september 1985 - de Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD EERSTE JAARGANG, NR. 5 SEPTEMBER 1985 PRIJS: 40 FR.

Deken Hannes neemt afรงheid van Hoogstraten


Uit-luiden De Hoogstraatse zomer wordt uitgeluid met klokkegebeier. De beiaard speelde vele zondagen lang - hebt u het gemerkt? - en vooral op 15 augustus toen deken Hannes werd uitgeluid (toen hoorden we een lichte pré-conciliaire ondertoon). Alleen klokkeklanken klinken zoet in de gevoelige Hoogstraatse oren; andere zomermuziek, S'kaldenfestival, Antilliaans festijn, werd naar de buitenwijken verdreven. Muziek in de marge. Van klokgelui kunt u nog genieten deze maand. Op 28 september op het groot Volksfeest op de Vrijheid ter ere van Hoogstratens verjaardag: 775 jaar Stad en Vrijheid! Na september rest ons enkel de schoolbel; wanklank in jeugdige oren maar zoet geluid voor moeë moeders die nu weer liever naar het stofzuigergeruis luisteren. Na september wordt het helemaal stil: het jonge volkje getemd, de vogels verstomd, stilte onder de tuinparasol en aan het Mostenstrand. We zullen luisteren naar de najaarsstormen.

Liever 1 viske in de Viskesloop... Salamanders, dikkoppen, stekelbaarsjes, stokaas, meerkatten,... we hebben ze allemaal gevangen in onze kinderjaren. De uitgelezen plek bij uitstek was de Viskesloop. De fiets tegen het bruggetje, met de blote voeten het water in en scheppen maar. Was ons dat een zaligheid. Er rest ons nu alleen nog maar de herinnering, want nooit zien we nog een fietske tegen de brug of ben gels in het water. En gelijk hebben ze. Want van een beek is er al lang geen sprake meer. De Viskesloop is al meer dan twintig jaar een open riool geworden. Vooral in de zomermaanden kan men er genieten van alle kleuren en geuren. Meermalen hebben wij kunnen vaststellen dat het 'water' bijna bloedrood kleurde of een verrotte stank verspreidde die ons zo snel mogelijk van de plaats ver joeg. Op speurtocht naar de oorzaak kwamen wij meermalen in de buurt van Polfruit en Rovana terecht. De conservenindustrie laat nu eenmaal een duidelijk spoor achter. Bij de opening van het waterzuiveringsstation te Minderhout, zullen velen wellicht gedacht hebben weldra van alle riolerings- en lozingsprobemen verlost te zijn en terug een zuivere Mark en heldere beken te krijgen. Zelfs de toenmalige schepen Xavier Brosens

ging zo ver in zijn openingsspeech om de heer Lenssens, Minister van het Leefmilieu, uit te nodigen om het volgende jaar te komen vissen in de Mark. Het bleek voorlopig een droom want de Mark werd niet wat men ervan verwacht had. De voornaamste reden: de collector Rijkevorsel-Hoogstraten en de daarop volgende persleiding van Rijkevorsel naar Hoogstraten werd niet uitgevoerd. Het gevolg: al het rioolwater van Rijkevorsel en de afvalwaters van de beide conservenbedrijven blijven even lustig via de Viskesloop naar de Mark stromen. Waartoe dient dan een zuiveringsstation en hoeveel miljoenen worden er hierdoor in de vieze drek gegooid? Maar er is weer reden tot optimisme. Nu de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij het zuiveringsstation heeft overgenomen, wil ze werk gaan maken van dit probleem. Er zijn intussen reeds gesprekken gevoerd door het college van Hoogstraten, dit van Rijkevorsel en de VWZ. De gemeenteraad van 5 augustus gaf zijn fiat voor deze werken. Hopelijk gaan er ook dit keer geen jaren overheen vooraleer men aan de eigenlijke werken begint: een pompstation met persleiding over ca. 2.300 m, gevolgd door een gravitaire collector. Hierdoor wordt de verbinding met het rioleringsnet van Hoogstraten een feit en kunnen onze kinderen binnenkort weer stekelbaarsjes vangen in de Viskesloop. Of maken we ons weer illusies?

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Al

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96

Drukwerk Administratie Sekretariaat

% 4

______

Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 ,,;

H.R.T.: 44.797

B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49

Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

, De vrouw zal pas echt gelijk zijn aan de man, de dag dat men een belangrijke betrekking aanbiedt aan een onbekwame vrouw. (Françoise Giraud, 01916, Fr. schrijfster en politicus) D

2

1:

Kopij voor volgend nummer binnenbrengen v'ér 15 september. Nog altijd geen abonnement? Bel dan 03/314 41 26. Kost u maar 160 F. tot eind '85.


Deken PI*et Hannes op rust

Let: kloekgebouwde J<empenaar met een war,ne diepe ste,n en met de gave van het woord

Bijna ongemerkt is Deken Hannes 70 jaar geworden, de leeftijd waar -op hij voor zich zelf had besloten er het bijltje bij neer te leggen. Hartklachten sedert het begin van dit jaar hebben dit voornemen nog versterkt en zo schreef hij in de lente zijn verzoek tot ontslag aan de Bisschop. Mgr. Van den Berghe stemde hiermee in en stelde zijn medewerker een nieuwe, lichtere post voor: die van rector der Zusters Franciscanessen te Arendonk. Tijdens de zondagsvieringen van 7 juli heeft Deken Hannes een en ander aan zijn parochianen meegedeeld. Er werd een parochiaal comitĂŠ gevormd om een waardig afscheid voor te bereiden. Hiervoor kwam het feest van 15 augustus vooral in aanmerking omdat de deken op die dag 45 jaar priester is. Pieter Hannes werd geboren in een eenvoudig boerengezin te Mol-Achterbos op 19 juli 1915. Het kwam goed voor hem uit dat Mol met een splinternieuw college van wal stak net toen hij op leeftijd was om aan de humaniora te beginnen. Hij was er de eerste van de klas in al de zes jaren van zijn middelbare studies en zo prijkt zijn naam in het gulden boek van dit Sint-Jan-Berchmanscollege als de 'primus perpetuus' van de eerste lichting die in 1933 de eerste retorica vormde. Pieter Hannes meldde zich voor de priesteropleiding te Mechelen. De geestelijke overheid stuurde hem door naar de Universiteit te Leuven waar hij licentiaat werd in Klassieke Talen. Zo studeerde hij te Mechelen en te Leuven samen nog bijna tien jaar na zijn humaniora. Op een zondag in juli 1940 zou hij priester gewijd worden. Het uitbreken van de wereldoorlog bracht dit plan in de war. De meeste wijdelingen moesten hun eenheid bij het leger vervoegen op 10 mei en, vermits de tocht tot diep in Zuid-Frankrijk liep, waren zij niet op tijd terug om de wijding te ontvangen. Dit gebeurde dan op het feest van 15 augustus. Nog twee jaar studie had Pieter Hannes

voor de boeg te Leuven. In 1942 werd hij leraar benoemd aan het Klein Seminarie, eerst in de poĂŤsis en daarna in de retorica om de klasbenaming van toen nog eens te gebruiken. In deze taak kon hij zich uitleven in de schoonheid van de Latijnse en Griekse schrijvers die hij zonder moeite uit het geheugen deklameerde. Bij tientallen getuigen de leerlingen uit die tijd hoe hen in de lessen van leraar Hannes de zin voor schoonheid werd bijgebracht. De contacten waren zo hecht dat hij nu nog steeds op de retoricavergaderingen van de periode 1942-1949 wordt uitgenodigd. In 1949 werd Pieter Hannes benoemd tot directeur van het Sint-Aloysiuscollege te Geel. Naast het gewone werk van een schooldirecteur stimuleerde hij er een bestendige werking van de oud-leerlingenbond die in die tijd hoogstaande toneelopvoeringen verzorgde. In 1963 kwam P. Hannes als pastoor naar Retie. Waarschijnlijk verlangde hij naar de pure pastoraal in een parochie, liever dan een leven lang aan het onderwijs te werken. Retie was de parochie van zijn hart. De parochianen dachten er ook zo over want bij

zijn zilveren priesterjubileum in 1965 werd pastoor Hannes op grootse wijze gevierd en onder geschenken bedolven. Het zal dus wel met gemengde gevoelens geweest zijn dat hij in het voorjaar van 1968 erin toestemde weer naar Hoogstraten te verhuizen om er pastoor-deken te worden. Hij verliet Retie zeer node maar anderzijds had hij mooie herinneringen aan zijn leraarstijd terwijl hij voor de schoonheid van zijn nieuwe parochiekerk ook niet ongevoelig kon blijven. In alle stilte werd hij op de zaterdagavond van haifvasten door Vicaris-generaal R. Raes aangesteld. Alsof er niets gebeurd was hield hij de volgende zondagmorgen zijn eerste homilie, toevallig over Broederlijk Delen. Meteen wisten de parochianen wie zij voor zich hadden: een kloek-gebouwde Kempenaar met een warme, diepe stem en met de gave van het woord; onthecht aan aardse goederen of persoonlijk bezit; een gemotiveerd priester die met woord en gebaar het Gods volk zijn diepe, christelijke overtuiging wil laten delen. In de ruim 17 jaar sinds maart 1968 heeft Deken Hannes zijn toehoorders verwend met telkens weer het juiste woord op de juiste plaats: bij een huwelijk of gouden bruiloft; bij een uitvaart of op een feestzitting. Geholpen door een grote belezenheid en een fabelachtig geheugen, citeert hij verzen en proza uit het hoofd en weet ze dienstig te maken bij zijn betoog. Na de 15 uitzendingen die de B.R.T. verzorgde van de zondagse hoogmis vanuit de Sint-Katharinakerk, vroegen priesters van overal om zijn voortreffelijke teksten. Soms werden zijn homilie's als model gebruikt in tijdschriften. Met grote dankbaarheid en waardering erfJe P. Hannes een mooi gerestaureerd kerkgebouw van zijn voorganger, Deken Lauwerys. Van de nieuwe glasramen maakte hij een levenswerk. De twaalf ramen van Marc De Groot met bijbelse motieven kwamen dikwijls van pas om een preek te illustreren.


Dit geldt ook voor het groot glasraam boven het orgel dat het Lam Gods voorstelt, een van de acht ramen door Jan Willemen. Deken Hannes heeft steeds een bijzonder plaatsje in zijn hart gehad voor de zieken. Zowel thuis als in een ziekenhuis, waar ook te lande, ging hij hen regelmatig bezoeken. De gezinnen van zijn parochie kende hij door en door, met naam, voornaam en huisnummer, maar ook met hun vreugden en zorgen. Uit zijn welgevulde loopbaan van 17,5 jaar Hoogstraten, onthouden we verder twee jaartallen. 1978 toen Kardinaal Danneels, als bisschop van Antwerpen het nieuwe Paxcentrum kwam inwijden. Dit centrum is zo wat de draaischijf in het parochiaal leven geworden. En 1980, het zesde eeuwfeest van het H. Bloed met de renovatie van de processie en de tentoonstelling van kerkelijke kunst als uitschieters in een feestelijk programma. Bij deze gelegenheid werd trouwens een comité opgericht om de blijvende zorg van de bedevaart in acht te nemen. Hoe men deze verdienstelijke loopbaan ook bekijkt, steeds valt het op welke grote rol de taalvaardigheid bij Dekn P. Hannes gespeeld heeft. Kort na de oorlog hield hij voor het Davidsfonds lezingen over F. Timmermans en G. Gezelle. Als pastoor-deken leidde hij duizenden bezoekers rond in de

I"

IT4!

ILzi iHI

Sint-Katharinakerk, werkte hij mee aan de opleiding van gidsen die in de toekomst de stroom toeristen moeten opvangen. Vele jaren was Deken Hannes de gevierde predikant bij de Vlaamse bedevaarten te Lourdes, enz. Het sierde hem dat hij zo doodgewoon mens is gebleven. Op een vergadering had hij wel eens wat haast om nog een stukje voetbal op de T.V. te kunnen zien. Hij is ook steeds een hartstochtelijk supporter van Meerle primus H.V.V. geweest. Als hoofd van de dekenij zag E.H. Hannes zijn gebied in al die jaren tot de helft herleid. Malle en Brecht, die vroeger bij Hoogstraten hoorden, zijn nu centrum van twee nieuwe dekenijen geworden. Deze gebiedsvermindering zal onze deken niet gespeten hebben want in een dekenij van acht parochies blijven nog voldoende kopzorgen over om er af en toe slapeloze nachten aan over te houden, denken we alleen maar aan de delicate regelingen in het Katholiek Onderwijs. Bij de pastoors van de omtrek genoot Deken Hannes een vanzelfsprekende autoriteit. Toch was hij voor hen meer een vriend, een confrater dan een overste. Aan zijn parochianen liet Deken Hannes een herinneringsprentje na met foto, met het nieuwe adres en met een afscheidsgedicht waarmee we onze bijdrage besluiten.

Afscheid Waarom het mij verbloemen? Mijn avond is nabij. Reeds hoorde ik me vernoemen aan de overzij. Voor God ben ik geschapen, Hem heb ik steeds betracht en lau weren om te slapen op aard veracht. Om gunsten nooit gebeden, Om ogen nooit gediend, 'k werd liever rechts vertreden dan links bevriend. Als voor mijn vele zonden ik nu mijn schuld belijd, blijf ik met u verbonden in leed en spijt. Smeekt dan de Heer van 't leven met een oprecht gemoed mij, arme, te vergeven want God is goed. In smart en nood spreekt allen zijn Lieve Moeder aan. Haar heeft zijn welgevallen nog nooit weerstaan.0

IJÇ LJJ I,H'! _______ _______ ______

SPORT:] iki LIi tbti

Nederlands Koor op bezoek Op zondag, 15 sq,teiiiber te 10 uur wordt de hoogmis in de Sint-Katharinakerk opgeluisterd door het Sint-Willibrorduskoor uit Berkel-Enschot, Nederland. Dit koor bestaat 20 jaar en telt 48 leden. Het programma vermeldt Gregoriaans, de Missa Festiva van Gretchaninov en verder werken van da Viadana, Bach en Buxtehude.•

Heropening Jeugdmuziekschool Omringd door de overwinnaars, de Meerise veteranen, overhandigt de Minderhoutse voorzitter de beker van de Hoogstraatse Pers.

Meerle primus in het veteranentornooi Dat veteranen nog kunnen voetballen werd eens te meer bewezen tijdens het veteranentornooi ingericht door Minderhout V.V. Het programma geraakte toch ietwat in de war door het laattijdig bekend geraken van het Wortelse forfait. Eigenlijk een beetje onbegrijpelijk en sportief valt dat zeker niet goed te praten. De drie overige ploegen hebben er dan maar van gemaakt wat er van te maken viel. De eerste wedstrijd tussen Minderhout en Meer werd ontsierd door een flinke hagel4

bui; waren de M.V.V.'ers het meest aan bod, Meer toonde zich wel het efficiëntst en wist uit een luttel aantal doelkansen tweemaal te scoren. Tegen Meerle kon de thuisploeg slechts een kwartier meelopen en toen begon de scoremachine te draaien met als eindresultaat 1-5 cijfers. Volstrekt geen kruid tegen gewassen. De laatste wedstrijd tussen Meer en Meerle werd een spannend stuk maar de bestspelende ploeg uit het tornooi, Meerle, wist hier ook tweemaal te scoren en veroverde alzo voor de tweede maal de wisselbeker van 'De Hoogstraatse Pers'. Einduitslag: 1. Meerle, 4p.; 2. Meer, 2 p.; 3. Minderhout 0 p.; 4. Wortel, 0 p. (forfait).0

Op woensdag, 4 september, tussen 14 en 2P uur worden nieuwe leerlingen ingeschrever in de lokalen, Vrijheid 143. De kinderen worden aanvaard van 7 jaar al. of het 2de leerjaar van de basisschool. Zii worden in de wereld van de muziek binnen geleid volgens het Orffsysteem, een methoch waarmee deze school reeds 30 jaar goede re sultaten mocht boeken. Nadere informatie en inschrijving op 4 sep tember. Het kan ook per telefoon onder 03/314.52.61 of het sekretariaat: 03/3 14.5 1. 64 .

M.

Beroemde I.Q.'s

J.S. MIII - Engels schrijver (190) J. W. v. Goethe - dichter (185) Voltaire - Frans schrijver (170) George Sand - Fr. schrijfster (170) Mozart - componist (150) M. De Laet - redakteur (?) L]


0.C.M.W.

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoogstraten

irr

Het O.C.M.W. van Hoogstraten gaat over tot de openverklaring van volgende betrekkingen: 2320 HOOGSTRATEN

- 1 voltijds ontvanger - 2 deeltijdse gezins-, bejaarden- en/of sanitaire helpsters - 1 voltijds half geschoold werkman B - 1 deeltijds klerk-typist De aanwervingsvoorwaarden en eventuele bijkomende inlichtingen zijn te bekomen op het sekretariaat van het O.C.M.W., Heilig Bloediaan 250 te 2320 Hoogstraten (tel. 03/314.51.05). De eigenhandig geschreven kandidatuurstellingen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, dienen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan de voorzitter van het 0. C. M. W., Heifig Bloedlaan 250 te 2320 Hoogstraten en ten laatste besteld zijn op vrijdag 13 september 1985.

Vanaf 2 september 1985 staat de 1 fIerj

e7

Gemeenteschool van Hoogstraten open voor

/

MEISJES EN JONGENS VAN 2,5 TOT 12 JAAR. - KLEUTERKLASSEN - VOOR- EN NABEWAKING VANAF 8 UUR TOT 17 UUR.

Zoekt U een school: - met modern en degelijk onderwijs? - waar jongens en meisjes samen naar toe kunnen? - waar uw kind niet verloren loopt in de massa? - waar de leerkracht ieder kind persoonlijk kent en het aangepast helpt? - waar met de inspraak van de ouders rekening gehouden wordt? - waar de onkosten voor de ouders tot een minimum worden beperkt? - waar men klassikaal naar de gemenetelijke bibliotheek kan gaan? - waar busvervoer, middagmaal en voor- en nabewaking is?

Dan kan U terecht in de

Gemeenteschool, Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten (031314.59.02). Inschrijvingen: maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag

31 augustus 1985, telkens van 10 tot 12 uur.


I,IJcI I,''.I'q' IIiJ

LK Suksesvolle Ronde van de Kempen De 14e Ronde van de Kempen zit er weer op. Opnieuw werd er hard gestreden en bijzonder snel gereden. Het begon te Hoogstraten met ritoverwinningen voor Yves Van Royen die de snelste was in de proloogrit en met een spurtzege van Wim Arras in de rit in lijn. Overwinningen waren er te Hoogstraten ook voor Dries Echelpoels in de nieuwelingentrofee terwijl de afwachtingsnummers werden gewonnen door Wim Lambrechts, de plaatselijke favoriet bij de juniors en door Werner Van Dooren bij de nieuwelingen. Niet overal waren er zoveel wedstrijden als te Hoogstraten, maar overal was er wel veel belangstelling en sportieve strijd. Het overwicht van Ortaire Goossens op individueel vlak en het meesterschap van Lierse B.C. als ploeg, schaadde misschien wel aan de spanning, maar dit belette toch niet dat de slot-

lik

spORT i

dag te Brecht een massale belangstelling genoot. De winnaars zijn intussen dus ook gewend. Ortaire Goossens, voor de 12e maal aan de start in deze ronde bracht wel een kaaksiag toe aan de jeugd en zijn overwinning wijst er op dat er momenteel weinig klasse zit bij de Antwerpse liefhebbers. Wim Arras was de snelste, won trouwens drie ritten en droeg van meet af de Friswit-trui van het puntenklassement. Jan Van Immerseel uit het naburige Sint Job in 't Goor was de beste jongere en in hem schuilt heel wat toekomst. Ene Peeters werd gekroond als veelzijdigste en Yvan Cornelissen, nog een jongere, kreeg de knelpuntentrui om de lenden. Lierse B.C. won, met een kwartier voorsprong, het ploegenklassement. Lierse veroverde trouwens de twee tijdritten per ploeg en haalde vier ritoverwinningen binnen. Met zijn twee overwinningen in de individuele tijdritten onderstreepte Ortaire Goossens ook duidelijk zijn onbetwistbaar meesterschap in deze ronde. • K.V.

i ti i ijj

iAVI

Bond van de St.-Jorsigilden

Willy van Hasselt zesmaal in de roos Te Meerle lieten de Loenhoutse kruisboogschutters nogmaals hun kwaliteiten bewonderen en vooral de familie Van Hasselt liet zich niet pramen. Willy werd individueel winnaar in de erecategorie, Alfons plaatste zich als derde, Joris negende en Jan tiende. Ook niet te verwonderen dat Loenhout per gilde het hoogst scoorde met ruime voorsprong voor Meer. In de A-cat. toonde P. Van Der Heyden uit Rijsbergen zich de nauwkeurigste en in de B-cat. was André Sterkens uit Meer de beste. Bij de dames tenslotte schoot Els Van Der Voet van de Castelse gilde zich volop in de kijker. Aantal mededingers: 232.

De uitslag: Cat. ERE 66 sch. R.P,: Van Hasselt

Willy 6

r.

1. Van Hasselt Willy, L 36; 2. Bastiaansen Jos, ML 35; 3. Van Hasselt Alf. B., L; 4. Cat. A. 72 sch.

R.P.: Van der Heijden P. S r. 1. Van der Heijden P., R 35; 2. Van Oastaeyen Herm., M 34; 3. Gijsbrechts Jan, ML;

Cat. B. 78 sch. R.P.: Rob Houben, Wortel, 3 r.

4

1. Sterkens André, M 33; 2. Strijbos Guido, C; 3. Houben Robert, W 32; 4. Daemen PeCat. Dames, 16 sch. 1. Van der Vloet Els, C 33; 2. Sprangers Lief, M 32; 3. Van Girineken Jeanne, ML

Per gilde Loenhout 205; Meer 200; Hoogstraten 199; Sprundel 198; Rijsbergen 198; Castelré 190; Wortel 189; Minderhout 187; (Meerle 203).•

Landjuweel te Kalmthout

Een sterk schieteiid Hoogstraten! Zes schutters uit elke gilde boden zich te Kalmthout aan met als enig doel per ploeg zo hoog mogelijk te noteren. Na een werkelijk spannend gevecht behaalde Hoogstraten een nipte overwinning voor Loenhout en Mindcrhout. Individueel was Lon Van den Bossche uit Hoogstraten de beste en Alcx Jansen uit Minderhout veroverde dc rozenprijs. Hieronder vind je de rangschikking per gilde en tussen de haakjes de behaalde plaats per schutter. Aantal deelnemers: 42. De uitslag: Hoogstraten 193 p. (1, 4, 12, 20, 25, 35) Loenhout 192 p. (2, 6, 17, 23, 29, 30) Minderhout 191 p. (3, 7, 10, 13, 19, 41) Meer 186 (11 r.) (9, 16, 21, 27, 31, 39) Meerle 186 (10 r.) (11, 15, 22, 24, 34, 36) Wortel 185 p. (5, 8, 18, 26, 37, 38) Castelré 176 p. (14, 28, 32, 33, 40, 42)•

Het gemiddelde 1. Q. is 100. Tussen 85 - en 115 heet normaal. Slechts 1% van Op donderdag 22 september werden de nieu we aan winsten aan de pers voorgesteld: Verbeeck, De Fré, Paquee, Fransen (trainer), Van Erck (verzorger) geflankeerd door voorzitter de bevolking heeft een 1. Q. boven de 140. El A. Jansen en J. Van Aperen, voorzitter van de beheerraad. 6


ZIE PUZZELKOLOM VOOR ONZE WEDSTRIJD. KAKSTOEL WATERVAL GRONDZEIL

k

ONTELBAAR

Fbi KERKSTRAAT 15 - 2330 MERKSPLAS TELEFOON 014/63.35.56

Kari"s coiffure

Bloemsierm k

St

l

u

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

AUTOSLEUTELS - MOTORSLEUTELS KASTSLEUTELS - SLEUTELS VOOR HANGSLOTEN - CYLINDERSLOTEN BINNENDEUREN - DEUREN MET V LO ER VER GR EN D E LIN G

HALLO! DAMES, HEREN EN KINDEREN Loop nu eens binnen om de gloednieuwe herft- en wintermode te bekijken. Er is al een groot gedeelte binnen en

IEDERE WEEK KOMEN ER NIEUWIGHEDEN BIJ.

ep รง sG

Ook de zeer jonge modecollecties zijn weer uitgebreid, ook alles van de betere merken. Ook positiekleding.

0e

te jO

BIJ

Van der Sluis Kleding NIEUWSTRAAT 9

VOOR COMPLETE WONINGINRICHTING:

Van der sluis KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG TELEFOON 0141699002

Bi

=

blkl

= kyJ 1

om

7


t I_îçj4I I2.IJcI L2IJdI _'t:'j•I ________ 't3b I.4,l 1

LK)

t

~t- A, ii

1

Minderhout V.V.

Zeker geen meelopertje!

SP

i

den moeilijkheden met het tempo en dit na hun knappe eerste helft. Dirk Koyen bracht de gastheren in de 75e min, op voorsprong en dit werd ook de eindscore. Meer voetbalplezier aan de Hoge Weg vanaf zondag 8 september. Weer speelt het Iste elftal met de kermk op verplaatsing en de jeugdelftallen treden pas een week later in het strijdperk!

i

V.N.A.-Wortel

Op naar de eerste? De oefenwedstrijd tegen Merksplas (1-1) en de wedstrijd in het kader van de Beker van België tegen Otegem (0-0), deden het beste verhopen. Voor de talrijke ineegereisde supporters verdiende Wortel in de Westvlaamse gemeente te winnen. De thuisploeg was echter heter hij het trappen van strafschoppen. In Lichtaart voor de Beker van Antwerpen stuitten de blauw-witten op een veel te sterke thuisploeg (5-0). Duuj deze zw&e nederlaag leek het zclfvcr trouwen wat aangeta5t, want tegen Dosko en Minderhout werd respektievelijk met 1-0 en 7 - 1 verloren. In Brecht werd dan toch met 0-2 gewonnen. Trainer Rik Nuyts heeft het niet gemakkelijk om zijn elftal in de juiste plooi te krijgen. Hij moet ook in elke linie een speler vervangen. Achteraan mist hij Marc Pacqué, die naar Hoogstraten werd getransfereerd. In het middenveld is Jos Wuyts toch zeker voorlopig gestopt met voetballen. Jos heeft een groot tuinbouwbedrijf en kan zijn tomaten niet alleen laten. Erik Kimpe is, na getrouwd te zijn, in Oevel gaan wonen. Een stevige en kopbalsterke speler als Erik vervangen zal nog het grootste probleem zijn, want achteraan en in het middenveld zullen Hans Joosen, voor 2 jaar van Hoogstraten, Paul Van Gestel, terug van weggeweest, een heropgefriste Eddy Vermeiren en eventueel de jonge Frank Schrauwen zeker goed hun streng trekken. Trainer Rik Nuyts zal tegen de kompetitie zijn team zeker wel klaargestoomd krijgen, zodat Wortel met goede moed aan het niet zo gemakkelijk seizoen in tweede provinciale kan beginnen. Door de vele derby's en de sterke tegenstanders moet de blauw-witte ploeg van Wortel een schitterend seizoen tegemoet gaan! Zondag 1 september: 15.00 uur: Wortel Vosselaar Zondag 8 september: 15.00 uur: Poppel Wortel 09.30 uur: Flandria A Scholieren 11.00 uur: Flandria A Knapen 09.30 uur: Reserven Minderhout 11.15 uur: Miniemen Westmalle A Zaterdag 14 september: 15.00 uur: Vosselaar Juniors Zondag 15 september: 15.00 uur: St. Jozef Wortel 09.30 uur: Scholieren Meerle 11.00 uur: Knapen Meerle 09.30 uur: Lille B Reserven 10.00 uur: St. Jozef Miniemen Zaterdag 21 september: 15.00 uur: Juniors Flandria Zondag 22 september: 15.00 uur: Wortel Essen 09.30 uur: Zwarte Leeuw B Scholieren 09.30 uur: Reserven Meerle 11.15 uur: Miniemen White Star A Zaterdag 28 september: 15.00 uur: Oostmalle Juniors Zondag 29 september: 15.00 uur: Zandvliet Wortel 09.30 uur: Scholieren Minderhout 11.00 uur: Knapen Minderhout 09.30 uur: Zoersel A Reserven 09.30 uur: Weelde Miniemen.0 -

Het septemberprogramma:

-

Zondag 1 september:

15.00 uur Flandria

Mindcrhot't V V

-

Zaterdag 7 septemhr

15.00 uur: Juniores Merksplas 13.30 uur: Meerle Preminiemen Minicmcn zijn vrij. -

-

Zondag X septemher:

lste elftal is vrij. 09.30 uur: Wortel Reserven 09.30 uur: Scholieren Merksplas 11.00 uur: Knapen Merksplas A Zaterdag 14 september: 15.00 uur: Flandria Juniores 15.00 uur: Miniemen Zwarte Leeuw A 13.30 uur: Preminiemen Merksplas -

-

-

3 generaties voet bai/iejhebbers: oud-oud-

voorzitter Sooi Mertens overhandigt de Fair-play beker aan de Minderhoutse mmiemen die het Jeu gdtornooi in Wortel wonnen. 2de-generatie-man Ivo A vondts mag meetriom[eren! Alhoewel reeds van bij de eerste wedstrijd uit de Beker van Antwerpen gestoten, 1-1 te Meerle en uitgeschakeld met de strafschoppen, speelde M.V.V. toch enkele degelijke oefenwedstrijden. Tegen Brecht o.a. werd een 4-2 overwinning opgetekend met twee doelpunten van Fons Aerts en evenveel van Karel Koyen. Twee jeugdige ploegen zorgden voor een pittige vertoning. Ook Wortel, toch twee reeksen hoger geklasseerd, moest er met 2-1 aan geloven. De bezoekers liepen wel hard van stapel en de thuisploeg kon tijdens het eerste half uur slechts aan verdedigen denken. In de 18de min, slaagde Dirk Mertens erin de stand op 0-1 te brengen doch voor de rust kon M.V.V., slechts sporadisch voor het bezoekend doel, gelijkstellen langs Karel Koyen. Na de pauze een ander spelbeeld. Groenwit beheerste het vertoon en de bezoekers had-

-

-

-

Zondag 15 september;

15.00 uur: Pulderbos Minderhout V.V. 09.30 uur: Reserven Merksplas A 09.30 uur: Oud Turnhout A Scholieren 11.00 uur: Oud Turnhout Knapen Zaterdag 21 september: 15.00 uur: Juniores Lentezon A 14.30 uur: Meerle Miniemen 13.30 uur: Loenhout B Preminiemen Zondag 22 september: 15.00 uur: Minderhout V.V. Weelde 09.30 uur: Wechelderzande Reserven 09.30 uur: Scholieren Lentezon 11.00 uur: Knapen Lentezon A Zaterdag 28 september: 15.00 uur: Westmalle Juniores 15.00 uur: Miniemen Wuustwezel A 13.30 uur: Preminiemen Gooreind Zondag 29 september: 15.00 uur: Oelegem Minderhout V.V. 09.30 uur: Reserven Beerse 09.30 uur: Wortel Scholieren 11.00 uur: Wortel Knapen.0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F.C. Meer

15.00 u: Zwarte Leeuw Veteranen Zondag 15 september: 15.00 u: Brassehaat F.C. Meer 09.30 u: Hoogstraten A Juniores 09.30 u: Scholieren Flandria A 11.00 u: Knapen Flandria A Zaterdag 21 september: 15.00 u: Prov. Reserven Gierle 15.00 u: Westmalle B Veteranen 13.00 u: Miniemen Merksplas A 13.30 u: Zwarte Leeuw A Preminiemen Zondag 22 september: 15.00 u: F.C. Meer Lentezon 09.30 u: Juniores Weelde 09.30 u: Hoogstraten A Scholieren 11.00 u: Hoogstraten A Knapen Zaterdag 28 september: 15.00 u: St.-Lenaarts Prov. Reserven 15.00 u: Veteranen Oostmalle B 15.00 u: Brecht A Miniemen 13.30 u: Preminiemen Merksplas Zondag 29 september: 15.00 u: Putte S.K. Merksplas 09.30 u: Poppel Juniores 09.30 u: Scholieren Zwarte Leeuw B.0 -

Klaar voor de start! Jeugdtornooien en oefenwedstrijden zijn voorbij. We staan nu vlak voor de competitie. Deze begint voor ons Iste elftal reeds op 1 september, voor de andere elftallen op 7 en 8 september. Het programma: Zondag 1 september: 15.00 u: Exc. Essen F.C. Meer 09.30 u: Scholieren Gooreind (vr.) 11.00 u: Knapen Gooreind (vr.) Zaterdag 7 september: 15.00 u: Olen A.C. Prov. Reserven 15.00 u: Veteranen Wezel 15.00 u: Zwarte Leeuw A Miniemen 13.30 u: Preminiemen St.-Lenaarts Zondag 8 september: 15.00 u: Meer F.C. Zandvliet 09.30 u: Juniores F.C. Turnhout 09.30 u: Poppel Scholieren 11.00 u: Poppel Knapen Zaterdag 14 september: 15.00 u: Prov. Reserven Verbr. Arendonk -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


S P 0 R :_ H.V.V.

Knappe bekerwedstrijden! Tijdens een eerder kalme transferperiode, waarin H.V.V. Roger Mous en Peter Van der Waals liet vertrekken en op de valreep ook Paul Van Loock naar Broechem terugkeerde, werd toch naar versterking uitgekeken. Voor de vakantieplaats in het H.V.V.-doel waren veel kandidaten. Uiteindelijk viel de keuze op de 23-jarige Kris De Fré van Poederlee, één van de betere keepers uit eerst provinciaal. Achteraan zagen we de terugkeer van Willy Verhoeven, die na één jaar verblijf bij Kapellen voor H.V.V. ongetwijfeld een zeer bruikbaar verdediger moet zijn geworden. Wie ook zijn plaats zal opeisen in de defensie is Will Verbeek. Verbeek is een ervaren verdediger die afkomstig is van Poppel, doch 6 seizoenen een vaste waarde bleek in Wuustwezel. Omdat Hans Joosen tijdens het komende seizoen weinig trainingsmogelijkheden zag en H.V.V. belangstelling had voor Marc Pacqué van Wortel, kwam ook hier een overeenkomst uit de bus, overeenkomst waarin ook de overgang van Jan Bolckmans een rol speelde. H.V.V. behield verder zijn jonge en talentvolle aanwinsten zoals Ivo Laurijssen, Jac Groenen en Walter Jacobs, zodat we voor een goed seizoen kunnen zorgen. Na het sluiten van de transferperiode kan er met het buitenland nog gehandeld worden. Hiervan maakte TSC Oosterhout gebruik om Arno Donkers definitief aan te werven. Intussen heeft H.V.V. een zwaar oefen- en bekerprogramma achter de rug. Zetten we even de resultaten op een rijtje: Meerle F.C.

Beter dan vorig seizoen? Voor de Beker van Antwerpen moesten we het opnemen tegen de buren uit Minderhout. Meerle vertrok met volgend elftal: Jan Van Dun, Frans Boudewijns, Stan Schrauwen, Karel v.d. Heyning, Wilfried V.d. Beck, Jan Jansen, René Jacobs, Marcel Van Dun, Adrie Jansen, Dirk Van Bavel en Georges Jochems. Als wisselspelers werden Stanny Verheyen, Marc Jochems en Gust Koyen opgeroepen. Minderhout trad aan met een zeer jong elftal en begon snel. De meer geroutineerde thuisspelers konden de meeste aanvallen echter onschadelijk maken en Jan Van Dun zorgde voor de rest. In de 30ste min, kon Marcel Van Dun na een fout in de Minderhoutse verdediging kalm de bal tegen het net brengen. Na de rust kwam Gust Koyen Dirk Van Bavel vervangen, In de 50ste min, beging M. V.d. Beck een fout op Koyen en Eddy Vermeiren zette de toegestane strafschop om en bracht de stand op 1-1. Bij Meerle werd G. Jochems vervangen door M. Jochems. De stand bleef ongewijzigd en de penalty's moesten beslissen. Hierin toonde Meerle zich de betere zodat er verder gebekerd kon worden tegen Meer. Een 200 toeschouwers zagen ook deze wedstrijd eindigen op een gelijkspel, 1-1. Weer moes-

Zwarte Leeuw - H.V.V; ..................2-1 H.V.V. - Fc Turnhou.. .................... 1-3 Dessel - H.V.V . .............................2-2 H.V.V. - Witgoor" ..........................3-1 Mol - H.V.V.. ................................ 2-2 Al deze uitslagen waren samen goed voor een zesde plaats in de Beker van de Kempen. Voor de Beker van België werden twee verplaatsingen met succes afgewerkt: Denderhoutem - H.V.V.' ......... ......... .1-4 Hamme - H.V.V.' ...........................1-1 (H.V.V. geplaatst) De verplaatsing naar La Louvière zal vermoedelijk het eindpunt van een toch wel erg knappe bekercampagne worden. Voor het komende seizoen sloot H.V.V. reeds avondwedstrijden af tegen Torhout, Zottegem, Lauwe, Hoboken, Wervik en Zwarte Leeuw, terwijl we op verplaatsing naar Zwarte Leeuw en Wervik op zaterdagavond gaan spelen. De openingsmaand wordt een voetbalfestijn met avondmatchen op de Thijsakker tegen Torliout, Zottegem en Hoboken en op Zwarte Leeuw. Enkel naar Willebroek gaan we voorlopig op zondag. Vermelden we nog dat onze miniemen een goed bezet tornooi van V.N.A.-Wortel hebben gewonnen. Proficiat! Ons septemberprogramma: Zaterdag 31 augustus: 20.00 uur: H.V.V. - TORHOUT 15.00 uur: Vorselaar - Reserven 13.30 uur: Miniemen A - Balen S.K. Zaterdag 7 september: 15.00 uur: Reserven - Willebroek Zondag 8 september: 15.00 uur: WILLEBROEK - H.V.V. 09.30 uur: Dosko - Juniores A 09.30 uur: Juniores B - Mariaburg

09.30 uur: Scholieren A - Oosthoven 09.30 uur: Antonia A - Scholieren B 11.00 uur: Knapen A - Oosthoven A 11.00 uur: Fc Turnhout - Knapen B 11.00 uur: Tielen - Miniemen A 11.15 uur: Miniemen B - Halle 20.00 uur: H.V.V. - ZOTTEGEM Zaterdag 14 september: 15.00 uur: Hoboken - Reserven 13.30 uur: Preminiemen - Zwarte Leeuw A Zondag 15 september: 09.30 uur: Juniores A - Meer 11.15 uur: Schoten - Juniores B 09.30 uur: merksplas A - Scholieren A 09.30 uur: Scholieren B - Vosselaar 11.00 uur: Merksplas A - Knapen A 11.00 uur: Knapen B - Vosselaar 11.15 uur: Miniemen A - Vosselaar 09.30 uur: Zwarte Leeuw B - Miniemen B Zaterdag 21 september: 19.30 uur: ZWARTE LEEUW - H.V.V. 15.00 uur: Reserven - Duffel Zondag 22 september: 09.30 uur: Zwarte Leeuw - Juniores A 09.30 uur: Juniores B - Hoogmolen 09.30 uur: Scholieren A - Meer 09.30 uur: St.-Jozef - Scholieren B 11.00 uur: Knapen A - Meer 10.00 uur: Dosko - Miniemen A 13.30 uur: Preminiemen - Oostmalle Zaterdag 28 september: 20.00 uur: H.V.V. - HOBOKEN 15.00 uur: Borgerhout - Reserven 13.30 uur: Brecht - Preminiemen Zondag 29 september: 09.30 uur: Juniores A - Zwaneven 09.30 uur: Scholieren B - Schilde A 09.30 uur: Lentezon - Scholieren A 09.30 uur: Lentezon - Knapen A 11.15 uur: Miniemen A - Vlimmeren 11.00 uur: St.-Job B - Miniemen fl •

ten de strafschoppen de beslissing brengen en weer toonde Meerle zich secuur zodat het bekeravontuur verder gaat. Een vriendenwedstrijd tegen Nijlen eindigde eveneens op een 1-1 stand. De preminiemen behaalden op Wortel een mooie derde plaats in het jaarlijkse tornooi. De miniemen werden vierde. En op 24 en 25 augustus ging in Meerle ook weer een jeugdtornooi door voor preminiemen en miniemen met als inzet de wisselbekers Cyriel Verboven en Karel Verheyen.

Zondag 15 september: 15.00 u: Maccabi - Meerle F.C. Reserven zijn Vrij. 11.15 u: Juniores - Dosko 09.30 u: Wortel - Scholieren 11.00 u: Wortel - Knapen

Het programma: Zondag 1 september: 15.00 u: Ternesse - Meerle F.C. Zaterdag 7 september: 13.30 u: Preminiemen - Minderhout Miniemen zijn vrij. Zondag 8 september: 15.00 u: Meerle F.C. - Schilde S.K. 09.30 u: Wechelderzande - Reserven 11.15 u: Wechelderzande - Juniores 09.30 u: Scholieren - Dosko 11.00 u: Knapen - Dosko Zaterdag 14 september: 13 30 u: St.-Job - Miniemen 13.30 u: Wuustwezel - Preminiemen

Zaterdag 21 september: 14.30 u: Miniemen - Minderhout 13.30 u: Preminiemen - St.-Lenaarts Zondag 22 september: 15.00 u: Meerle F.C. - Schoten 09.30 u: Wortel - Reserven 09.30 u: Vrij Arendonk - Juniores 09.30 u: Scholieren - Merksplas 11.00 u: Knapen - Merksplas Zaterdag 28 september: 15.00 u: Zwarte Leeuw - Miniemen Preminiemen zijn vrij. Zondag 29 september: 15.00 u: Horendonk - Meerle F.C. 09.30 u: Reserven - Merksplas 11.15 u: Juniores - Zwarte Leeuw 09.30 u: Oud Turnhout - Scholieren 11.00 u: Oud Turnhout - KnapenU Een geboorte, een huwelijk, een verloving,... Posto gram: goedkoop en besteld op een door U gekozen dag (uitgezonderd zonen feestdagen).


VANUIT HET STADHUIS...

...Vier, vijf , zes... wie niet weg is, is gezien.1 0

Wie van de raadsleden gedroomd had deze zomer eens alle politiek gekrakeel opzij te kunnen schuiven en na een zorgeloos ver/of met nieuwe moed en een rustigere kijk op de zaak een nieuw werkjaar aan te vatten, is dit jaar bedrogen uitgekomen. In tegenstelling tot de voorgaande jaren en de jarenlange traditie werd de maand juli geen verlofperiode, integendeel. Op 8 dagen tijd werd de raad 6 maal bijeengeroepen. Dit lokte bij schepen Verhuist, bij zijn terugkeer uit verlof, de bedenking uit dat men hier een beetje op tilt geslagen is en dat het niet getuigt van politiek fatsoen om tijdens een verlofperiode op een stiekeme manier een aantal zaken te willen doordrukken. De heren Desmedt en Sprangers doen na een maandenlange ziekte- en herstelperiode hun herin trede in de raad en raadslid Van A mmel komt speciaal vroeger uit ver/of. Op deze 6 raadszittin gen is men evenwel geen stap dichter bij elkaar gekomen. Aan de fundamentele eisen van CVP en FR om tot een oplossing te komen uit de impasse (herstel van de coalitie KGB-FB) werd tot nu toe nog niet tegemoetgekomen. Vandaar dat ook deze keer weer alle punten van de agenda ofwel verdaagd ofwel weggestemd werden door deze twee praktijken. 'Wij willen laten zien dat ge in Hoogstraren niet met tien kunt regeren tegen de rest in', aldus raadslid Desmedi. En om te bewijzen dat besturen met een meerderheid daarentegen best mogelijk en de enige oplossing is roept de CVP de raad bijeen op 5 augustus. Haar agenda bestaat volledig uit punten die in de vorige raden werden verdaagd of tegen gestemd. Sommige zaken komen alzo reeds voor de zevende maal voor de raad. Bijna gans de agenda wordt unaniem door de aanwezige raadsleden goedgekeurd. Een hoopvol teken voor de toekomst? De agenda van burgemeester en schepenen wordt evenwel weer met een meerderheid voor verda ging weggestemnd.

Zes raadszittingen in acht dagen Zes maal worden de raadsleden opgeroepen in de week van 15 tot 22 juli. Twee verschillende agenda's worden drie maal voorgelegd. De meeste punten zijn reeds lang gekend vermits er vele zelfs al vanaf 20 mei op de agenda van de verschillende raadszittingen voorgekomen zijn. Op de raad van 15 juli verwelkomt burgemeester Van Aperen de heren Desmedt en Sprangers die wegens ziekte gedurende verscheidene maanden geen raadszittingen meer konden bijwonen. De raadsleden Vanderbruggen, Jacobs, Van 10

Ammel en schepen Verhuist zijn afwezig. Wij tellen 9 KGB-leden, 7 CVP-leden, en 4 FB-ers. Raadslid Snijders vindt het een meer dan laffe manier om vanavond raadszitting te houden in volle verlofperiode en juist nu de twee kleinste dorpsgemeenschappen Meersel-Dreef en Wortel kermis vieren. Raadslid Desmedt herinnert er de burgemeester nog eens aan dat het onmogelijk is om met 10 tegen 13 te willen regeren. Raadslid Mathieu repliceert hierop dat de verkiezing van het college op een democratische manier gebeurd is en dat ten minste 3 leden van de CVP hebben meegestemd. De kosten voor de gemeente lopen intussen al op tot 100.000 F., aldus het raadslid. In ieder geval een geladen begin van de zitting, en het zal er niet op beteren. Er wordt slechts één punt goedgekeurd, nl. de kilometervergoeding voor het gemeentepersoneel en -mandatarissen. De motivering van een eerder niet goedgekeurde begrotingswijziging van het OCMW wordt niet gestemd. Voor alle overige punten vraagt raadslid Snijders de verdaging. Schepen Pauwels, die het op deze wijze niet meer ziet zitten, staat op en verlaat de zaal. Burgemeester Van Aperen en gans de groep KGB volgen zijn voorbeeld. Er ontstaan nog enkele bitsige woordenwisselingen tussen de heren Van Aperen en Desmedt, tussen de raadsleden Koyen en Mathieu, terwijl schepen Aerts zijn verontwaardiging uit tegenover de groep CVP. Schepen Pauwels had zich reeds op de raad van 20 juni beklaagd over de gevolgen van deze toestand voor het schoolbeleid. De aankoop van schoolbenodigdheden staat reeds vanaf 3 juni op de agenda. Vandaar wellicht zijn reactie in deze raadszitting. Dinsdag 16juli, 18 raadsleden met een gelijke verdeling tussen KGB (9) en de overige groepen CVP (6) en FB (3). Deze maal is ook raadslid Van Huffel aanwezig. Het eerste punt van een agenda met 16 onderwerpen wordt unaniem zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. Het betreft een overzicht van de gemeentekas van 31 maart

'85. Het tweede punt, de gemeenterekening van 1984 wordt bij staking van stemmen niet goedgekeurd. Bij een gelijk aantal voor- en tegenstemmen ('staking van stemmen') wordt het voorstel niet goedgekeurd. Ook het voorstel van schepen Pauwels voor een begrotingswijziging bij hoogdringendheid voor de verbouwing van de school en de betaling van de twee prefab-lokalen krijgt dezelfde uitslag: 9-9. Hierop maakt burgemeester Van Aperen zich zodanig kwaad dat hij de vergadering afkiopt. Raadslid Koyen maakt de burgemeester er attent op dat hij de raadszitting

/iuJ/1 I)(ifl(1T, t;i rug in de gemeentelijke arena.

IU-

afkiopt terwijl er nog voldoende raadsleden aanwezig zijn. Het mag evenwel niet baten. Donderdag 18 juli roept de burgemeester de raad terug samen. Voor de tweede maal zal de agenda die maandag aan bod gekomen was terug op tafel liggen. Zes CVP-raadsleden en 3 verkozenen van FB wachten tevergeefs op de schepenen en raadsleden van KGB. Daar de raad dus niet in voldoende aantal aanwezig is, kan ze dus ook niet geldig vergaderen. We telden in totaal 10 aanwezigen, waaronder de burgemeester. Om geldig te kunnen vergaderen dienen er 12 van de 23 raadsleden aanwezig te zijn. Op de zitting van vrijdag 19 juli zijn nog slechts drie aanwezigen. Buiten burgemeester Van Aperen zijn enkel de schepenen Pauwels en Sprangers komen opdagen. Hiermee heeft de agenda van dinsdag meteen zijn tweede beurt gekregen. Twee vrije dagen zijn er nodig om de raad opnieuw samen te kunnen roepen voor de derde maal rond dezelfde agenda. Maandag 22 juli staan de twee agenda's terug op het programma. Voor de laatste maal? Om 19.00 u. dezelfde punten van maandag en donderdag, om 21.00 u. de thema's van dinsdag en vrijdag. De raad kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezigen. Alle partijen hebben daarom maximaal gemobiliseerd. Enkel de raadsleden Van Huffel en Vanderbruggen en schepen Verhuist ontbreken. We tellen dus in totaal 20 raadsleden waarvan 10 KGB, 3 FB en 7 cVp. Het eerste punt, de gemeentelijke tussenkomst van 15 01ó in de voorgenomen restauratiewerken van het Withof wordt met 11 stemmen tegen bij 8 onthoudingen en 1 voor, niet goedgekeurd. De aankoop van bureelmeubelen voor de politie- en administratieve diensten wordt met 10 tegen en 9 voor verworpen. Burgemeester Van Aperen onthoudt zich. Bijna alle andere punten van deze agenda worden met staking van stemmen (10 voor en 10 tegen) verworpen. Twee zaken worden


evenwel nog unaniem goedgekeurd: het advies op de begroting '86 van de kerkfabriek van St.-Jan Evangelist, en het advies betreffende de voorgenomen openbare verkoop van 3 bouwgronden door de kerkfabriek St.Katharina. Op zeker ogenblik vraagt raadslid Snijders de verdaging van een punt. Dit voorstel wordt met 10 voor en 10 tegen niet aangenomen. Het onderwerp wordt dan ter stemming voorgelegd en met 10 voor en 10 tegen andermaal verworpen. Ook in de geheime zitting blijkt er op dezelf de manier gestemd te zijn. De meeste zaken worden daardoor afgekeurd. De bevordering tot schoolhoofd aan de ge-

Raadslu / t tuIt / t /11 0 ICtI Ut t t /1 It 1/t utill val dit n regen burgemeester Van Aperen: om ellende vragen, dit zal gevolgen hebben' '...

meentelijke gemengde basisschool te Hoogstraten wordt evenwel verdaagd. De benoeming van de vier klerken wordt goedgekeurd. Het zijn Rita Boeren, Romy Sprangers, Johan Herrijgers en Leo Sprangers. De raadszitling van 21.00 u. kent ongeveer een gelijkaardig verloop. Alle 14 punten van de agenda worden verworpen, meestal bij staking van stemmen (10 voor - 10 tegen). Bij punt 4 ontstaat er een flinke rel tussen burgemeester Van Aperen en raadslid Desmedt. Wanneer er geen principieel besluit goedgekeurd wordt voor de verhuring van gronden aan de Rijvereniging en Ponyclub 'De Paardenvrienden' van Wortel, ontiokt dit bij burgemeester Van Aperen de volgende opmerking: 'Spijtig dat de Paardenvrienden dit niet krijgen en de 'Dierenkliniek' zelfs gesubsidieerd wordt'. Raadslid Desmedt vraagt waar die subsidies dan vandaan komen doch de burgemeester wil dit niet vermelden. Er ontstaat een hevige woordenwisseling tussen beide heren. Raadslid Koyen vraag om op een fatsoenlijke manier aan politiek te doen. Als men beschuldigingen uit moet men ze ook kunnen staven, of anders moet men zwijgen, aldus het raadslid. De heer Van Aperen trekt tenslotte zijn woorden in maar met de vermelding er zeker op terug te komen. In een volgende gemeenteraad (bijeengeroepen door de CVP) zal burgemeester Van Aperen moeten toegeven geen gegevens gevonden te hebben om zijn beschuldiging te bewijzen en wordt hij door de raad gedwongen zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de heer Desmedt. Bij het voorstel van begrotingswijziging zijn er een aantal punten die de CVP wel wil goedkeuren, echter niet het globale voorstel. Schepen Jansen houdt het echter bij alles of niets. Men stemt dan over het voorstel CVP (een aantal punten uit de begrotingswijzigingen lichten en behandelen). Dit wordt verworpen met 10 voor en 10 tegen. Dus wordt er gestemd over het geheel en ook dat wordt verworpen met dezelfde cijfers. Enkel de naam van de voor- en de tegenstemmers wisselt.

Geen problemen met de CVP-agenda Op maandag 5 augustus komt de raad opnieuw samen op verzoek van de CVP. Slechts één punt op de elf van de openbare zitting is nieuw. Alle andere zaken zijn reeds meerdere malen vruchteloos voor de raad geweest. Sommige komen nu zelfs voor de zevende maal op de agenda. Zij konden tot hiertoe niet behandeld worden omwille van de boycot van CVP en FB om de u intussen al wel voldoende gekende reden. Tweemaal bleven beide partijen weg (3 en 17juni), éénmaal werden alle punten verdaagd (20 juni), éénmaal schorst de burgemeester de vergadering en gaat KGB weg (16 juli), de volgende maal komt geen enkele Partij opdagen (19 juli) en tot slot worden alle punten verworpen bij staking van stemmen (22 juli). Vandaag wil CVP duidelijk laten dat, zoals raadslid Desmedt het reeds meermalen stelde, het in Hoogstraten niet geduld wordt te regeren met 10 tegen 13. De rand is voltallig en er wordt regelmatig op een vlotte manier gediscussieerd, zoals het een waardige gemeenteraad past. De meeste punten worden dan ook unaniem goedgekeurd. Nochtans bleek de aanzet van deze raadszitting weer alles in zich te hebben voor een explosieve zitting. Vooral raadslid Vanderbruggen, juist terug van weggeweest, haalt fel uit tegen burgemeester Van Aperen. Aanleiding is de folder van KGB die dezelfde morgen in de brievenbus is gevallen. Hierin wordt gesproken van een coalitie CVP-FB. 'Dit is een grote leugen, ik heb met FB geen bal te maken. Ik ben zwaar aangeslagen door dit soort publicaties. Dat doet voor mijn part de deur dicht. Waar is men als stad Hoogstraten toch mee bezig. Dit is om ellende vragen, en dit zal gevolgen hebben'. Ook de manier waarop raadslid Peerlinck in deze folder belachelijk gemaakt wordt zit raadslid Vander bruggen danig hoog, en hij verdedigt zijn jongste collega dan ook met vuur. 'Ik heb heel wat meer vertrouwen in de deskundigheid van Staf Peerlinck en een grote waardering voor de manier waarop hij het gemeentebeleid volgt. Hij is misschien de enige van gans deze bende hier die zijn taak fatsoenlijk vervult!' Ook schepen Verhuist, pas terug uit verlof, heeft zijn bedenkingen over de 'vuigaire manier van schrijven in de twee KGB-folders'. 'De burger zal oordelen over de waarheid. Ik heb de indruk dat men hier een beetje op tilt geslagen is. Het getuigt in ieder geval niet van politiek fatsoen om in volle verlof op een stiekeme manier een aantal zaken door te drukken', aldus schepen Verhuist. Burgemeester Van Aperen repliceert hierop dat het verlof hier niets mee te maken heeft. Als alles verlopen was zoals het moest dan was alles al op 3 juni afgewerkt, want het is dezelfde agenda. Ook de gemeenterekening moet hoogdringend goedgekeurd worden. Ik heb tenslotte gedaan om goed te doen. Na nog heel wat geredetwist wordt tenslotte de agenda aangevat. Het verslag van de von e raad wordt met 20 voor en drie onthoudingen (de afwezigen) goedgekeurd. Naar aanleiding van de bouw van een rioolwaterpompinstallatie met persleiding en collectoren door de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij op het grondgebied van Rijkevorsel en Hoogstraten, kunnen er een aantal bijkomende werken uitgevoerd worden. Deze werken situeren zich vooral in de Antoon

De Lalaingstraat, het Groene woud, de Achtelsestraat, Jan van Cuyckstraat en de ver bindingsweg Lindendreef-Groenewoud. De som van deze werken zal voorzien worden in de begroting '86. Iedereen is akkoord, eveneens met het principe dat wanneer er bouwgronden ontstaan door de aanleg van een weg deze kosten zullen verhaald worden op de eigenaars. Iedereen is akkoord met het aanleggen van een werfreserve bij de examens van klerk voor een periode van twee jaar. Op die manier zullen er bij openkomende plaatsen voor klerk kandidaten genomen worden uit de werfreserve van de 21 geslaagden in het examen voor klerk. Gans de raad is akkoord met gemeentelijke tussenkomst van 20% in de beplantingswerken in de ruilverkaveling Meer-Meerle. De Paardenvrienden van Wortel krijgen een gebruiksovereenkomst (3, 6, 9 jaar) voor 1 ha grond aan de Beukendreef. Iedereen is akkoord om de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom als bevoorrechte partner voor de overname van het herwaarderingsgebied 'Begijnhof' aan te duiden. Raadslid Van Huffel dringt erop aan in vermeld tempo af te werken. Er zijn reeds enkele miljoenen geïnvesteerd in het Begijnhof. Schepen Verhulst geeft een toelichting. Wij hebben het met de gemeente geprobeerd, maar vanuit Brussel is men nu eenmaal niet zo snel met de subsidies. De gemeente kan niet zo snel zonder subsidies werken. De Nationale Landmaatschappij kan dit echter wel. Wij stemmen nu voor een princiepsbeslissing, later komt dit dan terug op de raad voor de definitieve goedkeuring. Raadslid Koyen drukt er de raad op dat de behoefte aan goedkope huurwoningen groter is dan de vraag naar huizen te koop. Het is een plicht van de gemeente hiervoor te zorgen en zeker de mensen die momenteel op het begijnhof wonen niet in de kou te laten staan. Schoolvervoer 85-86 Schepen Pauwels stelt voor om een beroep te doen op de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer. Waarschijnlijk zal dit niet meer voor het volgend schooljaar in orde komen vermits de kredieten van 1985 reeds uitgeput zijn. Iedereen is hiermee akkoord. Hierdoor zou immers de gemeentelast van 2 milj6en per jaar wegvallen, de leerlingen die verder dan 4 km van de school wonen kunnen gratis reizen, de kleuters moeten maar 3/4 betalen, de leerkrachten moeten geen busbewaking meer doen en de nu georganiseerde diensten blijven behouden en zullen dan de leerlingen van alle netten vervoeren. Ook het kontrakt met de NMBS krijgt ieders goedkeuring. In afwachting stelt men voor de leerlingen van het vrij onderwijs (Spijker en Seminarie) in de deelgemeente Hoogstraten gebruik te laten maken van de schoolbus van de gemeente. Schepen Pauwels en Verhuist onthouden zich, FB stemt tegen en de rest is akkoord met deze regeling. De gemeentelijke tussenkomst van 205ó in het herstel van de bestaande wegen grenzend aan de ruilverkaveling Meer en Meerle wordt eenpanig goedgekeurd. Het betreft hier den Aard, Hal, Paterspad, Hoogeind, Blauwbossen... Het gemeentelijk aandeel in deze werken bedraagt 2.275.252 F. voor Meer en 3.456.378 F. voor Meerle. De gemeenterekening 1984 krijgt heel wat bedenkingen mee vanwege de CVP. De 11


eerste kritiek betreft het feit dat heel wat uitgaven in de begroting te zwaar geraamd waren, zodat er nu heel wat kredieten zonder gebruik bleven. Ook zijn de belastingen t.o.v. 1980 gewoon verdubbeld. Hieruit he sluit raadslid Peerlinck dat men op 1 jaar tijd aldus een spaarpotje gemaakt heeft van 30 miljoen. De verhoging van de opcentiemen met 200 en de verhoging van de personenbelasting met 1Olo waren dus in 1984 helemaal niet nodig. Ter gepaster tijd komen wij nog wel eens konkreter op deze rekening terug. 19 Raadsleden geven hun goedkeuring, de CVP raadsleden Van Huffel, Van Erck en Peerlinck onthouden zich. De laatste onthoudt zich omdat er nog steeds geen commissie van Financies is opgericht, en omdat hij geen toelichting gekregen heeft van de schepen van Financies. De begrotingswijziging voor de gewone dienst, door de CVP voorgedragen worden eenparig goedgekeurd. Ook de toegevoegde punten van schepen Verhuist krijgen een goedkeuring. Bij de stemming over de punten van het onderwijs, eveneens in laatste instantie bijgebracht door schepen Pauwels, worden evenwel met 11 tegen, 10 voor en 1 onthouding verworpen. Twaalf raadsleden (KGB + Snijders en VerLinden) gaan akkoord voor een klasseverheffing van de gemeente Hoogstraten. Zes CVP-ers onthouden zich en de 4 FB-ers stemmen tegen. Raadslid Peerlinck zegt niets gevonden te hebben over eventuele voor- of nadelen en vraagt de mening hierover aan de burgemeester en de secretaris. 'Ik wil dit immers niet goedkeuren als ik achteraf moet vaststellen dat dit 800.000 F. zal kosten aan de gemeente!' Burgemeester Van Aperen wil geen uitleg geven en dringt aan op een spoedige stemming. Dit ontlokt bij

19

ZOIZIRTJU

raadslid Koyen de opmerking: 'De stijl waarop hier aan politiek gedaan wordt, is zeker een reden om deze klasseverhoging niet aan te vragen'. Schepen Sprangers heeft navraag gedaan bij het Ministerie en hem werd hier vermeld dat deze klasseverheffing enkel gevolgen heeft voor de wedde van burgemeester en schepenen, voor die van de secretaris, de ontvanger, en de secretaris van het OCMW. Het zou geen weerslag hebben op de verruiming van het kader. Secretaris Vinck gaat voort op ingewonnen informatie van het provinciebestuur en meent dat deze verhoging belangrijk is voor het kader en het streven naar een vast dienstverband. Er schijnt dus wel degelijk een tegenspraak te zijn tussen provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De secretaris is echter van mening dat de mening van de Provincie belangrijk is en dat men deze niet kan negeren. Het enige nieuwe punt op deze agenda betreft de vraag van subsidiëring van verenigingen waarvan de aanvraag voor subsidie binnengekomen zijn voor de uiterste datum van 1 maart '85. CVP en FB gaan akkoord, KGB onthoudt zich op twee tegenstemmers na. Tot hier de eigenlijke agenda van CVP. Zij had evenwel nog enkele vragen voor de burgemeester en daaruit onthouden we: - Burgemeester Van Aperen geeft toe nog niets gedaan te hebben omtrent de voetbalvelden te Meer. Karel Aerts zal voortaan in de plaats van de burgemeester de besprekingen voeren. - De verbindingsweg Lindendreef-Buizelstraat is nog niet verder gevorderd daar een belangrijk punt hierbij reeds verscheidene malen op de raad voor verdaging weggestemd is.

Te koop: herbruik spanten voor manége of hangar, 22 m overspanning, hoogte 7 m: 40.000,- Fr./stuk. Herbrulk ijzeren poutrels: 5 St. van 9,50 m L x 0,30 m B x 0,34 m H; 1 St. van 7,90 m L x 0,30 m B x 0,34 m H â 8,- Fr./kg. Herbruik Eternit-platen plastiek-platen â 150,- Fr./m. Alles af te halen te Brasschaat. Te bevragen: tel. 03/663.00.66 tss. 8.30 u en 12.00 u.

- Burgemeester Van Aperen geeft toe geen bewijzen te hebben gevonden van mogelijke subsidies aan de dierenkliniek Blauwbossen. Op aandringen van verscheidene raadsleden biedt hij zijn verontschuldigingen aan aan de heer Desmedt. In de geheime zitting worden alle punten goedgekeurd. - Het ontslag van de heer Verboven, schoolhoofd, wordt aanvaard. - Jef Versmissen wordt aangesteld als tijdelijk schoolhoofd in de Gemeentelijke Basisschool te Hoogstraten-Wortel. - Eddy Van Delm wordt tijdelijk schoolhoofd in de Gemeentelijke Basisschool te Meer. - De heer Jos Lodewijckx wordt bevorderd tot meesterknecht 2de klas. De vrijgekomen betrekking wordt open verklaard. - Worden aangeduid tot leden van de gemeentelijke commissie van financiën: de heren Peerlinck, Vanderbruggen, Van Aperen, Aerts en mevr. Brosens-Horsten. - De ereloonovereenkomst van de deskundige aangesteld voor de verbouwing van de brandweerkazerne tot administratief centrum wordt goedgekeurd. De heer Coppens zal zich dienen te beperken tot 80 uren. Zijn taak bestaat erin het dossier klaar te maken voor de architekt.

Agenda van het college Alle punten van de openbare zitting worden door een meerderheid verdaagd. Twee punten van de gesloten vergadering worden eveneens verdaagd. Alle collegebeslissingen voor het onderwijs en IKO worden goedgekeurd onder voorwaarde dat voortaan alle benoemingen voor het onderwijs in de raad zullen gebeuren.0

Beroemde roodharigen Churchill Staatsman Ludille Bali Actrice Sarah Bernhardt Actrice Napoleon Staatsman Nero Keizer Shakespeare Schrijver El 40,'

-

-

-

-

-

-

-

OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

TUININRICHTING - KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSB LOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen bakstenen gevelstenen schoorsteenelementen alle betonprodukten weifsels - zand - grind - cement enz. -

-

-

-

-

-

• Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 12


uE

LX1@L L©ftfl -

oogst richtte de Landelijke Gilde een korenpik wedstrijd in mei de zicht en pik/taak. Jan Stojfels uit Bergen met zijn 89 jaren wist nog maar al te goed hoe de zicht en de pik aan de steel zaten. Intussen was hei veld van Fons Vermeiren toch netjes kaal gesch oren en Fons zag dat het goed was. 's Avonds sinolten de boerkes van vreugd en plezier en hei gerstenat spoelde weelderig onder de to,im',i van Ed Van den Ouwenlandis disco!L

ii K.W.B.? Op 15 september treden de wielertoeristen weer in actie in hun clubkampiocuschap op het parcours Hoge Weg-Beernden-Lage Weg-Koestraat. Op 12 september wordt er een paaptornooi ingericht aan de Boskant. Er wordt een stukje gepaapt in onze kontreien!LII1 K. V.L. V. blijft zeker niet ten achter. Zij fietsen op 2 september te 13.00 uur naar Zunderi om daar de restanten te gaan bewonderen van de legendarische bloemenstoet en op 14 en 15 september trekken samen met de Landelijke Gilde voor 2 dattcn naar de Maasstreek, Valken burg en de oeistreek! Happart verwacht je with

to ve!

litideiIit Oj) 1 le teit eh1aeen tC tember! Kermis! En geblazen zal er worden, daar zorgt in de eerste plaats 'The Strawberry City Jazzband' voor naar jaarlijkse gewoonte. Jan Tilburghs en zijn maats trekken deze keer door de Markwijk, langs de Castelréweg, Kapeldreef en door Minderhoutdorp. Hun eerste noot blazen ze te 10 uur en kermisvierders met een zondagmorgen-kermis-houten-kop hoeven niet aan uitslapen te denken want deze leuke jongens houden geweldig veel van toeteren, ten gepaster tijde echter ook van tutteren. Ten stelligste hebben ze beloofd een speciale serenade te serveren daar waar het 'neutje' koel staat!L1 Over koel gesproken! De zomer, amaai mijn botten! Op het K.L.J.-sportfeest was Lora toch van de part ij bij het zien van al die pitti ge meisjes- en stoere jongensbenen. Deelnemen was natuurlijk belangrijk, winnen toch plezierig. En hierin lukte Meerle tenslotte en dit voor Hoogstraten, Meerseldreef, Minderhout, Wortel en gastafdeling Reet!LIJ

tIIceit gelopen \s et d ei de/e maand maar ook gefietst dat er de stukken afvlogen. Zomaar eventjes vier wielerwedstrijden zoefden over de Minderhoutse wegen. Nieuweling Dirk Brosens uit Essen wist zich de sterkste uit een lot van 17. Hoogstratenaar Wim Lambrechts overtroefde iedereen met brio bij de juniores terwijl Ludo Giesberts uit Retie 67 amateurs, waaronder 45 oranjeknapen, verschalkte, incluis de plaatselijke vedetten Jan Geerts, Louis Leemans en Snoeys. Jaak Dekkers uit de Beemden wist bij de seniores ook een knappe race te verzorgen.El Hier speelden winst en verleden helemaal geen rol. Voor de lol, de nostalgie, en misschien toch een beetje van 'doe het me maar eens na!'. Koeimelken met de blote hand siond er in 't Heike op het program/na; rechtstreeks contact tussen mens en dier moet zeker meer melk opleveren. Hoe zou je zelf zijn! Tijdens de Cosmosfeesten aan de Meersesteen weg stonden de ezels in de belangstelling (gebeurt wel meer) en op 15

@gdo @[P September, een maand to remember'? Of we ons deze september ook lang zullen rememberen, dat weten we in oktober (op z'n laatst in november, wat dan weer rijmt op remember). Het is wel te hopen dat in het vervolg het weer wat beter past bij de tijd van het jaar. Anders moeten we gaan omrui1en.LII September: de start voor verenigingen om weer aan de slag te gaan. Een nieuw werkjaar, misschien ook een nieuw bestuur. Voor 't jong volk weer (alwéér) een n jeu w schooljaar. Nieuwe boeken, nieuwe leerkrachten. Aha, een nieuwjuffrouwke...?L1

Het eerste 'to remember' in september hoort eigenlijk meer in Meer (waarom heet die rubriek eigenlijk niet 'Meer âf Meer'?). Want dan is het Mostenfeest in de Mosten. Wat

dat wordt, weet niemand. Het zal wel iets met water en zand te maken hebben. We kunnen eens gaan zien. In de Mosten op 1 september. fl Het weekend daarop zijn we vrij. El

Op 15 september is het weer raak: missiefeest, onder het motto: 'Reik mij de hand'. Al een jaar of 6/7 slaan Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef de handen in elkaar om samen een groots spektakel op te bouwen. Daar zijn weer die Rommelmarkt, een Tombola. Dit jaar voor het eerst een Kindermarkt: kinderen verkopen wat ze maar willen, aan wie het maar kopen wil (en kan). Optredens van fanfares en muziekbands zorgen voortdurend voor een vrolijke noot. Er is eten en drinken in overvloed. Dat alles in de speeltuin op de Dreef. De opbrengst is - uiteraard - voor onze missiewerkers/werksters. D

Zeg, ook naar 'Autour de Vincent' in Zundert geweest op 10 en 11 augustus? Neen!? Volgend jaar zeker doen, je weet niet wat je mist zo vlakbij. Poëzie, straatanimatie, 'The foreign bodies' (nooit zo'n knotsgekke kerels gezien). Heerlijk! Vincent Van Gogh keek glimlachend toe vanop zijn pleintje! [1] Deze vraag al gehoord van je oudere kinderen om van de jongere mnaar te zwijgen: 'Korenpikken, wat is dat?'HIl

Stenen pikken? Al verscheidene weken ver toeven enkele gildebroeders in en rond de ruïne aan het gemeenteplein. De laatste overblijfselen van de smid zijn met de grond gelijk gemaakt en de kruisboogschutters willen er een nieuw lokaal mee optrekken (met de stenen natuurlijk). Waar? In de hovingeri bij Den Bot, vlak in 't dorp naast de kerk. Daar wordt het nieuwe schietterrein aangelegd, vroeger is het daar ook altijd geweest maar met de ingrijpende verfraaiingen in onze dorpskom moesten elders pijlen wor den verschoten. • Een week later (22 september) richt de dorpsraad een klein paaptoernooitje in 'for Meersel-Dreefs people only'. (We zijn hier niet vies van apartheid.) We hebben een paar oefenavonden gehad met nogal wat volk. Nu gaan we dat volk eens tegen mekaar opzetten: gebuurien, verenigingen, families... Alles kan, als er maar geen rellen van komen. Meer inlichtingen staan in de STUW, die begin september zou moeten verschijnen. El

29 September, laatste zondag van de maand: 'Dag van de landbouw'. Officieel wordt deze feestdag pas de eerste zondag van oktober gevierd, maar wegens concurrentie van Meir Mert, hier één week vroeger. In de zaal bij de paters kun je kijken en kopen (en proeven) en wat onze land- en tuinbouwers produceren. Melk, kaas en eieren, een massa groenten en fruit; alles vers en aan de laagste prijzen. Zin in zo'n dikke boterham met kaas of hesp? Een portie rijstpap? Rap, rap, rap. EIJ Want voor je 't weet is 't weer voorbij! Nee nee: dit was niet mei!

Vergeetachtig, zeker? U

13


u1

®®UÏ

P

-

r 3f

iM ft !Lb

4

1

®U1

Heelh ouds terug uit Rome: Leo Van Boxel, Marcel Vanden bruggen, Frans Kustermans, Gust Jochems, Bert Boudewijns, Frans Van Bavel, J. Verschueren, Jos Laurjssen, P. Van den Broeck en Jan Laurjssens. Jeanne Van Boxel, Toke Boudewijns, Liza Doms en mevrouw Verschueren stonden de mannen bij. Op 25 juli arriveerden de tien Rome-renners en de vier verzorgsters veilig terug in Meerle. Het onthaal dat hen te beurt viel was geweldig. Een spandoek met 'Welkom thuis' hing in de Kerkstraat en men had voor muziek gezorgd. Vrienden en kennissen verwelkomden de koene durvers. Er werden bloemen en kusjes uitgedeeld en links en rechts werd een traantje weggepinkt. Dat deze mannen over goed materiaal beschikten, bewees wel het geringe aantal lekke banden (6) en één wiel verloor twee spaken. Enkelen hadden wel wat last van hun zitvlak maar na goede verzorging deed het 'kontje' niet meer zeer. Er werden in 10 dagen 1736 km afgeped-

deld. Vaak in een grote hitte! Per dag dronken ze 35 1. water en koffie en 's avonds kwamen daar soms nog wel enkele liters bij vooral als de 'vedelaar' in het hotel muziek kwam spelen. Vaak werd er heel wat afgelachen. Ouderdomsdeken Marcel Vanderbruggen wilde alléén in Metz toekomen. Hij heeft het ook gedaan en kwam midden in een defilé terecht (voorbereiding nationale feestdag). Hij werd luid toegejuicht! De mensen daar dachten terug aan de glorietijd van onze Eddy Merckx als ze Marcel zo zagen pedaleren. Sooi Kustermans die steeds oog had voor de verkeersborden, was hierdoor op een keer zo afgeleid dat hij pardoes in vers uitgestorte

beton terecht kwam. Er werd toen wel Mama Mia geroepen. De renners en hun begeleiders brachten ook een bezoek aan Beauraing, de toren van Pisa (Leo Van Boxel en zijn vrouw Jeanne wilden hem terug in verticale positie brengen)! Ook het kapelletje te Kussnacht (plaats waar koningin Astrid verongelukte) werd bezocht. En over Rome zelf geraakte men niet uitgepraat, evenmin als over de beklimmingen van de St.-Gottard, Ballon d'Alsace en de Grosse Pierre. Ook Jan Jochems heeft twee dagen komen meefietsen. In hun lokaal bij Jan Govers werd natuurlijk eerst een lekker pintje gedronken. Daarna schoof men aan de koffietafel en toen voelde men zich weer echt thuis. De deelnemers aan deze Rometocht kregen van de lokaalhoiiders een mooie herinnering aangeboden van deze vermoeiende, boeiende en leerrijke tocht, die door de onderlinge samenwerking uitgroeide tot iets dat men nooit meer zal vergeten. En nu maar plannen voor volgend jaar! E

Op 14 september vieren K. Verschueren-van Boxel hun diamanten bruiloft. Op uitdrukkelijk verzoek van de jubilarissen gaat dit feest door in familiekring. Niettemin een hartelijk proficiat vanwege de geburen. El Ook het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Enkele nieuwe leerkrachten zullen de Meerlese jeugd komen helpen 'opvoeden'. De heer Frans Van den Bogerd komt in de plaats van de 'gepensioneerde' Cyriel Verboven het mannelijke korps in stand houden. Juffrouw Jespers vervangt voor een jaartje mevrouw Jacobs en juffrouw Pauwels komt meester Patrick een handje toesteken in het 'grote' vijfde leerjaar! El

Volgende keer meer!• of Jan Martens, Pastorijstraat 14. Bovendien wordt nu zondag 1 september met de KWB-KA V-gezinnen naar het Peerdsbos gefietst. El Paardenliefhebbers kunnen diezelfde zondag terecht in de Wortelse Kolonie waar de Paardenvriendjes een ponytornooi

September voor de deur en ook een nieuw over het wegdek ophouden. De statistieken schooljaar. Juffrouw Magda zal de komen- zullen de komende maanden en jaren wel de dagen de handen weer vol hebben met het uitwijzen wat het beste wegdek is! Binnen troosten van de nieuwste kleuters (en het ge- enkele jaren legt men misschien van miserie de kasseien terug of worden overal vangrails ruststellen van de moeders). El Sommige vageplaatst. Eén zaak is zeker, wagens hoeven ders zullen ook meteen getroost zijn na enniet meer over het fietspad te rijden, de baan kele maanden zonder V.N.A -voetbal. Gaat Wortel, net als de vorige jaren, op zijn sok- is nu Vrij van kasseienbibber. El Wie niet wil ken een reeks hoger voetballen of terug in autorijden maar wil fietsen kan bij de

derde terechtkomen? Wij houden u op de K. W.B. terecht. Men kan zelfs kiezen tussen snel en rustig fietsen. Er wordt nog gefietst hoogte. Ei Beschaving in Wortel? Feit is dat tot eind oktober op zondagochtend. De snelde Wortelse kasseien naar andere Hoogsten bellen voor meer inlichtingen naar Fons straatse wegen verhuizen en het centrum van Fransen 314.41.63. De rustige fietsers bellen het dorp netjes geplaveid wordt met een eens aan bij de Jef Houben, Grote Plaats 40 snelle asfaltbaan. Eindelijk zal het geruzie -

JLj ®®

Het zal u ongetwijfeld een genoegen doen te vernemen dat Meer deze zomer gewoon Meer bleef. Er gebeurde hier weinig opzienbarends, het leven kabbelde rustig verder. Wat saai, zegt u misschien, maar nee hoor: 14

JZJZ®®

inrichten. El Reggaeliefhebbers kunnen terecht in 't Slot waar op 14 september 2 Wortelse Reggaefreaks, Toon H. en Bert B., voor de nodige zuiderse riddim zullen zor gen. El Naaien is ook voor een aantal Wortelse dames (of heren) geen probleem meer. Maximum 20 deelnemers kunnen een KAVcursus dameskleding volgen, inlichtingen en inschrijving voor 10 september bij Mevr. Van Ammel, Langenberg 17. Verenigingen die hun aktiviteiten graag in dit Wortelse rubriekje zien verschijnen stoppen hun berichtjes voor 14 september in de bus bij Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11 waar u ook terecht kan voor een abonnement op dit maandhlad.0

Maar goed, Meer blijJ dus Meer, of toch bijna, want waar is het goeie ouwe Boerenzaaltje plots naartoe? Hel is weg, gesloopt, maar het komt terug naar het schijnt, in een nieuw, modern kleedje. En waar is het huis van Jaak en Fien Roos? Het is ook weg, ook gesloopt, omdat het niet anders kon. Allebei onvermijdelijke zaken natuurlijk, maar het doet wel even pijn en je beseft plots hoe snel de tijd voortijlt. El

aan iets dat goed is, moet je niet teveel veranderen. En dat geldt zeker voor mijn dorpje, dat stilaan internationale bekendheid krijgt door de dagelijkse drugvangsten aan de grens met Nederland, zodat een nieuwe Ook voor Tina Turner gaat de tijd steeds Belgische film 'The Meer Connection' mij sneller, maar wat komt deze opwindende rock 'n rolltante in de dorpsrubriek van een logische volgende stap lijkt.El


Meer doen, zult u waarschijnlijk zeggen. Wel, en hou je nu even vast; TINA TURNER KOMT NAAR MEER, tenminste zo willen hardnekkige geruchten die de laatste tijd de café's van Meer onveilig maken. Ze zou optreden op de terreinen aan de John Lijsenstraat waar in juni nog een country & westernfestival plaats had. Hopelijk komt er voor tijgerige Tina meer volk, want dat festival werd uitsluitend gekenmerkt door een groot aantal afwezigen.LI

jaarlijkse KWB-hobbytentoonstelling wor den verzocht hun naam op te geven bij Armand Fransen. Op zondag 01109 zijn er naar het schijnt Mostenfeesten, maar meer weet ik daar op het ogenblik ook niet van. Ben je ziek? Of bejaard? Geen nood, want op zondag 08109 organiseert de Ziekenzorgafdeling van Meer haar jaarlijkse Rosaliadag in de parochiezaal. L

Terwijl de modale Merenaar zich gedesillusioneerd blijft verbazen over de politieke klucht die in Hoogstraten wordt opgevoerd ('Ben ik daarvoor gaan stemmen?!'), maakt de jeugd zich andermaal op om na een dikverdiende zomervakantie (veel vakantie, weinig zomer) de scholen opnieuw te vereren met hun zeer op prijs gestelde aanwezigheid. Met honderden zullen ze dagelijks naar school fietsen, maar een fietspad zullen ze meestal tevergeefs zoeken. Er zullen waarschijnlijk eerst nog enkele dodelijke ongevallen moeten gebeuren. L

FC Meer heeft een nieuwe voorzitter: Ar nold Van Aperen is zijn naam en hij ver vangt de ontslagneinende Jan Snoeys. Dat heeft al een eerste gevolg gehad: het veld, de kantine en de kleedkamers hebben een hoognodige en grondige opknapbeurt nodig. Het geheel oogt nu bijzonder fris en als de voetballers nog wat mee willen, zal FC Meer zowel op als naast het veld ongetwijfeld heel wat vreugde beleven aan de op til staande kompet iiie. 13

En dan nu de meer onmiddellijke toekomst. Op zaterdag 31108 en zondag 0119 zijn er dansa vonden in danscentrum Bevers. Een mooie gelegenheid o,n je 'dancin' shoes' hun ding te laten doen. De KWB gaat op zaterdag 31108 op reis naar Duitsland en het is ook nog tot eind september mogelijk om deel te nemen aan hun zeer succesrijke vakantiezoektocf,t Deelnemers(-sters) aan de

ZONDAG 1 SEPTEMBER

B.J.G.J.

GROOT MOSTENFEEST te Hoogstraten (Meer), met medewerking van radio Vrij, radio Cosmos en radio Valencia.

Programma: 14.00 uur: fanfareconcerten door Voor Eer en Deugd Meersel-Dreef, St. Jan Baptist Wortel, St. Cecilia Meerle, St. Rosalia Meer. 16.00 uur: wedstrijd bierbakken stapelen. 17.00 uur: play-back show -15 jaar. 18.30 uur; play-back show + 15 jaar. 20.00 uur: bal met de Spilzakken & Co. Inschrijvingen en in!. op de sportdienst &1314.50.07.

MAWS

R?123O

-

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer Meerse activitieten in september, maar daar ben ik spijtig genoeg niet van op de hoogte. Daarom zou ik aan alle verenigingen van Meer willen vragen mij van komende activiteiten te willen verwittigen door middel van een briefje in de groene brievenbus van Terbeeksestraat 43 of door een telefoontje naar het nummer 315 86 80. Ik zal er dan graag voor zorgen dat uw berichten in deze rubriek worden opgenomen. 13

Dat was het voor deze maand. In de verte wenkt reeds Meer-kermis. Opgewonden wuif ik terug.

HOOGSTRATEN

DANSCURSUS

15 lessen en 5 oefenavonden, telkens op woensdagavond.

lste les: woensdag 2 oktober. Darisleraar: W. Hellendoorn. Lokaal: Kantine Veiling Hoogstraten.

Inschrijvingen: tijdens oefenavond op woensdag 18 sept. 20 u. of telefonisch bij F. Vissers, Loenhout, 031669.61.69; M. Vissers, Hoogstraten, 031314.53.78.

DANSEN IS PLEZIER_VOOR TWEE!

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

.oJ,4ocu

BOSMAAIERS o ir e ir

*nk>é JiAtsiott i L

Grote keuze uit de volgende merken:

~

Ç 2.SE.P t-E

• • • • •

cd •

.

In

cn =

gordijnen en overgordijnen tapijten en vloerbekleding behangen kleinmeubels dekens spreien en donsdekken -

SOLO STIHL ISEKI GAMO WOLF

De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaiers.

Dit alles bij......

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Telefoon (03) 314.41.15

-

Minderhout

Sluitingsdag; zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur.

I1


September: feest voor het 775-jarige Hoogstraten Hoogstraten is oud, stokoud magie wel zeggen, maar in tegenstelling tot een levend mens, is een stad trots op haar leeftijd: 775 jaar! Des te meer omdat nu, in 1985, haar titel van 'Stad en Vrijheid' opnieuw werd toegekend. Er zal dus gefeest worden en zoals het bij feestvieren past, wordt er met eerbied in het roemrijk verleden geblikt. Laat ons nu niet terugdenken aan de magere jaren maar de vette gedenken. Op een diploma van 1210 wordt Hoogstraten voor het eerst vernoemd als een plaats met alle kenmerken van een stad: een wet, schepen en en een zegel. Later komen de Heren van Kuyc, de Graven de Lalaing, van Cule,n borg en de Herto gen van Salm-Salm. Het zijn vooral de graven geweest die Hoogstraten tot bloei brachten. Het Kasteel, het Stadhuis en de St. Catharinakerk hebben we aan hen overgehouden.

Gebak, bier en pentekening

verpakking (stenen kruik) kunnen aangeschaft worden.

Symposium Op 14 september om 13.30 u. wordt in de Hotelschool een symposium gehouden over de geschiedenis van Hoogstraten. Dit vormt dan het academisch gedeelte van de feestelijkheden. Volgende sprekers zullen het woord nemen: Erik Vanhaute zal het hebben over 'De 19e eeuw in Hoogstraten: een grensgebied wordt opgenomen in de nieuwe wereld'. H. Faes spreekt over 'Sociaal-economische aspecten in het land van Hoogstraten tijdens de eerste helft van de 80-jarige oorlog en 12-jarig bestand'. Notaris L. Vandenbossche zal het hebben over 'Recht en rechtspraak in stad en land van Hoogstraten'. En tenslotte komt J.A. Coldewey aan het woord met 'De familie van Kuvc: een roemrijk geslacht met hoge aspiraties op het eind van de 14e eeuw'. Bij deze gelegenheid zal ook 'de Poorter' en 'de Spilzak' geproefd worden. Wie deze belangwekkende toespraken wil horen en het lekkers wil proeven, dient zich onverwijld in te schrijven. Dit kan uitsluitend bij middel van een overschrijving van 750 F. op rek.nr . 088/0630430/22 t.n.v. Kon. HOK (voor dit bedrag krijgt u ook nog een Kempische koffietafel). Voor het symposium alléén (dus zonder koffietafel) dient 200 F. betaald te worden.

Om dit toch wel imposante verleden op passende wijze te vieren zijn er verschillende feestelijkheden gepland. Op 9 september wordt in de Hotelschool 'Spijker' door een terzake deskundige jury een nieuw typisch Hoogstraats gebak, 'SPILZAK' genaamd, bekroond. Elf Hoogstraatse bakkers zetten hun beste pannetje klaar en wedijveren om het meest representatieve gebak te creëren. Het bekroonde gebak zal dan vanaf 21 september bij alle bakkers (14), die het protocol ondertekenden, Feesten in de Gelmelstraat kunnen aangekocht worden. Dezelfde avond beslist een artistieke jury over de oriOp zondag 21 september wordt er gefeest in gineelste pentekening van een aantal kunstede Gelmelstraat. Het begint met een optrenaars in of afkomstig uit Groot-Hoogstraden van de Gelmelzwaaiers (13 u.); dan worten. den de mooiste historische klederdrachten Van de gelegenheid wordt dan ook gebruik geshowd (13.30 u.). Van 14.30 u. tot 15.30 gemaakt om aan de aanwezigen en de pers u. is er een wedstrijd ringsteken en vogelpik het Hoogstraats 'Poorter' bier voor te stel- en daarna een demonstratie van oude volkslen en te laten proeven. Dit bier van eigen sporten: troelmadame, toptafel, sjoelbak, streek werd voor deze gelegenheid ontwik- pierbal, kegelen, paalklimmen, gewicht rakeld en zal in de toekomst ook in geschenk- den...

Op de drempel van het museum

Groot volksfeest Op 28 september wordt het grote feest gevierd. Met Beiaardconcert en Torenmuziek (van 17.30 u. tot 18.30 u.), optocht van de verschillende fanfares naar het stadhuis, samenspel van de verenigingen en optreden van volksdansgroepen en vendeliers voor het stadhuis. Het feest wordt besloten in zaal Pax waar iedere feestvierder wordt getrakteerd op de Hoogstraatse 'Poorter'.

Tentoonstelling Van 21 tot 29 september is er alle dagen tentoonstelling in het VVV-kantoor (kelder van het stadhuis). De ingezonden pentekeningen met de fusiegemeente als onderwerp, kunnen daar bekeken worden; ook een videofilm over 'Het land van Hoogstraten' naar het programma van Boeketje Vlaanderen. Open van 10 tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.

Ook de beiaard jubileert Aan heel dit feestelijk gebeuren hadden we graag iets blijvends overgehouden. 1985 Is niet alleen het jaar van het 775-jarig bestaan van Hoogstraten, Stad en Vrijheid, maar ook het jubileumjaar van de beiaard. Op 1 mei was het precies 25 jaar geleden dat voor het eerst de tintelende tonen van onze Hoogstraatse beiaard uit de toren wervelden. De beiaard is wel te beluisteren op zonen feestdagen en tijdens de speciale concerten in augustus, maar een automatisch klokkenspel, verbonden met het torenuurwerk is er niet. Zo'n wekkering, voorslag of rammel zou het aandeel van de beiaard in ons dagelijks leven ruimer maken en bijdragen tot een speciale sfeer in de aloude Vrijheid. Misschien is dit nu de gelegenheid om eens werk te maken van het automatisch klokkenspel want zonder dit automatisme is ons carillon alleen maar te beluisteren wanneer de beiaardier aan zijn klavier zit. Er zullen 36 klokken moeten voorzien worden van een speciaal geplaatste hamer. De kostprijs van elke hamer bedraagt gemiddeld 18.750 F. Naast een bijdrage van sponsors uit de zakenwereld, uit het verenigingsleven en van openbare besturen, dachten wij ook aan private personen. Indien wij langs deze weg een aantal vrienden kunnen bereiken die bereid zijn het eenmalig bedrag van 1000 F. te storten op onze speciale bankrekening V.V.V. Hoogstraten nr. 414-6049581-18 dan vormen we een beginkapitaal om deze installatie op de beiaard aan te brengen. Indien alles vlot verloopt hopen we dit plan nog te kunnen uitvoeren in 1985, het 'Europees Jaar van de Muziek'.l V.V.V. Hoogstraten en H.O.K. Cassettepost! De verassingsbrief waar klank in zit! Automatische betaling bij het Bestuur der Postchecks! Domiciliëring, doorlopende opdrach t...

Deze jongelui waarvan u er szelhg enIeIe kent want ze wonen hier in de buurt, gaan op 1 september hun kunsten vertonen op het Begijnhof. Er zijn schilders bij, tekenaars, muzikanten, fotografen en toneelspelers; allen samen zorgen zij voor een kunstzinnig spektakel, zowel binnenshuis in het Ost-museum en de begijnenhuizen als buiten op 'den Blijk'. Ga dat zien! 16

Adresseer in de taal van de woonplaats van de geadresseerde.


ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER BLEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

I'PEETEfl / autobanden

* merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

17


Primeur voor de Noorderkampen...

Het eerste Mostenfeest In het tweede seizoen uit het prille bestaan van 'De Mosten' liet de zomer het vaak afweten. Toch wisten op de schaarse zonnige dagen nog heel wat mensen de weg naar het recreatiegebied in Meer te vinden. Naast de talrijke nieuwigheden en verbeteringen die op het domein zelf werden aangebracht, werd dit jaar gestart met een bijzonder initiatief: het animatieprogramma. Gespreid over een aantal dagen in augustus werden allerlei aktiviteiten georganiseerd. Zo kwam de derde leeftijd aan zijn trekken op de bejaardendag, de sportievelingen in de mini-triathlon en zweminstuif en de jeugd bij 'één tegen allen'. Als klap op de vuurpijl volgt op 1 september de eerste uitgave van het Mostenfeest. Dit belooft een geweldig openlucht-gebeuren te worden voor jong en oud.

Uiteraard kunnen de bezoekers die dag zonnen en zwemmen maar hiernaast werd er een ruim programma opgesteld: - 14.00 uur: Concert door de fanfare 'Voor Eer en Deugd' uit Meersel-Dreef; - 14.30 uur: Concert door de fanfare 'St. Jan Baptist' uit Wortel; - 15.00 uur: Concert door de fanfare 'St. Cecilia' uit Meerle; - 15.30 uur: Concert door de fanfare 'St. Rosalia' uit Meer; - 16.00 uur: wedstrijd bierbakken stapelen. Per twee personen probeert men de hoogste bierbakkentoren te bouwen. De winnaars krijgen een prijs, inschrijven kost 50 fr.; - 17.00 uur: play-back show voor - 15 jarigen; - 18.30 uur: play-back show voor + 15 jarigen; Voor de winnaars zijn trofeeën en geldprijzen voorzien. De uitslag wordt opgemaakt door een deskundige jury. Kandidaat-deelnemers kunnen inschrijvingsformulieren en inlichtingen krijgen op het adres onderaan; - 20.00 uur: Bal met Spilzakken en Co. Goede wijn behoeft geen krans. Op korte tijd wisten de Spilzakken en Co. zich een stevige live-reputatie op te bouwen. Enkele nieuwe nummers uit hun repertoire worden voor de eerste maal aan het publiek voorgesteld.

De Wetswinkel weer open Na een vakantieperiode van 2 maanden, zal de Wetsinkel-Hoogstraten terug van wal steken vanaf vrijdag 6 september. Voor wie de 'Wetswinkel' nog een onbekend begrip is, herhalen we even dat u gratis en anoniem tot bij ons kan komen om advies in te winnen over uw juridische problemen. Zo kregen we in de twee voorbije jaren de 18

Dit programma, gekaderd in het prachtige decor van 'De Mosten' is beslist een voltref fer. Voor de hongerigen staat er een barbecue opgesteld, naast de gewone drank- en snackvoorzieningen. Het geheel wordt omkaders door drie plaatselijke vrije radiozenders, te weten Radio Cosmos, Radio Vrij en Radio Valencia. Zij staan borg voor de muzikale omlijsten en animatie. Voor wielerliefhebbers wordt een tv-toestel geïnstalleerd zodat ze niets hoeven te missen van het wereldkampioenschap dat die dag wordt verreden. Wat het allemaal nog interessanter maakt zijn de inkomprïjzen die hetzelfde blijven als de rest van het seizoen. Een kind (- 14 jaar) betaalt 20 fr. en een volwassen (+ 14 jaar) 40 fr. Bij slecht weer is er een grote tent voorzien zodat het programma ongehinderd kan doorgaan. Hopelijk vindt dit Mostenfeest een ruime weerklank bij de bevolking en betekent dit misschien de start van een nieuwe jaarlijkse traditie.

Alle inlichtingen of inschrijvingen op de gemeentelijke sportdienst (031314.50.07).•

meeste vragen rond huurkontrakten, geschillen tussen werkgever-werknemer, pachtkontrakten, ziekenkas-dop en pensioen, huwelijkskontrakten en echtscheiding. Twee licentiestudenten in de rechten zullen tijdens de spreekuren permanent aanwezig zijn en u te woord staan. Mocht u een probleem hebben, stop uw hoofd dan niet onder het zand, maar raadpleeg tijdig de wetswinkel.

Wie deze zomer dit nieuwe speeltuig - de zandgraafmachine - nog niet heeft bediend, kan dat alsnog doen op het Mostenfeest; tenminste als het zand droog wil blijven.

-

Et

4,14r-I te

Wegens opklaring van Hoogstratens Duistere Tijden (775 jaar Stad en Vrijheid) èn plaatsgebrek staat de strip van Jakke er niet in. Volgende maand gaat het verhaal verder.•

______________________________________

Waar kan u ons bereiken? Vanaf 6 september e.k., elke vrijdag van 18.30 uur tot 20.30 uur in het weiswinkellokaal - Gelmelsiraat 5, Hoogstraten.• Bob Hope leeft op grote voet. Hij heeft schoenmaat 49, evenals G. Washington. Zij worden echter verslagen door Gary Cooper die een 50 heeft. E


NAAR SCHOOL IN EIGEN DORP omdat: DE DORPSSCHOOL - de school is voor alle klassen van de bevolking - de school is waar jongens en meisjes samen naar toe kunnen gaan DE LEERKRACHT - alle kinderen kent met hun sociale achtergrond - daardoor beter rekening kan houden met ieder kind HET KIND - er 'thuis' is, samen met de buurtkinderen - via de dorpsschool ge誰ntegreerd wordt in het dorpsgebeuren

NAAR SCHOOL IN EIGEN DORP IN HOOGSTRATEN:

IN MEER:

Gemeentelijke gemengde lagere en kleuterschool, Karel Boomstraat 44, Tel. 314.59.02.

Gemeentelijke gemengde lagere- en kleuterschool, Terbeeksestraat 6, Tel. 315.77.51.

IN MEERLE:

IN MEERSEL-DREEF:

Vrije gemengde lagere- en kleuterschool, Ulicotenseweg 1, Tel. 315.82.88.

Gemeentelijke gemengde lagere- en kleuterschool, Kapelweg 2, Tel. 315.80.53.

IN MINDERHOUT:

IN WORTEL:

Vrije gemengde lagere- en kleuterschool, Koestraat, Tel 314.64.21.

Gemeentelijke gemengde lagere- en kleuterschool, Worteldorp 17 - Rooimans 5, Tel. 314.76.95.

NAAR SCHOOL IN EIGEN DORP 19


C)

BEG RAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Telefoon:

j

03/314.57.10

-

03/314.56.91

t-

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU IMVEE

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 H OOGSTRATEN

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

20


ongevallen Zaterdag 20 juli om 9.30 u. kwam het tot een botsing aan het kruispunt Bredaseweg en Hal te Minderhout, tussen de landbouwtractor bestuurd door Corneel Christiaensen, Merenweg 7 Meer en de bromfietser Hilda Simons (44 j.), Sluiskensweg 2 Meer. Er was lichte schade. Zondag 21juli om 0.35 u. reed Stefaan Vervoort, Zandstraat 37 Brecht, aan de Looiweg te Rijkevorsel, met zijn auto tegen een vaste hindernis toebehorend aan Jan Lambrechts, Vinkenspad 2 Rijkevorsel. Er was lichte schade. Zondag 21juli kwam het om 8.20 u. aan het kruispunt Vrijheid en Gravin Eiisabethlaan te Hoogstraten, tot een aanrijding tussen een auto bestuur door Karel Bolckmans, Heesbeekweg 17 Rijkevorsel en een personenwagen bestuurd door Willy Verheyen, Voort 18 Meerle. In de auto bestuurd door Karel Bolckmans, werd Louise Verheyen (75 j.), Gammel 71 Rijkevorsel, licht gekwetst. Maandag 22 juli om 12.15 u. reed Leonard Bols, Appeistraat 32 Rijkevorsel, in de Ge!melstraat te Hoogstraten - met zijn auto tegen een boom en tegen een T.V.-kast. Er was zware schade. Vrijdag 26juli om 7.55 u. werd aan de Vrijheid en Gelmeistraat te Hoogstraten Luc De Bie Malle, met zijn bromfiets, aangereden door de auto bestuurd door André Hendrickx, Begijnhof 15 Hoogstraten. Er was lichte schade. Zaterdag 27 juli om 13.50 u. botsten in de Vrijheid te Hoogstraten de auto's bestuurd door Frans De Nef uit Schilde en Eddy Keyzers uit Brecht. Er was zware schade. Zondag 28juli om 10.15 u. botsten te Strijbeek, Meerle, de auto's bestuurd door Mar tinus Broeders uit Gilze en Bernardus Herremans, Kerkstraat 19 Meerle. Er was lichte schade. Zondag 28 juli om 17.40 u. botste op Heieinde te Meerle een autobus bestuurd door Antoon Van Der Linden uit Oud-Turnhout, met een personenwagen bestuurd door Johannes De Winter, St. Annastraat 2 Meerle. Er was lichte schade. Zondag 4augustus om 3.15 u. reden op de Turnhoutsesteenweg te Merksplas twee personenauto's frontaal op elkaar in. De eerste auto werd bestuurd door François Tombeur (33) uit Oud-Turnhout. hij werd, evenals de inzittende Gerda Snoeys (21 j.) zelfde adres, bij deze botsing gedood. Het tweede voertuig werd bestuurd door Jan Borghmans (35 j.), Dammekensstraat 4 Merksplas. Ook hij overleefde deze botsing niet terwijl de inzittende Rita Borghmans (30 j.) zwaar gewond werd. Maandag 5 augustus om 17.45 u. botste aan de Vrijheid en de Karel Boomstraat te Hoogstraten de personenwagen bestuurd door Josepha Hendrickx, Vooraard 26 Minderhout, met de vrachtwagen bestuurd door Hubert Jaegers uit Welkenraedt. De personenwagen werd zwaar beschadigd. Woensdag 7 augustus om 12.00 u. gebeurde aan de Karel Boomstraat een ongeval waarbij betrokken waren: een auto bestuurd door Angelique De Groot, Merellaan 16 Meer, een motorfiets, bestuurd door Guido De Beider (24 j.), Lod. De Konincklaan 367 Hoogstraten en een voetganger nl. Rogier De Langhe (64 j.) uit Borsbeek. Deze laatste

werd licht gekwetst. Vrijdag 9 augustus om 21.40 u. werd Johan Jochems, Heieinde 4 Meerle, zwaar gekwetst wanneer hij met zijn bromfiets in botsing kwam met de hond toebehorend aan ALice De Cleene, Withof 2 Minderhout. Dit Rgeval gebeurde in de Witherenweg te Minderhout. Op zaterdag 10 augustus gebeurden er twee ongevallen te Rij kevorsel op de Oostmallesteenweg. Om 13.45 u. reed Charlotte Adriaensen (20 j.), Kolonie 20 Wortel, in een gracht en werd zwaar gewond. Om 14.15 u. kwamen Irène Schuurmans uit Lille en Adr. Van Den Bossche, Lindendreef 74 Hoogstraten, met hun wagens in botsing waarbij Irène Schuurmans lichtgewond werd. Op 10 augustus tegen middernacht was er

VAN DE BRAND GEKLAPT Heel veel vlammen heeft de brandweer in deze vakantiemaanden niet gezien, wel wespennesten. Eind juli en begin augustus gingen zij die geel-zwarte stekebeestjes te lijf in de Koekoeklaan in Meersel-Dreef, in de Kerkstraat in Meerle en op de Lage Weg in Minderhout. Eind juni was er wel brandalarm, afkomstig van de familie Van Looy uit Minderhout. Daar had de garage vlam gevat maar de familie kon de brand te baas met de tuinslang. De brandweer zorgde voor het nablussen. Op 13 augustus werd brand gemeld in het huis nr. 40 aan de Gelmeistraat. De brandweer was vlug ter plaatse en kon het vuur doven. Het bleek een verdacht brandje te zijn en de rijkswacht gaat op onderzoek uit. Al even verdacht ws de brand van een auto

een autobotsing op de hoek van de Buizelstraat en de Vrijheid te Hoogstraten. Constant Van Sas (24 j.), Achtelsestraat 12 Hoogstraten werd zwaar gewond, terwijl de andere bestuurder, Joris Tops uit Stabroek, er met de schrik vanaf kwam. Donderdag 15 augustus om 9.20 u. werd in de H. Bloedlaan te Hoogstraten de fietster Hilda Brosens (48 j.), Lod. De Konincklaan 345 aangereden door de auto bestuurd door Dominique Bevers, Heuvelstraat 20 Hoogstraten. De fietser werd licht gekwetst. Donderdag 15 augustus om 18.30 u. werd in de Vrijheid te Hoogstraten de fietser Gerardus Herrijgers, Industrieweg 15 Hoogstraten, aangereden door de auto bestuurd door Anne-Marie Poot, Van Aertselaerstraat 58 Hoogstraten. Er was stoffelijke schade. • (29 juni) die geparkeerd stond aan de St. Jozefweg in Loenhout. De auto brandde volledig uit maar binnen noch buiten de wagen was een mens te zien. Ook die brand gaat de rijkswacht nader onderzoeken. Dan was er op 6 augustus nog een schoorsteenbrand bij de familie Fockaert aan de Eindsestraat in Meer. Vlug geblust en niks verdachts. Twee keer moest de brandweer zich in allerijl naar een ongeval spoeden; op 29 juni naar de E 10 waar een auto ondersteboven op de Parallelweg terechtkwam en twee mensen geklemd raakten in het voertuig. Ze werden bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gevoerd. Op 22 juli gebeurde een ongeval aan de Meerseweg waarbij F. Devos geklemd raakte in haar wagen. De brandweer bevrijdde haar door middel van de hydraulische spreider. Verder werden er nog enkele gevaarlijke hindernissen opgeruimd: op de Vrijheid, in Wortel- en Meerledorp werden olie- en mazoutsporen verwijderd en in Meersel-Dreef werd een verstopte duiker doorgespoten.•

Brandweer op de fiets

Voorafgegaan door een luid toeterende brandweerwagen en voorzien van spiksplinternieuwe FRISWIT-vesten, reden de Hoogstraatse brandweermannen een ronde door de Vrijheid vooraleer aan de koers te beginnen. Van heinde en verre waren de brandweerkorpsen naar het industrieterrein gekomen

om met elkaar te wedijveren op de fiets. In echte bluskledij - met helm, botten en leren broek - werd de koers verreden op het Industrieterrein. Bij de + 35-jarigen was Jos Peeters uit Grobbendonk de snelste; bij de -35jarigen was dat Eddy Notaerts uit Lennik.

21


24juli: Martijn, zoon van Emiel Daems en Adriana van der Velden; Burg. Jespersstraat 2, Meerle.

houtseweg 36, Hoogstraten; nieuw adres: Turnhoutseweg 48, Geel.

29juli: Gui, zoon van Joannes Goossens en Maria Geerts; Grote Plaats 22, Wortel.

26 juli: Peter Verschueren, Karel Boomstraat 30, Lutgarde Martens, Karel Hoogstraten en Boomstraat 30, Hoogstraten; nieuw adres: Karel Boomstraat 30, Hoogstraten.

juli 1985 Hu we/ijken Geboorten 22 juni: Dorien, dochter van Ludovicus Renders en Martha Schrauwen; Krekeistraat 2, Meer. 2juli: Jan, zoon van Jozef Dufraing en Anita Van Rooy; Burg. Jespersstraat 23, Meerle. 2 juli: Dorien, dochter van August Martens en Gerda Martens; Lage Weg 45, Minderhout. 2 juli: Jelie, zoon van Herman Snoeijs en Rita Verschueren; Minderhoutdorp 60, Minderhout. 2 juli: Bea, dochter van Frans Aerts en Maria Braspenning; Oosteneind 17, Meerle. 2juli: Liesbeth, dochter van Ludo Van Caister en Marina Krols; Rooimans 30, Wortel. 5 juli: lise, dochter van Jozef Verheyen en Rita Janssens; Heuvelstraat 21, Hoogstraten. 8 juli: An, dochter van Alfons Van De Locht en Lea Joosen; Minderhoutsestr. 25, Minderhout. 8juli: Suzy en Gaby, dochters van Willy Van Den Ouweland en Marina Ooms; Minderhoutdorp 1, Minderhout. 9juli: Leen, dochter van Luc Van Loon en Linda Van Nyen; Gustaaf Segersstraat 9, Hoogsiraten. II juli: Charlotte, dochter van Dirk Robben en Elisa Van Aelst; Van Aertselaerstraat 37, Hoogstraten. 12 juli: Pieter, zoon van Guido Donckers en Maria Van Den Heuvel; Grote Plaats 39, Wortel. 14juli: Jasper, zoon van Jan Fret en Francina Antonissen; Mgr. Eestermansstr. 7, Meerle. 16 juli: Kelly, dochter van Johan de Vries en Christianne Van Den Bogerd; Burg. Glenissonstraat 22, Meerle. 16juli: Wim, zoon van Henricus Jansen en Magda Adriaensen; Oosteneind 8, Meerle.

5 juli: Peter Van DeIm, Karel Boomstraat 48, Hoogstraten en Magda Volcke, wonende te Kortemark; nieuw adres: Quellinstraat 17, Antwerpen.

26 juli: Peter Anthonissen, Weverstraat 29, Wuustwezel en Ingrid Jespers, Heerle 18, Minderhout; nieuw adres: Karel Boomstraat 17, Hoogstraten. 26 juli: Petrus Franken, Papierberk 29, Zundert (Nederland) en Godelieve De Bie, Meerledorp 37, Meerle; nieuw adres: Langstraat 1, Meerle.

5 juli: Herman Van Aelst, Paterspad 2, Minderhout en Vera Meesters, Muntweg 38, Wuustwezel; nieuw adres: Paterspad 2, Minderhout.

26juli: Jozef Van Dun, Hofdreef 100, WuustwezeI en Cornelia Koyen, Hazenweg 24, Meerle; nieuw adres: Waversebaan 145, bus 3, Heverlee.

5 juli: Peter Van (inneken, Prinsenpad 132, Rijkevorsel en Myriam Schryvers, Van Aertselaerplein 18, Hoogstraten; nieuw adres: Lod. De Konincklaan 327, Hoogsiraten.

FOI Overlijdens

6 juli: Hans Joosen, Minderhoutsestraat 45, Hoogstraten en Reinhilde Jochems, Vooraard 28, Minderhout; nieuw adres: Minderhoutsestraat 45, Hoogstraten. 9 juli: Lodewijk Van Rompay, Perenstraat 13, Antwerpen en Godelieve Cornelissen, Vrijheia 15, Hoogstraten; nieuw adres: Vrijheid 205, Hoogstraten. 9 juli: Jozef Michielsen, Van Aertselaerstraat 3, Hoogstraten en Anna Cornelissen, Vrijheid 18, Hoogstraten; nieuw adres: Gravin Elisabethlaan 5, Hoogstraten. 12 juli: Hans de Jonge, Kopstraat 24, Zaanstad (Nederland) en Christianne Bastiaansen, Dreef 131, Meerle; nieuw adres: De Lint 69, Zevenber gen (Nederland). 12juli: Dirk Nuyens, Oostmaiseweg 34, Beerse en Ingrid Simons, Vooraard 22, Minderhout; nieuw adres: Vooraard 22, Minderhout. 12juli: Jan Jacobs, Meersel 30, Meerle en Francine Rijvers, Krochtenstraat 5, Meer; nieuw adres: Krochtenstraat 5, Meer.

23juli: Sofie, dochter van Alfons Jacobs en Linda Aerts; Vrijheid 217, Hoogstraten.

12juli: Hugo Donckers, Pastorijstraat 27, Wortel en Anita Goris, Lod. De Koninckiaan 260, Hoogstraten; nieuw adres: Achtelsestraat 2, Hoogstraten.

23 juli: Henricus, zoon van Petrus van den Broek en Rita Vermeiren; Dokter Gommerstraat 27, Meerle.

19 juli: Ludovicus Voeten, Meerseweg 67, Meer en Marleen Van De Lochi, wonende te Brecht; nieuw adres: Meerleseweg 78, Meer.

24 juli: Stefan, zoon van Jean Pierre Venken en Diana Jacobs; Achtelsestr. 50, Hoogstraten.

20juli: Philippe Dierckx de Casterle, Turnhoutseweg 48, Geel en Marie Ghisiaine Brosens, Loen-

23 juni: Jozef Van Opstal, 80 jaar, echtgenoot van Christiaensen Joanna, Loenhoutseweg 67, Hoogstraten. 25 juni: Rachelie Struive, 75 jaar, weduwe van Lambrechts Emiel, Van Aertselaerstraat 62, Hoogstraten. 4 juli: Cornelis Brosens, 83 jaar, weduwnaar van Palmans Theresia en van Claes Anna, Tinnenpotstraat 6, Hoogstraten. 5 juli: Patrick Goris, 21 jaar, ongehuwd, Vrijheid 130, Hoogstraten. 15juli: Petronella Vermeiren, 88 jaar, echtgenote van Jozef Jansens, Gelmelstraat 68, Hoogstraten. 16 juli: Ludovicus Boels, 32 jaar, echtgenoot van Maria Keysers, Langenberg 47, Wortel. 16juli: Maria Moorkens, 92 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 21 juli: Walter Strauwen, 48 jaar, ongehuwd, Blinde 6/8, Antwerpen. 23juli: Lodewijk Van Den Buick, 65 jaar, Langenberg 58, Wortel. 24 juli: Joannes Roeien, 54 jaar, ongehuwd, Voort 13, Meerle. 31juli: Cornelius Roeien, 85 jaar, weduwnaar van Julia Hendrickx, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 31 juli: Angelina Christiaensen, 68 jaar, ongehuwd, Markweg 8, Meerle.

De toren van Boereneind

Begijntjes Laat Besluit stond dit jaar geheel in het teken van 775 Jaar Stad en Vrijheid. De kinderen van Boereneind brachten een plezierige evocatie van de bouw van de St. Cuilia, inu-ivi en. De 11a31/zu1J7Ju1 to renspits zorgde voor een spectaculaire opbouw. De gebuurte Vrede en Vriendschap veroverde de wisselbeker en Lindendreef kreeg de prijs van de Kinderjury. (Foio: H. Van Nueten).

22


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking FRAMSPORT - Merksplas

HALVE EEUW GELED

van

Zomer! ijd ... puzzeltijd? Vergeet het maar! Enkel de harde kern van puzzelaars was aanwezig. Naar de winnaar dient dus gezocht binnen het kleine kringetje. Met name Jan Christiaensen (Hoogstraten), die een cyclopedische toelichting gaf bij de oplossing van vorige maand, werd winnaar van de cheque van 500 fr., die hij mag gaan besteden bij FRAMSPORT - Merksplas. Voor de volledigheid geven wij u ook de oplossing van de dubbelgezichten. Charles & Diana Ronald & Nancy Reagan Paul & Linda McCartney

Nieuwe opgave Hop, naar blz. 7, bij FRAMSPORT. Daar vindt u 4 woorden. De bedoeling is dat u met de letters van deze woorden telkens een nieuw woord vormt. Het is duidelijk dat elke letter slechts één keer mag gebruikt worden. Het nieuwe woord is dus even lang als het oorspronkelijke. Wij, top-intellectuelen, noemen dat een anagram. Een voorbeeld? Van POOLSTER kunt u ook TERLOOPS maken. Op naar FRAMSPORT! Pagina 7.

Een zacht prijsje! Op de voorpagina kon u lezen dat er voor 500 fr. sportmateriaal te winnen. Dat is waar. Maar er zijn ook 3 gloednieuwe LP's 'Streekpop' te winnen en tevens een horloge. Hoe goed de LP's zijn kunt u pas volgende maand lezen, maar ze zijn van eigen bodem (Meer!), dus goed.

De zee is zout 4 Miljard jaar geleden begon de aarde af te koelen. Daardoor regende het vele duizenden jaren na elkaar. De oplosbare zouten (mineralen) werden na de aardkorst meegevoerd. Eens in zee verdampten ze uiteraard niet mee. Zo voerde de waterkringloop gigantische hoeveelheden zout naar zee. fl

Augustus 1935 H.M. Koningin Astrid gedood bij een auto-ongeval in Zwitserland

Een verschrikkelijke mare is Donderdag 29 Augustus over ons land gestormd, dat pas, anderhalf jaar na den dood van Koning Albert, wederom in dien diepsten rouw gedompeld wordt. 'Koningin Astrid is dood'. Als een terreur overviel dit akelig nieuws de Belgen en oogeblikkelijk was gansch België in het rouwfloers gehuld. Ziehier de omstandigheden van dit droevig nieuws. Koning Leopold en Koningin Astrid hadden plaats genomen in een auto die van Kussnacht naar Lucern reed langsheen de boorden van het meer. De chauffeur bevond zich van achter in het voertuig dat door den Koning zelf bestuurd werd. Door eene tot nogtoe ongekende oorzaak verloor de Koning het stuur van den auto welke in het meer terecht kwam. De Koningin werd met het hoofd tegen een boom geslagen en op slag gedood. Koning Leopold liep bij het ongeluk enkele wonden op aan het hoofd, doch zonder erg. De chauffeur bekwam snijwonden, veroorzaakt door glasscherven. De Vorst was na het gebeuren zoozeer ontroerd, dat hij geen nauwkeurige inlichtingen kon verstrekken. Men heeft tot nogtoe de oorzaak niet kunnen nagaan van het ongeluk dat gebeurd is op eene niet gevaarlijke plaats. Op het oogenblik dat het ongeluk zich voordeed, reed de auto met een snelheid van 50 kilometer per uur. Het rijtuig beukte eerst tegen een paal en vervolgens tegen een boom. De Koningin die met het hoofd tegen den windscherm geslagen werd, bekwam zulke diepe wonde aan het hoofd en verloor zoodanig veel bloed dat zij om zoo te zeggen op den slag dood bleef. Het stoffelijk overschot der Vorstin werd naar Lucern overgebracht. De auto, welke Koning Leopold bestuurde op het oogenblik van het tragisch ongeluk, was een machtige torpedo van Amerikaansch model. Plots sloeg de auto om, vloog over een borstwering en kwam gedeeltelijk in het riet aan den boord van het meer. De Koning en de chauffeur, die beiden slechts licht zijn gekwetst, werden evenals de Koningin, uit het voertuig geworpen. Verscheidene

dorpsvrouwen hadden sprakeloos het ongeluk bijgewoond. Zij sprongen toe. De Koning en de Koningin lagen daar roerloos, terwijl het bloed over hun gelaat vloeide. Andere personen, eveneens ooggetuigen, snelden toe. Zonder de hooge waardigheid der slachtoffers te kennen, stelde een vlug onderzoek hen voor de tragische zekerheid. Koning Leopold was ondertusschen uit zijn bezwijming getrokken door de zorgen der redders, terwijl men zich insgelijks om den autobegeleider bemoeide. Deze, die aan het aangezicht getroffen was en een erge wonde aan het been had, lag in zwijm. Ondertusschen kwamen de gendarmen van Kussnacht ter plaatse. Een hunner vroeg aan den Koning wie hij was. Zichtbaar getroffen door den vreeselij ken schok bleef de Vorst enkele oogenblikken sprakeloos. Hij scheen opnieuw in zwijm te vallen. 'De dame is dood' zegde alsdan iemand. De Koning deed half bewusteloos een beweging naar de Koningin. Men ondersteunde hem terwijl een vrouw het bloed van zijn aangezicht vaagde. De Koning knielde neer, gebroken, het gelaat samengetrokken in een uitdrukking van ontzeglijk leed en zonder een woord uit te spreken omheisde hij langdurig zijne ongelukkige gade, terwijl de omstaanders diep bewogen sprakeloos bleven. Men deed een fijtuig stoppen. De onderofficier plaatste de Koning in de auto. 'Wilt gij mij uw naam zeggen?' vroeg hij. De gekwetste, die zichtbaar een groote inspanning deed om te spreken, lispelde zachtjes: 'Rhyt ..'. Dit was de naam op het paspoort van den Koning wanneer hij incognito reist. Maar de foto's van den Koning en van de Koningin, sedert zij aan Alpinisme doen aan de boorden van het Vierwoudenstedenmeer, waren dikwijls in de bladen verschenen. Zij waren spoedig populair geworden in het Oberland en de gendarmen zoowel als de ooggetuigen herkenden hem spoedig. 'Het is Koningin Astrid', mompelde iemand. Het stoffelijk overschot der Koningin werd Donderdag nacht per speciale trein naar Aarlen overgebracht, waar een andere trein naar Brussel reed. (Bron: Gazet van Hoogstraten)

pskl


ZONDAG 22 SEPTEMBER - HOOGSTRATENKERMIS - Braderij in de Gelmeistraat, in Hoogstraten. - Missiefeest in het parochiecentrum Pax, in Hoogstraten. - Paaptornooi in Meersel-Dreef. DONDERDAG 29 AUGUSTUS MAANDAG 23 SEPTEMBER - Basketbalwerpen en vèrspringen op het - Missiefeest in de zaal Pax, in Hoogstraten. sportterrein van het Klein Seminarie, in - Volksspelen in de Gelmelstraat, in Hoogstraten. Hoogstraten. VRIJDAG 30 AUGUSTUS ZONDAG 29 SEPTEMBER - 600 m tijdrijden en afstandsloop op de - Hoogstraten Stad en Vrijheid: VIERING Thijsakker in Hoogstraten. 775-JARIG BESTAAN. Groots Volksfeest ZATERDAG 31 AUGUSTUS vanaf 17.30 op de Vrijheid (voor het pro- Bondschieting van de Sint Jorisgilde, in gramma zie elders in dit blad). - Dag van de Landbouw: Kijken, proeven en Wortel. kopen van landbouwprodukten in het - Dansavond in Danscentrum Bevers in Klooster van Meersel-Dreef. Meer.

L(!tiL_KALENDER

- Boekenbeurs, ingericht door de Vlaams Culturele Kring, met tentoonstelling rond Hendrik Versmissen en lezingen door Gaston Durnez, Karel de Cat en L.H. Cotvooghel. Vanaf 14 uur in de Pax in Hoogstraten.

Tentoonstellingen In het Ost-museum en de Begijnenhuisjes nr. 20-21 Jonge kunstenaars uit de streek tonen hun werk. Van 1 t/m 8 september, van 14 tot 17 uur. V.V.V.-kantoor-stadhuis Tentoonstelling van de ingezonden pentekeningen en videoprogramma over het Land van Hoogstraten (van Boeketje Vlaanderen). Van 21 tot 29 september, alle dagen van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

ZONDAG 1 SEPTEMBER Beiaardconcert, om 16.00 uur, door Linda De Schepper, afgewisseld met Torenmuziek door het Koperensemble St. Lucia van Loenhout o.l.v. Jan Bruynooghe, in Hoogstraten. - Feest in de Mosten vanaf 14.00 uur, met fanfareconcerten, playbackshow en om 20.00 uur bal met de Spilzakken en Co, in Meer. - Ponytornooi van de Paardenvrienden, in Wortel. Fietstocht van de KWBVakantiegenoegens naar het Peerdsbos, met vertrek in Wortel. - Openluchtanimatie met allerhande kunstvormen, schilderen, tekenen, muziek, toneel op het Begijnhof in Hoogstraten van 14 tot 20 uur. - Minderhout-kermis met rondgang van The Strawberry City Jazzband in het dorp. MAANDAG 2 SEPTEMBER - Fietstocht van K.V.L.V.-Mjnderhout. Vertrek om 13 uur naar de bloemenstoet van Zundert. ZATERDAG 7 SEPTEMBER - Bondschieting van de Sint Jorisgilde, in Wortel. ZONDAG 8 SEPTEMBER - Rosalia-dag, ingericht door Ziekenzorg in de parochiezaal van Meer. - Trekker-trek wedstrijd op het Kasteel in Hoogstraten. ZATERDAG 14 SEPTEMBER - Reggae-avond in het Slot in Wortel. - Symposium over de geschiedenis van Hoogstraten, met verschillende sprekers. Vanaf 13.30 uur in de Hotelschool van het Spijker in Hoogstraten. - P.V.V.-bal in de kantine v.d. Veiling in Meer. ZONDAG 15 SEPTEMBER - Missiefeest 'Reik mij de hand', met rommelmarkt, kindermarkt en optreden van muziekmaatschappijen. In de speeltuin van Meersel-Dreef. - De Wielertoeristen rijden het parcours Hoge Weg-Beemden-Lage Weg in Minderhout. ZATERDAG 21 SEPTEMBER - Taptoe, uitstap en bal van de harmonie Sint Cecilia t.g.v. Hoogstratenkermis, in Hoogstraten. - Hoogstraten 775 jaar, feestelijkheden in de Gelmelstraat vanaf 13 uur. 24

HUISDOKTERS

APOTHEKERS

1 september: DR. HOLVOET en VERHOEVEN, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten, tel. 314.31.66. 8 september: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00. 15 september: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstr. 5, Hoogstraten, tel. 314.54.08. 22 september: DR. JM VERMANDER, Vrijheid 166, Floogstraten, tel. 314.57.84. 29 september: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02.

Van 30 augustus tot 6 september: Apotheek LUYTEN, Minderhoutdorp 40, te!. 314.40.74. Van 6 tot 13 september: Apotheek LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Op 7 september: Apotheek VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.73.75. Van 13 tot 20 september: Apotheek HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 20 tot 27 september: Apotheek BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Op 21 september: Apotheek ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.