Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

K

nr. 2. 2016

DBU København

Pigefodbold

-Skal være et afbræk fra 0-fejlskulturen Side 20-21

GRAND OLD VETERAN MASTERS

Man bliver aldrig for gammel til fodbold Side 26-28

Gebyrsagen

Politiet lukningstruet Side 6-9


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Side 10 Side 32-33 Side 26-28

Side 30

Side 12-13

Side 24-25

Side 14-17

Side 22-23

Leder

Københavns Kommune

Nostalgi

Brugerbetaling på kommunale idrætsanlæg

Københavns Kommune gambler med

Den danske OL-sølvvinder fra 1960, Flem-

kan blive en katastrofe for foreningsidrætten

folkesundheden og foreningslivet, når de

ming Nielsen, fortæller anekdoter fra sin tid

i København.

indfører brugerbetaling på idrætsområdet.

i italiensk fodbold.

side 5

side 8-9

side 12-13

Gebyrsagen

Turneringsfodbold

Dommer i København

For PI Fodbold og andre voksenklubber kan

Nu kan DU sætte dit præg på fodboldens

Hvordan tackler man tidligere profes-

brugerbetaling føre til lukning i fremtiden.

fremtid i København. DBU København

sionelle i Serie 4? Følg dommer Lars Emil

søger personer til nye arbejdsgrupper.

Kragh, til kampen mellem FC Græsrødderne

og Hajduk Spul.

side 6-7

side 10

side 14-17

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 – Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk

2  DBU København

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

Dommervagt: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. Dommerhjælpen: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk

Redaktion: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Jens Orby, Jens Pedersen. Journalister: Dan Melchior, Aziz Andaloussi og Kasper Kølleskov. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) Udgivelsesterminer: Marts, juni, september, og december.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Side 6-7

Pigefodbold

Hæder til frivillig ildsjæl

Beach Soccer

Fodbold skal være et afbræk fra 0-fejlskul-

Torben Friberg er manden, der gør en forskel

Få sand mellem fødderne - deltag i DBU

turen, hvor pigerne gerne må begå fejl og få

i Østerbro IF. Portræt af en ildsjæl, som vil

Københavns Beach Soccer stævne 2016 i

mudder på knæene.

give noget tilbage til klubben.

Amager Strandpark.

side 20-21

side 24-25

side 30

Frivillig finder frirum på træningsbanen

Klubliv i BK Frem

Lokalopgør

I BK Frem mødes John Brutal og de andre

Tag med til et vaskeægte lokalopgør mellem

Hvad får en 22-årig til at bruge alt sin fritid

Grand Old Veteran Masters spillere, hver

Husum BK og BK FIX i serie 1.

som fodboldtræner? Læs om Emil Sjølin

torsdag formiddag og spiller fodbold – som

Andersen, der er årets træner/leder i FB.

de altid har gjort.

Oplag: 3.200 stk. Layout og tryk: Kailow Forside foto: www.fodboldbilleder.dk

side 22-23

side 32-33

side 26-28

Deadline til næste nummer: Den 17. august 2016. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning.

ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

4  DBU København


Af Henrik Ravnild

Det er fantastisk, at det nu også er lægeligt dokumenteret at fodbold indeholder mange af de ingredienser, der skal til for at holde os sunde og raske. Når DR1's sundhedsredaktion møder op på træningsbanen, laver testresultater og følger de mange ny motionister som dokumentation for lægevidenskabens egne resultater, skal vi glæde os. Forhåbentligt betyder det at mange

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

motionister vil føle sig kaldet til at starte op eller genoptage verdens sundeste motion. Men hvor skal de spille? Hvis vi taler motion i dagtimerne skulle der være rigelig plads, men da mange trods alt har et arbejde, begynder det at knibe i DBU Københavns område, for der er ikke ledig kapacitet i prime time. Mange klubber har ventelister for børn og det er jo primært dem, der skal bruge banerne i de bedste timer mellem kl. 17:00 og 20:00. Den udfordring kan kun løses, hvis antallet af kunstgræsbaner forøges markant. Jeg nægter at tro, at Københavns Kommune er foreningsafvisende, men det seneste tiltag omkring voksenforeningers betaling for brug af kommunale anlæg kunne tyde på, at man ikke ønsker at voksne organiserer sig i foreninger. Det er ikke min opgave at anvise, hvorledes Københavns Kommune skal gennemføre sine besparelser, men det er min opgave at råbe vagt i gevær, når man træder ved siden af, og det synes jeg, at man gør i denne situation. Man favoriserer den uorganiserede idræt, der blot via Facebook arrangerer en fodboldturnering i Fælledparken eller Valbyparken, måske endda på en dag, hvor den organiserede fodbold har fået besked om at holde sig væk. Det er foreningsfjendsk overfor den frivillige idræt, der sparer samfundet for så mange milliarder hvert eneste år. Vi har ikke "råd" til at ødelægge foreningslivet. Nu gik DIF og Idræts Forum København ind i de afsluttende drøftelser om fastlæggelse af kriterierne for besparelsen, men det var da blot for at sikre, at det ikke gik ud over børn og unge. Det grundlæggende i forslaget er ganske uacceptabelt og skal ændres i det kommende budget for 2017. (Læs mere på side 6-9) DBU København har fortsat medlemsfremgang. Stort tillykke til alle klubber med det flotte arbejde. Siden årtusindskiftet er vi blevet mere end dobbelt så mange aktive i København.

Det seneste tiltag omkring voksenforeningers betaling for brug af kommunale anlæg kunne tyde på, at man ikke ønsker at voksne organiserer sig i foreninger.

Ambitionen er dog at vi skal være endnu flere, der dyrker verdens sundeste og sjovest idræt.

Henrik Ravnild

Sammen med DGI har vi fastsat et mål om 80.000 medlemmer i vores område – senest i 2025. Det kræver ressourcer og logistik, hvis vi skal nå det ambitiøse mål. Jeg ved at flere store fonde står klar med midler til anlæg af endnu flere kunstgræsbaner, omklædningsfaciliteter m.v. Forhåbentligt kan vi finde fælles fodslag med politikerne og arbejde for flere og bedre faciliteter i fremtiden. Frem mod EM 2020 i København har vi alle muligheder for at sætte fokus på fodbolden i vores område – lad os i fællesskab udarbejde nogle spændende forslag til anlæggelse af nye faciliteter. Rigtig god sommer

DBU København   5


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Gebyrsagen

POLITIET LUKNINGSTRUET

Af: Dan Melchoir

Det er forskelsbehandling af værste skuffe, når ikke alle skal betale, mener ordensmagtens fodboldklub om ny gebyrmodel, der rammer de såkaldte voksenforeninger hårdt

-Det er jo i sig selv ikke morsomt at skulle be-

København går fri økonomisk, fordi de lukrerer

idrætten, blev det af folkeoplysningsudvalget

tale ekstra, men hvis så bare det havde været

på et godt børne- ungdomsarbejde. På grund

den 15. december 2015 vedtaget at pålægge

ens for alle. Nu er der jo tale om en skævvrid-

af børne- og ungdomsfodbold har de i forvejen

klubberne et gebyr ”for brug af faciliteter

ning af klubberne.

rigeligt med fordele, eksempelvis markant

stillet til rådighed af Københavns Kommune”.

Kommentaren kommer fra Marcus Persson,

bedre træningstider og –baner, som også

I korte træk og uden detaljerede mellemreg-

næstformand i Politiets Idrætsforenings fod-

tilfalder deres seniorhold.

ninger ville det betyde, at samtlige foreninger

boldafdeling, hvor man er fortørnet over den

-Så vi skal betale mere, men får stadig mindre.

under DBU København skulle betale 100 kr. pr.

nye gebyrmodel, der er gratis for et flertal af

Hvor er logikken spørger Markus Persson?

medlem.

de københavnske klubber, men koster et halvt

Kritikken er også rettet mod DBU København,

Helt usædvanligt blev den beslutning omgjort,

hundrede såkaldte voksenforeninger 150 kr. pr.

der på ingen måde jubler over den nye gebyr-

inden den trådte i kraft.

medlem.

model, men ikke desto mindre har godkendt

Det lykkedes DIF, DGI, IFK og DBU København

Det betyder en årlig merudgift for Politiet på

modellen, der er udarbejdet af DIF, DGI og

at få gennemtrumfet et ændringsforslag den

ca. 24.000 kr. Et beløb, der ifølge Marcus Pers-

Idrætsforum København (IFK). Forvirret?

23. februar i år, som betyder, at der skelnes

son i yderste konsekvens kan betyde lukning

Ganske forståeligt, så lad os et øjeblik kigge på

mellem hhv. børne- og ungdomsforeninger

af PI-Fodbold.

baggrunden for hele miseren.

samt voksenforeninger. Foreninger, hvor 60

-I forvejen er der hård konkurrence mellem

procent af de aktive medlemmer er 25 år eller

Valbyklubberne. Som en konsekvens af den

Sådan gik det til

ældre, kategoriseres som voksenforeninger,

nye model bliver vi nødt til hæve kontingentet

I Borgerrepræsentationen besluttede man i

og kun voksenforeningerne rammes af de

for vores medlemmer. Alt andet lige bliver

fjor, at Københavns Kommune skal spare tre

nye gebyrer. Beløbene er i det nu vedtagne

det dyrere at drive seniorfodbold hos os end

millioner kr. på folkeoplysningsområdet i 2016.

forslag steget med 50 procent, hvilket for de

i en børne- ungdomsklub. Det er urimelige

Skønt DBU København og en række idrætsor-

ramte klubber betyder et gebyr på 150 kr. pr.

konkurrenceforhold, når nogle seniorhold i

ganisationer kæmpede imod besparelser for

medlem på 25 år eller derover. Gebyrerne indføres pr. 1. juli i år, og der skal betales fuldt beløb også i 2016.

Udsigt til firedobling DBU København og ligesindede kan godt kridte skoene og komme i arbejdstøjet, for frygten

50 klubber under DBU København rammes. For en del klubber drejer det sig om få tusinde kroner, men mange rammes langt hårdere.

for yderligere udgifter for voksenforeningerne har allerede fået ben at gå på. Lige inden deadline for dette blad erfarede artiklens forfatter, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i hovedstaden

Den glade seniorklub

pønser på kraftige stigninger i gebyrerne for de kommende år.

-Vilkårene bør være de samme for alle

Ideen er at hæve beløbet på de i år vedtagne 150 kr. pr. medlem over 25 år gradvist i de kom-

klubber. Når alle er med til at betale ”gildet”,

mende år, så det i 2019 er firedoblet til 600 kroner! I runde tal vil det altså betyde en merudgift

bliver beløbet pr. medlem jo også alt andet lige

på 100.000 kr. for Politiet i forhold til, hvad de har betalt i fjor.

mindre, konstaterer Marcus Persson.

Det skal understreges, at der er tale om et forslag, som formentlig efter bladets deadline er

Politiet har taget kontakt til en række andre

blevet behandlet af kultur- og fritidsudvalget (den 28. april). Men stigningen kan meget vel

klubber i samme båd.

tænkes at stå på kommunens budget for 2017.

-Vi vil forsøge at få lagt pres på, så folkeoplysningsudvalget forstår, at det er en urimelig

6  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Foto: Max Mestour

Det kan får alvorlige konsekvenser for Politiets Idrætsforening, at Københavns Kommune har indført brugerbetaling for voksenidrætten.

forskelsbehandling. Vi er også i dialog med

Pest eller kolera

ikke havde gjort i det først vedtagne forslag,

DBU København, men her er problemet, at de

I DBU København kommer det ikke bag på en

hvor alle foreninger blev ramt.

jo selv har foreslået modellen.

af forslagsstillerne til den nu vedtagne gebyr-

-Beslutningen indeholdt heller intet incitament

I Heimdal, der med godt 30.000 kr. er den

model, at begejstringen hos de berørte kan

til at arbejde for den hele forening, der har

københavnske fodboldklub, som skal af med

ligge på et meget lille sted.

såvel børn, unge som voksne. Derfor stillede vi

det største beløb, er der også frustration. Indtil

-Jeg forstår fuldt ud, at nogle af de hårdest

ændringsforslaget, men det handler om pest

videre brokker man sig dog i det stille, fortæller

ramte klubber er sure, siger teamleder Søren

eller kolera, og vi vil arbejde for at få sparefor-

klubbens nyvalgte formand, Laura Holm

Hemmingshøj.

slaget rullet tilbage. Det sker næppe i år, men

Pedersen. -Det er nok først lige gået op for os, at vi har endnu en udfordring. Jeg kan sagtens forstå, man vil friholde de såkaldte ungdomsforeninger. Men nu er vi engang utroligt glade for at være en ”seniorklub” med en klar majoritet af medlemmer over 25 år.

-For os var det helt uforståeligt, da Borgerrepræsentationen bestemte, at der skulle spares på idrætsområdet. Søren Hemmingshøj, DBU København

-I en tid, da økonomien i forvejen er stram, rammer den nye afgift os hårdt. Og vi har svært ved at få indtægter fra andet end kon-

-For os var det helt uforståeligt, da Borgerre-

forhåbentlig kan det lykkes os fremover. Om-

tingenter, som vi meget nødigt vil hæve igen.

præsentationen bestemte, at der skulle spares

vendt frygter vi, der kommer mere af samme

Det kan vi jo nu blive nødt til, og så risikerer vi,

på idrætsområdet. Vi har kæmpet imod, men

skuffe. Vi vil kæmpe med næb og kløer for

at medlemmerne vælger en anden klub, siger

forgæves. For os gjaldt det så først og frem-

at hindre nye udgifter for vores medlemmer,

en bekymret Laura Holm Pedersen.

mest om at friholde børn og unge, hvilket man

forsikrer Søren Hemmingshøj. DBU København   7


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Gebyrsagen

KØBENHAVNS KOMMUNE GAMBLER MED FORENINGSKULTUREN

Af: Tobias Ilum, Boldklubben Vestia og bestyrelsesmedlem i DBU København

Nye gebyrer for anvendelse af kommunens idrætsfaciliteter er dårlig nyt for den københavnske fodbold. Hvor ender idrætten, hvis yderligere gebyrer pålægges foreningslivet?

De nye gebyrer som gælder for voksenfor-

idrætssjæle i København, og formentlig alle

på tværs af sociale skel. Vil Københavns

eninger fra 2016, blev besluttet af Folkeoplys-

i det ganske land, må ryste på hovedet, når

Kommune virkelig gamble med de voksnes

ningsudvalget efter indstilling fra Kultur og Fri-

Københavns Kommune rammer idrætten med

idrætsforeningsdeltagelse, og åbne op for de

tidsforvaltningen, som skal spare ca. 4 millioner

sparekniven.

alvorlige konsekvenser dette kan få. Vi ved

på idrætsområdet. Kommunens oprindelige

eksempelvis, fra de seneste undersøgelser

forslag betød at alle foreninger skulle bidrage,

Foreninger tager samfundsansvar

på Center for Holdspil og Sundhed, at fodbold

men både Danmarks Idræts Forund, Idræts

I indstillingen til den nu besluttede gebyr-

er verdens sundeste motionsform – skal vi

Forum København og DGI Storkøbenhavn vur-

model beskrives det blandt andet, hvordan

virkelig afholde de voksne fra at dyrke fodbold

derede at en model, som betød at børnefor-

foreninger, som i dag består af primært

i organiserede rammer og forebygge livsstil-

eninger ikke blev berørt af de nye gebyrer var

voksne medlemmer ikke tager et bredere

sygdomme?

at foretrække, som den mindst dårlige løsning.

samfundsansvar for børn og unge og dermed

Den nye gebyrmodel beskrives som et forsøg

Denne model blev besluttet af udvalget med

folkeoplysningsopgaven. Voksenforeninger

på at forbedre forholdene for børne- og unge,

stemmerne 7 for og 1 imod.

tager rigtig nok ikke et stort samfundsmæs-

der nu kan få tildelt flere primetime-tider.

Man kan godt antage det synspunkt, at DBU

sigt ansvar for børn- og unge, men så løfter de

En tildeling som igen skal åbne op for at flere

København som medlem af DIF og IFK har

til gengæld en række andre samfundsopgaver,

børn og unge kan gå til idræt i København.

stemt for gebyrmodelen. Men det betyder

der er mindst lige så vigtige. Opgaver, der

Den intention kan DBU København kun være

ikke, at DBU København er enig i besparel-

især handler om den generelle folkesundhed,

enige i, og selvfølgelig skal vi alle samarbejde

sen på idrætsområdet – tværtimod! Alle

inklusion og integration samt fællesskaber

om, at skabe de bedste rammer for at få flest mulige børn og unge til at spille fodbold. Derfor

GEBYRSAGEN:

endte DBU København også med at stå bag

På trods af DBU København og en række idrætsorganisationer kæmpede imod besparelser

den mindst ringe løsning ved at friholde de

for idrætten, blev det af Folkeoplysningsudvalget, efter indstilling fra Kultur & Fritidsfor-

klubber, der har børn og unge medlemmer.

valtningen, den 23. februar 2016 vedtaget at pålægge klubberne et gebyr på kr. 75,- pr.

Desværre går det ud over voksenidrætten,

voksenmedlem over 25 år og et tilsvarende gebyr på yderligere kr. 75,- pr. medlem såfremt

hvor man nu ender med en løsningsmodel, der

klubben benytter sig af træningstider stillet til rådighed af Københavns Kommune.

gambler med folkesundheden og de voksne Københavneres mulighed for at indgå i sociale

Danmarks Idræts Forbund, DGI Storkøbenhavn og Idræts Forum København fik på pågæl-

fællesskaber i foreningsidrætten. Og for hvad?

dende møde vedtaget et ændringsforslag til Kultur & Fritidsforvaltningens oprindelige

For at spare sølle 4 millioner kr.

forslag, som betyder, at der fremover opereres med hhv. børne- og ungdomsforeninger samt voksenforeninger. Foreninger, hvor 60 % af de aktive medlemmer er 25 år eller ældre,

Yderligere gebyrer på vej

kategoriseres som voksenforeninger, og kun voksenforeningerne rammes af de nye ge-

I den model som Folkeoplysningen nu har ved-

byrer, foreninger med mange børn friholdes helt.

taget vil man i sidste halvdel af 2016 opkræve op imod 150 kr. pr. medlem i de foreninger, som

8  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

bliver defineret som voksenforeninger. Dette

Og at ”selvorganiserede vil finde alternative

tilbud som foreningsidrætten allerede er i

lyder som sådan ikke af så meget, og de fleste

aktivitetsformer, hvorefter indtjeningskravet

konkurrence med og som kan ende med at

vil nok tænke, at det skulle de fleste voksne

kommer yderligere under pres. ”

tage livet af eller i hvert fald undergrave den

nok kunne finde råd til, men i en ny indstilling

Burde denne risikovurdering ikke få alarmklok-

traditionsrige foreningstanke, der er bundet

lægger man op til, at gebyret vil blive fire gange

kerne til at ringe? Disse vurderinger viser på

op på frivillighedens passion og engagement?

så stort frem mod 2019, hvor man har i sinde at

fornemmeste vis, at de nye gebyrer på ingen

En undergravning af foreningstanken vil på

opkræve 600 kr. årligt pr. medlem.

måder burde have gang på jord.

sigt også begrænse folkeoplysningen til de få,

Hvis man allerede vil have firedobbelt gebyret om tre år, hvor er vi så henne om 5, 10 eller 15 år? Bliver dette bare en måde, hvorpå Kultur og fritidsforvaltningen kan skrue på gebyret hver gang de mangler penge? Og hvad nu, hvis der sker et så drastisk fald i antallet af

Gebyrmodellen skaber en ekstrem usikker fremtid for foreningsidrætten i København. Tobias Ilum, Boldklubben Vestia og bestyrelsesmedlem i DBU København

voksenmedlemmer, at gebyret ikke giver den forventede indtægt? Ydermere er det

Åbner op for kommercielle aktører

og dermed vil folkeoplysningen ikke længere

påfaldende at indstillingen ikke indeholder

Lad os se på, hvordan de nye gebyrmodeller

være folkeoplysende. Der er ingen tvivl om at

tal, der vedrører antallet af medlemmer som

stiller idrætten i København? Kunne man fore-

gebyrer på idrætsområdet vil sætte idrætten

kommunen regner med kommer til at betale

stille sig at København får en endnu lavere pro-

gevaldigt under pres, og at DBU København

gebyret. Man har altså regnet sig frem til en

centvis idrætsdeltagelse? En idrætsdeltagelse

på ingen måde bakker om idéen, hverken på

gebyrstørrelse på formodninger - blottet for

som allerede, jf. seneste DIF opgørelse, er den

fodboldens eller idrætten vegne. Gebyrmo-

saglige argumenter og tal.

laveste i landet? Kunne man forestille sig, at

dellen skaber en ekstrem usikker fremtid for

I forslagets egen risikovurdering, vurderes det

besparelserne kommer til at modarbejde de

foreningsidrætten i København - en fremtid,

at: ”Det øgede gebyr for voksne kan føre til

mange gode initiativer, som eksempelvis DGI

der i værste fald betyder forringet folkesund-

færre voksne foreningsmedlemmer. Hvis de

og DIF’s ”Bevæg Dig for Livet” har iværksat,

hed, lavere idrætsdeltagelse, folkeoplysning for

voksne foreningsmedlemmer i givet fald ikke

for netop at ændre på dette faktum.

de få og et yderligere pres på den traditionelle

skifter til andre foreninger eller gør brug af an-

Læg dertil, at yderligere gebyrer åbner op

foreningstanke, som vi alle holder af og ønsker

dre tilbud, kan det føre til lavere folkesundhed.

for en ladeport af kommercielle idrætstilbud,

at værne om. Foto: www.fodboldbilleder.dk

FC Nyhavn og Sønderbro Fight er to af de klubber, der kan blive ramt af brugerbetaling på faciliteter.

DBU København   9


KAN DU TAGE FODBOLDEN TIL NYE HØJDER?

Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

HVORDAN SKAL VI SPILLE FODBOLD I ÅR 2025? DBU KØBENHAVN SØGER UDVIKLINGSORIENTEREDE PERSONER, DER VIL SÆTTE DAGSORDENEN FOR FREMTIDENS FODBOLD I KØBENHAVN Befolkningstilvækst, baneforhold, ændrede motionsvaner og hvordan vi tænker frivillighed. Der er mange samfundsforhold, som har påvirket den københavnske fodbold de senere år. Derfor tager DBU København nu initiativ til et reformarbejde, hvor alle turneringsformer skal belyses og nye muligheder undersøges. Målet med processen er at fremtidssikre fodbolden i København. Siden år 2000 er medlemstallet i de københavnske fodboldklubber fordoblet og nye turneringsformer og kunstgræsbaner har gjort fodbolden til en helårssport.

Den vækst sammenholdt med samfundets generelle udvikling med stigende fokus på sundhed, motion og individ kalder på en grundig analyse af de nuværende turneringsforhold. Hvilke turneringer og produkter fungerer, og skal der udvikles nye tiltag, der kan fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye målgrupper til verdens sundeste (og sjoveste) motionsform? Hvis du har lyst til at præge fremtidens fodbold i København til gavn for alle – begyndere som garvede fodboldfolk, har du muligheden nu. Læs mere om ansøgningsprocedure og kommissorium på www.dbukoebenhavn.dk.

DBU KØBENHAVN WWW.DBUKOEBENHAVN.DK 10  DBU København

EN DEL AF NOGET STØRRE


J J Ø Ø T T B B U U L KL K 9 9 1 1 0 0 2 2 L I L I T T I I T T J N J N A A Ø R Ø R A A T G T G B GGSSB IINNU U RL VEERL V K MEEDD LLEEK M TII TTIILL 22001199

ERERERER IS RIS ALALLELEPRP M SS OOM .M KLK.LM ININ IS IS R R P ALALLELEP SS OM OM .M KLK.LM ININ

Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

LERR SPILILLE ENSP AEN G A LI G LI ES D ES N D U T N B N U I B N I A A R R A EENERRIINNGGSSGGA SGSGFLFLENENSBSBUURRGG-H-HAANNDDEWEWITITTT GV AAEN LESELIELIGV ES UNNDDL UD IBBD IE ME M LN IMAA FCKKÖÖLN ERIM SÅI IER LERR1.1.FC ILLE OGGSÅ SPIL SP

IMAA ERIM I IER LELPERPISRIS

ALAL OSMS MM KLK. LM. O ININ

O

Porto Porto

PORTO PORTO PORTO PORTO

PR.SÆT SÆTNU NU KUN NUKUN KUN PR. NU KUN

2.500,-2.500,2.500, 2.500,INKL.MOMS MOMS INKL. MOMS INKL. MOMS INKL.

SÆT 11SÆT BESTÅRAF: AF: BESTÅR Santos Santos

9TRØJER, TRØJER, SHORTS, TRØJER SHORTS SHORTS, 999TRØJER , 9, 9SHORTS ,, STRØMPER STRØMPER STRØMPER 1010STRØMPER MÅLMANDSSÆT MÅLMANDSSÆT MÅLMANDSSÆT &&1 1MÅLMANDSSÆT

Zamora Zamora

ZAMORO,SIENA, SIENA, ZAMORO, SANTOS &&SANTOS

PR.SÆT SÆTNU NUKUN KUN PR.

3.000,-3.000, 3.000,3.000,-

Siena Siena

INKL. INKL.MOMS MOMS

www.nettosport.com info@nettosport.com info@nettosport.com www.nettosport.com www.nettosport.com info@nettosport.com www.nettosport.com info@nettosport.com

DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Nostalgi

-DER FLØJ STEN GENNEM LUFTEN

Af: Dan Pedersen

Italiensk fodbold er ikke for sarte sjæle. 82-årige Flemming Nielsen oplevede lidt af hvert, da han i starten af 1960erne spillede for Atalanta

Hvad hjertet er fuldt af – løber munden over

pokalsejr er det eneste de rigtigt har vundet,

Flemming Nielsen har masser af historier om

med. Når en samtale med Flemming Nielsen

så den glemmer de aldrig. Der kom 30.000

tilhængernes fanatisme. Fælles for de mange

runder fodboldklubben Atalanta BC, og livet i

mennesker, da der var 50 års jubilæum for

anekdoter er, at fodbold i Italien altid har været

Italien, er den 82-årige fodboldspiller ikke til at

sejren. Mange af dem var ikke til stede den-

et cirkus drevet af tilhængernes passion for

stoppe. For OL-sølvvinderen fra 1960, der sta-

spillet. En af de situationer som Flemming

digvæk er aktiv på de københavnske fodbold-

Nielsen husker tydeligst var en berømt kamp

baner i DBU Københavns Grand Old Veteran Masters række, er fodbold det, han definerer sig selv ud fra. Han kom til Italien og Atalanta BC som en dansk fodboldpionér, der var med til at vinde klubbens hidtil eneste betydningsful-

Jeg tror ikke der var gået 20 sekunder, før alle ruder i spillerbussen var smadret.

mellem AC Milan og Atalanta på San Siro. Mod

Flemming Nielsen

den argentinske stjernespiller Altafini sparke-

de trofæ – Coppa Italia i 1961. Fans af Bergamo-klubben har ikke har glemt den frygtede

kampens slutning stod det 0-0 i opgøret, som AC Milan helst skulle vinde, hvis de skulle gøre sig håb om at vinde det italienske mesterskab. Milano-klubben var reduceret til 10 mand, da de ud efter danskeren.

skudstyrke, de lange glidende tacklinger og

gang - de var jo dårligt nok født. Alligevel kan

indkastene til midten af straffesparksfeltet.

de startopstillingen, hvem der scorede osv.

-Jeg tog bolden fra ham (Altafini) i en tackling.

Tilhængerne er rablende gale, men de er også

Han blev liggende på græsset, men da jeg går

sjove.

væk, sparker han ud efter mig. Jeg vender fod-

-Atalanta er en klub, som altid har bestræbt sig på at være med i den bedste række. Den

sålen til, så han losser foden direkte op i mine

De italienske fodboldfans husker deres helte. 1961-holdet, som vandt pokalturneringen hyldes fortsat af Atalantas tifosis.

12  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

støvleknopper. Vi blev begge vist ud, og det

flød og vi gemte os i bunden af bussen. Så fik

for De Olympiske Lege i Rom i 1960 havde

førte til ragnarok på tilskuerpladserne, husker

vi ellers politieskorte hele vejen til Bergamo.

B93-træneren Carlos Pinter fra Ungarn sørget

Flemming Nielsen.

Det var squ meget sjovt, lyder det bramfrit

for privatundervisning. Pinter vurderede, at

fra Flemming Nielsen om den voldsomme

danskeren ville have gavn af at kunne begå

-På vej ud af banen satte tilskuerne ild til

episode, der er blevet til en god historie som

sig på italiensk, når han skulle repræsentere

aviser og kastede efter mig. Da vi kom ud fra

årene er gået.

Danmark ved OL. Lektionerne i italiensk kom

stadion stod de og ventede på os. Jeg tror ikke

for alvor danskeren til gode, da han havnede i

der var gået 20 sekunder, før alle ruder i spil-

Episoden i Milano var ikke et enestående til-

lerbussen var smadret. Der fløj sten gennem

fælde for danskeren. Omstillingen fra de trygge

luften, og en dansk journalist, som var nede for

rammer i Danmark til de professionelle tilstan-

-Det var en stor hjælp, at jeg kunne tale en

at besøge mig og min danske holdkammerat

de i Italien var ikke så lige til. Heldigvis havde

smule italiensk, for det var en helt anden ver-

Kurt Kristensen, fik en sten i panden – blodet

han lært en smule italiensk på forhånd. Forud

den, jeg havnede i. Der var mange flere forbud

Bergamo.

og regler uden for banen. Mentaliteten var Foto: Christian Ove Carlsson

også en anden. Jeg husker en anden episode med førnævnte Altafini fra Milan. Det var en af mine første hjemmekampe i Bergamo, og det stod 0-0 kort før tid. Vores centerhalf sparkede Altafini ned og slap med et gult kort. Efter kampen sad vi i omklædningsrummet, hvor jeg konfronterede ham med det, jeg syntes var en vanvittig tackling. Han sagde blot: -Nielsen, du er fortsat en amatør. Hvis jeg havde ladet ham gå, havde vi tabt kampen, og så kunne vi vinke farvel til vores bonus og et vigtigt point. Hvad siger man til den slags? I dag forsøger Flemming Nielsen at følge med hjemme fra stuen på Østerbro, når Atalanta spiller. Klubben har en helt særlig plads i hans hjerte og han besøger ind imellem klubben, hvor han tilbragte de bedste år af sin fodboldkarriere. Når han går rundt i Bergamo bliver han ofte genkendt, og ind imellem sker det, at han overfaldes af passionerede Atalanta-fans, som da han gik på hovedgaden i Bergamo sammen med nogle venner, for år tilbage. -Pludselig kommer en bil kørende, som bremsede hårdt op foran os. Manden stiger ud og løber hen til mig - Nielsen, Nielsen - råber han. Vores venner troede det var noget, jeg havde bestilt, men det var det altså ikke. De er fantastiske til at huske deres gamle helte. Det er helt vanvittigt. Efter tre år i Italien rejste Flemming Nielsen til skotske Morton, hvor han spillede i to sæsoner inden han vendte hjem til Danmark. Her spillede han for B93 inden han blev sportsredaktør på blandt andet Politiken. DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Fodbolddommer i København

SMIL, DU ER PÅ

Af: Dan Melchior

Der var kriller i maven hos Lars Emil Kragh inden mødet med verdens mest hypede Serie 4-hold, men FC Græsrøddernes anden kamp blev en stille dag på kontoret for den myndige dommer

I en tid, da rigtig mange har behov for at blive

glide, så alle får en god oplevelse. Dommeren

Det er kun lige godt et år siden, han fik debut

kendt i alskens realityshows, kom chancen

skal ikke være for synlig. Jeg forsøger altid

som manden med ledelses-ansvaret på

den 8. april til 52-årige Lars Emil Kragh, da han

at passe fløjten, uden at man i øvrigt lægger

grønsværen.

blev påsat kampen mellem Hajduk Spul og

mærke til mig, fortalte Lars Emil en god uge

– Det startede med, at jeg dømte min søns

verdens vel nok mest hypede Serie 4-hold, FC

inden sin på papiret til dato største udfordring.

hold et par gange for hyggens skyld, og så

Græsrødderne. TV3 mandsopdækker nemlig

Lad det være afsløret med det samme. Han

træner Flemming Christensen, Mads Laudrup,

kom sikkert i mål med ønsket om ikke at spille

Jan Hoffmann, anfører Ulrich Vinzents og de

nogen hovedrolle i opgøret. Myndigt ledede

andre tidligere topprofessionelle fodboldspillere

han slagets gang og scorede topkarakter for

med kameraer og følger dem i tykt og tyndt

præstationen. Det vender vi tilbage til.

både i kamp og uden for banen. Det kommer

Selv om Lars Emil er noget af en grønskolling,

der en ugentlig udsendelse ud af, typisk med

når det kommer til at være fodbolddommer, er

premiere om mandagen, og programmet bliver

den uddannede cand. merc. en erfaren herre,

så genudsendt igen-igen-igen og så et par

når det handler om ledelse. Til daglig er han

fik jeg smag for det. Jeg tog kurser og blev

gange mere.

chefkonsulent for forretningsudvikling og pro-

uddannet, og har vel siden haft godt et halvt

At komme i centrum er så lige præcis det mod-

jektledelse hos Danske Ark – Danske Arkitekt

hundrede kampe inklusive træningskampe.

satte af Lars Emil Kraghs dommerfilosofi.

Virksomheder – og tidligere har han blandt

Jeg glæder mig hver eneste gang og sætter en

– For mig handler det om at få kampen til at

andet været udviklingschef i DSB.

ære i at være i god form, så jeg kan følge med

Jeg skal helt sikkert være oppe på dupperne! Lars Emil Kragh, dommer

og være tæt på begivenhederne. Lars Emil Kragh var ikke bleg for at indrømme, at tankerne inden matchen med FC Græsrødderne var flere end normalt. – Det er jo nogle motiverede typer, som har været vant til at provokere dommere, der tilmed har haft folk på linjerne at støtte sig til. Hvordan reagerer de mod en relativt urutineret serie-dommer; går de over stregen verbalt, går de til stålet på banen, giver modstanderne den en ekstra en med grovfilen? Jeg skal helt sikkert være oppe på dupperne!

Ekstra bold på banen Veloplagt mødte Lars Emil Kragh op på RyparLars Emil Kragh tilser Græsrøddernes Lasse H Nielsen i en ellers fair spillet fodboldkamp.

14  DBU København

kens kunstgræsbane 2 og startede med at opsøge de to klubbers holdledere og trænere.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Foto: Jakob Ehrbahn

Lars Emil Kragh udstråler overskud, da han hilser på de to anfører Asmus Gamdrup (Hajduk Spul) og Ulrik Vinzents (SC Græsrødderne).

DBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Fodbolddommer i København

Derefter gik han i gang med en seriøs omgang

mén. Lasse Jensen måtte, efter et hænde-

vejen, hvilket kan være svært, når så mange

opvarmning, og efter de sidste spurter og lidt

ligt uheld tidligt i kampen, udgå med noget,

spillere er samlet på et lille areal.

udstrækningsøvelser var han klar til at hilse på

der lignede en ledbåndsskade. Lars Emil var

Ros fra rutineret græsrod

dagens aktører, og kampens første fløjt.

øjeblikkeligt henne hos spilleren og tilkaldte

2. halvleg bød på yderligere fire scoringer af

Hajduk Spuls anfører Asmus Gamdrup afsløre-

assistance fra bænken. Lidt overraskende var

udeholdet. Bortset fra lidt utilfredshed fra en

de kort forinden hjemmeholdets taktik:

det, at ingen her havde tænkt på at medbrin-

håndfuld Hajduk Spul-spillere, der mente, de-

– Vi stiller lidt mere defensivt op end normalt.

ge isposer, men så er det rart at låne hos en

res målmand burde have haft et frispark ved

Græsrødderne er formentlig ret gode, men vi

modstander, der har styr på de dele.

6-0 målet, forløb også de sidste 45 minutter

vil jo gerne drille dem og få point.

Mens det er hverdagskost for Lars Emil og

fint for Lars Emil Kragh. Han havde endda

Defensivt blev det fra start til slut, for det var

Hajduk Spul, skal FC Græsrødderne nok lige

undervejs blik for at få flyttet tasker og flasker,

stort set spil til et mål, nemlig Hajduk Spuls. De tidligere topspilleres lange aflevereringer er næppe tidligere set så præcise i nogen Serie 4,

Når man ikke bemærker ham, så er der ikke noget at komme efter

kombinationerne flød fornemt, mens det kneb lidt mere med effektiviteten foran mål. Men da først Nicolai Laudrup efter en god halv time

Martin Johansen, FC græsrødderne

havde fået hul på bylden med en fejende flot 1-0 scoring, var spændingen reelt forsvundet, og det var kun et spørgsmål om sejrens

vænne sig til at få afbrudt kampen på grund af

som stod lidt for tæt på den ene sidelinje, hvor

størrelse.

en vildfaren bold, der flere gange kom flyvende

omkring 100 mennesker, var forsamlet og

Det hele udviklede sig ganske udramatisk.

ind fra banen klods op af deres, hvor der også

dermed satte tilskuerrekord for værterne.

Allestedsnærværende Lars Emil Kragh

blev spillet seriefodbold. Lars Emil fløjtede

Summa summarum: Lars Emil levede fornemt

løste roligt og overskudsagtigt de få tilløb til

prompte og satte først spillet i gang med et

op til sine egne forventninger. Han var yderst

skærmydsler, og brokkerier var der usæd-

dommerkast, når bolden var sendt retur til

sjældent i fokus, men var konstant tæt på

vanligt få af. Hajduk Spul kæmpede bravt mod

nabobanen.

begivenhederne. Godt hjulpet af to meget fair

overmagten og tyede på intet tidspunkt til

3-0 ved pausen og en foreløbig tilfreds dommer.

spillende hold, der sjældent kommenterede

svinestreger, mens græsrødderne gjorde sig

– Et par stykker har da haft lidt kommentarer,

hans relativt få kendelser, må bedømmelsen

umage med at undgå nærkampe.

men det har været småting. Faktisk har den

være til et klart 12-tal efter en stille dag på

Alligevel slap favoritterne ikke fra kampen uden

største udfordring nok været ikke at løbe i

kontoret.

Allestedsnærværende Lars Emil Kragh var en myndig mand, da FC Græsrødderne slog Hajduk Spul med 3-0 i Ryparken.

16  DBU København

Før kampen taler Lars Emil Kragh med FC Græsrøddernes


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Foto: Aziz Andaloussi

Lars Emil var da også godt tilfreds.

– I betragtning af, at han er alene om dom-

League-spiller ikke lige så godt styr på som på

– Jeg synes, jeg var, hvor jeg skulle være,

mertjansen, er der kun ros herfra. Når man

afleveringerne.

ligesom jeg overhørte de få mindre pæne

ikke bemærker ham, så er der ikke noget at

Hajduk Spul kunne glæde sig over at have

tilråb. Men jeg har da også lagt ører til langt

komme efter. Men der er andre dommere, der

solgt et par hundrede grillpølser, FC Græs-

værre ting, ork dog. Det var bestemt ikke min

har haft det værre herude på Ryparken, fast-

rødderne over tre point - der i første omgang

hårdeste kamp. En enkelt hævdede, jeg kun

slog 43-årige Martin Johansen, der scorede

blev fejret med øl og pølsesnak i omklæd-

dømte et frispark, fordi der var TV-dækning

3-0 målet med en for ham typisk inderside og

ningsrummet som optakt til en mere eksklusiv

på, men selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Der

selv mente, han var alderspræsidenten for de

3. halvleg - og Lars Emil Kragh over en fejlfri

var frispark, konstaterede Lars Emil Kragh, der

ellers relativt unge græsrødder. Målmand Jan

præstation.

også kunne sole sig i flotte ord fra en tidligere

Hoffmann var på dagen fire uger fra sin 45-års

Han kørte hjem til fredagshygge i familien med

udlandsprof.

fødselsdag, så det havde den tidligere Premier

mod på nye dommer-eventyr.

FC GRÆSRØDDERNE FC Græsrødderne blev stiftet i slutningen af 2015 på initiativ af blandt andre Mads Laudrup og Klaus Lykke. Der er tale om et fodboldhold bestående af en samling tidligere professionelle, som har sagt farvel til topfodbold og nu helliger sig hyggebold og kammeratskab i noget mere ydmyge rammer, end de har været vant til. Fodbold er ikke længere et arbejde, men skal være sjovt med vægt på 3. halvleg, hvilket dog ikke betyder, at de ”genfødte” amatører er ligeglade med resultaterne. Holdet overtog midt i turneringen 2015-16 pladsen i Serie 4 fra IPB United, der i efteråret skrabede 18 point sammen, men undervejs udeblev fra en kamp. Det kan få store konsekvenser for FC Græsrødderne, da et hold ifølge DBU’s regler kun kan rykke op, hvis det er mødt op til alle kampe. Går det som forventet, at FC Græsrødderne vinder sine kampe, lander eksprofferne utvivlsomt på en af de to oprykningspladser, og spillerne er ikke begejstret for udsigten til at blive et år mere i Serie 4. Græsrødderne har en ansøgning om dispensation for denne regel liggende i turneringsudtræner, Flemming Christensen.

valget, der ved deadline for denne artikel ikke var kommet med en afgørelse.

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Kom sikkert frem... I en lang årrække har vi serviceret et utal af tilfredse kunder, virksomheder og institutioner. Virksomheden startede tilbage i 1968 og ledes

I en lang årrække har vi serviceret et utal af tilfredse dagligt af Bjørn Brønnum. kunder, virksomheder og institutioner. Vi har opbygget en stærk organisation med Virksomheden startede tilbage i 1968 og ledes til en stor og felksibel vognpark samt en masse daglig af Bjørn Brønnum. ansvarsbevidste og rutinerede chauffører.

Vi har opbygget en stærk organisation med en stor i Lynge yder vi Med geografisk udgangspunkt og fleksibel vognpark samt en masse ansvarsbevidste vores kunder optimal service, der bærer præg og rutinerede chauffører. af kvalitet! har turistbusser alle størrelser med plads Med geografisk udgangpuntVii Lynge yder vi ivore fra 4-82præg personer med alt lige fra toilet og kunder optimal service, der bærer af kvalitet! køkken til dvd og mulighed for wi-fi.

r turistbusser i alle størrelser med plads fra 4-82 Alle personer med alt lige fra og har godbusserne er miljøgodkendte og køkken til DVD og mulighed for wi-fi. kendte sikkerhedsseler på alle sæder. Det er

muligt at koble bagage-trailers på alle vores busserne er miljøgodkendte og har godkendte sikkerhedsseler på alle sæder. busser. er muligt at koble bagage-trailers på alle vores busser. Uanset om det drejer sig om foreningskørsel

set om det drejer sig om foreningskørsel eller feriekørsel, institutionskørsel, eller feriekørsel, institutionskørsel, skikørsel ørsel eller industrikørsel – så har vi bussen! eller industrikørsel ...

- så har vi bussen !

I en lang år kunder, virk Virksomhed daglig af B

Vi har opby og fleksibe og rutinere

Med geogr kunder opt

king og info: Tlf. 4818 8049

Vi har turistbusser i alle størrelser m toilet og køkken til DVD og mulighed

Alle busserne er miljøgodkendte og h Det er muligt at koble bagage-trailer

Uanset om det drejer sig om forenin skikørsel eller industrikørsel – så har

Bjørn Br 18  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Adidas Tabela 14 - kr. 2.750,- (9+1) / 3.750,- (13+1) ekskl. moms

Adidas Entrada 14 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Adidas Squadra 13 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms (udgår med udgangen af 2016)

Adidas Estro 15 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Ring og hør nærmere om en klubaftale

Adidas Striped 15 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Alle priser (excl. moms) er for spillesæt 9+1 /13+1 og med shorts samt Milano eller Santos strømper. Prisen er inkl. tryk af tal 1-10/14 på ryggen, en taske og et anførerbind. DBU København   19


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Pigefodbold

FODBOLD SKAL VÆRE ET AFBRÆK FRA 0-FEJLSKULTUREN

Af: Bob Gisselmann, DBU Jylland

Unge piger er vokset op med, at det perfekte er det normale. Det synspunkt skal fodbolden være et frikvarter fra. Ellers er der stor risiko for, at pigerne stopper med at spille fodbold, lyder det fra ungdomsforsker.

Når fodboldpiger løber på banen på en træ-

Men for piger er et godt miljø vigtigere end

For fejl er umiskendeligt en stor del af fodbold,

ningsaften, så kommer de ikke kun for at pleje

hos drenge, så på trods af at progression og

og det stemmer ikke overens med pigernes

deres venskaber og hygge sig. Nej, faktisk vil

udvikling er væsentlige elementer, så er det

virkelighed, mener Søren Østergaard.

pigerne blive bedre fodboldspillere. Nøjagtigt

samtidig uhyre vigtigt, at du er opmærksom

som tilfældet er for deres mandlige modstyk-

på pigernes interne relationer.

- Mange piger har det svært med konkurrence-elementet i kampene. De er vokset

ker. Sådan lyder udmeldingen fra Søren Østergaard, der er ungdomsforsker ved Center for Ungdomsstudier, hvor han blandt andet

-

Det største frafald blandt piger sker i 8. klasse. Og det er 12-talspigerne, som dropper fodbolden.

beskæftiger sig med unges foreningsliv.

Søren Østergaard, Center for ungdomsstudier

- Piger vil udvikle sig som fodboldspillere på Det er sådan, at drenge går til noget, og piger

op med, at det perfekte er det normale. Men

også et meget vigtigt element i pigetrænin-

går med nogen. Hos pigerne er det ekstra

chancen for at være uperfekt i fodbold er altså

gen, siger han.

vigtigt at betone relationerne og sørge for at

meget stor, så derfor er det meget vigtigt at

skabe et godt fællesskab med en god trivsel.

trænerne gør opmærksom på, at det er helt

I den forbindelse skal man være opmærksom

i orden at fejle, når man spiller fodbold. Det er

på at afslutte konflikterne med det samme, så

derfor også vigtigt at sige, at man kun bliver

de ikke vokser sig unødigt store, siger Søren

en bedre fodboldspiller, hvis man udfordrer

Østergaard.

sig selv og dermed fejler. Man skal forsøge

Foto: LNN-Press

lige fod med drengene. Progression er altså

at få dem væk fra deres nulfejlskultur, siger

Nødvendigt at være uperfekt I en tid hvor smukke portrætfotos huserer på

ungdomsforskeren og fortsætter: - Fodbolden skal være et frikvarter for

diverse sociale medier som Instagram, Pinte-

pigerne, hvor de gerne må lave fejl, gerne må

rest og Facebook, er der langt til røde næser,

have mudder på knæene og gerne må have

blege ben og rodet hår på en kold trænings-

rodet hår.

aften. Det spænd er vanskeligt for de unge

Søren Østergaard er ungdomsforsker ved Center for Ungdomsstudier. Han mener, at de unge piger skal turde at fejle.

20  DBU København

piger at håndtere, så én af årsagerne til frafald

12-talspiger falder fra

i fodboldklubberne, er det kyniske møde med

Netop det perfekte verdensbillede er også

den uperfekte virkelighed.

gældende i folkeskolen, hvor intet andet end

Pigerne er opvokset med en nulfejls-kultur,

lutter 12-taller er godt nok for de unge piger.

og det er hårdt at blive udstillet som et almin-

Det største frafald blandt de fodboldspillende

deligt fejlbarligt menneske på en fodboldbane.

piger, sker omkring 14-15 årsalderen, når


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Fodbolden skal være et frikvarter for det stigende pres, som pigerne oplever i dagligdagen.

pigerne går i 8. klasse, hvor ambitionerne skubber fodbolden i baggrunden, ifølge Søren Østergaard. - Det største frafald blandt piger sker i 8. klasse. Og det er 12-talspigerne, som dropper fodbolden og allerede i den alder koncentrerer sig fuldt ud om skolen og karaktererne, siger han. Frafaldet kan afhjælpes ved at finde rollemodeller, der kan berette om betydningen af at komme væk fra skolebøgerne og ud på fodboldbanerne. - Det hjælper for den store gruppe 12-talspiger, at de har forbilleder i fx gymnasiet, som kan fortælle, at det giver ekstra overskud og mindre stress, hvis man har en sund fritidsaktivitet. Fysisk aktivitet giver jo også bedre indlæring. Fodbold spiller dem bedre i andre kampe end blot på banen, slutter Søren Østergaard. DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Frivillighed

FANDT FRIRUM PÅ TRÆNINGSBANEN

Af: Kasper Kølleskov

For 22-årige Emil Sjølin Andersen handler det frivillige arbejde i FB om stræben efter større kvalitet på banen, og ønsket om at give noget tilbage til klubben. Men det er også et frirum fra studier og hverdagen

Da Københavnsk Fodbold møder den unge

Mere træner end spiller

grad fået sin faste plads i Emils tilværelse.

økonomistuderende Emil en solrig dag i marts

Emils frivillige trænerarbejde i Frederiksberg

-Det at have ansvar tiltalte og begejstrede

til en snak om hans frivillige arbejde i Frede-

Boldklub startede tilbage i 2009, hvor han

mig fra starten. Den konstante udvikling jeg

riksberg Boldklub, er scenen den helt rette.

dengang var en 15-årig 9. klasseelev.

oplever, fastholder mig i klubben.

Fodboldbanerne er fyldt til bristepunktet med boldspillende børn og unge, mens frivillige trænere styrer slagets gang. -Det er mit frirum at være sammen med spillerne. Efter en hård dag med studiebøgerne

En forening som denne er drevet af det fællesskab, som de mange frivillige skaber

giver det luft at komme ud banen og arbejde

Emil Sjølin Andersen, FB

med dem, forklarer han. Emil er netop blevet hædret med prisen som

Første opgave var som assistenttræner

Det er meget motiverende at se holdet

Årets Træner/Leder 2015 i FB. Han er ikke vant

for et pigehold, men hurtigt fik han mere

udvikle sig.

til den slags kåringer og for ham betyder de

ansvar som træner for drengene på U12,

Indtil for to år siden var Emil selv aktiv spiller i

ikke så meget – det er nemlig på banen, hvor

hvor hans lillebror var en del af truppen.

klubben sideløbende med trænergerningen.

han for alvor føler sig hjemme.

Siden har det frivillige trænerarbejde i den

Efter et par års pause har han genoptaget rollen som spiller på et lukket hold sammen med

Foto: FB

gamle gymnasiekammerater, men prioriteringen for ham er klar. -Det sjoveste er at være træner, og det er dér glæden er størst, pointerer han.

Har gang i et projekt Hvor motivationen i starten var at give klubben noget tilbage gennem frivilligt arbejde, har dette nu ændret sig. Sammen med drengene på U15 har Emil gang i et projekt, som han selv kalder det. -Jeg overtog et hold i den dårligste række, og nu er vi placeret i toppen af Mesterrækken. Jeg føler, at jeg sammen med drengene har gang i et projekt og det er endnu ikke ført i mål. Håbet er i første omgang at vinde MesterrækI FB sætter man stor pris på Emil Sjølin Andersens arbejde. Her modtager han Årets Træner/Leder Pris af formand, Henrik Amdi Madsen.

22  DBU København

ken, men det markerer heller ikke nødvendigvis afslutningen på projektet. Selvfølgelig


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Følg de københavnske dommere www.facebook/fodbolddommer

spiller resultaterne en rolle for træneren i hans arbejde, men for Emil handler projektet om meget mere end det, og heri gemmer sig nok noget af forklaringen bag Emils motivation for at være frivillig træner i barndomsklubben. -Det er utroligt givende for mig som person at opleve, hvordan drengene udvikles som fodboldspillere og som mennesker. Det handler dels om fodboldrelaterede øvelser, men trænerarbejdet har helt klart også et mere socialt sigte. -Vi skal blive bedre, men også have det sjovt. Jeg prøver i mit trænerarbejde at udvikle det hele, forklarer Emil og reflekterer videre over hans personlige udbytte af trænergerningen. -Personligt udvikles jeg også til en mere helstøbt person gennem trænergerningen.

Lysten skal drive værket For at trænerarbejdet føles meningsfuldt, må det ifølge Emil hvile på et fundament af glæde – det er kodeordet for frivillighed, mener den unge træner. -Man vinder ikke ved at blive kompenseret, men i stedet gennem glæde og stolthed over at gøre en forskel” siger han og slår pointen fast med en klassisk kliche; ”lysten skal drive værket”. Emil betragter helt klart sin trænergerning mere som en hobby end et arbejde, og han glædes over, at så mange andre har samme hobby. -En forening som denne er drevet af det

Kommende dommergrundkurser i DBU København

fællesskab, som de mange frivillige skaber. Det er hele fundamentet for en klub som FB, og det er det fællesskab jeg ønsker at bidrage til. Prisen som Årets Træner/Leder Pris giver ikke som sådan mere blod på tanden omkring trænerarbejdet, for motivationen

21, 22 og 28, 29 maj 2016 13, 14 og 20, 21 august 2016 Tilmelding via www.dbukoebenhavn.dk

var der i høj grad i forvejen. DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Frivillighed

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Torben Friberg er manden bag initiativer som Fodbold Fitness og FC Prostata i Østerbro IF. Derudover er han formand for fælledklubberne.

FORNEM HÆDER TIL YDMYG ILDSJÆL

Af: Kasper Kølleskov

Torben Friberg var som selvskrevet til ”Gør En Forskel Prisen” for sit store frivillige arbejde for Østerbro IF

-Jeg ville ikke fungere, hvis jeg bare skulle gå

Som 62-årig gik han på efterløn fra et langt

-Den ungdom og det fællesskab, jeg selv hav-

derhjemme. Jeg skal have noget at rode med i

arbejdsliv i den grafiske branche - en branche,

de oplevet i klubben, ønsker jeg at være med

hverdagen, forklarer 67-årige Torben Friberg,

hvor der med hans egne ord aldrig er timer nok

til at videreføre, forklarer Torben om starten på

der i starten af året modtog Jyske Banks ”Gør

til at løse arbejdsopgaverne. De mange ekstra

sit frivillige arbejde.

en Forskel Prisen”.

frie timer, døgnet nu bød på, skulle udfyldes

Trods sin alder er frivilligheds-CV’et af relativt

med noget fornuftigt.

Godt og grundigt

nyere dato, om end det er godt fyldt op. For

Derfor var betænkningstiden også kort, da

Lidt utraditionelt var hans første opgave som

omkring fem år siden startede Torben sin fri-

nogle bekendte fra bestyrelsen i Østerbro IF

frivillig i bestyrelseslokalet, men herfra har

villige løbebane i den klub, hvor han selv havde

bad ham om at give en hånd med i barndoms-

arbejdet forgrenet sig vidt og bredt. Således

spillet fodbold som barn fra 8-års alderen.

klubben.

spillede han en hovedrolle i bygningen af Det

24  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

nye Fælledklubhus ved Vibenshus Runddel,

Glæden skyldes ikke mindst, at Torben her

skab definerer meningsfuldheden for Torben.

hvor han sammen med klubbens bestyrel-

kommer væk fra kontorarbejdet og ud på fod-

-Som aktiv i foreningen tager man del i en

sesformand Linda Sørensen repræsenterede

boldbanerne, idet han 1-2 gange om ugen er

dannelsesrejse, fastslår han og peger i samme

Østerbro IF. I dag er han formand for sammenslutningen af Fælledklubberne. Denne opgave stiller store krav til kompetencer inden for koordination og organisation, særligt omkring samarbejdet med DBU København og Københavns Kom-

Den ungdom og det fællesskab, jeg selv havde oplevet i klubben, ønsker jeg at være med til at videreføre

mune. Her anvender han netop sine erfaringer

Torben Friberg, Østerbro

fra erhvervslivet. -Jeg har været uddannelseskoordinator, så

den ansvarlige træner for holdet. Han deltager

åndedrag på, at der ingen forening ville være

mit fokus er i høj grad på udvikling inden for det

på lige fod med de aktive kvinder.

uden de frivillige.

organisatoriske felt, fortæller Torben Friberg.

-Det er jo rart med motionen og den friske

At dette og hans øvrige frivillige arbejde er ble-

luft, som han siger.

Proces før pris Torben Friberg er stolt, men ikke meget for at

vet belønnet med en pris kan i høj grad forklares med hans mantra for det frivillige arbejde.

Kræftprojekt giver mening

tale om ”Gør en Forskel Prisen”. Naturligvis er

-Hvis man skal udføre et arbejde, skal det

Seneste skud på stammen af projekter i

han glad for, at der blevet lagt mærke til hans

gøres godt og grundigt, fastslår han med

Østerbro IF er FC Prostata, som er startet

arbejde, og at indsatsen anerkendes. Faktisk

overbevisning i stemmen.

af DBU og Rigshospitalet for at undersøge

er han stadig overrasket over hæderen, som

kræftpatienters udbytte af at spille fodbold.

han modtog på DBU Københavns repræsen-

Torben er ansvarlig for dette vigtige arbejde i

tantskabsmøde i januar.

Østerbro IF. Og her er i vi i hans øjne fremme

Han ser prisen som en katalysator for at

ved kardinalpunktet for det frivillige arbejde,

fortsætte det frivillige arbejde med de mange

mener han.

projekter i Østerbro IF.

-Arbejdet skal føles meningsfuldt, siger han og

-Prisen forpligter selvfølgelig en smule, men

fastlår, at ”man får så meget igen som frivillig”.

det handler ikke om at leve op til noget, nok

Han mener, at det er den løn, der er ved det

nærmere at fortsætte den hidtidige stil. Pro-

frivillige arbejde, og det er alt rigeligt for ham,

cessen i arbejdet forud for prisen er det, der

så længe andre oplever at tingene fungerer.

betyder mest for mig”, konstaterer Torben.

Man får så meget igen som frivillig Torben Friberg, Østerbro

På banen med fitnesskvinder

Alene det at tage del i det stærke klubfælles-

Som i alle andre foreninger er der hele tiden Foto: DBU København

nye projekter i støbeskeen i Østerbro IF. -Jeg kan godt lide at starte ting op og få det til at fungere. Min motivation vokser igennem muligheden for at guide og præge tingene. Det handler om at gøre andre mennesker glade, påpeger Torben og fastslår ”at så bliver man også selv glad”. Et af de meget succesfulde projekter, Torben har været med til at søsætte i Østerbroklubben, er det populære Fodbold Fitness for kvinder. Projektet, der har omkring tre år på bagen, blev startet op sammen med DBU, og undervejs har han brugt sine erfaringer fra tidligere PR-arbejde. -Første gang mødte der én person op, men i dag er der omkring 50 kvinder i truppen, fortæller han begejstret.

Torben Friberg modtog Jyske Banks ”Gør en Forskel Prisen” på DBU Københavns repræsentantskabsmøde i januar.

DBU København   25


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Grand Old Veteran Masters

Hver torsdag formiddag mødes BK Frem spillerne i omklædningsrummet.

-Så bliver der ellers gået til den på fodboldbanen.

-MAN BLIVER ALDR FOR GAMMEL TIL F Den 13. marts 1945 kommer en 10 årig dreng forbi BK Frem med fodboldstøvler i hånden, og et ønske om at spille fod

er hvad det har været. Desværre er der nogle,

Hver torsdag formiddag kl. 10:00 møder Benny

hverken alder eller ømme ben. Der skal en sejr

Moebius op på banerne ved BK Frem for at

på bordet, for vindermentalitet bliver hverken

der ikke kan spille fodbold længere, men så

spille fodbold. Benny og BK Frems Super Grand

gammel eller træt.

kommer de og hepper og er stadig en del af

Old Master har en fælles historie, der strækker

-I gamle dage var Boldklubben Frem jo klubben

fællesskabet, fortæller Benny.

sig over et halvt århundrede med fodbolden

man meldte sig ind i. Det var før pengene kom

Torsdag den 10. marts mødes BK Frems Super

som det samlende omdrejningspunkt. En

ind i fodboldens verden. Dengang opsøgte man

Grand Old Master igen i det omklædningsrum,

gang om ugen år efter år mødes de små 25

klubben på grund af sammenholdet. Vi var jo

hvor de som så mange gange før, gør klar til at

fodbold-veteraner – uanset vind og vejr. De

nærmest en klub i klubben. Vores koner mød-

tørne ud for hjerteklubben. Denne gang i DBU

mødes for at gå efter bolden, blive dagens

tes på sidelinjen og vi holdt altid vores egen

Københavns vinterboldturnerings sidste kamp

hattrickhelt eller trække i nødbremsen, hvis

afslutningsfest, når sæsonen var slut. Efter 71

i 15/16-sæsonen. Modstanderen, AB Tårnby

det er det, der kræves for at holde nullet. For

år er det stadig sammenholdet, der trækker.

er ubesejret og selvom de gamle drenge ikke

når bolden er givet op, tages der ikke hensyn til

Og vi har det jo godt, selvom helbredet ikke

længere har mulighed for en topplacering i

26  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

-Og efterfølgende står menuen på højtbelagt smørrebrød i cafeteriet.

RIG FODBOLD

Af: Aziz Andaloussi

bold. 71 år senere tørner Benny Moebius stadig ud for Valby-klubben

-Det har jeg altid gjort, og det står ikke til at

denne omgang, så skal modstanderen ikke

uden, at der prompte falder en hård kommen-

forbi Sydhavnen uden at mærke kærligheden

tar fra holdets ”Roy Keane”, John Finn Hansen.

kunne ændres. Desuden er jeg fra de gamle

fra det ægte København.

Han har en fortid på BK Frems 1.senior og er

dage, hvor fodbold ikke var for tøsedrenge.

også kendt som John-Brutal. En mand, der

Bolden havde snøre og blev tung, når den

John-brutal styrer tropperne

ikke giver meget for fine fornemmelser, når

sugede vand i regnvejret. Så man tænkte sig

John, Tom, Benny, Alfred og Jan ved godt, hvad

spillet er sat i gang. På grønsværen transfor-

om inden man satte hovedet på. Jeg har altid

der kræves, hvis 3.halvleg skal fejres med

meres den ellers så sympatiske gymnasielæ-

spillet back, og der skal man squ være lidt hård

vindersmil på læben. De skal lade bolden gøre

rer til en regulær gladiator – og hvis du stiller

i filten, forklarer John.

arbejdet og holde taktikken – en taktik, som

dig i vejen, så beder du altså selv om det. Når

De andre spillere ryster nogle gange på ho-

er indprentet på rygraden i samme grad som

John, som er blind på det ene øje, bliver spurgt

vedet af John, og har kun smil til overs for de

alfabetet og 2-tabellen. Alle kender deres rol-

hvorfor han skælder ud og revser holdkam-

ellers nok så hårde kommentarer, der flyver

ler, og ingen får lov at slække på tilbageløbene

meraternes fejl, svarer han kontant.

gennem luften, når en medspiller tager et træk

DBU København   27

Foto: Aziz Andaloussi

Foto: wwxxx

Efter træning er det tid til at holde 3.halvleg med en kold øl.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Grand Old Veteran Masters

John Brutal (yderst til højre) og resten af holdet har mere end 1000 års fodbolderfaring.

for meget, misser en direktør eller blot mangler

menuen gerne på højtbelagt smørrebrød,

tilsammen over 1000 års fodbolderfaring fra et

præcision i en indersideaflevering. De kender

øl, vand og historier fra hvad der oprigtigt

liv, hvis fællesnævner altid har været fodbold

John og ved, at det bare er kampgejst og passi-

kan betegnes som gamle dage. Historier om

og sammenhold. Fodbolden finder du overalt

on, som ligger til grund for kommentarerne. Og

finalekampe og pragtpræstationer genfor-

i verden – men sammenholdet finder disse

uden netop disse egenskaber, så kommer man

tælles og gennemleves af alle omkring bordet

aldrende veteraner i BK Frem, hvor mange af

ikke langt i holdets hierarki – eller i sportens

– og disse fortællinger fra grønsværen er der

dem har spillet siden barnsben.

verden, for den sags skyld, forklarer John.

rigtig mange af. Super Old Grand Masters har

Og på torsdag kl. 10 gør de det igen.

BK Frem vinder kampen 6-3, og selvom holdets keeper, Alfred, er utilfreds med to sene scoringer, som udeholdet får at trøste sig på, så er de dog alle enige om, at denne kamp var under kontrol i størstedelen af tiden – og vinterboldturneringen er dermed afsluttet med manér.

1000 års fodbolderfaring Derefter venter endnu et højdepunkt på disse torsdage – nemlig 3. Halvleg. Den starter allerede i omklædningsrummet, hvor den obligatoriske øl skal drikkes før badet, inden festen fortsætter i klubbens cafe. Dér står 28  DBU København

BK Frem spillerne bruger en gammeldags kampkalender for at holde styr på kampprogrammet.


Afslutningstur

Pris fra 1.445,-

Limone Cup 2016 Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Danish Sports Travel A/S er en dansk virksomhed, der hvert år sender tusindvis af glade unge mennesker til store sportsoplevelser rundt om i Europa. Ønsker du, som fodboldtræner/fodboldklub, at deltage i fodboldturnering eller træningslejr i Europa, så arrangerer vi det for jer!

En af vores populære turneringer er Limone Cup, som afvikles i efterårsferien i uge 42 ved Europas smukkeste sø, Gardasøen, som afslutning på en lang fodboldsæson. Til Limone Cup spiller I minimum 3 kampe pr. hold og i de fleste klasser spilles der finalekampe. Alle kampe er på græsbaner og igen i 2016 vil vi bl.a. have italienske hold med i turneringen. Afrejse fra Danmark lørdag den 15. oktober og hjemkomst til Danmark fredag den 21. eller lørdag den 22. oktober. Indkvarteringen er på feriecenteret Garda Village med privat badestrand og swimmingpool og andre faciliteter. Udover at være med i fodboldturneringen kan I tage på marked, udflugt til Verona, Riva eller Venedig. Et populært valg er, at besøge Europas næststørste forlystelsespark Gardaland,

som har beliggenhed få kilometer fra hvor I bor. Derudover har I mulighed for, at tage til Milano for at få en rundvisning på det flotte stadion San Siro eller hvad med et besøg på Ferrari fabrikken i Maranello. Pris kr. 2.695,00 pr. deltager for 7 dage med fire overnatninger. Pris kr. 3.195 pr. deltager for 8 dage med fem overnatninger. Holdgebyr 1.400 kr. pr. hold (baneleje, pokal/medaljer, dommere). Der opkræves 60 kr. pr. deltager for bidrag til rejsegarantifonden samt FIFA Licens. Vi har et hav af muligheder og kontakter til mange flere turneringer end du kan finde på vores hjemmeside. Hvis du søger en bestemt turnering, træningslejr eller andet, må du endelig ringe eller skrive, for så finder vi lige det, du og dit hold mangler.

International topfodbold

Bemærk at Limone Cup 2016 spilles i følgende aldersklasser – både 7-mands og 11-mands: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse 11 Klasse 12 Klasse 13 Klasse 14 Klasse 15 Klasse 16 Klasse 17 Klasse 18 Klasse 19 Klasse 20

Drenge Drenge Drenge Drenge Drenge Drenge Drenge Drenge Drenge Drenge Piger Piger Piger Piger Piger Piger Piger Piger Piger Piger

født efter 1.1.1998 født efter 1.1.1999 født efter 1.1.2000 født efter 1.1.2001 født efter 1.1.2002 født efter 1.1.2003 født efter 1.1.2004 født efter 1.1.2005 født efter 1.1.2006 født efter 1.1.2007 født efter 1.1.1998 født efter 1.1.1999 født efter 1.1 2000 født efter 1.1.2001 født efter 1.1.2002 født efter 1.1.2003 født efter 1.1.2004 født efter 1.1.2005 født efter 1.1.2006 født efter 1.1.2007

Tilmelding, rejseoplæg, hotelbrochure etc. til din klubs tur til Limone Cup: Danish Sports Travel A/S Inge Larsen Birkevej 11, Nørhalne 9430 Vadum Tlf + 45 98 26 83 69 Mobil +45 40 98 83 69 E-mail: niss@post6.tele.dk Søger du mere information, eller leder du efter andre turneringer, læs mere på www.danish-sports-travel.dk

Find os på Facebook

DBU København   29


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Beach Soccer

FODBOLD PÅ STRANDEN – DELTAG I BEACH SOCCER 2016

Af: Dan Pedersen

DBU København er tilbage med Beach Soccer i Amager Strandpark. Det populære arrangement for børn og unge afholdes den 25 og 26. juni 2016.

Lørdag den 25. juni og søndag den 26. juni 2016 bliver en fanta-

Der vil være plads til 8 hold i hver årgang hos henholdsvis piger og

stisk weekend med masser af fodbold i Amager Strandpark. Det

drengene.

er sjovt og hyggeligt at spille fodbold i sandet, så få tilmeldt dit hold og tag venner og familie med.

DBU København håber, at se en masse hold med glade børn og unge til stævnedagene. For yderligere information eller spørgs-

DBU Københavns Beach Soccer stævne er for både piger og

mål bedes du kontakte Richard Andersen, rian@dbu.dk

drenge i årgangene fra U7 til U15.

Tilmelding: www.dbukoebenhavn.dk

Spilledage: Lørdag den 25. juni kl. 10.00-17.00: U7 (årgang 2009) - U11 (årgang 2005) Søndag den 26. juni kl. 10.00-17.00: U12 (årgang 2004) – U 15 (årgang 2001)

Pigerne synes det var super fedt, og har lyst til at komme igen til næste år. Turneringen har været en stor ting for dem, og det er helt sikkert oplevelser som denne, der skaber glæde og fastholdelse. FA 2000, deltager i 2015

30  DBU København


e k k i r e v i l Det b … e r d e b r lettere elle

Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

Se mere på www.klosterhallen.dk eller ring på 74 74 33 21 for yderligere information FODBOLDLEJR I Klosterhallen har vi de bedste forhold når fodboldtræningen skal være seriøs, også på højt plan. Hos os, er serviceniveauet helt i top, hvor vi også lægger meget stor vægt på den personlige service, så intet er overladt til tilfældighederne. Med en 5. generations kunstgræsbane og 3 flotte udendørs fodboldbaner med de rigtige lysforhold, er Klosterhallen det oplagte valg, når træningen skal være i fokus. HVAD ER TRÆNING UDEN MODSTAND? Hvis du ønsker det, hjælper vi gerne med at finde passende træningsmodstandere på din træningslejr. Vi har kontakt til en lang række lokale klubber, som har hold i alle aldersklasser og på alle niveauer. I Klosterhallen får du en træningslejr ud over det sædvanlige. STORE OPGAVER - DET ER OS! Vi har stor erfaring med at afholde landskampe, landsmesterskaber og store fodboldlejre. Vi får stor ros fra DBU og JBU for vores meget flotte rammer og høje serviceniveau. Men også klubber i alle aldre fra ind– og udland, er yderst tilfredse når de har været her - og reserverer ophold igen!

Følg os på

MOTION OG STYRKECENTER Du har også mulighed for at træne i vores motionsog styrkecenter. KLOSTERBADET I sommerperioden er der mulighed for at benytte vores friluftsbad, som har et inden- og udendørsbassin. Svømmebadet vil være gratis i den officielle åbningstid. OVERNATNING Vi har 9 hyggelige og moderne feriehuse med plads til 6 personer. Husene har eget bad, toilet, TV og trådløst internet. Desuden er der muligheder for grupper, at sove i fællesrum på senge eller madrasser, hvis dette ønskes. NATURSKØNNE OMRÅDER Hvis du har brug for fred og ro, har vi også naturskønne områder med bålplads og shelters, ligesom der er mulighed for at gå eller tage en frisk løbetur gennem skoven på velanlagte stier.

KLOSTERHALLEN Idrætsvej 1 ~ 6240 Løgumkloster ~ tlf: 74 74 33 21 Mail: post@klosterhallen.dk


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016 Lokalopgør i Serie 1

HUSUM FIXEDE LOKAL­ RIVALER I FREDAGSDRAMA Af: Kasper Kølleskov

En regnfuld aprilaften var Husumparken rammen om lokalopgøret mellem Husum Boldklub og Boldklubben Fix i Serie 1. Rammerne var festlige og bød på både røgbomber, romerlys, DJ og grillede pølser for de flere hundrede fremmødte tilskuere

Husum Boldklub havde forud for kampen invi-

to største klubber i Brønshøj-Husum med

var altså ingen af mandskaberne, der havde

teret venner af klubben og samarbejdspart-

henholdsvis 641 og 648 medlemmer ifølge

revanche til gode, men i lokalopgør er der altid

nere indenfor til mad og drikkelse i klubhusets

DBU Københavns medlemsopgørelse. Hvor BK

noget at revanchere, hvilket fighten og intensi-

ydmyge rammer. Og her præsenterede for-

Fix har et meget lille overtag på medlemssi-

teten på banen også vidnede om.

mand Johnny Nielsen og næstformand Henrik

den, er Husum BK helt klart i førertrøjen, hvad

Olsen de mange projekter klubben til hverdag

angår stillingen i Serie 1. Forud for lokalopgøret

Mål og røg skyld i spilstop

har gang i – heriblandt planer og ambitioner for

var dagens hjemmehold at finde på rækkens

I kampens indledning var hjemmeholdet fra

et nyt og moderne klubhus.

oprykningsberettigende førsteplads, mens

Husum BK i førertrøjen, og langt størstede-

Det regnfulde vejr til trods var mange støtter

modstanderholdet var at finde ni positioner

len af spillet foregik på BK Fix´ banehalvdel.

af Husum Boldklub mødt tidligt frem for i gode

længere nede på tiendepladsen - distanceret

Første store chance fik hjemmeholdet efter

venners lag at gøre klar til dagens kamp. Meget

med 24 points. Lokalopgør som fredagens

8 minutters spil i regnen, uden at det dog re-

passende kunne de fremmødte varme sig med

lever dog deres eget liv, da der ud over point

sulterede i scoring. Chancen var dog stor nok

en ungdomskamp mellem Husum BK og BK

i allerhøjeste grad er lokal ære og respekt på

til, at DJ´en lod tonerne af Baha Men´s ”Who

Fix. U9-drengene som spillede ”forkampen”

højkant. Trods det faktum at Husum BK mødte

Let the Dogs Out” lyde ud af højtalerne - alt

skulle efterfølgende tage del i indløbet, når de

op med tre sejre i bagagen og BK Fix i kampen

imens fanklubben replicerede kendingsmelo-

to klubbers førstehold løb på banen til lokalbra-

forinden havde fået forårets første point, var

dien med et ”Hu-Hu-Husum”. Det skulle vise

get i Serie 1.

det to uforløste mandskaber, der mødte til

sig ikke at være sidste gang DJ´en måtte gribe

kamp denne fredag aften. Sæsonens tidligere

ud efter netop det musiknummer. Husum-

Lokalrivaler

opgør var sluttet med et målløst remis på

drengene kom frem til yderligere et par pæne

Lokalrivalerne Husum BK og BK Fix er de

BK Fix´s hjemmebane tilbage i efteråret. Der

chancer inden for de første 20 minutter, mens

”Who Let the Dogs Out” rungede i højttaleren, da Husum BK dybte i overtiden afgjorde lokalbraget.

32  DBU København

Indløb med U9 spillerne fra Husum og FIX.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

gæsterne fra BK Fix første gang blev noteret

og nåede således op på et samlet tilskuertal i

dommer nødt til at vise en Husumspiller det

for en afslutning halvejs inde i 1.halveg. Hjem-

nærheden af små 300 mennesker, hvoraf BK

gule kort for en hård tackling. Det bragte kort-

meholdets tilskuere måtte utålmodigt kigge

Fix på ”deres” sidelinje havde samlet omkring

varigt temperamenterne i kog hos spillerne

langt efter en scoring til hjemmeholdet, mens

50 støtter. Inden kampen havde formand

på banen, men dommeren ledte på fornem

gæsterne efterhånden fandt bedre fodfæste

Johnny Nielsen drømt om 500 tilskuere, men

vis slagets gang og medvirkede dermed til et

i lokalopgøret. Forløsningen kom i kampens

i regnvejret havde nogle lokale tilsyneladende

stemningsmæssigt positivt lokalopgør. Hu-

40.minut, hvor hjemmeholdets Kristian Dines

valgt fredagshygge og sofa i stuen fremfor

sum BK overlevede de 10 minutters undertal

Hansen sendte en returbold fra et hjørnespark

fredagsbar og lokalopgør i Husumparken.

trods stort pres fra gæsterne.

og damp fra hjemmeholdets fanklub, der var

Udligning og advarsel

placeret på toppen af en lille bakke med god

De fremmødte tilskuere oplevede i lokalop-

Afgørelsen kom dybt inde i tillægstiden

udsigt over kunststofbanen i Husumparken.

gørets 2.halveg noget mere dramatik end de

Hjemmeholdet blev fuldtallige bedst som

Regnen til trods var røgudviklingen kraftig nok

første 45 minutter spil havde budt på. BK Fix

kampen gik ind i dommerens tillægstid, og

til, at det efter scoringen var nødvendigt med

havde tydeligvis brugt pausen fornuftigt, for

dette resulterede straks i en farlig afslutning.

et kort spilstop, inden dommeren kunne fløjte

holdet fra Utterslev Mose var som forvand-

Bolden passerede BK Fix´s udmærkede mål-

op til de sidste minutters målløse spilletid inden

let efter pausen. Udeholdet var langt mere

mand, men stolpen var i vejen til stor fortrydel-

i netmaskerne. Scoringen resulterede i røg

se for hjemmeholdets tilskuere. Bedst som de

pausen.

fremmødte tilskuere så småt var begyndt at

300 tilskuere i Husumparken

Lokalrivalerne Husum BK og BK Fix er de to største klubber i Brønshøj-Husum.

I den korte pause mellem halvegene kunne de mange tilskuere fornøje sig med nogle af de mange tilbud, rammerne omkring lokalopgøret bød på. Udover de klassiske stadionpølser var der blandt andet salg af burgere fra en ”Food

skylle skuffelsen ned med velfortjent øl kom forløsningen. Dybt inde i dommerens tillægstid fik Husum Boldklub efter lidt rodet spil sendt en afslutning af sted - og denne gang var målstolpen ikke i vejen. Netop da BK Fix satte spillet i gang igen fløjtede dommeren kampen

truck”, ligesom nogle af de mange frivillige på

af, og Husum Boldklub kunne lune sig med for-

dagen var gjort ansvarlige for salg af pom-

spilstyrende, og efter 65 minutter spil tvang

årets første hjemmesejr og de tre points, der

fritter, kage og drikkevarer. Netop drikkevarer

en god hovedstødsafslutning hjemmeholdets

for alvor giver næring til drømmen om opryk-

skortede det ikke på denne fredag i Husum-

målmand til en fremragende redning. Fem mi-

ning. Fredagsfesten kunne fortsætte i klubhu-

parken. Mange støtter af de to kæmpende

nutter senere måtte Husum-målmanden dog

set i Husumparken, mens BK Fix´s spillere og

klubber i lokalopgøret havde i dagens anled-

give fortabt, da endnu et Fix-hovedstød blev

tilskuere resultatet til trods kunne glæde sig

ning flyttet fredagsbaren til Husumparken.

sendt af sted mod hjemmeholdets mål. Med

over et stemningspræget lokalopgør, en kort

Humøret var højt og kommentarerne drillende,

stillingen 1-1 var der lagt op til 20 minutters

hjemtur samt udsigten til en hel weekend til at

men stemningen var i top. På trods af det våde

intens afslutning på lokalopgøret. Med knap

bearbejde nederlaget til naboklubben.

vejr kom flere og flere tilskuere hele tiden til,

10 minutter tilbage af opgøret blev kampens

Hjemmeholdets fans sørgede for tåge i Husumparken.

BK Fix måtte give fortabt i sandt drama.

DBU København   33


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

FORNEMME PRISER TIL KØBENHAVNSKE KLUBBER

Årets Leder i dansk fodbold: Jan Sørensen fra BK Skjold modtog den fornemme pris på DBU´s repræsentantskabsmøde.

Årets fodboldaktivitet i dansk fodbold: BK Frem og klubbens fans vandt årets aktivitet med crowdfunding-initiativet, der fik St. Pauli til Valby.

SPORTS Præmier Alle priser er inkl. moms / Ingen skjulte tillæg Vi samler pokaler efter specielle ønsker (højde, farve osv.) God kvalitet til billige priser / Hurtig levering Vi giver gerne et uforpligtigende tilbud

ER SKORPEN SPRØD OG KRUMMEN BLØD - ET TEGN PÅ BOSSES BRØD

Østerbrogade 132 Tlf: 3538 8112 www.bagerbosse.dk www.c-centrum.dk / Email: kontakt@c-centrum.dk Jernbanegade 2E / 4200 - Slagelse / TLF: 58 53 12 13

34  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2016

INDKAST • Kjøbenhavns Boldklub (KB) fyldte 140 år den 26. april 2016. Kontinentets ældste fodboldklub markerer fødselsdagen ved et stort

• Der blev ikke rykket voldsomt rundt på licenserne, da DBUs licens-

udvalg offentliggjorde navnene på de 37 klubber, der har fået tildelt en

arrangement lørdag den 4. juni. Stort tillykke til KB, der siden 1876 har

etårig A-, B- eller T-licens til understøttelse af klubbernes talentar-

markeret sig som Københavns (og Danmarks) mest succesfulde klub

bejde. HIK kan nu bryste sig af at have B-licens og desværre mistede

med sine 15 mesterskaber. KB, der i 1991 var med til at grundlægge

AB Tårnby sin T-licens.

FC København, kan yderligere glæde sig over 10 mesterskaber til overbygningsklubben.

• Fodboldens seneste medlemstal er offentliggjort. DBU København kan igen markere en fornem fremgang, og går frem med i alt 1.203

medlemmer. DBU Københavns tal er nu 41.924, hvilet er en stigning på 2.764 medlemmer i forhold til sidste år og svarer til 11 % af dansk fodbold.

• Ser vi på udviklingen i dansk fodbold og kigger på medlemstallene for 10 år siden, og sammenligner med i dag, så er DBU København steget med 17.421 medlemmer.

• Christian Birkmose fra Boldklubben Union er blevet nyt medlem af DBU Københavns turneringsudvalg.

• Niels Nielsen fra Hvidovre IF fik den 29. april, af Henrik Ravnild, over-

rakt DBU Københavns sølvnål for en meget lang og engageret indsats for sin klub. Tillykke.

• FCA92, FC Soccersisters, NB99, FC Kurd, Byens Baglår, NI, Team 2. sal og TKC er alle nye medlemmer af DBU København. Sidstnævnte gør ”come back” efter 1 års fravær.

• DBU København lagde streetsoccerbane til, da rød blok mødte blå på

• Licensansøgninger til U18 Pige DM-rækken 2016/17 er netop godkendt af DBU’s Kvindeelitegruppe – og 13 ud af 16 ansøgninger får

godkendelse af licens til næste års liga. B.93 er eneste klub fra vores område.

• Klubberne - Upload 18, Døvania, Olympia Aarhus København, Copenhagen Zebras, Athletic Amager, FC Crossroad, Lindevang og Copen-

hagen Hurricanes er alle meldt ud af DBU København og deltager ikke længere i DBU Københavns turneringer.

• 300 træningsøvelser er nu klar på din mobil. I DBU's Øvelsesbank

finder børnetrænere en lang række øvelser klar til brug. Mange af dem kan også bruges til de yngste ungdomsårgange. Tjek DBU's Fodboldapp, så du kan tage dem med helt ud på træningsbanen - og det er helt gratis.

• Det vælter ikke ind med ansøgninger til DBU Københavns udviklingspulje. Der er i denne omgang indtil videre kun modtaget 1 ansøgning, som kommer fra Boldklubben Union. Husk du kan ansøge op til 50.000 kr. – se mere på DBU Københavns hjemmeside.

• DBU Københavns nye tiltag om kamplederkurser for de 14-17 årige tegner til at blive en fin succes. Følgende klubber har takket ja, og

afholder kurset: Fremad Valby, Union, Nørrebro U., HIK, B93, GVI, Ka-

Christiansborgs slotsplads den 26. april. Det var desværre møgvejr, så

strup, AB Tårnby, Frem, Damsø, Hvidovre, Skjold, Brønshøj og HIK med

den store tilskuere interesse udeblev. DBU Københavns streetkonsu-

kursus nummer 2.

lenter, Richard Andersen og Reda M´Barek var dommere og Lars Løkke Rasmussen hilste på. Rød blok besejrede blå blok i begge kampe.

• DBU står bag nyt gratis tilbud, til alle landets 5. klasser. ”FIFA 11 for

Health” som i efteråret 2015 er blevet testet af på 9 skoler med gode resultater. Pilotprojektet viser, at eleverne øger deres sundhedsviden,

• 43 trænere deltog i DBU Københavns børneseminar, som blev afholdt i Brønshøj BK den 13. marts. Temaet var den gode børnetræning.

• DBU København afholder afsluttende børnestævner i weekenden den 18/19. juni. Op mod 6000 børn spiller fodbold rundt omkring i

sociale trivsel og ikke mindst deres fysiske sundhed. I samarbejde

hovedstaden. Vi ser frem til en festlig dag og sæsonafslutning, hvor

med Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet

alle børn får medaljer.

foretages målinger af eleverne før og efter de 11-uger, så eleverne kan se, hvor meget de har rykket sig.

• DBU Street CPH afholder fra søndag den 8 maj og frem kvalifikation til

KM i street fodbold, der afvikles den 3. september på Israels Plads. Der spilles kvalifikation i otte københavnske bydele. Du kan læse mere om deltagelse i KM-kvalifikationen på www.streetsoccer.dk DBU København   35


THE PLAYER’S CHOICE BRILLANT SUPER

Vores bedste fodbold i materialer af høj kvalitet med et kraftfuldt og iøjnefaldende design. Forbedret, livligt opspring og et endnu lettere og blødere “touch” end tidligere. Eksklusiv, struktureret overflade for høj friktion og bedre boldføling. Materialernes egenskaber sikrer at bolden har et stabilt svæv, og holder sig perfekt rund selv efter tusindvis af spark.

Suveræn pasform efter håndens anatomi. Nyudviklet NOVA Grip Latex. Ultimativt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand.

select-sport.com

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha ha ort Direct for din lokale Sp