juni 1985 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD EERSTE JAARGANG, NR. 2 JUNI 1985 PRIJS: 40 FR.

Het geheim van Corneel Kinschots Hoogstraats terrassenprobleem Gesprek met een beroemd duivenmelker Overzicht van het voetbalseizoen (met foto's) Volleybalnieuws Politiek nieuws Vier gouden bruiloften Dorpsnieuws van Hoogstraten, Meer, Minderhout, Wortel en Meersel-Dreef Allemaal naar Hoogstraten met Heilig Bloed Strip Hoogstraten in donkere lijden Leren voor werk Brandweer Ongevallen Burgerlijke Stand Oud Goed Puzzel Halve Eeuw geleden Kalender Wachtdiensten


Namen noemen Bij het lezen van de volgende zin zult U waarschijnlijk een bladzijde terugslaan. De Hoogstraatse Gazet heet voortaan De Hoogstraatse Maand. "Gadomme, ja zeg! Ik had het niet eens gemerkt", horen wij daar mompelen. Goed zo! Omwille van het oude huis van vertrouwen besloten wij met ons eerste maandbladnummer nog onder de bekende vlag "Gazet" uit te varen. Nochtans vond een sterke lobby binnen onze werkgroep het beter daarna de woelige perszee verder te doorkruisen onder een naam die eerlijk bekent wat we zijn: een maandblad over en van Hoogstraten. Het is wel even wennen, maar wie ons vooralsnog een tijdje "de Gazet" wil blijven noemen, die mag dat gerust. Wie is er tenslotte heiliger dan de paus?

K.W.B.-Minderhout

Blindenfietsen en wandelen! Voor de vijfde maal reeds organiseert K.W.B.-Minderhout in samenwerking met andere afdelingen een blindenfietstocht en wandeling voor mindervaliden in onze kontreien en dit op ZATERDAG 1 JUNI. De vorige jaren kende deze organisatie, waarvan vooral Corneel Braspenning de grote bezieler is, een groot succes want van heinde en verre stortten de blinde wielertoeristen zich op deze tocht. Hoe dit in zijn werk gaat? Wel, heel eenvoudig. De organisatoren verzamelen zoveel mogelijk tandems en elk van deze tuigen wordt bemand door een voorrijder met achterop een visueel gehandicapte. De wielertoeristenciub K.A.W.S. uit Hoogstraten en Hoop op Zege van St.-Lenaarts zorgen voor de begeleiding. Valide mensen zijn ook van harte uitgenodigd, des te gezelliger wordt het voor de anderen. Het programma van de blindenrit ziet eruit als volgt: - 13 u. tot 14 u.: inschrijven in het parochiecentrum; de afstand bedraagt 70 km. - 13 u.: vertrek van de eerste rit over een afstand van 40 km. - 15 u.: vertrek van de tweede rit. De wandelaars vertrekken te 13.30 u. stipt aan de parochiezaal en zij kunnen genieten van een bosrijke omgeving hen gepresenteerd door gids Jos Vorsselmans. De aankomst hiervan is voorzien tussen 16.30 en 16.45 u. Daarna gaat het feest verder met een gezellig samenzijn in de zaal waar ook optredens verzorgd worden door enkele mindervaliden. "Disco Peco" doet ook zijn duit in het zakje met stemmige muziek. Het enige wat er dan nog gevraagd wordt om de dag te doen lukken is de onbaatzuchtige medewerking van ons... weer!! •

2

Een glas op het terras? Vorig jaar verscheen er in juli plots op de parking voor de taveerne De Vos een terras in de Vrijheid dat prompt door de gemeentelijke overheid werd gesloten. De redenen hiervoor waren o.m. dat het terras geplaatst was zonder toelating, dat ook van Bruggen en Wegen voordien al een negatief advies was gekomen voor dergelijke terrassen, en dat de verkeersveiligheid er beslist niet door gediend werd. Niet lang na de verzegeling verdween het terras dan ook uit het straatbeeld... Blijkbaar geven sommige middenstanders - en dit zouden wel eens de uitbaters van taveerne De Vos, De Stadsherberg en van frituur De Vrijheid kunnen zijn - echter zo vlug de moed niet op. Op 24, 25 en 26 april bleek immers een volledig uitgewerkt plan ter inzage te liggen in het gemeentehuis, waarop de westelijke kant van de Vrijheid tussen restaurant Begijnhof en de Rijkswacht werd heraangelegd in functie van het plaatsen van grote terrassen voor de HORECA-bedrijven. Tijdens een HORECA-raad waren hiervoor tien vrijwilligers. Overigens waren de meningen over deze terrassenhistorie daar op z'n minst verdeeld. Iets dat trouwens ook bleek toen verschillende middenstanders uit de Vrijheid meteen het tegenoffensief kozen. Ze begonnen met een huis-aan-huis enquête bij de inwoners van de betreffende buurt. Het aantal inwoners dat gekant was tegen de terrassen bleek erg groot, wat ons trouwens werd bevestigd door de gemeentesecretaris. De bundel protesten werd tijdig ingeleverd bij het gemeentebestuur. Daar waren ook nog enkele individuele protesten binnengekomen: de veiligheid voor de fietsers (het fietspad moet immers verplaatst worden naar de kant van de straat toe) en autobestuurders, de verloren gegane parkeermogelijkheid, het grotere gevaar voor beschadiging van de bomen..., kortom een behoorlijke golf van protest vanwege de buurtbewoners. Velen wijzen ook op de enorme kosten die de verwezenlijking van zulk plan voor de gemeenschap zou meebrengen. De grond is immers gemeente-eigendom. Het is alleszins

duidelijk, zo zei ons de gemeentesecretaris, dat het plan in deze vorm niet door de gemeente te realiseren is - daar is gewoonweg het geld niet voor! Is het overigens nog de vraag of, zelfs indien het geld daartoe er wèl zou zijn, het wel verantwoord is zulke Openbare werken uit te voeren, die immers uitsluitend de betrokken middenstanders (financieel) baat kunnen brengen. Ooit zou er wel een belofte geweest zijn vanwege Bruggen en Wegen om de kosten van heraanleg voor eigen rekening te nemen, wat echter met het huidige plan nogal onwaarschijnlijk lijkt. Ondertussen werd het plan op de agenda geplaatst voor het schepencollege van 15 mei, waar het echter wegens tijdsgebrek onvoldoende kon worden besproken. Mede doordat er zoveel tegenwerpingen zijn, werd daarom besloten de bespreking ervan alleszins te houden op het college van 22 mei. Tegen de tijd dat u dit leest, is er dus misschien al een beslissing gevallen in deze zaak, zodat wij er eventueel in een later stadium op moeten terug komen. Hoe het plan op het gemeentehuis is terechtgekomen, wie het bezorgd heeft, kon de gemeentesecretaris niet zeggen. Hardnekkige geruchten noemden steeds de naam van de NCMV-voorzitter A. Ruts, die voor de ver wezenlijking ervan zelfs de steun zou hebben verworven van een CVP-senator (Bens). Een en ander zou toch wel verwonderlijk zijn: in een interview verklaarde de heer Ruts nog in maart vorig jaar hoezeer hij gekant was tegen het verdwijnen van de parkeermogelijkheid in de Vrijheid (toen hem een vraag was gesteld i.v.m. de heraanleg van de Vrijheid om de bomen wat meer zuurstof en ruimte te gunnen). Woordelijk klonk het toen als volgt: "De parking die er op dit ogenblik in Hoogstraten is, heeft men mijns inziens nodig. Men kan niet gaan zeggen van we gaan daar maar een deel van weg doen onder de lindebomen, we gaan dat maar doen verdwijnen want het is overbodig. Als ge door Hoogstraten bolt, ziet ge wel duidelijk dat uiteindelijk die parking nodig, noodzakelijk is... Op dit ogenblik denk ik dat de parking die we nu hebben, nodig is!"U

-

z;


Het geheim van Corneel Kinschots Dat de duivensport nog erg populair is hoeven wij U niet te vertellen. Jaarlijks bekampen in België vele honderdduizenden fraaie dakschijters elkaar op de trajekten vanuit St. Quinten, Quiévrain, Noyon of Barcelona. Om over een en ander wat op te steken praatten we verleden week met de voormalige schrik de Noorderkempen, Corneel Kinschots (66 jaar), wiens duiven tot voor enkele jaren als door Gods' hand gedreven zo wat alles bij elkaar vlogen wat er bijeen te vliegen was. Op 'ne wip en ne gij' heeft hij zijn duiven rond zich verzameld voor een omkaderde foto. DHM: Ze zijn toch niet bang van ons, zeker? C. Kinschots: Nu ze binnen zitten is dat geen probleem. Maar om ze binnen te krijgen mag er toch niet te veel volk omtrent zijn. En vlak voor het inkorven is dat ook niet zo goed. DHM: Hoeveel duiven hebt ge nu nog? C. Kinschots: Nog16 om mee te spelen. Zes van een paar jaar oud, één van '80 en negen van '83. Die oude zijn stuk voor stuk goede vliegers maar van die jongen zullen er wel enkele wegmoeten. Die moeten alles nog bewijzen. Maar bij elke vlieger hoort natuurlijk nog een duivin, dat maakt dus al 32. En daarachter heb ik nog een kweekkot voor mijn beste oude vliegers. DHM: Hebben die allemaal een naam? C. Kinschots: Nee. Een naam hebben die niet. Maar ik kan ze wel allemaal onderscheiden. Als er een vreemde binnenkomt zie ik dat direkt. Zelfs als ze rond het kot vliegen zie ik dat al.

Corneel Kinschots, naast vader Gust en met een veelbelovende jaarling in de hand, 8 jaar geleden. Ook het schilderij van de Turnhoutenaar De Leur beeldt vader Gust af.

Te hard gespeeld? DHM: Krijgen ze vlak voor het inkorven weinig eten, zodat ze zo rap mogelijk terug komen? C. Kinschots: Baneje! Die vliegen niet op hun honger. Dat haalt niets uit. Ze vliegen voor hun duivin: "op het weduwschap" zoals ze zeggen. De meesten spelen zo. Maar men kan ook "op nest" spelen. Vooral in 't voorjaar gebeurt dat wel eens, om niet meteen de goede vliegers te moeten inzetten. Dan wil de duivin zo snel mogelijk terug bij haar kroost zijn.

DHM: Ge hebt nogal wat prijzen gewonnen, niet? C. Kinschots: Ja, ik heb ooit té hard gespeeld. De anderen kwamen er toen niet aan te pas, en dat is natuurlijk niet goed. 't Is wel plezant voor Uzelf, maar niet voor de anderen. DHM: Ligt dat aan Uzelf of is er geluk mee gemoeid? C. Kinschots: Het melken zal er ook wel wat aan doen, maar 't zijn de duiven die het moeten doen. DHM: Die vragen toch veel verzorging, niet? C. Kinschots: Sommigen kuisen hun kot twee keer per dag. Ik maar twee keer per jaar, bij manier van spreken. Als de duiven maar droog zitten dan wordt het navenant niet vuil. Als het gesneeuwd heeft of heel hard wintert dan houd ik ze soms wel binnen. Maar een duif krijgt het niet zo rap koud.

Onder het rust gevend gekoer van de duiven begeven we ons naar het kweekgedeelte, meer achteraan op de garagezolder. C. Kinschots: Kweken dat is werk voor de oude duiven. Daar zit er nog een van '75. Verleden jaar heb ik er zelfs ene van 13 jaar oud gehad die nog altijd broedde. In het begin van het jaar hebben de koppels zo één of twee nesten met telkens twee eieren. Hoewel de duivinnen zelf hun duiverds kiezen probeer ik ze soms wel te koppelen om goede nakomelingen te krijgen. DHM: Vliegen duiverds en duivinnen even goed? C. Kinschots: Door mekaar genomen vliegen de duiverds beter, zeker als ge op weduwschap speelt, natuurlijk. In 't begin van het jaar wordt er wel met duivinnen gespeeld, maar in de zomer zijn 9 van de 10 ingekorfden wel duiverds. DHM: Houdt gij een stamboek bij van uw duiven? C. Kinschots: Nujet! Er zijn er wel die dat doen. Maar ik niet. Ik probeer wel de goede duiven te koppelen maar dat garandeert nog geen goeie nakomelingen. Anders zou het natuurlijk gemakkelijk zijn. Maar de kans verhoogt wel. Als ze zo een week of vier uit het ei zijn beginnen ze rond te vliegen en na nog eens vier weken kunnen ze al aan de competitie deelnemen. Dan ga ik ze zo eens een kilometer of 5 van huis lossen om ze op te leren. DHM: Hoeveel duiven blijven er dooreen genomen achter? C. Kinschots: Jonge duiven geraakt men gewoonlijk nogal wat kwijt. Daar zit een hoop 'bucht' tussen, plus dat ze jong en zot zijn. Nederlanders komen hier langs de ElO hun duiven lossen. En de wilde en onbezonnen jonge duiven vliegen 50 of 100 kilometers mee 't Hollands in en die ziet ge niet meer terug. Een week geleden zijn er zo nog 8 weggebleven van mij. Er waren er daar toch wel enkele bij waar ik veel spijt van heb. DHM: Verkoopt gij ook duiven? C. Kinschots: Echt "commerce doen", dat doe ik niet. Als ze er om komen vragen dan verkoop ik er wel eens een. Maar eieren heb ik nooit verkocht, die heb ik altijd nog zo weggegeven.

Het geheim DHM: Als uw duiven aankomen zijn ze zeker wel moe? C. Kinschots: Moe mag een duif van zo'n vluchtje van 150 kilometer niet zijn. Is ze dat wel dan kunt ge ze beter opruimen. DHM: Geeft gij uw beestjes peppillen? C. Kinschots: Ik geloof niet dat dat helpt. Er zijn er wel die dat denken. Want als ge goed speelt dan denken ze direkt vanalles, hé. Ik heb het genoeg ondervonden. Wanneer er dan eens collega's naar mijn duiven kwamen zien, waren ze in alles geïnteresseerd behalve in de duiven. En maar rondkijken, in de kast, op het schab, om het geheim middel te vinden. Zo'n mannen brengen het gewoonlijk niet ver, zijt maar zeker.

Wanneer we ons naar de schuimende pint begeven werpen we toch allebei een glunderende blik op het schab met de poeders pillen. Ik lees: . . .de voorzienigheid van het dui venhok, het dessert voor de duiven, vervangt het zout... Corneel heeft goed praten. DHM: Wat kost het deelnemen aan de vlucht? C. Kinschots: Voor het inkorven betaalt ge een vast bedrag per duif. Voor Quiévrain is dat 6 Fr. Voor Noyon is dat 15 Fr. De bond legt daar wel enkele Fr. in bij. Het lidmaatschap kost zo'n 150 Fr. DHM: Wat wordt hier het meest gespeeld? C. Kinschots: Hier wordt het meest op Quiévrain gespeeld. Dat is zo'n 140 kilometer. Daar vliegen ze anderhalf uur op als ze de wind van achter hebben en dik twee uur als ze tegenwind hebben.

Koninklijke Geschelpte België telt 85 á 90.000 ingeschreven duivenliefhebbers. Dankzij de inspanningen van het propagandacomité van de Duivenbond meldden zich in '84 zo maar eventjes 3.500 nieuwe inschrijvingen. Eén van deze nieuwelingen was niemand minder dan... Koning Boudewijn. De koninklijke hokverzorger had voor de eerste wedvlucht 6 jonge duiven ingekorfd maar boekte geen enkele prijs. Eerst eens met Corneel Kinschots gaan praten, Bo!LI1 Die korte afstanden noemt men 'vitesse'. Vluchten van 3 â 400 kilometer noemt men 'halve fond' en 500 en meer heet 'fond'vlucht. Dat wordt vooral gespeeld door de 'commerce' '-mannen, de beroepsduivenmelkers. Maar dat is groot geld. Hier in de streek wordt dat vrijwel niet gespeeld. DHM: Hoe komt het dat uw resultaten de laatste jaren zo zakken? C. Kinschots: Toen we zo'n jaar of tien getrouwd waren ben ik stillekensaan begon-


ik heb ooit in één seizoen 42 eerste prijzen gespeeld. Dat is een absoluut record hier. Maar het plezantste vond en vind ik wel het 'samenspel'. Dan spelen de 3 bonden uit de streek, De Noordervlucht, De Snelvlucht en De Blauwe Duif samen. Dat maakt de tegen-

Poules en miezen Poules (Fr.): Aanvankelijk werd er in Frankrijk voor een kip als hoofdprijs gespeeld. Mise (Fr.): inzet

Peppillen? Ik geloof niet dat dat helpt. Er zijn er wel die dat denken. Want als ge goed speelt, dan denken ze direkt van alles, hel nen. Voordien keek ik naar duiven niet om. En hoewel ik toen ook nog niet veel tijd had, veel werk, veel kinderen, had ik toch tijd voor duiven. Nu ben ik op pensioen: tijd genoeg en... genen tijd nie meer! We gaan al eens op reis. Zaterdags gaan we gaarne dansen. En soms geef ik er niet om om nog duiven mee te geven en dan wordt ge geen kampioen natuurlijk. DHM: Wat is uw strafste seizoen geweest? C. Kinschots: Ik houd geen boek bij, maar

Jogging hoogtepunt in Kapellekeskermis De inrichters van Kapellekeskermis zagen in de populariteit van het afstandlopen ook enkele broodkruimels en besloten een minimini-koers te organiseren over een afstand van een vijftal kilometer, voorbehouden aan Minderhoutse 'atleten". Een 62 deelnemers, tussen 12 en 50 jaar, werden op een zondagavond te half negen losgelaten in de manege van de gebroeders Desmedt aan de Blauwbossen. Langsheen 't Schoor en Castelré werd er afgevlagd in de Parochiezaal te Minderhout waar elke deelnemer, al of niet uitgeput, hijgend, stralend, bleekjes, monter door een frisspelend jazzbandje verwelkomd werd. Onderweg heel wat toeschouwers natuurlijk om hun favorieten van de nodige en onontbeerlijke aanmoedigingen te voorzien, want door sommigen werd werkelijk diep in de vergaarbak geput. Deelnemen was hier ook weer belangrijker dan winnen. De jongeren hebben hun ioopkwaliteiten laten bewonderen en de ouderen hebben zich die avond nog eens extra jong gevoeld. Bij de mannen haalde Claus Balder van het gehucht Heike het nipt voor Eddy Peeters uit Castelré en Jozef Geerts uit Bergen. De pittige Carin Donkers van Den Aard veroverde goud bij de meisjes vôér Tanja Janssens en Lutgart Van Dun, beiden uit DorpNoord. Volgend jaar zeker over te doen maar indelen in leeftijdscategorieën zou het spektakel nog meer ten goede komen en de motivatie van de lopers verhogen.

Dorp-Noord De vroegere kwisavond heeft de laatste jaren plaats moeten ruimen voor een spelavond waarin de gehuchten onderling een verbeten strijd uitvechten voor de beker. Animator Fons Desmedt leidde alles in goede banen, hoewel het een echte uitputtingsslag werd 4

Een bijkomend spelelement bij de duivensport is het systeem van "Poules en Miezen". Het is niet voldoende prijzen te vliegen maar ook uw geloof in bepaalde duiven op voorhand te laten blijken. Na een wedstrijd wordt er een klassement opgemaakt van het "eerste derde" van het aantal duiven. D.w.z. dat wanneer er in de club 120 duiven werden ingekorfd, er een rangschikking opgemaakt wordt van de eerste 40. Daarbij wordt rekening gehouden met de afstand van de losplaats tot het duivenhok, tot op de meter nauwkeurig. Een duif die bij de eerste 40 eindigt, daarvan wordt gezegd dat ze "prijs gevlogen" heeft. Bij het systeem 'miezen' kan men daarom daar de finale pas te 1 uur (na middernacht) afgewerkt was. Dorp-Zuid had de langste adem, Bergen en Dorp-Noord eindigden op een zucht. Een dag later werd de gehuchtentocht, waar aan 287 mensen deelnamen, van start geschoten en hierin toonde Dorp-Noord zich weer het sterkst. Jan Vermeiren, Heike, veroverde het hoogste puntenaantal individueel bij de mannen, Christiane De Bie, Hal, bij de vrouwen en Tom Kinschots, Dorp-Zuid, bij de kinderen terwijl Castelré de kinderbeker op zak stak! Uiteindelijk werd Dorp-Noord de grote winnaar van deze 21ste Kapellekeskermis, ingericht ten voordele van de parochiale werken. Voor de vierde maal op rij mocht gehuchtvoorzitter Marcel Janssens de schaal OnzeLieve-Vrouw-van-den-Akker in ontvangst nemen uit handen van pastoor Van Hoof! De totaaluitslag: 1. Dorp-Noord; 2. Beemden; 3. Dorp-Zuid; 4. Straat en Bergen; 6. Heike; 7. Castelré; 8. Hal; 9. Aard. De 22ste uitgave volgend jaar of .... ?U

SPORu K.W.B.-Minderhout Voetbal K.W.B. - St. Lenaarts .....................1-1 K.W.B. - Kruisboog Minderhout .......2-2 K.W.B. - L.G.-Minderhout. .............. 0-1 K.W.B. - K.L.J.-Minderhout:............0-2 Zoersel - K.W.B. .... . ..................... .3-2 K.W.B. - Terbeek ..........................1-2 Tegen St. Lenaarts werd het een gelijkopgaande partij die slechts ontsierd werd door enkele hagelbuien en juist in die periode werden de doelpunten gescoord. Willy Verschueren opende voor de thuisploeg, maar de bezoekers zochten en vonden het toch wel een verdiend gelijkstellend doelpunt. In het kader van het tornooi van de Minder-

stand wat groter.

"Kijk" zegt de cassetterecorder. "Dat treft", denk ik, "mijn blad is vol". DHM: Corneel, bedankt voor deze babbel en nog veel plezier.0 op een bepaalde eigen duif een inzet doen', bijvoorbeeld 20 Fr. Vliegt die duif prijs, dan wordt de inzet 3-voudig uitbetaald (= 60 Fr.) met het geld van de 2/3 niet-prijsvliegers. Bij het systeem 'poules' is de verhouding niet 1/3 maar 115. Oftewel de 5-voudige uitbetaling van de inzet. Ingewikkeld wordt het omdat een combinatie van beide systemen mogelijk is. Helemaal ingewikkeld wordt het omdat elke deelnemer zijn eigen inzet kan bepalen. Het is met andere woorden mogelijk dat er niet voldoende tegenwaarde is om een speler die hoog gezet heeft uit te betalen. Dan wordt hij uitbetaald voor zover er 'zaad in 't bakske' is en krijgt hij zijn resterende inzet terug. Het systeem van P&M wordt over heel België toegepast. De inzetten variëren van 5 Fr. voor de echte amateurs tot vele duizenden voor de professionele fond-vluchten. U houtse verenigingen heeft K.W.B. niet veel potten gebroken. Tegen de Kruisboog werd een archislecht stukje voetbal gespeeld waarin een 2-0 voorsprong, bijeengetrapt door Gino Geets en Karel Janssen, tenslotte nog prijs gegeven werd en dit dan nog tegen negen man. Onderschatting? De ontmoeting met de Landelijke Gilde lag toch een trapje hoger. Met de kleinste cijfers werd verloren maar geenszins mocht dit verdiend genoemd worden. K.W.B. botste echter tegen de lat en tegen een lOOWo spelende doelman Jan Verschueren. Keeper Jef Geets misrekende zich op een onschuldige inzet en de eindcijfers stonden op het bord. De K.L.J. tenslotte was ook geen hapje voor onze bek. Een beetje te jong vond men die kerels en daarom ook moeilijk te bespelen. Te Zoersel weer een nipte nederlaag. Aanvankelijk voerde men het hoogste woord en Ivo Avondts schoot na 5 min, reeds hoog in de touwen. Cyriel Geets raakte dan onklaar en tegen de rust keek men tegen een 2-1 achterstand op. Karel Geerts wist de cijfers te krijgen doch wanneer Karel Janssen op een haartje de winningbal miste, viel de bal in de daaropvolgende aanval tegen het Minderhoutse net. Toch een leuke wedstrijd! Terbeek mocht een knappe tegenstander genoemd worden en een behoorlijk partijtje was dan ook het gevolg. De inzet, die in het Minderhoutse tornooi totaal achterwege was gebleven, dook weer op en een eervol resultaat werd geboekt. De balans van de maand. Negatief! Vier nederlagen, twee gelijke spelen! Men kende ooit betere tijden! Volgend seizoen weer een jaartje ouder en als K.W.B. is als de wijn dan staan er nog vele successen te wachten! Volley Minderhout - Westmalle ..................3-1 Een verdiende zege tegen een nochtans sterk spelende bezoekende ploeg. Setstanden: 16/14, 16/14, 11115 en l5/11.


Woninginrichting

Kari"s c ol*ff

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafelkleden, lopers, enz.

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

E Eng autobanden

Bloemsierm k st

* merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426 5


IMLA-

,--J

II

H.V.V. verwachtingen niet ingelost! H.V.V. speelde een knappe eerste ronde. Tegen een reeks Waalse tegenstanders behaalden de roodwitten het maximum. Tegen Limburg won men enkel op Rotem en de Antwerpse tegenstanders bleken stuk voor stuk moeilijke karweien. Op de Thijsakker kon men tegen Mol, Zwarte Leeuw, Dessel en Meerhout een punt thuishouden, doch op verplaatsing werd zo goed als niets geoogst. Toen we dan in de tweede ronde de Walen op hun terrein moesten gaan bekampen, was voor H.V.V. het vet van de soep. In een door de winterstop in de war gestuurd programma kon H.V.V. op het einde toch voldoende punten halen om buiten alle degradatiegevaar te blijven. Roodwit had 5 nieuwe spelers: Groenen, Van der Waals, Laurijssen, Jacobs en doelman Mous. Groenen was de regelmatigste, Laurijssen de beste in de eerste ronde en Jacobs is zonder meer een revelatie. Van der Waals was teveel gekwetst om goed te kunnen spelen en Mous kon Donckers niet doen vergeten. H.V.V. bouwt echter verder aan een goed geheel. Men zou een sterk spelende doelman uit eerste provinciaal op het oog hebben, terwijl achteraan toch misschien wel wat lengte en wat kopspel wenselijk zijn. Voor wat de jeugdploegen betreft, en daar-

L)e

JJOOg.

spoRT bij rekent men bij H.V.V. ook de nationale reserven, zijn er verscheidene pluspunten. De reserven behaalden een punt per wedstrijd, en daar zijn er heel wat bij die de onverslijtbare Jan Verheyen op zijn palmares mag schrijven. Niet stoppen Jan, we kunnen je niet missen. De A-juniores eindigden knap tweede achter het ongenaakbare Zwarte Leeuw. De Bjuniores wonnen regelmatig hun puntjes en dat in een reeks waarin weer verschillende A-elftallen waren ondergebracht. Onze Ascholieren werden kampioen. Ook volgend seizoen doen we met deze jongens een gooi naar de titel. De A-knapen betaalden tijdens de eerste ronde veel leergeld, doch eindigden op een zesde plaats. Scholieren B en Knapen B stonden in de tweede helft van het klassement. De miniemen A, tot op één week voor het einde kandidaat kampioen, pakten in de laatste drie matchen welgeteld één op zes en toen was de kans verkeken. De B-miniemen eindigden op een mooie vierde plaats terwijl onze preminiemen twee matchen wonnen en alle overige verloren. Dat kan enkel maar verbeteren. Eindigen we deze beschouwing met de nieuwe trainer, Herman Fransen, alle succes toe te wensen en Danny De Prijck te danken voor zijn inzet tijdens de twee seizoenen die hij voor H.V.V. heeft gewerkt!U

tiaafSe Sclio/iaian A speelden kampioen.

Geen promotie voor Meer, toch tevreden! Op 16 mei (Hemelvaartsdag) werd het competitiejaar 1984-1985 afgesloten. Voor onze club was het een zeer prachtig seizoen met heel veel successen. Van de eerste wedstrijd tot de laatste behoorde ons elftal tot de kopploegen. Tweemaal eigende zij zich zelfs de leiding toe in hun reeks en waren tot de voorlaatste wedstrijd een ernstige kandidaat voor de titel. Uiteindelijk moesten zij met een 4e plaats vrede nemen op slechts twee punten van de leider. Zij kregen het minste aantal goals tegen en verloren thuis geen enkele competitiewedstijd; thuis werd er 10 maal gewonnen en 5 maal gelijk gespeeld. Vermelden we nog dat het sinds begin december 1983 geleden is dat er op eigen ter rein nog een kompetitiematch verloren is. Onze 2e ploeg die voor de eerste maal optrad in een provinciale reeks, eindigde eveneens op de 4e plaats. Dit is natuurlijk ook een

prachtig resultaat. Van hen hebben we ook mooie matchen gezien tegen goedspelende elftallen. Voor wat de jeugdelftallen betreft konden enkel onze scholieren het niet waar maken. Toch ook felicitaties voor deze dappere kerels!\boral aan degenen die, ondanks de ongunstige resultaten, het tot het einde toe hebben volgehouden. De juniores, knapen, miniemen en preminiemen eindigden allen tussen de eerste vier in 't eindklassement. Natuurlijk zijn we fier en blij met al deze resultaten. Vooral zijn we fier nog een echte amateurclub te zijn waar geen enkele premie wordt uitgekeerd, waar echt nog gevoetbald wordt om zich te vermaken. Jammer genoeg moeten we het nog steeds stellen met één voetbalveld. Wegens omstandigheden zullen we nog geen competitiewedstrijden op de gemeenteterreinen kunnen spelen. Tot slot danken wij al degenen die hebben meegewerkt aan het welgeslaagd voetbalseizoen. Wij hopen hen allen over een paar maanden terug te zien! •

Ii-I

kl-14

.

1 sJI

Sterk seizoeneinde voor Minderhout Na een aarzelende eerste ronde hebben de M.V.V.'ers zich in de tweede periode toch terdege herpakt. Een 8ste plaats werd hen toebedeeld in het klassement en het puntentotaal bereikte toch nog 26; toch geen al te slecht resultaat als je bedenkt dat de jeugd dit seizoen weer ruime kansen gekregen heeft, met wisselend succes, en een wissel op de toekomst blijkt te zijn. In de eindperiode werden overwinningen geboekt tegen Oostmalle en 01. Essen, werd er gelijkgespeeld tegen Rochus Deurne, Kalmthout en Westmalle. Slechts éénmaal moest men onderdoen met de kleinste cijfers en dit tegen Zoersel. Volgend seizoen beginnen zoals er nu geëindigd werd en het spektakel aan de Hoge Weg is gewaarborgd. Het tweede elftal, waarin Jaak Vermeiren als ouderdomsdeken met zijn 45 lentes nog meedraait als een Beckenbauer, veroverde een Sde plaats terwijl de juniores niet hoger kwamen dan een 9de trap. Een anekdote misschien! In hun wedstrijd tegen Wortel noteerde men een niet zo alledaags feit. De scheidsrechter sloeg zodanig met rood en geel tegen de oren van de Wortelspelers dat de wedstrijd moest gestaakt worden wegens gebrek aan mankrachten. Een hardbetwiste partij was het wel maar van brutaliteiten mocht men toch niet gewagen! De scholieren kunnen op een uiterst ver dienstelijk seizoen terugblikken. Een titel is er voor hen niet weggelegd maar in de match met de tweede plaats als inzet werd Merksplas toch netjes met 1-5 cijfers ingeboedeld. Iets minder presteerden de knapen en een 1 ide plaats werd hun beloning terwijl de miniemen op de 12de rij eindigden. Ook zij hadden spelpret! Uiteindelijk stalen de preminiemen de show. Tot het einde zat de titel er in! Spijtig dat de topper tegen F.C. Turnhout, met de Iste plaats als inzet en waarop iedereen zich al verkneukelde, niet meer kon gespeeld worden wegens tijdgebrek. Een tweede plaats, knap jongens! Ook trainer Ivo Avonds en afgevaardigde Piet De Bie hebben zeker veel deugd beleefd aan de prestaties van hun pupillen. Zo het seizoen zit er weer op! M.V.V. dankt alle supporters voor hun steun en alle personen, trainers en afgevaardigden, die dit jaar de club zo hebben gesteund. Tenslotte nog welgemeende felicitaties aan gebuur Wortel V.N.A. voor hun prachtig seizoen en promotie naar 2de provinciale afdeling! U

Meerle verloor beslissende wedstrijden Het voetbalseizoen is voorbij! In het algemeen gezien zeker geen slecht resultaat voor de club. Laten we voor een keer eens beginnen met de jeugd. De B-preminiemen speelden regelmatig vriendschappelijke wedstrijden om volgend jaar spelers te kunnen leveren aan de A's, die in de kompetitie op de 4de plaats eindigden. Een prachtig seizoen kenden alleszins de miniemen. Ze eindigden op de 2de plaats wat toch wel een proficiat verdient voor afgevaardigden en spelers uiteraard.


J,I

SPOR:T

]_

De knapen en scholieren verzeilden in de achterste regionen. Niet getreurd jongens, Maradonna werd ook niet groot op één dag! Traditiegetrouw een ereplaats voor de reserven, een 3de plaats. Wanneer een titel mannen? Tenslotte ons eerste elftal. In de eindfase ging een promotie naar tweede verloren. De beslissende kampen tegen Kasterlee en Wortel kenden negatieve cijfers zodat men uiteindelijk strandde op een vierde plaats. Volgend jaar opnieuw beginnen jongens! De laatste wedstrijd mocht toch weer een bijzondere partij genoemd worden. Niet omwille van het belang van de uitslag want het kalf was toch al lang verdronken, maar wel omwille van het feit dat er zo maar eventjes vier spelers dienden gehuldigd te worden. Van een jubileummatch gesproken! Frans Boudewijns speelde 500 wedstrijden en Jan Van Dun, Marcel Van Dun en Georges Jochems lieten hun 300ste partij optekenen. Voor de aftrap tegen Wechelderzande sprak secretaris Snijders de jubilerende spelers toe. Van bestuur en spelers kregen zij geschenken en bloemen aangeboden. Namens de supportersclub "De Groentjes" sprak Edw. Van de Heyning en kregen de jubilarissen een aandenken in de vorm van een marmeren voetstuk met voetballer. Ook de

V.N.A.-Wortel promoveert naar 2e provinciale! Op de laatste speeldag werd tegen de rechtstreekse konkurent Kasterlee gelijk gespeeld. Dit gelijkspel was voldoende om voor een tweede opeeenvolgende keer te promoveren. In 2e Provinciale spelen is voor het kleine Wortel toch wel een opmerkelijke prestatie. Na een evenwichtige eerste speelhelft met toch de beste kansen voor de Blauw-Witten, waren de bezoekers na de rust toch het meest aan de bal. De thuisploeg gaf het middenveld prijs maar weer waren de beste kansen voor Wortel. De bezoekende doelman redden enkele malen fantastisch. o.a. na twee pogingen van kapitein Jan Van Gestel. Naar het einde van de wedstrijd was de spanning te snijden en vlak voor affluiten konden de bezoekers een geweldige kans van op enkele meters van het

T. C. Meerle huldigde zijn /1/eest Iroii //e spelers: Frans Boudewijns (500 wedst,'ijden), Jan

Van Dun, Marcel Van Dun en Georges Joche,ns (300 wedstrijden). dames van de gevierden werden bedacht met een prachtig bloemstuk. De wedstrijd zelf was echter niet veel zaaks. In de 20ste minuut lukte Fransen erin de bezoekers op voorsprong te brengen maar Havekamp bracht er terug spanning in toen hij gelijkstelde. In de 42ste min, lukte Ad Jan-

sen op aangeven van kapitein Boudewijns er 2-1 van te maken. Na de rust bleef het spel op en neer gaan en in de slotminuut ontsnapten we nog aan het gelijkstellend doelpunt. Bestuur en spelers kunnen nu even herademen en zich dan weer gaan voorbereiden op het nieuwe voetbaljaar! •

doel, niet benutten. Een goed spelende doelman Jan Bolckmans kon nog juist redden. Daarna kon dan het feest, dat zowel spelers als supporters ruim verdiend hadden, beginnen. We kunnen terugblikken op een prachtig seizoen. De 40 punten hebben we niet gestolen; vooral de wedstrijden in Vlimmeren en thuis

tegen Meerle, waren van zeer goede kwaliteit. Voor dit mooie seizoen moeten we vooral trainer Rik Nuyts samen met alle spelers van harte feliciteren. Opmerkelijk is nog dat ook onze reserven kampioen speelden. Nu is het de taak van het bestuur om de spelers bijeen te houden om zo een volgend seizoen met vertrouwen tegemoet te zien. •

Einde seizoen bij Recreavol

ten op Dreef 2. Zwakke zusje in deze reeks was Minderhout 2, dat slechts één wedstrijd en slechts 5 sets wist te winnen. In de eerste herenreeks is Hoogstraten 1 kampioen geworden met 1 punt voorsprong op Wortel 1 en 3 punten op Hoogstraten 2, Minderhout 1 en Meerle. Opvallend is dat Hoogstraten 1 dit seizoen geen enkele wedstrijd verloor. In de tweede herenreeks was er de laatste wedstrijddag nog veel spanning, omdat nog vier ploegen eerste konden eindigen, nI. Hoogstraten 4, Hoogstraten 3, Meer 2 en Dreef 1. Om twee uur werd de wedstrijd Hoogstraten 4 tegen Dreef 1 gespeeld. Dreef won deze wedstrijd verdiend met 2-1. Meer 2 won de wedstrijd tegen Wortel met 3-0. Om 4 uur had de wedstrijd Meer 2 tegen Dreef 1 plaats. Ook deze wedstrijd werd gewonnen door Dreef 1, met 2-1, waardoor Dreef 1 niet meer eerste kon worden, omdat zij niet genoeg sets hadden gewonnen, en Meer 2 niet omdat zij slechts 3 wedstrijden hadden gewonnen. De wedstrijd van 5 uur tussen Hoogstraten 3 en 4 zou beslissend zijn voor de eerste plaats in deze reeks. Hoogstraten 4 won verdiend en was daarmee eerste in deze reeks en zevende algemeen. Laatste in deze reeks werd Hoogstraten 5 dat op de laatste dag de wedstrijd tegen

In de damesreeks is Meer 1 kampioen geworden. Twee speeldagen voor het einde van de kompetitie kon Meer door geen enkele ploeg meer worden bedreigd. De laatste speeldag in deze reeks was enkel nog van belang voor Wortel 3 en Hoogstraten 6, die allebei hun laatste wedstrijd verloren. Meer is dus eerste geëindigd met twee punten voorsprong op Minderhout 3 en 5 pun-

vervolg op pag. 9


AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Van der Sluis Kleding BAARLE-NASSAU heeft alles wat u zich maar in kunt denken. VOOR HEREN: zeer jonge combinatie-mode, ook in echt Ieder en alcantara, eveneens klassiek. En de echte lederen bijpassende heren rnodeschoenen.

VOOR DAMES: en tieners eindeloze combinatiemode. Klassiek tot de grootste maten. Ook voor positiekleding. VOOR KINDEREN: de allernieuwste modesnufjes. Vergelijk rustig de prijs en u bent overtuigd van de kwaliteitskleding aan betaalbare prijs. En...., iedere week nieuwigheden erbij. Ook op zondag tot 5 uur geopend. Maandag gesloten.


I2Jj Li'I

l..L»

L4 - 1

'-">' 1

1

1 IIJ I.2I-'I lI'i IF1

SPOR:T] EI‹ ii

___ ___ tt! ___ ___ ______

[R ____________ ____________ ____ fttH LAI] Wortel met 3-0 verloor. Hoogstraten 5 heeft dit seizoen geen enkele wedstrijd gewonnen en slechts één set.

Al bij al kunnen we zeggen dat het een zeer geslaagd seizoen werd, mede door een opsplitsing in een heren- en damesreeks en door bij de heren een voorronde met 12 ploegen te spelen, en een eindronde met twee reeksen van zes. In de voorronde waren er wel enkele zeer gemakkelijke zeges voor enkele ploegen, maar anderzijds hebben de lager geplaatste ploegen ook ervaren hoeveel beter ze nog moeten worden om eerste te eindigen.

Eindklassering HEREN REEKS 1 Ploeg W G V VSTSP Hoogstraten 1 (Gerstetonne)

5

5

0 13

2 10

Worteil

5

4

1 10

5

Hoogstraten 2

5

2

3

7 7

8

9

Minderhout 1 (KWB Minderhout)

5

2

3

7

Meerle

5

2

3

5

Meer3

5

0

5

2 13

HEREN REEKS 2 Hoogstraten 4 (Cahier de Brouillon) 5

4

1 11

4

9

Dreefl

5

4

1 10

5

9

Meer2

5

3

2 10

5

8

5

3

2

Wortel 2

5

1

4

3 12 6

Hoogstraten 5 (Kladschrift)

5

0

5

1 14

1-loogstraten

3

8

7

10 7

5

i

____

Nat einde voor geslaagd wielerf eest Het Hoogstraats wielerfeest dat zondag doorging en was voorbehouden aan nieuwelingen en juniors, is uitgegroeid tot een prachtige inrichting. Veel renners en zeer veel belangstelling en zelfs een zware onweersbui die een vroegtijdig einde stelde aan de juniorskoers maar die de vreugde niet kon temperen. Bij de nieuwelingen was het een spervuur van het begin tot het einde. Danny Van Looy was, tegen het einde aan, één van de meest bedrijvige van een uitgedunde kopgroep. Drie ronden voor het einde werd hij echter gevat, en de uitval van Peter Posmiers werd enkel door Bart Van de Water beantwoord. Voor Bart werd het zijn 9e zege van het seizoen. Bij de juniors werd het kaf al vroeg van het koren gescheiden. Er vormde zich een kopgroep van 11, die later tot 6 man werd herleid en deze hadden reeds voor halfkoers meer dan de helft van het deelnemersveld gedubbeld. Uiteindelijk begon het zo fel te onweren dat de afstand met 20 km werd ingekort. Wim Lambrechts, de plaatselijke favoriet greep dan resoluut zijn kans; enkel Dirk Smolderen geraakte nog op zijn wiel, maar de bloemen waren voor de Hoogstraatse favoriet. Bij de nieuwelingen telde "De Nieuwe Hoop" drie renners in de kopgroep en zo legde deze club beslag op de clubbeker v66r Lierse B.C. dat de wisselschaal Roger Bleys definitief mee naar huis mocht nemen. Bij de juniors waren het "De Jonge Renners" uit Booischot die zich het sterkst toonden en

Bij de juniors hield Wim Larnbrechts de bloemen thuis in een wedstrijd die een tiental ronden vroeger moest worden beëindigd dan voorzien wegens de dreigende onweersstorm niet alleen de Friswit-beker maar ook de beker Rovana in ontvangst mochten nemen, deze laatste beker toegekend over de twee proeven samen. Een geslaagde receptie, aangeboden ter gelegenheid van de 25e prijs Friswit, bekroonde deze dag die andermaal een nieuwe parel is aan de kroon van "De Lustige Wielrijders". (K. V .)U

10

236

Minderhout 3 (K.A.V. 2)

15 11

4 29 16 26

Dreef 2

15

8

7 26 19 23

H:ograten 6 15

6

9 18 27 2

MindeihuL 2 (K.A.V. 1)

1 14

5

Volleybaljeugd doet het prima

5

DAMESREEKS Meerl 15 13

15

______ ____________ ____________ __ ___ ___ ___

928

40 16

W = wedstrijd, G = gewonnen, V = verloren, VS = voor sets, TS = tegen sets, P = punten.

ZOEKERTJES Te koop: Herbruik spanten voor manege of hangaar, 22 m overspanning, hoogte 7 m. 40.000,- Fr./stuk. Herbruik ijzeren poutrels: 5 st. van 9,50 m L x 0,30 m B x 0,34 m H; 1 St. van 7,90 m x 0,30 m B x 0,34 m H â 10,- Fr/kg. Te bevragen: tel. 03.663.00.66 tussen 8.00 en 12.00 uur.

Volleybalclub De Ge/iners startte in 1983 met de opleiding van een nieuwe jeugd/ichting. Onder leiding van René Vervecken zetten enkele tien- tot twaalfjarige kinderen hun eerste volleybalstapjes en dra groeide de groep tot een 25-tal kinderen welke stilaan het spel onder de knie kregen. René kreeg dit jaar versterking van Jos Leys en Nicole Rommens. De twee voorbije jaren werd telkens deelgenomen aan een jeugdcompetitie onder de vorm van een zevental tornooien. Dit jaar waren de behaalde resultaten uitstekend. De jongens eindigden derde en de meisjes speelden een gans seizoen zonder nederlaag; voorwaar een succes, onze felicitaties waardig!


VANUIT HET STADHUIS... "Maar eens is de maat vol, en dan komt de opgekropte miserie er uit" Het beleid van burgemeester Van Aperen zwaar op de korrel genomen CVP en FB verschijnen uit protest niet op de raadszitting Met de vrees nog vele keren in herhaling te vallen zullen wij ook vandaag weer met weinig opbeurend nieuws uit de raadszaal terugkeren. Het wordt zo stilaan wel een oud zeer dat er van demokratische beleid in de fusiegemeen te Hoogstraten hoe langer hoe minder overeind blijft. De voorgeschiedenis is u intussen wellicht niet onbekend meer. Burgemeester Van Aperen heeft het zich het laatste halfjaar hoe langer hoe moeilijker gemaakt. Vooreerst was er de breuk met de coalitiepartner waardoor KGB tegen de bestuursovereenkomst in, de meerderheid in het college behaalde door de verkiezing van Karel Aerts tot schepen. Dit tot groot ongenoegen van FB die hierdoor in het college di/c in de kou Ic wam te staan. Int ussen sta pa/den de grieven van zowel EB als CVP zich geleidelijk aan op. En de kruik gaat blijkbaar zo lang te water tot ze breekt. Op de raadszitting van 20 mei blijven beide groepen dan ook afwezig. Voor de CVP is de directe aanleiding de recente evolutie of juist het gebrek aan evolutie in de uitvoering van de besluiten van de raad over de sportpleinen van de gemeente te Meer. Voor FB is vooral de voortdurende boycot van schepen Verhuist in het college en de weigering van de burgemeester de agenda van FB aan de raadsleden te bezorgen, de druppel die de emmer doet overlopen. Buiten de groep verschijnt alleen raadslid Vanderbruggen op de raadszitting om het standpunt van de CVP te verduidelijken en aan de mensen van de pers een nota te bezorgen. Via een FB-lid in de raadszaal krijgen wij eveneens een persmededeling van deze groep toebedeeld. Het verloop van deze gebeurtenissen vonden wij belangrijk genoeg om hier vandaag nader op in te gaan. Want dat het schijnbaar toch wel erg belangrijk leek voor sommige personen, begrepen wij uit de houding van burgemeester Van Aperen die, bij het verlaten van de zaal, op de perstafel toestapte en aan de vijf journalisten de volgende bedreiging toesprak: "de eerste gazet die durft publiceren wat in de nota van FB staat, doe ik een proces aan". Hiermee was echter onze aandacht ekstra geprikkeld...

Het grote ongenoegen van cVP De CVP-groep heeft de laatste maanden reeds verscheidene malen de vinger op de ze10

re wonde gelegd. In vroegere raadzittingen werd zelfs reeds de vraag gesteld om een commissaris naar Hoogstraten te sturen wanneer de sfeer van onbestuurbaarheid zou blijven aanhouden. Sommigen eisten van de burgemeester dat hij de vroegere coalitie zou herstellen of anders moet men maar collectief ontslag nemen. Raadslid Vanderbruggen herinnert er vandaag de aanwezige raadsleden en schepenen nog eens aan dat het op gebied van besturen in Hoogstraten fundamenteel fout zit. Daarom wil men met deze afwezigheid een duidelijk teken geven dat er iets moet veranderen. Voor de CVP leek raadslid Vanderbruggen, die zich vroeger reeds uitsprak voor het herstel van de coalitie, de man om deze boodschap aan de raad over te brengen. Hij was er blijkbaar niet gelukkig mee en betreurde dat raadslid Desmedt wegens ziekte nog steeds in de onmogelijkheid verkeert hun groep te vertegenwoordigen. Uit hun persnota onthouden we dat de CVPfraktie ver van gelukkig is met de manier van besturen in de fusiegemeente Hoogstraten. Door afwezig te blijven op de gemeenteraad van 20 mei 85 wil zij duidelijk haar on-

komst van de gemeentelijke sportvelden te Meer. Dit agendapunt van de CVP werd tenslotte afgesloten met het besluit dat er binnen de 14 dagen zou onderhandeld worden met de eigenaar van de gronden over de mogelijke oprichting van kantine en kleedkamers, of de inrichting van de schuur. Hiertoe was een commissie opgericht, bestaande uit een afgevaardigde van elke partij en de burgemeester. Het bleef echter bij deze belofte, want de commissie werd niet bijeengeroepen. Ook het uitblijven van de uitvoering van het kruispunt Pastorijstraat-Kerkveld te Wortel dat reeds verschillende malen beloofd werd, zit de CVP hoog. Als derde reden haalt de CVP de houding van de burgemeester aan die de CVP blijft uitdagen. Vooral het aanstellen van een bepaalde ontwerper bij de voorbereiding van de inrichting van brandweerkazerne tot administratief centrum wordt niet in dank afgenomen. Het is immers dezelfde ontwerper die in een vorige opdracht zijn ereloonovereenkomst aangepast wilde zien en hierdoor de gemeentekas 50.000 F. lichter maakte. Hiertegen was vanwege de CVP toen felle oppositie.

liet geduld van FB ten einde

-

Mok

itt

Burgemeester Van Aperen tot de pers: "de eerste Gazet die durft publiceren wat in de nota van FB staat, doe ik een proces aan!" genoegen en haar protest tonen. Zij motiveren dit door een drietal redenen. Ten eerste was er oorspronkelijk afgesproken de gemeenteraad iedere tweede maandag van de maand te laten doorgaan. In 1983 gebeurde dit 7 maal. In 1984 was het echter nog slechts 4 maal gemeenteraad op de tweede maandag. En dit jaar tot op heden slechts éénmaal van de vijf maanden. Dit brengt mee dat het regelmatig voorkomt dat raadsleden vroeger toegezegde afspraken moeten afzeggen en dit omdat de burgemeester de raad bijeenroept als het HEM goed uitkomt. Ten tweede stelt de CVP de laatste tijd regelmatig vast dat de burgemeester de beslissingen, die in de raad genomen werden en die hem niet zinnen of aanstaan, gewoon naast zich laat liggen en niet uitvoert. Hiermee verwijzen zij vooral naar de beslissing van de raad van 15 april 85. Op deze zitting heeft men uitvoerig gediscussiëerd over de toe-

Gelijklopend met de CVP heeft ook de FBfraktie sterke kritiek op het willekeurig optreden van de burgemeester en het college. Besluiten van de gemeenteraad worden niet uitgevoerd en het verschijnen van het gemeentelijk informatieblad en de inhoud ervan is afhankelijk van de individuele goedkeuring van sommige leden van het college. Wat tot hiertoe echter minder aan de grote klok gehangen werd is de interne werking in het college en de positie waarin de twee resterende schepenen van FB zich gedrongen voelen. Uit de mededeling van de groep FB kunnen wij afleiden dat men geruime tijd gepoogd heeft deze problemen intern op te lossen. In het verleden heeft FB verscheidene knelpunten op de agenda van de raad gezet, omdat deze punten in het college gewoonweg niet meer aan bod konden komen. Met twee tegen vier staat men immers al vlug buitenspel. Wanneer nu echter schepen Verhulst systematisch geboycot wordt en in de onmogelijkheid wordt gesteld nog aan de collegevergaderingen deel te nemen, is de maat voor FB wel meer dan vol. Om deze zaak aan de raad kenbaar te maken en hier hun standpunt te vragen werd er door de groep FB een speciale agenda ingediend voor de gemeenteraad van 20 mei '85. Ook andere knelpunten werden hierin opgenomen, zoals de bespreking van het tot stand komen van het gemeentelijk informatieblad, de uitvoering van de raadsbeslissingen i.v.m. de verzorging van het bomenbestand in de gemeente, de commissie financies en de uitvoering van de betaling voor werken gepresteerd door de boomchirurg. Burgemeester Van Aperen heeft geweigerd deze


agenda rond te sturen. Het blijkt nu niet tot de bevoegdheid van de burgemeester te behoren te oordelen over het al of niet opportuun zijn van het bespreken van sommige punten. Het is de gemeenteraad zelf die zich hierover dient uit te spreken. Reeds in een vorige raadszitting heeft schepen Verhuist getracht deze interne werking van het college aan de raad duidelijk te maken. Burgemeester Van Aperen heeft hem hiertoe echter niet de kans gegeven. Vandaag krijgen wij in de persmededeling van FB een duidelijk relaas van de gang van zaken. Daar dit, naast het ontnemen van een schepenzetel aan de groep FB, voor deze fraktie een fundamentele bron van ergernis en desillusie is, willen wij hun versie hier niet weerhouden. In 1983, bij het begin van deze legislatuur werd beslist onder de schepenen, de vergaderingen van het college op de dinsdagvoormiddag te houden. Om deze reden heeft schepen Verhuist op zijn werk gevraagd die voormiddag vrij te houden. Op dinsdag 11 december, de dag na de contractbreuk in de raad werd een eerste maal meegedeeld dat het college op woensdag 12 december in de voormiddag zou vergaderen. Toen schepen Verhulst daarop protesteerde bij de provincie luidde het antwoord dat volgens artikel 89 de gemeentewet impliceert dat het college (in zijn vergadering) de dag bepaalt waarop het college normaal vergadert. Dan kwam plots de oplossing: op 31jan. '85 wordt aan de heer Burgemeester schriftelijk gemeld dat de vergadering van de beheerraad van de firma waar zijn bedrijf bij aansluit, voortaan op de dinsdagvoormiddag om 10 u. zou plaatsgrijpen. Hierbij aansluitend besliste het college (4 tegen 2) op 26 feb. '85 de collegevergaderingen voortaan voor de duur van een half jaar op de woensdagvoormiddag te houden. Op die wijze werd het schepen Verhuist systematisch onmogelijk gemaakt aanwezig te zijn op de vergaderingen van het college. Toen hij de heer direkteur van de betrokken firma opbelde luidde het antwoord dat de vergaderingen van de beheerraad slechts 1 maal om de twee maanden plaats grijpen. Toen hij dit meedeelde aan de heer Burgemeester zegde deze dat hij nog allerlei andere vergaderingen heeft. Mogelijk is dit juist. Maar er is nooit een schriftelijke bevestiging gekomen. Wij dachten dat, wanneer iemand door omstandigheden die aan hem zelf te wijten zijn, het afgesproken vergaderingsschema in de war stuurt, dat hij, die daar de ongewilde oorzaak van is, zelf moet zoeken naar een verantwoorde oplossing, die anderen niet in moeilijkheden brengt. In dit geval is dit helemaal niet gebeurd, integendeel, de eigen moeilijkheden worden gewoon afgewenteld op de vroegere coalitiepartner. Men heeft dan ook opnieuw klacht ingediend bij het provinciebestuur. Maar zoals u weet, maalt de administratieve molen traag. Intussen werd alle mogelijke moeite gedaan om een compromisoplossing te vinden. Op 12 maart gaf schepen Verhuist alle uren op die hij buiten zijn werk vrij kon maken. Het provinciebestuur heeft dan de andere schepenen gevraagd eveneens de uren op te geven die ze vrij konden maken. In het dossiertje kunt u lezen wat het goedgekozen antwoord is. Er is aan het provinciebestuur meegedeeld, wanneer de KGB-leden willen vergaderen, niet wanneer ze kunnen. Tevens

Dit nemen ze niet langer meer. Ze willen op een fatsoenlijke manier aan de vergaderingen van het college kunnen deelnemen. Tot zover de versie van FB over de interne collegekeuken.

En dan de loftrompet...

: \

Ruad,Iid Ianderbruggen: het zit jundumenteelfout. Door afwezig te blijven wilde CVP vandaag een teken geven. werd hierbij op geen enkele wijze onderscheid gemaakt tussen de uren dat men werkt en de uren dat men een hobby uitoefent. Daarna werd door schepen Verhuist zowel telefonisch als in het college van donderdag 2 mei gevraagd een oplossing te zoeken die redelijk was voor iedereen. Hij heeft zelfs voorgesteld vanaf september de vergaderingen definitief op de woensdag te plaatsen, zodat hij vanaf september op de woensdag vrijaf zou vragen. Intussen vroeg hij een oplossing te zoeken die iedereen in de mogelijkheid laat aanwezig te zijn. Eerst telefonisch, en later in aanwezigheid van de leden van het college heeft de heer Burgemeester toen geantwoord: "Het is veel plezanter te vergaderen als gij er niet zijt. Wij hebben beslist het voorlopig op de woensdag te plaatsen, en dat blijft zo. Als gij niet aanwezig kunt zijn, dan moet ge maar ontslag nemen". Schepen Sprangers is intussen al enkele weken ziek. De KGB-schepenen vergaderen dus nu alleen. In 1982, na de verkiezingen, kon de KGBfraktie FB best gebruiken om een meerderheid te halen om de kandidatuur van de burgemeester voor te stellen. Nu heeft de KGB hen niet meer nodig, en dus kunnen ze best uitgestoten worden. Ineens zijn de FB-schepenen onredelijk, onmogelijk, in één woord "moeilijke jongens".

Raadslid Mathieu houdt er aan het bewind dat er nu is van harte te feliciteren want er wordt overal hard gewerkt. Hoe hij dit echter kan rijmen met de woorden van burgemeester Van Aperen die juist tevoren nog kloeg dat er in de gemeente niet meer kan gewerkt worden en er morgen misschien 40 mensen naar den dop moeten gestuurd worden, is ons een raadsel. De paus heeft deze dagen zo sterk de verdraagzaamheid gepredikt, maar hier wordt ze spijtig genoeg niet toegepast, aldus het raadslid, die er aan toevoegt dat het vertrouwen waarvan de anderen aanvankelijk blijk gaven, niet eerlijk geweest is. Zo moet wellicht ook burgemeester Van Aperen gedacht hebben want "de schuld ligt niet bij ons, wel bij de CVP of bij de FB".

Wat brengt de toekomst? Voor de bestuurbaarheid van de gemeente ziet het er op dit ogenblik zeer beroerd uit. Het college heeft momenteel bij het grootste deel van de raadsleden praktisch alle vertrouwen verloren. Dit is vandaag duidelijk tot uiting gekomen. Zolang er aan de bron van de problemen, de willekeur van de burgemeester en zijn college zoals de beide poli tieke groepen aanhalen, niets verandert, zal het wantrouwen wellicht blijven en de problemen zich opstapelen. Een fundamentele ingreep zal zich mettertijd wellicht opdringen, en daar heeft waarschijnlijk ieder zijn mening over. Praktisch gezien heeft het college het zich wel erg moeilijk gemaakt. Door de ziekte van schepen Sprangers en de onmogelijkheid van schepen Verhulst nog verdere vergaderingen bij te wonen, blijven er slechts 4 schepenen over, net genoeg om wettelijk te kunnen vergaderen. Het verlof staat voor de deur, en... wie pakt er graag onverrichterzake zijn reiskoffers terug uit?

Rond Kerk en Pax In de maanden januari en februari van 1984 ging, onder impuls van de Hoogstraatse Gemeenschapsraad, een inspraakprocedure van start met als onderwerp: de verfraaiing of zelfs herinrichting van de ruimte achter het gemeentehuis, de kerk, het terrein bij de Pax. Onder leiding van Wim Kennis, socioloog en deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening en inspraakaangelegenheden, werden vijf avonden besteed aan het opstellen van een programma voor dit gebied. Gemiddeld twintig geïnteresseerden hebben hun beste krachten ingezet en vormen nog steeds de werkgroep die samen met het gemeentebestuur naar oplossingen zoekt. Enkele mensen, die beroepshalve bevoegd zijn, waren bereid het programma om te zetten in schetsen, zodat de vele woorden uit het rapport in beeld komen en al meer tot verbeelding spreken. Deze schetsen worden aan het publiek ge-

toond tijdens de H. Bloedweek. De tentoonstelling gaat door in het VVV-kantoor en is geopend op zondag 2juni van 10 tot 18 uur, tijdens de week gedurende de kantooruren, en op zaterdag 8 en zondag 9 juni telkens van 10 tot 18 uur. De tentoonstelling wordt geopend op 1 juni door burgemeester J. Van Aperen. Let wel, het gaat nog niet om echte plannen maar wel om schetsen die nog verscheidene keuzemogelijkheden openlaten. Het gemeentebestuur zal in een later stadium de definitieve keuze maken. Tot een definitief plan komen en tot uitvoering overgaan. Het schepencollege heeft uitdrukkelijk gezegd de werkgroep in de toekomst te blijven betrekken. Als gemeenschapsraad dachten we dat het gezond is dat de bevolking de verschillende ideeën kent en ook haar reakties meedeelt.•

11


-

IN 'T GOUD GETROUWD

Louis Sprangers en Antonetta Martens Groot Eyssel 34 in Meerle Ver weg van 's wereld gewoel, op Groot Eyssel in Meerle, woont al sinds jaar en dag de familie Sprangers-Martens. Louis en Antonetta, nu 50 jaar getrouwd, hebben daar altijd gewoond en geboerd. Ze zijn allebei geboren Meerlenaren uit een groot boerengezin. Bij Antonetta thuis op Groot Eyssel waren ze met 9 kinderen, allemaal braaf en oppassend, want "dansen en naar de kermis gaan, dat mocht niet van onze vader", vertelt ze. Het was dan ook een geluk dat Louis als boerenknecht in de buurt kwam werken op de boerderij van zijn broer. Zo konden Louis en Antonetta elkaar van wat dichterbij leren kennen en hoefden er geen bruilof ten of kermissen aan te pas te komen om een vrijer op te doen. Bij Louis thuis waren 11 kinderen, 8 jongens en 3 meisjes zodat Louis best kon gemist worden op de ouderlijke boerderij. Antonetta en Louis deden wat ze

Sooi Vriens en Jeanne Jansen "roept" Sooi op de koopdagen in alle dorpen uit het omliggende. 75 jaar is hij nu, maar nog altijd kan hij uren op een stoel staan en zijn keel hees schreeuwen om kooplustigen nog lustiger te maken. "Alles bij elkaar zijn het al miljarden waarover ik mijn zeg heb gehad", vertelt hij. "Ik kan alles aan de man brengen, al is het maar voor 20 f, dan geef ik "geluk" en 't is verkocht." Aan de manier waarop Sooi dat vertelt en zijn oogjes daarbij twinkelen, kun je zien dat hij plezier heeft aan zijn leven. En dat leven was rijk gevuld, al was het maar met al de stielen die hij heeft uitgeoefend. Hij begon als boerenknecht, werd varkenskoper, toen stratenmaker; daarna ging hij met de "oerts" rijden - "niet gemakkelijk, met drie paarden rijden" - en vervolgens met de

vrachtwagen. Toen kwam er de oorlog tussen en Sooi moest onderduiken wat hem echter niet belette om te smokkelen, zelfs mensen smokkelde hij over de grens. Ondertussen had hij toch tijd gevonden om te trouwen met Jeanne Jansen die hij had leren kennen op Minderhout-kermis. Jeanne kwam ook uit een boerenfamilie maar dan van Minderhout. Ze diende in die tijd bij een notaris in Brasschaat waar ze zo "kind aan huis" was dat ze trouwde vanuit het notarishuis. Sooi en Jeanne, allebei uit een groot boerengezin, zijn tenslotte zelf ook gaan boeren in Wortel. Niet te groot, want Sooi was, behalve "roeper" ook jachtwachter op de Kolonie zodat veel werk voor Jeanne bleef liggen. Enkele jaren geleden is Sooi toch met boeren gestopt want, zo vertelt hij: "Ik ging eens over het kerkhof en zag daar 3 mannen van mijn leeftijd liggen; ik dacht, mij zullen ze zo rap niet hebben, ik ga het wat rustiger aan doen en ga op vervroegd pensioen." Ze verhuurden de grond aan één van de kinderen en tuinieren nog zo'n beetje. Vooral Jeanne houdt veel van het buitenwerk en dat is aan de tuin te zien: hij ziet er smetteloos uit. Al luisterend naar Sooi en kijkend naar bezige Jeanne, denken we dat er voor hen nog wel een diamanten bruiloft inzit. Wij wensen het hen, hun kinderen Maria, Josee en Agnes en hun 6 kleinkinderen van harte toe.

Rik Vervoort en Maria Rombouts Terbeeksestraat 8 in Meer

Louis Sprangers en Antonetta Martens met hun kinderen Jaak, Jeanne en Rik. thuis altijd gezien hadden en gingen, na hun trouwen, boeren op Groot Eyssel. Hun leven verliep rimpelloos behalve onder de oorlog. Toen viel er een vliegende bom rakelings naast hun boerderij en vernietigde alle deuren en ramen. Daarna leefden ze vreedzaam verder en voor Louis mag dat zo nog wel blijven duren. Hij is nu 83 en "verjaren, dat hoeft voor mijn niet meer", zegt hij. Antonetta is 78 en niet meer zo goed ter been. Gelukkig zijn er hun kinderen, Jaak, Jeanne en Rik die niet ver uit de buurt wonen en hun ouders helpen opdat ze zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ook wij wensen hen allebei nog een hele tijd samen, met hun kinderen en hun 10 kleinkinderen. Proficiat! •

Frans Vriens en Jeanne Jansen Beukendreef 23 in Wortel Er zijn stellig weinig Wortelaren die Sooi en Jearne Vriens niet kennen en ook buiten het dorp is Sooi een gekend man. Al 40 jaar 12

Eind april waren Rik Vervoort en Maria Rombouts 50 jaar getrouwd. In een huis vol feestbloemen gingen we hen bezoeken en bij een glaasje likeur was het gezellig luisteren naar hun levensverhaal. Rik en Maria zijn allebei op 't Looi in Meer geboren en waren in hun jonge jaren omzeggens buren. Rik had al een oogje op Marie toen die als 15-jarig meisje thuis op de boerderij werkte maar meer dan een verstolen kus in de koestal werd er in die tijd niet gewisseld. Het werd een lange verloving maar geen vervelende want, zo vertelt Marie: "Als ge zo dicht bij elkaar woont, hoort ge vanalles over elkaar vertellen. Altijd was er wel iemand die mij kwam zeggen dat Rik met deze of gene stond te praten.." En daarom was het nogal eens een keer "af". Voor Rik was dat geen bezwaar want "af en aan houdt de liefde staan", zo zegt hij. Toen ze in '35 trouwden, bleef Rik eerst nog wat thuis op de boerderij "het vrouwvolkswerk" doen, zoals hij zegt. Naderhand begon hij een handeltje in landbouwzaden en tenslotte vond hij vast werk als kasseier. 22 jaar was hij stratenmaker, zwaar werk in weer en wind en nogal eens overuren, dat was geen kleinigheid. Door al dat buitenwerk vroeger, kan Rik ook nu niet goed binnenzitten. "Niet om op café te gaan, zegt hij, dat is niet goed voor het huwelijksleven." Vroeger ging hij veel vissen, nu doet hij veel tuinwerk en hij

R ik

crroorl

00 ;i

Ja,'ia R 0/0/)!

1/!

houdt vooral van fietsen. "Hij is al 82," vertelt Marie, maar nog altijd fietsen we samen heel wat kilometers. "Voor vinnige Marie zal dat zeker niet moeilijk zijn want ze loopt nog rond als een eerste jonkheid. Stilzitten is er voor haar niet bij. Terwijl Rik zijn kasseien legde, deed zij thuis het geboer; weliswaar niet zo'n groot bedrijf maar er moest toch ook voor het huishouden en de drie kinderen gezorgd worden. Nu nog is Marie veel bezig in de tuin die er piekfijn bijligt en voor enkele jaren ging ze nog aardbeien plukken, "maar dat was om voort te helpen", zegt ze. Want voorthelpen, dat is Marie's leuze. Nu ze het thuis niet meer zo druk heeft, is ze bij de ziekenzorg gegaan en bezoekt maandelijks "haar" zieken. We wensen hen, hun kinderen en 10 kleinkinderen nog vele goede jaren samen.


Front 242 in Wortel

Willem Herrijgers en Adriana Hendrickx Zandstraat 1 in Wortel Begin mei waren Willem en Adriana 50 jaar getrouwd. Van die 50 jaar woonden ze 25 jaar in Rijsbergen en 25 jaar in Wortel. Het was dan ook in Wortel dat ze hun gouden bruiloft vierden, samen met hun 11 kinderen en 18 kleinkinderen. Al zijn Willem en Adriana in België geboren, ze zijn allebei Nederlanders. Misschien daarom dat hun ouders zo'n goede vrienden waren, zodat Adriana die in Meer woonde toch met Willem bevriend raakte ook al woonde hij op de Kluis in Hoogstraten. Willem kwam veel in Meer om op de boerderij te helpen in de drukke tijd... en zo is het aangeraakt. Na hun trouwen gingen ze in Rijsbergen wonen waar Willem 's winters in de suikerfabriek ging werken en 's zomers op zijn tuinbouwbedrijf. Adriana had het ondertussen druk met de vele kinderen en het buitenwerk. Later verhuisden ze naar Wortel en begonnen aan de Rooimans met een tuinbouwbedrijf en een varkenskwekerij. Veel werk buiten en binnen, zowel voor Adriana als voor Willem. "Als ge bedenkt wat we allemaal gedaan hebben in ons leven, dan denk ik dat we vooral veel op de kindjes hebben gepast" zo zeggen ze. "Zo'n groot huishouden, dat was vroeger nogal een werk om ze proper naar school en kerk te laten

1

De Ghesellen van de Aardbei

Op dinsdag 30 april organiseerde dit genootschap haar veertigste intronisatiekapittel in de raadzaal van het stadhuis te Hoogstraten. Wie zijn deze heren in kleurrijke gewaden en wat is het doel van hun aktiviteiten? "De Ghesellen van de Aardbei" werd gesticht op 30 april 1977. Na voorbereidende gesprekken tussen vertegenwoordigers van de Veiling der Kempen, de Streek-V.V.V. Noorderkempen en de Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen werden een aantal mensen uit de productiesector (aardbeien), het onderzoek (tuinbouw), de veiling, het onderwijs, de kunst, de pers, de politiek en het toerisme bereid gevonden dit totaal nieuw initiatief ter promotie van de Hoogstraatse aardbeien te steunen. De stichters brachten een kapitaaltje samen om de kosten voor kleding, plaketten, perkament, briefpapier e.d. te helpen financieren. Het eerste intronisatiekapittel ging door in het Provinciaal Instituut voor Ambachten te Antwerpen waar gouverneur Kinsbergen, veilingdirecteur Rigouts en provinciegedeputeerde Van Gael geridderd werden. Ook in 1985, acht jaar later, wordt dezelfde lijn doorgetrokken. Sedert hun oprichting hebben de Ghesellen van de Aardbei zowel in binnen- en buitenland met veel succes promotie gemaakt voor de aardbeien. Verschillende prominenten werden reeds als ridder in het genootschap opgenomen; ministers, ambassadeurs, consuls, burgemeesters, kopers... kortom allerlei personen die op hun manier konden bijdragen tot de promotie van de Hoogstraatse aardbeien.

1 •

.1

-.

J ,/k',,i l-Icrrii,ers cl? 1 dria,ia IlenIrickx gaan; negen meisjes met evenveel gesteven schortjes...... Nu zijn de kinderen allemaal de deur uit en Willem en Adriana verhuisden naar de Zandstraat waar ze een rustig gepensioneerdenleven leiden. Vooral Adriana houdt van een gezellige babbel en gaat graag kaarten; Willem werkt graag in de hof maar spijtig genoeg is hij niet meer zo goed ter been. Ergens zijn ze allebei nog een beetje Hollands gebleven want ze houden van reizen; er gaat bijna geen jaar voorbij zonder een reis naar een warm land. We hopen met hen dat ze dat nog vele jaren kunnen doen en dat hun liefde - gesymboliseerd in 50 rode rozen waarmee Willem zijn Adriana verraste even lang blijft duren. • Elk jaar brengen zij primeur-aardbeien naar Zijne Majesteit de Koning in Brussel en naar de Goeverneur van Antwerpen. Op 8 maart 1985 werd het Hertogelijk Genootschap uit Hoogstraten door de Koning persoonlijk ontvangen. Hiermee blijkt duidelijk dat deze manier van promotie maken voor een streekproduct inslaat. Dit is niet alleen een voordeel voor de tuinder of de veiling, maar ook voor het toerisme in de Noorderkempen, voor de horeca-bedrijven ende middenstand en uiteindelijk ook voor de ganse gemeenschap.0

Front 242 wordt in de herfst van 1981 opgericht door Daniël Bressanutti, uitbater van een instrumentenwinkel in het Brusselse. Na wat eksperimenten in zijn zelfgebouwde home-studio krijgt hij het gezelschap van Dirk Bergen, een samenwerking die begin '82 resulteert in de debuutsingle "Body to body/Principles" en meteen toont waar de muziek om draait: elektronische, energieke ritmes met een hoge graad van dansbaarheid. Vooral om de konserten aantrekkelijker voor het oog te maken wordt de groep nog steeds in '82 - aangevuld met Patrick Codenis en zanger Jean-Luc De Meyer. Een druk jaar, want kort na elkaar zien de maxisingle "U Men/Ethics" en de elpee "Geography" het licht. Inmiddels heeft men ook een eigen label, "Mask" geheten, opgericht, en wanneer Dirk Bergen beslist zich fulltime met het management bezig te houden komt Richard Jonckheere, 'n regelrecht podiumbeest, de groep vervoegen. Het uitbrengen van de maxi "Endless Riddance" betekent een doorbraak in het Nederlandstalig landsgedeelte. Ook vanuit Amerika (jawel!) wordt belangstelling getoond, een kleine fir ma "Wax Trax", brengt "Endless Riddance" in de States uit en nodigt Front 242 uit voor een korte toernee langs verschillende grote diskoteken. Pas geleden werd muziekminnend België dan vergast op de mini-elpee "No Comment". Alweer elektronika troef, maar steeds technisch begaafder en met stijgende danswarmte. Aan Cahier de Brouillon werd een unieke gelegenheid geboden een opact naar Hoogstraten te halen, en wellicht is dit de enige kans op de groep dit jaar in de Kempen aan het werk te zien. Front 242, zaterdag 1juni in de parochiezaal te Wortel (achter de kerk). Vooraf een kaart kopen is mogelijk: Cahier de Brouillon, Hoogstraten; De Krinkel, Beerse; De Bron, Turnhout; De Brachtse, Brecht. Alle inlichtingen op tel. 03/314.32.64.3

f ItfikL dii vceriJL'sie iI7rronisat!ekapittcl ?terden drie verdienstelijke personen geridderd: Irené J. G. Voet uit Hoogsiraten, 30 jaar onderzoeker en leraar aan de Tuinbouwschool; Vladimir Bratkowski, commercieel directeur van een Wommelgemse wjjnfirma,Frans M. W. Vanluffelen, exploitant en chef-kok van het restaurant Zwanenhof, omwille van zijn inspanningen op het vlak van de streekgastronomie (foto: Johan Luyckx). 7» 1cr? s

13


x@J

\7U

"De lente heeft eindelijk haar intrede gedaan". Intrede? Maar nee! De paus, de koning, de kampioen doen hun "blijde intrede" in het land dat ze bezoeken. De zuster of broeder "in spe" "treedt in" het klooster, maar de lente, nee, de lente voel je, die hangt in de lucht... (dat kon je van de paus dezer dagen ook wel zeggen, maar laten we met onze twee voeten op de grond blijven). El

Wat ontegensprekelijk in de Hoogstraatse lucht hangt is H. Bloed. Niet omdat het bewuste doek in de processie hoog in de lucht wordt meegedra gen, nee, het is de sfeer van de H. Bloeddagen die je nu reeds opmerkt. De huizen worden afgestoft en opgefleurd zeg het met rode geraniums frikadellen worden diepgevroren en de krieke bomen "bevogeischrikt". Pubers verdringen zich na schooltijd rond de rups, alsof het hun gemeenschappehjke lantaarnpaal is waartegen ze hoogbehoeven hun "odeur" sprenkelen voor.., je weet maar nooit zondag. Zondag dus en 2 juni: eerste dag van H. Bloed met dejaarlijkseprocessie die na de hoogmis uitgaat en nog steeds een enorme mensemassa op de been brengt. En hoewel Hoogstratenkermis eigenlijk in september valt, is H. Bloed de echte hoogdag. El -

De Hoogstratenaar is tussen haakjes geen echte feestneus, geen vierder, en daarbuiten ook niet, hij houdt ze binnen, de bloemetjes. Hij kijkt, hij geniet en ziet dat het goed is. Hij geniet van bijvoorbeeld de beiaardklanken, van de Spilzakken (klank èn beeld), van de tentoonstelling in IKO met werk van de leerlingen, van een rustige kuier onder de lindebloesem van de Vrijheid of de "serene" stilte van het begijnhof en zijn Ostmuseum... ik lijk het V.V.V. wel. El

is trouwens ook geopend die dag (in de kelder van het gemeentehuis, of is het nu stadhuis...?) En, als het weer wat meezit... bijvalt... euh... bijzit, kortom zijn blijde intrede doet, kun je van deze heerlijke dag nog even of nog even lang nagenieten op een van de gezellige terrasjes onder de lindebomen. Zondag 9 juni: la même cliose. El De week véér al dit feestgewoel, namelijk op zaterdag 25 mei, vertrekken vanuit IKO zes volle bussen met kinderen tussen zes en veertien jaar naar Geertruidenberg in Nederland, om er deel te nemen aan de tekenwedstrijd die voor één keer niet in de Lindendreef doorgaat (en dit om het feit te vieren dat de kinderen van Geertruidenberg dit jaar voor de tiende keer meedoen).El

Ook niet aan hun proefstuk toe zijn de Ge!melzwaaiers, die op 18 mei in Mechelen het volksfeest ter ere van de paus mochten opvrolijken met hun vlaggenspel. El Hop naar de zomer en laat die nu maar eens blij en vooral langdurig zijn intrede doen en vooralsnog zijn kap niet over de haag smijten. Saluu.•

-j _ur utI Het is dus weer lente. Aan het weer was dat tot nu toe (15 mei) amper te merken, maar wij hebben hier in Meer iets anders dat los

14

van de weergoden steeds weer onvoorwaardelijk de lente vaststelt: de pluk. Voorlopig zitten de noeste plukkers nog in hun glazen kasten, maar binnenkort zijn de plastieken tunnels en het open veld ook weer aan de beurt. En elke dag vormt zich opnieuw die lange kolonne van wagens en aanhangwagens in de richting van Hoogstraten. Je kan er niet omheen: de aardbei 'rules again' en dus is het in Meer weer lente.El Dat was

overigens niet te merken op de eerste Meermarkt van dit jaar. Onder een sombere hemel waren de kraampjes en de mensen wel aanwezig, maar de sfeer van de grote dagen was ergens in de frisse ochtendlucht blijven hangen. Toch blijft Meermarkt iets aparts. Opvallend is wel dal de mensen blijkbaar meer belang hechten aan het babbelen met elkaar op straat of in de plaatselijke café's, dan aan wat er zoal de koop wordt aan geboden in de verschillende kraampjes. Daar is uiteraard helemaal niets op tegen, in tegendeel zelfs, en zeker de St. Jorisgilde en de Mussenakker zullen zich daarover niet beklagen. El Beide verenigingen kwamen deze maand nog op een andere manier in het nieuws. De St. Jorisgilde liet een nieuw beeld van St. Joris beeldhouwen en wijdde dat op een passende en plechtige wijze in. De Mussenakker bestond 12 jaar en vierde dat op haar eigen, minder plechtige wijze. Daardoor liep de Mussenakker nog eens ouderwets vol, en dat was lang geleden. Er gaan zelfs geruchten dat het Mussenvoikje op haar laatste benen loopt. We houden u op de

hoogte. El Het verenigingsleven in Meer heeft trouwens flink te lijden van de jachtige jaren tachtig. Zo is er een KLJ, eens een bloeiende vereniging, waar momenteel echter weinig of niets van overblijft. Wie doet er iets aan? En dan is er de teloorgang van fanfare St. Rosalia. In de jaren zestig en zeventig wekte deze fanfare overal terechte bewondering op, maar nu is zij slechts een schim van haar verleden. Ook de viering van haar 105-jarig bestaan op ii en 12 mei kon daar niets aan veranderen. Wij hopen dat het tij zal keren voor de St. Rosalia-fanfare, maar voorlopig lijkt het daar niet op. Zouden de mensen van Meer, of all places, dan ook zijn aangetast door die kwalijke ziekte van de jaren tachtig, nl. het hyper-individualisme, het zich opsluiten rond het kijkkastje in de huiskamer? Komaan mensen van Meer, laat dat niet waar zijn. Sluit u aan bij een vereniging en kom wat meer uw huis uit!El Wie geregeld hun huis uitkomen, teveel zelfs volgens sommige van hun vrouwen, zijn de voetballers van FC Meer. Zij hebben opnieuw een geweldig seizoen achter de rug. Een tijdje dreigden ze zelfs kampioen te spelen, maar in Reisberg werd op 12 mei jammerlijk verloren en meteen deed FC Meer niet meer mee in het titeldebat. Toch is dit al het tweede opeenvolgende seizoen dat FC Meer tot op het einde mee naar de kop speelt in tweede provinciale, en dat is dus niet niks. Een welgemeend proficiat dan ook aan alle spelers, trainer en verzorger van

FC Meer.El En wat biedt de nabije toekomst zoal voor 'de parel van de Noorder kempen'? Erg veel niet voorlopig. Op zondag 2 juni is er natuurlijk weer de Meermarkt. Niet te missen eigenlijk, zeker niet als het weer wat meewil. Wie ook op goed weer rekenen, zijn de organisatoren van Streekpop 85, die op Pinksterzondag 26 mei een keur van Kempische rockgroepen de revue laten passeren aan het klooster in de

Donckstraat. Het programma ziet er inderdaad veelbelovend uit. En over het weer hoeven ze zich ook geen zorgen meer te maken, want zei de bekende (beroemde? beruchte? ... ) .buschauffeur' P.J. uit M. laatst niet: "Op 26mei is het nog nooit slecht weer geweest!" Een nieuwe Pien lijkt geboren. Uitsluitsel daarover volgende maand in dit eigenste blad.0 jd

oB __@ft@ De maand mei stond in Wortel in het teken van Koning Voetbal. Wortel promoveert naar 2de provinciale, weer op de sokken mee naar omhoog net als vorig seizoen. Dat de promotie uitbundig gevierd werd, was duidelijk te zien en te horen in en om de Wortelse kantine. De Wortelse bestuursleden, spelers en trainer mochten allemaal op de handen van de supporters de kantinezoldering kussen en de vreugdezangen van een steeds groter wordende supporterspioeg waren tot uren na de match honderden meters in het rond te horen. De katers werden de dag erna dan ook rijkelijk uitgedeeld. Dat pas-aangeworven keeper Jan Bolckmans niet alleen tussen doelpalen knap presteert, is ook wel duidelijk. Sympathieke Jan is ook op andere terreinen populair. Hij trainde een paar weken geleden enkele welgevormde mevrouwen in het nemen van strafschoppen. Denkt V.N.A. aan een dameselftal of ging het om een weddingschap? De reserven speelden ook kampioen en vierden deze gebeurtenis dan ook met Wortelse uitbundigheid. De viering deinde uit tot zondagnamiddag tijdens de match Vlimmeren-Wortel, waar één van de reserven Frans (John) V. na een Wortels doelpunt van pure vreugde over de platen wipte en een vreugdedans maakte op het terrein met in zijn armen... een lijnrechter! De toeschouwers konden er om lachen maar scheidsrechter en ploegafgevaardigde hadden op dat moment minder zin voor humor en Frans verdween weer achter de platen. El

In de gemeenteraad werd onlangs voorgesteld om de verkochte en omgehakte bomen te vervangen door jonge frisse exemplaren. In Hoogstraten zou men hiervoor grotere bomen gebruiken, in Wortel jongere exemplaren! Een gekke situatie, tenzij men als maat de hoogte van de respektievelijke kerktorens neemt. El De Wortelse parochiezaal is de voorbije weken weer uitgegroeid tot een rockzaal. Blijkbaar gedijt het livewerk nergens zo goed als in Wortel.EIl Dat

het leven in dit dorp gezond is, mag blijken uit het feit dat meer dan dertig kinderen hun iste communie deden, 14 hun plechtige communie en 2 echtparen hun gouden brui10ff vierden, wat voor een dorp met 1300 inwoners flinke getallen zijn. El Dat de Wortelse kasseien niet bij alle automobilisten geliefd zijn blijkt uit het feit dat hoe langer hoe meer wagens met twee wielen gebruik maken van het fietspad. Het jachtige leven of allergisch voor kasseienbibber? El Wie in de

maand juni in Wortel nog wat anders wil doen dan over de kasseien passeren of door de heerlijke rustige koloniedreven fietsen geven we nu enkele tips: zaterdag 1 juni gaat de kruisprocessie rond en wordt in de tuin van de oude pastorij een openluchtmis opgedragen, zondag 9 juni organiseren de Paarden vrienden een trek wedstrijd en de K WB richt rond deparochiezaal weer een, al jaren


erg druk bezocht, paaptornooi in op zondag 16 juni. Rockliefhebbers kunnen op zat erdag 8juni in het Slot terecht voor "One for the Road " 1:1 En in de verte lonkt natuurlijk Wortel-kermis al op 13-14-15 en 21 juli waarover meer in dit flitsende maandblad, volgende editie. •

© In juni (ja?) bloeit de petunia Ook al telt juni dan weer 30 dagen, het valt niet mee om eraan te beginnen. Voor U is mei al bijna geheel voorbij. Voor mij is 't nog maar half weg en dan al aan juni denken

E We zullen deze keer dan maar eens achteraan beginnen. 28 juni is de laatste schooldag en dan worden gewoonlijk wat lovende woorden gesproken over geleverde prestaties en bereikte resultaten. Ook diegenene die het wat minder goed kunnen, voelen zich die dag even thuis in de school. Maar als ze dan thuis komen ...! Ik weet nog van vroeger dat vooral het eerste en laatste jaar van een serie (lager, middelbaar) iets was waar je naar uitkeek. Dat zal nu ook zo wel zijn, zeker? Aan al degenen die eraan beginnen of ermee klaar zijn: succes! El De twee laatste weekends van juni wordt in de kapel OP Meersel weer een tentoonstelling gehouden. Daar kunt U bloemstukken en keramiek (gebakken klei) gaan bekijken en ook bewonderen. De mensen die tentoon stellen komen allen uit de fusiegemeente Hoogstraten. De toegang is vrij (érg belangrijk!) en de openingsuren vindt U elders in dit tijdschrift. Een aanrader. El Op 23 juni vertrekt

zuster Mit Geerts weer voor een tijdje naar Guatamala. Ze heeft enkele maanden thuis doorgebracht en neemt nu weer afscheid van familie- en kennissenkring, om in MiddenAmerika te wonen en te leven te midden van de plaatselijke bevolking. Uit het oog is niét uit het hart, hoor! E Op het eind van de maand loopt er hier een aktie voor Polen. Er worden weer kledingstukken, voedingsmiddelen en geld verzameld. Meer inlichtingen via verenigingen en parochie. El Schrik niet als Uop een donkere dag- (of avond) wande-

ling door het Mariapark plots voor een levensgroot paard staat: er staat immers een draad rond. Of dat paard het begin is van een hele kinderboerderij of deel uitmaakt van een nieuwe versoberingspolitiek in het kloosterleven, is ons nog niet geheel duidelijk. Maar we houden U op de hoogte. (Daar dienen we voor). El (Of we daar ook goed in zijn, is een ander paar mouwen, natuurlijk!)

D Meersel-Dreef is klein, onze schoolbevolking is klein. Maar we hebben wél een schooltje dat er mag zijn. (Hee. ik rjm! We hebben jonge, enthoesiaste leerkrachten, een heel aktieve oudervereniging en de school is zo mooi gelegen dat iedereen er wel jaloers op môet zijn. (Nu even jaloers zijn, ja). Zondag 16 juni is het er weer feest. schoolfeest, Ze gaan er de folkloristische toer op met de fanfare, volksdansen enz. Vergeet uw jaloers heid nu maar weer en kom ook eens kijken. In de namiddag vooral. fl Ik hoor hier net nog dat onze vendeliers de "Kempense Klauwaerts" naar Engeland trekken. Meer bepaald naar Scarborough als ik het goed verstaan heb, maar dat is toch nog een heel eind van Schotland vandaan, hoor Jan! Ze zitten (staan, zwaaien,

draaien = vendelen) daar de tweede week van juni. Weer een stukje Vlaamse kultuur dat overzee gebracht wordt. Al denk ik ook wel dat ze daar nog andere gebruiken in ere zullen houden. Maar tegen die "Schotten" zullen ze toch niet opkunnen. 'Cheers'! El

Tweede zaterdag van juni: papierslag door de KLJ. Dat zal dus op de 8e zijn. We hopen dat er geen sneeuw ligt en geen onweer losbarst. Dan kan iedereen zijn papier met een gerust hart buitenzetten. Onze waardering En zo zijn we dan in het begin van juni aanbeland. U weet dat wij een reislustige kapelaan hebben. Daar worden ook al wel eens grapjes over gemaakt. (Zo hoorde ik laatst nog iets - niet voortvertellen hee - over "Joseph and his travelling brothers", waar dat dan ook op mag slaan). In ieder geval vertrekt begin juli een bus mensen richting Verdun (Frankrijk) waar de eerste wereldoorlog tienduizenden slachtoffers heeft gemaakt. Zij komen drie dagen later weer terug en misschien worden ze wel verwelkomd door een orkestje met dezelfde naam als hierbo-

ven? Ei (Zo: U weet het nu, nie? Zo wordt juni!) Ei fvb. • r]{lL.HlJl

Ook jij, benzine-, gas-, dieselverbruiker, maakt regelmatig het E-10 appendix, Meersesteen weg - Hoogstraten, onveilig of... niet soms? Soms niet!? Mogelijk! Wie zijn dan die tientallen, honderden snelheidsovertreders die door onze dorpskom daveren en gieren? Begrijpelijk hoor dat je hier zo snel mogelijk door wil vliegen zonder een blik links of rechts te gunnen want Minderh outs aangezicht is nou ook moeders mooiste niet! Elders in onze dierbare gemeente loopt men toch met heel andere plannen in het hoofd. Daar palabert men over parkings en terrassen, fietspaden omleggen tot eer en glorie van enkele stervelin gen. Wie gaat dat betalen? Wij allemaal zeker, wie anders! Verfraaiing van Minderhout! Och we zijn het al gewend, laat maar. E1"Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water, is liefhebben met elke nog bruikbare porie, is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren. Zwemmen is met armen en benen aloude geheimen vertellen aan het allesbegrijpende water. Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn." (Paul Snoek). Nu kan ik wel begrijpen waarom die K.W.B.'ers steeds de grens over willen naar Breda-Noord. Geen golfslag- of subtropisch zwembad, geen knuffelmuur en dergelijke gesofistikeerde dingen meer. Neen, zomaar een zwembad om te leren zwemmen! De ene cursus is nog maar pas afgezwommen of men wil reeds een andere induiken; inderdaad in september is het weer zover en na het lezen van bovenstaande regels zal Fred Wegners telefoon, 03/314.67.15 ongetwijfeld roodgloeiend staan van de nieuwsgierig informerende losbandige slapers. Ei Niet

voor losbandige slapers, dit bericht: Op zaterdag 15juni is het voor deK. V.L. V. weer vroeg opstaan geblazen. "Dau wtrappen" wordt immers bij het ochtendgioren beoefend en de liefhebbers van natte voeten, rui sende bomen, kwakende kikkers en vogelmuziek mogen hier zeker niet op het appèl ontbreken. Natuurgids Jos Vorsselmans is uw gastheer en hij ontvangt jullie aan de kapel van Hal te 5 u. in de morgen. Denk eraan luie slapers: de ochtendstond heeft goud in

de mond! Tandvullin gen ?LJ

Nostalgie! Waar is de tijd dat er midden in de kom een hoge beukenlaag sierde en koren groeide, het oude gemeentehuis, het nieuwe gemeentehuis (de huidige bibliotheek) met als toeristische attractie het prachtige "gat" in de omheiningsmuur, de smid, Touwke De Swart, de Bot...! Allemaal verdwenen en plaats gemaakt voor asfalt en een mengelmoes van verkeersborden. Ai! Tuitende oren! Weg mijmeringen uit het verleden! Terug in de realiteit! El Weer danst de gilde!

Terug van weggeweest, noemt men dat. De interne strubbelingetjes hebben hun beslag gekregen en men begint terug vol nieuwe moed met een nieuwe griffel en een nieuwe lei. Dansliefhebbers die graag hun beste been tje voorzetten zijn van harte welkom! Ei

De oudervereniging van de vrije gemengde basisschool viert op ZONDAG 2 JUNI haar jaarlijks schoolfeest, een hoogtepunt en een mooie afsluiting van het werkjaar. Allerlei activiteiten zijn voorzien en voor iedereen is er wel wat te beleven. Eventjes het programma overlopen: 10.00 u. Eucharistieviering (bij mooi weer op de speelplaats van de kleuters); 13.30 u. Optreden van de kinderen; 14.00 u. Openstellen van de verschillende kraampjes; 15.15 u. Opstijgen van de warme luchtballon; 16.00 u. Opdienen van de koude schotels (lste groep) en te 17.00 (2de groep); 18.00 u. Trekking van de

tombola. Ei Naar Maaseik en Thorn, daar trekt de K. V.L. V. op DINSDAG 4 JUNI naartoe! Met de bus uiteraard, en bij voldoende inschrijvingen zelfs met een "dubbeldekker". Waar wacht u nog op om uw wijkverantwoordeljke op de hoogte te brengen? In alle geval vertrekt men te 8 u. op het gemeen teplein, en telaatkomers worden onverbiddelijk thuisgelaten. Euh, en vergeet vooral niet een Maaseiker knapkoek te verorberen of... mee te brengen. Altijd welkom bij uw dorpsredacteur, hm... Ei Nog K.W.B.: Voor de Lourdesreis en de daarbijhorende spaarformule kun je inlichtingen inwinnen bij Frans Schoenmakers, Kapeldreef 2, tel. 03/314.53.74. Op 14 juli worden de K.W.B.-sporttrofeeën uitgereikt aan de voetballers, volleyballers, biljarters en wielertoeristen. Een etentje sluit het seizoen af en snode plannen worden daar gesmeed voor het volgende speeljaar. Wie haakt af, wie komt erbij? Op 16 juni trekken de fietsers naar Scherpenheuvel en een weekje later wordt de Postelroute over een afstand van 100 km onveilig gemaakt en dit reeds als voorbereiding op het clubkampioenschap.El

Geen fietsende K. W. B. -er, maar een wegreus met "Weer-een-vat- vol-kwaliteitsvoeders" dondert voorbij en hup, de ene donder is nog niet weggestorven of "Ferrymasters" zit hem reeds op de hielen om over "Coulier" nog maar te zwijgen! Lawaai, lawaai, lawaai. Snelheidsbeperking in de dorpskom? Lachen geblazen. Controle? Nog harder lachen! En de fietsers? Geen probleem. Die witte streep is toch verboden voor de automobilisten, zeggen ze...•

15


KULTUUR, DEVOTIE EN PLEZIER Op de le en 2e zondag van juni zal de Vrijheid even geen druk winkel- of scholencentrum zijn maar een plaats van devotie, kultuur en plezier. Om te beginnen met de devotie. Op zaterdag 1juni luidt de zware H. Bloedkiok de feestelijkheden in om 18.30 uur, waarna het beroemde doek plechtig in het schrijn wordt geplaatst. 's Anderendaags vertrekt de processie om 11.15 uur aan de kerk, gaat naar het V. Aertselaerplein en komt terug langs de Gelmeistraat. Tijdens die rondgang zal de foor even zijn adem inhouden zodat de bedevaarders in gepaste stilte de processie kunnen bekijken. Ook dit jaar is er weer wat nieuws te zien: de "Gloriagroep" en een deel van de trommelaars zullen in nieuwe kledij aantreden. De H. Bloedstichting doet haar best om elk jaar één of meerdere groepen te vernieuwen en rekent hiervoor op de steun van Hoogstraatse buitendorpse bedevaar-

Tussen Paus en Heilig Bloed Als u dit leest, is de Paus alweer weg en het Heilig Bloedfeest komt eraan. Pausbezoek is groot nieuws, vooral na het Hollandse precendent, maar wij durven voorspellen dat Zijne Heiligheid hier ongestoord zijn weegs zal gaan, dat hij hier geen onverto gen woord zal horen en dat zelfs zijn "Vlaams" hier beter verstaanbaar zal zijn. Hoeveel "zuidelijker" zullen wij weer blijken te zijn, hoeveel roomser ook, dan de boe-roepers die even noordelijk van ons wonen. Toch zal het lang geleden zijn dat vroomheid ook hier nog zo feestelijk tot uiting kwam. Hedendaagse devotie staat immers vèr af van tromgeroffel, vlaggen, gewaden en gezang. Het zondagse kerders. (Processiekledij is schromelijk duur: één nieuw pak voor de trommelaar kost 13.500 F!) Om de H. Bloedkas te spijzen worden o.a. kaarsen verkocht; een eerste verkoop gaat door op 1 juni na de mis van 19.00 uur in de St. Catherinakerk. Op de 2e zondag van juni trekt de processie de andere richting uit; langs de H. Bloediaan naar de Kapel van O.L. Vrouw van Bijstand en weerom. De ware bedevaarder wordt ook uitgenodigd tot het bijwonen van één van de vele missen die op zondagvoormiddag worden gevicrd in de hoofdkerk, in het bijzonder de plechtige hoogmis om 10.00 uur. Voor kultuur kan meil terecht in het museum van het Begijnhof waar men de werken van Ost van zolder of elders heeft gehaald om ze op de H. Bloedzondagen tentoon te stellen. Een 80-tal werken, waaronder velen die de H. Bloedviering tot onderwerp hebben, worden getoond. Kijken kan ook op het IKO (Gelmelstr. 26)

waar de werken en werkjes van 300 leerlingen getoond worden. Goed voor enkele uren kijkgenot naar veel kleurrijks dat overblijft na kreatief plezier. Tussen kultuur en plezier staan de Spilzakken. Rosse Jef en zijn maten treden 's zondags op van 10.00 tot 13.30 uur (onder de processie houden ze hun mond). Kijk ook eens even in de kelder van het stadhuis. Daar zijn de ontwerpen tentoongesteld die opgemaakt wcrdcn door de buurtbewoners en waarin zij laten zien hoe mooi de omgeving van kerk en stadhuis zou kunnen worden. Op de 2e zondag van H. Bloed is het de K.W.B. die voor vertier zorgt in de tuinbouwschool. Oude volksspelen en barbecue staan op het programma. Om half 2 's namiddags begint het spel en om 5 uur het eetfestijn. Diezelfde namiddag laat ook de plaatselijke jazzclub - The Marckriver - van zich horen. Om de weergoden niet te tarten, spelen zij binnenskamers en wel in de Stadsherberg op de Vrijheid.

plaat niet te kopen. Of te winnen (zie Puzzelkolom). Het zit dus weer goed met De Spilzakken, zoveel te beter. En op H. Bloed zijn ze weer in volle gloed aanwezig. Zoek bij slecht weer naar het café met een rode bakfiets voor. Hetwelke.... Da Zennek Vergete. • L.V.R.

Ziezo, ons lijkt dit H. Bloedprogramma aan ieders wensen te voldoen en... kermisminnaars, vergeet vooral de foor en de smoute-

De Spilzakken Heilig Bloed betekent ook Spilzakken. Wegens omschakeling op 220 volt hadden de jongens verleden jaar geen tijd om hun traditionele plaatje op te nemen. Zij hielpen zich er vanaf door, vrij succesvol, de speciale Spilzakken-koekjes te verkopen. Dit jaar kunt g'er echter weer aan. Er is een nieuwe plaat. In navolging van de Flying Pickets, de Nylons en Wim De Bie, en als tegenwicht voor een jaar electriciteit misschien, is 'Kwart over Vier' een meerstemmig, begeleidingsloos nummer geworden. Hoewel ik me voorgenomen had eindelijk eens een plaat van de Spilzakken te kraken lijkt het me nu toch beter nog een jaartje te wachten. Het is zelfs een meesterlijk nummer, dat urenlang in de geest blijft hangen en zich lekkerder schikt naarmate men het meer beluistert. Iets anders ligt het met 'Da Zennek vergete', Zeker niet slecht, ver van. Maar déja vu (of is het entendu?). Zoiets als 'De Scheve en de Kromme'. Dat heet: Grappig, volks en met een verrassende pointe. Geen enkele reden dus om de

16

kritueel is volksvriendelijker geworden, soberder, verstaanbaarder... maar het kerkvolk lijkt het steeds minder te beroeren. Maar we gaan wèl naar de Paus en Heilig Bloed, hoe onkerkelijk we volgens opinie-peilingen ook aan het worden zijn. We kijken naar de processie waarin geestelijke en wereldlijke gezagsdragers manifest uiting geven aan hun gehechtheid aan kerk en kruis en we kijken naar de televisie als de Paus onze Belgische bodem omheist. Misschien willen we toch weer liever de wierook ruiken, de kanten superplies en gouden monstransen zien en de rhetoriek horen van de kansel? Wie weet of het waar is wat in een of andere oosterse spreuk wordt gezegd: "muziek, kleuren vorm zijn het voedsel van de ziel"? En om die ziel, daar ging het toch altijd om.

bollen niet. En moge de zon alle terrasjes beschijnen....

25 Jaar Beiaard De herkomst van de beiaard van Hoogstraten gaat terug tot 1654 in Antwerpen. Inderdaad, 22 oude klokken, eigendom van de kerkfabriek van O.-L .-Vrouw Antwerpen, werden in een soort van permanente bruikleen afgestaan aan Hoogstraten. Toen in Hoogstraten de twee nieuwe klokken werden gewijd op 29 juni 1956, rijpte ook de idee om een beiaard te installeren. Deken J. Lauwerys richtte tot de kerkfabriek van O.-L.-Vrouw te Antwerpen het verzoek om de 22 Hemonyklokken van de oude kapittelbeiaard in bruikleen te geven. Dat verzoek werd in 1958 ingewilligd en tussen de kerkbesturen van Antwerpen en Hoogstraten werd een overeenkomst afgesloten en door de Hogere Besturen goedgekeurd.


Vanwaar de naam Hemonyklokken? De gebroeders Hemony werkten in de 16e eeuw in Zutphen en bereikten een hoge technische vaardigheid in het precies gieten van beiaardklokken. De Scheldestad had bij hen een bestelling geplaatst van 34 nieuwe beiaardklokken. Deze kapittelbeiaard bestond uit twee reeksen, dit blijkens de opschriften en de jaartallen: een reeks van 25 klokken die te Zutphen door François en Pierre Hemony werden gegoten in 1654 en een tweede reeks zwaardere klokken om de afstand tussen de andere beiaardklokken aan te vullen. Deze 9 klokken dragen het jaartal 1655, vier

dragen ook de plaatsnaam Antwerpen, waaruit blijkt dat ze te Antwerpen gegoten zijn. In 1930 werden de 23 kleine en kleinste klokken uit de toren gehaald, toen de stadsbeiaard werd heringericht. Men behield toen van de kapittelbeiaard nog alleen 8 klokken om als luiklokken te dienen. De 22 uitgenomen Hemonyklokken werden eerst op een binnenkoertje naast de kathedraal en later in de doopvont geplaatst. Hun volgende reis ging dus naar Hoogstraten, dank zij de hardnekkige bemiddeling van deken Lauwerys. Daarmee was de basis gelegd van de huidige beiaard. Een aantal nieuwe klokken werden eveneens gegoten, geschonken door milde begunstigers of betaald door de parochiale geldinzameling van 1958. Op 23 maart '58 werd de derde nieuwe luiklok ingewijd en bij de gelegenheid stonden de nieuwe beiaardklokken te pronken voor 't hoogkoor. Bij 't doopsel van een nieuwe klok treden ook peter en meter op en wordt er doopsuiker aan de kinderen uitgedeeld. Bij deze H. Bloedklok waren Mw. J. Van Dongen-Theeuwes en dhr. A. Bruurs de doopmeter en -peter. De grote inhuldiging van de beiaard vond plaats op 1 mei en werd vergezeld van een aantal indrukwekkende feestelijkheden. Tegelijk was er immers de

viering van de 750 jaar oude Vrijheidskeure. Het programma van de beiaardinhuldiging omvatte o.m. een Plechtige Hoogmis, beiaardconcerten door Staf Nees, John Gebruers, Piet van den Broek en Staf Mertens, verder nog een gekostumeerde intocht van hertog Hendrik 1 en een zangfeest. De dag werd besloten met een "Totenbonenworp", waarbij niet minder dan 500 verrassingen aan ballonnetjes vanop de toren naar beneden gelaten werden.0

Het Hoogstraatse Beiaardlied (C. Geerden, op de wijze van "Dan mocht de beiaard...")

Nu kan de beiaard spelen Van uit de hoogste toren; Langs bogen en kantelen Zal hij zich laten horen. Zijn klanken zullen galmen Door straten en door dreven, Langs gras- en koren halmen, D 'akkoorden samen weven. 0 kerk, met uwe toren, Die leeft door kunstnaarshanden, Nog rijker dan te voren Praalt g 'in ons Kempen landen. •

Papegaaienfeest

ealleen Lie beiaard laai (Je,Ci dagen ren klanken horen, ook voor de beiaardier geldt dat. Staf Martens is inderdaad al 25 jaar stadsbeiaardier van Hoogstraten, reden te over om deze foto uit de oude doos te halen. Wat hij destijds zei tegen deze klokken? U - daar durven wij een pint om verwedden! Pviet

Deze montere gildebroeders, verenigd op de trappen van de kerk in Hoogstraten, kregen een zilveren of gouden papegaai omgeharigen omwille van schuttersverdiensten en trouw aan de gilde. Bedacht met een zilveren vogel: o.a. Herman Gabriëls (St. Joris Hoogstraten). Frans Van Hasselt (St. Joris Loenhout), Louis Vermeiren (St. Sebastiaan Loenhout), Pc-

Zaterdag 1 juni

FRONT 242 Parochiezaal Wortel

trus Kenis (St. Sebast. Loenhout), Corneel Van Dijck (St. Sebast. Loenhout), Jos Van Erck (St. Ambrosius Meer), Jan Van Geste! (St. Ambrosius Meer), Jan Van Aelst (St. Sebastiaan Meerle), Willy Nees (St. Sebast. Merksplas), Karel Peeraer (St. Sebas. Merksplas), Alfons Verboven (St. Joris Rijkevorse!), Eugeen Van Hove (St. Joris Rijkevorse!), Gustaaf Doms (St. Joris Rijkevorsel). Bedacht met een gouden vogel: o.a. Jan Peeraer (St. Sebastiaan Merksplas), Vita! Sterkens (St. Joris Rijkevorsel). Een gouden plaat voor Stan Sterkens (St. Ambrosius Meer), Eugeen Van Autenboer (voorzitter van de hoge Gilderaad) en Gust Janssens (St. Joris Minderhout). Ook vermeldenswaard is dat deze gildes niet alleen schieten voor hun eigen plezier maar ook voor het goede doel. Zo schonken zij dit jaar een extra-gift aan een 6-tal instellingen waaronder het dagcentrum voor gehandicapten "Marckda!" in Merksplas.

Uitslag Tombola Hoogstraten VV

Org. Cahier de Brouillon

Cahier de Brouillon opent op zondag 2 juni,

12287 (videorecorder) 3474 (rijwiel) 19785 (draagbare TV) 2764 (autoradio) 8825 (crossfiets) - 17617 18612 13553 8751 10706 7939 19647 - 10137 8348-27570-20538-27895- 16660-26230- 19920- 19634- 15053- 14613- 14950 12332 3702 7525 1440 16386 6874 13403 13061 7101 13940 19473 -25998-2723- 10064- 18135- 122503-27581 -6621 27388 - 2413 10429- 14119 7895 15497.

TUI NTERRAS

-

-

-

-

-

haar

-

-

-

Ingang via de poort, Vrijheid 84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gezellig, rustig, ook voor kinderen

-

-

-

-

-

De prijzen kunnen afgehaald worden op het bureel van het Gemeentekrediet, Vrijheid 109 te Hoogstraten, dit tijdens de bureeluren.

17


!I uib bro

HOOGSTRATEN IN

ce )ô aqeI,rviezenei ei i ki a,xeerwtdd€i ikeL

beAe Qeckcien5.. e-

aIe ÇaIir wôren de ooqraenaren iöpperen. Inderdâd,00t waren er ienen inoLren .Z0 zou de liuie ninraE een eirie herbaan zn

en op de Aard vond rnevi urnei., -

âI hui reri(...

.eruj

(Jwerde op de '&3e'9d cir zienlede vav zoudci gas geo Lrei1, dc 1ier

eiI J

Verben z), eclikr Wa de ne

[ke5Ee 'kier hierôkien wi een eerLe duere periode

u1cwieqed1iedeii54.

Kg

onze (ik jke öoden

kt,kelede .

bx»i de oze

dcor&Lrcow,,

Dç. i'14k!

L

lde E1Jd

~~lc

een onfxoexerd

ve a1v5

rvieri

krt..

[~c oude

een beoeeden vvanq,,

H

18

Ç

ei


DUISTERE TIJDEN iC

h e~ hco ge9d..

oonannen De

/ /

/

Cj eIeL een N00

krJer. redl zJhe9eIeck 4eIinde, dodiEer v*i de kciv 4voe maar wordE adiervod dwr ljn rival ee1 JOIfX prI15L)i-

Lek eDine( eji de

v Mark oocmรถnne,i rae k)n. en didje hde vk u

L

nde)k be\aJb

/7

pk roe,ei

S

9 via de /lavk

Wr

e

F-V7

ek1oed

4zer ui Z

?WaaeM ambiLL

l

CCp1

bur c i6 bouwU,,

T

1d,r\Iร kk, ock iei]

Voe1

ere

k

oeoLe

in

]

REIMMIEMM OMWIM

---

Veรง

kvdki

oaLbr

vc

ILM5I.

wm. -__

L

e'

idite ee, voieba-dub

19


Werk aan de winkel Na de roaring twenties en golden sixties nu de dopping eighties? Geen paniek, daar wordt sterk werk van gemaakt her en der. Ook als er geen werk is, blijft er heel wat werk aan de winkel. Een en ander wordt zelfs aardig in de praktijk gebracht binnen de werkzoekendenkernen 'Rijkevorsel en Hoogstraten'. Deze werkzoekendenkernen zijn nog een uitvloeisel van de aktie "Noorderkempen Noodgebied" die zowat anderhalf jaar geleden intensief gevoerd werd in onze contreien. Uit de toenmalige bijeenkomsten bleek de noodzaak te bestaan om te komen tot allerlei groepsbevorderende aktiviteiten. Dit heeft geleid tot verschillende initiatieven: uitgave van een krantje "De Werkzoeker", inrichten van info-dagen, en de Organisatie van twee reeksen kursussen. Deze kursussen blijken erg suksesvol: de eerste reeks kreeg meer dan 300, de tweede meer dan 400 kursisten. Zij volgden Frans, Naad, Engels, Automekaniek, Koken, Breien en haken, of een Handvaardigheidskur sus. In september wordt met een derde reeks gestart. Dichterbij ligt een ander initiatief. Eind mei wordt immers een landelijke sollicitatieweek ingericht, waaraan wordt deelgenomen op een dubbele wijze. Vooreerst is er een sollicitatietocht naar verschillende bedrijven waar regelmatig aanwervingen zijn of zwaar zwartwerk gebeurt. Bovendien is er een sollicitatiebriefschrij fdag waarbij massaal schriftelijk zal worden gesolliciteerd. De bedoeling van dergelijke aktiviteiten is o.m. de publieke opinie bewust maken van het feit dat werklozen echt werk zoeken! Dat dit alles nodig is en blijft, kan best worden afgeleid uit de naakte cijfers - we beperken ons tot de stand half mei van het aantal werkzoekenden in de gemeente Hoogstraten: totaal man vrouw Hoogstraten

52

110

162

Wortel

12

55

67

Minderhout

53

89

142

Meer

33

59

92

Meerle

30

67

97

8

9

17

188

389

577

Meersel-Dreef

Rozette tegen rakette! Genoeg gerouwd, zeggen de mensen van de Vredesbeweging, het wordt tijd om nieuwe krachten op te doen. De bewapening gaat steeds verder en reikt al tot aan de sterren. Reden te over dus om opnieuw te gaan ijveren voor ontwapening. Vooraf echter moet de kas gespijsd worden want die is helemaal leeg en dus wordt aan alle sympathisanten gevraagd om deel te nemen aan een barbecue op 29 juni. Die zal doorgaan in de heerlijke tuin van Rozette Servaes in de Van Aertselaerstraat 56. Prijs voor grote mensen 200 f, tot 12 j: 150 f en de kleintjes tot 6 j. mogen gratis meekomen. Vooraf inschrijven per telefoon 3 14.48.52 (vèôr 20 juni) 20

bit ...-,..

Leren voor werk Het onderwijs is de laatste jaren in een snelle ontwikkeling geraakt, zowel wat betreft de leerinhouden als de vorm, de strukturen. De hoge werkloosheid heeft meegebracht dat vele jongeren op zoek zijn gegaan naar een betere scholing om op die manier een grotere kans op tewerkstelling te veroveren. De daling van het geboortecijfer - dus kleinere gezinnen - sinds de jaren zestig deed uiteraard ook het leerlingenaantal zakken. Maar sedert de verlenging van de "leerplicht" tot 18 jaar blijven een aantal jongeren, vooral in het technisch en beroepsonderwijs, langer op school dan voorheen. Ook de initiatieven van Minister Coens voor een vernieuwde en meer professionele aanpak van het beroepsgericht onderwijs moeten vanuit dit stand punt bekeken wordent Tijdens een van de vele opendeurda gen konden wij kennismaken met de praktijk van zo een vernieuwde aanpak in een Hoogstraatse school.

T Tijdens de opendeurdag was er een batiktentoonstelling te bewonderen. Mevr.De Loore-Raeymaekers sprak er het openin gswoord. Daarna gaf J. Mercelis een toelichting bij keramiekwerk van Louis Fransen in de hal van het nieuwe gebouw.

V.T.I.-Spijker Het Vrij Technisch Instituut Spijker reageerde op deze uitdaging met de oprichting van een nieuwe beroepsgerichte studierich ting: de Civiele Dienst in 1982. Na twee moeilijke kinderjaren, onbekend maakt immers onbemind, kan men thans van een doorbraak spreken. Voor de eerste maal studeert een zesde jaar af en staat op de drempel van het beroepsleven. De belangstelling vanuit het bedrijfsleven is er, vertelde ons direkteur August Lauryssen. Regelmatig wordt kontakt genomen met de school om de opleiding en evolutie te kunnen volgen. En wat belangrijker is voor de leerlingen: de werkaanbiedingen blijven niet uit! De 2e opleiding biedt afzetgebieden in de

huishoudingen van ziekenhuizen, verpleeginstellingen, servicebedrijven, scholen, dienstencentra, recreatie-instellingen, bedrijfskantines, horeca-bedrijven en congrestehuizen. Maar er is ook werkgelegenheid voor hen in de industriële sector en toeleveringsbedrijven zoals: wasserijen, schoonmaakbedrijven, linnenverhuurbedrijven, estetische onderhoudsdiensten van bedrijven en Organisatie van onderhoud. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanwege de ouders eveneens grote interesse is!

Civiele Dienst voor wie? Deze opleiding kan gevolgd worden door jongens en meisjes vanaf het 4de leerjaar middelbaar onderwijs en omvat de drie jaren van de hogere cyclus van het beroepsgericht onderwijs. Om toegelaten te worden moet de leerling dus de lagere cyclus hebben beëindigd. De vorming bevat algemeen onderricht. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de typisch professioneel gerichte vakken: toegepaste wetenschappen, omgangskunde, beroepseconomie, hygiëne en veiligheid, onderhoudstechnieken, textiel, elektriciteit, voedingsdienst en textielbehandeling. De beoefening van de beroepspraktijk in de school zelf neemt een voorname plaats in in de opleiding.Hiervoor beschikken de leerlingen over een industriële uitrusting met ultramoderne machines. Vanaf het vijfde jaar worden stages gedaan in industriële (privé) en institutionele bedrijven (ziekenhuizen, bejaardentehuizen, enz ... ) teneinde de leerlingen zelf alle aktiviteiten te laten uitvoeren. Deze stage, die in het zesde leerjaar 10 weken bedraagt, maakt een essentieel element van de vorming uit.

Mini-onderneming MIGEON Om de opleiding maximaal professioneel te organiseren werd met de zesdejaars leerlingen een onderneming (firma) opgericht: Migeon )MIni-GEmeenschaps-ONderneming). In het zesde jaar worden dan ook alle vakken in funktie van deze onderneming gegeven. De leerlingen spelen beurtelings de verschillende rollen van een bedrijf, zowel werkgevers- als werknemerssituaties: verkiezen van een directieraad, uitbouwen van een industrieel apparatenpark, kopen, verkopen, onderhouden,... Waar werd het geld gehaald? Zoals in het bedrijfsleven investeringen de basis zijn van de latere groei, werd ook hier een investeringslening aangegaan ten overstaan van de school. De leerlingen krijgen de bevoegdheid omtrent het interne beheer van de school zoals economaat, receptie, onderhoud,... en stellen zelf een onderhoudsschema op en verdelen onderling werktaken. De toepassing hiervan gebeurt tijdens de praktijkvakken (16 uren per week). Al deze verrichtingen worden maandelijks gefactureerd en naar de school gezonden. Bij niet-tijdige betaling wordt ook de eigen schooldirektie op de vingers getikt. Deze manier van "al doende leren" schept bij de leerlingen een zelfbevestigingsgevoel en waardering voor het eigen werk en dat van anderen. Bovendien wakkert het verantwoordelijkheidsbesef aan.

Belangstellenden kunnen altijd terecht in de school. Op vrijdag 23 augustus om 20 u. is er een informatievergadering over de civiele dienst.•


K.A.V. zilver

:7

11

T

In 1960 werd in Hoogstraten een KA V opgericht, die na een Jaar welgeteld 100 leden telde. Dat aantal is in het jubileumjaar verviervoudigd: Mies Grobben (Jan Van Cuyckstraat) mocht inderdaad worden verwelkomd als 400ste lid! Ondertussen gaat de KA V-werking onveranderd verder: kooklessen, bloemschikken, naailessen, fletstochtjes, zwemmen, voordrachten en af en toe een uitstap, om de koffiefeesten niet te vergeten Al bij al een hele boterham voor de 30 kern/eden, die dan ook terecht de foto op gingen bij de zilveren viering in april ii. (foto: R. Michiels).

Ongevallen

in de eerste auto zat, werd licht gekwetst.

Donderdag 2 mei om 16.40 uur botsten, in Worteldorp, de auto's bestuurd door Roger Mariën (Worteldorp 11) en Guy Emilius uit Turnhout. Er was lichte schade.

Maandag 13 mei om 02.50 uur werd op Groot-Eyssel te Meerle door een onbekende auto (vluchtmisdrijf) zware schade toegebracht aan de auto van Harm Elzen, Groot Eyssel 13; de eigendom van Frans Verschueren, Groot Eyssel 11; en van Dionys Aerts, Groot Eyssel 9. Nog op maandag om 07.15 uur werden bij een ongeval op Gammel, Rijkevorsel vier auto's betrokken. Een lichte vrachtwagen werd bestuurd door Herman Van Der Linde (Keirschot 9 Rijkevorsel). De drie andere chauffeurs waren Frans Michielsen (Thornstraat 10 Meerle), Johan Krijnen (Bochtenstraat 47 Rij kevorsel) en Maria Laurijssen (Kievitsheide 2 Zoersel). Deze laatste werd licht gekwetst.

Zware schade was er echter aan de auto's die op zaterdag 4 mei om 18.45 uur botsten aan de Chaamseweg. De bestuurders waren Petrus Van Dongen uit Chaam N.L. en Jozef Jespers (Chaamseweg 49, Meerle). De Nederlander Will Vermeeren uit Breda werd zwaar gekwetst toen hij aan de John Lyssenstraat te Meer op maandag 6 mei om 2.45 uur tegen een boom reed. Op maandag 6 mei om 19.15 uur botsten aan de Meerleseweg en Oud-Meerleseweg te Meer de auto's bestuurd door Jozef Voeten (Venneweg 12 Meer) en Jozef Brosens (Eindstraat 3 Meer). De auto's werden zwaar beschadigd. Woensdag 8 mei om 17.15 uur kwam het aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Jef Van Bergen (Vrijheid 116 Hoogstraten) en Eric Poelemans (Hoogstraatsesteenweg 58 Rijkevorsel). Ook hier was er zware schade. Donderdag 9 mei om 09.30 uur botsten aan de Bredaseweg te Minderhout de auto's bestuurd door Hendrik Van Ginneken uit Westerlo en Josephus (Castelréweg 7 Minderhout). Er was alweer zware schade aan de voertuigen. Martin Martens (Frankenberg 8 Meer) verloor het leven toen hij op zaterdag 11 mei om 2.35 uur aan de Meerseweg te Meer met zijn auto tegen een boom reed. Op zondag 12 mei om 1.35 uur kwam het tot een aanrijding in de Kerkstraat te Meerle, tussen de auto bestuurd door Boudewijn Kustermans (Chaamseweg 24 Meerle) en de 18-jarige fietser Jacobus Vermeiren (Zwartvenweg 3 te Meerle). De fietser werd hierbij licht gekwetst. Dezelfde dag om 22.50 uur botsten in de Dreefweg te Meersel-Dreef, de auto's bestuurd door Alfons Goetschalckx (Dreef weg 2) en Jozef Leemans (Spierengstraat 5 Meerle). De 9-jarige Kurt Goetschalckx, die

Nog steeds dezelfde maandag om 15.40 uur werden aan het kruispunt Schuivenoord Chaamseweg te Meerle, de fietsende 9-jarige Linda Roeien (Schuivenoord 8) en Lieve Meeuwesen, eveneens 9 jaar oud (Schuivenoord 2) aangereden door de auto bestuurd door de 24-jarige Edwin Westendorp uit Hulten. De beide fietsertjes werden zwaar gewond. Dinsdag 14 mei om 07.45 uur botsten in Wortel de auto bestuurd door Jan Claes uit Mortsel, met de vrachtwagen bestuurd door Gustaaf Janssens uit Antwerpen. Er was lichte schade. Dinsdag 14 mei om 10.50 uur botsten aan Hoogeind te Meer, de lichte vrachtwagen bestuurd door Frans De Bie uit Malle die zware schade opliep, en de personenwagen bestuurd door Michel Jansen (24 jaar, Groenewoud 1 Hoogstraten). Deze laatste werd licht gewond. Dinsdag 14 mei om 20.00 uur botsten in de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten de auto's bestuurd door Joannes De Beuckelaer uit Brecht en Jozef Hillen uit Rij kevorsel (Populierenweg 13). Er was zware schade. En op woensdag 15 mei, tenslotte om 17.25 uur botsten in de Versmissenstraat te Hoogstraten de auto's bestuurd door Frans Van Luffelen (Vrijheid 155) en Jan Bruyndonckx (Jan Van Cuyckstraat 28). Er was zware schade.•

VAN DE BRAND GEKLAPT

Bepaald geen brandvrije of rustige maanden, april en mei van dit jaar. 't Begon allemaal nog in het klein met een schouwbrand bij Emiel Janssens, Groenewoud 12 op 2 april. Iets volumineuzer bleek twee dagen later een gras- en struikgewasbrand met een oppervlakte van zo'n 420 m 2 aan de Achtelsestraat. Op 12 en 13 april moest de brandweer drie keer uitrukken: in de Ulicotenseweg en de Voort te Meerle moest de openbare weg worden vrijgemaakt, terwijl in de Minderhoutsestraat 126 bij V.d. Velde wateroverlast te bekampen was. We zijn dan al niet meer zo rijkelijk voorzien van bossen, en op 17 april brandde er in de Watermolenweg te Meersel-Dreef nog eens zo'n 100 m 2 van plat. En in de Desmedtstraat 54 te Minderhout moest de achterkeuken eraan geloven: op 21 april was er 's middags immers een stevige keukenbrand ontstaan. Ook de woning van Christianen, Voort 40 te Meerle, werd door brand geteisterd. Het gebeurde rond half negen 's avonds op 24 april. Bij aankomst van de brandweer bleken living en slaapkamers al in lichterlaaie te staan. De silo's en de nieuwe loods konden worden gevrijwaard. De brand bleek zo fiks dat ook Hoogstraten met versterking moest aanrukken. Uiteindelijk bleken zowat 150 varkens in de brand omgekomen. De tweede schouwbrand uit dit verslag, en nog wel bij De Vrij, Heerle 6 op 25 april jI. Een dagje later moest op Hoogeind een kleine 2 km lang spoor mazout worden geneutraliseerd. Een kraanwagen bleek een lek te hebben, en zo was het goedje op de weg gekomen. Twee verkeersongevallen op één dag: op 27 april moest telkens een geklemd persoon worden bevrijd uit een auto die betrokken was bij een ongeval - aan de Castelréweg was een auto in de gracht terechtgekomen, in de J. Lijsenstraat was er een botsing. De volgende dag - het lijkt er wel het seizoen voor - opnieuw een schouwbrand, dit keer bij Wouters, Meersel 20. Ook de oude vakschool in de Karel Boomstraat kreeg met de nare gevolgen van vuur en rook te maken. Op 5 mei bleek 's morgens vroeg het gebouw aan de Karel Boomstraat vol rook te staan. Met perslucht werd langs de voorzijde binnengedrongen. Aan de achterkant sloegen de vlammen uit de ramen. Uiteindelijk zouden twee lokalen uitbranden. Er was kwaad opzet in het spel: inbraak en brandstichting. De rijkswacht stelde een onderzoek in. En op 5 en 6 mei, tenslotte, nog twee ongevallen waar de brandweer aan te pas kwam. Bij Simons, café Hoekske in de John Lijsenstraat had een wagen ongewild kennis gemaakt met de bloembakken. De wrakstukken moesten worden verwijderd, en de weg vrijgemaakt. Rond kwart voor drie 's nachts op 6 mei was er een ernstig verkeersongeval in de John Lijsenstraat, waarbij een auto in brand vloog. Een slachtoffer uit Breda moest zwaargewond naar het ziekenhuis worden gevoerd. 21


kalkskop" bestaan uit een mengeling van witte vis en amandelen, "wildbraad" werd in elkaar geknutseld uit in wijn gekookte vijgen, wijndruiven en meel en het deeg werd

dan aan het spit geregen. Vele hedendaagse gefarceerde gerechten gaan ongetwijfeld terug op deze zucht naar camouflage en naar originaliteit.•

Burgerlijke Stand april 1985 Geboorten

VASTEN

154

Wie over eten en drinken gaat, kan aan het vasten niet voorbij. Vasten was in de eerste plaats een religieus gebeuren, maar daarnaast was het vasten van een enorme betekenis voor de volksgezondheid, de economie, het maatschappelijke en het politieke leven. De buik kon immers niet altijd gespannen staan, en hoe meer het lichaam vastte, hoe meer de ziel werd gespijsd. Bovendien was iedereen tot zuinigheid verplicht en mensen met een lege maag hunkerden spontaner naar voorgestelde festijnen (rijstpap met gouden lepeltjes!) in het paradijs en konden gemakkelijker onder religieuze druk gezet worden. Tienden en penningen werden vlotter afgestaan, wanneer men ze toch niet nodig had om pot en ketel te vullen. Waarom men in de vasten wel vis en geen vlees mocht eten, wordt als volgt verklaard: na de zondeval van Adam en Eva heeft God wel de aarde vervloekt met al wat erop leeft, maar niet de wateren en al wat daarin leeft, omdat het water in de toekomst nog moest dienen voor het Heilig Doopsel... Voor het visgebruik bestaat echter een meer materiële verklaring die zegt dat alle kloosters en pastorieën met grote visvij vers omringd waren, wat de bewoners toeliet daarvan in de vasten onbeperkt te putten en bovendien goede zaken te doen met de bevoorrading van de omwonenden... Aangezien er tot 200 vastendagen per jaar waren, werd van de middeleeuwse kok heelwat fantasie en vindingrijkheid verwacht. Vis kwam in de vorm van vogels of reebout, kalfskop of worst, taart of brood op de tafel. Tot de vastenkost behoorden echuter ook kreeften en krabben, oesters en diverse schaaldieren, ook slakken en kikvorsen en bevers, otters, duikeenden, zelfs reigers en zwanen, omdat zij bij het water (van de vis) leefden. Dit "vastenbedrog" nam soms gekke vormen aan en zo waagde men het wel om vlees incognito op te dienen. Een kip vermomde zich als snoek, een kalfsgebraad kreeg de vorm van een vette karper die men dan kon herdopen met de woorden: "Ego te bapto carpam". Een groot vastenmenu uit de middeleeuwen is dan ook iets nagenoeg onvoorstelbaars. Er prijkt worst op, maar die is gemaakt van kreeft en vis, eierkoeken zijn gevuld met vis of bevervlees, sneetjes "spek" of "vrijdags22

2 april: Martijn, zoon van Karel Pluym en Lisette Herrijgers, Hoogeind 41, Meer. 3 april: Hans, zoon van Willy Verschueren en Karin Thielemans, Venhoef 18, Minderhout. 3 april: Cie, zoon van Marc Van der Linden en Elly Vissers, Lindendreef 60, Hoogstraten. 4april: Freddy, zoon van Aloys Vissenberg en Paola Van Dijck, Burg. Jespersstraat 3, Meerle. 5 april: Annelies, dochter van Herman Den Haerynck en Patricia Correwijn, Worteldorp 66, Wortel. 6 april: Dorien, dochter van Joannes Brosens en Marleen Bastiaansen, Heimeulenstraat 27, Meerle. 7 april: Annelies, dochter van Pieter Hofmans en Gerda Jacobs, Loenhoutseweg 4, Hoogstraten. 10 april: Sandra, dochter van Henk de Gier en Adriana Kustermans, Burg. Glenissonstraat 18, Meerle. 10april: Dorien, dochter van Herman van Dun en Theresia Jacobs, Hoogeind 65, Meer. 11 april: Annelies, dochter van Paul Donckers en Karine Gillis, Van Aertselaerplein 6, Hoogstraten. 14 april: Miel, zoon van Jozef Van Bavel en Reinhilde Kimpe, Jan Huetstraat 6, Wortel. 15 april: Leen, dochter van Ludo Verschueren en Maria Staes, Pater Declerckstraat 4, Wortel. 15 april: Leen, dochter van Josef Christïanen en Rita Van Dijck, Bredaseweg 50, Minderhout. 16 april: Lindsy, dochter van Louis Van Dyck en Yolanda Van Accom, Heibergstraat 14, Meerle. 20 april: Floortje, dochter van Theofiel Biemans en Maria Maurits, Meerledorp 66, Meerle. 22 april: Wouter, zoon van Rafaël Swaenen en Monique Segers, Poeleinde 16, Wortel. 26 april: Hilde, dochter van Gustaaf van Dongen en Liliane Bastijns, Burg. Glenissonstraat 23, Meerle. 26 april: Jozua, zoon van Harry de Jager en Elbregje Jacobs, Donkakker 61, Meer. 26 april: Yannick, zoon van Louis De Roover en Véronique Bastiaens, Katelijnestraat 10, Hoogstraten. 27 april: Bert, zoon van Herman Tilburgs, en Adriana Janssen, Gestelsestraat 38a, Meer. 29 april: Leen, dochter van Victor Swaenen en Maria Vinkx, Meerleseweg 41, Meer. 30 april: Marjan, dochter van Jozef Braspenning en Joanna Koyen, De Mosten 6, Meer. 30 april: Evelien, dochter van Eddy Schuurmans en Jannigje van den Hout, Vrijheid 23, Hoogstraten. 30 april: Koen, zoon van Ludo Thielemans en Maria Lochten, St. Clemensstraat 41, Minderhout.

___ Huwelijken 12 april: Peter De Wilde, Lod. de Konincklaan 312, Hoogstraten en Margriet Praet, Geelsebaan 71, Kasterlee, nieuw adres: Heimeulenstraat 16, Meerle.

12 april: Johannes van Opstal, Heibergstraat 20, Meerle en Maria Van der Velde, wonende te Rij sbergen (Nl); nieuw adres: Heibergstraat 20, Meerle. 12 april: Franciscus Aerts, Dreef 3, Meerle en Lena Aerts, Dreefweg 8, Meer; nieuw adres: Meerleseweg 5, Meer. 12 april: Willy Brosens, Zwaluwstraat 8, Meer en Maria Van Dyck, Worteldorp 62, Wortel; nieuw adres: John Lijsenstraat 47, Meer. 12 april: Alfons Van Bavel, Rommensstraat 7, Meer en Suzanna Haest, Poeleinde 19, Wortel; nieuw adres: Meerdorp 21, Meer. 18april: Theo Biemans, Meerledorp 66, Meerle en Maria Maurits, Meerledorp 66, Meerle; nieuw adres: Meerledorp 66, Meerle. 19april: Franciscus Rombouts, Heerle 2, Minderhout en Ilse Van Rooy, Halledorp 27, Zoersel; nieuw adres: Heerle 2, Minderhout. 19 april: Marc Geerts, St. Lenaartseweg 19, Hoogstraten en Maria Verheyen, Moerstraat 66, Hoogstraten; nieuw adres: Van Aertselaerstraat 36, Hoogstraten. 19 april: Paul Braspenning, Poeleinde 39, Wortel en Christianne Stoops, Gelmelstraat 17, Hoogstraten; nieuw adres: Driehoek 11, Rijkevorsel. 20 april: Dirk Anthonissen, Eyndovensteenweg 149, Brecht en Lutgarda Aernouts, Neerven 2, Wortel; nieuw adres: Tilburgbaan 38, Brecht. 25 april: Ronny de Vries, Meerledorp 15, Meerle en Viviane Goetschalckx, Strijbeekseweg 43, Meerle; nieuw adres: Strijbeekseweg 43, Meerle. 26 april: Jan Snoeys, Ipenrooisedijk 2, Meer en Martine Goris, Van Aertselaerplein 1, Hoogstraten; nieuw adres: Vrijheid 41, Hoogstraten. 26 april: Guido Thys, St. Lenaartsesteenweg 98, Rijkevorsel en Gerda Leemans, Meerseweg 70, Meer; nieuw adres: Steenweg op Gierle 139, Turnhout. 26 april: Rudy Jansen, Witherenweg 26, Minderhout en Greta Govaer(s, Polder 4, Wortel; nieuw adres: Meterkensstraat 13, Hoogstraten.

Overlijdens 1 april: Jacob Snijders, oud 75 jaar, weduwnaar van Maria Van Opstal, wonende te Hoogstraten, Achtelsestraat 79. 2 april: Chomarius de Deugd, 61 jaar, ongehuwd, Dreef 38, Meerle. 9april: Petronella Jansen, 59 jaar, echtgenote van Ludovicus Haest, Pastorijstraat 13, Wortel. 10 april: Jozef Verhoeven, 94 jaar, weduwnaar van Maria Brosens, Hoogeind 61, Meer. 15 april: Joannes Van den Heuvel, 61 jaar, ongehuwd, Gustaaf Segersstraat 2, Hoogstraten. 18 april: Allegonda Dumez, 56 jaar, weduwe van Eduard Baetens, echtgenote van Josephus Sprenkels, Donckstraat 31, Meer. 18 april: Amelia Coertjens, 84 jaar, ongehuwd, Achtelsestraat 5, Hoogstraten. 21 april: Felix Bastiaensen, 64 jaar, echtgenoot van Mathilda De Beuckelaer, Meerseweg 167, Minderhout. 23 april: Ludovica Laurijssen (zuster Alberta), oud 86 jaar, Gelmelstraat 60, Hoogstraten. 24 april: Blanca Garnir, 89 jaar, weduwe van Frans Grauwmans, Vrijheid 172, Hoogstraten.


1*

PUZZEL KOLOM

Dat ons eerste nummer grondig werd gelezen moge blijken uit het feit dat alle inzendingen correct waren. Hel Pausboek gaat naar G. Eggers-Loos (Tielen). De Atlas is voor Jos Van Bavel (Meerle) en de horloge siert weldra de werkarm van Frans Sprangers (Hoogstraten).

Lees zorgvuldig volgende anekdotische tekst en zoek de fout. Nieuwe opgave:

1963: Gekleed in zijn nylon stofjas schraapt de Nederlandse archeoloog drs. Opsomer de Meerse ondergrond af, op zoek naar Romeinse resten. Plots merkt hij een dof bronzen muntstuk waarop, naast de beeltenis van keizer Augustus, het opschrift '16 Anno ante Christum' prijkt, wat zoveel betekent als '16 voor Christus'. Van het Bureau voor Numismatiek (muntkunde) krijgt hij 4 dagen later het attest van authenticiteit toegestuurd.

VRAAG: Wat is er hier onmogelijk, en vooral waarom? Antwoord voor 10 juni.

Als U wint krijgt U van ons deze prachtige horloge in echte Franse Camelot-stijl met bijhorende slylo.

De andere 3 gelukkigen krijgen de nieuwe plaats van De Spilzakken (zie elders). Succes! •

HALVE EEUW GELEDEN Mei 1934 Het 100-jarig bestaan van het Spoor in België België vierde Zondag het eeuwfeest zijner spoorwegen. Het was den 5 Mei 1835 dat hier het eerste treintje met lokomotief reed van Brussel naar Mechelen. IJzerenweg met lokomotief, want de ijzerenweg met paardengetrek bestonden reeds bij ons op vele plaatsen sedert 1830. De ijzeren wegen waren aangelegd in de groote nijverheidscentra en in de steenkoolbekkens, waar het zwaar vervoer van materialen en produktie geschiedde bij middel van wagens, welke op ijzeren riggels reden en welke door paarden getrokken werden. De ijzeren weg was een heele omwenteling, welke onder de bevolking protest, bijna revolutie uitlokte. Men kan dan ook denken welke herrie er verwerkt werd, wanneer op de ijzerwegen de paarden werden vervangen door de lokomotief. Op den buiten, en ook in de steden, werd er van niets minder gesproken dan van een duivelsche uitvinding. Zelfs de Brusselsche burgemeester Rouppe stemde in 1934 in de Kamer tegen het ontwerp van den eersten stoomspoorweg Brussel-Mechelen. Het is onze eerste Koning Leopold 1 die dezen vooruitgang in België zijn weg wilde zien banen. Onze Vorst was in Engeland getuige geweest van de opkomst der stoomtuigen en had er sedert 1812 de eerste treins met stoomlokomotief zien rijden. Leopold 1 wilde zijn nieuw koninkrijk aan dezen vooruitgang deelachtig maken en het is op zijn initiatief dat in 1831 de studie werd aangevangen van den eerste spoorweg AntwerpenMaas-Rijn, ontwerp dat tengevolge van de internationale verwikkelingen in 't water viel, en dat bijna honderd jaar nadien - onder den oorlog van 1914-1918 - door de Duitschers werd verwezenlijkt met de lijn België Duitschland langs Tongeren-Visé. Leopold 1 liet echter zijn initiatief niet varen. Integendeel, samen met Zijne ministers bestudeerde hij een algemeen ontwerp van spoorwegnet, dat vanuit een middenpunt zou uitloopen in verschillende vertakkingen. Als middenpunt werd Mechelen gekozen en het ontwerp werd den 19 Juni 1833 in de Kamer ingediend. Nu in 1935 komen de stoomlokomotieven in verval. Wij leven in de eeuw

van de elektriciteit. Reeds rijden de elektrieke treinen Brusse1-Tervuerer en Brussel-Antwerpen. Eerlang worden andere lijnen elektrisch uitgebaat en binnen afzienbare tijd worden de stoomtreinen overal door elektrieke treinen vervangen. Zondag 5 Mei 1935 juist honderd jaar na de inhuldiging van den eerste stoomtrein, werd de eerste elektrieke trein officieel ingehuldigd. Hier begint een nieuw kapittel van de geschiedenis onze Spoorwegen. Het Albertkanaal Plechtige inhuldiging van het vak Antwerpen-Herentals Deze datum van 13 Mei 1935 is weer een mijlpaal op den weg der voltooiing van het Albertkanaal, het grootsche nationale werk, waarvan de aanvang in 1930 door onze betreurden Koning Albert werd voorgezeten. Nu blijven nog te voltooien de middenvakken Herentals-Hasselt en HasseltBriegden. Men hoopt daarmee klaar te zijn in 1938, zodat over drie jaar Antwerpen en Luik zullen verbonden zijn met een waterweg van 200 ton. Het afgewerkte vak vormt de invoering van het Albertkanaal in het Antwerpsche agglomeratie en de aansluiting met de havendokken. Aan de Antwerpsche zijde van bedoeld kanaal had men geen breede uitgravingen of diepe sleuven in bergland te maken, doch er was een andere mogelijkheid te overwinnen, namelijk het binnendringen in een groote stad met industrieele voorsteden. Hier moest men een nieuw kanaal graven zonder het weg- of spoorverkeer te stremmen, zonder den bestaanden waterweg af te sluiten, zonder den afvoer der aangetroffenen waterloopen te hinderen. Jan Huet exposeert Jan Huet exposeerde deze week in de oude Gothieke St. Niklaaskapel te Antwerpen met een 40 werken. Buiten havenzichten en Kempische landschappen gaan de gedachten van den jonge kunstenaar ook verder onder den drang van andere problemen. Maar dat Jan Huet een hogere vlucht kan nemen, voelen we het best aan bij zijn glasraamontwerpen, o.a. zijn twee verschillende studies voor roosvenster der Abdij van Orval.

23


-yj-

KALENDER ZATERDAG 1 JUNI - Blindenfiets- en wandeltocht, georg. door KWB, vanaf 13 u. te Minderhout - Opening van de H. Bloedweek om 18.30 uur in de St. Catharinakerk van Hoogstraten - Kruisprocessie en openluchtmis, georg. door de Landelijke Gilde, in Wortel - Optreden van Front 242, georg. door Cahier de Brouillon, in de parochiezaal te Wortel - Opening van de tentoonstelling met schetsen van de omgeving van kerk en Pax, in het VVV-kantoor te Hoogstraten ZONDAG 2 JUNI - H. Bloedfeesten met om 11.15 uur processie, richting noord, jaarmarkt en tentoonstellingen, in Hoogstraten Meer-Markt ZONDAG 9 JUNI - H. Bloedfeesten met om 11.15 uur processie, richting zuid, jaarmarkt en tentoonstellingen, in Hoogstraten - Volksmarkt van de Paardenvrienden, in Wortel - Volksspelen- en barbecuenamiddag, ingericht door Vakantiegenoegens, in de tuinbouwschool van Hoogstraten - Radio-gesprek met Mej. Y. Denis om 22.05 uur op B.R.T. 1. ZONDAG 16 JUNI - Paapgooien, ingericht door de K.W.B., in Wortel

- Tuinconcert met barbecue, georg. door de Marckriver Jazzband, in de Stadsherberg te Hoogstraten - Schoolfeest in de kleuter- en lagere school 'T DREEFKE, in de Kapelweg 2, MeerselDreef - CM Ziekendag in Meer ZONDAG 23 JUNI - Schoolfeest in de gemeenteschool, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten - Eerste K.W.B. paapgooinamiddag aan de Pax, in Hoogstraten. Er wordt gespeeld met ploegen van 4 personen en geworpen met loden schijven van 800 g op 8 m. Inleg 100 Fr. per persoon of 400 Fr. per ploeg. Iedereen heeft prijs.

bijna 300 leerlingen, op 2 en 9 juni van 10 tot 18 u.: schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, keramiek, grafiek, weefwerken, bloemsierkunst en binnenhuisinrichting. Ook de plannen voor de nieuwe IKOhuisvesting in de KELA zijn te bezichtigen. Stadhuis van Geertruidenberg, Markt 36 Werk van Jef Martens en Jef Versmissen. Van 25 mei t/m 21juni. Lucia en Quirinuskapel, Meersel-Dreef Keramiek en bloemstukken op 22, 23, 29 en 30 juni 's namiddags. Toegang gratis. VVV kantoor, kelder van het stadhuis te Hoogstraten Schetsen van de toekomstige omgeving van kerk en Pax. Op zondag 2 juni, zaterdag 8 en zondag 9 juni van 10 tot 18 u.

ZATERDAG 29 JUNI - Jaarlijkse gezinsreis van de K.W.B. met vertrek om 7.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. De reis gaat naar Gent, Ronse, Geeraardsbergen en Aalst. ZONDAG 30 JUNI - Opening van "Het Kleidabberspad", een nieuw toeristisch fietspad, ingericht door de V.V.V.-Hoogstraten en Noorderkempen.

Tentoonstellingen In 't Zwaluwenhof, J. Lysenstraat 56 in Meer van 1 tot en met 30 juni: tentoonstelling grafiek van Elisabeth Herbosch (Antwerpen) en Raku (keramiek) van Andr茅 Jacobs (Malle). Elke dag van 10 tot 18 u. Stedelijk Ostmuseum, Begijnhof 1-2, Hoogstraten Een 80-tal werken van Alfred Ost. Van zondag 2 juni t/m zondag 9 juni. Instituut voor Kreatieve Opvoeding, Gelmeistraat 26, Hoogstraten Tijdens de H. Bloedfeesten met werken van

-

LEZERS SCHRIJVEN met vriendelijke groeten en veel succes toegewenst met de "nieuwe" Hoogstraatse Gazet. Theresa Van Dun, Vrijheid mijn ingevuld overschrijvingsformulier t.b.v. 270 Fr. voor het verder ab. op uw maandblad, waarvoor mijn oprechte succeswensen. Christiaensen-Lommez Alf. Grav. Elisabethiaan nog een goede vaart en... de beste groeten. Jan Bruyndonckx, J .v .Cuyckstraat tevens dank ik U allen voor het steunen van "Milac" daar deze mensen mij de Hoogstraatse Gazet doorsturen. KPL Jan Dictus, BSD

d

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.44.96 Drukwerk Administratie Sekretariaat

Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstrat en (Wortel).

24

HUISDOKTERS 2 juni: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161 Hoogstraten. 314.45.55 9juni: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer. 315.85.11 16juni: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. 3 14.66.02 23 juni: DR. ROBBEN, V. Aertselaerstr. 37, Hoogstraten. 314.38.48

LfJ

APOTHEKERS

Van 31 mei tot 7 juni: Apotheek DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. 314.62.25 Op 1 juni: Apotheek VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. 314.51.50 Van 7 tot 14 juni: Apotheek ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. 315.73.75 Van 14 tot 21juni: Apotheek VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. 314.51.50 Van 21 tot 28 juni: Apotheek GEERTS, Jozef-Rijkevorsel. Kerkdreef 32, St. 3 12. 12.20 Apotheek SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. 669.64.24 Op 22 juni: Apotheek HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. 314.57.24

Kopij voor volgend nummer binnenbrengen v'么r 15 juni. Graag een abonnement? Bel 03/3 14 41 26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.