december 1985 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD EERSTE JAARGANG, DECEMBER 1985 PRIJS: 40 FR.

Vital Raes op pensioen en nog geen tij**d. Liever een halve Bunny in de hand KIsseren of deklasseren

Praten met Vital Raes Over het Ileidebloempje

mei Frans ". an madel

Accordeonkampioene Christel Vorsselmans

Nieuwe coalitie in de maak?

Nog meer Dorpsnieuws eii dle leerfeesten, kaartavonden, sintei'kluusverschijningen, voordrachten, hals en party's waaruit u uw keuze kunt doen om de winteravonden op te v ri

lijk ei!.


Bunny-maand Eindejaar in zicht! Hoewel onze onvolprezen eerste jaargang van het maandblad nog niet rond is, klopt de postbode een dezer dagen bij u aan voor de vernieuwing van het abonnement. Leg die 420 fr maar reeds klaar! Indien ons abonnementenbestand met meer dan 10% stijgt, drukken wij in januari de 'Bunny van de Maand' af. Dit ten behoeve van het gewone volk dat Sylvester- of andere party's moe(s)t missen. (En 'oudnieuw' noodgedwongen moe(s)t doorbrengen met zijn eigen MarieBunny, snurkend voor het BRTscherm). Neen, alle gekheid op een stokje. Wij hopen dat uw vertrouwen in de Hoogstraatse Maand voldoende gegroeid is om nog een jaar met ons in of door zee te gaan. Het zal de moeite waard zijn.

d

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten

De ruïnes van Hoogstraten Binnenkort staat Hoogstraten op stelten om zich nog eens een keer als stad te bewijzen. Ook zonder die stelten hebben de nieuwe stedelingen heel wat om naar op te kijken: de Catharina-kathedraal, het Stadhuis, de Vrijheid ... Misschien zien zij met die stelten ook beter wat laag bij de grond staat te verkommeren: het Begijnhof, de kerk van Minderhout, de kapel van O.L. Vrouw van den Akker ... Zou het komen omdat de Minderhoutenaars zich geen stedeling voelen, zoals die van Hoogstraten, dat zij hun kerk willen laten declasseren? Vreemd is dat. En dan te denken dat enkele jaren geleden er maar niet genoeg kon geklasseerd worden. Van kerken en kapellen tot schuren en landschappen toe. Niet zo moeilijk overigens, een ministeriële handtekening was genoeg en over het geld zou men zich later zorgen maken. Die zorgen zijn nu blijkbaar gekomen: restauratie is duurder dan Ooit en geld is er steeds minder. Hoorden wij laatst niet spreken van zo'n 3 miljoen gemiddeld voor een gerestaureerd begijnhofhuisje? En wat te doen met het gerestaureerde erfgoed? Huizen kunnen bewoond worden; een hersteld Hoefijzer en gerestaureerd Begijnhof bieden een dak boven het hoofd al zal dat voor het Begijnhof wel een welstellend hoofd moeten zijn. Met de kerken en kapellen ligt het moeilijker. Wat te doen met een herstelde parochiekerk als de noodkerk zoveel gezelliger is? Wat aanvangen met een prachtige St. Luciakapel die ergens verloren in de velden ligt? De overheid is indertijd welwillend met geld komen aandragen om die kerken en kapellen te beschermen maar kwam dat niet omdat het kerkvolk zelf het liet afweten? Deze bouwwerken zijn nu eenmaal bestemd om in te bidden en niet om tentoonstellingen in te houden, toneel op te voeren of jeugdclubs in

te huisvesten. Bidden doet het volk nog wel maar van larigsom liever in goedverwarmde parochiezalen en niet in tochtige kultuurmonumenten. En hoe zit het met het ander kultuurpatrimonium? Van molens zijn we voorzien; de Salm-Salm molen in Hoogstraten en de Heimeulen van Meerle zijn dank zij veel molenliefde en geld bewaard gebleven. De meeste kastelen in de noordhoek van de gemeente zien er, dank zij welstellende bezitters, nog welvarend uit. Behalve Maxburg dan, eertijds een pronkstuk, nu bijna een ruïne. Misschien wat tè groots opgevat voor deze streek. Té ver weg ook om opgemerkt te worden door een kastelenminnaar. Vrome pastoor Naveau heeft de kapel nog kunnen redden maar voor hoelang? Na hem zal de kapel wellicht hetzelfde lot ondergaan als die van St. Lucia vroeger; eerst vergeten, dan vervallen maar bijna zeker niet heropgebouwd bij gebrek aan centen en belangstelling. Landschappen beschermen gaat hier wel heel moeilijk. Een stuk groen bewaren midden een stad of dorp is niet gemakkelijk maar helemaal onmogelijk als dat landschap temidden van de velden ligt. Wie weet er de kleine stukjes rond de Mark-meanders nog liggen? De Dreef in Meersel - geklasseerd landschap - weet wel iedereen liggen maar is voor velen een letterlijke steen des aanstoots. Te mooi om te verdwijnen, te smal om te blijven? Daarom verdwijnt er van tijd geruisloos een geklasseerde boom, zonder gedeclasseerd te worden vooraf. Beschermd of niet, zonder liefde èn centen gaat het allemaal teloor. En dan is er de zure regen nog die de tand des tijds scherper maakt dan ooit.•

't

Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96 Druk werk Administratie Sekretariaat

Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04

H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756

Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogst raten (Wortel).

Op dinsdag 24 december kunt u kennismaken met onze volgende uitgave van de 'Maand'. Al het grote of kleine nieuws dat u ons voor dit nummer wil mededelen, ontvangen wij graag v6ér woensdag 11 december.


mon In de moond Ge moet gepensioneerd zijn om geen tijd te hebben... 'Ge moet gepensioneerd zijn om geen tijd te hebben', verzucht Vital Raes in de loop van ons gesprek, al hebben wij hier zo de indruk dat de Landmeter (want zo is hij beter bekend) nooit om een tijdverdrijf verlegen heeft gezeten... Nog net in de vorige eeuw geboren in het Antwerpse Zurenborg, als landmeter van het kadaster terecht gekomen in Hoogstraten in 1924. Doorheen de jaren actief in ettelijke verenigingen, gerenommeerd karabinier en fervent fietser, legendarisch jeep-bestuurder en joviaal verteller. Sinds 1964 op pensioen, maar daarom nog niet minder actief. Kortom, stof te over voor een stevige babbel bij een lekkere Poorter...

Vital Raes

Van 't fabriekske naar de Lindendreef Hoe zijt ge er eigenlijk toe gekomen om landmeter te worden?

Wel, zoals ze 't hier in Hoogstraten hadden over een pastoorsfabriekske, was ik zelf tijdens de oorlog '14-'18 in een landmetersfabriek op school. Dat waren de Broeders in Ekeren, en die hadden zich daar echt in gespecializeerd. Mijn jongere broer is daar

k

. :

ook geweest - en is dan ook landmeter geworden... Och, ik vond dat wel een interessant beroep. Ge komt veel bij de mensen, moet niet te fier zijn - niet met schone schoenen rondlopen en zo, maar met botten, en ge zit veel in de buitenlucht! Dat laatste trok me vooral aan, zo heb ik toen zelfs nog een examen afgelegd in Vilvoorde, in een staatstuinbouwschool voor groententeelt. En toen we naar Kapellen gaan wonen waren, zat ik ook zo veel ik maar kon buiten. Ik en mijn broer liepen nogal wat in 't bos. Ik herinner me nog hoe we op een dag in de tranchées van den Duits terecht kwamen. Er waren geen soldaten meer opdat moment. We vonden er een grote obus die we uit een soort patriottisme meepikten. Op weg naar huis kwamen we dan een eskadron Ulanen tegen, en wij daar met veel schrik voorbij met dat pak onder onze arm. Maar dat was nog niks vergeleken met wat ons thuis te wachten stond! Ruzie dat we kregen door dat ding, ruzie! Ons moeder dierf het huis niet meer uit. En van ons vader moesten we direct een diepe put maken om die obus in te stoppen. Na de oorlog is het leger die daar dan komen uithalen. Ge zijt als landmeter in 't leger geweest, niet?

Ge inoet er bijna lanilineter roor :i/n vul ze nog te kunnen meten... In 1976 behaalde 1 'ital Raes mei deze zonnebloemn een 19e prijs op 173 deelnemers in de :onnebloe,nwedstrijd Herfstgloed. 'In Antwerpen was dat, in de Stadsfeesizaal. Ik zie ons nog met tweeën die bloem op onze rug over de Italië/ei dragen. En de mensen dan kijken - zie wat een bloem ... 'Het grootste exemplaar was niet niks: 4,55 m hoog, met sten gelomtrek van 0,20 m en 0,42 doormeter van het hart van de bloem.

Ja, ik heb een jaar legerdienst gedaan van '21 tot '22 bij de lste Compagnie Pro jecteurs in de Lunette 8/9 te Berchem, een klein fortje was dat. Alle landmeters waren daar bijeengezet. We moesten 's nachts vliegtuigen opzoeken met grote projecteurs en als we ze in 't zicht hadden moesten de anderen hun kanonnen pointeren. Ze schoten niet echt, natuurlijk. Onze soldij bedroeg toen 1,50 fr voor 14 dagen. We hebben het daar toen niet zo slecht gehad... Ik heb nog dikwijls dienst gedaan daar met heel het fortje voor mij alleen. We hadden ook allerlei truukskes om weg te geraken, 't stad in en naar huis. Eén keer hadden ze me daar bijna bij te pakken. Iemand van 't bureel had permissies kunnen bemachtigen, die we dan zelf invulden, en waarmee we voor niks op de trein konden. Maar die keer stond er iemand in 't station die alle permissies meenam. Ge-

Zes jaar geleden Toen hij 80 werd, kreeg Vital Raes om. een gedicht aangeboden, waaruit wij enkele strofen putten... Vele jaren hebt gij gemeten, daarbij hebt gij vele notarissen versleten. Maar niet alleen in uw vak waart ge een kei want vele taken deed ge er nog bij. Zo zien wij u jaarlijks met Heilig Bloed als stoere ridder in de stoet. Ook een gewone zondag geeft u werk als geldophaler in de kerk. Uw benen zijn nog lang niet stramn waarschijnlijk dank zij babycham. De goede reden waarom ge wel drinken 1fl 0e!, is als gulle gever van uw bloed. Ook bent u regelmatig nog ie zien als erevoorzitter van St. Katrien, en vergadert ge nog af en toe mee als voorzitter van een schoolcomntié. Eén zaak is u echter nog het meeste lief, want met uw 80 jaar zijt ge nog zeer sportief. En al kijken sommige schutters dan wel wat scheef, gij zijt de schutterska,npioen op MeerselDreef. Ook organizeert ge maandelijks toch zo netjes de plezante fietstochtjes van de Petjes. En wat valt altijd dan weer op? De landmeter die rijdt steeds op kop.

lukkiglijk hadden we het met onze eigen naam getekend, en niet met die van de kommandant, zodat we er achteraf toch niks meer van gehoord hebben. Daarna zijt ge dan naar Hoogstraten gekomen als landmeter?

Ja, maar ik ben hier pas komen wonen in '25. Tot dan kwam ik van Kapellen elke dag naar hier. Met de fiets naar Polygoon, dan de stoomtram naar Oostmalle en zo naar


Wanneer kwam uw fameuze jeep er dan?

'5

t

jî t

'5

5.

t

.5.

't

S

..

S

In 1947, denk ik. Ik weet nog, het was toevallig op mijn feestdag St. Vitalis dat we bericht kregen van de verkoper op de Mechelf;e:,teenweg in AntwerpCn dai de jeep ei was. Gerard, mijn bediende, en ik liaddeii theorieles gevolgd, dus we waren even straf. Wij met onze schoofzak naar ginder. Daar aangekomen, zegt die garagist tegen ons: daar staat hij, mannen. We betaalden de factuur - 75.000 fr was dat toen, en dat was al wat in die tijd! Toen hebben we toch rnar gevraagd om eens mct ons rond te rijden om ons Hit te leggen waar dat alles voor diende. Goed geluisterd, goed ge7ien, en dan moesten we weg. Uiteindelijk wilden ze ons dan toch nog tot aan 't Rivierenhof brengen, maar dat was ver genoeg, zegden ze, dan zouden we 't alleen wel kunnen. Maar natuurlijk stonden we al direkt geblokkeerd om de tramsporen, om een beetje later al vast te zitten in een doodlopende straat. Ik vroeg Gerard of hij misschien achteruit kon rijden. Maar nee, meneer... en ik ook niet natuurlijk! Enfin, dat heeft ons nog heel wat moeite gekost, dat kunt ge wel begrijpen. Dat was overigens wel een sterk machien, daar kondt ge overal mee door. Als ge in een sloot of zo geraakte, dan waart ge er al uit voordat ze een paard konden halen om er u uit te trekken... Maar in 't begin ging dat allemaal nog zo goed niet. Ik moest ooit een expertise gaan doen in Meer, samen met de vrederechter en griffier Van den Bossche. Toen heeft de vrederechter toch ferm moeten duwen, weet ge, want op een gegeven moment moest ik rechtsomkeer maken op een smalle weg met aan weerskanten een ferme sloot. Ik dierf niet draaien, en dus zat er niks anders op dan dat de vrederechter uitstapte en met wat duwen en zo de auto hielp te draaien.

Verenigingen Ter gelegenheid van de eerste communie in 1910 nam vader Raes onder meer deze foto van kleine Vilal, en gebruikte die meteen ook als menu! Dit is nog maar één van de vele dokumenten en foto's die de Landmeter al die jaren bewaard heeft. 'Ik kan nooit iets wegdoen', zegt hij, 'en dan vragen ze wel dikwijls wanneer gaat ge nu eindelijk eens grote kuis doen in al uw papieren... Maar zeg nu zelf, wie kan er nog zomaar het menu van zijn eerste communie laten zien?' Hoogstraten. Onderweg moest dat oud machien al eens stoppen om bij te tanken met water uit de sloot. Ik reed toen voor niets, met dienstcoupons, en behalve de stoker, de machinist en de receveur zat er bijna nooit iemand op dat trammeke. Dat verdiende niks!

stonden hier nog maar een vijftal huizen, en ook de rode huizen van 't gevang. Mijn dochter was hier het enigste kind van de dreef! Ik weet nog goed dat mensen van de Vrijheid hier 's avonds niet zo durfden komen. Verlichting was er niet... Maar er werd hier wel veel gevreeën, dat wel.

Hoe lang woont ge nu al in de Eindendreef?

Zestig jaar zeker. Ik moet hier zowat de langst inwonende zijn, en altijd in 't zelfde huis. Toen we naar hier kwamen met de huifkar met al onze huisraad op, moesten we nog toelating vragen om in de dreef te mogen komen. Dat was een baan van de staat toen, met een bareel aan elke kant. Er waren hier 4 rijen dikke bomen, opzij een fiets- en een wandelpad, en een rijpad met asse in 't midden. Heel de dag was er een vagebondje met een kruiwagen die de dreef moest vegen. Die was dan kwaad als de studenten van 't Seminarie hierlangs wandelden, want die hadden appelsienen bij die ze niet op de Vrijheid mochten opeten. Als ze dan hier kwamen, begonnen ze die te pellen, en dan kon dat ventje weer opnieuw beginnen te vegen... Later hebben ze die bomen allemaal afgedaan en er nieuwe gezet. Er

Ge hebt ooit nog een turnvereniging gesticht hier. Hoe zijt ge daartoe gekomen?

Dat was nog voor dat ik trouwde. ik was toen actief in de turnvereniging te Kapellen waar mijn vader turnleider was. De toenmalige deken hoorde dat, en nadat ik verhuisde zijn we dan in de oude Pax een turnvereniging begonnen. Dat was me trouwens nogal een affaire, lang heeft dat niet bestaan. Op een keer is er een accident gebeurd. Er viel iemand uit de ringen met zijn hoofd op de grond. 't Was s'el niet echt een hersenschudding of zo, maar 't ging er wel naar toe. En wij waren niet verzekerd, ziet ge, zodat de ouders van de jongens nogal bang werden, en de ene na de andere trapte het af.

Fiets en jeep

I)aarnaast zijt ge ook erg actief geweest in de scholen?

De eerste jaren moest ge alles per îiels doen in de zeven gemeenten van de omtrek. Nooit niks meegemaakt?

Ja, ik zat in de beheerraad van VITO, het schoolcomité van 't Spijker en de decanale onderwijscommissie. Hoe ge daar in belandt? Wel, ze vragen dat hè... Maar ik ben daar allemaal mee opgehouden toen ik eens in de VITO als 80-jarige terug op een schoolhankske vanachter in de klas terecht kwam in een les. Toen ik thuis kwam, heb ik meteen mijn ontslagbrieven geschreven!

Een keer ben ik bijna verdronken door toedoen van de veldwachter van Loenhout. Dat zat zo. De gemeente moest ons altijd iemand meegeven om te helpen, en meestal was dat de veldwachter. In Loenhout op de Heibaart was er een beek die al eens overstroomde. Op die keer reed de veldwachter voorop. Het water was heel helder voor hem, zodat hij goed kon zien waar het weggetje liep. Maar ik kwam achterop en dat water was dan natuurlijk al troebel, zodat ik in de beek sukkelde... Daar hebben ze in Brussel nog van in de Gazetten geschreven.

Maar als schutter hebt ge uw ontslag nog niet gegeven, of wel?

Neeneen, ik ben nu ongeveer 25 jaar lid van de St. Antonius maatschappij in MeerselDreef. We schieten daar met de buks. We zijn geen gilde, maar schieten wel mee met de gildes...


(Met veel succes trou wens, getuige daarvan de vele krantear'ikeIs waarin uitbundig de. schutterskwaliteiten van Vital Raes geloo .fcl worden, evenals de indruk wekkende reeks trofeeën op de kast in een hoek van zijn bureel!) ..Och 7e schrijven dan zo dikwijls in de kranten iets als 'onverslijibare Raes', al zo'n tien jaar. Ha, toen was 'cm nog niet versleten. (lacht) Nu nog niet, he, denk ik ... Maar goed kunnen schieten dat is geen verdienste, hoor, dat is een geluk dat ge mee hebt. Wat doet ge verder nog?

Elke week een kaartje leggen in de winter, en in de zomer nogal wat fietsen. Bij de fanfare St, Catharina hen ik ook al lang in 't be stuur, secretaris, dan schatbewaarder en nu nog ondervoorzitter. Fietsen doe ik al heel lang. Vroeger had ik hier in de tuin zelfs een soort piste waarin ik elke dag zo'n tien kilometers deed. De buren dachten dat ik niet buiten durfde komen omdat ik geen plaat zou hebben! Van kort na de oorlog rijd ik al voor mijn

plezier ferme tochtjes. Eerst alleen, dan met de gevangenisdirecteur, en later zijn er dan nog heel wat bij gekomen. Momenteel zijn we met vijftien. 'De Petjes', weet ge wel... We doen om de veertien dagen een toer die ik op voorhand ga verkennen en op een planneke uitteken. Zo hebben we nog vôôr de gouverneur het Kleidabberspad gereden, of zijn we naar Scherpenheuvel gebold en zo... Al bij al is er altijd wel iets te doen, mijn boek staat altijd goed vol. Ge moet maar gepensioneerd zijn om nooit tijd te hebben, zeg ik altijd. Zijn er ook dingen waarvan dat ge spijt hebt dat ze er niet meer zijn, of dat ze veranderd zijn?

Spijt? Niet echt, neen, of 't zou moeten zijn dat het vroeger 's zondags na de hoogmis altijd zo gezellig was in 't dorp. Dan kwamen we allemaal bijeen en gingen een pint pakken - waar nu de Roma is, en de Zwaan, bij Leijten, bij Van den Heuvel, in de St. Georges waar nu 't Spieke is... Dat was toch gezellig, ja...•

Machinefabriek 'BREDA'

Publiciteit in de Hoogstraatse Maand

In verband met uitbreiding van het orderbestand zoeken wij voor de Ketel- en Apparatenfabriek

lassers Voor een goede uitoefening van de funktie is vereist - vakdiploma pijp/ketel - ervaring in het gekwalificeerd electrisch tassen en TIG-lassen

pijpbewerkers - diploma technische school A3 - ervaring in het aftekenen en uitslaan van pijpen Belangstellenden kunnen voor verdere informatie bellen

3276879240 toestel 334 of zich van maandag t/m vrijdag melden van 8.30 - 16.00 uur bij de afdeling Personeelszaken, Speelhuislaan 173 te Breda. Wanneer u onderstaande bon verzendt met op de envelop B.V. Machinefabriek 'Breda', 4800 DG Breda, dan wordt met u kontakt opgenomen.

Naam................................................................. Adres................................................................. Woonplaats .

.........................................

De landmeter zoals velen hem tijdens de zomermaanden al wel zullen gezien hebben: op de fiets in het gezelschap van de veertien andere 'Petjes'.

................

Opleiding............................................................ Funktie...............................................................

• is publiciteit in een jong en intens gelezen streekbiad • is publiciteit onder de ogen van duizenden geïntresseerde lezers • is publiciteit die niet verzuipt tussen de rest • is met het enige Hoogstraatse fusieblad aanwezig bij al wat reilt en zeilt in het Hoogstraatse • en de prijzen? Goedkoper dan elk ander blad. Oordeel zelf op het nummer 03/314.55.04 of loop langs bij: J. Schellekens, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten.

Kopen in eigen streek is.. tewerkstellen in eigen streek!

EEEROONUW EMEEUMERE 022E000m0 ENWOREQUff noffiEMEERE De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34

B.V. Machinefabriek 'Breda' voorheen Backer en Rueb Postbus 3260, 4800 DG Breda jj9jîelexj25

03/314.49.11


LÏi tiI Iii LHI

I2s.I_ _____ ______ ______

___

! __ 1 ______ l2IJci lH ______

SPORT:lEI‹

Wortel in de lift naar boven! Wat moet er gewerkt worden in deze derbyrijke reeks. Een overwinning kan een ploeg terugbrengen voor een promotieplaats; verliezen staat gelijk met de strijd tegen degradatie. Zo dicht staan de ploegen uit de 2e provinciale A bij elkaar. Al lijkt Brasschaat gelanceerd in een baan naar de le provinciale. Vorige zondag ontving Wortel de ploeg uit St.-Lenaarts die de vorige zondag won bij Brasschaat. De twee ploegen speelden de spannendste match van dit seizoen. De bezoekers kwamen met 0-1 voor. Een schitterend spelende Eddy Vermeiren zorgde met 2 doelpunten voor een Wortelse voorsprong. St.-Lenaarts maakte echter weer gelijk. Iedereen dacht al aan een gelijk spel maar dat was gerekend buiten Jan van Gestel die er in slaagde om zijn broer Jack, doelman bij St.Lenaarts, voor een derde maal te verslaan. Natuurlijk was dit bijna een historisch doelpunt dat vooral bij Jan van Gestel en de spelers van Wortel voor een speciale overwinningssfeer zorgde na de match. Door deze overwinning komt Wortel op de lie plaats op 2 punten van St. Jozef die 7e staan. De jeugdploegen blijven goed presteren zodat zij allemaal bij de eerste tien in de rangschikking staan. De bestuursleden van Wortel hadden ook twee verdienstelijke medewerkers te vieren. Tijdens het mosselsouper op vrijdag 15 november werden secretaris Leo Vanhaute en penningmeester Rene Wouters in de bloemetjes gezet voor hun 25-jarig medewerkers-jubileum. De kantine van V.N.A. Wortel is telefonisch bereikbaar op 03/3 147044.

Bloemen en ka(lo 'S 55 50/ sos ,' '[0)1 / s's Vanhaute en penningmeester René Wourers die 25 jaar lang ijverden voor V.N.A. -Wortel. Het programma: Zondag 1 decenber: 09.30 uur: Oud Turnhout - Scholieren 11.00 uur: Oud Turnhout - Kadetten 11.15 uur: Miniemen - H.I.H. Turnhout 09.30 uur: Reserven - Beerse 14.30 uur: Maria te Heide - Wortel Zondag 12 december 09.30 uur: Scholieren - Flandria 11.00 uur: Kadetten - Flandria 11.15 uur: Westmalle A - Miniemen 14.30 uur: Wortel - Dosko Zaterag 14 december: 14.30 uur: Juniores - Vosselaar Zondag 15 december: 09.30 uur: Meerle - Scholieren 11.00 uur: Meerle - Kadetten 11.15 uur: Miniemen - St. Jozef 09.30 uur: Reserven - Lille B 14.30 uur: Meer - Wortel Zondag 22 december: 14.30 uur: Vosselaar - Wortel

Wat schort er aan Meerle F.C. Wanneer krijgt men het Meerle van voor enkele seizoenen nog eens te zien? Twee zware nederlagen, één gelijkspel en een nipte overwinning is de balans van de afgelopen maand. Niet om over te gillen natuurlijk. Tegen Waaslandia werd een bittere 4-1 pil geslikt, wel wat overdreven cijfers maar wat doe je eraan. Thuis tegen Boechout mocht men op een genietbaar partijtje terugblikken en de beide doelwachters hielden de stand maagdelijk blank. Op Oude God weer een opdoffer van jewelste, 4-1 cijfers kunnen inderdaad tellen. Een week later kon de partij op Ekeren-Donk toch met een overwinning afgesloten worden. Dirk van Bavel en 'Kareltje' zorgden voor de doelpunten. De ommekeer misschien! Laten we het hopen voor groenwit en de trouwe aanhangers. En de andere teams? De veteranen knallen raak dat het een lust is om te zien, 18 doelpunten in vier wedstrijden is het vermelden waard. De klassering van de overige elftallen ziet er als volgt uit: 3de plaats op 12 Reserven: lOde plaats op 13 Juniores: lOde plaats op 14 Scholieren: 8ste plaats op 13 Knapen: 8ste plaats op 11 Miniemen: 1Ode plaats op 12 Preminiemen:

Het decemberprogramma: Zondag 1 december: 14.30 uur: MEERLE F.C. - OUDE GOD 09.30 uur: Zoersel - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Minderhout 11.00 uur: Knapen - Minderhout Zaterag 7 december: 13.30 uur: Minderhout - Preminiemen zondag 8 december: 14.30 uur: 'S GRAVENDEEL - MEERLE F.C. 09.30 uur: Reserven - Wechelderzande 11.15 uur: Juniores - Wechelderzande 09.30 uur: Dosko - Scholieren 11.00 uur: Dosko - Knapen Zaterdag 14 december: 13.30 uur: Preminiemen - Wuustwezel 14.00 uur: Miniemen - St.-Job Zondag 15 december: 14.30 uur: MEERLE F.C.-MARIABURG 0.930 uur: Dosko - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Wortel 11.00 uur: Knapen - Wortel

kdi Iti LH '.

F.C. Meer bij de top 5! Meer blijft de goede weg bewandelen. Ons eerste elftal draait nog altijd mee aan de top. Toch mogen we geen steek laten vallen want vele achtervolgers zitten kort op de hielen. We moeten dus iedere zondag spelen zonder dat de concentratie verzwakt. Al bij al beleven we toch een spannend seizoen. De beste prestaties komen van onze proviciale reserven. Nog maar éénmaal verloren en los aan de leiding. Ook onze juniores zijn bovenaan te vinden in het klassement. Het zal niet lang meer duren of knapen, miniemen en preminiemen gaan ook een plaats innemen bij de eerste vijf, want de laatste vijf weken volgde overwinning op overwinning. Wat een weelde. Ons programma: Zaterdag 30 november: 14.30 uur: Prov.Reserven - Lichtaart 13.00 uur: Mirjiemen - Meerle 13.30 uur: Wuustwezel - Preminiemen 14.30 uur: Wuustwezel - Veteranen Zondag 1 december: 14.30 uur: F.C.MEER - VOSSELAAR 09.30 uur: Juniores - Zwaneven 09.30 uur: Lentezon - Scholieren 09.30 uur: Lentezon A - Knapen Zaterdag 7 december: 13.00 uur: Miniemen - Zwarte Leeuw A 14.30 uur: Prov.Reserven - Olen A.C. 14.30 uur: Wezel - Veteranen 15.00 uur: St. Lenaarts - Preminiemen Zondag 8 december: 14.30 uur: POPPEL - MEER F.C. 09.30 uur: F.C. Turnhout - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Poppel 11.00 uur: Knapen - Poppel Zaterdag 14 december: 14.30 uur: Verbr.Arendonk - Prov.Reserven 14.30 uur: Veteranen - Zwarte Leeuw Zondag 15 december: 14.30 uur: F.C. MEER - WORTEL 09.30 uur: Juniores - Hoogstraten A 09.30 uur: Flandria A - Scholieren 11.00 uur: Flandria A - Knapen Zondag 22 december: 14.30 uur: F.C. MEER - EXC.ESSEN

De biljarters op rij Het biljartverbond De Verbroedering der Noorderkempen verenigt zes clubs die elkaar op het groene vilt bestrijden. Eind oktober hadden zij de volgende punten verzameld: De Vlinders Rijkevorsel, 2 wed. 146,079 punten Krijt op tijd Meer, 2 wed. 143,196 punten Krijt op Tijd Meerle, 2 wed. 140,900 punten Nut en Vermaak wortel, 2 wed. 122,421 punten De Strijdlustige Hoogstraten, 2 wed. 121,550 punten Kalm en Krijt Hoogstraten, 2 wed. 108,793 punten


IKi'4I 1, l.JcJ 1 'JtI

1I

______ ______

IJ'I I-.I] 1

kI LI

_

___

_____

SPORT 1 rr51k1 I4l 1

rr»

~

Hoo,gconjunctuur bij HVV

1

H. V. V.: iste ploeg. Boven (v.l.n.r.): Havermans, Ceusters, Van Oosterbosch, Wjjnants, Laurjjssen en Verbeeck; onder (v.l.n.r.),' Woestenborgs, Verschueren, De Fré, Van Huffel en Jacobs. Na 10 wedstrijden staat H.V.V met eenveilige voorsprong aan de leiding in de bevordering A. Vijf thuismatchen leverden de roodwitten 10 op 10 op. Evenveel verplaatsingen naar Willebroek, Zwarte Leeuw, Weverik Denderhouten en Merksem gaven een oogst van 9 op 10. We menen niet dat dit ooit gebeurt is en zijn ervan overtuigd dat dit nooit meer zal gebeuren. Wanneer we tegen de ploegen uit de onderste regionen, als Deinze, Izegem, Tubantia en dergelijken niet aan overdreven zelfvertrouwen gaan lijden, wordt H.V.V. herfstkampioen. Hiervoor koopt men niets, doch het zou een knappe prestatie zijn van deze jonge en slagvaardige ploeg, die iedereen blijft verbazen. In euforie gaan een aantal jeugdploegen zowat ongemerkt voorbij. De A-ploegen doen het verbazend goed. Juniors A verloren slechts één punt en staan op kop. De scholieren A verloren eveneens nog maar één punt en staan eveneens op kop. De A-knapen met één nederlaag, staan ook aan de leiding. Met het eerste elftal erbij hebben we momenteel 4 ploegen aan de leiding.

De B-ploegen, ingeschreven om iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen en om vooral jongere spelers de tijd te geven zich aan te passen, halen vanzelfsprekend niet dezelfde resultaten, doch dat is van te voren geweten. H.V.V. zit voorlopig op fluweel en verdient een pluim, ook van de Hoogstraatse Maand! (Daarom bovenstaande foto over 3 kolommen, jongens). Ons programma: Zaterdag 30 november: 13.30 uur: Preminiemen Meerle Zondag 1 december: 14.30 uur: IZEGEM H000STRATEN V.V. 09.30 uur: Poppel Juniores A 09.30 uur: Juniores B Maria ter Heide 09.30 uur: Scholieren A Weelde 09.30 uur: Wechelerzande Scholieren B 11.00 uur: Knapen A Weelde 11.00 uur: Oostmalle B Knapen B 09.30 uur: Oosthoven A Miniemen A 11.15 uur: Miniemen B St.-Lenaarts B Zondag 8 december: 14.30 uur: HOOGSTRATEN V.V. TUBANTIA -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.30 uur: Juniores A Dosko 11.15 uur: Mariaburg Juniores B 09.30 uur: Oosthoven A Scholieren A 09.30 uur: Scholieren B Antonia A 11.00 uur: Oosthoven A Knapen A 11.00 uur: Knapen A F.C. Turnhout B 11.15 uur: Miniemen A Tielen 13.00 uur: Halle B Miniemen B Zaterdag 14 december: 13.30 uur: Zwarte Leeuw A Preminiemen zondag 15 december: 14.30 uur: WIELSBEKE HOOGSTRATEN V.V. 09.30 uur: Meer Juniores A 09.30 uur: Juniores B Schoten 09.30 uur: Scholieren A Merksplas 09.30 uur: Vosselaar B Scholieren B 11.00 uur: Knapen A Merksplas A 11.00 uur: Vosselaar B Knapen B 09.30 uur: Vosselaar A Miniemen A 11.15 uur: Miniemen B Zwarte Leeuw B Zondag 22 december: 14.30 uur: TORHOUT HOOGSTRATEN V.V. Wedstrijden van de A-reeksen: terrein Thijsakker en B-reeksen: terrein Ster. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7


[

I2L'I L:-ji _______ ______ -j Id-t i ______ ___ iI i 1

SPOR T

I-i

Minderhout V.V.; Waar zijn de schutters? Toch mag men op de laatste vier wedstrijden met enige tevredenheid terugblikken. Tweemaal gelijk, één maal verloren en één partij gewonnen, vier op acht. Het kon erger zijn. Doelschutters gevraagd! Een probleem waarmee de meeste clubleiders geplaagd zitten doch de M.V.V.'ers hebben er toch enorm veel moeite mee. Veel doelpunten laten scoren doen ze ook niet. Toch zien we groenwit langzamerhand uit de onderste regionen verdwijnen! Eventjes een terugblik werpen op de laatst gespeelde wedstrijden. Tegen Oostmalle werd een 0-0 stand op het bord gehouden en dit hadden beide ploegen ongetwijfeld nog uren kunnen volhouden zo. Beerse toonde zich ook een taaie klant alhoewel Minderhout reeds in de 12de minuut de stand opende langs Eddy Peeters. Enkele minuutjes later wees de stand weer gelijk. Een gelij kopgaande partij had in de 72ste minuut echter de beslissing kunnen brengen wanneer Eddy Vermeiren een strafschop in het voordeel van de thuisploeg had kunnen benutten. Te Ranst moest men weer het onderspit delven met de kleinste cijfers doch te Massenhoven werd nog eens met de overwinning aangeknoopt. Na een blitzstart met twee doelpunten van de voet van Ronny Bolckmans werd M.V.V. in de defensie gedrongen doch een secure verdediging hield stand tot het eindsignaal. De klassering van de andere elftallen: 8 ste plaats op 12 Reserven: lOde plaats op 13 Juniores: 7de plaats op 14 Scholieren: 12de plaats op 13 Knapen: 7de plaats op 11 Miniemen: 12de plaats op 12 Preminiemen:

Het programma: Zaterdag 30 november: 13.00 uur: Merksplas A - Miniemen 14.30 uur: Juniores - St.-Jozef Zondag 1 december: 14.30 uur: MINDERHOUT V.V. - RANST 09.30 uur: Meerle - Scholieren 11.00 uur: Meerle - Knapen Zaterdag 7 december: 13.30 uur: Preminiemen - Meerle 14.30 uur: Merksplas - Juniores Zondag 8 december: 14.30 uur: ZWANEVEN - MINDERHOUT V.V. 09.30 uur: Reserven - Wortel 09.30 uur: Merksplas A - Scholieren 11.00 uur: Merksplas A - Knapen Zaterdag 14 december: 14.30 uur: Juniores - Fandria 15.00 uur: Zwarte Leeuw A - Miniemen 13.30 uur: Merksplas - Preminiemen zondag 15 december: 14.30 uur: MINDERHOUT V.V. ZOERSEL 09.30 uur: Merksplas A - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Oud Turnhout 11.00 uur: Knapen - Oud Turnhout Zondag 22 december: 14.30 uur: MINDERHOUT V.V. - FLANDRIA RAVELS Attentie: Grote jokprijskamp ingericht door Minderhout V.V. in de kantine aan de Hoge Weg! Eerste kaarten te 20.00 uur.

I (l

"ii

K.W.B. Minderhout als de wijn K.W.B. - Hoogstraten ...................2 - 0 Wuustwezel - K,W.B. .................... 1 - 2 K.W.B. - Posthoorn ...................... 0 - 0 Gierle - K.W.B.............................2 - 2 Inderdaad! 11 wedstrijden gespeeld met voorzeker een positieve balans: 7 gewonnen, 2 verloren en 2 gelijk. Ook in de maand november bleef dezelfde trend aanhouden, geen enkele nederlaag. Wie sprak er weer over oudjes? Onze ouderdomsdeken met zijn 47 kruisjes heeft nog nooit zo gescoord, nog nooit zo'n fysieke conditie tentoon gespreid. Gerard Backer himself trapte of duwde in 6 wedstrijden de bal vijfmaal tegen het net. Hoogstraten kreeg tegen het sterke Minderhoutse geheel geen schijn van kans en kwam er met twee doelpuntjes heel goedkoop vanaf, om het dan nog zeer zacht uit te drukken. Ook Wuustwezel moest tenslotte de duimen leggen al was het dan ook al laat in de wedstrijd. Eerst zorgde René Laurijssen voor de gelijkmaker en Rik Croymans maakte de klus koelbloedig af. De laatste twee wedstrijden brachten telkens een muntje op. De Posthoorn toonde zich een taaie tegenstander doch beet zijn tanden stuk. Te Gierle werd K.W.B. reeds vroeg in de wedstrijd op een 2-0 achterstand geplaatst. Dit was echter niet naar de zin van Karel Geerts en hij milderde met een prachtig kopbaldoelpunt uit het boekje toen hij torenhoog boven vriend en tegenstander uitwurmde. Gerard Backer zorgde dan weer voor het evenwicht. Doorgaan zullen wij!

Organiseert u iets! Bel onze redactie 03 / 314.41.26 OPRIT Et PARKING

TUININRICHTING

in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVABLOKKEN ROTSB LOKKEN

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - welfsels - zand - grind - cement - enz. • Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhating door uw zorgen

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen


OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING MET TUIN te HOOGSTRATEN GELMELSTRAAT 123 Notaris Jan MICHOEL te HOOGSTRATEN zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN, Gelmelstraat 123, groot 6 a. 95 ca. Kad. Ink. 20.540 Ingedeeld als volgt: 2 dooreenlopende plaatsen, keuken, badkamer en WC, 2 slaapkamers; kelder, garage en berging ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR NA BETALING van koopprijs en onkosten. BEZICHTIGING: sleutel te bevragen bij de notaris. TOEWIJZING op dinsdag 13 december 1985 telkens om 17 u. in café Patria, Vrijheid 174 Hoogstraten. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwetijkskontrakt mee te brengen.

ZIE PUZZELKOLOM VOOR ONZE WEDSTRIJD.

OAAAV BNRKS AK UKO ZERES ORNTM

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER SCHONE AKKERLANDEN te HOOGSTRATEN/MEER (MEER S EL-DREEF) Notaris Jan MICHOEL te HOOGSTRATEN zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER SCHONEN AKKERLANDEN te Hoogstraten/Meer, MEERSEL-DREEF, Heieinde, te weten: KOOP 1: groot 1 ha. 24 a. 51 ca. KOOP 2: groot 1 ha. 22 a. 89 ca. KOOP 3: groot 1 ha. 12 a. 15 ca. Deze 3 kopen een blok vormend. KOOP 4. tegenover deze kopen groot 1 ha. 21 a. 02 ca. AANVAARDING volgens veilvoorwaarden: op dinsdag 10 december 1985. TOEWIJZING telkens om 14 uur in café De Eiken, bij De Gruyter J. Lijsenstraat 36 te Hoogstraten/Meer. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

F4o] KERKSTRAAT 15 - 2330 MERKSPLAS TELEFOON 014/63.35.56

Alt ons SPRANGERS SPAARKAS WINTERTHUR VERZEKERINGEN ONGEVALLEN

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER SCHONE AKKERLANDEN te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT Notaris Jan MICHOEL te HOOGSTRATEN zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens de erven J. Brosens: ZEER SCHONE AKKERLANDEN te Hoogstraten/ MINDER HOUT, Beekheyke te weten: KOOP 1: groot 87 a. 91 ca. KOOP 2: groot 93 a. 55 ca. KOOP 3: groot 92 a. 63 ca. Deze 3 kopen één blok vormend en palende: Stoffels L. Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij, Sprangers A. Sterkens, Eelen F. Snoeys. Volgens gewestplan gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. AANVAARDING volgens veilvoorwaarden. Verhuurd sinds 25 december 1959. TOEWIJZING op dinsdag 10 december 1985 telkens om 16 uur in de Parochiezaal, Koestraat 6 te Minderhout. Plans en inrichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

LEVEN

Meerlseweg 62 2321 HOOGSTRATEN Telefoon 031315 7173

Zondag 8 december 2000 uur!

KLJ BAL STOMPING FATS met

'De Fred' PAROCHIEZAAL

-

WORTEL


voetbalveld zijn verschijning doen waar hij de Meerlese spelers en die van Oude God als ook het leidend (lijdend) trio zal begroeten. Zou hij ook twee punten bijhebben? Sint doe je best. LII De bloedgevers doen zonder

undJ --

oudstrjders op het nieuwe kerkfloJ. (.10K ae kinderen namen actief deel aan de huldiging. Ook zij drukten de wens uit 'Nooit meer oorlog'. Na deze plechtigheid, waar traditioneel ook de harmonie aanwezig is, plus een afvaardiging van de fanfare van de Dreef, trokken de oudsirijders met muziek voorop naar hun lokaal. In cafe 'De Bombardon' werd er dan gefeest. Tussen pot en pint werden dan herinneringen opgehaald, gekaart en gedanst. Voorzitter P. van Aelst had met zijn bestuursleden weer voor een 'enorme' tombola gezorgd.Kortom, het was weer een mooie dag voor onze oud-soldaten

Op zondag 10 november te 10.15 uur kringelden er rookwolkjes uit de kleedkamer van de bezoekers op het terrein van Meerle FC. Waren de gemoederen dan zo verhit geraakt? Helemaal niet! De verwarmingsbrander was door de felle wind even uit zijn humeur geraakt, over zijn toeren geraakt, met het gevolg dat het plafond het moest ontgelden. Kordaat ingrijpen van enkele koelbloedige begeleiders bracht de verhitte zoldering in een mum van tijd weer tot betere gedach-

ten. Met hun gedachten zullen de oudstrijders ook wel elders vertoefd hebben op 11 november Ier gelegenheid van de wapenstilstand. Onopgemerkt gaat deze herdenkingsdag in Meerle nooit voorbij. Na het bijwonen van een eucharistieviering werden bloemen neergelegd en toespraken gehouden o.a. door de heer Pauwels en dit zowel bij het monument der gesneu velden van 1914-1918 op het oude kerkhof als bij het monument bij de graven van de overleden

en hun echtgenotes. LlllAlleszins een mooie dag wordt het voor de kinderen op 1 december. Op uitnodiging van de supportersclub 'De Groentjes' komt Sinterklaas weer op bezoek in het voetballokaal bij Edw. v.d. Heyning en dit voor alle kinderen onder de 10 jaar van onze supporters. De Sint zal om 13.00 uur arriveren en hij zal ook op het

CD

ni2d

~n ~ - ~

h@ un ~

Diamant op den Aard 60 Jaar geleden trouwden Pol Verhoeven en Mit Vervoort. In een met rozen versierde W huifkar kwam Mit vanuit Meer naar Minderhout om daar samen met Pol, drie koeien en een kalf, aan een nieuw boerenbedrijf te beginnen. De nu 93-jarige Pol is een zoon van de grote familie Verhoeven die indertijd met velen op 1 Den Aard woonden. Zijn ouders, Sus Verhoeven en Mieke Donckers, hebben daar in hun tijd nog pionierswerk verricht; zij ont- ' rer aan; dan was er tijd voor kaarten en gonnen de hei- en bosgrond en maakten er uurten bij de stoof en onder de petroleumweide- en akkerland van. Ook Mit werd ge- amp. Pol en Mit boerden goed en kregen boren in de vorige eeuw maar dan in Meerle Clrie kinderen waarvan de jongste, Jaak, nu op de Elsakker waar haar ouders boerden; 1 n de boerderij woont. Pol en Mit bleven in nadien verhuisde het gezin Vervoort naar Cte buurt wonen maar de tijd van hard labeur het Looi in Meer. Het is daar dat Pol haar 1 voor hen voorgoed voorbij. Pol vooral leerde kennen toen hij er met zijn kamera- teeft daar wel spijt van, 'Ach, kon ik nog den ging buurten. Meer dan 60 jaar geleden r naar bieten uitdoen', verzucht hij als hij was dat één van de weinige manieren waarop ''anuit zijn zetel naar buiten kijkt. Zijn goed jonge mensen met elkaar kennis kregen. Van F iumeur heeft hij er niet bij verloren, evende kennismaking kwam er verlovingen in r nin als Mit die nog fiks en vinnig het huis1925 begon voor Pol en Mit het leven van alle F iouden doet. boeren op Den Aard: hard werken, vooral in Ve wensen hen beiden nog een schone oude de lente en de zomer en 's winters wat kat- ClagU '

Hoe kerkgangachtig zijn de Minderhoutse parochianen wel? Een telling op een doorsnee-zondag gaf de volgende resultaten: 768 Kerk: 173 Mariaveld: Voor beide samen per leeftijdsgroep: 144 kinderen t.e.m. 13 jaar 47 jongens van 14 tot 20 jaar: 75 meisjes van 14 tot 20 jaar: 54 mannen van 21 tot 35 jaar: 54 vrouwen van 21 tot 35 jaar: 103 mannen van 36 tot 60 jaar: 127 vrouwen van 36 tot 60 jaar: 197 man/vrouw van +60 jaar: 130 niet van de parochie: 10

Bedenking: Volgens het parochieblad zou er sinds 1881 terug een lichte aangroei zijn. (Bronnen uit die tijd om dit cijfer te staven aan de werkelijkheid heb ik niet gevonden.) Of had men toch 1981 bedoeld? LI Hoe gul

zijn de Minderhoutse bewoners? In één woord gul zijn ze! Het resultaat van de collecte en de rondrit van de kapelwagen van Oostpriesterhulp in de parochie leverde een geldelijke bijdrage op van 43 813 fr. en 200 kg goederen. 3 De St.-Jorisgilde heeft ook centen nodig! Niet te verwonderen! Al eens dat knap gebouw opgemerkt in de dorpskom? En binnen onafzienbare tijd vliegen daar de pijlen weer om je oren zoals een

twijfel hun best. Zoals ieder jaar worden veralenslelijKe moeaaonors genuiuizu en up traditionele wijze verwelkomd in de zaal. Mevrouw Voortman, ere-voorzitster, mocht bloemen in ontvangst nemen voor haar jarenlange onbaatzuchtige hulp. Pastoor Verheyen dankte en Dr. Vermnander moedigde de bereidwillige bloedschenkers aan om de ingeslagen weg te blijven bewandelen. De Meelse afdeling kende in de loop der jaren een gestadige aan groei en bereikt nu reeds een ledenaan tal van 145 mensen. Verdienstelijke leden mochten dan ook een passende hulde in ontvangst nemen: Voor 10 giften ontvingen een ereteken: Jan Goetschalckx, Marie-Louise Kinschots, Maria Koyen, Theo Pijpers, Dma Rombouts, Louis van Gooi, Paula van Haperen. Voor 25 bloedgiften werd de bronzen legpenning overhandigd aan: Roger Goetelen, Frans Lenaerts, Jan Snoeys. Voor de 40 bioedschenkingen kreeg Louise Jansen de Erkentelijkheidsmedaille. Gefeliciteerd aan allen• -----------------------

kwart eeuw geleden. Heel het complex werd met eigen ,niddelen en werkkrachten opgetrokken. Nog een pluim bij op hunne kruisboog. Ingezongen en ingedronken is her gebouw ook reeds. Nu nog de poen! Op zaterdag 14 december richt de gilde een bonte avond in. Een programma heb ik nog niet onder ogen gekregen mnaarplezant zal het alleszins worden. Dansen is onze regel wel! Toneelspelen wordt door K.W.B. K.A.V. beoefend en dit om de twee seizoenen. 'Drie is teveel' geschreven door Joh. Blaaser Sr. en Jr. en deze klucht wordt ten tonele gebracht door het toneelgezelschap van bovenstaande verenigingen. Degenen die nog een kaartje willen bemachtigen moeten zich wel degelijk reppen want volgens de laatste berichten vliegen ze langs de ramen en deuren buiten. Fons Muësen, Markwijk 5, wil de ongelukkigen echter nog wel een ticketje bezorgen tegen een democratisch prijsje van 100 fr.! Onder de regie van 1{ene Laurijssen Loilen volgende acteurs en actrices kun kunnen: Jacqueline Van Den Heuvel, Liza Strijbos, Liza Michiels, Tessa Van Boxtel, Carine Krijnen, Gerard De Backer, Karel Hendrickx, Johan De Koek, René Laurijssen, Jef Geets, Piet De Bie, Patrick Leysen en Jef Maes. Paul Verbeeck is de schilder van dienst en Karel Segers fluistert de rollen toe. El Ook Sinterklaas is te Minderhout, naar -

jaarlijkse gewoonte, weer van de partij en dit is geen komedie. En dit op zaterdag 30 november in de parochiezaal. Vooraleer de Sint zijn blijde intrede maakt, worden alle kleintjes van de gemeente vertroeteld met een heuse, ouderwetse poppenkast. Tussen haakjes: de Minderhoutse Brave Man is ontegensprekelijk de echte! Diezelfde avond wordt er in de kantine van de Hoge Weg nog eens flink 'gejokt'. Minderhout V. V., op dit ogenblik een niet zo 'n fraaie plaats bekledend in de voetbalkompetitie, kan een flinke por in de rug wel gebruiken. Kaarters allen daarheen en je hoeft tegen je vrouw niet te jokken! Ook de '.4rkduif' kan het jokken niet laten. Zij 'doen' het dan wel in het Parochiecen-


trum op zaterdag 7 december. Steun de blauwe geschelpte, de witpen...! L Ook de kerstfeesten zijn weer van de partij. Op woensdag 11 december schuift de K.V.L.V. de beentjes onder de tafel; een weekje later,

op woensdag 18 december verorberen de K.A.V.-zusters hun kerstmenu en één dag later is het de beurt aan de K.B.G. om zich niet onbetuigd te laten. De M.V.V.-jeugd sluit de rangen op donderdag 26 december.

El De paarden worden in het winterseizoen ook niet gespaard want op zaterdag 29 december richt de L.R. V. de eerste indoor in van een reeks van vier! El Tot later! U

later nog naar zijn sleutels te zoeken, Zegt-ie opeens: 'Seg, ik heb van die nieuwe magnetische sokken aan. Mischien helpen die wel!' Hij speelt zijn schoenen uit en ja hoor. Daar hangen ze al aan zijn sokken te rammelen. - Hij was natuurlijk vergeten het sleutelhangerfluitje èân te zetten, voordat hij zijn sleutels verloor! El Ook de moeite van het bekijOok bij ons is er dan iets speciaals te doen ken waard dezer dagen is de kerststal bij de Nl. een mis voor St. Lucia in de kapel oj paters. Heel wat mensen van Meersel-Dreef Meersel om half tien 's morgens en één on 1 hebben hieraan een bijdrage geleverd en hun half acht 's avonds. El .. Loopt er 's avond. s best gedaan om iets mooi te maken. Maar na de mis van 8 uur nog een man rond bij d

. Lgo @(:@d @[p ®® De dagen worden korter. En ook mijn hersenaktiviteit vermindert wat in deze donkere 1agen. Zodat er ook steeds minder goeds op dreef te bespeuren valt. LI Wie nog een mos-

.teltje wil meepikken van november, kan dat nog op zaterdagavond de 30ste. Dan houden de Vendeliers immers hun jaarlijks mosselfeest. Je kunt er eten zoveel je wilt, maar wel vooraf betalen natuurlijk. Trek in die gekke dingskes? Hoor eens of er nog een plaatsje 6 devrij is. In zaal of café Stad Lourdes. cember zal de Sint weer komen. Uit de reclaamfoldertjes enkele tips voor wie nog niet weet wat vragen (of geven). Waarom niet zo'n sleutelhanger 'die antwoordt als u fluit'. Lijkt me wel plezant. ik vraag me wel af HOE ie antwoordt. Blaffen, misschien? En voor oma dan dat paar magnetische sokken? Heel gezond naar 't schijnt. En onbreekbaar (ze houden zichzelf immers bijeen). Maar je hebt natuurlijk wel altijd vanalles aan je been hangen. El Het naamfeest

van de heilige Lucia wordt ook hier op 13 december gevierd. In meer noordelijke landen wordt daar een groot feest van het licht van gemaakt, een beetje een vroege Kerstmis.

I

over het geheel is niet iedereen te spreken. kerk, voorovergebogen met zijn neus tegel Vooral Sint Jozef komt wel erg jong uit de de grond en maar fluiten, fluiten! ik denl doeken. En Jezus... ja. Oordeelt u zelf maar eens plezant te zijn en vraag zo langs m'i eens. El Wat dan toch niet doorgaat is de neus weg: 'Wat is 't, zijd uw tamme vloo i koers op rollen. Reden: te weinig ploegen. kwijt, dat ge hier zo krom loopt te fluiten? A ba nee, zegt hij, ik fluit achter mijn sleu - Zijn sponsors zoek of hebben de mensen in tels. Maar ze komen verdorie niet!' El Op 2.5 de verenigingen geen zin meer? In ieder ge-

val: met die enkele ploegen zou de lol er rap december is het natuurlijk weer kerstmis Voorheen werd dat in de kerk gevierd, ni i af zijn. El Wel hoopgevend was de opkomst ook in huisgezin en vereniging en - niet t e voor onze laatste algemene vergadering van de dorpsraad. Er werden ook weer 2 leden vergeten - in de winkels. Hoe het zit met a 1 voor het bestuur gekozen. Nu zijn we voor die kerstfeesten van de verenigingen, kan ie het eerst in jaren weer voltallig (dat is: met dere belangstellende vinden in het kalendertje 9). LI Tot slot van de maand en het jaar dat eind oktober aan iedereen werd rondg deeld. El Vooraf heeft er ook nog een kerst - kunnen we nog nieuwjaar gaan zingen. Wij hadden vroeger aparte versjes voor rijke en geconcert plaats in de kapel op Meersel. Dat gaat door op zondag 22 december om 2 wone huizen. Ook de paters en de Hollanders op Galder werden met een ander liedje uur in de namiddag. tot vrijgevigheid aan gespoord. Zingen doet Het wordt uitgevoerd door de muziek iedereen nog, maar geven allang niet meer. school, het zangkoor en de fanfare. De toe gang is vrij. El .. .Loopt die man een tijdj e Tot volgend jaar!•

_UÎE®®EF UE UUD®®E

Als de dag van gisteren herinner ik mij die onzalige novembermiddag waarop ik te weten kwam dat St. Niklaas niet echt bestond. We waren juist aan de soep begonnen toen mijn broer zonder inleiding ijskoud het volgende op tafel gooide: 'St. Niklaas bestaat niet, 't is vader en moeder!' Het kwam zo plots dat ik het eerst niet gehoord had. Mijn ouders echter wel. Ze keken naar elkaar met iets in de blik dat zeggen wou: 'Eindelijk', want ze vonden het stilaan wel tijd dat we het te weten kwamen. Ontevreden omdat enige reactie uitbleef, herhaalde mijn broer iets luider zijn onthutsende mededeling. Nu had ik het ook gehoord, maar ik kon mijn oren niet geloven. Dat kon toch niet! Het kon echter wel, zoals al vlug bleek toen mijn ouders mijn broer volmondig gelijk gaven. Ik was als door de hand Gods geslagen en het heeft dagen geduurd voor ik het onaangename feit volledig accepteerde. Zelfs nu vind ik het nog altijd spijtig dat St. Niklaas

niet echt bestaat. El Trouwens, een kind dat tegenwoordig een beetje dââr is, heeft het bedrog onmiddelijk door. Het wemelt deze dagen immers van de St. Niklaasen. Overal kom je ze tegen. In een drukke winkelstraat heb je d'r al vlug een handvol bij elkaar, de ene al wat beter uit gedost dan de andere. Als je het sprookje dus voorlopig in stand wilt houden, blijf je best met je kinderen thuis. Hoewel ze daar niet echt veilig zijn. Want terwijl St. Niklaas bijvoorbeeld Sesamstraat bezoekt op de TV, komt hij op datzelfde

moment EaEarandeerd thuis bij je aankloppen. En leg het dan maar weer uit. Gelukkig blijven wij in Meer voorlopig gespaard van deze St. Niklaasvloed. In Meer treedt hij ei genlijk maar één keer in het openbaar op. Op zondag 1 december haalt fanfare St. Rosalia de heilige man naar de Zaal voor Kunst en Volk, waar alle kinderen van Meer hem kunnen komen begroeten. En de KWB laat de Sint 's avonds thuiskomen bij haar leden die dat wensen. TV'S af dus, beste KWBers, of je loopt de kans met twee St. Niklaasen opgeschept te zitten. Maar dat is alles. Meer St. Niklaasen hebben wij in Meer niet. Wij mogen dus niet klagen. In Meer is het nog mogelijk in St. Niklaas te geloven. El Er zouden hier overigens heel wat St. Niklaasen gemobiliseerd kunnen worden, acteertalent is er genoeg. Dat bleek nog eens overduidelijk tijdens de toneelopvoeringen van 't Heidebloempje. Er werd weer amateurtoneel met een hoofdletter bedreven in de Meerse 'Hall of Fame', ook wel eens de Zaal voor Kunst en Volk genoemd. Een bijkomende aangename verrassing was het ronduit schitterende optreden van fanfare St. Rosalia. De nieuwe muziekmeester levert goed werd, dat is voor iedereen duidelijk. 't Heidebloempje komt op een andere plaats in dit voortreffelijke maandblad al uitgebreid aan bod, daarom vermelden we hier alleen nog maar de opvoering va hun tweede toneelstuk van het seizoen. Op zaterdag 21, zondag 22 en donderdag 26 december wordt de klucht 'Klachten' telkens om 19.00 uur in hogerver-

noemde zaal opgevoerd. Een billenkletser van formaat, heb ik horen zeggen. Bestel dus tijdig uw kaarten. Ook fanfare St. Rosalia is weer van de partij en zoals gezegd, hun optreden alleen al loont de moeite om te komen. El De KWB stuurt niet alleen St. Ni-

klaas de baan op, nee hoor, lees maar eens. Op zaterdag 7 december is er het jaarlijkse 50-jarigenfeest, op donderdag 12 december kunnen alle belangstellenden een Lourdesavond bijwonen, op zaterdag 14 december eet, drinkt en danst men op het gewestelijke teerfeest, op vrijdag 27 december bezoekt men de Gazet van Antwerpen, en op de vrijdagen 13 en 20 december zijn er de kaartavonden met klassement. Over een actieve vereniging gesproken. El Bij FC Meer is niet veel nieuws te vernemen. De eerste ploeg handhaaft zich in de top van de klassering en ook de reserven en de juniors doen het prima. Tevreden geelzwarte gezichten dus, zowel op als rond het veld. El De Mussenak-

ker houdt op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december een opendeurweekend. Wat dat precies inhoudt, zal je pas weten als je komt, wat je zeker moet doen, wordt mij in het oor gefluisterde. Er gaan zelfs geruchten dat de roemruchte Bonte Avond een vervolg zou krijgen omstreeks half februari. Zou de Mussenakker dan toch nog uit zijn menopauze herrjzen? Wij houden u op de hoogte. El Voor de rest is december natuurlijk de maand van kerstmis en Oudejaar, de feesten van de al of niet opgeklopte gezelligheid, je ziet maar wat je ervan maakt. En denk erom: berichten over activiteiten in januari voor 11 december op het adres Terbeeksestraat 43 (315 86 80). Ik ga nog wat hout zagenU 111


h@@ 2

deren een blik binnen onze begijnhofmuren. Op 21 december om 19u. op de B.R.T. Diezelfde 21 gaat in de grote kerk het jaarlijkse Kerstkoncert door met het LUK (Leuvens 0 0 Universitair Koor) en als alles meezit wordt deze dag het fonkelnieuwe klokkenspel van de kerktoren ingehuldigd. Naar het schijnt (onbekende bron) zou je- de oude juke-box met een vijffrankstuk en een indachtig druk op de voorkeurtoets een klokkendeuntje naar eigen smaak kunnen opvragen. Enkel op zondag welteverstaan, daar weinigen die dag (rustdag) aan uur gebonden zijn. En om je agenda echt te overladen kan je 's avonds naar de gespierde sportlaureaten ~ gaan kijken die in de veiling gelauwerd wor den. Op 28 december vieren twee zusters en dit is uniek in de Hoogstratse geschiedenis 2 met uiteraard hun respectievelijke man hun len en bazars per combi. Fanfares lijken gouden huwelijksjubilee maar daar berichvoor de buitenwereld plots weer een reden ten we u volgende maand over. LII Maar van bestaan te hebben: ze gaan 'teren'. eerst nog enkele belangrijke evenementen: Vrouwenbonden, gilden, v.z.w.'s, sport- De K.W.B. komt dit jaar een maand vroeger vrienden, clubs, werkgroepen, teams, vogel- op de planken met een komische thriller: de en duivenbonden, zanggroepen, gemeen- Puntjes op ij. Geroutineerde Fried Janssen schappen, komitees, buurten, kortom, te heeft het aangeleerd en ge kunt het weinig om niet te noemen, ze doen het alle- schouwspel gaan zien op zaterdag 30 novemmaal deze maand: gezellig samenzijn met ber en zondag 1 december in de zaal van het een droogje en een flatje onder het mom van Spijker (ingang aan de A. de Lalaingstraat) een terugblik op het voorbije jaar en een 'vi- om 19.30 uur. Ook niet te missen is het afsie' op 86'. Toch wel een gezellige tijd, tenscheidsbal van Los Carmarados. Op 7 deminste als je warm zit. Voor de buis bijvoor- cember treden ze voor de allerlaatste keer op beeld om op 7 en 21 december te kijken naar in een bezetting van minstens 8 man. ledehoe Hoogstraten het rooit in het spelpro- reen die ooit bij Loscos speelde, zal op het gramma 'stad op stelten'. Op diezelfde kijk- podium staan. Gegarandeerd volle zaal in de buis werpt het programma Boeketje Vlaan- Pax. Weer erbij vanaf 20.15 uur.

7jJjJ

-

Alle geweld en terrorisme even terzijde gelaten: er zijn toch ook nog goeie mensen op deze aardkluit. Neem nou Jos Dupre. Bof ik even dat ik met een van zijn stylo's mag schrijven.., dit bijvoorbeeld: Dat er ook nog vele slechte mensen op deze wereld zijn. En dat ze tot in dit gemoedelijke oord durven komen om poen te scheppen. Het krediet van de boeren schraapten ze medogenloos vc'or de ogen van Marc en Stan weg. Ze bon den de weinig benijdenswaardige bedienden aan de verwarmingsleiding vast en gingen met zeshonderdduizend franken aan de haal. El Als je 't mooi vraagt en je bedoelt het goed, geven de mensen hun geld- zij het niet met karrevrachten- zelfs weg. Dat bewezen de aktievoerders van H.H.H. die in de parochie Hoogstraten 80.963 fr. verzamelden. Vergeleken met de opbrengst van vorig jaar (50.000) een heel mooi resultaat maar het verschraalt wat als je weet dat gemiddeld per week en per dorp het drievoudige aan de lotto wordt verspeeld. Wellicht wordt het gewonnen geld goed besteed. El Wintertijd,

tijd van schenken en verrassen (in gangstertaal: pakken en verrassen), feesttijd bi] uitbestek. Sinterklaas bezoekt tehuizen, scho-

ï2

.

-

-

klets. Vrijdag 20 december staan er mosse len op het Slotmenu. Dit was het weer, tot rond de kersthoom!•

o druk aan het repeteren voor hun kon iende voorstellingen in de parochiezaal. U kunt alvast in uw agenda noteren: zaterdag 11 en zondag 12 januari '86 toneel: 'Vader heeft een bok geschoten! El De openingsuren van -

Vol verwachting klopt ons hart...! Wie dit rubriekje leest v66r 30 november kan nog met zijn kinderen terecht in de parochiezaal. De Sint komt daar immer op zaterdag 30 november de jongsten een bezoek brengen. De anderen moeten wachten tot 6 december. El Op 30 november worden in Hoogstraten ook de opnamen gemaakt van het BRTpro gramma Stad op Stelten Dit programma wordt uitgezonden op 7 december de terugmatch op zaterdag 21 december. Hoogst raten neemt het in dit spelprograinma op tegen Beveren. De familie die voor Hoogstraten

Efneemt komt uit Wortel en is samengesteld uit: Louis Braspenning, 58 jaar, wonend op Poeleinde, zijn dochter Maria Braspenning, 34 jaar, wonend op Kerk veld, kleindochter Marian RoeIen, 9 jaar en buurjongen Ben Wuyts, /1 jaar uit de Pastorijstraat. De opnamen worden gemaakt in

de Sporthal van het Spijker op 30 november tussen 14.00 u en 17.00 u. Supporters op Post! El Maria Braspenning is niet alleen aktief in dit spelprogramma maar ook in de Wortelse toneelgroep. Deze groep is weeral 12

de Wortelse Bibliotheek zijn sinds enkele maanden veranderd. Om het de kinderen gemakkelijker te maken, werd de uitlening van vrijdag 1 uur vervroegd. De kinderen kun-

nen dan met de klas naar de bibliotheek gaan. De openingsuren zijn nu: Woensdag van 18.00 tot 20.00 uur en Vrijdag van 14.30 tot 16,30 uur. Ook werd in het schepencollege de verbouwing van de bibliotheek goed gekeurd. De oppervlakte zou met de helft vergroten en er zou een aparte leeshoek in ge-

richt worden. El Nog enkele agendapunten voor de komende weken. Zaterdag 7 december houden de Paardenvrienden een Kerstrozenverkoop en 's avonds zijn er in 't Slot optredens van 2 Wortelse rockgroepen: J.S. and Dr. Rhythm en Decoder, bovendien komt ook de Sint nog even op bezoek. El Even een solo-slim tussendoor. Op de avond van 17 november gebeurde dat aan de Oude Weg. Lode Fransen, had de gelukkige kaart-kombinatie in de hand, zus Tiny was de goede geefster en broer Jan en schoonbroer Frans keken toe. El Zondag 8 december organiseert de KLJ een bal in de parochiezaal met de Fred. Woensdag 11 december houdt de KA V haar jaarlijkse kerstkoffieklets. Op vrijdag de 13e(!) gaat de KWB bowling spelen tegen de Fanfare, zaterdag 14 december teert de KWB met het gewest in de parochiezaal. Dinsdag 17 december houdt de KVL V haar jaarlijkse kerstkoffie-

g

.

Dag Meester Daags v&r 11 november dag waarop hij zijn jaarlijkse toespraak zou houden bij het monument van de gesneuvelden stierf meester Braspenning. De oorlog èn de vrede betekenden veel in het leven van Albert Braspenning. Hij was gedurende vele maanden krijgsgevangene en daar kon hij veel over vertellen. Hij was dan ook een echte man van het woord; hij hield van spreken, zowel in de school waar hij 41 jaar heeft gewerkt, eerst als onderwijzer, later als schoolhoofd in Wortel, als daarbuiten, in de kerk als voorlezer in de mis, als spreker op de 11 novemberviering en als enthousiaste gids op de Veiling in Hoogstraten. Hij was een strenge onderwijzer, in het begin toch; met de jaren werd hij zachter en milder. Hij was trots op zijn school en zijn leerlingen. Zoals dat vroeger vaak ging, had hij naast zijn drukke onderwijzertaak, nog heel wat te doen. 's Avonds trok hij met de fiets naar de naburige dorpen om er les te geven in land- en tuinbouw, gedurende 21 jaren was hij bibliothecaris in Wortel. Spijtig dat hij zo vroeg heen moest gaan, hij was pas 69 jaar en hij had nog zoveel plannen. Zijn groot gezin en vele vrienden zullen hem missen. Wij delen in hun rouw. -

-

-


v.d. SLUIS

Woninginrichting Kapeistraat 6

-

Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang verlichting spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers. -

-

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIELJWSTRAAT 9

Ook op zondag

STIHL'

*

1I,1-W1l

Hoger vermogen, gunstiger gewicht en daarbij een volautomatische ketting rem. Met deze kenmerken zetten zagen zoals de nieuwe STIHL 038 AV FB nieuwe maatstaven: 2,95 kW (4,0 PK) uit 61 cm 3 bi maar 8,3 kg(45 cm) spreken we voor zichzelf. Daarbij de kettingrem Quickstop, volautomatisch vertikaal en horizontaal in werking stellend, eledronische ontsteking, antivibratiesysteem, 12 maanden garantie. Wie biedt meer?

038 AVFB/45 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

STINL

13 % meer vermogen en volautomatisch kettingrem. Ziehier de belangriikste kenmerken van de nieuwe super-kettingzagen van Stihl. Voorbeeld: 028 AVSWB, 51,5 cm 3, 2,5 kW (3,4 PK), 6,8 kg (40 cm) Kettingrem quickstop, die volledig automatisch vertikaal en honzontaal aanslaat. Elektronische ontsteking, antivibratiesysteem,ditbijbeduidendweinig gewicht. 12 maanden garantie. Wie biedt meer?

028 AVS WB/40 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

1.950 1 ~ ;14 STIHL速 qP~ 24.950,-

v

(81W. Inbegr.)

HL

MACHINES VOOR DE HOF- BOS- EN TUINBOUW

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Telefoon (03) 314.41.15

-

Minderhout

13


't Heidebloempje uit Meer 't Heidebloempje uit Meer staat op dit moment volop in het nieuws. Hun eerste toneelopvoeringen van dit seizoen zitten er nog maar pas op of de volgende kondigen zich reeds aan. Hoog tijd dus voor een babbel met Frans Van Bladel, de huidige voorzitter van de Meerse toneelvereniging. Het moet, geloof ik, in de winter van '49-'50 geweest zijn dat een aantal Meerse mensen besloten om een toneelvereniging te stichten. Die mannen van het eerste uur waren Raf Jansen, Frans Hessels, Geert Leuris, Herman Dufraing, Meester Verhaert, Karel Bogaerts, Jos Grauwmans, Jef en Jan Michielsen en ikzelf. Pastoor Aerts was onze proost. Ik weet nog dat Frans Hessels met de naam 't Heidebloempje kwam aandraven en voor we 't wisten hadden we al ons eerste stuk gespeeld. Dat was "De Geldduivel", een drama in de ware zin van het woord. De eerste jaren speelden we trouwens altijd drama's, dat was typisch voor die tijd. Vroeger drama's, nu altijd blijspelen of kluchten. Waarom? Tja, dat is zo gegroeid. Trouwens, de keuze is niet zo groot. Blijspelen en kluchten zijn er genoeg, maar drama's, en zeker goeie drama's, zijn zeldzaam. Bovendien denk ik dat het publiek vooral naar het toneel komt om eens goed te kunnen lachen. In het dagelijks leven is er al drama genoeg, daarom willen de mensen er wel eens uit, willen ze wel eens goed lachen. En daar zorgen wij voor. Wij slagen er nogal goed in de mensen te laten lachen. En jullie zelf? Lachen jullie zelf ook veel? Zeker en vast. Vooral tijdens de repetities. Voor één stuk repeteren wij gedurende vijf weken vier dagen per week, en dan wordt er telkens heel wat plezier gemaakt, maar ook serieus geoefend natuurlijk. Er heerst trouwens een prima sfeer in de groep en dat maakt het repeteren en optreden heel plezant. Vroeger werd die sfeer nog bevorderd door het helaas ter ziele gegaan lokaal bij Fien Roos. Dat was echt ideaal. De teerfeesten waren er steeds geweldig en na de repetitie en opvoeringen werd er vaak tot in de late uurtjes nagekaart over wat weer voorbij was. Ook werd er bij Fien soms in de keuken gerepeteerd, vooral in 't begin als het stuk alleen nog maar gelezen wordt. Helaas, dat is nu voorbij! Je klinkt een beetje triest, Frans. Ja, dat is ook zo, ik heb er nog altijd heimwee naar. Toch hebben we een goede oplossing gevonden door een eigen lokaal in te richten op de Uil van de Zaal voor Kunst en Volk. "Den Uil" is tijdens de pauze en na de toneelvoorstelling open voor het publiek en daar houden we nu ook onze teerfeesten. Je noemde daar de Zaal voor Kunst en Volk. Vertel er eens iets over. Ja, dat is onze thuishaven hè. In 't begin traden we echter op in de oude parochiezaal, maar door fanfare St. Rosalia zijn we destijds verhuisd naar Kunst en Volk. De zaal is eigendom van notaris Rommens en de fanfare en de toneelkring mogen ze gebrui14

ken voor hun aktiviteiten. Het voordeel van deze zaal is dat het een echte toneelzaal is, maar het nadeel is dat ze natuurlijk al wat ouder wordt en geregeld moet er iets hersteld worden. Zo is de huidige houten vloer bijna helemaal verrot, maar begin volgend jaar gaan we samen met de fanfare een nieuwe vloer aanleggen en dan is dat probleem ook weer opgelost. De toneelkring en de fanfare zijn dus twee handen op één buik. We hebben een goede relatie, ja. We zijn indertijd door de fanfare naar Kunst en Volk gekomen en dat hebben we ons nooit beklaagd. Bij elke toneelvoorstelling treden wij ook samen op: eerst de fanfare en dan wij. Elk lid van de toneelkring is automatisch ook lid van de fanfare, maar het zijn wel degelijk twee aparte verenigingen.

Frans Van Bladel, voorzitter van de Meerse toneelvereniging, 't Heidebloempje.

Op 12 maart 1983 werden acht verdienste/ijke leden van 't 1 -/eidebloc'mpic in dc St. Genesiusgilde opgenomen: Raf Jansen, Frans Hessels en Herman Dufraing voor 40 jaar ten dienste van het toneel en Marcel Roos, Herman Verboven, Adriaan Swaenen en Frans van Bladel verdienden zilver voor hun 25 jaar toneelbedrijvigheid. Maar deze foto is genomen tijdens de maand november 1985. Het zijn de spelers van 'Wij gaan naar Benidorm'. Hoelang brengen jullie al gemengd toneel? In 't begin was de toneelkring uitsluitend een mannenaangelegenheid. Vrouwen op een podium, dat was toen nog doodzonde. Maar de tijden veranderen en in de winter van '64 zijn we begonnen met gemengd toneel. Daarvôér werden eventuele vrouwenrollen door mannen gespeeld. Ook een attractie, natuurlijk. Maar in '64 zijn we dan aan de pastoor gaan vragen of vrouwen voortaan ook op het podium mochten. Pastoor Aerts gaf zijn zegen en Mit Van Gestel was de

eerste vrouw die aansloot. Jullie mogen niet klagen over de publieke belangstelling, geloof ik. Zeker niet. Dat is trouwens altijd nogal meegevallen. Sinds het begin in '49 hebben we zonder onderbreking elk jaar mintens één en meestal twee stukken opgevoerd. Steeds kwam er genoeg volk opdagen voor twee opvoeringen. De laatste tien jaar is de belangstelling echter zo toegenomen dat we nu drie opvoeringen van elk stuk brengen. En telkens voor een volle zaal.


Hoe komt dat? Zijn jullie dan zo goed? (Lachend) Dat zal wel zeker. Wij hebben een groep die goed overeenkomt en heel wat voor het toneel over heeft. En hoe je het ook draait of keert, in vergelijking met de omliggende gemeenten beschikken wij inderdaad over een stel prima acteurs en actrices, zowel jongere als oudere. Trouwens, als het publiek telkens zo massaal komt opdagen, is dat waarschijnlijk niet voor niks, zeker als je weet dat ongeveer de helft van het publiek bestaat uit mensen die niet in Meer wonen.

Wij maken soms ook samen uitstapjes en dan is er ook het jaarlijks teerfeest natuurlijk. Hoelang ben jij nu voorzitter? Van september 1984. Mijn voorgangers waren Raf Jansen en vooral de onvolprezen Frans Hessels, die nu erevoorzitter is.

Ben jij een voorzitter die alles zelf moet doen? Zeker niet. Ik word uitstekend geholpen door de mensen van het bestuur, ni. Mit Van Gestel (ondervoorzitster), Erik Fransen (secretaris), Frans Roos (penningmeester), Jan De activiteiten van 't Heidebloempje conRoos, Marcel Roos en Karel Martens. Vercentreren zich vooral in de maanden septemder hebben we Herman Dufraing, onze reber tot december. Gebeurt er nog iets tijdens gisseur, die altijd alles in de juiste banen de rest van het jaar? Wel, in het begin van het jaar gaan we gere- leidt, en Clement Brokken, die steeds weer de prachtige decors in elkaar zet. En dan geld op verplaatsing spelen. Zo treden wij vooral op in de gevangenissen van Wortel, zijn er natuulijk nog de leden, zonder wie de toneelkring natuurlijk niet zou bestaan. Hoogstraten en Turnhout, in Gilze (Nederland), Weelde, Minderhout, Hoogstraten Vertel eens iets over het komende stuk. enz. En daarna beginnen wij de stukken te Wel, op zaterdag 21, zondag 22 en donderlezen en te kiezen voor het volgende seizoen. dag 26 december voeren wij de klucht

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

Waarom speel jij eigenlijk toneel? Tja, ik weet het niet. Het zit in het bloed denk ik. Ik doe het graag. Niet alleen het spelen is plezierig, maar ook alles wat ermee samengaat. Ook de gezellige groepsfeer stel ik enorm op prijs. En geef toe, bestaat er iets heerlijkers dan de mensen aan het lachen te brengen? Een geweldig gevoel geeft dat hoor, daar op de planken. Je bent nu 53, Frans. Hoelang ga je nog door met toneel? (Lachend) Tot we aan het gaatje zijn, zeker? Nee, serieus, ik weet het niet. Zolang ik mijne tekst kan onthouden, zeker? En dan is er nog altijd de "souffieur" dus... Ik hoop nog lang mee te kunnen doen. Dat hopen wij ook. Frans, bedankt voor dit aangenaam gesprek.

Vlaamse Kameropera

Kruiswoordraadsel Opgave nr. 70 3

"Klachten" op. Het is een echt ouderwetSe klucht maar dan in een modern kleedje. Het wordt schudden van het lachen, van het begin tot het einde. Niet te missen, eigenlijk.

14

15 16

17

Amadeus in Antwerpen Eind-november gaat het nieuwe speelseizoen van de V.K.O. van start in hun teater aan de Pastorijstraat te Antwerpen. Het repertoire 1985-'86 biedt drie nieuwe produkties en een herneming. Men begint met een double-bill: Rossini's 'II Signor Bruschino' en 'Mozart en Salieri' van Rimski-Korssakov, beide in een regie van Walter Claessen. In de dramatische scène van de Russische komponist zit hetzelfde thema als in Formans' suksesfilm 'Amadeus'. Na de première op 25 november kan men dit stuk nog komen bewonderen op de zondagen 1 en 15 december en 12 en 19 januari, telkens om 20 uur. Het tweede is een herneming van Mozarts 'La Finta Semplice', de geprezen produktie in een regie van Harry Kümel. De speelperiode is februari en maart.

10 11 12 13 Horizontaal: p1. in Duitsland; lobbes wondvocht; Mohammedaans geschrift pers. vnmw.; Jap. munt; ouderwets kle3. dingstuk; muzieknoot; heilige stoffer; stang; wielerbaan Perzië; renbode; voldoende gekookt trek; keukenviji; luizeëi; plaaggeest Engelse marine; speeltuinattribuut; roeipen; muzieknoot deel v.e. boek; ontvreemden p1. in Z. Jemen; Europeaan; kleur roofvogel; gramschap; ondergrondse zonnegod; trek; nieuw; soort gibbon; pers. vnmw. schoonmaakgerei; deel v.e. fiets afweren; cijferen Naam, adres en postnummer van afzender en bestemming duidelijk vermeld, zo wordt je brief vlug besteld!

Verticaal: vis wenden; meteen muzieknoot; opening; md. Chinees; uitroep van afkeer tekenen op metalen plaat; op welke tijd hemellichaam; rijtoer; aanw. vnmw. boom; zeerover; voorzetsel bijwoord; noodsein; bedorven; pers. vnmw. autoped; edelgas voorzetsel; vruchtenpulp broer v. Abel; staketselfuik in orde; tovergodin; voorzetsel godin van dageraad; motief; vernis druppel; speelgoed; p1. in N. Brabant zeer gelukkig; metalen samensmelten meisjesnaam; schutsluis; visgerei; Frans lidwoord oogziekte; bar soort bloem •

Voor de laatste produktie is de voorname Britse komponist Benjamin Britten aan bod met zijn 'The Turn of the Screw' in een regie van Peter Jonckheer. Voor alle voorstellingen staat het V.K.O.-orkest onder leiding van Walter Proost, direckteur van de kameropera. De verschillende produkties worden in originele versie gebracht, maar de libretti worden in het Nederlands geprojekteerd. Hiermede volgt de V.K.O., als eerste in België, een nieuwe trend in het internationale theatergebeuren. Prijzen van de plaatsen voor alle voorstellingen: 300, 250, 200 fr en 150 fr voor reduktiegerechtigden. Abonnementen zijn beschikbaar aan 1.000 en 750, 600 en 450 fr. Bovendien zijn er twee liederenrecitals in het jaarprogramma opgenomen.

Voor meer inlichtingen en reservaties kan men terecht bij de Theaterwinkel, St..Jacobsmarkt 74, 2000 Antwerpen, tel. (03) 233.71.60E 15


*~

Kari"s coiffure

Bloemsier-. "It k uwzt r cm

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Woninginrichting

autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage *

GEBR, LEYTEN Vrijheid 167

-

-

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

-

-

-

-

Hoogstraten

-

Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

16


j'„ ~, -~ ~- Sc

____

2


VANUIT HET STADHUIS~

De schaamte voorbij Een nieuw akkoord KGB — CVP 10 december 1984: Een historische dag voor de gemeente Hoogstraten. Schepen Horsten (FB) neemt ontslag en tegen het bestuursakkoord in tussen KGB en FB wordt Karel Aerts tot nieuwe schepen verkozen. Twee raadsleden van de CVP hebben hiervoor met burgemeester Van Aperen meegestemd. KGB komt hierdoor versterkt uit de strijd, althans toch in het college. Deze woordbreuk levert hen een meerderheid van 4 tegen 2 op waar het voorheen een evenwicht van 3-3 was. Hierdoor valt evenwel de coalitie aan scherven en van eenheid is geen sprake meer. De kaarten werden herschud en op het einde van deze woelige gemeenteraad stelden wij ons deze terechte vraag: 'wordt het soloslim of open miserie?'

Het werd een open miserie Tot vandaag de dag werden haast alle gemeenteraden gekelderd. Maandelijks, en vaak wekelijks, werden alle agendapunten van het college voor verdaging weggestemd. Nu en dan evenwel riep de oppositie de raad bijeen en werd haar agenda door een meerderheid goedgekeurd. Het was er de CVP en FB duidelijk om te doen de burgemeester te laten inzien dat men met een minderheid van 10 op 23 niet in staat is een gemeente te besturen. Want een meerderheid kon de burgemeester niet meer vinden. De twee raadsleden van CVP die de KGB geholpen hadden bij de verkiezing van een nieuwe KGB-schepen, hadden schijnbaar bakzeil moeten halen, want geen enkele maal steunden zij nog de burgemeester, vaak tot diens grote ergernis. Integendeel, de CVP scheen meer en meer een hecht blok te vormen teneinde burgemeester Van Aperen op de knieën te krijgen, het ondemokratische van zijn houding te doen inzien en hem te dwingen tot een nieuw gesprek. Ook FB had intussen allerlei pogingen ondernomen om tot een gesprek met de KGB te komen in de hoop de coalitie te herstellen, maar het bleek boter aan de galg. Noch KGB, noch burgemeester Van Aperen bleek bereid tot oplossing van het konflikt.

De KGB verwijt de 'huidige oppositiecoalitie CVP en FB' 'hun enkel op afbraak gerichte politiek', maar is toch van mening dat alles goed verloopt dank zij het reuzewerk van burgemeester Van Aperen en de drie KBG-schepenen. Hoogstraten is immers in hun folder één van de weinige gemeenten waar zo hard en zakelijk gewerkt wordt. De CVP daarentegen heeft steeds aangedrongen op het herstel van de coalitie KGBFB, teneinde een normaal bestuur van de gemeente mogelijk te maken. Als dat niet kan, dan moeten deze beide partijen de moed en de eerlijkheid opbrengen om collectief ontslag te nemen. Zoniet dan moet de hogere overheid ingrijpen wanneer men niet uit de impasse geraakt. FB heeft steeds geijverd voor een herstel van de coalitie op basis van de in het bestuursakkoord overeengekomen 3-3 verhouding. Hierbij koppelden zij een aantal voorwaarden die een demokratisch beleid in de toekomst zou garanderen. Vele toenaderingspogingen bleven zonder uitkomst. Daarop heeft raadslid Koyen meermaals aangedrongen dat de 2 verantwoordelijke CVP-raadsleden ook nu maar hun verantwoordelijkheid moesten opnemen en alzo een vaste meerderheid garanderen zodat Hoogstraten terug bestuurbaar zou worden.

Zo ging bijna een jaar voorbij Een jaar van frustraties, ergernis, onbegrip,... en we zijn pas halfweg. Wat de toekomst betreft, zal in grote mate afhangen wat er met de begroting-1986 zal gebeuren. Wij schreven het reeds vroeger: een blijvende verdaging of een wegstemmen van deze materie zou voor het bestuur van de gemeente zeer zware gevolgen kunnen hebben. Hierdoor zou immers bijna alle werking lam gelegd worden en een ingrijpen van de hogere overheid noodzakelijk maken. Mikten CVP en FB hier op? Wij hebben er het gissen naar, maar een onverwachte wending schijnt plotseling totaal andere perspectieven te openen. Er zou een akkoord gevormd zijn tussen de groep KGB en CVP.

Intussen bleef de impasse

Geen overeenkomst

maar aangroeien tot ongenoegen van iedereen en waarschijnlijk niet in het minst van het gemeentepersoneel en de Hoogstraatse bevolking.

zegt men in CVP-kringen. Wel zou de CVP er mee akkoord gaan de begroting, zoals ze door de groep KGB wordt ingediend, mee goed te keuren, op voorwaarde dat aan hun

0 9

eisen tot belastingvermindering wordt voldaan. Zoals u weet heeft de CVP begin november een folder huis-aan-huis verspreid met als titel 'Gedaan met de chaos in Hoogstraten'. Hierin stelt zij dat de CVP enkel en alleen zal deelnemen aan de begrotingsdebatten als: - de opcentiemen dalen tot 1.500 (i.p.v. 1800) - de personenbelasting daalt tot 6 07ó (i.p.v. 7%) - de belasting op huisvuil daalt tot 800 F. (i.p.v. 1000 F.) Voor zover onze informatie strekt zou men in KGB-kringen bereid gevonden zijn aan deze eisen van de CVP tegemoet te komen ten einde een begroting in de raad te laten goedkeuren. Dit bleek uit de laatste vergadering van de commissie-Financies van 12 november. Ook zou men overeengekomen zijn nog deze maand een begrotingswijziging door te voeren ten einde met een goede koptabel de begroting van 1986 te kunnen aanvatten. Naar wij uit verscheidene bronnen vernemen zou er zelfs een vraag ingediend zijn bij de twee langst zetelende raadsleden, de heren Desmedt en Jacobs (beiden CVP) om op de collegevergadering van 18 november te komen zetelen.

Rare wendingen voorwaar Maar wij willen niet vooruitlopen op de feiten. Het wachten is nu op de eerstvolgende gemeenteraden. Eind deze maand zullen wellicht de aangekondigde begrotingswijzigingen op de agenda staan en begin december dan de bespreking van de begroting-1986. Er komt dus terug schot in het politiek leven. Maar is hiermee ook de schaamte voorbij, precies één jaar na het begin van onze open miserie? Fundamenteel is er immers weinig opgelost. Een nieuwe coalitie schijnt zich in het leven te roepen. 'Geen overeenkomst' beweert de CVP halsstarrig, maar houdt het goedkeuren van een begroting ook niet in dat men dan ook een jaar lang loyaal met zijn partner deze beleidsoptie moet verdedigen en waarmaken? Wellicht nog een moeilijke tijd voor de CVP zonder schepenen in het college! En is nu FB definitief gedoemd tot oppositie, ondanks die twee schepenen in datzelf de college? Daarom, na maandenlange stilte eindelijk terug een boeiende gemeenteraad? Komt dat zien, komt dat zien.•

17


HOOGSTRATEN IN DUISTERE TIJDEN 12

OtIER.ÂL

DE SPsE 'iJ

tiicr

L

-rEkvp. XQ?J

VJTpEJ

iÂiu 2ij

DE

(xAtâIO€tJU

HEP

OP

0E P1AC1f lei

bJ&&2OM4

Iouf.k,4T

LAti(51E

i~

—]

've tJLE1

ir

\\Ç

DE 2-UiDE(i,jL(E k/VePLAU

EIV

WA ?»HJ,4 45a

jAIR

3Li$)PE

r-

(i ONTV [

)L '?L aPi

U )OOE lato

Al

Ce LU&t

'(orn

l)P)

61E

WPÛEPJ Cp, oT,fJCLiIJC4M

1

OVE4(çikJL

18

i41

L

PULE

CH TUNG

OEJ a0 OJ.EJ.

L4iOE OEUEkJ

orSrA,JLELlN&EP. LEP) DE

V.H.LJÎE PAoTfENLiER.


Wachtend op de prijs

UIT DE BRAND GEKLAPT

Een grote schare jongens en meisjes deed mee aan de zoektocht in Oud-Hoogstraten ter gelegenheid van de Week van de bibliotheek. De prijswinnaars werden bedacht met boeken en platen en heetten: Toon Horsten, Gunther Weyts, Jan Deckx, Els Gommers, Erik Schoenmakers, Stefan Deckers, Eddy Meeus, Patrick de Winter, Steven Haelen, Els Francken, Christophe Bolckmans, Guy Slootmans, Toon Donckers, Inge van Ginckel, John Kennis, Caroline Cools, Steven Vloerberghs, Bim van Passe! en Marieke Van der Vloedt.

Honden kijken in de Veiling De Kempische Kynologenciub van Turnhout bestaat 25 jaar. De oprichting gebeurde in 1960. Met onze jaarlijks terugkerende Internationale Rashondententoonstelling, dit jaar op 1 december 1985 vanaf 9 uur in de voormiddag, willen we dit feest extra in de verf zetten. Dit is al te merken aan een rekord aantal van 1160 ingeschreven honden, komende uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk; zelfs een Canadese eigenaar heeft zijn Akita Inu ingeschreven, Op onze tentoonstelling, die doorgaat in de hallen van de veiling te Hoogstraten is er heel wat te doen. De honden zullen gekeurd worden door een internationaal keurmeesterkorps. De beste van de tentoonstelling zal omstreeks 5 uur in de namiddag aangewezen worden.

Tevens zijn er demonstraties voorzien door onze hondenschool. We verwachten ook Sint-Niklaas met Zwarte Piet. Voor de kinderen is er een tekenwedstrijd voorzien, natuurlijk in het teken van Onze Hond en ons 25 jarig bestaan. De tekeningen kunnen reeds op voorhand toegestuurd worden naar het sekretariaat W. Van den Broeck, De Dalen 40, 2152 Wechelderzande Tel. 03/3122082. Ter plaatse kan ook nog getekend worden en afgegeven worden. Voor elke deelnemer is er een prijs voorzien, mooiere prijzen worden uitgereikt aan de drie beste van elke leeftijdskategorie. We verwachten natuurlijk een groot aantal hondeliefhebbers. De mooiste exemplaren uit ons land zullen er te zien zijn, in alle kleuren en formatenU

Markdal hoopvol gestart In onze editie nr. 6 (oktober) hebben we reeds geschreven over het hoe en het waarom van het dagcentrum Markdal voor mentaal gehandicapte (Jong-) volwassenen in Merksplas. Nu men een paar maanden echt aan het werken is organiseerde het bestuur van de v.z.w. Markdal een ontmoetingsavond op vrijdag 15 november. Aan de aanwezigen werd het ontstaan en de doelstellingen uitgelegd. Tevens kon men kennismaken met het personeel en de praktische werking van het centrum.

Maar er is nog veel geld nodig wil men op 1 september 1986 de definitieve erkenning en subsidiëring door het ministerie bekomen. Binnen het jaar moet de vzw Markdal over een eigen huisvesting beschikken die aan alle gestelde normen voldoet. Men mag nu het jeugdcentrum 'Spelewei' van het gemeentebestuur gebruiken maar dit is slechts een tijdelijke oplossing. Mensen uit de Noorderkempen die dit waardevol projekt willen steunen kunnen een bijdrage storten op rekening nr. 001-1491384-85 van v.z.w. Markdal, Schuttershofstraat 27b, 2330 Merksplas.0

Afgevaardigd-beheerder, mevrouw José Vorsselmans, bracht ook hulde aan de over leden burgemeester Constant Druyts, aan wie men zoveel te danken heeft bij de stichting van dit initiatief. Voorzitter, de heer A. Herrijgers, dankte allen die op de een of andere manier - met geld of materiaal of werkkracht - het dagcentrum hebben gesteund.

De heer Horsten, voorzitter van K. V.G.Merksplas en de Koninklijke Fanfare St.Willibrordus, overhandigde namens deze verenigingen een cheque aan voorzitter A. Herrijgers van Markdal te Merksplas op vrijdag 15 november tijdens de open-deuravond van het dagcentrum.

Behalve blussen, heeft de brandweer de laatste tijd heel wat aan de hand gehad. Om met het blussen te beginnen, de brandweer moest ter hulp snellen bij de brand van maar liefst drie auto's. De eerste keer op 28 oktober in de vroege morgen op de E-10 parking van Minderhout waar de cabine van een Nederlandse vrachtwagen in brand stond. Bluspoeder was voldoende om die brand te doven. Dat was niet het geval bij de brand van een personenwagen die geparkeerd stond aan de Meerleseweg. Die had men tevergeefs geprobeerd te blussen met poeder maar de brandweer gebruikte beter materiaal en het karwei was vlug geklaard. Op 15 november moest de brandweer opnieuw naar de E-10 parking in Minderhout; ditmaal om de brandende laadbak van een vrachtwagen te blussen. Met gebruik van de hoge-druk straalpijp was ook die klus vlug geklaard. Op 6 november waren in Wuustwezel enkele kippenhokken aan het branden gegaan. De plaatselijke brandweer beschikte niet over voldoende water om de felle brand te lijf te gaan. Met de grote tankwagen van 8000 liter water, schoot de Hoogstraatse brandweer te hulp en slaagde erin het vuur te doven. De brandweer kwam ook te hulp bij twee ongevallen. Een zwaar verkeersongeval op 25 oktober; op de E-lO, richting Antwerpen, was een wagen in de diepe gracht naast de autostrade beland. De deuren zaten geklemd tegen de grachtwand en konden niet open zodat de brandweer met zwaar materieel het slachtoffer uit zijn benarde situatie moesten bevrijden. De man werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op 14 november gebeurde een arbeidsongeval bij De Ster in Hoogstraten. Een arbeider zat met zijn hand geklemd tussen de aluminiumpers. De brandweer bevrijdde hem en bracht hem naar het ziekenhuis. De brandweer mocht ook enkele minder dramatische problemen oplossen; de verdelging van een wespennest bi] de familie Hoy hof, Maxburg in Meer en het opruimen van afgewaaide bladeren in de schouw van de familie Van Loon in de Lindendreef.

19


Met de accordeon op schoot Begin november behaalde Christel Vorsselmans uit de Hinnenboomstraat in Hoogsiraten de titel van Europees kampioene accordeonspelen in Montreux. Nu kennen wij heel weinig van accordeon maar Christel des te meer, zo dachten wij, en we gingen haar thuis eens opzoeken. Ze zat braaf haar Franse huiswerk te maken maar de accordeon lag toch in handbereik en ook de beker die ze van Montreux had meegebracht. Dat bleek echter niet de enige beker te zijn, er stonden nog acht andere op de kast. Die dateerden uit de voorgaande jaren toen ze ook al schitterende resultaten behaalde (Een beker krijg je pas bij meer dan 90¼ van de punten). In mei '79 is het allemaal begonnen. Christel was toen 9 jaar en kcck ietwat afgunstig naar haar ouder nichtje dat accordeon speelde. Dat wilde zij ook en van dan af ging ze elke week naar Meer om dat te leren. Eerst noten lezen en daarna de accordeon hanteren. Ze werd lid van de St. Jobse Accordeonclub en ging elke zondag drie uur oefenen in St. Job. Daar bleek al gauw haar vingervlugheid en haar muzikaliteit. In '81 mocht ze al meegaan naar Vichy in Frankrijk om mee te doen aan de 'Coupe de l'Europe', daarna naar Le Touquet ('Hoe heette die stad ook alweer, moe?'), Baden-Baden en dit jaar naar Montreux. Telkens kwam ze terug met een beker en meestal ook met een lint (95¼ en méér). Christel, hoe was het in Montreux? 0, ik was heel zenuwachtig, mijn familie ook en de vrienden van de club, maar ik toch het meest. We vertrokken thuis om kwart voor zes en we reden toen 12 uren tot we in Montreux aankwamen. Eerst moesten we nog oefenen maar de volgende dag moest ik al komen. Je moet dan spelen tot de bel gaat, zo'n 3 â 4 minuten. Komen er veel accordeonspelers om mee te doen aan de Europese kampioenschappen? Wel honderden (moeder zegt: 'duizenden'). Niet alleen uit België, nog uit zeven andere landen ook. Er was nog één Belgisch meisje dat ook heel goede resultaten behaalde. En de St. Jobse-Accordeonclub, wat zegt die daarvan? 21 van hen gingen mee naar Montreux. De

Ongevallen - Op dinsdag 22 oktober om 6.30 uur reed Willy Vervoort (24 j.) Bergen 25, Minderhout, met zijn auto tegen een verkeersbord, een verlichtingspaal en schuurde daarna langs de gevel van de woning nr. 42 in de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten. De bestuurder werd hierbij zwaargewond en zowel auto als paal liepen zware schade op. Aan de woning van Alfons Hofkens bleven ook sporen van de aanrijding zichtbaar. - In de Achtelsestraat te Hoogstraten kwam Jozef Hoet, Minderhoutdorp 28 met zijn auto in aanrijding met de vrachtwagen van Frans Van Alphen, H. Bloedlaan 250 Hoogstraten. Dit gebeurde op woensdag 23 oktober om 16.30 uur. Er was aan beide wagens lichte schade. 20

club heeft in Montreux ook gewonnen, ze behaalde 95¼. Ik ben ook eens een keer clubkampioene geweest. Toen gaven ze een feest, dat was plezant. En als je dan thuiskomt, Christel, met de beker en het diploma, begin je dan onmiddelijk weer te oefenen? Ja natuurlijk, het is mijn hobby en mijn enige ook. Ik studeer elke dag minstens één

uur; in de vakantie meer. En later? Dan zou ik graag in een 'jazz' willen spelen. Maar dan moet ik nog veel leren want ik speel nu alleen maar klassieke muziek. In ieder geval wil ik wel altijd blijven spelen, ik doe het heel graag. Dag Christel, proficiat! We hopen je later nog eens te zien en te horen•

- De drukke Vrijheid te Hoogstraten was op zaterdag 2 november tweemaal het toneel van een aanrijding met zware stoffelijke schade. Om 13.40 uur botste Ilse Adriaensen uit de Schoolstraat 3 te Minderhout met haar wagen tegen de vrachtwagen van Alfons Martens, Hoogeind 39, Meer. - Om 14.05 uur waren twee personenwagens ook bij een botsing betrokken. De bestuurders waren Cornelis Snoeys, Kruisdreef 17, Loenhout en Marleen Brosens, Brecht. - Nogmaals in de Vrijheid kwamen op zondag 3 november om 18 uur twee personenwagens in botsing. Er was zware schade zowel aan de auto van Rita Van Loon, Kathelijnestraat 6, Hoogstraten, als aan deze van Dirk Van Pelt uit Zwijndrecht Nl. - Op de parking van Aldi, Van Aertselaerstraat, werden twee auto's licht bescha-

digd bij een aanrijding. Dit gebeurde op maandag 4 november rond 15 uur. De bestuurders waren Karel Van Erek, Meerleseweg 42, Meer en Jozef Van Deun, Merksplas. - Lydia Van Dijck uit de Moerstraat 33 Hoogstraten, in haar auto en Saskia Van Opstal, Dreef 112 op haar fiets, werden lichtgewond bij een aanrijding op het kruispunt Moerstraat - Vrijheid. Dit gebeurde op maandag 4 november om 16.30 uur. - In Meerle, Voort 55 werden twee personenwagens en een bestelwagen zwaar beschadigd bij een botsing op dinsdag 5 november om 9 uur. De bestelwagen was eigendom van Brosens-Peeters, Kerkstraat 50 Meerle. De personenwagens werden bestuurd door Maria Tilburgs, Heimeulenstraat 45 en door Alois Sprangers, Strijbeekseweg 65.


0

BEGRAFEN ISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

e

CROES

pvba

J 0 R 1s Gelmelstraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

- L)

1,

Telefoon: 03/314.57. 10 031314.56.91

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITE ITS PLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16 21


Paraat voor bomaanslagen

Burgerlijke Stand oktober 1985

Geboorlen

Wij en u ook misschien vroegen ons af wat die witte betonbiokken doen voor de rijks wachikazerne. Claimt de rijkswacht een eigen parkeerruimte? Wachten zij al weken op hoog bezoek? Niets van dat alles. Het is een maatregel om bomauto 's op afstand te houden. Hopelijk gaan de C. C. C. -ers nu niet bij de onbeschermde buren postvatten. -

-

11-11-11 opbrengst Het uitgemergeld jongetje dat later landbouwer ging worden, is niet meer te zien op straat. Het is nu de beurt aan onze eigen weldoorvoede jongetjes om wat te gaan krijgen. Toch hebben we op 11 november aan de magere jongetjes gedacht. Allen tezamen brachten we 242.474 Belgische Franken bijeen om de boeren in Guatemala te steunen. Als we die globale som per dorp uitsplitsen komen we tot volgende merkwaardige cijfers:

Meer 35.904F Ruim 600 kinderen deden mee aan de tekenwedstrijd van 11-11-11. Sommigen hadden er iets heel moois van gemaakt, o.a. Brent Seeuws die bovenstaande prent maakte. Al de tekeningen worden tentoongesteld in de plaatselijke n:ouotne/cen van vrijaag II tOt en met 29 nov.

Meerle: 10.225F Dreef: 15.714F Minderhout: 24.407F Wortel: 45.261F Hoogstraten: 80.963F Gemeentelijke toelage: 30.00017

Hoogstraten heeft een nieuwe pastor

i. 26 SCpL. Niik, wou van Jan! acs CII bonj mOnS, jĂśflfl Lijsenstraat 9, Mcci. 1 okt.: Hanne, dochter van Gaston Opdekainp en Hildegarde Rigouts, Lindendrccf 68, Hoogstraten. 3 okt.: Stijn, zoon van Constant Michielsen en Elisabeth de Roover, Donkakker 3, Mccr. 4 okt.: Dennis, zoon van Franciscus Donckers en Francine Schrijvers, Achteraard 36, Minderhout. 5 okt.: .Jonas, zoon van Adrianus Dekkers en Lucia Verlaenen, Dreef 1, Meerle. 6 okt.: Heidi, dochter van AndrĂŠ Boudewijns en Elisabeth Geenen, V. Aertselaerstr. 56, Hoogstraten. 10 okt.: Ronny, zoon van Joseph Gysbrechts en Maria Vissenberg, Nieuw Dreef la, Meerle. 12 okt.: Robby, zoon van Johannes Eekels en Josepha Koeken B.V., Nuetenstr. 17, Meerle. 16 okt.: Raf, zoon van Ludo Verschueren en Paula Voeten, Meerleseweg 77, Meer. 16 okt.: Luk, zoon van Karel Bruyneri en Dymphna Brosens, Heistraat 6, Minderhout. 17 okt.: Leen, dochter van Jozef Martens en Maria Jacobs, Groot Eyssel 72, Meerle. 22 okt.: Yolande, dochter van Renaat V.d. Vloedt en Rosalia Servaes, V. Aertselaerstr. 55, Hoogstraten. 22 okt.: Bieke, dochter van Peter Brosens en Ludwine Thielemans, Venhoef 49, Hoogstraten. 30 okt.: Nick, zoon van Eric Thielemans en Rita Van Bavet, B. Jespersstr. 17, Meerle. [

~4'~ 2

Overlijdens

16 okt.: Cornelis Doms, oud 80 jaar, echtgenoot van Antonissen Maria, Loenhoutseweg 59, Hoogstraten. 25 okt.: Maria Hermans, oud 64 jaar, weduwe van Spanenburg Joannes, Gust. Segersstr. 3, Hoogstraten.

m l~

Huwelijken

4 okt.: Francis Van Dijck, Princeven 3, Hoogstraten en Lydia Kenis, Brechtseweg 95, Wuustwezel. Nieuw adres: Gustaaf Segersstraat 9, Hoogstraten. 4 okt.: Geert Boone, St. Bernardstwg. 70, Hemiksem en Monique Oomen, Achtelstr. 91, Hoogstraten. Nieuw adres: Jan Breydelstr. 26, Berchem. 4 okt.: Ene Loots, Kapeistraat 1, Baarle-Nassau (Nl) en Angela van Dun, Dreef 34, Meerle. Nieuw adres: Gaarshof 12, Nieuw-Ginneken (Nl). 4 okt.: Johannes Meeuwesen, Alphenseweg 6, Baarle-Hertog en Linda Van Dijck, Achtelsestraat 45, Hoogstraten. Nieuw adres: Heilig Bloedstraat 3, Hoogstraten. 4 okt.: Dirk Jansen, Heuvelstraat 11, Hoogstraten en Yolande Schrijvers, Minderhoutsestr. 100, Minderhout. Nieuw adres: Loenhoutseweg 71, Hoogstraten. 11 okt.: Ludo Van Bavel, Hazenweg 16, Meerle en Rita Boudewijns, Lage Rooy 16, Meerle. Nieuw adres: Heiberstraat 27, Meerle.

11 okt.: Dirk Vermeiren, Worteldorp 40 en Rita

Zondag 17november werd E.H. Alfons Van Dijck aangesteld tot pastoor van de St.-Catharinaparochie te Hoogstraten. Zowel in de St. -Catharinakerk als in het parochiecentrum Pax was de belangstelling overweldigend. Ook wij feliciteren de nieuwe pastor met deze benoeming. En nu nog even wachten op een nieuwe deken. 22

Van Loon, GustaafSegersstraat 13, Hoogstraten. Nieuw adres: Gustaaf Segersstraat 16, Hoogstraten. 25 okt.: Ludovicus Aerts, Dreefweg 10, Meer en Ilse Van Laethem, Vrijheid 208, Hoogstraten. Nieuw adres: Beekakker, Meer. 25 okt.: Rudi Peeters, Verbindingsstraat 9, Rijkevorsel en Anny Goos, Heerle 14, Minderhout. Nieuw adres: Heerle 14, Minderhout.


1*

PUZZEL _KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Ach, beste lezer. En u dacht de enige te zijn met het goede antwoord. Jammer. Want we kregen tientallen juiste antwoorden. En allemaal dachten ze dat zij de enige zouden zijn. Hoewel de opgave eenvoudig leek, maar niet was, meenden de meesten dat het nu wel prijs zou zijn. Bij de nieuwe opgave is dat net omgekeerd. Gegarandeerd weinig inzenders dus. De 500 fr. sportmateriaal is voor Monique Hermans, St. Lenaartseweg 23 te Hoogstraten. Bij wijze van troostprijs togen we naar de boekhandel om, met de nakende lente in zicht, een boek over '2 uur Tuinieren' te kopen voor Jos Bellens uit Loenhout. De overige trouwe deelnemers zullen het moeten hebben van de hoop op beter. Op naar Framsport bladzijde 9. Daar vindt u een raster waarvan de middelste letter een B is. Vandaar gaat u 'paardesprongsgewijs' naar andere letters (niet allemaal) en bekomt u een beroep van 12 letters. De B wordt daarbij 2-maal gebruikt. En alle gebruikte letters zwart gemaakt vormen één grote letter. HâHâ! In de figuur is de naam van een beroep verstopt, bestaande uit 12 letters. De naam begint met de B in het midden van de figuur en is van daaruit te vinden met behulp van de paardesprong uit het schaakspel. Elke letter mag maar een keer benut worden, alleen de B in het midden moet twee keer gebruikt worden. Als u het woord gevonden hebt, maak dan de vakjes van de letters die dit woord vormen zwart. U ziet dan vanzelf een letter verschijnen.

Als prijs lacht daar weer het Framsport sportmateriaal, het eveneens bovengenoemde tuinboek en een werkhorloge van roestbaar staal en met unieke februarisprong toe. Te gek, joh! Oplossingen binnen voor 15 december. Activiteiten en hun verbruik in Kilocalorieën. Gymnastiek 250-820 Fietsen 200-600 Touwtjespringen 300 Dansen 200-400 Liefde bedrijven 150 Langzaam lopen 115 Vliegeren 30

HALVE EEUW GELEDEN november 1935 De Rex-beweging door het Episcopaat afgekeurd Het Belgische Episcopaat zendt het volgende ter opname: Gezien Rex een zuiver politieke vereeniging geworden is; gezien het zijn doel nastreeft op een wijze die niet kan gebillijkt worden; gezien het werkt buiten de kaders van de katholieke partij en met miskenning van alle tucht: bevelenen Wij als volgt: Het is verboden aan priester en de kloosterlingen deel te nemen aan meetingen of welkdanige andere vergaderingen door Rex belegd, alsook te werken aan zijn bladen. Wij vragen dat het blad Rex niet aan de kerkdeuren zou verkocht worden. Wij verzoeken de Eerwaarde Heeren Pastoors en Rectors van kerken er zoveel mogelijk voor te zorgen dat deze maatregel onderhouden wordt. De oversten der onderwijsgestichten voor jongens en meisjes zullen alle nodige schikkingen nemen om hun leerlingen van de Rex-beweging vrij het houden. Gegeven te Mechelen, den 20 November 1935. Over goede en slechte pers Over de goede en slechte pers hebben we eens heel klaar te lezen gekregen op de strooibriefjes die de studenten verleden Zaterdag overal in de huizen hebben rondgedragen. Klaar en duidelijk was ook het orgaan van het katholiek offensief 'De Waarheid', waarvan er verleden Zondag bij de vierhonderd nummers verkocht werden spijts de weinig stichtende scheidwoorden en kleinzielige spot van menschen die zich toch ook nog katholiek noemen. Proficiat voor de 400 koopers. Ze zullen heel wat interessante zaken gelezen hebben. De waarheid is soms hard, maar daarom juist is het voor ons, kleingeloovigen en lauwen zeer goed nu en dan de toestand eens onvervalscht te lezen te krijgen. Hier volgt de lijst er schadelijke bladen: Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet, Vooruit, De Volksgazet, Het Volksblad, De Dag, De Gazette van Gent, A.B.C., Piccolo, Wereldrevue, Patria-magazine, De Zweep, Thybaert de Kater, De Lach, De Snuiver, Pierlala, De Moppentapper, W.C.-vertelsels, Voor Allen, De Film, De Vrouw, Radiopost, AZ. Nu volgt de lijst der aanbevolen bladen: Het Nieuwsblad, Het Nieuws van den Dag, De Standdaard, De Gaz. van Antw. De Gaz. van Mech., De Volksstem, Belang van Limburg, Het Handelsblad, De Gazet, De Morgenpost, Het Volk, De Tijd, Sportwereld, De Gentenaar, De Landwacht, De Zondagsvriend, Hooger Leeven, Nieuw Vlaanderen, Ons Volk Ontwaakt. Ons Land, De Stad, De Hu-

morist, Het Huisgezin, Ons Volksblad, Haardvriend, VI. Radiogids, Het nieuwe Modeblad, De Nieuwste Mode van Parijs. Met de studenten roept gansch de goedwillige katholieke massa van Hoogstraten: Zweert plechtig den eed voor den heiligen strijd, gij allen die kristene Valmingen zijt! Gewaakt op uw haarden met vlammende zwaarden! Geen krant in uw huis die niet past bij het kruis! Oud-leerlingenbond Vakschool Verleden zondag vierde de oudleerlingen bond der Vakschool zijn 10-jarig bestaan. Om half tien kwamen de oud-leerlingen en leeringen bijeen aan de vakschool en gingen dan samen naar de H. Mis, waaronder een gelegenheidssermoon werd gehouden door den E.H. Peeraer, algemeen opzichter der technische scholen. Na de mis trok men terug naar het lokaal waar de feestvergadering plaats had. Nadat allen plaats genomen hadden, sprak dev voorzitter, J. Krols, de feestrede uit. Na de rede was het de beurt aan L. Verbaeten, hulpsecretaris, welke een flink verslag gaf over de verloopen 10 jaar. Daarna kwam M. Rosiers aan het woord om nog eenige wenken te geven voor den winterprijskamp, welke reeds uitgegeven is en waaraan flink gewerkt wordt. Daarna ging het gezamenlijk naar het Hotel De Zwaan, waar eerst een foto werd genomen ter herinnering aan deze schoonen dag. De Raad van den Huisdokter bij neusvallingen. Om den rooden uitslag rond neus en mond te vermijden bij verkoudheid, moet men zich op de teere plaats insmeren met een vettige zalf van zoodra men de verkoudheid gewaar wordt. Smeer steeds opnieuw in, wanneer ge meent de zalf er met een zakdoek afgesmeerd te hebben, vooral 's nachts. Natuurlijk moet de zalf er geen duimdik op liggen, maar ze moet zachtjes in de huid worden gedrukt. De zon en de bierflesschen Brouwers uit Londen hebben vijftig miljoen nieuwe bierflesschen besteld in een donkere amberkleur welke geen zonnestralen doorlaat. Men heeft inderdaad vastgesteld dat de werking van de zonnestralen zeer nadeelig was voor het bier en dat de huidige flesschen die al te overvloedig lieten doordringen. Anderzijds stelt men vast dat de levering van flesschen bier de laatste jaren geweldige uitbreiding heeft genomen, daar in de moderne woningen geen plaats is voorzien voor vaten. Bron: Gazet van Hoogstraten

23


KALENDER DONDERDAG 28 NOVEMBER - Informatieavond over opvoeding met als thema 'Fantasieverhalen', om 20.00 uur in de Pax, in Hoogstraten. VRIJDAG 29 NOVEMBER - Dichter Herman De Coninck over 'de verloedering van de woordcultuur ten voordele van de audiovisuele cultuur' om 20 uur in de molen van fam. Van der Pas, Molenstraat te Hoogstraten. ZATERDAG 30 NOVEMBER - St.-Niklaasfeest van de fanfare St.-Cecilia in de eigen zaal, Gelmelstraat, Hoogstraten. - Bezoek van Sinterklaas in de parochiezaal van Minderhout en van Wortel (Wie zal de valse ontmaskeren?). - Mosselfeest van de Vendeliers in MeerselDreef. - Herfstfeest in het Klein Seminarie met 'restaurant' vanaf 18.30 uur in Hoogstraten. - Hondententoonstelling op de Veiling, in Hoogstraten. - 'Stad op Stelten': BRT-opnames in de sporthal van het Spijker, in Hoogstraten. - Toneelavond van de K.W.B. met het stuk 'De puntjes op de ij' in de feestzaal van het Spijker om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Kaartavond in de parochiezaal van Minderhoul. ZONDAG 1 DECEMBER Herfstfeest in het Klein Seminarie met 'restaurant' vanaf 11.30uur in Hoogstraten. - Toneelavond van de K.W.B. met 'De puntjes op de ij' in de feestzaal van het Spijker om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Wandelgroep Markdal wandelt vanaf 14.00 uur van Comeco naar het Grenskantoor, in Meer. - Sinterklaas komt op bezoek om 13 uur in het voetballokaal van Ed V.D. Heijning in Meerle. - Sinterklaas komt op bezoek in de Zaal voor Kunst en Volk op uitnodiging van fanfare St. Rosalia in Meer. DINSDAG 3 DECEMBER - Bloemschikken ingericht door K.V.L.V. in de Pax, om half twee en zeven uur, in Hoogstraten. WOENSDAG 4 DECEMBER - Internat. Druk: van sensatie tot frustratie? in Cahier de Brouillon om 20.00 uur, in Hoogstraten. ZATERDAG 7 DECEMBER - Kaartavond in de parochiezaal van Minderhout. - Afscheidsbal van Los Camarados. Onverbiddelijk laatste optreden met medewerking van alle vroegere concertleden. Vanaf 20.15 uur in de Pax in Hoogstraten. - Feest van de 50-jarigen in Meer. - Optreden van 2 Wortelse rock-groepen in het Slot in Wortel. ZONDAG 8 DECEMBER - Bal met de Fred in de parochiezaal van Wortel. DINSDAG 10 DECEMBER - Tafel- en buffetversiering, georg. door K.V.L.V. in de Pax, om half twee en zeven uur, in Hoogstraten. 24

WOENSDAG 11 DECEMBER - Kerstfeest van de K.V.L.V. in Minderhout. DONDERDAG 12 DECEMBER - (Samen) Spelen thuis, door Luk Van Den Steen, ingericht door werkgroep Onderwijs en opvoeding, in de zaal Pax om 20.00 uur, in Hoogstraten. - Lourdes-avond van de K.W.B. in Meer. VRIJDAG 13 DECEMBER - Tentoonstelling van de nieuwe hamertjes voor de beiaard, in de raadskelder van het stadhuis, in Hoogstraten. ZATERDAG 14 DECEMBER - St. Luciafeesten in Meersel-Dreef. - Teerfeest van de K.W.B. in Wortel. - The Marckriver Jazzband nodigt Sint Niklaas uit, in de Tuinbouwschool van Hoogstraten. - Gewestelijk KWB teerfeest in de parochiezaal van Wortel. - Bonte Avond van de St. Jorisgilde in Minderhout. ZONDAG 15 DECEMBER - Wandelgroep Markdal wandelt van het klooster naar het Aardbeienpad, vanaf 14.00 uur, in Meersel-Dreef. DINSDAG 17 DECEMBER - Kerstvergadering van de K.V.L.V. in de Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten en van de K.V.L.V. van Wortel in de parochiezaal. WOENSDAG 18 DECEMBER - Internationale vakbeweging in Cahier de Brouillon om 20.00 uur, Vrijheid 84, Hoogstraten.

- Kerstfeest van de K.A.V. van Minderhout. DONDERDAG 19 DECEMBER - Kerstfeest van de K.B. Gehandicapten in Minderhout. VRIJDAG 20 DECEMBER - Open Deur in de Mussenakker in Meer. - Mosselsouper in het Slot in Wortel. ZATERDAG 21 DECEMBER - Open Deur in de Mussenakker in Meer. - Kerstfeest van St.-Cecilia in de eigen zaal, Gelmelstraat, Hoogstraten. - Plechtige inhuldiging van de nieuwe automatische beiaard van Hoogstraten. - Kerstconcert door het Leuvens Universitair Koor, georg. door het Davidsfonds, in de Sint Katharinakerk om 20.00 uur, in Hoogstraten. - Sportlaureatenfeest, ingericht door de sportraad, in de Veiling van Hoogstraten. - 'Het Heidebloempje' speelt de klucht 'Klachten' in de zaal voor Kunst en Volk, om 19 uur in Meer. ZONDAG 22 DECEMBER - Toneelopvoering van het Heidebloempje met de klucht 'Klachten', om 19 uur in Zaal voor Kunst en Volk in Meer. - Open Deur bij de Mussenakker in Meer. - Kerstconcert door muziekschool, zangkoor en fanfare in de St. Luciakapel in MeerselDreef. DONDERDAG 26 DECEMBER - Het Heidebloempje speelt 'Klachten' om 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer.

II

HJ

HUISDOKTERS

APOTH EKERS

1 december: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstr. 5, Hoogstraten, tel. 314.54.08. 8 december: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel.

3 14.57.84. 15 december: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. 22 december: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 3 15.82.21. 25 december: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 3 14.50. 10. 29 december: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

Van 22 tot 29 november: APOTHEEK FRANSEN: Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 29 november tot 6 december: APOTHEEK BROSENS, Schutterhofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Op 30 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 6 tot 13 december: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25. Op 7 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, te!. 314.60.04. Van 13 tot 20 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, Meer, tel. 3 15 .77.73. Van 20 tot 27 dec.: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel.

3 15.73.75.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.