Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

K

nr. 2. 2015

DBU København

B93

Selvforståelse på Superliganiveau Side 10-12

FACILITETER Pres på storbyer er en global tendens Side 6-8

NY UNDERSØGELSE Hver fjerde ungdomsspiller overvejer klubskifte Side 30-31


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Leder DBU Københavns formand argumenterer

B93: Selvforståelse på Superliganiveau

HIK: Fastholdelsen sker fra start af

for, at en markant medlemsfremgang i

B93 er en klub, der tror på sig selv. Målet er

I HIK har man succes med at fastholde U19

klubberne stiller krav til flere og bedre

stadig en tilbagevenden til landets bedste

spillere

faciliteter.

række.

side 5side 16-17

side 10-12

Markant medlemsfremgang Pres på storbyer er en global tendens

Fremad Amager: Fans i med- og modgang

Siden 2005 er medlemstallet i klubberne

Tilflytning mod storbyerne er en global

De Blå/Hvide engle er en passioneret og

spillere.

tendens, så vi skal tænke smart, hvis vi skal

trofast fanklub.løse facilitetsudfordringerne.

steget med 66 %, så der nu er 39.160 side 18

side 14-15

side 6-8

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 – Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk

2  DBU København

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

Dommervagt: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. Dommerhjælpen: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk

Redaktion: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Lise Skaaning Andersen. Journalister: Nikolaj Ulstrup, Espen Bidstrup, Kasper Kølleskov og Lars Hjorth Bærentzen. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) Udgivelsesterminer: Marts, juni, september, og december.


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Tema: side 10-15 BK Frem: Fodboldvenner fra alle verdenshjørner

Nemmere at træde til som frivillig

Ungdomsudvalget: Ny rapport

I Køge BK har man ansat en børnechef for at

Hver fjerde ungdomsspiller overvejer

14 forskellige nationaliteter er samlet på BK

lette arbejdet hos de frivillige.

klubskifte. Ny rapport om ungdomsfodbold

Frems U14 hold

side 24-26

side 20-21

i København. 

side 30-31

Sundby BK: Vil være blandt de bedste i København

DBU Street CPH

Pigeafdelingen i Sundby BK er en ægte

Reda M´Barek er rollemodel i DBU Street

I Kastrup BK har man fokus på trivsel og er

succeshistorie. Mere og bedre træning har

CPH. Han står for ugentlige træninger i

man i gang med DBUs Klubfidus.

givet medlemsfremgang.

indsatsområderne.

Kastrup BK: Fra hold til sammenholdOplag: 3.000 stk. Layout og tryk: Kailow Forside foto: www.fodboldbilleder.dk

side 22-23Deadline til næste nummer: Den 14. august 2015. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning.

side 28-29side 32

ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

4  DBU København


Af Henrik Ravnild

De frivillige i de københavnske klubber gør et flot stykke arbejde og sammenholdt med, at den danske befolk-

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

ning er rykket mod storbyen danner det basis for en flot medlemsfremgang i DBU København. Siden 2005 er medlemstallet i klubberne steget med 66 %, så vi nu er 39.160 spillere. Stort tillykke med jeres klubarbejde og held og lykke med fastholdelsen. Det største arbejde bliver fremover at skabe plads til de mange nye medlemmer og sikre, at de bliver i idrætten i mange år fremover. Der er heldigvis ikke problemer med at få børnene ind i vores klubber. Det er ikke usædvanligt med ventelister i de populæreste klubber, men når børn bliver unge, så kniber det desværre med fastholdelsen. Derfor arbejder DBU Københavns Ungdomsudvalg på at skabe nye turneringsformer, der tilgodeser de unges ønsker. Der er måske mere interesse i at mødes med mange andre jævnaldrende ved stævner frem for den skematiske turneringsform. Der skal gøres et virksomt arbejde, for vi ved, at også de unge elsker fodbold og samværet i klubberne. DBU København udviser et samfundsansvar, når vi optager nye fodboldklubber, der styres af sociale hensyn. Der har været mange indlæg i pressen og på de sociale medier i den seneste tid omkring to nye klubber, Upload 18 og FC Cross Road. Det er ikke traditionelle klubber, men vi synes, at de skal have en chance, og derfor har vi hjulpet spillerne og Københavns Kommune med at få handleplaner op at stå. Dog er der grænser for, hvor langt vi i fællesskab skal strække os, da ALLE spillere SKAL udvise respekt for modstander, dommer og fodbolden. Når der nu er så mange flere der vil spille fodbold er det vigtigt, at vi kan sikre klubberne nogle ordentlige faciliteter. Vi har mange gange beklaget, at Københavns Kommune ikke sikrede idrætsfaciliteter i forbindelse med planlægningen af Ørestaden. Den nuværende Overborgmester er heldigvis enig i vore betragtninger, for nu har kommunen sikret sig, at der kan etableres idrætsfaciliteter i Nordhavn. Vi følger udviklingen tæt og håber at kunne vende tilbage med nyt om den første fodboldbane i Nordhavn. I en situation med manglende faciliteter er det ærgerligt, at når vi indimellem i visse bydele bliver begrænset og møder modstand mod udviklingen. Boldklubben Fix har således en fantastisk beliggenhed i Utterslev Mose, men forholdene betyder helt naturligt, at arealet tæt

Når der nu er så mange flere der vil spille fodbold er det vigtigt, at vi kan sikre klubberne nogle ordentlige faciliteter

på klubhuset ofte er så vådt, at græsset ødelægges ved brug. Det vil i dag kunne klares med en

Henrik Ravnild

kunstgræsbane og betyde en fantastisk udvikling for klubben og nærområdet. Kommunen er positiv, men lokalbefolkningen og naturorganisationerne er negative. Det er ærgerligt, når det nu vil kunne forbedre forholdene for over 500 medlemmer af klubben. Jeg håber, at fornuften sejrer. Vi skal naturligvis ikke ødelægge naturen eller bygge anlæg, der skaber problemer for nærområderne, men etableringen af kunstgræs sker i dag på så nænsom en måde, at naturen ikke lider skade. Som sagt mange gange før: Vi har et godt samarbejde med alle de involverede kommuner i vores område, og seneste nyt er, at der lægges nyt kunstgræs på de "gamle" kunstgræsbaner på Kløvermarken, så det anlæg kommer op på tre helt nye baner. Tusind tak for det. Snart skal vi igen spille landskamp. Næste vigtig kamp er den 13. juni i Parken. Vis nu jeres interesse for dansk landsholdsfodbold, og tag familien med og få en god dag ud af det. Vi ses i Parken.

DBU København   5


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

PRES PÅ STORBYER ER EN GLOBAL TENDENS [

Af: Dan Pedersen

]

Hver måned flytter 1000 nye borgere til København Kommune. Tilflytningen stiller krav om en visionær og smart tankegang, hvis vi på sigt skal sikre gode idrætsfaciliteter.

Flere og bedre idrætsfaciliteter er et af de

græsbaner på eksisterende anlæg, der har

Kunstgræsbaner på friarealer

områder, som fylder allermest, når man taler

været med til at tage toppen af problemet

Hos de politiske partier i Københavns Kom-

med de københavnske fodboldklubber. Der

og give bedre udnyttelsesgrad på idræts­

mune er der er en løbende diskussion om

er lange ventelister og mange faciliteter er

arealerne. Spørgsmålet er hvordan vi sikrer,

etablering og vedligeholdelse af nye idræts-

nedslidte og i ringe forfatning. Omvendt har

at alle kan gå til fodbold i en storby med

anlæg. Et springende punkt i forhandlingerne

København fået en lang række nye kunst-

vokseværk.

er procentsatserne for, hvad der skal være

Den nye Sundbyøsterhal 2; Supermarked, café og parkering i stueplan, sportshal, omklædning og depoter på 1. sals niveau, aktivitetsrum på 2. salsniveau og 12 boliger på bygningens tagetage.

6  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

biologisk grønt. Som udgangspunkt skal der i

være opmærksom på, at prisen på grun-

idrætsfaciliteter på en ny og innovativ måde.

forbindelse med etableringen af nye boligom-

de i København er så voldsom, at det ifølge

Som eksempel på en anderledes tilgang i

råder være 33 % friarealer, der bevares som

Lars Weiss ikke giver mening at anlægge en

forbindelse med etableringen af nye faciliteter

biologisk grønt. Denne procentsats ønsker

biologisk grøn bane i et nyt boligområde som

nævner Lars Weiss den nye Sundbyøsterhal

Socialdemokratiets gruppeformand, Lars

Nordhavn:

på Amager:

Weiss, at rokke ved, da han ønsker rekreative

-I overførselssagen afsatte vi 25 millioner til

-Det med at handle smart og tænke idrætten

områder, hvor anlæggelsen af kunstgræsba-

en grund i Nordhavn som skal bruges til et

sammen med andre institutioner og kommer-

ner kan tænkes ind i friarealerne:

rekreativt område. 25 millioner er dog næppe

cielle partnere er Sundbyøsterhal 2 et godt

-Når vi er så tæt befolket som vi er i Køben-

nok og når vi dernæst skal anlægge en bane til

eksempel på. Her har man tænkt supermar-

havn er det vigtigt, at de grønne områder

15-20 millioner kroner giver det kun mening,

ked, studiebolig og idrætten ind under samme

benyttes. Om det er moderne kunstgræs eller

hvis det er en kunstgræsbane, der kan bruges

tag, siger Lars Weiss, der mener, at såvel

biologisk græs er ikke afgørende for mig. Jeg

hele dagen, forklarer Lars Weiss.

klubber som DBU skal forstå, at fleksibilitet er

synes, det er langt vigtigere at vores rekreFoto: Harry Nielsen · Bo Bolther

ative områder bliver benyttet. Vi kan jo se, at der er folk på kunstgræsbanerne hele tiden. Det er i mine øjne et enormt plus, at borgerne benytter de grønne arealer, siger Lars Weiss som argumenterer for at den teknologiske udvikling inden for kunstgræs gør, at kunstgræs bør sidestilles med biologisk græs. Den socialdemokratiske gruppeformand i København savner et realitetstjek hos de politikere, der stadigvæk ser kunstgræsbaner som plasticbaner: -Det er en snæver interesse, når folk ikke går med på en præmis om, at de københavnske børn og unge skal have mulighed for at spille fodbold. Presset på storbyerne er en global tendens. Frem mod 2025 flytter, hvad der svarer til Herning til København. Derfor skal vi

Socialdemokratiets gruppeformand i København, Lars Weiss, kæmper for at kunstgræsbaner sidestilles med biologiske græsbaner.

tænke smart og sikre, at idrætsfaciliteterne har flere anvendelsesmuligheder og benyttes

Sammenligner os med andre storbyer

et nøgleord, når man anlægger nye faciliteter:

hele dagen. Ellers står vi tilbage med lange

København skal ikke sammenlignes med

-Man skal være opmærksom på, at det rigtige

ventelister og børn, som ikke dyrker idræt,

andre danske byer. Det er vigtigt, at der kom-

ikke skygger for det mulige. Vi kan ikke lave

siger Lars Weiss.

mer en forståelse for at København har nogle

den mest optimale løsning i forhold til lys og banestørrelser hver gang. Nogle gange må vi gå på kompromis for ellers risikerer vi, at der

Når vi er så tæt befolket som vi er i København er det vigtigt, at de grønne områder benyttes Lars Weiss

slet ikke kommer nogen bane. Kompromiser er en del af præmissen, når man skal bygge i en storby. Derfor er det også vigtigt at slutbrugerne bliver involveret mere i planlægningsprocessen. Det kræver både en indsats fra kommunens side at lave bruger-

Idrætsfaciliteter skal tænkes ind i nye boligområder

anderledes udfordringer, der gør at vi aldrig får

inddragelse, men også fra klubbernes side.

samme adgang til faciliteter som i provinsen. I

De skal søge indflydelse og være med til at

Når der etableres nye boligområder, som det

København skal vi sammenligne os med andre

påvirke udviklingen i deres lokalområde.

er sket i Nordhavn, er det afgørende, at idræt

storbyer og lære af udviklingen i nordeuropæ-

og skoler tænkes sammen. Nye baner og hal-

iske storbyer som Hamborg, Berlin og Stock-

Efterslæb på bygninger og anlæg

ler skal anlægges tæt på skolerne og knyttes

holm. Ved at gøre dette har vi en mulighed for

Baneforhold er vigtige, men et andet fokus-

op på den organiserede idræt. Her skal man

at være på forkant med udviklingen og tænke

område er klubhuse og stadionanlæg i KøbenDBU København   7


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

DBU København og Københavnsk Fodbold følger løbende udviklingen omkring faciliteter i København i samarbejde med Idræts Forum København.

Sundbyøsterhal 2 er et eksempel på en moderne hal som rummer flere faceliteter.

havn. Her har kommunen et stort efterslæb,

lukkes ned, hvis ikke de bliver renoveret, så det

penge i budgettet til renoveringen af nedslidte

da renovering og vedligeholdelse har været

er et alvorligt problem. Hidtil har vi i forbindelse

anlæg. Den gamle aftale om, at overskuddet

et underprioriteret område i en lang årrække. I

med salg af fast ejendom i Københavns Kom-

fra salg af kommunale bygninger går til nye

følge Lars Weiss kommer der til at gå mange år

mune overført penge til Kultur og Fritidsom-

og forbedrede idrætsfaciliteter, har dog givet

før København er opdateret, men processen er

rådet. Den model går vi bort fra nu, fordi det

en saltvandsindsprøjtning på 132 millioner

i gang flere steder:

har været svært at regne med indtægterne,

kroner i det nuværende budgetår. De penge

-Vi skal på omgangshøjde – det er alle klar

fortæller Lars Weiss.

skal blandt andet gå til renovering af Valby og

over. Der er idrætsanlæg som på sigt må

Fremover vil Københavns Kommune afsætte

Sundby Idrætspark.

Se alle vore produkter på

www.fodboldmal.dk webshop

FUTSAL SPILLESÆT

TRÆNINGSKIT TIL VINTERTRÆNING

Celtic spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde.

Komplet træningspakke til fodboldklubber

Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 4.996,- inkl. moms og fragt. Du skal vælge Celtic når kvalitet og design er vigtig.

15x Challenge windbreaker (ziptop hooded jakke) 15x Knickers 15x fodboldstrømper str. S-XXL Dette sæt består af en hooded windbreaker, en knickers buks og fodboldstrømper. Hvad Hummel er for Danmark er JAKO for Tyskland.

Winner spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 3.989,- inkl. moms og fragt Du skal vælge Winner når kvalitet og pris er vigtig.

Du får tøj i den absolut bedste kvalitet. Kun kr. 8.999,- inkl. moms og fragt

FUTSAL BOLDE Mangler I futsal bolde, så slå til nu...

Sæson opstartstilbud på futsalbolde vælg mellem “light” med en vægt på 290g eller “normal” med en på vægt 420g. Pris ved 5 stk. leveret i et boldnet kun kr. 1.050,- inkl. moms og fragt.

| MixGoal Aps | Maribovej 142 - 2500 Valby | Tlf.: 3146 0880 | mail: info@mixgoal.dk |

8  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

DBU København   9


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Det handler om at udvikle eller forsvinde Michele Guarini

10  DBU København


Tema: Divisionsfodbold i København Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

SELVFORSTÅELSE PÅ SUPERLIGANIVEAU

Af: Lars Hjorth Bærentzen

[

B93 er en klub, der tror på sig selv. Selvom klubbens førstehold har været nede og vende i Danmarksserien, så er målet stadig en tilbagevenden til landets bedste række.

]

Foto: www.fodboldbilleder.dk · Michael Paldan

B93 er stadig en af de førende klubber indenfor

historie og en svagere nutid. I dette interview

de gamle foreninger som B93 ikke formået.

talentudvikling, men på seniorniveau er klub-

forklarer han nogle af udfordringerne og mu-

Vi skal finde ud af, hvordan vi bidrager mere

ben i den tredjebedste række og har for nylig

lighederne B93.

til samfundet, så vi igen bliver en moderne

været helt nede i Danmarksserien. Der har

forening, som formår at inddrage vores stolte

været meget opmærksomhed om klubbens

Selvforståelse og historisk stolthed

historie, som de nye klubber jo af gode grunde

tiltag for at kunne konkurrere med FCK, Brønd-

Hvordan vil du beskrive selvforståelsen i B93?

ikke kan have.

by, Lyngby og Farum om talenternes gunst.

- Der er en enorm historisk stolthed i B93.

I skal altså ikke være en del af et større klub-

Men ambitionerne er også store for klubbens

Vi har vundet ni mesterskaber, og fylder

samarbejde?

førstehold, der i dag ligger under toppen i 2.

snart 125 år. Det er mange år at have holdt

- B93 har ikke nogen grund til at indgå i et

division Øst. Målet er Superligaen til trods for,

liv i en forening, og det giver en meget stærk

samarbejde med andre klubber. Vi har en

at vejen bliver lang.

selvforståelse. Samtidig skal vi se på, hvordan

tradition at bygge på. Vores medlemmer taler

Michele Guarini overtog posten som sports-

vi flytter foreningen ind i det nutidige. I nogle

stadig om, at B93 er den eneste danske klub,

chef i B93 i 2012, da klubben lå i Danmarks-

af de nye klubber og samarbejder er der skabt

der har slået FC Barcelona to gange…

serien. Fra første dag i jobbet tog han fat på at

en lokal og regional kultur med inkluderende

Men det var i 1922, det er næsten 100 år

skabe en ny fremtid for en klub med en stærk

tilhørsforhold i forhold til, hvor man bor. Det har

siden? - Ja! Det er måske også her, at der et problem omkring selvforståelsen i klubben. Vi skal have gjort selvforståelsen relevant for et moderne publikum og for de moderne brugere af foreningen B93. Medlemmerne har jo også en særlig forventning til, hvordan vi spiller. Selvom vi har vundet tre kampe i træk i 2. division Øst, så er det ikke godt nok, for vi spillede ikke så flot fodbold, som de forventer. Men det er altså svært at gøre i en række, hvor det først og fremmest handler om at vinde kampene, og hvor der kun er fire hold, som ser ud til at være sikre på ikke at rykke ned. Den del af selvforståelsen er også en del af B93. Vi skal vinde, men det skal være med flot fodbold.

Privatskole, ny bydel og tidlig debut på divisionsholdet Hvordan bliver I en moderne forening, der kan B93 skal gøre selvforståelsen relevant for publikum og medlemmer siger Michael Guarini.

bidrage til samfundet? - Den nye privatskole B93 Akademiet er et DBU København   11


Tema: Divisionsfodbold i København Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

eksempel på et stærkt initiativ. Vi har skabt

- Det bliver ikke i år eller næste år, men jeg er

en privatskole med et unikt tilbud til børn, der

ikke i tvivl om, at det sker. Vi er i gang med at se

gerne vil spille fodbold, og som samtidig bygger

på forskellige forretningsmodeller og at finde

på nogle stærke elementer omkring undervis-

de helt rigtige samarbejdspartnere. B93 har en

ningen. Efter skoletid kan børnene fortsætte

stærk opbakning. Hvis vi kan rejse 4-5 mio. kr.

med at gå til fodbold i B93 om eftermiddagen.

i investorkapital om året i fire år, så kan vi bygge

Vi skal udnytte, at Nordhavn bliver bygget lige

en forretning op til et hold i Superligaen. Vi kan

ved siden af vores anlæg. Det bliver en bydel på

ikke i længden overleve på at være en talent-

størrelse med Herning. Vi kommer til at ligge i

udviklingsklub, der sælger spillere til større

det mentale, når teknikken er på plads. Vi vil

et af de mest boligtætte områder i Danmark.

klubber. Det har vi gjort i nogle år, men det kan

arbejde meget mere med at skabe en særlig

Vi er begyndt at skrive kontrakter med vores

vi ikke på længere sigt. Hvis vi sælger en dygtig

performancekultur, hvor vi udnytter viden om

ungdomslandsholdsspillere, og kan tilbyde dem

spiller, så skal vi jo ud at finde en erstatning.

karaktertrækkene for vindertyper.

Der er en enorm historisk stolthed i B93 Michele Guarini

Hvad sker, hvis det ikke lykkes at bygge fun-

en meget tidlig debut på vores divisionshold i stedet for et talenthold. Der er vi alternative i

Meget stærkere om 10 år

damentet for klubbens fremtid?

vores måde at gøre tingene på, da det ikke er

Så målet for B93 er at komme i Superligaen

- Så dør vi. Det handler om at udvikle eller

realistisk, at vi får råd til en A-licens. Jeg tror

igen?

forsvinde. Hvis vi ikke udvikler os, så bliver

næsten, at vi er den eneste B-licens klub med

- Hvis vi kan opbygge det nødvendige fun-

klubben et sted, hvor man sidder og taler om

spillere på ungdomslandsholdene. Vi har i år

dament og kan finde de rigtige samarbejds-

de gode gamle dage. Altså – vi har jo allerede

fået en to-årig B-licens og det er et stort skul-

partnere, så kan det lade sig gøre. Gode idéer

været nede og vende i Danmarksserien. Vi

derklap fra DBU. Vi skal bygge et fundament, så

kommer jo nemmere end pengene til at udføre

skal have et nyt fundament og vi skal have

når vi kommer i 1. division…

dem, men om 10 år skal vi stå meget stær-

skabt en moderne udvikling af B93.

Du siger ”når”, og ikke ”hvis,” I kommer i 1.

kere end i dag. Vi vil være trendsettere i vores

division?

udvikling af spillere. Det handler om at udvikle

12  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

3 løbere (5 km) + 2 cyklister (13,6 km) = 1 stafethold

KØBENHAVN 2015

Mandag den 15. juni kl. 18.00 Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, Rødovre

www.bikeandrun.nu Arrangør

www.fskbh.dk

Lokalsponsorer

Hovedsponsorer

DBU København   13


Tema: Divisionsfodbold i København Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

FANS I MED- OG MODGANG

Af: Kasper Kølleskov

[

Bag navnet De Blå/Hvide Engle gemmer sig Fremad Amagers passionerede fanklub. Københavnsk Fodbold var med da fanklubben bød indenfor til fanarrangement i Fremad Amagers klubhus på Sundbyvestervej

]

Fremad Amager har som klub levet en lang

fanklubben De Blå/Hvide Engle grundlagt og

der til forårets første kamp i Herlev var samlet

og til tider også tumultagtig tilværelse. Siden

trods en nyere historie, der har budt på dannel-

omkring 75 fans af klubben og den flotte op-

klubben i 1910 blev stiftet af håndværkere

sen af FC Amager og efterfølgende konkurs,

bakning er noget spillerne sætter pris på. Det

og arbejdere fra arbejderbyggeforeningen

holder amagerkanerne fast i deres kærlighed

bliver tydeligt, da fanklubben efter kampen

Fremad, er meget sket. I 1922 flyttede klubben

til Fremad Amager.

mod HIK kårer kampens spiller foran en samlet

ind på Sundby Idrætspark. Særligt var klubben

spillertrup, der hylder englene, mens blom-

tidligere kendt for at spille sine hjemmekampe

Fællesskab i fanklubben

sterbuket og fidusbamsen bliver uddelt.

i kirketiden søndag formiddag, noget som

Brian Nielsen, formand for De Blå/Hvide Engle

Brian Nielsen fortæller levende om sit liv og

begyndte i 1940´erne. Gennem historien er

siden 2009, tager imod denne skærtorsdag,

historie med dels Fremad Amager og dels De

det blevet til DM-sølv i både 1940 og 1941, og

hvor ca. 40 medlemmer af fanklubben er sam-

Blå/Hvide Engle – en historie som går rigtig

klubben har også flere gange nået pokalfinalen,

let til frokost forud for hjemmekampen mod

langt tilbage. Undervejs fortæller Brian også

hvor nederlaget til Vejle Boldklub i 1972, førte til

HIK. Det er fast kutyme, at fanklubben spiser

om sit syn på FC Amager-projektet:

europæisk deltagelse. Seneste besøg i landets

sammen i klubhuset inden hjemmekampe. Det

-FC Amager var en fin idé på det forkerte

bedste række var i 1994, hvor Fremad Amager

relativt store antal fans er intet særsyn for 2.

tidspunkt, drevet af de forkerte mennesker.

rykkede ud af Superligaen. Dengang blev

divisionsklubben. Brian Nielsen fortæller, at

Ambitionerne var dengang store og håbet om

14  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Superligafodbold lever stadig, men det er ikke alfa og omega for os. Realistisk set er perspektivet nok til midten af NordicBet Ligaen, vurderer Brian Nielsen. Det vigtigste for klubbens nye satsning under navnet Fremad Amager Elite er holdbarhed, og Brian mener, projektet er startet godt ud. Som formanden siger ”er det spændende at følge udviklingen, om end sporene fra fortiden skræmmer.”

Altid Fremad Uanset klubnavnet vil medlemmerne af fanklubben være en del af Fremad Amagers fremtid. Kærligheden er stor, stærk og vedholdende. En livslang fan af klubben, Tom Pauli, fortæller at kampe og kammeratskab er det vigtigste, og han beretter ”at have set alle

Fremad Amager fans støtter trofast op om holdet. Udfordringen er at tiltrække flere fans blandt de unge.

kampe så lang tid, jeg kan huske.” Snakken med Tom giver et indtryk af, hvad det vil sige at

har helt styr på medlemstallet, da han netop

Der er masser af flag, bannere, balloner og

være en rigtig fan:

har sendt medlemskort ud. Han forklarer, at

konfetti, alt i blå og hvide farver. Med stolthed

-Jeg vil hellere opmuntre spillerne end svine

sponsorer styrker økonomien, hvilket kommer

fremviser formand Brian Nielsen et banner,

dem til. Det har ingen jo gavn af, forklarer han.

englene til gode og har resulteret i rabatordnin-

hvorpå der er påtrykt ’Vi gør det på vores

Den holdning viser med tydelighed, at Fremad

ger og lave priser på de populære udebanetu-

måde’. Det er Fremad Amagers anfører Mo-

Amager er sikret loyal opbakning fra De Blå/

re. Lige nu er fanklubben i en opsparingsfase,

hammed Abdalas, der er manden bag citatet,

Hvide Engle. I Toms øjne er man fan i medgang

da næste sæson måske kan byde på lange

som helt klart udtrykker, at man er bevidst

og modgang, og det ærgrer ham derfor, at

busture til udekampe på Fyn og i Jylland. Der er

om sin historie og den måde, man gør tingene

klubben ved sin seneste konkurs mistede en

medlemsfremgang, og Poul Madsen beretter,

på i Fremad Amager. Tifoen kan desværre ikke

del fans, da den ikke længere stod på divisions-

at ”medlemmerne er vedholdne, ” mens hans

føre Fremad Amager til sejr. Kampen mod HIK

fodbold. Langt de fleste fans er dog forblevet

stolt viser et medlemskort frem. Medlemskor-

ender uafgjort 2-2 overværet af 825 menne-

trofaste og det skyldes ikke mindst et helt

tet med nummer 11 påtrykt tilhører tidligere

sker, hvoraf en pæn del var fra englene. Næste

særligt sammenhold som rækker udover

bassist i Gasolin Wili Jønsson. Den stærke

gang De Blå/Hvide Engle får mulighed for at

fodboldresultaterne på banen. Som eksempel

forankring til Gasolin og arbejderklassen fast-

yde deres elskede klub opbakning, er allerede

fortæller en anden fan, Dennis Haglund, om en tidligere kamp mod de absolutte lokalrivaler fra B1908, hvor klubbens fans i bedste Fremad Amager ånd startede på værtshus og tog bussen til udekamp på hjemmebanen i Sundby:

Hellere opmuntre spillerne end svine dem til. Det har ingen jo gavn af Tom Pauli, fan

-Vi spillede på udebane på Sundby Idrætspark, og som altid til udekampe havde vi arrangeret buskørsel. Vi mødtes omkring 60 mand på et værtshus på Amagerbrogade og kørte så

slås konstant af medlemmerne i fanklubben i

den efterfølgende mandag. Her står den på

i bus til Sundby Idrætspark. Turen varede vel

løbet af denne skærtorsdag. I fremtiden har De

bustur til Svebølle, som sammen med Avarta

omkring fire minutter.

Blå/Hvide Engle et håb om at tiltrække flere

og NB Bornholm er fanklubbens venskabs-

fans blandt unge, for det er indtil nu ikke rigtig

klubber. Mødet med de gode venner i Svebølle

lykkedes.

byder udover fodboldkamp på fællesspisning

Fanklub i fremgang Den store aktivitet i fanklubben skyldes ene og

inden kampen. At være fan handler om at vin-

alene det store frivillige arbejde, der ligger bag,

Torsdagstifo og mandagsstævnemøde

de kampe, men vigtigst er kammeratskabet

og det er afgørende for den fortsatte udvikling.

Efter fanfrokosten går turen til Sundby Idræts-

og muligheden for at hygge sig med ligesinde-

Fanklubbens kasserer Poul Madsen fortæller,

park, hvor De Blå/Hvide Engle skal bruge en

de og tale fodbold.

at fanklubben lige nu har 254 medlemmer. Han

times tid på at klargøre tifo til kampen mod HIK. DBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

FASTHOLDELSEN SKER FRA START AF [

Af: Kristian Koefoed Rosenørn

HIK har succes med fastholdelse af U19 spillere. Under uformelle, men organiserede rammer mønstrer HIK fire U19 hold i samme række.

]

Lørdag formiddag på kunstgræsset i HIK

kan således mønstre hele fire hold i samme

udelukkende er fra Gentoftegymnasier. Så

spilles en af mange DBU København kampe

række. Det er her vi finder det helt ekstra­

der næsten tale om en skoleliga, hvor vinderen

på Bregnegårdsanlægget i Hellerup denne

ordinære.

helt sikkert vil udøve sin håneret, når man

weekend. Kampen står imellem to HIK hold.

mødes, hvilket Lukas Hummer bekræfter:

Det er ikke et sjældent syn i en klub med over

Nærmest en skoleliga

-Da vi spillede sidste år var der en masse

1100 medlemmer og 80 hold tilmeldt i alt fra U6

De fire hold har alle base i skoleklasser eller

tilskuere, og vi gjorde nok lidt ekstra for at tirre

til Grand Veteran Masters. Det til lidt mere af en

årgange fra de lokale gymnasier, hvilket tilføjer

modstanderen for at få et godt resultat, ikke

sjældenhed, at de to hold er U19 drenge.

mere konkurrence og prestige internt end

noget groft selvfølgelig, understreger han

Det er langt fra alle danske fodboldklubber, der

blot at være bedste HIK-hold i rækken. Lukas

med et glimt i øjet.

har to U19 breddehold, men i DBU København,

Hummer spiller for HIK 4, som består af spillere

og fortsætter:

som er vokset med over 66% på medlemssiden

fra Ordrup Gymnasium, har været spiller i HIK

-Det betyder meget lige at kunne nævne til

i de sidste 10 år, kan mange københavnske

gennem mange år, fortæller om sit hold:

en fest, hvordan det gik i den sidste kamp mod

klubber bryste sig af en medlemsrig og velfun-

-Vi er mange gamle holdkammerater, men alle

Øregaard eller Aurehøj, hvis nogen fra det hold

gerende ungdomsafdeling.

fra årgangen, som vil være med, har mulighed

er til stede.

Kampen denne lørdag står mellem HIK 2 og

for det.

Østerbroklubberne B1950, BK Viktoria, BK

HIK 5. I morgen tager HIK 3 imod Nørrebro Uni-

Udover de fire HIK hold, så er der også hold

Skjold samt Nørrebro United fuldender ræk-

ted og HIK 4 spiller ude mod B1903. Klubben

fra B1903 og Jægersborg, der også næsten

ken. Foto: HIK

Mange HIK spillere fra årgang 96 og 97 har holdt pause, men er nu tilbage i klubben fordi de har fundet et fællesskab i gymnasiet.

16  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

HIKs breddekonsulent Thomas Kristensen

hver kamp, ikke kun for holdets egen skyld,

-Det som vi kan tilbyde er nogle uformelle

siger følgende om den unikke situation i U19

men også for deres modstandere og for

organiserede rammer for at fortsætte de

afdelingen:

klubben:

sociale relationer, som drengene har på kryds

-Årgang 96 og 97 har altid haft mange spillere,

-Vi går meget op i det. Vi sørger for at udtage

og tværs i deres skoler. Det gør drengene brug

og blandt de fire hold er der en del, der tidligere

holdet op til to uger før kampene. Der er som

af, og heldigvis ser vi også, at nogle af drengene

har været medlem, holdt pause og kommet

sagt en helt speciel stemning ved kampene

giver noget igen til klubben som trænere og

tilbage, fordi man har fundet et fællesskab i

mod de andre gymnasiehold, så det er be-

dommere for de mindre årgange.

gymnasiet. Måske er de mange hold et udtryk

stemt ikke noget problem for os at stille hold.

Det er også de sociale relationer, som Lukas

for, at vi nu høster frugterne af det gode

Hammer vægter højt, når han skal beskrive

ungdomsarbejde, som vores mange gode

Det vigtige i fastholdelsen

fremtiden for sit eget hold:

trænere, forældre og ledere har lagt i de her

Det er HIKs ambition, at sikre, ikke kun at de

-På mit hold går vi i 3.g, så i næste sæson, hvor

drenges fodbold.

næste U19 årgange vil fylde godt op i rækker-

vi skal være seniorer, vil der være nogle som

ne, men også tage kampen op med den svære

stopper, men vi regner med at køre holdet

overgang fra ungdom til senior.

videre, så vi kan holde kontakten gennem

Frihed under ansvar De fire hold har ikke længere tilknyttet en træner. Det vil drengene selv stå for. I det hele taget så er holdene meget selvkørende. De

breddekonsulent Thomas Kristensen og HIKs

Der er som sagt en helt speciel stemning ved kampene mod de andre gymnasiehold, så det er bestemt ikke noget problem for os at stille hold

mangeårige leder og planlægningsguru, Poul

Lukas Hummer

har hver en eller to ansvarlige, der sørger for de praktiske detaljer, godt hjulpet på vej af

Frederiksen. Der er to ugentlige træningstider til U19 holdene, hvor der er over 30 spillere

-I øjeblikket har vi succes med at fastholde

fodbolden. Og så håber jeg da, at der er andre

hver gang.

drengene på U17 og U19. Det der er klubbens

klasser på skolen, der vil overtage vores plads i

Det kan dog knibe en gang i mellem med plan-

målsætning, at også de kommende årgange

U19 rækken, så vi kan fortsætte med at sætte

lægningen. Et HIK-hold har ikke kunne stille

finder motivation i fortsætte i HIK. Derudover

de andre gymnasier på plads!

op til to af deres kampe. Her sætter klubben

håber vi, at dette udgør fundamentet for at

Så måske denne historie om succesfuld

ind med ekstra støtte, så man kan gennemføre

bygge på i vores seniorafdeling, udtaler Tho-

fastholdelse i HIK i virkeligheden kimen til en

sæsonen med lige så mange hold, som man

mas Kristensen om den langsigtede målsæt-

decideret gymnasieliga organiseret under DBU

lagde ud med.

ning,

København?

Det er vigtigt for Lukas’ hold, at møde op til

og fortsætter:

HIKS 5 GODE RÅD TIL EN GOD UNGDOMSAFDELING: 1. En god børneafdeling skaber et godt fundament for en god ungdoms­ afdeling. 2. Understøt de sociale fællesskaber, som drengene allerede har gennem skolen. 3. Giv holdene frihed under ansvar, men støt dem med det praktiske. 4. Gør vilkår og regler klar overfor holdene. 5. Inddrag de spillere, der vil som trænere og dommere i klubben.

Formand Lone Falsig (th) kan glæde sig over, at klubben har succes med at fastholde ungdomsspillere.

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

MARKANT MEDLEMS­ FREMGANG I KØBENHAVN

Af: Jan Kristensen

[

Københavnerne vil spille fodbold! Det viser de nye medlemstal fra DIF, hvor klubberne under DBU København i 2015 går frem med næsten 3.000 nye medlemmer.

]

DIF har offentliggjort de seneste medlemstal

-Det er et flot resultat, der viser at der er et

lille fald i forhold til året før. Størst fremgang er

for 2015 og det er god læsning for de køben-

stort potentiale for flere fodboldspillere i ho-

der i aldersgruppen 19-24 år, hvor der er en

havnske fodboldklubber. For niende år i træk

vedstaden. Vi kæmper en målrettet kamp for

fremgang på 30,8 % i forhold til sidste års tal.

er der medlemsfremgang for DBU København,

at få bedre faciliteter for fodbolden i Køben-

Efter et par år med tilbagegang kan dansk

hvor 39.160 spillere var aktive i 2014. Dermed

havn og de seneste tal viser, at der virkelig

fodbold igen glæde sig over flere aktive

har der aldrig tidligere været registreret så mange fodboldspillere i hovedstadsområdet

DBU Københavns medlemsklubber står for 53,1 % af den samlede fremgang på landsplan på i alt 5.504 spillere

som nu. Tilbage i 2005 var antallet af aktive fodboldspillere 23.514 – DBU København kan således på 10 år notere en medlemsfremgang på imponerende 66 %. Den totale fremgang er på helt præcis 2.924 medlemmer i forhold til sidste års optælling og

er behov for at imødekomme udviklingen og

spillere. Fodbolden har imidlertid i de seneste

det vækker naturligvis glæde hos DBU Køben-

skabe de bedste rammer for fodbolden og de

fem år mistet hele 7.496 spillere. Særligt Fyn,

havns bestyrelsesformand, Henrik Ravnild,

mange frivillige som gør fremgangen mulig,

Jylland og Lolland Falster må stå på mål for

der kan konstatere, at DBU Københavns med-

siger Henrik Ravnild.

tilbagegangen, mens København som eneste

lemsklubber står for 53,1 % af den samlede

DIF’s medlemstal viser, at der er vækst i alle

lokalunion kan notere fremgang.

fremgang på landsplan på i alt 5.504 spillere.

aldersgrupper på nær ”+60”, hvor der er et

Medlemsudvikling blandt LU 2010-2014 I ALT

DBU B

DBU LF

DBU K

DBU F

DBU S

DBU J

Antal medlemmer 2010

342.955

2011

356.754

2012

341.057

2013

329.649

2014

335.459

Udvikling i medl.

2.328

6.758

32.012

31.144

90.195

180.518

2.312

7.017

2.240

6.812

34.858

32.331

92.356

187.880

35.953

32.061

89.226

174.765

2.247

6.060

2.275

6.364

36.236

30.142

85.695

169.269

39.160

29.403

87.620

170.637

-7.496

-53

-394

+7.148

-1.741

-2.575

-9.881

-2,19

-2,28

-5,83

+22,33

-5,59

-2,85

-5,47

2010-14 Udvikling i % 2010-14 Kilde: DIF

18  DBU København


FODBOLD

FIRMAIDRÆT

OPEN DANMARKS SJOVESTE

FIRMAIDRÆTSFEST RAMMER STORKØBENHAVN

11.-13. september 2015 TILMELD JER SENEST DEN 16. AUGUST 2015 PÅ WWW.FIRMAIDRAET.DK/OPEN HUSK OGSÅ AFTENFESTEN LØRDAG

AL L

E

KA

N

DE

LT

AG

E

FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN

DBU København   19


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

FODBOLDVENNER FRA ALLE VERDENSHJØRNER [

Af: Kasper Kølleskov

på BK Frems U14 hold. Fællesskabet og forståelsen for kulturforskelle er stor og bliver konstant udviklet sideløbende med evnerne på grønsværen

]

Frank Paulsen er holdleder for U14-holdet i BK

”multikulti”, grundet de tyske landsholdsspil-

Holdet trækker altså spor til vidt forskellige

Frem. Han er som mange andre blevet frivillig

leres forskellige nationale baggrunde, og den

verdensdele, hvilket naturligvis også medfører

leder på grund af et fodboldspillende barn og

samme betegnelse kan bruges om Valbyklub-

ganske forskellige forudsætninger hos de en-

er i gang med sit femte år som holdleder. Med

bens U14 hold:

kelte spillere. Som eksempel har en af spillerne

sin tyske baggrund er Frank og sønnen en

-På vores U14-årgang er der faktisk spillere,

flygtningestatus, siger Frank Paulsen.

stor del af det multikulturelle Frems hold, der

som stammer fra 14 forskellige lande, fortæller

Det faktum, at drengene har så forskellige

rummer spillere fra alle verdenshjørner. Flere

Frank Paulsen, der alene på førsteholdet har

baggrunde, er dog langt fra noget problem i

gange undervejs i interviewet refererer Frank

drenge med 10 forskellige nationaliteter:

hverdagen og holdlederen vurderer, at den

til sit moderlands store succes på fodbold­

-Drengene har rødder i så forskellige lande

kulturelle diversitet er med til at styrke fælles-

banen. Det tyske landshold omtales ofte som

som Makedonien, Pakistan, Kenya og Congo.

skabet og den enkelte spiller.

På BK Frems U14 hold er fair play og god sportsånd et vigtigt tema når mange forskellige kulturer skal fungerer godt sammen.

20  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Foto: BLI-foto, BK Frem

BK Frems U14 hold har succes på banen, men holdleder Frank Paulsen frygter ikke spillerne skifter til andre klubber. Dertil er fællesskabet for stærkt.

Respekt og tolerance

-Lige pludselig vidste min søn specielle ting

hvordan alsidigheden og mangfoldigheden er

Sprogligt har drengene ingen problemer på

omkring muslimske højtider og traditioner.

med til at udvikle spillerne.

fodboldbanen. Udover at være dygtige fod-

Det var glædeligt for mig, for jeg synes det

boldspillere taler de alle sammen dansk, men

er vigtigt, at min søn har forståelse for andre

Sportslige ambitioner

indimellem må Frank og holdets træner bringe

kulturer, forklarer han med glæde i stemmen.

De sportslige ambitioner er høje hos drengene.

de engelske gloser i spil, når der er kontakt til

I omklædningsrummet er den slags temaer

Derfor ved Frank også, at nogle med tiden

forældre. Selvom ikke alle forældrene har det

også på dagsordenen. Drengene har eksem-

kunne fristes til at prøve talentet af på et

danske sprog tilfælles, er forældreopbakningen

pelvis talt om konfirmation og andre traditi-

højere niveau, end BK Frem lige nu tilbyder.

til det multikulturelle hold dog stærk. Frank

oner, der ofte bunder i religiøse eller kultu-

Det har dog vist sig, at det kan være svært for

forklarer, at der har været afholdt fællesarran-

relle forskelle. Ved at tale med hinanden om

drengene at skifte væk fra fællesskabet på det

gementer og fællesspisning, og med Franks

forskelle bliver de klogere på den verden, de er

multinationale hold:

ord ”interagerer forældrene på kryds og tværs

en del af, og de opnår også en gensidig respekt

-At blive på holdet er et aktivt tilvalg for

af kulturelle skel og grænser.”

for hinanden. Det viser sig ifølge Frank Paulsen

drengene. Selvom udfordringerne kunne friste

En del af det fælles sprog og de fælles værdier, som ifølge Frank Paulsen er blevet udviklet gennem den flerkulturelle hverdag på holdet, er respekt og tolerance: -Drengene kender til og har forståelse for

Drengene kommer bl. a. fra så forskellige lande som Makedonien, Pakistan, Kenya og Congo Frank Paulsen

hinandens forskelligheder, og de går meget op i at tale pænt og vise hinanden respekt på og udenfor banen. på mange forskellige måder – f.eks. ved, at

andre steder, er fællesskabet på dette hold

Sammenhold og mangfoldighed

drengene giver hinanden kærlige øgenavne og

simpelthen for stærkt, siger Frank Paulsen

Den gensidige respekt bunder i den oprigtige

anerkender diversitet.

som forklaring på, at det er lykkes at fastholde

interesse og åbenhed, som spillerne viser for

Som holdleder har Frank Paulsen oplevet, at

spillerne. Frank håber, at det talentfulde kuld

hinanden. Godt nok er fodbold den største

der indimellem skal tages særlige hensyn.

vil blive sammen i lang tid og fortsat udvikle

interesse, men der bliver også snakket om

Når drengene tager på udenlandsrejser sikrer

fodboldfærdigheder og venskaber. Og hvem

alt muligt andet. Derfor bliver drengene ifølge

Frank og holdets træner sig altid, at der ser-

ved om der skulle gemme sig en kommende

Frank Paulsen også klogere på samfundet

veres mad, som respekterer særlige ønsker.

landsholdsspiller for enten Danmark, Tyskland,

og den verden, som omgiver dem. Frank har

Den del ser han ikke som en udfordring eller et

Pakistan eller Kenya i det talentfulde kuld.

oplevet dette gennem sin egen søn:

problem, for han oplever på nærmeste hold, DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

KASTRUP BK

FRA HOLD TIL SAMMENHOLD [

Af: Kasper Kølleskov

Overskriften gemmer på mottoet bag projektet Klubfidusen, som DBU er en af initiativtagerne bag. Københavnsk Fodbold var med til trænerintro i Kastrup Boldklub, hvor trænere og ledere blev klædt på til at tage Klubfidusen med på banen

]

Denne torsdag aften i marts vil de fremmødte

manglende trivsel. Fodbold er den foretrukne

fremmødte trænere bedst muligt til konkret at

af DBU-instruktør Jens Højberg blive rustet til

fritidsaktivitet for mange børn, så det har

bruge Klubfidusen i hverdagen. Han forklarer,

at indgå i projektet, som vil have et forløb på

været naturligt for DBU at tage del i projektet.

”at trivslen og sammenholdet blandt andet

ca. et halvt år. Yderligere to personer har en særlig rolle denne dag; klubrådgiver hos DBU København Richard Andersen og Christian Theilgaard, der er udpeget som trivselsambassadør i klubben. Fremover vil han være tovholder på projektet i Kastrup Boldklub.

Eksempelvis kan klubben fokusere på, at der arbejdes med, hvordan man hilser på hinanden Richard Andersen, Klubrådgiver

Gode fodboldoplevelser DBU har i samarbejde med Mary Fonden, Red

Tilbage i 2006 introducerede DBU Holdninger

styrkes ved mindre fokus på selektering og

Barnet og TrygFonden udviklet Klubfidusen,

og Handlinger, der præsenterede nye tanker

overdreven vindermentalitet.” Projektet skal

som efter at være afprøvet som pilotpro-

og måder at spille fodbold for børn under 12 år.

ikke bare være med til at skabe glæde i hver-

jekt 2013 blev udbudt til alle klubber i 2014.

Klubfidusen ligger i tråd med dette og bygger

dagen for de fodboldspillende børn, men som

Baggrunden for udviklingen af Klubfidusen

desuden på projektet Fri for Mobberi, udviklet

Jens Højberg forklarer ”er Klubfidusen også

er undersøgelsesresultater, som peger på, at

af Mary Fonden og Red Barnet i 2007. Projek-

en fastholdelsesstrategi, således at børnene

hvert fjerde barn i 3.-5. klasse har oplevet at

tet er søsat med ønsket om at styrke trivsel

forbliver aktive fodboldspillere.” Efter denne

blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til fri-

og fællesskaber i fritidsaktiviteter, og denne

torsdag ligger det forsatte arbejde i hænderne

tidsaktiviteter, og faktisk har mere end hvert

øgede trivsel og inklusion kan forebygge mob-

på Kastrup Boldklub med opbakning og spar-

ning. Værdigrundlaget bag Klubfidusen bygger

ring fra DBU København gennem klubrådgiver

på fire grundværdier – tolerance, respekt,

Richard Andersen.

ottende barn droppet fritidsaktiviteter på grund af

omsorg og mod. Fodbold skal være for alle, og et stærkt sammenhold skaber en stærk

Forældrene skal med

klub. Målsætningen er egentlig meget klar og

Richard Andersen fortæller denne aften om

simpel – at skabe gode fodboldoplevelser.

Klubfidusen og sin rolle som klubrådgiver for de tilstedeværende. Specielt i forhold til arbej-

22  DBU København

Kickoff af Klubfidusen

det med klubbens udviklings- og handlings-

Jens Højberg forklarer, at Kastrup Boldklub er

plan for projektet er han en aktiv medspiller.

den anden klub under DBU København, der går

Han kan vejlede og støtte i forhold til mission,

med i Klubfidusen. Som oplægsholder håber

vision og værdier, og som inspiration præsen-

han at ruste trivselsambassadøren og de

terer han arbejdsprocessen i CPH Youth, der


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Foto: Kenneth Hemmingsen

Hver fjerde barn i 3-5 klasse har oplevet mobning. Nu sætter Kastrup BK fokus på problemet.

var første klub under DBU København, der gik

som tovholder i Kastrup Boldklub. Udover

at der i træning og kamp er en kammeratlig,

med i projekt Klubfidusen. Richard Andersen

at være uddannet B2-træner har han netop

anerkendende og respektfuld tone,” forklarer

konkretiserer undervejs, hvordan der kan

færdiggjort sit studie i pædagogisk psyko-

Christian Theilgaard.

arbejdes. ”Eksempelvis kan klubben fokusere

logi med afgangsprojektet Fri for Mobberi,

Christian Juul Jensen fra Kastrup Boldklubs

på, at der arbejdes med, hvordan man hilser på

nøjagtig samme titel som Mary Fondens og

bestyrelse er også til stede denne aften.

hinanden, både til træning, i kamp og når man

Red Barnets tidligere projekt. Sit fokus på

”Klubfidusen er endnu et initiativ til at styrke

møder holdkammerater uden for klubben.”

trivsel og fællesskab vil han nu arbejde på at

sammenholdet, og vi har i klubben erfaring

De fodboldspillende børn er kun i klubben i

styrke i Kastrup Boldklub. Han påpeger, at

med, at sammenhold i de små årgange holder

begrænset omfang, og derfor betoner Richard

”klubben går ind i projektet med forebyggelse

ved med tiden,” siger bestyrelsesmedlemmet.

Andersen vigtigheden af, at forældrene

for øjet.” Trivsel på fodboldbanen kan styrke

involveres. På den måde er Klubfidusen meget

barnet i det øvrige liv. Som Christian Theilgaard

Konkrete værktøjer

helhedsorienteret. Denne aften håber Richard

forklarer ”kan fodbold bidrage til børns glæde

Udover viden giver Klubfidusen konkrete tips

Andersen at inspirere, og senere vil kan deltage

på banen og i resten af livet.” Desværre er

og øvelser. Forældre kan søge hjælp i Klubfidu-

ved projektets midtvejs- og afslutningsmøde,

denne glæde og trivsel ikke selvsagt. ”Man

sens fem forældretips eller forslag til kørsels-

ligesom han undervejs vil have kontakt til såvel

ved fra undersøgelser, at der finder mobning

ordning. Trænerne kan finde trivselsøvelser til

trivselsambassadør Christian Theilgaard som

sted i fodboldklubber,” siger han og påpeger,

brug i hverdagen, blandt andet Vennestafetten

til Kastrup Boldklubs bestyrelse.

at arbejdet med Klubfidusen forhåbentlig kan

og Hold-buddyen. Samtidig er en det en cen-

have en forebyggende effekt i Kastrup Bold-

tral del af Klubfidusen, at de involverede parter

Sammenhold varer ved

klub. Konkret tænker han, at der som en del af

mødes. Første møde i Kastrup Boldklub bliver

Trivselsambassadør Christian Theilgaard har

Klubfidusen kan arbejdes med sproget blandt

på Børnedagen, hvor der for alvor er kick-off

gode forudsætninger for at opfylde rollen

trænere og holdkammerater. ”Det er vigtigt,

for projektet i klubben. DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

”Dem der siger ja til at være træner, de skal bruge deres tid på at træne børnene. De skal ikke være holdledere og alt muligt andet. Tænk hvis Christian Eriksen var stoppet som 8-årig på grund af en dårlig struktur i klubben. Det skal være nemt at være frivillig, og så skal vi hæve overliggeren derfra.” Frederik Ullerup, børnechef, Køge Boldklub

NEMMERE AT TRÆDE TIL SOM FRIVILLIG [ ]

Af Peter Vest Hansen

Køge BK arbejder med at det skal være nemmere at træde til som frivillig i børneafdelingen. Derfor ansatte klubben for snart tre år siden en børnechef, der løser de praktiske opgaver og sætter en sportslig og social retning for afdelingen.

Vi er jo frivillige 24/7, fordi vi elsker fodbold Per Schütt

bruge deres tid på at træne børnene. De skal

hvilken frivillig funktion man udfører uanset

ikke være holdledere og alt muligt andet. Tænk

om det er som træner, holdleder eller medlem

hvis Christian Eriksen var stoppet som 8-årig

af eventudvalget. Derudover samler han

på grund af en dårlig struktur i klubben. Det

holdledere og trænere hver 3-4 måned, for at

skal være nemt at være frivillig, og så skal vi

de kan lære af hinanden.

hæve overliggeren derfra, siger Frederik Ulle-

- Det er interessant for holdlederne at høre,

rup, der bærer titlen børnechef i klubben.

hvordan de andre holdledere løser deres

Citatet tilhører Per Schütt, U-9 træner i Køge

udfordringer og opgaver. Hvordan de har

Boldklub, men kunne i princippet være sagt af

Lære af hinanden

skabt den infrastruktur, der ligger i opgaven

de fleste forældretrænere. Typisk melder man

Ved siden af jobbet i fodboldklubber er han

som holdleder. Ellers er der aktuelle ting på

sig, fordi man elsker fodbold, og gerne vil bi-

gymnasielærer på Frederiksberg, hvor han

dagsordenen for netop den periode, forklarer

drage til at give egne og andres børn de bedst

underviser i fagene Idræt og Oldtidskundskab.

Frederik Ullerup.

mulige udviklingsmuligheder og oplevelser.

Han har selv prøvet at være forældretræner for

Men med til trænertjansen hører oftest en

sin søns hold, og det gjorde ham opmærksom

Et hoved på dragen

masse andre opgaver som kontakten til klub-

på behovet for en klar struktur.

Helt konkret hjælper han også de nye trænere

ben, banefordeling, udstyr, forældrehåndte-

- Da jeg trådte til som forældretræner var min

i gang. Han sørger for, at de får tøj af klubben,

ring, konfliktløsning, kørsel til kampe, frugtord-

oplevelse, at hver årgang var en ø i klubben.

en nøgle til deres eget holdrum, adgang til det

ninger, sociale arrangementer, stævner med

Derfor er jeg drevet af en lyst til at gøre det

fælles materialelager og at de møder de andre

overnatning og turneringer. Opgaver der i

bedre og skabe rammerne for, at man lærer

trænere.

værste fald får forældretræneren til at sige fra

af hinanden og frem for alt at gøre det lettere

- Jeg har den nye årgang hele foråret, imens

overfor opgaven.

at være frivillig i klubben, forklarer Frederik

jeg finder trænere og uddanner de nye for-

I Køge Boldklub ville de gerne give trænerne

Ullerup.

ældretrænere ud fra vores øvelsesmanual til

ro til at fokusere på træningen. Derfor ansatte

Dette har han været med til føre ud i livet

U6-u7, forklarer Frederik Ullerup.

klubben for snart tre år siden Frederik Ullerup

gennem et manifest for børneafdelingen i Køge

Ideelt set følger han de nye trænere, og giver

for at gøre det nemmere at være frivillig i

Boldklub. Det går i meget korte træk ud på, at

dem lidt feedback i starten, så de får et god

afdelingen.

klubben har opstillet klare målsætninger for

start på deres tid i klubben. Han er ansat 5-10

- Dem der siger ja til at være træner, de skal

afdelingen og en konkret arbejdsfordeling efter

timer om ugen, og han vurderer, at klubben

24  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Foto: Peter Vest Hansen · Sundby BK

I Køge BK har man haft stor succes med at ansatte, Frederik Ullerup, som børnechef. Han løser de sportslige udfordringer og sætter en sportslig og social retning for børneafdelingen.

med en administrativt ansat giver sig selv et godt udgangspunkt for at tegne klubbens værdier og strategi. - Som ny forældretræner er det meget vigtigt,

Dem der siger ja til at være træner, de skal bruge deres tid på at træne børnene. De skal ikke være holdledere og alt muligt andet

at der er ét hoved på dragen – og det er mig.

Frederik Ullerup

Jeg betragter ikke mig selv som leder, men jeg er den der træffer beslutningerne, når der er behov for det, forklarer Frederik Ullerup.

ne, at Køge Boldklub har skabt en ny struktur

smil og bliver suppleret af trænerkollegaen.

Fra andre i klubben bliver Frederik Ullerup

for klubbens børneafdeling? Ulrik Rosenkrans,

- Jeg kan da godt huske, at man som forælder

betragtet som meget initiativrig og en ”sjov

Per Schütt og Jørgen Koch er tre af trænerne

sagde ja til at hjælpe lidt til, og pludselig stod

fætter”. Udover manifestet har han været med

for Køge Boldklubs U9 årgang.

man med det hele, tilføjer Per Schütt.

til at føre en lang række tiltag ud i livet som

Ulrik Rosenkrans og Per Schütt startede i

Jørgen Koch er den nyeste af de tre. Han

indslusningskonceptet ”Børn til Bold” for 3-4

klubben for fire år siden, og har derfor også

skiftede til klubben for nylig fra en naboklub, og

årige børn og deres forældre. Børn til Bold er

været i klubben inden Frederik Ullerup blev

han fremhæver fordelen i, at Køge Boldklub har

på tredje sæson en pæn succes med 75 børn

ansat. De kan begge bekræfte, at den nye

en klar profil for børneafdelingen.

fordelt på tre hold.

struktur har gjort en positiv forskel.

- Der er rart, at der er en klar profil hele vejen

- Det har jo ændret sig meget. Dengang vi

igennem. Og så synes jeg, at det er positivt, at

”Rart med en klar profil”

startede, da fik vi en pose bolde, og så blev vi

man her har taget det nedefra og op, hvor man

Men hvad betyder det for dem nede på baner-

ellers sat i gang, siger Ulrik Rosenkrans med et

starter med de yngste og så kører hele vejen DBU København   25

E


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

For U9 træner Ulrik Rosenkrands (tv), Per Schütt og Jørgen Koch har Køge BKs nye børnestruktur gjort en positiv forskel.

E op gennem systemet, siger Jørgen Koch.

Derudover har børneafdelingens U7,U8 og U9

Det er dem, der får hverdagen til at fungere, så

Det er Per Schütt enig i. Han glæder sig

spillere hver fredag mulighed for at deltage i

trænerne kan fokusere på træningen, tilføjer

over, at der bliver taget godt imod ideer fra

træning på tværs af årgange til klubbens ”HB

Frederik Ullerup.

trænerne og sætter pris på sparringen med de

Køge mini”. Her tilbyder de træning for dem,

administrative personer i klubben.

der ikke får nok af de normalt to ugentlige

Rummeligt koncept

- Der er helt givet sket noget, i dag kan man

træninger.

Og mens struktur er godt, så mener han sam-

kaste ideer op uden at få et nej. Det er positivt,

Klubbens lønnede talenttrænere står for HB

tidig, at en væsentlig del af konceptets styrke

at man gerne vil udvikle børnefodbolden både

Køge Mini. Konceptet er med Frederik Ullerups

ligger i, at de kan rumme kompetenceforskel-

socialt og sportsligt. Vi er ikke nødvendigvis

ord ”motivations- og lystdrevet. Ikke kompe-

len fra hold til hold.

altid enige, men de (administrationen red.) er

tencedrevet”.

- Der er meget forskellige kompetencer hos

gode at sparre med. Og så er det en fordel, at

For at sikre koordinationen med de øvrige

forældretrænerne fra årgang til årgang. Det er

Frederik (Ullerup red.) har tillid til, at vi tager os

afdelinger i klubben, så har Frederik Ullerup

meget personafhængigt. Nogle har rutinerede

af det fodboldfaglige, tilføjer Per Schütt.

løbende kontakt og jævnlige møder med

trænere og andre er helt nye, når de starter.

U-sportschef Ian Pedersen (U-11 – U-19) og

Nogle siger ja, fordi ingen andre vil, og andre

Sammenhængskraft

klubbens forretningsfører Jannik Seehusen.

siger ja, fordi de gerne vil bidrage og påvirke,

Strukturen giver sig blandt andet til udtryk i, at

- Allerede fra de spiller U-8 møder de vores

og den rummelighed er der i strukturen, siger

træningerne bliver koordineret på en måde så

talenttrænere, så når spillerne bliver U-10 så

Frederik Ullerup.

de forskellige årgange, så vidt muligt, træner

kender de gruppen af spillere og omvendt. Det

Grundlæggende mener han, at der er behov

på samme tid. På den måde kan trænere og

giver en stærk dynamik mellem afdelingerne,

for en professionalisering af fodboldklubberne,

holdlederne tale sammen under træningen og

forklarer Frederik Ullerup.

hvis fodbolden også fremadrettet skal kunne

udveksle spillere efter for eksempel 25-50-25

Som en del af børneafdelingens ”manifest”

fastholde sine medlemmer og sit aktivitets-

princippet, hvor man skal matches med spillere

ligger også en klar rollefordeling på de enkelte

niveau.

på lavere (25 pct.), samme (50 pct.) og højere

hold mellem trænere, assistenttrænere, hold-

- Det er min vurdering, at en klub skal profes-

niveau end en selv (25 pct.).

ledere og andre roller.

sionaliseres, hvis den skal overleve i dag. Det

- Det betyder, at vi kan undgå mailstorm. No-

er vigtigt at finde nogle nøglepersoner med de

get er relevant for trænerne og andet er rele-

rigtige kompetencer til opgaven og ansæt-

vant for holdledere eller andre frivillige. Jeg kan

te dem nogle timer om ugen, siger Frederik

klart anbefale andre en klar mailpolitik. Mens

Ullerup.

Du kan finde Køge Boldklubs børneafdelings ”manifest” på afdelingens egen hjemmeside: www.koge-boldklub.dk/born/

jeg har været her, så har holdlederne, for min funktion, været de vigtigste kontaktpersoner.

26  DBU København


FODBOLD Pinsen 2015 Holland Fodboldturneringer for drenge og piger

Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

North Limburg Cup for drenge

North Limburg Cup er en populær turnering der afvikles i pinsen fra torsdag d. 21. maj til mandag d. 25. maj 2015. Turneringen afholdes i Gennep tæt ved grænsen til Tyskland. Kampene spilles på flotte baneanlæg i og omkring Gennep. Tre kampe pr. dag med spilletid på 2 x 18 minutter.

North Limburg Cup for piger

North Limburg Cup for piger er en populær pigeturnering, der afvikles i pinsen fra torsdag d. 21. maj til mandag d. 25. maj 2015. Turneringen afholdes i Cruijk tæt ved grænsen til Tyskland. Alle kampe spilles på græsbaner. Der spilles indledende kampe lørdag og placeringskampe og finaler søndag.

Der spilles til North Limburg Trophy i følgende aldersklasser for drenge:

Der spilles til North Limburg Trophy i følgende aldersklasser for piger:

11-mands

11-mands

7-mands

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

Drenge U19 Drenge U17 Drenge U15 Drenge U14 Drenge U13 Drenge U12 Drenge U11 Drenge U9

Født efter 1.1.1996 Født efter 1.1.1998 Født efter 1.1.2000 Født efter 1.1.2001 Født efter 1.1.2002 Født efter 1.1.2003 Født efter 1.1.2004 Født efter 1.1.2006

7-mands

Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11

2 x 20 minutter 2 x 20 minutter 2 x 20 minutter

Født efter 1.1.1998 Født efter 1.1.2000 Født efter 1.1.2002

både piger og så , de rå om e m m sa i Turneringerne spilles varteringssted. dk in e m m sa på bo og en derned i bus drenge kan køre samm Programudkast for turen

Pris: Vandrehjem: 1.895 kr. pr. deltager. Hotel: 2.095 kr. pr. deltager. I begge priser er bustransport, indkvartering, halvpension, bussen hos jer til udflugter og transport i det omfang at det er muligt og i samråd med det/de hold man deler bus med samt chaufføren. Der opkræves et holdgebyr på 1.600 kr. pr. hold.

Torsdag 21. maj: Ved aftenstid afrejse fra jeres klubhus. Fredag 22. maj: Der er mulighed for rundvisning på et stadion som kan kombineres med et besøg i et vandland. Lørdag 23. maj: Turneringen starter. Tre kampe. Søndag 24. maj: Turneringen fortsætter. Finaler og placeringskampe. Tre kampe. Efter finalen hjemrejse. Mandag 25. maj: Om morgenen hjemkomst til jeres klubhus. Turen kan forlænges med en ekstra overnatning, således at hjemrejse påbegyndes mandag morgen. Ring og hør om priser.

Danish Sports Travel A/S Birkevej 11, Nørhalne, 9430 Vadum, Tlf. 98 26 83 69 Inge Larsen

www.danish-sports-travel.dk

Medlem af Rejsegarantifonden - UEFA Licens

DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

SUNDBY BK VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE I KØBENHAVN [

Af: Dan Pedersen

En tydelig struktur og en målrettet strategisk indsats har skabt resultater i Sundby BKs pigeafdeling.

]

Københavnsk Fodbold er på besøg en mandag

-For nogle år tilbage besluttede vi, at der

Piger træner sammen med drenge

eftermiddag, hvor der er fuld aktivitet på

skulle ske noget nyt for at fastholde og rekrut-

Det med at træne mere blev for alvor sat i

Sundby BKs baner i Kløvermarken. Piger og

tere flere piger. Vi begyndte at træne på tværs

system i 2013 med etableringen af Sund-

drenge løber ind og ud af klubhuset og på

af årgange, tog initiativ til træningslejre og

by BKs fodboldakademi. Akademiet er for

banerne er der både træning og kamp. Klub-

forældremøder og tilmeldte os alle de stævner

klubbens spillere i årgangene fra U10 til U15 og

bens bestyrelsesmedlem Bo Hammer, U14

vi kunne komme i nærheden af. Det skabte et

der trænes tre gange ugentligt. Her tilbydes

træner Kasper Nielsen og Søren Kjær Jensen

godt fundament, men det var helt afgørende

børnene en aktiv hverdag, hvor de får kvalifi-

fra pigeafdelingen er mødt op for at fortælle

for udviklingen, at vi gav alle de træningsivrige

ceret træning, styrker det sociale samspil og

historien om Sundbypigernes udvikling, der

piger mulighed for at træne mere og blive

får mulighed for at få hjælp til lektier:

har udmøntet sig i succes både på og uden for

matchet bedre, fortæller Søren Kjær Jensen.

-Piger som drenge har en ambition om at blive

banen:

dygtige fodboldspillere og dér har akademiet

FEM GODE RÅD FRA SUNDBY BK PIGEAFDELING • Giv B&U afdelingen deres eget budget • Lav en tydelig forventningsafstemning når man ansætter nye trænere. Opstil mål for afholdelse af forældremøder, fastholdelsesprocent og trivsel på holdet • Overvej at finde en pigeansvarlig, der kan arbejde på tværs af årgangene • Deltag i stævner og lav sociale aktiviteter – f.eks. træningslejr i egen klub • Sørg for at piger og drenge får mulighed for at træne sammen.

Sundby BK anerkendes for deres indsats på pigesiden. Hele seks U14 piger har deltaget i DBU-Øst samling for U14 piger i 2015.

28  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Foto: Dan pedersen

I Sundby BK gør man meget ud af at lave aktiviteter på tværs af hold og årgange. Her er hele pigeafdelingen samlet til Madsby Cup i Fredericia..

haft stor betydning. I dag har vi syv piger med

fra en meget klar struktur har klubben fundet

oner, hvor alle deltager. Vi tager til stævner

til talenttræning i DBU U14 øst, og det er klart,

midler til at styrke B&U fodbolden på både

sammen, laver fællesspisning én gang om

at mere og bedre træning har været afgørende

drenge og pigesiden:

måneden og afholder også en afslutningsfest

for deres udvikling. Rent socialt har det også

-I Sundby BK har vi adskilt børne- og ung-

sammen. Derudover mødes vi på trænersiden

været en succes, fordi pigerne har fået mu-

domsfodbolden fra vores seniorafdeling. Vi har

på tværs af hold og årgange hver måned, siger

lighed for at træne med drengene og knytte

vores eget budget og råder selv over de penge

Kasper Nielsen.

relationer på tværs, forklarer Kasper Nielsen,

som vi får ind fra sponsorer og FOS midler.

der er en af to pigeansvarlige, der arbejder på

Omvendt står vi også for at dække 60 % af

Drømmer om licens

tværs af årgangene i henholdsvis børne- og

driftsudgifterne. Det gør os handlekraftige

En af ambitionerne for Sundby BK er, at man

ungdomsafdelingen.

og sikrer, at pengene går derhen, hvor de er

på sigt kan få licens på pigesiden. I forbindelse

Et andet afgørende punkt for Sundby BK har

tiltænkt, fortæller Bo Hammer, der sammen

med DBU Københavns projekt (ELI) med at

været forældreinvolveringen. Her har Sundby

med resten af bestyrelsen har valgt at ligge

sende unge akademikere ud i fodboldklubber

stillet krav til nye trænere om at afholde to år-

driftsopgaver ud i udvalgene så der er rum til

havde man en ung akademiker til at gennemgå

lige forældremøder, ligesom klubben netop har

at arbejde strategisk på bestyrelsesniveau.

ansøgningsproceduren og se på specifikatio-

iværksat en spørgeskemaundersøgelse, hvor

De mange tiltag som klubben har iværksat de

ner og krav, der skal opfyldes samt analysere

forældre til B&U spillere skal svare på spørgs-

senere år har dels fastholdt spillere og tiltruk-

driftsudgifterne:

mål om trivsel og udvikling af fodboldmæssige

ket spillere udefra, der er blevet opmærksom-

-Det har været en kæmpe hjælp at have en

færdigheder. Alt sammen for at imødekomme

me på muligheden for god træning i Sundby

akademiker, som har arbejdet meget detalje-

spillernes behov og lytte til dem.

BK. Det næste udviklingspunkt bliver at løfte

ret med at undersøge grundlaget for at søge

niveauet hos de næstbedste:

licens. Vi har nu en drejebog for, hvordan vi kan

Ungdomsafdeling med eget budget

-Vi har mange dygtige pigespillere, men ud-

gribe ansøgningen an og har ambitioner om at

I Sundby BK har man hold i alle pigerækker fra

fordringen er nu at få de næstbedste med. Det

søge licens i nær fremtid. Vi ønsker at udvikle

årgang 1999 til 2008. Det er et solidt funda-

handler dels om at give plads til sociale aktivi-

os og være med i toppen af dansk kvindefod-

ment at bygge videre på og den nuværende

teter, men også om at få uddannet trænere og

bold, men vi skal være helt klar, før vi tager de

succes skal fastholdes ud fra en langsigtet

arbejde på tværs af årgangene, siger Kasper

næste skridt, fortæller Kasper Nielsen og Bo

strategi, hvor klubben vil uddanne alle trænere

Nielsen som vurderer at klubben er på rette

Hammer i fællesskab.

fra U10 og op efter. Den filosofi koster penge,

spor, når det handler om at rumme alle:

men ved at hæve kontingentet og arbejde ud

-Vi gør meget ud af at skabe fælles traditiDBU København   29


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Foto: BLJ-foto

HVER FJERDE UNGDOMSSPILLER OVERVEJER KLUBSKIFTE Af: Dan Pedersen

[

DBU Københavns Ungdomsudvalg tog i efteråret 2014 initiativ til en omfattende trivselsundersøgelse med fokus på ungdomsfodbolden i København. 114 hold og 1130 spillere har deltaget i analysen.

]

DBU Københavns ungdomsudvalg har med

SDU, Alexander Geertsen og Allan Bisgaard,

Overordnet er spillerne tilfredse

en ny lokal undersøgelse rettet blikket mod

der har indhentet data fra 1130 spillere, som

114 hold fra otte klubber i DBU Københavns

fastholdelse i ungdomsfodbolden. Fastholdelse

har udfyldt et anonymt spørgeskema med 30

område har deltaget i undersøgelsen, hvor

og trivsel blandt ungdomsspillere (U13-U19)

spørgsmål. Undersøgelsen har udelukkende

man blandt andet har spurgt indtil områder

er et indsatsområde for Ungdomsudvalget,

fokuseret på breddefodbold og går på tværs

som motivation, trivsel på holdet og forhol-

og med undersøgelsen får de københavnske

af både årgange og niveau. Det er således hold

det til træner og holdkammerater. Den store

klubber en analyse, der giver ny lokal viden om

fra flere niveauer på årgangene fra U13 til U19,

mængde data bearbejdes nu af de studeren-

trivsel blandt ungdomsspillere. Undersøgelsen

som har besvaret spørgeskemaundersøgel-

de, som en del af en større rapport om ung-

er udarbejdet af to specialestuderende fra

sen.

domsfodbolden i København. Men allerede nu

30  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

viser dataudtræk fra undersøgelsen en masse

på hele holdet. Det at mange ældre ungdoms-

er det vigtigt at DBU og klubberne bliver gode

brugbar information om tilstanden blandt

spillere melder fra til træning og kamp får andre

til at fortælle om andre positive effekter af at

ungdomsspillere i DBU Københavns område.

til at overveje at stoppe, fortæller Alexander

spile fodbold, vurderer Allan Bisgaard.

På et møde i DBU Københavns Ungdomsfor-

Geertsen.

Undersøgelsen og den kommende rapport

mandsklub præsenterede de to studerende

Undersøgelsen har også givet de to specia-

skal først og fremmest danne grundlag for

uddrag fra undersøgelsen, der viser en række

lestuderende indblik i udviklingsområder. På

DBU Københavns ungdomsudvalgs arbejde i

interessante tendenser:

spørgsmålet om hvordan klubberne kan blive

de kommende år. Medlemmerne af ungdoms-

bedre til at fastholde ungdomsspillerne lyder

udvalget har ønsket mere konkret viden om

svaret fra Allan Bisgaard:

tilstanden i den københavnske ungdomsfod-

-Der er vigtigt at træneren gør sig klar, hvilken

bold, så man bedre kan målrette uddannelses-

• Hver fjerde spiller har overvejet at skifte klub indenfor den sidste måned • Hver tiende spiller har overvejet at stoppe

aldersgruppe og hvilket niveau han arbejder

tilbud og hjælp til klubberne. På baggrund af

helt med at spille fodbold indenfor den sidste

med. Der er store forskelle på bevæggrun-

undersøgelsen vil ungdomsudvalget komme

måned

den for at gå til fodbold som 14 eller 18 årig.

med en række initiativer, der skal sætte fokus

Derudover kan vi se at der er relativt mange

på ungdomsfodboldens udvikling i København.

• Hver anden spiller føler sig presset af forventninger fra træner og holdkammerater • Trænere på U13 og U14 årgangene er bedst til at motivere, give ros og vise interesse for

ungdomsspillere, som spiller fodbold for at blive professionel. Det er tankevækkende når vi ved hvor få, der kommer igennem nåleøjet. Her

spillerne • Det at vinde kampe bliver vigtigere jo ældre man bliver

Jeg har overvejet at stoppe til fodbold indenfor den sidste måned

• 49 % af U13 spillerne er ”meget enige i at de spiller fodbold for at blive professionel” • 35 % af U19 spillerne er ”meget enige i at de spiller fodbold for at blive professionel”

100% 90% 80% 70%

De to specialestuderende fra SDU, Alexander

60%

Geertsen og Allan Bisgaard, har i forbindelse

50%

med undersøgelsen indsamlet svar i forbin-

40%

delse med træning. Det har været en positiv

30%

oplevelse, hvor de er blevet taget godt imod af

20%

de deltagende klubber:

10%

-Alle klubber har været positive overfor tiltaget

0%

med en lokal undersøgelse. Helt overordnet

Meget uenig

uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Enig

Meget enig

Enig

Meget enig

kan man sige at det positive er, at der generelt bliver gjort et stort og godt stykke arbejde

U13

U14

U15

U16

U17

U19

ude i klubberne. Der er stor tilfredshed på et overordnet plan – også på de lavere niveauer

Jeg har overvejet at skifte klub indenfor den sidste måned

som klubberne er gode til at prioritere. Og så er motivation for at blive bedre og udvikle sig

100%

som spiller høj – specielt i de yngste årgange,

90%

fortæller Alexander Geertsen, der også ser en

80%

række udfordringer:

70% 60%

Mellemrubrik

50%

-Der har overrasket os at så mange spillere

40%

overvejer at skifte klub. Her er det dog vigtigt

30%

at holde sig for øje, at der er stor konkurrence

20%

blandt klubberne i København grundet den ge-

10%

ografiske tæthed. Et andet problem er frafaldet

0%

i de ældste årgange, som har en negativ effekt

Meget uenig

uenig

Delvis uenig

Delvis enig

DBU København   31


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

STREETFODBOLDEN HAR GIVET MIG JOB OG NETVÆRK [

Af: Dan Pedersen

DBU Street CPH afholder ugentlige træninger i syv københavnske områder. Udover streetkonsulenterne er fire unge rollemodeller en vigtig del af teamet omkring den sociale indsats.

]

Reda M´Barek er en af fire overordnet rollemo-

aktiverer de unge i et sundt fællesskab, hvor

Vi har netop hjulpet en spiller til Brøndby, som

deller som arbejder sammen med DBU Street

de kan mødes mindst en gang om ugen. Der-

nu er en del af deres U15 elitehold. Før han kom

CPH når der afholdes ugentlige træninger i syv

udover har det været godt at vi med events

til Brøndby var han slet ikke aktiv i en fodbold-

udsatte boligområde. Københavnsk Fodbold

som Københavner Mesterskabet (KM) har

klub. Det er en god historie.

har mødt Reda, som har været med i stre-

fået forskellige udsatte områder til at mødes

etfodbold siden 2012 for at blive klogere på

på tværs af bydelene.

rollemodellernes arbejde og indsats.

Hvad er vigtigt når man arbejder med streetfodbolden i udsatte områder?

Kan du fortælle en succeshistorie fra dit arbejde med DBU Street CPH?

Hvordan kan de københavnske klubber blive bedre til at integrere spillere med anden etnisk baggrund? -Måske ved at implementere streetfodbold og

-For mit eget vedkommende har DBU Street

futsal samt andre alternative fodboldformer,

-Det er vigtigt at man møder målgruppen

CPH banet vej til job og har udvidet mit net-

som er fleksible og har fokus på det tekni-

med en positiv attitude og bliver venner med

værk. Uden DBU Street CPH havde jeg nok

ske. Vi har selv erfaret hvordan DBU Street

dem. Ofte er de unges forbilleder folk som er

ikke haft noget med fodbold at gøre. Der-

CPH spillere er blevet en del af DBUs futsal

kriminelle og hænger ud på gaden. Med DBU

udover er det en succes for os når drengene

landshold, hvilket vidner om at der er et stort

Street CPH forsøger vi at skabe et tilbud som

bliver integreret i en organiseret fodboldklub.

potentiale.

Hvad arbejder du ellers med? -Jeg arbejder som futsal instruktør via Ungdomsskolen i København og koordinerer indsatser i forskellige bydele – blandt andet på Amager, Vesterbro og Sjælør. Derudover arbejder jeg som pædagog på den sikre institution Sønderbro på Amager, hvor jeg arbejder med mindreårige som har begået kriminalitet. Og så underviser jeg i fransk gennem Ungdomsskolen København. Jeg har også været med til at starte foreningen Street Society, der skal understøtte indsatsen med streetfodbold og futsal i København.

Reda M´Barek (nederst th) er en vigtig del af DBU Street CPH. Som rollemodel er han med til at afholde ugentlige træninger i flere af DBU Street CPHs syv indsatsområder.

32  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

DBU København inviterer til Beach Soccer på Amager Strand Lørdag den 27. juni og søndag den 28. juni 2015 Seniorturnering for herre og kvinder Lørdag den 27. juni 10-18 Børneturnering for piger og drenge (årgang 2003-2008) Søndag den 28. juni 10-18 Tilmelding via www.dbukoebenhavn.dk

SOL, SOMMER OG STRANDBOLD KM I

STREET-

FODBOLD Søndag den 7. juni fra kl. 11.00 ER SKORPEN SPRØD OG KRUMMEN BLØD - ET TEGN PÅ BOSSES BRØD

På Israels Plads

Østerbrogade 132 Tlf: 3538 8112 www.bagerbosse.dk

DBU København   33


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

Adidas Tabela 14 - kr. 2.750,- (9+1) / 3.750,- (13+1) ekskl. moms

Adidas Stribed - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Adidas Entrada - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Adidas Squadra - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Adidas Estro - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Alle priser (excl. moms) er for spillesæt 9+1 /13+1 og med shorts samt Milano strømper. Prisen er inkl. tryk af tal 1-10/14 på ryggen, en taske og et anførerbind. 34  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 2. 2015

INDKAST • B.93 har på linje med 11 andre klubber for den kommende sæson

2015/2016 fået tildelt licens for U17 Pige-DM, mens 17 klubber havde søgt.

• Jørgen Andersen, mangeårigt medlem af DBU Københavns turne-

rings- og disciplinærudvalg, samt kasserer i Frederiksberg Boldklub blev på sin 60 års fødselsdag den 24. april hædret med DBU’s sølvnål.

• DBU København og DBU Sjælland udvider turneringssamarbejdet til

også at gælde U13 Pigerne. Fra efteråret 2015 etablerer unionerne en ny fællesrække for pigerne.

• En ny undersøgelse fra Team Danmark viser, at kun 9 % af topidrætstrænere i Danmark er kvinder. Årsagen skal findes i manglen på

træneruddannede kvinder. DBU´s træneruddannelser afslører på nuværende tidspunkt én kvindelig træner med Pro-licens, Lene Terp.

• Fodboldfitness er populært ikke mindst på Færøerne. Der bor cirka 50.000 mennesker på Færøerne, og hver tiende af dem er medlem

af en fodboldklub. Det er helt unikt på verdensplan. Fodboldforbundet har på den seneste måned notereret en medlemsfremgang på 10 procent efter etablering af fodboldfitness.

• DBU Københavns Udviklingspulje har uddelt penge til gode projekter.

Husk at klubben kan søge midler fra puljen i hele 2015 eller i det mindste indtil puljen er tømt for kroner. Sundby, Vestia, B1908 og FB blev de første modtagere af puljemidler.

• Alle fællesrækker med DBU Sjælland vil fra efteråret 2015 hedde

”Øst” – dvs. at betegnelserne 2. og 3. Division for ungdomshold udgår.

• DBU København har udarbejdet og fået udviklet et nyt modul i Klub Office via DBU IT, således klubberne fremover undgår papirudgave

ved kampflytninger, men kan søge alle kampe (også dommerpåsatte) kampe flyttet via Klub Office. Lanceringen bliver en anelse forsinket, da vi har overset en lille detalje. Forventes at være på plads i løbet af foråret 2015.

• 20 unge rollemodeller engageret af DBU Street CPH har gennemført Futsal instruktør uddannelsen leveret af København Futsal i samar-

bejde med Street Society og DBU København. DBU Street CPH kører nu med ugentlig træning i de 7 bydele.

• Husum Boldklub tager efter sommerferien den nye kunstgræsbane i Husumparken i brug. Banen måler 102x65 meter.

• Har du lyst til at se lokale fodboldkampe, så har du nu mulighed for at blive Fair Play Ambassadør for DBU København, der har et ønske om

at alle kampe afvikles på en fair måde. Derfor har vi et korps af Fairplay ambassadører, der ser udvalgte kampe og laver en kort rapport på baggrund af kampenes forløb. Ansøg og læs mere via hjemmesiden.

• DBU Københavns bestyrelse har vedtaget en ny procedure for de

elektroniske holdkort. Er man ikke i stand til at udfylde det elektroniske holdkort bliver holdet taberdømt efter et par rykkere fra unionen. Det elektroniske holdkort skal være udfyldt inden kampstart.

• Københavns Kommune meddeler, at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer med på kommunens anlæg. Klubberne bedes overholde dette.

DBU København   35


THE NEW 2015 BRILLANT SUPER

Nyt, kraftfuldt og iøjnefaldende design. Ændret konstruktion med specialudviklet TEIJIN mikrofiber-overflade. Forbedret, livligt opspring. Lettere touch mellem bold og fod. Kontrol og stabilitet bevaret.

Suveræn pasform efter håndens anatomi. Nyudviklet NOVA Grip Latex. Ultimativt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand.

www.select.dk

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha t forha rec Di t or Sp din lokale

Københavnsk Fodbold  

Nr 2. 2015. DBU Københavns fodboldmagasin.

Københavnsk Fodbold  

Nr 2. 2015. DBU Københavns fodboldmagasin.