Page 1

Het jaar 2008


Het jaar 2008

Voor een betere samenleving De Cruyff Foundation zet zich al meer dan tien jaar in om de jeugd in beweging te brengen, en te houden. Wij stellen onszelf ook als doel om daadwerkelijk een verschil te maken in de samenleving. Concrete projecten, realistische doelstellingen, daadkrachtig optreden en zoveel mogelijk samenwerken met mensen en organisaties die denken in kansen en mogelijkheden. Door te sporten en bewegen blijven kinderen gezond, leren ze regels en integreren ze. Sport geeft zelfvertrouwen en brengt respect bij voor anderen. Met het stimuleren van sport en bewegen willen wij bijdragen aan een betere samenleving. Dit kunnen wij niet alleen en daarom zijn wij blij met onze partner van het eerste uur, de Sponsor Bingo Loterij. Dankzij het geld dat wij de afgelopen jaren mochten ontvangen,  is het allemaal nog sneller gegaan dan wij voor mogelijk hielden.  De resultaten van een meerjarig onderzoek naar de effecten van de Cruyff Courts wijzen uit dat hun geld maar ook dat van overige partners en donateurs goed besteed wordt. Wij brengen niet alleen de jeugd maar ook de wijk in beweging. Johan Cruijff • voorzitter Carole Thate • directeur 2


De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging! Met de oprichting van zijn eigen stichting heeft Johan Cruijff

bijkomen is het vooral belangrijk dat de Foundation erop toe

er bewust voor gekozen om structureel en op een sportieve

blijft zien dat alle verantwoordelijken zich voldoende bezighouden

manier iets te willen bijdragen aan de levens van kinderen.

met het onderhoud, de begeleiding en voldoende toezicht op

Hier is de Cruyff Foundation dan ook al jaren succesvol mee

en rondom de Cruyff Courts.

bezig. Naast de bekende Cruyff Courts hebben jongeren met een handicap een zeer speciale plaats in onze organisatie.

Nieuw in 2008 was de ontwikkeling en aanleg van twee

Alle kinderen moeten namelijk de mogelijkheid hebben om

aangepaste Cruyff Courts. Daardoor konden ook kinderen met

op een veilige manier te sporten en spelen.

een handicap het plezier van de Cruyff Courts ondervinden.

Het jaar 2008

Helaas bleek de Foundation niet immuun voor de gevolgen

In 2008 is er veel goed werk verzet. Dit deed het team van de

van de crisis. Voor het eerst zijn de inkomsten uit acties en

Cruyff Foundation niet alleen. Samenwerken is het sleutelwoord;

donaties niet gestegen. Meer bekendheid en meer publiciteit

met jongeren, overheden, partners die de Foundation financieel

moeten het belang van het werk van de Cruyff Foundation

ondersteunen, met vrijwilligers en met al die mensen die de

nog beter onder ieders aandacht brengen. De kosten

Cruyff Foundation een warm hart toedragen.

die daarmee gepaard gaan, zullen beperkt moeten blijven. Want van het geld dat binnenkomt moet een zo groot

Voor het project Cruyff Courts stond het jaar in het teken van

mogelijk deel besteed worden aan sport en bewegen

doorontwikkelen. Met een totaal van 88 Cruyff Courts en de

van jongeren.

verwachting dat er in 2009 weer minimaal 20 nieuwe veldjes 3


Het jaar 2008

Bereikt in 2008 2 Aangepaste Cruyff Courts

80

Projecten die doorlopend steun krijgen

6 Cruyff Foundation Games

van de Cruyff Foundation

8 Sportbonden waarmee wordt samengewerkt

100

Deelnemende scholen aan Cruyff Courts

9 Projecten in het buitenland

Kampioenen 6 vs 6

24 Nieuwe Cruyff Courts

147

Kinderen op de Rolstoelsportdag

27 Aanvragen voor een Cruyff Court

1.500

Bezoekers Open Dag

40 Gemeenten met voorronden Cruyff Courts

1.860

Bezoekers website per maand

3.200

Deelnemers aan voorronden Cruyff Courts

47 Aanvragen voor een informatiepakket

Kampioenen 6 vs 6

47 Goedgekeurde projecten in Nederland

4.061

Ontvangers digitale nieuwsbrief

68 Bedrijven en organisaties die de Cruyff Foundation

5.232

Artikelen in de media over Cruyff Foundation

Kampioenen 6 vs 6

ondersteunen

192.000 Opbrengst avond ‘Koken met een Doel’

Op www.cruyff-foundation.org is de uitgebreide jaarrekening te downloaden. 4


‘Door sport heb ik meer zelfvertrouwen gekregen’ ‘Sport is niet alleen goed voor me, sport heeft me in het begin van mijn revalidatie ook geholpen de situatie te accepteren. Daarnaast ben ik er zelfstandiger door geworden en heb ik nu meer zelfvertrouwen. Bovendien is het ook onwijs leuk! Ik werk al heel lang samen met de Johan Cruyff Foundation. We hebben hetzelfde doel voor ogen: zo veel mogelijk kinderen (met handicap) laten sporten en bewegen. Samen kun je meer en sta je sterker. De Cruyff Foundation maakt de clinics mede mogelijk die ik met mijn eigen stichting, de Esther Vergeer Foundation, organiseer. Met mijn stichting wil ik een structurele basis opzetten voor kinderen met een handicap. Ze kunnen kennis maken met sport en zien waar ze terecht kunnen. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten!’ Esther Vergeer • (27 jaar) meervoudig wereldkampioen en Olympisch kampioen rolstoeltennis.

5


‘Het Cruyff Court is voor ons een zegen.’ Cor de Geus: ‘Jongeren uit verschillende wijken komen hier: Nederlanders en jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst. Op het veld zijn ze als broeders. Ik heb me onterecht zorgen gemaakt vooraf. Ik vraag de jeugd ook regelmatig wat hun wensen zijn en ik praat met ouders en omwonenden. Om eventuele kou uit de lucht te halen. Het Cruyff Court is een uitstekend idee geweest. Zolang je met iedereen blijft praten en al die mensen erachter staan, blijft er onderling respect. Dat gaat zonder bal. Maar het zorgt er wel voor dat de bal blijft rollen.’

Ton Brouw: ‘Die veertien regels op het bord worden enorm nageleefd. De jongens die wat zwaarder zijn van gewicht, zie ik nu bewegen op dat veld. Sinds de komst van het Court heb ik nog nooit een klacht gehoord van een bewoner. Twee keer per jaar wordt er een dag georganiseerd voor lichamelijk gehandicapten, dan komen omwonenden even een kijkje nemen.’ Cor de Geus • voorzitter speeltuinvereniging Hillesluis en officieus toezichthouder van het Cruyff Court Feijenoord veld, Rotterdam; Ton Brouw • wijkagent. 6


Het jaar 2008

Cruyff Courts Veel kinderen in Nederlandse steden hebben te weinig

talentvolle speler van het jaar 2007/2008. Cruyff Courts

speelruimte. Gemeenten houden zich vaak niet aan de

kunnen ook gerealiseerd worden door giften. Zo hebben de

verplichte 3% buitenspeelruimte bij nieuwbouw. Wie kinderen

spelers van het Nederlands elftal in het verleden vier Courts

wil laten bewegen, moet ze hun speelruimte teruggeven.

geschonken, zijn de velden op de Nederlandse Antillen en

De Cruyff Foundation doet dat door de aanleg van Cruyff

Aruba gerealiseerd in samenwerking met het ministerie van

Courts, de moderne uitvoering van het aloude trapveldje,

VWS en heeft Pieter Winsemius met de opbrengst van het

dat vroeger in veel buurten te vinden was en dat veelal is

boekje “Je gaat het pas zien als je het doorhebt” de realisatie

verdwenen. Een Cruyff Court is een plaats voor sport en spel.

van vier Courts mogelijk gemaakt.

Maar minstens zo belangrijk: een Cruyff Court heeft een grote sociale, samenbindende en integrerende functie in de wijk.

Het meerjarig onderzoek naar het gebruik en de effecten van

Bij de aanleg zijn buurt, overheid, corporaties, scholen,

de Cruyff Courts, uitgevoerd door het Mulier Instituut, loopt

sportverenigingen en het lokale bedrijfsleven betrokken.

in 2008 op zijn einde. Het gehele rapport zal voorjaar 2009

Nederland telt eind 2008 88 Cruyff Courts. Voor de aanleg

verschijnen maar eind 2008 kregen we al wel inzicht in dat de

van de Courts werkt de Cruyff Foundation onder andere samen

veldjes lokaal veel losmaken, de leefbaarheid doet vergroten

met de KNVB in de stichting Cruyff Courts KNVB Velden,

en dat de jeugd er trots op is.

die een groot deel van de velden realiseert. Daarnaast mag de voetballer die tot Talent van het Jaar is uitgeroepen een Cruyff Court laten aanleggen in een door hem zelf uitgekozen buurt. In 2008 werd Miralem Sulejmani gekozen als meest 7


Het jaar 2008

Aangepaste Cruyff Courts

De Cruyff Courts in gebruik

Voor kinderen met een handicap is bewegen en sporten een

De Foundation is niet alleen betrokken bij de aanleg van de

belangrijk onderdeel in de ontwikkeling. Dit is van oudsher een

Courts, ook heeft de Foundation een rol bij het gebruik van

doelgroep die al ondersteund wordt door de Cruyff Foundation.

de velden. Naast activiteiten die lokaal worden georganiseerd

In 2008 is gestart met de aanleg van aangepaste Cruyff Courts.

door de sportbuurtwerker of door iemand uit de wijk, zet de

Dit zijn multifunctionele veldjes die toegankelijk zijn voor

Foundation landelijke evenementen op.

alle kinderen, ongeacht hun handicap. Deze aangepaste Courts komen te liggen bij bijvoorbeeld revalidatiecentra en

Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6

mytylscholen. Sporten die op deze veldjes gespeeld kunnen

Het Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 werd in 2008 voor de

worden zijn onder andere: rolstoelbasketbal, rolstoeltennis

tweede keer georganiseerd. Het is een landelijk schoolstraat-

en goalbal. De aanpassingen aan de velden, bijvoorbeeld

voetbaltoernooi voor jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van

een hardere ondergrond voor rolstoelen of een ander

het reguliere basisonderwijs. Via een lokale voorronde kon een

kleurgebruik voor visueel gehandicapten, worden in overleg

team zich plaatsen voor de landelijke finale op het voorplein van

met de instelling bepaald. Er zijn nu drie aangepaste

het Olympisch Stadion in Amsterdam. In 2008 namen in totaal

veldjes aangelegd.

44 teams uit 22 steden deel aan de landelijke finale. Kampioen bij de jongens werd De Duiventil uit Hoorn en bij de meisjes won De Globe uit Amsterdam de titel.

> vervolg op pagina 11 8


‘Sinds de komst van het Cruyff Court heerst er trots en sociale controle.’ ‘Uit onderzoek bleek dat in de wijk De Hoeken het aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen laag lag en dat er behoefte was aan verharde veldjes. Tegelijkertijd werden we gebombardeerd met mailtjes van Marokkaanse jongeren als pleidooi voor een Cruyff Court. We hebben een projectgroep gevormd met mensen van de woningcorporatie, een jongere, iemand van de speeltuinvereniging, twee schooldirecteuren en mensen van de gemeente. De samenwerking is bij de ontwikkeling van het Court in De Hoeken de kracht geweest. Het veld ligt pal voor de flats. Ik zeg wel eens gekscherend dat dit het enige Cruyff Court is met skyboxen…’ Antoine Brandenburg • gemeente Capelle aan de IJssel.

9


‘Het Court als instrument voor jongerenparticipatie.’ ‘In de bestaande infrastructuur is het Cruyff Court een concept dat jongeren aanspreekt en een grote aantrekkingskracht heeft op het naschoolse gebeuren. Belangrijk bij de aanleg was en is dat er goede afspraken worden gemaakt met bewoners, wijkagenten en de jongerenwerkers. Daarbij geven we hen de vrije hand om jongeren voor te dragen voor een opleiding. Het Cruyff Court is een mooi instrument om jeugd te laten participeren. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid, organiseren zelf iets. De kracht van jeugd wordt nog vaak onderschat door ouderen. Als we jongeren vrijheid geven en kans om te groeien, kan iets moois ontstaan.’ Henny Breukers • Teamleider Sport & Bewegen Gemeente Enschede

10


Het jaar 2008

> De Cruyff Courts in gebruik In totaal hebben 3200 kinderen van ruim 100 basisscholen

Ook hierbij vormen de 14 regels van Johan Cruijff die gelden

meegedaan aan het Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 2008!

op de Cruyff Courts een belangrijk onderdeel. In 2008 hebben

Bij de finale was ook een aantal bekende voetballers aanwezig

meer dan tweehonderd jongeren in twaalf steden deelgenomen

en werden de Cruyff Court All Stars verkozen. Deze groep

aan dit project. In 2009 zal Meedoen, Leren, Winnen groot van

jongens en meisjes, die niet alleen goed konden voetballen

start gaan in achttien gemeenten. Met Meedoen, Leren, Winnen

maar ook uitblonken in sportief gedrag, hebben de Cruyff

werkt de Johan Cruyff Foundation samen met het Johan Cruyff

Foundation vertegenwoordigd bij de opening van het

Institute for Sport Studies en de KNVB. Het project is ontstaan

Cruyff Court Dennis Bergkamp in Londen.

vanuit het programma Meedoen Allochtone Jeugd door Sport’ van het ministerie van VWS.

Meedoen, Leren, Winnen Meedoen, Leren, Winnen biedt jongens en meisjes tussen de 14 en 18 jaar, die actief zijn op en rond de Cruyff Courts, de mogelijkheid om zelf een evenement in hun wijk te organiseren. Er wordt een omgeving gecreĂŤerd waarbinnen de jongeren gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan de buurt, aan elkaar en te investeren in hun eigen ontwikkeling. Zij doen dit in samenwerking met het lokale jongerenwerk, sportbuurtwerk en de buurtbewoners.

11


Het jaar 2008

Resultaten Cruyff Courts 2008 Aanvragen 2008

Goedgekeurd

Plan voor 2009

27

22

30 (waarvan

4 aangepaste velden)

Niet alle geplande Courts werden aangelegd. Dit had vooral te maken met de vertraging in de procedures bij gemeenten. Toekomst Het aantal Cruyff Courts blijft de komende jaren groeien. In 2009 zal het 100ste Court geopend worden. De Foundation streeft er naar om in 2014 200 Cruyff Courts aangelegd te hebben. Daarvoor is geld nodig, een goede samenwerking met gemeenten en veel inzet om de veldjes intensief en door zo veel mogelijk verschillende groepen te laten gebruiken.

Aantallen: 97 Cruyff Courts

Waarvan: 84 ‘normale Cruyff Courts 9 buiten Nederland 4 aangepaste Cruyff Courts 1 veld in Madurodam 38 Cruyff Courts gepland

• • •

Totaal:

12

88 Cruyff Courts in Nederland 9 Cruyff Courts buiten Nederland


‘Het Cruyff Court heeft een eigen stijl.’ ‘Het mooiste is dat het Cruyff Court een eigen stijl heeft. Je zou het eigenlijk moeten filmen: als er meerdere ploegjes zijn, spelen ze vijf-tegen-vijf en als er één twee goals scoort, gaat er een andere ploeg in en zo rouleren ze. Zonder één verkeerd woord. Met de buurtvaders organiseren we één of twee keer per jaar een toernooi. Daar komen wel zeshonderd jongeren op af. Activiteiten op het veld worden doorgaans georganiseerd in overleg met de wijkpost en de buurtbewoners. Vaak doet zelfs de supermarkt op de hoek ook mee. Die zorgt dan voor sportdrankjes en snacks voor de deelnemers.’ Abelrazak Doufikar • Buurtvader, bewoner, jongerenwerker en voetbaltrainer uit de Atolwijk in Lelystad. Hier ligt het  Aron Winter Veld, het eerste Cruyff Court in Nederland.

13


‘Door sport leer ik nieuwe mensen kennen.’ ‘Ik hou veel van sport. Ik doe aan rolstoelbasketball en c.p. (skiën speciaal voor kinderen met een hersenbeschadiging). Op school, ik zit op Lyndensteyn in Beetsterzwaag, doen we ook aan paardrijden, gym en zwemmen. Eigenlijk vind ik alle sporten leuk. Het is gezond en heel gezellig. Soms zijn de spelregels wel moeilijk, maar dat is een kwestie van doorzetten en veel doen. Dan lukt het wel. Het allerleukste vind ik teamsporten, samen met anderen iets doen’. ‘Door de sport leer je ook nieuwe mensen kennen.’ Klaske Benedictus (16 jaar) uit Garijp. De Johan Cruyff Foundation ondersteunt school Lyndensteyn met verschillende sportactiviteiten, zoals zeilen, een outdoorweekend en skiën.

14


Het jaar 2008

Projecten voor kinderen met een handicap Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om op een

en driewielen op drie mytylscholen. Gezien het succes zal dit

veilige manier te sporten en te spelen. Dat geldt zeker ook voor

project in 2009 op meer scholen plaatsvinden. De KNVB is al jaren

kinderen met een handicap. Juist voor hen zijn sport en spel

partner in de stimulering van het jeugd G-voetbal. Nederland was

van groot belang. Terwijl voor deze kinderen de drempel om te

het eerste land ter wereld waar een jeugd G-voetbal competitie

kunnen sporten of bewegen vaak hoog is. Er zijn minder clubs,

werd gestart. In 2008 hebben alle jeugd G-voetbalverenigingen

de kinderen moeten dikwijls gebracht worden, hebben aangepast

een extra bijdrage gekregen om te besteden aan materialen,

materiaal nodig en hebben meer behoefte aan begeleiding.

toernooien, werving en het opleiden van kader.

Het plezier van sport is juist voor deze jeugd zo belangrijk. Daarom ondersteunt de Cruyff Foundation ook tal van sportpro-

School in Beweging

jecten die speciaal zijn opgezet voor kinderen met een handicap.

School in Beweging is een onderwijsproject voor leerlingen in het Speciaal Basis Onderwijs. De Cruyff Foundation stelt voor

De financiĂŤle steun van de Foundation gaat deels naar relatief

elke school die meedoet een sporttoestel ter beschikking: een

kleine projecten als skateclinics, zwemmen met dolfijnen

tennistafel, een basket, een multifunctioneel net of een tchouk.

of het mede mogelijk maken van een paardrijdag voor

Kinderen van de school bepalen zelf, door elkaar te interviewen,

gehandicapte ruiters. Maar de Cruyff Foundation werkt ook

welk toestel zij wensen voor hun school. Er zijn zo’n vierhonderd

samen met sportbonden om nationale initiatieven te

SBO scholen in Nederland. In 2008 is dit project opgezet en in

ontwikkelen. Met de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie is

2009 worden de eerste honderd scholen benaderd om mee te

een proef georganiseerd voor clinics handbiken, tandemfietsen

doen. School in Beweging loopt door tot 2011.

15


Het jaar 2008 IJssportdag

in Mutare meer aandacht gekregen, meer dan 80 mensen

In maart werd in Thialf Stadion in Heerenveen een IJssportdag

kregen een sportopleiding en deden daar hun voordeel mee.

georganiseerd voor de leerlingen van mytylscholen in

Duizenden kinderen en jongeren profiteren wekelijks van de

Beetsterzwaag, Zwolle en Haren. De kinderen werden begeleid

nieuw aangeboden sportmogelijkheden.

door CIOS-studenten, vrijwilligers én door bekende schaatsers als Jan Bos, Margot Boer, Annette Gerritsen en Remco Olde

Aantal aanvragen 2008

Goedgekeurde projecten 2008

Heuvel. Ruim vijfhonderd kinderen deden mee met schaatsen,

Nederland

Buitenland

Nederland

Buitenland

curling, sledgehockey, shorttrack, priksleeën en ijsdansen.

165

81

38

8

Zanger Thomas Berge gaf een spetterend optreden. Het aantal aanvragen in 2008 was lager dan in 2007. Projecten in het buitenland

De reden hiervan is dat de Foundation de afgelopen twee jaar

De Foundation ondersteunt in beperkte mate projecten elders

al twee grote projecten heeft uitgevoerd, zoals het uitdelen

in de wereld, bijvoorbeeld tennisactiviteiten voor jeugd met

van sportrolstoelen aan alle mytylscholen. Het aantal goed-

een handicap. Dit Silver Fund project wordt samen met

gekeurde projecten is ongeveer gelijk gebleven. De redenen

de Internationale Tennis Federatie uitgevoerd. Voor de

van afwijzing van een project zijn onder meer dat de aanvraag

Zimbabwaanse stad Mutare werkt de Cruyff Foundation samen

niet voldoet aan de criteria of omdat het budget beperkt is.

met de gemeente Haarlem in het kader van de stedenband tussen beide plaatsen. Dit project ondersteunt de éénjarige opleiding van sportleraren om het sportaanbod te vergroten in vijf tot zeven verschillende regio’s in Mutare. Sport heeft

16


Toekomst In 2009 volgt een verdere uitwerking van het project ‘School in Beweging’. De inventarisatie van deelnemende scholen gaat door en de eerste toestellen zullen worden uitgereikt. Het succes van de IJssportdag is een reden om te bekijken of deze dag ook op andere ijsbanen in Nederland is te organiseren. De samenwerking met sportbonden zal verder worden uitgebreid. Kinderen willen graag verschillende sporten doen, maar vaak zijn er niet voldoende materialen beschikbaar. Daarom zal de Foundation ook actief de aanschaf van materialen, zoals handbikes, tandems en elektrische rolstoelen, blijven ondersteunen.

17


Het jaar 2008

Financiën, Fondsenwerving, Communicatie Financiën

Fondsenwerving

In 2008 heeft de Foundation € 4.671.913,- ontvangen. Dat is

Een stichting als de Cruyff Foundation is hard nodig om zoveel

12,5% minder dan in 2007. Dit geld kwam van acties, donaties,

mogelijk kinderen in beweging te brengen en te houden.

subsidies en van partners uit het bedrijfsleven. Van deze

Ieders hulp is daarbij welkom. De Cruyff Foundation ontvangt

inkomsten is € 4.045.056,- (87%) besteed aan de doelstellingen.

op verschillende manieren fondsen die weer besteed kunnen worden aan de doelstelling. Allereerst is dat via fondsenwer-

CBF-Keur

ving door derden: de bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij.

De Johan Cruyff Foundation voldoet aan alle eisen van het

De Sponsor Bingo Loterij is een trouwe partner die al meer

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF Keur). Dit officiële

dan tien jaar het werk van de Foundation ondersteunt. In 2008

keurmerk wordt alleen aan een Goed Doel toegekend als er

bedroeg deze ondersteuning € 1.949.527,- . Erg positief is dat

sprake is van een verantwoorde manier van besteding en

in 2008 voor het eerst echt begonnen is met het zogenaamde

een transparant beleid. Eén van de eisen is

‘geoormerkt werven’. Een voorbeeld hiervan is de actie de

dat het percentage van de inkomsten dat niet

Grootste Bingo ooit welke € 190.935,- heeft opgebracht.

rechtstreeks naar projecten gaat, maximaal

25% mag bedragen. Voor de Foundation bedroeg

De Foundation doet ook aan ‘eigen fondsenwerving’.

dit percentage over 2008: 13%.

Hieronder vallen de verschillende giften, donaties, partnerships en overige acties. De totale inkomsten eigen fondsenwerving bedroegen in 2008 € 2.449.896,-.

18


Dit bedrag is lager dan de ruim € 2.900.000,- die de

Toekomst

Foundation had begroot. Voornaamste reden van dit verschil

Het werk van de Foundation moet verder worden uitgedragen.

is het tegenvallend aantal incidentele giften. Het percentage

Free publicity is daarbij belangrijk, omdat de Foundation zo

‘kosten besteed aan eigen fondsenwerving van de baten

min mogelijk geld wil uitgeven aan fondsenwerving en

uit eigen fondsenwerving’ bedroeg over 2008 10%.

communicatie. Het uitgangspunt is: van elke euro zoveel

mogelijk te gebruiken voor de projecten van de Foundation.

In 2008 sloten elf bedrijven een partnerovereenkomst

Door een professionelere aanpak moet het aantal donateurs

met de Cruyff Foundation.

en bedrijfspartners groeien zodat de inkomsten toenemen.

Communicatie In 2008 heeft de Cruyff Foundation meer dan vijfduizend keer aandacht gehad in de media. Evenementen die

Partner van het eerste uur: Sponsor Bingo Loterij

veel publiciteit kregen waren: de Open Dag, de opening

De Sponsor Bingo Loterij is vanaf het eerste uur partner van

van het Cruyff Court Dennis Bergkamp in Londen en de

de Foundation. Het is de loterij voor gezondheid en welzijn,

opening van het eerste aangepast veld: het Cruyff Court

waarbij het steeds populairder wordende spel bingo een

Maurice Maeterlinck.

centrale rol inneemt. 600.000 mensen spelen mee, met bijna 1 miljoen loten. Sinds 1998 wordt de Cruyff Foundation ondersteund door de Sponsor Bingo Loterij. Voor meer informatie: www.sponsorbingoloterij.nl

Op www.cruyff-foundation.org is de uitgebreide jaarrekening te downloaden. 19


De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging! “Wat kan ik doen om de jeugd in beweging te krijgen?” Dat is de vraag die Johan Cruijff destijds ertoe bracht zijn eigen Foundation in het leven te roepen. Hij besefte dat sport niet alleen leuk en gezond is, maar ook onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van elk kind. Met sport kun je niet vroeg genoeg beginnen. Je krijgt maar één lichaam, daar moet je de rest van je leven mee doen. Logisch dat sport en kinderen de peilers zijn geworden onder de Johan Cruyff Foundation, in het bijzonder de kinderen met een handicap. Sinds de start in 1997 is de Johan Cruyff Foundation uitgegroeid tot een organisatie die elke dag opnieuw jeugd in beweging brengt Olympisch Stadion 5 1076 DE Amsterdam

T +31(0)20 3057766 F +31(0)20 3057760

w w w. c r u y f f - f o u n d a t i o n . o r g info@cruyff-foundation.org R e k e n i n g n r. 1 4 1 4

en houdt. De Foundation doet dat door projecten op te zetten en te ondersteunen die sport en spel stimuleren. Dat gebeurt altijd samen met verenigingen, scholen, sportbonden, bedrijven en overheden. Maar ook met u. Uw hulp is belangrijk om het werk van de Foundation goed te kunnen doen, want:

”Alleen kun je niets,

je moet het samen doen”

Cruyff Foundation Scoiaal Jaarverslag 2008  

Cruyff Foundation Scoiaal Jaarverslag 2008