20150129 Verslag Simulatiesessie Gooicorridor #1 - Stakeholders

Page 1

VE

VERSL AG N º3 — 02|2015

METROPOLITAAN BEREIKBAARHEID PROGRAMMA

LANDSCHAP

DELTA METROPOOL

Amsterdam Muiderpoort Amsterdam Science Park

Diemen

Diemen Zuid Duivendrecht

Weesp

Naarden Bussum

Bussum Zuid

Hilversum Media Park Hilversum Hilversum Sportpark

SprintStad

Baarn

Hollandsche Rading

Gooicorridor sessie #1 Utrecht overvecht Utrecht CS VE°3SPRINTSTAD GOOICORRIDOR Het Gooi is strategisch gelegen tussen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Met haar unieke landschappelijke kwaliteiten, woonmilieus en economieën zoals de mediasector vormt zij een belangrijk onderdeel van de Noordvleugel. Maar de regio staat ook voor een aantal uitdagingen. Dalende werkgelegenheid, toenemende vergrijzing, een niet optimale bereikbaarheid en een behoorlijke woningbouwopgave samen met zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden zetten deze regio onder druk1. Wat kan de ontwikkeling van ov-knooppunten op de Gooicorridor voor deze regio betekenen? Wat is het gevolg van de frequentieverhoging in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) voor de Gooicorridor? In hoeverre biedt de verbetering van ov-bereikbaarheid per trein kansen voor het toevoegen van nieuwe programma’s en wat betekent dit voor de wegbereikbaarheid, het onderliggend ov en het langzaam verkeersnetwerk? Wat zijn wenselijke, mogelijke of noodzakelijke oplossingen en ingrepen in de ruimtelijke invulling van de stationsgebieden op de Gooicorridor? Met behulp van de serious game SprintStad kunnen deze kansen inzichtelijk worden gemaakt. Op initiatief van de provincie Noord-Holland heeft Vereniging Deltametropool een op de Gooicorridor toegespitste versie van SprintStad ontwikkeld. SprintStad simuleert de ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op een corridor, over een periode van 20 jaar. Het doel van SprintStad is om de kansen voor ontwikkeling rondom stations, en het beter benutten van bestaande plannen en het bestaande netwerk inzichtelijk te maken. Daarnaast biedt SprintStad de mogelijkheid om te experimenteren met strategieën voor samenwerking op de Gooicorridor. Op 29 januari 2015 werd een eerste SprintStad spelsessie voor de Gooicorridor georganiseerd op het regiokantoor van de Gooi en Vechtstreek in Bussum. De sessie is gehouden met de betrokken gemeenten, NS, provincie Noord-Holland en provincie Utrecht en onderbouwd door recente realistische data. Samen met de stakeholders is tijdens deze sessie in beeld gebracht wat er nodig is om de stationsgebieden op de corridor beter te benutten en wat er gebeurt als dat niet lukt. In dit document leest u eerst wat de aanleiding is geweest om SprintStad op de Gooicorridor toe te passen. Vervolgens wordt toegelicht wat SprintStad is en met welke aannames en uitgangspunten het is toegepast. Dan volgen de resultaten van de eerste SprintStad spelsessie met echte spelers. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van ruimte en mobiliteit op de Gooicorridor.

Vereniging Deltametropool 14.02.2015

1.

Uit: Grotenhuis, H. & Jansen G.J. (2014) Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?

3


Busstation Provincie

De kn Pe to de de Dete co knoo ve Per t totco in dezivr

Den Helder

Den Helder Zuid Anna Paulowna

NOORD-HOLLAND

CORRIDORS n ze

am

bd

Den Helder Zuid

O

Hoorn Kersenboogerd Hoorn

Anna Paulowna

Alkmaar Noord Alkmaar

Purmerend Overwhere

Purmerend Tramplein

ze

Buikslotermeerplein

Alkmaar

Lelystad

ijk

K As rom se e nd nie el ft ve er

nd

aa

ijk w

-Z

m

og Ko

og

Bl

Ko

oe

Amsterdam Muiderpoort

n

Naarden-Bussum

Diemen Zuid

Hoofddorp

Almere Poort Weesp

n le ke

n le

n

le

aa

Utrecht Overvecht

U

tre

ch

M

n le

se

n

eu Br

Baarn Amersfoort

Hollandsche Rading

ke

U

Utrecht Centraal

rs

tZ

ui

Overvecht

Abcoude

Busstation Amstelveen

Hilversum Sportpark

Amsterdam Holendrecht Utrecht

tre

ch

M Nieuw Vennep

Sassenheim

Leiden Centraal

Bussum Zuid

Hollandsche Rading Hilversum

Amsterdam Bijlmer

n

eu

se aa

rs

Br

Hoofddorp Voorhout

Busstation Amstelveen

Diemen Zuid

Hilversum Noord

Abcoude

Sassenheim

Baarn Amersfoort Hilversum Naarden-Bussum

Duivendrecht

Holendrecht

Schiphol

Hillegom

Almere

Muziekwijk HilversumAlmere Noord

Hilversum Sportpark

Amsterdam Amsterdam Amsterdam Zuid RAI

Voorhout Nieuw Vennep

Bussum Zuid

Diemen

Amsterdam Amstel

Amsterdam Bijlmer

Amsterdam Lelylaan

Almere Parkwijk

Amsterdam Sciencepark

Duivendrecht

Amsterdam Centraal

ee rv ve

HeemstedeAerdenhout

Lelystad Almere Oostvaarders Almere Buiten

Weesp

Amsterdam Sloterdijk

Winkelcentrum Schalkwijk

O

n aa dvo n or Ze t e

Za

Schiphol

Almere Muziekwijk Almere Poort

Buikslotermeerplein

Amsterdam Amsterdam Zuid RAI Hillegom

Diemen Zaandam Kogerveld

ui

Bloemendaal

Almere Parkwijk Almere

Amsterdam Zaandam Amstel H aa rle m H Sp aa aa rle rn m w ou H de Zw alf an we en gbu rg

Amsterdam Santpoort Zuid Lelylaan

Purmerend Weidevenne

Amsterdam Sciencepark

er

m

Santpoort Noord

HeemstedeAerdenhout

or

Amsterdam Centraal

W

aa rle m H Sp aa aa rle rn m w ou H de Zw alf an we en gbu rg

H n

Beverwijk Driehuis

Almere Oostvaarders Almere Buiten

Purmerend

Amsterdam Muiderpoort

Uitgeest

Winkelcentrum Schalkwijk

Purmerend Overwhere

Purmerend Tramplein

Heiloo

Amsterdam Sloterdijk Castricum

ee rv ve

ui

Hoorn

Noord

Heemskerk

O

kh

Hoorn Kersenboogerd

Zaandam Alkmaar Kogerveld

Zaandam Santpoort Zuid Bloemendaal

n

H oo gk ar sp B el G ov ro en ot ka eb rs ro pe ek l Bo ve nk ar sp el F bd

am

Heerhugowaard O

Beverwijk

tZ

W

or

Heemskerk

lo

Purmerend Weidevenne

K As rom se e nd nie el m ft er Ko ve og er -Z Ko aa og nd Bl ijk oe m w ijk

Uitgeest

ra

Purmerend

Schagen

En

Heiloo Castricum

Santpoort Noord

n aa dvo n or Ze t e

ui

Den Helder

Heerhugowaard

Driehuis

Za

kh

H

Treinstation Overstap naar andere corridor Busstation Provincie

En

GOOICORRIDOR CONTEXT

KAART coRRidoRs oveRzichT

oo gk ar sp Bo el G v ro en ot ka eb rs ro pe ek l Bo ve nk ar sp el F

132

lo

ra

Schagen

Utrecht Centraal

Leiden Centraal

OV-KNOOPPUNTEN STRATEGIE

MAAK PLAATS!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil haar goede internationale concurrentiepositie behouden en versterken. Hiervoor is agglomeratiekracht cruciaal: massa en dichtheid bieden bedrijven competitief voordeel en zorgen voor een attractief klimaat voor buitenlandse investeringen. De MRA mist deze agglomeratiekracht en loopt daarmee een concurrentievoordeel ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten (Parijs, Londen, Berlijn) mis. Een strategie die hier past is borrowed size: het lenen van kracht bij je nabije buren waarin uitstekende verbindingen cruciaal zijn. Ov-knooppunten kunnen bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van de MRA. Door de gebieden rondom ov-knooppunten beter en intensiever te benutten kunnen waardevolle landschappen worden gespaard en kan de MRA ook in de toekomst een aantrekkelijk plek blijven om in te wonen, werken en recreëren.

werken en leven. Deze kansen zijn in de publicatie Maak Plaats!2 in beeld gebracht. Daarin is de corridor benoemd als een belangrijk schaalniveau voor knooppuntontwikkeling. Op dat niveau is het mogelijk de dagelijkse activiteiten- en verplaatsingspatronen te coördineren en mogelijkheden op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en agglomeratievoordelen optimaal te benutten. Ook in bestuurlijke zin lijkt de corridor het meest werkbare schaalniveau. Een corridor houdt niet zomaar op bij de provinciegrens: op de Gooicorridor zal provincieoverschrijdend naar de kansen voor knooppuntontwikkeling moeten worden gekeken. De ontwikkeling van de Gooicorridor kan een bijdrage leveren aan het versterken van de concurrentiekracht van de MRA. De Gooicorridor verbindt het Gooi met Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. Sterke troeven van deze regio zijn de aanwezigheid en diversiteit van natuur- en recreatieve gebieden en de strategische ligging tussen Amsterdam en Utrecht. De Gooicorridor is een vrij diverse corridor met verschillende woonmilieus en bestemmingen over de gehele lijn. Hierdoor is er een minder sterke

Ov-knooppuntenontwikkeling is dan ook één van de speerpunten van het beleid van de provincie Noord-Holland. Ov-knooppunten zijn brandpunten van duurzame verstedelijking. Rondom de NoordHollandse stations liggen grote kansen voor wonen,

2.

Provincie Noord-Holland en Vereniging Deltametropool (2013) Maak Plaats! Werken

aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland.

4

de hu te leg he versc corri pr zich ke H hetvo w prak en kelpe voor en hu


KANSEN EN OPGAVEN

GOOICORRIDOR

PHS

PLANNING SUPPORT TOOL

spitsrichting aanwezig dan bijvoorbeeld op de Zaancorridor (Amsterdam - Heerhugowaard), en een vrij goede bezetting van de treinen op verschillende momenten in de dag. De Gooicorridor is wat dat betreft een gemengde corridor.

stimuleren van de bestemmingsfunctie rondom stations op regionaal en lokaal niveau (op peil houden van voorzieningen in steden en dorpen), en het beter toegankelijk maken van de recreatieve gebieden. Hiermee wordt de tegenspitsrichting nog meer bevorderd en tegelijkertijd de levendigheid rondom de stations versterkt. Daarnaast ligt er een behoorlijke woningbouwopgave in de regio’s van de Gooicorridor, waarin de ov-knooppunten, gezien de zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden in de regio, een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

wonen

werken

ketenmobiliteit

voorzieningen

landschap

Maar de bereikbaarheid van de regio staat onder druk, onder andere door de hoge verkeersintensiteit op de A1 met veel sluipverkeer tot gevolg.3 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) biedt wellicht kansen. Als gevolg van de geplande frequentieverhoging rondom OV-SAAL zal ook de sprinterfrequentie op de Gooilijn worden verhoogd naar 6 sprinters per uur. Hierdoor zal de trein steeds meer als metro gaan functioneren. Deze betere bereikbaarheid biedt kansen voor een groei aan activiteiten en extra ruimtelijk programma rondom de stations op de Gooilijn. Maar ook voor bijvoorbeeld het verbeteren van de overstap op onderliggend ov, fiets en auto. Anderzijds betekent een frequentieverhoging een nog hogere druk op de gelijkvloerse overwegen. De opgave voor de Gooicorridor spitst zich wat dat betreft vooral toe op het intensiveren en beter benutten van de stationsomgevingen, het

3.

Op dit moment vindt er een MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam plaats, dat zich

nu in de kwartiermakersfase bevindt.

Planning support tool Sprintstad is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen actoren op een corridor, en daarmee een goed begin om met de verschillende betrokken partijen op de Gooicorridor de opgaven en kansen in beeld te krijgen. De corridor wordt in zijn geheel bekeken en meegenomen in de Planning Support Tool: van Amsterdam CS en Amsterdam Zuid tot aan Utrecht CS en Amersfoort.

5


SERIOUS GAME

SERIOUS GAME

PLANNING SUPPORT TOOL

Planning Support Tool SprintStad simuleert ontwikkeling van ruimte en mobiliteit op een spoorcorridor over een periode van 20 jaar, met behulp van reële data en input van de echte stakeholders. Deze Tool in de vorm van een serious game, brengt kansen voor knooppuntontwikkeling aan het licht. Tevens geeft het de deelnemers nieuwe inzichten over de relatie tussen lokaal genomen besluiten rondom de ontwikkeling van het stationsgebied en de effecten en strategie op het schaalniveau van de corridor. Tegelijkertijd wordt kennisuitwisseling en samenwerking tussen de deelnemers bevorderd. Fysiek beperkt SprintStad zich tot een corridor, bestaande uit een reeks stationsgebieden (1200 meter rond elk station) op een lijn, die samen in theorie een netwerkstad of ‘daily urban system’ vormen. SprintStad is ontwikkeld door Vereniging Deltametropool in samenwerking met Technische Universiteit Delft en Movares, met financiële steun van Next Generation Infrastuctures.

HET MECHANISME

DE SPELERS

Het mechanisme van SprintStad gaat uit van de wederkerige relatie tussen ruimtegebruik en mobiliteit: frequentieverhoging leidt tot betere bereikbaarheid, daarmee extra vraag naar programma op de betreffende locatie en dus ruimtelijke ontwikkelingen. Die leiden weer tot meer vraag naar openbaar vervoer. In de praktijk komt deze positieve onderlinge relatie vaak niet tot stand, door strategisch gedrag en bestuurlijke, juridische, financiële en organisatorische barrières.

SprintStad kent drie typen spelers: gemeenten, vervoerder en provincie: 1. De gemeenten ontwikkelen hun plannen in de stationsomgeving. Zij kunnen variëren in de ruimtelijke invulling van hun stationsgebied en het masterplan wat ze daarbij nastreven. 2. De vervoerder streeft naar een rendabele dienstregeling en een groei van het aantal reizigers. Zij optimaliseert de dienstregeling door de toename of afname van het aantal stops van treinen op een station. 3. De provincie coördineert de gehele corridor en streeft naar samenhang tussen de ruimtelijke ontwikkelingen onderling en optimale bereikbaarheid in de regio. Zij heeft de mogelijkheid om regionale functies toe te voegen aan de corridor (bijvoorbeeld een opleidingscentrum of een ziekenhuis) en om restricties op te leggen aan bepaalde ruimtelijke categorieën (bijvoorbeeld geen hoge dichtheden bij een station in landelijk gebied).

SprintStad beperkt zich tot de stationsgebieden: 1200 meter rond elk station

6


5 RONDES: 2015 - 2035

5 RONDES: 2015 - 2035

In elke ronde voeren de gemeenten hun plannen in. Zij kunnen kiezen voor woon-, werk-, of voorzieningenprogramma in verschillende dichtheden, maar moeten daarbij wel rekening houden met de marktvraag op dat moment. De vervoerder past de dienstregeling aan. De provincie beslist over het al dan niet opleggen van programmatische restricties of het toevoegen van regionale functies.

Na elke ronde wordt duidelijk of de vervoerder zijn doelen behaalt. Zitten de treinen te vol, dan gaat de klanttevredenheid omlaag. Zijn de treinen te leeg dan is de dienstregeling niet rendabel. De verhouding tussen het aantal reizigers - uit het stationsgebied en uit nieuwe ontwikkelingen - en het aantal treinen op het station bepaalt in hoeverre ruimte en mobiliteit zich in evenwicht met elkaar ontwikkelen. Deze verhouding wordt vergeleken met de beginsituatie van elk station. Bij een afwijking groter dan 10% kunnen stations overbediend (blauw) raken, oftewel er zijn te weinig reizigers voor het aantal treinen, of juist onderbediend (rood).

Aan het eind van elke ronde wordt bepaald welke plannen gerealiseerd worden en welke niet. Dit gebeurt op basis van een afweging in het rekenmodel achter SprintStad, waarin bereikbaarheid en dichtheid aan elkaar zijn gekoppeld. Als basisregel geldt: hoe beter de bereikbaarheid, des te groter is de kans op ontwikkelingen in hoge dichtheden. Omgekeerd geldt ook: als de bereikbaarheid minder goed is, maakt de locatie meer kans op ontwikkelingen in lage dichtheden. Ook worden programma’s gemakkelijker gerealiseerd in een omgeving waar al een vergelijkbare dichtheid van bebouwing aanwezig is.

Tijdens en tussen de vijf ronden overleggen en onderhandelen spelers met elkaar, om ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheid op elkaar af te stemmen. Zo zou moeten worden voorkomen dat gemeenten met elkaar beconcurreren om dezelfde marktvraag of dat de verbetering van bereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkelingen uit de pas lopen.

HET MECHANISME

TERUGKOPPELING MOBILITEIT EN RUIMTE

bestaand programma stationsgebied

beschikbare ontwikkelruimte

+

ruimtelijke ontwikkeling

latente vraag: hogere treinfrequentie leidt direct tot meer gebruikers

ACTIVITEITEN (huishoudens en arbeidsplaatsen binnen 1200m van station)

concurrerende plannen gemeenten

vraag naar stedelijk programma

reizigersorganisaties

+

+

interactie TOD-actoren rijksbeleid ruimte en infrastructuur

regionaal beleid ontwikkeling en mobiliteit

BEREIKBAARHEID (OV-netwerkwaarde)

strategie NS

+

connectie met andere vervoersmodaliteiten en de auto

verbetering OV-systeem (bv. hogere Sprinter-frequentie)

capaciteit van station en infrastructuur

7

strategie ProRail

comfort, snelheid, mobiel internet etc.

vraag naar OV mobiliteit

autonome reizigersgroei (2,5% per jaar)


UITGANGSPUNTEN

UITGANGSPUNTEN

UITGANGSPUNTEN GOOICORRIDOR

Voor aanvang van het spel wordt de input bepaald. De input bestaat uit ruimtelijke input – het totale aanbod aan (her-)ontwikkellocaties en de ruimtelijke kenmerken rondom het station - input voor de bereikbaarheid – per trein, onderliggend ov en auto - en de input voor de marktvraag. De marktvraag bestaat uit de vraag naar ruimtelijke ontwikkelingen voor de gehele corridor, per categorie en dichtheid. Zowel totale vraag, totaal aanbod als uitgangssituatie voor de bereikbaarheid kunnen volledig fictief of zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid worden ingevoerd. Voor de Gooicorridor is getracht de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen, daarvoor zijn de volgende uitgangspunten gebruikt.

UITGANGSPUNTEN

INPUT RUIMTE

Voor het aanbod aan ontwikkelbare gebieden op de Gooicorridor zijn de bestaande plannen van de gemeenten in de stationsgebieden (binnen een straal van 1200 meter van het station) als uitgangspunt genomen. Alle Noord-Hollandse gemeenten hebben de plannen, zoals eerder geïnventariseerd voor Maak Plaats! nogmaals gecontroleerd. Het ging daarbij om zowel ‘harde’ als ‘zachte’ (her-)ontwikkelingslocaties: gebieden die tussen 2015 en 2035 misschien zullen gaan veranderen. Samen met de gemeentes Utrecht, de Bilt, Baarn en Amersfoort zijn ook de plannen in deze stationsgebieden geïnventariseerd. Bij de Gooicorridor gaat het in totaal om 939 hectare aanbod van plangebieden.

Voor zowel het gehele stationsgebied als de verschillende plangebieden zijn een aantal bestaande kenmerken in beeld gebracht. Deze kunnen tijdens het spelen van de game veranderen. Het gaat dan om het grondgebruik, aantal inwoners, aantal werknemers en de mate van functiemenging. Vanuit het aantal inwoners en werknemers wordt het aantal reizigers in SprintStad berekend.

Weesp m

A

Overzicht

# INWONERS 12.896

A

n ve

R

ui

D

m da

id

er

st

Zu

m

m

A

da er

st

KENMERK Hubdorp

I t

m

h ec

ie D

dr

# WONINGEN 6.141

en e id st Zu Am

# WERKNEMERS 5.282 ra

# REIZIGERS 1200 M 3.255

al

ONTWIKKELGEBIEDEN

t

n ie

or

o rp

de

en

m

Sc

ie D

m da

er

ui

st

M

m

m

A

da

er

t en

st

C

m

A

m

a rd

De grootste ontwikkelingen zijn gepland rond station Duivendrecht en Weesp. De aanwezigheid van waardevolle natuurgebieden in een groot aantal van de stationsgebieden zorgt verder voor zeer beperkte uitbreidingsruimte. Bij vrijwel alle andere plannen gaat het om herstructurering en transformatielocaties. In sommige herstructureringsplannen worden netto weinig tot geen nieuwe woningen worden toegevoegd.

sp

k ar

P

ee

W

ce

lokaties, capaciteit en fasering

um

m su

us

s us

B

-B en

rd

aa

N

Prognose op basis van inventarisatie bij de gemeenten en provincie.

2015-2019

id

ilv

H

Zu

6 ha

s er

2019-2023

ia

2027-2031

13 ha

2031-2035

k

er ilv

m

su rk

ht aa

S

B

C

ht

ec

rv

t

ch

e tr

ve

U

O

g in

ad

R

ec

tr U

e ch

a tp

ds an

or

oll

Sp

H

2023-2027

106 ha

ar

P

H

um

s er

ed

M

ilv H

um

10 ha 73 ha

rn

N

stationsomgeving R = 1.200 meter

m

A t

or

fo

s er

SprintStad is een initiatief van Vereniging Deltametropool in samenwerking met TUDelft en Movares www.sprintstad.nl SprintStad@deltametropool.nl

Inventarisatie ven de bestaande plannen in het stationsgebied

8


UITGANGSPUNTEN

INPUT BEREIKBAARHEID

De vervoerder-speler kan tijdens het spel sturen op de frequentie van treindiensten en het aantal stops per station. De NS-dienstregeling voor 2015 is als uitgangspunt genomen aan de start van de spelsessie. Concreet betekent dit het volgende voor de Gooicorridor:

constante bereikbaarheidsfactor waar de vervoerder niet op kan sturen. Gezamenlijk vormen zij een zogenaamde netwerkwaarde: een waarde die de mate van ov-bereikbaarheid uitdrukt. Ook de bereikbaarheid via de weg is als een constante factor meegenomen.

- 4 intercitys per uur, waarvan 2 naar Amsterdam Zuid en twee naar Amsterdam CS - 1 keer in de twee uur een internationale trein - 2 sprinters per uur van Utrecht naar Amsterdam-Zuid, met aansluiting in Weesp op de sprinter vanuit Almere naar Amsterdam CS - 2 sprinters per uur van Amersfoort naar Amsterdam CS, met aansluiting in Weesp op de sprinter vanuit Almere naar Amsterdam Zuid - 2 sprinters per uur tussen Utrecht en Almere

Gezien de vrij evenwichtige reizigersstromen op deze corridor is ervoor gekozen om als uitgangssituatie voor de ov-speler alle stations in 2015 op groen te laten beginnen: mobiliteit en ruimte zijn bij de start van het spel in evenwicht met elkaar.

Vrijwel de gehele corridor wordt dus bediend door 4 sprinters per uur. De frequentie, het aantal lijnen en het aantal stops van een lijn bepalen de bereikbaarheid per trein. Naast de bereikbaarheid per trein wordt ook de bereikbaarheid via bussen, trams en metro in de simulatie meegenomen. Dit is een

Start ov-speler in 2015: ruimte en mobiliteit in evenwicht

UITGANGSPUNTEN

BESTAANDE KENMERKEN

50000 45000 40000 35000 30000 25000 invloedsgebied:

20000

inwoners

15000

werknemers

10000

reizigers

5000 0

15%

25%

0 5000 10000 15000 20000

9


!

AMSTERDAM CS (77% Grootstad)

+ 2050 NZ-lijn

19.386

19.953

44.289

43.732

17.179

19.268

Grachtengordel

28.056

28.165

6.847

6.536

20.138

18.377

4.918

7,840

13.872

13.466

3.386

5.734

!

DIEMEN (76% Poortkwartier)

!

!

AMSTERDAM ZUID (77% Metropolitaan Centrum) + 2050 NZ-lijn

AMSTERDAM SCIENCE PARK (82% Buitenstad)

AMSTERDAM MUIDERPOORT (71% Moderne Stad)

gemeente AMSTERDAM

! !

gemeente DIEMEN

!

+ 300 fietssubsidie

10.645

11.564

35.195

39.086

12.152

15.764

7.054

7.495

4.042

4.144

3.232

3.397

!

!

gemeente OUDER AMSTEL

Amsterdam RAI (94% Moderne Stad)

DUIVENDRECHT (87% Regionaal Centrum)

gemeente WEESP DIEMEN ZUID (80% Regionaal Centrum)

10.474

11.582

4.406

6.190

6.336

7.663

8.516

6.252

6.241

23.571

12.932

5.428

5.211

2.948

7.842

5.229

+ 800 hotel & conference

g N WEESP (74% Buitenstad) 6.141

7.379

13.162

5.282

11.841

5.704

3.255

6.010

+ 25 Nieuwe Hollandse startpunt routes Waterlinie

20KE contour

HILVERSUM MEDIA PARK (66% Buitenstad)

Groene Hart

5.826

5.675

10.670

9.908

4.503

4.265

HILVERSUM SPORTPARK (76% Regionaal Centrum)

+ 1000 ziekenhuis

ONTWIKKELGEBIEDEN lokaties, capaciteit en fasering Prognose op basis van inventarisatie bij de gemeenten en provincie. Totaal 939 ha. 140 ha

2015-2019

- ronde 1

236 ha

2019-2023

- ronde 2

208 ha

2023-2027

243 ha

2027-2031

112 ha

2031-2035

Ecologische HoofdStructuur UNESCO werelderfgoed

5.318

11.897

13.262

4.764

5.491

g D

STATIONSNAAM (% knooppuntmilieu in 2035) resultaat ruimte 1 2 3 4 na ronde

- ronde 3

- ronde 4

5.683

2015

2035

2015

2035

2015

2035

gemeente UTRECHT

door provincie gerealiseerde regionale voorziening met extra reizigers (bezoekers, werknemers, inwoners ) + 000

!

aantal woningen in invloedsgebied - 2,1 inwoner per woning - 0,15 reizigers per inwoner aantal werknemers/bezoekers - 0,25 reizigers per werknemer/bezoeker aantal reizigers vanuit het invloedsgebied (1200 meter) 10

!


Gooicorridor

+ 2000 opleidingscentrum

Resultaten van de spelsessie met stakeholders op 29.01.2015

NAARDEN-BUSSUM (76% Buitenstad)

gemeente NAARDEN

7.575

7.659

6.799

6.520

4.086

4.042 BUSSUM ZUID (74% Poortkwartier)

!

gemeente BUSSUM !

5.892

5.914

2.312

1.752

2.434

2.301

HILVERSUM (70% Buitenstad) !

!

10.924

11.607

11.484

10.896

6.312

6.750

BAARN (64% Hubdorp)

+ 373 HOV

!

4.954

4.949

5.509

5.449

2.938

3.221

+ 300 fietssubsidie

!

gemeente HILVERSUM

gemeente BAARN

gemeente AMERSFOORT

HOLLANDSCHE RADING (31% Centrumdorp) !

gemeente DE BILT

493

511

281

245

251

997

UTRECHT OVERVECHT (60% Moderne Stad) 15.993

15.908

10.330

12.503

7.620

8.218

AMERSFOORT (60% Binnenstad)

+ 25 startpunt routes

+ 750 P&R

!

Utrechtse Heuvelrug + 310 woon-zorg combinatie

UTRECHT CS (87% Grootstad) 13.328

15.607

45.713

45.305

15.626

16.243

11

9.352

10.330

24.037

27.486

8.955

11.125

+ 1010 primark


UITGANGSPUNTEN

INPUT MARKTVRAAG

De laatste belangrijke input voor de game is de vraag naar ruimtelijke programma (wonen, werken en voorzieningen) in de periode 2015-2035.

De te verwachten vraag naar wonen en lokale voorzieningen is per regio in kaart gebracht door Companen in het rapport Vraaggestuurd Bouwen: analyse effecten WoOn (2013) voor Noord-Holland en in de Woningmarktmonitor van Utrecht (www. wmm-provincie-utrecht.nl). Er is een stevige woonbehoefte in het Gooi naar bijna 15.000 nieuwe woningen. Maar met name in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Amersfoort is een grote vraag naar nieuwe woningen. De vraag in het Gooi is vrij divers, de nadruk ligt op de milieus in lagere dichtheden en de centraal gelegen milieus nabij voorzieningen. In de Amsterdamse regio ligt de nadruk meer op centraal gelegen stedelijke en compacte woonmilieus terwijl rondom Utrecht en Amersfoort een meer diverse vraag zichtbaar is.

Om de marktvraag naar werkgelegenheid (bedrijven en kantoren) op de Gooicorridor vast te stellen, is gebruik gemaakt van de Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka (2013/2014) voor Noord-Holland en van het rapport Utrechtse Provinciale Kantorenmarkt in Balans (Stec Groep B.V., 2012) voor provincie Utrecht. De locaties die binnen de Plabeka afspraken worden benoemd en op de Gooicorridor liggen zijn meegenomen in de marktvraag. Ook de vraag naar kantoren uit het onderzoek van de Stec groep voor de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort is meegenomen in de marktvraag. Daarnaast zijn de werknemers uit de grote herontwikkellocaties (Media Park, BergwijkPark Noord) op de corridor terugDe 12 woonmilieus die Companen ondergebracht als marktvraag in de game. In totaal levert scheidt zijn op basis van dichtheid verdeeld over de Vraag Gooi - 599 ha Vraag Gooi - 599 ha Vraag Gooi - 599 haGooi Vraag - 599 haGooi - 50%6/6 Vraag - 50% -Gooi aandeel Vraag Gooicorridor - aandeel Gooicorridor Vraag 6/6 Gooi - 50% - aandeel Vraag Gooicorridor Gooi - 50%6/6 - aandeel Gooicorridor 6/6 dit 197 ha aan marktvraag naar werkgelegenheid vijf SprintStad milieus. Daarbij wordt gerekend in op. In het algemeen is in het werklandschap een duihectares. Voor de gemengde centrum-woonmilieus Vraag Gooi - 599 ha stedelijke, Vraag Gooi - 599 ha gemengde, Vraag Gooi - 599 haGooi Vraag - 599 haaangenomen Vraag - 50% -Gooi aandeel Vraag Gooi - 50%6/6 - aandeel Gooicorridor Vraag 6/6 1/3 Gooi - 50% - aandeel Vraag Gooicorridor Gooi - voorzieningen 50%6/6 - aandeel Gooicorridor 6/6 bedelijke trend zichtbaar: multiisGooicorridor dat uit lokale modaal bereikbare locaties zijn steeds meer in trek staat, en voor de minder gemengde woonmilieus dat Vraag Gooi - 599 ha Vraag Gooi - 599 ha Vraag Gooi - 599 haGooi Vraag - 599 haGooi - 50%6/6 Vraag - 50% -Gooi aandeel Vraag Gooicorridor - aandeel Gooicorridor Vraag 6/6 Gooi - 50% - aandeel Vraag Gooicorridor Gooi - 50%6/6 - aandeel Gooicorridor 6/6 dan monofunctionele snelweglocaties. 1/8 uit lokale voorzieningen bestaat. groen

groen

groen

groen groen

groen

groen

dorps

dorps

dorps

dorps dorps

dorps

dorps

dorps

kleinstedelijk

kleinstedelijk

kleinstedelijk

kleinstedelijk kleinstedelijk

kleinstedelijk

kleinstedelijk

kleinstedelijk

groen

stedelijk groen

stedelijk groen

stedelijk groen

stedelijk stedelijk groen groen

stedelijk groen

stedelijk groen

stedelijk groen

hoogstedelijk dorps

hoogstedelijk dorps

hoogstedelijk dorps

hoogstedelijk hoogstedelijk dorps dorps

hoogstedelijk dorps

hoogstedelijk dorps

hoogstedelijk dorps

kleinstedelijk 0 groen

200

400 0 600 200 800 400 1000 600 kleinstedelijk 800 0 kleinstedelijk groen groen vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha stedelijk stedelijk dorps dorps

1000 200

400 0 0 600 200 400 200 800 kleinstedelijk 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 kleinstedelijk 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk groen groen groen groen groen vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk dorps dorps dorps dorps dorps

INPUT INPUT MARKTVRAAG MARKTVRAAG WONENWONEN & VOORZIENINGEN & VOORZIENINGEN (HA) OP (HA) DE OP DE PER REGIO INPUT MARKTVRAAG CORRIDOR: CORRIDOR: OPVRAAG BASIS OP BASIS VAN COMPANEN VAN COMPANEN & WONINGMONITOR & WONINGMONITOR stedelijk dorps

hoogstedelijk kleinstedelijk stedelijk

hoogstedelijk kleinstedelijk

0

vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha groen hoogstedelijk groen

dorps 0 dorps kleinstedelijk kleinstedelijk groen stedelijk stedelijk groen dorps

Gooi GOOIGooi hoogstedelijk hoogstedelijk dorps kleinstedelijk

0 0 kleinstedelijk stedelijk groen

stedelijk hoogstedelijk dorps hoogstedelijk 0 kleinstedelijk

SRA Zuid

0

SRA Zuid groen hoogstedelijk

SRA ZUIDgroen

dorps

0

dorps kleinstedelijk groen kleinstedelijk stedelijk

200Vraag

kleinstedelijk hoogstedelijk dorps 0 stedelijk kleinstedelijk 0 groen hoogstedelijk stedelijk dorps 0 hoogstedelijk kleinstedelijk

Ams

AMSTERDAM stedelijk

0

0

dorps hoogstedelijk dorps hoogstedelijk

200

groen hoogstedelijk groen dorps

hoogstedelijk 400 0 kleinstedelijk

600

200

800

400 1000

600 hoogstedelijk 800 0 kleinstedelijk

dorps kleinstedelijk

0

AMERSFOORT 0

stedelijk 0 kleinstedelijk groen

hoogstedelijk kleinstedelijk

hoogstedelijk kleinstedelijk

groen hoogstedelijk

groen hoogstedelijk groen dorps

200 600haVraag 200 800 600ha Vraag SRA 400 Zuid - 01066 SRA 400 Zuid1000 - 1066 dorps kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha groen Vraagkleinstedelijk Adam - 2050 ha

groen dorps 800 0

dorps kleinstedelijk vraag voorzieningen_ha

stedelijk

groen Vraag Adam - 2050 hakleinstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

kleinstedelijk 200 400 0 600 dorps Vraaghoogstedelijk Adam - 2050 ha

stedelijk

kleinstedelijk 200 800 Adam 400 -1000 800 0 dorps Vraag 2050600 hahoogstedelijk

stedelijk stedelijk vraag 200wonen_ha 400 vraag 0voorzieningen_ha 600 vraag 200wonen_ha 800 400 vraag 1000voorzieningen_ha 600 kleinstedelijk 800 0 kleinstedelijk groen groen vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha hoogstedelijk hoogstedelijk stedelijk stedelijk dorps dorps 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 0 hoogstedelijk hoogstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha

VraagAdam BRU --2476 ha Vraag 2050 ha 400 0 600

200

stedelijk

VraagAdam BRU --2476 ha Vraag 2050600 ha 800 400 1000

200

200 Vraag

dorps dorps

400 - 2050 0 600 Adam ha Vraag BRU - 2476 ha

800 0 stedelijk vraag voorzieningen_hagroen groen hoogstedelijk

200 800 Adam 400 -1000 Vraag 2050600 ha

dorps dorps 800 0

Vraag BRU - 2476 ha kleinstedelijk

kleinstedelijk vraag voorzieningen_ha

groen stedelijk groen stedelijk

groen stedelijk groen stedelijk

dorps

dorps Vraag BRU - 2476 ha hoogstedelijk hoogstedelijk

dorps

kleinstedelijk kleinstedelijk 200 400 0 600 200 400 600 800 kleinstedelijk 200 400 0 600 200 800 800 400 1000 1000 600 kleinstedelijk 800 0 0 groen groen vraag vraag vraag vraag stedelijk vraag wonen_ha wonen_ha stedelijk vraag voorzieningen_ha voorzieningen_ha vraag wonen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha voorzieningen_ha stedelijk stedelijk dorps dorps hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk 200 400 - 2476 0 600 200 800 BRU 400 - 1000 600 800 0 Vraag BRU ha 200 Vraag 2476 600 ha 200 400 0 600 800 400 1000 800 0 stedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha Vraag Amersfoort - 980 ha Vraag Amersfoort - 980 ha stedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk groen groen dorps dorps 200 400 - 2476 0 600 800 BRU 400 - 1000 800 0 Vraag BRU ha 200Vraag 2476 600 ha dorps dorps kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha

Vraag Amersfoort Vraag Amersfoort - 980 kleinstedelijk ha groen groen - 980 ha kleinstedelijk stedelijk

stedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

kleinstedelijk kleinstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk dorps - 980 ha Vraag Amersfoort Vraag Amersfoort - 980 ha dorps 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 0

vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha groen groen groen groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk groen groen groen groen groen

1000 200Vraag

dorps dorps

dorps

dorps

dorps

400 - 599 0 0 ha 600Gooi 200 800 -Gooi 400 600 800 200 400 -1000 0 Gooicorridor 600 800 400 1000 1000 Gooicorridor 600 800 0 1000 200 400 Vraag 0 600 800 400 1000 Gooicorridor 600 800 Gooi Vraag 599 ha - 50% aandeel Vraag Gooi200 - 50% 6/6 - aandeel 6/6 Gooi - 50% - aandeel Gooi200 - 50% 6/6 - aandeel 6/6 dorps dorpsVraag dorps dorpsVraag dorps Gooicorridor

1000

vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha Vraag SRA ZuidVraag - 1066 haZuid Vraag- 50% SRA Zuid - 1066 haZuid - 50%3/7 SRA - aandeel Vraag SRA Gooicorridor - aandeel Gooicorridor Vraag 3/7 SRA Zuid - 50% - aandeel Vraag SRA Gooicorridor Zuid - 50%3/7 - aandeel Gooicorridor 3/7 kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk groen groen groen groen groen

stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk groen groen groen groen groen dorps dorps dorps dorps dorps hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk dorps dorps dorps dorps dorps Vraag SRA Zuid - 1066 haZuid Vraag- 50% SRA Zuid - 1066 haZuid - 50%3/7 Vraag SRA - aandeel Vraag SRA Gooicorridor - aandeel Gooicorridor Vraag 3/7 SRA Zuid - 50% - aandeel Vraag SRA Gooicorridor Zuid - 50%3/7 - aandeel Gooicorridor 3/7 kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk 1000 200 400 0 0 600 200 400 200 800 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 1000 200 400 0 0 600 200 400 200 800 kleinstedelijk 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 kleinstedelijk 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk stedelijk vraag wonen_ha stedelijk vraag voorzieningen_ha wonen_ha stedelijk vraag voorzieningen_ha vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningenstedelijk gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha stedelijk vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha groen groen groen groen groen vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk dorps dorps dorps dorps dorps

x 0,65

50% bij 50% stations bij stations hoogstedelijk hoogstedelijk 400 00 kleinstedelijk kleinstedelijk

1000 200

600

200 400 200 800 hoogstedelijk 400 1000 0 kleinstedelijk

600 600

800 200 800

1000 400 1000

600 hoogstedelijk 800 0 kleinstedelijk

1000 200

hoogstedelijk 400 0 kleinstedelijk

stedelijk stedelijk

stedelijk

stedelijk

stedelijk

600

200

800

400 1000

600

800

groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk

groen hoogstedelijk

groen hoogstedelijk

groen hoogstedelijk

nadruk op nadruk op SRA ZuidVraag - 1066 haZuid Vraag- 50% SRA Zuid - 1066 haZuid - 50%3/7 SRA - aandeel Vraag SRA Gooicorridor - aandeel Gooicorridor Vraag 3/7 SRA Zuid - 50% - aandeel Vraag SRA Gooicorridor Zuid - 50%3/7 - aandeel Gooicorridor 3/7 stedelijke stedelijke milieus milieus 5/11 Adam - 50% - aandeel AdamVraag - 50%Adam - aandeel Gooicorridor Adam - 50%5/11 - aandeel GooicorridorVraag Vraag Gooicorridor Adam - 50%5/11 - aandeel Gooicorridor 5/11 Vraag Adam -Vraag 2050 ha -Vraag 2050 ha groen groen dorps dorps 400 00

1000 200 Vraag

600

200 200 800

groen dorps 400 400 1000 0

600 600

200 800 800

400 1000 1000

600

groen dorps 800 0

1000 200

groen dorps 400 0

stedelijk

0

groen hoogstedelijk dorps

0

600

200

800

400 1000

600

800

groen groen kleinstedelijk kleinstedelijk stedelijk stedelijk

groen kleinstedelijk stedelijk

groen kleinstedelijk stedelijk

groen kleinstedelijk stedelijk

dorps dorps stedelijk stedelijk groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk 200 400 0 0 600 200 800 Adam 400 600 800 dorps dorps dorps dorps 1000 dorps 200 400 600 800 1000 Gooicorridor 0 Gooicorridor 400 1000 600 hoogstedelijk 800 0 1000 200 400 0 Gooicorridor 600 800 400 1000 Gooicorridor 600 800 Adam - 50% - aandeel Vraag Adam200 - 50% 5/11 - aandeel Vraag 5/11 Adam - 50%hoogstedelijk - aandeel Vraag Adam200 - 50% 5/11 - aandeel 5/11 Vraaghoogstedelijk Adam -Vraag 2050 ha Vraag -1000 2050 ha

% stations % stations regio regio • 50% BIJ STATIONS op gooicorridor op gooicorridor • NADRUK OP STEDELIJKE

stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag gooicorridor_ha vraag vraag wonen gooicorridor_ha vraag gooicorridor_ha vraag vraag wonen gooicorridor_ha 0 wonen 200 400 0voorzieningen 600 gooicorridor_ha 200 800 400 1000 1000voorzieningen 600 kleinstedelijk 800 0 wonen gooicorridor_ha 1000 200 400 vraag 0voorzieningen 600 gooicorridor_ha 200 800 400 1000 200wonen_ha 400 vraag 0voorzieningen_ha 600 vraag 200 800 kleinstedelijk 400 1000 600 800 kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk groen groen groen groen groen vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk dorps dorps dorps dorps dorps 1000 0 0 600 200 400 200 400 200 800 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha

vraag gooicorridor_ha 1000voorzieningen 600 800

x 0,65

vraag voorzieningen gooicorridor_ha 1000

600

800

1000

vraag voorzieningen gooicorridor_ha BRU - 50% - aandeel Gooicorridor BRU - 50% - aandeel Gooicorridor 3/16 BRU - 50% - aandeel Gooicorridor BRU - 50% - aandeel Gooicorridor 3/165/11 VraagAdam BRU --2476 ha Vraag BRU --2476 ha Vraag Adam - 50% - aandeel Vraag Gooicorridor Adam -3/16 50% 5/11 - aandeel Gooicorridor Vraag 5/11 Adam - 50% - aandeel Vraag Gooicorridor Adam -3/16 50% 5/11 - aandeel Gooicorridor Vraag 2050 ha Vraag Adam 2050 ha 200 800 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 400 0 0 600 200 400

1000 200

MILIEUS

stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk

vraag wonen_ha

dorps dorps dorps dorps

AANDEEL STATIONS IN dorps dorps

dorps dorps

dorps dorps

200 400 -1000 600 800 1000 Gooicorridor 0 Gooicorridor 400 1000 600 800 0 1000 200 400 Vraag 0 Gooicorridor 600 800 400 1000 Gooicorridor 600 800 400 -Vraag 0 0 600 200 800 Adam 400 600 800 Adam - 50% - aandeel Vraag Adam200 - 50% 5/11 - aandeel Vraag 5/11 Adam - 50% - aandeel Adam200 - 50% 5/11 - aandeel 5/11 Adam 2050 ha Vraag 2050 ha - 50% - aandeel Gooicorridor BRU - aandeel Gooicorridor 3/16 BRU - 50% - aandeel Gooicorridor BRU - 50%3/16 - aandeel Gooicorridor 3/16 Vraag BRU - 2476BRU haREGIO Vraag BRU ha - 50%3/16 OP- 2476 GOOICORRIDOR

200 1000 Vraag

1000 1000

1000

1000

kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha groen groen stedelijk stedelijk groen groen stedelijk stedelijk

groen stedelijk groen stedelijk

groen stedelijk groen stedelijk

groen stedelijk groen stedelijk

dorps dorps

dorps

dorps

dorps

hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk dorps BRU - 50% - aandeel dorps dorps - aandeel Gooicorridor BRU - aandeel Gooicorridor 3/16 Gooicorridor BRU - 50%3/16 - aandeel Gooicorridor 3/16 Vraaghoogstedelijk BRUdorps - 2476BRU ha - 50% Vraag BRUdorps - 2476 ha - 50%3/16 hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk

x 0,3

kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk 0 600 200 800 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 kleinstedelijk 800 0 0 1000 200 400 0 600 200 800 800 400 1000 1000 600 800 1000 200 400 0 200 400 kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk 200 400 600 200 800 400 1000 600 800 1000 200 400 0 600 200 400 600 800 1000 00 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 kleinstedelijk 1000 0 groen groen groen groen groen vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen voorzieningenstedelijk gooicorridor_ha vraag wonen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha stedelijk vraag vraagvoorzieningen voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen voorzieningen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha stedelijk vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag vraag vraag wonen gooicorridor_ha vraag wonen_ha wonen_ha stedelijk vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha stedelijk vraag voorzieningen_ha stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk dorps dorps dorps dorps dorps hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk 200 400- 1000 0 BRU 600 - 50% 2003/16 400 1000 1000 600 800 0 BRU -1000 200 - aandeel 400 Gooicorridor 0 BRU 600 - 50% 2003/16 400 Gooicorridor 1000 600 800 1000 200 400 - 2476 0 0 BRU 600 200 800 400 600 800 - aandeel Gooicorridor - 800 aandeel Gooicorridor 3/16 50% - 800 aandeel 3/16 Vraag BRU ha - 50% Vraag BRU 2476 ha 200 800 400 1000 600 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 200 800 400 1000 0 600 600 800 1000 200 400 0 0 600 200 400 1000 stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk vraag wonenha gooicorridor_ha vraag vraag wonenha gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha Vraag Amersfoort - 980 Vraag Amersfoort -voorzieningen 980 Amersfoort - 50% - aandeel Amersfoort Gooicorridor - 50%2/9 - aandeel Gooicorridor Amersfoort 2/9wonen gooicorridor_ha - 50% - aandeel Amersfoort Gooicorridor - 50%2/9 - aandeel Gooicorridor 2/9 vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha groen groen groen groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk groen groen groen groen groen dorps dorps dorps dorps dorps 200 400- 1000 0 BRU 600 - 50% 2003/16 400 1000 1000 600 800 0 BRU -1000 200 - aandeel 400 Gooicorridor 0 BRU 600 - 50% 2003/16 400 Gooicorridor 1000 600 800 1000 0 0 BRU 200 400 600 800 200 400 - 2476 600 800 - aandeel Gooicorridor - 800 aandeel Gooicorridor 3/16 50% - 800 aandeel 3/16 Vraag BRU ha - 50% Vraag BRU 2476 ha dorps dorps dorps dorps dorps vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha

1000 1000

1000 1000

1000 x0,3

Vraag Amersfoort - 980 ha Vraag Amersfoort - 980 ha - 50%2/9 - 50% - aandeel Gooicorridor - aandeel Gooicorridor 2/9 - 50%kleinstedelijk - aandeel Gooicorridor - 50%2/9 - aandeel Gooicorridor 2/9 groenAmersfoort groenAmersfoort groenAmersfoort groenAmersfoort groen kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk stedelijk stedelijk

stedelijk

stedelijk

stedelijk

dorps dorps stedelijk stedelijk groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk dorps dorpsAmersfoort dorpsAmersfoort dorpsAmersfoort dorpsAmersfoort Vraag Amersfoort - 980 ha Vraag Amersfoort - 980 ha 200- 50% - 50% - 400 aandeel Gooicorridor 2/9 - aandeel Gooicorridor 2/9 - 50%hoogstedelijk - aandeel Gooicorridor - 50%2/9 - aandeel Gooicorridor 2/9 200 800 400 1000 0 600 600 800 400 1000 1000 600 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 400 0 0 600 200 800

1000 200

1000 1000

200 400 0 600 200 800 400 1000 600 hoogstedelijk 800 0 hoogstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 0 stedelijk stedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk

200 800 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 1000 200 400 0 0 600 200 400 hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha 1000 0 0 600 200 400 200 400 200 800 400 1000 0 600 600 200 800 800 400 1000 1000 600 800 0 1000 200 400 0 600 200 800 400 stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha groen groen groen groen groen hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk

dorps

200 400 0 - 980 600 ha 200 800 400 1000 - 980 600 ha Vraag Amersfoort Vraag Amersfoort

dorps hoogstedelijk

kleinstedelijk 400 0

1000 200 Vraag

200

800

400 1000

600

kleinstedelijk 800 0

dorps

dorps

600

800

12

1000 1000

vraag voorzieningen gooicorridor_ha

dorps

400 0 -0 980 600 ha 200 800 600 800 200 400 1000 600ha 200 8002/9 400 1000 1000 Gooicorridor 600 800 0 1000 200 400 Amersfoort 0 Gooicorridor 600 200 8002/9 400 1000 Gooicorridor 600 8002/9 Amersfoort Vraag Amersfoort -0 980 Amersfoort - 50% - 400 aandeel Amersfoort Gooicorridor - 50% - aandeel Amersfoort 2/9 - 50% - aandeel - 50% - aandeel groen groen stedelijk stedelijk

dorps hoogstedelijk 600

dorps dorps

1000

vraag voorzieningen gooicorridor_ha 1000 600 800

1000

vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha

groen stedelijk

dorps hoogstedelijk 200

dorps 800 0

vraag voorzieningen_ha kleinstedelijk

groen stedelijk

0

1000

dorps dorps dorps dorps dorps kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha

stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk 200wonen_ha 400 0voorzieningen_ha 600 vraag 200 800 kleinstedelijk 400 1000 600 800 1000 0 wonen 200 400 600 gooicorridor_ha 800 1000voorzieningen 0voorzieningen 200 400 1000 600 kleinstedelijk 800 0 wonen gooicorridor_ha 1000 200 400 vraag 0voorzieningen 600 gooicorridor_ha 200 800 400 vraag 1000voorzieningen 600 800 vraag gooicorridor_ha vraag vraag wonen gooicorridor_ha vraag gooicorridor_ha vraag vraag wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha kleinstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk groen groen groen groen groen vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonenvraag gooicorridor_ha vraag vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk dorps dorps dorps dorps dorps

groen stedelijk

kleinstedelijk

1000

x 0,65

stedelijk stedelijk 200wonen_ha 400 vraag 0voorzieningen_ha 600 vraag 200wonen_ha 800 400 vraag 1000voorzieningen_ha 600 kleinstedelijk 800 0 vraag kleinstedelijk groen groen vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha hoogstedelijk hoogstedelijk stedelijk stedelijk dorps dorps

vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha kleinstedelijk

kleinstedelijk

1000 1000

1000

Gehele marktvraag naar wonen & lokale 1.335 ha aan marktvraag naar wonen & lokale voorzieningenVraag per regio in ha voorzieningen op 2/9 de Gooicorridor - 42.000 woningen Vraag Amersfoort - 980 ha Amersfoort - 980 ha Vraag AmersfoortAmersfoort - 980 ha Vraag Amersfoort - 980 ha - 50%2/9 - 50% - aandeel Amersfoort Gooicorridor - aandeel GooicorridorAmersfoort - 50% - aandeel Amersfoort Gooicorridor - 50%2/9 - aandeel Gooicorridor 2/9

hoogstedelijk stedelijk dorps

hoogstedelijk 0 kleinstedelijk

1000

vraag wonen_ha

Adam - 50%Adam - aandeel Vraag Gooicorridor Adam -gooicorridor_ha 50%5/11 - aandeel Gooicorridor Vraag 5/11 Adam - 50% - aandeel Vraag Gooicorridor Adam -gooicorridor_ha 50%5/11 - aandeel Gooicorridor 5/11 Adamvraag -Vraag 2050 ha Vraag -vraag 2050 ha vraagVraag wonen_ha voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag voorzieningen wonen gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha vraag wonen gooicorridor_ha vraag vraagvoorzieningen wonen gooicorridor_ha vraag voorzieningen gooicorridor_ha

800 0 stedelijk

stedelijk

dorps stedelijk groen hoogstedelijk kleinstedelijk hoogstedelijk dorps

hoogstedelijk kleinstedelijk

Adamvraag - 2050 havraagVraag Adamvraag - 2050 ha vraagVraag wonen_ha voorzieningen_ha wonen_ha voorzieningen_ha

Amersf Amersf REGIO groen kleinstedelijk stedelijk

hoogstedelijk hoogstedelijk kleinstedelijk kleinstedelijk

Vraag Gooi - 599 haGooi Vraag - 599 ha Vraag - 50% -Gooi aandeel Vraag Gooicorridor Gooi200 - 50% 6/6 - aandeel Gooicorridor Vraag 6/6 Gooi - 50% - aandeel Vraag Gooicorridor Gooi200 - 50%6/6 - aandeel Gooicorridor 6/6 400 200 1000 0 600 200 800 400 1000 0 600 600 800 1000 600 800 0 200 400 0 600 1000 600 800 Vraag SRAstedelijk Zuid - 01066 haZuid Vraag SRA 400 Zuid - 1066 haZuid -800 Vraag SRA - 50% -stedelijk aandeel Vraag SRA Gooicorridor 50%3/7 -400 aandeel Gooicorridor Vraag 3/7 SRA1000 Zuid - 50% -stedelijk aandeel Vraag SRA Gooicorridor Zuid - 800 50%3/7 -400 aandeel Gooicorridor 3/7 stedelijk stedelijk

1000 200

Vraag SRA ZuidVraag - 0voorzieningen_ha 1066 hagooicorridor_ha Vraag SRA 400 Zuid - voorzieningen_ha 1066 haZuid SRA Zuid -80050% -400 aandeel Vraag SRA Gooicorridor -800 50%3/7 -400 aandeel Gooicorridor Vraag 3/7 SRA1000 Zuid - 50% -400 aandeel Vraag SRA Gooicorridor Zuid - 800 50%3/7 -400 aandeel Gooicorridor 3/7 vraag wonen_ha vraag vraag vraag vraag wonen gooicorridor_ha vraag gooicorridor_ha vraag vraag vraag wonen gooicorridor_ha vraag gooicorridor_ha 1000 200wonen_ha 400 vraag 600 vraag 200 1000 600 1000 0 wonen 200 0voorzieningen 600 gooicorridor_ha 200 800 1000voorzieningen 600 800 0 wonen gooicorridor_ha 200 0voorzieningen 600 gooicorridor_ha 200 1000voorzieningen 600 800

Vraaghoogstedelijk BRUdorps - 2476 ha hoogstedelijk

kleinstedelijk kleinstedelijk 0 0 groen stedelijk stedelijk dorps hoogstedelijk hoogstedelijk kleinstedelijk 0 0 stedelijk

groen stedelijk stedelijk groen dorps

1000

vraag wonen_ha

Vraag SRA Zuid - 1066 haVraag SRA 400 Zuid - 1066 ha vraag vraag 200wonen_ha 400 vraag 0voorzieningen_ha 600 vraag 200wonen_ha 800 1000voorzieningen_ha 600

kleinstedelijk kleinstedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha

BRU

dorps 800 0 dorps

vraag voorzieningen_ha kleinstedelijk

Zuid - 1066 ha kleinstedelijk

hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk dorps- 1066 haVraag SRA Zuid - 1066 ha dorps Vraag SRA Zuid kleinstedelijk kleinstedelijk 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 800 0 200 400 0 600 200 800 400 1000 600 kleinstedelijk 800 0 kleinstedelijk stedelijk stedelijk vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha groen groen vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha stedelijk stedelijk hoogstedelijk hoogstedelijk dorps dorps

groen stedelijk groen stedelijk

BRU

800 0 stedelijk vraag voorzieningen_ha groen hoogstedelijk groen

400 -1000 600 Gooi 599 ha

vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha groen groen hoogstedelijk

kleinstedelijk kleinstedelijk

BRU

200Vraag 800

vraag wonen_ha

groen groen hoogstedelijk dorps dorps

dorps

400 - 599 0 ha 600 Gooi dorps

vraag wonen_ha vraag voorzieningen_ha vraag wonen_ha kleinstedelijk Vraag SRA Zuid - 1066 haVraag SRA kleinstedelijk groen stedelijk stedelijk groen dorps

dorps stedelijk groen hoogstedelijk

Ams

hoogstedelijk kleinstedelijk

Vraag Gooi - 599 ha Vraag Gooi - 599 ha 200 400 600 200 800 600 Vraag SRAstedelijk Zuid - 01066 haVraag SRA 400 Zuid1000 - 1066 ha

vraag wonen_ha

groen hoogstedelijk groen

stedelijk

vraag wonen_ha

groen stedelijk

dorps dorps hoogstedelijk hoogstedelijk 1000 200

kleinstedelijk kleinstedelijk 400 00

groen stedelijk

dorps hoogstedelijk 600

200 200 800

kleinstedelijk 400 400 1000 0

groen stedelijk

dorps hoogstedelijk 600 600

200 800 800

400 1000 1000

600

kleinstedelijk 800 0

dorps hoogstedelijk 1000 200

kleinstedelijk 400 0

600

200

800

400 1000

600

800

1000


UITGANGSPUNTEN

INPUT MARKTVRAAG

Voor de regio’s met stations op de Gooicorridor is 50% van de vraag als uitgangspunt genomen. Hierbij wordt voortgeborduurd op het uitgangspunt uit Maak Plaats!: “Minimaal 50% van de nieuwe woningen rondom ov-knooppunten realiseren”. Daarbij is een groter aandeel van het stedelijke ten opzichte van het groene programma meegenomen. De stedelijke, gemengde programma’s passen namelijk goed in stationsomgevingen en hebben een grotere impact op reizigersaantallen. Maar alle verschillende woonmilieus komen nog steeds voor. Per regio is vervolgens bekeken hoeveel stations binnen die regio zich op de Gooicorridor bevinden. Dat aandeel van de vraag voor ov-knooppunten is meegenomen. Alle stations in het Gooi liggen op de Gooicorridor, daar is dus 50% van de vraag meegenomen (de gehele vraag voor ov-knooppunten). Slechts 5 van de 11 stations in Amsterdam liggen op de Gooicorridor, daarom is voor die regio 5/11 van de vraag voor ov-knooppunten meegenomen.

De moeilijkheidsgraad en discussie bij de SprintStadsessies pakken het beste uit wanneer vraag en aanbod in hectares ongeveer gelijk zijn. Bij de Gooicorridor is daarom de vraag naar wonen en lokale voorzieningen vanuit de Noord-Hollandse regio’s vermenigvuldigd met een factor 0,65 en vanuit de regio’s in provincie Utrecht met een factor 0,3. Daarmee zijn vraag en aanbod in SprintStad aan elkaar gelijk gesteld. Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat er in beide provincies op dit moment nog te weinig capaciteit aan plannen op de Gooicorridor is om daadwerkelijk 50% van de nieuw te bouwen woningen rondom stations te realiseren. Hiervoor is bovenop de bestaande plannen nog ruimte nodig voor ca. 18.000 woningen. Dat is (afhankelijk van de dichtheid) ruim 500 extra ha aan ontwikkelruimte, verspreid over de corridor. Door de beperkte uitbreidingsmogelijkheden lijkt het lastig om veel meer woningbouw te realiseren. Zowel binnen bestaande plannen als daarbuiten zal naar nieuwe mogelijkheden en kansen gezocht moeten worden om de provinciale ambitie waar te maken.

In totaal levert dit 1.335 ha aan marktvraag naar wonen en lokale voorzieningen op de Gooicorridor op (ca. 42.000 woningen). Het aanbod aan totale ontwikkelruimte is echter slechts 939 ha. VRAAG SPRINTSTAD GOOICORRIDOR

INPUT MARKTVRAAG

Wonen groen

47

WONEN GROEN - 20 WO/HA

124

Wonen dorps

WONEN DORPS - 30 WO/HA

Wonen kleinstedelijk

160

WONEN KLEINSTEDELIJK - 40 WO/HA

Wonen stedelijk

197

WONEN STEDELIJK - 70 WO/HA

Wonen hoogstedelijk

98

WONEN HOOGSTEDELIJK - 100 WO/HA

Bedrijventerrein

BEDRIJVENTERREIN - 65 WN/HA

1

Lichte bedrijvigheid

26

LICHTE BEDRIJVIGHEID - 100 WN/HA

Kantoren perifeer

59

KANTOREN PERIFEER - 200 WN/HA

Kantoren stedelijk

111

KANTOREN HOOGSTEDELIJK - 350 WN/HA

Voorzieningen groen

VOORZIENINGEN GROEN - 130 WN+BEZ/HA

4

Voorzieningen dorps

30

Voorzieningen kleinstedelijk

29

VOORZIENINGEN DORPS - 170 WN+BEZ/HA VOORZIENINGEN KLEINSTEDELIJK - 240 WN+BEZ/HA

Voorzieningen stedelijk

31

Voorzieningen hoogstedelijk

31

VOORZIENINGEN STEDELIJK - 400 WN + BEZ/HA VOORZIENINGEN HOOGSTEDELIJK - 700 WN + BEZ/HA

13

Marktvraag in SprintStad: vraag = aanbod - 949 ha


SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

RESULTATEN SESSIE 29.01.2015

Op 29 januari 2015 is een eerste sessie van SprintStad Gooicorridor georganiseerd met betrokken partijen. Locatie was het kantoor van de Gooi en Vechtstreek in Bussum. Vrijwel alle gemeenten op de Gooicorridor waren tijdens deze sessie vertegenwoordigd, net als beide provincies, de Regio Gooi- en Vechtstreek, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de NS. Dit was ook weer een kleine SprintStad mijlpaal: nog niet eerder vond een sessie plaats waarin zo veel verschillende partijen met elkaar om tafel zitten en samenwerken aan de ontwikkeling van een corridor. Het stond partijen vrij om gedurende het spel met elkaar te overleggen, te onderhandelen, uit te ruilen, tactieken te wijzigen etc. Op de kaart in het midden van dit verslag is een overzicht van de resultaten te vinden. Allereerst vullen alle partijen hun ambities in en de gemeentes bepalen per station het masterplan. De ambities worden naar elkaar toe uitgesproken: de meeste teams zetten in op realisering van de plannen in samenhang met de omgeving en daarmee het optimaliseren van het ov-gebruik van het station. De provincie gaat vooral voor het verster-

RESULTATEN RUIMTE 2015-2035

RESULTATEN RUIMTE 2015-2035

ken van de diversiteit van het traject. Vervolgens wordt met de eerste ronde begonnen. Het eerste resultaat is direct goed: er is weinig geconcurreerd op programma, waardoor vrijwel alle plannen zijn gerealiseerd. De tweede ronde laat helaas een minder goed resultaat zien door concurrentie tussen diverse stations op het stedelijk woonprogramma. Maar dat wordt in de rondes daarna direct weer goed gemaakt doordat enkele stations zich juist op hogere of lagere dichtheden gaan richten. Hilversum heeft met zichzelf geconcurreerd op het werkprogramma, en leert hiervan voor de volgende rondes. Opvallend is dat ondanks het beperkte overleg en de geringe afstemming tussen de verschillende gemeenten de resultaten voor de ruimtelijke ontwikkeling vrij goed zijn. Dit betekent dat er relatief weinig concurrentie op de corridor is, en gemeenten al behoorlijk in de gevraagde diversiteit bouwen.

op stedelijk woonprogramma. Ook in Diemen Zuid wordt een aanzienlijk deel van het stedelijk woonprogramma gerealiseerd. In Diemen en Naarden-Bussum staat het kleinstedelijk wonen centaal terwijl Bussum Zuid voor dorps kiest. Baarn en Hollandsche Rading hebben vrijwel geen ontwikkelruimte en kiezen voor het groene en dorpse programma. In Hilversum MediaPark en Sportpark wordt vooral ingezet op het realiseren van werkprogramma.

Amsterdam CS, Zuid en Utrecht gaan vooral voor hoogstedelijk gemengd programma, maar ook Amersfoort kiest gedeeltelijk voor hoogstedelijkheid. Bij Muiderpoort, Rai, Sciencepark, Hilversum en Utrecht Overvecht wordt de nadruk vooral gelegd

Ook in Duivendrecht is het door de grote hoeveelheid aan ontwikkelruimte per ronde af en toe moeilijk om al het gewenste programma te realiseren. Daar wordt vooral gekozen voor een mix van diverse woonmilieus en hoogstedelijk werken, waar-

Weesp blijft vasthouden aan het bouwen van dorps wonen. Door de beperkte marktvraag in deze categorie en de enorme hoeveelheid aan ontwikkelruimte lukt het hen niet om dit programma in 20 jaar daadwerkelijk te realiseren. Wanneer er voor een mix van dorps en kleinstedelijk wonen was gekozen had Weesp wellicht meer van haar ruimte kunnen benutten.

14


SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

Resultaten van de ovspeler in 2035 treinen te vol treinen goed gevuld treinen te leeg

RESULTATEN MOBILITEIT 2015 - 2035

RESULTATEN MOBILITEIT 2015 - 2035

door het toch lukt om 2/3 van het enorme ontwikkelgebied De Nieuwe Kern te bebouwen.

keer per uur rijden, waardoor ze op Weesp goed aansluiten op de 6 sprinters per uur vanuit Almere.

De provincie begint voorzichtig met het realiseren van wat recreatief programma rondom Hollandsche Rading. Vervolgens worden de NoordZuidlijn en de HOV Hilversum uitgevoerd waarna de discussie rondom regionaal programma op gang komt. Daarbij lijkt de tactiek toch vooral ‘wie het hardst roept krijgt het meest’, en word niet altijd een strategische keuze gemaakt. Een aantal interessante voorzieningen worden door het beperkte budget van twee voorzieningen per ronde niet gerealiseerd.

Ruim de helft van de stations op de corridor lukt het om ruimtelijke ontwikkelingen rondom de stations op deze frequentieverhoging af te stemmen. Duivendrecht, Weesp. Hollandsche Rading en Amersfoort hebben zelfs zoveel extra reizigers ten opzichte van de beginsituatie dat zij rood kleuren: de reizigers staan te dringen op het perron. In realiteit kunnen Duivendrecht en Holladsche Rading ook nog wel wat extra reizigers gebruiken, dus valt de drukte daar wellicht mee. Maar helaas lukt het bij veel stations niet om voldoende reizigers te genereren. Bij een aantal stations komt dit onder andere door de beperkte ontwikkelruimte; wellicht had de provincie daar met bijv. de fietssubsidie of het evenemententerrein nog iets kunnen betekenen.

De ambitie van het ov-bedrijf is het inzetten op de sprinters: “om aan te sluiten bij de frequentiesprong van de sprinters vanuit Flevoland (OV-SAAL) is groei van het aantal in- en uitstappers ook voor de Gooicorridor van belang.” Zij start met de realisatie van PHS op de andere corridor Amsterdam-Utrecht en verhoogt hier de frequentie van de Intercity. Na de tweede ronde wordt de frequentieverhoging ook op de Gooicorridor ingevoerd: de sprinters gaan drie

15


RESULTATEN REIZIGERSGROEI EN MARKTVRAAG

RESULTATEN REIZIGERSGROEI EN MARKTVRAAG

Tijdens deze sessie vond een reizigersgroei plaats van 117%. De belangrijkste redenen hiervoor waren enerzijds de realisatie van een behoorlijk deel van de marktvraag, en anderzijds de voorzieningen die de beiden provincies gezamenlijk realiseerden. De provincie hield zich natuurlijk aan het budget van twee voorzieningen per ronde, en koos daarbij niet altijd voor het programma dat de meeste reizigers oplevert. Juist de recreatieve functie werd op een aantal stations versterkt.

gemeenten wat voorzichtig hebben gebouwd en er dus niet voor hebben gekozen om al hun ontwikkelruimte te benutten. Met name in Duivendrecht, Weesp, Hilversum MediaPark en Hilversum Sportpark bleef nog een behoorlijk deel van de ontwikkelruimte onbebouwd. aantal

index

450000

2,00

1,80

400000

Uiteindelijk kreeg 79% van de marktvraag ook daadwerkelijk een plek binnen de ontwikkelruimte op de corridor. Opvallend is dat het programma voor werken en voorzieningen vrijwel geheel werd gerealiseerd. Dit programma zorgt ook voor meer extra reizigers dan het woonprogramma. Van het woonprogramma bleef echter nog behoorlijk wat vraag over. Het groene milieu werd niet gerealiseerd en ook van het kleinstedelijk programma bleef bijna de helft over.

1,60 index

aantal 350000 450000

2,00

aantal inwoners

1,40

aantal werknemers

1,80

300000 400000

reizigers index 2015

1,20 1,60 250000 350000

1,00

aantal inwoners

1,40 200000 300000

In combinatie met de goede resultaten m.b.t. de ruimtelijke ontwikkeling betekent dit dat veel

aantal werknemers

0,80 2015

2019

2023

2027

2031

2035

reizigers index 2015

1,20

250000

Groei van inwoners en werknemers in de stationsgebieden op1,00de Gooicorridor Ontwikkeling van het aantal reizigers, geindexeerd op het jaar 2015 200000

0,80 2015

2019

REALISATIE MARKTVRAAG

2023

2027

2031

2035

REALISATIE MARKTVRAAG

Wonen hoogstedelijk - 100 wo/ha Wonen stedelijk - 70 wo/ha 208 ha

Wonen kleinstedelijk - 40 wo/ha 186 ha

Wonen dorps - 30 wo/ha Wonen groen - 20 wo/ha Kantoren hoogstedelijk - 350 wn/ha Kantoren perifeer - 200 wn/ha Lichte bedrijvigheid - 100 wn/ha Bedrijventerrein - 65 wn/ha Voorzieningen hoogstedelijk - 700 wn+bez/ha Voorzieningen stedelijk - 400 wn+bez/ha Voorzieningen kleinstedelijk - 240 wn+bez/ha Voorzieningen dorps - 170 wn+bez/ha

67 ha

Voorzieningen groen - 130 wn+bez/ha

45 ha

39 ha

51 ha

42 ha

rt

2 ha

o

a

fo

a m

e

rs

B A

c re t

rn

S ht

c e v O

ht U

t

re

c

U

rv e

R he

C

ht

g d in a

p a nd sc lla o H

rs e ilv H

e ilv H

rt o p S u m

m u rs

a N

rk

m e ilv H

d ia e M

rs

Pa

u

rk

1 ha

14 ha

id m u B

e a

rd

ss

n-

u

B

W

u

e

ss

Zu

u

m

sp e

id n e m ie D

nd D

u

iv

e

rd e st m A

Zu

c re

m a

m a rd

A

m

st

e

ie

ht

I R

Zu

A

id

n m e ie

e nc

D

rk Pa

rt A

m

s.

S

M A

m

s.

m A

c

u

st

e

id e

rd

rp

a

o

m

o

C

S

10 ha

13 ha

37 ha

50 ha

37 ha

36 ha

30 ha

30 ha

40 ha

Overgebleven ontwikkelruimte in 2035

Realisatie van de marktvraag in 2035 ten opzichte van de gehele ontwikkelruimte: in totaal is 79% van de marktvraag gerealiseerd

16


SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

SESSIE MET BETROKKEN PARTIJEN

17


HOE NU VERDER? Er liggen kansen voor transit-oriented development op de Gooicorridor. Het invoeren van PHS op de lijn Schiphol-Almere kan ook consequenties hebben voor de frequentie op de Gooicorridor. Dit biedt extra mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en intensivering bij een groot aantal stations. Deze kansen worden nu echter nog niet allemaal benut, waardoor een frequentieverhoging weinig rendabel zal zijn. De positieve relatie tussen mobiliteit en ruimte komt dus nog niet vanzelf tot stand. Tegelijkertijd hebben de regio’s van de Gooicorridor te maken met een behoorlijke woningbouwopgave. En ondertussen wordt de A1 steeds drukker en bedreigt de grote hoeveelheid autoverkeer in de Gooise regio de bereikbaarheid. Het verbeteren van het ov door een frequentieverhoging kan meer mensen uit de auto in de trein krijgen: er ontstaat een hoogfrequent, metro-achtig systeem dat het Gooi verbindt met Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Dit vraagt om een strategie waarin mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen optimaal op elkaar af worden gestemd. Alleen wanneer gemeenten, NS en provincie(s) samenwerken aan een dergelijke strategie kunnen de kansen voor ov-knooppuntontwikkeling die er op de Gooicorridor liggen ook daadwerkelijk verzilverd worden. Op basis van de eerste SprintStadsessie komen we tot het volgende advies aan de verschillende partijen op de Gooicorridor: • Provincie, gemeenten, en NS: Zet gezamenlijk in op een combinatie van (hoog)frequent spoor en betere benutting van de stationsomgevingen. Dit draagt bij aan het versterken van de concurrentiekracht van de MRA. • NS: breng in beeld wat vanuit de vervoersvraag en reizigersaantallen de knelpunten voor de vervoerder zijn om frequentieverhoging op de Gooicorridor te laten renderen. • Provincie en gemeenten: Voeg ruimtelijk programma toe in de stationsomgevingen. Dit draagt bij aan extra reizigers, waardoor een frequentieverhoging ook rendabel kan worden. • Gemeenten: Verbeter de (fiets)bereikbaarheid van de stations en maak van de stationsomgevingen aantrekkelijke locaties waar ook lokale voorzieningen en verblijfsplekken te vinden zijn. Op die manier wordt het reizen per trein aantrekkelijker. • Provincie en gemeenten: Ga op zoek naar ontwikkelruimte voor nieuwe woningen rondom de stations. Er is nog onvoldoende ontwikkelruimte op de corridor om te voorzien in 50% van de vraag naar nieuwe woningen. • Gemeenten: Benadruk en versterk de bestaande diversiteit aan woon- en werkmilieus op deze corridor. De gemeenten kozen tijdens de SprintStadsessie zelf niet voor het groene programma (met zeer lage dichtheden) in de stationsomgevingen. Dit programma kan beter op andere locaties een plek krijgen, waardoor de stationsomgevingen intensiever benut kunnen worden. • Provincie en gemeenten: Denk strategisch na over de positionering van nieuwe voorzieningen bij stations en maak goede verbindingen vanuit de stations naar bestaande regionale voorzieningen. Vergeet daarbij niet de recreatieve verbindingen naar het landschap, bijvoorbeeld bij Hollandsche Rading, Baarn, Bussum Zuid, maar ook Amsterdam RAI. Regionale voorzieningen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan levendige stationsomgevingen én een rendabele dienstregeling. • Provincie, NS en gemeente Hilversum: Overweeg / onderzoek de mogelijkheden van het openen van station Hilversum Monnikenberg / Anna’s Hoeve op het lijnstuk Hilverum - Baarn wanneer dit gekoppeld wordt aan de gelijknamige ontwikkelingen. • Gemeenten Weesp en Duivendrecht: benut de grote hoeveelheden ontwikkelruimte op de juiste manier en neem daarvoor de tijd. Diverse dichtheden en programma’s kunnen elkaar aanvullen en voor een stijgende ov-mobiliteitsvraag zorgen. 18


COLOFON

COLOFON Gooicorridor SprintStad sessie #1 29.01.2015

COLOFON

Vereniging Deltametropool, Rotterdam oplage 30 stuks Extra exemplaren kunt u downloaden op deltametropool.nl/nl/gooicorridor Zie ook twitter.com/deltametropool #SprintStad flickr.com/deltametropool nl.linkedin.com/in/deltametropool issuu.com/deltametropool Contact Vereniging Deltametropool: SprintStad@deltametropool.nl www.SprintStad.nl Contact Provincie Noord-Holland: Daphne Rigter - rigterd@noord-holland.nl www.noord-holland.nl

AANWEZIGEN SESSIE 29.01.2015

Daphne Rigter Jelle Hengstmengel Erik van Norren Sjaak Doornekamp

Provincie Provincie Provincie Provincie

Bart Brenninkmeier Laurien Beijer Mariette Zivkovic Barbara van Gelder

NS I&M Regio Gooi & Vechtstreek Regio Gooi & Vechtstreek

Saskia Hoogstraten Tessa Ruijs Peter v.d. Mortel Sabine Reimus Margo Molkenboer Thijs Herngreen Erik van Schaijk Richard v.d. Westen Rob Posthouwer Astrid v.d. Aker Jorien EliasCornelissen

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

PROJECTPARTNERS

Noord-Holland Noord-Holland Noord-Holland Utrecht

Amsterdam Ouder-Amstel Diemen Weesp Naarden Bussum Hilversum De Bilt Utrecht Amersfoort

Gemeente Almere

Miriam Ram Vereniging Deltametropool Paul Gerretsen Vereniging Deltametropool Tom van Goeverden Vereniging Deltametropool

19


UD

UPDATE N º6 — 03|2014

METROPOLITAAN BEREIKBAARHEID PROGRAMMA

SprintStad #6 UD°6

VE

VERSL AG N º1 — 05|2013

METROPOLITAAN BEREIKBAARHEID PROGRAMMA

LANDSCHAP

DELTA METROPOOL

VE

VERSL AG N º 2 — 10|2013

METROPOLITAAN BEREIKBAARHEID PROGRAMMA

SprintStad

SprintStad

Zuid-Kennemerland

Zaancorridor sessie #1

en IJmond sessie #1

VE°1

VE°1

UD°6

VE°2

VE°3

LANDSCHAP

DELTA METROPOOL

LANDSCHAP

DELTA METROPOOL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.