Page 1

21ste jaargang • nummer 4 • mei 2010

Chris nieuwsbrief Pedofilie:

vertrouwen beschaamd Pedofilie. Het woord alleen al jaagt ouders schrik aan. Momenteel is het onderwerp veel in het nieuws door berichten over seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk en door de moord op Milly Boele. Wat is pedofilie eigenlijk? Van Dale beschrijft het als een “overheersende neiging tot geslachtsomgang met kinderen of zeer jeugdige personen”. Hoeveel pedofielen er in Nederland zijn, is niet duidelijk. Onderzoek is moeilijk te doen, omdat de meeste pedofielen niet voor hun voorkeur uitkomen. Er wordt geschat dat 0,2 tot één procent van de bevolking pedofiel is. Dat zijn tussen de 32.000 en 160.000 mensen. Tussen de twee en vijftien procent van deze pedofielen zou vrouwelijk zijn.

Stereotype Natuurlijk wil iedere ouder voorkomen dat zijn of haar kind slachtoffer wordt van een pedofiel. Waakzaamheid is geboden. Helaas gaat het stereotype beeld van een ongure man met een zak snoep niet op. Pedofielen zijn er in alle leeftijden en in allerlei beroepen. Wel schijnt het zo te zijn dat slechts één op de vier pedofielen getrouwd is. De meesten wonen alleen of bij hun ouders.

Hun slachtoffers zijn vaak emotioneel kwetsbare kinderen.

Vertrouwen Een pedofiel zoekt meestal heel voorzichtig contact. Hij (of zij) kan dit doen door te proberen een ‘huisvriend’ van het gezin te worden. Door bijvoorbeeld aan te bieden op te passen kan hij het kind voor zichzelf alleen krijgen. Pedofielen maken ook contact op plaatsen waar veel kinderen komen, zoals school, speeltuin, dierentuin of zwembad. Tegenwoordig maken veel pedofielen gebruik van chatboxen op het internet. Ze nemen de tijd om het vertrouwen van een kind te winnen, vooral door belangstelling te hebben voor de hobby’s en interesses van het kind.

Seksuele relatie De overgang naar een seksuele relatie gaat geleidelijk en is meestal goed voorbereid. De grenzen verschuiven stukje bij beetje. De dader brengt bijvoorbeeld seksuele onderwerpen ter sprake of raakt het kind ‘per ongeluk’ op bepaalde plaatsen aan. Het samen kijken van pornofilms of het gebruik van alcohol of drugs komt soms ook voor, om remmingen bij het kind weg te nemen. Uiteindelijk leidt dit tot daadwerkelijk seksueel misbruik.

Chatboxen Zoals gezegd gebruiken pedofielen tegenwoordig vaak chatboxen. Als er na

één of meer chatsessies sprake is van vertrouwen, proberen ze het kind tot seksueel of onzedelijk gedrag aan te zetten. Voor sommige daders is het genoeg om dit te zien, maar vaak is het uiteindelijke doel een afspraak met seks. Soms wordt de met een webcam opgenomen cyberseks als chantagemiddel gebruikt om het slachtoffer te dwingen bij de dader langs te gaan.

Oneerlijke relatie Pedofielen blijven beweren dat kinderen de relatie fijn vinden of vrijwillig meedoen aan de seksuele handelingen. De slachtoffers weten wel beter. Een inmiddels volwassen vrouw vertelt: “Ik was een kind, ik wist niks van seks en was al helemaal niet bestand tegen de manipulatie. Het was een oneerlijke relatie. Hij heeft mijn ziel vermoord.”


PRAKTISCH

Deze nieuwsbrief gaat over een heikel onderwerp: pedofilie. Aan de ene kant is het helemaal niet zo heikel, want iedereen is er tegen en iedereen wil kinderen beschermen tegen seksueel misbruik. Maar aan de andere kant: er is wel een lobby gaande van mensen die vinden dat een seksuele relatie op jonge leeftijd helemaal niet schadelijk is voor kinderen. Wat dat betreft is het een goede zaak dat de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) zichzelf heeft opgeheven, want een politieke partij die kinderporno en pedofilie wil legaliseren gaat natuurlijk in tegen alles wat mensen belangrijk en gezond vinden voor kinderen. In deze nieuwsbrief schrijft Frans Koopmans een artikel over pedofilie. Hij haalt daarin de positie aan die God geeft aan kinderen en hoe belangrijk Hij het vindt dat kinderen gezond en veilig volwassen mogen worden. In Matteüs 18 laat de Here Jezus er geen twijfel over bestaan hoe Hij denkt over mensen die kinderen tot zonde verleiden. Die zouden met een molensteen om hun hals in het water gegooid moeten worden. Dat is niet niks! Het kan dus nooit zo zijn dat wij zelf lichtvaardig denken over de positie van kinderen in de maatschappij, in de kerk of in ons gezin. God Zelf geeft ze een ereplaats! Laten we bidden voor al die kinderen die slachtoffer zijn geworden van pedofilie of kinderporno en om Gods genade over ons land. Gods zegen gewenst,

Rob Hondsmerk Directeur Kinder- en Jeugdzorg Karin. Ze heeft een relatie met een jongen en is net christen. Ze heeft veel vragen over seksualiteit. Ze heeft een islamitische achtergrond en krijgt geen steun van haar familie. Bidt u mee dat dit jonge stel de juiste keuzes maakt en de juiste mensen vindt om hen hierbij te helpen?

Pedofilie, aanzet tot een christelijke Hoewel we in Nederland wel wat gewend lijken te zijn als het gaat om ‘geaccepteerde’ vormen van seksualiteit, geldt dit zeker niet voor pedofilie. In dit artikel een korte aanzet voor een christelijke beoordeling. Er is sprake van pedofilie als een volwassene verlangen heeft naar seks met kinderen jonger dan zestien jaar. Het is belangrijk om hier onderscheid te maken tussen pedofilie en pedoseksualiteit. De eerste term wordt in de praktijk vaak gebruikt in de betekenis van de laatste. De term ‘pedofilie’ is afkomstig uit het Grieks (pedo betekent kind, filia betekent vriendschap). Een pedofiel is iemand die een seksueel verlangen naar kinderen heeft. Ook als het daar in de

praktijk nooit van komt. Een pedoseksueel daarentegen is iemand die daadwerkelijk seks met kinderen heeft (gehad).

Hoe vaak komt pedofilie voor? Ten aanzien van pedofilie zegt drie procent van de mannen een verlangen naar seks met kinderen onder de zestien jaar te hebben, en zegt 0,7 procent het verlangen ook daadwerkelijk gepraktiseerd te hebben. Het lijkt er daarbij op dat iemand die kinderpornografie bezit veel vaker pedofiel is, dan iemand die dat niet heeft, zelfs als die laatste zich wel met pedoseksualiteit heeft ingelaten. Pedofiele misbruikers van kinderen vallen vaker terug in misbruik dan niet-pedofiele misbruikers van kinderen.

Oorzaken en behandeling van pedofilie Hersenonderzoekers vergelijken pedofilie nogal eens met homofilie. Volgens sommige onderzoekers lijkt het erop dat de hersenen van pedofielen al vroeg in de ontwikkeling structureel en functioneel een ander pad kiezen. Wellicht gebeurt dat al in de baarmoeder. Op basis hiervan zou je concluderen dat pedofiele gevoelens, net als andere seksuele

Wilt u met ons bidden voor: Een bezorgde buurvrouw die ons belt over een gezin in haar buurt. Samen met een vrijwilliger heeft ze bekeken wat ze voor het gezin kan doen. Ze bidt nu veel voor de situatie en probeert een relatie op te bouwen met dit gezin. Wilt u bidden dat dit zal lukken?

Een jonge tiener die belde om te vragen of er ook mensen zijn die je helpen doodgaan. Samen met een vrijwilliger heeft ze gezocht naar een andere oplossing. Bidt u mee dat deze jonge vrouw stappen zet die leiden naar het Leven?

Marieke. Ze heeft een zeer negatief zelfbeeld en vertrouwt niemand meer. Ze durft de Heer niet toe te laten in haar leven. Ze geeft Hem de schuld van alles. Wilt u voor haar bidden?


beoordeling oriëntaties als homo- en heteroseksualiteit, niet te veranderen zijn maar in de persoon ingebakken zitten. Anderen wijzen op de gestoorde gewetensontwikkeling die bij pedoseksuelen nogal eens vast te stellen is. Er is sprake van veel eenzaamheid en isolement onder pedofielen. De consensus bij de meeste behandelaren is op dit moment dat aan pedofilie niets te doen valt. En wanneer genezing niet haalbaar is, dan blijft controle of preventie over. Therapie beperkt dan zich tot het wegnemen van dwanggedachten en dwangfantasieën.

Christelijke visie Pedofilie en pedoseksualiteit zijn geen begrippen die we terugvinden in de Bijbel. We komen op het spoor van een Bijbelse visie als we éérst bezien wat de tijdloze principes van de Bijbel zijn ten aanzien van seksualiteit. De Bijbel aanvaardt én waardeert seksualiteit tussen man en vrouw alleen binnen het kader van een huwelijk. Elke andere vorm van seksualiteit wordt door de Bijbel als ontucht (Grieks: porneia) gekwalificeerd. Ontucht is een van de werken van het vlees (Galaten 5:19). Romeinen 1 spreekt over ‘schandelijke lusten’, over ‘ontering van het lichaam’, over het zijn ‘zonder natuurlijke affectie’ (Grieks: astorgos). Het laatste woord kan ook vertaald worden met onmenselijk, niet liefhebbend, tegen de sociale norm. Dit lijkt ook toegepast te kunnen worden op pedoseksualiteit.

Wilt u met ons danken voor:

De vele gesprekken die op ons kantoor met kinderen en tieners gevoerd worden. We mogen zien hoe de Heer ons leidt in die begeleidingen. Wij willen Hem hiervoor de eer geven.

In de Bijbel heeft het kind een erepositie. Het geloof van een kind wordt volwassenen als een voorbeeld voorgehouden. We moeten worden als een kind. Voor het benadelen van een kind waarschuwt de Here Jezus ernstig (Matteüs 18:6,10). En is dat niet wat er gebeurt bij pedoseksualiteit? Bijbels gezien is er een onderscheid tussen een volwassene en een kind. Wederzijdse instemming tussen een volwassene en een kind bij seksualiteit is uitermate problematisch: hoe stel je je van beide kanten een dergelijke ‘kosten- en batenanalyse’ voor? Uit de hulpverleningspraktijk blijkt dat veel kinderen in hun verdere leven de negatieve gevolgen ervaren vanwege seksualiteit met een volwassene. Toch, dit alles mag bij ons niet leiden tot onbarmhartigheid jegens hen die worstelen met pedofiele gevoelens. Natuurlijk, we zullen de zonde van pedoseksualiteit nooit mogen gedogen (net zo min als we de zonde in ons eigen leven mogen gedogen). Zij die worstelen met hun (hetero-, homo-, pedo-)seksuele gevoelens zullen we vanuit de Bijbel moeten helpen om met deze

gevoelens te leren omgaan. Door de Heilige Geest is er kracht om niet toe te geven aan zondige verlangens. Geen gemakkelijke weg, maar Gods genade is genoeg om het smalle pad vol te houden.

Een gezin waar we al langer contact mee hebben via telefoon en chat. Er is een belangrijk stuk van de waarheid boven gekomen. Hierdoor kan er betere hulp geboden worden. Dankt en bidt u mee?

Maartje. Ze chat regelmatig. We merken dat ze de adviezen die ze krijgt in praktijk brengt en goede keuzes aan het maken is. Wilt u hiervoor danken?


Cursus Kinder- en Tienerpastoraat compleet vernieuwd Chris biedt vanaf september 2010 een volledig vernieuwde cursus Kinder- en Tienerpastoraat aan. Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de inhoud en de effectiviteit van de bestaande cursus. Aan de hand daarvan zijn de behandelde thema’s aangepast en nieuwe thema’s toegevoegd. Enkele nieuwe thema’s zijn: • creatief pastoraat • pastorale zorg voor het specifieke kind • (bijvoorbeeld met handicap, autisme, ADHD) • crisispastoraat • ‘Help, ik heb een ouder’ • omgaan met ouders bij de zorg voor kinderen. In tien zaterdagen worden de verschillende thema’s vanuit een Bijbels kader belicht. De cursus wordt gegeven in Dordrecht en Zwolle. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op www.chris.nl.

Alle collectanten bedankt!

Giften Januari Februari Chris algemeen € 1.513,- € 11.606,De Weg kwijt € 50,- € 25,Telefonische hulplijn € 0,- € 15,-

Bedankt voor uw gift!

CHRIS NIEUWSBRIEF Maandelijkse uitgave van De Hoop ggz (www.dehoop.org). Chris is onderdeel van de kinder- en jeugdzorg van De Hoop ggz. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventie-

Sinds 1 februari heeft Chris in Groningen opnieuw een steunpunt, specifiek gericht op het Noorden van Nederland. Dit steunpunt wordt gebruikt om een regionaal telefoonen chatteam op te starten, maar ook om Chris te promoten bij kinderen en tieners, zodat ze weten waar ze voor hulp terecht kunnen. Begin april is de eerste training geweest voor nieuwe mensen die zich voor het werk van Chris willen inzetten. Wilt u ook mee helpen? Mail dan naar de coördinator van Chris in het Noorden, Aniëla Sirks, via aniela@chris.nl of bel ons kantoor in Dordrecht: (078) 631 55 72.

11 mei 12 mei 17 mei 19 mei 26 mei 27 mei

Geloofsopvoeding, ’s-Gravendeel Family Builders 3, Eemnes Invloed Media, Rotterdam Communicatie binnen het gezin, Polsbroek Geloofsopvoeding/Family Builders, Meeuwen Family Builders 4, Eemnes Family Builders 5, Dedemsvaart Family Builders 5, Eemnes Seksualiteit, Leeuwarden Family Builders 3, Hendrik Ido Ambacht

Agenda

Van 19 t/m 24 april werd de landelijke collecte van het Nationale Fonds Kinderhulp (NFK) gehouden. De opbrengst van de collecte gaat naar verschillende organisaties die in de jeugdzorg actief zijn. De collectanten bepalen mede naar welke goede doelen de opbrengst gaat: een percentage van het geld dat zij ophalen gaat naar een organisatie van hun keuze. Ook dit jaar waren er weer veel collectanten die liepen voor Chris. De opbrengst is pas over enkele maanden bekend, maar wij willen de collectanten alvast heel hartelijk bedanken voor hun inzet!

Chris herstart steunpunt in het Noorden

Voor meer informatie over deze spreekbeurten en presentaties kunt u contact opnemen met ons Informatiecentrum via telefoonnummer: (078) 6111 222.

projecten voor kinderen, tieners en ouders. Meer informatie op www.dehoop.org. De website van Chris is www.chris.nl. REDACTIE Rob Hondsmerk (hoofdredacteur) Els van Weijen (eindredactie) Medewerkers van De Hoop Media (opmaak)

REDACTIEADRES Provincialeweg 70, 3329 KP in Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 356 E-mail: media@dehoop.org Het werk van Chris wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van de Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF-keur en het RfB-keurmerk en is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften voor Chris kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 3112 ten name van Vrienden van De Hoop inzake Chris.

DRUK De Hoop Grafisch Centrum Provincialeweg 86 3329 KP DORDRECHT Telefoon: (078) 6 111 333 E-mail: grafisch@dehoop.com www.dehoopgrafischcentrum.nl

Chris nieuwsbrief mei 2010  

Chris nieuwsbrief mei 2010

Chris nieuwsbrief mei 2010  

Chris nieuwsbrief mei 2010

Advertisement