juli 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR.15 JULI 1986 PRIJS: 40 FR.

gegaIa

MUNDIAL VRII Uit het vat van Maria van Koobkes 1

Omstreden begin van het groot verlof El Laatste gelukwensen voor HVV

41

Vreemd in Hoogstraten (ee'. iuiii-dossier)

El 100.000 hektaren geruilkaveld

r

Dat

FOns Vermeiren

ooak ti reen h andigee Shljkkl

Fons

Voor de


Smaadschrift Nog voor de schrijver dezes zich verleden maand aan blz. 3 begaf had hij reeds met schaar en lijmpot de 2de bladzijde herschikt. Zo (zie illustratie) had het er moeten uitzien!

Werktijdverkorting. Er wordt aan gewerkt. Laat ik alvast beginnen met deze inswinger. De lachers op de hand en de stok in het kippenhok. Wat betekenen 4 leraars op een rij? Juist! Een vol jaar congé! Idealisten

Ik herinner me een BRT-reportage over de zoutstrooiploegen die in de bittere kou bij nacht en ontij zich op de gladde wegen begaven om de ijzel te lijf te gaan. Achting en lof alom voor de koene ridders van de veiligheid, die van de intieme bedstede werden weggeplukt. Maar wanneer diezelfde ridders met hun dik opgespaarde compensatiedagen des zomers zuidwaarts trekken of nog 'rap een bouwke mee doornemen' met hun broer-aannemer zit de bewonderende BRT-ploeg hen niet op de hielen. De idealisten! Zo ook wordt het onderwijzend personeel elk jaar tussen 20 en 30 juni 'overrompeld' door een onoverzichtelijke brok werk. Met deze 10 dagen op zak voelt het corps zich gewapend tegen elke vorm van kritiek op haar eindeloze zee van verlof. De burger weet wel beter. Wat in dit kadertje staat is namelijk altijd een beetje lulkoek, handelend over de inhoud of het randgebeuren van DHM. Zo handelde het stukje 'Sandra Kim' uiteraard niet over Sandra Kim, maar over hoe rechtschapen wij wel zijn. Geen lokkers, geen fantasie. Wel goed gedocumenteerde waarheid dus. Natuurlijk was deze misvorm vooral onze eigen schuld, want op de originele kopij werd te weinig uitgelegd over de wijze waarop het er moest staan. Nostra Culpa! Ook op bladzijde 3 liep het reeds behoorlijk uit de hand. Bij het interview met Zuster Veronique werden de vragen zo groot afgedrukt dat de lezer zich ging afvragen of ze misschien geroepen werden tegen een hardhorige. Dat het in de vormgevende wereld echter niet overal hemel en beeldekes is moge ook blijken uit de vernieuwde Raiffeisenkas-naam, CERA. Het opperhoofd van het Belgische design, Paul Ibou, mocht een mooi honorarium opstrijken voor de miskleun van de eeuw (De BB-bank-crash van de jaren '30 buiten beschouwing gelaten). Het nog steeds voortreffelijke logo werd voorzien van een dusdanig schraal lettertype dat elke verhouding zoek is. De verlichte boeren van Leuven hebben natuur lijk geknikt, want opperuil lbou heeft gesproken. Neen, boosheid overvalt mij niet bij drie februari-nummers, een maandblad dat 'gazet' heet of een TGV-artikeltje dat als aprilgrap de mist ingaat. Neen, maar wel wanneer het intrinsieke leesgenot verloren gaat omdat het er 'zomaar' staat, vormeloos en zonder houvast. Dat geldt ook voor het zwarte blokje hier achteraan zodat U weet dat het afgelopen is. Uit. Na!

De laatste dag(en)

Nadat de KAV (arbeidende vrouwen, jawel, die bestaan!) verleden jaar de kat de bel aanbonden door langs de nationale pers de vroegtijdige stopzetting van het schooljaar aan te klagen, vond Coens het nodig dit jaar de puntjes op de i te zetten. De schooldirekties werden bezworen zich tot op de laatste dag over de haast ontwortelde jeugd te ontfermen. Nu valt 30juni1986 toevallig op de maandag waarop velen, 'ons corps' incluis, zich reeds aan verre horizoriten zouden willen bevinden. Een kleine enquete leert dat slechts 2 scholen zich radikaal aan de voorgeschreven maatregel houden: de Rij ksschool aan de Gr. Elisabethlaan (waarvoor die dag de bus- en maaltijddiensten reeds besteld zijn) en het Technisch Instituut van het Spijker dat op die dag de rapporten uitreikt tot 4 uur. De andere scholen kozen voor één van de twee andere oplossingen: zaterdag en/of 2 halve woensdagen. Het Spijker (humaniora), het Klein Seminarie (middelbaar), Vito en Tuinbouwschool

hebben 2 halve woensdagen 'gewerkt' en kunnen daarom op vrijdag reeds afronden. Zaterdagvoormiddag staat het lerarencorps echter hier en daar paraat om de ouders te woord te staan. Daar de leerlingen op vrijdag hun rapport ontvangen is het de vraag hoevelen er echter op hun stappen zullen terugkeren met de ouders aan de hand om tekst en uitleg te vragen. Voordeel daarentegen is dat de 'uitwerkende mens' geen vrijaf moet nemen. En dat daarenboven iedereen eens rustig een en ander een avondje heeft kunnen bekijken. De diverse gemeentescholen en Vrije lagere scholen hebben in onderling akkoord besloten de maandag naar zaterdagvoormiddag te verplaatsen en dan de klassieke plechtigheden (uitdelen van de boeken en rapporten te houden. Behalve te Meerle en Meerseldreef waar ook de 2 halve woensdagen als joker werden ingezet. De kleuterklassen volgen meestal de 'grotere' school waar ze bij horen maar zijn verder hondstrouw doende tot de laatste minuut (tekening sorteren, in mapjes doen ). Verlofpikkerij is in deze onderschatte groep trouwens nooit een sport geweest. ... )

...

Wat niet gezegd kan worden...

van de middelbare afdelingen. Daar wordt de jeugd van enkele dagen tot een volle week voor de eindmeet naar huis gestuurd, terwijl 'het corps' zich collectief verschuilt achter deliberaties en rapporten invullen. Iedereen (nu ja, iedereen) weet echter dat deze taak enkel op een relatief klein gedeelte onder hen neerkomt. Leraars met kleine of praktische vakken (die daarenboven geen klastitularis zijn) staan op dat moment misschien reeds in overall hun tuin reisklaar te maken. De laatste dag mag dan op papier in orde zijn, bij de laatste week denken wij... amahoela! (L.V.R.)

P.S: Eventuele reacties op dit Smaadschrift kunnen pas verwerkt worden in ons septenibernummer. Uw smaadschrijver neemt enkele dagen verlof wanneer het augustusnummer in elkaar gestoken wordt.

Op 30 juli, als vele vakantiekoffers weeral zijn uitgepakt en het bruin zich voorgoed heeft vastgezet, verschijnt de volgende Maand. Medeschrijvers, let op uw zaak: op 20 juli verwachten wij uw kopij in onze bus.


urouw in de moond Schuim wordt bier als ge maar lang genoeg wacht... Wellicht heel mannelijk Hoogstraten is er ooit wel eens over de vloer geweest. Was het niet om de meisjes véôr de toog, dan minstens voor die erachter: Maria en haar dochter Annie. Met Maria, 78 jaar en eigenares van de Roma, voerden we dit boeiend - want betrokken - gesprek. Annie tapte regelmatig een glaasje mee en was met haar frisse verschijning een niet te onderschatten trekpleister voor vele jonge Hoogstraatse helden van weleer. Café Roma, dat nu door Gust en Liliane wordt uitgebaat, telt reeds vijftig lentes (een café wordt nooit oud). Twaalf jaar geleden ging Maria Martens-De Koninck met welverdiende rust. Over datgene waar ze met niet geringe fierheid, het beste kan praten: haar café en het wel en wee uit de tijd van toen, spraken we met 'Maria van Koobkes'. Ze stond voor één keer nog eens achter de toog en Annie hielp een handje. Tuut zei de casette en Maria vertok Maria de Koninck

Van 'Prinsenhof' tot 'Wachtzaal' Maria, de meeste mensen kennen je als 'Maria van Koobkes'. Vertel eens over je afkomst en hoe je in het vak bent verzeild geraakt? Maria: Eigenlijk ben ik Antwerpse van geboorte maar toen ik een half jaar was in 1908, verhuisden we naar de Gelmeistraat in Hoogstraten waar vader (Jacob = Koobke) het café 'Prinsenhof' opende (nu DiscoBelI). Je mag wel zeggen dat ik erin ben opgegroeid. Pas op, mijn vader deed vanalles hoor: hij was ook schoenmaker, duivenmelker - hij stichtte in 1919 de duivenclub 'De Zwaluw' (gedurende de oorlog van 14-18 mochten er geen duiven vliegen). Ik begon later, op aanraden van postrneester Peeters, met een cinemazaal. Vanaf mijn elfde hielp ik met vader de duiven inkorven, ik verkocht crème-glace op het voetbaiplein, ik stond met een orgel op de markt in Holland en uiteraard hielp ik ook in 't café. In die tijd kostte een bokske (fluitje) 90 centiemen en de limonade verkochten we in flesjes met een knikker in de fleshals die je er eerst moest induwen om te kunnen drinken. Ook een 'borreltje groenen' (pepermuntjes) was toen erg in trek en kostte 25 centiemen.

en al, tot op de grond afgebrand. Wij hebben toen een tijd bij iemand in de kelder gewoond. Rond die tijd zijn we ook ons zevenjarig dochtertje Magda verloren. In 1951 stierf mijn man die als verpleger in Wortelkolonie werkte. Ik heb een ellendige tijd doorgemaakt! Toen de oorlog voorbij was hebben we onze zaak heropgebouwd, de nieuwe café kreeg de naam 'Wachtzaal' omdat we vlakbij de tramhalte woonden. De cinema herbeginnen, dat was een heel ander paar mouwen. ik kreeg nogal wat tegenwerking van deken Thirion en Lauwereys. Ik ben toen verschillende keren in Brussel geweest om er mijn zaak te bepleiten en uiteindelijk lukte hei.

Toen je in 1956 nog eens verbouwde, werd het definitief 'Roma'. Naar het schijnt trok

Wanneer ben je naar de Vrijheid verhuisd? Maria: In 1936, het jaar waarin ik trouwde, kochten we op de Vrijheid het huis van Jules Houtekier, naast dat van de juge (nu Gravin Elisabethlaan). We verbouwden het huis en het café heette 'De Pelikaan'. Er was ook een groentewinkeltje bij. Het moet zo rond 1938 geweest zijn dat we onze cinema 'Roma' bouwden.

En toen kwam de oorlog... Maria: Ja, en toen werd het een tijd stil, alle jongens werden meegenomen. Ook mijn broer Vic werd in 1944 door de Duitsers opgepakt. We hebben hem nooit meer teruggezien, hij stierf in het koncentratiekamp van Büchenwald. Dat was een zware klap voor mij en mijn ouders. Een halfjaar later, toen de Duitsers in hun aftocht de toren bombardeerden is heel onze zaak, met cinemazaal

de mensen op café gingen. Na elke mis liep het hier vol. Ook de duiventiefhebbers waren er elke week, maar die brachten dan soms wel hun vrouw mee. En 's namiddags het jonge volk hè, vooral boerejongens die over de paarden kwamen praten met elkaar. Maria: Met de autoles was hier ook altijd veel volk. Dan ging het gordijn dicht, maar als de les voorbij was hingen ze allemaal aan de toog... voor ons Annie hé! Annie: Ook de studenten van het Seminarie kwamen wel eens langs vôôr ze naar huis mochten of vôérdat ze binnen moesten. Die gingen er ferm tegenaan, zelle! Ik heb eens horen vertellen dat diegenen die te lang blijven hangen waren, voor straf een brief naar huis moesten scshrijven met daarin: 'Het was niet voor de pint, maar voor het lieve kind'. De laatstejaars (retorika) mochten de avond voör hun Rome-reis ook nog eens iets gaan drinken, maar dat was gewoonlijk kort en hevig, met alle gevolgen vandien 's anderendaags in de bus!

Vijftig jaar ROMA. Waar de eerste jukebox stond, waar Los Cos zijn triomfen vier de en Annie lachte...

Niet voor de pint maar voor het lieve kind Hoe zag het uitgangsleven er in die naoorlogse tijd uit? Maria: Dat was heel anders dan nu. Toen gingen vooral de mannen pinten pakken, hè. Er werd veel meer gedronken dan tegenwoordig. De mensen hadden meer geld om uit te gaan, denk ik. Er waren ook meer zatlappen dan nu. Annie: Waarschijnlijk omdat ze toen nog niet zo dikwijls uitgingen als nu. En als ze dan toch eens op stap gingen, deden ze dat dan ook goed. 't Was vooral 's zondags dat

vooral de juke-box veel volk? Maria: Ja, ik denk trouwens dat we de eerste waren die een juke-box hadden. En vooral de mooie klank die hij gaf bracht mensen van heinde en verre naar hier. Maar het is allemaal niet zo gemakkelijk verlopen hoor! Wij durfden eerst nog geen juke-box zetten omdat we dachten dat het seminarie ertegen was. En daar hadden we toch nogal wat klandiese van hè!

Waar geen volk is, moeten ze'r geen buitenzetten Je stond bekend als goede zakenvrouw, één die haar mannetje kon staan. Had je dan in dit specifiek mannelijke wereldje nooit schrik. Stond er een buitenwipper achter het gordijn of volgde je snelkursus zelfverdediging voor vrouwen? Maria: Niks van, geen buitenwipper, die had ik niet nodig. Als ze het echt wat te bont maakten zei ik: 'Genoeg gezeverd hier, aan de deur!' Als ze daar op een ander mee lachten zei ik: 'Waar geen volk is moeten ze er


ook geen buiten zetten', en dan zwegen ze wel. Ik kon mijn plan goed trekken zelle, maar 'k heb eigenlijk nooit veel last gehad met mijn klanten. Ze waren vrijgevig en ik accepteerde dat. Als ze vroegen om ze 'nog eens vol te doen' pakte ik altijd eerst dat pintje waar nog het meest inzat, daar had ik natuurlijk het meeste profijt aan. Je hebt toch niet altijd alles alleen moeten doen? Maria: Neenee, ik heb in die tijd wel zeker twintig meisjes in dienst gehad denk ik. En daar kwamen de jonge mannen op af hè. Ha ja, geen meisjes, geen volk, hè! En mijn dochter Annie natuurlijk, die heeft me altijd goed geholpen. Annie: Ik hielp al van mijn 14 jaar. Ik herinner me nog goed dat de tram hier voor de deur stopte. Dan moest ik van moeder met een mandje met ijskreem en snoep, want dat verkochten wij ook, de tram op, en daar zat veel volk in, hoor! Maria: Mijn zoon Vic, die veel jonger was, had vooral interesse voor de film. Toen Miileke Spaan er na 15 jaar mee ophield heeft Vic die job tijdelijk overgenomen. Naast de filmzaal had je ook een danszaal (boven) waar op zondagavond het wekelijks bal doorging. Annie: Eigenlijk is dat nooit echt goed van de grond gekomen, we zaten daarvoor in een nogal moeilijke tijd, de zogenaamde overgangsjaren. De oudere generatie kwam nog wel maar voor de jongeren was er stilaan overal wat te doen, en die zochten hun vertier elders. Naar het schijnt zou Ferre Grignard hier ooit in zijn glorietijd opgetreden hebben. Maria: Jaja, Ferre Grignard ben ik destijds zelf met ons Annie gaan opzoeken in de Muze te Antwerpen om hem zogezegd te huren hè! Maar hier zijn nog andere bekenden geweest hoor: Bobbejaan Schoepen, Helma en Selma, Jean Walter, Kitty Prince, Bob Scholte, Chareltje Jansen, Louis Staal, maar die verzorgden eigenlijk meer de bonte avonden die in de filmzaal werden gehouden. Met zo'n avond stond soms heel dc Vrijheid vol auto's. Maar we hadden toen gelukkig nog geen concurrentie van de T.V. Los Camarados heeft hier ooit veel bals gespeeld. Die mannen waren zo populair, dat we bij die gelegenheid de jeugd onder de 18 jaar ook binnenlieten, alhoewel dat in feite niet mocht. Een bal inrichten, dat durfde in die tijd iedereen nog niet hoor! Toen je twaalf jaar geleden op pensioen ging, viel je zowat van het ene uiterste (veel

Nog niets veranderd: Ma,ia en Annie van de Roina.

drukte, hard werken) in het andere. Je had toen al een erg bewogen leven achter de rug. Viel het je niet zwaar om zo ineens alleen te staan, uwe babbel te moeten missen? Maria: Oh ja, ik heb heel veel heimwee gehad, in 't begin moest ik toch regelmatig eens in het café binnenspringen. Maar ik ben toch blij dat ik hier kan wonen, in mijn eigen huis overal dichtbij, en ik heb hier via mijn loge een mooi uitzicht op de Vrijheid. Ik zie nog alle dagen mijn klanten af en aan gaan. Ik zie de mensen uit de kerk komen. En ik heb goede huurders: Gust en Liliane in 't café en Marc en Kris in de frituur. Ik ben ho nten t

Uit hei grijze verleden: 1 ei re Grignard op het podium van de Roina.

Grensoverschrijdend schieten Het is een zeldzaam iets als een vereniging hier te lande zijn aktiviteiten uitbreidt tot over de Nederlandse grens. Al wat zoal in groepsverband gepresteerd wordt: biljarten, wielrennen, met de duiven spelen, kaart spelen, sjotten... het eindigt allemaal aan de grens. Zo niet de gildebroeders die van het schieten hun hobby maken. Eind mei en begin juni kwamen die van de Sint Jorisgilde in Rijsbergen bij elkaar om samen met hun broeders uit Sprundel en Castelré, hun pijlen te richten op hetzelfde doel. Ze waren

met 227 man en er werden verschillende wedstrijden gespeeld. Uit de lange lijst van namen pikken we de eerste uit. In de erecategorie betwistten 80 schutters de ereprijs en Willy Van Hasselt veroverde de 6 rozen. Na hem kwamen Wim Bastiaansen, Stan Van Aert, Piet Adriaensen, Lon Van den Bossche. In categorie A schoot André Sterkens 5 rozen; hij werd gevolgd door Jan Van Hasseit, Karel Sijsmans, Neel Strijbos en Alfons Douenburg. 65 schutters waren ingeschreven in cat. B en daar verdiende Adri

Annie: Soms rijdt ze met mij eens naar familie en kennissen en anders krijgt ze wel eens een vriendin op de koffie of ze gaat er een waridelingske mee doen. Maria: Ik heb in mijn leven hard genoeg gewerkt, 't was me misschien niet altijd gegund maar we hebben ooit drukke tijden gehad. Annie: Met H. Bloed gingen wij 's morgens slapen als de kuisvrouwen hun werk gedaan hadden. En een paar uur later stond er weeral volk, van na de eerste missen, allemaal voor een koffie. Maria: Ja, en ons Annie had ook haar werk wel met haar gezin. We hebben schoon herinneringen aan die tijd. Ik ben er fier op, ik heb er tenslotte 35 jaar als vrouw alleen voor gestaan en dat kan toch tellen, hé! Ik heb ondanks mijn tegenslagen toch altijd een goede zaak en goede klanten gehad. Vijfentwintig jaar in de Gelmeistraat en vijf tig jaar in de Roma. En ofschoon Maria en Annie onmogelijk het gehele Romavat voor ons konden leegtappen, zijn we met dit verhaal toch een flink stuk op weg geweest. De rest fantaseren we er wel bij of om met Maria's eigen woorden te besluiten: 'Schuim wordt bier, als ge maar geduld hebt'. 'Fantasie' bedoelde Maria waarschijnlijk .

Vermeiren 6 rozen. Eddy Geerts, Gerry Dockx, Fons Janssens en Marc Verschuren volgden hem op de voet. Tenslotte kwamen de dames aan de beurt; zij waren met 14 en de besten onder hen heten: Els Van der Vloet, Jeanine Martens en Katrien van Bel. Ook de gilden werden op een rij gezet naargelang hun schutters-kwaliteiten. Daar bleken Loenhout en Meerle de besten te zijn met 206 punten, gevolgd door Meer (203), Hoogstraten (202), Rijsbergen (198), Sprundcl (197), Castelré (196), Minderhout (194) en tenslotte Wortel (193)


ONS miniDOSSIER

Vreemd! 011ander, Bollander Inleiding Hoe staan wij in een kleine dorpsgemeenschap tegenover al wat vreemd is? In dit minidossier zuilen we daarop aan de hand van enkele voorbeelden ingaan.

Hoe kijken wij tegen de vreemdeling aan? De eerste vingeroefingen in racisme konden we op 6-jarige leeftijd reeds opdoen door een Nederlander die zich over de grens waagde '011ander, bollander, keiskop!' na te roepen of 'Sproetekop!'. Of nog enkele fraaie uitroepen die we hier niet kunnen afdrukken (dit is tenslotte Smaadschrift niet). Er zijn zelfs Nederlanders die het wagen naar België te komen wonen. Omdat ze met een Belg(ische) trouwen of om fiscale redenen. Maar soms zelfs omdat ze het gewoon zo willen. We gingen eens op bezoek bij een Nederlander die sinds 1958 'zomaar' bij ons woont en zich op zijn best heeft weten te integreren. Toch verraadt zijn naam zijn afkomst nog: dhr. Hendricus C. F. Schaffels-Stoop (52 jaar). DHM: Een echte Hollander? Henri Schaffels: Oh la! Ik ben geen Hollander, maar een Brabander. Dat is een groot verschil.

Na de oorlog, ik zat in het 6de studiejaar, mochten er een paar jongens met Caritas op adem komen in Engeland, Frankrijk of in België. Ik was nogal een pips en sprietig manneke en mocht mee. Zo ben ik terecht gekomen in West Vlaanderen bij professor Gyselen, de huidige directeur van Pellenberg, waar ik enkele maanden in het gezin heb doorgebracht. Met die man heb ik trouwens altijd goede contacten blijven hebben. DHM: U bent nog maar 13 jaar, schiet U even op. Henri Schaffels: Goed. Ik heb gewoon school gelopen. Voor instrumentenmaker geleerd en bij een opticien terecht gekomen. Ik was toen 18 jaar en heb 17 jaar in die branche bewerkt. Uiteindelijk ben ik in zie-

Niet zo 'n Calvinistisch hoog model maar dc witte spat lap ontbreekt niet. Hoewel dat hedentendage niet meer voor zo 'ii morele afscheiding zorgt. kenhuis Klokkenberg beland, waar ik iets meer kon verdienen. DHM: U woont nog niet in België. Henri Schaffels: Ja, wij zijn gehuwd in 1958, maar voor we huwden fietsten we regelmatig hier rond in Meersel Dreef. We vonden toen hier een knots van een huis voor 800 Fr in de maand. In Nederland was er toen al woningnood, dus besloten wij er te wonen. Daarna woonden we nog eens 7 jaar rechtover de winkel van Anneke Bruy goms. Later hebben we nog even gehuurd en uiteindelijk konden we hier in de Dalwijk met de Kleine Landeigendom een eigen woning verwerven. DHM: Wat is het verschil tussen een Hollander en een Brabander? Henri Schaffels: Ja, dat is een heel andere

DHM: (bandopnemer): Klik! Henri Schaffels: Een oom van mij is eens gaan puzzelen en kwam tot de vaststelling dat de Schat tels' uit Duitsland, mogelijk uit Denemarken stammen, toen nog Schaffels geschreven. In Antwerpen heeft rond de eeuwwisseling ook een Hendrik Schaefels gewoond, clie schilder was. Mijn voorouders en ikzelf zijn afkomstig van Prinsenhage, naast Breda. DHM: Nog maar weinig redenen om in België te komen wonen. Henri Shaffels: Toen ik 6 jaar was ben ik, hij hei uitbreken van de oorlog, met mijn ouders en broers helemaal te voet naar Hoogstraten gelopen. Breda moest ontruimd worden en alles vluchtte naar Hoogstraten. We hebben daar toen geslapen in Het Convent, dat nu op invallen staat. We trokken verder naar Antwerpen en daarna terug naar huis met de bus, er was niks gebeurd.

lees verder pag. 6


mentaliteit. Ik heb het net nog ondervonden. U hebt gezien dat onze woning te koop staat, wij gaan misschien mettertijd in de K.Boomstraat wonen. Wel, ik heb kandidaat-kopers gehad van Rotterdam (Hollanders dus, nvdr). Geen rooie cent, hè, maar zo'n bek, en agressief! Ik filosofeer wel eens en dan denk ik, in 1830 hadden ze Zeeuws Vlaanderen en alles onder de Moerdijk samen met het huidige Vlaanderen België moeten maken. Dân hadden we tenminste een land gehad met één mentaliteit. DHM: Bij Holland - België, wat bent U dan? Henri Schaffels: Eerder Belg. Ik kijk bijvoorbeeld nooit naar de Nederlandse zeilders. Mijn vrouw wel. Als ik naar de radio luister is dat vrijwel altijd BRT 2, soms Hilversum 4. Lutgarde Sirnoens, De Eerste Dag, jaa, die liggen mij beter. Die muziek is niet zo hârd! Voor de verjaardag van mijn vrouw heb ik laatst nog een plaat gekocht van Louis Neefs. DHM: Nederlanders zijn toch gierig, geef toe! Henri Schaffels: Neen, dat vind ik niet. Een Nederlander wil gemakkelijker meedoen aan een actie, bijvoorbeeld. In België wordt daar toch rapper over gezeurd. Als mijn vrouw rondgaat met lotjes voor het Rode Kruis hier in de wijk, dan zijn het toch de Nederlanders die het gemakkelijkste geven. Maar als ikzelf aan de deur toch eens iets weiger, dan krijg je toch die reactie van: die gierige Hollander toch.

Na de zege, Onze voetbalreporters - en zeker die van H V V - waren blijkbaar zo door de feest vreugde overmand dat zij geen verslag meer konden uitbrengen van de grootse feestelijkheden die

V

r

11 1w

L Iii ç'cllolcn en symnpathisanten: eerst naar cle toesp/ auA

11

dii,

daad

i (/ 1

DHM: Heeft uw zoon, toen hij klein was nooit opmerkingen gehad, zo van: Hollander! Frank, de zoon, gehuwd met een echte Bel gische, is toevallig thuis en wordt er als levend bewijs aangevoerd.

Frank: Neen helemaal niet. Maar ik ben dan ook van de tweede generatie. En omdat ik mijn Nederlandse tongval volledig verloren heb bleven dergelijke opmerkingen wel uit. Frank gemneenieschool, Klein Seminarie, Si Pieter Turnhout, Univ.), spreekt inderdaad zuiver 'Vlaams', rollende 'r' incluis. Mevr. Staffels, geboren Sloop, heeft daarentegen haar nederlandse taal niet 'vervlaamst' wat haar in de winkel soms de vraag: 'Met nederlands geld, mevrouw?' oplevert. Als het voor zijn werk zo zou uitdraaien zou Frank zich eventueel wel tot Belg laten naturaliseren. Een voordeel is echter wel dat hij, in België wonend, in geen van beide landen legerdienst moet doen. Dat geldt tot 26 jaar. Frank is 27 en dus over die meet maar dat is op zich nooit een reden geweest.

DHM: Als U in de K.Boomstraat een nieuwe woning gaat bouwen, draaien de ramen dan naar binnen of naar buiten? Henri Schaffels: Oh, daar hebben we niet bij stilgestaan. Maar ramen die naar buiten draaien zijn toch praktischer, vind ik. Om ze te wassen, voor de gordijnen en zo. DHM: Waar betaalt U belastingen?. Henri Schaffels: Wij betalen hier belastingen. Wij zijn nog van de oude garde. bij ons nederlandse loon zit nog de loonbelasting, die we dan hier op het einde van het jaar moeten afdragen. Na '70 is dat veranderd, want Nederland ging inzien dat er teveel vluchtelingen waren. Maar diegenen die in het oude systeem zaten mochten dat behouden. Dat is wel opletten want op het laatste

De afgevaardigde van kultuurminister De Wael had een beker mmmce naar l -Joogstraten gebracht die hij aan de burgemeester ter hand stelde en die vervolgens aan H V V-voorzitter Jansen werd doorgegeven.

van het jaar moeten die er ineens terugzijn. Maar bij ons is dat geen probleem, daar zit mijn minister van financiën (wijst naar zijn vrouw), dus dat zit goed. Toen wij trouwden stond de gulden 13 Fr, nu bijna 20. Dus verdienen we nu eigenlijk meer. Mijn collegas spotten wel eens van: 'Jullie worden slapend rijk'. DHM: U bent secretaris van Het Rode Kruis, Meerle? 'Een verregaande vorm van integratie, geef toe', grapt Frank.

Henri Schaffels: Dat doe ik graag. En ik hoop dat ik dat kan blijven doen, zelfs al wonen we in Hoogstraten. DHM: (bandopnemer): Kijk. Uit mijn geheugen put ik nog dat Dhr. Schaffels een gloeiende hekel heeft aan die

Nederlanders die elke zin beginnen met: 'No ii, Dat Frank, bij het huren van een gaskachel, 3000 Fr waarborg moest betalen omdat hij een buitenlander was. Toen zijn vrouw opmerkte dat zij Belgische was verviel meteen die verplichting. Dat ik gretig 2 pilsjes gedronken en één Bastos gerookt heb op kosten van de gastvrije familie Schaffels-Stoops. Ik moet mijn stamnboomn dringend nakijken of er geen 'Hollander' in huist

- er in België 75000 Nederlanders wonen (waarvan 8000 jonger dan 21 jaar - er in groot Hoogstraten 1377 Nederlanders wonen. Dat is bijna 1 op 10 inwoners. De helft onder hen woont in Meer of Meerle (Meerseldreef) Lii


de

f0

HVV had ingericht om zijn overwinning te vieren. Zo niet onze wakkere fotograaf die op 25 mei in het stadhuis aanwezig was toen de felicitaties werden uitgedeeld.

Verzamelen is ook een kunst

Gelukgewenst, trainer Herman Fransen.

Lc'ii ,nluiII

t'c',i s! Ijiiung - van hei Ininisierie

K.V.G.-kampbegeleiders

Een ander kamp... Een kampsfeer is een zalige sfeer en voor velen roept het mooie herinneringen op. Misschien wil je nog wel eens op kamp? Het kampkomitee van K.V.G.-Turnhout geeft je die mogelijkheid. Wij zoeken namelijk nog begeleiders voor het kamp-1986 van 4 t/in 14 augustus in Bornem. Het kampkomitee van K.V.G.-Turnhout richt kampen in voor licht en matig mentaal gehandicapte kinderen tot 15 jaar. Nu schrik je misschien, je wil wel graag op kamp als

begeleider maar het woord gehandicapte geeft je rare gedachten. Deze reden is ongegrond. Er is maar een zeer klein verschit tussen een kinderkanip met validen en minder-validen. Het vraagt enkel iets meer aandacht en een beetje meer verzorging. Maar je krijgt enorm veel vriendschap en genegenheid terug voor je inzet. Alles gebeurt spontaan, je zal merken dat het geen geforceerde inzet is. Je hoeft geen ervaring of monitorsbrevet te hebben. K.V.G. werkt al jaren aan de integratie van de minder-validen en wil de beweging dan ook helemaal opentrekken. Heb je interesse, neem dan kontakt op met: Cis Van den Heuvel, Tempeistraat 6, 2340 Beerse, telefoon: 014-61.49.26

Van 27juni tot en met 24 augustus is in de Warande in Turnhout een merkwaardige tentoonstelling te zien. Mensen die op hun eentje en vaak zonder dat iemand er iets van weet, allerhande dingen verzamelen, laten die nu eens zien aan hei grote publiek. Een greep uit de collecties: oud apothekersmnateriaal, oude hou/blazers, zeldzame schrijfmachines, wij water vaatjes, eierdopjes... Misschien een reden om tijdens de vakantie eens Turnhout aan te doen. Evenals Hoogsiraten een parel van de Kern pen...

.

7


100.000 Hectaren ruilverkaveling in Vlaanderen Ruilverkaveling in Meer

&

Meerle

Het ruilverkavelingsprojekt in de gemeente Hoogstraten bestaat uit de 'ruilverkavelingMeer' en de 'ruilverkaveling-Meerle'. Deie twee ruilverkavelingen 'vormen het oostelijk deel van een groter geheel. In het westen, in de gemeente Wuustwezel, heeft men de 'ruilverkaveling-Loenhout' en de 'ruilverkaveling-Wuustwezel'. De ruilverkavelingen Loenhout, Wuustwezel en Meer, met een gezamenlijke oppervlakte van 8.366 ha werden reeds beëindigd. Met de afwerking van het vierde deel, de ruilverkaveling-Meerle, had men in Vlaanderen nu 100.000 hectaren in ruilverkaveling. Deze feiten vormden de aanleiding tot een plechtige viering op vrijdag 30 mei in de veiling der Kempen te Hoogstraten.

\

.

.-

\ ' ,

Zk

-

\ •::

\

,

,1 .

S

T

!Pt .

aste

op vrijdag 30 mei waren alle stoelen jn defeestzaal van de Vei/i,i der kLnlpe/? le LJoo°traten bezet door de talrijke genodigden voor de plechtige viering van 100. 000 hectaren ruilverkaveling in Vlaanderen en de ondertekening van de ruilverkavelingsakte-Meerle. Op de achtergrond ziet men nog een deel van de tentoonstelling over de ruilverkaveling - die daarna nog tot eind-juni kan bezocht worden in de raadskelder van het stadhuis van Hoogst raten.

Van Gingelom tot Meerle Omstreeks 15 uur waren alle stoelen in de feestzaal van de Hoogstraatse veiling bezet met vele ere-gasten en genodigden voor de viering van 100.000 hectaren ruilverkaveling in Vlaanderen en de ondertekening van de ruilverkavelingsakte-Meerle op vrijdag 30 mei. Met zeven sprekers op het podium en nog een spreker uit de zaal was dit wel een indrukwekkende en lange academische zitting. Ruim twee uur mochten de aanwezigen luisteren naar het wel en wee van het ruilverkavelingsprojekt. Wim .Janssens, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Veiling der Kempen, verwelkomde alle aanwezigen en opende hiermede de feestelijke zitting. Het moet vandaag wel een heel bijzondere dag zijn, aldus de voorzitter, want ik kan mij niet herinneren dat er ooit drie regeringsieden in Hoogstraten geweest zijn op dezelfde dag voor dezelfde bijeenkomst. Daarom een extra woord van welkom voor de vele Pauls: Straatssecretaris Paul De Keersmaeker en de Gemeenschapsministers Paul Akkermans en Paul Deprez. De volgende spreker was de vierde Paul, namelijk Paul Demeester, hoofdingenieur-directeur van de Nationale Landmaatschappij. Op een duidelijke en bondige wijze schetste hij het verloop van de ruilverkaveling in Meerle en beklemtoonde het belang van de ruilverkaveling in het algemeen. Tegenstanders van de ruilverkaveling maken,

volgens spreker, dikwijls een denkfout. De landbouwgrond in Vlaanderen is een schaars goed, het is de enige grondstof waarover we beschikken en we moeten deze koesteren, in goede conditie brengen en optimaal verzorgen. Daarna kwam Marcel Vanderbruggen, directeur van het Proefbedrijf der Noorderkempen, de betekenis van deze ruilverkaveling voor de tuinbouw even toelichten. Wil de door de ruilverkaveling geleverde investeringen, die voor Hoogstraten honderden miljoenen bedragen, optimaal kunnen renderen, dan is een goede coördinatie blijvend noodzakelijk tussen de belanghebbenden. In dit geval zijn dat de agrarische sektor, het gemeentebestuur en de wateringBeneden-Mark. Hij hoopt dat men de 'drainage' als sluitstuk nog zal kunnen realiseren, Geef aan Hoogstraten de kans om deze karwei af te maken en de tuinbouw zal in deze opdracht zijn taak naar behoren vervullen, besloot spreker. Jaak Huybrechts, voorzitter van de Landelijke Raad gemeente Hoogstraten, dankte allen die dit ruilverkavelingsprojekt hebben helpen realiseren. Als blijk van erkentelijkheid werden typische streekprodukten aangeboden aan minister Paul Akkermans, directeur Paul de Meester, volksvertegenwoordiger René Peeters en aan senator Jos De Serannoo. Als vijfde spreker kwam René Dingenen, voorzitter, de werking van het Comité en de Commissie van Advies van de ruilverkave-

ling Meerle uitleggen. Fiji bek1emtoond o.a. de zorg voor de 'landschappelijke'. De bdangrijke landschapsstrukturenzijn gebruikt als onderbouw voor de uitwerking van de herverkavelingsstudie. Verder zijn er 3.011 bomen en 2.310 stuks bosgoed geplant. De erfbeplanting werd gestimuleerd. Om een aangename verkenning van de mooiste gedeeltenvan de oude Markt en tevens van de vernieuwde rivier mogelijk te maken is er gezorgd voor een 6 km lange wandelweg. Daarna werden door de Staatssecretaris voor Landbouw, Paul De Keersmaeker, de landbouweretekens Iste klas uitgereikt aan de verschillende leden van de Commissies van Advies van de ruilverkaveling Meer en Meerle. De Staatssecretaris dankte al deze mensen voor hun inzet en sprak nog even over de zware kosten van de Europese landDankzij de ruLrka' eling moeten we onze landbouwproduktie kunnen variëren en aanpassen aan de markt. Innovatie, kwaliteitsverbetering en vermindering van de produktiekosten zijn hier de skutL1wuuiJ1I Vuur du uiiiiiiddelijkc toeGermain T'Jonck, Directeur-Generaal van de Nationale Landmaatschappij, vertelde dan het verhaal van dc 100.000 hcctarcn ruilverkaveling in Vlaanderen. Deze geschiedenis begint in Gingelom, het eerste afgewerkte projekt, en vandaag staan we hier in de Noorderkempen. We zijn blij met het bereikte resultaat maar het is veel minder dan we gehoopt hadden te bereiken in deze jaren. De financiële middelen waren te beperkt en wij vrezen dat er in de toekomst nog minder geld ter beschikking zal zijn. Gelukkig is Meerle nog afgewerkt, het grootste projekt dat wij mochten verwezenlijken. De slotrede werd gehouden door Paul Deprei, Gemeenschapsminister van Externe Betrekkingen. Hij feliciteerde alle werkers van hoog tot laag maar bevestigde tevens ook dat men in de toekomst op minder geld zal kunnen rekenen. Allesomvattende ruilverkavelingsprojekten zullen mis. sc hien onmogelijk worden. Men zal erg selektief moeten zijn: ofwel de wegen verbeteren, ofwel de afwateringsproblemen oplossen, ofwel de kavels verbeteren, enz... m.a.w. voorrang voor de grootste prioriteiten. Hoe boeiend en interessant sommige uiteenzettingen ook waren, toch zullen de meeste aanwezigen wel tevreden geweest zijn dat men kon opstaan voor een bezoek aan de tentoonstelling 'Ruilverkaveling van Gingelom tot Meerle' die na deze zitting in de Veiling werd geopend. Tijdens de maand juni kan men deze goed gedocumenteerde tentoonstelling nog bezoeken in de raadskelder van het stadhuis van Hoogstraten. Vermoedelijk was aan de afgevaardigden van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten vereniging niet gevraagd om een toespraak te houden. Zij deelden hun standpunt mee in een persnota met als titel: Ruilverkaveling nam 100.000 hectaren natuur en landschap op de schop in Vlaanderen. Over deze en andere aspekten kunt u nog lezen in een volgende bijdrage. In dit artikel beperken we ons tot de officiële zitting, de voorgeschiedenis en situatie van de ruilverkaveling Meerle.


RUILVERKAVELING IN DE PROVINCIE ANTWERPEN ______

M Ol.RZOE MEERLE

IN tIITVOH

r

IA

LHOUT

0

0 TURP*lO

II BRAESAA

-

ÄN ..

1

t.

-

_=_=_,4_»

POEDERL

E4 MOL BALEN

LIE ONGERte

WULE

Ruilverkaveling in de gemeente Hoogstraten Situering en bodemgebruik De ruilverkaveling Meerle, met een oppervlakte van 3.465 ha, situeert zich in het noorden van de provincie Antwerpen, in de gemeente Hoogstraten, aan de rijksweg met Nederland. Deze ruilverkaveling in het noordoostelijk deel van de gemeente omvat 1.597 ha in Meer, 1.268 ha in Meerle en 600 ha in Minderhout. De naam-aanduiding 'Meerle' is dus erg relatief. Een groot gedeelte van dit projekt omvat jong ontgonnen heidegronden met typische weiden en open landschappen. Bij raadpleging van kaarten opgesteld door Ferarris in 1777, blijkt dat in de 18de eeuw het ruilverkavelingsgebied onder bos en heide lag en dat de kultuurgronden van toen zich situeerden rond de dorpskernen van Meer, Meerle, in de vallei van de Mark, rond de gehuchten van Heerle, Hal, KleinEyssel, Groot-Eyssel en Meersel-Dreef. Opvallend is dat de kultuurgronden van toen rond Meer, Meerle en Meersel-Dreef thans in grote mate voorbehouden zijn voor woonuitbreidingsgebieden. De bodem bestaat overwegend uit zand tot lemig zand.

De land- en tuinbouw stelde een steeds groter wordende waterloevoer vast als gevolg van de toegenomen geurbaniseerde oppervalakte. Overstromingen kwamen veelvuldig voor. Grote oppervalkten potentieel goede landbouwgronden waren onvoldoende ontwaterd door de ontoereikenheid van het waterlopen- en grachtenstelsel in het stroomgebied van de Mark. Het stroomgebied van de Mark is zeer vlak, het daalt van 30 meter (T.A.W.) in het zuidoosten tot 9 meter in het noorden. Plaatselijk is er vrij sterk ontwikkeld microreliëf dat zeer belangrijk is, vooral met betrekking tot de lokale waterhuishouding. Waterlopen als de Heerlese Loop, de Beek en de Gouwbergse Loop hebben een uitgesproken V-vormig ingesneden dal. De smalle insnijding kan 3 tot 4 meter diep zijn. Volgens de bodemkaart van het gebied, opgesteld door het Centrum voor Bodemkartering, zijn er naast enkele droge duingronden zeer grote oppervlakten die lijden aan wateroverlast. Bijna 40 0/o van het stroomgebied van de Mark is nat tot uiterst nat. De verharde wegen in het agrarisch gebied van de dorpen Meer en Meerle beperkten zich, behalve de verbindingen van de twee dorpskernen met de naburige dorpen, tot de

ontsluiting van de gehuchten Looi, Gestel, Eind, Zandberg, met de kern van het dorp Meer en het gehucht Oosteneind niet het centrum van Meerle. Sinds 1970 loopt doorheen deze ruilverkaveling de autosnelweg E19, Antwerpen-Breda. Deze ingreep verstoorde in belangrijke mate het grondgebruik en de ontwatering. De landbouw in de ruilverkaveling was oorspronkelijk georiënteerd op de melkveehouderij met de bijhorende ruwvoederwinning. Bij gebrek aan alternatieve werkgelegenheid buiten de landbouw in de streek werden de opvolgingsdruk en de rationalisatie binnen de landbouw opgevangen door de oprichting van bedrijven met arbeidsintensieve teelten (aardbeien en augurken) en nietgrondgebonden specialisaties zoals de varkenshouderij. Met instellingen als de plaatselijke Land- en Tuinbouwschool, het Proefbedrijf der Noorderkempen, de Veiling van Hoogstraten en diverse andere middelbare scholen heeft de streek sterke troeven in handen. De bestaande infrastruktuur van het gebied was echter niet aangepast aan de behoefte van de nieuwe intensieve bedrijfsvoering. Vanwege de agrarische sektor was de vraag naar ruilverkaveling in de streek van Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten dan ook zeer sterk uitgesproken als noodzakelijk sluitstuk voor de partiële reconversie van het gebied.


De milieubescherming had weliswaar grondige bezwaren. Zij beoordeelden een ruilverkaveling in de vallei van de Mark als een stap achteruit voor het landschap, de natuur en de geomorfologie. Een antwoord hierop kan misschien gegeven worden door het landschapsplan en verschillende maatregelen ten behoeve van natuur, landschap en recreatie. In een volgende bijdrage vertellen we u het verloop van deze ruilverkaveling!

oo

.

C

9)Jll

ZOEKERTJES

Een wassen Lievevrouwbeeltje onder stolp, wie zou dat niet willen bezitten? Duur, zegt u. Niet als u het zelf maakt en niet moeilijk als u over de juiste benodigheden beschikt. Alle toebehoren zijn te verkrijgen in BOEKETJE, Voort 23 in Meerle. Tel. 03-315.84.64. Open van 9-12 u. en 13-18 u. Zondag van 9.12 u. Dinsdag gesloten.•

Vallei van de Mark

uoüq Toen de betreurde John Lennon in de jaren zestig (ah, de sexties) het Beatlenummer 'Strawberry fields forever' schreef, moet hij ongetwijfeld Meer in gedachten gehad hebben. Waar anders kan hij immers zijn inspiratie gehaald hebben voor dit prachtige loflied op de Meerse vrucht bij uitstek: de aardbei. Het aardbeiseizoen is inderdaad weer in volle hevigheid losgebarsten in mijn kleine dorpje. Serres, plastieken tunnels en kappen, open veld.., er wordt geplukt tegen de hel en Mexico op. En daarna is het de beurt aan de augurken, want 'die waren vorig jaar goed aan prijs'. De Merenaar is een verwoed plukker, altijd geweest, want 'het is allemaal geld dat er aan hangt'. En tegen een dergelijke waarheid valt niet op te tornen, zeker in Meer niet IJ Toch is het begrip 'vakantie' hier niet onbekend. In de maanden juli en augustus zijn er steeds meer Merenaars die de lokroep van verre en exotische bestemmingen beantwoorden en het eigen dorpje inruilen voor een heet strand ergens in het zuiden, om dan enkele weken later als een bruinverbranci kieken terug in het bleke Meer te verschijnen. Vakantie, een magisch woord, maar het doet rare dingen met mensen

Deze vakantie zorgt er trouwens ook voor dat er erg weinig activiteiten gepland worden in juli en augustus. Er is natuurlijk Meermarkt, een vaste waarde, die zijn plaats opeist op de zondagen 6 juli en 3 augustus. Een unieke kans voor de thuisblijvers om eens een stapje in de wereld te zetten en een sociale babbel te maken l De KWB, nog zo'n vaste waarde, organiseert tijdens de maanden juli, augustus en september opnieuw haar jaarlijkse vakantiezoektocht. Het leuke is dat je zelf kan kiezen wanneer je deze zoektocht doet en hoe je hem doet (fiets of auto). Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij de diverse bestuursleden. Op 16augustus gaat men vissen op zee, of moet ik schrijven: makrelen uit zee trekken. Het KWB-fusietoernooi (voetbal en volley) wordt deze zomer door de Meerse afdeling ingericht op zaterdag 23 en zondag 24 augustus. En op zaterdag 30 augustus tenslotte gaan de K WB en KA Vleden op ontspanningsreis El VZW Mussenakker gaat ook op reis: op zondag 6 juli naar Werchter, om daar het plaatselijk rockfestival geluk te gaan wensen met zijn tiende verjaardag. Er staat nog meer op het Mussenprogramma: een drop-

Student, 17 j., zoekt kamer in Hoogstraten met ingang van nieuwe schooljaar. Tel. 00-3131-341862 (bellen na 18 u.)• ping, een barbecue, de Lesse-afdeling... maar precieze data ken ik niet, daarom kunnen belangstellenden best eens langslopen in het lokaal aan de Donckstraat El Tot slot nog een woordje over FC Meer. Zoals een bekend maandblad reeds meldde, huren de geelzwarten vanaf nu de gemeentepleinen aan de John Lijsenstraat. Zij zullen daar voortaan trainen, terwijl de kompetitiewedstrjden nog steeds op het vertouwde terrein zullen plaatsvinden, dat op die manier wat gespaard zal blijven en hopelijk daardoor haar grassprietjes wat langer zal kunnen behouden. Eind juli beginnen trouwens de trainingen van hel eerste elftal alweer, kwestie van geleidelijk de konditie op te bouwen voor het komende seizoen, dat erg spannend beloofd te worden in een totaal nieuwe reeks. Volgende maand is er geen 'Meer in Meer', omdat... wel, om het kort te maken, dat bruinverbrande kieken van daarstraks, tja, dat ben ik dus •

OPRIT & PARKING

TUININRICHTING

in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - welfsels - zand - grind - cement - enz.

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

. Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 10


Âi©tü Nu de Rode Duivels alweer een tijdje in 't land zijn en het stilaan juli wordt, laten we examens en werk enige tijd uit ons hoofd. Bouwverlof en zonnig weer leiden naar Wortel Kermis.E1 Over zonnig weer kan de KWB ook meepraten. Het meest zomerse weer dat men zich kan indenken viel hen te beurt bij de inrichting van het paapgooitornooi op zondag 15 juni jl. Niet minder dan 48 ploegen of 192 spelers namen delen aan dit prima ingericht tornooi. De eindstand was: 1) Maria; 2) Erwin Buys; 3) Gieren II; 4) Renders; 5) Beren I. Ook de Wortelse ploegen Rooimans 1, Landelijke Gilde, Meulders, en Pampa presteerden goed. EJ Begin juli nog even het ruitertornooi van de Paardenvrienden aankondigen. Op zondag 6 juli namelijk wordt dit evenement in Wortel ingericht. El De Landelijke Gilde gaat naar jaarlijkse gewoonte op jaarreis op donderdag 10 juli. E En dan het kermisprogramma. Dat start al op vrijdag 11 juli met een Kaartavond van de Sint Janskring. Zaterdag 12juli speelt de fanfare de kermis in en zijn er de gekende kermisbals met Stomping Fats (tent) en Radio Cosmos (Slot) zon-

u©®u dag 13 juli is de kermnishoogdag met vanaf 9 u. 30 de kermiswandeling van het Sportcomité. Dit jaar voert de wandeling naar het Land van To van Schelle in de omgeving van De Diep!. De tocht vertrekt aan de parochiezaal en op het eindpunt is een plechtigheid voorzien en worden weer de fratsen en het leven van Ti van Schelle uit de doeken gedaan. L Ook de duivenmaatschappij De Witpen viert de kermis met een ereprijskamp, Zowel op zondag 13juli als op zondag 20 juli wordt deze kermisviucht ingericht. In de namiddag gaan jonge ouders met jonge kinderen naar de foor. Iets oudere kinderen gaan alleen naar de foor en nog wat oudere pubers zullen te vinden zijn in de tent of in 't Slot bij Dead System. Buiten 't Slot vindt je trouwens een voortreffelijk terras dat dan ongetwijfeld zonnig en zwoel zal zijn. Zondagavond speelt de groep Midnight Sex bij goed weer in de Boomkes, anders in 't Slot. In de tent speelt Stomping Fats en in de Nieuwen Piten dj. Mark Anthonissen die daar ook al zaterdag platen draait. El Maandag 14 juli trekt de kermis zich in de namiddag weer op gang met de kermiskoers. Dit jaar wordt het feit gevierd dat deze inrichting de 25ste inrichting is. Daarom werd

h@@2 W2H 2n5- ¶@x®u

Geen i raam o / tiadat h I Awl liet t Te t'eii Ii t / lt/, (ie Ja/te' ii 0/it/el e ii aal/un p(st)ers die tijdens de H.B/oed week hun /.ei'inisbeentje sirekten. Ad,'i Guetsehalckx uit Meerle won de 'loop' en binnenkort gaan we hem eens aan de tand voelen over zijn famneus benen werk. Opgepast, beste lezer, hoedt u dezer dagen voor pseudo-interessant geschrijf. We naderen immers de komkommertijd en zoals u wellicht weet worden er dan oude koeien, halve waarheden, hele leugens, vermolmde lulkoek, ja zelfs lijken respectievelijk uit de gracht gehaald, verkondigd, uitgesmeerd, voorgeschoteld en opgegraven. Weet echter

dat ook deze rubriek, lieve lezer, niet ontsnapt aan bepaalde tijdverschijnselen waarover we u hierboven reeds 'kond' deden. Lijdt echter met mij mee, als ik u vertel dat zelfs mijn trouwsie infobronnen, als daar zijn P.J., K.E. en ML., totaal uitgedroogd zijn. Zelfs een l'ata morgana kon er niet af.Li

dii jaar een extra inspanning gedaan om boeiend wielerspektakel te brengen. Er worden 2 wedstrijden verreden: een wedstrijd voor Juniors en een wedstrijd achter derny 's voor amateurs. De volgorde van de wedstrijden is als volgt: 14.00 u: Iste reeks achter derny's; 14.30 u.; 2de reeks achter derny's (15.00; Criterium voor junioren; 16.15 u. kleine finale achter derny's; 16.45 u: Grote finale achter derny 's. Aan de wedstrijd achter derny's nemen 16 amateurs deel in twee reeksen van 8. Met dit programma zorgt het sporicomité dan ook voor een passende viering van de jubileumnuit ga ve. Maandagavond wordt de kennis uitgeluid met het klassieke openluchtbal in de Boomkes, ook dit jaar met The Firestars. In de tent speelt Stomping Fats. Om het kermisprogramma te helpen bekostigen (noch in 't Slot noch op de koers wordt toegangsgeld gevraagd) zullen het sport comité en het slot elk mimet steunlootjes rondkomen tijdens hun aktiviteiten. El Maandag na de kermis trekt de KWBKAV met 25 mensen naar Lourdes op bedevaart, met de nakermis komen ze terug naar huis. D De nakermis op zondag 20 juli wordt opgevrolijkt met een Volksspelentoer georganiseerd door vzw Het Slot samen met de Wortelse cafés. Inschrijven moet in 't Slot gebeuren waar ook de prijsuitreiking plaatsheeft. Zondag 3 augustus zorgt de Missiekring voor een ,nissietentoonstelling maar daarover meer in de volgende editie. Tot daar wat de toekomst, juli, ons schaft. Herkauiven zorgt in zulke situaties ook voor bladvul/ing, dus daar gaan we dan: De voorbije maand leek erg op die van vorig jaar. Ook nu mocht het maar één keer echt H. Bloed zijn. De zon scheen gemotiveerd en de sfeer was er dus wel. Het kon echter geen week lang duren. Wat wel een sukses werd en dus voor herhaling vatbaar, was de avondmnarkt mei de stratenloop, teken wed strijd, straatmuziek en vuurwerk, die ondanks het slechte weer, een massa volk lokte, en da s geen halve waarheid. E Geen oude koe maar een verdomd taaie Stier die dringend en massaal bij de horens gepakt moet worden is het T.G.V.-spook dat onze streek overschaduwt. Het blijkt echter dat enkel Rijkevorsel daar last van heeft, want daar heeft men, over alle partijpolitiek heen, eensgezind de handen in mekaar geslagen om aktie te voeren. Binnenkort houdt men een protestwandeling langs het traject en in Herentals werd op 21 juni betoogd. En in }-loogstraten slaapt men blijkbaar. De (1. V .P.-fractie heeft een tijd geleden in de ecmeenteraad haar afkeur t.o.v. T.G.V. eeuit maar tot op heden (15 juni) bleef het stil rond dit onderwerp. We kunnen dan nog vhér of tegen de ruilverkaveling zijn, maar als de T.G.V. er komt is dat letterlijk en figuurlijk een dikke streep door het vele werk dat daar gepresteerd is. De T.G.V. raast op sommige plaatsen over een talud van 8 meter hoog met een omheining van 4 meter rondom het spoor. Het T.G.V.-traject op Belgisch grondgebied alléén, zou al 100 miljard kosten. Vanwaar zullen de lieve centjes weer komen en wie profiteert ervan? De trein raast immers zonder stoppen aan ons voorbij. Zo'n geldverslindend prestige-project â la Concorde kunnen we best missen in een land waar een half miljoen mensen zonder werk zitten. Zo, beste lezer, dit was geen komkommer maar wel kommervol nieuws waarover het laatste woord nog niet gezegd is. Tot ziens.0


Jaan en Celestine in het goud Aan het einde van de St. Lenaartseweg, verscholen tussen het groen san loofbomen en het lila van de rodondendrons, staat het mooie huis van Jaan en Celestine Brosens-Van Mechelen. 'De Hees' is bij wijze van spreken - hun hof. Jaan heeft er trouwens jaren in gewerkt. Hij werd geboren in Meerle op 26 juni 1897 in een landbouwersgezin dat zeven kinderen telde (waarvan er nog 2 in leven zijn). Het nioeten daar hij Brosens wel harde werkers geweest zijn want in 1922 verhuisde de helft van de familie naar een Hoogstraatse boerderij vlakbij de Hees en de andere helft bleek nog een jaar in Meerle boeren. Celestine is een pak jonger en is afkomstig van Turnhout waar ze op kerstdag 1908 het levenslicht zag (we weten niet of er een os en een ezel bij haar kribbe stond). Alle broers en zussen (samen 8) zijn nog in leven. Ook haar vader was landbouwer. Twee van haar vier zusters zijn met een 'Roos' getrouwd. Ook de broer van Jaan was met een 'Roos' uit dezelfde familie gehuwd en to begrijpen we direkt hoe de klepel aan de klok hing. Van het ene huwelijk komt het andere wordt wel eens gezegd..... Dat andere huwelijk geschiedde nu vijftig jaar geleden, op 8juni 1936 in OudTurnhout en in Oosthoven (kerk). Een familielid heeft hen getrouwd en liet feest vond plaats in de boerderij. Het gelukkige koppel werd per taxi gevoerd, de familie Brosens kwam per bus (toen heette dat nog autocar). Jaan en Celestine hadden hun handen vol met de tuinbouw en dan vooral niet fruitbomen en aardbeien. Zo vol dat Jaan in 1940 besloot om het werk in de

Hees op te geven om thuis al zijn krachten te bundelen. In 1947 breidde de familie Brosens uit met de komst van een zevenjarig Hongaars meisje. lldico. Ze is intussen reeds 21 jaar getrouwd, svoont in Kessel en heeft een zoon, Stefan, van 19 jaar. Ildico kwam onlangs nog op de BRT-TV in de Steek-er-wat-van-op-show, een programma dat handelde over aangenomen kinderen.

laan Bio.se,is en Celestine Van Mecliclen.

ix1 ffuu Sport!! Na een lang seizoen sloten de veteranen op hun beurt het seizoen af met een zware 6-0 nederlaag tegen Vlimmeren. De krachten bleken uitgeput maar daar werd diezelfde avond reeds aan verholpen in de tuin van de lokaalhouder Edw. V.d. Heyning. Barbecue.Li De voorbereiding voor hei volgende seizoen is reeds volop aan de gang. Nieuwe kantinehouders meldden zich nog niet en ook de moeilijkheden in verband met het terrein zijn nog niet van de baan.

Toch al enkele transfertberichten! Uit goede bron werd vernomen dat Patrick Pauwels voor een jaartje naar Testelt gaat en dat Dirk Van Bavel bij Loenhout zijn geluk gaat beproeven. Stanny Verheyen zou graag naar Gesta en Jac Havekamp naar Nijlen gaan. Of het bestuur hiermee akkoord gaat is een ander paar mouwen. Jeugdspeler Eric De Bie, die het voorbije jaar regelmatig Vaclawedstrijden speelde, zou in onderhandeling zijn met Hoogstraten, die deze belofte voor twee jaar (proef) zou willen aanwerven en dit in ruil voor een speler (senior). Ook de naam van kleine Dirk Mertens werd al genoemd omtrent een overgang naar Hoog12

Jaan en Celestine krijgen veel bezoek deze dagen. Ik kon me nog net op tijd uit de voeten maken om plaats te ruimen voor een kliekje vrouwenbondcollega's van Celestine (ze is 25 jaar bestuurslid geweest van de KVLV) die kwamen koffiekletsen. We wensen het gouden paar nog menig jaar in gezondheid en in 'goeien doen'. Proficiat!!!!U

straten. Wat verandert de tijd toch snel! Ook de reeks voor het eerste elftal heeft reeds vaste vormen gekregen. De tegenstanders zijn: Wortel, Weelde, Vrij Arendonk, Oosihoven, White Star, Vosselaar, VIi,n,neren, Tielen, Branddonk, Sefa, Grobbendonk, Bou wel, Achter Olen en Buul. El

En hoe staat het met de wielrennerij? Wel, die knapen doen hun best. De examentijd verklaart ook wel het uitblijven van grote resultaten. St. Verbreuken mag met zijn ploeg reeds deelnemen aan opgelegde wedstrijden en doet het vrij aardig als 'helper'. 'Kleine' Eric Van Boxel moet nog wel enkele boterhammetjes met spek verorberen dan komt dat kereltje, dat vol wilskracht zit, een van deze dagen wel met een prijs naar huis.L1 Veteraan Frans Van Bavel (ja, ja, De Krol) reed in Ilumelo (Nederland), geganginaakt door Leo Van Boxel, een 36 kin lange tijdrit. Zij legden die afstand af in 57 minuten en eindigden op de 20ste plaats. Flink gedaan van deze twee 'oudjes'.

De wielertoeristen zijn weer druk aan het trainen in het vooruitzicht van hun trip naar Denemarken in de maand juli. Traditiege-

trouw reden er ook enkelen van hen naar Scherpenheuvel. Wij ssenscn deze durvers veel succes toe bij hun buitenlandse trip. L De schoolkinderen namen deel aan een sportdag samen met de leerlingen van hei Seminarie, Spijker en Minderhout. En dat er in Meerle sportmnannen en -vrouwen op komst zijn, bewezen de goede uitslagen die tijdens deze 'spelen' behaald werden. L

In Meerle ging ook een grote schieting door achter de school soor de handboogschutters en op de doelen van de kruisboog op de grote, mooie schietstanden aldaar. Toen het laatste schot gevallen was, begonnen ook de regendruppels te vallen. Juist op tijd afgewerkt! H Ook de daiveninelkers zitten volop in hun sport. Al is het weer nog dikwijls de grote spelbreker, toch konden we enkele resultaten noteren. Uitslagen: Samenspel uit Etampes Grote winnaar werd Jules Voet uit Hoogstraten imiet een iste en een 2de prijs. Jan Mi chielsen uit Meerle behaalde een 4de plaats. Quivrain: Zondag 1 juni Oude duiven: 1. Corneel Kinschois Jonge duiven: 1. Corneel Leemans; 2. Jos Van Aelsi. Zondag 8 juni Oude: 1. Harrie Jansen; 2. Antoon Jacobs Jonge: 1. Corneel Leemans; 2. Corneel Kinschots


Noyon: Zondag 8 juni Samenspel oude: 1. Jef Verheyen Jaar/in gen. 1. Jef Verheyen Jonge: Staf Van Dijck behaalde een 4de plaats.

St. Denis: Zondag 8juni Samenspel oude: Jan Michielsen behaalde een 2de, 3de, 20ste, 30ste, 3lste, 37 ste,

Winbiedon, Tour de France! Sportliefhebbers het festijn t', nog niet ten einde, laat je niet om de tuin lek/en en zeker niet intimideren, houdt de T. V. -knop ingedrukt! LJ Niet op T.V. maar wel in ons eigenste Heike. Hovercraft-race! Stel je voor! Naast de

Barnumreclame kon je niet kijken, affiches, reclamebladen... Wereld- en Europese kampioenen die hun stunten kwamen opvoeren zomaar in Minderhout, op en tussen de Desta-pulten. Wie nu eigenlijk als winnaar die putten verlaten heeft, zal wel geen belang gehad hebben, het spektakel is de hoofdzaak bij zulke evenementen. Of de Kon. Fanfare de Marckezonen en de St.-Clemensruiters hier enig financieel soelaas bij gehaald hebben, laat ik ook volledig in het midden 1] Een succes was het alleszins voor de ouderveren iging en cle school ter gelegen heici van het jaarlijkse schooifeest. Ouders en sympatisanten verdrongen zich om een plaatsje te bemachtigen op de eerste rij om zodoende de turnexploten van zoon- of dochterlief nog beter te kunnen volgen. De weerman

4-

@L

Wat me wel opvalt is dat er weer bomen geplant worden. Ik bedoel dan niet die stokken van 2 meter met bovenop een toefke bladeren, zoals je ze wel eens in tuintjes ziet staan. Of van die geknotte berkebornen, da's ook nog iets voor de bomenbescherming (zie dierenbeschermning). Maar ik bedoel serieuze bomen: /inde of kaslanje, acacia of esdoorn. Zo een die best hoog mag groeien. Er is een tijd geweest dat de mensen precies hang waren van een boom in hun tuin, maar dcit is toch veranderd. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze redeneren van: ik heb een houtstoof, dan heb ik over 20 jaar nog hout nodig, dus ik plant nu iets. Wel, dat is dan ook goed. Ik moet erbij zeggen dat ook de gemeente en de ruilverkaveling heel wat aangeplant hebben. Vroeger waren liet dc' grootgrondbezitters die bossen en dreven aanplantten, nu zijn zij het. Dat is eigenlijk ook maar normaal: bijspringen waar de mensen tekort ko,nen. (De staat doet het anders: die zet alleen maar nieuwe verkeersborden. ,4/s die zo blijven doorgaan met naast elke uitrit of uit weg 100 meter boomvrij te maken, dan zal er niet veel blijven staan.)

was van de partij en dit vonden wij ook uitstekend Li Ook de fanfare liet van zich horen, letterlijk en figuurlijk. Een muzikale avond in de zaal met majoretten, drumband, muziek met daarbij een eerste optreden van ongeveer dertig nieuwe leerlingen. Het optreden begon na de mis van 19.30 u. en de kerkgangers werden zelfs aan dit gebouw afgehaald met muziek en show. Zou daarmee het bezoekersaantal in de toekomst opgevijzeld worden? Lii En K. W. 8.? Zij hielden hun sport/eest op 13 juni en als laureaten werden Gui' Van Ginneken, Peer Van den Bogeni, Fred Wegner en Johan Van Dun uitgeroepen. Veel belangstelling was er niet, de echte sporters zaten waarschijnlijk bij de Mundial Hi Juli! Exarnentijd achter de rug voor velen! Vakantietijd. Praktisch geen actisiteit te bespeLiren bij de verenigingen. Geniet dan maar van je vakantie, je hebt hem nodig maar denk er toch aan dat tijdens de hooimaand de dagen reeds met 1.03 uur korten. Dus!!

kermisspelen. Van de niet willen onderdoen voor die anderen. En kun je niet al/en moet de beker gaan lopen, dan heeft iedereen - achteraf - toch minstens twee keer de eer gered!

J®®

-

Ik rijd zo nog al eens heen en weer door de verschillende buurdorpen. En ik dacht op een bepaald moment: 'Tiens, de gemeente is de nieuwe aanplakborden aan het plaatsen! Maar dat dak erboven, en die glazen wanden errond en zelfs een zitbankje ernaast, dat vond ik toch wat vreemd. Bleken dat dan de nieuwe bushokjes te zijn. Aan al de dorpen de gelukwensen. Met de resten van jullie oude hokjes, gaan ze dat bij ons oplappen, heb ik uit goede bron vernomen. (dat klinkt heel wat beter dan 'naar het schijnt' of 'hoorde ik', niet?) Li

.

45ste plaats. Jaar/in gen: iste, 8ste, 16e en 24ste plaats

dJcr ftn©an Mexico! Ook de exploten van onze landgenoten-peenpakkers meebekritizeerd? Ja! Nee! Over hun prestaties verder geen commentaar meer, Rik de Sadelaer heeft heel het zootje al flink uitgerafeld en dit werd hem door bepaalde 'sportliefhcbbers' zeker niet in dank afgenomen. Zouden al die in de watten gelegde ballenmiljonairs ook iets van die schrijnende armoede, die straatkinderen, hebben bemerkt (men reist toch om te leren, nietwaar!)? Of hebben zij alleen nog oog voor dat warrelende ding, de benen van de tegenstander, luxueuze hotels? Punt! [ii

voor Jan Michie/sen. Tot de volgende keer!

Ze moeten hier over de grens wel een zwak hebben voor onze broeder Xavier, de koster. Hij stond ooit al eens in 'de Stem' toen ze hem betrapten met een grote bos bloemen op de fiets. Onlangs werd er weer uitgebreid aandacht aan hem besteed in datzelfde blad. Dit keer stond hij samen met zijn trombone in de belangstelling. 1-tij deed er zijn uitleg over zijn muzikantenleven. Want u weet (of u weet het niet), kloosterlingen leven meestal meer dan één leven: een kloosterleven en nog een ander. Nu weten we meteen ook dat de broeder met de kermis hier al 20 jaar goed op Dreef 'zit'. Dus dames (van het koor) en heren (van de fanfare): U weet wat u te doen staat? LII En zo zijn we dan bij de kermis aan beland. Misschien kunt ii de maand juli van vorige jaargang nog eens bo venhalen? Dan zal ik u zeggen welke regels moeten vervangen worden en welke kunnen blijven staan. Zoal.s klooster/in gen, leiden ook kerm isvierders een dubbel leven. Enerzijds heb je liet uitgaans/even. Dat begint vaak al op vrijdagavond, trekt zich op gang via de zaterdagavond. Zondagnamiddcig maken we er dan een familieuitstap van en avonds - na een schoonheidsslaapje - toch nog even door tol in de vroege uurtjes. Maandagavond begin je al de mannen mei de echte fysiek op te merken. En dinsdag bijt iedereen nog eens goed door en van zich af. Dan voelt of ziet men niets meer, dan gaat men door tot 's morgens vroeg. Hup faldera. In de daarop volgende dagen gaat het velen maar dunnetjes af. Dat is nu eenmaal de tol die men betaalt. Daar tussen door slingert zich het andere kerm is/even, dat van de gebuurten, van de

Dat tweede leven begint op maandagmiddag op de Dreef. De 5 gebuurteploegen trekken van café tot café met een enorme massa volk. Bij elk café wordt er een spel gespeeld en ook de verplaatsingen gebeuren aan de hand van proeven. De spelen opsommen zoals vorig jaar, is teveel gevraagd. Ik ken ze allemaal niet van buiten. Weet je wat je doet? Kom ook eens en moedig liet volk wat aan. Maandag 14 juli. Dinsdagnamiddag valt het tweede doek. Dan wordt er een 'sportwedstrijd' gehouden. Dit jaar komen de gebuurten uit in een matchke 'kangoeroeballen'. Ik weet niet meer precies hoe het ineen zat: je mocht de kangoeroebal niet boven of niet onder de gordel raken. Een van de twee was het. Het winnen (of verliezen) van die match is hier niet het einde. Het gaat er ook om hoe die spelers verkleed zijn. Welk thema hebben ze gekozen en hoe werd dat uitgewerkt? Is heel de buurt erbij en hoe ondersteunen ze hun ploeg? Dat telt allemaal mee. En naar 't schijnt staan daar zelfs meer punten op dan op de ssedstrijd zelf. Die ploegen vind je 's namiddags op het Heieinde. Eerder en later ergens op de Dreef. Pas op, want ik wil de andere caféhouders niet tegen mij in het harnas jagen. Want er is ook nog het Hoekske, en de Noordhoek, het Jachthuis en de Stad Lourdes. Eigenlijk moet ik ook nog het klooster vermelden, want hun speeltuin is zowat het zesde café geworden. En als je daar dan bent, doe dan de groeten aan den broeder (vanwege zijn 20 jaar goed op Dreef zijn). Veel plezier! E En als )iet dan heel druk is op de Dreef, laat dan uw auto wat eerder staan en ga de rest te voet. Of moet u er alleen mnaar voorbij? Dan bent u er vlugger over Meersel en het Heieinde. Zeker weten! 13


En nu ik het over Meersel heb: de kapel is weer geopend op de eerste zondag van juli, van 1 tot 5 uur. Ik durf niet zeggen: de koffie staat klaar! Want dan krijg ik ruzie.

(J O©

maar als u die nu zelf meebrengt... dan kan niemand daar iets van zeggen! Ei Maar als het dan echt te warm is om buiten te zitten en koffie te drinken, dan kunt unog

-

C0

altijd een uitstapje maken naar onze kroonkolonie: de Mosten. Uw kinderen of kleinkinderen willen zeker lilee. Trakteer ze er eens 01)! Wij weten hier de laatste jaren ook mee te spreken over zinloze vernielingen. Iedereen zal al wel gehoord hebben van onze i'erlichting, zeker? Soms kan iets ook gewoon uitnodigen lol geweld, zoals bij ons de vroegere meisjesschool. Die staat daar al een tijdje

Waarmee onze buurdorpen erg vrijgevig zijn? Met hun vuil water. Daarvan hebben we eigenlijk zelf al genoeg, dus dat kunnen we wel missen. 1-loe zit dat met dat zuiveringsstation daar bij jullie in Hoogstraten. Werkt dat eigenlijk wel? Ik bewonder de vissers die al van 's morgens vroeg aan de kant zitten. 't Moet zijn dat er nog wat te vangen valt, anders zouden ze het wel laten. Maar ik geloof nooit dat ze die vis ook nog zelf opeten. De moeders kunnen hun kroost toch maar beter niet laten zwemmen in de Mark. Het ziet er echt niet proper uit en dat kan zo nooit gezond zijn Lii Komt dat met al die mestoverschotten van onze varkenskoien? Op de tv. zie je de Noorderkem pen wel eens aangeduid slaan als één van die gebieden met (le) weinig afzetgronden. Maar hier heb ik daaro ver nog nooit iets gehoord of gelezen. Geroken wel, ja. Regelmatig We vragen ons hier ondertussen ook al 15 jaar af hoe dat nu eigenlijk zit met die bomen op de dreef van Meersel-Dreef. staan die nu eigenlijk een riolering in de weg? Willen de paters er liever parking aanleggen? Willen de mensen ze weg om wat harder te kunnen rijden (en we hebben hier al zo weinig kinderen!)? Of wil de gemeente ze weg om rap van ons gezaag vanaf te zijn? Duidelijkheid hierover zal nooit bestaan, vrees ik. Ze zijn dan wel geklasseerd, maar in bar slechte gezondheid. Aan de kant van het klooster staan er nog een stuk of tien (en vroeger zo'n 40, schat ik). En ze zien er allemaal even slecht uit. (Ziek, hee pater, nog niet dood, hoor!). Dat valt nu goed op, nu ze met hun frisse lenteblaadjes zouden moeten pronken. Het zal er wel op uitdraaien

De vroegere speelkoer vol stuk gegooide ruilen, de oude klaslokalen vol vergeten meubilair. Geen nostalgisch gemijmner bij de oude Dreefse school, wel ergernis. Wat is de huidige eigenaar, brouwer'Sterkens van Meer, ermee van plan? Een nieuwe supermarkt op Dreef? dat ze over een paar jaar helemaal verdwenen zijn. En die zijn zelfs met 20 miljoen dan niet te restaureren. De tegenstanders hebben dan hun zin zonder er zelfs maar een vinger naar uit te steken (of gaan daar die mestoverschotten tegenaan?). Dat is niet eerlijk, hee! Ei De 'geheimzinnige' vergadering vorige maand op het gemeentehuis (die heel wat verenigingen zeer aanbelangde maar waarover verder niets te verne,nen was) ging dus over jeu gdvandalisme. Velen zullen zich er bedrogen gevoeld hebben, maar allee, ieder zijn pretje.

:.

ii t 14

« d- Di

/

mi di vel? De pui ing

of de bomen?

leeg, je stapt er zo door de openstaande ramen binnen. Het is er een grote troep en dat vraagt natuurlijk om méér. Wat ik me wel afvraag is hoe hel provinciebestuur dergelijk vandalisme denkt aan te pakken. Met zedenpreken te houden voor de jongeren kom je niet ver, geloof ik. Maar hoe veranderje een samenleving en de mentaliteit van mensen? Ik zal 't u laten weten, als het zover is Ei En tot slot nog wat schoolnieuws. Je weet: we hebben hier een klein schooltje met weinig kinderen in weinig klassen. Voor ons is dat heel normaal, want het is altijd zo geweest. En we geloven net zo goed dat onze kinderen hier goed onderwijs kunnen krijgen, net als op een ander. We hebben ook al een paar jaar een ouder comitee (na de werkgroep scholen, weet je nog?) dat zich inspant om samen met de leerkrachten het beste voor de kinderen te bekomen. Dat ging allemaal heel goed, maar vooral het laatste jaar is dat oudercomitee wel wat de moed aan het verliezen. Niet omdat er zo weinig kinderen zijn. Maar wel omdat, als het dan eens goed gaat, er weer stokken in de wielen gestoken worden. En het meest ontmoedigende is dan wel dat het de laatste tijd vooral de inrichtende macht en de .schnoidirectie zijn die met die stokken steken 1-Ier Tijkt er wel op alsot ze ook zo rap mogelijk van de school op Meersel-Dreef vanaf willen. Ik kan me zo al een paar redenen indenken: e hebben er een hoop miserie mee (na dat stokkengesteek, natuurlijk) en onze school zal in verhouding wel het meeste geld kosten. Allicht, zou ik bijna zeggen, er moet er 1 zijn. Als je elke keer weer de duurste afschaft, dan heb je op het laatst nog van alles één: één gemeenteschool, één bibliotheek, één gemeentehuis, één dit en één dat. En


waar staan die dan allemaal? Wat zegt u? Juist: in 1-loogstraten! En dan kan er vast nog wel een zwembad en een sporthal bij ook! Laat onze school nu ook eens wat geld kosten, heren politici! Het is het enige dat hier geld kost en het is al wat we hebben! •

29 juni: Promotiedag voor fietstoerisme en duivensport Duivenprijskamp De 'Grote Prijs Stad Hoogstraten' is een wedstrijd die openstaat voor alle duivenliefhebbers, aangesloten bij één van de Hoogstraatse maatschappijen. De prijskamp is een vlucht op Quievrain voor oude, jonge en jaarse duiven. Tegelijkertijd nodigen de 5 maatschappijen U uit op een opendeur-dag in hun lokaal. Een enige gelegenheid voor de 'leek', om op een aangename wijze de duivensport in al zijn facetten te leren kennen. Immers onbekend is dikwijls onbemind. De duivenmelkers zullen U graag wat meer uitleg geven over hun liefhebberij. Indien de duiven niet gelost worden o.w.v. slechte weersomstandigheden, vindt de prijskamp plaats op zondag 6 juli.

Dag van de fiets Via deze activiteit wil de KAWS-Hoogstraten in samenwerking met de Sportraad het fietstoerisme als gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding voor het ganse gezin stimuleren. Daarom stippelde men in elke deelgemeente een omloop van 10 km. uit. Deze gaan over rustige vegen waarbij gevaarlijke plaatsen en kruispunten zoveel mogelijk vermeden worden. Onder het motto 'Welke deelgemeente legt het hoogste aantal kilometers af per inwoners?' nodigt men iedereen uit om één of meerdere ronden te fietsen. De deelnemers kunnen Vrij vertrekken tussen 9.00 en 17.00 uur. De startplaatsen zijn: Hoogstraten: stadhuis; Wortel: parochiezaal; Minderhout: kleuterschool Schoolstraat; Meer: parking hoek Meerleseweg Hoogeind; Meerle: parochiezaal Meersel-Dreef: klooster. Deelname is gratis en iedere deelnemer ontvangt een herinnering.

Voor het welzijn van de Kempen Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (1.O.K.) een openbare algemene vergadering; dit jaar op dinsdag 15 april in de raadszaal van het stadhuis te Turnhout. De talrijke aanwezigen, vooral burgemeesters, schepenen, raadsleden en gemeentelijke ambtenaren, konden luisteren naar uiteenzettingen door gemeenschapsminister J. Pede, 10K-voorzitter L. Helsen en ondervoorzitter H. Van Rompaey. Wij noteerden enkele hoofdgedachten en zaken die betrekking hebben op onze regio. H. Van Rompaey gaf een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten en aktiviteiten van 1985. In 1985 werd een totale oppervlakte van meer dan 37 hectare gronden voor industriële vestingen verkocht aan 34 kandidaatinvesteerders. Door deze bedrijven wordt de kreatie verwacht van 255 nieuwe arbiedspiaatsen. De snelle en efficiënte inzet van de I.O.K. heeft het mogelijk gemaakt dat op de transport zone te Hoogstraten (aan de grens) in de loop van 1985 zich zes bedrijven konden vestigen met een bijkomende tewerkstelling voor 48 personen. Door haar saneringsplan heeft de lOK haar schulden met 170 miljoen frank kunnen verminderen. Indien het huidige ritme van verkoop blijft aanhouden zal de grondvoorraad binnen een periode van een tweetal jaren uitgerust en verkocht zijn. Ook in onze regio wil men nagaan welke renovaties van woonkernen kunnen doorgevoerd worden via dorpskernherwaarderingsprojekten. Het huishoudelijke afval en de hiermee gelijkgestelde bedrijfsafval van alle bij de lOK aangesloten gemeenten wordt in de drie regionale stortplaatsen verwerkt konform het ontwerp-plan van O.V.A.M. Er werden reeds belangrijke initiatieven genomen met betrekking tot de recyclage van afval door voorbereidende werkzaamheden met het oog op de inrichting van containerparken. De studiedienst werkt ook mee aan het grensoverschrijdend aktieprogramma voor het centrale gedeele van het Benelux-middengebied. Op basis hiervan wordt nu door het Bestuur van Bruggen en Wegen een plan tot realisatie van fietspaden opgemaakt. Gezien de werking van de centra voor geestelijke gezondheidszorg volledig aansluit bij de opdrachten van een O.C.M.W. werd de overdracht hiervan naar Welzijnszorg Kempen voorbereid. Na dit overzicht gaf L. Helsen enkele beschouwingen bij het werkverslag-1985. De voorzitter is verheugd omdat uien in 1985, na een moeilijke periode, toch de bestaande taken en opdrachten van de lOK heeft kunnen verderzetten en uitbreiden binnen een kader van financicel evenwicht en ook omdat men een heroriëntering heeft doorgevoerd van de 10K-aktiviteiten in de richting van een kostendekkende dienstenverlening naar, j1, de gemeenten toe.

Het industrializeringsbeleid moet zorgen voor uitbreiding van bestaande industriezones in het noorden van de Kempen, voor heraanpassing van industriezones daar men meer kleinere percelen vraagt en tenslotte moet men meer promotie voor de streek gaan voeren. Op het vlak van de beveiliging van het leefmilieu is een grote stap gezet door het aantal stortpiaatsen in het arrondisement van 45 te herleiden tot 3 goed gekontroleerde storten. In 1985 is eveneens de dienstverlening naar de gemeenten toe zowel op het technische vlak als op het sociaalkulturele vlak goed op gang gekomen. Via de lOK kan er een op maat van de gemeenten gesneden service gegeven worden, welke volledig bepaald, gekontroleerd en betaald wordt door henzelf. Naast de vele uitvoeringsopdrachten speelt de lOK terzeifdertijd de rol van studie-, overleg- en drukkingsorgaan op streekniveau. Wij denken hier o.a. aan het fietspadenplan, het T.G.V.-dossier, de aktie voor de herwaardering van een regionaal ontwikkelingsbeleid en het grensoverschijdend aktieprogramma binnen een Europees kader. De toespraak van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening, Jean Pede, had als thema: gemeentelijke autonomie en intercom m u n ales. Het Europees Charter over de Lokale Autonomie, door de Raad van Europa aanvaard in zijn zitting van 15 oktober 1985, omschrijft in artikel 3 de lokale autonomie als: 'Lokaal zelfbestuur betekent dat de plaatselijke bestuurders er beschikken over het recht en over de middelen - altijd binnen de beperking van de wet - om een groot deel van de openbare dienstverlening te regelen en te beheren volgens eigen inzicht en verantwoordelijkheid en in het belang van de lokale bevolking.' De Vlaamse Gemeenschapsminister zei dat hij de nodige maatregelen zal voorstellen of treffen om dit nog meer en beter waar te maken. Verder gaf hij toelichting bij zijn bevoegdheden op het vlak van de intercommunales, het gemeentefonds, het provinciefonds, de betoelaging van werken en het toezicht. Meer autonomie voor de lokale besturen mag geen holle slogan blijven, aldus de Minister, maar dienst verwezenlijkt te worden door het toezicht te verminderen en de gemeentelijke taken beter te omschrijven. Het K.B. nr. 110 legt de vanzelfsprekende en logische verplichting op om in 1988 begrotingen in te dienen waarbij inkomsten en uitgaven mekaar dekken. De inmiddels opgebouwde schulden van de lagere besturen dienen weggewerkt te zijn. In 1986 stellen we een gunstige evolutie vast, niet alleen in de cijfers, maar ook in de mentale ingesteldheid van onze gemeentelijke best ti ii rders. Zonder de financiële sanering van de gemeenten opnieuw in gevaar te brengen, moet de verzwakking van de investeringen omgebogen worden in een heropleving. Tot slot beklemtoonde hij het fundamenteel belang van het aantrekken van de medewerking van de privé-sektor. Op meer en meer domeinen stellen we vast dat de overheid haar rol als ondernemer in vraag stelt. Door deze samenwerking verhoogt men de kans op duurzame werkgelegenheid. Dit kan deze streek best gebruiken •

15


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapeistraat 6 - Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot puzzel: mondonderdeel Brabantse gemeente boterhamtoevoegsel meisjesnaam vlakbij

12345 1

Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

2 3 4

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Kerkstraat 15, 2330 Merksplas

Telefoon 014/63.35.56

Voelt u ook al de lentekriebels? * grasmaaiers * motorspuiten * motorzagen * freezen * moto-cultoren * bosmaaiers

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4- MINDERHOUT - 03/314.41.15.

Sluitingsdag: zondag van 12 uur tot en met maandag 13 uur.

/ \f:,\

O ,-..O' Akb

16

Ook op zondag

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


VANUIT HET STADHUIS*@* Algemeen akkoord voor gemeenterekening 1985 Provinciebestuur keurt aankoop 3-de voetbalterrein af De raadszitting van maandag 2 juni zou een rustig verloop gekend hebben, ware er niet het lere punt van de Thijsakker en zijn voetbalvelden dat voor de zoveelste maal de emoties bij sommigen tot bijna aan het kookpunt brachten. De gemeenterekening-1985 en een vijftal andere punten werden in een ontspannen sfeer en met eensgezindheid afgewerkt. Wanneer het punt van FR op de agenda aan bod moest komen, zond burgemeester Van Aperen alle toehoorders en leden van de pers huiswaarts om in gesloten zitting de brief van de provincie voor te lezen aangaande aankoop van een derde voetbalterrein voor HVV. Hierin wordt deze aankoop door de gemeente vernietigd en 'krenkend voor het algemeen belang' genoemd. Na de voorlezing van de brief heropent de burgemeester de openbare zitting om tegen deze beslissing van het provinciebestuur in beroep te gaan. Wanneer wij dit ter hore komen en nog net tijdig de raadszaal terug binnenkomen om de stemming mee te maken, raken de gemoederen zo verhit dat we hierover beter geen verder verslag maken.

De gemeenterekening 1985 Een gemeenterekening is een werkstuk van de gemeenteontvanger in samenwerking met het personeel van de financiĂŤle dienst. Het is een verantwoording en een weergave van de gelden die in de loop van dat jaar de gemeentekas binnenkomen en verlaten. Een gemeenterekening is dus een financieel ver slag in tegenstelling tot een begroting wat veeleer een weerspiegeling is van een beleid dat zal gevoerd worden en waarvoor het college verantwoordelijk is. Deze rekening-'85 wordt door de 21 aanwezige raadsleden goedgekeurd. Belangrijk te vermelden hierbij is dat deze materie reeds uitvoerig besproken is geworden in de commissie-Financies waarin afgevaardigden van elke fraktie zetelen. Dit bevordert de bespreekbaarheid in de raadszitting en de vlotte afhandeling ervan. Vanuit de drie partijen is er dan ook alle lof voor het werk van de ontvanger en zijn personeel. Raadslid Peerlinck voegt er nog aan toe dat het een goede zaak was en blijft, om geen volmachten te geven aan het college. Hierdoor heeft men een betere controle op de uitgaven en daardoor een beter zicht op de rekening in zijn geheel. Voor de CVP is de zaak rond en wij keuren ze goed, aldus raadslid Peerlinck. Schepen Verhuist sluit zich aan bij de felicitaties maar houdt er toch aan enkele bedenkingen vanuit zijn fraktie naar voor te brengen. Vooreerst moeten wij vaststellen dat de reserves uitgeput zijn. Er is een nieuwe bestemming gegeven aan ongebruikte leningssaldi, er zijn overboekingen geweest van het reservefonds naar de buitengewone dienst, enz. Dit zijn positieve zaken, maar we moeten er rekening mee houden dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. Verder zijn de opcentiemen 8 miljoen lager dan door de staat geraamd. In Hoogstraten zijn de opcentiemen dit jaar verlaagd. Wat gaat daar het effect van zijn op de rekening-'86? Daarnaast stellen we vast dat er in de buitengewone dienst reeds meer gepland is dan in de begroting voorzien. Denken we maar aan de wegen in de ruilverkaveling, de aankoop van gronden, enz. In de loop van de volgende jaren dient dit alles ook terugbetaald te worden. Dit jaar zal dit nog geen probleem geven, wel de volgende jaren. En tenslotte is er nog het St.-Annaplein van de regering. Hierdoor zullen de lagere overheden minder subsidies krijgen dan voorheen. Dit betekent bijvoorbeeld konkreet dat men minder bijdrage zal verkrijgen van de staat voor te-

werkgestelde werklozen; dus een grotere bijdrage van de gemeente zelf. Schepen Verhuist besluit tenslotte dat het momenteel in Hoogstraten goed is met de financiĂŤle toestand, maar dat men de volgende jaren sterk zal moeten oppassen. Hij raadt het college dan ook aan een sober beleid te voeren en er voor te zorgen dat de hogere lasten die er wellicht zullen komen, zullen moeten rusten op diegenen die de sterkste schouders hebben. FB zal daarom de gemeenterekening ook goedkeuren. Gans de raad is akkoord en de gemeenterekening-1 985 wordt eenparig goedgekeurd. Wij geven hieronder in grote lijnen de voornaamste gegevens van deze rekening. - De gewone dienst sluit met een overschot van 3.778.387 F. - De buitengewone dienst vertoont een tekort van 2.104.617 F. - De dienst voor order heeft een overschot van 3.004.964 F. Samengevat geeft dit een batig saldo van 4.678.734 F. De overschot van 3.778.387 F. op de gewone dienst is het saldo van het eigen dienstjaar + dit van de vorige jaren. Voor het eigen dienstjaar alleen zien we een positief saldo van 1.938.529 F., op een totaal van 291.623.784 F. aan ontvangsten en 289.685.255 F. aan uitgaven. Sinds 1983 zijn de ontvangsten van het eigen dienstjaar positief nI. in '83 0,8 milj., in '84 8 milj. en in 1985 1,9 milj. F. Bij de uitgaven zien we als zwaarste posten deze van de schuldenlast (39 07o) en van personeel (28.8%). 07Ăł

brachten 95,8 milj. op, het gemeentefonds was goed voor 45,7 miij., en uit de dividenden bekwam de gemeente 25 miljoen fr. In de verantwoordingsnota van de ontvanger worden enkele bedenkingen gemaakt bij de ontvangsten. Vooreerst stelt men vast dat er sinds '83 geen aangroei meer geweest is bij de uitkering van het gemeentefonds. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijnde laatste jaren sterk gestegen 1980: 1000 opc., 1982: 1600 opc., 1983-85: 1800 opc. Voor de gemeente l-loogstraten betekent 1 opcentiem 24.357 F. Voor een gemeente zoals Turnhout is dit 77,685 F. Wat betreft de opcentiemen op de personenbelasting stelt men vast dat deze laattijdig uitbetaald worden door Brussel. Verder blijkt uit de gegevens van de personenbelasting Hoogstraten fiscaal zogenaamd een arme gemeente is. De totale som van aangiften in 1984 bedroeg 2.614 miljoen F. Per inwoner betekent dit een gemiddeld inkomen van 178.200 F. Per aangifte komt dit op gemiddeld 521.100 F. Volgens de aangiften kunnen we de Hoogstraatse bevolking fiscaal als volgt indelen: 183 aangiften minder dan 100.000 F. 509 aangiften tussen 100.000 en 250.000 2.243 aangiften tussen 250.000 en 500.000 1.076 aangiften tussen 500.000 en 700.000 693 aangiften tussen 700.000 en 1.000.000 313 aangiften meer dan 1 miljoen fr. Dit alles op een totaal van 5.017 aangiften. Tot slot drukken we hier nog de nettolast af per funktie in de gemeente. Gerangschikt volgens de zwaarte van de last: Bruto

Hoogstr.

brutolast

nationaal

1

43% 1

personeel

1

90.5 milj.

1

31%

werking

1

52,0

1

18%

11,5

1

overdracht

1

23,0

1

7,8

10,5

schuld

1

126,9

1

43,3

35

j

Olo netto

nettolast 49,0 miljoen

1

28,0

31,5

1

18,5

1

23,0

1

13,5

1

66,4

1

39

In feite is er dus 170 miljoen netto ten laste van de gemeente. De gemeente heeft als voornaamste inkomsten de belastingen, het gemeentefonds en dividenden. Voor 1985 maakte dit een totaal van 164,9 miljoen. De belastingen

verkeer (37,4), afvalwater (29,9), administratie (25,1), sociale sektor (19,7), politie (8,4), onderwijs (8,1), brandweer (7,4), bibliotheek (3,4), IKO (0,9). 17


Al deze bedragen zijn in miljoenen uitgedrukt. Na de gemeenterekening worden nog een vijftal punten in een minimum van tijd en met eenparigheid van stemmen afgewerkt en goedgekeurd.

Geen derde voetbalveld Als laatste punt voor deze raadszitting was er nog de FB-agenda met slechts één onderwerp, ni. de voorlezing van de brief van het provinciebestuur waarin deze laatste de gemeenteraadsbeslissing voor de aankoop van een derde voetbaiterrein (het tweede door de gemeente gekocht) vernietigt. Burgemeester Van Aperen deelt evenwel mede dat dit punt in geheime zitting zal behandeld worden. Protest natuurlijk op de FB-stoelen die de voorzitter verwijten elke discussie uit te sluiten. Tenslotte laat de burgemeester stemmen over het al of niet in geheime zitting behandelen. KGB en enkele CVP-leden zijn akkoord, FB is tegen en de meerderheid van de CVP onthoudt zich. Er rest ons niets anders dan de zaal te verlaten. In gesloten vergadering wordt dan de brief van het provinciebestuur voorgelezen. In deze brief gaat het

provinciebestuur in op de klacht van FB tegen de aankoop van deze gronden voor 5,3 miljoen ten behoeve van de aanleg van een derde voetbalterrein voor HVV. Zij noemde deze aankoop zelfs 'Krenkend voor het algemeen belang'. In deze brief vernietigt zij de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 1986. Zoals u zich wellicht nog herinnert werd toen in openbare zitting beslist tot aankoop. KGB en CVP-raadsleden Van Huffel, Snijders en Verlinden stemden voor, FB en raadslid Peerlinck stemden tegen en de rest van de CVP onthield zich. Het provinciebestuur argumenteert zijn beslissing met de aanduiding dat de stedebouwkundige voorschriften worden miskend en de gemeentelijke financies op onbedachizame wijze worden bezwaard. Na de voorlezing van de brief kondigt burgemeester Van Aperen plots aan dat er nog een punt bij hoogdringendheid op de agenda staat ditmaal voor de openbare zitting. Raadslid Peerlinck is het hier blijkbaar niet mee eens en vraagt een schorsing van vijf minuten. Wij ontmoeten dan ook even later een verbolgen raadslid en zijn meteen op de hoogte van de nieuwe gang van zaken. Wanneer enkele toehoorders en een viertal men-

Voor een bloem in de be Sleuteibloem, pinksterblom, korenbioem, klaproos, akkerwikke... waar zie je ze nog? Wie herkent ze nog? Hun veredelde zusters sieren onze tuinen maar de wilde soorten worden schaars. Behalve de paarde- en boterbloem, krijgen de wilde zomerbloeiers hier geen kans meer; zeker niet in de weiden die nog enkel nuttig gras mogen voortbrengen. Maar er zijn andere gronden waar er wel plaats voor is, gronden die voor niets anders gebruikt kunnen worden en die er nu eenmaal toch liggen, de wegbermen namelijk, die twee stroken gras bezijden de vele wegen die wij hier in de streek rijk zijn. Die vele wegen maken dat wij een zeer uitgebreid wegbermennet hebben, in Vlaanderen zo'n 70.000 kilometer met een gezamelijke oppervlakte van 14.000 ha. Niet niks, zo'n ongebruikt stuk in een voor de rest overbebouwd en overontgind land. Er zouden allerhande bloem-, gras- en struiksoorten op kunnen groeien als men de natuur zijn gang maar kon laten gaan. Niemand zou er hinder van hebben - als de distelgroei binnen de perken blijft -, integendeel, het landschap zou er zoveel kleuriger door worden. Het zou een verademing zijn tussen de eentonige gras- en maïsvelden waar al het onnuttig kruid uit verdreven is. Een wegberm in volle zomerbloei kan heel veel soorten bloemen en planten herbergen. Kijk maar eens naar de enkele zeldzame privé-bermen waar de eigenaar te 'lui' of te milieulievend was om de spuit of de zeis te hanteren; daar verschijnen planten die welhaast tot het verleden behoren. In Nederland waar al jaren aan goed bermbeheer wordt gedaan, heeft men in die bermen 1032 verschillende zaadplanten aangetroffen waarvan 300 soorten Vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Gewoon goed bermbheer dus en dan komen die bijna uitgestorven bloemen en planten weer terug en dat op plaatsen waar iedereen er deugd van heeft en niet alleen in bijna ontoegankelijke natuurreservaten. De hier welbekende minister Akkermans heeft dat ook zo begrepen. In de tijd toen hij 18

nog baas was op Vlaanderens ministerie van Ruimtelijke Ordening heeft hij een bermbesluit uitgevaardigd. In dat besluit dat op 4

sen van de pers terug de raadszaal binnen komen is men juist aan de stemming toe. Wanneer schepen Verhuist zijn bezwaçen wil argumenteren slaat burgemeester zenuwachtig met de hamer op tafel en tracht elke discussie of verdere verklaring in de kiem te smoren. Er dient enkel nog gestemd. De aanwezigheid van de pers is er ook ditmaal blijkbaar te veel aan. Alle raadsleden zijn akkoord, met uitzondering van FB om deze zaak bij hoogdringendheid te behandelen. Onderwerp: beroep aantekenen tegen de beslissing van het provinciebestuur. De eigenlijke stemming verloopt in een grote verwarring zodat het niet direkt duidelijk is aan de CVP-zijde wie voor, tegen of onthouding stemt. KGB stemt voor, FB tegen Hiermee eindigt dan ook een woelig slot van deze gemeenteraad. Wellicht niet van het Thijsakker-vervolgverhaal. Wij kijken met aandacht uit naar de reaktie van het ministerie van de heer De Wael waaronder deze materie zal thuishoren. Intussen zuilen er weer enkele maanden overheen gaan. Het verlof staat voor de deur; hopelijk brengt dit weer wat rust en sereniteit voor de volgende zitting oktober '85 in het Staatsbiad verscheen, wordt aan de openbare besturen, o.a. ook de gemeentebesturen, opgelegd om de bermen die zij beheren niet te bespuiten, niet te maaien v'or 15 juni en het maaisel binnen de 10 dagen na het maaien op te ruimen. Met die maatregelen kunnen de kale bermen veranderen in bloeiende stukjes grond met de daarbij horende vogels, vlinders en kruipend gedierte. Een duidelijk besluit en op het eerste gezicht niet zo moeilijk uit te voeren. De gemeentebesturen echter hadden het er wel wat moeilijk mee. Het vraagt ook een hele omwenteling in het hoofd van diegenen die voorheen met spuit en klepelmaaier op pad gingen en het nu helemaal anders moeten doen. Toch is het mogelijk, al zal de regiementering in het begin niet naar de letter kunnen toegepast worden. De gemeente zal voor een korte periode beroep moeten doen op meer werkvolk (de bermen moeten op korte termijn gemaaid worden), er zullen misschien andere machines moeten aangekocht worden (in Nederland gebruikt men al jaren machines die het maaisel ook oprapen). Het is vooral een kwestie van ècht willen en doorzetten ook al kost het in het begin meer geld. Op de duur kan zo'n bermbeheer echter voordelig zijn; er moeten geen spuitmiddelen aangekocht worden en twee maaibeurten per seizoen volstaan. Wij dachten dat ons gemeentebestuur dat zich graag en vaak koestert aan de omvangrijke borst van minister Akkermans, ook gewillig zou zijn als het er op aankomt zijn bermbesluit uit te voeren. Maar neen, toen wij onze instanties daarover aan de tand voelden, antwoordden die dat ze daar niet mee gingen beginnen: te weinig tijd, te weinig volk en geen geschikte machines. Spijtig... vooral als we zien dat er in andere gemeenten wèl volgens de wet gemaaid wordt. Het gebeurt daar misschien niet helemaal tot in de puntjes, maar toch. Het zou misschien goed zijn als mensen van hier eens elders gingen kijken hoe daar de klus geklaard wordt. Als het elders kan, dan moet het hier toch ook gaan. Of zou het misschien ontbreken aan die fameuze goede wil? •


KWB-Centrum kijkt terug in weemoed 45 jaar geleden werd in Hoogstraten-Centrum de KWB opgericht en die verjaardag werd midden juni in de St. Catharinakerk en in de Pax gevierd. Men wachtte liefst niet op het goud - al zal dat allicht over 5 jaar gevierd worden - want de mannen van het eerste (en tweede) uur werden die dag extra gevierd; daarmee mag men niet te lang wachten want anders zijn er geen overlevenden meer die over de pionierstijd kunnen vertellen. Zo'n pionier was Richard Embrechts, één van de weinig overgeblevenen uit de tijd van toen. Hij vertelde hoe hij en enkele andere mensen jaar geleden door pastoor Ceulemans werden aangezet om een afdeling van het Katholiek Werkersverbond op te richten. Om zoiets uit de grond te stampen, daarvoor was Ceulemans de geschikte man, aldus Richard. Hij was het werkvolk met hart en ziel toegedaan en met een echte vechtiust die hij wellicht aan het front van '14-'18 had opgedaan, begon hij aan de beweging. Die was in het begin maar klein, zo'n beetje een vriendenkring, en voor er echt groei inzat, begon de oorlog. De groep bleef echter aktief, er mocht wel aan katholieke actie worden gedaan, echter niet aan syndikale werking; dat was door de bezetter ten strengste verboden. Toen al hield de K.W.B. zich o.a. bezig met het organiseren van Sinterklaasfeesten. Met weinig middelen maar met veel creativiteit maakten zij zelf speelgoed zodat op 6 december elk kind een eigenhandig door de KWB-mensen ineen-

45

'Ligt daar nog iets?' vraagt Jos Sinouts zich

af. Hij raakte bijna de tel kwijt bij het uitdelen van bloemen, medailles en tegeltjes aan de vele verdienstelijke K WB-ers.

geknutseld treintje ten geschenke kreeg. Op het eind van de oorlog - in Hoogstratens'

Kort Brandweerverslag Op 20 mei in de vroege morgen werd de 900 van de Brandweer en de snelle interventiewagen gestuurd naar de Meerleseweg te MEER waar een zwaar verkeersongeval gebeurde. Een busje met 5 werknemers van de SKOL Brijen. uit Breda ging er over de kop. De brandweer diende de bestuurder te bevrijden. Balans: 1 dode en 4 zwaar gekwetsten. Op 21 mei: bosbrand aan het Paterspad. 600 m 2 bos ging verloren. Op 23 mei: reinigen van de openbare weg. Betonmixer verloor gedeelte van zijn lading. Diezelfde dag: verwijderen van olie e.d. op

-

de Vrijheid na verkeersongeval. Op 28 mei: aan de hoek Gelmelstraat/G. Segersstraat, stutten van de boog boven de ingang van het café. Kamion draaide te kort en nam de strik inee. Op 31 mei: afspuiten van de weg in de Gelmeistraat, vrachtwagen verloor lading bier. Op 3juni: verwijderen van koolwaterstoffen van de openbare weg na verkeersongeval in de Desmedtst raat. Op 5 juni: werd de voorpost Meerle naar Dreef 35 gestuurd waar de bewoners niet thuis waren, en de buren een binnenbrand veronderstelden. Later bleek de open haard

meest duistere tijden - werden enkele van de meest waardevolle KWB-mensen naar Duistiand weggevoerd; voorzitter Rosiers en F. Sterkens kwamen daar niet meer van terug. Pas als het oorlogsgebeuren voorbij was, kon de KWB haar vleugels uitslaan. Dat begon met een grootse Vlaamse Kermis op het Withof wat de voor die tijd fabelachtige som van 90.000 Fr opbracht, geld dat aan door de oorlog beproefde mensen geschonken werd. Met die Vlaamse kermis was voorgoed de start gegeven aan een KWBwerking die vol zit met de gekende plezante dingen: kaartspelen, zoektochten, kooklessen, paapgooien, hobbytentoonstellingen, voetballen, uitstappen, Sinterklaasfeesten... Geen vereniging hier te lande is zo inventief wat betreft het inrichten van vrije tijdsaktiviteiten als de KWB. Maar dat is natuurlijk niet het enige doel van de vereniging en op zo'n plechtige viering moest ook de serieuze kant in het licht gesteld worden. Dat gebeur de door de Verbondssecretaris die sprak over 'crisis', 'bezinning' en 'kristelijke waarden. Het leek ons dat zijn woorden wat over de hoofden van de toehoorders heengingen, te meer toen dc zomerhitte tot binnen in de Pax voelbaar werd. De mensen werden echter weer klaarwakker toen voorzitter Jos Sniouts begon met het uitdelen van bloemen, medailles en tegeltjes aan de vele mensen die in de loop van die 45 jaar hun KWB-ijver hadden getoond. Onder hen werden speciaal vermeld: de vroegere voorzitters Joris Wouters en Fons Van 1-luffel, Rik Michielsen voor 35 jaar wijkmeesterschap en gewestleider Fons Muësen. Proficiat, KWB en tot binnen vijf jaar!

terug aan gang te zijn gegaan, en een schouwbrandje veroorzaakt te hebben. Eveneens op 5 juni: serd het gewestelijk korps van Hoogstraten gevraagd door het C korps van Rijkevorsel, welke zij bescherming moet bieden. Aan de Banmolenweg stonden elf klassen in brand. Groot materieel werd ingezet, het gewest Malle werd nog ter versterking bijgevraagd, hetgeen niet verhinderde, dat door de onveilige konstruktie (geen brandmuren) het ganse gebouw in de vlammen opging. Oorzaak kortsluiting. Op 8 juni werd in de Industrieweg op vraag van de Rijkswacht door de brandweer een alarminstallatie uitgeschakeld, die reeds de hele dag beide. Op 9juli werd met medewerking van een imker een hijenzwerm verwijderd aan de nok van Gelmelstraat 37.

biedt u ruim strand - veilige zwem vijver cafetaria - speeltuin - win dsurfen

-- _\

Gelegen in Hoogstraten (Meer). Alle dagen open van 10.00 tot 20.00 uur. In juni en september enkel tijdens de weekends m e t prachtig zomerweer. rs


Kari"s colffure

Bloemsierm k st cm

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Woninginrichting autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 20


Burgelijke Stand Geboorten 1 mei: Randy, zoon van Raymond Verschueren en Karina de Nijs, Castelréweg 13, Minderhout 1 mei: Sanne, dochter van Jozef Druyts en Marleen Kimpe, Jan Huetstraat 2, Wortel. 2 mei: Marion, dochter van Johan Brouwers en Annita Lochten, Dr. Gommersstr. 17, Meerle. 5 mei: Wesly, dochter van Luc Schoofs en Catharina Verschoor, Mariaveld 9/a, Minderhout. 7 mei: Adrian, zoon van Jan Siemons en Marleen Stoffelen, J. Lijsenstraat 2, Meer. 12 mei: Patrick, zoon van Walter Janssens en Maria v.d. Velden, Hoogeind 63, Meer. 13 mei: Chien, dochter van Peter Dufraing en Reinhilde Van Loon, Voort 81, Meerle. 13 mei: Bengt, zoon van Aiko v. Diffelen en Simone Pepping, Heibergstr. 8, Meerle. 14 mei: Axel, zoon van Alfons Aerts en Rita Van Aert, Meerseweg 86, Minderhout. 14 mei: Sofie, dochter van Joannes Vlamings en Elza v.d. Heuvel, Moerstraat 30, Hoogstraten. 16 mei: Anne, dochter van Koenraad v. Opstal en Mia Vervloet, Lod. de Konincklaan 349, Hoogstraten. 18 mei: Peter, zoon van Ludo Van Opsal en Lydia Belet, Moerklokstraat 4, Wortel. 19 mei: Jelle, zoon van Ludo Boogaerts en Marie Josee Hilien, Kolonie 2, Wortel. 21 mei: Veronique, dochter van Marc Bevers en Maria Sips, Hoogeind 57, Meer. 22 mei: Kristof, zoon van Guido Martens en Frieda Govaerts, Poeleinde 3b, Wortel. 25 mei: Seppe, zoon van Jan Kox en Nicole Verhoeven, Beemden 29, Minderhout. 25 mei: Inne, cohter van Eric Roeien en Andrea Braspenning, Meerdorp 16, Meer. 26 mei: Katrien en Evelien, dochters van Paul Bevers en Hildegarde Balemans, H. Bloedlaan 240, Hoogstraten. 27 mei: Marina, dochter van Johannes De Roover en Maria Van Opstal, Burg. Glenissonstr. 6, Meerle. 28 mei: Kevin, zoon van Jan Goetschalckx en Ria Buylinckx, Burg. Glenissonstr. 17, Meerle. 29 mei: Pieter, zoon van André van den Broek en Maria Verhoeven, Thornstraat 16, Meerle.

IZ Overlijdens 2 mei: Wilhelmins Kouwenbergh, oud 82 jaar, echtgenote van Jacobs Petrus, Dalweg 4, Meerle.

3 mei: Jozef Goos, oud 84 jaar, echtgenoot van Jochems Maria, Blauwbossen 6, Minderhout. 10 mei: Jan Goetschalckx, oud 84 jaar, weduwnaar van Cornelia Vinckx en Wilhelmina Martens, Venneweg 1, Meer. 14 mei: Wilhelmus Herrijgers, oud 74 jaar, echtgenoot van Hendrickx Adriana, Zandstraat 1, Wortel. 18 mei: Adriaan Rijvers, oud 80 jaar, echtgenoot van Koyen Maria, Eindsiraat 22, Meer. 18 mei: Anna Verbreuken, oud 98 jaar, weduwe van Peeraer Jan, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 20 mei: Desiderus Bosschaerts, oud 88 jaar, echtgenoot van Brosens Margriet, Vrijheid 17, I-Ioogstraten. 21 mei: Alphons Brosens, oud 70 jaar, echtgenoot van Bogers Albertine, Gestelsestr. 1, Meer. 23 mei: Jan Rombouts, oud 71 jaar, weduwnaar van Maria Jansen, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 29 mei: Irma Snyders, oud 90 jaar, ongehuwd, H. Bloediaan 250, Hoogstraten.

V] Huwelijken 2 mei: Eddy Joosen, Minderhoutsestr. 10 en Marie-Louise Van Aelst, Bredaseweg 19. Nieuw adres: Raamloopstraat 2, Meer. 2 mei: Marc Van Bavel, Hazenweg 26 en Hedwig Bluekens, Strijbeekseweg 39. Nieuw adres: Groot Eyssel 34, Meerle. 2 mei: Dirk Vanhaute en Kristel Rigouts. Niew adres: Kathelijnestr. 6, Hoogstraten. 2 mei: François De Beider, St. Lenaartseweg 10, en Karine Thys, Rijkevorsel. Nieuw adres: De Sluis 1, Rijkevorsel. 3 mei: Erik Colson, Zavelvennestraat 40, Hasselt en Monique Boeckx, Vrijheid 204. Nieuw adres: Zavelvennestrat 40, Hasselt. 3 mei: Johannes Vermeeren, Voort 46 en Karinne Aerts, Chaamseweg 79. Nieuw adres: Chaamseweg 34, Meerle. 3 mei: Antonius Jochems, Heieinde 52 en Lucia Geerts, Berkelaan 1, Merksplas. Nieuw adres: Worteldorp 20, Wortel. 7 mei: Petrus Jacobs, Boven Heining 3, Rijsbergen en Chanlal Van Gestel, Meèrledorp 18. Nieuw adres: Gele Berk 10, Zundert. 7 mei: Karel Govaerts, Venhoef 54 en Brigitte Van Leuven, Rijkevorsel. Nieuw adres: Berkenlaan 27, Rijkevorsel. 7 mei: Jozef Van Bouwel, Langenberg 51 en Godelieva Potters, Molenzijde 35, Merksplas. Nieuw adres: Steenweg op Turnhout 61, Merksplas. 9 mei: Paul Fockaert, Grav. Elisabethlaan 45 en Danielia Sprangers, Donkakker 2. Nieuw adres: Tinnenpotstraat 20, Hoogstraten.

9 mei: Dirk Lambrechts, Kasteelweg 40, Rijkevorsel en Christel Aerts, Jan v. Cuyckstraat 1. Nieuw adres: Achtelsestraat 6 Hoogstraten. 9 mei: Patrick Koyen, Meerleseweg 98 en Martine Muesen, Loenhoutseweg 29. Nieuw adres: Bredabaan 301, Wuustwezel. 10 mei: Leo Snoeijs, Oude Baan 4, Rijkevorsel en Cornelia Rombouts, Bergenstraat 16. Nieuw adres: Tienpondstraat 16 Wuustwezel. 10 mei: Johannes De Wijs, Schoorveken 70, Gilze en Rijen en Ria Boeren, Groot Eyssei 33. Nieuw adres: Lage Rooy 13, Meerle. 10 mei: Luc Strijbos, Bosuil 1 en Godelieve Maus, Kapelsesteenweg 44, Brasschaat. Nieuw adres: Wilgenlaan 35, Hoevene. 16 mei: Felix Schrauwen, Meerdorp 2 en Marleen Boudewijns, Heerle 53. Nieuw adres: Bergenstraat 2a, Minderhout. 16 mei: Kris Adriaensen, Lindendreef 5 en Christianne Schrickx, Lindendreef 5. Nieuw Adres: Kathelijnenstraat 6/1 Hoogstraten. 16 mei: Jacobus Hereijgers, Cor v.d. Bokstraat 8, Baarle-Nassau en Griet Goetschalckx, Donckstraat 4. Nieuw Adres: Hoogbraak 40, Baarie-Nassau. 16 mei: Gunter Van Looken, Astridplein 48, Hechtel-Eksel en Andrea Janssens, Kimketstraat 13. Nieuw adres: Astridplein 48, Hechtel-Eksel. 16 mei: Stefan Huybrechts, De Daries 60, Arendonk en Cathérine Van Aken, Culemborglaan 3. Nieuw adres: Lindendreef 52, Hoogstraten. 23 mei: Herman Van Bavel, Hazenweg 16 en Johanna De Koning, Rijkevorsel. Nieuw adres: Looiweg 140, Rijkevorsel. 24 mei: Herman Van Den Bogerd, Bredaseweg 21 en Hilda Jacobs, Chaamseweg 73. Nieuw adres: Vrijheid 47, Hoogstraten. 30 mei: Ludo Keustermans, Marktwijk 8 en Martine Vermeieren, Meerseweg 80. Nieuw adres: Frankenberg 12, Meer. 30 mei: Xavier Pauwels, Meerledorp 41 en Myriam Herremans, Kerkstraat 19. Nieuw adres: Gemeenteplein 12, Meerle. 30 mei: Peter De Backker, Hofeinde 38, Voselaar en Martine Hoeymans, A.de LaIaingstraat 10. Nieuw adres: Collegestrata 7, Turnhot. 30 mei: Luc Jansen, Heuvelstraat 9 en Rita Hinsen, Rijkevorsel. Nieuw adres: Graatakker 54, Turnhout. 31 mei: Sebastien Van Roosmalen, 2e Antonie Heinsiusstraat 85 's Gravenhage en Françoise Nouwens, Chaamseweg 40. Nieuw adres: Soendastraat 23, 's Gravenhage. 31 mei: Francis Geysen, Heuvelstraat 13 en Marleen Aernouts, Neerven 2. Nieuw adres: Hoge Weg 3, Minderhout.

Organiseert u iets? Bel onze redactie tel.: 03/3144126 21


0

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pv °

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 031314.50.91

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

.

Telefoon:

21

03/314.57.10

-

03/314.56.91

Wij bieden u een zeer grote keuze in uIcr I'alcI'r I',uIèr hulsGhGQr MuUMGQr

I'uIcI'èr hui,sGMQQr uII'r hwisGhGGr

GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

Elke dag ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITE ITSWERKEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD-EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU IMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle

Telefoon 03/315.70.16 22


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Onder de fraaie bikinis van Framsport stonden vorige maand 3 vragen. Hier de antwoorden. De langste rivier van Afrika is de Nijl en ontspringt in de Middellandse Zee. 'Veni, vidi, vici' is van Julius Caesar. en in Polen betaalt men met Zlotys. Een boek met 3500 dergelijke vragen wordt gewonnen door Inge Laurijssen, Meerleseweg 33 in Meer. Een boek met 200 vragen door Cis Willems, Vrijheid 101 in Hoogstraten. Maar de cheque van 500 Fr; Framsportmateriaal is voor Daniel Sysmans, Kerkveld 15, Wortel. Een nieuwe zomer, een nieuwe vraag Snel naar de Framsportadvertentie. Daar staat een minikruisdwoorclraadsel. 1-let leuke is dat de opgave horizontaal en vertikaal identiek is. Binnensturen voor 15 juli graag. Talrijke mooie prijzen te winnen! • Een toemaatje De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat wie schrijft ook zit. Nochtans zijn er zeer bekende en belangrijke schrijvers die rechtstaand hun meesterwerken pleegden. Lewis Carroll (1832-1898), Engelse wiskundige en schrijver. Ernest Hemingway (1899-1961), Amerikaans journalist en schrijver van kortverhalen. Thomas Jefferson (1743-1926), Amerikaans staatsman. Virginia Woolf (1882-1941), Engels schrijfster. Benjamin Diraeli (1804-1881), Engels staatsman en schrijver. Van M. De Laet (1963- nog niet) wordt zelfs beweerd dat hij rechstaande zijn gazon afdoet.

Hoogstraten ondergewaardeerd? Op dinsdag 29 april organiseerde de Christelijke Volkspartij van het arrondisement Turnhout haar vierjaarlij ks arrondisementeel verkiezingscongres. In opvolging van Frans Tanghe moest er een nieuwe arrondisementele voorzitter gekozen worden en 29 rechtstreeks verkozen partijbe.stuursleden. Het arrondissement Turnhout bestaat uit zes kantons: Arendonk, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo. Elk kanton had een aantal kandidaat-bestuursleden van + 35 jaar en 35 jaar, uitgezonderd Hoogstraten met 4 kandidaten van + 35 jaar, nI.: Armand Coenegrachts, Minderhout; Jo De Meester, Wortel; Maria Meeusen, Merksplas en Dirk Vanderherten, Hoogstraten. Het aantal rechtstreeks verkozen bestuursleden per kantoon is vastgesteld op: Arendonk 5, Herentals 7, Hoogstraten 2, Mol 7, Turnhout 4 en Westerlo 4, in het totaal 29. De 157 aanwezige stemgerechtigde C.V.P.'ers kozen: 11 mannen, 8 vrouwen en

HALVE EEUW GELEDE Juni 1936 Hoogstraatse knaap wordt filmstar In de Haagsche filmstad van de firma Loet C. Barnstein is men begonnen met de verfilming van 'Merijntje Geysen's Jeugd', het meesterwerk van A.M.De Jongh, het stuk dat als tooneelwerk ver leden jaar zulk een overweldigende bijval behaalde in 'Het Eglantierken' hier ter plaatse. De schrijver, die op een der opvoeringen aanwezig was, verklaarde toen dat hij nergens de titelrol met zooveel brio had zien vertolken, wat niet alleen veel bewijst voor het talent van Marcel Krols, die het Merijntje verbeeldde, maar tevens voor Jef Festraets en Mevrouw Heylaerts, die de rol aanleerden. Toen gezocht werd naar een kracht om in de film Merijntje te spelen, werd de kleine Marcel Krols aangeworven en sinds een paar weken hebben we een Hoogstraatsche filmstar. De verwachtingen zijn tot nu toe schitterend. De filmbladen reproduceerden reeds foto's van het spel en het belooft iets eenigs te worden. In een persuitgave van de Nederlandsche filmstad werd het typische leven van onzen jongen stadsgenoot, Marcel Krols, beschreve in dezer voege: 'Als je hem zoo voor 't eerst ziet, de kleine Marcel Krols, wiens kindergezichtje binnenkort op tal van bioscoopdoeken te aanschouwen zal zijn, dan denk je zeker niet aan een film-wonderkind. Marcel is een heel gewoon kereltje, bijna tien jaar oud, 'n tikje bedeesd en als er iets aan hem opvalt, is het wel... z'n onopvallendheid. Neen, hij hoort niet thuis in de klasse van Shirley Temple of hoe al deze jeugdige filmhelden en -heldinnetjes mogen heeten. Nadat de auteur de verrassende mededeling gaf dat hij wel een goede Merijntje wist, was een zeer moeilijk probleem in enkele minuten opgelost. Toen werd de film-Merijntje, nadat er met zijn ouders, onderwijzers en met enkele andere adviseurs gesproken was, naar Den Haag overgebracht...' Hoogstraten en Het Eglantierken zijn fier over hun spruit. Het nieuwe wegennet in Meerle Verleden Zaterdag werd de nieuwe baan Meerle-Meir ingehuldigd door de Heer Burgemeester van Meerle, en ter dier ge10 jongeren (— 35 jaar). De 2 verkozen bestuursleden voor het kanton Hoogstraten zijn: Armand Coenegrachts uit Minderhout en Maria Brosens-Meeusen van Merksplas. In ons verslag over de viering van 40-jaar CVP in de Kempen schreven wij dat grensgebieden dikwijls in een verdomhoekje staan. Wanneer wij vaststellen dat het kanton Hoogstraten slechts 2 rechtstreeks ver kozen bestuursleden heeft en de gemeente Hoogstraten slechts één, niettegenstaande Hoogstraten een grote CVP-afdeling heeft wat niet van alle andere gemeenten kan gezegd worden - vinden wij dat Hoogstraten te

legenheid geven wij hier een wijderen kijk over de reusachtige werken die in een minimum van tijd tot stand zijn gekomen ten bate van het verkeer. Als men binnen enkele weken zal klaar zijn met den weg Meerle-Meersel Dreef zal onze gemeente een buitengewoon wegencomplex bezitten; niet minder dan 9 km slechte wegen werden omschapen in ruime, effen banen. Hieruit kunnen we besluiten dat de Noorderlijke Kempen die zoo ver ten achter was gebleven met zijn wegenbouw, tahns van aanschijn veranderd is en weldra, en terecht, door meer toeristen zal bezocht worden, dank zij deze schitterende verwezenlijking. Waalhalzerij op de kerktoren Met Sacramentsdag, rond den middag, als er op heel de markt een geweldige drukte heerschte van H.-Bloedbedevaarders, klom een foorkramer langs den bliksemafleider der kerk naar boven. Tot aan de klok dierf de vermetele waaghaals voortklauteren, terwijl beneden zijn kameraden met een busje om geld rond liepen bij de verbaasde toeschouwers. Tenslotte had de rijkswacht dit nietalledaagsch gedoe in de gaten en de akrobaat met zijn helpers moesten op de loop. Tegen staking en oproer Bericht aan de Bevolking. De Gouverneur der Provincie Antwerpen, overwegende dat rumoerige samenscholingen thans de openbare orde bedreigen in de provincie, overwegende dat ieder uitstel gevaar of schade zou kunnen veroorzaken, wat dringend dient voorkomen, besluit: Alle samenscholingen, optochten, meetings, betoogingen en eender welke volksoploop op den openbaren weg of in open lucht, op voor het publiek toegankelijk private terreinen, worden verboden in de heele provincie. De overtreders zullen onmiddelijk door de openbare macht worden uiteengedreven. Zij worden bovendien gestraft met eene geldboete van 26 â 200 fr. en met een gevangenzitting van 8 tot 14 dagen of met een dezer straffen alleen. Deze verordening is verplichtend onmiddelijk nadat zij is aangeplakt in de provincie op de gewone aanplakplaatsen voor de officieele bekendmakingen. Gedaan te Antwerpen, den 17 Juni 1936 (Bron: Gazet van Hoogstraten) gering vertegenwoordigd is met het arrondisementeel bestuur. Er waren twee kandidaten om Frans Tanghe als voorzitter op te volgen: Hugo Van Dingenen uit 1-lerentals en Wim Vermeulen van Geel. Wim Vermeulen behaalde 61,8% van de stemmen en is dus de nieuwe arrondissementele C.V.P.-voorzitter. Frans Tanghe bedankte allen die hem al die jaren geholpen hebben en Wim Vermeulen dankte voor het vertrouwen. Hij wil samen met zijn bestuursploeg dynamisch inspelen op de problemen van deze tijd en van onze streek • 23


KALENDER ZONDAG 29 JUNI - Dag van de Fiets met 10-Kilometer omloop in elk dorp van de gemeente. Start tussen 9 en 17u in Hoogstraten (Stadhuis), Wortel (parochiezaal), Minderhout (Kleuterschool Schooistraat), Meer (parking hoek Meerleseweg-Hoogeind), Meerle (parochiezaal), Meersel-Dreef (klooster). ZONDAG 6 JULI - Open Deur van 13 tot 17u in de St.Luciakapel in Meersel-Dreef. - Middenstandsfeest 'De vakantie begint in Hoogstraten' (begin van de solden) op en rond de Vrijheid in Hoogstraten. - Boerenmarkt met muzikale animatie tijdens de voormiddag in de Donkstraat in Meer. - Ruitertornooi van de Paardenvrienden in Wortel. VRIJDAG 11 JULI - Kaartavond van de St. Janskring in de parochiezaal van Wortel. ZATERDAG 12 JULI - Optocht van de fanfare en bal met Stomping Fats (tent) en Radio Cosmos (Slot) in Wortel. ZONDAG 13 JULI - Kermis in Meersel-Dreef. - Kermiswandeling naar de Diept, start om 9u aan de parochiezaal van Wortel. - Kermisbal met MIDNIGHT SEX (Boomkes of Slot) en Stomping Fats (tent) in Wortel. MAANDAG 14 JULI - Kermisspelen van de 5 gebuurten, vanaf 13u in Meersel-Dreeî. - Kermiskoers met 2 wedstrijden: Juniors en 'achter derny's', start om 14u in WortelDorp.

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie A bonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96 Druk werk Administratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-32431 17-49

Verantwoordelijke uit gever. J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel) 24

DINSDAG 15 JULI - Kermis met wedstrijd 'Kangoeroeballen' 's namiddags in Meersel-Dreef.

ZONDAG 20 JULI - Volksspelentoer langs de café's ter gelegenheid van de nakermis in Wortel.

Ongevallen

was de 12-jarige Kris Van de Locht, Strijbeekseweg 52, Meerle. De tweede was de 65-jarige Maria Vostersuit Raveis. Zij werd zwaar gekwetst. Zaterdag 31 mei reed Joseph Augustijns uit Wuustwezel, met zijn auto, aan het kruispunt Loenhoutseweg - Vlamingstraat te Hoogstraten, in de gracht. Er was zware schade. Zondag 1juni reed Patrick Quades uit Brasschaat, aan de Lod. De Konincklaan te Hoogstraten, met zijn auto tegen het huis van Staf Hendrickx, nr 266. Er was zware schade. Maandag 2 juni botsten aan de Vrijheid, de auto's bestuurd door Patrick Matthé, GammeI 52, Rijkevorsel en Marc Van den Broeck, Leemputten 18, Rijkevorsel. Er was zware schade. Dinsdag 3 juni kwam het aan de Desmedtstraat te Minderhout tot een botsing tussen de auto bestuurd door Adriaan Vermeiren, Voort 42, Meerle en de auto met aanhangwagen bestuurd door Jozef Roeien, Zandbergstraat II, Meer. Er was zware schade. Donderdag 5 juni botste aan de Vrijheid de lichte vrachtwagen bestuurd door de 28-jarige Frank Brosens, Molenstraat 70, Rijkevorsel, met de personenwagen bestuurd door de 32-jarige Renilde Verrijckt uit Zoersel. De 66-jarige passagierster in de lichte vrachtwagen, Maria Van Bergen, Hoogstraatse steenweg 33, Rijkevorsel, werd hierbij licht gekwetst. Zaterdag 7 juni kwam het tot een botsing aan Strijbeek te Meerle, tussen de auto bestuurd door de 21-jarige Alain De Grootte, Zwartvenstraat 10, Meer, die licht gekwetst werd en de vrachtwagen bestuurd door Frans Donckers uit Brecht. Ook enkele bomen moesten het ontgelden. Zaterdag 7 juni werd Patrick Christiaensen, 19j, J.Lijsenstraat, Meer, licht gekwetst toen hij met zijn auto aan "t Hoekske', J.Lijsenstraat, tegen een boom reed

Vrijdag 16 mei om 18.00 u botsten aan het kruispunt Houtelweg en Heesbeekweg te Rijkevorsel, de auto bestuurd door de 19-jarige Dirk Segers uit Lille en de bromfiets bestuurd door Leo Laurijssen, 33 j, Pastoor Van Dyckstraat 17, Minderhout. Leo Laurijssen werd zwaar gekwetst. In Meer aan de Meerleseweg, reed op dinsdag 20 mei een minibus met vijf inzittenden in de gracht. Camiel Van Houten, Beerse, liet hierbij het leven. De vier anderen nI. Alfons Michielsen, 41j, Meerleseweg 90, Meer, Lodewijk Brokken, 61j, Krochtenstraat 4, Meer, Corneel Rombouts, 39j, St Ciemensstraat 21, Minderhout, Herman Smolderen, 47j, Molenstraat 58, Rijkevorsel, werden zwaar gekwetst. Vrijdag 23 mei kwam het tot een botsing tusen twee auto's, aan het kruispunt Desmedtstraat/ Bredaseweg en Meerseweg te Minderhout. Christiane Aerts, 26j, Venhoef 26, Minderhout, de bestuurster van de eerste auto werd licht gekwetst. De tweede auto werd bestuurd door Maria Van Huffe!, 53j, St Lenaartseweg 10, Hoogstraten. Er was zware schade. Zondag 25 mei werd, aan het kruispunt Leemputen en Achtelseweg te Rijkevorsel, de 80-jarige fietser Andreas Van Dooren, Hoogstraatseweg 76, Rijkevorsel, zwaar gekwetst toen hij werd aangereden door de auto bestuurd door de 32-jarige Joseph Bastijns, Donckakker 15, Meer. Dinsdagmorgen 27 mei werd aan de Leemputten te Rijkevorsel de 17-jarige bromfietser Ronny Bevers, OostmaIlesteenweg 210, Rijkevorsel, licht gekwetst toen hij werd aangereden door een lichte vrachtwagen. Eveneens op 27 mei botsten aan de Vrijheid te Hoogstraten twee auto's met zware schade als gevolg. De auto's werden bestuurd door Leo Van den Broeck, Dorp 50, Rijkevorsel en Maria De Vos, Markwijk 6, Minderhout. Dinsdag 27 mei kwamen aan de Voort te Meerle twee fietsers in aanrijding. De eerste

APOTHEKERS Van 27 juni tot 4 juli: Apotheek LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Telefoon 3 14.40.74. Van 4 tot 11 juli: Apotheek FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Telefoon 314.60.04. Van 11 tot 18 juli: Apotheek ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Telefoon 315.73.75. Van 18 to 25 juli: Apotheek FAES, Meerdorp 61. Telefoon 315.77.73. Van 25 juli tot 1 augustus: Apotheek LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Telefoon 314.60.38. Op zaterdag 26 juli: Apotheek HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Telefoon 314.57.24.

.

HUISDOKTERS Zondag 29juni: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer. Telefoon 315.85.11. Zondag 6 juli: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerie. Telefoon 315.87.15. Zondag 13 juli: DR. ROBBEN, V.AertseIaerstr. 37, Hoogstraten. Telefoon 314.38.48. Zondag 20 juli: DR. GEERT FAES, H.Bloedlaan 291, Hoogstraten. Telefoon 314.50.10. Maandag 21juli: DR. HOLVOET, V.Aertselaerstr. 70, Hoogst raten. Telefoon 314.31.66. Zondag 27 juli: DR. VERHOEVEN, V.Aertselaerstr. 70, Hoogstraten. Telefoon 3 14.31.66.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.