2008 N4 Dans.Magazine

Page 1

België - Belgique P.B - P.P. Gent X BC 2341

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dansagenda jan/feb/mrt 2009

jrg 7 N4

December 2008 - Driemaandelijkse uitgave van Danspunt - Afgiftekantoor Gent X - P20928

| EEN MUSICAL | | HONGAARSE VOLKSDANSEN | | DANSEN IN HET MUSEUM | | IVV EN DANSPUNT | | SHAKE, BABY, SHAKE | | DANSZAAL GILLADE | | ZUID-AFRIKA IN VLAANDEREN | | ZEFBEWUSTE ORGANISATIES |


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.