Page 1

w w w . i g o - i n f o . p l

ISSN: 2392-2702

gazeta bezpłatna

nr 30|styczeń 2018 rok

www.ostrowwielkopolski.pl

Wielkie obchody święta dziadków w naszej gminie środki zewnętrzne dla gminy str. 3

Rok 2017 w gminie ostRów wielkopolski str. 4

Bogdan szemBek, ojciec niepodległości str. 13

potępione, zakazane i magiczne str. 14


|2 dariusz pryczak

styczeń 2018 — nr 30

Silni seniorzy kilka dekad wcześniej mnogością grupy senioralnej.

N P

rzez naszą gminę przetacza się w ostatnim czasie fala uroczystości związanych z seniorami, tj. Dzień Seniora, Święto Babci i Dziadka. Imprezy charakteryzują się bardzo dużą frekwencją i cieszą się sporym zainteresowaniem. W organizację włączają się szkoły, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich. Wszyscy zwarci i gotowi, aby ugościć najstarszą część lokalnego społeczeństwa. Przepełnione są one występami wokalnymi, teatralnymi oraz płynącymi ze wszystkich stron życzeniami. Młodsi mieszkańcy gminy w ramach podziękowań i szacunku, nie zapominają o swoich rodzicach i dziadkach – jak nakazuje tradycja. Imprezy tego typu, będą zawsze, różnią się tylko od podobnych, organizowanych

asze społeczeństwo upodobnia się strukturalnie do społeczeństw zachodnich – starzejemy się. Przyczyna tego zjawiska jest dwutorowa – z jednej strony dłużej żyjemy, z drugiej ten stan pogłębiany jest niskim poziomem dzietności. Zjawisko to zaczęło pojawiać się od początku lat 90tych XX wieku. W ostatnim czasie zarówno kobiety, jak i mężczyźni żyją dłużej średnio o 3 lata. Obecnie mamy w Polsce ok. 5,7 mln osób, które przekroczyły 65 rok życia. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2050 w Polsce będzie mieszkało 11 mln. seniorów!!! Przyglądając się danym statystycznym, jeśli utrzymamy obecny stan demograficzny na poziomie 38 mln., to grupa senioralna będzie stanowiła blisko ¼ społeczeństwa. Naturalnie rodzi to wiele pytań i obaw, a najistotniejsze wśród nich to pytanie – skąd państwo weźmie fundusze na godziwe funkcjonowanie najstarszej części społeczeństwa. Życie, lekarstwa,

» Dzisiejsi seniorzy grają na komputerze, znają się na smartfonie, potrafią wysłać maila, zajmują się fotografią, piszą wiersze. To osoby 21 wieku, ale jednocześnie pomosty łączące obecne czasy, z przeszłymi wypoczynek, opieka, generują koszty, które po wieloletniej pracy, należą się każdemu obywatelowi, w każdym państwie.

S

enior w dniu dzisiejszym nie kojarzy się już tylko z osobą starszą, ale coraz częściej z osobą aktywną. Dziś blisko 40 % ludzi z tego przedziału wiekowego czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, społecznym, towarzyskim, rekreacyjnym oraz edukacyjnym. W Polsce działa obecnie ponad 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w Wielkopolsce 55. Zainteresowanie osób starszych podobną formą aktywności jest bardzo duże, a popyt na nie będzie wzrastał – tak jak będzie zwiększała się grupa senioralna. Na terenie naszej gminy funkcjonują obecnie dwa ośrodki zrzeszające seniorów, w Górznie i Gorzycach Wielkich, które na brak chętnych nie narzekają. Dzisiejsi seniorzy grają na komputerze, znają się na smartfonie, potrafią wysłać maila, zajmują się fotografią, piszą wiersze. To osoby 21 wieku, ale jednocześnie pomosty łączące obecne czasy, z przeszłymi, gdzie nie było cyberświata, a komunikowało się za pomocą tradycyjnej poczty. To ludzie nastawieni na życie, a nie czekający na jego koniec. Udowodniają, że jesień życia, może

być pięknym okresem. Mają to szczęście, że urodzili się w okresie wielkiego skoku technologicznego i w wielu wypadkach doskonale wykorzystują go na własne potrzeby. Znają stare i nowe – to jest właśnie szczęście. Obecne młode pokolenie, kiedy zostanie seniorami, niestety nie będzie mogło pochwalić się, że żyło w czasach, gdzie nie było smartfonów i tabletów, a zamiast samochodów, jeździły furmanki. Mleko miało smak mleka, a chleb był chlebem, a nie puszystym „nie wiadomo czym”.

S

eniorzy to także skarbnica doświadczenia, którego nauczy jedynie szkoła życia. W niej edukacja trwa do ostatnich dni i nie należy do najłatwiejszych. Oczywiście silna grupa senioralna, wykazująca się aktywnością, to wielki plus dla każdego regionu i kraju. Pamiętać jednak należy, że senior wspiera i pomaga, a nie utrzymuje naród. Dlatego trzeba dbać o równowagę demograficzną, ponieważ jej zachwianie może spowodować zastój gospodarczy, którego kolejny, krokiem jest kryzys. ◆

Poznaj swojego sołtysa Sołtysi w ankiecie „informatora”. pytamy ich, jakie mają plany dotyczące rozwoju sołectwa na najbliższe lata, jakie są wsie, którym liderują, oraz o to, czy łatwo być sołtysem. pytać sołtysów będziemy tak jak w szkolnym dzienniku: alfabetycznie wg nazwy miejscowości. dzisiaj na nasze pytania odpowiadają: katarzyna walkowiak – sołtys Sobótki i Maria Sroczyńska – sołtys oledrów Smardowskich.

krzysztofa Walkowiak – sołectwo sobótka

Ma 31 lat, jest mężatką, mamą dwóch córek w wieku 4 i 11 lat. wykształcenie średnie. w Sobótce mieszka od 2006 roku. Sołtysem jest pierwszą kadencję.

› dlaczego startowała Pani na sołtysa? › Decyzja o wystartowaniu na sołtysa była spontaniczna. Od młodych lat lubiłam udzielać się społecznie i pomagać innym. Podczas wyborów grupa osób podała moją kandydaturę, ale nie sądziłam, że wygram. Jestem, jak to mówią, ,,przybyszem‘’ i nie wszyscy zebrani mieszkańcy wiedzieli, kim jestem, a moi kontrkandydaci byli osobami znanymi. › Co chciałaby Pani zrobić dla wsi w ciągu kadencji, co jest najważniejsze? › Chciałabym, aby mieszkańcy chętniej integrowali się ze sobą.

Również priorytetem jest, aby wszystkie zaplanowane inwestycje zostały jak najszybciej zrealizowane i dobrze wykonane, m.in. dokończenie dróg, chodników oraz modernizacja sali wiejskiej. Chciałabym także, aby lokalne władze pomogły w przyczynieniu się do budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej nr 11, na odcinku Sobótka – Górzno. W sąsiedniej gminie Gołuchów taki odcinek już powstał przy DK11. U nas jednak na razie cisza, mimo że już od kilku lat wysyłam pisma do GDDKiA w Poznaniu. › jaka jest wieś, w której jest Pani sołtysem? Co jest największym atutem Pańskiej miejscowości, a co jej największą wadą? › Sobótka jest dość dużą miejscowością. Mieszkańcy żyją przede wszystkim problemami swoich rejonów. Zauważyłam jednak, że z roku na rok jest coraz lepiej i coraz więcej osób chce się zintegrować z pozostałymi mieszkańcami podczas wspólnych przedsięwzięć. Cieszy mnie również fakt, że coraz częściej osoby nie należące do organizacji, które działają w naszym sołectwie, chętnie nam pomagają. Bardzo im za to dziękuję. Największym atutem naszej społeczności jest prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna, która zawsze wszystkim, bez wyjątku, służy pomocą. Strażacy odnoszą również sukcesy na zawodach sportowo – pożarniczych. Wadą jest to, że wieś jest dość rozległa i ciężko

w krótkim czasie dotrzeć do wszystkich z istotnymi informacjami. Ubolewamy również nad tym, że nie posiadamy trawiastego placu przy samej sali wiejskiej, ani przy remizie OSP, na którym mogłyby się odbywać różne festyny dla mieszkańców. › Czy łatwo jest być sołtysem? › Dobre pytanie. Myślę, że jak każda funkcja społeczna nie jest łatwa, tak i być sołtysem nie jest łatwo. Rola sołtysa wymaga dużo wyrzeczeń i poświęceń w życiu rodzinnym, zwłaszcza gdy ma się małe dzieci. Czasami zdarzy się, że ktoś ,,rzuca mi kłody pod nogi’’. Staram się wtedy przezwyciężać te przeciwności. Taka postawa daje mi jeszcze więcej siły i motywacji do działania. Taka już nasza rola – sołtysów. › Czy zna Pani wszystkich mieszkańców wsi? Czy mieszkańcy przychodzą do Pani z problemami, dotyczącymi wsi. › Ze względu na to, że nie pochodzę z Sobótki, cały czas poznaję mieszkańców. Uczę się dopasować osobę do miejsca jego zamieszkania - tak łatwiej mi się odnaleźć. Część osób znam bardzo dobrze, a część tylko z widzenia. Bardzo często mieszkańcy proszą mnie o pomoc w różnych dziedzinach życia. Zawsze staram się pomóc, na ile tylko potrafię, ale wiadomo - nie zawsze jest kolorowo, i nie wszystkie sprawy zostają rozwiązane w sposób zadowalający dla mieszkańców. Ilu ludzi, tyle problemów. ◆

maria sroczyńska – sołectwo Olendry smardowskie

Ma 51 lat. od urodzenia mieszkanka Smardowskich olendrów. Mężatka, mama jednej córki. pracuję zawodowo. kadencję na sołtysa sprawuje od ponad roku.

› dlaczego startowała Pani na sołtysa? › Do pełnienia tej funkcji zgłosili mnie mieszkańcy. Ilość oddanych na mnie głosów potwierdziła, iż społeczeństwo ma do mnie zaufanie. Bardzo sumiennie staram się wypełniać powierzone mi zadania, aby ich nie zawieść. › Co chciałaby Pani zrobić dla wsi w ciągu kadencji, co jest najważniejsze? › Pomysłów jest bardzo wiele, jednakże najistotniejsza jest poprawa bezpieczeństwa. Doświetlenie nowo powstałego odcinka wiaduktu oraz pozostałej części drogi. W planach jest również położenie chodnika, jest to bardzo duża inwestycja na która potrzebne jest ogromne wsparcie finansowe gminy oraz starostwa.

› jak jest wieś w której jest Pani sołtysem? › Nasza wieś jest bardzo mała, liczy zaledwie około130 osób. Mieszkańcy wspólnie wykonują prace porządkowe na terenie całego sołectwa – grabią liście, sieją i koszą trawę, sadzą i pielęgnują kwiaty. Organizowane są różnego rodzaju atrakcje przez nich również przygotowane. Są to spotkania okolicznościowe : Dzień Kobiet, Dzień Seniora, coroczna biesiada połączona z Dniem Dziecka oraz mikołajkowe pieczenie pierników dla najmłodszych. Dużym wsparciem dla naszego społeczeństwa jest zawsze dyspozycyjny nasz Radny Pan Henryk Kwiecień oraz Wójt Gminy. Dzięki dobrym relacjom i wspólnemu celowi wszystkich tych instytucji wieś prężnie się rozwija, a mieszkańcy zyskują poczucie wspólnoty. › Czy łatwo jest być sołtysem? › Nie, nie łatwo jest być sołtysem. Jednakże znam dobrze potrzeby sołectwa ponieważ przez 12 lat byłam członkiem Rady Sołeckiej i starałam się czynnie angażować w życie społeczne. › Czy zna Pani wszystkich mieszkańców wsi? › Oczywiście zasiedziałych mieszkańców znam bardzo dobrze. A nowych chętnie poznaję. Jestem zawsze otwarta na ich propozycje dotyczące modernizacji wsi. W miarę moich możliwości staram się też służyć pomocą. ◆


3|

nr 30 — styczeń 2018

informacje z gminy środki zewnętrzne dla gminy

gmina ostrów wielkopolski pozyskała kolejne środki zewnętrzne i podpisała umowy z Marszałkiem województwa wielkopolskiego w poznaniu na dofinansowanie następujących inwestycji.

N

a trmomodernizację budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Wartość całkowita projektu wyniosła 3 072 823,75 zł, natomiast wartość całkowita dofinansowania wyniosła 2 333 664,12 zł, co stanowi 76% wartości projektu i będzie realizowana ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W zakres termomodernizacji Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim wchodzą: prace budowlane – termomodernizacyjne, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, analizy i dokumentacja, koszt nadzoru inwestorskiego.

Przewidywana data zakończenia całego projektu to 30 kwietnia 2019 roku. Projekt „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świeligów” współfinansowany został przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

104 lata marty michalak

o zwierzętach) oraz ku ogromnemu zaskoczeniu gości, czyta bez okularów i uprawia gimnastykę. Na bieżąco śledzi, co dzieje się w polityce. – „Mama, jak dzienniki ogląda wie, co się dzieje w świecie, co się w Polsce dzieje, o rządzie wszystko wie. Jak ktoś wyjeżdża na wycieczkę to na przykład radzi,

aby tam nie jechać, bo niedobrze się dzieje”– mówi Barbara Szymoniak, córka pani Marty. Życzymy pani Marcie kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu oraz aby każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych. Przypomnijmy, że pani Marta urodziła się 4 stycznia 1914 roku. Ma troje dzieci – córkę oraz dwóch synów. Jest szczęśliwą babcią 6 wnucząt,  ma także 5 prawnuków oraz jednego praprawnuka. Wychowała się w rodzinie wielodzietnej. Miała 2 braci i 5 sióstr. Urodziła się w Sobótce, w tej miejscowości też spędziła całe swoje życie. W wieku 14 lat zaczęła pracować w miejscowym zakładzie hodowli roślin nasiennych. Dziś mieszka wspólnie ze swoją córką – Barbarą i jej mężem, którzy otaczają ją przez cały czas wyjątkową opieką. (DF) ◆

dobry, przede wszystkim widać, że się starają . W tym roku jest bardzo dużo wręczanych od-

znak, za zasługi i czynny udział w OSP. W zarządzie gminnym wzbudziło to niemały szok, że te wszystkie dziewczyny, które są 5 lat w straży dostają dziś odznaczenia – powiedziała pani Irena Poprawa, kronikarka OSP Gorzyce Wielkie, która również otrzymała oznakę za 20 – letnią służbę. Przed strażakami ochotnikami stoją kolejne wyzwania, które zamierzają systematycznie i z pełnym zaangażowaniem realizować w roku 2018. Prezesem został Wiesław Kempiński, z-ca prezesa – Dylak Hieronim, naczelnikiem – Eugeniusz Kotecki, za-naczelnika – Adam Wolniaszczyk, sekretarzem – Maciej Maroszek, skarbnikiem – Maciej Wolniaszczyk, gospodarzem – Tomasz Kołodziej. Komisja Rewizyjna: Rafał Litwin przewodniczący, Irena Poprawa z-ca przewodniczącego, Maria Tyrka – członek komisji. ◆

Marta Michalak z Sobótki 4 stycznia 2018 roku obchodziła swoje 104 urodziny. jest jedną z dwóch najstarszych mieszkanek powiatu ostrowskiego.

W

środę 10 stycznia 2018 roku wójt gminy Ostrów Wielkopolski, Piotr Kuroszczyk wraz z sołtysem wsi Sobótka, Panią Krzysztofą Walkowiak, radnym gminy Ostrów Wielkopolski, Ryszardem Adamkiem oraz dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich, Dariuszem Pryczakiem złożyli jubilatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe obdarowując jednocześnie bukietem kwiatów oraz upominkiem.

Pani Marta w towarzystwie najbliższej rodziny celebrowała swoje święto i z radosnym uśmiechem przyjmowała wszystkie życzenia. Podczas odwiedzin jubilatka opowiedziała, jak wygląda jej codzienne życie – pije 4 kawy dziennie, dużo się modli, ogląda telewizję (szczególnie programy

wybory strażackie w sobotę, 6 stycznia w sali wiejskiej w gorzycach wielkich odbyło się walne zebranie ochotniczej Straży pożarnej o charakterze sprawozdawczo wyborczym. Ukonstytuował się nowy zarząd, dokonano podsumowania działalności w 2017 roku.

S

potkanie rozpoczęło się od powitania przez Prezesa OSP Wiesława Kempińskiego, wspólnej modlitwy pod przewodnictwem księdza proboszcza Jacka Bochniaka. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia noworoczne. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania dotyczące działalności, osiągnięć i finansów OSP w Gorzycach Wielkich za 2017 rok oraz plan działania na 2018

rok. Zostały wręczone odznaki za 40, 20 i 5 - letnią służbę. - Dotychczasowy Zarząd jest bardzo

Wniosek został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” w Krotoszynie. Wartość całkowita projektu wyniosła 1 070 170,92 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi: 531 879,00 zł. W zakres robót wchodzą: roboty budowlane – rozbiórkowe, ziemne pod nowoprojektowane fundamenty, fundamenty z izolacjami, ściany oraz konstrukcje stalowe i żelbetowe, strop drewniany, konstrukcja i pokrycie dachu, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, zabudowa oraz izolacje cieplne dachu i stropów, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna oraz wewnętrzna, roboty malarskie, elewacja z dociepleniem, wyposażenie zaplecza kuchennego o pomieszczeń pomocniczych, instalacje sanitarne, roboty elektryczne. Przewidywana data zakończenia całego projektu to 2019 rok.(DF)◆

wsparcie dla ostrowskiej Policji 15 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu gminy odbyło się uroczyste przekazanie walizki z atrapami narkotyków w celu prowadzenia profilaktyki, która ma przeciwdziałać używaniu środków odurzających przez młodzież.

W

ójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk  oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Bera przekazali walizkę na ręce komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotra Wilkowskiego, komendanta Komisariatu Policji w Raszkowie asp.sztab. Piotra Gmurowskiego oraz kierownika Posterunku Policji w Ostrowie Wielkopolskim asp.sztab. Przemysława Jankowskiego. Walizka będzie wykorzystywana przez policję w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych prowadzonych w szkołach na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. To skuteczne narzędzie do walki z przestępczością narkotykową. Zakupiona została z budżetu gminy, a konkretnie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wartość walizki wyniosła 996,30 zł. W uroczystym przekazaniu walizki uczestniczyli również przewodniczący Rady Gminy Piotr Śniegowski, sekretarz GKRPA Władysław Słomiański oraz pełnomocnik GKRPA Mateusz Krawczyk. Komendant KPP podziękował za zakup walizki, która z pewnością będzie doskonałym narzędziem, nie tylko do przekazu słownego, ale również wizualizacji „pięknych” przedmiotów, pod którymi kryją się niebezpieczne narkotyki, czy niedozwolone substancje. Komendant poinformował, że na terenie powiatu ostrowskiego zakupiono już kilka walizek, które będą służyły gminom z terenu powiatu ostrowskiego do walki z przestępczością narkotykową, a ich użycie będzie miało duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko Gminy Ostrów Wielkopolski, ale i całego powiatu. ◆


informacje z gminy

|4

rok 2017 w gminie Ostrów wielkopolski dorota Fibig Minął 2017 rok, który obfitował w wiele wydarzeń, zarówno kulturalnych jak i inwestycyjnych kierowanych przede wszystkim do mieszkańców gminy ostrów wielkopolski.

P

oparcie i przyjęcie budżetu przez radnych gminy pozwoliło przeznaczyć środki – prawie trzy miliony złotych – na remonty i modernizację gminnych dróg, inwestycje w oświacie, m.in. modernizację świetlic wiejskich, biblioteki, domu kultury, a także współfinansowanie budowy dróg powiatowych. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia inwestycyjne, społeczne, kulturalne, sportowe, które miały miejsce w 2017 roku.

OsP wtórek – nowa elewacja

inwestycje, inwestycje

Budynek świetlicy wiejskiej oraz OSP we Wtórku doczekał się nowej szaty zewnętrznej. Za blisko 40 tys zł. wykonana została elewacja zewnętrzna budynku. W ramach prac odnowiony został także korytarz w świetlicy. W remizie OSP Sadowie przeprowadzono długo planowany remont. W prace społeczne przy remoncie zaangażowali się głównie strażacy-ochotnicy z tutejszej jednostki. Spośród wykonanych prac należy wyróżnić: ocieplenie i wymiana podbitki lekkiej sufitu, naprawa i wyrównanie powierzchni ścian, wymiana okien, likwidacja kantorka na rzecz utworzonej szatni, wylanie nowej posadzki cementowej i założenie na niej płytek oraz remont i ocieplenie bramy wjazdowej. Remont został wykonany ze środków gminnych oraz materiałów od lokalnych sponsorów.  W świetlicy wiejskiej w Karskach przeprowadzono remont sanitariatów wraz z przyległym do nich wejściem. Stare, zniszczone wnętrze łazienki po remoncie zyskało nowoczesny wygląd. Środki pochodziły z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego.  W budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Cegłach odświeżona została elewacja zewnętrzna. Była to kolejna tego typu inwestycja w 2017 roku. Nowe elewacje mają też świetlice w Gorzycach Wielkich, Łąkocinach i Wtórku.

trwają rozpoczęte budowy

Nowy budynek OSP Wysocko Wielkie zastąpi starą i wysłużoną strażnicę, która liczyła sobie prawie 50 lat. Budynek nie nadawał się do remontu a jedynie do rozbiórki. Budowa zakończy się w III kw. 2018 roku. Remiza będzie miała ponad 220 m2 powierzchni, a całkowity koszt inwestycji to około 700.000,00 zł. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach. W dobudowanej części znajdować się będą 3 klasy szkolne, pokój nauczycielski, sanitariaty dla przedszkolaków. W ramach zadania rozbudowany zostanie także pokój dyrektora i sekretariatu. Łączna powierzchnia użytkowa dobudowy wyniesie 250 m 2. Zakończenie prac nastąpi w miesiącu lipcu 2018 r. Rozbudowa przedszkola publicznego w Daniszynie. Placówka zyska dodatkowe około 125 m2 powierzchni. Zakończenie prac nastąpi w sierpniu 2018 r. Powstanie dodatkowa sala dla dzieci, pokój dyrektora, łazienki oraz szatnia. Zbudowany zostanie też podjazd dla niepełnosprawnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 1 mln zł.

Coraz lepsze drogi i piękne chodniki

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostrów Wielkopolski jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez

rywalizacja na wesoło – turniej wsi w sobótce

konkurs na najpiękniejszy ogród

wyścig kolarski tour de topola

władze. W 2017 roku powstało wiele nowych dróg i chodników. W Sadowiku 750 metrowy odcinek drogi gminnej zyskał nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Poza tym wykonano odwodnienie, wyrównano pobocza i wyczyszczono rowy. Przy okazji budowy drogi na odcinku ok 50 m wykonano także naprawę starej nawierzchni drogi. Pod koniec czerwca 2017 roku zakończyły się prace przy budowie nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Michałków. Prawie 600-metrowy odcinek drogi zyskał nie tylko nową nawierzchnię, ale także krawężniki, chodnik oraz wjazdy na posesje i pobocza. Przebudowa drogi i parkingu w Gorzycach Wielkich, na ulicy Księdza Franciszka Robakowskiego, to na długości 140 mb ułożona nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z parkingiem przy kościele parafialnym.  Nową drogą na ulicy Wiśniowej od lipca 2017 roku mogą cieszyć się mieszkańcy Karsek. Na długości 360 mb powstała nowa nawierzchnia asfaltowa z utwardzonym poboczem. W sierpniu 2017 roku został oddany do użytku chodnik oraz  miejsca parkingowe w miejscowości Franklinów. W ramach tej inwestycji wykonano prawie 390 metrów chodnika wraz z parkingiem przy szkole oraz wjazdami na posesje. Odcinek drogi na terenie wsi Szczury doczekał się również nowej nawierzchni asfaltowej. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim przy udziale środków finansowych z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Na długości 1750 mb powstała nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonany został także chodnik.

dziadkowie i babcie bawili się w łąkocinach

We wrześniu 2017 roku zakończyły się prace związane z przebudową drogi w miejscowości Wtórek. Prace wykonano na odcinku drogi o długości 575 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł około 400 tys. zł. We wrześniu 2017 roku oddano również do użytku przebudowaną ulicę Strażacką w Łąkocinach. Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinku 210 mb i szerokości 4,5 m. Pobocze utwardzono kruszywem. Kolejna inwestycja to wybudowany odcinek ulicy Spokojnej w Gorzycach Wielkich. Nowa nawierzchnia powstała na odcinku 400 mb i szerokości 4,5 m. Dokonano przebudowy drogi w Gutowie - wykonano nakładkę asfaltową na odcinku170 metrów oraz przebudowy nawierzchni w miejscowości Młynów. Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na długości 540 metrów. Nowe nawierzchnie powstały także na ulicy Topolowej i Żwirowej w Gorzycach Wielkich. Drogi, o łącznej długości 317 mb, kosztowały gminę prawie 170 tysięcy złotych. Przebudowano drogę gminną, która łączy dwie miejscowości: Lamki i Świeligów. Jest to ważny odcinek nie tylko dla mieszkańców gminy Ostrów Wielkopolski, drogą dojeżdżają dzieci z sąsiedniej gminy do szkoły podstawowej w Lamkach.  Nowa nawierzchnia asfaltowa została położona na odcinku 720 m. Pobocze utwardzono kruszywem. Przebudowano również drogę powiatową nr 5295P w miejscowości Sobótka to nowa nawierzchnia na odcinku około 570 m wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia i kościele.

wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Wakacje to dobry moment na remonty w szkołach. Na największą skalę został przeprowadzony remont w Zespole Szkół

w Lewkowie, gdzie kapitalnego remontu doczekał się korytarz. Podczas remontu korytarza całkowicie odnowiono także szkolną stołówkę. W prace zaangażowali się rodzice uczniów, którzy odmalowali ściany pomieszczenia. Ze środków Rady Rodziców zakupiono nowe stoły i krzesła do stołówki. W szkole podstawowej w Szczurach wykonano kapitalny remont w jednej z klas oraz założono nową wykładzinę w salce sportowej. W Lamkach zaadaptowano pomieszczenie na kolejny oddział przedszkolny. W Publicznym Przedszkolu w Borowcu przeprowadzono remont sal przedszkola. W innych placówkach oświatowych przeprowadzono również prace remontowe, ale już na mniejszą skalę np. w Gorzycach Wielkich powiększono plac zabaw przedszkola i zakupiono pomieszczenie magazynowe.

sPOłeCznie, kulturalnie i sPOrtOwO najmłodsze emocje

Prawie 100 najmłodszych mieszkańców Gminy Ostrów Wielkopolski wzięło udział w Przedszkoliada Tour 2017. Sportowcy przez dwie godziny uczestniczyli w grach i zabawach na parkiecie z przedszkolakami z sześciu placówek z terenu powiatu ostrowskiego.

nowy dyrektor z konkursu

Adam Wasiela został nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Był jedynym kandydatem.

ruszyły spotkania z mieszkańcami

Budowa remizy strażackiej, dokończenie boiska czy wyrównanie kilku ulic – to tematy,


5|

nr 30 — styczeń 2018

aktywność się opłaca

Bardzo dobrze poradziła sobie Gmina Ostrów Wielkopolski z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oceniając wartość dofinansowania UE na 1 mieszkańca gminy w euro, gmina znalazła się w przedziale od 250 do 500 euro na głowę. To drugi wynik w powiecie ostrowskim i jeden z lepszych w całej Wielkopolsce.

każdy może zostać szurkowskim

Ponad 100 kolarzy amatorów świetnie bawiło się w niedzielę podczas piętnastego wyścigu kolarskiego Tour de Topola. Przygotowano dla nich kilka tras o różnym stopniu trudności i o różnej długości.

jak sołtys z sołtysem

Niemal 200 osób z całej Wielkopolski uczestniczyło w zorganizowanym w Wysocku Wielkim spotkaniu z okazji 20–lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.

gorzyczanka

artystyczne prezentacje gminne

Cztery dni trwała największa impreza kulturalna w gminie Ostrów Wielkopolski - Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Gminy Ostrów Wielkopolski. Wzięło w niej udział kilkaset dzieci i młodzieży z całej gminy.

Pomidor w roli głównej

Mieszkańcy Kołątajewa bawili się w niedzielę na festynie poświęconym… pomidorom. Ten lokalny specjał występował na imprezie pod wszelkimi możliwymi postaciami.

rywalizacja na wesoło

Na boisku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce rozpoczął się cykl imprez pod wspólnym hasłem Turniej Wsi. To pełna humoru, ale i emocji sportowych zabawa, w której rywalizują wsie gminy Ostrów Wielkopolski.

Potrójne świętowanie we wtórku Boisko w wysocku wielkim

w nauce i osiągnięcia sportowe. Uroczystość wręczenia odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim.

grantowe wsparcie

Kolejny raz Gmina Ostrów Wielkopolski uczestniczyła w Funduszu Grantowym Dobrego Sąsiedztwa. W 2017 roku z terenu gminy wpłynęło 20 wniosków, na realizację których przeznaczono ponad 37 tys. zł. jarmark świąteczny

które omawiano z mieszkańcami Wysocka Wielkiego, podczas inauguracyjnego spotkania z serii zebrań wiejskich w całej gminie Ostrów Wielkopolski.

„siłka” tuż za oknem

Mieszkańcy Szczur mogą korzystać z siłowni zewnętrznej. Urządzenia zamontowano na placu przy sali wiejskiej. W gminie stanęło kilka takich obiektów.

jubileusz na 55 fajerek

Ponad setka pań i panów z siedmiu sołectw gminy Ostrów Wielkopolski rywalizowała w sali sportowej w Topoli Małej w zimowej spartakiadzie. Rywalizacja była zacięta, a zabawa przy tym jeszcze lepsza.

Kilkadziesiąt pań z Biniewa świętowało wraz z rodzinami i przyjaciółmi jubileusz 55-lecia istnienia miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Było mnóstwo życzeń, miłych wspomnień, a także gromkie „sto lat” odśpiewane przez wszystkich zgromadzonych, przy wtórze akordeonu szefowej koła.

Czas na wiosenne porządki

strażackie świętowanie

sportowa rywalizacja sołectw

W marcu już po raz czwarty w gminie Ostrów Wielkopolski przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Ze względu na duży obszar ,zbiórka przebiegła w trzech etapach.

wieś sołtysami stoi

Tegoroczne Forum Rolnicze w Powiecie Ostrowskim połączone zostało z uroczystościami z okazji Jubileuszu 155-lecia Kołka Rolniczego w Sobótce oraz dniem sołtysa.

warto dobrze się uczyć

88 uczniów odebrało Nagrody Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski za bardzo dobre wyniki

Strażacy z OSP z Sadowia, Westrzy, Parczewa, Wtórku i Wysocka Wielkiego wzięli udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka. Kulminacyjnym wydarzeniem była uroczysta msza święta, odprawiona 3 maja br. w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Sadowiu.

z życzeniami do bibliotekarzy

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 8 maja, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich, spotkali się zaproszeni goście wraz z dyrektorem i pracownikami biblioteki.

Trzy okazje do świętowania obchodzono we Wtórku, gdzie świętowano Dzień Seniora i Dzień Dziecka oraz Święto Wsi. Na dodatek, cztery pary obchodziły tego dnia 50-lecie małżeńskiego stażu.

Festynowy zacharzew

Kilkuset mieszkańców wsi Zacharzew bawiło się w sobotę, podczas zorganizowanego tam po raz pierwszy festynu rodzinnego. Rada Sołecka zadbała o ciekawy program dla mieszkańców w różnym wieku.

uczyli się, jak pomagać innym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z ZOG OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim po raz pierwszy zorganizowała akcję pt. „Ratuj Życie”. W parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie zorganizowano akcję nauki udzielania pierwszej pomocy. Podobne akcje odbyły się w innych miejscach gminy.

Pamiętają o ofiarach protestu

W 95. rocznicę Strajku Chłopskiego w Wielkopolsce upamiętniono to wydarzenie w Górznie. Wspominano wydarzenia, w wyniku których 7 sierpnia 1922 roku podczas próby rozpędzenia manifestantów przez policję i wojsko, śmierć poniosło trzech robotników rolnych.

dożynkowa tradycja z nowoczesnością

To były jedne z najbardziej udanych dożynek ostatnich lat – i to nie tylko w gminie Ostrów Wielkopolski. Dopisało praktycznie wszystko: pogoda, organizacja i frekwencja. Przygotowany program mógł zaspokoić oczekiwania gości w każdym wieku, godząc przy tym dożynkową tradycję z wymogami nowoczesnej imprezy plenerowej.

kolorowo i wygodnie

W Publicznym Przedszkolu „Wróbelka Elemelka” w Lamkach uroczyście otwarto

trzeci oddział dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które otrzymały do dyspozycji nowoczesne i funkcjonalne obiekty.

radość przedszkolaków z Borowca

Po wakacjach dzieci z Borowca wróciły do nowo wyremontowanego przedszkola. Oprócz sal, odnowiono także wejście do przedszkola oraz wymieniono część ogrodzenia wraz z furtką.

duża kasa na boisko

Gmina Ostrów Wielkopolski otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Lewków”, w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Pokoleniowe bieganie w wysocku wielkim

Kilkuset uczestników wzięło udział w 31. Biegu Olimpijskim, zorganizowanym przez Terenowy Klub Olimpijczyka imienia Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim oraz Gminę Ostrów Wielkopolski.

Piękne ogrody nagrodzone

Alicja Matuszczak z Karsek zwyciężyła w trzeciej już edycji konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie Ostrów Wielkopolski. W nagrodę otrzymała drewniany bujak ogrodowy wraz z zestawem kaw. W konkursowe szranki stanęło w tym roku ponad 30 właścicieli pięknych ogrodów.

najpierw trybuna, potem murawa

W Wysocku Wielkim, przy Gminnym Ośrodku Kultury, powstaje nowe boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią. Murawy wprawdzie jeszcze nie ma, ale zamontowano już plastikowe siedzenia dla kibiców.

dobra nauka się opłaca

149 uczniów odebrało z rąk wójta gminy Piotra Kuroszczyka oraz przewodniczącego rady gminy Piotra Śniegowskiego nagrody finansowe za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w drugim semestrze minionego roku szkolnego.

dla wspólnego bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna ze Świeligowa może już korzystać z nowego wozu, który został oficjalnie poświęcony i przekazany do użytku. OSP Daniszyn to kolejna jednostka w gminie Ostrów Wielkopolski, która otrzymała specjalistyczny samochód pożarniczy. Tym razem to nowy Ford Transit. Już niemal wszystkie jednostki OSP w gminie dysponują nowymi autami, a niektóre mają nawet po dwa pełnowartościowe samochody.

wybrano nowego sołtysa

Wieś Szczury ma nowego sołtysa. Została nim Jolanta Stodolna, która zastąpiła w pełnieniu tej funkcji Urszulę Gwóźdź.

magia świąt na jarmarku

Kilkadziesiąt pięknych stoisk, kilkuset wykonawców, kilka tysięcy odwiedzających i niezliczona liczba świątecznych wzruszeń. To najkrótszy bilans III Jarmarku Świątecznego zorganizowanego przez Gminę Ostrów Wielkopolski w Gorzycach Wielkich, podczas którego postawiono na urozmaicone warsztaty i akcje charytatywne.

Qlturalni na miarę 21 wieku

Już po raz szósty stowarzyszenie dla promocji kultury i edukacji Qltura21 podsumowało swoją działalność. W lewkowskim pałacu spotkali się przedstawiciele organizacji działających ze stowarzyszeniem. Przyznano również tytuł „Qlturalny na miarę 21 wieku”. ◆


informacje z gminy

|6

koncert kolęd i pastorałek we Franklinowie Ćwiklak, sołtys Franklinowa Halina Pawłowska, prezes Stowarzyszenia Wsi Franklinów „Radośnie w Przyszłość” Elżbieta Szarczyńska, przedstawicielka Gminnej Biblioteki w Gorzycach Wielkich Małgorzata Szyszka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Franklinowa Zenona Waliszewska, Wanda Ratajczak i Urszula Marcinkowska z Głównego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ostrów Wlkp., nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Franklinowie oraz mieszkańcy Franklinowa, Lewkowca, Michałkowa i Starego Stawu. W programie koncertu znalazły się tradycyjne kolędy, pastorałki, a także piosenki bożonarodzeniowe. Można było usłyszeć te istniejące w naszej tradycji od wieków, ale również te mniej znane, w nowoczesnych aranżacjach. Oprócz solistów

wzruszający, chwilami nostalgiczny, a zarazem radosny i wesoły był pierwszy koncert kolęd i pastorałek we Franklinowie.

C

zas wokół świąt Bożego Narodzenia jest szczególny, a kolędy i piosenki świąteczne są wyjątkowe. By choć na chwilę przedłużyć ten moment, przysiąść i wsłuchać się w dźwięki muzyki i wyjątkowość słów, we Franklinowie zorganizowano koncert. W sobotni wieczór, 13 stycznia sala wiejska rozbrzmiewała dźwiękami muzyki. To za sprawą pierwszego koncertu kolęd i pastorałek, przeplatanych urzekającymi sentencjami. Wszystkich zebranych powitali Marta Skowronek i ks. Paweł Ponitka. Na koncercie byli obecni: wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, radny gminy Marian Waliszewski, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Franklinowie Danuta

dzień seniora – szczury w czwartkowe południe dnia 25 stycznia w sali wiejskiej w Szczurach, odbył się szkolny dzień Seniora. organizatorami imprezy byli: dyrektor i rada rodziców Szkoły podstawowej w Szczurach, rada Sołecka: Szczury, Biniew i górzno.

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Szczurach przygotowali dla naszych kochanych seniorów część artystyczną. Na początku uczniowie klas I-III zaprezentowali wierszyki oraz rockandrollowy utwór dla babci i dziadka. Następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczurach Karol Hoffman zaśpiewał piosenkę z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego pod tytułem „Chałupy welcome to”. Jako kolejni zaprezentowali się uczniowie klas

IV-VI w utworze „Nie bój się chcieć”. Potem wystąpił zespół instrumentalny flażoletów, przygotowany przez panią Iwonę Porczyńską i zagrał „Sto lat”. Na zakończenie uczniowie klasy VI, przygotowani przez panią Gabrielę Sznajder, wystąpili z przedstawieniem o tematyce regionalnej w języku gwary wielkopolskiej. Kolejnym punktem uroczystości był wybór najmłodszych oraz najstarszych dziadków. Wybrani seniorzy zostali obdarowani upominkami. Wśród licznie zgromadzonych znaleźli się również zaproszeni goście: wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, radny powiatowy Dariusz Pryczak, radny powiatowy Piotr Walkowski, radny gminny Feliks Andrzejak, sołtys

dzień babci i dziadka w sobótce Szczur Jolanta Stodolna, sołtys Górzna Agnieszka Gądziak, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 4 w Górznie Marian Orłowski, ksiądz proboszcz parafii Szczury Krzysztof Rutkowski i ksiądz proboszcz parafii Górzno Rafał Kowalski. Każdy z gości złożył serdeczne życzenia zgromadzonym seniorom. Sponsorami imprezy

byli: Rada Sołecka Szczury, Rada Sołecka Górzno i Biniew, Prezes ZERiI w Górznie Marian Orłowski, radny powiatowy Dariusz Pryczak, radny powiatowy Piotr Walkowski, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczurach, Szkoła Podstawowa w Szczurach. Wszystkim darczyńcą serdecznie dziękujemy, a seniorów zapraszamy w przyszłym roku. ◆

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, są w nim takie dni, jedyne w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to dzień Babci i dziadka.

W

słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów, przygotowanego pod kierunkiem nauczycieli: Marii Kusicielek i Sławomira Glasera. Czas szybko upłynął przy kawie i cieście

oraz loterii fantowej zorganizowanej przez rodziców klasy VII. Organizatorzy dziękują sponsorom, którzy wsparli loterię fantową: rodzicom klasy VII, P.H.U. Duczmal

w czwartkowe popołudnie, 18 stycznia, sala wiejska w Sobótce wypełniła się wyjątkowymi gośćmi i rozbrzmiewała radosną atmosferą. Sprawcami całego „zamieszania” okazały się przedszkolaki. wspólnie ze swoimi paniami, przy nieocenionej pomocy dyrekcji oraz rodziców, przygotowały dla swoich dziadków niezapomniane show.

D

święto dziadków w daniszynie łaśnie z tej okazji, 17 stycznia, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Daniszynie, licznie zgromadzili się seniorzy. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście, wśród których byli: wójt gminy Ostrów Wielkopolski – Piotr Kuroszczyk, radny powiatowy – Dariusz Pryczak, radny gminy Ostrów Wielkopolski - Sylwester Kląskała, sołtys wsi Daniszyn – Paweł Małuszek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Daniszynie – Małgorzata Dudek. Obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, którzy ostrzegli seniorów przed oszustami oraz rozdali ulotki informacyjne „Uważaj na oszustów”. Goście mogli wysłuchać jasełek i kolęd oraz montażu

zaprezentowały się duety, tria, zespoły oraz chóry. Na scenie wystąpili: Maja i Zuzanna Adamczak, Zofia Banaszak, Dominika, Sylwia i Oliwia Karwik, Agata i Iga Kasprzak, Bogna Kowalska, Zuzanna Nowak, Edyta Walerowska i Agnieszka Jakubowska, Justyna Gawrońska, Arkadiusz Grzęda i Szymon Kubiak, chór „Familia Nostra” z Ostrowa Wielkopolskiego oraz chór „Barbara” z Odolanowa. Całość nagłaśniał Maciej Kasprzak. - Serdecznie chciałam podziękować wszystkim artystom, którzy całkiem bezinteresownie zaszczycili nas swoją obecnością. Nie oczekiwali żadnej gaży za swój występ, wręcz sami dzwonili mówiąc, że też chcą wziąć udział – mówiła Danuta Ćwiklak dziękując za wspaniałe występy. Na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. ◆

– Janków Zaleśny, P.H.U. Sołtysiak Dariusz – Sobótka, Gospodarstwu Rolnemu – Kulas Jerzy, Milena Kokot, a także sołectwu Daniszyn za użyczenie stolików i ławek. (IJ)◆

zieci wystąpiły w dwóch odsłonach. Najpierw przedstawiły program jasełkowy, a potem zaprezentowały występ poświęcony babciom i dziadkom. Dziewczynki z przedszkolnego kółka tanecznego „Kolorowe nutki” pokazały swoje umiejętności aktorskie i taneczne w zabawnym układzie tanecznym pt. „Babuszki”. Teatrzyk „Biedronka” z brawurową Zuzią w roli babci Geni, zaprezentował przedstawienie pt. „Dziadek, stołek i rosołek”. Natomiast chłopcy zagrali dla babć szalonego rock and rolla. Po występach przyszedł czas na zabawę przy muzyce oraz konkursy, w których mogli wykazać się goście. Babcie świetnie radziły sobie z wbijaniem gwoździ, a dziadkowie całkiem sprawnie rozwieszali pranie. Zostali również wybrani „Super Babcia” i „Super Dziadek”. W międzyczasie wszyscy śpiewali piosenki biesiadne oraz pląsali na parkiecie w rytm największych przebojów. (MP) ◆


7|

nr 30 — styczeń 2018

dzieci z Biniewa podziękowały babciom i dziadkom wyjątkowo wzruszająca, ale i pełna radości uroczystość z okazji dnia Babci i dziadka, miała miejsce w sali wiejskiej w Biniewie w dniu dziadka, to jest 22 stycznia.

L

icznie zgromadzeni sgoście, wśród których byli: wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, radny gminny Feliks Andrzejak, sołtys Biniewa Czesław Jędroszka z żoną, sołtys Górzna Agnieszka Gądziak oraz duchowieństwo: ksiądz prałat Andrzej Walczak i ksiądz proboszcz parafii Górzno Rafał Kowalski, a także przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Biniewie Wanda Ratajczak i prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr

4 w Górznie Marian Orłowski, obejrzeli przedstawienie jasełkowe Starszaków i zimowe pląsy Maluchów oraz piosenki, wierszyki i specjalne życzenia dzieci dla babć i dziadków. Wójt złożył życzenia wszystkim obecnym seniorom przyznając się, że sam też już jest dziadkiem. Księża dziękowali za zaproszenie, piękne występy i również złożyli gratulacje

dzień seniora we wtórku w sali wiejskiej we wtórku w minioną niedzielę świętowano dzień Seniora. organizatorem spotkania była rada Sołecka wraz z sołtysem ryszardem ryfą na czele.

P

onad 200 uczestników spotkania obejrzało program artystyczny przygotowany przez miejscowe dzieci szkolne i przedszkolne oraz wokalistkę Katarzynę Zawadę, która wystąpiła w repertuarze Anny

German. Nie zabrakło również wspaniałego poczęstunku oraz muzyki tanecznej, przy której seniorzy świetnie się bawili. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: wójt gminy Piotr Kuroszczyk, zastępca wójta gminy Antoni Hadryś, radny powiatowy Piotr Walkowski oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim Waldemar Zaremba. Podczas imprezy wójt gminy, zastępca oraz radny gminy Ryszard

Ryfa uhonorowali najstarszych uczestników spotkania. W tym roku byli to Sabina Marcinkiewicz oraz Alfons Bryjak, którzy otrzymali serdeczne życzenia zdrowia i bukiety pięknych kwiatów. Rada sołecka wraz z sołtysem Ryfą złożyli na ręce Waldemara Zaremby serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w przeprowadzonych pracach porządkowych, na rzecz gminy, przez podopiecznych aresztu. ◆

święto Babci i dziadka w Cegłach w sobotę, 27 stycznia 2018 roku, w świetlicy wiejskiej w cegłach odbyła się uroczystość z okazji dnia Babci i dziadka. dziadkowie wspólnie z wnukami świętowali jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku.

S

potkanie rozpoczęła sołtys wsi Cegły, Jadwiga Mogiełka witając serdecznie najstarszych mieszkańców miejscowości i zaproszonych gości. W podzięce dziadkom, za ich miłość, cierpliwość i wyrozumiałość w programie artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież z Cegieł. Występ wywołał sporo wzruszeń i uśmiechu na twarzach seniorów, gdyż poprzez piosenki i wiersze młodzi artyści pokazali jak bardzo ważni w ich życiu są dziadkowie. W stronę licznie zebranych mieszkańców sołectwa Cegły popłynęło wiele serdecznych życzeń, długich lat w zdrowiu od najmłodszych mieszkańców oraz zaproszonych gości. Uroczystość zaczczycili swoją obecnością: wójt gminy Piotr Kuroszczyk, radny powiatowy Piotr Walkowski, radny gminy i sołtys Łąkocin Zenon Janas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Daniszynie Małgorzata Dudek. Wszystkim przybyłym Babciom i Dziadkom wręczono słodki upominek i zaproszono na smaczny poczęstunek i tort ufundowany przez radnego powiatowego Piotra Walkowskiego. To wyjątkowe i bardzo rodzinne spotkanie zostało

zorganizowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Ireną Kokot, sołtys Jadwigę

Mogiełkę oraz Radą Sołecką w Cegłach, dzięki wsparciu finansowemu Gminy Ostrów Wlkp. ◆

i życzenia babciom i dziadkom. Dyrektor przedszkola Elżbieta Mikołajczyk podkreśliła ważną rolę seniorów w życiu ich wnuków i życzyła wszystkim babciom i dziadkom pogody ducha i czerpania radości z rozwoju wnucząt. Chętni dziadkowie ze swoimi wnukami wzięli udział w specjalnym quizie: „Co wiemy o sobie”. Okazało się, że w większości znają swoje ulubione zajęcia i potrawy. Dzieci po gromkim odśpiewaniu „Stu lat” i „Życzymy ” rozdały swoim dziadkom wykonane własnoręcznie podarunki. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców. (EM)◆


|8

styczeń 2018 — nr 30

koncertowe kolędowanie z marzeną ugorną dorota Fibig kolędy i pastorałki w nowoczesnych aranżacjach bluesowo – rockowych usłyszeli mieszkańcy gminy ostrów wielkopolski podczas koncertów młodej, ambitnej, z charyzmatycznym głosem Marzeny Ugornej, które odbyły się w kościele pw. podwyższenia krzyża świętego w wysocku wielkim i parafii pw. narodzenia nMp w Sobótce.

K

ościoły tradycyjnie już podczas koncertów artystki wypełnione były do ostatniego miejsca. Na cykl koncertów w Gminie Ostrów Wielkopolski zaprosił wójt gminy Piotr Kuroszczyk. Współorganizatorem koncertu w Wysocku Wielkim była Gmina Przygodzice. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wysocku Wielkim to wspólna parafia dwóch samorządów: Gminy Ostrów Wielkopolski i Gminy Przygodzice, stąd pomysł na wspólną organizację koncertu. Marzena Ugorna od trzech lat kolęduje w kościołach na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. Młoda wokalistka każdego roku przygotowuje zupełnie inne aranżacje muzyczne polskich kolęd i pastorałek. Piękne aranżacje pie-

śni w połączeniu z energetyczną mocą artystki pozwoliły słuchaczom poczuć nie tylko ducha świąt, ale zwrócić uwagę, na  to, co jest najważniejsze w Bożym Narodzeniu, historii narodzin Jezusa sprzed 2000 tysięcy lat. „Kolędy to wyjątkowe pieśni. Z sentymentem i wzruszeniem śpiewamy je podczas Świąt Bożego Narodzenia. Nic dziwnego. Są ciepłe, melodyjne, po prostu piękne. Mam ogromną nadzieję, że wspomnienia z  koncertów pozostaną z Państwem przez długie tygodnie” – mówił wójt gminy Piotr Kuroszczyk. W tym roku wokalistka do udziału w koncertach zaprosiła czołowych muzyków polskiej sceny rozrywkowej:  Michała Jurkiewicza (instr. Klawiszowe),  Krzysztofa Kawałko (gitara), Bartka Mielczarka (gitara basowa), Rafała Olewnickiego (perkusja), Justynę Meliszek (wiolonczela). Marzena Ugorna, podkreślała wyjątkową energię i odwagę dzieci, które tak chętnie z nią śpiewały. Również mieszkańców nie trzeba było namawiać do śpiewu, a sprawiło to, że atmosfera podczas koncertu była szczególna. Po koncertach już tradycyjnie organizatorzy, radni, sołtysowie, KGW, OSP zaprosili na wspólne ognisko i pieczone kiełbaski. ◆


nr 30 — styczeń 2018

9|


| 10

styczeń 2018 — nr 30

święto Babć i dziadków we Franklinowie w kalendarz okolicznościowych imprez we Franklinowie na stałe wpisała się wspaniała uroczystość – dzień Babci i dziadka. to niezwykłe spotkanie zostało  zorganizowane 21 stycznia dla wszystkich seniorów z Franklinowa, Michałkowa, lewkowca i Starego Stawu.

O

rganizatorem imprezy był Zespół Szkolno -Przedszkolny we Franklinowie, działające przy szkole Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Franklinów „Radośnie w Przyszłość”, we współpracy z organizacjami działającymi w miejscowości: Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz z sołtysem wsi Haliną Pawłowską i radnym gminy Marianem Waliszewskim. Gości powitała oraz całość prowadziła Marta Skowronek. Wśród zaproszonych gości obecni byli: zastępca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski – Antoni Hadryś, przewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Śniegowski, radny powiatowy oraz dyrektor  Publicznej Biblioteki w Gorzycach Wielkich Dariusz Pryczak, radny gminy Marian Waliszewski dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Franklinowie Danuta Ćwiklak, proboszcz z  Lewkowa ksiądz Bronisław Chorzępa oraz ksiądz

koncert kolęd w kościele parafialnym w gorzycach wielkich odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dwóch chórów: chóru radość z gorzyc wielkich i Męskiego chóru echo z ostrowa wielkopolskiego.

K

olędy i zwyczaj kolędowania to głęboko zakorzeniona polska tradycja. Śpiewane są chętnie od stuleci, a czwartkowy koncert idealnie wprowadził słuchaczy w świąteczny nastrój. Podczas godzinnego występu, który odbył się 18 stycznia usłyszeliśmy najpiękniejsze bożonarodzeniowe kompo zycje, czasem melancholijne i nastrojowe, a czasem radosne i taneczne. W pierwszej części wykonane przez Chór Radość, w drugiej przez Chór Echo. W sumie repertuar obejmował 15 pełnych uroku utworów. Znalazły się w nim popularne i tradycyjne kolędy takie jak „Przybieżeli do Betlejem”, czy „Cicha noc” ale również mniej znane pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe. Koncert zakończyło wspólne wykonanie dwóch kolęd „Lulajże Jezuniu” oraz „Bóg się rodzi”. Organizatorami koncertu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim, Gminna Biblioteka oraz proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Gorzycach Wielkich. ◆

wikariusz Paweł Ponitka. przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Zenona Waliszewska, sołtys wsi pani Halina Pawłowska. Impreza rozpoczęła się nietypowo koncertem kolęd wykonanym przez gości specjalnych – Domini-

kę Waliszewską oraz Gwidona Waliszewskiego. Po pięknym i wzruszającym koncercie, przy słodkim poczęstunku, babcie i dziadkowie oraz wszyscy obecni na sali, mogli podziwiać występy artystycz-

ne wszystkich uczniów i dzieci przedszkolnych z tamtejszej placówki. Nie zabrakło jasełek, przeplatanych wieloma kolędami i pastorałkami. Były również występy muzyczne, wokalne i taneczne.

Nowością uroczystości było zorganizowanie prelekcji przez Komendę Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze przybliżyli zebranym zagadnienia związane z przestępczością, której ofiarami najczęściej bywają osoby starsze oraz omówili metody reagowania w takich sytuacjach. Podczas spotkania poruszono również   tematy dotyczące bezpieczeństwa na drodze.    Na zakończenie uroczystości Danuta Ćwiklak, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Franklinowie, podziękowała wszystkim zaproszonym gościom, uczniom, rodzicom oraz nauczycielom, a dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom drobne upominki. Jak co roku organizatorzy włożyli wiele serca i zaangażowania w przygotowanie imprezy, co sprawiło, że zarówno występujące dzieci ,jaki i zaproszeni goście, bawili się znakomicie. Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do występów byli następujący nauczyciele: Sylwia Karwik, Marta Skowronek, Ilona Maćkowiak, Izabela Adamczak, Bronisława Doba oraz Magdalena Płonka. Nad organizacją całej uroczystości pieczę sprawowała Danuta Ćwiklak. (DF) ◆


11 |

nr 30 — styczeń 2018

koncert kolęd w Biniewie współgrały z atrakcyjną choreografią spektaklu. W drugiej części koncertu wystąpiły „Szalone aniołki” – scholka z parafii p.w. św. Mateusza w Górznie. To grupa dzieci działająca od maja 2017 roku. Obecnie tworzy ją dwadzieścia osób. Scholka śpiewa pod opieką Emilii Popłonek, przy akompaniamencie gitarowym Lidii Iwaniuk, a muzyczną oprawę tworzy Tomasz Leja. Oprócz całego chóru, zaprezentowali się soliści, można było usłyszeć duety oraz tria. - Dzieci z naszej scholki „Szalone aniołki" koncertowały po raz pierwszy (na wyjeździe) dla całej publiczności pod opieką Emilki. Za radosne i wyjątkowe chwile dziękujemy organizatorom: panu sołtysowi Czesławowi i radzie parafialnej, a w sposób wyjątkowy pani Janinie – mówił ksiądz Rafał, dziękując wszystkim za piękny koncert. Organizatorem koncertu był sołtys wsi Biniew Czesław Jędroszka oraz rada parafialna z parafii w Górznie. Pomysłodawcą koncertu była Janina Stawik. Panie z rady parafialnej przygotowały dla wszystkich artystów oraz zaproszonych gości słodki poczęstunek. – Spektakl w wykonaniu swojaków był bardzo barwny i zjawiskowy, a scholka zachwyca i wzrusza – mówili mieszkańcy Biniewa po zakończeniu koncertu. ◆

Mieszkańcy Biniewa po raz pierwszy mogli podziwiać wspaniały występ zespołu tańca ludowego „Swojacy” oraz usłyszeć kolędy w wykonaniu „Szalonych aniołków”.

W

niedzielne popołudnie, 21 stycznia, w sali wiejskiej w Biniewie rozbrzmiewały dźwięki kolęd. Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć niecodzienne wydarzenie i jeszcze raz poczuć atmosferę minionych świąt. Na koncercie kolęd i pastorałek byli obecni: zastępca wójta gminy Ostrów Wielkopolski Antoni Hadryś, radny powiatowy Dariusz Pryczak, dyrektor szkoły podstawowej w Szczurach Karol Hoffman, ksiądz prałat Andrzej Walczak, dziekan Bronisław Chorzępa oraz proboszcz parafii Górzno ksiądz Rafał Kowalski, a także mieszkańcy Biniewa oraz okolicznych wiosek. Pierwsza część koncertu należała do Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”, który działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie, przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Zaprezentowali dość nietypowe wykonanie kolęd: tanecznie, w rytmach góralskich i krakowskich, a także w artystyczny sposób przedstawili symbole świąt Bożego Narodzenia. Barwne stroje ludowe młodych artystów wspaniale

dzień Babci i dziadka w topoli małej święto Babci i dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

W

Szkole Podstawowej w Topoli Małej zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją, na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Wspaniała impreza odbyła się 18 stycznia. Na wstępie wicedyrektor Marzanna Janoś przywitała wszystkich zaproszonych gości

i złożyła życzenia z okazji zbliżającego się święta. W pięknie udekorowanej sali, uczniowie klas trzecich przedstawili program artystyczny, przygotowany pod okiem Ewy Stachowskiej i Eweliny Perz. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz i piosenkę, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoją wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie. Uroczystość zakończyła się degustacją pysznych tortów ufundowanych przez rodziców uczniów klas IIIA i IIIB. ◆

dzień Babci i dziadka w lamkach już po raz kolejny miało miejsce uroczyste spotkanie „dziadków” z udziałem uczniów Szkoły podstawowej w lamkach.

U

roczystość umilili swoją obecnością zaproszeni goście: wójt Gminy Ostrów Wielkopolski – Piotr Kuroszczyk, przewodniczący Rady Gminy – Piotr Śniegowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lamkach – Małgorzata Konrad, radny gminy – Sylwester Kląskała, sołtysi: Zacharzewa - Wiesław Janoś, Świeligowa – Sławomir Pawlak oraz Daniszyna – Paweł Małuszek. Na wstępie wicedyrektor szkoły Tomasz Mocek przywitał wszystkich

gości ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów tego dnia: babcie i dziadków. Następnie wójt gminy Piotr Kuroszczyk złożył

życzenia wszystkim obecnym seniorom. W dniu 24 stycznia w sali wiejskiej w Lamkach dziadkowie naszych uczniów mo-

gli obejrzeć jasełka, wysłuchać pastorałek i wziąć udział w zabawach przygotowanych specjalnie na tę okoliczność. Wszystko

odbyło się w atmosferze uśmiechu i życzliwości. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. ◆


| 12

styczeń 2018 — nr 30

dzień Babci i dziadka w łąkocinach szości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Oprócz montażu słowno-muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu dzieci społeczności szkolno–przedszkolnej. Nie obyło się też bez koncertu piosenki biesiadnej przygotowanego przez zespół Łąkocanie pod kierunkiem p. Stanisława Furmanka. Najstarsi mieszkańcy otrzymali od pani dyrektor okolicznościowe dyplomy ze słodkim upominkiem. Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen radości oraz dumy. Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. ◆

choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, są w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu – to święto naszych kochanych Babć i dziadków.

D

nia 28 stycznia 2018r. o godzinie 14.00 w sali wiejskiej w Łąkocinach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez Radę Sołecką, Radę Rodziców i społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor, Danuta Walisiak, która serdecznie powitała przybyłych gości: wójta gminy Ostrów Wlkp. Piotra Kuroszczyka, radnego powiatowego Dariusza Pryczaka, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łąkociny „Nasze Łąkociny” Ewę Małuszek, prezes OSP w Łąkocinach Alicję Malińską, ks. Proboszcza Marka Chudzię, ale przede wszystkim babcie i dziadków. W pięknie udekorowanej sali dzieci pod kierunkiem wychowawczyń przedstawiły obszerny program artystyczny. W więk-

dzień seniora w gorzycach wielkich w gorzycach wielkich stało się tradycją to, że najstarsi mieszkańcy obchodzą swoje święto czyli dzień Seniora. tegoroczne obchody tego święta odbyły się 28 stycznia w sali wiejskiej w gorzycach wielkich.

S

ala wypełniła się zaproszonymi gośćmi, między innymi swoją obecnością zaszczycili: senator RP Łukasz Mikołajczyk, wójt gminy Piotr Kuroszczyk, radny powiatu Dariusz Pryczak, radne gminy - Ewa Mierzwicka i Agnieszka Głowacka. Podczas imprezy specjalne wyróżnienie w postaci bukietu róż otrzymała jedna z najstarszych mieszkanek Gorzyc Wielkich, pani

święto Babci i dziadka w gorzyckiej szkole dzień Babci i dziadka to najpiękniejsze dni w roku. w tych dniach Babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. dnia 24 stycznia do Szkoły podstawowej w gorzycach wielkich zostali zaproszeni specjalni i ważni goście, kochane Babcie i dziadkowie.

D

ostojni Goście, przybyli do szkoły bardzo licznie, z wielką uwagą i zaintereso waniem wysłuchali i obejrzeli przygotowanych przez swoje wnuczęta, czyli uczniów klas I -

III wierszyków, piosenek, inscenizacji oraz melodii zagranych na dzwoneczkach. Po występach były laurki, buziaki i życzenia od wnuków. Pani dyrektor Lucyna Piaskowska przywitała przybyłych gości i złożyła im serdeczne życzenia. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz i piosenkę, mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Wszystkim kochanym Babciom i Dziadkom życzymy stu lat w zdrowiu, radości i pomyślności. ◆

Helena Bartczak – bukiet został wręczony przez sołtys wsi Gorzyc Wielkich Marię Fórmańską i głównego radnego sołeckiego Wiesława Kempińskiego. W trakcie uroczystości wystąpił zespół Bajery, który umilił czas zgromadzonym gościom i zapewnił uśmiech na twarzy, śpiewając i opowiadając dowcipy. Seniorzy spędzili czas przy rozmowie i przygotowanym poczęstunku. – To bardzo dobry pomysł, by zrzeszać seniorów,  świetna inicjatywa, która sprawia że, starsze osoby mogą wyjść z domu, spotkać się i porozmawiać, posłuchać muzyki, pośmiać się- mówiła jedna z organizatorek i radna gminy – Agnieszka Głowacka. Dzień seniora to wyjątkowe święto, które należy organizować przede wszystkim by sprawić radość i zobaczyć uśmiechy na twarzach seniorów. ◆


13 |

nr 30 — styczeń 2018

Bogdan szembek, ojciec niepodległości Po odzyskaniu niepodległości Szembek nadal prowadził rodzinny majątek, a także działał w wielu organizacjach, takich jak: Towarzystwo Czytelni Ludowych, Bank Ludowy, Rada Gromadzka, Rada Gminna, Spółka Ziemska w Ostrowie. Pełnił również funkcję prezesa Ziemstwa, wicepatrona Towarzystwa Robotników, sekretarza i prezesa Towarzystwa Rolniczego Pleszewsko – Odolanowskiego. Publikował również fachowe artykuły do prasy rolniczej. W okresie międzywojennym, wspólnie z profesorem Józefem Kostrzewskim, wybitnym archeologiem, prowadził badania archeologiczne w okolicach Wysocka. Po tragicznej śmierci syna Adolfa, za namową kardynała Augusta Hlonda, w 1932 r. przekazał część majątku w Sadowiu i wybudował klasztor o.o. Pasjonistów, na wzgórzu zwanym Golgotą. Po wybuchu II wojny światowej Bogdan pozostał w Wysocku, gdzie zabezpieczał okoliczne gospodarstwa, których właściciele uciekli. Na początku października 1939 r. hrabia Szembek został aresztowany, a następnie osadzony w więzieniu w Kielcach. W lutym 1945 r. wrócił do swojego majątku w Wysocku Wielkim. Jednak w marcu tegoż roku, decyzją władz komunistycznych, otrzymał nakaz opuszczenia swojego majątku w terminie trzech dni bez prawa powrotu. Otrzymał również zakaz zbliżania się do swoich posiadłości na odległość nie mniejszą niż 100 m. Zmuszony opuścić rodzinne Wysocko, Szembek odtąd prowadzi gospodarstwo Sióstr Niepokalanek w Szczecinku, a następnie zostaje taksatorem, czyli rzeczoznawcą

Marcin Fleischer w 2018 roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. odradzająca się rzeczpospolita ma wielu ojców, nie tylko tak zacnych jak józef piłsudski, roman dmowski, czy ignacy jan paderewski. do pocztu ojców niepodległości, szczególnie naszej małej ojczyzny należy hrabia Bogdan Szembek z wysocka wielkiego.

B

ogdan Mieczysław Maria Szembek urodził się 7 sierpnia 1880 r. w Wysocku Wielkim. Był synem Stanisława i Augusty z Zawiszów. Ojciec Bogdana, Stanisław, był malarzem, którego obrazy znajdują się m. in. w kościele w Wysocku. Bogdan uczył się w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Ostrowie, gdzie w 1899 r. zdał maturę (portret Bogdana widnieje w galerii zasłużonych profesorów i absolwentów szkoły). Jako uczeń gimnazjum należał do Towarzystwa Tomasza Zana, młodzieżowej organizacji niepodległościowej działającej na terenie Wielkopolski, gdzie był jednym z najaktywniejszych członków. Następnie studiował rolnictwo i ekonomię we Wrocławiu. W styczniu 1905 r. w Krakowie poślubia Zofię Ponińską. W 1901 r. został właścicielem zadłużonego i zaniedbanego rodzinnego majątku w Wysocku i Sadowiu. Młody hrabia postanowił ratować rodzinny majątek. I tak w ciągu kilku lat gospodarstwo osiągnęło dobry poziom (zdrenował ziemię, rozwinął hodowlę koni, założył gorzelnię, a w Sadowiu wytwórnię dachówki cementowej). W Wysocku Bogdan był przez ponad 25 lat prezesem Kółka Rolniczego. Jako prezes organizował co miesiąc wykłady dla rolników, w celu podniesienia fachowej wiedzy w prowadzeniu gospodarstw. Organizował także zwiedzanie wzorcowych gospodarstw. Należał również do działającego w Wielkopolsce Centralnego Towarzystwa Wielkopolskiego. W latach 1902 – 1903 Szembek odbył służbę wojskową w 1. Pułku Ułanów w Miliczu. Nie został oficerem rezerwy, ponieważ nie chciał się wiązać z zaborcą. W trakcie I wojny światowej był skarbnikiem powiatowym Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, a od czerwca 1918 r. został członkiem „tajnego komitetu pięciu.” Podczas wydarzeń Republiki Ostrowskiej, w listopadzie 1918 r., Bogdan Szembek został wybrany przewodniczącym Powiatowej Rady Ludowej. Stanowiska nie przyjął, ponieważ wolał zostać komendantem Straży Ludowej. Straż Ludowa tworzona przez Szembeka liczyła 21 kompanii w powiecie i 5 kompanii w Ostrowie. Bogdan zajmował się również współtworzeniem 1. Pułku Piechoty Polskiej po wydarzeniach Republiki Ostrowskiej oraz 1. Baonu Pogranicznego w Szczypiornie. Został również wybrany na delegata z powiatu ostrowskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Oprócz politycznej działalno-

ści niepodległościowej, Bogdan Szembek brał czynny udział w walkach w czasie Powstania Wielkopolskiego, natomiast

majątek wysocki hrabiego był zaopatrzeniem dla powstańców wielkopolskich. Bogdan uczestniczył w zajęciu Ostrowa przez

1. Baon Pograniczny w dniu 31 grudnia 1918 r. Następnie brał udział w wyzwalaniu Krotoszyna z rąk zaborcy. Wielu podkomendnych Szembeka zasiliło szeregi 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Również w styczniu 1919 r. namówił, wraz z Wojciechem Lipskim z Lewkowa, do przyłączenia się do powstania płk. Kazimierza Raszewskiego, służącego w armii niemieckiej. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim hrabia Szembek został odznaczony Krzyżem Niepodległości. W 1922 r. został podporucznikiem rezerwy.

w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W 1950 Bogdan zamieszkał u swojego syna Jana w Gorzowie, gdzie został bibliotekarzem w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W tym czasie zajmował się również tłumaczeniem fachowej literatury na język polski. Hrabia Bogdan Mieczysław Maria Szembek zmarł w Gorzowie Wielkopolskim w wieku 75 lat, w dniu 30 marca 1956 r. Został pochowany w rodzinnym Wysocku Wielkim, a jego grób znajduje się przy kościele parafialnym. ◆


| 14

Potępione, zakazane i magiczne gabriela Sznajder karnawał, zwany też zapustami to, okres zimowych balów, maskarad, tanecznych pochodów i zabaw. już od stuleci swój początek brał w święcie trzech króli, a kończył we wtorek poprzedzający środę popielcową. nazwa karnawał wywodzi się od włoskiego słowa carnevale - „usuwać mięso”, „żegnać mięso”. w ten sposób symbolicznie żegnano mięso i potrawy z niego przed rozpoczynającym się wielkim postem.

W

okresie Godów jedną z form świętowania było świeckie kolędowanie, obrzęd występujący w całej Europie i także związany z dawnym zwyczajem witania nowego roku. Kolędowali głównie młodzi chłopcy, którzy w zamian za podarunek (najczęściej był to kołacz, kiełbasa) śpiewem składali gospodarzom różne życzenia. Dla kolędujących udział w tym obrzędzie był dodatkową okazją do zabawy, dla odwiedzanych zaś, był zapowiedzią pomyślności w gospodarstwie i rodzinie. Kościół, który zaakceptował wiele zwyczajów panujących w trakcie Godów, występował przeciwko niektórym elementom świeckiej kolędy. Chodziło przede wszystkim o przebieranie się w maski i kostiumy, głównie zwierzęce, i wykonywanie charakterystycznego tańca. Ten zwyczaj rytualnego przebierania się i naśladowania zwierząt również wywodził się z pradawnych kultów agrarnych, które miały przynieść odradzanie się życia i zapewnić urodzaj w gospodarstwie. Jednak piętnowany przez Kościół zwyczaj chodzenia z turoniem, niedźwiedziem, wilkiem czy kozą utrzymał się w folklorze wiejskim niemal do czasów współczesnych. Trudno stwierdzić, co bardziej raziło Kościół w tych ludowych obrzędach: czy charakter tańca i gestów, czy związek z dawnym rytuałem magicznym, czy sama niechęć do przebieranek, zakładania masek i pantomimy. Faktem jest, że w ustawach kościelnych potępiano sam taniec, widząc w nim rozwiązłą rozrywkę. Tymczasem taniec był czymś najbardziej naturalnym i stanowił powszechną rozrywkę. Dawna słowiańska nazwa tańca „pląs” pochodzi od określenia na klaskanie w dłonie, dlatego można się domyślać, że obie czynności były ze sobą zespolone. Klaskaniem podkreślano rytm tańca. Pląsy zbiorowe polegały na tworzeniu korowodu (łańcucha), zamkniętego lub otwartego, poruszającego się w rytm muzyki, śpiewu lub klaskania. Tańczono w wiejskich karczmach i miejskich szynkach, w czasie biesiad i uroczystości rodzinnych. Wśród szlachty, bogatego mieszczaństwa i arystokracji organizowano wykwintne bale. Tańczyli młodzi i starzy. Szczególnym czasem sprzyjającym zabawie były zapusty, karnawał, gdyż beztroskiej zabawy nie krępowały ani zajęcia w go-

spodarstwie, był to bowiem czas wolny od prac w polu, ani święta kościelne. Śmiech, taniec i swoboda stanowiły swego rodzaju symbol odrodzenia i przebudzenia po długiej zimie, w czasie której wszystko pozostawało w uśpieniu. Dla zabaw zapustnych charakterystyczne było przebieranie się w kostium, szczególnie mężczyzn w kobiecy i odwrotnie. Opis takich zabaw znaleźć można w kościelnych statutach w całej Europie, gdyż urządzanie karnawałowych widowisk było obyczajem powszechnym. Jeden z biskupów w 1444 roku pisał: „dowiedzieliście się o wielorakim zgorszeniu, które się bierze z zabaw z maskami i nieprzyzwoitych widowisk urządzanych w czasie karnawału. Niejeden bowiem w infule z pastorałem i w szatach pontyfikalnych błogosławi na ulicach jak biskup, inni przebrani za królów lub książęta,

inni z żartami z maskarad, inni wyprawiając tańce i pląsy kobiet i mężczyzn wciągają ludzi do zabawy”. Kościół zwalczał karnawałowe pląsy i hulanki, taniec i zabawę jako przejaw obecności rytuałów pogańskich, a nie jako sposób na rozrywkę. Jako zabieg magiczny taniec wymieniony został w XIII-wiecznym katalogu magii. Początkowo jego elementy występowały także w sakralnym obrządku liturgicznym. Od XIII wieku były potępione i zakazane. Biskupi i księża w swych kazaniach i ustawach zabraniali tańca w kościołach podczas nabożeństw, na cmentarzach przykościelnych, podczas obchodów świat liturgicznych jak wigilia Bożego Narodzenia i w czasie procesji. Duchowieństwo swymi kazaniami i zasadami wiary wzbraniało wiernym tańca: „ponieważ w czasie karnawału ma miejsce wiele czarów i wiele

zabobonnych praktyk, zmuszajcie lud, by je porzucił, a także wyuzdany obyczaj przebierania się mężczyzn za kobiety a kobiet za mężczyzn”- pisał tak do podległych mu proboszczów biskup Andrzej z Gosławic (1420 rok). Choć duchowieństwo dostrzegało w rozrywkach okresu zapustów zabiegi magiczne, a w ich uczestnikach postacie obrzędowe, z zachowanych zapisów raczej przebija motyw niczym nieskrępowanej zabawy i swawoli. Wynikała ona z chrześcijańskich nakazów postów, w tym Wielkiego Postu, stąd w świadomości ludzi nadchodzący okres różnorodnych wyrzeczeń (tańca, muzyki, śpiewu, obfitego jedzenia, stosunków płciowych) tym bardziej potęgował spontaniczność zabaw zapustowych. Od XVIII wieku upowszechniły się wśród wyższych sfer (bogatej szlachty i magnaterii,

potem także arystokracji i bogatego mieszczaństwa) zwyczaj organizowania balów w karnawale. Ich wystawność (czytaj: kosztowność), elegancja w urządzeniu i liczba zaproszonych gości świadczyły o splendorze towarzyskim gospodarzy. Bale były stałym, najatrakcyjniejszym punktem kalendarza towarzyskiego. Nawet po III rozbiorze tylko na krótki czas zaniechano ich organizowania. Po powstaniu styczniowym, w okresie żałoby narodowej, zaprzestano urządzania hucznych i wystawnych balów a taniec i muzyka zastąpione zostały towarzyskimi spotkaniami. Bale zawsze wzbudzały wielkie zainteresowanie całego lokalnego towarzystwa, ważne było kto został zaproszony; pominięcie odczytywane było jako odsunięcie na margines towarzyski. Relacje z balów, zwłaszcza tych organizowanych w mieście, można było


15 |

nr 30 — styczeń 2018

znaleźć na łamach prasy lokalnej. Przed oświetlonym rzęsiście budynkiem, pałacem, zbierała się zaciekawiona gawiedź, by z bliska przyjrzeć się karetom i powozom, toaletom dam i wykwintnym strojom panów. Panowie pod tym względem mieli mocno ograniczone pole manewru – od czasów kongresu wiedeńskiego obowiązkowy strój składał się z fraka, cylindra i lakierków (obuwia tyleż co eleganckiego lecz mało praktycznego). Damy natomiast zaopatrywały się na sezon karnawałowy w cały zestaw sukni balowych. Co większe wykwintnisie dbały, by na każdym balu

wystąpić w innej kreacji. Jedna z krakowskich pamiętnikarek z przejęciem wspomina własne zabiegi i pomysłowość, które pozwoliły jej przygotować w ostatniej chwili oryginalną suknię na nieoczekiwany, ponadplanowy bal w sezonie. Wystąpienie w tej samej sukni najwyraźniej nie wchodziło w grę. Dyshonorem, który śnił się elegantkom w nocnych koszmarach, było pojawienie się na balu w identycznych sukniach dwóch lub – o zgrozo! - więcej pań. Dlatego krawcy, którzy zapewniali klientkom niepowtarzalność wzoru i dotrzymywali słowa, słono liczyli sobie za wy-

konanie sukni tylko w jednym egzemplarzu. W okresie karnawału młode panny wprowadzano w świat towarzystwa, kojarzono małżeństwa i zawierano towarzyskie znajomości. Splendor socjety podnosiła obecność na balach zjeżdżającego do miast ziemiaństwa i arystokracji. Zimą ożywał także ruch między ziemiańskimi dworkami – mieszkańcy najokazalszych siedzib, w których istniały warunki do organizowania zabaw tanecznych, urządzali rodzinno-sąsiedzkie bale. Jeśli – poza okazałym salonem – gospodarze nie posiadali wystarczających środków material-

nych, by ponosić koszty hucznej zabawy, bale przybierały charakter składkowy. Aż do czasów międzywojennych utrzymały się wzorce XIX-wieczne: panie otrzymywały przy wejściu karnety służące do rezerwowania tańców, panowie występowali we frakach, wodzirej czuwał nad przebiegiem zabawy rozpoczynającej się od tradycyjnego poloneza i kończonej nad ranem obowiązkowym mazurem. W dwudziestoleciu międzywojennym upowszechniły się bale środowiskowe. Opinią ekscentrycznych cieszyły się imprezy organizowane przez środowiska artystyczne. Obowiązywała na

nich swoboda obyczajowa, którą gorszyły się „porządne paniusie”, oraz kostiumy nie tyle drogie, ile oryginalne. Na jednym z balów Szkoły Sztuk Pięknych Jarosław Iwaszkiewicz wystąpił w stroju złożonym wyłącznie z gęstej siatki sztucznych pereł, które to przebranie przyniosło w efekcie plotkę o biegającym nago poecie. Sławę zdobył student ubrany tylko w blaszany piecyk, z drzwiczkami poniżej pleców. Na drzwiczkach przyklejony był napis: „Nie otwierać!” – To wystarczyło, by sporo ciekawskich te drzwiczki otwierało , zamykając je zaraz z pośpiechem. ◆

Kultura gminna kultura w 2017 roku adam wasiela konkursy, spektakle, koncerty, dożynki i wiele innych imprez – to owoce efektywnej pracy gminnego ośrodka kultury w wysocku wielkim w 2017 roku.

R

ok 2017 to rok wyzwań, nowych pomysłów, ale również podtrzymania tradycji. Wsparcia starych sprawdzonych działań. W tym roku udało się odmalować budynek główny. Bardzo dobrze układa się współpraca z Gminną Biblioteką

Publiczną w Gorzycach Wielkich, z której dyrektorem - Dariuszem Pryczakiem „Strzelamy Kulturą” gdzie tylko możemy. Wspólne działanie to przede wszystkim większe możliwości i świetna organizacja przedsięwzięć. Dodam, że na rok 2018 mamy już swoje plany, więc będziemy „strzelać kulturą” nadal. Rok 2017 to jak zawsze konkursy plastyczne, w których wzięło udział ponad 1000 dzieci i młodzieży z całej gminy. Spotkania z dziećmi, spektakle muzyczne dla dzieci takie jak „Świnki trzy…”, „Ananasy z naszej Klasy”, „Poszu-

kiwanie zagubionego prezentu”, „Spotkanie z czarodziejem”. Dla dorosłych odbyło się kilka koncertów m. in. recitale Katarzyny Żak i Agaty Grześkiewicz. Były również działania ukierunkowane w stronę poezji oraz wielcy artyści, aktorzy, muzycy występujący dla mieszkańców Gminy. Kolejne istotne działania GOK-u w 2017 roku to dożynki Gminne wspierane tradycją tańców regionalnych – z olbrzymią frekwencją, licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych, oraz gwiazdami polskiej sceny mu-

zycznej. Obchodziliśmy wspólnie z zespołem Żuki ich 30-lecie działalności artystycznej. Główną gwiazdą święta plonów był Rafał Brzozowski, który porwał do wspólnej zabawy wszystkich obecnych w Gorzycach Wielkich mieszkańców Gminy. „W kawiarence Sułtan” to spektakl, który umilił czas wszystkim paniom, które swoje święto zechciały spędzić u nas. Rok 2017 był bardzo kolorowy rokiem. Wszystkie wydarzenia zgromadziły kilka tysięcy osób – dzieci i dorosłych. Jednym z ważniejszych działań jakie

zaczęliśmy realizować to rozpoczęcie działalności edukacyjnej. Powstały dwie sekcje – Wokalna oraz Taneczna. Działalność zaczął również Teatr Gminny, który przygotowuje już pierwszą sztukę. W najbliższych miesiącach powstaną kolejne sekcje dla mieszkańców gminy. PATAgO wyłoniło kilka talentów m. in. Julię Błaszczyk, laureatkę pierwszego miejsca w kategorii: Gimnazja. Stworzyliśmy dla niej debiutancki utwór i dalej będziemy wspierać wszystkich, którzy zechcą ujawnić swoje ukryte bądź jawne talenty. ◆


| 16

styczeń 2018 — nr 30

nowe władze gminnego zrzeszenia lzs 5 stycznia 2018 roku, w sali wiejskiej we wtórku, odbyło się walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze gminnego zrzeszenia ludowe zespoły Sportowe w ostrowie wielkopolskim.

rafał Szubert

W

obradach uczestniczyło 22 członków LZS i LKS działających na terenie gminy oraz zaproszeni goście. Wśród tych ostatnich był zastępca wójta Antoni Hadryś, przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim Stanisław Ratajczak, radny powiatowy i jednocześnie dyrektor Gminnej Biblioteki Dariusz Pryczak oraz radny gminy Ostrów Wielkopolski Ryszard Ryfa. Po oficjalnym otwarciu zebrania, którego dokonał przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS Mieczysław Skiera, przystąpiono do kolejnych punktów planu zebrania. Przewodniczącym zebrania wybrano Rafała Szuberta. Następnie wyróżniono zasłużonych działaczy LZS honorowymi odznaczeniami zrze-

szenia. Odznaczenia otrzymali: Jan Kostera (Odznaka „Za Zasługi w Rozwoju LZS Województwa Wielkopolskiego”), Ireneusz Paszek (Złota Odznaka Honorowa LZS), Jan Niemczyk (Srebrna Odznaka Honorowa LZS), Wal-

demar Bluz (Brązowa Odznaka Honorowa LZS) oraz R. Kluczyk (Brązowa Odznaka Honorowa LZS). Przewodniczący mijającej kadencji Mieczysław Skiera przedstawił sprawozdanie z działalności zrzeszenia w minionym okresie,

a członek komisji rewizyjnej Henryk Dryka przedstawił sprawozdanie z działalności KR. Następnie odbyły się wybory do władz LZS. Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS na nową kadencję został Mieczysław

Skiera (delegat z Wtórku), a zarząd uzupełnili: Maciej Bogusiewicz (Chruszczyny), Małgorzata Dudzińska (Wysocko Wielkie), Tomasz Mocek (Lamki) Piotr Niśkiewicz (Daniszyn), Ireneusz Paszek (Sobótka) oraz Rafał Szubert (Łąkociny). Do komisji rewizyjnej weszli: Karol Lubieniecki (Wysocko Wielkie), Tadeusz Kamzol (Lewków) oraz Miłosz Jany (Chruszczyny). ◆

wyróżnienie dla gorzyckiej książnicy gorzycka biblioteka po raz kolejny, już trzeci, otrzymała wyróżnienie w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej cała polSka czYta dziecioM. wyróżnienie zostało przyznane w ramach konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytelniczą w roku szkolnym 2016/2017.

D

o fundacji wpłynęło ponad 70. sprawozdań z bibliotek z całej Polski, zaś fundacja nagrodziła 4. biblioteki i wyróżniła 13. placówek. To zaszczytne uhonorowanie całokształtu działań w bibliotece gorzyckiej i jej filiach jest efektem

wielu aktywności podejmowanych przez gminną bibliotekę, których celem jest szeroko pojęte rozwijanie czytelnictwa. Od początku zaistnienia w obiegu społecznym wspominanej kampanii czytelniczej, biblioteki współpracują z przedszkolami i szkołami gminy Ostrów Wlkp. Systematyczna współpraca trwająca przez cały rok przedszkolny i szkolny polegała na czytaniu literatury nawiązującej do aktualnych świąt i wydarzeń. Do wspólnego czytania biblioteki zapraszały gości: osoby wykonujące ciekawe zawody, także samorządowców i inne osoby chętne do osobistego wspar-

zbiórka na zakup kombinezonów dla strażaków gaszą pożary, ratują życie, pomagają innym, a teraz sami proszą o pomoc.

P

cia kampanii swym udziałem, jak choćby babcie i dziadkowie, którzy czytali okolicznościowe bajki, także swoim pociechom. Wypożyczanie książek polegało zarówno na wypożyczaniu bajeczek przedszkolakom do domów, dzięki czemu grono czytelników poszerzyło się o najmłodszych odbiorców, jak i na wypożyczaniu książek do przedszkoli, gdzie mogły być pomocne w codziennej pracy przedszkolanek. Współpraca z przedszkolami i szkołami, i następcze zawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z rodzinami czytających dzieci, umocniło pozycję gminnej biblioteki i jej filii na

rzy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wtórku (Gm. Ostrów Wielkopolski) strażacy – ratownicy tworzą Grupę Ratownictwa Medycznego. Podczas działań ratowniczych niezbędne jest odpowiednie umundurowanie i właściwe zabezpieczenie strażaka – ratownika. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o pomoc w zdobyciu środków na zakup specjalistycznych kombinezonów ochronnych dla naszych strażaków - ratowników ◆

mapie instytucji, które pomagają w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży. Biblioteki nagrodziły swoich najlepszych małych czytelników podczas różnorodnych imprez: w gorzyckiej książnicy zorganizowano imprezę Najlepszy Mały Czytelnik, a nagrodą dla wszystkich było teatralne przedstawienie oraz książki, także poszczególne filie nagradzały dzieci podczas zakończenia roku przedszkolnego i szkolnego, i specjalnych imprez czytelniczych jak Czytelnik Roku. Biblioteka gorzycka uczestniczyła w wielu masowych imprezach: festyny, jarmark świąteczny, podczas

których na stoisku bibliotecznym miało miejsce wspólne czytanie. Otrzymane wyróżnienie jest dla gorzyckiej biblioteki sygnałem, iż działania promujące czytanie i książki podejmowane przez bibliotekę są pozytywnie i wysoko oceniane. Za wyróżnienie serdecznie dziękujemy! Gorzycka biblioteka i jej filie dziękują w tym miejscu wszystkim dzieciom, które tak chętnie odwiedzały w minionym roku nasze biblioteki oraz dziękuje wszystkim osobom i instytucjom z terenu gminy Ostrów Wlkp., które wspierały gorzycką książnicę w działaniach promujących czytanie. ◆

Informator Gminy Ostrów Wielkopolski nr 30, luty 2018  

luty 2018

Informator Gminy Ostrów Wielkopolski nr 30, luty 2018  

luty 2018

Advertisement