februari 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR. FEBRUARI 1986 PRIJS: 40 FR. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Oud-Burgemeester Jozef Desmedt van Minderhout (1909-1986)

25 Bejaardenwoningen aan de Jaak Aertslaan

In memoriam Jef Desmedt Wim Lambrechts werd kaiapineri 'an BelgiĂŤ

10 Jaar Marck river Jazz Club Bekerregen voor de duivenkampioenen

13 Tindemans weer in '1 Spijker

1


P.s & k.k Wij vragen ons soms wel eens af of wat op deze en volgende bladzijden geschreven (gedrukt) wordt ook wel gelezen wordt. Want echt populaire klap staat er niet in, dat geven we toe. Als 'Marieke van den Aard' met ne netzak appelsienen in de sloot is gereden vindt u dat niet in De Hoogstraatse Maand. Zelfs de geschiedenis van 'het gemakscheel in de Noorderkempen' moet u in de 'OZO-populaire' Brug (Rijkevorsel) lezen. Op de volgende redaktievergadering zal schrijver dezes een voorstel doen om misschien eens een 'taboe' te doorbreken. Hetwelke, blijft voorlopig nog een groot probleem. Van het Klein Seminarie blijven we natuurlijk af, want daar verdienen sommigen onder ons hun brood of gaan onze kinderen naar school. En als het voltallige lerarenkorps van het Vito elke vakantie een week eerder inzet, dan zwijgen we natuurlijk, want ze zouden 'onzen Adelbert' wel eens kunnen buizen. Voor het Spijker mogen we dan al eens drukwerk uitvoeren, en overigens was Zuster Elisabeth zo vriendelijk een inerview (zie een van de volgende Maanden) toe te staan. Dus ... afblijven! Als we de Veiling of de Proeftuin een strobreed in de weg leggen verliezen we de helft van onze tuinbouwers-abonnees. Een prettig stukje over de 'melkquota' misschien: lachen met de boeren, ja! Ai, de middenstanders toch niet zeker! Zelfs al zou de voorzitter elke dag zijn vrachtwagen pal op het fietspad parkeren, dan nog zouden we daar geen 'zaak' van maken. Wij moeten tenslotte nog enkele adverteerders overhouden. De Kerk, het Geloof dan maar! Wat zoudt ge denken van de paus die een fritje gaat eten op de Vrijheid en er uiteraard eentje met 'Curie' vraagt. Sjah, jongen, dââr moest ge eens een cartoon over maken! Ach zo gecensureerd! Sex misschien. Stelletje viezeriken! Bedenk dat ook onze kinderen dit blad in handen krijgen. 'Vake, hebt gij dat geschreven van die blote madammen...?' Neen, een taboe zit er voorlopig misschien toch niet in. Laten we het voorlopig nog maar houden op: p.s & k.k

Wonen in de achtertuin van het rusthuis Achter het rusthuis in Hoogstraten staan 25 nieuwe bejaardenwoningen, een wijk op zich; ook wel eens het 'smurfendorp' genoemd omwille van de afmetingen van de huisjes. Voor buitenstaanders als wij, heeft het hele complex iets kunstmatigs: allemaal dezelfde mensen in allemaal dezelfde huizen. Het zal daar wel stil zijn, denk je dan, en saai misschien ook. En toch, blijkbaar wonen de mensen er graag. Toen de huisjes midden '85 amper afgewerkt waren, meldden de eerste bewoners zich al. Begin september waren al de huisjes bewoond en nu staan er alweer vijf mensen op de wachtlijst als toekomstige bewoners, Ze willen er dus welzijn, de oudere mensen, en wij werden nieuwsgierig en wilden zelf eens graag gaan kijken. Daartoe kregen we de gelegenheid op 15 januari toen de wijk plechtig werd ingehuldigd.

O.C.M.W.-voorzitter Arnold Van Aperen was kennelijk heel tevreden over de realisatie want hij kocht uit eigen zak een tinnen schotel voor elk van de leden van de vroegere en tegenwoordige O.C.M.W.-raad. Die werd hen dan plechtig overhandigd ter herinnering aan de oprichting van de bejaardenwoningen. De raadslieden leidden daarna de bezoekers rond in de nieuwe wijk. Het ziet er daar allemaal nog wat kaal en slijkerig uit maar binnen in de huizen is het fraai, Hoe piepklein ze er van buiten ook uitzien, binnen is er zeker voldoende ruimte voor de één of twee mensen die er wonen. In de woonkamer kijkt men tot op het (goed geïsoleerde) dak, een slim idee om een kleine Iiving toch groot te doen lijken. Comfort is er natuurlijk ook en een ingenieuze verluchting die wel gezond zal zijn maar waarvan sommige bewoners toch kloegen omdat ze er

'trek' van gewaar werden. Wat echter het meest bijzonder is aan de huisjes en wat door de bewoners ook erg gewaardeerd wordt, is de signalisatie. In de bad-, slaap- en woonkamer is er een soort 'baby-foon' aan de muur bevestigd waardoor de bewoners dag en nacht met het rusthuis in contact kunnen komen en onmiddellijk hulp vragen als het nodig is. Goedkoop zijn de huizen niet, meer dan anderhalf miljoen per stuk, maar de bouw werd flink door de staat betoelaagd zodat het O.C.M.W. maar een kleine helft uit eigen zak moest betalen. Die eigen zak was dan ook goed gevuld met geld uit de verkoop van gronden; in de jaren '83 en '84 verkocht het O.C.M.W. veel van haar gronden 'van den Armen' en kon zo de bouw bekostigen. De bewoners betalen een huurprijs die aangepast is aan hun inkomen en gemiddeld 4000 F per maand bedraagt. Dat brengt het O.C.M.W. zo'n dik miljoen per jaar op wat heel wat meer is dan de pachtvergoeding van de verkochte gronden. En de bewoners? Hoe voelen zij zich in de achtertuin van het rusthuis? Somtnigen van hen zijn al wat sukkelachtig en stellen het comfort in de huisjes en vooral de signalisalie zeer op prijs. Anderen die nog graag de benen strekken, hebben een stukje grond tot hun beschikking om er een hofje van te maken. En dan is er aan elk huis ook nog een terras om s zomers op te zitten en naar de duiven te kijken. Naar de duiven inderdaad, want aan de rand van de wijk heeft een bewoner een hoog en groot duivenhok gezet, een verademing tussen zoveel gelijkvormigheid. En waar dât kan, een duiven hok en misschien later ook een hondehok of een kippenhok, daar lijkt het ons goed om te wonen.

Maar wat onze huistekenaar hieronder heeft uitgewrocht, lijkt ons wel wat overdreven. Misschien heeft hij de film 'Cocoon' gezien waar bejaarden door buitenaardse tussenkomst weer jeugdig werden

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34,

2320 Hoogstraten H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

2

Taboes worden ook in deze 'Maand' niet doorbroken, misschien in de volgende? Die verschijnt op 26 februari en als u daarin iets te zeggen wil hebben, bezorg ons uw tekst vôör 16 februari. Dan komt die er keurig in.


mon in de moond Een man voor alle seizoenen Ik was te vermetel, na enig moment van aarzeling, in te gaan op de spontane vraag van de redactie om een 'in memoriam' te schrijven... De vele facetten van Jef zijn leven - zo intens dat het het bestaan van twee mensen kan vullen - de onbewogenheid van deze eik in de storm van oorlog, crisis of politiek, de invloed welke zijn wijsheid en gezag op de ontwikkeling van de Kempen hebben gehad, zijn de aandacht waard van een schrijver van een boek. Het zou een nuttige bijdrage leveren voor de studie van de ommezwaai van het Kempisch palet...

Hij kende iedereen en iedereen kende hem Met vele vrienden zijn we vandaag (11 januari) samengekomen in de kerk van Hoogstraten om samen te bidden en om U onze blijken van christelijk meevoelen te betuigen bij het afscheid van Uw echtgenoot en vader. Jef heeft een traditie voortgezet van zijn vader. Ik herinner me, dat toen ik nog een kind was, 'Mijnheer Desmedt' een begrip was in de Kempen, iemand waar men van heinde en verre naar toe kwam om raad te vragen. Het was met grote fierheid dat Jef over zijn vader vertelde. Jef heeft deze Desniedt-traditie voortgezet en een nieuwe glans gegeven. Nadenkend over het zo rijk gevulde leven van deze man, vind ik het moeilijk doenbaar alle functies te vernoemen die hij heeft verv uld.

Buiten zijn inzet als burgemeester, schepen of raadslid, zijn inzet voor het katholiek onderwijs ter plaatse en op diocesaan vlak, in het Verbond van de Christelijke Mutualiteiten, in de Christelijke Volkspartij, de Gilden en zoveel andere verenigingen die hem allen zeer duurbaar waren zal Jef Desmedt in het hart en de geest van zeer velen vooral blijven voortleven als de onbetwiste boerenleider van de Kempen. Als ik zeg 'boerenleider' dan bedoel ik: een man die voorging, een man die mensen samenbracht, een man die bruggen bouwde, iemand die openstond voor alle groepen en standen en opvattingen, iemand die zijn ver antwoordelijkheid nam, een man op wiens gegeven woord ge huizen kon bouwen, een man die kon luisteren, maar ook zakelijk beslissen.

Jozef Desmedt Het nieuws van zijn dood heeft me aangegrepen, het heeft velen beroerd. De weerklank in alle media heeft ons tevens doen opkijken: 'Stem van de boeren..., leider..., voorzitter..., stichter'. De media ontging het ook niet wat het volk bij de uitvaart heeft getoond. De begrafenis van Jef Desmedt: druk, eenvoudig, schoon... De St. Catharitiark van Hoogstraten was te klein oor het afscheid van een man van 't Heike, een uithoek van Minderhout... Voor dc boer, de 'burger' san Minderhout, de beheerder, de gezel uit vele verenigingen is gekomen: het dorp, de stad, dc Kempeti, liet land, liet buurland: alle rangen, alle statiden en ook jongeren. Een lange film is aan mijn geest voorbijgegaan, tijderts de halfuur lange offergang, tijdetis de viering waarin de vijf priesters een band van Jet met zijn volk svniboliseerden, eti de echte piët cit au alle aanwezigen. Ik heb het scenario van deze film over Jef's leven voor dit maandblad willen hervelirijven (niet alle flash backs, met goede en harde tonclen) en zoveel stond reeds als flarden op papier. Ik zou een beeld naar waarheid brengen van deze uitzonderlijke mens. Maar wanneer René Peeters - zijn emotie niet kunnend verbergen - het woord gesproken heeft, heb ik mijn eigen onmacht aartgevoeld. Na verschillende pogingen heb ik begrepen en besloten. Wat René, volksvertegetiwoordiger, tot Jef, tot de familie, tot allen zei, is zo waardevol, zo naar 'saarheid, zo bezield dat ik liet bijna iti zijn geheel, itt plaats van mijn geschrijsel, laat volgen. Mogen bij dit artikel, dat misschien vrij lang is en ntet anecdotisch, de foto's de goede en blijde dingen uit zijn rijk gevuld leven in herinnering brengen. (.1on Rigoiit.$)

lef Desinedt, toekomstige boeren/eide,', als twintigjarige jonge ,na,i.


Maar Jef was ook een boer in hart en ziel. Hij hield van Gods schepping en van de natuur, kon bewonderend en met deugd genieten van een schoon koebeest, van de gewassen op het veld, van paarden en van ieder pasgeboren veulen; hij kon plots blijven stilstaan voor een vogel die hij gehoord of gezien had. Het 'Heike' in Minderhout was dat stukje van Gods natuur waar hij altijd naar terugkeerde en het mooiste plekje van de wereld vond: zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn dieren en zijn velden. Zelden heb ik iemand ontmoet die zoveel mensen kende. Hij 'kende' ze: met wie ze getrouwd waren, wat er van de kinderen was geworden, de tegenslagen in het gezin en de stal, hij kende zelfs dikwijls hun telefoonnummer van buiten. Jef had zo zijn eigen levens- en maatschappijopvatting: hij hield niet van ingewikkelde constructies bij het ontleden van de problemen. Hij had meer vertrouwen in het gezond boerenverstand, in open en eerlijke discussies. Hij wist met zijn rijke levensvisie de harten te veroveren van mensen op alle ladders van de maatschappij. Hij had het vertrouwen van Eerste Ministers en van boeren, van bisschoppen en van arbeiders, van priesters en van leken. Overal en bij iedereen kwam hij eerlijk uit voor zijn opinie, hij verdedigde hardnekkig wat hij dacht juist te zijn, ook tegenover zijn beste vriend of zijn eigen broer, waar dan ook, in welke functies ook. Jef wist dat invloed uitoefenen belangrijk is, deze invloed winnen en gezag krijgen voor één grote ambitie: de mensen waarvoor hij verantwoordelijkheid droeg, eerlijk dienen en hen gelukkig maken. Ik heb zo het vermoeden dat administratie niet zijn lievelingsbezigheid was. Zelf heb ik hem nooit zien rondzeulen met zwaarwichtige dossiers en op die 20 jaar dat ik hem beter heb leren kennen, herinner ik mij niet dat ik van hem ooit zware theoretische nota's heb gekregen. Hij hield te veel van het leven, van de omgang met mensen, van het handelen, om veel tijd te kunnen of te willen besteden aan papier.

!jiiLya Sierkeirs t'n Jozej Desmedt met een van hun klein-kinderen.

Hij I'ihuoiï1e 101 de giiiiuiigde ieu/isiii, iIi zonder grote redevoeringen, maar met veel oreiiimmgineskracht ZT/jn standpunt verdedig(lt

Jef was ook een man die van het leven hield. Je kon hein niet ontmoeten zonder een spel kaarten op zak.

Hij stond nogal huiverig tegenover grote principiële verklaringen. Hij behoorde veeleer tot de gematigde realisten die, zonder grote redevoeringen maar met veel overtuigingskracht en doortastendheid, zijn standpunt verdedigde en ook het nodige enthousiasme opbracht om anderen te bezielen. Hij behoorde tot de verzoeners, die na alle sterke tegenstellingen eraan wist te herinneren dat er morgen opnieuw zou moeten samengewerkt worden. Wat anderen van hem zegden of schreven, ik kan niet zeggen dat hij er ongevoelig voor was, maar het heeft zijn uiterlijke kalmte nooit aangetast. Hij had veel begrip voor de onvolkomendheden van een evenmens, maar kleingeestigheïd, woordbreuk en laster kon hij niet verdragen. Jef hield eraan de mensen thuis te ontvangen: altijd stond er een borrel klaar en spek en eieren voor een huis vol mensen, het maakte voor hem niets uit. Voor meerderen was zijn thuis een rustpunt: boer, priester, bisschop, minister, de gewone man,... Jef hield van de goede dingen in het leven. Hij wist dat statuten en standregels een vereniging niet tot bloei brengen, maar de geest van warme vriendschap die er heerst. Met volle teugen kon hij genieten van de schone kanten van het leven. De handboog en kruisboog hebben in zijn huis en zijn leven altijd een ereplaats ingenomen. Maar ook daarbuiten, waar mensen samenkwamen om iets te vieren, was hij van de partij. Jef besefte dat feestvieren mensen samenbrengt en vriendenbanden smeedt die heel het leven meegaan. Jef Desmedt was geen show-man, maar iemand die onder de bedrijvigheid van zijn sociaal en maatschappelijk engagement, een doordringende invloed uitoefende op een ganse streek en er zijn stempel op heeft gedrukt. Hij was een goed man. Echt gelukkig kon men hem maken door over mensen goede dingen te komen vertellen. Dan begonnen zijn ogen te blinken en dan zag men zijn ontroering en dan sprak hij die schone woorden: 'Is dat nu niet ferm!...' Het moet voor de familie Desmedt - ook op een dag als vandaag - toch een trots en een troost zijn te weten dat vele dingen in de


Kempen er niet zouden geweest zijn, indien hij er niet de bezielende kracht van was geweest. Vele goede vrienden van Jef zijn vandaag bedroefd om het verlies van een goede vriend, het verlies van iemand waar ze naar opkeken en die ze bijzonder hoog waardeerden. Vriend Jef, iedereen sprak U aan met Uw voornaam. Zelden heb ik U 'Mijnheer Desmedt' horen noemen, maar wat was U een 'grote mijnheer' onder ons. Uw beeld zal in ons hart en in dat van velen bewaard blijven. René Peeters.•

Een oproep voor Jozef Tegenbos

Vernieuwd inlernaat geopend Op zaterdag 22 februari om 15 ii. oidt het

vernieuwde internaat van het Spijker officieel geopend, o.m. in aanwezigheid van minister Coens en vicaris-generaal Smits. 'In de eerste plaats om de ouders te tonen wat er gedurende de laatste vijf jaren allemaal verbouwd is,' aldus Zuster Elisabeth. 'Het gebouw is voor acht tiende klaar, en we willen het ook eens voor de buitenwereld open stellen. In de tweede plaats willen we zo alle mensen die er aan gewerkt hebben honoreren voor hun inzet. Ten derde willen we openlijk zeggen aan minister Coens dat we hem dankbaar zijn voor wat hij al gedaan heeft voor de internaten. En tenslotte willen we de ouders ook tonen waar hun dochters verblijven.' Het ligt in de bedoeling om in de toekomst vaker de deuren te openen voor de buitenwereld: bestaande ruimten kunnen worden gebruikt voor tentoonstellingen allerlei - ook met eigen werk van de leerlingen. In een van de volgende 'Maand' komt Zuster Liesbeth uitgebreid aan het woord over haar Spijker. Niet te missen!•

E.H. J. Tegenbos, leraar Klein Seminarie (1938-195 7).

Naar aanleiding van '150 Jaar Klein Seminarie' organiseerde de school een grote tentoonstelling met kunstwerken van oud-leerlingen en oud-leraars. De grote afwezige op deze tentoonstelling was E.H. J. Tegenbos. Hij was nochtans leraar aan het Klein Seminarie van 1938 tot 1957 en vele oud-leerlingen hebben bij hem leren tekenen en schilderen. Daarom wil men nu de figuur en het werk van Jozef Tegenbos eens extra belichten met een aparte tentoonstelling ter gelegenheid van het schoolfeest in de maand mei.

Langs deze weg doen de inrichters een oproep tot de lezers die foto's en/of werk van Tegenbos in hun bezit hebben of mensen kennen die schilderijen, etsen of tekeningen zouden kunnen ter beschikking stellen, dit te signaleren. Zij gelieven kontakt op te nemen met de heer Guido Landuyt, onderdirekteur Klein-Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten, tel. 03/314.50.06. De direktie en de werkgroep cultuur hopen op deze manier voldoende werk bijeen te brengen voor een passende hulde en zij danken U van harte voor de medewerking.•

Hoogstraten

T.V.-Mis Op zondag 2 februari om 10 uur wordt de hoogmis van Lichtmis uitgezonden vanuit de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten. De parochie werd hiertoe uitgenodigd iiiet liet uitdi ukkelijk velLuek ei ccii eenvoudige zondagse viering van te maken in tegenstelling met de vele jubilea die in deze uitzendingen worden opgevoerd. Bij de aanvang zal een korte lichtprocessie met kinderen de kijkers eraan herinneren dat het feest van Lichtmis wordt gevierd. Hierdoor valt de schuldbelijdenis weg. Vanaf het Gloria wordt het een gewone eucharistieviering. Bij de voorbereiding werd ernstig gewerkt om het gebeuren een stijlvol verloop te geven met een behoorlijke samenzang en enkele gekende gezangen. Daarnaast zal het koor twee liederen voor deze dag in een vierstemmige zetting uitvoeren. Een der speelgroepen van de jeugdmuziekschool verzorgt een instrumentaal nummer terwijl het orgel het geheel zal afronden. Dus, zondag 2 februari om 10 uur op B.R.T.-T.V. Automatische betalingen bij het Bestuur der Postchecks: domiciliering, doorlopende opdracht

Een K.W.B.-kerstfeest Zondag 29 december vierde KWBHoogstraten haar kerstfeest. Christel Vorsselmans en Erik Verschueren zorgden voor een prachtige muzikale omlijsting met hun accordeonspel. De proost Frans Wouters bereidde met de aanwezige kinderen een kerst-

gebeuren voor en voerde het onmiddellijk op. A. Beckx zorgde voor enkele fluitstunts en het zaalspel werd op poten gezet door Flor Laurijssen en Geert Swaenepoel en in goede banen geleid en naar voorgebracht door Juul Sterkens. De Lourdesreizen gingen naar: 1. Maria Laurijssen; 2. Rik Viskens; reserven: Martha Smouts, Carlo Wilmsen, José Boeckx, Karel Boeckx.•


Tricolore in Hoogstraten Wim Lambrechts dus. De naam was al eer der op de redactietafel gegooid, de afspraak was later op het seizoen er eens binnen te lopen voor een crosskeu vel. Maar dat bleek buiten de waard gerekend, want op 12 januari fietste Wim zich regelrecht de kampioenentrui juniors in. Een heuse tricolore, en wie uit Hoogstraten kan dergelijk kleinood zomaar uit de kast halen? Kortom niks meer te wachten, de velgen smeden terwijl ze nog heet zijn, en vandaar: DHM: Hoe zijn de voorbije seizoenen verlopen, Wim? Toch wel goed, dacht ik. In het eerste seizoen dat ik junior was, behaalde ik 5 overwinningen op de weg, en won ik 12 crossen. Toen ben ik ook meegegaan naar het wereldkampioenschap in München waar ik 17e eindigde. Na een rustperiode ben ik dan in mei weer beginnen rijden op de weg. Dan heb ik 13 koersen gewonnen, waaronder de Provinciale Tijdrit in Stabroek. Ik was ook 2e in de Junior van het Jaar, en 2e in de Grote Prijs Eddy Merckx, een tijdrit waar al de beste juniors van heel het land aan deelnamen. Ik had voor het kampioenschap 16 crossen gereden, waarvan ik er 9 won en 5 als tweede beëindigde. Ik moet wel zeggen dat ik dit jaar echt veel tegenslag gehad heb. Zoveel als in al de vorige jaren samen. Het was pas de laatste weken dat alles weer echt goed zat.

Kampioenschap DHM: En het kampioenschap in Bioul? Wel, na 500 meter was alles eigenlijk al beslist ... Ik had al na 1 ronde 10 seconden voorsprong, en heb daar elke ronde wat kunnen bijdoen Alleen in de derde ronde

moest ik de achtervolgers laten terugkomen omdat mijn ketting er af liep. Maar ik ben rustig gebleven en ben daarna goed doorgegaan. Ik heb dan mijn eigen tempo aangehouden, geen risiko's meer genomen - zien dat ge niet valt, goed geconcentreerd blijven en zo. DHM: Had je veel last van zenuwen? Ja, dat heb ik wel eens vaker. Zondag ook. 's Middags was ik kapot, ik zou bijna van mijn stoel gevallen zijn van de zenuwen. Ik kon echt niet eten, kreeg buikpijn ... heb er een uur over gedaan om toch maar wat eten naar binnen te werken. Maar toen ik dan op het parcours zat met mijn fiets, was dat bijna helemaal gedaan. Als je favoriet bent in zo'n wedstrijd, dan geeft dat toch wel extra druk. Iedereen die maar zei dat ik zou winnen ... De laatste nacht voor de koers denk je dan bijna aan niks anders meer. DHM: Had je echt geloofd te kunnen winnen? Wel, volgens Bert Vermeire zou ik winnen, en niemand anders ... Ik had een hele week met Bert getraind, en die zei dus dat ik zou winnen als ik geen zenuwen of pech zou hebben. Ik heb een heel seizoen naar die koers toegeleefd, weinig gecrosst, niet te veel getraind. Pas de laatste maand heb ik echt serieus getraind, heb er alles voor gedaan, en de vorm was er juist op tijd. Toen ik de week voordien met 2 minuten voorsprong won in Haacht, wist ik dat ik er stond. Ik ben pas in november beginnen crossen, 1 cross per week. Vanaf half december heb ik clan thuis niet meer gewerkt - alleen t ramen

en rusten. Begin januari heb ik een week in Beernem doorgebracht bij een vriend van Bert Vermeire met wie ik twee keer per dag ging trainen. Toen was de vorm er al. De donderdag voor het kampioenschap zijn we dan naar een hotelletje op 10 km van het parcours in Bioul getrokken, zodat ik twee keer per dag op het parcours kon trainen. DHM: Welke rol speelt Bert Vermeire in jouw carrière? Die doet alles voor mij. Zegt mij hoe te trainen, wat te doen en te laten, naar welke dokter te gaan. Ik heb daar alles van geleerd in verband met training en begeleiding. Dat doet hij natuurlijk ook maar omdat ik altijd zijn raad heel stipt heb uitgevoerd. DHM: En de supporters? Die heb je nodig natuurlijk. In Bioul was er wel zo'n 100 man, waarvan een 70 met de bus. Ik heb nogal wat goede supporters, die me blijven steunen - of ik nu gewonnen heb, of 2e of 3e gereden heb. Die zondag was het wel plezant om ze langs heel het parcours te horen zingen ... Sommigen waren overigens al goed beladen van toen ze arriveerden met de bus, denk ik ... Ook nu achteraf krijg ik nog veel reacties, brieven, telegrammen. DHM: Wat dacht je zoal na de koers zelf? Dat was niet echt precies. 't Was alsof ik aan het dromen was. Maar de volgende dag stond het wel in de kranten dat ik gewonnen had, en dus was het wel degelijk waar. Wat ook raar deed was al de plotse belangstelling van de journalisten van alle grote kranten en zo. Ik ben dat nu een keer niet gewoon om direct een micro onder mijn neus geduwd te krijgen. Na de aankomst werd ik wel ongelooflijk geduwd en getrokken van hier naar daar. Er moest toen ineens vanalles gebeurel'. 't Is toch mijn mOÖiSte herinnering uit mIjn carrière tot nu toe. Al heb ik ook veel plezier gehad aan bijvoorbeeld mijn tweede plaats in de GP Eddy Merckx.

Toekomst

Op 18januari werden onze twee wielersterren gevierd: MICLIEL VISKENS /nel een palinares van 6 overwinningen op de weg, 1 overwinning cyclo-cross, èn kampioen van Vlaanderen (Zulte); WIM LAMBRECHTS met 13 overwinningen op de weg, 11 overwinningen Cyclocross en het kampioenschap van België in Bioul. Afgevaardigde-generaal M. Van Wezen beeck en K. Versmissen van 'De Lustige Wielrijders', feliciteren het tweetal.

DHM: Wat brengt de nabije toekomst? Rond maart - april moet ik in 't leger. Ik heb wel het voordeel van geselecteerd geweest te zijn voor het WK, dan krijg ik waarschijnlijk wel faciliteiten om genoeg te kunnen blijven trainen. Ze hebben me ook beloofd dat ik in 1urnhout zou gelegerd worden. Ik zie het dus voor het koersen nog wel zitten. ik moet nu ook overgaan naar de amateurs. Op de weg verwacht ik daarom nog niet zo veel. Ik hoop ergens een koers te kunnen winnen. Dat hangt er natuurlijk van af of ik genoeg zal kunnen trainen. In 't veld zou ik dan graag ook 1 of 2 crossen winnen. Natuurlijk niet tegen de grote mannen als een Liboton of Stamsnijder, dan krijg je slaag tot en met! Maar ik moet nu van onder af aan opnieuw beginnen, met kleinere crossen. Je mag niet vergeten dat je daar als 19-jarige tegen kerels van 30, 35 jaar moet rijden ... Maar in de gewone B-crossen zal ik mijn mannetje wel kunnen staan, denk ik. DHM: Ben je niet bang voor de combines in amateurswedstrijden? In 't veld zijn die er niet. Dat kan trouwens niet, daar is 't ieder keihard voor zich. Het is zelden dat er eens 2 of 3 samen binnen ko-


men In wegkoersen is dat wat anders. Daar moet je echt op je tanden bijten, laten zien wat je waard bent. Maar als je een goeie bent, zullen ze je er wel moeten bijpakken, zeker? Ik zal er alleszins voor knokken om er te geraken! DHM: Hoe ver reiken je ambities? Ik wil het ver brengen, en ik denk ook wel Over een profcarrièdat het moet kunnen re en zo moet je nu nog niet spreken, dat is pas na een jaar of 2 bij de Leeuwen dat je daar iets van kan zeggen. Maar als de kans zich ooit zou voordoen, dan zal ik ze zeker en vast pakken! Of dat op het veld of op de weg zal zijn, dat weet ik nog niet. Nu volgend jaar zal ik als kampioen wel verplicht zijn meer te crossen. Dan mag ik zeker niet af gaan, je wordt immers meer in 't oog gehouden met een titel. Eigenlijk rijd ik iets liever cross. Ik koers graag op de weg, maar het trainen steekt me iets tegen. Je moet bij de amateurs toch elke dag 3, 4 uur kilometers doen om serieus mee te kunnen. Ik train liever een uur keihard en intensief. DHM: Wat zijn je sterkste en zwakste punten? Ik kan op de weg redelijk goed sprinten. Vooral ben ik goed in tijdrijden - alleen weg gaan en dan tempo rijden en zo. Maar ik kan niet genoeg profiteren: in een koers van 120 km je de eerste 50 laten meedrijven. Dat is tegen mijn karakter, ik moet er meteen invlammen In 't veld kan ik bijvoorbeeld niet met fiets en al over een balk of greppel heen. Maar op een golvend terrein, met loopwerk en bergop, ben ik dan weer op m'n sterkst. In ieder geval een Hoogstratenaar waar we nog van zullen horen, of het zou al verduiveld raar moeten lopen! Rest ons alleen nog Wim en zijn fwnilie geluk te wensen met de kampioenentrui - en te hopen dat ze er nog veel plezier aan zullen beleven ...0 ...

SPOR

!/(-

Wegens groot succes verlengd: Van Paris tot Dakar tot Hoogstraten.

lOde Giosso Racing Show

...

...

Blij artvermaak De Verbroedering der N-Kempen die 6 streekeigen biljartclubs verenigt, speelde in december 6 wedstrijden. De Vlinders van Rij kevorsel bleken de behendigste en hoe het met de anderen staat, leest u hieronder. le B.C. De Vlinders Rijkevorsel, 436,373 punten: met Staf Van Dooren, Paul Wilms, Guy Pauwels, Denis Van Breda, Roger Willems, JozVan Camp, Louis Verheyen en Peter Rombouts. 2e B.C. Krijt op Tijd Meer, 428,982 punten: met Jan Van Der Velden, Joz Janssens, Frans Haest, Domien RoeIen, Hans Snijders, Chris Vandersanden, Corneel De Bie. 3e B.C. Krijt op Tijd Meerle, 395,670 p.: met Jos Rommens, Marinus Nagtzaam, Marcel Verschueren, Fons Sprangers, Jan Verheyen, Jaak Jansen, Jan Govaerts en Jan Jochems. 4e B.C. De Strijdlustige Hoogstraten, 386,263 punten: met Karel en Luc Keusters, Guy Van Ginneken, Jan en Antoon Van Dun, Nand Bilcke en Rudy Seeuws. 5e B.C. Nut en Vermaak Wortel, 354,327 punten: met Yvo De Clercq, J05 Van Opstal, Karel Verboven, Frans De Decker, Frans Strijbos en Jos en Jan Aerts. 6e B.C. Kalm en Krijt Hoogstraten, 308,816 punten: met Jan en Fons Verheyen, Jos Mertens, Jos Blockx, Henk Van Den Broeck, Jan Cox, Marcel Boudewijns en Juul Ibens.

Paris-Dakar, Autosalon te Brussel, Monte Carlo, het was toch allemaal zover van huis. Nochtans hoorden we de jongste weken niet veel anders. Dichter bij huis, tastbaar dicht zelfs, ontrolt zich van 14 tot 16 februari echter voor de 10e maal reeds de vertrouwde Glosso Racing Show. Over meer dan 10.000 m expositieruimte, de Veilinghallen van Hoogstraten dus, hebben de organisatoren een allegaartje van rariteiten en toppers bij elkaar gezet. Het Belgateam komt met de Ford RS 200 van Robert Droogmans, de Leyland Metro B4 van Marc Duez en 'de' BMW 325i. Ook de (onfortuinlijke) Opel Kadett 4x4 van Colsoul-Lopez die Paris-Dakar buiten competitie afwerkte. Ze brengen ook hun Opel Manta 400 mee. Uiteraard ontbreekt ook het IJsboerke Racing Team niet waaronder hun welbekende Mercedes, Audi Quattro en enkele andere topwagens. Maar ook dc motoren van tuner D'Holda zullen niet ontbreken naast de netjes af gestofte nieuwe crossmodellen van KTM, Honda, Suzuki,... Verder komt het bedaarde brute geweld zich tonen onder de vorm van ruige 'dragsters' uit Groot-Brittannië en Nederland. De mannen, want een mannenzaak zal onze gouden koe wel blijven, die een goed alibi zoeken kunnen vrouwlief vertellen dat op zaterdag 15 februari in de namiddag de kin-

deren worden verwend. Er is een kinderplaybackshow, spelletjes en doorlopende animatie. Ook zouden er tele-geleide miniatuurwagentjes van de partij zijn. Verder zijn er voor iedereen doorlopende videovoorstellingen op de diverse stands. Er is een 'Truckerssaloori', waar U in de sfeer van de country- en westernmuziek, u gebracht door de groep BOURBON, kunt genieten van een drink en een snack, terwijl er ook dit jaar weer een â la carte restaurant voorzien is waar U aan schappelijke prijzen de innerlijke mens kunt versterken. Alleen wie de helikopter van T. Sabine wil zien zal bedrogen uitkomen, maar verder is er geen enkele reden om de lOde Glosso Racing Show te missen. Nietwaar Thierrv?•

De grote Belgische Racing Teams grijpen deze promotiekans met beide handen.... (Belga-Porsche).

F.C. Meer met geestdrift en inzet! Voor de jeugdelftallen is de winterstop achter de rug. Op 18 januari werden de shoes weer aangetrokken. Hopen we maar dat het jaar 1986 veel successen zal meebrengen. Een succes was zeker het kerstfeest van de jeugd. Onze seniores staken bij onze voorzitter de benen onder de tafel en genoten er van een zeer lekker feestmaal en een gezellige avond. Ons Iste elftal voetbalde intussen lustig verder. Ondanks het slechte weer werd er flink doorgetraind. Thans plukken zij er de vruchten van. Terwijl onze rivalen Verbr. Arendonk en Brasschaat de punten moesten afgeven aan de zwakke broertjes van de reeks (zondag 12 januari) werd door Meer uit Zandvliet de volle buit meegebracht. Meer bezet nu de 2e plaats in 't klassement vlak achter Brasschaat. Ons programma voor februari: zaterdag 1 februari: 15.00 uur: Prov. Reserven - Exc. Vorst 15.00 uur: Merksplas - Veteranen 13.30 uur: Loenhout B - Preminiemen zondag 2 februari: 15.00 uur: Meer F.C. - Putte 09.30 uur: Juniores - White Star B 09.30 uur: Wortel - Scholieren 11.00 uur: Wortel - Knapen

zaterdag 8 februari: 15.00 uur: Wezel - Prov. Reserven 15.00 uur: Veteranen - Lentezon B 15.00 uur: St.-Lenaerts A - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen - Oostmalle A zondag 9 februari; 15.00 uur: Loenhout - Meer F.C. 11.15 uur: Meerle - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Meerle 11.00 uur: Knapen - Meerle zaterdag 15 februari: 15.00 uur: Prov. Reserven - Veerle 15.00 uur: Rauw B - Veteranen 13.00 uur: Miniemen - Lentezon A zondag 16 februari: 15.00 uur: Meer F.C. - St.-Lenaarts 09.30 uur: Juniores - Dosko 09.30 uur: Weelde - Scholieren 09.30 uur: Weelde - Knapen zaterdag 22 februari: 15.00 uur: Retie - Prov. Reserven 15.00 uur: Veteranen - Poederlee 13.30 uur: Preminiemen - Gooreind zondag 23 februari: 15.00 uur: Wildert - Meer F.C. 11.15 uur: Wechelderzande - Junioren 09.30 uur: Scholieren - Dosko 11.00 uur: Knapen - DoskoU


I,I'l

S PO R

L Wortel in onrustige winterstop! Op 15 december mocht Wortel voor de zoveelste maal een derby afwerken. Ditmaal in Meer. Deze ploeg kan gerekend worden bij de koppioegen van de reeks. Toch had elke supporter wel een redelijk resultaat in zijn gedachten, een kleine nederlaag of minstens een gelijkspel. Dat het zo'n grote nederlaag werd had niemand kunnen denken. De Mccrsc plocg won mct 6-0 cijfers. Achteraf tilde niemand echt zwaar aan deze neder laag, vooral omdat Meer niet scoorde uit echt uitgespeelde kansen. Dan komt op 22 december de match naar Vosselaar, een ploeg die nog onder Wortel een plaats in de rangschikking heeft. Volgens vele trouwe aanhangers is deze match een dieptepunt van wat de le ploeg van Wortel al heeft gepresteerd. Wortel werd van het kastje naar de muur gespeeld en uit de overtalrijke kansen weet de thuisploeg 7 maal te scoren, terwijl Wortel slechts 2 keer de bal tegen het net krijgt. Natuurlijk als je met dergelijke resultaten de winterstop in moet, kan je op sportief vlak niet echt genieten van deze feestpauze. Van deze doelpuntenlawine werd keeper Jan Boikmans het voornaamste slachtoffer. Hij werd vervangen door Guy Schrauwen. Misschien ligt het niet aan deze wissel, maar de le konfrontatie in het nieuwe jaar bracht toch één puntje op tegen Poppel met een 0-0 resultaat. Programma voor februari zaterdag 1-2-'86 15.00 u. Juniores Merksplas zondag 2-2-'86 09.30 u. Westmalle Reserven 09.30 u. Scholieren Meer 11.00 u. Kadetten Meer. 09.30 u. Oosthoven Miniemen 15.00 u. Wortel Zandvliet zaterdag 8-2-'86 15.00 u. Lentezon Juniores zondag 9-2-'86 09.30 u. Reserven Dosko 09.30 u. Leutezon Scholieren 11.00 u. Leutezon Kadetten 11.15 u. Miniemen Turnhout 15.00 u. Brasschaart Wortel zaterdag 15-2-'86 15.00 u. Juniores Zoersel zondag 10-2-'86 09.30 u. Oostmalle Reserven 09.30 u. Scholieren Hoogstraten 11.00 u. Kadetten Hoogstraten 11.15 u. Hoogstraten Miniemen 15.00 u. Wortel Lentezon zaterdag 22-2-'86 15.00 u. Vlimmeren Juniores zondag 23-2-'86 09.30 u. Scholieren Weelde 11.00 u. Kadetten Weelde 10.00 u. Tielen Miniemen 15.00 u. Putte WortelU

i

____

~

1.1 <

Beter één beker in de hand... De kampioenen van de Arkduif

In Minderliout werd Louis Schrijvers de onbetwiste koning-kampioen '85. Hij behaalde de iste plaats bij de oude en jonge duiven Quiévrain en bij de oude Noyon. Jan Goris was kampioen bij de jaarse van Quiévrain, Jan Vriens bij de jaarse van Noyon en de gebroeders Peeters behaalden de prijs voor de jonge duiven Noyon.

-

De kampioenen van de Kempische Noorderbond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.ft Zowel Coca Cola als Pepsi Cola hebben een blik ontworpen dat ruimtereizigers toelaat hun cola te drinken in gewichtloze toestand. Inwendige druk stuurt de drank naar de tuit.

In

Zondereigen werden bekers uitgedeeld aan Louis Gans (kampioen oude duiven), Luc

Verheyden (kampioen jaarse duiven), voorzitter Jan Aerts en aan de alge.'nene kampioen Stan Govaerts.


,.

;;I tJtI 1I-tl V'L i»i _____

tL1

___ ___ _____ ____ ____ ____ ___________________

j i-

J i-

____ ________ ________

_______ S PORTJ __________ _________

___ ___ ___ F ~ ____ ____ i4IAl „‹

dan 10 duiven in de lucht! De kampioenen van de Blauwe Duif

EnH.V.V. bleef de sterkste ploeg! rvlet drie serpl;iatsiitgcn naii de \\'c.i boek (Itegeni Wieisbcke en 1 (irIiOijt ). olus thuisniatehen tegen lubantia en Willehi nek kon men moeilijk spreken van een gemakkelijke opgave. Daarbij kwam nog het tiitsatlen van V'alter Jacobs, zodat zelfs de meeste opt misten niet gemengde ges oeleit'. de iaak bekeken. Met 8 op It) werd de not sprong 5 ;iim dc roodwit ten /.elfs nog ss at groter, zodat o e er toch wel erg voordelig bij komen te staan. Op Izegem maakten we het mee dat F-1.V.V. niet scoorde. Achteraan speelt men hij 1-1V. V. echter v ei io sterk dat ook dan nog wat ss md t m eege til fit cii. Alle aan' allers s mm 1 lanime. I)eimi,c, l,egent. Vs telsbeke, l ithatitta. \\illehm nek en Tornhout samen slaagden erin de hal eit keer oorbtj Kris De 1- ré te trappen Dat is natuurlijk niet enkel de verdienste van cle doelman doch ook van de jongen; die 'oor hem staat] - -\nderzijds merken we op. cmi dat is ook itni imiaal, dat liet sooi F-1.V.\ - iccds moeilijker ss ordi en nog al ss orden -

De staartploegen knokken overal door het putitje dat ze ltcbbett bij de al hap. Ik- mmd-

In Hoogstraten wordt er op dusdanig grote schaal met duiven gespeeld dat we tussen de vele kampioenen enkel de allergrootste kunnen vernoemen (te weinig plaats): Juul Voet die keizer-kampioen snelheid werd en Louis Van Bergen, de keizer-kampioen

HAFO 1985.

denmoters en de ploegen die juist aihter H.V.V. staan, hopen dat zij het zullen zijn die de roodwitte trein doen stoppen. Ook bij H.V.V. vierde men Ooit kermis niet een gelijkspel tegen t oinmel, ook al kostte dat de promotie oom dc 1_int bui gers . cii ss ie herinnert zich nog l iet punt dat ss e pal'. telt op Patro Fisden en op Rorgworttt ---- ! 1 egeil

een kopploeg wil iedereen zich osertreften en aangezien we nu zelf die kopploeg zijn,

De kampioenen van de Noordervlucht

nemen we die problemen er wel hij. I-I.V.V., Fris en Wit aan cle start in '86, houd de koord strak en de voorspi ong gaat Ons programma zaterdag 1 Iehrtuari

13.30 u. Prentiniemen - Minderhoimt 15.00 u. Pros. Resersen - Tubantia

zondag 2 februari I5.00 u. 1-loboken - Uoogstraten V V. 0930 ti. Juniores A - Meerle 09.30 u - Kapellen - .1 uniores 13 0930 it Oud Turnitout A - Scliolmereti A 09.30 u - Scholieren 13 - Brecht 11.00 u. Oud Turnhout - Kttapett -\ 11.00 u. Knapen 13 - Merksplas 13 11.15 ii. Miniemen A - White Star A .

zaterdag 8 februari 20.00 ii. Hoogstratcn V.V. Wersik 13.30 u. Gooreind Premi niemen 15.00 ii - Prov . Rescrs cmi Zss arte 1 ccii o zondag 9 februari

-

-

-

09.3)) u - .1 unmores 13 - Vs Itustss cie) 13 09.30 u. Scholieren A- Dosko 09.30 u. St. Lenaarts A - Scholieren h 11.00 ti. Knapen A - Dosko 09.30 ii. Verbr ..Arendonk 13 K uapett 13 09.30 ii. Weelde - Miinememt \ 11.15 u. Miniemen 13 - Antonta II -

In Nieerle werden de bekers uitgedeeld aan: Gerard 1-lerrijgers (kampioen oude en jaarse Quiévrain), Fons Leemans (kampioen jong Q.), Harry Jansen (algemeen kampioen Q.), Gusi Cox (kampioen oude Frankrijk), Jaak Bluekens (kampioen jaarse Fr.), Ludo Herrijgers (algemeen kampioen Fr.). Koning-kampioen was Harry Jansen en de winnaars tiendaagse Corneel Kinsc/iots en Alfons Lee,nans. Ook niet te vergeten: Toon Jacobs die winnaar werd in 4 kategorieën en de wisselbeker nice naar huis nam.

zaterdag 15 februari 13.30 u - Prent in iemen Merk splas 15.00 u. Merksent Prov. Resers en. zondag 16 februari

-

-

15.00 u. Lauwe - Hoogstraten V.V. 09.30 u. Juniores A - V rit A retidon k 10.00 u - Putte S.K - - Juniores 11


SPOR7T IkJ Ii1 1 'kIi 09.30 ti \\ ortel - cliolieren \ 09.30 u. scholieren II - Oostinalic \ 11.00 u Wortel - knapen A 11.15 u. Minienien A - Wortel 09.30 u. Zoersel B - Miniemen B zaterdag 22 februari 15.00 u. Prov. Reser en - Vorselaar zondag 23 februari 15.00 u Hoogstratcn V.V. - Dciiderhoiticin (ofss cl op zaterdag 22 februari te 20.00 u. 09.3() u. Juniores .\ . lentezoit B 09.30 u. Ekcren Dotik . Juniores B 09.30 u. Flandria A - Scholieren A 09.30 u. Scholieren B - Zoersel 11.00 u. Flandria A - knapen A II .00 u. k itapen B . Lent ezon 13 11.15 u. Nliniemeit \ - 1-111-1 1 uiuhout II .00 u . Antonia (: . Nliniemen It •

F.C. Meerle nog helemaal niet uitgeteld! Dat het goed gaat met de Meelse club kan men moeilijk zeggen alhoewel de laatste wedstrijden toch enkele mooie resultaten geboekt werden. Van echt degradatieges aar mag men ook nog niet spreken maar men moet aan de (haamsewee toch snlaan Int zijn doppen gaan kijken. Tegen Mariaburg, een ernstig titelkandidaat werd het een prettige wedstrijd en daat zorgden vooral de Meelse groentjes voor. Tijdens de eerste helft werden enkele kansen onbenut gelaten alhoewel men zeker ook niet het uistekende keeperssserk s.tii dc he-

Weinig vreugde voor Minderhout V.V.! Nadat vorige maand toch enkele opmerkelijke uitslagen geboekt werden, dacht men M.V.V. toch werkelijk op de goede weg. Goede voornemens mag men echter niet te vlug voor werkelijkheid nemen want na 15 december (tot en met zondag 12 januari) werd geen enkel puntje meer geoogst. Drie opeenvolgende nederlagen, twee tegen leider Zoersel en één contra hekkesluiter Elandria Ravels. Van extremen gesproken. De eerste match tegen Zoersel mocht zeker de beste thuiswedstrijd van het seizoen genoemd worden. De bezoekers vertrokken met een sterke wind in de rug en konden de eerste twintig minuten wel enkele kansen afdwingen zonder daarbij echt gevaar te scheppen. Tussendoor slaagde M.V.V. erin uit de omknelling los te komen doch naargelang de wedstrijd vorderde en dit tot aan de rust, was het al Zoersel wat de klok sloeg. Na de koffie had 't echter z'n beste pijlen verschoten en M.V.V. toonde zich op zijn beurt de gevaarlijkste ploeg. Doelschoten van de gebroeders Peeters vonden paal en lat op hun weg. Een lepe Roger Van Gooi bracht de gasten op voorsprong doch Jacques Koyen stelde gelijk. Een dik verdiend puntje lag in het bereik doch een te kort teruggespeelde bal op de doelman leidde tot een onrechtvaardig verdict. Uitslag: M.V.V. - Zoersel 1-2. Enkele weken later werd dan partij gegeven te Zoersel zelf voor de terugwedstrijd waar M.V.V. weer een flinke prestatie uit de benen schudde. Nadat de gastheren uitliepen tot 1-0 miste M.V.V. de gelijkmaker via een strafschop. In plaats van 1-1 werd het enkele minuten later 2-0. De groen-witten bleven echter aanklampen en Jos Laurijssen milderde tot 2-1, weer op penalty. In de eindfase maakte Zoersel met nog twee doelpunten het verschil. Eindstand: 4-1! Tussendoor kwam toenmalig rode-lantaarn-

drager Flandria een bezoekje afleggen. Zonder twijfel werd op een overwinning gevlast doch men liep eens te meer op een gasbek. Te nonchalant en te slordig spelend dolf M.V.V. tenslotte het onderspit met 1-2!

De februariwedstrijden: Zaterdag 1 februari: 13.30 uur Hoogstraten - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Zwarte Leeuw C 15.00 uur Oostmalle - Juniors

Zondag 2 februari: 15.00 uur MINDERHOUT V.V. OELEGEM 9.30 uur Scholieren - Flandria A 11.00 uur Knapen - Flandria A Zaterdag 8 februari: 13.30 uur Preminiemen - St.-Lenaerts

Zondag 9 februari: 15.00 uur OUD-TURNHOUT MINDERHOUT V.V. 9.30 uur Reserven - LuIe B 9.30 uur Poppel - Scholieren 11.00 uur Poppel - Knapen

zoekende doelman mocht vergeten Nadien nam Meerle het helt itt handen en Marc .Iochems zorgde vooi liet beslissende doelpunt. Twee kostbare puntjes meer voor de thuisploeg! Dan kwam middenmoter Ternesse op bezoek en dat ging warempel met beide puntjes aan de haal Ëindstand: 1-2! De teruguedstrijd tegen Mariahuig. na Nieuw jaar. bezorgde Meerle een echte kater. 1 let veld lag onder de sneeuss , de lip tien svaren alleen voor de man in het zwart zichhaar en zodoende moest en zou er gespeeld worden. Bovendien floot die kerel constant in het voordeel van de thuisploeg en dit resulteerde tenslotte in een nipte 3-2 nederlaag. Dan seid S.K. Schilde, weer een koploper, partij gegesen. Weer een puntje uit dc brand gesleept allioeel in sommige dagbladen een verkeerdelij k 3-0 verlies opgetekend kkerd. Je ziet de wind waait reeds uit betere oorden, als nu dame Fortuna nog een handje wil toesteken zal men ongetwijfeld de nodioe puntjes binnenhalen! Het programma zaterdag 1 Iehruari 13.30 u. l'rcmnuimemen - Merksplas 14.30 u. Miumemen - Lentezon

zondag 2 februari 15.00 u. F.C. Meerle - 1-lorendonk 09.30 u. Oostmalle - Reserven 09.30 u. Hoogstraten - Juniores 09.30 u. Scholieren - ()osthoscmt 11.00 u. Knapen - Oosthoven zaterdag 8 Februari 13.30 ii. Preminiemen - Zwarte leeuw

zondag 9 februari

Zaterdag 15 februari:

15.00 u. Hove F.c. Meerle 11.15 u. Juniores - Meer 09.30 u. Meer - Scholieren 11.00 ii. Meer - knapen

13.30 uur Brecht - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - St.-Lenaarts A 15.00 uur Vosselaar V.V. - Juniores

13.30 ii. Loenlmout - Premieniemen 15.00 u. \Nuustssezel - Miniemen

Zondag 16 februari: 15.00 uur MINDERHOUT V.V. WESTMALLE 9.30 uur Westmalle A - Reserven 9.30 uujr Scholieren - Zwarte Leeuw B Zaterdag 22 februari: 13.30 uur Preminiemen - Oostmalle A 15.00 uur Zoersel - Juniores Zondag 23 februari: 15.00 uur OOSTMALLE MINDERHOUT V.V. 9.30 uur Vlimmeren B - Reserven 9.30 uur Scholieren - Oosthoven A 11.00 uur Knapen - Oosthoven A

zaterdag IS Februari zondag 16 februari 15.00 u. Kaart - F.C. Meerle 09.30 u. Beerse - Reserven 09.30 ii. lentezon - Juniores 0930 u. Scholieren - Flandria 11.00 u knapen - flandria zaterdag 22 Februari 13.30 u. Preminiememi - Brecht 14.30 u. Miniemen - Brecht zondag 23 Februari 15.00 ii. F.C.Meerle - Waaslandia 09.30 LI. Resers en - Dosko 11.15 ii. Juniore' - TurnhoLIi 09.30 ii. Poppel Meerle II .Ot) ii. Poppel - Kiiapcnffl

Voor een abonnement op De Hoogstraatse Maand 03/314.41.26 bel ...

10

IM t )-J IAIA'r1


beantwoordde die met zijn gekende flair. De koffietafel werd alle eer aangedaan en de gelukkigen mochten nog met een tombolaprijs naar huis (zie lijst met de winnende nummers onderaan). Ei Op 28 december was het de beurt aan de grotere broers om in dezelfde zaal te komen feesten. Eerst verwelkomde secretaris Albert Snijders de aanwezigen en verontschuldigde hij de afwezigen. Een lekker maaltje werd naar binnen gesmuld. Het was een lust om zien hoe de kroketten verslonden werden. Na het eten werd er even 'gerust'. Dan kwam Eric met zijn muziekmachien iedereen weer 'wakker' maken. Het nodige gerstenat hielp mee om de sfeer erin te brengen. En dat lukte aardig. De traditionele tombola ontbrak ook niet en of men nu een plastieken mand, een fles, of een pak koekjes won, men was tevreden. Tot in de late uurtjes werd er nog gefeest! Ei Dat 'te-

ren' weer in is, kunt u hierna wel lezen. Op zaterdag 11januari vierde de St.-Jorisgilde en in de parochiezaal had de ouderraad het schoolcomité, de ouders en de leerkrachten uitgenodigd. Op 18 januari volgde de St.Sebastiaansgilde het goede voorbeeld. Ei Tombola ten voordele van jeugpioegen

1. 21.148; 2. 26.832; 3. 21.202; 4. 27.974; 5. 25.279; 6. 29.860; 7. 26.112; 8. 26.211; 9.

Deze K.L.J.-jeugdigen brachten het Meerlese publiek aan het lachen ,nei een warnie opoering van het eigentijdse stuk 'Onder de gewatteerde deken'.

Op 2de kerstdag zat de feestzaal bij E. v.d. Heyning bomvol met jonge voetballertjes, hun ouders en afgevaardigden van de verschillende jeugdelftallen. Ook de bestuursleden van de Groentjes waren uitgenodigd. Marcel Van Bavel leidde deze namiddag. Goochelaar Pasmans, lang geen onbekende

Uîfi

meer in de Kempen, bracht er al gauw de nodige stemming in. Enkele jonge gasten brachten enkele play-back nummertjes ten beste. Marc Van Lombeek, de gekende T.V.-sportverslaggever, was ook aanwezig. Cyriel en Marc gooiden het op een onderonsje. Vragen werden gesteld en Marc

ftfiJ1®rr

x

februari. Li 8 Februari: sluiterkensdag voor

Einde van de louwmaand! Ongeveer alles hebben we reeds getrotseerd: vorst, regen, sneeuw, dooi, herststormen, koopjes...! De laatste januaristuiptrekkingen nog en de lekkere geuren van de Pannekoekenmaand doen ons reeds watertanden. Februari! Hoe kennen we haar nog? Al gehoord van Sprokkelmaand, Regenmaand, Blijde Maand, Lichtmismaand, Dolle Maand (Karnaval), Reinigingsmaand, Dooimaand, Kattemaand, Schrikkelmaand, Slij kmaand en Selmaand (een selle is een pannekoek). Opgelet echter want door de eeuwen heen werden de laagste temperaturen genoteerd in de maand februari. Dus de wolletjes alleszins binnen handbereik houden. Toch een positieve noot: de dagen lengen in februari met 102 minuten! Ei Karnaval, 'vlees vaarwel', hangt reeds in de lucht, en de Minderhoutse voetbalvereniging vindt het nog eens hoog tijd om een beetje jolijt te versieren. Op het veld zijn de prestaties van onze voetbaljongens niet-je-dat zodat dan maar op een andere manier de zorgen opzij moeten gezet worden. Teerfeest van M. V. V. op vrijdag 7

31.212; 10. 26.295; 11. 31.145; 12. 26.716; 13. 30.231; 14. 26.512; 15. 21.462; 16. 25.830; 17. 31.103; 18. 33.692; 19. 21.139; 20. 33.845; 21. 25.377; 22. 33.690; 23. 21.523; 24. 31.648; 25. 33.507; 26. 26.709; 27. 31.932; 28. 22.929; 29. 31.975; 30. 26.804; 31, 31.372; 32. 21.836; 33. 25.375; 34. 26.474; 35. 33.562; 36. 30.336; 37. 33.588; 38. 26.166; 39. 25.933; 40. 22.752; 41. 27.910; 42. 26.348; 43. 21.734; 44. 30.390; 45. 27.766; 46. 25.049; 47. 32.663; 48. 30.178; 49. 31.956; 50. 29.841; 51. 33.859; 52. 31.847; 53. 31.571; 54. 31.520; 55. 32.719; 56. 31.636; 57. 33.748. Prijzen af te halen voor 1 maart 1986 bij: Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15, 2328 Meerle Hoogstraten.0 fons Müesen, Markwijk 4, Minderhout, tel. 03 /314.55.69! Zeg niet 'economie niets voor mij', wel 'economie iets voor mij'! Ei Iets

luchtiger zal het op zondag 16 februari en zondag 23 februari worden wanneer de K.L.J.-jongens en meisjes een stukje anticrisis 'komedie' zullen opvoeren. Zij verwachten je natuurlijk in de Parochiezaal telkens te 19.30 u. Ei De oudervereniging van de la-

de vaders. 9 Februari: sluiterkensdag voor de moeders. 10 Februari: sluiterkensdag voor de meisjes. 11 Februari: sluiterkensdag voor de jongens. Nu, we hebben ongeveer alle schepselen groot en klein buiten gesloten! Toch prettig om een en ander af te dwingen. Of niet soms? Proberen! En dan zeker, Minderhoutenaren, 14 februari niet vergeten! Sint-Valentijn! Sluit de liefde niet buiten! Koester hem of haar! Voor verdere slogans verwijs ik je naar de bloemenzaken. Kwestie van de economie een beetje op te vijzelen natuurlijk. Ei Over opvijzelen van

gere school heeft haar januarilang/aufski's maar opgeborgen. Langlaufen in onze Ardennen is een amusante bezigheid voor jong en oud op één voorwaarde en dat is... sneeuw! Deze was echter niet van de partij en dit betekende wel een teleurstelling voor een 70-tal hunkerende laufers. Geen zin in waterlaufen? Niet wanhopen! In februari kan het nog 'vandeeg' wit worden tot spijt van wie het benijdt. Ei De leerlingen van de

dit laatste gesproken. De K. W.B. van de gemeente Hoogstraten wil er wat aan doen. In een vormingsreeks van 8 bijeenkomsten wordt achtergrondinformatie gegeven over de economische actualiteit. Wat is crisis? Oorzaken van de economische crisis. Welke oplossingen? Elke K. W. B. 'er wordt uitge nodigd om deze lessenreeks bij te wonen en dit in de Minderhoutse Parochiezaal telkens op de volgende maandagavonden: 3, 10, 17, 24 februari en 3, 10, 17 en 24 maart. Aanvang telkens te 19.30 u. en de deelnamekosten bedragen 300 fr. Inschrijven bij Al-

tor van de 7de uitgave van defusiekwis in gericht doorK. W.B. op 10 januari. Wie won?

lagere school zullen het echter niet aan hun hartje laten komen, sneeuw of geen sneeuw! Water hebben zij vandoen. Tijdens de krokusvakantie van 10 tot 14 februari trekken dagelijks 140 kinderen naar het zwembad 'De Wisselslag' te Breda. Daar krijgen ze gedurende 40 minuten zweminstructie en 20 minuten Vrij zwemmen. De bedoeling van dit initiatief is de kinderen de zwemtechniek vlugger te laten verwerven. Organisator is het Oudercomité. EI Meer was de organisa-


Allé, één keer raden? Juist! Minderhout! En dit voor de Sde maal! Knappe koppen 4k vrouwen en heren. Gerard De Backer, Willy Depauw, Jef Michiels, Jef Maes, Johan De

0 @ Ja. Februari is ook dit jaar weer de kortste maand van het jaar. En het ziet er naar uit dat dit stukje het kortste goed bevat van 1986. Lii Eind '85 hebben we in de rapte nog een bezoek gebracht aan de STEDELIJKE gemeenteraad in Hoogstraten. Ondertussen baggeren we nog steeds door onze STEDE LIJKE modderplassen en staat het water hoog (ja, érg hoog) in onze STEDELIJKE sloten. 13 Wie er snel bij is, kan nog naar het teerfeest van de KLJ op 31januari. Dat zal doorgaan, veronderstel ik, in de zaal bij de paters. Wie mee wil gaan schaatsen daarentegen (of wil genieten van de groepskorting), rape zich bijeen aan de schaatsbaan in Turnhout op 21 februari. El En er is voor elk wat wils. De fanfare kan behalve noten blazen ook een kaartje leggen. Als er nog meer zijn die zin hebben om mee te kaarten, dan worden ze verwacht op: 7, 14, 21 en 28 februari

!

Kock, Louis Van Bavel, Jacqueline Van Den Heuvel, Yvette Lodewijckx, Jan Brosens, Marie-Jeanne Mussels en Gust Kinschots zorgden voor dit exploot. Gefeliciteerd! E

©

[M d [~99lU

in de zaal bij de paters, telkens om 7 uur. Wie daarentegen een noo tje wil ineeblazen i.p.v. een kaartje te leggen: hij wordt ook verwelkomd. Want nieuwe muzikanten of leerling-muzikanten zijn steeds van harte welkom. fl Onze STEDELIJKE bibliotheek van Meersel-Dreef zit binnenkort niet alleen zonder lokaal maar ook nog zonder verantwoordelijke. 'Hoogstraten, die STEDE, ligt ver van Meersel-Dreef en het omgekeerde is ook waar. Toch wel gek dat er in deze tijd niemand te vinden is die hier de bib wil komen openhouden. Hoort in een STAD alles in het centrum te staan? Dan gaan we barre tijden tegemoet! El 300 JAAR KLOOSTER, dat vieren wij, hebben we gezegd. De voorbereidingen zijn al aan de gang. Iedereen die nog interessant fotomateriaal Ier beschikking heeft over die 3 eeu wen, wordt vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met het klooster. Vooral als dat

e1 !esch.ten

Zo lilaw IieJï 75 kinderen 1. ivamnen ijaar iie SIar(CILI7 inn de oma na jeugdbeweging'. Willen is kunnen. De slagzin van de Wortelse toneelvereniging is voor heel wat mensen de aanmoediging geweest om nog in de zaal binnen te willen maar nog nauwelijks te kunnen. Afgeladen vol zat de zaal om de prima akteerprestaties van de groep te bekijken. Live toneel in eigen dorp is toch nog wat anders dan film op tv. We wachten op

II

orielse

jongeren

het volgende stuk. LI Waar we ook al lang op wachten is de verbouwing van de Wortel se bibliotheek, maar ja de gemeentelijke molen draait soms traag. LI In heel wat Wortelse schuren en werkplaatsen werd en wordt naarstig getimmerd en geschilderd aan de wagens voor de vijftiende karnavalsstoet die op 16 februari door het dorp trekt. Meer in-

Zonder twijfel zijn er nog andere dingen voorgevallen te Minderhout. Ter ore zijn ze ons echter niet gekomen. Later misschien!• van de eerste twee eeuwen zou zijn, wordt U hartelijk ontvangen! 13 Elk jaar rond deze tijd reizen we met een groep mensen uit onze STEDELIJKE verenigingen en onze STEDELIJKE dorpsraad naar het STEDELIJK rusthuis. Ook alle Dreefse gepensioneerden stappen dan in de bus en samen met de mensen in het rusthuis brengen we daar dan een echte dorpse avond door, zoals in grootmoeders tijd. Dit jaar zal het op 4 februari zijn. Hoogstraten: hier wy kom! (En zeg nu niet dat onze gepensioneerden het gedaan hebben, als er daar een lamp sneuvelt!) LI Ook nog enkele data om te onthouden: papierslag op 8 februari, carnaval op de 9de. Wordt hier over de grens wilder gevierd dan bij ons. Al wil de Galderse carnavaisstoet ons ook graag betrekken in hun vreugde en komt daartoe ook over de Dreef. Geïnteresseerd? Wees op post op zondagnamiddag vanaf één uur! LI Elke dinsdagavond wordt er weer geturnd door de KAV-vrouwen. En ik veronderstel dat er ook nog altijd gejogd wordt op diezelfde avond, al ben ik er in lang niet meer bij geweest. LI Dat was hij weer voor vandaag. Onze STEDELIJKE groeten!

formatie over karnaval kan u elders in dit blad lezen. LI De verlichting in ons dorp wordt op verschillende plaatsen uitgebreid (naar een stedelijk niveau ?). De Zandstraat, Rooimans en Klinketstraat zullen in elk geval 's avonds beter te bekijken zijn. L Een paar weken geleden zorgde de Fanfare samen met de drumband voor een stemmingvol kerkconcert. Patrick Strijbos zorgde voor een prachtige solo en voorzitter André Maene sprak met zijn gekende humorvolle welsprekendheid o.a. dankwoorden uit aan Carla Haest voor haar vele jaren trouwe dienst in de drumband. De andere meisjes werden al vroeger gehuldigd (zie de Iloogstraatse Maand van januari). 13 De nieuwe 'Wortelse jongeren jeugdbeweging' had bij de eerste hijeenkomt pi mptpen de wind in de zeilen. Niet minder don 75 kinderen kwamen belangstellend een kijkje nemen in liet K.L.J.-lokaal waar deze nieuwe vereniging zijn thuisbasis heeft. De volgende aktiviteit is nu zaterdag 1 februari van 14.00 u. tot 16.00 u. Voor de leiding wordt gezorgd door een 10-tal Wortelse jongeren van ± 17 jaar. Iedereen die in de lagere school zit is welkom. LII Iedereen die zijn fiets bij diefstal snel wil terug krijgen kan die van 3 tot 28 februari laten graveren in lict Oudgemeentehuis in Wortel. Voor dit graveren moet een atspraak gemaakt worden op het gemeentehuis in Hoogstraten waar u alle inlichtingen kan bekomen. Berichten, advertenties en aktiviteiten van verenigingen voor het volgend nummer (verschijnt op 27 februari) kunnen vanaf nu worden binnengebracht in de Pater Schrjversstraat 11 of doorgebeld naar 314.71.96 waar u ook terecht kan voor een nieuw abonnement of een geschenkabonnement. Tot volgende maand. 1

Organiseert u iets! Bel onze redactie 03 / 314.41.26 12


naar het van haar tienjarig bestaan een schijnt erg goede LP heeft opgenomen, wil zelf ook eens toeschouwer zijn en haalt op zaterdag 8 februari de 'Cotton City Jazzband' naar hun clubhuis (tuinbouwschool). El Begin februari (van 1 tot 9) hebben we naar aloude gewoonte de 'week van de soldaat'. A loud is niet overdreven, want ik lees in hun aankondiging iets van een '33-jarige werking'! Da's heel wat. Daar zijn in de loop der tijden menige liefdesbanden gesmeed op het bal van de Milac. Vele dertigers en veertigers zullen een aloude traan wegknijpen als ze terugdenken aan hun eerste 'trage' (binnendoen zonder buitengaan). Het was de nacht nou ja nacht van de Waarheid. Als je daar niet aan de bak kwam kon je 't wel voor een jaar vergeten. Maar wat wil je, we mnoch (en nergens anders naartoe gaan. De tijden zijn veranderd en het Milac-aanbod ook; een gevuld programma trouwens: van 2 tot 9feb.; permanente tentoonstelling in het uitstalraam van de winkel Bruurs, met foto 's en wereldkaart van miliciens en missiewerk(st)ers. Daaraan is ook een kinderwedstrjd verbonden. Op 5 feb. wordt een speciaal soldatenpakket verzorgd en verstuurd. Op 1 en 2 feb. kan je aan de kerk het blad 'Extra-rantsoen' kopen. Er worden ook nog 1-loo gstraatse prentkaarten verstuurd en om met een klimax te besluiten: zondag 9feb., grote Milacdag. vanaf 13.30 u. kan je in de PAX terecht voor de Play-backshow (van 14 u. tot 17 u.). Eten kan je in het PAX-restaurant waar je kunt kiezen tussen mosselen en koude schotel. Dit alles staat, zo lezen we, in het teken van 'vrede verdedigen' en de opbrengst komt ten goede van de Milac-werking. El Die van de K.W.B. blijven ook niet bij de zakken pitten: op 13, 20 en 27 feb. mogen de venten leren koken (de vrouwen doen de afwas) en op 15 feb. schuiven ze zelf hun eigenste benen onder de gedekte tafel vo' hun teerfeest. Die van de Cahier (de Broi. lon weet U wel) halen op zaterdag 22 feU een modern jazz-kwartet uit Engeland in 't café. Ze heten met z'n allen: 'Xero Slingby and the works'. El Zo, dat was het weer. Ter overweging nog dit: Wie nog meer wil frequenteren Kan dit met de kalender kumuleren Wil je je nog méér informeren? Kun je best heel vlug abonneren!l -

-

I @ T Q@„ E

b @ @ 2 WU

-

Een laatste kijk op defameuze hamers van het automatisch klokkenspel in de St. Catharinakerk. Wie nu dagelijks de lieflijke beiaarddeuntjes hoort, kan hier het gesofistikeerd materiaal zien waarmee die worden teweeggebracht. We hebben alles gehad, deze januari- feisen kas. Zaterdag 1 en zondag 2 februari heeft in de PAX de jaarlijkse hobbytenmaand: vorst, sneeuw, regen, ijzel, slijk, wind, zon, worstenbrood, maar alles van toonstelling van de K. W. B. plaats. Diezelfkorte duur. Wellicht zoals onze goede voorde zondag komt de B.R. T. voor de zoveelste nemens: gebouwd op het ijs van één nacht... keerde hoogmis filmen. Dat vinden de zanen tot volgend jaar. n Verenigingen hebben gers en zangeressen en de kerkgangers best meestal kon kreter voornemens en houden prima, maar ze zouden zichzelf ook graag zich daar ook aan, met velen als ze zijn om eens geprojecteerd zien en daarom kunnen mekaar voortdurend wakker te schudden. ze 's avonds terecht in de Tuinbouwschool Omdat we zo 'n korte maand voor de boeg om de video-opnamen te bekijken. LI hebben, beginnen we ons beknopt overzicht Maandag 3 februari start in de PAX een weop 30 januari: Dan komt Dr. Van der Pas kelijkse kursus, ingericht door de gewestelijke K.W.B.: 'Economie (n)iets voor mij?' De voor de C.M. B. V. spreken over 'Hormonen in de weegschaal', om 20 u. boven de RaifMarckriver Jazzband, die ter gelegenheid

ft9 1986 Is alweer enkele weken oud en daarmee lijkt alle valse euforie die elk jaaruiteinde kenmerkt, definitief verdwenen. Goede voornemens die in december nog zo ijverig gemaakt werden, zijn inmiddels net als de sneeuw voor een jaar weggesmolten. Dat is de verdienste van januari, de maand die er elk jaar voor zorgt dat iedereen weer met beide voeten op de grond terecht komt. Want onder invloed van kerstbollen, engelenhaar, overvloedig eten en drinken gaan nogal wat mensen zweven. Dat kan best leuk zijn, als het maar niet te lang duurt. Daarom is januari een goede maand, een maand die je doet beseffen dat jaartallen wel kunnen veranderen, maar dat de wereld dezelfde blijft. El Voor sommige mensen werkt dat blijkbaar ontmoedigend. Dat zou je toch -

-

,-

Y~

gaan denken als je de geringe activiteit beschouwt die de meeste verenigingen in januari en ook in klein broertje februari vertonen. De KWB doet verder mei zijn kook- en rjlessen, de fanfare en de toneelkring restaureren de Zaal voor Kunst en Volk, FC Meer gaat op z'n elan door en is op dit moment (18 januari) zelfs in strijd voor de eerste plaats, maar de andere verenigingen laten, aan mij tenminste (315.86.80), weinig of niets horen, op één uitzondering. El Die uitzondering wordt, verrassend misschien, gevormd door vzw De Mussenakker. Februari lijkt voor deze vereniging een héél belangrijke maand te gaan worden. Lees maar eens. Om te beginnen organiseert de Mussenakker na een onderbreking van meer dan twee jaar opnieuw haar roemruchte Bonte Avond. Het wordt de negende in een reeds lange rij, en als we de geruchten mogen gelo-

-

ven, niet de minste. Wij vreesden al dat de Bonte Avond twee jaar geleden een luidruchtige dood gestorven was, maar dat is dus niet zo. Integendeel, de batterijen zijn weer opgeladen en de kanonnen in stelling gebracht. Daardoor zullen wij op zaterdag 22 en zondag 23 februari 1986 om 20.00 u. in zaal St. Cecilia in Hoogstraten getuige kunnen zijn van een wild spektakel dat onderde naam 'De Zoon van de Bonte Avond' op ons zal losgelaten worden. En dat is nog niet alles. Omdat men twee jaar terug met de Bonte Avond een beetje in een doodlopend straatje was terechtgekomen, is men dit keer afgestapt van de succesvolle, maar wat afgezaagde formule van het avondvullende verhaal. Men heeft teruggegrepen naar de vlugge opeenvolging van allerlei korte sketches (Weet je nog wel, oudje?). Daardoor zal het geheel veel frisser en sneller ogen. Naar lofrijke gewoonte zijn alle sketches weer geschreven door mensen van de Mussenakker zelf, wat toch wel een hele prestatie is. In deze sketches gaat de Mussenakker op haar typische manier allerlei bekende toestanden en 13


sestraat 43 Meer (315 86 80), Mark Koyen 1-lnngeind 5 Meer of Karel Martens Tinnenpotstraat 15 Hoogstraten (314.51.56). Kwestie van sekei een goedr plaats tc hchben, er zal immers heel wat te beleven zijn, dat heeft men ons toch beloofd. L Maar er is nog meer. Op zaterdag 8 februari viert de Mussenakker kema vul mnei een Blue.b, u-

thersavond. De bcdocling is dat iedereen dan op z 'n Bluesbrothers uitgedost het laatste druppelrje zweet uit z 't' (huum) lijf komt swingen. Voor uitdroging moet je geen schrik hebben, want er zal natuurlijk ook 'ingenomen' kunnen worden. Wie op die dag niet kan komen, krijgt een nieuwe kans op zaterdag 15 februari want dan richt de Mussenakker een disco-party, in. D.j. .Jack Vissers zal dan hedendaagse muziek draaien voor iedereen die daar gevoelig voor is. Wie zei daar ook weer cle! de Mussenakker op sterven na dood was? Stenig hem! El Voor

Twee generaties van de Bellens-jamn iiie gingen hein vöôr in het kosterschap en hijzelf dient al meer dan een halve eeuw kerk en pastoor van Meer. Gefeliciteerd, koster Bellens!

personen te lijf. Dat belooft dus... Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd wat men er deze keer van gebakken heeft, want na de ietwat tegenvallende Bonte Avond van twee jaar

AIL

ffir

Europa is onze toekomst

Tijdens de maand januari, de nieuwjaarsmaand, beleven feestvierders, zoeners en receptiegangers hun jaarlijks hoogseizoen. Elke vereniging, instelling of onderneming organiseert wel een feestje, dineetje of een receptie voor zijn leden, vrienden en relaties. Dit is het moment voor het bedrijfsleven om zijn public relations en andere belangrijke sociale kontakten eens extra te verwennen. Ook het N.C.M.V.-arrondissement Turnhout, organiseerde een feestelijke nieuw jaarsbijeenkomst en wel op dinsdag 14januari in de lokalen van de hotelschool Spijker te Hoogstraten. N.C.M.V.-gewest Hoogstraten was dit jaar de gastafdeling en de vele genodigden werden dan ook aan de ingang vriendelijk ver welkomd door de plaatselijke bestuursleden. Voorzitter Aloïs Ruts opende de receptie met zijn nieuwjaarswensen. Daarna kwam direkteur August Laurijssen aan het woord en hij hield een merkwaardige toespraak over het projekt: Onderwijs en Onderneming! Waarom dit samenwerkingsprojekt tussen een school en het bedrijfsleven? Wij zijn vorig jaar gestart met medewerking van het Belgisch Instituut voor de Onderneming met de bedoeling middelen en mogelijkheden te zoeken om de kloof tussen school en bedrijf te dichten door intensiever samen te werken, en nu, zelfs na deze relatief korte tijd kan ik u reeds enkele konkrete resultaten voorleg gen: In samenwerking met de Veiling der Kernpen te Hoogsiraten zijn wij in september 1985 gestart met een aardbeienprojekt, waarbij de veilingdirektie ons de middelen bezorgt waarmee wij de aardbei kunnen promoveren tot een volwaardig culinair produkt voor binnen- en buitenland en in de-

14

geleden, is de Mussenakker ons een klinkende revanche schuldig. Als u ook die mening bent toegedaan, kunt u best vanaf 8 februari kaarten bestellen bij Jan Dufraing, Terbeek-

de rest zitten we dus wel in de maanden stilletjes. Het zijn de dagen met de lange, koude avonden, en 't is alweer niks op TV, hoor je wel eejis zeggen. Giijp ddalulIl af Cl] toe naar een boek. In de bibliotheek van Meer ligt er een schat aan goede boeken op u te wachten. U kan er steeds terecht op woensdag van 13.00 u. tot 16.00 u. en op zaterdag van 09.30 u. tot 12.30 u. Aarzel dus niet en lees eens een goed boek. Een nieuwe wereld zal voor u opengaan.•

cember werd al een van onze kreaties (fazant met aardbeien) in een nationale wedstrijd te Spa bekroond. De firma's De Witte-Lietaer en Verbeelen werken met ons mee aan de promotie van de fraai Gedekte Tafel waarrond wij een reeks bijscholingsprogramma 's hebben uitgewerkt. Met het bedrijf Janssen Pharmaceutica werken wij aan een uitwisselingsprogramma tussen China en de Kempen en dit met de steun van de G.O.M.-Antwerpen. Met diverse middenstandsbedrijven hebben wij in het verleden al kunnen samenwerken op verschillende jaar- en handelsbeurzen en we zullen dat in korte tijd weer opnieuw kunnen doen. Bovendien lopen op dit moment meer dan 85 leerlingen een stage van vier â vijf weken in horeca-zaken over het hele land en in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Tenslotte is ook onze Japanse Muur gerealiseerd door de medewerking van meerdere bedrijven die hier een voorbeeld van kunstsponsoring hebben gesteld. Wij hopen door deze samen werkingsmodel len kontakt te houden met het hedendaagse management in al deze bedrijven en een goed wederzijds begrip te onderhouden.

Tot slot gaf A. Laurijssen nog enige toelichtingen bij de realisatie en de betekenis van de monumentale keramiek van Louis Fransen in de hotelschool. Na de receptie wandelden de genodigden langs de glasramen der 'gefluisterde ontmoetingen' en via de kruidentuin naar de Lalaingzaal waar de tafel gedekt was. Bij wijze van extra-voorgerecht hield de welbespraakte arronddisementele voorzitter van het N.C.M.V., de heer Frans Tanghe, een uiteenzetting over de betekenis van het

LL/' Ruitenlandse I±y Ii!'?i!., ti IL Betrekkingen en Gusi Laurijssen, Direkteur van hotelschool Spijker, luisterden dinsdag 14 januari aandachtig naar de boodschappen van de Middenstand bij de opening van hun nieuwjaarsreceptie.

middenstandsbedrijf, de taak van het N.C.M.V. en de noodzaak van samenwerking tussen middenstanders en hun vereniging. De feestspreker van deze avond was Minister L. Tindemans. Alhoewel de verleiding groot was ging hij niet in op de huidige Belgische politieke situatie. In zijn toespraak gaf hij een historisch overzicht van het ontstaan van de Europese instellingen en hun belang voor de maatschappij in het algemeen en voor de economie in het bijzonder. De huidige krisis is geen Belgisch verschijnsel maar Europees, aldus de spreker. Willen wij een oplossing voor deze toestand, dan zullen wij een Europese oplossing moeten vinden. Willen wij geen tweede- of derderangs staten en burgers worden moet Europa stap voor stap, maar zonder aarzelen of dralen, werken aan een politieke eenmaking. Werken voor onszelf is gelijk aan werken voor Europa en dit is ook waar voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Intussen was de maand januari reeds half, toen de meeste aanwezigen huiswaarts gingen. Misschien om te slapen, misschien om zich klaar te maken voor de grote dag: het begin van de jaarlijkse koopjestijd.•


0

Wbbu

INTERNATIONALE

RACING-SHOW VEILINGHALLEN - HOOGSTRATEN - vrijdag 14 februari van 19.00 tot 22.00 uur - zaterdag 15 en zondag 16 februari van 9.00 tot 20.00 uur. WOLWIN KEL

D'OUDE BAAN (naast de kerk in Wortel)

wordt geopend op

VRIJDAG 14 FEBRUARI 1986

OPENBARE VERKOPING van EIKEN BOMEN te HOOGSTRATEN, Katelijnestraat. Notaris Jan MICHOEL, te Hoogstraten, zal namens de Kerkfabriek Sint Katharina te Hoogsiraten, overgaan tot de openbare verkoop van 17 eiken bomen, te Hoogstraten, tegen de Katelijnestraat en langs de linkerkant van het perceel weiland. De bomen zijn gemerkt het nummer 1 tot 1707 loten). De onkosten zijnde 10%, en de koopprijs wordt onmiddellijk op de verkoping betaald. VERKOPING: op maandag 3 februari 1986, te 17 uur namiddag in cafĂŠ PATRIA, Vrijheid 147 te HOOGSTRATEN. Voorwaarden te bekomen op het kantoor van de notaris.

Alfons SPRANGERS SPAARKAS WINTERTHUR VERZEKERINGEN

GROTE KEUS AAN VOORDELIGE PRIJZEN!

ONGEVALLEN LEVEN

Meeriseweg 62 2321 HOOGSTRATEN Telefoon 031315 7173 15


Ongevallen Aan de John Lijsenstraat te Meer reed dinsdag 24 dec. de Nederlander A. Ten Late uit Etten-Leur, tegen een boom. Er was zware schade. Op kerstnacht kwam Leo Mertens, 26 j., Van Aertselaerplein 6, om het leven toen zijn auto te pletter sloeg tegen een boom op de Bredaseweg te Minderhout. In de Halstraat te Minderhout, kwam het op zondag 29 dec. 's namiddags tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Jan Leuris, 26j., Hal 18, Minderhout, en Frans Snoeys, 42 j., John Lijsenstraat 14, Meer. Er was zware schade. Elisabeth Vinck, Gravin Elisabethlaan 43 Hoogstraten, kwam op 31 dec. 's morgens

aan het kruispunt Vrijheid - Gravin Elisabethlaan met haar auto in aanrijding met de auto bestuurd door Raymond De Groote, Zwartvenweg 10, Meer. Er was lichte schade. Op de Markt te Rijkevorsel botsten op zondag 5jan. 's nachts de auto's bestuurd door Luc Snoeys, Oude Baan 4, Rij kevorsel en V. Bogaerts uit Brecht. Er was lichte schade. Aan de Loenhoutseweg en de Vlamingenstraat te Hoogstraten botsten op vrijdag 3 jan. om 10 u. de auto's bestuurd door Hendrik Vervoort, Van Aertselaerstraat 53 en A. De Vrieze uit Rumst. Er was zware schade. Op woensdag 8 jan. 's namiddags kwam het in De Vrijheid tot een aanrijding tussen twee auto's. Deze werden bestuurd door Monique Vinck, Gravin Elisabethiaan 49, en Jo-

Karnavaisfeesten te Wortel De jaarlijkse karnavaisfeesten, ingericht door de Kon. Fanfare St.-Jan Baptist, gaan dit jaar door op 14, 15 en 16 februari. Op vrijdag 14 februari heeft het Prinsenbal plaats. Dit verkleed bal begint om acht uur in de goedverwarmde feesttent aan de parochiezaal. Prins Karnaval 1986 en zijn Raadsleden worden aan het publiek voor gesteld. Tevens zullen andere prinsen verwelkomd worden. Er zijn tevens verrassingsprijzen voorzien voor wie het best verkleed is. Voor de muziek zorgt DJ de Fred. Vermelden we nog dat de inkom gratis is. Op zaterdag 15 februari gaat eveneens in de feesttent de kinderkarnaval door voor alle Wortelse kinderen. Zij worden rond half twee in de tent verwacht voor de tekenwedstrijd. Daarna gaan ze karnaval vieren

met DJ de Fred. In de loop van deze namiddag heeft ook weer de verkiezing van de Jeugdprins en de Jeugdprinses 1986 plaats. Op deze karnavalsnamiddag zijn ook de volwassenen welkom. Op zondag 16 februari zal voor de vijftiende maal een grootse karnavalsoptocht plaats vinden. Er zullen weer verschillende Wortel-

og8 ol

Frans leren in Parijs? Uit de brand geklapt Samen met tennis, paardrijden en surfen? Dat kan! Scholieren die best Frans willen leren onder de vakantie maar dat graag zo ontspannen mogelijk doen kunnen bij de Stichting A.D.P. terecht voor een hele waaier van gevarieerde programma's. Er is in de eerste plaats een taal- en skivakantie die plaats heeft tijdens het Krokusverlof in februari. Tijdens de paas- en zomervakanties - die in Parijs worden gehouden - richt A.D.P. volgende programma's in: taal + excursies; taal + tennis; taal + paardrijden en taal + surfen. Telkens wordt ongeveer de helft van de dag besteed aan de opleiding Frans, de andere helft aan de sportopleiding. Deze laatste staat open zowel voor beginners als voor gevorderden. Bij taal -t excursies worden om de andere dag leerrijke bezoeken aan Parijs en omgeving georganiseerd. Ook in Groot-BrittanniĂŤ en de V.S.A. houdt onze vereniging taalstages. Daar verblijven de leerlingen in gezinnen. Voor 'laatstejaars' uit het middelbaar onderwijs worden speciale paketten 'Intensief Frans' aan de gewone programma's toegevoegd. Bij alle stages wordt een goede begeleiding verzekerd. Wie meer informatie wenst kan alle inlichtingen over onze programma's bekomen op het tel.nr . 056/21.69.25, iedere werkdag tussen 9 en 12 uur.0 16

Veel bluswerk heeft de brandweer de laatste tijd niet moeten doen. In deze gladde maanden waren er meer oproepen voor hulp aan verkeersslachtoffers. Het begon op kerstnacht toen de brandweer iemand moest bevrijden uit zijn wagen die aan de Bredaseweg verongelukt was. Begin januari slipte een wagen op de Eb-oprit en ook daar moest de brandweer een man bevrijden uit zijn benarde positie. Maar 8 januari bleek een echte ongeluksdag te zijn; zo maar eventjes 3 wagens gingen aan het slippen op de ElO tussen Hoogstraten en de grens. Een VW-busje met 3 Amerikanen kwam in een weiland terecht, een Spaanse vrachtwagen gleed dwars over de rijbaan en een Nederlandse kamion met aan-

zef Adriaensen uit Merksplas. Er was lichte schade. Aan de Langenberg te Wortel reed op woensdag 8 jan. Hubertus Rooymans uit Vosselaar met zijn auto tegen een boom. lr was zware stoffelijke schade. Woensdag 8 jan. botsten in Minderhoutdorp de auto, bestuurd door Nicole Smulders uit Tilburg, met de vrachtwagen bestuurd door Jozef Goetschalckx, Hoogeind 42, Meer. Nicole Smulders werd licht gekwetst. Haar wagen liep zware schade op. Aan het kruispunt Bredaseweg - Halstraat te Minderhout werd op zaterdag 11jan. Jozefa Van Bavel, Meerdorp 50, zwaar gekwetst toen haar auto botste met deze, bestuurd door Christiane Snoeys, 33 j., Burgemeester Van Nuetenstraat 12, Meerle. Er was eveneens zware stoffelijke schade.0 se wagens mee optrekken in de stoet, die verder zal aangevuld worden met wagens uit binnen- en buitenland. Het belooft dus andermaal een spetterend spektakel te worden. Vooraf zal de Heer Burgemeester 'de sleutel' plechtig overhandigen aan onze Prins. D stoet zelf start om half drie stipt. De omloop is als volgt: Pastorijstraat, Kerkpad, St.Jansstraat, Dorp, Langenberg, Grote Plaats en terug Pastorijstraat. Ook hiervoor wordt geen inkom gevraagd. Tijdens de stoet worden loten verkocht van onze steunbombola. Er zijn een twintigtal waardevolle prijzen mee te winnen. Onmiddellijk na de stoet begint het groot karnavalsbal in de tent en in de zaal. Voor de muziek zorgt Di de Fred. Inkom is ook hier gratis. Zorg dat je er bij bent. Het is maar eens per jaar karnaval. hangwagen schoof in de middenberm tussen de vangrails. Enkele autobestuurders die bij deze ongevallen gekneld raakten, werden door de brandweer bevrijd, door de korpsdokter verzorgd en met de 900 naar het ziekenhuis gebracht. Ook in De Ster raakte iemand klem, niet in zijn auto maar tussen de machine; de brandweer kon de man losmaken. Minder ernstig waren de volgende klussen; glas verwijderen op de Lindendreef, riool openmaken op het Oosteneind in Meerle, mazoetsporen wegvegen op de H. Bloedlaan, de Lod. de Konincklaan, de Loenhoutseweg en de Tinnen Potstraat (toen moest het in Hoogstraten gestonken hebben), de kelder leegpompen van de familie Van de Mierop in Poeleinde in Wortel en een gevaarlijk hangende antenne afbreken. Tenslotte zijn toch ook de waterkanonnen van stal gekomen om enig bluswerk te doen: een schouwbrand bij de familie Goetschalckx in de Grote Plaats in Wortel en een in brand gevlogen caravan bij de familie Lenaerts aan de Lod. de Konincklaan (caravan uitgebrand maar niemand gekwetst). Kort na nieuwjaar rukte de brandweer voor niks uit. Iemand had opgebeld met de melding 'Dak in brand aan de Terbeekseweg in Meer'. Toen de brandweer eraan kwam, was er noch rook noch vuur te zien, wel geschrokken bewoners die niet wisten wat hen overkwam toen de pompiers met groot materiaal kwamen aanzetten. Valse brandmelding dus en de boze brandweer diende klacht in bij de rijkswacht. Die belooft de dader op te sporen en bij vangst zwaar aan te pakken.•


Fazant met aardbeien in finale Als een firma als Vamix rond haar kwalitatief hoogstaand bladerdeegprodukt 'Banquet d'Or' een wedstrijd inricht voor laatstejaars leerlingen van Belgische hotelscholen, dan moet je trachten een finaleplaats te behalen. Als je bovendien een Kempense en Vlaamse hotelschool Spijker bent die, volop in beweging haar eigen streekprodukten nationaal en internationaal wil laten kennen, dan is met dit aanbod iets te bereiken. Zes laatstejaars van de hotelschool waagden hun kans en stuurden, elk volgens hun eigen kunnen, een recept in naar Vamix. Ruim tachtig recepten, met als hoofdthema 'hct wild' wcrden vanuit de verschillende hotelscholen toegestuurd en tien ervan werden weerhouden voor een finale-wedstrijd die doorging in de lokalen van de hotelschool in Spa. Een reçept van de Hoogstraatse hotelschool wcrd weerhouden: 'Fazant met aardbeien'. Regionaal heeft de aardbei zeker haar bekendheid, maar hier bestond de kans om voor een vakpers en een nationale jury die aardbei een bredere culinaire weerklank te laten vinden. Met dit recept werd geopteerd voor een in-

veritief gerecht. De typische aardbeismaak zo subliem mogelijk laten inspelen op het wild, maar toch licht contrasterend laten werken met een fijn pepersausje. De presentatie gebeurt met een nauwkeurig uitgesneden bladerdeeg in de vorm van een aardbei. In de Hoogstraatse hotelschool werd Hilde Van Innis voorbereid om haar gerecht in optimale vorm te kunnen verdedigen. Want doe het maar als 18-jarige, helemaal in je eentje zo een wedstrijd afwerken. De allesziende ogen van de jury, de fotoflitsen van de vakpers, de druk van een finale.., je zal het maar meemaken. Maar werken met wild cii aaidbeien, allebei produkten uit de streek, dat geeft zelfvertrouwen. En het resultaat liegt er niet om. Deze leerling behaalde de derde plaats! Meerdere vakmensen hebben om het recept gevraagd en het is ter plaatse graag verstrekt. Wie weet kom je ergens aan de Noordzee of tussen Samber en Maas of elders over de grenzen dit gerecht wel eens tegen op je bord. Wie graag het recept van 'Fazant met aardbeien' bekomt, kan kontakt opnemen met Hotelschool Spijker te Hoogstraten via tel. nr.: 03/314.54.01.0

Hildc t cc 1,,,ii,s ia,i (Ie /ioze/5c11o01 .Spijke, te Hoogstraten behaalde een derde plaats in een nationale wedstrijd met het recept en bereiding van 'Fazant met aardbeien'. vies willen formuleren.

Over jazz en kippevel Op zaterdag 14 december presenteerde de Marckriver N.O. Jazzband uit Hoogstraten haar le langspeelplaat '10 Jaar later' getiteld voor een talrijk opgekomen en enthousiast publiek. Wij waren daar aanwezig en beluisterden achteraf de plaat. De Marckriver N.O. Jazzband bestaat nog steeds en is zelfs zo 'alive and well' dat zij, ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan een LP heeft opgenomen. Deze plaat werd onlangs aan het publiek voorgesteld in hun eigenste jazzclub die nog steeds gevestigd is in de gezellige refter van de tuinbouwschool, alhier te Hoogstraten. Zoals het past bij een feestelijke gelegenheid waren er de nodige toespraken en bloemen voor de muzikanten, en hun vrouwen.., of verloo fdes. Eddy Blockx sprak als voorzitter van de jazzclub. Daarna gaf Eddy Sabbe als leider van de band, initiatiefnemer van het eerste uur en drijvende kracht een uitgebreid over zicht van het wel en wee van de groep tijdens de afgelopen tien jaren. Alle ex-leden en gastmuzikanten werden in dit humoristisch betoog betrokken. De groep speelde daarna, keurig in volgorde de A en B kant van hun eerste LP die daarna als warme broodjes werd verkocht en van handtekeningen werd voorzien door de muzikanten. Een geslaagde avond! De volgende dag beluisterden wij in alle sereniteit de LP 'Tien jaar later' - en inderdaad, het moet gezegd: de M.N.O. jazzband heeft in die 10 jaren een lange weg afgelegd. De plaat klinkt erg 'lekker' en professioneel. Het is steeds een plezier een groep te horen waarin de individuele muzikanten 'samen' een sound maken i.p.v. afwisselend op de voorgrond te treden met wat begeleiding van de anderen. Vooral het feit dat in 5 nummers ook gezongen wordt, en zelfs ver-

The Marckriver N.O. Jazzband bestaat uit:

Eddy Sabbe (klarinet en zang); Vincent van Elferen (trombone en zang); Eems Prenen (trompet); Luk van Delm (banjo); Ed Schulte (bass). Voor verdere informatie omtrent de band en de plaat: Eddy Sabbe: 03/314.67.08.•

Safari van ,'t Pallieterke' 1-

dienstelijk gezongen, wist ons te sjarnleren Al te vaak immers zijn jazzplaten voor de niet-freak moeilijk verteerbaar, en dan is een vokaal partijtje dikwijls een welgekomen afwisseling. Ook de nummerkeuze is interessant en weloverwogen: snel instrumentaal werk, slow blues, gospel, mars en de mooie melodie 'Bells of St. Mary' - voor elk wat wils. Kortom deze plaat is een aanrader, ook voor diegenen die niet echt 'kapot' zijn van het genre maar toch af en toe eens wat 'romping stomping N.O. jazz' in huis willen hebben tijdens het aardappelen schillen of tijdens een sfeervol dineetje met kaarsen en wijn. Enige tijd geleden werd aan een Amerikaanse universiteit een onderzoek verricht naar wat de meeste mensen kippevel bezorgde. Muziek kwam op de eerste plaats en het bedrijven der lichamelijke liefde slechts op de zevende. Snel muziek beluisteren is dus minstens zeven maal dommer dan snel rijden! Ga daarom eens langs de plaatselijke platenhandelaar, de Stadsherberg of Eddy Sabbe, koop die plaat en beluister ze tergend langzaam - zo zouden wij tenslotte ons ad-

Het 'Pallieterke' voorstellen, is zoiets als het intrappen van een geopende deur. Dit satirische weekblad neemt immers een unieke plaats in op onze persmarkt. Reeds meer dan veertig jaar staat dit blad, voor mensen met een goed hart maar slecht karakter, in de gunst bij vriend en in nijd bij vijand. De Hoogstraatse Vlaamse Kring Dr. Versmissen geeft U de unieke kans om een aantal mensen die achter de mysterieuze redaktieploeg steken, aan het woord te horen op hun literaire avond met ,'t Pallieterke'. Die avond spreken Hector van Oevelen, de hofdichter die een aantal van zijn snedige gedichten ten beste zal geven, Justinus, de onbarmhartige TV-criticus en L.H. Cotvooghel, de man die bijna veertig jaar instaat voor de kolderpagina van ,'t Pallieterke'. Na hun lezing is er gelegenheid tot vragen stellen en diskussie. Dit alles vindt plaats in het groene zaaltje van de PAX op vrijdag 7 februari, en begint te 20.15 u.• 17


VANUIT HET STADHUIS... Stilte in de zaal Het was een ongewone stilte in de raadszaal, één lange minuut stilte ter nagedachtenis van raadslid Jef Desmedt, onlangs na een slepende ziekte overleden. Zijn fysieke achteruitgang had hem evenwel niet belet bijna alle gemeenteraadszittingen van de laatste maanden bij te wonen en waar nodig nog met Vurigheid en overtuiging zijn mening en die van zijn CVP-partijgenoten, te verdedigen. Zijn wegvallen zal dan waarschijnlijk door vricnd cn politieke tegenstander in de eerstvolgende maanden sterk aangevoeld worden. Met Jef Desmedt verdwijnt immers een toonaangcvcnd figuur uit de CVP die in staat was de rangen van zijn groep te sluiten en de eenheid te bewaren. Woorden van respect en lofbetuigingen waren er dan ook van de verschillende frakties uit de raad. Burgemeester Van Aperen, voor de eerste maal terug in de raadszaal na een heelkundige ingreep en een lange herstelperiode, vroeg dan ook uit respect voor de nagedachtenis van het overleden raadslid één minuut stilte en wenste alle aanwezigen verder een voorspoedig 1986 en vooral een ijzersterke gezondheid. Schepen Sprangers betuigde zijn medeleven met de CVP-fraktie en noemde Jef Desmedt een integer man, waarbij een woord een woord was en dat hoefde niet geschreven te worden. Raadslid Mathieu zag in raadslid Desmedt een persoonlijkheid, maar ook een figuur uit de noorderkempen. Hierna droeg CVP-woordvoerder Van Huffel de kandidatuur voor van Frans Adams als CVP-raadslid in opvolging van Jef Desmedt. Na de eedaflegging kon het nieuwe raadslid dan plaatsnemen aan de tafel voor nog enkele jaartjes politiek steekspel. Naar wij in de wandelgangen vernamen heeft het echter heel wat geduurd vooraleer een opvolger definitief gekend was. Een moeilijk begin heeft het nieuw gekomen raadslid zeker niet gehad want het werd een Vrij vlotte en rustige raadszitting. Wij lichten enkele punten uit de agenda toe. Het kapelletje van Minderhout zal gerestaureerd worden. Na besprekingen met Monumenten en Landschappen werd de kostprijs van een bescheiden restauratieplan geraamd op 2,7 miljoen. De raad is akkoord om het ontwerp in te dienen en de betoelaging (80o) aan te vragen. Dit punt heeft echter heel wat discussie teweeggebracht en de meningen waren dan ook erg verdeeld. Het spookbeeld van de vroeger verkrotte SintLucia kapel en de zware financiële lasten voor de restauratie hiervan stak ook hier zijn kop op. Vooral schepen Pauwels en Aerts en vooral raadslid Vanderbruggen pleitten voor werk in eigen beheer dat snel kan begonnen worden. Schepen Verhulst meent dat dit niet kan zonder toelating van Monumenten en Landschappen en vraagt dan ook dat elke partij zich zou inzetten om dit dossier zo snel mogelijk bij het Ministerie te doen goedkeuren. 13 stemmen voor, 2 tegen, en 7 onthouden zich. Raadslid Vanderbruggen wilde deze restauratie koppelen aan het afstoten van de Sint18

Het nieuwe raadslid Frans i4da,ns uit Hoogstraten legt de eed af voor burgemeester Van Aperen, juist terug uit een lange herstelperiode. Clemenskerk van Minderhout. Het reglement voor tussenkomst in de uitbreiding van het drinkwaternet werd verdaagd naar een latere zitting. De gemeente is bereid tussen te komen in de zware financiële kosten van sommige aansluitingen van particulieren en bedrijven verder afgelegen, vooral in het gebied van de ruilverkaveling, maar men dient nog te zoeken naar de beste vorm van betoelaging. Het college krijgt vooralsnog geen volmacht voor uitgaven van de gewone dienst tot een max. van 500.000 fr. en voor de buitengewone dienst tot een max. van 100.000 fr. CVP en FB blijven zich hiertegen verzetten zoals in 1985. Uitverkoop van gemeentegronden Hoogstraten beschikt over een aantal eigendommen die van geen nut zijn voor de gemeente, weinig opbrengen, en dus principieel in aanmerking komen om openbaar verkocht te worden. Schepen Verhuist vindt evenwel dat men een beetje overdreven heeft bij de opstelling van de lijst en meent dat er van de 22 aangegeven gronden er wel een tiental zonder problemen kunnen verkocht worden maar maakt voorbehoud voor bepaalde andere. Hij vraagt dan ook de stemming over elk stuk afzonderlijk. Ten slotte gaat men akkoord dit punt te verdagen en eerst advies in te winnen bij elke fraktie en de dorpsraden en daarna een schattingsverslag op te maken. Onder de voorgestelde gronden bemerken we o.a. een deel van het ambachtelijk gebied aan de Meerseweg met het voetbalveld Boskant, het terrein van de IKO in de Lindendreef, braakgrond in de Gravin Elisabethlaan, het vroegere stort in de Gelmelstraat, enkele woonhuizen o.a. Casa Cara te Minderhout, enz. Verbouwingswerken Kela In de gemeenteraad van november werden de verbouwingswerken aan de Kela goedgekeurd en de materialen via beperkte aan-

besteding besteld. Vandaag worden de betonwerken en de voorgevel met eenparige goedkeuring aanbesteed. Hetzelfde geldt voor de leveringen van materialen. De gemeente Hoogstraten zal overgaan tot de bouw van een loods, magazijnen en een werkplaats voor werklieden naast de brandweerkazerne. De CVP onthoudt zich bij de stemming. FB-agenda De groep Fusiebelangen had een agenda ingediend met een drietal punten. Het eerste punt, de goedkeuring van een bouwplan en aanvraag voor betoelaging voor de aankoop van de woningen 9, 10 en 11 van het Begijnhof, voor de inrichting van het Ostmuseum, werd op verzoek van burgemeester VAn Aperen voor verdaging weggestemd met 9 voor (KGB), 4 tegen (FB) en 9 onthoudingen (CVP). Burgemeester Van Aperen meent dat hij nu een goed voorstel heeft voor het Begijnhof zonder kosten voor de gemeenschap, en uitgevoerd door mensen van de gemeente. Hij houdt het erg geheimzinnig en wil er geen verdere woorden over kwijt. Eén maand uitstel is zijn vraag. Schepen Verhulst die het ten zeerste betreurt dat zulke zaken altijd achter de rug van de raad en van de andere FB-schepenen moeten gebeuren herinnert er aan dat de gemeente de belofte gekregen heeft van de Nationale Landmaatschappij, dat er begin februari opnieuw kontakt zal opgenomen worden over de stand van zaken over de aankoop van het Begijnhof. Op verzoek van de groep FB geeft raadslid Mathieu zijn visie op een plan dat indertijd zou opgemaakt zijn—voor het dorpsplein in Minderhout en de kosten die hiervoor gemaakt zouden zijn. Schepen Sprangers en schepen Verhuist lichten dit punt toe waaruit blijkt dat er een misverstand in het spel is vermits het ging over een alternatief plan voor de doortocht in Minderhout.


Godelieve Verhoeven, St. Annastraat 4, Meerle

Tot slot betreurt de groep FB dat zij geweerd werden uit de commissie personeel waarin alleen leden van KGB en CVP zetelen. Dit is in strijd met de geest van de wet en het is duidelijk dat dit een bewuste politieke daad is..

Burgerlijke Stand december 1985

9~ Geboorten

Kempense Kunsthal, Oostmalle

PT Huwelijken [j J

1 december: Karin, dochter van Aloïs Christianen en Yvonne Van Loovereri, Meerdorp 80, Meer. 1 december: Tom, zoon van Adriaan Van Opstal en Wilhelmina Van Sas, Dreef 31, Meerle. 3 december: Hanne, dochter van Alfons Pauwels en Maria Koyen, Ulicotenseweg 26, Meerle. 6 december: Ben, zoon van Boudewijn Frison en Hermine Van Delm, Achtelsestraat 3, Hoogstraten. 12 december: Leen, dochter van Jacob Braspenning en Julia Vermonden, De Mosten 1,

Tentoonstelling Maria Herregodts en Roger Bruers stellen hun schilderwerken en tekeningen tentoon in de Kempense Kunsthal, Antwerpsesteenweg 2, Oostmalle van zaterdag 1 februari tot 23 februari, elke zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur. Maria H. uit Ranst volgde met succes de academie van Berchem en behaalde reeds meerdere ereprijzen, zowel met haar zachte kleurrijke landschappen als met haar geduldig uitgewerkte stillevens. Roger B. uit Oostmalle heeft met de witzwart pen ook het schaduwgrijs niet vergeten waarin hij een meester is. Maar omdat u dat zeker eens moet zien komt u best tijdens de volgende weekeinden zelf een kijkje nemen.•

20 december: Walter Hakkens en Gilberte Hendrickx, Karel Boomstraat 19, Hoogstraten.

R

1 december: Albert van der Bauwhede, oud 75 9 december: Jozef Vriens, echtgen. van Leonie Geens, oud 68 j., J. Aertslaan 24 in Hoogstraten. 12 december: Marcel Kerstens, oud 40 j., echtgen. van Anny Bastijns, Hoogeind 93 in Meer. 16 december: Corneel Timmermans, oud 81 echtgen. van Cornelia Mertens, Hoogeind 35 in Meer. 19 december: Louisa Krijnen, oud 77 j., weduwe van Adriaan Verbunt, Heimeulenstraat 4 in Meerle. 25 december: Leo Mertens, oud 26 j., weduwnaar van Gerda Snoeys, V. Aertselaerplcin 6 in l-loogstraten.

15 december: Tine, dochter van Hendrik Van

Bergen en Paula Doms, Borselhoeve II, Minderhout. 23 december: David, zoon van Joël Wyler en Marion Wesling, Nieuw Dreef 8, Meerle. 23 december: Davy, zoon van Jan Martens en Hilda Leemans, Meerseweg 123, Meer. 25 december: Wim, zoon van Joanna Braspenning en Louis Koyen, De Mosten 6, Meer. 27 december: Bram, zoon van Jacob Broers en

OPRIT & PARKING

Overlijdens

j., Kolonie 17, Wortel.

Meer.

.t, De ervaring is een kam die het leven je schenkt eenmaal je kaal geworden bent. Bernard Blier.

in alle kalibers DOLOMIE (geelkieurig) RODE CHISTE LAVA (rood-bruin) PORFIERSTEENSLAG

30 december: Jessica, dochter van Marc Van Wesenbeeck en Maria De Meyer. Krochtenstraat 1, Meer. 31 december: Nick, zoon van Petrus Graumans en Maria Rombouts, Burgem-. Glenissonstraat 7, Meerle.

TUININRICHTING -

-

-

-

-

-

-

-

-

KALKSTEENSLAG WITTE KWARTS KASSEIEN BETONKLINKERS

-

TEELAARDE GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVABLOKKEN ROTSB LOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen bakstenen gevelstenen schoorsteenelementen alle betonprodukten welfsels zand grind cement enz. -

-

-

-

-

-

-

-

• Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO

-

231.08.54

-

Denderstraat

-

Antwerpen 19


Kari"s coiffure

Bloemsierm riTl cm

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Woninginrichting autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

GEBR, LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 20


0.

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES

pvb째

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

t.

Telefoon:

H

03/314.57.10 03/314.56.91

AUTOBAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTROHAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR 1 CITE ITSWE R KEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

VAN AERTSELAARSTRAAT 7

JAN STOFFELS

HOOGSTRATEN

Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16


v.d. SLUIS

Woninginrichting Kapelstraat 6- Baarle-Hertog

% e $6

Ø

?s ee

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours.

taak

Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

efl \JQO

• ee9e (e »sS'

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Ook op zondag

STIHL

Hoger vermogen, gunstiger gewicht en daarbij een volautomatische kettingrem. Met deze kenmerken zetten zagen zoals de nieuwe STIHL 038 AV FB nieuwe maatstaven: 2,95 kW (4,0 PK) uit 61 cm 3 bi maor 8,3 kg (45 cm) spreken we voor zichzelf. Daarbij de kettingrem Quickstop, volautomatisch vertikaal en horizontaal in werking stellend, electronische ontsteking, ontivibratiesysteem, 12 maanden garantie. Wie biedt meer?

038 AVFB/45 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

24.950,(BTW. Iribegr.)

13% meer vermogen en volautomatisch kettingrem. Ziehier de belangrijkste kenmerken van de nieuwe super-kettingzagen van Stihl. Voorbeeld: 028 AVSWB, 51,5 cm 3, 2,5 kW (3,4 PK), 6,8 kg (40 cm) Kettingrem quickstop, die volledig automatisch vertikaal en horizontaal aanslaat. Elektronische ontsteking, antivibratiesysteem, dit bij beduidend weinig gewicht. 12 maanden garontie. Wie biedt meer?

028 AVS WB/40 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

5T HL® 19.950,5TIHL®

MACHINES VOOR DE HOF- BOS- EN TUINBOUW

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Een prijs? Jazeker! Voor Devos MarieLouise, Hemelstraat 11 uit Minderhout. Zij wint 500 Fr. sportmateriaal van onze doorgoede sponsor FRAMSPORT. Maria Scheilekens, Vrijheid 104 daarentegen wint een boek waarin ze kan leren hoe een tuintje in 2 uur per week netjes kan blijven: '2 Uur tuinieren'. De rest van de mededingers moet het eens te meer doen met onze diepe waardering. Van onze trouwste puzzelaar, Tresa Roovers-Van Dun mochten we de terechte opmerking ontvangen dat we voortaan de oplossing moeten publiceren, omdat de lezer anders niet weet of zijn antwoord goed of fout was. Zeker Tresa! Hier dus de oplossing van vorige keer. 'Eigen roem stinkt' was de samen te stellenzin. Voor wat de uitspraak van Flef betreft (Eergisteren was ik 34, maar volgend jaar wordt ik 37) dat kan best waar zijn. Uiteraard verjaart Flet op 31 december en doet hij de uitspraak op 1 januari. Dhr. Alfons Christiaensen laat ons 'baaideweej' weten dat vele mensen hun laatste verjaardag als geboortedatum opgeven. Uit administratieve ervaring geput! Nieuwe opgave

van advertentie naar de Over FRAMSPORT. Daar staan cirkelsgewijs een aantal letters, U dient in de richting van de pijl een dier te lezen door telkens hetzelfde aantal letters over te slaan. Bovendien moet U uitknobbelen met welke letter U moet beginnen. Niet gemakkelijk, maar de prijzen zijn er deze keer ook naar. Naast de sportbon van 500 Fr. en een prachtig boek, gooien we er deze keer een waar zakrekenmachientje boven op. Met (let op!) auto-power-off, geheugen, LCD-display, hoesje... Zo hoeft U niet langer op ons te rekenen. Binnensturen v么么r 15 februari. Toemaatje

Wie zendt ons een, liefst zelfverzonnen, stotterzin op in de aard van: Wij wijze wijven willen wel witte wanten wassen... Die van Brigitte Bardots blote borsten bleven... kennen we niet helemaal maar komt voor publicatie niet in aanmerking. Maar: Hoogstratens hoge heren hielden... die willen we wel eens verder lezen. Er is jammer genoeg geen prijs mee te winnen, wel een eervolle vermelding.0

HALVE EEUW GELEDE Januari 1936

Louis Doms over Achtel Ik geloof niet dat er ooit iemand uit Achtel vertrokken is, zonder er van te blijven houden. Hoe kan dat toch?, zullen er misschien menschen zeggen, zoo'n ver afgelegen plaats, nooit iets bijzonders te zien, altijd in het slijk en niets dan boeren. Dat is inderdaad zoo. Maar alles heeft twee kanten, en laat ons nu den goeden kant eens bekijken, want men heeft het altijd goed maar men moet dat zelf denken, was Cauwenbergs woord. Men wordt daar niet opgeschrikt door het gezoef en geronk der snorrende auto's, niet zenuwachtig van het geteut-teut der hollende trams, enz. Men voelt er zoo diep de wonderen in Gods natuur, men ziet er zoo ver de heerlijke dageraad 's morgens in het Oosten, de gouden middagzon in het Zuiden, het purper avondschemer in het Westen en het tooverachtig nachtlicht in het Noorden. Het is er zoo aangenaam onder de schaduw van de reuzenbeuken, rond het zoo fijn gothisch kapelleken, terwijl het windje zacht piepend door de lantaarn van het slanke torentje en suisend door de wiegende kruinen heen over de daken der rustige hoeven wegneuriet. Men geniet daar zoo'n vredige rust na de kommervolle dagtaak. De voorvaderlijke gebruiken worden er bizonder goed in eere gehouden, n.l.: het heiluizen, de zwarte, den haan rijden, enz. Dit gaat daar zoo broederlijk en oprecht. Waarom?... Daar speelt het politiek geknoei geen rol, geen ijdele betuigingen, geen broodvriendjes, enz. Het is nu juist over het heiluizen dat ik wat wil vertellen - voor echtheid sta ik niet in omdat dit gewoonlijk daags na den 17e Januari, Sint-Antonius, plaats heeft. Heiluizen, wat betekent dat aardig woord? Ziehier wat de overleveringen zeggen. Vroeger eeuwen hadden zeer dikwijls volksverhuizingen plaats, dit waren niet een of twee huisgezinnen, maar wel geheele dorpen; deze volkeren trokken soms heel ver, men heeft mij gezegd dat er soms Spanjaarden, Grieken, zelfs wel Azi毛rs zich in onze streek neerzetten. Zij maakten dan hutten of holen in de bosschen en heiden. De mannen bakten steenen, pijpen, schotels, ze besneden stokken en allerlei voorwerpen die de vrouwen

aan den man brachten. Rond Achtel, men weet niet juist waar, een zeer oude Achtelaar noemde mij de Potberg en ook de Kluizenberg, een andere de Kluis, Houtel en ook den Drieboomenkuil, werden de dwergen en misdeelden begraven, het is daarom dat het daar nog lang heeft gespookt; ook leefde daar de weerwolf; toen ik nog een bengel was heeft men hem daar nog dikwijls gezien. Vanwaar dit volkje gekomen was, weet men niet, maar het was een zeer klein ras. Vandaar het woord 'Heiluizen'. Voor een paar roggestruiven of eenige centen kregen de boeren van hen alles gedaan. Bijvoorbeeld men zette 's avonds de Zondagsche klompen op den dorpel van de deur, die waren 's morgens netjes uitgepeuterd, geschrobd en geschuurd, nen emmer aardappelen stond 's morgens proper geschud, en zoo meer; ze bleven daar bij waken tot de boer opstond en ontvingen hun loon. Daags na de kermis - en dit wordt nog elk jaar door de jonkheid van Achtel juist nagedaan, dit is een plezante en schoone dag - dan kwamen ze in den voormiddag af. De voorwacht met harmonika, fluit of trom, dan twee - de kleinste mannen - met een mand waardoor een stok gestoken was die ze op de schouders droegen, daarachter een groep zangers. De kapitein in groot uniform is gewapend met een groote knuppel, hij geeft hiermede drie flinke slagen boven en opzij de deur, hij opent en alles gaat binnen, de mand wordt midden op den vloer gezet, de kapitein beveelt muziek en zang terwijl men rond de mand danst al zingende:

Al is 't dat wij maar boerkes zijn, Wij kennen de liefde toch zoo fijn; Wij gaan op zwier en wij gaan op zwier, Wij maken veel plezier. En in ons land daar mest men verkens, In Holland rotte visch; Zes dagen willen we werken Tot het onze Zondag is. Tiereliere varkensnieren, Mager peerkens zijn niet vet, Wij gaan op zwier en wij gaan op zwier Wij maken veel plezier. (bron: Gazet van Hoogstraten) 23


KALENDER DONDERDAG 30 JANUARI - Voordracht over 'Hormonen in de weegschaal' door Dr. van der Pas, gynecoloog, in het zaaltje van de Middenstand (boven Raiffeisenkas) om 20.00 uur, in Hoogstraten. (org. C.M.B.V.). ZATERDAG 1 FEBRUARI - Hobbytentoonstelling van K.W.B. en K.A.V. in het Parochiecentrum Pax vanaf 14.30 uur, met kaartavond 'Rikken' vanaf 19.00 uur, in Hoogstraten. ZONDAG 2 FEBRUARI - Hobbytentoonstelling van K.W.B. en K.A.V. in het Parochiecentrum Pax van 10.00 tot 20.00 uur, in Hoogstraten. - T.V.-Mis, opgeluisterd door het Gemengd Piuskoor en het jeugdkoor 'Zingt Jubilate', in de St.-Katharinakerk om 10.00 uur, in Hoogstraten. 's Avonds om 20.00 uur vertoning van de video-opname in het zaaltje van de Tuinbouwschool. - T.V.-Hoogmis op B.R.T. om 10uur vanuit de St.-Catharinakerk te Hoogstraten. MAANDAG 3 FEBRUARI - Ekonomie (n)iets voor mij over 'Wat is die Krisis?' in de Parochiezaal van M誰nderhout om 19.30 uur, ingericht door de K.W.B., in Minderhout. DINSDAG 4 FEBRUARI - De Dreefse verenigingen brengen een bezoek aan het rusthuis in Hoogstraten. DONDERDAG 6 FEBRUARI - Lourdesvergadering van de K.V.L.V. 'Ook voor jou, vrouw!' in de zaal Pax om 14.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 7 FEBRUARI - Kaartavond van de fanfare, om 19 uur in de zaal van de Paters in Meersel-Dreef. - Teerfeest van M.V.V. in Minderhout. - Literaire avond met medewerkers van 't Pallieterke, om 20.15 uur in de Pax in Hoogstraten. ZATERDAG 8 FEBRUARI - Cotton city jazzband, georg. door de Marckriver Jazzclub, in de Tuinbouwschool om 20.30 uur, in Hoogstraten. - Papierslag in Meersel-Dreef - Karnavalsavond (Bluesbrotheravond) in de Mussenakker in Meer. ZONDAG 9 FEBRUARI - Wandelclub Markdal wandelt de Tolbergroute. Vertrek om 14.00 uur aan de brug van de Gestelsestraat, in Meer. - Karnavaisstoet in Galder met een omweg naar Meersel-Dreef, vanaf 13 uur. -Milac-dag vanaf 13.30 uur met play-backshow en restaurant in de Pax in Hoogstraten. MAANDAG 10 FEBRUARI - Ekonomie n(iets) voor mij over 'Wat zijn de oorzaken van een economische krisis?' in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om half twee, in Hoogstraten. DINSDAG II FEBRUARI - Kookles voor mannen, georg. door de Landelijke Gilde, in de zaal Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. 24

DONDERDAG 13 FEBRUARI - Koken voor mannen, georg. door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.30 uur stipt, in Hoogstraten. - Naadcursus van de K.V.L.V., in de Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 14 FEBRUARI - Glosso-Racing show van 19-22 uur in de Veilinghallen te Hoogstraten. - Prinsenbal om 20 uur in de feesttent aan de parochiezaal van Wortel. - Teerfeest van het Gemengd Piuskoor om 19.30 uur in de Pax, in Hoogstraten. - Kaartavond v.d. fanfare om 19 uur in de zaal van de Paters in Meersel-Dreef. ZATERDAG 15 FEBRUARI - Glosso-Racing show van 9 tot 20 uur in de Veilinghallen te Hoogstraten - Disco-party met Jack Vissers in De Mussenakker in Meer. - Kinderkarnaval met DJ Fred en verkiezing van jeugdprins en prinses, vanaf 13.30 uur in de feesttent van Wortel. ZONDAG 16 FEBRUARI - Glosso-Racing show van 9 tot 20 uur in de Veilinghallen te Hoogstraten - Karnavalsviering van de fanfare met grootse stoet vanaf 14.30 uur en 's avonds bal in Wortel. - Anti-krisis-komedie, opgevord door de K.L.J., om 19.30 uur in de parochiezaal van Minderhout. MAANDAG 17 FEBRUARI - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om half twee, in Hoogstraten. - Ekonomie (n)iets voor mij over 'Aan welke oplossingen men zoal denkt ...' in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. DONDERDAG 20 FEBRUARI - Koken voor mannen, georg. door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Naadcursus van de K.V.L.V. in de zaal Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 21 FEBRUARI - Kaartavond van de fanfare in de zaal van de Paters in Meersel-Dreef. ZATERDAG 22 FEBRUARI

- Gewestelijk teerfeest ACV in de parochiezaal, in Wortel. - XERO SLINGSBY and THE WORKS in Cahier de Brouillon om 20.00 uur, in Hoogstraten. - Bonte Avond van de Mussenakker, om 20 uur in de zaal St. Cecilia, te Hoogstraten. ZONDAG 23 FEBRUARI - Bonte Avond van de Mussenakker, om 20 uur in de zaal St. Cecilia in Hoogstraten. - Wandeiclub Markdal wandelt om 14.00 uur van 't Kapelletje van Hal naar 't Klompke, in Minderhout. - Anti-krisis-komedie, opgevoerd door de K.L.J., om 19.30 uur in de parochiezaal van Minderhout. MAANDAG 24 FEBRUARI - Ekonomie (n)iets voor mij over 'Mogelijke oplossingen' in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om half twee, in Hoogstraten. DINSDAG 25 FEBRUARI - Kookles voor mannen, georg. door de Landelijke Gilde, in de zaal Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. WOENSDAG 26 FEBRUARI - Bezinningsdag van C.M.B.V. bij de Klarissen te Turnhout. DONDERDAG 27 FEBRUARI - Kookles voor mannen, georg. door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. - Bloedinzameling van 18 uur tot 20.30 uur in het Medisch Centrum in Hoogstraten. VRIJDAG 28 FEBRUARI - Toneelavond 'De dame en de klarinet' in het Klokhuis te Antwerpen, georg. door C.M.B.V.-Hoogstraten. - Kaartavond van de fanfare, om 19 uur in de zaal van de Paters in Meersel-Dreef. MAANDAG 3 MAART - Ekonomie (n)iets voor mij in de parochiezaal om 19.30 uur, in Minderhout. - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten.

WACHTWENSTEN 1

HUISDOKTERS

APOTHEKERS

Zondag 2 februari: DR. LUC VER MANDER, Meerleseweg 26, Meer. Tel. 315.85.11. Zondag 9 februari: DR. DOM VERMANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15.

Van 24 tot 31 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 31 januari tot 7 februari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 7 tot 14 februari: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25. Op zat. 8 februari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp, 46, Meerle. Tel. 315.73.75. Van 14 tot 21 februari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, Meer. Tel. 315.77.73. Van 21 tot 28 februari: APOTHEEK 9, Schutterhofstr. BROSENS, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. 0p zaterdag 22 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

Zondag 16 februari: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten. Tel. 314.54.08. Zondag 23 februari: Dr. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.89.

1P

ii 1 I\


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.