Page 1


Inhoud Bestuurs- en directieverslag Bestuurs- en directieverslag

3 3

Jaarverslag Bestedingen Fondsenwerving Organisatie Eigen vermogen

6 7 7 7 9

Toekomst

9

Verantwoordingsverklaring Code Goed Bestuur

10 10

Bestuur Directie Goede besteding van middelen Werving van middelen Verantwoording Communicatie met belanghebbenden Klachtenprocedure

10 12 13 13 13 15 16

Begroting 2013

17

Jaarrekening 2012

18

Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

19 20 21 22

Overige gegevens

44

Controleverklaring Bijlage – overzicht projecten

45 47

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

2


Bestuurs- en directieverslag Eigenlijk pas voor het eerst heeft de Foundation in 2012 ervaren dat de financiële situatie in de wereld ook directe gevolgen heeft voor de plannen en begroting van de Cruyff Foundation. Doordat de begroting tussentijds is aangepast, mogen we tevreden zijn over het eindresultaat hoewel de inkomsten toch nog net iets lager zijn uitgekomen dan gehoopt. Voornaamste redenen zijn de tegenvallende inkomsten uit donaties en giften algemeen. Ook heeft een aantal bedrijven om verschillende redenen afscheid van de Foundation moeten nemen. Maar over het algemeen blijft onze groep partners, sponsoren en supporters gelijk en gecommitteerd, en zien wij gezien de vele positieve gesprekken met nieuwe relaties kansen voor 2013 en verder. Buiten de extra aandacht die in 2012 is gegaan naar het werven van fondsen, is het werk van de Foundation op het gebied van het ondersteunen en initiëren van projecten voor kinderen met en zonder handicap gewoon doorgegaan. Inhoudelijk gezien is 2012 een zeer succesvol jaar geweest. De bedoeling is dan ook om dit naar 2013 voort te zetten, waarbij wij ambiëren om in het voorjaar van 2013 ons nieuwste project ‘Schoolplein14’ grootst te lanceren. Gehandicapte jeugd Net zoals de afgelopen 15 jaar heeft de Foundation bijzondere aandacht voor sportprojecten gericht op de jeugd met een handicap. Binnen de verschillende samenwerkingsverbanden met sportbonden, richten wij ons op het (financieel) ondersteunen van programma’s met daarbinnen veelal de volgende componenten a) sportstimulering b) talentontwikkeling en c) omgevingsfactoren zoals materiaal en infrastructuur. Uiteraard zijn er ook weer verschillende Speciale Cruyff Courts bijgekomen in 2012, geheel aangepast en ingericht naar de wensen en mogelijkheden van de kinderen met een beperking. Ook in 2013 houden wij er in onze begroting rekening meer dat er minimaal weer 4 van deze Speciale Cruyff Courts gerealiseerd kunnen worden. Begin 2013 bezoeken we Zuid-Afrika en daarmee vieren wij ons 10-jarig samenwerkingsverband met de Internationale Tennis Federatie. In meer dan 30 landen hebben wij de afgelopen jaren het rolstoeltennis gepromoot met als doel om via workshops, bezoeken van internationale topspelers en structurele programma’s mensen op te leiden om zelf met het rolstoeltennis in hun land aan de slag te gaan. In trajecten van 2 jaar zijn zo ruim 30 landen bezocht en willen wij deze samenwerking naar de toekomst toe ook voortzetten. Een succesvol programma met als resultaat veel afgevaardigden die deelnamen aan het rolstoeltennis tijdens de Paralympische Spelen van 2012. Cruyff Courts Ook het project Cruyff Courts blijft in ontwikkeling. Eind 2012 sloten we af met een totaal aantal van 176 Cruyff Courts, wereldwijd. Een geweldig aantal waarvan er bijna 150 in Nederland liggen en de rest verspreid over 14 landen. Naar de toekomst toe ligt de focus niet zozeer meer op het realiseren van (heel veel) meer Cruyff Courts in Nederland. Dit zal nog wel gebeuren maar niet meer in de hoeveelheden en aantallen van de afgelopen jaren. In Nederland zal de focus liggen op het activeren van de bestaande Cruyff Courts en op het multifunctioneel inrichten van de

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

3


omgeving rondom deze bestaande Cruyff Courts. Hier is in 2012 een begin mee gemaakt en ook in 2013 begroten wij de middelen om bij een bestaand Cruyff Court een basketbalvoorziening of anderzijds te realiseren. Veel aandacht zal in 2013, en verder, gaan naar onze eigen programma’s 1) Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 (het straatvoetbaltoernooi voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar dat bijna alle Cruyff Courts aan elkaar verbindt) en 2) Cruyff Foundation Community Program (voorheen Meedoen, Leren, Winnen, het eigen jongerenparticipatie programma voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar). De groei van het aantal Cruyff Courts zal internationaal liggen en daarvoor is een handboek ontwikkeld om zoveel als mogelijk vragen en onduidelijkheden te ondervangen. Ook de bovengenoemde eigen programma’s zullen internationaal direct gekoppeld worden aan een Cruyff Court en daar een vast onderdeel van uitmaken. De mogelijkheden om uitwisselingen en toernooien te organiseren zullen daarmee toenemen. Schoolplein14 In 2012 is er voorzichtig een aanzet gegeven voor een nieuw project, genaamd Schoolplein14. Vanuit de ervaringen met de Cruyff Courts aan de ene kant en een eerder programma van de Foundation genaamd ‘School in Beweging’ aan de andere kant is Schoolplein14 ontstaan. Het doel hiervan is om de omgeving waar kinderen opgroeien, het schoolplein, zo in te richten dat het uitnodigt om vooral ook gezamenlijk te sporten, spelen en bewegen. Maar ook om het bestaande schoolplein zó in te richten dat het niet al te duur is en in een wensscenario alle ruim 7.000 basisscholen in Nederland kunnen meedoen. De 14 regels van Johan Cruijff gericht op het positief beïnvloeden van gedrag via sport, spelen uiteraard een belangrijke rol. De pilot wordt eind 2012/begin 2013 afgerond en rond maart hopen we er echt mee naar buiten te treden. De ambitie voor 2013 is om 50 schoolpleinen aan te passen. Inkomsten De Johan Cruyff Foundation is volledig afhankelijk van giften uit de markt. In het huidige economische klimaat is dat geen eenvoudige opgave; gelukkig kan de Foundation altijd rekenen op de steun van een groot aantal trouwe supporters en partners. Desalniettemin is de invloed van de crisis merkbaar bij partners en ook bij ons. Zo hebben we in 2012 minder grotere, éénmalige donaties mogen ontvangen en hebben we afscheid genomen van drie partners: De Hypothekers Associatie, Haute Equipe en C1000. Daarentegen zijn er verlengingen tot stand gekomen met zes bestaande partners. En is er in 2012 ook een nieuwe partner aan de Cruyff Foundation verbonden, te weten: Unilever. Met al deze partners wordt in de komende jaren gekeken hoe we de relatie kunnen optimaliseren. Het is helaas weer niet gelukt om meer bedrijfssupporters aan ons te verbinden. Vermoedelijk is het doen van een donatie en het zich committeren aan een 3-jarige samenwerking voor kleinere bedrijven niet haalbaar. Om dit in de toekomst beter te kunnen opvangen is er eind 2012 gewerkt aan een strategische visie om structurele inkomsten te genereren. Hiervoor is hulp van buitenaf gevraagd om ons een FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

4


leidraad te geven hoe we in gesprekken met potentiĂŤle partners en relaties meer vanuit co-creatie kunnen samenwerken. Alle medewerkers zullen betrokken worden bij deze nieuwe aanpak opdat iedereen goed op de hoogte is waar we wel en geen middelen voor hebben ĂŠn waar we wel/geen middelen voor zoeken. Goede Doelen Loterijen Met dank aan de blijvende steun van onze partner van het eerste uur, de Goede Doelen Loterijen in de vorm van de Nationale Postcode Loterij, konden wij weer rekenen op een aanzienlijke bijdrage voor onze doelstelling. De Foundation zit daarnaast in een unieke samenwerking met ook de VriendenLoterij en in 2013 zal de Foundation weer een gezamenlijke actie gaan opzetten voor het werven van extra geoormerkte fondsen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

5


Jaarverslag 2012 De Johan Cruyff Foundation is een fondsenwervende instelling zonder winstoogmerk, het is in 1997 door Johan Cruijff opgericht en de statutaire vestigingsplaats is Amsterdam. De stichting heeft ten doel (zie ook de statuten): a. het verlenen van hulp aan jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, om hun lichamelijke en geestelijke ontplooiing te bevorderen, met name door het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging; b. het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; c. het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van studies ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van met name jonge mensen; d. het op internationale schaal stimuleren en ontplooien van de hiervoor genoemde activiteiten, daaronder begrepen de mogelijkheid om daartoe met gelijkgerichte organisaties in andere landen samen te werken; e. het bevorderen van vriendschap van volkeren, met name het bevorderen van vriendschap van jongeren in verschillende culturen en samenlevingen, teneinde te komen tot integratie van deze culturen, met name door middel van het stimuleren van gezamenlijke sportbeoefening; f. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Johan Cruyff Foundation tracht het bovenstaande te verwezenlijken door het initiĂŤren, ondersteunen en organiseren van (eigen) activiteiten. In 2012 hebben wij bovenstaande doelstellingen op de volgende manier tot uitvoering gebracht: 1) via de aanleg van openbare trapveldjes in wijken in Nederland maar ook steeds meer buiten de Nederlandse grenzen; 2) via het (financieel) ondersteunen van sport- en bewegingsprojecten voor kinderen en jongeren met (en zonder) een beperking, in Nederland en daarbuiten; 3) via het organiseren van verschillende (eigen) evenementen en activiteiten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

6


BESTEDINGEN In 2012 is er EUR 2.830.867 besteed aan de doelstellingen. Van dit bedrag is EUR 2.539.795 besteed aan onder andere een variatie aan goedgekeurde projectaanvragen die voldoen aan de criteria van de Foundation. Naast de realisatie van Cruyff Courts en activiteiten op en rondom deze veldjes vallen hier ook de sport- en bewegingsprojecten voor kinderen met een handicap onder. In de bijlage ‘overzicht projecten’ vindt u de totale lijst van goedgekeurde aanvragen 2012. Ter promotie van het werk van de Foundation maar vooral om het belang van sport en bewegen voor de ontwikkeling van kinderen met en zonder handicap onder de aandacht te brengen is EUR 291.072 uitgegeven aan voorlichting en bewustmaking. FONDSENWERVING De Cruyff Foundation ontvangt op verschillende manieren fondsen, geld of steun die vervolgens weer besteed kunnen worden aan de doelstelling. Allereerst is dat via fondsenwerving door derden; de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen, namelijk een vaste bijdrage (ongeoormerkt) afkomstig van de Nationale Postcode Loterij van EUR 1.350.000 en een bijdrage ‘geoormerkt werven’ afkomstig van de VriendenLoterij van EUR 326.725. In totaal heeft de Foundation in 2012 EUR 1.676.725 van de Goede Doelen Loterijen ontvangen. De Foundation doet ook aan ‘eigen fondsenwerving’. Hieronder vallen de verschillende giften, donaties, partnerships en overige acties waarbij de Cruyff Foundation gekozen werd als goed doel. De totale inkomsten eigen fondsenwerving in 2012 bedroegen EUR 2.013.016. Dit bedrag is lager dan het resultaat van 2011 en iets hoger dan de EUR 2.000.000 die was begroot. In 2012 ontving de Foundation nog een deel vanuit de subsidie van het voormalige ministerie van VROM (WWI), voor het jongerenparticipatieprogramma Cruyff Foundation Community Program (voorheen Meedoen, Leren, Winnen). En een restbedrag vanuit de subsidie gekoppeld aan de realisatie van Cruyff Courts op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Het ging om een totaalbedrag van EUR 85.984. Het percentage ‘kosten besteed aan doelstelling van de totale baten’ bedroeg over 2012 73%. Het percentage ‘kosten besteed aan eigen fondsenwerving van de baten uit eigen fondsenwerving’ bedroeg over 2012 13% (dit mag 25% zijn volgens het CBF). Het percentage ‘kosten beheer en administratie van de som der lasten’ bedroeg in 2012 4%. Overige bestedingsratio’s voor het jaar 2012 en de ontwikkeling van deze ratio’s in de periode zijn terug te vinden in paragraaf 17. ORGANISATIE Per 31 december 2012 stonden er 13 mensen op de loonlijst van de Cruyff Foundation. Van deze mensen hebben 9 een vast contract. Vier mensen hebben een tijdelijke aanstelling, onder wie een stagiaire die een arbeidsovereenkomst tot en met 31 december 2012 aangeboden heeft gekregen. Deze liep tot en met 31 december 2012. Eén medewerker is per 1 februari overgestapt naar de organisatie in Barcelona. Gedurende het jaar zijn er 7 stagiaires ingezet ter ondersteuning van alle werkzaamheden.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

7


Zoals hiervoor staat vermeld, bestaat er ook een Cruyff Foundation in Spanje. De doelstellingen van beide stichtingen zijn zo goed als identiek, toch zijn er enkele verschillen. Zo ondersteunt de Spaanse Foundation ook een aantal projecten die niet specifiek op sport zijn gericht, en werkt de Nederlandse Foundation ook internationaal. De Spaanse Foundation kan projecten ondersteunen en realiseren, mede dankzij financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse Foundation. Voor het verstrekken van ondersteuning aan de Spaanse Foundation wordt dezelfde procedure gevolgd als bij niet gerelateerde organisaties. Zo dient zij ook plannen, begrotingen en tussentijdse financiële rapportages te overleggen. De Spaanse Foundation heeft een eigen directie en bestuur. Het bestuur van de Nederlandse Cruyff Foundation bestond in 2012 uit de volgende personen: Betje van Everdingen, Leen Hollander, Ewald Kist, Leo van Wijk, Henk van der Kwast, Frank Weijers, Susila Cruijff en Michael van Praag. Susila Cruijff heeft de van rol van haar vader in het bestuur overgenomen omdat Johan Cruijff is teruggetreden uit het bestuur en beschermheer van de stichting is geworden. Ook in 2012 was het bestuur van de Cruyff Foundation een bestuur op afstand dat zich voornamelijk bezighoudt met het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan inclusief bijbehorende begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Via tussentijdse rapportages stelt het bestuur zich als klankbord op voor de directie en tevens de overige medewerkers van de Foundation. Het bestuur is in 2012 tweemaal bijeengekomen. Voor hulp bij de uitvoering van activiteiten en vooral evenementen werkt de Foundation nauw samen met uitzendbureau In Person, dat ons helpt met de coördinatie richting de bijna 200 vrijwilligers en samen met de Foundation de screening van toekomstige vrijwilligers verzorgt. Jaarlijks organiseert de Foundation een vrijwilligersdag en vrijwilligers die zich meer dan 10 keer voor de Foundation hebben ingezet krijgen een mooi aandenken. Voor de goede voorbereiding van de jaarcijfers en tussentijdse rapportages werkt de Foundation al bijna sinds de oprichting samen met PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC stelt deze steun geheel om niet beschikbaar en staat de Foundation daarnaast bij in btw en fiscale vraagstukken en de salarisadministratie. Ook dankzij hulp van partner Van Doorne beschikt de Foundation over (gratis) advies en hulp van een hoogstaand niveau met betrekking tot arbeidsrechtelijke, notariële en overige juridische vraagstukken. Met behulp van ICT-partner Ultimum kan de Foundation rekenen op hulp en advies op maat voor wat betreft alle computer- en softwarezaken, wederom geheel mogelijk gemaakt door deze partner. Dankzij partner Audi had de Foundation ook in 2012 weer de beschikking over auto’s om haar werk in het land goed te kunnen doen en hebben we dankzij partners Hill+Knowlton Strategies, United

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

8


State of Fans en Interbest onze boodschap en het belang van sport voor kinderen met en zonder handicap goed onder ieders aandacht kunnen brengen. Bovengenoemde partners zijn van grote meerwaarde voor de dagelijkse gang van zaken en maken het ons als organisatie goed mogelijk om professioneel, zakelijk en zeer betrokken te werk te gaan. EIGEN VERMOGEN Het vermogen van de stichting wordt aangewend ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als continuïteitsreserve of bestemmingsreserve wordt dit gepresenteerd als overige reserves. Deze overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen voor de doelstelling. TOEKOMST De Cruyff Foundation heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van kleine pionier is de Foundation uitgegroeid tot een vaste en dominante speler op het gebied van (gehandicapten)sport, sociale betrokkenheid en educatie. Kenmerkend voor deze groei is de daadkracht waarmee projecten worden opgezet en ingericht. In de komende jaren zal de Foundation moeten blijven bewijzen dat zij de ingezette koers kan continueren en waar mogelijk uitbouwen. Hier past een gezonde ambitie bij, die zich op het gebied van marketing en fondsenwerving zal toespitsen op het uitwerken en verder ontwikkelen van een strategie om structurele inkomsten te genereren. We willen met potentiële partners en relaties meer vanuit cocreatie kunnen samenwerken. Evenementen zijn voor de Cruyff Foundation hét middel om verschillende doelgroepen direct de relevantie van ons werk te laten zien en ervaren. Bij onze grotere evenementen betekent dit dat we naast onze primaire taak, het in beweging brengen van de jeugd, vaak ook verschillende groepen uit ons netwerk samenbrengen. Zo heeft, naast de jaarlijkse Open Dag, in 2012 ook de eerste editie van het Cruyff Foundation Seminar plaatsgevonden. Dit is een uniek evenement waarbij niet alleen sportende kinderen bij aanwezig zijn, maar via verschillende seminars en een gezamenlijk forum ook partners, sportbonden, gemeenten en overige relaties en genodigden samenkomen. Gezien de positieve ontvangst van dit nieuwe evenement, is besloten dit jaarlijks te laten terugkomen. Wat kan beter Nu is er vaak onder het Nederlandse publiek wat verwarring over de Foundation met haar activiteiten en het Cruyff Institute met haar opleidingen. De ambitie voor de komende jaren blijft om het hele verhaal van alle sociale initiatieven van Johan Cruijff duidelijk uit te leggen aan het publiek en nog grotere bekendheid te geven aan de verschillende initiatieven (en organisaties). Daarbij is het afgelopen jaar gebleken dat het huidige economische klimaat ook gevolgen heeft voor de Cruyff Foundation. En daarom wil de Cruyff Foundation ernaar streven minder conjunctuurgevoelig te zijn en meer uit de samenwerking met het bedrijfsleven te halen. De focus zal de komende jaren meer dan ooit liggen op fondsenwerving en kostenbesparingen; beiden via

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

9


samenwerkingsverbanden. Door de groei van de werkzaamheden, de activiteiten en evenementen, blijft de ambitie en de uitdaging om administratief nauwkeurig en gestructureerd te blijven werken, zonder dat hiervoor te veel procedures ontstaan.

Verantwoordingsverklaring In de Verantwoordingsverklaring is beschreven hoe de Johan Cruyff Foundation Goed Bestuur (governance) toepast in de praktijk. Hoe 'bestuur en uitvoering’ zijn gescheiden van 'toezicht'. Wat we doen om middelen die ons zijn toevertrouwd, effectief en efficiÍnt te besteden. En op welke wijze we communiceren met onze belanghebbenden. CODE GOED BESTUUR Het bestuur en de directie van de Johan Cruyff Foundation onderschrijven de drie grondbeginselen van Goed Bestuur die zijn beschreven in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Vereniging Fondsenwervende Instellingen, 2005) en die het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) in 2008 heeft opgenomen in het Reglement CBF-Keur: binnen de instelling dient de functie 'toezicht houden' duidelijk te zijn gescheiden van het 'besturen' dan wel 'uitvoeren'; de instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling; de instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. Scheiding toezicht houden en uitvoeren De Cruyff Foundation wordt bestuurd door een bestuur op afstand. De directeur en het bestuur hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het directiereglement. BESTUUR Het bestuur van de Cruyff Foundation is bekend met de bovenstaande principes waaraan voldaan moet worden ten einde het CBF-Keur te kunnen behouden, en dat er geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties mogen bestaan tussen leden van het bestuur. In 2012 is Johan Cruijff teruggetreden uit het bestuur. Hij is beschermheer van de stichting geworden. In 2013 zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. Het bestuur bestond in 2012 uit de volgende personen met daarbij benoemd hun relevante (neven)functies: Betje van Everdingen (secretaris)

Bestuurslid St. Artsen voor Kinderen

Leen Hollander (lid)

Geen vaste functie in het dagelijks leven, wel lid van

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

10


verschillende organisaties Bestuurslid VandenEnde Foundation

Ewald Kist (lid) Leo van Wijk (lid) Henk van der Kwast (penningmeester) CEO Stern Groep Penningmeester Nederlandse Golf Federatie Frank Weijers (lid) CEO Unilever Benelux Susila Cruijff (lid) Michael van Praag (lid)

Bondsvoorzitter KNVB Lid UEFA bestuur Ambassadeur ‘Op weg naar een veilig sportklimaat’ (VSK)

Taken en verantwoordelijkheden bestuur Het bestuur van de Cruyff Foundation is een bestuur op afstand dat zich voornamelijk bezighoudt met het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan inclusief bijbehorende begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Via tussentijdse rapportages stelt het bestuur zich als klankbord op voor de directie en tevens de overige medewerkers van de Foundation. Het bestuur komt twee tot drie keer per jaar bijeen. Profielen en achtergrond De Cruyff Foundation heeft nog geen beschrijvingen van functieprofielen, maar bij het benoemen van bestuursleden wordt wel rekening gehouden met de achtergrond en affiniteit van de (toekomstige) bestuursleden en de link hiervan met de Cruyff Foundation. Bestuurslid

Aandachtsgebied

Betje van Everdingen

Onderwijs, goede doelen, marketing

Leen Hollander

Bedrijfsleven, netwerk

Ewald Kist

Financiële instellingen, bedrijfsleven

Leo van Wijk

Bedrijfsleven, internationalisering

Henk van der Kwast

Financiën

Frank Weijers

Marketing, fondsenwerving

Susila Cruijff

Familie

Michael van Praag

Sport, besturen

Aan- en aftreden bestuursleden Overeenkomstig de statuten wordt een bestuurslid voor vijf jaar benoemd. Aftredende bestuursleden kunnen herbenoemd worden, maar er geldt wel een maximum aantal zittingsperioden, namelijk twee maal vijf jaar. In speciale gevallen is een uitzondering hierop mogelijk. Het bestuur van de Cruyff Foundation beslist over een dergelijke uitzondering. In het sociaal jaarverslag is een tabel van aan- en aftreden terug te vinden. Bezoldiging Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

11


DIRECTIE De directeur en het bestuur hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het directiereglement. Taken en verantwoordelijkheden directie De directeur geeft leiding aan de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid, stelt werkplannen en begrotingen op. eindverantwoordelijk. Alle taken van de directeur zijn vastgelegd in het directiereglement.

Zij

is

Bezoldiging directie Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Cruyff Foundation vond plaats door extern advies van de Hay Group. Dit leidde in 2011 tot een zogenaamde BSD-score van 370 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 88.094 (1 FTE, 12 maanden). In 2012 heeft deze berekening niet opnieuw plaats gevonden aangezien de activiteiten en overige criteria ongewijzigd zijn gebleven voor de Cruyff Foundation. Op basis hiervan achten wij de BSD score over 2011 tevens representatief voor 2012. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg (2012 in EUR) voor C. Thate (1 FTE/12 mnd): EUR 74.961. Deze beloning bleef binnen de VFImaxima. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies en belaste vergoedingen deel uit van de bezoldiging. Ook in 2012 werd de functie van directeur ingevuld door Carole Thate. Meer informatie over haar salaris en beloningen is te vinden bij paragraaf 18.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

12


Relevante nevenfuncties directeur: Carole Thate Lid Amsterdam Comité 4 & 5 mei Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Bestuurslid Topsport Amsterdam Directeur Johan Cruyff Institute Nederland* Op freelance basis werkzaam voor Cruyff Management * Als directeur van Johan Cruyff Institute Nederland is Carole Thate tekenbevoegd. Er wordt echter leiding gegeven vanuit Johan Cruyff Institute Barcelona en een internationaal directeur. Carole Thate ontvangt geen salaris of andere beloning vanuit Johan Cruyff Institute.

GOEDE BESTEDING MIDDELEN Om te zorgen dat middelen die de Cruyff Foundation worden toevertrouwd om zijn doelstelling waar te maken, zo goed mogelijk worden besteed wordt er jaarlijks een werkplan met bijbehorende begroting opgesteld. Gedurende het jaar zijn er per kwartaal interne evaluaties om er op toe te zien dat beschreven doelstellingen ook daadwerkelijk worden bereikt en dat de vooraf bepaalde aandachtspunten ook voldoende aan bod komen. Mochten resultaten achterblijven dan wordt intern geëvalueerd wat er nodig is om deze alsnog te halen en wanneer noodzakelijk worden de plannen en/of begroting bijgesteld. Een dergelijke bijstelling wordt altijd aan het bestuur overlegd en bij akkoord doorgevoerd. WERVING VAN MIDDELEN Bij de verwerving van middelen voldoet de Cruyff Foundation ook op de volgende punten aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen: De Cruyff Foundation werft zijn fondsen op een integere, fatsoenlijke manier. Verkregen middelen besteedt de Cruyff Foundation altijd aan de doelen die bij de verwerving ervan zijn genoemd. De reserves zijn gevormd volgens de VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen. De jaarverslaggeving van de Cruyff Foundation is ingericht volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Een externe accountant (Dubois) controleert jaarlijks of de jaarrekening en het jaarverslag aan alle eisen voldoen. Per kwartaal controleert onze partner PwC de boeken, en zij bereidt tevens de jaarstukken voor. Het jaarverslag voldoet aan de criteria die hiervoor zijn vastgelegd in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. VERANTWOORDING De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. In september vindt de verantwoording via de halfjaarrapportage plaats en aan het einde van het jaar via de jaarrekening. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de plannen voor het volgende jaar, waarna verdere uitwerking van het werkplan en begroting volgt. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiële realisatie in het

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

13


voorafgaande jaar. Voor de jaarrekening worden de richtlijnen van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen gevolgd en wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de beoogde doelstellingen ook zijn gerealiseerd.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

14


COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN De Cruyff Foundation hecht groot belang aan een open, respectvolle en effectieve communicatie met haar belanghebbenden. Belanghebbenden van de Cruyff Foundation zijn onder andere donateurs, bedrijven, overheden en vrijwilligers. MIDDEL

FREQUENTIE

DOELGROEPEN Nederlands publiek

Jeugd

Donateurs

Vrijwilligers

Ambassadeurs

Bedrijfsleven (sponsoren)

Overheden & gemeenten

(Sport) Verenigingen & BVO’s

Media

Website

Continu

Social Media (Hyves/Facebook/Twitter) Nieuwsbrieven

Continu

Flyers en brochures

Continu

Jaarverslag

1x p/j

Posters

Continu

Persberichten

80x p/j

Evenementenboekjes

10x p/j

Advertenties

8x p/j

Snelwegreclamemasten Filmpjes

16x p/j

Continu

6x p/j √ Op aanvraag

Op aanvraag

√ √ √

√ √

15


KLACHTENPROCEDURE Conform de door het CBF opgestelde eisen werkt de Foundation met een klachtenprocedure. In deze procedure wordt aangegeven hoe, door wie en binnen welke termijn de klacht moet worden afgehandeld en hoe deze moet worden geregistreerd. Klachten kunnen waardevolle informatie opleveren voor het verbeteren van processen binnen de organisatie of het verbeteren van activiteiten en diensten. Klachten kunnen telefonisch en via email worden doorgegeven en worden geregistreerd door de Office manager. De klacht wordt vervolgens afgehandeld door de betrokken medewerker; dit kan ook een reactie zijn met een doorverwijzing naar ĂŠĂŠn van onze samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld gemeenten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

16


Begroting 2013 Herziene Begroting

Realisatie

begroting

Realisatie

2013

2012

2012

2011

EUR

EUR

EUR

EUR

Baten uit eigen fondsenwerving

2.056.666

2.013.016

2.000.000

2.399.560

Baten uit acties van derden

1.640.000

1.676.725

1.900.000

1.966.665

Baten

Subsidies van overheden

0

85.984

35.000

140.140

80.000

101.990

80.000

103.160

3.776.666

3.877.715

4.015.000

4.609.525

2.910.912

2.539.796

3.200.000

3.510.686

281.907

291.072

400.000

403.579

3.192.819

2.830.867

3.600.000

3.914.265

Kosten eigen fondsenwerving

284.158

257.224

250.000

280.619

Kosten acties van derden

127.842

84.827

150.000

65.745

37.382

35.388

30.000

26.322

449.382

377.439

430.000

372.686

137.066

129.758

95.000

96.513

3.779.267

3.338.064

4.125.000

4.383.464

( 2 601)

539 651

( 110 000)

226 061

CBF%=14%

CBF%=13%

CBF%=13%

CBF%=11%

Rentebaten en baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Projecten Voorlichting en bewustmaking

Werving baten

Kosten verkrijging subsidies

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten

Resultaat

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

17


Jaarrekening 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

18


BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na bestemming resultaat)

Activa

EUR

2012 EUR

2011 EUR

EUR

Ref. Materiële vaste activa

4

30.148

40.092

Vorderingen

5

2.152.685

2.213.687

Liquide middelen

6

3.787.377

4.711.795

5.970.210

6.965.574

Passiva Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves

7 8 9

1.236.050 831.828 1.173.000

1.302.659 468.832 929.736 3.240.878

2.701.227

Langlopende schulden

10

446.790

517.742

Kortlopende schulden

11

2.282.542

3.746.605

5.970.210

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

6.965.574

19


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 Realisatie

Herziene

Realisatie

begroting 2012

2012

2011

EUR

EUR

EUR

Ref. Baten Baten uit eigen fondsenwerving

13

2.013.016

2.000.000

2.399.560

Baten uit acties van derden

14

1.676.725

1.900.000

1.966.665

Subsidies van overheden

15

85.984

35.000

140.140

Rentebaten en baten uit beleggingen

16

101.990

80.000

103.160

3.877.715

4.015.000

4.609.525

2.539.795

3.200.000

3.510.686

291.072

400.000

403.579

2.830.867

3.600.000

3.914.265

257.224

250.000

280.619

Kosten acties van derden

84.827

150.000

65.745

Kosten verkrijging subsidies

35.388

30.000

26.322

377.439

430.000

372.686

129.758

95.000

96.513

3.338.064

4.125.000

4.383.464

539.651

(110.000)

226.061

Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Projecten Voorlichting en bewustmaking

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat

17

Resultaatbestemming 2012 Toevoeging / (onttrekking) aan: Continu誰teitsreserve

(66.609)

Bestemmingsreserves

362.996

Overige reserves

243.264 539.651

Eigen initiatieven van de Cruyff Foundation zijn geen verplichting naar een derde partij en mogen daarom niet in de staat van baten en lasten worden opgenomen. Maar de lasten voor deze eigen initiatieven zijn wel degelijk vastgelegd en gereserveerd (bestemmingsreserves) vanuit het resultaat. De overige vrije reserves zullen zoveel mogelijk in 2013 en volgende jaren worden besteed aan projecten. Daarmee is in de begrotingen voor die jaren rekening gehouden. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

20


KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012

R ef.

E UR

K as s troom uit operationele activiteiten Overschot op de s taat van baten en las ten Aanpas s ing voor Afs chrijvingen V erandering in werkkapitaal: Afname /(toename) vorderingen (Afname) /toename kortlopende schulden

5 12

2 012 E UR

2 011 E UR

539 651

226,061

9 942

17,747

61 002 (1 464 061)

K ass troom uit bedrijfs operaties

E UR

(1,248,931) 970,194 (1,403,059)

(278,737)

K as s troom uit inves terings ac tiviteiten Investeringen in materiĂŤle vas te activa Des inves teringen van materiĂŤle vas te activa

4 4

-

(31,481) -

(31,481)

-

-

( 70 952)

(1,349,795)

(924,418)

(1,416,205)

S tand per 1 januari Mutatie boekjaar

4 711 795 (924,418)

6,128,000 (1,416,205)

S tand per 31 december

3,787,377

4,711,795

K ass troom uit investerings activiteiten K as s troom uit financierings activiteiten (Afname) /toename langlopende schulden

11

Afname geldmiddelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

21


TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1

Algemene toelichting

1.1

Doelstelling

Stichting Johan Cruyff Foundation, feitelijk gevestigd te Olympisch Stadion 5, 1076 DE te Amsterdam heeft de volgende doelstellingen: het verlenen van hulp aan jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, om hun lichamelijke en geestelijke ontplooiing te bevorderen, met name door het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging; het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van studies ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van met name jonge mensen; het op internationale schaal stimuleren en ontplooien van de hiervoor genoemde activiteiten, daaronder begrepen de mogelijkheid om daartoe met gelijkgerichte organisaties in andere landen samen te werken; het bevorderen van vriendschap van volkeren, met name het bevorderen van vriendschap van jongeren in verschillende culturen en samenlevingen, teneinde te komen tot integratie van deze culturen, met name door middel van het stimuleren van gezamenlijke sportbeoefening; al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 1.2

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RFWI). Deze richtlijn is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het inrichten van de verslaggeving conform deze richtlijn is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Johan Cruyff Foundation beschikt sinds 2006 over dit keurmerk. 1.3

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

22


1.4

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening, vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1

Algemeen

De jaarrekening is met name ingericht volgens de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (aangepast 2011), zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving in januari 2012. Het doel van de Richtlijn 650 is inzicht te verschaffen in de werving van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor deze fondsen geworven zijn. In de jaarrekening wordt op verschillende plaatsen verwezen naar richtlijnen en adviesregelingen van de brancheorganisatie VFI waarbij ook wordt toegelicht hoe deze door Johan Cruyff Foundation worden toegepast. De activa en passiva van de Johan Cruyff Foundation zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, tenzij anders aangegeven in de toelichtingen per balanspost. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en in de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 2.2

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 2.3

MateriĂŤle vaste activa

MateriĂŤle vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.4.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

23


2.4

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. 2.5

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reĂŤle waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 2.6

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.7

Reserves en fondsen

De reserves en fondsen worden behoudens de overige reserves, aangehouden voor specifieke doelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting op de balans per 31 december 2012 (zie referentie 7 en 8). 2.8

Schulden en nog te betalen kosten

Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen de nog onbetaalde bedragen die door het bestuur of de directie in het desbetreffende boekjaar of in voorgaande boekjaren als projectverplichtingen zijn goedgekeurd, met een looptijd van maximaal 1 jaar na balansdatum. De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 jaar na balansdatum, en strekken zich uit over een periode tot maximaal 3 jaar na balansdatum.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

24


3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten al zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reĂŤle waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve. Een onttrekking aan bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 3.2

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften Alle giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Bedrijfssupporter De baten uit bedrijfssponsoring worden verantwoord in het jaar dat de sponsorovereenkomst tot stand is gekomen. Indien het echter een overeenkomst voor meerdere jaren betreft, wordt slechts de overeengekomen sponsorbijdrage die in het desbetreffende verslagjaar valt verantwoord. Partnerovereenkomsten De baten uit partnerbijdragen worden verantwoord in het jaar dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien het echter een overeenkomst voor meerdere jaren betreft, wordt slechts de overeengekomen bijdrage die in het betreffende verslagjaar valt verantwoord. Diensten in natura De Johan Cruyff Foundation ontvangt bedragen van bedrijven in de vorm van diensten in natura. Aan deze diensten ligt altijd een contract ten grondslag. De waarde die deze diensten vertegenwoordigen wordt enerzijds als opbrengst uit eigen fondsenwerving aangemerkt, anderzijds wordt deze waarde verantwoord onder de kostensoort waarop de betreffende dienst betrekking heeft. De diensten in natura worden verantwoord in het jaar waarin de Johan Cruyff Foundation het voordeel geniet van deze diensten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

25


3.3

Baten uit acties van derden

Loterijen Als baten worden verantwoord de gelden uit de totale door Johan Cruyff Foundation ontvangen netto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij over het desbetreffende boekjaar. De per balansdatum nog te ontvangen bedragen worden als vordering op de balans opgenomen. 3.4

Overige baten

Deze bestaan uit rentebaten en worden tijdsevenredig verwerkt. 3.5

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn misgelopen of een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiĂŤle vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. 3.6

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 3.7

Pensioenen

De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 3.8

Besteed aan doelstelling

Verplichtingen jegens projecten worden geacht te zijn aangegaan wanneer daartoe een besluit is genomen door de directie of het bestuur en worden volledig toegewezen aan het jaar waarin het besluit is genomen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

26


3.9

Kosten eigen organisatie

De kosten eigen organisatie zijn te onderscheiden in kosten die verband houden met het verwerven van de totale baten en in kosten die verband houden met bestedingen in het kader van de doelstellingen. De totale kosten worden verdeeld volgens een verdeelsleutel, die gebaseerd is op het aantal formatieplaatsen en de ingeschatte tijdsbesteding. De kosten eigen organisatie worden verdeeld over: -

kosten voor baten uit eigen fondsenwerving; kosten voor baten uit acties van derden; kosten voor het verkrijgen van subsidies van overheden; kosten voor projecten; kosten voor voorlichting en bewustmaking;

-

kosten voor beheer en administratie.

Deze verdeelsleutel zal in de toekomst via de begroting van het verslagjaar worden vastgesteld. Slechts indien het werkelijke aantal formatieplaatsen en de ingeschatte tijdsbesteding relevant afwijkt van de begroting over het desbetreffende verslagjaar, wordt de bedoelde sleutel nacalculatorisch aangepast. 3.10

Afschrijvingen

MateriĂŤle vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiĂŤle vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 3.11

Rentebaten en -lasten.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

27


TOELICHTING OP DE BALANS 4

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

V erbouwingen Inventaris T ransportmiddelen

31-12-2012 E UR

31-12-2011 E UR

13.913 16.235 0

17.854 22.238 0

30.148

40.092

De bedrijfsmiddelen dienen ten behoeve van de bedrijfsvoering behoudens de transportmiddelen die dienen ten behoeve van de doelstelling. De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt:

Balans per 1 januari 2012 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties 2012 Afschrijvingen

Balans per 31 december 2012 Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingspercentages

Verbouwingen EUR

Inventaris EUR

Transportmiddelen EUR

Totaal EUR

125.398 (107.544)

76.388 (54.150)

57.861 (57.861)

259.647 (219.555)

17.854

22.238

0

40.092

(3.941) (3.941)

(6.003) (6.003)

0 0

9.944 9.944

125.398 (111.485)

76.388 (60.153)

57.861 (57.861)

259.647 (229.499)

13.913

16.235

0

30.148

20

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

20

20

28


5

Vorderingen

De specificatie van deze post is als volgt:

T e ontvangen bijdragen uit de Nationale P os tcode Loterij N.V . T e ontvangen bijdragen uit de V rienden Loterij N.V . Debiteuren T e ontvangen rente Nog te ontvangen s ubs idies P ens ioenen Overige vooruitbetaalde en te vorderen bedragen

31-12-2012 E UR

31-12-2011 E UR

1.350.000 80.237 560.148 59.918 0 2.563 99.819

1.500.000 109.386 414.495 84.351 30.000 800 74.655

2.152.685

2.213.687

Op de post debiteuren is geen voorziening opgenomen (2011: nihil). Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, met één uitzondering. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. De hierboven genoemde uitzondering betreft een debiteur waarmee een langlopende betalingsregeling is getroffen. Het bedrag van € 22.750 zal in termijnen worden betaald. De betalingsregeling eindigt juni 2015.

6

Liquide middelen

K as - bank- en girotegoeden Depos ito

31-12-2012 E UR

31-12-2011 E UR

1.287.377 2.500.000

2.711.795 2.000.000

3.787.377

4.711.795

Het deposito staat tot en met 3 april 2013 respectievelijk 7 mei 2013 vast, waarbij een rentevergoeding van 2,75%, respectievelijk 2,5% per jaar is overeengekomen. Deze gelden staan niet direct ter vrije beschikking van de stichting. Gezien de aard van de activiteiten en het feit dat de Johan Cruyff Foundation afhankelijk is van donaties en giften vindt zij het niet verantwoord deze donaties te beleggen in aandelen of obligaties, derhalve is het beleggingsbeleid van Johan Cruyff Foundation om de overtollige liquide middelen langer vast te zetten op een deposito rekening om zo een hoger rendement te realiseren. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

29


7

Continuïteitsreserve

Dit is een reserve voor het geval de baten tijdelijk of definitief zouden stagneren. Hierdoor kunnen de lopende verplichtingen worden voldaan tijdens een eventuele overbruggings- of liquidatieperiode. Het bedrag is vastgesteld op basis van anderhalf keer de kosten eigen organisatie (zie tevens paragraaf 17). Subsidies en bijdragen, eigen bestedingen en kosten publiciteit en communicatie tellen hierbij niet mee. Het bedrag is voor kortere termijn vastgelegd in hoogrentende rekeningen. Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt weer te geven: 31-12-2012 E UR

31-12-2011 E UR

B alans per 1 januari R es ultaatbes temming

1.302.659 -66.609

1.000.576 302.083

B alans per 31 december

1.236.050

1.302.659

8

Bestemmingsreserve

De hieronder verantwoorde reserve is aangewezen voor een speciaal doel. De beperkte doelstellingen van de bestemmingsreserve zijn door het bestuur aangebracht. Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt weer te geven: 31-12-2012 E UR

31-12-2011 E UR

B alans per 1 januari R es ultaatbes temming

468 832 362 996

386 403 82 429

B alans per 31 december

831.828

468.832

Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft tot de volgende verdeling van de resultaatbestemming besloten: •

Vanuit voorgaande jaren stond er nog een reserve met de bestemming financiering activa voor de eigen middelen die zijn aangewend ten behoeven van de activa bedrijfsvoering en activa realisering van de doelstelling. De afgelopen jaren hebben er echter geen onttrekkingen van deze reserve plaatsgevonden. Daarom is besloten de reserve van EUR 86.043 over te hevelen naar de overige reserve.

Vanuit de inmiddels opgeheven Stichting Cruyff Courts KNVB Velden is een bedrag van EUR 225.170 vrijgekomen. Deze stichting betrof een samenwerking tussen de KNVB en de Cruyff Foundation. Deze stichting is gefuseerd met de Cruyff Foundation, waardoor de Cruyff

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

30


Foundation alle projectverplichtingen en beide medewerkers heeft overgenomen. Het bedrag van EUR 225.170 zal worden besteed aan de vervanging van de kunstgrasmatten van de velden die in samenwerking met de KNVB zijn gerealiseerd, de coördinatie hiervan en waar mogelijk aan de aanleg van nieuwe Cruyff Courts KNVB Velden. De overige EUR 300.000 die op de post ‘vervanging kunstgrasmat’ staat, wordt besteed aan de vervanging van de velden die door de Cruyff Foundation zijn gerealiseerd. Het eerste Cruyff Court is in 2003 gerealiseerd en heeft een garantieperiode van 8 jaar. Om tijdig zorg te dragen voor voldoende middelen om bij te kunnen dragen aan de vervanging van deze kunstgrasmat en die van de veldjes die later zijn gerealiseerd zal er binnen de bestemmingsreserve ruimte voor worden gemaakt. De vervanging van de kunstgrasmat zal altijd in samenspraak en cofinanciering met de lokale overheid geschieden. De eerste vervanging zal in 2013 plaatsvinden. •

In 2010 is er vanuit het resultaat EUR 100.000 gereserveerd om de ruimte rondom bestaande Cruyff Courts waar mogelijk aan te vullen met andere sportmaterialen, zodat de Courts multifunctioneler worden. Hiervan resteert nog een bedrag van EUR 10.000. Dit zal in 2013 worden besteed. Het multifunctioneler maken van een Cruyff Court gebeurt altijd in cofinanciering met de desbetreffende gemeente.

EUR 51.658 gereserveerd voor de kosten aan projectondersteuning voor de realisatie van (speciale) Cruyff Courts en de activatie hiervan in het buitenland, waaronder Spanje, Maleisië, Brazilië en Denemarken.

In 2012 is de Cruyff Foundation begonnen met het nieuwe project Schoolplein14. Het doel hiervan is om schoolpleinen zo in te richten dat ze uitnodigen om vooral gezamenlijk te sporten, spelen en bewegen. De pilot wordt begin 2013 afgerond en dan zal het project bekend worden gemaakt. Voor dit project is een bestemmingsreserve opgenomen voor EUR 145.000. Tenslotte is er een reserve met de bestemming Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 opgenomen. Dit is een landelijk toernooi dat de Cruyff Foundation in samenwerking met scholen, gemeenten en Cruyff Colleges organiseert.

De bestemmingsreserve is als volgt te splitsen over de beperkte doelstellingen:

Reserve financiering activa Reserve vervanging kunstgrasmatten Cruyff Courts Reserve aanvullingen Cruyff Courts t.b.v. multifunctionaliteit Reserve seminar Cruyff Courts Reserve projectmanagement Cruyff Courts Buitenland Reserve Schoolplein 14 Reserve Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

31-12-2012 EUR

31-12-2011 EUR

0 525.170 10.000 0 51.658 145.000 100.000

86.403 300.000 10.000 30.000 42.429 0 0

831.828

468.832

31


Verloopoverzichten

Balans per 1 januari Bij: Dotatie Af: Onttrekking Balans per 31 december

Verloopoverzichten

Balans per 1 januari Bij: Dotatie Af: Onttrekking Balans per 31 december

9

Financiering

Kunst-

Cruyff

Activa

grasmat

Courts

Seminar

Project

86.403

300.000

10.000

30.000

42.429

0

225.170

0

0

51.658

-86.403

0

0

-30.000

-42.429

0

525.170

10.000

0

51.658

Management

Schoolplein

Cruyff Courts

14

Kampioenen

0

0

468.832

145.000

100.000

521.828

0

0

-158.832

145.000

100.000

831.828

Totaal

Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is als volgt weer te geven:

Balans per 1 januari Resultaatbestemming Balans per 31 december

31-12-2012 EUR

31-12-2011 EUR

929.736 243.264

1.088.187 (158.451)

1.173.000

929.736

De overige reserves zijn dat deel van het vermogen, waaraan zowel door derden als door de organisatie nog geen bestemming is gegeven. De overige vrije reserves zullen zoveel mogelijk in 2013 en volgende jaren worden besteed aan projecten. Daarmee is in de begrotingen voor die jaren rekening gehouden.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

32


10 Langlopende schulden 31-12-2012 E UR

31-12-2011 E UR

B alans per 1 januari Mutatie in het boekjaar

517.742 -70.952

1.867.536 -1.349.794

B alans per 31 december

446.790

517.742

Onder deze post zijn de projectbesluiten opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. Projectbesluiten met een looptijd langer dan 5 jaar zijn niet aanwezig.

Verloopoverzicht Projectverplichtingen 31-12-2012 EUR Balans per 1 januari

3.905.494

Bij: Toevoegingen op basis van goedgekeurde projectbesluiten

1.926.141

Af: Vrijval als gevolg van negatieve projectbesluiten

(467.897)

Af: Overmakingen 2012

(2.888.982)

Balans per 31 december

2.474.756

Langlopend deel Kortlopend deel

446.790 referentie 11

2.027.966 2.474.756

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

33


11

Kortlopende schulden

Nog te betalen aan projecten Af te dragen omzetbelasting Nog te besteden subsidies Crediteuren Te betalen vakantiegeld en -dagen Te betalen loonheffing Accountantskosten Overige schulden en vooruitontvangen bedragen

2012 EUR

2011 EUR

2.027.966 19.834 5.598

3.387.752 57.260 62.081

36.068 33.771 18.890 11.900 128.515

64.191 34.564 20.514 11.900 108.343

2.282.542

3.746.605

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

12

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rechten ATC heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 10.000 per contractjaar, en eventueel een aanvullende bijdrage van EUR 5.000. Dit contract loopt tot 31 december 2013. AkzoNobel heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 100.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2015. Audi heeft zich door middel van een contract verplicht tot het beschikbaar stellen van vier auto’s aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 45.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot februari 2014. Bovag heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van minimaal EUR 25.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 oktober 2014. British Telecom heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van minimaal EUR 54.500 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2012. Champions Lounge is een exclusieve Skylounge in de Amsterdam Arena en stelt 2 seats beschikbaar. Dit contract loopt tot 30 juli 2013 en is door middel van een mondelinge toezegging verlengd. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

34


Cruyff Classics heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 50.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 mei 2015. Haute Equipe heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 25.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 30 september 2012. In 2012 is echter afgesproken dat de waarde van het laatste contractjaar EUR 21.000 bedraagt. Hill+Knowlton Strategies heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van advies op het gebied van communicatievraagstukken aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 72.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2014. De Hypotheker heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 50.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2012. In Person heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van dienstverlening op het gebied van werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers ten behoeve van evenementen van de Johan Cruyff Foundation. Dit contract heeft een waarde van EUR 25.000 per contractjaar en loopt tot 30 juni 2014. Interbest stelt ruimte beschikbaar op haar reclamemasten langs de snelweg. Deze samenwerking loopt tot 13 maart 2014. Intersport heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 60.000 gedurende de looptijd van het contract. Dit contract loopt tot 31 december 2014. Medux heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 20.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 juli 2013. Nijha heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 60.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2013. PwC heeft zich door middel van een mondelinge toezegging verplicht tot levering van administratieve diensten aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 35.000 per contractjaar, dit contract loopt tot en met 31 december 2012.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

35


State Street heeft zich middels een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 20.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 14 september 2014. Stichting Olympisch Stadion heeft zich door middel van een contract verplicht tot het ter beschikking stellen van het Olympisch Stadion voor verschillende elementen ten behoeve van de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 45.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot en met 31 december 2013. TenCate heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage van EUR 20.000 per contractjaar, dit contract loopt tot en met 13 september 2014. Ultimum heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van ICT-dienstverlening aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 15.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2014. Unilever heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 50.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 mei 2014. United State of Fans heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van advies omtrent de positionering en activering van marketing- en fondsenwervingsvraagstukken aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 70.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2013. Van Doorne heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van juridische diensten aan de Johan Cruyff Foundation met een waarde van EUR 12.500 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2014. Meerjarige financiële verplichtingen De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van kantoorruimte in het Olympisch Stadion nummer 5) te Amsterdam. Het contract eindigt op 30 april 2019. De huurprijs zal het komende jaar circa EUR 44.000 bedragen. Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huur als volgt te specificeren: Te betalen: Binnen één jaar Tussen een jaar en vijf jaar Meer dan vijf jaar

EUR 44.000 176.000 59.000

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een kopieerapparaat. Het contract eindigt op 15 juni 2015. De huurprijs zal het komende jaar circa EUR 5.659 bedragen. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

36


Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huur voor kopieerapparaat als volgt te specificeren: EUR 5.659 8.800

Te betalen: Binnen één jaar Meer dan één jaar

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 13

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften Partnerovereenkomsten Bedrijfssupporter Official supplier Diensten in natura Inkomsten Cruyff Foundation Community Program Verkoop goederen*

Realisatie 2012 EUR

Begroting 2012 EUR

Realisatie 2011 EUR

1.242.621 363.343 33.000 30.833 319.500 0 23.719

1.175.176 403.910 30.000 46.414 319.500 0 25.000

1.695.357 257.805 48.828 19.167 334.500 23.325 20.578

2.013.016

2.000.000

2.399.560

* Dit is de netto-omzet. De brutowinst bedraagt € 12.736.

14

Baten uit acties van derden Realisatie 2012 EUR

VriendenLoterij N.V. Nationale Postcode Loterij N.V.

326.725 1.350.000 1.676.725

Begroting 2012 EUR 350.000 1.350.000 1.700.000

Realisatie 2011 EUR 466.665 1.500.000 1.966.665

Dit betreft de bedragen die door de Nationale Postcode Loterij N.V. te Amsterdam contractueel zijn toegezegd aan de Johan Cruyff Foundation uit hoofde van de overeenkomst tussen beide partijen die per 1 januari 2011 is ingegaan en een looptijd heeft van 4 jaar. De Cruyff Foundation ontvangt jaarlijks een bijdrage van EUR 1.500.000. Vanaf 2012 participeert de Cruyff Foundation echter in het Droomfonds. Dit betekent dat de organisatie vanaf 2012 daarvoor 10% van haar loterijbijdrage inlegt. Het Droomfonds wil nieuwe, moedige en baanbrekende initiatieven mogelijk maken en

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

37


ruimte creëren om groots en oplossingsgericht te denken. De vaste beneficiënten die een miljoen euro of meer ontvangen van de Nationale Postcode Loterij en aan het fonds bijdragen, kunnen een aanvraag indienen. Naast bovengenoemde overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij, blijft de Cruyff Foundation ook samenwerken met de VriendenLoterij. De samenwerking betreft geoormerkte, gezamenlijke

acties, vaak met een derde partij zoals Veronica of de Telegraaf.

De geoormerkte afdracht van EUR 326.725 bedroeg de opbrengsten afkomstig uit de volgende acties: 1) De landelijke actie “Grootste Bingo Ooit”, uitgevoerd in 2008 en in samenwerking met de VriendenLoterij, de Hartstichting, Stichting Jantje Beton, het Diabetes Fonds, de Richard Krajicek Foundation, Fonds Gehandicaptensport en de Johan Cruyff Foundation. 2) Actie van eind 2008 waar naast de Sponsor Bingo Loterij ook Texaco partner was. 3) Deze actie met ook Texaco erbij werd in 2009 herhaald. 4) WK-Actie in 2011 waarbij de Telegraaf en Perry Sport partners waren naast de VriendenLoterij. 5) Actie waarbij de Telegraaf en Veronica partners waren naast de VriendenLoterij. 6) Actie met Telesport (Telegraaf) naar aanleiding van verschillende sportevenementen in de zomer van 2012 zoals het EK2012 en de Olympische Spelen 7) Actie als pilot voor online werving onder particulieren, samen met Scoot Ook de komende jaren zal de Foundation opbrengsten ontvangen uit bovengenoemde acties omdat deze gelabeld zijn aan de verkoop van loten en deze over het algemeen meerdere jaren doorlopen.

15

Subsidies van overheden

Ministerie van VWS inzake Cruyff Courts Antillen en Aruba Voormalig Ministerie VROM t.b.v. CF Community Program (MLW) Ministerie van VWS inzake Cruyff Court bij Arduin

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

Realisatie 2012 EUR

Begroting 2012 EUR

Realisatie 2011 EUR

56.484 29.500 0

5.500 29.500 0

51.640 13.000 75.500

85.984

35.000

140.140

38


16

Rentebaten en baten uit beleggingen

Rentebaten

17

Realisatie 2012 EUR

Begroting 2012 EUR

Realisatie 2011 EUR

101.990

80.000

103.160

101.990

80.000

103.160

Lastenverdeling

De kosten eigen organisatie zijn verdeeld naar bestemming op basis van verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op de in het boekjaar geschatte bestede tijd. De bestedingsratio’s voor het jaar 2012 en de ontwikkeling van deze ratio’s in de periode 2011-2012 zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Voor de stichting gelden de volgende percentages: Realisatie 2012 EUR

Begroting 2012 EUR

Realisatie 2011 EUR

Kosten besteed aan doelstelling als % van de totale baten

73%

90%

85%

Kosten besteed aan eigen fondsenwerving als % van de baten uit eigen fondsenwerving

13%

13%

12%

Kosten beheer en administratie als % van de som der lasten

4%

2%

2%

Kosten besteed aan doelstelling als % van de som der lasten

76%

78%

80%

Totale lasten als % van de som der baten

86%

103%

95%

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de totale lasten met de verdeling naar de verschillende bestemmingen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

39


Bestemming

Doelstelling

Lasten Projecten 52%

Eigen bestedingen

Voorlichting

Eigen

en bewust-

Fondsen-

Acties

Subsi-

making

werving

derden

dies

15% EUR

Subsidies en bijdragen

Werving baten

15%

EUR

EUR

67.201

7.073

7.073

160.883

4%

Totaal

Begroot

Totaal

administratie

2 012

2012

2011

11%

EUR

EUR

1.886

1.415

5.187

160.394

126.546 12.337

9.253

253.550

73.140

73.140 19.504

26.244

7.570

1.883.215

EUR

3%

Beheer en

EUR

EUR

EUR

1.920.857

2.751.000

2.916.671

89.834

96.600

103.994

33.927

503.340

463.500

494.359

14.628

53.636

487.597

459.400

492.491

1.514

5.552

50.469

43.000

46.233

37.642

Publiciteit en communicatie sociale lasten Pensioenlasten

0

0

Salarissen en 7.570

2.019

0

0

Overige personele lasten

25.191

7.267

7.267

1.938

1.453

5.329

48.445

35.000

36.633

Huisvestingskosten

25.820

7.448

7.448

1.986

1.490

5.462

49.654

49.000

53.399

Kantoorkosten

31.958

9.219

9.219

2.458

1.844

6.760

61.457

59.000

62.039

65.733

18.962

18.962

5.056

3.792

13.905

126.410

168.500

177.643

2.539.796

291.072

257.224 84.827

35.388

129.758

3.338.064

4.125.000

4.383.464

Overige algemene kosten

40


18

Uitvoeringskosten

Bezoldiging directie Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). Dienstverband •

Naam

: C. Thate

Functie

: Directeur

Aard van de (looptijd) : onbepaald

Uren

: 25 (o.b.v. 36-urige werkweek)

Parttimepercentage

: 70 (v.j. 70)

Periode

: 1/1/2012 – 31/12/2012

Het salaris van de directeur van de stichting Johan Cruyff Foundation bedraagt: Realisatie 2012 EUR Bezoldiging

Realisatie 2011 EUR

Jaarinkomen •

Brutosalaris

Vakantiegeld

Eindejaarsuitkering 13 /14 maand

Variabel jaarinkomen

e

e

Totaal jaarinkomen •

Sociale lasten (werkgeversdeel)

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

Overige beloningen op termijn

Uitkeringen beëindiging dienstverband

Totaal bezoldiging

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

69.408

68.056

5.553

5.445

0 0

0 0

74.961

73.501

9.160 625 15.413 0 0

8.068 938 16.455 0 0

100.159

98.962

41


Het jaarinkomen van het directielid (in loondienst) blijft binnen het maximum van EUR 88.094 (1 FTE/12 maand) volgens de VFI-beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar het jaarverslag. Aan de directie zijn verder geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

19

Verschillenanalyse begroting

De stichting laat op een aantal onderdelen een verschil zien tussen de begroting 2012 en het uiteindelijke resultaat 2012. Een verschil is te zien tussen de begrote som der baten en de gerealiseerde inkomsten. Een van de verschillen is de lagere inkomsten fondsenwerving door derden dan begroot. Dit heeft in 2012 onvoldoende plaatsgevonden met als gevolg dat de inkomsten lager zijn, maar ook dat de begrote kosten voor acties van derden lager zijn uitgevallen. De post begrote subsidies van overheden wijkt ook af van wat was begroot. Reden hiervan is dat het een al eerder toegekende subsidie betrof die pas in het jaar van activering op de begroting geplaatst mag worden. De rentebaten zijn positief uitgevallen. We hebben de rentebaten eind 2011 voorzichtig begroot gezien het economische klimaat. Een opvallend verschil is de post besteed aan doelstelling. Een deel van de begrote projectbestedingen betreft eigen initiatieven van de Cruyff Foundation en aangezien er in deze gevallen geen sprake is van een verplichting naar een derde partij, mogen deze lasten niet in de staat van baten en lasten worden opgenomen. Maar de lasten voor deze eigen initiatieven zijn wel degelijk vastgelegd en zijn gereserveerd vanuit het resultaat. Het betreft eigen projecten zoals Schoolplein14 en Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6. De bestedingen voor deze projecten zijn gereserveerd als bestemmingsreserves. Daarnaast is er in 2012 voor gekozen om de kosten die tegenover de giften in natura staan via de verdeelsleutel te laten lopen. We zijn van mening dat dit een realistischer beeld geeft. Dit heeft tot gevolg dat een aantal kosten vooral is verschoven. Zo is de post voorlichting en bewustmaking lager uitgevallen en zijn de posten beheer en administratie, kosten verkrijging subsidies en kosten eigen fondsenwerving juist hoger uitgevallen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

42


20

Medewerkers

De Cruyff Foundation is het jaar 2012 begonnen met 11 medewerkers. Per 1 februari is één werknemer in dienst getreden bij de Fundación Cruyff in Barcelona. Gedurende het jaar zijn twee oud-stagiaires in dienst getreden, van wie één een tijdelijk overeenkomst had tot en met eind december 2012. Voor het grote project Cruyff Community Program (voorheen Meedoen, Leren, Winnen) is een projectmedewerker in dienst getreden per 1 september. Vanaf september zijn er 13 medewerkers werkzaam geweest voor de Cruyff Foundation, waarvan 12 FTE’s. Daarnaast waren er verspreid over heel 2012 zeven stagiaires actief voor de Foundation. De bestuurders zijn actief op onbezoldigde basis. Stichting Johan Cruyff Foundation kent een eenhoofdige directie. De directeur is in loondienst. Aan bestuurders en directie zijn geen leningen, garanties of voorschotten verstrekt.

21

Ondertekening en controleverklaring

Deze jaarrekening is opgesteld door de directie. Onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring van de accountant is de jaarrekening vastgesteld door het volledige bestuur van Stichting Johan Cruyff Foundation in haar vergadering van 12 maart 2013. De finale versie van de jaarrekening is 24 mei 2013 aan de bestuursleden ter goedkeuring voorgelegd. Amsterdam, Stichting Johan Cruyff Foundation, 24 mei 2013 Mevrouw E.N. van Everdingen Secretaris

De heer L. Hollander Bestuurslid

De heer E. Kist Bestuurslid

De heer L. van Wijk Bestuurslid

De heer H. van der Kwast Penningmeester

De heer F. Weijers Lid

Mevrouw S. Cruijff

Michael van Praag

Bestuurslid

Bestuurslid

De heer P. Berendsen Bestuurslid

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

43


OVERIGE GEGEVENS

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

44


CONTROLEVERKLARING

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

45


FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

46


BIJLAGE – OVERZICHT PROJECTEN Nederland Cruyff Foundation Community Program (voorheen Meedoen, Leren, Winnen) 2012 Budget voor Cruyff Foundation Community Program 2012 Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 225.000,Special DWD Day Special DWD Day voor kinderen met een beperking Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 5.000,Stichting ADHD Sportdag voor 100 kinderen met ADHD Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.000,Tyltylcentrum de Witte Vogel Uitwisselings sportdag en basketbalwedstrijd Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.460,Stichting Dojo Walter Aanschaf nieuwe judomat Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 2.000,Nierstichting Klimactiviteiten tijdens de World Kidney Day Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 4.800,Sportvereniging WAAG G-tennis Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.000,Atletiekvereniging Lycurgus Mensen met een handicap kunnen kennis maken met en beoefenen van atletiek Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 13.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

47


Segbroek College Organisatie van een sportdag voor kinderen van een mytylschool Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 2.400,Stichting Activiteiten Camping De Ruimte Kinderen uit regulier- en speciaal onderwijs nemen gezamenlijk deel aan een sportdag Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 14.150,Stichting Action jeugd sportkampen Vakantie sportweek voor jongeren met gedragsproblemen Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 4.000,Bas van de Goor Foundation Junior Cup, Officieuze WK voetbal voor jongeren met diabetes Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 9.245,Sport Fryslân G-voetbaltoernooi 4 tegen 4 Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.000,Yulius Bijdrage in de vorm van een sporttoestel voor kinderen met autisme Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 2.730,99 Gehandicapte Tennis Alexanderstad Aanschaf tennis rackets voor tennislessen met gehandicapte jeugd Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 785,G-tennis Fortuna sportvereniging Tennislessen voor kinderen met een verstandelijke beperking Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 3.000,Goalballvereniging De Dwarsliggers Waterland Goalballtoernooi/weekend Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 3.500,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

48


Stichting Ruitersportcentrum Reinaerde Kinderen met een handicap maken kennis met paardrijden Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 4.000,Voetbalvereniging EHC Organisatie G-voetbal toernooi Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 500,Stichting paardrijden Gehandicapten t’ Zoekerveld Nationale Landdag paardrijden Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 5.000,Stichting Vrienden van de Baander Sportieve bijdrage woonvorm voor verstandelijk gehandicapten d.m.v. hockeypakket Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.053,15 RKHV Union Landelijke competitiedag rolstoelhockey Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 450,Nederlands Visueel Gehandicapten Ski Vereniging Bijdrage kennismakingsdag skiën Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 2.072,Stichting SAM Ontwikkeling van Dolfijntherapie Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 75.000,Stichting Fonds Disability Sport Organisatie van verschillende sporten tijdens de Disability Games Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 5.000,Cruyff Court Rubroek Aanleg Cruyff Court Rubroek Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 28.322,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

49


Cruyff Court Hoogezand Sappemeer Aanleg Cruyff Court Hoogezand Sappemeer Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 28.322,Cruyff Court Hoorn Risdam Aanleg Cruyff Court Hoorn Risdam Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 28.322,BT Cruyff Foundation Community Program (voorheen Meedoen, Leren, Winnen) 2012 BT ontwikkelt de Coach Corner voor het jongerenparticipatieproject Cruyff Foundation Community Program Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 19.404,Nijha onderzoek Onderzoek Schoolplein14 Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 5.700,Bond Voor Kleine Mensen Sportdag Sportdag voor jeugd met een groeistoornis Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.500,Wigwamvakanties Nederland Sport en spel tijdens vakanties voor families met een gehandicapt kind Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 10.000,NOC*NSF NOC*NSF Paralympisch Toptalentstage Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 20.000,Nederlandse waterski & wakeboard bond EK Handi Waterski in Frankrijk Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 2.600,Pluryn CP voetbalveld Werkenrode Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 50.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

50


Cliëntenbelang Amsterdam Ondersteuning Jeugdprijs Sport Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 7.500,Nijha onderzoek Onderzoek Schoolplein14 Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 5.700,Cruyff Court Adem Maher Aanleg Cruyff Court Adem Maher Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 85.000,Stichting Colombine Activering van sport- en spelactiviteiten rondom het Colombinehuis Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 7.869,64 Stichting Movisie Landelijke Dubbel Genieten Dag Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 4.000,Nederlandse Basketball Bond Verlening samenwerking 2012 Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 35.000,Cruyff Court Aangepast De Tolbrug Aanleg Cruyff Court Aangepast De Rolbrug Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 140.000,Scholarships Johan Cruyff Institute for Sport Studies Afname twee scholarships voor twee personen actief binnen de gehandicapte sport Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 17.936,47 Special Heroes Day Utrecht Sportevenement voor jeugd met een beperking Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

51


Bosk Sportactiviteiten voor jeugd met een beperking tijdens het jubileumcongres Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.000,Doubles Masters Kidsday Organisatie van een kidsday tijdens de Invacare Double Masters Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 11.704,Judovereniging Alcides Baarlo Special Needs Judo weekend Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 750,Cruyff Court Aangepast Ermelo Kwadrant Aanvullend besluit. Kosten aanleg zijn hoger uitgevallen Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.425,56 Stichting WESP Vijf sporttoestellen voor de prijsvraag binnen de sporteditie van de JIJ-krant Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 8.708,31 Speciaal Cruyff Court Ipse de Brugge Aanleg Speciaal Cruyff Court Ipse de Brugge Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 140.000,Speciaal Cruyff Court Schutte Bosschool Aanleg Speciaal Cruyff Court Schutte Bossschool Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 140.000,Ronald McDonald Centre Only Friends 10 sportdagen bij het RMDC Only Friends voor speciaal onderwijs Projectperiode: 2012-2013 Bijdrage: € 7.500,Waterskiproject Waterskiproject Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 10.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

52


Esther Vergeer Foundation Esther Vergeer Foundation geeft clinics op 30 mytylscholen Projectperiode: 2012-2013 Bijdrage: € 45.000,Cruyff Court Enschede West Multifunctionele uitbreiding Cruyff Court Enschede West Projectperiode: 2012-2013 Bijdrage: € 20.000,Cruyff Court VUMC/AMC Betondorp Aanleg Cruyff Court Betondorp i.s.m. VUMC/AMC Projectperiode: 2012-2013 Bijdrage: € 75.000,Cruyff Court Kerkrade Aanleg Cruyff Court Kerkrade Projectperiode: 2012-2013 Bijdrage: € 22.500,Cruyff Court Aangepast Ermelo Kwadrant Extra kosten voor aanschaf voetballen te gebruiken op het Cruyff Court Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 521,93 Casa Reade Vier talentvolle sporters met een fysieke beperking worden gedurende een jaar getest en geadviseerd om hun sportprestaties te verbeteren. Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 10.000,-

Buitenland Stichting Liliane Fonds Sportdag in India voor kinderen met een beperking Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 4.000,Cruyff Court Aangepast La Sagrera Barcelona Aanleg Cruyff Court Aangepast La Sagrera Barcelona Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 48.070,05 Cruyff Court Sao Paolo Aanleg Cruyff Court Sao Paolo

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

53


Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 15.000,Cruyff Courts Spanje Realisatie van twee Cruyff Courts in Spanje Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 80.000,Sport Program Elandsdoorn Sportproject voor mensen met een handicap op het Cruyff Court Elandsdoorn Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 45.000,Cruyff Court Mechelen Aanleg Cruyff Court Mechelen Projectperiode: 2012-2013 Bijdrage: € 50.000,Wheelchair Tennis Silver Fund Rolstoeltennis projecten in verschillende ontwikkelingslanden Projectperiode: 2013-2014 Bijdrage: € 79.500,Cruyff Foundation Spanje Sportprojecten voor kinderen met een handicap in Spanje Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 150.000,Junior Program 2013 ITF Wheelchair Tennis Junior Program 2013 Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 65.000,Cruyff Court Tottenham Hotspur Aanleg Cruyff Court Tottenham Hotspur Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 2.195,84,Cruyff Court Aangepast La Sagrera Aanvullend besluit aanleg Schoolplein14 en boarding bij het Cruyff Court Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 13.642,75

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

54


Negatieve projectbesluiten Voor de openstaande bedragen uit voorgaande jaren die niet meer zullen worden uitgegeven aan de desbetreffende projecten, is een negatief projectbesluit gemaakt. Projectperiode 2002 – 2012 Bedrag: -/- € 467.897,76

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JOHAN CRUYFF FOUNDATION

55

Jaarrekening 2012 Johan Cruyff Foundation  

Financieel jaarverslag 2012 Johan Cruyff Foundation