Page 1

4108 Verwijzen naar De Hoop

2

20-07-2004

14:27

Pagina 2

Inhoudsopgave

Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Voor wie is De Hoop? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Verslavingszorg Therapeutische centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Motivatiecentrum Crosspoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Postklinische Behandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Deeltijdbehandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ambulante behandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

16 18 19 20

Psychosociale hulpverlening Centrum voor maatschappelijke opvang De Jordaan . . . . . . 13 Begeleid Zelfstandig Wonen / Begeleid Kamer Wonen, (BZW/BKW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bureau voor Evangelische Hulpverlening (BEH) . . . . . . . . . . 15

Overzicht zorgaanbod De Hoop Aanmelden bij De Hoop . . . . . . Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


De Hoop

20-07-2004

14:27

Pagina 4

Deze brochure bevat beknopte informatie over het hulpaanbod van Stichting De Hoop. Na een algemene inleiding over De Hoop wordt per onderdeel kort uiteengezet wat de hulp inhoudt, wie in aanmerking komen voor de hulp, hoe de financiering geregeld is en hoe iemand zich kan aanmelden. Contactgegevens zijn te vinden achterin de brochure.

Inleiding

4108 Verwijzen naar De Hoop

4

Stichting De Hoop, centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening, is gevestigd in Dordrecht. De Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Het werk begon in een vervallen fabriekspand dat werd omgebouwd tot opvangcentrum. In 1979 werd gestart met een resocialisatieproject. Het therapeutisch centrum werd in 1982 in gebruik genomen. Vanaf 1999 biedt De Hoop ook maatschappelijke opvang in het centrum De Jordaan. Sinds 2000 is deeltijdbehandeling mogelijk. In het motivatiecentrum Crosspoint kunnen verslaafden terecht voor wie de drempel naar opname in een kliniek nog te hoog is.

Dorp De Hoop Vanaf 1997 is De Hoop bezig geweest met het realiseren van Dorp De Hoop, de samenvoeging van de diverse centra en werkprojecten op één locatie. Het eerste gebouw dat geopend werd, huisvest de werkervaringsbedrijven De Hoop Metaal en De Hoop Grafisch Centrum. Daarna volgden de woningen voor het project Begeleid Zelfstandig Wonen, de therapeutische centra en het RTB-gebouw. RTB staat voor Recreatie, Therapie en Beheer. Na de laatste verhuizing werd Het Dorp in mei 2003 officieel geopend door H.M. Koningin Beatrix.

Identiteit

De hulp die De Hoop biedt, is gebaseerd op bijbelse principes. Medewerkers werken vanuit het christelijk geloof. Christen zijn of willen worden is voor cliënten geen voorwaarde voor opname. Oriëntatie op de kernwaarden van het christelijk geloof vormt een onderdeel van het behandelprogramma. Specifiek christelijke onderdelen in het programma, zoals bijbelstudie of kerkbezoek, zijn niet verplicht. Van cliënten wordt verwacht dat zij de christelijke normen en waarden respecteren die in De Hoop worden gehanteerd. De deeltijdbehandeling en de ambulante behandeling hebben wel een overwegend christelijk karakter; alleen wie bewust christelijke hulp zoekt, kan er terecht.

Zorg op maat

De Hoop biedt zorg op maat: de behandeling en begeleiding sluiten zo nauwkeurig mogelijk aan bij de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt. De hulp die De Hoop biedt, is onder te verdelen in verslavingszorg en psychosociale hulpverlening.

Verslavingszorg

In de verslavingszorg kunnen mensen terecht in de 24-uurs klinische opvang op één van de therapeutische centra. Voor wie de drempel voor opname nog te hoog is, is er het motivatiecentrum. Behandeling kan ook plaatsvinden in deeltijd (twee of drie dagen per week) en op ambulante basis. Na afloop van de klinische behandeling kan men instromen in de Postklinische Behandeling (PKB).

Psychosociale hulpverlening

Mensen met psychosociale problematiek kunnen voor 24-uursopvang terecht in het centrum voor maatschappelijke opvang De Jordaan. Onder psychosociale hulpverlening valt ook het project Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW). Bij het Bureau voor Evangelische Hulpverlening (BEH) wordt op ambulante basis maatschappelijke hulpverlening geboden.

5


14:27

Pagina 6

Therapeutische centra

20-07-2004

Voor wie is De Hoop?

Woongroepen

VERSLAVINGSZORG

De Hoop biedt hulp aan mensen met:

Uitgangspunt voor de behandeling is de individuele benadering van de cliënt. De behandeling in de centra bestaat uit verschillende niveaus, elk met een eigen mate van vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Bij binnenkomst wordt er, samen met de cliënt, een behandelplan opgesteld.

Behandeling

Cliënten die zelfredzaam zijn en geen 24-uurs zorg nodig hebben, kunnen terecht in Therapeutisch Centrum De Brug. Het verschil tussen De Brug en de woongroepen is dat cliënten op De Brug eigen woonruimte hebben en dus niet in een groep leven. Ook op De Brug is plaats voor kinderen van cliënten.

De Brug

Voor 24-uurs klinische opvang kunnen mensen met verslavingsproblematiek terecht in één van de woongroepen van De Hoop. In elk van deze woongroepen woont en leeft een groep van zo’n tien tot veertien cliënten. Er is ook plaats voor kinderen van cliënten. De gemeenschappelijke ruimten worden gebruikt voor groepsgesprekken, maaltijden, ontspanning, et cetera.

• Psychosociale problematiek: Problemen op het gebied van relaties, rouwverwerking, zingeving en/of identiteit.

• Verslavingsproblematiek: Alle soorten verslavingen: hard- en softdrugs, alcohol, medicijnen, gokken, internet, et cetera. Ook eetproblematiek (zoals anorexia en boulimia) valt hieronder.

4108 Verwijzen naar De Hoop

6

Iedereen kan bij De Hoop aankloppen voor hulp. Er geldt geen minimum- of maximumleeftijd. Ook is er de mogelijkheid voor ouders om met hun kind(eren) opgevangen te worden. Voor alle vormen van behandeling binnen De Hoop geldt dat cliënten zich zelf aan moeten melden. Voor de verslavingszorg hebben cliënten een verwijzing van een (huis)arts nodig. Is er sprake van verslavingsgerelateerde problematiek, dan wordt van een cliënt verwacht dat hij of zij de noodzaak om te breken met de verslaving inziet. Hieronder valt ook tabaksverslaving.

Werk

Ook leren werken is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Cliënten kunnen werkervaring opdoen op de verschillende afdelingen en bedrijven van De Hoop. Op die manier werkt de cliënt al tijdens de behandeling aan zijn of haar sociale reïntegratie. Cliënten kunnen zich door stages eerst oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Daarna kunnen ze solliciteren naar een werkervaringsplaats.

7


Pagina 8

Het motivatiecentrum van De Hoop, Crosspoint, biedt laagdrempelige 24-uursopvang voor verslaafden die opname in een kliniek vooralsnog een te grote stap vinden of die niet (voldoende) gemotiveerd zijn voor behandeling.

14:27

De Hoop heeft een studiecentrum waar cliënten begeleiding en advies kunnen krijgen op het gebied van opleidingen. Op basis van de opleidings- en werkervaringsachtergrond van de cliënt en zijn of haar toekomstwens wordt een persoonlijk studieplan opgesteld. De bedrijven van De Hoop zijn gecertificeerde opleidingsbedrijven waar gasten het praktijkdeel van hun opleiding kunnen uitvoeren.

Behandeling

20-07-2004

VERSLAVINGSZORG

Financiering

Motivatiecentrum Crosspoint

De 24-uursopvang wordt gefinanciëerd vanuit de AWBZ. Van cliënten wordt na een jaar door de zorgverzekeraars een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.

• • • •

verwijzing door een huisarts ingeschreven zijn bij een ziekenfonds willen breken met de verslaving vanaf opname stoppen met het gebruik van alle verslavende middelen (ook met tabak)

Criteria

Tijdens het verblijf in Crosspoint worden cliënten intensief begeleid bij het breken met de verslaving. Het is mogelijk om hierbij methadon te gebruiken. Ook mag er op bepaalde plaatsen worden gerookt in het motivatiecentrum. Tegelijk kunnen cliënten zich oriënteren op de behandelingsmogelijkheden binnen of buiten De Hoop. In Crosspoint leert de cliënt te wennen aan een gestructureerd leven met een zinvolle invulling. Ook kunnen cliënten onderzoeken wat er mogelijk is op het gebied van scholing en werk. Cliënten kunnen maximaal drie maanden in het motivatiecentrum verblijven. Aanmelden voor het motivatiecentrum kan bij de polikliniek.

Studie

4108 Verwijzen naar De Hoop

8

Financiering

Opvang in het motivatiecentrum valt onder de AWBZ-regeling.

verwijzing door een huisarts ingeschreven zijn bij een ziekenfonds open staan voor aanwijzingen uit het team respecteren van de huisregels

Criteria • • • •

9


VERSLAVINGSZORG

Pagina 10

VERSLAVINGSZORG

Deeltijdbehandeling

14:27

Postklinische Behandeling

20-07-2004

Project

Een stichting die samenwerkt met De Hoop, Stichting Haaswijk, verhuurt woningen en kamers aan cliënten die in het PKB-project terechtkomen. Er wordt gewerkt met huurcontracten van een jaar die kunnen worden verlengd. De huurprijs is afhankelijk van het type woning of kamer. Huursubsidie is meestal mogelijk.

Deeltijdbehandeling wordt gefinancierd vanuit de AWBZ.

Financiering

Twee of drie dagen in de week volgen cliënten een dagprogramma bij De Hoop, bestaande uit groepsgesprekken, individuele gesprekken, relatiegesprekken, psychotherapie en trainingen. De behandeling heeft een duidelijk christelijk karakter. Voor cliënten met kinderen is het mogelijk om tijdens de behandelperiode deel te nemen aan een oudercursus, die gegeven wordt door ervaren vrijwilligers. In deze cursus worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met ouderschap en verslavingsproblematiek.

Behandeling

Financiering

Wonen

De Postklinische Behandeling wordt gefinancierd vanuit de AWBZ.

Criteria

Vanuit elke afdeling binnen De Hoop kunnen cliënten terechtkomen in het project Postklinische Behandeling (PKB). Dit is een voorziening waarbij een cliënt een eigen woning of kamer heeft en daar een eigen huishouden voert. De behandeling bestaat uit individuele behandelgesprekken op vaste tijden. Het doel van dit project is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt te vergroten. Voor mensen die met een minder intensieve behandeling kunnen volstaan, heeft De Hoop een soortgelijk project: Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW, zie pagina 14).

Mensen voor wie een opname niet mogelijk of niet noodzakelijk is, kunnen bij De Hoop terecht voor een deeltijdbehandeling. Deelnemers aan het deeltijdprogramma wonen zelfstandig en zijn in staat verslavingsvrij te leven. Het doel van de deeltijdbehandeling is cliënten te helpen bij het afronden van hun verslavingsproblematiek en/of hen hulp te bieden bij verdere resocialisatie. Ook kan deeltijdbehandeling terugval van cliënten voorkomen.

4108 Verwijzen naar De Hoop

10

Criteria

• • • •

verwijzing door een huisarts ingeschreven zijn bij een ziekenfonds bewust kiezen voor christelijke hulp in staat zijn om zelfstandig te wonen en verslavingvrij te leven

• behoefte hebben aan verslavingsgerelateerde behandeling • beschikken over een dagbesteding van minimaal 32 uur in de vorm van werk, vrijwilligerswerk en/of studie

11


Pagina 12

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

14:27

VERSLAVINGSZORG

20-07-2004

Ambulante behandeling Psychotherapie Voor sommige mensen is een 24-uurs of deeltijdbehandeling niet nodig en volstaat een wekelijks gesprek met een psycholoog of maatschappelijk werker. Deze ambulante gesprekken vinden plaats op de polikliniek. De ambulante behandeling heeft een duidelijk christelijk karakter.

Alcohol Met het project Alcohol Bedrijfsconsultatie (ABC) richt De Hoop zich op alcoholproblematiek op de werkplek. Vanuit dit project wordt ook ambulante alcoholhulpverlening geboden. Mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn, kunnen ook ’s avonds terecht voor ambulante hulp.

Anorexia- en boulimiagroep

• aanwezigheid van psychosociale problematiek • bereid zijn om zich in te zetten voor en een positieve bijdrage te leveren aan de leefgroep • ingeschreven zijn bij een ziekenfonds

Criteria

De opvang wordt gefinancierd door MO-subsidies (maatschappelijke opvang) en een inkomensafhankelijke pensionbijdrage. Hebben cliënten aanvullende begeleiding nodig, dan kunnen ze hiervoor een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen.

Financiering

Behalve voor het verwerken van problemen is er veel aandacht voor het aanleren van structuur en regelmaat. Aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan worden cliënten individueel begeleid. Daarnaast worden veel activiteiten in groepsverband gedaan.Onderdelen van de begeleiding zijn onder andere persoonlijke vorming, werkactiviteiten, sport, groepsgesprekken en individuele begeleidingsgesprekken.

Begeleiding

Cliënten met psychosociale problematiek kunnen terecht in De Jordaan, het centrum voor maatschappelijk opvang van De Hoop. De Jordaan is een woon- en leefgroep met plaats voor vijftien volwassenen. Het doel van deze opvang is mensen te helpen om te komen tot een bevredigend en zinvol leven, waarin zij problemen kunnen hanteren. In De Jordaan beschikken cliënten over relatief veel vrijheden en verantwoordelijkheden.

Centrum voor maatschappelijke opvang De Jordaan

4108 Verwijzen naar De Hoop

12

Cliënten met anorexia- of boulimiaproblematiek kunnen groepsgewijze ambulante behandeling volgen. Wekelijks zijn er onder leiding van een psycholoog of psychotherapeut bijeenkomsten in de polikliniek.

Financiering De ambulante behandeling wordt deels gefinancierd vanuit de AWBZ. Voor de psychotherapie en de anorexia- en boulimiagroepen is een eigen bijdrage wettelijk voorgeschreven. De Alcohol Bedrijfsconsultatie wordt geheel vanuit de AWBZ gefinancierd.

Criteria • • • •

verwijzing door een huisarts ingeschreven zijn bij een ziekenfonds stoppen met gebruik van verslavende middelen bewust kiezen voor christelijke hulp (geldt niet voor ambulante alcoholhulpverlening vanuit het project ABC)

13


14:27

Pagina 14

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

20-07-2004

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Bureau voor Evangelische Hulpverlening (BEH)

(BZW/BKW) Cliënten met psychosociale problematiek kunnen deelnemen aan het project Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW). Hieronder valt ook het Begeleid Kamer Wonen (BKW). De Hoop verhuurt woningen (BZW) en kamers (BKW) aan cliënten en begeleidt ze in het wonen en leven. Het doel van dit project is de toename van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt.

Begeleiding

Criteria

Voor gesprekken op het BEH worden consultatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen ook betaald worden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Financiën

De gesprekken vinden individueel plaats met één van de medewerkers van het BEH. Daarnaast worden facultatief groepstrainingen georganiseerd voor mensen met gelijksoortige problemen.

Mensen met psychosociale problemen kunnen ook voor ambulante hulp bij De Hoop terecht. Het Bureau voor Evangelische Hulpverlening (BEH) biedt hulp aan mensen die te maken hebben met een depressie, schuldgevoelens, twijfels, boosheid, eenzaamheid, een negatief zelfbeeld, relatieproblemen, et cetera. Het BEH heeft een duidelijk christelijk karakter; de hulp is gebaseerd op bijbelse principes. Aan het begin wordt bekeken op welke manier een cliënt het beste geholpen kan worden. Soms kan worden volstaan met inzichtgevende gesprekken. In andere situaties is begeleiding gericht op gedragsverandering van de cliënt. Aan de hand van gerichte thuisopdrachten worden onderwerpen bestudeerd en oefenopdrachten uitgevoerd. Zo kunnen nieuwe inzichten worden verkregen en praktische en sociale vaardigheden aangeleerd.

Begeleid Zelfstandig Wonen/Begeleid Kamer Wonen

4108 Verwijzen naar De Hoop

14

De begeleiding bestaat uit individuele en groepsgesprekken die op vaste momenten gehouden worden aan de hand van een begeleidingsplan. In het plan staan concrete werkpunten en doelen geformuleerd. De frequentie van de gesprekken neemt af naarmate een cliënt langer meedraait in het project.

Criteria: • • • •

beschikken over een dagbesteding van minimaal 32 uur per week in de vorm van (vrijwilligers)werk of studie in staat zijn om te leven met structuur en regelmaat ingeschreven staan bij een eigen huisarts en tandarts beschikken over een eigen bank- of girorekening en een WA-verzekering

• bewust kiezen voor christelijke hulp • psychosociale problematiek

15


VERSLAVINGSZORG BEGELEIDING

BEHANDELING

20-07-2004

14:27

Pagina 16

Woongroep intern, eigen woning

intern, groep

wonen

De Brug

AWBZ, na 1 jaar: eigen bijdrage

AWBZ, na 1 jaar: eigen bijdrage

financiering

24-uurs behandeling, individueel / groep

24-uurs behandeling, individueel / groep

24-uurs behandeling, individueel / groep

verblijf maximaal 3 maanden

idem

begeleiding ouders en/of partners

behandeling bijzonderheden

werk

AWBZ

ambulante behandeling individueel

relatietherapie ook mogelijk

mogelijkheden voor gezins - en relatietherapie

intern, onderdeel van behandeling intern, onderdeel van behandeling

intern arbeidsgewenning, onderdeel van programma

24-uurs of ambulante behandeling individueel/groep

AWBZ+eigen bijdrage per gesprek

ambulante behandeling individueel

intern, groep

AWBZ

externe daginvulling

AWBZ

Motivatiecentrum Crosspoint

intern of extern

extern

extern werk

mogelijkheden voor gezins - en relatietherapie

intern (eigen woning/ kamer) of extern

2 of 3 werkdagen per week mogelijkheden voor gezins - en relatietherapie individueel / groep

psychotherapie

extern

ambulante behandeling individueel / groep

Postklinische Behandeling

AWBZ

project alcohol en werk

AWBZ + eigen bijdrage voor bepaalde gesprekken

extern

Ambulante behandeling

externe daginvulling

consultatieprijs

deels: MO-subsidie

MO-subsidie + inkomensafhankelijke pensionbijdrage, Persoonsgebonden Budget

ambulante individuele begeleiding

individuele begeleiding

24-uurs individueel / groep

begeleiding

extern

intern, woning of kamer

intern, groep

BZW / BKW

extern

Centrum voor maatschappelijke opvang De Jordaan

Bureau voor Evangelische Hulpverlening

intern of extern

eetproblematiek

Deeltijdbehandeling

Therapeutische centra

hulp

Overzicht zorgaanbod De Hoop

4108 Verwijzen naar De Hoop

16

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

17


20-07-2004

14:27

Pagina 18

Wie bij De Hoop behandeld of begeleid wil worden, dient zichzelf telefonisch aan te melden bij het centrale intakebureau op de polikliniek (078 6111 222). Ook mensen die doorverwezen worden door andere instellingen, moeten zelf contact leggen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek dat plaatsvindt binnen vijf dagen na de aanmelding. Tijdens het intakegesprek, dat gehouden wordt met de cliënt alleen, wordt bepaald wat de hulpvraag is en beoordeeld of en hoe De Hoop kan helpen.

Aanmelden bij De Hoop

4108 Verwijzen naar De Hoop

18

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt besloten of en hoe een cliënt verder kan worden geholpen. Soms is een vervolggesprek nodig. Indien een cliënt niet geholpen kan worden bij De Hoop, wordt geprobeerd hem of haar door te verwijzen. Cliënten die behandeld kunnen worden, komen op de wachtlijst voor de betreffende behandeling. Tijdens de periode tussen intake en opname krijgen cliënten ondersteuning, door gesprekken en wachtlijstgroepbijeenkomsten. Specifieke informatie over aanmelding, de intakeprocedure, de wachtlijstperiode en de opname bij De Hoop is te vinden in de intakebrochure, die aan te vragen is bij de polikliniek. Voor algemene informatie over Stichting De Hoop is er de brochure ‘Geven om een Ander’. De folder ‘Voor de verandering’ is specifiek gericht op potentiële cliënten. De laatste twee uitgaven zijn op te vragen bij de afdeling Public Relations.

A16

N3

N3

Dordrecht

locatie Oudendijk

Werkendam

locatie Spuiweg

Dordrecht

Contact 23

A16 22

Dordrecht 21

N217

's-Gravendeel 20

Polikliniek Stichting De Hoop • • • •

aanmelden voor intakegesprek vragen over intake, opname en behandeling aanvraag van de intakebrochure geopend: maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur

Spuiweg 77 3311 GT Dordrecht telefoon: (078) 6111 222 fax: (078) 6111 224

A15

23 PapendrechtCentrum

locatie Provinciale weg

Public Relations Stichting De Hoop

• •

algemene informatie over De Hoop brochure ‘Geven om een Ander’ folder ‘Voor de Verandering’ informatie over verslavingszorg, verslavingen & middelen, et cetera

Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht telefoon: (078) 6111 111 fax: (078) 6111 110 internet: www.dehoop.org

19

4108 Verwijzen naar De Hoop  

Mensen met psychosociale problematiek kunnen voor 24-uursop- vang terecht in het centrum voor maatschappelijke opvang De Jordaan. Onder psyc...

4108 Verwijzen naar De Hoop  

Mensen met psychosociale problematiek kunnen voor 24-uursop- vang terecht in het centrum voor maatschappelijke opvang De Jordaan. Onder psyc...

Advertisement