'Lotte en Fenna op reis door Europa' van Jannie van der Heijden

Page 1

Er waren eens twee lieve zusjes die Lotte en Fenna heetten. Ze wilden allebei heel graag wat meer van de wereld weten.

4

En dus vroeg Lotte op een dag:

‘Ga je mee op reis met mij?’

‘Ik ga meteen mijn koffer pakken,’ antwoordde Fenna blij.

Ze gingen op reis door Europa, gezellig met z’n twee.

Naar elf verschillende landen! Reis je met ze mee?

Wat extra leuk is onderweg…

We gaan in dit boek proberen om de vlag van ieder land te vinden, en ook om de taal te leren.

We eten onze buikjes rond. We proeven de lekkerste dingen. En daarna doen we: wie kan zo hoog als de Eiffeltoren springen?

Lotte en Fenna kunnen niet wachten. Er valt ook zo veel te ontdekken. Is iedereen klaar?

Dan kunnen we vertrekken!

. 5
Guten Abend.

We starten de reis in Nederland. Pak de landkaart er maar bij!

Nederland heeft twaalf provincies. In welke provincie woon jij?

6

De hoofdstad ligt in Noord-Holland, die stad heet Amsterdam.

Je kunt daar naar een mooi museum, of reizen met de metro en de tram.

De Nederlandse vlag is rood-wit-blauw.

Soms hangt er een wimpel bij, zoals aan dat oude stationsgebouw. Zeg, hoeveel vlaggen tel jij?

De meesten hier spreken Nederlands. Maar er zijn ook veel dialecten ontstaan.

De zusjes hebben een tante in Noord-Brabant, die ze soms niet zo goed kunnen verstaan.

Naast brood eet men hier vaak shoarma.

Of stamppot met worst, dat lust Lotte zo graag.

‘Geef mij maar een pannenkoek!’ roept Fenna luid.

Wat eet jij als je mocht kiezen vandaag?

Het mooiste in Nederland vindt Lotte de molens. De ene is klein, de andere groot. Sommige molens malen graan, met het meel maakt de bakker dan brood.

7

www.uitgeverijdefontein.nl

www.lotteenfenna.nl

© Tekst 2021 Jannie van der Heijden

© Illustraties 2021 Esther van den Nieuwenhof

Voor deze uitgave:

© 2023 Uitgeverij De Fontein, Utrecht

Grafische verzorging: Sander Pinkse Boekproductie

Onder redactie van Sander Meij

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 261 6670 9

NUR 273

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.