__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 57 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr

Να καταστεί πιο ουσιαστική η απονομή της δικαιοσύνης στα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων Προτάσεις από τον σύλλογο Αρω− γής και Αλληλεγγύης oικογενειών τροχαίων δυστυχηµάτων προς τον υπουργό ∆ικαιοσύνης

∆έσµη προτάσεων προκειµένου το τρο− χαίο δυστύχηµα να έχει την αντιµετώπι− ση που πρέπει από τις δικαστικές αρχές, ώστε να αποδίδεται πραγµατική δικαιο− σύνη στα θύµατα και στους συγγενείς των θυµάτων των τροχαίων και παράλλη− λα πραγµατική και παραδειγµατική τιµω− ρία στους υπαίτιους, κατέθεσε ο πρόε−

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

δρος του Αρωγής και Αλληλεγ− γύης Οικογενειών Τροχαίων ∆υστυχηµάτων, Σταύρος Πολέ− ντας, στον υπουργό ∆ικαιοσύ− νης Σταύρο Κοντονή, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στα Χανιά. Σύµφωνα µε τον κ. Πολέντα, τα µέτρα και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι τα εξής: «1. Πρόταση για έγκριση σύστασης Ειδι− κού Ταχύρυθµου Σχολείου Εκπαίδευσης Προανακριτικών Υπαλλήλων, για την διεκπεραίωση ποινικών δικογραφιών για τροχαία, θανατηφόρα ή µε τραυµατι− σµούς.Η σύνταξη δικογραφιών για τρο− χαίους θανάτους απαιτεί τεχνική επάρ− κεια, γνώση κανονισµών και νοµοθεσίας, διορατικότητα, ικανότητα αποτύπωσης και τεκµηρίωσης των γεγονότων του τροχαίου που χωρίς ειδική κατάρτιση

µετά από πόσα χρόνια?? και εκπαίδευση, η δικογραφία θα έχει 7. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου σηµαντικές και τραγικές ελλείψεις. ο αποκλειστικά υπαίτιος οδηγός µε από− Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αεί− φαση Εισαγγελέα και Ανακριτή να προ− µνηστος Ρούσσος Παπαδάκης είχε δια− φυλακίζεται και όχι να πιστώσει ότι χρειάζεται από τους κυκλοφορεί ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ την Εισαγγελείς όλης της Χώρας µεγα− ώρα της κηδείας του νεκρού. λύτερη επιφυλακτικότητα στα στοι− 8. Στο Ποινικό ∆ικαστήριο χεία της Αστυνοµίας . υπόθεση τροχαίου θανάτου 2. Σεµινάρια για ανάκτηση δεδοµέ− να έχει σειρά προτεραιότη− νων από ψηφιακούς ταχογράφους . τας στο πινάκιο έναντι 3. Ορισµός Εισαγγελέα Τροχαίων Σταύρος άλλων ΑΠΛΩΝ υποθέσεων, κατά Εφετείο . Πολέντας ανεξάρτητα από τον χρόνο 4. Παράταση λειτουργίας των ποινι− τέλεσής των. 9. Σε περιπτώσεις αναβολής δίκης στο πινάκιο οι υποθέσεις τροχαίων θανάτων να προηγούνται άλλων απλών υποθέσε− ων. 10. Σύµφωνα µε τον Ν.3904/2010, η διαπί− στωση χρήσης οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, είναι πράξη που δεν εµφανίζει εγκληµατικό άδικο. Με τη λογική αυτή, υπάρχει άραγε πρόθεση µείωσης των τροχαίων; 11. Παρά το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν περισσότερα κέρδη το 2017 από το 2016, εν τούτοις τα δικαστή− ρια επιδικάζουν χρηµατικά ποσά ως ψυχική οδύνη τόσο µικρά, ώστε να υπάρ− χει Α∆ΙΚΙΑ εις βάρος των οικογενειών των θυµάτων ή των βαριά τραυµατισµέ− νων και σε αναπηρία θυµάτων, µε αποτέ− λεσµα τον πλουτισµό των εταιριών και την οικονοµική και κοινωνική καταστρο− φή των οικογενειών των τροχαίων θυµά− των και των τροχαίων θυµάτων». κών δικαστηρίων µε την καταβολή Υπερωριών στους γραµµατείς της έδρας για την µείωση των συνεχών αναβολών προ− κειµένου να παύσει η βάναυση αυτή ταλαιπω− ρία. 5. Χαρακτηρισµός του θανάτου σε τροχαίο ως ιδιώνυµου εγκλήµατος, µε διακρίσεις ως προς την υπαιτιότητα ( ενδεχόµε− νος δόλος, αµέλεια Βαριά ή ελαφρά κλπ), ώστε να σταµατήσει επιτέλους η συνήθης ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αµε− λείας και να µην τιµωρεί− ται κανένας. 6. Στον υπεύθυνο τροχαίου θανάτου ή τραυµατισµού να αφαιρείται η Άδεια Οδήγησης µε την διαδικα− σία του Αυτοφώρου, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 96 του 2696/ΚΟΚ αφαιρείται µε δικαστική απόφαση, δηλαδή πότε, και άραγε


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Νέα ΚΑΠ: Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις για τους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες

∆ιαβεβαιώσεις ότι κανείς, εκτός από τους «αγρότες του καναπέ» δεν πρέπει να φοβάται απώλεια των κοινοτικών ενισχύσεων

Ανακούφιση για τους παραγωγούς που δεν είναι κατ επάγγελµα αγρότες επήλ− θε από τις διαβεβαιώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων ότι δεν θα κοπούν οι επι− δοτήσεις µετά το 2020 για όσους έχουν αγροτικό εισόδηµα ως δευ− τερεύουσα εργα− σία. Αντίθετα θα πρέπει να φοβού− νται οι αγρότες του..."καναπέ". Σύµφωνα µε αγρο− τοσυνδικαλιστές οι µη κατ επάγγελµα αγρότες είναι περισσότεροι από τους επαγγελµα− τίες καθώς αγρο− τικό εισόδηµα λαµ− βάνουν, δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι κ.α, που καλλιεργούν κληρονοµικές καλλιέρ− γειες και αυτά τα χρήµατα επιστρέφουν στην τοπική οικονοµία. Εάν χαθούν τονί− ζουν, τότε θα είναι µεγάλο πλήγµα και για τους ίδιους ενώ θα λείψουν αυτά τα χρήµατα και από την αγορά.

Πάντως διαβεβαιώσεις ότι θα λαµβά− νουν κανονικά επιδοτήσεις και µετά το 2020 οι µη κατ’επάγγελµα αγρότες, έδωσε ο Επίτροπος Γεωργίας της Ευρω−

παϊκής Ένωσης, Φιλ Χόγκαν. Οι αµφιβολίες για τη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος και στο πλαί− σιο της καινούριας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020, µπήκαν στην άκρη, καθώς ο κ. Χόγκαν διαβεβαίωσε στο περιθώριο

σύσκεψης µε πολιτικούς ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Αντίθετα, όπως είπε «µόνο όσοι ασχολούνται µε την καλ− λιέργεια από χόµπι ή «οι αγρότες του καναπέ» όπως τους αποκαλούµε, θα εξε− ταστούν λεπτοµε− ρώς για να πάρουν χρήµατα από την ΚΑΠ επειδή δεν ασχολούνται µε τη γεωργία». «∆εν ξέρω από πού προέκυψε αυτή η ανησυχία αλλά θέλω να διαβεβαιώσω τους αγρότες µερι− κής απασχόλησης ότι θα προστατεύ− σουµε το δικαίωµά τους να λαµβάνουν πληρωµές από την Ένωση» ανέφερε σε δηλώσεις του. «∆εν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει να ανησυχούν οι αγρότες µερικής απασχό− λησης» συµπλήρωσε. Σηµειώνεται ότι οι αµφιβολίες αυτές προκλήθηκαν από το γεγονός ότι οι αγρότες µερικής απασχόλησης θα µπο−

ρούσαν να εξαιρεθούν από τη νέα ΚΑΠ, λόγω του ότι κάνουν και κάποιο άλλο επάγγελµα και η γεωργία δεν αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήµατος τους. Ανησυχία για τη µείωση των κονδυλίων στα αγροτικά προγράµµατα ∆ιαφορετική ανάγνωση επί της πρότα− σης Ετίνγκερ για περικοπές 5% στα κον− δύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κάνει ο διακεκριµένος αγροτοοικονοµο− λόγος Άλαν Μάθιους, ο οποίος βάσει των δικών του υπολογισµών οι µειώσεις θα ξεπεράσουν το 15% σε πραγµατικούς όρους κατά την περίοδο του επόµενου Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου. Μάλιστα, κατά τον ίδιο, την µεγαλύτερη περικοπή δαπανών θα δεχθεί ο β’ πυλώ− νας, δηλαδή τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, την οποία υπολογίζει σε περίπου 26%. Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Τρίνιτι, η περικο− πή 5% χωρίς να διευκρινιστούν λεπτοµε− ρέστερα τα ποσοστά ή η χρονική περίο− δος, είναι σχεδόν ένας άσχετος αριθµός, εντούτοις φαίνεται ότι βασίζεται σε σύγκριση σε ονοµαστικούς όρους των συνολικών πόρων σε κάθε περίοδο προ− γραµµατισµού.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Μιχάλης Μαρακάκης: Παρούσα και ισχυρή η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ✤ Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του προέδρου της Χανιώτικης τράπεζας που µιλά για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του µέλλοντος ∆εν υπάρχει καµία αµφιβο− λία πως η Τράπεζα Χανίων είναι η Ελληνική Τράπεζα που τον τελευταίο καιρό έχει τραβήξει τα βλέµµατα όλων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο χρηµατοπιστω− τικό ίδρυµα, το οποίο έχο− ντας πλέον 7 υποκαταστή− µατα στην Αττική και συνο− λικά 23 στην ελληνική επι− κράτεια, αποτελεί έναν δυνατό “παίχτη” στην αγορά. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εστιάζει κυρίως στον επιχειρηµατικό τοµέα ενώ πρόσφατα έντονη εντύπωση µας έκανε η νέα διαφηµιστική καµπάνια της Τράπεζας, για την προθε− σµιακή κατάθεση ’’εξαρχής’’. Η διαφήµιση του ’’εξαρχής’’ µας ξυπνάει µνήµες, µε την παροιµία «φασούλι το φασούλι γεµίζει το σακού− λι» να µας θυµίζει την έννοια της αποταµίευσης, έτσι τουλάχιστον όπως µας την είχαν µάθει οι παλιότε− ροι. Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, φιλο− ξενώντας τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχάλη Μαρακάκη.

Εστιάζοντας στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµε− τώπισαν οι συνεταιριστι− κές τράπεζες το διάστη− µα της κρίσης, µε αποτέ− λεσµα κάποιες εξ αυτών να κλείσουν, πως σχολιά− ζετε τη δική σας πορεία; Ο θεσµός των συνεταιρι− στικών τραπεζών δεν είναι καινούργιος είναι περίπου 25 ετών, αλλά πάνω στην ανάπτυξή, τους έτυχε η κρίση. Να σας θυµίσω ότι

δεν άντεξαν κολοσσοί στην Ευρώπη, πολύ περισ− σότερο στην Ελλάδα. Στην χώρα µας όλο αυτό το διάστηµα έκλεισαν πολλές τράπεζες. Σε ότι αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες, µπορώ να πω ότι υπήρχαν πράγµατι κάποια δοµικά προβλήµατα, αλλά και ο θεσµός δεν βοηθήθηκε από την Πολιτεία. Στην Ελλάδα την πρωτοβουλία για την δηµιουργία των συνεταιριστικών Τραπεζών την πήραν τα κατά τόπους επιµελητήρια. Μόνο στα Χανιά η ίδρυση της Τράπε− ζας έγινε µε πρωτοβουλία ιδιωτών. Εγώ και κάποιοι άλλοι ξεκινήσαµε. Είχα τραπεζική εµπειρία, αφού ήµουν τραπεζικό στέλεχος επί σειρά ετών. Είχαµε µία άλλη κουλτούρα και χτίσα− µε µια άλλου είδους τρά− πεζα, φτιάξαµε µία επεν− δυτική τράπεζα και αυτό νοµίζω ήταν το στοιχείο που µας κράτησε στην

4 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

αγορά. Ποια είναι η επόµενη ηµέρα για τις συνεταιρι− στικές τράπεζες; Είχα πρόσφατα µία συνά− ντηση µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλ. Τσακα− λώτο και διαπίστωσα πως υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέ− ρον για τον θεσµό των συνεταιριστικών τραπε− ζών. Συνάντηση επίσης πριν λίγο καιρό είχαµε οι πρόεδροι των Συνεταιρι− στικών Τραπεζών και µε τον Γ. ∆ραγασάκη. Αντι− λαµβάνοµαι ότι υπάρχει βούληση για στήριξη του κλάδου. Και για να µην γελιόµαστε, ανάπτυξη χωρίς το τραπεζικό σύστηµα δεν µπορεί να υπάρξει. Χρειαζόµαστε ένα υγιές τραπεζικό σύστηµα. Σε ότι αφορά εµάς προτεί− ναµε τη δηµιουργία κάποι− ου θεσµού που θα αποτε− λεί οµπρέλα προστασίας των συνεταιριστικών τρα−

πεζών. ∆εν µπορεί να προ− στατεύονται οι συστηµικές και όχι εµείς που αντέξαµε στην κρίση. Αυτό θα µπο− ρούσε να το κάνει η Ανα− πτυξιακή Τράπεζα που πάει να δηµιουργηθεί, ή το ΕΤΕΑΝ. Παλιότερα το έκανε η Πανελλήνια που είχαµε δηµιουργήσει, αλλά και αυτή είχε µπει στο retail και χρειάστηκε ανα− κεφαλαιοποίηση. ∆εν υπήρχαν τα κεφάλαια, αφού οι µέτοχοι – δηλαδή οι συνεταιριστικές τράπε− ζες, είχαν τα δικά τους προβλήµατα. Έτσι το κρά− τος δεν έδωσε 180 εκατ. που χρειαζόταν για την ανακεφαλαιοποίηση και πλήρωσε 350 εκατ. για να την κλείσει. Αντιλαµβάνε− στε λοιπόν τους παραλογι− σµούς που υπάρχουν. Τα δικά σας σχέδια; Μόλις ανοίξαµε 3 νέα καταστήµατα στην Αττική. Πλέον είναι 7 στο σύνολο

τους και καλύπτουν όλο το λεκανοπέδιο. Είµαι πολύ αισιόδοξος. Τα 4 καταστή− µατα που λειτουργούν εδώ και χρόνια στην Αττι− κή έχουν γίνει ιδιαίτερα αποδεκτά από τους κατα− θέτες και µας δίνουν πολύ θετικά αποτελέσµατα, γεγονός που µας κάνει αισιόδοξους, ευελπιστώ− ντας στη θετική πορεία των τριών νέων καταστη− µάτων. Υπάρχει ισχυρό το Κρητικό στοιχείο στην Αθήνα και πιστεύω πως µπορούµε να κάνουµε µία σοβαρή άντληση κεφαλαί− ων, κάτι που είναι ανα− γκαίο. Οι τράπεζες έχουν ανάγκη από δύο στοιχεία. Από κεφάλαια και καταθέ− σεις. Είναι µονόδροµος για εµάς η ανάπτυξη στην Αθήνα γιατί από εκεί µπο− ρούµε να αντλήσουµε και τα δύο. Σε αυτή την φάση βέβαια υπάρχουν οι περιο− ρισµοί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εµείς για να ανοίξουµε τα τρία αυτά νέα καταστήµατα στην Αθήνα, αναγκαστήκαµε να κλείσουµε ανάλογο αριθµό στην Κρήτη. Το προσωπικό βέβαια απορροφήθηκε πλήρως. Μη ξεχνάµε πως έχουµε ένα ισχυρό δίκτυο στην Κρήτη µε 16 κατα− στήµατα. Τι ύψος καταθέσεων έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων;\ Το 2017 έκλεισε µε τις καταθέσεις της Τράπεζας να διαµορφώνονται σε 325,5 εκατ. ευρώ, σηµειώ− νοντας αύξηση της τάξης του 3,8% σε σχέση µε πέρσι. Παρ όλα αυτά, αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν, θα δει πως

πάνω στην ανάπτυξή µας ήρθε η κρίση. Έφυγε περί− που το 35% των καταθέ− σεων. Αν και είµαστε από τις ελάχιστες αν όχι η µοναδική Τράπεζα που δεν αφήσαµε τους πελάτες µας ακάλυπτους την περίοδο της κρίσης. Τους δώσαµε ρευστότητα και τους κρατήσαµε ζωντα− νούς. Και αυτό το αναγνώ− ρισαν, όταν το 2015 µε τη στήριξη τους συγκεντρώ− σαµε 22 εκατ. ευρώ µέσω αύξησης κεφαλαίου σε µία περίοδο που ήταν κρίσιµη για την Ελλάδα µε την ανασφάλεια στο ζενίθ. Πρόσφατα λανσάρατε τη νέα προθεσµιακή κατάθε− ση ’’εξαρχής’’ που δίνει τους τόκους προκαταβο− λικά. Πιστεύετε ότι θα έχει ανταπόκριση; Η Τράπεζα πάντα κάνει έξυπνα πράγµατα. Είµαστε µία πολύ σύγχρονη τράπε− ζα. Ότι υπάρχει στην Τρα− πεζική αγορά το έχουµε. Και ό,τι δεν υπάρχει φρο− ντίζουµε να το δηµιουρ− γούµε. Έχουµε πολύ καλά επιτόκια, ανταγωνιστικά. Για µεγάλα ποσά αγγίζουν ακόµα και το 1,60%. Μη ξεχνάτε πως η Τράπεζα Χανίων εδώ και χρόνια δηµοσιεύει καθηµερινά στο site της αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τα επιτόκιά της ανα− λυτικά, τα οποία βρίσκο− νται παράλληλα και στα γκισέ των καταστηµάτων. Για το συγκεκριµένο προϊ− όν, την προθεσµιακή κατά− θεση ’’εξαρχής’’, ο πελάτης παίρνει τους τόκους προ− καταβολικά ανεξάρτητα µε το ποσό. Έχουµε ένα κόστος βέβαια, αλλά


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

θέλουµε τους πελάτες µας ευχαριστηµένους. Εκτός από τον αµιγώς Τραπεζικό τοµέα, ποιες άλλες δραστηριότητες έχει η Τράπεζα; Σήµερα εργάζονται στον τραπεζικό τοµέα 225 άτοµα, αλλά στον Όµιλο της Τράπεζας απασχολού− νται πάνω από 550. Η Τράπεζα από την ίδρυ− σή της, έχει εξελιχθεί σε έναν σηµαντικό επενδυτι− κό φορέα. Με µοχλούς τις εταιρείες «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε», «ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε», «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Ε.Σ.» και µέσω συµµε− τοχών στις εταιρείες «Prime Energy A.E», η Τρά− πεζα επενδύει άµεσα σε µερικούς εκ των πλέον σηµαντικών τοµέων της Κρητικής οικονοµίας. Επι− γραµµατικά οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας είναι οι ΑΒΕΑ, ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε, Αφοί Χιωτάκη Α.Β.Ε.Ε. και «Βιοµηχανία Επεξεργασίας

Γάλακτος Κρήτης Α.Ε.». Επιπλέον είναι σε εξέλιξη και η δηµιουργία του «Επι− χειρηµατικού Πάρκου Χανίων Α.Ε». Ένα νέο επι− χειρηµατικό πάρκο στα Χανιά σε έκταση 515 στρεµµάτων. Αυτά κάνου− µε και άλλα πολλά, έχουµε όνειρά και σχέδια. Είµαστε αισιόδοξοι ότι και η χώρα θα πάει µπροστά, το ίδιο και η Τράπεζα.

Το τελευταίο διάστηµα καταγράφεται επιστροφή καταθέσεων στις ελληνι− κές τράπεζες. Μπορούµε πλέον να µιλάµε για απο− κατάσταση της εµπιστο− σύνης των καταθετών προς το ελληνικό τραπε− ζικό σύστηµα; Υπάρχει όντως µια κινητι− κότητα, µια τάση να αυξη− θούν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Χρει−

άζεται σίγουρα ακόµα χρόνος για πλήρη οµαλο− ποίηση της κατάστασης. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουν συµβεί και λίγα. Στα τέλη του 2009 οι ελληνικές τρά− πεζες είχαν καταθέσεις της τάξης των 235 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία χρόνια το ποσό αυτό είχε πέσει σε περίπου 125−130 δισ. ευρώ. Αυτό οδήγησε τις τράπεζες να ζητήσουν

επιπλέον στήριξη από τον ELA καθώς πρακτικά είχαν µεγάλη δυσκολία να χρη− µατοδοτήσουν την αγορά, εν µέσω εφαρµογής των capital controls. Σήµερα πλέον, οι τράπεζες εξακο− λουθούν να είναι εξαρτη− µένες από τον ELA όµως σε πολύ µικρότερο βαθµό. Θυµηθείτε ότι στην κορύ− φωση της κρίσης η εξάρ− τηση από τον ELA έφτασε και τα 90 δισ. ευρώ ενώ σήµερα είµαστε πολύ κάτω από τα 30 δισ. Σήµε− ρα λοιπόν, βήµα − βήµα ζούµε µια διαδικασία σοβαρής χαλάρωσης των capital controls. Έδρα της Τράπεζας είναι η Κρήτη, περιοχή που έδειξε αντιστάσεις στα χρόνια της κρίσης συγκριτικά µε την υπόλοι− πη Ελλάδα. Πώς διαµορ− φώνεται το επενδυτικό περιβάλλον στην Κρήτη σήµερα; Το ενδιαφέρον για επεν− δύσεις στην Κρήτη παρα−

µένει αξιόλογο, ειδικά στον κλάδο του τουρισµού. Επενδυτικά κεφάλαια από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, διοχετεύονται σε πρότζεκτ που κυµαίνο− νται µεταξύ 20 και 400 εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι λοιπόν προφανές, ότι οι επενδυτές βλέπουν µια προοπτική σε βάθος χρό− νου. Την οπτική αυτή ενι− σχύει η γεωστρατηγική θέση του νησιού και ο ρόλος που αναµένεται να διαδραµατίσει στις ενερ− γειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ότι αφορά την Τράπε− ζα Χανίων, είναι έτοιµη και πάντα πρόθυµη να στηρί− ξει την τοπική −και όχι µόνον− επιχειρηµατικότη− τα, να συµµετέχει στην επανεκκίνηση της ελληνι− κής οικονοµίας στο µέτρο που της αναλογεί και να είναι “παρούσα” στη νέα αναπτυξιακή τροχιά στην οποία µπορεί και πρέπει να µπει η Κρήτη.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 5


www.cretavoice.gr Συνεχίζεται η µεγάλη αύξη− ση της χρήσης καρτών στην Ελλάδα µε τις ανέπαφες πληρωµές να παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη. Τα στοιχεία παρουσίασε η country manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Άσπα Παληµέρη, µε αφορµή ετή− σιο συνέδριο που διοργάνω− σε πρόσφατα η Mastercard. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Mastercard, ο όγκος συναλλαγών µε κάρτα κατέγραψε αύξηση 45% το 2017 (σε σύγκριση µε το 2016) ενώ, βάσει στοιχείων της εταιρείας, η µέση αξία συναλλαγής µε κάρτα µειώ− θηκε περίπου κατά 35% (σε σύγκριση µε το 2015), απο− δεικνύοντας ότι οι Έλληνες έχουν υιοθετήσει πλέον τις ηλεκτρονικές πληρωµές και για τις καθηµερινές αγορές χαµηλότερης αξίας. Αν και τα παραπάνω στοι− χεία είναι ενθαρρυντικά, υπάρχει ακόµα σηµαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωµών, σύµφωνα µε τη

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

στην πρώτη φάση της υπο− χρεωτικότητας του νόµου, δηλαδή το πρώτο εξάµηνο του 2017, δεν έχει πραγµα− τοποιήσει καµία συναλλαγή µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε στοιχεία από τις τράπεζες, µετά δύο χρόνια εκρηκτικής ανόδου ο ρυθµός αύξησης των συναλλαγών που γίνο− νται µε «πλαστικό χρήµα» επιβραδύνθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2018 σε αισθητά χαµηλότερους ρυθµούς. Με βάση τα στοιχεία η αξία των

Οι Έλληνες "συνηθίζουν" τη χρήση του πλαστικού χρήματος Παράλληλα "διακοσµητικά" είναι το 30% των POS που τοποθετήθηκαν το 2017

Mastercard. Η Ελλάδα βρί− σκεται αρκετά χαµηλά σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στο ποσοστό όγκου συναλλαγών µε κάρτα ως µέρος του συνολι− κού ΑΕΠ της χώρας −παρά τη σηµαντική αύξηση που κατέγραψε η αναλογία αυτή το 2017 (10% του ΑΕΠ σε όρους 2016), ενώ το 2015 βρι− σκόταν σχεδόν στο Ό άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Για τα τερµατικά αποδοχής

καρτών αναφέρθηκε ότι ξεπερνούν πλέον σε αριθµό τα 650.000 σε σχέση µε τα µόλις 219.000 το 2015. Επιση− µάνθηκε, ωστόσο, ότι σηµα− ντικός αριθµός POS παραµέ− νει ουσιαστικά ανενεργός. Η κ. Παληµέρη ανέφερε ενδει− κτικά τα POS στα διόδια, τα οποία είναι ελάχιστα διαδε− δοµένα στο ευρύ κοινό µε αποτέλεσµα να µη χρησιµο− ποιούνται. «Είναι ένα καλά φυλαγµένο µυστικό» είπε

χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τη Mastercard, η Ελλάδα αποτελεί µία από τις πιο ταχέως αναπτυσσό− µενες αγορές στις ανέπα− φες συναλλαγές, µε τα τελευταία στοιχεία να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά: 58% των συναλλαγών µε κάρτα στον φυσικό κόσµο πραγµα− τοποιούνται πλέον ανέπαφα, καταγράφοντας αύξηση υψηλότερη από 180%, τον τελευταίο χρόνο (σε σύγκρι− ση µε τον Μάρτιο 2017).

«∆ιακοσµητικά» POS Την ίδια ώρα, φρένο στη χρήση του «πλαστικού χρή− µατος» διαπιστώνεται στην αγορά, καθώς σηµαντικό ποσοστό των εµπόρων και των επαγγελµατιών που τοποθέτησαν τερµατικά µηχανήµατα POS στο πλαί− σιο της υποχρεωτικότητας του νόµου, αποφεύγουν να τα χρησιµοποιήσουν προκρί− νοντας τις εγχρήµατες συναλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 30% των τερµα− τικών που εγκαταστάθηκαν

6 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

συναλλαγών, δηλαδή ο τζί− ρος που γίνεται µέσω χρεω− στικών και πιστωτικών καρ− τών, αυξήθηκε το πρώτο τρί− µηνο του έτους µε ρυθµό περίπου 20% αντί του υψη− λού 45% που είχε καταγρα− φεί πέρυσι και του 70% που είχε σηµειωθεί µετά την επι− βολή των capital controls το 2015. Αντίστοιχα στο µισό, δηλαδή στο 40%−45% φαί− νεται ότι διαµορφώνεται ο ρυθµός αύξησης του αριθ− µού των συναλλαγών που γίνονται στα σηµεία πώλη− σης − τερµατικά POS − και ο οποίος το 2017 είχε φτάσει στο 93%. Η τάση αυτή παρατηρείται παρά το γεγονός ότι η τοποθέτηση τερµατικών µηχανών σε όλα τα εµπορι− κά σηµεία και από όλες τις επαγγελµατικές οµάδες είναι πλέον καθολική και ο αριθµός των εγκατεστηµέ− νων POS ξεπερνά τις 650.000. Η ανάσχεση του εκρηκτικού ρυθµού ανόδου στη χρήση του «πλαστικού χρήµατος» που είχε σηµειω− θεί µετά την επιβολή των

capital controls το 2015 και η οποία συνεχίστηκε και το 2016 και το 2017, αποδίδεται στο ότι η αγορά προσγειώ− νεται σε πιο ρεαλιστικούς ρυθµούς, αλλά και στην αύξηση της φοροδιαφυγής που ενισχύεται το τελευταίο διάστηµα λόγω της υψηλής φορολογίας. ∆εν είναι λίγες οι επιχειρήσεις και δη οι µικροµεσαίες που συµφω− νούν µε τον πελάτη να πλη− ρώσει µε µετρητά και σε χαµηλότερη τιµή, αντί να πληρώσει µε κάρτα, µια παραλλαγή δηλαδή της παλιάς πρακτικής για δύο τιµές στα προϊόντα, µιας µε απόδειξη και µιας χωρίς απόδειξη. Η τάση αυτή επιβεβαιώνε− ται µε βάση πρόσφατα στοι− χεία της Cardlink, από τα οποία προκύπτει ότι τα τερ− µατικά που µπήκαν κατά την πρώτη φάση της υποχρεωτι− κής συµµόρφωσης, αντιπρο− σωπεύουν το 40% του συνό− λου των POS, αλλά µέσα από αυτά πραγµατοποιείται µόλις το 6% των συναλλα− γών. Με βάση τις εκτιµήσεις τρα− πεζικών στελεχών ο τζίρος της αγοράς για το 2018 θα διαµορφωθεί στα 27 δισ. ευρώ από 23,5 δισ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας µετριοπαθέστερη αύξηση κατά 17%, σε σχέση µε το 47% που είχε καταγραφεί µεταξύ 2016 και 2017. Να σηµειωθεί ότι πρόκειται για τον τζίρο των καρτών που θα πραγµατοποιηθεί από τις κάρτες που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές τράπεζες και δεν αφορά τον τζίρο που γίνεται από τους τουρίστες και τις κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ΔΕΗ: Νέο σύστημα διακανονισμού για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Το νέο σύστηµα διακανο− νισµού για τις ληξιπρόθε− σµες οφειλές των πελα− τών της ανακοίνωσε η ∆ΕΗ προκειµένου να περιοριστούν τα χρέη, που στερούν πολύτιµη ρευστότητα από την επι− χείρηση. Το σύστηµα αυτό προ− βλέπει µεγαλύτερη προ− καταβολή και λιγότερες δόσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφει− λών από λογαριασµούς ρεύµατος. Παράλληλα, η ∆ΕΗ απο− φάσισε να εφαρµόσει ένα πιο λεπτοµερές σύστηµα ρυθµίσεων που να συνδέ− εται αφενός µε τον βαθµό συνέπειας στην πληρωµή των λογαριασµών κατά το παρελθόν (όπως ήδη ίσχυε) αλλά και, επιπλέον, µε το ύψος του λογαρια− σµού, ούτως ώστε όσοι έχουν χαµηλότερη κατα− νάλωση να πληρώνουν µικρότερο ποσοστό προ− καταβολής και αντίστρο− φα. Επίσης, διατηρούνται τα µέτρα (από εξώδικα µέχρι διακοπή ρεύµατος και ένδικα µέσα) για όσους δεν πληρώνουν τις δόσεις των διακανονι− σµών. Υπενθυµίζεται ότι, το νέο

Στόχος να περιορι− στούν οι ζηµιές και να διευκολυνθούν οι καταναλωτές "σταυρόλεξο" για τους διακανονισµούς οφειλών προς τη ∆ΕΗ εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµ− βούλιο της εταιρίας στις

27 Απριλίου µε έναρξη εφαρµογής από την 1η Μαΐου. Όπως επισηµαίνεται, τα προγράµµατα ρυθµίσεων

οφειλών που εφαρµόστη− καν την προηγούµενη διε− τία (2016 − 2017) ανέκοψαν την ανοδική τάση των ληξιπρόθεσµων, όµως η αναθεώρησή τους κρίνε− ται αναγκαία για τους εξής λόγους: −Οι ρυθµίσεις να γίνουν όσο το δυνατόν πιο εξα− τοµικευµένες για να µπο−

ρούν να αποδώσουν περισσότερο. −Η ρύθµιση να µην εκλαµ− βάνεται από τους πελά− τες ως τρόπος αποφυγής των υποχρεώσεών τους έναντι της ∆ΕΗ. −Η ∆ΕΗ να µπορέσει να ανακτήσει σηµαντικό µέρος των ληξιπρόθεσµων οφειλών και −Να περιοριστεί η έκθεση της επιχείρησης στον κίν− δυνο δηµιουργίας νέων επισφαλειών. Αναλυτικά, για τους οικιακούς πελάτες το νέο σύστηµα διακανονι− σµών έχει ως εξής: Α. Οι πελάτες διαχωρίζο− νται κατά το βαθµό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωµή των λογα− ριασµών το προηγούµενο δωδεκάµηνο στις εξής 6 κατηγορίες, όπως ίσχυε και πριν: 1.Συνεπείς χωρίς διακα− νονισµούς. 2.Συνεπείς σε πληρωµές και διακανονισµούς. 3.Περισσότερες από µία ενσωµατώσεις λογαρια− σµών σε επόµενους λογα−

ριασµούς ή και µία αθέτη− ση διακανονισµού. 4.Πολλαπλή αθέτηση δια− κανονισµών. 5.Πελάτες µε αποκοπή λόγω χρέους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτη− µα επανασύνδεσης και ρύθµισης οφειλών εντός 30 ηµερών από την ηµε− ροµηνία αποκοπής. 6.∆ιαπιστωµένη ρευµατο− κλοπή Β. Για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες 1 έως 4 το σύστηµα της ρύθµισης κλιµακώνεται µε τα παρα− κάτω κριτήρια: −Για µέσο µηνιαίο λογα− ριασµό µέχρι 100 ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% της οφειλής. Για µηνιαίο λογαριασµό 101 − 250 ευρώ, προκαταβολή 15% και από 250 ευρώ και πάνω η προκαταβολή γίνεται 20%. −Σε όλες τις περιπτώσεις ο µέγιστος αριθµός των µηνιαίων δόσεων της ρύθ− µισης είναι 24. Η δόση δεν µπορεί να ξεπερνά το ύψος του µέσου µηνιαίου λογαριασµού (αφού αφαι− ρεθεί η προκαταβολή). Αν προκύπτει υπόλοιπο, τότε αυτό θα πρέπει να κατα− βληθεί µαζί µε την προκα− ταβολή. Γ. Για τις κατηγορίες συνέπειας 5 και 6 η ρύθµι− ση γίνεται µε 30% προκα− ταβολή και µέχρι 18 µηνι− αίες δόσεις. Αν έχει κοπεί το ρεύµα λόγω χρέους, χρειάζεται προκαταβολή 40% και µέχρι 12 δόσεις. Υπενθυµίζεται ότι µε το

σύστηµα που ίσχυε ως τώρα, για τις κατηγορίες συνέπειας 1 ως 4 και για οφειλές µέχρι 1.000 ευρώ προβλέπονταν 24 δόσεις χωρίς προκαταβολή, ενώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ προβλεπόταν προ− καταβολή 10% και 18 µηνι− αίες δόσεις ή 15% και 36 δόσεις. Με το νέο σύστηµα ρυθ− µίσεων η ∆ΕΗ ευελπιστεί να εντοπίσει και τους λεγόµενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή εκείνους που δεν πληρώ− νουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ έχουν τη δυνα−

τότητα να το κάνουν. Επί− σης, ισχύουν οι ειδικές ρυθµίσεις για τους ευά− λωτους οικιακούς πελά− τες µε άτοκες δόσεις έως 50% του µηνιαίου λογα− ριασµού που προβλέπει ο Κώδικας Προµήθειας. Επιπλέον το ∆Σ εξουσιο− δότησε τον διευθύνοντα σύµβουλο να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση διακανονισµούς για ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτε− ρα σοβαρούς λόγους χρή− ζουν διαφορετικής αντιµε− τώπισης ως προς τις γενι− κές ρυθµίσεις εξόφλησης των οφειλών.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 7


www.cretavoice.gr

Εικοσιτετράωρη συναυλία στα Χανιά αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η Ελλάδα δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θα ξεκινήσει το ηλιοβασίλεµα του Σαββάτου 28 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί το ηλιοβασίλεµα της Κυριακής 29 Ιουλίου

Τ

ην διοργάνωση εκδήλωσης που θα διαρκέσει 24 ώρες και θα είναι αφιερωµένη στο Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν ο Παγκρήτιος Σύλ− λογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και ο δήµος Χανίων. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση η εκδήλωση θα ξεκινήσει το ηλιοβασίλεµα του Σαββάτου 28 Ιουλίου 2018 στην πλατεία Κατεχά− κη δίπλα στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο παλιό λιµάνι Χανίων και θα ολοκληρωθεί το ηλιοβασίλεµα της Κυριακής 29 Ιου− λίου 2018. Πρόκειται για ένα 24ωρο γεµάτο µουσική, χορό, τραγούδι, προβολές, performances, video art, µικρά και µεγάλα σύνολα, σολίστες και ερµηνευτές. Στη εκδήλωση σύµφωνα µε την ανακοίνωση µπο− ρούν να συµµετέχουν: − Σολίστες µουσικού οργάνου (πιάνο, κιθάρα ή άλλο µουσικό όργανο). − Μικρά µουσικά σύνολα (2−5 µέλη). − Μεγάλα µουσικά σύνολα (περισσότερα από 6 µέλη). −Επαγγελµατίες τραγουδιστές µε συνοδεία ενός ή περισσοτέρων οργάνων. − Χορωδιακά σύνολα a cappella, Χορωδίες µε συνοδεία οργάνων. − Σχολικές χορωδίες, Χορωδίες µουσικών σχολών. − Οµάδες µαθητών µουσικών οργάνων υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους. − Οµάδες µαθητών τραγουδιού υπό την καθοδήγη− ση των καθηγητών τους. − Χορεύτριες και χορευτές επαγγελµατίες, οµάδες χορού, οµάδες µαθητών χορού υπό την καθοδήγη− ση των καθηγητών/χορογράφων τους. − Ακόµα, δηµιουργοί Video Art, DJ's, µουσικοί παρα− γωγοί, ηθοποιοί και θεατρικές οµάδες.

8 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ένας στους τρεις Έλληνες το 2017 ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών

Η δεύτερη πιο γερασµέ− νη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, καθώς ένας στους τρεις Έλληνες, το 2017 ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, ενώ το χαµηλότερο ποσοστό ηλι− κιωµένων παρουσιάζει το Λουξεµβούργο. Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία παρουσίασε χθες, τον “δείκτη εξάρτη− σης ηλικιωµένων” στις χώρες της Ε.Ε. για το 2017, που στην πράξη “φωτο− γραφίζει” το ποσοστό των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών επί του συνολικού πληθυσµού και φέρνει τη χώρα µας σε µια από τις πλέον δυσχερείς θέσεις. Ο ελληνικός πληθυσµός γερνάει, µε κίνδυνο να εκτινάξει εκ νέου τη συνταξιοδοτική δαπάνη εκτός στόχου, παρά τις

δραµατικές περικοπές των συντάξεων, παλαιών και νέων, που έχει συµφω− νήσει η κυβέρνηση µε τους εκπροσώπους των δανειστών κατά τις πρό− σφατες ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις. Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ κατά µέσο όρο, στην Ευρώπη, τα άτοµα άνω των 65 ετών αντιστοιχούν στο 19,4% των ατόµων ηλικίας µεταξύ 15−64 ετών, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 33,6%, µε την Ιταλία να βρίσκεται σε χειρότε− ρη θέση µε 34,8%. Στην Φινλανδία το 33,2% των ατόµων ηλικίας άνω των 65 εξαρτάται από τον υπόλοιπο, ενεργό πληθυ− σµό, στην Πορτογαλία το ποσοστό είναι 32,5% ενώ σηµαντικό πρόβληµα εµφανίζει και η Γερµανία µε 32,4%. Τα χαµηλότερα ποσοστά σηµειώνονται στο Λου− ξεµβούργο (20,5%), την Ιρλανδία (20,7%) , τη Σλο− βακία (21,5%) και στην Κύπρο (22,8%). Συνολικά, ο πληθυσµός της Ε.Ε. ηλικίας άνω των 65 ετών εκτιµάται σε περίπου 100 εκατ. ανθρώ− πους, µε τον δείκτη εξάρ− τησης ηλικιωµένων να αυξάνεται δραµατικά, τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι ενδεικτικό, ότι πριν από 20 χρόνια, υπήρχαν περίπου 5 άτοµα σε παραγωγική ηλικία (µετα− ξύ 15 και 64 ετών) για κάθε έναν ηλικιωµένο πάνω από τα 65, δέκα χρόνια µετά, ο δείκτης ήταν 4 προς 1 και σήµερα, πλη− σιάζει σε ευρωπαϊκό επί− πεδο, το 3 προς 1. Στην

Ελλάδα το έχει αγγίξει, µε τις εκτιµήσεις της Ευρω− παϊκής Κεντρικής Τράπε− ζας να αναδεικνύει το δηµογραφικό ως ένα από τα µεγαλύτερη προβλή− µατα του µέλλοντος, καθώς εκτιµά πως το 2070 ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων θα εκτοξευ− θεί στο 63%. Στην πράξη, για κάθε 10 άτοµα που θα βρίσκονται στην παραγω− γική ηλικία µεταξύ 15 και 64 ετών το όχι και τόσο µακρινό 2070, θα υπάρ− χουν σχεδόν 7 ηλικιωµέ− νοι, άνω των 65 που θα «εξαρτώνται» από αυτούς. Κι αυτό, µε δεδοµένες τόσο τις περικοπές των νέων συντάξεων που επέ− βαλε ο νόµος Κατρούγκα−

λου, όσο και των παλαιών, που θα εφαρµοστούν από το 2019. Όπως µάλιστα επισηµαί− νει το Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων, ο νόµος Κατρούγκαλου που κλεί− νει πλέον δύο χρόνια από την εφαρµογή του, επέφε− ρε περικοπές στις νέες κύριες συντάξεις έως 30%, στις επικουρικές, στα εφάπαξ, στις συντά− ξεις χηρείας κ.α. , ενώ αύξησε και τις ασφαλιστι− κές εισφορές, όταν σήµε− ρα 1,16 εκατ. συνταξιούχοι σήµερα ζουν µε κύρια σύνταξη µόλις 364 εύρω. Παράλληλα ο ίδιος νόµος δηµιούργησε σοβαρές αδικίες και ανισότητες σε βάρος ασφαλισµένων που καταβάλλουν µεγάλες εισφορές επί πολλά χρό− νια, προς όφελος άλλων που έχουν µικρότερη ασφαλιστική συνεισφορά. Μάλιστα, από το 2019 και µετά, οι συντάξεις του δηµόσιου συστήµατος ασφάλισης θα είναι υπο− χρηµατοδοτηµένες ενώ σωρευτικά, µε τα µέτρα που έχουν ψηφιστεί, οι ήδη συνταξιούχοι εκτιµά− ται ότι θα χάσουν επιπλέ− ον 20 δισ. ευρώ.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤Επιλέγουν σούπερ μάρκετ βάσει προωθητικών ενεργειών οι Έλληνες Το 51% της µέσης µηνιαίας δαπάνης που δίνουν τα ελληνικά νοικοκυριά κατευθύνεται στην αγορά νωπών τροφίµων Ο «εθισµός» πλέον των καταναλωτών στις προ− σφορές έχει ως συνέπεια την ολοένα και µικρότερη αφοσίωσή τους τόσο σε συγκεκριµένες αλυσίδες σούπερ µάρκετ όσο και σε συγκεκριµένες µάρκες προϊόντων. Σύµφωνα µε τα τελευ−

ταία διαθέσιµα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Α. Παπαδάκη, στέλεχος της Nielsen για τις αγοραστι− κές συνήθειες, το 15% των καταναλωτών δήλωσε το 2017 ότι επιλέγει από ποια αλυσίδα θα κάνει τα ψώνια του, ανάλογα µε τις προσφορές που αυτή πραγµατοποιεί. Το 2010, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µόλις 7%. Επιπλέον, ένα 28% δηλώ− νει ότι επιλέγει και διαφο− ρετικές µάρκες προϊό− ντων, αναλόγως των προ− σφορών, ενώ το αντίστοι−

χο ποσοστό το 2010 ήταν 23% και παλαιότερα, το 2005, ακόµα χαµηλότερο, 15%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα µικρό, αλλά διόλου ευκαταφρό− νητο ποσοστό καταναλω− τών που δηλώνει ότι επι− σκέπτεται ένα σούπερ µάρκετ όχι για να καλύψει κάποιες ανάγκες σε αγαθά, αλλά µόνο και µόνο για να επωφεληθεί των προωθητικών ενερ− γειών. Το ποσοστό αυτό διαµορφώθηκε το 2017 σε 4% έναντι 1% το 2016.

Βεβαίως, το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών εξακολουθεί να επισκέ− πτεται το σούπερ µάρκετ για να καλύψει τις καθη− µερινές ανάγκες του νοι− κοκυριού (το 44% των καταναλωτών), ενώ ένα 40% δηλώνει ότι επισκέ− πτεται το σούπερ µάρκετ µε στόχο τον ανεφοδια− σµό του νοικοκυριού. Η µέση µηνιαία δαπάνη για αγορά ειδών παντο− πωλείου διαµορφώθηκε το 2017, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Nielsen, σε 284 ευρώ, ελαφρώς αυξη− µένη σε σύγκριση µε το 2016 (280 ευρώ), αλλά αρκετά χαµηλότερη σε σχέση µε το 2015 που ήταν 310 ευρώ. Το 51% της µέσης µηνιαί− ας δαπάνης που δίνουν τα ελληνικά νοικοκυριά κατευθύνεται στην αγορά νωπών τροφίµων.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 9


www.cretavoice.gr

10 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πάνω από 3 δις ευρώ στοιχίζει η «δωρεάν» εκπαίδευση στις ελληνικές οικογένειες

Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, µαθήµατα που αφορούν τις τέχνες ή την τεχνολογία, σπουδές µακριά από το οικογενεια− κό σπίτι, οι γονείς βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να επενδύσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Κέντρου Ανά− πτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, µπο− ρεί η εκπαίδευση στην Ελλάδα να είναι δηµόσια και δωρεάν, όµως οι δαπάνες των οικογενειών στη γνώση των παιδιών τους ξεπερνούν τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ. Σύµφωνα µε τα διαθέσι− µα στοιχεία, που δηµοσι− εύει το Αθηναϊκό Πρακτο− ρείο και αφορούν το 2015, τα έξοδα για την ιδιωτική εκπαίδευση κατέχουν τη

Μόνο για φροντιστήριακαι ξένες γλώσσες οι Έλληνες ξόδε− ψαν 1,3 δις ευρώ

µερίδα του λέοντος, µε 792.331.939 εκατ. ευρώ και

ακολουθούν οι ξένες γλώσσες µε 621.164.425 ευρώ και οι οικονοµικές µεταβιβάσεις για σπουδές στο εσωτερικό µε 554.681.971 ευρώ. Καθόλου αµελητέο δεν είναι το ποσό που αφορά στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα µαθήµατα, µε τις δύο κατηγορίες να

υπολογίζεται ότι αθροι− στικά «απορροφούν» 753.633.197 εκατ. ευρώ. Μεγάλα είναι και τα ποσά που δίνουν οι γονείς για αγορά βιβλίων και τα µαθήµατα τεχνών και υπολογιστών, που το 2015 έφτασαν τα 176 εκατ. και 184 εκατ. ευρώ αντίστοι− χα.

Σε ό,τι αφορά τις συνέ− πειες της κρίσης στα συγκεκριµένα ποσά, η έκθεση δείχνει πως οι γονείς µείωσαν κατά 50% τα έξοδα που αφορούν παιδαγωγούς παιδοκό− µους, κατά 35% τα έξοδα που αφορούν αγορές βιβλίων και γραφικής ύλης και κατά 33% τις οικονο−

µικές µεταβιβάσεις στο εσωτερικό. Στα φροντι− στήρια και τα ιδιαίτερα οι περικοπές της τριετίας 2013−2015 µειώθηκαν µόνο κατά 1,1% και 0,7% αντί− στοιχα. Σύµφωνα µε την έρευνα του ΚΑΝΕΠ−ΓΣΕΕ, οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση το 2015 έφταναν τα 8,8 δισ. ευρώ, µε τα 5,5 δισ. (62,8%) να είναι δηµόσιες και τα 3,3 δισ. (37,2%) να είναι ιδιωτι− κές. Η σκιώδης εκπαίδευση (υπηρεσίες φροντιστη− ρίων, τα ιδιαίτερα µαθή− µατα, η εκµάθηση ξένων γλωσσών, καθώς και οι υπηρεσίες παιδαγωγών, παιδοκόµων και µπέιµπι σίτερς) στο παραπάνω σύνολο, φτάνει συνολικά το 1,3 δισ. ευρώ.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 11


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

12 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στην προσπάθειά του να ανεβάσει όλο και περισσότερα παιδιά στο βουνό, διοργα− νώνει υπαίθριο Παιδικό Ορειβατικό και Περιβαλλοντικό Κέντρο, στην περιοχή του καταφυγίου Ταύρης Σφακίων, για παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 9 µέχρι 15 χρονών, από 30 Ιουνίου έως και 8 Ιουλίου 2018.

φυγίου. Με έδρα το καταφύγιο της Ταύ− ρης, πάνω από το οροπέδιο Ασκύφου, στην επαρχία Σφακίων, τα παιδιά θα ζήσουν µια διαφορετική εµπειρία, µακριά από τις ανέσεις της πόλης. ∆εν θα είναι τόσο καθαρά και φρεσκοπλυµένα όσο στην πόλη, αλλά θα µυρίσουν το άρωµα του αγριολούλουδου, του θυµαριού και του κυπαρισσιού … το άρωµα της ίδιας

Παιδικό ορειβατικό κέντρο από τον Ορειβατικό Σύλλογο στην Ταύρη

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή άδεια και το επίδομα αδείας

✤ Ποια είναι τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των εργοδοτών

Θα πραγµατοποιηθεί για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 9 µέχρι 15 χρονών, από 30 Ιουνίου έως και 8 Ιουλίου 2018

Στην φετινή διοργάνωση αν κάποιο παιδί επιθυµεί µπορεί να µείνει τις µισές ηµέρες, για το χρονικό διάστηµα από 30/06 έως και 4 Ιουλίου 2018. Η διαβίωση στο βουνό µαθαίνει στα παι− διά να γνωρίσουν την πανέµορφη φύση, να σέβονται το περιβάλλον, να ξεπερ− νούν τους φόβους τους, να επικοινωνούν θετικά, να συνεργάζονται αρµονικά µε άλλα παιδιά, να ανακαλύπτουν τις αντο− χές τους, να περπατούν και να προσανα− τολίζονται µε ασφάλεια στο άγριο τοπίο. Επίσης θα κάνουν τα πρώτα τους βήµα− τα µε ασφάλεια στην αναρρίχηση στην τεχνητή πίστα αναρρίχησης του κατα−

της ζωής! Ο αριθµός παιδιών που µπορεί να εξυ− πηρετήσει το καταφύγιο είναι συγκεκρι− µένος, για αυτό τηρείται σειρά προτε− ραιότητας στις δηλώσεις συµµετοχής. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Συλλόγου κ. Σταύρος Μπαδογιάννης είναι ο υπεύθυ− νος αυτών των δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει βοηθούς µέλη του ∆.Σ. µε πολύχρονη εµπειρία. Περισσότερες πληροφορίες για το ανα− λυτικό πρόγραµµα της διοργάνωσης, καθώς και δηλώσεις συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90 Χανιά, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως τις 23:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τηλ. 28210 44647.

Οδηγίες για τον χρόνο χορήγησης της άδειας και για τις καταβαλλόµενες αποδοχές δίνει το Κέντρο Πληροφόρη− σης Εργαζοµένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ). Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας καθορίζεται µετά από συµφωνία µετα− ξύ εργαζοµένου και εργοδότη και ότι οι µισοί τουλάχιστον εργαζόµενοι µιας επιχείρησης πρέπει να πάρουν την άδεια στο χρονικό διάστηµα από 1η Μαΐου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγή− σει την άδεια εντός δύο µηνών από την ηµέρα που διατυπώθηκε το σχετικό αίτηµα. Επίσης υποχρεούται να χορη− γήσει την άδεια πριν τη λήξη του ηµε− ρολογιακού έτους. Ο εργαζόµενος δικαιούται στη διάρ− κεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα λάµβανε αν εργαζόταν κανονικά µε πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές

αυτές συµπεριλαµβάνονται όλα τα καταβαλλόµενα µηνιαία επιδόµατα (σε χρήµα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις. ∆ικαιούται επίσης επίδοµα αδείας, το οποίο είναι ίσο µε τις αποδοχές των ηµερών άδειας, µε ανώτατο όριο το ½ του µισθού, για τους αµειβόµενους µε µισθό ή τα 13 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκα− ταβάλλει τις αποδοχές και το επίδοµα άδειας στον εργαζόµενο στην αρχή της άδειας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που ζήτησε ο εργαζόµενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας µε προσαύξηση 100%. Για περισσότερες λεπτοµέρειες αλλά και για να υπολογίσουν µόνοι τους οι ενδιαφερόµενοι την άδεια που δικαιού− νται µπορούν να επισκεφθούν τον εξής σύνδεσµο: http://kepea.gr/calc−epidoma− adeias.php

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 13


www.cretavoice.gr ✤

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Επανέρχεται στην ζωή μας ο οικογενειακός γιατρός

Μεγάλες αλλαγές στο σύστηµα υγείας φέρνει ο οικογενειακός για− τρός, στην πλήρη εφαρ− µογή του θεσµού. Ήδη, το υπουργείο Υγείας ξεκινά το νέο σύστηµα που θα προβλέπει την παραποµπή των ασθε− νών από τον οικογενεια− κό γιατρό για επισκέ− ψεις σε ειδικούς για− τρούς των Κέντρων Υγείας, των δηµόσιων νοσοκοµείων και του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι το τέλος του 2018, οι ασφαλισµένοι για να επισκεφτούν έναν ειδικό γιατρό, θα πρέπει πρώτα να έχουν ειδικό παραπε− µπτικό από τον οικογενει− ακό στον οποίο θα υπά− γονται, ανάλογα µε το τόπο διαµονής µας. Όπως αναφέρει το κείµε− νο µε τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά, εντός του έτους θα πρέπει να έχει εφαρ−

µοστεί πλήρως η παρα− ποµπή σε ειδικούς για− τρούς αποκλειστικά από τον οικογενειακό γιατρό. Το «gate keeping» είναι, ο όρος αναφέρεται ρητώς στο σχέδιο της συµφω− νίας µε τους Θεσµούς. Παράλληλα στο κείµενο του επικαιροποιηµένου µνηµονίου τονίζεται πως πρέπει να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα λειτουργεί ως gate keeper. Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθιε− ρώνεται το σύστηµα των υποχρεωτικών παραπο− µπών (gatekeeping) που δεν επιτρέπει στον ασθε− νή να επισκεφθεί εξειδι− κευµένους γιατρούς εάν δεν πάρει παραπεµπτικό από τον οικογενειακό για− τρό που τον παρακολου− θεί. Σύµφωνα µε απόφαση

14 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

του υπουργείου Υγείας, ο οικογενειακός γιατρός θα παραπέµπει τους ασθε− νείς στα κέντρα Υγείας, τις δηµόσιες µονάδες δευτεροβάθµιας/ τριτο− βάθµιας φροντίδας υγεί− ας και τους συµβεβληµέ− νους µε τον ΕΟΠΥΥ παρό− χους υπηρεσιών υγείας, εφόσον όµως το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο. Στη συνέχεια µε το παραπε− µπτικό οι ασθενείς θα προγραµµατίζουν επίσκε− ψη κατά προτεραιότητα στο σύστηµα µέσω της υπάρχουσας διαδικτυα− κής εφαρµογής (σύστηµα ηλεκτρονικών ραντεβού της Η∆ΙΚΑ). Εξαιρούνται τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Όπως αναφέρεται σε απόφαση που αναρτήθη− κε πρόσφατα στη ∆ιαύ− γεια, ο οικογενειακός για− τρός, αντιπροσωπεύει το πρώτο σηµείο επαφής του πολίτη µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας και παρα− πέµπει τον λήπτη υπηρε− σιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, στις δηµόσιες µονάδες δευτεροβάθµιας και τρι− τοβάθµιας φροντίδας υγείας και τους συµβε− βληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, εφόσον το κρί− νει ιατρικώς απαραίτητο. Με την υπουργική από−

Με τις αλλαγές που θα ισχύσουν ο ρόλος του αποκτά πλέον µεγαλύτερη βαρύτητα και σηµασία

φαση καθορίζονται τρεις κατηγορίες παραποµπών: η άµεση παραποµπή µε ισχύ δέκα ηµερών για µία επίσκεψη σε ειδικό για− τρό, η προληπτική παρα− ποµπή µε ισχύ 60 ηµερών για µία επίσκεψη και η παραποµπή χρόνιου νοσήµατος µε ισχύ 12 µηνών για όσες επισκέ− ψεις απαιτούνται στον ειδικό γιατρό. Η παραποµπή από οικο− γενειακό γιατρό σε για− τρό άλλης ειδικότητας γίνεται ηλεκτρονικά, και έως την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστή− µατος από την H∆ΙΚΑ (Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνη− σης Κοινωνικής Ασφάλι− σης), το σχετικό έντυπο θα εκτυπώνεται και ο πολίτης θα το πρέπει να το προσκοµίσει στη Κέντρο Υγείας, το νοσο− κοµείο ή τον συµβεβληµέ− νο γιατρό όπου έχει παραπεµφθεί. Οπως τονίζεται στην απόφαση, «για την επίσκε− ψη σε ειδικό γιατρό µετά από παραποµπή, απαιτεί− ται ο προγραµµατισµός της επίσκεψης. Για το προγραµµατισµό αυτό χρησιµοποιείται η υπάρ− χουσα διαδικτυακή εφαρ−

µογή (e−ραντεβού της Η∆ΙΚΑ). Ο λήπτης υπηρε− σιών υγείας, κάνοντας χρήση της παραποµπής έχει τη δυνατότητα να προγραµµατίσει επίσκεψη κατά προτεραιότητα στο σύστηµα». Σε δεύτερη υπουργική απόφαση, διευκρινίζεται ότι ποσοστό που αρχικά καθορίζεται στο 40% −και το οποίο θα βαίνει αυξα− νόµενο− των ηµερήσιων προγραµµατισµένων επι− σκέψεων των ειδικών για− τρών των Κέντρων Υγείας, θα δίδεται κατά προτε− ραιότητα σε πολίτες που θα έχουν λάβει παραπο− µπή. Εγγραφή πολιτών στους oικογενειακούς γιατρούς Με παλαιότερη εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, ιατροί κλάδου ΕΣΥ, ειδικό− τητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρι− κής, που υπηρετούν και παρέχουν υπηρεσίες στα Κέντρα Υγείας και σε λοι− πές δηµόσιες µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, εγγράφουν εφ’ εξής πληθυσµό ευθύνης ως Οικογενειακοί Ιατροί». Σύµφωνα µε την εγκύκλιο

οι διοικήσεις των δοµών της πρωτοβάθµιας φρο− ντίδας θα πρέπει να αναρτήσουν τη νέα εγκύ− κλιο σε εµφανές σηµείο, προκειµένου να ενηµερω− θεί το κοινό. Η υπαγωγή στους οικογε− νειακούς γιατρούς αφορά όλους τους πολίτες που διαθέτουν ΑΜΚΑ. Ρόλο οικογενειακού ιατρού αναλαµβάνουν: • οι οικογενειακοί ιατροί των Τοπικών Οµάδων Υγείας • οι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθο− λογίας ή παιδιατρικής των Κέντρων Υγείας, τα οποία µέχρι την ολοκλή− ρωση της διαδικασίας εγγραφής του συνόλου του πληθυσµού της χώρας, συνεχίζουν την λειτουργία τους µε τον ίδιο ως τώρα τρόπο, χωρίς εγγεγραµµένο πληθυσµό ευθύνης, παρέ− χοντας υπηρεσίες Πρω− τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στο λοιπό πληθυ− σµό, και • οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατροί, γενικής ιατρικής ή παθο− λογίας ή παιδιατρικής.


www.cretavoice.gr

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 15


16 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018


Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤Τι πρέπει να προσέχετε όταν κάνετε online κράτηση για τις διακοπές σας

Β

ρισκόµαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και αρκετοί καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες και προ− σφορές της τελευταίας στιγµής για τις διακοπές τους ή για ολι− γοήµερες αποδράσεις εντός ή εκτός Ελλάδος. Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές "κλεί− νουν" τις διακοπές τους ηλε− κτρονικά, ωστόσο, µια φαινοµε− νικά πολύ συµφέρουσα προ− σφορά, δεν αποδεικνύεται πάντα καλή αγορά. Οι κίνδυνοι κρύβονται άλλοτε στα ψιλά γράµµατα και άλλοτε σε ασα− φείς ή παραπλανητικούς όρους. Από πανευρωπαϊκές έρευνες προκύπτει, σε αρκετές περιπτώ− σεις, αναντιστοιχία στην τιµή µεταξύ της αρχικής προσφοράς και της τελικής τιµής την οποία κλήθηκε να πληρώσει ο κατανα− λωτής στις ηλεκτρονικές κρα− τήσεις για αεροπορικά εισιτή− ρια, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, χρονοµεριστικά µερίδια ή άλλες σχετικές υπη− ρεσίες. Με αφορµή την αυξηµένη του− ριστική κίνηση της εποχής το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλω− τή Ελλάδος δηµοσίευσε 12 συµ− βουλές για να αποφύγουν οι καταναλωτές, τις δυσάρεστες εκπλήξεις, όταν προβαίνουν σε ηλεκτρονικές κρατήσεις για τις διακοπές τους. Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας Αθηνά Κοντογιάννη «η συντρι− πτική πλειοψηφία των Ευρωπαί− ων καταναλωτών που απάντη− σαν στα σχετικά ερωτηµατολό− για του ∆ικτύου των Ευρωπαϊ−

18 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι ενδιαφερόµενοι στις κρυφές χρεώσεις

www.cretavoice.gr

κών Κέντρων Καταναλωτών και ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να πληρώσουν άλλο ποσό από αυτό που ανέµεναν σύµφωνα µε την αρχική προσφορά κατά την ηλεκτρονική κράτηση δεν υπέ− βαλαν σχετική καταγγελία, είτε γιατί δεν γνώριζαν ότι υπάρ− χουν εξωδικαστικοί µηχανισµοί προστασίας που µπορούν να τους καλύψουν, χωρίς οικονοµι− κή τους επιβάρυνση, µε προβλή− µατα που αντιµετωπίζουν µε εταιρείες που εδρεύουν εντός ή εκτός Ελλάδος είτε γιατί δεν επιθυµούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους». Είναι η αρχικά εµφανιζόµενη τιµή η τελική; Υπενθυµίζεται ότι το 2015, ποσοστό 19% των καταναλω− τών που επικοινώνησαν µε το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, ζήτησαν συµβου−

λές και βοήθεια για θέµατα που αφορούσαν τις διακοπές τους. Με αφορµή το γεγονός ότι, σε απόλυτους αριθµούς, από τις 23.102 αναφορές Ευρωπαίων καταναλωτών που υποβλήθη− καν στο ∆ίκτυο για θέµατα που είχαν να κάνουν µε τις διακοπές τους, οι 10.286 αφορούσαν ηλε− κτρονικές κρατήσεις, το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Κατανα− λωτή αποφάσισε να πραγµατο− ποιήσει έρευνα µε αντικείµενο αν η αρχικά αναγραφόµενη τιµή για αεροπορικά εισιτήρια, ξενο− δοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινή− των, χρονοµεριστικά µερίδια ή άλλες σχετικές υπηρεσίες αντι− στοιχούσε στην τιµή που τελικά πλήρωνε ο καταναλωτής. Η έρευνα µε θέµα "Ηλεκτρονική κράτηση διακοπών: Είναι η αρχικά εµφανιζόµενη τιµή η τελική;" έλαβε υπόψη δείγµα 539 διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών που υποβλήθηκαν στο ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή και έκανε συντονισµένο έλεγχο, µέσω εικονικών κρατήσεων, σε 352 ιστοτόπους σύγκρισης τιµών και ταξιδιωτικών κρατήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, στις 365 από τις 539 αναφο− ρές καταναλωτών που εξετά− σθηκαν, δηλαδή περίπου στο 70% αυτών, η τελική τιµή δεν αντιστοιχούσε στην αρχικά προσφερόµενη. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορούσε ηλεκτρονική κράτηση εισιτη− ρίων για χαµηλού κόστους

αεροπορικές εταιρείες. Ειδικότερα προβλήµατα ήταν τα εξής: − Οι καταναλωτές ανακάλυ− πταν µετά το τέλος της διαδι− κασίας κράτησης πρόσθετες επιβαρύνσεις, για τις οποίες δεν είχαν καµία ενηµέρωση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων επρόκειτο για διαχειριστικά τέλη, επιβαρύνσεις λόγω χρήση πιστωτικής κάρτας, επιπλέον χρέωση για υπηρεσίες ηλε− κτρονικού check in επιβατών ή για το check in αποσκευών, επι− βαρύνσεις λόγω κράτησης συγκεκριµένης θέσης ή λόγω αλλαγής δεδοµένων. − Οι τιµές των προσφορών δεν αντιστοιχούσαν σε καµία διαθέ− σιµη υπηρεσία, λειτουργούσαν δηλαδή ως "δόλωµα" για τους καταναλωτές. − Το τελικό κόστος της υπηρε− σίας, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, υπολογιζόταν κατά τρόπο που δεν ήταν σαφής, απλός και κατανοητός στον καταναλωτή. − Υπήρχαν παραπλανητικές ανακοινώσεις προς τους κατα− ναλωτές για να σπεύσουν να κάνουν κράτηση, π.χ. τελευταίο φθηνό δωµάτιο στο συγκεκρι− µένο ξενοδοχείο ή τελευταίο φθηνό δωµάτιο στη συγκεκρι− µένη περιοχή, χωρίς να διευκρι− νίζεται ότι η πληροφορία αυτή αφορά µόνο τον συγκεκριµένο ιστότοπο. Αντίστοιχα ήταν τα ευρήµατα και άλλης έρευνας που πραγµα− τοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή µε τη συνεργασία εθνικών αρχών των κρατών µελών για την προστασία του καταναλωτή και την εφαρµογή της καταναλωτικής νοµοθεσίας, όπου, σε σύνολο συντονισµένου ελέγχου σε 352 ιστότοπους σύγκρισης τιµών και ταξιδιωτι− κών κρατήσεων, διαπιστώθηκε σε 237 ιστότοπους, δηλαδή στα 2/3 αυτών που ελέγχθηκαν, δια− φορά στην τιµή µεταξύ της αρχικής προσφοράς και της τελικής τιµής την οποία κλήθη− κε να πληρώσει ο καταναλωτής. ∆ώδεκα συµβουλές προς τους καταναλωτές όταν προβαίνουν σε ηλεκτρονικές κρατήσεις για τις διακοπές τους − Πάρε τον χρόνο σου! Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης κράτησης ούτε καν αµέσως µετά την ολο− κλήρωση αυτής, να είσαι ιδιαί− τερα προσεκτικός όταν κατα− χωρείς τα προσωπικά σου στοι− χεία και να επιβεβαιώνεις ότι η προσφορά ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες σου. − Είσαι ευέλικτος ως προς τις ηµεροµηνίες των κρατήσεων; Εάν όχι, δες εάν υπάρχει ως προεπιλογή η λειτουργία ευέλι− κτων ηµεροµηνιών. − Ποιες επιπρόσθετες υπηρε− σίες επιθυµείς; Σε περίπτωση που θέλεις να συµπεριλάβεις στην κράτησή σου επιπλέον παροχές, όπως πρωινό, αποσκευή (επιπλέον της χειραποσκευής) ή σηµείο παράδοσης οχήµατος διαφορε− τικό της παραλαβής, διευκρίνισε εάν οι παροχές αυτές συµπερι− λαµβάνονται στην τιµή δωρεάν ή αν παρέχονται µε επιπλέον χρέωση. − Ψάξε να δεις τι πληρώνεις! Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα υποχρεούνται να σε ενηµερώ− νουν αναλυτικά, απλά και κατα− νοητά τόσο για το ελάχιστο περιεχόµενο της υπηρεσίας που αγοράζεις, όσο και για κάθε πρόσθετη παροχή που µπορείς να έχεις και µε τί κόστος, καθώς και για τους φόρους και τα τέλη που επιβάλλονται. − Ασφάλιση αυτοκινήτου; Μάθε τι καλύπτει! Σκέψου και αποφάσισε τι είδους ασφάλιση πραγµατικά χρειάζεσαι. ∆ιάβασε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών προσεκτικά, προ−


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

τού τους αποδεχθείς, για να αποφύγεις χρεώσεις για επι− πρόσθετες ασφαλιστικές καλύ− ψεις που είτε δεν χρειάζεσαι είτε οδηγούν σε ανεπιθύµητες χρεώσεις. − ∆ιάβασε προσεκτικά! Υπάρχουν προεπιλεγµένες επι− λογές; Η εµπορική αυτή πρακτι− κή είναι παράνοµη και απαγο− ρεύεται από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Αν διαπιστώσεις κάτι σχετικό, µπορείς να απευ− θυνθείς στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. Σε περί− πτωση που δεν επιθυµείς να συµπεριλάβεις επιπλέον παρο− χές στην κράτησή σου, αφαίρε− σε αυτή την προεπιλογή, αν υπάρχει. − Πώς να πληρώσεις; ∆ιασφάλισε την πληρωµή σου. Να προτιµάς µεθόδους πληρω− µής που µπορούν να ανακλη− θούν, µέσω αµφισβήτησης συναλλαγής µε την τράπεζά µας (ιδίως χρεωστική ή πιστωτι− κή κάρτα, κατά προτίµηση προ− πληρωµένη για ακόµη µεγαλύ− τερη ασφάλεια). Να αποφεύγεις τις µεταφορές χρηµάτων µε εντολή πληρωµής, µε µεταφορά µετρητών ή, ακόµη, και µε τρα− πεζικό έµβασµα, πολύ περισσό− τερο όταν δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα πλήρη στοιχεία επι− κοινωνίας µε την εταιρεία. − Κράτησε αποδεικτικά στοι− χεία! Σε περίπτωση αµφισβήτησης, τα στιγµιότυπα οθόνης (screenshots) αποδεικνύουν ότι οι αξιώσεις σου είναι βάσιµες! − Έλεγξε ξανά! Προτού πατήσεις την επιλογή "Κάνε κράτηση τώρα", έλεγξε τα εµφανιζόµενα δεδοµένα µε ιδι− αίτερη προσοχή: ∆ιάβασε όλα τα στοιχεία από αριστερά προς τα δεξιά, από την αρχή µέχρι το τέλος µήπως έχουν γίνει λάθη. Ακόµη και αµέσως µετά την κράτηση, η αλλαγή στοιχείων πιθανότατα συνεπάγεται επιβά− ρυνση. Να θυµάσαι ότι η κράτησή σου είναι συνήθως δεσµευτική, ακόµη κι αν δεν χρειάζεται να εισαγάγεις πιστωτική κάρτα ή στοιχεία τραπεζικού λογαρια− σµού πριν πατήσεις την επιλογή "Κάνε κράτηση τώρα". − ∆υνατότητα επιλογής! Εάν η τιµή που εµφανίζεται αµέσως πριν από την επιλογή "Κάνε κράτηση τώρα" είναι υψη− λότερη από την αρχικά αναφε− ρόµενη (π.χ. λόγω χρέωσης της υπηρεσίας κράτησης), µπορείς είτε να την αποδεχθείς και να

προχωρήσεις στην κράτηση είτε να µην ολοκληρώσεις την συναλλαγή. − Έλεγξε την ηλεκτρονική σου αλληλογραφία! Επιβεβαιώσεις κράτησης ή σηµαντικές πληροφορίες θα αποσταλούν µέσω ηλεκτρονι− κού ταχυδροµείου από τον προ− µηθευτή, γι' αυτό έλεγξε την αλληλογραφία σου. Έχε υπόψη ότι τέτοιους είδους µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενδέχεται µερικές φορές να µεταφέρονται αυτόµατα στην "Ανεπιθύµητη αλληλογραφία". − Είναι χρήσιµο να διασταυρώ− σεις πριν από την κράτηση. Αν το ηλεκτρονικό κατάστηµα αποδέχεται την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από τη συναλλαγή, µε τη διαµεσολάβη− ση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, αν η συναλλαγή είναι διασυνοριακή και εντός Ε.Ε. (συµπεριλαµβανο− µένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας), ή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή άλλο πιστο− ποιηµένο φορέα διαµεσολάβη− σης. Σε κάθε περίπτωση, αναζήτησε αν υπάρχει στον ιστότοπο η παραποµπή στην πλατφόρµα της ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών (πλατφόρµα ΗΕ∆) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός οφείλει σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία. Είναι καλό να γνωρίζεις ότι το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC−Net) αποτε− λείται σήµερα από τριάντα κράτη − µέλη. Αποστολή του είναι να ενηµερώνει τους κατα− ναλωτές, σχετικά µε τα δικαιώ− µατα και τις υποχρεώσεις τους και να παρέχει σχετική βοήθεια στα 28 κράτη µέλη της Ευρω− παϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία και να βοηθάει σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών που προκύπτουν από συναλλαγές µε προµηθευτή εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος − µέλος της Ε.Ε., την Ισλανδία ή τη Νορβηγία. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλω− τή Ελλάδας: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλω− τή Ελλάδας Λεωφ. Αλεξάνδρας 144 Τ.Κ. 114 71 Αθήνα Τηλ: 210 6460284−734 Fax: 210 6460784 info@eccgreece.gr https://www.eccgreece.gr

Δεν εφαρμόζουν το νόμο για το λάδι στις ταβέρνες οι Κρητικοί εστιάτορες

Ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι οι έλεγχο Αλλαγή σε ορισµένα σηµεία του νόµου, ζητά ο κλάδος Αν και από την 1η Γενάρη 2018 θα έπρεπε σε όλα τα εστιατό− ρια της Κρήτης και της Ελλά− δας γενικότερα να εφαρµο− στεί η τοποθέτηση εµφιαλω− µένων µπουκαλιών ελαιολά− δου στα τραπέζια, εντούτοις το µέτρο αυτό δεν το έχει λάβει σχεδόν κανείς εστιάτο−

ποτών. Ενώ τονίσαµε ότι δεν πρέπει να προκριθεί η λύση του µικρότερου µπουκαλιού (100 ml για παράδειγµα), καθώς αυτή η απόφαση θα ανεβάσει ακόµη περισσότερο το κόστος, αποτελώντας ένα αντικίνητρο», σηµειώνει ο πρόεδρος του ∆ικτύου Ελαιο−

ρας υπόψιν του. Σύµφωνα µε το νόµο που ψηφίστηκε το Σεπτέµβρη του 2017, ο οποίος έβαλε το λάδι στην εστίαση σε άλλο πλαί− σιο, κάθε τραπέζι εστιατορίου θα έπρεπε να έχει πάνω µπουκάλι µε ελαιόλαδο, µε επώνυµη ετικέτα, σφραγισµέ− νο και µε πώµα µιας χρήσης. Η λέξη «σφραγισµένο» συνι− στά και το ένα σοβαρό πρό− βληµα. Και αυτό γιατί κάθε εστιάτορας δεν µπορεί να φέρνει σε κάθε τραπέζι ένα µπουκαλάκι ελαιόλαδο, το οποίο θα ανοίγεται µια φορά, θα γίνεται µια χρήση του και µετά δεν θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου. «Προτείναµε να υπάρχει στο µπουκάλι, στο στόµιο του, µια µπίλια σαν αυτή που έχουν τα µπουκάλια των αλκοολούχων

λάδου Κρήτης, Μανόλης Φρα− γκάκης Την ίδια ώρα ο νόµος έχει ένα «παράθυρο», το οποίο δίνει το δικαίωµα στους επι− χειρηµατίες να µην έχουν µπουκάλι λάδι στα τραπέζια, αλλά να πηγαίνουν όλα τα φαγητά λαδωµένα. Αυτό που επισηµαίνεται, προκειµένου να εφαρµοστεί ο νόµος, είναι να υπάρχει ένα ειδικό πώµα στα µπουκάλια, το οποίο να µην επιτρέπει στους εστιάτορες να τα επα− ναγεµίζουν, αλλά να µπορούν να τα χρησιµοποιούν µέχρι να τελειώνουν. Ενώ µεγάλη ανάγκη είναι να διεξάγονται επιτέλους έλεγ− χοι για να εντοπίζονται οι παραβάτες. Είναι χαρακτηρι− στικό ότι ως σήµερα ελάχι− στοι εστιάτορες εφαρµόζουν

τη νοµοθεσία, ενώ οι άλλοι την αγνοούν, παρά το γεγο− νός ότι το πρώτο πρόστιµο είναι στα 500 ευρώ! Αποτέλεσµα αυτής της κατά− στασης είναι και η τυποποίη− ση του ελαιολάδου να είναι στα τάρταρα. Όπως σηµειώ− νει ο πρόεδρος του ∆ικτύου Ελαιολάδου, Μανό− λης Φραγκάκης, αυτή τη στιγµή µόλις το 22% της παραγωγής τυπο− ποιείται. «Το µέτρο στην πράξη δε φαίνεται να βρίσκει υποχρε− ωτική εφαρµογή. Για αυτό και δεν εφαρ− µόζεται ως σήµερα. Την ίδια στιγµή, έλεγχοι δεν έχουν γίνει ως αυτή την ώρα. Και έτσι µόνο µια µικρή µερίδα εστιατόρων εφαρµόζει το νόµο, κυρίως πιστεύω για την εφαρµογή του σχεδιασµού τους, µε στόχο τη δική τους προβολή και αναβάθµιση του µαγαζιού τους», σηµειώνει ο κ. Φραγκά− κης. Με την εφαρµογή αυτού του µέτρου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είχαµε ακόµη και διπλασιασµό της ποσότητας που θα τυποποιείτο, δίνοντας µια σηµαντική «ανάσα» στους ελαιοπαραγωγούς, µέσα από την αναβάθµιση του προϊό− ντος. Πριν την κρίση τυποποι− ούνταν 35.000 τόνοι ελαιολά− δου, ενώ τώρα η τυποποίηση φτάνει µόλις το 22%, δηλαδή µόλις 10 µε 12 χιλιάδες τόνοι λαδιού. Πηγή: ekriti.gr

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 19


Cv h JUNE 2018


www.cretavoice.gr

Welcome to Chania

T

welve years ago this particular alley did not resemble its current image. It was characterized by abandoned ruins and was completely indifferent to passers-by. The only thing that the alley was given credit for was its Venetian and Turkish origins and architecture. However in 2004 it was decided (and correcltly so) to completely renovate Hatzimichalis Dalianis street and the city council paved the whole street making it accessible only to pedestrians. This has prompted smart entrepreneurs to invest and transform these beautiful and historic buildings into very organized taverns, restaurants, pubs, bars, etc.

Creta voice unreservedly recommends visiting the following businesses and we are confident that you will be pleasantly compensated for your gastronomic requirements and entertainment combined with the most competitive prices. For "MEZE" delicacies "mesogiako, “mirai”, inopiio", “stis annas”, “Rakaki”, For entertainment & drinking until morning at the Miniaturem & Monogram"new wave καφεκοπτείο - café στη συµβολή Νταλιάνη & ∆ασκαλογιάννη", at Daliani &

Cv h JUNE 2018


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

Cretan Cuisine and Diet

As in many places around the world and other parts of Greece, Crete has its own unique and special cuisine that the visitors should not miss out on. The Cretan cuisine has been known, for many years, as a factor of well-being and health amongst the residents of the island and, at the same time, for how delicious everything tastes. The centre of the Cretan diet and Cretan cuisine has always been the natural resources of the island. Olive oil, for instance, that is produced everywhere on the island of Crete and is well known for its quality, is vastly used in every household of Crete and is an important ingredient in most of the local dishes. Oranges and

lemons are also used in large quantities, since a large part of the island's vegetation is orange and lemon trees. Additionally, the Cretan land produces a large variety of wild edible plants, such as “stamnagathi”, “radikia” and “volvi”, that are served as a side dish. In Crete, a lot of people farm animals and so the Cretan cuisine mainly consists of their tasty meat and of their by-products. Dairy products are not only very healthy but very rich in flavour as well, with the well-known Cretan cheeses “graviera” and “mizithra” distinguished for their unique and great flavour. “Staka” is also a dairy product that is made in Crete and is very popular on the island. It is

made from the fat of the milk and it is consumed warm with bread. Furthermore, thyme honey is also produced on the island and it is known for its pure consistency and rich flavour. Very often the cheese “graviera” is served with honey as a very healthy and delicious dessert. A very distinctive Cretan dish is the delicacy called “kalitsunia”. “Kalitsunia” are a traditional pastry, that is filled with white cheese, wild greens, or both, and then cooked in the over or deep fried. Depending on the filling of the pastry it can be salty or sweet and therefore served as a side dish or as dessert with the addition of some honey. Another pastry delicacy with cheese is the dish “Sfakiani pita” (where “Sfakiani” refers to the place of origin of the food, the town of Sfakia in Chania). “Sfakiani pita” is a very thin, round pie-like pastry, less than 1cm thick, filled with the cheese “mizithra” and served warm with plenty of honey on top. Another very unique

Cretan dish is “dakos”. “Dakos” is a kind of barley rusk topped with olive oil, grated tomato, “mizithra”, oregano and salt. It is served either as a side dish or in salads. A very peculiar but very popular dish amongst the residents of the island are snails, that are cooked in many ways and with various other ingredients and the braver visitors might want to try. The Cretan cuisine consists of many more delicacies such as “gamopilafo” (or simply “Cretan pilafi”), “apaki”, a special meat pie with “mizithra” named “kreatoturta”, spiced sausages and many more. Finally, in Crete there is also a production of alcoholic beverages, that are both strong and full of flavour, that pair well with the Cretan cuisine and are always present at celebrations on the island. The wine produced in Crete, depending on the producer, can be light or strong, less or more spiced, and so every one can find something they like. In addition, local breweries in Chania and Rethimno produce beers with exceptional flavour and scent. However, Crete is distinguished for another alcoholic beverage, “tsikudia” or “raki”. “Raki” is a clear, strong drink, with a unique scent and a powerful flavour that is wildly consumed on the island. The residents always drink shots of “raki” at celebrations and feasts and it is the drink the host will offer to his guests as a treat. It is also quite common, during the distillation to add honey. But do not be fooled by its more sweet and mild flavour, since “rakomelo” as it is called is just as strong as plain “raki”.

"Inopiio" Traditional Restaurant 46 Chatzimichali Daliani Sreet, Chania Tel.: 28210 59204

Cv h JUNE


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

A wonderful pedestrianized street behind the Municipal Market of Chania!

CHATZIMICHALI DALIANI STREET

the hang out for culinary delights and entertainment!

The MUST hang out of Chania....

Cv h JUNE 2018


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

Cv h JUNE 2018


www.cretavoice.gr

Apokoronas

The province of Apokoronas takes up the north-east part of the prefecture of Chania, from the foothills of the White Mountains (Lefka Ori) up to the north coast-lines of Crete. The area consists mostly of a wide plain with rolling hills and fertile lands, due to the strong presence of water flowing downward from the mountains. Apokoronas has many interesting sights, beautiful picturesque villages, beach resorts as well as the only natural lake of Crete, lake Kourna. In Apokoronas, one can visit the archaeological site of Ancient Aptera, a powerful and important city during the Minoan civilization. On the site, a visitor can see the remnants of ancient temples and burial monuments, of houses, private and public baths, amongst other buildings, as well

Cv h JUNE 2018

as the ancient theatre of the city, that are dated from the 8th century B.C. up until the Byzantine era. Finally, near the remains of the Ancient Aptera, one can visit the impressive Koules fort, that was built when Crete was under the Ottoman rule. The small scenic villages of Apokoronas are definitely worth a visit, as they are surrounded by nature, due to the climate and the whole area is covered in trees and herbaceous plants. The village Armeni and the village Vrises are full of plain trees and the whole area is surrounded by olive, orange and lemon trees. Stilos and Vamos are just an example of villages dotted with small churches and monuments from past centuries, that intrigue the visitors and complete the alluring scenery. Some of those villages are by the coast, like the villages of Kalives, Almirida and Georgioupolis, and have fantastic white, sandy beaches with beautiful bluegreen transparent water. Finally, the village of Kournas has a sweet water lake of incredible beauty, that is the natural habitat of a large amount of the local fauna and flora. The visitors can see in the lake small fish, eels and water snakes – harmless to humans – as well as a rare two-coloured sea turtle. There are also ducks, cormorants and other birds, as well as endemic to the area plants. The visitors can stroll around the lake, cross it with a paddle boat, or even swim in its water. Apokoronas is certainly one of the most beautiful places in Crete. It combines thick vegetation and beautiful beaches and one can find around its villages samples of the fauna and flora of the whole island. A visit there is enough to enchant even the hardest-toplease visitor.


www.cretavoice.gr

Welcome to Chaniar

The Miraculous Herbs of the Cretan Land

Since the ancient times, the Greeks have used aromatic plants for their therapeutic properties and for their nutritional value. According to myth, Mt Olympus, where the ancient Greek gods dwelt, was covered with flowers and herbs, for gods and men to use. Hippocrates, the Greek healer and father of medicine, would advise the use of herbs, fresh air, exercise and a balanced diet as elements of good health. He believed that a disease was in fact a lack of balance amongst the basic elements that exist inside a body, and that the proper use of herbs could restore that balance. He himself cataloged the usage of about 400 herbs and aromatic plants as the cure of many illnesses. Therapeutic plants are usually used to make an infusion or tea with a wide range of use, or are used as antiseptic on open wounds. Herbs can often help with headaches and stomachaches, help fend off the common cold and calm the nerves. Greek flora is rich in herbs and plants with therapeutic properties, most of which are known since ancient times, and on Crete and its fertile lands, one can find an abundance of them. Malotira plant is one of the most well-known herbs of Crete, and it grows on the mountains of the island, mostly on Lefka Ori (which means White Mountains in

Greek). Its scientific name, Sideritis, comes from the word “sidero” (which means iron in Greek)and refers to the plants ability to heal wounds caused from metallic objects. The word “malotira” most likely derives from the era of the Venetian rule in Crete and is a compound word from “male” that means disease and “tirare” that means to remove. Its tea has a lot of healing properties, a pleasant taste and is widely

consumed in Crete and Greece in general. Cretan dittany, or as it is known in Cretan dialect Erontas (which means love), is another very popular and very beneficial plant. Its name derives from Mountain Dikti, since it was in abundance there some time ago. Its other name, Erontas, refers to its property as an aphrodisiac. During the Minoan civilization and in Ancient Greece, it was considered as one of the greatest medicinal plants and even nowadays it is used for its wide range of therapeutic properties. On the dry and fallow lands of the Cretan mountains, as well as in the forests and gorges of the island, there is a plethora of other aromatic and therapeutic plants and herbs to be found, such as chamomile, oregano, sage, lavender and Melissa plant. In addition, the gardens and yards of Cretan houses are filled with basil, peppermint, mint, thyme, verbena and more.

Cv h JUNE 2018


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

Platanias . A combination of relaxation and entertainment

Just a few kilometres from the centre of Chania, the town of Platanias has everything a visitor could want. In Platanias one can find everything they are looking for regarding accommodation, food, relaxation and nightlife entertainment. This town has many quality restaurants

where the visitors can not only enjoy the local cuisine, but also dine at Chinese, Mexican or Italian restaurants. There are also many fast food restaurants, for a quick meal, whether that is the famous souvlaki, or some other kind of finger food. The area of Platanias is by the coast and of

course, like many places in Crete, it has large, beautiful beaches. Some of them have beach bars, where a visitor can enjoy a refreshing coffee or an ice cold beer. In addition, some parts of the beaches have water sport facilities, where one can enjoy banana boat rides, canoeing, surfing and diving.

Furthermore, in Platanias some stores have indoor playgrounds, arcade games and mini golf, for the whole family to enjoy. Moreover, the town of Platanias is well-known for its nightlife, since it has a large quantity of bars and clubs. A visitor can have fun there until the early hours of the next morning, whether by dancing, or having a drink, hanging out with friends and meeting new people. Whatever activities one might choose to do, the only certain thing is they'll find it in Platanias. It's a town that will satisfy everyone's taste and it is definitely worth the time for a visit, especially since it is so close to the city centre and so easy to get there.


Welcome to Chania

“

Everybody young and old board the train to get a general a n d g lo b al picture of the rich history and heritage of Chania.

“

www.cretavoice.gr

P la n n i n g a travel trip to Chania on a boat or cruise is the decision of lifetime you would take as this will take you t o a s lo w tr ip to heaven experiencing some of the finest p la c e s o n Earth.

Cv h JUNE 2018


Welcome to Chania Cruises with beautiful picturesque boats that depart daily from Kastelli Kissamou to Gramvousa-Ballos,

from the little harbour of Platanias to Thodorou island and from the Venetian harbor of Chania for daily

cruises and swimming in the beautiful bay of Souda as well as all day... escapes for tuna fishing, balades

Also experience ... underwater "situations" with a submarine, and admire the beauties that the marine world has to offer.

and anything else you entcounter...

Look for the beautiful train wagon buses and

enjoy

unique semi

their unique excursions.

And for... extreme and unique situations, experience underwater diving and explore, as another Jacques-Yves Cousteau, the beautiful Cretan seabed. Dare also to fly in the clouds above with power fly

paragliding and get to know and admire from above ...the Venice of the East which is

Chania .

One thing is for sure!

beautiful

The experiences you will experience will be simply... unforgettable! Your holiday choice this summer has something different!


30 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2018


Welcome to Chania

TRY

www.cretavoice.gr

"QUALITY" FUN

G E T AWAY

SOMETHING D I F F E R E N T A N D

FROM THE ORDINARY!

Chania offers to its millions of visitors and residents an alternative kind of fun that, believe you me, ... will meet the most demanding of tastes!

Cv h JUNE 2018


Cretavoice TOURIST INFO

JUNE 2018

Profile for Cretavoice

Creta voice june 2018 layout 1  

Ιούνιος 2018

Creta voice june 2018 layout 1  

Ιούνιος 2018

Advertisement