Page 1

Rol ouders/verzorgers U wordt zoveel mogelijk bij de behandeling van uw kind betrokken. Bij jongere kinderen is dit altijd het geval. Dit gebeurt door met u over de problemen van uw kind te praten, zodat het verder geholpen kan worden. Wanneer uw kind ouder is en zelfstandiger functioneert, wordt per situatie bekeken in hoeverre het wenselijk is dat u bij de behandeling betrokken wordt. Het kan zijn dat u het advies krijgt om van de mogelijkheid tot ouderbegeleiding gebruik te maken. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt een aantal zaken over de verantwoordelijkheden van ouders en kinderen. In het kort komt het op het volgende neer: • Tot twaalf jaar heeft u de volledige zeggenschap over uw kind. U kunt namens uw kind het behandelplan tekenen. • Van twaalf tot zestien jaar hebben u en uw kind evenveel zeggenschap. U beslist beiden over het behandelplan en moet beiden het behandelplan tekenen. • Vanaf zestien jaar is uw kind juridisch volwassen. Uw kind mag zelf beslissen over het behandelplan en dit ondertekenen.

Aanmelden voor ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie De Hoop heeft een polikliniek voor ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie. Aanmelding vindt plaats na verwijzing van de huisarts, Bureau Jeugdzorg of een andere GGZ-instelling. Polikliniek ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Provincialeweg 90 3329 KP Dordrecht T. (078) 6111 222 E info@dehoop.org

De Hoop helpt! www.dehoop.org

Privacy Medewerkers van De Hoop hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die wordt verzameld over kind en gezin, blijft binnen het team van hulpverleners. Soms is het nodig om informatie te vragen of te verstrekken aan derden, zoals de school, huisarts of specialist. Dit gebeurt nooit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De Hoop:

Locatie gesprekken De gesprekken vinden plaats op Dorp De Hoop, Provincialeweg 90, 3329 KP te Dordrecht.

ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie

Stichting De Hoop Provincialeweg 70 • 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6111 222 • E-mail: info@dehoop.org

informatie voor ouders

De Hoop ggz

De Hoop ggz


De Hoop: een nieuw

perspectief voor kinderen en tieners Heeft uw zoon of dochter psychiatrische of ernstige psychische problemen? Zoekt u hulp voor uw kind en gezin? Heeft uw kind wellicht hulp nodig die u niet kunt bieden? Stelt u zichzelf de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de juiste zorg ontvangt? U kunt met uw kind terecht bij de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie van De Hoop.

De Hoop biedt hulp De Hoop biedt ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en tieners tot achttien jaar kunnen bij ons terecht voor hulp bij verschillende problemen. Daarnaast bieden wij hulp aan gezinnen, als de problemen van het kind ook voor problemen in het gezin zorgen. Uw kind kan voor onder andere de volgende problemen bij De Hoop terecht: • Stoornissen in het autismespectrum • ADHD/ADD • Gedragsproblemen • Depressiviteit • Angsten • Eetproblemen • Klachten als gevolg van pesten • Rouw- en verliesverwerking • Negatief zelfbeeld • Verslaving Doel van behandeling De Hoop biedt hulp aan kinderen en tieners in de vorm van diagnostiek en behandeling gebaseerd op het Evangelie. De hulp is gericht op genezing en/of het vinden van een

goed evenwicht in de sociale omgeving. De hulp kan zich ook uitstrekken tot de ouders of andere verzorgers. Visie ambulante kinderen jeugdpsychiatrie De Hoop biedt behandeling vanuit een christelijke visie op de mens. De christelijke visie is afgeleid van de hoofdmissie van De Hoop: De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Christen zijn of worden is géén voorwaarde om bij De Hoop te worden geholpen. Financiën en vergoedingen De ziektekostenverzekering vergoedt de kosten van de hulpverleningsgesprekken bij De Hoop. Houdt u echter wel rekening met een eigen risico. Neem voor informatie over de hoogte daarvan contact op met uw zorgverzekeraar. Er is altijd een verwijskaart nodig van de huisarts, Bureau Jeugdzorg, GGZ of een medisch specialist.

Procedure en behandelprogramma De procedure tot behandeling en het behandelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: • Aanmelden – per telefoon. Kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zich aanmelden zonder de toestemming van hun ouders. • Screening – wannneer uw kind niet via Bureau Jeugdzorg aangemeld wordt, stuurt De Hoop u vragenlijsten toe. Ons team bespreekt uw aanmelding tijdens een screeningsoverleg. Tijdens dit overleg kijken we of wij uw kind de juiste hulp kunnen aanbieden. • Intakegesprek – uitnodiging kennismakingsgesprek met hulpverlener, u en uw kind (samen of apart). Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats (in de vorm van gesprekken, psychiatrisch of psychologisch onderzoek, gezinsonderzoek of observatie). • Advies en behandelplan – op basis van de vastgestelde diagnose wordt advies gegeven voor behandeling. Bij kinderen van 12 jaar en ouder is ook hun toestemming nodig voor behandeling.

• Behandeling – de vorm van behandeling en de behandeldoelen worden vastgelegd in het behandelplan. Behandeling vindt plaats door gesprekken, diverse therapievormen en huiswerkopdrachten. Wanneer nodig vindt middels doorverwijzing aanvullende hulpverlening plaats, bijvoorbeeld psychiatrische thuiszorg, logopedie of psychomotorische therapie. • Duur en evaluatie – de duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek. De frequentie van de gesprekken varieert. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd.

Rol ouders/verzorgers U wordt zoveel mogelijk bij  

Polikliniek ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Provincialeweg 90 3329 KP Dordrecht T. (078) 6111 222 E info@dehoop.org Stichting De Hoop...

Rol ouders/verzorgers U wordt zoveel mogelijk bij  

Polikliniek ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Provincialeweg 90 3329 KP Dordrecht T. (078) 6111 222 E info@dehoop.org Stichting De Hoop...

Advertisement