Page 1

Letnik XIX. Številka

104 Januar - februar 2019

85.

NAŠ GLAS

NAŠ GLAS LET


Navodila za pošiljanje pisnega in slikovnega gradiva za glasilo NAŠ GLAS

KAZALO:

Besedilne datoteke Besedila naj bodo napisana v računalniškem programu Word, pisave; Times New Roman ali Arial.

SEKRETARJEV KOTIČEK

3-4

PREDSEDNICA - UVODNIK

4

Fotografije Prilagajte jih ločeno od besedila, kot samostojne datoteke primerne velikosti.

PREDAVANJA, KVIZ ZNANJA

5

Priporočljivo je izbrati fotografije, ki naj bodo v formatu JPEG – 2592 x 1954 pix (ležeče) (oz. čim večje velikosti. Premajhne slike bodo izpadle v tisku zelo slabo ali pa jih niti ne bomo mogli vnesti.)

RAZSTAVA O DRUŠTVU QLANDIA

6

PREDSTAVITEV SZJ QLANDIA

7

KULINARIČNA RAZGLEDNICA

8

ŠPORTNIK 2018 MARIBOR

9

OSEBNA ASISTENCA ZA GLUHE

10

TERME BANOVCI

11

BOB LETA 2018

12

SLOVENSKA KULTURA

13

MEDSEBOJNI ODNOSI

14

PROSTOVOLJSTVO

15

SEAD MEŠANOVIČ - PROSTOVOLJEC

16

UGODNOSTI ZA ČLANE

17

Članke sprejemamo do 15. v mesecu.

ZABAVA

18

Uredništvo Naš glas

ROJSTNI DNEVI

19

Pošiljanje materialov: Besedila in fotografije pošljite ločeno v samostojnih datotekah, nikar ne vstavljajte fotografij v besedilo. Vse skupaj pošljite v istem elektronskem sporočilu na naslova dgn.maribor@guest.arnes.si Čisto spodaj napišite IMENA fotografij (Foto 1, Foto 2) – tudi njihove fotografije naj bodo tako poimenovane, ki jih boste priložili besedilu, in kaj je na fotografiji (npr. Foto 1: Kulturni dogodek). Uredništvo si pridržuje pravico do objave, ne objave, krajšanja prispevkov v skladu s poslanstvom društva in prostorskimi možnostmi glasila. Mnenja in stališča posameznih avtorjev prispevkov ne izražajo nujno tudi mnenj in stališč uredništva in DGNP MB. Nenaročenih besedil in fotografij ne vračamo. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim privoljenjem. Anonimnih prispevkov oziroma prispevkov, ki žalijo čast drugih, ne objavljamo.

SLIKICA ZA OSEBNO IZKAZNICO DGNP MB

20-21

SVETOVANJE IN POMOČ VABILA Z NAŠIM NASMEHOM V NOVO LETO INFO, TOLMAČI SLOVARČEK KONTAKTI, KOLOFON

22 23 24-25 26 27 28

Začetek izhajanja časopisa »NAŠ GLAS«, junij 2000 SPREMLJAJTE OBJAVE NA INTERNETU Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne informacije objavljamo tudi na internetu na naši spletni strani. NOVA SPLETNA STRAN (marec 2018) http://www.dgnp-mb.si/ FACEBOOK: http://www.facebook.com/dgnp.maribor/

Stran 2


SEKRETARJEV KOTIČEK »Uspešen začetek javnih del v začetku leta« Zavod RS za zaposlovanje je našemu društvu na podlagi javnega razpisa javnih del in pravočasno oddane vloge, odobril nadaljevanje vključenosti dve osebi v programa: »Pomoč in varstvo za starejše in za invalide« ter »Družabništvo in spremstvo«. S tem smo tako zagotovili nadaljevanje izvajanja obeh posebnih socialnih programov namenjenih gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam v društvu.

»Poročila za leto 2018« V strokovni službi društva smo pripravili poročila za preteklo leto in jih pravočasno oddali vsem našim sofinancerjem. Izvedli smo sestanke Nadzornega odbora, Upravnega odbora in redno skupščino društva. Na skupščini sta bila tudi predstavnika Zveze gluhih in naglušnih Sloveniji. Prisotni delegati skupščine so podrobno spremljali poročila organov društva in letna poročila ter poročilo predsednice Ernesti-

»Načrt aktivnosti 2019« V društvu bomo še naprej izvajali številne društvene aktivnosti, ki so izredno pomembne za vse naše gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike. Program aktivnosti smo po pošti poslali vsem 650 uporabnikom/članom. Največja težava invalidov sluha je komunikacijska oviranost, ki nam močno otežuje dostop do številnih informacij, kar se neposredno

problemsko odraža v vseh življenjskih področjih, tako v možnostih vključevanja v izobraževanje, kot izredno slabih zaposlitvenih možnostih in drugih za državljana pomembnih osnovnih pravicah. Zato bomo v društvu še naprej posebno pozornost in aktivnosti usmerjali v informiranje članov.

ne Savski ter poročilo sekretarja. Kljub izgubi so bili vsi načrtovani posebni socialni programi pravočasno izvedeni in zelo dobro obiskani. Še posebej je opazen porast storitev v vseh programih, kar nakazuje na utemeljeno povečan obseg dela, tako s člani kot številnimi drugimi uporabniki z okvaro sluha, ki so poiskali pomoč v društvu. Vsi sklepi skupščine so bili soglasno sprejeti. Predsednik ZDGNS Mladen Veršič je še posebej poudaril in pohvalil uspešno delo našega društva in zaželel še naprej dobro delo.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v Društvu: Svetovanje in pomoč v pisarni društva, usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb ter oseb s polžkovim vsadkom (kuharske delavnice, izleti, družabna srečanja, predavanja, kvizi znanja, itd.) Pomoč in osebna asistenca na domovih uporabnikov.Informativna dejavnost (pisanje člankov, priprava video novic, okrogle mize)Ohranjevanje zdravja (letovanje v lastni počitniški prikolici v Termah Banovcih in kapacitetah ZDGNS – Piran, Fiesa, Moravci, Kranjska Gora).Kultura (priprava, vaje in nastop gledaliških skupin; Tihi svet). Šport in rekreacija (treningi, prijateljska tekmovanja, državna prvenstva in mednarodna tekmovanja).

Stran 3


SEKRETARJEV KOTIČEK, PREDSEDNICA »Predstavitev društva in gluhote« Ob 85. obletnici društva, ki smo jo obeležili v preteklem letu smo pripravili in izvedli tudi razstavo v nakupovalnem centru Qlandia Maribor, kjer smo številnim obiskovalcem predstavili delo v društvu kot pomen gluhote, kar je potekalo 3 tedne do konca

»Predsednica - uvodnik«

V začetku leta smo bili zelo aktivni, saj smo januarja organizirali celomesečno razstavo o delu in uspehih društva. Nakupovalni center Qlandia Maribor je bil prostor, kjer smo številnim obiskovalcem predstavili življenje v svetu tišine. Izvedli smo tudi predstavitev društva in aktivnosti, kar je posnela tudi Spletna TV ZDGNS. Prvi pokal za 3. mesto ekipno so ob začetku državnih prvenstev osvojili naši gluhi šahisti v Ljubljani za kar jim iskreno čestitam. Naši gluhi športniki so začeli s treningi v badmintonu, bowlingu in šahu. Kmalu pa bodo začeli s treningi balinanja in ruskega kegljanja ter ostalih športnih panog, kar jim omogočamo v društvu z delnim plačilom uporabe športnih objektov.

januarja. V okviru razstave smo izvedli še dve delavnici in predstavitvi v kateri smo sodelovali člani, zaposleni in prostovoljci, kjer smo obiskovalcem predstavili slovenski znakovni jezik, kulturo gluhih in odlomke iz življenja gluhih oseb.

Vabimo vas, da se pridružite svojim prijateljem in sovrstnikom v času družabništva ob sredah in petkih, ter tako s skupnimi močmi in svojimi predlogi pripomorete še naprej k kvalitetnem in aktivnem izvajanju posebnih socialnih programov in aktivnosti, tako v matičnem društvu v Mariboru, kot v podružnici na Ptuju.

strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik

Stran 4

Prav tako sem se udeležila prvega sestanka predsednikov in sekretarjev na ZDGNS, kjer smo obravnavali delitev sredstev FIHO. V društvu smo v februarju izvedli seje Nadzornega odbora, Upravnega odbora in Skupščine društva, kjer smo obravnavali Poročila za preteklo leto ter potrdili dvoletni plan za leti 2019 in 2020. Predsednik ZDGNS Mladen Veršič je na skupščini pohvalil dobro in uspešno delo društva. Kot predsednica sem se udeležila tudi sestanka Sveta invalidov Mestne občine Maribor, kjer smo obravnavali več aktualnih zadev, hkrati pa smo opozorili na problem sofinanciranja socialnih programov za invalidska društva. V okviru programa javnih del smo podaljšali vključenost za Andreja Vivoda in Suzano Panić ter za polovični delovni čas za Danilota Žižka. S skupnimi prizadevanji se trudimo za kvalitetno izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti v društvu. V mesecu februarju smo praznovali slovenski praznik kulture in dan zaljubljencev Valentinovo. Naš sodelavec Andrej Vivod je ob tem pripravil predavanja in kvize znanja, ki so se jih člani z veseljem udeležili in nadgradili in potrdili svoja znanja. Ernestina Savski predsednica društva


PREDAVANJA IN KVIZI ZNANJA

Kviz znanja: Zgodovina Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor 7. 11. 2018

Predavanje: Sobivanje in korist čebele za naše življenje

Predavanje: Skrb za zdravje v zimskem času 21. 11. 2018

Kviz znanja za zabavo na dan zaljubljencev: Valentinovo

.

Predavanje in predstavitev: Aikido veščine

Preizkus sposobnosti v plesu 27. 12. 2018 Andrej Vivod

"Pravo učenje se pojavi takrat, ko izgine duh tekmovalnosti. (Liddu Kirshnamuti)

Stran 5


RAZSTAVA O DRUŠTVU V NC QLANDIA Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je ob svoji 85. letnici delovanja pripravilo razstavo s kulturnim programom. Razstava z naslovom » Zgodovina dogajanja društvenih dejavnosti v 85. letih delovanja«, je potekala od 17. do 31.1.2019 v nakupovalnem centru Qlandia Maribor. V petek 18.1. in 25.1.2019 ob 17.00 uri smo razstavo popestrili s kratkim kulturnim programom in delavnico.

Slovenski znakovni jezik je za gluhe materni jezik. Gluhi se z govorom težko sporazumevamo ali pa se sploh ne. Med sabo se večinoma sporazumevamo v znakovnem jeziku. Pri komunikaciji s slišečimi si večinoma pomagamo z branjem govora z ustnic in ogledovanjem naravnih kretenj, ki jih uporabljamo vsi ljudje, tako gluhi kot slišeči. Vendar je možnost napačnega razumevanja velika, zato nam pri urejanju uradnih zadev pomagajo tolmači.

Pripravljeno za razstavo

Razstava, ki je v ospredje postavila vsakdanje življenje gluhih in naglušnih, je nastala v okviru jubilejne obletnice društva na kateri so bili poleg strokovnega gradiva razstavljeni predmeti, ki so nastali na ustvarjalnih delavnicah iz pod rok naših članov. Posebno pozornost so si zaslužili poslikani leseni in stekleni predmeti z najrazličnejšimi motivi. Imamo bogato zgodovino, ki se jo moramo naučiti ceniti , ki je namenjen tudi slišečim, da vidijo, da gluhi obstajamo, pa tudi, kaj vse zmoremo in smo sposobni narediti.

Ena izmed razstavnih vitrin

Ekipa prostovoljcev

V ta namen smo pripravili kratek zabaven kulturni program in privabljali obiskovalce nakupovalnega centra. Privabili smo veliko obiskovalec, ki so z zanimanjem in veseljem sodelovali z nami v prepoznavanju preprostih vsakdanjih kretenj. Vsakega sodelujočega smo obdarili z majno pozornostjo našega društva.

Razstava z vsebino »85. let delovanja DGNP, Maribor«

"Vsak potrebuje druge ljudi, ki mu bodo pomagali uresničiti sanje. Vsi potrebujemo drug drugega. (Jim Roin)

Stran 6


PREDSTAVITEV SZJ V NC QLANDIA V petek, 18.1. in 25. 1. 2019, smo obiskovalcem nakupovalnega centra popestrili popoldan s predstavitvijo SZJ in kratkim kulturnim programom.

Ogled razstave

Predstavitev DGNP s pomočjo tolmačice

Navdušenje nad kulturnim programom

Obiskovalci se preizkušajo v SZJ

Zahvaljujemo se predstavnikom nakupovalnega centra Qlandia Maribor, da so nam omogočili brezplačno predstavitev v zelo lepo pripravljenem okolju nakupovalnega centra Qlandia Maribor. Zanimanje mladih za SZJ

Mira Meš Pivec

"Če bi sleherni človek ljubil vse ljudi, bi vsak posameznik imel svet. (Friedrich G. Schiller )

Stran 7


KULINARIČNA RAZGLEDNICA V letošnjem letu bomo v okviru projekta KUHARSKE DELAVNICE vsak zadnji torek v mesecu pisali KULINARIČNO RAZGLEDNICO.

Ustvarjanje v kuhinji

Zopet bomo ustvarjali v kuhinji, a tokrat se bomo počutili še posebej domače, saj si bomo jedi predstavili in pripravili, kot jih pripravljajo tradicionalno v drugih sosednjih državah. Pripravljali bomo njihove tradicionalne dobrote, spoznavali kulturo, delili zgodbe in se predvsem naučili nekaj novega.

Kuharske delavnice so namenjene vsem članom, prostovoljcem in zaposlenim v društvu. Kreativne kuharske delavnice spodbujajo našo domišljijo in nam prinašajo nova znanja, ob tem pa omogočajo zabavo ob sproščenem druženju.

Naše delavnice so primerna popestritev vsakdana in omogočajo pridobivanje novih veščin. Ponujajo priložnost, da vsak posameznik sodeluje po svojih željah in sposobnostih.

Družabništvo in igre

Znotraj društva imajo udeleženci možnost druženja in srečevanja, branja časopisov, družabnih iger in informiranja. S kulinarične razglednicami si odpiramo okno v svet znanja, osebnostno rast in dvig kakovosti življenj, ter spodbujanje socialnega vključevanja.

Kulinarična razglednica iz Avstrije Mira Meš Pivec

Hrana je bila od nekdaj čaščena in opevana skoraj kot ljubezen do življenja, druženja in ljudi, s katerimi delimo trenutke ob hrani. (Orson Weles)

Stran 8


ŠPORTNIK LETA 2018 MARIBOR 29. 1. 2019 je v hotelu Habakuk potekala slavnostna prireditev Športnik leta 2018. V organizaciji Športne zveze Maribor, Mestne občine Maribor in Urada za šport MOM so podelili nagrade najboljšim športnikom v mestu Maribor. O prejemnikih priznanj, ki jih delijo že od leta 1973, so odločali glasovi članov strokovnega sveta Športne zveze Maribor in športnih novinarjev mariborskih medijev. Nagrajeni so bili najuspešnejši športniki posamezniki, klubi, trenerji in drugi športni delavci v mestu. Maribor je dobil športnico in športnika za leto 2018. Športna zveza Maribor je odločila, da je športnica leta 2018 postala alpska smučarka Ilka Štuhec, druga je Katja Fain in tretja tekvandoistka Urška Trdin. Športnik leta pa je postal tekvandoist Ivan Trajkovič, drugo mesto je zasedel Filip Flisar in smučar Klemen Kosi tretje mesto.

Najboljši športniki invalidi 2018 so: Sanja Debevec, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Marino Kegl, ŽTK in ekipa šahistov Društva invalidov Maribor. Podeljena je bila Plaketa za najbolj zaslužno organizacijo za šport invalidov, za njihov uspešno vključevanje invalidov v športne aktivnosti, ki jo je prejelo Društvo gluhih in naglušnih Podravja, ki je svojimi dejavnostmi vključevalo in spodbujalo šport invalidov in se maksimalno trudilo, da so invalidi dosegali odlične uspehe na področju športa invalidov.

Športnika leta 2018

Podelitev plakete

Andrej Vivod

»Športnik ne more teči z denarjem v žepu. Teče lahko z upanjem v srcu in sanjami v glavi.« (Emil Zatopek)

Stran 9


OSEBNA ASISTENCA ZA GLUHE Zakon podeljuje pravico do osebne asistence vsem skupinam invalidov, ki potrebujejo najmanj 30 ur osebne asistence na teden in ki so stari od 18 do 65 let. Ta omejitev je za invalide s senzorno okvaro odpravljena, če potrebujejo samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Osebi s senzorno okvaro se lahko odobri osebna asistenca v obsegu do 30 ur na mesec ali komunikacijski dodatek, in sicer kot denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, določenega v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zakon o osebni asistenci tudi določa, da je invalid, ki pridobi pravico do osebne asistence pred 65. letom, do nje upravičen tudi po tem letu.

V nadaljevanju tega pravilnika je za senzorne invalide najpomembnejši 9. člen, ki govori o komunikacijskem dodatku. Če bo gluha oseba želela dobiti komunikacijski dodatek, bo na centru za socialno delo oddala vlogo in priložila ustrezna dokazila ter pripisala svoj bančni račun Potem bo iz centra za socialno delo prejela odločbo, ki ji bo omogočila prejemanje komunikacijske-

ga dodatka, in sicer s 1. januarjem 2019, ko bodo začeli nakazovati komunikacijski dodatek. Podobno bo tudi pri zahtevi po storitvi osebne asistence: gluhi osebi bodo po enakem postopku priznali osebno asistenco do 30 ur na mesec, ne da bi jo obravnavali pred strokovno komisijo. Za uporabo storitev osebne asistence bo prejela vrednotnice, ki jo bo unovčevala pri izvajalcu osebne asistence za opravljene storitve. Komunikacijski dodatek trenutno znaša 146,06 EUR.

Vlagatelj mora vlogi za uveljavljanje pravic do komunikacijskega dodatka priložiti dokazilo o gluhoti ali gluho slepoti. Kot dokazilo o gluhoti se šteje izvid otorinolaringologa, na kateri je razvidno najmanj 95-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Kot dokazilo o gluho slepoti pa se štejeta izvid zdravnika okulista, kjer je razvidna ena izmed petih kategorij slepote ali slabovidnosti in izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju. Vir: Povzetek po Uradnem listu Republike Slovenije

Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, v kateri je edino mogoč svoboden in popoln razvoj njegove osebnosti (29.člen Deklaracije)

Stran 10


TERME BANOVCI Počitniška prikolica DGNP Maribor

Termalno kopališče v Termah Banovci

Prikolica je postavljena na lepem dostopnem mestu, vendar je že precej v letih in jo je že zelo načel zob časa. V septembru 2018 sva z ženo, kot že veliko let doslej prikolico pripravila na zimovanje. Pospravila sva vse potrebno v notranjost prikolice, zatesnila okna in vrata. Prikolico zaščitila z zaščitnim pokrivalom, ki jo bo čuvalo pred zunanjimi vplivi, do naslednje sezone. Zaradi dotrajanosti počitniške prikolice, je bilo opazno manj koristnikov v zadnjih sezonah. Člani društva si želimo kvalitetno preživljanje počitnic. Želimo si bolj udobno in sodobnejšo prikolico. Upamo, da bodo naše želje kmalu uresničene Midva z ženo obljubljava, da bova kot do sedaj še naprej marljivo skrbela za dobro stanje in ohranitev prikolice, da bo uživanje in prebivanje v njej čimbolj prijetno. Za našo društveno prikolico, kot dober gospodar že nekaj let vestno skrbim.

Raznoliki termalni bazeni banovskega termalnega vrelca vam ponujajo: Zunanji rekreacijski bazen Otroški bazen (globina vode 30 cm) Naravni bazen Bugar 2 FKK-bazena, ločena od preostalih bazenov Igrala za otroke Prleški svet savn (3 finske 1 turška) Zelenica na prostem, mogoča izposoja športnih rekvizitov Zunanji toboganski bazen z 2 toboganoma Zunanji termalni bazen Notranji termalni bazen Različni učinki v bazenih (slapovi, podvodne masaže, vrelci) Otroški klub (z doplačilom tudi za dnevne obiskovalce bazenov) Raznoliki savna programi 3 različni lokali ob termalnih bazenih Vaš oddih bo zagotovo popestrilo tudi vedno atraktivno dogajanje za vse generacije! Banovski termalni vrelec je dediščina nekdanjega Panonskega morja. Bogat s fluoridom pripomore k dobremu počutju, predvsem pri revmatskih tegobah. Raznoliki bazeni so primerni za vse člane družine, ob njih se vedno kaj dogaja. V Termah Banovci bodo svoj kotiček našli tudi nudistični kopalci. Posebej za njih sta, ločeno od preostalega kopališča, na voljo termalni bazen in Kneippov osvežitveni bazen. V DGNP Maribor bomo tudi letos pripravili prikolico primerno za prijetno preživljanje počitnic. Vljudno vabljeni.

Goran Jamnikar

Mira Meš Pivec

Najbolj pomembno je uživati življenje – biti srečen – to je vse, kar šteje! (Audrey Hepburn)

Stran 11


BOB LETA 2018 »Bob leta », je ena najbolj originalnih prireditev v slovenskem družabnem letu in da se je uspešno, ob Borštnikovem srečanju, zasidral kot osrednji štajerski družabni dogodek.

dr. Verica Trstenjak, prejemnica Boba leta

In bil je večer, ko je nagrado za » Bob leta« , prejela dr. Verica Trstenjak za besede: „Politikom sporočam: ne govorite, da podpirate strokovnjake. Podpirate jih le, če so slučajno vaši. In politiki, ne govorite, da podpirate vračanje strokovnjakov iz tujine, ker jim vračanje preprečujete".

DGN P Maribor na prireditvi

Dvajseti, praznični »Bob leta« je bil pogled nazaj in v glavnem namenjen temu, kar smo prav in narobe naredili v letu 2018, ko je nastalo deset nominiranih izjav. Veliko dvorano SNG Maribor so napolnili do zadnjega kotička in soustvarili enega tistih večerov, ki se lahko zgodijo le v Mariboru.

Tolmačica Marija Koser

Veliko gledalcev in poslušalcev se je družilo tudi po prireditvi in razpravljalo o povedanem. Odrska prireditev »Bob leta« odlično prikaže ključne misli kritičnega okolja in je pogled in odražanje tega, kar se je v zadnjem letu dogajalo v glavah ljudi. Gluhi uživajo v predstavi Mira Meš Pivec

Ni močan tisti, ki ni nikoli žalosten. Močan je tisti, ki ga življenje tepe, a ostane dober in gre naprej. (neznani avtor)

Stran 12


SLOVENSKA KULTURA Slovenska kultura se je oblikovala skozi stoletja pod različnimi vladnimi in političnimi ureditvami. Bogata kulturna dediščina se izraža na večjih različnih področjih: v književnosti, glasbi, gledališču in arhitekturi.

Poleg Prešerna imajo zelo veliki pomen v naši kulturni dediščini tudi Primož Trubar, protestantski duhovnik, ki je leta 1550 objavil svojo prvo knjigo v slovenskem jeziku.

Valentin Vodnik: knjiga Slava vojvodine Kranjske

Primož Trubar: Abecednik in Katekizem

Slovensko knjižno povest 20 stoletja so obeležili še naslednji pomembni avtorji: Ivan Cankar,Srečko KosoSlovenija je ena redkih držav, ki ima svoj nacionalni vel, Ciril Zlobec, Borut Pahor in mnogi drugi, katerim kulturni praznik. moramo biti hvaležni za tako bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. 8. februarja obeležujemo tak kulturni praznik na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki je med svojimi mnogimi deli napisal tudi slovensko nacionalno himno »Zdravljico«.

Boris Pahor: še živeči naš narodno zavedni pisatelj z mnogimi njegovimi deli

France Prešeren: največji slovenski pesnik Mira Meš Pivec

Uspeh je to, da imaš rad sebe, rad to kar počneš in da imaš rad, kako to počneš. (Maya Angelou)

Stran 13


MEDSEBOJNI ODNOSI Vloga in pomen medsebojnih odnosov Medsebojni odnosi so zelo pomemben del življenja vsakega izmed nas, saj je celo naše življenje preplet najrazličnejših odnosov.

Na odnose namreč lahko gledamo kot na polje učenja, kjer pridobivamo različne izkušnje.

Rajanje z otroci Prijatelji

Vsi vemo, da je vzdušje v domačem krogu odvisno predvsem od medsebojnih odnosov. Če smo v družinskem krogu deležni ljubezni, podpore in razumevanja, nam je življenje v veselje in optimizem nas ne bo zapustil tudi v težkih situacijah. Počutje v službi je prav tako zelo odvisno od odnosov in manj od plače ali položaja, ki ga zasedamo. Človek je družabno bitje in medsebojni odnosi so potreba vsakogar izmed nas, saj omogočajo druženje, pogovor, delitev, skupne aktivnosti .

Ena najpogostejših napak, ki jo delamo v medsebojnih odnosih, je težnja po spreminjanju drugega. Vsi imamo svoja pričakovanja, potrebe, želje in predstave o skupnem odnosu. Velikokrat bi radi videli, da se drugi vede tako, kot si mi želimo, zato ga tudi skušamo spremeniti. Ker se pri tem pretirano ne oziramo nanj, je povsem naravno, da se bo začel upirati. Dejstvo je, da smo ljudje različni. Izrazimo svoja pričakovanja, predstave, želje, potrebe, prošnje v zvezi z drugim in odnosom, vendar drugemu pustimo svobodo, da se odloči po lastni vesti.

Naši fantje Ženski pogovori

Vsi ljudje hrepenimo po izpolnjujočih odnosih, vsi si želimo, da bi bili v dobrih odnosih z ljudmi, ki so nam blizu in s katerimi preživimo velik del svojega življenja. Želimo si spoštljive, pravične, tople in ljubeče odnose, v katerih bi bili drug drugemu v pomoč in oporo.

Učimo se sprejemanja različnosti in spoštovanja svobodne volje drugega. Do drugega se obnašajmo tako, kakor bi si želeli, da se on obnaša do nas. Mira Meš Pivec

Stran 14


PROSTOVOLJSTVO Prostovoljno izvajanje prevozov invalidov v Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Namen programa, »Prevoz članov invalidov« je omogočanje in olajšanje udeležbe v aktivnostih društva. Članom, ki ne morejo sami uporabljati javnega prevoza omogočamo prevoz ali jih spremljamo, tako, da niso prepuščeni sami sebi in svojim težavam.

Takih oseb je veliko. Vsem ne moremo biti vedno na razpolago in nam je posebej žal, ker člani, ki dobijo tovrstno pomoč, znajo ceniti vsako pomoč. Oseb, ki bi bile potrebne naše pomoči je vedno več, kar je posledica vedno bolj številčne starejše populacije in obolelih ljudi z novodobnimi boleznimi. Potrebovali bi še več prostovoljcev in tudi sredstev za izvajanje prevoza.

Skupaj na izlet Prostovoljca, Suzana in Sead

Cilj tega programa, ki ga izvajamo izključno na prostovoljni bazi je, da se invalidne osebe lahko udeležijo aktivnosti in dogodkov v našem društvu. Prevoze že vrsto let izvaja prostovoljec Sead Mešanovič. Z društvenim avtom obiskuje posameznike na njihovih domovih, ter jih pripelje v društvo. Po končanih aktivnostih ali dejavnostih jih ponovno odpelje nazaj domov.

V društvu smo ponosni na to, da s skupnimi močmi pomagamo takim ljudem. Najpomembnejše za nas je, da jim pomagamo pri kvalitetnejšemu in kakovostnem vključevanju v socialno življenje z ostalimi ljudmi. Zahvaljujemo se prostovoljcu Seadu Mešanoviču, ki kljub svojim zdravstvenim težavam najde toliko dobre volje in pomaga tako nemočnim ljudem kot našemu društvu.

Sodelavci Andrej V., Andrej T., Mira

Mira Meš Pivec

Medsebojno spoštovanje in iskrena ljubezen naj povezuje vse člane ene družine s toplino, ki je nikjer drugje ni mogoče najti in brez katere je človeku nemogoče živeti. (neznani avtor)

Stran 15


SEAD MEŠANOVIĆ - PROSTOVOLJEC Sem Sead Mešanović, upokojenec in se večkrat na teden odpravim kot prostovoljec, kjer pomagam pri prevozih gluhih oseb. Moja zadnja zaposlitev pred upokojitvijo je bilo delo v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor. V tem času sem spoznal veliko gluhih oseb in njihovo težavo pri vključevanju v vsakdanje življenje.

Po svojih najboljših močeh se rad udeležujem pri različnih delih njihovega delovanja. Največ pomagam pri prevozih gluhih invalidnih oseb, ki ne morejo zaradi zdravstvenih težav uporabljat javnega prevoza. Imam kar nekaj takšnih kandidatov s katerimi sem se že tako rekoč spoprijateljil in jih redno vozim po njihovih opravkih.

Najprej sem se veselil upokojitve, na to pa sem kaj kmalu spoznal, da moji osebnosti manjka še kreativnost in da zelo pogrešam moj vsakdanjik, ko sem bil še zaposlen. Pogrešal sem ljudi s katerimi sem delal. Pojavil se je moj čut za pomoč ljudem, ki so potrebni pomoči. Želel sem biti še naprej koristen družbi. V Društvu gluhih sem ponudil svojo pomoč v obliki prostovoljstva.

Naučil sem se tudi slovenskega znakovnega jezika, na kar sem še posebej ponosen. Tako se lahko z njimi nemoteno pogovarjam. Gluhe osebe so dobrovoljne in zanimive osebnosti. Vsak izmed njih ima svojo osebno zgodbo. Lahko bi napisal knjigo, ker me take življenjske zgodbe zanimajo. Ponosen sem, da lahko ljudem pomagam, da so zadovoljni z mojim delom in druženjem. Rad jih imam, zaradi tega se počutim bolj zdrav in sprejet v tej družbi.

Društvo v sklopu svojega delovanja organizira mnoge aktivnosti, ki so zanimive in koristne za njihove člane. Sead Mešanović

Z delom in lastno duhovno rastjo smo lahko dovolj širokosrčni in potrpežljivi do svojega bližnjega. (Mira Meš Pivec)

Stran 16


UGODNOSTI ZA ČLANE DGNP MARIBOR Ugodne cene za vstopnice, ki ga nudi Društvo gluhih in naglušnih Podravja za svoje člane: V Termah Ptuj vam velikanski vodni park ponuja obilico zabave in adrenalina. Z zunanjimi in notranjimi bazeni, velikimi in razburljivimi tobogani, počasno reko in bazenom z valovi, je eden glavnih razlogov, da je v Termah Ptuj res svetovno! Celodnevni športni programi, tečaji plavanja, vožnja po toboganu… bodo poskrbeli za celodnevno animacijo najmlajših in tudi starejših otrok. Skupaj je v tem času na voljo šest pokritih bazenov, kopališka ponudba pa vključuje tudi svet savn v notranjem delu Termalnega Parka. Društvo vam ponuja ugodnosti za člane celodnevno vstopnico v Termah Ptuj za 7,50 €.

Bio Life Therapy Z bioterapijo pomagajo spodbuditi vaše telo oz. vaš imunski sistem, da začne s samozdravljenjem. Kajti, zdravljenje vedno pride od znotraj. Telo se zdravi samo, kadar zdravnik v njem – imunski sistem, odlično deluje. Kadar zbolimo, je naša sposobnost samozdravljenja oslabljena in naloga kot bioterapevta je, da prevaja zdravilno energijo v vašo telo in okrepi imunski sistem, da premaga neko težavo in bolezen. Aparat Bio Life si lahko izposodite v društvu. Nalepka: » znak gluhih«, vam bo koristila kot znak ugodnosti za osebno zdravljenje ali z zdravstveno izkaznico. Terapijo z bioenergijo se priporoča tudi kot preventivo, da je naš imunski sistem stabilen in da je telo zmožno nenehno vzdrževati sposobnost samozdravljenja. Bioterapija je popolnoma naravna, neškodljiva, brez stranskih učinkov, a zelo uspešna in učinkovita. Ne zdravi samo simptomov, temveč učinkuje na vzroke bolečin in bolezni.

Kopališče v Termah Fontana V kopališču Fontana so na voljo številni notranji in zunanji bazeni. Glavna značilnost bazenov je termalna voda, vsi bazeni pa imajo tudi številne podvodne masaže, whirlpoole in vodne efekte. Temperatura vode v bazenih se giblje od 30 do 36 stopinj Celzija. V bazenu vsakodnevno potekajo vadbe za Aquafit pod vodstvom strokovno usposobljenega kadra, kjer lahko telo pripravite na bolj AKTIVEN DAN. Vadba je vključena v ceno vstopnice za kopanje. Ob predložitvi članske izkaznice na recepciji Terme Fontane boste kupili kopalno karto za 8,50 € za 4-urno kopanje.

Mira Meš Pivec

Stran 17


ZABAVA

Stran 18


Iskrene čestitke za rojstni dan JANUAR BABIČ MATILDA BEDENIK ŽIGA FOŠNARIČ ALBIN FRANGEŽ ANDREJA GAJIČ ALEKSANDRA GAŠPARIČ JAN HARTL FRANČIŠKA KOCIPER JOŽE KURENT ANDREJ LAH JANEZ LAH TAMARA LEVA B. MARJANA MEŽNAR VIDA PIHLER DORIS PINTARIČ ANA SAVSKI ERNESTINA STIPLOVŠEK MARIJA STRNIŠA GABI ŠABEDER MILAN ŠMIDLEHNER ALBIN VREČKO ALEKSANDRA

FEBRUAR BOBEK MATIJA BOSANČIČ FRANČIŠKA ČEH TAMARA ČREŠNIK MARIJA DIVJAK ANDREJ GALE IVAN GORIČAN JULIJANA JAMNIKAR GORAN JEŠUOVNIK MIRO KOS HUBERT KOTNIK MILAN LONGAR JOŽE MAVRIČ DIANA NEDELJKO LEONIDA RAJTER IVAN REPA IVAN ROŠKAR NADA TOPLAK VIKTORIJA TRAMŠAK ALBIN

Stran 19


SLIKICA ZA OSEBNO …

Longar Jana

Tuš Zoran

Igrec Silva

Stran 20

Beganovič Rašid

Zupanc Ferdinant

Šmid Marija

Vodušek Adolfina


… IZKAZNICO DGNP MB

Naša princeska Kaja Debevec

Zupanc Sonja

Marta Harb

Kancler Valerija

Kolarič Milan

Holc Danilo

Špes Marija

Savec Slavica

Stran 21


SVETOVANJE IN POMOČ nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični pripomočki, socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine, …) v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor. Uradne ure so vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 9.00 do 12.00 ure in 16.00 do 18.00 ure. Za dodatne informacije lahko pokličete: telefon 02/2522182, 041/777132 oz. pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti: dgn.maribor@guest.arnes.si. IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE, za člane s slušnim aparatom. Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur.

INFORMIRANJE ČLANOV Vsako sredo ob 18.00 uri okrogla miza (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov). Informacije podaja predsednica društva Ernestina Savski. Vljudno vabljeni. Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov). Vljudno vabljeni. Vsako sredo od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3 računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v družabnih prostorih društva. V sejni sobi društva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti. DRUŽABNIŠTVO Vsako sredo obd 17.00 do 20.00 ure so srečanja članov v prostorih Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15. Vabljeni. Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si in https://www.facebook.com/dgnp.maribor/, kjer objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju. SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34. Uradne ure so vsak tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure. Stran 22


DOPISUJTE V NAŠ GLAS Vabimo vas, da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih pošljete po e-pošti ali pa prinesete članek in fotografije v pisarno društva. Vaš članek bomo z veseljem objavili.

VABILO

v petek, 8. 3. 2019 ob 14 uri bomo praznovali

»Dan žena«

v Gostišču Černe, Spodnjevaška pot 56, Maribor VABLJENI

Prijave sprejema Andrej Vivod

VABILO

TEČAJ OŽIVLJANJA

VABILO na

KULINARIČNO RAZGLEDNICO vsak zadnji torek v mesecu ob 10.00 uri Razglednico bomo skupaj ustvarjali v sklopu kuharske delavnice v DGNP MB

sreda 6. 3. 2019 ob 16.30 uri DGNP Maribor, Trubarjeva 15, pritličje velika sejna soba

Predavatelja:

Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med. Rok Petrovčič, dr. med.

Prijave sprejema Andrej Vivod v društvu

Delavnico vodijo prostovoljci: Mira Meš Pivec, Srečko Ljeskovac, Andrej Trifunovič in Andrej Vivod (javna dela)

Stran 23


Z NAŠIM NASMEHOM …

Danilo, Tomislav

Sead , Slavica, Bernarda, Marija

Zdenka, Nada

Sonja, Ferdo, Bogo, Vesna

Suzana , Mira

Veronika, Milan, Elizabeta

Začnimo dan z nasmehom na ustih in z veseljem v duši. (splet.: pozitivne misli)

Stran 24


‌ V NOVO LETO 2019

Marija, Albin

Franc, Angela

Anja, Valerija, Petra

Marjan

Bedrija, Marija

Silva

Zbudite se z nasmehom in se Ä?ez dan zavedajte vseh sprememb, ne glede na to kako majhne so. (splet.: pozitivne misli)

Stran 25


INFO, TOLMAČI NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača. Naročanje tolmača preko klicnega centra je možno le za registrirane uporabnike. V pisarni društva dobite vse informacije in pomoč pri prvi prijavi. Pomoč pri registraciji za klicni center vam nudimo v pisarni društva v času uradnih ur. Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja (031 354 600, 031 752 554) in spletnega obrazca. http://www.tolmaci.si/

Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu. SEZNAM TOLMAČIC V PODRAVJU TOLMAČICE

GSM

KAJA ZLATKA HÖTZL

040/241 505

SUZANA KRSTESKI

041/600 201

LIDIJA LETONJA

041/282 344

MARIJA KOSER

031/316 040

DORIS PIHLER

041/616 089

Področje delovanja Društva, 41 občin v Podravju Šentilj Sv. Ana

Kungota Pesnica

Cerkvenjak

Lenart

Selnica ob Dravi Lovrenc na Pohorju

Sv. Jurij

Sv. Trojica v Sl. goricah

Maribor Duplek

Juršinci

Hoče

Destrnik

Miklavž

Rače-Fram Oplotnica

Sv. Andraž

Trnovska vas

Ruše

Ormož

Starše

Slovenska Bistrica

Sv. Tomaž

Ptuj

Dornava Središče ob Dravi

Hajdina Kidričevo

Poljčane

Majšperk

Markovci Videm

Gorišnica Cirkulane

Podlehnik

Makole Žetale

Stran 26

Zavrč


SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

A Bb Cc Čč Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Ss Šš Tt Uu Žž XX Y Y A

TUJI ZNAKI

d EE Jj K k Pp RR Vv Z z W W QQ D

ŠTEVILKE

0 11 22 33 44 55 615 725 835 945 0

Stran 27


KONTAKTI, KOLOFON, SOFINANCERJI Uradne ure:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR

ponedeljek: sreda:

9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 16:00 – 18:00

Podružnica PTUJ 1x mesečno tretji petek v mesecu 16:00 – 18:00

Naslov: NAŠ GLAS Glasilo urejajo: Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar Lidija Salamon, strokovna sodelavka Mira Meš Pivec Založnik: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Naklada: 400 izvodov Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor Izdaja: 27. 2. 2019 Digitalna izdaja objavljena na: http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/ dgnp.maribor/

TELEFON:

ELEKTRONSKA POŠTA:

02/2522182 02/6208851 (faks) 041/777 132

dgn.maribor@guest.arnes.si

ERNESTINA SAVSKI (predsednica društva)

041/319 420

dgn.maribor@guest.arnes.si

VALERIJA ŠKOF (predsednica športne sekcije)

070/875 478

valerija.skof@gmail.com

DRUŠTVO MILAN KOTNIK (sekretar)

dgn.maribor@guest.arnes.si

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

MARIBOR:

torek 10-14, sreda in petek: 17-22

podružnica PTUJ:

petek: 17-22

Glasilo »Naš glas« pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije s področja delovanja društva in ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva v Podravju. Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji. Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim bralcem v branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora. Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu ali podružnici na Ptuju v sredo oz. petek popoldan v času družabništva članov. Glasilo je brezplačno dostopno v prostorih društva. Info Društva NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj. Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, ZRSZ - OS Maribor, Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane

Profile for Danilo

Naš glas 104  

Naš glas 104  

Profile for danilo567
Advertisement