Page 1

2018

TRŽIŠTE OSIGURANJA U SRBIJI


SADRŽAJ 2018

TRŽIŠTE OSIGURANJA U SRBIJI

Glavni i odgovorni urednik ŽIKICA MILOŠEVIĆ zikica.milosevic@color.rs Izvršni urednik TANJA BANKOVIĆ tanja.bankovic@color.rs Kreativni direktor ILIJA PETROVIĆ INDIGOCHILD indigochild.ilija@gmail.com Marketing menadžeri JOVANA MARKOVIĆ jovana.markovic@color.rs NATAŠA NEŠIĆ natasa.nesic@color.rs DRAGANA RADOVIĆ dragana.radovic@color.rs Direktor magazina RUŽA RISTANOVIĆ ruza.ristanovic@color.rs Direktor ROBERT ČOBAN robert.coban@color.rs Foto GORAN ZLATKOVIĆ BEOINFO Prevod SNEŽANA BJELOTOMIĆ Lektura BOJANA SANADER

06  SEKTOR OSIGURANJA BELEŽI ZDRAV RAST JORGOVANKA TABAKOVIĆ Guverner Narodne banke Srbije

10  DRŽAVA NAS I DALJE NE VIDI KAO RESPEKTABILNOG PARTNERA

20

MILORAD BOSNIĆ

Predsednik Izvršnog odbora Sava neživotnog osiguranja

22

DUŠKO JOVANOVIĆ

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

”Color Media Communications” LTD, 21132 Petrovaradin, Štrosmajerova 3 • PIB 107871532 • Matični broj 20887303 • Tel: +381 21 4897 100 Fax: +381 21 4897 126 • Vase Čarapića 3/IV/38 Beograd, 011 4044 960

4

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

14  IAKO SKROMNI, REZULTATI POSLOVANJA SU OHRABRUJUĆI  Udruženje osiguravača Srbije

18  INOVATIVNOST KAO KLJUČ DOBROG POSLOVANJA THIBAUT FREMY

Predsednik Izvršnog odbora Societe Generale osiguranja a.d.o. Beograd

 IŠE OD V ČETIRI DECENIJE U SRBIJI

 ARTNER P U SVIM ASPEKTIMA ŽIVOTA

MERKUR OSIGURANJE

24

 IDERI U L OSIGURANJU PROJEKATA

 RADISAV OSMAJLIĆ

Regionalni direktor Willis Towers Watson posredovanje u osiguranju d.o.o.

26

 SIGURANJE O KROZ VEKOVE


I N T E R VJ U

JORGOVANKA TABAKOVIĆ Guverner Narodne banke Srbije

Iako raste relativno sporim tempom, sektor osiguranja beleži zdrav rast. NBS je kao supervizor učinila sve da stvori uslove za očuvanje stabilnosti ovog sektora. Ipak, za veće pomake potrebno je osigurati veću opštu finansijsku pismenost građana i oštro sankcionisati prevare u prodaji životnog osiguranja 6

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

SEKTOR OSIGURANJA BELEŽI ZDRAV RAST G uverner Narodne banke Srbije očekuje nastavak stabilne monetarne i makroekonomske politike, što će pogodovati daljem razvoju sektora osiguranja. Ono je u prva tri kvartala zabeležilo nastavak pozitivnih trendova, a NBS očekuje da će i ukupni rezultati za prošlu godinu pokazati slične trendove. Od uvođenja novog institucionalnog okvira 2014. godine sektor osiguranja je postao daleko dinamičniji, a sa stalnim unapređenjem supervizije NBS konstantno radi na unapređenju transparentnosti rada igrača na tržištu. „Situacija u pogledu transparentnosti poslovanja društava za osiguranje je sve bolja“, kaže guverner

Jorgovanka Tabaković najavljujući da će rad na ovom polju biti nastavljen. Prioritetni izazov u ovoj godini, kaže guverner, biće unapređenje Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, čijom izradom rukovodi Ministarstvo finansija, a NBS i Udruženje osiguravača blisko sarađuju na unapređenju odredbi ovog propisa.

Šta nas u monetarnoj politici očekuje posle završetka aranžmana sa MMF-om. Da li će se u politici NBS nešto menjati u narednom periodu? — Narodna banka Srbije ima jasno definisan osnovni cilj, a to je očuvanje stabil-


nosti cena. Taj cilj u protekloj godini smo postigli – inflacija je na kraju godine bila tačno na ciljanih tri odsto, i planiramo da i u narednom periodu ostanemo posvećeni održavanju postignute stabilnosti. Sa istom pažnjom radićemo na očuvanju finansijske stabilnosti, kao i pružanju podrške ekonomskoj politici Vlade Srbije usmerene ka obezbeđivanju još boljih uslova poslovanja privrede i postizanju stabilnog i održivog rasta. Na ovim poljima, kao što znate, dobili smo najbolje ocene i od MMF-a, što je potvrđeno kroz osam uspešno okončanih revizija aranžmana.

Kako ocenjujete stanje u sektoru osiguranja u prošloj godini? — Tokom prošle godine sektor osiguranja očuvao je stabilnost i ostao na putu, ne još dovoljno brzog, ali ipak zdravog rasta. To se jasno vidi i iz kvartalnih podataka koje smo tokom 2017. godine objavljivali na internet prezentaciji NBS, a može se očekivati da isto pokažu i godišnji podaci, koji su u pripremi. Mi smo, kao supervizor, učinili sve da stvorimo uslove za postizanje i očuvanje stabilnosti ovog sektora. Sredstva osiguranja ne samo da moraju biti obezbeđena u adekvatnom obimu već moraju i da služe svojoj svrsi, a to je pre svega isplata šteta. Zato smo se tokom 2017. godine posebno trudili da, kroz posredne i neposredne kontrole, kao i uspostavljanjem supervizije tržišnog ponašanja, učinimo najviše što možemo na podizanju kvaliteta usluga osiguranja koje se pružaju građanima i privredi. Mislim da

su predstavnici delatnosti razumeli naše napore i da je na tom polju postignut napredak, ali to je svakako višegodišnji cilj i dugotrajan put razvoja.

Nedavno ste rekli da NBS neće tolerisati bilo kakvo „kreativno" tumačenje propisa. Koliko ste zadovoljni transparentnošću poslovanja u ovom sektoru? — Nov koncept supervizije osiguranja, koji primenjujemo nekoliko godina unazad, moderniji je i primereniji situaciji koju imamo u ovoj delatnosti. Mi smo napore usmerili pre svega na tržišne aspekte, čime

SAOBRAĆAJ

UNAPREÐENJE ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU SVAKAKO JESTE NAJBITNIJE PITANJE ZA REŠAVANJE U 2018. GODINI želimo da stvorimo modernije osiguranje, orijentisano ka kvalitetnom zadovoljavanju potreba klijenata. To, naravno, donosi nove zahteve, a ponekad i nove troškove poslovanja društava za osiguranje. Razumljivo je da nakon nekadašnjeg delovanja supervizije koja se svodila na inspekciju poslovnih knjiga, promena koju smo usta-

novili predstavlja nov izazov za tržišne učesnike i da im je potreban period prilagođavanja. Moglo se očekivati da će biti pokušaja "kreativnih tumačenja", odnosno izbegavanja novoutvrđenih obaveza, ali su to sporadične pojave, koje svakako blagovremeno sankcionišemo. To daje rezultate i situacija u pogledu transparentnosti poslovanja društava za osiguranje jeste sve bolja. Još uvek nismo u potpunosti zadovoljni, ali nastavićemo da delujemo u zacrtanom pravcu.

U ovom trenutku najveći izazov je unapređenje regulative iz oblasti osiguranja u saobraćaju. Šta smatrate najvažnijim pitanjima koje bi trebalo rešiti novim zakonskim okvirom? — Unapređenje Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju svakako jeste najbitnije pitanje za rešavanje u 2018. godini. U pitanju je kompleksan propis, čije izmene će u koordinaciji pripremati veći broj institucija, sa Ministarstvom finansija kao nosiocem posla. NBS je intenzivno uključena u ove aktivnosti, a na tome sarađujemo, kako sa kolegama iz pomenutog ministarstva, tako i sa Udruženjem osiguravača Srbije, jer se bez direktnog učešća predstavnika delatnosti otvorena pitanja ne mogu kvalitetno rešiti. Najvažnije oblasti koje treba bolje regulisati su način prodaje polisa osiguranja od autoodgovornosti, koji treba da zadovolji generalne kriterijume pri prodaji osiguranja, ali i da spreči sukobe interesa i svaki vid negativnog uticaja na pitanja

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

7


bezbednosti saobraćaja. U toj oblasti očekujemo i odgovarajuću koordinaciju sa aktima koje priprema Ministarstvo unutrašnjih poslova. Od ostalih tema izdvojila bih trajno rešavanje statusa Garantnog fonda, zatim pitanja načina i rokova za naknade šteta, kojima želimo da kvalitetnije zaštitimo treća oštećena lica, ali svakako i oblast troškova sprovođenja osiguranja od autoodgovornosti, koji se moraju smanjiti i realnije prikazivati u poslovnim knjigama.

Zašto se po vašem mišljenju osiguravači još nisu etablirali kao institucionalni investitori? Da li u institucionalnom okviru postoji još nešto što bi se moglo dodati ili promeniti da bi se podstakao ovaj trend? — Radeći na Zakonu o osiguranju iz 2014. godine i Odluci o investiranju sredstava osiguranja iz 2015. godine, trudili smo se da maksimalno afirmišemo ulogu institucionalnog investitora kod društava za osiguranje. Ranija regulativa bila je prilično destimulativna u tom smislu, tako da se preveliki deo aktive društava za osiguranje nalazio kod banaka, bilo na tekućim računima, bilo u formi depozita, a izveštaji koje su društva za osiguranje sačinjavala nisu odražavali realan odnos sredstava i njihovih izvora. Već prilikom usaglašavanja sa novim regulatornim okvirom došlo je do velikog restrukturiranja investicionih portfolija društava za osiguranje i daleko veći udeo danas imaju hartije od vrednosti. Izmenom strukture izveštaja i direktnim vezivanjem sredstava za njihove izvore trudili smo se da stimulišemo društva za osiguranje da prate tokove sredstava i da umesto pasivne pređu na aktivnu portfolio strategiju, gde će sami preuzeti odgovornost za strukturu svojih krajnjih investicija. Time smo uticali kako na otkrivanje kvalitetnijih mogućnosti za prinose, tako i pre svega na usmeravanje investicionog potencijala kreiranog u delatnosti osiguranja u državne hartije od vrednosti, uz otvaranje mogućnosti za finansiranje privrede putem portfolio investicija. Pitanje daljeg razvoja investicione aktivnosti danas nije u regulatornom okviru, već u obimu sredstava osiguranja, koji će biti sve veći kako se ova delatnost bude razvijala, pa će samim tim ona i imati širi značaj u ulozi institucionalnog investitora. Zašto po vašem mišljenju građani i dalje ostaju verni štednji iako bi ulaganjem u osiguranje mogli više prihodovati? Šta bi

8

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

OKVIR

PITANJE DALJEG RAZVOJA INVESTICIONE AKTIVNOSTI DANAS NIJE U REGULATORNOM OKVIRU, VEĆ U OBIMU SREDSTAVA OSIGURANJA, KOJI ĆE BITI SVE VEĆI KAKO SE OVA DELATNOST BUDE RAZVIJALA se još moglo učiniti da se poboljša finansijska pismenost građana? — Još uvek nedovoljan nivo opšte finansijske pismenosti u našoj zemlji samo je jedan od razloga spore ekspanzije osiguranja, pre svega životnog. NBS već godinama radi ne samo na zaštiti već i na edukaciji korisnika finansijskih usluga, a tim putem ćemo i nastaviti. Činjenica je da su mnogi proizvodi osiguranja

kompleksniji od bankarskih, što donekle objašnjava što građani pre biraju jednostavniji, tj. razumljiviji proizvod. Postoji, međutim i drugi razlog, koji leži u samom osiguranju i načinu njegove prodaje. Činjenica je da se godinama borimo protiv svih oblika neovlašćene prodaje životnog osiguranja, koja ne samo da je suprotna propisima već je i vrlo opasna po kredibilitet te delatnosti. Naime, potencijalnim korisnicima u takvoj prodaji plasiraju se vrlo često netačne informacije o karakteristikama proizvoda koji kupuju, a to čine ne samo neovlašćena već i needukovana lica. Tako građani, umesto osiguranja prilagođenog stvarnim potrebama, dolaze u situaciju da poseduju i plaćaju nešto što im ne treba i ne donosi koristi koje su im predstavljene. Zbog toga se nismo dvoumili da odgovorna lica iz delatnosti osiguranja koja su posezala za neovlašćenom prodajom najoštrije sankcionišemo. To je jasna poruka svima da se razvoj životnih osiguranja mora temeljiti na isključivo zdravim osnovama, uz maksimalnu informisanost klijenata i korektnost u nastupu prema njima.


TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

9


I N T E R VJ U

DRŽAVA NAS I DALJE NE VIDI KAO RESPEKTABILNOG PARTNERA

DUŠKO JOVANOVIĆ Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Bez aktivnije uloge države, uvođenja novih oblika obaveznih osiguranja i stimulativnih mera neće biti ni bržeg razvoja osiguranja, niti će država dobiti ozbiljnog partnera. Dodatno poboljšanje regulative, konstantna edukacija građana i usavršavanje nas osiguravača, uz poboljšanu ponudu, treba da budu glavni prioriteti u radu ovog sektora

10

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

U

prkos konstantnom blagom napretku, sektor osiguranja u Srbiji i dalje nije uspeo da se etablira kao važan činilac finansijske stabilnosti. O ovim i drugim izazovima u poslovanju osiguravača razgovarali smo sa Duškom Jovanovićem, generalnim sekretarom Udruženja osiguravača Srbije.

Koliko je iz ugla osiguravača u Srbiji prošla godina bila uspešna? — Trend nominalnog rasta premije tržišta osiguranja, što je godinama karakteristika srpskog tržišta, nastavljen je. Na kraju trećeg kvartala 2017. godine ukupna premija bila je 71 milijardu dinara, odnosno 594 miliona evra, što je za 6,3% više nego u istom periodu godinu dana ranije. Rast beleže neživotna osiguranja, posebno kasko, dobrovoljno zdravstveno, imovinsko i bankoosiguranje. U regulatornom smislu približili smo se razvijenim tržištima EU, a osiguravajuća društva u

potpunosti ispunjavaju funkciju u delu zaštite osiguranika i njihove imovine. Mali broj zahteva ostane nerešen, pa su za pohvalu i podaci o ažurnosti prilikom isplate šteta. To su rezultati kojima možemo da budemo zadovoljni. Ipak, glavna karakteristika našeg tržišta ostaje malo učešće životnog osiguranja u poređenju sa neživotnim, kao i visoko učešće obaveznog osiguranja. Konkretno, na kraju trećeg kvartala prošle godine životna osiguranja su u ukupnoj premiji učestvovala sa 22,5 odsto, što je oko tri puta manje nego u razvijenim državama. Zbog toga o tržištu osiguranja Srbije i dalje govorimo kao o nerazvijenom, ali perspektivnom, čiji su glavni pokretači osiguranje vozila i imovine. To treba promeniti.

Svake godine završimo sa po u proseku dve osiguravajuće kuće manje u odnosu na prethodnu godinu, a i manje zaposlenih. Koliko će po vašem mišljenju trajati ovi


trendovi pre nego što se na tržištu uspostavi optimalan broj osiguravača prema veličini i potrebama tržišta? — Ukrupnjavanje tržišta osiguranja traje već godinama. „Unika” je preuzela „Basler osiguranje”, „Winer” je preuzeo „Aksa osiguranje”, „AS osiguranje” se povuklo sa tržišta, a veći deo portfolija AO „Takovo osiguranja”, koje je ugašeno, preuzeo je „Dunav”. Mišljenja sam da će trend ukrupnjavanja biti nastavljen kroz akvizicije ili spajanja. Naše tržište osiguranja raste, ali sporo i veliki broj učesnika ne može da ostvari svoje ciljeve na duži period. Zbog toga se neki odlučuju da napuste tržište. Iako je rast BDP-a bio mali, zabeležili smo nešto bolje pokazatelje rasta zarada i smanjenja nezaposlenosti. Da li su ovi trendovi imali nekakvog opipljivog uticaja na vaš sektor. Ima li, kada pogledate unazad, direktne veze između životnog standarda i sklonosti stanovništva ka osiguravanju? — Sprovedene ekonomske reforme imaju pozitivne rezultate, a prvi pomaci primetni su i na tržištu osiguranja. Ali, u reformama treba istrajati. Imamo veliki potencijal da privučemo strane investitore, a njihovim dolaskom i novim ulaganjima obezbedićemo još veći pad nezaposlenosti i viši standard. Dolazak stranih investitora i ulaganja, posebno infrastrukturna, pogodno je tlo i za razvoj osiguranja. Činjenica je da živimo u vreme kada većina građana od jednog dinara pravi dva. U takvoj situaciji osiguranje nije na listi prioriteta. Zato stalno ponavljamo da brži razvoj sektora usporavaju nizak standard, nelikvidnost i

nepoznavanje prednosti osiguranja. Ono na šta mi, kao Udruženje koje predstavlja industriju osiguranja, možemo da utičemo jeste podizanje nivoa svesti o prednostima osiguranja, kroz jedinstvenu edukativnu kampanju. Polisa osiguranja nije skupa, ali većina građana to doživljava isključivo kao trošak. Naše je da im pokažemo da nije tako.

TRADICIJA

KONFERENCIJA „SRPSKI DANI OSIGURANJA” POSTAĆE TRADICIONALNA, JER JE RAZMENA ISKUSTVA NAJBOLJI NAČIN DA SAMI SEBE POBOLJŠAMO I DA UBRZAMO RAZVOJ OSIGURANJA Koliko su mere osiguravača da svoj proizvod približe kupcima doprinele da građani počnu da veruju osiguravačima. — Nasleđe prošlosti, kroz nepoverenje prema osiguranju i shvatanje da je osiguranje trošak, još je prisutno. Ali, poverenje na relaciji kupac–prodavac se konstantno uspostavlja i nadograđuje, zahvaljujući novoj regulativi i drugačijem pristupu osiguravača. Praktična primena filozofije da ljudi ne vole da im se prodaje, ali da vole da kupuju i da hoće da znaju šta kupuju, daje rezultate. Jednostavno, neko kupuje polisu iz straha za imovinu

ili zdravlje. Neko drugi ima racionalnije motive, na primer ulaganje u polisu životnog osiguranja zato što je to trenutno najisplativija vrsta dugoročnog ulaganja. Dopiranje do motiva kupaca znači da rastu šanse da mu ponudite proizvod koji mu je potreban i koji će on hteti da kupi.

Da li su i koliko polise životnog osiguranja i dalje atraktivne kao alternativa za ulaganje slobodnih novčanih sredstava? — Osiguravajuća društva kroz polise životnog osiguranja nude izuzetno konkurentne stope prinosa, koje su trenutno do 2,25% bruto godišnje za devizna ulaganja. Međutim, osiguranici mogu da računaju i na pripis dobiti, ukoliko društvo posluje pozitivno, pa konačna stopa prinosa može preći garantovanu. Prednost polise životnog osiguranja je i mogućnost dugoročnog plasmana sredstava na period i od preko 25 godina, sa unapred fiksiranom minimalnom stopom prinosa, što je raritet na finansijskom tržištu. Ne treba zaboraviti ni osnovnu funkciju životnog osiguranja, a to je pokrivanje rizika koji se odnose na prestanak života, nezgodu i bolest. Dakle, životno osiguranje omogućava finansijski sigurnu budućnost, ali pruža i materijalnu sigurnost osiguraniku i korisnicima osiguranja obezbeđujući im sredstva za život u slučaju iznenadne smrti osiguranika ili zdravstvenih problema. Međutim, iako su osiguravajuća društva uspešno amortizovala opšti privredni pad, profilišući sebe kao jednu od konkurentnijih alternativa za plasman slobodnih novčanih sredstava, nisu ostala imuna na pad kamatnih stopa. Shodno tome, danas se razvijaju proizvo-

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

11


di životnog osiguranja sa varijabilnom prinosnom komponentom (unit linked), gde se izbor alternative za plasman sredstava prikupljenih kroz životno osiguranje prepušta samom osiguraniku, ali on snosi i rizik prinosa na tako usmerena sredstva. To potencijalno omogućava veću zaradu osiguranika, ali ga izlaže mogućim posledicama sopstvenih pogrešnih investicionih odluka. Konačno, jedan od ključnih problema je da osiguravači na današnjem plitkom finansijskom tržištu imaju poteškoća da pronađu sigurne i prinosne alternative za ulaganje, naročito na duži rok. Tu se vraćamo do države koja u nama mora da vidi, a što je već urađeno na drugim tržištima, respektabilnog partnera, kojem treba omogućiti prostor za krupna institucionalna ulaganja, sve u opštem interesu korisnika osiguranja, države i osiguravača.

Koliko država u osiguravačima vidi partnera kojem treba omogućiti velika institucionalna ulaganja? — Ne mnogo, nažalost. Kod nas se zaboravlja da osiguravači imaju i ulogu u mobilizaciji slobodnih finansijskih sredstava. Time obezbeđuju dodatnu likvidnost na finansijskom tržištu, a slobodan kapital stavljaju u funkciju privrednog rasta i razvoja. U krajnjoj instanci, dugoročna, investiciona ulaganja osiguravača dovode do jačanja njihove uloge kao ozbiljnog partnera države u rešavanju krupnih, sistemskih promena. Dakle, bez aktivnije uloge države, uvođenja novih oblika obaveznih osiguranja i stimulativnih mera, neće biti ni bržeg razvoja osiguranja niti će država dobiti ozbiljnog partnera. Da li sa ulaskom velikih kompanija u sektor poljoprivrede očekujete da se promene stavovi poljoprivrednika o osiguranju od ekstremnih vremenskih prilika? Šta bi po vašem mišljenju u ovom segmentu mogla biti tačka prekretnica sadašnjih trendova, tj. nezainteresovanosti za ovaj oblik osiguranja? — Dolazak velikih kompanija, posebno stranih, može da bude samo plus za razvoj osiguranja, jer oni sa sobom donose i određenu kulturu osiguranja. To važi i za sektor poljoprivrede, jer niko neće da uloži svoj novac, a da se ne obezbedi. To je suština osiguranja. Ali, razvoj osiguranja u poljoprivredi kod nas ide veoma sporo. U Srbiji je osigurano oko 10% obradivih površina, a u razvijenim državama 70% i više. Mali procenat osiguranja kod poljoprivrednika posledica je, delom, finansijske sitauci-

12

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

PRIMER

POLISA OSIGURANJA OD NEPOGODA U RUMUNIJI POSTALA JE OBAVEZNA POSLE POPLAVA, U TURSKOJ POSLE KATASTROFALNIH ZEMLJOTRESA. TO BI MOGAO BITI DOBAR PRIMER I ZA NAS je, a delom i nedovoljno razvijene svesti o značaju osiguranja, iako su, npr. elementarne nepogode i na ovim prostorima sve češće. Međutim, u razvijenom svetu osiguravači i država su nerazdvojni partneri kod osiguranja u poljoprivredi, baš zbog tih elementarnih nepogoda. Polisa osigu-

ranja od nepogoda u Rumuniji postala je obavezna posle poplava, u Turskoj posle katastrofalnih zemljotresa. Ako bi polisa osiguranja od elementarnih nepogoda bila obavezna, svi bi morali da je kupe – i oni koji su ugroženi od poplava i oni čiju imovinu ugrožavaju požari ili zemljotresi. Cena takve, obavezne polise, bila bi značajno niža i dostupna svima.

Šta su sa stanovišta UOS najveći prioriteti u radu da bi se trendovi na tržištu osiguranja promenili nabolje? — Dodatno poboljšanje regulative, konstantna edukacija građana i usavršavanje nas osiguravača, uz poboljšanu ponudu. Krajem prošle godine organizovali smo „Srpske dane osiguranja” i na jednom mestu okupili naše i stručnjake iz inostranstva, uz predstavnike regulatornih tela. Mogli smo da vidimo gde smo u odnosu na razvijen svet i da saznamo kako su oni rešili probleme koje trenutno mi imamo.


TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

13


U D R U Ž E N J E O S I G U R AVA Č A S R B I J E

IAKO SKROMNI, REZULTATI POSLOVANJA SU OHRABRUJUĆI U Ono što onemogućava brži razvoj sektora osiguranja u Srbiji jesu nizak životni standard, nelikvidnost privrede i nedostatak svesti o potrebi osiguravanja. Udruženje osiguravača kontinuirano radi na edukaciji i podizanju nivoa svesti o važnosti osiguranja 14

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

os je neprofitna organizacija koja obavlja poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, poslove za unapređenje i razvoj osiguranja i pokreće inicijative za donošenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja. Udruženje vrši i javna ovlašćenja propisana Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. To su poslovi koji se obavljaju u okviru Garantnog fonda, Biroa zelene karte i Informacionog centra. UOS je pravni sledbenik Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije, koje su osnovale organizacije za osiguranje, februara 1968. godine. Današnji naziv, Udruženje osiguravača Srbije, usvojen je jula 2006. godine, posle izdvajanja Crne Gore iz državne zajednice.

Garantni fond pri UOS osnovan je 1997. godine radi pružanja zaštite oštećenim licima koja su pretrpela štetu u saobraćajnim nezgodama prouzrokovanim od nepoznatog, neosiguranog ili vozila koje je osigurano kod osiguravača nad kojim je otvoren stečajni postupak. Garantni fond čine sredstva koja se formiraju iz doprinosa društava za osiguranje – članica Udruženja. Sredstva se izdvajaju iz svake prodate polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Formiranjem sredstava Garantnog fonda oštećena lica su dobila potpunu zaštitu za sve slučajeve štete koju pretrpe iz osnova autoodgovornosti, osim za slučaj kada pretrpe štetu na vozilu od nepoznatog učinioca, odnosno nepoznatog vozila.


Zakon takav slučaj ne predviđa kao obavezu Garantnog fonda. Biro zelene karte pri Udruženju je član međunarodnog Sistema zelene karte od 1954. godine. Sistem funkcioniše tako što osiguravači koji se bave osiguranjem od AO osnivaju centralnu organizaciju, Nacionalni biro osiguranja – Biro zelene karte, priznat od strane vlade države u kojoj je njegovo sedište. Nacionalni biro je, pored ostalog, zadužen za izradu i distribuciju svojim članovima obrazaca Zelene karte. Biro zelene karte može se pojaviti i kao servis za obradu zahteva i isplatu obeštećenja kada je štetu izazvalo vozilo sa stranim tablicama na domaćem vozilu, licu ili imovini ili

SRPSKI DANI OSIGURANJA

SKUP

POSLE VELIKOG USPEHA ZABELEŽENOG PROŠLE GODINE ODLUČILI SMO DA OVE GODINE PONOVO ORGANIZUJEMO STRUČNI SKUP „SRPSKI DANI OSIGURANJA“. PRIPREME ZA SLEDEĆU KONFERENCIJU VEĆ SU POČELE kada se dogodi nezgoda između vozila stranih registarskih oznaka na teritoriji Srbije. Biro garantuje da će domaća društva uredno izvršavati svoje obaveze prema društvima/biroima u stranim zemljama, po osnovu štete koju su prouzrokovali osiguranici domaćih društava na teritorijama tih zemalja. I upravljanje Informacionim centrom je povereno javno ovlašćenje Udruženja osiguravača Srbije. IC je osnovan radi efikasnog ostvarivanja odštetnih zahteva u slučaju šteta nastalih upotrebom motornih vozila i zarad primene bonus/malus sistema. To je moderan i centralizovan sistem sa jedinstvenim bazama podataka kao što su baze svih registrovanih vozila u oblasti autoodgovornosti u Republici Srbiji, baza šteta, baza policijskih zapisnika, baza stroge evidencije za određivanje i praćenje zona brojeva polisa autoodgovornosti, evidencija zelene karte itd.

Tokom dva dana organizovani su deset panela i dva okrugla stola sa ciljem da se dođe do zaključaka šta je potrebno dalje raditi na poboljšanju sektora osiguranja i da se predlože i formalno ubace svetska iskustva u buduće zakone koji pokrivaju sektor osiguranja u Srbiji

S

ektor osiguranja u Srbiji i dalje je nerazvijen i, po stepenu razvijenosti, znatno je ispod proseka država članica EU. Najbolji pokazatelj je još uvek mali broj građana koji osigurava sebe i svoju imovinu. U prilog tome i podatak da naš sektor osiguranja u ukupnom BDP-u učestvuje sa oko 2 odsto, već godinama, dok taj pokazatelj za države EU iznosi oko 7,5 odsto. Ipak, finansijski pokazatelji u sektoru osiguranja, iako skromni, ohrabrujući su i za pohvalu. Na kraju trećeg kvartala prošle godine ukupna premija iznosila je 70,9 milijardi dinara, što je za 6,3% više nego u istom periodu godinu dana ranije. To potvrđuje da je rast sektora stabilan, iako spor.

Ono što onemogućava brži razvoj sektora osiguranja u Srbiji jesu nizak životni standard, nelikvidnost privrede i nedostatak svesti o potrebi osiguravanja odn. nepoznavanje prednosti osiguranja. Mi, kao Udruženje osiguravača, možemo da utičemo samo na edukaciju i podizanje nivoa svesti o osiguranju. I to i radimo. Naš zadatak je da objasnimo prednosti osiguranja, polazeći od toga da nisu svi dovoljno informisani, ne poznaju prednosti osiguranja, sumnjaju u prevaru ili da misle da je osiguranje skupo. Želimo da pokažemo da se osiguravanjem sebe ili svoje imovine ulaže u ono što je najvrednije, a to je budućnost. Nažalost, kod nas se osiguTRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

15


rava samo ono što se mora, a i dalje je većinski stav da će nas neka nezgoda ili vremenska nepogoda zaobići, odnosno da će država nadoknaditi štetu. Veliki broj građana o osiguranju i nadoknadi, eventualne, štete razmišlja po principu „sutra ću o tome“. Ali, kada to sutra dođe, često je kasno, a materijalna šteta bude mnogostruko veća od relativno jeftine polise osiguranja imovine. U pokušaju da promenimo aktuelne stavove i razmišljanja i da sektor osiguranja stavimo tamo gde mu je mesto, krajem prošle godine organizovali smo stručni skup „Srpski dani osiguranja”. Konferencija je okupila oko 200 domaćih stručnjaka i onih iz inostranstva iz oblasti osiguranja i reosiguranja, predstavnika regulatornih tela, državnih institucija i osiguravajućih društava. Mora se priznati i da je interesovanje bilo znatno veće, što je signal da ovakvi skupovi moraju da postanu tradicionalni, ali i da za osiguranje postoji veliko in-

16

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

Z A D ATA K

NAŠ ZADATAK JE DA OBJASNIMO PREDNOSTI OSIGURANJA, POLAZEĆI OD TOGA DA NISU SVI DOVOLJNO INFORMISANI, NE POZNAJU PREDNOSTI OSIGURANJA, SUMNJAJU U PREVARU ILI DA MISLE DA JE OSIGURANJE SKUPO teresovanje stručne javnosti. Samo tako možemo objasniti činjenicu da su dva okrugla stola koja smo organizovali, o Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju i o osiguranju u poljoprivredi, privukli 20 učesnika. U dva dana Konferencije organizovali smo još 10 izlaganja,

koje su održali domaći, regionalni i stručnjaci iz inostranstva, o trenutno najvažnijim temama za domaći sektor osiguranja – Direktivama „Solvency 2“, životnom osiguranju, bankoosiguranju. Tako je u delu Konferencije u kojem se govorilo o implementaciji Direktive „Solvency 2“ zaključeno da će to dovesti do većeg stepena zaštite i sigurnosti osiguranika, kao i do harmonizacije propisa sa državama članicama EU i unapređenja finansijske stabilnosti. Ali, takođe je naglašeno i da će taj proces usloviti povećanje kapitalnih zahteva od osiguravača i eventualno ukrupnjavanje tržišta osiguranja. Kada je u pitanju životno osiguranje, u prethodnom periodu došlo je do pomeranja sa tradicionalnog koncepta proizvoda životnog osiguranja, u kome je ugovarač osiguranja isključivo opredeljivao iznos sredstava koji ulaže i rok trajanja ugovora, na savremeni koncept. Taj novi koncept, pored navedenog, po-


drazumeva odlučivanje ugovarača osiguranja o pravcima plasmana tih sredstava, samim tim nosi i preuzimanje rizika za takve odluke. To, međutim, znači i da domaće tržište, u pogledu kvaliteta proizvoda, širine pokrića i garantovanog prinosa, ne zaostaje za zemljama regiona. To su prepoznali i građani, pa je u 2016. godini zabeležen rast prodaja polisa životnog osiguranja za skoro 20%. Otuda i poruka državi da za dalji razvoj životnog osiguranja, pored poreskih olakšica, treba uvesti poreske olakšice i iskoristiti investicioni potencijal osiguravača njihovim uključivanjem u velike infrastrukturne projekte na nivou države, odnosno lokalne samouprave. Kod bankoosiguranja skrenuli smo pažnju na rizike koje ovako materijalno značajan oblik saradnje može da ima po osiguravajuća društva, i to pre svega na intenzivne i dugoročne negativne finansijske posledice, kao rezultat snažne konkurentske utakmice i nedovoljne fokusi-

S TAV

NAŽALOST, KOD NAS SE OSIGURAVA SAMO ONO ŠTO SE MORA, A I DALJE JE VEĆINSKI STAV DA ĆE NAS NEKA NEZGODA ILI VREMENSKA NEPOGODA ZAOBIĆI ranosti na proces procene rizika koji se preuzima u osiguranje. Kao jedan od mogućih načina rasta premije osiguranja, naročito na tržištima gde je osiguranje nedovoljno razvijeno, predstavljeno je mikroosiguranje, pa je otvoreno pitanje da li ovo može biti jedno od rešenja za razvoj pojedinih vrsta osiguranja i na našem tržištu. Veliku pažnju prisutnih privukao je

i okrugli sto o poljoprivredi. Zaključeno je da razvoj poljoprivrede nema alternativu, a da bi se on pomogao, neophodno je obezbediti upravljanje brojnim rizicima kojima je poljoprivreda izložena. U ovome je značajna uloga osiguranja i države, koji su, kako je istaknuto, na primerima gotovo svih država, naročito onih razvijenih, nerazdvojivi činioci u ovom procesu. Na osnovu nekoliko pomenutih tema i osnovnih zaključaka, lako je zaključiti da je Konferencija „Srpski dani osiguranja“ iskorišćena da se napravi presek trenutnog stanja na tržištu osiguranja Srbije, izvrši upoređivanje sa standardima u regionu i državama EU, kao i za upoznavanje sa promenama u regulativi i nadzoru nad delatnošću osiguranja koje nas čekaju. Zbog toga je Udruženje osiguravača Srbije i odlučilo da „Srpski dani osiguranja“ postanu tradicionalni. Pripreme za sledeću Konferenciju već su počele.

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

17


C O R P O R AT E

INOVATIVNOST KAO KLJUČ DOBROG POSLOVANJA THIBAUT FREMY

Promovišemo inovativni duh poslovanja pružajući mogućnost zaposlenima da prezentuju nove ideje i da ih primene u praksi

Predsednik Izvršnog odbora Societe Generale osiguranja a.d.o. Beograd

V

isok kvalitet usluga i stalno jačanje poverenja klijenata predstavljaju okosnicu poslovanja SG Osiguranja, kaže predsednik izvršnog odbora Thibaut Fremy.

Kako procenjujete potencijal razvoja tržišta osiguranja? — Prosečan rast srpskog tržišta životnog osiguranja je oko 10% godišnje, što odražava sve veću svest o potrebi zaštite života. Trend rasta je stabilan i može da se nastavi, uz podršku modernizovane regulative i povoljnije makroekonomske situacije. Ali, ako se uporedimo sa zemljama EU, tržište životnog osiguranja u Srbiji je još uvek u ranoj fazi razvoja. U tom kontekstu, naša misija je dvostruka: želimo da aktivno učestvujemo u razvoju povoljnog pravnog i poreskog okruženja za životno osiguranje u Srbiji. Ovo je od presudnog značaja jer se premije životnog osiguranja uglavnom ulažu u državne obveznice Srbije, pa ako se tržište životnih osiguranja dobro razvija, to pozitivno utiče i na celokupni razvoj. Koliko ste zadovoljni poslovnim rezultatima ostvarenim u 2017. godini i gde vidite potencijal za rast vaše kompanije u narednom periodu? — Strategija, dobra saradnja sa Societe Generale bankom, kao našim partnerom, i snažna orijentacija ka klijentima doprineli su da u četvrtom kvartalu 2016. dođemo na četvrtu poziciju na tržištu životnih osi-

18

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

guranja sa učešćem od 8,3%. Postignuto je rezultat razvoja novih usluga i unapređenja načina komunikacije sa našim klijentima. Postizanje dobrih rezultata zahteva razvijanje novih veština i novog načina mišljenja. Aktivni smo u srpskoj start up zajednici, promovišemo inovativni duh poslovanja pružajući mogućnost zaposlenima da prezentuju nove ideje i da ih primene u praksi. Kao prvi

I N O VA C I J E

ŽELIMO DA UBRZAMO RAST TRŽIŠTA ŽIVOTNOG OSIGURANJA, KROZ INOVACIJE PROIZVODA I KORIŠĆENJE NOVIH TEHNOLOGIJA rezultat takvog poslovanja, upravo smo lansirali novu uslugu riziko životnog osiguranja – Moja sigurnost, u okviru koje je, pored životnog osiguranja, uključen i rizik od loma kostiju, popust za terapije rehabilitacije, kao i jednostavan postupak prijave štete i konkurentna cena.

Societe Generale osiguranje je prisutno na srpskom tržištu već skoro deceniju. Da li ulazak na srpsko tržište predstavlja dobru poslovnu odluku? — Prilikom donošenja odluke od strane

Societe Generale Grupe o pokretanju poslova životnog osiguranja u Srbiji, ključni element je bilo iskustvo sa ovog tržišta koje je u periodu dužem od 30 godina pre toga stekla Societe Generale banka. Smatram dobrom odlukom pokretanje poslovanja na srpskom tržištu, naročito imajući u vidu uspešnu saradnju koju ostvarujemo sa Societe Generale bankom, kao distributerom sa odličnom reputacijom i snažnim brendom. Poslovanje smo započeli osiguravajući kreditne proizvode, da bismo postepeno obogatili našu ponudu i samostalnim proizvodima osiguranja, koji nisu vezani za bankarske proizvode, te smo takvim poslovnim planom u 2016. godini ostvarili povećanje ukupne premije na 1,5 milijardi i više od 100.000 aktivnih polisa osiguranja.

Šta novi Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju može doneti osiguravajućim društvima? — Usvajanje novog zakona je značajno, ali podzakonski akti će biti usvajani do 2019, što trenutno otežava primenu. Potrebno je prebaciti reč „digitalno” u stvarnost. Time se otvaraju nove mogućnosti za razvoj životnog osiguranja. Klijenti će moći da ugovore, dizajniraju i upravljaju ugovorima putem mobilnog telefona i budu u direktnom kontaktu sa osiguravačem. Ovaj pojednostavljeni pristup će pozitivno uticati na celokupnu ekonomiju.


C O R P O R AT E

VIŠE OD ČETIRI DECENIJE U SRBIJI S MILORAD BOSNIĆ Predsednik Izvršnog odbora Sava neživotnog osiguranja

Tokom višedecenijskog poslovanja na tržištu osiguranja Srbije Sava neživotno osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika

20

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

ava neživotno osiguranje član je SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava neživotnog osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima svoje ekspoziture u skoro 30 većih gradova Srbije. O stanju na tržištu osiguranja u Srbiji, kao i daljim ciljevima i razvoju, razgovarali smo sa Miloradem Bosnićem, predsednikom Izvršnog odbora Sava neživotnog osiguranja.

Kako ocenjujete potencijal Srbije za razvoj tržišta osiguranja? — Tržište osiguranja je veoma važno za privredni razvoj Srbije. Iako je tržište osiguranja stabilno i konstantno raste, u poređenju sa zemljama EU, još uvek je nedovoljno razvijeno. Ukupna premija osiguranja u Srbiji iznosi oko 2,2% bruto društvenog proizvoda, dok je prosek EU veći od 7%. Godišnja premija osiguranja po stanovniku u Srbiji je u rangu najnižih u regionu i iznosi manje od 100 EUR. Osiguranje je izuzetno značajno za ekonomiju i dobrobit građana, posebno u slučaju nastanka šteta. Svesni smo da je razvoj srpskog tržišta osiguranja, presudno, uslovljen niskim životnim standardom, kao i nepoznavanjem prednosti i koristi koje osiguranje pruža građanima. Stabilan i perspektivan sektor osiguranja stvara dobre polazne osnove za nove mo-

gućnosti razvoja i napretka, kao i zaštite imovine države, kompanija i građana. Prirodne nepogode su sve češći uzročnik gubitaka, kako za budžet države, tako i za građane. Iako postoji interesovanje za polisama koje pokrivaju različite posledice od prirodnih nepogoda, to je još uvek mali broj. U kojoj meri će država imati mogućnosti da iz sopstvenih sredstava nadoknađuje ove vrste šteta na ličnoj imovini građana – veliko je pitanje. Podsetimo se poplava iz 2014. godine, kada je ukupna procenjena šteta, bez gubitaka usled prekida poslovanja, bila preko milijardu i po evra, dok je iz sredstava osiguranja isplaćeno tek oko 40 miliona evra, jer je mali broj objekata bio osiguran.

OSNOVE

STABILAN I UREÐEN SEKTOR OSIGURANJA STVARA DOBRE POLAZNE OSNOVE ZA NOVE MOGUĆNOSTI RAZVOJA I NAPRETKA, KAO I ZAŠTITE IMOVINE DRŽAVE, KOMPANIJA I GRAÐANA Verujemo da će postepeni ekonomski rast poboljšati životni standard, a da će, uz naše angažovanje, građani pojačati svest da svoju imovinu treba da na vreme zaštite, odnosno da osiguraju ono što su do tada stvorili ili zaradili. Jedan od podsticaja razvoju sektora osiguranja je i smanjenje sadašnjeg poreskog tereta osiguranja, kao podrška od strane države onima koji odgovornije upravljaju svojom budućnošću.


Koliki je značaj, a kolika je svest o potrebi osiguranja u Srbiji? — Kada uporedimo, sa jedne strane, značaj i pozitivne efekte osiguranja na društvo u celini sa svešću o potrebama i koristima od osiguranja, na drugoj strani, dobićemo veliki jaz. Osiguranje je još uvek segment čije mogućnosti i koristi su našim građanima nedovoljno poznate. Razloga za ovakvu kompleksnu situaciju je mnogo: nizak životni standard, nepoverenje zbog dešavanja u prošlosti, mali broj obaveznih osiguranja i skromni podsticaji države. Država je, sa svoje strane, kao regulator, dosta učinila da bi uredila i stvorila stabilno tržište osiguranja. Osiguravači se trude da, kao učesnici na tržištu osiguranja, pored sporadičnih objava u medijima, preko svojih edukativnih centara, zaposlenima, pre svega prodavcima osiguranja, prenose različita znanja i pokušavaju da preko njih informišu potencijalne osiguranike o potrebama i značaju osiguranja. Prodavci i različiti distributivni kanali kojima se nude usluge osiguranja su važni za stvaranje prijateljskog poslovnog odnosa i poverenja sa klijentima tako da njihova znanja i sposobnosti igraju važnu ulogu u prenošenju kulture, značaja i potrebe osiguranja. Zahvaljujući novim tehnologijama i mogućnostima koje pruža digitalno okruženje, potencijalni osiguranici postaju sve više informisani i edukovani o uslugama osiguranja. Posredstvom interneta, a pre svega, društvenih mreža i drugih oblika online komunikacije, potencijalnim osiguranicima je omogućeno da direktno komuniciraju sa osiguravačima - mogu postaviti pitanje, dati svoje mišljenje, oceniti neki proizvod ili uslugu. Iako tradicionalni pristupi komunikacije sve više prelaze u drugi plan, isti se ne smeju zapostaviti zbog generacija kojima oni odgovaraju i koje su naviknute na klasične vidove komunikacije. Pomoću brojnih sredstava i kanala komunikacije osiguravači mogu doprineti povećavanju nivoa poznavanja potreba i koristi građana, posebno u osiguranju privatne imovine. Klijenti bi, pre svega, trebalo da razumeju svoju potrebu za osiguravajućim pokrićem, a onda i koja pokrića dobijaju ako se osiguraju. Ako osiguranik svoje osiguravajuće pokriće razume tek u trenutku kada dođe do štetnog događaja, onda se povećava mogućnost za narušavanje poverenja. Svako od učesnika na tržištu osiguranja trebalo bi da doprinese podizanju svesti

o potrebi za osiguranjem kod građana. Država ima svoje pravce razvoja koji idu ka održavanju stabilnog i uređenog tržišta osiguranja, a osiguravači (zajedno sa svim direktnim i indirektnim aktivnim učesnicima na tržištu osiguranja – udruženja, fakulteti, različiti distributivni kanali...), koristeći različita sredstva i kanale komunikacije, treba da intenziviraju informisanje i edukaciju svojih klijenata o važnosti osiguranja.

BENEFITI

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA DONOSI BENEFITE KAKO NAMA KAO OSIGURAVAČU, TAKO I OSIGURANICIMA

Takođe, doprinos izgradnji finansijske pismenosti građana može dati i školstvo, kao i određene državne institucije. U godinama koje su pred nama možemo dobiti dovoljno finansijske pismene i osposobljene građane ukoliko bi se kroz neku formu edukacije u redovnom školovanju omladina informisala, pripremala i učila o svemu onome što ih čeka u životu kada je u pitanju svet finansija.

Koliko ste zadovoljni poslovnim rezultatima postignutim u 2017. i gde vidite izglede za rast vaše kompanije u narednom periodu? — Prema podacima koje objavljuje Narodna banka Srbije, premija osiguranja u Srbiji je porasla na kraju trećeg kvartala 2017. godine za 6,3% u odnosu

na isti period prethodne godine. Pored rasta premije, nastavljena je digitalizacija poslovanja u mnogim segmentima rada osiguravajućih društava, kao i pripreme za implementaciju „Solvency II”. Sava neživotno osiguranje je, prema svojim planovima, nastavilo sa širenjem portfelja osiguranja i otvaranjem novih prodajnih poslovnih jedinica. U delu osiguravajuće ponude, u 2017. godini kod nekoliko paketa osiguranja unapredili smo uslove osiguranja i usvojili nove proizvode osiguranja. Plan premije za 2017. godinu je ispunjen i ostvaren već početkom novembra. Naši planovi za 2018. godinu su dosta ambiciozniji. Namera nam je da pojačamo tempo rasta i povećamo tržišno učešće u idućoj godini, kao i da unapređujemo sve druge poslovne procese. Ulaganje u digitalizaciju smatramo kao ulaganje u budućnost. Digitalizacija poslovanja donosi be-

nefite kako nama, kao osiguravaču, tako i osiguranicima. Osiguranici dobijaju bolji uvid u našu ponudu i mogućnost da uz niže troškove zaključe ugovore o osiguranju, što istovremeno podiže nivo kvaliteta usluga za osiguranika. Sa druge strane, mi, kao osiguravači, unapređujemo proces poslovanja. Kako bismo ostvarili planirani rast i dostigli veći portfolio osiguranja, naša pažnja će, pored jačanja sopstvene prodajne mreže, biti usmerena pre svega ka širenju bankarskog kanala i daljem jačanju saradnje sa brokerskim kućama. Takođe, intenziviraćemo saradnju u zajedničkom nastupu prema klijentima i objediniti istorodne poslove sa Sava životnim osiguranjem u cilju optimizacije i povećanja profitabilnosti poslovanja. TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

21


C O R P O R AT E

MERKUR OSIGURANJE

PARTNER U SVIM ASPEKTIMA ŽIVOTA Nastavićemo da promovišemo prevenciju i želimo da vas motivišemo na pozitivne promene u vašem životu

„M

erkur osiguranje“ nije životno osiguranje kao svako drugo, jer smo mi za naše klijente aktivni i pre nego što se nešto desi i pre nego što im zatreba obično životno osiguranje. „Merkur“ ne samo da obezbeđuje život nego je klijentov partner u svim aspektima njegovog života. Za nas zdravlje i blagostanje predstavljaju najbitnije faktore za kvalitet i radost u životu. To znači da zajedno s vama brinemo o tome da sutra možete da uživate još više i duže u svom životu. Upravo zbog toga napravili smo mobilnu, besplatnu aplikaciju „Merkur“ dostupnu na „App storeu“ i „Play storeu“. Svi klijenti „Merkura“ na taj način imaju priliku da učestvuju u novom „Merkur bonus programu“, u okviru koga im se nude ekskluzivne beneficije. Aplikacija sadrži mapu partnera sa informacijama i popustima, novitete i savete iz oblasti zdrave ishrane, sporta, relaksacije, kao i vesti o „Merkurovim“ aktivnostima. Svi klijenti „Merkura“ u regionu mogu na njoj da pronađu uzbudljive informacije i

22

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

korisne savete o raznim temama, npr. o vežbanju, ishrani i opuštanju, da iskoriste atraktivne popuste u ekskluzivnim partnerskim hotelima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a uskoro i u Austriji i Češkoj Republici. Takođe, mogu da iskoriste i popuste i posebne ponude „Merkurovih“ partnera u domenu sporta, zdravlja i zdravog načina života, koji nude proizvode, medicinske preglede, zdravu ishranu i još mnogo toga.

APLIKACIJA

NAPRAVILI SMO BESPLATNU APLIKACIJU „MERKUR“ KOJA SADRŽI MAPU PARTNERA SA INFORMACIJAMA I POPUSTIMA, NOVITETE I SAVETE U decembru smo počeli turneju sa našim kamiončićem koji pravi zdrave smutije. Popularni „food truck“ koji je „do vrha pun vitamina“ biće postavljen tokom cele godine na trgove srpskih gradova. Tom prilikom građani će imati prilike da se upoznaju sa našim programima zdravlja, da dobiju savete i informacije kako da se zdravo hrane, gde i kako da vežbaju,

gde da se odmore i oslobode od stresa, gde modu da dobiju tehnološki napredne zdravstvene preglede. Ali to nije sve, uz kamiončić ćemo i vežbati jogu sa našim partnerima, renomiranim instruktorima iz različitih joga studija. Naša saradnja sa dr Feelgoodom, odnosno doktorom Sašom Plećevićem, nastavlja se i u toku 2018. Akcija promovisanja zdravog načina ishrane i aktivnog života osim u osnovnim školama biće proširena i na vrtiće. U okviru akcije „Zdravo dete“ deca se takmiče se u kvizu i igri pogađanja, prave šejkove i tako uče kako da lako pripreme zdrav obrok. Cilj akcije je da deca nauče da je ključ zdravlja pravilna ishrana i redovna fizička aktivnost. Mi mislimo i na buduće roditelje, naročito na mame. Učešćem u različitim radionicama za trudnice i novopečene roditelje, gde oni dobijaju sve savete koji će im olakšati svakodnevicu u novoj ulozi – ulozi roditelja, mi u „Merkuru“ brinemo i za nova pokolenja. Godinu smo počeli „Danom za vas“ namenjenom ženama svih generacija uz Draganu Jovanović, renomiranog life coucha i joga instruktora. Učesnice su tom prilikom dobile praktične savete i naučile tehnike kako da se brzo vrate u normalu posle stresnih situacija, kako da dostignu zen u životu i biznisu, kojim vežbama da povrate energiju u toku dana. Najavljujemo još tri „Dana za vas“, gde ćemo takođe biti prisutni. Nastavićemo da promovišemo prevenciju i želimo da vas motivišemo na pozitivne promene u vašem životu – u cilju zdravlja i zdravog načina života. „Merkur osiguranje“. Danas za vaše sutra!


TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

23


C O R P O R AT E

LIDERI U OSIGURANJU PROJEKATA Aktivnosti Willis Towers Watson u Srbiji trenutno su ograničene samo na posredovanje u osiguranju. Među njihovim najtraženijim uslugama je osiguranje projakata, a primer za to su projekti obnovljivih izvora energije, gde je srpska kancelarija apsolutni lider na domaćem tržištu

RADISAV OSMAJLIĆ Direktor Willis Towers Watson posredovanje u osiguranju d.o.o.

24

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

N

a tržištu osiguranja događaju se brojne promene, a svetska konkurencija a samim tim i visoko postavljanje standarda u radu postaju deo svakodnevice. Jedan od takvih primera je i Willis Towers Watson posredovanje u osiguranju d.o.o. danas deo multinacionalke Willis Towers Watson koji je počeo kao nezavisni broker u osiguranju a zatim nastavio da radi u okrilju prvo Gras Savoye, najvećeg francuskog brokera u osiguranju a zatim I Willis Towers Watson. Iako je ova multinacionalna kompanija prepoznata na globalnom tržištu po nizu različitih usluga I proizvoda od konsaltinga u oblasti ljudskih resursa, do upravljanja penzijskim fondovima svojih klijenata, I savetovanja osiguravača u optimizaciji posolvanja, kancelarija u Srbiji je za

sada fokusirana samo na posredovanje u osiguranju na kojem vlada velika konkurencija. Sa novim partnerom uvedena je primena najviših svetskih standarda koji se odnose na čuvanje informacija klijenata, informacija o ličnosti, procesima interakcije sa klijentima i osiguravačima, ali i u izgledu poslovnog prostora. Sa Radisavom Osmajlićem, Direktorom Willis Towers Watson posredovanje u osiguranju d.o.o. razgovarali smo o prednostima rada u velikom svetskom lancu i o karakteristikama koje ovu kancelariju izdvajaju u odnosu na konkurente.

Šta je za kancelariju u Srbiji značio ulazak u Willis Towers Watson vodeću svetsku kompaniju za savetovanje, posredovanje u osiguranju?


— Naše društvo za posredovanje u osiguranju osnovano je 2011. godine kao nezavisni broker u osiguranju, da bi 2014. godine dobilo za novog većinskog vlasnika Gras Savoye, najvećeg francuskog brokera u osiguranju. Nakon akvizicije Gras Savoye od strane Willis krajem 2015, praćenog merdžerom Willis i Towers Watson, naše privredno društo je postalo deo multinacionalne kompanije u kojoj radi preko 40.000 ljudi, koja svoje usluge pruža u više od 140 zemalja sveta i ima prihode veće od 8 milijardi američkih dolara. Akcije naše kompanije listirane su na NASDAQ. Osim usluga posredovanja u osiguranju, Willis Towers Watson globalno pruža usluge konsaltinga u oblasti ljudskih resursa, benefita zaposlenih, upravlja penzijskim fondovima svojih klijenata, ali i savetuje osiguravače u optimizaciji posolvanja, kreiranju novih proizvoda i merdžerima i akvizicijama. Interesantno je da je Willis Towers Watson kompanija koja zapošljava najveći broj aktuara u svetu. Postmatrano na lokalnom nivou, put od „start-up“ domaćeg preduzeća do zavisne kompanije jednog od globalnih lidera na tržištu posredovanja u osiguranju i HR konsalting usluga u samo nekoliko godina omogućio nam je, pre svega, pristup resursima i znanju dostupnim našim kolegama na razvijenim tržištima osiguranja. Ovi alati i znanje naših kolega su nam neophodni kako za servisiranje multinaci-

onalnih kompanija koje posluju u našoj zemlji, tako i za razvoj novih proizvoda i obezbeđivanja adekvatnih osiguravajućih pokrića za lokalne velike klijente. Jedna od dodatnih promena u Srbiji bilo je i uvođenje standarda Willis Towers Watson grupe u svim domenima našeg poslovanja, a koje se ogleda u primeni naj-

U K S TA N D A R D

USPELI SMO DA VELIKIM INVESTITORIMA U SEKTORU NEKRETNINA I HOTELIJERSTVA OBEZBEDIMO OSIGURANJE SA NAJŠIRIM POKRIĆIMA PREMA STANDARDIMA LONDONSKOG TRŽIŠTA viših svetskih standarda koji se odnose na čuvanje informacija naših klijenata, informacija o ličnosti, procesima interakcije sa klijentima i osiguravačima, ali i u izgledu poslovnog prostora.

Šta je ova promena značila u smislu proizvoda i usluga koje pružate? — Iz sprovedenog istraživanja krajem

prethodne godine mogli smo da zaključimo da su navedene promene već imale pozitivan efekat na zadovoljstvo naših klijenata kroz podignuti nivo usluge. U smislu osiguravajućih proizvoda, uspeli smo da na tržište plasiramo jedan „affinity“ program sa bankom koja je naš klijent, kao i da velikim investitorima u sektoru nekretnina i hotelijerstva obezbedimo osiguranje sa najširim pokrićima prema standardima londonskog tržišta.

Koliko je u Srbiji prepoznata važnost usluga koje nudite, i koje su usluge najtraženije? — Naše aktivnosti u Srbiji trenutno su ograničene samo na posredovanje u osiguranju i o ovom segmentu postoji veoma razvijena konkurencija. Primetan je rastući trend korišćenja usluga posredovanja, ne samo od multinacionalnih kompanija, već i onih u domaćem vlasništvu. Najtraženije su naše usluge kod osiguranja projakata, gde je neophodno poznavanje specifičnih rizika i osiguravajućih proizvoda. Primer su projekti obnovljivih izvora energije, gde smo apsolutni lider na domaćem tržištu. Ko su vaši najvažniji klijenti i iz kojih sektora dolaze? — Zadovoljstvo nam je da naši klijenti posluju u skoro svim privrednim granama, od energetike, preko poljoprivrede, prerađivačke industrije, trgovine do onih koji posluju u finansijskom sektoru. TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

25


ZANIMLJIVOSTI

OSIGURANJE KROZ VEKOVE E Prvi oblici osiguranja sreću se u prvobitnoj ljudskoj zajednici u okviru plemena, a kasnije i porodica. Prva opasnost sa kojom se sretao čovek je glad, a mera kojom je pokušao da se zaštiti bili su skromni obavezni prilozi pojedinca u žitu tokom rodnih godina

26

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

lementi osiguranja javljaju se kod Kineza pri transportu robe preko Jangcekjanga, kao i u Vavilonu još pre četiri milenijuma: u slučaju gubitka broda vlasniku se nadoknađivala šteta, a ako brod stigne na destinaciju, vlasnik je bio dužan da isplati određeni deo dobiti. Pisani tragovi o osiguranju postoje i u Hamurabijevom zakonu iz 2250.godine p.n.e. u vidu uredbe o međusobnoj obavezi učesnika trgovačkog karavana da nadoknade štetu koja bi nastala u slučaju pljačke. U starom Rimu osnovano je religiozno udruženje u koje su članovi uplaćivali određeni iznos za prijem kao i mesečnu članarinu, a u slučaju smrti nekog člana solidarno su snosili troškove sahrane, pomagali su udovice i decu umrlih. Prva sačuvana polisa potiče iz Lombardije, 1182. godine. Iz perioda od XII do XV veka sačuvano je više od 400 polisa, ali u to vreme polisa osiguranja nije uvek bila garancija dobijanja nadoknade, naročito u slučaju gubitka broda. Prvi zakoni u

ovoj oblasti donose se u Barseloni 1435. i Firenci 1522. godine. Prva polisa na italijanskom, od 20. septembra 1547. godine pronađena je u Engleskoj. U to vreme nije bilo osiguravajućih biroa, tako da je pomorsko osiguranje bilo privatna transakcija izmedu individualaca. Osiguranje od požara nastalo je u Nemačkoj 1591 godine. U Londonu su se vlasnici brodova, prodavci i kupci robe koja se prevozila brodovima sastajali u kafanama, a jedna od kafana, vlasnika Edvarda Lojda, postala je vodeća. Prva osiguravajuća kompanija u oblasti pomorskog osiguranja i nosi naziv po Edvardu Lojdu. Ne zna se tačno kada je Lloyd`s osnovan, ali je poznato da je postojao pre 1688 godine Aktom Britanskog parlamenta iz 1871. udruženje osiguravača „Lojds“ dobilo je oficijalni status korporacije osiguravača. Na taj način službeno je osnovana Lojdova berza. „Lojds“ danas nije kompanija, već predstavlja tržište osiguranja.


KORAK ISPRED... 3D MEDIATOR doo je društvo za posredovanje u osiguranju. Dugogodišnje iskustvo i stručnost kao i poslovni i profesionalni ugled kod osiguravajućih društava, garantuju kvalitet usluga, a ujedno daju i dodatnu sigurnost u pogledu zaštite ličnih interesa klijenata čije želje i potrebe pažljivo prate i svojim profesionalizmom, kreativnošću i kvalitetom odgovoraju uspešno na sve postavljene zadatke. 3D Mediator brine o svojim klijetima, a pored navedenih usluga, pruža i stručnu pomoć ako do nastanka osiguranog slučaja ( štete) dođe za vreme trajanja ugovora o osiguranju, kako pre tako i posle nastupanja osiguranog slučaja.

USLUGE

10

GODINA SA VAMA

POVOLJNOSTI

• Prepoznavanje potreba i rešenja klijenata za osiguranjem

• Maksimalna skoncentrisanost na klijenta što obezbeđuje visok nivo pruženih usluga

• Analiziranje osiguravajućeg pokrića u postojećim ugovorima o osiguranju

• Saradnja sa pouzdanim osiguravajućim društvima

• Definisanje izloženosti rizika koji ugrožavaju poslovanje klijenta

• Klijent po pitanju svih poslova vezanih za osiguranje ima svog stalnog saradnika na raspolaganju

• Definisanje adekvatnog osiguravajućeg pokrića od postojećih rizika • Ukazivanje na detalje ponuđenih pokrića i mogućnost proširenja pokrića na druge rizike • Nalaženje odgovarajućeg pokrića po najpovoljnijim uslovima i analizu propisa koji su od značaja za ocenu izloženosti rizika • Praćenje promena u poslovanju klijenta koje utiču na osiguranje • Praćenje dospelosti premije i isteka osiguranja • Pomoć klijentu u realizaciji odštetnih zahteva

3D MEDIATOR Adresa: Preradovićeva 9b, 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 (0) 11 2089 305 Fax: +381 (0) 11 3295 786 E-mail: office@3dmediator.com • www.3dmediator.com

• Analizira ponude svih osiguravajućih društava u cilju iznalaženja optimalnog rešenja • Klijent angažovanjem posrednika u osiguranju štedi novac, vreme i zaposlene • Pružanje stručne pomoći u slučaju nastanka osiguranog slučaja (štete ...) u bilo kom trenutku • Usluge za našeg klijenta obavljamo bez naknade


U XVII veku holandski državnik i matematičar Jan de Vitu postavio je matematičke osnove odredivanja životne rente. Dostignuća Njutna, Lajbnica, Dekarta i Paskala našla su veliku primenu u oblasti osiguranja. Od velikog značaja bila su i otkrića u matematičkoj statistici, pre svega zakon velikih brojeva (Bemuli, Laplas i Gaus). Engleska akademija nauka je krajem XVIII veka stvorila pretpostavke za razvoj modemog osiguranja. Prvo udruženo društvo za životno osiguranje New England Life je osnovano 1835 godine, a potom je osnovano još dvanaest drugih društava u oblasti životnog osiguranja, koja i danas postoje. Od druge polovine XIX veka počinje treći period u istoriji osiguranja, kada država stupa na scenu osiguranja. Uvidevši ogroman ekonomski i socijalni značaj osiguranja, država koristi pogodnosti osiguranja za svoje interese, kao što je akumuliranje kapitala, kojim osiguravači raspolažu relativno dug vremenski period. Osiguravajući kapital čini novi izvor akumuliranja sredstava državnih fondova, kao izuzetno važan za razvitak državnog kredita. Tako se savremeni fondovi osiguravajućih društava na nivou nacionalne ekonomije mere u milijardama evra.

OSIGURANJE U SRBIJI

Koreni osiguranja u Srbiji nalaze se još u Dušanovom zakoniku (XIV vek), koji pominje kolektivnu odgovornost za naknadu štete, ali se osiguranje u pravom smislu na našim prostorima sreće tek polovinom XIX veka (tzv. „koševi“ Miloša Obrenovića). Prve poslove osiguranja u Kraljevini Jugoslaviji obavljala su strana osiguravajuća društva, te je i prvi zakon o osigura-

28

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI

U SRBIJI

KORENI OSIGURANJA U SRBIJI NALAZE SE JOŠ U DUŠANOVOM ZAKONIKU (XIV VEK), KOJI POMINJE KOLEKTIVNU ODGOVORNOST ZA NAKNADU ŠTETE vajućim društvima bio njima posvećen. Početkom XX veka nastaju prva domaća osiguravajuća preduzeća. Ove kompanije bile su poslovno povezane sa stranim, ali su metode poslovanja bile nalik trgovačkim. Kao i u većini zemalja,i u Jugoslaviji je vladao koncesioni sistem za osiguravajuće poslovnice. Osiguravajuće društvo nije se formiralo kao akcionarsko društvo ili zadruga, već

je država zadržavala za sebe diskreciono pravo davanja dozvole za rad, odnosno koncesije. Vremenom je država diskrecioni sistem pretvarala u normativni dopustajući automatsko dobijanje koncesije, po ispunjavanju uslova, tako da je uoči Drugog svetskog rata u Jugoslaviji bilo 28 osiguravajućih kompanija (ne računajući već ranije ugašena), kao što su „Adrija“, “Zora“, “Feniks“). Donošenje Uredbe o nadzoru nad osiguravajućim društvima 1. marta 1937 godine, bila je prekretnica za razvoj osiguranja u Kraljevini Jugoslaviji. Povod za njeno donošenje bio je slom Bečke osiguravajuće kuće „Feniks“ u proleće 1936 godine, kuće koja se bavila isključivo osiguranjem života, sa najvećim portfeljom životnog osiguranja i značajnim premijskim rezervama. Osiguravači su bili svesni da oštriji zakoni ostavljaju dovoljno prostora za ostvarenje profita, a istovremeno jačaju poverenje osiguranika. Uredba se najviše bavila plasmanom sredstava rezervi, pre svega matematičke rezerve, sa odredenim limitima visine ulaganja u pojedine vrste imovine. Za razliku od zapadnoevropskih zemalja, novovekovna srpska država se sa idejom i praksom osiguranja upoznala dosta kasno. Poslove osiguranja u Srbiji najpre su obavljala strana društva, a prvi domaći osiguravajući zavod osnovan je 1897. godine. Osnivači su bili Luka Ćelović i Đorđe Vajfert, a radio je kao Odeljenje za osiguranja Beogradske zadruge. Do početka Prvog svetskog rata u Kraljevini Srbiji osnovana još tri osiguravajuća društva sa domaćim kapitalom – „Srbija“, „Šumadija“ i „Jugoslavija“. Tekst preuzet sa sajta www.sveoosiguranju.rs


30

TRŽIŠTE OSIGURANJA

U SRBIJI


Insurance in Serbia 2018  
Insurance in Serbia 2018  
Advertisement