__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 76 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Cretavoice

Αφιέρωµα στη σελ. 3

∆ιαβάστε αυτό το µήνα στην CretaVoice •Α∆ΜΗΕ: Τον Σεπτέμβριο θα «ηλεκτρισθεί» το καλώδιο Πελοποννήσου-Χανίων σελ. 3 •ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η περίοδος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης σελ. 8 •Έρχονται 36.500 προσλήψεις στο Δημόσιο

σελ. 10

•ΓΣΕΒΕΕ: Βαθύ το αποτύπωμα της δεκαετούς κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά σελ. 15 •ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό

σελ. 19

•∆ιαΝΕΟσις: Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα εξακολουθεί να νοσεί βαριά… σελ. 22-23 •Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής (ekatanalotis.gr)

σελ. 26

•Πτώση 30% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

σελ. 28

•Αφιέρωµα: Γάμος-Βάφτιση-Εκδηλώσεις

σελ. 4-7

•Ανακαίνιση: Σχεδιάζοντας βήμα-βήμα το σπίτι του σήμερα σελ.12-14

Πληροφορίες σελ. 16−17


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΑΔΜΗΕ: Τον Σεπτέμβριο θα «ηλεκτρισθεί» το καλώδιο Πελοποννήσου-Χανίων

Μ

είωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών για τη λει− τουργία των ακριβών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη και αντιµετώπιση των προβληµάτων ηλε− κτροδότησης που παρουσιάζονται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες στο νησί είναι −µεταξύ άλλων− τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, σύµφωνα µε τα όσα ανέ− φερε ο αντιπρόεδρος του Α∆ΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης. «Το σύστηµα της Κρήτης κοστίζει σε όλους τους καταναλω− τές στην Ελλάδα περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε µέρα που η Κρήτη δεν είναι διασυνδεδε− µένη, οι καταναλωτές πληρώνουµε 1 εκατ. ευρώ. Μετά την κατασκευή και της διασύνδεσης Κρήτης−Αττικής, δεν θα χρει− άζεται να λειτουργούν µεγάλες θερµικές µονάδες πάνω στο νησί και άρα αυτό το κόστος των καυσίµων παύει να επιβαρύ− νει τους καταναλωτές», ανέφερε ο κ. Μάργαρης και προσέ− θεσε: Ήδη «Στα νησιά που έχουµε διασυνδέσει τα τελευταία έχουν τοποθετη− 2−3 χρόνια, και αναφέροµαι στις Κυκλάδες, η ποι− θεί τα 13 από τα 30 ότητα τροφοδότησης έχει βελτιωθεί σε βαθµό χιλιόµετρα υπόγειου που έχει γίνει αντιληπτό από όλους τους κατα− καλωδίου από τα Νωπή− παρόδω δεν έχουν κανενός είδους όχληση και ναλωτές που ζουν εκεί. Στη διάρκεια της περιό− γεια Κισάµου επιβάρυνση, όπως οπτική όχληση κ.λπ.», ανέ− δου αιχµής το καλοκαίρι, προβλήµατα όπως δια− µέχρι την Ξυλοκαµάρα, φερε ο αντιπρόεδρος του Α∆ΜΗΕ. ταραχές στην τάση, ποιότητα τάσης, προβλήµα− κατά µήκος του Ως προς το χρονοδιάγραµµα, ο προγραµµατι− τα µε εξοπλισµούς, έχουν απαλειφθεί πλήρως». ΒΟΑΚ σµός έχει ως εξής: Η πόντιση του υποβρυχίου Η διασύνδεση Κρήτης−Πελοποννήσου έχει ξεκινήσει καλωδίου µεταξύ Πελοποννήσου (Νεάπολη) και Κρήτης εδώ και ενάµιση, περίπου, χρόνο και αυτή τη στιγµή βρί− σκονται σε εξέλιξη εντατικές εργασίες στην Κρήτη. Από τη µία, (Νωπήγεια) θα γίνει τους καλοκαιρινούς µήνες. Τον Ιούνιο θα γίνονται εργασίες για το υπόγειο καλώδιο, το οποίο θα προ− ξεκινήσει η πόντιση από τα άκρα της διασύνδεσης, δηλαδή θα σαιγιαλωθεί στα Νωπήγεια Κισσάµου και θα φτάσει έως τον ξεκινήσει να ποντίζεται το καλώδιο στο βυθό και θα ολοκλη− υποσταθµό των Χανίων, και από την άλλη, πραγµατοποιούνται ρωθεί σε διάστηµα 2−2,5 µηνών. Τα υποβρύχια καλώδια θα εργασίες επέκτασης του υποσταθµού των Χανίων για να µπο− έχουν ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο. Τον ίδιο µήνα, στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες ρεί να υποδεχθεί την ισχύ της διασύνδεσης. «Μέχρι στιγµής έχουν ολοκληρωθεί εργασίες στην Κρήτη σε στον υποσταθµό των Χανίων που είναι απαραίτητες για τη µήκος περίπου 13 χλµ. από τα 30 συνολικά που είναι κατά διασύνδεση των καλωδίων. «Επιδίωξή µας είναι να ηλεκτρίσουµε όσο το δυνατό νωρίτε− µήκος του ΒΟΑΚ. Καθώς η συγκεκριµένη περιοχή παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη, ο Α∆ΜΗΕ αποφάσισε να µην εγκαταστή− ρα εντός του 2020 και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του σει εναέριες γραµµές αλλά υπόγειες, οι οποίες ειρήσθω εν έτους», κατέληξε ο κ. Μάργαρης.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Γ Λ Υ Κ Ο Κ Α Μ Ι Ν Α∆ Α :

‘Εχει τρελάνει την Ευρώπη ήρθε και στα Χανιά

www.cretavoice.gr

Προσωρινό ωράριο λειτουργίας

∆ευτέρα - Σάββατο 18.00 έως 22.00

Τα χρόνια της κρίσης το street food κέρδισε το ελληνικό κοινό και πλέον, µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι βρισκόµαστε στη δεκαετία του "φαγητού του δρόµου".

Το street food ήρθε στην Ελλάδα για να µείνει. Αγαπήθηκε αστραπιαία επειδή είναι νόστιµο, οικονοµικό και γρήγορο, ενώ προσφέρει µοναδικές γεύσεις από όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη, που µέχρι πρόσφατα µας ήταν άγνωστες.

Ως βασιλιάς του street food στον τοµέα των γλυκών έχει αναδειχθεί η Καµινάδα! Προβλέπεται ότι σε ελάχιστο χρόνο θα έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας και όπου ήδη πήγε αγαπήθηκε. Το γλυκό της σούβλας που έχει τις ρίζες του στο Μεσαίωνα

Το διαβόητο γλύκισµα έχει καταγωγή από τις όχθες του ∆ούναβη στη Βουδαπέστη και µετράει πολλούς αιώνες ζωής. Θεωρείται µάλιστα το παλαιότερο γλυκό της Ουγγαρίας και ένα από τα αρχαιότερα του κόσµου.

∆εν πρέπει να µας εκπλήσσει το ότι κατόρθωσε να επιβιώσει ανά τους αιώνες, και αυτό διότι η υπέροχή του γεύση και οι πολλές παραλλαγές του το καθιστούν µοναδικό. Η ονοµασία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα το γνωρίζουµε ως Καµινάδα, στην Ουγγαρία το λένε Kurtos Kalacs (κούρτος καλάτσ), στην Τσεχία Trdelnik, ενώ στα αγγλικά είναι γνωστό ως Chimney Cake.

Όποια ονοµασία και αν χρησιµοποιήσουµε, το σίγουρο είναι ότι οι φαν των γλυκών το έχουν λατρέψει. Έχει εξαπλωθεί κυριολεκτικά παντού στην Ευρώπη και συνεχίζει να σηµειώνει σηµαντική άνοδο στις προτιµήσεις των απανταχού γλυκατζήδων. Η εξάπλωση της Καµινάδας είναι τόσο ραγδαία που πλέον το βρίσκουµε στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, στη Λατινική Αµερική, στην Ασία... Σύντοµα θα βρίσκεται οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που απολαµβάνουν τα γλυκά. Απλό στην παρασκευή, µοναδικό στη γεύση

Η Καµινάδα είναι ένα ιδιαίτερο γλύκισµα, φτιαγµένο από αφράτο ζυµάρι το οποίο τυλίγεται γύρω από µια ειδική κυλινδρική σούβλα, βουτά στη ζάχαρη και καραµελώνει πάνω από τη φωτιά. Η συνέχεια όµως είναι ακόµη πιο εντυπωσιακή. Το γλυκό σερβίρεται µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: "πανάρεται" σε κανέλα και ζάχαρη, όπως είναι η παραδοσιακή ουγγρική εκδοχή του, γεµίζει απολαυστική νουτέλα και σπασµένο µπισκότο, τριµµένο καρύδι, τρούφες και πολλές ακόµη επιλογές. Η διαδικασία της παρασκευής γίνεται τη στιγµή της παραγγελίας. Για αυτό το λόγο το γλυκό σερβίρεται πάντα φρέσκο.

Το

το έφερε και στα Χανιά!

Θα το βρείτε επί της οδού Σκαλίδη 92 και έχει βάλει στόχο να τρελάνει και την πόλη µας

Αξίζει έστω και για µια φορά να το δοκιµάσετε! Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 3


www.cretavoice.gr

Η

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Προτάσεις γάμου για τις 4 εποχές!

Κάθε εποχή µπορεί να εµπνεύσει τον τρόπο και τον τόπο που θα γίνει η πρόταση γάµου

ι σ τ ο ρ ί α π ο υ σ υ ν δ έ ε τ α ι µ ε τ η ν π ρ ό τ α σ η γ ά µ ο υ ε ί ν α ι α π ό τ ι ς π ι ο σηµαντι− κές κ α ι π ι ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ έ ς σ τ ι γ µ έ ς σ τ η ζ ω ή τ ω ν σ υ ζ ύ γ ω ν . Η κ ά θ ε ε π ο χ ή δίνει την ευκαιρία για ένα µοναδικό σκηνικό που µπορεί να σας εµπνεύσει για το πώς θα ζητήσετε από την εκλεκτή της καρδιάς να σας παντρευτεί. Φθινοπωρινές και Χειµωνιάτικες ιδέες για πρόταση γάµου

νάνθρωπο που να κρατά µία επιγραφή στην οποία να έχετε γράψει το πολυπόθητο «Θα µε παντρευτείς;» και στη συνέχεια πείτε στην σύντροφό σας να κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Μόλις δει τον χιονάνθρωπο γονατίστε µπροστά της και ζητήστε της να γίνει γυναίκα σας.

•∆ηµιουργείστε

µε τα φύλλα στην αυλή της αγαπηµένης σας τις λέξεις της πρότασης γάµου.

•Μπορείτε

•Κατά

τη διάρκεια της περιόδου Χριστουγέννων χρησιµοποιήστε κρεµαστά λαµπάκια και γράψτε, «Θα µε παντρευτείς;», στο µπροστινό µέρος του σπιτιού, διαµερίσµατος ή ακόµα και επάνω στο γκαζόν, εάν έχετε! Αφήστε τους φίλους και συγγενείς σας µέσα στο σπίτι και χρησιµοποιήστε µία δικαιολογία για να παρασύρετε το ταίρι σας έξω. Μόλις βγείτε έξω, να έχετε ειδοποιήσει κάποιον να πατήσει το διακόπτη του ρεύµατος έτσι ώστε να λάµ− ψει το µήνυµά σας!

•Τοποθετήστε το δακτυλί− δι του γάµου µέσα σε ένα κουτάκι που θα έχετε τοπο− θετήσει µέσα σε άλλα µεγαλύτερα κουτιά, όπως οι κούκλες – µπαµπούσκες, για να νοµίσει η αγαπηµένη σας ότι το πρωτοχρονιάτι− κο δώρο της είναι πολύ µεγαλύτερο. Τη στιγµή που θα ανοίξει το προτελευταίο κουτάκι γονατίστε µπροστά της και κάντε την πρόταση.. •∆ηµιουργείστε

4 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

έναν χιο−

ακόµα να γράψετε την πρόταση γάµου επάνω στο χιόνι ή να χρησιµοποιήστε ένα µπουκάλι γεµάτο µε κόκκινο νερό και να γράψετε «Θα γίνεις γυναίκα µου;» επάνω στο χιόνι.

•Γράψτε, «Θα µε παντρευτείς;» στην κάτω πλευρά ενός

χαρταετού και πετάξτε τον µία ηλιόλουστη ηµέρα µε αρκετό αεράκι έχοντας δίπλα σας την αγαπηµένη σας!

Ανοιξιάτικες και Καλοκαιρινές ιδέες για πρόταση γάµου

•Εκφράστε

την πρόταση γάµου σε έναν ολάνθιστο κήπο ή σε ένα καταπράσι− νο πάρκο µε την οµορφιά της φύσης πολύτιµο σύµ− µαχό σας.

•Mε τη βοήθεια ενός πολύ

καλού σας φίλου ή ενός µέλους της οικογένεια σας διοργανώστε µε από− λυτη µυστικότητα ένα πικνίκ περιλαµβάνοντας απαραίτητα ανάλογα εδέ− σµατα όπως σαµπάνια, νόστιµα τυριά, σοκολάτα, φρά− ουλες. Στη συνέχεια, κατά την διάρκεια ενός ροµαντι− κού περίπατου µε την αγαπηµένη σας, βρεθείτε δήθεν τυχαία µπροστά σε αυτή την έκπληξη και κάντε την

πρόταση γάµου απολαµβάνοντας παράλληλα τις νοστιµιές που θα έχετε προετοιµάσει.

•Επιλέξτε ένα κατάλληλο µέρος, µια γλυκιά καλοκαιρι−

νή νύχτα, για να µετρήσετε τα αστέρια, ακόµα καλύ− τερα εάν συµπέσει µε πεφταστέρια, µία πανσέληνο ή µία σεληνιακή έκλειψη, και κάντε την πρόταση γάµου κάτω από τον νυχτερινό ουρανό.

•Μία µέρα πριν επισκεφτείτε µία παραλία γράψτε ένα

ερωτικό ποίηµα σε ένα κοµµάτι φθαρµένου χαρτιού και τοποθετήστε το µέσα σε ένα παλιό µπουκάλι που θα κλείνει µε φελλό. Εάν µπορείτε να πάτε νωρίτερα στο σηµείο που θα κάνετε το µπάνιο σας θάψτε το µπουκάλι στην άµµο ή απλά πάρτε το µαζί σας και την κατάλληλη στιγµή αποκαλύψτε το, διαβάστε το ποίηµα και συνεχίστε µε το δαχτυλίδι!

•Μπορείτε

επίσης να πείτε στην αγαπηµένη σας ότι θα ζωγραφίσετε µία εικόνα στην άµµο αλλά να µην κοιτάξει µέχρι να την ετοιµάσετε και κρύψτε το µπου− κάλι στο µέσον µια καρδιάς που θα σχηµατίσετε µε την άµµο.

•Κάντε

την πρόταση γάµου κατά τη διάρκεια ενός µαγευτικού ηλιοβασιλέµατος καθώς περπατάτε χέρι – χέρι στην παραλία µία ζεστή καλοκαιρινή ηµέρα.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

5 μυ στ ικά ενός επ ιτυ χημένο υ γ άμου Παντρευτήκατε και θέλετε να µάθετε πως να κρατήσετε τον γάµο σας υγιή και να είστε πάντα όπως στην αρχή; Νιώθετε ότι δεν είναι όλα το ίδιο; Μην ανησυχείτε, όσο το σκέφτεστε τόσο θα απο− µακρύνεστε. Πρέπει να είστε πάντα ο εαυτός σας και να µην επηρεάζεστε από τρίτους όποιοι και να είναι αυτοί. Για να διαλέ− ξατε να είναι αυτός ο σύντροφος για το υπόλοι− πο της ζωής σας σηµαίνει ότι εσείς είστε χαρούµε− νοι και ευτυχισµένοι άρα οι γνώµες των άλλων είναι περιττές!

1

Πρέπει να υπάρχει υπο− στήριξη και συνεννόηση µέσα στη ζωή του ζευγαρι− ού. Να λειτουργείτε σαν ένα σύνολο και όχι ξεχωριστά. Να ακούτε τη γνώµη ο ένας του άλλου, δεν είστε σε αντίθετα στρατόπεδα, και οι δύο να ζήσετε µια κοινή

ευτυχισµένη ζωή προσπα− θείτε. Μην µετράτε ποιος κάνει περισσότερες προσπά− θειες στην σχέση σας. Είστε µαζί γιατί κάτι σας ένωσε, µην το χάσετε αυτό. Πάντα κάποιος δίνει λίγο παραπά− νω αλλά αυτό δεν πρέπει να το µετράτε, δεν σηµαίνει ότι δεν σας εκτιµά ή ότι δεν σας αγαπάει. Να περνάτε πάντα ποιο− τικό χρόνο µαζί, να συζη− τάτε ακόµα και τα πιο απί− θανα σενάρια. Τα µικρά πράγµατα κάνουν την δια− φορά στην ζωή µας, αυτά τα µικρά που µας κάνουν να χαµογελάµε. Μην κουβαλάτε τα προ− βλήµατα της δουλειάς στο σπίτι. Προσπαθήστε

2

3

4

όταν γυρνάτε σπίτι να δεί− χνετε ο ένας στον άλλον ότι σας έλειψε και ότι τον έχετε ανάγκη. Το ότι παντρευτήκατε δεν σηµαίνει ότι “δέσατε και τον γάιδαρό σας”, ακόµα χρειάζονται τα κοπλιµέντα και να µην παραµελείτε τον εαυτό σας.

5

Όσο περισσότερο σκέ− φτεστε πώς να διατηρή− σετε την σχέση σας ζωντανή τόσο θα το χάνε− τε. ∆εν αλλάζει η ζωή µετά το γάµο, αλλάζουν ίσως οι ευθύνες, όλα θα είναι για το καλύτερο αλλά αυτό θα πετύχει µόνο αν εσείς το βλέπετε θετικά. Η ρουτίνα σκοτώ− νει τον έρωτα λένε, µπο− ρεί, αλλά και η ρουτίνα η “σωστή” σου προσφέρει µια ασφάλεια, αυτή που ένα ζευγάρι χρειάζεται στο γάµο του. Μην φοβά− στε να ζήσετε. Να είστε πάντα ευτυχισµένοι!

Tips για την οργάνωση γάμου: Σε όλους αυτούς τους μήνες για την οργάνωση και την επιλογή όλων αυτών που χρειάζεται για να γίνει αυτή η μέρα μοναδική χρειάζεσαι την συμμετοχή και την βοήθεια μόνο του καλού σου και τον πολύ δικών σου ανθρώπων. Όσο περισσότερο χρόνο διαθέσεις στους επαγγελματίες που θα συνεργαστείς, τόσο καλύτερο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μην χαθείς μέσα στις πολύ μικρές λεπτομέρειες – αυτές πρέπει να να τις διευθετήσουν οι επαγγελματίες. Το στυλ του γάμου σου πρέπει να σε εκφράζει. Μην επιλέξετε κάτι που δεν είσαι ή κάτι που θα σου επιβάλλουν!

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 5


www.cretavoice.gr

6 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Παντρεύεστε; 7 Must για έναν αξέχαστο γάμο!

ΝΥΦΙΚΑ Ελάτε να ταξιδέψουµε µέσα από εκατοντάδες φωτογραφίες στον παραµυθένιο κόσµο των νυφικών και αφήστε τους καλύτερους οίκους και σχεδιαστές µόδας να σας εντυπωσιάσουν µε νυφικά υψηλής ραπτικής που ξεχωρίζουν τόσο για την ποιότητα και αισθη− τική τους όσο και για τις µοναδι− κές τιµές τους και αναµφίβολα µπορούν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες της κάθε µέλλουσας νύφης που επιθυµεί την ηµέρα του γάµου της να αγγίξει την τελειότητα και να κλέψει την παράσταση όπως της αξίζει! ΓΑΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Ίσως ο γαµπρός να επιλέγει πιο εύκολα το γαµπριάτικο κοστούµι

του ακόµα και την τελευταία στιγµή αλλά είναι εξίσου σηµα− ντικό, όπως και για την νύφη, να φορέσει ένα κουστούµι που να ταιριάζει στην προσωπικότητα και το στυλ του ώστε να είναι και αυτός κοµψός και εµφανίσιµος την ηµέρα του γάµου δίπλα στη µέλλουσα γυναίκα του. Οι σωστοί επαγγελµατίες είναι βέβαιο ότι θα τον βοηθήσουν σ΄αυτό. ∆ΕΞΙΩΣΗ Επειδή ένας ονειρεµένος γάµος πρέπει να τελειώσει µε µια επιτυ− χηµένη δεξίωση, οι αίθουσες δεξιώσεων αποτελούν την ιδανική επιλογή, κάθε εποχής, για να γιορτάσετε αυτή την πιο ευτυχι− σµένη ηµέρα της ζωής σας µαζί µε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα και να τα ευχαριστήσετε που σας τίµησαν µε την παρουσία τους. Οι αίθουσες δεξιώσεων µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις του κάθε µελλόνυµφου ζευγαριού και να δώσουν την δική τους ξεχωρι−

στή πινελιά στο γαµήλιο πάρτι. Από την άλλη τα κτήµατα γάµου είναι η επιλογή εκείνη που µπορεί να χαρίσει στον γάµο σας ένα σκηνικό το οποίο αναµφίβολα θα αποσπάσει τις καλύτερες εντυ− πώσεις µιας και θα θυµίζει κάτι από…παράδεισο. Ένα κτήµα δεξιώσεων µπορεί να δώσει στον δικό σας γάµο την ιδιαιτερότητα που σας ταιριάζει και την υπερο− χή που σας αξίζει. Τέλος το catering γάµου είναι µια σηµαντική υπόθεση για την επιτυχία της γαµήλιας δεξίωσης που καλείται να ικανοποιήσει τους καλεσµένους σας όχι µόνο γευστικά αλλά και οπτικά. Ένα καλό catering συνδυάζει τις γνώ− σεις και την πείρα, την άριστη ποιότητα υλικών, την ποικιλία, την ασύγκριτη γεύση και την τέχνη µιας καλοστηµένης παρουσίασης. ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ Είναι πολύ σηµαντικό να ασχο− ληθείτε µε την διακόσµηση και

τον στολισµό του γάµου σας. ∆είτε φωτογραφίες µε εντυπω− σιακούς ανθοστολισµούς και ιδέες. Επιλέξτε την τοπική επιχεί− ρηση που θα σας βοηθήσει να έχετε ένα άψογο αποτέλεσµα την ηµέρα του γάµου σας το οποίο όλοι θα θαυµάζουν. ΕΙ∆Η ΓΑΜΟΥ– ΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ Ο γάµος σίγουρα εκτός από προσωπική υπόθεση δυο ανθρώ− πων είναι και ένα κοινωνικό γεγο− νός που πλαισιώνεται από συγγε− νείς, φίλους και συναδέλφους, τους οποίους καλείτε µε το προ− σκλητήριο του γάµου και στο τέλους για τους ευχαριστήσετε για την παρουσία τους στο γάµο, τους προσφέρετε την µποµπονιέ− ρα. Η επιλογή για τα είδη γάµου είναι απλή αν πρώτα έχετε απο− φασίσει το ύφος του γάµου σας και γίνεται ακόµα πιο εύκολη µε τη σωστή επιλογή συνεργάτη που θα σας βοηθήσει µέχρι την

τελευταία λεπτοµέρεια. ΝΥΦΙΚΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ Νύφη µε τα µαλλιά ελεύθερα κάτω, ίσως ένας εντυπωσιακός κότσος, ακόµη ψάχνετε για το τέλειο νυφικό χτένισµα; Αφήστε τους ειδικούς και τις εικόνες να σας βοηθήσουν να εντυπωσιάσε− τε στην µοναδική ηµέρα του γάµου σας. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΥ Η κάθε φωτογραφία του γάµου αποθανατίζει µια µοναδική στιγµή χαράς και ευτυχίας. Αποτελεί απόδειξη και κυρίως ο µοναδικός τρόπος να κρατήσετε τις αναµνή− σεις σας ζωντανές για αυτή την όµορφη µέρα της ζωής σας. Γι΄αυτό η επιλογή του κατάλλη− λου επαγγελµατία είναι το σηµα− ντικότερο και ίσως το πιο δύσκο− λο κοµµάτι στην οργάνωση του γάµου γιατί οι στιγµές είναι µονα− δικές και ο γάµος γίνεται µια φορά.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 7


www.cretavoice.gr ✤ Έρχεται και φέτος στα τέλη Μαρτίου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η περίοδος ενεργοποίησης

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

αγοραστική εµπει− ρία. η «Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου» Το 2019 καταγρά− Από την ∆ευτέρα 30/3 έως την Κυριακή 5/4 εκατοντάδες e−shops θα φηκε ρεκόρ συµ− προσφέρουν τα προϊόντα τους µε εκπτώσεις που φθάνουν και το 70% µετοχών µε τη συµµετοχή των e− shops να είναι αυξηµένη κατά 70% µε και περισσότερα από 350 καταστήµατα να συµµετέχουν στην Εβδοµάδα Ηλε− κτρονικού Εµπορίου µε το 55% των ηλεκτρονικών καταστηµάτων να δηλώ− νουν σηµαντική αύξηση στο τζίρο τους, ενώ σηµαντική ήταν και η αύξηση χρή− σης της κάρτας στις online πληρωµές κατά 30% . Επίσης, κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας, διοργανώνονται δρά− Η Εβδοµάδα Ηλεκτρονικού Εµπορίου θα σεις που απευθύνονται στα e−shops, µε βασι− πραγµατοποιηθεί από την ∆ευτέρα 30 Μαρ− κό στόχο την εκπαίδευση/ενηµέρωση τους για τις νέες τάσεις που επικρατούν στον τίου έως την Κυριακή 05 Απριλίου 2020. Αποτελεί τη µεγαλύτερη γιορτή του ελληνι− κλάδο. Οι παραπάνω ενέργειες και δράσεις θα υλο− κού ηλεκτρονικού εµπορίου (eCommerce) και διοργανώνεται για έβδοµη χρονιά από τον ποιηθούν µε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, συνε− Ελληνικό Σύνδεσµο Hλεκτρονικού Εµπορίου ντεύξεις στελεχών του κλάδου & σχετική (GR.EC.A) & τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ− αρθρογραφία. Η συµµετοχή είναι ανοικτή και γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και µε την δωρεάν για όλα τα ελληνικά ηλεκτρονικά υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού καταστήµατα και παρόχους υπηρεσιών που Εµπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν θέλουν να συµµετέχουν στις δράσεις του ELTRUN από το ΟΠΑ και των Bestprice.gr και Ελληνικού Συνδέσµου Ηλεκτρονικού Εµπορί− ου (ΕΣΗΕ) και να γιορτάσουν µε τους πελάτες Skroutz.gr Στόχος της εβδοµάδας είναι να δοθεί ένα τους, αναδεικνύοντας τον θεσµό. ∆ικαίωµα επιπλέον κίνητρο στους καταναλωτές να συµµετοχής έχουν τα ηλεκτρονικά καταστή− ψωνίζουν διαδικτυακά, δείχνοντάς τους τα µατα και οι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι δεν πλεονεκτήµατα των online αγορών, καθώς είναι µέλη του Συνδέσµου. Οι καταναλωτές θα µπορούν από τη ∆ευτέ− επίσης δίνοντας βαρύτητα στην εκπαίδευση και ενηµέρωση τους για τα θέµατα που τους ρα 30 Μαρτίου να επισκέπτονται το ακόλου− θο link και να ενηµερώνονται για τα ηλε− απασχολούν και τους προβληµατίζουν. Κατά το διάστηµα αυτό, πλήθος ελληνικών κτρονικά καταστήµατα που συµµετέχουν ηλεκτρονικών καταστηµάτων παρέχει ελκυ− στην εν λόγω ενέργεια, καθώς και για τις προσφορές τους: στικές προσφορές προς το καταναλωτικό αντίστοιχες κοινό, προτρέποντάς το να “βιώσει” την online https://ecommerce−week.gr/.

των δικαιωμάτων ενίσχυσης

Η διαδικασία ολοκληρώνεται είτε µέσω διαδικτύου µε τους προσωπικούς κωδικούς, είτε µε χρέωση στα πιστοποιηµένα σηµεία υποδοχής αιτήσεων

Μ

έχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν προθεσµία οι παραγωγοί να υποβά− λουν στα πιστοποιηµένα κέντρα ή µέσω του διαδικτύου, τις αιτήσεις τους για την ενιαία ενίσχυση του 2020 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µια διαδικα− σία που ξεκίνησε την 28η Φεβρου− αρίου. Σηµειώνεται ότι µέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης χορη− γούνται όλες οι άµεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των µέτρων για τα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέο− νται µε εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ηλεκτρονική µορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτη− µένο αντιπρόσωπό του µε απευθεί− ας χρήση της εφαρµογής υποβο− λής αιτήσεων, κατόπιν εγγραφής στο on−line σύστηµα στην ιστοσελί− δα του Οργανισµού ή µέσω Κέντρου Υποβολής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του παραγωγού, αφού πρώτα εκδοθεί ο µοναδικός «κωδικός υποβολής αίτησης». Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβο− λής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου,

ενώ για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης στην υποβολή µέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, θα επιβάλ− λεται ποινή ύψους 1% επί της δικαι− ούµενης ενίσχυσης (πλην περιπτώ− σεων ανωτέρας βίας και εξαιρετι− κών περιστάσεων). Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή µεγαλύτερης των 25 ηµερολογια− κών ηµερών (δηλαδή σε περίπτωση υποβολής αίτησης από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και µετά), η αίτηση θεω− ρείται απαράδεκτη και ο παραγω− γός δεν θα λάβει επιδότηση. Προς ενηµέρωση όλων των ενδια− φεροµένων, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισµού οδηγίες για την υποβολή της ενιαί− ας αίτησης ενίσχυσης έτους 2020. Επισηµαίνεται ότι η ορθή συµπλή− ρωση της αίτησης αποτελεί απο− κλειστική ευθύνη των παραγωγών. Τυχούσα λανθασµένη δήλωση στοι− χείων εκµετάλλευσης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθε− σία. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι παραγωγοί να συµπληρώνουν τις αιτήσεις τους µε τη δέουσα προσο− χή και να προχωρούν στην οριστι− κή υποβολή αυτών στο Ολοκληρω− µένο Πληροφορικό Σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της ορθότητας των δηλούµενων στοιχείων.

Όλο και περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο

Α

∆ιευρύνεται χρόνο µε το χρόνο η γκάµα των προϊόντων και των υπηρεσιών που επιλέγουν να αγοράσουν ή να χρησιµοποιήσουν

ύξηση της χρήσης του Ιντερνετ στην Ελλάδα δια− πιστώνει η ετήσια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, δείχνει ότι οι Ελληνες χρήστες αρχίζουν πολύ γρήγορα να υιοθετούν τη χρήση της Airbnb και άλλων παρόµοιων ηλεκτρονικών πλατ− φορµών για τη µίσθωση καταλυ− µάτων και άλλων υπηρεσιών. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η χρήση υπηρεσιών τύπου Airbnb σηµείωσε ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση κατά την περίο− δο Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019, οπότε πραγµατοποιήθηκε η σχε− τική έρευνα. Συγκεκριµένα, 2 στους 10 Έλληνες χρησιµοποίη− σαν πλατφόρµες όπως Airbnb, iha Holidays, Homeaway κ.ά., προκει− µένου να εξασφαλίσουν κατάλυ− µα (δωµάτιο, διαµέρισµα, κατοι− κία, εξοχικό σπίτι διακοπών κ.λπ.) από άλλον ιδιώτη. Σηµειώθηκε

8 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

έτσι αύξηση 75%, σε σχέση µε τα στοιχεία του έτους 2018 (Απρί− λιος 2017 – Μάρτιος 2018), όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,6%. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, σηµαντική ήταν και η αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικά παρεχoµένων δηµόσιων υπηρε− σιών (e−Government). Σχεδόν ένας στους δύο Ελληνες (52,1%), ηλικίας 16−74 ετών, χρησιµοποίη− σε κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019, για προσωπική χρήση, υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η χρήση, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, των ηλεκτρονικά παρεχόµενων δηµόσιων υπηρεσιών αυξήθηκε σε µια χρονιά κατά 4,8%. Η σηµαντική αυτή αύξηση παρουσιάζει το χαµηλό επίπεδο χρήσης των συγκεκριµένων ηλε− κτρονικών υπηρεσιών στη χώρα µας. Ενδεικτικό είναι ότι στην

Ελλάδα συνεχίζεται ακόµη η αύξηση των δεικτών χρήσης του ∆ιαδικτύου, όπως επίσης και η διείσδυσή του στον πληθυσµό και στα νοικοκυριά της χώρας. Οι δείκτες αυτοί στις χώρες της ανεπτυγµένης δύσης έχουν πάψει να µεταβάλλονται εδώ και µερικά χρόνια, καθώς έχουν φτά− σει στον µέγιστο βαθµό χρήσης και διείσδυσης του Ιντερνετ στον πληθυσµό και στα νοικοκυριά. Για παράδειγµα πέρυσι (Απρ. 2018 – Μαρ. 2019), σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, σηµειώθηκε αύξηση των νοικοκυριών κατά 2,6% από τα οποία κάποιος έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Επίσης κατά 2,6%

αυξήθηκε η χρήση (σταθερών) ευρυζωνικών συνδέσεων και κατά 4,8% η διείσδυση του Ιντερνετ στον πληθυσµό. Σχεδόν 8 στους 10 Ελληνες (75,7%), ηλικίας 16−74 ετών, κάνει χρήση του ∆ιαδικτύ− ου. Το ποσοστό αυτό είναι αυξη− µένο από πέρυσι που είχε ανέλ− θει σε 72,2%. Πάντως, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ακόµη ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου γίνεται συστηµατικά. Το 87,8% των χρηστών Ιντερνετ αναφέρει ότι η χρήση του ∆ιαδι− κτύου γίνεται καθηµερινά και πολλές φορές στη διάρκεια της ηµέρας. Επίσης, 8 στους 10 χρή− στες ∆ιαδικτύου (ποσοστό

83,4%) συνδέθηκαν στο ∆ιαδί− κτυο εν κινήσει, εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας, από φορητή συσκευή (κυρίως κινητό τηλέφω− νο σε ποσοστό 94,6%). Μάλιστα, η χρήση Ιντερνετ µέσω φορητής συσκευής είναι αυξηµέ− νη κατά 9%, σε σχέση µε τα στοιχεία του α΄ τριµήνου του 2018 (ποσοστό 76,5%), υπογραµ− µίζοντας για άλλη µια φορά την υστέρηση της χώρας. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Ελληνες χρήστες αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο για αναζήτηση πληρο− φοριών όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες (88,3%), για ανά− γνωση ειδήσεων (87,7%), για τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµεί− ου (77,9%), συµµετοχή σε κοινω− νικά δίκτυα (74,9%) κ.λπ. Η χρήση ηλεκτρονικών υπηρε− σιών ∆ηµοσίου αλλά και ηλε− κτρονικής τραπεζικής (e−banking) είναι ιδιαίτερα χαµηλή.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 9


www.cretavoice.gr ✤

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Έρχονται 36.500 προσλήψεις στο Δημόσιο

Νέο πρόγραµµα οκτάµηνης κοινωφελούς εργασίας µε πανελλαδική εµβέλεια Τις 300.000 αναµένεται να φτάσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 προ− σλήψεις ανέργων σε ∆ήµους, Περιφέρειες και υπουρ− γεία µε 8µηνες συµβάσεις. Η απόφαση για την έναρξη του προγράµµατος υπο− γράφηκε από τους υπουργούς Εργασίας, Γιάννη Βρού− τση και Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. Οι αιτήσεις αναµένεται να ξεκινήσουν γύρω στις 20 Μαρτίου (ηλεκτρονικά στον ΟΑΕ∆), καθώς σύµφωνα µε πληροφορίες, θα προηγηθεί η προκήρυξη και η έγκρι− σή της από το ΑΣΕΠ. Μάλιστα, αναµένεται ρεκόρ συµ− µετοχής, σύµφωνα µε εκτιµήσεις αρµόδιων στελεχών του ΟΑΕ∆. Οι λόγοι είναι οι εξής: πρώτον γιατί το νέο πρόγραµ− µα είναι το µεγαλύτερο σε αριθµό ωφελουµένων από όσα είχαν «τρέξει» στο παρελθόν και δεύτερον διότι, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και το τελευταίο που θα έχει πανελλαδική εµβέλεια µε τα χαρακτηριστικά της κοινωφελούς εργασίας. Μια αλλαγή που εξετάζεται είναι, για παράδειγµα, οι ανάγκες των ∆ήµων και Περιφερειών για έκτακτο προ− σωπικό στα κατασκευαστικά έργα να καλύπτονται µε πόρους των ΟΤΑ, ώστε να διοχετευθούν χρήµατα σε

10 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

στοχευµένα και µικρότερης κλίµακας προγράµµατα για κοινωφελή εργασία. Τα κριτήρια επιλογής Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, οι άνεργοι θα επιλεγούν µε τη µοριοδότηση που θα συγκεντρώσουν από τα παρακάτω κριτήρια: • Συνεχόµενη ανεργία µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες. Ο κάθε µήνας δίνει 1 µόριο, που διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών. • Συνεχόµενη εγγεγραµµένη ανεργία του ή της συζύ− γου µε 1 µόριο ανά πλήρη µήνα. • Αναπηρία ωφελουµένου σε ποσοστό 50% (δίνει 15 µόρια). • Ηλικία 18 έως 29 ετών (+15 µόρια). • Ηλικία 30 έως 44 ετών (+25 µόρια). • Ηλικία 45 έως 54 ετών (+35 µόρια). • Ηλικία 55 ετών και άνω (+45 µόρια). • Αριθµός ανηλίκων τέκνων (+10 µόρια για κάθε ανήλι− κο τέκνο) • Γονέας προστατευόµενου ή προστατευόµενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (+10 µόρια). • ∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγ− γύης (+35 µόρια). • Ωφελούµενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκλη−

ρωµένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραµµατι− κής περιόδου ΕΣΠΑ 2014−2020 (+20 µόρια). • Εντοπιότητα (+20 µόρια). Βάσει εισοδήµατος Πέραν αυτών, οι άνεργοι µοριοδοτούνται και µε βάση το ετήσιο εισόδηµα του φορολογικού έτους 2018, ατο− µικό ή οικογενειακό, ως εξής: • Με ατοµικό εισόδηµα ως 3.500 ευρώ και µε οικογε− νειακό ως 7.000 ευρώ παίρνουν 30 µόρια. • Με ατοµικό εισόδηµα από 3.501 ως 5.000 ευρώ και µε οικογενειακό από 7.001 ως 10.000 ευρώ παίρνουν 25 µόρια.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

∆ήµους της επιλογής τους και για µία και µόνο ειδικότητα. Οι συµβάσεις των απασχολουµένων θα είναι οκτάµηνη µε τον βασικό µισθό των 650 ευρώ µικτά (546 ευρώ προ φόρου). Σε ενδεχόµενη αύξηση του κατώτα− του µισθού, που αναµένεται τον Ιούλιο (και κατά πληροφορίες θα διαµορφω− θεί κοντά στα 685 ευρώ), θα λάβουν την επιπλέον διαφορά. Όσοι ασκούν εργασίες που είναι ενταγµένες σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και ειδικότητες θα έχουν προσαύξηση εισφορών.

• Με ατοµικό εισόδηµα από 5.001 ως 8.000 ευρώ και µε οικογενειακό από 10.001 ως 16.000 ευρώ παίρνουν 20 µόρια. • Με ατοµικό εισόδηµα από 8.001 ως 12.000 ευρώ και µε οικογενειακό από 16.001 ως 26.000 ευρώ παίρνουν 10 µόρια. Όσοι έχουν ατοµικό εισόδηµα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ δεν θα λάβουν µοριοδότηση. Ποιοι ενδεχοµένως θα «δουν» αύξηση Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ µπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν έως τρεις

Ειδικότητες Στην προκήρυξη που ετοιµάζεται οι βασικές ειδικότητες αφορούν θέσεις διοικητικού, οικονοµικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοι− νωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγω− γών, βρεφονηπιοκόµων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόµων, οδηγών, κηπουρών κ.ά. Οι 36.500 άνεργοι θα απασχοληθούν ανάλογα µε την ειδικότητά τους στους ακόλουθους τοµείς: • Αναβάθµιση υπηρεσιών προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συντήρηση δηµοτικών υποδοµών, λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών µε έµφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πλη− ροφορικής, καθαριότητα).

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαί− δευσης. • Βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη− σης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. • Οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότη− τας των προστατευόµενων περιοχών. • Υπηρεσίες διαµόρφωσης/συντήρησης πρασίνου. • Μετάβαση στην κυκλική οικονοµία. • Πρόληψη φυσικών καταστροφών. • Πρώτες βοήθειες. • ∆εξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας. • Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου. Τι ισχύει για ενδεχόµενη απουσία ωφελούµενου Επιτρέπεται η απουσία των ωφελουµένων από το πρό− γραµµα, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, µε έγγραφη αίτηση στην υπηρεσία τους για δύο ηµέρες τον µήνα που µεταφέρονται στον επόµενο αν δεν χρη− σιµοποιηθούν. Απουσία επιτρέπεται λόγω αναρρωτικής άδειας έως 13 ηµέρες, λόγω κύησης και λοχείας, λόγω επίβλεψης παι− διών, και συζύγων µε αναπηρία άνω του 50%, 67% και 80%. Επίσης, δικαιολογείται απουσία δύο ηµερών για τη σχολική βαθµολογία των παιδιών (ως 16 ετών), επιτρέ− πεται µειωµένο ωράριο κατά µία ώρα σε γονείς µε νεο− γέννητο τέκνο ως 30 µηνών, ενώ χορηγείται 5νθήµερη άδεια λόγω γάµου και 2ήµερη λόγω θανάτου. Το πρό− γραµµα θα χρηµατοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνι− κούς πόρους µε 276.699.200 ευρώ.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 11


Α φ ιέ ρ ω µ α

www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

οδηγίες ανακαίνισης

Ανακαίνιση: Σχεδιάζοντας βήµα – βήµα το σπίτι του σήµερα Πώς θα προχωρήσουµε στην ανακαίνιση της κατοικίας µας;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τον προγραµµατισµό και τη λήψη κρίσιµων αποφάσεων Aνακαίνιση. Μια λέξη που κρύβει µέσα της τόσο την προσµονή µιας καλύτε− ρης ποιότητας ζωής στο σπίτι µας, όσο και το άγχος για την ταλαιπω− ρία και το οικονοµικό βάρος που συνεπάγεται. ∆εν χρειάζεται να είναι έτσι όµως. Αρκεί να σχε−

διάσουµε προσεκτικά το project. Αν και υπάρχουν ειδικοί στους οποίους µπορούµε να αναθέσουµε την εργασία, σίγουρα τον βασικό προγραµµατισµό µπορούµε να τον κάνουµε και µόνοι µας ακολουθώ− ντας µερικά βασικά βήµα− τα.

12 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Αφού καταρτίσουµε τη λίστα µε τις προτεραιό− τητές µας και τον προϋ− πολογισµό που αντιστοι− χεί στις εργασίες που έχουµε προκρίνει ότι πρέ− πει να γίνουν θα πρέπει να αναζητήσουµε λύσεις για το οικονοµικό κόστος της ανακαίνισης του σπι−

τιού µας. Οι προτεραιότητες της ανακαίνισης Το πρώτο πράγµα που πρέπει να έχουµε κατά νου είναι ότι η ανακαίνιση είναι µια διαδικασία που θα πάρει χρόνο. Για παράδειγµα, αν αποφασί−

σουµε να αλλάξουµε υδραυλικά ή να κάνουµε δραστικές αλλαγές στο µπάνιο ή την κουζίνα, θα πρέπει να ζήσουµε για κάποιο διάστηµα χωρίς βασικές λειτουργίες του σπιτιού. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να προγραµµα− τίσουµε σωστά τις εργα− σίες που θα γίνουν στο σπίτι και να βρούµε λύσεις για τα προβλήµα− τα που θα δηµιουργη− θούν. Η πρώτη απόφαση και η πιο σηµαντική που θα πρέπει να λάβουµε είναι το τι χρειάζεται το σπίτι µας για να γίνει πιο λει− τουργικό και σύγχρονο. Η ανακαίνιση είναι µια υπό− θεση που µπορεί να ξεκι− νήσει από τα κουφώµατα ή τα πλακάκια και να φθάσει µέχρι το γκρέµι− σµα και το ξαναχτίσιµο. Το θέµα είναι τι πραγµα− τικά έχει ανάγκη η κατοι− κία µας και τι µπορεί ρεαλιστικά να «σηκώσει» ο προϋπολογισµός µας. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταγράψουµε όλα όσα δεν µας ικανοποιούν και στη συνέχεια να τα ιεραρχήσουµε σε µια λίστα προτεραιοτήτων. Ίσως στην κορυφή της λίστας µας να είναι η ριζική ανακαίνιση κουζί− νας – σαλονιού ώστε να ενοποιηθεί ο χώρος, κάτι που σίγουρα θα κάνει το σπίτι µας πιο λειτουργικό και σύγχρονο. Παράλληλα όµως θα πρέπει να εξε− τάσουµε και ζητήµατα που δεν είναι τόσο προ− φανή, όπως για παράδειγ−

µα εάν το σπίτι µας χρει− άζεται ενεργειακή ανα− βάθµιση. Η ενεργειακή αναβάθµιση είναι οι εργα− σίες που κάνουµε σε ένα κτήριο ώστε να µειώσου− µε τις ενεργειακές του ανάγκες ως προς την ψύξη και την θέρµανση. Είναι µια επένδυση που θα αποδώσει, καθώς µει− ώνοντας τις ανάγκες ψύξης και θέρµανσης µει− ώνουµε και τα έξοδά µας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύµα. Εργασίες όπως η ενερ− γειακή αναβάθµιση του σπιτιού ή η µόνωσή του (σε περίπτωση που εντο− πίσουµε µούχλα για παράδειγµα) θα πρέπει να γίνουν µε τη συµβουλή ειδικού. Θα χρειαστεί να γίνει µελέτη και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα να αποφασιστούν οι απαραί− τητες επεµβάσεις. Οι ειδι− κοί θα κοστολογήσουν τις εργασίες ώστε να έχουµε πλήρη εικόνα για τον προϋπολογισµό του έργου Μικρές έξυπνες λύσεις Εκτός από τις µεγάλες εργασίες υπάρχουν και οι πιο µικρές έξυπνες λύσεις που µπορούµε να εφαρ− µόσουµε για µια ολοκλη− ρωµένη εικόνα ανακαίνι− σης του σπιτιού µας. Τέτοιου είδους είναι η αντικατάσταση βασικών αξεσουάρ διακόσµησης όπως είναι τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές συσκευές, η τηλεόραση, ο φωτισµός, η αισθητική βελτίωση του µπάνιου ή της κουζίνας.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Μία ανακαίνιση εσωτερικού χώρου μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

Όταν γίνεται µία ριζική ανακαίνιση, οι συνηθέστερες αποξηλώσεις είναι των τοιχοποιιών της κουζίνας, του λουτρού και των ειδών υγιεινής, των εξωτερικών κου− φωµάτων, των εσωτερικών πορτών και των ντουλα− πών. Αποξηλώσεις τοιχοποιιών Αντικατάσταση Υδραυλική Εγκατάστασης. Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Αντικατάσταση ∆απέδων Ριζική Ανακαίνιση Επίπλων Κουζίνας Ριζική Ανακαίνιση Λουτρού

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Tοποθετούµε σωστά τον καναπέ-γωνία στο σαλόνι

Ο καναπές είναι το έπιπλο εκείνο του σαλονιού, το οποίο δεν είναι ένα κοινό κάθισµα, αλλά προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση για εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων µάλιστα, οι άνθρω− ποι επενδύουν µεγάλα και ικανοποιητικά ποσά για την αγορά του, προκειµένου να αποκτήσουν το κατάλληλο για αυτούς design και σχέδιο, που δεν θα χάνει καθόλου σε στιλ. Ενα από τα είδη καναπέδων που εξακολουθούν να κερ− δίζουν στις προτιµήσεις των καταναλωτών αλλά και στις διακοσµητικές τάσεις είναι ο γωνιακός. Χάρη στο µεγάλο του µέγεθος είναι ιδανικός για να καλύψει τις ανάγκες σας όταν θέλετε να απλωθείτε σε αυτόν για να ξεκουραστείτε ή να φιλοξενήσετε πολλούς φίλους σας. Ετσι υπερέχει το διθέσιου ή τριθέσιου κανα− πέ. Φινετσάτος, πρακτικός αποτελεί ακόµα πιο πρακτικό κοµµάτι, όταν οι ανακλήσεις στην πλάτη του δίνουν τη δυνατότητα να µετατραπεί και σε κρεβάτι. Παρότι ιδιαίτερος από µόνος του, ο γωνιακός καναπές µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλα έπιπλα όπως πολυ− θρόνες, πουφ, σκαµπό, αρκεί να µην φορτώσετε υπερβο− λικά το χώρο και γίνει αποπνικτικός. Οι διακοσµητές εσωτερικών χώρων σας δίνουν τις απα− ραίτητες συµβουλές για να αγοράσετε αυτόν που σας ταιριάζει και να τον τοποθετήσετε σωστά στο χώρο. Προτού αποφασίσετε σε ποιο σηµείο του σαλονιού θα τοποθετήσετε το γωνιακό σας καναπέ, διαχωρίστε τον καναπέ γωνία από τα υπόλοιπα είδη, καθώς το µήκος αυτού του µοντέλου φτάνει ως τα τρία µέτρα και σε κάθε του πλευρά υπάρχει η λεγόµενη «πλάτη».

14 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Ανάλογα µε τις διαστάσεις του χώρου, είναι σηµαντικό να σκεφτείτε τη χωρητικότητα του, ώστε καθένας να µπορεί να τον απολαµβάνει άνετα. Μετρήστε τις διαστάσεις του χώρου σας, ώστε να επι− λέξετε το κατάλληλο µέγεθος του γωνιακού καναπέ. Ως πολύ «ισχυρό» στοιχείο του χώρου χάρη στον επι− βλητικό του όγκο, µπορεί να δώσει µια συνοχή σε αυτόν. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε έτσι ώστε να ακουµπά− νε και οι δύο πλευρές του σε τοίχους του σπιτιού ή µόνο σε ένα, µε τη µια πλευρά του να παραµένει ελεύθερη. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση του καναπέ − γωνία πρέπει να ακολουθεί και τη διαρρύθµιση του χώρου. Αν για παράδειγµα το σαλόνι σας είναι µακρόστενο, η πιο µεγάλη πλευρά του πρέπει να συµφωνεί µε αυτές τις διαστάσεις και να τις ακολουθεί, για να εξοικονοµήσετε χώρο. Αν ο χώρος σας είναι ενιαίος µε αυτόν της κουζίνας, τοποθετήστε τον στο κέντρο του προκειµένου να διαχω− ρίσετε τα δυο µέρη. Συµπληρώστε το κενό στο πίσω µέρος του µε ένα βοηθητικό µικρό έπιπλο ή µε φυτά. Σταθείτε στο χώρο και σκεφτείτε τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να κοιτάτε όταν κάθεστε στον καναπέ. Συνή− θως, ο καναπές πρέπει να είναι στραµµένος προς το φως. Η τηλεόραση είναι ένα στοιχείο που µπορεί να καθορί− σει τη θέση του γωνια− κού καναπέ, καθώς θα πρέπει να βρίσκεται απέ− ναντι − και στη µέση περίπου − της µεγαλύτε− ρης πλευράς του. Οι διαστάσεις του ίδιου του καναπέ τον κάνουν να καταλαµβάνει αρκετό από το χώρο στο σαλόνι σας. Για το λόγο αυτό, φροντίστε ώστε τόσο το µέγεθος του όσο και η θέση του δεν θα εµποδί− ζουν την κυκλοφορία σας µέσα στο σπίτι σε καθηµερινή βάση, κλεί− νοντας τους διαδρόµους.

Τα πλεονεκτήµατα της ενδοδαπέδιας θέρµανσης • Ιδανικές συνθήκες θερµικής άνεσης µε ήπια µετάδοση θερµότητας, ροή θερµικής ενέργειας από τα πόδια προς το κεφάλι, οµοιοµορφία θερµοκρασίας σε όλη την έκταση των χώρων. • Εξοικονόµηση ενέργειας & χαµηλό κόστος λειτουργίας διότι λειτουργεί µε χαµηλές θερµοκρασίες νερού (35-45 °C) και συνδυάζεται ιδανικά µε συστήµατα παραγωγής θερµότητας χαµηλών θερµοκρασιών (αντλίες θερµότητας). • Ελευθερία στην αρχιτεκτονική διαµόρφωση των χώρων γιατί δεν υπάρχουν θερµαντικά σώµατα ή άλλες τερµατικές µονάδες. • Λειτουργία δροσισµού για τους θερινούς µήνες µε το ίδιο σύστηµα.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΓΣΕΒΕΕ: Βαθύ το αποτύπωμα της δεκαετούς κρίσης στα Ελληνικά νοικοκυριά

Παρά την αισιοδοξία που εκφράζεται για το µέλλον, οι ελλείψεις σε χρήµατα και εργασία θα κυριαρχούν για πολλά χρόνια ακόµη

Η δεκαετής οικονοµική κρίση διατηρεί το αποτύπωµά της στο σώµα της ελληνικής κοινωνίας αλλά κυρίως στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα, τα οποία εξα− κολουθούν να βρίσκονται στο κατώφλι σοβαρών κοινω− νικών και οικονοµικών αβεβαιοτήτων (υπερχρέωση και φτώχεια), όπως προκύπτει µεταξύ άλλων από τα στοι− χεία της έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσε− ων ΓΣΕΒΕΕ( ΙΜΕ −ΓΣΕΒΕΕ) "Εισόδηµα, δαπάνες νοικοκυ− ριών ". Για πρώτη φορά δε, σε έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ το ισοζύγιο θετικών−αρνητικών προβλέψεων για τη µελλοντική οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού είναι θετικό. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε από τις 19 έως τις 20 ∆εκεµβρίου του 2019 και από τις 3 έως τις 7 Ιανου− αρίου 2020 και έγινε σε συνεργασία µε την εταιρεία ΜARC ΑΕ της οποίας τα αποτελέσµατα βασίστηκαν στις απαντήσεις 800 νοικοκυριών της χώρας . Αναλυτικά:

"Εισόδηµα− Οικονοµική κατάσταση νοικοκυριών 1. Είναι σαφές ότι έχει εµπεδωθεί ένα ευρύ αίσθηµα αισιοδοξίας και θετικών προβλέψεων για την οικονοµι− κή κατάσταση της χώρας και συνακόλουθα της κατά− στασης των νοικοκυριών. Παγιώνεται η άποψη ότι έχου− µε υπερβεί πλήρως την οικονοµική κρίση. Για πρώτη φορά το ισοζύγιο θετικών−αρνητικών προβλέψεων για τη µελλοντική οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού είναι θετικό (27,7% έναντι 21,9%). 2. Η παραπάνω τάση εκφράζεται τόσο στο σκέλος των εισοδηµατικών ροών προς τα νοικοκυριά, αλλά και µέσω της βελτίωσης των δεικτών υπερχρέωσης, δεν αποτυπώνεται όµως στους δείκτες εγχώριας ζήτησης. 3. Η έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά διψήφια αύξη− ση στο ποσοστό των νοικοκυριών που σηµείωσε ετήσια αύξηση εισοδηµάτων (11,1%). Ως επί το πλείστον, η αύξηση αυτή οφεί− λεται στην αύξηση ονοµαστικών µισθών, στην επανένταξη ανέργων και την αύξηση κερδών από επιχει− ρηµατική δραστηριότητα. Το 68% των νοικοκυριών διατήρησε σταθε− ρή την εισοδηµατική του βάση. 4. Θετικοί είναι οι δείκτες και οι ροές ως προς τη µείωση της ανερ− γίας και την αύξηση της αποταµί− ευσης, σήµα εξυγίανσης της δυνητικής εγχώριας ζήτη− σης. 5. Ένα δοµικό χαρακτηριστικό που σχετίζεται µε το δηµογραφικό, και την διαγενεακή ανισορροπία εισοδη− µάτων είναι το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ως κύρια πηγή εισοδήµατος τη σύνταξη (49,4%). Παρά τη διαφαινόµενη υπέρβαση της κρίσης, την αποκλιµά− κωση της ανεργίας, την αύξηση του κατώτατου µισθού αλλά και τις σηµαντικές προσαρµογές που έγιναν στο κόστος του συνταξιοδοτικού, η σχέση µισθών− συντά− ξεων− εσόδων από άσκηση επιτηδεύµατος παραµένει ανεπηρέαστη. Από την άλλη, είναι σαφές ότι οποιαδή− ποτε µονοµερής αρνητική προσαρµογή των συντάξεων θα ανατροφοδοτήσει τη µείωση των εισοδηµάτων και θα διαµορφώσει νέους όρους έκθεσης σε φτώχεια και ανισότητα. 6. Ανησυχία προκαλεί η οικονοµική βιωσιµότητα του µέσου νοικοκυριού, καθώς εκτιµάται ότι το εισόδηµα των νοικοκυριών εξαντλείται στις 19 ηµέρες µεσοσταθ− µικά. Για τα νοικοκυριά µε το χαµηλότερο εισόδηµα, ο αριθµός αυτός µειώνεται τουλάχιστον κατά 3 ηµέρες. 7. Το 12,9% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα εισοδήµατά

του δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες, εύρηµα που σχετίζεται µε το ποσοστό ακραίας φτώχειας που σηµειώνεται στη χώρα µας. Αυτό το ποσοστό παραµένει στα επίπεδα που µετρή− θηκε στην προηγούµενη έρευνα. Στα ίδια επίπεδα κυµαίνεται και το ποσοστό της εισοδηµατικής επισφά− λειας (12,1%) για την έκτακτη ανάγκη κάλυψης δαπάνης 500 ευρώ .

Η απασχόληση − ανεργία 1. Περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά (29,5%) έχουν στην οικο− γένεια ένα τουλάχιστον άτοµο σε ανεργία. Το ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας (άνω του έτους) ανέρχεται στο 68,2% του συνολικού αριθµού των ανέργων 2. 1 στα 10 νοικοκυριά δηλώνει ότι ένα τουλάχιστο µέλος της οικογένειας έχει µεταναστεύσει στο εξωτε− ρικό για την εύρεση εργασίας. Για πρώτη φορά κατα− γράφεται σε έρευνα ότι ένα ποσοστό περί το 30% των αποδηµούντων έχει επιστρέψει στη χώρα µας κάποια προηγούµενη χρονική περίοδο Οι οικονοµικές υποχρεώσεις 1. Το 16,1% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία. Τα πολυµελή νοικοκυριά, καθώς και όσα έχουν τουλάχιστον 1 άνεργο σηµειώνουν σηµαντι− κά υψηλότερα ποσοστά (άνω του 20%). Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών (ΑΑ∆Ε 2020) ανέρχε− ται στα 105,6 δισ. ευρώ, και ο συνολικός αριθµός οφει− λετών υπερβαίνει τα 4 εκατ. 2. Οι ρυθµίσεις οφειλών από την άλλη φαίνεται να έχουν ευεργετικές συνέπειες για τα νοικοκυριά, καθώς το 70,8% των οφειλετών δηλώνει ότι έχει αξιοποιήσει τουλάχιστο κάποια διάταξη αναδιάρθρωσης οφειλής στις φορολογικές αρχές. 3. Το 35,5% των νοικοκυριών δήλω− σε ότι έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες (κάρτες δανείων, καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια). Από αυτά τα νοικοκυριά περισσότε− ρα από 1 στα 5 (22%) έχει ληξιπρό− θεσµες οφειλές (ποσοστό µειούµε− νο σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα). 4. Αντίστοιχα 1 στα 5 (18,4%) νοικο− κυριά δηλώνει ότι κατά το τρέχον έτος δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις οφειλές του προς τις τράπεζες. Το συνολικό ύψος των δανείων των νοικοκυριών (στεγαστικά και καταναλωτικά) ανέρ− χεται, µε βάση στοιχεία της ΤτΕ σε 71,5 δισ (Σεπτέµ− βριος 2019, εξέλιξη δανείων και καθυστερήσεων). Τα µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών ανέρχονται στο 44,4%. Αντίστοιχα, τα ΜΕ∆ των επιχει− ρήσεων ανέρχονται στο 40,4%. Το σύνολο των µη εξυ− πηρετούµενων δανείων σε ρύθµιση ήταν τον Ιούνιο του 2019, 27,2 δισ. 5. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι σε γραµµική ακολουθία για το σύνολο των νοικοκυριών. Σε παγίδα χρέους και µη βιώσιµης οικονοµικής κατάστα− σης παραµένει το 19% των νοικοκυριών, το οποίο δυνη− τικά αποτελεί το σύνολο των συµπολιτών που διαβιούν σε καθεστώς πραγµατικής φτώχειας. Η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης εποµένως δε διαχέεται στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα, και ιδιαίτερα τα πιο ευπαθή (άνεργοι, πολυµελή νοικοκυριά). 6. Το 89,8% των νοικοκυριών διαµένει σε ιδιόκτητο σπίτι. Από αυτά 1 στα 5 νοικοκυριά (20,1%) έχει ενεργό στε− γαστικό δάνειο.

7. Σχετικά άκαµπτες είναι οι τιµές αναφοράς ως προς την έκθεση των νοικοκυριών σε τραπεζικό δανεισµό, ιδι− αίτερα ως προς την ύπαρξη στεγαστικού δανείου και τη διατήρηση καθυστερηµένων οφειλών. Περισσότερο από 1 στα 10 (14,7%) νοικοκυριά έχει καθυστερηµένες οφειλές προς τις τράπεζες για το στεγαστικό του δάνειο, ενώ το 14,3% καταβάλει τις δόσεις του µε κάποια καθυστέρηση. 8. Ένα στα 9 νοικοκυριά εκφράζει φόβο (δείκτης ανησυ− χίας απώλειας ακινήτου) ότι µπορεί να απωλέσει το σπίτι, εξ αιτίας οφειλών. Το 5% δηλώνει ότι έχει υπο− στεί κατάσχεση ή δέσµευση λογαριασµών. Το σχέδιο Ηρακλής και η πλήρης απελευθέρωση των πλειστηρια− σµών ενδέχεται να επιτείνουν το πρόβληµα, αν δεν υπάρξουν σηµαντικές ρήτρες κοινωνικού χαρακτήρα στην υλοποίηση του.

Οι τάσεις κατανάλωσης 1. Οι ενδείξεις για τις επιδόσεις στους δείκτες κατανά− λωσης τροφοδοτούν τις επιφυλάξεις διεθνών και εγχώ− ριων αναλύσεων για σταθεροποίηση της οικονοµίας µεν, αλλά µε ασθενική ανάκαµψη της ζήτησης. Τα ευρή− µατα σχετικά µε την κατανάλωση συγκεκριµένων ειδών (ένδυση− υπόδηση, οικιακά είδη) συνάδουν µε τα πορί− σµατα του εµπορικού κόσµου για διατήρηση ενός ασθενούς επιπέδου εγχώριας κατανάλωσης. Αντίθετα, αύξηση κατανάλωσης παρατηρείται για βασικές ανά− γκες (είδη διατροφής, λογαριασµούς σπιτιού και φάρ− µακα), γεγονός που ενδεχόµενα εξηγείται από τις αυξη− τικές τάσεις των τιµών σε τρόφιµα (φρούτα, κρέας), ενέργεια− µετακινήσεις, φαρµακευτικά είδη ύλες (∆ΤΚ, ΕΛΣΤΑΤ, σύγκριση ∆εκεµβρίου 2019 µε ∆εκέµβριο του 2018 όπου οι αυξήσεις σε ορισµένα είδη υπερβαίνουν το 3%). 2. Βελτιούµενοι, αλλά σηµαντικά υψηλοί παραµένουν οι δείκτες που αφορούν την καθυστέρηση κάλυψης κάποιας ανάγκης, εξ αιτίας οικονοµικής αδυναµίας (3 στους 10 καθυστέρησαν να αναζητήσουν την κατάλλη− λη θεραπεία για κάποια ιατρικό πρόβληµα, ενώ 2 στους 10 καθυστέρησαν να πληρώσουν το ρεύµα). Είναι χαρα− κτηριστικό ότι το 26,3% αύξησε τη δαπάνη για ιατρο− φαρµακευτική περίθαλψη, γεγονός που επαληθεύει την υπόθεση ότι η ιδιωτική δαπάνη υγείας παραµένει υψηλή στη χώρα µας. 3 Αξιοσηµείωτο εύρηµα είναι η πλήρης υποκατάσταση των µετρητών ως µέσο συναλλαγής. Το 2016, το 46% του πληθυσµού συναλλασσόταν µόνο µε µετρητά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σήµερα κατέρχεται στο 12,8%. Αυτή η διαρθρωτική µεταβολή στην κουλτούρα συναλ− λαγών, η οποία ωφελεί την ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί µέσα από τη µείωση και απαλοιφή κάθε ενδιάµεσου κόστους συναλ− λαγής, συνδροµών, τελών επιβάρυνσης που έχουν επι− βάλλει πρόσφατα τα τραπεζικά ιδρύµατα. 4. Τα νοικοκυριά θεωρούν ότι το ελάχιστο µέσο µηνιαίο διαθέσιµο εισόδηµα για την κάλυψη των βασικών ανα− γκών υπερβαίνει τα 1,000€. Το ποσό αυτό φαίνεται να είναι µεσοσταθµικά το κατώφλι εισοδήµατος ώστε να θεωρείται ότι ανήκει κανείς στη µεσαία τάξη. Σε ερώ− τηση αυτοπροσδιορισµού το 43,4% των νοικοκυριών θεωρεί ότι ανήκει στη µεσαία τάξη. 5. Ως προς τις προσδοκίες από την άσκηση οικονοµι− κής πολιτικής, η πλειονότητα των νοικοκυριών (ιδιαίτε− ρα εκείνων µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα) θεωρεί ότι η µείωση του ΕΝΦΙΑ και η µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων εν γένει πρέπει να αποτελέσει προτεραι− ότητα της κυβερνητικής πολιτικής".

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 15


www.cretavoice.gr

16 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Floating ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FLOATING;

Το floating είναι η σωματική επίπλευση που προκαλείται ενώ βρισκόμαστε μέσα σε μια ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή (pod). To pod περιέχει διάλυμα νερού και θειικού μαγνησίου (epsom salt) το οποίο παράγει ισχυρή άνωση. Ξαπλώνοντας ανάσκελα, επιπλέουμε στην επιφάνεια του νερού χωρίς προσπάθεια, σαν να μην έχουμε βάρος, όπως ένας αστροναύτης στο διάστημα. Υπάρχει μία ελαφριά πόρτα, την οποία μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτή ή να κλείσουμε σε περίπτωση που θέλουμε να αποφύγουμε εντελώς τους

ήχους και τα φώτα. Η θερμοκρασία του νερού και του αέρα μέσα στο pod είναι περίπου 35 βαθμοί Κελσίου, αντίστοιχη με αυτή του δέρματος, πράγμα που σημαίνει πως θα αισθανθείτε να γίνεστε ένα με το νερό. Όλα τα παραπάνω έχουν σχεδιαστεί με κύριο στόχο να περιορίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα εξωτερικά ερεθίσματα που δεχόμαστε.

Κατοχυρώστε την προσφορά Pay 1 take 2

(Με μια συνεδρία γ ια 1 άτομο κερδίστε άλλη μια συνεδρία για 2 άτομο στην τιμή των 30 ευρώ)

18 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ψυχολογία

Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό σηµασία των γονέων στην ανά− πτυξη των παιδιών είναι ένα ανδιαµφισβήτητο γεγονός. Οι γονείς, πέρα από το γεγονός ότι εκπλη− ρώνουν βασικές βιοτικές ανάγκες των παιδιών, είναι υπεύθυνοι για τη διαµόρ− φωση του χαρακτήρα αλλά και της κοι− νωνικοποίησής τους. Όπως, λοιπόν, στην καθηµερινότητα, έτσι και στον αθλητι− σµό, οι γονείς είναι εκείνοι που αποτε− λούν τη «βάση» του αθλητή− παιδιού. Ειδικότερα, η συµµε− τοχή των παιδιών σε κάποιο ατοµικό ή οµαδικό άθληµα συνδέεται άρρηκτα µε την παρουσία και τη συµπεριφο− ρά του γονέα. Γνωρίζουµε πολλά παραδείγµατα και µοντέλα συµπεριφοράς γονέ− ων στο κοµµάτι του αθλητι− σµού µέσα από την καθηµερι− νότητας µας, είτε βιωµατικά είτε ως απλοί παρατηρητές. Υπάρχουν γονείς που είναι κυρίως υποστηρικτικοί και θετικοί, υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που διακρίνονται για την πιεστικότητα και την απαιτητικότητα τους. Μία ακόµα κατηγορία συνιστά αυτή των γονέων που είναι αµέτοχοι και δεν επιδεικνύουν κάποιο ενδιαφέρον στο άθληµα µε το οποίο δραστηριοποιείται το παιδί τους. Αξίζει να σηµειωθεί όµως, πως αυτά τα µοτίβα συµπεριφοράς δεν είναι αµετά− βλητα. Ένας γονέας µπορεί να είναι υπο− στηρικτικός αλλά λόγω των προσδοκιών

Η

που έχει, να γίνεται µε το πέρασµα του καιρού ολοένα και πιο πιεστικός µε το παιδί του. Ο γονικός παράγοντας στον αθλητισµό έχει διάφορες προεκτάσεις και αναγνώσεις που θα περιγραφούν παρακάτω. Για τα παιδιά πολλές φορές ο γονιός λειτουργεί ως πρότυπο, γεγονός που µπορεί να δράσει είτε ευεργετικά είτε ανασταλτικά στην εµπειρία που θα χει το παιδί µε το εκά− στοτε άθληµα. Αρχικά, πρω− ταρχικός και απαραίτητος παράγοντας, για να υπάρξει µια οµαλή και εύρυθµη αλλη− λεπίδραση στη σχέση παιδιού− αθλήµατος, είναι το παιδί να έχει επιλέξει το ίδιο ή έστω να το βρίσκει σύµφωνο το άθληµα µε το οποίο θα ασχοληθεί. Σε αυτό το σηµείο ο γονιός πρέπει να δέχε− ται την επιλογή του παιδιού, ακόµα και αν διαφωνεί, βοηθώντας το έτσι στο «χτίσιµο» της αυτονοµίας του. Ο βασικό− τερος λόγος που κάποιο παιδί θα απο− συρθεί από κάποιο άθληµα είναι η έλλει− ψη ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος, την οποία είχε από την αρχή, καθώς δεν ήταν επιλογή του. Ο αθλητισµός είναι ένα µεγάλο αγαθό, καθώς διδάσκει πολλές αρετές. Μία από αυτές είναι ο σεβασµός, είτε αυτός στρέφεται προς τους συµπαίκτες είτε προς τον προπονητή. Κατά την παιδική

ηλικία, τη βάση για να καλλιεργηθεί ο σεβασµός τη δηµι− ουργεί ο γονιός. Ουσιαστικά, οι γονείς ακόµη κι αν διαφωνούν µε τον προπονη− τή, οφείλουν να δείχνουν σεβασµό. Συνι− στά θεµέλιο για την πορεία και την εξέ− λιξη ενός παιδιού− αθλητή, το γεγονός να είναι δεκτικό στις συµβουλές και στις καθοδηγήσεις του προπονητή. Η έλλει− ψη σεβασµού το γονέα προς τον προπο− νητή αντανακλά στο παιδί, καθώς το γεµίζει µε ανασφάλεια, επηρεάζοντας τη συναισθηµατική του στάση. Η παιδική ηλικία είναι µία περίοδος που η προσωπικότητα δεν έχει ακόµα δοµη− θεί και ο χαρακτήρας είναι εύπλαστος. Για το λόγο αυτό, έχει κοµβική σηµασία η στάση των γονέων κατά τη συµπερι− φορά των παιδιών τους, ιδίως όταν εκεί− να κάνουν λάθη. Τα παιδιά περισσότερο από οτιδήποτε χρειάζονται υποστήριξη και ήπιες αντιδράσεις. Ο δρόµος του αθλητισµό δεν είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα, όλα είναι µέρος µια διαδι− κασίας ανάπτυξης, στην οποία το παιδί µαθαίνει συνεχώς και κυρίως από τα λάθη του. Σε αυτό το σηµείο οι γονείς οφείλουν να αγκαλιάσουν το παιδί και να εκτιµήσουν την κάθε δυνατή προσπά− θεια, χωρίς επικριτικό ύφος. Με αυτό τον τρόπο δοµείται σιγά σιγά η αυτοπεποί− θηση του παιδιο. Εκτός των άλλων, στον αθλητισµό το

τρίπτυχο παιδί−γονιός− προπονητής κρύ− βει αρκετές παγίδες και χρίζει λεπτής µεταχείρισης. Πιο αναλυτικά, είναι σύνη− θες φαινόµενο ο γονέας µη έχοντας εναρµονιστεί στην ιδέα των ρόλων που υπάρχουν στο χώρο του αθλητισµού, να εµφανίζει τάσεις να καθοδηγεί το παιδί, πιέζοντας το, παρακάµπτοντας έτσι τον προπονητή. Γονείς µε τέτοια γνωρίσµατα έχουν µεγάλες προσδοκίες και συνήθως µη ρεαλιστικές από το παιδί. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αξία των γονέων καθορί− ζεται από την επιτυχία ή την αποτυχία του παιδιού τους. Το φαινόµενο που το παιδί γίνεται µια προέκταση του γονέα στον αθλητισµό ονοµάζεται «παγίδα της αντίστροφης εξάρτησης». Κατά το φαι− νόµενο αυτό, ο γονιός προσπαθεί, µέσω του παιδιού του, να ζήσει την επιτυχία που δεν µπόρεσε ποτέ να βιώσει ως αθλητής. Συνεπώς, η σηµασία των γονέων στο κοµµάτι του αθλητισµού των νέων είναι µείζονος σηµασίας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το πώς θα συµπεριφερθούν, καθώς ο ψυχισµός των παιδιών είναι αρκετά ευαίσθητος. Οι γονείς οφείλουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, να µην τους πιέζουν, διότι τέτοιες πρακτικές ενδεχοµένως να έχουν αντίθετα αποτε− λέσµατα. Τα παιδιά, εξάλλου, γύρω από τη σφαίρα της συναισθηµατικής αστά− θειας διαµορφώνουν το «είναι» τους από µικρή ηλικία και ο γονιός είναι ο πρώτος παράγοντας που κρίνεται απαραίτητο να τα τροφοδοτείσαι µε πολλαπλή στή− ριξη. Ο κύριος λόγος που τα παιδιά ασχολούνται µε το αθλητισµό είναι για να διασκεδάσουν, και πάνω σε αυτό το µήκος κύµατος πρέπει και οι γονείς να δρουν, για να κάνουν την εµπειρία για το παιδί θετική. Ένα ιδιαίτερα όµορφο παράδειγµα αποτελεί εκείνο των νέων στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Αρκετοί νέοι ύστερα από τη σταθερή τους ενασχόλη− ση µε το µπάσκετ στην παιδική ηλικία, γίνονται δεκτοί σε διάφορα κολέγια και από κει µερικοί επιλέγονται στο ΝΒΑ. Υπάρχει ένα µικρό έθιµο κατά την επιλο− γή αυτών των νέων στο ΝΒΑ (Draft). Οι νεαροί αθλητές γράφουν σε ένα χαρτί, το οποίο κολλούν σε ένα τοίχο, σε ποιον οφείλουν αυτή την επιτυχία. Πάνω από το 80% γράφει τη λέξη «γονείς». Σίγου− ρα γονείς που τους υποστήριζαν και τους έκαναν την εµπειρία του «ταξιδιού» ευχάριστη. Μπολαράκης ∆ηµήτριος Απόφοιτος Τµήµατος Ψυχολογίας Ρεθύ− µνου (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Έκθεση αφίσας της Μελίνας Μερκούρη, όλο το καλοκαίρι στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων Έκθεση αφίσας και αρχειακού υλικού επιµέλειας Λευτέρη Λαµπράκη, µε θέµα, "Μελίνα Μερκούρη, 100 χρόνια από την γέννησή της", λειτουργεί από τις 6 Μαρ− τίου 2020 (Γ: Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 1920 – Θ: Νέα Υόρκη, 6 Μαρτίου 1994), στους χώρους του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων. Η Έκθεση, που πραγµατοποιείται µε αφορµή την ανακήρυξη από το Υπουρ− γείο Πολιτισµού του έτους 2020, ως Έτος Μελίνα Μερκούρη, θα διαρκέσει από το Μάρτιο µέχρι και το Σεπτέµβριο του 2020, ώρες 10.00 πµ – 1.00 µµ & 6.00 µµ – 9.00 µµ. Περιλαµβάνει κινηµατογραφικές και θεατρικές λιθόγραφες και offset αφίσες από τις καλλιτεχνικές και πολιτικές δρα− στηριότητες της Μελίνας Μερκούρη. Επίσης, δίσκους µουσικής, θεατρικά προ− γράµµατα, περιοδικά και αποκόµµατα εφηµερίδων, απ’ όλο τον κόσµο. Το υλικό καλύπτει τη χρονική περίοδο 1920 −1994 και φιλοδοξεί να αναδείξει την προσωπι− κότητα, την πορεία στο θέατρο και στον κινηµατογράφο και το πολιτικό έργο της Μελίνας Μερκούρη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης,

Κάνετε δίαιτα, στερείστε σχεδόν τα πάντα αλλά δεν αδυνατίζετε; Τι φταίει και δεν βλέπετε αυτή την αλλαγή που τόσο θέλετε στη ζυγαριά σας; Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορεί να κάνουν τον οργανισµό να “κολλή− σει”, που σαµποτάρουν την προσπάθειά σας και σας απογοητεύουν. ∆είτε τα πιο βασικά εµπόδια που µπορεί να µην σας αφήνουν ν΄αδυνατίσετε.

θα πραγµατοποιηθούν ηµερίδες, κινηµα− τογραφικές προβολές και µουσικές βρα− διές. Οι δράσεις συνδιοργανώνονται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενό− τητα Χανίων, το ∆ήµο Χανίων, το Πνευ− µατικό Κέντρο Χανίων και το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων.

1. Ο χρόνος που κάνετε δίαιτα Πόσο καιρό είστε σε δίαιτα; Αν είστε δυο τρεις µέρες, ακόµη και µια εβδοµάδα µπορεί πράγµατι να µην βλέπετε διαφορά στη ζυγαριά σας. Υποµονή, σε λίγες µέρες θα φανεί, αρκεί να είστε συνεπής στην διατροφή σας και προς Θεού, µην ζυγίζεστε κάθε µέρα, αλλά µια φορά την εβδοµάδα. Ο οργανισµός θέλει χρόνο για να “καταλάβει” τι γίνεται στο σώµα και πολλές φορές αντιστέκεται… 2. Η ηλικία Θυµάστε τότε που είσαστε 20 χρόνων και µε µια εβδοµάδα δίαιτα είχατε χάσει 3 κιλά. Αυτό συµβαίνει σε µικρές ηλικίες, ακόµη κι αν δεν είναι σωστό και υγιει− νό. Όµως περνώντας τα χρόνια κι έχοντας υποβάλλει τον οργανισµό µας σε πολ− λές δίαιτες δεν µπορούµε να χάσουµε κιλά µε την ίδια ταχύτητα. Ο µεταβολι− σµός δεν λειτουργεί το ίδιο. Άρα χρειάζεται χρόνος και µερικές τροφές που θα κάνουν τον µεταβολισµό σας να δουλέψει στο φουλ! 3. Η γυµναστική Κάνετε και γυµναστική µαζί µε δίαιτα και παρ΄όλ΄αυτά δεν χάνετε κιλά. Μην πτο− είστε, αυτό συµβαίνει στην αρχή καθώς µε την γυµναστική οι µυες κρατούν υδα− τάνθρακες και γίνεται κατακράτηση υγρών που δεν είναι όµως µόνιµο. Μετά από ένα µήνα δίαιτας και γυµναστικής,θα δείτε πραγµατικά θεαµατικά αποτελέσµα− τα. 4. Οι ορµονικές διαταραχές Αν περιµένετε ν΄αδιαθετήσετε ή είστε αδιάθετη όχι µόνο δεν θα δείτε να πέφτουν τα κιλά στην ζυγαριά, αλλά ίσως αυξηθούν κιόλας. Αυτό µην σας παίρ− νει από κάτω, µετά από µια εβδοµάδα θα δείτε πώς θα έχετε ξεπρηστεί και θα έχετε χάσει βάρος. Επίσης, πρέπει να κοιτάξετε αν έχετε κάποια ανωµαλία µε τον θυρεοειδή σας. Πολλές γυναίκες ταλαιπωρούνται για καιρό, δεν χάνουν κιλά κι έπειτα ανακαλύπτουν πως τόση προσπάθεια πήγε χαµένη αφού αυτό οφειλό− ταν σε διαταραχή του θυρεοειδή. Κάντε µια µικροβιολογική εξέταση για να είστε σίγουρη. 5. Οι λίγες θερµίδες Νοµίζουµε πολλές φορές πως µε το να µην τρώµε, αδυνατίζουµε. Λάθος, και το λένε διαρκώς οι διαιτολόγοι. Για να πάρει µπρος ο µεταβολισµός και να γίνουν καύσεις χρειάζονται µικρά και συχνά γεύµατα κάθε 3 ώρες. Μην παραλείπετε λοι− πόν κανένα γεύµα, ούτε σνακ. Μην αφήνετε τον οργανισµό σας να πεινάσει. 6. Το άγχος Το άγχος προκαλεί πολλά προβλήµατα στον οργανισµό, έτσι λοιπόν και στη δίαι− τα. Κάνει το σώµα να φουσκώνει και βρίσκεται ο οργανισµός σε µια κατάσταση σοκ. Προσπαθείστε λοιπόν κάθε µέρα, να έχετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Να χαλαρώσετε, να διαβάσετε, να γράψετε, να σκεφτείτε, να κάνετε γιόγκα ή δια− λογισµό.

20 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

7. Ο ελλειπής ύπνος Ο ύπνος είναι πολύ βασικό κοµµάτι όταν κάνουµε δίαιτα. Με λίγες ώρες ύπνου ο οργανισµός δεν ξεκουράζεται και είναι σηµαντικό για την απώλεια βάρους να κοιµάστε 8 ώρες και µάλιστα γύρω στις 11 το βράδυ! Εξάλλου αν το κάνετε αυτό, θα γλιτώσετε και από τις βραδινές επιδροµές στο ψυγείο…


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πως να προστατεύσετε τα παιδιά από τα μικρόβια τα εφαρµόζουν τους.

Κάθε φορά που πολλά παιδιά βρίσκονται στον ίδιο χώρο, µοιραία παρα− τηρείται διασπορά βακτη− ρίων και ιών. Ακόµα και στον πιο καθαρό χώρο του κόσµου, τα παιδιά αναπόφευκτα θα βάλουν τα χέρια στο πρόσωπό τους ή, αν είναι µικρότερα, τα παιχνίδια στο στόµα τους. Οι συνήθειες αυτές τα αφήνουν εκτεθειµένα στα παθογόνα που τα περι− βάλλουν και στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβά− νονται αυτά που προκα− λούν γρίπη, κρυολόγηµα, γαστρεντερίτιδα και πολ− λές άλλες λοιµώξεις. Τα παθογόνα αυτά µεταδίδο− νται µεταξύ των ανθρώ− πων κυρίως αερογενώς ή/και µε τα µολυσµένα χέρια. Καταλήγουν επίσης στα αντικείµενα όπου, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής τους, µπορεί να επιζήσουν από λίγες ώρες έως και ηµέρες. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο που ακόµα και για την προστασία από το νέο αναπνευστικό ιό, τον κορωνοϊό Covid−19, οι υγει− ονοµικοί φορείς µε πρώτο τον Παγκόσµιο Οργανι− σµό Υγείας (Π.Ο.Υ.) συνι− στούν να τηρούµε τους κανόνες υγιεινής. Σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ., ο πρώτος κανόνας είναι να πλένουµε καλά και σχο− λαστικά τα χέρια µας µε σαπούνι και νερό ή µε αλκοολούχο διάλυµα, γιατί µε αυτούς τους τρό− πους µπορούν να σκοτω− θούν οι ιοί. Το σαπούνισµα των χεριών πρέπει να

διαρκεί 20 δευτερόλεπτα και όχι να γίνεται βιαστικά κάτω από το νερό. Αντί− στοιχα, τα χέρια πρέπει να τρίβονται µε το αλκοο− λούχο διάλυµα έως ότου αυτό εξατµιστεί εντελώς. Πρέπει επίσης να διατη− ρούµε «κοινωνική απόστα− ση» (social distancing) του− λάχιστον 1 µέτρου µε όποιον βήχει ή φταρνίζε− ται. Και αυτό γιατί ο βήχας και το φτάρνισµα εκπέµπουν µικροσκοπικά σταγονίδια υγρού από τη µύτη ή το στόµα, που µπορεί να φέρουν παθο− γόνα. Αν κάποιος βρίσκε− ται πολύ κοντά, µπορεί να εισπνεύσει τα παθογόνα, στα οποία συµπεριλαµβά− νεται ο κορονοϊός Covid− 19. Ένα άλλο µέτρο είναι να µην αγγίζουµε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα µας, γιατί µπορεί να µεταφέ− ρουµε τα παθογόνα σε αυτά και από εκεί να εισέλθουν στον οργανι− σµό. Απαραίτητη είναι ακόµα η καλή «αναπνευ−

στική υγιεινή», δηλαδή το να βήχουµε και να φταρ− νιζόµαστε στο µανίκι µας ή σε ένα χαρτοµάντιλο, καλύπτοντας το στόµα και τη µύτη. Τέλος, πρέπει να µένουµε σπίτι όταν έχουν πυρετό, βήχα και άλλα συµπτώµατα, και να επικοινωνούµε µε τον για− τρό µας. Με αυτό τον τρόπο δεν θα εκθέτουµε στα παθογόνα που µας έχουν αρρωστήσει άλλα άτοµα. Μια καλή λύση είναι να τοποθετήσετε στον εσω− τερικό σας χώρο, σπίτι, γραφείο, ιατρείο µία συσκευή που καθαρίζει και απολυµαίνει τον αέρα και βοηθά στην εξαφάνι− ση βακτηρίων από τις επι− φάνειες, δηµιουργώντας ένα προστατευµένο περι− βάλλον µε διαρκή προφύ− λαξη από λοιµώξεις, γρίπη, αλλεργιογόνα και άλλες ασθένειες. Όλα τα παραπάνω µέτρα πρέπει να τα διδάσκουν οι γονείς στα µικρά παιδιά, ώστε µεγαλώνοντας να

µόνα

Ωστόσο υπάρχουν µερι− κά ακόµα που µπορούν να λαµβάνουν οι γονείς των παιδιών. Ειδικοί από τον νοσηλευτικό οργανισµό University Hospitals στο Κλίβελαντ, π.χ., συνιστούν να διδάξουν στα παιδιά τους να µην µοιράζονται προσωπικά αντικείµενα όπως τα µπουκάλια του νερού, τα µαχαιροπίρου− να, τα ακουστικά, τα καπέλα, τις βούρτσες για τα µαλλιά και το βούτυρο κακάο για τα χείλη. Πρέπει επίσης να τους διδάξουν να µην κολλάνε το στόµα τους στη βρύση όταν πίνουν νερό στο σχολείο. Ειδάλλως, πρέπει να έχουν µαζί τους ένα µπουκαλάκι νερό, το οποίο θα γεµίζουν στη βρύση του σχολείου. Πολύ σηµαντικό είναι ακόµα να µπαίνουν νωρίς για ύπνο κάθε βράδυ (τα παιδιά που πάνε σχολείο χρειά− ζονται καθηµερινά τουλά− χιστον 8−10 ώρες ύπνου έως ότου ενηλικιωθούν), καθώς και να τρώνε καθη− µερινά φρούτα και λαχα− νικά, ώστε να έχουν γερό ανοσοποιητικό. Η σωστή φροντίδα και απολύµανση του χώρου όπου βρίσκονται επίσης είναι σηµαντική. Το πρώτο που πρέπει να προσέξετε είναι να µην τα αφήνετε να βάζουν τη σάκα τους πάνω στα έπιπλα. Σκε− φτείτε µόνο που την έχουν ακουµπήσει στο σχολείο και θα καταλάβε− τε πόσα µικρόβια µεταφέ− ρει. Μια καλή λύση είναι

να την απολυµαίνετε τακτικά και να µάθετε το παιδί να κάνει το ίδιο. Τακτικό πλύσιµο χρειάζο− νται και τα παιχνίδια, ακόµα και τα λούτρινα, γιατί επίσης µολύνονται απ’ οτιδήποτε έχει ακου− µπήσει το παιδί. Μία άλλη καλή ιδέα είναι να χρησι− µοποιείτε κάποια συσκευή καθαρισµού και απολύ− µανσης του αέρα, ειδικά αν κάποιος στο σπίτι είναι άρρωστος, ώστε να εµπο− δίσετε την διασπορά των παθογόνων στις επιφάνει− ες του σπιτιού. Υπάρχουν συσκευές απολύµανσης και καθαρισµού του αέρα που εξουδετερώνουν επί− σης τα αλλεργιογόνα (όπως γύρη, σκόνη, µού− χλα, ακάρεα, τρίχωµα ζώων). Μέτρα προστασίας χρει− άζονται και όταν πηγαίνε− τε το παιδί στον παιδία− τρο. Αν έχει συµπτώµατα από το αναπνευστικό, πρέπει να του φορέσετε µάσκα, ώστε να µην κολ− λήσει τα άλλα παι− δάκια. Καλό είναι επίσης να πάρετε µαζί µερικά δικά του παιχνίδια από το σπίτι, µε τα οποία θα απασχο− ληθεί όσο περιµέ− νετε. Προσπαθήστε επίσης να το κρα− τήσετε κοντά σας, ώστε να µην εκτε− θεί στα παθογόνα των άλλων άρρω− στων παιδιών και σε εκείνα των κοι− νόχρηστων παιχνι− διών µε τα οποία παίζουν άλλα παι− διά.

Αν, εξάλλου, ο χώρος αναµονής έχει πολλά άρρωστα παιδάκια και γονείς και η αναµονή πρό− κειται να είναι σηµαντική, καλό θα ήταν να περιµέ− νετε στο χολ ή ακόµα και στο αυτοκίνητό σας, συνι− στούν επιστήµονες από τον µη κερδοσκοπικό υγειονοµικό οργανισµό Scripps Health, στο Σαν Ντιέγκο. Ενηµερώστε µόνο τη γραµµατεία του γιατρού ώστε να σας τηλεφωνήσει µόλις έρθει η σειρά σας. Πολύ σηµαντικό µέτρο, τέλος, είναι να µην παρα− λείπετε τους εµβολια− σµούς των παιδιών. Τα εµβόλια είναι ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγ− µατα της Ιατρικής και µία από τις σηµαντικότερες παρεµβάσεις για την προ− στασία της ατοµικής και της δηµόσιας υγείας, και µπορούν να τα προστα− τεύσουν από πολλά και απειλητικά νοσήµατα.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 21


www.cretavoice.gr

Ε

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΔιαΝΕΟσις: Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα εξακολουθεί να ν

πτά ακαδηµαϊκοί που έχουν ασχοληθεί µε την οργάνωση και τη διαµόρφωση του ελληνικού συστήµατος υγείας, τόσο από την ερευ− νητική πλευρά όσο και από θέσεις ευθύ− νης, ετοίµασαν για λογαριασµό της διαΝΕΟσις µια εκτενή, ολοκληρωµένη και τεκµηρωµένη πρόταση για την ανα− µόρφωση του ΕΣΥ. Η οµάδα, υπό το συντονισµό του καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ Γιάννη Τούντα, ετοίµασε έκθεση, η οποία περι− γράφει ένα σύγχρονο και αποκεντρωµέ− νο δηµόσιο σύστηµα υγείας, µε έµφαση στην κοινωνική ισότητα, την κλινική απο− τελεσµατικότητα και την οικονοµική βιω− σιµότητα. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι αρκετά διαφορετικό από άλλα ευρωπαϊκά, καθώς ναι µεν προσφέρει καθολική κάλυψη, αλλά στηρίζεται και στη φορο− λογία αλλά και στην ασφάλιση, και επι− πλέον εµφανίζει και πάρα πολύ µεγάλη συµµετοχή της ιδιωτικής δαπάνης. Στη χώρα µας το 90% των ιδιωτικών δαπα− νών για την υγεία προέρχεται απευθείας από τους "χρήστες" (τους πολίτες), και µόνο το 10% καλύπτεται από τις ιδιωτι− κές ασφαλιστικές εταιρείες. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες συµβαίνει το ανάπο− δο. Και η προβληµατική χρηµατοδότηση είναι µόνο ένα από τα προβλήµατα του ΕΣΥ. Εντελώς συνοπτικά και σχηµατικά, από την έρευνα προκύπτουν και τα εξής πολύ βασικά και σηµαντικά: • η απουσία οργανωµένης πρωτοβάθ− µιας φροντίδας υγείας, • η έλλειψη σύγχρονων µονάδων περί− θαλψης (νοσηλεία στο σπίτι, µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας, κέντρα αποκα− τάστασης, µονάδες χρονίως πασχό− ντων), • η πολύ περιορισµένη χρήση νέων τεχνολογιών, • η σχεδόν πλήρης απουσία µηχανισµών αξιολόγησης, ελέγχου και ποιότητας, • η εκτεταµένη παραοικονοµία, • η ηλικιακή γήρανση και εργασιακή κόπωση του εργατικού δυναµικού, • τα προβλήµατα οργάνωσης και διοίκη− σης, µε αναχρονιστικές, έντονα συγκε− ντρωτικές δοµές και • η ανορθολογική κατανοµή των νοσοκο− µειακών και πρωτοβάθµιων µονάδων ανά την επικράτεια. Ποια είναι η κατάσταση σήµερα Οι Έλληνες πεθαίνουν κυρίως από τρία αίτια: καρδιαγγειακές παθήσεις (39% των θανάτων οφείλονται σ’ αυτές), καρ− κίνους (28%) και νοσήµατα του αναπνευ− στικού (13%). Αυτά τα ποσοστά παραµέ− νουν λίγο−πολύ σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά, τη δεκαετία 2009−2018 ο αριθµός των ασθενών που πήραν εξιτήριο από τα δηµόσια νοσοκο−

22 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

µεία αυξήθηκε κατά 30%. Αυτό οφείλε− ται εν µέρει στη σταδιακή γήρανση του πληθυσµού, αλλά πιθανότατα και στο ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης λιγότεροι πολίτες απευθύνονταν στα ιδιωτικά νοσοκοµεία για τέτοιες υπηρεσίες. Σήµε− ρα σχεδόν 1 στους 4 Έλληνες αντιµετω− πίζει κάποια χρόνια πάθηση, 7 στους 10 είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, 4 στους 10 είναι "σωµατικά αδρανείς" (δεν γυµνά− ζονται καθόλου), ενώ εµφανίζουµε πολύ υψηλά ποσοστά καπνιστών και πολύ χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη ενηλίκων σε σχέση µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Παρ’ όλες τις αυξηµένες ανάγκες, οι Έλληνες δεν έχουν ικανοποιητική κάλυ− ψη από το σύστηµα υγείας της χώρας. Ένας στους 5 δηλώνει ότι δεν έλαβε υπηρεσίες (µια εξέταση ή µια διάγνωση ή θεραπεία) παρ’ όλο που την είχε ανά− γκη, κυρίως για λόγους υψηλού κόστους. Ένας στους 3 καρκινοπαθείς δηλώνει ότι είχε πρόβληµα στην πρόσβαση στον για− τρό του, ένας στους 4 είχε πρόβληµα στην πρόσβαση στο φάρµακο. Το 60% των διαβητικών και των υπερτασικών αντιµετώπισαν πρόβληµα στην πρόσβα− ση σε υπηρεσίες υγείας λόγω του κόστους. Παρ’ όλο που θεωρητικά οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα µας είναι δωρεάν, και µάλιστα το σύστηµα υγείας χρηµατοδο− τείται και από τους φόρους µας και από το ασφαλιστικό µας σύστηµα, εµείς πλη− ρώνουµε και πάρα πολλά από την τσέπη µας. Μεγάλο µέρος από αυτές τις ιδιωτικές δαπάνες είναι αυτό που η έρευνα απο− καλεί κοµψά "άτυπες πληρωµές" οι οποί− ες αποτελούν µέρος της παραοικονο− µίας και αφορούν κυρίως την παράκαµ− ψη της σειράς αναµονής ή και την εξα− σφάλιση καλύτερης ποιότητας υπηρε− σιών. Κανείς δεν ξέρει το ακριβές ύψος αυτών των δαπανών, αλλά κάποιες µετρήσεις τις υπολογίζουν έως και στο 20% του οικογενειακού προϋπολογισµού. Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό φαινόµενο, καθώς δαπάνες άνω του 20% του εισο− δήµατος για ιατροφαρµακευτικές δαπά− νες είναι το όριο των επονοµαζόµενων "καταστροφικών δαπανών". Έτσι αποκα− λούνται διεθνώς οι δαπάνες υγείας οι οποίες τινάζουν στον αέρα τον προϋπο− λογισµό ενός νοικοκυριού και µπορούν να το σπρώξουν στη φτωχοποίηση. Τα προηγµένα συστήµατα υγείας είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε λίγα νοικοκυριά να καταδικάζονται στη φτώχεια όταν προ− κύπτει ένα έκτακτο πρόβληµα υγείας ή ένα χρόνιο νόσηµα. Η χώρα µας δυστυ− χώς εµφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καταστροφικών δαπανών για την υγεία ανάµεσα τις χώρες του ΟΟΣΑ: φτάνει το 9,7% των νοικοκυριών. Πάντως, κατά τη διάρκεια της κρίσης οι δαπάνες για την υγεία µειώθηκαν. O

Αποκαλυπτική µελέτη για το τριτοκοσµικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών δηµόσιας υγείας στην «ευρωπαϊκή» Ελλάδα του 2020

"µνηµονιακός" στόχος ήταν ο περιορι− σµός των δηµόσιων δαπανών στο 6% του ΑΕΠ, και ειδικότερα της δηµόσιας δαπάνης για φάρµακα στο 1% του ΑΕΠ. Το πιάσαµε αυτό το όριο από το 2011 κιό− λας −πλέον η δηµόσια δαπάνη βρίσκεται περίπου στο 5%, την ώρα που ο µέσος όρος στις χώρες της Ε.Ε. είναι 7%. Οι δε συνολικές δαπάνες υγείας το 2016 έφτα− σαν το 8,45% του ΑΕΠ, από 9,47% που ήταν το 2009 (µέσος όρος ΟΟΣΑ: 15,3%). Μόνο την περίοδο 2012−2016 η µείωση έφτασε τα 14,7 δισ. ευρώ. Πού πηγαίνουν, όµως, αυτά τα χρήµατα; Σήµερα στη χώρα υπάρχουν συνολικά 277 νοσοκοµεία τα οποία διαθέτουν 45.267 κλίνες. Από αυτά τα 147 είναι ιδιωτικές κλινικές, 5 είναι νοσοκοµεία που έχουν τη µορφή ΝΠΙ∆, και 125 είναι τα ΝΠ∆∆. Αυτά τα 125 νοσοκοµεία είναι που ανήκουν στο ΕΣΥ. Ακόµα, 201 Κέντρα Υγείας και περίπου 200 πρώην πολυϊα− τρεία του ΙΚΑ συγκροτούν µαζί το Πρω− τοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (ΠΕ∆Υ). Επιπλέον, υπάρχουν 1.487 περιφερειακά ιατρεία στις αγροτικές περιοχές και 127 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) σε αστι− κές περιοχές, που ιδρύθηκαν πρόσφατα. Όλες αυτές οι µονάδες υπάγονται σε 7 Υγειονοµικές Περιφέρειες, οι οποίες ασκούν κυρίως εποπτικό και συντονιστι− κό ρόλο. Τη διοίκηση την ασκεί κυρίως κεντρικά το υπουργείο Υγείας και ο εκά− στοτε υπουργός, που διορίζει και τους διευθυντές και τα ∆.Σ. των νοσοκοµείων. Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες διορίζουν

τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας. Παρ’ όλο που ιδιωτικές κλινικές αριθµη− τικά είναι περισσότερες από τα δηµόσια νοσοκοµεία, περίπου το 65% των νοσο− κοµειακών κλινών στην Ελλάδα βρίσκε− ται σε δηµόσια νοσοκοµεία και µόνο το 35% στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό συµβαί− νει επειδή οι περισσότερες ιδιωτικές κλι− νικές είναι µικρές ή µεσαίες σε µέγεθος (γενικές, µαιευτικές ή ψυχιατρικές κυρίως). Τα ελληνικά νοσοκοµεία εµφανί− ζουν τη χαµηλότερη µέση διάρκεια παραµονής στην Ε.Ε. (5,2 ηµέρες), ενώ η µέση πληρότητα των κλινών (74%) είναι παρόµοια µε του µέσου όρου της Ε.Ε. Ωστόσο τα προβλήµατα είναι πολλά − υπερκατανάλωση υπηρεσιών, καθυστε− ρήσεις στην παροχή τους, αυξηµένο κόστος και αναποτελεσµατικότητα είναι κάποια από αυτά. Υπολογίζεται πως έως και το ένα τρίτο των εισαγωγών έκτα− κτης ανάγκης στα γενικά νοσοκοµεία για πολλά περιστατικά (ΩΡΛ, γυναικολο− γικά, οφθαλµολογικά, χειρουργικά) καθώς και το 40% των ορθοπαιδικών θα µπορούσαν να αντιµετωπίζονται από υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας. Η στελέχωση αυτών των νοσοκοµείων είναι επίσης ένα σοβαρό πρόβληµα. Είναι γνωστό ότι η χώρα µας έχει το µεγαλύ− τερο αριθµό γιατρών και το µικρότερο αριθµό νοσηλευτών αναλογικά µε τον πληθυσµό της σε ολόκληρη την Ευρω− παϊκή Ένωση. Ενώ το σύστηµα υγείας µας χρειάζεται τουλάχιστον 2−3 νοση− λευτές ανά γιατρό, εµείς έχουµε σήµερα περίπου 1,3.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

νοσεί βαριά…

Μόνο τη 15ετία 2001−2016 το ιατρικό δυναµικό της χώρας υπερδιπλασιάστηκε, παρ’ όλη την "ιατρική µετανάστευση", δηλαδή τους Έλληνες γιατρούς που έφυ− γαν για να εργαστούν στο εξωτερικό, οι οποίοι σήµερα υπολογίζονται σε πάνω από 10.000. Το 2017 είχαµε στην Ελλάδα πάνω από 65.000 γιατρούς. Αυτό το δυναµικό είναι ανισοκατανεµηµένο στην επικράτεια (οι περισσότεροι γιατροί είναι συγκεντρωµένοι στις µεγάλες πόλεις και σε αυτές που έχουν ιατρικές σχολές) ενώ και οι ειδικότητές τους δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες καθώς δεν προκύπτουν από κάποιο ορθολογικό σχεδιασµό που τις λαµβάνει υπ’ όψιν. Έτσι στην Ελλάδα έχουµε υπερπληθώρα χειρούργων, γυναικολόγων και παθολό− γων, αλλά το χαµηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε γενικούς γιατρούς (αυτούς που αναλαµβάνουν κυρίως το βάρος στην πρωτοβάθµια φροντίδα, δηλαδή). Οι Έλληνες γενικοί γιατροί είναι µόλις 5% του συνόλου, την ώρα που σε άλλες χώρες τα ποσοστά είναι πολλαπλάσια: 38% στη Γαλλία, 46% στην Πορτογαλία. Για τις ανάγκες του δικού µας συστήµα− τος υγείας χρειαζόµαστε τουλάχιστον διπλάσιους. Την ίδια ώρα, ένας στους τέσσερις γιατρούς−µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργοι ή υποα− πασχολούµενοι. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµε− τωπίζουν τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, ωστό− σο, είναι οι µεγάλες ελλείψεις στο µη− ιατρικό προσωπικό, και κυρίως σε νοση− λευτές (υπολογίζεται ότι λείπουν περί−

που 20.000 νοσηλευτές σήµερα) αλλά και σε άλλες σηµαντικές διοικητικές θέσεις. Υπάρχουν στη χώρα µας Μονά− δες Εντατικής Θεραπείας που δεν λει− τουργούν καθόλου λόγω έλλειψης προ− σωπικού. Γενικότερα, µόνο το 5,4% του εργατικού δυναµικού της χώρας απα− σχολείται στον τοµέα της υγείας, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ ξεπερνά το 10%. Ο σχεδιασµός της στελέχωσης του ΕΣΥ δεν γίνεται µε αποτύπωση και αξιολόγη− ση των αναγκών υγείας, αλλά περιστα− σιακά και µε δυσλειτουργικές διαδικα− σίες που καθυστερούν για χρόνια. Η αποτυχία στη διαχείριση του κρίσιµου θέµατος του ανθρώπινου δυναµικού είναι σηµαντική από κάθε επίπεδο. Για το χαµηλό ποσοστό νοσηλευτών, για παρά− δειγµα, δεν ευθύνεται µόνο το εκπαιδευ− τικό σύστηµα που παράγει λίγους, αλλά και το ότι πολλοί είναι αποσπασµένοι σε διοικητικές θέσεις, καθώς και ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα: τα τεράστια ποσο− στά πρόωρης αποχώρησης από το επάγγελµα, από εργαζόµενους που εγκαταλείπουν εξουθενωµένοι. Συνοπτικά: •Η χώρα µας έχει τον µεγαλύτερο αριθ− µό γιατρών και τον µικρότερο αριθµό νοσηλευτών αναλογικά µε τον πληθυ− σµό της στην ΕΕ (περίπου 1,3 νοσηλευ− τές ανά γιατρό). •Τη 15ετία 2001−2016 το ιατρικό δυναµικό της χώρας υπερδιπλασιάστηκε, παρά την "ιατρική µετανάστευση". Το 2017 είχαµε στην Ελλάδα πάνω από 65.000 γιατρούς. •∆ιαθέτουµε υπερπληθώρα χειρουργών, γυναικολόγων και παθολόγων, αλλά το χαµηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη γενικών ιατρών − για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα χρειαζόµαστε υπερδιπλάσι− ους. •Την ίδια ώρα 1 στους 4 γιατρούς − µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργος ή αυτοαπασχολούµενος. •Μόνο το 5,4% του εργατικού δυναµικού της χώρας απασχολείται στον χώρο της υγείας. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ ξεπερνά το 10%.

Υπάρχουν ακόµη δύο σηµαντικά θέµα− τα τα οποία θίγει η µελέτη, και στα οποία υπάρχει σοβαρό πρόβληµα: στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας, και στο θέµα των τιµών. Το πόσο κοστίζουν όλες οι υπηρεσίες υγείας, οι εξετάσεις και τα φάρµακα αποτελεί πολύ σηµαντικό θέµα και πολύ µεγάλη πρόκληση για όλα τα συστήµα− τα υγείας του κόσµου, καθώς η "αγορά" της υγείας δεν µοιάζει µε τις υπόλοιπες αγορές. Σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγµέ− νες χώρες του κόσµου υπάρχει κεντρι− κός δηµόσιος έλεγχος των τιµών. Κατά συνέπεια το σύστηµα της τιµολόγησης των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών είναι κρίσιµο κοµµάτι του συστήµατος υγείας. Στη δική µας χώρα βασιζόµαστε ακόµα σε τιµές που καθιερώθηκαν λίγο− πολύ το 1991, µε µόνη σηµαντική αναπρο− σαρµογή την µετατροπή των ονοµαστι− κών αξιών σε ευρώ, όταν καταργήθηκε η δραχµή. Το ελληνικό σύστηµα τιµολόγη− σης δεν ενσωµατώνει τις µεταβολές των τιµών µε τον πληθωρισµό, αλλά ούτε και τις οικονοµίες κλίµακος που µπορούν να επιτευχθούν από ένα τόσο µεγάλο "πελάτη". ∆εν λαµβάνει υπ’ όψιν την επί− δραση τεχνολογικών εξελίξεων στις παρεχόµενες υπηρεσίες και, τελικά, δεν αντιπροσωπεύει το πραγµατικό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. ∆ιεθνώς υπάρχουν δοκιµασµένες µέθοδοι που λύνουν αποτελεσµατικά αυτό τον γρίφο και οδηγούν σε λίγο−πολύ αξιόπιστους τιµοκαταλόγους. Στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία και αλλού, για παράδειγµα, χρησιµοποιούν τη µέθοδο RBRVS (Resource−based relative value scale) η οποία τιµολογεί τις υπηρεσίες χρησιµο− ποιώντας τρεις συντελεστές (κεφάλαιο, εργασία και αβεβαιότητα). Η προσαρµο− γή ενός τέτοιου συστήµατος στα δεδο− µένα και τις ιδιαιτερότητες της δικής µας υγειονοµικής πραγµατικότητας περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.9 της µελέτης. Το πρόβληµα µε τις δοµές πρωτοβάθ− µιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) είναι επί− σης εξαιρετικά σηµαντικό. Η ΠΦΥ είναι

ένα πολύ σηµαντικό µέρος ενός συστή− µατος υγείας, καθώς περιλαµβάνει το πρώτο σηµείο επαφής του πολίτη µε το σύστηµα υγείας −εκεί όπου πάει ο πολί− της για διαγνωστεί, να εξεταστεί, ή για να λάβει έκτακτες υπηρεσίες σε ένα επείγον περιστατικό. Οι περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες έχουν φτιάξει, πια, αποτελεσµατικά συστήµατα ΠΦΥ ως µέρος του εθνικού τους συστήµατος υγείας. Οι πολίτες στις περισσότερες από αυτές έχουν πρόσβαση σε οµάδες Γενικών/Οικογενειακών γιατρών, προσβά− σιµες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, ο οποίος προσφέρει την επο− νοµαζόµενη "φροντίδα πρώτης επαφής", συµβουλές για την πρόληψη ασθενειών, αλλά και παρακολούθηση χρόνια νοσού− ντων και, όπου χρειάζεται, την παραπο− µπή σε ειδικούς. Στην Ελλάδα, παρά τις αλλεπάλληλες απόπειρες για ουσιαστικές µεταρρυθµί− σεις εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν υπάρχει τέτοιο µοντέλο, αλλά µόνο κατακερµατισµένες δοµές που καλύ− πτουν τις ανάγκες µόνο εν µέρει. Υπάρ− χουν τα Κέντρα Υγείας στις αγροτικές περιοχές, τα ΠΕ∆Υ και τα ΤοΜΥ στις αστικές περιοχές, ενώ εκεί βρίσκονται και πολλά ιδιωτικά ιατρεία αλλά και πολ− λές υπηρεσίες ενσωµατωµένες σε ∆ήµους και άλλους οργανισµούς. Η στό− χευση του υπάρχοντος συστήµατος, επι− σηµαίνουν οι ερευνητές, δεν είναι ο ασθενής, ενώ έννοιες όπως "πρόληψη" και "προαγωγή υγείας" δεν εντάσσονται καθόλου στον σχεδιασµό των παρεχόµε− νων υπηρεσιών. Υπηρεσίες όπως επισκέ− ψεις στο σπίτι για ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού είναι σπάνιες. Κατά συνέ− πεια, στην Ελλάδα υπάρχει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από τις παρεχόµενες φροντίδες στην Ε.Ε. Οι ερευνητές περιγράφουν το πώς θα µπο− ρούσε να λειτουργήσει ένα αποτελεσµα− τικό σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας στη χώρα µας, και αναλύουν συγκεκριµέ− να την κατάσταση στον Νοµό Ηρακλείου της Κρήτης, και πώς οι υπάρχουσες δοµές (κυρίως Κέντρα Υγείας και ΤοΜΥ) θα µπορούσαν να µετατραπούν σε ένα λειτουργικό δίκτυο ΠΦΥ. Μαζί µε όλα αυτά τα µεγάλα προβλήµα− τα, ωστόσο, υπάρχει και άλλο ένα, εξαι− ρετικά σηµαντικό και έντονο: οι αναπο− τελεσµατικές και αναχρονιστικές δοµές διοίκησης είναι πανταχού παρούσες στο ΕΣΥ. Η διοίκηση των νοσοκοµείων βρί− σκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των κοµ− µάτων εξουσίας. ∆ιαχρονικά και σταδια− κά, η τοποθέτηση κοµµατικών στελεχών συνοδεύτηκε από την αφαίρεση αρµο− διοτήτων από τις διοικήσεις των νοσοκο− µείων, µε αποτέλεσµα η δυνατότητα λήψης αποφάσεων εντός ενός δηµόσιου νοσοκοµείου να είναι πολύ περιορισµένη. Αυτή η δοµή δεν µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, αν λέµε ότι θέλουµε να αναµορφώσουµε το εθνικό σύστηµα υγείας.

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 23


www.cretavoice.gr ✤

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τέλος Μαρτίου ανοίγει το TaxisNet για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις Ποια είναι τα φορολογικά κλιµάκια και οι εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται µισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελµατίες, αγρότες και εισοδηµατίες

Προσλήψεις 14 υπαλλήλων τεχνικών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο Χανίων

Στο τέλος Μαρτίου αναµένεται να ανοίξει η ηλεκτρο− νική πύλη του TAXISnet για την υποβολή των φορολο− γικών δηλώσεων. Οι φορολογούµενοι, ενόψει της διαδικασίας υποβο− λής των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει να γνωρί− ζουν ότι τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν εντός του 2019 θα φορολογηθούν µε βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 και ο φόρος που θα περιέ− χουν τα εκκαθαριστικά του 2020 θα κυµαίνεται στα ίδια µε πέρυσι επίπεδα, εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί τα εισοδήµατα. Ειδικότερα, για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων που θα δηλωθούν φέτος θα ισχύσουν τα εξής: 1. Φορολογική κλίµακα: Με συντελεστές 22% − 45% θα φορολογηθούν τα εισοδήµατα από µισθούς, συντάξεις, ατοµικές επιχειρήσεις και αγροτικές δρα− στηριότητες. Συγκεκριµένα επιβάλλεται φόρος: − 22% για ετήσιο εισόδηµα έως 20.000 ευρώ. − 29% για το τµήµα του εισοδήµατος πάνω από τις 20.000 ευρώ και µέχρι τις 30.000 ευρώ − 37% για το τµήµα του εισοδήµατος πάνω από τα 30.000 και µέχρι τα 40.000 ευρώ − 45% για το τµήµα του εισοδήµατος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. 2. Έκπτωση φόρου: Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελµα αγρότες κερδίζουν έκπτωση φόρου εισο− δήµατος έως 1.900−2.100 ευρώ που οδηγεί σε έµµεσο αφορολόγητο όριο εισοδήµατος. Ειδικά για τους έχο− ντες ετήσια εισοδήµατα µέχρι 20.000 ευρώ από µισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετή− σια εισοδήµατα µέχρι 20.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελµα αγρότες προβλέπεται έκπτωση φόρου: − 1.900 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόµενα τέκνα. − 1.950 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόµενο τέκνο. − 2.000 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόµενα τέκνα. − 2.100 ευρώ εάν υφίστανται 3 ή περισσότερα προ− στατευόµενα τέκνα. Κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου Οι φορολογούµενοι για να δικαιούται την έκπτωση

24 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

φόρου έως 1.900 −2.100 ευρώ θα πρέπει κατά τη διάρ− κεια του 2019 να έχει εξοφλήσει µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής (µε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή µέσω e−banking) δαπάνες για αγορές αγαθών ή παρο− χή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου µε ποσοστό: − 10% του ετησίου εισοδήµατός του, πραγµατικού ή τεκµαρτού, εφόσον το εισόδηµα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ, − 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο −πραγµατι− κό ή τεκµαρτό− ατοµικό του εισόδηµα ανέρχεται σε 10.001 έως 30.000 ευρώ και − 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επό− µενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο −πραγµατικό ή τεκµαρτό− εισόδηµά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται µε 22%. 3. Εισοδήµατα από ακίνητα: Με συντελεστές από 15% έως 45% θα φορολογηθούν τα εισοδήµατα από ακίνητα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται κλίµακα µε τους εξής συντελεστές: − 15% µέχρι 12.000 ευρώ. − 35% στο τµήµα ετησίου εισοδήµατος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ. − 45% στο τµήµα ετησίου εισοδήµατος πάνω από τα 35.000 ευρώ. 4. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Οι φορολογούµενοι µε εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται κλιµακωτά µε συντελεστές από 2,2% έως 10%. 5. Προκαταβολή φόρου: Επιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήµατος έναντι του επόµενου έτους µε συντελεστή 100% επί του κυρίου φόρου εισοδήµατος, σε όσους δηλώνουν εισοδήµατα από επιχειρηµατικές ή και αγροτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και σε όσους φορολογούνται µε βάση τα τεκµήρια διαβίω− σης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 6. Τέλος επιτηδεύµατος: Επιβάλλεται τέλος επιτηδεύ− µατος από 400 έως 650 ευρώ σε κάθε φορολογούµε− νο που έχει ασκήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα: Οι φορολογούµενοι που ασκούν ατοµικά επιχειρηµα− τικές δραστηριότητες θα πληρώσουν και για τη χρήση του 2019 το ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ για κάθε υποκατάστηµα.

Την απόφαση για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) επικουρικών υπαλλήλων για την κάλυψη άµε− σων και επιτακτικών αναγκών σε προσωπικό, έλαβε πρόσφατα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Χανίων. Πρόκειται για προσωπικό των κάτωθι κατηγοριών και ειδικοτήτων: ∆ύο (2) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/ Μηχανολό− γων Μηχανικών ∆ύο (2) ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/ Μηχανολό− γων Μηχανικών Πέντε (5) ∆Ε Τεχνικού (Ηλεκτρολό− γων/Ηλεκτροτεχνιτών) Πέντε (5) ∆Ε Υδραυλικών Τα απαραίτητα υποχρεωτικά προσόντα για τις παραπάνω θέσεις περιγράφονται στο άρθρο 5 της Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7−2−2020 ΚΥΑ των Υπ. Οικονοµικών, Υγείας & Εσωτερικών «Καθορισµός της διαδικα− σίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικου− ρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της µοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Ορθή Επανάληψη), (Α∆Α:61ΣΩ465ΦΥΟ− ΚΜ3), (ΦΕΚ 460/Β/2020). Η πρόσληψη των υπαλλήλων θα γίνει από τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κατηγορία και κλάδο και σειρά προτίµησης που θα συντα− χθούν στην 7η Υ.ΠΕ. κατ’ εφαρµογή της προανα− φερθείσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 2). Κατόπιν αυτών, oι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέχουν τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγρα− φής έως τις 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 24.00 στους σχετικούς ηλεκτρονικούς καταλόγους. Η αίτηση υποβάλλεται µέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr και συνοδεύεται από οδηγίες για τη συµπλήρωσή της. Η είσοδος στο διαδικτυακό τόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενι− κή Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) µέσω του κόµβου της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) (κωδικοί Taxisnet).


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 25


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής (ekatanalotis.gr)

Σύγκριση τιµών σε περισσότερα από 1000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στα σηµεία πώλησής τους Τη νέα ψηφιακή πλατφόρµα e−καταναλωτής (ekatanalotis.gr), εγκαινίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) στου Ρέντη. Εγκαινιάζοντας το παρατηρητήριο τιµών, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπογράµµισε ότι είναι ένα σηµαντικό εργαλείο, προσβάσιµο σε κάθε καταναλωτή. Πρόκειται για ένα καλάθι 1000 προϊόντων που κατα− γράφει τις τιµές η ΕΛΣΤΑΤ. «Θέλουµε ένα έργο που θα πάει σε ψηφιακή εποχή το σύνολο των λειτουργιών της κεντρικής αγοράς και να ελέγχεται η λειτουργία των καρτέλ. Είµαστε αµείλικτοι στα καρτέλ» είπε ο υπουργός και γνωστοποίησε ότι από σήµερα είναι έτοιµη η εφαρµογή για περιβάλλον Android και η εφαρµογή για iOS θα λειτουργεί από τη ∆ευτέρα. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρµόδιος για τη Βιοµηχα− νία και το Εµπόριο, Νίκος Παπαθανάσης, σηµείωσε ότι είναι πρωτοποριακό για όλη την Ευρώπη, καθώς πρό− κειται για ένα εργαλείο εποπτείας ενός υπουργείου το οποίο είναι ταυτόχρονα και ανοικτό στην κοινωνία. Ο γενικός γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταµπουλίδης ανέφερε ότι είναι η πρώτη ψηφιακή εφαρµογή της κυβέρνησης στην οποία συµµετέχουν αυτοβούλως οι επιχειρήσεις. Και είναι επιτυχία των ίδιων των επιχειρήσεων αυτή η εφαρ− µογή, καθώς σηµατοδοτεί έναν νέο τύπο επικοινωνίας του ιδιωτικού τοµέα µε το δηµόσιο και τους καταναλω− τές και απενοχοποιείται µια σχέση ιδιωτικού τοµέα και δηµοσίου. Ο ίδιος σηµείωσε ότι η εφαρµογή εκτός από τις τιµές θα έχει στο µέλλον και τιµές καυσίµων και σχολικών και άλλων κατηγορικών ενώ έχει µέσα και χρηστικές πλη− ροφορίες για τους καταναλωτές. Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΚΑΑ Απόστολος Απο−

στολάκος είπε ότι ο ΟΚΑΑ διασυνδέει τον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής µε τους τελικούς καταναλωτές µέσα από τις 13 στρατηγικές εγκαταστάσεις του, αλλά και µε τη ψηφιακή εφαρµογή. Από το σύστηµα θα ωφεληθούν οι ίδιες οι επιχειρή− σεις, σηµείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι οι πρώτες επι− χειρήσεις θα λειτουργήσουν ως «ιεραπόστολοι» και θα γίνει ένα δεύτερο παρατηρητήριο χονδρικής. Η εφαρµογή Η νέα εφαρµογή αποτελεί ένα σύγχρονο, εύχρηστο, διαλειτουργικό ψηφιακό µέσο, µε το οποίο οι κατανα− λωτές και οι θεσµικοί φορείς της αγοράς θα µπορούν να παρατηρούν τη διαχρονική εξέλιξη της µέσης τιµής των βασικών αγαθών, όπως αυτή διαµορφώνεται στα σούπερ µάρκετ. Επιπλέον, οι χρήστες θα µπορούν να διαµορφώνουν το καλάθι µε τα αγαθά της προτίµησής τους, προκειµένου να συγκρίνουν το τελικό κόστος, ώστε να επιλέγουν το κατάστηµα που τους συµφέρει στην περιοχή τους καθώς και να λαµβάνουν ενηµερώσεις για συµφέρου− σες αγορές. Με τη νέα εφαρµογή θα αποστέλλονται στα κινητά των καταναλωτών οι τιµές βασικών προϊόντων. Αυτό θα αφορά τόσο τις τιµές των σούπερ µάρκετ, όσο και τις τιµές των καυσίµων. Οι καταναλωτές µάλιστα θα µπο− ρούν να πληροφορούνται για τις τιµές σε οποιοδήποτε κατάστηµα ή πρατήριο στην περιοχή που βρίσκονται. Αυτό λόγω της χρήσης της υπηρεσίας του γεωεντοπι− σµού. Πρόκειται στην ουσία για µια ψηφιακή πλατφόρµα

στην οποία θα αναρτώνται καθηµερινά οι τιµές λιανι− κής αγαθών και καυσίµων. Η πλατφόρµα αυτή θα κατα− λήγει σε application. Μέσω της ενεργοποίησης αυτού οι καταναλωτές θα εντοπίζονται γεωγραφικά και ενηµε− ρώνονται σχετικά. Η νέα υπηρεσία θα αντικαταστήσει το παρατηρητή− ριο τιµών (e−prices). Το τελευταίο στην ουσία έχει εδώ και χρόνια εγκαταλειφθεί. Ο σχεδιασµός προβλέπει ότι οι λιανέµποροι καθηµερι− νά θα αναρτούν τις τιµές βασικών προϊόντων που θα οριστούν από το υπουργείο. Η αρχή θα γίνει µε το λεγόµενο «καλάθι της νοικοκυράς». Στη συνέχεια, η λίστα θα εµπλουτίζεται µε περισσότερα προϊόντα. Η πλατφόρµα θα ταξινοµεί τα προϊόντα και τις τιµές. Στο κινητό του καταναλωτή θα εµφανίζεται ένας πλήρης τιµοκατάλογος για τα συγκεκριµένα προϊόντα ανά κατάστηµα στην περιοχή που βρίσκεται. Έτσι, ο κατα− ναλωτής θα µπορεί να συγκρίνει τις τιµές σε όµοια προϊόντα και να επισκέπτεται για τις αγορές του το φθηνότερο κατάστηµα. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχό− µενο να υπάρχει και χάρτης που θα υποδεικνύει το φθηνότερο σηµείο. Το ίδιο θα ισχύει και για τα πρατήρια καυσίµων. Ο καταναλωτής θα µπορεί να πληροφορείται σε πραγµα− τικό χρόνο για τις τιµές των καυσίµων στην περιοχή που βρίσκεται. Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότη− τα αφενός να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους και αφετέρου να επικοινωνούν µε το 1520 και την Γενι− κή Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Κινδυνεύουν από ερημοποίηση πολλές περιοχές της Ελλάδας - καμπανάκι από τους επιστήμονες «Υπάρχουν περιοχές µε µεγάλη δυσκολία», είπε ο κ. Ζερεφός επικαλούµενος αδηµοσίευτα στοιχεία από την πιο πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Μελέτης της Κλιµατικής Αλλαγής, που έχει συστήσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ταυτόχρονα, όπως πρόσθεσε, θα αυξηθούν οι δασικές πυρκαγιές καθώς «η επικίνδυνη περίοδος του καλοκαιριού θα διευρυνθεί σε περισσότερες από 40 ηµέρες, έναντι 20 σήµερα».

πολύ µεγάλη αύξηση της θερµοκρασίας, δείχνουν αύξηση πάνω από 3 βαθµούς, αν µέχρι το 2050 δεν έχουµε σταθεροποιήσει τη θερµοκρασία του πλανήτη, «κάτι που θα οδηγήσει σε µια υπερθέρµανση που θα είναι σχεδόν αβίωτη, όταν έχουµε έναν καύσωνα κάθε λίγες βδοµάδες, τότε το πράγµα γίνεται πάρα πολύ σοβαρό».

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, όπως εξήγησε ο κ. Ζερεφός, έχει να κάνει µε τη «συνέργεια» εναλλασσόµενων ακραίων φαινοµένων. «Η χώρα µας υποφέρει από πάρα πολλά ακραία φαινόµενα και τη συνέργειά τους. Για παράδειγµα µία πληµµύρα ακολου− θείται από περίοδο ξηρασίας και µέσα σε αυτήν την περίοδο η χώρα τρέµει και όλη αυτή η παλµική ακαθό− ριστη κίνηση οδηγεί σε αποσταθεροποίηση του εδά− φους και στην προσεχή πληµµυρίδα», σηµείωσε.

«Ο άνθρωπος δε θα κοιτάζει να σωθεί µόνο από τις σφαίρες, δε θα κοιτάζει να πάει να αρπάξει την ευκαι− ρία της Ευρώπης, αλλά θα κοιτάξει να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του από τη δίψα», είπε χαρακτη− ριστικά ο κ. Ζερεφός, υπογραµµίζοντας ότι «όλα αυτά µπορούν να αποφευχθούν σε µια κοινωνία απαλλαγµέ− νη από ορυκτά καύσιµα στην οποία έχουµε την τεχνο− λογία και µπορούµε να πάµε µε τις ΑΠΕ, µπορούµε να εξασφαλίσουµε τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, µε λιγότερους πολέµους και µε λιγότερο αίµα για το πετρέλαιο».

«Αβίωτη η κατάσταση µε τους καύσωνες, αν δε στα− θεροποιηθεί η θερµοκρασία» Σε ό,τι αφορά τις παγκόσµιες προβλέψεις, επισήµανε ότι στο χειρότερο σενάριο τα αποτελέσµατα δείχνουν

Αναφερόµενος στις ανθρωπογενείς επιδράσεις στον πλανήτη ο κ. Ζερεφός συνόψισε: «Τα τελευταία 100 χρόνια ο πληθυσµός της γης τετραπλασιάστηκε και έχει ξεπεράσει τα 7 δισεκατοµµύρια κατοίκους. Ο ρυθ−

26 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

µός αύξησης του πληθυσµού έφτασε τον διπλασιασµό ανά 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια οι εκποµπές της βιοµηχανίας αυξήθηκαν 40 φορές και η χρήση της ενέργειας 16 φορές. Τον 20ο αιώνα η ανθρωπότητα χρησιµοποίησε δεκαπλάσια ενέργεια από όλη όση είχε χρησιµοποιή− σει στα προηγούµενα χίλια χρόνια. Τα τελευταία χρό− νια τα αέρια του θερµοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 30%, το διοξείδιο του άνθρακα και κατά 100% το µεθά− νιο, για να φθάσουν τις υψηλότερες τιµές των προη− γούµενων 15 εκατοµµυρίων ετών. Οι εκποµπές των οξειδίων του αζώτου στην ατµό− σφαιρα από τα ορυκτά καύσιµα και από την καύση της βιοµάζας και οι εκποµπές του διοξειδίου του θείου από τη βιοµηχανία ξεπέρασαν τις εκποµπές από φυσικές πηγές αυξάνοντας δευτερογενώς τις συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων µε συνέπειες στην υγεία. Τα τελευταία σαράντα χρόνια καταστρέψαµε όσο όζον παρήγαγε η φύση µέσα 1,5 δισεκατοµµύρια χρόνια. Τον τελευταίο αιώνα απελευθερώσαµε στην ατµόσφαιρα τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο χρειάστηκε η φύση να αποµακρύνει µέσα σε 1 δισεκατοµµύριο χρόνια στα πρώτα στάδια της φωτοσύνθεσης».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

έδειξαν πως οι γυναίκες είναι καλύτερες στην αποκωδικοποίηση µη λεκτικών εµφανίσεων συναισθηµάτων, τόσο στους ανθρώπους όσο και στους σκύλους. Αντί− θετα, οι βαθµολογίες των ανθρώπων µε κτη− νιατρική εµπειρία δεν υποδηλώνουν απαραίτη− τα µια φυσική ικανότητα, αλλά µια επίκτητη, που απορρέει από την ανά− γκη αναγνώρισης της συµπεριφοράς και της ευζωίας µιας γάτας στην κλινική πράξη.

Τα 5 συχνότερα αίτια απώλειας τριχώματος στο σκύλο

να από τα συµπτώµατα που δύσκο− λα δεν αντιλαµβάνεται ο ιδιοκτήτης αποτελεί η απώλεια τριχώµατος, ή αλλιώς αλωπεκία, λέξη εµπνευσµένη από την φυσιολογική απώλεια τριχώµατος κατά τους καλοκαιρινούς µήνες της αλεπούς. Η αλωπεκία λοιπόν, αποτελεί "καµπανάκι" για µια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων τις οποίες ο κτηνίατρος οφείλει να διευ− ρευνήσει. Ποιες είναι λοιπόν οι συνηθέστε− ρες παθολογικές καταστάσεις που συνο− δεύονται από αλωπεκία στο σκύλο;

Έ

Οι αλλεργίες αποτελούν συχνή αιτία απώ− λειας τριχώµατος στο σκύλο. Συχνά αλλεργιογόνα αποτελούν η γύρη, η σκόνη, τα ακάρεα και άλλα περιβαλλοντικά ερεθί− σµατα. Επιπλέον συχνή, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, αποτελεί η αλλεργική από ψύλλους δερµατίτιδα η οποία πυροδοτείται από αλλεργιογόνα που εντοπίζονται στο σίαλο του ψύλλου που δαγκώνει στο ζώο και είναι ικανή να προκαλέσει δευτερογενώς αλωπεκία. Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος αποφυγής της αποτελεί η εφαρµογή προληπτικής αντιπαρασιτικής αγωγής που προτείνει ο κτηνίατρος και ο ιδιοκτήτης οφείλει να την εφαρµόζει επιµελώς. Τέλος, τροφικά αλλεργιογόνα όπως το βοδινό κρέας, η σόγια, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και τα δηµητριακά προκαλούν υπερευαισθησία µε κύρια κλινική εκδήλωση τον κνησµό και δευτερογενώς την απώλεια τριχώµατος. Παράσιτα όπως ψύλλοι, κρότωνες, ακάρεα της ψώρας προσβάλλουν συχνά τους σκύ− λους και προκαλούν δερµατικές αλλοιώ− σεις, ανάµεσα στις οποίες εντοπίζεται η αλωπεκία µε συγκεκριµένη κατανοµή, όπως περιφερικά των οφθαλµών, στο πτε− ρύγιο του έξω ωτός και στην κοιλιακή χώρα. Συνήθως συνυπάρχουν ερυθρότητα και κνησµός. Άλλοι βιολογικοί παράγοντες που προκαλούν αλωπεκία αποτελούν τα δερµατόφυτα ως αποτέλεσµα της φλεγµο− νής και ρήξης του θυλάκου των τριχών. Το

συνηθέστερο κλινικό εύρηµα στην περί− πτωση αυτή αποτελεί το µολυσµατικό κηρίο, οζίδιο καλά περιγεγραµµένο µε ερύ− θηµα και αλωπεκία µε κατανοµή στο πρό− σωπο και τα άκρα. Ο υπερφλοιεπινεφριδισµός γνωστός και ως Νόσος του Cushing αποτελεί ενδοκρι− νοπάθεια µε συνδυασµό κλινικών εκδηλώ− σεων ως απόρροια της παρατεταµένης έκθεσης των ιστών στη δράση των γλυκο− κορτικοειδών και αφορά σκύλους µέσης και προχωρηµένης ηλικίας. Βέβαια συνα− ντάται και το ιατρογενές σύνδροµο Cushing ως αποτέλεσµα της µακροχρόνιας θεραπευτικής αγωγής µε γλυκοκορτικοει− δή. Μεταξύ των άλλων, συχνό κλινικό εύρη− µα αποτελεί η απώλεια τριχώµατος που εκδηλώνεται µε λέπτυνση της τρίχας έως και συµµετρική αλωπεκία. Η υπερχρωµία, η λέπτυνση του δέρµατος, η σµηγµατόρροια ανήκουν επίσης στην τυπική δερµατική συµπτωµατολογία. Η γενετική προδιάθεση ορισµένων φυλών στην απώλεια τριχώµατος είναι γεγονός. Πρώτα από όλα, υπάρχουν φυλές σκύλων όπως οι Chinese Crested, Mexican Hairless (Xolo), και American Hairless Terrier που δηµιουργήθηκαν για την εκµετάλλευση του χαρακτηριστικού του αραιού τριχώµατος. Άλλες φυλές όπως οι Doberman Pinscher, Dachshund, Chihuahua, Italian Greyhound and Whippet υποφέρουν από αραίωση τρι− χώµατος στην περιοχή του έξω ωτός, στη ράχη, στο λαιµό. Τη λίστα ολοκληρώνουν τα λεγόµενα έλκη από κατάκλιση. Εντοπίζονται στα σηµεία του σώµατος που χρησιµεύουν ώς "ελατή− ρια" για το ζώο και δέχονται µεγάλη µηχα− νική πίεση, ανάλογη του βάρους του. Εµφανίζονται ιδιαίτερα σε ζώα µεγαλόσω− µα, µε υψηλό βάρος που διαβιούν σε σκλη− ρό και τραχύ έδαφος. Ο συνδυασµός πίε− σης και τριβής προκαλεί νέκρωση του δέρ− µατος στις αρθρώσεις του γονάτου, του ταρσού, του αγκώνα και του ισχίου που συνοδεύεται από απώλεια τριχώµατος, ρωγµές του δέρµατος µέχρι και αιµορρα− γία. −Επιµέλεια άρθρου−∆άφνη Κοκάρα

Αυξημένη ικανότητα κατανόησης των εκφράσεων της γάτας παρουσιάζουν ορισμένοι άνθρωποι ια νέα µελέτη από το Πανεπιστήµιο του Guelph στον Καναδά αποκάλυψε ότι ορισµένοι άνθρωποι δια− θέτουν µια αυξηµένη ικανότητα για την κατα− νόηση των εκφράσεων του προσώπου της γάτας. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µπο− ρούν να οδηγήσουν σε µια καλύτερη κατανόηση των αναγκών της γάτας.

15 ή και υψηλότερες. Οι γυναίκες, οι νεότεροι ενήλικες και όσοι είχαν κτηνιατρική εµπειρία ήταν πιο πιθανό να πετύχουν υψηλότερες βαθµολογίες. Παραδό− ξως, όσοι ανέφεραν πως διέθεταν ιδιαίτερη σύν− δεση µε τις γάτες δεν κατάφεραν απαραίτητα υψηλότερες βαθµολο− γίες από τους υπολοί− πους.

Περισσότεροι από 6.300 συµµετέχοντες από 85 χώρες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν 20 βίντεο τα οποία αποτε− λούνταν από κοντινές λήψεις προσώπου γατών, την ώρα που αυτές εµφάνιζαν µια σειρά από συναισθήµατα και αντιδράσεις σε δια− φορετικά ερεθίσµατα. Οι ήχοι και τα περιβάλλο− ντα στοιχεία αφαιρέθη− καν και κανένα από τα βίντεο δεν περιείχε εκφράσεις φόβου όπως τα κατεβασµένα αυτιά ή ο συριγµός, καθώς αυτά θεωρήθηκαν ευρέως κατανοητά. Οι συµµετέ− χοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν το συναί− σθηµα που παρουσιά− στηκε ήταν θετικό ή αρνητικό.

Οι υψηλότερες βαθµολο− γίες των γυναικών έρχο− νται να συµπληρώσουν τα αποτελέσµατα προη− γούµενων µελετών που

Μ

Τα αποτελέσµατα της µελέτης υποστήριξαν περαιτέρω την αντίληψη ότι οι γάτες είναι δύσκο− λες στην κατανόηση. Η µέση βαθµολογία ήταν 12 στα 20. Ωστόσο, το 13% των συµµετεχόντων κατάφεραν βαθµολογίες

Οι υπεύθυνοι της µελέ− της κατέληξαν πως η ικανότητα ανάγνωσης των εκφράσεων του προσώπου είναι ζωτικής σηµασίας για την αξιο− λόγηση της ευζωίας µιας γάτας, ενώ η διαπί− στωση πως µερικοί άνθρωποι είναι εξαιρετι− κοί στην ανάγνωση αυτών των λεπτών ενδείξεων υποδηλώνει πως οι περισσότεροι άνθρωποι µπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτήν την ικανότητα. Πηγή: www.mrcvs.co.uk

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Μικρή μείωση στις τιμές των καυσίμων Μια µικρή µείωση, που ασφαλώς δεν αντιστοιχεί στην πτώση κατά 30% των διεθνών τιµών του πετρελαίου, παρατηρείται τις τελευταίες ηµέρες στην ελληνική αγορά καυσίµων. Η πτώση της λιανικής τιµής στην αντλία δεν είναι αντίστοιχη της «βουτιάς» που κατέγραψε ο µαύρος χρυσός, την προηγούµενη εβδοµάδα. Την Παρασκευή η τιµή της αµόλυβδης βενζίνης µειώθηκε από τα 1,56 στα 1,52 ευρώ, ενώ από τη ∆ευτέρα στα φθηνότερα

πρατήρια του Λεκανοπε− δίου Αττικής αναρτήθη− καν τιµές λιανικής πώλη− σης κάτω από 1,5 ευρώ ανά λίτρο. Με βάση τις εκτιµήσεις των έµπειρων της πετρελαϊκής αγοράς, πολύ δύσκολα η αµόλυ−

βδη βενζίνη θα κατέβει κάτω από τα 1,45 ευρώ ανά λίτρο. Καθοριστικός παράγοντας για τη δια− µόρφωση της λιανικής τιµής της βενζίνης του πετρελαίου στην αντλία, είναι η βαριά φορολόγη−

ση, που φτάνει στο 70%. Αξίζει να αναφέρουµε ότι την προηγούµενη εβδο− µάδα η µέση πανελλαδι− κή λιανική τιµή της βενζί− νης διαµορφωνόταν στα 1,6 ευρώ, µε τιµή διυλι− στηρίου να βρίσκεται στα 0,447 ευρώ ανά λίτρο (όλα τα υπόλοιπα, που ανέβασαν την τιµή, ήταν φόροι). Τέλος, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν στις 2 Μαρτίου 2020, η χώρα µας είναι η τέταρτη ακρι− βότερη αγορά καυσίµων στην Ευρώπη. πηγη: 4 τροχοι.

Πτώση 30% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Στη µεγαλύτερη πτώση από τον πόλεµο του Κόλπου (1991) µέχρι σήµερα οδήγησε ο Covid−19 τις τιµές του πετρελαίου, ενώ έπεται και συνέχεια. Η παγκόσµια οικονοµία πλήττεται από τον Covid−19 και φυσικά το πετρέλαιο είναι σε κάθε σοβαρή κρίση ένα από τα πρώτα προϊόντα που αντιµετωπίζουν τις συνέπειες. Οι τιµές του καταγράφουν πτώση µεγαλύ− τερη του 30%, ιδιαίτερα µετά την απόφαση της Σαου− δικής Αραβίας να τις ρίξει και να προχωρήσει σε δρα− µατική αύξηση της παραγωγής αργού τον Απρίλιο. Η τιµή του αργού τύπου µπρεντ καταγράφει πτώση σε ποσοστό 28,65%, στα 32,30 δολάρια το βαρέλι. Νωρί− τερα, είχε οπισθοχωρήσει ως και τα 31 δολάρια. Εκτιµητές αναφέρουν πως σύντοµα θα µπορούσε να βυθιστεί ως και τα 20 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει το αµερικανικό αργό, που

ΟΛΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

πραγµατοποίησε κάθοδο 31% (28,5 δολάρια το βαρέ− λι). Υπενθυµίζουµε πως η Ρωσία αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω µείωση παραγωγής, όπως ζητήθηκε από τον OPEC για να σταθεροποιηθούν οι πετρελαϊ− κές αγορές, που έχουν ζηµιωθεί από τις ανησυχίες για την εξάπλωση της επιδηµίας του κορωνοϊού.

Τα ηλεκτροκίνητα κατακτούν μερίδιο 13,3% στην Ευρώπη Με τις συνολικές πωλήσεις νέων αυτοκι− νήτων να σηµειώνουν κάµψη τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, τα ηλε− κτροκίνητα οχήµατα αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 72% και έτσι το µερίδιο τους από 7,1% που ήταν πέρσι έφτασε στο 13,3%. Μετά τη σηµαντική άνοδο των πωλήσεων που παρατηρήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2019, τον αµέσως επόµενα µήνα οι ταξινοµήσεις νέων αυτοκινήτων κατέγραψαν πτώση στην Ευρώπη που άγγι− ξε σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2019 στο 7,6% − και σε απόλυτα νούµερα τις 1.138.057 µονάδες από σχεδόν 1,24 εκ. οχήµα− τα. Μέσα στο κάθε άλλο παρά αισιόδοξο για την Ευρώπη αυτό σκηνικό, τα µοναδικά αυτοκίνη− τα που κατάφεραν να αυξήσουν το µερίδιο τους ήταν τα ηλεκτρο− κίνητα, τα οποία τον πρώτο µήνα του 2020 κατάφεραν να αποσπά− σουν µερίδιο 13,3% και από 87.100 µονάδες τον Ιανουάριο του 2019, έφτασαν τον πρώτο µήνα του τρέχοντος έτους στις 150.100. Τα υβριδικά αυτοκίνητα (HEV) βελτίωσαν τον εµπορικό τους βηµατι− σµό κατά 36%, τα plug− in υβριδικά (PHEV) κατά

28 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

173% και τα αµιγώς ηλεκτροκίνητα (EV) κατά 91%. To σύνολο των παρα− πάνω αυτοκινήτων (HEV, PHEV και EV) εµφάνισαν διείσδυση της τάξης του 77% στη Νορβηγία, 38% στη Σουηδία, 28% στη Φιν− λανδία, 19% στη Γαλλία, 14% στο Ην. Βασίλειο, 12% στην Ισπανία, 10% στη Γερµανία και 8% στην Ιταλία. Σε σχέση µε τους κατασκευαστές, η Smart και η Lexus έχουν το προβάδισµα µε 96% και 95% των πωλήσεών τους να κινούνται αποκλειστικά ή επικουρικά από ρεύµα, την ώρα που στην Τρίτη, τέταρτη και Πέµπτη θέση τον µήνα Ιανουάριο συναντάµε τις Toyota (66%), DS (42%) και Suzuki (41%). Πολύ µικρό ποσοστό µεριδίου επί του συνό− λου των πωλήσεών τους εµφανίζουν οι VW (5%), Skoda (4%), Opel (3,9%), Ford (3,3%), Seat (1,4%) και Citroen (1,4%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόλις το 14% των SUV που πουλήθηκαν τον Ιανουάριο στην Ευρώ− πη διέθετε ηλεκτρική ή εξηλεκτρισµένη µονάδα κίνησης – σε αντίθεση, στα πολυτελή σεντάν, για παράδειγµα, το συνολικό µερτικό των HEV, PHEV και EV ανήλθε στο 28%. πηγη: 4 τροχοι.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 29


www.cretavoice.gr

30 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 31


www.cretavoice.gr

32 Cv h ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Profile for Cretavoice

Μάρτιος 2020  

Μάρτιος 2020  

Advertisement