Page 1

HAVN

F O D B O L D M A G A S I N E T

NO. 3 DECEMBER 2020

KOBEN

– HOLDSAMARBEJDE MELLEM FC DAMSØ OG BK HELLAS SID E 8

UNDGÅ FODBOLDSKADER

BK RØDOVRE: DANMARKS SIDSTE ARBEJDERKLUB

– TRÆN STYRKE MED EGEN KROPSVÆGT SIDE

11

SIDE

16


LEDER

REFORMUDSPIL KLAR TIL AFSTEMNING COVID-19 har medført mange ændringer i vores hverdag.

Det er mit indtryk, at I klubber er kommet rimeligt igennem krisen indtil nu. Det lover godt for fremtiden, men der er naturligvis

forskelle, og vi ved også, at det endelige billede først står klart, når vi kommer ud på den anden side af krisen.

DBU Københavns bestyrelse valgte tidligt, at vi i stedet for at lukke ned i foråret, ville forsøge at skabe muligheder gennem tilstedeværelse og nye tiltag. Det var et strategisk valg fra bestyrelsens side, hvor vi satsede på et stærkt beredskab, som kunne hjælpe klubberne, fremfor at gå i dvale med henblik på at sikre så få udgifter som muligt. Vi har blandt andet iværksat en online dommeruddannelse og satset på eFodbold, hvor vi står foran lanceringen af et nyt digitalt klubhus, som de første i Danmark. Begge initia­tiver har tiltrukket stor interesse fra mange sider, og alene på dommersiden har vi allerede uddannet flere end 150 nye fodbolddommere på rekordtid ved hjælp af den nye undervisningsform. I 2020 har vi fra bestyrelsens side prioriteret at inddrage jer klubber i flere vigtige beslutninger. Inddragelse er ikke altid nemt, som vi også så det i forbindelse med turneringsafslutningen i KS i foråret, men det er et vigtigt ønske fra bestyrelsens side. Reformen har fyldt meget i 2020, og i løbet af sommeren og efteråret har arbejdergrupperne med deltagelse af klubfolk udarbejdet et endeligt reformforslag. Det kommer til afstemning i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 1. februar 2021. Bestyrelsen og arbejdsgrupperne kigger nu på resultatet af det samlede arbejde,

og på bestyrelsesmødet den 15. december 2020 finder vi ud af, om en samlet bestyrelse kan bakke op om at tiltræde DBU Bredde Øst. Det ligger dog helt fast, at det nuværende forslag er det, som kommer til afstemning. Derfor vil vi i den kommende tid have fuld fokus på at få informeret om indholdet af reformen, så I får mulighed for at tage stilling til forslaget på et oplyst grundlag. Alle klubber inviteres derfor til informationsmøde forud for repræsentantskabsmødet. Jeg vil opfordre alle til at være særligt opmærk­ somme på den skriftlige årsberetning, som udsendes forud for repræsentantskabsmødet. Den vil i år afløse store dele af den mundtlige beretning, da afstemningen om reformen afholdes på vores ordinære repræsentantskabs­ møde, og vi derfor af tidsmæssige årsager har valgt at afkorte den mundtlige beretning.

E

ndelig er det med stor sorg, at jeg er blevet bekendtgjort med, at Jørn Kønig er gået bort. Han var en stor fodboldleder gennem en menneskealder, som gjorde en kæmpe indsats for HIK og dansk fodbold. Æret være hans minde. Med håb og ønske om at I alle er raske, sunde og ved godt mod. Jesper Gradert Formand i DBU København


INDHOL

UNDGÅ FO STYRKE DBOLDSKADER MED EG EN KRO – TRÆN PSVÆGT HVILKE DELE AF 11 FODBOL KROPPE DSPILLE N ØVELSE REN TRÆ SKAL R MED E NE? 1 GEN KR 3 OPSVÆG T OG BO LD 15

D

02 LE

DER

04 ER DIN KLU E N D FORE B MERE OPTA NINGSD EMOKRAGET AF ’FORRE 07 D IGITALE TNINGE TIET? N’ G E N MEDLEM ERALFO MER I B RSAMLIN K SKJOL GER SA 08 N MLER D ABOER FINDER SAMME N OM H OLDFÆL LESSKA B

16 ”D ANMAR OG EN K KS SIDSTE A LUB GEN R NEM LIV BEJDERKLUB” 20 N ET OTER FR A TRIBU NEN 24 FØ RSTE SK RIDT PÅ 28 ST KLØVER RAFFES MARKEN PARKSK ONKURR 31 FU ENCEN TSAL 34 IN DKAST

OM: DBU København repræsenterer 160 klubber og mere end 44.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter. Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv. FORSIDE FOTO: Klaus Sletting Jensen

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk REDAKTION: Jesper Gradert (ansvarshavende) Dan Pedersen (redaktør) Henrik Kailow Sofie Reimer SKRIBENTER: Dan Pedersen, Sofie Reimer, Daniel Stoltzenbach, Hanne Kokkegaard, Kasper Villumsen og Jonas Villumsen

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 2.500 DEADLINE til næste nummer: 5. marts 2021 ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk ANNONCESALG: Dan Pedersen, danp@dbukoebenhavn.dk


Tekst og foto Hanne Kokkegaard

Foreningerne skal involvere medlemmerne hele året, mener Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet. Til en kamp i efteråret mellem Bispebjerg BK og HB Køge i Sydbank pokalen hjalp frivillige til med afspærringer, opsætning af grill, registrering af gæster i forhold til eventuelt Corona-smitteopsporing og solgte grillpølser, øl og vand undervejs.

ER DIN KLUB MERE OPTAGET AF ’FORRETNINGEN’ END FORENINGSDEMOKRATIET? BEGRÆDER DIN KLUB, AT SÅ FÅ MEDLEMMER MØDER OP TIL GENERALFORSAMLINGEN?

HVIS JA, SÅ OPFORDRER EKSPERT I MEDLEMSDEMOKRATI BJARNE IBSEN JERES BESTYRELSE TIL AT GIVE

KLUBBENS MASKINRUM ET SERVICEEFTERSYN. FOR DET ER LET AT GLEMME ALT OM DEMOKRATISK DANNELSE OG MEDBESTEMMELSE I EN FORENINGSKULTUR, HVOR TRÆNEREN BESTEMMER ALT.

Det er en fornøjelse, når de kommunale støttekroner ruller ind på

fortsat offentlige tilskud til det frivillige foreningsliv, fordi idrætten

kontoen i fodboldklubben. Men hvor mange klubber skænker mon

i sig selv ikke var argument nok.

samtidigt ord som ’demokratiforståelse’ og ’aktivt medborgerskab’ en tanke?

Men mange klubber har i jagten på flere medlemmer, flere penge, flere trænere, kunstgræsbaner, oprykning for 1. holdet osv. glemt alt

Det var netop tilføjelsen af begrebet demokratisk dannelse i Folke-

om at fremme medlemmernes forståelse af demokrati. Derfor kan

oplysningsloven, der var medvirkende til, at politikerne i 2011 vedtog

selv større fodboldklubber til deres store forbavselse og ærgrelse

side 4


Formand og 1. holdstræner i Bispebjerg Boldklub Kasper Larsen jubler efter pokalsejren over FC Helsingør i september. Her var mange af klubbens voksen­ spillere involveret. Det skal man huske som forening, forklarer Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet. Han peger på at foreningsdemokratiet er udfordret i Danmark ifølge en ny international undersøgelse.

tælle de fremmødte til generalforsamlingen på få

har en sådan lovbestemt forpligtelse, siger Bjarne

hænder, selv om bestyrelsen jonglerer med enorme

Ibsen.

pengebeløb, så medlemmerne burde interessere sig for arbejdet, mener professor og centerleder

Generelt viser undersøgelsen, at foreningens

Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet:

størrelse har en meget afgørende faktor, både for det formelle (på generalforsamlingen) og det

– Det er bestyrelsens pligt at gøre alt for at få med-

uformelle (dagligdagen i klubben) demokrati i

lemmerne til at møde op til generalforsamlingen

forhold til, om medlemmerne føler, at de bliver hørt

og være med til at vælge bestyrelsesmedlemmer

og inddraget i beslutninger. Jo større foreningen er,

og bestemme, hvordan pengene skal fordeles. Men

jo mindre er deltagelsen og engagementet, fordi

mange klubber fungerer reelt bare som skabs-

mange bare kommer en gang om ugen og skynder

foreninger, hvor alt er afstemt på forhånd. Siden

sig hjem igen.

’demokrati’ blev skrevet ind i loven, har ingen været særlig optaget af det. JO STØRRE KLUB, JO LAVERE ENGAGEMENT

Oveni kan kulturen i idrætsgrenen signalere modvillighed over for aktiv inddragelse og medbestemmelse. I fodboldklubben står der fx en træner, der

Bjarne Ibsen og hans kolleger fra Center for forsk-

overordnet set bestemmer alt. I det små har det

ning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) er

også betydning for i hvilken grad, medlemmerne

eksperter i foreningsdemokrati og har lavet flere

engagerer sig og har lyst til at være med til at

analyser af foreningslivet. I en stor undersøgelse

bestemme.

om deltagelse i foreningsdemokrati i forskellige organisationer i 10 europæiske lande lå Danmark i bund i 2016, selv om vi har flest foreninger og medlemmer.

TÆNK DEMOKRATISK HELE ÅRET

Bliver spillerne derimod taget med på råd, så møder spillerne typisk også op til generalforsamlingen. Tilsvarende, hvis medlemmerne er frivillige i

– Man kan undre sig over, at engagementet i

klubben eller deltager meget i det sociale, deltager

foreningsdemokratiet er lavere i Danmark end i

de meget mere i beslutningsprocessen og har

en række andre europæiske lande, hvor man ikke

større lyst til at troppe op til generalforsamlingen.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 5

”Hvis man vil styrke medlemsdemokratiet, skal bestyrelsen (og dens forlængede arm; trænerne) også virke lyttende og involverende over for medlemmerne resten af året.


Bjarne Ibsen understreger dog, at deltagerantallet ved generalforsamlingen ikke nødvendigvis er udtryk for, hvor stor medlemsinddragelsen er. – Men min pointe er, at man ikke bare kan forvente, at medlemmerne dukker op til generalforsamlingen, hvis der ikke i det daglige er en kultur, der tillader medbestemmelse. Hvis man vil styrke medlemsdemokratiet, skal bestyrelsen (og dens forlængede arm; trænerne) også virke lyttende og involverende over for medlemmerne resten af året, siger Bjarne Ibsen. Det kan være på selve holdene, at spillerne er med til at bestemme. Eller man kan engagere medlemmerne og deres familier i aktiviteter, hvor bestyrelse og udvalg er åbne og lytter til forslag og ideer, så det ikke bare virker som om, at klubben har brug for gratis arbejdskraft. Dér kan man samtidigt tænke det omkringliggende samfund ind i aktiviteten, så det ikke kun gavner klubben selv, men også giver

Det er vigtigt at involvere medlemmerne i klubbens liv, så de også føler et medejerskab og har lyst til at møde op til generalforsamlingen. I Bispebjerg BK afholdes generalforsamlingen normalt en lørdag aften med fællesspisning.

medlemmerne følelsen af at være samfundsborgere. Ligesom man kan involvere medlemmerne i bestyrelsens arbejde ved at lægge dagsordener til bestyrelsesmøderne på nettet, holde møder med de forskellige årgange og hold, fælles klubaftener og åben træffetid, hvor medlemmerne lige kan stikke hovedet ind og snakke med bestyrelsen. – Den måde, som man praktiserer klublivet på med træning og arrangementer og viser, at man er fælles om noget, udgør fundamentet for større deltagelse og engagement i det formelle demokrati i klubben. Hvis klubben ikke tager det alvorligt, men bare fungerer som en forretning, er der jo reelt ingen grund til offentlige støttekroner, fordi klubben praktiserer noget, der ligner de kommercielle træningstilbud, der jo ikke får kommunale

Folkeoplysningsloven – LBK nr. 1115 af 31/08/2018 KAPITEL 5 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde § 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

tilskud, siger Bjarne Ibsen.

side 6

Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling. § 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf., §§ 1 og 14. § 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og § 14, stk. 1.


DIGITALE GENERALFORSAMLINGER

SAMLER MEDLEMMER I BK SKJOLD BOLDKLUBBEN SKJOLD HAR GODE ERFARINGER MED DIGITALE LØSNINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN. FLERE

INDDRAGES I KLUBBENS UDVIKLING OM END DE STORE IDEOLOGISKE SPØRGSMÅL SKAL TAGES ANSIGT TIL ANSIGT.

De seneste måneder har vi alle fået øjnene

Før man gik digitalt, dukkede der typisk 10-20

BK Skold benytter et digitalt værktøj, der er

op for, at meget kan lade sig gøre online

medlemmer op til generalforsamlingen, hvis

udviklet til foreninger. Det er let at bruge

hjemmefra. Samtidig kigger vi ind i et tidligt

der ikke lige var noget vigtigt på dagsorde-

og let at sætte afstemninger op.

forår, hvor Corona-smitte formentligt stadig

nen som fx kontingentstigning eller util-

vil lægge en dæmper på vores sociale adfærd.

fredshed med bestyrelsen. Samtidig kommer

– Mit bedste råd til andre klubber, der over­

Det kan betyde, at mange fodboldklubbers

der også flere forslag fra medlemmerne, når

vejer at gå digitalt er, at de bare skal prøve

generalforsamling kan blive ramt, ligesom

klubben aktivt efterlyser forslag online før

det og ikke være bange. Virker det ikke, kan

mange i år blev udsat, indtil forsamlings­

generalforsamlingen.

man lukke det ned igen, siger Jan Sørensen.

forbuddet blev lempet. Så tanken om at gå digitalt rumler måske i bestyrelsen? Digital/hybrid generalforsam-

BESTYRELSEN ØGER SIN DIGITALE MEDLEMSKONTAKT

BK Skjold lægger også dagsordener og

ling vil som udgangspunkt kræve en ændring

referater fra bestyrelsesmøder på klubbens

i klubbens vedtægter. Sådan en vedtægts­

hjemmeside og Facebookside, så medlem-

ændring har BK Skjold fået, og de seneste fem

merne kan se, hvad bestyrelsen arbejder med,

år har klubben holdt hybrid-generalforsam-

og kommentere og komme med forslag.

linger. – I BK Skjold vil vi gerne have, at medlemmerne føler et større medejerskab for klubben. Foreningstanken er gammel og traditionsbundet, og ved at gå digitalt forsøger vi at modernisere os og gøre det attraktivt at deltage, samtidigt med at vi holder fast i vores fundament. Det er for os et spørgsmål om at prøve noget af, og så må vi justere det løben-

“Det dur ikke at tage komplicerede ideologiske spørgsmål op på nettet, for så får vi ingen respons. Digitalt skal vi holde os til det enkle og praktiske.

de, siger BK Skjolds formand Jan Sørensen.

KOMBINER GENERALFORSAM­ LINGEN MED KLUBLIVET Corona-restriktioner kommer til foråret nok til at lægge en dæmper på mulighederne ved generalforsamlingerne. Men generelt er det en god idé at kombinere generalforsamlinger med andre ting, som lokker medlemmerne til, som fx: • Kåring af årets frivillige • Kamp på tværs af hold • Middag – fx lørdag aften • Sjove indslag fra holdene • Optræden

Erfaringen er, at det giver en langt større

Næste skridt er, at BK Skjold i den kommen-

deltagelse, fordi mange godt lige kan afse

de tid vil teste andre digitale værktøjer, så

en time hjemme ved computeren til at

medlemmerne nemmere kan kommentere

være med.

og deltage.

Ved den seneste generalforsamling deltog

– Vi skal tænke det som en start for en større

78 medlemmer i de digitale afstemninger,

idelogisk snak senere i selve klubben ansigt

mens 20 medlemmer var mødt fysisk op.

til ansigt. Det dur ikke at tage komplicerede

Deltagelsen svarer til året før, mens der var

ideologiske spørgsmål op på nettet, for så får

godt 150 som deltog i onlinedelen første gang

vi ingen respons. Digitalt skal vi holde os til

formentlig på grund af nyhedens interesse.

det enkle og praktiske, siger Jan Sørensen.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 7

• Quizzer • B ørnespillerne/søskende leger udenfor eller i hal samtidigt med generalforsamlingen, så man slutter med frokost eller eftermiddagskage Har din egen klub en idé til, hvordan klubberne kan gøre generalforsamlingerne mere attraktive, så skriv til os på info@dbukoebenhavn.dk


Tekst Dan Pedersen · foto Klaus Sletting Jensen

NABOER FINDER SAMMEN OM HOLDFÆLLESSKAB

side 8


FC DAMSØ OG BK HELLAS ER GÅET SAMMEN OM ET HOLDSAMARBEJDE FOR

U16 PIGER. FORMÅLET ER AT FASTHOLDE PIGERNES INTERESSE FOR FODBOLD OG SIKRE ET KAMPTILBUD. BEGGE DELE SER UD TIL AT LYKKES.

Det kunstige lys fra lysmasterne skinner over

De to hold startede med at spille træningskampe,

anlægget på Klitmøllervej. Denne onsdag aften

men under COVID-19 har samarbejdet udviklet

er banerne fyldt med piger og kvinder i alle aldre,

sig, så pigerne nu har fællestræninger og deltager

som går til den på kunstgræsbanen ved Vanløse

som BK Hellas/FC Damsø i U16 pige-1. Alt sammen

Idrætspark. De fleste spillere er klædt i FC Damsø´s

til gavn for spillerne, der får et bedre fodboldtil-

mørkeblå trøjer eller træningsdragter. I et hjørne

bud.

står en gruppe piger fra BK Hellas i flotte røde spillersæt. De har taget turen fra den anden side

– Det er fedt, at vi har fået mange flere træninger.

af Damhussøen for at træne sammen med deres

Vi har også flere trænere, og generelt synes, jeg

nye holdkammerater.

det hele er meget mere seriøst nu. Vi har udviklet os meget, og måske gør det også en forskel,

I foråret 2020 indså FC Damsø, at klubben ikke

at vi nu er flere på samme alder, fortæller Marie

kunne stille hold til turneringskampe hos U16

Brogaard og Fie Kaustrup Prahl fra henholdsvis BK

piger, da flere spillere og holdets træner var skiftet

Hellas og FC Damsø.

til en anden klub. BK Hellas havde samme problem, så løsningen blev et holdsamarbejde.

En af udfordringerne ved et holdsamarbejde er at bringe pigerne sammen og få opbygget relationer

– Vi arbejder sammen for at fastholde pigernes

på og uden for banen. Her er der efterhånden godt

fodboldinteresse og sikre dem et kamptilbud. Så

styr på fodbolddelen efter at holdet har spillet

længe de spiller fodbold er vi glade, fortæller Mi-

ni kampe sammen i efteråret – selvfølgelig med

chael Wodickh fra FC Damsø, som er en af folkene

skiftende hjemmebane.

bag holdsamarbejdet.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 9


Pigerne har hurtigt fundet sammen på banen, og nyder den seriøse træning.

– Det føles efterhånden som ét hold. Vi har egent-

er vigtigt, så det ikke blot bliver det store hold,

lig bare trænet og spillet kampe sammen, og det

som overtager det lille, fortæller Michael Wodickh.

har skabt et godt fællesskab mellem os, forklarer Marie Brogaard.

I FC Damsø er man åbne i forhold til et holdsamarbejde på andre årgange, hvis det er nødvendigt

Både Fie og Marie håber på flere sociale aktiviteter

for at fastholde pigerne.

uden for fodboldbanen, og det er man opmærksom på fra klubbernes side.

– Vi er ikke bange for at nogle af vores piger skifter til Hellas eller en anden klub. Som sagt handler

– Vi skal arbejde mere med fællesskabsfølelsen.

det her om at give pigerne det fodboldtilbud, der

Hellas har været meget inkluderende, men vi skal

gør, at de bliver i fællesskabet og spiller fodbold,

generelt have flere sociale aktiviteter. Fællesskabet

fortæller Michael Wodickh.

OVERVEJELSER OM HOLDSAMARBEJDE • • • • • • •

vor afvikles hjemmekampe? H Hvor og hvordan trænes der i forhold til klubberne? Hvem finder trænere/holdledere? Hvem tilmelder hold og i hvilken række? Hvordan evalueres holdsamarbejdet? Hvem har ansvaret i forbindelse med eventuelle klager? Hvem henvender spillere, forældre eller andre sig til omkring samarbejdet? • Hvad gør man ved nedlæggelse af samarbejdet? • Hvilken spillerdragt? • Hvilke kriterier opstilles for afholdelse af diverse udgifter til trænere, uddannelse, stævner mv.?

side 10


Tekst Humanfysiolog Kasper Villumsen og Sofie Reimer · foto Sofie Reimer

ØVELSE 1. (Se side 15) B1908´s træningsivrige spillere var begejstrede for afvekslingen i de nye øvelser. Her i gang med 10 lede burpees med hop over forhindring.

UNDGÅ FODBOLDSKADER – TRÆN STYRKE MED EGEN KROPSVÆGT -TRÆN STYRKE MED EGEN KROPSVÆGT

Fodbold er den sportsgren, der samlet set er

skader og samtidig løfte det fodboldmæssige

hold. De har været prøvekaniner til

årsag til flest sportsskader i Danmark. Hvert

niveau, vil det være en god ide at fokusere

de øvelser, vi præsenterer for jer på

år behandles ca. 30.000 mænd og ca. 4.500

mere på styrketræningen, da styrketræning

de følgende sider. Øvelser­ne kan

kvinder for skader i forbindelse med fodbold.

har vist sig at være præstationsfremmende,

bruges af alle årgange og varieres i

Den hyppigste skade er forstuvning af led,

men i særdeleshed også skadesforebyggende.

det uendelige. Sæt for eksempel 10 squat eller 10

men også fibersprængninger udgør en stor andel. Kilde: Sundhed.dk.

rygøvelser ind i stedet for løb mellem kegler. Det ideelle vil være at gå i vægtrummet og løfte jern, men det er ikke altid praktisk

STYRKETRÆNING TIL FODBOLDSPILLERE

Det er vigtigt at forebygge skader, og her

muligt. Derfor vil vi i denne artikel komme

kommer styrketræning ind i billedet. At træne

med bud på, hvordan holdet kan forbedre

tonet, og der foregår derfor konstant et skift

styrke er en vigtig del af alle sportsgrene, og

deres styrke og præstation, ved at træne med

imellem lav- og højintense perioder i spillet.

har stor betydning for en udøvers evne til at

egen kropsvægt til den ugentlige fodbold­

En fodboldspiller vil derfor igennem en kamp

kunne præstere godt i sin sportsgren. Dette

træning og samtidig have det sjovt med bold

konstant blive udsat for store retningsskift

gælder også for fodboldspillere. Den ugentlige

og kammerater.

og kraftige accelerationer, hvilket medfører

fodboldtræning kan forbedre de tekniske og

Fodbold er en sport som er meget intervalbe-

store belastninger på kroppens sener, muskler

taktiske færdigheder og til nogen grad den

Vi har været en tur i Sundby IP en halvmørk

og led samtidigt med, at der stilles krav til

fysiske formåen. Men hvis man vil undgå

efterårsaften og trænet B1908´s Dame­senior-

balanceevnen.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 11


ØVELSE 4. (Se side 15) Broen træner balder og baglår, og er særlig god for haserne, når benene strækkes på bolden. Efter træningen udtalte spillerne, at de var godt brugte fra hagen og ned. De udbryd Ja! til at træne øvelserne fremover og lige vise de spillere, der var fraværende, hvordan det skal gøres.

Styrketræning kan bidrage til bedre at kunne håndtere disse belast-

Muskelvæksten: Når muskelcellen vokser i størrelse også kaldet

ninger og mindske risikoen for skader. Det første der skal være på

”hypertrofi”.

plads, er den generelle styrke hos spilleren. Når vi nærmer os sæsonstart, skal der nemlig trænes eksplosivt.

Den neurale adaption: En tilpasning eller forbedring af muskelfiber

Generelle styrkeøvelser på fodboldbanen er fx squat, lunges, 1-benet

bedring du mærker, hvor din hjerne bliver bedre til at bruge musklen.

aktiveringen og muskelkoordineringen. Den første styrkemæssige fordødløft, variationer over planke, armstrækninger og supermand, som Muskelstyrken: Den kraft musklen kan producere. Den styrkemæssi-

træner hele kroppens bagside.

ge forbedring skal ses i et samspil mellem de neurale og muskulære

SÅDAN BLIVER EN MUSKEL STÆRKERE

adaptioner.

Øget muskelstyrke opstår igennem både nervesystemet og strukturelle forandringer i muskulaturen, hvor styrken ses forøget indenfor blot få uger hos begyndere. Forbedringerne er først og fremmest grundet forandringer i centralnervesystemet, som opnår en bedre kontrol af de Fremskridt i muskelstyrke, muskelvækst og neutral drive

arbejdende muskler (muskelkoordinering) og et øget signal til disse. De egentlige muskelstrukturelle forandringer ses først tydeligt efter måneder til år. Derfor bør generel styrketræning og træning af kroppens motoriske færdigheder blive en fast rutine i holdets fodboldtræning – i særdeleshed op igennem børne- og ungdomsårene (op til puberteten). På sigt vil dette kunne forbedre spillerens fysiske præstationer på banen og nedsætte risikoen for skader.

Muskelstyrke

Neutral adaption

Muskelvækst Tid

Billedet viser de neurale og muskulære tilpasninger som opstår ved styrke­ træning. Kilde: DIF ”styrketræning” side 6.

side 12


ØVELSE 3. (Se side 15) I den ene ende kommer haserne rigtigt på arbejde ved et-benet foroverbøjning. I den anden ende er det små hurtige skridt mellem kegler, hvorefter bolden modtages med en høj inderside eller hovedstød.

HVILKE DELE AF KROPPEN SKAL FODBOLDSPILLEREN TRÆNE? BEN OG HOFTE

anledning til skader. Yderligere er rygsøjlen

duktion (løfte en meget tung vægt) eller ved

Ben og hofter skal trænes, da de er fodbold-

det sted, hvor skader ofte opstår, hvis kroppen

øvelser, som kræver en meget hurtig kraftpro-

spilleres primære værktøj (med undtagelse af

udsættes for konstant hårde belastninger.

duktion (kraftfulde retningsskift eller hop).

målmanden). Benene trænes mest effektivt

Derfor er træning af mave- og rygmuskula­

Generelt udføres eksplosiv styrketræning ud

med de klassiske store øvelser såsom ben-

turen vigtig for fodboldspillere. Variationer

fra principperne: høj kraftanstrengelse, rela-

bøjninger (squats), udfaldskridt (lunges) og

af planken og rygøvelser som supermand er

tivt få gentagelser og længere pause mellem

diverse variationer af dødløft i vægtrummet.

velegnede.

sæt for at opnå optimal restitution.

OVERKROPPEN

Hoppeøvelser er en god måde, hvorpå holdet

Alt er forbundet i kroppen, og som sådan bør

kan træne deres eksplosive muskelstyrke. I

neurale og muskulære tilpasninger. Men

overkroppen også være et fokuspunkt i den

kan for eksempel lave jump squat eller jump

på grønsværen kan en gammel rygsæk med

generelle styrketræning. Styrke i overkroppen

lounges, hvor lårets muskulatur udsættes

8 -10 kg. sand, godt bruges som vægt for

er ikke kun en fordel i nærkampssituationer,

for et stræk, idet man lander, hvorefter

begyndere.

men har også en stor betydning for kroppens

muskulaturen herefter trækker sig sammen

evne til at accelerere og hoppe. I kan med

og producerer kraft, når man hopper igen.

For børn kræver lunges og 1-bens dødløft ikke

fordel træne armstrækninger, fra smalle til

(Dette kaldes en stretch shortening cycle og

nødvendigvis en stor ydre belastning, og vil

brede.

er meget effektivt).

Belastningen skal, for de voksne fodboldspillere, være forholdsvis høj og vil optimalt set kræve vægte for at give de nødvendige

være gode begynderøvelser, da de ikke kun bidrager til den generelle grundstyrke omkring låret og hoften, men også stiller

SÆSONSTART

Efter en lang og god periode med generel

krav til muskulaturen omkring rygsøjlen

styrketræning nærmer vi os nu starten på

og balancen.

fodboldsæsonen. Her er det en god ide at

KROPSSTAMMEN

ketræning. For at træne den eksplosive styrke

Under en fodboldkamp udsættes rygsøjlen

kræves det, at de store hurtige muskelfibre

for både stræk og vrid, hvilket kan give

aktiveres. Dette kan opnås ved høj kraftpro-

begynde at arbejde med den eksplosive styr-

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 13


Til sidst i programmet gennemgik Kasper Villumsen øvelser for inderlår, lyske og baldemuskulatur. Her en klassisk ”Jane Fonda” øvelse, der samtidig er niveau 1 i Copenhagen Adduction. ”Husk at én god gentagelse er bedre end ti dårlige”, gentog han og bad pigerne holde øje med hinanden.

Niveau 3 i Cph. Adduction. Spilleren løfter det nederste ben op til det øverste. Makkeren støtter over knæet og ved anklen. I niveau 2 støtter makkeren med begge hænder ved knæene.

Træner Lars Vangaa Sørensen udtalte efter træningen: ”Jeg synes, det var verdensklasse. Det var virkelig godt. Mange gode nye øvelser som vi kan træne på. Det giver noget andet, at der kommer én ud, fremfor jeg selv søger øvelser på nettet.” Her en sideplanke med løft af øverste ben.

side 14


ØVELSER MED EGEN KROPSVÆGT OG BOLD HER GENNEMGÅS FIRE ØVELSER I NEMT KAN LAVE TIL HVER FODBOLDTRÆNING.

AFSTAND MELLEM SPILLER 1 OG SPILLER 2 SKAL VÆRE 10-15 METER. FØRSTE GANG TAGER ALLE ØVELSERNE CA. 45 MINUTTER. DET KAN EFTERFØLGENDE GØRES HURTIGERE, VARIERES, OG MAN KAN EVT. VÆLGE KUN AT LAVE TO AF ØVELSERNE.

ØVELSE 1 – BURPEE MED

BOLDTÆMNING OG AFLEVERING Det træner du: Helkropsstyrke, aflevering og boldkontrol ved høj puls.

ØVELSE 2 – BALANCE MED

2

Spiller 1 laver en burpee og hopper sidelæns over en forhindring. Spiller 2 har bolden og dribler rundt om en kegle eller udfører en teknisk boldøvelse og afleverer bolden til spiller 1 umiddelbart efter hun lander. Spiller 1 tæmmer bolden, afleverer tilbage til spiller 2, og laver en burpee.

OVERKROPSROTATIONER

1

Øvelsen gentages 10-12 gange, og der skiftes roller 3-4 gange.

Det træner du: Baglår, hofte, balance samt høj tæmning eller hovedstød af bold. Spiller 1 laver ét-benet dødløft med bold og strakt stand ben. 2-3 gentagelser på samme ben, og kaster derefter bolden til spiller 2, som enten laver et hovedstød eller en høj tæmning tilbage. Spiller 2 tager nu løb gennem forhindringerne. Små skridt mellem keglerne, sidelæns eller baglæns. Fantasien sætter grænsen. Spiller 1 griber bolden og udfører nu ét-benet dødløft (2-3 gentagelser) på det andet ben. Der laves i alt 9-12 gentagelser på hvert ben, og derefter skiftes roller 3 gange.

Spiller 1 står i en høj planke, som ved starten af en armstrækning. Spiller 2 har bolden og afleverer den til spiller 1. Spiller 1 modtager bolden og løfter den mod himlen ved at lave en rotation i overkroppen. Imens tager spiller 2 hurtige små skridt imellem 3-4 kegler, og modtager herefter bolden fra spiller 1, der med hånden triller den.

1

Der udføres 6-10 rotationer og skiftes roller 3-4 gange.

ØVELSE 3 – ÉT-BENET DØDLØFT MED BOLD

2

Det træner du: Balance, kropsstammen, skulderstabilitet/styrke samt præcision i afleveringer.

ØVELSE 4 – HOFTEBRO MED BOLD Det træner du: Balde, baglår, balance samt præcision i driblinger.

2

1

Spiller 1 ligger i bro med begge fødder på bolden i midten af keglebanen. Hoften er løftet og stillingen holdes ved at spænde i balderne. Broen holdes, indtil spiller 2 har gennemført keglebanen ud og hjem. Spiller 2 har bolden og starter i den ene ende af keglebanen, dribler op til midten, igennem spiller 1 broen, ned til enden og hele vejen tilbage til start. Derefter skiftes roller. Roller skiftes 4 gange. OBS! Øvelsen kan også gøres mere krævende for baglårene ved at strække og bøje benene og dermed trille bolden så langt væk som muligt fra numsen.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 15

2 1


Tekst Daniel Stolzenbach · foto Klaus Sletting Jensen

”DANMARKS SIDSTE ARBEJDERKLUB” OG EN KLUB GENNEM LIVET I BOLDKLUBBEN RØDOVRE ER KLUBBENS VÆRDIER VIGTIGERE END STORE SPORTSLIGE AMBITIONER. OG FÆLLESSKABET I VESTEGNSKLUBBEN ER NOGET HELT SÆRLIGT.

side 16


“I vores klub skal man virkelig arbejde for tingene. Det gør alle. Hvis du kommer her og vil spille på førsteholdet og kræver gratis kontingent og støvler, så får du besked på at finde et andet sted at spille.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 17


D

et lyserøde klubhus med blå vinduer skiller

gent og støvler, så får du besked på at finde et andet

sig ud midt i det stille villakvarter. ”RØDOVRE”

sted at spille, fortæller Jan Krügermeier.

pryder facaden med store, røde bogstaver. Hvis man ikke vidste det, så ville man næppe

Denne mentalitet kommer til udtryk på forskellige

gætte, at det finurlige, lyserøde klubhus gemmer på

måder. En af dem er i renoveringen af klubbens facili-

en gammel, traditionsrig fodboldklub ved navn Bold-

teter. Her bruger flere spillere deres fritid på at hjælpe

klubben Rødovre.

med renoveringen. Og det er selvom, at det er helt nye spillere, der lige er kommet til klubben, fremhæver

En klub, der blev stiftet i 1927 og siden 1941, lidt

Jan Krügermeier.

bemærkelsesværdigt, har været en del af DBU København som den eneste af Rødovres fodboldklubber. Gennem de mange år har klubben samlet dele af

ALLE SKAL KUNNE VÆRE MED

Mentaliteten hænger sammen med de værdier,

lokalsamfundet i Rødovre i et omfavnende fællesskab

klubben er bygget på. Boldklubben Rødovres bedste

med stærke værdier. Klubbens formand Jan Krüger-

herrehold luner en tilværelse i Serie 1 og har i nyere

meier fortæller energisk, mens han låser klubhuset

tid været langt fra de bedste rækker i Danmark. Vi

op. Han er iklædt praktisk arbejdstøj og kommer

skal helt tilbage til 1959 for at finde klubbens højeste

direkte fra job.

placering, hvor de rød-hvide spillede en sæson i landets

“Jeg er selv en af de børn, der ikke havde meget. numre for store, og min mor havde ikke råd ”Vores DNA betyder meget for os. Det skal altid være

næstbedste række. Dameafdelingen har leveret større

her,” siger Jan Krügermeier, der har spillet i klubben

resultater med DM-bronze i 1981 og 1982 samt en

siden 1977 med kun to korte afstikkere og været

pokaltitel i 1983.

formand siden 2010. Men det er ikke store resultater, der er drivkraften i – Boldklubben Rødovre er Danmarks sidste arbejder-

klubben, hvor ambitionen for herreholdet er at spille

klub, plejer jeg at sige. I vores klub skal man virkelig

i Københavnerserien. Det handler om noget andet.

arbejde for tingene. Det gør alle. Hvis du kommer her

Noget vigtigere for Boldklubben Rødovre.

og vil spille på førsteholdet og kræver gratis kontin– Det er vigtigt for os at give så mange mennesker i Rødovre som muligt muligheden for at spille fodbold. Vores klub er bygget på, at ingen skal forhindres i at spille fodbold, fordi de fx ikke har råd til det, fortæller Jan Krügermeier. Det hænder, at børn møder op og vil spille i Boldklubben Rødovre, men hvor forældrene ikke har de økonomiske midler til, at børnene kan spille fodbold i klubben. Her er det vigtigt for Jan Krügermeier, at klubben altid forsøger at finde en løsning med kontingent og støvler. Det er nemlig centralt for klubben, at alle har muligheden for at spille med. Som knægt Taktikken er at holde fast i klubbens værdi og det stærke fællesskab, fortæller Jan Krügermeier.

side 18

oplevede Jan Krügermeier selv, hvordan klubben rakte ud efter ham og bød ham ind i fællesskabet.


DEN STORE NEDTUR

– Målet er, at vi skal have to hold i hver

I disse år er det gode tider i Boldklubben Rød-

årgang. Vi skal fordoble vores medlemstal

numre for store, og min mor havde ikke råd

ovre, der som klub vokser voldsomt. Klubben

og spille i Københavnerserien. Og så skal vi

til at betale kontingent. Det løste klubben. Og

har cirka 500 medlemmer, hvor 240 er børn.

selvfølgelig bevare vores DNA”.

de trænere, der hjalp mig dengang, er stadig i

Men i 00’erne var det tæt på at gå helt galt

klubben. Og jeg har stor respekt for dem. Det

for den traditionsrige klub. Her oplevede man

Og 77-årige René Kaltoft har ingen planer

er den ånd, som vi gør alt for at bevare, siger

en større nedtur, der truede klubben på dens

om at lægge støvlerne på hylden og stoppe

Jan Krügermeier.

eksistens.

i klubben. Planen er at fortsætte på banerne

– Jeg er selv en af de børn, der ikke havde meget. Jeg havde kun støvler, der var 2-3

omkring det lyserøde klubhus med de blå

”DET ER MERE END FODBOLD”

– Klubben var færdig. Vi havde næsten

vinduer på Elstedvej i Rødovre. Indtil det hele

Man får indtrykket af, at klubben formår at

ingenting tilbage. Kun få hold. Vi var der, hvor

slutter.

gå i hjertet på dens medlemmer. En klub, der

borgmesteren ville flytte os og lave Rødovre

er mere end en klub. Et fællesskab gennem

Stadion om til en park, husker Jan Krügermei-

”Jeg falder forhåbentligt omkuld nede på

livet. Det indtryk bliver forstærket af 77-årige

er tilbage.

banen,” slutter René Kaltoft.

René Kaltoft. Med kunstigt knæ og kunstig hofte tørner han ud for klubbens +75-hold

Det var en kritisk tid for klubben. Men en

og har spillet i klubben i 66 år. Han har været

ny bestyrelse med en ny strategi med mere

Jeg havde kun støvler, der var 2-3 til at betale kontingent. Det løste klubben. spiller, træner, holdleder, formand og meget

fokus på børnene og ungdommen løftede

andet.

klubben væk fra det uhyggelige scenarie. Og den strategi følger man stadig nøje.

– Klubben har givet mig et fast holdepunkt i livet, og jeg kan godt lide kammeratskabet

– Alle i klubben ved, at vi bygger klubben op

her. Det rækker langt ud over fodbolden. Jeg

igen med fokus på børnene. Mange af de

har spillet i klubben så længe, at jeg er gået

ældre spillere betaler et dyrt kontingent for

igennem livet med mange mennesker her i

at få fire bolde at spille med, men de ved, at

klubben, fortæller René Kaltoft.

det går til børnene, fortæller formanden.

Boldklubben Rødovre har en enorm betyd-

Samtidigt har Rødovre Kommune investeret

ning for ham og holdkammeraterne. Den er

massivt i klubbens faciliteter. Det glæder

blevet mere end bare en fodboldklub, hvor

Jan Krügermeier, at klubben nu kan tilbyde

man kommer og træner to gange om ugen

medlemmer ordenlige forhold. Og fremtiden

og smutter hjem igen.

ser markant bedre ud end for 10 år siden. Klubben har fået så mange medlemmer,

– Det er hele livsforløb, der er bygget op

at de næsten ikke længere har plads til de

omkring klubben. Man blev gift, man fik børn,

mange hold.

man blev skilt, så blev man gift med kone nummer to, så fik man børnebørn og nu er

”Jeg ser meget lyst på fremtiden,” siger Jan

vi i en alder, hvor det handler om sygdom og

Krügermeier. Han har klare ambitioner for

død. Det er mere end fodbold, fortæller René

klubben, når den om syv år kan fejre 100 års

Kaltoft om næsten et helt liv i klubben.

jubilæum:

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 19


Tekst og foto Jonas Villumsen

Noter FRA TRIBUNEN FODBOLDMAGASINET HAR INDGÅET ET SAMARBEJDE MED ”NOTER FRA TRIBUNEN”,

SOM ER EN FODBOLDBLOG AF MUSIKEREN JONAS VILLUMSEN. FREMOVER BRINGER VI I HVERT NUMMER EN STEMNINGSFULD REPORTAGE MED OBSERVATIONER OG SANSNINGER FRA DE KØBENHAVNSKE FODBOLDSTADIONS. I FØRSTE OMGANG GÅR TUREN TIL VANLØSE IDRÆTSPARK.

VANLØSE IF - AB GLADSAXE 0-2

trapperne i en hoodie med teksten “Jeg har ikke brug

Mål: 77. Sylvester Seeger-Hansen (selvmål),

for terapi – jeg har bare brug for at stå på ski” og min

83. Momo Fanye Toure

sidemand – en ældre gut med sne på toppen – flettede fingre med en fadøl og stirrede intenst luften i øjnene.

Vanløse Idrætspark, 2. division, lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 13.00

Et par purunge bananer med Vanløse IF-gear og øjne så store som møllehjul klatrede rundt på rækkerne og

På cykelturen fra Nørrebro til Vanløse var der regn i

solgte skrabejulekalendere til fordel for klubben. Det

luften. Den faldt ikke, den stod der bare. Den hang ud.

var svært at takke nej til, så det lod jeg være med.

Jeg installerede min cykel nær stadion og bevægede mig mod porten. På vej ind blev jeg udstyret med intet

I det hele taget er mit indtryk, at der ofte er ganske

mindre end et trykt kamp­program. Et sjældent syn

mange børn til stede, når Vanløse IF spiller. Også på

efterhånden. Det kan måske virke som en lille ting,

rækkerne bag mig havde en stribe bananer i fodbold-

men det er både en lille skarp til nostalgien og brug-

tøj slået sig ned – de var dog af den lidt hårdere slags,

bar læsning, når man kommer som gæst.

skulle det vise sig. Men for nu havde de fanget et stribe sagesløse stadionpølser, så der var ro på.

Mit kampprogram og jeg fandt en plads, et godt stykke oppe på tribunen. Herfra havde vi udsigt til en

En karismatisk ung mand, som jeg straks vil døbe

bane, der virkede tonstung som følge af det fugtige

Dennis, gjorde nu sin entré på stadion. Han kom ansti-

vejr. Da spillerne, få minutter senere, løb på banen

gende med den tydelige aftegning af et gavtyvesmil

for at varme op, trak de løjpe-lignende spor efter sig i

i mundbindet, en stortromme spændt for maven og

overfladen.

en gul hue som stjernen på toppen. Han lignede en fest på to ben, og styrede direkte mod den ene ende af

Folk indfandt sig løbende omkring mig. Bag mig var

tribunen, hvor han straks herefter indtog rollen som

et par gutter i færd med en gennemgang af nyligt

epicenter for hjemmepublikummets stemningsafsnit.

afdøde Ebbe Skovdahls meritter, en gut valsede opad

side 20


“Bolden sjoskede ind mod målrammen med hænderne i lommen. Den fik lige nøjagtigt givet Vanløse-målmand Lasse Krogh en forsigtig highfive inden den nærmest undskyldende sneg sig ind ved foden af stolpen.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 21


Dommeren blæste i fløjten, og straks væltede kampen ud over stepperne som en overgearet

i øjet og henvisning til at han skulle have lidt for meget tilfælles med gæsterne fra Akademisk Boldklub.

5-årig, juleaften, pisket frem i gaverus og sukker-

“Dommeren blæste i fløjten, og straks væltede kampen ud over stepperne som en overgearet 5-årig, juleaften, pisket frem i gaverus og sukkerchok.

chok. Begge hold ville det hele. Det var intenst. Det

Dommeren lod sig dog ikke mærke med presset fra

væltede rundt med decibel på tilskuerrækkerne, hvor

hjemmepublikummet, og fik som en dirigent skru-

stortrommerne i løbet af de første fem minutter fik

et yderligere op for mishagsytringerne, da han i det

blæst spindelvævet af trommehinderne på os allesam-

77’ende minut pegede på elleve-meter-pletten. Straf-

men.

fespark til AB.

Bag mig råbte en hård banan i indskolingsalderen “Så’

En ung mand med Mark Strudahl-frisure og en ordbog

det med tilbage, nummer 15 – det var dig, der lavede fej-

der ikke var Emma Gads, fortalte malerisk hvad han

len!” og lød som Mickey Mouse eller en ung Kate Bush.

mente om hele situationen, mens gæsternes Sylvester Seeger-Hansen lagde bolden til rette på pletten.

Efter omtrent tyve minutters spil stod den overgearede 5-årige i grønt kviksand til knæene. Banens beskaffen-

Så stødte han til kuglen. Sylvester. Bolden sjoskede ind

hed havde allerede fået flere af spillerdragterne til at

mod målrammen med hænderne i lommen. Den fik lige

ligne levn fra svundne tiders Tipslørdage, og i et enkelt

nøjagtigt givet Vanløse-målmand Lasse Krogh en forsig-

tilfælde kunne man ikke længere se spillerens rygnum-

tig highfive inden den nærmest undskyldende sneg sig

mer.

ind ved foden af stolpen. 0-1 til AB.

Kraftanstrengelserne på banen udmøntede sig i et par

Hjemmeholdets stemningsafsnit var dog ikke slået ud.

spredte chancer, men det var ikke en dag for poleret

Stortrommen galopperede og hjalp til med at blæse

fodbold, og måltavlen viste stadig 0-0 da der blev fløjtet

Vanløse frem til flere chancer. I det 83’ende minut var

til pause.

en af disse chancer særdeles tæt på at kaste mål af sig, og der gik et sug gennem rækkerne, da deres hold lige

Bortset fra en enkelt hveps som ikke kunne klokken,

netop ikke formåede at udnytte den hovedstødsmulig-

var der efterår spændt ud over hele kulissen. Tågen og

hed, de havde spillet sig frem til.

første halvlegs tumultariske boldspil gav fornemmelsen af at det ligeså godt kunne have været et opgør i Skot-

Suget blev dog, få sekunder senere, vekslet til et suk, og

lands tredjebedste række. Dog pustede vinden lidt i den

det var herimod AB-sektionen, der kunne flyve op fra

officielle sorte fane, modsat tribunen, som bebudede,

sæderne og fejre, at bolden nu lå i modsatte målnet

at vi havde med den danske 2. division at gøre. Helt i

som følge af et kirurgisk sikkert kontraangreb.

kampens ånd vendte fanen på hovedet. Kampen befandt sig nu i sin allersidste fase. Om det Anden halvleg kom ud af fjerene. Jeg tror, Vanløses

skyldtes ren og skær udmattelse eller den nær-flydende

stemningsfans var begyndt at improvisere sange på

bane, ved jeg ikke, men det så ud som om spillerne blev

stedet. I hvert fald sang de “Bus til Næstved – vi skal

lavere og lavere for hvert minut der gik.

med bus til Næstved”. Et vildt skud i lørdagstågen kunne være, at Vanløse møder Næstved på udebane i

Til sidst stak kun hårtoppene op, og frustrationer

næste runde.

ovenpå provokationer var tæt på at forvandle kampen til et uværdigt pubslagsmål. Balancegangen mellem

Både hjemmeholdet og gæsterne fik knoklet sig frem til

tænding og kortslutning er hårfin.

chancer. Det blev mere og mere indædt på både grønsværen og lægterne. Som alle traditioner foreskriver,

“Slap nu af” sang Vanløse-tilhængerne, og havde ret.

blev visse utilfredsheder med dommeren luftet. Heldigvis nåede begivenhederne ikke at eskalere yderliHjemmeholdets fans mente, at dommeren havde over-

gere, før kampdommeren blæste opgøret over mål-

set et klart frispark til deres drenge i de engang hvide

stregen. AB kunne føje endnu et grønt V til samlingen,

bluser, og nogen råbte “Vi kan se det tydeligt, dommer!

Vanløse kunne trods nederlaget i høj grad være deres

Vi sidder lige ved siden af!”. Det gjorde de ikke. Faktisk

indsats bekendt, og kald mig bare romantisk pladder-

sad de så langt væk, det var muligt, hvis man stadig

humanist, men jeg synes, der er noget smukt over at

skulle befinde sig på matriklen.

se to mandskaber blive hyldet simultant af hver deres fangruppering, på trods af at maksimalt ét af holdene

“Dommeren læser bøger” blev der sunget, med et glimt

side 22

kan have vundet.


Tackler du og dit hold gummigranulatet? Sådan gør du: 1. Ryst dagens træning af dig 2. Skift sko, inden du forlader banen 3. Bank dine fodboldstøvler Lad granulatet blive på kunstgræsbanen #spilhinandengode

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 23


Tekst Dan Pedersen · foto Sofie Reimer, www.fodboldbilleder.dk, Keingart

De røde barakker er for mange indbegrebet af Kløvermarken, men de nedslidte og utidssvarende.

FØRSTE SKRIDT PÅ KLØVERMARKEN DE 18 FORENINGER, SOM ER HJEMHØRENDE PÅ KLØVERMARKENS IDRÆTSANLÆG GLÆDER SIG

OVER EN BEVILLING PÅ TRE MILLIONER KRONER TIL UDBEDRING AF DE NEDSLIDTE KLUBHUSFACILITETER. SAMTIDIG HÅBER DE PÅ POLITISK VELVILJE TIL EN LANGSIGTET UDVIKLING AF OMRÅDET.

Kløvermarkens Idrætsanlæg har hvert år ca.

nedslidte omklædningsrum, som mange nok

lende ventilation og skæve gulve. Samtidig

175.000 aktive brugere, og dermed er spille-

vil betragte som fortidslevn.

er barakkerne inddelt i en række mindre

stedet med hele 47 baner et af de største og

omklædningsrum med fælles bade, hvilke

mest besøgte i København. Borgerrepræsen-

De røde barakker, hvoraf nogle er helt til­

betyder, at omklædningen fortinsvist bruges

tationen har på seneste budget fundet mid-

bage fra interneringen af tyske flygtninge

af mænd. DBU København har været med til

ler til etablering af bade- og omklædnings-

i efterkrigstiden, er i så dårlig stand, at det

at presse på for midler til Kløvermarken af

rum til kvinder, samt renovering af de mest

indebærer både råd i ydervæggene, mang-

flere omgange, og forhåbentlig kan de nye

side 24


penge fra Københavns Kommune råde bod på de

der rækker mange år frem. Vi er klar til at rumme

dårlige forhold for kvinderne.

flere aktiviteter og flere aktive borgere, siger Finn Nørgaard.

– Vi har begrænsede badefaciliteter til de hjemmehørende kvindelige fodboldspillere, og slet ingen

Kløvermarkens foreninger oplever et større pres fra

bademuligheder for udeholdene. Det vil vi gerne

lokalområdet, fordi der gennem en årrække har væ-

gøre noget ved, og forhåbentligt kan pengene være

ret et stærkt stigende befolkningstal på Øst­amager.

med til at forbedre forholdene, så vi kan bidrage

Den udvikling kalder på bedre faciliteter for det

til målsætningen om flere aktive piger og kvinder i

lokale idræts- og foreningsliv, og de mange hjem-

foreningslivet, siger Finn Nørgaard, som er formand

mehørende klubber i Kløvermarken er enige om,

i Kløvermarkens Forenede Boldkubber (KFB) og aktiv

at en helhedsløsning med helt nye og tid­svarende

i den lokale brugergruppe.

faciliteter er en nødvendighed.

BEHOV FOR NYT KLUBHUS

I 2017 fik foreningerne i samarbejde med Amager

Tre millioner kroner rækker dog ikke langt, når det

Lokaludvalg Øst udarbejdet en omfattede visions­

kommer til renovering af vådrum og omklædnings­

plan for Kløvermarken. Den har opbakning fra

faciliteter. Hvis det stod til Finn Nørgaard, var

både foreninger og lokaludvalg, men det er også en

pengene i stedet for afsat til projektering og under­

økonomisk sværvægter, som politikerne nok synes

søgelser, som kunne være med til at realisere en

om, men som næppe kan realiseres i et hug.

større vision for Kløvermarken. Det er fortsat målet. – Vi er meget glade og taknemmelige for alt, hvad

FACILITETSLØFT KAN SKE I ETAPER

I første omgang har Borgerrepræsentationen priori-

der kommer, men vi vil gerne have kommunen

teret midler til opførelsen af Ketsjersportens Hus, og

til at forpligtige sig til foreninglivet herude, så vi

dermed ser det ud til, at etableringen af nye facilite-

sammen kan skabe et tidssvarende fælles klubhus,

ter på Kløvermarken kommer til at ske i flere faser.

Kløvermarken er et af de største spillesteder i København og blandt andet hjemsted for Kløvermarkens Forenede Boldklubber.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 25

”De røde barakker, er helt tilbage fra interneringen af tyske flygtninge i efterkrigstiden. De er i så dårlig stand, at det indebærer både råd i ydervæggene og manglende ventilation.


– Vi er glade for det løft, der ligger i budgettet og de forbederinger, som kommer nu. Det

”Vi drømmer om et nyt stort hus, som vi deler med mange foreninger. Vi har en unik mulighed for at skabe en samlet løsning, der kan rumme alt fra indendørshaller, fitnessrum, cafeområde og vinterbaner lige uden for døren.

LYS PÅ PARKERINGSPLADSEN

Udover de tre millioner til den begrænsede

er godt for brugerne. Vi må nok acceptere,

renovering af de røde barakker har Borgerre-

at den store visionsplan for Kløvermarken

præsentationen også fundet midler til andre

skal realiseres i etaper, siger formanden for

væsentlige opgraderinger, der skal skabe

Amager Øst Lokaludvalg, Susanne Møller.

mere tryghed i området omkring de røde barakker og den tilhør­ende parkeringsplads.

I dag rummer foreningerne på Kløvermarken 3.500 medlemmer. DBU København afvikler

I vinterhalvåret er der meget mørkt, og man-

alene tæt ved 900 seniorkampe om året

ge børn og unge finder området omkring de

på anlægget, der også er hjemmebaner for

røde barakker øde og utrygt. Derfor har man

mange DAI-klubber og således bruges af

bevilget yderligere 1.1 millioner til belysning

fodboldspillere fra hele Københavnsområdet.

på parkeringspladsen, som skal skabe mere

Derfor giver det også god mening at komme

tryghed. Samtidig kan foreningerne også se

videre med udviklingen af Kløvermarken,

frem til øget vagtrundering i området.

som blev fredet i 2011. Også set i lyset af, at der fortsat er store planer for udviklingen af

– En øget belysning af parkeringsområdet

Nordøstamager, hvor Kløvermarkskvarteret

har stor betydning for brugerne i vinterhalv-

kan blive et af de næste store bolig- og byud-

året og vil øge trygheden ikke mindst for de

viklingsprojekter i København.

mange børn og unge. Desuden vil det gøre oplevelsen mere indbydende for alle brugere

– Når man bygger så meget, som man gør,

og løfte sikkerheden generelt, fortæller Bo

bør man sikre at idrætsfaciliteterne følger

Hammer, som er formand i Sundby BK til

med. Kløvermarken har et kæmpe potentiale

Ama´røsten.

og kan være med til at løse baneproblematikken i København. Der er tæt bebygget i vo-

En forbedring af omklædningsfaciliteterne

res by, og grundpriserne er meget høje, men

og de nye initiativer for større tryghed er alt

på Kløvermarken findes pladsen, forklarer

sammen med til at løfte brugeroplevelsen

Susanne Møller.

på Kløvermarken, men faciliteterne er fortsat forældede og nedslidt, og i takt med at flere

I Kløvermarkens Forenede Boldklubber sidder

flytter til området bliver behovet for en gen-

formand Finn Nørgaard og drømmer om,

nemgribende fornyelse kun større.

hvad nye faciliteter vil gøre for lokalområdet og de mange besøgende fra hele København. – Vi drømmer om et nyt stort hus, som vi deler med mange foreninger. Vi har en unik mulighed for at skabe en samlet løsning, der kan rumme alt fra indendørshaller, fitnessrum, cafeområde og vinterbaner lige uden for døren, forklarer Finn Nørgaard.

side 26


Det danske arkitektfirma Keingart har visualiseret, hvordan et nyt fælles klubhus kunne se ud på Kløvermarken.

Bevillingen på 3 millioner til omklædningsrum skal skabe bedre faciliteter for kvinder.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 27


Tekst Sofie Reimer · foto Klaus Sletting Jensen, Ungdomspokalfinaler 2017

STRAFFESPARKSKONKURRENCEN Omkamp, lodtrækning eller Sudden Death i

Straffesparkskonkurrencen har været et

skytten der på millisekunder kan afgøre kam-

overtiden. Vejen til et resultat på en uafgjort

middel til at afgøre den uafgjorte kamp på i

pen. Skal armene i vejret eller nakken bøjes?

fodboldkamp er belagt med uholdbare løs-

mange år. Russisk roulette vil nogle kalde det

ninger. Selv en omkamp kan ende uafgjort, og

drama, der er omkring en straffesparkskon-

Hvordan kan en spiller og en keeper bære det

en ”plat krone” lodtrækning efter en brand-

kurrence.

pres på sine skuldre? Fodboldmagasinet har

tæt kamp er ikke den sportslige afgørelse, man stræber efter.

spurgt fem spillere om straffesparkskonkurKnald eller fald. Fifty fifty. Målmanden mod

LUCAS ØZLER FREMAD AMAGER U16

Skyder og rammer det afgørende straffe i en kamp, holdet vinder 5-4. Det var en fed oplevelse. Dejligt at kunne sende ens hold videre i pokalen i en forholdsvis tæt kamp. Jeg har sparket en del straffe­ spark, fordi jeg føler mig rimelig sikker på pletten. Vi får valget, om vi har lyst til at sparke. Nogle føler sig pressede, og vil hellere have andre til det, men jeg kan faktisk godt lide det pres, man får på skuldrene. Jeg ser det på en positiv måde, at man kan hjælpe holdet, og nogle skal jo sparke det. Jeg vælger, inden jeg går op, et sted jeg sparker. Jeg føler tit, det går galt, hvis man tager beslutningen til sidst. Jeg kan også lige vente med at beslutte mig, indtil jeg har set, hvordan keeperen står ved det første straffespark. Det kan være, han stiller sig mere ud til venstre eller højre. Jeg har aldrig brændt et straffe, i hvert fald ikke de seneste år.

side 28

rencen.


LAURITS BARRETT KIRKEBY U16 SPILLER HOS FREMAD AMAGER Scorede til 4-3 i straffesparkskonkurrence.

Jeg var glad for, jeg fik lov til at tage det straffe. Det viser, at både

jeg er lige sikker, men jeg har altid bare prøvet at vise, at jeg er sikker,

træneren og holdkammerater stoler på en. At jeg så scorer, det var

og så tror jeg på, der er større chance for, at det går godt. Jeg prøver

altid noget, og det var et vigtigt mål. Det var en hård kamp, hvor vi

ikke at tænke så meget. Jeg har besluttet mig for, hvor jeg vil sparke,

havde været lidt pressede, og så kan det jo gå begge veje i straffe­

og så er det egentlig bare at udføre det så godt som muligt. Man

sparkskonkurrencen.

bliver helt lettet, når man scorer. Når nogle fra holdet brænder, synes jeg, vi er gode til at komme videre. Så længe det ikke er for sent, tror vi

Jeg har altid lyst til at sparke. Det har altid været fedt at tage ansvar

på hinanden, og stoler på vi kan vinde kampen.

og afgøre det. Jeg har aldrig brændt. Det er ikke altid,

KATRINE LILJA JENSEN BK FIX, KS

Skyder og rammer det 4. straffe i en kamp, holdet taber 4-5. Det er rigtig ubehageligt og angstprovokerende at skulle vise, hvad

Jeg synes ikke, det er en fair måde at afgøre en kamp på. Men jeg ved

man kan på ret kort tid. Der ligger et kæmpe pres på skuldrene af

ikke, hvad man skulle gøre i stedet. Lodtrækning er jo heller ikke fair,

skytten. Jeg skyder heller aldrig først eller sidst. Det er bare en ting,

så man må jo bare få det afgjort i kampens spilletid. Med årene er det

der skal overstås.

blevet nemmere at tackle presset, fordi man er blevet lidt mere klar over, at det er sku ok at brænde.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 29


TOBIAS AARUP U16 MÅLMAND HOS FREMAD AMAGER Altså man tænker jo lidt: ”den skal jeg redde”,

At tage det afgørende spark så vi vinder

Jeg er mest glad for straffesparkskonkurren-

for der er meget pres på en målmand i en

kampen, er den dejligste følelse man kan få

cen, fordi jeg ved, jeg har en 50/50 chance. I

straffesparkskonkurrence. Man er lidt nervøs.

som målmand. Jeg bliver stolt af mig selv,

forlænget spilletid kan der altid ske det, at du

Jeg gør ikke noget inden, men når spilleren

fordi jeg har reddet den og af holdet, fordi de

får en dårlig start, og er i undertal det meste

løber op til bolden, kigger jeg ind i hans øjne.

har gjort det så godt.

af overtiden.

For det meste skyder han til den side, hvor han kigger.

STINE BØGGILD, BK FIX, KS

Skyder og rammer det 3. straffe i en kamp, holdet taber 4-5. Jeg synes, det er nederen, når kampen skal

De ældste årgange skulle bare skyde, og når

øjnene sådan rent psykisk. Hvis jeg brænder,

afgøres på den måde. Det siger ikke rigtig

man så scorede, så tænkte man, nå det kan

ved jeg, at mine holdkammerater stadig

noget om kampen, hvordan den er blevet

jeg godt. Jeg føler mig sikker i det.

bakker mig op, og at det kan ske. En personlig

spillet. Mange af mine holdkammerater er

fejl fra eller til det er lidt ligegyldigt i min

bange for at skulle sparke. Jeg har ikke lyst til

Jeg havde engang en træner, der sagde, at vi

verden. Så kan man sige; jeg brændte, men

at skyde, men jeg har heller ikke noget imod

skulle lægge ventilen nedad på pletten. Så

jeg spillede godt i den ordinære spilletid.

det. Jeg har spillet meget skolefodbold, da jeg

det gør jeg i dag. Jeg skyder altid i den samme

var yngre og det var tit afgørelse på straffe.

side, og så kigger jeg målmanden lidt i

side 30


Tekst Sofie Reimer, Mathias Ørts, Simone Lindberg Gregersen, Johanne Ladegaard Jacobsen · foto privat

Fútbol sala/de salon + futebol de salão

= FUTSAL

Navnet ”Futsal” kommer af en sammen-

integrere futsal som en del af DBU’s officielle

sporten frem i lyset og gerne vække inte-

trækning af de portugisiske ord ”futbol de

turneringer.

ressen hos flere spillere og publikum. Tænk

salão” og spanske ”fútbol sala/de salón”, der betyder: indendørs fodbold.

at sidde indendørs i en opvarmet hal på et I 2014 blev futsal optaget i DIF som selvstæn-

tempereret træsæde og nyde en actionpræ-

dig sportsgren, hvilket bevirker at klubber

get futsalkamp, fremfor at stå udendørs på

I Danmark har futsal primært eksisteret som

gerne skulle kunne få haltid på lige fod med

et frostklædt græstæppe lørdag formiddag

en sport indenfor Dansk Arbejder Idrætsfor-

håndbold.

og forsøge at følge med i en langtrukken

bund, men i 2007 gik Dansk Boldspil-Union

fodboldkamp.

for alvor ind i arbejdet med udviklingen

Fodboldmagasinet har bedt tre klubber

og udbredelsen af spillet og besluttede at

præsentere deres futsalhold, så vi kan få

KFUM KVINDESENIOR

KFUM’s kvinder – et hold med ambitioner, et stærkt fællesskab og dybe rødder, der går helt tilbage til etableringen af KFUM’s første kvindehold i 1970. Ambitionerne var på plads, da vi sidste vinter blev tilmeldt Futsal 1. division. Ved en fejl, vel at mærke, * men det gjorde nu ikke chokket mindre, da første kamp blev fløjtet af med et 17-1 nederlag. Sæsonen i 1. division fungerer som et klasseeksempel på, hvad vores hold er gjort af: Ingen af vores rutinerede kvinder ville have en hel sæson med så stor måldifference siddende på sig. Med en smule ordentlig futsaltræning og en god portion stædighed, landede vi de næste kampe med en noget mindre måldifference på 8-3 og 5-3, og vi kunne runde sæsonen af med værdighed og holdånd i behold. Netop det er et godt eksempel på holdets fællesskab og mentalitet. Vi har nogle garvede fodboldkvinder, nogle spillere som nærmest er født i klubben og så alle os tilflyttere, som elsker at være en del af den KFUM-ånd, der hersker på fodboldbanerne i Emdrup. Ånden – sammen med passionen for fodbold – må siges at være det, der driver os frem. Den efterlader plads til gode og

Årsafslutning november 2019. To spillere på krykker, der fik smadret hhv. korsbånd og brækket anklen på en dårlig kunstbane i Kløvermarken. Alle mødrene og alle de unge piger er med på det næsten fuldendte holdbillede. Jeg har selv været skadet nærmest 65% af min tid i KFUM, men fællesskabet er sgu så godt derude, at man ikke bare forsvinder af den grund. (Simone Lindberg Gregersen)

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 31


knap så gode jokes og bliver helstøbt af små

indtagelse af flest bajere på én aften eller det

fun facts, som fx at vores ældste spiller, Tina,

faktum, at vi har præsteret det hurtigste mål

startede i KFUM samme år som vores unge

i klubbens historie (6 sekunder) – alle ting

energibolde Sarah, Fluffy, Nanna og Freja blev

bryster vi os godt af og længe med.

født. Vi har mødre, gymnasieelever, studerende, Vi er et last-minute hold, der sparker røv i

karrierekvinder og snart pensionister

modgang, og som gerne når et sidste mål på

(Makker) på holdet, og det giver et unikt

slutfløjtet.

fællesskab, hvor der er plads til alle – og som

Antal spillere: 27 Række: KS (Københavnsserien) Træningstid: Mandag og onsdag 18.00-19.30.

Vi nyder, når vores mål er et resultat af hård

ler. Det efterlader dog også lidt frustrationer

I øjeblikket ingen træning før januar grundet COVID-19. Men vi har en løbeklub ved siden af, hvor nogle stykker af os mødes for at holde formen lidt ved lige.

træning. Som vores anfører Myre beskriver

hos vores højt agtede træner, når han skal

det, så giver det hende den vildeste wow-­

bryde igennem snakkeklubben til den første

Trænere: Makker og Sebastian

effekt, når en opsætning, der er blevet øvet

træning efter ferie for at minde os om vores

hele sommeren, resulterer i et klassemål, der

disciplinære tilgang til træning.

indebærer nogle rimelig interessante samta-

på tre berøringer bliver hamret i kassen af vores offensive trekløver Myre, Fluffy og Lea.

*Vi blev tilbudt en plads i 1. division. Det

Yngste spiller: 16 år Ældste spiller: 46 år Kampråb: HVEM ER SLEM? KFUM

takkede vores bestyrelsesformand ja til, nok Vi er en god blanding af bløde, søde og hårde

fordi det må være en klubskade det der med

konkurrencedyr, som alle elsker, når vi sætter

de høje ambitioner. Så han tilmeldte os uden

nye rekorder. Om det er rekord for flest mål,

om os, hvis man kan sige det sådan.

VALBY BOLDKLUB KVINDESENIOR

Futsal er en fed sport med høj puls, og alle

helt andet hold, vi møder. Man er jo kun

Vi er et meget bredt hold både aldersmæs-

er med i spillet, så man kan ikke gemme sig.

otte mand, og med en trup på +20 spillere,

sigt og erfaringsmæssigt. Det giver nogle

Sporten er teknisk krævende, og man skal

kan spillersammensætningen variere rigtig

fordele. Vores spillere har forskelligt at byde

være omstillingsparat, for der er mange

meget. Det er en god ting. Der er ofte en god

ind med, og er på forskelligt niveau. Nogle vil

kontraløb. Det bedste er de kampe, hvor man

stemning blandt de hold, vi spiller mod. Det

hygge sig med futsal, og nogle har nærmest

er bagud, men kommer tilbage og vinder!

er ikke så negativt som udendørs, hvor der er

ikke spillet før. Vi er også et socialt hold med

Vi har mange klasseredninger.

mere konkurrence.

afslutningsfest, julefrokost og forskellige sociale arrangementer igennem året. Lige nu

Der er ikke et hold, vi frygter mest, for man

er de store arrangementer sat på Coronapause.

husker ikke sine modstandere så godt i futsal.

Futsalturneringen er lidt en hyggeturnering

Der er stor udskiftning af spillere på holdene,

for os. Vi har som regel kamp lørdag, og går

som man møder to gange. Den første kamp

ud og spiser bagefter.

kan være tæt, men næste gang er det et

Vi går ikke så meget op i om vi rykker op eller ej. Selvfølgelig vil vi helst vinde. Hele holdet fra i sommers. Foto: Valby BK

Yngste spiller: 18 år Ældste spiller: 40 år Holdet spiller både 11 M, 7 M og Futsal Træningstider: Mandag: Lykkebo skole 20.00-21.30 Onsdag: Kunst Valby IP 19.00 Kampråb: hvad kæmper vi for? Sejr! Motto: Det er sjovt at spille fodbold i Valby Boldklub.

side 32


Boldklubben Skjolds Kvindeseniorhold hører til på Østerbro

BK SKJOLD KVINDESENIOR

På holdet er vi en god blanding af teknisk

BK Skjolds Kvindesenior er kendetegnet ved

dygtige spillere og fysisk stærke spillere.

at være solidt repræsenteret i Futsalturne-

Vi er gode til at organisere os defensivt

ringen, når vintersæsonen sparkes i gang.

i zoner, hvor vi som udgangspunkt lader

Vi har i mange år valgt at prioritere futsal,

modstanderen have bolden. I futsal er der

da det er den perfekte turneringsform at

flere hold, der ønsker at danne overtal ved

holde sig i gang ved. Indendørs fodbold

at bringe målmanden i spil fremme på

i højt tempo, som kræver både taktiske

modstanderens banehalvdel. Dette elsker

forberedelser og tekniske færdigheder. De

vi at udnytte, da det efterlader et tomt mål.

fleste af spillerne på holdet har mange års

Vores udfordring kan være, at det sjældent

erfaring med futsal, men der er samtidig

er præcis det samme hold, der spiller hver

også plads til spillere, som endnu ikke har

kamp. Derfor skal vi lige have relationerne

prøvet futsal af i lige så høj grad. Og da vi

på banen til at fungere, inden vores spil

er repræsenteret med hold i både A- og

kører optimalt.

B-rækken, er vi sikre på, at alle der ønsker at spille kampe kan få chancen.

Vi stemmer altid om kampens spiller efter en kamp. Og får man 7 stemmer eller over,

Vi har desuden altid en meget engageret

skylder man kage. Desuden indgår man i

træner, som står på sidelinjen og guider os

næste kamps kampråb om, hvem der spilles

igennem kampen. At have en aktiv træner

for.

til futsalkampe kan godt være et særsyn.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 33

Træningstiderne er Mandag 18.30-20.00 i Ryparken (udendørs) Torsdag 18.00-19.30 i Fælledparken (udendørs) Fredag 18.00-19.30 i Svanemøllehallen (indendørs) Vi er omkring 40 aktive spillere på holdet, hvor alderssammensætningen spænder fra 16 år til 32 år. Vi er altid åbne for tilgang af spillere, og vi har i 2020 oplevet stor fremgang, hvilket betyder, at vi fra forårsturneringen 2021 har et mål om to 11-mands hold. I Københavnserien og serie 2 Kontakt: Mathias Ørts mo@bkskjold.dk 31 43 33 73


IND

BOLDKLUBBEN FREMAD AMAGER HAR MISTET EN AF SINE GAMLE KÆMPER Svend Aage Ringbæk er død. Han blev 89 år.

TSAK

Svend Aage Ringbæk var med, da Fremad Amager opnåede den hidtil største triumf i klubbens 110-årige historie. I 1953 kvalificerede klubben sig til finalen mod KB i KBU’s Pokalturnering, der var noget helt specielt og særdeles attraktiv inden DBU indførte sin Landspokalturnering året efter. Svend Aage Ringbæk, der var regnskabschef på såvel Ekstra Bladet som Politiken, var også tur­ neringsleder i Ekstra Bladets Skolefodboldturne­ ring fra starten i 1961 til han trak sig tilbage 37 år senere. Han havde selv spillet fodbold som højre half – det vi nu kalder midtbanespiller. Han opnåede under tilnavnet ’Stærke’ 140 kampe på divisions­ holdet i Fremad Amager, mange af dem som anfører. Svend Aage Ringbæk modtog i 1998 Knud Lund­ bergs Ærespris, der gives til ”en person, som har gjort en ekstraordinær og virkningsfuld indsats for at fremme fodboldens fornemste elementer ud over kamp og konkurrence – nemlig hold­ spillet, legen og fairness”. Du kan læse flere anekdoter fra Svend Aage Ringbæks liv via linket herunder. Vi kondolerer. www.tv3sport.dk/sport/fodbold/nyheder/farveltil-en-kaempe-der-gav-danske-piger-og-drengei-tusindvis-en-oplevelse-for-livet.

KRAVET OM EN GENNEMFØRT C-UDDANNELSE Adgangskrav for at tage B-uddannelsen udsky­ des til efter sommer 2021. Om Corona vil, ud­ byder DBU København en række åbne C-kurser i det nye år, og C-kurserne kan stadig bestilles som klubkurser.

side 34

NYT MEDLEM AF DISCIPLINÆR­ UDVALGET Gunnar Nørager (56 år) er indtrådt i disciplinær­ udvalget. Han er ansat i Københavns politi siden 1986. Siden 2005 i ledende funktioner. Gunnar Nørager er formand i Fodboldafdelin­ gen i Politiets idrætsforening og fodboldtræner for de danske politilandshold, både damer og herrer, samt dommer i DBU, start efterår 2020, og meget, meget mere. Velkommen til Gunnar Nørager.

TILMELDING AF NYE HOLD OG TRÆKNING AF HOLD TIL SÆSONEN 2021 Tilmeldingsfrist for nye hold er onsdag den 13. januar 2021. Tilmelding skal ske via KlubOffice, og kan kun ske til laveste række i de respektive aldersgrupper. Trækningsfrist (gebyrfri) er ligeledes onsdag den 13. januar 2021. Alle voksenhold (senior og ældre spillere), der har gennemført turneringen 2020, er forhånds­ tilmeldte, og overføres automatisk til sæsonen 2021. Det gælder både 7- og 11-mands hold. Alle ungdomshold, der har gennemført turne­ ringen i efteråret 2020, er forhåndstilmeldte og overføres automatisk til sæsonen 2021. Det gælder både 7-, 8- og 11-mands hold.


FB FÅR GULD Frederiksberg Boldklub kan nu ikke blot kalde sig bedste fodboldklub i København og Danmark, men også bedste breddeklub i hele Europa. FB fik guld i forbindelse med Best Grassroot Club 2019, fordi klubben blandt andet er dedikeret til socialt arbejde i lokalområdet, og har aktivi­ teter for udsatte målgrupper – heriblandt flygtninge og patientgrupper. Stort tillykke til FB.

BLIV UNGDOMSKAMP­ LEDER INDEN JUL Det populære ungdomskamplederkursus tilbydes ekstraordinært som et online kursus. Kurset er målret­ tet dem, som gerne vil dømme 5- og 8-mands kampe hjemme i klubben. Kurset indeholder: • Gennemgang af 5- og 8-mands reglerne.

ONLINE DOMMERGRUNDKURSUS I JANUAR Nu kan du med god samvittighed blive indedøre 3 janu­ ar aftener og samtidig blive klogere. DBU København tilbyder endnu en gang det populære dommergrund­ kursus, online – og ganske gratis. Datoer: ma 25. januar 2021 (17.00 - 21.00) ti 26. januar 2021 (17.00 - 21.00) on 27. januar 2021 (17.00 - 21.00) Tilmelding: Kurset kan fremsøges via hjemmesiden og hedder: Online Dommergrundkursus – teori. Eller du kan holde øje med begivenheder på DBU Københavns Facebook­ side, hvor vi linker til tilmelding.

REPRÆSENTANTSKABS­ MØDE DBU København afholder repræsentantskabsmøde mandag den 1. februar 2021 kl. 17.00 på Hotel Scandic i Sydhavnen. Her er der særligt et punkt på dagsorden, som har afgørende betydning for den fremtidige organi­ sering af fodbolden i København; alle medlemsklubber skal tage stilling til om de fremover skal være en del af DBU Bredde Øst i stedet for DBU København.

• Praktisk dommer-/kampledergerning (tilpasset et online format). • Info om den strukturerede dommeruddannelse. Tid: Mandag den 14. december 2020 kl. 18-21. Tilmelding: Frist for tilmelding er 12. december 2020. Tilmelding via KlubOffice. Pris: 50 kr. pr. deltager På kurset bliver I undervist af Thomas Jensen, der er instruktør på DBU’s C-uddannelse, og ligeledes er en erfaren børnetræner, kampleder og nuværende ung­ domsleder i BK Skjold og Nørrebro United.

DET DIGITALE KLUBHUS DBU Københavns virtuelle klubhus bliver til: Det Digitale Klubhus - og får sin helt egen platform: www.detdigitaleklubhus.dk. Klubhuset er samlingspunkt for alle DBU Københavns eFodboldaktiviteter, den online dommeruddannelse og fremtidige online kursustilbud.

Officiel indkaldelse, dagsorden og andet materiale sendes til klubberne forud for det vigtige møde. Tilmel­ ding til mødet åbnes primo december 2020 via DBU Københavns hjemmeside.

Fodboldmagasinet København nr. 3. 2020 | side 35


Glæd dig til sæsonstart 5 7 9 . g1

in ned. s a Le pr må

og s o akt re. t n Ko ør me h

Ikke mere bøvl ved sæsonstart Glæd dig til sæsonstart uden manuel opmåling og opstregning. Sport opstreger jeres baner gang på gang, og banernes placering og størrelse gemmes til næste sæson. Årets Nyhed 2020 på HI Vingsted messen Sport blev kåret som Årets Nyhed 2020 af Idræt, Kultur og Fritid pga. dens brugervenlighed, pålidelighed og præcision. Flere danske klubber har siden valgt at investere i Sport robotten. En nem og billig løsning Sport er skabt til sportsklubber, som ønsker nem og fleksibel opstregning. Robotten kan leases for bare 1.975 / måned.

Book en uforpligtende demonstration hos jer

Kontakt Lars Jørgensen: +45 61 72 05 63 / lj@tinymobilerobots.com

TinyLineMarker Sport