Page 1

JAARVERSLAG 2007

“Alleen kun je niks, je moet het samen doen”. Johan Cruijff


INHOUD

1

VOORWOORD

4

2

SAMENVATTING

5

3

DE BASIS

8

4

PROJECTEN INLEIDING

11

Teksten

5

MARKETING

27

Team Cruyff Foundation,

6

Fondsenwerving

29

Pim van Rooijen

7

Communicatie

33

Fotografie

8

Bestuur, Personeel en Organisatie

37

BROER van den BOOM

9

ToeKOMST

40

10

FINANCIEEL VERSLAG

42

Vormgeving

JAARREKENING

46

Helfensteijn de Vreugd

11

ACCOUNTANTS VERKLARING

60

12

OVERZICHT VAN ALLE GOEDGEKEURDE PROJECTEN 2007

63

13

Partners / Bedrijfssupporters

69

Colofon

Linda de Niet

Johan Cruyff Foundation Olympisch Stadion 5 1076 DE Amsterdam T 31 (0) 20 305 77 66 F 31 (0) 20 305 77 60 www.cruyff-foundation.org info@cruyff-foundation.org De Cruyff Foundation heeft het CBF Keurmerk voor verantwoorde besteding van giften en donaties. | Š Copyright 2007, Johan Cruyff Foundation. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de Johan Cruyff Foundation.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

2


Project Tegenkracht – Kanker en sport ‘Tegenkracht biedt kankerpatiënten de nodige sportfaciliteiten en begeleiding om fysiek en mentaal sterker de zwarte tijd van operaties, chemo en bestralingen te kunnen doorstaan. De Johan Cruyff Foundation is één van de samenwerkingspartners van Tegenkracht. Inmiddels zijn er meer dan 100 kankerpatiënten die een sportplan op maat hebben gevolgd via Tegenkracht, zonder de steun van de Johan Cruyff Foundation was dit niet mogelijk geweest en daar kan en mag de Johan Cruyff Foundation trots op zijn’. Stichting Tegenkracht was één van de stichtingen die in 2007 steun ontvingen van de Johan Cruyff Foundation.


1

VOORWOORD

D

ankzij de inzet en de financiele bijdrage van veel mensen en bedrijven heeft de Johan Cruyff Foundation het afgelopen jaar heel veel kunnen doen.

In 2007 zijn 28 Cruyff Courts aangelegd, 44 nieuwe aanvragen goedgekeurd, 4 eigen evenementen georganiseerd en hebben veel mensen via acties en donaties geld aan de Foundation gegeven. Alle initiatieven dragen bij aan de realisatie van de doelstelling van de Johan Cruyff Foundation om kinderen en jongeren meer te laten sporten en spelen. Sport en spel is leuk, gezond, integreert en brengt respect bij voor anderen. Daarom is sport belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bij de uitvoering van ons werk zoeken we altijd samenwerking met anderen: met verenigingen en stichtingen, met (lokale) overheden, met partners in het bedrijfsleven en met vrijwilligers en donateurs. Want: ‘Alleen kun je niets, je moet het samen doen’. 2007 heeft veel mooie momenten opgeleverd. Momenten die de Foundation vaak in de publiciteit brachten. Dat is leuk, maar vooral ook belangrijk. Want hoe meer mensen ons werk kennen en zien hoeveel plezier het kinderen brengt, hoe meer mensen de Foundation een warm hart toe zullen dragen. En dat hebben we nodig, want we zijn nog lang niet klaar. Ook in 2008 zullen we ons met veel energie inzetten om zoveel mogelijk kinderen blij te maken. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Johan Cruijff Voorzitter

Carole Thate Directeur

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

4


2

SAMENVATTING

2

007 was een leerzaam jaar. Het was ook een jaar met verschillende hoogtepunten.

De groei van de Johan Cruyff Foundation vraagt om een steeds professionelere manier van werken. Het vertrouwen dat mensen inde Foundation stellen door hun giften, hun inzet, maar ook door het aangaan van een samenwerking, vraagt om een zeer zorgvuldige en professionele manier van werken. Uitgebreide beoordeling van projecten vooraf, tussentijdse toetsingen en rapportages, en het evalueren van projecten achteraf dragen bij aan zekerheid dat de verstrekte gelden goed terecht komen. Het werken conform opgestelde lange termijn visies is een verdere professionalisering. Ook de eigen werkwijze wordt jaarlijks geëvalueerd. Het onderzoek naar de effecten van de Cruyff Courts, dat is gestart in 2006, loopt door tot 2009. De werving, selectie en begeleiding van de vrijwilligers heeft een professionaliseringsslag gemaakt dankzij de betrokkenheid van een gespecialiseerd. De Cruyff Foundation streeft ernaar om te werken als een sportteam. Dat houdt onder meer in samenwerken omdat de som meer is dan verschillende delen. In sport staat resultaat voorop. Vertaald naar de Foundation houdt dit in: focus op prestaties, weten wat je wilt en met de beschikbare middelen zoveel mogelijk bijdragen aan de doelstelling.

Uitdragen naam Het uitdragen van het werk van de Cruyff Foundation, laten zien dat het een bijzonder goed doel is, geschiedt meer en meer via eigen evenementen. De ervaring heeft geleerd dat dit de meest duidelijke manier is om te laten zien waar de Foundation voor staat en wat de werkwijze is. In 2007 is hiervoor een medewerker vrijgemaakt waardoor de coördinatie van eigen evenement veel gestructureerder verliep. De Rolstoelsportdag en het Schoolstraatvoetbal Kampioenschap zijn succesvol georganiseerd.In 2007 is gestart met de vernieuwing van de website.

Hoogtepunten De opening van het vijftigste Cruyff Court in Volendam was een van de hoogtepunten van 2007. De groei in aantal courts is groot, maar ook het gebruik was een aandachtspunt dit jaar. Intensiever gebruik door meer verschillende doelgroepen was de insteek. Door samenwerking met sportbuurtwerkers en de ontwikkeling van eigen initiatieven, zoals het Schoolstraatvoetbal Kampioenschap en de Jeugd G-activiteiten is deze doelstelling ingevuld. Ook het project ‘Meedoen, Leren en Winnen’ waarbij jongeren gecoacht worden om een toernooi of evenement te organiseren op een Cruyff Court, draagt bij aan een intensiever gebruik van de courts. Natuurlijk was de zestigste verjaardag van voorzitter Johan Cruyff een absoluut hoogtepunt dat veel (media) aandacht voor de Foundation opleverde. 2007 was het jaar dat Madurodam een eigen Cruyff Court kreeg. Heel bijzonder was de opening van een speciaal Cruyff Court in Zeist dat is aangepast aan de wensen en behoeften van visueel gehandicapten. Op de Nederlandse Antillen en Aruba werd het vijfde veld (op St. Maarten) geopend.

Dennis Gebbink, oprichter Only Friends. ‘ Vanaf het allereerste begin heeft de Johan Cruyff Foundation ons de ‘rugdekking en het vertrouwen’ gegeven”. Dit is voor de kinderen van Only Friends en voor mij persoonlijk enorm belangrijk. Het geeft een veilig gevoel en positieve energie. Ook nu op het Ronald McDonald Centre Only Friends blijft de Foundation nauw betrokken. Een heerlijk gevoel!’

JAARVERSLAG 2007 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

5


samenvatting

Teleurstellingen

Opbrengsten en bestedingen

Naast alle successen waren er ook teleurstellingen. Zo is in 2007 de Cruyff Foundation Cup niet doorgegaan. Het toernooi waaraan bestaande relaties mee mogen doen als zij een nieuwe bedrijfssupporter introduceren, kende ondanks positieve reacties, te weinig inschrijvingen. Het aantal Cruyff Courts dat in 2007 is aangelegd (28) was minder dan vooraf gehoopt (35). Belangrijkste reden hiervoor was de extra tijd die is geïnvesteerd in het voortraject om alle partijen bij de aanleg te betrekken. De ervaring heeft geleerd dat deze aanpak voor het latere succes van de Cruyff Courts van groot belang is. In 2007 is ook gebleken dat de realisatie van courts in het buitenland veel meer tijd vraagt. De in 2006 opgerichte Johan Cruyff Foundation Supportersclub bleef achter in resultaat. Het idee was om iedereen die, op welke wijze dan ook een bijdrage wilde leveren aan de Foundation, onder één noemer, de supportersclub, te vatten. Voor veel mensen bleek deze opzet te onduidelijk en niet uitnodigend. Vanaf eind 2007 is weer onderscheid gemaakt in onder andere: donateurs, vrijwilligers en organisatoren van eenmalig acties. De term supporter zal niet meer worden gebruikt.

Financieel gezien was 2007 een bevredigend jaar waarin de in- en uitgaven conform de begroting zijn verlopen. De baten uit eigen fondsenwerving bedroegen totaal € 1.827.127,-. Aan de doelstelling werd € 5.161.198,- besteed. Daarmee voldoet de Cruyff Foundation ruimschoots aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de code Goed Bestuur voor Goede Doelen en de doelstellingen van de Vereniging Fondswervende Instellingen. In 2007 heeft de Cruyff Foundation meegedaan aan een nationaal onderzoek naar de bekendheid en waardering voor goede doelen. Het resultaat voor de Foundation was positief. Het publiek kent de Foundation en heeft waardering voor wat bereikt wordt. 2007 was opnieuw een jaar van groei. Voor de Foundation is dit geen doel, maar moet die hand in hand gaan met kwaliteit en zorgvuldigheid.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

6


Rolstoelsportdag ‘Gisteren heeft mijn zoon meegedaan aan de rolstoelsportdag, hij heeft het supergoed naar zijn zin gehad. Ik wilde jullie bedanken voor de fijne dag, hij kan al zo vaak niet meedoen en nu was hij heel de dag “topsporter’’!’. De rolstoelsportdag is een grote sportdag waarbij kinderen met een beperking deelnemen aan drie verschillende rolstoelsporten.


3

DE BASIS

Historie

A

ls je de mogelijkheid hebt om iets voor anderen te doen, dan moet je dat doen’, zei Johan Cruijff eens jaren geleden. En hij voegde de daad bij het woord. In 1997 richtte hij de Johan Cruyff Foundation op waarin hij twee voorliefdes samenbracht: sport en kinderen met een handicap. In de loop der jaren is de Foundation zich ook steeds meer bezig gaan houden met projecten voor kinderen in minder kansrijke omstandigheden. De doelgroep is daarmee uitgebreid naar kinderen met én zonder handicap. Kijk voor meer achtergrondinformatie op www.cruyff-foundation.org. ‘

Missie & Visie Sport is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. Niet voor niets is in het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties vastgelegd dat kinderen recht hebben op sport en spel.Sport is niet alleen gezond; het geeft ook zelfvertrouwen en leert kinderen omgaan met regels en discipline. Door te sporten en te bewegen, ontmoeten kinderen anderen en ondervinden ze wat het is om te winnen én te verliezen. Maar bovenal geeft sport veel plezier. De Johan Cruyff Foundation ziet sport niet alleen als doel, maar ook als een onontbeerlijk element in de ontwikkeling van een kind. Daarom steunt de Johan Cruyff Foundation sportprojecten voor kinderen met en zonder handicap in Nederland en daarbuiten.

Risico’s Een organisatie die de naam Johan Cruijff draagt, kent naast tal van voordelen in potentie ook een aantal risico’s. Bijvoorbeeld misbruik of foutief gebruik van de naam Cruijff of Cruyff Foundation en het daaruit voortvloeiende risico van imago- of reputatieverlies voor de persoon Cruijff. De Foundation moet vaak mensen teleurstellen omdat Johan Cruijff zelf niet op hun verzoek kan ingaan. Elk jaar neemt het aantal aanvragen voor overhandigingen van cheques, evenementen of andere initiatieven toe. Dit vraagt om een zorgvuldige afhandeling van de vele verzoeken met betrekking tot de inzetbaarheid van Johan Cruijff.

Een afwijzing heeft soms als gevolg dat donaties worden ingetrokken of dat mensen met onvrede terugdenken aan de Cruyff Foundation. Dit is een punt waarmee de Foundation met enige regelmaat wordt geconfronteerd. De hoop is dat, door het steeds bekender worden van het werk van de Foundation en de aandacht die de media schenken aan de vele projecten en evenementen, deze ervaringen in de toekomst minder zullen voorkomen. Een ander risico is dat wanneer er bijvoorbeeld op een Cruyff Court iets minder positiefs gebeurt dit, gezien de naam Cruijff, sneller in het nieuws komt dan wanneer het een anoniem trapveldje is. In dit geval is het een aandachtspunt van de Cruyff Foundation om er voor te zorgen dat de risico’s beperkt blijven en eventuele ongeregeldheden in samenwerking met lokale partijen snel worden opgelost.

Spelregels Samenwerken De Cruyff Foundation streeft ernaar om net zo te functioneren als een sportteam waar je met samenwerken de beste prestaties bereikt. Dat geldt niet alleen voor de interne organisatie; samenwerking is ook het uitgangspunt in de relatie met de supporters die de Foundation een warm hart toedragen en in de manier van werken met de bedrijven en organisaties die als partners de Cruyff Foundation ondersteunen. Zo werkt de Foundation bijvoorbeeld samen met PricewaterhouseCoopers, die de Foundation ondersteunt door kosteloos de financiële administratie te verzorgen, en met Audi die de mobiliteit geheel om niet verzorgt. Zaken die belangrijk zijn voor de Foundation en anders veel geld zouden kosten. Samenwerken, onderdeel zijn van een groter geheel, dat is de rode draad in de manier van werken. De Foundation werkt samen met individuele initiatiefnemers, verenigingen, scholen, sportbonden, bedrijven, multinationals en verschillende overheden in binnen- en buitenland. Soms gaat het om bestaande samenwerkingsvormen, maar

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

8


De basis

het gebeurt ook regelmatig dat de Cruyff Foundation verschillende organisaties bij elkaar brengt om een project te realiseren. Zoals bij de courts, waar de Foundation met de KNVB, gemeenten, buurtbewoners en clubs samenwerkt om een veld te realiseren. Een sportteam moet continu in beweging zijn en flexibel kunnen reageren. Dat is ook de wens van de Cruyff Foundation. Als relatief jonge organisatie wil de Foundation niet vastzitten in structuren en administratieve processen. Initiatieven moeten snel opgepakt en uitgevoerd kunnen worden.

Laagdrempelig Voor de ingediende aanvragen geldt een minimumnoch een maximumbedrag. Hierdoor kan de financiële steun die de Johan Cruyff Foundation geeft, uiteenlopen van € 1500,- voor een hockeytoernooi voor kinderen met een beperking tot een bedrag van € 48.055,86 voor een project om samen met de Judo Bond Nederland onder andere een introductiecursus judo op te zetten voor het speciaal onderwijs en een applicatiecursus voor docenten. De Foundation ontvangt aanvragen voor financiële ondersteuning van stichtingen, ouders, begeleiders of (buurt)verenigingen; maar ze worden ook ingediend door nationale sportbonden. De criteria waarop aanvragen worden beoordeeld, staan beschreven op www.cruyff-foundation.org. Op de site is ook een aanvraagformulier te vinden.

Professionalisering De groei van de inkomsten en het werk van de Foundation vraagt om een steeds verdergaande professionalisering. De zorg voor een goede besteding van het geld maakt dat aanvragen zorgvuldig worden bekeken en dat samen met de indiener uitgebreid gekeken wordt naar de haalbaarheid en doelstellingen van het project. Bij (tussentijdse) rapportages wordt teruggegrepen naar de doelstelling en gekeken of die is gehaald. Als dat niet het geval is, wordt besproken of er ingegrepen of bijgestuurd moet worden. De toegenomen professionalisering komt ook tot uiting in de langetermijnvisie, die steeds meer onderdeel uitmaakt van de manier van werken van de Foundation.

Klachtenprocedure Conform de door het CBF opgestelde eisen werkt de Cruyff Foundation met een klachtenprocedure. In 2007 zijn er twintig klachten binnengekomen. Het merendeel van de klachten betrof de locaties van verschillende Cruyff Courts of overlast voor buurtbewoners van Cruyff Courts. Deze mensen ontvangen een reactie, maar het zijn de gemeenten die deze klachten verder afhandelen. Daarnaast is er net als vorig jaar een aantal klachten binnengekomen over de levering van webshopartikelen. Deze klachten zijn doorgestuurd en afgehandeld door Fanzo, het bedrijf dat de webshop van de Cruyff Foundation beheert. Uitgangspunt blijft om klachten te voorkomen door pro-actief te zijn en snel te reageren.

Evalueren Elk project, elk evenement dat de Foundation ondersteunt en elk samenwerkingsverband waarin de Foundation participeert, wordt intern en met de betrokken partijen geëvalueerd. Het doel hierachter is dat de Foundation zichzelf wil blijven ontwikkelen, wil leren van de ervaringen en natuurlijk zorg wil dragen voor een verantwoorde besteding van het geld dat via giften en donaties binnenkomt. Zo is in 2006 is gestart met een grootschalig drie jaar durend onderzoek naar de effecten van de Cruyff Courts (zie ook pagina 20). Daarnaast vindt jaarlijks een evaluatie plaat van de eigen manier van werken en worden ook de uitgangspunten van de Foundation getoetst aan de dagelijkse praktijk.

Transparantie Betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijke kernwaarden voor de Johan Cruyff Foundation. De Foundation voldoet aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF keurmerk). De organisatie heeft een duidelijke structuur en een website waar veel informatie te vinden is. Medewerkers van de Cruyff Foundation zijn altijd bereikbaar voor vragen en informatie.

JAARVERSLAG 2007 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

9


Sportief Tour ‘Ik heb gevoetbald met Davids. Mijn hart doet gewoon pijn van plezier’. Eén van de kinderen van Amsta, een organisatie die persoonlijke ondersteuning biedt op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan mensen met een verstandelijke handicap in Amsterdam, die deel heeft genomen aan de Sportief Tour met Ajax.


4

PROJECTEN

K

inderen meer laten sporten en spelen, dat is de doelstelling van de Johan Cruyff Foundation. Dit doet de Foundation door veel verschillende initiatieven, voor kinderen met en zonder handicap, te ondersteunen:

Projecten jeugd met een beperking Dit zijn alle sportprojecten voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het betreft een breed scala aan activiteiten, variërend van een bijdrage aan een ski project voor kinderen met een visuele beperking tot de aanschaf van sportrolstoelen. De Cruyff Foundation werkt voor veel projecten samen met nationale sportbonden. Zoals met de KNVB (voetbal), de KNAU (atletiek), de NeVoBo (volleybal), de NBB (basketbal), de JBN (judo) en de KNRB (roeien). In 2007 is daar de KNWU (wielrennen) bijgekomen. De Cruyff Foundation steunt zowel eenmalige activiteiten als projecten die een langere periode beslaan. De voorkeur gaat uit naar een samenwerking voor meerdere jaren. Naast Nederlandse projecten ondersteunt de Foundation ook op kleine schaal buitenlandse initiatieven. Voorwaarde is wel dat het buitenlandse project een relatie heeft met het werk van de Foundation in Nederland.

Cruyff Courts Het aantal openbare trapveldjes, Cruyff Courts, is in 2007 flink gestegen. Vanuit de stichting Cruyff Courts KNVB Velden en de Cruyff Foundation zijn in totaal 28 veldjes opgeleverd. Niet alleen de aanleg ook het gebruik en onderhoud van de courts zijn een aandachtspunt voor de Foundation. In 2007 is hier tijd en geld in geïnvesteerd door onder andere de organisatie van het Schoolstraatvoetbal Kampioenschap en ‘Meedoen, Leren, Winnen’. Meer hierover op pagina 23.

Bekijk het filmpje van de Rolstoelsportdag 2007

JAARVERSLAG 2007 JOHAN CRUYFF FOUNDATION 11


4.1 Projecten jeugd met een beperking

Projecten voor jeugd met een beperking AANTAL

TOTAAL AANTAL AANVRAGEN NEDERLAND / BUITENLAND

400

350 300 250 200

365 323

150 100 50 0

212

183 46

2004

63

2005

44

2006

44

2007

ONTVANGEN PROJECTAANVRAGEN GOEDGEKEURDE PROJECTAANVRAGEN

Aanvragen Het aantal aanvragen is opnieuw gestegen. Het totaal voor zowel binnen- als buitenland kwam in 2007 uit op 365 aanvragen, 42 meer dan in 2006. 211 verzoeken kwamen uit Nederland en 154 uit het buitenland. Van het totaal aantal ingediende projectaanvragen zijn er 37 uit Nederland en zeven aanvragen uit het buitenland goedgekeurd. Eind 2007 zijn er nog twintig aanvragen in behandeling. Beoordeling Uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen is dat de steun vooral ten bate moet komen van de actieve deelname van jeugd met een beperking of van minder kansrijke jeugd. Een bijdrage aan materiaal en overhead is wel mogelijk maar moet in goede verhouding staan tot de actieve deelname van de betrokkenen. De aanvragen inclusief de ingediende begroting worden zorgvuldig bekeken, evenals de achtergronden en de toekomstvisie van de organisatie die de aanvraag instuurt.

* De Cruyff Courts vallen hierbuiten. Meer hierover op pagina 20 Met de ondersteuning van een organisatie stelt de Cruyff Foundation onafhankelijkheid voorop. Uiteindelijk is het streven dat de organisatie na verloop van tijd zelfstandig de activiteiten kan uitvoeren. Toch kan het voorkomen dat de Foundation ook na de afgesproken periode betrokken blijft. Bijvoorbeeld omdat de aanloopperiode en start langer duren of omdat het de wens is van de Foundation om dat bepaalde project te blijven ondersteunen.

JAARVERSLAG 2007 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

12


Afwijzingen Alle aanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria zoals die staan vermeld op www.cruyff-foundation.org. De meest voorkomende reden van afwijzing is dat het niet om sport- of spelactiviteiten gaat of dat de aanvraag geen of

onvoldoende jeugd (met een beperking) betreft. Kijk voor meer informatie op www.cruyff-foundation.org (jeugd met een beperking).

BUITENLAND*

Totaal aantal binnengekomen aanvragen Nederland: 211 Totaal aantal afgewezen aanvragen Nederland: 161

Totaal aantal binnengekomen aanvragen buitenland: 154 Totaal aantal afgewezen aanvragen buitenland: 151

250

150

AANTAL

AANTAL

NEDERLAND

200

120

150

90

100

165

146

211

188

60 30

50 40

0

154 135

2004

54

2005

37*

2006

50

2007

47 25

0

6

2004

9

2005

7*

2006

ONTVANGEN PROJECTAANVRAGEN

ONTVANGEN PROJECTAANVRAGEN

GOEDGEKEURDE PROJECTAANVRAGEN

GOEDGEKEURDE PROJECTAANVRAGEN

* 19 aanvragen zijn nog in behandeling

2007

* 1 aanvraag is nog in behandeling

1 aanvraag is weer ingetrokken 5 aanvragen moeten nog reactie geven op aanvullende info 3 aanvragen zijn doorgestuurd naar projectmedewerker Cruyff Courts

1 aanvraag is doorgestuurd naar projectmedewerker Cruyff Courts 1 aanvraag betreft donatie van shirts

Reden van afwijzing

Reden van afwijzing

Geen gehandicapte / minder kansrijke kinderen Geen sport-/spelactiviteit Onvoldoende jeugd Individuele aanvraag Te hoge overheadkosten t.o.v. activiteit Budgetverdeling / keuze Alleen bouw Doorverwezen naar andere organisatie Nog geen reactie ontvangen Totaal

3

Aantal 48 34 6 16 1 41 5 3 7 161

Aantal

Geen gehandicapte / minder kansrijke kinderen Geen sport-/spelactiviteit Individuele aanvraag Budgetverdeling / keuze Doorverwezen naar andere organisatie Totaal

6 44 5 95 1 151

* Aangezien het aandeel buitenlandse aanvragen relatief klein is, vallen onder dit hoofdstuk niet alleen de projecten voor kinderen met een beperking maar ook aanvragen voor minder kansrijke kinderen.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

13


Projecten in de praktijk - Nederland Goedgekeurd in 2007 Sport/Activiteit

Rolstoeltennis

Land Plaats Naam Looptijd Bijdrage Projectomschrijving

Nederland Landelijk Stichting Handzzzup 2005-2006-2007 € 29.850,Handzzzup is de stichting van Esther Vergeer (rolstoeltennis, nummer 1 van de wereld) en de meest bekende organisatie op het gebied van clinics voor rolstoeltennis voor jeugd met een lichamelijke beperking.

Activiteiten

v Landelijke Mytylscholen Competitie Rolstoeltennis v Ontwikkelen van les –en materialenpakketten voor scholen v Aanbieden van professioneel follow-uptraject in samenwerking met KNLTB v Demonstraties en clinics bij tennisverenigingen en tijdens toernooien v Informatievoorziening voor rolstoeltennis

Doelstelling Om het succes van de stichting te meten en de investeringen te rechtvaardigen zijn de volgende doelstellingen gesteld: v Enthousiasmeren van kinderen met een handicap om aan sport te gaan doen v Stimuleren van KNLTB-ledenwerving onder jonge gehandicapten v Succesvol organiseren van laagdrempelige tennisclinics v Bieden van relevante en concrete informatie over rolstoeltennis (nazorgtraject) v Betrokken maken van District Coördinatoren Rolstoeltennis v Meer bekendheid genereren voor Handzzzup en partners

DoelstelLing / resultaat seizoen 2005

Aantal clinics bij tennisverenigingen/ -toernooien Aantal clinics bij mytylscholen Totaal aantal deelnemende kinderen aan clinics Aantal kinderen die lid zijn geworden bij vereniging

doelstelling

2006

RESULTAAT doelstelling

2

2

4 120

4 138

-

5

2 5 1140 -

2007

RESULTAAT doelstelling

RESULTAAT

2

2

2

6 184

6 160

28 690

8

-

9

JAARVERSLAG 2007 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

14


Goedgekeurd in 2007 Sport/Activiteit Skiën voor kinderen met een beperking Land Plaats Naam Looptijd Bijdrage

Nederland, Oostenrijk Landelijk Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW) 2005-2006-2007 € 134.903,-

Projectomschrijving

De VGW organiseert al jaren skilessen voor mensen met een lichamelijke beperking. De lessen worden georganiseerd in Nederland en Oostenrijk. Om nieuwe kinderen met een lichamelijke handicap kennis te laten maken met de skisport heeft de VGW een aantal activiteiten georganiseerd en een aantal van haar bestaande activiteiten uitgebreid.

Activiteiten

v v v v v v v

Doelstelling

v ‘Kinderen kennis laten maken met de skisport en de mogelijkheid bieden om hiermee door te gaan’.

Organiseren van open dagen Continuering en uitbreiding samenwerking mytylscholen Opleiden van docenten Opleiden van begeleiders Werven vrijwilligers Aanschaffen skimateriaal: Uitbreiden van lesmogelijkheden in Nederland

Resultaat Er zijn gedurende de projectperiode meer open dagen en clinics georganiseerd. Het resultaat was dat er vijftig procent meer kinderen mee op reis kon. Gedurende de looptijd van het project zijn er meer dan 250 kinderen op de open dagen en clinics geweest. De VGW heeft in de periode van 2005 tot 2007 48 nieuwe kinderen ingeschreven als lid van de vereniging. In totaal zijn 64 kinderen (tot 16 jaar) lid; dit is 25 procent van het totale ledenbestand. Daarnaast bestaat er een samenwerking met de mytylscholen. Tijdens de skireizen die de Stichting STOER voor kinderen van de mytylscholen organiseert, wordt materiaal kosteloos ter beschikking gesteld. Vanaf de start van het project zijn zes leraren begonnen met een speciale opleiding in Oostenrijk. Vijf hebben de opleiding afgerond. Eén van de eerste activiteiten van de nieuwe leraren was het schrijven van een opleidingsplan voor docenten, waarbij alle facetten van het aangepaste skiën aan bod komen door specifieke aandacht wordt besteed aan de doelgroep kinderen. Eind 2006 is gestart met een interne cursus voor het opleiden van nieuwe skileraren. Acht personen hebben de opleiding met succes afgesloten en functioneren nu binnen de VGW als skileraar. In de projectperiode is ook gestart met het intern opleiden van 25 begeleiders volgens het opleidingsplan. Door de enorme groei van de kinderreis was veel extra materiaal nodig. De SGW heeft veel specifieke kindermaterialen kunnen aanschaffen, zoals een skicart, bi-unique en monoski. Deze investeringen waren niet mogelijk geweest zonder de bijdrage van de Johan Cruyff Foundation en andere sponsoren. Op basis van de belangstelling op open dagen en beurzen is de verwachting dat het aantal jeugdige deelnemers ook in de komende jaren zal blijven groeien. De lessen in Huizen zijn uitgebreid naar drie sessies van vijf lessen. De Wolfskamer in Huizen, die eigenaar is van de banen, heeft de mogelijkheid tot uitbreiding met een zesde baan. De gemeente Huizen wil graag meewerken. De aanleg van een nieuwe baan geeft de mogelijkheid voor materiaalopslag onder de baan en voor aanleg van een eigen ingang die goed toegankelijk is voor lichamelijk gehandicapten.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 15


Goedgekeurd in 2007 Sport/Activiteit Skiën voor kinderen met een beperking (Vervolg)

Conclusie: De ondersteuning door de Cruyff Foundation van het ‘VGW Kinderen+’-project heeft binnen de vereniging geleid tot een transformatie van een ‘losse’ vrijwilligersorganisatie naar een professionele vrijwilligersorganisatie, die zich ook meer richt op kinderen. De opleidingen worden zeer druk bezocht. De kinderen zijn razend enthousiast en de ouders krijgen de gelegenheid hun kind op een andere manier te zien functioneren.

DoelstelLing / resultaat seizoen 2005 doelstelling

Aantal open dagen Beurzen Skiclinics Aantal kinderen op open dagen en beurzen Extra kinderen die lid zijn geworden Opleiding docenten (6 personen) Opleiding assistent docenten Aantal deelnemers docenten/ begeleidersdag Skimateriaal Totaal aantal vrijwilligers Opleiden nieuwe begeleiders Uitbreiden lesmogelijkheden Nederland

2006

RESULTAAT doelstelling

2007

RESULTAAT doelstelling

RESULTAAT

1 - - 40

5 - - 60

1 - - 40

3 7 3 90

1 - - 45

3 6 3 90

- - - 35

12 - - 42

10 6 - 50

20 5 - 55

15 - 5 55

16 8 70

aanschaf gerealiseerd 50 60 - - 1 baan 1 baan

- 70 - 2 banen

- 80 - 1 baan

- 80 15 2 banen

100 30 2 banen

Doorlopende projecten Sport/Activiteit Sport- en spelactiviteiten voor kinderen uit het Emma Kinderziekenhuis Emma Kinderziekenhuis Land Nederland Plaats Amsterdam Naam Sport en spel in het Emma Kinderziekenhuis Looptijd 2006-2007-2008 € 3.183,75 Bijdrage Projectomschrijving Sinds februari 2006 worden er elke zaterdag middag sport- en spelactiviteiten georganiseerd door derde- of vierdejaars studenten van de ALO Docenten Opleiding, gericht op Speciaal Onderwijs. Sport is goed voor de gezondheid en werkt herstelbevorderend. Eén dag in de week zijn deze studenten aanwezig in het ziekenhuis voor overleg met de verpleegkundigen en fysiotherapeuten over het programma, de kinderen die meedoen en zaken waar rekening mee moet worden gehouden. Activiteiten

v v v v v v v v

Rolstoelbasketball / Rolstoelhockey Zitvolleybal / zitbadminton Tafeltennistoernooi (staand, met rolstoel of vanuit bed) Vuurbal / lijnbal Activiteitenparcours over de afdelingen Rolstoelrace Krantmikken Estafette

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 16


Doorlopende projecten Sport/Activiteit Sport- en spelactiviteiten voor kinderen uit het Emma Kinderziekenhuis Activiteiten

Één keer per jaar is er een grotere activiteit. Daarnaast zijn de studenten bezig met een behoefteonderzoek naar een sport– en spelprogramma, mogelijkheden om het aantal materialen uit te breiden en met de werving van nieuwe begeleiders.

Doelstelling

Sport - en spelactiviteiten organiseren voor patiënten van de tiener- en oncologieafdeling van het Emma Kinderziekenhuis. Door deze activiteiten kan het herstelproces versneld worden, bovendien heeft dit ook een positief sociaal / emotioneel aspect. Doordat familie en vrienden meedoen wordt het (sociale) isolement dat in een ziekenhuis kan ontstaan verminderd. Daarnaast kan het de band tussen kind en familie versterken en ook dit kan het herstel bevorderen.

Resultaat Voorafgaand aan het project is er onderzoek gedaan naar de behoefte en de mogelijkheden van sport- en spelactiviteiten in het Emma Kinderziekenhuis. Er zijn interviews gehouden met (hoofd-)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, kinderartsen, pedagogisch medewerkers en het management. Uit de interviews en observaties die voor dit onderzoek gedaan zijn en uit de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat sport in het Emma Kinderziekenhuis gezien moet worden als middel. Een middel om de jongeren een prettiger verblijf te kunnen bieden en om ze makkelijker met elkaar in contact te laten komen. Daarnaast wordt geprobeerd de jongeren meer zelfvertrouwen te geven door te laten zien dat zij ondanks hun ziekte wel degelijk kunnen sporten. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan het verdere verloop en de revalidatie. Er is geen doelstelling geformuleerd wat betreft het aantal kinderen dat op week– of jaarbasis zal deelnemen. Dit is niet mogelijk omdat van tevoren niet bekend is hoeveel kinderen in het ziekenhuis verblijven. Het Emma Kinderziekenhuis is het enige ziekenhuis waar dit programma wordt aangeboden.

Schooljaar

2005-2006

doelstelling

2005 -2006

RESULTAAT doelstelling

2006-2007

RESULTAAT doelstelling

RESULTAAT

Onderzoek naar behoefte sport- en Start Afronding spel programma in het ziekenhuis onderzoek onderzoek Sport- en spelprogramma Sport- Samenwerkingsimplementeren in het ziekenhuis spelprogramma overeenkomst implementeren Emma KZH / ALO / Cruyff Foundation Aantal open dagen - - 1 1 1 Aantal kinderen per open dag - - Zo veel mogelijk 30 30 nnb Aantal deelnemers aan activiteit Zo veel mogelijk 105-115 Zo veel mogelijk 90 (t/m april 2008) Werving nieuwe studenten 3 3 3 3 3 nnb Aantal verschillende activiteiten - - - 10 Uitbreiding van 15 activiteiten

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 17


Cruyff Foundation Spanje Net als de Foundation in Nederland is de Cruyff Foundation Spanje opgericht in 1997. De doelstellingen van beide stichtingen zijn zo goed als identiek, toch zijn er enkele verschillen. Zo ondersteunt de Spaanse Foundation ook een aantal projecten die niet specifiek op jeugd zijn gericht. Nog een verschil is dat de Nederlandse Foundation ook internationale activiteiten ondersteunt. De Spaanse Foundation ontvangt vanaf 2003 een financiële bijdrage van de Nederlandse Foundation om sport- en spelprojecten op te zetten voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Net als de Nederlandse Foundation ondersteunt de Cruyff Foundation Spanje verschillende sportprojecten zoals basketbal, zwemmen, schaatsen, skiën, paardrijden, atletiek en zeilen. In 2007 hebben twintig projecten een financiële ondersteuning ontvangen. Meer dan 2700 kinderen met verschillende beperkingen hebben deelgenomen aan deze sportactiviteiten.

Impact van de activiteiten Het doel is om alle kinderen evenveel kansen te geven om sport te beoefenen. De voordelen van sport zijn algemeen bekend. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid maar het is ook een zeer geschikte manier om sociale waarden als verantwoordelijkheid, respect en samenzijn te bevorderen. Daarnaast kan sport obesitas voorkomen of verminderen. Het belangrijkste aan werken met deze kinderen is het toewerken naar integratie en zelfs normalisatie, niet beperkingen maar hun mogelijkheden benadrukken. De gehele maatschappij wordt meer en meer doordrongen van het belang van integratie van deze specifieke doelgroep. Een goed voorbeeld daarvan is het Spaanse ijsschaatsproject. De kinderen die hieraan meedoen (verstandelijk beperkt) hebben ieder jaar een rol in de slotshow van het seizoen. Ze doen daarin niet onder voor de andere schaatsers en vormen een essentieel onderdeel van de show. En het grootste applaus is altijd voor hen.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 18


Stichting Cruyff Courts KNVB Velden

4.2 Cruyff Courts

Ontstaan De Cruyff Foundation is in 2003 gestart met de Cruyff Courts. Met deze openbare trapveldjes worden sport en spel op een veilige locatie midden in een wijk gestimuleerd. Door de realisatie van de Cruyff Courts hoopt de Cruyff Foundation bij te dragen aan de aanpak van verschillende maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van integratie en gezondheid. Het eerste veld was een gift van oud-international Aron Winter bij zijn afscheid als voetballer. In zijn woonplaats Lelystad werd een court aangelegd waar veel gebruik van wordt gemaakt, niet alleen voor reguliere sportactiviteiten maar bijvoorbeeld ook voor fietslessen voor allochtone vrouwen.

In 2005 is een samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) tot stand gekomen. Er is een stichting in het leven geroepen: Stichting Cruyff Courts KNVB Velden (CCKV). Naast de KNVB en de Cruyff Foundation hebben de UEFA, FIFA en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een financiële bijdrage geleverd voor dit project. Het doel is de komende jaren circa honderd Cruyff Courts KNVB Velden te realiseren. De velden die via de CCKV worden aangelegd hebben dezelfde uitgangspunten als die van de Cruyff Foundation. Er zijn echter enkele verschillen: de financiering is anders, de CCKV-velden hebben altijd kunstgras als ondergrond en de middenstip bestaat uit een gezamenlijk logo van de KNVB en de Cruyff Foundation. Als de velden eenmaal aangelegd zijn, wordt de begeleiding van de activiteiten overgedragen aan de lokale overheid, de buurt, de Cruyff Foundation, de KNVB, de scholen en overige betrokkenen.

De drie bronnen waaruit Cruyff Courts worden gerealiseerd: Cruyff Courts KNVB Velden

Talent van het Jaar

Overige

Achtergrond

Achtergrond

Achtergrond

De stichting Cruyff Courts KNVB Velden (CCKV) is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de Cruyff Foundation en de KNVB. De CCKV heeft als doel om in de komende jaren circa 100 Cruyff Courts KNVB Velden aan te leggen. Hierbij wordt altijd een combinatie gemaakt met een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) of een lokale sportvereniging. Deze Cruyff Courts hebben kunstgras als ondergrond.

Cruyff Court gekoppeld aan de Johan Cruijff Prijs voor voetbaltalent van het jaar. Hierbij mag de winnaar een Cruyff Court realiseren op een locatie die een speciale betekenis voor hem heeft.

Alle overige Cruyff Courts die vanuit de Cruyff Foundation gerealiseerd worden. Voor de Cruyff Courts kunnen additionele bijdragen door derden beschikbaar gesteld worden zoals Aron Winter, Pieter Winsemius, het Nederlands Elftal en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

budget

budget

Beschikbaar budget

€ 50.000 per Cruyff Court gefinancierd door de CCKV (kunstgras en financiële bijdrage).

Geheel gefinancierd door de Cruyff Foundation.

Binnen het concept 100% gefinancierd door de Cruyff Foundation. Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van derden.

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Samenwerking tussen gemeente, Betaald Voetbal Organisatie (BVO), sportvereniging en de CCKV.

Samenwerking tussen gemeente, Talent van het Jaar en de Cruyff Foundation.

Samenwerking tussen gemeente en de Cruyff Foundation.

Voorbeelden

Voorbeelden

Voorbeelden

• Willem II Veld • FC Twente Veld • FC Utrecht Veld

• Arjen Robben Veld • Wesley Sneijder Veld • Salomon Kalou Veld • Klaas Jan Huntelaar Veld

• Aron Winter Veld • Aruba Veld • Oranje Velden • Bonaire Veld • Hoogvliet Veld • Curaçao Veld

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 20


De Courts in de praktijk De ervaring met het aanleggen van velden heeft de afgelopen jaren een aantal zaken duidelijk gemaakt. Ondermeer dat veel aandacht moet worden besteed aan het voortraject, om alle betrokkenen tijdig te informeren en te luisteren naar hun wensen. De inzet en betrokkenheid van bijvoorbeeld de buurtbewoners is voor het succes van een court van groot belang.

Een ander ervaringsfeit is dat de veldjes in de buurt van scholen en buurthuizen moeten liggen. Dat stimuleert het gebruik van verschillende groepen op de courts. Daarnaast is ook de rol van de sportbuurtwerker essentieel; zijn of haar enthousiasme draagt bij aan een actief gebruik van de velden. Bij de aanleg wordt altijd gekeken naar de lokale behoeften en omstandigheden. Het overgrote deel van de Cruyff Courts wordt gerealiseerd met kunstgras, maar soms is voor asfalt gekozen om het veldje ook toegankelijk te maken voor rolstoelen. In 2007 zijn er 28 Cruyff Courts gerealiseerd, negen meer dan in 2006. Aanvragen die zijn goedgekeurd in 2007 kunnen niet altijd in hetzelfde jaar gerealiseerd worden. Het gaat hier om de volgende velden: v Cruyff Court Olympisch Stadion veld Amsterdam / Multiveld / JCF v Cruyff Court AZ Veld Alkmaar / Kunstgras / CCKV v Cruyff Court Eindhoven Jagershoef Veld Eindhoven / Kunstgras / CCKV v Cruyff Court Oranje Veld Zeist Zeist / Kunstgras / JCF Aangepast v Cruyff Court De Ronde Venen Veld De Ronde Venen / Kunstgras / CCKV v Cruyff Court Maastricht P16 Veld Maastricht / Kunstgras / CCKV v Cruyff Court Sint Maarten Veld Sint Maarten / Multiveld / JCF v Cruyff Court Madurodam Veld Madurodam / Mini veldje / JCF v Cruyff Court SC Heerenveen Veld Heerenveen / Kunstgras / CCKV

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Cruyff Court Helmond Sport Veld Helmond / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Ajax Veld Amsterdam / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Volendam Veld Volendam / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Tegelen Veld Venlo / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Madurodam Veld Den Haag / Kunstgras / CCKV FC Omniworld Veld Almere / Kunstgras /CCKV Cruyff Court Rotterdam-Sparta Rotterdam / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Sint Eustatius Veld Oranjestad / Multiveld / JCF Cruyff Court Almere Buiten Veld Almere / Kunstgras /CCKV Cruyff Court Assen Veld Assen / Kunstgras / CCKV Cruyff Court PSV Eindhoven Veld Eindhoven / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Zevenaar Veld Zevenaar / Kunstgras / CCKV Cruyff Court FC Den Bosch Veld Den Bosch / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Willem II Veld West Tilburg / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Ajax Veld Oost-WGM Amsterdam / Kunstgras / CCKV Cruyff Court De Hoeken Veld Capelle / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Heemskerk Veld Heemskerk / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Van Bronckhorst Veld Rotterdam / Kunstgras / CCKV Cruyff Court Capelle aan den IJssel Veld Capelle / Kunstgras / CCKV

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 21


Buitenland Het beleid voor het aanleggen van Cruyff Courts in het buitenland is in 2007 ongewijzigd gebleven. Het is geen doel op zich om meer veldjes over de grens aan te leggen. Maar wanneer een geschikt project zich aandient, wordt gekeken naar de mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is het traject dat de Foundation is ingegaan in samenwerking met Ajax Cape Town en Ajax Amsterdam. Hierbij draagt Ajax Amsterdam zorg voor de financiën en Ajax Cape Town adopteert het veldje lokaal en verzorgt in samenspraak met andere partijen het activiteitenaanbod. De Cruyff Foundation heeft dit traject begeleid en zal in de toekomst de uitvoering monitoren. De bouw van het veldje start in 2008.

Speerpunten Voor 2007 waren drie speerpunten geformuleerd. Allereerst doorgaan op de ingeslagen weg door de realisatie van in totaal 35 Cruyff Courts, inclusief de velden in het buitenland. Deze doelstelling is niet gehaald: er kwamen 28 Courts bij. De reden hiervoor is (zie ook ‘De Courts in de praktijk’) dat de aanleg langer duurt omdat het belangrijk is in het voortraject veel tijd te nemen om alle partijen bij het project te betrekken. De ervaring heeft ook geleerd dat velden die in het buitenland gerealiseerd worden meer tijd in beslag nemen dan de standaardaanlegprocedure in wijken in Nederland. Een tweede speerpunt in 2007 was het verder bevorderen van het gebruik van de velden. Sportbuurtwerkers en andere mensen in het veld gaven aan dat de velden ongeorganiseerd veelvuldig gebruikt werden door jongeren. Voor het georganiseerd gebruik, het structureel terug laten komen van activiteiten, was nog ruimte. De Foundation heeft maatregelen genomen om dit gebruik te stimuleren. Allereerst is een online platform en activiteiten-

kalender in het leven geroepen. Op de online activiteitenkalender kunnen jongeren zien welke activiteiten er in de komende periode op hun eigen veld en op de andere velden plaatsvinden. Zij kunnen hier ook zelf activiteiten voor aandragen. Hopelijk worden jongeren zo enthousiast dat ze zelf activiteiten gaan organiseren. Aan de andere kant wordt het gebruik gestimuleerd met activiteiten waar de Cruyff Foundation afzender van is. Dit zijn bijvoorbeeld voetbalmiddagen, het Schoolstraatvoetbal kampioenschap op de Cruyff Courts en Jeugd G-activiteiten. Ook in 2007 is het Nationaal Schoolstraatvoetbal kampioenschap in samenwerking met Nuon en de Sponsor Bingo Loterij gehouden. Aan de voorrondes van dit toernooi deden ruim 3200 jongens en meisjes uit het basisonderwijs mee uit 21 verschillende steden. Een andere ‘eigen’ activiteit van de Foundation is de organisatie van Jeugd G-activiteiten.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 22


Hierbij komen jongeren met een beperking een middag sporten op een Cruyff Court. Deze Jeugd G-activiteiten worden incidenteel georganiseerd, maar zijn nog niet op grote schaal van de grond gekomen (twee keer in 2007). Eén van de redenen is dat de Cruyff Courts vaak niet in de wijken liggen waar ook de instellingen voor jeugd met een beperking gelegen zijn. Daar komt bij dat deze doelgroep behoefte heeft aan een veilige, rustige en vertrouwde omgeving om zich prettig te voelen. Gezien het openbare karakter van de Cruyff Courts kan dit niet altijd in voldoende mate worden gegarandeerd.

Meedoen, Leren, Winnen In 2007 is ook een start gemaakt met het project Meedoen, Leren, Winnen. ‘Meedoen, Leren, Winnen’ is een gezamenlijk project van het Johan Cruyff Institute for Sport Studies, de Johan Cruyff Foundation en de KNVB . Het project is ontstaan vanuit het programma ‘Meedoen Allochtone Jeugd door Sport’ van het ministerie van VWS. Dit project biedt jongens en meisjes tussen de 14 en 18 jaar die actief zijn op en rond de Cruyff Courts een lesprogramma aan waarin ze gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en aan elkaar. Door deelname investeren ze ook in hun eigen ontwikkeling. Zij doen dit in samenwerking met het jongerenwerk, sportbuurtwerk en de buurtbewoners. De opgedane kennis wordt, onder begeleiding van opleiders van het Johan Cruyff Institute for Sport Studies, in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld door het organiseren van

een Cruyff Court Kampioenschap (voetbal) voor verenigingen, scholen en de jeugd uit de buurt. Naast het leren organiseren van een evenement is het bijbrengen van normen en waarden, gebaseerd op de 14 regels van Johan Cruijff die gelden op de Cruyff Courts, een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Onderzoek Het derde speerpunt was het vergaren van meer kennis over de effecten en het rendement van de Cruyff Courts. De Foundation heeft daarvoor het Mulier Instituut, een onderzoek- en adviescentrum op het gebied van sport, opdracht gegeven voor een groot onderzoek. De zomer van 2006 werd gebruikt voor een pilotstudie om de onderzoeksopzet te testen. Na enige aanpassingen kon het onderzoek van start. Het richt zich op vijf gebieden: beleven, bewegen, binden, overbruggen en presteren. Het onderzoek bestaat uit kwantitatieve metingen (vragenlijsten, tellingen, enzovoort) en uit een kwalitatief deel (panelgesprekken met bewoners, interviews met jongeren, enzovoort). Het kwalitatieve onderzoek wordt gedaan door intensief de gebeurtenissen op de velden, de processen onder de jongeren en de bewegingen in de buurt te volgen. Dit onderdeel is in het najaar van 2006 gestart op het Cruyff Court NEC Veld in Nijmegen. Vanaf het eerste gebruik van dit veld volgen onderzoekers van het Mullier Instituut de ontwikkelingen. Het gehele onderzoek zal in het voorjaar van 2009 worden afgerond. JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 23


Cruyff Courts in de praktijk Cruyff Courts Nederlandse Antillen en Aruba Project Gerealiseerd in In samenwerking met

Cruyff Courts Nederlandse Antillen en Aruba 2006 vanuit de Cruyff Foundation Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, lokale overheden & sportorganisaties.

Gefinancierd door Cruyff Foundation, mogelijk gemaakt door donatie van VWS Bijdrage: Totale kosten project € 1.225.926,

Activiteiten

Buurtgerichte activiteiten en activiteiten tussen de eilanden.

Bijzonderheden

Deze Cruyff Courts worden gerealiseerd op de zes eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba en zijn een donatie van VWS.

Op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn op initiatief van VWS Cruyff Courts gerealiseerd. Dit project is in 2005 begonnen en loopt inmiddels succesvol op vijf van de zes eilanden. In 2008 wordt ook het zesde Cruyff Court, op Saba, gerealiseerd. De Cruyff Courts op de Nederlandse Antillen en Aruba zijn aangelegd in de nabijheid van scholen, sportverenigingen of buurtcentra. Met het ’Cruyff Court Dutch Caribbean Championship‘ wordt jaarlijks een evenement georganiseerd waarbij de eilanden tegen elkaar uitkomen. De eerste editie hiervan heeft plaatsgevonden in november 2007 op Aruba. Cruyff Court FC Twente Veld

Project Gerealiseerd in In samenwerking met Gefinancierd door Bijdrage cckv:

Cruyff Court FC Twente Veld 2005 vanuit de CCKV Gemeente Enschede, FC Twente, Speeltuinvereniging Tuindorp Wesselerbrink, Stichting Alifa, de buurt. CCKV en gemeente Enschede € 50.000,-

Foto: KNVB-Jan de Koning

Activiteiten

Schoolstraatvoetbaltoernooi, Meedoen Leren Winnen, Jeugd G-dag, naschoolse activiteiten en activiteiten vanuit sportbuurtwerk.

Bijzonderheden

Op dit Cruyff Court is in 2007 één van de pilots van het project Meedoen, Leren, Winnen gestart. Het Cruyff Court FC Twente Veld is één van de eerste velden die vanuit de CCKV zijn gerealiseerd. In oktober 2005 is dit veld aangelegd in de Enschedese wijk Wesselerbrink. Het veldje heeft een oud trapveldje vervangen en ligt op het terrein van de speeltuinvereniging waar ook voorzieningen voor de jongere kinderen zijn. Vanuit deze speeltuinvereniging is er overdag altijd toezicht op het Cruyff Court. De kinderen uit de wijk Wesselerbrink maken dagelijks gebruik van het Cruyff Court. De gemeente organiseert geregeld leuke en uitdagende activiteiten, zoals buurttoernooien, scholentoernooien en sportdagen. Vanwege het succes van dit eerste veldje is besloten om nog drie velden in Enschede te realiseren. Deze extra velden worden onder meer mogelijk gemaakt door geld dat vanuit het convenant Tijd voor Sport van het ministerie van VWS beschikbaar is gesteld. JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 24


Cruyff Court RBC Roosendaal Veld Project Gerealiseerd in In samenwerking met Gefinancierd door Bijdrage CCKV

Cruyff Court RBC Roosendaal Veld 2005 vanuit de CCKV Gemeente Roosendaal, Sportbureau Roosendaal, RBC Roosendaal, Da Vinci College. CCKV en gemeente Roosendaal â‚Ź 50.000,-

Activiteiten

Schoolstraatvoetbal Kampioenschap, Voetbalmiddag, naschoolse activiteiten, buurtvoetbaltoernooien.

Bijzonderheden

Het Cruyff Court RBC Roosendaal Veld is al in 2005 gerealiseerd en heeft wat aanloopproblemen gekend. Door effectief optreden vanuit het Sportbureau Roosendaal en de gemeente zijn die problemen echter ondervangen.

Na de aanleg van het veldje in Roosendaal werd het veldje druk gebruikt door de kinderen uit de buurt. Maar het veldje trok ook een groep jongeren aan uit een andere wijk. Deze groep veroorzaakte overlast en eiste het veldje op. Er vonden vechtpartijen plaats en het hekwerk werd vernield. De buurt gaf aan dat de situatie direct aangepakt diende te worden. Het Sportbureau Roosendaal en de gemeente hebben daarop geanticipeerd door gedurende een maand twee vaste sportbuurtwerkers aan te stellen op het veld. Deze hielden de situatie in de gaten en zorgden voor naschoolse activiteiten. Mede door de inzet van deze sportbuurtwerkers behoren de problemen met rondhangende jongeren tot het verleden. De gemeente blijft de gang van zaken op het Cruyff Court in de gaten houden.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 25


5

Marketing

D

oelstelling van de marketingactiviteiten is het uitdragen van het werk van de Foundation onder een breed publiek en mogelijke partners, en tevens de basis te leggen voor fondsenwerving inzameling. Het is belangrijk dat alle doelgroepen weten dat de Johan Cruyff Foundation een betrouwbare organisatie is die zeer zorgvuldig omgaat met de verworven gelden en dat een minimaal bedrag van de inkomsten wordt besteed aan zaken als wervings-, bureau- of huisvestingskosten. Het percentage ‘kosten besteed aan doelstelling van de totale baten’ bedroeg over 2007 97%. Het percentage ‘kosten besteed aan eigen fondsenwerving van de baten uit eigen fondsenwerving’ bedroeg over 2007 9%. Dit is grotendeels hoger dan de percentages over het jaar 2006 (respectievelijk 80% en 9%). De Cruyff Foundation is een uniek goed doel waarbij betrokkenen, media, bedrijfsleven, ambassadeurs en particuliere gevers graag betrokken willen zijn. In alle activiteiten van de Foundation staat de inhoud voorop, maar er wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop dit gebeurt, met andere woorden: ‘hoe we werken’. Dat uit zich in de persoonlijke benadering en de tijd die geïnvesteerd wordt voordat een samenwerking tot stand komt. Naast de inhoudelijke en zakelijke componenten van een samenwerking, is het namelijk van groot belang dat relaties van de Foundation het werk en de filosofie onderschrijven en die zelf ook uitdragen. De bescherming van de naam Johan Cruyff Foundation en de naam Johan Cruijff is eveneens een belangrijk aandachtspunt.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 27


Het nationaal Schoolroei Kampioenschap ‘Het nationaal Schoolroei Kampioenschap van de KNRB heeft nu ook een veld voor mytylscholen, waarbij we kunnen stellen dat het werkelijk een fantastisch evenement was waar zowel alle roeiers, begeleiders alsook ouders en familie met volle teugen van hebben genoten’ Carla van Reeuwijk, moeder van Jeroen van roeivereniging het Spaarne uit Haarlem en mytylschool Regenboog uit Haarlem.


6

Fondsenwerving

2

007 was een goed jaar op het gebied van fondsenwerving. Een bijzondere donatie was afkomstig van 440.000 Nederlandse schoolkinderen die met de actie het Nationaal Schoolontbijt op school een gezond ontbijt hebben genuttigd en daarvoor € 110.000,- hebben ingezameld. Daarnaast heeft de zestigste verjaardag van Johan Cruijff zowel financieel als publicitair grote waarde gehad voor de Foundation. Bij de werving van inkomsten streeft de Foundation naar meerdere structurele geldstromen om afhankelijkheid van één inkomstenbron te voorkomen. De Foundation onderscheidt een aantal verschillende doelgroepen. Per doelgroep is een wijze van aanpak geformuleerd.

Zakelijke fondsenwerving Bedrijfssupporter Bedrijfssupporters zijn bedrijven die de Foundation voor minstens drie jaar steunen. Jaarlijks betalen zij een bedrag van minimaal € 2.500,-. Een belangrijk middel om het aantal bedrijfssupporters te laten groeien is het toernooi om de Cruyff Foundation Cup. Dit is een voetbaltoernooi in het Olympisch Stadion waaraan bestaande relaties van de Foundation mogen meedoen als zij een nieuwe relatie aanbrengen. De Cruyff Foundation Cup is in 2007 niet georganiseerd. Ondanks veel positieve reacties van onze relaties waren er teweinig inschrijvingen. Er was veel interesse, maar de inspanning om een nieuwe bedrijfssupporter aan te brengen, bleek niet voor iedereen haalbaar. Reacties op het niet doorgaan van de Cup varieerden van zeer teleurgesteld tot begripvol. Voor de Foundation was het geen makkelijke beslissing om de Cup af te gelasten. Het contact met de bedrijfssupporters is belangrijk, maar de wervende doelstelling voor dit toernooi staat toch voorop. Het gevolg is dat het beoogde aantal nieuwe bedrijfssupporters niet is gehaald; dat is terug te zien op de begroting.

Aantal nieuwe bedrijfssupporters: Partners en Corporate Partners Een partnership gaat verder dan een financiële ondersteuning. De overeenkomst houdt in dat de organisaties elkaars doelstellingen actief helpen te verwezenlijken. Partnerships worden afgesloten voor een periode van drie jaar met bedrijven die wat betreft imago en filosofie passen bij de Foundation. De rechten van een Corporate partner zijn uitgebreider dan die van een Partner. In 2007 hebben we als nieuwe partner Peak IT aan ons verbonden. Voor een periode van drie jaar en € 20.000,- per jaar ondersteunen zij onze activiteiten. Verder is de samenwerking met Fuji verder geïntensiveerd. Een leuke actie in het kader van het partnership met Audi was het Audi Ace concept op de Ordina Open. Voor elke geslagen Ace doneerde Audi € 100,-. Gezamenlijk hebben de Richard Kraijcek Foundation en de Cruyff Foundation € 35.700,- ontvangen. WSW is een nieuwe partner binnen de Cruyff Courts. Als financiële organisatie in de branche van woningcorporaties zijn zij een interessante partner die de Foundation ter zijde kan staan bij de realisatie van Cruyff Courts die worden gefinancierd door corporaties. WSW heeft € 150.000,- beschikbaar gesteld aan de Foundation. Koninklijke ten Cate heeft na drie jaar afscheid genomen als Corporate Partner. Het partnership, dat was aangegaan ter gelegenheid van 75-jarig jubileum van Ten Cate, liep af. v Aantal nieuwe partners: 2

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 29


Con Amore Een bijzonder partnership is de ondersteuning in de vorm van Con Amore-diensten. Hierbij gaat het niet om puur financiële steun, maar om het verstrekken van diensten ‘om niet’. Zo ondersteunen partners als van Doorne (juridisch advies), Ultimum (ICT dienstverlener), PWC (financiële administratie), Audi (vervoer), Voetbal International (media) en de Stichting Olympisch Stadion (locatie evenementen) de Foundation in natura. Deze Con Amore-diensten hebben veel waarde voor de Foundation.

Giften en donaties Jaarlijks ontvangt de Foundation donaties van verschillende organisaties en bedrijven. Voorbeelden zijn een golftoernooi waar eenmalig geld wordt opgehaald voor de Foundation of een bedrijf dat vanwege een jubileum een donatie doet. Voor de Foundation zijn dit substantiële inkomsten. Het nadeel is wel dat op voorhand nooit te voorspellen is hoeveel de Foundation aan incidentele giften kan verwachten. Enkele bijzondere donaties in 2007 waren: een cheque van € 30.000,- van KLM vanwege het afscheid van president-directeur Leo van Wijk; een donatie van € 100.000,- door Keyrail, exploitant van de Betuweroute, en € 44.000,- van de puzzelactie van de ANWB. Ook heel veel kleinere initiatieven van scholen, verenigingen en andere organisaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan ons werk. Verdeling van inkomsten:

Inkomsten

Giften Partner overeenkomsten Bedrijfssupporter Con Amore diensten Verkoop goederen Totaal

2007

€ 1.130.060,€ 341.619,€ 89.794,€ 228.165,€ 37.489,€ 1.827.127,-

Particuliere fondsenwerving De Foundation wil graag de particuliere gever bereiken. De particuliere gever is de consument die geld wil doneren aan of zich anderszins wil inzetten voor een goed doel. Hij/zij heeft vele keuzes en vele manieren om een goed doel te steunen. De Cruyff Foundation is voortdurend op zoek naar een originele en onderscheidende manier om deze doelgroep te bereiken, zonder dat daarvoor meteen (veel) kosten worden gemaakt.

verwachting dat de supportersclub in 2007 hard zou groeien maar de club bleef achter in resultaat. Eind 2007 is besloten de termen ‘supporter’ en ‘supportersclub’ zo min mogelijk te gebruiken, maar het te hebben over donateurs, vrijwilligers, webshop-kopers en organisatoren van supportersclubacties. Ook viel het besluit de supportersclub op de nieuwe website geen plek meer te geven. In 2007 is er in totaal € 14.560,88 aan supportersclubacties binnen gekomen. Er zijn veel verschillende activiteiten georganiseerd, van een architectenbureau dat met alle medewerkers de Mont Blanc beklimt tot een voetbalvereniging waarvan de jongste leden een sponsorloop lopen.

Werving donateurs De Johan Cruyff Foundation heeft structurele donateurs, tijdelijke donateurs en mensen die eenmalig geld geven. De focus ligt op het werven van structurele donateurs en eenmalige donatie en minder op tijdelijke donateurs om zo de kosten voor retentieacties te verminderen. Tijdelijke donateurs zijn meestal via acties van derden binnengekomen. Een bedrijf hield bijvoorbeeld een actie waarbij alle werknemers voor één jaar donateur werden van de Foundation. Om deze verlopen tijdelijke donateurs te scheiden in structurele donateurs en niet-geïnteresseerden is een telefonische retentieactie gestart die doorloopt tot halverwege 2008. Het aanbod: “koop een product en word een jaar lang supporter” is veranderd in “word donateur en krijg een product gratis”. Hiermee stimuleert de Foundation mensen om bewust donateur te worden in plaats van onbewust. Het gestelde doel van 20.000 nieuwe donateurs is niet gehaald, mede omdat er geen grote wervingsacties zijn geweest. Het aantal donateurs is wel gestegen ten opzichte van 2006. v Aantal supporters: 5.930 v Aantal supporters: 7.169 * Hier wordt nog over supporters gesproken omdat dat in 2007 gebruikelijk was, het aantal is opgebouwd uit donateurs en mensen die tijdelijk ‘supporter’ geworden zijn via acties van derden. In 2008 worden deze door middel van de belactie gesplitst in structurele donateurs en niet-geinteresseerden. In het jaarverslag van 2008 zal bij dit punt worden gesproken over donateurs en niet meer over supporters.

De Johan Cruyff Foundation Supportersclub is in het leven geroepen om een zo groot mogelijke achterban voor de Johan Cruyff Foundation te realiseren en daarmee extra financiële mogelijkheden te creëren. Op de Open Dag in september 2006 is deze Supportersclub geïntroduceerd. Op dat moment was de JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 30


In 2007 hebben veel scholen, verenigingen, bedrijven en personen zich ingezet voor de Johan Cruyff Foundation Supportersclub, hieronder enkele voorbeelden.

Futsal Experience Een groepje 4ejaars studenten HBO Commerciële Economie van de Saxion Hogescholen te Deventer heeft als project voor het vak Experience Marketing een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd waarvan de opbrengst naar de Cruyff Foundation ging. De ‘Futsal Experience’ was een geslaagde dag met veel enthousiaste deelnemers en publiciteit. De studenten hebben een 9 gekregen en € 1.500,- opgehaald voor de Foundation.

Verkopen Cruyff Foundation artikelen 2007 In 2007 heeft de verkoop van Cruyff Foundation artikelen € 37.489,opgebracht. De artikelen worden onder andere verkocht via directe verkoop vanuit kantoor, speciale acties zoals de postkantorenactie en de tentoonstelling Helden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de webshop. Dit is een online winkel op www.cruyff-foundation.org die producten verkoopt waarvan de opbrengst gaat naar de Cruyff Foundation.

Sponsorloop Concordia Woensdag 26 september 2007 heeft de D/E/F jeugd van Delfste Sportvereniging Concordia een Sponsorloop gehouden waarvan de opbrengst naar de Johan Cruyff Foundation ging. De vrijwilligers van DSV Concordia hebben de organisatie op zich genomen, de vrienden en familie van de kinderen hebben gesponsord en de kinderen hebben ondanks het slechte weer heel hard hun best gedaan en heel veel rondjes gelopen. Met elkaar is er € 1.000,- opgehaald.

Albert Heijn – Koop ‘m voor een ander In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation konden mensen in de maand juni een voetbal, een volleybal, tennis- en golfballen aanschaffen met Supportersclublogo. Naast de vormgeving is het bijzondere aan de ballen dat Albert Heijn van ieder aangeschaft product 1 euro doneerde aan de Cruyff Foundation. De actie was getiteld “Koop ‘m voor een ander”; door zelf een mooie bal aan te schaffen droeg men ook een steentje bij aan de activiteiten van de Johan Cruyff Foundation.

Bryan Zuidinga rijdt Dakar Rally

Een bekend product in de Cruyff Foundation webshop zijn de Delftsblauwe tegeltjes met uitspraken van Johan Cruijff. Ieder jaar komt er een nieuwe versie uit. In 2007 verscheen de zesde versie met het citaat “Als ik zou willen dat je het begreep had ik het wel beter uitgelegd”. Om de spreuk te bepalen, heeft de Cruyff Foundation haar achterban ingezet. Op de website en op speciaal hiervoor geproduceerde ‘tegelkaarten’ konden mensen hun favoriete spreuk aanleveren. De winnaar heeft 14 tegeltjes met zijn favoriete citaat ontvangen en zal op de Open Dag in 2008 Johan Cruijff ontmoeten.

Bryan Zuidinga heeft zich tijdens de Dakar Rally 2007 ingezet voor de Johan Cruyff Foundation. Per gereden kilometer doneerde hij met zijn Stichting € 0,10 aan de Cruyff Foundation. Hij wist de zware rally uit te rijden en een totaal bedrag van € 1600,- op te halen! Bryan was met zijn motor op de Open Dag waar hij zijn cheque overhandigde aan Johan Cruijff.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 31


Emma Kinderziekenhuis Kevin, 12 jaar: ‘Hè, hè, zijn jullie daar eindelijk?!’ (Kevin ligt de hele week te wachten op de komst van de ALO-stagiaires voor het Sport- en spelprogramma). Elke zaterdagmiddag worden er sport- en spelactiviteiten georganiseerd in het Emma Kinderziekenhuis door ALO studenten.


7

Communicatie

D

e Johan Cruyff Foundation hecht veel waarde aan het informeren van de achterban. Die bestaat uit kinderen, ouders, begeleiders, medewerkers van projecten die de Foundation ondersteunt, sportverenigingen, sportbonden, partners uit het bedrijfsleven en overige geïnteresseerden. Daarnaast steekt de Foundation veel energie in het uitdragen van een positief imago en het vergroten van de naamsbekendheid. Om deze doelstellingen te behalen is het noodzakelijk om de verschillende doelgroepen uit de achterban te bereiken met de juiste middelen en op de juiste manier. De Cruyff Foundation koestert de band met iedereen die een relatie heeft met de Foundation. Zij moeten zich gewaardeerd voelen, zodat zij betrokken willen blijven bij de Foundation en daardoor ook een bijdrage leveren aan het positieve imago van de organisatie. De goede band wordt bijvoorbeeld uitgedrukt door persoonlijke bedankjes en felicitaties bij heuglijke gebeurtenissen. Bekendheid- en waarderingsonderzoek In 2007 deed de Johan Cruyff Foundation voor de eerste keer mee aan de chari-barometer, een onderzoek naar de bekendheid en waardering van fondsenwervende organisaties in Nederland. De chari-barometer, uitgevoerd door bureau Mediad, bevat ook algemene gegevens over de chari-markt. Volgens een onderlinge afspraak tussen het onderzoeksbureau en de deelnemende organisaties worden de resultaten uit het onderzoek niet bekend gemaakt. Wel kan worden gezegd dat die voor de Cruyff Foundation positief zijn. Op bekendheid scoort de Foundation gemiddeld en op waardering bovengemiddeld. Een goede prestatie gezien het feit dat geen geld wordt gespendeerd aan advertentie- en imagocampagnes.

Free publicity Free publicity is zeer belangrijk voor een organisatie met een klein communicatiebudget. Een goede relatie met de media is dan ook van groot belang. Om zoveel mogelijk publiciteit te generen is een

gestructureerde werkwijze voor berichtgeving over de eigen evenementen en andere nieuwswaardige gebeurtenissen ingevoerd. Verslagen en persberichten worden toegestuurd en bij grote evenementen krijgen journalisten en fotografen een uitnodiging. Alle inspanningen en resultaten worden zorgvuldig bijgehouden. 2007 heeft veel bijzondere mediamomenten opgeleverd.

Enkele hoogtepunten: • Madurodam: In 2007 is zowel een miniatuur Cruyff Court in Madurodam als een ‘echt’ Cruyff Court in het Laakkwartier gerealiseerd. Het Cruyff Court in het Laakkwartier maakt onderdeel uit van een grootscheepse renovatie van een sportcomplex waar onder andere ook een Krajicek Playground is aangelegd. Beide velden werden tegelijkertijd geopend. Johan Cruijff en Richard Krajicek gaven een interview over de overeenkomsten van ‘hun’ Foundations en het gezamenlijk belang van sport voor de jeugd. • Nederlands elftal schenkt Cruyff Court aan Bartiméus: De spelers van Oranje hebben Bartiméus, de grootste organisatie voor mensen die slechtziend of blind zijn, een Cruyff Court geschonken. Bartiméus ontving hiermee het eerste Cruyff Court in Nederland dat is aangepast voor mensen met een visuele beperking. • Cruyff Foundation Rolstoelsportdag: De Johan Cruyff Foundation organiseerde op 30 mei een landelijke rolstoelsportdag voor kinderen met een beperking. Tweehonderd kinderen uit heel Nederland kwamen met hun school of op eigen gelegenheid naar Amsterdam. De kinderen konden zich naar hartelust uitleven in drie verschillende sporten: rolstoelhockey, rolstoelbasketball en rolstoeltennis.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 33


• Cruyff Courts op de Nederlandse Antillen: Dankzij een donatie van het ministerie van VWS aan de Nederlandse Antillen en Aruba was de Cruyff Foundation in staat om hier zes Cruyff Courts te realiseren. Deze donatie is door VWS gedaan om sport en spel voor jongeren op de eilanden te stimuleren. De Cruyff Foundation heeft op elk eiland één veldje aangelegd. In november 2007 zijn de velden op de bovenwindse eilanden geopend. Dit werd gedaan door Johan Cruijff, Hamilton Richardson en staatssecretaris Jet Bussemaker. Om te vieren dat alle zes de Courts geopend waren, werden de Cruyff Courts Dutch Caribbean Championships georganiseerd. • Schoolstraatvoetbal Kampioenschap op de Cruyff Courts: Met straatvoetbal wil de Foundation kinderen in beweging krijgen en aandacht vragen voor thema’s als normen en waarden, spelregels en respect. Bovendien kan straatvoetbal een bijdrage leveren aan de integratieproblematiek. De organisatie van het Schoolstraatvoetbal Kampioenschap kwam tot stand dankzij de samenwerking met scholen, sportbuurtwerkers en de lokale overheid. Daarbij werd de Foundation gesteund door partners Nuon en de Sponsor Bingo Loterij. Half april vond de finale van het Schoolstraatvoetbal Kampioenschap plaats op het voorterrein van het Olympisch Stadion. Aan deze finale deden dertien steden mee.

Bekijk het filmpje van het Schoolstraatvoetbal Kampioenschap

• Jeugd E-hockey: Elektrisch rolstoelhockey is voor veel kinderen en jongeren een fantastische sport. In 2007 is besloten de sport voor de komende vier jaar een belangrijke impuls te geven. Stichting Orange & Wheels voert in samenwerking met de NebasNsg het Jeugd E-hockeyproject uit. De Johan Cruyff Foundation geeft dit project voor vier jaar financiële ondersteuning voor zowel de breedtesport als talentontwikkeling. Dankzij deze samenwerking vinden op alle mytyl- en tyltylscholen clinics plaats om kinderen en jongeren te laten zien én ervaren hoe leuk E-hockey is. • 50ste Cruyff Court: Dit jaar werd in Volendam het 50ste Cruyff Court geopend, een mijlpaal. Om dit te vieren is er een DVD gemaakt over de Cruyff Courts met een hoofdfilm en daarnaast verschillende modules per doelgroep. Het eerste exemplaar werd tijdens de Open Dag door Johan Cruijff aangeboden aan minister Ella Vogelaar.

Deze donatie is bij elkaar gebracht door 440.000 kinderen die op tweeduizend scholen samen hebben ontbeten. Voor elk ontbijt doneerde de school het symbolische bedrag van 25 eurocent. Het bedrag zal worden besteed aan de aanleg van twee bijzondere Cruyff Courts, die volledig worden aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van kinderen met een beperking. • Johan Cruijff 60 jaar: de 60ste verjaardag van Johan Cruijff heeft geleid tot veel media-aandacht voor de Johan Cruyff Foundation. Er was onder andere een speciale thema-avond op Nederland 3 waarin diverse programma’s als Zappsport en Holland Sport aandacht gaven aan deze verjaardag. Ook werden vier boeken uitgegeven met Johan Cruijff in de hoofdrol. Aan één van de uitgaven, die was samengesteld door de redactie van Voetbal International, heeft de Cruyff Foundation medewerking verleend.

Communicatiemiddelen Website 2007 stond in het teken van de nieuwe website. De focus lag op helderheid, overzichtelijkheid, meer interactie met de achterban én het toegankelijk maken van de site voor bezoekers met een visuele handicap. Er was behoefte aan één portal voor alle bezoekers. Verder was het belangrijk dat de nieuwe website veel beeldmateriaal en beknoptere teksten bevatte en de beschikbare informatie vaker ververst werd. Ook zouden formulieren en documenten online te downloaden moeten zijn. Het ligt in de bedoeling om naast foto’s ook filmpjes te maken en die op Youtube te plaatsen. Daarmee zal meer bekendheid tegen relatief lage kosten worden gegenereerd. De planning voor lancering van de nieuwe website is februari 2008.

Websitebezoek 2007 Cijfers zijn niet volledig in verband met de overstap naar een nieuw statistiekprogramma. Hierdoor zijn de cijfers van november en december 2007 helaas niet meer zichtbaar.

Website bezoek 2007 Aantal bezoekers Unieke bezoekers Bezochte pagina’s Pagina’s per bezoeker Pagina’s per significant bezoek Gemiddelde duur bezoek Gemiddelde duur bezochte pagina Slechts 1 pagina bekeken Gemiddeld aantal bezoeken per dag

69.550 59.040 216.911 3.7 4.7 2min 29s 48 sec 43% 214

Ten opzichte van 2006 is het totale bezoekersaantal met acht procent gestegen.

• Nationaal Schoolontbijt: Vrijdagochtend 2 november ontving rolstoeltennisster en ambassadrice van de Johan Cruyff Foundation Esther Vergeer een cheque ter waarde van € 110.000,- van het Nationaal Schoolontbijt. JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 34


Websitebezoek 2007

Jaarverslag

De bezoekers en hits per maand zijn in het schema te zien (t/m half november). De bezoekcijfers tot en maart waren erg laag. De zestigste verjaardag van Johan Cruijff heeft daar verandering in gebracht. In april schoten de bezoekcijfers en de hits omhoog. In de maanden erna zijn ze redelijk hoog gebleven.

In juni 2007 is het jaarverslag van 2006 uitgekomen in een oplage van 500 stuks. Het jaarverslag is op DVD gezet en verstuurd met introductieboekje. Een aantal relaties heeft het verslag per post ontvangen (onder andere partners en ambassadeurs). Andere geïnteresseerden konden het opvragen.

Maand Bezoekers januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november

Hits

256 286 192 17.445 9.441 8.113 5.711 6.189 9.134 7.707 6.874

256 286 581 49.108 33.294 25.959 16.965 19.221 30.712 24.190 22.230

JAARVERSLAG 2006

’Alleen kun je niets, je moet het samen doen.’ Johan Cruijff

Digitale nieuwsbrief De digitale nieuwsbrief is dit jaar zeven keer verstuurd naar alle betrokken bij de Foundation.

Totaal verzonden Aantal verzonden mailings: Aantal verzonden e-mails: Aantal geopend: Aantal geklikt:

7 20.537 7223 1685

succesvol verzonden

100.00 % 35.17 % 8.20 %

gelezen

39.00 % 9.10 %

23.33 %

Magazine de Score De Score is het tweejaarlijks magazine dat door de Cruyff Foundation in het voor- en najaar wordt uitgegeven. De Score wordt per post verstuurd naar donateurs, partners en andere relaties. Oplage: 9.000 exemplaren.

Informatiepakketten Het is mogelijk informatiepakketten aan te vragen voor bijvoorbeeld spreekbeurten of werkstukken. Dit gebeurt voornamelijk door lagere en middelbare scholieren. In 2007 zijn er 193 aanvragen geweest, een stijging van ruim zestig procent ten opzichte van 2006 (120 aanvragen). JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 35


Bestuur, Personeel en Organisatie

8

Bestuur

Bestuur in 2007

Sinds de oprichting van de Foundation is Johan Cruijff voorzitter. Hij wordt bijgestaan door Relus ter Beek, Betje van Everdingen, Leen Hollander, Frank Rijkaard, Ewald Kist, Leo van Wijk en Henk van der Kwast. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid om eenmalig herbenoemd te worden. Uitzondering is de positie van de voorzitter; hij kan onbeperkt herbenoemd worden. Het bestuur komt jaarlijks minimaal tweemaal bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Tevens wordt er door de directie een terugblik gegeven op de dan afgelopen periode. De vergaderingen worden gebruikt om belangrijke besluiten te nemen over werkplannen, begrotingen, jaarverslagen en de door de directie voorgestelde koers.

Johan Cruijff voorzitter Oprichter Cruyff Foundation, Cruyff Academics International en voormalig voetbalinternational en –coach

1997

Betje van Everdingen secretaris Herbenoeming 2007 Voormalig directeur verschillende reclamebureaus, Airmiles en Nationale Sportpas

2002

Henk van der Kwast penningmeester Directievoorzitter Stern Groep, oud-toproeier

2006

Relus ter Beek lid Afgetreden in 2007 Commissaris van de Koningin in Drenthe

1997

Leen Hollander lid Mede-oprichter Stern Groep

2003

Frank Rijkaard lid Coach FC Barcelona en voormalig voetbalinternational

2003

Ewald Kist lid Voormalig bestuursvoorzitter INGGroep en oud-hockeyinternational

2005

Leo van Wijk lid President-directeur KLM en voormalig teamgenoot van Johan Cruijff bij Ajax voetbal en honkbal

2005

Naast de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris is geen aparte portefeuilleverdeling gemaakt. Sinds de oprichting is het aantal bestuursleden toegenomen van vijf naar acht. De belangrijkste redenen daarvoor waren: de groeiende organisatie en de behoefte aan meer kennis en om de Foundation bij te staan in de steeds verdergaande professionalisering. Bestuursleden worden gekozen op basis van een mix van kwaliteiten waarbij een sportieve geest een pré is. Daarnaast wordt gekeken naar betrokkenheid bij de doelstellingen van de Foundation, bestuurservaring en het vermogen om goed uit kunnen dragen wat het werk van de Cruyff Foundation inhoudt. Buiten de vergaderingen om worden de bestuursleden separaat gevraagd om als klankbord te dienen voor de medewerkers van de Foundation. Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Naast hun werk voor de Cruyff Foundation zetten verschillende bestuursleden zich in voor andere goede doelen-organisaties die actief zijn op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied.

Lid sinds

Kantoor Directeur van de Cruyff Foundation is Carole Thate. Zij is voormalig hockeyinternational en sinds 1999 werkzaam voor de Cruyff Foundation. Als bestuurslid is zij betrokken bij de Stichting Topsport Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers. De personele bezetting van het kantoor bestaat uit zeven fte’s en een variërend aantal stagiaires en vrijwilligers.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 37


In het organogram zijn de verschillende werkgebieden weergegeven. Tevens is het organogram van de Stichting Cruyff Courts KNVB Velden (CCKV) opgenomen. Deze tijdelijke stichting is ontstaan uit het samenwerkingsverband tussen de Cruyff Foundation en KNVB. De CCVK is met twee projectmedewerkers (twee fte’s) werkzaam vanuit het kantoor van de Cruyff Foundation en valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de Foundation. Op pagina 58 staat de geconsolideerde begroting waarin de inkomsten en uitgaven van de CCKV zijn meegenomen. Het kantoor van de Cruyff Foundation is gehuisvest in het Olympisch Stadion. Twee van de zeven medewerkers van de Cruyff Foundation zijn voormalig studenten van de Johan Cruyff University die na hun stageperiode bij de Foundation een functie aangeboden hebben gekregen. Eén daarvan is nog steeds als topsporter actief op het hoogste niveau. Naast een aantoonbare interesse in sport is betrokkenheid bij de jeugd ook een pré om voor de Foundation te mogen werken. Meer informatie over de medewerkers is te vinden op www.cruyff-foundation.org onder ‘over ons’ en ‘het team’.

Beloning en begeleiding medewerkers De Cruyff Foundation heeft het CBF-keurmerk, is aangesloten bij de Vereniging Fondswervende Instellingen (VFI) en onderschrijft de code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Op pagina 56 staan de salariskosten vermeld. De beloning van de directeur zit ruim onder de norm die is aangegeven in de adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen (VFI). Elk kwartaal heeft de directeur een gesprek met de afzonderlijke medewerkers over ieders takenpakket. Eén keer per jaar vindt een formeel beoordelingsgesprek plaats.

Bestuur Stichting Cruyff Courts KNVB Velden

Scholing en opleiding medewerkers Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is dat medewerkers een aanvullende opleiding of cursus kunnen volgen. In 2007 is hier door één medewerker gebruik van gemaakt: de International Master of Sport Management.

Stagiaires en vrijwilligers De Foundation werkt structureel met gemiddeld twee stagiaires, waarvan er minimaal één afkomstig moet zijn van de Johan Cruyff University of het Johan Cruyff College. Verzoeken om bij de Foundation stage te mogen lopen worden het gehele jaar door ontvangen. In 2007 heeft de Foundation haar organisatie beter ingericht om meer met de vele verzoeken van vrijwilligers te doen. Dankzij een goede samenwerking met uitzendorganisatie In Person is de coördinatie van vrijwilligers in kwantitatieve en kwalitatieve zin enorm verbeterd. In 2007 hebben ongeveer tweehonderd vrijwilligers zich ingezet voor de Foundation, voornamelijk bij de verschillende (eigen) evenementen.

Topsporters en bekende Nederlanders De Cruyff Foundation kan rekenen op de inzet van tal van bekende sporters en Nederlanders die vrijwillig meehelpen bij activiteiten en projecten. Dankzij onder andere hun steun krijgen belangrijke thema’s over sport en kinderen met een beperking ruime aandacht. De Cruyff Foundation Open Dag 2007 kende een hoogtepunt wat betreft inzet van topsporters en bekende Nederlanders. Maar liefst 23 ‘ambassadeurs’ gaven acte de presence (vaak met eigen kinderen) op deze opnieuw succesvolle sportdag in het Olympisch Stadion. Op www.cruyff-foundation.org is te zien welke sporters en bekende Nederlanders zich inzetten voor de Foundation.

Bestuur Cruyff Foundation

Directie Marketing & Fondsenwerving

Office Management

Communicatie Evenementen

Projecten Cruyff Courts KNVB Velden

Projecten Jeugd met een beperking

Projecten Cruyff Courts

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 38


9

TOEKOMST

‘Doorgaan waar we mee bezig zijn, en wat we doen nog verder verbeteren’. Dat is de basisgedachte waar de Foundation in 2008 mee aan de slag gaat. Dit zal ondermeer gebeuren door de in 2007 ingezette focus op eigen evenementen, door te zetten. Organisatie van eigen evenementen zet de doelgroep in het zonnetje en biedt een geweldig podium om te laten zien wat de Foundation doet. Evenementen zijn van groot belang om het maatschappelijk draagvlak van de Foundation te vergroten. De ervaringen met de in 2006 opgerichte Supportersclub hebben geleerd dat betrokkenheid bij en inzet voor de Johan Cruyff Foundation meer waarde heeft dan het verkrijgen van donaties uit deze doelgroep. Acties in 2008 zullen er dan ook op gericht zijn om de band met het groeiend aantal supporters verder aan te halen.

Samenwerking sportbonden De ingezette samenwerking met sportbonden zal in 2008 een vervolg krijgen. Het streven is om het aantal bonden uit te breiden. Door samen evenementen, projecten, clinics en opleidingsen trainingsmogelijkheden te organiseren, krijgen meer kinderen en jongeren de gelegenheid kennis te maken met verschillende sporten. Groei is nooit een doel op zich geweest en zal dat in 2008 ook niet zijn. Vanzelfsprekend is het geweldig als de inkomsten toenemen waardoor meer projecten kunnen worden goedgekeurd en meer kinderen plezier beleven aan dat waar de Foundation voor staat: meer spelen en meer sporten. Maar meer nog dan groei hecht de Foundation aan kwaliteit en betrouwbaarheid: projecten moeten goed worden begeleid zodat de fondsen daadwerkelijk terechtkomen bij diegenen die het echt nodig hebben.

In de loop van 2008 zal een meerjarenplan worden opgesteld voor de periode 2009-2012. Daarin komt ook de visie van de Foundation op het buitenland aan de orde. De druk om projecten, met name Cruyff Courts, buiten de grenzen te realiseren, wordt steeds groter. Dat vergt niet alleen de nodige financiën, maar ook voldoende mankracht om dergelijke initiatieven goed te monitoren.

Aangepaste Cruyff Courts In 2007 is het eerste aangepaste Cruyff Court aangelegd. In 2008 staan er vier op de planning. Deze veldjes zijn geheel ingericht en aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van kinderen met een beperking. Ze liggen niet ‘los’ in een wijk maar bij instellingen voor gehandicapte kinderen. De komende jaren zal de Foundation meer van deze velden realiseren.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 40


10

FINANCIEEL VERSLAG

Bestuurs- en Directieverslag 2007 was een leerzaam maar vooral ook succesvol jaar. Het project Cruyff Courts groeide hard door het toenemend aantal velden dat werd aangelegd. Hoogtepunten in 2007 waren de opening van het 50ste Cruyff Court (in Volendam), de realisatie en opening van (opnieuw) drie veldjes op de Antillen en de opening van een miniatuur Cruyff Court in Madurodam. Bij het afsluiten van het jaar 2007 staat het totaal aantal courts op 62. Dit zijn alle veldjes, in Nederland en daarbuiten; dus courts die door de Foundation zijn gerealiseerd én de velden die er kwamen door de samenwerking met de KNVB. Het uitgangspunt om bij elk veldje nauw samen te werken met de lokale overheid, omwonenden en andere betrokken partners heeft met de start van een opleiding voor jongeren die actief met het gebruik van de veldjes bezig zijn, een extra verdieping gekregen. Deze opleiding, genaamd ‘Meedoen, Leren, Winnen’ is ontstaan uit een samenwerking tussen het Cruyff Institute for Sport Studies, de KNVB en de Cruyff Foundation. In 2007 is tevens een goede basis gelegd voor de komst van Cruyff Courts die speciaal zijn ingericht op de behoefte van jongeren met een beperking. Meerdere instellingen in Nederland (en misschien ook daarbuiten) zullen in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor zo’n aangepast veldje. Het eerste Cruyff Court in deze categorie is in 2007 gerealiseerd bij Bartiméus, een instelling voor mensen met een visuele beperking in Zeist. Dit veldje is gedoneerd (en geopend) door de spelers van het Nederlands voetbalelftal.

Projecten voor jeugd met een beperking uitgebreid De verschillende projecten speciaal gericht op de gehandicapte jeugd zijn in 2007 opnieuw uitgebreid. Naast de lopende projecten met verschillende sportbonden zoals de Judo Bond Nederland, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en de Nederlandse Volleybal Bond, is ook de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie een samenwerking met de Foundation aangegaan. Het project met de KNWU heeft als doel om jongeren kennis te laten maken met handbiken, tandemfietsen en driewielen. In 2007 heeft de Foundation ook een extra impuls gegeven aan het E-hockey, het elektrisch rolstoelstoelhockey. E-hockey is voor met name de wat zwaarder gehandicapte jeugd nog de enige sport is die zij in teamverband kunnen beoefenen. Daarnaast is extra aandacht uitgegaan naar het G-voetbal en werd voor het eerst de Nationale Rolstoelsportdag georganiseerd. Deze dag was een vervolg op de donatie van de honderdvijftig sportrolstoelen in 2006. Het was een leuk en succesvol evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 42


Financieel Verslag 2007 Bestuursen Directieverslag

Eigen evenementen verbeterd Door het vrijmaken van een medewerker voor de coördinatie van de eigen evenementen, konden we in 2007 op een betere en meer gestructureerde manier ons werk via de Open Dag, de Rolstoelsportdag, het Schoolstraatvoetbal toernooi en de Johan Cruijff Schaal uitdragen. Een goed voorbeeld hiervan is de verbeterde inzet van vrijwilligers tijdens evenementen. Niet alleen is het aantal aanzienlijk toegenomen, ook de kwaliteit en betrokkenheid van de vrijwilligers is groter. Hulp hierbij hebben wij gekregen van onze partner In Person, gespecialiseerd in het aantrekken, screenen en begeleiden van vrijwilligers. Het is een goede stap die de komende jaren verder uitgewerkt zal worden.

Vraag blijft groeien Met de concrete vraag om nog meer Cruyff Courts te realiseren, om meer sportprojecten voor de jeugd met een beperking te ondersteunen, om sportdagen voor nieuwe doelgroepen te organiseren en om bestaande evenementen te optimaliseren, heeft de Foundation aanzienlijk meer fondsen nodig. De afgelopen jaren hebben de inkomsten een stijgende lijn laten zien en het is de bedoeling die trend voort te zetten. Groei is geen doel op zich, noch wat betreft aantal projecten noch in geld. Maar de Foundation wil wél graag zoveel mogelijk jongeren helpen. Ook in 2007 waren onze (corporate) partners en bedrijfssupporters met hun diensten en financiele steun van grote waarde. Samen met de vele donaties en giften waren zij verantwoordelijk voor ongeveer eenderde van onze inkomsten. Natuurlijk konden we weer rekenen op steun van onze partner van het eerste uur, de Sponsor Bingo Loterij. Ook zij namen ongeveer eenderde van onze inkomsten voor hun rekening. Het resterende gedeelte was afkomstig uit subsidies. 2007 was al met al een gezond, leerzaam en succesvol jaar. Het bood voldoende ingrediënten om ons werk de komende jaren op minimaal dezelfde wijze voort te zetten. De Foundation is nog lang niet uitgegroeid. Maar kwaliteit en inhoud blijven voorop staan, net zoals samenwerken. Johan Cruijff

Carole Thate

Voorzitter Cruyff Foundation Directeur Cruyff Foundation

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 43


8.1 JAARVERSLAg 2007

De Johan Cruyff Foundation is een fondsenwervende instelling zonder winstoogmerk, het is in 1997 door Johan Cruijff opgericht. De stichting heeft ten doel (zie ook de statuten): a. het verlenen van hulp aan jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, om hun lichamelijke en geestelijke ontplooiing te bevorderen, met name door het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging; b. het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; c. het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; d. het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van studies ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van met name jonge mensen; e. het op internationale schaal stimuleren en ontplooien van de hiervoor genoemde activiteiten, daaronder begrepen de mogelijkheid om daartoe met gelijkgerichte organisaties in andere landen samen te werken; f. het bevorderen van vriendschap van volkeren, met name het bevorderen van vriendschap van jongeren in verschillende culturen en samenlevingen, teneinde te komen tot integratie van deze culturen, met name door middel van het stimuleren van gezamenlijke sportbeoefening; g. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestedingen In 2007 is er € 5.161.198,- besteed aan doelstelling. Van dit bedrag is € 201.049,- uitgegeven aan bewustmaking en voorlichting. Het resterende bedrag, € 4.960.149,- is via projectbesluiten goedgekeurd. De gehele lijst van goedgekeurde projecten is terug te vinden in de bijlage ‘overzicht projecten’.

Fondsenwerving De Cruyff Foundation ontvangt op drie manieren fondsen die vervolgens weer besteed kunnen worden aan de doelstelling. Allereerst is dat via fondsenwerving door derden; de bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij. Dit bedrag was in 2007 € 1.711.910,(inclusief een extra bijdrage over het jaar 2006 van € 60.710,-). Ten tweede ontving de Foundation subsidie voor de aanleg van Cruyff Courts. Dit bedrag was in 2007 € 1.702.562,-. En als laatste de post ‘eigen fondsenwerving’. Hieronder vallen de verschillende giften, donaties, partnerships en overige acties waarbij de Cruyff Foundation gekozen werd als goed doel. De totale inkomsten eigen fondsenwerving in 2007 bedroeg € 1.827.127,-. Met de nieuwe richtlijnen wordt gedeeltelijk afscheid genomen van het ‘oude cbf-percentage’. De nieuwe percentages staan vervolgens ook niet meer in de staat van baten en lasten, maar worden er op pagina 56 uitgelicht. Het percentage ‘kosten besteed aan doelstelling van de totale baten’ bedroeg over 2007 97%. Het percentage ‘kosten besteed aan eigen fondsenwerving van de baten uit eigen fondsenwerving’ bedroeg over 2007 9%. Dit is grotendeels hoger dan de percentages over het jaar 2006 (respectievelijk 80% en 9%).

De Cruyff Foundation tracht het bovenstaande te verwezenlijken door het initiëren, ondersteunen en organiseren van (eigen) activiteiten. In 2007 hebben wij bovenstaande doelstellingen op de volgende manier tot uitvoering gebracht: 1) via de aanleg van openbare trapveldjes in wijken in Nederland maar ook steeds meer buiten de Nederlands grenzen; 2) via het (financieel) ondersteunen van sport- en bewegings projecten voor kinderen en jongeren met een beperking, in Nederland en daarbuiten; 3) via het organiseren van verschillende (eigen) evenementen en activiteiten.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 44


Organisatie Het bestuur kende geen wisselingen in 2007 maar heeft per 1 januari 2008 afscheid genomen van Relus ter Beek. Hij heeft de twee termijnen van 5 jaar volbracht. De inzet van alle bestuursleden is op vrijwillige basis en in 2007 is het bestuur drie keer bij elkaar gekomen. Bij deze vergaderingen was altijd een meerderheid van het bestuur aanwezig. Ook in 2007 was het bestuur van de Cruyff Foundation een bestuur op afstand dat zich voornamelijk bezighoudt met het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan inclusief bijbehorende begroting, de jaarrekening en –verslag. Via tussentijdse rapportages stelt het bestuur zich als klankbord op voor de directie en tevens overige medewerkers van de Foundation. Ook in 2007 werd de functie van directeur ingevuld door Carole Thate. Meer informatie over salaris en beloningen is te vinden bij paragraaf 4.5. In 2007 zijn twee medewerkers vertrokken en daar zijn weer twee nieuwe medewerkers voor aangetrokken.

Toekomst In de loop van 2008 zal een meerjarenplan en -begroting worden opgesteld voor de periode 2009-2012. Door de aflopende samenwerking met de Sponsor Bingo Loterij, partner van het eerste uur, zal voor de komende minimaal drie jaren een inzichtelijk plan en visie ontwikkeld worden waar de Foundation heen gaat, wat zij wil bereiken en welke financiële middelen daar voor nodig is. Daarnaast zal in 2008 het accent liggen op het beter inzichtelijk maken van de effecten van ons werk, zowel binnen de projecten voor jeugd met een beperking alsook bij de Cruyff Courts. Vervolgens willen we via het doen van onderzoek zaken inzichtelijk krijgen zoals naamsbekendheid, draagvlak en mate van waardering. Ingrediënten die onsinziens bij zullen dragen aan een ambitieus meerjarenplan, die wij eind 2008 kunnen presenteren.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 45


JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2007

2007

2006

Materiële vaste activa

117.300

152.993

Vorderingen

2.031.645

1.690.580

Liquide middelen

4.445.356

3.658.512

6.594.301

5.502.085

Activa

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves

754.496 117.300 790.591

688.518 152.993 792.773

1.662.387

1.634.284

Bestemmingsfondsen

- 1.662.387

92.095 1.726.379

Langlopende schulden

512.816

49.739

Kortlopende schulden

4.419.098

3.725.967

6.594.301

5.502.085

fondsen

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 46


STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2007

REALISATIE BEGROTING 2007 2007

Baten Baten uit eigen fondsenwerving 1.827.127 Baten uit gezamenlijke acties 0 Baten uit acties van derden 1.711.910 Subsidies van overheden 1.702.562 Overige baten 97.302 Som der baten 5.338.901

REALISATIE 2006

2.040.000 0 1.700.000 980.000 75.000

1.844.011 0 1.748.134 1.354.974 75.174

4.795.000

5.022.293

Lasten Besteed aan doelstellingen: Projecten 4.960.149 4.029.000 Voorlichting en bewustmaking 201.049 300.000

3.852.783 190.103

4.042.886

5.161.198

4.329.000

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 159.235 205.000 166.350 Kosten gezamenlijke acties 0 0 0 Kosten acties van derden 14.552 21.000 11.791 Kosten verkrijging subsidies 14.552 21.000 19.651 188.339 247.000 197.792 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 53.356 77.000 47.163 Som der lasten Resultaat

5.402.893

4.653.000

4.287.841

(63.992)

142.000

734.452

Resultaatbestemming 2007 Toevoeging/onttrekking aan: Continu誰teitsreserve 65.978 Bestemmingsreserves (35.693) Overige reserves (2.182) Bestemmingsfondsen (92.095) (63.992)

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 47


Kasstroomoverzicht 2007 Kasstroom uit operationele activiteiten Tekort op de staat van baten en lasten over 2007 (63.992) Aanpassing voor: Afschrijvingen 37.520 Verandering in werkkapitaal: Toename vorderingen (341.065) Toename kortlopende schulden 693.131 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 352.066 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiĂŤle vaste activa (14.362) Desinvesteringen van materiĂŤle vaste activa 12.535 Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1.827) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename langlopende schulden 463.077 Toename geldmiddelen 786.844 Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari 2007 3.658.512 Mutatie boekjaar 786.844 Stand per 31 december 2007

4.445.356

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 48


TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1 Algemene toelichting

2 Grondslagen voor waardering

1.1 Doelstelling

De voornaamste grondslagen voor waardering toegepast door de organisatie zijn als volgt:

De Stichting Johan Cruyff Foundation te Amsterdam heeft tot doel: v v v v v v

het verlenen van hulp aan jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, om hun lichamelijke en geestelijke ontplooiing te bevorderen, met name door het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging; het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijke en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van studies ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van met name jonge mensen; het op internationale schaal stimuleren en ontplooien van de hiervoor genoemde activiteiten, daaronder begrepen de mogelijkheid om daartoe met gelijksoortige organisaties in andere landen samen te werken; het bevorderen van de vriendschap van volkeren, met name het bevorderen van vriendschap van jongeren in verschillende culturen en samenlevingen, teneinde te komen tot intergratie van deze culturen, met name door middel van het stimuleren van gezamenlijke sportbeoefening; al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.2 Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen Het financiĂŤle verslag is ingericht volgens de nieuwe Richtlijn Fondsenwervende Instellingen die is gepubliceerd door de Raad van de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De vergelijkende cijfers zijn eveneens opgesteld op basis van de nieuwe Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.

2.1 MateriĂŤle vaste activa De vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met een lineaire jaarlijkse afschrijving, berekent op basis van de economische levensduur. 2.2 Reserves en Fondsen De reserves en fondsen worden behoudens de overige reserves aangehouden voor specifieke doelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting op de balans per 31 december 2007. 2.3 Schulden en nog te betalen kosten Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen de nog onbetaalde bedragen welke door bestuur of directie in het desbetreffende boekjaar of in voorgaande boekjaren als projectverplichtingen zijn goedgekeurd, met een looptijd van maximaal 1 jaar na balansdatum. De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 jaar na balansdatum, en strekken zich uit over een periode tot maximaal 3 jaar na balansdatum. 2.4 Overige activa en passiva De posten uit de balans waarvan de waardering niet nader is toegelicht worden tegen nominale bedragen gewaardeerd, waar nodig onder aftrek van voorzieningen. 2.5 Algemene baten en lasten Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben met uitzondering van de hierna vermelde baten en lasten.

1.3 Verslaggevende eenheid Medio december 2004 is de Stichting Cruyff Courts KNVB Velden opgericht. Volgens artikel 515 van de richtlijn Fondsenwervende instellingen wordt deze Stichting samen met de Johan Cruyff Foundation gezien als verslaggevende eenheid, dit als gevolg van het feit dat de Johan Cruyff Foundation een zodanige invloed kan uitoefenen dat zij aanwijzingen kan geven omtrent de bestedingen van de gelden van de Stichting Cruyff Courts KNVB Velden. Tevens hebben beide organisaties een gelijke directie. Als bijlage op de jaarrekening is een samengevoegde balans en staat van baten en lasten van beide stichtingen opgenomen. JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 49


2.6 Baten uit eigen fondsenwerving • Giften Alle giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. • Bedrijfssupporter De baten uit bedrijfssponsoring worden verantwoord in het jaar dat de sponsorovereenkomst tot stand is gekomen. Indien het echter een overeenkomst voor meerdere jaren betreft, wordt slechts de overeengekomen sponsorbijdrage die in het betreffende verslagjaar valt verantwoord. • Con amore diensten De Johan Cruyff Foundation ontvangt bedragen van bedrijven in de vorm van Con Amore Diensten. Aan deze diensten ligt altijd een contract ten grondslag. De waarde welke deze diensten vertegenwoordigen wordt enerzijds als opbrengst uit eigen fondsenwerving aangemerkt, anderzijds wordt deze waarde verantwoord onder de kostensoort waar de betreffende dienst betrekking op heeft. De Con Amore Diensten worden verantwoord in het jaar waarin de Johan Cruyff Foundation het voordeel geniet van deze diensten. 2.7 Baten uit acties van derden • Loterijen Als baten worden verantwoord de gelden uit de totale door Stichting Johan Cruyff Foundation ontvangen netto-opbrengst van de Sponsor loterij over het desbetreffende boekjaar. De per balansdatum nog te ontvangen bedragen worden als vordering op de balans opgenomen.

2.9 Besteed aan doelstelling Verplichtingen jegens projecten worden geacht te zijn aangegaan wanneer daartoe een besluit is genomen door directie of bestuur en worden volledig toegewezen aan het jaar waarin het besluit is genomen. 2.10 Kosten eigen organisatie De kosten eigen organisatie zijn te onderscheiden in kosten die verband houden met het verwerven van de totale baten en in kosten die verband houden met bestedingen in het kader van de doelstellingen. De totale kosten worden verdeeld volgens een verdeelsleutel, die gebaseerd is op het aantal formatieplaatsen en de ingeschatte tijdsbesteding. • • • • • • •

De kosten eigen organisatie worden verdeeld over: kosten voor baten uit eigen fondsenwerving; kosten voor baten uit acties van derden; kosten voor het verkrijgen van subsidies van overheden; kosten voor projecten; kosten voor voorlichting en bewustmaking; kosten voor beheer en administratie.

Deze verdeelsleutel zal in de toekomst via de begroting van het verslagjaar worden vastgesteld. Slechts indien het werkelijke aantal formatieplaatsen en de ingeschatte tijdsbesteding relevant afwijkt van de begroting over het desbetreffende verslagjaar, wordt de bedoelde sleutel nacalculatorisch aangepast.

2.8 Pensioenen De Stichting Johan Cruyff Foundation heeft een toegezegdepensioenregeling bij Nationale Nederlanden. Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waar de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Op basis van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen is de toegezegd-pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. De verschuldigde premies worden als last verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 50


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007

3.1 MateriĂŤle vaste activa De materiĂŤle vaste activa kunnen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

2007

2006

Verbouwingen Inventaris Transportmiddelen

54.995 18.363 43.942

74.397 10.547 68.049

117.300

152.993

De bedrijfsmiddelen dienen ten behoeve van de bedrijfsvoering behoudens de transportmiddelen welke dienen ten behoeve van de doelstelling. De mutaties in de bedrijfsmiddelen zijn als volgt:

Verbouwingen en aanpassingen

Transport- INVENTARIS middelen Totaal

Balans per 1 januari 2007 Verkrijgingsprijzen 105.692 36.998 70.396 Cumulatieve afschrijvingen (31.295) (26.451) (2.347) Boekwaarde 74.397 10.547 68.049 Mutaties 2007 (Des)investeringen 0 14.362 (12.535) Afschrijvingen (19.402) (6.546) (11.572)

213.086 (60.093) 152.993

1.827 (37.520)

Mutaties (19.402) 7.816 (24.107) (35.693) Balans per 31 december 2007 Verkrijgingsprijzen 105.692 51.360 57.861 214.913 Cumulatieve afschrijvingen (50.697) (32.997) (13.919) (97.613) Boekwaarde 54.995 18.363 43.942 117.300 Afschrijvingspercentages 20 20 - 33 1/3 20

3.2 Vorderingen en vooruitbetaalde kosten De specificatie van deze post is als volgt:

2007

2006

Te ontvangen bijdragen uit de Nederlandse Sponsor Loterij Debiteuren Rekening-courant Stichting Cruyff Courts K.N.V.B. Velden Vooruitbetaalde pensioenpremie Te ontvangen rente Waarborgsommen Overige vooruitbetaalde en te vorderen bedragen

399.300 1.366.481 123.061 32.828 48.128 529 61.318

430.471 859.686 80.972 56.546 20.951 529 241.425

Op de post debiteuren is een voorziening ter hoogte van e 22.828 (2006: e 2.828) in mindering gebracht.

2.031.645

1.690.580

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 51


3.3 Liquide middelen

2007

2006

Kas- bank- en girotegoeden 616.356 273.456 Deposito’s 3.829.000 3.385.056 4.445.356 3.658.512 De deposito’s staan voor twee jaar vast waarbij een rentevergoeding van 4,45% per jaar is overeengekomen. Deze gelden staan niet direct ter vrije beschikking van de stichting. 3.4

Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve Dit is een reserve ingeval de baten tijdelijk of definitief zouden stagneren. Hierdoor kunnen de lopende verplichtingen worden voldaan tijdens een eventuele overbruggings- of liquidatieperiode. Het bedrag is vastgesteld op basis van anderhalf keer de kosten eigen organisatie. Het bedrag is voor kortere termijn vastgelegd in hoogrentende rekeningen. Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt weer te geven:

Balans per 1 januari 2007 Resultaatbestemming

688.518 65.978

Balans per 31 december 2007

754.496

Bestemmingsreserves De hieronder verantwoorde reserve is aangewezen voor een speciaal doel. De beperkte doelstellingen van de bestemmingsreserve zijn door het bestuur aangebracht. Onder de bestemmingsreserve is tevens een reserve financiering activa opgenomen voor de eigen middelen die zijn aangewend ten behoeve van de activa bedrijfsvoering en activa ter realisering van de doelstelling. Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt weer te geven:

Balans per 1 januari 2007 Resultaatbestemming

152.993 -35.693

Balans per 31 december 2007

117.300

De bestemmingsreserves zijn als volgt te splitsen over de beperkte doelstellingen:

2007

2006

Reserve financiering activa

117.300

152.993

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 52


Overige reserves Het verloop van de overige reserves is als volgt weer te geven:

Balans per 1 januari 2007 Resultaatbestemming

792.773 -2.182

Balans per 31 december 2007

790.591

Bestemmingsfondsen Dit deel van het eigen vermogen is bestemd voor specifieke doelen welke door de donateur van deze gelden zijn aangewezen en waarvoor ultimo boekjaar nog geen projectbesluiten zijn genomen. Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:

Balans per 1 januari 2007 Resultaatbestemming

92.095 -92.095

Balans per 31 december 2007

0

De bestemmingsfondsen zijn als volgt te splitsen over de verschillende projecten:

2007

2006

Studeren met een handicap; Dubbel Topsport 0 82.976 Manege Dupla 0 9.119 0 92.095 3.5

Langlopende schulden

2007

Balans per 1 januari 49.739 Mutatie in het boekjaar 463.077 BALANS PER 31 DECEMBER 512.816 Onder deze post zijn de projectbesluiten opgenomen met een looptijd langer dan ĂŠĂŠn jaar.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 53


3.6 Kortlopende schulden

2007

2006

Nog te betalen aan projecten 4.081.430 3.341.357 Te betalen schenkingsrechten 37.779 37.779 Nog te besteden subsidies 180.000 0 Crediteuren 13.720 241.161 Te betalen vakantiegeld en -dagen 15.200 15.781 Te betalen loonheffing 10.234 15.692 Accountantskosten 7.000 6.400 Overige 73.735 67.797 4.419.098 3.725.967 3.7 Niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen Rechten VI heeft zich middels een contract verplicht tot levering van advertentieruimte aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 100.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 31 maart 2009 PricewaterhouseCoopers heeft zich middels een contract verplicht tot levering van administratieve diensten aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 35.000 per contractjaar, dit contract is mondeling verlengd voor 3 jaar en loopt tot en met 2008. Stichting Olympisch Stadion heeft zich middels een contract verplicht tot het ter beschikking stellen van het Olympisch Stadion voor de Open Dag van de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 20.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 31 oktober 2008. Van Doorne heeft zich middels een contract verplicht tot levering van juridische diensten aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 12.500 per contractjaar, dit contract loopt tot 31 december 2008. Audi heeft zich middels een contract verplicht tot het beschikbaar stellen van een drietal auto’s aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 48.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 1 maart 2008. Ultimum heeft zich middels een contract verplicht tot levering van ICT-dienstverlening aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 15.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 31 december 2007.

Peak-IT heeft zich middels een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 20.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 30 juli 2010. KLM heeft zich middels een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 50.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 31 december 2007. ATC heeft zich middels een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 10.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 30 november 2010. NUON heeft zich middels een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 150.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 30 april 2010. Van het hiervoor genoemde bedrag is E 50.000 per jaar vrij besteedbaar en E 100.000 geoormerkt. Van Lanschot Bankiers NV heeft zich middels een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van E 50.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 31 augustus 2008.

Verplichtingen De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van kantoorruimte in het Olympisch Stadion (nummer 5) te Amsterdam. Het contract eindigt op 30 april 2019. De huurprijs zal het komende jaar circa E 44.000 bedragen.

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 54


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2007 4.1 Baten uit eigen fondsenwerving

REALISATIE BEGROTING 2007 2007

REALISATIE 2006

Giften Partner overeenkomsten Bedrijfssupporter Con amore diensten Verkoop goederen

1.130.060 341.619 89.794 228.165 37.489

1.150.000 300.000 140.000 300.000 150.000

1.038.006 290.518 104.340 242.551 168.596

1.827.127

2.040.000

1.844.011

Het bedrag met betrekking tot de verkoop van goederen betreft een bate welke voortvloeit uit het samenwerkingsverband met Fanzo. Fanzo beheert de webshop alsmede de inkoop- en verkoopstromen met betrekking tot de aangeboden artikelen. 4.2 Baten uit acties van derden Dit betreft de bedragen die door de Sponsor Bingo Loterij N.V. te Amsterdam, organisator van de Sponsor Bingo Loterij, contractueel zijn toegezegd aan de Johan Cruyff Foundation uit hoofde van de overeenkomst tussen beide partijen van 30 maart 2004 en waarbij de Johan Cruyff Foundation jaarlijks 6,7% en een groei van 0,1% per jaar met een maximum van 7,1% van de “vrij besteedbare” netto-opbrengst van de Sponsor Bingo Loterij ontvangt met een maximum van € 2,5 miljoen. Voorwaarde voor het toekennen van de bijdragen is dat de baten uit eigen fondsenwerving ten opzichte van 2003 zijn verdubbeld en per 31 december 2006 minimaal € 900.000,bedraagt. De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2004 en eindigt per 31 december 2008. Over het boekjaar 2007 is een bedrag ontvangen van € 1.651.200,- (v.j. € 1.748.134,-). 4.3 Subsidies van overheden

REALISATIE BEGROTING 2007 2007

Ministerie van VWS inzake Cruyff Courts Nederlandse Antillen en Aruba 510.926 480.000 Ministerie van VWS inzake Cruyff Courts 1.191.636 500.000 Ministerie van VWS inzake wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de Cruyff Courts 0 0 Oranjefonds 0 0

1.702.562

REALISATIE 2006 526.946 523.999 237.863 66.166

980.000

1.354.974

REALISATIE BEGROTING 2007 2007

REALISATIE 2006

4.4 Overige baten

Rentebaten

97.302

75.000

JAARVERSLAG 2007

75.174

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 55


4.5 Lastenverdeling De kosten eigen organisatie zijn verdeeld naar bestemming op basis van verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op de in het boekjaar geschatte bestede tijd. Voor de stichting gelden de volgende percentages:.

REALISATIE BEGROTING 2007 2007

REALISATIE 2006

Kosten besteed aan doelstelling als % van de totale baten 97% 90% 80% Kosten besteed aan eigen fondsenwerving als % van de baten uit eigen fondsenwerving 9% 10% 9%

Overzicht van de totale lasten met de verdeling naar de verschillende bestemmingen: Bestemming Doelstelling Werving baten lasten Projecten Voorlichting en Eigen Gezamenlijke acties Subsidies bewusT making Fondsenwerving acties derden

Subsidies en bijdragen 4.491.345 0 0 0 0 0 Eigen bestedingen 105.111 4.896 17 0 0 0 Publiciteit en communicatie 117.517 104.260 67.509 0 1.631 1.631 Salarissen en sociale lasten 121.576 54.321 38.801 0 7.760 7.760 Pensioenlasten 11.390 5.089 3.635 0 727 727 Overige personele lasten 3.662 1.636 1.169 0 234 234 Huisvestingskosten 24.825 11.092 7.923 0 1.585 1.585 Kantoorkosten 20.465 10.511 7.935 0 1.306 1.306 Overige algemene kosten 64.258 9.244 32.246 0 1.309 1.309 4.960.149 201.049 159.235 0 14.552 14.552

Bestemming Doelstelling Beheer en lasten administratie

Werving baten Totaal Begroot 2007 2007

Totaal 2006

Subsidies en bijdragen 0 4.491.345 3.750.000 3.540.053 Eigen bestedingen 0 110.024 110.000 104.487 Publiciteit en communicatie 5.979 298.527 290.000 184.288 Salarissen en sociale lasten 28.454 258.672 240.000 210.298 Pensioenlasten 2.666 24.234 25.000 22.141 Overige personele lasten 857 7.792 5.000 4.937 Huisvestingskosten 5.810 52.820 55.000 54.842 Kantoorkosten 4.790 46.313 50.000 49.815 Overige algemene kosten 4.800 113.166 128.000 116.980 53.356 5.402.893 4.653.000 4.287.841

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 56


4.6 Kosten eigen organisatie Beloning directeur Het salaris van de directeur van de stichting Johan Cruyff Foundation bedraagt:

REALISATIE 2007

REALISATIE 2006

Bruto salaris incl. vakantiegeld Pensioenpremie Premie ziektekostenverzekering

70.502 10.128 1.991

63.698 8.637 1.9516

82.621

74.286

Aan de bestuursleden zijn geen bezoldigingen toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders. 4.7 Verschillenanalyse begroting Er is op verschillende onderdelen een groot verschil te vinden tussen de begroting 2007 en het uiteindelijke resultaat 2007. Deze verschillen hebben te maken met aan de ene kant het niet doorgaan van de Cruyff Foundation Cup, een fondsenwervend evenement dat nieuw bedrijfssupporters zou moeten opleveren. Hierdoor zijn de begrootte inkomsten onder ‘bedrijfssupporters’ aanzienlijk lager dan begroot. Op het gebied van kosten eigen fondsenwerving heeft de Foundation minder uitgegeven aan wervingskosten dan begroot, de reden hiervoor is dat er meer tijd gestoken is in de positionering van de Foundation en er vervolgens niet veel nieuwe eigen acties op touw zijn gezet. Een groot verschil met de begroting is te vinden onder het kopje ‘subsidies’. De reeds toegezegde bijdrage vanuit de KNVB die onder dit kopje valt is inhoudelijk eerder uitgegeven dan gedacht. Het gaat hier dan om de aanleg van Cruyff Courts in de zogenaamde G-11 steden. Als laatste is belangrijk te vermelden dat er meer projectenaanvragen en verzoeken voor steun zijn ontvangen dan dat daar budget voor is. Dit is ook de reden voor een overschrijding van het budget, maar wel binnen de mogelijkheden die onze reserve aangeeft. 4.8 Transacties verbonden partijen De transacties tussen verbonden partijen hebben alleen betrekking op doorbelasting van kosten naar CCKV alsmede de bijdrage van CCKV aan projecten in JCF. 4.9 Medewerkers Gedurende het boekjaar zijn gemiddeld 7 medewerkers (FTE’s) bij de stichting werkzaam geweest (2006: 9). Amsterdam, Stichting Johan Cruyff Foundation, 3 juli 2008. Dhr. H.J. Cruijff Voorzitter

Dhr. H. van der Kwast Penningmeester

Dhr. A.L. ter Beek Bestuurslid

Dhr. F.E. Rijkaard Bestuurslid

Mevr. E.N. van Everdingen Secretaris

Dhr. L. Hollander Bestuurslid

Dhr. E. Kist Bestuurslid

Dhr. L. van Wijk Bestuurslid

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 57


GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 2007

2006

Activa Materiële vaste activa 117.300 152.993 Vorderingen 1.953.651 1.618.454 Liquide middelen 6.475.014 5.178.200 8.545.965 6.949.647 PASSIVA Reserves en fondsen RESERVES Continuïteitsreserve 754.496 944.333 Bestemmingsreserves 117.300 152.993 Overige reserves 790.591 536.958 1.662.387 1.634.284 FONDSEN Bestemmingsfondsen 575.502 760.350 2.237.889 2.394.634 Langlopende schulden 512.816 49.739 Kortlopende schulden 5.795.260 4.505.274 8.545.965 6.949.647

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 58


GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2007 REALISATIE 2007 BEGROTING 2007

REALISATIE 2006

Baten Baten uit eigen fondsenwerving 1.967.127 2.792.500 2.642.557 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 0 Baten uit acties van derden 1.711.910 1.700.000 1.748.134 Subsidies van overheden 1.702.562 980.000 1.354.974 Overige baten 161.392 75.000 104.738 Som der baten 5.542.991 5.547.500 5.850.403 Lasten Besteed aan doelstellingen Projecten 5.256.992 5.279.000 4.773.959 Voorlichting en bewustmaking 201.049 300.000 190.103 5.458.041 5.579.000 4.964.062 Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 159.235 205.000 166.350 Kosten gezamenlijke acties 0 0 0 Kosten acties van derden 14.552 21.000 11.791 Kosten verkrijging subsidies 14.552 21.000 19.651 188.339 247.000 197.792 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 53.356 77.000 47.163 Som der lasten 5.699.736 5.903.000 5.209.017

Resultaat

(156.745)

(355.500)

641.386

Resultaatbestemming 2007 Toevoeging/onttrekking aan: Continu誰teitsreserve 65.978 Bestemmingsreserves (35.693) Overige reserves (2.182) Bestemmingsfondsen (184.848) (156.745)

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 59


11

ACCOUNTANTSVERKLARING

Aan: het bestuur van Stichting Johan Cruyff Foundation te Amsterdam. ACCOUNTANTSVERKLARING Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2007 (opgenomen op pagina 46 tot en met 59) van Stichting Johan Cruyff Foundation te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen”. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. VENNOTEN

M. Karman A.F.M. van Klaren C. Offerman MANAGER

J.J.H.G. Stengs MEDEWERKERSREGISTERACCOUNTANT

drs. P.A.J.M. Bonants drs. R.W.J. Bruinooge drs. A.P. Buteijn drs. J.J.M. Huijbregts drs. G. Visser drs. J.P. Walter

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van de jaarrekening relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting.

SENIOR ORGANISATIEADVISEUR

drs. P.W.A. Kasteleyn, RC

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 60


ACCOUNTANTSVERKLARING

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Johan Cruyff Foundation per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen”. Verklaring betreffende de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 3 juli 2008

Dubois & Co. Registeraccountants

Was getekend: C. Offerman

JAARVERSLAG 2007

A.P. Buteijn

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 61


OVERZICHT VAN ALLE GOEDGEKEURDE PROJECTEN 2007

12 Nederland Sport en Onderwijsprojecten Project Johan Cruyff University / Amsterdam Managementopleiding voor gehandicapte sporters (laatste bijdrage). Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 82.976,-

School Lyndensteyn / Beetsterzwaag IJsssportdag en zeilweekend voor leerlingen van school Lyndensteyn. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 9.025,-

Stichting Welzijn Doven Amsterdam / Amsterdam Sportdag voor leerlingen van de dovenscholen in Amsterdam en Zoetermeer. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 620,69

WhoZnext / Landelijk In navolging op eerdere overeenkomsten is weer een bijdrage beschikbaar gesteld voor het project WhoZnext. Projectperiode: 2007/2008 Bijdrage: € 36.328,-

Stichting Welzijn Doven Amsterdam / Amsterdam De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Projectperiode: 2007 Bijdrage: -/- € 47,74 (negatief) Segbroek College / Den Haag Leerlingen van het Segbroek College organiseren een sportdag voor leeftijdsgenoten van de mytyltyltylschool uit Delft en de mytylschool De Piramide uit Den Haag. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 2.625,-

Tandemsport / Landelijk Sportaanbod op Speciaal Onderwijs in de vorm van een Olympiade en naschoolse sportactiviteiten en begeleiding naar verenigingen. Projectperiode: 2007/2008 Bijdrage: € 100.000,-

Stichting EuroChamp / Landelijk Schoolsportdagen voor mytylscholen. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 4.000,WESP onderzoek / Landelijk Voorbereidend onderzoek met aanbevelingen ten aanzien van sport- en spelaanbod in het Speciaal Basisonderwijs. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 5.870,-

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 63


Wielrennen

Hockey

Amsterdamse Baanwielerschool / Amsterdam Het project is niet van start gegaan. Het in 2004 goedgekeurde bedrag zal niet ten goede komen aan het project, Projectperiode: 2007 Bijdrage: -/- € 6.207,- (negatief)

Orange & Wheels/ Landelijk Organisatie van E-hockey clinics op mytylscholen in samenwerking met NebasNsg. Projectperiode: 2007-2008-2009-2010-2011 Bijdrage: € 213.600,-

KNWU / Landelijk Organisatie van verschillende clinics bij mytylscholen en/of revalidatiecentra (‘Aangepast wielrennen voor de jeugd’). Projectperiode: 2007-2008 Bijdrage: € 32.500,-

Orange & Wheels/ Tilburg Kick-off event, organisatie Jeugd E-hockey dag. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 4.400,-

Skiën Nederlandse Visueel-gehandicapte Ski Vereniging / Zeist Skilessen voor leerlingen van Bartiméus en een kennismakingsevenement in april 2008. Projectperiode: 2007-2008 Bijdrage: € 3.741,50 Stichting VOF Stoer!! / Landelijk Organisatie van 2 winterweken: een week voor kinderen van verschillende mytylscholen en een integratie winterweek voor kinderen van mytylscholen en kinderen uit het reguliere onderwijs. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 20.000,-

Paardrijden Stichting Huifbedrijden Donkhorst / Haghorst Bijdrage aan het opstarten van huifbedrijden en aan een jaarlijkse activiteit. Projectperiode: 2007-2008-2009-2010 Bijdrage: € 31.200,-

Hockeyvereniging Fletiomare / Vleuten Fletiomare start met hockey voor kinderen met een beperking. Projectperiode: 2007/2008 Bijdrage: € 3.575,-

Vakantieweken Stichting Wigwamvallei Nederland / Heel, Dronten, Ossendrecht, Valkenburg, Arnhem Wigwamvallei organiseert vakantieweken voor ouders met een gehandicapt kind op vijf verschillende locaties. De Cruyff Foundation draagt bij in de kosten voor verschillende sportactiviteiten. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 21.500,Stichting Wigwamvallei Nederland – Weg Wijs Weekenden / Valkenburg Weekenden voor leerlingen van mytylschool, revalidanten en ambulant begeleide kinderen, die in het teken staan van een thema zoals sport, muziek of toneelspel. Projectperiode: 2007-2008 Bijdrage: € 5.520,-

Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg & omgeving / landelijk Elk jaar wordt namens de VPGO door één van de aangesloten leden een landdag voor gehandicapte ruiters georganiseerd. De ruiters moeten op deze dag diverse proeven van bekwaamheid afleggen, die door verschillende jury’s worden beoordeeld. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 9.500,-

Basketball (rolstoelbasketbal) Sportvereniging Redeoss / Oss Aanschaf 6 sportrolstoelen voor kinderen met een lichamelijke beperking. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 10.040,66 JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 64


Atletiek

Sport en spel algemeen

Atletiekvereniging Gouda / Landelijk Evenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 765,-

Stichting Sanitas / Amsterdam Zaalvoetbaltoernooi voor kinderen met overgewicht samen met studenten geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 366,43

Atletiekvereniging Gouda / Landelijk De kosten van het evenement zijn lager uitgevallen dan begroot. Projectperiode: 2007 Bijdrage: -/- € 475,- (negatief)

Fitness Fitkids / Landelijk Fitnesscentra voor kinderen met een beperking. Projectperiode: 2008-2009 Bijdrage: € 225.000,-

Duiken Sport Spectrum ’t Roessingh / Enschede Sport Spectrum ‘t Roessingh organiseert i.s.m. de duikschool Cees & Co te Hengelo een complete duikcursus voor kinderen met een lichamelijke beperking. Projectperiode: 2007/2008-2008/2009-2009/2010 Bijdrage: € 18.000,-

Stichting Brabants Ondernemen Special Olympics / Eindhoven Sportdag om verstandelijk gehandicapten kennis te laten maken met verschillende sporten. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 4.600,Stichting Vrienden van Vanboeijen / Assen Bijdrage aanschaf van een klimwand voor de cliënten van Vanboeijen; kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 9.500,Sophia Revalidatiecentrum / Delft Bijdrage voor de nieuwbouw van een sporthal voor zowel patiënten van Sophia als de kinderen van de mytylschool Maurice Maetelinck. De sporthal wordt bovendien verhuurd aan revalidatiegerelateerde sportgroepen. Projectperiode: 2007-2008 Bijdrage: € 40.000,-

Roeien KNRB / Landelijk Aanvullende bijdrage aan de KNRB ter ondersteuning van het stimuleren en promotie van het roeien voor kinderen met een beperking. Projectperiode: 2007-2008-2009 Bijdrage: € 4.650,-

Voetbal KNVB Jeugd G-voetbal / Landelijk Additionele bijdrage voor alle verenigingen met Jeugd G-voetbal (voor materiaal, werving, vervoer etc.). Projectperiode: 2007/2008 Bijdrage: € 80.000,-

Zwemmen Top Zwemmen Amsterdam / Amsterdam TZA Swimcup 2006 Projectperiode: 2006 Bijdrage: € 4.972,-

Stichting Stimulans Veldhoven / Veldhoven Skateclinics voor kinderen van het Speciaal Onderwijs. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 704,Dutch Water Dreams / Zoetermeer Special DWDay: kinderen met een beperking nemen deel aan het onderdeel bodyboarden. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 2.000,Volendam United / Volendam Volendam United organiseert verschillende activiteiten, o.a. het straatvoetbalevenement volendam na 6uuuh, de stand-up comedian night ‘Lachuuh’, om de jeugd in Volendam, en daarbuiten vertrouwd te maken met de gevolgen van de nieuwjaarsbrand. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 5.000,-

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 65


Sport en spel algemeen Camping De Ruimte / Dronten Camping ‘De Ruimte’ is een camping voor mensen met en zonder handicap. Jaarlijks worden er op en rond de camping vijf outdoor-sportdagen georganiseerd, waarbij kinderen met en zonder handicap met elkaar de strijd aangaan. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 5.500,Emma Kinderziekenhuis / Amsterdam In samenwerking met de ALO worden elke zaterdagmiddag sport- en spelactiviteiten georganiseerd voor patiënten en broertjes en zusje in het Emma Kinderziekenhuis. Projectperiode: 2006-2007-2008 Bijdrage: € 2.433,75 Sportplus / Ermelo Sportplus geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om te sporten onder leiding van bevoegde sportdocenten. Projectperiode: 2008 Bijdrage: € 4.000,Sportief Tour / Landelijk Sportdagen voor kinderen met een beperking in samenwerking met Betaald Voetbal Organisaties en verschillende instellingen. Projectperiode: 2007/2008-2008/2009-2009-2010 Bijdrage: € 157.440,Stichting SAM / Landelijk Ondersteunende dolfijntherapie voor kinderen met Syndroom van Down en kinderen met een autistische stoornis. Projectperiode: 2008-2009-2010 Bijdrage: € 300.000,Respect2All / Landelijk Besteding ten behoeve van Respect2All. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 25.305,50

Cruyff Courts/ Landelijk Bestedingen ten behoeve van de aanleg, activiteiten en overige zaken met betrekking tot de Cruyff Courts. Cruyff Court Olympisch Stadion Veld Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 4.000,Cruyff Court Madurodam Veld Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 75.000,Cruyff Court De Ronde Venen Veld Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 40.000,Stichting Cruyff Courts KNVB Velden Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 150.000,Subsidie VWS aanleg Cruyff Courts KNVB Velden Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 1.050.000,Aangepast Cruyff Court Maurice Maeterlinck School (Delft) Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 150.000,Aangepast Cruyff Court Fransiscusoord (Valkenburg a/d Geul) Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 150.000,Aanvulling subsidie VWS aanleg Cruyff Courts KNVB Velden 2006 Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 55.000,DVD onderzoek effecten Cruyff Courts Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 67.038,28

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 66


Buitenland Tennis ITF Silverfund & Cruyff Foundation Silver Fund Cup 2007/ Wereldwijd De Cruyff Foundation ondersteunt de ITF (International Tennis Federation) met het Silverfund programma vanaf 2003 in verschillende landen. De samenwerking wordt verlengd en uitgebreid naar Turkije, Brazilië, Zambia en Vietnam. In navolging van het Silver Fund is een competitie in het leven geroepen: Cruyff Foundation Silver Fund Cup. Deze competitie wordt in verschillende regio’s wereldwijd gehouden. Projectperiode: 2007-2008 Bijdrage: € 87.740,-

Johan Cruyff Foundation Spanje / Barcelona Stimuleren van sport- en spelprojecten voor kinderen met een handicap in Spanje. Projectperiode: 2008 Bijdrage: € 200.000,-

ITF Wheelchair Tennis Junior Programmes / Wereldwijd Jonge spelers de mogelijkheid bieden junior rolstoeltennissers van verschillende nationaliteiten te ontmoeten en met ze te sporten. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 58.000, ITF Silverfund 2006-2007 / Wereldwijd De kosten voor de landen Maleisië en Thailand zijn lager uitgevallen dan begroot. Projectperiode: 2007 Bijdrage: -/- € 6.243,- (negatief)

Haarlem Mutare Stedenband / Zimbabwe De kosten van het sportstimuleringsproject zijn lager uitgevallen dan begroot. Projectperiode: 2006 Bijdrage: -/- € 1.649,-

ITF Silverfund 2005-2006 / Wereldwijd De kosten voor Silverfund 2005-2006 zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is de aanvraag aangevuld met de landen Gambia en Marokko. Projectperiode: 2007 Bijdrage: -/- € 10.451,- (negatief)

Haarlem Mutare Stedenband / Zimbabwe De kosten van het sportproject 2005 zijn lager uitgevallen dan begroot. Projectperiode: 2005 Bijdrage: -/- € 13.427,49

Haarlem Mutare Stedenband / Zimbabwe Meerjarenplan voor sportontwikkeling in Mutare. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 31.337,Liliane Fonds / India Sportdag voor kinderen met een beperking. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 9.927,-

Cruyff Courts / Internationaal Bestedingen ten behoeve van de aanleg, activiteiten en overige zaken met betrekking tot de Cruyff Courts.

Sport en spel algemeen Malawi Mental Care / Malawi De kosten voor het verbeteren en aanpassen van een hard court en een gras voetbalveldje zijn lager uitgevallen dan begroot. Projectperiode: 2007 Bijdrage: -/- € 880,- (negatief) Johan Cruyff Foundation Spanje / Barcelona Stimuleren van sport-en spelprojecten voor kinderen met een handicap in Spanje. Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 100.000,-

Cruyff Court Ibrahim Afellay Veld Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 110.000,Cruyff Court Dennis Bergkamp Veld Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 110.000,Cruyff Court Ajax Capetown Veld Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 10.000,Cruyff Court Nederlandse Antillen en Aruba Projectperiode: 2007 Bijdrage: € 491.170,JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 67


PARTNERS/ BEDRIJFSSUPPORTERS

13 Partners Sponsor Bingo Loterij

KLM

Audi

Nuon

PricewaterhouseCoopers

Van Doorne

Stichting Olympisch Stadion

Peak-IT

ATC Group

Ultimum

Voetbal International

Bedrijfssupporters 707 Brand Communications | ABC Mail | ABN Amro | ABT | Actelion | Amsterdam ArenA | APX Group | Athlon Brainnovation | CBV | Cool Cat | Corio | Cruyff Classics | Cushman & Wakefield Healey & Baker | Datamail Davinci Advies | De Hypothekersassociatie | De Jong Groep | Deutsche Bank | Drukkerij Anderson | Edividual Elha Cosmetics | Finance Ventures | Focus Conferences | Grontmij | G-Star | Helfensteijn de Vreugd | IDS Scheer Ingenieurs Bureau Gommer | Intermaat | Kinderlandschap bv | Kompan | Kuehne + Nagel N.V. | LECTRIC Lombard Oldier Darier Hentsch | Marsh BV | MenM Events | Merison retail NV | Mline | Mobile Solutions New World Resources | NIB Capital Bank N.V. | Nijha | NOVA hotel & apartments | Novagraaf | NykampNyboer Optimix | Oranjewoud | Pentrade | Petromark | Philips | Players United | PPG Industries Europe Sarl | Project X ProWinko | Reefman Distri Groep | Seneca | Snelder Architekten | Statement Real Estate | Tangram Architekten Treadneedle Investments | Thremen | Triple Double | Troostwijk Makelaars O.G. | Umbro Van Rossum Constructeurs Vonkvindt | Zwitserleven

JAARVERSLAG 2007

JOHAN CRUYFF FOUNDATION 69


Sponsor Bingo Loterij: dĂŠ loterij voor gezondheid en welzijn. Gezondheid en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze twee terreinen vormen het speelveld van de Sponsor Bingo Loterij. Naast de 32 goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn steunt de Sponsor Bingo Loterij ook nog vele clubs en verenigingen. Vijftig procent van de opbrengst per lot gaat direct naar deze goede doelen. In 2007 ging er, dankzij alle deelnemers die maandelijks meespelen, ruim 40 miljoen euro naar de goede doelen en de ruim 2.100 clubs en verenigingen. Sinds 1998 ontvingen de aangesloten goede doelen in totaal al ruim 343 miljoen euro!

Nationaal Schoolstraatvoetbal Kampioenschap Met de bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij kan de Johan Cruyff Foundation

veel sportprojecten voor kinderen met en zonder handicap steunen. Verder is er dit jaar gestart met het Nationaal Schoolstraatvoetbal Kampioenschap, een initiatief van de Johan Cruyff Foundation, NUON, De Telegraaf en de Sponsor Bingo Loterij. Op voornamelijk Cruyff Courts werden verschillende voorrondetoernooien gespeeld. De winnaars bij de jongens en de meisjes van deze voorrondes hebben zich geplaatst voor de landelijke finaledag, die plaats vond in het Olympisch Stadion in Amsterdam. t

De Sponsor Bingo Loterij is vanaf het eerste uur partner van de Johan Cruyff Foundation. Sinds 1998 ontving de Johan Cruyff Foundation uit de opbrengst van de Sponsor Bingo Loterij in totaal al 29 miljoen euro.

Sociaal jaarverslag Cruyff Foundation 2007  
Sociaal jaarverslag Cruyff Foundation 2007  

Sociaal jaarverslag Cruyff Foundation 2007

Advertisement