mei 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR MEI 1986 PRIJS: 40 FR.

Louis Van Bavel zonder plankenkoorts

Wat is Janssen Pharmaceutica van plan met het Begijnhof?

11 Wij en Pieter Menten

n Felicitaties voor H.V.V.

150.000 Uitgeleende boeken

40 jaar C.V.P.

Afstotingsverschijnselen in gemeenteraad: geen Mcnten, geeli Expressspoor, geen bibliotheek...

Fal T么ch vossen in de kolonie .


Februari Februari is de kortste maand van het jaar. Nochtans heeft deze maand bij de Hoogstraatse Maand 3 nummers geduurd, zoals de pientere lezer wellicht gemerkt heeft. Het februari-nummer nummer 10 van februari, het februarinummer nummer 11 van maart en het februari-nummer nummer 12 van april, hoe bestaat het? Dat het nummer 10 februari-nummer heette was helemaal terecht, het verscheen namelijk in februari. Maar voor de volgende 2 hebben we enkele uitvluchten op een rijtje moeten zetten van de baas. Kies maar uit! Oorzaak 1: Als het weder niet van winter naar lente wil gaan, waarom zouden wij dan in godsnaam de maanden verder doen gaan? Oorzaak 2: Als de politiek in Hoogstraten al 2 jaar (of is het 4?) stilstaat, mogen wij dan niet eens 3 maanden moreel stilstaan? Oorzaak 3: Februari, dat toch al maar 28 dagen telt (soms 29) mag na al die jaren ook wel eens wat hebben. Oorzaak 4: Onze hoofdredakteur vertoont verschijnselen van veroudering. Om hem daarvoor psychisch te sparen besloot onze 'correctiste' stiekem 3 februari-nummers uit te geven. Het resultaat was ontmoedigend. De brave man heeft het gemerkt en is plots 3 jaar ouder geworden. Oorzaak 5: Euh... een fout in de drukkerij, die niet tijdig onderschept werd. Afzwakking A: Wees blij dat er niet 3 keer februarie stond. Februarie, hoen! Afzwakking B: Volgens een enquête heeft slechts 8% van de lezers de fout gemerkt. Dat is niet eens 4 07o van onze abonnees. (Ja, dat is een moeilijke. Geef ik toe!) Als extra service drukken wij hieronder MAART en APRIL af. Dan kunt u dan uitknippen en over de beide FEBRUARI's kleven.

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR. 11 MAART 1986 PRIJS 40 FR.

Grootse plannen voor Begijnhof (?) Het Begijnhof is wellicht een van de meest belangwekkende bezienswaardigheden van Hoogstraten. Ontstaan in de 14e eeuw, met nog huizen uit de 16e eeuw, werd het in 1971 een beschermd monument nadat in 1953 ook de barokke begijnhofkerk al 'geklasseerd' was als monument. Deze parel uit het 'rijke culturele verleden' (zoals dat in VVVbrochures heet) is eigendom van het OCMW. De woningen worden dan ook aan een zeer sociale (lees: lage) huurprijs verhuurd. 'Stemmig' heet een en ander in toeristische brochures, en ook in tv-programma's over het Hoogstraatse wordt er steevast mee uitgepakt hoe waardevol enz. enz. enz. dit begijnhof wel is. Des te merkwaardiger dus dat het hele begijnhof in zulke abominabele staat verkeert. De huizen zijn, op enkele uitzonderingen na, in verval. Een fraai voorbeeld dus van de wijze waarop de Hoogstraatse beleidsverantwoordelij ken wensen om te springen met het culturele erfgoed. Politiek opportunisme (stemmen win je wél met allerlei dienstbetoon en kruiwagenwerk, niet met restauratie van waardevolle gebouwen!) en korte termijn-planning zonder vizie lieten Vrij spel voor snelle en grondige verkrotting. Waarvoor van harte. Het OCMW loopt al sinds 1979 te broeden op plannen voor restauratie. Daartoe werd zelfs al een kontrakt afgesloten met een architect de betaalde en nog verschuldigde erelonen bedragen ongeveer 3 miljoen. De restauratie zou in fasen worden uitgewerkt. Maar de financiering van dergelijk project is een andere zaak natuurlijk. Er werd contact opgenomen met de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting voor aankoop en restauratie. De THM gaf het echter op in 1985. Waar staan we dus? Zéér juist: ner gens. Ondertussen blijkt voor rns.g OCMW-bons nog maar één ding van tel: zo gemakkelijk en zo snel mogelijk van die verdomde hoop stenen af geraken. Overigens alweer een fraaie staal politiek verantwoordelijkheidsbesef. Een uniek geheel eerst door laksheid en immobiliteit laten verkrot-

-

ten, zodat jaren later Vadertje Staat (en u en ik) mits allerlei subsidies over de brug zal moeten komen wanneer er nog iemand gevonden wordt die de restauratie wil aanvatten. Waarvoor van harte. De gemeente leek wel de enige instantie die het project kon uitvoeren, hoewel de technische uitrusting daarvoor ontbreekt. In de gemeenteraad kwam het tot een discussie over mogelijke privatisering (aankoop van de woningen door particulieren) of aankoop door de gemeente. De kosten van aankoop worden geraamd op 10,65 miljoen: restauratie en renovatie op 120 miljoen; inrichting van het Ostmuseum (dat naar het Convent zou worden overgebracht, huisnrs. 9, 10 en 11) 0,8 miljoen. Hiervan wordt het aandeel door de gemeente te betalen geschat op 36,58 miljoen. In 1985 daagt een nieuwe geïnteresseerde op: de Nationale Landmaatschappij, vertegenwoordigd door de Turnhoutse Maatschappij voor Kleine Landeigendom. Deze wordt als bevoorrechte partner aangesteld in augustus. In 1984 was het Begijnhof aangeduid als herwaarderingsgebied. De woningen 9, 10 en 11 werden niet in het herwaarderingsproject opgenomen omdat daarin het Ostmuseum zou worden ondergebracht. Deze woningen zouden worden aangekocht door de gemeente. Wanneer dit ter sprake komt op de gemeenteraad van 20 januari 1986 wordt de burgemeester de beslissing verdaagd heeft immers onverwachts weet gekregen van een geheel nieuw plan waardoor de gemeente geen frank zou moeten betalen, en het begijnhof toch gered zou zijn... Begrijpelijk dus dat een en ander nieuwsgierigheid wekte. Het zou echter nog twee maanden duren vooraleer er enige klaarheid kwam. Initiatiefnemers achter het plan blijken Janssen Pharmaceutica en de Hotelschool. Janssen Pharmaceutica zou een aantal van de woningen in erfpacht willen voor 27 jaar, om hierin buitenlandse bezoekers en medewerkers van het bedrijf onderdak te kunnen bieden. De Hotelschool zou alle -

(vervolg op pag. 4)

)j

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR. 12 APRIL 1986 PRIJS 40 FR.

Volgende maand drukken we twee witte vierkantjes af om in deze gaten te plakken.

Wat wij hopen en verwachten: v'ôr 18 mei legt elke medewerker één (grote hoop) kopij! Dat wordt dan gedrukt in onze volgende 'Maand' die op 28 mei verschijnt.


mon in d-e- moond 40 jaar op de planken... en nooit een luttel momentje onderhevig geweest aan plankenkoorts, het syndroom waar zelfs duurbetaalde sterren somtijds nachten van wakker liggen! Hoe het komt weet ik .iieI .uir als liet doek opengaat, heb ik net zo min last van zenuwen als wanneer ik hier in mijn zetel zit. Acteursbloed hebben we in de familie nochtans nooit gehad, ik loop er zo'n beetje als een buitenbeentje bij wat dat betreft en we waren tenslotte toch met zijn twaalven.' '...

Het huiskamerkacheltje brandde vurig toen we de aprilse grillen, die reeds geruime tijd ons toch al niet op een al te hoog pitje draaiend humeur, geselden, achter ons wegsioten. Aan onze gesprekspartner om daar vlug wat verandering in te brengen. Nog vooraleer we de kans hadden onze mond open te trekken zat Louis reeds in het zadel. Natuurlijk woont Louis te Meerle, een standplaats van zovele Van Bavels, en wel in de Chaamseweg nr. II als je het precies wil weten. 'Ja, 40 jaar heb ik er al opzitten in het Meelse toneelwereldje en dit dan wel voor het grootste deel bij 'De Lustige MereIs', de toneelbond van de harmonie. In 1945, op het einde van de oorlog, kwam ik voor de eerste keer achter het doek en voor het voetlicht terecht bij de toenmalige B.J.B., de huidige K.L.J.! De titel van het stuk kan ik me niet meer precies herinneren maar de eerste rol die ik te vertolken kreeg, was een vrouwenrol. In die tijd was gemengd spelen natuurlijk ten strengste verboden door de kerkelijke overheid en niemand zou er trouwens ook maar aan gedacht hebben.

Enkele anekdotes! Ja, op ne keer hadden we een knap decor ineengetimmerd met open haard en al erop. De mantel boven de haard mocht niet ontbreken en in het volle vuur van ons betoog donderde dat gevaarte naar beneden. Op dat moment sta je zomaar raar te kijken. We hebben dat ding opgepakt en in een hoekje gezet, precies of het er allemaal bijhoorde. Als je dan zonder geroutineerde spelers staat, zijn de klutsen ver te zoeken. Ooit een stroper gespeeld! Van wijlen mijnHeer Stas (Etienne Stas de Richelle) had ik een fazant gekregen en die moest ik tijdens het spelen onder 'mijne frak' steken, de kop en de staart er een beetje uit zodat iedereen hem duidelijk kon zien. Het moment van opkomen was aangebroken en wie stond er op het theater zonder zijne fazant in zijne fr"k? Juist, de Louis! Mijn medespelers hadden het direct gezien maar ik hield mijn koppeke bij. Ik trapte het af, ging hem doodkalm halen en niemand had er ook maar iets van gemerkt.

Nadien ben je dan bij 'De Lustige Merels' beland? Ja, op ne keer kwam Adriaan Van Boxel, bij ons beter gekend als de secretaris, en Ward Van Aperen bij ons thuis eens binnenvallen om te vragen of de Louis niet bij de harmonie wilde komen toneelspelen. Ja, zegde ons moeder, dat moet hij zĂŞlf weten; ik voelde er wel wat voor want die groep had toch wel ne goeie naam.

Hoe dikwijls werd er gespeeld? Elk jaar! En we hebben zelfs geruime tijd twee keer opgetreden, we speelden dan ook twee zondagen na mekaar en altijd voor veel volk. Televisie bestond er in die tijd nog niet of nauwelijks en naar de komedie gaan kijken vonden de mensen wel een prettig tijdverdrijf en een welgekomen afwiscling. Een bepaald jaar heb ik zelfs acht winterzondagavonden de mensen geamuseerd, in Meerle zelf en in het omliggende. Het was niet altijd toneel, ook bonte avonden hebben we heel wat versierd. Over dit laatste zou je ne boek kunnen schrijven vertelde Cyriel Verboven, onze contactman. Ene boek? Boeken, repliceerde Louis. Wat we daar allemaal uitgespookt hebben!

Een beeld van een man! Nog iets! Ze hebben heel ons kliek ooit eens bijna in de ban van de kerk geslagen ter gelegenheid van een bonte avond en ik denk dat het in I-loogstraten was met pastoor Van Reusel, iemand die toch ook niet van een kleintje vervaard was. Het was eigenlijk een onschuldig nummertje, voor die tijd zwaar aangebrand waarschijnlijk. Het ging over ne directeur die een hele hoop personeelsleden in dienst had. EĂŠn van hen had een verhou-

Louis Van Bavel ding met de directeursvrouw en daar werd dan zo'n heel situatie rond gebrouwd. Het kwam er tenslotte op neer dat ze alle werknemers van haar man versierde. Kommentaar dat we hierop gekregen hadden! Een gepeperde brief om rooi kaken van te krijgen. Van de ergste zedenschenderij werden we beschuldigd maar we lieten ons niet uit het lood slaan en we hebben dit stukje nog menig maal opgevoerd. Wij vormden eigenlijk wel een hechte groep. Met Pasen o.a. kwam heel de toneelbond bijeen in de oude parochiezaal om van een koffietafel te genieten. Iedereen bracht zijn eigen eieren mee en ook zijn eiernetje want dat eieren koken was volgens een echt ritueel. De ene moest ze hard hebben, de andere zacht, weer een andere zus...!

Je hield van drama's. Uw lievelingsstuk? Inderdaad, drama's spelen ging me geweldig af. Dat vond ik pas toneelspelen. Tegenwoordig zijn het bijna altijd blijspelen maar daarvoor moet je geen toneel meer kunnen spelen volgens mij. De zotte 'zetten' goed in de verf zetten en de mensen lachen. Gemakkelijk! Een drama dat is pas spelen. 'De slag op. 't hart' is het triestige stuk dat ik me kan herinneren. Het ging over de dood van een klein meisje en dat lag opgebaard in een kistje. Tijdens de repetities vlotte het niet, het was telkens lachen geblazen en dat bij een drama! Tijdens de avond van de opvoering was het wel een echt drama. Zowel op het theater als in de zaal rolden de tranen met beken. Daar hebben ze in Meel nog lang over gesproken. Dronkemansrollen speelde ik graag en ik durf gerust zeggen dat ik dat goed kon ook. Op een keer kreeg ik weer zo'n personage uit te beelden en dat moet echt overtuigend overgekomen zijn want in de loop van de week, volgend op de vertoning, werd me her en der gevraagd of ik toen niet echt ne borrel teveel op had.

Hoe gaat het tegenwoordig zoal met 'De Lustige Merels'? Slapjes! Er schort iets links of rechts. Verkeerde keuze van het stuk misschien! Een paar keren minder goed gespeeld. Een beetje slordig in 't repeteren ook, te weinig stiptheid en dit alles heeft wel een beetje het ver3


val in de hand gewerkt. Men wil nog wel toneelspelen maar men heeft zo weinig tijd. Het vraagt wel enorm veel opoffering en op het moment dat ik geen voldoende tijd meer kan opbrengen of er mijn plezier niet meer in vind, stop ik!

Vervolg van pag. 2

Grootse plannen voor Begijnhof (?)

Naast uw toneetcarrière heb je ook furore gemaakt in het Hoogstraatse fit mwereldje! Ja, met Harry Roeien. Met hem heb ik reeds zes speelfilmpjes gemaakt. De titels eventjes op een rijtje zetten: 'De bosvampiers', 'Het gezin van de Heihoeve', 'Leentje uit het Rozenhof', 'De eerste zomer', 'Een jacht zonder begin', 'Het geheim van Maxburg'. Van die zes heb ik er vier zelf geschreven en in een film ben ikzelf opgetreden. Bij de regie stond ik Harry ook bij.

Speelfilms maken kun je toch ook niet als een lachertje bestempelen. Hoe kwam je daar eigenlijk bij? Wel, vroeger filmde ik ook. Vooral met natuuropnamen hield ik me bezig. De Meeriese aardbeifeesten heb ik ook vereeuwigd en zo rijpte stilaan de gedachte om ook eens een speelfilm in mekaar te boksen. Financieren deden we zelf, Harry en ik. Het publiek sponsorde ons door te komen kijken

Een druppeltje teveel op! Louis op zijn best.

en entreegeld te betalen in de diverse parochiezalen van de streek. Voor ons was het een hobby en wij vertrokken ook van het standpunt dat een hobby geld mag kosten. Dit jaar gaan we er nog eentje maken, van een half uurtje. De tekst ligt reeds klaar maar ik weet nog niet goed wanneer we gaan starten. Ten gepaster tijd zullen we van Louis' eNploten en die van zijn medewerkers nog wel horen. Bij 40 jaar op de planken zal het, Louis kennende, zeker wel niet blijven want bij 'De Lustige Merels' is hij gewoon niet weg te denken! U

30 jaar K.V.G. '

—--

1

De hcii,r/ede,, van K. V.G. samen met de burgemeester die hen felicdeerde voor hun jarenlange werk in de vereniging.

Lang voor het woord 'zelfhulpgroep' was uitgevonden, hebben mensen die om een of andere reden anders zijn dan anderen, zich georganiseerd om steun bij elkaar te vinden. Dat is zeker zo voor de gehandikapten hier. Hun verenigingen bestaan al een hele tijd. Zo vierde de K.V.G. van Hoogstraten onlangs haar 30-jarig bestaan. Voorzitter Karel Boeckx vertelde ons dat de vereniging in '56 startte met 20 leden, nu zijn er dat 83 uit de dorpen Minderhout en Hoogstraten. Zouden er nu meer mensen

zijn met een of andere handikap? Misschien wel maar zeker is ook dat deze mensen nu meer dan vroeger naar buiten komen, meer samen willen doen en iets organiseren binnen hun eigen mogelijkheden. Gezellig samenzijn is wel het hoofddoel van hun aktiviteiten. Daarom wordt er gefeest op de belangrijkste dagen van liet jaar, met Kerstmis, Sinterklaas en Pasen en daarom wordt er ook op reis gegaan; kleine tochten voor de mensen die moeilijk te been zijn, dagtochten voor de anderen. Elke maand is er ook een

diensten daarvoor kunnen verzorgen, en zag ook mogelijkheden om in de woningen enkele restaurants onder te brengen. Janssen wil slechts financieel over de brug komen indien (aankoop en) restauratie met volledige subsidiëring kunnen gebeuren. De Nationale Landmaatschappij zou daartoe de gronden en huizen aankopen en alle nodige stappen ondernemen voor subsidiëring. Totale kostprijs wordt hogei geiaaiiid daii iii het vorige project - mogelijk zowat 160 miljoen voor aankoop én volledige restauratie. Na restauratie en renovatie zouden ze de woningen verkopen (verhuren?). Mooi zo. Maar bij een en ander lijken toch wel bedenkingen of vragen te rijzen. Om te beginnen is het uiterst onwaarschijnlijk dat de gemeente plots haar deel van de subsidiëring kwijtgescholden ziet, aangezien dit een wettelijke verplichting is wanneer het beschermde monumenten betreft (het percentage van de tussenkomst is afhankelijk van de initiatiefnemer - parastataal, instelling, particulier enz.). Hoeveel moeten wij in dit geval uiteindelijk betalen voor dit plan? Hoe denkt men overigens (in volle bezuinigingstijd) de subsidiëring van dergelijke omvang rond te krijgen? Bovendien lijkt het ons wat merkwaardig dat een instelling, in dit geval de Nationale Landmaatschappij, het project zwaar laat subsidiëren met het oog op verkoop/verhuur nadien - want wie strijkt dan netjes alle subsidies op? Voor wie en/of wat betaalt de staat (en de andere overheden) in dat geval? En wat gebeurt er met de huidige inwoners van het begijnhof? Indien ze nadien een woning kunnen huren (want van kopen hoeven we in hun geval niet te gewagen), zal dat dan gebeuren aan een voor hen betaalbare prijs? In hoeverre, tenslotte, zal liet hegijnhof opengesteld blijven voor dc Hoogstraatse geiiieeiiseliap? Begin mei 70i!clen we al iet.s meer over dit alles kunnen vernemen. Tenzij dc hetrnkkenen menen nog veel langer over een stuk van het dorpsuitzicht en cultureel patrimonium te kunnen palaberen zonder enige inspraak van sluurgroep, bewoners, dorpsraden. Wij houden u op de hoogte...

Het 'vrouwenprobleem'is altijd al ccii uiaiiiieiiiobleeiii geweest. S. de Beauvoir (°1908) bczighcidsnamiddag waar Maria Spacpen de plak zwaait en waar een 25-tal mensen handen knutselwerk maken dat later op de hobby-tentoonstelling te zien is. Op de jubileumsiering werden de drijvende krachten van de vereniging in de bloemen gezet. Ook wij willen ze hier graag vermelden. Behalve Karel Boeckx werd ook ondervoorzitster Maria Bleys gehuldigd; beiden kregen een gouden ereteken voor 30 jaar in dezelfde functie (een rekord!). Een aandenken was er ook voor Josee Bleys die 25 jaar bestuurslid is. Bloemen waren er voor de andere bestuursleden: Maria Roos, Josee Desmedt, Rinus Rommens, Maria Spaepen, Neel Oostvogels en mevrouw Krols.0


I2IJcl

Lt'i•' 1 _____

L.Kj

H.V.V. werd kampioen!

Na een fantastische eerste ronde werd HVV herfstkampioen. Met 28 op 30 behaalden dc roodwitten veel meer dan iemand had durven dromen. Toen vielen de klappen... eerst Jacobs, dan Wijnants... Hoe lang zou HVV uit de greep van Lauwe en Wervik blijven? Trainer Fransen organiseerde de opstelling dermate, dat het winnen met drie doelpunten verschil er niet meer bij was, doch dat Wervik, Torhout, Hoboken, Merksem en Houtem tegen HVV in het zand beten en dat Willebroek, Hamme, Denderhoutem en Zottegem ons slechts één punt afhandig konden maken. En de voorsprong bleef zo groot, dat zelfs een nederlaag tegen Lauwe en Izegem eigenlijk niet veel kwaad konden. Op Deinze werd HVV kampioen. Meteen was de spanning eraf en werd HVV één zondag later door eigen publiek in de kou gezet, immers HVV - Izegem zag amper 500 toeschouwers naar de Thijsakker komen. Op Tubantia speelde HVV - met liefst nog maar drie andere spelers in de ploeg - meer dan verdienstelijk en voor dc mateli l..g..ii Wielsbeke bedraagt de voorsprong weer 7 punten... Roodwit kreeg zijn deel van de publiciteit en staat volgend sei7oen voor een uitdaging. Met de jeugd als achterban (drie ploegen kampioen) en dezelfde kern als vorig seizoen + hier en daar wat versterking, moeten we in III nationaal een behoorlijk figuur slaan. Op 24 mei viert HVV haar 50-jarig bestaan met een denderend kampioenenbal... Ook dat zal in de voetbalgeschiedenis wel een unicum zijn. HVV, het ga je goed!

Dartskampioenschap De dartssport is momenteel zeer populair, niet in het minst door de veelvuldige TV-uitzendingen. Het is de bedoeling van de sportraad om iedereen - dus ook diegenen, die thuis af en toe een pij Itje gooien met familie of kennissen - de kans te geven zich met elkaar te meten in een vriendschappelijke competitie. Daarom organiseert de sportraad op zaterdag 3 mei een dartskampioenschap. Dit vindt plaats in het Casino van de Rijksweldadigheidskolonie te Wortel. Beginuur 13.30 uur. Elke deelnemer aan de7e sportieve manifestatie ontvangt een herinnering. Natuurlijk zijn er trofees voor de hoogste finish, 180 en uiteraard klassementsbekers. Wij hopen op een grote belangstelling van alle darts-sympathisanten N

II

1

SpoR'l

I< . i 1 LjJ I)_çIJc

r

I 1. I 3 t.I:I '4

/

a 250 li cdx11 ijdcii 1J/! (1 /(/Jc/f (1/ di b/dd/i/C/i J+iiil 11 UdS idill)Oid/b 111d1 11011 1/' 'Ii k mdei-en druipend i'an de legen maar blij iiiet de gelukwensen.

Ook de Scholieren mogen feestvieren. Gefeliciteerd!

De jongeren volgen het voorbeeld van de iste ploeg. Proficiat juniors!

5


L4 hkL i /i Li [AJ

spoRT

Minderhout V.V.: sterk seizoeneinde Doelpunten scoren is svel het belangrijkste onderdeel van heel de voetbalsport; dat de meeste ploegen steen en been klagen over het feit dat ze toch zo weinig ballen tegen het net kunnen krijgen, is ook al een oud clichĂŠ. M.V.V. zit in hetzelfde schuitje, dit liedje is al meermaals gezongen, alhoewel de trouwe supporters toch niet kunne klagen over de doeltreffendheid van hun club in de eindfase. Eigenaardig toch! De eerste seizoenhelft komt men praktisch niet van de grond, de tweede ronde gaat het alsmaar beter en er wordt gescoord ook! Tegen Massenhoven kon Jef Geysen reeds vroeg in de wedstrijd een afgeweerde bal met het hoofd in doel deponeren. Knap begin alleszins en plezierig voor de toeschouwers die

stellig dachten een flink antal goals te zien scoren. Niets van dat! Voor de rust geen kansen meer en nadien een krampachtig spelende thuisploeg die tenslotte toch nog de gelijkmaken moest toestaan tegen de hekkesluiter. In de vriendenwedstrijd tegen Meerle werden enkele jongeren het veld opgestuurd. Paul van Erck verschalkte de bezoekende doelman met een afstandsschot en Jef Geysen werkte af in de tweede helft. Meerle slaagde erin tijdens de slotminuten nog de eer te redden. Eindstand 2-1. Ook tegen Pulderbos werd twee keer binnen de palen en tegen het net getrapt, alhoewel er hier weinig overschot te bespeuren viel in de eerste time. De bezoekers maakten het

F.C. Meerle: werklust beloond! Na toch praktisch een heel seizoen in de onderste regionen vertoefd te hebben, heeft de eindfase voor een verademing gezorgd, zodat Meerle volgend seizoen weer aantreedt in de 3de provinciale. Toch een beloning voor een heel seizoen karaktervoetbal! Tegen Ekeren-Donk werd het een minieme overwinning. Ad Jansen scoorde nadat hij heel de verdediging, doelman incluis, netjes opgerold had. Vlak voor het einde legde zelfde speler nog een doelpunt op de voet van Marcel Van Dun maar deze miste deze unieke gelegenheid voor een open doel. Tussendoor verloor groen-wit nog een oefenpartijtje tegen de kleurgenoten uit Minderhout, maar hierom werd niet al te erg getreurd, want een week later kreeg Maccabi een 4-0 pandoering aangesmeerd. De bezoekers arri-

veerden te Meerle alleen met hun 'schoenen'. Shirts, broekjes en kousen bleven bij vergissing in Hoboken. Maar de gastvrije thuisploeg zorgde ervoor dat de Maccabijongens 'kompleet' op het veld konden ver schijnen. Jan Jansen, Marc Jochems, Adri Jansen en Georges Jochems legden de eindcijfers vast. Op Schoten werd er dan weer met 2-1 verloren maar het bijzonderste werd bereik, het behoud in de reeks! De reserven naar de titel? Bij het verschijnen van 'De Maand' zullen we het weten. Tegen Minderhout, traditioneel een sterk gemotiveerde tegenstander, liep ons elftal op een serieuze gasbek. Willy Michielsen bracht de 'pieren' wel aan de leiding maar dan was de kous ook af. Tenslotte keerde men met een 4-2 nederlaag terug naar het noorden. Dit-

Na een knap seizoen: F.C. Meer op de 2e plaats!

het al aankomen. In de laatste wedstrijden zag men Meer ongeconcentreerd spelen. De scoremachine scheen stil te liggen, want er werden opvallend weinig doelpunten gemaakt. Intussen is onze trainer begonnen met te experimenteren. In Lentezon ging het allemaal weer beter. Waar voorheen nooit een puntje werd meegenomen, gebeurde dit nu wel. Met nog twee wedstrijden voor de boeg ziet het er naar uit dat Meer op de 2de plaats gaat eindigen. Een schitterend resultaat!

De teerling is geworpen! Brasschaat is kampioen! Proficiat! We mogen wel zeggen dat hiermee gerechtigheid is geschied. Van in het begin liet het zijn ambities duidelijk merken. Enkele weken geleden zagen onze jongens

spel, maar bij een zeldzame tegenstoot kopte Jef Geysen keihard binnen. Voor de rust werd het nog 1-1 en nadien kreeg men het voordeel van en felblazende wind. M.V.V. drukte op zijn beurt en weer was Geysen daar om binnen te tikken. In de eindfase kwamen de bezoekers terug tot 2-2 en M.V.V. behaalde hierme zijn twaalfde gelijkspel. Weelde, zeker van de promotie naar 3de provinciale, zou Minderhout ook wel klein krijgen. Een beetje David tegen Goliath maar deze laatste had echter zonder de waard gerekend, in de persoon van Karel Koyen, want hij zorgde er met zijn doelpunt voor dat M.V.V. met 0-1 huiswaarts kon keren. Zeker een van de beste partijen van het jaar voor de groen-witten. Dit seizoen is achter de rug, het volgende wenkt! zelfde Minderhout ontfutselde ons in de terugwedstrijd weer een puntje. Nadien werden nog enkele overwinningen geboekt zodat de leiding in het klassement weer bij Meerle berust. Hopelijk een viering op het einde van april! De veteranen wonnen het 'Kampioenschap van Meerle'. In de finale toonden zij zich toch iets sterker dan het sportieve 'Posthoorn'-ploegje. Heel veel belangstelling toonde men niet voor dit jaarlijks weerkerend tornooi. Misschien een vingerwijzing om de Organisatie eens op een andere leest te schoeien. De prestaties en de eindklassementen van de andere elftallen belichten we in ons meinummer

Het gevolg hiervan is dat Meer nog een eindronde zal moeten spelen tegen de 2de gerangschikten uit de reeksen Ben C. Hierover horen we later wel. Onze aandacht gaat nu vooral naar onze provinciale reserven. Met hun schitterende uitslagen van de laatste weken staan zij netjes op kop. Worden zij kampioen? Het zou wel een prettige ervaring zijn. Het mei-programma: Woensdag 30 april:

18.30: Preminiemen - Gooreind Zaterdag 3 mei:

15.00: Wezel - Prov. Reserven 15.00: Veteranen - Lentezon B 15.00: St. Letiaarts A - Mirtiemen 13.30: Preminiemen - Oostmalle Zondag 4 mei:

11.15: Meerle - Juniores 09.30: Scholicrcn - Mccrle 11.00: Knapen - Meerle Zateidag 10 iiiei.

15.00: Prov. Reserven - Poederlee 13.00: St. Lenaarts - Veteranen 13.30: Miniemen - Miriderhout 13.30: Brecht - Prerniniemen 7nncIg 11 rnpi

09.30: Juniores - Zwarte Leeuw 09.30: Oud-Turnhout A - Scholieren 11.00: Oud-Turnhout A - Knapen .


I1'3

1 JI.44I I,FJCI ___ ___ I /l [•I Afscheid Voor V.N.A.-Wortel is het doek over de kompetitie gevallen. Afscheid dus van de 2de Provinciale met al zijn derby's en terug naar de 3de. Iets wat eigenlijk al een tijdje vaststond is nu werkelijkheid geworden; de uitslagen van de laatst gespeelde wedstrijden konden supportersdromen niet tot werkelijkheid maken. Tijdens dit jaar in 2de Provinciale heeft Wortel verdienstelijk gepresteerd. Eerst een moeilijke beginperiode waar het met een sterk vertimmerde ploeg moeilijk tot scoren kwam. Dan naar de helft van de competitie toe watt heel wal puiileu gehaald werden. Toen zag iedereen een verder verblijf in de 2de wel zitten. Daarna kwamen de echte 4-punten wedstrijden tegen rechtstreekse degradatiekandidaten en die werden verloren zodat een laatste plaats niet meer kon vermeden worden. Toch zijn er dit jaar talrijke positieve punten naar voor gekomen zoals het jeugdtalent van Frank Srhraiiwen • in de wedstrijd tegen St. Jozef werd zelfs de halve Juniorsploeg opgesteld en deze ploeg lag zeker niet onder bij de tegdnstieveis. Dus de toekomst voor Wortel blijft verzekerd. Afsc-heid jç er nok van een zeer verdienste lijk man: trainer Rik Nuyts. Hij heeft het gepresteerd om samen met de spelers van dc iste ploeg twee keer te promoveren. Ook de Reserven werden onder zijn leiding kampioen. Hij muntte vooral uit als 'menselijke' trainer voor wie kameraadschap op de eerste plaats komt. Na een periode van 4 jaar vindt hij dat hij lang genoeg gewerkt heeft met dezelfde groep en heeft hij zijn ontslag aangeboden wat met spijt door het bestuur werd aanvaard. Als deze regels verschijnen zal de Iste ploeg de kompetitie inmiddels volledig afgewerkt

Ongevallen Woensdag 19 maart botsten aan het kruispunt Lod. De Konicklaan en Loenhoutseweg, de auto's bestuurd door Marleen Voeten, Helhoek 4, Rijkevorsel en Leopold van Gestel, St. Clemensstraat 5, Minderhout. De wagens werden zwaar beschadigd. Dezelfde dag om 21.00 uur botsten aan de Vooraard te Minderhout de auto's bestuurd door Corneel Rombouts, St. Clemensstraat 21, Minderhout en Jef Snijers, Jan Van Cuyckstraat 27, Hoogstraten. Hier werden de voertuigen eveneens zwaar beschadigd. De auto's bestuurd door Jozef van Gael, Kleiputten 23 en Frank Lenaerts, Dorp 60, Wortel, werden licht beschadigd bij een aanrijding in Worteldorp, Zandstraat, op zaterdag 22 maart. Op zaterdag 22 maart om 03.00 uur reed J0zef Hofkens, Dorp 13, Rijkevorsel, met zijn auto tegen een verlichtingspaal en tegen de poort van de woning van Catharina Schrauwen, Lod. De Konincklaan 318, Hoogstraten. Nog op zaterdag 22 maart werd aan de Vrijheid en de Gelmelstraat de bromfietser Kris Vranckx (17j) uit Zoersel, aangereden door de auto bestuurd door Jan de Vos (38j),

L'

I<I. 1 Ii'I I,IJCl I.Il I-.I _________ ___ ___ ___ ___ ___

spoR1

hebben. De jeugdploegen moeten dan nog twee wedstrijden spelen. Zaterdag 3 mei:

11.15: Miniemen - FC Turnhout Zaterdag 10 mei:

15.00: Juniors - Brecht

15.00: Lentezon - Juniors

Zondag 11 mei:

Zondag 4 mei:

09.30: Dosko - Scholieren 09.30: Reserven - Vlimmeren 11.00: Dosko - Knapen 11.15: Miniemen - Vlimmeren •

09.30: Lentezon - Scholieren 09.30: Lentezon - Knapen 09.30: Reserven - Dosko

Bekers voor biljarters

De biljarters van 'De Verbroedering der Noorderkempen' kunnen hun keu 's weer een tijdje opzij leggen. Ze weten nu wie de besten zijn. Bekers in alle maten en vormen werden aan de kampioenen uitgereikt in Rijkevorsel. Daar huist nl. de interclubkampioen 'B. C. De Vlinders'. Op de 2de plaats komt 'Krijt op Tijd Meer'. Daarna volgen: 'De Strjdlustige Hoogstraten', 'Krijt op Tijd Meerle', 'Nut en Vermaak Wortel' en 'Kal,n en Krijt Hoogstraten'. Biljarter van het jaar '85- 86 werd HANS SNIJDERS van 'Krijt op Tijd Meer' met een ge,niddelde van ruim 85%.

Mutsaardweg 18, Rijkevorsel. Kris Vranckx werd licht gekwetst. Woensdag 26 maart botsten aan de Vrijheid, de auto's bestuurd door Franciscus De Koek, en Albert De Roover, Dreef 90, Meerle. De wagens werden zwaar beschadigd. Donderdag 27 maart werd aan de Terbeekstraat te Meer, de fietser Suzanne Van Wereld, Vredebaan 2, Meer, aangereden door de auto bestuurd door Gerardus Duyn uit Etten Leur. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. Vrijdag 28 maart botste aan het kruispunt Burg. Glenissonstraat en St. Salvatorstraat te Meerle, de auto bestuurd door Jacobus Jochems, Burg Glenissonstraat 9, met de lichte vrachtwagen bestuurd door Victor De Saeger, Burg. Van Nuetenstraat 77, Meerle. Er was lichte schade. Zondag 30 maart reed Marc Meesters uit Brecht, aan de Lod. De Konincklaan te Hoogstraten, tegen de geparkeerde wagen van Armand Geets, Lod. De Konincklaan 329, en tegen de afsluiting, eigendom van Aloïs Ruts, St. Lenaartseweg 29, Hoogstraten. De auto werd zwaar beschadigd. Zondag 30 mart botsten aan de Vrijheid te Hoogstraten, de auto's bestuurd door Luc Hens, Van Aertselaerstraat 21, Hoogstraten

en Molenaar Maatje uit Rotterdam. De wagens werden zwaar beschadigd. Zondag 6 april kwam het aan de Vrijheid tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Bernard Schrage, Castelréweg 12, Minderhout en Jan Raats, Donckakker 63, Meer. Er was stoffelijke schade. Maandag 14 april botsten in de Vrijheid te Hoogstraten, de auto's bestuurd door Francme Deckers, Desmedtstraat 44, Minderhout en Marinus Vissers, Lod. De Konincklaan 371, Hoogstraten. De wagens werden zwaar beschadigd. Zondag 20 april werden aan de Bochtenstraat te Rijkevorsel drie voertuigen bij een botsing betrokken. De bestuurders waren: Rik Van Looveren uit Brecht, Jozef Vermeiren en Jan Kerkhofs, beiden uit de Bochtenstraat te Rijkevorsel. Er was zware schade. Zondag 20 april kwam Frans Vermeiren uit Merksplas met zijn auto in botsing met de hond van Constant Eelen, Gammel 29, Rijkevorsel. Dit gebeurde aan de woning van laatstgenoemde. .


h@@2 wnd9 %z®n In mei legt elke vogel een ei. En da's niks te laat. Diegenen die ze vôôr mei legden zijn bedrogen - lees verzopen - uitgekomen: die van de paashaas moesten voor gebruik gedroogd worden en die van Reagan, die gaan beslist terug naar afzender. Eens kijken of mei ons geen windeieren legt. E Voor Hoogstraten wordt het beslist een feestmaand! Vooreerst op sportief vlak: H. V. V. speelt kampioen in bevordering en gaat zowaar over naar derde nationale. Dat werd al menig keer tot in de late uurtjes gevierd maar zal op 24 mei met veel supporters en ambiance zijn hoogtepunt bereiken. 't Is ook de moeite: Uitgerekend op je vijftigste verjaardag nog eens een extra pluim opOok H. gestoken krijgen, proficiat! Bloed valt dit jaar nog net in mei en dat is nog altijd een hele hoge hoogstraatse hoogdag. Ze ebben in oogstraten nochtans eel veel last met hun asch! evenveel overigens als de Merenaars met Menten; verdient die man op zijn zesentachtigste en na zijn straf niet wat 'meerrust'? Kom, laten we maar eens in ons eigenste nest kijken en zien wat de kalender ons aanbiedt. Mooi toch, al die cijfertjes in opgaande rij. L Op 1 mei komt de Nieuwe Snaar naar het Seminarie met hun nieuwste show waarvan de titel voor zichzelf spreekt: 'Lala'. Van 7 tot 19 mei verhuist kunstschilder Stan Van Den Heuvel met zijn schilderijen naar de raadskelder van het stadhuis. De week voor H. Bloed, op zaterdag 17 mei palmen honderden kinderen een stuk van de Lindendreef in. Op initiatief van het IKO wordt daar naar jaarlijkse gewoonte een tekenwedstrijd gehouden voor kinderen van 6 tot 14 jaar. De week daarop zijn de foorkramers drukdoende met allerhande vertier-pleziermolens op te bouwen. Terzelfdertijd timmert men in de raadzaal van het stadhuis aan een tentoonstelling rond '775 jaar Stad en Vrijheid', ingericht door het Ostmuseum en het gemeentearchief. Deze zal van 25 mei tot 1 juni toegankelijk zijn. Zoals elk jaar stellen ook alle leerlingen van het IKO (van 6 tot 76 jaar) diezelfde week hun beste jaarwerk tentoon in hun 'school' aan de Gelmeistraat 26. Er is natuurlijk ook de H. Bloedprocessie die na de hoogmis uitgaat. De Spilzakken komen die dag ook op straat maar geraken nooit verder dan hun navelstreng lang is (tot de toog van Marieke). E Zijn ook al lang,

_èETffnE

wat zeg ik, heel lang met mekaar verbonden: het paar van de ,naand: Henri en Grabriela

Diamant

Het zijn er weinigen die zo lang bij elkaar mogen blijven en hun diamanten bruiloft vieren. Dit jaar zijn er in onze gemeente twee echtparen die dat geluk hebben. Rik Spanenburg en Gabriela Bastiaensen waren op 24 april 60 jaar getrouwd. Gefeliciteerd!

Spanenburg-Bastiaensen, op 24 april zestig jaar getrouwd! Het moet een dezer dagen zijn dat in de Gustaal Segersstraat 20 de dia manten bruiloft in gezellige familiekring gevierd wordt. 'We doen het nu in stilte, tien jaar geleden hebben we het uitbundig gevierd met stoet en al...' zegt Henri waarna Gabriela fier het fotoalbum van hun Gouden Jubilee laat zien. 'Alweer tien jaar geleden' mijmert ze 'wat gaat het toch vlug!'. Alhoewel Henri herstellende is van een ziekte zien ze er allebei nog heel goed uit. '...we doen alles zelf nog... kuisen, koken, we hebben nog geen hulp nodig. 'Henri werd op 10 december 1902 in Turnhoul geboren. Hij is de derde uit een gezin van zeven waarvan er nog vier in leven zijn. Om te illustreren dat hij echt uit de jaren stillekes komt, vertelt hij aan ons dat er in heel Turnhout tijdens de eerste W. 0. maar één auto reed en dat een sigaret, want hij was er al vroeg bij, éne koperen cent kostte. In 1917 verhuisde de familie Spanenburg naar de 's Bosstraat in

diu1ccr HDci

Ook zo uitgekeken naar die meimaand? Maartse buien, aprilse grillen, weerprofeten en -spreuken, het hoeft voor mij niet meer. Ik ben het beu, ik ben het zat. De zon, de zon, de zon, en nog eens de zon! De Minderhoutse K.K. (Kapellekenskermis) is ook alweer achter de rug. Wanneer was dat dan? Niets over gehoord!? Inderdaad K. K. sleept zich hoe langer hoe meer met zeer zware loden benen naar de eindmeet. Is ze in zicht?

Deparochieschulden drukken ook al tientallen jaren loodzwaar; geen wonder dat er in Minderhout zo veel slechte ruggen rondlopen! Maar het licht schijnt in de duisternis heeft men ons verzekerd, nog enkele jaren en de voornaamste schulden zouden zijn afgelost. Maar wat dan! A ch, dan zien we wel weer! Stop!!! Toch was er iets te beleven op K.K.! De eerste zondag een gehuchtentocht. Slechts vier gehuchten openden hun deur zodat het maar amper de moeite was om daar-

Hoogst raten. Vader spitte grote stukken hei om en maakte er weiland van dat het seminarie - zijn werkgever - aan de boeren verhuurde. Direkt na de oorlog kon Henri als meiserdiender aan de slag in Rijkevorsel. In 1920 bouwden ze een steenfabriek in Winterslag en Henri kwam maar om de veertien dagen (per trein en train) naar huis omdat het reizen te duur was. In diezelfde 's Bosstraat, enkelg huizen verder, woonden de Bastiaensens', voor Henri toen nog gewoon buren. Vader en broers van Gabriela waren ook mnetsers en samen met Henri en enkele anderen werkten ze van toen af samen, 'zonder baas'. Zo heeft Henri de eerste stadswonin gen seriehuizen) van Turn hout mee gezet. Hij werd in 1926 'volle mnetser' en verdiende 4 fr. per uur (een brood kostte toen bijna 1 Jr.) De zestig-urige werkweek bestond uit zes werkdagen van elk tien uren.' Hij was nooit veel thuis, hoor' zegt Gabriela 'want de 's zondags, de enige vrije dag, was hij de hele dag met de voet l,al bezig'. De grote passie dus, Henri was immers 35 jaar in het bestuur van H. V. V. en 32 jaar kassier. Toen ze in Wortel woonden speelde hij bugel in de fanfare. Henri smeet ook eens graag een vislijntje uit, naar Gabriela bijvoorbeeld. Zij zag liet levenslicht op 4 maart 1909 in Hoogstraten en had negen broers en zussen waarvan er nog vier leven. Ze woonde dicht bij de nonnekens van het Spijker waar ze tot haar veertiende schoolliep. Daarna direkt aan 't werk. Zo ging dat in die tijd want anders k wam er geen brood op de plank en daarvoor trok Gabriela naar 't stad om er te gaan 'dienen' bij een beenhou wer. Ook weer om reiskosten te sparen kwam zij slechts één keer per maand naar huis... voor één dag! Ze verdiende daar 125 fr. per maand. Nadat ze getrouwd was heeft ze nog jaren gewerkt in het sigarenfabriek van Hamers tegenover de kerk (nu gemeentelijk adm. centrum). Ze moest de stelen uit de tabaksbladeren halen: strippen noemde men dat. Ze werkte ook op het 'geleifabriek' van Brosens en van Van Gils (nu Polfruit). Daar schilde ze hele dagen peren met de hand (nou ja, mes)'... en de schil moest heel dun zijn zelle!' Ze heeft ook nog bij Charel Groes de kuis en de was gedaan. Hoe Gabriela en Henri dan voor mekaar gevallen zijn vertelden ze niet, maar als ge mekaar als gebuur dagelijks Ziet zal dat wel zo 'n beetje vanzelf gekomen zijn zeker. Ze hebben een kind, René, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ze hebben vanzeleven genen tegenslag gehad en altijd gezond geweest. Het geheim daarvoor hebben ze in nun oor gefluisterd maar ik houd het stil. Gabriela en Henri, nog een dikke proficiat en hop naar de vijfenzestig!U voor je stalen ros te vermoeien. Ook gekeken die zondag naar die andere fietsende helden op T. V.! Parjs-Roubaix, weet je wel! Een week later een zangavond in de pa rochiezaal. Elk gehucht bracht een liedje op het podium met als thema 'Het jaar van het bier'. En daarmee was de kous af of toch niet, de tomnbola zal wel voor enig soelaas gezorgd hebben. En dat mag ook! K. K. eens het grote dorpsfeest bij uitstek waar iedereen naar uitkeek, wil in vrede rusten. LI De kinderen leven er wel naartoe. Zondag 4 mei! Eerste kommunie! Wat zullen ze weer glunderen die flinke baasjes en die tere bloemetjes. Laat ze zo nog maar een tijdje blijven maar helaas, zij worden groter naar lichaam en ziel en dat merk je dan duidelijk


De n'eu we hoojdinan /4 ndré Brosens luistert naar de burgemeester die de St. Jorisgilde looft voor de bouw en inrichting van het gildehuis en schietstand op het gemeen teplein in Minderhout. enkele weken later. Zondag 18 mei, Pinksteleszins met dikke letters geboekstaafd ren, het Vormsel wordt toegediend. Hele keblijven en met reden. Steile voor, een vuilreIs al en knappe meiden! Hoe lang is dat nisbelt midden in het dorp veranderde in een toch alweer geleden? Al hééééél lang! Ko- mum van tijd in een spiksp/internieuw 'Gilningen te Minderhoimt! Gi/dekonin gen! Niet dehuis'en dit to eer en glorie van de dansenéén maar velen. De Sint-Jorisii/de uieide na- de en schietende gildebroeders en -zusters. melijk feest en den 19e april zal in de anna- Knap werk is er geleverd, hand in hand zoals len van de plaatselijke gildegeschiedenis al- het voor een gilde betaamt. Hoofdman An-

dré Brosens, gekozen voor deze functie op 29 januari in opvolging van wijlen Jef Desmedt, schetste het verloop van de opeen volgende vergaderingen en de bouwwerken. Op 23juli 1985 werden de koppen voor het eerst bij mekaar gestoken nadat men toezegging had verkregen van het gemeentebestuur voor de grond. Vlak voor Minderhoutkermis, op 30 augustus, werd een aanvang genomen met de werken. Anderhalve maand later, op 14 april, stond het geheel reeds onderdak en de 19de oktober werd er gemaaid met als gevolg dat er 's anderendaags niet aan werken gedacht of kon gedacht worden. 's Morgens stond ik op met nen houten kop!' Op 19 april was alles dan piccobe/lo en dit zonder één frank aan uurlonen uitbetaald te hebben. Geen wonder met zoveel stielmannen in de rangen. Pastoor Van Hoof ging over tot de wijding van het kruis en was blij zulke geburengroep in zijn nabijheid te hebben. Ook burge,neester Van Apemen sprak zijn bewondering uit over het gepresteerde werk terwijl Jef Van Opstal de Hoge Gilderaad vertegenwoordigde. Het feest was kompleet! Het ogenblik van het eerste schot naderde en deze eer viel te beurt aan de burgemeester van Hoogstraten, of hel roos was laat ik volledig in het midden maar de schietstand werd hierdoor voor geopend verklaard. Hoofdmnan André Brosens mag fier zijn op deze prachtige verwezen 11fking! El En zo zijn we dan stilaan bij 1 mei

aanbeland, het feest van de arbeid. Wist je dat de eerste 1-meiviering in de Verenigde Staten plaatsvond en wel in 1886! Geniet van je dagje vrijaf met volle teugen!• spring dan even binnen. Al vanaf 4 mei. Ook een initiatief van de dorpsraad. El

Toch weer pech, hee! Nu hadden we bijna één bekend Nederlander en een nieuwe trekpleister in Meersel Dreef enwe grijpen er toch weer naast, zeker. Van je landgenoten moet je het hebben!

mer (zomer?) elke eerste zondag van de maanden mei tot september bezocht worden. Ze is dan geopend van 1 tot 5 uur, ja: 's namiddags! Als u dus op een luie zondag cle wandel-, fiei- of' atitotoerist uithanvt,

En dan zit ik nog met een petitie met handtekenin gen van 100 Belgen, die hiermee willen protesteren tegen liet verblijf van andere Belgen in Hoogstraten. Waar moet ik daarmee blijven? El

De KVLV-afdelingen van de provincie Antwerpen (of toch een groot deel ervan) komen jaarlijks op bedevaart naar Meersel-Dreef. Dat is dit jaar ook al op 4 mei. Onze

Misschien kan de heer Pieter M. eens contact opne,nen met het klooster? Daar staat nog een vleugel leeg. Mits ruime sponsoring om het geheel om fe bouwen tot woongelegen held, kan hij daar zeker een rustig appartementje betrekken. El

Eén voordeel van heel die zaak M.: we weten nu dat zelfs de inwoners van die villawijk in beweging te krijgen zijn. Dat ze zich zelfs durven lenen tot het tekenen van een petitie. Alleen voor een goede zaak, natuurlijk. Maar toch, dat moeten we onthouden! LI Geen nieuw bedevaartsoord in de Meerse bergen. Toch zal zondag 4 mei een drukke dag worden in Meersel-Dreef. De dorpsraad - om lukraak ergens te beginnen - organisee, t een kennismakingswandeling mnet een deel van het wandelpad naast de Mark. Vertrek om half twee aan de stuw op de Mark weg (Tussen Dreef en Strijbeek). De Mark wordt gevolgd tot ergens in de Mosten. Vandaar gaat het door de bossen naar Meersel (niet via de Koekoek/aan). Daar wÔrdt de kapel bezocht en wordt de tocht ontbonden. Terugkeer op eigen kracht. Hier en daar zullen laarzen = botten welkom zijn. Ook zijn er nog een paar - diepe - sloten opgemerkt. Een lange stok om te flierljeppen is ook altijd mneegeno,nen. El

De Sint-Luciakapel op Meersel kan deze zo-

Van de regen in de (gewijde) drop. Op 6april was het/eest van de heilige Quirinus, een overal vergeten heilige maar niet in Meersel-Dreef. Dan komen de paarden, de pony s en de tractoren naar de St. Luciakapel voor een dubbele zegening: uit de hemel en uit het wij watervat. Wel moge het hen bekomen!


thuisvereniging speelt gastvrouw. Het zal er weer druk zijn. fl U ziet het. Het leven is als Meersel-Dreef: aantrekken en weer afstoten. 13 De KAV en de EKMoedersbond hebben hun portemonnees samengeschud en gaan zelf op reis. Ze trekken op 15mei richting Vlaanders om een kaasfabriek en het vlasniuseum

van Kortrijk te bezoeken. Zonder donsdeken - of parfumdemonstratie. LI En wie al wil inschrijven voor het boek '300 jaar Kapucijnen in Meersel-Dreef', kan dat als hij/zij 650 frank overinaakt op de rekening van het klooster. Er is geen haast bij, want het aanbod blijft geldig tot eind januari. Van volgend jaar, ja. En: de vnoruu'eke-

naars worden in het boek vermeld. Toch ook lekker meegenomen, niet? Staan we er zelf ook helemaal in! Leuk voor ons nageslacht. En voor de confraters. En nu tot slot nog een luide: BIEP-toon voor iedereen die in slaap gevallen is bij het lezen van dit artikeltje. BIEP!•

50 jaar Cor en Marie In 1936 trouss dcii Cor vander \'elderi met Marie Van Riel, en omgekeerd. Daar zouden we normaal niet bij stilstaan, ware het niet dat het dit jaar toevallig 50 jaar (taratataaaaa!) geleden is en, ja hoor: dan kom je in de krant! Cor komt van Hollands Strijbeek (geboren in 10) uit een gezin van 11 kinderen. Bij Marie waren ze met minder; zij wa de jongste van 4 en ze zag het levenslicht zoals dat zo mooi klinkt, in Meerle in 1913. Maar na hun trouwen hebben ze altijd ergens op de Dreef gewoond, nu eens hier, dan weer daar. Ze zetten zelf ( kinderen op de wereld en die hebben nu hun oude dag verblijd met 16 kleinkinderen. Cor zit al lang thuis: last van de rug en het hart. En hij lag al 29 keer in liet ziekenhuis! Maar je weet: krakende wagens lopen het langst en het moet zijn dat ze hem daar in liet ziekenhuis elke keer goed gesmeerd hebben. Voordien werkte hij eerst een jaar of acht als metserdiender. Daarna was hij zo'n twintig jaar bij de paters als hovenier en manusje-vanalles, en iedereen kent hem zo eigenlijk nog. Toch heeft hij later ook nog een tijdje in Breda gewerkt, op het jamfabriekske, tot zijn ziekteverlof.

Marie loopt gezonder door het leven. Of eigenlijk moet ik zeggen: fietst. Want dat doet ze: ze fietst van hier naar ginder. En ze doet ook nog altijd de was van de sakristij van de paters en ze gaat zelfs nog een uur of vier kuisen op een ander. Dat is voor Marie werken en hobby tegelijk. Cor heeft zijn vroegere hobby's laten staan. Dat waren vissen en schieten met de handboog. Hij wandelt nu nog regel-

anü Het moest er uiteraard van komen. Het kon niet blijven duren. Na de wel erg kalme voorbije maanden wordt Meer eindelijk wakker. Mei brengt leven in de brouwerij en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Zo is er in de eerste plaats de Sint Ambrosiusgilde. Zij wordt 450 jaar oud, jawel, en daar kunnen wij als mens voorlopig niet aan lippen. In 1536 werd deze gilde opgericht en sindsdien is ze ononderbroken blijven bestaan. Een geweldige prestatie, zoveel is zeker. Eerst heette ze de Sint Jansgilde en werd er met de boog geschoten. Maar in 1872 veranderde de naam in St.A mbrosiusgilde en de boog werd vervangen door het geweer. Van de vroegere geschiedenis is spijtig genoeg niet zoveel bewaard gebleven, omdat er tijdens de tweede wereld oorlog veel verloren is gegaan. De St. Ambrosiusgilde is altijd een bloeiende vereniging geweest en telt momenteel 81 leden, waaronder een veertigtal actieve schutters. Hoofdman is Jan Jansen en Koning Frans Theeu ws. Samen met vier dekens vormen zij het bestuur. Maar een bestuur is natuurlijk niets zonder leden. Deze leden komen vooral uit de fusiegemneente en worden opgesplitst in vijf kategorieën: ereschutters, klas A, klas B, klas C en aspirant-schutters. Zij hebben 10

UX®

een eieen ee weer en kunnen daarmee zoveel oejënen als ze willen in de scflietstand aan de Meerlese weg 36. Deze ondergrondse schietstand met vier volautomatische banen is sinds 1970 in gebruik en was toen één van de eerste van die soort in België. Hoewel de meeste schutters natuurlijk voor hun plezier schieten, is er toch een kompetitie van maart tot oktober tussen de gildes van Meer, Meersel Dreef, Loenhoul, Wuust wezel en BaarleHertog. Ook zijn er geregeld vriendschappelijke wedstrijden met de Hollandse kring. Rijsbergen, Wernhout, Klein-Zundert, Achtmnaal, 't Paaltje en 't Schijf. Opmerkelijk is wel dat twee leden reeds 60 jaar deel uitmaken van de gilde, nI. Stan Sterkens en Jan Verschueren. In 1979 sloot men aan bij de Hoge Gilderaad der Kempen en in 1981 richtte men een volksdansgroep op die nu uit twaalf koppels bestaat. Vendelaar is Willy Bastiaensen en tamboer Ad Godrie. Uiteraard mag zo 'n 450-jarig bestaan niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom heeft de gilde een schitterend feestprogram,'na uitgedokterd. Op zondag 27april wordt er om 10.00 uur een gildemis opgedragen in de kerk van Meer. Daarna is er een receptie op zaterdag 3 mei. Om 13.00 uur is er een grote vrije feestschieting met luchtkarabijn in de veilinghallen te Meer. De afstand waarover ge-

matig een stukje over de Dreef (zonder de hond, want zo'n beest is sterk!) en hij vlecht nog wel eens een mandje als iemand er om vraagt. Dat is in een paar regels 50 jaar huwelijk. Ik hoop, Cor en Marie, dat jullie genoten hebben van het feest en de stoet en alles wat erbij kwam kijken. En doe er nog wat jaartjes bij in goede gezondheid!• schoten wordt, is 20 meter. Iedereen die dus eens wil schieten, maar het nog nooit kon of mocht, krijgt hier dus zijn grote kans. Om 14.00 uur start in de veilinghallen een playbackshow, waarin kleine mensen even heel groot worden. 's Avonds om 20.00 uur volgt dan een groot volksbal met de Wireri 's, een mooie gelegenheid om nog eens op z'n Meers feest te vieren. De feestschieting kent haar vervolg op zondag 4 mei vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur komt de gilde dan echt naar buiten met een optocht door het dorp van Meer met zo 'n 18 gildes, 3 dansgroepen, fanfare St. Rosalia, en nog veel meer. Eén van de gastgildes zal de Duitse gilde uit Reichenberg zijn, waarmee de Meerse gilde sinds 10 jaar elk jaar verbroedert. Om 15.00 uur is er dan de Opperkoningschieting op de staande wip tussen de Kon in gen van de Belgische en de Hollandse kring. Voor de rest vinden er de hele namiddag gastoptredens plaats van volksdansgroepen, vendeliers en roffelaars. U merkt het, de St. Arnbrosiusgilde heeft niet op een inspanning gekeken om hun 450-jarig bestaan de nodige luister bij te zetten. Laat hun moeite niet tevergeefs zijn en zorg er door uw aanwezigheid voor dat deze viering uitgroeit tot een onvergetelijk volksfeest. El Een nieuwe lente, een nieuw geluid, zegt men wel eens. Dat geldt zeker voor vzw de Mussenakker, die vanaf mei met een propere Iei opnieuw wil beginnen. De afgelopen maanden werd het duidelijk dat de Mussenakker, met uitzondering van haar Bonte Avond, op sterven na dood was. Het café


was immers bijna nooit meer open. Er bleek geen interesse meer voor te zijn. Tenminste, dat dacht men. Er was inderdaad geen interesse meer voor de Mussenakker oude stijl. Maar er bleek wel interesse voor een totaal nieuwe Mussenakker. En die komt er nu aan. Er werd een nieuw, jong bestuur gevormd en de vrije plaatsen in de ontslagnemende beheerraad werden ook ingenomen door verse, jonge mensen. De nieuwe voorzitter van de beheerraad is Marcel 'Feel' Adriaensen. Rond zich heeft hij een enthousiaçte groep jongelui verzameld die een vol ledig nieuwe Mussenakker uit de grond wil1¼t1

.)LUILI}J¼II.

.w

tlI.VV

up

tJLLUL1t1tJfl

z

!

,

IILVLUU,

maar ook nieuw in de aanpak. Daarom zal het interieur en de muziek totaal vernieuwd en aangepast worden aan de behoeften van de moderne jeugd. Dat kan natuurlijk niet allemaal van de ene op de andere dag, Rome is ook niet op één dag gebouwd, maar dit staat vast de oude Mussenakker is dood le ve de nieuwe Omdat men zichzelf niet wil voorbijhollen zal de Mussenakker voorlo pig alleen s zaterdags open zijn hoewel er natuurlijk soms uitzonderingen zullen zijn. Eens de zaak helemaal op poten staat en hopelijk voldoende goed draait, zal ook 's zondags opengehouden worden. Mei wordt dus de startmaand van de Mussenakker nieuwe stijl. En men gaat er onmiddellijk tegenaan. Op vrijdag 2 mei is er een spaghettiavond. Er wordt wel gevraagd vooraf je naam op te geven in de Mussenakker, bij Luk Laurijssen, Spekenstraat 5 (315.80.16) of bij Tin Koyen, Meerleseweg 98 (315.74.08). Kwestie van genoeg spaghetti en saus te hebben. op zaterdag 3 mei vindt dan de officiële heropening plaats met een denderende discofuif. Op zondag 4 mei zijn de deuren open ter gelegenheid van Meermarkt. Jawel, het maandelijkse marktgebeuren komt dan weer op gang, en dat is goed nieuws. Zeker als we weten dat Driek de Bruyn en de Struikenklievers en ook de Overallekes als muzikale attracties aanwezig zullen zijn en dat Jan Hoeck opnieuw als drijvende kracht alles in goede banen zal trachten te leiden. Op zaterdag 10mei gaat de Mussenakker verder met een optreden van Kadanz en op zaterdag 17 mei volgt tenslotte een blitse discoartv. Van een start gesproken, dit is er één die kan

m De vastentijd is reeds geruime tijd achter de rug en dit werd door de handboogschutters eens extra gevierd en dit bij Edw. V.d. Heyning ter gelegenheid van een 'worstenschieting'. 21 Schutters waagden hun kans en probeerden een 'worst' weg te kapen. Een gezellig onderonsje! Een week later eindigde Frans Keustermans zich de titel toe van 'stopkoning'! Ra ra, wat is dat! El Op vrijdag 4 april werd er weer gevierd maar dit keer voor een gouden huwelijksfeest. Het echtpaar Jan Michielsen-Lisa Van Dun werd in de bloemetjes gezet en het feest werd in eigen kring gevierd. Nog vele jaren van voorspoed en geluk! El

Dat wensen wij ook toe aan de 'Wandeiclub Markdal'. Na hun laatste trip werd een feestvergadering gehouden en daar kregen 39 stappers, die aan minstens 8 tochten hadden deelgenomen, een brevet. Proficiat,

-

- -

.

--

/__________

Knap werk van de mensen van de Donkakker: de inrichting van een eigen speelterrein. pakken. Het buurtcomité onder de kundige leiding van Jan Nieuwenhuize heeft er imDeze rubriek dreigt erg lang uit te vallen, mers voor gezorgd dat de kinderen een maar daar trekken we ons niets van aan. We speelruimte kregen. Het materiaal werd gaan verder. Met wie? Met de fanfare. Op door de gemeente Ier beschikking gesteld en zaterdag 10mei richt fanfare St. Rosalia een de buurtbewoners hebben alles aangelegd en muziekavond in. Zij zullen dan een concert opgebouwd. Het resultaat ziet u op biigegeven, alsook de leerlingen van de muziekvoegde foto. Voorwaar een ,nooi initiatief school. Een en ander is bedoeld om de totaal gerestaureerde zaal voor Kunst en Volk offivan een buurt die voor de toekomst nog meer activiteiten op stapel heeft staan. Wij cieel in Ie wijden. Er is inderdaad prima houden u op de hoogte. E werk geleverd door de fanfare en de toneelMeer zond deze maand één van zijn zonen kring, zij mogen terecht fier zijn na maanuit om elders de Meerse 'way of life' te etaleden van intense arbeid. Je weet echt niet wat ren. In dit geval gaat het om Rik Grauwje ziet, het resultaat is in één woord schittemans die samen met zijn Brunil in Hoogstrarend. Kom uzelf overtuigen, men rekent op ten gaat laten zien hoe men nu eigenlijk een uw komst en steun. II

tellen. Li

Hoewel de thuismatch tegen leider Brasschaat een serieuze afknapper werd, stevent FC Meer toch recht op een mooie tweede plaats in de kompetitie af. Mits een beetje meeval had er misschien nog wel meer ingezeten, maar zo is het ook al uitstekend. Volgend jaar is er immers weer een seizoen, en wie weet... E

café moet uitbaten. In 'Een plekje bij de molen' (aan de veiling) tappen zij nu de lekkerste dranken. Zij nodigen u van harte uit om iets te komen innemen. Iets wat wij zeker niet zullen kunnen laten. En dan is er nog een... of nee, laat ik maar ophouden. Het kan nu wel. De rest is voor de volgende maand. •

Op de Donkakker weet men ook van aan-

1 urEk trouwe wandelaars, en volgend jaar hetzelfde! El Het feesten houdt maar niet op! Op 3 mei is het weer de beurt aan de Strjbeekse weg. Karel Van Boxel en Liske Van Gestel worden dan met gouden lauweren omhan gen. Vieren zal men daar zeker want daar heeft men in dit gebuurte een handje van weg. Om kwart over één vertrekt de gelegen heidsoptocht aan de woning van de jubilarissen. Te 14 uur heeft de kerkelijke plechtigheid plaats en daarna worden de gevierden en de familie verwacht in het Meerlese gemeen tehuis. Na een korte 'zitting' aldaar wordt het ganse gezelschap door de buurtbewoners naar de feestzaal geleid en een geschenk zal daar overhandigd worden. Een verslag van de viering volgende keer! El

Stanny Verbreucken, onze plaatselijke wielrenner, is nog niet aan vieren toe. Daar is hij nog veel te jong voor. In Meerle kregen de

t Jan Michielsen en Liza Van Dumi op weg naar hun gouden huweljksmb

inrichters 32 juniores aan het vertrek om 11


Stanny het vuur aan de schenen te leggen. De sterke wind was er mede oorzaak van dat het een zware karwei mocht genoemd worden. Winnaar werd Michel Van der Eycken

van ik weet niet waar. Stanny reed een knappe koers en eindigde op een verdienstelijke elfde plaats. Ondertussen werd ook al een zesde prijs weggekaapt te Brecht. Volhou-

WItfjre4sreihiroi(e-Jm Deze maand zal door eieren en voetbal gedomineerd worden. In mei legt elke vogel zijn ei en Europabekers, Mexicovoorbereidingen en zelfs de officiële Mundiaopening erbij. El Wortel kreeg enkele dagen geleden al enige voetbalsensatie te verwerken. Dan spreek ik niet over de degradatie van V.N.A. want dat is al weken geen sensatie meer. De sensatie was de voetbaltnatch van het gebuurte SintJanskring tegen een 'All stars vedetteneiftal' op zaterdag 19 april op het V.N.A. terrein. Dit vedettenelftal bestond uit: Arie Haan (trainer Ander/echt (20-4)), A ad Koudijzer (trainer Beerschot), Roger De Vlaeminck, Carl Huybrechts, Johan Boskamp (trainer Lierse), Mark Ilytterhoeven (pan ellid en meervoudig sigaarwinnaar Namen Noemen), Frank Raes (BR T-radio), Jan Verheyen, Eddy Koens (ex-internationaal, R WDM, De Puyse/eer (ex Club Brugge) en als grote verrassing Freek De Jonge. Dit elftal pakte moeiteloos de ploeg van de gebuur tekring in, niet gehinderd door enige speklagen of een wat schraal uiterlijk van sommige BR T-journalisten. De einduitslag was 6-2 in het voordeel van de vedettenploeg met doelpunten van Uytterhoeven, Boskamp, Raes, Koudijzer, De Vlaeminck en Freek De Jonghe en van de andere kant Dré Kleeren en Paul Verschueren. Het voorprogramma van de wedstrijd werd gespeeld door een lekkende gasleiding en een ketel heerlijke tomaten-

soep die samen met een vonk van de aanslaande ijskast voor heel wat sensatie zorgde in de V.N.A. keuken en met een luide knal een ruit, het keukenrolluik en verschillende kastdeurtjes vernielde en alle muren een mooie rode soepkleur bezorgden. Na de wedstrijd zorgden meester Noevens als inter-

(at -/ liii !r/u

(J

)H/i(

t

volhouden!l Uytterhoeven als radde tongen voor heel wat humoristische hoogstandjes waarin het 'dorpje' Wortel er mneerinaals doorgesleurd werd. Dat deze wedstrijd een beperkte belangstelling kende (een 150 toeschouwers) is misschien te wijten aan een te beperkte publiciteit. (De Hoogstraatse Pers drukt erg mooie affiches aan schappelijke prijzen!) Op enkele details na was dit een leuk initiatief van cle St. Janskring en voor herhaling vatbaar, Edd.y Kenis!

Wat brengt ons mei nog? De KWB verbroedert nog eens met Randonnai in Frankrijk. Deze keer gaan ook een aantal goed geoefende KWB-wielertoeristen de trip per fiets afleggen. Die vertrekken al op woensdag 7 mei en zullen, samen met de busreizigers, op vrijdag 9 mei arriveren na een dikke 500 km fietsen. El Tijdens dat weekeinde organiseert Fomoclub Het Slot ook een tentoonstelling. Op donderdag 8, zaterdag 10 en zondag 11 mei is deze tentoonstelling te bekijken van 10.00 tot 18.00 uur (donderdag-zondag) en van 14.00 tot 19.00 uur (zaterdag). Dit jaar werd 'Wortel' als hoofdthema gekozen, een kijk vanuit alle hoeken (goeie en minder goeie) op dit dorp. ingrid, Jan, Jeanne, Jos, Leo, Marcel, Mark, Rie, Rik, Roger en Wim zullen blij zijn als je eens langskomt. r 1

Ook in 't Slot, maar dan een week vroeger, op zondg 4 mei om 14.00 uur komt Dead System optreden. Eind mei begin juni worden weer de Slotfeesten op touw gezet maar daarover meer in een volgende rubriek.0

Pvlark (Ji'tierho

I(I1

K.L.J.-nieuws uit Meer Dat de KLJ uit Meer actiever is dan ooit, had hier in feite al langer mogen vermeld staan. Want er is elke vrijdagavond heel wat te beleven. Soms is het daarboven op de parochiezaal zelfs te leutig, zodat klachten over lawaai moeten geïncasseerd worden. Daaraan zal de Mussenakker misschien ook wel herinneringen hebben. Op vrijdag 4 april heeft de KLJ nog eens goed 'verteerd' op hun teerfeest. Er werd daar ook heel wat verloot: van we-papier tot Lourdesreizen. Op vrijdag 16 mei wordt er weer te voet naar Scherpenheuvel gegaan. 1-let vertreksein wordt om 20.00 uur gegc\cn aan dc Vredes-

den Stanny! El Je ziet, niets dan blij nieuws dit keer! Ook

boom. Iedereen, jong en oud, die de moed en goede schoenen heeft, mag hieraan deelnemen. Voor meer informatie kan je bellen naar Willy Huybrechts (tel. 3 15.73.55). Uw oud papier wordt weer opgehaald op zondag 25 mei door onze ijverige werkers (zie bijgevoegde foto). Tenslotte willen we nog meedelen dat volgend jaar KLJ-Meer 60 jaar jong is. Een ideale gelegenheid dus om bij onze 110-koppige groep aan te sluiten. Over dit grote feestgebeuren zal je nog veel meer horen. KLJ-Meer

Tentoonstelling tijdens de H. Bloedweek Vanaf 25 mei tot 1 juni organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het Ost-museum een tentoonstelling in de raadszaal van het stadhuis. Deze tentoonstelling staat in het kader van het 775-jarig bestaan van Hoogstraten en bevat naast een overzicht van een aantal oudheden van de stad een informatiestand over de werking van de gemeentelijke diensten. De informatiestand bestaat uit een kort schematisch overzicht van dp stelelijke diensten en waarvoor men er terecht kan. Een overzicht van de toekomstige bekidsplanncn (11(0, bibliotheek, administratief centrum, Hoefijzer, voetbalvelden, Ook de Hoogstraatse adviesraden krijgen de kans hun werking toe te Ilehieti. Het tweede deel van de tentoonstelling wordt in samenwerking mt hrt ()st-rniiseilm en het gemcentcarchief uitgewerkt. Hier vindt men u.a. oude dorpskaarten. oude collcgczegels, gemeentezegels, kastelen, poortersboek, fanulies en stambomen van dc Heren van Hoogst raten... ... )

en

OpeningSuréfil weekdagen vait - W( 12 van 13.00 tot 16.90 uur; zaterdag en zondagen van 10.00 tot 17.00 uur. K.L.J,-Meer zit

12

tIIC1

aan de grond maar wel op de bak voor de papierslag.


Op Vossejacht We betrapten ze in Wortel-Kolonie: Jaan Simons en Luc Brosens. Ze hadden zojuist een vos geschoten. Al vlug bleek dat zij twee van de jagers van de Kolonie waren en dat de jacht op de Vos het hele jaar open was. Ze begonnen al vlug straffe verhalen te vertellen. Daarom maakten we een afspraak bij Jaan Simons thuis in Meer om er wat meer over te horen.

Als ge eens wist hoe dikwijls we al gezocht hebben, hoeveel uren we daaraan besteed hebben, dan zou je anders spreken. Je moet

Ondertussen had interviewer de kans om de nummers 1 en 5 van dejaargang '81 van onze 'Hoogstraatse Gazet' te herlezen waar van de hand van onze toenmalige mede werker Leo Vleugels een uitvoerig artikel verscheen onder de titel 'De Vos in onze streken'. Ook het boekje van de Raiffeisenkas 'Courante viervoeters' verschaft informatie over de vos 'Vulpes, Vulpes'. Kwestie van zich niet te laten oi'erdonderen door die jagers, en hun jagerslatijn 11/el een korrel zout te kunnen nemen. Hier gaan we dan.

- Luc, dat is je eerste vos? Ja inderdaad, maar Jaan heeft er ooit al 6 geschoten en allemaal op de jacht in WortelKolonie. - Niet overdrijven, hé Jaan. Neen, dat doe ik niet. We hebben die jacht nu voor het 3de jaar. In die periode zijn er 13 vossen geschoten, dat weet ik. -Mijn tante Ké droeg vroeger zo'n 'vos' als ze naar de kerk ging. Uw vrouw heeft er nu zo al verschillende? Neen, maar er is dikwijls wel iemand die graag zo'n vos heeft om hem op te zetten. Voor de vacht krijg je tegenwoordig slechts 1.000 Fr. En je vindt ze zo maar niet, die vossen. - Is sneeuw een voordeel als je op vossejacht gaat? Ideaal is het als het 's nachts sneeuwt tot 2 â 3 uur en dan ophoudt. De sporen zijn dan vers zodat men ze gemakkelijk kan volgen. - En dan hoef je maar te schieten? Neen, de vos is een slim dier met scherpe zintuigen; daarbij legt hij normaal vele kilometers per nacht af. - Waar kun je hem best vinden? Op plaatsen met veel begroeiing zoals een bos met veel doornen. Die vindt ge veel in de Kolonie. - Het is een slim dier, zeg je. Maar jullie jagers zijn blijkbaar toch slimmer.

Stil/even met vos, jagers en sneeuw.

dan ook nog geluk hebben, ze verrassen eigenlijk. Jonge vossen zijn wel minder sluw dan oude. - Hoe oud wordt een vos? Ik denk zoiets als een hond, een jaar 01 twaalf.

Groot alarm snelle hulp Tijdens de voorbije maanden werd de brandweer te hulp geroepen bij hun naaste buren op het Industrieterrein. Een eerste keer was er groot alarm bij SPANPLANK waar de isolatie van de pekketel sterk begon te roken. In die ketel was 30 ton pek op een temperatuur van 210° (van het soort waarmee ze in de hel de slechterikken bestoken). Gelukkig was de brandweer er op tijd bij om de isolatie open te kappen; die begon toen pas goed te branden maar dat kon onder kontrole gehouden wor den. Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot de isolatie van de ketel.

Bijna een maand later was er groot alarm bij LEJAPLAST. Daar was men bezig met uitbreidingswerken en de kraan die daarbij gebruikt werd, kantelde om. De bestuurder van de kraan viel mee naar beneden en raakte bekneld in zijn cabine. De brandweer snelde ter hulp met ambulance, interventieen materieelwagen en bevrijdde de bestuur der uit zijn hachelijke positie. Gelukkig was de man ongedeerd. Tussen deze twee grote klussen bleef het in de kazerne Vrij rustig. Twee keer moest een schouwbrand geblust worden, bij Jansen in de Heuveistraat en bij Vorselmans in Hal. Twee keer werd de weg opgekuist na een ongeval en tenslotte werden nog rioolkolken opengemaakt omdat de weg onder water stond. Waar dacht u? In Meersel-Dreef natuurlijk!•

TUININ RICHTING

OPRIT Et PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

- Zitten er nog meer in de Kolonie? Wellicht nog zo'n 3 â 4. Maar dat kan veranderen. Juist omdat ze zich over zo'n grote afstanden verplaatsen, kunnen er makkelijk meer komen. Ze kunnen van Castelré komen, van Baarle... - Moeten die er dan allemaal aan? Neen, ik denk dat op zo'n domein als Wortel-Kolonie er gerust een paar mogen overblijven omdat ze heel wat zieke of zwakke dieren verorberen. In dat opzicht zijn ze te vergelijken met roofvogels, zoals de buizerd bijvoorbeeld en dat is een beschermde vogel. - Toch is de Vos geen vriend van de jager. Wat eet hij zoal? Men zegt veel veldmuizen. In hun nest (burcht) vindt men van alles, vooral overblijfselen van konijnen, fazanten, eenden; vooral eenden eten ze blijkbaar graag. - Ik heb begrepen dat de vos een nachidier is. Wat doet hij overdag? Zich stilhouden in zijn leger, een beetje zoals de haas. - Hoeveel jongen heeft een vossemoer? Ik (Jaan) heb eens een nest gezien van 7 welpen en op de schietbaan in Brasschaat zou men een nest van 8 jongen hebben gevonden. Een straf verhaal want het boekje van de Raiffeisenkas spreekt maar van 4 a 5 jongen. Daarom dacht ik, laten we hier het interview maar besluiten. 'De waarheid en niets dan de waarheid' had onze eindredactie me opgedragen

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen bakstenen gevelstenen schoorsteenelementen alle betonprodukten weifsels - zand - grind - cement enz. -

-

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

-

-

-

• Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 13


v.d. SLUIS

Woninginrichting Kapeistraat 6

-

Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot

HTDVVZZAN.

ge ffi7~ % *

AYMT

Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang verlichting spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers. -

-

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Kerkstraat 15, 2330 Merksplas Telefoon 014163.35.56

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9

Ook op zondag

Voelt u ook al de lentekriebels? * grasmaaiers * motorspuiten * motorzagen * freezen * moto-cultoren * bosmaaiers

J. STOFFELS-PAULUSSEN

OPTIEK (AN AE

Minderhoutdorp 4- MINDERHOUT 03/314.41.15. -

Sluitingsdag: zondag van 12 uur tot en met maandag 13 uur.

/ ('O รงJ

รงy. ' -

AM

brillen kontaktienzen -

Vrijheid 220 2320 Hoogstraten telefoon 03/314.69.36

14


VANUIT HET STADHUIS~ Hoogstraten wil niet weten van expressspoor en Menten Bibliotheek doet de boeken dicht De bouw van een nieuwe Hoogstraatse bibliotheek zal nog niet voor morgen zijn. Dit bleek alvast uit de stemming op de gemeenteraad van 14 april. Op aanraden van burgemeester Van Aperen werd deze zaak voor verdaging weggestemd. Dit zette bij de FB-fraktie zoveel kwaad bloed dat zij verontwaardigd de boeken dichtklapte en de vergadering verliet. Alle andere punten werden op een vrij vlotte manier afgehandeld en met eenparigheid van (aanwezige) stemmen goedgekeurd. De CVP legde in een speciale agenda een motie ter goedkeuring voor, tegen mogelijke aanleg van het expressspoor Brussel-Amsterdam dat over Hoogstraats grondgebied zou lopen. Burgemeester Van Aperen gaf op het einde van de raadszitting uitleg over de zaak Menten en waarschuwde iedereen zich hier niet mee te bemoeien en verzekerde diegenen die verklaringen voor de radio meenden te moeten afleggen, hiervan later het scheel op de neus zouden krijgen. De CVP-raadsleden Jacobs, Van Huffel en Snijders waren niet aanwezig op de raadszitting waarin op een vlotte manier de eerste twaalf punten van de agenda werden goedgekeurd. Enkel drie zaken van administratief belang kregen een onthouding vanwege de FB-leden daar er geen verslag van de commissie-personeel, waaruit de FB geweerd werd, in het dossier zou gezeten hebben. Wij onthouden dat er deze zomer een glijbaan, een fietscarrousel en een kabelbaan zal opgesteld staan in de Mosten. Hoogstraten heeft nu officieel een nieuw gemeentewapen. Het wapen bestaat uit twee vertikale rode banden met middenin een zilveren. Hierboven prijkt een prinsenmuts. Dit werd voorgesteld door Monumenten en Landschappen omdat de graaf van Hoogstraten in de 18de eeuw prins van Salm-Salm, prins van het Heilig Roomse Rijk, was.

De bibliotheek In de raadszitting van 10 maart 1986 werd dit punt reeds uitvoerig behandeld. Het voorstel van schepen van Kultuur, de heer Verhuist tot het plaatsen van een nieuwbouw voor de Hoogstraatse bibliotheek en daartoe het goedkeuren van het noodzakelijk bouwprogramma, werd in die raadszitting met zeventien neen-stemmen en vijf jastemmen niet goedgekeurd. Schepen Verhuist legt aan de raad uit dat dit punt terug in het college besproken werd en dat het college unaniem beshst heeft dit punt terug op de agenda te plaatsen. Schepen Pauwels, eveneens lid van de Beheers- en Adviescommissie van de bibliotheek, is ondanks zijn tegenstem in de vorige raadszitting, in Brussel gaan informeren. Men heeft hem hier aangeraden deze zaak zo dringend mogelijk te regelen. Zijn besluit in het college was dan ook dat er geen enkele reden bestond om de bibhotheekkwestie niet terug op de agenda te plaatsen. Burgemeester Van Aperen, die op die bewuste college-vergadering niet aanwezig was, kant zich sterk tegen het opnieuw behandelen van dit punt. Voor hem is deze zaak in de vorige raadszitting afgehandeld. Dit onderwerp dient verdaagd. Wij weten niet of het een nieuwbouw dan wel een ver bouwing van de huidige IKO-lokalen in de Geimelsiraat zal worden. Schepen VerhuIst ergert er zich over dat de burgemeester er zich met een foefje vanaf wil maken en vraagt klaarheid waarom men er al dan niet voor of tegen is.

De schepen van Kultuur vat dan nog eens kort samen waarom Hoogstraten nood heeft aan een sterk uitgebouwde bibliotheek gezien het hoog aantal leerlingen middelbaar onderwijs (3.617) en de beperkte huidige huisvesting. In de gemeenteraad van februari '85 werd beslist het gebouw van 11<0 in de Gelmeistraat de bestemming te geven van bibliotheek en muziekschool. Er werden ramingen gemaakt van een verbouwing aangepast aan de normen van een moderne bibliotheek. Gans de verbouwing voor muziekschool en bibliotheek zou volgens de studie van een viertal Hoogstraatse architekten 19 miljoen frank + BTW -- uurloon + schilderwerken kosten. Architekt Jef Blockx maakte een vergelijkende studie over verbouwing en gedeeltelijk of gehele nieuwbouw. In de Beheers- en Adviescommissie leek nieuwbouw voor de verschillende fracties een erg redelijk voorstel. In deze commissie zijn de verschillende frakties vertegenwoordigd door Marcel Van Ammel en Karel Pauwels (KBG), Staf Peerlinck en Herman Verlinden (CVP) en Juul Verhuist (FB). Burgemeester Van Aperen gaat niet van zijn stuk af en laat stemmen over de verdaging. Resultaat: Schepen Pauweis onthoudt zich, KGB en CVP stemmen voor verdaging, raadslid Peerlinck onthoudt zich, FB stemt voor behandeling. Ontgoocheld, maar ook verontwaardigd over de houding van de heren Pauwels en Peerlinck, doen de vier FBleden de boeken dicht en verlaten de raadszitting om in de zaal plaats te nemen. Met slechts 16 raadsleden worden de resterende 8 punten van de gewone agenda afgewerkt. Hieronder verscheiden aankopen voor de inrichting van de voormalige Keiagebouwen tot toekomstig IKO-terrein. Alle zaken worden met eenparigheid goedgekeurd; uitgezonderd een uitbreiding van de openbare verlichting in de Gemeentestraat te Minderhout. Raadslid Peerlinck gaat niet akkoord met deze manier van werken, vermits de aanvraag voor deze uitbreiding rechtstreeks naar Iveka werd toegezonden in plaats van via de gemeente. In de zaal horen wij op verscheidene plaatsen de naam fluisteren van een plaatselijk liberaal provincieraadslid die in het kader van zijn dienstbetoon hiervoor verantwoordelijk zou zijn. In de stemming trekt de CVP echter aan het kortste eind: 10 tegen 6. De gemeente doet afstand van het recht van natrekking ten voordele van HVV. HVV wil

een nieuwe en grotere kantine plaatsen. Deze kantine zou voor een klein deeltje lopen over de overdekte dorpsloop. Deze is eigendom van de gemeente. Gebouwen die zich bevinden op de eigendom van derde, worden theoretisch eigendom van deze laatste. Door de nu afgesloten overeenkomst doet de gemeente afstand van dit recht.

CVP-agenda De CVP heeft een eigen agenda ingediend waarin verscheiden punten staan die reeds meerdere malen vroeger op de raad geweest zijn, maar waarover nooit eensgezindheid bestaan heeft, of die nog steeds op de uitvoering van de besluiten liggen te wachten. Dit laatste heeft dan vooral betrekking op de verkeersdrempels in de Heimeulenstraat en de aanpassing van het verkeerspunt aan het Kerkveld en de Pastorijstraat te Wortel. De aanleg van de bewuste verkeersdrempels werd reeds in de raad van 6/2/'84 met eenparigheid van stemmen beslist. Op 15/4/'85 beloofde schepen Jansen in de raad dat deze drempels er v么么r augustus zouden liggen. Het wachten is nog steeds op... juist. Schepen Jansen is naar zijn zeggen 4 weken geleden met de conducteur naar Meerle geweest om deze drempels af te tekenen. De uitvoering volgt. Het Kerkveld Wortel: 'Zodra ik juist weet wat er moet gebeuren zal ik ze uitsturen' aldus Schepen Jansen. Antwoord raadslid Peerlinck: 'In orde, tegen volgende gemeenteraad, of er komen terug donkere wolken'. Lang wordt er gediscussieerd over een mogelijkheid om het vele plastiekafval bij boeren en tuinders op te halen. Ten slotte wordt de knoop doorgehakt. Er wordt briefje getrokken voor een deeigemeente. Meersel-Dreef wordt het proefkonijn. Later volgt een evaluatie. Raadslid Sterkens dringt aan om aangepaste verkeersborden te plaatsen op plaatsen waar regelmatig dieren de openbare weg oversteken. Er zal opnieuw prijs gevraagd worden en in een volgende gemeenteraad komt dit punt terug op de agenda. Het expressspoor Brussel-Amsterdam wordt 'een Berlijnse muur dwars door de stad Hoogstraten' aldus raadslid Vanderbruggen, die vreest dat deze nieuwe plannen een afscheiding kunnen teweeg brengen die tien maal erger is dan de E 10. In een reaktie hiertegen doet de CVP een oproep tot de raad een motie te ondertekenen. Samengevat wijst de motie er op: - dat zulk een trac茅 eens te meer de leefbaarheid van onze bevolking aantast; - dat daardoor opnieuw bijzonder grote schade wordt aangebracht aan het landschap en de open ruimten in Hoogstraten; - dat eens te meer de struktuur van het landbouwgebied bedreigd wordt en daardoor de leefbaarheid van meerdere bedrijven in 't gedrang komt; - dat Hoogstraten reeds doorsneden is door de snelweg E-lO. De motie roept op zich eenparig te verzetten tegen de in 't vooruitzicht gestelde verbin-

ding.

Lees verder pag. 17 15


Bloemsierm k St

Kari"s coiffure

~14)

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3 146426

#PEETERS autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage *

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167

-

-

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

-

-

-

-

Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafelkieden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

16


Vervolg van pag. 15 De schepen Pauwels en Aerts wijzen er op dat dit een nationale aangelegenheid is en dat er dus ook meer aandacht moet besteed worden aan nationale organisaties om hier tegengewicht te vormen. Elk raadslid kan individueel de motie ondertekenen. De CVP vraagt de aanduiding van een ontwerper voor het plan van aanleg van het gebied achter de kerk en het gemeentehuis. Burgemeester Van Aperen antwoordt hierop dat de opmetingen van de Dokter Versmissenstraat reeds gebeurd zijn en deze zaak in handen is van de heer Stockman uit Kapellen. De verbinding Gelmelstraat-Lindendreef wordt behandeld dr de LOK. Over de gebouwen in dc Vrijheid werd er reeds twee maal vergaderd. Volgende week zat men terug vergaderen en daarna komt deze zaak voor de raad. In de daarop volgende stemming wordt de 101< aangeduid als ontwerper voor het plan van aanleg voor het gebied achter de kerk en het gemeentehuis. Alvorens de openbare zitting te beëindigen geeft de burgemeester een beetje toelichting bij de zaak Menten. Hij is evenwel niet te spreken over de indiskretie die hierbij aan te pas zou gekomen zijn. Er zijn altijd mensen die zich overal mee moeten bemoeien. Hiermee doelt hij duidelijk op diegenen die voor de radio verklaringen hebben afgelegd. Zoiets is de taak van de burgemeester. De schuldige zal nog wel eens het deksel op zijn neus krijgen. Iemand die geen volmacht heeft in deze zaak hoeft zich hier dus niet meer mee te bemoeien.0

Dikke Van Dale

Schilderen vanuit een Kempische traditie

Wat we traditioneel dc 'typische Kempen' noemen bestaat eigenlijk bijna niet meer. Het landschap met zijn bewoners en hun eigen leefgewoonten heeft dit traditionele karakter meestal verloren. Dit verleden vinden we nog in herinneringen, reservaten, musea,... Maar deze romantische, ietwat melancholische zienswijze is voor vele kunstenaars een bron van inspiratie geweest, zowel in de muziek als de letterkunde, beeldhouwkunst en schilderkunst. Vooral bij de kunstschilders bestaat er een lange en grote Kernpische traditie. In dit kader kunnen we vele schilderwerken van Constant Van den Heuvel uit Meerle situeren. Vanaf donderdag 8 mei, feest van O.-H.-Hernelvaart tot en met Tweede Pinksterdag, maandag 19 mei 1986, hangen een aantal van zijn schilderijen (olieverf op doek) in de raadskelder van het stadhuis te Hoogstraten (Vrijheid 149). De tentoonstelling is dagelijks vrij toegankelijk van 10 tot 20 uur. Deze Kempenaar uit de gemeente Hoogstraten is nu (54 jaar) tot volle ontplooiing gekomen. Reeds meer dan 40 jaar is hij bijna da-

gelijks werkzaam geweest met olieverf en penseel of schildersmes. Zijn techniek, zijn beheersing van het materiaal is haast feilloos. Naast een groot tekentalent beschikt Constant Van den Heuvel ook over een rijk kleurenpalet. Elke schaduw, elke lichtinval en elke nuance wordt door hem haarfijn vastgelegd. Zijn belangstelling beperkt zich niet tot het landschap, maar ook de bewoners, hun leefen woonruimte, de stille hoekjes en mooie taferelen. In zijn doeken herkennen we de seizoenen van het jaar met al hun hoogtepunten maar ook de seizoenen van een mensenleven. Het werk van Van den Heuvel verhaalt over de verwondering, over elk detail dat ons dagelijks blij of weemoedig kan maken. Daarom treft in deze werken die sfeer van zachtheid en rust. Door het nauwkeurig registreren van die vele mooie momenten in lijnen en kleuren trekt de schilder onze aandacht naar al die dingen die we dagelijks zo dikwijls zo maar voorbijlopen. Maar neem zelf eens de tijd om rustig te gaan kijken.0

De Nieuwe Snaar in Hoogstraten

In n/I•Ii .I iil / / ldi/ l,a,/ '()/ taal. Zo heet hei programma dat Iran Iie len eind mei op de buis zal presenteren en dat handelt over het verschil tussen het 'Hollands' en het 'Vlaams'. Hel beeld van de Dikke Van Dale dat speciaal voor deze uitzending was gemaakt, werd door het gemeentebestuur van Baarle aangekocht en staat daar nu in de bibliotheek.

De Nieuwe Snaar voorstellen, is waarschijnlijk zoiets als het intrappen van een open deur. Sinds hun suksesrijk programma 'Fragmenten uit de geïllustreerde muziek' zijn zij immers niet meer uit onze rnuziekscene weg te denken. 'Fragmenten' werd en wordt overal gelauwerd. Krantekoppen als 'Muzikale Clowns bestaan nog' waren niet uit de lucht. 1-let tv-programma 'Musicomicolor' (BRT) gedistilleerd uit hun show, kreeg de Persprijs en de Bronzen roos op het Festival van Montreux 1984... Met een eerste succesvolle single 'Ardennen Doo-Wop' stond de Nieuwe Snaar hoog in de playlists van de BRT-zenders... Na een succesvolle drie-weken toernee in Quebec, een optreden in de Parijse Olympia

en eën schitterende reeks voorstellingen in Nederland treedt De Nieuwe Snaar nu op in Hoogstraten. Op 1 mei brengen zij hun gloednieuwe show 'LA-LA' in de Feestzaal van het Klein Seminarie. Vanaf 20.15 uur kan u genieten van een wervelend optreden vol muzikale humor en polyfone loltapperij. Knappe muzikale hoogstandjes worden flitsend afgewisseld met doldwaze kolder. Deze avond wordt ingericht door de Dokter Ver smissenkring van Hoogstraten. Kaarten voor dit unieke optreden kan u in de voorverkoop (240,— Fr.) bij de portier (tijdens de schooluren) van het Klein Seminarie, of die avond zelf aan de zaal (270,Fr.) bekomen. .

17


C)

BEGRAFEN ISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

JORIS :• Gelmeistraat 52, Hoogstraten

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

I'uIcr MuliGhQQr hwlsGhQGr h'UICI%èr I'ulI'r IuII',cr Iulhr

Telefoon: 03/31457 10 03/314.56.91

Wij bieden u een zeer grote keuze in GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

I'ulçI'r haIr I',ulcI',r f',uIcI'cèr

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Mnderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

Elke dag ELECTROHAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD-EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

18


Oude man ongewenst Ongeveer een maand geleden geraakte het nieuws bekend dat mevrouw Pauw een villa had gekocht aan de Koekoekslaan in de Meerse Bergen, gemeente Hoogsiraten. Deze mevrouw was destijds getrouwd met Pieter Menten. Na hun officiële scheiding bleven ze wel samenwonen.

Wie is Peter Menten? Deze Nederlander werd in 1980 door de rechtbank van Rotterdam schuldig bevonden aan de massamoord op een dertigtal Poolse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd veroordeeld, daarna vrijgesproken en weer later kreeg hij 10 jaar gevangenisstraf. Vorig jaar werd hij vrijgelaten. P. Metiten was in Nederland een kunstverzamelaar en stond bekend als een rijk man. In de periode van het 'proces-Menten' in Nederland werd zijn villa in Blaricuni in brand gestoken. Hetzelfde gebeurde met zijn woning in Ierland. Na zijn vrijlating verbleef Menten weer in Blaricum (Nl.) zonder dat dit nog ernstige moeilijkheden in deze gemeente veroorzaakte. De uitspraak was gedaan en de straf was ondergaan.

In de Meerse Bergen Een aantal bewoners van de Meerse Bergen reageerde heftig toen zij vernamen dat Pieter Menten misschien in hun wijk kwam wonen. Niet de mensen van Meersel-Dreef en ook niet de mensen van de gemeente Hoogstraten waren bang voor de komst van Menten, zoals sommige Nederlandse kranten schreven. De aktie tegen P. Menten is georganiseerd door bewoners van deze villa's. De wijk is gelegen in een mooi stukje natuur van de Markvallei tussen Meer en Meersel. In onze jeugd was het een prachtig speelterrein zonder dure huizen, grote tv-antennes, zwembaden, honden en andere bewakingsen alarmsystemen. De meeste bewoners zijn rijke, maar vermoedelijk ook bange Nederlanders die even over de grens, vlak bij de E-10 en toch nog dicht bij Breda, kwamen wonen omdat zulke woningen in zo een omgeving in België gemakkelijker en goedkoper kunnen gebouwd worden dart in Nederland. En het heeft misschien ook een aantal fiscale voordelen.

en rieten daken. Wordt van wege die reden daar ook nooit de open haard gestookt of een barbecue gehouden? - Men is bang dat zijn bezittingen in waarde zullen da/en als er een dergelijke figuur komt wonen. Waarschijnlijk heeft men overigens diezelfde angst als er een Turkse of Surinaamse familie in een van de stuipjes neerstrjki, of als er in de nabijheid een woon wagen kamp wordt ingericht... We zullen ons steeds moeten afvragen in hoeverre de spontane reacties op een sy,nbool van een facistisch verleden ontkiemen uit soortgelijke voedingsbodems die tot de gedragspatronen leiden die we willen bestrijden...

Maar wie heeft de rust verstoord in de Meerse Bergen? Wie is gaan actie voeren? Wie heeft de binnen- en buitenlandse pers naar Meer gelokt? Wie heeft de schijnwerpers op de villa-wijk gericht? Veel Westerse mensen die onze christelijke en democratische waarden zo belangrijk vinden steken graag een vermanende vinger op wanneer elders in de wereld haat- of wraakgevoelens de kop opsteken, wanneer men zich elders onverdraagzaam gedraagt, wanneer elders de vrijheid van bewegen of wonen wordt aangetast. Dan gaat het natuurlijk om primitieven of ontwikkelingslanden. Wij dachten altijd dat de Nederlanders, zelfs internationaal, de reputatie genoten van bijzonder tolerant te zijn. De feiten van de voorbije weken lijken meer op een ver-vanmijn-deur-verdraagzaamheid.

Het gemeentebestuur Een groep bewoners van de villa's in de Meerse Bergen diende een verzoekschrift in bij het gemeentebestuur van Hoogstraten om te pogen Menten uit de wijk te houden. Aanvankelijk verklaarde de gemeentesecretaris nog: Ik denk niet dat we veel kunnen doen. Pieter Menten leeft niet in illegaliteit ten opzichte van de Belgische staat.

Maar het gemeentebestuur heeft vrij vlug een aantal argumenten van de protesterende bewoners overgenomen: Er kan misschien brandstichting van komen en de openbare orde kan verstoord worden. Zulke problemen willen we niet. Dus richtte de burgemeester zich tot het Ministerie van Justitie in Brussel opdat Menten niet in 1-Ioogstraten zou komen wonen. Vrijdag II en zaterdag 12 april kon men via televisie (Nl.) en radio (BRT) reeds vernemen dat Pieter Menten tot 'ongewenst per soon' in België is verklaard. Het gemeentebestuur heeft zich in deze zaak fameus laten manipuleren. Over dit gemakkelijkheiclsbesluit moet men niet fier zijn. Hoogstraten kwam nog eens in de nationale actualiteit, maar deze keer op een weinig fraaie wijze. Laat de oude Menten maar verder zwerven, maar niet bij ons. Rudolf Hess, 92 jaar, zit toch ook al bijna een halve eeuw in een gevangenis. Wij Westerlingen zijn heel christelijk en heel democratisch, beschaafd en barmhartig. Maar als we met iets of iemand niet akkoord zijn steken we de boel in brand.

Boereneind viert zijn kapel De kapel van O.L. Vrouw van Bijstand aan de H. Bloedlaan werd verleden jaar grondig hersteld en het gebuurte Boereneind wil dat vieren met een kleine plechtigheid. Het hernieuwde kapelletje zal ingewijd worden door de heer Deken waarna een meiboom wordt geplant en de gilde enkele volksdansen zal uitvoeren; dit om zowel de Moeder Maria als de zoete meimaand te eren. Iedereen is welkom op woensdagavond 30 april om 19.30 uur.0

De nieuwe Deken

Waarom zo reageren? Is het omwile van het oorlogsverleden van Pieter Menten? Hij is veroordeeld en heeft zijn straf gehad. Moet men deze man van 86 jaar blijven achtervolgen, nu, 40 jaar na de oorlog? Ergert men zich misschien aan de rijkdom van Menten? Waarschijnlijk niet, want de argumenten van de bewoners uit de villawijk in de Meerse Bergen, die in de Nederlandse pers vermeld werden, vertonen een andere emotie. De argumentatie is bovendien erg zwak en dikwijls heel dubbelzinnig of niet ter zake. Een lezer van het Nederlandse dagblad De Stem schreef: - tt4en is hang voor de toeloop die hei zal geven als Menten daar kon,t wonen. Heeft men diezelfde angst voor de verstoorde rust als er een bekende film- of tv-ster kotnt wonen of bijvoorbeeld een lid van het koninklijk huis? - Men is bang voor brandstichting in een zo brandgevaar/jke o,ngeving mei zoveel bos

De St. Catharinakerk was overvol toen de nieuwe deken Fons Van Dij ...k officieel werd aangesteld door de vicaris van hei bisdom Antwerpen, R. Raes. Alle priesters van de dekenij (8 parochies) stonden rond het altaar en vierden de plechtigheid ,nee.

19


OPENBARE VERKOPING van MOOI GELEGEN HOEVE met AANPALENDE WEILANDEN te HOOGSTRATEN, Kleine Pintstraat 5

OPENBARE VERKOPING van GOED GELEGEN WONING met MAGAZIJN te 2320 HOOGSTRATEN 'S Boschstraat 13. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal ten overstaan van de heren Vrederechter en Hoofdgriffier van het 2e kanton Turnhout overgaan tot de openbare verkoping, namens de erven P. Van Camp van: GOED GELEGEN WONING met MAGAZIJN te Hoogstraten, 's Boschstraat 13, groot 3 a. 46 ca. BEZICHTIGING: zaterdags van 2-4 uur. Klein beschrijf mogelijk: K.I. 9060 F. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ENIGE ZITDAG: DINSDAG 13 MEI 1986 om 14.30 uur, in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. HOGER BOD. De toewijzing geschiedt onder de schorsende voorwaarde van hoger bod in toepassing van artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. Alle inlichtingen ten kantore.

OPENBARE VERKOPING te HOOGSTRATEN van ZEER GOED ONDERHOUDEN WONING met TUIN te HOOGSTRATEN, Vrijheid 233 (Vossegang) Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen, namens de gezusters Van Ginneken: ZEER GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING met TUIN te Hoogstraten, Vrijheid 233 (Vossegang), groot 3 a. 46 ca. Ingedeeld als volgt: voorkamer, zitplaats, slaapkamer, kelderkamertje, keuken, kookruimte, bergplaatsen. Boven 3 slaapkamers en zolder. Eigendom is voorzien van centrale verwarming (mazout), putwater (storck), Pidpawater, telefoon. BESCHIKBAAR: tegen betaling van koopprijs en onkosten. BEZICHTIGING: zaterdags van 2 - 4 uur. ZITDAGEN: inzet op dinsdag 6 mei en toewijzing op dinsdag 20 mei 1986 telkens om 16 u. namiddag in café Patria, Vrijheid 174 Hoogstraten. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen.

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal ten overstaan van de heren Vrederechter en Hoofdgriffier van het 2e kanton Turnhout overgaan tot de openbare verkoping, namens de familie Van DijckMouws: VAN MOOI GELEGEN HOEVE met AANPALENDE WEILANDEN te Hoogstraten, Kleine Pintstraat 5, in totaal groot 4 ha. 85a. 57 ca. verdeeld in 4 kopen: KOOP 1: de hoeve met bijgebouwen, groot 99 a. 94 ca. Ingedeeld als volgt: 2 voorplaatsen, living, keuken, stal en schuur. Boven 4 slaapkamers. Verder kelder en zolder. Eigendom is voorzien van waterleiding en electriciteit. Bezichtiging: zaterdags van 2 - 4 uur. KOOP 2: aanpalend weiland, groot 1 ha. 09 a. 02 ca. KOOP 3: aanpalend weiland, groot 1 ha. 27 a. 22 ca. KOOP 4: aanpalend weiland, groot 1 ha. 49 a. 39 ca. Alles is VRIJ VAN PACHT en BESCHIKBAAR TEGEN BETALING VAN KOOPPRIJS EN ONKOSTEN. ENIGE ZITDAG: DINSDAG 13 MEI 1986 om 15.30 uur in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens. Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. HOGER BOD. De toewijzing geschiedt onder de schorsende voor waarden van hoger bod in toepassing van artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. Alle inlichtingen en plans te bekomen ten kantore van de notaris.

Bloemensierkunst Bloemendecoraties voor alle gelegenheden.

Voort 23 2328 MEERLE telefoon 03/315.84.64. • Bruidsruikers • Rouw- en grafwerk • Droogbioemen - kaarsen Open: van 9-12 uur en 13-18 uur. Zondag van 9-12 uur. Dinsdag gesloten.

Jozef Tegenbos in 't Seminarie Vanaf 10 mei 1986 wordt er in de feestzaal van het Seminarie te Hoogstraten een tentoonstelling gehouden van het veelzijdig werk van E.H. Jozef Tegenbos, oud-leraar aan het Seminarie en meer dan 10 jaar de motor van het Davidsfonds in Hoogstraten en in gans de Noorderkempen. Mijnheer Tegenbos was een zeer begaafd kunstenaar en op vele terreinen aktief. Hij stelde zijn vele talenten echt ten dienste van de plaatselijke gemeenschap. Hij schreef Kempische en historische verhalen, tekende, etste, schilderde en filmde zelfs zijn geliefde Kempen, ontwierp mede praalstoeten, straatversieringen, vlaggen en nog zoveel meer. Bovendien was Jozef Tegenbos een organisator, die niet alleen de studenten kon begeesteren, maar ook alle mensen uit zijn omgeving. In Hoogstraten heeft hij vele programma's uitgewerkt. De stichting van Het Madrigaal, de federatie voor katholieke zangkoren, en de opening van de Gewestelijke Muziekschool van Hoogstraten zijn beide initiatieven van hem. Verder organiseerde hij zang- en declamatietornooien, fotowedstrijden met een reizende tentoonstelling en stichtte reeds in 1948 een toneelschool, 20

die enkele jaren veel sukses kende bij de toneel- en jeugdverenigingen van de Noorderkempen. De vele kunstavonden en andere prestaties van het Davidsfonds kwamen ook onder zijn impuls tot stand. Mijnheer Tegenbos was een geliefd leraar, een groot Kempenaar en een echt kunstenaar in hart en nieren. Spijtig dat hij zo plots van ons moest heengaan. Gelukkig zijn het werk, de herinnering en de liefde van Jozef Tegenbos bij ons gebleven. In het Seminarie heeft men getracht al dit werk van Mijnheer Tegenbos te verzamelen en er een tentoonstelling rond uitgebouwd. Hiermede worden wij allen uitgenodigd eens te komen kijken naar wat één man hier in Hoogstraten in amper tien jaren heeft verwezenlijkt.

.et

Gadget 100 jaar In 1886 kreeg de Fransman Gaget, patroon van Gaget, Gauhier & Cie (constructeurs van het Vrij heidsstandbeeld van Batholdi) het idee om, tegelijkertijd met de inhuldiging, kleine vrijheidsstandbeeldjes op de Amerikaanse markt te brengen. Door de Amerikaanse uitspraak werden deze Gagets 'gadgets' genoemd. Vandaar.

VITO nodigt bedrij fswereld uit Er wordt de laatste tijd veel gepraat over meer samenwerking tussen school en bedrijf. De school is bezorgd om de tewerkstelling van haar afgestudeerden en de bedrijven anderzijds willen graag werknemers met een scholing die zoveel mogelijk is afgestemd op het werk in hun bedrijf. De A2-leerlingen van het VITO die in het laatste jaar zitten, - 16 á 17-jarigen die nog één of meerdere jaren naar school moèten vragen zich wellicht af wat zij in de volgende jaren moeten gaan studeren. Daarom heeft VITO enkele van de grootste bedrijven uit de streek uitgenodigd om met die leerlingen te spreken en hen raad te geven. Afgevaar digden van BAYER ANTWERPEN, AGFA GEVAERT, JANSSEN PHARMACEUTICA, BASF ANTWERPEN, PHILIPS INDUSTRIE, BELL TELEPHONE, BOUWBEDRIJF VAN ROFY, METALLO CHIMIQUE, DEGUSSA ANTWERPEN, STER DISPOSABLES zullen in de namiddag van 7 mei de leerlingen te woord staan. .


Wie zal de bouwmeester zijn? Op vele plaatsen in het Vlaamse land wordt dit jaar de 40ste verjaardag van de Christelijke Volkspartij gevierd. Op zaterdag 19 april was het arrondissement Turnhout aan de beurt. Het werd een feestelijke namiddag met veel muziek, zang, toespraken en huldigingen in het cultuur- en ontmoetingscentrum De Warande. In zijn inleiding schetste arrondissementeel voorzitter van de C.V.P., de heer Frans Tanghe, in het kort 40-jaar CVPgeschiedenis en evenveel jaren werken in onze streek.' Na de Tweede Wereldoorlog moest België weder opgebouwd worden. Maar wie zal de bouwmeester zijn? Het CVP-Kerstprogramma van 1945 koesterde deze ambitie. Nu, na 40 jaar, is dit een ouloochenbaar feit geworden. De stoute droom is waar geworden, aldus F. Tanghe. De Christelijke Volkspartij heeft ongetwijfeld gedurende al die jaren een fundamentele rol gespeeld in de Belgische politiek. Zij was immers bijna bestendig op de 'bouwwerf' aanwezig. Op een paar uitzonderingen na maakte zij deel uit van alle opeenvolgende regeringen sedert de oorlog, meestal met een Eerste Minister uit haar rangen. Zowel in het naoorlogse beleid van dit land, de buitenlandse politiek, de oplossing van onze binnenlandse politieke problemen, het economisch, sociaal en cultureel beleid is de stempel van het programma en de signatuur van de CVP duidelijk te herkennen. Verder besprak de voorzitter de rol van de C.V.P. in de 'koningskwestie', haar aanklacht tegen het overdreven karakter van repressie en epuratie, de strijd tegen de 'ongelukswet'-Collard en haar bekommernis om de pas herwonnen vrede en veiligheid. Belangrijke punten uit het programma die gerealiseerd werden zijn: het verlenen van stemrecht aan de vrouwen bij de wetgevende verkiezingen, de uitbreiding van de sociale zekerheid, de publiekrechterlijke organisatie van het bedrijfsleven, de verdediging van het gezin, de uitwerking van een overlegeconomie in de lijn van 'welvaart in solidari-

teit', de pacificatie van de comnlunautaire tegenstellingen, en nu het herstel van een land in een zware economische crisis. 40 jaar CVP heeft zonder twijfel ook de Kempen van aanschijn doen veranderen. De voorzitter dankte allen die zich al die jaren voor de Christelijke Volkspartij hebben ingezet en besloot zijn toespraak met: De beginselen van personalisme, verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap zullen de Partij blijven inspireren om het passend antwoord te vinden op de grote vragen van deze nieuwe tijden.

Hulde Tijdens het programma werden de eregasten gehuldigd. Dit waren de C.V.P.-ers van het eerste uur, zij die 40 jaar lid zijn. Het waren er velen waaronder ook enkelen uit de gemeente l-loogstraten, o.a. Jozef Swolfs en Jozef 1-toet uit Minderhout. Ook de overleden CVP-mandatarissen werden herdacht, o.a. Jules Mertens, volksvertegenwoordiger, van Meersel-Dreef en oud-burgemeester van Meer. De heer Frank Swaelen, nationaal voorzitter van de CVP, had ook een extra dankwoord voor de werkers van nu en de verantwoordelijken van de voorbije jaren. Uit deze lijst hebben we o.a. onthouden: Jozef Hoet, arrondissementeel secretaris van 1950 tot 1985 en J0 De Meester, arrondissementeel voorzitter van 1968 tot 1976.

Muziek & Zang De propvolle schouwburg van De Warande kon luisteren naar optredens van het Instrumentaal Ensemble van Retie o.l.v. Frans Kenis, het Knapenkoor van het Sint-Victor-

ok JAAR

cv instituut o.l.v. Wim Duchene, het Ceciliakoor van Gierle o.l.v. Ria Verlinden, Weeldezang uit Weelde o.l.v. Anton Wilke en het Servaaskoor van Ravels. Tussendoor werden historische filmfragmenten vertoond over de koningskwestie en de schoolstrijd en een diamontage over 40 jaar C.V.P. in de Kempen. Bij deze dia-reeks willen we toch even een kritische noot kwijt. Soms had je het gevoel dat de Kempen, of het arrondissement Turnhout, zich vooral situeert in de Zuiderkempen en de omgeving van Geel. De noordwest-hoek en zeker onze gemeente zijn duidelijk grensgebied en die staan (te) dikwijls in een verdomhoekje. Na de slottoespraak en slotzang werd deze feestelijke CVP-bijeenkomst besloten met de opening van een tentoonstelling 'Tussen droom en werkelijkheid' en nog een volkse receptie voor alle aanwezigen.

Boek Ter gelegenheid van deze viering is er een boek uitgegeven: 40 jaar Christelijke Volkspartij in de Kempen (160 blz.) met heel wat historische en ook actuele gegevens over deze politieke partij in het arrondissement Turn hout. Het boek kan nog besteld worden op het C. V. P. -secretariaat, Ren ier Sniedersstraat 53, Turnhout.

150.000 uitgeleende boeken Vlamingen hebben een slechte faam als boeken-lezers. In vergelijking met buitenlanders zijn wij zeer matige lezers, gaan weinig naar de bibliotheek, kopen zelden een boek. In onze gemeente echter, ziet het er nog niet zo slecht uit, wat dat lezen betreft. Dat vernamen wij uit een verslag van de gemeentelijke bibliotheek waar elk jaar het aantal lezers dat daar over de vloer komt, wordt geteld en ook het aantal boeken dat die lezers mee naar huis nemen. En wat blijkt? 1 op 4 Hoogstratenaren komt naar de bibliotheek terwijl gemiddeld minder dan 1 op 5 Vlamingen hetzelfde doen. Het is vooral de jonge l-loogstratenaar die naar de bib komt; meer dan 82.000 jeugdboeken werden in '85 door hen meegenomen op een totaal van 152.158 uitleningen, Om tot zulk resultaat te komen, is een goede samenwerking nodig tussen de school en de plaatselijke bibliotheek. En dat blijkt ook wel: in verschillende dorpen gaat de leraar samen met zijn klas naar de bib om daar samen boeken uit te kiezen. Die samenwerking met de lagere scholen zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden. Plannen zijn er ook om de centrale bibliotheek aan de K. Boomstraat uit te breiden tot een voltijdse bibliotheek. Als die plannen doorgaan, zal de bib wekelijks 30 uren open zijn voor het publiek i.p.v. 15 uren zoals nu.

Eénmaal voltijds in werking, kan er ook meer (door de staat betaald) personeel in dienst komen, iets waar men nu een tekort aan heeft. Om in 6 bibliotheken een goede uitlening te verzekeren, is heel wat mankracht vandoen; zeker als er nog andere dingen moeten gebeuren: kontakten met dc scholen, bezoek van verenigingen, organiseren van open-deur dagen... Behalve met personeelsgebrek, heeft de Hoogstraatse bibliotheek het ook moeilijk niet de ruimte. De boeken die er elk jaar bijkomen (méér dan 2.880 in 1985), het aantal lezers dat alsmaar aangroeit (350 meer in '85) maken dat de gemeenteschool te klein wordt. Spijtig dat de bouw van een nieuwe bibliotheek zo'n heet politiek hangijzer geworden is zodat een oplossing voor dit probleem nog niet voor morgen is.

[let liaajd van dc bid, LIv 1. 1-Ja test (recins), schuwt geen verkleedpartij om samen met dejonge lezers een feestje te bouwen tijdens de Jeugdboeken week. Jongeren blijken dan ook de meest fervente bibliotheekbezoekers te zijn.

21


Burgelijke Stand Geboorten

25 maart: Bob, zoon van Erik Vermeiren en Maria Jochems, Van Aertselaerstraat 35, Hoogstraten. 26 maart: Tinne, dochter van Guido Segers en Jozefa Van Loock, Sluiskensweg 4, Meer. 27 maart: Tinne, dochter van François Keysers en Godelieva Van Loon, Leemstraat 31, Hoogstraten. 29 maart: Au, dochter van Joannes Gijsbregts en Dianne Verheyen, Venhoefweg 6, Minderhout. 30 maart: Hanne, dochter van Jozef Rombouts en Hildegarde Swaegers, Venhoef 48, Hoogstraten.

22 februari: Liese, dochter van Jozef Jespers en Myriam Nauwelaers, Gelmeistraat 78, Hoogstraten. 22 februari: Kristel, dochter van Joseph Bols en Joanna Boeren, Meerdorp 9, Meer. 26 februari: Liliane, dochter van Adriaan Verbunt en Elisabeth Verheyen, Chaarnseweg 65, Meerle. 28 februari: Marijn, zoon van François en Cecilia Herrijgers, Langenberg 22, Wortel. 1 maart: Nele, dochter van Gustaaf Hens en Maria Sysmans, Kolonie 13, Wortel. 5 maart: Bram, zoon van Karel Koyen en Martine Braspenning, Beemden 41, Minderhout. 11 maart: Glen, zoon van Bartholomeus Verheyden en Godelieve Van den Put, Burg. Jespersstr. 13, Meerle. 13 maart: Marlies, dochter van Jan Laurijssen en Gerda Arnouts, Meerseweg 139, Meer. 14 maart: Merit, dochter van Hendrik Hindriks en Lijntje de Wit, Chaamseweg 38, Meerle. 17 maart: Sandra, dochter van Franciscus Jochems en Anita Jansen, Burg. Van Nuetenstraat 1, Meerle. 18 maart: Joke, dochter van Eddy Poels en Maria Oomen, Achtelsestraat 79, Hoogstraten. 19 maart: Laura, dochter van Stefaan Verstraeten en Catharina Hofkens, Gelmelstraat 95, Hoogstraten. 23 maart: Tinne, dochter van Joseph Kimpe en Diana Van Gestel, Worteldorp 52, Wortel. 23 maart: Davy, zoon van Jan Leenaerts en Rita Van Hasselt, Terbeeksestraat 44, Meer. 24 maart: Karen, dochter van Hugo Van Nueten en Maria Doms, Heilig Bloedlaan 244, Hoogstraten.

1 maart: Luc Cijsbregts, Chaamseweg 33a, Meerle en Els Bastijns, Zandbergstraat 8, Meer. Nieuw adres: Van Aertselaerstraat 43, Hoogstraten. 7 maart: Jozef Leemans, Spieringstraat 5 ewn Carine Menens, Rijkevorsel. Nieuw adres: Senator Coolsdreef lOa, Rijkevorsel. 14 maart: Jozef Snoeys, Terbeeksestraat 47, Meer en Maria Eyskens, Heidsiebaan 18, Malle. Nieuw adres: Terbeeksestraat 47, Meer. 14 maart: Jan Kerkhofs, Bochtenstraat 52, Rijkevorsel en Jeannine Lanslots, Tinnepotstraat 26, Hoogstraten. Nieuw adres: Bochtenstraat 52, Rijkevorsel. 15 maart: Geert Van Parys, Kerkstraat 55, Damme, en Lieve Van Ranst, Hoogeind 8, Meer. Nieuw adres: Hoogeind 8 Meer. 14 maart: Marc Strybos, Torenakker 15, Minderhout en Maria Eyckens, Ginnekenshoek 4, Beerse. Nieuw adres: Vaart 26, Beerse. 21 maart: Herman Lauryssen, John Lijsenstraat 38, Meer en Elisabeth Grauwmans, Pijperpad 1, Meer. Nieuw adres: John Lijsenstraat 44a, Meer. 22 maart: Luc Van Huffel, Vrijheid 72, Hoogstraten en Sabine Van Gestel, Kerkstraat 21, Meerle. Nieuw adres:

Het oude Roma

Coens op bezoek

Io

LVSJ

Huwelijken

Enkele weken geleden was minister Coens de gast van Zuster Liesbeth bij de opening van het vernieuwde internaat op het Spijker. Nu komt hij weer naar het Spijker maar zijn gastheer is ditmaal Gust Laurijssen, directeur van de Hotelschool. De minister zal ook nu weer over het onderwijs komen spreken - misschien ontvouwt hij daar zijn bezuinigingsplannen? -, dit keer niet vanop het spreekgestoelte maar tijdens een werklunch. Op dinsdag 6 mei zal lunch en causerie plaats hebben. Alle geïnteresseerden maar vooral leerkrachten, zijn hierop uitgenodigd. Inlichtingen en inschrijvingen bij Rik Michielsen, V. Aertselaerstraat 3 in Hoogstraten (tel. 03/314.54.43).0 Er was een tijd dat al onze (jeugd)wegen naar de Roma leidden. Ofwel om er een pint te pakken, ofwel om er naar de cinema te gaan 'bij Koobkes'. Nu zijn we oud maar de Roma is nog iets ouder. 50 Jaar om precies te zijn en dat werd gevierd op een Romeinse avond waar Gust de toga en Liliane de peplos droeg.

22

Gustaaf Segersstraat 4, Hoogstraten. 22 maart: Marc Van Aperen, Meerdorp 55, Meer en Hildegarde Janssen, Leest 24, Merksplas. Nieuw adres: Meerleseweg 16, Meer.

R 40 Overlijdens 5 maart: Maria Broeckx, oud 79 jaar, weduwe van Cornelis Coppens, Gelmeistraat 66, Hoogstraten. 5 maart: Francisca Van Loon, oud 88 jaar, weduwe van Jan Marynissen, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 8maart: Rosina Wild, oud 89 jaar, kloosterlinge, Bredaseweg 30, Minderhout. 9 maart: Felix Krols, oud 45 jaar, echtgenoot van Elisabeth Jansen, Loenhoutseweg 33, Hoogstraten. 10 maart: Joanna van Gooi, oud 71 jaar, weduwe van Josephus Buyens, H. Bloedstraat 6, Hoogstraten. 11 maart: Aiphons Baeyens, oud 80 jaar, echtgenoot van Philomena Peeters, St. Lenaartseweg 9, Hoogstraten. 13 maart: Joanna Van den Langenbergh, oud 74 jaar, weduwe van Adriaan Schellekens, Dreef 142, Meerle. 14 maart: Ludovicus Braspenning, oud 62 jaar, echtgenoot van Lucia Verhoeven, Hinneboomstraat 30, Hoogstraten. 16 maart: August Verhoeven, oud 93 jaar, weduwnaar van Joanna Snoeys, Eindsestraat 20, Meer. 20 maart: Maria Fransen, oud 67 jaar, weduwe van Jan Verschueren Jan, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 22 maart: Jan Sprangers, oud 64 jaar, weduwnaar van Maria Verheyen, echtgenoot van Julia Rommens, Loenhoutseweg 129, Hoogstraten. 23 maart: Francisca Schrijvers, oud 60 jaar, echtgenote van Leon Schepers, Oude Weg 2, Wortel. 26 maart: Elisabeth Van Dooren, oud 76 jaar, echtgenote van Frans Van Bergen, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten.

Kunstschildersprij skamp-1986 De jaarlijkse Kempense schildersprijskamp gaat op zaterdag 31 mei zijn tweede lustrum in. Iedereen die wel eens het penseel hanteert, kan aan deze prijskamp meedoen. De afmetingen der schilderwerken moeten tussen 30 en 90 cm blijven. De werken kunnen binnengebracht worden van 24 tot 28 mei - maximum 4 werken per deelnemer - bij de heer René Van den Broeck, Antwerpsesteenweg 2 te Oostmalle. De initiatiefnemers verwachten landschappen, stillevens,... zowel in olieverf als in tekentechniek. Meer inlichtingen kan men bekomen in de Kempense Kunsthal te Oostmalle, te!. (03) 312.02.21. De deelnemende werken worden daar nog tot zondag 8 juni tentoon gesteld om de prijs van het publiek te kunnen bepalen. Meerdere werken van de laureaten blijven te bezichtigen tot 29 juni 1986.•


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas De trouwe lezers waren weer allen op post en verrichtten heel wat geestesarbeid, wat overigens de juiste oplossing was voor deze keer.

QD © 2®

Irma Hilen, Kaldreef 14 te 2322 Hoogstraten wint 500 Bfr., te besteden bij Framsport. De fam. Krijnen - Dekkers uit Meer krijgt de pientere rekenaar en voor Heidi Bekaert, ook uit Meer, zoeken we nog een verrassinkje, maar we weten zelf nog niet wat. Nieuwe opgave Moeten we het nog vragen, ja? Over naar Framsport! Daar vindt U twee reeksen tekens of letters (die met elkaar niets te maken hebben). De opgave is deze reeksen aan te vullen met de ontbrekende tekens of letters, aangeduid door punten. Misschien makkelijk, misschien moeilijk, het hangt er vanaf hoe uw oog er op valt. Opsturen voor 15 mei. Toemaatje De 'wat zie ik erin'-puzzel was geen succes.

Slechts één iemand heeft zijn fantasie laten werken en zag: Marty Feldman verborgen in een bakje kersen. Iemand anders, die zijn fantasie duidelijk niet hoefde te laten werken zag: een blote vrouw tussen bollen kaas. Foei. Of: enkele bollen (kaas) waaruit reeds een proefstuk genomen was, vond een reine ziel. Omdat U toch te lui bent om te fantaseren geven we nu maar meteen een mogelijke oplossing aan volgend schema:

-Een pandabeer die een boom opklimt. Tot ziens!

HALVE EEUW GELED April 1936 Protesten tegen tram en autobus Sinds eene week rijden er nu drie bussen minder van Floogstraten naar Antwerpen en evenveel van Antwerpen. Zeer aangenaam is dat als men ziet dat menschen, en er zijn er veel die gewoon waren om 4 1/4 uur uit Antwerpen te vertrekken, nu maar om 6 1/4 uur weg kunnen, en het is hetzelfde niet andere afgeschafte diensten. Men kan het bij de menschen toch niet goedpraten van zoo maar tegen iedere goesting die veranderingen te brengen. Een algemene protestactie is dan ook opgegaan. Er zal met een lijst in de gemeente rondgegaan worden om ieder de kans te geven te teekenen en welke lijst dan aan de betrokken besturen zal overhandigd worden. Waar gaat het nu heen met de vooruitgang, men moet met den tijd mee, zegt alleman, en hier worden we tegengehouden of liever naar den ouden tijd teruggebracht, want ook sommige trams zullen uit dienst verdwijnen. En nu schijnt de Trammaatschappij ook al van het orinciep te zijn: 'de reizigers zijn er voor den tram'. En dus werden een paar tramdiensten afgelast. En wij die meenden, en terecht, dat 'de tram is er voor de reizigers!' Dus zouden de vervoermiddelen het voor de reizigers zoo gemakkelijk mogelijk moeten maken! Wat denkt de Vlaamsche Toeristenbond-afdeeling van die kwestie? En wat denkt den H.O.K. ervan? En de Vereeniging voor het Vreemdelingenverkeer? En bv. nog de Hotelbazen? En dat is nog maar om van de enkelen te spreken! Met die nieuwe regeling is niemand gediend. Ook niet het Studentengild, dat er bij de Hoogstratenaren op aandringt dat allen onderstaande protestlijst zouden ondertekenen. Ondergeteekenden teekenen krachtdadig protest aan tegen de veranderingen, toegebracht aan de dienstregeling der autobussen HoogstratenAntwerpen en terug, door het afschaffen van Vrij diensten, uitbating Bijnens en Cie, Turnhout. Wij vragen dat zoohaast mogelijk deze terug in werking zouden gesteld worden, om aan de gewettigde vraag van het publiek te voldoen, dat steeds zijn algeheele voldoening heeft betuigd over de regelmatige autobusdiensten en welker

vermindering zeer ongepast en schadelijk is voor vele reizigers.' Hitler en de verkiezingen De Rij ksdagverkiezingen in Duitschland hadden verleden Zondag plaats. De uitslag is een geweldige overwinning geworden door Hitler, zooverre zelfs dat de Führer zoo maar 99% der stemmen behaalde. Als men echter de onrechtvaardige praktijken der nazileiders nagaat is deze overwinning niet zoo wonderbaar: de kiezers werden bijna gedwongen voor Hitler te stemmen doordat ze verzocht werden in 't publiek hun stem uit te brengen. Stemt dan maar tegen! In het Harzgebied werd een betooging ingericht voor het huis van een burger, die niet gestemd had, ondanks de verschillende aanmaningen. Om hem te 'beschermen' tegen de betoogers, die hem door de straten sleurden met een bordje 'Al de stemmen voor den Führer' aan den hals, heeft de politie er niets beters op gevonden dan hem aan te houden. De betoogers hebben verkregen dat deze 'slechte burger' door zijn werkgever zou doorgezonden worden en dat er een weldenkende werklooze zijn plaats zou innemen. Waarheen na de Lagere School? Van die keus hangt grootendeels de toekomst af. Dat kiezen is geen eenvoudig loterij, waar enkel 't geluk een rol speelt. Er zijn drie mogelijkheden voor een arbeidersjongen: lste werken gaan, 2e werkloos zijn, 3e verder leren. Het verlokkelijkste en voor de jongens zelf en voor de ouders is te gaan werken. Zoodra men werken gaat wordt men bij de grooten geteld en dan moogt ge meer doen: sigaretten rooken, vloeken, van u afspreken thuis, 's Zondags op café gaan en dergelijke dingen meer. Ook voor de ouders heeft het 'ne goeie kant, want werken gaan brengt op, en al is het nog niet veel, in 't budget van een arbeidersgezin helpen alle baten. Of daardoor de toekomst van den jongen op de beste manier verzekerd is? Leert hij een stiel? Zal hij na eenigen tijd voldoende opslag krijgen? En dan de fameuse grootemenschen-gewoonten die hij aanleert zooals drinken, uitgaan, 't hooge woord hebben, zal hem dat verheffen en gelukkiger maken? (Bron: Gazet van Hoogstraten)

23


KALENDER DONDERDAG 1 MEI - Feest van de Arbeid. - Optreden van 'De Nieuwe Snaar' in het Seminarie van Hoogstraten. VRIJDAG 2 MEI - Spaghettiavond in de Mussenakker te Meer.

ZATERDAG 3 MEI - Viering 450 jaar St.-Anbrosiusgilde (kararbijnschutters en volksdansgroep) met optocht, opperkoningschieting, schietprijskamp, play-backshow, volksdansen en feestbal vanaf 13.00 uur in de Veilinghallen in Meer. - Discofuif t.g.v. de heropening van de Mussenakker in Meer.

ZONDAG 4 MEI - Optreden van DEAD SYSTEM om 14.00 uur in 't Slot te Wortel. - Wandeltocht over het nieuwe pad langs de Mark. Vertrek om 13.30 uur aan de stuw op de Markweg in Meersel-Dreef. - Viering 450 jaar St. Ambrosiusgilde (vervolg van zaterdag) in de feesttent te Meer. - Opendeurdag in het V.T.I. en Hotelschool

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96

Drukwerk Administratie Sekretariaat

Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04

H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243 1 17-49

Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel)

ZOEKERTJE Een wassen Lievevrouwbeeldje onder stolp, wie zou dat niet willen bezitten? Duur, zegt u. Niet als u het zelf maakt en niet moeilijk als u over de juiste benodigdheden beschikt. Alle toebehoren zijn te verkrijgen in BOEKETJE, Voort 23 in Meerle. Tel. 03/315.84.64. Open van 9-12 uur en 13-18 uur. Zondag van 9-12 uur. Dinsdags gesloten. 24

Spijker te Hoogstraten. - Meer-Markt met optreden van Driek De Bruyn, de Struikenklievers en de Overallekes, vanaf 9 uur in de Donkstraat in Meer. WOENSDAG 7 MEI - Rerum Novarumviering door het A.C.W. om 19.00 uur in de kerk en om 19.45 uur diavoorsteling in de Pax, in Hoogstra(en. Het doel van deze bijeenkomst is steun te verlenen aan de vredestocht naar Gen猫ve van de Europese Christelijke Arbeidersbeweging op 8 en 9 mci. - Kind en agressie: 'De grote boze wereld' vanaf 20.00 uur in de gelagzaal van de Pax, in Hoogstraten.

DONDERDAG 8 MEI - Opendeurdag in het V.I.T.O., Gravin Elisabethlaan 30, Hoogstraten. - Tentoonstelling schilderijen van Constant Van Den Heuvel in de raadskelder van het stadhuis van 10.00 tot 20.00 uur, in Hoogstraten en dit t/m maandag 19 mei. - Koningschieting van de St. Jorisgilde om 14.00 uur op het voetbalveld van M.V.V. in Minderhout.

VRIJDAG 9 MEI - Schoolfeest in het Seminarie. Kaartavond Rikken vanaf 20.00 uur. - K.L.J.-dropping in Meersel-Dreef. ZATERDAG 10 MEI - Papierslag in Meersel-Dreef. - Optreden van KADANZ in de Mussenakker in Meer. - Deelname van St. Cecilia-Hoogstraten aan het 'Verbroederingsfeest' in Merksplas. Bijeenkomst in de eigen zaal om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Opening van de tentoonstelling Jozef Te-

Ir ZATERDAG 17 MEI - Tekenwedstrijd van het I.K.O. aan de Lindendreef, in Hoogstraten. - Discopartij in de Mussenakker in Meer. ZONDAG 25 MEI - Papierinzameling door K.L.J.-Meer. - Kampioenenbal t.g.v. het 50-jarig bestaan van H.V.V. in Hoogstraten. ZONDAG 25 MEI T/M ZONDAG 1 JUNI - Heilig Bloedweek met H. Bloedprocessie op de zondagen na de hoogmis om 11.00 uur in de Vrijheid en het centrum van Hoogstraten.

- Tentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis over 775 jaar Hoogstraten met o.a. een informatiestand over de werking van de gemeentelijke diensten. In de week open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. - St. Cecilia luistert de processie op van zondag 25 mei. MAANDAG 26 MEI - Uitstap van C.M .B.V .-Hoogstraten. ZATERDAG 31 MEI - Fietsuitstap van St.-Cecilia met vertrek aan de eigen zaal om 13.30 uur stipt, in Hoogstraten.

- Slotfeesten. Optreden van AVEC FORS om 20.00 uur in het Slot in Wortel.

Tentoonstellingen In de raadzaal van het gemeentehuis Van 25 mei tot 1juni: 775 jaar I-Ioogstraten

genbos met een optreden van koren, vanaf 16.00 uur in het Seminarie van Hoogstraten. - Muziekavond door de fanfare St. Rosalia in de zaal voor Kunst en Volk in Meer.

(oudheden, archiefstukken) en informatiestand over de werking van de gemeentelijke diensten en adviesraden. Tijdens de week open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur; op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur.

ZONDAG II MEI - Scherpenheuvelfietstocht van de K.W.B.Hoogstraten met vertrek aan de kerk om 6.30 uur stipt, in Hoogstraten (inschrijven v么么r 7 mei). - Open Schooldag in het Seminarie met o.a. Vlaamse Kermis, ballonwedstrijd en tombola, vanaf 13.30 uur in Hoogstraten.

In de kelder van het gemeentehuis: Van 8 t/m 19 mei: Schilderijen van Constant Van den Heuvel. Elke dag van 10 tot 20 uur. In het Seminarie: Vanaf 10 mei: Teken- en schilderwerk van Jozef Tegenbos. In de Hotelschool: Van 4 tot 16 mei: Over hygi毛ne en lichaams-

VRIJDAG 16 MEI - K.L.J.-Meer gaat te voet naar Scherpenheuvel. Vertrek om 20.00 uur aan de Vredesboom in Meer.

verzorging in de jaren rond 1900. VAN BED TOT BADKAMER. Op zondag 4 mei van 10 tot 18 uur, tijdens de week van 14 tot 20 uur. Op zondag II mei van 14 tot 18 uur.

WACHTDIENSTEN

HUISDOKTERS

APOTHEKERS

Op donderdag 1 mei: DR. VERHOEVEN, Van 25 april tot 2 mei: APOTHEEK LUY-

v. Aertselaerstraat 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66. Zondag 4 mei: DR. DECLERCQ, Gemeenteplein 12, Meerle. Tel. 3 15.84.54. Zondag 11 mei: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, l-Ioogstraten. Tel. 314.54.08. Zondag 18 mei: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21. Maandag 19 mei: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. Zondag 25 mei: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.84.

TEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 3 14.40.74. Van 2 tot 9 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 9 tot 16 mei: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. OP zaterdag 10 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 16 tot 23 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 23 tot 30 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 3 15.77.73.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.