juni 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR.14 JUNI 1986 PRIJS: 40 FR.

mcacan cy e handen van zuster De bezigVeronique

Konkrete plannen vuur een ongewenstc sncltrein Einde van het voetbalseizoen. Hoe presteerden de jeugdploegen?

De bewogen geschiedenis van het Heyligh Huysken Bedrijven te gast in VITO

Met de rolstoel naar Scherpenheuvel Een stad als Hoogstraten zonder schaakkring, is een schande.

Komt Sandra Kim (,Hoogstrffl WO eli? liet flt Woord op

Vraag binnenj di deze bl,,s'ieve


Komt Sandra Kim in Hoogstraten wonen? Welneen, beste lezer, waarom zou het kleine winnaresje bij ons komen wonen? In de Achtelsestraat, in de Meerse Bergen? Jammer, anders hadden we daar eens een geweldig artikeltje over kunnen schrijven. Maar het heeft weer eens niet waar mogen zijn. Ook zal volgend jaar, volgens welingelichte bron, het Songfestival niet doorgaan in de Veilinghallen. Het ware anders een kleinigheid geweest de simultaanveilingklok om te bouwen tot het internationaal scorebord voor 'ze points of de Joegosloovische zjoerie'. En misschien is het Begijnhof dan reeds piccobello om de internationale keure van artiesten en pers op te vangen. Er zouden toeristische uitstappen georganiseerd kunnen worden naar de Meerse Bergen (met zijn fiere bewoners). Of een geleide wandeling langs het komende TGV-trajekt, de pas afgesloten ruilverkaveling te Meer of de gasopslagpiaats te Loenhout. Troeven zat, zoveel is zeker.

M d*

Genoeg gezeverd! Inderdaad. Fantaseren over wat niet gebeurt is gemakkelijker dan feiten en meningen goed ordenen. Nochtans beleven veel men-

'De TGV komt door Hoogstraten' is dat een grap of om te huilen? Verstandige lezers - en wij hebben geen andere - zullen zich nog wel het artikel herinneren, geschreven door één van onze goed gedokumenteerde medewerkers, over de TGV die door Hoogstraten zou gaan rijden. Velen van u, lezers, hebben dit als een aprilgrap aanzien. Het pleit voor uw gezond verstand dat ge dergelijke plannen niet ernstig neemt, maar in Brussel denkt men daar anders over. Want wat blijkt nu? Half mei bericht de lOK: '... spoedvergadering van de burgemeesters van alle betrokken gemeenten verzet tegen de TGV-plannen ... nefaste gevolgen voor ruimtelijke ordening en leefmilieu ... onrealistisch ... geen enkele voordeel zeer zware investeringen ... in het diepste geheim ... verontwaardiging bij alle betrokkenen Enkele dagen later belandt een dik dossier met daarin het nauwkeurig uitgetekend tracé van de TGV op ons bureau. Niet te geloven! Het hele traject is reeds tot in de kleinste details uitgewerkt tot en met het aantal betonnen bepalen, de hoogte van het metalen hekwerk aan weerskanten van het spoor, de bruggen, de viaducten ... Gewapend met een stafkaart en het gewestplan probeerden wij na te gaan wat dat voor onze omgeving precies betekent.

Voor Rijkevorsel: over een goeie 6 kilometer passeert de TGV doorheen het grondgebied, op minder dan 2 km langs de dorpskern; het kanaal wordt overbrugd en de gemeente krijgt er maar liefst ZEVEN bruggen bij. Vanuit Rijkevorsel komt de TGV Hoogstraten binnen, scheert rakelings naast de Hees, doorkruist in St. L.eanaarts 2 kilometer landbouwgrond en er komen daar 3 bruggen. Ook Loenhout wordt goed bedacht. Daar loopt de trein over een talud van 8 meter hoog en dat over een afstand van 4,5 km. Zeven bruggen gaan over de treinsporen, één gaat eronderdoor en er komt een kolossal viaduct over de autosnelweg, Eénmaal terug op ons grondgebied, komt de trein weer min of meer op onze begane (?) grond, raast 4 kilometer lang, tegen ongeveer 300 km/uur, om. door een bos en parkgebied, net naast een woonzone en (even op de kaart

sen, als lezer van pulpbladen, plezier aan de verbeeldingswereld van wat niet is, maar wel had kunnen zijn. Is Tura verliefd (op auto's)? Geeft Caroline van Monaco haar fortuin weg? Pleegt Pien overspel met Lutgarde? De Hoogstraatse Gazet en/of Maand heeft zich tot heden niet van dergelijke trekkers bediend om uw aandacht te trekken. De Hoogstraatse Maand is een degelijk gedocumenteerd blad dat de feiten van de maand samenbrengt en er soms zelfs een mening over geeft. En dat we door elke politieke kleur beschuldigd worden de andere kleur te dragen sterkt ons alleen maar in het vermoeden dat we goed bezig zijn. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik niet eens graag een lekker stukje zou schrijven over mijn kleine, lieve lolita, Sandra, Sandra. Jaja, vrouw, ik kom al eten!U

kijken) 1, 2, 3 bruggen voor ons, waarvan 2 in Meer. Toen de TGV voor het eerst ter sprake kwam in de pers, heeft menig Kempenaar daar de schouders voor opgehaald, maar nu de plannen zo konkreet op tafel liggen, is men hier te land toch wakker geschoten. Gemeentebesturen van allerlei kleur, met zowel CVP, SP, PVV, VU en Agalev in hun zetels, hebben zich uitgesproken tégen. Zowel apart als via de lOK hebben zij een motie ondertekend met een ongenuanceerd 'nee' tegen de TGV. Ook de Boerenbond heeft al zijn stem verheven tegen de inbeslagname van zoveel landbouwgronden. Milieuoverleg Kempen (MOK) is gestart met een handtekeningenaktie en gaat er in de loop van juni nog harder tegen aan met een massale aktie. Dichter bij buis, in Rijkevorsel, zal er binnenkort een informatieavond worden gehouden met als gas( spreker senator Aelvoet. Wie nu nôg niet gelooft in de snode plannen van De Croo, kan daar best eens gaan luisteren.0

-

l7I

7?/VHAGEL

/ f jf

,

TG.V. ZOR37' VOOf WERKELEGENI1EiD

U kan uw huisblad mee in de vakantiekoffer pakken want op 26 juni wordt de volgende maand bij u thuisbezorgd. Medewerkers, vergeet niet uw kopij binnen te leveren vooraleer uw koffers te pakken, op 15 juni verwachten wij uw stuk(ken).


vrouw in de moond Een bezig leven Ze heeft weinig van een nonneke. Vroeger misschien méér toen ze nog in kap en wijde zwarte rokken rondliep. Maar toen al, v'ôr het Concilie, viel ze ons, leerlingen van het Spijker, op door haar vinnige ogen achter de toen donker omrande bril en vooral door haar lach; ze kon zo hard en hartelijk lachen. En dat kan ze nu nog, nu ze 60 jaar wordt waarvan ze er 40 op het Spijker doorbracht, eerst als mère, later als zuster Véronique. Kloosterlinge op je 20ste. Op je 20ste meldde je je hier dus, daan de deur van het Spijker. Hoe kwam jij, een Antwerpse, hier verzeild? Ik was hier op school geweest, in de Technische. Mijn moeder is afkomstig van Zondereigen en onze nonkel Pastoor woonde toen op de Kolonie in Wortel. Het was dus niet zo vreemd dat ik hier op pensionaat ging. Van mijn 14de tot mijn 16de was ik hier op school. Omdat we zo ver weg woonden, gingen we niet zo vaak naar huis; wel ging ik om de 14 dagen op bezoek bij nonkel Pastoor.

wel voor kleuterjuffrouw als in de muziek. Muziek is altijd een grote liefde van mij geweest en ik was blij dat ik daarin verder mocht studeren . 0e zondag hield ik daar altijd voor vrij; geen leerboeken dan, wel banjo en orgel. Met mijn diploma keerde ik dan terug naar 't Spijker en daar stond ik weldra voor een klas van 47 kleuters. Dat was een hele hoop, ik kon zelf maar amper tussen de bankskes door.

Eéns terug thuis, bleef je heimwee hebben naar het Spijker? Ja, wel een beetje. Ik zat daar maar thuis en ik moest toch iets met mijn leven doen. Ik voelde niet zo veel voor trouwen en de Kernpen, 'den buiten' dat trok mij aan; mijn Kempische aard denk ik, via mijn moeder. En de zusters hier, die stonden mij ook aan. In '46 ben ik dus teruggegaan, met de intentie hier definitief te blijven.

En ging je hier toen onmiddelijk aan het werk? Nee, eerst het noviciaat. Daar kregen we zo'n beetje een opleiding in het kloosterleven, over de heilige Regel, over het gebed... In '47 werd ik 'gekleed', zoals dat heet. Ik vond dat toen een hele gebeurtenis, ja ik vond dat wel plezant, die kleren... (lacht bij de herinnering). In '48 werd ik dan geprofest; de kinderen hier zongen de mis, heel mooi was dat. Het werk hier? 0 ik heb van alles gedaan, alle werk was goed. In de hof, in de bakkerij (plezant, dat kneden van het deeg); ik gaf muzieklessen, maar het meest was ik bezig met de 'surveillance', vooral in het internaat. Jarenlang heb ik daar geslapen. Soms moest ik ook de studie doen. Dan schrik je in 't begin wel, zo'n grote hoop leerlingen om op te passen. Maar ja, ik ben daar stillekensaan ingegroeid en na een tijd draai je mee in het schoolleven.

In en voor de klas Je was toen nog geen kleuteronderwijzeres? Neen. In '50 besliste men hier dat ik die studies moest volgen. Ik ging dan naar O.L.Vrouw-Waver om daar te studeren zo-

Aan het orgel in de Si. Andrieskerk in Antwerpen.

Er is sindsdien veel veranderd in het kleuteronderwijs Gelukkig wel. Met zoveel kinderen is het bijna niet mogelijk om elk kind aan zijn trekken te laten komen en dat vind ik een eerste vereiste in de klas. Ieder kind wil al eens iets vertellen maar dan moet je ook de kans krijgen om ernaar te luisteren. Nu zitten er in mijn klas 21 kleuters en dan gaat dat. Daar kun je middenin gaan zitten, luisteren naar wat ze zeggen en daarop inspelen. Maar de kleuters van nu zijn dan ook veel spraakzamer als die van vroeger, ze weten ook veel meer, vooral door de televisie, en ze mogen het dan ook zeggen. Ik sta soms te kijken als ik die 5-jarigen allerlei vreemde woorden hoor uitspreken, en ze spreken dat Engels dan nog goed uit ook.

Minder kinderen in de klas, dat vind ik een goede zaak maar dat ze al zo jong, op tweeen-een-half jaar naar school mogen, dat vind ik minder. Ik weet niet wat die De Croo bezielde toen hij die leeftijdsgrens naar beneden haalde. Die hele kleintjes zijn er echt nog niet aan toe om een hele dag in groep te zijn; dat is veel te zwaar voor hen, ook lichamelijk. Ikzelf ben ook veranderd hoor. Toen ik jong was, tilde ik veel lichter aan het werk in de klas. Ik dacht daar vroeger zo niet over na maar een mens voor de klas heeft toch een grote verantwoordelijkheid. Het zijn al hele mannen, die 5-jarigen en ze begrijpen al veel. Ik vind dat je zo'n kinderen serieus moet nemen. Als ge ziet hoe zo'n kind naar u luistert, met zo'n vertrouwen en zo open, dat moet ge daar serieus mee klappen. Ge kunt niet 't is eender wat vertellen als het maar plezant is, nee dat vind ik niet goed; ge moet eerlijk zijn. 1-let kleuteronderwijs zelf is natuurlijk ook veranderd. Ten goede natuurlijk, maar bij sommige dingen heb ik toch mijn bedenkingen. Neem nu die 'ervaringsgerichte' methode; als die jonge 'normalistjes', recht van school, die methode gaan toepassen, dan staan de kinderen na het eerste trimester boven op de bank en de juffrouw zit eronder, als ik het zo mag zeggen. Ikzelf heb eigenlijk geen vaste methode, och, een mens moet zich goed voelen in de klas en dan is er ook de ervaring, daar leer je natuurlijk het meest van. Die nieuwe kleuterleidsters zullen het ook wel leren.

U bent één van de laatste zusters die voor de klas staan. Het zijn nu allemaal leken. Is daar ook geen verschil met vroeger? Zeker is er verschil. Ik kan dat moeilijk onder woorden brengen, ik wil niet graag iemand kwetsen. Onze inzet, als zuster, is toch anders. En dat is ook maar normaal. Wij hebben geen andere zorgen. Voor ons telt alleen de school; leken hebben meestal ook nog een huishouden en daar moet ook voor gezorgd worden. Hun inzet is niet dezelfde, nee... (kijkt nadenkend voor zich uit en


zucht). Als ge hier op 't Spijker woont, ben je altijd met de school bezig, ik zit altijd in mijn klas, ik zit daar ook graag. (Ook in de vakantie is Véronique in de school, maar dan niet zittend. Ze kuist, herstelt, schildert en vernist het meubilair: 'Hoeveel stoelpootjes ik al vernist heb!')

Altijd bezig En de peutertuin, hoe is dat begonnen? Daar ben ik ook zo ingerold. In het begin van de jaren 70 kwamen er steeds meer ouders om oppas vragen. Hier en daar werden toen peutertuinen opgericht en toen er in '73 een kleuterklas wegviel, zijn we meteen begonnen. In die lege klas richtten we een peutertuin in en dat is zo stillekensaan uitgebreid. Maar amai, wat heb ik daar kopbrekens mee gehad! Ik dacht dikwijls 'was ik daar maar nooit aan begonnen!' Vooral de financies waren een voortdurende zorg. Nu ben ik meer gerust. Het gaat goed met de peutertuin; we hebben plaats voor 46 kindjes en er komen zo tussen de 40 en 50 peuters en babies. Maar het echte werk in de peutertuin, dat wordt door anderen gedaan. Door mensen die dat goed kunnen. Dat zou niets voor mij zijn, de verzorging van zo'n kleine kindjes, dat ligt zo niet in mijne aard.

voor de kleuterklas stond, gaf ik ook nog les in banjo en accordeon, voor en na de school. Maar dat werd wat te veel. Accordeon speel ik nog wel, maar dan alleen in de klas. De schooldag begint bij mij 's morgens altijd met een deuntje op de accordeon. Dat heeft een wonderlijke uitwerking op de kleuters. Ze worden dan onmiddelijk stil, veel beter dan het luiden van de schoolbel. Zo wat 'fiddelen' op de accordeon, dat trekt hen aan, dat houdt hun aandacht vast. (We mogen een fotootje zien uit vroeger jaren: allemaal lachende zusters op een rij, uit gedost in die ingewikkelde kloosterkledij van toen, met Véronique - toen nog Mère Véronique - op kop, al spelend op haar accordeon. 'Niet voor publicatie vatbaar' zegt ze kordaat.)

Ideeën dus. Uw werk zit eerst in uw hoofd? Ja natuurlijk. Het is niet zo dat ge een blok klei hebt, daaraan gaat werken en dan ziet wat eruit komt. Ik moet eerst lang nadenken. En het is gek hè, maar ik dènk in keramiek. Als ik iets zie, gelijk wat, het hoofd van een ouwe man bijvoorbeeld, dan komt bij mij onmiddelijk de vraag op: hoe zou dat er in keramiek uitzien? En dan zie ik dat zô voor me. Maar het is niet alleen het uiterlijke, er moet ook een betekenis achter zitten; hetgeen ik maak, moet iets zèggen. (We kijken in een album met foto '.s van de vele werkstukken die Véronique in de loop van de tijd gemaakt heeft. Er is een beeld bij dat 'Leegte' heet: een wat angstaanjagende fi-

Wat ligt er dan wel in uwen aard? Da's moeilijk te zeggen maar ik ben heel graag bezig met mijn handen. Iets maken, dat doe ik het liefst; ik kan niet stilzitten. Gelukkig is hier altijd wel wat te doen: een nieuw slot in de deur zetten, schilderen, vanalles. Als ik in deze tijd jong was, zou ik zeker naar de vakschool gaan. Dat zou mij best liggen. Als kind speelde ik ook altijd liever met een voetbal dan met poppen. (Lacht

Met de accordeon op schoot bij het laatste grootoudei:f eest.

bij de herinnering: 'Ik moest altijd in de goal staan, ik was de keeper'.)

Je speelt ook wel op orgel?

En auto rijden? Ik heb wel eens gehoord dat zuster Véronique niet terugschrikt voor 'plankgas' Aha. Ja, ik heb al vroeg leren auto rijden. Onder de oorlog toen ik nog thuis was, ging ik naar de autorijschool. Onder de Vi's reed ik toerkes in Antwerpen. Tevoren had ik alleen maar in vaders auto gezeten, ik mocht die dan in en uit de garage rijden. Hij liet die speciaal voor mij op de oprit staan als hij thuis kwam van het werk. Toen ik in 't klooster ging, was dat natuurlijk voorbij. Alleen als de familie op bezoek kwam, ging ik wel eens met de auto rijden, hier in de hof natuurlijk. Veel later, toen ik al 20 jaar niet meer achter het stuur gezeten had, moest ik het opnieuw Ieren. Dat deed ik liever niet maar het viel mee. Na één les voelde ik me weer pri'ia achter het stuur en nu rijd ik zoveel als nodig is. Ik doe dat graag, zo'n lange ritten in de auto met de radio op Hilversum 4 of BRT 3...

Accordeon, banjo, orgel... En zo komen we op de muziek. Ja, daar ben ik altijd mee bezig geweest, van jongsaf aan. Maar muziek, daar moet je voor blijven studeren en dat heb ik toch wel te weinig kunnen doen. Maar als ik op pensioen ben, dat is één van mijn vaste voornemens, dan ga ik weer studeren, minstens één uur per dag. In mijn jonge jaren kwam de muziek meer aan bod. Toen ik in 't begin

Soms ja. Met zusters uit andere huizen (religieuzen noemen kloosters van dezelfde orde altijd 'huizen') hebben we een koor samengesteld. Bij jubilees en andere plechtigheden zingen wij dan en ik mag hen begeleiden op het orgel. Vroeger heb ik nog les gehad van Jos Bruurs maar zoiets moet ge onderhouden, blijven studeren en dat ben ik nu vast van plan.

Bij uw vele bezigheden had ge nog tijd om te schilderen, keramiek te maken. Ja, maar schilderen doe ik al lang niet meer, vroeger wel. Ik kreeg de kans om naar het IKO te gaan waar ik in het begin zowel schilderen als keramiek volgde. Op een gegeven moment moest ik toch kiezen en het is de keramiek geworden. Met klei werken doe ik liever, 'mouleren', daar houd ik van; het is dicht bij de hand.

Uw werk wordt gewaardeerd. Ge hebt al veel opdrachten gekregen. Mmm... maar ik wil niet commercieel werken. Het liefst maak ik iets naar een eigen idee. Maar een opdracht kan ook inspirerend zijn. De mensen komen dan met ideeën aandragen en daar moet ge dan gestalte aan geven, dat is toch spannend.

guur met grote holle oogkassen. Heel knap vinden we de figuurtjes die spreek woorden uitbeelden, er zit veel humor in die beeldjes)

Die betekenis, de zin van zo'n werkstuk, dat vind ik heel belangrijk. Het moet niet aleen maar mooi zijn of dekoratief. Daarom maak ik ook geen potten of andere voorwerpen, hoe knap dat soms ook gedaan wordt. (Er is vaak veel te zien op haar 'uitbeeldingen': hele landschappen met huizen en mensen, een stad met trappen en doorgangetjes ... )

Bij het bekijken van het vele dat je gemaakt hebt, vraag ik me af, wanneer doe je dat allemaal? Meestal op het IKO. Ik vind het heerlijk om in groep te werken. Als ik alleen ben, komt er niet zoveel van. Dat zie ik wel onder het groot verlof, dan hebben we allemaal plannen om vanalles te doen want we hebben veel tijd, maar in september zien we elkaar weer en dan blijkt dat er niet veel gebeurd is. 's Zondags werk ik hier; dat is een heerlijk moment: 's zondagsnamiddags met keramiek bezig zijn en terwijl naar het Belcanto luisteren op de radio, mmm.....

Het klooster is mijn thuis. Een druk leven heb je, de school, de peutertuin, het IKO. Hoe zit het met het kloosterleven? Wel, ik hen geen mens om uren in de kapel te zitten, dat is niets voor mij. Wat ik doe,


probeer ik zo goed mogelijk te doen, het komt erop aan hoe je het doet, vind ik, niet wat. Maar allé, ik zou misschien wat meer moeten bidden en dat ga ik zeker doen, nâ mijn pensioen. Het klooster hè, dat is voor mij mijn thuis. Ik ga niet zo graag op reis maar soms moet het wel. Als ik dan terugkom, denk ik: ah gelukkig, ik ben weer thuis.

die is voor sommigean ook zwaar geweest. Weet ge, die discipline vroeger, die gaf bescherming, houvast ook. Toen alles veranderde zijn er nogal wat kloosterlingen uitgetreden, hier zo niet, maar elders. Die konden die vrijheid niet aan.

Het kloosterleven is ook fel veranderd sinds de tijd dat je hier binnenkwam.

Daar had ik zo geen hinder van, dat hoorde erbij. Ik vond het wel vervelend om op straat zo aangegaapt te worden. Zo'n kleren, dat schept eigenlijk meer afstand tussen mensen.

Ja, gelukkig wel. Als ik aan die tijd terugdenk: de bel, iedereen stil, samen knielen, de handen netjes in de mouw van je kleed... (zucht). Het is nu veel, veel beter. Er is zoveel meer vrijheid. Alhoewel, die vrijheid,

___ _ç-v __ _

L.:'.J'iJ

___

Je hield toch wel van het kloosterhabijt?

En nu ga je dus op pensioen? Ja, ik wordt 60 jaar en eigenlijk vind ik dat al te oud om in een kleuterklas te staan; na

_____ _____

1 SPORT

~

je 55ste zou je daar mee moeten ophouden. Je wordt gewoon te oud om met zo'n jonge kinderen om te gaan. Ik hoop dan vanalles te kunnen doen wat ik vroeger verwaarloosd heb, muziek, bidden...

En na u? Geen zusters meer in het onderwijs? Ik denk het niet. Wij bidden wel veel voor roepingen, maar ja... Ik geloof niet dat die tijd van vroeger nog terugkomt. Er komen wel veel slotzusters bij, in de beschouwende orden dan. Maar hier? Nee, dat denk ik niet? Wat denkt gij ervan? Wij denken het ook niet en nemen afscheid van zuster Véronique in de hoop dat haar leven-na-pensioen even vol en rijk mag zijn als daarvoor. En dat ze nog veel zal kunnen lachen... •

1 LKJj J2Hcl

L'

De kampioenen van de vogelpik

_____

I','I1

gespeeld, was het enkel wachten tot Flandria moest rusten en HVV zou winnen, wat dan ook op de laatste speeldag gebeurde tegen de jongens van MVV. Proficiat, kampioenen. In wat men 'het stil seizoen' pleegt te noemen, staat er bij HVV heel wat werk op de planken. Eerst en vooral is er de nieuwe tribune + de accomodatie die moet klaar zijn tegen 19juli, immers op die dag speelt HVV thuis tegen Zwarte Leeuw voor de beker van de Kempen. Verder is er voor het transfertcomité nog een hele klus te klaren om het elftal voldoende uti te bouwen om in derde klas met succes te kunnen starten. De reeks ziet er behalve in onvoorziene omstandigheden overigens wel aantrekkelijk uit, immers FC Turnhout, Westerlo, Witgoor, Heultje; Wuustwezel; Germinal; Bornem; Lommel; Overpelt; Gerhees; Leuven en Tienen zullen op de Thuisakker te gast zijn. Hannut en Eupen nemen we er ook nog bij en dat het zwaar wordt, zal iedereen zo stilaan wel weten.0 -

-

Op zaterdag 3 mei organiseerde de Hoogstraatse sportraad een dartskampioenschap in het Casino van de Kolonie te Wortel. Winnaar werd Werner Geets (midden), die na een spannende finale Jef Claessen ver-

sloeg. Tot de halve finale geraaktcn Ludo Koyen en Koen Brosens; ¼ finalisten: Frans Bruyninckx, Lo Verschueren, Ties Lanslots en Eddy Van Looveren. Eddy Van Looveren gooide eveneens de hoogste uitworp en Romain Krols was de enige die 180 lukte.

HVV met 4 ploegen kampioen! Nadat de fanionploeg met 5 punten voorsprong de titel en de daarmee gepaard gaande promotie naar derde nationale in de wacht sleepte, behaalden ook nog drie jeugdploegen de titel in hun reeks. Het begon met de A-juniors, die de strijd tegen rivaal Zwarte Leeuw, afgetekend in het voordeel van roodwit konden beslechten. De A-scholieren hadden slechts één echte te-

genstander, nI. Lentezon A. Toen de match HVV-Lentezon dan met 2-1 werd gewonnen, was de rest van de kompetitie een formaliteit. De knapen A geraakten door een onverwachte nederlaag tegen Flandria één punt achter, doch HVV had het voordeel dat men één match minder had gespeeld. Toen de Voetbalbond oordeelde dat er tot en met de laatste dag moest worden

Meer F.C.: le elftal Tweede, 2e elftal kampioen! Wil je nog 'meer' Meer ? Het seizoen 1985-1986 is voorbij, iedere club kan nu eens nagaan hoe dit seizoen verlopen is, en een korte nabeschouwing geven. Voor Meer kunnen we dit uitdrukken in één woord: schitterend ! Het 2e elftal werd provinciaal kampioen, en ons eerste elftal strandde een plaats lager. Ook onze jeugd deed het goed. Een viertal jeugdelftallen eindigden tussen de eerste vijf. Alleen onze scholieren speelden zwakjes maar spijts alles hebben zij toch volgehouden tot het eind. Kortom wij feliciteren graag al onze ploegen met hun behaalde resultaten. Dit zijn de vruchten van goedgevolgde trainingen, inzet en kameraadschap. Allen zijn we nu een beetje voetbalmoe. Een verdiende en noodzakelijke rust is aangebroken. Wij wensen allen een prettige vakantie en over een paar maanden zijn we er weer


Çi 2i 1

i

___ /

SPORTJ LI-

Meerle F.C.: reserven kampioen

De tvleei -lese reserven speelden kampioen. Hier zien ze er nog fris en monier uit. Het feest moet nog beginnen. Geflankeerd door Frans Van Boxel en Gust Desmedt, de spelers van 1. naar r.: Guido Willernse, Geert Marijnissen, Marc Van Boxel, Marc Van A Iphen, Stan Schrau wen, Willy Michielsen, Jan Verheijen, Luc Larnbrechts, Johan Pati wels en Ludwig Van Alphen. Reserven: Frans Michielsen, Rudi Jochems en Aloïs Schricks. Proficiat, mannen!

Het voetbalseizoen zit er weer op ! Het bracht voor Meerle spannende en minder aangename wedstrijden. Wat gebeurde er de laatste weken nog ? Ons eerste elftal verloor in Schoten met 2-1. Door een flater in de verdediging kreeg de thuisploeg het winnende doelpunt op een 'schoteltje' aangeboden. Men speelde ook nog vriendschappelijk op het veld van G.E.S.T.A. (Galder en Strijbeek Ten Aanval). Aan de rust leidde Meerle met 1-4 en nadien kregen enkele jongeren een kans. Zo kon de thuisploeg nog tweemaal tegendoelen. Zondag daarop verloor F.C. met 5-3 op het veld van Bezemheide. En zeggen dat het 0-2 voorkwam. De supporters kregen wel doelpunten te zien, maar de twee puntjes bleven op de heide. De laatste thuiswedstrijd moest gewonnen worden om de feestvreugde die er heerste omtrent de kampioenstitel, door de reserven behaald, niet te verstoren. Het werd een overwinning met de gekende Arsenalscore, 1-0 dus. Het doelpunt werd aangetekend door Georges Jochems. Het eerste elftal behaalde een 10e plaats. Weliswaar geen schitterend resultaat maar uiteindelijk werd toch het behoud verzekerd. In het eerste gedeelte van de kompetitie zag het er niet rooskleurig uit en bengelde men mee aan het staartje. Daarna werd een moeilijke situatie toch nog rechtgezet. De reserven wonnen hun wedstrijden tegen Wortel en tegen Merksplas. De spanning steeg ten top. Er bleven voor Meerle nog twee wedstrijden te spelen en voor Beerse dat op 3 punten volgde nog drie. Gingen de reserven kampioen spelen ? Inderdaad Alhoewel door de slechte weersomstandigheden wel wedstrijden werden uitgesteld, en door het provinciaal comité het besluit werd genomen dat de kompetitie op 30 april een einde moest nemen, werd het toch een unieke gebeurtenis voor de club. Door het forfait van tweede geklasserde Beerse op Zoersel en de overwinning van de Meerlese reserven tegen Vlimmeren mocht de vlag worden uitgestoken. Met doelpunten van Willy Michielsen en Luc Lambrechts bleef Meerle de

kampioenenploeg. Langs deze weg willen wij alle spelers, sponsor Gust Desmedt en zeker clubafgevaardigde 'Franske' Van Boxel hartelijk feliciteren met deze titel. Wat we zeker willen onderstrepen: de 'herinnering' die de 'vrouwen-fanclub' aan de spelers overhandigde, de bloemen vanwege Meerle F.C., de mooie 'roos' aangeboden door de 'Groentjes', de aanwezigheid van vele spelers uit het eerste elftal, een afvaardiging van de veteranen, en tal van mensen die steeds van dichtbij het gebeuren van de club blijven volgen. Natuurlijk willen wij ook de mooie attentie van de bezoekers uit Vlimmeren op prijs stellen. Gefeest moest er worden natuurlijk Op 10 mei was het zover. Er waren zo'n acht vaten bier leeg te slurpen, geschonken door diverse sympatisanen. Frans Van Boxel sprak de 'kampioenen' toe in naam van het bestuur van Meerle F.C., Cyriel Verboven gaf een kort overzicht over het totstand komen van deze titel, Edw. Van de Heyning sprak als lokaalhouder en als afgevaardigde van de 'Groentjes'. Van de tegenstrevers uit Zoersel werd een mooi bloemstuk in ontvangst genomen hetgeen zeer geapprecieerd werd. Om klokslag 24 uur bracht de 'Jos' enkele aangepaste liederen ten gehore. De 'fanclub' bracht belegde broodjes rond en het feest duurde tot in de late uurtjes. Nog iets over de jeugdploegen De juniores eindigden op de 9e plaats met 19 punten. De scholieren bleven ook op 9 hangen met 22 punten. De knapen behaalden 24 punten en werden 7e geklasseerd, de miniemen waren goed voor een 9e plaats met 6 punten terwijl de preminiemen in het 'pak' eindigden. Zo, nu is er natuurlijk weer werk op de planken voor volgend seizoen. Men moet op zoek gaan naar nieuwe kantine-uitbaters. Wat gaat er gebeuren met het speelveld, wat staat er te wachten in de transfertperiode ? Wij houden je op de hoogte !

V.N.A. Wortel zoekt trainers De club wil in iedeie jeugdreeks met ecn team aintreden. Door het klein aantal iiiwoners in Wortel is het steeds moeilijk om voor iedere jeugdreeks een elftal bijeen te brengen. Daarom moeten er nogal dikwijls spelers in een hogere kategorie aantreden. Vooral Ludo Verschuren, trainer van de juniores heeft hier veel problemen mee gehad. Na een zeer goede start moest hij spelers aan het eerste elftal afstaan. Op het einde van het seizoen kwamen daar nog gekwetste spelers bij, zodat de trainer nog slechts vijf á zes spelers had. Hij moest dan beroep doen op scholieren, éénmaal moest hij zelfs forfait geven. Frans Van der Kaa, trainer van de scholieren en Jef Meyvis, trainer van knapen en mmiemen kwamen niet zo in spelersnood. De vier jeugdploegen behaalden ongeveer de helft van de punten wat we zeer goed mogen noemen. Daarbij zijn we geslaagd in ons opzet: de Wortelse jeugd aan sport laten doen en ieder jaar enkele spelers afleveren voor het eerste elftal. Dit laatste wordt nog bevestigd door het goede presteren van de juniores in de laatste wedstrijden van het eerste elftal. Dit alles kon slechts gebeuren door de medewerking van de elftalafgevaardigden maar vooral door de inzet en het geduld van de trainers: Ludo Verschueren, Frans Van der Kaa en Jef Meyvis. Vooral Jef Meyvis heeft gedurende een vijftal jaren knap werk geleverd. Alhoewel Jef volgend seizoen de juniores van Hoogstraten VV gaat oefenen, moeten we hem toch bedanken voor zijn prestaties. Voor Jef, en zeker nu er volgend seizoen nog gestart wordt met preminiemen - jongens tussen de 8 en 10 jaar - zullen er andere trainers moeten komen. Het bestuur heeft nu de tijd om hier een oplossing voor te vinden. De trainer voor de Iste ploeg is al gevonden: Eddy Van den Eynden uit Rijkevorsel.

Toch veel voetbalpret voor Minderhout V.V.! Tevreden is men toch wel over de spelersprestaties aan de Hoge Weg. Nadat men geruime tijd bij de zwakste broertjes uit de reeks behoorde, heeft het Ie elftal zijn blazoen toch ietwat opgefrist en is goed halfweg het deelnemersveld geëindigd. Echte grote nederlagen heeft men niet gekend, grote overwinningen zijn er ook niet geboekt. Eén doelpunt maakte nogal dikwijls het verschil uit tussen winst en verlies. Zo ook de laatste wedstrijden. Een 2-1 nederlaag tegen Broechem en een 3-2 overwinning tegen Emblem. Specialisten in het gelijkspel mogen de groen-witten zeker genoemd worden, liefst dertien maal. Eventjes een terugblik werpen op de andere elftallen De 2e ploeg startte dit kampioenschap onder


I2Jj

L'JT1

J

_____

I< j 1

IÇe4j

IçiJcJ

spoRT iii i• i i een gunstig gesternte doch halfweg had het met een serieuze inzinking af te rekenen, om dan weer tamelijk sterk en op een 7e plaats te eindigen. Een boeman voor de kopploegen waren ze alleszins. Kampioen Meerle kon hierover meespreken want zij verloren tegen de M.V.V.'ers toch liefst drie punten. De leveiaiiciers voor de le ploeg zijn gewoonlijk de juniores en daardoor konden deze jongens ook te weinig aantreden met hun basiselftal. Een 7e plaats was ook hun beloning. Dc scholierenploeg behaalde uiteiiidelijk het beste resultaat. Pittig en strijdvaardig bewoog ze zich heel het seizoen in de voorste gelederen. Zc sprokkelde 32 punten bij mekaar en veroverde hiermee een 5e plaats. Enkele zware opdoff.-rs kïgLII ik knapen te verwerken doch elke zondag gingen ze er met verse moed opnieuw tegenaan. Een 12e plaats en toch veel plezier gehad. Een sterk seizoeneinde kenden de miniemen diL IIULII[dIlS eeii zeei zwakke start niet konden verdoezelen in het klassement. Ook de 7e plaats. En de preminiemen mag je ook zeker niet onderschatten. Week op week verliezen, ook enkele knappe overwinningen, vechten voor elke bal met een ongebreidelde inzet. Een plezier om daar naar te kijken Een lie plaats. Vooruitzichten voor het volgende seizoen Een nieuwe trainer, aankoop en verkoop van spelers. Het is allemaal nog een beetje te vroeg, en nieuws, heet van de naald, zullen we u later zeker niet onthouden. Minderhout V.V. dankt al zijn sympatisanten, zijn trouwe supporters en degenen die M.V.V. steunden tijdens de tombola's !•

lIl

i ____ ____

Nieuwe tennisterreinen in de Achtelse straat

S

Jan Van Langendonck Hoogstra ten mag dan al geen Schaakkring hebben, ze heeft wel twee tennisclubs, één aan de Kathelijnestraat (H. T. C.) en één aan de Achtelse straal (Tennisclub de Vrijheid). Deze laatste had vroeger alleen overdekte terreinen - in de vroegere fruit hal van

Ronn . i .Snmu/cle, -s Adams - nu zijn er twee buitenterrejnen bijgekomen. De inhuldiging gebeurde eind april en werd gevierd met een demonstratiewedstrijd van twee gekende tennisspelers: Jan Van Langendonck en Ronny Smolders.

Wegwijzer 5

't Heyligh Huysken of Statieken In het Brabantse landschap staan nog talrijke kapellen en gebedshuizen als zovele getuigen van volksdevotie, als plaatsen waar onze voorouders terecht konden met hun miserie en treurnis. Vooral de kleine kapellen werden gebouwd, niet enkel tot lof en eer van de H. toegewijde, maar dikwijls ook om troost of bescherming te vragen voor ondergane of te verwachten onheil.

1-let kapelletje van O.-L.-Vrouw van Bijstand is door zijn eenvoud een bijzonder fraai voorbeeld uit de laat-Barok tijd. De bijzondere devotie - bijstand aan reizigers - heeft niets van haar actualiteitswaarde ingeboet, integendeel, geplaatst aan een levensgevaarlijk kruispunt werd het zelf enige jaren geleden scheefgeduwd door een al te grote transportwagen. Nu het door bemiddeling van het stadsbestuur in ere hersteld is, en door deken A. Van Dijck heringezegend naar aanleiding van de meimaand, was dit voor ons de gelegenheid om eens wat dieper te gaan pluizen in de archieven en gelukkig, op de dekenij vond ik enige sporen die de geschiedenis van dit 'heyligh huysken oft statieken' beter belichten. De notities van pastoor Andreas Theunis die een 'Memorael' bijhield geven reeds heel wat inlichtingen. Hij trad op als beschermheer en bemidde-

laar en vroeg toelating aan de gravin en bisschop van Antwerpen om dit bouwwerk te ondernemen. Hij was rector van de latijnse school, kanunnik, pastoor en landdeken van Hoogstraten. Hij overleed in 1723 en werd begraven in de kerk onder een zerksteen in de zijkapel van Sint-Jozef. Hij sluit een lening van 140 gulden af met de bisschop op voorwaarden dat kapitaal en intresten zouden vergoed worden met de inkomsten uit de offer. Maar vooraf kreeg hij een schenking van 100 gulden, zijnde meer dan 'Ade van de bouwkosten van het geheel, van Maria van Ravestij n.

Zij was een merkwaardige vrouw, en 'eigenlijke fundatrice', zo noteert hij, een geestelijke dochter die zich bezighield met 'leeren en instrueren van de arme kinderen deze vrijheijt' waarvoor ze een jaarinkomen kreeg van 9 gulden. Ze overleed op 14 juni

-

-


Staf Do,ns zorgde voor de reidansen, de deken voor het wijwater. Zo werd hel kapel/etje aan de H. Bloed/aan weer opnieuw een devotiep/aats waar de buurtbewoners elke dag het rozenhoedje komen bidden in de schone maand van mei.

1705, 50 jaar oud, en werd begraven in de kerk bij 't altaar van de zoeten naam, onder een zerksteen. De grond werd geschonken door de derde gravin van Hoogstraten, Maria Gabriëlla de Lalaing, en zij legde op 21 april 1696 de eerste steen. Deze gravin was toen reeds 20 jaar oorlogsweduwe van graaf Karel Florenstijn van Salm (gesneuveld tijdens gevechten in Maastricht) en moeder van 7 kinderen. Ze schonk in 1678 aan de uitgeweken Engelse Carmelitessen een mooi 'Kloosterken' op de hoek van de Boonestraat (nu: Karel Boomstraat). In 1668 gaf ze te MeerselDreef haar grond om het Kapucijnenklooster te bouwen, en in 1688 gaf ze de schuur 'het Spijker' en grond aan de Minderbroeders. Ze overleed in 1709. Pastoor Theunis had heel wat werk met zijn bouwplan, te meer daar alles in een snel tempo verliep. Antoni Voets werd aangesproken om 8.000 kareelstenen te leveren; voor kalken witte steen zorgde Jan Peeters. Adriaan de Klerck, de timmerman, leverde hout voor de 'offerkist, knielbank en de deurken'. Hendrick Van PeR, de smid, smeedde het ijzerwerk. Meester Libert Fabri voerde de bouwwerken uit. Hij had daarvoor reeds veel ervaring die hij bewees door de bouw van de begijnenkerk, enige tijd daarvoor, en de vergroting van de kapel van O.-L.-Vrouw in de Akker te Minderhout, in opdracht van pastoor Waltman Van Dijck. Het 'beeld en den blauwen steen' werd per 'expressekar' in Antwerpen gehaald bij Joannes Baptist de Wree die het werk maakte voor 22 gulden en 11 stuivers. Over deze beeldhouwer is niet zoveel bekend, maar hij wordt wel vermeld in de literatuur. Zeker heeft hij nog werken nagela-

ten in het Antwerpse, en het zou de moeite lonen daarover verder onderzoek te doen. Hij beitelde er het zinvolle rijm in: DOM. JESUS, MARJA, H. MOEDER, H. KINDT BESCHERMT UWEN RYSENDEN VRINDT. A° 1696 Waarbij D.O.M. = Deo Optimo Maximo = dit is aan God, de Algoede, de Allerhoogste (gewijd). Dr. Hendrik Versmissen schetst in zijn kort verhaal 'Flitsen in Wonderland' (1961), dit rijmpje in een historisch perspectief: de wondere wederwarigheden van Piet Vinck bij zijn avontuurlijke reis naar Antwerpen doen ons verstaan waarom toen deze smeekbede zeker niet overbodig was. Guido Gezelles 'Boerke Naas' loste zijn problemen op zijn eigen manier op, maar dat was in West-Vlaanderen. In ieder geval werd op een goede maand en een half de kapel gebouwd en op 10 juni, Sinksen, ingewijd met een processie na de koordienst 's namiddags met aan het hoofd Deken Andreas Theunis, de kanunniken en de talrijke gelovigen die er de eerste smeekbeden en openbare gebeden deden. In de periode direct daarna blijkt dat de bedevaarders van H. Bloed ook deze kapel bezochten en ze milde giften gaven. In 1704 verleende de bisschop van Antwerpen 40 dagen aflaat aan al wie voor 't kapelleken aan 't gasthuiseinde de litanie van 0.L.-Vrouw van Loretto, ofwel 15-maal het onzevader en weesgegroet bidt tot het inzicht van onze Moeder de H. Kerk.

Maar in 1857 waren er herstelmoeilijkheden. De kerkfabriek vroeg een nieuwe kapel te maken. Plannen en prijscalculatie werden gemaakt door Frans Marynissen, aannemer. Deken Cauwenbergh deed een geldinzameling en aan het gemeentebestuur werd een vestigingsplaats gevraagd, meer oostwaarts. Dit werd echter geweigerd door burgemeester C.P. Mercelis daar de kerkfabriek westwaarts zelf grond had liggen bij de kapel van St.-Blasius (nu: de voortuin van het O.C.M.W.-rusthuis / moederhuis). Zo bleef het oude 'statieken' gelukkig bewaard. Wel werd in 1928 de achterkant gecementeerd, hetgeen er in de loop der jaren afgevallen is, wat bewijst dat een slechte restauratie of opknapbeurt in de loop der tijd toch ongedaan gemaakt wordt. Ieder jaar werd er vöôr het kapelletje een meiboom geplant en in de meimaand kaarsen opgestoken en kwamen er gelovigen bidden. In 1931 werd vô5r de kapel een parkje aangelegd. Mevr. Van Dongen-Theeuwes zorgde vele jaren voor de versiering en de offcr wordt echter door een kerkmeester opgehaald. Zo noteert Deken J. Lauwerys, die er aan toevoegt dat de kerkfabriek zorgt voor het onderhoud van het gebouwtje. De na-oorlogse periode zorgt voor nog enkele hoogtepunten. Zo werd in 1946 het 250-jarig jubelfeest gevierd op 1 mei 'toen heel de Hoogstraatse bevolking er in een massa-optocht naar toe kwam': kindergroepen met het Mariakapelleke uit hun buurt, dejeugdgroepen met hun uniformen en vlaggen, de parochiale geestelijkheid en honderden mannen en vrouwen al zingend en biddend. Door burgerlijk en geestelijk gezag samen werd er niet alleen een versierde meiboom, doch ook een levende eeuwfeestboom geplant. Op 30 mei, O.H.-Hemelvaartdag, werd door een luisterrijke processie, met uitbeelding der ere-titels van Maria, die eeuwfeestviering gesloten'. Ter dezer gelegenheid werd ook een kleurenfoto gemaakt en verspreid door A. Peeters, de nu gekende toneelactrice die toen een foto-studio had op de H. Bloedlaan. In het najaar werd door de Paters Redemptoristen een H. Missie gepredikt, ook in het teken van O.-L.-Vrouw van de Bijstand. In 1954 vond er een dekenale Mariaommegang plaats waar alle parochies van de dekenij bij betrokken waren, met als apotheose de wijding van de gulden O.-L.Vrouw, patrones van de dekenij, door Kardinaal Van Roey. Nog steeds is deze kapel een rustplaats van de H. Bloedprocessie en wordt daar de Sacramentszegen gegeven. Het aktieve gebuurte (nu: Boereneinde) zorgde dit jaar weer voor een levende meiboomplanting: een linde, zoals het in de 's Herenstraat past. Moge hij gedijen en moge de straatkapel in het voorbijrïjden een teken blijven ter bescherming van de reizigers. Wat vroeger een dagreis was naar Antwerpen, is nu nauwelijks 30 minuten langs de E19. Maar zijn de gevaren in eenzelfde verhouding gedaald? Buiten het kultuur-historisch belang van het behoud van dit eenvoudig monument, is de restaurantie van dit 'heyligh huysken' waardevol en zinvol. Het is een aanwinst in ons kunstpatrimonium dat tot navolging strektU Mercelis


'Leipzig, Moskou, Leningrad, zijn heel mooie namen', zingt Miel Cools reeds jaren. Inderdaad, dat zal niemand ontkennen. Voeg daar nu nog Tsjernobil bij en het stelletje is kompleet. Een naam die nog lang onheilspellend in de oren zal blijven klinken of.... niet? Wordt hij binnenkort misschien reeds vervangen door een nieuwe even onheilspellende naam? Intussen is de mensheid toch maar de sigaar, dan mag de wind nog uit Joost welke richting waaien.

n1r

xii

Kern-actief word je ervan maar kern-gezond mag je wel uit je dagelijks woordgebruik schrappen. In Hoogstraten zijn we echter wel veilig want hier leven we in een kern(wapen)-vrije gemeente. Gelukkig! LII Van Tsjernobil terug naar Minderhout. Hier valt ook iets uit de lucht, al geruime tijd zelfs, heeft gelukkig niets met radioactiviteit te maken, maar het is toch ook vervelend. Vooral de omgeving van het centrum heeft hiermee te maken en de huisvrouwen en -

Hoofdman André Brosens behangt de nieuw koning Gust Vermneiren met het vorstelijk gewaad.

mannen die regelmatig de vensters lappen en de vensterbanken reinigen worden hierdoor het zwaarst geisterd. Een meelachtig wit-geel spul. Moet er nog 'zagemeel' zijn? Dank u, voorlopig hebben we genoeg! El

Deze keer valt het niet uit de lucht maar schieten ze het erin! Plaats van het gebeuren was het voetbalveld aan de Hoge Weg en het tijdstip 8 mei, O.H. Hemelvaart. Met dit laatste heeft het natuurlijk in de verste verte niets te maken, wel met de koningsschieting van de St.-Jorisgilde. André Brosens zette zijn titel vroegtijdig op de wip daar hij in het voorjaar tot hoofdman van de gilde gepromoveerd werd. Samen hoofdman en koning zijn, kan nu eenmaal niet. Onder fanfaregeschal trokken de broeders en zusters in klederdracht naar de schietstand. 23 Kandidaatkoningen meldden zich aan voor deze hoge onderscheiding. De eerste keer gelukte Gust Michielsen (zoon van Louis) erin de vogel neer te halen, hij bedankte voor de eer, trakteerde met een fikse fles jenever en de titelstrijd kon verder gaan. De tweede keer waren Gust Vermeieren, Peer Brosens en Walter Michielsen de scherpschutters. Weer bedanken voor de eer, jenever..... Derde keer, goede keer! Spanning alom! Pijlen vlogen in het rond tot plots de vogel voor de derde keer zijn nest verliet. Wie had zich tot koning gekroond? Gust Vermeieren (den bakker)! Zes jaren mag hij nu de scepter zwaaien over de gilde en iedereen scheen ervan overtuigd dat hij me goeie leider zou zijn voor zijn onderdanen. Dat deze kroning, volgens aloude gilde gebruiken met het nodige gerstenat bezegeld werd, kun je wel raden. 11 Juni! Mexico! Old! Voetballiefhebbers let op uw zaak. Niet vertoornd zijn op zoon of dochterlief als ze met 'buizen'de vakantie in moeten. Daarom een goede raad! Hup, je t. v. -toestel voor een maand de doos in en op zolder. Knars, knars, knars. (tanden)

Aangezien we naar het schijnt in de dorpsrubrieken te veel over het weer zeuren gaan we het deze maand eens hebben over 'dé' voetbal. Waarschijnlijk gaan mijn collega's daar deze maand ook over schrijven zodat we volgende maand weer opmerkingen krijgen dat we allemaal over voetbal zagen. Het zal nochtans moeilijk zijn om deze maand naast voetbal te kijken, tot spijt van wie 't benijdt. De Mexico-Mundial en de ongetwijfeld goede prestaties van de Rode Duivels zullen hun sporen nalaten in Wortelse huishoudens. Echtscheidingen, daling van het geboortecijfer en bleke gezichten van te weinig slaap en te veel voetbalgegaap zullen ook in Wortel het resultaat zijn. Maar tv-aktief is nog altijd beter dan radioaktief. El De Dorpsraad

Dat ZIJ Buechus liefhebben is overduidelijk; ze vormen niet voor niks een cafë-ploeg en wel die van De Zwaan in Wortel. Dat zij op (leze bladzijden staan, is te danken aan hun overwinning op het voetbaltoernooi van de Skalden.

van Wortel vergaderde vorige maand nog eens een keer. Op de agenda stond onder andere de verkiezing van een nieuwe beheerraad. De nieuw verkozenen zijn: Johan Snels (jeugdverenigin gen), Marcel Goetschalckx (sportverenigingen), en 4 n Snels, .4n Meyvis en Karel Sterkens (sociaalculturele verenigingen). A is nieuwe voorzitter werd An Snels verkozen, waarmee de emancipatie ook in Wortel (gelukkig) zijn invloed laat gelden. Bovendien blijkt dit een primeur te zijn voor onze gemeente, pardon.., stad! Op de vergadering werden een aantal punten en suggesties aan het stadsbestuur overlopen: verharding parking parochiezaal, verbreding Beukendreef met


kasseien, aanplanting beuken langs de Beukendreef, herstel weg Kolonie-Pampa en voorziening WC dienstig voor dejeugdiokalen en de bibliotheek Nu maar hopen dat de uitvoering niet zo lang op zich laat wachten als de verbouwing van de Wortelse Bib. Wortelse raadsleden, zet hier uw schouders eens onder! ü Zullen de Wortelse voetballers over een tweede voetbalveld kunnen beschikken tegen volgend seizoen? Een wegenis zou naar het schijnt nog het probleem zijn. Men overweegt om los doorheen de wijk van de Kleine Landeigendom een wegenis te maken. Deze wijk is zowat de enige plaats in Wortel waar kinderen ongestoord en veilig op straat kunnen fietsen en spelen. Maar ja, ze doen maar. Nog wildere geruchten circuleren en spreken van een derde voetbalveld naar de Beukendreef toe zodat men daar meteen een wegenis zou hebben. Maar Wortel is natuurlijk Hoogstraten niet en

VNA geen HVV. E En dan nu de rubriek

aanplantin gen. De linde is in Wortel een belangrijke boom. De kermis wordt over spoeld met de zoete geur van lindebloesem. Het stadsbestuur heeft dan ook drie nieuwe linden aangeplant in de Boomkes en ook de Kleine Landeigen dom heeft na meer dan 8 jaar eindelijk de wijk afgewerkt met aanplantin gen van o. a. linde zodat de Wortelker,nisgeuren nog voor jaren voorzien zijn. Deze wijk is trou wens een mode/voorbeeld van goed en rustig wonen. Laat het zo blijHet verenigingsleven wordt ook in ven. Wortel gedomineerd door de Mundial want het is weer een rustige maand. Het eerste weekeinde richt vzw Het Slot de slotfeesten in. Zaterdag 31 mei om 20.30 u. treedt de groep Avec Fors op in 't Slot. Zondag 1juni wordt voor de 13de (!) keer een toeristische fiets- en autozoektocht ingericht. Inschrijven kan vanaf 10.00 u. en het vertrek is voorzien van 13.00 u. tot 14.30 u. Zondagavond speelt Nokel Ney's Rhythm & Blues-

©@dl @p dD(:@q q Vastgesteld in mei: ook met radioaktieve straling valt te leven. Ik merk er in ieder geval niets van.

Op de hobbytentoonstelling in de zaal bij de Paters, tonen ze de vrucht van hun handen, bijeen gewerkt gedurende de voorbije winter-

band in 't Slot. De Kruisprocessie, een initiatief van o.a. de Landelijke Gilde, gaat uit op zaterdag 7 juni. Een jaarlijkse grote organisatie van de KWB, het paapgooien wordt dit jaar georganiseerd op zondag 15 juni, inschrijven vanaf 13.00 u. en gooien vanaf 13.30 u. aan de parochiezaal. De KWB-wielertoeristen gaan elke zondag fietsen vanaf 8.00 u. Er wordt gereden in twee reeksen: A-snel en B-rustig. Het vertrek is in de Boomkes; De Wortelse Jongeren Jeugdbeweging komt bijeen op zaterdag 7 en 21juni. El Dit was het nieuws van juni.

De aktiviteiten van de maand juli kunnen worden doorgebeld tot 15 juni (314.71.96) of in de bus gestopt (Pater Schrjversstraat 11). Volgende maand op deze plaats onder andere: 'Alles wat u wilde weten over Wortel-Kermis' en natuurlijk de voortzetting van onze rubriek: 'Wilde geruchten'. U

maanden. Meestal ook met een tombola en gelegenheid tot verbruik. Of aankoop. Allen daarheen. El En tot slot nog dit. Ik vraag deemoedig excuus voor mijn reclamespotjes van vorig jaar. Ik zie nu dagelijks op de BRT hoe smakeloos dat is. El

Ja. Leven kan uw gezondheid schaden. Hel is weer maar eens bewezen.•

Omdat ik in vorige maand nogal veel plaats innam, zal ik nu heel beknopt uitleggen wat ge moet weten. El 1Juni, eerste zondag van de maand, staat de kapeldeur weer open van 1 tot 5 u., vorige maand waren het vooral toevallige passanten die binnenkwamen. Loopt u er ook eens binnen? El

\tPUCIJNe4,

Ook op 1 juni organiseert het Dreefse missiecomitee een etentje ten voordele van de missiewerking. Keuze uit 2 menu 's en twee prijzen. Het is natuurlijk altijd wat wansmakeljk om uitgebreid te gaan 'eten voor de armen'. Maar wel een manier om wat geld in kas te krijgen. El Junimaand: kapelmaand. Ook dit jaar weer een tentoonstelling. Na het sukses van vorig jaar (bloemen en keramiek) zocht men het dit jaar bij de volksdevotie, maw. al die kleine dingetjes die samen het geloof van elke dag kleur gaven: beelden, prentjes, veldkapelletjes, medailles.....TWEE weekends te bezoeken (14/15 en 21/22 juni). 's Zaterdags van 4 tot 8 en zondag van 10 tot 6 uur. Kost niets. El

Ook op zondag 15 juni houdt de Dreefse school haar schoolfeest. Namiddags. Ook dit jaar zijn er weel heel wat attracties. Ik hoorde iets zeggen over een clown of goochelaar die een paar optredens weg geeft. En iets van een rock-en-roll demonstratie. Of was dat volksdansen? Wel, kom maar kijken. Alle deuren staan er voor u open. El Ook uw morele steun kan de school zeker gebruiken. Ze heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. En als iedereen haar de rug toekeert, dan ziet het er niet zo goed uit. Ouders en leerkrachten kunnen nog zo goed samenwerken, als alles tegenzit, dan sta je wel eens op het punt de moed te verliezen. Nee, mensen. Niet doen. Doordoen! El

We sluiten de maand met de gepensioneerden. Hun vereniging groeit en bloeit. (Dat in contrast met de school). 10

Meersel-Dreef en de Paters 1687-1987

De geschiedenis van de gehuchten Meersel Op 20 en 21juni zijn er 'open-deur-dagen' en Dreef en de geschiedenis van het klooster in het klooster en op 23 augustus een 'histovan de Paters Kapucijnen zijn zeer nauw rische stoet' tijdens de namiddag die besloten wordt met een tuinfeest en vuurwerk in met elkaar verbonden. Over de kapelanij Meersel-Dreef en de Paterç Kapucijnen pu- de speeltuin De Zevenster naast het klooster. bliceerden we in De Hoogstraatse Gazet Naar aanleiding van 300 jaar Minderbroereeds enkele bijdragen (zie D.H.G., 7de jrg., ders Kapucijnen in Meersel-Dreef zal in het voorjaar-1987 een historisch boek verschijnrs. 8 en 13, 1985). nen. Hierin vindt men een kronologisch In 1987 vieren niet alleen de Paters maar de overzicht van de geschiedenis van het gehele gemeenschap van Meersel-Dreef het klooster en zijn invloed op de omgeving. feit van 300 jaar Minderbioeders Kapucij- Het boek wordt geïllustreerd met vele fonen te Meersel-Dreef. Nu reeds zijn de to's, prentbriefkaarten en dokumenten uit hoofdpunten van het herdenkingsprogram- diverse verzamelingen en archieven (300 blz., gebonden). ma vastgelegd. Op 31 mei 1987 is er een plechtige eucha- Wie zeker wil zijn dit unieke boek in zijn beristieviering met Mgr. Paul Van den Berghe, zit te hebben, kan op voorhand intekenen bisschop van Antwerpen, en op 12 juli even- door storting van 650 fr (+ 100 fr. verzeneens met Mgr. Hubertus Ernst, bisschop van dingskosten) op bankrek.nr.: Breda, in concelebratie met de Kapucijnen 419-6013439-49 te name van: Gelegenheidskomitee 300 jaar Kapucijnen.• van Meersel-Dreef en omgeving.


®® Gezond wonen moet het in de noordhoek alleszins wel zijn, want de gouden bruiloften rijgen zich aaneen. Op 3 mei werd er gevierd in het gebuurte Strijbeekse weg. Onder een stralende hemel vertrok een enig mooie stoet op de weg naar Meer om zo voorbij de woning van dejubilarissen, Karel Van Boxel en Liske Van Gestel te defileren. Ruiters voor, afbeeldingen van het verliefde paar, huwelijk, doop van de drie kinderen A Ifons, Leo en Maria, en de zilveren bruiloft. Veel bekijks kregen de mooie wagens die in de stoet mee optrokken. Het 'kapelleke' van 0. L. Vrouw (waar Liske jarenlang de zorg over droeg) was een pareltje van opbouw en defiguranten maakten de zaak af. De wagen 'Bijenhouder' moest absoluut niet onderdoen. De bijtjes die lekkere priAjes uitdeelden, de wagen tnet

UUffl1®®U1® de winkel 'Bij Liske' en de stoel bij 'Nel', het kapperssalon, de taxi met dokter aan boord, de stroper, de smnokkelaar, de tuinmannen! Het was allemaal af!!! De harmonie zorgde voor de muzikale noot en de John vervoerde in zijn mooie wagen de stralende jubilarissen. Langs de route stond heel veel volk het schouwspel gade te slaan. In de kerk werd een eenvoudige, doch wel aangrijpende eucharistie viering opgedragen en boden de kleinkinderen 50 rode rozen aan. Op het oud-gemeentehuis werd de familie en een afvaardiging van de geburen ontvangen door de heer Karel Pau wels, afgevaardigd door het gemeentebestuur. Er werden gelukwensen uitgesproken door de schepen, die tevens een bloemstuk en een tinnen schaal overhandigde aan het gouden paar. Namens het gebuurme sprak Cvriel

Verboven en namens de jubilarissen en gans de familie dankte zoon ,4lfons voor deze ontvangst. Het gulden boek werd getekend, een glaasje gedronken, een koekje genuttigd. Daarna vertrok de stoet naar de feestzaal 'De Volks vriend'. Daar kreeg iedereen de gelegenheid het paar te feliciteren en mochten de geburen een glaasje drinken op de 'gezondheid'! Deze overhandigden hun geschenk (4 mooie stoelen) en een gouden korf. Dan kon cle familie gaan feesten en het werd een fijne dag voor al die mensen. Het gebuurte had haar werk weer netjes gedaan en op zaterdag 17 mei werden zij aan de koffietafel uitgenodigd met daarna een gezellig samenzijn. Het werd weer een verbroedering uit de grote dagen. El Ook bij F.C. Meerle werd er aan de dis gezeten omwille van de kampioenstitel, behaald door het reservenelftal (zie sportrubriek). Ter gelegenheid van een afscheid nuttigde men ook het een en ander. De kantinehoudsters Maria en Jeanne legden na twaalf jaar hun taak neer en werden daarom in de bloemetjes gezet, na de laatste veteranenwedstrijd, door Frans Van Boxel en Jos Sprangers. De kantine bleef die zaterdagavond dan ook wel langer open dan gewoonlijk. Dat er bij die veteranen jongens bijiopen die behoorlijk hun man kunnen staan op het voetbalveld dat wisten we al lang. Maar dat er ook mnarathonlopers bijwaren, hoorden we zopas vertellen. Gust Jochems, Cor Kustermans en Patrick Leysen trokken op avontuur en gingen 'lopen' te Zandhoven. En ze deden het nog goed ook. Proficiat 'oudjes'! 171 Van onze echte 'loper' Adri Goetschalckx wordt nooit veel geschreven (komt nog wel, n.v.d.r.) alhoewel wij alle bewondering hebben voor deze atleet die alles over heeft voor zijn sport. Onlangs zagen we hem in Wortel op training. En zeggen dat hij over Castel en Hal terug naar zijn Meerle liep! 0p zijn eentje! Je moet het maar doen! E Onze wielrenners beginnen ook van zich te laten horen. Stanny Verbreuken eindigde te Hoogstraten op de zesde plaats nadat hij vanaf het begin van de wedstrijd in de goede ontsnapping zat. De 'kleine' Ene Van Boxel gaan we binnenkort ook wel terugvinden in de 'gazzet'. L Tot in de zomer.•

h@ @2 wmii á@ Ui®im In Hoogstraten weet men hoe laat het is. Lang vôôr Tsjernobyl een luguber begrip geworden was, startte men de campagne voor 'vroegtijdige kankeropsporing' Met zijn tijd mee: dat wel! De Hoogstraatse burger wordt trouwens om de haverklap door het automatische klokkenspel van de toren wakkergeschud. Inderdaad, elk kwartier wordt hij of zij eraan herinnerd dat er weeral vijftien minuten kostbare tijd verstreken zijn. 't Is een fraai geluid maar een beetje van het goede teveel. Beiaarddeuntjes zijn mooi, ze brengen sfeer, rust en gezelligheid, maar als ze elkaar vlug opvolgen, zorgen ze voor een averechts effect.

Zo blijkt ook onze stadsmens nogal gehaast wanneer liet aan tijd ontbreekt om zijn glasafval iN de glasbak te kieperen. Voetgangers en fietsers kunnen dan al veilig en tamelijk rustig een tochtje door de Vrijheid inaken, op voorwaarde dat ze aan dezelfde kant blijven. Owee echter als een winkel of schoonmoeder aan de overkant lonkt! Dan kan je - zelfs aan de zebrapad - aan je testament gaan denken (en de patatten zijn ondertussen gegarandeerd drooggekookt). Dat Hoogstraten nu niet direkt op een Train â Grande Vitesse (TG V) zit te wachten wordt me nu overduidelijk: we hebben reeds een 'Terrain c Grande Vitesse': de Vrijheid. El

Maar kom, het kan god-zij-dank ook rustiger en plezieriger. Daarvoor zitten we in de gunstigste tijd van het jaar: tussen de twee hoogdagen van H. Bloed (25 mei en 1juni) worden er op woensdag 28 mei allerlei attrakties voorzien, kwestie van het kermisvuur laaiend (in Hoogstraten???) te houden. Er is een enorme avondmarkt voorzien, een tekenwedstrijd voor de jeugd, een groots vuurwerk en laat ons hopen, hopen volk. Ook gedurende deze week: tentoonstellingen in het stadhuis en in IKO (Gelmelstraat). Als, na zondag 1 juni, de feestroes voorbij is, lijkt ook elke aktiviteit stil te vallen. Zondag 15juni is er de dag van de beiaard en zondag 29 juni die van de fiets. Misschien kunnen die - terwille van de ambiance - verbroederen, de klepels in mekaar slaan? Wat wil je, Hoogstraten, één grote school, buigt zich deze tijd over de boeken, of corrigeert met rood geschrijf om daarna naar warmere oorden te vluchten, weg uit.....de stad.


Goud op de Linthoeve Ergens aan de rand van Hoogstraten, tussen Loenhout en Minderhout wonen al sinds hun huwelijk in 1936 Karel en Joanna Vorsselmans-Hertoghs. Volgens mij hebben ze destijds elk vanuit hun ouderlijke woonst evenveel haastige stappen naar mekaar toe gezet en waar ze samenkwamen, besloten om er hun boerderij te bouwen. Loenhout en Minderhout verenigd in Hooghout. Karel komt namelijk van net over de Loenhoutse grens. Zijn wieg stond waar nu zagerij Bilcke-Brughmans is. Hij zag er het Ievenslicht op 23 mei 1908. Vader was boer en had acht kinderen waarvan er nog vijf in leven zijn. Tijdens de eerste wereldoorlog verhuisden ze naar de Mosten en later naar hoeve 'Zwartgoor' in Meer. Joanna zag het kerstlicht op 25 december 1909 in een boerderij evenver van hun huidige woonst als die van Karel maar dan de andere richting uit: den Aard in Minderhout (toen was Voor- en Achternog bijeen). Daar werd ook vandeeg geboerd en het gezin Hertoghs telde acht kinderen waarvan er twee overleden zijn. Karel leerde Joanna kennen omdat haar broer samen met hem gekazerneerd lag in Berchem. Zo kwam Karel regelmatig over de vloer bij Hertoghs om voor broerlief een pakske mee naar den troep te nemen. Charel is er blijven plakken en heeft zo ook met permissie Joanna ingepakt en meegenomen. De boerderij waar ze nu nog wonen en die gedeeld -

-

LOOn Jos, diens vrouw en twee kinderen, werd 'Linthoeve' gedoopt en bestaat nu ook 50 jaar. Joanna en Karel trouwden op 13 mei 1936 en ze kregen vijf kinderen waarvan er één (Maria) overleden is. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was, ging de bruiloftstoet te voet, van 'den Aard' naar het gemeentehuis en de kerk in Minderhout waarna enkele staminé's werden 'aangedaan'. De stal

wordt met

werd omgetoverd tot feestzaal en tot in de late uurtjes werd er gedanst op accordeonmuziek. Karel en Joanna hebben geen echte hobby's. Alhoewel 'we geen groot geboer hadden, wisten we wel wat te doen'. Op 26 april en 3 mei hebben familie en geburen het feest nog eens overgedaan en...' ze stoefen er nbg van'! We wensen Joanna en Karel nog vele gezonde jaren!

doemdenken zorgt niet voor oplossingen, laten we daarom maar het beste hopen en....

NUg01 ~ Terwijl ik dit schrijf, zit ik buiten in een mild lentezonnetje. De zonnewarmte dringt lekker diep door en rond mij ontwaar ik een festijn van ontluikend leven in de natuur. Je moet al een beroepszwartkijker zijn om nu niet opgewekt te raken. Dit is het, dit kan

11

cijJü EJE®® niet kapot, denk je, maar dan doemen moderne spoken als Reagan, Kadhafi en Tsjernobyl in je herinnering op en je beseft hoe betrekkelijk alles wel is. Zal de waanzin ooit ophouden, vraag je je af, en je verafschuwt het onvermijdelijke antwoord. Maar kom,

het beste wensen aan Karel Vervoort en Emiie Hereijgers, die op 28 mei 1986 vijftig jaar getrouwd waren. Deze kloeke zeventigers (bekijk ze maar eens op de foto) ontmoetten elkaar voor het eerst in het begin van de jaren dertig in Zundert en trouwden aldaar drie jaar later op 28 mei 1936. Karel, een geboren Merenaar, bracht Em iiie mee naar Meer en ze vestigden zich aan de Hoogstraatsebaan. Maar daar bleven ze niet, in totaal verhuisden ze acht keer, soms noodgedwongen, soms vrijwillig. Zij woonden bv. 22 jaar in Werkhoven en 9 jaar in Gestel. Maar sinds 1970 hebben zij hun definitieve woonst gevonden: Meerlese weg 26. De eerste vijftien jaar van hun huwelijk werkte Karel in de bossen, daarna werd hij gemeente werkman tot aan zijn pensioen. Emilie deed uiteraard het huishouden, zoals een goede huis,noeder toen befaamde. Moinenteel houdt Karel zich vooral bezig met z'n 50 duiven. Hij is overigens al 55 jaar duivenmelker en behaalt nog geregeld eerste prijzen. Emilie vindt dat allemaal best, zij heeft immers haar handwerk. En dat het een vruc/itbaar huwelijk is, bewijzen hun 6 kinderen (4 jongens en 2 meisjes), 18 kleinkinderen en 6 ach terkleinkinderen. Karel en Emilie, van harte gefeliciteerd en nog vele prettige jaren.

FC Meer heeft het .sei7nrn schitterenl fgesloten. De eerste ploeg behaalde een tweede plaats in een sterke reeks, de provinciale Karel Vervoort en E'n iiie Hereygers

12


ook gesurfd kunnen worden, zodat je je even een echte Beach Boy kunt voelen. Maar uiteraard blijft de zwem vijver met het ruime strand en de lig weiden de grootste attractie. En de cafetaria tenslotte lost alle honger- en dorstproblemen op. Slechts één vraag blijft ons kwe/len: voor wanneer de eerste monokini in Meer? Onze fotograaf ligt reeds plichtbewust op de loer. U

Mooi weer is ook iets wat Meermarkt best kan gebruiken. Dat bleek nog eens begin mei toen de zon ervoor zorgde dat het goed toeven was daar in de Donckstraat. Op zondag 1 juni volgt de tweede aflevering van het Meerse marktgebeuren. Zorg ervoor dat je aanwezig bent, anders komen wij u halen! El

450 jaar geleden werd de Sint A mbrosiusgilde in Meer gesticht. Deze zeer respektabele leeftijd werd begin mei met grootse feestelijkheden gevierd. Van heinde en ver kwamen schutters en sympatisanten naar de Veilinghallen om daar de Opperkoningschieting mee te mak -en. Dat was maar één van de vele festiviteiten die de gilde op touw had gezet. Nu nog rusten zij uit van het feestgedruis.

reserven werden zowaar kampioen en ook de juniors deden het behoorlijk. Een oververdiend proficiat voor spelers, trainers, verzorger en bestuur is hier zeker op z'n plaats. De voetballers genieten nu van een welgekome rustperiode en de supporters zullen 's zondagsnamiddags voorlopig iets anders moeten verzinnen om niet thuis te moeten blijven.

En wat biedt juni? Hopelijk veel zon, want daar rekent het zwem- en recreatiegebied De Mosten op om in juni geopend te zijn op zaterdag en zondag van 10.00 u. tot 20.00 u. De kindvriendelijke speeltuin werd opnieuw uitgebreid met enkele speeltuigen. Er gebeurden nieuwe aanplantingen en het grasveld ligt klaar om de bezoekers te ontvangen. Vanaf dit jaar zal op de grote vijver

De toekomst aan de technische Het seizoen van de Open Deur is weeral voorbij. Ouders met kinderen in de Hoogstraatse scholen kunnen omzeggens van de ene Open Deur naar de andere wandelen om het binnenwerk van de scholen te bekijken en daar het uitgebreide lesmateriaal gade te slaan waarmee hun kinderen het hele jaar bezig zijn. Vooral de Technische scholen VITO en Hotelschool kunnen daar iets spectaculairs van maken. Het kookwerk, timmerwerk, bouwwerk en niet te vergeten, het manipuleren van de compu-

-

?

ter is op zijn minst indrukwekkend te noemen, VITO had dit jaar iets bijzonders gedaan. De school nodigde de industrie uit om alzo de werkgevers aan het woord te laten over wat zij verwachten van een goede technieker. Bedrijven met grote namen stuurden hun afgevaardigden naar het VITO; Beil Telephone, Basf, Ebes, Ster Disposables, Janssen Farmaceutica, Agfa Gevaert, zijn maar enkele van de firma's die daar vertegenwoordigd waren. De meeste van deze bedrijven hebben een indrtiksekkcnj aanr,il crkt

1 -

-

-

--

-

-'

-

.•

-

-•

-

-

Directeur [ons 1 ivens wil best tegemoetkomen aan de vraag naar meer ialenÂenn,s bij de leerlingen. Hij stelt een naschoolse cursus Enge/s voor om die leemte op te vu//en,

En de K WB, zult u zeggen? Geduld, mensen. Hier komt hun lijstje. Op zondag 8juni organiseren zij hun jaarlijkse fietszoektocht. Vertrek en aankomst aan de parochiezaal, waar achteraf boterhammen en koffie voor de deelnemers klaar staan. Bovendien ontvangt elke deelnemer een prijs. Het jaarlijkse paaptornooi is gepland op zondag 29juni en in de loop van de maand juni komen ook de Lourdesbedevaarders bijeen, maar wanneer juist weet ik niet. El

Tot slot nog dit, Er gaande de laatste weken geruchten - u kunt ze herkennen aan hun gefluister en hun snelheid - dat er onenigheid is in de fanfare. Meer zelfs, er wordt gezegd dat er een tweede fanfare zou opgericht worden door ontevreden Rosalia's. Een vraag die zich dan echter onmiddellijk opdringt: hoe denkt men twee fanfares in stand te kunnen houden als één fanfare het al zo moeilijk heeft om te overleden. Maakte eendracht niet macht? Kom mensen van de fanfare, laat uw gezond verstand werken, en maak muziek in plaats van ruzie.0 nemers in dienst en allen waren zij van plan om in de toekomst nog heel wat personeel aan te nemen. Ieder van de genoemde bedrijven had specifieke wensen wat de opleiding betreft maar allen waren het eens over de algemene kwaliteiten van een goede technieker. Geschoolheid was een eerste vereiste, liefst A2 maar ook A3-ers waren gegeerd. Te sterk gespecialiseerde kennis vond men overbodig ('de helft van die kennis vergeten de jongens al tijdens hun legerdienst'), wel graag een degelijk technisch inzicht en een redelijke algemene ontwikkeling met de klerntoon op sociale vaardigheid en talenkennis; twee zaken waar in het technisch onderwijs wat te weinig aandacht aan wordt besteed, aldus de mensen van het bedrijfsieven. Ondanks deze mankementen, waren de werknemers overtuigd dat een technische

school en bedrijfsleven en die confrontatie zal ook in de toekomst worden Voortgezet. Tien leraars van het VITO, zowel in theorie als praktijk, doen nu reeds stage in een bedrijf; anderzijds zijn er mensen uit de industrie die de leerboeken van het technisch onderwijs nakijken om zo die twee werelden van school en bedrijf wat dichter bij elkaar te brengen. De eerste vruchten van die samenwerking konden al op de Open Deurdag geplukt worden; daar kwam de baas van Ster Disposables de beste jongens van de klas aanwerven om in juli in zijn bedrijf te komen werken. 13


Los Camarados is dood

Leve Los Brigadistos del Café Na 45 jaar aIleenbes md os er Nicaragua werd in 1979 de familie Somoza opzij gezet. Somoza was zo ongeveer voor Nicaragua wat Papa & Baby Doe waren voor Haïti of Marcos op de Fillipijnen. Het land zette tich vanaf dat jaar zeer intensief in om onafhankelijk te worden van Amerika en onafhankelijk te blijven van de Sovjets. Daarin lokten zij tot op heden aardig ondanks vele aanvallen vanuit het buurland Honduras. Daarom werd Nicaragua de laatste jaren zowat het toonbeeld van 'hoe het moest'. In opvolging san Cuba (dat teveel neigde naar Rusland) sserd Nicaragua 'de speeltuin van progressief Europa' zoals een Nederlandse krant cynisch blokletterde. Als steun aan de Nicaraguaanse bevolking werd er sinds 1983 namelijk een systeem op touw gezet waardoor brigadisten (= kortstondige helpers) door hun lijfelijke aanwezigheid en hulp de jonge democratische structuur moreel steunen. Vele duizenden trokken ondertussen naar dit MiddenAmerikaanse land. Zo ook de 32-jarige Jos Vinckx, geboren te Meer, tuinboussleraar en ook bekend van Straattejater De lepe Hoek. Jos nam een jaar verlof zonder wedde. Daardoor kon hij een tuinbouwstage gaan lopen in Nederland en zich tevens een dikke maand gaan bezighouden met koffieplukken in Nicaragua. De reis betaalde hij zelf ( ± 50.000 fr). Jos schreef zijn reiservaring uit in ccii klein bundeltje. [let leest aangenaam en plaatst zijn activiteit in een iets ruimer kader. Hieronder een klein uittreksel ter illustratie.

Wel en wee als brigadist in cle koffiepluk (Jos Vinclx) Eind december 1985. Op de plantage werkten we iiiet meer dan 150 brigadisten van 6 nationaliteiten: 1-innen, Noren, Ztieden, Engelsen, Lu.veinh,,igers en Beige,,. Later k want daar nog een ,-1 ,r,erikaanse brigade bij. De werkdag begin! om 05.00 uur 's morgens. Je hebt zo wat een uur om je ochtendprocedure af te werken; eten, tanden poetsen, WC,spullen klaarinaken voor je werk en het piukmnandje voor je buik binden... En daar sta je dan te ttaehle,, tot Luiclio, produktie verantwoordelijke voor de Belgische en Noorse brigade, 0/) de hoorn blaast. Dit is hem startsein voor een .slalom tussen de koffiesiruiken, die gewoonlijk eindigt in de vallei, van waaruit dan bergopwaarts geplukt wordt. Ieder brigadist krijgt een rij toegeis'ezen van Eulalio. Na lang nadenken denk je hem wel te verstaan. De eerste twee struikem, van je iij vind je wel terug, maar bij het zoeken naar de (1e/de struik, krijg je het gevoel dat je hem niet verslaan hebt. Het gebeurt geregeld (lat je plo/s langs alle kanten door pluk kers o,nsin geld wordt. Ze zitten allemaal aan mijn struiken. Een tijdje later zie je dat de rijen alweer een serieuze kronkel maken en kan je vrijuit ademen. Koffie plukken is een zwaar werk, dat pas lichter gaaf wegen na enk cle dagen aanpassing. Het t-eik wordt vooral nioeilijk als je in struiken komt van 4,,, hoogte, 0/ wanneer je op een stijle helling staat te plukken bij regenachtig weer. En hoe meer je plukt, des te moeilijker het wordt om die zak koffie telkens een stuk naar boven te sleuren. Op een dag heb ik bijna een Noorse brigadist ver-

/iiijje in de koj/mepluk.

morzeld. Tegen een zeer stijle helling du wde ik met nnn voet een zware steen los, die naar beneden rolde... Ik zou de toekomstige brigadi.s / -k offiepluk kers willen aanraden vooraj een cursus hergbeklimmen te volgen. De eerste dagen plak te de Belgische bmigade gemiddeld 15 kg per persoon. Na enkele weken ervaring bereikten we een gemiddelde van meer dan 25 kg. Onze bijdrage is in de eerste plaats van morele aard, al wil ik toegeven dat er brigadiste,, zijn die per dag een flinke hoeveelheid bij mekaar plukken. Soms had ik het gevoel dat de brigadisten in minder produktieve stukken stond te werken. Voor de Nicaraguaanse loon werkers komt het er op aan zoveel mogelijk cordobas te verdienen tijdens het oogstselzoen. Meestal regent het 's morgens. Vanaf 08.00 uur brengt de zo', verlichting en al vlug kan je trui en jas tts'i_'steken. Om 12.00 uur klinkt hei eetsein. klei de zak op je rug nog naar de eetplaats ploeteren, hijgen en zweten...

Toneel op het rusthuis

t,

Vanaf 16.00 uur was er tijd om een douche te nemen, je klederen te wassen aan de wasplaais of een beetje te schrijven in je dagboek. De brochure is te koop in de Wereidwinkel waar ii tevens Nicaraguaanse koffie en bananen kunt kopen. (Open op soensdag 14-16 uur, vrijdag 15.30-20.00 uur en zater dag 10-12 en 14-16 uur).

' 1 Ii

- T

Voor eén keer zagen de bewoners van het rusthuis hun verzorgslers niet in witte schort maar verkleed als toneelspeelsters. Moeite noch tijd hadden die gesj aard om aller/ei sketches in te studeren en voor het voetlicht te brengen. De opko,nst van het select publiek was dan ook enorm en hei applaus was navenant. 14

ONZE FREDAKTIE 3/314.41.26


Met de rolstoel naar Scherpenheuvel 3 mei was de afgesproken datum. Dan zouden FRANK VER VOOR T uit Hoogst ralen, samen tnet Fons C/aessens en Luc de Craene uit St. Lenaarts de tocht naar Scherpenheu vel maken, niet per fiets zoals dat hier vanouds gedaan wordt, maar per rolstoel, een tocht waarvoor moest geoefend worden; al van december zijn ze daarmee begonnen. Omwille van dit niet alledaags gebeuren, gingen we die drie jonge kerels eens opzoeken bij Frank thuis in de Van Aertselaerstraat 51.

Wie was op dat idee gekomen? Dat ging uit van S.V.G. (Sport voor Gehandicapten), een Organisatie met zetel in Oostmalle die allerhande sportaktiviteiten organiseert, vooral athietiek en basketbal. Hoeveel kilometer is het naar Scherpenheuvel en op hoeveel tijd deden jullie de tocht?

Van St. Lenaarts tot Scherpenheuvel is dat 56 km en we deden daar 7 uren en een half over. Dat is een gemiddelde van 7,5 km per uur. Wegen voor auto's zijn er genoeg, voor fietsers minder. Waar is de plaats van de rolstoel?

De drie rolsioei-hedevcia,de, -s viii.,.; Liie de Craene, lns C/aessens en Frank Vervoort.

9»11 ZOEKIIRTJES

Een wassen Lievevrouwbeeldje onder stolp, wie zou dat niet willen bezitten? Duur, zegt u. Niet als u het zelf maakt en niet moeilijk als u over de juiste benodigheden beschikt. Alle toebehoren zijn te verkrijgen in Boeketje, Voort 23 in Meerle. Tel. 03/315.84.64 Open van 9-12 u. en 13-18 u. Zondag van 9-12 u. Dinsdag gesloten•

OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

9»,

Een rolstoel mag op het fietspad rijden en op de weg voor auto's. De fietspaden zijn echter meestal te smal voor een rolstoel; daarbij komt nog dat fietsers harder rijden en dus moeten kunnen voorbijsteken. Daarom reden wij op de rijbaan. Er reed wel een auto met zwaaillicht met ons mee, voor de veiligheid. Veel gerust onderweg? Neen, slechts 10 minuten in Olen. Een rolstoel is wel gemakkelijk om te rusten, je hoeft maar te stoppen. Dicht bij Scherpenheuvel zijn er nogal wat hellingen. Wat hebben jullie gedaan, gebeden of gevloekt? (Gelach) En 's anderendaags stijf natuurlijk. Zijn dat dan de handen, armen of de schouders? Dat viel voor ons best mee. Het zijn vooral de rug en de schouders die te lijden hebben. Uw grote voorbeeld is zeker Paul Van Winkel, de Belgische gehandicapte die de titels van Nationaal, Europees en Olympisch kampioen bijeenrijft? Dat is natuurlijk nog wat anders, die oefent dagelijks en materiaal dat die heeft! Wij hebben een rolstoel van een goede 20.000 Fr., zo iemand heeft er een van misschien 80.000 Fr. Die man laat zich betalen om ergens op te treden. (Waar hebben we dat nog gehoord? n.v.d.r.) Wat is het grootste probleem op de weg? De wegen liggen rond. Dat maakt dat een rolstoel altijd de neiging heeft om naar rechts te bollen. Daarom moet vooral onze rechterhand veel verduren. Maar ja, we gaan ook naar Scherpenheuvel. Het moet dus niet te gemakkelijk gaan. Gemakkelijk misschien niet, maar ze déden het en daarvoor onze geluk wensen.•

Gevraagd: een werkman voor tuinaanlegbedrijf. Niet aanmelden indien geen ervaring of vakbekwaamheid. Inlichtingen: Turnhoutsebaan 554, Schilde.: 383.22.53.•

ZOEKERTJES

TUININRICHTING - KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - weifsels - zand - grind - cement - enz.

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

• Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 15


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapelstraat 6- Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met Zie puzzelkolom voor onze wedstrijd. In welke zee mondt de langste rivier van Afrika uit?

Van wie is de volgende uitspraak? Veni, Vidi, Vici.

vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

In welk land betaalt men met Zloty's? Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten.

[LATOT

TEL. 69.90.02

Kerkstraat 15, 2330 Merksplas Telefoon 014/63.35.56

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEIJWSTRAAT 9

Ook op zondag

Voelt u ook al de lentekriebels? • grasmaaiers • motorspuiten * motorzagen * freezen

OPTIEK VAN BAEL

* moto-cultoren * bosmaaiers

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4- MINDERHOUT - 031314.41.15. Sluitingsdag: zondag van 12 uur tot en met maandag 13 uur.

- /

brillen kontaktienzen

I'

FMI

-

1

,

1

Vrijheid 220 - 2320 Hoogstraten telefoon 03/314.69.36

16


VANUIT HET STADHUIS... F.C. Meer trekt naar de John Lijsenstraat De gemeenteraad van 12 mei is op een Vrij vlotte en rustige manier verlopen. Althans de agenda van het college, waarin lat van rekeningen Van de verschillende kerkfabrieken werden opgenomen en een aantal betrekkingen werden openverklaard. uitschieter evenwel was de goedkeuring van de gebruiksovereenkomst van de voetbalvelden aan de John Lijsenstraat welke voor een periode van 7 jaar worden erhuurd aan FC Meer. Voor het herstel van wegen in het ruilverkavelingsbiok Meer en dii van Meerle werden nieuwe ramingen opgemaakt en dit zal de gemeente een meeruitgave van 6 miljoen kosten. Op het programma van deze gemeenteraad stond ook een agenda van de groep FB met als eerste punt de bespreking van de toekomst van het Begijnhof. Voor burgemeester Van Aperen is dit een zaak waar reeds dikwijls genoeg over gesproken is en hij laat de raad stemmen over de verdaging van gans de FB agenda. Vijftien raadsleden vinden dit een goed voorstel en daarmee verdwijnt in één stemming gans deze agenda van het programma.

Voetbalvelden voor FC Meer Het is niet de eerste maat dat de gemeentelijke voetbalvelden aan de John Lijsenstraat te Meer ter sprake komen op een gemeenteraad. Ook in de sportraad is hierover reeds heel wat discussie gevoerd. Het betreft hier gronden met een totale oppervlakte van 3 ha 87 a 85 ca, eigendom van de heer Van Aelst. Op 12 maart 1979 werd het kontrakt opgemaakt voor de huur van deze gronden door de gemeente Hoogsiraten voor het opzetten van een sportinfrastructuur. Er werden twee voetbalterreinen aangelegd en er werd heel wat groen aangeplant. Het grote struikelblok voor een optimaal gebruik van deze voetbalvelden is tot nu toe nog steeds het ontbreken van aangepaste kleedhokjes en sanitair. 1-let ombouwen van een schuur is reeds meerdere malen ter sprake gekomen, zelfs op de gemeenteraad, maar men is nooit tot een definitief akkoord gekomen. De ruimte zou te klein zijn, de kosten te hoog, er was geen mogelijkheid voor een kantine, enz. Dit laatste was nu evenwel een belangrijk element voor FC Meer, die reeds lang lonkt naar deze prachtige pleinen. Maar zonder kantine geen zaad in het bakje, en dus de doodsteek voor een voetbalploeg? De heer Van Aelst zou zich steeds tegen de oprichting van een kantine verzet hebben en ook volgens schepen Sprangers die in 79 als burgemeester van Hoogstraten het kontrakt met de eigenaar heeft aangegaan, zou er van overheidswege een verbod opgelegd zijn om op deze gronden gebouwen op te zetten. Nu wordt aan de raad voorgesteld deze pleinen te verhuren aan FC Meer tegen een vergoeding van 50.000 F per jaar. Dit komt ongeveer overeen met de huurprijs (45.000 F. -f indeks). De overeenkomst zou aangegaan worden voor de duur van 7 jaar tot 30-6-93. Op 31 dec. 93 eindigt immers het huurkontrakt met de verhuurden. De gebruiksovereenkomst niet FC Meer vermeldt dat FC Meer op de gronden zelf zal zorgen voor verlichting, kleedkamers, kantine, enz. FC Meer zou er zich ook toe verplichten steeds één terrein ter beschikking te stelten voor de recreatievoetbal tegen een maximum tarief van 500 F per speelbeurt. Schepen Sprangers heeft bij deze zaak heel ssat vragen. Waar -om is er geen kontakt opgenomen met de eigenaar? Kan men zonder de toestemming van de eigenaar gebouwen op diens grond optrekken? Ook in de formulering van de gebruiksovereenkomst ziet de schepen heel wat leegten en stof tot enkele bedenkingen.

Welke waarborgen /ijn er voor het recreatievoetbal, welk terrein mogen zij dan gebruiken en wie zal dit onderhouden? Geeft men deze overeenkomst niet al te veel uit de hand in verband met het algemeen uitzicht zoals afsluitingen, reklameborden enz. Moet de gemeente dit alles niet konkreter zelf regiementeren? Wordt de bestemming van de tot nu toe ongebruikte gronden niet al te vaag ornschresen met omni-sporttrerrein? Wat is men er juist mee van plan? Schepen Sprangers wil deze materie graag in een volgende gemeenteraad verder behandelen, wanneer op al deze vragen en bedenkingen duidelijk kan geantwoord worden. Voor hem is momenteel deze overeenkomst te vaag. Burgemeester Van Aperen gaat hier evenwel niet op in en laat stemmen over deze overeenkomst. FB Stemt tegen omdat met het voor stel van schepen Sprangers geen rekening wordt gehouden, de rest is akkoord.

Openverklaring van betrekkingen Er werden op deze raadszittingen heel wat funkties openverklaard. In de geheime zitting werden ook heel wat benoemingen en bevorderingen afgehandeld. Wij overlopen kort. Funtie werkman. Er kunnen 4 funkties openverklaard worden daar er in deze raad 4 bevorderingen gebeuren. De raad is hiermee akoord en er zal een werfreserse van 2 jaar aangelegd worden. In de voorvaarde stond vermeld een leeftijd van 17 tot 45 jaar. Raadslid Koyen is van mening dat men beter geen maximum leeftijd kan vooropstellen. Er zijn in de streek immers vele werklozen uit de bouwsektor boven de 45 jaar die elders niet meer aan de bak zullen komen. Zij moeten ook een kans krijgen. Verder is het beter na te gaan welke funkties men nog nodig heeft in de gemeente en het exanien in dat licht bepalen. Tot slot merkt het raadslid op dat liet ernstiger zou zijn wanneer de jury zou bestaan uit mensen met een technische kennis vb. leraars Technische Scholen in plaats van uit politici. Momenteel moeten deze laatsten eerst oordelen over de kwaliteiten en daarna nog de benoeming doen. Dit is zeker geen gezonde situatie, daarom liefst een neutrale jury. Schepen VerhuIst stelt vast dat er in de gemeente nogal x at tewerkgestelde werklozen zijn die het werk verrichten van vast personeel. Het is niet rechtvaardig dat zij niet kunnen opgenomen worden in het vast kader en niet bevorderd kunnen

worden. Hij stelt daarom voor ook deze mensen te laten meedoen. Schepen Jansen kan zich achter deze visie scharen en is akkoord de openverklaring te verruimen. Er wordt een betrekking van politieagent openverklaard in opvolging van de heer Jan Verheyen. In de sektor onderwijs worden de betrekkingen van 2 hoofdonderwijzers en van 3 onderwijzers openverklaard, dit wegens oppensioenstelling en afvloeing van personeel. Het college stelt voor te werken via bevordering. FB is het daar niet mee eens. 1-let lijkt hen beter de betrekkingen voor iedereen open te stellen en niet via bevordering. Voor hoofdonderwijzer zou het diploma van Hogere Opvoedkundige Studies (DHOS) een vereiste moeten zijn. In de geheime zitting werden tal van bevorderingen goedgekeurd. Wij citeren: - van opsteller onderbureel hoofd: Lambrechts Rita - van klerk tot opsteller: Jansen Herman - keuze van klerk tot de sverfreserve van 85: Fockaert Diane - bevordering tot ploegbaas A: De Looze Corneel - bevordering tot bijzonder geschoolde: Oostvogels Corneel en De Bie J. - bevordering tot geschoolde B: Fockaert J., Jacobs 1-. en Lodesijkes L. - bevordering tot geschoolde A: Lodewijkcks R.

6 Miljoen extra voor wegen Op 5 aug. 85 werd door de raad beslist tussen te komen in het herstel van een aantal wegen grenzend aan de ruilverkaveling en die als gevolg hiervan nogal wat schade opliepen. Toen werd de prijs geraamd op 11.376.261 voor Meer saarvan 2.275.252 Fr. ten laste van de gemeente. Voor Meerle was het 17.281.888 en 3.456.378 Fr. voor de gemeente. Het gemeentelijk aandeel in deze werken zou dus 20'o zijn. Tot nu toe zijn deze werken nog niet kunnen uitgevoerd worden vermits de beslissing in die tijd niet op tijd gekomen sserd en er bij de Ruilserkaveling geen geld ter beschikking ssas. Nu er terug geld voorhanden is, dienden er nieuwe ramingen gemaakt en dit bracht een meerkost van 6 miljoen Fr. voor de gemeente met zich mee. In totaal dient er nu 12.361 .006Fr. betaald te worden. Burgemeester Van Aperen meent dat deze raming nogal aan de hoge kant is uitgevallen en het misschien in de praktijk nog kan meevallen. De nieuwe kostprijs koor de gemeente zal daardoor 17


oplopen tot 35 07ó van hei totale bedrag voor de werken. Dit is voor de gemeente nog steeds een goede zaak, aldus de burgemeester, vermits men normaal voor werken buiten de ruilverkaveling een maximale betoelaging van 60% kan krijgen, wat dan nog steeds 40% voor de gemeente betekent. Ondanks de 6 miljoen extra zijn we dus nog steeds goedkoper af.

Begrotingswijziging bij hoogdringendheid Normaal kan men pas in juli een begrotingswijziging indienen, tenzij er zich een wijziging bij hoogdringendheicl opdringt. Dit laatste wordt nu door het college aangevoerd om een som van 4 miljoen te voorzien voor de onteigening van het tweede voetbalveld van HVV. Raadslid Peerlinck heeft hier wel vragen bij. Sinds '81 staat er in de begroting 6,1 miljoen ingeschreven voor aankoop van sportvelden. Waarom worden deze gelden dan nu niet gebruikt voor de aankoop van dit 2de

veld in plaats van via hoogdringendheid een begrotingswijziging door te voeren? Burgemeester Van Aperen wil deze gelden esenwel reserveren voor het derde veld. Het huidige bedrag van 4 miljoen zal door een lening voorzien worden.

FB-agenda De fraktie FB had voor deze raadszitting een eigen agenda ingediend met een drietal plinten. Het eerste punt betrof de bespreking van de toekomst van het Begijnhot, het tweede punt nogmaals de nieuwbouw san de bilbliotheekcentrale die in de twee vorige raadszittingen aan bod zijn gekomen maar telkens werden afgekeurd 0f verdaagd. Het laatste punt van de agenda zou handelen over de inrichting van voetbalvelden te Wor tel, Hoogstraten en Meer en de solgorde van uitvoering. Zover is het allemaal niet gekomen, want met één enkele stemming liet burgemeester Van Aperen gans deze agenda voor verdaging wegstemmen. Ondans het verzet van burgemeester Van Aperen om over het

CAHIER DE BROUILLON

eerste punt, het Begijnhof, nog verder te laten spreken, begon schepen Verhuist zijn betoog met een verwijzing uit het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad waarin vermeld staat: 'Ieder raadslid heeft het recht vragen te stellen en toelichting te geven... Schepen Verhult vindt het onrechtvaardig dat deze belangrijke materie in een beperkt groepje wordt afgehandeld zonder dat de overige schepenen en raadsleden enige informatie hebben over het gebeuren. Ook raadslid Koyen vindt het ]af om hier niet over te willen spreken. De inwoners van het Begijnhof weten niet wat hen boven het hoofd hangt en ook in Hoogstraten weet men van niks. Alles wordt in een klein potje gehouden. Schepen Jansen vindt dat de zaak lang genoeg geduurd heeft en springt de burgemeeter bij door de verdaging te vragen. KGB en een gedeelte van de CVP volgen hem hierbij. FB wil verdere behandeling, en de raadsleden Jacobs, Verlinden, Peerlinck en Snijders onthouden zich.0

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal openbaar verkopen met winst van 1 % premie namens de heer en mevrouw J. PolI-Peeters: KOOP 1: bouwgrond 18m. breed tegen Het Lak, groot945m 2 KOOP 2: bouwgrond 23 m. breed tegen Het Lak, groot 716 m 2 Geldig gebleven goedgekeurde verkaveling 074/056. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 4juni en toewijzing op woensdag 18juni 1986, telkens om 15.30 uur in café bij A. Van Aperen, Meerleseweg 4 te Hoogstraten / Meer. Liefhebbers gelieve trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. Alle inlichtingen en plans te bekomen ten kantore van de notaris. .

nodigt u uit op haar

TUINTERRAS (achter het café) Vrijheid 84 in Hoogstraten

Openingsuren: vrijdag en zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur (enkel bij goed weer)

OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN WONING met TUIN te RIJKEVORSEL E. Van Roeystraat 37 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal openbaar verkopen met winst van 1 % premie namens de familie K. Hoppenbrouwers-Weyns: GOED GELEGEN WONING met TUIN te RIJKEVORSEL. Emiel V. Roeystraat 37, groot3a. 50ca. Ingedeeld als volgt: 2 dooreenlopende plaatsen, keuken, bergplaatsen; boven 3 slaapkamers. Verder zolder en kelder. Eigendom is voorzien van electriciteit, waterleiding, aardgas, telefoon, pomp- en regenwater. Bezichtiging: zaterdags van 2-4 uur. Klein beschrijf mogelijk: KI. 13.430. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: inzet op woensdag 4juni1986 en toewijzing op woensdag 18juni1986 telkens om 16.30 u. in café De wildeman, Dorp 12 te Rijkevorsel. Liefhebbers gelieve trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. Alle inlichtingen ten kantore.

OPENBARE VERKOPING van TWEE ZEER SCHONE, NAAST ELKAAR GELEGEN PERCELEN BOUWGROND te HOOGSTRATEN/MEER. Het Lak tussen nrs. 5 en 9 BESTEMD VOOR VRIJSTAANDE BEBOUWING 18


Frans Quirijnen:

Een stad als Hoogstraten, zonder schaakkring, is een schande! W,:1 hebben op on - e redaktie een in/el/eetueel die Nederlandse kranten leest. En we hebben ook een inie/lectueel die i/iui.s een schaakbord heeji. Inte//ectueel / merkte in de Nederlandse 'S/ei,,' een artikel/je over hei liii wisse/in gstornooi schaken te Rijkevorsel tussen De Rijke Vorst (Rijkevorsel) en De Beekse Rochade (Prinsenbeek). Intellectueel 2 wordt gevraagd of hij niet een interviewi/e wil plegen op cle litan achter clii initiatief, 'streek- schaak -grootmee Ier' Frans Q,iirijnen, A cliie! 65 te Rijkei'orsel. Leraar lran.s op het Kleine Seminarie, blijkt later. Voor inlichtingen steeds bereid op tel.

314.67.3 7. DHM: Bent u werkelijk schaakgrootmeester, mijnheer Quirijnen? F.Q.: Maar nee! DHM: Zo, Frans, mie heeft eigenlijk dat tornooi in Rijkeorsel gewonnen? F.Q.: Er werd gespeeld op 6 borden \oor de Seniors en op 12 horden voor de J uniors, het eigenlijke tornooi dus. Die Seniors, de begeleiders eigenlijk, dat is een gemakkelijk hapje. Wij wonnen met 5 112 tegen ½. Maar op de jeugdborden hebben we flink op ons dak gekregen. Het is de eerste keer dat wij verliezen. Dat koam wel gedeeltelijk omdat we niet onie \terkste spelers hadden inge/et om ook andere jongens de kans te ges cii. DHM: Hoeeel leden telt l)e Rijke Vorst? F.Q.: Wij hebben momenteel een 20-tal spelende leden, overwegend jeugd. Meestal is de ouderdom van de beginner zo rond de 10 jaar. DHM: In Hoogstralen heeft u ook een cursus gegeen. F.Q.: Ja, dat was een initiatief van de Sportraad. Stan Pauss eis heeft me gevraavd een initiatie ie geven oser een 5-tal lessen, die momenteel afgelopen zijn. Er was daar geloof ik ook nog petanque bij en nog iets anders. Kortom illuster gezelschap. DI-IM: Tussenvraag: Is schaken wel een sport? Ik herinner me de duivensporter laatst in Ftra Time die beweerde (lat zij de enige 'atleten' waren die, enzovoort. F.Q.: Daar kunt ge natuurlijk over bomen tot en met. Het is inderdaad zo dat schaken eigenlijk een weeskind is dat niet bij de fisieke sporten hoort, maar ook niet bij de kansspelen, het is geen wetenschap, geen kunst, het heeft eigenlijk een beetje van alles. Het is 'denksport', hé. Maar er is wel veel in.,panning mee gemoeid hoor! DHM: Hebt u een idee waar u op (le 110rating zit? F.Q.: Ja, natuurlijk. Ik heb een offieiele rating. Die is 1869. Kasparov staat moirienteel op ongeveer 2720. Jef Boey uit Vosselaar heeft 2350. Jef is in België veruit de beste schaker hoor. Hij is internationaal meester, dat ligt net onder grootilleester. Maar bij correspondent ieschaak (per hriefss isseling dus) is hip internationaal gi ootmeester. Jef is een echt aangenaam en bescheiden mail. Ooit heb ik nog scheidsrechter moeten spelen in een wedstrijd tussen hem en Richard Mulders, toen Belgisch kampioen. DHM: Wat moet een scheidsrechter doen? Men kan bij schaak toch niet vals spelen. F.Q.: De partij noteren, wie met ssit, wie met zssart speelde, de klok starten enzo-

voort. Maar soms /ijn er wel degelijk hetwistinveii over hei reglement. Toes allig ss as er in die partij een hetwisting omtrent 'renlise' (= gelijkspel). Wanneer een stelling in één Partij voor de 3de maal optreedt mag de speler aan zet remise aanvragen. Zonder in detail te treden zal ik /eggen dat de beide meesters hei daar oneens os er waren. Gelukkig heh ik toen de juiste beslissing genomen. Maar ik zat er wel mee in. DHM: licht ti een schaakcomputer? F.Q.: Neen! Ik heb er wel een gehad in 1980, een Mefisto, maar die heb ik terug van de hand gedaan. Zo'n machines zijn niet interessant omdat ze ten eerste niet sterk zijn, en ten tweede omdat ge geen voldoening hebt er tegen te 's innen. Als zo'n ding serliest is dat op een iintgooclielencle wijze. [-let rekent wel, niaar heel t geen inzicht. DHM: Men neemt toch aan dat een computer eerlang wereldkampioen zal worden. F.Q.: Neenee, u bent slecht ingelicht. Dat is de verwachting niet. Als ge daar de gespecialiseerde mensen en tijdschriften over raad-

Frans Quirijnen 1869 op de ELO-ladder

J

411

nkh

Frans Quirijnen lIJc/en.s cle afgelopen InIt/atlecursus te Hoogstraten.

pleegt dan zult ge merken dat men aan een plafond gekomen is waar men reeds meerdere jaren tegenaan trappclt. Dat ligt zo rond de 2250 11 0. Maar het ersehil tot 2700 is nog hemelsbreed. En een telmachine tal met zijn 'brute lurs' nooit zo inzichtelipk spelen. DHM: Zal de cursus in Hoogstraten een vervolg hebben? F.Q.: Ik hoop het wel. De mensen die daar nu de inleidende lessen gevolgd hebben zijn wel grotendeels van zin verder te gaan, denk ik. Misschien in de k arm van een vers alg op de lessenreeks, misschien zelfs onder de vorm van een echte seliaakkring, wie ss eet. Want een stad als Hoogstraten, zonder schaakkring, dat is een echte schande. In de Zuiderkempen heeft elk onooglijk boeregat zijn schaakkring, iedereen kan daar schaken. DHM: U speelt zelf in ccii club in Sehilde. F.Q.: Al van in 1974, denk ik. Ik heil met schaken gestart in die legendarische periode

van de mateh tussen Fiseher en Spasski in 1972. Schilde heeft zeer seel internationale jeugdtornooien ingericht, niet soms ss eI IS verschillende nationaliteiten, Russen, Anierikanen... Spelers die nu in de Oostbloklanden bijvoorbeeld grootmeester zijn, hebben ooit nog in Schilde gespeeld. De club heet 'Boris Spasski' vanwege de persoonlijke vriendschap tussen de oprichter Henri Baelen en de Russische kampioen. Spasski is trouwens verschillende keien in Schilde geweest s oor simultaanwedst rijden, als attentie. Schilde heeft een 150-tal leden. DFIM: En daar bent u ooit kampioen geworden? F.Q.: .la, in 1983. DHM: Amai, da's niet niks! l)at is duidelijk geen geal an blinden en éénoog nieer. F.Q.: Tja, daar kan ik natuurlijk niet op antwoorden. DHM: Haha. Schaakmat!!!


Burgelijke Stand

9~~ Geboorten 27 maart: Tinne, dochter van François Keysers en Godelieva Van Loon, Leemstraat 31, Hoogstraten 29 maart: An, dochter kan .lnannes Gijsbregts en Dianne Verheyen, Venhocleg 6, Minderhout 30maart: Hanne, dochter van Jozef Rombouts en Hildegarde Swaegers, Venhoef 48, Hoogstraten 3 april: Gitte, dochter van Peter Lauryssen en Greta Schryvers, Minderhoutsestraat 134, Minderhout 3 april: Anne, dochter van Dirk Verheyden en Antonetta Ansems, Vredeboomstraat 6, Meer 4 april: Kathleen, dochter van Marc Wouters en Maria Caers, Thijsakkerstraat 12, Hoogstraten 5 april: Freya, dochter van Lodewijk Verschueren en Marleen Lauryssen, Klinketstraat 17, Wortel 5 april: Lars, zoon van Marc Bleys en christiane Matthé, Jan van Cuyckstraai 21, 1-loogsiraten 8 april: Carolien, docher van Eddy Vermeiren en Emma Schrauwen, Voort 67, Meerle 10april: Ann, dochter van Jan Jacobs en Lutgard Brosens, Schoolstraat 9, Minderhout 12 april: Els, dochter van Joseph Herrijgers en Marleen Struyven, Meerseweg 127, Meer 12 april: Toon, zoon van Jozef Michielsen en Anna Cornelissen, Gravin Elisabethiaan 5, Hoogstraten 13 april: An, dochter van Karel Pauwels en Anita Jacobs, ('haamseweg 1, Meerle 14april: Ilse, dochter van Joannes Roeien en Maria Boeren, Ulicotenseweg 23, Meerle 14 april: Dorien, dochter van Andreas Sprangers en Catharina Roeien, Borselhoeve24, Minderhout 14 april: Lieselotte, dochter van Pieter Hofmans en Gerda Jacobs, Loenhoutseweg 4, Hoogstraten 15 april: uh, dochter van Jozef Verschueren en Lydia van Gestel, Van Aertselaerstraat 57, Minderhout 15 april: Dirk, zoon van Martinus Martens en Marleen Bastiaensen, Zandhergstaat 3, Meer 17 april; Nick, zoon van Herman Van Hemelen en 19, Minderhoutsestraat Annie Janssen, I-loogstraten 19 april: Bart, zoon van Joannes Bogaerts en Carine de Meijer, Zwaluwstraat 6, Meer

21 april: Dorien, dochter van Lucien Donckers en Ria Gabriels, Zandstraat 6b, Wortel 22 april: Inge, dochter van Constant Bolckmans en Marita Van Looveren, industrieweg 6, Hoogstraten 26 april: Sander, zoon van Gustaaf Van Dijck en Anny Wuyts, Beekakker 12, Meer 28 april: Nick, zoon van Alfons Jansen en Reinhilde Eyskens, St. Lenaartseweg 25, Hoogstraten 29 april: Kim, dochter van Johannes Oostvogels en Rita Fockaert, Donkakker 10, Meer

W or Huwelijken april: Jacques Vermeiren, Popendonkseweg 69, Wustwezel en Carine Govaerts, Muzementen 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Karel Boomstraat 6 Hoogstraten 4 april: Michel Oostvogels, Leemstraat 12, Hoogstraten en Ann Baden, Kolonie IS, Wortel. Nieuw adres: Emiel Vermeulenstraat 129, Zoersel. 5 april: Karel Tilhurgs, lpenrooisedijk 6, Meer en Hildegarde Sanders, Roosendaalsebaan 40, Kalmthout. Nieuw adres: Ipenrooisedijk 6, Meer. 5 april: Joseph Sterkens, Maxburgdreef 32, Meer en Maria Van Dijck, Sint Lenaartseweg 120, Wuustwezel. Nieuw adres: Sint Lenaartseweg 47, 4

Wuustwezel.

11 april: Waither Eekels, Dreef 39, Meerle en Darline bouckaert, wonende te Harelbeke. Nieuw adres: Gcntsestraat II, Harelheke. II april: Patrick Hoeymans, Antoon de Lalaingstraat 10, Hoogstraten en Katrin Van Meehelen, Dageraadstraat 30, Turnhout. Nieuw adres: Jozef Simonslaan 4, Turnhout. II april: Karel Verheyen, Blauwputten 1, Meer en Greta Haest, wondende te Rjkevorsel. Nieuw adres: Bochtenstraat 21, Rijkes orsel. 11 april: Alfred Verberchi, De Bergen 57, Zandhoven en Hilda Leuris, Hal 18, Minderhout. Nieuw adres: Leopoidstraat 15 Grobbendonk. 11 april: Luc de Beuckelaer, Vaartkant links 15, Brecht en Greta Van den Langenbergh, Gustaaf Segersstraat 19, Hoogstraten. Nieuw adres: Houtstraat 88, Brecht. 12april: Luc Van den Broek, Leemputten 18, Rijkevorsel en Maria Vorsselmans, Meerseweg 64, Meer. Nieuw adres: Meerseweg 64, Meer. 12 april; Frans Geens, St. Lenaartseweg 56, Hoogstraten en Hildegarde Van Dyck, Princeven 2, Hoogstraten. Nieuw adres: Poeleinde 3, Wortel.

Tekenplezier

12 april: Henricus van Aert, Paandijksestraat 2, Rijsbergen en Maria Goetschalckx, Meerseweg 69, Meer. Nieuw adres: Dreef 103, Meerle. 18 april: Guslaaf Driesen, Eikendreef 20, Rijkevorsel en Hildegarde Van den Bogerd, Voort 49, Meerle. Nieuw adres: Eikendreef 31, Rijkevorsel. 18 april: Jozef Hermans, Merksplassesteenweg 23, Rijkevorsel en Carine Van Dyck, Kleine

Pintstraat 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Kievitsheide 14, Rijkevorsel. 18 april: Jan Vorsselmans, Guido Gazellelaan 1, Brecht en Marie-Louise Goetschalckx, Langenberg 48, Wortel. Nieuw adres: Heihoefke 16, Brecht. 18 april: Robertus van Loenhoul, de Roskam 18, Nieuw-Ginneken en Monique Jochems, Strijbeekseweg 19, Meerle. Nieuw adres: Steenland 38, Nieuw-Ginneken. 18april: Eddy De Loose, Witherenweg 8, Minderhout en Anna Sprangers, Worteldorp 17, Wortel. Nieuw adres: Leemstraat 20, Hoogstraten. 25 april: André Tilburgs, Terbeeksestraat 31, Meer en Brigitte Menens, wonende te Rijkevorsel. Nieuw adres: Terbeeksestraat 31, Meer. 26 april: Andreas Verschueren, Meerleseweg 79, Meer en Agnes Adams, Hal 30, Minderhout. Nieuw adres: Meerleseweg 73a, Meer, 26 april: Frank Van den Heurck Schaliënhoefdreef 4, Schilde en Herlinda Hessehs, Meerseweg

38, Meer. Nieuw adres: Kasteeldreef 133, Schilde. 30april: Rudie Jochems, Hazenweg 35, Meerie en Godelieve Snehs, wonende te Rijkevorsel. Nieuw adres: Achtel 84, Rijkevorsel.

Overlildens 7 maart: Petrus Van Laenen, oud 75 jaar, echtgenoot van Maria De Beuckelaer, Begijnhof 13, Hoogstraten 2 april: Constantia De Bie, oud 82 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten 3 april: Ahfons De Rooy, oud 65 jaar, weduwnaar van Maria Matheeussen, Minderhoutsestraat 32, Hoogstraten 12 april: Jan Mertens, oud 86 jaar, weduwnaar van Maria Denissen, Lindendreef 50, Hoogstraten 12april: Cornelis Snoeys, oud 81 jaar, echtgenoot van Maria Gorissen, Hoogeind 3, Meer 23 april: Elza Snoeys, oud 26 jaar, echtgenote van Franciscus Oomen, Minderhoutdorp 9, Minderhout Tussen de 450 kinderen die op 17 mei naar de Lindendreef kwamen om de IKO-leraars met hun kunnen te verbazen, zagen we deze twee ijverige meisjes met hun grote collectie leken gerief. Eén van hen is bezig met en bekroonde iekening. De andere prijs wiminoums jj,i. 1,1 , eek.s ,4 (6,7 en 9 juü:): Kûrolin Van Gils (Geertruidenberg), Sander Verdonck (Wortel), Dagmar Joosten (Beerse), Sofie Overstijns (Minderhout), Jan Meyvis (Hoogslralen) en Pieter Van tiffelen (Hoogsl,'aten). In reeks B '9, 10, 11jaar): Bruno Vansina (Antss'crpcn), Eveline Jansen Ciruly Geens, (Pt'finder(Ho. g.lra(en), hou t), Jan Versmnissen (Hoogstraten), Bram Overstijns (Minderhout) en Annemie Van Weereld (Hoogstraten). In de reeks C (12,

1 14 en 15 jaar)' Ren Finren (Kon gstrotea). JIse Mertens (Jloogstraten), Serge Vin,

de voglsel (Mi,,de,/iout), Daniël Zien ze (Loenhout) en Gitte Pauwels (Loenhout). De vele kinderen die van de IKO een aanmoedigrngprij krijgen, kunnen ,'l,p 7e/j afhalen op / juni tussen 10 en 12 uur in de lokalen van JKO. Iedereen is daar trouwens hartelijk welkom om de tentoonstelling van de leerlingen te bekijken,

20


0

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

JORIS , ..-..

Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon:

S

03/314.57.10 03/314.56.91

uIcr

Wij bieden u een zeer grote keuze in

UlI'cèQr

GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

I'uII'r I'uII',èr

I'ulI'r

Onze rechtstreekse invoer uit Italië. Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

Elke dag ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16 21


Kari"s colffure

Bloemsierm UIIL

r

- -~)j1 cm

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Er autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage *

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167

-

-

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

-

-

-

-

Hoogstraten

-

Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafelkleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

22


, PUZZEL KOLOM

IN

HALVE EEUW GELEDE

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Hier is Nonkel Flef alweer met zijn maandelijkse kwis (- pedoor, Haha! Die Nonkel Flef). Ja Micha, vertel eens wie de winnaars zijn van onze vorige prijsvraag. Ah ja, eerst de oplossing natuurlijk. Ja, Micha, doe maar. Alweer niet begrepen. Haha, die Micha! Dan zeg ik het zelf wel.

HTDVVZZANP

9e Het rijtje wordt vervolledigd met de D, van Duizend. We hadden namelijk de beginletters van 1-londerd, Tweehonderd, Het tweede rijtje bevat spiegelingen san de getallen 9 t/m 4 tegen elkaar geplakt. Sommigen hebben meer hersenwerk verricht omdat de spiegelingen anders aan elkaar gekleefd waren. Dat maakte voor de oplossing niets uit. Beiden zijn goed. En wie was de hoofdwinnaar, Micha? Wim van Delm. Ach zo, toch niet uit de Kat helijnestraat te Hoogstraten. Jaja, die kennen wij hier goed genoeg! Proficiat, Wim, LJ krijgt de FRAMSPORTbon van 500 Fr volgende week thuis. Wij hebben hier echter nog een zeer gesofistikeerd rekenrnachientje voor Dirk Strijbos, Grote Plaats 12 te Wortel. Allebei proficius! Volgende opgave. Wij hebben hier enkele kwisboeken liggen '3 1/2 duizend kwisvragen' van Liselotte Benisch, plus nog een kleiner exemplaar kwisboek. Deze prijs valt volgende maand bovenop de gegeerde 500 Fr FRAMSPORTbon. Bij de FRAMSPORTadvertentie vindt U 3 kwisvragen uit dat boek. Los ze op en win. Oplossingen binnen voor 15 juni graag.

Lezersbrief

Struisvogels Struisvogels, larna's en dromedarissen zijn uitheemse dieren. Zij gedijen alleen daar waar zij thuishoren, respectievelijk in de subtropische grasvlakten van Afrika, in de hooglanden van het Andesgebergte in ZuidAmerika en in de steppen van Midden-Azië. Het kan misschien nog net dat zij vertoeven in onze nationale dierentuin, waar zij kunnen dienen ter opvoeding van ons allen, maar zeker niet meer in een kooi als speelgoed van zogezegde dierenliefhebbers. Peter Verschueren, Karel Boomstraat 30, 2320 Hoogstraten•

Ter nagedachtenis van H.M. Koningin Astrid Om te voldoen aan het verlangen haar door de oologsinvalieden uitgedrukt heeft men het initiatief genomen om Kussnacht een gedenkteken aan H.M. Koningin Astrid op te richten. Het ontwerp is het werk van den Ingenieur-Bouwkundige Paul Rome, oud strijder, die uit eigen beweging zijn talent ter beschikking stelt van de uitvoerders van deze vrome gedachte. Zijn ontwerp, dat volledige goedkeurig van Z.M. den Koning ontvangen heeft, zal eerstdaags te Kussnacht uitgevoerd worden, juist tegenover de plaats waar onze betreurde Vorstin op zoo tragische wijze de dood vond. De bouwkundige heeft dit gedenkteken edel en eenvoudig gewild: het is de stijl onzer oude landelijke kapellen en zal dus heel wel passen bij deze die in verschillende plaatsen rond het Meer der vier Kantons aan het Heldendicht van Willem Teli herinneren. Het zal opgebouwd worden in materiaal

van ons land: steenen, bloksteenen, schaliën, gesmeed ijzer, versierde ramen, klok enz. Alles zal hier voorbereid geweest zijn door Belgische handen en zelfs door nationale voortbrenger.s geschonken. De Belgische, Franse en Zwitsersche Spoorwegen om zich te voegen bij de hulde gebracht aan onze betreurde Vorstin, zijn zoo goed geweest al dit materiaal kosteloos op het bouwterrein te vervoeren. Het gedenkteeken zal eene breedte van 15 m. hebben op 18 m. diep en zijne verwezenlijking past juist bij de plaats waar Z.M. de Koning begeerd heeft het te zien oprichten. Van de stelling gevallen Verleden Donderdag was de genaamde Louis Van Roey, aannemer in Rijckevorsel, aan 't werk aan een in opbouw zijnde huis, toen hij zich mistrapte en 6 m. hoog achterover van de stelling viel. Tijdens zijn val was hij nog goed bij zinnen, daar hij zich nog omdraaide en alzoo op zijn benen terecht kwam. Nu komt hij er van af met een verstuike voet. Toch mag hij van geluk spreken daar er nog een kuip met mortel achterna viel, juist nevens hem af. (Bron: Gazet van Hoogstraten)

Te laat de brand Eind april moest de brandweer twee keer haar blusmateriaal bovenhalen, spijtig genoeg tweemaal te laat. Gelukkig bleef het bij materiële schade in de beide gevallen. Bij G. Segers aan de Sluikensweg 4 in Meer vloog de auto in brand: oorzaak onbekend. Blussen mocht niet baten, de auto brandde volledig uit. Hetzelfde gebeurde met het huis van de familie Van den Bliek, Meerseldreef 80. In de keuken aldaar was het een of 't ander

gaan smeulen en in de kortste keren stond de hele inboedel in lichtelaaie. De brandweer van Meerle ging ertegenaan met hoge en lage druklansen maar tevergeefs; de woning brandde helemaal af. In mei werd de brandweer ter hulp geroepen aan de Klinketstraat waar een zwaar ver keersongeval gebeurd was. De ingeklemde slachtoffers werden met de hydraulische spreiders bevrijd en naar het ziekenhuis gevoerd. Een lekkende tankwagen in de H. Bloediaan en een leklende beerton in de Bergenstraat zorgden voor nogal wat gevaarlijk vuilnis op straat. De brandweer klaarde de klussen. 1

De Mosten voor streekeigen recreatie Ter attentie van al diegenen die verpozing zoeken bij warm weer: richt uw schreden naar De Mosten voor zwem- en surfplezier, voor zonnebaden en speelgenot. Dit seizoen zijn er weer enkele nieuwigheden: de grote vijver is opengesteld voor surfing mits de aankoop van een dagticket van 80 fr. en het dragen van een zwemvest. De

kinderen kunnen weer een aantal nieuwe speeltuigen uitproberen: een kabelbaan, een fietscaroussel en een brede glijbaan met golfprofiel waarop verschillende kinderen tegelijkertijd kunnen glijden. Knip uit en hang aan uw prikbord: Openingsuren: Juli en augustus: iedere dag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Juni en september (tot 15 september): zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur met prachtig zomerweer. Inkomtarieven: - 40 fr. voor personen boven de 14 jaar; - 20 fr. voor personen beneden de 14 jaar, gehandicapten, gepensioneerden en per persoon voor jeugdverenigingen en groepen vanaf 15 personen; - gratis voor kinderen onder de 4 jaar; - 320 fr. voor een lO-beurtenkaart voor personen boven de 14 jaar; - 160 fr. voor lO-beurtenkaart voor personen beneden de 14 jaar, gehandicapten en gepensioneerden. 23


-1 -

L_KALENDER

WOENSDAG 28 MEI - Avondmarkt, tekenwedstrijd en vuurwerk ter gelegenheid van de H. Bloedfeesten in Hoogstraten. ZATERDAG 31 MEI - Optreden van AVEC FORCE om 20.30 uur in het Slot in Wortel. - Fietsuitstap van St. Cecilia met vertrek aan de eigen zaal om 13.30 uur stipt in Hoogstraten. ZONDAG 1 JUNI - H. Bloedfeesten en jaarmarkt. Processie om 11 uur na de hoogmis in Hoogstraten. - Toeristische fiets- en autozoektocht van het Slot. Inschrijven vanaf 10 uur en vertrekken van 13 uur tot 14.30 uur aan het Slot in Wortel. - Optreden van NONKEL NEY'S RUYTM EN BLUESBAND om 20.30 uur in het Slot in Wortel. - Meer-Markt vanaf 9 uur in de Donkstraat in Meer. - 3e fietszoektocht van de K.W.B.-Meerle. Vertrek tussen 13 en 14 uur aan het Chirolokaal aan de Ulicotenseweg in Meerle. ZATERDAG 7 JUNI - Volksdansspelen (om 17 uur) en barbecue (om 19 uur) op de Klein Koer van het Seminarie te Hoogstraten. Inrichting door VakantiegenoegenS. Inschrijven bij Vic Comelisen, Achtelsestraat 52 te Hoogstraten. - Kruisprocessie in Wortel. ZONDAG 8 JUNI - Fietszoektocht van K.W.B.-Meer, vertrek en aankomst ad. parochiezaal. ZATERDAG 14 JUNI van LIL1/1N tiOUlIt A.tNV

ci

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij

Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96 Druk werk Administratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 BTW.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49

Ve,'un t noordelijk e uit ge ver: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogsiraten (Wortel) 24

HER MUSIC FRIENDS op uitnodiging van de Marck River Jazz Club, in de Tuinbouwschool te Hoogstraten. - Open Deur van de Beiaard in de toren van de St. Catharinakerk in Hoogstraten. Zondag 15 JUNI - Paapgooien aan de parochiezaal in Wortel. Inschrijven vanaf 13 uur en gooien vanaf 13.30 uur. - Schoolfeest tijdens de namiddag in de school van Meersel-Dreef. - Viering van 45 jaar K.W.B.-Hoogstraten. Eucharistieviering en receptie in Pax te Hoogstraten. ZONDAG 22 JUNI Paaptoernooi van de K.W.B., om 13 uur aan de parochiezaal te Hoogstraten. ZATERDAG 28 JUNI Hobbytentoonstelling van de Bond van Gepensionneerden in de zaal van de Paters in Meersel-Dreef

Ongevallen Maandag namiddag 21 april botsten in de Koestraat te Minderhout, de auto's bestuurd door Frans Wegner, Achelsestraat 22 Hoogstraten en Maria Van Meir uit Baarle Nassau. Frans Wegner werd licht gekwetst. Woensdagavond 30 april werd op de Vrijheid te Hoogstraten de 19 jarige fietser Patrick Van Den Kinschot, Bergsken 20 Rijkevorsel door een auto aangereden. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. De bestuurder van de auto reed gewoon door. Zaterdag namiddag 3 mei reed aan de Looiweg te Rijkevorsel de 5-jarige Jan Van Der Linden, Stevenekens 46, Rijkevorsel met zijn fiets onder de tractor, bestuurd door Frans Koning uit Rijkevorsel. De ongelukkige Jan Van Der linden verloor hierbi het leven. Zondagavond 4 mei botste aan het Heieind te Meerle de 7-jarige Leo Segers uit Willebroek met zijn fiets tegen een auto. Deze werd bestuurd door Antoon Bastiaansen, Heieinde 20 Meerle. De jongen werd licht gekwetst. Aan de Vrijheid te Hoogstraten botsten maandag middag 5 mei de auto's bestuurd door Lodewijk Goetschalckx, Gammel 31

Lf

APOTHEKERS

Van 30 mei tot 6 juni: Apotheek GEERTS, Kerkdreef 32, St.-Jozef, Rijkevorsel, tel.: 312 12 20 en Apotheek SCHEVELENBOS, Tienpondstmaat 2, Loenhout, tel.: 669 64 24 Op 31 mei: Apotheek LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Mindemhout, tel.: 314 40 74 Van 6 tot 13 juni: Apotheek HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 314 57 24 Van 13 tot 20 juni: Apotheek VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.: 314 51 50 Van 20 tot 27 juni: Apotheek LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel.: 314 60 38 Op 21 juni: Apotheek ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel.: 315 73 75 Van 27juni tot 4juli: Apotheek LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Hoogstraten, tel.: 314 40 74

ZONDAG 29 JUNI - Hobbytentoonstelling van de Bond van Gepensionneerden in de zaal van de Paters in Meersel-Dreef. - Paaptoernooi van de K.W.B. in Meer.

Tentoonstellingen - Tot 1juni: elke dag in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogstraten. 775 JAAR HOOGSTRATEN (oudheden, archiefstukken) en informatiestand over de werking van de gemeentelijke diensten en adviesraden. Tijdens de week open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Op zat. en zon. van 10 tot 17 uur. In de IKO aan de Gelmelstraat: werk van leerlingen. - Op 14 en 15 juni en 21 en 22juni: DEVOTIE VAN HET VOLK (bidprentjes, veldkapelletjes, beeldjes, medailles ... ) in de St. Liiciakapel in Meersel-Dreef. Rijkevorsel en Diane Verstraeten, Gelmeistraat 99 Hoogstraten. Er was zware schade. Zaterdag 10mei om 00.25 u. kwam het in de Gelmelstraat te Hoogstraten tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Henri Pauwels uit Rotterdam en Jozef Herrijgers, Klinketstraat 12 Wortel die zwaar gewond werd evenals een van de passagiers in de auto van Jozef Herrijgers nl. Lode Fransen, Oude Weg 24 Wortel; Jaak Verschueren, Klinketstraat 8 die ook in de auto van J. Herrijgers zat, werd licht gekwetst. Zondagnacht II mei kwam het aan de Looiweg te Rijkevorici tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Jan Geerts, Vooraard 20 Minderhout en Danny Van Looveren uit Brecht. Er was zware schade. Aan het kruispunt St. Lenaartseweg en Hinneboomstraat te Hoogstraten botsen maandag 12 mei om 13.20 u. de auto's bestuurd door Silvanus Coninx uit Wuustwezel en Patrick Ghaye van St Lambrechts-Woluwe. Er was zware schade. Dinsdagmiddag botsten aan de Voort en Meemledorp de auto bestuurd door Rita Sprangers, Burg. Glenissonstraat 24 Meerle met de bromfiets bestuurd door Hendrik Meeusen uit Breda. Er was lichte schade.

LI*iJ HUISDOKTERS 1juni: DR. ROBBEN, Van Aertselaerstraat 37, 1-Ioogstraten, tel.: 314 38 48 8 juni: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel, tel.: 314 48 00 15 juni: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel.: 314 45 55 22 juni: DR. DECLERQ, Gemeenteplein 12, Meemle, tel.: 315 84 54 29 juni: DR. VERMANDER LUC, Meerleseweg 26, Meer, tel.: 315 85 11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.