat niet, dat zou kunnen hé.

Kerkkoormuziek Waarom zoveel inspanningen in en buiten Het Madrigaal voor de kerkkoren? Die belangstelling voor kerkkoormuziek heb ik van jongsaf nogal gehad. Als ik mijn opleiding had gehad in het conservatorium van Antwerpen of Brussel was ik misschien geen organist geworden, maar nu heb ik een opleiding gehad waarbij kerkmuziek een hoofdrol speelde. Toen ik daar studeerde kreeg ik van de toenmalige directeur, Mgr. Julius Van Nuffel (1883-1953), het verzoek om in de Noorderkempen de kerkkoren te verzamelen. Het was niet alleen de bedoeling die koren leefbaar te houden maar ze ook wat te helpen met goede muziek aan de hand te doen. Dat heeft een aantal jaren goed gelopen tijdens mijn studietijd van 1948 tot 1954. Toen waren wij de laatste Vlaamse gewestelijke vereniging die nog overeind bleef. Toen zijn we met Het Madrigaal gestart. Het Madrigaal is een koorfederatie. Bijna alle koren die aansloten, eerst in de provincie Antwerpen en later over heel het Vlaamse land, waren kerkkoren. Koren die louter profane aktiviteiten vervulden zochten meer aansluiting bij het A.N.Z. (Algemeen Nederlands Zangverbond). Dus waren wij genoodzaakt om vooral op kerkmuziek en


koormuziek van religieuze oorsprong in te spelen. Eigenlijk had ik daar niet veel spijt van omdat het mijn sterkste kant was. Aanvandelijk zijn we hier in Hoogstraten begonnen met Tegenbos. In hel dagelijks bestuur heb ik heel veel gehad aan Marcel 1 a!lrijssen als secretaris en opvolger van Louis Van Hoeck, en ook de zeer stipte schatbewaarder, Paul Bilcke. Ik was wel de voorzitter van het dagelijks bestuur maar de grote bonzen zaten toch in Antwerpen en Mechelen. Wat zijn dc resultaten na 33 jaar?

Ik kom pas van de Leuvense muziekdagen. Daar waren een paar honderd koorleiders en zangers uit heel het Vlaamse land. Die hebben daar twee dagen hard gewerkt aan koor ateliers en concerten. Ik heb er ook nog een conferentie gegeven over het tienjarig bestaan van het liedboek 'Zingt Jubilate'. Met de verspreiding van dat boek over Vlaanderen heb ik nogal wat te maken gehad en daarom heb ik nu de geschiedenis ervan gemaakt alsook enkele perspectieven kunnen toelichten. Er zijn nu veel jonge en erg bekwame musici aktief in het koorwezen en dat doet mij veel plezier. Vorig jaar hebben we nog een vierdaagse cursus Gregoriaans gehad, dit jaar ook reeds vier dagen en daar komen veel koorleiders op af en zo krijgt heel die religieuze muziek zijn zorg. Ja, dat is Het Madrigaal.

Het Piuskoor van Hoogstraten, met vooraan links Jos Bruurs, in 1977 ter gelegenheid van de viering van Karel Stiphout, 50 jaar kerkkoorzanger.

Een goede raad: om probleemloos de "lente" binnen te rijden

Vlaams-Waalse verbroedering in Hoogstraten Eind maart kwamen 16 jongens en meisjes uit de streek van Bouillon naar Hoogstraten om daar te verbroederen met hun collega's van het Seminarie. Frans Quirijnen en Jan Brosens, beiden leraars Frans respect in het 5de jaar humaniora en 5de handel, hadden hun collega's leraars en de leerlingen van het Instituut Saint-Joseph uit Carlsbourg uitgenodigd voor een Vlaams-Waalse uitwisseling. Dergelijke uitwisselingen worden sinds enkele jaren en met stijgend succes gestimuleerd door de V.V.L. (Vereniging Vlaamse Leerkrachten) samen met het 'Centre d'animation en Langues' o.l.v. de dynamische Jean-Pierre Gaillier, de man die ook de taalcursussen in de treinen organiseert, eerst in Wallonië, nu ook in Vlaanderen. Carisbourg, een dorpje van een duizendtal inwoners, leek wel voorbestemd om te verbroederen met Hoogstraten. De begeleidende leraar, degene die Nederlands geeft in Carlsbourg, heet René Quirijnen en deze man is ook nog een ver familielid van Frans Quirijnen en Maria Aernouts die in '47 vanuit Gooreind-Wuustwezel naar Wallonië trokken. René van zijn kant vertelde ons dat hij van tijd tot tijd nog in de streek komt, bij een familiefeest of een begrafenis. Hoe verloopt nu zo'n uitwisseling? Als de Waalse leerlingen goed en wel op het Seminarie gearriveerd waren, begonnen ze met een spreekoefening, twee aan twee, waarbij de Vlamingen Frans spreken en de Walen natuurlijk Nederlands. Omdat de leerlingen al v&r de uitwisseling met elkaar gecorrespondeerd hadden, had ieder van hen een pennevriend waarmee ze 's avonds samen naar huis gingen en... naar de discotheek: 'speciaal voor ons opengedaan', vertelden ze. De volgende dag gingen de Waalse

vrijdheid 150 hoogstraten teI.O3/14 5186

Waalse leerlingen uit Carlsbourg op de Hoogsiraarse toren van de St. Catharinakerk Ier gelegenheid van hun verbroedering met de leerlingen van het 5e jaar van het Klein Seminarie.

leerlingen bij hun Vlaamse kameraden op de schoolbanken zitten; ze volgden lessen Frans, Nederlands en Engels. 'De les Frans was het gemakkelijkst, maar ook de lessen Nederlands en Engels waren niet te moeilijk', zei een van de Waalse jongens. De lach van de anderen verraadde, zo dachten wij, dat hij te stoere taal sprak. 's Namiddags stond een voetrally op het programma met als blikvanger de St. Catharinakerk. Jef van

Gils, schoolhoofd van de lagere school, was hier de gids. Bezoek aan het Begijnhof en het Ost-museum en om half 5 vonden we de ganse troep terug in het Stadhuis waar schepen Verhuist de deelnemers gelukwenste met het initiatief en waar VVV-voorzitter Theo Vanderhallen aan de winnaars van de voetrally de ets 'Hoogstraten: fusie en aardbeigemeente' overhandigde. Wat vonden de Waalse jongens en meisjes ervan? Wat hen hier in Hoogstraten het meest had getroffen was het grote aantal leerlingen dat per fiets naar school kwam en dat het land hier zo vlak was. Verder vonden ze de mensen hier vriendelijk en het Seminarie-eten lekkerder dan dat van hun school in Carlsbourg. (Het is natuurlijk de vraag of ze daar elke dag kalkoen krijgen). In hun school volgen méér leerlingen het Nederlands als tweede taal dan het Engels. Nederlands is voor hen toch de 2de landstaal en ook in hun streek is het kennen van die taal belangrijk, o.m. voor het toerisme. Ze beweerden dat ze heel wat Nederlands gesproken hadden tijdens hun bezoek aan Hoogstraten en dat was tenslotte het eerste doel. Eind april brengen de leerlingen van Hoogstraten een 2-daags tegenbezoek aan Carlsbourg. Verleden jaar heeft leraar Ivo Terrijn met de Hotelschool een gelijkaardige uitwisseling begeleid. Daar was het eten wellicht nog lekkerder. Hopelijk worden dergelijke uitwisselingen een traditie in Hoogstraten. Ook al vonden de Waalse jongens en meisjes dat Happart best burgemeester kon blijven, toch bevor deren zulke initiatieven, naast het leren van de taal, ook de verstandhouding tussen de twee gemeenschappen. En da's niet niks!


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

Loos en Brosens: Een terugblik op rijm Iedereen heeft ondertussen al wel gemerkt dat de bekendste electriciteitszaak te Hoogstraten: de firma Loos & Brosens in de Van Aertselaerstraat een nieuw uitzicht heeft gekregen. Langs de buitenkant werd een nieuwe stijlvolle reklameverlichting aangebracht en binnenin werd de winkelruimte heel wat groter gemaakt. De nieuwe winkel werd onlangs geopend met een feestelijke receptie. trachten voor te stellen hoeveel radio's, teevees, lusters, cassetterecorders, naai- wasen afwasmachines, microgolfovens, mixers, koelkasten en andere denkbare en ondenkbare electriciteitstoestellen, door hen werden geplaatst in de Noorderkempen. Om nog maar te zwijgen van de antennes die, dikwijls met halsbrekend geklauter, werden ge誰nstalleerd, geluidsinstallaties die werden verhuurd ter gelegenheid van allerlei gelegenheden en feestelijkheden, totaalelectriciteitsaanleg in nieuwbouw en verbouwingen, enz. tot zelfs de kerstverlichting toe: Loos en Brosens doet en deed het allemaal!

,

Je! Loos zaliger, de stichter van Loos & Brosens, samen met z'n echtgenote Maria Geerts.

Het voormalige grifj7ershuis waarin Jef Loos begon met z 'n electriciteitszaak.

Loos & Brosens voorstellen aan ons lezerspubliek is misschien haast overbodig. De firma is immers ondertussen al 56 jaar actief in het Hoogstraatse en ver daarbuiten. Onze verbeelding schiet tekort wanneer wij ons

In 1931 begon Jef Loos, die in '36 huwde met Maria Geerts, met deze zaak in de Van Aertselaerstraat in het voormalige griffierhuis. Wie herinnert zich niet deze sympathieke 'rasverkoper' die steeds opgeruimd en

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

vol scherts en humor zijn waar aan de man wist te brengen? Ik herinner me in elk geval nog als de dag van gisteren hoe hij in de vroege jaren zesig bij ons aan huis kwam niet een stuk of vier Loewe-Opta teevees voor de 'demonstratie', want zo ging dat destijds. Een televisie was toen iets magisch, en die man had er een hele auto vol van! Dat was toch wel iets heel biezonders! Onmiddelijk verdrong zich een schare 'kleinmannen' rond de geheimzinnige toestellen om met hun 'plakpollekes' enkele knopjes in te drukken of de grote ronde dop 'voor de verschillende posten' aan de rechtcrzij kant eenc uit te proberen. Ik kan me nu, 25 jaar later, niet van de indruk ontdoen dat Jef zich in zijn uitleg meer tot ons richtte dan tot onze ouders en dat hij van dergelijke tafereeltjes erg genoot. De geschiedenis van de firma Loos & Brosens werd, ter gelegenheid van de opening van hun 'vergrote' winkel door een vriendin des huizes: Suzanne Vernimmen, in rijmvorm op schrift gesteld. Wij drukken dit gelegenheidsgedicht hier voor u in zijn geheel af. Het verhaal op luchtige wijze, veel beter dan wij het ooit zouden kunnen, de geschiedenis van dit roemrijk 'electriciteitsgeslacht'.

Kari"s c ol"ff Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


In het jaar '31 was het dan wel beslist en Jozef Loos heeft zijn loopbaan niet gemist, 't Griffiershuis kreeg een gans ander gezicht en werd dan ook heel vakkundig verlicht, de firma Loos was nu gesticht... In '36 werd hun huwelijk gesloten en Maria en Jozef werden vennoten! Verplegen deed ze, maar nu alleen haar gezin.

op de tweejaarlijkse handelsfoor. Een grote stand doet u watertanden door alle prachtige toestellen voorhanden. In '79 wordt het weeral le machtig Een 'grotere' winkel, dat wordt prachtig! Hij wordt geopend met zang en ,net licht, Marva zingt met stralend gezicht. En dan ko,nt het plots. Men bestaat vijftig jaar...

-

t AL

De huidige beheerders, van links naar rechts: Jos Brosens, Godelieve Loos, Maria van Gorp en Willy Loos. In haar vrije tijd ging ze de winkel in. Alle ballonnen die winnen Drie kinderen kwamen het gezin verblijden, zullen prijzen innen. Werk op de winkel, voor hen beiden. En 1980 is nu daar. Maar kleine kindjes worden groot, Men is vijftig jaar dochter en schoonzoon verdienen hun En feestvieren maar. brood. De receptie heeft plaats op de handelsfoor 't Oudershuis wordt met de grond gelijk De winnende ballonnen komen naar voor. want Godelieve en Jos geven vlug blijk de prijzen zijn prachtig, van ondernemingsgeest en commercieel het applaus krachtig. talent, Men klinkt In novenber '66, 't had nog niet gevroren, en drinkt ging de nieuwe winkel open en werd Ann op een vruchtbare tijd; geboren... men heeft geen spijt. Er wordt dat jaar heel wat gebouwd Wijlen de stichter, was toen nog present, en in de familie wordt ook weer getrouwd: Willy en Ria besluiten voortaan met Jos en Godelieve in de firma te gaan. In 't jaar '69 komt dan de P. V.B.A. en d'aktiviteiten volgen weldra. Loos en Brosens, voor komfort in uw huis, je moet het maar weten. Bij ben hn jp thujç Geluid en verlichting, rnuziel en T. V. voor huiskamer, keuken, zij brengen 't U mee. Voor mixen en braden, voor naaien en wassen, zij zullen u telkens weer verrassen. Huishoudtoestellen? Zij zijn specialist... Hun huwelijksljsten zijn dan ook beslist vol praktische zaken, allen goed in 't zicht in etalage en winkel, prachtig belicht. Demonstraties ter plaatse, zullen u ervan vergewissen dat u van dat alles eigenlijk niets kan missen. Nog beter stelt men het allemaal voor '79 is een jaar, vol promotie en plezier met bonnen en ballonnen!

zijn interesse nog immer fervent. En zo zit men stilaan in de jaren tachtig de vergrotingsmnicrobe wordt weer eens te machtig, op een dag bij de koffie, met kriek en frikandel, zuch tien er enkelen: 'Wel, wel, wel' 'Eens zoveel plaats voor een toonzaal, waar achtig, het ware prachtig!' En na, zoveel minuten, was het alweer beslist, tot grote verbazing, van wie niets wist. Moeder Loos hield haar adem even in; een onverwacht telefoontje liet Jos, toch even ontsteld, staren naar het voetbalveld, maar deze 'stille vennoot' was natuurlijk akkoord. Hij kon echt niet grollen, vermits ook thuis weer de bal ging rollen... Electro Loos & Brosens, het is nu zo ver, wordi weer eens de ster Niet drie maal hoger, zoals in hei spel, maar drie maal groter, ja, dat wel. Moeder Loos heeft nu ook een stralend gezicht begaan net haar lampen en het 'schoonschrift'. Heel de firma viert feest met haar personeel. Ze vormen samen één geheel. Leo, vierde reeds feest, en wij allen mee, want 25 jaar zit hij in 't atelier, Herman, ja, die moeten we ook vernoemen, eerstdaags zetten wij zijn tien jaar in de bloemen. Een technicus en vijf electriciëns ijveren allen, dat kan men niet ontkennen, om de klanten te verwennen. 'Kortom, Service, Kwaliteit, Dit is hier vast een feit.' Hifi en TV Elektro-komfort, Verlichting. Het wijst allemaal naar dezelfde richting: Loos en Brosens - Van Aertselaerstraat. Schenk ons uw vertrouwen, Het zal u niet berouwen!

Wij wensen hierbij Jos en Godelieve, Willy en Ria, moeder Loos, Leo, Herman en allen die betrokken zijn bij deze sympathieke en dynamische Hoogstraatse middenstandsîamiiie veel sukses en voorspoed toe met hun prachtige 'vergrote' winkelzaak. Nog vele jaren!


Overal waar wij komen is het feest! Jø Van den Kieboom over De Gelmeizwaaiers Wie dacht dat Hoogstratens' roem alleen maar te danken is aan de aardbeien, al dan niet gepresenteerd door ene Ghesel, vergist zich. De vlaggenzwaaiers van Jo Van den Kieboom, beter gekend als De Celmelzwaaiers, hebben de faam van Hoogstraten tot ver buiten de grenzen gebracht. Dat zagen wij in het dikke knipselboek waarin Jo zorgvuldig alle krantenberichten bewaart als die gaan over zijn geliefde Celmelzwaaiers. Die knipsels komen niet alleen uit kranten van 's Cravenwezel of Wommelgem maar ook uit Turkije, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en... Amerika. Het zijn lovende persartikelen en dat is ook wel te begrijpen want het echte vendelzwaaien is iets unieks. 'We hebben eigenlijk weinig konkurrentie, zeg Jo, alleen in Vlaanderen en in het zuiden van Nederland wordt er gevendeld met grote vlaggen. In Zwitserland, Spanje en Italië vendelt men ook wel maar met veel kleinere vlaggetjes wat een heel ander effect geeft. Hier alleen gebeurt dat met vlaggen van 2 meter op 2 meter...' Is het vendelzwaaien iets van lang geleden? Het bestaat al heel lang, men vermoedt al van in de tijd van de kruistochten maar zeker in de 17de eeuw toen er gevendeld werd op de Rederijkersfeesten. Van die tijd dateren ook de eerste beschrijvingen van de verschillende figuren. De eerste keer dat Hoogstraten wordt vermeld in een geschrift over het vendelen, was in 1786. In dat geschrift gaat het over een paar handschoenen voor een vendelier van de Sebastiaansgilde. Het is via de gilden dat het vendelen in het leven van de burger terechtkwam. Oorspronkelijk was het een militaire aangelegenheid. In het leger van vroeger werden vlaggen en banieren gebruikt als seintekens en ook als symbool en herkenningsteken van de compagnie. Soldaten konden toen niet lezen en schrijven maar de taal van de vlaggen kenden ze wel. Toen later de schuttersgilden werden opgericht, een o ort privé-nul it ie

eigenlijk, namen die het gebruik van die vlaggen over en zo geraakte het bij de Rederijkers die het vlaggenspel louter als vertoon beoefenden, om hun feesten luister bij te zetten. Het vendelen werd toen ook als wedstrijd beoefend maar niet in groep. Iedere vendelier zwaaide afzonderlijk met zijn vlag en werd beoordeeld naar zijn eigen prestatie.

Is het vendelzwaaien ooit helemaal uitgestorven? Nooit helemaal maar het kwijnde. Het werd vooral door de schuttersgilden in stand gehouden, voornamelijk in Nederland. In de jaren 50 kwam er een heropleving. De aanleiding daartoe was de viering van het 25-jarig bestaan van de B.J.B. (Belgische Jeugd Boerenbond). Dat zou gevierd worden met een massa-spel en men dacht aan vendelzwaaien. Men trok daar een deskundige voor aan, Omer Franvok die later d erondleneer o erd an de

Jo Van den Kieboo,n

Landelijke Vendeliersgilde. Hij creëerde een vlaggespel en het gewest Hoogstraten werd aangezocht om daaraan mee te doen. Frans Brosens (van de Hinnenboomstraat) leerde het vlaggezwaaien aan de toenmalige B.J.B.-jongens aan en vormde zo de eerste KLJ-vendelgroep in Hoogstraten.

Ik herinner mij dat er in die tijd zowat overal in de streek geven deld werd in de KLJ. Bij ons thuis in de wei stonden die jongens in witte broek en hemd te oefenen op de zondagvoormiddag. Het is inderdaad door de KLJ dat het vendelzwaaien is gaan herleven. Maar in de jaren 70 verwaterde het weer zo'n beetje. Als de jongens uit de vendelgroep trouwden, stopten ze ook met vendelen; er kwamen niet meer zoveel nieuwe gegadigden en zo bloedde de groep stilaan dood. Maar in '78 kreeg ik een brief uit Duitsland waarin men ons vroeg om deel te nemen aan de karnavaisfeesten. Het was toen 7 jaar geleden dat wij daar aan een optoct hadden meegedaan en dat men zich ons nog herinnerde.., dat trof mij. Ik heb die brief dan laten zien aan de mannen van onze groep en gevraagd: 'Wat doen we ermee? Gaan we opnieuw beginnen maar dan zal er veel werk van gemaakt moeten worden, of gaan er ermee stoppen? Want zoals het er nu met de groep

voorstaat, kunnen we toli niet naar Duitsland gaan.' En toen zijn we dus opnieuw begonnen, niet uleer als KLJ-groep maar als De Gelmelzwaaiers.

Met nieuwe kleren en nieuwe vlaggen?

De Gelmelzwaaiers in de processie van Heilig Bloed. Hun schoenen zien er wel Middeleeuws uit maar dat is maar schijn, een gesp met een elastiekje rond de schoen, en voilâ.' daar gaan de Bourgondische vendeliers en trom melaars.

De kleren zijn gemaakt volgens een model van de stadsvendeliers van Hertog Jan uit de jaren 1500 1600. Om die te ontwerpen deden we een beroep op een mijnheer Willaert uit Waregem die kostuums maakt voor historische feesten en optochten. De kleuren en het wapenschild van Hoogstraten zijn erin verwerkt. De gordel is iets speciaals, aan de linkerzijde hangen daar 2 linten aan, ter vervanging van het zwaard dat de vroegere soldaat vendelier op die plaats droeg. We hebben nog pas nieuwe kostuums besteld, die kosten zo'n 7 â 8000F per kostuum, want er komt al vlug sleet op. Vooral door de vlaggestok die op de schouders gedragen wordt en ook omdat we die kleren soms de hele dag


dragen, vooral op festivals, zodat het nieuwe er vlug af is. De vlaggen hebben ook de Hoogstraatse kleuren, rood en wit. Als we in het buitenland optreden, nemen we ook altijd, naast de Belgische driekleur en de Vlaamse Leeuwenviag, een vlag van het gastland mee. We laten die dan vooraf maken - kost ook al zo'n 3000F - en dat wordt in het buitenland zeer geâpprecieerd.

Nog iets over het vendelen zelf. Is het zwaar werk? Is het moeilijk aan te leren? Of het zwaar is, hangt veel af van het weer. Zwaaien met natte vlaggen en met veel wind is vermoeiend. Stok en vlag wegen samen zo'n 4 kilo en er wordt in een tamelijk vlug ritme mee gezwaaid; ook gegooid, tot zo'n 5 â 6 meter in de lucht. Eén optreden duurt een uur wat wil zeggen dat we tijdens dat uur allemaal verschillende reeksen van figuren maken. Wat wij doen is het zgn. klassiek vendelen, gebaseerd op enerzijds 'oude' figuren, opgezocht en opgetekend door Omer François en 'nieuwe' figuren die diezelfde mijnheer François naar eigen fantasie heeft bijgemaakt. Het vendelen op zich is niet zo moeilijk aan te leren, wel het groepswerk. Of het optreden mooi is, plezierig om naar te kijken, hangt helemaal af van de groep, van de gelij ktijdigheid waarmee de verschillende bewegingen gebeuren en dat is niet gemakkelijk. Daar moet ge voor blijven oefenen. Dat doen wij dan ook elke week en véôr een festival wel 2 keer per week.

Zoveel oefenen op figuren die ge al jaren van buiten kent. Is dat nodig? We moeten dat onderhouden, ook in de winter als we niet zoveel optreden. En echt, als ge die bewegingen helemaal synchroon wilt doen, met geen of weinig verschil bij het begin en einde van de beweging, dat valt niet mee. Maar weet ge, het hele optreden staat of valt daarmee. We hebben al heel wat vendelgroepen gezien waar prachtige, behendige vendeliers bij waren maar als het groepsgebeuren niet vlekkeloos verloopt, dan gaat hun hele optreden daardoor de mist in. Het gezegde 'de ketting is zo sterk als haar zwakste schakel' is hier helemaal waar. Iedere vendelier moet het perfect doen èn in samenspel; in zo'n groep kan men zich niet achter een ander verschuilen, ieder hapering wordt opgemerkt.

Zo hebben jullie al een hele faam opgebouwd? Ons optreden is inderdaad onze beste propaganda. Elke keer als wij ergens naartoe gaan, brengt dat weer nieuwe optredens mee. Onze beste reclame hebben we gratis van de BRT gekregen. Toen wij in Mechelen deelnamen aan een bloemenstoet werd dat door de televisie opgenomen en toevallig kwamen wij bij de uitzending heel lang in beeld. Nog diezelfde week kreeg ik 3 telefoontjes met de vraag om aan andere bloemenstoeten mee te doen. Zo is het ook in Amerika gegaan. Toen wij daar verleden jaar op het wereld festival waren, kwam er een organisator uit Tenessee naar ons die ons kontakteerde om het volgend jaar daar in die streek te komen optreden.

En dus gaan jullie binnenkort weer naar Amerika? Nu in mei. Maar we gaan niet met de hele groep; 8 vendeliers gaan mee en de andere 8 gaan naar Remagen in Duitsland. Sommige echtgenotes gaan ook mee. Die hebben ook een rol bij ons optreden, voor de aankondigingen, voor het dragen van de plaat waarop onze

naam staat. Zij hebben daarvoor aangepaste rood-witte kledij die ze zelf gemaakt hebben. Mevrouw Ven den Kieboom vertelt hoe heerlijk ze de reis naar Amerika vond en vooral de sfeer op het festival vond ze prachtig. 'Er waren groepen uit wel 14 verschillende landen die amper elkaars taal verstonden maar dat hinderde niet. Er was zo' n hartelijkheid, zo'n vrolijkheid - iedereen sprak elkaar aan, desnoods met gebaren - het was een echt feest van de vriendschap.' In het album vinden we een foto waaropzij voor de micro het lied 'Song of joy and understanding' zingt als besluit van het optreden van de Gelmelzwaaiers op het festival in Springville. Later wordt zij in de plaatselijke Amerikaanse krant beschreven als 'a beautiful young girl from Belgium',een uitspraak die in het gezin Van den Kieboom nog dikwijls aan de orde komt.

Lezers kopen bij

Adverteerders (natuurlijk)

Lauryssen electronics

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk isl MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67

Het ziet er dus naar uit dat De Celmelzwaaiers nog dikwijls op reis zullen gaan?

1

Dat zou wel kunnen. De laatste tijd hebben we evenveel optredens moeten afzeggen als toezeggen, zoveel aanvragen krijgen we. Aan sommige festiviteiten nemen we altijd deel, dat zijn onze vaste data. Zo is er H. Bloed natuurlijk maar ook de zeewijding in Wenduine, daar gaan we al 20 jaar elk jaar naartoe.

Al die reizen, die kostuums en troms, dat kost toch veel geld. Worden jullie vergoed voor een optreden?

Rechtzetting De opmerkzame lezer heeft bij het lezen van 'Vissen is bepaald niet simpel' onmiddelijk gezien dat er een grote fout in het artikel was geslopen. Om geen verwarring te stichten zullen we het foutieve maar niet herhalen. Hier volgt dus de juiste informatie- zoals dat in het visserslatijn gezegd wordt: Paling wordt meestal 's nachts gevangen,

zeelt eerder bij warm weer, voorn en aanverwanten gewoonlijk bij zuid-, zuid-westenwind, forel, door de band genomen, met de kop in de wind, en snoek doorgaans zowel overdag als 's nachts. Wellicht tot ziens, Frans Vollebrech t van 't Stopke Loenho utse weg 3, Hoogstraten

C A R U S

/R\\

taverne

We moeten alles zelf betalen tot in het land van bestemming. Voeding en onderdak krijgen we daar gratis, ook de reizen in het binnenland. Gewoonlijk logeren we bij gastgezinnen waarvoor we dan wel een kadootje meebrengen. Ook voor de stad die ons heeft uitgenodigd nemen we kadoos mee, dat is zo de gewoonte en wij krijgen dan ook iets om mee naar huis te nemen, meestal een typisch iets van de streek. Wij nemen nogal eens bierglazen mee van het Hoogstraats Poorterbier en dat valt daar zeer in de smaak. Maar wat uw vraag betreft, het reizen en de hele uitrusting, o.a. ook de grote koperen trommels, dat kost veel geld. Maar de mensen van Hoogstraten steunen ons. De appelsienenverkoop die wij elke jaar organiseren, helpt ons al een eind vooruit. En dan zijn er ook de sponsors en die zou ik graag vermeld zien. En dat doen wij dus ook: Garage Putex van Rijkevorsel, de Kredietbank van Loenhout, electriciteitsradio- en TV- winkel Loos Brosens en het café Schuttershof steunen De Ge/meizwaaiers en maken het hen mogelijk Hoogstratens rood- Witte vlag op vreemde bodem te doen wapperen.0

pvba

-

discotheek

'T STOPKE

* alles voor hengelsport * voge/zaden x granen Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

I

4V ik

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

• P.V.C.-rioleringen • roofing

pvba

dakgoten isojatie

Industrieweg 7.2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

BOETIEK

J ngeliqueM

ostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek.


Premi* è're voor Belgie ALLE DAGEN VANAF 1 MEI

VANAF 15 MEI DE GEBEURTENIS:

CHILDREN OF A LESSER GOD 10


En dan kriebelt het bloed, hé meneer! Ja, de lente heeft tnagie rende -gom men. Maar niet iedereen heeft een schapenwei, en elk Jaar trouwen, het komt misschien nog, zit er voorlopig niet in. Niettemin kan iedereen zich de lentekriebels uit het lijf werken. Met de legendarische Grote Kuis of door te slagen in Den Hof. Twee vragen, veel antwoorden. -

-

-

In

ïK

L

4t -.

Mevr. De Keuster (1-loogsirwen) Grote kuis, dat is niet meer gelijk vroeger, hè. Maar ik denk dat veel mensen die toch nog doen. Voor zover ik kan doe ik het toch ook. Na de winter zijn de gordijnen toch niaar zozo. In de hof winnen we nog een heel klein beetje groenten, zo voor de hobby.

Jef Manien-Anna Spanenburg (Hoogsira

Roger Martens: (+ Gert Van den Langenbergh, straten maker)

Ik heb weinig tijd voor de hof. Ik maak het gewoon plat met gazon; niet te veel werk op maken. Met een moestuin hou ik me niet bezig.

An en Kathleen % an den kieboom (Hoogstraten) An: Grote kuis? Neen, dat kennen wij niet, dat is niets voor ons. Zo tegen Pasen gebeurt dat bij ons niet. Soms in de grote vakantie, of in het carnaval- of Allerheiligenverlof. Eens een dag de kelder, of de zolder. In de hof moeten wij ook niet werken, dat doet onze pa en ons ma altijd 's zaterdags 's namiddags. Wij hebben een boomgaard en nog wat bloemetjes. En groentes ook, sla en euh ... wat nog? Wij moeten eten, leren en slapen thuis. Kathieen: ... en de tafel afruimen. An: In de vakantie moeten wij rode en zwarte 'bissemen' plukken en krieken en noten neen dat is later ... en appelen Kathieen: Gij appelen plukken??? Dat is niet waar An: Ja, maar rode bissemen toch wel.

ten) Jef: Ik heb altijd veel in de hof gewert'.

Maar nu ben ik er te oud voor, ik word S jaar. Momenteel is de hof alleen nog maar omgespit, maar d'r komen patatten, bonen, prei, en zo van alles in. 't Is eigenlijk mijn zoon die het nu komt doen. Een meter of tien heb ik zelf nog omgedaan, maar toen ben ik er mee uitgescheiden. In de hof gaan we soms zitten, maar we zitten vooral hier aan de deur. Anna: Ik heb ooit veel in de hof gewerkt. Ik ben een 'vliegende hollander', ik kan niet stilzitten. Ik word 83 in augustus. Nee, nu werk ik niet meer in de hof. Ik heb gedomme juist 8 weken in 't gasthuis gelegen Jef: 6 weken Anna: Ik kan maar amper meer gaan

Mevr. Edg. Vriens-%an Ceulen (Hoogsiraten) Bij mij is grote kuis nog van de tijd: dat moet gebeuren. Nu is hij bijna gedaan. Als Nieuwjaar voorbij is begin ik de kasten uit te kuisen en alle dagen, gelijk het uitkomt, wat anders. Ik ben twee maanden bezig geweest want ik doe alles alleen. Mijn man helpt niet, die moet ook niet helpen. Maar zolang ik kan, zal ik grote kuis blijven doen.

Mevr. Louisa Slerkens-Jansen (Mecr/e) Ik ben nog van een oudere generatie, hè, ik doe nog grote kuis. De jongeren kuisen alle weken eens en die denken dat dat goed genoeg is. Misschien is dat ook wel zo, maar voor mij is dat niet voldoende. Ik begin gewoonlijk op zolder en dan verder naar beneden toe. 't Is nu lang winter geweest, maar als het goed weer begint dan werk ik het 'teineneen' af. Als ik begonnen ben, ben ik niet meer tegen te houden. Het moet natuurlijk goed weer zijn want ge moet alles eens open kunnen zetten en buiten uitkloppen, en zo. Gevraagd:

een werkman voor tuinaanleg en onderhoud. Belangstellenden telefoneren naar: 03/383.22.53

11


niet graag meer, hé, da's zeker. Dochter Y: Neen, ik weet niet of ik dat later zal doen. Moeder X: Ik zeg altijd: de 'jonge tijd' is niet meer gelijk vroeger. Ze houden van uitgaan en plezier maken, maar poetsen en zo, dat kennen ze niet meer. Maar ik, ik houd er nog aan. Heel het huis, van boven tot onder. Ik begin in de winter goed op tijd. Mijn man staat in 'den bouw' en als hij moet gaan doppen, dan moet hij helpen. Gaarne doet hij dat niet, maar hij weet dat het moet. Van in 't begin toen we getrouwd waren heb ik hem dat zo geleerd Hela, geen foto, hè, trek ons zo maar langs vanachter

Kees Bu ks

1

(kL'r/e)

Ja, in mijn hof steek ik heel veel tijd. Liefhebberij, hé. Ik zit heel de week als vrachtwagenchauffeur op de baan. Groenten kweek ik ook wel, uiei liiei iiiaai up ccii stuk van de biouwei, oude buien van vluegel. Hier zou dat niet kunnen, hier is het te klein. Hierachter ligt wel een bos, maar daar hebt ge niets aan, daar kan ik niets op winnen.

kih 1

Jan Stoîrels-Paulussen (t weetaki specialist, Minderhout)

Moeder X cii doduer V (/) Moeder X: Grote kuis? Ik doe dat nog wel, maar er zijn er heel veel die dat niet meer doen, denk ik. De kinderen, die doen dat

' .ir

td

Rob: Als het een beetje mee alt, aL het wil

Ja, mannen, ik heb eigenlijk niet veel tijd hoor, mag ik terwijl voortwerken? Deze tijd van 't jaar komt alles overhoop, hé. Grasmaaiers ... zie ze daar allemaal maar staan, allemaal vandaag binnengebracht. Neen, tussen dit en een maand heb ik wel een paar honderd grasmaaiers te repareren. Dit jaar is alles nog verlaat met dat slecht weer. Maar tegenwoordig hebben wij ook in de winter veel job. Ik heb zo'n drieduizend kettingzagen in onderhoud.

groeien, wil ik wel veel werk steken in de on derhoud. Een moestuin moet er nog komen, daar hebben we nog geen tijd voor gehad. Wij zijn nog maar pas getrouwd van vorig jaar juni. Maar in mijn serreke heb ik al wat gezaaid. Ginderachter ben ik van zin wat schapen te zetten. Dan zal het al wel naiaar zijn, geloof ik. Ik ben van boere-afkomst en nu werk ik in de slachterij, dus heb ik wel wat tijd over, hé. En ik zit niet gaarne binnen. Cliris: Giote kuis? Ik heb ei nog geen moeten doen, maar het zal er wel van komen, denk ik. Ik kuis natuurlijk wel elke week, maar grote kuis is toch nog iets anders, hé. Rob: IK? Helpen?? Binnen niet hoor! Afwassen en zo wel. Maar grote kuis helpen doen, neen, niks voor mij.

/iu oia/ a • grasmaaiers • motorspuiten • motorzageri 1 freezen • moto-cultoren • bosmaa Iers Onze bus van de Maand behoort toe aan de familie August Lochten-Adams, Hoogeind 58 te Meer. Zij krijgen eerlang de cheque van 500 fr. sportmateriaal thuisgestuurd. Proficiat!

J. STOFFELSPA UL USSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SLUITINGSDAG: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.

12


Biochemie

Marie Pemen-Peikmans & Mia Pemen, Julia Vissers-Sterkens (buiten beeld) & Carine Vissers Marie: Als ge alle weken goed kuist moet ge geen grote kuis doen. Ge kunt elk jaar wel eens papier plakken of verven of zo. Ik zeg altijd: grote kuis is een grote naam. Ge kunt dat ook spreiden over heel het jaar. ge moet dat doen wanneer ge tijd hebt, wanneer ge kunt Julia: Ik heb vandeweek grote kuis gedaan en volgende week doe ik verder. Tegen Pasen krijg ik het niet meer klaar, want ik moet nog verven en behangen. Maar dat komt door dat slechte weer, hé, ge kunt niet buiten, ge kunt geen ramen open zetten. Carine: Ja, ik zal later wel grote kuis doen, zeker. 't Bed afbreken en opboenen, de dekens op de draad uitkloppen, de ressort buiten zetten ... Want als ge elke week kuist dan hebt ge wel die pluizen van onder 't bed maar niet die spinnekopkes van onder de ressort. Dit is grote kuis. Mia: Ik ook wel, denk ik. Allée, zoals ons moeder zegt; zo het hele jaar door. Julia: !t. pak niet op papier. Ik hen weg! U

HI!iIP t

1Y

%1W 4j >..

s4

Adriaan Govaerts (Muzemenien) Mijne zoon doet eigenlijk de hof; omdoen, planten ... Ik hak er zo maar wat in. Hij boert thuis en ik ben gepensioneerd. Wij winnen wat savooien, prei, selder, witloof. Vandeweek heb ik de 'eirbizeme' zuiver gezet, zo maar voor eigen gebruik, jawel. Ik doe dat gaarne, maar 's namiddags rij ik gaarne uit met de fiets, want voor een auto is mijn tijd voorbij, ik had het vroeger moeten leren. Jaja, da wel.

Er moet dringend verder onderzoek gebeuren naar het verschijnsel lentedrang. Het staat onomstootbaar vast dat de lente, zoals ook de herfst, invloed heeft op de psyche van de mens- de gekende uitspraak indachtig: het botten van de bomen, het vallen van het blad. Biochemisch is dit een bekend verschijnsel in de psychiatrie, waar we hier niet verder kunnen op in gaan. Onderzoekers zoeken echter in de evolutieleer en in de natuur naar analoge verschijnselen. Het behoort namelijk tot het oer-instinkt van de man te jagen en te verbouwen voor zijn kroost. Terwijl de vrouw zorgt voor een zuiver of een nieuw 'nest'. Waarschijnlijk treedt bij de eerste lentelucht een hormonaal mechanisme in werking dat door cultuur of evolutie heen de mensen van beiderlei kunne in actie zet.

Tuinieren:

hoewel de grootschalige verbouwing ons op economische wijze van groenten en vruchten kan voorzien, geven vele mannen zich over aan dit oerinstinkt. Hun handen wroeten en in het zweet huns aanschijns kweken zij aardappelen die in zware poldergrond gekweekt veel lekkerder zijn (thuisgebracht ± 4 fr/kg). Tomaten en sla waar men in het seizoen mee naar uw hoofd gooit (9 fr/kg-6 fr/stuk) en erwten die uit de diepvrieskast van de GB in uw karretje springen voor ± 30 fr/450 gr.

ii; 4evr. ('hri,tine u,ui -s v as Grote kuis, neen, ik doe dat niet zo veel. D'r zijn er nog wel heel veel die dat doen. En in de verkoop in de winkel word ik dat ook goed gewaar: aftrekkers, borstels, vuilblikken Maar echt grote kuis, zo tegen Pasen, neen. Wel af en toe de kasten eens bijhouden. Als ge dat een heel jaar een beetje mee bijhoudt, hebt ee een heet aar een proper huis, hé.

Grote kuis:

Terwijl onze woningen licht en hygiënisch zijn als een ziekenhuis, elke week worden gestofzuigd en op kousevoetjes worden betreden, vindt moeder de vrouw dat er minstens enkele handelingen moeten gesteld worden die in het voorjaar moeten gesteld worden die in het voorjaar het hormonaal evenwicht kunnen herstellen. Mannen doen er goed aan, in het belang van dit biochemisch proces, toe te geven door, zij het maar symbolisch, het plafond te witten, een kamer te behangen of met een borstel door de dakgoot te lopen. Zelfs het tonen van enige interesse bij het kiezen van behang kan insommige gevallen reeds volstaan.

Besluit:

met Den Hof en de Grote Kuis is het als met de Echtelijke Liefde. De primaire doelstellingen al lang niet meer gehaald, maar het lichaam laat niet af!•

Me r. Monique Jansen-Verhoeven (Meerle) Onze hof? Die is 701 vierkante meter groot, dat is natuurlijk met het huis erbij gerekend. Ik steek daar elke week toch wel een paar uren in. Meestal moet ik dat alleen doen. Mijn man gaat werken en 's zaterdags, ja, ge weet hoe dat gaat hé met mannen. Die moeten hier of daar naar toe, dat kent ge wel. Maar hij helpt wel af en toe, hoor. Spitten en snoeien, dat is toch zijn werk. Grote kuis? Jazeker, dat doe ik nog. Ja, echt waar, elk jaar. Toen ik nog ging werken deed ik dat ook wel, maar wat minder. De ene keer deze kamer, de andere keer de die en op 't laatst was alles dan toch nog gedaan zo over de periode van een heel jaar. Het moet niet persé in de lente gebeuren natuurlijk. Maar nu ik heel dagen thuis ben, ja, dan kan ik het niet laten. Het bloed dat kriebelt, hé.

£ Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen Corneel Locli ten (Ieerk') Ja, ik heb een hof. Maar 's zaterdags werk ik daar niet meer in. Ik heb al heel de week tijd om er in te werken. Ik win al de groenten zelf, het is mijn hobby en enige bezigheid. En ik heb dikwijls nog overschot ook. Dat deel ik dan uit aan de getrouwde kinderen, en zo.

ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 13


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

9B1oemisterij Mertens Nu Sjarel Menens alweer 5 jaar zijn perkplanten en groentenbedrijf runt, leek het ons aangeraden hier even bij stil te staan. Bewapend met pen, papier en fototoestel trokken we op een zonnige maandagnamiddag naar Minderhout. Temidden van een immense hoeveelheid pril plantenbeginsel trof tevreden klanten. fen we een sympathiek en enthousiast jong koppel en Een interview. ...

In kleine perspotjes wachten de groen te

plantjes op transport naar de vele moestuinen.

Achter deze glazen wanden vindt u een bijzonder grote variatie planten.

Drie kilometers verwijderd van de Bredaseweg vind je de bloemisterij Mertens, een frisgroene oase omgeven door weilanden, velden en akkers. Je kan het bedrijf ook bereiken als je uit de richting van de DESTA steenfabriek komt, via het kapelletje van Hal. Langs beide kanten is de route doorheen het hele seizoen goed aangegeven. Vertel eens, Sjarel, hoe is het allemaal begonnen? Twaalf jaar geleden, in 1975, ben ik begonnen met het kweken en verkopen van planten. Dat was toen nog in de serre bij ons thuis. Eigenlijk deed ik dat als hobby want ik studeerde nog, 0p de tuinbouwschool in Mechelen was dat. Daar heb ik eerst mijn A2 tuinbouw gehaald en nadien ook het regentaat. Maar ik heb nooit les gegeven, zogauw ik mijn diploma's had ben ik de nodige papieren gaan halen en zelfstandig begonnen, wat ik altijd al wou. Dat moet in 1980 geweest zijn. In begin 1982 ben ik met May getrouwd en zijn we naar hier getrokken. Sindsdien is het bedrijf snel gegroeid zodat we in 1985 serres moesten bijzetten. Met de 14

2800 m 2 serre die we hier nu hebben en de 700 m 2 bij mijn ouders zitten we al aan een totaal van 3500 m 2 . Werk genoeg, voor ons met tweeĂŤn. En omdat we het een familiebedrijf willen houden denken we voorlopig niet meer aan verdere uitbreiding. Voor welke soorten planten kunnen de mensen hier zoal terecht? Voor letterlijk alle soorten perkplanten en groenteplanten. Wij bieden hier de grootste variĂŤteit van heel de streek. Soms krijgen we hier mensen die het een of ander zeldzaam plantje vragen en die klanten moeten we dan ook kunnen voorthelpen. Je kan je niet voorstellen welke verscheidenheid je hier aantreft. Naast simpele slaplantjes ook 8 soorten koolpianten en van geranium tot calceolaria. Omdat we onze planten in 4 verschillende reeksen zaaien kan je hier vanaf begin mei tot halfweg juni doorlopend jonge planten krijgen. Wij werken niet zoals de groothandelaars die alles tegelijkertijd verkocht willen krijgen en liefst nog zo snel mogelijk ook. Nee, wij leveren top-kwaliteit planten die altijd in goede konditie verkocht

worden. Rechtstreeks van de kweker naar de klant. Ook snijbloemplanten hebben we hier. Voor tuinmaterieel, potgrond en bloembakken kan je bij ons ook terecht. Vooral in die bloembakken hebben we ons de laatste jaren mede gespecialiseerd. Je mag gerust zeggen dat we hier S5 verschillende hangpotten verkopen en bloembakken in verschillende kleuren, lengten en grootten zowel in steen, hout of plastic. Voor het gemak van de klant verkopen we ook gevulde bloembakken, die kan je zo meenemen en thuis wegzetten. Binnenkort geven we trouwens een grote bloembakkenshow, op 9 en 10 mei. We verkopen ook prei-, selder- of snijbloemplantjes per 20 stuks in kleine bakjes van 10 cm op 10 cm, die de klant thuis simpelweg kan uitplanten. Andere plantjes gaan de deur uit in blokjes samengedrukte aarde, perspotjes. En alles aan schappelijke prijzen, ook de minder courante variĂŤteiten. Wie zijn de klanten die hier over de vloer komen? Uitsluitend particulieren. Zowel van hier uit de streek als van verder, ook tamelijk veel Nederlanders. Jaarlijks vinden er hier ongeveer 6000 verkopen plaats, maar omdat verschillende mensen twee keer of meer langskomen voor hun planten schatten wij ons totaal min of meer vaste klanten op 3000. Er komen hier ook heel wat gepensioneerden planten halen voor thuis in de serre die dan verspreid worden over heel de familie. Je weet hoe dat gaat, 's zondags komen de kinderen naar huis en die nemen ook al eens graag een plantje mee. Het is wel allemaal zeifbediening. Elke klant die hier binnenkomt neemt een bakje en zoekt zelf zijn assortiment bijeen. Je mag dan ook gerust een halve dag bij ons in de serre rondhangen om je boeltje bij elkaar te zoeken. Zo verloopt het ook tijdens de drukste dagen allemaal even vlot en wordt elke klant snel geholpen. Wij geven dan ook graag allerhande raad, commentaar of inlichtingen over een bepaalde plant en brengen de mensen tussendoor


ook een beetje techniek bij die dan weer van pas komt bij het planten. En wanneer kan men hier terecht? Tijdens het seizoen, dus van 1 mei tot 15 juni, in principe altijd. Tussen de middag, pakweg van 12 tot 1, zijn we wel gesloten en ook op zon- en feestdagen na 5 uur. Het allerdrukst is het tussen 10 en 20 mei, man dat is ook sterk afhankelijk van het Wed. Als de zon weer wat feller begint te schijnen en de mensen in hun tuintjes beginnen te werken komen ze meestal ook langs hier. Vandaar dat het ook in het weekend loescherwijze drukker is. Voor de tiende mei het meestal nog niet zo druk. In ieder ge al moet je nooit bang zijn hier lang te moeten wachten of aanschuiven, zogauw je je plan ten bij elkaar hebt, wordt je voortgeholpe Is er voor jullie ook zoiets als een stil zoen? Op een tuinbouwbedrijf is het altijd werken geblazen. Er is hier altijd wel wat te doen. Tijdens de wintermaanden doen we voor 95 07ó aan groothandel en rijden we naar de grote veilingen in Nederland. Van oktober tot april hebben we praktisch altijd primula's staan. En in april moet al het voorbereidend werk voor het perkplanten- en groentenseizoen weer gedaan worden; zaaien, bemesteri Daar bovenop komt dan nog eens dat ook alle gronden en de serre moeten onderhouden worden. Je zal dan ook al wel gemerkt hebben dat een lui en rustig leven er voor ons niet bij is. Toch zal je mij niet horen klagen, elke man die van zijn hobby ook zijn beroep kan maken, mag blij zijn, vooral in deze tijd. ...

Sjarel Menens aan liet werk bij Zijn perspotmachine.

Zou je ons misschien ook wat goede tips aan de hand willen doen voor het planten, of is dat allemaal beroepsgeheim? Ik hou van tevreden klanten, dat zijn degene die terugkomen, dus geef ik ze graag zoveel mogelijk raad. Als je je plantjes in een bloembak gaat planten, gebruik je best zoveel mogelijk grond zodat de plant alle

Welke soorten tref je allemaal bij Sjarel en May aan? Perkplanten: ageratum, alyssum, aster, bladbegonia, knolbegonia, calceolaria, goudsbioem, chrysanten, zilverblad, dalia, gazania, vlijtig liesje, lobelia, middagbloemen, mimulus, siertabak, petunia, salvia, afrikaantje, verbena, zinnia, snijbloemen, hanggeranium, rechte geranium, franse geranium, rechte bellekens, hangbellekens, leeuwebekje en cuphea.

Groenteplanten: vlees- en soeptomaten, komkommer, courgette, pompoen, meloen, peper, augurk, sla, andijvie, koolplanten (rode, witte, spits-, chinese-, savooi-, bloem-, spruiten en broccoli), gele en rode paprika, prei, selder (witte, groene, knol- en snij selder).

Je HJem hotdere eeen an de bloemhak leggen is soms een handige oplossing maar haalt ook niet veel uit in een lage bak als er dan veel minder plaats is voor de potgrond. Verschillende plantensoorten moet je ook op een bepaalde manier planten. Zo moet je bijvoorbeeld hanggeraniums schuin inplanten, omdat ze anders te ver moeten hangen en slap worden of afbreken. Maar met een goede plant, een goede potgrond en een goede bloembak ben je al heel ver. Als je ze dan ook nog zorgvuldig plant zal je er lang plezier aan beleven. ,oeh[id

Leo bIi1

Of)

ccii grv/celt un 1e gIoic groene bedrijfsruimte.

'Automatisering', een vreemd woord voor een tuinbouwbedrijf? Nee hoor, ook hier zijn we niet aan de groeiende automatisatie ontsnapt. En maar goed ook, de moderne technieken moet je niet aan je neus voorbij laten gaan. Met de installatie van een inpotmachine en een perspotmachine zijn we voor een tuinbouwbedrijf echt wel goed gemechaniseerd. Dat is ook wel nodig om al het werk op tijd gedaan te krijgen. Anders hadden we veel kleinschaliger moeten werken.

ruimte heeft en de grond een goede waterreserve kan opbouwen. Je moet er ook op letten dat je een goede potgrond gebruikt. Lang niet alle potgrond is even goed van kwaliteit. Er is er ook op de markt waar meer zand in zit dan iets anders. Dan mag je de plantjes ook niet te dicht bij elkaar planten, je moet er rekening mee houden dat ze nog moeten groeien. Best is ook om de plant vooraleer je hem plant, een kwartiertje in het water te leggen zodat hij volledig door weekt is. De bloembak moet zowel goed kunnen ontwateren als de grond lichtjes

Van ons krijg je er nog één goede raad bovenop: koop je planten en materiaal ,naar bij Menens. Van de kwaltiteit van hun produkten hebben Sjarel en May ons overtuigd en een grotere verscheidenheid vind je niet snel. Alvast veel succes voor het komende seizoen.• 15


F.C. Meerle 1937-1987 of

In Kallo had men ook weer eens iets meegemaakt. 52 cafés stonden daar in die tijd. Je raadt het. Inderdaad! Café in, café uit! Je bent jong en je wilt wat. Bij de terugtocht miste men een speler. Gezocht, politie verwittigd, dreggingswerken uitgevoerd want Kallo was rijk aan water, niets te vinden! 's Anderendaags is die jongen dan te Meerle aangekomen. Vanuit Kallo was hij te voet naar Antwerpen getrokken, daar op de bus gestapt en 's morgens arriveerde hij hier te halftien. Het eerste wat hij deed was bij Charel van Tisten een ferme 'Forst' gaan pakken!

Hoe konijnen een voetbalveld recht maken! Enkele jaren voor het uitbreken van de oorlog werden te Meerle de hoofden bij mekaar gestoken, dit werd wel meer gedaan, maar dit keer was het bloedige ernst. Een voetbalclub oprichten gebeurt ook niet elke dag en niet zonder slag of stoot. Veel was er in dit rustige dorpje, zoals in de meesten trouwens in die tijd, ook al niet te beleven. De jaarlijkse kermis en de levendige teerfeesten waren welgekomen terugkerende festiviteiten en dit bracht zo'n beetje leven in de dorpsbrouwerij, maar dit was dan ook alles. 'Een dorp zonder voetbalclub, is als een café zonder bier', moeten sommigen dan gedacht hebben. Cyriel Verboven, jarenlang de actieve secretaris en tevens ook oud-voetballer, en Albert Snijders, huidig secretaris, vertelden ons het een en ander over de Meerlese esbattementen!

Een ander anekdootje nog! In Zaffelare (Oost-Vlaanderen) werd men uitgenodigd voor een vriendenwedstrijd. Nadien stapte men af in 'Bobbyland' te Schoten. Rond middernacht werd het bier nogal duur, dat Z.

Geboorte Op 1 maart 1937 was dan de grote dag en Karel Cox, Alfons Rommens, Charel Viaminckx, Henri Van Tongerloo en nog enkele anderen hielden de nieuwbakken club met groene kleur en witte ster boven de doopvont. Bij de Belgische Voetbalbond werd men ingeschreven onder het stamnummer 2510, 42 minder dan gebuur Meer, dat even later, onder impuls van Meerle, ook een ploeg uit de grond stampte. De jongelui die deel uitmaakten van het Meerlese elftal waren: Thuur Van de Heyning, Karel Van de Heyning, Stan Van Dale, Bert Verheyen, Jef Verheyen, Gust Michielsen, Jef Vlaminckx, Karel Demeester, René Vanderhenst, Constant Weyns, Paul Weyns, Karel Verheyen.

Voor een paar konijntjes Om te voetballen heb je natuurlijk een veld nodig, men was tevreden met weinig maar men werd gedreven door een ongebreideld enthousiasme. Een lokaal mocht zeker niet ontbreken want waar moesten supporters en spelers anders lafenis vinden en in die tijd werd er, van horen zeggen, een stukje gelaafd. Henri van Tongerloo, beter gekend als den Berrie, werd de eerste lokaalhouder. Later werd het lokaal dan bij Louis Van Boxel (de Grote) geïnstalleerd en op dit moment, al sinds vele jaren, is Edward Van de Heyning de thuishaven voor de groenwitten. Het plein werd aangelegd in de Dorpsstraat, 50 rn. verwijderd van de toenmalige tramstatie, daar waar zich nu de Dalwijk ongeveer bevindt, Had men in die tijd in Meerle de edele meetkunde nog niet beoefend of was het stuk grond niet groot genoeg? In alle geval de speelruimte lag anderhalve meter 'uit de haak' hetgeen volgens de bondsnormen natuurlijk niet toegelaten was. Men wist dit echter diplomatisch op te lossen en telkens de mensen van de technische commissie van de voetbalbond naar het noorden afzakten, lagen er zomaar gewoon toevallig een paar dik-in-'t vlees- zijnde konijntjes klaar, zôdat over die onvolmaakte rechthoek geen woorden vuil werden gemaakt. Eventjes wel een klein beetje bibbergeld! Op een keer kwamen ze met twee inspecteren, een oudgediende en een nieuweling, En zoals elke beginneling in het vak wilde deze laatste ook eens de puntjes op de 'i' plaatsen. Die dag was het stikheet, hij stroopte zijn mouwen op tot onder zijn oksels en begon de metertjes af te 'treden'. Aan de andere kant van het terrein aangekomen, bemerkte men aan 16

10

De pioniers van het Meerlese voetbal, v.l.n.r. boven: Karel Vlaminckx, Thuur Van de Heyning, Karel Van de Heyning, Stan Van Dael, Bert Verheyen, Jef Verheyen, Gust Michielsen. Onder: Karel Demeesrer, Stan Weyns, René Vanderhenst, Jef Vlam inckx, Paul Weyns. (Karel Verheyen, latere voorzitter, ontbreekt op de foto wegens legerdienst).

zijn bewegingen dat er iets niet in de 'haak' was en in zijn onvervalst Antwerps riep hij uit volle borst: 'Héla mennekes, moar da klopt ni zulie!' De andere afgevaardigde keelde terug: 'Da wete w'ai joare!' De kofijntjes werden eerlijk verdeeld en het was voor de bakker! Geen last meer van gehad.

Fiets, tram, melkauto, bier... Elk vervoermiddel te land werd goed genoeg bevonden om het ploegje naar zijn bestemming te brengen. Normaal werden de verplaatsingen per fiets uitgevoerd als het niet te ver was. In het laatste geval werd het trammetje aangesproken zoals die eerste verplaatsing naar Wippeiberg (Arendonk). Met de tram mee, wat een belevenis! Aan de match werd minder deugd beleefd want met een 11-1 rammeling kon men terug naar huis. Ook met de melkauto kon men soms mee. Deze vrachtauto, aangedreven door hout, en met een lange platte laadbak, kwam in de melkerij de melk ophalen en eens mochten de spelers boven op de kitten piaatsnemen. Stel je voor! Regen kon hen niet deren, als men maar kon voetballen, de rondvliegende gensters van het autoschoorsteentje deden echter menig regenbeschermertje sneuvelen. Men nam het erbij!

kon hunne bruine niet meer trekken, en ter compensatie werden daar een aantal caféstoeltjes de kamion opgeslingerd en die hebben nog jaren dienst gedaan in de kleedkamers. Naar Weelde reisde men ooit eens op een open kamion. Men nam twee Meerlenaren mee, Sooi van Melanie en Melanie, die daar familie hadden wonen. Voor hen was dit een enige gelegenheid om daar ook eens te komen. Na de match zou men hen rond halfzes op de afgesproken plaats terug opladen. In Weelde aangekomen werd de wedstrijd afgelast wegens wateroverlast. Men kon niet onmiddellijk naar huis terugkeren want men had afgesproken met bovengenoemde mensen. Pintjes pakken natuurlijk! Tevééi natuurlijk! Enkele kwade gezichten bij jongere mannen, die wilden gaan vrijen. Jef Swaegers en Jan De Roover hebben er toen uit protest het bijltje bij neergelegd, sommige kwatongen beweerden dat ze niet meer mochten van hun lief!

Meerle

-

Meer

Het klapstuk van het seizoen natuurlijk en ook een attractiepunt voor heel wat volk uit het omliggende! Als Meerle bij Meer te gast was, trok bijna de helft van het pierendorp


per fiets op verplaatsing; de Merenaars zelf brachten relatief weinig volk mee. Die wedstrijden werden nogal dikwijls op het scherp van de snede gespeeld en elektriciteit hing voortdurend in de lucht, vooral bij de supporters. Op 't veld zelf verliep het gewoonlijk in meer of mindere mate sportief. Winnen was vanzelfsprekend van groot belang, het gold als het ware het kampioenschap van de noordhoek. Altijd een apart sfeertje geweest! De laatste 15 jaar stonden de elftallen nog slechts sporadisch tegenover mekaar en dat mag toch wel spijtig genoemd worden want een Meerle - Meer, of omgekeerd, sprak toch altijd tot de verbeelding!

De titel Voor hun sportief optreden tijdens het seizoen 1962-1963 werd de club de 'fairplaybeker' toegekend, een toch wel aantrekkelijke onderscheiding. Om hiervoor in aanmerking te komen mogen geen administratieve of

spelersfouten geboekt worden. Maar de datum in de Meerlese voetbalgeschiedenis die toch wel met gouden letters zal geboekstaafd blijven is 1974. 37 Jaar na de stichting werd de titel veroverd! In Ravels werd de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld, de scheidsrechter liet nog wel een paar minuten overspelen, niets baatte echter, Meerle werd grandioos kampioen. Vlaggen en harmonie bij de thuiskomst! En of er gefeest werd. In 1977 promoveerde men nog eens, als 2de gerangschikte uit de reeks, naar 2de provinciale maar daar werd niet lang meegedraaid. Op dit ogenblik speelt men in 3de provinciale een bescheiden rolletje en van hogerop geraken zal voorlopig nog niets in huis komen. Vieren zal de club van voorzitter D. Vermandere, die Karel Verheyen onlangs opvolgde, na afloop van dit seizoen alleszins doen! •

Meer nieuws dank zij... Als ik trouw verzeker ik mij bij een erkend makelaar En gij

... ?

Ik ook En daarom gaan we zeker naar: ZAKENKANTOOR _____

Rommensstraat 7 Tel. 03/31572.54.

VAN BAVEL-ROMMENS

2321 Hoogstraten (Meer)

LASER SHOW HOOGSTRATEN

In het begin van de vijftiger jaren verdedigden volgende spelers de kleuren van Meerle: Karel Cox (bestuurslid), Jos Verboven, Ward Van de Heyning, Joz. Jacobs, Frans Jansen, Jan Michielsen, Cyriel Verboven en voorzitter Gust Van de Heyning. Onder: Jos Muësen, Frans Hen clrickx, Frans Van Boxel, Jac. Jacobs en Jef Van Boxel. (foto De Noordhoek)

Bestuur D. Vermandere (voorzitter) Karel Verheyen (ere-voorzitter) Albert Snijders (secretaris) Marcel Van Bavel (voorz. jeugdcomité) Anna Verheyen Frans Van Boxel Jan Lenaerts Leopold Vermeiren Jos Stoffels Lambert Krijnen Corneel Jansen Aloïs Jansen Henk Bastiaensen Jef Lavrijssen Marcel Jespers J. Van Alphen Trainers: Paul Van Merode: Iste elftal, reserven en junioren André Lodewijckx: scholieren en knapen Frans Willemsen: miniemen Patrick Leysen: preminiemen Frans Braspenning: pupillen

Onder impuls van Frans Van Boxel, Cyriel Verboven, Jan Verheyen, Albert Snijders, Gust Snijders werd volgend feestprogramma uitgestippeld: Vrijdagavond 29 mei: Alle mensen die iets te maken hebben met het Meerlese voetbal worden op een receptie uitgenodigd. Nadien dansavond in de tent op het B-terrein. Zaterdag 30 mei: - 14.00 u. penalty's trappen: 16 ploegen samengesteld uit 6 deelnemers strijden om de beker. - 15.00 u. playbackshow - 20.00 u. jeugdvoetbal Zondag 31 mei: - 14.00 u. Veteranen Meerle F.C. Veteranen Zwarte Leeuw - 16.00 u. F.C. Meerle (versterkt) Zwarte Leeuw (Iste eltal) Volgende gastspelers worden verwacht: André Laurijssen (A.A. Gent) René Verheyen (Club Brugge) Mark Adriaensen (Club Brugge) Bart De Roover (Zwarte Leeuw) Patrick Pauwels (Testelt) Ludo Michielsen (Lentezon)

I'aIcèr uII',r I'ulcI'cèr bouwmaterialen

alcr

Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

I'uIcI"èr

biedt u betaalbare kwaliteit! 17


I_K,I

t 2 1 3J

Li~

_____

i t

_____

IfI-i-I 1

1

1 t

___ _____

t

_____1 _________ LIj

SPOR:TIE, - i i .i ii ~

.

HVV heeft løt niet F.C. Meer meer in eigen handen ontspannen naar het Toen we een maand geleden de balans opeinde toe!

maakten, konden we het zo stellen dat de toestand niet schitterend was, maar de matchen tegen Eupen, Witgoor en Gerhees konden punten opleveren. Daarbij rekenden we op twee punten uit de thuismatch tegen Wuustwezel (en de match naar leider LommeI hoefden we niet te winnen). We behaalden in deze 5 matchen 3 op 10 en aangezien de overige bedreigde ploegen steeds maar punten bleven sprokkelen, staat HVV nu op 3 matchen van het einde afgehaakt op de voorlaatste plaats. Natuurlijk, indien HVV uit de drie volgende matchen: naar Hannuit, thuis tegen Heultje en naar Germinal 5 op 6 zou kunnen halen... maar St. Niklaas komt op 6 december en dat is intussen al een maand of vijf geleden... Toch kan St. Niklaas nog iets doen voor HVV. Het is immers zo dat de club van de Heilige Man in tweede klas zoveel problemen heeft gekend, dat zij én failliet is én vermoedelijk zakt. Een en ander heeft tot gevolg dat deze club dan naar bevordering gaat. Hieruit volgt dan dat de twee ploegen die in 3de A en B (voorlopig HVV en Diegem) onder elkaar (volgens punten en niet door een testmatch) zouden uitmaken wie in 3de nat. blijft. Op dit ogenblik hebben zowel Diegem als HVV 20 punten, doch HVV heeft nog een match meer te spelen. Toch wel spannend, zo'n kompetitie in 3e klas.

Zoals iedere vereniging kende ook onze club ups and downs. Met ons le elftal was het de afgelopen weken zo gesteld dat men geen titelambities meer hoefde te koesteren en ook het degradatiegevaar was zo goed als geweken. De volgende matchen moesten gespeeld worden tegen ploegen die nog streefden naar het behoud. Gevolg hiervan was dat de concentratie bij de spelers weg was. St. Lenaarts en V.V. Duffel hadden het dan ook niet moeilijk en gingen met alle punten lopen. Gelukkig vonden onze jongens het toen welletjes! De wedstrijd tegen Immer Voort werd anders aangepakt. Wel werd er weer verloren doch dat was zeker niet verdiend te noemen. In Schilde kregen we daarna een prachtige wedstrijd en een zeer goed spelend Meers elftal. De daar behaalde zege deed ons werkelijk deugd. Het sterke Itegem dat vorige zondag op bezoek kwam, had aan ons een lastige klant en het had geluk nog één puntje te kunnen meenemen. Programma Zondag 3 mei

15.00 u F.C. Meer

-

Bonheiden

Zondag 17 mei

16.00 u F.C. Meer Zwarte Leeuw (vriendenwedstrijd in 't kader van het 50-jarig bestaan van F.C. Meer). -

De kampioenen van het groene laken '

r

'

t, ,

.

•1 De finale wedstrijden van de Verbroedering der Noorderkempen zijn achter de rug. Op de laatste avond veren igden we deze biljartspecialisten op de foto. Van links naar rechts: Antoon Van Dun, kampioen van de 6e reeks (Nut en Vermaak, Wortel), A lex Van Dijck, finalist (Kalm en Krijt, Hoogstraten), Peter Roovers, kampioen van de 3e reeks (De St rijdlustige, Hoogstraten), A Ifons Sprangers, finalist (Krijt op Tijd, Meerle), Peter Rombouts, algemeen kampioen 3 band, kampioen van de lagere reeksen en van de -

18

I2IJcI L:I"Q<I

5e reeks, (De Vlinders, Rijkevorsel), Jan Vandervelden, kampioen hogere reeksen (Krijt op Tijd, Meer), Frans Rombouts, kampioen van de 2e reeks (De Vlinders, Rijkevorsel), Gust Laurjssen, finalist (Krijt op Tijd, Meer), Jef Janssen, kampioen le reeks (Krijt op Tijd, Meer). Niet op de foto maar even verdienstelijk: Louis Van Laer, kampioen van de 6e reeks (Kalm en Krijt, Hoogstraten), Louis Ver heyen, kampioen van de 4e reeks (De Vlinders, Rijkevorsel), Willy Maes, kampioen van de 5e reeks (Nut en Vermaak, Wortel).

V.N.A. Wortel ziet de toekomst met optimisme tegemoet Na een prachtige eerste ronde is het eerste elftal na de winterstop geweldig teruggevallen. Belangrijke wedstrijden werden verloren, sommige spelers werden zenuwachtig wat resulteerde in enkele gele en rode kaarten. Gelukkig is de rust in het team weergekeerd en werden weer punten gewonnen. Met nog 2 wedstrijden te spelen heeft het eerste elftal nu 30 punten, wat recht geeft op een plaats in de eerste helft van de rangschikking. Dit was ook de prognose bij de aanvang van het seizoen. Met dezelfde trainer, enkele nieuwe jonge spelers, de eventuele terugkeer van Marc Pacquée en Erik Kimpe kunnen we het nieuwe seizoen met optimisme tegemoet zien. Onze reserven zijn, na een moeilijke start en met vele gekwetste spelers, dankzij een goede verstandhouding naar een derde plaats opgeklommen. De juniores, het zorgenkind van vébr het seizoen, hebben toch goed volgehouden. Soms aangevuld met enkele scholieren, soms met te weinig spelers, hebben ze, naast grote nederlagen, toch mooie wedstrijden gespeeld en dikwijls slechts nipt verloren. Daar het aantal juniors het volgend seizoen beperkt zal zijn, heeft het bestuur beslist om met 2 reserveteams te spelen. De scholieren, die met zeer hoge verwachtingen gestart waren, hebben deze verwachtingen niet helemaal kunnen inlossen. De knapcn en dc inilijeiliwi liebbeii goed gepresteerd. Dat ze niet hoger in de rangschikking staan, ligt enkel n2 n het feit dat zo meestal op fysisch gebied voor de tegenstander moesten onderdocn. De preminiemen, voor het ccrst in kompetiiie, hebben prachtige resultaten behaald. Door dit succes zal volgend seizoen nog een tweede elftal aan een competitie met de omliggende gemeenten meedoen. VNA Wortçl mag de tneknmst met optimisme tegeliluet Lien. Het bestuur heett daarbij nog plannen 0111 liet veld terug op te zaaien, een sproeiinstallatie te kopen, het tweede veld in te richten en hier een gnede verlichting te installeren. Dii laatsie indien het gemeentebestuur ons hiervoor de toelating wil geven. Daar rekenen we ten stelligste op. Om dit alles te kunnen verwezenlijken heeft de klub dringend nieuwe bestuursleden nodig of toch mensen die op de één of andere manier kunnen helpen, hetzij als trainer, als begeleider of als helper in de kantine.

Prinses Diana van Engeland blijft de populairste Britse in vijf landen overmaar in de Verenigde Staten is zij verdrven door Margaret Thatcher. Volgens het resultaat van een rondvraag van het tijdschrift 'Woman's Own' staat de vrouw van Prins Andrew, Sarah, overal bij de 'top tien'. Ze is tweede in Spanje en Australië en negende in de VS.. .9e

$

-


_____

[:.J'i 1

:Iโ ข4 : I

_ ____ ____ ____

kL- hk1, ____ rHJ L4' II-tl

F.C. Meerle: waar zijn de supporters gebleven? Toch een duidelijk teken aan de wand voor Meerle dat in zijn laatste thuiswedstrijden een toeschouwersdieptepunt bereikte. Cijfers durf ik niet publiceren! Aan de verantwoordelijken en spelers nu om volgend seizoen het blazoen eens duchtig op te frissen. Goed spelen betekent ook toeschouwers langs de lijn! Tegen kampioen Sefa verloor het Iste elftal met 3-0. Wel wat overdreven cijfers maar aan de overwinning zelf viel zeker niet te tornen. Een puntje werd veroverd tegen Tielen, 2-2. Willy Michielsen en Marc Jochems zorgden voor de Meerlese treffers. Eindelijk dan nog eens een overwinning en dat tegen Buul. Kemland en Jan Jansen zorgden voor de beide doekjes terwijl de verdediging geen enkele steek liet vallen. De weinig meegereisde supporters konden nog eens echt tevreden zijn. Te Grobbendonk werd 3-3 gelijkgespeeld en tegen Vosselaar 4-2 verloren. Twee licht toegekende strafschoppen zouden aan de basis gelegen hebben van de nederlaag! De reserven mogen hun titelambities ook wel opbergen na een gelijkspel tegen Minderhout en nederlagen tegen Wortel en Westmalle. Vooral deze laatste vertoning viel niet erg in de smaak. Een rode kaart en voortdurend gezeur tegen de scheidsrechter waren bewijzen van onmacht. Niet nodig op een voetbalveld! Ook de veteranen, die van overwinning naar overwinning wandelen, liepen op een gasbek tegen Beerse. Aan de rust wees de stand 1-5 in het nadeel en de Meerlenaren staakten de strijd aan de rust. De juiste toedracht maakte men niet bekend. Was het omdat er geen scheidsrechter kwam opdagen en Wies

WE BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES JJ pvba Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

1

I<_______ Jรง 1 _______ LKJj I2JJcl JI [Ij ______ _______

SPOR:T]Ij L4-I

Schrickx de taak dan maar op zich nam? Was het omdat ze zo'n zwarte cijfers te slikken kregen, wat die mannen echt niet meer gewoon waren? Of was het te koud, te nat, of waaide het te hard? Foei! Goed nieuws bij de miniemen! Maarten Goos, Nick Mertens, Frank Verheyen en Gorgie Jespers werden door de K.B.V.B. opgeroepen om een oefenwedstrijd te komen spelen. Zijn Maarten en Nick reeds vaste waarden geworden, dan hebben de twee, Frank en Gorgie, zeker niet ontgoocheld en volgt voor hen volgend seizoen zeker een nieuwe oproeping. Scholieren en knapen speelden met wisselend succes. Toch te onthouden is de mooie prestatie van de scholieren tegen Minderhout, 7-2 a.u.b.! Dirk Van Bavel scoorde liefst zes keer en Dirk Mertens zette een pe-

I1

L41

nalty om. Verheugend bericht bij de preminiemen. Op St.-Lenaarts gingen ze met 0-1 winnen. Peter Snijders deed een corner, met behulp van de forse wind in het doel belanden. De tweede overwinning van het seizoen voor deze kereltjes en dat betekent heel wat! Programma: zondag 3 mei: 15.00 uur Vlimmeren - F.C. Meerle Vrijdag 15 mei: 19.00 uur Meerle (Scholieren) - Vacla Turnhout Zondag 31 mei: 14.00 uur Veteranen F.C. Meerle - Veteranen Zwarte Leeuw 16.00 uur F.C. Meerle (Versterkt) - Zwarte Leeuw (Iste elftal)

9PEETEPg autobanden

* merkbanden * * occassiebanden *

reparaties * depannage

*

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05

Een knap seizoen voor Minderhout V.V. Of Minderhout dit jaar promoveert weten we op het ogenblik van dit schrijven helemaal nog niet. Een sleutelwedstrijd is in alle geval de match van 26 april tegen Wechelderzande. Eindigt deze op winst blijft de waterkans bestaan. De kampioenstitel is weg, die zal waarschijnlijk Westmalle toebedeeld krijgen. Theoretisch kan de tweede plaats nog veroverd worden, dan moet echter voor Pulle of Wechelderzande alles tegenzitten en M.V.V. door de geluksfee gediend worden. De derde plaats ligt nog binnen het bereik en deze geeft nog recht op een eindronde waarvan de winnaar ook promoveert. Bij het doornemen van dit artikeltje, geachte lezer, zal u waarschijnlijk al wel bescheid weten! Even terugblikken op de voorbije periode! M.V.V. was zich bewust van de toestand waarin het zich bevond; zo weinig mogelijk punten prijsgeven luidde de boodschap en te Beerse was men dit goed indachtig. GroenWit liep vlug van stapel en nog voor de rust hadden Rudy Janssen en Karel Koyen voor een 0-2 stand gezorgd. Geruststellend zou je denken naar de thuisploeg milderde langs strafschop. Hierop sloeg de vlam in de pan, er werd bitsiger gespeeld en dit resulteerde tenslotte in een penalty voor de Minderhoutenaars. Rudy Janssen plaatste zich achter de bal en... knalde op de zijstaak. Uiteindelijk bleef men met 1-2 aan de winst. Dan kwam medepromoveringskandidaat Kessel op bezoek. Een jong ploegje, net als M.V.V. trouwens, dat ook poogde goed voetbal te

brengen. Een rommelige eerste helft met lukraak wegtrapvoetbal, vooral langs M.V.V.-kant, kende weinig opwarmingsmomenten. Heel anders werd het na de pauze. De thuisploeg verbeterde zienderogen en met goed en snel voetbal werden de bezoekers onder druk gezet. Koen Broes zorgde voor een pracht van een doelpunt en een own-goal zorgde voor een 2-0 score. Kessel beet letterlijk en figuurlijk op de tanden hetgeen de scheidsrechter deed overgaan tot het uitreiken van drie gele kaarten. Rudy Janssen veroorloofde zich nog de luxe om een strafschop naast te schieten. Alleszins verdiende overwinning! En nu op naar Ranst! Een slijkerig veld en barre weersomstandigheden! M.V.V. moest knokken om een puntje te veroveren. Koen Broes bracht Minderhout aan de leiding maar tijdens de tweede helft kwam de thuisploeg langszij en iedereen was tevreden met een puntendeling. Te Emblem werd het een ronduit slechte ver toning vanwege de Hoge Weg-ploeg. De afwezigheid van Eddy Vermeiren en Jac Koy en zat er misschien wel voor iets tussen, ook de zenuwachtigheid speelde zijn parten. Minderhout had alles te winnen, Emblem niets te verliezen! Nadat de thuisploeg tot 2-0 uitliep kon Rudy Janssen in de eindfase nog milderen maar... de vogel was gevlogen en... weg titelambities! Op Nijlen moest in alle geval gewonnen wor den en men presteerde het ook. Koen Broes zorgde in de eerste helft met een rake kopbal voor de 0-1 winstcijfers. Wat er ook nog moge gebeuren, promovering of niet, een mooi seizoen heeft M.V.V. alleszins achter de rug! Wedstrijd zondag 3 mei: 15.00 uur Oelegem - Minderhout V.V. 19


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts M eerleseweg MEER

Café

Brouwershuis bijart - darts Van Aertselaerplein 16

HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

20

Op stap in 1 MEI: Hoogstraten: de Dolly Dots komen in Highstreet. 3 MEI: Meer: MEERMARKT in de Donkstraat vanaf 9 uur. Wortel: Optreden van THE SCOUNDRELLS in Het Slot vanaf 14 uur. Minderhout: KAPELLEKENSKERMIS met 's namiddags Gehuchtentocht. Hoogstraten: OPEN DEUR in de Hotelschool, van 10 tot 18 uur OPEN DEUR in de Humaniora-afdeling van het Spijker, van 10 tot 18 uur. 9 MEI: Minderhout: KAPELLEKENSKERMIS met Playbackshow in de parochiezaal. Hoogstraten: Optreden van ELLY EN RIKKERT, om 20 uur in de Pax. Meer: DRUMBAND-feest met dansavond om 20 uur in de Veiling. 10 MEI: Meer: 20 JAAR DRUMBAND ST. ROSALIA met optreden van 7 muziekgroepen in het dorp. ('s namiddags) II en 12 MEI: Hoogstraten: KOOKDEMONSTRATIES met 2 befaamde meesterkoks, in de Hotelschool van het Spijker, telkens van 14 tot 15 uur en van 16 tot 17 uur. 15 MEI: Hoogstraten: KROEG EN BLUES. Optreden van II Blues-groepen in de Hoogstraatse café's: De Wachtzaal, Het Brouwershuis, café Breughel, Cahier de Brouillon, Het Hooghuis, Skal'den, Patria, Schuttershof, De Warande en Plekje bij de Molen. Vanaf 21.30 uur. 16 en 17 MEI: Meer: SCHOOLFEESTEN met op zaterdag POSTERBEURS en 's zondags Spelnamiddag voor jong en oud. 30 MEI: Wortel: SLOTFEESTEN met optreden van GIVE BUZZE BLUESBAND. 31 MEI: Wortel: AUTO- EN FIETSZOEKTOCHT van Het Slot. Inschrijven van 10 tot 14.30 uur. 's Avonds prijsuitreiking met optreden van NONKEL NEY. Hoogstraten: FIETSZOEKTOC}-{T van KWB-KAV Op woensdag 20 mei: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis in het Medisch Centrum, Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten. Vanaf 18 uur.

Tentoonstellingen In Hoogstraten: FL0WERS-FOTOTENTOONSTELLING van 5 Vlaamse fotografen. In het Ostmuseum op het Begijnhof. Elke zaterdag en zondag t/m 3 mei en op 1 mei, van 10 tot 18 uur. VAN ENSOR TOT PERMEKE, schilderijententoonstelling in de Angelazaal op het Spijker. Van 2 tot 17 mei. Tijdens de week van 14 tot 18 uur, 's zondags van 10 tot 12

...

uur en van 14 tot 16 uur (maandag en dinsdag gesloten). In Meerle: KERAMIEK van de hand van Netty Janssens (Nl). Tentoonstelling van keramische wandplaten, vormen en vaasplastieken geïnspireerd door reizen naar Egypte, Griekenland en China. Tot zondag 8 mei in de zaal 'Klein Eyssel', Klein Eyssel 25. Van woensdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur. In Meersel-Dreef: SINT FRANCISCUS op panelen en posters. Tot eind april bij de Paters in het Klooster. 's Zondags van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur en 's zaterdags van 14 tot 20 uur.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

Ee thuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten n Tel. 03/314.50.46

WP

Café - frituur

apillon Minderhout

Gesloten: woensdag.

In Wortel: FOTOCLUB 'T SLOT stelt foto's tentoon van Ingrid, Jan, Jeanne, Jos, Leo, Marcel, Mark, Patrick, Ria, Rik en Wim. Op donderdag 28 mei (Hemelvaart) van 10 tot 19 uur, zaterdag 30 mei van 14 tot 19 uur en op zondag 31 mei van 10 tot 19 uur. In Turnhout: GEEF AAN DE KEIZER (Geschiedenis van de belastingen) in De Warande. Vanaf 25 april tot 10 mei, van dinsdag t/m zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Toneel In Hoogstraten: HUIS AAN DE RIVIER, toneelstuk naar een tekst van Anne Dellart. Op 2, 3, 8 en 9 mei om 19.30 uur in de nieuwe feestzaal van het Spijker. ALLES OVER DE LIEFDE, verwarrend en bevreemdend stuk over jaloezie en liefde, gespeeld door De Lepe Hoek, Om 20.30 uur in de Pax, op 29 mei.


Elly en Rikkert in de Pax Op zaterdag 9 mei komen Elly en Rikkert naar de Pax om een avond vol te zingen met liedjes over geloof en leven. Wie zich het hippie-echtpaar, Elly en Rikkert Zuiderveld, nog herinnert, met hun liedjes die zowel diepzinnig als vrolijk waren, kan nu opnieuw met hen kennismaken. Want hoewel ze nog dezelfde 'tune' hebben, zijn hun liedjes nu helemaal verschillend, Voor hen zijn God en geloof nu het allerbelangrijkste en daarover zingen ze dus. Om die reden heeft de KLJ van Hoogstraten hen ook uitgenodigd; hun jaarthema gaat om. over pastoraal en muziek en dat gaat wonderwel samen in de liedjes van Elly en Rikkert. Dus op 9 mei om 20 u. wordt jong en oud verwacht in de Pax om te luisteren en mee te zingen. lnkomprijs: 120 fr., kinderen: 50 fr.

25 jaar Humaniora Vrijdag 1 mei viert men niet alleen het begin van de mooiste maand of het feest van de arbeid, maar ook '25 jaar Spijker-humaniora' in Hoogstraten. De directie, leerkrachten en leerlingen hebben een knap programma opgesteld zodat de vele genodigden en belangstellenden diverse activiteiten kunnen meemaken tijdens de eerste meidagen. De viering van 25 jaar humaniora begint op vrijdag 1 mei om 14.30 uur in de St. Catharinakerk van Hoogstraten met een plechtige Eucharistieviering. Daarna, omstreeks 16 uur, is er een feestzitting in de nieuwe feestzaal die bij deze gelegenheid wordt ingehul-

digd. De gastsprekers zijn Professor Paul De Meester en Ere-Rector Hendrik Brugmans en de leerlingen verzorgen de muzikale intermezzi. Na deze feestelijke zitting wordt de tentoonstelling 'Van Ensor tot Permeke' geopend met een inleiding door Jef Steylaerts. Deze tentoonstelling bevindt zich in de Angelazaal van het internaat en is nog te bezichtigen tot 17 mei op de weekdagen van 14 tot 18 uur, op zondagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, gesloten op maandag en dinsdag. 'Huis aan de Rivier' is weer een echt Spijkertoneel van en door leerkrachten en leerlingen van de school. Er zijn opvoeringen op zaterdag 2, zondag 3 mei en op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei telkens om 19.30 uur in de nieuwe feestzaal. De tekst van het stuk werd geschreven door A. Dellart, de muziek is van J. Braekmans en de regie is in handen van H. Verbist. Tot slot vermelden we nog - naar goede jaarlijkse gewoonte - de 'opendeurdag' op zondag 3mei van 10 tot 18 uur. Zo een dag geeft veel ouders de gelegenheid om eens uitvoerig kennis te maken met de school: het schoolklimaat en accenten, programma en afdelingen, schoolleven en internaat en men kan tevens de leerlingen aan het werk zien. Men kan die dag eens rondwandelen in de nieuwe en vernieuwde gebouwen, even rusten en iets gebruiken in de cafetaria en zelfs nieuwe leerlingen laten inschrijven voor het volgende schooljaar. Iedereen is van harte welkom.•

HOOGSTRATEN

Sri e e7

SNACK- en PIZZABAR

'

k

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2

-

Jeugdkultuur in - Hoogstraten. Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren: (l

* donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. :19.00- I.00u. : 14.00-19.00 u.

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewi nkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

Radio Continu

'4GT7 TRT

Café - discobar

Dat Radio Continu een grensstation is en daarom ook aan 'Hollandse' zaken aandacht besteed, is welbekend. Dit betekent echter niet dat Belgische en met name Hoogstraatse zaken worden verwaarloosd. Zo is in het kader van carnaval ook de nodige aandacht besteed aan de aktiviteiten van Sint-Cecilia en de Fanfare (carnaval Wor tel). Twee prominenten uit Hoogstraten (nI. dhr. Lauryssen van Hotelschool Spijker en dhr. Schellekens van uw Hoogstraatse maandblad) waren recentelijk 'gast van de week' bij Radio Continu. Ook op de 'alles op wielen beurs' Toet-'87 in de veilinghallen van Hoogstraten was Radio Continu permanent aanwezig en verzorgde de interne muziek aldaar. Momenteel maakt Radio Continu de nodige gratis publiciteit voor komende aktiviteiten van bv. FC Meerle, FC Meer, harmonievereniging Sint-Cecilia, de Gelmers uit Hoogstraten enz. In de weekends van 13 en 20 september tenslotte zal Radio Continu ter gelegenheid van de Meerlese kermis wederom diverse showavonden organiseren. Kortom: Radio Continu staat open voor al uw mededelingen en aktiviteiten en zal daar de nodige publiciteit aan geven via rubrieken als regio en bv. uitagenda. Het adres is: Radio Continu, Postbus 7, 2328 Meerle, tel, 315.86.57. Berichten bij voorkeur schriftelijk en graag 3 weken op voorhand.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz. café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Hoogeind - MEER weekend gesloten. FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. 21


Fusieswing rIj

songs zorgden ervoor dat ze het afgelopen seizoen geen weekend Vrij hadden. Onder de leden bevindt zich niemand minder dan Cesar Jensen, ooit nog drummer bij The Kids. 'Neen aan het geld en de vrouwen' is een opgemerkte uitspraak van Mark Marshall, zanger bij de Leuvense formatie The Fabubus Bluesbreakers. Swingen totterdood is

Varia Onlangs zag op het Antwerpse label Body Records een verzamelplaat het licht onder de titel 'Expo '87'. Negen groepen in het elektronische genre zijn erop terug te vinden. Tussen de gegadigden ook 'n Hoogstraatse

Meimaand... Bluesmaand! Vrijdag 15 mei belooft een speciale dag te worden voor Hoogstraten-centrum, want dan heeft onder de benaming 'Kroeg en Blues' een heuse kroegentocht plaats die menigeen zich nog lang zal heugen. Aan de basis van het idee lag Kreunerszanger Walter Grootaers, die met ambitieuze plannen uitpakte om in tien Vlaamse steden en gemeenten een 'bluestrein' te laten voorbijirekken. Grote woorden en beloftes werden niet ingelost, het zaakje werd uitgesteld tot het najaar. Gezien het entoesiasme bij de plaatselijke cafébazen achtten Piet-Jan Rombouts en Mark Sprangers de tijd rijp om zélf het zaakje te organiseren, en de feiten zijn er ondertussen. Elf cafés in Hoogstraten-centrum werden bereid gevonden: De Wachtzaal, Het Brouwershuis, café Breughel, Cahier De Brouillon, Het Hooghuis, SkaI'Den, De Patria, De Roma, Het Schuttershof, De Warande en Plekje Bij De Molen. In al deze kroegen zullen op 15 mei tegelijk elf groepen in het bluesgenre spelen, die we nu kort de revue laten passeren. Tip on in uit Schiedam (NL) kende reeds heel wat opgemerkte konserten als voorprogramma van buitenlandse grootheden, en de opgedane ervaring staat garant voor een prima set rock, blues, cajun en soul. De Belgisch-Nederlandse kombinatie The Crew (LP: 'Doïn'Overtime') heeft ten lande reeds zo dikwijls z'n kunnen laten zien dat verdere kommentaar overbodig is. Dezelfde opmerking geldt voor Roland, één der onbetwiste grootmeesters op bluesvlak, die in Hoogstraten met een beperkte bezetting van de partij zal zijn. Ook aanwezig: Nonkel Ney, het onbetwiste regionale fuif nummer uit de reeks, en permanent goed voor een avondje energieke pret. McAnthony's Bluesgang pakt de zaken wel iets rustiger aan. Het brein McAnthony uit het Nederlandse Roosendaal draait al 23 jaar mee in de bluesscène, da's een periode die kan tellen! Heel wat jonger zijn The Sultans, een bedenksel van ex-Zoots-zanger Gerald Rijlant. Hij verzamelde enkele ervaren muzikanten rond zich uit andere illustere Belgische groepen, om er... jawel blues mee te gaan spelen. Ook Blue Blot behoort tot de jonge lichting, maar hun technisch sterke set 22

Blue Blot

hun motto, waarbij de blues wel 'ns wordt verlaten voor uitstapjes naar The Rolling Stones en rock 'n roll. Pure fuifact. The Highway Band uit Zottegem is in Hoogstraten zeker op z'n plaats, want voor geen geld ter wereld zouden ze de kleine kroegoptredens willen inruilen voor prestigieuze zalen. Krachtige gitaren, rauwe zang en snedige mondharmonika vormen hun sterkste wapens. De enige vrouw (Crew-zangeres Anneke De Bruyn niet meegerekend) die 'n instrument hanteert zit in Swing Job, daar bespeelt Moniek Delbrandt de basgitaar. Het zestal deed onlangs nog van zich spreken met de singel 'One More For The Road', ofte Vrij vertaald: 'nog ene om 't af te leren'. The J.P. Band uit Nederland heeft de blues zeker niet afgeleerd, want al sinds 1982 draait dit viertal mee in de Hollandse bluestop. Voor de gegadigden nog wat praktische informatie: kaarten kosten 200 fr. in voorverkoop, 250 fr. aan de kassa. Zij geven toegang tot alle café's op vrijdagavond 15 mei. De konserten beginnen tegelijkertijd rond 21.30 - 22.00 uur. De groepen spelen een reeks korte sets met pauzes, zodat men steeds de gelegenheid heeft om rond te zwerven. Voor de zwervers rijdt die avond een touringbus gratis en voor niks rond, van 21 tot 01 uur. Voor kaarten kan men terecht in de bovengenoemde elf kroegen, fonoshop Black-Out in Rijkevorsel, Bullit in Breda en Center in Turnhout. En zeg nou zelf... twintig frank per groep is toch géén geld, wel? Kroeg en Blues, Hoogstraten, 15 mei, Elf kroegen, elf groepen. Alle informatie: Mark Sprangers, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Tel: 03/314.3264.

formatie. MI 5, bestaande uit Patrick Van Alphen en Eric Jochems. Hun nummer 'Airplains' komt stevig uit de bus, en was al aanleiding voor een live-optreden in de studio van de Leuvense Radio Scorpio. Hoogstraten op plaat, waarom niet? Te koop bij P. Van Alphen, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Nieuw is de groep Endless Discussions bestaande uit Patrick van Alphen (ritmes en

Mc Anthony synths), Johan Sijsmans (gitaar, dus niét in de fanfare van Wortel) en Berre Mertens (bas, ex-stervoetballer bij VNA Wortel). Voorlopig blijft het bij repitities, maar ooit zullen de podia er nog van horen! Geen Dag Van De Arbeid voor de Engelse groep The Brilliant Corners, een uitstekende popgroep uit de stad Bristol. Hun recentste elpee 'What's In A Word!' lokte bij de toonaangevende muziekpers erg positieve reakties uit. Dan (trompet) en Davy (zang/gitaar) zitten op vrijdag 1 mei in Cahier De Brouillon. U bent gewaarschuwd!•


Hoe veilig is de Noorderkempen? In de Kamer vroeg volksvertegenwoordiger Ansoms onlangs aan de justitie-minister hoeveel klachten werden ingediend sinds 1980 i.v.m. kleine criminaliteit. Gewone diefstallen bleken tussen '80 en '85 opgelopen te zijn van 66.666 tot 91.718 (een stijging met 37,5 째lo); diefstal met inbraak nam toe van 12.436 tot 25.570 (+ 105%); diefstallen in voertuigen van 12.576 tot 30.459 (+ 142%); het vandalisme daarentegen steeg amper. In het Hoogstraatse is er sinds enige tijd nogal wat te doen over ergerlijke vandalenstreken. Doorgaans worden Meer en Hoogstraten zelf vernoemd als belangrijkste haarden van vandalisme. Dat beide traditioneel of recent ware uitgaanscentra geworden zijn, zal hier wellicht niet vreemd aan zijn. Vooral het discotheekpubliek wordt met de vinger gewezen als mogelijke daders. Of dat echt ook zo is, vroegen wij ons af, en dus togen wij er op uit met de cassetterecorder in aanslag: politie, rijkswacht, buren van de discotheek en slachtoffers van vandalisme aan het woord

Cijfers Toen De Hoogstraatse Gazet in 1982 aan brigadecommandant Van Laethem vroeg wat de meest voorkomende problemen in het Hoogstraatse waren, antwoordde hij o.m.: 'De grootste zijn wel het vandalisme en de fietsdiefstallen, die hier toch wel meer dan elders voorkomen. Dat ligt vermoedelijk voor een deel aan de nabijheid van de grens. Je vindt dan ook meer problemen aan de kanten van Meer, Meersel en Dreef dan wel in Hoogstraten zelf. Het gaat nogal eens om Nederlanders die hier de bloemetjes komen buitenzetten, en zich veilig weten zodra ze de grens over zijn.'

licht blijft, is het risico op herkenning immers veel groter, en bovendien is er dan veel meer volk op de baan. Of er een direct verband is tussen het uitgaansleven en vandalisme is niet altijd zo gemakkelijk uit te maken ! De meeste mensen denken al gauw aan jeugd, vooral dan jongens. Maar enkele jaren terug was er een reeks vandalenstreken door een groep meisjes, en zelfs een door een oude man van meer dan tachtig jaar in de buurt van een dancing. Veralgemeningen over de daders kun je dus moeilijk maken, dat is geweldig realtief allemaal.' Politiecommissaris Meeus: 'Als ik de cijfers van onze gemeente vergelijk met andere gemeenten, dan kan ik stellen dat er weinig

Wie waren

de vandalen? De ccliie Vaijduleji walen ecn Gcrmaans volk dat van 400 tot 450 na Christus een belangrijke rol speelde in de volksverhuizingen. Zij legden de langste weg van alle Gerriiaaiise volkeren af: van Zweden tot Noord-Afrika. Nergens bleven ze lang, overal kregen ze ruzie met de inheemse bevolking. Aan de noordkust van Afrika stichtten ze een eigen Koninkrijk der Vandalen. Veivolgetis vciuveukii L. mct een leger van 16.000 sn1rItn n 1 v koning Geiserik de stad Carthago. Nadien veroverden en plunderden ze zelfs Rome, tot de By-, zantijnen hen terug dreven naar Carthago. De Vandalen zouden zich daarna verspreiden, het volk verdween. Wanneer dan tijdens de Franse Revolutie heel wat beelden, kastelen en kerken werden verwoest, kwam een priester op het idee om daar het woord 'vandalisme' op te plakken naar analogie met het eeuwenoude, verwoestende Germaanse volkje. Nog eens een eeuw of wat later belandde het woord ook in onze taal.

Hoe zit dat zo'n vijf jaar later ? Bij de rijkswacht kregen we de volgende cijfers: gewone diefstal vandalisme 122 22 1983: 123 13 1984: 85 1985: 25 47 36 1986: 1987: 9 Commandant Van Laethem: 'Vandalisme komt veel meer voor in de wintermaanden dan in de zomermaanden. Als het langer

vandalisme gebeurt. Maar als het gebeurt, dan is het vaak ernstig. Denk maar aan het stukslaan van de verlichting op de Dreef en Meersel, wat de gemeenschap toch een paar honderdduizend frank gekost heeft. Verspreid over een aantal jaren zijn er ook heel wat vernielingen geweest op kerkhoven, waarvan de schade moeilijk te schatn is, maar wat toch wel in de buurt van de honderdduizend frank moet liggen. Ook klassiek zijn vernielingen op scholen tijdens de vakanties. Dan kwam de Highstreet, des23


tijds aan het gemeentehuis, toen bleef de schade beperkt. In het begin dat de Highstreet verhuisde naar de molen waren er ook geen problemen, de laatste maanden wel.' Inderdaad blijken de eerste maanden van dit jaar bijzonder onveilig te zijn geweest. Overigens kan bezwaarlijk worden ontkend dat de stijging van het aantal bij politie en rijkswacht aangegeven gevallen van vandalisme in 1986 al relatief groot was (+ 50¼). De negen aangiftes tijdens de eerste drie maanden van dit jaar doen ook al weinig goeds verhopen. Een kleine navraag bij enkele slachtoffers leerde ons dat de schade daarbij al rond de 300.000 fr. mag geschat worden - alleen al in de St.-Lenaartseweg en op het Industrieterrein Daarbij komt nog dat de grote meerderheid van de gevallen niet eens wordt aangegeven: een particulier bv., zal niet zo gauw geneigd zijn een aangifte in te dienen. Voor enkele duizenden franken loopt die zich niet het vuur uit de sloffen blijkbaar.

Highstreet en omgeving Ook particulieren kunnen evenwel heel wat hinder ondervinden. Stan Verschueren, overbuurman van de discotheek, getuigt hiervan: 'Hinderlijk voor de buurtbewoners is natuurlijk om te beginnen het lawaai. Dat is dan niet zozeer de muziekinstallatie, als wel het op- en afrijden van auto's, de wachtende jongeren buiten, tot vier, vijf uur 's morgens. Maar daar is nog mee te leven, denk ik. Nog veel vervelender is dat er voortdurend dingen kapotgemaakt of gereden worden. Dat gaat van een stenen brievenbus, treinbils, planken van een afsluiting en wat weet ik al meer. Daar hoort ge dan natuurlijk niks meer van. Er zijn ook heel wat inbreuken op de privacy van de mensen hier: auto's worden gewoon op de oprit geparkeerd - en als ge daarover gaat klagen, dan zeggen ze in de molen dat ze daar niks mee te maken hebben; allerlei rommel, glazen en zo worden hier gewoon in de voortuintjes gegooid - vroeger bracht ik mijn tuintje altijd in orde voor het weekend, nu moet ik dat maar 's maandags doen; bezoekers komen tussen de struikjes of tegen de afsluiting staan wateren; vrijende koppeltjes staan doodgemoedereerd in de hof of hier vanachter... Al de buren hier klagen er over. Onze buurman had een paar weken geleden het volgende voor: een Nederlands meisje vond hier nergens parkeerplaats en had haar auto op de inrit gezet. De buren wisten daar niks van, die waren al gaan slapen. 's Anderendaags komt de vader van dat meisje dan bij hen z'n beklag maken over het feit dat er schade was aan de auto van zijn dochter. Nu dacht die dus dat de buren de ruitenwissers en zijspiegels er af hadden getrokken ! Toch wel straf eigenlijk, dat een mens die thuis te bed ligt dan achteraf nog zoiets te horen moet krijgen Er worden hier trouwens wel eens vaker auto's beschadigd. Niet altijd moedwillig, zeker niet. Er liggen keien op de parking, en zoals die rappe mannen daar op- en afrijden, is het niet verwonderlijk dat heel wat stenen tegen de carrosserie terecht komen. Of bij het parkeren zelf gebeuren er ook wel eens ongelukjes. Zo reed er een auto een betonnen paaltje omver dat omviel tegen een andere auto, met een ferme deuk als gevolg. Voor al zulke dingen is het toezicht zeker onvoldoende. Ik wil dat allemaal niet gaan overdrijven hoor, maar achteraf voel ik me 24

toch een beetje in de zak gezet door de eigenaars... Die hebben dat allemaal in 't begin véél mooier voorgesteld dan het is, bakten toen wel zoete broodjes, zo van 'als er iets is' komt het ons dan direct zelf zeggen' - terwijl ze in de praktijk dan liever doen alsof hun neus bloedt precies... En van de politie en rijkswacht zoudt ge toch ook heel wat meer toezicht mogen verwachten, vinden wij hier. Er gaan in de buurt dan ook al heel wat stemmen op om eens een vergadering te beleggen met buurtbewoners, overheid en de eigenaars om duidelijke afspraken te maken voor wat mag en kan. Dat zal er toch wel van komen, denk ik.' Toch nogal wat klachten en bemerkingen van de St.-Lenaartsebaan blijkbaar. Dat is niet zozeer het geval in de Lodewijk de Konincklaan. Mevr. Van den HeuvelVerhoeven is zelfs best te spreken over de discotheek: 'Ja 't is te zeggen.., mijne man is een heel slechte slaper. Van in het begin dat de Highstreet open is, werd die dus heel erg gehinderd door het lawaai van de muziekinstallatie. Hij is dan naar de Fred gegaan, en sindsdien geldt de afspraak dat hij maar hoeft te bellen als er iets is. En als hij belt, dan wordt de muziek ook echt stiller gezet, en dan hoeven we er ons het hele weekend

niet meer om te bekommeren. Last van vandalisme en zo hebben we in het geheel niet gehad hier.' Ook haar buurvrouw, mevr. GrietenSchrijvers heeft niet te klagen, vindt ze: 'De bezoekers zetten hier zelfs hun auto's, en tot nu toe hebben we dat altijd toegelaten. Och, in 't begin is er wel eens een vlaggestok omgetrokken en een vlag weggehaald of zo, maar dat zijn zo'n kleine dingen dat ge er niet echt over moet praten.'

Grote schade Verder op de Lenaartsebaan blijken er dan weer wel klachten over vandalisme te zijn. Problemen zijn er o.m. geweest bij Loggere Metaalwerken, Lejaplast, Krcher, garage Fiat en garage van Ussel. Bob Van Ussel: 'We zitten er hier een maand of vijf mee geplaagd, telkens in het weekend. Het begint met kleine dingen in de buurt: brievenbussen omver trekken, planten uittrekken, en dat gaat van kwaad naar erger... dingen verplaatsen van de ene naar de andere hof, cijfers van het kortingenbord verwisselen enz. Auto's werden beschadigd: antenne en spiegels eraf. Op een weekend werd er een kasseisteen in een autoruit ge-

LEZERS SCHRIJVEN

Hoogstraten, 19 april 1987

Aan de redactie van 'De Hoogstraatse Maand' Pasen, Dan gaan je gedachten weer uit naar de dagen dat je nog samen was en samen zo 'n hoogdag vierde. Maar juist in de Goede Week gebeurde het dan, dat degene, waar je lief en leed mee deelde, wegviel, en je alleen kwam te staan. Als je dan met Pasen toch weer even naar het kerkhof wilt, om 'n stille groet te brengen en om te zien hoe de bloemen op het graf er bijstaan, want de Paasbloemen stonden al zo mooi in de knop!, kom je tot de ontdekking, dat de helft van de bloemen al afgesneden is! Wie doet zoiets in Godsnaam?! Beseffende mensen die zoiets doen dan niet, dat deze plaats voor de nabestaanden heilig is? Zijn het misschien kinderen die het doen? Er staan duizenden Paasbioemen in deze tijd! Moeten ze dan zonodig gestolen worden van en graf? Eens zullen ze waarschijnlijk zelf aan het graf staan van iemand die hen zeer geliefd was. Dan zullen ze beseffen, als ze tenminste een hart hebben, wat ze 'n ander aandoen! Zoveel ophef maken om 'n paar bloemen, zult u denken misschien? Wél als ze op het kerkhof gestolen worden! Om nog maar niet te spreken van de kruisjes die in deze tijd vernield werden. Er zijn geen woorden voor! Theresa Roo vers-van Dun Hoogstraten


gooid. Dat escaleerde dan zowat, tot ik op een morgen wakker gebeld werd door een buurman die een pistool van een brandstofpomp in zijn hof had gevonden. Toen waren er banden kapotgestoken, een spiegel afgetrokken, letters kapotgeslagen, brandstofslangen afgesneden. Dezelfde nacht waren ze blijkbaar op zo'n vier, vijf plaatsen bezig geweest. Telkens is dat gebeurd in de vroege uurtjes, pakweg tussen vier en zeven uur. We hebben daar heel wat schade door geleden: er kon bv. niet getankt worden, we moesten klanten doorsturen, de nieuwe auto's moesten met kappotte banden blijven staan totdat experts geweest waren, kortingsborden moesten hersteld worden enz. Dat is echt geen plezierke ! Ik heb uiteraard klacht ingediend bij de rijkswacht - en tot mijn verbazing was ik de eerste die dat gedaan had. Nadien zijn er dan wel meer mensen geweest die klacht hebben neergelegd. Want als dat niet gebeurt, dan kan er niet opgetreden worden. Ik wil hierbij trouwens benadrukken dat rijkswacht en politie tot nu toe gedaan hebben wat ze konden. Ik hoop natuurlijk dat het daarbij blijft, sindsdien is het duidelijk rustiger geworden. Maar uiteindelijk, als ge hoort dat er hier zo overal wel iets gebeurd is, dan gaat ge u de vraag stellen of het wel verantwoord is om een uitbatingsvergunning af te leveren voor zo'n bedrijf als blijkt dat het hinderlijk is voor zoveel mensen. Al wil ik daar nu ook weer niet zomaar mee zeggen dat ze de Highstreet zouden moeten sluiten, wel dat het hoog tijd is dat er oplossingen gezocht worden voor de problemen die de zaak met zich meebrengt. Blijkbaar kunnen ze de enorme toeloop naar hun zaak niet echt aan.' Hoe reageren rijkswacht en politie hierop? In hoeverre is het disco-publiek verantwoordelijk voor dergelijk vandalisme? Brigadecommandant Van Laetliem: 'Kijk, er is duidelijk een verband tussen het stijgend aantal

gevallen van vandalisme en het openen van de discotheek. Maar dat is ook logisch, als ge ergens een grote concentratie krijgt van jongeren op een kleine plaats, dan verhoogt de risicofactor uiteraard. Ge kunt dat zelfs op de kaart situeren: rond het Fortuin in Meer en in het centrum van Hoogstraten. In het geval van garage Van Ussel is het waarschijnlijk iemand geweest die wou gaan tanken. Dat ging niet, en die heeft dan zijn woede botgevierd op alles wat hij maar vast kreeg.' Politiecommissaris Meeus: 'Destijds waren er praktisch geen problemen rond de Highstreet, nu wel. Misschien komt dat door een ander publiek dat de zaak krijgt, In Wuustwezel is er een dancing gesloten geworden, een bepaald deel van dat publiek is vanaf toen ook naar hier afgezakt. Dat lijkt zowat overeen te komen met de plaats waar het vandalisme gelokaliseerd moet worden: van aan de Highstreet tot ter hoogte van de brandweerkazerne. Mogelijk is er een groep aan het werk geweest van verder af, al betekent dat nog niet dat er geen mensen van hier bij betrokken geweest zijn.'

Oplossingen Vaststellen is eenvoudig natuurlijk, er wat aan doen is echter een ander paar mouwen. De bewoners vragen duidelijk méér toezicht vanwege rijkswacht en politie, strenger optreden tegen overtreders, en vragen zich af of ook in de discotheek zelf niet meer zou kunnen gebeuren om het publiek in de hand te houden. Commandant Van Laethem: 'Vandalisme is zo'n moeilijk probleem omdat het onmogelijk te voorzien is waar of wanneer precies het zal voorkomen. Groot probleem is ook dat nog te weinig mensen die het zagen gebeuren, effectief willen getuigen. Vaak zijn ze bang voor represailles. Ik zou langs deze weg graag duidelijk stellen dat de wet wel degelijk de mogelijkheid voorziet om ano-

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast degrote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk. Gesloten: zondag en maandagvoormiddag

Heilig Bloediaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314 5127

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden,

lopers, enz. niem te blijven als getuige. Dat weten blijkbaar nog te weinig mensen'. Commissaris Meeus: 'Wat onze taak bemoeilijkt, is dat wij als gemeentepolitie geen volwaardige permanentie kunnen uitbouwen. Nu al presteren mijn mensen op vrijwillige basis heel wat uren méér dan ze eigenlijk moeten. We kunnen dit wel deels compenseren door onze toezichten te regelen in samenspraak met de rijkswacht, wat in de nabije toekomst nog méér dan vroeger zal gebeuren. De molen zelf is in feite een ideale plaats voor een dergelijk uitgaariscentrum, tenminste als de eigenaars er in slagen om het parkeerprobleem op een aanvaardbare wijze op te lossen. Ik ben ervan overtuigd dat dan ook het vandalisme merkelijk zou verminderen. Als het vandalisme echt zou blijven duren, als er dus openbaar gevaar is, dan zou de burgemeester perfect de Highstreet kunnen sluiten voor een bepaalde tijd. De vraag is wel of het opportuun is om dergelijke gelegenheid te sluiten? Er gaat een heel pak van de Hoogstraatse jongeren naar de discotheek - en die moeten in dat geval elders terecht, wat bv. het gevaar op ernstige verkeersongelukken aanzienlijk gaat vergroten. In zo'n geval lossen we het probleem dus hier ter plekke wel op, maar we verplaatsen het naar elders, met bovendien nog meer risico's. Daar draait alles om. Maar ik heb wel de indruk dat de eigenaars van de discotheek dat ook inzien, en echt proberen om het parkeerprobleem op te lossen. En nogmaals, dat zou al heel wat scher pe kantjes van het probleem halen.' Een vervolg op dit artikel, waarin kort wordt ingegaan op de kleine criminaliteit in de streek, publiceren we in een volgende Maand. .4lwéér een reden om te zorgen dat u er bij bent!U


M®r Woensdag 15 april! Heuglijke gebeurtenis. De zon! De langverwachte priemt haar eerste schuchtere stralen door het wolkendek en plots ontdekt men een nieuwe wereld. De eerste vliegen, het ongeduldig op de eerste scheerbeurt wachtend gazon, de bebeerde akkers, de vogeltjes en... El Het razen van de vrachtwagens van de ene snelweg naar de andere. Nederlanders, Hongaren, Bulgaren, Roemenen, Duitsers, Oostenrijkers, Spanjaarden ... ! De drukte neemt hand over hand toe en wij maar op ons tandvlees bijten. Helaas, driemaal helaas! Ook het fietsen wordt er niet veiliger op. Neem het traject Van A ertselaerstraat Desmedtstraat. Op hoeveel plaatsen word je hier gehinderd door op het fietspad geparkeerde auto 's. Niemand schijnt zich daar ook maar iets van aan te trekken maar de fietser, toch ook een volwaardig weggebrui-

ker, is toch maar flink de sigaar. Eirg, heël eeiirrgg!! El

In Café De Marckgalm vonden ze het dan weer niet zo erg. Daar werd prompt een Grote Biertapwedstrijd georganiseerd ten voordele van de Minderhoutse Wielersupportersciub. Het door de deelnemers getapte bier mocht ook weer ook henzelf opgedronken worden. En dit gebeurde allemaal onder het waakzame oog van een deskundige jury. Of er veel deelnemers waren, of er veel gedronken werd, of de rijkswacht met het blaaspijpje op de loer gelegen heeft, wie er gewonnen heeft, dat antwoord moet ik je helaas schuldig blijven. Een beetje leven in de brouwerij brengen kan nooit kwaad, moet de nieuwe waard gedacht hebben! El

ETOTE EmeItgj[e4sreIbr.1t(eJrj Vlaanderen (her)leeft!

Dat moet ook Fons Stoffels gepeinsd hebben. Hij kocht frituur 'De Western 'op, stak het in een fleurig kleedje en opende op 16 april prompt een bloemen winkel in de Desmedistraat. Succes! El

Dit wensen we ook aan de inrichters van Kapellekeskermis toe. De hoeveelste uitgave er al op het programma staat, kan ik je niet meer precies zeggen maar het zit toch al een eindje in de twintig. Eventjes de voornaamste punten van het programma overlopen: Zondag 3 mei: 10.00 uur: Eucharistieviering Namiddag: Gehuchtentocht. Zaterdag 9 mei: Playbackshow. Voor de rest wordt er een Grote Tombola gehouden en hoopt men zoveel mogelijk financies te vergaren om de verdere parochiale schulden af te betalen! El Die leuke jongens en ,neisjes van de K.L.J. hebben daar ongetwijfeld geen problemen mee (financies)!. Hé leukerds, hielden jullie op 11 april geen papiers/ag? Neen! Dan heb ik me vergist! Ja! Waarom heb je dat papier zo lekker aan de deuren laten staan? Was 't geen weer? Allé, allé, zin voor verantwoor delijkheid mag hoor! Voor ene keer zal ik het je nog eens vergeven! Tot gauw! U

recht vanaf 18.00 uur. Hoe meer bloed, hoe meer vreugd zou men kunnen zeggen. El Tijdens het weekeinde van 0. H. Hemel vaart is er ook in Wortel een drukte van belang voorzien. Dat begint al op donderdag 28 mei wanneer weer een heleboel jonge Wortelaartjes hun Eerste Kommunie vieren. De zaterdag daarna 30 mei viert de K WB-KA V Rerum Novarum in de misviering van 19 uur. El

Naar jaarlijkse traditie organiseert Het Slot weer een Auto- en fietszoektocht, namelijk op zondag 31 mei. De autozoektocht loopt over 35 km, de fietszoektocht over 15 km. Inschrijven moet gebeuren in 't Slot van 10.00 uur tot 14.30 uur. Vertrekken kan men van 13.00 uur tot 1430 uur. Iedere deeliieiiier krijgt een prijs. Deze zoektocht kadert in het geheel van de Slotfeesten die doorgaan op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Zaterdag 30 mei treden er de 'Give buzze bluesband' op, zondag 31 mei wordt na de prijsuitreiking van de zoektochten een optreden voorzien van 'Nonkel Ney's Bluesband'. El

Het gaat weer goed met ons als de traditionele gep/ogenheden her/even: zowel de bouw als de Maria-devotiefloreren. Getuige hiervan dit nieuwe bakstenen kapelletje op Poeleinde in Wortel.

Heeft u de laatste weken ook zo'n last gehad van uw rug? April lijkt wel de maand van de zere rug te zijn. Maar ja, moeder de vrouw wil persé ook in de kleinste hoekjes van de kleerkast grote kuis doen, vader moet ook weer die verdomde aardkluiten op rijtjes van zes gelegd hebben en de opgroeiende kinderen zitten kromgebogen over tests en proefwerkvoorbereidingen. Maar wat willen we hier zeuren, mei komt eraan, met een welgevulde agenda. 111 Zondag 3 mei spelen The Scoundreils vanaf 14.00 uur in 't Slot. Zaterdag 9 mei worden de Wortelse 12-jarigen gevormd. De KA V denkt al aan de zomer want op woensdag 13

26

mei wordt in de naailes in de parochiezaal het maken van een zomerblouse uitgelegd. Vorige maand heb ik het al gemeld maar ik zal het nog even herhalen: zaterdag 16 mei komt de KLJ weer rond om het oud papier op te halen. Gelieve het papier aan de rand van de weg klaar te zetten. El

Nu het bloed bij het begin van het goede weer opnieuw voluit begint te stromen zal ook bloedgeven geen probleem zijn. Op woensdag 20 mei wordt weer een Bloedinzameling georganiseerd in het PMS-centrum in Hoogstraten. Ook mensen die nog geen bloed gegeven hebben kunnen daar altijd te

Naast deze rythm 'n blues en zoektochten is ook in dit weekend een plaats voorzien voor een tentoonstelling van eigen S/otkreativiteit. Fotoklub Het Slot heeft immers weer een jaar, in stilte maar erg ijverig, gewerkt naar een tentoonstelling toe. De leden komen elke eerste en derde vrijdag van de maand samen in 't Slot. Deze tentoonstelling is als het ware een neerslag van één jaar werk. U kan de best geselekteerde foto's gaan bekijken in de tentoonstellingsruimte van 't Slot op donderdag 28 mei van 10.00 tot 19.00 uur, op zaterdag 30mei van 14.00 uur tot 19.00 uur, op zondag 31 mei van 10.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen kan er vrij in en uitlopen. L

Een aktiviteit voor juni die we zeker moeten melden, is de uitstap van de KWB naar brouwerij De Kluis in Hoegaarden waarvoor u moet inschrijven bij René Sprangers, tel. 314.68.77. El Op deze laatste aktiviteit komen wij volgende maand nog terug in deze rubriek. Ondertussen kunt u uw agenda al invullen! •


2@®d ©p u®f In mei zit ik altijd met een ei. En dat komt zo. Mei, dat is in ons ogen de echte lente. Alle vogels leggen een ei, de bloemen tieren al redelijk welig. De kikkereitjes zijn uitgebroed. En zo meer. En ik zie, vanop mijn bevoorrechte plaats in de school, hoe de kindertjes met ons moedertje natuur kennis maken.Ik geef toe, de tijd dat vogels roven de favoriete jongenshobby was, is al wel voorbij. Maar als je dan ziet dat elk klompje kikkerdril, elk gevangen meikevertje in een glazen potje mee naar school moet om aan de juffrouw te laten zien. En hoe die beestjes in hun potje verkommeren... Dan verbaast het natuurlijk niet dat juist deze twee tot de bedreigde diersoorten zijn gaan horen. 't Is altijd goed bedoeld natuurlijk. Maar geef toe: buiten zijn ze beter af! (Da's nog eens een zin om iets mee te proberen.)LJ

Elke maand op Dreef staat dit jaar in het teken van het klooster. Zo ook mei. Geen tentoonstelling, die is voorbij. Wel twee vieringen in de kerk. Op 3 mei wordt er één opgedragen door de abt van de abdij van Achel (in het noorden van Limburg). Niet dat er

een sterke band bestaat of bestond met de Trappisten (toch niet met deze). Maar in de eerste helft van vorige eeuw werd het Dreefse klooster een tijdlang door de Trappisten gebruikt als 'strafko/onie' (en dat hadden de mensen hier natuurlijk niet graag). Later zijn ze van hieruit naar A chel vertrokken. Vandaar. De viering begint om half elf en wordt opgeluisterd door het Breda's mannenkoor. Meer over de geschiedenis van het klooster leest u in het boek dat nog steeds te koop is. 875 fr. voor een verzorgd exemplaar.LII

De laatste zondag van de maand wordt er weer een plechtige mis opgedragen, dit keer door mgr. Paul Van den Berghe. De band hiermee is duidelijk, veronderstel ik: hij is onze bisschop. Deze viering wordt opgeluisterd door het zangkoor van MeerselDreef, het Mariakoor, samen met die van Galder en Strijbeek. En ook de fanfare 'Voor eer en deugd' draagt een nootje bij. El

Met de eerste zonnestralen botten ook de Nederlanders weer open. Ze komen dan genieten van onze gulheid en onze gezelligheid. Daarmee bedoelen ze dan dat ze in onze winkels en café's rondlopen en zitten tussen andere Nederlanders, betalen met Nederlands geld en ondertussen lekker 'Hollands kwèkken'. Gezellig dagje buitenland! fl

Dat onze hoofd-D reef een rommeltje is, vinden ze ook zo gezellig. Of bedoelen ze dan dat ze door de drukte aan auto's en mensen niets zien van wat wij lelijk vinden? Eigenlijk wel goed dat hier al/es nog mag en kan: waar zouden immers al die auto's moeten parkeren? Want een eindje lopen, dat kan niet (en is trouwens veel te gevaarlijk met al die auto's). ('t Is nog maar pas lente en ben ik wééral aan het zeuren!) D En ook de bedevaarten komen weer op gang.L

'Vlaanderen leeft', juicht alom een Vlaams minister. Al betwijfel ik of hij dan dit soort leven bedoelt. Trouwens: als iemand afkomt met zo 'n slogan, nl. dat iets léeft, dan ben ik zeer argwanend. Dat lijkt mij dan al verdacht veel op een allerlaatste poging tot kunstmatige ademhaling. Of iets leeft zal wel blijken uit de 'tekens van leven' die dat iets geeft. Of het leeft niet!Ll En tot besluit nog een brokje leefmilieu, als denkertje voor het slapengaan: als er nu over een paar jaar eens roze, groene of voor mijn part zwarte sneeuw zou vallen, zouden we dan doorhebben dat er iets misloopt, daar boven? Er zal nog veel geschreven (en herschreven) worden, voordat iedereen het gelezen heeft.LiI

Dit was mei, met mijn gestipte ei.0

Tussen boek en bier: Franciskus Het is dus gebeurd: het 300e jaar dat de Kapucijnen in het klooster van Meersel-Dreef doorbrengen, werd plechtig ingeleid. Daarvoor waren heel wat mensen uit het plaatselijke verenigingsleven, van de wereldlijke en geestelijke overheden, samengestroomd in de zaal bij de paters. En zoals gebruikelijk bij zo'n plechtigheid werd geruime tijd besteed aan het uitspreken (en beluisteren) van toespraken. En daaraan was geen gebrek. In die toespraken werd niet alleen aandacht besteed aan de 300 jaren die het Meerlese klooster achter de rug heeft (en de 400 jaar die de Kapucijnen in Vlaanderen zijn); ook naar de toekomst werd (met enige zorg?) gekeken door de Vlaamse provinciaal, Luc Hessel. Na hem kwamen de 'eventueel ander sprekers' zoals aangekondigd in de uitnodiging, aan de beurt. Zo haalde schepen Pauwels zijn jeugdherinneringen op als 'grensgeval' tussen Meerle en Meersel-Dreef. En hij vermeldde bijna terloops ook nog eens de riolering, die voor volgend jaar beloofd is. Een spreker van over de grens (ik veronderstel een wethouder uit Nieuw-Ginneken) kon niet nalaten eventjes over geld te praten. Het geld dat zijn landgenoten hier achterlaten in 'horeca en religiosica'. De voorzitter van de dorpsraad (van waaruit eigenlijk de eerste signalen vertrokken waren voor de oprichting van het gelegenheidscomitee) benadrukte nog eens de verbondenheid van dorp en klooster en het feit dat men nu eerder om materiële dan om geestelijke geneugten naar Meersel-Dreef afzakt. Zo sprak Jan Hendrickx. Een collega-Kapucijn uit het klooster van Breda (want ja: ook daar zijn weer Kapucij-

nen; de uitdrijving van de katholieken stamt al van meer dan 300 jaar geleden en werd ondertussen weer ongedaan gemaakt) die leek een beetje jaloers te zijn: als er in de regionale Nederlandse bladen iets over 'de paters' stond, dan ging dat bijna altijd over die van de Dreef en zelden over het klooster van Breda. Maar zijn jaloersheid duurde niet lang, want deken Van Dijck sloot de rij 'eventuele andere sprekers' af. Dat de Maria-devotie en de manier waarop het klooster tussen de mensen stond, vormen waren van onze (vaak misprezen maar tegenwoordig weer herlevende) volksdevotie. En of er geen kansen weggelegd waren om via Franciskus de jongeren weer aan te spreken om een taak op te nemen in geloof en kerk. En dat lijkt mij ook wel wat. Tot daar mijn grepen uit de toespraken. Toevallig volgde daarop een diamontage over diezelfde Franciscus. Voor diegenen die het nu nog niet zouden weten: hij is onrechtstreeks de stichter van de Kapucijnen. Zij leven 'volgens zijn regel', zoals dat heet. Daarna werd vanuit de verte eventjes het boek getoond, vers van de pers maar op dat ogenblik nog niet verkrijgbaar.

En toen was er bier. Niet zomaar bier. Nee: gelegenheidsbier. Getapt uit stenen kruikjes in glazen glazen. De uittocht van deTrappist(en) heeft nu voor de 2e keer plaatsgehad. (Voor de eerste keer, zie in het boek). Hun bier wordt vervangen door het nieuwe brouwsel van brouwer Sterkens. En geloof me Vrij: ik twijfel eraan of de Trappist nog terugkomt. Want het is goei bier. (En als ze het nu ook nog in flesjes verkopen, dan ga ik er ook een voorraad van inslaan. Want 180 fr. voor één kruikje gaat nog. Maar een hele doos, dat is dan wel erg duur.) En nu nog wat meer over het boek (dat nu al wel verkrijgbaar is). De harde werkers binnen en buiten het gelegenheidscomitee hebben zich ingespannen om een degelij ken fraai werk af te leveren. De hoofdbrok van het boek handelt uiteraard over de 300 jaar geschiedenis van het klooster. In chronologische volgorde worden de 3 eeuwen doorlopen. Dat bevordert het vlot lezen niet. En ik betwijfel wel of de kopers de moeite zullen nemen om dat hele werk door te nemen. Het is maar zo dat je ziet wat voor grote inspanning aan dit boek voorafgegaan is. Maar ook zonder dât kun je er plezier aan hebben. Meer aandacht trekken immers de illustraties. Vrijetijds-geschiedkundigen kunnen hun hartje ophalen bij de handschriften en plattegronden. Anderen zullen meer deugd beleven aan de foto's van verenigingen of gebeurtenissen als onderwerp van gesprek bij een gezellige koffieklets. Het is nog steeds te koop. 875 fr. in het klooster of in de zaal. En als u heel vlug bent dan kunt u de tentoonstelling over Franciskus nog meepikken (tot eind april). Want daar ging dit artikel (en de viering van 300 jaar klooster) uit(FVB) eindelijk ook over. E 27


Gouden jubilea in Hoogstraten Karel Fockaert en Jozefien Jansen Zaterdag 3 april 1987 vierden Charel en Fien met gans de familie hun gouden bruiloft. Het werd een uitzonderlijk mooie dag. Zij hebben er veel deugd aan beleefd. Charel en Fien zijn twee gelukkige mensen en nog in volle gezondheid. Zij wonen reeds vele jaren even voorbij de gebouwen van de PIDPA, bijna aan de Hinnenboom, in de Loenhoutseweg 52. Beiden zijn ze echt twee mensen van de oude buurtschap, de Loenhoutse Baan. Zij leerden elkaar al vroeg kennen, maar feitelijk maar echt tijdens de inhaling van R. Van Den Kieboom als burgemeester van Hoogstraten, zo verklapte ons Fien glimlachend. Charel is van 1911 en Fien van 1914, maar intussen zijn zij de eerste en de tweede wereldoorlog goed doorgekomen. Charel deed niet alleen zijn legerdienst in Polygoon, maar daarbij ook nog drie kampen, de lange mobilisatietijd en de 18-daagse veldtocht in 1940. Gelukkig kon hij na korte tijd veilig met een fiets van zijn vriend-soldaat uit Antwerpen naar huis terugkeren bij moeder de vrouw. Korte tijd na hun huwelijk in 1937 waren zij verhuisd naar Brecht waar Charel op de melkerij werkte. Daar hebben ze ook de hele oorlog met alle miserie meegemaakt. Daarna keerden zij terug naar Hoogstraten. Na vier jaar dienst bij de buurtspoorwegen werkte vader Fockaert bij aannemer Stan Jansen en Zoon tot aan zijn pensioen. In die tijd bouwde hij ook mee aan zijn eigen woning in 1953 aan de Loenhoutseweg. Al die tijd deed Fien het huishouden en zorgde voor de twee zonen. Jaak en Louis. Maar nu hebben we vier kleinkinderen en al één achterkleinkind, vertelde moeder Fien. Jaak trouwde met Emma Vinck en zij hebben een dochter Diane en een zoon Dirk. Louis huwde Jeanne Vinck, de zuster van Emma, en zij hebben twee zonen, Paul en Marc. Er is ook reeds een achterkleinkind Yveke, dat we zeker niet mogen vergeten.

Edward Mariën en Elisabet Verbeeck Wij ontmoetten Ward en zijn vrouw Liza bij het huis aan de Mark, vlak naast de Strafschool. Een huis in de schaduw van het oude Gelmelslot, dat wel heel goed beschermd is en flink bewaakt wordt door de trouwe hond. Het adres is Gelmelstraat 129, maar de woning, omgeven door een oude tuin, ligt achter het laantje dat naar de brug over de Mark voert. Vrijdag 17april1987 zijn Ward en Liza 50 jaar getrouwd, maar omdat dit nu juist op Goede Vrijdag valt, hebben zij de gouden bruiloft, het echte familiefeest, een week uitgesteld. Bij voorbaat wensten wij het gouden paar zeer hartelijk proficiat en nog veel gelukkige jaren én een schoon jubileum in het mooie kader van de Bouwhoef. Reeds bij onze eerste vraag zagen we dat Ward, weldra bijgestaan door zijn vrouw, blij was voluit te kunnen vertellen over de vele wederwaardigheden die zij samen al die jaren beleefd hadden. In 1936 vervulde Ward zijn legerdienst als chauffeur bij de luchtmacht en het was in die tijd dat zijn toekomstige vrouw als uit de lucht kwam gevallen en belandde in de buurt van het Spijker, dicht bij de ouderlijke woning van Ward. Zij was meegekomen niet haar vader, die met een bouwfirma voor nieuwe wegen zorgde in de Noor derkempen. Zo verbleef Liza geruime tijd in Hoogstraten en leerde zij die mooie soldaat kennen, waarmee ze in 1937 huwde. Maar onze Ward moest nog de mobilisatie en de vlucht van het leger naar Frankrijk doormaken en geraakte alzo tot in Montpellier, diep in het zuiden aan de Middellandse Zee. Gelukkig kwam hij na vijf maanden heelhuids thuis, juist voor de geboorte van één van zijn kinderen.

4

Zo kunnen Charles en Fien terugblikken op een gelukkig huwelijksleven, reeds 50 jaar lang. Ze zijn beiden nog kloek en gezond. Zij proberen er nog vele jaren aan toe te voegen en dat wensen wij hun van harte. Charel werkt nog vlijtig voort in zijn tuintje, wandelt en fietst in de omgeving. Fien blijft bedrijvig in de nette woning en kookt verder met veel zorg voor gezonde kost. 's Avonds genieten beiden van de televisie en als ze zin hebben rijden ze met de nieuwe wagen door de stille Kernpen en bezoeken de kinderen. Wij wensen het gouden paar nogmaals veel geluk en nog vele, vele jaren. 28

Ward en Liza werden gezegend met liefst acht kinderen, vijf zonen en drie dochters en nu zijn er reeds 16 kleinkinderen en één achterkleinkind Annelies. Veel verdriet hadden zij echter bij het verlies van hun 9-jarig zoontje en hun 18-jarige dochter en dat zijn de ouders nog niet helemaal te boven gekomen, dat vergeten zij nooit. Ook werd één der meisjes geboren tijdens de beschieting van Hoogstraten en moest onmiddelijk met de hulp van goede geburen in veiligheid gebracht worden binnen de muren van het Spijker. Bovendien was Ward ook tijdens de oorlogsjaren lid van de Weerstand en moest hij verschillende keren onderduiken in een huisje op het Begijnhof. Verschillende van zijn makkers uit de Weerstand zijn immers opgepakt en niet meer weergekeerd. Intussen had moeder de vrouw wel haar handen meer dan vol met het huishouden en haar talrijke kroost, in dikwijls zeer moeilijke omstandigheden. Want buiten al deze militaire- en oorlogsactiviteiten moest de vader ook nog voor de kost en het dagelijks brood zorgen. Eerst werkte hij op de Brouwerij Brosens tot na de bevrijding en daarna werd hij gevangenisbewaker in de Strafgevangenis van Hoogstraten en dit tot aan zijn pensioen. Nu genieten beiden samen na lange jaren de verdiende rust en vrede. Gelukkig zijn zij ook nog goed gezond en kunnen ze samen met de auto op stap. Daarbij heeft Ward nog altijd zijn geliefd sportvermaak, met name het vissen. Graag bieden wij nogmaals onze hartelijke gelukwensen aan het gouden paar. Dat zij samen nog lang mogen leven en gelukkig zijn.

Ward Mariën en Elisabeth Verbeek.


h@@9 wuï1 J9 Meimaand, lentemaand, bloemenmaand, Mariamaand, elke vogel een ei-maand. Bloeimaand vermeldt mijn bescheurkalender en dat is inderdaad ook zo voor vele verenigingen en scholen, die voor de buitenstaander nu pas in beweging lijken te komen. 't Is nu dat de paap weer wordt bovengehaald en allerlei volksspelen terwille van de lieve nostalgie hun spelers vinden. Elke kermis is weer Vlaams en vooral de scholen denken al aan het nieuwe seizoen en zetten hun poorten ver open voor al wie geïnteresseerd is. Oude ambachten, vlooienmarkten en antiekveilingen voor het goede doel doen het nog steeds. En als het effe kan in een natuurhistorisch of sfeervol landelijk kader. En liefst nog stinkt het er een beetje naar varkensdrollen of koeiemest.

Waar ,nen echter niet geacht wordt zijn neus in te steken. Dat achter deze lieftal/ige witgekalkte hoeveinuurtjes onze biefstuk vol hornionen gespoten wordt, onze kippeeitjes een felgekleurde dooier krijgen en onze varkens voor infarkten behoed worden .. dat achter deze pittoreske geveltjes pesticiden en insecticiden bereid worden om onze heerlijke gewassen mee te besproeien. Zullen we ooit leren verder te kijken dan onze neus lang is? Alles wat opbrengt mag, wat niet rendeert is in deze krisistijd luxe of op zijn minst misplaatst. Er gebeuren echter ook nog lovenswaardige dingen in ons dorpje; mijn hoed af voor het puike werk van onze gemeentewerkmannen die aan het noordelijk gedeelte van de Vrijheid het terrein in orde brachten voor de nieuwe lindeboompjes. Ben eens benieuwd of ze zonder problemen zullen opgroeien. Als 't maar van de gemeenschap is wordt de innerlijke vernieldrift van sommigen wat vlugger geprikkeld. En de 'jeugd van tegenwoordig' zal 't weer op zijn kop krijgen. Die Hoogstraatse jeugd heeft echter ook nog andere en betere eigenschappen.

Landbouwkrediet Ideeën die renderen.

dia

4#00 +0,50% +0,75%

Tom Peeters Neeni nu bijvoorbeeld Tom Peeters uit de Moerstraat. Hij studeert rechten aan de K. U. Leo een en heeft onlangs met drie moedestuden ten deelgenomen aan een wedstrijd voor internationaal recht met betrekking tot het gebruik van kernenergie in grenszones. Tom en zijn collega's wonnen van de V. U.B. en de U.L.B. en mochten alzo ons land vertegenwoordigen in een geljkaardige internationale wedstrijd tussen twaalf deelnemende landen die - in de Engelse taal gevoerd - doorging in Den Haag. De winnaars van de halve finales, Nederland en België, wedijverden in de finale moet el kaar en België won ... het pleit. Gefeliciteerd Tom!Dok een pluim voor de twee uit verkoren Hoogstraatse jongelingen Jan Servaes en Lieven Van Gils die met Up With People een jaar in zee gaan, maar daarover leest u elders in dit blad meer. De werken aan het nieuwe IKO-gebouw (vroegere KELA, nabij Pax) schieten goed op en naderden hun voltooiing. Tegen H. Bloed zou de school klaar moeten zijn en met enige luister geopend worden. Opnieuw doen wij onze hoed af voor het gemeentepersoneel dat blijkbaar over een schare bekwame vakmensen beschikt. Meer nieuws hierover volgende maand. Tot dan.0

1

1 -

Wk

v

Even lag de kijheid er kaal en winters bij maar de bv/ome voor een schadu wrijle zomerse boulevard us ingelost: de nieuwe lindeboompjes werden met zorg geplant en voorzien van een borstwering(ke) voor aanvallende auto's.

Landbouwkrediet Ideeën die renderen. LANBOKAS 11

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstratcn Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.52.90.

29


T

eru 1tmeer

Mei. Een maand om van te houden en waar over het plezierig schrijven is. Want in mei worden we allemaal weer blij. Niet alleen de natuur fleurt helemaal op, maar ook de mens. Terwijl bloemen bloeien, bijen zoemen, bomen botten, vogels tjilpen en en passant een ei leggen, voelt ook de homo sapiens de levenslust in zich opborrelen. Uit de weg dus, want het sombere, grijze mannetje van de afgelopen maanden is terug een vitale brok leven geworden. Een Merenaar barst nu van de energie, die hoognodig een uitlaatklep nodig heeft. Uiteraard gaat een groot deel van die energie op aan werken. Op velden en akkers, in serres, tuinen en huizen, d'r is zoveel te doen nu. Hopelijk blijft het echter niet alleen bij wroeten, maar neemt men ook deel aan een of meer activiteiten die het Meerse verenigingsleven in deze wondermooie Maand organiseert. -

-

Op zondag 3 mei komen we een oude bekende tegen. Meerm ark!, vorig jaar op sterven na dood, meldt zich in een nieuwe gedaante. Jan Hoeck werd vriendelijk bedankt voor bewezen diensten en in zijn plaats vormden een aantal geïnteresseerden een soort van marktco,nité, dat het marktgebeuren nieuw leven wil inblazen. En het laat zich aanzien dat dat zal lukken. Zo zullen er zeker veel meer kraampjes te vinden zijn dan vroeger, want vanaf dit jaar worden ook de mensen buiten Meer uitgenodigd om hun waren in de Donckstraat te komen aanprijzen. Ook wil men het ludieke karakter van de markt nog meer benadrukken door allerlei attracties te programmeren. En dat is lang niet al les. Het ,narktcomité barst werkelijk van de ideeën. Dat mag geen wonder zijn als je weet dat de alomtegen woordige P. J. geen onbekende voor de lezers van De Hoogstraatse Maand, voor de anderen trouwens ook niet momenteel als grote bezieler aan het hoofd van het marktcomité staal. Het lijdt dus geen twijfel dat Meermarkt opnieuw hoge ogen zal gooien. Merenaars, op 3 mei zijn we allemaal in de Donckstraat. Laten we tonen dat Meer nog steeds het gezelligste dorp van de Noorderkempen kan zijn. -

-

Van een bezoek aan de markt kan je bovendien gebruik maken om de vernieuwde schietstand van de St.-Jorisgilde te bezichtigen en te bezoeken. Momenteel oogt het buiten nog een beetje kaal, maar dat kan natuurlijk niet anders als je alles opnieuw moet aanplanten. Binnen is er ook wat veranderd. Nieuw is dat je nu vanuit het lokaal door glazen schui fdeuren het schietgebeuren buiten kunt volgen en een andere innovatie is de aanleg van een terras in de schaduw van de grot. Als het zonnetje straks lekker schijnt, moet het daar heerlijk toeven zijn. De St.Jorisgilde verdient in ieder geval een dikke proficiat met haar prachtige schietstand. Ook vzw Mussenakker hoopt dat de marktbezoekers in hun lokaal zullen binnen wippen. Al geruime tijd waait er een jonge, frisse wind door dit jeugdcafé en dat begint zijn vruchten (aardbeien?) af te werpen. Dankzij eigen! ijdse muziek en zeer democratische prijzen vinden steeds meer jongeren hun weg naar het Mussen lokaal. In de nabije toekomst wil men ook het interieur, dat nog steeds te veel de sfeer van vroeger uitademt,

30

volledig aanpassen aan de eisen van de jaren tachtig. Ook gaan er sterke geruchten dat de Mussenakker in de maand juli een groots popfestival zal organiseren aan het klooster onder de logische naam: A kkerpop- '87. We houden u op de hoogte. Dichterbij is alleszins het optreden van de nieuwe formatie 'Too cute' op zaterdag 23 mei in de Mussenakker zelf. In deze groep zitten verschillende Meerse jongeren en het betreft hier een, jawel, wereldpremière!

Het volgende item maakt mij week, ik kan er ook niets aan doen. We gaan terug in de tijd, twintig jaar zelfs, naar het jaar 1967. Ik was pas aangesloten bij fanfare-St.-Rosalia, toen besloten werd een drumband op te richten. Een schitterend idee, bleek al vlug. Want dankzij de nog vrij beperkte uitgaansmogelijkheden in die tijd, werd al het moois dat Meer toen op meisjesgebied te bieden had en dat was nogal wat lid van de drumband. Voor de jonge puber die ik toen was, ging een nieuwe wereld open. Veertig paar jonge meisjesbenen, nauwelijks verhuld door een kort, wit rokje, marcheerden voortaan voor de fanfare uit. Voor een jonge blaag als ik was dat bijna teveel van het goede. Slechts door bovenmenselijke wilskracht slaagde ik erin mijn ogen op het muziekblaadje van mijn piston te houden. Ik overdrijf zeker niet als ik stel dat een groot deel van de fanfare toen heimelijk verliefd was op die drumband. Ah, those were the days Maar ja, meisjes worden ouder, mannen ook, en die prachtige groep brokkelde onherroepelijk af. Toch bleef de drummand bestaan, hoewel de tijden van weleer wellicht nooit meer terugkomen. Maar kom, genoeg nostalgie, de drumband bestaat nu twintig jaar en dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei nodigt drumband en fanfare St.-Rosalia iedereen uit om samen met hen feest te vieren in de veilinghal bij Arnold Van Aperen. Het niet onverdienstelijke orkest Cardo Saxi zal dan vanaf 20.00 u ten dans spelen. Mensen van Meer, kom de fanfare en de drumband feliciteren, ze verdienen het. 's Anderendaags gaat het feest trouwens gewoon verder. Op zondag 10 mei komen er zeven korpsen en/of drumbands naar Meer afgezakt, waar ze 's namiddags ieder apart een rondtocht door het dorp zullen houden, waarna ze ook nog zullen concerteren in de veiling. Er wordt vooral uitgekeken naar het 'spetterende' optreden van de drumfanfare 'Hercules', die zich omstreeks 18.00 u van haar beste zijde zal laten zien en dat onder leiding van de heer Van Ommeren, jazeker dè Van Ommeren, zeker geen onbekende voor de moeders van nu die lang geleden deel uitmaakten van die je-weet-wel drumband. Waar het in feite om gaat, is dat deze drumbandfeesten een groot dorpsfeest zouden moeten worden. En dat mag eigenlijk geen probleem zijn, zeker als we allemaal eens aan hetzelfde 'zeel' willen trekken. Moet kunnen. -

-

...

Mei wordt een feestmaand, zoveel is zeker. Na de markt en de drumbandfanfare volgen de schoolfeesren op zaterdag 16 en zondag 17 mei, een Organisatie van de school zelf natuurlijk, samen met het oudercomité, de chiro en de ponyclub. Zowel 's zaterdags als

's zondags is er een posterbeurs en '5 ZOfldagsnamiddags verzorgt de chiro een spelnamiddag voor jong en oud. Verder rijden er constant twee versierde koetsen van de ponyclub door het dorp, waarmee de kinderen meekunnen als ze willen. De inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten en daarom zal in een taveerne drank en eten verstrekt worden. Opnieuw een gelegenheid dus voor Meer om zich als een hechte dorpsgemeenschap te manifesteren. In de marge vermelden we nog dat op de speelplaats van de lagere school aan de Terbeeksestraat sinds enkele weken mooie houten bloembakken geplaatst zijn die de speelplaats een fleuriger tintje geven. Een mooi initiatief van de lagere school, het oudercomité en de gemeente.

De KWB doet het in mei wat kalmer aan en is vooral op het einde van de maand actief. Op donderdag 28 mei, Hemelvaartsdag, wordt Rerum Novarum gevierd samen met KAV. En op zondag 31 mei organiseert men een ééndaagse fietszoektocht, opnieuw samen met KAV. En dan is er FC Meer. Na een moeilijk seizoen speelt de eerste ploeg op zondag 3 mei haar laatste wedstrijd van de kompetitie thuis tegen Bonheiden. Een laatste kompetitiematch is altijd iets zeer speciaals, vooral na de match, en daarom hoort elke supporter aanwezig te zijn. Bovendien neemt FC Meer ook afscheid van zijn trainer Jos Fransen, die na vier geelzwarte seizoenen andere horitonten opzoekt. FC Meer ziet hem niet graag vertrekken, want onder zijn kundige leiding bereikte FC Meer de beste resultaten uit z'n bestaan. Een bestaan dat dit jaar vijftig jaar oud wordt. En dat moet uiteraard op passende wijze gevierd worden. Op vrijdag 15 mei gaat men gezamenlijk rond de feesttafel zitten en op zondag 17 mei speelt het eerste elftal thuis een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwarte Leeuw. Deze wedstrijd zal voorafgegaan worden door een duel tussen de kampioenschappen van Meer en Zwarte Leeuw uit 1973. Een zeer aantrekkelijke affiche, die elke rechtgeaarde voetballiefhebber moet aanspreken. Oude glories en nieuw talent, dat wordt genieten. In de maand juni wordt er nog verder gefeest, maar daarover later meer. Het aangekondigde jubileumfotoboek ligt op dit moment bij de drukker. Ook daarover wordt u nog geïnformeerd in dit fantastische maandblad.

n js~

L. Janssens p.vb.a. hout- Ei platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open. Ook op zaterdagvoormiddag. Tel. 03/314.70.96. Loenhoutseweg 91

HOOGSTRATEN


Al 50 jaar geen ambras Op 17 april, nu 50 jaar geleden , stapten Jef Roos en Jeanne Van Aperen gearmd uit de kerk van Meer. Allebei gelukkig want ze waren eindelijk getrouwd. Jef was toen al 28 jaar maar hij hield al 7 jaar een oogje op Jeanne. Het was allemaal begonnen toen Jeanne die toen nog piepjong was, in de slijperij in het dorp werkte en Jef, een jonge metser, daar al fluitend voorbij kwam. Dat was het prille begin en het gebeurde heel schoorvoetend want ze waren beiden nog heel jong. Maar het bleek wel de grote liefde te zijn want hoe vèr Jeanne ook van huis ging, Jef bleef aan haar denken. Als 17-jarig meisje ging ze dienen in de stad, eerst bij een pasteibakker waar ze elke dag moest koken voor 13 mensen; daarna werkte ze in een groentenwinkel en later kwam ze terecht in een doktersgezin. 'Mijn beste post, vertelt Jeanne, en eigenlijk ging ik daar maar node weg.' Maar de verkering was intussen serieus geworden en Jef mocht al eens naar de stad gaan om Jeanne daar te bezoeken. Ze trouwden en gingen samen in Meer wonen. 'Eigenlijk nooit ambras gehad, zegt Jeanne, we zijn altijd gelukkig geweest. Behalve dan in de oorlog. Ons eerste kindje, Ah ce, was al geboren en ik was in verwachting van het tweede, toen Jef gemobiliseerd werd. Dat was een harde slag. Vooi al toen hij later krijgsgevangene werd en 9 maanden in Duitsland bleef. Een half jaar hoorden wij niets van hem en hij niet van ons. Ik werd daar zo ongerust en verdrietig van dat ik besloot een annonce te zetten in De Standaard met de volgende tekst: 'Aan Roos Jef: vrouw en kinderen stellen het opperbest.' Dat kostte toen 20 frank, een heel bedrag in die tijd maar het was het

®fl Op 15 maart ging in de parochiezaal een musische namiddag door. Het waren de kinderen van de basisschool die op een enig mooie manier de bomvolle zaal in vervoering bracht. Mooi! Schoolhoofd, leerkrachten en kinderen proficiat! Maandag werd ook voor de grootouders nog eens opgetreden. Wat hebben die mensen met grote ogen gekeken en open oren geluisterd naar hun kleinkinderen. Mooi initiatief was het!

In amper enkele weken tijd maakte een leerkracht van onze school tweemaal een ongevalletje met goede afloop mee. Zijn auto belandde tussen twee bomen in de gracht. Al met al toch nog goed gereden. Alleen de schrik bleef er over. Zijn paastrip naar A merika zal alle leed wel vlug doen vergeten. fl De klokken van Rome zijn ook bij de kleutertjes weer op bezoek geweest. Dat er bij de kleuterleidsters ook echte toneelspeelsters zitten, wisten we al wel, maar dat ze 'in blok' optraden voor hun leerlingen, dat vinden we toch wel erg tof! fl

waard want het bericht bereikte onze Jef. Er waren daar wel 3000 gevangenen maar één van hen had het gelezen in een krant die hij toegestuurd kreeg en die zei tegen onze Jef: 'Er staat nieuws over u in de gazet!' Jef was door de oorlogservaringen zwaar aangepakt. Twee keer ontsnapte hij op het nippertje aan de dood en zijn gevangenisbelevenissen bezorgden hem later nog veel kommer. Ook nu nog, als hij op teevee oorlogsbeelden ziet, wordt hij daar bitter door gestemd: 'Als onze kinderen zoiets maar nooit moeten meemaken', ver zucht hij. In '41 kwam Jef terug naar huis maar dat viel in het begin ook niet mee. Er was toen zo weinig werk in de bouw dat Jef eerst een tijdje ging helpen in de klompenmakerij van zijn familie. In '47 echter werd hij zelfstandig aannemer, samen met een gast van het bedrijf waar hij voordien werkzaam was. 45 jaar hebben ze samengewerkt en dat ging prima want de ene was

linkshandig en de andere rechts zodat ze elkaar prima aanvulden bij het metselwerk. In het gezin kwamen later nog twee kinderen, Geert die nu het bedrijf van zijn vader voortzet en Jan. Die zorgden, samen met de twee zusters, voor zes kleinkinderen. Jeanne heeft altijd thuis gewerkt en daar had ze dan ook haar handen vol. Behalve het huishouden hielp ze mee in het bedrijf; boekhouding en loonadministratie was gedeeltelijk haar taak. Ook het gerieven van de klanten die aan huis kwamen om allerhande bouwmateriaal te kopen, was haar werk. Na al die jaren van hard werken is het nu stil in huize Roos in Meerdorp maar binnenkort wordt er feest gevierd voor de gouden bruiloft. Ook wij wensen hen geluk en nog vele jaren samen 'zonder ambras'.

áá

Jeanne van Aperen en Jef Roos.

u1uu®uEk De Harmonie Ste-Cecilia van Meerle bestaat 75 jaar. Op 25 en 26 april werden grote harmoniefeesten gehouden. Er traden liefst 18 muziekkorpsen op. Het Tirolerorkest 'De Eikel' bestaande uit 25 muzikanten zorgde 's avonds voor de nodige sfeer in de feesttent. En de harmonie verzorgde dit alles gratis voor de nensen, uit dankbaarheid voor alle steun die de maatschappij sedert al die jaren mocht ontvangen. Een dorp zonder harmonie is toch ondenkbaar. Veel succes aan bestuur en muzikanten voor de toekomst! El Op zondag 29 maart werd hier een wielerkoers ingericht voor nieuwelingen. Liefst 67 vertrekkers kwamen aan de start. Zelfs vanuit Brabant en Oost-Vlaanderen daagden er jonge pedaalriddertjes op. Die vele jonge kereltjes brachten ook veel supporters mee. Vava, moemoe, nonkel en tante, vader, moeder, broers en zusters en nog een heel stel geburen. Ze waren er allemaal om hun favoriet aan te moedigen. Om nog niet te spreken van de 'warmkloppende' jonge supporteresjes die hier en daar zo tussen het

grote volk hadden plaatsgenomen. Het enige wat tegenviel was het koude, natte en winderige weer, dat van deze koers een echte afvallingstocht maakte. Onze plaatselijke renner Eric Van Boxel had het niet gemakkelijk maar hij leverde flink werk. Voor eigen volk is het toch altijd wel iets moeilijker. Men moet dan soms wel eens forceren. Maar ja, men betaalt eerst leergeld. Een coureur moet kunnen afzien, schreef eens een echte wielerkenner! •

40 De 58-jarige metaalarbeider Juan

Merchan uit Sabadeli, Barcelona, heeft zijn nogal on gewone reproduktie van de Franse Eiffeltoren voltooid. Hij boude zijn toren met 884 tanden afkomstig van 3.000 koeien, die hem door een vriend die in een slachthuis werkt, ter beschikking werden gesteld, plus zes eigen tanden, die hij had opgespaard na bezoeken aan de tandarts. De ivoren Eiffeltoren van Merchan is 110 centi meter hoog en rust op vier pijlers gemaakt van koeiehoornen.• 31 CJ


Up with Jan en Lieven In oktober 1986 organiseerde de Lions Club Hoogstraten in de Veilinghallen een groots opgezette muzikale showavond met Up With People, u welbekend. Deze avond kende een ongewone belangstelling vanwege een vooral jeugdig publiek. Dit was voor Jan Servaes en Lieven van Gils het eerste kontakt met een droomwereld die nu voor hen werkelijkheid wordt. Deze Hoogstraatse jongens kregen daar een microbe te pakken en zouden ze niet meer lossen vooraleer ze de deelnemingsproeven met glans doorstaan hadden.

kennen. Een spektakel waar meer dan 100 mensen deel van uitmaken eist een perfecte Organisatie: slaapgelegenheid zoeken bij gastgezinnen, persconferenties houden enz. Aloïs Ruts, één van de initiatiefnemers kent de familie van Gils en dus ook Lieven, die als net afgestudeerde Germanist een welgekome hulp zou betekenen bij persconferenties en vertalingswerk voor de publiciteits campagne. En zo begon de wagen te rollen. Lieven woont repitities bij, speelt voor reisgids, de familie wordt uiteraard gastgezin en Lieven is niet meer in te tornen. Als het grote moment is aangebroken blijkt de groep erg aanstekelijk over te komen op het talrijk opgekomen publiek, en de respons is navenant. Vonken springen over. Als blijkt dat de groep via interviews nieuwe

De twee gelukzakken: Jan Servaes en Lieven Van Gils. Dat onze vredige Kempen een eerder schuchter en gesloten volkje herbergt zal Jan en Lieven een zorg wezen. Als je de kleurrijk geïllustreerde folder van Up With People openslaat valt het je ommiddellijk op: dit is niet Kempisch, zelfs niet Belgisch, maar door en door Amerikaans: het leven is één en al vreugde, de toekomst lacht ons toe, het geluk ligt binnen handbereik, grijp het met beide handen en... straal het uit. Hoe het allemaal begon? Eerder toevallig, zoals dat met vele dingen gaat. Toen in oktober de Lions Club 'Up With People' contacteerde kwam er een promotieteam van de groep reeds weken voordien de streek ver-

leden werft is het hek van de dam. Er zijn vele geroepenen maar inderdaad.., om uitverkoren te worden moet men op interview in het verre Hollandse Dronten, en dan wordt de interessegroep kleiner, maar zij die het menen zetten de stap. Onder hen ook Jan Servaes (van Bruurs-kleding). Met zijn tweeën slaagden ze in de ultieme test die vooral waarden als openheid, sociale interesse, communicatievermogen, persoonlijkheid en... oogkontakt tijdens het spreken voorstonden. Muzikaal talent is ook belangrijk maar komt niet op de eerste plaats. Er zijn allerlei jobs of functies te vervullen binnen de groep, die overigens ondersteund

worden door enkele vaste semi- en professionele medewerkers. Muziek is voor Lieven en Jan trouwens altijd een hobby geweest, eerst bij het knapenkoor en de muziekschool, nu bespeelt elk zijn instrument: Lieven piano, Jan gitaar. Het antwoord op de vraag waarom ze in die boot stappen is eensluidend: het is een jongensdroom die in vervuling gaat, je reist de hele wereld rond, je hebt veel sociaal kontakt, je leert mensen en vooral jezelf kennen, je wordt zeifstandiger. Klinkt allemaal aanstekelijk maar eerst moet er klinkende munt op tafel komen. Om te mogen deel uitmaken van de groep moet je om en bij de !300.000 BF. betalen. Dat is niet niks, en blijkbaar niet voor iedereen weggelegd. Als ik het woord elitair in de mond neem wiiivcn de jongens dit weg met te 7egen dat zij praktisch alles zelf gaan verdienen. In Amerika vinden jongeren nogal eens een sponsor maar hier ligt dat enigszins anders. Onze Kempcnsc middcnLdIIde1 is niet van gisteren, zie je. En zo komt het dat Jan en Lieven al enkele grootse fuiven georganiseeid hebben en dus hun collegastudenten als sponsor krijgen. Als alles goed gaat vliegen Jan en Lieven rond de 20ste juli op eigen kosten naar Arizona, Amerika, om er een vijf weken duren(le opleiding te volgen alvorens ze met een van de 4 groepen Amerika doorkruisen. Daarna gaat de reis naar andere kontinenten en ze hopen stellig dat ze Europa niet aandoen. In de 19 jaar dat U.W.P. bestaat hebben reeds meer dan 10.000 jongeren uit alle windstreken tussen 18 en 25 jaar voor één jaar deelgenomen aan de organisatie. Uit de folder leren we dat U.W.P. geen religieuze of politieke banden heeft, het een internationaal, educatief en cultureel programma heeft, dat begrip tussen mensen van alle landen aanmoedigt. Mooi maar vaag. Zoals ook: '... educatieve ervaringen, die hen helpen de wereld, andere kulturen en zichzelf beter te begrijpen'. Ook over de financiële inkomsten en uitgaven van U.W.P. wordt niet alles uit de doeken gedaan. Kontakt met mekaar is prima; relaties opbouwen, ongewenst en sexueel kontakt uit den boze! Voor Jan en Lieven echter geen probleem, want zij staan al te trappelen van ongeduld. Wij wensen het moedige tweetal een boeiend en aangenaam verblijf in hun jongensdroom. Tot over een jaar, dan komen we zeker eens horen hoe 't geweest is, tenminste, als je onze taal nog kent, spreekt...

Internationale vogel-kijkdag

Op 21 april stierf MARCE!, VANDERBRUGGEN, gemeenteraadslid en directeur van het PROEFBEDRIJF der Noorderkempen. Aan zijn familie en vrienden bieden wij ons nedeleven aan en in ons volgend nummer willen wij graag meer over zijn leven en werk berichten. 32

Op zondag 24 mei gaan in vele landen mensen op tocht om vogels te bekijken in de vrije natuur. Ook WIELEWAAL-HOOGSTRATEN doet dat en nodigt hierbij iedere natuurliefhebber uit om mee te gaan. Vertrek om 14 uur bij Snoeys (café) in Castelré. .


BOETIEK

Jnge1iqu' op

Oostinallesteenweg 98

-

Rijkevorsel

r~~~

mde mciond Betaalbare mode

Jan Seutens en Vincent Van der Vekeri

Wie door de grootstedelijke winkelstraten flaneert, merkt zeer snel dat betaalbaar en mode moeilijk te rijmen vallen. Wie modieus gekleed wil gaan betaalt zich blauw en, hoewel marineblauw de mode is, dat kan niet de bedoeling zijn. Daarvoor is sinds kort een oplossing gevonden in onze regio. Aan de Oostmallesteenweg te Rijkevorsel startte enkele maanden geleden Boetiek Angelique, deel van een grote keten modeboetieks. Twee dagen voor Pasen werd in het Parochiecentrum te Rijkevorsel een wervelende modeshow opgevoerd, gepresenteerd door Luc Appermont en met een gastoptreden van Bart KaëIl, de ei-zo-na Eurosong Winnaar. Maar eerst hadden we een inleidend gesprekje met Vincent Van der Veken, die met zijn vrouw Liesbeth de zaak in Rijkevorsel runt. Vincent Van der Veken: Boetiek Angelique bestaat nu 7 jaar. Het is allemaal gestart

door één persoon, Jan Suetens uit Lier. Aanvankelijk was de politiek het opkopen van einde reeksen en faillissementen. Maar bij een dergelijke werkwijze blijft men zitten met een ballast van onverkoopbare overschotten. Ondertussen werden ook reeds verschillende mensen aangezocht om op verschillende plaatsen en op zelfstandige basis ook te beginnen met een Boetiek Angelique. Nu zijn er een 20-tal in gans Vlaanderen en Brussel. Iedere boetiek is volledig zelfstandig en koopt en verkoopt wat hijzelf wil. Maar het grote voordeel te behoren tot één keten is het dragen van dezelfde naam en vooral de gezamenlijke aankooppolitiek.

kels moeten in de herfst hun lente- en zomercollectie samenstellen en bestellen. Wij daarentegen kunnen door onze onafhankelijkheid meteen inspelen op de laatste trends. Neem nu bijvoorbeeld de Safari-Look of de Marine-Stijl. Twee trends die zeer in trek blijken te zijn. Dan bellen we de fabrikanten op en zeggen: Breng maar aan. Hij levert graag en de klant vaart er wel bij. Verkoopt u alleen vrijetijdskledij?

Neen. Alles. Zowel 'geklede' kledij als vrijetijdskledij. Maar ook strandkleding, werkkledij, en niet te vergeten, Ieder. In Ieder

1

Maar Boetiek Angelique is toch een echte mode-boetiek, toch geen stocks-verkoper?

Wel kijk, op een bepaald moment komen importeurs en fabrikanten naar u toe en zeggen: U verkoopt daar bijvoorbeeld die jogging uit stocks voor 299 fr. Wel, wij kunnen u ook joggings leveren die u aan dezelfde prijs kunt verkopen. Maar dan kiest u wel zelf de kleuren, de maten en de hoeveelheden die u wilt. En zo zijn we afgestapt van faillissementen en stocks en door de grote omzet zijn we meer en meer in de interessesfeer van grote fabrikanten en importeurs komen staan. En we kunnen blijven verkopen aan dezelfde condities als vroeger. Niet alleen oiiidal we in het groot aankopen maar ook omdat we met zeer kleine winstmarges werken. Wij zien de winst meer in de omzet dan in de winstmarge. Spreekt u nu ook over merkkledij?

Leveranciers leveren liever meteen 20.000 stuks aan één verdeler dan stukje per stukje aan de kleinere winkels. Wat bijvoorbeeld de jeans betreft spreek ik toch van o.a. Lee, Levis, Levis 501, Lois, Lee Cooper, Vos, Cimarron, noem maar op. Wii /ljfl totaal niet gebonden aan één collectic En dat heeft nog een bijkomend voordeel: ij kunnen op zeer korte termijn inspelen op trends. Vele win-

1

6

,

r

hebben wij een zeer uitgebreide collectie die zelfs Vrij goedkoop is omdat wij rechtstreeks uit Italië invoeren. Die kunnen wij op maat en kleur leveren, soms binnen de week. Wat bracht u precies naar Rijkevorsel?

Eigenlijk was deze streek nog wat men noemt 'een gat in de markt'. Met onze nieuwe boetiek zitten we dubbel op de buiten, dus zelfs buiten het centrum van Rijkevorsel. Daardoor beschikken we over een grote parking en een grote ruimte om rustig te kiezen. Het is hier een zeer dankbare plaats. En alle, schrijf dat maar op, alle gekochte kleding mag omgewisseld worden. Wie dus iets kiest voor een ander of bij thuiskomst vindt dat het toch niet uitvalt zoals verwacht, mag steeds en zonder probleem komen omwisselen. Met de glimlach. Wat is voor u het belang van deze prestigieuze modeshow?

Ja, het is natuurlijk een hele investering.

Maar ik ben hier tenslotte nog maar 4 maanden bezig in Rijkevorsel en ik voel dat het reeds draait als een volgroeid filiaal. En daarom heb ik helemaal geen schrik voor deze investering. Aan het succes van deze show te zien geloof ik wel in een goede reactie.

1 211

ZON E

drie

iPEN 4

Boetiek Angelique, de feiten -

-

-

-

-

Gelegen aan de Oostmallesteen weg, 98 te Rijkevorsel. Open alle dagen van 10 u. tot 19 u. Zaterdag en zondag van 10 u. tot 18 u. Gesloten op maandag. Zeer ruime parking. Aangekochte produkten kunnen steeds omgewisseld worden. Assortiment: Bad- en strandm ode, kinderkledij, sportkledij, jeans (grote merken), exclusieve lederontwerpen, stijlkledij, werkkleding, hemden, Polo's... Er is ook een Boetiek ,4ngelique in Turnhout, Herentalsstraat 2.

33


De modeshow op vrijdag 17 april werd spontaan en rustig aan elkaar gepraat door de man die 2 Verreth 's waard is: Luc Appermnont. De regie en choreografie was in handen van Jean Pierre Kestens, die zijn sporen in de ,nodervormgeving reeds verdiend heeft.

II!

Buri JaelI in YoJIe acui. Lhe Jrachr hij zijn zomer/til Jô La Mamadora en zijn Eurosongfina/elied Caroussel. Zijn kledij is een ontwerp van Boetiek Angelique's huisontwerper Oscar G, die voor alle Eurosongfinalisten de kostuums exclusief wil wiemp. Ook tijdens deze modeshow werd in première de door hem ontworpen collectie geshowd die in beperkte op/age bij Boetiek A ngelique verkrijgbaar is. Orcar G won roniy iaar cle Grote Modeprij,s van Ralgië.

1-let dy namische team achter Boetiek Ange/ique. Vincent Van der Veken mei zijn vrouw Liesbeth, uitbalers van Boetiek A ngelique te Rijkevorsel. Naast hen verkoopster Lieve en zakenman-stichter Jan Suetens. Zij werden voor deze schitterende modeshow in de bloemetjes gezet. Bloemen en planten voor deze show werden overigens verzorgd door Iris Hoogstraten.

BloemsierKunst fli;

'J

De pittige jeugdcollecties wekten spontaan applaus op bij het talrijke publiek. Mode voor Jong en oud bij Boutique Angelique. 34

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26


Jonge in ode met snowwashed jeans, merkprodukten tegen betaalbare prijzen. Ook deze combinaties spelen in op modieuze trends zoals Marine-stijl.

Safari-Look. Modieuze rokjes voor 1499 Fr., hier met styling geshowd. Boutiek Angelique kan op elk moment inspelen op succesvolle trends.

ii,iilï Ie k lu,it creaties van Jiini cii Ieder, maaikledij rechtstreeks ingevoerd uit Italiè. Deze /,iezonder stijlvolle witlederen bruidskledij combineert en contrasteert uitstekend met de klassieke gula-kledij.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 35


ild

___

Leren werken en genieten

Om erg verschillende redenen geeft mei, de mooiste maand van de lente, bij veel mensen een heel apart gevoel van binnen. Voor de mensen die in het onderwijs werkzaam zijn betekent dit het begin van het einde van een schooljaar: de leerlingen denken aan de laatste examens en de leerkrachten aan de grote jaarlijkse parade of de stoet der 'opendeurdagen' in de Hoogstraatse scholen. Het Vrij Technisch Instituut Spijker met zijn Hotelschool maakt hierop een uitzondering want in deze school zijn de deuren eigenlijk nooit dicht. Daarom even een korte terugblik vooraleer we het mei-programma toelichten.

Cultuur & Culinaria Reeds vele jaren is de cultuur & culinariareeks een echte succesformule: een fijne maaltijd gecombineerd met artistieke animatje. Op 17 oktober konden de gasten genieten van o.a. een rijke variatie zoete hapjes terwijl ze luisterden naar Weense muziek en zang. Het gastronomisch jachtfestijn van vrijdag 21 en 28 november werd opgeluisterd met romantische muziek door het befaamde ensemble Parisiana. De derde en laatste avond op 20 februari stond volledig in het teken van de jenever. Goedele Liekens, Miss België 1986-'87, was een van de speciale gasten. De groep Rammenas zorgde voor vrolijke volksmuziek. De hotelschool wordt ook regelmatig gevraagd voor het organiseren van banketten, proeverijen en wedstrijden. Op 4 oktober waren er meer dan 300 aanwezigen op het Rotary-feest ter gelegenheid van de charteroverhandiging aan de Hoogstraatse club. Knack-Weekend en Uit-magazine kwamen op bezoek, kaas, wijn, hesp en bier werden uitvoerig gekeurd en nog vele andere initiatieven. De 20ste Gastronomische Avond op 20 maart was weer de kroon op het werk van het eigen kunnen der leerlingen en leerkrachten. De meeslepende zigeunermuziek van Csikos Janos maakte er tevens de langste nacht van.

Onderwijs en Onderneming Hotelschool Spijker heeft tijdens het huidige schooljaar veel tijd en energie besteed aan enkele grote samenwerkingsprojekten met het bedrijfsleven. Direkteur August Lauryssen ging in Xian, provincie Shaanxi, China, het kontrakt ondertekenen voor een uitwisselingsprogramma van leerkrachten en leer lingen. In Turnhout werd gestart met het 'China Home' en de 'Management School' in het kader van de ingroeibanen. En eveneens in samenwerking met Janssen Pharmaceutica, Beerse, werd op 1 april het Janssen Restaurant geopend. Het projekt 'Begijnhof-Hoogstraten' blijft ondertussen nog even sudderen.

king'-aktiviteiten is er ook nog een mooie tentoonstelling met als onderwerp 'De gedekte tafel'. Op dinsdag 6 mei organiseert men een bijscholingsprogramma in de reeks 'Koken, een kunst en een cultuur' in samenwerking met het Didactisch Centrum Berlaar en Ebes (meer inlichtingen via tel.nr.: 03/3 12.54.01). En op maandag 11 en dinsdag 12 mei kan men een vakbeurs bezoeken met als thema: Eigentijdse kooktechnieken en nieuwe produkten. Cas Spijkers en Tony Robyns demonstreren vacuüin koken. Deze vakbeurs is toegankelijk voor vakmensen van 13 tot 20 uur in de hotelschool. Het Instituut van de Onderneming heeft in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen en de B.R.T.-Instructieve Omroep een reeks van vier schooluitzendingen gerealiseerd met als onderwerp: Mens en Bedrijf: de jongeren tussen school en onderneming. In deel 4 'Vier voorbeelden van een goede samenwerking tussen school en bedrijf' kunt u via de televisie de hotelschool aan het werk zien op donderdag 21 mei om 17 uur, dinsdag 26 mei en dinsdag 2 juni om 14 uur.

Specialisaties Hotelschool Spijker heeft ook enkele 7de specialisatiejaren, namelijk de Gemeenschapsrestauratie en Management en in

voorbereiding Hoteladministratie en Onthaal. Leerlingen die zich geroepen voelen voor deze richtingen, nemen even kontakt op met de direktie van de school. En zij die nog niet zo ver staan kunnen zich misschien het best voorbereiden op de eindexamens in juni. Veel succes.

60 jarig Davidsfonds

'Te oud om enkel te spelen en te jong om niets meer te wensen', zo formuleerde feestredenaar oud-deken Hannes zowel zichzelf als het jubilerende Davidsfonds. Met de leeuwenviag wat verdekt achter hen en lichtjes beneveld door defeestwijn, lacht het bestuur u toe. secretaris Marcel Laurijssen (drijvende kracht van het genootschap), Jos Bruurs, Josee Fransen, voorzitter Fons Livens, Lieve Cornelissen, Rob (p) Tuytelaers en Raf Peeters.

VAN DEN OUWELAND

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

Mei nodigt uit Onder het thema 'Verbeter de kwaliteit van je leven' presenteert het V.T.I.-Spijker op zondag 3 mei haar opendeurdag van 10 tot 18 uur. Naast vele typische 'school-in-wer36

Op vrijdag 20 februari werd Miss België 1986-1987, Goedele Liekens, in de Hotelschool opgenomen in de Confrère van de Hasse/ise Jenever.

MINDERHOUT

03 / 314.43.83


co*# 4~

TEI IS PLEZANT*

RIJDEN

NAULT°

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Koftincklaan 393 Hoogsiraten Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER

W.dkd~w~ ~ Garage

VAN USSEL Sint- Leriaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314 68 60

Til GARAGE HOGA L. WOUTERS

St. -Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.71.84 -

j garagE W&1 VAN RIEL

El St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

3... 2... 1! Licht op groen! Vrr000aar... twee dikke strepen op het wegdek, de geur van verbrand rubber en de tweede aflevering van 'Rijden.., is plezant' is gestart.

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

Het probleem Zoals beloofd pogen we eerst voor u, lezer, de bezoedelde mist rond het katalysatorrijden te doen oplossen. Iedereen weet al jaren dat auto's en meer specifiek hun uitlaatgassen sterk vervuilend zijn. Elke rijdende auto spuugt zijn lading koolmonoxide, stikstofoxyden, onverbrande koolwaterstoffen en andere giftige gassen dagelijks over 's 1-leeren wegen uit. Deze permanente uitlaatgasuitstoot is vooral de laatste jaren gegroeid tot een kolossaal probleem voor de volksgezondheid en diverse instanties dringen al lang aan op een dringende en internationale aanpak van dit probleem.

De oplossing Gewoon niet meer autorijden zou een doeltreffende oplossing zijn. Maar omdat de koe ons zo heilig is gaat dat vooralsnog niet op. Andere oplossingen dan. Rijden op LPG beperkt de schadelijke gassen al ten dele, net als rijden op ongelode benzine (elke wagen die geschikt is voor gebruik van normale benzine èn LPG is geschikt voor rijden op ongelode benzine). Veel beter echter is uw wagen uit te rusten met een katalysator. Een katalysator is een stof die een chemische omzetting versnelt of vertraagt zonder zelf aan die reactie deel te nemen. Op deze wijze kan een goede katalysator 90% van de schadelijke uitlaatgassen omzetten in zogenaamde 'onkritische' stoffen. Om dit systeem te doen werken moet de katalysator wel gekoppeld worden aan een apparaatje dat het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen meet, een zuurstofsonde. Maar katalysator noch zuurstofsonde kunnen tegen lood in de benzine dus als men mèt katlysator rijdt kan men best ôngelode benzine tanken of de katalysator om de ± 5000 km. (afhankelijk van het type) vervangen. Mede dankzij overheidssubsidie is de prijs van een dergelijk systeem al meer gedemocratiseerd, maar men mag toch nog voor een dergelijke installatie rekenen op enkele tienduizenden franken. Een goede raad: stap naar uw garagist en laat je door hem terdege inlichten over zijn aanbod.

GARAGE AUTO J. BOGAERTS

-

-

MOTO

ROOS

alle depannage dag en nacht Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

GARAGE

VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

'87 en op 28 mei op het Axel Oldtimerfestival. Laatste te onthouden datum: 17 mei, Francorchamps, Belgische Grand Prix F1. Piiiiiiiiiieeeep.. knarsende remmen, schuifschuif! Rood licht! ffi .

is

R flfl k V F,R Rol)

Data Je kan in deze tijd voor meer terecht bij je garagist (zoals altijd trouwens), het is immers ook de tijd voor de aanschaf van tweedehandsauto's wiens markt nu het rijkste aanbod kent. Van 1 tot 3 mei wordt de Rally van Wallonië verreden en de laatste dag daarvan kan je ook in lngelmunster terecht voor de Ovalracing. Liefhebbers van niet meer zo hedendaagse tot stokoude wagens kunnen van 15 tot 17 mei hun hart ophalen in de Hallen van Kortrijk voor Old Timer 37


Burgerlijke stand

9~ Geboorten 3 maart: Luc, zoon van Joseph Bastijns en van Godelieva Van Gansen, Donkakker 19, Meer. 5 maart: Ilona, dochter van Adrianus de Hoon en van Lea Bastijns, Looi 5, Meer. 4maart: Leen, dochter van Andreas Verheyen en van Christina Aerts, Monseigneur Jansenstraat 13, Meerle. 9 maart: Adriaan, zoon van Adrianus Verschuren en van Martine Mertens, Lod. De Konincklaan 363, Hoogstraten. 5 maart: Michiel en Wouter, zonen van Peter Van Minnebruggen en Lydia Doms, Heilig Bloediaan 297, Hoogstraten. 5 maart: Ruud, zoon van Marcel Geenen en Christiana Boudewijsn, Heimeulenstraat 1, Meerle. 6 maart: Inge, dochter van Jozef Lambregts en van Christianne Lauryssen, Donkakker 56, Meer. 7 maart: Nele, dochter van Jan Kesteloot en Greta Kesselaers, Vrijheid 21, Hoogstraten. 9 maart: Marieke, dochter van Jozef Michielsen en Anna Cornelissen, Gravin Elisabethiaan 5, Hoogstraten. 11 maart: Joke, dochter van Freddy Marynissen en van Maria Geerts, Grote Plaats 60, Wortel. Ii maart: Lieselot, dochter van Aloysius Michielsen en van Maria Bastiaansen, Oosteneind 19, Meerle. 21 maart: Gijsbert, zoon van Joseph Hendrickx en van Maria Noyens, Bredaseweg 38a, Minderhout. 25 maart: Sven, zoon van Eric Scheynen en van Maria Snyders, Vrijheid 223, Hoogstraten. 25 maart: Britt, dochter van Marc Geerts en van Maria Verheyen, Van Aertselaerstraat 36, Hoogstraten.

28 maart: Ben, zoon van Alfons Lauryssen en van Petronella Kerstens, Meerdorp 5, Meer. 28 maart: Mart, dochter van Peter Verschueren en van Lutgarde Martens, Karel Boomstraat 30, Hoogstraten. 30 maart: Dave, zoon van Jozef Jacobs en van Rita Van Aelst, Sint Annastraat 9, Meerle. 30 maart: Bert, zoon van Henricus Braspenning en Christianne Kinschots, Pastorijstraat 12, Wortel. 30 maart: Jo, zoon van Karel Hofkens en van Anna Segers, Lod. de Konincklaan 304, Hoogstraten.

LJ

Huwelijken -

fr

6 maart: Danny Grieten, Achtelsestraat 34, Hoogstraten en Linda De Beuckelaer, Gelmeistraat 36, Hoogstraten. Nieuw adres: Gelmelstraat 23, Hoogstraten.

6 maart: Marcel Quirijnen, Achteraard 34, Minderhout en Gerda Oomen, Bosuil 8 Wortel. Nieuw adres: Van Aertselaerstraat 60, Minderhout. 6 maart: Adrianus de Poorter, Beekstraat, Breda/NL en Maria Hofkens, Heilig Bloedstraat 5, Hoogsiraten. Nieuw adres: Heilig Bloedstraat 5, Hoogstraten. 14 maart: Jozef Jacobs, Oosteneind 4, Meerle en Gerda Adams, Schuivenoord 22, Merksplas. Nieuw adres: Oosteneind 4, Meerle. 21 maart: Eddy Segers, Henningenlaan 56, Wuustwezel en Gerda Mertens, Maaihoek 3, Meer. Nieuw adres: Lindendreef 16, Hoogstraten. 27 maart: Marc Jespers, Chaamseweg 49, Meerle en Irma Hillen, Kapeldreef 14, Minderhout. Nieuw adres: Chaamseweg 69a, Meer le. 28 maart: Leo Werrens Fonteinstraat 74, Turnhout en Sabine Kenis, Hoge Weg 17, Minderhout. Nieuw adres: Waterloopstraat 31, Turnhout.

Bloemen houden van fotografen

2 Overlijdens

Vijf V/aa,nse fotografen AndrĂŠ Hens, Karl Goffin, Je] Jos [mans, Xa vier R 0/111)0 U15 en Jos Van Gelder in het gezelschap van Jan Mercelis, op de opening van de Flo wersfototentoonstelling in het Ost -museum. Gedurende een jaar waren deze vijf mensen bezig met het maken van foto's over het onderwerp: Welke indruk maken bloemen op mensen? Het resultaat van hun werk is tot en met 3 /nei te zien in het Begijnhof. -

-

38

3 maart: August De Hacicer, 84 jaar, echtgenoot van Maria Van Eersel wonende te Hoogstiateti, Kaiel Boornstraat 59. 3 maart: .Ioanna Hoeman, 75 jaar, weduwe van Marcel Hendrickx, wonende te Hoogstraten, Vrijheid 212. 5 maart: Pieter Govaerts, 75 jaar, wediiw naar van Maria Bruyndonckx, wonende te Wortel, Grote Plaats 37. 6 maart: Jozef Schellekens, 52 jaar, echtgenoot van Josepha Vermeiren, wonende te Hoogstraten, Postweg 2. 8 maart: Lodewijk Mertens, 90 jaar, weduwnaar van Maria Jansen, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 14 maart: Stefaan Verschraegen, 22 jaar, ongehuwd, wonende te Meer, Maxburgdreef 9.


Bus van de Maand Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Wie in Meer het Hoogeind oprijdt, en de brievenbussen in de gaten houdt, merkt een steeds weerkerend model. Een duidelijk zelf getimmerd multiplex werkstuk, zeer klassiek van concept (zoiets als het logo dat wij hierboven voeren). Het lijkt alsof een timmerende buurjongen zijn lange vakantie heeft benut om Hoogeind tot zijn latere klandizie te bekeren. We stopten bij het exemplaar op nr. 58 (zie advertentie Framsport), een exemplaar dat aan vernieuwing toe is, of niet, mevrouw? Mevr. Anna L.-A.: Jazeker, ze is gelijk versleten. We gaan er een nieuwe zetten want ge kijkt er los doorheen. Deze bus is zo 'n 5 jaar geleden gemaakt door onze Marc samen met zijn kameraad J05 Verhoeven, die Qp de vakschool houtbewerking volgde. Voor 500 fr sportmateriaal, zegde gij? Jazeker, wij hebben nog ongetrouwde kinderen, die zullen dat zeker kunnen gebruiken. Ze', h('(J(Jflkf hé.

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

Bijt niet in de groene Kaap-appel Over Zuid-Afrika horen we de laatste tijd niet meer zo veel. Niet omdat het daar nu rustiger is geworden maar omdat er nog weinig berichtgeving over dat land tot hier komt. De Zuidafrikaanse overheid verbiedt ni. om beelden en verslagen te maken over de rellen en opstanden daar. Dat wijst er al op dat het ginder niet goed gaat. De zwarten zijn er massaal in opstand gekomen tegen hun situatie: ze hebben geen stemrecht, geen bewegingsvrijheid; hun lonen, het onderwijs dat ze krijgen, zijn armzalig in vergelijking met wat blanken verdienen en wat blanke kinderen als onderwijs genieten. Kortom, ze zijn slachtoffers van die beruchte apartheid die in bijna de hele wereld wordt veroordeeld als onrechtvaardig en onderdrukkend. Hoe kunnen wij de zwarten helpen opdat zij het in hun land beter zouden krijgen? Hoe kunnen wij de Zuidafrikaanse blanken doen inzien dat ze een einde moeten maken aan die apartheid? Economische boycot misschien? Een zwaar woord waarbij we onmiddellijk denken aan grote bedrijven die zich terugtrekken uit Zuid-Afrika. Dat is ook al gebeurd en het blijkt de enige manier te zijn om de blanken ginder te doen inzien dat men hun manier van doen afkeurt. Maar zo'n boycot kan

ook in het klein en als er dan maar genoeg mensen aan meedoen, helpt dat ook. En het helpt. Daar zijn in de eerste plaats de zwarten zelf van overtuigd. Ook bisschop Tutu, u weet wel, die de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen, sméékt het Westen en Amerika om economische druk uit te oefenen op de overheid van Zuid-Afrika. En dus... stellen wij voor om geen fruit uit Zuid-Afrika meer te kopen. Deze vraag gaat niet alleen van ons uit. Er is over het hele land een aktie bezig die in tal van gemeenten en met de steun van vele verenigingen waaronder het ACW - wordt gevoerd. Als er maar genoeg mensen het Zuidafrikaanse fruit weigeren te kopen, dan kan dit lukken. In Nederland is dat al gebeurd. Daar wordt praktisch geen Zuidafrikaans fruit meer ver kocht omdat zowel de warenhuizen als de kleine winkels aan de boycot meedoen. Dat kan alleen maar als de klanten dit fruit weigeren te kopen. Als de mensen geen groene Cape-appels meer kopen, geen Outspanappelsienen, enz., dan zal men dat in ZuidAfrika gewaar worden en zullen ze weten dat het menens is met onze afkeuring, dat er iets moet veranderen... Daarom, als u fruit koopt, let op het land van herkomst - de winkelier is verplicht dit te vermelden - en laat de Cape-appels en appelsienen liggen. Tenslotte is er ander fruit genoeg te krijgen. Wereidwinkel-Hoogsiraten

BEGRAFENISSEN

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91. Juryverslag Nooit was de jury er zo eenparig van overtuigd dat dit 'een brievenbus' was. Het model voldoet in al zijn facetten aan wat de gemiddelde graficus zich voorstelt van een brievenbus (zie ook logo). Ook de doorzichtige luchtigheid (het Glasnost-effect) werd als zeer ontspannend ervaren. Maar de jury vond ook dat de vergankelijkheid der dingen en de wegdeemsterende jeugd er in gesymboliseerd werden. De extra versteviging aan de voet van de bus is haast ontroerend weemoedig. Nog één flinke windstoot en ... krak ... Het leven van deze brievenbus is voorbij ...0

-.

AUTO'S VOOR HUWELIJKEN (laatste nieuw model Mercedes) - Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Steenweg op Hoogstraten 119, Rijkevorsel

Tel. 031314.56.17

Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen. 39


NOTARIELE AANKONDIGINGEN

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING MET PERCEEL BOUWGROND TE HOOGSTRATEN/MEER, MEERLESESEWEG 55 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Koop 1 Goed gelegen woning open met grond, Meerleseweg 55, grondbreedte 18,42 meter, groot volgens meting 12a45ca. De woning is ingedeeld: 4 plaatsen, keuken, achterkeuken, berging; verder zolder, kelder en grote tuin. Bezichtiging: Zaterdags van 14- 17 uur, of na afspraak met F. Laurijssen, Boskantweg 1 te Meer, tel.03/315 73 39. Koop 2— Bouwgrond gelegen naast koop 1, met een gevelbreedte van 20,87 meter tegen de Meerleseweg, groot 10 a 28 ca. Bestemd voor vrijstaand eengezinshuis, stedebouwkundig attest nr. 1 051/63/158 d.d.27.2. 1987. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 22 april 1987 en toewijzing op woensdag 6 mei 1987, telkens om 14 u 30 in café bij A. van Aperen, Meerleseweg 2 te Hoogstraten/Meer. Alle inlichtingen en plans te bekomen ten kantore. Liefhebbers gelieve trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

Ongevallen Maandagmorgen 16maart werd de fietser Johan De Bie, l-leieinde 38, Meerle, zwaar gekwetst, toen hij aan Hoogeind - Meerdorp werd aangereden door de auto bestuurd door Rudy Verbist, Donckstraat 21, Meer. Maandagavond 16 maart botsten aan Gammei, Rijkevorsel, de auto bestuurd door Yvonne Bols, Kerkdreef 29, Rijkevorsel, met de vrachtwagen bestuurd door Erik Bolckmans, Gammel 18, Rijkevorsel. Woensdagavond 18 maart kwam het tot een botsing in de Gelmelstraat te Hoogstraten, tussen de auto's bestuurd door Hubert Cornelissen uit Oud-Turnhout en Rumolda Jansens uit Merksplas. Deze laatste werd licht gekwetst. Bij deze botsing werd de woning van Corneel Floren, Gelmelstraat 14, ook licht beschadigd. Maandagnacht 23 maart reed Rudy Van 1ooy uit Turnhout, aan de Langenberg te Wortel, van de weg in de wei. Zijn wagen werd zwaar beschadigd. Vrijdagvoormiddag 27 maart werd bij het oversteken van de Vrijheid, de voetgangster Dymphna Janssen, Vrijheid 31, gegrepen door de auto bestuurd door Henri Van Gossum, Gelmeistraat 19, Minderhout. Zij werd hierbij zwaar gekwetst. Zaterdagnacht 28 maart botsten in Rijkevorsel aan de E.V. Rocystraat en de Oostmallebaan, de auto's bestuurd door August Schrijvers uit Malle en Ludovicus Willemse, Appelstraat 11, Rij kevorsel. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Zaterdagmorgen 4april reed Camiel Van Den Heuvel uit Antwerpen, aan de Meerseweg in Meer, met zijn auto + aanhangwagen, tegen de woning van Cornelia Snoeys, Nleerseweg 4, Meer. Er was lichte schade aan de woning. De auto werd zwaar beschadigd. Zondagmiddag 12 april botsten aan het kruispunt Kapeldreef en Minderhoutdorp de auto's bestuurd door Godelieve Van Opstal, Bredaseweg 14, Minderhout en Florentinus Van Mest uit Tilburg. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Donderdagavond 16april botsten aan de Minderhoutsestraat de auto best uurd door Christine Van Weereld, Meerdorp 15 met de bromfietser Edgar Van Laeren, Venhoef 39, Minderhout. Deze laatste werd Vrij ernstig gekwetst. Er was zware schade.• 40

LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014 /61.35.37

APOTHEKERS

HUISDOKTERS

Van 24 april tot en met 1 mei: APOTHEEK Van vrijdag 1 mei: DR. HOLVOET, V. FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Aertselaerstr. 70 Hoogstraten, Op zaterdag 2 mei: APOTHEEK VAN tel. 314.31.66. PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50. Op zondag 3 mei: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. Van 2 tot 8 mei: APOTHEEK LIECKENS, 3 14. 57. 84. Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Op zondag 10 mei: DR. MOSTMANS, Van 8 tol 15 mei: APOTHEEK BROSENS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. Schuttershofstraat 9, Merksplas, 314.66.02. tel. 014/63.33.83. Op zondag 17 mei: DR. BOEREN, Mgr. Op zaterdag 9 mei: APOTHEEK FRANEesterrnansstr. 15, Meerle, tel. 315.82.21. SEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04. Op zondag 24 mei: DR. WILLEMSE, VrijVan 15 tot 22mei: APOTHEEK VAN PELT, heid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. Vrijheid 230, Hoogstraten, Op donderdag 28 mei: DR. VAN OVERtel. 314.5 1.50. VELDT, Worteldorp5, tel. 314.48.00. Van 22 tot 29mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75.

Een fiets voor Frans

Frans van Ginkel werd 60 jaar en bestuur en personeel van het rus/huis bedankten hem voor vele jaren dienst. Frans is een man met vele talenten - op het rust huis was hij kak, ambulancier en chauffeur van de zieken wagen - en hij werd bedacht met enkele geschenken die hem in zijn pensioenjaren van pas zullen komen: een fiets om fit te blijven en een compost vermaler otn het tuinwerk te verlichten. Enkele mensen die v66r hem met pensioen gingen en die bij die gelegenheid eveneens door het OMW gevierd werden, willen we hier graag vermelden: Carlo Wille,ns, Maria Verwimp en Jaak Fockaert.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.