Page 1

Ã…RSBERETNING 2017


2

ÅRSBERETNING 2017

DBU København

INDHOLD Forside Indholdsfortegnelse Udvalgsoversigt Formandens beretning Turneringsudvalget Turneringen i tal Discliplinærudvalget Disciplinærsager Udvisninger Klubrådgiverne Børne og Ungdomsudvalget Kommuneindsats Dommerudvalget Pigearbejdsgruppe Beach soccer Administrationen Set og Sket 2017

1 2 3 4, 5 6, 7 8 9, 10 11 12, 13, 14 15 16, 17 18, 19 20, 21 22, 23 24 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32

Medlemsstatistik Rækkevindere 2017 7 -mands Rækkevindere 2017 8 -mands Rækkevindere 2017 11 -mands SLUTPLACERING i DBU og fællesrækker 2016/17 Ungdomspokal 2016 - 2017 Fakta om DBU København Turneringsudvalgssager

33, 34, 35, 36, 37 38, 39 39 40, 41 42, 43, 44, 45, 46 46, 47 48, 49 49

Regnskab

50 - 62


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

3

UDVALGSOVERSIGT BESTYRELSE

Brian Lund

Henrik Ravnild

Dommerhjælpen

Christian Peytz

Diana Andersen

Ken Foltmar

Hans Chr. Jacobsen

Morten Høgsdal

Thomas Rasmussen

Kasper Darfelt

UDVALG & FAGGRUPPER

Dommerindrangerings-gruppe

Yery I. Hansen

Appeludvalg

Jan Carlsen

Christian Kofoed

Frank Kanlund

Rene Hochauer

Jesper Gradert

Rasmus Vang

Ronnie Graadal

Tobias Ilum

Kim Meurs-Gerken

Niels-Erik Van Zeijst

Linda Sørensen

Kasper Darfelt Turneringsudvalg

PERSONALE

Jesper Gradert

Dommerfastholdelse –og rekrutteringsgruppe

Jan Kristensen

Jørgen Andersen

Brian Andersen

Sten Axelsen

Bent Fischer

Ken Foltmar

Martin Munk Nielsen

Allan Pedersen

Preben Jacobsen

Kenneth Egeberg

Christian Birkmose

Jarl Linder

Brian Molberg

Kim Toft

Søren Silberbauer

Birgitte Harder

Marc Nielsen

Dan Pedersen

Disciplinærudvalg

Søren Hemmingshøj

Kasper Darfelt

Fair Play Ambassadører

Kristian Koefoed

Jim Voss

Frank Sparholt

Anja Kouly Lethin

Lars Orthmann

Sonja Paltoft

Thomas Jensen

Jørgen Andersen

Bjarne Eilersen

Marc W. Hansen

Christian Soelberg

DBU København Street

John Horsted

Richard Andersen

Dommerudvalg

Lars Orthmann

Taner Yilmaz

Kasper Darfelt

Samir Al-Sobehi

Henrik Ravnild

Predrag Duric

Richard Andersen

Børne- og ungdomsudvalg

SHIO/Fremtidens Fodbold

Hans Vixø

Tobias Ilum

Arbejdsgruppe 1/ eksisterende turneringer

Klubrådgivere

Morten Høgsdal

Jørgen Andersen

B&U Konsulenter

Claus Jørgensen

Lars Brandt

Jens Højbjerg

Franz Dupont

Kim Toft

Morten Gents

Bettina E. Holm

Claus Jørgensen

Lars Astrup

Frederik Georgsen

Arbejdsgruppe 2/ nye turneringstilbud

Kim Nørgaard

Jan Amtrup

Jette Kragh

Mikkel Bonke

Jette Kragh

Søren Bennike

Richard Andersen

Lars Brandt

Jan Sørensen

Thomas Lemvig BDFL konsulent Ian Pedersen

Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2, 2100 KBH E-mail: info@dbukøbenhavn.dk Redaktion: Dan Pedersen og Jan Kristensen Layout: Silvia Morar Tryk: Merco Print Forside: Klaus Sletting Jensen

SHIO/ Pigegruppe Historisk arkiv

Flere Piger Til Fodbold

Leif Wettendorff

Linda Sørensen

Torben Mogensen

Yery I. Hansen

Poul Frederiksen

Emily Ronek Sohnesen

Tom Nielsen

Gry Skovsted

Ole Nygaard

Ida Perin

Brita Nygaard

Lærke Pørtner

Steen S. Larsen

Michael Jensen Michael Trane

Futsal gruppe

Pernille Westi

Tim Kindler

SHIO = særligt hovedindsatsområde

Tai Pundik


4

ÅRSBERETNING 2017

DBU København

FORMANDENS BERETNING

Henrik Ravnild Formand

Faciliteterne stilles som bekendt til rådighed af kommunerne, og det er glædeligt, at alle de kommuner, der har klubber i DBU København, virkelig tager opfordringen om bedre faciliteter op.

Kære fodboldvenner. 2017 blev igen et begivenhedsrigt fodboldår. Dansk kvindefodbold oplevede den største succes ved EM i Holland med en flot sølvmedalje og herrelandsholdet kronede sæsonen af med en flot 5-1 sejr i Dublin over Irland, og skal således deltage ved VM i Rusland til sommer. Alle øvrige landshold havde også en flot sæson, så vi kan igen være stolte af vores landshold. Men alt er jo ikke landsholdsfodbold. Jeg er valgt til at varetage de københavnske klubbers interesser og derfor er det glædeligt, at der også lokalt er sket rigtig mange positive ting i vores klubber, administrationen og på bestyrelsesplan. Nu sidder du med årets beretninger fra de enkelte udvalg, og jeg håber, at dette vil give dig god inspiration inden repræsentantskabsmødet mandag den 26. februar på Hotel Scandic i Sydhavnen. Fortsatte udfordringer Bestyrelsen og de respektive udvalg har i 2017 arbejdet videre med de valgte indsatsområder, særligt at få flere piger til at spille fodbold. Vi er jo en del af den fælles vision med DIF og DGI om at sikre, at der i 2025 er 50 % af befolkningen, der dyrker idræt i en forening, og at mindst 75 % af befolkningen dyrker idræt. Det er ambitiøse mål, som kun er realistiske, hvis faciliteterne er til stede. Faciliteterne stilles som bekendt til rådighed af kommunerne, og det er glædeligt, at alle de kommuner, der har klubber i DBU København, virkelig tager opfordringen om bedre faciliteter op. Navnlig Frederiksberg

og København har begrænsede friarealer, hvorfor omlægning af traditionelle græsbaner til kunst virkelig øger klubbernes muligheder for at tilbyde fodboldaktiviteter til flere borgere. Budget 2018 i København, hvor der blev afsat 41 millioner til en fodboldpakke, er det hidtil bedste bevis på, at politikerne handler på vores ønsker. Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have flere piger til fodbold og at de også forbliver som spillere, når de bliver ældre, og netop det handler et stort projekt i DBU København om. Det er desværre et faktum, at idrætsdeltagelse blandt de unge er lavest i Storkøbenhavn i forhold til resten af landet. Det har vi et legitimt ønske om at ændre på, og her er det oplagt, at kræfterne samles omkring pigefodbolden, hvor der er et stort potentiale for flere medlemmer. I 2017 har vi nedsat en pigearbejdsgruppe og ansat en projektleder, der skal styrke indsatsen i forhold til rekruttering af nye pigespillere i de yngste årgange gennem nye events, et stærkere netværk på tværs af klubberne og en forfølgelse af nye og utraditionelle veje. Spiller- og talentudvikling Dansk fodbold finansieres blandt andet af TV-indtægter, ikke alene fra landsholdet, men også fra Divisionsforeningens rettigheder. Hvis det skal fortsætte, er det fortsat nødvendigt at løfte niveauet og udvikle flere talenter. Derfor indgik bredden og eliten sidste år en aftale med DBU om en national sportslig vision (NSV), som betyder,


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Foto: Klaus Sletting Jensen

at bredden hvert år får tilført kr. 4.5 mio. i tilskud til spiller- og talentudvikling. Vi er nu i gang med at implementere første års forslag til, hvorledes pengene skal anvendes til gavn for vores klubbers arbejde med talent og spillerudvikling. Der skal blandt andet udvikles bedre trænerkurser og iværksættes et nyt tiltag, hvor klubberne får mulighed for at tilknytte en trænerrådgiver. Sideløbende er projekt Top-centre sat i søen. Det er et tilbud til klubberne om at lade nogle af deres mulige talenter fra U10 til U12 komme til træning på et DBU Topcenter, mens spillerne fortsat spiller kampe i deres respektive klubber. Det er ikke helt uproblematisk, men prøves nu af i en 3-årig periode og forhåbentlig bliver projektet til gavn for alle parter.

Vi skal samle flere kræfter omkring pigefodbolden, hvor der er et stort potentiale for medlemmer.

lokalunioners repræsentantskaber godkender en principerklæring, hvorefter Bestyrelsen kan arbejde videre med visionen. På repræsentantskabsmødet vil dette visionsarbejde blive yderligere uddybet i forbindelse med afstemningen om en principerklæring.

Formandsklubben og FLUs´s vision Jeg kan endnu en gang ikke rose Formandsklubben nok. Der er fortsat et stort engagement i Formandsklubben, og der netværkes på kryds og tværs mellem klublederne, og når der opstår problemer mellem hold fra klubberne, kan det indbyrdes kendskab til hinanden løse mange problemer. Som oplyst sidste år har FLU nedsat en visionsgruppe, og dens oplæg blev genstand for mange drøftelser i løbet af 2017. Det var derfor naturligt, at oplægget blev forelagt Formandsklubben, der fremkom med en række indsigelser og spørgsmål til den fremtidige struktur, som alle indgik i DBU Københavns høringssvar til de øvrige lokalunioner. FLU har fortsat visionsarbejdet og ønsker i den forbindelse, at de enkelte

5

Sideløbende arbejdes der på ændringer i DBU som opfølgning på det kommissionsarbejde, der blev afsluttet i foråret. Et ikke uvæsentligt emne er den fremtidige størrelse af DBU’s Bestyrelse. Der er enighed om, at 16 personer er for mange og at det ikke er hensigtsmæssigt, at hver lokalunion har sæde i bestyrelsen. Der er ligeledes enighed om, at bestyrelsen skal tænke strategisk, politisk og økonomisk og ikke beskæftige sig med detailregulering, men hvor mange personer den skal bestå af, er der fortsat ikke enighed om. Måske er vi blevet meget klogere den 26. februar 2018, så endnu en god grund til at deltage i det kommende repræsentantskabsmøde.

med DIF og DGI har, kræver at mange flere i Hovedstaden melder sig ind i vores fodboldklubber. Derfor er der ansat en konsulent, der skal hjælpe klubberne med at se potentialet for at nå mange flere målgrupper, så vi kan opnå dette mål. Nogle klubber kan med rette påstå, at det er en umulig opgave, da der allerede er ventelister grundet manglende faciliteter. Det er et faktum, men så må vi se alternativt på udfordringerne og forsøge at skabe aktiviteter i dagtimerne for de mennesker, der har mulighed for at dyrke idræt i dagtimerne.

Visionen – bevæg dig for livet

Helt konkret er det en del af visionen, at DIF/DGI skal indgå visionsaftaler med Københavns Kommune. Det forberedende arbejde er gjort og indtil videre har det resulteret i fire bydelsaftaler, hvor vi nu i tæt samarbejde med de lokale embedsfolk fra Kultur- og Fritidsforvaltningen samt alle de lokale kræfter søger at løfte vores fælles målsætninger om at skabe stærkere foreninger, flere medlemmer og en mere rummelig idræt.

Visionen om at 50 % af alle indbyggere i år 2025 er medlem af en idrætsforening, som DBU sammen

Med disse ord vil jeg ønske alle et godt nytår 2018 og på gensyn den 26. februar 2018.


6

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

TURNERINGSUDVALGET

Jesper Gradert Formand

Turneringsudvalget har sat stor pris på, at der ved repræsentantskabsmødet i februar 2017 blev vedtaget at nedsætte et appeludvalg, der skulle tage sig af de sager, som blev anket.

Udvalgets rolle udvikler sig fortsat og 2017 har ikke været anderledes. Udvalgets arbejdsopgaver er fortsat mangeartede og også i 2017 har det været nødvendigt at dele opgaverne blandt udvalgets medlemmer, men fortsat således, at alle udvalgsmedlemmer får mulighed for at deltage i principielle turneringssager. Angående turneringssager, så oplevede udvalget efter indførslen af elektroniske holdkort en kraftig stigning i sager om ulovlige spillere. Dette synes nu heldigvis at have stabiliseret sig. Det er udvalgets håb at alle nu, med seriøsitet, udfylder holdkortet korrekt, og hvad der er særdeles vigtigt fremover, inden kampstart. Fremtidens fodbold I 2016 nedsattes to arbejdsgrupper, der i 2017 er kommet med en lang række forslag til ændringer af DBU Københavns turneringer. Forslagene ligger nu på turneringsudvalgets bord, hvor de behandles inden forslagene når til høring i klubberne. Vi håber at så mange som muligt vil give deres besyv i forbindelse med forslag til nye tiltag, så vi kan få turneringer, der tilfredsstiller flest muligt. I sidste ende bliver det bestyrelsen i DBU København, som skal tage stilling til, hvilke forslag som nyder fremme. Af de mange forslag og emner kan nævnes adskillelse af elite og bredde, spillertilladelser ved klubskifter mellem DBU-klubber, ny procedure for indrangering, op og

nedrykning af spillere og flere andre. Under denne paraply kigger udvalget ligeledes også på § 19.3 og § 19.11, som giver anledning til mange spørgsmål og fortolkninger, med det mål fortsat at opretholde formålet med paragraffen, men også at gøre den mere enkel og forståelig og uden de mange muligheder for en fortolkning. Vi arbejder også på at løfte penge til projektet ’Pay and Play’, der ligeledes er en udløber af fremtidens fodbold, og som gerne skal videreudvikles i samarbejde med Københavns Universitet. Her håber udvalget, at der kan skaffes tilstrækkelig kapital til igangsættelse af projektet, der bygger på en fleksibel model, hvor fodbold bliver tilgængeligt for flere i en travl hverdag. Turneringsudvalgets arbejde i året der gik Udover arbejdet med nye turneringsformer m.v., løser udvalget en række faste opgaver, hvor særligt turneringssagerne fylder i løbet af året. Udvalget har dog heldigvis, haft et beskedent fald i antallet af sager, hvilket er glædeligt. Derudover er indrangering af ungdomshold, både dem der kun gælder for DBU København, men også dem som udbydes i samarbejde med DBU Sjælland, et område som fylder meget. Det har i år givet anledning til nogen polemik, da enkelte klubber fandt, at de ikke havde fået den rette indrangering. Det har heldigvis været muligt at have en fornuftig dialog med disse klubber, og udvalget opfordrer generelt klubberne til at


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 søge dialogen med udvalget, når der er beslutninger, som klubberne er utilfredse med eller ikke forstår.

bliver gennemført, så vil det få indvirkning på de turneringer, der starter til august 2018.

Udvalget behandler også dispensationsansøger af forskellig karakter, både banestørrelser og klubsamarbejder mellem flere klubber, og vi holder øje med, at de forskellige fodboldturneringer, som DBU København administrerer, nu fungerer hensigtsmæssigt.

Appeludvalget

Mange klubber og fodboldinteresserede har taget ønsket om dialog til sig, og flere har skrevet ind med forskellige forslag til en ændring af turneringspropositionerne omkring antallet af hold fra samme klub i samme række, samt om manglede oprykning, hvis klubben havde et hold, der rykkede ned fra overliggende række, og turneringsudvalget har valgt at følge disse forslag. Her synes det værd at bemærke, at ændringerne næppe ville være foretaget, hvis man ikke havde indsendt forslag.

Appeludvalget har ikke været uden arbejde og har i 2017 haft fem sager, hvoraf én turneringsudvalgsafgørelse er blevet omstødt, mod ni sager i 2016, hvor to afgørelser blev omstødt. Appeludvalgets arbejde har bidraget til en øget oplysning af sagerne og til øget sikkerhed for, at klubberne får en korrekt afgørelse, ligesom udvalget gennem sin praksis, har gjort det lettere for turneringsudvalget at fastlægge praksis på en række områder. Alt sammen medvirkende til hurtigere og bedre begrundede afgørelser til gavn for klubberne.

Senest er der indsendt forslag til ændring af de øverste sekundarækker og dette arbejdes der med i øjeblikket og klubberne vil snarest blive hørt herom. Tanken er, at såfremt forslaget

I 2018 har Appeludvalget haft en sag til behandling, som udløber af en turneringssag fra 2017, en sag som er lidt atypisk, men som har været omtalt i de lokale medier i

Turneringsudvalget har sat stor pris på, at der ved repræsentantskabsmødet i februar 2017 blev vedtaget at nedsætte et appeludvalg, der skulle tage sig af de sager, som blev anket.

7

flere omgange. Sagen drejede sig om, hvorvidt en tilskuer havde slået en spiller under kampen. Ud fra de samlede oplysninger i sagen, var det ikke muligt for turneringsudvalget at fastslå, hvad der konkret var foregået, da der var forskellige beskrivelser af situationen. Afgørelsen illustrerer udvalgets begrænsninger, idet udvalget kan forholde sig til parterne og dommerens redegørelser om de faktiske forløb. Turneringsudvalget er opmærksom på, at sådanne sager skaber frustrationer for de involverede klubber, men der er ikke ressourcer til, at udvalget kan foretage egentlig efterprøvelser af oplysningerne. Alt i alt går turneringsudvalget et spændende år i møde, som kan komme til at byde på masser af nye tiltag, hvis klubberne ønsker det. Martin Munk har i størstedelen af 2017 fungeret som sekretær for udvalget suppleret af Birgitte Harder, der i 2018 har overtaget sekretærfunktionen for udvalget. Der skal lyde en stor tak til Martin for de mange år, han har virket som sekretær for udvalget. Foto: Martin Ladegaard

DBU Københavns turneringsudvalg har i 2017 arbejdet med en række nye initiativer omkring fodboldens fremtid i København.


8

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

TURNERINGEN 2016 - 2017 i tal UNGDOMSRÆKKERNE

SENIOR OG +33 RÆKKERNE 11-mandsrækkerne

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

U19

25

24

-1

Københavnsserien

14

14

0

U17

36

24

-12

Serie 1

26

26

0

U16

32

24

-8

Serie 2

38

36

-2

U15

55

48

-7

Serie 3

58

62

4

U14

59

57

-2

Serie 4

56

57

1

I alt ungdom, drenge

207

177

-30

Serie 5

60

58

-2

252

253

1

11-mandsrækkerne

2016

2017

+/-

Herrer

I alt senior, herre Kvinder

11-mandsrækkerne

U18

2

5

3

U16

24

11

-13

2016

2017

+/-

11

10

-1

Serie 1

9

9

0

Serie 2

8

10

2

DBU's rækker

28

28

0

Københavnsserien

I alt, kvinder DBU og fællesrækker Senior, herre Senior, kvinder I alt senior +32 11M

2016

2017

+/-

15

15

0

8

8

0

23

23

0

U14

8

10

2

34

26

-8

2016

2017

+/-

U19

4

4

0

U17

3

4

1

U18 Pige

1

1

0

I alt ungdom

8

9

1

2016

2017

+/-

U13 drenge

82

80

-2

U13 piger

23

21

-2

105

101

-4

2016

2017

+/-

I alt ungdom, piger

8-mandsrækkerne

2016

2017

+/-

Oldboys / M+ 32 Øst

4

4

0

Oldboys 1 / M+ 32 1

9

8

-1

7-mandsrækkerne

Oldboys 2 / M+ 32 2

7

6

-1

U19 drenge

0

0

0

Veteran Øst / M+ 40 Øst

5

4

-1

U19 piger

0

0

0

Veteran 1 / M+ 40 1

13

8

-5

U17 drenge

0

0

0

Veteran 2 / M+ 40 2

0

6

6

U17 piger

0

0

0

S-Veteran 1 / M+ 45 1

8

9

1

U15 drenge

0

6

6

S-Veteran 2 / M+ 45 2

6

4

-2

U16 piger

8

9

1

Masters 1 / M+ 50 1

8

7

-1

U14 drenge

9

0

-9

Masters 2 / M+ 50 2

8

6

-2

U14 piger

6

9

6

12

11

-1

I alt 7-mands

17

24

7

9

7

-2

89

80

-9

2016

2017

+/-

182

184

2

Senior, kvinder

52

56

4

Oldboys / M+ 32

39

39

0

Oldgirls / K+ 29

3

0

-3

Veteran / M+ 40

33

39

6

Masters / M+ 50

14

14

0

S-Masters / M+ 55

10

9

-1

7

8

1

10

10

S-Masters 1 / M+ 55 1 Grand Old Master / M+ 60 I alt +33

7-mandsrækkerne Senior, herre

Grand Old Master / M+ 60 S-Grand Old Masters / M+ 65 Grand Veteran Masters / M+ 70 I alt 7-mands

Børnerækkerne

2016

2017

+/-

U5 drenge

6

0

-6

U6 drenge

59

56

-3

U7 drenge

91

90

-1

U8 drenge

107

98

-9

U9 drenge

119

112

-7

U10 drenge

128

121

-7

U11 drenge

102

100

-2

93

90

-3

705

667

-38

U7 Piger

4

3

-1

0

U8 Piger

U12 drenge

10

10

0

14

13

-1

I alt Børn (drenge)

6

5

-1

U9 Piger

356

364

8

U10 Piger

21

20

-1

U11 Piger

14

13

-1

U12 Piger

19

16

-3

I alt Børn (piger)

82

75

-7

1.158

1.079

-79

Samlet resultat for senior- & +32 hold i alt

I alt ungdom

748

748

0

Samlet resultat for ungdoms- & børnehold i alt


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

9

DISCIPLINÆRUDVALGET

Kasper Darfelt Formand

DBU’s 10 anbefalinger 1. Vis respekt for dine med- og modspillere, dommere, trænere, , ledere og tilskuere gennem din adfærd; det vil sige handlinger, udtryk, udtalelser og ordvalg! 2. Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd og snyd på banen. 3. Beskyt spillet mod racisme, diskrimination, vold og trusler! 4. Spil efter reglerne – både de formelle fodboldregler og de uformelle fairplay-regler! 5. Acceptér at du kan tabe en fodboldkamp – og tag nederlaget med værdighed! 6. Giv det bedste af dig selv – både gennem din indsats og din adfærd! 7. Del ud af din viden for at beskytte og udvikle spillet! 8. Tag ansvar for dine handlinger! 9. Vær opmærksom på hvilke konsekvenser din adfærd har! 10. Acceptér at fodbold handler om følelser, dygtighed og ærlighed!

2017 har været endnu et stille år for Disciplinærudvalget, hvilket jo på mange måder kan betragtes som en succes. Udvalget har ligesom de seneste år bestået af Jørgen Andersen, Lars Orthmann, Jim Voss, Marc Walther Hansen og undertegnede. Sekretærposten har vel været den mest dramatiske, hvor vi startede med Kristian Koefoed, der i løbet af efteråret har fået nye udfordringer indenfor DBU-familien, så Kenneth Egeberg igen er sekretær for udvalget og vil være det i 2018.

uacceptabelt i forbindelse med fodboldkampe. Vi har ”kun” haft 13 af den type sager i år, hvilket faktisk er lige under det halve af tallet for 2016. Det er stadig 13 for mange, men absolut positivt med det kraftige fald i antallet af sager, hvor jeg i øvrigt kun husker enkelte grovere voldssager. Jeg håber, at trenden fortsætter i 2018, så vi kommer endnu tættere på succeskriteriet på 0 sager.

Jeg plejer at give en opdatering på antallet af udvisninger, men vil i år istedet henvise til administrationens statistik i årsberetningen. Det skyldes, at jeg i år hellere vil skrive om andre emner, og at udvisninger jo på godt og ondt er en del af fodbold uden, at det nødvendigvis skal gøres til et problem. Jeg vil dog opfordre alle klubber til at gennemgå statistikken og selv afgøre, om de har en udfordring, eller om det arbejde, der er i gang i mange klubber, bærer frugt.

Vi har fået gang i Fair Play ambassadørerne igen i år og de skal have en stor tak for indsatsen. Når det er sagt, skal vi i det kommende år se på, hvordan vi bruger ambassadørerne og deres rapporter, samt hvilke kompetencer ambassadørerne har under kampen. I dag observerer ambassadørerne udelukkende og udarbejder efterfølgende en rapport. Skal ambassadørernes rapporter kunne bruges i disciplinærsager? Skal de have muligheder for at afbryde kampen for at tage en snak med trænerne eller holdene? Skal de ressourcer som DBU København lægger i ambassadørerne bruges anderledes fremover? Det skal udvalget diskutere og evt. komme med et oplæg til i det kommende år.

Markant fald i grove sager De grove sager skal vi dog runde i år, for det er dem, vi altid skal have fokus på, og hvor det egentlige succeskriterie er 0 sager, uanset at det fremstår som en tæt på umulig opgave. Grove sager defineres som sager, hvor karantænen til spilleren ender på 6+ karantænedage eller kampe, hvor kampen er blevet afbrudt, oftest af dommeren. Sagerne varierer i grovhed, men fælles for alle sagerne er, at de alle omhandler opførsel, herunder vold, som er helt

Fair Play ambassadørerne

Bedre rammer for kampafvikling Skab gode rammer for kampafvikling Et andet emne, som vi skal have fokus på det næste år, er rammerne for afvikling af kampe, herunder tilskuere. Vi har oplevet et par eksempler på tilskuere, der har haft en uheldig indvirkning på


10

ÅRSBERETNING 2017

kampe i de københavnske serier. I den sammenhæng må jeg slå fast, at der pt. ikke er nogen sanktionsmuligheder overfor tilskuere, og der foreligger heller ikke nogen regler for objektivt ansvar for hjemmeholdet. Det betyder at vi f.eks. ikke kan taberdømme et hold for deres tilskueres opførsel. De københavnske anlæg er desuden offentlige, så alle har ret til at komme ind. Hvordan løser vi så denne endnu begrænsede udfordring? Skal det per definition være hjemmeholdets ansvar, som der vil kunne sanktioneres derefter? Eller må vi leve med, at sådan er vilkårene i

København? Jeg har ikke svaret lige nu og vil derfor opfordre klubberne til at have fokus på rammerne for afvikling af kampe, både ude og hjemme, da det jo oftest er familie, venner og klubfolk, der overværer kampene i DBU Københavns turneringer. Derudover vil jeg bede klubberne tage kontakt til DBU København, hvis I har løsningsforslag på ovennævnte udfordring. Så er jeg sikker på, at vi i fællesskab kan finde svaret og i sidste ende nå frem til at reglement for området til alles tilfredsstillelse. Som altid vil vi gerne blive klogere, så jeg vil gerne opfordre alle klubber mv. til at komme med forslag til Fair

DBU København Play ambassadørernes kompetencer og andre forbedringer, samt gøre opmærksom på, at retningslinjer for udvisninger altid kan læses på DBU Københavns hjemmeside. Jeg vil gerne takke resten af udvalget for deres utrættelige engagement i 2017, og som det er blevet en tradition afslutte årets beretning med at henvise til DBU’s 10 anbefalinger til Fair Play til almindelig inspiration.

Foto: NYT FOTO VEDHÆFTET – www.fodboldbilleder.dk

Vi skal i fællesskab skabe gode rammer omkring vores kampafvikling, så alle får en god oplevelse.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

11

DISCIPLINÆRSAGER 2017 Nr.

Række

Dato

Hold

Indhold

Afgørelse

Indhentet hændelsesbeskrivelser

Appel

D17 -01

Futsal Herrer Serie 2, P2

07/01/17

Sundby BkB1903

Dommer indberetter fysisk kontakt efter kampen mellem en udvist Sundby BKspiller spiller og dommeren

Sundby BK-spiller idømmes 4 spilledages karantæne

ja

nej

D17 -02

VinterBOLD U16 Drenge 1-2

26/03/17

Gadstrup IFFløng Hedehusene

Kampen afbrydes af kampens dommer efter truende adfærd fra en Fløng Hedehusene spiller

To Fløng Hedehusende-spillere idømmes karantæne på hhv. 6 dage og 8 dage

ja

nej

D17 -03

Ungdomspokal U17 Dr 16/17

25/04/17

Hvidovre IFB93

Dommeren indberetter, at da B93-spiller modtager andet gule kort går denne tæt på dommeren, og benytter sig af fornærmende sprogbrug samt udviser truende adfærd

B93-spiller idømmes 7 spilledages karantæne

ja

nej

D17 -04

Herrer Senior Serie 3, P7

07/05/17

SC AmagerFC Babylon

Kamp afbrudes i 77.min ved stillingen 2-0 efter tumult involverende både spillere og ledre/tilskuere

Begge Hold taberdømmes og idømmes bøde

ja

nej

D17 -05

Herrer Senior S2, P6

25/05/17

Valby Bk.Prespa

Dommeren indberetter, at han afbryder kampen i det 60.min efter Prespa-spiller tager halsgreb mod dommeren og slår dommeren i ansigtet med flad hånd

Prespa spiller idømmes karantæne indtil 01-07-2018. Prespa taberdømmes og idømmes bøde for at være skyld i kampens afbrydelse

ja

nej

D1706

Herrer Senior S3. P10

17/06/17

Vestia– Dragør

Dommeren indberetter at Vestia ikke vil genoptage kampen efter man ventede på en skadet Vestia-spiller skulle hentes af ambulancen

Dragør-spiller idømmes 5 ja spilledages karantæne for spil der i særlig grad er utilladeligt, hvor modstanderen bringes i fare. Vestia taberdømmes kampen (0-3)

nej

D17 -07

Ungdomspokalen U19 16/17

30/08/17

RosenhøjBK, Skjold

Dommeren indberetter, at kampen afbrydes i det 28.minut ved stillingen 0-1, efter at Rosenhøjs træner ikke vil fortsætte kampen, da han ikke er enig med årsagen til udvisningen af en Rosenhøj-spiller

Rosenhøj BK er skyld i kampens afbrydelse og taberdømmes 0-3 samt idømmes bøde

ja

ja

D17 -08

M+40 7M Mester

13/09/17

AIK FrederiksholmSundby BK

Dommeren indberetter at kampen stoppes med 10 min igen ved stillingen 3-3, efter at Sundby Boldklub ikke vil fortsætte kampen. Dette er efter protester fra Sundby, der følger sig snydt, da et mål først bliver godkendt, men siden annulleres

Sundby BK taberdømmes (3-0)

ja

nej

D1709

M+32 7M Mester

17/09/17

Deaf Futsal TeamCSC

Dommeren indberetter at kampen stoppes i anden halvleg efter CSC reduceres til 4 mand på banen grundet skader og gule kort, hvilket gør at CSC ikke vil fortsætte kampen

CSC taberdømmes (3-0) og idømmes bøde på kr. 1.500,-

ja

nej

D1710

Herrer Senior S2, P4

30/09/17

BK ViktoriaBK Hekla

Hekla spiller udvises efter sammenstød med dommeren

Hekla-spiller idømmes 3 spilledages karantæne

ja

nej

D1711

Herrer Senior S4, P13

10/10/17

Vanløse IFSønderbro Fight

Dommeren indberetter at en Vanløsespiller udvises for fornærmende sprogbrug og denne efterfølgende udviser truende adfærd ved at sprøjte vand i ansigtet på dommeren fra kort afstand

Vanløse-spiller idømmes 8 spilledages karantæne

nej

nej

D1712

Herrer Senior S4, P14

28/10/17

Østerbro FA 2000

Dommeren indberetter at en FA 2000 spiller i forbindelse med tildeling af en advarsel spytter dommeren i ansigtet og herefter løber fra banen.

Fa 2000 spiller idømmes 7 spilledages karantæne

nej

nej

D1713

Herrer Senior S3, 7M

29/10/17

Byens Baglår FC PI Fodbold

Klubberne indberetter at kampen er afbrudt før tid. Efter indhentelse af redegørelser fra begge klubber finder udvalget ikke enighed om andet end at kampen er afbrudt efter tumult. De 2 hændelsesforløb er så forskellige at der ikke kan konkluderes yderligere ud fra disse.

Kampens resultat ved afbrydelse fastholdes.

nej

nej


12

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

UDVISNINGER 2016 - 2017 Klubber

Udvisninger 2017

Udvisninger 2016

Klubnr.

Klub

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Antal udvisninger

Antal karantænedage

200001

B 93

17

38

15

28

200002

B 1903

5

8

12

23

200003

B 1908

12

18

8

15

200004

B 1950

1

3

6

12

200005

B 1960

1

2

2

2

200006

AB Tårnby

12

22

9

16

200008

Amager F.F.

7

14

13

21

200010

Boldklubben Amalie

1

1

0

0

200012

Bispebjerg

3

3

1

1

200013

Brønshøj BK

12

19

15

32

200014

CIK

5

8

9

15

200015

CSC

5

9

11

29

200016

FA 2000

18

33

17

29

200017

Damsø

3

3

3

5

200018

Dragør BK

8

20

15

27

200019

FB

11

17

20

38

200020

Firkanten

1

3

1

2

200022

AIK. Fr.holm

0

0

2

4

200023

BK Frem

15

27

22

42

200024

Fremad Amager

13

27

14

32

200025

Bk. Fremad Valby

7

16

21

43

200028

GVI

5

8

13

27

200030

HB

8

14

7

14

200031

Heimdal

3

3

10

14

200032

BK Hekla

5

8

4

9

200033

Hellas

4

7

1

3

200034

HIK

15

23

11

18

200036

Husum BK

8

14

8

12

200037

Hvidovre IF

8

15

9

21

200038

Jægersborg BK

7

10

9

17

200039

Kastrup BK

13

26

15

35

200040

KB

12

16

15

31

200041

KFB

7

9

6

9

200045

KFUM

7

15

3

5

200046

BK Olympia 1921

2

4

1

2

200047

Pioneren

1

2

8

16

200049

PI Fodbold

3

4

4

6

200050

FK Prespa

16

31

9

24

200052

Rikken

1

1

2

6

200053

BK Rødovre

4

7

7

12

200054

Skovshoved IF

10

18

8

14

200055

Sønderbro Fight

5

8

4

7

200056

BK Skjold

21

34

22

37

200057

BK Stefan

1

3

8

21

200058

Sundby Boldklub

10

21

8

14

200061

Sundby KFUM

0

0

0

0


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 Klubber

Udvisninger 2017

Udvisninger 20176

Klubnr.

Klub

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Antal udvisninger

Antal karantænedage

200062

BK Union

3

6

13

27

200063

Valby

5

10

10

20

200065

Vanløse

14

30

11

15

200066

Vestia

6

12

13

24

200067

Vigerslev

2

3

2

2

200068

Viktoria

2

3

1

1

200069

Boldklubben VLI

1

1

2

4

200070

Volvox

2

3

0

0

200071

Østerbro IF

7

7

11

19

200073

ØKF

2

2

2

2

200074

SSB

6

9

6

11

200035

BK Fix

9

15

3

3

200077

CBS Sport

1

2

7

12

200080

Vesterbro Alliancen

0

0

2

6

200083

Føroyar

2

4

3

4

200085

FC Culpa

4

6

1

1

200089

FC Sydhavnen

7

12

4

6

200118

FC Nanoq

2

4

0

0

200124

FC Udfordringen

1

1

4

9

200127

Tårnby FF

8

11

11

20

200137

Sunred Beach

3

6

1

1

200139

1Way FF/SC Amager

3

8

7

22

200145

Nørrebro United

5

10

12

14

200152

Hajduk SPuL

2

3

0

0

200169

FFV

1

1

1

2

200171

Olympic Amager KIF

0

0

2

5

200172

FC Babylon

8

23

7

15

200173

FC Græsrødderne

1

3

1

3

200176

FC Knöedel

1

2

0

0

200177

Real l´Hõpital

1

1

0

0

200181

Arctos

2

3

1

2

200183

FC Newborn

0

0

1

1

200184

FC Randoms

3

7

2

4

200187

Nandrup CdF

1

1

0

0

200192

Ørestad IF

1

3

0

0

200201

Sydsiden IF

0

0

1

1

200207

Kanariefuglene FC

1

1

0

0

200208

Deaf Futsal Team

2

3

6

12

200210

Upload 18

0

0

3

11

200212

Zahle Zebras

1

1

0

0

200220

Nøddealliancen

0

0

1

1

200221

CSKA Amager

1

2

0

0

200224

Uganda Danish Cranes

1

1

1

2

200225

HBE

0

0

1

1

13


14

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Klubber

Udvisninger 2017

Udvisninger 2016

Klubnr.

Klub

Antal udvisninger

Antal karantænedage

Antal udvisninger

Antal karantænedage

200226

Fremad Forsing

0

0

1

3

200227

Copenhagen Calcio

1

1

2

2

200228

Klub 14

1

1

0

0

200236

FC Ludo

3

7

3

9

200239

AC Sorana

5

6

0

0

200242

BK Kurd

0

0

1

2

200245

Team 2. Sal

0

0

2

9

200247

IBP United

0

0

0

0

200248

Nørrebro FF

2

2

0

0

200250

FC Berati

0

0

2

4

200252

Shipping Union CBS

0

0

2

3

200256

BK Beatum

1

3

0

0

200901

Københavns Futsal

0

0

1

3

200902

Nørrebro Boldklub

5

5

2

3

200903

BK Jyden

1

2

0

0

I ALT

474

839

578

1111

Herunder 34 bortvisninger til trænere/ledere

5 tidsfastsatte karantæner ikke medregnet

Herunder 23 bortvi sninger til trænere/ ledere

Tidsfastsatte karantæner ikke medregnet

Foto: NYT FOTO VEDHÆFTET – Max Mestour

Samlet set er antallet af udvisninger og karantænedage faldet i 2017.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

15

KLUBRÅDGIVERNE

Søren Hemmingshøj Teamleder

Erfaringerne fra de to første år med klubudvikling vidner om stor variation i interessefelter.

BEVÆG DIG FOR LIVET DGI og DIF har indgået et samarbejde, der skal sikre at flere danskere dyrker motionsfodbold. Bevæg dig for Livet, er en stor og ambitiøs satsning, hvor målet er at 50 procent af den danske befolkning dyrker idræt i en organiseret forening og 75 procent skal dyrke ugentlig idræt i 2025. DBU er tilgået visionen og vil i årene frem samarbejde med DGI omkring fastholdelse af teenagere, flere piger til fodbold samt en videreførelse af Fodbold Fitness-projektet. I den forbindelse har DBU København i samarbejde med en DGI Storkøbenhavn ansat en visionskonsulent, der skal arbejde for at vi kommer i mål. Dette gøres ved, at visionskonsulenten i samarbejde med Klubrådgiverne understøtter de fodboldforeninger, der er parate til at imødekomme visionens ide om fastholdelse af teenagere, og sikre flere medlemmer og bedre plads i foreningerne. De klubber, som ønsker et ”Klubudviklingsforløb” kan læse mere på DBU Københavns hjemmeside og kontakte Klubrådgiverne eller teamleder, Søren Hemmingshøj.

Klubudviklingsforløbene der blev introduceret i 2016 som et procesforløb i 5 faser på 30 timer for kr. 2000, kørte videre i 2017 med stor succes. Klubberne har taget rigtig godt imod konceptet, hvor klubrådgiver og klub samarbejder om at bevæge klubben i en ønsket retning. Erfaringerne fra de to første år med klubudvikling vidner om stor variation i interessefelter. Temaerne breder sig over otte overordnede områder; Organisationen, økonomien, det sportslige, kommunikation, kompetenceudvikling, partnerskaber, faciliteter og værdier. Under hvert tema udfolder sig specifikke ønsker og problemstillinger og temaerne knytter sig ofte til hinanden i større eller mindre udstrækning. De 30 timer viser sig ofte ikke at være tilstrækkelige, hvorfor flere klubber har tilvalgt at fortsætte processen med yderligere forløb. Fortsat stort behov for sparring Det er forfriskende og livgivende at opleve den passion og arbejdsetik som klubbestyrelser, udvalg, trænere og ledere har lagt i procesforløbene. Dialogen er fyldt med opklarende, afklarende og overraskende indsigt. Resultaterne taler deres eget sprog. I hver enkelt forening er der tale om meningsskabende foreningsarbejde. I de klubber, hvor udviklingsforløbene er understøttet af vores meget kompetente Børn og Ungekonsulenter har processerne endda givet endnu mere mening, fordi disse kan understøtte udviklingen og sætte gang i praktiske tiltag på og uden for banen. Det er imidlertid værd at

bemærke, at B&U-ordningen ændrer karakter for 2018. I 2017 har vi med to halvtidsansatte klubrådgivere fortsat klubudviklingsforløbene med 16 nye forløb. Behovet for sparring og samarbejde med DBU Københavns klubrådgivere er fortsat stort. Processerne giver samlet set en masse knowhow og best practice-erfaring, som vil komme efterfølgende forløb til gavn og glæde, for vi tror på, at der fortsat er stort potentiale i arbejdet med klubudvikling. Imødekommer klubbernes behov Vores klubrådgivere, Hans Vixø og Richard Andersen, er opmærksomme på vigtigheden i, at vi møder klubberne, hvor de er. Desuden skal vi i fællesskab og samarbejde forfølge de områder og retninger, hvor klubberne ønsker at blive udviklet. Nogle klubber ønsker klubudviklingsforløb omkring organisation, værdier og struktur andre foreninger omkring flere frivillige, uddannelse af trænere, faciliteter og dialog med forældre m.m. De forskellige udfordringer og klubudviklingsforløb er spændende, fordi klubrådgiverens rolle varierer med opgaven. I nogle tilfælde fungerer rådgiveren som konkret producerende ekspert, i andre tilfælde som mødeleder og i atter andre som proceskonsulent og tovholder. Det gør os stolte, ydmyge og optimistiske for fodboldfremtiden i DBU København. Vi måler os selv på klubbernes ønske om et meningsfyldt gensyn. Vi glæder os til mere.


16

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET

Tobias Illum Formand

Først og fremmest skal der lyde et glædeligt nytår til alle de københavnske klubber. Det har været endnu et spændende år med fokus på sammenlægning af udvalg, arbejde for en endnu bedre ungdomsfodbold og optimering af vores børneturneringer. Ny organisering

Der har været sagt og skrevet meget om Top-centre, og vi har fra DBU Københavns side forsøgt at påvirke både proces og indhold, da det er vigtigt, at både eliteklub og partnerklubs interesser bliver varetaget bedst muligt.

I løbet af 2017 valgte Bestyrelsen på opfordring fra administrationen, Morten Høgsdal og Tobias Ilum, at lægge henholdsvis Børneudvalget og Ungdomsudvalget sammen til et samlet Børne- og Ungdomsudvalg. Det primære formål med sammenlægningen er at forene kræfterne i udvalgene samt at få en samlet strategi for børne- og ungdomsområdet. Der er mange områder, hvor udvalgenes arbejde overlapper og en sammenlægning vil optimere vidensdelingen. En anden vigtig årsag er at komme med tiltag og gode ideer, til hvordan man kan få rettet op på den kedelige tendens, at der igen i år har været færre hold tilmeldt børne og ungdomsturneringen. I 2017 har man således set et fald på 79 hold i alle turneringer fra U5 til U19 (fra 1158 hold i 2016 til 1079 hold i 2017) - et fald på knap 7%. Ungdomsfodbold På ungdomssiden har årets fokus primært været på træning og ledelse af ungdomsspillere. Vi havde i år glæden af at byde 50 ungdomstrænere velkommen til det årlige ungdomsseminar, hvor det

netop var Den Gode Ungdomstræner, der var i fokus. Vi er glade for, at så mange valgte at bruge en lørdag på at få inspiration fra henholdsvis Flemming Lindquist fra DBU og Flemming Jensen fra Nørrebro United samt dagens lidt skæve indslag med skuespiller Rasmus Hammerich. Vi vender tilbage med et nyt ungdomsseminar i 2018. Med udgangspunkt i årets fokus er der ligeledes blevet arbejdet med en guide til, hvad vi kalder ’Det gode værtskab’, med principper og guidelines for, hvordan man som klub og træner sikrer de bedst mulige betingelser for god kampafvikling. Det er målet at have guiden på plads først i 2018 og forhåbentlig vil både trænere og klubber tage godt imod den. I Ungdomsformandsklubben har vi i år også forsøgt at skabe en sammenhæng mellem, hvad der arbejdes med i Børne- og Ungdomsudvalget, og hvad de københavnske ungdomsformænd beskæftiger sig med på møderne. Dette har betydet, at der i 2017 er afviklet fire moduler med inputs og redskaber til, hvordan man kan bruge og organisere ungtrænere, som et led i en fastholdelsesstrategi. Derudover har vi haft pigefodbold på programmet sammen med formandsklubben, og endelig været i Hamborg for både at drøfte ’Det gode værtskab’, forældreinvolvering, code of conduct blandt ungdomsformænd samt besøge en lokal klub og få et indblik i deres udfordringer. På vegne af styregruppen for


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

17 Foto: Klaus Sletting Jensen

En af de helt store beslutninger omkring B&U fodbold i 2017 var etableringen af Top-centre”. I DBU Københavns område etableres tre centre.

Ungdomsformandsklubben skal der lyde et stort tak til alle, der har deltaget i 2017 og en opfordring til alle klubber med ungdomsfodbold om at finde en repræsentant som kan deltage i Ungdomsformandsklubben. Jo flere vi kan samle, jo bedre muligheder har vi for at udvikle den københavnske ungdomsfodbold sammen.

meget om Top-centre, og vi har fra DBU Københavns side forsøgt at påvirke både proces og indhold, da det er vigtigt, at både eliteklub og partnerklubs interesser bliver varetaget bedst muligt. Alle spillere uanset niveau skal prioriteres, ligesom alle klubber skal kunne se fordele i samarbejdet. Vi vil i udvalget følge udviklingen nøje i 2018.

Børnefodbold

Vi har ligeledes i 2017 arbejdet for at udvikle børneturneringen, hvor vi igen i år, desværre, har set meget svingende kvalitet i afviklingerne af børnestævnerne i 5M. Der er heldigvis flere og flere klubber, der gør en stor indsats og sætter gode rammer op for deltagerne, og vi vil derfor i 2018 forsøge os med en pilotordning, hvor de klubber, der gør et godt stykke arbejde, honoreres, og på den måde hæve niveauet for turneringsafviklingen. Yderligere vil vi justere på strukturen, sådan at det at spille fodboldkampe, kommer endnu mere i centrum. Vi håber, at klubberne tager godt imod de nye tiltag.

En af de helt store beslutninger i 2017, der vedrører børnefodbolden, fandt sted på landsplan. DBU besluttede at etablere Talentoptimeringscentre, også kaldet Top-centre, i samarbejde med eliteklubberne. Det er et pilotprojekt, der skal køre i tre år, hvor man etablerer 29 centre (status ved udgangen af 2017) over hele landet, hvor udvalgte spillere med særlige forudsætninger fra lokale klubber i U10, U11 og U12 tilbydes en ekstra ugentlig træning i et miljø, som efterlever retningslinjer udformet af DBU. Projektet skal udvikle sig over de næste tre år, som pilotforløbet varer. Der har været sagt og skrevet

Et kig ind i 2018 Der er flere ting på tegnebrættet for Børne- og Ungdomsvalget i 2018. Som allerede nævnt vil de nye tiltag i børneturneringen blive evalueret. Derudover skal vi afholde et ungdomsseminar, samlinger for børneformænd samt holde øje med Top-centrenes udvikling og selvfølgelig er der det løbende arbejde med at påvirke relevante beslutninger på børne- og ungdomsområdet. Derudover vil vi arbejde på at udvikle netværket blandt børne- og ungdomsansvarlige i klubberne, og vi vil fortsætte samarbejdet med turneringsudvalget om blandt andet udviklingen af ungdomsturneringsstrukturen. Der skal lyde en stor tak til alle udvalgets medlemmer for indsatsen i 2017 og til alle børne- og ungdoms trænere, ledere og klubber i København for jeres engagement – uden jer ingen fodbold! Vi ser frem til at tage fat på det vigtige arbejde gennem hele 2018.


18

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

KOMMUNEINDSATS

Diana Andersen Næstformand

Vi er fortsat en vigtig part i DIF og DGI’s vision Bevæg dig for livet. Med antallet af indbyggere i Storkøbenhavn ligger der et stort krav om, at mange af de personer, der skal få visionen til at lykkes kommer fra hovedstadsområdet.

I årsberetningen for 2016 var én af pointerne, at vi fortsat skulle arbejde for at sikre de bedste forhold for klubber og fodboldspillere i DBU København. Det har vi så gjort i 2017. Dette kan blandt andet ses i Københavns kommunes budget for 2018, hvor nye idrætstiltag har sat sit tydelige aftryk. Der er afsat 41 millioner kr. til bedre fodboldbaner og faciliteter, som blandt andet sikrer penge til det nye klubhus i Husum BK, ny kunstgræsbane i Hekla Park og en modernisering af Sundby Idrætspark.

vil det komme til at fylde en del. Der skal fortsat investeres i fodbold, og her er det vores opgave at hjælpe politikerne med at se gevinsten ved flere aktive fodboldspillere i Hovedstaden.

Vi er meget glade for det store budget til fodbolden og selvom det ikke er nok til at få hele fodboldkøbenhavn op på samme niveau som resten af Danmark, hvad angår baner, så har vi i den sidste fire-årige periode oplevet et rigtig godt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen med daværende borgmester Carl Christian Ebbesen i spidsen og her skal lyde en stor tak for et rigtig godt samarbejde, som vi håber og tror på vil fortsætte med den nye Kultur- og Fritidsborgmester, Niko Grünfeld fra Alternativet.

DBU og FLU i fremtiden

Det er dog ikke kun Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, vi i løbet af det sidste års tid har haft et godt samarbejde med. En anden vigtig samarbejdspartner er Teknik- og Miljøforvaltningen, som der løbende er et tæt samarbejde med om vores udearealer og brugen af de rekreative arealer i vores område.

Hvordan DBU’s organisation vil komme til at se ud i fremtiden skal drøftes på det kommende repræsentantskabsmøde. Der er i skrivende stund også mange usikkerheder her, men vi kan sikkert fortælle mere i vores mundtlige beretning.

I 2018 vil vi fortsat have fokus på at få kommunalpolitikerne i tale. Med en stor udskiftning på centrale poster,

Vi samarbejder også tæt med de øvrige kommuner i DBU Københavns område. Vi vil via det politiske arbejde samt det tætte samarbejde med forvaltningerne også her sikre, at der i årene frem sikres de bedste betingelser for fodbolden.

På og mellem bestyrelsesmøder i efteråret har bestyrelsen brugt en del tid på dels at diskutere og dels at analysere de oplæg, der foreligger om hhv. en ny politisk organisation i DBU og i Foreningen af lokalunioner, som DBU København hører ind under. Første udkast til en ny organisering for FLU blev forkastet og jeg skal være den første til at erkende, at arbejdet ikke var godt nok. En ny gruppe er nedsat og der ses frem til, hvad de kommer med af forslag.

Uanset om vi taler FLU eller DBU´s fremtidige organisering, kan vi forvente, at det vil få betydning for, hvor og hvordan de københavnske fodboldklubber får indflydelse.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

19 Foto: Hanne Kokkegaard

DBU København fortsætter kampen for flere og bedre baner. 2018 budgettet i Københavns Kommune tilgodeser fodbolden med mange millioner.

Derfor vil vi også involvere jer i det fremtidige arbejde med en ny organisering. Bevæg dig for livet Vi er fortsat en vigtig part i DIF og DGI’s vision Bevæg dig for livet. Med antallet af indbyggere i Storkøbenhavn ligger der et stort krav om, at mange af de personer, der skal få visionen til at lykkes kommer fra hovedstadsområdet og som en del af et stort specialforbund som DBU, vil der også ligge en forpligtigelse til, at vi får flere til at dyrke fodbold. Vi har allerede udviklet nye fodboldfitnesstiltag, som både er blevet belønnet og kopieret i hele landet. Det er vi stolte af og i det nye år vil vi fortsat proaktivt arbejde med

nye målgrupper, som kan inkluderes i visionens aktiviteter. Et københavnsk islæt ses nu også i styregruppen for Bevæg dig for livet, da Linda Sørensen fra bestyrelsen er indtrådt i styregruppen. Samarbejdet med DGI Storkøbenhavn Vi har i løbet af 2017 fortsat vores gode samarbejde med DGI Storkøbenhavn. Gennem Idræts Forum København har vi derfor sammen underskrevet fire bydelsaftaler med Københavns Kommune. Bydelsaftalerne betyder, at foreningerne i de fire bydele understøttes med forskellige initiativer, der blandt andet skal få flere socialt udsatte børn og unge ind

i foreningerne. Netværksgrupper og samarbejder Vi har i samarbejde med DBU Sjælland dannet netværksgrupper for moderklubberne til divisions, superliga, 3F klubber og DS-klubber. Det har indtil videre givet gode snakke på tværs og i det kommende år vil vi lokalt i DBU København danne lokale kommunale initiativer med samarbejde mellem klubber. Vi vil også arbejde for tættere koblinger mellem skole og klubber. Alt sammen til fordel for klubberne. Tak til administrationen og i særdeleshed Søren Hemmingshøj, for også i 2017, at få fodbolden på den politiske dagsorden.


20

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

DOMMERUDVALGET

Kasper Darfelt Medlem

Vi både forventer og forlanger, at der bliver lavet en faglig vurdering af, hvor de enkelte opgaver ligger bedst, samt at der helt generelt bliver taget højde for lokalunionernes forskelle.

2017 har været et interessant år på dommerområdet. Desværre har alt ikke været lige godt set fra DBU Københavns perspektiv. Årets beretning vil derfor primært omhandle lokale forhold, DBU’s centrale talentdommerstruktur (CTG) og FLU’s Breddedommergruppe (BDG). Lokalt har vi fortsat med satsningen på kamplederkurser, og vi har allerede oplevet de første par kursister, der har valgt at uddanne sig til rigtige dommere. Vi har en tro på, at de bare er de første af en lang række. Det kræver selvfølgelig, at klubberne bakker op om kurserne, og ideelt set gør kamplederkurser til en del af klubbens årshjul. Fokus er fremadrettet på rekruttering af nye fodbolddommere, hvor det langsigtede mål er 100 ekstra fodbolddommere. Dommerne udvikler sig

DOMMERNES TOP 10 ANTAL KAMPE 1. Brian Andersen 215 Jørgen Thestrup 215 2. Kenneth Egeberg 173 3. Enrique C. Jensen 145 Talha Kücükavci 145 4. Lars Preben Jensen 142 5. Keld K. Jensen 132 6. Søren Strandsberg 131 7. Karam Taqi 120 8. Daniel Garrido 118 NAVN

Lokalt har vi i 2017 sat et projekt i søen med vores KS og DS dommere, som kort beskrevet forsøger at forbedre dommerne. Det gør projektet via en stor del af involvering fra dommerne selv, herunder også en del egenbetaling. Dommerne filmer blandt andet hinanden og har inddelt sig i klynger, hvor de udvikler og hjælper hinanden med specifikke udviklingsområder, som er defineret af dommerne selv. De deler også videoklip for på den måde at lære af hinanden. Både DBU København og dommerne har været glade for projektet, og derfor arbejdes der på et lignende projekt for dommerne i serie

1 og 2. Tak til dommerne for deres positive tilgang til projektet. 2017 var også året, hvor vi første gang fik besøg fra dommere i Göteborg, som en del af vores udvekslingssamarbejde, der ligesom de senere år, inkluderer Oslo. Jeg var personligt med vores nordiske venner rundt til tre af fire kampe i Københavnsserien, og de gjorde det alle sammen rigtig flot. Tak til klubberne for at tage godt imod dem. Jeg håber, at klubberne også finder det spændende med dommere udefra. Der bliver nemlig også mulighed for at opleve norske dommere i Københavnsserien til foråret i 2018. Vi vil også sende dommere til Oslo i 2018, hvor Oslo er vært for besøg fra både Göteborg og København. Samarbejde skal give mening CTG har nu haft sit første fulde år, og det har derfor været muligt at vurdere styrker og svagheder fra et københavnsk perspektiv. Selve talentarbejdet fungerer egentlig ganske glimrende, og vi har fået opbygget en god dialog og samarbejde med RTG 3, som er den regionale del af talentarbejdet, som København hører under. I DBU Københavns dommerudvalg synes vi stadig, at den store udfordring er manglende samarbejde og en erkendelse af, at vi skal fungere i fællesskab. Lige nu fungerer det desværre mest på den måde, at CTG stiller krav til os, og når vi beder om noget den anden vej for at understøtte f.eks. fastholdelse af dommere, der af forskellige årsager


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 forlader CTG, ja, så bliver vi bare afvist med en kommentar om, at det er der ikke ressourcer til. Det vil vi ganske enkelt ikke acceptere og vil fortsætte med at presse på for at få ændret dette.

Dommerakademiet fremstår fra DBU Københavns side som et ekstra administrativt og fordyrende led, hvor DBU Københavns midler bliver brugt til administrative ressourcer i DBU Jylland.

Udfordringerne med CTG er dog småting i forhold til udfordringerne med BDG, herunder Dommerakademiet, som skal tage sig af al dommeruddannelse og er forankret under DBU Jylland. DBU København finder ikke samarbejdet i BDG frugtbart og i konflikt med vores strategi og den måde, som vi ønsker at gøre tingene på i DBU København. Strukturen med et dommerakademi betyder eksempelvis, at DBU København skal bruge op imod 50.000 kr. ekstra på uddannelse i forhold til, da vi klarede opgaven selv.

Vi både forventer og forlanger, at der bliver lavet en faglig vurdering af, hvor de enkelte opgaver ligger bedst, samt at der helt generelt i BDG bliver taget højde for lokalunionernes forskelle og en anerkendelse af, at den enkelte lokalunion bedst ved hvad, der fungerer i eget område. Vi skal have ”value for money” i BDG og Dommerakademiet, samt sørge for at samarbejdet gør os alle klogere. Såfremt situationen ikke ændrer sig til det bedre i 2018, så er vi nødt til at overveje vores engagement i BDG og henvise til, at DBU København trods alt er sin egen selvstændige juridiske

21

enhed. Fantastisk indsats på banerne Jeg vil gerne slutte positivt, og det kan jeg gøre ved at meddele, at de københavnske dommere igen har øget deres gennemsnit for antallet af dømte kampe. De københavnske dommere dømmer nu i gennemsnit 45 kampe om året. Det skal de have en kæmpe tak for, men jeg tror faktisk, at de kan gøre det endnu bedre i 2018. Det bliver en fornøjelse at kåre en af vores fremragende frivillige dommere til årets breddedommer på repræsentantskabsmødet. Tag godt imod alle dommerne ude i klubberne igen i 2018.

Foto: Klaus Sletting Jensen

GVI er en da de klubber, som har stor succes med unge kampledere, der dømmer klubbens 7-8 mandskampe i B&U-fodbolden.


22

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

PIGEARBEJDSGRUPPE

Anja Lethin Projektleder

Målsætninger Arbejdsgruppen startede deres arbejde med at definere målsætninger og skabe en strategi for, hvordan disse ønskes opnået ved udgangen af 2019. En målsætning om en medlemsvækst på 25 % ved Danmarks idrætsforbunds medlemsregistrering i 2020 vil betyde at 1533 flere piger og kvinder spiller fodbold i København end ved opgørelsen i 2017. Det andet ben i arbejdsgruppens målsætning er, at der skal skabes flere og bedre klubsamarbejder omkring pige- og kvindefodbolden. Dette område er sværere at måle på, men vil blive evalueret ud fra de forskellige

projekter som sættes i værk. Strategien for fokusområdet tager udgangspunkt i forskellige indsatsområder med underliggende aktiviteter;

Foto: Klaus Sletting Jensen

En målsætning om en medlemsvækst på 25 % ved Danmarks idrætsforbunds medlemsregistrering i 2020 vil betyde at 1533 flere piger og kvinder spiller L fodbold i København end ved opgørelsen i 2017.

Som led i DBU Københavns udviklingsstrategi er der udarbejdet seks strategiske hovedindsatsområder (SHIO), hvor ’Flere piger til fodbold’ er et af dem. Den øgede fokus på pige- og kvinde fodbold fra unionens side blev besluttet i foråret 2017, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af to fra DBU Københavns bestyrelse, samt syv frivillige fra forskellige fodboldklubber, der alle har erfaring med, og brænder for pige/ kvindefodbolden og har et ønske om at udvikle dette område i København. Fra august 2017 blev Anja Lethin ansat som projektleder, og med ansættelsen i administrationen, ledes og koordineres fokusområdet og arbejdsgruppen herfra. ’Flere piger til fodbold’ fokusområdet er tidssat til udgangen af 2019, således at målsætninger og evaluering her kan danne rammen for det videre arbejde med pige- og kvindefodbolden i København.

DBU Københavns indsats for flere piger blev skudt igang ved stor pigeevent i Fælledparken i september.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

23

skal understøtte det kommen de arbejde omkring, hvordan vi fastholder de unge i fodbolden i København.

FLERE PIGER OG KVINDER TIL FODBOLD

Fremadrettet arbejde

25% stigning i antal pigespillerne

Undersøgelse af spillergrundlag

Flere og bedre klubsamarbejder

Ændret

Kommunikation/

turnering

Branding

Projekter og klubinvolvering Som en del af opstarten for fokusområdet blev arbejdsgruppens vision fremlagt ved Formandsklubmødet i Kastrup d. 22. maj, hvor pigeog kvindefodbold var på dagsordenen. Stort set alle deltagende klubber besvarede positivt et spørgeskema omkring klubbens lyst og vilje til at arbejde for pigefodbolden, hvilket gav en god indikation på, at klubberne i København er med på udviklingen. Der er blevet lavet en undersøgelse med trænere fra nogle af formandsklubberne, der giver svar på, hvordan de oplever klubbens arbejde med pige og kvindefodbold. Desuden er der lavet et overblik over alle de relevante studier, der er lavet omkring pigers idræts

Pilot(er) med rekruttering af piger

Etablering af netværk på tværs af klubber

(fodbold) deltagelse i forhold til fastholdelse og rekruttering. Der blev afholdt et KICK OFFevent i Fælledparken lørdag d. 16. september, der havde til formål at sætte fokus på, at DBU København nu øger indsatsen for pige- og kvindefodbolden. Arbejdsgruppen afholder møde månedligt, hvor forskellige klubber agerer værter og inviteres til en snak om DBU København og klubbernes arbejde for at skabe synlighed og få inspiration og konkrete erfaringer. Fremad Valby, Østerbro IF og Handelsstandens Boldklub har indtil videre haft besøg. En lokal frafaldsundersøgelse af pigespillere på 15 år og op er sat i gang, og forventes afsluttet ved udgangen af 2017. Denne

I 2018 skal der igangsættes forskellige pilotprojekter, der skal understøtte de to målsætninger. Et tidligrekrutteringsprojekt for U5 til U7 piger forventes opstartet i første kvartal, hvor ti klubber går sammen om at få rekrutteret og opstartet træning for de yngste piger under devisen om ’at tidlig rekruttering, fastholder bedre’. Derudover arbejdes der henimod at få lavet forskellige projekter, der blandt andet skal kortlægge fordelene ved at spille mixfodbold, hvordan fodboldpiger oplever at spille på mindre baner og om der er potentiale i at få Internationale skoler ind som samarbejdspartnere i forhold til DBU Københavns turneringer. Af events planlægges der en stor temadag for klub-ildsjæle og frivillige, der brænder for pige og kvindefodbolden. Der skal spilles Five-a-side og laves workshops, således at vi kan få alle de mange ideer og erfaringer, der findes derude frem i lyset og komme ud og arbejde. Der bliver nok at se til på pige og kvindesiden i 2018.


24

ÅRSBERETNING 2017

DBU København

BEACH SOCCER I juni 2017 var DBU København for fjerde år i træk værter for årets store Beach Soccer-stævne for børn og unge i samarbejde med Sundby Boldklub.

Richard Andersen DBU Street CPH konsulent

Flere end 700 børn og unge fik en sjov og anderledes fodboldoplevelse med fokus på Fair Play, hygge og motoriske udfordringer i en festlig ramme med musik i sandet på Amager Strand. Siden vi i 2014 begyndte at arrangere Beach Soccer-stævner er antallet af deltagere steget fra 300 til nu over 700 deltagere. I 2017 fik deltagerne tillige muligheden for at afprøve deres

evner i fodtennis, hvor fodbolden spilles på en bane over et tennisnet. For en enkelt spiller betød det, at hun senere deltog ved EM i Fodtennis og var med til at vinde medaljer. En fantastisk historie, som viser at alternative fodboldformer kan føre til unikke oplevelser. På trods af at Beach Soccer stævnet var ramt af både regn og blæst, så mødte alle 94 hold op til stævnet. DBU København vil gerne takke alle de deltagende klubber og Sundby Boldklub for det gode samarbejde, og håber på mere sommerligt vejr til Beach Soccer-stævnet i 2018.

Foto: Klaus Sletting Jensen

Siden vi i 2014 begyndte at arrangere Beach Soccer-stævner er antallet af deltagere steget fra 300 til nu over 700 deltagere.

Beach Soccer turneringen på Amager Strand vakte smil og glæde hos deltagerne, som fik prøvet det alternative fodboldspil.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

25

ADMINISTRATIONEN

Jan Kristensen Administrationschef

Uden bredden ingen elite, og uden de mange frivilliges store indsats ude i klubberne var de danske landshold slet ikke på det niveau, som vi oplever i dag.

Dansk fodbold fejrede store sportslige succeser i 2017. Der skal lyde et stort tillykke til Herrelandsholdet med kvalifikationen til VM i Rusland, og til Kvindelandsholdet for den imponerende præstation med EMsølv i Holland. Alle der arbejder med breddefodbolden har også grund til at være meget stolte. Uden bredden ingen elite, og uden de mange frivilliges store indsats ude i klubberne var de danske landshold slet ikke på det niveau, som vi oplever i dag. Så 2017-triumferne er bestemt også et klap på skulderen til de mange trænere og ledere, der hver eneste uge året rundt bruger mange timer i klubberne.

i mange år kunne vi i 2017 notere en mindre medlemstilbagegang. Ikke alarmerende, men dog et fald på i alt 676 aktive spillere, således vi i alt tæller 41.375 medlemmer. Med til historien hører, at medlemstallet fortsat er mere end 2.000 højere end i 2015. Det viser, at der fortsat er et stort potentiale for flere fodboldspillere i hovedstadsområdet. Det er glædeligt, at der er fremgang for de alleryngste, spillere mellem 0-12 år, på både drenge- og pigesiden, hvilket vidner om, at der er håb forude. Tilbagegangen ses i aldersgruppen 19-24 år hos både drenge og pigerne. Her falder vi med 705 spillere.

Klubberne: Tak for et godt samarbejde til jer alle. Det er mit indtryk, at de fleste klubber er fint tilfredse med serviceringen fra kontorets personale. Der vil naturligvis altid være forhold, hvor man ikke er helt enige, men de fleste udfordringer løses heldigvis. Fodboldklubberne er en kæmpe samfundsmæssig ressource, som kan bidrage til at skabe gode tilbud og aktiviteter for kommunernes borgere. DBU har i 2017 offentliggjort en undersøgelse, udarbejdet af virksomheden Damvad Analytics, som sætter beløb på fodboldens samfundsværdi. Undersøgelsen viser, at fodboldens frivillige bidrager til samfundet med hvad, der svarer til 9.000 fuldtidsstillinger hvert år. Det svarer til, at fodboldens frivillige skaber en værdi for det danske samfund, der er mere end fire milliarder værd.

Turneringerne: DBU Københavns turneringer er fortsat vores kerneprodukt, og det er mit generelle indtryk, at langt de fleste rækker har fungeret tilfredsstillende. Vi må dog konstatere en kraftig vigende interesse for Futsal. Jeg tror, at det primært skyldes, at de ordinære turneringer for mange rækkers vedkommende først slutter et par uger inde i november samt etableringen af Vinterbold i samarbejde med DBU Sjælland. Men generelt kan vi notere tilbagegang i antallet af turneringshold, ikke mindst i 11:11 herreungdom, hvor vi har mistet 30 hold.

Medlemstilbagegang: For første gang

Regn, regn og atter regn. De afsluttende runder i vores turneringer regnede væk. Allerede i starten af oktober måned meddelte Tårnby og Københavns Kommune, at man lukkede alle græsbaner for resten af sæsonen, senere fulgte de øvrige kommuner efter. Det betød, at 300


26

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Foto: Hanne Kokkegaard

DBU København havde i 2017 en mindre medlemstilbagegang. Det er bl.a. antallet af ungdomsspillere i alderen 19-24 år, som falder.

planlagte fodboldkampe måtte flyttes med kort varsel til anden spilledag og i mange tilfælde også til et andet spillested. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til klubbernes nøglepersoner, som i høj grad var med til at få kabalen til at gå op, så alle turneringskampe kunne gennemføres. Ingen nævnt ingen glemt. De efterhånden mange kunstgræsbaner i vores område havde i denne periode en kæmpemæssig værdi for fodbolden. Jeg kan i denne sammenhæng ikke rose vores dommere nok. Tak for indsatsen. Der blev i oktober og november måned nærmest drevet rovdrift på dommerne, som naturligvis også fik deres kampprogrammer smadret af regnvejret. Uden dommernes velvilje kunne det ikke have ladet sig gøre. Dommerne: Et af DBU Københavns erklærede mål er, at alle kampe dømmes af en eksamineret dommer. Sådan er virkeligheden desværre ikke, men vi håber på, at en række nye initiativer vil betyde, at endnu flere får lyst til at dømme. Bestyrelsen har i

hvert fald afsat en stor pose penge til formålet. Vi har haft en pæn succes med vores kamplederkurser for de unge U14-U16 spillere. Det vil vi fortsætte med i det kommende år. I flere klubber dømmer de unge med succes nu klubbernes børnekampe. Det er en god måde at få dommerhvervet ind under huden på. Det er fortsat dyrt at uddanne sig til fodbolddommer. Jeg er helt sikker på, at mange fravælger dommergerningen på grund af prisen på kr. 2.000,-. DBU København har i 2017 som noget nyt forsøgt sig med en ”afdragsordning”, forstået således, at DBU København tilbageholder omkostningsgodtgørelsen indtil dommeren ”har optjent” beløbet ved at dømme en 8-10 kampe. Det fortsætter vi med i det kommende år. Vi oplever stigende udgifter til dommersektoren, som alene skyldes, at vi skal betale til FLU-fællesskabet. Det virker ikke rimeligt, at hver gang

DBU København bruger 1 krone, så koster det os reelt 2 kroner, da vi skal dække omkostningerne i andre dele af landet. Da vi samtidigt er underlagt en administrativ ensretning, som ikke tager højde for lokale forskelle og erfaring, så er det ikke tilfredsstillende for DBU København. Tak til dommerne for et godt samarbejde i 2017. Personalet: Vi har den 1. august sagt velkommen til Anja Lethin, i en ny stilling som projektleder for vores hovedindsatsområde ”Flere Piger Til Fodbold”. Thomas Jensen er også nyansat fra den 1. december som teamleder for turneringsafdelingen, som vi med denne ansættelse styrker. Thomas erstatter således ikke direkte Kristian Koefoed, som nu er ansat under FLU som børnekoordinator for FLU Børn, men fortsat har sin plads på Østerbro. Til erstatning for vores streetmedarbejder, Reda M’barek,


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 der har fået nye udfordringer i Københavns Kommune, har vi pr. den 1. april ansat Taner Yilmaz.

en spiller er spilleberettiget, vil fodboldpasset også hjælpe med at øge datakvaliteten i dansk fodbold.

Spillerpas: EU’s nye persondataforordning træder i kraft i maj 2018. Lovgivningen vil stille strengere krav til, hvordan DBU og klubberne må indhente, bruge og opbevare personlige data. Behandling af personoplysninger finder sted, når man som forening f.eks. registrerer medlemmer og frivilliges navne, adresser mv. på en computer eller har oplysningerne liggende i en mappe, papirkartotek eller lignende.

Kommunerne: Vi har et rigtigt fint samarbejde med alle kommunerne i vores område. Det er vi glade for, og det sætter vi stor pris på. Det er vigtigt for klubberne, men også for kommunerne. Hermed kan vi i fællesskab sikre de bedst mulige rammer og betingelser for medlemmerne. Vi er efterhånden begunstiget af mange kunstgræsbaner, som i høj grad er med til at sikre klubberne gode træningsbetingelser, men også til at sikre en fornuftig afvikling af DBU Københavns turneringer. Der er i Københavns Kommunes budget for 2018 afsat hele 41 millioner til bedre faciliteter og baner. Det kan vi godt være stolte af.

I løbet af foråret 2018 vil alle spillere derfor få tildelt et elektronisk spillerpas, som på sigt afløser spillercertifikatet og spillererklæringen. Spilleren får fortsat mulighed for via ”Mit DBU” selv at opdatere egne data. I dag er det kun spillere, som har foretaget et klubskifte, som er tildelt et digitalt certifikat, som lagres i klubbens KlubOffice system. Det ændres fremover, så alle spillere får et personligt certifikat som en del af et nyt fodboldpas. Foruden at gøre det mere overskueligt, hvor

DBU København rettede i 2017 kritik af Københavns Kommunes Kultur & Fritidsforvaltnings banefordelingsprincip. Vi fandt det ikke rimeligt, at Københavns Kommune giver plads, oven i købet i ”prime time”, til en lang række virksomheder fra omegnskommunerne, der deltager

27

i firmafodboldturneringerne i Valby idrætspark og på Kløvermarken. Disse virksomheder optager pladsen for københavnske idrætsforeninger, og er en medvirkende årsag til, at Københavns Kommune år efter år skal poste millioner af kroner i nye kunstgræsbaner. Den organiserede fodbolds tommelfingerregel er, at hjemmeholdet altid skal være fra kommunen, hvor kampen afvikles. Denne regel følger DBU København og det samme gør Dansk Arbejder Idræt. Men ikke firmasporten. Det er ikke rimeligt, at københavnske fodboldklubber ikke kan få banetid, fordi banerne benyttes af virksomheder og foreninger fra Hvidovre, Tårnby, Glostrup osv. – disse firmahold må afvikle deres hjemmekampe i egne kommuner. Vi har naturligvis intet imod firmasporten, der skal bare gælde de samme regler for alle. Sagen er desværre fortsat ikke afsluttet. Forvaltningen er af den opfattelse, at det er spillernes private adresser der ”bestemmer” og ikke klubbens eller virksomhedens hjemstedskommune og/eller CVR nummer. Foto: Martin Ladegaard

I løbet af foråret 2018 vil alle spillere får tildelt et elektronisk spillerpas, som på sigt afløser spillercertifikat og spillererklæringen.


28

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

SET 26 OG SKET 2017 Foto: Dan Pedersen

ÅRETS KLUB Østerbro IF blev i 2017 fejret som årets klub i DBU København 2016. Kåringen blev markeret i Fælledklubhuset, hvor DBU Københavns formand Henrik Ravnild hyldede Østerbro-klubben for en markant medlemsfremgang og initiativer som Fodbold Fitness for kvinder og FC Prostata.

Foto: Mark Bernquist

ÅRETS LEDER I 2008 stiftede Flemming Jensen Nørrebro United i et område af København, der på daværende tidspunkt manglende en fodboldklub. I dag har Nørrebro United over 1000 medlemmer, og er blandt de ti største klubber under DBU København. Flemming Jensen blev i 2017 hyldet som formanden, der har grundlagt en unik forening, som er integrerende og tiltrækker såvel flerkulturelle som etnisk danske børn.

Foto: Colourbox

KOMMUNIKATION Ny hjemmeside, nyt nyhedsbrev og nyt navn, format og design af Fodboldmagasinet København. DBU Københavns kommunikationskanaler fik i 2017 et løft. Med 5.000 følgere på Facebook, 1.985.312 sidevisninger på hjemmeside og mere end 5.000 faste læsere af Fodboldmagasinet København, kommer DBU København ud til mange af fodboldens interessenter.

Foto: DBU

BOLD OG BEVÆGELSE I 2017 kom Bold & Bevægelse, som er et nyt træningstilbud, der skal hjælpe fodboldklubber med at tiltrække de yngste børn (2-4 år) og deres forældre. Træningstilbuddet har til formål at inspirere til en ny og sjov måde at træne de yngste børn. Flere københavnske klubber som FC Damsø, B1908 og BK Union har allerede sat gang i småbørnstræningen.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

29 Foto: Andrius Karolis

ASYL CUP Hajduk SPuL var værter for anden udgave af Asyl Cup, hvor asylansøgere fra hele landet fik mulighed for at spille fodbold og glemme deres situation for en kort stund. Der blev kæmpet på banen og hygget til arrangementet, hvor både herre og kvindehold deltog. 2017 var også året, hvor Asyl Cup blev kåret som årets nye fodboldaktivitet på DBU´s repræsentantskabsmøde.

Foto: Klaus Sletting Jensen

BØRNEFODBOLD 15.936 børn i alderen 0-12 er registret i DBU Københavns klubber. En stigning fra året før og et bevis på, at de københavnske klubber har godt fat i de yngste spillere og deres forældre. I 2017 arrangerede DBU København børneturneringer for over 600 tilmeldte hold, der blev samlet i det store afsluttende børnestævne med mere end 6.000 deltagere.

Foto: Dan Pedersen

FRIVILLIGHEDSTUREN Rekordmange havde valgt at bruge en weekend sammen med andre frivillige og DBU København i slutningen af november måned 2017. Anledningen var årets frivillighedstur, hvor 42 deltagere var med til at se Holstein Kiel mod Ingolstadt og Hamburger SV mod Hoffenheim. Det sociale fællesskab, fællesmiddag samt en rundtur hos kultklubben St Pauli var alt sammen med til at gøre arrangementet til en sjov oplevelse med masser af netværk på tværs af klubberne. Foto: DBU København

FORMANDSKLUBBEN På hjemmebanen i København fik Formandsklubben diskuteret ledelse af ansatte og frivillige, pigefodboldens udvikling i København og hvad der gør det københavnske klubliv unikt. Den traditionsrige udebanetur gik til Beograd i november 2017, hvor Formandsklubben fik en uforglemmelig oplevelse, da deltagerne fik indblik i en anderledes fodboldkultur med klubbesøg, foredrag og kamp i provinsbyen Šabac.


30

26

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Foto: Martin Ladegaard

TRÆNERUDDANNELSE I 2017 er der blevet afholdt 38 trænerkurser i de københavnske fodboldklubber. Det er et fald fra året før, hvor rekordmange (76) blev afholdt. Faldet skal dog ses i lyset af, at der i 2018 kommer en helt ny C-uddannelse, som erstatter de tidligere 13 C-kurser. Fremover består C-uddannelsen af tre forløb, som er mere målrettede og intense, hvor træneren vælger spor efter den aldersgruppe, som vedkommende træner.

Foto: Martin Ladegaard

SAMFUNDSREGNSKAB Det forekommer umuligt at prissætte værdien af den frivillige indsats i dansk fodbold. I DBU gjorde man alligevel forsøget i 2017, hvor man offentliggjorde et samfundsregnskab, der gav stof til eftertanke. Den frivillige indsats svarer til 9.000 fuldtidsstillinger, ligesom fodbolden sparer samfundet for 4,2 sygedage og 35.000 kr. hver gang en inaktiv borger begynder at dyrke fodbold. Alt sammen tal, som vidner om klublivets styrke og potentiale.

Foto: Dan Pedersen

UNGDOMSSEMINAR Til DBU Københavns Ungdomsseminar i foråret 2017 fik 52 trænere mulighed for at reflektere over egen praksis, mens de fik en række konkrete redskaber fra instruktørholdet, som bestod af Flemming Lindquist, Flemming Jensen og et skævt indslag med skuespilleren, Rasmus Hammerich.

Foto: www.fodboldbilleder.dk

HISTORISK AFTALE Med stemmetallet 136 for og en imod blev der i 2017 besluttet en ny fordeling af opgaver og kompetencer mellem DBU, Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner. Aftalen er grundlaget for en ny sportslig vision med fokus på talentudvikling og spillerudvikling på tværs af dansk fodbold.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 26

31 Foto: DBU København

DOMMERUDVEKSLING De københavnske fodbolddommere Ken Foltmar, Rene Hochauer, Henrik Niclasen, Christian Iversen, Adis Crneta og Oliver Simbold var alle med, da DBU Københavns dommerudvalg sendte et hold på udvekslingstur til Oslo.

Foto: Dan Pedersen

GET2 FODBOLDSKOLE BK Union og Brønshøj BK gjorde igen en forskel for børn i lokalområdet, da de var værter for DBU´s Get2 fodboldskole på Genforeningspladsen. 80 børn deltog i fodboldskolen, hvor man tilbød en klassisk DBU fodboldskole til reduceret pris.

Foto: EB

SKOLEFODBOLD I verdens ældste skoleturnering blev der lokalt i DBU Københavns område spillet 221 skolekampe i 2017. Vinderne i drengerækken blev Maglegårdsskolen fra Hellerup, og hos pigerne vandt Københavns Skole og Idrætsakademi fra Østerbro.

Foto: Dan Pedersen

NETVÆRK FOR KLUBADMINISTRATORER DBU København har i 2017 afholdt to netværksmøder for administrativt ansatte. Det seneste arrangement havde deltagelse af 23 klubber, som fik konkret indblik i DBU´s IT-værktøjer, persondataforordningen og det nye fodboldpas.


32

26

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Foto: Hanne Kokkegaard

DOMMERUDDANNELSE DBU København har brug for flere fodbolddommmere. Heldigvis er interessen stigende og i 2017 fortsatte unionen fremgangen i forhold til antal kursister på dommergrundkurser. 75 kursister var til dommereksamen i DBU København, som også har været værter for en temaaften, obligatoriske kurser med fokus på teori og fysisk test samt efteruddannelseskurser.

Foto: www.fodboldbilleder.dk

FACILITETER 2017 var et godt år, hvis man ser på budgetforhandlingerne i Københavns Kommune, hvor en såkaldt ”fodboldpakke” til 41 millioner kr. blev vedtaget. Pengene sikrer blandt andet et nyt klubhus i Husum BK, ny kunstgræsbane i Hekla Park og en modernisering af Sundby Idrætspark. Derudover afsættes der midler til en omfattende renovering af Ryparkens Idrætsanlæg, som også vil komme fodbolden til gavn.

Foto: DBU København

VINTERBOLD De københavnske fodboldklubber er aktive hele året rundt. Det viser tallene fra Vinterbold, som der er stor interesse for blandt de københavnske klubber. I årgangene fra U13 og ned var der i 2017/18 sæsonen tilmeldt 412 antal hold. Fra U13 og op efter var der tilmeldt 295 hold.

Foto: Klaus Sletting Jensen

FLASH MOB DBU København arrangerede en flash mob i forbindelse med Mini CPH Half, hvor børn løb 1 eller 2 km i Fælledparken. Over 80 pigespillere mødte op til arrangementet, hvor de blev filmet til en promoveringsfilm for pigefodbolden i DBU Københavns område.


MEDLEMSSTATISTIK OG RÆKKEVINDERE 2017


34

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

MEDLEMSSTATISTIK - KLUBBER

147 KLUBBER 41.375 MEDLEMMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Boldklubben af 1893 Kjøbenhavns Boldklub Boldklubben Skjold FA 2000 Frederiksberg Boldklub Boldklubben Fremad Valby Nørrebro United Østerbro Idræts Forening Hvidovre Idrætsforening Vanløse Idræts Forening Hellerup Idræts Klub Jægersborg Boldklub Boldklubben 1903 Boldklubben Vestia Sundby Boldklub AB Tårnby Dragør Boldklub Boldklubben 1908 Gentofte-Vangede Idrætsforening Kastrup Boldklub Boldklubben Fremad Amager Boldklubben Frem Boldklubben FIX Skovshoved Idrætsforening KFUM's Boldklub,København Brønshøj Boldklub Husum Boldklub Kollegiebold Valby Boldklub af 1912 Boldklubben Hellas Boldklubben Union

2210 1963 1802 1796 1569 1419 1351 1191 1169 1135 1120 1093 1076 989 984 980 918 917 902 876 742 687 651 643 589 579 578 520 519 507 489

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Boldklubben Hekla Kløvermarkens Forenede Boldklubber Tårnby Fodbold Forening Handelsstandens Boldklub Christianshavn Idræts Klub Boldklubben Rødovre FC Damsø Aakanden GF Boldklubben Pioneren Boldklubben Heimdal Boldklubben Stefan CBS Sport Amager Fodbold Forening Boldklubben Viktoria af 1900 Jødisk Idrætsforening Hakoah Øresunds Klubfodbold Studenter Settlementets Boldklub Ørestad Idrætsforening Sønderbro Fight Vigerslev Boldklub 1956 Bispebjerg Boldklub Politiets Idrætsforening, København VLI FC Udfordingen Boldklubben af 1950 CPH. Youth Football Club Street Society Boldklubben Prespa Christiania Sports Club København Futsal FC Sydhavnen

472 433 415 372 327 323 297 295 270 265 250 249 237 196 190 187 171 169 167 150 147 142 141 134 134 132 117 108 98 96 87


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Idrætsforeningen Føroyar Boldklubben Amalie Deportivo Monte Cristo Fc Babylon Nørrebro Boldklub AC Iben Fc Culpa Boldklubben Aik Frederiksholm Boldklubben 1960 Boldklubben Olympia FC Olympiakos København Olympic Amager Kultur Og If Sundby KFUM Fodbold Arctos FC Nyhavn Pan Idræt Rikken Fodbold Club Boldklubben Volvox Real l' Hôpital FK Badebold USG FC Græsrødderne FC Nanoq FC Randoms Fojbold klub 6K Sporting Club Amager Zahle Zebras Gentofte Fodboldklub Hajduk Spul Fc 97 Firkantens Boldklub Grønjordskollegiets IF Sporting Skovsnegl Vesterbro Alliancen Associazione de Copenhagen Calcio Associazione Calcio Academics Hard Boiled Eggs FC Soranske A-hold Copenhagen Zebras Shipping Union Sport Sunred Beach Boldklubben Lokomotiv FC Amouhlal Nordvest Fodboldklub Herman Nandrup Club De Futbol

87 85 85 80 79 76 76 75 74 73 63 62 62 61 58 52 50 48 45 44 44 43 42 40 40 38 37 35 33 30 30 30 30 30 27 26 26 26 25 25 25 23 23 23 22

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Den Jyske Alliance Dynamo 08 Deaf Futsal Team Slagslunde-Ganløse i Byen EKJpolyt FC Knöedel FC Sukker Bold Kanariefuglene F.C Nøddealliancen Sydsiden IF Fodbold For Venner IBP United Nørrebro Fodbold Forening Deportivo Cobayas Generationsskiftet FC Newborn FC Hermanos BK 10 FC DASAC November-Initiativet Copenhagen Beach Soccer Club MY Real Copenhagen Boldklub Absalon CSKA Amager Klub 14 Slagge Boldklub F. C. Socccersisters FC Ø Søde Stjerne Byens Baglår FC Ålenes FF IF Gentofte 05 Athletic Amager Boldklubben Jyden Dinamo Hafnia FC Papegøjerne IF Medicinernes Boldklub Metropol IF Upload 18

35 22 22 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 19 18 18 17 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0


36

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

MEDLEMSSTATISTIK - TOP 10 FLEST MEDLEMMER 2016 1971 1819 1820 1505 1435

2017 2016 6. Boldklubben Fremad Valby 1419 1472 7. Nørrebro United 1351 1187 8. Østerbro Idræts Forening 1191 1067 9. Hvidovre Idrætsforening 1169 1173 10. Vanløse Idræts Forening 1135 1145

2017 2016 1. Kjøbenhavns Boldklub 1961 1817 2. Boldklubben af 1893 1870 1653 3. Boldklubben Skjold 1636 1662 4. FA 2000 1487 1253 5. Frederiksberg Boldklub 1329 1177

2017 2016 6. Boldklubben Fremad Valby 1152 1179 7. Nørrebro United 1115 1080 8. Boldklubben 1903 1076 1106 9. Vanløse Idræts Forening 1047 1041 10. Østerbro Idræts Forening 1012 889

1. Boldklubben af 1893 2. Kjøbenhavns Boldklub 3. Boldklubben Skjold 4 . FA 2000 5. Frederiksberg Boldklub

2017 2210 1963 1802 1796 1569

FLEST DRENGE/MÆND

FLEST PIGER/KVINDER 1. Boldklubben af 1893 2. FA 2000 3. Sundby Boldklub 4. FC Damsø 5. Boldklubben Fremad Valby

2017 340 309 299 297 267

2016 318 252 315 319 293

2017 2016 6. Frederiksberg Boldklub 240 258 7. Nørrebro United 236 107 8. Hvidovre Idrætsforening 235 276 9. Kollegiebold 220 186 10. Østerbro Idræts Forening 179 178

2017 1034 875 853 776 726

2016 962 984 741 647 649

2017 2016 6. Hellerup Idræts Klub 659 625 7. Boldklubben Vestia 593 555 8. Frederiksberg Boldklub 547 504 9. Vanløse Idræts Forening 542 533 10. Boldklubben Fremad Valby 520 521

2017 666 389 380 366 343

2016 634 386 386 350 331

2017 2016 6. Frederiksberg Boldklub 335 352 7. Boldklubben Skjold 313 278 8. Boldklubben Frem 296 253 9. Boldklubben 1903 254 239 10. Dragør Boldklub 248 266

FLEST 0-12 ÅRIGE

0-12 ÅRIGE

1. Kjøbenhavns Boldklub 2. Boldklubben Skjold 3. Boldklubben af 1893 4. Nørrebro United 5. FA 2000

FLEST 13-18 ÅRIGE

13-18 ÅRIGE

1. Boldklubben af 1893 2. Kjøbenhavns Boldklub 3. Hvidovre Idrætsforening 4. FA 2000 5. Hellerup Idræts Klub


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

MEDLEMSSTATISTIK - TOP 10 FLEST 19-24 ÅRIGE

19-24 ÅRIGE

1. Kollegiebold 2. FA 2000 3. Frederiksberg Boldklub 4. Boldklubben Fremad Valby 5. Jægersborg Boldklub

2017 520 301 267 228 187

2016 914 219 206 233 197

2017 2016 6. Kløvermarkens F. B. 172 94 7. Boldklubben af 1893 170 137 8. Østerbro Idræts Forening 170 166 9. Boldklubben Skjold 169 192 10. Nørrebro United 128 144

2017 472 463 417 396 393

2016 415 417 370 335 425

2017 2016 6. FA 2000 351 253 7. Kjøbenhavns Boldklub 350 269 8. Jægersborg Boldklub 309 323 9. Nørrebro United 296 276 10. Sundby Boldklub 226 250

2017 2016 112 112 93 93 77 56 76 72 64 15

2017 2016 6. Østerbro Idræts Forening 59 59 7. Boldklubben Frem 57 57 8. Kastrup Boldklub 53 49 9. FA 2000 52 34 10. Boldklubben Stefan 50 7

2017 2016 5 7 10 ny 10 ny 12 ny 12 11

2017 2016 6. FC Ø 12 12 7. CSKA Amager 13 13 8. Boldklub Absalon 13 15 9. Klub 14 13 11 10. Slagge Boldklub 13 12

2017 2210 2045 1963 1802 1796

2017 2016 6. Greve Fodbold 1708 1507 7. Frederiksberg Boldklub 1569 1435 8. Ballerup-Skovlunde 1521 1230 9. Boldklubben Fremad Valby 1419 1472 10. Nørrebro United 1351 1187

FLEST 25-59 ÅRIGE

25-59 ÅRIGE

1. Boldklubben af 1893 2. Østerbro Idræts Forening 3. Frederiksberg Boldklub 4. Boldklubben Skjold 5. Boldklubben Fremad Valby

FLEST 60-100 ÅRIGE

60-100 ÅRIGE

1. AB Tårnby 2. Boldklubben 1903 3. Boldklubben Rødovre 4. Kjøbenhavns Boldklub 5. Husum Boldklub

FÆRREST MEDLEMMER 1. IF Gentofte 05 2. Byens Baglår FC 3. Ålenes FF 4. F. C. Socccersisters 5. Søde Stjerne

DANMARKS STØRSTE 1. Boldklubben af 1893 2. Brøndbyernes IF 3. Kjøbenhavns Boldklub 4. Boldklubben Skjold 5. FA 2000

2016 1971 2170 1819 1820 1505

37


38

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

RÆKKEVINDERE 2017 - 7MANDS 7 MANDS HERRER 2017 Mester, Forår Mester, Efterår

+32 7 MANDS 2017

Nørrebro United

Old Boys Mester Forår

KFUM

Bispebjerg Bk

M+ 32 Mester Efterår

KFUM

Bk. Skjold

Old Boys 1, pulje 1 Forår

Sundby Bk

KFB

M+ 32 1, pulje 1 Efterår

Vanløse IF

FB

Old Boys 1, pulje 2 Forår

Vanløse IF

Vigerslev

M+ 32 1, pulje 2 Efterår

Fix

Frem

Old Boys 2 pulje 1 Forår

Pioneren

Række 2, pulje 1 Efterår

FA 2000

M+ 32 2, pulje 1 Efterår

FB

Række 2, pulje 2 Forår

FA 2000

Veteran Mester Forår

KFUM

NI

M+ 40 Mester Efterår

Bk. Rødovre

Række 1, pulje 1 Forår Række 1, pulje 1 Efterår Række 1, pulje 2 Forår Række 1, pulje 2 Efterår Række 2, pulje 1 Forår

Række 2, pulje 2 Efterår Række 2, pulje 3 Forår Række 2, pulje 3 Efterår Række 2, pulje 4 Forår Række 2, pulje 4 Efterår Række 3, pulje 1 Forår Række 3, pulje 1 Efterår Række 3, pulje 2 Forår Række 3, pulje 2 Efterår Række 3, pulje 3 Forår Række 3, pulje 3 Efterår Række 3, pulje 4 Forår Række 3, pulje 4 Efterår Række 3, pulje 5 Forår Række 3, pulje 5 Efterår Række 3, pulje 6 Forår Række 3, pulje 6 Efterår Række 4, pulje 1 Forår Række 4, pulje 1 Efterår Række 4, pulje 2 Forår Række 4, pulje 2 Efterår Række 4, pulje 3 Forår Række 4, pulje 3 Efterår Række 4, pulje 4 Forår Række 4, pulje 4 Efterår Række 4, pulje 5 Forår Række 4, pulje 5 Efterår Række 4, pulje 6 Forår Række 4, pulje 6 Efterår Række 4, pulje 7 Forår Række 4, pulje 7 Efterår

Nørrebro United

Veteran 1, pulje 1 Forår

B93

HBE

M+ 40 1, pulje 1 Efterår

Bispebjerg Bk

Nørrebro United

Veteran 1, pulje 2 Forår

AIK Frederiksholm

Deportivo Cobayas

M+40 1, pulje 2 Efterår

Bk. Rødovre

Hekla

Veteran 1, pulje 3 Forår

Vanløse IF

Deportivo Montecristo

M+ 40 1, pulje 3 Efterår

Hekla Bk

FC Newborn B1950

Masters Mester, pulje 1 Forår

Hørsholm-Usserød IK

M+ 50 Mester Efterår

Hørsholm-Usserød IK

FC Randoms

Masters 1, pulje 1 Forår

Fremad Valby

Valby Bk

M+ 50 1, pulje 1 Efterår

AIK Frederiksholm

Deportivo Cobayas Real Copenhagen KB Sundby Bk Heimdal FC Sukkerbold Bk. Skjold Handelsstandens Bk Heimdal Stefan Sundby Bk FB FK6K FA 2000 Sundby KFUM Bk. Skjold Fremad Valby Sønderbro Fight Deaf Futsal Team Vigerslev

Super Masters Mester Forår M+ 55 Mester Efterår Grand Old Masters Forår M+ 60, pulje 1 Efterår Super Grand Old Masters Mester Forår M+ 65 Mester Efterår Grand Veteran Mesters 5M Forår Grand Veteran Masters 5M Mester Efterår

Kastrup Bk KFB AB Tårnby AIK Frederiksholm Lyngby Bk KB Skovshoved/HIK AIK Frederiksholm

7M U15 DRENGE 2017 Række 1, pulje 1 Efterår

Skovshoved IF

7M U14 DRENGE 2017 Række 1, pulje 1 Forår

Kastrup


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 7 MANDS KVINDER 2017

39

7M U14 PIGER 2017

Mester Forår

B93

Række 1, pulje 1 Forår

B1908

Mester Efterår

B93

Række 2, pulje 1 Forår

Vestia

Række 1, pulje 1 Forår

Bk. Skjold

Række 1, pulje 1 Efterår

Zahle Zebras

7M U16 PIGER 2017

Række 1, pulje 2 Forår

Brønshøj Bk.

Række 1, pulje 1 Forår

Pioneren

Række 1, pulje 1 Efterår

Tårnby FF

Række 1, pulje 2 Efterår

Hvidovre IF

Række 2, pulje 1 Forår

Kastrup Bk.

Række 2, pulje 1 Efterår

Sundby Bk

Række 2, pulje 2 Forår

Sundby Bk

Række 2, pulje 2 Efterår

FC Culpa

Række 2, pulje 3 Forår Række 2, pulje 3 Efterår

7’EREN POKAL 2017 FB - Real Copenhagen (herrer)

2-3

Hvidovre - Valby Bk (kvinder)

7-0

ØKF Sundby Bk

RÆKKEVINDERE 2017 - 8MANDS U13 DRENGE 8 MANDS UNGDOM 2017 (04-05) U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 1 Forår U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 1 Efterår

Lyngby Bk Farum

U13 PIGE 8 MANDS PIGE UNGDOM 2017 (04-05) U13 Piger 1 (04) 8M Forår U13 Piger 1 (05) 8M Efterår

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 2 Forår

FC Roskilde

U13 Piger 2 (04) 8M Forår

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 2 Efterår

FC Roskilde

U13 Piger 2 (05) 8M Efterår

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 3 Efterår

LSF

U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 1 Efterår U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 2 Forår U13 Drenge M 8M Forår

Næstved IF Nykøbing FC AB Skjold

U13 Drenge M A 8M Efterår

FA 2000

U13 Drenge M B 8M Efterår

Nørrebro United

U13 Drenge 1 8M Forår

B93

U13 Drenge 1 8M Efterår

B93

U13 Drenge 2 8M Forår

Husum Bk

U13 Drenge 2 A 8M Efterår

Brønshøj Bk

U13 Drenge 2 B 8M Efterår

Sundby Bk

U13 Drenge 3 8M Forår

Jægersborg Bk

U13 Drenge 3 8M Efterår

Skovshoved IF

U13 Drenge 4 8M Forår

Nørrebro United

U13 Drenge 4 8M Efterår

KFUM

U13 Drenge 5 8M Forår

Bk. Fix

U13 Drenge 5 8M Efterår U13 Drenge 6 8M Forår U13 Drenge 6 8M Efterår U13 Drenge 7 8M Forår

B93 Rødovre Østerbro IF Nørrebro United

Fremad Valby B93 FA 2000 Foto: NYT FOTO – Karsten Lund

U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 1 Forår

B1908

Få overblik over alle rækkevinderne.


40

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

RÆKKEVINDERE 2017 -11MANDS 11 MANDS HERRER 2017 Københavnsserien 16/17 Serie 1, pulje 2 16/17 Serie 1, pulje 3 Forår

11 MANDS KVINDER 2017

FA 2000 Handelsstandens Bk. Hvidovre IF

Serie 1, pulje 3 Efterår

B1903

Serie 2, pulje 4 16/17

Bk. Hellas

Serie 2, pulje 5 Forår

FA 2000

Serie 2, pulje 5 Efterår

Husum

Serie 2, pulje 6 Forår

B1903

Serie 2, pulje 6 Efterår

Frederiksberg Bk.

Serie 3, pulje 7 16/17

FC Græsrødderne

Serie 3, pulje 8 Forår Serie 3, pulje 8 Efterår Serie 3, pulje 9 Forår

Skjold Sønderbro Fight Frederiksberg Bk.

Serie 3, pulje 9 Efterår

Skovshoved IF

Serie 3, pulje 10 Forår

Skjold

Serie 3, pulje 10 Efterår Serie 3, pulje 11 Forår

FA 2000 Østerbro IF

Serie 3, pulje 11 Efterår

Fix

Serie 4, pulje 12 16/17

Nøddealliancen

Serie 4, pulje 13 Forår Serie 4, pulje 13 Efterår Serie 4, pulje 14 Forår

B93 CBS Sport Sønderbro Fight

Serie 4, pulje 14 Efterår

Vestia

Serie 4, pulje 15 Forår

Skjold

Serie 4, pulje 15 Efterår Serie 4, pulje 16 Forår

Frederiksberg Bk. Handelsstandens Bk.

Serie 4, pulje 16 Efterår

HIK

Serie 5, pulje 17 16/17

Nørrebro FF

Serie 5, pulje 18 Forår Serie 5, pulje 18 Efterår Serie 5, pulje 19 Forår Serie 5, pulje 19 Efterår Serie 5, pulje 20 Forår Serie 5, pulje 20 Efterår Serie 5, pulje 21 Forår Serie 5, pulje 21 Efterår Serie 5, pulje 22 Forår Serie 5, pulje 22 Efterår

Egedal Boldklub Frederiksberg Bk. Øresund Klubfodbold Skovshoved IF B1950 Sønderbro Fight B93 Østerbro IF Frederiksberg Bk. Handelsstandens Bk.

Københavnsserien, Kv. Forår Københavnsserien, Kv. Efterår Serie 1, Kv. Forår Serie 1, Kv. Efterår Serie 2, Kv. Forår Serie 2, Kv. Efterår

Østerbro IF FC Damsø Kløvermarkens FB Heimdal CBS Sport Hvidovre IF

11 MANDS HERRER 2017 U19 Drenge Mester Forår U19 Drenge Mester Efterår U19 Drenge 1 Forår

AB Tårnby Skjold Frem

U19 Drenge 1 Efterår

B1903

U17 Drenge M Forår

Vestia

U17 Drenge M Efterår U17 Drenge 1 Forår

Frederiksberg Bk. B1903

U17 Drenge 1 Efterår

B93

U17 Drenge 2 Efterår

AB Tårnby

U16 Drenge M Forår

Hvidovre IF

U16 Drenge M Efterår

Frem

U16 Drenge 1 Forår

Skovshoved IF

U16 Drenge 1 Efterår

Skovshoved IF

U16 Drenge 2 Forår U16 Drenge 2 Efterår U15 Drenge M Forår U15 Drenge M Efterår

Vanløse IF Østerbro IF Frederiksberg Bk. Brønshøj Bk.

U15 Drenge 1 Forår

Hellas

U15 Drenge 1 Efterår

Union

U15 Drenge 2 Forår U15 Drenge 2 Efterår U15 Drenge 3 Forår

FA 2000 Frem KB

U15 Drenge 3 Efterår

B93

U15 Drenge 4 Efterår

HIK

U14 Drenge M Forår

GVI

U14 Drenge M Efterår U14 Drenge 1 Forår U14 Drenge 1 Efterår U14 Drenge 2 Forår

FA 2000 Frederiksberg Bk. Fix Union

U14 Drenge 2 Efterår

Jægersborg

U14 Drenge 3 Forår

Hvidovre IF

U14 Drenge 3 Efterår

Østerbro IF


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 +32 11 MANDS 2017

11 MANDS HERRER 2017 U14 Drenge 4 Forår

M+32 1

HIK

U14 Drenge 4A Efterår

Husum

U14 Drenge 4B Efterår

GVI

U14 Drenge 5 Forår

FA 2000

M+32 2 Forår

Skjold

M+32 2 Efterår

Østerbro IF

M+40 1 Forår

Hvidovre IF

KB

M+40 1 Efterår

Union

M+40 2 Forår M+40 2 Efterår

11 MANDS PIGER UNGDOM 2017 U18 Piger Mester, Efterår

FA 2000

U16 Piger 1 Forår U16 Piger 1 Efterår

41

FC Damsø Elite Bornholm

U16 Piger 2 Forår U14 Piger 1 Efterår

FA 2000 Olympia 1921

M+45 1 Forår

Dragør Bk.

M+45 1 Efterår

Dragør Bk.

M+45 2 Forår

Husum Bk.

Sundby Bk

M+50 1

FA 2000

B1908

M+50 2

Dragør Bk.

M+55 1

Lyngby Bk.

M+60 1

B93

11 MANDS FÆLLESRÆKKER 2017 M+32 Øst

KB

M+40 Øst

GVI/Jægersborg

U14 Drenge Øst 2, pulje 1 Efterår

Ishøj IF

Frem

U14 Drenge Øst 2, pulje 2 Efterår

KB

U19 Drenge Øst 1 Forår

U14 Drenge Øst 2, pulje 2 Forår

U19 Drenge Øst 1 Efterår

Slagelse B&I

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 1 Forår

U19 drenge Øst 2 Forår

Nykøbing FC

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 1 Efterår

U19 Drenge Øst 2 Efterår U17 Drenge Øst 1 Forår U17 Drenge Øst 1 Efterår U17 Drenge Øst 2 Forår

LSF Farum Bk.

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 2 Efterår

FC Roskilde

B93

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 3 Efterår

LSF

Frederikssund FB

U16 Drenge Reserve Øst, pulje 1 Forår

FC Nordsjælland FC København

U16 Drenge Reserve Øst, pulje 2 Forår

B93

U16 Drenge Reserve Øst, pulje 2 Efterår

B93

U16 Drenge Øst Forår

HIK HB Køge

U15 Drenge Øst 1, pulje 1 Forår

Farum Bk.

U15 Drenge Øst 1, pulje 1 Efterår

Farum Bk.

U15 Drenge Øst 1, pulje 2 Efterår

HB Køge

U15 Drenge Øst 2, pulje 1 Forår

Bk. Frem

U15 Drenge Øst 2, pulje 1 Efterår

Farum FC Roskilde

Sundby/Fremad Amager

U16 Drenge Øst Efterår

Lyngby Bk

U13 Drenge Øst 1 8M, pulje 2 Forår

U17 Drenge Øst 2 Efterår

U16 Drenge Reserve Øst, pulje 1 Efterår

Farum Bk

Lyngby Bk

U15 Drenge Øst 2, pulje 2 Forår

Vallensbæk IF

U14 Drenge Øst 1, pulje 1 Forår

Lyngby Bk

U14 Drenge Øst 1, pulje 1 Efterår

Lyngby Bk

U14 Drenge Øst 1, pulje 2 Efterår

Næstved IF

U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 1 Forår U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 1 Efterår U13 Drenge Øst 2 8M, pulje 2 Forår Kvindeserie Øst Forår Kvindeserie Øst Efterår U18 Piger Øst Forår

Næstved IF Nykøbing FC AB IF Skjold Birkerød Raklev GI Greve Fodbold

U18 Piger Øst, pulje 1 Efterår

Roskilde Pigefodbold

U16 Piger Øst 1, pulje 1 Forår

BSF

U16 Piger Øst 1, pulje 1 Efterår

B93

U16 Piger Øst 2, pulje 1 Forår U16 Piger Øst 2, pulje 1 Efterår U14 Piger Øst, pulje 1 Forår U14 Piger Øst, pulje 1 Efterår U13 Piger Øst 8M, pulje 1 Forår U13 Piger Øst 8M, pulje 1 Efterår

Ringsted Dame FK Ølstykke FC Brøndbyernes IF B93 Espergærde IF Roskilde Pigefodbold


42

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

SLUTPLACERING I DBU OG FÆLLESRÆKKER 2016/17 Turneringsrække

Nr.

Klub

ALKA Superliga

1

FC København

36

74 - 20

84

Bet25 Liga

10

Fremad Amager

33

42 - 45

41

2. Division Oprykningsspil

5

B 93

22

33 - 28

35

7

Brønshøj Bk.

22

30 - 41

27

10

Hvidovre IF

22

23 - 34

22

2

BK Frem

22

31 - 25

36

7

HIK

22

33 - 31

29

4

Vanløse IF

27

43 - 30

41

5

Kastrup Bk.

27

46 - 42

40

9

Jægersborg Bk

27

43 - 44

31

1

Skovshoved IF

27

67 - 25

57

3

GVI

27

47 - 28

47

4

AB Tårnby

27

61 - 39

46

5

B 1908

27

40 - 39

36

7

Fremad Valby

27

42 - 63

30

2

København Futsal

14

72 - 30

34

2

JB Futsal Gentofte

14

116 - 34

30

5

Nørrebro Bk

14

55 - 49

20

6

HB

14

50 - 98

15

8

FK Badebold

14

33 - 102

3

Futsal Liga herrer finale

1

København Futsal

1

3-2

-

U19 Drenge Liga

3

FC København

22

52 - 24

46

U19 Drenge Division

5

B 93

22

29 - 24

36

8

Hvidovre IF

22

35 - 35

29

11

HIK

22

34 - 54

17

U17 Drenge Liga

4

FC København

26

55 - 36

45

U17 Drenge Division

2

HIK

24

59 - 34

51

3

B 93

24

49 - 27

43

8

Hvidovre IF

22

38 - 37

29

Kvalifikationsliga

4

Sundby Bk.

10

15 - 18

12

Slutspil 1. Division, pulje 1

3

Østerbro IF

10

24 - 14

23

4

FC Damsø

10

7 - 18

13

6

FB

10

7 - 27

7

2

B 93

11

45 - 8

28

5

Sundby Bk.

11

20 - 21

16

6

BK Rødovre

11

22 - 18

15

9

AB Tårnby

11

14 - 31

12

2. Division Nedrykningsspil Herre-DS Pulje 1

Herre-DS Pulje 2

Futsal Liga Herrer Øst

Kvinde Øst

Kampe Målscore

Point


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 Turneringsrække U19 Drenge (99/00) Øst 1 efterår

U19 Drenge Øst 2 (98/99) forår

U19 Drenge (99/00) Øst 2 efterår

U17 Drenge (00/01) Øst 1 forår

U17 Drenge (01/02) Øst 1 efterår

U17 Drenge (00/01) Øst 2 forår U17 Drenge (01/02) Øst 2 efterår

U16 Drenge (01) Øst forår

U16 Drenge (02) Øst efterår U15 Drenge (02) Øst 1 forår

Kampe Målscore

43

Nr.

Klub

Point

4

Fremad Amager

13

44 - 21

28

5

BK Frem

13

43 - 32

26

7

Vanløse IF

13

34 - 36

16

9

AB Tårnby

13

27 - 30

14

13

B 1903

13

21 - 33

8

3

B 1903

13

44 - 22

25

8

B 93 2

13

32 - 34

19

10

FA 2000

13

25 - 42

14

4

B 93 2

13

43 - 31

25

5

GVI

13

36 - 29

24

7

FA 2000

13

27 - 26

19

10

Kastrup Bk

13

26 - 29

14

2

B 1903

13

50 - 15

30

5

B 93 2

13

35 - 23

24

6

Vanløse IF

13

27 - 21

23

7

BK Frem

13

36 - 34

21

9

FA 2000

13

30 - 29

17

11

AB Tårnby

13

30 - 30

17

14

Kastrup Bk

13

10 - 75

1

1

B 93 2

13

50 - 21

32

5

Vanløse IF

13

30 - 17

23

10

BK Frem

13

28 - 30

13

12

FA 2000

13

15 - 44

10

14

B 1903

13

16 - 47

6

3

GVI

13

40 - 22

28

9

KB

13

26 - 25

17

1

Sundby/Fremad A

13

54 - 18

34

5

B 1908

13

37 - 24

25

6

HIK 2

13

32 - 28

25

12

GVI

13

20 - 47

7

1

HIK

11

30 - 9

25

3

B93

11

31 - 9

22

10

KB

11

20 - 34

9

11

FA 2000

11

8 - 70

3

12

BK Frem

11

7 - 39

1

7

Vanløse IF

11

20 - 29

15

9

FA 2000

11

20 - 50

8

4

FC København

7

14 - 10

12

6

B 93

7

8-9

5

7

HIK

7

6 - 16

4


44

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Turneringsrække

Nr.

Klub

U15 Drenge (03) Øst 1, pulje 1 efterår

2

FC København

10

25 - 15

19

6

B 93

10

6 - 34

0

4

HIK

9

17 - 14

15

5

B 1903

9

13 - 16

15

6

A 27

9

19 - 14

13

10

Hvidovre IF

9

8 - 38

0

1

BK Frem

9

24 - 10

22

8

Vanløse IF

9

16 - 33

9

9

B1908

9

13 - 26

7

10

Hvidovre IF

9

12 - 31

1

2

FA 2000

11

34 - 19

23

5

BK Skjold

11

26 - 23

19

11

B 1903

11

15 - 28

9

12

AB Tårnby

11

22 - 42

6

3

KB 2

14

34 - 13

32

7

B 1908

14

42 - 23

23

8

Fa 2000

14

33 - 27

23

13

Vanløse IF

14

12 - 35

6

5

KB

9

12 - 15

13

6

B 93

9

7 - 17

11

10

HIK

9

8 - 21

1

2

KB

14

44 - 25

28

8

HIK

14

14 - 63

3

2

Sundby/Fremad A

14

33 - 24

25

4

B 93

14

38 - 34

20

8

Dragør Bk

14

30 - 45

9

3

AB Tårnby

11

22 - 15

20

5

B 1908

11

23 - 20

16

8

Hvidovre IF

11

19 - 22

13

3

B1903

11

25 - 6

23

4

FA 2000

11

33 - 16

22

8

KB 2

11

17 - 20

14

10

Dragør Bk

11

16 - 39

10

11

Vanløse IF

11

12 - 27

8

2

Jægersborg Bk

14

48 - 20

34

5

AB Tårnby

14

28 - 46

17

1

KB 2

14

53 - 24

37

6

Hvidovre IF

14

21 - 48

11

7

Fremad Valby

14

23 - 50

9

U15 Drenge (03) Øst 1, pulje 2 efterår

U15 Drenge (02) Øst 2, pulje 1 forår

U15 Drenge (02) Øst 2, pulje 2 forår

U15 Drenge (03) Øst 2 efterår

U14 Drenge (03) Øst 1 forår

U14 Drenge (04) Øst 1, pulje 1 efterår U14 Drenge (04) Øst 1, pulje 2 efterår

U14 Drenge (03) Øst 2, pulje 1 forår

U14 Drenge (03) Øst 2, pulje 2 forår

U14 Drenge (04) Øst 2, pulje 1 efterår U14 Drenge (04) Øst 2, pulje 2 efterår

Kampe Målscore

Point


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 Turneringsrække

Nr.

Klub

Kampe

Målscore

Point

U13 Drenge (04) Øst 1, pulje 1 forår

2

KB

10

33 - 20

19

U13 Drenge (04) Øst 1, pulje 2 forår

2

Sundby Bk.

8

37 - 24

16

4

HIK

8

22 - 16

15

5

Jægersborg Bk

8

20 - 17

14

6

B 93

8

19 - 16

11

9

Hvidovre IF

8

3 - 46

0

4

KB

10

36 - 37

14

6

B 93

10

16 - 40

5

2

FA 2000

9

50 - 6

24

6

Sundby Bk.

9

21 - 29

9

7

Vanløse IF

9

21 - 40

8

10

Hvidovre IF

9

9 - 66

1

3

HIK

9

24 - 9

18

4

B 1903

9

25 - 19

15

7

GVI

9

16 - 28

9

8

Fremad Amager

9

19 - 28

7

2

Dragør Bk

10

30 - 12

21

4

AB Tårnby

10

22 - 21

16

6

Fremad Amager

10

25 - 25

13

9

B 1903

10

27 - 39

12

10

GVI

10

12 - 36

12

11

FA 2000

10

14 - 27

4

4

Fremad Valby

9

30 - 28

15

5

KB

9

40 - 37

13

6

Vanløse IF

9

20 - 23

13

10

Kastrup Bk

9

8 - 55

0

3

AB Tårnby

11

45 - 30

21

6

FB

11

35 - 27

16

9

Kastrup

11

28 - 27

11

10

BK Frem

11

29 - 63

10

12

KB 2

11

23 - 57

6

U18 Piger DM

11

B93

24

40 - 88

15

U18 Piger (00/01) Øst efterår

4

Sundby Bk.

10

12 - 15

9

U16 Piger (01) Øst forår

3

Sundby Bk.

10

12 - 18

16

5

B 93

10

12 - 26

7

1

B 93

14

61 - 22

35

6

Sundby Bk.

14

28 - 43

12

2

Sundby Bk

8

19 - 11

19

5

B93

8

24 - 19

12

U13 Drenge (05) Øst 1, pulje 1 efterår U13 Drenge (05) Øst 1, pulje 2 efterår

U13 Drenge (05) Øst 1, pulje 3 efterår

U13 Drenge (04) Øst 2, pulje 1 forår

U13 Drenge (04) Øst 2, pulje 2 forår

U13 Drenge (05) Øst 2 efterår

U16 Piger (02) Øst 1 efterår U14 Piger (03) Øst forår

45


46

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Turneringsrække

Nr.

Klub

U14 Piger (04) Øst efterår

1

U13 Piger (04) Øst forår

U13 Piger (05) Øst efterår

Kampe

Målscore

Point

B93

11

33 - 13

26

6

Sundby Bk

11

22 - 23

18

7

HIK

11

36 - 21

16

9

Hvidovre IF

11

43 - 36

14

5

Hvidovre IF

11

32 - 32

18

6

FC Damsø

11

26 - 21

16

7

B 93

11

30 - 30

11

8

HIK

11

19 - 24

11

9

Sundby Bk

11

20 - 37

11

3

B 93

8

28 - 14

14

8

HIK

8

15 - 26

7

8

Sundby Bk

8

5 - 42

1

UNGDOMSPOKAL 2016 - 2017 U19 DRENGE (98-99) Hjemmehold

Udehold

Res

FC Nordsjælland (Ligaen) Slagelse B&I (Øst 1)

HHT 7-1

Brøndbyernes IF (Liga)

2-4

Semifinale FC København (Ligaen) Brøndbyernes IF (Liga) Finale FC Nordsjælland (Ligaen)

U18 PIGER (99/00) Hjemmehold

Udehold

Res

Brøndbyernes IF (DM) Greve Fodbold (øst)

2-3 5-4

B 93 (DM)

9-0

Udehold

Res

FC København (Liga) AB (Divisionen)

4-3 4-1

FC Nordsjælland (Liga)

3-5

Semifinale Herlufsholm GF (1) B 93 (DM) Finale Brøndbyernes IF (DM) U17 DRENGE (00-01) Hjemmehold Semifinale FC Nordsjælland (Liga) Hvidovre (Divisionen) Finale Hvidovre (Divisionen)

U16 DRENGE (01) Hjemmehold

Udehold

Res

Holbæk B&I (Øst) BSF (Øst)

1-5 4-1

Holbæk B&I (Øst)

12-13

Semifinale B 1903 (Mest) Dianalund IF (1) Finale Dianalund IF (1)


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 U16 PIGER (01) Hjemmehold

Udehold

Res

Brøndbyernes IF (Øst) Greve Fodbold (1)

3-2 UHT

B 93 (Øst)

0-1

Udehold

Res

FC Roskilde (Øst 2) FC København (Øst 1)

2-0 1-2

FC København (Øst 1)

13-0

Semifinale B 93 (Øst) BSF (Øst) Finale BSF (Øst) U15 DRENGE (02) Hjemmehold Semifinale HB Køge (Øst 2) HIK (Øst 1) Finale HB Køge (Øst 2)

U14 DRENGE (03) Hjemmehold Farum BK (Øst 1) Brøndbyernes IF (Øst 1) Brøndbyernes IF (Øst 1)

Udehold Semifinale Lyngby Boldklub 1921 (Øst 1) HIK (Øst 1) Finale Farum BK (Øst 1)

Res 3-1 3-2 1-6

U14 PIGER (03) Hjemmehold

Udehold

Res

Frederikssund FB (1) Brøndbyernes IF (Øst)

UHT 0-6

Brøndbyernes IF (Øst)

1-2

Semifinale Hillerød GI Damer 2010 (Øst) HB Køge pigefodbold (Øst) Finale Hillerød GI Damer 2010 (Øst)

U13 DRENGE 8:8 (04) Hjemmehold

Udehold

Res

Jægersborg BK Brøndbyernes IF

4-1 1-3

Brøndbyernes IF

7-8

Udehold

Res

FC Damsø (Øst) B 93 (Øst)

4-2 2-3

B 93 (Øst)

2-3

Semifinale Farum BK Lyngby Boldklub Finale Farum BK U13 PIGER 8:8 (04) Hjemmehold Semifinale Sundby Bk. (Øst) Allerød Fodbold Klub (Øst) Finale Sundby Bk. (Øst)

47


48

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

FAKTA OM DBU KØBENHAVN KLUBBER OG MEDLEMSTAL: Antal klubber Antal aktive medlemmer

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

94

103

111

107

124

132

145

150

150

147

27.604 28.536 32.012 34.858 35.999

36.236

39.160

25.093

42.051 41.375

KLUBBER OG MEDLEMSTAL: H

H

H

H

H

K

K

K

K

K

Total

0-12

13-18

19-24

25-59

60+

0-12

13-18

19-24

25-59

60+

2008

7.770

4.098

2.831

6.533

726

988

974

501

646

26

25.093

2009

8.629

4.394

3.466

6.758

630

1.235

1.125

537

814

16

27.604

2010

9.360

4.622

3.065

6.879

650

1.323

1.263

613

757

4

28.536

2011

11.283

5.274

3.088

7.202

687

1.689

1.209

658

911

11

32.012

2012

12.128

5.776

3.283

7.470

825

2.209

1.368

726

1.050

23

34.858

2013

12.112

5.562

3.340

7.533

1.110

2.641

1.539

859

1.231

72

35.999

2014

12.673

6.104

3.477

8.146

905

2.031

1.047

705

1.102

46

36.236

2015

12.801

6.381

4.593

9.190

881

1.946

1.213

891

1.224

40

39.160

2016

13.526

6.290

5.101

9.911

1.091

1.961

1.295

1208

1.619

49

42.051

2017

13.910

6.293

4.616

9.596

1.167

2.016

1.240

988

1.497

42

41.375

ANTAL TILMELDTE HOLD I TURNERINGER INKL. FÆLLES- OG DBU RÆKKER 11-mandsrækkerne: 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Senior

459

466

458

441

436

448

426

420

392

384

Ungdomsrækkerne

167

168

177

171

176

204

283

262

249

212

TOTAL

626

634

635

612

612

652

709

682

641

596

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ungdomsrækkerne

93

131

134

152

156

172

87

0

0

0

TOTAL

93

131

134

152

156

172

87

0

0

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ungdomsrækkerne

0

0

0

0

0

0

103

111

105

101

TOTAL

0

0

0

0

0

0

103

111

105

101

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Senior

187

229

237

238

251

289

313

328

356

364

Ungdomsrækkerne

129

70

65

79

56

52

33

21

23

24

TOTAL

316

299

284

322

317

341

346

349

379

388

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Børnerækkerne

742

835

796

905

885

819

803

803

787

742

TOTAL

742

835

796

905

885

819

803

803

787

742

9-mandsrækkerne:

8-mandsrækkerne:

7-mandsrækkerne:

3 & 5-mandsrækkerne:


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Dansk Boldspil-Union Børn 0-12 år Union

Antal klubber

Gen. Snit

D0-12

Unge 13-18 år H0-12

D13-18

Unge 19-24 år H13-18

Voksne 25-59 år

D19-24

H19-24

49

D25-60

Senior 60+ år H25-60

D>60

I alt

I alt

H>60

2017*)

2016

Diff. -3.337

DBU Jylland

902

183

16736

53977

11309

29235

3632

15688

4664

27902

58

2001

165.202

168.539

DBU Sjælland

377

234

5590

29390

4336

17143

1452

8532

2056

17475

135

1929

88.038

88.076

-38

DBU København

147

281

2026

13910

1240

6293

988

4616

1497

9596

42

1167

41.375

42.051

-676

DBU Fyn

-587

158

184

1844

8494

1613

5257

646

3291

781

6265

31

771

28.993

29.580

DBU Lolland F.

41

154

449

1460

373

1101

182

788

234

1655

6

83

6.331

6.208

123

DBU Bornholm

18

104

135

555

147

386

43

168

32

361

1

44

1.872

2.001

-129

2

160

2

93

0

51

0

33

0

136

0

5

320

258

62

1.645

202

26.782

107.879

19.018

59.466

6.943

33.116

9.264

63.390

273

6.000

332.131

336.713

-4.582

Udenlandske Totalt

FAKTA - ANTAL MEDLEMMER DBU 2008

I ALT

DBU B

DBU LF

DBU K

DBU F

DBU S

DBU J

304.674

2.712

6.264

24.503

28.327

78.798

164.070

2009

306.611

2.663

6.201

25.093

27.359

78.332

166.963

2010

313.674

2.525

6.173

27.604

28.343

80.733

168.296

2011

342.955

2.328

6.758

32.012

31.144

90.195

180.518

2012

356.754

2.312

7.017

34.858

32.331

92.356

187.880

2013

341.057

2.240

6.812

35.953

32.061

89.226

174.765

2014

329.649

2.247

6.060

36.236

30.142

85.695

169.269

2015

335.459

2.275

6.364

39.160

29.403

87.620

170.637

2016

336.713

2.001

6.208

42.051

29.580

88.076

168.539

2017

332.131

1.872

6.331

41.375

28.993

88.038

165.522

25.520

-791

130

16.282

1.634

9.706

-1.441

Udviklingen fra 2008

TURNERINGSUDVALGSSAGER 2017

2016

TURNERINGSSAGER I ALT: 45

TURNERINGSSAGER I ALT: 52

FIK MEDHOLD

(87% af årets sager)

FIK MEDHOLD

(71% af årets sager)

TABERDOM

(67% af årets sager)

TABERDOM

(52% af årets sager)

BØDESTRAF

(76% af årets sager)

BØDESTRAF

(65% af årets sager)

AFGØRELSE BLEV ANKET

(7% af årets sager)

AFGØRELSE BLEV ANKET

(17% af årets sager)

OM SPILLEBERETTIGELSE

(71% af årets sager)

OM SPILLEBERETTIGELSE

(73% af årets sager)

OM HOLDKORT

(16% af årets sager)

OM HOLDKORT

(42% af årets sager)


50

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

REGNSKAB

FOR REGNSKABSÅRET 2016/2017 DBU København Ved Sporsløjfen 10 2100 København Ø CVR-nummer: 63 92 86 15 ÅRSRAPPORT 1. november 2016 til 31. december 2017


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 DBU København BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. november 2016 - 31. december 2017 for DBU København. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København Ø, den 26

/2

2018

Bestyrelsen

Henrik Ravnild Formand

Diana Andersen Næstformand

Christian Kofoed

Tobias Ilum

Jesper Gradert

Morten Høgsdal

Yery Ibarra-Hansen

Kasper Darfelt

Linda Sørensen

51


52

ÅRSBERETNING 2017

DBU København

DBU København ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Til repræsentantskabet i DBU København Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for DBU København for regnskabsåret 1. november 2016 – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2016 – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med unionens sædvanlige praksis det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016/17. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen samt noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 DBU København ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: •

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

53


54

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

DBU København ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Rønne, den

6 / 2

2018

Rønne Revision I/S Statsautoriseret revisionsvirksomhed CVR-nr. 74717810

Ole Bonderup registreret revisor FSR - danske revisorer

Anders Kofoed statsautoriseret revisor FSR - danske revisorer

GENERELT Årsregnskabet for DBU København for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Unionen har i 2016/17 omlagt regnskabsår med omlægningsperioden 1. november 2016 – 31. december 2017 (14. måneder). Sammenligningtallene omfatter periode 1. november 2015 – 31. oktober 2016 (12 måneder) og er således ikke direkte sammenlignelige. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå unionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser unionens aktivitet i det forløbne regnskabsår. Indtægter Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes. Tilsagn om tilskud til unionens ordinære drift indregnes i det regnskabsår som driftstilskuddet ydes til.


DBU København

ÅRSBERETNING 2017 DBU København ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilsagn om tilskud til hel eller delvis dækning af konkrete projekter indtægtsføres i takt med at omkostningerne vedrørende projekterne afholdes. Projekter indregnes brutto (indtægter og udgifter) i resultatopgørelsen. Periodeafgrænsning vedrørende tilskud til igangværende projekter afsættes under udgifter. Nyanskaffelser under kr. 50.000 straksafskrives i anskaffelsesåret. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til afvikling af igangværende turneringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når unionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller en faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af unionens økonomiske ressourcer. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, ikke anvendte tilskud vedrørende igangværende projekter samt anden gæld, måles til nominel værdi.

De interne revisorer Vi har den 31. januar 2018 gennemgået bilagene ved stikprøver. Det har ikke givet anledning til bemærkninger. Niveauet for restancer er fortsat tilfredsstillende. Der er konstateret en fin orden i bilagene. Henrik Christensen Boldklubben Hellas

Jørgen Andersen Frederiksberg Boldklub

55


56

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Resultatopgørelse Note INDTÆGTER Årskontingenter Turneringsindskud Dommere DIF Forsikring Kursusindtægter Udvalg og netværk Tilskud Administrationstilskud Konsulenter & klubrådgivere Bøder og gebyrer IT & markedsføring Andre indtægter Øvrige projekter Særlige projekter - EB Særlige projekter - Bevæg dig for livet Særlige projekter - Street Særlige projekter - IFK Særlige projekter - Valby Idrætsby I alt indtægter

1 2 3 3 4

5

Regnskab 2016/2017

Budget 2016/2017

261.000,00 3.213.685,00 4.132.172,75 248.370,00 457.830,99 181.800,00 2.244.635,00 1.404.219,93 651.756,81 1.527.010,00 161.994,20 10.500,00 227.888,00 1.067.571,00 292.825,36 966.738,32 1.164.620,58 19.331,67 18.233.949,61

Regnskab 2015/16

Budget 2018

282.000,00 2.902.000,00 3.250.000,00 240.000,00 650.000,00 506.030,00 1.840.000,00 700.000,00 495.000,00 1.304.000,00 194.000,00 10.000,00 334.250,00 486.000,00 200.000,00 485.000,00 600.000,00 0,00 14.478.280,00

270.000,00 3.035.365,00 3.206.004,54 237.869,19 670.513,00 541.923,13 1.568.080,00 732.045,49 179.178,21 1.481.000,00 155.366,00 8.500,00 153.775,00 494.431,00 105.000,00 986.000,00 528.221,10 330.000,00 14.683.271,66

268.000,00 2.812.360,00 3.600.000,00 240.000,00 223.000,00 313.000,00 1.585.000,00 1.000.000,00 1.120.000,00 1.280.000,00 210.000,00 12.000,00 365.000,00 1.000.000,00 275.000,00 485.000,00 650.000,00 0,00 15.438.360,00

125.000,00 3.250.000,00 240.000,00 675.000,00 899.000,00 121.000,00 0,00 181.000,00 5.381.000,00 492.000,00 213.000,00 315.000,00 712.000,00 588.250,00 420.000,00 200.000,00 625.000,00 620.000,00 0,00 15.057.250,00

63.435,23 3.200.746,08 237.869,19 678.342,89 810.426,37 111.929,20 89.580,00 220.244,79 4.428.731,75 182.819,80 328.140,47 293.875,38 804.471,18 341.692,15 428.031,03 105.000,00 1.113.022,04 528.221,10 330.000,00 14.296.578,65

120.000,00 3.600.000,00 240.000,00 336.000,00 687.000,00 170.000,00 0,00 240.000,00 4.754.360,00 1.136.000,00 195.000,00 300.000,00 735.000,00 580.000,00 940.000,00 250.000,00 485.000,00 670.000,00 0,00 15.438.360,00

UDGIFTER Turneringsafvikling Dommere DIF Forsikring Kursusudgifter Udvalg og netværk Bestyrelsen Udbetalte tilskud Årsmøder og FLU Personaleomkostninger Konsulenter & klubrådgivere Kontorhold mv. Ejendom IT & markedsføring Øvrige projekter Særlige projekter - EB Særlige projekter - Bevæg dig for livet Særlige projekter - Street Særlige projekter - IFK Særlige projekter - Valby Idrætsby I alt udgifter

6 7 8 9 10 11

12

123.742,68 4.013.932,93 240.917,00 519.443,80 599.949,01 157.526,71 360.000,00 218.276,80 5.222.153,06 687.384,34 266.166,74 400.179,54 857.865,08 517.111,95 1.003.174,99 257.819,99 965.258,32 1.185.060,57 18.750,00 17.614.713,51

Resultat før renter og afskrivninger

619.236,10

386.693,01

0,00

Renteindtægt Renteudgift Afskrivn. Uerholdlige debitorer Hensættelser Tilbageført hensættelse Årets resultat

-8.598,98 0,00 27.602,69 0,00 -210.000,00 810.232,39

0,00 1.699,42 2.381,31 12.000,00 0,00 370.612,28

0,00

Bemærk: - Regnskab 2016/2017 omfatter perioden 1/11 2016 - 31/12 2017. - Regnskab 2015/2016 omfatter perioden 1/11 2015 - 31/10 2016. - Budgettal er ikke revideret.

-368.970,00


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

Resultatopgørelse Note Der fordeles således: Henlagt til udviklingspulje Henlagt til ejendom Henlagt til jubilæumsfond Henlagt/anvendt til uddannelse Henlagt til personaleudvikling Henlagt til tab på debitorer Henlagt til initiativpulje Overført til næste år Disponeret i alt

Regnskab 2016/2017 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 10.000,00 200.000,00 500.232,39 810.232,39

Budget 2016/2017

Regnskab 2015/16 31.500,00 100.000,00 50.000,00 -20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 159.112,28 370.612,28

Budget 2018

0,00

57


58

Balance pr.

31. december 2017

AKTIVER Finansielle aktiver: Deposita Tilgodehavender: Tilgodehavender Periodeafgrænsning Sum Likvide beholdninger: Likvide beholdninger

PASSIVER Egenkapital: Andre reserver Udviklingspulje Ejendom Jubilæumsfond Uddannelse Personaleudvikling Andre reserver i alt Ordinær kapitalkonto Egenkapital i alt

Hensættelser: Øvrige hensættelser Korte gældsforpligtigelser: Feriepengeforpligtigelser Feriekonto Årets Lederpris SHOOT Filmfestival Igangværende projekter Frivillighedstur Formandsklub Skyldige omkostninger Anden gæld I alt PASSIVER i alt

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

31. oktober 2016

1.230,00

5.530,00

13

1.854.557,37 11.330,00 1.865.887,37

1.069.929,17 262.945,73 1.332.874,90

14

3.554.300,68

3.510.257,12

5.421.418,05

4.848.662,02

379.525,00 150.000,00 150.000,00 290.000,00 50.000,00 1.019.525,00 2.063.313,42 3.082.838,42

304.525,00 100.000,00 100.000,00 290.000,00 50.000,00 844.525,00 1.563.081,03 2.407.606,03

30.000,00

240.000,00

885.833,36 3.827,63 65.900,00 40.000,00 1.118.537,53 0,00 0,00 63.568,05 130.913,06 2.308.579,63

609.986,25 11.789,83 52.900,00 40.000,00 895.183,24 7.500,00 211.030,00 215.353,52 157.313,15 2.201.055,99

5.421.418,05

4.848.662,02

15 16 17 18 19 20

21

22

23 24


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

NOTER TIL REGNSKAB Regnskab 2016/2017

Note 1 - Kursusindtægter: Dommeruddannelse Træneruddannelse Lederuddannelse

Note 2 - Udvalg & netværk Formandsklubben Ungdomsformandsklubben Dommerudvalget Netværksmøder

Note 3 - Tilskud DBU/FLU BDFL - Københavns Kommune Spar Nord Fonden NBU - inklusionsprojekt Administrationstilskud Note 4 - Bøder og gebyrer Udtrækningsgebyr Udeblivelsesgebyr Ovetrædelse af regler Holdkort / resultatrykkere DIF / indberetningrykkere Kampændringsgebyr Administrationsgebyr Protest/ankegebyr

Note 5 - Øvrige projekter Erhverv, Ledelse og Idræt Beachsoccer stævne Frivillighedstur, Tyskland Kulturhavn, tilskud Flere Piger Til Fodbold Get To Sport trænerudd.

Note 6 - Kursusudgifter Dommeruddannelse Træneruddannelse Lederuddannelse

Note 7 - Udvalg & Netværk Turneringsudvalg Disciplinærudvalg Dommerudvalg Netværksmøder Børne- og ungdomsudvalg Futsaludvalg Appeludvalg Formandsklubben Ungdomsformandsklubben

Budget 2016/2017

Regnskab 2015/2016

304.889,26 131.180,00 21.761,73 457.830,99

200.000,00 370.000,00 80.000,00 650.000,00

218.611,00 365.640,00 86.262,00 670.513,00

168.800,00 13.000,00 0,00 0,00 181.800,00

506.030,00 0,00 0,00 0,00 506.030,00

446.817,31 18.645,08 53.279,60 23.181,14 541.923,13

1.844.635,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 1.404.219,93 3.648.854,93

1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 2.540.000,00

1.568.080,00 0,00 0,00 0,00 732.045,49 2.300.125,49

238.910,00 818.150,00 41.000,00 192.100,00 600,00 222.500,00 9.750,00 4.000,00 1.527.010,00

200.000,00 600.000,00 65.000,00 210.000,00 2.000,00 185.000,00 12.000,00 30.000,00 1.304.000,00

209.050,00 720.200,00 71.000,00 244.900,00 0,00 206.000,00 9.600,00 20.250,00 1.481.000,00

8.688,00 25.900,00 88.300,00 1.000,00 24.000,00 80.000,00 227.888,00

73.000,00 25.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00

89.675,00 24.900,00 39.200,00 0,00 0,00 0,00 153.775,00

429.708,59 78.417,71 11.317,50 519.443,80

295.000,00 300.000,00 80.000,00 675.000,00

297.278,48 294.802,42 86.262,00 678.342,90

37.925,05 8.261,99 221.837,31 21.498,26 44.941,86 722,48 3.111,74 239.575,12 22.075,20 599.949,01

45.000,00 14.000,00 220.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 899.000,00

36.188,53 3.278,20 219.428,71 3.181,14 36.437,62 0,00 0,00 511.912,17 0,00 810.426,37

NOTER TIL REGNSKAB Regnskab

Budget

Regnskab

59


60

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

NOTER TIL REGNSKAB Note 8 - Bestyrelsen Godtgørelse ulønnede Rejse- og opholdsudgifter KM godtgørelse Mødeudgifter Materialer Gaver, blomster mv. Seminar

Note 9 - Udbetalte tilskud BDFL - Københavns Kommune Mediehuset - Spar Nord Fonden NBU - inklusionsprojekt

Note 10 - Årsmøder & FLU Årsmøder FLU kontingent og møder

Note 11 - Personaleomkostninger Løn, pension, ATP mv. Mødeudgifter Uddannelse Opholds- og rejseudg. KM godtgørelse Gaver, blomster mv. Markedsføring Diverse udg.

Note 12 - Øvrige projekter Valby Idrætsby SHOOT Filmfestival Beachsocccerstævne Frivillighedstur, Tyskland Fremtidens Fodbold Flere Nye Dommere Flere Piger Til Fodbold Asyl Cup, Ryparken Erhverv, Ledelse og Idræt Frivillighedsuge 39 Get To Sport Trænerudd. Kulturhavn

Note 13 - Tilgodehavender Klubber, faktureret Reserveret tab på debitorer DBU og FLU Dommerafregning Moms Pension Andre tilgodehavender

Regnskab

Budget

Regnskab

2016/2017

2016/2017

2015/2016

51.300,00 13.070,00 633,85 53.573,45 5.698,06 4.709,35 28.542,00 157.526,71

45.000,00 10.000,00 4.000,00 45.000,00 0,00 5.000,00 12.000,00 121.000,00

45.600,00 1.111,70 678,81 52.511,70 506,39 11.520,60 0,00 111.929,20

300.000,00 10.000,00 50.000,00 360.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

18.500,00 50.000,00 21.080,00 89.580,00

96.215,50 122.061,30 218.276,80

91.000,00 90.000,00 181.000,00

124.324,76 95.920,03 220.244,79

4.943.658,36 67.729,70 115.471,92 32.713,77 7.667,83 14.927,45 0,00 39.984,03 5.222.153,06

4.977.000,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 30.000,00 4.000,00 100.000,00 40.000,00 5.361.000,00

4.300.058,51 48.664,99 4.755,00 45.687,50 11.434,30 2.586,45 0,00 15.545,00 4.428.731,75

2.183,15 25.000,00 60.143,98 121.575,97 20.694,44 53.048,64 124.343,07 4.497,06 16.204,96 3.601,71 81.097,22 4.721,75 517.111,95

0,00 0,00 55.250,00 112.000,00 80.000,00 200.000,00 50.000,00 5.000,00 75.000,00 11.000,00 0,00 0,00 588.250,00

10.000,00 40.000,00 37.302,77 51.238,38 11.073,66 98.922,24 0,00 3.480,10 89.675,00 0,00 0,00 0,00 341.692,15

1.847.215,85 0,00 7.341,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854.557,37

779.092,33 -20.000,00 237.592,50 785,92 37.799,52 2.007,65 32.651,25 1.069.929,17


DBU København

ÅRSBERETNING 2017

NOTER TIL REGNSKAB Note 14 - Likvide midler Debetkortkonto Driftskonto Højrentekonto Konto under afvikling Kasse Valuta

Note 15 - Udviklingspulje Udviklingspulje primo Henlagt i året Forbrugt i året

Note 16 - Ejendom Ejendom, primo Henlagt i året

Note 17 - Jubilæumsfond Jubilæumsfond, primo Henlagt i året

Note 18 - Uddannelse Uddannelse, primo Forbrugt i året

Note 19 - Personaleudvikling Peronaleudvikling, primo Henlagt i året

Note 20 - Ordinær kapitalkonto Saldo, primo Overført af årets resultat

Note 21 - Øvrige hensættelser Tab på debitorer Ungdomsformandsklub Årets ungelederpris Hensættelse til omlægningsperiode (retssag)

Note 22 - Igangværende projekter DBU Street CPH Bevæg Dig For Livet Idræts Forum København Nordhavn Valby Idrætsby VITO Projekt Projekt5-7

Regnskab 2016/2017

Regnskab 2015/2016

11.211,68 536.006,03 3.006.440,58 0,00 541,48 100,91 3.554.300,68

19.164,53 989.055,04 2.500.000,00 1.565,92 471,63 0,00 3.510.257,12

304.525,00 200.000,00 -125.000,00 379.525,00

273.025,00 100.000,00 -68.500,00 304.525,00

100.000,00 50.000,00 150.000,00

0,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 50.000,00 150.000,00

50.000,00 50.000,00 100.000,00

290.000,00 0,00 290.000,00

310.000,00 -20.000,00 290.000,00

50.000,00 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 50.000,00

1.563.081,03 500.232,39 2.063.313,42

1.403.968,75 159.112,28 1.563.081,03

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

10.000,00 20.000,00 210.000,00 240.000,00

515.224,37 0,00 90.281,13 243.032,03 0,00 0,00 270.000,00 1.118.537,53

520.000,00 38.253,72 152.659,85 0,00 175.581,67 8.688,00 0,00 895.183,24

61


62

DBU København

ÅRSBERETNING 2017

NOTER TIL REGNSKAB Regnskab 2016/2017 Note 23 - Skyldige omkostninger Dommerafregning Skyldige omkostninger

Note 24 - Anden gæld Afspadsering/overtid Depositum klubber Skyldig revision A-skat AM-bidrag Momsafregning ATP Pensionsordning

Regnskab 2015/2016

-586,12 64.154,17 63.568,05

0,00 0,00 0,00

25.000,00 52.500,00 70.701,71 -35,00 8,00 -29.474,64 12.212,98 0,01 130.913,06

25.000,00 61.500,00 57.406,00 0,00 0,00 0,00 13.407,15 0,00 157.313,15


ÅRETS FOTO 2017 Fotograf: Thomas Løser


Vil du tjene ekstra lommepenge og være en del af fodboldens fællesskab? Tilmeld dig dommegrundkursus i DBU København

Dommergrundkursus afvikles over 2 weekender med afsluttende eksamen Kursusstart den 27. januar 2018 eller den 10. marts 2018 Dommeruddannelsen kan tages uden at du skal have penge op af lommen.

For mere info, kontakt Kennneth Egeberg kege@dbukoebenhavn.dk Eller læs mere på dbukoebenhavn.dk/blivdommerkbh

ÅRSBERETNING 2017  

DBU Københavns årsberetning 2017 -Udvalgsberetninger -Medlemsstatistik og rækkevindere -Regnskab og budget

ÅRSBERETNING 2017  

DBU Københavns årsberetning 2017 -Udvalgsberetninger -Medlemsstatistik og rækkevindere -Regnskab og budget