Beretning 2020

Page 1

Forside

Velkommen til kongressen

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND

BERETNING 2020

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet

Projekter og fondsarbejde

~ Lystfiskeri med holdning ~ Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation

1


VELKOMMEN TIL KONGRESSEN Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres er et højdepunkt i dagligdagen. Ledere fra vores medlemsforeninger mødes i dialog og diskussion om, hvordan vi fastholder Danmarks Sportsfiskerforbund som en markant interesseorganisation for lystfiskere.

Forside

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Endnu en begivenhedsrig kongresperiode er gået. Periodens store politiske tema var havbrug. Et emne, som har engageret mange lokale kræfter. Ja det blev nærmest en folkesag. Vi har været involveret i mange facetter af havbrugssagen. Havbrugsområdet er blevet kulegravet, og Miljø- og Fødevareministeriet har udgivet en rapport om administrationspraksis for havbrug. Dette hilser vi meget velkomment.

Den nye nationale strategi for lystfiskeri så dagens lys i 2018. Udmøntningen af denne strategi vil resultere i, at der bliver etableret et center for kyst- og lystfiskerturisme i Assens. Der bliver skabt en digital platform for lystfiskeri og lystfiskerturisme, og der bliver gennemført en branding- og markedsføringskampagne. Sidst og ikke mindst er der afsat midler til at

understøtte det frivillige arbejde for et bedre lystfiskeri. Projektleder Arne Kvist Rønnest vil fortælle om dette arbejde her på kongressen. 35 unge mennesker lærte i 2019 at fiske på vores ”Fiskeskoler for flygtninge”. Et projekt, som er støttet af Friluftrådet og LAG-midler. Vi driver projektet i samarbejde med Inte-

grations-portalen.dk og starter nye fiskeskoler i 2020. Projekter og fondsarbejde Det var et lille udpluk af kongresperiodens begivenheder. I denne beretning kan I læse mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde i den forgangne kongresperiode.

Medlemshvervning

Vel mødt på kongressen 2020. Fisk og fiskeripolitik

Vandrådene blev endnu engang kaldt til de lokale vandløb og mødelokaler. Opgaven var ikke rar. Der skulle tages vandløb ud af vandplanernes beskyttelse. En vanskelig opgave, som endte med, at den daværende regering tog næsten 1.000 km vandløb ud af vandplanerne. Den nye regering førte dog 500 km tilbage.

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner Danmarks Sportsfiskerforbund har fået en ny kommunikationsstrategi. De vigtigste elementer i den nye strategi var et redesign af Sportsfiskeren, og at der blev afsat flere ressourcer til den politiske kommunikation. Dette kan I læse mere om i afsnittet om kommunikation.

Kommunikation

2


FORBUNDSBESTYRELSENS ARBEJDE

Forside

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde hviler på det arbejde, der udføres i vores 129 medlemsforeninger. Et arbejde, som det kan være svært at sætte ord og tal på. Men vi gjorde forsøget her i 2019. Vi lavede en analyse, som viser, at der i vores foreninger bruges 60.000 frivillige timer årligt på at restaurere og forbedre forholdene ved disse foreningers fiskevande. Foreningerne bruger tilmed ca. 1,8 mio. kroner af egne midler på at forbedre lystfiskeriet. Det er stærke tal i vores politiske arbejde.

skyldes en tilgang af individuelle medlemmer.

medlemskab af foreningen/Forbundet. Medlemstilbagegangen i foreninger blev også drøftet på landsdelsmøderne i 2019, hvor der var en opfordring til, at Forbundet skulle understøtte foreningernes arbejde med at hverve medlemmer. Forbundsbestyrelsen har derfor besluttet at sætte følgende initiativer i gang:

Henover sommeren 2019 gennemførte vi en undersøgelse, som skulle afdække årsagerne til, at personer melder sig ud. Hovedtrækkene i besvarelserne var: Alder, økonomi, samt at det er svært at se fordelene ved et

•  Foreningsudvikling gennem regionale workshops og etablering af en vidensbank. På workshopperne skal der være fokus på at tydeliggøre foreningernes iscenesættelse af sig selv i forhold til omgivelserne. •  Afholdelse af et seminar for juniorledere.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø Der har været en enkelt udskiftning i Forbundsbestyrelsen. Arnt Christensen måtte trække sig for at få mere tid til sin familie, sit civile job og formandskabet for Fynske Lystfiskere. Jan Karnøe fra Horsens og Omegns Sportsfiskerforening erstattede ham i bestyrelsen.

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Faldende medlemstal i foreninger Vi må dog konstatere, at medlemstallet i vores foreninger er vigende. I denne kongresperiode har vores foreninger mistet ca. 450 medlemmer. Alligevel har medlemstallet i Forbundet været stort set stabilt, hvilket

Kommunikation

3


FORBUNDSBESTYRELSENS ARBEJDE

Forside

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet •  Udvikling og eksekvering af kampagner, som opfordrer lystfiskere til at melde sig ind i en lokal lystfiskerforening. •  Foredrag i foreningerne, der handler om, hvordan Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder, og hvad medlemmerne får ud af det.

Konstruktive indspark fra medlemmer Året slutter altid med afviklingen af landsdelsmøderne. Vi afholder fire møder, hvor vi mødte ca. 75 repræsentanter fra omkring 45 medlemsforeninger. Forbundsbestyrelsen

I 2019 har arbejdet med Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi frem til 2025 fyldt en del på Forbundsbestyrelsens møder. Strategien bygger videre på strategien frem til 2020 og bliver præsenteret på kongressen.

Hvervning af nye medlemsforeninger er ligeledes en vigtig opgave. I kongresperioden har vi allerede arbejdet med at hverve nye medlemsforeninger. Det kommer vi nærmere ind på i afsnittet om medlemshvervning.

konstaterer, at møderne i denne kongresperiode har udviklet sig til at være præget af god dialog. En dialog, som giver mange konstruktive indspark til Forbundets arbejde, hvilket Forbundsbestyrelsen sætter stor pris på.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Tilbagegangen i medlemstallet presser Forbundets økonomi. Dette har været et centralt emne i Forbundsbestyrelsens arbejde, især i 2018. Flere initiativer er sat i gang. De to væsentligste er:

Instruktører og kurser

Fiskesektioner •  Nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent. •  Udarbejdelse af en ny kommunikationsstrategi.

Kommunikation

Som følge af disse initiativer forventer vi, at årsresultatet for 2019 og 2020 vil være i balance. 4


DAGLIGDAGEN PÅ SEKRETARIATET

Forside

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Forbundets økonomiske situation har naturligvis indflydelse på hverdagen på sekretariatet. Mest markant blev det, da stillingen som udviklingskonsulent blev nedlagt, og vi måtte sige farvel til en medarbejder. En ærgerlig, men nødvendig handling.

ønsker at konkurrere med. Stilstanden i videreudviklingen af Fiskekort. dk har været længere end beregnet, og det betyder, at vi ikke har haft den forventede indtjening. Nu tyder alt på, at vi i løbet af 2020 får en afklaring på indhold og forløb i arbejdet med den nationale digitale platform.

I den forløbne kongresperiode introducerede vi et nyt administrationssystem. Dette system er kernen i arbejdet med at opkræve kontingent for vores medlemsforeninger. Digitale systemer gør stort set det, de får besked om. Derfor er det vigtigt, at vi alle – kasserere og medarbejdere på sekretariatet – giver systemet de rigtige oplysninger. Det er vores vurdering, at systemet fungerer takket være, at det fodres med korrekte oplysninger. Tak for det.

De foreninger, som bruger Fiskekort. dk, får også tilbudt en ny, moderne hjemmesideskabelon. Det er glædeligt at konstatere, at 35 foreninger nu benytter denne skabelon. Udvikling af medarbejderne Personale er en vigtig ressource i en organisation. Ressourcer skal man pleje og udvikle, hvilket vi er meget opmærksomme på. Vi er dog i den situation, at vores økonomi ikke tillader, at vi sender medarbejderne på dyre kurser. Derfor er vores fokus at deltage i forskellige faglige netværk, som inspirerer os i vores virke. Desuden udvikler medarbejderne sig gennem de mange nye initiativer, vi arbejder med. Kommunikationsteamet har i kongresperioden høstet nyttige erfaringer med

Et nyt Fiskekort.dk blev også introduceret i den forudgående kongres­ periode og fungerer godt. Vi havde store ambitioner om at tiltrække flere udbydere af fiskevande. Dette arbejde blev sat i bero, da der blev afsat 6 mio. kr. til en national digital platform for lystfiskeri, som vi ikke 5

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


DAGLIGDAGEN PÅ SEKRETARIATET

Forside

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet kampagnearbejde med henblik på medlemshvervning, som teamet vil bygge videre på i arbejdet med at udvikle fremtidige kampagner. En anden måde at udvikle sig på er at spørge gode kolleger. Det har vi skabt rum for på vores personalemøder, hvor alle kan tage emner op, som de er optaget af i dagligdagen.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik Digitale løsninger giver mange muligheder i vores arbejde på sekretariatet. Vi arbejder løbende på at udvikle vores kompetencer inden for dette felt, således vi kan arbejde smartere.

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Som organisation har vi også et socialt ansvar. Det lever vi op til ved at have flere praktikanter og personer i jobprøvning. Dette har vi et stort udbytte af både på det menneskelige plan og som arbejdsplads.

Fiskesektioner

Kommunikation

6


Forside

PROJEKTER OG FONDSARBEJDE

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Havørreden tilbage til Gudenåen Havørredbestanden nedstrøms Tangeværket er gået markant tilbage de sidste 20 år. Dette er der ikke nogen entydig og umiddelbar forklaring på. En videnskabelig undersøgelse af årsagen koster 3,6 mio. kr., men disse penge hænger ikke på træerne. Derfor er der nedsat en projektgruppe, som skal skaffe denne finansiering. Danmarks Sportsfiskerforbund er projektleder for gruppen bestående af repræsentanter fra Favrskov, Viborg og Randers Kommuner samt repræsentanter fra Langå Sportsfiskerforening, Randers Sportsfisker Klub, Hadsten Lystfiskeriforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening. Der er ansøgt en række større fonde, som desværre har givet afslag. Det er dog lykkedes at skaffe midler gennem fiskeplejen til at lave en forundersøgelse, som bliver gennemført i 2020.

De danske fonde fylder meget i civilsamfundets arbejde. Det skal vi arbejde på at blive bedre til at benytte os af. I den forgangne kongresperiode er vi så småt begyndt på dette, og i den kommende kongresperiode skal vi fortsat udvikle vores kompetencer inden for fondsarbejdet. ”Fiskeskoler for flygtninge” Sammen med Integrations-portalen.dk gik vi i 2019 i luften med det nye to-årige projekt ”Fiskeskoler for flygtninge” (www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/ nyheder/2019/11/saadan-gik-det-foerste-aar-med-fiskeskolerne), der er støttet af Friluftrådet og LAG-midler. Projektet tilbyder undervisningsforløb i en lystfiskerforening for unge med anden etnisk baggrund samt danske unge. Forløbet skal give deltagerne fiskefærdigheder og indsigt i fisketraditioner. Herudover skal foreningerne høste erfaringer med at modtage nye medlemmer. På baggrund af disse erfaringer udarbejdes der en ”kogebog”, der beskriver, hvad foreninger skal være opmærksomme på, når de får nye medlemmer. I 2019 har tre foreninger gennemført projektet, og i 2020 gentages det i otte foreninger.

Læs mere om projekt ”Havørreden tilbage til Gudenåen” her (www. sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/09/sportsfiskere-og-kommuner-vil-undersoege-havoerredkollaps-i-gudenaaen) 7

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

PROJEKTER OG FONDSARBEJDE

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Bliv NaturligVis Formidlingsprojektet ”Bliv NaturligVis” er skabt i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

arbejde, der vil være stort fokus på i de kommende år. Skulle der være en

frivillig lystfiskerformidler gemt i dig, kan du tilmelde dig på:

www.blivnaturligvis.dk/vil-du-vaere-frivillig-formidler. Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning •  Bliv NaturligVis vil bringe jægernes og lystfiskernes engagement og viden om naturen ud til skoleklasser, daginstitutioner og ungdomsuddannelser. •  Projektet består af to ben: Det ene ben er en kontaktbase, hvor lærere kan finde frivillige jægere og lystfiskere, der står klar til at dele ud af deres viden om naturen. Det andet ben er en videns- og formidlingsbank af undervisningsmaterialer, som hjælper lærerne med at sætte gang i et projektforløb om naturen i klasserne.

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner Projektet begyndte i 2017 og går nu ind i sit fjerde leveår. Bliv NaturligVis bliver båret af mange frivillige jægere og lystfiskere. Udover at mange børn har fået store naturoplevelser, har projektet også høstet erfaringer med arbejdet med at organisere og uddanne frivillige formidlere. Et

Kommunikation

8


Forside

MEDLEMSHVERVNING

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Medlemstallet i Danmarks Sportsfiskerforbund har over en årrække været nedadgående, og sekretariatet har derfor i den forgange kongresperiode styrket arbejdet med medlemshvervning. Det er helt nødvendigt, både set fra et økonomisk og politisk perspektiv, at Forbundet formår at vende medlemsudviklingen.

samarbejde med medlemsforeningerne, der kan øge antallet af medlemmer i foreningerne. Flere individuelle medlemmer Det er over de seneste to år lykkedes at øge antallet af individuelle medlemmer med knapt 10 %. En markant del af de nye medlemmer er kommet i forbindelse med forskellige medlemshvervnings-tilbud og -kampagner. Forbundet har bl.a. tilbudt en række forskellige velkomstgaver til nye medlemmer, herunder:

Foreninger mister medlemmer Flere af Forbundets medlemsforeninger har oplevet faldende medlemstal. Tallene er naturligvis bekymrende – og afspejler den udvikling, som Foreningsdanmark generelt oplever. Danmarks Sportsfiskerforbund har i den forgangne kongresperiode ikke arbejdet med deciderede hvervekampagner rettet mod nye medlemmer til foreningerne. Der har i stedet været arbejdet med projekterne ”Fiskeskoler for flygtninge” og Bliv NaturligVis, der bl.a. har haft som mål at få udklækket nye lystfiskere til gavn for foreningerne og få skabt større lokal opmærksomhed om foreningerne og deres virke.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø •  Fluekroge •  Blink og/eller woblere •  Solbriller •  T-shirts •  Teddy fleece-trøje Det er værd at beskrive to af velkomsttilbuddene, der har skilt sig ud fra de øvrige. Velkomsttilbuddet med en T-shirt var koblet op på vores kampagne ”Havbrug – nej tak” (www. sportsfiskeren.dk/havbrugnejtak). Målet var at skabe en klar forbindelse mellem det at blive medlem og én konkret sag, som Forbundet arbejder med. Det gav gode resultater i form af

I den kommende kongresperiode vil sekretariatet arbejde mere målrettet med hvervetiltag og -kampagner i 9

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

MEDLEMSHVERVNING

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet foreløbigt 45 nye medlemmer og 350 solgte T-shirts.

eninger til møder om fiskeripolitik og bekendtgørelser. Formålet med dette er at synliggøre vores arbejde med henblik på at hverve de pågældende foreninger som medlemmer. Men alene det, at vi kan få dem til at tale godt om vores indsats, kan forhåbentlig få deres medlemmer til at melde sig ind som individuelle medlemmer.

Tilbuddet med en Geoff Anderson Teddy-fleece (www.facebook.com/ DanmarksSportsfiskerforbund/ posts/2857079880978433) havde en anderledes karakter. Grejforretninger landet over var en del af kampagnen, da de i forbindelse med salg af fleecen samtidig gjorde/gør opmærksom på, at fleecen kan købes inkl. medlemskab af Forbundet til en fordelagtig pris. De endelige resultater af denne kampagne foreligger endnu ikke.

Ved sidste kongres gav Forbundsbestyrelsen bemyndigelse til at tilbyde grønne og blå medlemskaber til ikke-medlemsforeninger. Det grønne medlemskab giver ret til rådgivning om fiskeri, miljøudfordringer og vandpleje og koster kr. 150 pr. medlem. Det blå medlemskab giver adgang til medlemsservice samt salg via Fiskekort.dk og koster kr. 250. pr. medlem. Disse koncepter er forelagt en række foreninger, som alle har taget positivt imod idéen. To foreninger har takket ja til et grønt medlemskab siden lanceringen.

Forbundet opsøger potentielle medlemsforeninger Ved siden af arbejdet med at hverve enkelt-medlemmer har Forbundet opsøgt ikke-medlemsforeninger, der enten har vist interesse i Forbundet, eller som vi i et eller andet omfang har haft et samarbejde med. Vi fortæller dem, hvem vi er, og rådgiver dem om konkrete udfordringer som for eksempel fjernelse af spærringer.

Læs mere om de grønne og blå medlemskaber her: www.sportsfiskeren. dk/lystfiskeri/nyheder/2018/03/ nye-medlemskabstyper-for-foreningerne

Ud fra et strategisk princip om åbenhed har vi i den forgangne kongresperiode også indbudt ikke-medlemsfor10

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

FISK OG FISKERIPOLITIK

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Værdien af lystfiskeriet er endeligt blevet bredt anerkendt. Et synligt resultat af det var, da daværende Fiskeriminister Eva K. Hansen i 2018 lancerede en national strategi for lystfiskeri – mere om det om lidt. Men en anden konsekvens har været, at vi i vores arbejde for at skabe et bæredygtigt og spændende lystfiskeri har fået nye argumenter ud over de rent biologiske. I en række sager har vi opnået gode resultater, fordi vi har kunnet sandsynliggøre, at nye initiativer vil få positive konsekvenser for samfundet generelt – og ofte i særdeleshed for Vandkantsdanmark, hvor det bedste lystfiskeri og det største vækstpotentiale findes.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser Glæde i Øresund Et godt eksempel på det var, da der i 2018 blev indført et stop for råstofindvinding i Øresund. Det var resultatet af et langt, sejt træk, hvor flere grønne organisationer sammen over flere år havde lagt pres på regeringen for at få stoppet sandsugningen i Øresund. Danmarks Sportsfiskerforbund kunne på et foretræde i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i april 2018 fremlægge tal for værdien

Fiskesektioner

Kommunikation

11


Forside

FISK OG FISKERIPOLITIK

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet af det rekreative fiskeri i Øresund, som ifølge en rapport fra Øresundssamarbejdet udgjorde mellem 365 og 405 millioner kr. årligt. Godt et halvt år efter var forbuddet mod sandsugning en realitet. Læs mere her: www.sportsfiskeren. dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2018/11/sejr-stop-for-sandsugning-i-%C3%B8resund God lystfiskerstrategi med mangler Som nævnt fik Danmark for første gang nogensinde en national lystfiskerstrategi i 2018. Der blev samtidig afsat i alt 32 mio. kr. til udmøntning af strategien. Efter en lang proces op til lanceringen, hvor vi var tovholder på emner som regulering af fiskeriet og forbedring af naturgrundlaget, måtte vi desværre konstatere, at størstedelen af det store beløb var afsat til etablering af et nyt center for lystfiskeri. Vi havde gerne set, at en del af ressourcerne var blevet allokeret til at forbedre naturgrundlaget og fremme større bestande af vilde fisk. Omvendt var det meget positivt, at der var afsat 6 mio. kr. til udviklingen af en digital platform, som skal være én ind-

gang til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark samt 2 mio. kr. til branding af lystfiskeriet og 1 mio. kr. til at støtte lystfiskernes frivillige arbejde. Vi anser under alle omstændigheder strategien for at være en vigtig løftestang for vores muligheder for at få gennemført en lang række forbedringer, der kan komme lystfiskerne og lystfiskeriet til gavn. Læs mere her: www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2018/10/ ny-lystfiskerstrategi-skal-goere-lystfiskeriet-mere-attraktivt-men-mangler-fokus-paa-naturgrundlaget-og-fiskeriforvaltningen

fordi det ville lægge turbådsfiskeriet i graven og derved frarøve lystfiskere uden adgang til båd muligheden for at fiske efter torsk ud over dybere vand. Med hjælp fra vores tyske og svenske søsterorganisationer og vores europæiske paraplyorganisation EAA lykkedes det at lande en aftale på fem torsk fra april til og med januar og to torsk i februar-marts. Læs mere her: www.sportsfiskeren. dk/lystfiskeri/nyheder/2019/10/ ny-regulering-af-torskefiskeriet-i-%C3%B8stersoeen-og-%C3%B8resund-fra-2020 Skarv: Forbedring og ny plan Efter opfordring fra Danmarks Sportsfiskerforbund blev en kilde til frustration hos foreninger, der søgte om tilladelse til at regulere skarv ved vandløb, elimineret med revisionen af vildtskadebekendtgørelsen i 2018. Formuleringen i den forrige version af bekendtgørelsen blev i nogle af Naturstyrelsens lokale enheder fortolket som om, der kun kunne gives tilladelse til regulering i områder, der var nævnt i bilag 2. Det bilag beskriver de områder, som Miljøstyrelsen vurderede til at have behov for særlig beskyttelse,

En presset torskebestand Torsken i Østersøen har det rigtigt skidt. Bestanden øst for Bornholm er kollapset, og den vest for er også meget presset. Tildelingen af kvoter forvaltes på EU-niveau, og de senere år er det rekreative torskefiskeri også blevet reguleret. Forbundet har kæmpet for en fair fordeling, men det har holdt hårdt. Forslaget for 2020 lød på en fangstbegrænsning på to torsk per fisker om dagen. Vi fandt det uacceptabelt af flere årsager – blandt andet 12

og formålet var at lette adgangen til regulering i disse sårbare ferskvandsområder. I den reviderede bekendtgørelse fremgår det nu klart, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulere skarv i alle danske søer og vandløb. Arbejdet med at komme med input til en ny forvaltningsplan for skarv, der træder i kraft i 2021, er begyndt. Udgangspunktet er, at den nuværende plan ikke har formået at løse en lang række udfordringer. Vores input vil dreje sig om: •  At, der skal gives nye og forbedrede muligheder for at forvalte lokale udfordringer. •  At, der i højere grad skal samarbejdes om regulering af skarv på tværs af landegrænserne. Læs mere om vores skarvpolitik her: www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/vandloeb/skarv Sæler i vandløb En anden dygtig fisker har også indfundet sig i de danske farvande – og ovenikøbet i flere åer. Det drejer sig om spættet sæl. I nogle vandløb har sælerne på grund af deres antal

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

FISK OG FISKERIPOLITIK

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet og det faktum, at de har opholdt sig i åerne store dele af året, været en udfordring for både fiskebestandene og fiskeriet. Muligheden for at gøre noget ved den udfordring var reelt ikke eksisterende, idet lovgivningen ikke havde taget højde for situationen. Det blev ændret fra den 1. juli 2018, hvor en ny vildtskadebekendtgørelse trådte i kraft. Fra da blev det muligt at søge om tilladelse til at regulere sæl i perioden 1. august - 31. maj i vandløb for ”at beskytte pressede fiskebestande og for at undgå skader på fiskeri”, som det formuleres i bekendtgørelsen. Den nye mulighed for regulering er et resultat af et godt samarbejde mellem lokalforeningerne, Danmarks Sportsfiskerforbund samt andre fiskeri-interessenter og myndigheder.

hvor resultatet – større fiskebestande og bedre lystfiskeri – ikke først indfinder sig om 20-30 år. Svaret er fiskeriregulering! I perioden 2018-2020 har vi arbejdet med de tre bekendtgørelser, der regulerer fiskeriet omkring Sjælland og Øerne. Det har været en længere proces med en række interessentmøder i ministeriet og med lystfiskerforeningerne. Resultatet af inddragelsen af de mange lystfiskere har udelukkende været positiv. De lokale har bidraget med vigtige input til vores eget høringssvar, de har selv indsendt kompetente bidrag, og de har været i dialog med kommuner, myndigheder og andre fiskeri-interessenter. Alt i alt en fremragende indsats, der har resulteret i flere bemærkelsesværdige ændringer i det endelige udkast til de nye bekendtgørelser. Selvom langt fra alle vores forslag er blevet en del af udkastet, der var i høring til udgangen af januar 2020, så er der en reel mulighed for, at de nye bekendtgørelser kommer til at gøre en forskel især i fjorde og snævre farvande. Udover en lang række personer og foreninger, så har

Fiskeriregulering ved Sjælland Større og sunde fiskebestande er forudsætningen for at kunne udvikle lystfiskeriet. Det skrantende naturgrundlag – i både fersk- og saltvand – er imidlertid en stor begrænsende faktor, der forhindrer muligheden for at nå i mål. Men der findes en smutvej til bedre fiskeri, som både er gratis, og 13

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

FISK OG FISKERIPOLITIK

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet en vigtig medspiller i processen har været Fishing Zealand, der har tilvejebragt vigtig og relevant dokumentation for problemerne i fjordene. Fiskeriregulering ved Fyn Bekendtgørelsen, der regulerer fiskeriet omkring Fyn, Ærø og Langeland, kom også i høring sidst i 2019. Den bekendtgørelse er med rette blevet rost for at være meget visionær, idet den blandt andet begrænser det målrettede garnfiskeri efter ørred i Odense Fjord og i Nakkebølle Fjord. Der var dog et lokalt ønske, som ligger helt i tråd med Forbundets politik og visioner, om, at der skulle indføres en daglig fangstbegrænsning for alle i hele det område, som bekendtgørelsen omfatter. Forslaget blev ikke en del af den endelige bekendtgørelse, der blev offentliggjort ultimo december 2019. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder videre med ideen, som vi gerne ser indført på landsplan. Læs mere om vores visioner for fiskeriforvaltning i fjordene her: www. sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/kyst-og-fjord/fiskeriforvaltning-ved-kyst-og-fjord

Fiskene forsvinder fra Lillebælt Før i tiden var det muligt at hive både torsk, skrubber og rødspætter op, når pirken og fladfiskeforfanget blev sendt til bunden i Lillebælt. Men i dag er der meget langt mellem fangsterne. Flere af vores lokale foreninger melder om et ekstremt dårligt fiskeri i Lillebælt. Så dårligt, at det simpelthen ikke er værd at tage ud længere.

navian Tuna Club arbejder vi for, at de danske lystfiskere kan få en tunkvote. Forudsætningen for arbejdet er, at tunbestanden skal være så stor, at lystfiskeriet ikke påvirker bestanden. Fiskeriet skal udelukkende baseres på genudsætning, og alle skal kunne få del i fiskeriet. Flere fisk i vandløbene Danmarks Sportsfiskerforbund har i perioden samarbejdet med en række medlemsforeninger, der har ønsket at fremme fiskebestandene i deres fiskevande. Forbundet har bidraget med rådgivning om restaurering, taget dialogen med kommuner, hjulpet med fondsansøgninger og selv udfærdiget ansøgninger til fonde på vegne af foreninger. Arbejdet med at genskabe sunde fiskebestande er et vigtigt område, som også vil blive prioriteret i årene fremover.

Lokale småbådsklubber tog i 2019 initiativ til gruppen Hjælp Lillebælt og stablede tre debatmøder på benene i løbet af efteråret. Danmarks Sportsfiskerforbund gav projektet opbakning med både mødeoplæg og PR, og møderne fik stor opmærksomhed hos medier og politikere. Redningsaktionen for Lillebælt fortsætter i 2020, blandt andet med en konference, hvor miljøministeren og lokale politikere langs Lillebælt vil deltage. Vi støtter initiativtagerne med pressearbejde og gode råd.

Respekt til foreningernes arbejde En stor del af Forbundets politiske gennemslagskraft skyldes medlemsforeningernes store frivillige indsats med at gøre fiskeriet godt og tilgængeligt. Men hvor mange timer bruger foreningerne egentligt? Det

Tunkvote søges Efter mere end 50 års fravær er den blåfinnede tun tilbage i stort antal i de danske farvande. Sammen med de største småbådsklubber og Scandi14

undersøgte Forbundet i 2019. Alle foreninger med eget fiskevand blev spurgt, og svarprocenten var meget tæt på 100! Konklusionen er, at medlemsforeningerne tilsammen lægger godt 60.000 timer i arbejdet med at gøre vandløbene bedre, at sikre at der er fisk at fiske efter og med at gøre fiskevandene tilgængelige. Denne store, frivillige indsats har allerede givet genlyd – ikke mindst i form af ridderslaget på 1 mio. kr, som blev tildelt det frivillige arbejde i forbindelse med den nationale lystfiskerstrategi. Hvis ministeren havde kendt til de 60.000 timer, så havde hun sikkert fordoblet beløbet! Til lykke med det, og tak for indsatsen.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser Tak! I samme åndedrag skal det med, at kvaliteten af Forbundets fiskeripolitiske arbejde er meget afhængig af gode samarbejdsrelationer. Ikke kun med medlemsforeningerne og vores decentrale netværk, men også med eksterne interessenter som Fishing Zealand, DTU Aqua, Fiskeristyrelsen og Fiskerikontoret i Departementet i Miljø -og Fødevareministeriet. Tak for det gode samarbejde.

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

NATUR OG MILJØ

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Der har været en række alvorlige miljø- og forureningssager i den forløbne kongresperiode. Nye sten blev vendt i sagen om mangelfuld kontrol med havbrug, og sidenhen satte miljøministeren en stopper for nye og større havbrug. I 2019 rådgav Danmarks Sportsfiskerforbund Tuse Å’s Ørredsammenslutning i forbindelse med en omfattende forurening af Tuse Å, der som den første sag i Danmark blev behandlet efter miljøskadeloven. Gennem møder, foredrag, høringssvar og klager m.m. har vi også i den forgangne kongresperiode arbejdet for et bedre vandmiljø og en rigere natur.

ved lakseåerne afholdt sig fra at fiske catch & release, indtil vandtemperaturerne igen blev mere tålelige. Dette råd fulgte foreningerne med et fiskestop til følge. I august forværredes situationen, og flere vandløb på øerne – og sågar i Østjylland – tørrede ud. På sekretariatet fik vi mange meldinger om, at situationen i vandløbene var meget kritisk, og der skulle rigtig meget nedbør til for at rette op på problemet. Forbundet: Øget vandindvinding er uholdbart Senere på sommeren vurderede Hjørring Kommune, at tørken havde nået et omfang, der betød, at kommunen ville give landmænd tilladelse til at indvinde vand fra vandløb og søer til at vande marker. Vandindvindingstilladelser skal altid først i en offentlig høring for at sikre, at sårbar natur og dyreliv ikke påvirkes negativt. Dette omgik kommunen med henvisning til, at tørkesituationen nu var så alvorlig, at lovfæstede principper kunne brydes. I september 2018 vedtog regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en hjælpepakke, der skulle

Ekstremt vejr påvirker fiskeri og fisk Kongresperioden har været præget af ekstreme vejrforhold med usædvanlig varme og store udsving i nedbørsmængder. Begge dele har påvirket både fisk, fiskeri og fiskeplejen i foreningerne. Laksen tåler dårligt at blive genudsat ved åfiskeri, når vandtemperaturen kryber over 18 grader. Derfor rådede Danmarks Sportsfiskerforbund i sommeren 2018 til, at lystfiskere 15

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

NATUR OG MILJØ

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet ruste landbruget mod lignende situationer i fremtiden. Hjælpepakken bestod af fem initiativer, hvoraf et af dem var at forbedre mulighederne for at indvinde vand i tørkeperioder. Danmarks Sportsfiskerforbund skrev i et høringssvar, at det ikke er holdbart at gøre adgangen til vandindvinding fra vandløb og søer lettere i tørkeperioder. Natur og fisk mangler jo netop også vand i perioder med ekstrem tørke (www.sportsfiskeren. dk/media/5736/danmarks-sportsfiskerforbunds-bemaerkninger-over-forslag-til-aendring-af-bekendtgoerelse-om-vandindvinding-og-vandforsyning-journalnummer-2018-12416.pdf). Tørketiden i 2018 forsatte ind i efteråret. Mange tørlagte vandløb forhindrede havørreden i at trække op for at gyde, og elfiskeri efter moderfisk blev aflyst i flere foreninger grundet manglende vand. Bæredygtig klimaløsning ved Kongeåen Forud for tørkeåret var gået et meget vådt efterår i 2017. Det medførte store oversvømmelser og problemer

med afvanding af arealerne ved det yderste stræk af Kongeåen i Sydvestjylland. Både grundvandsspejlet og havspejlet står højt, og derfor nytter det ikke at grave åen dybere for at få vandet væk. En genslyngning af åen, etablering af et vådområde og en fornuftig jordfordeling, hvor lodsejerne kompenseres for deres jord, er en langtidsholdbar løsning, der også er god for naturen og lystfiskeriet. Dette argument fremførte Danmarks Sportsfiskerforbund i sit høringssvar til rapporten ”Løsningsmodeller for afvandingen ved Kongeåen” (www. sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2018/10/jordfordeling-er-loesningen-paa-oversvoemmelser-ved-kongeaaen).

af Realdania, der er projektleder og finansierer arbejdet. Et af fokusområderne er multifunktionel jordfordeling. Det er et effektivt værktøj til mere natur, bedre klimatilpasning og bedre vilkår for landbrugsdriften i Danmark. Projektet fik for alvor sit gennembrud i 2019. Efter seks år med vidensindsamling i flere pilotprojekter var projekts deltagere enige og overbeviste om, at multifunktionel jordfordeling kan medvirke til at skabe mere bæredygtige landskaber, og dette budskab fik en god modtagelse på Christiansborg. Nu taler både lands- og lokalpolitikere om multifunktionel jordfordeling. I finansloven for 2020 er der afsat 2 mia. kr. til udtagning af landbrugsjord over de næste 10 år. I aftaleteksten understreger aftaleparterne, at det er afgørende, ”at der sikres størst mulig synergi mellem klima-, miljø- og naturindsatser.” Danmarks Sportsfiskerforbund mener, det er yderst positivt, at regeringen, støttepartierne og Alternativet med den nye aftale tager de første skridt i retning af en jordreform med fokus på de kulstofrige lavbundsjorde, der

Politisk opbakning til multifunktionel jordfordeling Siden begyndelsen af 2014 har Danmarks Sportsfiskerforbund deltaget i et projekt med samarbejdsformen Collective Impact, hvor erhvervsorganisationer og grønne organisationer samarbejder om at finde intelligente og langtidsholdbare løsninger for landbruget, naturen og vandmiljøet i Danmark. Projektet er igangsat 16

blandt andet findes i ådalene. Læs mere om den grønne finanslov her: www.sportsfiskeren. dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/12/groen-finanslov-med-udstrakt-haand-til-vandmiljoeet Akutte forureninger Fra 1. februar er det tilladt at bringe gylle ud, hvis en række betingelser er opfyldt. Men flere landmænd bringer fortsat gylle ud, selvom betingelserne ikke er opfyldt, og som sædvanlig må vi desværre konstatere, at der stadig sker akutte forureninger af vandmiljøet som følge af gylle. I kongresperioden bistod Danmarks Sportsfiskerforbund med udredning, rådgivning og deltagelse i møder i forbindelse med to meget alvorlige sager om forurening af vandløb: Tuse Å-forureningen i Holbæk Kommune I september 2018 lækkede 100 tons gylle og løb ned i Tuse Å-systemet via grøfter og tilløb. Lækagen medførte, at alt liv i Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å forsvandt på en 14 km

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

NATUR OG MILJØ

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet lang strækning. Blandt andet omkom 600-700 kønsmodne havørreder. Udslippet er den største miljøkatastrofe i Tuse Å’s Ørredsammenslutnings 35-årige historie. Senere blev sagen overdraget til Miljøstyrelsen og behandlet efter miljøskadeloven som den første sag i Danmark.

med henblik på at forebygge nye forureninger samt taget initiativ til en række restaureringsprojekter, der forhåbentligt kan være med til at vende den negative udvikling for ørredbestanden i Liver Å.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning Læs mere om sagen her: www. sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/04/voldsom-forurening-i-liver-%C3%A5

Læs mere om sagen her: www. sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2018/09/miljoeskandale-gylle-tog-livet-af-tuse-%C3%A5

Fjorde og indre farvande presset af iltsvind Tørke, de mange solskinstimer og varme i 2018 medførte kraftigt iltsvind i fjorde og indre farvande. Miljøstyrelsen konstaterede iltsvind i dele af Limfjorden, Mariager Fjord, Skive Fjord samt Det Sydfynske Øhav og Lillebælt. Flere steder var fiskene flygtet.

Forurening af Liver Å i Hjørring Kommune Den 30. marts 2019 opdagede et medlem af Lystfiskeriforeningen for Liver Å forurening i den øverste del af Liver Å. Forureningen havde stået på i en længere periode, og en lokal landmand erkendte sit ansvar for forureningen. Det var overfladevand fra et biogasanlæg, der over en længere periode var havnet i åen og havde slået alt ihjel over en længere strækning. Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua har efterfølgende sammen med den lokale sportsfiskerforening været i dialog med kommunen

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner Den sydlige del af den genoprettede Filsø blev også ramt. Der var tale om et voldsomt iltsvind, der skønsmæssigt slog 80 tons fisk ihjel. Desuden var flere vandløb berørt af iltsvind. Blandt andet på de nederste strækninger i de langsomt-flydende vandløb. 17

Kommunikation


Forside

NATUR OG MILJØ

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Hvis vi skal nedbringe problemerne med alger og iltsvind, skal vi ned på en udvaskning på højst 42.000 tons kvælstof og sandsynligvis endnu mindre. Det viser beregninger foretaget af blandt andre professor fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Stiig Markager, som internationale eksperter sidste år blåstemplede. Men ifølge den seneste opgørelse over udvaskning af kvælstof blev der i 2016 udvasket godt 59.000 tons kvælstof ud i fjorde og farvande – langt det meste fra landbrugsjorde. Med en ny politisk aftale bliver der nu stillet markant større krav til landbrugets kvælstofindsatser i 2020. Samtidig sløjfer regeringen den kvælstofpulje, der var sat af til udvidelse af havbrugssektoren. Aftalen er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund et vigtigt skridt mod mindre kvælstofbelastning af vandmiljøet (www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/ nyheder/2019/11/ny-aftale-intensiverer-kvaelstofindsatsen-i-2020). Havbrug og dambrug Fiskeopdræt har fortsat været et centralt emne i vores arbejde i

kongresperioden. Formålet med arbejdet er at mindske forureningen fra opdræt og få fjernet spærrende opstemninger fra dambrug. Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog i 2014 en opkøbsordning, der kunne tildele kommunerne midler til at opkøbe foderkvoten fra lavteknologiske dambrug og betale en godtgørelse efter den mængde foder, dambrugeren havde ret til at anvende. Ordningen blev en realitet, og siden 2014 er der givet tilskud til at opkøbe 47 ferskvandsdambrug ved danske vandløb, som efterfølgende er nedlagt. Opkøbsordningen har både reduceret forureningen og sluppet et stort antal vandløb fri af ødelæggende opstemninger, så vandrefisk kan passere til og fra gydepladserne. Læs mere om ordningen her: www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2018/12/ fri-passage-7-dambrug-blev-opkoebt-i-2018

den fremmede art sølvlaks i sine havbrugsbure i Horsens Fjord. Det blev startskuddet til, at Danmarks Sportsfiskerforbund efter en større kulegravning har afsløret en række ulovlige forhold vedrørende Hjarnø Havbrug A/S, der nu af Sydøstjyllands Politi er sigtet for omfattende overtrædelser af miljølovgivningen. Samtidig har Forbundets kulegravning afdækket en række generelle problemer i forhold til administrationen af havbrugssektoren, herunder en dokumentation af store problemer i forhold til havbrugenes tilladelser samt i forhold til tilsyn og kontrol med havbrugene. Vores afsløringer har blandt andet ført til, at den daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen på et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget i november 2018 valgte at igangsætte en grundig gennemgang af hele havbrugsområdet.

Hjarnø Havbrug-sagen Danmarks Sportsfiskerforbund kunne i efteråret 2017 afsløre, at havbrugsvirksomheden Hjarnø Havbrug A/S ulovligt havde opdrættet

Ugyldige tilladelser og utilstrækkelige kontrolmuligheder Godt et år senere udkom Miljø- og Fødevareministeriets rapport om den grundige gennemgang af hele 18

havbrugsområdet. Af rapporten fremgår det, at der er store udfordringer i forhold til havbrugenes tilladelser samt i forhold til tilsyn og kontrol med havbrugene. Danmarks Sportsfiskerforbund har med baggrund i de forhold, som er afdækket gennem kulegravningen af hele havbrugsområdet, udarbejdet et notat med konkrete forslag til, hvordan tilsynet og kontrollen med havbrugssektoren kan styrkes. Forbundet afleverede notatet til miljøminister Lea Wermelin i august, og det indgår nu i rapporten om den grundige gennemgang af havbrugsområdet. Læs hele havbrugsrapporten her: www.sportsfiskeren.dk/media/6912/status-og-grundig-gennemgang-af-havbrugsomra-det.pdf

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til en styrket administration og kontrol af havbrugssektoren her: www.sportsfiskeren. dk/media/6913/notat-vedroerende-forslag-til-styrkelse-af-tilsyn-og-kontrol-med-havbrugsomra-det-1.pdf

Kommunikation


Forside

NATUR OG MILJØ

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Stop for nye havbrug Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes i havbrug på havet, uden det risikerer at gå ud over vandmiljøet. Det var budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, som i august 2019 satte en stopper for udvidelser af havbrugssektoren (www.mfvm.dk/ nyheder/nyhed/nyhed/miljoeminister-jeg-oensker-ikke-flere-og-stoerre-havbrug-i-danmark). Inden valget i juni 2019 havde Socialdemokratiet i marts måned valgt at trække sig fra den stemmeaftale med regeringen, som havde til hensigt at bane vejen for nye og større havbrug. Partiet ønskede i stedet en ny strategi, der i højere grad fokuserer på udviklingen af mere miljøvenligt fiskeopdræt på land. Et vigtigt kursskifte, som vi glæder os til at bidrage til.

dighederne ikke i tilstrækkelig grad havde taget hensyn til påvirkningen af havnaturen. På baggrund af afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet skal de berørte myndigheder overveje, om det er muligt, at disse havbrug får tildelt en ny godkendelse eller må finde en ny placering eller flytte på land. Vi fik ligeledes medhold, da vi klagede over Svendborg Kommunes beslutning om ikke at skabe fri passage ved Gundstrup Mølle i Hundstrup Å. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde i 2019, at kommunen skal gennemføre en passageløsning ved møllen.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser Esbjerg Kommune besluttede i 2017 at give dispensation fra naturbeskyttelsesloven og dermed tilladelse til oprensning af 2,5 km af Alslev Å. Danmarks Sportsfiskerforbund påklagede afgørelsen og fik også medhold i denne klage.

Medhold i klagesager Klagemulighed er et vigtigt redskab i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for et bedre vandmiljø. Forbundet fik i kongresperioden medhold i seks klagesager om havbrug. Samtlige sager blev vundet, da myn-

Fiskesektioner

Kommunikation

Foto: KKFE

19

Små vandløb ud af vandområdeplanerne – og ind igen Efter kampen om de små vandløb i vandrådene i 2017 meddelte


Forside

NATUR OG MILJØ

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet regeringen og Dansk Folkeparti i 2018, at de ville reducere antallet af vandløb i vandområdeplanerne med knapt 1.000 km. Danmarks Sportsfiskerforbund meldte ud, at det ville få negative konsekvenser for de vilde fiskebestande og det danske lystfiskeri. I et brev til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen opfordrede Danmarks Sportsfiskerforbund miljøministeren til at tilbagekalde det forslag til ændring af vandområdeplanerne, der indebar, at ca. 1.000 km små vandløb ville udgå af planernes beskyttelse. Da forslaget blev sendt i høring i november 2018, skrev Danmarks Sportsfiskerforbund desuden i sit høringssvar, at planen om at fjerne beskyttelsen af små danske vandløb er i strid med EU’s mål for beskyttelse af vandmiljøet, og derfor burde tages af bordet.

og 2017 repræsenteret i samtlige 23 vandråd. Projekter og fondsarbejde

Efter valget i sommeren 2019 besluttede miljøminister Lea Wermelin, at 500 km små vandløb igen bliver omfattet af vandområdeplanerne.

Kommune ønsker Tude Å ud af vandområdeplanerne Sagen om et stort vådområdeprojekt ved Tude Å på Vestsjælland har haft Forbundets bevågenhed i kongresperioden. Projektet er problematisk, da udtrækkende ørredsmolt skal passere en 3 km lang strækning, hvor åen bliver omdannet til en sø, hvor rovfisk og rovfugle vil gøre kraftigt indhug i bestanden. DTU Aqua vurderer, at tabet af smolt vil blive 25 %. Danmarks Sportsfiskerforbund har tidligere klaget over projektet til Miljøog Fødevareklagenævnet og vundet sagen. Men efterfølgende har Slagelse Kommune anmodet miljøminister Lea Wermelin om, at Tude Å skal udgå af vandområdeplanerne. Sammen med en række lokale sportsfiskerforeninger organiseret i Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 (UFV95), kæmper vi naturligvis for, at dette ikke sker. Der bliver truffet en afgørelse i 2020.

Først i 2020 begynder en ny runde med rådgivende vandråd. Danmarks Sportsfiskerforbund er som i 2014

Kampen mod spærringer Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at flest mulige spærringer 20

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

NATUR OG MILJØ

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet bliver fjernet, og som tidligere nævnt er opkøbsordningen af dambrug et effektivt redskab til at gøre det af med opstemninger ved dambrug. Men spærringen ved Tangeværket er stadig en hård nød, der skal knækkes. I marts 2019 kom imidlertid en spændende afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ophævede Gudenaacentralens tilladelse til at indvinde vand til Tangeværkets el-produktion. Afgørelsen, der kom på baggrund af en klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund, er en stor sejr i kampen for fri passage i Gudenåen ved Tangeværket. Afgørelsen medfører at sagen hjemvises til Viborg Kommune til fornyet behandling. Det er Danmarks Sportsfiskerforbunds vurdering, at det bliver vanskeligt at give en ny tilladelse på et lovligt grundlag. Læs mere om sagen her: www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/03/ny-afgoerelse-er-en-tikkende-bombe-under-tangevaerket

Forbundets 15 natur- og miljøteams, for at optimere samarbejdet mellem sekretariatet og de 15 teams samt evaluere de første fire års arbejde. Efterfølgende er alle teams for alvor blevet inddraget i sagsbehandlingen, da hvert team fra ultimo 2019 får tilsendt afgørelser og høringer fra kommunerne i det vandopland, teamet dækker. Derved er sagsbehandlingen styrket, og vi ser oprettelsen af de 15 teams som en gevinst for arbejdet for et renere vandmiljø med flere vilde fisk. De 15 teams og lederne vil blive præsenteret på www.sportsfiskeren.dk i løbet af første halvdel af 2020. Det vil herefter være muligt for lokalforeninger i hele landet at tage direkte kontakt til deres lokale team. Kæmpe frivillig indsats Mange gode projekter til gavn for vandmiljøet er gennemført i kongresperioden takket være en imponerende indsats af de mange frivillige, der ved dialog med lokalpolitikere og lodsejere er kommet i mål med projekterne. Tak til alle jer, der kæmper for et bedre vandmiljø – i vandrådene, i natur- og miljøteams og i vandplejen ude i foreningerne.

Natur- og miljøteams tættere på Forbundet I sensommeren 2019 besøgte vores direktør og natur- og miljøkonsulent 21

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

INSTRUKTØRER OG KURSER

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktører har i kongresperioden givet en saltvandsindsprøjtning til såvel kursuskoncepter som markedsføring af kurserne. Dette var nødvendigt efter en periode med faldende deltagerantal på kurserne og begrænset interesse for instruktion fra foreningernes side.

statere, at foreningerne ikke efterspørger et besøg af en instruktør, præsenterede vi et nyt koncept. I vinteren 2019/2020 kunne alle foreninger booke et eller flere gratis fiskeforedrag, som på forhånd var tilrettelagt af instruktørerne Lasse Elmgren og Tore Christian Svendsen. Foreningerne tog godt imod den nye medlemsfordel, og de to instruktører leverede 18 fiskeforedrag for foreninger i løbet af efteråret og vinteren (www.sportsfiskeren.dk/foredrag).

Instruktion som medlemsfordel For at synliggøre instruktion som medlemsfordel, har vi fortsat afholdt de gratis guidede ture for medlemmer, som første gang så dagens lys i 2017. Gratisturene er populære og bliver som regel hurtigt fuldtegnede. På turene opdager mange, hvad et kursus faktisk kan gøre for deres fiskeri, og gratisturene er derfor med til at rekruttere deltagere til betalingskurserne (www. sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2019/09/gratis-guidede-fisketure-kun-for-medlemmer).

Fokus på helhedsoplevelser Vi har i kongresperioden erfaret, at klassiske kurser i fluebinding og fluekast er svære at sælge, mens kurser, der tilbyder en helhedsoplevelse, sælger bedre. I 2019 introducerede vi et kursus i fiskeri efter signalkrebs inklusiv tilberedning af fangsten. Kurset blev fuldt booket og fik stor opmærksomhed; på Facebook fik promotion-videoen om kurset 18.000 visninger, 29 delinger og 47 kommentarer. Læs her, hvordan det gik med afviklingen af kurset. (www.sportsfiskeren.dk/ lystfiskeri/nyheder/2019/08/signalkrebs-kursus-udviklede-sig-til-et-stoerre-krebsegilde)

Pakkeløsninger for foreninger I 2018 spurgte vi alle vores instruktører, hvilke foreninger der havde kontaktet dem for at booke en instruktion. Listen over foreninger var kort. Syv jyske og fem sjællandske foreninger henvendte sig. Men i stedet for at kon22

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

INSTRUKTØRER OG KURSER

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Blandt andre nye satsninger med succes kan nævnes en gastronomisk oplevelsestur med indsamling og tilberedning af østers i januar 2020 og det nye laksefluekursus ved Skjern Å, som vi tilbyder i samarbejde med Zpey.

nærheden af de 60 personer, vi havde budgetteret med. Der har været et generationsskifte i instruktørstaben på Juniorlederkurset, og i 2019 lykkedes det for første gang i flere år at mønstre en gruppe af gennemgående instruktører for hele ugen. Det giver kontinuitet i kursusugen og dermed et løft til kurset, men hvis kurset skal overleve den næste kongresperiode, skal det nytænkes.

Fornyelsen i kursusprogrammet er kun én del af vores strategi. Vi arbejder også med en gentagelse af de samme kurser flere år i træk for at skabe en genkendelighed hos målgruppen. Ungdomskurser skal gentænkes Weekendkurset Ørredskolen for unge skiftede i 2019 navn til Trout Camp. Kursuskonceptet er det samme, men antallet af deltagere steg fra 11 i 2018 til 18 i 2019, og i 2020 tager 22 unge lystfiskere til Tåsinge for at fiske havørred og lave spas sammen med seje instruktører fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Image: En flok ørredfiskere Instruktørerne har gennem tiden kæmpet med et image som en flok ørredfiskere, der ikke tilbyder et bredt udvalg af fiskeinstruktion. Kritikere mener, at der er for lidt havfiskeri, søfiskeri og spinnefiskeri, og det kan der være noget om. Blandt de unge instruktører er der lige nu flere predator-fiskere, hvilket kan åbne nye muligheder for et bredere udbud af kurser i fremtiden.

Vi har oplevet en overvældende interesse for at få en plads på Trout Camp 2020. Men samtidig har vi i både 2018 og 2019 kæmpet for at få de unge til at tilmelde sig Juniorlederkurset, uden at deltagerantallet er kommet i

Instruktørerne i tal I kongresperioden har vi haft næsten 40 instruktører i folden. De har hver lagt gennemsnitligt 131 timers frivilligt arbejde i 2019. Det svarer til mere end tre almindelige arbejdsuger. 23

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

INSTRUKTØRER OG KURSER

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

24

INSTRUKTØRERNES FRIVILLIGE TIMER Fiskesektioner År: Aktive instruktører: Frivillige timer: Timer/instruktør: Arrangementer: Kursister/deltagere:

2018 2019 38 36 4298 4699 113 131 23 39 183 500+

Kommunikation


Forside

FISKESEKTIONER HAVFISKERNE

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Hvordan øger man interessen for havfiskeri, når der er færre fisk at fange end tidligere? Det er et spørgsmål, vi stiller os selv i havfiske-sektionen. Turbådsfiskeri er dyrt, så fanger man ikke noget på sin tur, holder man op med at tage på havet for at fiske. Nogle foreninger arrangerer ture til Langelandsbæltet eller Det Gule og Hvide Rev i Nordsøen, hvor fiskeriet stadig er godt. Men disse ture er dyre, og risikoen for aflysning er stor.

for hold blev vundet af Team Ishøj med Team Kalundborg på 2. pladsen og Team Høng på 3. pladsen. Lystfiskerne fra Ishøj brillerede også i den individuelle konkurrence – både guld og sølv gik til fiskere fra Team Ishøj. DM blev igen afholdt i Øresund i 2019.

Denne gang med 28 deltagere og Bramming Lystfiskerforening og Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening som arrangører. Dette år var der ingen torsk, der holdt konkurrencens mindstemål på 45 cm. Uden torsk i puljen tog Team Kalundborg guldet hjem,

mens Team Ishøj fik sølv, og Kolding Sportsfiskerforening fik bronze. Projekter og fondsarbejde DM i Havfiskeri vil i 2020 blive afholdt på Langelandsbæltet den 15. august med Suså Lystfiskerforening som arrangør.

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

DM i Havfiskeri Havfiskerne har i 2018 og 2019 afholdt Danmarksmesterskaberne i Havfiskeri som det eneste arrangement i sektionen. I 2016 nedlagde vi de indledende kredsmesterskaber på grund af manglende tilslutning. Nu er DM en åben konkurrence for alle, og vi havde forventet, at det ville få antallet af deltagere til at stige. Men vi har desværre set et faldende deltagerantal siden 2008.

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation

I 2018 stod Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening for at arrangere DM i Øresund ud for Helsingør. De 46 deltagere fangede en del fisk, og to fik hele ni forskellige arter. Konkurrencen 25


Forside

FISKESEKTIONER SURFCASTERNE

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet 2018 og 2019 har været to gode år, hvor alle arrangementer i surfcasting-sektionen er blevet afviklet som planlagt: 1. Grand Prix Årets første konkurrence er 1. Grand Prix, der hvert forår afholdes på Sjælland. Både i 2018 og 2019 foregik det på Sonnerup Strand med henholdsvis syv og ni deltagere. Mange af deltagerne ved 1. Grand Prix er faste gengangere. Landskamp mod tyskerne Vi skulle have afviklet landskamp mod tyskerne i Midtjylland i 2018, men VM i Ishockey gjorde det nærmest umuligt at finde passende overnatningssteder. Konkurrencen blev derfor afholdt i det nordtyske Rendsburg i stedet for. I 2019 blev landskampen Danmark-Tyskland gennemført på en fortræffelig mark i Givskud, som vi før har lånt. 2. Grand Prix Det er ofte en udfordring at finde en mark til afvikling af 2. Grand Prix i sensommeren, men efterhånden har vi fået en god aftale med landmæn-

dene om at låne deres marker, når de er høstet. I både 2018 og 2019 foregik 2. Grand Prix på en mark ved Lyngbygaard nær Aarhus. Vi havde i 2018 besøg af tyskere fra verdenseliten. Blandt andre Christophe Fischer, som kastede 245,6 meter med en vægt på 150 g. Kun få danskere kan kaste mere end 200 meter!

Nu ser vi frem til at afholde DM i Surf­ casting 2020 på Langeland den 25.27. september i selskab med Nyborg

Sportsfiskerforening, og Sportsfiskeren Langeland, der har tilbudt sig som samarbejdspartnere.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

DM i Surfcasting Danmarksmesterskaberne i surf­ casting havde 19 deltagere i 2018. Fiskeriet foregik fra Rugaard Strand og kastekonkurrencen på en mark i Tirstrup. I 2019 var det 20. gang, vi afholdt DM i Surfcasting. Vi fiskede på Egerup Strand ved Korsør. Der var 18 deltagere og masser af fisk, og vi var overraskede over den store interesse fra de mange nysgerrige forbipasserende både på stranden og dagen efter på kastemarken ved Slots Bjergby syd for Slagelse. Vi har gennem tiden forsøgt os med stærk annoncering af Danmarksmesterskaberne. Det har ført til flere tilskuere, men ikke flere deltagere. Men vi forsøger altid at få omtale af DM i lokalpressen for at synliggøre konkurrencen og vores sport.

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation

26


Forside

FISKESEKTIONER FLUEFISKERNE

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet De to begivenheder DM i Fluebinding og DM i Fluekast har gennem tiden været omdrejningspunktet for fluesektionens aktiviteter. Begge arrangementer er blevet afholdt i kongresperioden i samarbejde med Federation of Fly Fishers Denmark (FFFD). Men efter DM i Fluebinding 2019 har vi besluttet at sætte punktum for denne begivenhed, der blev afholdt hvert andet år. DM i Fluebinding Danmarksmesterskaberne i Fluebinding blev afviklet i foråret 2019 med kvalifikationsrunder i fem forskellige landsdele op til finalen på Fly Festival i Kolding den 2.-3. marts. 9 seniorer og 5 juniorer deltog i finalen. Vinderen i seniorrækken blev Allan B. Pedersen, mens Lucas Strunge fik titlen som Danmarksmester blandt juniorerne (www.sportsfiskeren.dk/ lystfiskeri/nyheder/2019/03/devandt-dm-i-fluebinding-2019). For flere år tilbage kunne vi samle både 20 juniorer og 20 seniorer til DM-finalen, men det har været en stigende udfordring at rekruttere deltagere til DM. I 2015 skulle

potentielle deltagere sende fluer ind for at kvalificere sig. I 2017 forsøgte vi os med roadshows, hvor instruktører skulle udpege de bedste fluer, og i 2019 gav vi de regionale kvalifikationsrunder et forsøg. Men da ingen af modellerne medførte flere DM-deltagere, har vi besluttet at nedlægge konkurrencen DM i Fluebinding.

1 i 2 hånds-fluekast. Læs mere om DM i Fluekast 2018 her. (www. sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2018/05/her-er-vinderne-afdm-i-fluekast-2018) Danmarksmesterskaberne 2019 blev afholdt i Aabenraa med særdeles velorganiseret hjælp fra den lokale sportsfiskerforening. Hjælper-

ne var virkelig ’på’, og det var en fornøjelse at opleve deres engagement. Der var otte deltagere i seniorrækken. 1. pladsen i 1 hånds-kast gik til Leif Christensen. Vinder af dysten i 2 hånds-kast blev Mads Birkholt. Læs mere om DM i Fluekast 2019 her. (www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/ nyheder/2019/05/taet-oploeb-veddm-i-fluekast)

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik DM i Fluekast Vi kan kigge tilbage på to super gode DM i Fluekast-arrangementer i 2018 og 2019. Deltagerne er ofte de samme, men det er en hyggelig dag, hvor vi gladeligt deler ud af gode kasteråd, også under konkurrencen.

Natur og miljø

Instruktører og kurser Samarbejdet med hjælperforeningerne har været fantastisk, og vi er meget taknemmelige for dommer-indsatsen fra Peter Ahlburg og Carsten Broch Jensen.

Fiskesektioner

I 2018 foregik DM i Fluekast med hjælpere fra Trend Å Lystfiskeriforening. Otte fluekastere stillede op til konkurrencen. Lasse Karlsson fik 1. pladsen i 1 hånds-fluekast, og Leif Christensen blev nummer

Kommunikation

27


Forside

FISKESEKTIONER MEDEFISKERNE

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet VM i Medefiskeri I 2018 og 2019 droppede vi landsholdsudtagelser til VM i Medefiskeri på grund af manglende tilslutning. Medefiskere har dog stadig selv kunnet melde sig til det danske landshold. VM 2018 foregik i Italien, hvor det danske hold blev nummer 23 ud af 29 hold. Året efter kæmpede det danske landshold til VM i Sydafrika og fik placeringen 31 ud af 32 hold. I den individuelle del af VM kan danske medefiskere opnå pæne placeringer, men det danske landshold er udfordret af, at mange af modstanderne er professionelle medefiskere.

I kongresperioden har medesektionen fortsat afholdt en række arrangementer og konkurrencer for medefiskere. Det er den samme kerne af ca. 200 lystfiskere, der deltager i medesektionens arrangementer, og i 2018 og 2019 har det været vanskeligt at få fat på de yngste medefiskere under 30 år. Mulige forklaringer på den dalende interesse er mangelfulde adgangsforhold ved de gode medefiskepladser og en modstand mod medefiskeri i nogle sportsfiskerforeninger. DM i Medefiskeri I 2018 blev DM i Medefiskeri afholdt i Lammefjordskanalerne med Køge Sportsfiskerforening som vært. Seks hold deltog i DM – det laveste antal deltagere i mands minde. Fiskeriet var udfordret af regnvejr, men alligevel blev der fanget mange fisk i kanal­ erne, som hører under Odsherred Sportsfiskerforenings fiskevand.

Til kamp for bedre fiskevand Ollerup Sø på Fyn og ”Grønlændersvinget” i Gudenåen er eksempler på fremragende fiskesteder til medefiskeri, men der bliver længere mellem de gode pladser. Mange gode søer er groet til, eller medefiskeri er forhindret på grund af forbud mod forfodring. Medesektionen vil i den kommende tid arbejde for at få genetableret de gode fiskepladser ved blandt andet Haderslev Dam og Skanderborg Sø.

DM 2019 gik til Langesø på Fyn, som bød på et fantastisk fiskeri med vægte op mod de 50 kg fisk. Mange tak til Morud Lystfiskerforening, der gjorde et flot stykke arbejde som DM-vært. 28

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

KOMMUNIKATION

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Sportsfiskeren – 93 år gammel og stadig helt skarp Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsmagasin udkom for første gang i 1926, og der er sket mange forandringer undervejs. Næsten 100 år efter første udgivelse var der atter i 2018 brug for et visuelt og indholdsmæssigt løft af Sportsfiskeren, og her begyndte et samarbejde med mediebureauet Mediegruppen. De havde ikke kendskab til lystfiskeri, vandmiljø og fiskegrej i samme grad som redaktionen selv, men bidrog med værdifuld sparring og hjælp til at give magasinet et friskt pust.

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker at repræsentere alle danske lystfiskere – både dem der fisker i havet, i søen eller i åen. Nybegyndere og eksperter. Det stiller krav til vores strategi og politiske arbejde, men også til vores kommunikationsindsats. Målgruppen er altså bred og bliver hele tiden bredere, for vi vil have alle typer mennesker ud med snøren! Ikke kun de allerede indviede. Det afspejler sig i vores kommunikationskanaler og indsatser. I den forgangne kongresperiode har kommunikationsteamet bl.a. arbejdet målrettet på at øge Forbundets tilstedeværelse på sociale medier, revitalisere arbejdet med videoindhold og styrke den eksterne presseindsats. Målet har været at konsolidere Danmarks Sportsfiskerforbunds position som ”lystfiskernes politiske stemme” og samtidig inspirere medlemmer og ikke-medlemmer til at komme ud med fiskestangen og gøre brug af de mange fantastiske fiskemuligheder, der findes i Danmark – både i foreningsregi og helt frit ved havet og kysterne. Her følger de vigtigste nedslag.

Reaktionerne på det nye magasin har været meget positive. Det har været glædeligt, at medlemmer og omverden har taget godt imod et mere moderne medlemsmagasin, som nu i højere grad spiller sammen med Sportsfiskerens digitale platforme. Med lukningen af printmagasinet Fisk & Fri står Sportsfiskeren stolt tilbage som Danmarks vigtigste og i skrivende stund eneste fiskemagasin. Selvom Sportsfiskeren har fået nyt udtryk og er gået fra 7 til 4 udgivelser 29

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

KOMMUNIKATION

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet •  Siden efteråret 2018 er annoncesalget overtaget af annoncebureauet Vendemus. •  Trods et vigende annoncemarked på print er annoncesalget per udgivelse steget siden udgivelsesfrekvensen gik fra 7 til 4.

årligt, så tænder magasinet stadig fiskefeberen og gør læseren til en dygtigere sportsfisker. Den nye sektion ”Indblik” giver indsigt i Forbundets arbejde for et bedre vandmiljø med flere vilde fisk gennem baggrundsartikler, interviews og reportager. Sportsfiskeren er med andre ord blevet et mere fyldigt fiskemagasin på 100 sider.

Pressearbejde med effekt Danmarks Sportsfiskerforbund har i den forgangne kongresperiode øget sin presseindsats. Fokus har ligget på at kommunikere en række kernesager i både landsdækkende og regionale medier. Vi bruger ikke ressourcer på dyre medieovervågningsværktøjer, der kan give konkrete tal på mediedækningen, men det står ikke i vejen for at vurdere de seneste to års indsats.

Læs Sportsfiskeren online på www. sportsfiskeren.dk/min-side Om Sportsfiskeren Sportsfiskerens redaktion består i dag af Christian Flinker, Søren Astrup Jørgensen, Andreas Findling-Rottem og Julie Myhre, som sammen har en vision om at lave Danmarks fø­ rende­fiskemagasin, der inspirerer og engagerer medlemsforeninger, deres medlemmer og lystfiskere generelt.

Særligt er Forbundet lykkedes med at markere sig i havbrugssagen med gentagne omtaler i regional og landsdækkende radio, Politiken, JP, Altinget. dk og en række regionale dagblade. Indsatsen kulminerede bl.a. med at Danmarks Sportsfiskerforbund blev inviteret til et presseevent ved Jernhatten på Djursland i august 2019, hvor miljøminister Lea Wermelin offentliggjorde, at hun ikke ønskede nye

Fakta om Sportsfiskeren •  Oplag på 20.000. •  Stigende løssalg per udgivelse siden bladets relancering i foråret 2019. •  Siden foråret 2019 er alle returblade blevet gendistribueret til venteværelser over hele landet. 30

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

KOMMUNIKATION

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet eller større havbrug i Danmark (www. dr.dk/nyheder/indland/regeringen-saetter-en-stopper-opdraette-flere-fisk-i-danske-havbrug).

•  Iltsvind (www.nyheder.tv2.dk/ samfund/2019-08-20-organisationer-i-opraab-iltsvind-i-danske-have-er-en-katastrofe)

Derudover har Danmarks Sports­ fiskerforbund været været omtalt i medierne i blandt andet følgende sager. Klik på punkterne, og se eksempler på presseomtaler: •  Bag limit på Østersøtorsken (www.dr.dk/radio/p4kbh/ p4kbh-eftermiddag/p4-eftermiddag-2019-10-15-15-03-7 #!00:08:00)

•  De små vandløb (www.altinget. dk/artikel/regeringen-fjerner-beskyttelse-af-1000-kilometer-vandloeb) •  Vandområdeplanerne (www. altinget.dk/miljoe/artikel/hoering-det-siger-aktoererne-om-regerings-vandloebsplaner)

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

•  Havstrategi (www.altinget.dk/foedevarer/artikel/organisationer-finder%C2%A0ny-havstrategi-for-hovedrystende-uansvarlig)

•  Multifunktionel jordfordeling og forvaltning af ådale (www. information.dk/indland/2019/11/ haster-pengene-stoerste-jordreform-200-aar)

•  Råstofindvinding (www.altinget. dk/miljoe/artikel/sportsfiskere-raastofindvinding-truer-lystfiskernes-millionbidrag-i-oeresund)

•  Spærringer (www.tvmidtvest. dk/viborg/sportsfiskerne-jubler-over-afgorelse-en-tikkende-bombe-under-tangevaerket)

•  Bundtrawl (www.fyens.dk/ artikel/sportsfiskerforbundet-bakker-op-om-et-forslag-om-at-forbyde-trawlfiskeri-i-lilleb%C3%A6lt-2018-11-23(2))

•  Skarven (www.jyllands-posten. dk/premium/ECE11514973/ Vandl%C3%B8b-renset-for-millioner-af-kroner-men-fiskene-erv%C3%A6k/) 31

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

KOMMUNIKATION

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet •  Miljøproblemer i Lillebælt (www.jv.dk/artikel/debatm%C3%B8de-om-udfordringerne-i-lilleb%C3%A6lt)

Projekter og fondsarbejde

Udover de politiske dagsordener er Danmarks Sportsfiskerforbund også i medierne, når det drejer sig om lystfiskeriets glæder og sæsoner. Blandt andet fast i P1 Morgens naturindslag samt med jævne mellemrum i vejrudsigterne på de store, landsdækkende kanaler.

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Ny strategi for webnyheder I næsten 20 år har Danmarks Sportsfiskerforbund leveret lokalnyheder fra hele landet om alt fra fangster til fisketips og nyt fra foreningerne. I alle årene har det været et korps af lokalredaktører fordelt over hele landet, der har stået for disse nyheder – både til Sportsfiskeren og Sportsfiskeren.dk. Indtoget af sociale medier har dog medført, at særligt fangstnyhederne ofte er ude på nettet længe før, at redaktionen har fået nys om dem. Historierne var derfor ofte forældede.

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation

Derfor valgte vi i årsskiftet 2018/2019 at ændre strategi for 32


Forside

KOMMUNIKATION

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet •  Facebook •  Instagram •  YouTube •  Twitter

vores lokalstof i Sportsfiskeren og på Sportsfiskeren.dk. Vi sagde farvel til de 9 lokalredaktører, hvoraf mange helt siden 1999 havde leveret en stor indsats med at formidle historier fra hele landet. En stor ros og tak skal lyde for det. I stedet er lokalstoffet nu samlet hos én webredaktør (www.sportsfiskeren. dk/om-os/kontakt/webredaktoer). Fokus ligger på at formidle historier om og fra foreningerne, herunder tips til deres fiskevande, omtale af arrangementer og aktiviteter samt lokale miljø- og fiskeripolitiske sager.

På Facebook (www.facebook.com/ DanmarksSportsfiskerforbund) har Forbundet vækstet med godt 25 % følgere siden seneste kongres og har i dag 12.750 følgere. Facebook-siden bliver bl.a. brugt til at kommunikere nyheder fra Sportsfiskeren.dk, begivenheder og kampagner. Kanalen har været og er en vigtig platform til at indgå i dialog med medlemmer og lystfiskere generelt. På Instagram (www.instagram. com/sportsfiskerforbundet/) har Forbundet været i en rivende udvikling. I januar 2018 havde vi 1400 følgere – i dag har vi 4170 følgere. Instagram er blevet et vigtigt kommunikationsværktøj, som vi bruger til at inspirere danske lystfiskere til nye oplevelser ved fiskevandet. Profilen opdateres dagligt med indbydende fotos. Derudover bruger vi mediet til at skabe gode samarbejder og forbindelser til ambassadører – bl.a. gennem såkaldte Instagram takeovers.

Sideløbende har kommunikationsteamet stået for at formidle følgende emner på Sportsfiskeren.dk: •  Større politiske sager. •  Projekter, som Sportsfiskerforbundet medvirker i. •  Kurser, arrangementer og medlemsfordele. Vækst på sociale medier Danmarks Sportsfiskerforbund er tilstede på de mest populære sociale medier i Danmark: 33

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

KOMMUNIKATION

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet Øget fokus på visuel kommunikation Kommunikationsteamet deltog i 2019 i et minikursus i at producere video. Kurset har givet teamet grundlæggende teknikker til at producere kortere videoer og filmklip til sociale medier. Det er blevet til flere videoer i forbindelse med kampagner, politiske sager, projekter og jule-/ nytårshilsener. Arbejdet er tidskrævende, men kommunikationsteamet har et mål om at styrke sine kompetencer og dermed øge omfanget af video-indhold i de kommende år.

YouTube (www.youtube.com/user/ danmarkssportsfisker) er sammen med Google blandt verdens mest populære søgemaskiner, og i Forbundet oplevede vi i den forgangne kongresperiode effekten af at være til stede på kanalen. FISKEguiden, der er produceret i samarbejde med grejbranchen og Fishing Zealand, fortsatte med fem nye afsnit om sandart, fluefiskeri for begyndere, sikkerhed til søs, beklædning og Den Sjællandske Grusbande. Og tilsammen har filmene fået 90.000 visninger på ét år. Filmene har blandt andet til hensigt at hjælpe nye lystfiskere i gang med fiskeriet.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø Kampagner der rykker I 2018 og 2019 har Danmarks Sportsfiskerforbund både stået bag egenproducerede kampagner samt indgået i samarbejde med andre organisationer om større kampagner.

De positive takter går også igen, når det kommer til Forbundets nyhedsbrev Sportsfiskeren Nyt. Her er antallet af abonnenter vokset med 20 % over de seneste to år. Nyhedsbrevet udkommer hver 14. dag og har en flot åbningsrate på i gennemsnit ca. 40 %. Som et nyt greb er vores nyhedsbrev blevet opdelt i to segmenter – ét nyhedsbrev til ikke-medlemmer og ét til medlemmer, så det er muligt at målrette hvervekampagner til ikke-medlemmer.

”Havbrug – nej tak”-kampagnen (www.sportsfiskeren.dk/havbrugnejtak) blev i 2019 en succes, der skabte stor opmærksomhed om én af Forbundets absolutte kernesager. Hovedproduktet var en T-shirt med slogan og grafik produceret af den østrigske grafiker Sofie Strasser. T-shirten er hidtil solgt i mere end 34

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation


Forside

KOMMUNIKATION

Velkommen til kongressen

Forbundsbestyrelsens arbejde

Dagligdagen på sekretariatet 350 eksemplarer, og kampagnen har samtidig resulteret i 42 nye individuelle medlemmer, der har tegnet medlemskab og købt T-shirt. T-shirtene har samtidig været katalysator for en bølge på de sociale medier, hvor personer har delt billeder med T-shirten på og dermed spredt budskabet. I 2018 indgik vi i et samarbejde med Miljøstyrelsen om kampagnen ”Sammen om et hav uden affald” for at sætte fokus på problemerne med affald langs vores kyster og i havet. Kampagnen omfattede bl.a. en video samt flyers, og den skabte stor opmærksom, den fortalte kort og præcist om vores holdning til problemet, og den styrkede det gode samarbejde mellem Forbundet og græsrodsbevægelsen #plasticinthebasket, der også deltog i kampagnen (www.youtube.com/watch?v=LHAuGiK5HG8). I august 2019 præsenterede vi i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, WWF og Levende Hav kampagnen RedHavet.Nu (www. redhavet.nu), der havde til formål at

gøre danskerne opmærksomme på de udfordringer, som vores have står overfor. Iltsvind, bundtrawl og forurening var temaerne. Kampagnen blev udarbejdet i samarbejde med reklamebureauet Mensch med støtte fra Velux Fonden. Kampagnen havde som målsætning at generere 20.000 underskifter på en redningsplan for havet, som kunne videregives til politikerne på Christiansborg. Den bærende kampagnevideo (www.youtube.com/watch?v=OROQXPptvtU) blev vist på de store landsdækkende TV-kanaler, der blev indrykket helsides annoncer i de største danske dagblade, og der blev produceret film og fakta-posts til sociale medier. Kampagnen blev en stor succes og medførte massiv presseomtale i kampagneperioden, men også efterfølgende i efteråret 2019 havde de danske medier øget fokus på havets problemer. I alt blev der indsamlet lige knap 25.000 underskrifter, som blev overleveret til en række politikere på trappen foran Christiansborg.

tionsteamet. Begivenheden giver foreningerne mulighed for at møde potentielle nye medlemmer blandt voksne og unge lystfiskere, de ikke normalt er i kontakt med. Men kun hver femte forening i Danmarks Sportsfiskerforbund deltager som arrangør i Lystfiskeriets Dag, og hvis begivenheden for alvor skal have

gennemslagskraft som landsdækkende event, skal antallet af medlemsforeninger, der deltager, stige. I 2020 planlægger vi at koble Lystfiskeriets Dag op på en større hvervekampagne, og håbet er, at dette vil styrke værdien af Lystfiskeriets Dag som indslusningskanal for nye medlemmer i foreningerne.

Projekter og fondsarbejde

Medlemshvervning

Fisk og fiskeripolitik

Natur og miljø

Instruktører og kurser

Fiskesektioner

Kommunikation

Det årlige landsdækkende event Lystfiskeriets Dag blev i 2018 og 2019 organiseret af kommunika35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.