Page 1

ntext o CPC JAARGANG 17 • NUMMER 30 • NOVEMBER 2008

“Gods Woord naar harten en huizen van mensen, onder leiding van de Heilige Geest, door pastoraat, preventie en onderwijs, ten dienste van de gemeente.”

CPC gaat regionaal in Zeeland! Het CPC richt zich al enkele jaren op regionale uitbreiding, zodat behalve in Heverlee en in Dordrecht ook op andere plaatsen hulp wordt geboden (bijvoorbeeld in Driebergen en Ieper). In februari 2009 start een kantoor in Tholen, Zeeland. CPC Heverlee dient Tholen Reeds enkele jaren coacht Dirk Lemmens vanuit het CPC de Christengemeente van Tholen. Deze gemeente is één van de gemeenten die door het CPC ondersteund worden in het opzetten van pastoraal werk binnen de gemeente. We kregen steeds meer vragen over de mogelijkheid om mensen uit diverse kerkelijke kringen uit de regio te helpen. Deze hebben geleid tot de beslissing om in Tholen een kantoor van het CPC te starten. Op dit moment is Dirk één dag per week betrokken bij het gemeentewerk in Tholen. Daarnaast verzorgt hij twee dagen per week consulten in Vlaanderen, coördineert hij het CPC-team in Heverlee (België) en is hij betrokken bij cursussen, spreekbeurten en het schrijven van boeken en artikelen voor TijdSchrift van het CPC.

Het belang van CPC Nederland Het CPC heeft visie voor het pastoraal ondersteunen van gemeenten in de regio door middel van: • Het helpen opzetten van pastorale werkgroepen in de gemeenten • Het begeleiden van deze groepen, pastoraal werkers, oudsten en kringleiders • Het geven van trainingen • Het adviseren bij ernstige crisissen en opzetten van crisisbereikbaarheid • Het geven van training en mogelijkheid tot stageplaats voor pastoraal werkers, oudsten en predikanten De start van het kantoor in Tholen past in de visie van CPC Nederland. Met de opening van het kantoor in Tholen zal het CPC in Nederland

hulp kunnen bieden in Tholen (Zeeland), Dordrecht (Zuid-Holland) en Driebergen (Utrecht).

Het belang van het gezin Lemmens Dirk en Petra Lemmens hebben jarenlang het werk van het CPC gedragen en vele uren bovenop de normale werktijd in de bediening geïnvesteerd. De tijd is gekomen om het wat rustiger aan te doen: minder uren in de auto voor spreekbeurten en meer tijd voor een bediening in de plaats zelf waar ze wonen. Aangezien Petra Nederlandse is, was Nederland een optie om daar te gaan wonen. In het voorjaar van 2009 verhuizen Dirk en Petra naar Zeeland

Het belang van CPC België Sinds enkele jaren denken we na over het betrekken van jonge medewerkers bij het werk in Heverlee. Er is geen extra ruimte voor

Dirk Lemmens

extra salaris. Dat heeft ons doen besluiten om een situatie tot stand te brengen die mogelijk maakt dat Dirk zijn kennis en kunde kan blijven investeren in Heverlee, maar tegelijkertijd het werk ook kan overdragen. Daarom zal Dirk zijn werkveld geleidelijk verschuiven en willen we tegelijkertijd een nieuwe medewerker inwerken. Dirk blijft twee dagen per week naar Vlaanderen gaan voor hulpverlening en het inwerken van een opvolger. Daarnaast zal hij twee dagen per week in Zeeland werkzaam zijn en één dag per week betrokken zijn bij CPC cursussen en themadagen in heel ons taalgebied. Dit betekent dat, vergeleken met de huidige situatie, Dirk zijn bijdrage in de hulpverlening in Vlaanderen niet vermindert en iemand nieuw kan worden ingewerkt.

Financieel De bediening van Dirk Lemmens heeft blijvend financiële ondersteuning nodig, zowel in Vlaanderen als in Nederland. De giften die we ontvangen, zijn nu onvoldoende om de kosten van de bediening te dragen. Extra steun is dus hard nodig. Dankzij de komende hulpverlening in Zeeland zullen we geleidelijk de salariskosten van de hulpverlening kunnen dekken. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om voor Vlaanderen iemand extra in dienst te nemen. Het doel is om over een periode van twee jaar een nieuwe voltijdse medewerker in Heverlee in te zetten. We zoeken dus een nieuwe medewerker!


CPC tijdschrift op papier en op internet In 1989 geeft het Centrum voor Pastorale Counseling een tijdschrift uit onder de titel “Tijdschrift voor Pastorale Counseling”. Het zich snel uitbreidende abonneebestand bevestigde de behoefte aan een praktisch blad voor de pastorale werker in de plaatselijke gemeente. Momenteel is de naam van het blad ‘TijdSchrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw”. Het biedt artikelen gericht op de pastorale praktijk, gemeentewerk en gezin. Doelstellingen Via het tijdschrift wil het Centrum voor Pastorale Counseling: • Mensen in contact te brengen met het eeuwig Woord van God. • Gods Woord als norm en maatstaf voor het geestelijk leven en het pastoraat verkondigen en het toepassen op het persoonlijk leven, het gezin en de gemeente. • Theologisch verantwoorde artikelen aanbieden. Theologie vanuit de Schrift moet praktisch zijn: gericht op de persoonlijke geestelijke groei van de christen en op de praktijk van het gemeenteleven. • Onderwijs en informatie verstrekken over onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van de gemeente van Jezus Christus; personen opbouwen die zich inzetten in de plaatselijke gemeente en in christelijke organisaties. • Ouders, opvoeders, geestelijke leiders en hulpverleners steunen in hun taak van geloofsopvoeding en discipelschapstraining van hen die aan hun gezag zijn toevertrouwd. • Bijbelgetrouwe hulpverlening promoten.

Betrouwbaarheid van Gods Woord Het tijdschrift wil gelovigen -buiten de grenzen van hun eigen denominatie- elkaar laten vinden in dezelfde Schrift en in dezelfde ijver voor het Koninkrijk Gods. TijdSchrift wil strategisch gebruik maken van mankracht en kennis in alle Bijbelgetrouwe kerkelijke kringen in België en in Nederland. Het wil de lezers bewust maken van de betrouwbaarheid van Gods Woord op alle gebieden van leer en leven.

Rubrieken Het buitenkatern van het tijdschrift bevat korte artikelen gericht op persoonlijk-geestelijke groei: • Signalementen: samenvattingen van recent verschenen boeken en tijdschriftartikelen, relevant voor de pastorale praktijk. • Boeken: melding van nieuw verschenen boeken. • Column (thema’s: pastoraat, alleengaand) • Van vrouw tot vrouw: artikelen die vrouwen helpen in hun functioneren als vrouw echtgenoot, en moeder. • Herder voor herders: bemoedigende artikelen voor wie een bediening uitoefent. • Family Builders: tips voor ouders betreffende het doorgeven van een geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed. • Samen op de sofa: praatstuk voor echtparen. • Focus op de Schrift: Bijbels-theologisch onderwerp Het binnenkatern bestaat uit langere artikelen, met onderwijs als doel. Het bevat praktischtheologische artikelen gericht op de pastorale praktijk, het gemeenteleven, huwelijk en gezin, geestelijk leven.

Papier blijft We hebben even overwogen volledig over te stappen naar een internetversie, maar uit de reacties van de abonnees bleek duidelijk dat een papieren versie onvervangbaar is. Dus blijven we drukken. We werken wel aan een nieuwe opzet en lay-out voor het blad, die in de loop van 2009 klaar zal zijn. Het binnenen buitenkatern zal vervallen. Verschillende rubrieken blijven bestaan. De artikelen die nu in het binnenkatern staan worden minder lang, waardoor we de leesbaarheid verbeteren. Abonnees kunnen hun mening over het blad nog kwijt tot eind november 2008, via een enquête op de website van het CPC.

Alle jaargangen ook digitaal Het groeiend belang van internet als informatieverstrekker heeft geleid tot de visie om alle artikelen van TijdSchrift digitaal beschikbaar te stellen. Het doel is om op het einde van het eerste kwartaal 2009 de eerste tien jaargangen volledig op het internet beschikbaar te maken. Geleidelijk zullen we dan ook de andere jaargangen toevoegen. Deze digitale versie zal de papieren versie niet vervangen, maar wordt dus een bijkomende mogelijkheid om te putten uit de artikels van het verleden. U zult kunnen zoeken op bijvoorbeeld auteur of thema.

Abonneren Abonneren op TijdSchrift kan via de website of via de bon in de nieuwsbrief. Door uw abonnement steunt u de ontwikkeling van Bijbelgetrouwe hulpverlening en hopen wij u te dienen met hartverwarmende en geestelijke inhoud voor uw persoonlijk leven, uw gezin, uw gemeente en uw pastorale taak. Als u nu een abonnement aanvraagt via de bon, ontvangt u jaargang 2008 voor de halve prijs!

TijdSchrift wil de lezers bewust maken van de betrouwbaarheid van Gods Woord op alle gebieden van leer en leven.


Meer dan Liefde

van man

Zoals ook ik navolger

tot man

van Christus ben

project voor tieners en jeugd

Van man tot man Jeugdleiders, tienerleiders, voorgangers en andere leidinggevenden binnen de gemeente van Jezus Christus zijn vaak drukbezet en hebben weinig tijd om Bijbelstudies voor te bereiden. Het project “Meer dan Liefde” komt daaraan tegemoet. Het project betreft een cursusmap, met uitgewerkte studies over het volledige Bijbelse onderricht rondom het huwelijk, inclusief een PowerPoint presentatie. De map is een didactische uitwerking van het boek “Meer dan Liefde” (J. de Vriese & D. Lemmens, CPC, 2003). Het behandelt onder andere de instelling van het huwelijk, zin en onzin van trouwen op het stadhuis, liefde en verliefdheid, partnerkeuze, communicatie, rolpatronen, seksualiteit in de verkeringstijd, seksualiteit in het huwelijk, zelfbevrediging en geboorteregeling.

Opzet Elk onderwerp is op een zodanige manier uitgewerkt, dat de jeugd-/tienerleider op maximaal twee avonden een avondvullend programma kan voorbereiden. Het programma bestaat telkens uit een creatieve starter, de “Intro”: de groepsleider heeft hier de keuze uit drie uitgewerkte spellen. Dan volgt een inhoudelijk gedeelte: we verwijzen de groepsleider hier naar de betreffende bladzijden in het boek “Meer dan Liefde” en geven hem een outline van de te geven Bijbelstudie. Dan eindigt het met een creatieve afsluiter, de “Uittro”:

ook hier krijgt de groepsleider weer de keuze uit drie uitgewerkte spellen. Wanneer een gemeente deze map aanschaft, krijgt ze de beschikking over een groot aantal uitgewerkte studies voor de jeugd- of tienergroep. De map is zodanig samengesteld dat de studies in serie kunnen gegeven worden (bijvoorbeeld voor een jaarthema). Een gemeente kan ze ook als op zichzelf staande avond organiseren (bijvoorbeeld een avond over partnerkeuze, seksualiteit in de verkering of zelfbevrediging). De spellen zijn zodanig uitgewerkt dat ze gericht zijn op verschillende leeftijden, maar ook een verschillende graad van “ernst” hebben (sommige zijn zeer inhoudelijk, terwijl andere enkel op ontspanning gericht zijn). Door de cursus zelf te gebruiken, kan een gemeente ook de kwalitatieve inhoud van het programma bewaken. Het is immers niet vanzelfsprekend dat een jeugd-/ tienerleider in staat is om een goed avondvullend programma uit te werken over de Bijbelse inhoud van best wel moeilijke thema’s.

Aanmelden De map verschijnt nog dit jaar! Stuur een mail voor informatie naar info@pastoraat.be en u ontvangt alle details zodra deze beschikbaar zijn.

Help mee! CPC ontvangt geen subsidie voor de uitvoering van dit project. De totale kosten om dit project op te starten worden begroot op € 47.000,-. Helpt u mee?

In 2009 organiseert het CPC in Heverlee de eerste ‘Van man tot man’-themadag. Het doel van deze themadagen is mannen bemoedigen om geestelijk met elkaar op te trekken, over de generaties heen. Oudere mannen nemen jongere mannen mee in hun wandel met God. Daarom is de ondertekst in het logo ook ‘Zoals ook ik navolger van Christus ben’ (1 Korinthe 11:1, Herziene Statenvertaling). De eerste ‘Van man tot man’ dag heeft als titel ‘Mannen op de bres’, volgens Ezechiël 22:30: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.” We denken met elkaar na over onderwerpen als op de bres staan voor ons land, opwekking, dienstbaarheid in de gemeente, goede geestelijke boeken, licht en zout zijn, gebed en horen naar Gods Woord. Ook zoeken we uit of er mogelijkheden zijn om met elkaar in de gemeente door te gaan om elkaar als mannen te ontmoeten, met het oog op de overdracht van geestelijk leven. Reserveer zaterdag 28 maart 2009 alvast in uw agenda!

Direct Evangelie Wat zijn de gevolgen als predikers de woorden ‘zonde’, ‘bekering’, ‘berouw’, ‘hel’, ‘discipelschap’, ‘kosten berekenen’, ‘gehoorzaamheid’ of ‘je leven verliezen’ vermijden? Het Evangelie wordt dan steeds meer gepresenteerd als iets dat tegemoetkomt aan de passie en interesse van de mens: zelfwaarde, genezing, ethiek, zingeving en zelfs zorgzaamheid voor het milieu. Dat zijn belangrijke dingen, maar niet de kern van het Evangelie. Dat is een verschraald Evangelie, dienstbaar aan het lichamelijk, psychische en sociaal welzijn. Als de verkondiging van het Evangelie wordt beperkt tot de geschenken die God kan geven, groeit een generatie op die geen passie heeft voor bevrijding van zonde. Dan is er steeds minder verlangen naar de openbaring van het koningschap van God. Het is juist de bevrijding van zonde die mogelijk maakt dat het Evangelie herstel biedt op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Jef De Vriese, directeur CPC

Stichting Vrienden van De Hoop beheert de giften van CPC en onderhoudt de contacten met de achterban. Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 86b, 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 355 Fax: (078) 6 111 360 E-mail: vrienden@pastoralecounseling.org


110.000

Giften 2008

Themadag: Vreugdevol vrouw zijn Op zaterdag 29 november organiseert het CPC de themadag ‘Vreugdevol vrouw zijn’. Vanuit het verbond met Noach en Abraham denken we na over het nieuwe verbond in Christus. Een God van trouw heeft Zich in dit verbond aan mensen verbonden. Herlinde De Vriese spreekt over: • Genesis 9: 8-17: • Nehemia 8:11:

De vreugde van het verbond Vreugde en lijden

Er zijn diverse workshops over verschillende vormen van lofprijzing: Voormiddag: Workshop ‘Zang’, Workshop ‘Gebed’, Workshop ‘Het Lam op de troon’. Namiddag: Workshop ‘Zang’, Workshop ‘Aanbidding’, Workshop ‘Vreugde en lijden’. Datum: zaterdag 29 november 2008 van 10 tot 16 uur. Locatie: Centrum voor Pastorale Counseling, Tervuursesteenweg 192 te Heverlee in België. Om de onkosten van deze conferentie te dekken, wordt er een collecte gehouden. Aanmelden kan schriftelijk bij CPC-België, via info@pastoraat.be of online op www.pastoralecounseling.org. Geef twee workshops op die u wenst te volgen.

Al met al blijft uw steun, zowel geestelijk als financieel, hard nodig!

Bon voor boeken

• ne ie rz ave He itg u

Helpen

met de Bijbel

Inleiding tot de pastorale counseling

Met een maandelijkse gift van 5 euro gedurende 1 jaar, draagt u de kosten van 1 hulpverleningsgesprek, voor iemand die daartoe niet de financiële middelen heeft. Met maandelijkse gift van 20 euro gedurende 1 jaar, draagt u 1 maand de kosten van elektriciteit van het kantoor in Heverlee. Met een maandelijkse gift van 50 euro gedurende 1 jaar, draagt u één maand huur van ons kantoor in Driebergen. Met een éénmalige gift van 1000 euro kunnen we een oude computer vervangen of alle kosten dekken om een medewerker gedurende een week een nieuwe cursus te laten voorbereiden.

Jef De Vriese

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. dhr. / mevr. / fam. * voorletter(s): _________________________ _____________________ Straat: ______________________________________ nr.: ________________________ Postcode: ____________________________________ Plaats: _____________________ Telefoon: ____________________________________ E-mail: _____________________ * doorhalen wat niet van toepassing is Kijk op www.pastoraat.nl voor de volledige lijst van boeken, die u bij het CPC kunt bestellen

Het laatste woord Genade heerst in goede werken

CPC-Context Jaargang 17 nummer 29 Gratis nieuwsbrief. Redactie: Miriam van Norden Eindredactie: Jef De Vriese Nederland: Centrum voor Pastorale Counseling Provincialeweg 90 3329 KP Dordrecht Tel.: 078 – 631 55 72 Fax: 078 – 631 44 80

32.700

Wat gebeurt er met uw gift?

Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf u dus tijdig in. Inschrijven kan ten laatste op 18 november 2008.

Ik bestel de volgende boeken: ❏ Helpen met de Bijbel (Herziene versie 2007) (€ 16,95) ❏ Omzien naar elkaar, Basiszorg in de christelijke gemeente (€ 16,95) ❏ Verdriet in het huwelijk, Pastorale adviezen bij echtscheiding en hertrouwen (€ 14,95) ❏ Het Meesterwerk, een verfrissende kijk op het huwelijk (16,95) ❏ Vrouw zijn in balans Van vrouw tot vrouw - bijbelstudie. (€ 10,95) ❏ TijdSchrift (€ 18,50 per jaar; met deze bon 2008 voor 50% korting)

De barometer is gestegen tot € 53.500,- eind september 2008. Daarvoor zijn we u dankbaar. Voor 2008 zijn de giften begroot op € 110.000,-. De giften lopen dus een kwartaal achter. Daarnaast constateren we dat de geldelijke ondersteuning, in vergelijking met voorgaande jaren, vanuit België toeneemt en vanuit Nederland afneemt. Daarentegen wordt een deel van de teruglopende inkomsten enigszins gecompenseerd door de vergoeding van de zorgverzekeraar op grond van de AWBZ.

cpc@pastoralecounseling.org www.pastoralecounseling.org Giften op Giro 456684 van Stichting Vrienden De Hoop inzake CPC NL België: C.P.C. v.z.w. Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee Tel.: 016 – 20 09 27 Fax: 016 – 20 81 83 info@pastoraat.be Bank 230-0088705-67

CPC Context november 2008 nr. 30  

CPC Context november 2008 nr. 30

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you