Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

K

nr. 1. 2016

DBU København

B 1903:

Passion er ligeglad med køn Side 24-25

Lukkede hold åbnes op i FA 2000 Side 16-17

DOMMERNE I TRÆNINGSLEJR Side 32-33


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Side 6-7 Side 24-25 Side 14

Side 32-33

Side 10-12

Side 18-19

Leder

BK FIX

Årets Klub

DBUs struktur og samarbejde er et tema i

Kunstgræsbane er et nødvendigt løft til det

Nye medlemmer finder vej til årets klub i

Henrik Ravnilds leder.

lokale forenings- og idrætsliv i BK FIX.

DBU København.

side 5

Side 8-9

side 8-9

Side 28-29

side 14

Streetfodbold

Repræsentantskabsmøde

Lukkede hold

Reportage fra Sjælør, hvor DBU Street CPH

Et stille årsmøde som blev en prisregn over

Sådan åbnes lukkede hold på i FA 2000.

har succes med at skabe fodbold i trygge

københavnske klubber og fodboldledere.

rammer.

side 16-17

side 10-12

Årets Foto

side 6-8

Se et udvalg af de mange flotte bidrag til årets foto-konkurrence.

side 18-19

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 – Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk

2  DBU København

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

Dommervagt: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. Dommerhjælpen: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk

Redaktion: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Lise Skaaning Andersen. Journalister: Nikolaj Ulstrup og Kasper Kølleskov. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) Udgivelsesterminer: Marts, juni, september, og december.


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Side 20

Ungdomsfodbold

Klubrådgivning

Klubliv

Hvordan fastholder man de unge fodbold-

DBU bygger videre på klubrådgiverord-

I Husum BK skal der være plads til alle

spillere? FC Holte har succes med at gøre

ningen, hvor der nu tilbydes 30-timers

– klubliv er fundamentet for foreningslivet.

tingene på en anderledes måde.

rådgivning.

side 20-23

side 30-31

side 26

Dommer B1903

KB-Hallen

Tag med dommerne i træningslejr. Teori-

Køn spiller ingen rolle, hvis man spørger Eva

På Frederiksberg er man langt med plan-

gennemgang er blevet obligatorisk for alle

Stald-Bolow, der er U14 træner i B1903.

erne for den nye KB Hal, der bygger på den

dommere.

historiske arv.

side 24-25

Oplag: 3.000 stk. Layout og tryk: Kailow Forside foto: www.fodboldbilleder.dk

side 32-33

side 28-29

Deadline til næste nummer: Den 5. april 2016. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning.

ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

4  DBU København


Af Henrik Ravnild

Så er vintermånederne slut og forårets begyndelse åbner op for en ny udendørsturnering. Vi har netop overstået vores årlige repræsentantskabsmøde, hvor vi som altid ser tilbage på året, der gik og frem mod kommende udfordringer. Aldrig har så mange klubber været tilmeldt, men det var ikke den store diskussionsløst, vi var vidne til under mødet. Til gengæld kan jeg konstatere, at de fremmødtes lyst til intern drøftelse var rigtig

Henrik Ravnild DBU Københavns formand

stor. Det var dejligt at se, hvordan der blev netværket på kryds og tværs, og det må jeg tage som udtryk for, at I klubledere kan lide at drøfte fodbold med jeres kollegaer takket være jeres interne bekendtskaber via formands- og ungdomsformandsklubben. DBU Københavns nye strategiske indsatsområder blev også gennemgået, og på det efterfølgende bestyrelsesmøde er det besluttet at begynde arbejdet med at skaffe nye dommere, at produktudvikle turneringsområdet samt afdække potentialet for at tiltrække og fastholde flere piger i klubberne. Det er store indsatsområder, hvor der nu skal indhentes mange faktuelle oplysninger og det hele skal koordineres i forhold til klubbernes virkelighed. Alle bliver medinddraget og jeg ser frem til at dele de fælles succesoplevelser. Det er også ved at være slut med futsalturneringerne, der vokser år for år. Vi har kun et problem i København og det er halkapaciteten. Det må vi få løst, i "værste" fald må vi søge til omegnskommunerne. Også på det elitære plan kører det for futsal. Flot landskamp i Farum mod Sverige, og flere tusinde tilskuere medvirkede det til en fortjent sejr over arvefjenden. DBUs og FLUs fremtidige struktur og samarbejde er afgørende for dansk fodbolds udvikling. DBU har kun to medlemmer, Foreningen af Lokalunioner (FLU) og Divisionsforeningen. En meget bredt sammensat gruppe af fodboldfolk og erhvervsfolk er nedsat for at vurdere om den nuværende organisationsmodel er den optimale. Det bliver spændende at høre fra folk udefra. Jeg har levet med modellen siden jeg blev aktiv i starten af 90'erne, så det er på tide, at det hele bliver gennemanalyseret og optimeret. Det nedsatte udvalg aflægger delrapport på DBUs repræsentantskabsmøde i marts, men forventes først at komme med anbefalinger i 2017.

Opdelingen i lokalunioner har sit udspring i nogle politiske beslutninger i 1930'erne, hvor al fodbold i det væsent­ ligste havde sit udspring i København. Henrik Ravnild

I FLU har man også sat en arbejdsgruppe i gang med at se på det fremtidige samarbejde i breddefodbolden. Det arbejde startede op i midten af januar måned med et fællesseminar på Fyn, hvor mere end 100 breddefolk og administrativt ansatte var mødt frem for at tage hul på de indledende undersøgelser. Opdelingen i lokalunioner har sit udspring i nogle politiske beslutninger i 1930'erne, hvor al fodbold i det væsentligste havde sit udspring i København. Det er ikke tilfældet i dag, så nye samarbejdsformer er nok påkrævet, men jeg skal ikke påvirke styregruppens arbejde med mine holdninger. Helt overordnet er alle enige om, at et nærhedsprincip er nødvendigt, hvis der skal spilles turneringsfodbold i alle dele af landet. Good Governance er et begreb, som er yderst aktuelt for fodboldfamilien. Når disse linjer læses, har vi sikkert fået en ny FIFA-præsident. Tak for det og nu må det forventes, at der bliver fuld åbenhed omkring samtlige pengeoverførsler, honorarer m.v. DBU har derfor helt naturligt vedtaget et Code of Conduct, der skal medvirke til ansvarlighed og ordentlighed i hele DBU-familien. Det er vigtigt, at vi åbent tør tage de svære diskussioner. At få nedfældet værdierne er en del af vores strategi om at styrke åbenhed og ordentlighed i dansk fodbold. Nu er det tid til at snøre støvlerne og få gang i forårets turneringer.

DBU København   5


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

FODBOLD I TRYGGE RAMMER

Af: Dan Pedersen

DBU Street CPH arbejder med fodbold i udsatte områder. Formålet er at få børn og unge væk fra gaden og ind i trygge rammer med fodbolden som værktøj.

Hver fredag i tidsrummet fra kl. 17:00 til 19:00

ældste er 15 år. Når vi træner dem er de sam-

fodbold igen. De har fået ny energi af at være i

mødes en fast kerne på 15 til 20 drenge på

men, og det tror jeg faktisk er en fordel, for de

et trygt miljø, og nu vil flere af dem gerne spille

Sankt Annæ Gymnasium for at spille fodbold.

mindste ser op til dem, som er ældre. Det er så

for f.eks. Fremad Valby eller BK Frem. Det er

Der er tale om den ugentlige fredagstræning

vores opgave at sørge for at de ældre spillere

rigtig positivt, for flere af dem har allerede

med DBU Street CPH, som fungerer i syv udsatte områder i København. Indsatsen i Sjælør skal ses i lyset af, at området er kendetegnet ved mange almene boliger, lavere uddannelsesniveau end i resten af hovedstaden og en høj andel af beboere med anden etnisk bag-

Det er hyggeligt fordi alle min venner spiller her, og så er det sjovere end bare at løbe rundt på gaden med sine venner. Burak Ahci, spiller

grund end dansk. Derfor har DBU Street CPH valgt at være aktive i området i samarbejde med Københavns Ungdomsskole og Køben-

viser god stil. Til turneringer er det selvfølgelig

spillet i klub før, men er gået i stå, fordi de på

havns Kommune.

anderledes – her stillier vi op i årgange, siger

den ene eller anden måde ikke passede ind i

Reda M´Barek, der er DBU Street CPHs nye

foreningslivet. Her har streetfodbolden gen-

Træning på tværs

streetkonsulent og en del af streetfodbolden

skabt glæden, og det er vejen frem.

Alle deltagerne er fra lokalområdet og den

siden 2012.

ugentlige træning foregår på tværs af årgange.

En af målsætningerne med DBU Street CPH

Fodbold i trygge rammer

Det har sine fordele, fordi de ældre spillere kan

er at få spillerne til at gå fra gaden og ind i fod-

For spillerne er den ugentlige træning et

være en slags rollemodeller for de yngre.

boldklubben. Den strategi begynder så småt at

højdepunkt. Burak Ahci er en af de yngste

-Det fungerer fint med at blande spillerne på

virke, fortæller Reda.

deltagere, og han møder op hver fredag for at

tværs af alder. De yngste spillere er 12 år og de

-Nogle af dem er faktisk lige begyndt at gå til

se vennerne og spille Futsal.

Foto: Kareen Ahmed

Det er trygt at spille fodbold med vennerne. I Sjælør spilles der futsal og gadefodbold på tværs af alder, men mellem venner.

6  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Foto: www.fodboldbilleder.dk

DBU Street CPHs afdeling i Sjælør gør en stor indsats for at rumme alle de børn og unge, der ikke passer ind i de lokale klubber.

-Det er hyggeligt, fordi alle min venner spiller

på sidelinjen. En af dem er Mohamed Ali, der

Sjælør afdelingen af DBU Street CPH er en

her, og så er det sjovere end bare at løbe rundt

til dagligt arbejder for Sjælør Helhedsplan og

del af den samlede indsats med gadefodbold

på gaden med sine venner, siger Burak, som

derigennem hørte om DBU Street CPH. Nu er

i København. Og for RedeM´Barek, er samar-

har det fint med, at han bliver matchet af

han blevet træner og forsøger at give noget

bejdet mellem DBU Street CPH, Københavns

spillere, der er ældre end ham selv.

tilbage til drengene.

Ungdomsskole og helhedsplanerne den rette

-Man bliver bedre af at møde nogle som er

-Det er super fedt, for der kommer rigtig man-

vej, hvis man vil have unge med anden etnisk

ældre end sig selv. Nogle gange kommer der

ge herude. Vi er seriøse med træningen og jeg

baggrund til at trives i lokalområdet og dyrke

også nye med, så det er fint nok, for så får man

har et godt forhold til mange af spillerne. Jeg

idræt i sociale fællesskaber.

nye venner, siger Burak som støttes af Zawar

kender flere af deres familier, og det giver en

-Det er vigtigt med nytænkning og anderle-

Imran, som er en af de andre spillere til freda-

anderledes form for respekt, siger Mohamed

des tiltag, som alternativ til idrætsforeningen

gens træning. Han spiller også fodbold i Sjælør,

Ali.

i sin gamle form. Den her model, hvor vi ar-

fordi han kender alle.

Han ser det som DBU Street CPHs vigtigste

bejder med de unge gennem Ungdomsskolen

-Jeg havde ikke så mange venner i fodbold-

formål at holde drengene væk fra gaden.

og DBU København styrker os alle. Der bliver

klubben (red: Fremad Valby), men her kender

-Vi er i det, man kan kalde et belastet område.

en sammenhæng i tingene, forklarer Reda

jeg alle og det er sjovt, siger Zawar Imran, som

Og jeg tror, det er vigtigt, at vi giver drengene

M'Barek.

nu overvejer at starte op i BK Frem.

en mulighed for at komme væk fra gaden. Vi har forskellige fodboldtilbud flere gange om

Samarbejde styrker indsatsen

ugen, så der er mulighed for at bruge meget

Mens to hold er på banen står en gruppe på tre

tid på fodbolden i et trygt miljø, hvor de kender

trænere og snakker med en lille gruppe drenge

hinanden og trænerne. DBU København   7


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

ET NØDVENDIGT LØFT TIL DET LOKALE FORENINGSOG IDRÆTSLIV

Læserbrev af Sune Blom (formand, BK FIX)

Der har været en del omtale af planerne om at anlægge en kunstgræsbane ved Boldklubben FIX. Fra klubbens side vil vi gerne give vores bidrag til debatten.

Boldklubben FIX har eksisteret i mere end

Vi har således fået et tidssvarende klubhus.

en nomadetilværelse, som er uholdbar for

90 år og har siden 1954 haft hjemme ved

Desværre er vores primære opholdssted –

foreningslivet og sammenholdet i klubben.

Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej. Vi ligger midt i

vores boldbaner – langt fra tidssvarende. Med

Derudover er det også en konstant logistisk

det gamle og idylliske Brønshøj og lige ved den

de nuværende baner er vi i en situation, hvor

udfordring med fragt af materialer m.v.

naturskønne Utterslev Mose. Den placering er

vi reelt kun kan bruge vores egne faciliteter fra

De andre klubber vi møder er altid overraskede

vi rigtig glade for. Nærmiljøet omkring klubben giver os en fantastik skøn og hyggelig ramme, en ramme, som alle de børn og voksne, der kommer i klubben, sætter stor pris på. Det er samtidig en ramme, vi som klub har stor

Desværre er vores primære opholdssted – vores boldbaner – langt fra tidssvarende. Sune Blom, BK FIX

respekt for, som vi ikke ønsker at lave om på, men som vi derimod meget gerne vil være med til at passe på og bevare. midten af april til begyndelsen af oktober, og

over, at en klub som FIX ikke har en kunst-

Boldklubben FIX er en populær fodboldklub

selv i denne periode er der ofte udfordringer

græsbane og vi er selv ret sikre på, at vi – set

med over 600 medlemmer. Vores børne- og

med anlægget på grund af regn og slitage.

i forhold til klubbens størrelse – må være

ungdomsafdeling har mere end 400 medlem-

Græsset bliver simpelthen overbelastet.

den eneste fodboldklub både i Københavns

mer. Der er således rigtig mange af Brønshøjs

kommune og i alle omegnskommunerne,

børn og unge, som kommer i klubben og som

Nogen vil måske spørge om fodbold ikke er

der endnu ikke har fået en sådan bane. Helt

bruger klubben som omdrejningspunktet for

en sport, som netop praktiseres i sommer-

lokalt har både Husum Bk, Brønshøj BK. og

deres fritids- og foreningsliv. Med den frem-

halvåret. Sådan var det en gang, men sådan

BK. Union hver deres egen kunstgræsbane og

gang, som klubben de senere år har oplevet,

er det ikke længere. Udendørs fodbold er i dag

beretter om en stor lokal glæde ved banernes

kan vi roligt sige, at klubben spiller en vigtig

blevet en helårssport. I FIX deltager vi således

muligheder.

rolle i at sikre, at der blandt Brønshøjs børn og

i masser af udendørs stævner og turneringer

unge på tværs af skoledistrikter og boligom-

henover vinteren. Det gør vi helt ned til de

Boldklubben FIX er en vigtig institution i

råder knyttes gode venskaber. Det er en del af

alleryngste årgange. Børnene elsker det og

Brønshøjs fritids- og foreningsliv. Udover

klubben, som vi ser en stor værdi i.

mange af vores årgange i børne- og ung-

vores mange medlemmer bliver vores anlæg

Efter i mange år at måtte nøjes med et par

domsafdelingen har næsten lige så travlt om

også brugt af bydelens institutioner som fx

skurvogne som klubhus, fik vi for et par år

vinteren som om sommeren, men det betyder

Brønshøj Skole, der med anlægget har adgang

siden et nyt, dejligt og moderne klubhus. Et

også, at vi bliver nødt til at bede børn og voks-

til et godt udeområde til brug for skolens

klubhus der er i størrelse og udformning blev

ne om at køre til fx Tingbjerg, Grøndahlcentret,

idrætsaktiviteter. Det er en helt normal for-

bygget med respekt for nærmiljøet ved mosen

Vanløse og sågar Nørrebroparken for at kunne

ventning, at forskellige institutioner, det være

og i det gamle villakvarter.

træne og afholde hjemmekampe. Dette giver

sig skoler, børnehaver, fritidshjem, sports-

8  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Foto: www.fodboldbilleder.dk

BK FIX vil gerne i dialog med alle, der er bekymrede over anlægningen af en kunstgræsbane ved Utterslev Mose.

klubber m.v. følger med tiden – renoverer, ud-

Det gælder både i forhold til Utterslev Mose,

som passer bedst mulig ind i omgivelserne

bygger og skifter ud - og generelt set tilbyder

den særlige natur, som moseområdet udgør,

med brug af det eksisterende hegn og lys med

de rammer, man som bruger eller medlem

det rige fugleliv, der er, og det gælder også

lavest mulig styrke og afskærmningsforan-

med en vis rimelighed kan forvente.

i forhold til klubbens naboer på og omkring

staltninger.

Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej. Som det er nu, tilbyder Boldklubben FIX ikke de rammer, vores medlemmer kan forvente.

Vi vil meget gerne i dialog med vores naboer I forhold til de miljø- og fredningsmæssige for-

om kunstgræsbanen og vil derfor – sammen

hold bakker vi naturligvis fuldt ud op om den

med kommunen - indkalde til et møde, hvor vi

Det er med den baggrund, at Københavns

igangsatte afklaring af fredning og VVM-pro-

gerne vil fortælle om de konkrete overvejel-

Kommune har bevilliget ca. 10 mio. kr. til etab-

ces, som netop skal afdække disse forhold. Til

ser vi – og ikke mindst kommunen - har med

lering af en kunstgræsbane. En sådan bevilling

vores naboer kan vi også sige, at vi naturligvis

hensyn til anlæggets placering, lysforhold,

muliggør etablering af en kunstgræsbane på

ikke vil opsætte kæmpe lysmaster, som man

adgangsforhold med videre.

størrelse med en almindelig stor fodboldbane,

fx kan se på den anden side af Utterslev Mose,

dvs. en klassisk 11-mands bane, eller sagt på

ligesom vi også kan betrygge jer i, at vi ikke

Afhængig af fremdriften i processen hos Fred-

en anden måde, det som svarer til ca. halvdelen

har nogen intentioner om at udvide klubbens

ningsnævnet og kommunen forventer vi at

af det eksisterende anlægs størrelse.

daglige åbningstider. Konkret kan vi fortæl-

indkalde til mødet enten til foråret eller henover

le, at kommunens forslag baserer sig på en

sommeren.

Som vi sagde indledningsvist har vi stor re-

almindelig kunstgræsbane, men her kigger

spekt for det nærmiljø, som omgiver klubben.

vi - sammen med kommunen - på løsninger, DBU København   9


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Foto: DBU København

PRISREGN OVER DE KØBENHAVNSKE FODBOLDKLUBBER

Af: Dan Pedersen

Genvalg til bestyrelsen på et stille repræsentantskabsmøde, der traditionen tro bød på en række lokale priser til klubber og frivillige.

Årets repræsentantskabsmøde foregik på

• Produktudvikling af turneringer

strationschef Jan Kristensen årets regnskab

Scandic Sydhavnen, hvor 42 klubber var mødt

• Dommere

samt budget for 2016, der blev godkendt af

op for at se tilbage på året der gik og frem mod

• Flere piger til fodbold

forsamlingen. DBU Københavns formand

de mange spændende udfordringer, der venter

• Flere frivillige

Henrik Ravnild fik efterfølgende genvalg til

forude. Traditionen tro blev mødet sat i gang af

• Kommunesamarbejde

formandsposten i DBU København. De tre

DBU Københavns formand Henrik Ravnild, der

• Den socialt rummelige klub

andre bestyrelsesmedlemmer, der var på

bød velkommen inden han gik i gang med årets

valg (Yery Ibarra Hansen, Kasper Darfelt og

beretning. Her fremhævede formanden nød-

Efter talen var det tid til den årlige prisudde-

Morten Høgsdal) havde forud for mødet

vendigheden, af at få mere opmærksomhed

lingen med i alt fem priser til lokale fodboldfolk

tilkendegivet, at de gerne ville fortsætte og da

på breddefodbolden, større fokus på pigefod-

og klubber, der har gjort en stor indsats for

ingen modkandidater ønskede at opstille, kan

bold, DBU´s nye ”Code of Conduct” samt den

fodbolden i DBU Københavns område. Der var

bestyrelsen fortsætte sit arbejde i 2016. Den

vigtige kamp for at skabe bedre faciliteter og

også tid til et par enkelte kommentarer fra sa-

eneste ændring er, at Tom Jensen efter 12 år

betingelser for fodbolden i København. Under

len, hvor bl.a. Valby BK havde en bemærkning

i bestyrelsen havde valgt at trække sig. DBU

beretningen fremlagde DBU Københavns

til årets skriftlige beretning, hvor de ønskede

Københavns formand benyttede lejligheden til

næstformand, Diana Andersen, også unionens

en indholdsmæssig præcisering i forhold til

at takke Tom Jensen for de mange års arbejde

seks nye indsatsområder frem mod 2020. De

deres forstående flytning til Valby Idrætspark.

i DBU Københavns bestyrelse. Tom Jensens

nye indsatsområder taler alle ind i de overord-

Hakoah var også på talerstolen for at stille et

plads i bestyrelsen genbesættes ikke, da

nede strategiske mål om at få flere medlem-

ændringsforslag i forhold til brug af gule kort.

bestyrelsens otte medlemmer dækker de

mer og klubudvikling, som er gældende for alle

ønskede kompetenceområder.

lokal unioner i DBU. De seks områder, der skal

Genvalg til bestyrelsen

arbejdes med i DBU København er følgende.

På mødet fremlagde DBU Københavns admini-

10  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Prisuddeling Årets Leder Jan Sørensen fra BK Skjold fik mange rosende ord med på vejen,

der er tredje generation i et familiedynasti, hvor såvel farfar som far

da DBU Københavns formand Henrik Ravnild overrakte prisen som

har beklædt formandsposten i BK Skjold, blev ligeledes anerkendt

Årets Leder. Her er en innovativ leder, der tør udfordre fodboldens

for sin indsats i forbindelse med rekonstruktionen af BK Skjold, der i

traditionelle rammer og har fokus på udviklingen af det københavn-

dag er tilbage som en Københavns største klubber. Et stort tillykke

ske foreningsliv, lød det fra DBU Københavns formand. Jan Sørensen,

til Jan Sørensen med prisen som Årets Leder.

Årets Ungleder Prisen som årets unge ledertalent i DBU København gik til BK Unions

sørget for, at BK Union er gået aktivt ind i et samarbejde med de

John Emil Wiinberg. Tobias Ilum fra DBU Københavns bestyrelse

lokale skoler i det københavnske Nordvest kvarter. Derudover har

fremhævede ukuelig vilje og tro på tingene, som nogle af de vigtige

John Emil gjort en stor indsats for klublivet i BK Union, hvor han har

personlige egenskaber, der gør John Emil til et stort aktiv for BK

taget initiativ til nye sociale tiltag, der skal samle ungdomsafdelingen

Union og den københavnske fodbold generelt. John Emil har bl.a.

udenfor banen.

DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Henrik Amdi Madsen fra FB (tv) og Torben Friberg fra Østerbro IF var på begge på podiet for at modtage deres respektive priser. FB blev årets Faxe Kondi ungdomsklub og Torben Friberg fik Jyske Banks ”Gør En Forskel Prisen”, for sin store indsats med bl.a. prostata kræft.

Årets Faxe Kondi Ungdomsklub Frederiksberg Boldklub (FB) er inde i en rivende udvikling med man-

om at sætte nye tiltag i gang, som kan understøtte og fastholde

ge nye projekter og tiltag til gavn for ungdomsfodbolden. Den indsats

spillerudviklingen. I 2015 har klubben bl.a. ansat en supervisor i

blev anerkendt, da formanden for DBU Københavns turneringsud-

ungdomsafdelingen, der skal sørge for at implementere en ens­-

valg, Jesper Gradert, overrakte prisen som årets ungdomsklub til

artet og optimal uddannelse af klubbens ungdomstrænere, og

klubformand Henrik Amdi Madsen. Frederiksberg-klubben har de

derudover har klubben et bredt udbud af fodboldaktiviteter som

senere år oplevet en flot medlemsvækst, fordi man er meget bevidst

street-fodbold, fodboldskoler, Futsal mv.

Jyske Bank – ”Gør En Forskel Prisen” Prisen uddeles til en person, som i løbet af året har gjort en forskel

resultater, og hovedformålet er at vise, hvor store effekter man

for fodbolden i København. Og hvem er mere selvskrevet til at mod-

kan opnå på livskvalitet og fysisk form. Inden længe vil ”patient-

tage en sådan pris end Torben Friberg fra Østerbro IF? Torben, der

gruppen” blive udvidet til også at omfatte personer med diabetes.

har været medlem af Østerbro-klubben i mere end 60 år, har bidra-

Det har været en så stor succes, at tiltaget nu breder sig til andre

get markant til at gøre Østerbro IF til en af hovedstadens fremmeste

dele af landet. Foruden ovennævnte er Torben ligeledes valgt som

Fodbold Fitness klubber for kvinder. Han har ligeledes kastet sig ud

for formand for sammenslutning af Fælledklubberne. En opgave

i et spændende projekt med at hjælpe prostatakræftramte mænd,

han løser på fornemmeste vis, både i samarbejdet med Køben-

der som et led i deres behandling hver uge i dagtimerne spiller fod-

havns Kommune og med DBU København.

bold hos Torben i Fælledparken. Projektet viser allerede nu gode

Årets Klub Sundby BK blev i december måned kåret som årets klub i DBU

Vinderen af den pris offentliggøres i forbindelse med Danish

København. Det blev markeret på Repræsentantskabsmødet, hvor

Football Awards den 21. marts 2016. Du kan læse mere om prisen

formand Bo Hammer modtog prisen af Morten Høgsdal fra DBU

på side 14.

Københavns bestyrelse. Sundby BK modtog også den glædelige

Stort tillykke til alle fra DBU København

nyhed, at klubben er indstillet til prisen som Årets Klub i Danmark.

12  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Adidas Tabela 14 - kr. 2.750,- (9+1) / 3.750,- (13+1) ekskl. moms

Adidas Entrada 14 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Adidas Squadra 13 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms (udgår med udgangen af 2016)

Adidas Estro 15 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Ring og hør nærmere om en klubaftale

Adidas Striped 15 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Alle priser (excl. moms) er for spillesæt 9+1 /13+1 og med shorts samt Milano eller Santos strømper. Prisen er inkl. tryk af tal 1-10/14 på ryggen, en taske og et anførerbind. DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

ÅRETS KLUB: SUNDBY BK

Af: Dan Pedersen

DBU Københavns bestyrelse har efter åben indstilling valgt Sundby BK til Årets Klub under DBU København.

I Sundby BK har man i en årrække haft

struktureret træningssetup, der gjorde det

med i Red Barnet og DBUs landsindsamling til

markant medlemsfremgang, og nu belønnes

muligt at være mange børn på et beskedent

fordel for børn i katastrofeområder. Derudover

Amager-klubben med titlen som Årets Klub i

areal, hvor vi havde fokus på motorik, leg med

har Sundby BK været en del af DBU Køben-

DBU København. En strategi for rekruttering

bold og kammeratskab. Her blev forældrene

havns beskæftigelsesprojekt, Erhverv, Ledel-

af flere medlemmer og et langstrakt arbejde

inddraget – enten som trænere, administra-

se og Idræt, hvor klubben har haft to akademi-

for at udvikle pigefodbolden skaber resultater.

torer eller hyggespredere. Det blev på mange

kere i 4 ugers praktik i fodboldklubben.

På blot to år er klubbens antal af medlemmer

måder kernen i klubbens frivillighedsstrategi.

under 12 år steget fra 342 medlemmer til 595

Vores Akademi har fortsat linjen herfra, og vi

I forhold til samarbejdet med DBU København

medlemmer (+42,5 %) – og samlet har man

er nu blevet en attraktiv klub, som knytter

skal det også nævnes, at Sundby BK er en ak-

mere end fordoblet medlemstallet på 10 år:

ungdommen og forældrene tættere på vores

tiv klub, der deltager i diverse lokale netværk,

-Det er resultatet af de frivilliges arbejde i

forening, fortæller Bo Hammer.

har været medarrangør af DBU Københavns årlige Beach Soccer Stævne i Amager Strand-

mange år. Med flytningen til Kløvermarken skulle ungdomsarbejdet retænkes, og under

Høj tilfredshed blandt forældrene

kyndig ledelse af Sundbys tidligere formand

I dag er man tæt på at nå i mål med at være

Ole Bærentzen kom der fokus i bestyrelsen og

minimum 36 spillere i alle drengeårgange og

Stort tillykke til Sundby BK, der med titlen som

ungdomsarbejdet blev sat i centrum. Det kan

20 spillere i alle pigeårgange. Den flotte vækst

Årets Klub i DBU København er med i kapløbet

vi glæde os over nu, siger en stolt Bo Hammer,

i medlemstallene har heldigvis ikke været

om prisen som Årets Klub i Danmark.

der er formand for Sundby BK.

på bekostning af trivslen, som sidste år blev

park samt afholdt DBU Fodboldskole.

Sundby BK og DBU København markerer

Udvikling af B&U fodbolden

blandt klubbens forældre. 95 % af forældrene

kåringen ved et arrangement for frivillige og

Sundby BK har været en aktiv del af den

er således tilfredse med Sundby BK, 73 %

medlemmer i Sundby BK – lørdag den 27.

københavnske fodbold på mange fronter i

erklærer sig meget tilfredse mens 86 pct. af

februar 2016.

2015. På pigesiden har man afholdt et stort

forældrene mener, at Sundby Boldklub er med

pigestævne i samarbejde med de lokale skoler.

til at udvikle deres barns sociale færdigheder.

Man har også sat fokus på de sociale aktivi-

Flotte tal, som viser, at de frivilliges indsats er

teter i klubben, men først og fremmest har

værdsat af alle i og omkring klubben:

man arbejdet ud fra en strategi, hvor man har

-Glade børn giver glade forældre. Vi ønsker at

givet B&U afdelingen eget budget, udviklet

udvikle gode og hele fodboldspillere og derfor

klubbens akademi for U11 til U15 spillere, ansat

er vi ekstra glade for, at forældrene tilkende-

en pigeansvarlig på ungdomssiden samt

giver, at vi er med til at udvikles deres barns

satset på uddannelse af de frivillige trænere

sociale færdigheder, siger en smilende Bo

via DBUs træneruddannelse. Alt sammen en

Hammer.

del af en samlet plan for at løfte B&U fodbolden og gøre Sundby BK til en attraktiv fodboldklub

Aktiv klub, som tager socialt ansvar

i lokalområdet:

De frivillige og medlemmernes engagement

-I 2005 indførte vi det såkaldte ”Fnuggi-kon-

rækker også ud over Sundby BK. I efteråret

cept”. Det var først og fremmest et meget

2015 var klubben "En Del af Noget Større" og

14  DBU København

Foto: Karsten Lund

undersøgt i en tilfredshedsundersøgelse


TJEN PENGE TIL DIN KLUB ELLER DIT FODBOLDHOLD Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

SÆLG SKRABELODDER Tjen op til 10 kr. pr. solgt lod LÆS MERE PÅ FODBOLDENSLOTTERI.DK

EN  DEL AF   NOGET STØRRE   DBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Foto: Jørgen Stevs

Alt det praktiske omkring de lukkede hold ordnes på fire årlige fællesmøder, hvor hele senior­afdelingen er samlet. Alle hold skal være repræsenteret på møderne.

LUKKEDE HOLD ÅBNES OP I FA2000

Af: Kasper Kølleskov

Lukkede hold er efterhånden et udbredt fænomen. Ofte kan der være udfordringer forbundet med det, men i FA2000 har man stor succes med at integrere de ”lukkede” hold. Klubben arbejder med tydelige rammer og et tæt samarbejde mellem klub og hold. Ifølge DBU Københavns årsberetning er

ifølge Jan Busk otte 11-mands hold og fem

med de nye hold og få et indtryk af dem før de

FA2000 lokalunionens fjerdestørste klub målt

7-mands hold, der er at betragte som lukkede

siger ja. ”Lukkede hold skal passe ind i klubben.

på medlemstallet med i alt 1414 medlemmer.

hold.

De nye hold skal være sociale, lyttende og i

Jan Busk, formand i klubben, fortæller, at antal-

stand til selv at handle”. Der er adskillelige

let af medlemmer allerede er vokset yderligere

Opstarten er afgørende

omkostninger forbundet med at starte et

og nu har rundet 1500 medlemmer. En del

Jan Busk får mange henvendelser vedrørende

nyt hold op for en klub. ”Der skal blandt andet

af disse medlemmer er at finde på klubbens

muligheden for at starte et lukket hold op i

skaffes nye spillesæt, træningsudstyr samt

såkaldt lukkede hold. Lige nu har klubben

FA2000. Klubben gør meget ud af at mødes

selvfølgelig banetider”, fortæller formanden.

16  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Omkostningerne er dog det hele værd, hvis

Gode faciliteter og forhold

den årlige generalforsamling. Årsrapporten er

man formår at få integreret holdene og få dem

Ud over banetider fastholder FA2000 de luk-

en tryksag på mange sider og tidskrævende

til at føle sig som en del af klubfællesskabet.

kede hold ved generelt at tilbyde gode rammer

at udarbejde, ”men det gør at alle hold føler

”På den måde kommer nye medlemmer og

og forhold i klubben. ”Klubben sørger for trøjer,

sig set, hørt og betydningsfulde”, fastslår Jan

kammerater til”, forklarer Jan Busk.

trænerjakker, bolde og alt andet udstyr”. De

Busk.

lukkede hold har også mulighed for at bruge

Tydelige forventninger

klubbens vaskeri kvit og frit, hvilket er et po-

Opstartsmøder med nye og allerede eksi-

pulært tilbud blandt holdene. Alt det praktiske

sterende lukkede hold er altafgørende. ”Vi

og logistiske omkring holdene afklares på fire

bruger opstartsmøderne til at få klarlagt de

årlige fællesmøder i seniorafdelingen, hvor

gensidige forventninger”. Fra klubbens side er

holdrepræsentanter fra alle hold deltager.

der forventninger til antallet af aktive spillere

”På den måde lærer de forskellige hold også

og trupstørrelsen, således at eventuelle afbud

hinanden at kende på kryds og tværs”, poin-

En integreret del af klublivet

og skader ikke skaber problemer i forhold

terer Jan Busk. Hver sæson tager Jan Busk

Alle seniorhold inviteres også til to årlige

til at kunne stille hold til sæsonens mange

og senioransvarlig John Stevns særskilt et

fællesspisninger med storskærmsfodbold.

kampe. På den måde er det også nemmere

evalueringsmøde med hvert hold. ”Derigen-

Derigennem lærer de forskellige hold hinanden

at komme eventuelle problemer omkring

nem får vi afklaret om samarbejdet har levet

at kende og knytter venskabelige bånd. ”Alle

ulovlige spillere til livs. Derfor fører klubben

op til forventningerne og klargjort, om noget

skal synes, det er fedt at være her” sam-

også en form for kontrol med, hvem som

bør ændres fremadrettet”.

menfatter Jan Busk. Det gensidige kendskab

Der er bud efter bane­ tider, så derfor skal man også benytte banen. Jan Busk, FA2000

holdene imellem har en positiv sideeffekt, idet

Gode aftaler fastholder ”lukkede” hold

det er let at skaffe opbakning til klubfester.

Udover gode forhold og tydelige rammer

af de lukkede hold repræsenteret. Klubben gør

formår FA2000 at fastholde medlemmerne

da også, hvad de kan, for at skaffe opbak-

fra de lukkede hold gennem særlige aftaler,

ning til gallafesten. Klubben tilbyder at betale

som også klubbens ”åbne” hold har. ”Klub-

deltagelsen i festen, hvis holdene formår at

ben har en opsparingskonto for hvert hold.

samle minimum ti deltagere. Denne gulerod er

Den består i sin enkelthed i, at holdene kan

bare endnu et eksempel på, hvordan FA2000

trækker i den blå klubtrøje på de lukkede hold.

optjene penge gennem vaskepenge for hver

forsøger at gøre livet godt for de lukkede hold,

”Desuden gør klubben meget ud af at klargøre

spillet kamp samt for indtjente point. Pengene

således at de har lyst til at forblive en del af

forventningerne til Fair Play og god opførsel”.

kan de så bruge til glæde for holdet i form af

klubben fremadrettet. Lige nu planlægger

Som Jan Busk forklarer ”er vores medlemmer

eksempelvis fester eller nyt udstyr”. Dermed

klubben ikke at starte yderligere hold op, selv-

jo klubbens ansigt udadtil”. Gennem disse

skaber klubben et incitament for, at holdene

om interessen er stor. ”Der er simpelthen ikke

opstartsmøder får klub og hold følt hinanden

er aktive og repræsenterer klubben på god vis.

banetider nok”, siger formanden og holder

på tænderne, og klubben får ”en fornemmelse

Derudover får alle hold spalteplads i klubbens

fast i at ordentlige forhold er forudsætningen

for, at de lukkede hold virkelig vil det her”.

årsrapport, som udkommer i forbindelse med

for at drive hold og klub.

De nye hold skal være sociale, lyttende og i stand til selv at handle. Jan Busk FA2000

Ved seneste gallafest i FA2000 var hele seks

Både træning og kamp En helt klar forventning fra FA2000´s side er, at de nye hold både træner og spiller kamp. Ifølge Jan Busk er deltagelse i både træning og kamp en naturlig del af det at gå til fodbold. ”Derfor er alle hold også sikret minimum en træningstid på kunstgræs i de mørke tider og to træningstider på græs om sommeren”, forklarer han. Dermed mener han også, at klubben retmæssigt kan stille træningskrav. ”Der er bud efter banetider, så derfor skal man også benytte banen, når den er stillet til rådighed”.

Træning og kamp er en naturlig del af det at gå til fodbold, mener formand Jan Busk. Derfor får alle lukkede hold i FA 2000 stillet træningstid til rådighed som de skal udnytte.

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

ÅRETS FOTO 201

Henrik Overmans fra BK Skjold vandt konkurrencen med sit meget beskrivende billede fra en travl hverdag som friv

Redaktionen på Københavnsk Fodbold og DBU Københavns Facebook-brugerne var enige. Henrik Overmans billede fra træningen i BK Skjold er et fantastisk billede, og en fortjent vinder af konkurrencen som Årets Foto. Der skal lyde en stor tak for de mange flotte og kreative bidrag som DBU København har modtaget i forbindelse med årets konkurrence. Den københavnske fodbold er på alle måder "En Del af Noget Større" og billederne er med til at understrege glæden og fællesskabet . Foto: Hanne Kokkegaard Foto: Max Mestour

Foto: Karsten Lund

18  DBU København


015

Foto: Martin Ladegaard-Mortensen

Foto: Henrik Overmans

Foto: Kasper Schiøth

Foto: Karsten Lund

DBU København   19

Foto: Kenneth Guttermann

Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

villig i BK Skjold.


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

NÅR BRANDING FASTHOLDER UNGE I FODBOLDEN

Af Peter Vest Hansen

Det kræver en særlig indsats at holde på unge mennesker ved overgangen fra ungdomsfodbold til seniorfodbold. I FC Holte blomstrer klubbens seniorafdeling ifølge træner Uffe Kemnitz, fordi de spiller seriefodbold med et setup der ligner Chelsea FC.

- Når jeg siger til mine trænerkollegaer, at jeg

Samtidig er det lykkedes at holde på mange af

vise, at man kan hvad man vil. Vi synes det er

har en trup på 60 registrerede spillere på vores

klubbens egne ungdomsspillere, hvor holdet

sjovt at lege Chelsea FC hver weekend, forkla-

Team X-profil, så står de og ryster på hove-

har med succes har fungeret som springbræt

rer træner Uffe Kemnitz.

det. Ikke alle er aktive, de kan være skadede,

fra ungdomsfodbold til seniorfodbold.

optaget af arbejde og lignende, men de er der,

Ifølge træner Uffe Kemnitz handler det om at

Sjællands bedst klædte seriehold

og de er en del af det. Og dem kan jeg ringe til,

ændre den måde vi anskuer unge fodbold-

Det er kampdag for FC Holtes hold 1 Team X

hvis jeg har brug for dem, siger Uffe Kemnitz,

spillere på, men også om, at man som klub

og træner Uffe Kemnitz giver holdet de sidste

træner for Team X i FC Holte.

både skal præstere på og udenfor banen. Det

dessiner inden dagens kamp mod Taarbæk IF.

Med konceptet Team X har klubben på bare

kræver, at man gør en ekstra indsats, men det

I det beskedne klublokale i den hvide villa ved

et års tid skabt en attraktiv og blomstrende

belønner sig også på den lange bane.

Rudegård Stadion lytter de 17-20 årige spillere

seniorafdeling med 60 registrerede fod-

- Det handler om at signalere, at vi gør noget

opmærksomt på dagens teamtalk.

boldspillere og to mandskaber i Serie 3 og 4.

særligt ud af det, og så er det et forsøg på at

Uniformering er en vigtig del af Team X-konceptet. Med hjælp fra sponsorer er alle spillerne til kampdage og officielle aktiviteter iklædt skjorte og blazer med klubbens logo trykt på brystet. Et lommetørklæde i brystlommen signalerer, hvilken kæde de tilhører. Derudover har de for nylig fået sponseret to træningssæt. Uniformeringen er ifølge træneren en vigtig adfærdsregulerende del af Team X-konceptet. - De skal vise respekt for uniformen. Det er et middel til at præge deres adfærd til at få afviklet træningen, kamp og sponsorarrangementer på et sjovt og højt niveau, siger Uffe Kemnitz. Men der er langt fra blazere og skjorte til seriebold på Sjælland. Derfor var det med ”bævende overlæbe”, at Sjællands bedst klædte seriehold for første gang trak i blazerne

Det er de færreste som spillere, der oplever at få debut for Chelsea FC, men i FC Holte får spillerne et strejf af professionelle tilstande.

20  DBU København

for et års tid siden. - Enten bliver vi helt til grin eller vi bliver re-


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Foto: Peter Vest Hansen

I FC Holte inddrages spillerne i alle beslutninger. Det er med til at skabe en fællesskabsfølelse, hvor alle tager ansvar for hinanden.

spekteret, fordi vi kommer og risikerer at ligne

faler i den forbindelse, at man er opsøgende

Fantastiske unge mennesker

nogle collegeboys fra en eller anden kostskole.

og meget specifik omkring de beløb man

Drivkraften i projektet er træner Uffe Kemnitz

Men vi blev enormt godt modtaget, og det

efterspørger.

og en styregruppe af nøje udvalgte spillere.

var en forrygende aften, og det var en aften,

- Jeg kalder det non-profit. Jeg beder om en

Mange af spillerne har han kendt siden de

som de spillere, der var med, knap 40 mand,

specifik ting, der koster x-antal tusinde kro-

begyndte i klubben som 5-6 årige i 2003. Han

ser tilbage på med stor glæde, erindrer Uffe

ner. Det er sponsoratet. Det er ikke noget med,

forklarer, at han altid har talt til spillerne ”som

Kemnitz.

at sponsoratet koster 25.000 kroner, fordi det

var de små voksne”. Grundlæggende mener

På Facebook-siden FC Holte – Team X har de

synes jeg er et rigtigt tal, og så er der også

han, at en af nøglerne til klubbens succes ligger

lanceret Team X TV, hvor man kan følge holdet

noget til klubben. Klubben fattes ikke penge,

i en reel interesse i de unge spillere både som

gennem videoindslag med højdepunkter fra

så derfor er det ikke nødvendigt at lave de her

mennesker og som spillere.

kampene, interviews med spillere og træner

ting. Det tror jeg, også rent sponsormæssigt,

- Jeg synes jo, at det er en fantastisk ungdom

ligesom man kender det fra en Premier League

er et problem for mange virksomheder, at

vi har. Det er nogle fantastiske unge menne-

klub som Chelsea FC. Alt bliver skrevet og pro-

sponsoraterne er for høje, og du får ikke noget

sker, der har nogle gode sociale kompetencer.

duceret af træneren og spillerne selv. Holdet

for dem, siger Uffe Kemnitz.

Det er ekstremt vigtigt, når man har en så

italesætter sine værdier gennem sloganet ”My

Ifølge ham drejer det sig også om, at tiden for

stor trup, som den jeg har, at man har respekt

club, My team, My passion”.

passive sponsorater er forbi. I dag forventer

for individet, og ikke på nogen måde laver den

- Vi vil gerne kreere en hype. Vi prøver at

virksomhederne også en modydelse. Det er

klassiske med ”en for alle og alle for mig”. Men

fortælle, at fodbold er andet end at gå på

de bevidste om på Team X, der sørger for at

at man virkelig tænker ud af boksen, hvad kan

grønsværen og spille nogle kampe. Det er også

give virksomhederne eksponering på deres

jeg gøre for at de andre har det godt.

en følelse af at tilhøre et samfund og en klub,

social media-platforme, omtale i højtaleran-

Der er en tendens i tiden til, at unge menne-

forklarer Uffe Kemnitz.

lægget til kampene eller på andre faconer.

sker fremstilles som egoistiske og ikke køber

- Vi vil kun have sponsorater, som enten ge-

ind på foreningstanken. Dette er Uffe Kemnitz

Sponsorerne strømmer til

nererer noget værdi for os eller vi kan generer

dog ikke enig i. Ifølge ham drejer det sig om at

Og fortællingen om de unge spillere har skabt

noget tilbage. Vi prøver virkelig at se på, hvor-

udvise respekt for de unge og skabe det bedst

stor interesse hos lokale sponsorer, der har

dan vi kan give noget tilbage med de midler og

mulige miljø for dem i klubben.

lagt store beløb i Team X. Uffe Kemnitz anbe-

de ressourcer vi har, forklarer Uffe Kemnitz.

- Jeg ser det anderledes. Jeg kan ikke udelukDBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

ke, at nogen har større egoer end andre, og at der er nogle alfahanner imellem. Men når der er én alfa-alfa, og det er mig. Så bliver det ligesom dysset ned, og når de kan se, at jeg viser stor respekt for deres tid og deres færdigheder, og gør alt, hvad jeg kan, for at kreere det bedste miljø for dem, så vinder jeg meget respekt ved det. Jeg kan jo også bruges i andre sammenhænge, siger Uffe Kemnitz. På holdet er der en høj grad af inddragelse, hvor spillerne har mulighed for at få indflydelse på de aktiviteter, som holdet

Uniformen er en vigtig del af Team X-konceptet. Alle spillere skal bære skjorte og blazer med klubbens logo til kamp og officielle arrangementer.

deltager i. - Styregruppen og spillerne er kommet med

pe. Men for spillerne er det gode træningsmiljø,

Ingen stopper – de får orlov

nogle ideer til, hvordan og i hvilket omfang vi

kammeratskabet og trænerens omsorg for

Team X gode resultater og store eksponering

har skullet gøre de her ekstra ting vi gør. Jeg

dem det vigtigste.

har tiltrukket mange spillere andre klubber.

har kastet mit netværk ind i det kombineret

- Uffe (Kemnitz red.) er god til at engagere sig i

Uffe Kemnitz fortæller, at han aldrig har arbej-

med, hvad jeg synes er det rigtige at gøre og

os og skabe sammenhold. Han tog en person-

det med lukkede hold og i princippet er Team

så har vi den demokratiske proces, hvor vi

lig snak med os og gav os en følelse af, at han

X åbent for alle, der har lyst til at spille. Men

sidder og snakker om hvilke ideer der er gode

kunne bruge os, fortæller Nicolaj Rosling (19).

for at sikre, at spillerne har den rigtige tilgang

nok til, at vi skal gå videre med dem, fortæller

Han har tidligere har spillet U19 Drenge 3. divisi-

til at blive en del af Team X, så skal nye spillere

Uffe Kemnitz.

on i en anden klub og glæder sig over, at der er

igennem spillernes og trænerens filter for at

simple regler og at træningen først ligger klok-

stemme det menneskelige og det mentale af.

Sammehold vigtigere end x-faktor

ken 19.00 – 20.00 mandag, tirsdag og onsdag,

- Vi har respekt for individet og alle er velkom-

Efter taktikmødet er jeg med hold 1 på besøg

så der også er ”mulighed for at leve sit liv”.

ne. De skal bare forbi mig – jeg er gatekeepe-

hos Taarbæk IF, hvor de skal spille på klubbens

Flere af spillerne peger på, at selvom man

ren i det her. Jeg skal se dem an – hænger de

bane på Erimitagesletten i Dyrehaven. Mange

fjernede ”X-faktoren”, så ville de stadig være

mentalt sammen med det, som jeg har? Jeg

af spillerne har ladet håret gro, så på vej ud af omklædningsrummet er der kø vej spejlene for at kontrollere om håret sidder som det skal. Ude på banen er der dog fuld fokus på fodbold. Defensiven står solidt og i det offensive spil bliver chancerne konstant søgt med stikninger

Det er venskabet, der gør det sjovt at spille på holdet. Det specielle her er, at vi kender hinanden så godt og også ses meget udenfor fodbolden. Jacob Werge (19), spiller

og god boldfordeling. Gennemsnitsalderen på Team X er omkring 18-19 år og med flot og poleret fodboldspil vinder holdet 7 – 0 over deres

FC Holte-spillere. En af disse spillere er Jacob

har ikke brug for lykkeriddere, der kommer

lidt ældre modstandere. Hvert mål bliver fejret

Werge (19), der er vendt tilbage til FC Holte

en halv sæson, og så er de ude igen. Det er

behørigt med kram og klap på skulderen.

efter at have prøvet sig selv af i større fodbold-

ikke meningen, når jeg kaster alt ind i det her,

Efter kampen går snakken lystigt og man

klubber.

forklarer Uffe Kemnitz.

fornemmer, at mange af spillerne har kendt

- Det ville jeg, fordi det er venskabet, der er

Han forklarer, at engagement, velforberedte

hinanden gennem en årrække. Mange af

det vigtige i det her. Det er venskabet, der gør

træninger og kommunikation er en hjørnesten

spillerne er i gang med de sidste år af deres

det sjovt at spille på holdet. Det specielle her

i at holde de unge mennesker i fodbolden.

ungdomsuddannelse eller arbejder som en del

er, at vi kender hinanden så godt, og at vi også

- Det er vigtigt, at man er meget transpa-

af et sabbatår væk fra studierne.

ses meget udenfor fodbolden, fortæller Jacob

rent. Det fører til afklarethed og ingen skjulte

Blandt spillerne mærker jeg en tydelig

Werge.

agendaer. Jeg kommunikerer virkelig meget

stolthed over at være en del af Team X og at

Han peger desuden på, at træneren er vigtig

til spillerne. Når en spiller kommer hen, og

uniformerne, videoindslagene og de særlige

som den samlende kraft og fordi han skaber

siger til mig, at træningen er kedelig, så kan jeg

arrangementer giver en ekstra motivation til at

et godt miljø med simple regler for at spille på

vælge 1) Du skal bare gøre hvad jeg siger eller

komme til træning og gøre sig umage til kam-

holdet.

2) Lytte til ham og sige ’okay, hvad er det som

22  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

træner jeg har misset her’. Det har betydet, at

tencer, så viser du, at du kan lede, og at du kan

god fyr og det kan de godt lide. Han er ikke på

jeg har måttet rette ind, men så er jeg blevet

skabe noget. Du kan skabe et miljø og få noget

kant med nogen. Han er meget rummelig. Han

det klogere, forklarer Uffe Kemnitz.

til at ske, det ved jeg, at alle efterspørger i

har indsigt i alt, jeg gør og laver, så han kan

Derudover er det ikke muligt at stoppe på

erhvervslivet - lederegenskaber og forståelse

se, hvilke værktøjer jeg anvender. Der er ikke

Team X.

af kompleksitet, siger Uffe Kemnitz.

noget hemmeligt, men Mads han får alle de

- Ingen af mine spillere kan få lov til at sige

I dag har klubben ikke noget U17 og U19 hold,

der interne ting. Mads er lavet af det der stof,

op, men de kan få orlov. Meningen er, at jeg

da de spiller på Team X. Derfor er der et hul i

at han uanset, hvor han bor, så vil han altid

gerne vil holde på dem, og at de skal have et

klubbens ungdomsafdeling. For at bygge bro

vende snuden den vej. Det så jeg meget tidligt,

tilhørsforhold til holdet og klubben. Det opstår

fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen

forklarer Uffe Kemnitz.

kun, hvis man oplever, at nogen holder fast i

i FC Holte har Uffe Kemnitz tidligere hjulpet

Derudover har en opbygget en struktur om-

en. Jeg ved godt, at nogen skal til at studere, til

med at træne klubbens årgang 2000. I dag

kring alt der gøres og fortælles omkring hol-

udlandet eller vil stifte familie. Men tanken er,

står tre spillere fra Team X for at træne holdet.

det, så det lettere kan overdrages til en anden.

at se, hvor længe jeg kan holde på dem, siger

Det giver årgang 2000 en tilknytning til

Uffe Kemnitz håber, at Team X kan inspirere

Uffe Kemnitz.

spillere fra seniorafdelingen og et indtryk af,

andre klubber til at gøre en ekstra indsats for

hvem hvad det vil sige at spille på Team X. På

at holde på de unge i fodbolden.

Integration i klubben

samme måde er årgang 2004 bolddrenge til

I skrivende stund har 890 klikket ”synes godt

Uffe Kemnitz erkender, at et projekt som Team

holdets hjemmekampe og mange af klubbens

om” på ”FC Holte – Team X” på Facebook, og

X let kan blive en ø i klubben, der lever sit eget

ungdomsspillere følger holdet på de sociale

i oktober gik holdet ”viralt”, da en video blev

liv. Derfor gør han en indsats for at integrere

medier.

set af over 50 millioner mennesker i lande som

seniorafdelingen med resten af klubben, så

Rusland, Argentina, Tyskland og Italien. Video-

spillerne giver igen til deres klub som frivil-

Arvefølgen er klar

en viste Anton Egholm score et ’Rabona-mål’

lige ledere og trænere. I sommer var flere

Uffe Kemnitz er ifølge eget udsagn ”mange

ved at skyde det ene ben bag støttebenet

af spillerne for eksempel trænere på DBU’s

gode kilometer i sig endnu”, men han er også

under holdets nylige træningstur til Tyrkiet.

fodboldskole i klubben.

forberedt på, at der måske kommer en dag,

Historien blev bragt på sn.dk, Ekstra Bladet

- En del spillere bliver nu trænere i klubben. Det

hvor han ikke længere af en del af FC Holte.

og Anton Egholm blev interviewet om målet i

passer perfekt til det, som vi gerne vil skabe.

Derfor har han udpeget 19-årige Mads Rued

radioprogrammet Liga på P3 ligesom han og

Man burde blive meget bedre til at fortælle,

som assistenttræner og bygger ham langsomt

Uffe Kemnitz flere gange er blevet intervie-

hvad det giver en kandidat til en job, at de har

op som træner og leder for holdet.

wet af medier. Derudover har Team X haft et

fået de organisatoriske og ledelsesmæssige

- Mads er klar til det, han vil gerne, og så er han

forrygende efterår, hvor det blev til oprykning.

værktøjer fra fodboldtrænergerningen. Ud

virkelig klubmand. Han sidder i bestyrelsen

Holdet kan derfor se frem til at skulle spille

over, at det viser, at de har sociale kompe-

nu. Han har en automatisk autoritet, han er en

Serie 3 til foråret.

FC HOLTES TEAM X OM SPONSORER:

DET MENER SPILLERNE SELV:

Team X har modtaget anseelige sponsorater.

”Uffe (Kemnitz red.) er god til at engagere sig i os og skabe sammenhold. Da jeg kom til holdet

Træner Uffe Kemnitz har følgende anbefalinger.

sammen med andre fra en anden klub, så tog han en personlig snak med os og gav os en følelse af, at han kunne bruge os.

1. Du skal ud at trykke nogle næver. Spon-

Nicolai Rosling (19), spiller på Team X

sorerne kommer ikke af sig selv. 2. F ortæl den særlige historie om ungdommen i lokalsamfundet. 3. Vær transparent. Bed om et beløb til en given ting og hav regnestykket klar.

”Selv uden x-faktoren ville jeg gøre det, fordi det er venskabet, der er det vigtige i det her. Det er venskabet, der gør det sjovt at spille på holdet. Det specielle her er, at vi kender hinanden så godt og også ses meget udenfor fodbolden. Jacob Werge (19), spiller på Team X

4. V ær beredt på, at du skal vise virksomhederne, at sponsoratet skaber værdi for

”Jeg prioriterer holdet her, fordi det er rart at komme til en helt ny klub med en dedikeret

virksomheden.

træner. Jeg tror, at holdet fungerer så godt som det gør, fordi træneren er den han er. Jeg har tidligere spillet 3. division, men jeg savnede sammenholdet. Her er det lidt ligesom at spille fodbold dengang i folkeskolen, hvor vi har det sjovt sammen. Sebastian Gotfredsen (19), spiller på Team X

DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

PASSION ER LIGEGLAD MED KØN

Af: Dan Pedersen

Det er dem med passion og engagement, der skal gå ind i trænerfaget. Køn skal ikke bestemme, hvis det står til Eva Stald-Bolow, der er træner i B1903.

I B1903 er der ikke mange kvinder på træ-

Stald-Bolow ukompliceret på spørgsmålet

nale virksomhed Bolow & Schumann, der

ningsbanen – faktisk kun en enkelt og hun

om, hvorfor der er så mange flere mænd end

tegner fodboldtegninger, søsteren spiller også

hedder Eva Stald-Bolow og er 22 år. Hun har

kvinder i trænerfaget.

fodbold og generelt fylder fodbold meget i

siden sommeren 2015 været træner i B1903, hvor hun træner U14-2 drenge samtidig med, at hun færdiggør sin B-licens. Det er en sjælden historie, for antallet af kvinder med en B-licens i DBU Københavns område er forsvindende lille. Faktisk har kun syv københavnsk kvinder opnået en B-licens i dette årtusinde.

Hvis der er kvinder, der ikke kan blive trænere, men som gerne vil være det, skal der gøres noget ved det Eva Stald-Bolow, B1903

-Hvis der er kvinder, der ikke kan blive trænere, men som gerne vil være det, skal der gøres noget ved det. Men der skal være passion og

Eva brænder for fodbold og er ud af en familie,

familien. Hun har også selv spillet fodbold indtil

engagement, og hvis det er mænd som har

der udviser passion på hver deres måde.

en skade satte en stopper for karrieren. Det

den passion, er det jo sådan, det er, svarer Eva

Hendes bror er medejer af den internatio-

banede dog vejen for det første trænerjob i BK Skjold, hvor hun stod alene med 30 piger som ung gymnasieelev, men efter to sæsoner hos Østerbro-klubben valgte hun at tage på et udlandsophold. Da hun kom hjem savnede hun at træne, så da KFUM BK kontaktede hende i forbindelse med klubbens DBU Fodboldskole var hun klar. Det blev dog kun til en enkelt sæson før skiftet til B1903. -Jeg ville gerne lære noget mere, og B1903 tilbød mig at blive træner og starte på DBU træneruddannelsen. Det tog jeg imod for jeg vil gerne blive ved med at udvikle mig. Jeg behøver ikke at arbejde med de bedste spillere, men jeg har altid tænkt, at det ville være sjovt at nå så langt som muligt og arbejde med børn, der er klar på at lære en masse.

Jeg har mere at bevise Eva Stald-Bolow er den eneste kvindelige træner i B1903. Den udfordring tager U14-2 træneren med ophøjet ro.

24  DBU København

I B1903 har Eva i dag ansvaret for klubbens næstbedste U14 drengehold. I begyndelsen


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Foto: B1903

var det en udfordring og til tider intimiderende at stå over for en flok teenagedrenge, men nu ser Eva også mange fordele i at være en ung kvindelig træner i en mandsdommineret verden. -Man skal ikke være bange for at sætte sig igennem, når man er alene som kvinde. Drengene har måske kun haft mandelige trænere op gennem hele deres opvækst, så det er naturligt, at de tester dig og stiller spørgsmål ved, at det pludselig er en kvinde, der skal træne dem. Helt fra start var hun bevidst om, at hun trådte ind i en mandeverden, hvilket hun også har oplevet i forbindelse med sin uddannelse som journalist på Syddansk Universitet. Her har hun også måtte konstatere, at man har mere at bevise, hvis man som hende ønsker at blive sportsjournalist og tale med om fodbold. -Jeg har mere at bevise og sådan er det bare. Mit køn er underrepræsenteret og der er fordomme, men jeg elsker udfordringer og lader mig ikke slå ud af det, fortæller Eva. En af de fordele, som Eva nævner, er evnen til at skabe relationer til såvel trænere, spillere som forældre. Her har hun oplevet, at det nogle gange er nemmere at være kvinde. -Jeg har aldrig oplevet at have problemer med forældrene. De har altid respekteret mig og nogle gange tænker jeg, at det måske har været en fordel at være kvinde. Jeg synes, jeg er god til at opbygge en tæt relation til spillerne. De har altid været trygge ved at komme til mig – både når noget skulle sættes på plads eller hvis de havde et problem. Om det er fordi, jeg er kvinde og har et moderligt gen eller det

Det er naturligt at spillerne stiller spørgsmålstegn og tester dig som kvindelig træner. De har jo ikke prøvet det før, fortæller Eva Stald-Bolow.

er min person ved jeg ikke, men det er noget jeg har bemærket alle de steder, jeg har været,

-Selvfølgelig vil det være fedt at få flere

ser mange udviklingsmuligheder her, siger

fortæller Eva.

kvinder ind i sporten, men på trænersiden

Eva, der får fuld opbakning fra klubbens nye

skal det være de bedste og mest motiverede.

sportschef, Mads Agner Veng.

Fagligheden bestemmer

Der har altid været flere mænd end kvinder,

Under samtalen med Eva står det klart, at hun

som går op i fodbold. Det ser man jo også med

-Vi er rigtig glade og stolte over at have Eva

ikke tillægger det så stor betydning, at hun er

forældrene, hvor det oftest er faderen, der står

som træner i B1903. Hun er yderst kvalificeret

kvinde. Om det er en mand eller kvinde, der

på sidelinjen.

og udvikler sig hele tiden. Hos os, betyder

står på sidelinjen er ikke afgørende. Det vigtig-

Eva håber at blive færdig med B-2 uddannel-

kønnet intet og hvis man er dygtig nok, så er

ste er fagligheden og engagementet, for det er

sen i 2016 og hun ser frem til at udvikle sig

vi også indstillet på, at give en træner ansvar.

det, som kan rykke spillerne og udvikle dem.

endnu mere i B1903.

Ligegyldigt hvad man hedder og hvor man er

Omvendt så hun gerne flere kvinder i fodbol-

-Jeg kan mærke, at der er en mulighed for at

fra.

dens verden og håber flere bliver motiveret og

lære mere i B1903. Der er nogle folk i klubben,

finder passionen for fodbold.

der har ambitioner på B1903s vegne, så jeg DBU København   25


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

STYRK KLUBBEN:

30 TIMERS HJÆLP TIL KLU DBU's klubrådgivere tilbyder nu klubberne hands-on-hjælp til at skabe klubudvikling, der styrker klubben.

Klubrådgiveren er med gennem hele pro-

fornuftige måde, og det er bl.a. her, vi kan

Det foregår gennem 5 faser:

cessen og sikrer sammen med klubben, at

hjælpe klubberne med at organisere hver-

Et sådant forløb starter med en dialog om,

klubudvikling skrider godt fremad.

dagen bedre. Vi ønsker at gå helt tæt på det

hvor klubben kan have brug for hjælp. Det er

Klubarbejdet er frivilligt og skal ofte jongle-

arbejde, så vi hjælper klubberne bedst muligt,

naturligvis helt gratis.

res ved siden af fuldtidsjob og familieliv. På

forklarer Steen Jørgensen, Breddechef i DBU. På baggrund af dialogen kan klubrådgiveren

trods af de bedste intentioner sker det derfor

foreslå et egentligt klubudviklingsforløb, som

ærgerligt, for det er sjovt og motiverende

Klubrådgiver og klub skaber succeser sammen

at være frivillig i en fodboldklub, når tingene

Nyt er, at klubben kan indgå en klubudvik-

kan f.eks. hjælpe med:

lykkes, og man sammen skaber udvikling og

lingsaftale med klubrådgiveren, som i så

• at optimere driften, så der bliver overskud til

en sund klub. Det kan DBU's klubrådgivere nu

fald kommer til at fungere som en form for

hjælpe med.

proceskonsulent. Klubrådgiveren vil nemlig

• at engagere flere frivillige

-Der er en masse opgaver, som skal løses,

hjælpe klubben gennem hele processen, så

• at uddanne trænere og instruktører

når man driver en klub, men ressourcerne er

alt arbejdet ikke ligger på klubben selv.

• at starte nye aktiviteter

ofte, at man "ikke lige fik det gjort". Det er

knappe. Derfor skal de bruges på den mest

kan hjælpe og styrke klubben. Klubrådgiveren

at udvikle

• at få nye medlemmer og mindske frafald • at få skabt overblik over klubbens opgaver

Foto: DBU København

med et årshjul, og få fordelt opgaverne på flere hænder • at markedsføre klubben og synliggøre fodbold i lokalområdet ...eller noget helt andet efter klubbens ønske. Med et klubudviklingsforløb får klubben klubrådgiverens hjælp i op til 30 timer (inkl. kørsel, tid i klubben og forberedelse/opfølgning). Et sådant udviklingsforløb har en værdi af kr. 10.000, men det koster kun klubben kr. 2.000. For det får man altså hands-on-hjælp fra klubrådgiveren og derved en sikkerhed for, at klubudviklingen skrider godt fremad. I DBU København er det Hans Vixø (tv) og Richard Andersen, der skal støtte klubbernes udvikling gennem et 30 timers forløb.

26  DBU København

Klubrådgiverens rolle kan f.eks. være at udarbejde handleplan (sammen med klubben),


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

UBUDVIKLING

Af: Jacob Skov

lave referater, indkalde til møder, udarbejde materialer som f.eks. klubbens årshjul eller opgavefordeling (i samarbejde med klubben).

Vi ønsker at gå helt tæt på klubberne, så vi hjælper dem bedst muligt. Steen Jørgensen, DBU Bredde

Kontakt jeres lokale klubrådgiver for at høre mere.

Nyt temasite samler nyttig viden om klubudvikling Som supplement til det nye tilbud er udviklet en temaside om klubudvikling på DBU's og lokalunionernes hjemmeside. Her finder I inspiration, værktøjer, skabeloner og gode råd til klubudvikling i forhold til det sportslige og organisatoriske setup, frivillige, kommunikation/klubmiljø og økonomi.

KONTAKT DBU KØBENHAVNS KLUBRÅDGIVERTEAM Richard Andersen, rian@dbu.dk Hans Vixø, havi@dbu.dk

DBU har udviklet et nyt temasite om klubudvikling til lokalunionernes hjemmesider. Her kan læse meget mere om klubrådgivning og finde inspiration og værktøjer.

DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

SÅDAN SER DEN NYE På Frederiksberg er man langt med planerne for den nye KB Hal, der bygger på den historiske arv.

Den danske tegnestue Christensen & Co.

-Vi er så langt i dialogen om den nye hal,

-I den nye hal får vi et spilleareal på 2000

Arkitekter står bag de tegninger, der nu

at det nu afhænger af en godkendelse

kvadratmeter, der vil kunne bruges af

skal godkendes endeligt af lokaludvalget

af lokalplanen og den økonomi, som skal

børn og unge hele året rundt. En af de

inden en ny KB Hal kan se dagens lys.

understøtte et byggeri af dem størrelse,

fodboldaktiviteter, som vi vil komme til

Siden branden i 2011 har KB Hallen ligget

fortæller Henrik Eigenbrod, der er direktør

at gøre mere ud af er futsal, ligesom det

som en udbrændt ruin, men nu er man

i KB.

giver nye muligheder i forhold til styrke-

langt med planerne om opførelsen af en

I KB ser man frem til at få en tidssvarende

træningsrum og School of Excellence,

ny hal, der holder fast i de tre formmæs-

sportshal, hvor det indre opdateres efter

fastslår Henrik Eigenbrod.

sige grundprincipper: Buen, Skiven og

moderne standarder. Det vil gøre hallen

gavlen.

anvendelig til foreningens formål med at

Går alt efter planen, og godkendes tegnin-

understøtte udvikling af fodbold og tennis

gerne af kommunen, vil den nye KB Hal stå

på Frederiksberg.

klar til åbning ved udgangen af 2017.

28  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

KB HAL UD

Af: Dan Pedersen

Foto: Christensen & Co. Arkitekter

DBU København   29


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

KLUBLIV I HUSUM BK

Af: Kasper Kølleskov

Klublivet skal gennemsyre klubben og aktiviteterne i Husum Boldklub. Det skal leve og vokse i både klubhuset, fanklubben og blandt klubbens mange aktive medlemmer.

Københavnsk Fodbold har sat Husum Bold-

billardturneringer, fodbold på storskærm og

godkendelser til at rive det eksisterende ned

klubs formand Johnny Nielsen stævne en

forældremøder”. Desuden samles store dele

og bygge nyt. Tegningerne til det nye klubhus

frostkold eftermiddag i januar. Formanden er

af klubben hvert år på kryds og tværs, når

ligger klar, og udfordringerne ligger nu i øko-

normalt kendt som John Ø, opkaldt efter en vis

det årlige Bellahøj Kræmmermarked løber af

nomien. Klubben er i dialog med kommunen,

Don Ø, der også har en fortid som formand i en

stablen i samarbejde med nogle af områdets

ligesom DBU København medvirker i forhold

fodboldklub. De ydmyge, men stemningsfulde,

mange andre foreninger: ”Kræmmermarkedet

til vejledning omkring ansøgning af fondsmid-

rammer i klubhuset byder på varme og kaffe,

kan kun gennemføres ved hjælp af medlem-

ler. Men det er en proces, som vil tage noget

og ikke mindst er scenen helt rigtig for en

merne. Overskuddet styrker fællesskabet, da

tid forklarer Johnny Nielsen. Tanken er, at det

samtale om klubliv. Klubhusets indre byder på

de økonomiske midler fra markedet kommer

nye klubhus ikke bare skal bruges af Husum

pokalskab, historiske billeder, klubemblemer

alle klubbens medlemmer til gode”, forklarer

Boldklub, men også af skoler, institutioner og

på væggene og mange frivillige, der tiltrækkes af rammerne

Første år som helårsklub I december 2015 blev kunstgræsbanen i Husumparken officielt indviet. Dermed blev

Drømmen er, at der skal være liv i klubhuset nærmest hele døgnet. Vi skal have det godt og trygt i Husum Boldklub. Kom og få en snak Johnny Nielsen, BK Husum

Husum BK til en helårsklub, hvilket Johnny Nielsen ser store perspektiver i: ”Det vil helt sikkert være med til at styrke klublivet, for det

Johnny Nielsen. I klublivets tegn samles en

beboere: ”Det skal være et samlingspunkt for

bliver lettere at rekruttere og fastholde spillere,

gruppe ældre mænd hver mandag i vinter-

klubben og området. Drømmen er, at der skal

når der kan trænes året rundt i velkendte og

halvåret til en gang social hygge og billard i

være liv i klubhuset nærmest hele døgnet. Vi

trygge rammer”. Men der er også udfordringer

klubhuset. De har alle tidligere spillet fodbold i

skal have det godt og trygt i Husum Boldklub.

forbundet med overgangen til helårsklub, da

Husum Boldklub. Udover billard og hygge rejser

Kom og få en snak”, sammenfatter Johnny

det frivilligt drevne klubhus nu skal udvide åb-

herregruppen også penge til ungdomsarbejdet

Nielsen det kort, da han skal beskrive hvilke

ningstiden, men Johnny Nielsen ser perspek-

i klubben, og medvirker derigennem også til

vibrationer, der skal strømme ud fra såvel den

tiver i det: ”Om sommeren hænger mange af

den fortsatte udvikling.

nuværende som et fremtidigt klubhus.

efter træning. Nu kan de også gøre det om

Faciliteterne udvikles yderligere

Hu, Hu, Husum

vinteren, og dermed vil der være liv i klubhuset

Kunstgræsbanen i Husumparken er en mar-

Overskriften gemmer teksten i en slagsang

alle årets dage”. Husumparken bruges ikke kun

kant styrkelse for foreningen, men udfordrin-

gående på melodien fra ”Baha Men´s” hit

af Husum Boldklub, men tiltrækker også de

gerne omkring faciliteter er der stadig: ”Vi har

”Who Let the Dogs Out”. Sangen fremføres

omkringliggende skoler og institutioner samt

de faciliteter, vi har. Vi er nu oppe på knap 700

af Husum Support, der er fanklub til klubbens

områdets beboere. Der skal være plads til alle -

medlemmer, der må deles om bare et bade-

bedste herremandskab og en helt central ak-

både i Husumparken og Husum Boldklub.

rum med seks brusere, ligesom materialer er

tør bag det gode sammenhold: ”Det startede

samlet i containere. Det er ikke optimalt, men

tilbage i 2012, hvor vi var nogle ”gamle” dren-

Fundamentet styrker klublivet

der er til gengæld rigeligt med rum til klub-

ge, der fik idéen til med trommer og sang at

Klubhuset er basen i klubbens liv. Som ek-

hygge, for alle kommer hinanden ved”, siger

støtte klubbens dengang eneste herrehold på

sempler nævner Johnny Nielsen, de mange

Johnny. Fremtiden kunne dog meget vel byde

seniorsiden”, siger formanden. Derfra voksede

arrangementer: ”Her arrangeres spisning,

på et nyt klubhus, for klubben har allerede fået

det og ”til sæsonens sidste kamp på hjemme-

klubbens medlemmer ud i klubhuset før og

30  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

Foto: www.fodboldbilleder.dk

Fællesskabet er alt for Husum BK. Der skal være plads til alle og vi skal passe på hinanden, fortæller formand Johnny Nielsen.

bane var der samlet 500 mennesker”. Faklen

Nielsen, som også lægger vægt på, at det går

sumparken til banerne hos lokalrivalerne: ”Alt

blev videregivet og i 2013 blev Husum Support

den anden vej. For 1.holdsspillerne skal også

sammen er det med til at skabe en stemning

etableret som en særskilt forening under Hu-

agere som gæstetrænere på ungdomsholde-

af, at Husum Boldklub er et sted, der er rart

sum Boldklub og dermed består fanklubben

ne, og dermed skabes der bånd på kryds og

at være og så er vi en fed modstander, for vi

af klubbens medlemmer. Fanklubben samler

tværs af niveau, køn og alder blandt klubbens

er passioneret omkring vores klub”, forklarer

gerne op mod 300 tilskuere på hjemmebane

medlemmer.

Johnny Nielsen.

og 100 på udebane.

Klubliv som dresscode

Ambitioner om næste niveau

Særlige oplevelser for ungdoms­spil­lere

Klubliv er også kodeordet i noget af det

Fra næste sæson kan modstanderne i Hu-

merchandise fanklubben sælger. Begreber

sumparken meget vel blive nye. Lige nu ligger

Ved hjemmebanekampe spiller Husum

som ”I er alle en del af det hele!” og ”Klubliv” er

klubbens 1.hold til oprykning fra serie 1, og

Support en vigtig rolle. Kampene i Husumpar-

påtrykt den populære fanbeklædning, mens

den position har klubben ambitioner om at

ken er et tilløbsstykke, hvor der er musik før,

turene til udekampe kaldes ”Klubliv on tour”.

fastholde efter vinterpausen. De nuværende

under og efter kampene. Der er indløb med

Turene til udekampe foregår indimellem i bus,

spillere kan meget vel blive suppleret af nye, og

nogle af klubbens ungdomsspillere alt imens

men ellers bruger Husum Support de sociale

ifølge formanden er der gode muligheder for,

Husum Support fester med slagsange, trom-

medier til at arrangere fælleskørsel fra klubhu-

at de nye vil blive hængende i klubben trods

mer, konfetti og romerlys. Særligt indløbet

set. På nuværende tidspunkt har fanklubbens

de ydmyge rammer, for ”de har ikke prøvet et

sammen med klubbens 1.holdsspillere spiller

side på Facebook knap 1200 følgere, så ordet

klubliv som det her”, fastslår Johnny Nielsen.

en rolle hos ungdomsspillerne: ”De synes, det

og den gode stemning spredes hurtigt. Det

De sportslige ambitioner trives altså i Husum

er fantastisk, og de unge føler virkelig at, de

gode sammenhold bliver i særligt grad taget

Boldklub, men fremgangen skal understøt-

får en relation til de voksne spillere. De er med

med på tur, når der spilles udekampe mod

tes af den gode stemning i klubhuset, hvor

før og efter kampene, hvor de kan hygge sig

lokalrivalerne fra Boldklubben Fix. Her arran-

spillerne også i fremtiden skal blive hængende i

sammen med 1.holdsspillerne”, siger Johnny

geres der fælles fanmarch fra klubhuset i Hu-

klubhuset efter en festlig fredagskamp. DBU København   31


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

DOMMERNE I TRÆNINGSLEJR

Af: Dan Pedersen

110 københavnske dommere var mødt op til det første af to obligatoriske teorikurser, der skal sikre at alle har den nyeste lovviden før sæsonstarten.

DBU København og DFU var værter for den

andres, lyder det fra den rutinerede bredde-

dommere samlet. Det sker sjældent, forklare-

årlige teorigennemgang, der som noget nyt er

dommer, John Bernth.

de Frederik Nørup.

blevet obligatorisk for alle breddedommere.

Han fik opbakning fra en af de yngre dommere,

Det sociale aspekt bliver ofte fremhævet

Formålet er at sikre, at alle opdateres i det

Frederik Nørup.

som en vigtig del, når der afholdes kurser og

nyeste lovstof og selvom tre-timers teorigen-

-Det er en rigtig god idé. Jeg er glad for det

arrangementer. For John Bernth er det vigtigt,

nemgang kan lyde som et langt og sejt træk

her tiltag, men jeg var også kommet selvom

at man får hilst på hinanden og spist noget

på en tirsdag aften, var det langt fra tilfældet. Det skyldtes i høj grad aftenens instruktør Jan Carlsen, der i vanlig stil var veloplagt og klar med mange gode eksempler og dilemmaer som dommerne skulle forholde sig til. -Jan er dygtig til at finde dilemmaerne og

Jeg synes, det er snus fornuftigt, at teori­ gennemgangen er blevet obligatorisk, for alle har gavn af at blive udviklet og få ny viden. John Bernth, dommer

komme med gode eksempler. Det er altid en øjenåbner og det er rart at blive udfordret af

det ikke var obligatorisk. Vi har alle sammen

mad sammen, som det er sket denne aften på

andre. En ting er, at man skal lære af sine egne

brug for at blive opdateret og få den nyeste

foranledning af KFD.

fejl, men man kan faktisk også lære meget af

viden. Og så er det jo dejligt, at vi er så mange

-Der er flere ting i det her. Først og fremmest

Foto: DBU København

Teorigennemgang er blevet obligatorisk. Knap 200 københavnske dommere har været i træningslejr frem mod sæsonstart.

32  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

er der jo et socialt aspekt i det her – se bare på alle de håndtryk, der bliver givet, når folk mødes, siger John Bernth, der også kommer med et godt råd til det københavnske dommerudvalg, da han bliver spurgt ind til det nye tiltag med at gøre teorigennemgangen obligatorisk. -Jeg synes, det er snus fornuftigt, at det er blevet obligatorisk, for alle har gavn af at blive udviklet og få ny viden. Jeg så gerne, at den fysiske test blev obligatorisk. Ikke fordi at man bestå noget bestemt, men mere for at give folk en selvindsigt, når de nu er en del af sporten, hvor man løber. For andre dommere var mødet det første arrangement i flere år. Kasper Sahner har ikke søgt de sociale arrangementer eller haft ambitioner med sin dommergerning. Han er bare glad for at dømme og har haft glæde af dommergerningen i sit civile liv: -Jeg har dømt fodbold siden 1999 og jeg tror det er første eller anden gang, at jeg er til et fællesarrangement med de andre københavnske dommere. Jeg dømmer en til to gange om ugen, men på mit niveau er jeg ikke som sådan en del af et fællesskab. Men det er fint at komme her og få ny viden. Jeg har jo en stor interesse i min hobby, som jeg også har trukket på i forhold til mit civile job som folkeskolelærer, forklarer Kasper Sahner.

Kommende dommergrundkurser i DBU København 21, 22 og 28, 29 maj 2016 13, 14 og 20, 21 august 2016 Det sociale aspekt er en vigtig del for John Bernth, der har været dommer i mange år.

Tilmelding via www.dbukoebenhavn.dk

DBU København   33


Københavnsk Fodbold nr. 4. 2015

Spillersættet er klubbens profil… Celtic spillersæt fra JAKO*

Pris pr. sæt ved køb af min. 10 kun kr. 315,-

Pro Sesto spillersæt fra MAX*

Pris pr. sæt ved køb af min. 10 kun kr. 195,Ønsker du mere information, eller at bestille disse tilbud så ring på telefon 23481523. *Ønsker du træningsdragter eller andet sportsudstyr så er Enjoy Sport leveringsdygtige i det meste.

ER SKORPEN SPRØD OG KRUMMEN BLØD - ET TEGN PÅ BOSSES BRØD

Østerbrogade 132 Tlf: 3538 8112 www.bagerbosse.dk

34  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

INDKAST • DBU København har som sædvanligt modtaget en lang række

ansøgning fra nye foreninger, som gerne vil være medlem. Følgende deltager for første gang fra kommende turneringsstart: FCA92, FC Soccersisters, Nordsjællands Boldklub af 99, FC Kurd, November Initiativet og Byens Baglår.

• Kasper Darfelt fra DBU Københavns bestyrelse er valgt som ny formand for DBU Københavns dommerudvalg.

• DBU's klubrådgivere tilbyder nu klubberne hands-on-hjælp til at

skabe klubudvikling, der styrker klubben. Klubrådgiveren er med gennem hele processen og sikrer sammen med klubben, at klubudvikling skrider godt fremad. Læs mere via DBU Københavns hjemmeside.

• Reda M’barek starter som ny streetskonsulent hos DBU København

den 1. marts. Reda erstatter Daniel Mlka som har valgt nye udfordringer.

• DBU København har i samarbejde med DBU Sjælland valgt at følge

DBU's nye årgangsopdeling for pigefodbolden, hvor U17 Pige DM bliver erstattet af en U18 Pige DM-række. Derudover oprettes en ny række for U16 Pige. De nye aldersopdelinger gælder fra efteråret 2016, og betyder at rækkerne for U17 og U19 Pige udgår og bliver erstattet af nye rækker for U16 og U18 Pige.

• David Ottesen fra Nørrebro United har meddelt, at han ikke længere kan afse tid til at deltage i DBU’s ungdomsgruppe. Tobias Ilum, DBU

København bestyrelsesmedlem, erstatter David i ungdomsgruppen.

• DBU København og DBU Sjælland har fået tilknyttet Casper Boe

Jensen som ny Fodbold Fitness konsulent i Østdanmark. Ian Pedersen valgte at stoppe som Fodbold Fitness konsulent i Østdanmark med udgangen af 2015. Nu er Casper Boe Jensen ansat til at fortsætte

• Boldklubben Ryparken har opløst sig selv. Hovedparten af spillerne fortsætter i B93.

• Tilmelding til DBU’s U21 turnering er åben. Frem til 13. marts kan du

tilmelde hold til DBU's U21 turnering på enten A- eller B-niveau. Læs mere via DBU Københavns hjemmeside.

• Jan Sørensen, formand for Boldklubben Skjold, blev ved DBU Københavns repræsentantskabsmøde hyldet som årets fodboldleder i DBU København.

• Tjek klubbernes historie via DBU Københavns hjemmeside. For folk med hang til historie, så er der masser af spændende information

om stort set samtlige klubber, der siden 1903 har været medlemmer af KBU/DBU København. Der er også et omfattende materiale med billeder fra alle spillestederne gennem tiderne.

• DBU Københavns medlemstal er på 10 næsten fordoblet. I 2006 talte vi 23.421 aktive spillere. I 2016 forventer vi at lande et pænt stykker over de 40.000.

• Brøndbyernes IF var ved seneste medlemsoptælling landets med-

lemsrigeste klub med over 2.000 aktive medlemmer. På Top 10 over landets største klubber er 8 af klubberne fra DBU København.

• FC Crossroad og Boldklubben Døvania har meddelt at man ikke læn-

gere er i stand til at stille hold. Døvania har været medlem siden 1993. FC Crossroad siden 2014.

• Husk at få registreret klubbens spillere i KlubOffice inden turnerings­ start. 1 holds herreseniorrækkerne starter i påsken, imens der er turneringsstart for alle øvrige rækker i uge 14 og uge 15.

udviklingen med Fodbold Fitness i Øst.

• Nu kan du tjene penge til dit fodboldhold samtidig med, at du støtter en god sag ved at sælge skrabelodder for Fodboldens Lotteri. Alle

fodboldhold kan nu tilmelde sig som sælgere af Fodboldens Lotteri. Konceptet er, at I sælger lodder i jeres netværk og lokalområde, og tjener penge til jeres egne aktiviteter samtidig med, at I støtter DBU’s arbejde for breddefodbolden, sundhed og inklusion. Tjen helt op imod 10.000,- kr.

DBU København   35


THE NEW 2015 BRILLANT SUPER

Nyt, kraftfuldt og iøjnefaldende design. Ændret konstruktion med specialudviklet TEIJIN mikrofiber-overflade. Forbedret, livligt opspring. Lettere touch mellem bold og fod. Kontrol og stabilitet bevaret.

Suveræn pasform efter håndens anatomi. Nyudviklet NOVA Grip Latex. Ultimativt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand.

www.select.dk

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha t forha rec Di t or Sp din lokale