maart 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

dlLA MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR. 11 FEBRUARI 1986 PRIJS: 40 FR.

III CIĂ˜ RCJ Zuster Liesbeth en Het Spijker

lei

FI.V.V. '

501

Zal trainer Herman Fransen binnen enkele weken samen met zijn spelers de viering van 50 jaar H.V.V. kunnen koppelen aan een overgaiig naar derde Nationale? De I-Ioogstraalse Maand blikt nu al vooruit en ... achteruit. LI Een stadspark in 'de hof van de juge'? De poort van Europa ook aan Hollandse kant open! ii Al het goeds waar het Rode Kruis mee bezig is

13 De lange en droevige geschiedenis van de Thijsakker


Zo-Clich 'En, sergeten we vooral Mevrouw Sloet' niet, de stuwende kracht achter het werk van onze penningsmeester-propagandist. Daarom ook deze bos bloemen uit erkentelijkheid voor de vele avonden dat ze haar man heeft moeten missen. Zonder haar zou onze vereniging nauwelijks bestaan, zouden we haast zeggen'. Applaus. Bloemen. Een zoen. Zo. Mevrouw Sloef kan weer een jaartje zwijgen. 'Neen, beste familie, k rienden, gehuren, Marieke heeft geen grote dingen gedaan. Zij liep niet in de kijker, maar deed gewoon haar dagelijkse plicht. En dat klinkt eenvoudig, maar het vraagt een inzet, elke dag weer. En daarom zeggen wij ook, Marieke: profkiat en dank u' Applaus. Bloemen. Een traan. Zo had Lowie, precies 50 jaar haar echtgenoot, het eigenlijk nooit gezien. 'Namens de bevolking van heel de gemeente wil ik u dank zeggen voor het prachtige werk dat u verricht hebt. De vele avonden, dagen zelfs die u hebt opgeofferd voor het samenstellen van dit fotoboek zijn niet tevergeefs geweest. Het is een volledig en sierlijk boekwerk geworden. Ik ben er zeker van dat dit naslagwerk, want zo mogen we liet toch wel noemen, een plaats zal vinden in elke woning van onze gemeente' Applaus. Een gesigneerd exemplaar. Een gemoedelijke glimlach. Zo één van de voordeeltjes van het onderwijsambt, denkt het aandachtige publiek. 'En hoewel het buiten regent, schijnt in ons hart de zon. Twee tegenstrijdigheden die u in uw verdere huwelijksleven waarschijnlijk nog meer zult tegenkomen. Maar hopelijk toch meer zon dan regen. Aha. Maar vergeet vooral niet dat na regen altijd weer zonneschijn komt. Proficiat' Applaus. Een ring. En nog een ring. Zo ver hadden ze niet nagedacht, toen op de achterbank van vader's auto.

Stadspark te koop! Wanneer we vanuit de Vrijheid in Hoogstraten naar de Gravin Elisabethlaan gaan treffen we daar, ongeveer tegenover het Gezondheidscentrum, een stuk braakliggend grasland aan waarop nog enkele mooie en uitzonderlijke bomen staan. Dit stukje groen in het centrum wordt reeds jaren gedoodverfd als het gemeentepark van Hoogstraten. Oudere mensen noemen deze lap grond (de rest van) 'den hof van de juge'. Tijdens een gemeenteraadszitting - of moet ik schrijven: tijdens een bijeenkomst van het stadsbestuur? - in de maand januari werd een lijst met gemeentelijke lapjes en lappen grond bekendgemaakt die het college zou willen verkopen. Maar de gemeenteraad vroeg de verdaging van dit voorstel om eerst het advies van de dorps- en gemeenschapsraden te vragen. Heel wat inwoners van Hoogstraten waren erg verbaasd dat ook het 'park van Hoogstraten' op deze lijst van 'gronden te koop' stond vermeld. Ineen huis-aan-huis folder vraagt de C.V.P. extra aandacht voor het gemeentelijk administratiefcentrum, de bibliotheek, het I.K.O. en de muziekschool; tenminste voor de gebouwen waarin deze vier belangrijke diensten moeten komen. Volgens de C.V.P. is nu het moment aangebroken om ze een definitieve en verantwoorde plaats te bieden in de stadskern. Ook de Hoogstraatse Gemeenschapsraad heeft de voorbije jaren reeds heel wat denken studiewerk verricht rond de herinrichting van het centrum van Hoogstraten, meer bepaald dat deel van de Vrijheid in de omgeving van de kerk en het gemeentehuis, hierbij aansluitend het oude kerkhof, de Latijnse school en het parochiecentrum Pax en zijn omgeving. Wat is er ondertussen met de waardevolle plannen gebeurd? Is al dat werk niet voor niets gedaan? Ook andere verenigingen, o.a. V.T.B.Hoogstraten, hebben in het verleden voor-

stellen geformuleerd om in het verkeersdrukke centrum van Hoogstraten een oase van groen en rust te scheppen. Dit zou volgens hen kunnen door een herinrichting van het gebied tussen Vrijheid en het huidige kerkhof, met andere woorden met inbegrip van het H. Bloedpark-Rozenkransweg. Een unieke gelegenheid om een mooi park te maken dat toch een aantal noodzakelijke sociale funkties kan behouden in verband met kerkhof, parochiecentrum, kerk en gemeentehuis. Het is duidelijk dat veel mensen vinden dat er iets met het drukke en lawaaierige centrum van Hoogstraten moet gebeuren. Op korte termijn kunnen we misschien maar weinig of niets doen aan die storende verkeersstroom maar rechts en links hiervan, achter de kerk en in de Gravin Elisabethlaan zijn er wel heel wat mogelijkheden om voor de nodige rLlst en stilte te zorgen. Mits een zekere herinrichting, heraanplanting en eventueel ook herstrukturering van de rijweg, zou men in de Gravin Elisabethlaan (tegenover het Gezondheidscentrum) een mooi stedelijk plantsoen kunnen aanleggen dat ook een aantal nuttige funkties kan vervullen. Naast de groenvoorziening moet er ruinite blijven voor kermisattrakties die in de Vrijheid geen plaats vinden, ook een rondreizend circus staat graag in het eentruni en op de gewone dagen of bij grote drukte in en om de kerk en het gemeentehuis zou het ook een goede parkeerplaats kunnen worden. Misschien is er zelfs nog ruimte voor paapsteken of een pétanque-terreintje. Hebben wij in onze gemeente geen mensen die dat alles eens in één geheel kunnen denken en uitwerken? Volgens ons zou dat een zinvolle opdracht kunnen zijn voor de technische dienst/dienst openbare werken van de gemeente, in overleg met de gemeenschapsraad oni aan het college het beste voorstel en advies te kunnen geven.0

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraien (Wortel).

2

Op 26 maart valt de volgende 'Maand' in uw brievenbus. Alle plezierige en onplezierige mededelingen die u hierin wilt laten verschijnen, verwachten wij voor 16 maart op ons adres.


utouw in de moond

ïs

'Als ge iets werkelijk wilt, dan haalt ge dat er door ...'

'Ge moet de ambitie hebben om minister te worden, of vrouw van een minister. Voor minder moet ge 't niet doen!' - zei zuster Elisabeth ooit tegen haar leerlingen. Een uitspraak die haar wellicht het best tekent voor de buitenwereld, waar ze de naam en faam heeft een veeleisende directrice te zijn die met hart en ziel gewerkt heeft voor 'haar' Spijker en 'haar' leerlingen Geboren in 1926 als Yvonne van de Wiele. 'Ik ben absoluut Kernpisch, dat wil ik benadrukken', zegt ze in het begin van het gesprek met uw eigenste maandblad. 'Geboren in Viersel, een deelgerneente van Zandhoven, aan het Kempisch Kanaal. Afkomstig uit een groot gezin'. Haar opleiding heeft ze gehad in verschillende scholen: de dorpsschool, St. Lutgardis Antwerpen, het Spijker, het H. Graf, O.L. Vrouw te Waver - om tenslotte als lekelerares met een regentaatsdiploma aan het Spijker te belanden van 1946 tot '48. Daarna volgden nog twee lesjaren te Gent, tot ze definitief in 1950 als religieuze terugkwam naar het Spijker.

Grote school Mijn bedoeling was voor Kempische kinderen degelijk onderwijs uit te bouwen, in een uithoek waar toen voor meisjes alleen lager middelbaar was met Franse inslag. Het Kempische kind had geen eigen gezicht, er was amper waardering voor de eigenheid van het Kempische volk terwijl dat nochtans zoveel kwaliteiten had. Daartoe moest het onderwijs bij de tijd gebracht worden. Ik wilde absoluut het onderwijs hier vernederlandsen. Zelf heb ik hier nog als jonge verantwoordelijke Frans als voertaal moeten gebruiken, en dat vond ik verschrikkelijk. Daarnaast moest de opvoeding vanuit de realiteit van het Kempische kind vertrekken, dat toen alleen terecht kon in Turnhout of Antwerpen waar het een grote kans op mislukken had. DHM: Was het uw bedoeling het Spijker tot een grote school uit te bouwen? Neen, het is beslist nooit mijn bedoeling geweest hier een grote school te maken - wél een goede school, met degelijk onderwijs en opvoeding. Ik heb hier een verantwoordelijke positie van '53, en ik heb in al die jaren de school wel verder zien groeien. Eerst werd de lagere cyclus vernedertandst en op niveau gebracht. Dat was nodig om een onderbouw te hebben voor het onderwijs. Dan werd de hogere cyclus opgetrokken, eerst de economische. De vraag naar Latijn kwam er echter al heel snel vanwege de ouders. Waarom 7ouden we de kinderen de pas afsnijden en kansen onthouden? De toeloop naar Latijn bleek heel groot, en er bleken ook zeer begaafde kinderen in terecht te kunnen. Ik geloof dat we al die jaren toch trouw gebleven zijn aan ons opzet: een Kempisch kind in het eigen milieu alle kansen te geven om zich waar te maken. Dan hoeft dat kind

ook niet te worden blootgesteld aan wat de grootstad aan kinderen biedt op jonge leef tijd, wanneer ze er nog niet tegen bestemd zijn. DHM: Een grote school kan echter gevaren inhouden Jazeker. De school is door de omstandigheden gegroeid. Langs de ene kant was dat plezierig: het aanbod werd ruimer, we konden tegemoet komen aan wal de leerlingen vroegen, en de ouders zijn geruster omdat de kinderen niet zo makkelijk van school moeten veranderen. Maar het gevaar zat er in dat het gemoedelijke, het hartelijke van de kleine school verloren zou gaan. Jarenlang hebben we daar aan moeten werken: wat in de kleine school werd ingebouwd, moest worden behouden - dan denk ik aan het gevoel van samenhorigheid, de kindervreugde van allerlei feesten en kampen, het nestgevoel. Daarom ook hebben we altijd eigen klaslokalen behouden, een klasleraar, een eigen klasuur waarin alles wat leeft, kan worden uitgesproken.

VSO en vernieuwing DHM: Het Spijker was gekant tegen het VSO in de regio. Is het omdat u vreesde dat precies deze waarden zouden verloren gaan? Inderdaad. En daar kwam nog bij dat in het toenmalige VSO de weerbaarheid, het volhouden onvoldoende aan bod kon komen. Kijk, leerlingen zijn nu soms minder gemotiveerd om te studeren dan vroeger: een diploma betekent niet langer automatisch toegang tot een job; in vele gezinnen is er minder tijd voor de begeleiding van de kinderen; soms zijn er gezinsmoeilijkheden waarvan het kind slachtoffer wordt; en deze complexe maatschappij biedt zoveel meer glitterwaarden aan die er in feite geen zijn, maar

L:

Zuster Elisabelh

waar een kind zo makkelijk in trapt. Door al deze dingen wordt het kunnen volhouden van een keuze, de ruggegraat, het hoopvol uitkijken naar de toekomst ... méér dan vroeger bedreigd. Welnu, op dat moment bood het VSO het kind een hele waaier van mogelijkheden. Een kind zal uit zichzelf makkelijk het minst moeilijke kiezen. Bovendien begon het VSO al met een te makkelijk pakket, waardoor de belangstelling van het verstandige kind wordt afgezwakt. Het voortdurend inbouwen van makkelijker keuzemogelijkheden kan niet goed zijn voor een kind ... En heel wat ouders blijven de oude waarden zoeken, heb ik gemerkt. Daar hoort ook de klasgroep bij, wat heel wat leerlingen stimuleert. Maar uit dit alles mag u beslist niet afleiden dat we tegen de vernieuwing zouden zijn. Nog voor het VSO er kwam, is er van hieruit al een brief naar de inspectie gegaan, ondertekend door het voltallige Ieraarcorps, met voorstellen i .v. m. minder huistaken, constante begeleiding enz. Toen het VSO er kwam, hebben wij onmiddellijk de stap naar vernieuwing gezet. Niet naar het VSOuiterste - daar waren we niet op voorbereid, en we geloofden wel in sommige principes ervan, maar niet in de mogelijkheden. We hebben dan met de docimnologie een tussenstap naar de vernieuwing gezet, een nieuwe aanpak met behoud van het oude programma. En ik weet goed hoe onze leerkrachten gewroet, gewerkt, gezwoegd én zelfs geschreid hebben om dat, met weinig begeleiding vanwege de inspectie, voor mekaar te krijgen! DHM: Het gemengd maken van afdelingen heeft in het nabije verleden ook wel voor enige strubbelingen gezorgd in de scholengroep, niet? Dat is zo, ja. Ik ben véér gemengde opvoeding, omdat dat een natuurlijke zaak is. Maar ik ben niet persé overal voor gemengd onderwijs. Ik respecteer scholen met gemengd onderwijs, die in bepaalde omstandigheden nodig zijn. Maar ik geloof er niet in voor onze situatie hier; daar heb ik verschillende redenen voor. Om te beginnen hebben we te maken niet kinderen die zo al heel wat spanningen van de puberteit moeten verwerken, wat we beslist niet mogen


van het leerkrachtencorps, en het voorleven. Wanneer ik het echt zo belangrijk vind om een stuk huiselijkheid te realiseren op de school, dan moet ik ook tussen mijn leer krachten staan, om hen te leren kennen. Maar evenzeer tussen de leerlingen. Jaren Itelt ik hiet iedere leer mv wel taartt. tatenten en gebreken gekend Dat kan ik nu tot mijn grote spijt _niet meer in die mate. Maar als ik dat kon als directrice, dan moet elke klastitular is dat beslist kunnen voor de eigen leerlingen! De grote beleidslijnen worden vertaald in jaarthema's, waar in vieringen en feesten rond gewerkt wordt. Dit wordt uiteraard ook evangelisch gefundeerd. Dit alles vereist zeer veel engagement en inzet, niet in de laatste plaats van de leerkrachten. Vaak zijn daar moeilijke dingen bij, maar als we die waatdevol

.5.

Op 22 /ebruari  wa,ii (nulerwi/s/n!nLs(er C oens naar het spijker om liet vernieuwde iniernaat te openen. liet oude, al bestaande gebouw werd vern jeu wd, o. in. door het op te trekken en een nieuw dak te plaatsen. Dit vroeg speciale ondersteuning van pilaren aan de buitenkant waardoor het gebouw een markant uiterlijk krijgt. Binnenin zijn o.m. slaapzalen, studiezalen, ontspanningsruimten en 147 individuele kamers, bewoond door 209 mneisjesinternen.

vergroten door de klassen gemengd te maken. Jongens en meisjes hebben bovendien een verschillende ontwikkeling - zo zijn meisjes op een bepaalde leeftijd wél en jongens niet of minder gevoelig voor bv. poëzie, liefde, schoonheid, trouw enz. Tenslotte ervaren we ook vaak genoeg hoe het bv, nodig is iets als kwetsbaarheid bij jonge meisjes te respecteren en ze de kans te geven daar rustig door te groeien. Dit zou worden bemoeilijkt als er jongens bij zouden zijn. Daarnaast zijn de gemengde ontspanningsgelegenheden er beslist ook nodig - zoals het volksdansen, fuiven. Maar het gemengd maken van de Hoogstraatse scholen nu, zou verkeerd zijn. Dat zou trouwens uitmonden in een gevecht om de leerling, en dat is wel het laatste dat mag gebeuren!

Elitair? DHM: Waarom blijft een meisjesschool het dragen van een uniform verplichten?

Op dit ogenblik is het uniform niet meer in vraag, denk ik. Ruim 8 tot 10 jaar geleden was er een heuse storm tegen het uniform. Dat was toen, dat wil ik best toegeven, een van de heel moeilijke momenten voor mij. Er was oppositie van leerlingen, en ook ouders waren besmet door die geest van contestatie. Maar we zijn blijven vasthouden aan het uniform in functie van het Kempische kind. Vroeger was het dragen van een uniform een stuk opvoeding - dat was nog de tijd van handschoenen en een hoedje, men moest leren dat het ook belangrijk was zich prettig voor te doen naar de buitenwereld toe. Nu hebben we een grotere school met een heterogener publiek. Voor het gewone kind, dat zich niet voortdurend de grote merknamen kan permitteren, is het uniform nu een bescherming. Hetzelfde geldt ook voor de geldbeugel van de ouders, die tenminste niet om de haverklap andere spullen moeten kopen. U mag niet vergeten dat jongeren onder mekaar immers vaak heel concurrentiegericht kunnen zijn.

ie!iten, Ilu)eI cli we illi\ ilaai vtiui

inzetten ... Ik gcloof dat we er wel in geslaagd zijn om dit vanuit de leiding in de school in te bouwen: de school moet op kindermaat zijn, het kind moet er zich goed voelen.

DHM: Ligt het dragen van een uniform niet in het verlengde van lucht? Is het ook niet een beetje een middel om iedereen in het rijtje te doen lopen?

Wel kijk, ik geloof in de waarde van de tucht. De meeste jonge mensen die geen tucht verdragen, ontwikkelen evenmin de zo nodige zelftucht! Wij willen echter niet elitair zijn door dat uniform? ...Soms wordt de school wel eens weggezet als een tikje elitair. Dat is echter niet zo, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Door omstandigheden worden we echter soms misschien in een elitaire positie gedrongen. Ik bedoel: doordat wij vasthouden aan waarden die hun degelijkheid hebben bewezen. Het uniform draagt daar misschien toe bij. Nu weet ik ook wel dat er vaak op gewezen wordt dat vrije kleding een mogelijkheid biedt om jongeren te leren zich te kleden. Daar antwoord ik echter onmiddellijk op dat het pakket van de leerkracht zo al groot is, zonder dat de leerkracht er ook dat nog moet bijnemen! Ik wou graag hier nog een ander aspect aan toevoegen. Ik heb wel eens de opmerking gehoord dat we elitair zouden zijn omdat we streng zijn bij het aannemen van leerlingen. Uit ervaring weten we dat een kind een zeker niveau moet hebben om de humaniora aan te kunnen - we eiseit dus inderdaad een zekere kennis, om te vermijden dat het kind al na een paar niaanden van elke succeservaring verstoken blijft. Daarnaast is een minimale opvoeding een tweede voorwaarde: taal en houding moeten behoorlijk zijn. Het kind moet ook willen toegroeien naar de waarden die we voorhouden. Wie zich systematisch verzet tegen evangelische waarden zoals eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bekommernis, die zet zichzelf buitenspel! Alleen in die zin zijn we elitair. Maar verder krijgt ieder kind hier alle kansen!

Veeleisende directie DHM: Hoe ziet u uw taak als directrice?

De eerste taak van een directie is het aangeven van de grote beleidslijnen, het motiveren

DHM: U heeft de naam veeleisend te zijn voor uw lerarencorps. Bent u het daarmee eens?

Ik heb ooit eens tegen leerlingen gezegd: 'Ge moet de ambitie hebben om minister te worden, of vrouw van een minister. Voor minder moet ge 't niet doen'. Daar blijf ik nog altijd achter staan. We hebben al te vaak een minderwaardigheidsgevoel in de Kempen, terwijl we nochtans veel capaciteiten hebben. Voor een school betekent dit dat we in de eerste plaats moeten zorgen voor kwaliteit op elk terrein, vakkennis en pedagogisch-didactisch. We moeten ervoor zorgen dat de kinderen lukken in hun leven, in elke situatie plankvast zijn. Om dat te kunnen leren moeten kinderen ervaren dat de mensen in de school in hen geloven, dat ze voor hen belangrijk zijn. De leerkrachten moeten dus gemotiveerd achter de doelstellingen van de school willen staan, want anders lukt dat niet ... In dat opzicht ben ik veeleisend, ja, maar dat verwachten ze ook van mij! Dat komt niet altijd even prettig over, denk ik. Maar wie verantwoordelijkheid draagt, kan nooit iedereen mee hebben, en moet soms tegen de stroom in durven gaan.

Internaat DHM: U is nabij betrokken geweest in de actie SOS Vrije Internaten, en heeft de voor bije jaren ook heel wat energie gestoken in de modernisering van het eigen internaat...'

Dat is zo, ja. Toen we tien jaar geleden met de actie voor de internaten begonnen, zei iedereen dat het een hopeloze zaak is. Maar u ziet wel, als ge iets werkelijk, maar dan ook werkelijk wilt, dan haalt ge dat er door! Momenteel hebben de vrije internaten wettelijk bestaansrecht gekregen, en krijgen ze dank zij minister Coens ook een minimale subsidie - veel te weinig nog, want 15.000 fr. per leerling is ontoereikend om alle kosten te dekken. Maar we hopen op verbetering. Ons eigen internaat is er al van zolang de school hier bestaat. We blijven geloven in de opvoeding die er kan gegeven worden in een internaat. Materieel waren we echter dringend aan vernieuwing toe: het dak moest worden hersteld, de muren waren gebarsten. Bovendien was een internaat vroeger wat massaal, militair, streng - daar waar we nu


het principe van hartelijkheid, nestwarmte willen waar maken. Daarom hebben we het internaat kindvriendelijk en degelijk vernieuwd, al van in 1980. Zoveel mogelijk werd alles afgestemd op de eigenheid van het kind. De eerste jaren hebben telkens een aparte studiezaal met eigen opvoedsters. In studiezalen werd geprobeerd een milieu te creëren dat uitnodigt tot studeren, aangepast aan de leeftijd. Daarnaast zijn er natuurlijk ook livings met tv, spellen,

hoekjes enz. Het kind moet na de studie gezelligheid kunnen vinden. De beste opvoeding is nog altijd in gezinsverband, een goed internaat kan en moet dan ook zo dicht mogelijk de waarden van de gezinsopvoeding benaderen. Dit te kunnen realiseren is wel een van mijn oudste dromen, waar ik dan ook persoonlijk heel gelukkig mee ben!

Beslist. Zo zou ik heel graag nog kerngroepen tot stand zien komen die denken en handelen rond en over evangelische waarden, er dan als het ware besmettelijk zouden zijn voor de anderen Wat wij Zuster Elisabeth alleen maar kunnen toewensen voorwaar. En waar ze beslist (met evenveel enthousiasme als waarmee ze over de school praat) werk van zal maken.•

DHM: Zijn er nog oude dromen die u wil verwezenlijken?

Het Rode Kruis doet wat?. .1 Zoals iedere vereniging die zich respekteert, houdt ook het Rode Kruis van Hoogstraten elk jaar een teerfeest. Gewoonlijk neemt daar een grote schare mensen aan deel, niet alleen omdat het gratis is (voor de bloedgevers) maar ook omdat er zoveel mensen bij de Rode-Kruiswerking betrokken zijn. Denken we maar eens aan die massa bloedgevers die om de 3 maanden staan aan te

W.

N;.

schuiven in het Medisch centrum. Zij zorgden in '85 voor 580 zakjes vers aids-vrij bloed, alweer zo'n 40 zakjes meer dan in het voorgaande jaar. De meest gulle gevers werden op het teerfeest bedacht met een brevet; voor 10 maal bloedgeven: Jan Goossens, Joz. Geens, Ria Van Dongen, Maria Sijsmans, Joz. Mauhé, Joke Gelens, Karel Bolckmans, Manu Van Gils, Jan Joosen, Lena Van Riel, Louis Janssens, Thérèse Van Boxel, Annie Tax, Marleen Dockx, Ria Dc Nijs en Martha De Bie; voor 25 maal hloeLl geven: Herman Adriaensen, Frans Baeten, Marcel Van Weereld krijgt een dikke profi ciat en een bloemekee omwille van lOo bloedgiften. Zo te zien heeft robuuste i\Iu,cel daar geen hinder van ondervonden.

Luc De Backer, Louis Janssens, Maria Janssens, Stan Van Gestel, Herman Vanhaute, Maria Kustermans, Rita Aerts, Lode Stoffels, Diane Swolfs, Maria Verschueren, .laack Van Loon en Annie Blockx. Veertig maal bloedgeven is al wat zeldzamer: René Sprangers en Karel Rommens werden hierkoor gebreveteerd. Nog straffer is 60 keer bloedgeven en daarvoor was Karel Sijsmans de man. Maar nummer l werd de man die 100 keerde spuit in de arm verdroeg: Marcel Van Weereld! Een tweede belangrijk terrein waarop het Rode Kruis aktief is, is het organiseren van cursussen van Eerste Hulp. Elf jongeren kregen dit jaar het brevet van Junior Helper en 12 volwasenen een soortgelijk brevet maar dan voor volwassen Helper. Hulp aan zieken is een derde aktiviteit waar het Rode Kruis het druk mee heeft. Voor verzorging aan huis sprong de uitleendienst bij door het verhuren van allerhande materieel, gaande van bedpannen tot rolstoelen, e.d. 210 keer werd hiervoor beroep gedaan op het Rode Kruis. De zieken betalen hier voor wel een waarborg en een huurprijs (halve prijs indien men lid is van het Rode Kruis). Dat geld dient voor herstel en aankoop van nieuw materieel. De vervoerdienst van het Rode Kruis kwam verleden jaar te hulp voor 161 patiënten die naar het ziekenhuis of naar de dokter moesten gaan. En tenslotte is er nog de hulpdienst van het Rode Kruis dat bij iedere sportmanifestatie hiaar staat om gebroken benen te spalken, Jirammen te ontsmetten of, in het ergste al, bewustelozen op te wekken. Bijna elk \seekeinde waren ze ergens paraat, 40 keer moesten ze hulp bieden bij lichte verzorgineen en 3 keer bij zware kwetsuren. Dat het Rode Kruis ook een eigen jongerenafdeling heeft, is minder bekend. .Iongens en meisjes nu 10 tot 14 jaar kunnen er lid van worden en blijkbaar houden die zich meest bezig met de cursussen Eerste Hulp; voor bloedgeven en hulpdienst zijn ze nu eenmaal nog te jong. Ze krijgen al wel een eerste scholing al. Helper. In samenwerking met verschil'ende scholen hebben zo'n 50 kinderen onder de 13 jaar hun eerste Helpersbrevet ge,iald. ,I"i,i het zien van al die cijfers, hebben wij sterk de indruk dat hel Rode Kruis hier in

lloogstraten een heel bloeiende vereniging i ieder jaar meer bloedgevers, meer curisten en meer verleende hulp! Gelukgewenst en doe zo voort.

Bloedgevers en Eerste Helpers die op het tee,feest van hei Rode Kruis hun brevet ontvingen.


50

Hoogstraten V.V. maakt zich op voor 3de klasse!

"Jongens, een ereplaats zou dit seizoen toch zeker in hei bereik moeten liggen. De titel spelen is nogal een gedurfde uitspraak want de laatste jaren vertrokken we ook met boordevol vertrouwen, tenslotte werd het bijwijlen nog een strijd tegen de degradatie! Laat ons proberen goed voetbal te spelen, de supporters wat te bieden want hen zijn we zeker veel verschuldigd en dan zo weinig mogelijk richting Brussel reizen, onsporliviteit kunnen we missen als de pest!" Zo luidden de woorden van zowel de voorzitter van de beheerraad J. Van Aperen als van H. V. V. -voorzitter A. Jansen tijdens de voorstelling van de ploeg enkele weken voor de seizoenaanvang. Van een gematigd optimisme gesproken. De oefen- en bekerwedstrijden startten tegen de gewoonte in onder een gelukkig gesternte, er werd knap voetbal gespeeld en deze periode van hoogconjunctuur zet zich op dit ogenblik nog altijd voort. Resultaat: H. V. V. op negen wedstrijden van het einde met tien punten voorsprong en men mag zich zonder hoogdravendheid en bluf stilaan gaan voorbereiden op de promotie naar derde nationale. Eén feit zal men zonder twijfel zeker vieren en dat is het 50-jarig bestaan van de club. Niet in maart maar wel in de maand mei. Een halve eeuw voetbal, het zal de mnoeite lonen! Hoe is deze plotse opgang zo te verklaren? Zijn de 'Fris-wit-jongens' opeens bewust geworden van hun kwaliteiten, zijn de tegenstrevers zwakker dan de vorige jaren, zijn het de aankopen, is het de nieuwe trainer? Een degelijk oefenmeester aantrekken scheen wel levensnoodzakelijk te zijn, een nieuwe aanpak moet op tijd en stond en de komst van Herman Fransen uit St.-Lenaarts geeft wel vertrouwen voor de toekomst. Heeft deze man nu zoveel kwaliteiten? Tot een geheel heeft hij het team zeker terug gesmeed. Kameraadschap, weg niet de kliekjesgeest! De spelers hebben hem onmiddellijk aanvaard en dat hij het voetballatijn kent, lijdt geen twijfel. De uitslagen en de kommentaren achteraf van supporters liegen er niet om. Fransen is echter wel nuchter genoeg om met beide voeten stevig op de grond te blijven staan; een standbeeld krijgen en daarna in de grond getrapt worden ligt ook niet ver uit mekaar. Zulke bewijzen liggen er in de trainerswereld maar voor het grijpen. Of Herman Fransen ooit op hoog niveau gevoetbald heeft? dat moet je in Turnhout maar eens gaan vragen. Reeds vroeg tekende hij daar een aansluitingskaart en gedurende tien jaar, van 1963 tot 1973, verdedigde hij daar het doel om dan over te stappen naar eersteklasser Beringen waar hij tot 1980 de laatste man werd. Daarna hield hij het voor bekeken in de hoogste regionen en belandde bij provincialer Vosselaar, eerst als trainer, dan als speler-trainer. Een verblijf van drie jaar was hier ook genoeg, intussen werd het Heizel-diploma behaald, en trok hij naar K.V. Mechelen als hulptrainer en het begeleiden van de doelwachters. De reorganisatie binnen die club maakte het hem onmogelijk om dit nog langer te combineren met zijn job als bediende bij het 'Chérnical' te Beerse. H.V.V. klopte aan de deur en er werd opengedaan. Tot niemands spijt dachten we zo!

Hoe het begon... In 1916 telde men in Hoogstraten drie voetbalverenigingen maar geen enkele was aangesloten bij de K.B.V.B. Men had 'Den Hoogstraetsen Voetbalbond', met als bijnaam 'den buizenbond'; gehuisvest aan de statie bij Hofkens was 'Onder Ons' en in de Loenhoutsebaan bij Jan Claessens trapte 'Vermaak Na Arbeid', de boeren, tegen de bal. De verenigingen hielden slechts enkele jaren stand en er werden opnieuw twee elftallen tussen de lijnen gebracht. Bij 'Hoogstraeten Football Club', opgericht in 1927 en ter ziele gegaan in 1935, voelden de jongens van de Vrijheid zich thuis en in de

Loenhoutsebaan kozen de boeren weer 'Vermaak Na Arbeid'. Deze laatste gesticht in 1928 werd reeds in 1931 opgedoekt. En weer zat Hoogstraten zonder voetbal! Voor de zesde keer werden

en dit vond de scheidsrechter ook. De roodjes hielden echter stand en dat het feest in Hoogstraten was, kun je wel raden. Louis Knaepkens, de toenmalige doelman, werd tijdens die wedstrijd gekwetst en hij kon er

'4

De /..aIIipioc'nenp/o'g iiii / 952- / 953: bo ven v. 1. om. Mmcl .1 drioen set,, Juul Van A en, Vic T. an Loon, (ju.t De Looze, Leo Pc'eraer, Dré Ver/me ven onder v. I. n. r. Jos Snuegers, J.ouis No gen, Mml Noeven.s, René Buelemun, Eugeen Janssen dan de hoofden bij mekaar gestoken en Louis (iovaerts, Suske Claessens, Charel Van Loon, Emiel Van Nyen en Louis Blockmans, waren de stichters van de nieuwe club. Aanvankelijkverd nog in blauw-witte kleuren gespeeld maar op 6 juni 1937 trok men voor de eerste keer de rood-witte uitrusting aan. Het teerfeest mocht natuurlijk ook niet ontbreken en de ere-leden betaalden toen 4 fr. en de dames 5 fr. De betalingen konden dan 's zondags geschieden tussen 10 en 12 uur in het lokaal bij Emiel Van Nyen.

Stamnummer 2366 Op 18 maart 1936 werd Hoogstraten V.V. officieel erkend bij de K.B.V.B. en datzelfde jaar eindigde men reeds op de zesde plaats. Deze knappe start zou een verlengde krijgen in het volgende seizoen want toen reeds promoveerde H.V.V. Nadat men in het kampioenschap op gelijke hoogte met Racing Turnhout geëindigd was, zouden twee testwedstrijden beslissen. De eerste werd met overtuigende 5-3 cijfers gewonnen, de tweede kende een 1-1 uitslag. Water en bloed had men gezweet want Turnhout moest kost wat kost kampioen spelen

dan ook een kruis over maken voor de toekomst. De boomlange Gust de Looze deed dan zijn intrede en hij zou later gevierd worden voor meer dan 500 wedstrijden in het eerste elftal. De oorlog stak dan wel stokken in de wielen maar van 1943 tot 1952 werd toch driemaal de titel gespeeld . In de jaren zestig trok men dan in één ruk van 2de provinciale naar 4de klasse. Dit exploot werd gelukt door een elftal zonder rokers, uitgezonderd Armand Swaegers en deze nam dan ook het wijze besluit het longverpesten op te geven. De strenge winter van 1962-1963 hield alle voetballers voor tien weken van de velden, ook te Hoogstraten was het plein één grote ijsvlakte waarop geen enkel plaatsje vrij was om eens tegen een bal te trappen. Toch werd er wekelijks duchtig geoefend in de turnzaal van de technische school gevolgd door een loopeross door Hoogstraten. Liefst met acht punten voorsprong won H.V.V. dat jaar de titel. Jos Haest was toen de onbetwistbare topschutter met 25 doelpunten. In al dat feestgewoel werd dan speciaal voorzitter .John Brosens, gedurende jaren de bezieler en duivel-doe-al, herdacht, die enkele maanden tevoren, op 12 februari 1963, overleden was. In 1964 trapte men dan de


deur naar nationale open en hiervoor zorgden Rik Verhoeven, Jef Janssens, Vie Van Merode, Staf Van Huffel, Herman Doms, Armand Swaegers, Marcel Leunen, Jaak Janssens, Robert De Backer, Jos l-Iaest en Ad Haneveer.

Leunen Zeker niet weg te denken uit de Hoogstraatse voetbalgeschiedenis is de man die luistert naar de naam Marcel Leunen. Getransfereerd van Oostmalle, ook nog een vijftal jaren voor Lierse uitgekomen, bepaalde hij een lange periode het wel en wee als speler en niet in het minst, als trainer van de club. Gedurende 16 jaren leidde hij de oefenstonden en groot (Willy de Beuker) en klein (Ad Haneveer) leverde voor hem geen probleem.

Een uniek trainersrecord alleszins! Op 3, 4 en 11 november 1973 was hij ook de grote bezieler van de vlooienmarkt ingericht door Hoogstraten V.V. en de supportersclub 'Onze Rooikens'. Weken achtereen schuimde hij met zijn medewerkers zolders, achterbouwen en schuren af om een duizendtal voorwerpen te verzamelen die alles tezamen toch een half miljoentje op de bankrekening brachten. Het doel van de actie was de uitbreiding van de terreinverlichting. (Onlangs werd deze nog eens versterkt daar ze niet meer voldeed aan de geldende normen van de K.B.V.B.!) Leunen verliet de club in de beste verstandhouding na een grootse en welverdiende hulde. Andere trainers kwamen na hem, met minder succes. Het hecht blok werd gaatjeskaas tot uiteindelijk weer een witte raaf gevonden werd!

Het H.V.V.palmares: Iste maal in 1937-1938: kampioen 3de provinciale degradatie in 1938-1939 2de maal in 1942-1943: kampioen 3de provinciale 3de maal in 1947-1948: kampioen 2de provinciale degradatie in 1948-1949 4de maal in 1956-1957 kampioen 2de provinciale degradatie in 1956-1957 Sde maal in 1962-1963: kampioen 2de provinciale 6de maal in 1963-1964: kampioen iste provinciale en H.V.V. belandde in de nationele afdeling waar het nu reeds 22 seizoenen in verblijft zonder een degradatie 7de maal in 1985-1986: 9)9?97?9)999)77')999')9979

50

Een gezellig onderonsje na de eedorijd geul/un door H. V. V. met 6-1, tegen het Nationaal Kon golees elftal in 1970.

Derde Nationale? Nu 50 jaar later!

Het vel van de beer mag men natuurlijk nog niet te vlug verkopen maar op 8 wedstrijden van het einde met 8 punten voorop liggen, zal zelfs op het gelaat van de grootste pessimist een glimlach toveren! Is derde klasse financieel haalbaar? Toch even gefronste wenkbrauwen. Het gemiddelde toeschouwersaantal, dat de 1000 niet haalt, opent geen al te rooskleurige perspectieven, financieel gezien. Dit bewijst nog eens dat Hoogstraten zelf niet zo voetbalminded is. De omgeving levert wel een respectabel aantal kijkers maar daarmee de eindjes aan mekaar knopen is nog een ander paar mouwen. Gelukkig zijn er de avondwedstrijden die wel enig zaad in het bakje brengen. In hestuurskringen ligt men daar echter nog niet van wakker, men wil ten alle prijze de titel spelen en zou er nog een betere beloning bestaan bij dit 50-jarig jubilee? Of de accommodatie niet verouderd en ontoereikend is? De tribune valt wel wat klein uit en de tand des tijds heeft hier ook zijn werk gedaan. Om deze redenen wordt in mei reeds gestart met de bouw van een nieuwe tribune, de plannen hieromtrent zijn volledig klaar. De al zo lang beloofde oefenvelden zullen waarschijnlijk nog wel een tijd op zich laten wachten. En te bedenken dat men ook 10 jeugdploegen in competitie heeft!

En sportief gezien?

01) bezoek bij Louis Let'sen, de onfortuinlijke doelinwi, die in 1970 door een ernstige nierkwetsuur, opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Wijgmaal, zijn voetballoopbaan vroegtijdig zag beĂŤindigen. 1'. In. i. Jan A ernouls, Wim Bruyndonckx, Paul van Merode, Leo Laurjssen (later nog gehuldigd voor 500 wedstrijden in het le elftal), Neel Wils, Marcel Leunen.

Ongetwijfeld zijn de kwaliteiten daar! Een vijftal jonge spelers van eigen kweek maken momenteel toch het mooie weer mee uit. Een kraan van een doelman, DefrĂŠ, is het sluitstuk en verder trekt iedereen zich op aan iedereen. En dat is nu duidelijk merkbaar. De kern is niet al te groot en van gekwetsten is H.V.V. zeker niet gespaard gebleven. lees verder pagina 8


Topscorer Jacobs, uit Baarle-Hertog, heeft weken geleden reeds moeten afhaken en ligt op doktersadvies het ganse seizoen buiten strijd. Een andere troef, Frank Wijnants, kreeg een zwaar werkongeval en eerst vreesde men voor zijn verdere loopbaan; zijn toestand schijnt echter wel gunstig te evolueren maar of men hem nog te zien zal krijgen dit kampioenschap, is ook een groot vraagteken! Grote vraagogen bij secretaris Jespers na deze opdonders. Wat nu? Ondertussen heeft rood-wit nog maar 2 nederlagen te incasseren gekregen en dit dan voor eigen volk tegen Zwarte Leeuw en op verplaatsing te Lauwe. Men vreesde daarna voor de terugslag maar... trainer en spelers hebben bewezen dat ze uit het goede hout gesneden zijn en Hoboken en Wervik hebben dat ondertussen reeds aan den lijve ondervonden. De jongeren zijn goed geïntegreerd, krijgen kansen, nemen die ook en dit moet voorzeker een wissel zijn voor de toekomst. Of trainer Herman Fransen bij Hoogstraten blijft? Die kans bestaat maar is nog niet zeker.

Turnen voor kleuters en volwassenen Turnkring 't Spagaatje van Hoogstraten organiseert opnieuw een reeks turnlessen voor kleuters, die in 1980 en 1981 geboren zijn. Deze reeks omvat 12 lessen en loopt van 27 februari tot 29 mei. De lessen vinden steeds plaats op donderdag van 18.00 u tot 19.00 u. in de sporthal Spijker. Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 fr. Nieuwe leden betalen nog 100 fr. verzekering. Volwassenen, die graag toestelturnen doen, kunnen hiervoor terecht op dinsdag van 20.30 u. tot 21.30 u. in de sporthal VITO. De eerste les gaat door op 4 maart. Ook deze cyclus bestaat uit 12 lessen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 600 fr. (+ 100 fr. verzekering nieuwe leden). Personen, die meer inlichtingen wensen o'er deze 2 initiatieven, kunnen steeds contact opnemen niet Heidi Bekaert tel. 315.74.57 of May en Dirk Schroé tel. 314.38.81.•

Trainer /-leiinan Fran\c,,

1 ____

1 •-i

ii S PO R:T

De achtste puntendeling voor Minderhout V.V.! Een 9de plaats op 15 ploegen, 16 punten, 4 overwinningen, 7 nederlagen, 8 puntendelingen, ziedaar de balans van de groenwitte Minderhoutenaren, die men zodoende als een redelijke middenmoter mogen bestempelen (stand op zondag 9 februari). Op eigen veld tegen hekkesluiter Oelegem had men zeker geen puntje mogen prijsgeven. Steeds was M.V.V. de meest aanvallende ploeg doch te weinig goedgerichte schoten brachten de bezoekende doelman in reëel gevaar. Na rust beterde het er niet op tot in de 75ste min. Harry Peeters iedereen wakker schoot. De bal pletste tegen de deklat en een goedgevolgde Ronny Bolckmans kon binnenknik ken. Men dacht de schaapjes op het droge doch even voor tijd lukte de rodelantaarndrager erin gelijk te stellen via een zeer betwistbare fase waarop nog heel wat heibel volgde. Eindstand: 1-1! Tegen Oud-Turnhout, derde in het klassement, werd Partij gegeven op een moeilijk, hardliggend speelveld. Een knap sluitende Minderhoutse verdediging wist goed stand te houden tot in de 34ste min, doelman Bevers verrast werd, 1-0. Nog voor de rust slaagde Harry Peeters erin de stand in evenwicht te brengen. Na het opwarmertje verliep de partij meer gelijkopgaand. Dit belette echter niet dat de thuisploeg in de 65ste min, weer op voorsprong kwam maar enkele minuten later legde Karel Koyen de definitieve 2-2 eindcijfers vast. Voor wanneer de Sde overwinning? Ons programma Zaterdag 1 maart 13.30 u. Wuustwezel - Preminiemen

13.00 u. Meer - Miniemen 15.00 u. Juniores - Oosthoven A Zondag 2 maart 15.00 u. MINDERHOUT V.V. ZWANEVEN 09.30 u. Reserven - Zoersel A 09.30 u. Hoogstraten A - Scholieren 11.00 u. Hoogstraten A - Knapen Zaterdag 8 maart 15.00 u. Miniemen - St. Job A 15.00 u. Brecht - Juniores Zondag 9 maart 15.00 u. BEERSE - MINDERHOUT V.V. 09.30 u. Oostmalle A - Reserven 11.00 u. Knapen - Weelde 09.30 u. Scholieren - Weelde Zaterdag 15 maart 13.30 u. Preminiemen - Meer 15.00 u. Brecht A - Miniemen 15.00 u. Juniores - Vlimmeren Zondag 16 maart 15.00 u. MINDERHOUT V.V. MASSENHO VEN 09.30 u. Reserven - Meerle 09.30 u. Dosko - Scholieren 11.00 u. Dosko - Knapen Zaterdag 22 maart 15.00 u. Miniemen - Merksplas A 15.00 u. St.-Jozef - Juniores Zondag 23 maart 15.00 u. BROECHEM - MINDERHOUT V.V 09.30 u. Scholieren - Meerle 11.00 u. Knapen - MeerleU

F.C. Meer moeilijk tegen degradatiekandidaten! Omwille van het slechte winterweer was er maar weinig voetbal tijdens de afgelopen maand. Ons iste elftal moest tweemaal ten strijde. Putte scheen een gemakkelijk hapje en zo zag het er tien minuten voor tijd ook naar uit ook. Maar de wilskrachtige polderboeren waren het daarmee niet eens en sleepten nog een puntje uit de branding. En zij waren natuurlijk dolgelukkig nu voor hen de degradatiestrijd volop aan de gang is. Met die strijd wordt ook Loenhout geconfronteerd. Daarom spande het zich tegen Meer dubbel in. Eerlijk gezegd, de thuisploeg speelde het best. Wij moesten met het ene puntje content zijn. Wedstrijden voor maart: Zaterdag 1 maart 15.00 u. Resereven - Podderlee 13.00 u. St.-Lenaarts - Veteranen 13.30 u. Miniemen - Minderhout 13.30 u. Brecht - Preminiemen Zondag 2 maart 15.00 u. FC. MEER - POPPEL 09.30 u. Juniores - Zwarte Leeuw 09.30 u. Oud-Turnhout A - Scholieren 11.00 u. Oud-Turnhout - Knapen Zaterdag 8 maart 15.00 u. Bevel - Reserven 15.00 u. Veteranen - Zoersel B 13.30 u. Preminiemen - Hoogstraten Zondag 9 maart 15.00 u. F.C. MEER - VERBR. ARENDONK 09.30 u. Scholieren - Merksplas

Organiseert u iets! Bel onze redactie 03 / 314.41.26


IML- 1 'k1/1'1

1

SPOR:T]

11.00 u. Knapen - Merksplas A 10.30 u. Dessel Sport - Juniores (vriendenw.)

IJç 1 IiÇI l2II 1.::I.4i

I;»I 1

De kampioenen van de Witpen

Zaterdag 15 maart

15.00 u. Reserven - Merksplas 15.00 u. Wechelderande B - Veteranen 13.00 u. Minienien - Wuustwezel A 13.30 u. Minderhout - Preminiemen Zondag 16 maart

15.00 u. MARIA TER HEIDE F.C. MEER 09.30 u. Juniores - St.-Lenaarts 09.30 u. Oosthoven A - Scholieren 11.00 u. Oosthoven A - Knapen Zaterdag 22 maart

15.00 u. Lichtaart - Reserven 15.00 u. Veteranen - Wuustwezel 14.30 u. Meerte - Miniemen 13.30 u. Preminiemen - Wuustwezel Zondag 23 maart

15.00 u. WORTEL - F.C. MEER 09.30 u. Zwaneven - Juniores 09.30 u. Scholieren - Lentezon 11.00 u. Knapen - Lentezon Zaterdag 29 maart

Miniementornooi te Meer met deelname van A.A. GENT Maandag 31 maart (2de paasdag) Preminiementornooi te Meer met deelname van A.A. GENTU

M.

Men is origineel wanneer men tracht te doen zoals iedereen, maar er niet in

slaagt. Raym. Radiguet (1903-1923)

In Hartei k wainen cle bekers in handen van J/ Sprangers en oui ./o.s (.4 Ig. kampioen Oude duiven Noyon en Quiévrain), Jos Haest 3 eerste ge!. jaar/in gen Quiëvrain en eerste gat. Jaarun gen Noyon), Luc Verheyden (algem. kampioen Jaar/in gen Noyon), ,S'tan Govaerts alg. ka,npioen Jaar/in gen Quiévrain en Jonge Noyon, kampioen iste ge!. Jonge Quiévrain en dus Koning Kampioen), Vie .4 erts (algem. Kampioen Jonge Quiévrain en 9 daagse Jonge No von) en Karel Van Opstal (9 daagse Oude No ton).

HVV ook door pech niet te stuiten Voor wie bij het roodwitte voetbalgebeuren betrokken is, stond de laatste maand in het teken van het uitvallen van Frank Wijnants, die door een zwaar arbeidsongeval lange tijd van de velden zal verdwijnen... HVV had enorm goede aanvallers, immers het duo Jacobs-Wijnants scoorde samen 17 doelpunten... Trainer Fransen posteerde Karel Govaerts in punt en trachtte met Jac Groenen erbij te plaatsen, de oplossing te vinden. Op Zottegem lukte dit want HVV veroverde er een punt tegen een ploeg die tijdens de laatste 14 matchen niet verloor... Tegen Zwarte Leeuw - voor de kijker een propagandamatch en voor HVV de eerste nederlaag - bleek dat we nog wel kunnen scoren, doch wie thuis 3 doelpunten laat maken zal dikwijls verliezen... Jac Groenen weer naar de verdediging en Peter Diels bij in de spits. Op Hoboken waar HVV volgens de kenners 'de' belangrijkste mateli van het lopende seizoen speelde, immers Hoboken pakte een punt op Wervik en hield thuis de volle pot tegen Lauwe, had 7 weken niet meer verloren... HVV speelde weer met de voorbeeldige organisatie die de ploeg al het hele seizoen kenmerkt en met twee knappe doelpunten uit de tweede lijn: Laurijssen-Van Oosterbosch, toonde men dat de nederlaag Zwarte Leeuw verwerkt was en dat men weer zware opdrachten aankon. Twee belangrijke

wedstrijden stonden voor de boeg: thuis tegen Wervik en dan naar Lauwe... Pessimisten zagen nederlagen op Hoboken, thuis tegen Wervik (zonder Will Verbeek) en na de match op Lauwe zou de voorsprong nog twee punten bedragen... Hoboken en Wervik leverden 4 op 4 op en voor we naar Lauwe gaan staat HVV 10 punten voorop... Wanneer we nog 8 punten halen uit 9 matchen, moeten de achtervolgers 18 op 18 halen... De promotie naar derde nationaal wordt stilaan een realiteit... Rood en wit, samen sterk, het ga je goed. Het maartprogramma Zaterdag 1 maart

13.30 u Preminiemen - St. Lenaarts Zondag 2 maart

09.30 u FC Turnhout - Juniores A 09.30 u Juniores B - St. Lenaarts 09.30 u Scholieren A - Minderhout 11.00 u Knapen A - Minderhout 11.00 u Flandria B - Knapen B 09.30 u FC Turnhout A - Miniemen A 11.15 u Miniemen B - Westmalle B Zaterdag 8 maart

15.00 u Willebroek - Reserven 13.30 u Meer - Preminiemen 20.00 u Hoogstraten V.V. - Merksem Zondag 9 maart 09.30 u Juniores A - White Star B

09.30 u Kaart - Juniores B

09.30 u Zwarte Leeuw B - Scholieren A 09.30 u Scholieren B - Vlimmeren 11.00 u Knapen B - St. Lenaarts B 11.15 u Miniemen A - Westmalle A 10.00 u Zandhoven B - Miniemen B Zaterdag 15 maart

15.00 u Reserven - Hoboken 13.30 u Preminiemen - Loenhout B Zondag 16 maart 15.00 u St Lievens Houtem Hoogstraten

v.v.

09.30 u Weelde - Juniores A 09.30 u Juniores B - Luchtbalboys B 09.30 u Scholieren A - Poppel 09.30 u Zwarte Leeuw A - Scholieren B 11.00 u Knapen A - Poppel 11.15 u LUIe B - Knapen B 10.15 u St. Jozef - Miniemen A 11.15 u Miniemen B - Oostmalle B Zaterdag 22 maart

15.00 u Duffel - Reserven 13.30 u Meerle - Preminiemen Zondag 23 maart 15.00 u Hoogstraten V.V. - Hamme

09.30 u Juniores A - Poppel 09.30 u Maria Te Heide - Juniores B 09.30 u Weelde - Scholieren A 09.30 u Scholieren B - Wechelderzande 11.00 u Weelde - Knapen A 11.00 u Knapen B - Oostmalle B 11.15 u Miniemen A - Oosthoven A 11.00 u St.-Lenaarts B - Miniemen Zaterdag 29 maart

15.00 u Reserven - Borgerhout Zondag 30 maart 15.00 u Deinze - Hoogstraten V.V.


i L2

,s:T1

LI

spo i 1

Niet meer doen Karel v.d. Heyning Wegens het slechte weer waren de velden ware modderbaden geworden en werden de wedstrijden meermaals afgelast! Dat veteranen wel tegen modder en koude kunnen, werd bewezen! Zij moesten het opnemen tegen de Kolonie van Wortel. Deze mannen hadden de lijnen netjes sneeuwvrij gemaakt. En laat ons eerlijk toegeven, het veld was ondanks een sneeuwlaag toch goed bespeelbaar. Aan de rust was de stand 1-0 voor de Kolonie maar in de tweede speelhelft kwam de klasse boven en dat meesterschap werd uitgedrukt met liefst zes Meerlese doelpunten. Ook tegen Turnhout (Markt) werd een 2-1 zege afgesnoept. Op 1 februari kon men dan weer naar het voetbal gaan kijken. Onze preminiemen wonnen met 4-1 tegen Merksplas. Kleine Jespers scoorde tweemaal, Franky en Jef ieder één keer. De miniemen kregen zware verliescijfers te slikken tegen Lentezon. Hoe Frank, Nic en Koen ook zwoegden, zij kwamen niet verder dan twee doeltjes. De scholieren en knapen wonnen tegen Oosthoven. De juniores konden niet winnen op Hoogstraten en de reserven lieten ook een punt te Oostmalle. Het eerste elftal (zonder René Jacobs) moest het opnemen tegen Horendonk. Het liep uit tot 2-0 langs Dirk Van Bavel en Ad Jansen. Langs Noyens en uiteindelijk met behulp van Karel v.d. Heyning werd het nog een gelijkspel. De verplaatsing naar Hove bracht toch ook weer een puntje op. Marcel Van Dun opende de stand. De thuisploeg kwam terug op gelijke hoogte maar weer bracht Marcel Meerle op voorsprong. Toen iedereen ging geloven in een Meerlese overwinning was daar weer de Karel die de tegenstander een handje

toestak en alzo een puntje voor Meerle liet teloor gaan. Foei Karel! Maar ja, wat doe je er aan. Pech hè jongens! Maar om te winnen moet je meer goals maken dan de tegenstander! Het programma: zaterdag 1 maart:

15.00 u. Zwarte Leeuw - Miniemen zondag 2 maart: 15.00 u. FC Meerle - 's-Gravenwezel

09.30 u. Westmalle - Reserveri 09.30 u. Poppel - Juniores 09.30 u. Scholieren - Zwarte Leeuw A 09.30 u. Lentezon - Knapen zaterdag 8 maart;

13.30 u. Preminiemen - Gooreind 14.30 u. Miniemen - St.-Lenaarts zondag 9 maart: 15.00 u. Boechout - FC Meerle

09.30 u. Reserven - Lille 11.15 u. Juniores - Weelde 09.30 u. Lentezon - Scholieren

Wortel in bezit van Rode Lantaarn Na een sterke periode, ongeveer halfweg de kompetitie, is Wortel sterk teruggevallen. Het schoentje blijft wringen waar het dit seizoen altijd al gewrongen heeft, nl. het doelpunten maken. In het begin van het seizoen was dit vooral te wijten aan de onuitgegeven voorlijn, maar hoe meer het seizoen vordert, wordt het duidelijk dat er eigenlijk geen uitgespeelde kansen komen. Het verschil met vorig seizoen is bijna dag en nacht, zoals in de match tegen Lentezon eens te meer duidelijk werd. Gedurende de match werd geen enkele aanval opgebouwd die enig gevaar inhield. Er werd wel gewerkt en gewroet maar een hechte ploeg stond er niet op het veld. Misschien is deze 2de promotie wel te zwaar uitgevallen maar er staan trainer en spelers nog 8 matchen + inhaalwedstrijden te spelen om deze onplezierige situatie weg te werken.

zaterdag 15 maart:

Matchen voor maart:

13.30 u. Oostmalle - Preminiemen 14.30 u. Merksplas - Miniemen

zaterdag 1 maart:

zondag 16 maart: 15.00 u. FC Meerle - Ekeren Donk

zondag 2 maart:

09.30 u. Minderhout - Reserven 09.30 u. White Star - Juniores 09.30 u. Scholieren - Weelde 11.00 u. Knapen - Weelde

09.30 u. Dosko - Scholieren 11.00 u. Dosko - Kadetten 11.15 u. Miniemen - Vlimmeren 09.30 u. Reserven - Vlimmeren

zaterdag 22 maart:

15.00 u. Putte - Wortel

13.30 u. Preminiemen - Hoogstraten 14.30 u. Miniemen - Meer

zaterdag 8 maart:

zondag 23 maart: 15.00 u. Bezemheide -

zondag 9 maart:

FC Meerle 09.30 u. Reserven - Zoersel 09.30 u. Minderhout - Scholieren 11.00 u. Minderhout - Knapen

15.00 u. Juniors - Brecht

15.00 u. Westmalle - Juniors 09.30 u. Merksplas - Reserven 09.30 u. Scholieren - Oosthoven 11.00 u. Kadetten - Oosthoven 11.15 u. Dosko - Miniemen 15.00 u. Wortel - Loenhout zaterdag 15 maart:

15.00 u. Ju;.iors - St. Jozef

Rijkspolitie, Nederland Rijkswacht, België

Vermoorde man in Zundert

zondag 16 maart:

09.30 u. Reserven - Wechelderzande 09.30 u. Merksplas - Scholieren 11.00 u. Merksplas - Kadetten 11.00 u. Miniemen - Zwaneven 15.00 u. St.-Lenaarts - Wortel zaterdag 22 maart:

Het lijk van de vermoorde Joegoslaaf, Milan Milanovio, 32 jaar, uit Zundert, die onlangs in een bosperceel werd aangetroffen, is door de Officier van Justitie te Breda vrijgegeven om ter aarde te worden besteld. Via de Joegoslavische ambassade is er contact geweest met de ouders van het slachtoffer in Rijeka in Joegoslavië, die er prijs op stellen dat hun zoon in zijn thuisland wordt begraven. Door verschillende getuigen zijn er op donderdag 23 januari tussen 15 en 17 uur schoten gehoord in de omgeving van het Franse Baantje en de Meirseweg. Mede door de sectie staat het nu vrijwel zeker vast dat het tijdstip van de executie is geweest: donderdag 23januari 1986 tussen 15.00 en 17.00 uur. De politie wil graag dat mensen die, zich op genoemde dag en genoemde tijdstippen op of in de omgeving van de Meirseweg/Franse Baantje hebben bevonden en die een auto met inzittenden of in de richting België of in de richting Zundert hebben zien rijden, contact met haar opneemt. Recherche op het districtsbureau te Breda, tel. nr.: 00.31.76.22.40.61. of met plaatselijke politie of rijkswacht. De politie is er nog steeds van overtuigd dat het doden van het slachtoffer een afrekening is geweest tussen criminelen of tussen zigeuners onderling. Het onderzoek heeft nog geen nieuwe aanknopingspunten opgeleverd.

10

15.00 u. Oosthoven - Juniors zondag 23 maart:

09.30 u. Beerse - Reserven 09.30 u. Scholieren - Oud-Turnhout 11.00 u. Kadetten - Oud-Turnhout 11.15 u. HIH Turnhout - Miniemen 15.00 u. Wortel - Wilden.

De postoverschrijving betekent: • gemakkelijkheid, veiligheid, snelheid ' en kosteloosheid! Een inlichting kost niets! Raadpleeg uw postontvanger of de commerciële dienst bij de Gewestelijke Directie van Posterijen 03/2340610 toestellen 130, 131, 132. De supersnelle manier voor verzending van documenten: Bureaufax! Casettepost: de verrassingsbrief waar klank inzit!


Wordt er ergens zo intens en georganiseerd carnaval gevierd als in Wortel? Naast de grootste prins carnaval van België heeft Wortel ook de plezierigste kinderkarnaval van het land. Honderden kinderen gingen er op zaterdag 15 februari vrolijk tegenaan met de hulp van een erg leuke dj. Fred. Erwin Vanderlinden is voor een heel jaar de kinderkarnavalprins en Brigitte Mertens de dienstdoende kinderkarnavalprinses, demokratisch verkozen door de kinderen zelf. fl Nu de vasten al een tijdje bezig is, vallen ook de verenigingen terug op een sober leven want de komende weken is er opvallend wei iig te doen. Het Wortels Oudercoinitee heeft dat natuurlijk goed bekeken en pakt in (leze krokus! ijd uit tiiet een gezinsvoetrally. Op zondag 23 maart kan men tussen 13.00 uur en 14.30 uur starten en inschrijven in de school aan de Rooimnans. Na afloop kan men in de koffieschool tegen een erg schappelijke prijs pannekoeken eten of een fris drankje nuttigen, uiteraard ten voordele van uw en onze kinderen! L Op zaterdag 15

maart organiseren de Paardenvrienden hun ruitersbal, zonder paarden waarschijnlijk.

Terwijl de vaders buiten bezig zijn met de laatste hand te leggen aan de opbouw van de kar navaiswagens die de volgende dag in de optocht zullen rijden, dansen de moeders en kinderen op het kinderkarna val.

Een drukke tijd in Meerle voor geburenfeesten, teerfeesten en gouden bruiloften. 11 Het gebuurte Kerkstraat, Hazen weg, Dorp hield een gezellig samenzijn bij Jan Go vers. Traditie getrouw! E Op 8 februari was het

dan de grote dag voor de bewoners van het gebuurte Strijbeekseweg. Het gouden paar

Adriaan Martens-Jeanne Goossens vierde hun gouden huwelijksfeest. De geburen hadden er alles aan gedaan om van deze viering iets moois te maken. Aan woning en kerk werden mooie versieringen aangebracht. Om half twee vertrok een mooie gelegenheidsstoet vanop de werf van Jan Jochems.

Een gelukkig Gouden paar: Jaan Martens en Jeanne Joossens uit Meerle.

I Nu vrijdag weten we ook weer wie in Wortel de beste kaarters zijn want de 5de en de laatste KWB-kaartavond zal dan plaatsvinden. De uitslag vindt u in onze volgende Maand. El Net voor Pasen zij wij er weer

met iets meer nieuws en een korf paaseieren.• Ruiters voorop! Uitbeeldingen van het verliefde paar, huwelijk, doop, zilveren bruiloft, dansgroep, tuinman, werkvrouw, brouwerij, kippeplukker en de papegaai is zoek, waren voor het groot aantal toeschouwers werkelijk het aanzien waard. De harmonie, gevolgd door maagdekens, familie en dan in een mooie witte Mercedes het gouden echtpaar en daarachter nog vele geburen die de stoet afsloten. Ondanks de bijtende koude was er de nodige sfeer. Daar zorgden de geburen wel voor. In de kerk werd een eenvoudige eucharistieviering opgedragen en er waren toch wel ontroerende momenten te noteren vooral als de kleinkinderen bloemen aanboden zowel aan de grootouders als aan O.L. Vrouw van Meerle. Dan werd het gouden paar met de familieJen op het gemeentehuis van Meerle ontvangen door schepen Pauwels die burgemeester Van Aperen verontschuldigde voor tijn afwezigheid. Namens het stadsbestuur v,erd een tinnen schaal en bloemstuk overhandigd. Schoonzoon Jos sprak een dankwoord uit namens dc familie. Er werd een borreltje gedronken. Namens de geburen stuurde Cyriel Verboven gelukwensen aan jubilarissen, kinderen en familie en ook het stadsbestuur betrok hij in het dankwoord voor de mooie attentie. Dan trok de stoet naar het feestlokaal waar de geburen hun geschenk (een mooie ronde tafel met bijpassende stoelen en de mooie gouden korf, overhandigde). Een tractatie werd aangeboden aan geburen en harmonie en tevens werd het gebuurte uitgenodigd op vrijdag 14 februari aanwezig te zijn op een koffietafel aangeboden door de gevierden. Tot in de vroege uurtjes feestte de familie, maar ook de geburen lieten het niet aan hun hart komen en maakten er een feest van. Samengevat mogen we zeggen dat deze gouden bruiloft nog lang in het geheugen zal blijven van degenen die er dicht bij betrokken waren, en dat waren er velen!•


Alle karnevaismuizenesten uitgerookt, haarpijn en katers verdwenen, al volop vasten geblazen? Doe je dit laatste niet met hogere bedoelingen, je hart en bloedvaten, je lijn en vooral je geest zullen er wel bij varen. Ook de buswachtenden aan de Desmedtstraat zullen er wel bij varen. Gedaan met die vuile vieze moddertroep onder hun voeten. De man die zich achter dit initiatief geplaatst heeft, verdient gewoonweg een standbeeld en zijn naam mag voor mijn part gerust net gouden letters in het gulden boek van de stad Hoogstraten verneld worden. Hoe bestaat het na al die jaren slijk- en warertrappen?! Een monument van schoonheid is dit 'buskotje' nu ook weer niet; nadat baldadigaards het te Meerle al eens van vorm veranderden, heeft men het daar maar weggehaald, wat opgekalefaterd en tentoongesteld te Minderhout langs de rijksweg Breda-Lier. Een bezienswaardigheid meer voor de toeristen maar doge voeten zijn toch ook belangrijk! El Droge voeten heeft Jef

Oostvogels niet altijd gehad. Maria Koyen en hij vierden op 22 februari hun gouden bruiloft. Om allerlei redenen lees je hier-

h@@2

landse wind uit Castelré! Dit betekent niet veel goeds en daarbij dat.... de vriezenian weer in 't land is (of geweest is)! Met goedkopere stookolie is hij natuurlijk wel gemakkelijker buiten te houden maar..., weer niet te losbandig worden, mensen, want de rekening wordt vlugger gepresenteerd dan je zelf wel denkt. Draai daarom het thermostaatje niet te hoog. De houtstokers moeten daarbij ook niet te hoog van de toren blazen. Ga zuinig om met dit natuurprodukt want de stilaan stervende bossen kunnen ook niet eeuwig gedund worden! El Moet er geen

zout zijn!? Neen, merci, voor mij is het genoeg! Zou er een vrachtwagen zijn lading zout verloren hebben langs het traject Minderhout-Hoogstraten? De strooiploegen zijn wel bijzonder actief en enorm gul geweest voor onze wegen. Een pluimpje op de hoed van deze noeste werkers, alleszins, die reeds voor dag en dauw in de weer zijn om de wegen zo vlug mogelijk optimaal berijdbaar te maken zodat de gasolie-, gas-, benzineslikkers ongeremd kunnen verder razen.

W(,522) n

Februari is al weer meer dan halfweg. Wat gaat het toch snel. Eigenlijk mâg het wel wat vlugger gaan dan nu, als ter compensatie binnen enkele maanden de dagen maar wat langer zouden duren (een schietgebedje is hier op zijn plaats). 't Is nu, dicht bij de chauffage, dat de vakantie- en reisplannen gemaakt worden. Februari met zijn vallingen, zijn griepen, zijn stukgesprongen waterleidingen, zijn sneeuw- en ijspret. Met zijn onnozel karnaval ook, dat hier en daar nog tot in maart (Rijkevorsel) voortkwakkelt. Maar kom, 't is gelukkig als met een kopvalling, van onschadelijke en voorbijgaande aard, en zolang ze maar niet voor mijn voeten lopen ... Er zijn erger dingen, mensen die hun masker nooit meer afzetten bijvoorbeeld - 'hela gij daar op de derde rij, zoudt ge niet opletten of is 't weer niet interessant genoeg misschien??' Goed, confetti erover en met onze rode neus in de bijtende wind, kijken wat deze richting uitwaait. Dat moet maart zijn, kan niet anders, want er zitten kieviten in de lucht, ik ruik het. Drijfmest ook, want den akker moet stilaan opgewarmd worden; terrain préparé. De lente op papier, maar nog ver van hier. Lii Hier is wat u weten moet - mag: Op 28 februari en 1 maart spelen de leerlingen en leraars van het Klein-Seminarie toneel.' 'Romulus de Grote'. Zaterdag / maart verbroederen de fanfares uit de buurt op de veiling en dit op uitnodiging van 'den bond' (fanfare SintKatrien) Na de K. W.B. leert nu ook de K. V.L. V. haar leden naaien op mnaandagnamiddag en donderdagavond. José Fransen en echtgenoot Frans Snels zijn in de Sahara ooit op het spoor van de Toearegs gestuit en

12

over, ook over die droge of natte voeten, meer in ons maartnummer! 11 Droge Hol-

¶J®DÏ

komen daarover, met behulp van diaprojectie en op uitnodiging van het Davidsfonds, vertellen. Op dinsdag 4 maart in de VITO bij een knetterend haardvuur en een spinnende Poes. Vrijdag 7 maart houdt Sint C'ecilia een kaarrprijska,np. De achtste maar,' viert de Marckriver Jazzclub haar tiende verjaardag. Ze spelen zelfs wellicht ten dans maar waar weten wij niet. De negende maart wandelen de Markda/lers ten voeten uit en de elfde maart gaan cle mannen van de landelijke gilde hun eigen potje leren koken. Eerst de pollen wassen hé mannen. El Het

Davidsfonds stilt zijn culturele honger met een concert in Antwerpen. Woensdag 12 maart houdt de K.W.B. een bezinningsavond in zaal PAX, voor de geestelijke honger. En wie van dit alles niet hoeft kaas gegeten te hebben kan zijn ogen de kost geven op de zoveelste handels- en vakbeurs die vrijdag de veertiende in de veiling zijn deuren opent. Je kan er rustig de tijd voor nemen want ze blijft tien dagen - tot 24 maart - toegankelijk. Diezelfde middag nodigt de Hotelschool alle fijnproevers uit op een gastronomische avond in het teken van onze alom geprezen aardbei. Als de culinaire honger gestild is zorgt het Etherisch Strijkersensembie Parisiana voor de artistieke voeding. Ze vliegen er nogal tegenaan, en dat midden in de vasten: het Davidsfonds schuift zijn benen onder de rijke tafelen: voor hun hongerende leden - kontakthonger. En wie graag eet maar niet kan blijven stilzitten kan weerom in de Hotelschool - terecht voor het Diner-Dansant op 21 maart. Het houdt niet op. Alweer in de Hotelschool een - wat dacht je - gastronomisch diner met allerlei koncerten op 23 maart. Mijn portemonnee krijgt honger. Diezelfde dag viert de

Maar wat stralen die wegen dagen later nog maagdelijk wit. Toch een voorzichtig raadgevinkje! Wees ook met het zout een beetje zuinig a.u.b.! Een beetje vertraging voor de automobilisten, ze zijn toch altijd zo gehaast, kan immers toch ook geen kwaad. En dan nog maar gezwegen over de smachtende zuchten van de oude eiken met hun voeten in het fout. En snuifje zout, my dear? O.K.! El Wat zeg je? Het gekanker eventjes onderbreken? Goed zo! Ei Op zaterdag 8 maart is het weer

feest voor de oudervereniging en alle ouders die lid zijn worden verwacht in de zaal voor de algemene ledenvergadering en op zaterdag 15 en zondag 16 maart krijgen we reeds de 12de KWB-KAV-hobbytentoonstelling, die elk jaar toch iets nieuws te bieden heeft. De openingsuren: zaterdag van 16.30 u. tot 21 u.; zondag van 10.00 u tot 20 u. Meer info bij: KAV-voorzitster Leen Baeten, tel. 314.64.33; KWB-voorzitter Fons Müezen, tel. 314.55.60. Bij een kernlid uit je buurt! Gratis inkom! El Intussen behoort februari weeral tot het verleden en meldt de lentetnaand zich reeds aan. De sneeuwklokjes, anemonen, narcissen, krokussen en primula's steken hun kopje opgeruimd in de hoogte en kondigen voorzeker betere tijden aan! LII Zout, slijk.. allé, waarom nog ver-

der zaniken want de dagen lengen... alweer met 2 uur!• K.V.G.V. haar dertigste verjaardag in de PAX. En op 25 maart gaat het Davidsfonds naar het Ro-theater in de Warande te Turnhout. Trek in een beetje cultuur. En waar ik nu zin in heb: In een goeie zjat koffie annex toetje ... voor mijn luilekkere zondagse keuvelhonger. Slurp! tE Het goud van de maand gaat naar het echtpaar Jeuris-Stoffels uit de Vlamingenstraat 2. Gust en Jou wonen en boeren daar sinds 1960, daarvoor deden ze dat op de Nieuwbaan. Gust werd in het begin van de oorlog geboren (1914) in Hoogstraten. Naast het zware boeren werk is hij altijd een duivenliefhebber geweest zonder echter aan wedstrijden deel te nemen. Jou (of schrijf ik Zjou?) werd in 1913 in Meer aan de Zandberg geboren. Ze houdt van breien en turnt met de gepensioneerden. Ze leerden mekaar op Dreef-kermis kennen en zijn op 15februari 1935 gehuwd. Ze hebben 3 kleinkinderen en twee kinderen, Jos en Mit en die wonen met zijn allen op de boerderij. We wensen Gusr en Jou proficiat en nog vele gelukkige jaren.0

Giro en Iv ontvingen vis uur/dijk in hun boerderij aan de Vlamingenstraat. Samen iiie,' hen dronken we een borrel op

50 jaar wel en wee


@(:@do©p ®f Leven kan uw gezondheid schaden.L Februari was weer niet te houden. Het jaar 1986 neemt neer een vliegende vaart. Karnaval is pas voorbij en daar lonkt Pasen al. En wie komt daar ook /2et hoekje o,n? 't Is maart. Met buien en een staart. [1 Vastentijd wil ook zeggen 'broederlijk delen'. Al valt het niet mee om van mijn overvloed af te staan aan wie minder heeft. Dit jaar steunen we een project in Chili (ZuidAmerika, voor de mensen zonder atlas). Daar wil men de honingproduktie verhogen (of op gang brengen). Op die manier hoopt men de gezondheid van de Chileense kinderen te verbeteren en bestrijdt men er de toberculose, waaraan nog veel mensen lijden. 'Delen moet, delen doet je goed', heb ik hier ooit al eens gezegd. En daar hou ik het ook nu bij. H Sport in '(kort. Wat ik vorige maand half vragend stelde, kan ik nu kordaat bevesti gen: JA, er wordt nog gejogd. De echte koudbioedige doorzetters lopen nog elke week hun rondjes over Dreef en zijstraten. [11 De KAV-turnsters hebben het niet zo gemakkelijk om hun overtollige pondjes beter

te verdelen. Zo kwamen ze op een avond in hun turnlokaal aan, maar daar bleek de elektriciteit (tegenwoordig ook wel ELEKTRA genoemd, overgewaaid uit Holland, denkelijk.) afgesloten. Dat lokaal is onlangs immers verkocht. En omdat er ook geen verwarming meer was, hebben ze appels voor citroenen gekozen en zijn ze maar meteen naar het nieuwe zaaltje aan de lagere school verhuisd. De vloer is er nogal hard, zegt men, maar je ziet mekaar tenminste. En 'Zien zweten, doet zweten', zucht men wijselijk bij de KAV. [ Eind van de maannd is het al Pasen. E Op paaszaterdag komen de misdienaars (en -dienaressen) rond. Met een versierde kar (vroeger toch) trekt men van huis tot huis en verzamelt al wat maar waarde heeft: geld, appelsienen, eieren en ander paasgoed. (Hedentendage vooral geld, daarmee is een kinderhand immers snel - het snelst? - gevuld.) Dat wordt dan ondereen verdeeld en zo kan iedereen blijgemoed zijn pasen houden. LII Diezelfde dag gaan de KLJ-ers auto s wassen. 'Gemengd en met 'ater'staat er op hun aktiviteitenblad. Het klinkt raadselachtig, maar zal het vast niet zijn. Pasen valt vroeg 0

U®®T ftL1Ü In dc winter doen vele dieren een winterslaap. Misschien niet alleen dieren, waarschijnlijk ook heel wat mensen. Dat zou je toch denken als je het acuut gebrek aan activiteiten bekijkt dat de meeste Meerse verenigingen momenteel vertonen. Nu zijn februari en maart wel niet de meest geschikte maanden om van alles te organiseren, maar het is een feit dat het heilig vuur bij vele verenigingen op dit moment op een wel erg laag pitje staat. Misschien dat maart ervoor zorgt dat daar verandering in komt. Maart is immers lentemaand. Hopelijk zorgt dit steeds welkome seizoen voor de hoognodige kriebels die de Meerse mens ertoe zullen

®®

aanzetten om nog iets te gaan doen in de sociale zin van de betekenis.L1 Overlopen we toch even het dit keer wel erg beknopte lijstje met activiteiten. FC Meer is in maart van plan oma te blijven voetballen zoals ze dat al verschillende maanden doet. Dat is dus goed, waardoor er zeker een mooie ereplaats inzit. De KWB organiseert een poppekast voor de Meerse kinderen op zaterdag 1 maart in de parochiezaal. Op maandag 24 maart richt deze vereniging samen met de KA Veen bezinningsavond in. En in de loop van maart zou er ook een voorlichtingsavond over sociale problemen met het .4 CV op het programma staan. Meer weet ik er voorlopig ook niet over. VZW De Mussenakker blijft na haar denderende Bonte

maar hei zal weer snel kamp-tijd zijn. (Ook gemengd? En drinkt men er enkel water?) 13 Ik lijk het parochieblad wel, van keer. Al moet ik zeggen dat hier heel wat meer uitleg hijstaat. 111 Naar 't schijnt zou er bij ons nu ook een parochieraad of iets dergelijks in de maak zijn. De bedoeling zal waarschijnlijk zijn om de gelovigen dichter bij de parochiewerking te betrekken. Al is onze pastoor er niet zo van overtuigd dat zoiets nodig is. Zolang er paters zijn, kunnen ze het natuurlijk wel zonder leken aan. En met elk weekend enkele duizenden kerkgangers (van buiten de parochie vooral, wel te verstaan) lijkt alles nog op wieltjc'.s te lopen. Ja, ik denk dat zo 'mi paroc/zieraad hier een goede zaak zou zijn. Als de mensen voor hun mening durven (en tnogen) uitkomen, tenminste. fl Paasmaandag is onze vaste eerste kommuniedag. Al zullen we dit jaar niet veel moeten vieren. 7 jaar geleden was ons slechtste geboorten-jaar. ('In 't JAAR VAN HET KIND dan nog wel', hoorde ik vorig jaar nog een raadslid - smalend - zeggen op de gemeenteraad. Maar hij heeft natuurlijk ook geen tijd gehad om ons woongelegennheid te bezorgen.) En als er dan nog enkelen verhuizen en de anderen vieren hun eerste communie in andere parochies. Ja, dan moeten wij het hier op Dreef maar zonder kommuniefeest doen.LIl Volgende maand beter nieuws. Li Of geen nieuws. U Avond niet bij de pakken neerzitten. Op zaterdag 8 maart komen daar de lekkerbekken aan bod, want dan is er een spaghettiavond â la Romboulaise. Voor slechts 150 frank mag je dan zoveel spaghetti komen eten als je wil of kan. Alleen al de Romboulaisessaus schijnt de moeite van de verplaatsing waard te zijn. De toneelkring en de fanfare steken de laatste weken letterlijk de handen uit de mouwen. Zij zijn immers volop bezig met de inwendige restauratie van de Zaal voor Kunst en Volk. De werken schieten naar verluid erg goed op. EI Meer nieuws is er niet, tenminste voor zover ik dat weet. Daarom zou ik nogmaals een dringende oproep willen doen aan alle verenigingen van Meer om mij tijdig te willen verwittigen van komende activiteiten zodat ik er in deze rubriek melding van kan maken. Mijn adres is Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, Meer, mijn telofoonnummer is 315 86 80.E

OPRIT Ei PARKING

TUININRICHTING

in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSBLOKKEN

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - welfsels - zand - grind - cement - enz.

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

. Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 13


ElO - Meer - Hazeklonk Europees centrum wegvrachtvervoer De grenspost op de ElO te Meer tussen Antwerpen en Rotterdam is de 'poort van Europa' geworden. Waar amper vijf jaar geleden nog de boer met zijn ploeg diepe voren door het land trok en er verder weinig te bespeuren viel dan wat grazende koeien, trekken nu de zwaarbeladen tien-, twintig- en nog-meertonners hun sporen. Dagelijks denderen zo'n 12.000 vrachtwagens en nog eens tienduizenden personenauto's deze BelgischNederlandse grenspost voorbij.

tiegroepen, brengt zwartboek ui. Protestactie en blokkades hij S,. -Job-in- 'i-Goor. - Juni 1980: Hoorzitting van de inlerdepartemen wIe Beneluxraad te Oosimnalle over deze problemen. - Januari 1981: De betrokken Belgische en Nederlandse ministers spreken zich uit voor de lokatie Meer-Hazeldonk. Dit is overigens niet de voorkeursoplossing van de BelgischNederlandse werkgroep en ook niet van de (Nederlandse) Brabantse Werkgroep en de G. 0. M. -A ni werpen.

Ii

Openingen Op 3 december 1982 werd aan Belgische zijde van de grens te Meer officieel de nieuwe douane- en expeditiegebouwen geopend. Op dinsdag 28 januari 1986 - ruim drie jaar later - werd door de Nederlandse Minister van Financiën, Onno Ruding, het nieuwe expeditiecentruni aan de Nederlandse kant van de grens te Hazeldonk geopend. 0. Ruding noemde Nederland en ook de Benelux de grote voorlopers op het gebied van vereenvoudiging van de douanefaciliteiten aan de Europese grenzen, maar hij liet er geen twijfel over bestaan dat de andere lidstaten wat langzamer denken. Maandag 3 februari ging er een proefperiode met een zogenaamd 'enig dokument' aan de grens van start, maar dat de Europese Gemeenschap v'6r 1992 alle grenzen voor het goederenvervoer geslecht zou hebben, was ook voor Minister Ruding een vraag. Met al die mogelijke ontwikkelingen in het vooruitzicht acht hij toch de behoefte aan dit soort, zeer strategisch gelegen expeditiecentra, in de toekomst groot. We streven ernaar om Nederland hét distributieland van Europa te maken, zoal Nederland dat al niet is, en in dat opzicht biedt Hazeiclonk een uitgelezen, uitgebreide mogelijkheid om goederen vrij op te slaan.

-18 mei 1981: Het besluit valt. België en Nederland besluiten tot de bouw van een volledig bevoegd douanekantoor aan de E-lO. - December 1982: Opening van cle Belgische douane- en expediiiegehou wen te Meer. - Augustus 1983: Oprichting van de Belgische transportzone, het startsein voor de ontwikkeling van een grote industriezone met entrepôt, opslag, overslag, groupage, garage, horeca en aan verwante bedrijven. - November 1984: Declaranten en douanen betrekken op Nederlandse zijde hun nieti we gebou wen (kantoren). - Januari 1986: Opening van het Nederlandse expeditiecentru,n te Hazeldonk.

.T1

I 1•

Het heeft dus wat voeten in de aarde gehad voor dit grenscomplex aan beide zijden kon verrijzen. Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana en koning Boudewijn de nieuwe E-10. Het E-wegenstelsel kende toen al een lange voorgeschiedenis. De bewindslieden van 1970 waren nog optimistisch over de Europese eenwording en

ri de ElO-grenspost

te

Geschiedenis Gedeputeerde J. de Geus van de provincie Noord-Brabant sprak over de opheffing van grensbarrières. Hij ging in zijn overzicht van de geschiedenis nog even in op de eenwordingsgedachten binnen Europa en hoe men in 1970 nov steeds dacht dat binnen de Benelux de grenzen zouden worden opgeheven. Veertien jaar na de openstelling van de Eb, een der belangrijkste noord-zuid-verbindingen van Europa, is er eindelijk aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens een volwaardige goederenafhandeling voor het internationale wegtransport over de EI 0.

Enkele data: - April 1974: De gemeenteraden van Zundert, Rijsbergen en de gemeente Loenhout nemen moties aan, waarin de wenselijkheid van verplaatsing van het grensgebeuren (aan de Bredabaan) naar de E-lO wordt uitgesproken. - Juli 1974: De rcicidgevende interparleinentaire Beneluxraad beveelt dringend een onderzoek naar een oplossing voor het probleem Wuust wezel- Wernhout aan. - December 1975. Een rapport; Het belang van de economische activiteiten rond de

14

UNTY(PP 1.

L1)inyluy 21' /(II?I/(Iii •uu! lu/ du \chu zeldoi,k aan (le L'. 10-grens geopend.

WTflEZICHT WRAg4NTRRffl EN BOS ÎJEVENTEB

.

Iu,u/L'

grenspo.st Wuust wezel- Wernhout. - Juni 1979: Actiegroepen uit Zunclert, Rijbergen, Essen, Wuust wezel, Kalmnthout en Brassch aal demonstreren op de St. -Jobsesteen weg. - September 1979: De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen krijgt opdracht voor studie van het grensoverschrij dend verkeer te Wuust wezel en Eisen. - No vemnber 1979: Belgisch-Nederlandse ambtelijke werkgroep voor de problematiek rond de grensovergang aan de E-10 en te Wuust wezel- Wernhout wordt ingesteld. - Januari 1980: Stichting Vrachtverkeer via de E-10, een bundeling van verschillende ac-

\/ufyc/ /1/u////1 lui

wensten geen douanekantoren voor de af handeling van het vrachtverkeer langs de nieuwe E-wegen. Daarmee ontstond een probleem dat pas nu een oplossing kreeg. Die kwam niet in de vorm van de afschaffing van douanehandelingen binnen de Benelux, maar in toch maar vestiging van douanefaciliteiten aan de E-10 voor het vrachtverkeer.

Problemen De verhuizing van de douanepost van Wuustwezel-Wernhout naar Meer-Hazeldonk heeft zo zijn perikelen met zich meegebracht, waarin we Nederland op z'n smalst


in terugvinden. De discussies in Nederland rond de verbindingsweg Hazeldonk-Zundert en het leggen van ongeveer 200 meter verbindingskabel tussen de bedrijven aan Belgische en Neder landse zijde van de grens stuit op allerlei ainhtcliL \\ riiicIcn. 1-Id 5 oiiheuinpc-

ligt in de gemeente Zundert maar Hazeldonk in de gemeente Rijsbergen. Voor Rijsbergen hoefde die verbindingsweg niet meer en zij kozen voor de realisering van een ruim bedrijventerrein. Hiermee was 'de weg' van de baan maar ondertussen was er flink wat tijd 1

schier ondoordringbare muur gebleken. De kantoren van een bedrijf, op zo'n 200 meter van elkaar gelegen, moeten internationaal met elkaar communiceren. Een computer voor beide kantoren van hetzelfde bedrijf aan weerszijden van de grens kon niet. Aan beide zijden moeten de kantoren met aparte geheugens werken. De gegevens moeten per koerier de grens over en ook aan de andere zijde weer in de computer ingevoerd wor den. En dat allemaal omdat de bedrijven die afstand van 200 meter niet met een communicatiekabel mogen overbruggen. Allerlei instanties van België en Nederland bemoeiden zich ermee, maar een kabel kwam er tot op heden nog niet. Burgemeester De Jaeger hoopt op korte termijn een bres in deze grens te slaan.

WerkgeLegenheid

Op de voorgrond het illustere gezelschap bijeen: 1 u'eede i'an links burgemeester Nico cle Jaeger van Rijshergen, naast hein minister Onno Ruding van Financiën en daarnaast gedeputeerde Jan de Geus van Noord-Brubant.

lijk dat verschillende Nederlandse overheden op dit terrein elkaar in de haren vliegen, zegt burgemeester Nico de Jaeger van Rijsbergen. Toen op 18 mei 1981 de beslissing viel ging men in België onmiddellijk aan het werk en kon men reeds in 1982 in Meer het douanecomplex openen en in 1983 het bedrijventerrein, In Nederland liepen de lijnen anders. Aanvankelijk dacht men alleen aan een bedrijventerrein en expeditiecentrum voor de Zundertse bedrijven van de grenspost Wernhout ofwel een verbindingsweg tussen Zundert en Hazeldonk zodat de bedrijven konden blijven waar ze waren. Het duurde meer dan een jaar vooraleer de gemeenteraad van Zundert kon beslissen welke variant van verbindingsweg hun voorkeur kreeg. Wernhout

Het tweede probleem dat reeds veel kostte en nog niet opgelost is, is de aanleg van een communicatiekabel tussen de Belgische en Nederlandse bedrijvenzones. Die communicatieverbinding komt er en (eindelijk) wel op redelijk korte termijn, stelde de Burgemeester van Rijsbergen. Voor de ondernemers een pak van het hart, al komt die verbinding wel wat laat. We hebben in deze wereld verbindingen van het ene eind van de wereld naar het andere, signalen zenden we met gemak naar een planeet en we vangen de weerkaatsing weer op, maar om twee computers over een afstand van een paar honderd meter met elkaar te verbinden, lijkt tot de onmogelijkheden te behoren. Het grote probleem blijkt namelijk de erens te zijn. Deze denkbeeldige stippellijn is een

Bij de openingen aan Belgische zijde in 1982 en 1983 sprak men ook over geweldige mogelijkheden voor de eigen streek, o.a. op het vlak van de werkgelegenheid. Iedereen moest bijna blij zijn om het verdwijnen van deze landbouwgronden want dan kon men werkgelegenheid scheppen voor 1.000 of 1.500 mensen. Wij weten niet precie.s hoeveel mensen er nu, ongeveer drie jaar later, werk hebben gevonden. Maar ook Hazeldonk biedt gigantische mogelijkheden vertelden de verantwoordelijken. Aan deze 'poort san Europa' werken aan Nederlandse zijde reeds 500 mensen en op relatief korte termijn verwacht men dat er nog even zoveel mensen werk zullen s'inden. Laten we hopen dat deze grenspost aan de E-10 een grote poort voor werkzoekenden uit de streek wordt. De andere industriezones, ambachtelijke zones en grote investeringen - zoals van Distrigas op de Heibaart in Loenhout - hebben het werkloosheidsprobleem van de streek niet veel dichter bij een oplossing gebracht.•

DF-nieuws In het spoor van de Touaregs

Gedurende eeuwen dreven de blauwe mannen, de Touaregs, hun handelskaravanen door de woestijn. Ze overleefden omdat ze de Sahara kenden, omdat ze zich aanpasten, omdat ze werden geholpen door 'het schip van de woestijn', de kameel, omdat ze de woestijn respecteerden.

Toch werden ze verdrongen door de vrachtwagen, door andere heersers, door de westerling, door de motoren van de mannen van Paris-Dakar. Kan dat zomaar ongestraft? We kunnen het niet meer vragen aan Thierry Sahine. Frans Snels en Josée Fransen trokken op de rug van de kameel met de Touaregs mee. Gedurende 12 dagen sliepen ze in de open lucht, ze rilden 's nachts in hun slaapzak,

werden 's middags verdoofd door de hitte, dronken het brakke water, kortom ervaarden een stukje Sahara. Ze willen daarover spreken op dinsdag 4 maart om 20.00 uur in het eonîerentiezaaltje van de V.l.T.O., Gravin Elisabethlaan, in Hoogstraten. Een reeks dia's zal dit alles meer visueel maken. De toegangsprijs bedraagt slechts 50 fr. (drankje inbegrepen).•

Vroegtijdige kankeropsporing Begin maart start er in onze gemeente een campagne voor het opsporen van borstkanker en baarmoederhalskanker. Deze kankers zijn goed te genezen als ze tijdig ontdekt worden. Dit ontdekken mag niet aan het toeval overgelaten worden. Daarom is het nodig dat elke vrouw zich hiervoor regelmatig laat onderzoeken ook al zijn er geen klachten. Elke vrousv van 30 tot 70 jaar krijgt in de loop van de maand maart een brief waarin ze uitgenodigd wordt voor een onderzoek bij een geneesheer naar keuze.

De vrouwen van 40 tot 70 jaar kunnen ook inschrijven om een radiografische opname van de horstklier te laten maken. Deze onderzoeken zullen in onze gemeente door gaan. We hopen dat van dit aanbod ruim gebruik zal gemaakt worden. Voor meer inlichtingen kan u terecht op de voorlichtingsavonden die ingericht worden in samenwerking met de plaatselijke verenigingen. De data van de voorlichtingsavonden zijn als volgt vastgesteld: (telkens vanaf 20 u.) Parochiezaal Meerle dinsdag 18 maart

Pax Hoogstraten woensdag 19 maart Parochiezaal Meer dinsdag 25 maart Parochiezaal Minderhout woensdag 26 maart Parochiezaal Wortel woensdag 2 april Parochiezaal Meersel-Dreef donderdag 3 april Alle vrouwen van de gemeente zijn hierop van harte uitgenodigd. Is het niet mogelijk de voorlichtingsavond te volgen in uw eigen deelgemeente, aarzel dan niet aan te sluiten in een andere deelgemeente. Voorkomen is beter dan genezen!!!•

91


Bloemsierm k

I(ari"s coiffure

.0

V-10 cm

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

t4.ETERg autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 16


Cultuur & Culinaria (1982-1986) Hotelschool, Hoogstraten De schoolprojekten 'cultuur & culinana' worden door A. Lauryssen, direkteur van de hotelschool Spijker, omschreven als een reeks eigentijdse programma's waarbij gezocht wordt naar originele kombinaties tussen voordracht, beeldende kunst, muziek, gastronomie en nog zoveel meer uitingen van cultuur. Het zijn telkens slot- en hoogtepunten van projekten waarbij de gastronomie in het middelpunt staat van een (audiovisueel) artistiek kader. Dit schooljaar konden wij voor de vierde maal kennismaken mei zo een jaarcyclus. Vier jaar is natuurlijk geen jubileum. Toch willen wij voor dit initiatief wat extra aandacht vragen omdat dit jaar een uitzonderlijk hoog niveau werd bereikt door de leerlingen en hun leerkrachten. De reeks 1985-'86 begon met een Japanse week in oktober en zal eindigen met een gastronomisch weekeinde in maart. Elk deelprojekt van cultuur & culinaria bestaat uit een week werken en studeren door groepen leerlingen en eindigt met een avond voor het publiek. Tijdens die week bezoeken de leerlingen allerlei instellingen en bedrijven die betrekking hebben op het onderwerp, oefenen zich in de nodige vaardigheden en bestuderen dat deel van het vak zonder hier-

bij de cultuur-historische achtergrond en evoluties te vergeten. Tussen de Japanse avond van II oktober en cle plechtige inwijding van de keramiek van Louis Fransen op 19 oktober hebbende leerlingen ook kunnen kennismaken met Japanse muziek, dans, kalligrafie, papierknippen, bloemschikken, boetseren en poëzie. De kennismaking met de jacht en het wild eindigde op 22 november met een echt wildfestijn. De muzikale omlijsting werd schitterend verzorgd met 'Tango al sur' door Dirk Van Esbroeck, Juan Masondo en Alfredo Marcucci. 1986 is in België het 'Jaar van het bier'. Op 24 januari presenteerde de hotelschool tot slot van haar bierprojekt een bieravond met allerlei gerechten waar Belgische kwaliteitsbieren in verwerkt waren. De populaire en volkse muziekgroep 'Floeren Aap' uit Rijkevorsel zorgde voor een gezellige en ontspannen sfeer. De projektweek over 'vis en visserij' eindigde op 21 februari met een heus visbanket van zee- en riviervis in allerlei vormen en kleuren. Het Retro-ensemble van Paul Welter bracht romantische Weense en Zigeunermuziek tijdens deze geslaagde avond. Maar de apotheose van dit seizoen zijn de culinaire hoogdagen van de maand maart. Het begint met de 19de Gastronomische Avond op vrijdag 14 maart die helemaal in

het teken van de aardbei staat en waaraan de Veiling der Kempen, de V.V.V. en de Ghesellen van de Aardbei hun medewerking verlenen. Het Etherisch Strijkersensemble Pansiana zorgt die avond voor de muzikale animat ie. Het gastronomisch weekeinde begint op vrijdag 21 maart met een diner-dansant: een prachtig menu en muziek van dj. Jan Martens; zaterdag 22 maart een gastronomisch diner niet fijne wijn en rustige muziek en zondag 23 niaart een Iunchbuîîet. Dit is een duidelijk nieuvv initiatief van de hotelschool. Men opent met een aperitief concert om II uur, daarna een gevarieerd buffet met een grote variatie van warme en koucle gerechten en sluiting om 15 uur met een koffieconcert. De concerten worden verzorgd door het befaamde Hermes Trio. De voorbije aktiviteiten hebben aangetoond dat deze werkwijze van de cultuur & culinaria-reeks door het publiek geapprecieerd worden. Alle avonden waren reeds op enkele dagen volgeboekt. Voor de leerlingen zijn het ideale gelegenheden om hun praktijk in een beroepssituatie waar te maken en de projektweken scheppen unieke kansen voor samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Wie graag meer inlichtingen bekonit belt even tijdens de schooluren (via tel.nr.: 03/3 14. 54.Ol)U

Toneel in het Seminarie goed stuk met enige pit én waar af en toe al eens een snuif humor aan werd toevoegd. De regie was in handen van leraar Dirk Van Dosselaer, terwijl op de scene plaatselijke toneelcoriteeë ii als Fons Van Dijck, Karel Hendrickx, Mieke Vervloet en nog zoveel meer het vuur uit de sloffen zullen lopen. EJ kan liet vanavond 28 februari om 20 uur in de Feestzaal van het Klein Seminarie nog meemaken in levende lijve, zoals dat heet, voor de prijs van 200 fr. Ook morgen 1 maart kan dat overigens - zelfde uur en plaats. Tijdens de pauze en zo kan ter plekke ook de eerste dorst worden gelest. 't Is maar een weet, nietwaar!l

voor de rappen onder u Hewel, voor de rapsten onder u er toch nog even aan herinneren dat op de eigenste avond dat uw Maand in de bus wordt gedropt, in het Klein Seminarie toneel wordt gespeeld. En nog wel 'Romulus de Grote' van de Zwitserse hand van ene Friedrich Dürrenmatt, dat naar aloude Seminarietraditie op de planken wordt gebracht door leerlingen en leraars (of essen) samen. Dit avondvullende stuk in vier bedrijven verhaalt de laatste dagen die keizer Romulus slijt in zijn Ronieinse Imperium, terwijl de Germaanse vorst Odoaker al aan zijn voordeur hangt te bellen. Ondertussen houdt de keizer zich zinvol bezig met zijn kippen, zijn vrouw Julia en dochter Rea - die (op de kip-

pen na) hem uiteindelijk zullen verlaten... Geen makkelijk stuk, nee, maar wel een

(*En de slim,nen - maar dal hoefde er natuurlijk niet aan toegevoegd te mm'orden voor de lezers van (ie 1-loo gstraa(se Maand, wel?)

Eretekens voor koorzangers Het zijner wel geen 7 (zoals die van Martens) maar toch 3 Van Delm-en die al vele jaren het Piuskoor met hun steninien 011dersteunen. De koorfederatie 1 -let Maclrigaal bedacht hen dan ook met een gouden medaille (Paul voor 35 jaar koorzang), een gouden ereteken (René voor 35 jaar koorzang en vele jaren bestuurslid), een zilveren ereteken (Jef voor 25 jaar koorzang) Yvonne Denis ontving de gouden medaille voor jaar begeleidster en dirigente van het rmalig jeugdkoor. Een gouden ereteken •t, er ook voor Marcel Laurijssen voor 35 koorzang; de avond van de viering was iii ziek en daarom staat hij dus niet op de u. Zijn vlouw Jenny nam de medaille n-c naar huis, spelde ze Marcel op de borst, :arna hij prompt genas. 17


VANUIT HET STADHUIS... Een derde voetbalveld op de Thijsakker? Het ziet er naar uit dat de Thijsakker momenteel in een definitief stadium gekomen is. Na 11 jaar van discussies, werd er maandag 17 februari in de gemeenteraad een princiepsbeslissing genomen tot aankoop van de betwiste gronden, waardoor de gemeente een tweede voetbalveld op de Thijsakker kan aanleggen, een derde veld Ier beschikking van HVV. Toch is het misschien beter op de feiten niet vooruit te lopen, want reeds meerdere malen werd een beslissing van een vroegere gemeenteraad later teruggeschroefd. Daar waar de CVP zich jarenlang heeft uitgesproken voor het behoud van deze gronden in de bouwzone geeft zij nu door drie voor-stemmen en vijf onthoudingen carte-blanche aan burgemeester Van Aperen deze gronden te kopen en om te vormen tot een derde voetbalterrein voor HVV. FB en raadslid Peerlinck stemden tegen.

bouwgronden langs de Burgemeester Brosensstraat. En juist deze gronden komen in aanmerking voor een derde voetbalveld. De eigenaar vraagt een verkavelingsvergunning aan. Op 22 feb. '84 wordt deze verkavelingsaanvraag gunstig geadviseerd door de gevolmachtigde ambtenaar van Stedebouw. Intussen zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen gepasseerd en komt de heer Van Aperen terug op de burgemeesterstoel. In de eerste raadszitting van het nieuwe bestuur wordt op 7januari1983 met meerderheid teDit plan kreeg evenwel nooit een ministriële Gans deze problematiek van voetbalvelden gen oppositie (CVP) de raadsbeslissing van op de Thijsakker kent reeds een lange voor- goedkeuring en heeft dus geen officiële 10 mei '82 gewijzigd en men keert terug tot historie. Twee belangrijke discussiepunten waarde. Op dit ontwerp-plan werden de de oorspronkelijke raadsbeslissing van 12 gronden A, B en C zoals zij op het hierbij af staan hier centraal: zijn de gronden waar juni 1975. Dit betekent: de bewuste gronden men nu het derde voetbalveld wil inplanten gedrukt plan zijn aangeduid, voorzien in een vallen terug in de groenzone. Er mag dus groenzone of bouwzone? en is het verant- groene zone. Deze gronden zouden voorbeniet op gebouwd worden. De verkavelingshouden blijven voor sport, recreatie en spel. woord voor een gemeente twee voetbalve!vergunning wordt door het college aan de Het voormalig gemeentebestuur voorzag den aan te leggen en tegen welke prijs? familie Oostvogels geweigerd. De eigenaars In het licht hiervan moet men de jarenlange hier vooral de uitbreiding voor HVV naar van C gaan in beroep bij de bestendige depueen tweede en derde voetbalveld. onderhandelingen, disussies en over-entatie en zij verkrijgen toelating tot verkaveweer-geschrijf zien tussen enerzijds de eige- Op het voorlopige gewestplan was heel de len op II oktober 1984. Dit werd bevestigd Thijsakker opgenomen in een gebied voor naars van de gronden, die in aanmerking kodoor een Ministrieel Besluit van de Vlaamse men voor het derde terrein, burgemeester woonuitbreiding. Het gemeentebestuur Gemeenschap op 24 oktober '85. In januari Van Aperen en schepen Jansen, beide lei- vroeg toen heel de Thijsakker op te nemen 1986 heeft het college beslist in beroep te als woongebied. Op 30 september 1977 werd dinggevende figuren in het bestuur en beheer het gewestplan van kracht. De Thijsakker gaan bij de Raad van State. van HVV, en andere raadsleden. Op 10 december 1984 loopt de coalitie Het begon allemaal in 1975 bij de verkave- werd aangeduid als volwaardig woongebied. KGB-FB op de klippen. Een maand later, 7 Op 10 mei 1982 past de gemeenteraad, met ling van de Thijsakker. De heer Van Aperen januari '85, plaatst de CVP de Thijsakker was toen eveneens burgemeester van een coalitie CVP-FB onder leiding van burterug op de agenda. CVP en FB vinden elgemeester Sprangers, het ontwerp BPA aan: Hoogstraten. Door de lOK werd er toen een kaar en de bewuste gronden vallen terug in De gronden A, B en C worden opgenomen ontwerp gemaakt voor een Bijzonder Plan de woonzone. De beslissing van 10 mei 1982 in de woonzone. van Aanleg. Dit werd door de gemeenteraad wordt terug bekrachtigd en een derde voetHierdoor verwierf de familie Oostvogels 6 goedgekeurd op 12 juni 1975. balveld lijkt nu wel definitief verzwonden. Op bestuurlijk vlak blijft de impasse in de gemeente aanslepen. Na één jaar zoekt de T hij sa kker CVP toenadering tot de KGB en krijgt zij een aantal tegemoetkomingen. Zo stemt zij de begroting van het college mee goed in ruil Tinnenpotstraat voor belastingvermindering. Op 17 februari '86 verschijnt de Thijsakker plots weer op de agenda van de gemeenteraad, dit maal op de geheime zitting, ondanks het protest van bd raadslid Koyen. Er wordt immers op zijn verzoek gestemd om deze zaak uit de geheime zitting naar de openbare zitting te brengen. De CVP onthoudt zich en FB staat al-----leen. De zaak wordt zonder publiek behandeld. Men gaat over tot het nemen van een bestaand voetbalvelcl princiepsbeslissing voor de aankoop van ontworpen plein de gronden van de familie Oostvogels voor B oeld 3e pleini jj de aanleg van een derde voetbalterrein op H de Thijsakker. Î Het resultaat van de stemming geeft: KGB en drie raadsleden van de CVP stemmen voor. Het zijn de heren Van Huffel, Snijders I3urgemeester l3rosensstraat en Verlinden. FB en raadslid Peerlinck stemmen tegen, de rest van de CVP onthoudt - - - in onteigening voor B-plein + groen zich. De groep FB verlaat hierna de raadszitting. Zij betreurt ten zeerste de aankoop van \\ bedoelde aankoop C-plein dit derde voetbalveld op rekening van de gegemeente eigendom meente; maar vooral ook de manier waarop er momenteel gehandeld wordt. Ii Van schepen VerhuIst vernamen wij konkreet hun standpunt. FB is voorstander om in elke deelgemeente Karel Boomstraat een voetbalveld aan te leggen op kosten van 18 -

--- -- -

IJI

-

1

is


de gemeente. Men is daar nu eenmaal mee begonnen. Zo was men dus indertijd ook akkoord om in Hoogstraten een tweede voetbalveld aan te kopen waaraan HVV inderdaad veel nood heeft. Het eerste veld van i-IVV is privé-terrein dat gehuurd wordt van de heer Xavier Brosens. Een derde socibaldveld op iie Thijsakker, en dus een tweede op kosten van de gemeente, vindt men onverantwoord. Men zou daarvoor een eerlijke prijs moeten betalen aan de eigenaar van die gronden en vermits die in de houwzone liggen mag men toch al gauw een 6 miljoen rekenen voor dit derde voetbalveld. Het bestaat immers

Liii

6 bouwgron-

den. De eigenaar heeft intussen reeds vanaf 1977 verhaalbelasling gestort aan de gemeente ongeveer 700.000 F. En dan dient men nog met de eigenlijke aanleg te beginnen. Voor het tweede terrein was er vroeger een eensluidend akkoord. Het gaat hier om het B-terrein en andere sportvelden voor een oppervlakte van 1 ha 66 a 31 ca gelegen tussen de Tinnenpotstraat en dc Burgemeester Brosensstraat. Volgens het schattingsverslag zal de aankoop van deze gronden 3,5 tot 3,9 miljoen kosten. Voor de aanleg van de sportvelden geeft het schattingsverslag ongeveer 2 miljoen. In hun persnota san 17 januari 1985 stelt de

CVP dat zij nooit tegen de aanleg van een bijkomend sportveld op de binnenliggende gronden san de Thijsakker is geweest, zelfs niet tegen een derde speelveld op de gronden van Oostvogels, maar dan wel met de nodige en consequente financiële regeling. Hoever deze financiële regeling nu zal gaan valt af te wachten. Het schattingsverslag opmaken zal een van de eerstvolgende werken van liet college zijn. Wij kijken in ieder geval int voor welke prijs er vandaag nog een voetbalveld zal gelegd worden. Misschien rekent men op een goed helastingsjaar. Een mooiere droom kan HVV zich dit jaar wellicht niet dromen: kampioenstitel, 50-jarig bestaan en twee nieusse lerreinen!U

Voor een abonnement op de DHM bel 03/314.41.26

OPENBARE VERKOPING VAN HOOILAND te Rijkevorsel AKKERLAND en CANADABOS te HOOGSTRATEN/WORTEL Notaris Jan MICHOEL te HOOGSTRATEN zal met winst van 1 0/o

premie openbaar verkopen: KOOP 1: hooiland te Rijkevorsel, ter streke 'de Papebemden', groot 76 a 80 ca. Palende: koop 2 A. Lambrechts-Verhoeven; Kerkfabriek Sint Jan Evangelist te Hoogstraten. KOOP 2: hooiland te Rijkevorsel, naast koop 1, groot 41 a 60 ca. Palende: koop 1 Horsten E. en consoorten en zelfde Kerkfabriek. KOOP 3:: hooiland met canadabomen te Hoogstraten/Wortel, ter streke 'De Blaeken', groot 74 a 75 ca. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. KOOP 4: akkerland te Hoogstraten/Wortel, vlakbij de Zandstraat, te streke Rooymans, groot 32 a 40 ca. Palende: Lodewijk Goris, Josephus Faes-Janssens; Frans Vermeiren-Laurijssen. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. Toewijzing op maandag 3 maart 1986 om 15.30 uur in café De Zwaan, Langenberg 7 te Hoogstraten/Wortel. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen. OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GUNSTIG GELEGEN WONING te HOOGSTRATEN VRIJHEID 211 OM TE BOUWEN TOT HANDELSPAND Notaris Jan MICHOEL te HOOGSTRATEN zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GUNSTIG GELEGEN WONING te HOOGSTRATEN, Vrijheid 211, groot 190 m 2 Ingedeeld als volgt: grote voorplaats, woonkamer, keuken, bergplaatsen; boven: 4 slaapkamers. Verder zolder en kelder. Eigendom is voorzien van waterleiding en distributie. Onmiddelijk beschikbaar na betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtiging: zaterdags van 10-12 uur. TOEWIJZING op maandag 3 maart 1986 om 17 uur in café De Wachtzaal, Van Aertselaerstraat 3 te Hoogstraten. INLICHTINGEN: te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

OPENBARE HOUTVERKOOP JJ IJMII

111111 111111 liii "U.LLL,J.LLU'

Het stadsbestuur en O.C.M.W. van Hoogstraten zullen op zaterdag 15maart1986 om 10.00 uur in café De Paardenkop, Meerdorp 19 te 2321 Hoogstraten, overgaan tot de

OPENBARE VERKOOP VAN 24 KOPEN DUNNINGSKAPPING 'DEN' gelegen in de gemeentebossen. De kopen zijn ter plaatse te bezichtigen op zaterdag 8 maart 1986 onder leiding van de ambtenaar van de dienst Groenbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Samenkomst op de parking van het Zwem- en recreatiegebied 'De Mosten', Hoogeind 94b, om 10.00 uur. De Sekretaris P. Vinck

De Burgemeester J. Van Aperen

.

Alfons SPRANGERS SPAARKAS WINTERTHUR VERZEKERINGEN

TE KOOP ONDER HOOGSTRATEN - Eigendom Vrijheid 121, breed circa 19 m., oppervlakte 721 m. v. - Bouwgronden aan de Peperstraat; half open bebouwing; verkavelingsvergunning: Best. Dep. 21.04.1983; geen bouwverplichting. Inlichtingen ten kantore.

ONGEVALLEN LEVEN

Meerlseweg 62 2321 HOOGSTRATEN Telefoon 031315 7173 19


e

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES

J0R1S Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

°

:.±.

Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

VAN AERTSELAARSTRAAT 7

JAN STOFFELS

HOOGSTRATEN

Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

20


Burgelijke Stand Januari 1986 Geboorten 2 januari: Joyce, dochter van Jacobus Wolt en Maria Lange, Heieinde 14, MDreef. 3 januari: Patricia, dochter van François Anthonissen en Marianne Wouters, Meerdorp 52, Meer. 4 januari: Marijke, dochter van Jan Van Aert en Karin Jansen, Strijbeekseweg 9, Meerle. 5 januari: Tessy, dochter van Josephus Van Loon en Annita Van Loock, Lindendreef 51, Hoogstraten. 6 januari: Ann en Leen, dochters van Josephus Van Dun en Maria Goetschalckx, Heimeulenstraat 33, Meerle. 8 januari: Dorien, dochter van Jozef Van Bavel en Godelieve Meeusen, Koestraat 3, Minderhout. 9januari: Wim, zoon van Luc Anthonis en Carina Jansen, Karel Boomstraat 9, Hoogstraten. 9 januari: Nick, zoon van Herman Van Boxel en Joanna Van Aert, Strijbeekseweg 12, Meerle. 11 januari: Karen, dochter van Joseph Rombouts en Maria Koyen, Dreefweg 11, Meer. 12 januari: Ann, dochter van Guido Dictus en Josephina Godrie, John Lijsenstraat 21, Meer.

14 januari: An, dochter van Frans Boeren en Maria Van Loon, Desmedtstraat 42, Minderhout. 15 januari: Els, dochter van Jozef Verschueren en Rita Van Bergen, Meerleseweg 108, Meer. 18 januari: zoon van Jan Goe(schalckx

en Catharina Geenen, Mgr. Eestermansstraat 10, Meerle. 19 januari: Hanne, dochter van Luc Meynen en Maria Bols, Lindendreef 48, Hoogstraten. 25 januari: Ann, dochter van Frans Adriaensen en Catharina Snoeys, Venneweg 7, Meer. 27januari: Niels, zoon van Jozef Geerts en Maria Smolders, Hal 2, Minderhout. 30 januari: Isabel, dochter van Jan Michielsen en Viviane Van Laeken, Leemstraat 2, Hoogstraten.

W Huwelijken 17 januari: Ludo Boogaerts , Kolonie 2, Wortel en Marie-Josée Hillen, Worteldorp 12, Wortel; nieuw adres: Kolonie 2, Wortel. 30 januari: Stefaan Verstraeten en Catharina Hofkens, Gelmeistraat 95, Hoogstraten. 31januari: Jan Braspenning, Poeleinde 39, Wortel en Hilda Jansen, Groot Eyssel 52, Meerle; nieuw adres: Poeleinde 39, Wortel. 31 januari: Paul Rombouts en Maria Gommers, Meerleseweg 31.

___ Overlijdens 22 december: Cornelis Blockx, 90 jaar, weduwnaar van Maria Strijbos, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 23 december: Jan Aerts, 2 jaar, Dreef 27, Meerle. 30 december: Frans Matthé, 55 jaar, echtgenoot van Maria Adams, Grote Plaats 17, Wortel. 1 januari: Jozef Timmermans, 72 jaar, echtgenoot van Van den Ouweland Anna, Eindsestraat 9, Meer. 2januari: Tidsgak Slager, 27 jaar, echtgenoot van Marie Maes, Desmedtstraat 9, Minderhout. 2 januari: Hendrik de Nijs, 60 jaar, echtgenoot van Martha Jansen, Gelmeistraat 51, Hoogstraten. 5 januari: Jozef Desmedt, 76 jaar, echtgenoot van Ludovica Sterkens, Heike 1, Minderhout. 13 januari: Martha Pinxteren, 75 jaar, weduwe van Van Bergen Alfons, Vrijheid 211, Hoogstraten. 13 januari: Adriana Bastiaansen, 80 jaar, weduwe van Jacobus Van Den Ouweland, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 15 januari: Maria Cox, 85 jaar, weduwe van Hendrik Michielsen, 1-leilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 20 januari: Cornelis Janssens, 71 jaar, weduwnaar van Amelia Schrijvers, Lod. de Konincklaan 409, Hoogstraten. 24 januari: Maria Aerts, 64 jaar, echtgenote van Leon Doms, Heilig Bloedlaan 242, Hoogstraten.

Wind, vuur en ongevallen De meesten onder ons zijn het allicht vergeten maar op het eind van januari moet het hier met geweld gewaaid hebben. Dat maken we op uit het verslag van de brandweer die in die dagen niet stilgezeten heeft. Op één avond moesten ze 7 bomen, waaronder heel dikke, afzagen en van de weg verwijderen, elektriciteitskabels en afgewaaide dakbedekkingen opruimen en een uitgewaaid raam dichtspijkeren. De volgende dag was de wind blijkbaar nog niet gaan liggen maar toen waren het de dakantennes die eraan moesten geloven. Vooral op de Vrijheid moet het lelijk gedaan hebben want daar werd op 4 plaatsen een scheefgewaaide antenne naar beneden gehaald. Ook de antenne van Radio Vrij had een flinke klap gekregen en die moest met groot materieel van het dak gehaald worden. Ook de pannen vlogen die dag van de daken want de brandweer moest op liefst 7 plaatsen in Hoogstraten de gaten op het dak gaan dichtleggen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, vloog in Minderhout aan de Desmedtstraat een opslagplaats in brand. Vijftig katten hadden

in dat pakhuis een thuis gevonden en die arme beestjes kwamen allemaal om vooraleer de brandweer ter plaatse was. Die had het vuur tamelijk vlug onder controle maar niet voor lang want de volgende dag was de brand weer opgelaaid door de wind en moest er nageblust worden. Enkele dagen later toen men alles ging opruimen, staken de vlammen opnieuw de kop op en moest de brandweer een derde maal gaan spuiten (de geesten van de dode katten?) Het staartje van januari bracht ook nog twee zware verkeersongevallen waar de brandweer tussenbeide moest komen. Op de E-10 afrit van Meer miste een auto de bocht en vloog over de gracht een weiland in. De twee gekwetste passagiers - mensen uit Rotterdam - werden uit hun auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Enkele dagen later gebeurde weer een ongeval op de E-10, nu aan het AC-tankstation. Het zwaar gekwetste slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd en de brandweer moest hulp bieden om de lekkende L.P.G.-tank dicht te maken.

De maand februari kondigde zich heel wat rustiger aan; enkele schouwbranden in Minderhout, Wortel en Meerle en het verwijderen van mazout, olie en glas op de weg. Op 9 februari was er alweer een ongeval aan de AC-Relais. Een auto reed in op een vrachtwagen en de brandweer moest hulp bieden om het zwaar gekwetste slachtoffer uit zijn auto te bevrijden. 0p 11 februari moest de brandweer een klus opknappen aan De Mosten. De watermeter in het chalet aan het zwembad was bevrozen en het leidingwater stroomde onder de deur op de weg. De brandweerlui draaiden de kranen dicht, leegden de put, strooiden zout op de spiegelgiadde weg en gingen toen gerust naar huis. Tot de volgende dag. Toen moesten ze in allerijl naar het lokaal van de Hondenclub aan de Heuvelstraat. Het gebouw waarvan de wanden in hout zijn, brandde als een fakkel maar de deur was op slot. Met persluchtdragers en onder bescherming van hoge druklansen kon de brandweer binnendringen en na een kwartiertje was de brand geblust.Gelukkig zaten er geen 50 honden in! 21


v.d. SLUIS Woninginrichting

Kapeistraat 6- Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours.

130nO

aljoen ciiin

Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

Al Di....j..

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 'S Maandags gesloten.

L WK/AJTORT -Y(ixT]

TEL. 69.90.02

KERKSTRAAT 15 - 2330 MERKSPLAS TELEFOON 014/63.35.56

STIHL'

•)

Hoger vermogen, gunstiger gewicht en daarbij een volautomatische kettingrem. Met deze kenmerken zetten zagen zoois de nieuwe STIHL 038 AV F8 nieuwe maatstaven: 2,95kw (4,0 PK) uit 61 crn 3 bi maar 8,3 kg (45 cm) spreken we voor zichzelf. Daarbij de kettingrem Quickstop, volautomatisch vertikaal en horizontaal in werking stellend, electronische ontsteking, antivibratiesysteern, 12 maanden garantie. Wie biedt meer?

,

038 AVFB/45 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

24 950,. (BTW. Irbegr.)

!W

5TIHL

13 % meer vermogen en volautomatisch kettingrem. Ziehier de belangrijkste kenmerken van de nieuwe super-kettingzagen van Stihi. Voorbeeld: 028 AVSWB, 51,5 cm 3 , 2,5 kW (3,4 PK), 6,8 kg (40 cm) Kettingrem quickstop, die volledig automatisch vertikaal en horizontaal aanslaat. Elektronische ontsteking, antivibrotiesysteem, dit bij beduidend weinig gewicht. 12 maanden garantie. Wie biedt meer?

028 AVS WB/ 40 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

STIHL® 19.950,(BTW. Inlegr.)

MACHINES VOOR DE HOF- BOS- EN TUINBOUW

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 22

Ook op zondag

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Een moeilijke was het dete keer, toegegeven. De meesten hebben slechts 'hutïcrd' gevonden, terwijl er eigenlijk 'iuuiienhuizcrd' in verstopt zat. Maar ....bij nader intien blijkt dat woord toch niet in Van l)ale te staan. Wel staat daar 'muizenvalk' in, wat zoveel betekent als 'huizerd', maar 'muizenhuizerd' zelf vinden we liet. (met dank aan Alt. ('hristiaensen) Dus mochten zij, die gewoon 'hui,crd' hadden gevonden, toch meedoen in de grote draaiende trommel, samen niet de duizenden (nou ja?!) andereti. En wie werd er toch wel door de onschuldige kinderhand bovengehaald? Hermans Schrijvers, Desmedtstraat 70 te Minderhout. Hij hult zich in 500 Fr. sportmateriaal van Framsport Merksplas. Maar wij hebben nog een tsseede gclukkige: Adrienne Vermonden, Loenhoutseweg 113 te Hoogstraten rekent binnenkort op de superkleine maar technisch wondere rekeninachine. Biep! Van Rozette Servaes kregen sve een stotterBrillende breiende braniezin met 'BR. ...':

broeder hrouwden braaïjes bres ierend bruisend bruin braainbrijhier .... (voor de bui-

zerd) soegt ze er schalks aan toe. Van Tresa Roovers Van Dun die jammer genoeg ook niets anders wint dan onze diepe waardering, ontvingen we dit H-verhaalt je: Hoogsiratens hoge heren hielden heden hun hondersle happening. handige huissroiiwen hielden hun hartige hapjes-show, Hotdogs, haringrolleljes, hazepepers; hel heerliksle hapje, hachée, haalde het hoogste honorarium. Het hoorngeschal hielp heel Hoogstraten hel hoogfeest herinneren. Hippe Harry hijgde hakkelend: 'Hoog het hart, hol hel hoofd, hik! Heerlijk helder Heineken. hik! 1-lip hip hip hoera!!

HALVE EEUW GELEDE Februari 1936

Terugkeer van Pater Damiaan Bij de gelegenheid van de overbrenging van Pater Damiaan naar België zullen te Antwerpen op 3 Mei groote plechtigheden plaats grijpen, waarvan het programma wordt voorbereid. Geheel de Belgische bevolking zal dan te Antsserpen samen stroomen ten einde den apostel der Melaatschen te begroeten bij zijne aankomst in het Vaderland. Het inrichtencl Komiteit heeft de technische regeling van al de speciale treinen en trams uitsluitend toevertrouo d aan Ultra Montes. Dit organisme zal zorgen voor talrijke speciale treinen uit alle streken van het land om de bevolking toe te laten aanwezig te zijn bij de aankomst.

Veel ongevallen deze maand maar gelukkig geen enkele ernstig. Nogal sal blikschade maar weinig 'perte totale'. Een strenge winter maar toch ook een veilige sinter, lijkt het ons. Geen sneeuw, ijs ol juist en misschien ook wel voorzichtige rijers (en dus slimme vrijers)

Prijzen?

Jawel hoor, voor niets gaat alleeti de zon op! De sportbon van 500 Fr van Framsport. Een kleine calculator (rekenmachine) en een boek. Aan het werk!

Aan het kruispunt Vrijheid - Gelmelstraat is liet altijd uitkijken gebla,cn, ook 's nachts. Dat veratcil nec nimmen uit Meerle en dat Knt1ll ii,ij ittit inaie schade aan

Hoe houden hemelsnaam Hoogsiralens Hoge heren hun hoofd helder, hoewel hun hypofyse hun hypertrofisch hypochonder hormonaal hypotekeert?!

Fijn zo, jongens en meisjes, maar nu moet er gewerkt oorden. Nieuwe Opgave

Zoals gewoonlijk moet u weer gaan Lijken enkele bladzijden terug, bij de adsertentie van }ramsport. Vermits sve in de letterspelletjes verdomd goed kuntien genoemd worden, spelen we nu eens een vereenvoudigde variante op 'het' schuit raam '. an dc lQ-qu tz. Ma. . zoekt hel of de l%ee langst mogelijke oorden liet de letters uit het raster. Let op. elke Iciter kan dus maar één keer gebruikt worden. \ ij hebben er alleszins een woord ingestopt met 10 (tien) letters. Maar misschien vindt ii er wel een langer, hoenoows!

(Bron: Gazet van Hoogstraten)

Ongevallen

's Middags op 26 januari reden twee auto's op elkaar aan de Voort in Meerle. In de ene wagen zat Ncel Van de (rieiidt fit Breda en die had geen sctiraniinctpc; iii de andere auto zat Hendrik Martens, Brug. Van Nuetenstraat It), Meerle en zijn auto werd flink gehavend. Op dezelfde dag 's avond werd de wagen van 1-lilde Bruurs, Vrijheid 115, aangereden door een onbekende in het Pcperstraatje. Een lichte bluts in de wagen van H i Ide. Nog steeds op dezelfde dag was er een botsirtg aan het kruispunt Loenhoutseweg Lod. de Konincklaan. De bestuurders waren Frans Kleeren, Loenhoutseweg 15 en Jozef Vermeiren, Hoogstraatsesteenweg 107 uit Rijkevorsel. Lichte blikschade was het gevolg. Tijdens de rtarniddag an 17 januari reed Roger Michiels, Karel Boomstraat 36, niet zijn wagen tegen de t'icts valt Kathleeti Sterkens, Salm-Salmstraat 7 ut Hoogstraten. Het ongeval gebeurde in de J. Van Cuyckstraat en beide voertuigen werden licht jes beschadigd. In de Beukendreef iii Wortel kwam cle o agen van (iust Adams, Achteraand 5, Mi nctei hout, onzaclit in aanraking niet de tractor vail Karel Sterkens, Polder 8 in Wortel. Hel ottgesat gebeurde op 6 februari en alleen cle auto werd lichtjes geschranid.

Ook opnierkelijk , en duidelij k door iemand van het 'vak', deze van J. Haseldonckx uit Meer:

Alle organisaties en vereenigingen worden dringend verzocht op 3 Mei naar Antwerpen te reizen om deel te nemen aan het grooisch onthaal dat aan Peter Damiaan zal worden voorbehouden. Het Belgisch schoolschip 'Mercator' is int ussen reeds te Panama aangekomen, om er het stoffelijk overschot aan boord te nemen van Pater Damiaan, dat zal aangevoerd worden door den Amerikaanschen kruiser 'Republic'. Amerikaansche soldaten zullen een eerwacht vormen.

de auto an Jos Jocliclils. Fleieindc 52 en aan de wageti van Marinus Dekkers, Burg. Glenissonstraat 24. De botsing gebeurde op 9 februari. Nog twee ongevallen op dezelfde dag. In de Minderhoutsestraat reed J05 Koven, Vrijheid 133 niet zijn auto tegen een hond. Zowel Jos als de hond bleven ongeschonden, de auto niet. Eti in de Van Aertselaerstraat reed J05 Van Opstal, Grote Plaats 27, Wortel niet zijn wagen tegen een verlichtingsplaal. De auto van Jos werd lichtjes geblust maar de paal kreeg een harde klap. In de Koestraat in Minderhout reed Juliana Bogaerts uit Brecht met haar auto tegen een fiets waarop W. Van Dun uit dc Hemelstraat 4, Minderhout reed. Iedereen (behalve de auto) kwam ongeschonden uit de strijd. (5 t'ehruari). Inmiddels is het half februari en de ongevallen worden wat zwaarder. In de vroege morgen van 15 februari reed Herman Martens, Terbeeksestraat 59 uit Meer met zijn auto tegen een oniheining aan de Terbeekseweg. Auto en omheining sverden zwaar gehavend maar Herman gelukkig niet. 's Avonds van dezelfde dag gebeurde een botsing met zware schade op de Thysakker. Daar reden de auto's van Koen Van Looken, Getmelstraat 25 en Leo Schumacher, Thysakker 12, op elkaar, K. Van Looken werd hierbij licht gen oud. Lichte schade was er op 16 februari aan cle auto van Robert Van Hooydonck uit l.oenhout. Eeti onbekende wagen schramde hem op de Vrijheid. Een nogal zware botsing gebeurde op de Voort op 17 februari. Gelukkig oerclen de twee bestuurders, Jaak Martens, .lolin Lsenst raat 43 uit Meer en Marleen Woestenborghs uit Beerse, niet gewond. H tuui wagens kregen net een zware klap.0 23


VRIJDAG 28 FEBRUARI - Toneel 'Romulus de Grote' van Friedrich Dürrenmatt, om 20.00 uur in het Seminarie te Hoogstralen. ZATERDAG 1 MAART - Verbroederingsfeest bij de Fanfare St.Catharina in de Veiling van Hoogstraten. - Toneel: 'Romulus de Grote' door Friedrich Dürrenmatt, gespeeld door leerlingen en Ieraars, om 20.00 uur in het Seminarie te Hoogstraten. - Poppenkast voor de kinderen, ingericht door K.W.B. in de parochiezaal van Meer.

MAANDAG 3 MAART - Ekonomie (n)iets voor mij in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Fax om 13.30 uur, in Hoogstraten. DINSDAG 4 MAART - In het spoor van de Touaregs door Frans Snels en Joée Fransen in het VI.TO . om 20.00 uur, in Hoogstraten. DONDERDAG 6 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Fax om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 7 MAART - Kaartprijskamp van St.-Cecilia in de eigen zaal vanaf 19.30 uur, in Hoogstraten. ZATERDAG 8 MAART - Viering 10 jaar Marekriver Jazzclub te Hoogstraten. - Algemene Ledenvergadering van het Oudercomité van Minderhout. - Spagetti-avond in de Mussenakker in Meer.

ZONDAG 9 MAART - De wandeigroep Markdal wandelt om 14.00 uur van het klooster door de Markvallei, in Meersel-Dreef. MAANDAG 10 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Fax om 13.30 uur, in Hoogstraten. - Ekonomie (n)iets voor mij in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. DINSDAG 11 MAART - Kookles voor mannen, georg. door de L.andelijke Gilde, in de zaal Fax om 19.00 uur, in Hoogstraten. - met het Davidsfonds naar een concert in Antwerpen. Vertrek aan de kerk om 19.15

Naar Turnhout Het Dakidfonds heeft ccii to eede toneelavond gepland op 25 maart om 20.15 u. in het Warandcscliou burg iii 1 ui uh Out: Het gekende Ro-t heater bi eiigt clan \ an de brug af gezien' van Arthur M iller oor het voetlicht. Een klassiek toneelstuk, geschreven in cle jaren 50. Een sterk stuk over hartstocht, liefde en jaloezie. Voor ieder die mee wil gaan, worden tijdig goede zitplaatsen soorbehouden in de Warandesehouwburg clie anaf maart weer toegankelijk is voor het publiek. Bestel tijdig uw kaarten per tel. 314.51 .32• 24

uur, in Hoogstraten. WOENSDAG 12 MAART - Bezinningsavond van de K.W.B. in de Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten. DONDERDAG 13 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Fax om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 14 MAART - Opening van de Handelsbeurs in de Veilinghallen, in Hoogstraten. - Gastronomische avond in het teken van de aarbei m.m.v. het Etherisch StrijkersensembIe Farisiana, in de Hotelschool van Hoogsiraten.

ZATERDAG 15 MAART - Handelsbeurs in de Veilinghallen van Hoogstraten. - Ledenfeest van het Davidsfonds in 'De Tram' om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Ruitersbal van de Paardenvrienden in Wortel. - Hobby-tentoonstelling van 16.30 uur tot

21.00 uur, ingericht door K.W.B.-K.A.V. in de parochiezaal van Minderhout. ZONDAG 16 MAART - Hobby-tentoonstelling van K. W. B.K.A.V., van 10.00 tot 20.00 uur in de parochiezaal van Minderhout. MAANDAG 17 MAART - Ekonomie (n)iets voor mij in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 13.30 uur, in Hoogsiraten. DINSDAG 18 MAART - Voorbereidingsavond over vroegtijdige kankeropsporing, om 20.00 uur in de parochiezaal van Meerk. WOENSDAG 19 MAART - Voorlichtingsavond over vroegtijdige kankeropsporing, om 20.00 uur in de Fax in Hoogstraten.

APOTHEKERS Van 28 februari tot 7 maart: AFOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. Tel. 315.73.75. Van 7 tot 14 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 14 tot 21 maart: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozcf-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCUEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Op zaterdag 15 maart: AFOTHEEK FAES, Meerdorp 81, Meer. Tel. 3 15.77.73. Van 21 tot 28 maart: APOTHEEK LUYTEN, Minclerhocitclorp 40, Minclerhout. Tel. 314.40.74.

DONDERDAG 20 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Fax om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 21 MAART - Nog steeds Handelsbeurs in Hoogstraten. - Diner-dansant met D.J. Jan Martens in de Hotelschool van Hoogstraten. ZATERDAG 22 MAART - Handelsbeurs in de veilinghallen, in Hoogstraten.

- Gastronomisch diner in de Hotelschool van Hoogstraten. ZONDAG 23 MAART - Aperitiefconcert met Iunchbuffet om 11.00 uur en koffieconcert om 15.00 uur (Hermes Trio) in de Hotelschool van Hoogstraten. - Wandeigroep Markdal wandelt van het Gemeenteplein naar de Vondelstede, vanaf 14.00 uur, in Meerle. - Viering 30-jarig bestaan van de Kath. Ver. voor Gehandicapten met Eucharistieviering (13.30 uur) en receptie (14.30 uur) in de Fax, in Hoogstraten. - Voetrally voor het hele gezin, ingericht door het Oudercomité. Start tussen 13.00 en 14.30 ucir aan de school van de Roeimans te Wortel. - Ekonomie (n)iets voor mij in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. - Bezinningsavond van K.W.B.-K.A.V. van Meer.

DINSDAG 25 MAART - Naar 'Van de brug af gezien' in Turnhout. Het DF vertrekt om 19.30 uur aan de kerk, in Hoogstraten.

- Voorlichtingsavond over vroegtijdige kankeropsporing, om 20.00 uur in de parochiezaal van Meer. WOENSDAG 26 MAART - Voorlichtingsavond over vroegtijdige kankeropsporing, om 20.00 uur in de parochiezaal van Minderhout.

HUISDOKTERS Zondag 2 maart: DR. BOEREN, Mgr.

Eesterniansstr. 315.82.21.

IS,

Zondag 9 maart:

Vrijheid 161, 314.45.55.

Meerle.

Tel.

DR. WILLEMSE, Hoogstraten. Tel.

Zondag 16 maart: DR. MOSTMANS,

Venhoefweg 314.66.02.

10,

Minderhout.

Tel.

Zondag 23 maart: DR. VLOEMANS,

Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.